Sunteți pe pagina 1din 30

Departamentul Contabilitate, Informatică Economică și Statistică

Master: AdministrareaAfacerilor, anul I zi


An universitar 2021/2022, semestrul II

PROIECT DE ECHIPĂ
<Titlul proiectului – se completează>

<Localizarea proiectului – se completează>

Echipa (în ordinea alfabetică a membrilor): Ponderea contribuției la proiect:

1. Damian Mihaela ____ %

2. Fotea Ramona ____ %

3. Giurgică Valentin ____ %

4. Moisă Diana- Maria ____ %

Regula generală este de 3-4 membri în echipă, fă ră excepții. Este obligatoriu să se precizeze contribuția
reală a fiecă rui membru din echipă la elaborarea proiectului.Va fi cel puțin 1% diferență la contribuția
membrilor.

Copyright©GabrielaMesnita

IAȘI 2021
OBSERVAȚII IMPORTANTE

U Se va citi și completa cu atenție formularul. Doar exemplele se vor șterge, pă strâ nd integral
conținutul formularului, inclusiv descrierile aferente fiecă rei componente din structura lui.
U În cazul în care unele dintre informațiile sau anexele solicitate au fost omiseși nu se încadrau
în specificația "dacă este cazul", nota va fi diminuată cu punctajul alocat secțiunii respective,
conform Grilei de evaluare. Omisiunile nu vor putea fi rectificate după predarea proiectului.
U Proiectul se va realiza conform cerințelor specificate în cadrul orelor de seminar alocate
disciplinei și va avea obligatoriu pagină de cuprins.
U Proiectele vor aborda probleme și idei strict din domeniul specializă rii de Master, discutate
la orele de seminar.
U Versiunea electronică a formularului va fi pusă la dispoziție pe portalul FEAAși/sau
platforma de e-learning.
U Tuturor elementelor din prezentul formular le corespund explicații în Suportul de lucră ri
practice, încă rcat, de asemenea, pe portal și/sau platforma de e-learning.

CUPRINS
I. DEFINIREA IDEII PROIECTULUI PE BAZA UNEI PROBLEME/ OPORTUNITĂ Ț I Ș I STABILIREA
FINANȚ Ă RII............................................................................................................................................................................. 3
1.1 Definirea ideii proiectului pe baza unei probleme sau a unei oportunită ți.............................................3
1.2 Descrierea organizației unde se va implementa proiectul (solicitantul/beneficiarul instituțional
al finanță rii)..................................................................................................................................................................................... 3
1.3 Prezentarea sursei de finanțare potrivită ideii de proiect și a regulilor pentru aprobarea
finanță rii............................................................................................................................................................................................ 4
II. ARGUMENTAREA RELEVANȚ EI PROPUNERII DE PROIECT...............................................................................6
2.1 Justificarea propunerii de proiect............................................................................................................................. 6
2.2 Realizarea analizei SWOT a proiectului.................................................................................................................. 8
2.3 Stabilirea beneficiarilor direcți și/sau a grupurilor-țintă...............................................................................8
2.4 Formularea scopului proiectului (obiectivul general al proiectului).........................................................9
2.5 Stabilirea obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini)........................................................................................ 9
III. DESCOMPUNEREA PE ACTIVITĂ Ț I, PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ȘI STABILIREA ECHIPEI DE
IMPLEMENTARE A PROIECTULUI.............................................................................................................................. 10
3.1 Stabilirea jaloanelor proiectului și a elementelor livrabile asociate........................................................10
3.2 Realizarea structurii de descompunere a proiectului, în format outline (schiță )...............................10
3.3 Stabilirea structurii echipei proiectului și atribuirea responsabilită ților pe activită ți.....................10
3.4 Realizarea diagramei Gantt pentru planificarea calendaristică a activită ților proiectului.............11
IV. ESTIMAREA RESURSELOR Ș I DETERMINAREA BUGETULUI PROIECTULUI................................................12
4.1 Identificarea și estimarea resurselor necesare proiectului.........................................................................12
4.2 Determinarea bugetului proiectului..................................................................................................................... 12
V. ESTIMAREA INDICATORILOR DE EVALUARE A REZULTATELOR PROIECTULUI ȘI IDENTIFICAREA
POTENȚ IALELOR RISCURI............................................................................................................................................. 13
5.1 Estimarea indicatorilor de evaluare și indicarea surselor de verificare................................................13
5.2 Identificarea potențialelor riscuri.......................................................................................................................... 13
5.3 Completarea matricei cadru logic a proiectului............................................................................................... 14
VI. BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................................................................ 14
Listă de verificare......................................................................................................................................................................... 14
Grilă de evaluare........................................................................................................................................................................... 15
Graficul responsabilită ților pentru proiect.................................................................................................................. 16
Diagrama Gantt a proiectului............................................................................................................................................ 17
Alocarea resurselor pe activită ți...................................................................................................................................... 18
Bugetul detaliat pe categorii de cheltuieli și bugetul general..............................................................................19
Matricea cadru logic.............................................................................................................................................................. 20
I. DEFINIREA IDEII PROIECTULUI PE BAZA UNEI PROBLEME/
OPORTUNITĂȚI ȘI STABILIREA FINANȚĂRII

1.1 Definirea ideii proiectului pe baza unei probleme sau a unei oportunități

Numărul ridicat de sticle de plastic folosite de către populație care în mod direct poluează, afectând mediul
înconjurător cât și necesitatea unei posibilități de obținere mult mai eficiente a apei pentru a facilita
consumul acesteia în cadrul populației, au fost aspectele principale care au stat la baza dorinței noastre de
a propune acest proiect. O altă problemă, apărută din lipsa unei hidratări corespunzătoare în special pe
timpul verii, este reprezentată de probleme de sănătate ale populației care se agravează odată cu aceasta.

1.2 Descrierea organizației unde se va implementa proiectul (solicitantul/beneficiarul


instituțional al finanțării)

Tabelul nr. 1Descrierea organizației unde se va implementa proiectul


Denumirea organizației
(fundației/firmei/instituției Primă ria municipiului Iași
etc.)
Adresa organizației
Bulevardul Ș tefan cel Mare și Sfâ nt nr. 11, Iași
Natura organizației
(instituție publică , Instituție publică - Autoritatea publică locală
organizație non-
guvernamentală , firmă
privată etc.)
Obiect de activitate Servicii de administrație publică generală
Misiunea organizației Îmbună tă țirea infrastructurii Iașiului și promovarea utiliză rii eficiente a
resurselor

1.3 Prezentarea sursei de finanțare potrivită ideii de proiect și a regulilor pentru


aprobarea finanțării

Se va alege doar una dintre cele 3 variante1, a, b sau c, completâ nd tabelul aferent.

a. Dacă proiectul este conceput pentru a obține o finanțare externă, de tip nerambursabil, se vor
specifica urmă toarele aspecte:
a.1. programul de finanțare,
Finanțatorul este Uniunea Europeană, prin Fondurile Europene de Dezvoltare
Regională, denumirea programului – Program Operațional Regional. Este eligibil de la
01/01/2014-31/12/2023. Regiunea de acoperire - România.
a.2. obiectivele și prioritățile în care se încadrează ideea de proiect,

Obiectivele generale ale programului sunt: (1)Consolidarea cercetării, dezvoltării


tehnologice și inovării; (2) Investițiile în educație, calificare și formare profesională
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții;(3) Promovarea
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; (4)
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate

