Sunteți pe pagina 1din 25

Departamentul Contabilitate, Informatică Economică și Statistică

Master: Managementul Proiectelor anul I zi


An universitar 2021/2022, semestrul II
444444444444

PROIECT DE ECHIPĂ
<SCĂDEREA RATEI ȘOMAJULUI PRIN ÎNFIINȚAREA DE LOCURI DE
MUNCĂ ÎN CADRUL BRUTĂRIEI TRADIȚIONALE>

<MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA >

Echipa (în ordinea alfabetică a membrilor): Ponderea contribuției la proiect:

1. Arbanaș Ana- Maria ____ %

2. Brachilov Ionuț-Sebastian ____ %

3. Dogaru Dumitru- Gabriel ____ %

4. Frîncu Andreea - Daniela ____ %

Regula generală este de 3-4 membri în echipă, fă ră excepții. Este obligatoriu să se precizeze contribuția
reală a fiecă rui membru din echipă la elaborarea proiectului. Va fi cel puțin 1% diferență la contribuția
membrilor.

Copyright©Gabriela Mesnita

IAȘI 2021
OBSERVAȚII IMPORTANTE

U Se va citi și completa cu atenție formularul. Doar exemplele se vor șterge, pă strâ nd integral
conținutul formularului, inclusiv descrierile aferente fiecă rei componente din structura lui.
U În cazul în care unele dintre informațiile sau anexele solicitate au fost omise și nu se încadrau
în specificația "dacă este cazul", nota va fi diminuată cu punctajul alocat secțiunii respective,
conform Grilei de evaluare. Omisiunile nu vor putea fi rectificate după predarea proiectului.
U Proiectul se va realiza conform cerințelor specificate în cadrul orelor de seminar alocate
disciplinei și va avea obligatoriu pagină de cuprins.
U Proiectele vor aborda probleme și idei strict din domeniul specializă rii de Master, discutate
la orele de seminar.
U Versiunea electronică a formularului va fi pusă la dispoziție pe portalul FEAA și/sau
platforma de e-learning.
U Tuturor elementelor din prezentul formular le corespund explicații în Suportul de lucră ri
practice, încă rcat, de asemenea, pe portal și/sau platforma de e-learning.

CUPRINS
I. DEFINIREA IDEII PROIECTULUI PE BAZA UNEI PROBLEME/ OPORTUNITĂ Ț I Ș I STABILIREA
FINANȚ Ă RII 3
1.1 Definirea ideii proiectului pe baza unei probleme sau a unei oportunită ți 3
1.2 Descrierea organizației unde se va implementa proiectul (solicitantul/beneficiarul instituțional
al finanță rii) 3
1.3 Prezentarea sursei de finanțare potrivită ideii de proiect și a regulilor pentru aprobarea
finanță rii 4
II. ARGUMENTAREA RELEVANȚ EI PROPUNERII DE PROIECT 6
2.1 Justificarea propunerii de proiect 6
2.2 Realizarea analizei SWOT a proiectului 8
2.3 Stabilirea beneficiarilor direcți și/sau a grupurilor-țintă 8
2.4 Formularea scopului proiectului (obiectivul general al proiectului) 9
2.5 Stabilirea obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini) 9
III. DESCOMPUNEREA PE ACTIVITĂ Ț I, PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ȘI STABILIREA ECHIPEI DE
IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 10
3.1 Stabilirea jaloanelor proiectului și a elementelor livrabile asociate 10
3.2 Realizarea structurii de descompunere a proiectului, în format outline (schiță ) 10
3.3 Stabilirea structurii echipei proiectului și atribuirea responsabilită ților pe activită ți 10
3.4 Realizarea diagramei Gantt pentru planificarea calendaristică a activită ților proiectului 11
IV. ESTIMAREA RESURSELOR Ș I DETERMINAREA BUGETULUI PROIECTULUI 12
4.1 Identificarea și estimarea resurselor necesare proiectului 12
4.2 Determinarea bugetului proiectului 12
V. ESTIMAREA INDICATORILOR DE EVALUARE A REZULTATELOR PROIECTULUI ȘI IDENTIFICAREA
POTENȚ IALELOR RISCURI 13
5.1 Estimarea indicatorilor de evaluare și indicarea surselor de verificare 13
5.2 Identificarea potențialelor riscuri 13
5.3 Completarea matricei cadru logic a proiectului 14
VI. BIBLIOGRAFIE 14
Listă de verificare 14
Grilă de evaluare 15
Graficul responsabilită ților pentru proiect 16
Diagrama Gantt a proiectului 17
Alocarea resurselor pe activită ți 18
Bugetul detaliat pe categorii de cheltuieli și bugetul general 19
Matricea cadru logic 20
I. DEFINIREA IDEII PROIECTULUI PE BAZA UNEI PROBLEME/
OPORTUNITĂȚI ȘI STABILIREA FINANȚĂRII
1.1 Definirea ideii proiectului pe baza unei probleme sau a unei oportunități

Problema sau oportunitatea identificată reprezintă punctul de plecare în elaborarea propunerii de


proiect1. Se va prezenta, în maxim 2-3 fraze, o problemă care se dorește a fi rezolvată sau o oportunitate
care poate fi exploatată (vezi suportul de lucră ri practice). Se poate alege și una dintre
problemele/oportunită țile de mai jos:

Problema majoră în Municipiul Câ mpulung Moldovenesc este rata în creștere a șomajului, urmată
de emigrarea cetă țenilor de la nivelul municipiului spre alte regiuni sau chiar în stră ină tate.
Se propune crearea de locuri de muncă prin extinderea activită ții prin distribuirea de produse de
panificației în toată regiunea Sucevei, produse fabricate în cadrul brută riei noastre tradiționale din
Municipiul Câ mpulung Moldovenesc, județul Suceava.

1.2 Descrierea organizației unde se va implementa proiectul (solicitantul/beneficiarul


instituțional al finanțării)

Se va completa tabelul nr. 1.


Atenție! A nu se confunda beneficiarul finanță rii cu beneficiarii proiectului (direcți sau grup
țintă ). Beneficiarul sau solicitantul finanță rii este o organizație cu personalitate juridică
care face propunerea de proiect și urmează să -l implementeze dacă este aprobat.
Tabelul nr. 1 Descrierea organizației unde se va implementa proiectul
Denumirea organizației (fundației/firmei/instituției etc.)
PaNatur SRL???????
Adresa organizației
Str. Fraternității, nr. 24, Câ mpulung Moldovenesc,
Suceava, Româ nia
Natura organizației (instituție publică , organizație non-
Firmă privată
guvernamentală , firmă privată etc.)
Obiect de activitate Cod CAEN- 1071- Fabricarea pâ inii și a produselor proaspete de patiserie
Misiunea organizației Scă derea ratei șomajului din Municipiul Câ mpulung Moldovenesc prin crearea
locurilor de muncă .

1.3 Prezentarea sursei de finanțare potrivită ideii de proiect și a regulilor pentru


aprobarea finanțării.

