Sunteți pe pagina 1din 6

CURS MANAGER DE PROIECT

Nota 1:
Nota 2:
Media:

PORTOFOLIU PENTRU EVALUARE


PROIECT :
„ …………………..” (titlul proiectului)

Candidat :
(Nume si prenume)

Bârlad,
2017
CUPRINS

2
I. CONCEPEREA PROIECTULUI
Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi succint contextul pentru care
propuneţi implementarea proiectului – maxim 1pagină:
a. Ideea proiectului, problema ce se doreşte a fi rezolvată
b. Domeniul de acţiune a solicitantului/promotorului/beneficiarului de fonduri, completând tabelul următor
Numele organizaţiei:
Adresa de contact:
Tipul organizaţiei:
 Firmă 
Fundaţie/Asociaţie
 Instituţie administraţie publică
Nivelul organizaţiei:
 Local  Judeţean
 Regional 
Naţional
Echipa de conducere
(nume/funcţia/adresa):

Experienţa în managementul
proiectelor (din perspectiva
organizaţiei sau a membrilor
echipei de implementare): titlul
proiectelor, perioada, sursa de
finantare, scop
c. Descrierea succintă a liniei de finanţare selectate (obiective, priorităţi)

1.1 Titlul proiectului:

1.2 Localizarea

Judeţ(e), regiune, oraş(e)

1.3 Suma solicitată de la finanţator: (se completează după calculul bugetului)

Total costuri eligibile ale Suma solicitată de la finanţator % din costul total al proiectului
proiectului
< EUR > < EUR > %

1.4 Justificarea ideii proiectului (maxim 3 pagini)

Se vor furniza următoarele informaţii:


a)  Prezentarea problemei, a cauzelor care au generat-o, efectelor ce ar putea să se perpetueze prin
nerezolvarea problemei (se va apela inclusiv la date statistice, localizarea geografică sau instituţională,
astfel încât din descriere să rezulte soluţia/soluţiile de rezolvare, ale cui sunt nevoile). De asemenea, se va
realiza o analiză SWOT, astfel încât să rezulte punctele tari şi nevoile/punctele slabe percepute în
zonă/domeniu, oportunităţile şi ameninţările (constrângeri).
b) Prezentarea modului în care proiectul se încadrează în priorităţile şi obiectivele liniei de finanţare selectată,
pe baza descrierilor de la punctul anterior (1.4.a).
c) Gradul de originalitate/inovare. Prezentarea va include elementele originale vizate, va sublinia importanţa lor
pentru domeniu/organizaţie/comunitate, plecând de la eventualele proiecte implementate deja, experienţele
sau bunele practici ale altor proiecte şi ce s-ar putea dezvolta mai departe.
d) Descrierea beneficiarilor direcţi, grupurilor ţintă, beneficiarilor indirecţi. Se va urmări cuantificarea numerică,
localizarea geografică, caracteristicile demografice, nevoile percepute, impactul (relevanţa) proiectului
asupra nevoilor identificate şi modul de satisfacere a lor.
1.5 Scop, obiective şi jaloane (maxim 1 pagină)

a) Se va identifica şi defini scopul proiectului, având în vedere că el trebuie să fie clar formulat, din el să
rezulte ce se poate rezolva din problema identificată şi ce nu poate fi rezolvat, cui se adresează.

3
b) Se vor stabili obiectivele pe termen mediu şi lung (generale), precum şi obiectivele pe termen scurt
(specifice sau operaţionale) ale proiectului. Pentru obiectivele pe termen scurt, precizaţi care sunt cantitative
şi care sunt calitative.Obiectivele vor fi descrise astfel încât să rezulte foarte clar încadrarea lor în obiectivele şi
priorităţile liniei de finanţare, prin justificarea încadrării.

c) Pe baza obiectivelor pe termen scurt, se vor formula şi jaloanele/reperele proiectului, văzute ca rezultate
intermediare ale proiectului. Jaloanele se vor stabili la nivel de proiect, plecând de la scop, sau pe fiecare
obiectiv pe termen scurt. Obiectivele şi jaloanele vor sta la baza la baza stabilirii indicatorilor de măsurare a
evoluţiei şi finalizării proiectului, precum şi pentru descompunerea proiectului în activităţi şi subactivităţi.

4
II PLANIFICAREA PROIECTULUI
2.1 Descrierea activităţilor (maxim 5 pagini)

a) Se vor denumi activităţile care vor conduce la obţinerea jaloanelor şi atingerea obiectivelor pe termen scurt.
Activităţile se vor descompune în subactivităţi. La descompunerea proiectului pe activităţi/subactivităţi se vor
avea în vedere cele trei tipuri majore de activităţi:
 de pregătire a condiţiilor de implementare a proiectului (de exemplu, achiziţiile de echipamente
necesare, obţinerea de autorizaţii, pregătirea personalului);
 de implementare propriu-zisă (de exemplu, derularea acţiunilor sociale, organizarea de mobilităţi,
implementarea şi exploatarea de software, efectuare campanii de promovare);
 activităţile de monitorizare pe parcursul proiectului şi de evaluare internă.
b) În funcţie de durata şi complexitatea activităţilor/subactivităţilor se vor stabili şi principalele categoriile de
resurse estimate a fi utilizate. Dacă este cazul, se va specifica şi rolul fiecărui partener, asociaţi sau
subcontractanţi, în cadrul activităţilor.
Notă: se va folosi şi structura de descompunere pe lucrări (WBS) indiferent de varianta de reprezentare a
acesteia, atât pentru activităţile, cât şi pentru resursele proiectului.

