Sunteți pe pagina 1din 23

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului


Start –up Nation

1
*
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE

1. Numele firmei:
2. Codul unic de înregistrare:
3. Forma juridică de constituire: Societate cu raspundere limitata
4. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului:
5. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN aferent:
Activitati de asistenta stomatologica – 8623
6. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare: 8623

7. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:


Producție Se punctează cu 40 puncte
Programare IT cod CAEN 6201 Se punctează cu 40 puncte
Industrii creative – fără cod CAEN 6201 X
Se punctează cu 35 puncte
Servicii Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 25 puncte

8. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Privat


Român 100%
Străin

9. Valoarea capitalului social: 200 lei


10. Adresa, telefon/fax, e-mail:
11. Persoană de contact:
12. Asociaţi, acţionari principali :
Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social %
100

13. Categorie IMM


Micro
Mica
Mijlocie

2
*
Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.
14. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare
societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita
AFN- Dacă este cazul-.
NU ESTE CAZUL

Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează
şi se urcă cu browse.
Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (daca mai aveti alte firme) , se completează, semnează şi se
urcă în aplicaţie )
Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie
Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI.
Se încarcă în aplicație împuternicirea- Dacă este cazul-.
2. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:


A.
Care este esenţa afacerii ? Ce și cum anume va genera bani şi profit ?

Ex: Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pe care accesaţi programul, factorii pe care îi
consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi
utiliza, experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.).
Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale şi băneşti
pentru realizarea obiectivelor propuse.
- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;
- identificarea misiunii întreprinderii;
- examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

Prin investitia pentru care se solicita sprijin financiar in cadrul Programului, se va realiza un cabinet
stomatologic, prin intermediul caruia vor fi furnizate servicii de medicina dentara de calitate, pentru
pacienti din municipiul Piatra Neamt si din zonele invecinate.

3
*
Domeniul de activitate in care se va realiza investitia propusa prin acest proiect este cel aferent codului
CAEN 8623 – Activitati de asistenta stomatologica, respectiv furnizarea de servicii de diagnosticare si
tratament stomatologic.
Prin investitia propusa se are in vedere dotarea spatiului detinut de firma in baza unui contract de
comodat cu echipamentele si dotarile necesare in vederea demararii activitatilor de asistenta
stomatologica. Spatiul, in suprafata de cca. 50 mp, va fi situat in zona centrala a municipiului Piatra
Neamt, in zona cu accesibilitate ridicata atat rutier cat si pietonal.
Asociatul unic si administratorul firmei este absolvent al facultatii de medicina dentara si, prin aceast
proiect urmeaza sa-si puna in valoare cunostintele si experienta acumulata in acest domeniu. Insa,
medicina dentara, la fel ca in multe alte domenii de activitate, tehnologiile moderne sunt tot mai
prezente, contribuind in mod esential la calitatea actului medical si la cresterea confortului pacientilor.
Ca rezultat al realizarii investitiei propuse prin acest proiect, avand in vedere ca echipamentele si dotarile
sunt de ultima generatie, se vor putea furniza servicii de diagnostic si tratament stomatologic complete si
complexe, in conditii de calitate si siguranta pentru pacienti. Aceasta va contribui la formarea si
dezvoltarea unui portofoliu de pacienti care sa asigure sustenabilitatea financiara si dezvoltarea afacerii.
Aceasta este necesara din perspectiva calitatii de furnizor privat de servicii medicale, care, prin veniturile
realizate trebuie sa-si asigure profitabilitatea pe termen scurt, dar si, pe termen mediu si lung,
mentinerea standardelor respectivelor servicii in acord cu cele mai noi descoperiri si inovatii in domeniu.

B.
Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM 2018 2019 2020


Cifra de afaceri LEI 229200 340800 607200
Profit LEI 75314 130036 252490
Număr de salariaţi Număr persoane 2 2 2

C.
Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe tehnologice,
cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu, experienţa în
domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de
muncă, flexibilitate). În această secţiune faceţi analiza swot a afacerii dumneavoastră.

Se vor menționa minim trei aspecte pentru fiecare secțiune: puncte tari, puncte slabe,
oportunitati si amenintari.