Se va alege doar una dintre cele 3 variante2, a, b sau c, completâ nd tabelul aferent.

a. Dacă proiectul este conceput pentru a obține o finanțare externă, de tip nerambursabil, se vor
specifica urmă toarele aspecte:
a.1. programul de finanțare,
a.2. obiectivele și prioritățile în care se încadrează ideea de proiect,
a.3. solicitanții eligibili,
a.4. condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,
a.5. activitățile eligibile, așa cum sunt ele prevă zute în documentația finanțatorului,
a.6. categoriile de cheltuieli eligibile, așa cum sunt prevă zute în documentația finanțatorului.

1 Provocare la nivel de grupă : se poate alege aceeași idee (problemă , oportunitate, idee propusă ) care să fie dezvoltată de toate
echipele din grupă . Va fi premiată propunerea cea mai bună , pe bază de vot.
2 Atunci câ nd se urmă rește obținerea unei finanță ri externe, propunerea de proiect se adresează strict acelui finanțator, chiar
dacă pentru implementarea proiectului sunt necesare și fonduri proprii sau împrumutate, drept contribuție proprie. Ca
urmare, în acest punct va fi detaliată doar sursa de finanțare externă . Un proiect se scrie doar pentru un singur finanțator.
Recomandare: Se vor include informațiile necesare pentru a realiza evaluarea eligibilită ții
proiectului propus, atâ t din punct de vedere al ideii, câ t și al solicitantului, cu trimiterile
bibliografice necesare. Informațiile gă site la finanțator se vor prelucra și sintetiza, astfel
încâ t să se evite copierea integrală a lor. Se vor selecta doar cele mai relevante informații
din punctul de vedere al ideii de proiect. Totul se va încadra în maxim o jumă tate de pagină .

Tabelul nr. 2 a Sursa de finanțare – finanțare externă, nerambursabilă


Programul de finanțare (denumire, link) Programul Național de Dezvoltare Rurală 2021-2022, Sub-
mă surii 4.2 – Sprijin pentru investiţii în procesarea/
marketingul produselor agricole la Domeniile de Intervenţie
https://www.pndr.ro/
Obiectivele3 și, eventual, priorită țile Îmbună tă țirea competitivită ții producă torilor primari printr-o
programului, vizate prin ideea de proiect mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin
intermedierea schemelor de calitate, creșterea valorii adă ugate
a produselor agricole, promovarea pe piețe locale, a circuitelor
scurte de aprovizionare, grupuri de producă tori și a
organizațiilor interprofesionale cât și facilitarea diversifică rii, a
înființă rii de întreprinderi mici și a creă rii de locuri de muncă .
Categoriile de solicitanți eligibili PFA,ÎI,IF, SNC, SCS, SA. SCA, SRL, Cooperative agricole.
Condițiile de eligibilitate a solicitantului - trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
-trebuie să se încadreze în una din acțiunile eligibile:
-trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanță rii
investiției;
- profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) să nu
depă șească de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
Activități eligibile Înființarea, extinderea și /sau modernizarea, dotarea unităților
de procesare plante proteaginoase ca materie primă de bază ,
inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea
materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex.
etichetare, ambalare), precum și investiții pentru
comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a
proiectului;
Categorii de cheltuieli eligibile4 ● Construcţia și dotarea clă dirilor unită ților de procesare
inclusiv pentru componentele de colectare,
conditionare, depozitare în cazul investițiilor noi și de
extindere/modernizare;
● Cheltuieli generate de extinderea și/sau modernizarea
de rețele locale de colectare, recepție, depozitare,
condiționare, sortare și capacită ți de ambalare
comercializare;
● Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi,
instalaţii, echipamente şi mijloace de transport
compacte, specializate în scopul colectă rii materiei
prime și/sau comercializă rii produselor agro-
alimentare;

3 Completați obiectivele programului de finanțare identificat, nu ale proiectului!


4 Completați lista cheltuielilor eligibile din documentația finanțatorului, nu bugetul proiectului!
II. ARGUMENTAREA RELEVANȚEI PROPUNERII DE PROIECT
2.1 Justificarea propunerii de proiect

Ră spundeți detaliat, în maxim 4 pagini, la urmă toarele întrebă ri:


a) Care este problema de rezolvat sau oportunitatea apărută? Se va relua
problema/oportunitatea enunțată deja la punctul 1.1, fiind chiar prima frază cu care începe acest
punct. Se vor prezenta cel puțin urmă toarele aspecte:

Problema majoră în Municipiul Câ mpulung Moldovenesc este rata în creștere a șomajului din
cauza deficitului de locuri de muncă , urmată de emigrarea cetă țenilor de la nivelul Municipiului spre
celelalte zone sau chiar în stră ină tate.
Din cauza diferențelor la nivel de dezvoltare dintre partea de N-E a Româ niei și celelalte regiuni,
lipsa infrastructurii, dar și a factorilor tehnologici, politici, economici, toate acestea au condus la
creșterea ratei șomajului și la o dificultate mai mare în a gă si un loc de muncă în această arie, cetă țenii
Municipiului Câ mpulung Moldovenesc resimțind aceste efecte în viețile lor de zi cu zi.
Organizația X activează în domeniul producerii și comercializă rii pâ inii și a produselor proaspete
de patiserie din Câ mpulung Moldovenesc începâ nd cu anul 2018 , principalii săi concurenți fiind Brutaria
Geana, Mopan, Brutaria Salva, etc.
Debutul a avut loc în momentul declanșă rii stă rii de urgență din cauza pandemiei cu Sars-Cov2
19, câ nd multe întreprinderi au trimis angajații în șomaj tehnic sau unele au încetat contractele
individuale de muncă ; cetă țenii ce au ră mas fă ră loc de muncă au beneficiat de cele 6 luni de șomaj, după
această perioadă , unii dintre ei s-au redresat și au pă ră sit municipiul. Cu toate acestea, problema cu care
se confruntă mun. Câmpulung Moldovenesc își are originile cu mult înainte de declanșarea pandemiei, ci
mai degrabă în timpul anilor 2000, câ nd deja se resimțeau diferențele dintre zona Moldovei și restul ță rii.
Reducerea acestei probleme este de o importanță majoră întrucâ t aceasta afectează bună starea și
situația economică pe termen lung a întregii zone.

a.1. contextul în care a apă rut problema/oportunitatea (detalii privind modul de derulare a
activită ților din organizație, în special a celor care au generat problema/oportunitatea sau
care sunt afectate de că tre aceasta),
a.2. mediul în care activează organizația (piață, concurență , parteneri, legislație etc., în funcție de
tipul organizației),
a.3. forma de manifestare a problemei/oportunită ții si momentul apariției ei (cum a fost
identificată și de că tre cine, vechimea problemei/durata de valabilitate estimată a
oportunită ții),
a.4. importanța și urgența soluționă rii problemei/valorifică rii oportunită ții,

b) Care sunt cauzele problemei sau factorii declanșatori ai oportunității? Se va completa


tabelul nr.3, în care se vor enumeră și descrie cauzele/factorii prin analiza mediului, a
contextului, a opiniilor, a datelor statistice relevante etc.

Recomandare: Cauzele pot fi folosite pentru identificarea scopului proiectului.