1
Atunci câ nd se urmă rește obținerea unei finanță ri externe, propunerea de proiect se adresează strict acelui finanțator, chiar
dacă pentru implementarea proiectului sunt necesare și fonduri proprii sau împrumutate, drept contribuție proprie. Ca
urmare, în acest punct va fi detaliată doar sursa de finanțare externă . Un proiect se scrie doar pentru un singur finanțator.
4

sectoarele; (5)Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a


resurselor; (6) Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale; (7) Sprijinirea
regenerării orașelor mici și mijlocii.
Prin acest program putem obține sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială
a comunităților din regiunile urbane și rurale. Această prioritate de investiții vizează,
printr-o abordare integrată, rezolvarea problemelor infrastructurale și sociale de la
nivelul orașelor mici și mijlocii, în scopul de a contribui la creșterea calității vieții
populației. Intervențiile pot include diverse activități de regenerare urbană, ținând cont
de nevoile specifice identificate la nivel local în strategiile locale de dezvoltare. Investiții
(creare/modernizare/reabilitare) în spații destinate utilizării public
a.3. solicitanții eligibili,
Beneficiarii sunt: unitățile administrativ-teritoriale, autorități/ instituții publice care pot
contribui la buna implementare a proiectului, ONG-uri. Regiunile mai puțin dezvoltate
sunt prioritare pentru finanțare.
a.4. condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul

a.5. activitățile eligibile, așa cum sunt ele prevă zute în documentația finanțatorului
a.6. categoriile de cheltuieli eligibile, așa cum sunt prevă zute în documentația finanțatorului.

Recomandare: Se vor include informațiile necesare pentru a realiza evaluarea eligibilită ții proiectului
propus, atâ t din punct de vedere al ideii, câ t și al solicitantului, cu trimiterile bibliografice necesare.
Informațiile gă site la finanțator se vor prelucra și sintetiza, astfel încâ t să se evite copierea integrală a
lor. Se vor selecta doar cele mai relevante informații din punctul de vedere al ideii de proiect. Totul se va
încadra în maxim o jumă tate de pagină .

Tabelul nr. 2 a Sursa de finanțare – finanțare externă, nerambursabilă


Programul de finanțare (denumire, link)
Obiectivele2și, eventual, priorită țile
programului, vizate prin ideea de proiect
Categoriile de solicitanți eligibili
Condițiile de eligibilitate a solicitantului
Activități eligibile
Categorii de cheltuieli eligibile3

2
Completați obiectivele programului de finanțare identificat, nu ale proiectului!
3
Completați lista cheltuielilor eligibile din documentația finanțatorului, nu bugetul proiectului!
II. ARGUMENTAREA RELEVANȚEI PROPUNERII DE PROIECT

2.1 Justificarea propunerii de proiect

a) Care este problema de rezolvat sau oportunitatea apărută?

Contextul în care a apă rut problema/oportunitatea și importanța și urgența soluționă rii


problemei/valorifică rii oportunită ții

Numărul ridicat al sticlelor de plastic folosite de către populație, al poluării crescânde de-a lungul
timpului din cauza acestora, cât și lipsa unei posibilități de obținere mai ușoare a apei pentru a facilita
consumul acesteia, au fost aspectele principale care au stat la baza dorinței noastre de a propune acest proiect.
Pe baza mai multor procese de salubrizare a orașului, s-a constatat un număr crescut de deșeuri de tip plastic
acestea fiind în special peturile. De asemenea, s-a sesizat faptul că, odată cu creșterea deșeurilor, companiile
de reciclare a plasticului nu reușesc să facă față acestora. O altă problemă care a stat la baza proiectului
nostru, este reprezentat de numărul tot mai mare de persoane care ajung în zilele caniculare să aibă nevoie de
îngrijiri medicale sau persoanele care prezintă anumite afecțiuni și își pot înrăutăți starea de sănătate în lipsa
hidratării.

b) Care sunt cauzele problemei sau factorii declanșatori ai oportunității?

Tabelul nr. 3Cauze ale problemei/factori declanșatori ai oportunității


Descrierea detaliată a cauzelor problemei/factorilor declanșatori ai Student responsabil
oportunității
Având în vedere problema legată de poluare, o cauză declanșatoare a Diana
acestora este lipsa spațiilor de reciclare / depozitare a deșeurilor.
O altă cauză a poluării o reprezintă lipsa educației populației cu privire la Ramona
protejarea mediului înconjurător.
În municipiul Iași se pot observa comportamente nepăsătoare ale cetățenilor,
atât prin aruncarea la întâmplare a deșeurilor cât și prin neobișnuința de a le
sorta responsabil.
De asemenea, lipsa încurajării antreprenorilor de a deschide linii de reciclare Mihaela
a deșeurilor cu ajutorul cărora să se poată face față deșeurilor.
Procesul de cumpărare relativ mare suportat de către populație pentru a Valentin
achiziționa apa destinată consumului imediat dar nu numai, cât și
aglomerația produsă pentru a achiziționa un singur produs. Ținând cont de
situația actuală, cea a pandemiei este recomandat să se evite aglomerația
chiar dacă restricțiile sunt momentan ridicate.
În ultimii 30 de ani, produsele fabricate din plastic au crescut într-un număr Mihaela
foarte mare la nivel global, cu aproximativ 70%. Printre aceste produse
fabricate se enumeră și sticlele de plastic, produse ce necesită un număr
ridicat de ani pentru a se descompune (între 40-70 ani). Acestea dăunează
considerabil mediul înconjurător atât prin nereciclarea lor corespunzătoare
cât și prin procesele lor de fabricare.

c) Care sunt efectele cuantificabile ale nerezolvării problemei sau neexploatării oportunității?
6

Recomandări: Efectele pot fi folosite pentru stabilirea obiectivelor, iar persoanele sau grupurile de
persoane afectate de aceste efecte vor sta la baza identifică rii categoriilor de beneficiari ai proiectului.

Atenție! Fiecare student din echipă va formula și prezenta detaliat cel puțin câ te un efect, cu menționarea
numelui studentului în dreptul fiecă rui efect.
Tabelul nr. 4Efectele cuantificabile ale nerezolvării problemei sau neexploatării oportunității
Descrierea detaliată a efectului Persoane/grupuri afectate Student responsabil
identificat
Creșterea poluării Cetățenii orașului Iași Mihaela

Persoane cu tensiunea ridicată Ramona


Persoane predispuse la afecțiuni ale
Creșterea riscurilor de îmbolnăvire sistemului digestiv
Persoanele care vor petrece timp
afară în verile toride

Muncitorii Diana
Înmulțirea situațiilor de dispersare, Elevii / studenții
incapacitatea de concentrare