Succesul afacerii este previzionat de determinarea administratorului, asociat unic, de a-si valorifica
potentialul si cunostintele acumulate in domeniul medicinei dentare, precum si de a-si crea un mediu
profesional si de afaceri care sa conduca la dezvoltarea sa personala precum si a cresterii calitatii si
diversificarii serviciilor oferite.
Punctele tari ale afacerii sunt:
- Calificarea asociatului unic, care are si calitatea de administrator

4
*
- Achizitionarea prin proiect a celor mai performante echipamente de specialitate, care vor
concura alaturi de pregatirea profesionala a medicilor, la furnizarea de servicii medicale de cea
mai buna calitate
- Pozitionarea cabinetului in zona centrala a orasului, zona cu accesibilitate si vizibilitate ridicata,
usor de localizat prin mijloace specifice de marketing si publicitate
Punctele slabe ale acestui start-up pot fi considerate:
- Modul in care, in prezent, potentialii pacienti ai cabinetelor de stomatologie apeleaza la serviciile
medicale de specialitate (nu exista un comportament al pacientilor care sa puna pe primul plan
serviciile care sa conduca la preventie, prin vizite periodice programate). Desi in aparenta aceasta
conduce la servicii scumpe si profitabile, totusi, consecintele negative se refera la instabilitatea
portofoliului de clienti
- Dificultatea patrunderii pe o piata in formare si dezvoltare de servicii medicale, pe care nu exista
mecanisme de reglare si in care cererea si oferta nu se intalnesc in cele mai optime conditii
- Neimplicarea statului in piata serviciilor de medicina stomatologica desi s-a dovedit ca prin
parghii corect aplicate, atat financiare cat si medicale, in alte state eficienta acestor servicii este
net superioara
Oportunitatile identificate:
- Cea mai importanta oportunitate este legata de posibilitatea finantarii proiectului de investitii in
cadrul prezentului program
- Atingerea de catre asociatul unic/administratorul societatii, din punct de vedere profesional, a
unui nivel de pregatire care sa-i permita sa gestioneze cabinetul atat din punct de vedere
profesional si tehnic, cat si financiar si de business.
- Un procent de cca. 30% dintre medicii stomatologi au atins deja varsta la care in mod normal ar
trebui sa nu mai profeseze
Amenintari
- impredictibilitatea reglementarilor fiscale care nu permit realizarea unui plan de afaceri cu date
de intrare stabile pe perioade mai lungi de analiza
- instabilitatea fortei de munca specializate care are tendinta de a-si exercita profesia in strainatate
- masuri nepotrivite din partea statului in incercarea de a supra-reglementa acest domeniu de
activitate

D1.
Activităţi necesare implementarii proiectului

ex. : -asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborare proiecte


tehnice necesare;
-amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri,
autorizaţii necesare implementării proiectului;
-recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal;
-acţiuni de promovare a produselor/serviciilor;
-aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor
tehnico-economice, sanitare etc)

5
*
Pentru implementarea proiectului a fost identificat un spatiu potrivit cu cerintele de autorizare si
functionare a cabinetului stomatologic, dar care raspunde si cerintelor de vizibilitate si accesibilitate
necesare pentru crearea si dezvoltarea portofoliului de clienti.
Acest spatiu, in suprafata de cca. 50 mp, va fi pus la dispozitia societatii comerciale DENTISRUG S.R.L.
printr-un contract de comodat incheiat pe 5 ani, cu posibilitate de prelungire, cu acordul partilor. Spatiul
beneficiaza de toate utilitatile necesare pentru buna functionare si pentru indeplinirea conditiilor de
autorizare:
- Alimentare cu apa, canalizare
- Alimentare cu energie electrica
- Alimentare cu gaze naturale (spatiul este incalzit, si alimentat cu apa cald menajera cu centrala
proprie pe gaz)
Spatiul este finisat si compartimentat corespunzator.
Se va declara punctul de lucru in locatia proiectului si se vor parcurge etapele de autorizare a activitatii.
Promovarea serviciilor se va face in zona limitrofa locatiei in unitati scolare, institutii publice, firme
private, alte forme de promovare in randul populatiei.
Angajarea personalului se va face din randul tinerilor absolventi dupa anul 2012, pe baza abilitatilor si
competentelor profesionale. Pentru angajare vor fi efectuate activitati specifice de selectie pe baza de
dosare, interviu, precum si testari de cunostinte si abilitati tehnice specifice domeniului.