Atenție! Fiecare student din echipă va formula cel puțin câ te o cauză /un factor, cu
menționarea numelui studentului în dreptul fiecă rei cauze/ fiecă rui factor.
Tabelul nr. 3 Cauze ale problemei/factori declanșatori ai oportunității
Descrierea detaliată a cauzelor problemei/factorilor declanșatori ai Student responsabil
oportunității
Pandemia cu virusul Sars COV 2 Frîncu Andreea -
Daniela
Deficitul de dezvoltare al Moldovei din dpdv economic, politic, tehnologic față de alte Arbanaș Ana-Maria
regiuni
Lipsa locurilor de muncă Dogaru Gabriel
Imbatranirea populatiei Dogaru Gabriel
Emigrarea populației Frîncu Andreea -
Daniela
Existența unor producători Frîncu Andreea -
Daniela
Efectele devastatoare pe termen lung ale crizei din per. 2007- 2008 Arbanaș Ana- Maria
Prezența a numeroase pensiuni pentru turiștii care doresc să viziteze zona Brachilov Ionuț-
Sebastian

c) Care sunt efectele cuantificabile ale nerezolvării problemei sau neexploatării


oportunității? Pot fi luate în calcul, de exemplu: înră ută țirea unei situații, creșterea unor riscuri,
generarea unor nevoi, înmulțirea situațiilor de nemulțumire în râ ndul angajaților,
clienților/cetă țenilor/elevilor etc., pierderi economice, risc de faliment, risc epidemiologic,
creșterea dificultă ților (lipsa echipamentelor, lipsa motivației, creșterea riscului de abandon
școlar, creșterea riscului de să ră cie, creșterea riscurilor de îmbolnă vire etc.) cu care se confruntă
un grup de persoane sau o comunitate etc. Se va completa tabelul nr. 4.

Recomandări: Efectele pot fi folosite pentru stabilirea obiectivelor, iar persoanele sau
grupurile de persoane afectate de aceste efecte vor sta la baza identifică rii categoriilor de
beneficiari ai proiectului.
Atenție! Fiecare student din echipă va formula și prezenta detaliat cel puțin câ te un efect, cu
menționarea numelui studentului în dreptul fiecă rui efect.
Tabelul nr. 4 Efectele cuantificabile ale nerezolvării problemei sau neexploatării oportunității
Descrierea detaliată a efectului Persoane/grupuri afectate Student responsabil
identificat
Stagnarea sau chiar declinul economic al Locuitorii ce aleg să rămână în Arbanaș Ana- Maria
mun. Câmpulung Moldovenesc- dacă nu Câmpulung Moldovenesc pe termen lung
se rezolvă problema deficitului locurilor (din multiple motive)
de muncă
Apariția riscului ca tinerii să părăsească Atât vechile întreprinderi ce încă mai Arbanaș Ana- Maria
devreme municipiul tocmai din cauza acționează în această zonă teritorială,
lipsei de oportunități dar și noile companii sau întreprinzători
ce ar dori să investească, însă nu este
rentabil
Îmbătrânirea prematură a zonei din Pe termen lung, va fi afectat domeniul Arbanaș Ana- Maria
punct de vedere demografic- în urma economic- nr. întreprinzătorilor,
plecării accentuate a tinerilor spre acționarilor, distribuitorilor, etc. va
regiunile dezvoltate scădea considerabil
Lipsa de oportunități va duce la Investitorii imobiliari și persoanele fizice Brachilov Ionuț-Sebastian
depopulare și la scăderea investițiilor ce doresc să își vândă sau să își închirieze
imobiliare din zonă apartamentele/casele, deoarece
prețurile vor scădea odată cu cererea
Lipsa dorinței firmelor de a crea noi Populația tânără a municipiului care nu Dogaru Gabriel
locuri de munca in Campulung își poate găsi un loc de munca în
Moldovenesc apropierea domiciliului
Apariția pandemiei a dus la închiderea Populația din municipiu care se afla în Dogaru Gabriel
mai multor firme din municipiu șomaj tehnic în timpul pandemiei
Creșterea emisiilor cu efect de seră de la Populația din Municipiul Câmpulung Frîncu Andrea - Daniela
nivelul Municipiului prin, achiziționarea Moldovenesc
de materii prime la un cost mult mai
redus, dar transportate de intermediari
prin lanțuri lungi de aprovizionare

d) Care sunt soluțiile posibile pentru rezolvarea problemei sau exploatarea oportunității?
Care este cea mai fezabilă pentru perioada viitoare (de implementare a proiectului) și de
ce?
În tabelul nr. 5 se vor descrie cel puțin 2 soluții posibile și se vor argumenta din punct de
vedere al fezabilită ții tehnice, economice, de mediu, a rezultatelor. După prezentarea sub formă
tabelară , se va specifica soluția aleasă și se va argumenta, detaliind, unde este cazul, elementele
menționate în tabelul nr. 5 și ținâ nd cont și de ră spunsurile de la punctele anterioare.
Tabelul nr. 5 Soluțiile posibile și analiza fezabilității lor
Elemente de analiză
(se selectează cele care sunt relevante Soluție 1 Soluție 2 Soluție 3
pentru domeniul proiectului)
Fezabilitatea economică (finanțare, - Accesarea de fonduri
resurse financiare proprii, profit - Posibilitatea unei prin intermediul
generat, pierderi înregistrate etc.) finanțări prin mecanismului
accesarea de fonduri crowfunding, prin
europene prin apelarea comunității
programul PNDR sub- din România pentru
măsura 4.2- Investitii sprijinirea cu 1 euro
in prelucrarea / în scopul extinderii
Comercializarea / afacerii.
Dezvoltarea de -Se va deschide un
produse Agricole; cont la bancă în scopul
- Generarea inițială a strângerii fonduri, iar
unei stagnări în interval de 6 luni se
economice la nivel de vor se vor încarca - Finanțare din surse
societate, prin co- filmulețe motivante proprii, prin
finanțare a 50% din (pe site-ul reinvestirea profitului,
valoare proiectului. https://crowdestate.e dar acest proces va
- Creșterea profitului u/ro) , în care se vor dura ani de zile, până
societății cu 5% după prezenta obiectivele la implementarea sa.
primul an de la societății și impactul
implementare pe care îl va avea
reușita acestui timp de
finanțare.
-Obiectivul va fi de
strângere a cel puțin
100.000,00 euro;
-Finanțarea va fi de
tipul keep-it-all, iar
după ce se va finaliza
perioada, banii vor fi
folosiți in scopul
începerii proiectului.
Fezabilitatea resurselor (resurse -spațiu închiriat
existente, resurse posibil de atras fă ră -deținere jumătate din
-deținere spațiu în
costuri suplimentare etc.) resursele tehnologice
mun. Câmpulung
necesare
Moldovenesc ce
(achiziționate în
urmează a fi
ultimii 2 ani de
modernizat și pus în
activitate)
funcțiune
-resurse umane
-achiziționare
necalificate (perioadă
autovehicul de muncă
de training plătită) -deținere spațiu în
prin programul de
-resursele agricole din mun,
leasing
import
-resurse proaspete de
-achiziționare panouri
la producătorii locali
solare- generare
-echipamente
energie bio
închiriate
-resurse umane
calificate

