Sunteți pe pagina 1din 3

CURS 8

TIPURI DE PROIECTE DE EDUCATIE PENTRU SANATATE

 Proiecte de atragerea surselor financiare şi de dezvoltare a bazei materiale


centrate pe achiziţionarea de echipamente, mijloace de învăţământ, materiale
informative, tehnică de calcul, soft – uri şi alte categorii de resurse, care pot asigura
formarea unei baze de date, suport pentru activitatea didactică şi pentru activităţile
nonformale din şcoală.

 Proiecte de dezvoltarea resurselor umane centrate pe informarea şi formarea


corpului profesoral în diferite domenii atractive pentru activitatea la nivelul instituţiei
şi/sau comunităţii.

 Proiecte de intervenţie educaţională elaborate în vederea identificării unor


aspecte problematice specific comunităţii educaţionale şi rezolvarea acestora prin
elaborarea unor proiecte de intervenţie în plan educaţional.
Exemple:
Proiecte de conştientizare şi rezolvarea fenomenelor sociale;
Proiectele de asistenţă psihopedagogică specializată;

ETAPELE UNUI PROIECT DE EDUCATIE PENTRU SANATATE:

1. Identificare şi analiză;
2. Pregătire şi asumare;
3. Implementare şi monitorizare;
4. Evaluare finală.

1.Identificarea şi analiza include următoarele activităţi:


a. adunarea unui volum cât mai mare de informaţii;
b. definirea ideii proiectului;
c. stabilirea obiectivului general al proiectului;
d. analiza situaţiei prezente;
e. identificarea necesităţilor ce urmează a fi rezolvate;
f. realizarea unui plan de cheltuieli sau un buget orientativ;
g. stabilirea priorităţii acestor necesităţi;
h. decizia de oportunitate privind proiectul;
i. stabilirea grupului ţintă;
j. consultarea cu potenţialii parteneri;
k. consultarea cu potenţialii beneficiari.
2.Pregătirea şi asumarea proiectului cuprinde următoarele etape:
a. stabilirea obiectivelor specifice şi a rezultatelor aşteptate;
b. identificarea resurselor necesare pentru derularea proiectului;
c. identificarea resurselor disponibile pentru proiect;
d. distribuţia proiectului pe activităţi;
e. distribuţia responsabilităţilor între parteneri;
f. conceperea formei finale şi planificarea proiectului;
g. asumarea de către promotor şi parteneri a obligaţiilor ce decurg din proiect.

3. Implementarea şi monitorizarea proiectului se referă la următoarele activităţi:


a.mobilizarea resurselor pentru fiecare sarcină şi obiectiv;
b.consultarea cu membrii echipei proiectului, cu partenerii de proiect şi beneficiarii;
c.furnizarea de informaţii despre evoluţia proiectului pe tot parcursul desfăşurării
acestuia;
d.adaptarea continuă a proiectului în funcţie de aşteptările potenţialilor beneficiari;
e.respectarea termenelor limită, monitorizare permanentă şi dezvoltarea unor forme de
raportare între membrii proiectului sau între echipa proiectului şi finanţator;
f. achiziţionarea de bunuri şi servicii;
g.monitorizarea obiectivelor de ansamblu ale proiectului, asigurarea unor servicii de
calitate, urmărirea menţinerii unor costuri cât mai scăzute;
h. diseminarea rezultatelor şi a „bunelor practici”;
i. identificarea eventualelor eşecuri dar şi a soluţiilor, care să conducă la eliminarea
acestora;
j.modificarea rezultatelor planificate şi a obiectivelor proiectului cu unele realizabile,
atunci când se constată discrepanţe grave faţă de planificarea iniţială.

4. Evaluarea finală cuprinde următoarele etape în derularea proiectului:

a.evaluarea îndeplinirii integrale a obiectivelor generale şi specifice de către promotor şi


parteneri (evaluare internă);
b.evaluare financiară şi auditare în cazul în care este vorba despre proiecte finanţate
din diverse surse; de regulă, în funcţie de volumul finanţării şi de exigenţele specifice,
finanţatorii pot impune structuri de evaluare independente (evaluare externă);
c.valorificarea experienţei câştigate, prin identificarea unor idei pentru proiecte viitoare;
d.identificarea unor potenţiale surse de finanţare pentru viitoare proiecte;

REZUMATUL UNUI PROIECT DE SANATATE:

 Titlul proiectului;
 Cuvintele cheie (de obicei,maxim cinci)
 Durata proiectului (exprimată în luni);
 Programul sau domeniul căruia i se subscrie proiectul;
 Promotorul proiectului;
 Scopul proiectului şi justificarea necesităţii proiectului;
 Prezentarea succintă a stadiului actual al problematicii proiectului, sau a
situaţiei de fapt, la nivel instituţional, local, regional, naţional sau internaţional;
 Obiectivul central al proiectului (perspectiva pe termen lung) şi eventual alte
două-trei obiective principale (perspectiva pe termen scurt / mediu);
 O descriere scurtă a activităţilor principale ale proiectului; aceste activităţi
trebuie să fie în deplină concordanţă cu obiectivul central al proiectului;
 Rezultatele precise pe termen scurt / lung care trebuie să fie uşor de evaluat;
 Grupul sau grupurile ţintă precum şi posibilii beneficiari ai rezultatelor
proiectului;
 Impactul şi eficienţa estimată a proiectului în funcţie de criteriile specifice şi de
tipul proiectului;
 Costurile estimate: costurile totale reclamate de realizarea proiectului,
finanţarea solicitată, posibilităţi de autofinanţare.