Creșterea în greutate Persoanele care nu practică sport Valentin


Persoane cu alimentație deficitară

d) Care sunt soluțiile posibile pentru rezolvarea problemei sau exploatarea oportunității? Care
este cea mai fezabilă pentru perioada viitoare (de implementare a proiectului) și de ce?
În tabelul nr. 5 se vor descrie cel puțin 2 soluții posibile și se vor argumenta din punct de
vedere al fezabilită ții tehnice, economice, de mediu, a rezultatelor. După prezentarea sub formă
tabelară , se va specifica soluția aleasă și se va argumenta, detaliind, unde este cazul, elementele
menționate în tabelul nr. 5 și ținâ nd cont și de ră spunsurile de la punctele anterioare.
Tabelul nr. 5Soluțiile posibile și analiza fezabilității lor
Amplasarea
panourilor
Elemente de analiză
Implementarea informative cu
(se selectează cele care sunt relevante Soluție n
dozatoarelor de apă privire la punctele
pentru domeniul proiectului)
de distribuție deja
existente
Fezabilitatea economică (finanțare, Resursele financiare sunt
resurse financiare proprii, profit fondurile europene cu
Resurse financiare Fezabilitatea economică
generat, pierderi înregistrate etc.) ajutorul cărora, proiectul
proprii a soluției n
va reuși să genereze un
profit aprox.
Fezabilitatea resurselor (resurse Dispunem de resurse
existente, resurse posibil de atras fă ră corporale (spatiile de Nu dispunem de resurse
Fezabilitatea resurselor
costuri suplimentare etc.) amplasare a care să nu atragă costuri
pt. soluția n
dozatoarelor aflate în suplimentare
proprietatea publică)
Fezabilitatea tehnică (soluție Soluția tehnologică
tehnologică testată pe piață , Soluția tehnologică
este testată peste tot
posibilitatea realiză rii interne a este testată pe piața
în lume, iar pentru
modelului de lucru, posibilitatea din Italia, nu mai este …
implementarea
atragerii de experți pentru a lucra la necesar să se implice
acesteia nu este
proiect etc.) experți în proiect)
nevoie de experți
Fezabilitatea de mediu (grad de Gradul de poluare Gradul de poluare …
poluare, modificare habitat, este 0, implementarea este de asemenea nul,
necesitatea modifică rii anumitor zone dozatoarelor de apă nu sunt necesare
geografice etc.) nemodificâ nd în modifică ri de habitat.
7

niciun fel bună starea


mediului
înconjură tor. De
asemenea nu se
modifică habitatul, nu
se fac modifică ri
geografice.
Fezabilitatea rezultatelor (capacitatea Proiectul nu
Contribuie în mod
proiectului de a genera venit, de generează venit însă
informativ la
multiplicare sau eficientizare a unor contribuie la …
localizarea punctelor
rezultate anterioare) creșterea calită ții
de distribuție.
vieții populației.
Fezabilitatea timpului (capacitatea Proiectul este anticipat Proiectul este de
proiectului de a-si atinge scopul pe să atingă obiectivele asemenea anticipat să își Fezabilitatea timpului pt.
durata implementă rii sale, în timp vizate într-un timp câ t atingă obiectivul soluția n
util) mai scurt informativ al populației.

e) Care sunt condițiile în care urmează să fie implementată soluția selectată?


Se va descrie detaliat soluția și vor prezenta urmă toarele aspecte:
 condițiile interne din organizație, care pot influența favorabil (pozitiv)și nefavorabil
(negativ) proiectul, cum ar fi: resursele umane, infrastructura, spațiile, echipamentele,
resursele financiare, expertiza managementului, experiențele anterioare în alte proiecte,

Condițiile interne care influențează pozitiv proiectul: resursele umane competente (o juxtapunere a mai
multor departamente din cadrul Primăriei Municipiului Iași: în cadrul direcției tehnice și de dezvoltare
aflate sub directa coordonare a viceprimarului; Serviciul Promovare și Calitate Mediu aflate sub
coordonarea directorului general ce coordonează serviciul administrativ si compartimentul tehnic ),
echipamente de înaltă calitate ( dozatorul este echipat cu un filtru de curățare și purificare al apei, cu
raze ultraviolete cu ajutorul cărora se poate observa calitatea apei), spațiile (reprezintă un avantaj
faptul că spațiile se află în proprietatea publică și nu necesită o plată în sensul acesta ) resurse
financiare suficiente (datorită fondurilor europene nerambursabile obținute, resursa financiară este
suficientă pentru a implementa și susține proiectul), organizare eficientă (datorită experienței
acumulate prin proiectele anterioare de către instituție, aceasta din urmă deține capacități de
management organizațional bine dezvoltat, fapt ce va susține bună desfășurare a proiectului.)
Condițiile interne care influențează negativ proiectul: deciziile incerte cu privire la amplasarea
dozatoarelor pot avea rezultate ce nu corespund în totalitate așteptărilor noastre stabilite în proiect,
posibilele discordanțe care pot apărea între angajații din cadrul organizației cu privire la subiectul
proiectului.

 condițiile externe, care pot afecta pozitiv și negativ proiectul: legislația, piața
concurențială, piața tehnologică , trendurile domeniului etc.

Condiții externe care influențează pozitiv proiectul: predispunerea populației la acceptarea noutăților și
a comportamentului ecologic, încălzirea globală (conform studiilor realizate recent, s-a constatat un
trend ascendent al încălzirii globale) , creșterea natalității ( conform studiilor cu privire la acest aspect
s-a constatat o majorare în orașul Iași cu 13%).
Condiții externe care influențează negativ proiectul: nivelul educațional al populației din zonele
limitrofe ale orașului Iași (vandalizarea dozatoarelor de către aceștia), vremea care poate afecta în
8

timp aspectul dozatoarelor, număr mare de concurenți pe piață, nesiguranța și reticența populației cu
privire la calitatea apei cu care sunt alimentate dozatoarele.

Recomandări: Condițiile interne favorabile (pozitive) pot fi folosite pentru stabilirea punctelor tari ale
proiectului, iar cele nefavorabile (negative) pentru punctele slabe. Condițiile externe stau la baza
identifică rii oportunită ților și amenință rilor proiectului.

f) Care sunt beneficiile/avantajele și pierderile/dezavantajele pe care le generează?

Tabelul nr. 6Potențiale beneficii/avantaje și pierderi/dezavantaje generate de proiect


Nr. Student
Avantaje/beneficii Dezavantaje/pierderi
crt. responsabil
Modificarea esteticii Mihaela
Hidratarea crescută a populației Competitivitate crescută Ramona
Încurajarea unui mediu ecologic prin Neîncrederea populației în apa Diana
refolosirea sticlelor / poluarea dozatoarelor
diminuată
Diminuarea procentajului de persoane Necesitatea întreținerii periodice a Valentin
care resimt stare de leșin pe perioada dozatoarelor
verii.

Recomandări: Avantajele/beneficiile, respectiv dezavantajele/pierderile se vor stabili ținâ nd cont și


de analiza de fezabilitate pentru soluția selectată, din tabelul 5

Atenție! Fiecare student din echipă va contribui la identificarea avantajelor/beneficiilor, respectiv


dezavantajelor/pierderilor, cu menționarea numelui studentului .

2.2 Realizarea analizei SWOT a proiectului

Analiza SWOT va fi redată sub formă de tabel, cu patru ecrane, pentru a evidenția punctele tari (ce există
acum și poate fi exploatat în favoarea proiectului), nevoile/punctele slabe percepute (ce se încearcă a fi
rezolvate prin proiect), oportunită țile și amenință rile (constrâ ngerile) din mediul organizației, în raport
cu proiectul. Analiza SWOT se va baza pe ră spunsurile de la 2.1, cu excepția punctului f, adică fără a le
confunda cu impactul proiectului (lista beneficiilor și pierderilor). Analiza SWOT nu va depă și o pagină .

Atenție! Fiecare student din echipă va contribui la realizarea analizei SWOT, cu menționarea numelui
studentului în dreptul fiecă rui punct tare/slab, oportunitate/amenințare.