Fezabilitatea tehnică (soluție -legislația permite -legislația permite …


tehnologică testată pe piață , utilizarea tehnologiei
posibilitatea realiză rii interne a -tehnologia este una
modelului de lucru, posibilitatea ușor nouă pe piață,
utilizarea tehnologiei
atragerii de experți pentru a lucra la întrucât
-tehnologia este una
proiect etc.) echipamentele sunt
nouă și testată
eco-friendly și
eficiența lor este mai
crescută (deja testat)
Fezabilitatea de mediu (grad de -Utilizarea
poluare, modificare habitat, echipamentelor
necesitatea modifică rii anumitor zone -Achiziționarea de noi existente la un
geografice etc.) tehnologii în randament mult mai
-Achiziționarea de
domeniul panificație, mare.
echipamente second-
au ca scop utilizare de -Risc de
hand, bugetul
surse cât mai mici de suprasolicitare,
proiectului fiind unul
energie, și limitarea consum mult mai
limitativ.
emisiilor cu efect de mare de energie
seră -Necesitatea tot mai
mare a serviciilor de
mentenanță.
Fezabilitatea rezultatelor (capacitatea -rezultatele pot fi …
-rezultatele vor fi
proiectului de a genera venit, de obținute la sfârșitul
exprimate prin
multiplicare sau eficientizare a unor unui an de activitate,
venituri, iar acestea se
rezultate anterioare) fiind folosite ca un
vor obține pe
reper de depășit în
perioada desfășurării
noul an de exercițiu
proiectului
financiar
Fezabilitatea timpului (capacitatea
proiectului de a-si atinge scopul pe Fezabilitatea timpului pt. Fezabilitatea timpului pt.
gabi
durata implementă rii sale, în timp soluția 2 soluția n
util)

e) Care sunt condițiile în care urmează să fie implementată soluția selectată?


Se va descrie detaliat soluția și vor prezenta urmă toarele aspecte:
● condițiile interne din organizație, care pot influența favorabil (pozitiv) și nefavorabil
(negativ) proiectul, cum ar fi: resursele umane, infrastructura, spațiile, echipamentele,
resursele financiare, expertiza managementului, experiențele anterioare în alte proiecte,
● condițiile externe, care pot afecta pozitiv și negativ proiectul: legislația, piața
concurențială, piața tehnologică , trendurile domeniului etc.

Recomandări: Condițiile interne favorabile (pozitive) pot fi folosite pentru stabilirea


punctelor tari ale proiectului, iar cele nefavorabile (negative) pentru punctele slabe. Condițiile
externe stau la baza identifică rii oportunită ților și amenință rilor proiectului.

f) Care sunt beneficiile/avantajele și pierderile/dezavantajele pe care le generează?


Se vor stabili beneficiile si eventualele pierderi care sunt generate de implementarea proiectului,
completâ nd tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 6 Potențiale beneficii/avantaje și pierderi/dezavantaje generate de proiect


Nr. Student
Avantaje/beneficii Dezavantaje/pierderi
crt. responsabil
1 Crearea de locuri de muncă Numărul persoanelor care nu dispun de Arbanaș Ana-
un loc de muncă sau al celor șomeri e Maria
cu mult mai mare decât numărul
locurilor de muncă rezultate după
implementarea proiectului
2 Implicarea producătorilor locali (surse Posibilitatea ca prețurile produselor Arbanaș Ana-
de aprovizionare cu diverse resurse) agricole luate de la producătorii locali Maria
să fie mai mari față de cele din import
3 Lansarea pe piață a unei game de Există posibilitatea ca debutul afacerii Arbanaș Ana-
produse calitative, produse din să nu fie briliant, fiindcă va dura o Maria
ingrediente bio perioadă de timp nedeterminată până
când clienții vor face cunoștință cu
gama de produse și calitatea lor
4 Creșterea notorietății pe piață Posibilitatea ca elevii cu vârste mai Brachilov Ionuț-
plasându-ne într-o zonă tranzitată de fragede ( până în clasa a 8-a ) să nu fie Sebastian
elevi interesați de astfel de produse
5 Atragerea populației din mediu rural Posibilitatea ca aceste persoane din Dogaru Gabriel
spre mediu urban mediu rural sa nu dispuna de abilitățile
necesare postului
6 Posibilitatea distribuirii produselor de Preferințele populației de a achizitiona Dogaru Gabriel
panificatie în zonele limitrofe produse de la firme competitor
7 Posibilitatea stagrării producției, până Obișnuința posibililor clienți de a Frîncu Andreea -
se va aprecia calitatea produselor și la achiziționa un anumit tip de produs în Daniela
nivel de județ raport calitate- preț
8 Mentenanță deficitară a noilor Dezavantajul principal în utilizarea de Frîncu Andreea -
tehnologi achiziționate prin proiect, tehnologii noi în producție o constituie Daniela -
prin lipsa de societăți specializate în posibilitatea de a avea acces la
Municipiul Câmpulung Moldovenesc persoane specializate în procesul de
mentenanță

Recomandări: Avantajele/beneficiile, respectiv dezavantajele/pierderile se vor stabili


ținâ nd cont și de analiza de fezabilitate pentru soluția selectată, din tabelul 5

Atenție! Fiecare student din echipă va contribui la identificarea avantajelor/beneficiilor,


respectiv dezavantajelor/pierderilor, cu menționarea numelui studentului .

2.2 Realizarea analizei SWOT a proiectului

Analiza SWOT va fi redată sub formă de tabel, cu patru ecrane, pentru a evidenția punctele tari (ce există
acum și poate fi exploatat în favoarea proiectului), nevoile/punctele slabe percepute (ce se încearcă a fi
rezolvate prin proiect), oportunită țile și amenință rile (constrâ ngerile) din mediul organizației, în raport
cu proiectul. Analiza SWOT se va baza pe ră spunsurile de la 2.1, cu excepția punctului f, adică fără a le
confunda cu impactul proiectului (lista beneficiilor și pierderilor). Analiza SWOT nu va depă și o pagină .

Atenție! Fiecare student din echipă va contribui la realizarea analizei SWOT, cu menționarea
numelui studentului în dreptul fiecă rui punct tare/slab, oportunitate/amenințare.

Tabelul nr. 7 Analiza SWOT a proiectului <SCĂDEREA RATEI ȘOMAJULUI PRIN ÎNFIINȚAREA DE LOCURI
DE MUNCĂ ÎN CADRUL BRUTĂRIEI TRADIȚIONALE>
Factori favorabili rezolvării Factori de risc în rezolvarea
problemei/valorificării problemei/valorificarea
oportunității oportunității
Factori interni (din interiorul Puncte tari: Puncte slabe:
organizației/ comunității pe ● O echipă de personal tânăr, unită, ● Lipsa de notorietate pe piață în
care organizația o reprezintă) pregătită să lucreze sub presiune momentul lansării proiectului
(Brachilov); (Brachilov);
● Tehnologie modernă ce facilitează ● Lipsa de informare a
producția produselor într-un mod consumatorului privind existenta
rapid (Brachilov); brutăriei(Dogaru)
● Potențial în diversificarea gamei ● Infiltrarea unor erori în analiza
de produse (Dogaru) pieței de produse de panificație
● Materii prime de calitate (Arbanaș)
superioară(Dogaru) ● Lipsa de experiență a angajaților
● Stabilitatea cererii pentru produse pentru utilizarea noilor
de panificație (Arbanaș) tehnologii. (Frîncu)
Factori favorabili rezolvării Factori de risc în rezolvarea
problemei/valorificării problemei/valorificarea
oportunității oportunității
● Continuitatea producerii pe tot
parcursul anului-lipsă de
sezonalitate. (Arbanaș)
● Prețuri raportate la calitatea
produselor. (Frîncu)
● Programe de pregătire a
angajaților ce vor asigura
calitatea superioară a produselor.
(Frîncu)