2.2 Echipa de implementare (maxim 2 pagini)

a) Descriere detaliată a echipei propusă pentru implementarea proiectului (doar pe funcţii/roluri: nu este
nevoie a se include nume ale persoanelor); pentru fiecare rol se vor descrie abilităţile şi cunoştinţele necesare;
modul de comunicare şi de adoptare a deciziilor în cadrul proiectului, în funcţie de responsabilităţile alocate.
Se poate folosi un grafic al responsabilităţilor.
b) Descrierea rolului partenerilor proiectului (dacă este cazul): o scurtă prezentare a lor, a echipei care va
gestiona proiectul la nivelul fiecărui partener (tot din punct de vedere al funcţiilor/rolurilor), specificarea
responsabilităţilor pe activităţile în care vor fi implicaţi

2.3 Durata şi planul Proiectului

 Durata proiectului va fi de __ luni.1

Se va realiza planificarea calendaristică a proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt, stabilindu-se şi secvenţa de


derulare a activităţilor/subactivităţilor (dependenţe FS, SS, FF, SF) . Diagrama Gantt va fi ataşată ca anexă,
folosind o trimitere în cadrul acestui formular. Planificarea calendaristică nu trebuie să conţină descrieri
detaliate ale activităţilor/subactivităţilor, ci doar denumirea lor (vă rugăm să verificaţi dacă denumirea lor este
aceeaşi cu cea menţionată în secţiunea 2.1).

Notă: Planul de acţiune poate fi prezentat într-o diagramă Gantt generată cu un produs software specific
domeniului (Microsoft Project) sau Excel, Word

2.4. Bugetul Proiectului

Notă: Formatul bugetului trebuie să conţină suficiente detalii pentru justificarea sumelor incluse la fiecare
poziţie bugetară (vezi Anexa 3). Trebuie specificat numărul de unităţi pentru fiecare componentă.

2.5 Activităţi de monitorizare şi evaluare. Indicatori de urmărire şi evaluare (maxim 3 pagini)

a) Se vor specifica activităţile de monitorizare şi evaluare, prin care se planifică modul de urmărire a
progresului proiectului, respectiv evaluarea finală a acestuia. Se va ţine cont de indicaţiile sursei de finanţare în
privinţa efectuării controlului proiectului, perioadele de raportare, dar şi de activităţi propuse de echipa
proiectului pentru a monitoriza activităţile proiectului. Aceste activităţi trebuie să se regăsească în planificarea
calendaristică a proiectului şi în structura descompunerii pe lucrări.
b) Se vor stabili indicatorii de evaluare a fiecărui jalon identificat, precizând atât denumirea, cât şi valoarea
estimată a indicatorilor (eventual sub formă tabelară), urmărindu-se şi indicatorii parţiali, în funcţie de
activităţile de monitorizare prevăzute la punctul anterior.

2.6 Managementul riscurilor (maxim 1 pagină)


1

Se va ţine cont şi de restricţiile de timp impuse prin linia de finanţare.


5
Se vor identifica principalele riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor sau obţinerea jaloanelor. Se vor
preciza efectele asupra proiectului, modalităţile de contracarare a riscurilor sau de diminuare a efectelor lor.

2.7 Matricea cadru logic

Se va realiza fişa de sinteză a proiectului, prin matricea cadru logic.

2.8 Asigurarea continuităţii proiectului (maxim 2 pagini)

Descrieţi posibilităţile de reluare, dezvoltare şi extindere a rezultatelor proiectului, prin continuitate şi prin
diseminarea cunoştinţelor, după închiderea finanţării proiectului.

Listă de control

Înainte de a depune proiectul, va rugăm să verificaţi dacă formularul este complet (revezi şi Nota de la pagina
1) şi, în special dacă:

Dosarul proiectului este complet şi corespunde cu cerinţele din formularul propus şi din descrierea
programului de finanţare sau a strategiei organizaţiei.

Au fost completate toate rubricile.

Durata şi planul proiectului (secţiunea 2.3) sunt incluse în cadrul formularului.

Bugetul este prezentat în formatul solicitat.

Matricea cadru logic aferentă proiectului a fost completată în concordanţă cu formatul furnizat.

Grilă de evaluare

1. Justificarea proiectului corespunde cerinţelor formulate prin definirea problemei şi au fost surprinse toate
componentele secţiunii 1.4, a), b), c)
2. Lista grupurilor ţintă şi a beneficiarilor direcţi şi indirecţi a fost identificată corect, cuantificată şi justificată
în secţiunea 1.5, d).
3. Scopul, obiectivele proiectului sunt clar formulate, sunt surprinse atât obiectivele pe termen lung
(generale), cât şi obiectivele pe termen scurt (specifice), încadrându-se în cerinţele liniei de finanţare, prin
descrierea relevanţei lor.
4. Jaloanele sunt relevante pentru proiect, asigură identificarea clară a paşilor de urmat pentru atingerea
scopului/obiectivelor proiectului.
5. Activităţile/subactivităţile sunt descrise, relevante pentru jaloane, coerent prezentate prin structura
descompunerii pe lucrări. Au fost realizate planificarea calendaristică şi Matricea cadru logic a proiectului.
6. Resursele şi echipa de implementare a proiectului au fost alocate corespunzător, sunt stabilite clar
responsabilităţile, abilităţile şi cunoştinţele necesare.
7. Bugetul a fost calculat în funcţie de resursele alocate pe activităţi/subactivităţi.
8. S-au stabilit modalităţile de monitorizare şi evaluare a modului de implementare a proiectului. 
9. S-a prezentat asigurarea continuităţii proiectului.

S-ar putea să vă placă și