Tabelul nr. 7Analiza SWOT a proiectului <Titlul proiectului>


Factori favorabili rezolvării Factori de risc în rezolvarea
problemei/valorificării problemei/valorificarea
oportunității oportunității
Factori interni (din interiorul Puncte tari: Puncte slabe:
organizației/ comunității pe
 Resursă umană competentă
care organizația o reprezintă)  Costuri ridicate ale mentenanței
 Active corporale aflate deja sub  Incertitudinea responsabililor de
proprietatea instituției proiect cu privire la amplasarea
cât mai rentabilă, favorabilă a
 Necesitatea unor categorii de dozatoarelor.
resurse limitate
Factori externi (din afara Oportunități: Amenințări:
organizației/ comunității pe  Distanța mare dintre  Infrastructura slab-
care organizația o reprezintă) magazinele de unde se poate dezvoltată
procura apă potabilă  Reticența oamenilor cu
9

Factori favorabili rezolvării Factori de risc în rezolvarea


problemei/valorificării problemei/valorificarea
oportunității oportunității
 Temperatura ridicată privire la noutate
 Tendința populației pentru un  Gradul de educație al
comportament ecologic populației(vandalizarea
 Populație crescută datorită dozatoarelor)
faptului că este oraș  Dezvoltarea centrelor
universitar comerciale

2.3 Stabilirea beneficiarilor direcți și/sau a grupurilor-țintă

Din argumentarea propunerii de proiect trebuie să rezulte categoriile de persoane care vor beneficia
de propunerea de proiect și asupra că rora se vor concentra eforturile prin implementarea proiectului.
Vorbim despre una sau mai multe categorii de beneficiari direcți, din râ ndul că rora se vor selecta
grupurile țintă, dacă este cazul. Se va completa tabelul nr. 8.
Tabelul nr. 8 Beneficiari direcți și grupuri țintă
Descrierea beneficiarilor Stabilirea Nevoi
Categorii de
direcți: caracteristici socio- numărului de identificate și
beneficiari direcți
Nr. Estimare demografice, persoane din modul de
(dacă sunt
crt. numerică roluri/poziții/funcții grupul(rile) țintă rezolvare a
identificate mai
deținute, particularități și a criteriilor de acestora prin
multe categorii)
profesionale etc. selecție a lor4 proiect
1 Persoane ≂ 93.000 Aici se încadrează Este
consumatoare de persoanele ce fac parte din binecunoscut
apă din orașul toate categoriile de vârstă, că este
Iași. sex și ocupație ce se află recomandat
pe teritoriul orașului Iași. de către
medicii
consumul de
a cel puțin 2
litri de apă pe
zi, așadar
prin proiectul
cel dorim să-l
implementăm
dorim să
punem la
dispoziție
tuturor
persoanelor
cantitatea de
apă necesară,
apă ce de
altfel este și
de o calitate
ridicată, fără
a fi necesar
să treacă prin
toți pașii
procesului de

4
Se completează numai dacă nr. beneficiarilor direcți este foarte mare, iar prin proiect nu pot fi acoperite nevoile
tuturor, motiv pentru care se impune selecția grupului țintă.
10

cumpărare
din cadrul
unui magazin
comercial.
2 Persoanele care ≂ Aici se încadrează Mediul
pledează pentru 50.000 persoanele ce fac parte din înconjurător
un mediu curat și toate categoriile de vârstă, cât și
pentru reciclarea sex și ocupație ce se află reciclarea
plasticului pe teritoriul orașului Iași. devin aspecte
destul de
esențiale în
viața
populației din
ziua de azi.
Noi susținem
acest curent
astfel
utilizatorii
serviciilor
noastre pot
veni cu
propriile
sticle pentru
a-și lua apă,
astfel, nu mai
cumpără o
altă sticlă din
plastic din
magazin.
Totodată
punem la
dispoziția
consumatorul
ui
posibilitatea
de a
achiziționa
sticle
confecționate
din materiale
biodegradabil
e în cadrul
dozatorului.
În plus, lângă
dozatoare
sunt instalate
containere
pentru
reciclarea
sticlelor din
plastic.
Astfel, acest
proiect poate
11

reduce în
medie
cumpărarea
sticlelor de
plastic cu
3000 sticle
pe lună.
Persoanele ce ≂ Aici se încadrează Persoanele ce
sunt supuse unui 50.000 persoanele ce fac parte din fac parte din
efort fizic toate categoriile de vârstă, aceste
(sportivi, sex și ocupație ce se află categorii,
muncitori în pe teritoriul Județului Iași. necesită un
construcții, etc.) acces mai
cât și persoanele facil la
cu boli sursele de
cardiovasculare apă potabilă
sau alte tipuri de deoarece
boli care nu acestea
suportă căldura și reprezintă
au nevoie de apă) persoane ce
au o situație
fizică mai
specială, iar
apa
reprezintă un
produs vital
mai ales în
zilele cele
mai aride ale
anului.

Elevi / studenți ≂ Aici de încadrează


40.000 persoanele cu vâ rsta
cuprinsă între 6 și 30 de
ani, majoritatea
neocupâ nd nicio funcție
profesională , se află pe
teritoriul orașului Iași,
fiind și persoane care nu
au originea româ nă .
12

2.4 Formularea scopului proiectului (obiectivul general al proiectului) 5

Scopul proiectului nostru este acela de a îmbună tă ți calitatea vieții consumatorului prin diminuarea
poluă rii ( reducerea numă rului de sticle de plastic ) și prin încurajarea hidrată rii corespunză toare.

2.5 Stabilirea obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini)

Atenție! Fiecare student din echipă va formula cel puțin câ te 1 obiectiv pe termen lung și cel puțin 2 pe
termen scurt, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecă rui obiectiv. Lista obiectivelor va fi
completată /finalizată cu numă rul de obiective necesare în funcție de nevoile proiectului, nu de numă rul
studenților.

a) Se vor identifica obiectivele pe termen mediu și lung ale proiectului (obiective strategice de
dezvoltare) (este necesar să existe corespondență cu motivarea proiectului din 2.1).

b) Se vor prezenta obiectivele pe termen scurt (specifice sau operaționale) ale proiectului (va exista
corespondență cu argumentarea de la 2.1 și cu analiza SWOT din 2.2).

c) Se va justifica relevanța obiectivelor în raport cu strategiile și prioritățile finanțatorului


(indiferent de forma de finanțare aleasă la 1.3).