Factori externi (din afara Oportunități: Amenințări:


organizației/ comunității pe ● O posibilă colaborare cu ● Scaderea puterii de
care organizația o reprezintă) hotelul Cosmos din apropiere cumparare a
în vederea accelerării formării populatiei(Dogaru)
unui renume al companiei ● Scaderea consumului de
(Brachilov); paine din România(Dogaru)
● Creșterea cererii pentru ● Creșterea costurilor generată
produse de panificatie mai de prețurile resurselor în
sanatoase(Dogaru) continuă ascensiune.
● Posibilitatea de a obține (Arbanaș)
finanțări Europene pentru ● Neputința respectării
creșterea capacitatilor de contractelor încheiate de
productie(Dogaru) către producătorii locali.
● Zona în care se află brutăria (Arbanaș)
este una intens populată. ● Pandemia cu SARS-COV-2,
(Arbanaș) care impune foarte multe
● Posibilitatea integrării în reguli. (Frîncu)
lanțul de supermarketuri „La ● Lipsa vadului comercial la
doi pași”. (Frîncu) nivel de Unități
Administrative Teritoriale
din județul Suceava. (Frîncu)

2.3 Stabilirea beneficiarilor direcți și/sau a grupurilor-țintă

Din argumentarea propunerii de proiect trebuie să rezulte categoriile de persoane care vor beneficia
de propunerea de proiect și asupra că rora se vor concentra eforturile prin implementarea proiectului.
Vorbim despre una sau mai multe categorii de beneficiari direcți, din râ ndul că rora se vor selecta
grupurile țintă, dacă este cazul. Se va completa tabelul nr. 8.
Tabelul nr. 8 Beneficiari direcți și grupuri țintă
Descrierea beneficiarilor Stabilirea Nevoi
Categorii de
direcți: caracteristici socio- numărului de identificate și
beneficiari direcți
Nr. Estimare demografice, persoane din modul de
(dacă sunt
crt. numerică roluri/poziții/funcții grupul(rile) țintă rezolvare a
identificate mai
deținute, particularități și a criteriilor de acestora prin
multe categorii)
profesionale etc. selecție a lor5 proiect
1 Ș omeri 800 -persoane cu vâ rste între 19- persoanele cu vâ rste crearea de noi
60 ani domiciliati in între 19-60 ani care locuri de
Municipiul Câ mpulung dispun de abilită țile munca
Moldovenesc care nu sunt necesare posturilor
angajați dar sunt în că utarea vacante din brutarie
unui loc de munca
2 Producă torii de 10 persoane care se ocupă de nevoia de a
materie prima agricultură , din munca produce

5 Se completează numai dacă nr. beneficiarilor direcți este foarte mare, iar prin proiect nu pot fi acoperite nevoile
tuturor, motiv pentru care se impune selecția grupului țintă.
acestora rezulta materia produse
prima necesara producției de sanatoase din
panificatie ingrediente
romanesti(trad
itonale)
3 Pensiuni/ 50 pensiunile și restaurantele din 15 nevoia de
restaurante (pers. mun. Câ mpulung Moldovenesc -restaurante/ aprovizionare a
juridice) sau chiar din întregul județ pensiuni cu pensiunilor/
Suceava ce au nevoie de restaurant din mun. restaurantelor
produse de panificație pentru Câ mpulung cu produse de
meniul lor general sau Moldovenesc ce panificatie
evenimente sunt tranzitate de proaspete
turiști
4 Locuitorii mun. 17.000 -persoane cu vâ rsta începând -nevoia de
Câ mpulung de la 10 ani, de orice gen, aprovizionare
Moldovenesc -aceștia obișnuiesc să cu produse de
consume produse de panificație
panificație des/regulat sau realizate din
chiar zilnic, la toate mesele ingrediente bio
-familii/gospodă rii ce
consumă mai mult de 2-3
produse de panificație/zi
-persoanele ce preferă
produsele de panificație
realizate din alimente bio
5. Magazinele „La doi 114 UAT- -colaborarea cu rețeaua de -Stabilirea unor Nevoie de
pași” uri supermarketuri „La doi pași”, reduceri de preț colaborare
care sunt întâ lnite pe toată pentru o colaborare pentru
suprafața județului Suceava, eficientă cu cele 114 susținerea
mai exact în toate cele 114 UAT-uri din județul producției, a
unită ți administrativ Suceava angajaților și a
teritoriale ; investiției în
sine

6 Firmele 20 Societă țile care au printre Societă țile care se Nevoia firmelor
organizatoare de obiectele lor de activitate ocupă frecvent de de organizare
evenimente organizarea de evenimente organizarea de evenimente de
evenimente publice a avea un
sau private în parteneriat
Municipiul avantajos cu
Câ mpulung furnizori din
Moldovenesc Municipiul
(nunți/boteze/înmo Câ mpulung
rmâ ntă ri/catering) Moldovenesc

2.4 Formularea scopului proiectului (obiectivul general al proiectului) 6

În urma unei analize, s-a putut observa o situație problematică ce se manifestă în


Municipiul Câ mpulung Moldovenesc din județul Suceava, respectiv rata în creștere a șomerilor,
dar și a celor ce optează să pă ră sească această zonă din cauza deficitului de locuri de muncă , din
cauza nivelului scă zut de dezvoltare al regiunii, din lipsa altor oportunită ți, etc. Proiectul ce se
dorește a fi lansat se adresează cetă țenilor mun. Câmpulung Moldovenesc ce au rămas fă ră loc de
muncă (fapt amplificat și de apariția pandemiei cu Sars-COV 2) sau celor care se află în șomaj;
principalul scop este de a rezolva această situație prin crearea de locuri de muncă.

6 Scopul mai este întâ lnit și sub denumirea de obiectiv general al proiectului. Reprezintă același lucru și este unic
(doar unul) pentru proiect.
Se va stabili scopul proiectului, avâ nd în vedere că el trebuie să fie clar formulat, astfel încâ t să
evidențieze: ce se poate rezolva din problema identificată, ce cauză a problemei poate fi eliminată sau ce
parte a oportunită ții poate fi exploatată, ce nu poate fi rezolvat și cui se adresează proiectul.

2.5 Stabilirea obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini)

Atenție! Fiecare student din echipă va formula cel puțin câ te 1 obiectiv pe termen lung și cel
puțin 2 pe termen scurt, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecă rui obiectiv.
Lista obiectivelor va fi completată /finalizată cu numă rul de obiective necesare în funcție de
nevoile proiectului, nu de numă rul studenților.

a) Se vor identifica obiectivele pe termen mediu și lung ale proiectului (obiective strategice de
dezvoltare) (este necesar să existe corespondență cu motivarea proiectului din 2.1).