D2.
Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de implementare a
proiectului cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acordului de finanţare și momentul depunerii
ultimei cereri de plată/rambursare.

În termen de maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului, beneficiarul este obligat să efectueze


cheltuielile. Termenul de 1 an se poate prelungi doar cu acordul OTIMMC pentru situaţii excepţionale
(de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de
beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă o singură dată, pe baza unei cereri depuse de către solicitant
la sediul OTIMMC cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului.
Prelungirea
3. RESURSE UMANE,nu poate depăşi termenulCURENTĂ
ACTIVITATEA limita de efectuarea cheltuielilor, prevăzut în procedura de
implementare a programului.
Nicio cheltuială efectuată/factură fiscală emisă/contract, cu excepția cheltuielilor cu consultanța,
efectuate înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare NU ESTE ELIGIBILĂ

In cadrul perioadei de implementare a proiectului, vor fi derulate urmatoarele activitati, care vor
conduce la realizarea investitiei si punerea in functiune, cu respectarea tuturor prevederilor schemei de
ajutor de minimis, care face obiectul programului Start-up Nation.
- Pregatirea caietului de sarcini pentru achizitia bunurilor. Demararea procedurii de atribuire a
contractului/contractelor de furnizare, selectia ofertelor primite si desemnarea ofertantului/tilor
cu care se vor semna contracte de furnizare. Se estimeaza realizarea activitatii in primele trei luni
dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare.

6
*
- Furnizarea bunurilor in conditiile prevazute de contractul/ele de furnizare. Instalarea
echipamentelor, realizarea probelor de functionare si receptia bunurilor. Se estimeaza realizarea
activitatii in lunile 6-8 dupa dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare.

- Demararea procedurilor de autorizare a activitatii in locatia proiectului, depunerea


documentatiilor, obtinerea avizelor/autorizatiilor si declararea punctului de lucru. Se estimeaza
realizarea activitatii in prima lunile 9-11 dupa dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare.

- Asigurarea resurselor umane pentru desfasurarea activitatii prin angajarea a 2 medici


stomatologi. Se estimeaza realizarea activitatii in lunile 6-8 dupa dupa intrarea in vigoare a
acordului de finantare.

- Managementul de proiect care asigura redactarea documentelor necesare implementarii


proiectului in conformitate cu procedura de monitorizare, realizarea platilor catre furnizori in
conformitate cu procedurile financiare si cu respectarea regulilor referitoare la achizitii. Aceasta
activitate se va derula pe tot parcursul implementarii proiectului si va fi efectuata de catre
administratorul firmei care va putea, daca va fi cazul, sa apeleze la serviciile unui consultant.

3. Resurse umane
Numarul total de angajati pe perioadă nedeterminată de la momentul deschiderii aplicaţiei electronice de
înscriere- Dacă este cazul-:
NU ESTE CAZUL

3.1. Management
Management:

Nume şi prenume şi Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact asupra


vârsta principalele domeniu afacerii propuse
responsabilităţi pe scurt

Reprezentant legal :
Nume si prenume M/F vârsta

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:

Total 2

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă


nedeterminată pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/ rambursare.

7
*
Se va calcula automat de către aplicaţie:
X ≥ 2 = 20 puncte

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul
2012/șomer:
DA (1 loc) DA (minim 2 locuri) NU

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/
șomeri 2

Observaţii:
Se acordă 20 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de
1 persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer sau 25 puncte suplimentare pentru
minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create, ocupate persoane defavorizate*/ absolvenți
după anul 2012/șomeri.
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va


prezenta pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/rambursare.

Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau
certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
4.1 Descrierea proiectului de investiţii
Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente
specifice activităţii).
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt
necesare fiecare dintre acestea.

Prezentaţi sumar fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente
utilizate.
Descrieți succint rolul si importanta elementelor de cost pentru care solicitati finantare .

Prin investitia propusa se are in vedere dotarea spatiului detinut de firma in baza unui contract de
comodat cu echipamentele si dotarile necesare in vederea demararii activitatilor de asistenta
stomatologica.
Astfel, prin implementarea proiectului se are in vedere achizitionarea urmatoarelor active corporale:
- Unit dentar (fotoliu pacient cu elementele auxiliare) – 2 buc.
- Combina compresor-aspirator pentru 2 unituri dentare – 1 buc.
- Fiziodispenser – 1 buc.