Obiective pe termen lung:


1. Reducerea numărului de sticle folosite de către populație cu cel puțin 60.000 de sticle în
primul an. (Mihaela)
2. Implementarea unui nou proiect similar în următorii 3 ani , în zonele limitrofe ale orașului
Iași. (Diana)
3. Extinderea și realizarea unui nou proiect de acest gen în următorul an în cadrul școlilor
primare și gimnaziale din orașul Iași cu finalizarea proiectului în cel mult 1 an de zile.
(Ramona)
4. Atragerea a cel puțin 60% din populația orașului Iași spre folosirea sticlelor reciclabile și
refolosirea acestora până la sfârșitul primului an de funcționare. (Valentin)

Obiective pe termen scurt:


1. Creșterea numă rului de litri de apă consumați de că tre populație pe timpul verii față de vara
precedentă cu 40%. (Mihaela)
2. Îmbună tă țirea imaginii orașului Iași cu privire la protecția mediului în termen de 5 luni.
(Valentin)
3. Creșterea gradului de conștientizare a importanței hidratării în primele 4 luni a populației.
(Ramona)
4. Achiziționarea și amplasarea a încă 5 dozatoare de apă după primele 5 luni de funcționare în
zona urbană. (Diana)

5
Scopul mai este întâ lnit și sub denumirea de obiectiv general al proiectului. Reprezintă același lucru și este unic
(doar unul) pentru proiect.
13

III. DESCOMPUNEREA PE ACTIVITĂȚI, PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ȘI


STABILIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

3.1 Stabilirea jaloanelor proiectului și a elementelor livrabile asociate

Pe baza scopului și/sau a obiectivelor pe termen scurt, în maxim 1 pagină, se vor formula
jaloanele/reperele proiectului, vă zute ca momente/evenimente importante de mă surare a progresului
acestuia. Jaloanele vor sta la baza descompunerii proiectului în activită ți și subactivită ți, precum și la
stabilirea indicatorilor de evaluare. Pentru fiecare jalon se vor identifica elementele livrabile asociate. Se
va completa tabelul nr. 9.
Tabelul nr. 9Jaloanele și livrabilele proiectului

Cod Jalonul Livrabilele asociate jalonului Student responsabil


jalon
J1 Echipă de proiect stabilită Fișa post Diana
Personal selectat
Contracte de participare la proiect
încheiate

J4 Dozatoare funcționabile Proiect autorizat Mihaela


Dozatoare achiziționate
Sursă de apă
Dozatoare montate

J5 Recipiente pentru Furnizor recipiente contractat Ramona


îmbutelierea apei Recipiente amplasate
J6 Campanie de promovare Strategie de marketing Valentin
și informare Promovare offline
Promovare online

J7 Proiect inaugurat Eveniment de deschidere Diana

J8 Proiect supus controlului Monitorizare Mihaela


Evaluare

3.2 Realizarea structurii de descompunere a proiectului, în format outline (schiță)

1. Jalon 1 – echipă de proiect stabilită

1.1.Livrabil 1- Fișa postului

Timp de desfă șurare: 7 zile

A1. Stabilirea fișei postului pentru fiecare persoană desemnată pentru desfă șurarea proiectului. În
acestea vor fi prezentate toate detaliile postului ce va fi ocupat, cuprinzâ nd atâ t responsabilită țile câ t și
capacită țile ce vor fi necesare pentru acesta .
A2. Publicarea și transmiterea fișei postului

1.2. Livrabil 2 – Personal selectat


14

Timp de desfă șurare: 5 zile

A1. Intervievarea și analiza cv-urilor tuturor candidaților pentru fiecare post în parte
A2. Analiza rezultatelor obținute în urma activită ții de intervievă ri a candidaților
A.3. Alegerea persoanelor ce corespund cel mai bine cu cerințele fișei postului/al proiectului

1.3 Livrabil 3 Contracte de participare la proiect încheiate

Timp de desfă șurare: 1 zile

A.1. Discutarea ultimelor detalii referitoare la încheierea contractului


A2. Încheierea efectivă a contractului

2.1.Livrabil 1 – Proiect legalizat

Timp de desfă șurare: 10 zile

A.1.Întocmirea ansamblului de documente și cereri necesare demarării proiectului


A.2. Întreprinderea de activități de obținere a tuturor acordurilor și autorizațiilor din partea primărie,
cum ar fi cererilor depuse anterior semnate și aprobate cât și autorizațiilor necesare
A.3. Înscrierea Activității la Registrul Comerțului.

3.Jalon 3 - Dozatoare achiziționate

3.1.Livrabil 1- Furnizori de dozatoare contractați

Timp de desfă șurare 15 zile

A.1. Că utarea potențialilor firme cu care sunt eligibile pentru a încheia contractul de
achiziționare a dozatoarelor. În cadrul acestei activită ți se va întocmi o listă cu potențialele firme
partenere, prețurile aferente serviciilor lor și beneficiile oferite.
A.2. Analiza listei de furnizori potențiali și selecția celui mai potrivit furnizor de dozatoare
A.3. Negocierea și încheierea contractului de vâ nzare.
A.4 Recepția bunurilor achiziționate

4.Jalon 4 – Dozatoare funcționale

Livrbil 1 - Proiect autorizat

4.1.Livrabil 1 - Sursă de apă


Timp de desfă șurare 40 de zile

A.1. Contractarea furnizorului de apă local, ApaVital


A.2. Angajarea unei firme ce se va ocupa de realizarea instalației de apă
A.3. Realizarea instalației de apă
A.4. Monitorizarea realiză rii efective a instalației de că tre firma angajată
A.5. Testarea funcționalită ți acestora

4.2. Livrabil 2- Dozatoare amplasate


15

Timp de desfă șurare 7 zile

A.1. Angajarea unei firme ce se va ocupa de montarea dozatoarelor și de mentenanță


A.2. Montarea acestora în locurile stabilite
A.3. Conectarea instalației realizate la dozatoare
A.4. Testarea funcționalită ți acestora

5.Jalon 5 - Recipiente pentru îmbutelierea apei

5.1.Livrabil 1 - Furnizor recipiente contractat

Timp de desfă șurare 6 zile

A.1. Realizarea unei cercetă rii a pieței de sticle de apă confecționate din materiale
biodegradabile/reciclabile
A.2.Alegerea celei mai potrivite firme de comercializare a recipientelor
A.3. Încheierea contractului de aprovizionare cu furnizorul

5.2. Livrabil 2 - Recipiente amplasate

Timp de desfă șurare 5 zile

A.1. Recepția recipientelor de la furnizor


A.2.Amplasarea sticlelor în cadrul dozatoarelor
A.3. Angajarea unui merchendizer ce se va ocupa de gestiunea recipientelor de plastic

6.Jalon 6- Campanie de promovare și informare

6.1.Livrabil 1 – Strategie de promovare

Timp de desfă șurare 4 zile

A.1. Elaborarea unei strategii de Marketing pentru informarea populației din Iași cu privire la
beneficiile dozatoarelor de apă;

6.2. Livrabil 2-Promovare offline

Timp de desfă șurare 16 zile

A.1. Cercetarea pieței cu privire la firmele ce activează în domeniul creării de materiale


A.2 Alegerea companiei ce se va ocupa de producerea bannerelor
A.3. Încheierea un contract cu furnizorul de materiale publicitare
A.4. Angajarea persoanelor ce se va ocupa de distribuirea materialelor și de amplasarea acestora
A.5. Distribuirea materialelor către populație

6.3. Livrabil 3 – Promovare online

Timp de desfă șurare 30 zile

A.1. Alegerea rețelelor online prin intermediul că rora se va desfă șura promovarea
A.2. Desemnarea responsabililor de promovare
A.3. Efectuarea efectivă a promovă rii
16

7. Jalon 7- Proiect inaugurat

7.1.Livrabil 1 – eveniment deschidere

Timp de desfă șurare 6 zile

A.1. Contractarea unei companii de evenimente pentru a se ocupa de organizarea acestuia


A.2. Desemnarea persoanelor ce se vor ocupa de eveniment
A.3. Desfîșurarea evenimentului de deschidere
A.4. Punerea în funcțiune oficială a dozatoarelor

Jalon 8 – Proiect supus controlului

8.1Livrabil 1 - monitorizare

Timp de desfă șurare

A.1. Crearea unui plan de monitorizare a funcționă rii dozatoarelor


A.2. Desemnarea persoanelor ce se vor ocupa de monitorizare
A.3. Monitorizarea dozatoarelor

8.2Livrabil 2- Evaluare

Timp de desfă șurare

A.1. Observarea rezultatelor obținute în urma funcționă rii dozatoarelor


A.2. Compararea rezultatelor finale cu scopul și obiectivele proiectului

Recomandare: Se va face mai întâ i structura descompunerii pe lucră ri, după care se vor descrie doar
activitățile.