-Crearea de cel puțin 10 locuri de munca în Municipiul Câmpulung Moldovenesc. (Gabriel)


-Scă derea numă rului persoanelor șomere din mun. Câ mpulung Moldovenesc cu cel puțin 50 în urmă torii
2 ani. (Arbanaș)
-Scă derea ratei de emigrare a muncitorilor din mun. Câ mpulung Moldovenesc cu cel puțin 3% în
urmă torii 5 ani. (Arbanaș)
-Dezvoltarea economiei de piață în cadrul municipiului Câ mpulung Moldovenesc prin crearea de locuri
de muncă și vâ nzarea produselor proprii. (Brachilov)
- Se vor semna contracte de colaborare cu 1 sau mai multe magazine „La doi pași” din toate cele 114 UAT-
uri din județul Suceava, după primul an după implementare a proiectului. (Frîncu)

b) Se vor prezenta obiectivele pe termen scurt (specifice sau operaționale) ale proiectului (va exista
corespondență cu argumentarea de la 2.1 și cu analiza SWOT din 2.2).

-Informarea a 30% a locuitorilor din Campulung Moldovenesc cu privire la deschiderea unei noi
brutarii(Gabriel)
-Atragerea a 20% din locuitorii zonei Campulung Moldovenesc spre consumul de produse de panificatie
în primele 3 luni de activitate.(Gabriel)
-Consolidarea numelui brută riei X (PaNatur SRL) pe piața produselor de panificație în primele 3 luni de
la deschidere.(Arbanaș)
-Crearea unei clientele stabile după primele 3 luni de la deschidere. (Arbanaș)
-Formarea unei echipe consolidate, capabilă să facă față viitoarelor cereri de produse. (Brachilov)
-Semnarea contractelor de furnizare materii cu producă torii locali din Campulung Moldovenesc, în
primele 2 luni de la începutul implementă rii proiectului. (Frîncu)

c) Se va justifica relevanța obiectivelor în raport cu strategiile și prioritățile finanțatorului


(indiferent de forma de finanțare aleasă la 1.3).

?Avand in vedere ca aparitia pandemiei Covid a dus la desfiintarea mai multor firme din
Municipiul Campulung Moldovenesc si implicit cresterea somajului in aceasta zona, ne ofera sansa de
a deschide o noua afacere pentru a oferi populatiei locuri de munca si produse de calitate inalta.?
[Gabi].. - trebuie sa vedem prioritatile finantatorului -
- Colaborarea cu producă torii locali, evidențiază eliminarea rețelelor lungi de aprovizionare, acest
lucru va determina o creștere a sustenabilită ții, prin diminuarea eliberă rii în aerul respirabil a
emisiilor cu efect de seră . (Frîncu)
- Diversificarea activită ții din cadrul societă ții PaNatur S.R.L. determină necesitatea de atragere de
forță de muncă, atingâ ndu-se obiectivul de creare de locuri de muncă . (Frîncu)
III. DESCOMPUNEREA PE ACTIVITĂȚI, PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ȘI
STABILIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
3.1 Stabilirea jaloanelor proiectului și a elementelor livrabile asociate

Pe baza scopului și/sau a obiectivelor pe termen scurt, în maxim 1 pagină, se vor formula
jaloanele/reperele proiectului, vă zute ca momente/evenimente importante de mă surare a progresului
acestuia. Jaloanele vor sta la baza descompunerii proiectului în activită ți și subactivită ți, precum și la
stabilirea indicatorilor de evaluare. Pentru fiecare jalon se vor identifica elementele livrabile asociate. Se
va completa tabelul nr. 9.
Tabelul nr. 9 Jaloanele și livrabilele proiectului
Cod Jalonul Livrabilele asociate jalonului Student responsabil
jalon
Echipă de proiect creată A1. Fișe de posturi Arbanaș Ana- Maria
J1 A2. Posturi vacante lansate
A3. Interviuri
A4. Competențe candidați/dosare
analizate
A5. Contracte

Spațiul/ locația amenajat/ă B1. Rețelele de resurse (apă, gaz, Arbanaș Ana- Maria
J2 electricitate, etc)-branșate
B2. Curățare spațiu interior-exterior
B3. Spațiu modernizat
B4. Spațiu cu echipamente, spații de
depozitare, mobilier,etc. amenajate
J3 Mentenanța echipamentelor C1. Lucrări tehnice Brachilov Ionuț-Sebastian
C2. Igienizare
J4 Personal instruit D1. Training Brachilov Ionuț-Sebastian
D2. Suport tehnic și informațional
D3. Probă practică la sfârșitul
trainingului
J5 Salarizare E1. Ordine de plată Brachilov Ionuț-Sebastian
E2. Bonuri de masă
E3. Bonusuri de performanță
E4. Spor orele suplimentare
E5. Spor ture de noapte
E6. Spor ture de weekend
J6 Gamă de produse F1. Analiză piață Arbanaș Ana- Maria
F2. Chestionare cetățeni
F3.Ședință echipă pentru stabilire
produse
F4. Aplicare idei ședință
F5. Meniu
J7 Securitarea și sănătate în G1. Medicina muncii Frîncu Andreea - Daniela
muncă G2. Securitate și sănătate în muncă
G3. Instruirea personalului în utilizarea
tehnologie
G4. Cadrul tehnic PSI
J8 Activitatea angajaților H1. Stabilirea programelor de lucru Frîncu Andreea - Daniela
lunare (program în ture)
H2. Monitorizare randamentului prin
supervizarea zilnică (ore suplimentare,
performanță)
H3. Monitorizare pontării angajaților
H4. Monitorizarea randamentelor
angajatilor prin studierea rapoartelor
anterioare
J10
J11 Proiect evaluat la final J1. Rapoarte de activitate Frîncu Andreea - Daniela
J2. Rapoarte de progres
J3. Rapoarte de de monitorizare

Atenție! Fiecare student din echipă va formula cel puțin câ te 2 jaloane, cu livrabilele asociate,
menționâ nd numele studentului în dreptul fiecă rui jalon.

3.2 Realizarea structurii de descompunere a proiectului, în format outline (schiță)

Proiectul, pe baza jaloanelor și livrabilelor, se va descompune pe activită ți/subactivită ți. Acestea vor fi
prezentate în maxim 8 pagini. Fiecare activitate se va descrie detaliat, prin prezentarea posibilelor soluții
tehnice (unde este cazul), a eventualelor justifică ri economice pentru soluția selectată , a ipotezelor și
contextului în care se vor derula. Descrierea se va face astfel încâ t să fie clar demersul pe care trebuie să
îl parcurgă cei ce vor implementa proiectul. Activită țile se vor descompune în subactivită ți, respectâ nd
regulile din suportul de curs. Se va pune accent pe ipotezele în care urmează să se desfă șoare activită țile,
în funcție de care se selectează și modalitatea de desfă șurare a lor. De asemenea, trebuie acordată o
atenție sporită activită ților de monitorizare și control, prin care se asigură că proiectul își atinge scopul.
Se va stabili durata fiecă rei subactivită ți sau a activită ților ce nu sunt supuse descompunerii. Redarea
structurii de descompunere va fi în format outline (vezi Suportul de curs).