8
*
- Autoclav orizontal – 1 buc.
Cele doua unituri dentare vor fi deservite de cei doi medici stomatologi care vor efectua operatiunile de
diagnostic si tratament pentru pacientii care vor apela la serviciile cabinetului.

4.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Sediul social:

Regiune de dezvoltare: NORD-EST

Urban / rural

Locul implementarii proiectului:

Regiune de dezvoltare: NORD-EST


Judet NEAMT Adresa Piatra Neamt

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat la adresa se va preciza
doar localitatea.

Urban / rural

Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor


aferente):

Estimaţi costurile lunare pentru fiecare tip de utilitate necesare desfăşurării activităţii în locaţia
implementării proiectului.
Detaliaţi cum se vor asigura utilităţile în cazul în care acestea nu există.

Spatiul in care se doreste a fi realizata investitia este racordat la utilitatile necesare functionarii in mod
corespunzator: alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu energie electrica si gaze naturale, retea de
telefonie si cablu.

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii
parametrii estimati:

suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie, etc.


Dimensionare valoare de investiţie

Dreptul de folosinta asupra spatiului, in suprafata de aproximativ 50 mp, va fi asigurat printr-un contract
de comodat, ce va fi incheiat pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul partilor.
9
*
TIPUL SOCIETĂȚII

PLĂTITOARE DE TVA

NEPLĂTITOARE DE TVA

10
*
4.3 Dimensionare valoare de investiţie
Nr. Element de investiţie Număr Valoare Valoare Valoarea Valoarea Valoare
Crt / Cheltuieli Bucăţi unitara a totală TVA TVA eligibil Codul de
. operationale fara nededucti deductibil a clasificare
Denumire TVA - lei bil
ACTIVE CORPORALE 1
1 Echipamente
tehnologice*,
inclusiv echipamente
IT

Unit dentar 2 66140 132280 25133 0 157413 2.1.25.1


Combina compresor-
aspirator pentru 2 1 12772 12772 2427 0 15199 2.1.25.1
unituri dentare
Autoclav orizontal 1 15509 15509 2947 0 18456 2.1.25.1
Fiziodispenser 1 13228 13228 2513 0 15741 2.1.25.1
2 Autoutilitare și
autovehicule cu
destinație specială,
cu excepţia
vehiculelor simbol G,
conform Ordinului
MLPTL 211/2003 cu
modificările şi
completările
ulterioare
3 Mobilier, aparatură
birotică şi sisteme de
protecţie a valorilor
umane şi materiale
4 Instalaţii/echipament
e specifice în scopul
obţinerii unei
economii de energie
5 Instalaţii de încălzire
sau climatizare
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1
ACTIVE CORPORALE 2
6 Spaţii de lucru, spaţii
de producţie şi spaţii
pentru prestări
servicii şi comerţ
7 Autoturisme,
autobuze, microbuze,
biciclete, mopede,
motociclete, Kart,
ATV, rulote cu sau

11
*
fără motor,
elevatoare,
încărcătoare, remorci
și semiremorci,
platforme, izoterme
și frigorifice, doc
plutitor, șalupe
maritime pentru
călători, ambarcaţii
fluviale de agrement,
aparate de zbor,
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1


8 Salarii, utilități,
chirii,
9 Pagină web pentru
prezentarea și
promovarea
activităţii inclusive
cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli înregistrare
fără hosting.
10 Brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologică
11 Cursuri de dezvoltare
a abilităţilor
antreprenoriale
12 Consultanţă
13 Software-uri
necesare desfăşurării
activităţii, inclusiv
licenţe și software
pentru comerţul on-
line
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 1
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14 Cheltuieli financiare
aferente
creditelor/garanțiilor
12
*
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în
vederea realizării
planurilor de
investiții acceptate în
cadrul programului,
pentru solicitanții
care utilizează credit
pentru
implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 2
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 1 + 2
TOTAL GENERAL
Procent echipamente tehnologice si Se calculeaza automat astfel:
software pentru punctaj (1+4+5+13)/ TOTAL GENERAL
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2)
Procent active necorporale si alte Se calculeaza automat astfel:
cheltuieli 1 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2)

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului;
- * Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1,
2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.