Atenție! Fiecare student din echipă va descrie activită țile/subactivită țile specifice jaloanelor stabilite la
punctul anterior, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecă rei activită ți.

3.3 Stabilirea structurii echipei proiectului și atribuirea responsabilităților pe


activități

Se vor stabili rolurile și funcțiile în cadrul proiectului în funcție de complexitate, durată, specificitate,
delimitând clar nivelul de conducere de cel operațional. Se va construi organigrama echipei
proiectului.
Se va completa Graficul responsabilităților din Anexa 1. Pe lângă membrii echipei de proiect, se vor
include, după cum rezultă din cap 2.1și 3.2,șifirmele contractate (furnizori) pentru bunuri, lucrări
sau servicii, respectiv eventualii parteneri.

Echipa este formată în primul râ nd, la nivel de conducere, de managerul de proiect care se va ocupa de
organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul implementă rii proiectului. La nivel financiar
contabil vom avea 2 persoane, un responsabil denumit expert financiar-contabil și cel de al doilea fiind
un contabil, aflat în subordinea primului care se vor ocupa de efectuarea și înregistrarea tuturor
activită ților de natură financiară câ t și contabilă ( activită ți precum, vâ nzare cumpă rarea, buget,
contracte etc ). Vom avea la nivelul departamentului marketing 4 persoane, una care va coordona echipa
și celelalte 3 care se vor ocupa de efectuarea sarcinilor. Vom avea un jurist care va avea drept
responsabilită ți efectuarea și întocmirea tuturor activită ților și documentelor necesare desfă șură rii și
implementă rii proiectului. Nu în ultimul râ nd vom avea și un responsabil de resurse umane care se va
ocupa de recrutarea și selectarea personalului responsabil de proiect.
17

În al doilea râ nd, vom avea anumite contracte încheiate cu terți. Prima persoană cu care avem un contract
încheiat este X, aceasta se va ocupa de furnizarea dozatoarelor câ t și de repararea defecțiunilor apă rute.
Al doilea terț este firma ce se ocupă de furnizarea apei în Iași și anume ApaVital, cu care vom încheia un
contract pe perioadă nedeterminată în scopul furniză rii apei. Al treilea terț va fi reprezentat de firma
Holfag, firma ce se va ocupa cu punerea la dispoziție a recipientelor de îmbuteliere a apei. Al patrulea terț
pe care îl vom contracta va fi o firmă specializată pe întreținerea dozatoarelor ce se va ocupa cu
revizuirea și repararea defecțiunilor câ t și monitorizarea acestora. Ultimul terț este reprezentat de
compania care ne va pune la dispoziție 4 zilieri pentru distribuirea materialelor publicitare ( flayere ).
Organigrama

3.4 Realizarea diagramei Gantt pentru planificarea calendaristică a activităților


proiectului

Durata proiectului va fi de __ luni.6


Planificareacalendaristică a proiectului se varealiza cu ajutoruldiagramei Gantt, stabilindu-se secvența de
derulareaactivită ților/subactivită țilorprinintermediuldependențelor FS, SS, FF, SF. Fiecă ruijaloni se
vorasociaactivită țilecorespunză toare, urmâ nd a se stabilidependența de activitatea care
confirmă obținerealui.
Planificareacalendaristică vaconținedoardenumireajaloanelorșiactivită ților/subactivită ților
(fă ră descrierealor).Diagramavaavea maxim 6 paginișiva fi atașată ca Anexa 2, în format pdf sau sub
formă de imaginiincluseîndocumentul Word.

Recomandare1: Vă rugă m să verificați dacă denumirile jaloanelor și activită ților specifice sunt aceleași cu
cele menționate în secțiunile 3.1 și 3.2.

Recomandare 2: Planul proiectului va fi prezentat într-o diagramă Gantt generată cu un produs software
specific domeniului (de exemplu, Microsoft Project, Project Libre, Open project) sau cu alte aplicații. Se
interzice folosirea tabelelor in Word sau Excel pentru redarea planului calendaristic al proiectului, așa cum
mai este cerut de unele programe de finanțare!!!

6
Se va ține cont de restricțiile de timp impuse prin linia de finanțare.
18

IV. ESTIMAREA RESURSELOR ȘI DETERMINAREA BUGETULUI PROIECTULUI

4.1 Identificarea și estimarea resurselor necesare proiectului

În funcție de durata și complexitatea activită ților se vor identifica și estima resursele necesare. Pentru
fiecare resursă identificată , se vor preciza unitatea de mă sură (bucă ți, nr. de ore de lucru, mp de spațiu
etc.), numă rul de unită ți și prețul pe unitate. Trebuie luate în calcul și resursele umane (echipa
proiectului) în funcție de graficul responsabilită ților, stabilind de data aceasta și timpul de lucru pentru
fiecare resursă . În Anexa 3.1 (foaia de calcul Anexa3_1 Resurse din Anexa 3 Resurse si buget) se vor
introduce, pentru fiecare activitate, resursele necesare și vor fi fă cute estimă rile de cantită ți și preț.

Atenție! Fiecare student din echipă va completa în Anexa3_1 resursele pentru activitățile descrise la
punctul 3.2, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecă rei activită ți.

4.2 Determinarea bugetului proiectului

Pe baza identifică rii și estimă rii resurselor din foaia de calcul Anexa3_1 Resurse, se va elabora bugetul
proiectului, în variantă detaliată și generală . Mai întâ i, se va completa foaia de calcul
Anexa3_2Buget_detaliat, din fișierul Anexa 3 Resurse si buget (disponibil separat pe platforma de e-
learning sau Portal). Astfel, pentru resursele ce urmează să fie achiziționate/create/plă tite prin proiect,
se vor preciza numă rul de unită ți (bucă ți, nr. de ore de lucru, mp de spațiu etc.) și prețul pe unitate,
existâ nd formulă pentru calculul valorii totale. Pe baza bugetului detaliat pe categorii de cheltuieli, se vor
genera automat datele pentru foaia de calcul Anexa3_3Buget_general, din același fișier Anexa 3 Resurse
si buget, prin preluarea totalurilor pentru fiecare categorie de cheltuială din Anexa3_2Buget_detaliat.

Recomandare: Tipurile de cheltuieli din anexă sunt orientative, însă din proiect trebuie să rezulte
suficiente detalii pentru justificarea sumelor incluse la fiecare poziție bugetară (vezi suportul de curs și
de lucră ri practice).
V. ESTIMAREA INDICATORILOR DE EVALUARE A REZULTATELOR
PROIECTULUI ȘI IDENTIFICAREA POTENȚIALELOR RISCURI

5.1 Estimarea indicatorilor de evaluare și indicarea surselor de verificare

Indicatorii de evaluare se stabilesc pentru fiecare jalon (cel puțin câte 2 indicatori), plecâ nd de la
livrabilele asociate. În acest scop, se va completa tabelul nr. 10.