Recomandare: Se va face mai întâ i structura descompunerii pe lucră ri, după care se vor descrie doar
activitățile.

Atenție! Fiecare student din echipă va descrie activită țile/subactivită țile specifice jaloanelor stabilite la
punctul anterior, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecă rei activită ți.

3.3 Stabilirea structurii echipei proiectului și atribuirea responsabilităților pe


activități

Se vor stabili rolurile și funcțiile în cadrul proiectului în funcție de complexitate, durată, specificitate,
delimitând clar nivelul de conducere de cel operațional. Se va construi organigrama echipei
proiectului.
Se va completa Graficul responsabilităților din Anexa 1. Pe lângă membrii echipei de proiect, se vor
include, după cum rezultă din cap 2.1 și 3.2, și firmele contractate (furnizori) pentru bunuri, lucrări
sau servicii, respectiv eventualii parteneri.

3.4 Realizarea diagramei Gantt pentru planificarea calendaristică a activităților


proiectului

Durata proiectului va fi de __ luni.7


Planificarea calendaristică a proiectului se va realiza cu ajutorul diagramei Gantt, stabilindu-se secvența
de derulare a activită ților/subactivită ților prin intermediul dependențelor FS, SS, FF, SF. Fiecă rui jalon i
se vor asocia activită țile corespunză toare, urmâ nd a se stabili dependența de activitatea care confirmă
obținerea lui.
Planificarea calendaristică va conține doar denumirea jaloanelor și activită ților/subactivită ților (fă ră
descrierea lor). Diagrama va avea maxim 6 pagini și va fi atașată ca Anexa 2, în format pdf sau sub formă
de imagini incluse în documentul Word.

Recomandare1: Vă rugă m să verificați dacă denumirile jaloanelor și activită ților specifice sunt aceleași
cu cele menționate în secțiunile 3.1 și 3.2.

Recomandare 2: Planul proiectului va fi prezentat într-o diagramă Gantt generată cu un produs


software specific domeniului (de exemplu, Microsoft Project, Project Libre, Open project) sau cu alte
aplicații. Se interzice folosirea tabelelor in Word sau Excel pentru redarea planului calendaristic al

7 Se va ține cont de restricțiile de timp impuse prin linia de finanțare.


proiectului, așa cum mai este cerut de unele programe de finanțare!!!
IV. ESTIMAREA RESURSELOR ȘI DETERMINAREA BUGETULUI PROIECTULUI
4.1 Identificarea și estimarea resurselor necesare proiectului

În funcție de durata și complexitatea activită ților se vor identifica și estima resursele necesare. Pentru
fiecare resursă identificată , se vor preciza unitatea de mă sură (bucă ți, nr. de ore de lucru, mp de spațiu
etc.), numă rul de unită ți și prețul pe unitate. Trebuie luate în calcul și resursele umane (echipa
proiectului) în funcție de graficul responsabilită ților, stabilind de data aceasta și timpul de lucru pentru
fiecare resursă . În Anexa 3.1 (foaia de calcul Anexa3_1 Resurse din Anexa 3 Resurse si buget) se vor
introduce, pentru fiecare activitate, resursele necesare și vor fi fă cute estimă rile de cantită ți și preț.

Atenție! Fiecare student din echipă va completa în Anexa3_1 resursele pentru activită țile
descrise la punctul 3.2, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecă rei activită ți.

4.2 Determinarea bugetului proiectului

Pe baza identifică rii și estimă rii resurselor din foaia de calcul Anexa3_1 Resurse, se va elabora bugetul
proiectului, în variantă detaliată și generală. Mai întâi, se va completa foaia de calcul Anexa3_2
Buget_detaliat, din fișierul Anexa 3 Resurse si buget (disponibil separat pe platforma de e-learning sau
Portal). Astfel, pentru resursele ce urmează să fie achiziționate/create/plă tite prin proiect, se vor preciza
numă rul de unită ți (bucă ți, nr. de ore de lucru, mp de spațiu etc.) și prețul pe unitate, existâ nd formulă
pentru calculul valorii totale. Pe baza bugetului detaliat pe categorii de cheltuieli, se vor genera automat
datele pentru foaia de calcul Anexa3_3 Buget_general, din același fișier Anexa 3 Resurse si buget, prin
preluarea totalurilor pentru fiecare categorie de cheltuială din Anexa3_2 Buget_detaliat.

Recomandare: Tipurile de cheltuieli din anexă sunt orientative, însă din proiect trebuie să
rezulte suficiente detalii pentru justificarea sumelor incluse la fiecare poziție bugetară (vezi
suportul de curs și de lucră ri practice).
V. ESTIMAREA INDICATORILOR DE EVALUARE A REZULTATELOR
PROIECTULUI ȘI IDENTIFICAREA POTENȚIALELOR RISCURI
5.1 Estimarea indicatorilor de evaluare și indicarea surselor de verificare

Indicatorii de evaluare se stabilesc pentru fiecare jalon (cel puțin câte 2 indicatori), plecâ nd de la
livrabilele asociate. În acest scop, se va completa tabelul nr. 10.

Atenție! Fiecare student din echipă va stabili indicatorii pentru jaloanele identificate la
punctul 3.1, cu menționarea numelui studentului pentru indicatorii fiecă rui jalon.
Tabelul nr. 10 Indicatorii de evaluare a proiectului
Momentul evaluării
(după obținerea jalonului, după
Denumirea Estimare Student
Denumirea indicatorilor desfă șurarea unei activită ți sau a
jalonului numerică responsabil
unei etape) și sursele de
verificare
Jalon 1 Indicator 11 x Moment y Student M
Sursa de verificare z
Indicator 12 y Moment h
Sursa de verificare t
Indicator 1n … …
Jalon 2 Indicator 21 … … …
… … … …
..... .... … … …
Jalon n … … … …

5.2 Identificarea potențialelor riscuri

Riscurile potențiale se vor stabili plecâ nd de la amenință rile identificate în analiza SWOT a proiectului
(tabelul nr. 7). Se vor selecta doar acele riscuri care pot afecta decisiv atingerea obiectivelor și/sau a
jaloanelor. Se va completa tabelul nr. 11, unde se stabilesc și impactul (efectele) riscurilor asupra
proiectului, respectiv modalită țile de contracarare a riscurilor sau de diminuare a efectelor lor.

Atenție! Fiecare student din echipă va identifica cel puțin un risc si va completa detaliile în
tabelul 11, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecă rui risc.