4.4. Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare
RON %
Ajutor de minimis 200000 96.7
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei) 6809 3.3
TOTAL valoare de investiţie 206809 100%

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
50% din valoarea planului de afaceri:

DA NU

13
*
Se va puncta 10 puncte opţiunea DA

Caracter inovativ al investiției.


DA NU

Se va puncta 5 puncte opţiunea DA

Explicaţi cum conduce Implementarea Planului de afaceri la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor
noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii și care este potenţial
inovativ şi / sau creativ al Planul de afaceri.

Pentru opțiunea DA, se va prezenta la prima cerere de rambursare/cerere de plată dovada de la


producator / furnizor ca bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea planului de
afaceri înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de
3 ani.

Echipamentele care se propun a fi achizitionate prin proiect sunt de ultima generatie, beneficiind de
sisteme de comanda si control complet automatizate, care asigura servicii de cea mai buna calitate, si
efectuate in deplina siguranta, atat pentru pacient cat si pentru medic.

5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de
concurenţă).

Piata serviciilor medicale private este una dintre cele mai dinamice piete, inregistrand un ritm sustinut de
crestere. Fiind alternativa serviciilor medicale finantate de stat, serviciile medicale private au cunoscut o
dezvoltare deosebita in ultimii ani. Aceasta dezvoltare s-a facut atat urmare a intrarii pe piata
romaneasca a unor jucatori internationali in domeniul aparaturii si materialelor medicale specifice cu
traditie in acest domeniu, cat si prin dezvoltarea unor branduri autohtone.
Evolutia pozitiva (ca importanta si ca valoare financiara) a sistemului medical privat a avut loc intr-un
ritm situat peste media celorlalte domenii de activitate. Acest lucru a fost posibil datorita faptului ca a
crescut considerabil numarul populatiei dispuse sa platesca serviciile medicale de calitate, in conditiile
degradarii permanente a calitatii actului medical in sistemul sanitar de stat.
Serviciile medicale de asistenta stomatologica private urmeaza trendul inregistrat pe piata serviciilor
medicale private in ansamblu.
5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu
5.2.1. Produsul nou
Descrierea exactă a produsului/serviciilor:

14
*
- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe,
utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la
ce servesc serviciile prestate de dvs.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă
vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare,
transport, garanţie, reparaţii etc);

5.2.2. Segmentul de piaţă

Principalele servicii oferite pacientilor ca urmare a realizarii investitiei sunt:


1. Consultatii stomatologice / Apreciere status dentar si diagnosticare
2. Profilaxie
3. Odontologie
4. Endodontie

5.2.2. Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului


dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice,
birotică, turism etc.).

Piata serviciilor de asistenta stomatologica private este una dintre cele mai dinamice piete, asistenta
stomatologica in sistemul public de sanatate fiind practic inexistenta, iar pacientii sunt tot mai interesati
de servicii medicale de calitate superioara pentru care sunt dispusi sa plateasca pretul corect. Astfel,
grupul tinta caruia i se adreseaza serviciile rezultate in urma realizarii investitiei este format din persoane
fizice, adulti si copii, care au nevoie de servicii de diagnosticare si tratament stomatologic, beneficiarii
directi ai investitiei.

5.2.3. Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională, naţională,
internaţională etc. – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali,
mărime d.p.v.d. fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este modalitatea de
distribuţie a produselor/serviciilor ?

15
*
Activitatile ce se vor realiza dupa implementarea proiectului sunt activitati de asistenta stomatologica
care, in esenta, sunt legate de o locatie fixa – cabinetul stomatologic, dotata in mod adecvat.
Avand in vedere acest aspect, putem vorbi de o arie geografica de acoperire a serviciilor prestate din
punct de vedere al localizarii, domiciliului clientilor – pacienti beneficari ai serviciilor oferite.
Astfel, aria de acoperire a serviciilor de diagnostic si tratament stomatologic oferite de DENTISRUG SRL
este Judetul Neamt si, in special Municipiul Piatra Neamt.