Atenție! Fiecare student din echipă va stabili indicatorii pentru jaloanele identificate la punctul 3.1, cu
menționarea numelui studentului pentru indicatorii fiecă rui jalon.
Tabelul nr. 10Indicatorii de evaluare a proiectului
Momentul evaluării
(după obținerea jalonului, după
Denumirea Estimare Student
Denumirea indicatorilor desfă șurarea unei activită ți sau a
jalonului numerică responsabil
unei etape) și sursele de
verificare
Echipă de proiect Componenta echipei 9 După obținerea jalonului, Diana
stabilită verificare la fața locului
Sarcini împărțite Gantt Idem

Dozatoare Zone de amplasare 5 După obținerea jalonului, Mihaela


funcționale verificare la fața locului
Nr dozatoare 5 Verificare după desfășurarea
unei activități, verificare la
fața locului
După obținerea jalonului,
Dozatoare racordate la apă 5
verificare la fața locului
Recipiente pentru Nr peturi 500 Verificare după obținerea Ramona
îmbutelierea apei jalonului
Peturi încărcate în 100 După obținerea jalonului,
dozator verificare la fața locului
Campanie de Componența echipei 6 După obținerea jalonului, Valentin
promovare și verificare la fața locului
informare
Materiale publicitare 3000 După efectuarea unei
activități, verificare la fața
locului
După efectuarea unei
Postări online 12
activități, verificare online

Proiect Materiale utilizate 46 După efectuarea unei Diana


inaugurat ( confetti, rollup etc ) activități, verificare la fața
locului
Zonă aleasă 1 După obținerea jalonului,
verificare la fața locului
După obținerea jalonului,
Personal implicat 6
verificare la fața locului

Proiect supus Nr persoane 5 După obținerea jalonului Mihaela


controlului Verificare la fața locului
20

5.2 Identificarea potențialelor riscuri

Riscurile potențiale se vor stabili plecâ nd de la amenință rile identificate în analiza SWOT a proiectului
(tabelul nr. 7). Se vor selecta doar acele riscuri care pot afecta decisiv atingerea obiectivelor și/sau a
jaloanelor. Se va completa tabelul nr. 11, unde se stabilesc și impactul (efectele) riscurilor asupra
proiectului, respectiv modalită țile de contracarare a riscurilor sau de diminuare a efectelor lor.

Atenție! Fiecare student din echipă va identifica cel puțin un risc si va completa detaliile în tabelul 11, cu
menționarea numelui studentului în dreptul fiecă rui risc.

Tabelul nr. 11Potențialele riscuri ale proiectului


Riscul după Acțiuni de efectuat pentru
Cod Impact asupra Student
categoria în care se contracararea riscului
risc proiectului responsabil
încadrează sau reducerea efectelor
E11 Întârzierea livrării Întârzierea proiectului Verificare detaliată a Diana
echipamentelor furnizorilor / clauză
contractuală care să aibă în
vedere eventuala întârziere
a livrărilor
L11 Oprirea dozatoarelor Pierderea Atenție sporită asupra Valentin
consumatorilor politicilor naționale și
internaționale
T11 Defectarea Costuri suplimentare Informarea consumatorilor Ramona
dozatoarelor cu privire la păstrarea
bunăstării dozatorului ( prin
instrucțiuni de folosire, prin
utilizarea unui abțibild cu
textul “ Eu am grijă de tine,
tu ai grijă de mine “ )
N11 Calamități naturale Defecțiuni care necesită Amplasarea dozatoarelor în Mihaela
costuri suplimentare zone cât mai sigure
S11 Neîncrederea Diminuarea numărului Evidențierea calităților Valentin
consumatorilor de consumatori tehnice ale dozatorului și
implicit a apei oferite prin
expunerea detaliilor
acestora direct pe dozator

Explicații:
U Categoriile mari de riscuri, plecând de la factorii ce ar putea influența proiectul, sunt:
 economic-financiar ·   tehnic
 legislativ ·   social
 politic ·   managerial
 natural
U Impactul asupra proiectului poate fi reprezentat de:
 anularea unei activită ți;
 întâ rzierea proiectului;
 alocarea de sume suplimentare pentru acoperirea costurilor generate de risc;
 depă șirea costurilor la o poziție bugetară ;
 solicitarea întreruperii proiectului;
 închiderea proiectului.
U Codul pentru fiecare risc se va forma după urmă torul șablon: prima literă a tipului de factor care
determină riscul (de exemplu, E pentru categoria economic, S pentru social etc.) + 1-2 cifre prin care să se
indice ordinea riscului în cadrul categoriei de care aparține. Se va explica modul în care s-a stabilit secvența
caracterelor în cod.
21

5.3 Completarea matricei cadru logic a proiectului

Se va realiza fișa de sinteză a proiectului, prin matricea cadru logic, completâ nd Anexa 4.

VI. BIBLIOGRAFIE

Lista bibliografică se va întocmi pe categorii – că rți, reviste, resurse web etc.

LISTĂ DE VERIFICARE

Înainte de a depune proiectul, va rugă m să verificați dacă formularul este complet (de revă zut și Observațiile de la
începutul formularului) și, în special dacă:

Dosarul proiectului este complet și corespunde cu cerințele din formularul propus și din descrierea
programului de finanțare sau a strategiei organizației.

Au fost completate toate rubricile.

Au fost completate toate tabelele.

Tabelul nr. 1 Descrierea organizației unde se va implementa proiectul


Tabelul nr. 2 a Sursa de finanțare – finanțare externă , nerambursabilă SAU Tabelul nr. 2 b Sursa de
finanțare – finanțare din fonduri proprii ale organizației SAU Tabelul nr. 2 c Sursa de finanțare –
platformă crowdfunding
Tabelul nr. 3 Cauze ale problemei/factori declanșatori ai oportunită ții
Tabelul nr. 4 Efectele cuantificabile ale nerezolvă rii problemei sau neexploată rii oportunită ții
Tabelul nr. 5 Soluțiile posibile și analiza fezabilită ții lor
Tabelul nr. 6 Potențiale beneficii/avantaje și pierderi/dezavantaje generate de proiect
Tabelul nr. 7 Analiza SWOT a proiectului <Titlul proiectului>
Tabelul nr. 8 Beneficiari direcți și grupuri țintă
Tabelul nr. 9 Jaloanele și livrabilele proiectului
Tabelul nr. 10 Indicatorii de evaluare a proiectului
Tabelul nr. 11 Potențialele riscuri ale proiectului

Durata activităților și planificarea calendaristică a proiectului (secțiunea 3.4) sunt incluse în cadrul
formularului.

Bugetul este complet și prezentat în formatul solicitat.

Matricea cadru logic aferentă proiectului a fost completată în concordanță cu formatul furnizat.

GRILĂ DE EVALUARE

Prezentarea cadrului general asigură o imagine clară asupra problemei/oportunită ții, a 0,5 puncte
solicitantului și a sursei de finanțare.
Justificarea relevanței propunerii de proiect corespunde cerințelor formulate și sunt surprinse
1,5 puncte
toate componentele secțiunilor 2.1și 2.2.
Categoriile de beneficiari direcți și grupurile țintă au fost corect stabilite (localizare, cuantificare,
0,5 puncte
selecție etc.).
Scopul și obiectivele proiectului sunt clar formulate. Sunt definite atât obiectivele pe termen lung 1 punct
(instituționale), câ t și obiectivele pe termen scurt (specifice), încadrâ ndu-se în strategia de
22

finanțare și/sau a organizației.