Tabelul nr. 11 Potențialele riscuri ale proiectului


Riscul după Acțiuni de efectuat pentru
Cod Impact asupra Student
categoria în care se contracararea riscului
risc proiectului responsabil
încadrează sau reducerea efectelor
T11 Risc1 Impact 1 Acțiune 1 Student I
T12 … … … …
L11 … … … …
F11 … … … …

Explicații:
U Categoriile mari de riscuri, plecând de la factorii ce ar putea influența proiectul, sunt:
● economic-financiar ∙   tehnic
● legislativ ∙   social
● politic ∙   managerial
● natural
U Impactul asupra proiectului poate fi reprezentat de:
● anularea unei activită ți;
● întâ rzierea proiectului;
● alocarea de sume suplimentare pentru acoperirea costurilor generate de risc;
● depă șirea costurilor la o poziție bugetară ;
● solicitarea întreruperii proiectului;
● închiderea proiectului.
U Codul pentru fiecare risc se va forma după urmă torul șablon: prima literă a tipului de factor care
determină riscul (de exemplu, E pentru categoria economic, S pentru social etc.) + 1-2 cifre prin care să se
indice ordinea riscului în cadrul categoriei de care aparține. Se va explica modul în care s-a stabilit secvența
caracterelor în cod.

5.3 Completarea matricei cadru logic a proiectului

Se va realiza fișa de sinteză a proiectului, prin matricea cadru logic, completâ nd Anexa 4.

VI. BIBLIOGRAFIE

Lista bibliografică se va întocmi pe categorii – că rți, reviste, resurse web etc.

LISTĂ DE VERIFICARE

Înainte de a depune proiectul, va rugă m să verificați dacă formularul este complet (de revă zut și Observațiile de la
începutul formularului) și, în special dacă:

☐ Dosarul proiectului este complet și corespunde cu cerințele din formularul propus și din descrierea
programului de finanțare sau a strategiei organizației.

☐ Au fost completate toate rubricile.

☐ Au fost completate toate tabelele.

☐ Tabelul nr. 1 Descrierea organizației unde se va implementa proiectul


Tabelul nr. 2 a Sursa de finanțare – finanțare externă, nerambursabilă SAU Tabelul nr. 2 b Sursa de
☐ finanțare – finanțare din fonduri proprii ale organizației SAU Tabelul nr. 2 c Sursa de finanțare –
platformă crowdfunding
☐ Tabelul nr. 3 Cauze ale problemei/factori declanșatori ai oportunită ții
☐ Tabelul nr. 4 Efectele cuantificabile ale nerezolvă rii problemei sau neexploată rii oportunită ții
☐ Tabelul nr. 5 Soluțiile posibile și analiza fezabilității lor
☐ Tabelul nr. 6 Potențiale beneficii/avantaje și pierderi/dezavantaje generate de proiect
☐ Tabelul nr. 7 Analiza SWOT a proiectului <Titlul proiectului>
☐ Tabelul nr. 8 Beneficiari direcți și grupuri țintă
☐ Tabelul nr. 9 Jaloanele și livrabilele proiectului
☐ Tabelul nr. 10 Indicatorii de evaluare a proiectului
☐ Tabelul nr. 11 Potențialele riscuri ale proiectului

☐ Durata activităților și planificarea calendaristică a proiectului (secțiunea 3.4) sunt incluse în cadrul
formularului.

☐ Bugetul este complet și prezentat în formatul solicitat.

☐ Matricea cadru logic aferentă proiectului a fost completată în concordanță cu formatul furnizat.
GRILĂ DE EVALUARE

Prezentarea cadrului general asigură o imagine clară asupra problemei/oportunită ții, a 0,5 puncte
solicitantului și a sursei de finanțare.
Justificarea relevanței propunerii de proiect corespunde cerințelor formulate și sunt surprinse
1,5 puncte
toate componentele secțiunilor 2.1și 2.2.
Categoriile de beneficiari direcți și grupurile țintă au fost corect stabilite (localizare, cuantificare,
0,5 puncte
selecție etc.).
Scopul și obiectivele proiectului sunt clar formulate. Sunt definite atât obiectivele pe termen lung
(instituționale), câ t și obiectivele pe termen scurt (specifice), încadrâ ndu-se în strategia de 1 punct
finanțare și/sau a organizației.
Jaloanele și elementele livrabile sunt relevante pentru proiect, asigură identificarea clară a pașilor
0,5 puncte
de urmat pentru atingerea scopului/obiectivelor proiectului.
Activită țile sunt descrise, relevante pentru jaloane, coerent prezentate prin structura
1 punct
descompunerii pe lucră ri în format rezumat.
Planificarea calendaristică a proiectului este realizată corect, folosind un produs software
0,5 puncte
specializat.
Matricea cadru logic a proiectului este completată. 0,25 puncte
Pentru echipa de management și cea operațională sunt stabilite clar rolurile și funcțiile necesare.
1 punct
Au fost elaborate organigrama proiectului și graficul responsabilită ților.
Resursele au fost stabilite și cuantificate corespunză tor pe fiecare activitate. 0,75 puncte
Bugetul a fost estimat în funcție de resursele alocate pe activită ți, s-a utilizat anexa indicată . 0,5 puncte
Indicatorii de evaluare au fost estimați. 0,5 puncte
Riscurile au fost identificate. 0,5 puncte
Punct din oficiu 1 punct
TOTAL 10 puncte
21

ANEXA 1

Graficul responsabilităților pentru proiect

Cod Denumire Manager de Persoana 1* Persoana 2* Persoana 3* Firma 1* Firma 2 … Persoana


activitate activitate proiect n/ Firma
n*
1000 Organizare RD D
licitație

M
Tipuri de responsabilități
R = Responsabil cu efectuarea activită ții C = Consultanță D = Derulează activitatea

P
Note: 1. Se completează la intersecția liniei cu coloana, în funcție de responsabilită țile descrise la 3.3.a. Nu la toate intersecțiile trebuie să se identifice un
anumit tip de responsabilitate.
          2. Unei persoane care oferă consultanță (C) nu i se poate atribui și responsabilitatea (R) acelei activită ți Consultanța poate fi oferită de firmele sau
persoanele contractate cu acest scop, dar care nu fac parte din echipa proiectului.

* Se vor înlocui Persoana 1, 2 .. n și Firma 1, 2 ... n cu funcțiile/rolurile identificate la punctul 3.3.a (Responsabil logistică, Administrator rețea etc.),

2
respectiv furnizorii necesari pentru derularea unor activită ți identificate prin descrierea activită ților (3.2) , cum ar fi firma software, firma echipamente
producție, firma publicitate etc.

0
22

ANEXA 2

Diagrama Gantt a proiectului

M
P
2
0
23

ANEXA 3.1

Alocarea resurselor pe activități

M
P
2
0
24

Bugetul detaliat pe categorii de cheltuieli și bugetul general

ANEXA 3.2 ANEXA 3.3

M
P
2
0
25

ANEXA 4

Matricea cadru logic

Scopul proiectului: .......


Obiective pe termen lung:
...
...
Obiective pe termen scurt
...
...

M
Factori favorabili (pe baza
Indicatorii de evaluare a Surse de verificare a obținerii oportunităților din tabelul
Jaloane (din tabelul 9 de la 3.1) rezultatelor proiectului (din indicatorilor (pe baza tabelului 6, 7, de la 2.2) și a riscurilor
tabelul 10, de la 5.1) de la 5.1) (codul din tabelul 11, de la
5.2)
... ... ... ...

P
... ... ... ...
... ... ... ...
Activitățile pentru atingerea jaloanelor (de la 3.2) Resursele necesare desfășurării activităților (doar pe categorii
de resurse, fără specificarea lor nominală)
... ...
... ...
... ...

2
... ...

S-ar putea să vă placă și