5.2.4. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon,
evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă)

Dezvoltarea portofoliului de clienti va avea la baza crearea unui sistem de relationare cabinet-client,
bazat pe programari periodice pentru servicii de tratare si intretinere si interventii in regim de urgenta.
Acest sistem va oferi predictibilitate privind incarcarea fiecarui unit dentar, pe zile si ore si va permite
acordarea de servicii zilnic de luni pana vineri, dupa un orar ce va tine cont de caracteristicile grupului
tinta (populatie de varsta scolara, parinti tineri, romani reveniti in tara pentru concedii, etc). Se vor
preveni astfel varfurile de sarcina care sa conduca la timpi mari de asteptare si nerespectarea
programarilor.
Clientii potentiali carora li se adreseaza oferta de servicii sunt reprezentati de persoane din toate grupele
de varsta.

5.2.5. Concurenţi potenţiali


Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale
acestora:

Grupă produse/servicii oferite Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea


pieţei

Consultatii si tratamente Medstom, Piatra Neamt


stomatologice diverse SilviuDent, Piatra Neamt
Crisdent, Piatra Neamt
Dasimed, Piatra Neamt
Diamed Center, Piatra Neamt
Eurodent, Piatra Neamt
Gala Dent, Piatra Neamt
SmaDent, Piatra Neamt

5.3 Strategia de comercializare


5.3.1. Politica produsului
Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului:

16
*
Serviciile oferite de catre DENTISRUG S.R.L. in urma implementarii proiectului sunt reprezentate de
serviciile de disgnostic si tratament stomatologic furnizate prin intermediul cabinetului stomatologic
dotat prin realizarea investiilor prezentate in planul de afaceri.
Strategia de produs ce va fi adoptata are in vedere doua paliere:
• Standardizarea serviciilor – operatiunea prin care procesele si activitatile operative sunt definite in asa
fel incat sa se faca posibila reducerea diferentelor dintre calitatea asteptata si perceputa de pacient si
cea promisa si efectiv livrata de prestator. Standardizarea serviciilor este un instrument ce permite
cresterea calitatii si baza pentru personalizarea si individualizarea serviciilor.
• Personalizarea serviciilor – modalitatea de prestare a acestora in concordanta cu diagnosticul stabilit
pentru fiecare pacient in parte, dar si cu planul de tratament agreat cu acesta.

5.3.2. Politica de distribuţie


Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin
agenţi, la comandă, etc.

Strategia de vanzari si distributie reprezinta ansamblul de activitati care au in vedere atat circuitul fizic si
economic al produselor si serviciilor, cat si relatiile care iau nastere intre prestatorii de servicii si clienti.
Rolul distributiei:
- distributia faciliteaza achizitionarea si utilizarea serviciilor
- distributia face posibila alegerea acelor servicii care se pliaza pe necesitatile clientilor.
5.3.3. Activităţi de promovare a vânzărilor
Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare oficială, pliante,
broşuri):

Se va crea o sigla si un logo cu continut sugestiv si atractiv.


La cabinet se va instala o firma luminoasa, cu impact la publicul care trece ocazional prin zona si pentru
identificarea clara a locului in care functioneaza cabinetul, in cazul celor care il cauta pentru a beneficia
de serviciile oferite.
Participarea la targuri, conferinte, congrese, cursuri in domeniu – aceasta activitate are in vedere pe de o
parte perfectionarea profesionala, iar pe de alta parte culegerea de informatii referitoare la alte cabinete
/ clinici din domeniu, precum si popularizarea propriei clinici stomatologice.
.

6. PROIECŢII FINANCIARE

6.1 Proiecţiile financiare vor fi disponibile la descărcare din aplicație în forma modelelor de mai jos, se
vor completa in fisierul de tip editabil și se vor urca în aplicație completate.
17
*
BILANT PREVIZIONAT
Nr. perioada
rd.
Denumirea elementului

A B 2017 2018 2019 2020


ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 1
+206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 2
215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 - 291 - 2931-
2935)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3
(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) 4

ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 +327+328+331 5
+332+341+345+346+347 +/-348 +351+354 +356+357+358+361+/-368+371+/-
378+381+/-388 +4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428

II. CREANŢE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 +4282 6


+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445
+446**+447** + 4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+
4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)

III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 +5114- 7


591-595-596-598)

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8


(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 08) 9

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10


DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- 11
O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 +
168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 +
427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** +
446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462
+ 473*** + 509 + 5186 + 519)

ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII CURENTE NETE 12


(rd. 09 +10-11)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 13
09)