Jaloanele și elementele livrabile sunt relevante pentru proiect, asigură identificarea clară a pașilor
0,5 puncte
de urmat pentru atingerea scopului/obiectivelor proiectului.
Activită țile sunt descrise, relevante pentru jaloane, coerent prezentate prin structura
1 punct
descompunerii pe lucră ri în format rezumat.
Planificarea calendaristică a proiectului este realizată corect, folosind un produs software
0,5 puncte
specializat.
Matricea cadru logic a proiectului este completată. 0,25 puncte
Pentru echipa de management și cea operațională sunt stabilite clar rolurile și funcțiile necesare.
1 punct
Au fost elaborate organigrama proiectului și graficul responsabilită ților.
Resursele au fost stabilite și cuantificate corespunză tor pe fiecare activitate. 0,75 puncte
Bugetul a fost estimat în funcție de resursele alocate pe activită ți, s-a utilizat anexa indicată . 0,5 puncte
Indicatorii de evaluare au fost estimați. 0,5 puncte
Riscurile au fost identificate. 0,5 puncte
Punct din oficiu 1 punct
TOTAL 10 puncte
23 ANEXA 1

Graficul responsabilităților pentru proiect

Cod Denumi Manager Exper Contab Juris Responsabi Șef 3 Firmă Furniz Furni Furniz Zilier
activ re de proiect t il t l resurse marketin Personal mentenan or zor or apă împărț
itate activitat conta umane g ex. ță recipie dozat ApaVit it
e bil Marketi dozatoare nte or al flayere
ng Holfag
1000 Fișa post R RD
Personal RD

2021-2022
selectat
Încheiere C RD D C RD
a
contract
elor
Autoriza RD C
re
proiect
Achizițio R RD D C RD
narea
dozatoar
elor
Contract R RD D C RD
area
resursei
de apă
Montare R C RD RD
a
dozatoar
elor
Contract R RD D C RD
are
furnizor
recipient
e
24 Amplasa R RD
rea
recipient
elor
Elaborar R RD D
ea
strategiei
de
marketin
g
Promova R R D
re online

2021-2022
Promova R R D D
re offline
Evenime RD RD D RD D
nt de
deschide
re
Monitori RD RD
zare
proiect
Evaluare R RD D
proiect

Tipuri de responsabilități
R = Responsabil cu efectuarea activită ții C = Consultanță D = Derulează activitatea

Note: 1. Se completează la intersecția liniei cu coloana, în funcție de responsabilită țile descrise la 3.3.a. Nu la toate intersecțiile trebuie să se identifice un
anumit tip de responsabilitate.
          2. Unei persoane care oferă consultanță (C) nu i se poate atribui și responsabilitatea (R) acelei activită ți Consultanța poate fi oferită de firmele sau
persoanele contractate cu acest scop, dar care nu fac parte din echipa proiectului.

* Se vor înlocui Persoana 1, 2 .. n și Firma 1, 2 ... n cu funcțiile/rolurile identificate la punctul 3.3.a (Responsabil logistică, Administrator rețea etc.),
respectiv furnizorii necesari pentru derularea unor activită ți identificate prin descrierea activită ților (3.2) , cum ar fi firma software, firma echipamente
producție, firma publicitate etc.
25 ANEXA 2

Diagrama Gantt a proiectului

2021-2022
26 ANEXA 3.1

Alocarea resurselor pe activități

2021-2022
27
Bugetul detaliat pe categorii de cheltuieli și bugetul general

ANEXA 3.2 ANEXA 3.3

2021-2022
28 ANEXA 4

Matricea cadru logic

Scopul proiectului: Scopul proiectului nostru este de a îmbună tă ți calitatea vieții consumatorului prin diminuarea poluă rii ( reducerea nr. de sticle de
plastic ) și prin încurajarea hidrată rii corespunză toare
Obiective pe termen lung:
1. Reducerea nr. de sticle folosite de că tre populație cu cel puțin 60.000 de sticle în primul an.
2. Implementarea unui nou proiect similar în următorii 3 ani , în zonele limitrofe ale orașului Iași.
3. Extinderea și realizarea unui nou proiect de acest gen în următorul an în cadrul școlilor primare și gimnaziale din orașul Iași cu

2021-2022
finalizarea proiectului în cel mult 1 an de zile.
4. Atragerea a cel puțin 60% din populația orașului Iași spre folosirea sticlelor reciclabile și refolosirea acestora până la sfârșitul primului
an de funcționare.

Obiective pe termen scurt:


1. Creșterea numă rului de litri de apă consumați de că tre populație pe timpul verii față de vara precedentă cu 40%.
2. Îmbună tă țirea imaginii orașului Iași cu privire la protecția mediului în termen de 5 luni.
3. Creșterea gradului de conștientizare a importanței hidratării în primele 4 luni a populației.
4. Achiziționarea și amplasarea a încă 5 dozatoare de apă după primele 5 luni de funcționare în zona urbană.

Factori favorabili (pe baza


Indicatorii de evaluare a Surse de verificare a obținerii oportunităților din tabelul
Jaloane (din tabelul 9 de la 3.1) rezultatelor proiectului (din indicatorilor (pe baza tabelului 6, 7, de la 2.2) și a riscurilor
tabelul 10, de la 5.1) de la 5.1) (codul din tabelul 11, de la
5.2)
Echipă de proiect stabilită Componența echipei Verificare la fața locului Factori favorabili
Sarcini împă rțite -Distanța mare dintre
Dozatoare funcționabile Zone de amplasare Verificare la fața locului magazinele de unde se poate
Nr dozatoare procura apă
Dozatoare racordate la apă -Temperatura ridicată
Recipiente pentru îmbutelierea apei Nr peturi Verificare la fața locului -Tendința populației pentru
29 Peturi încă rcate în dozator un comportament ecologic
-Populație crescută datorită
faptului că este oraș
universitar
Campanie de promovare și informare Componența echipei Verificare la fața locului Amenințări
Materiale publicitare Verificare la fața locului -Infrastructură slab
Postă ri online Verificare online dezvoltată
Proiect inaugurat Materiale utilizate -Reticența oamenilor cu
Zona aleasă Verificare la fața locului privire la noutate
Personal implicat -Gradul de educație al
Proiect supus controlului Nr persoane Verificare la fața locului populației
-Dezvoltarea centrelor

2021-2022
comerciale
Activitățile pentru atingerea jaloanelor (de la 3.2) Resursele necesare desfășurării activităților (doar pe categorii
de resurse, fără specificarea lor nominală)
Jalon 1. Resursă materială
Fișa postului Resursă umană
Personal selectat
Contracte de participare la proiect încheiate
Jalon 2. Resursă umană
Proiect legalizat Resursă materială

Jalon 3. Resursă umană


Furnizor de dozatoare contractați
Jalon 4. Resursă umană
Proiect autorizat Resursă materială
Dozatoare amplasate
Jalon 5. Resursa umană
Furnizor recipiente contractat Resursă materială
Recipiente amplasate
Jalon 6. Resursă umană
Strategie de promovare Resursă materială
Promovare offline
Promovare online
Jalon 7. Resursă umană
Eveniment deschidere Resursă materială
Jalon 8.
30Monitorizare Resursă umană
Evaluare

2021-2022

S-ar putea să vă placă și