18
*
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- 14
O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 405+408
+419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** +437***+4381 +441***
+4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481 +451***+453***
+455+456*** +4581 +462+4661 +473*** +509+5186+519

VENITURI ÎN AVANS (rd.), din care: 15

1.Subvenţii pentru investiţii 16


2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 17
CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd.17+18), din care: 18
1. capital subscris vărsat (ct. 1012) 19
2.capital subscris nevărsat (ct. 1011) 20

Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 21


III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 22
IV. REZERVE (ct. 106) 23
V. PROFITUL SAU SOLD C 24
PIERDEREA
REPORTAT(Ă) (ct. 117)
SOLD D 25

VI. PROFITUL SAU SOLD C 26


PIERDEREA SOLD D 27
EXERCIŢIULUI
FINANCIAR (ct. 121)

Repartizarea profitului (ct. 129) 28


CAPITALURI - TOTAL (rd. 18+21+22+23+24-25+26-27- 29
28)

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT

AN AN AN AN
2017 2018 2019 2020
1 1. Cifra de afaceri netă
VENITURI DIN EXPLOATARE
2 (ct.701+702+703+704+705+706+707+708)
3 Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)
4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3

19
*
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale
5 consumabile aferente activităţii desfaşurate

6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

7 Chirii
8 Utilităţi
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
9 marketing, Reparaţii/Întreţinere
10 Asigurări
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul
11 pe profit
12 Alte cheltuieli
13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12)
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
15 Profit ( RD.4-13)
16 Pierdere (RD.13-4)
17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (RD,17-18)
20 VENITURI TOTALE RD.4+17)
21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18)
22 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
23 Profit ( Rd,20-21)
24 Pierdere (rd.21-20)

CASH-FLOW
Nr.
crt. Explicaţii / lună AN 2017 AN 2018 AN 2019 AN 2020
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)
1 din vânzări
2 din credite primite
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă
Total disponibil (I+A)
B Utilizari numerar din exploatare
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
consumabile aferente activităţii
1 desfaşurate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)
3 Chirii
20
*
4 Utilităţi
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
marketing, Servicii cu terţii,
5 Reparaţii/Întreţinere
6 Asigurări
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
8 Alte cheltuieli
Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea
C totală a proiectului)
D Credite
rambursări rate de credit scadente
dobânzi şi comisioane
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe
E (1-2+3)
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri
F Dividende
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)
H Flux net de lichidităţi (A-G)
II Sold final disponibil (I+H)

6.2 Grafic de rambursare / plată

Trim 3 și 4 -2017 Trim 1 și 2 -2018 Trim 3- 2018


Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere
plata rambursare plata rambursare plata rambursare
Suma
solicitată

Atenție!!!
La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale și
software-ul necesar desfășurării activității.

21
*
7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI

Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele


beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară
finanţarea .

In domeniul serviciilor de asistenta stomatologica, profesionalismul actului medical, precizia


diagnosticelor si tratamentelor, realizarea manoperelor utilizand echipamente moderne si ultimele
tehnici si protocoale medicale, precum si un grad de disconfort minim pentru pacienti, sunt esentiale.
Calitatea tratamentelor si gradul de confort si siguranta resimtit de fiecare pacient influenteaza in mod
direct gradul de sanatate orala si comportamentul ulterior al pacientilor fata de clinica si medicul care i-a
tratat.
De asemenea, calitatea tratamentelor stomatologice si gradul de confort si siguranta al pacientilor
depinde, din ce in ce mai mult, de calitatea si performantele echipamentelor si aparaturii utilizate.
Realizarea investitiei prevazute in acest proiect, prin accesarea acestei surse de finantare
nerambursabila, va permite infiintarea unui cabinet stomatologic nou, in care tineri absolventi vor putea
sa-si exercite profesia pentru care s-au pregatit, creandu-se in plus premizele unei afaceri profitabile care
sa confere sustenabilitate si sursa de dezvoltare pe viitor.

22
*
GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Nr. Crt. Criterii


Domeniul de activitate
A 1 Producție 40
2 Programare IT - cod CAEN 6201 40
3 Industrii creative 35
4 Servicii 30
5 Comerț și alte activități 25

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul


intreprinderii
B 6 Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu 20
normă întreagă) creat în plus față de cel obligatoriu
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
C 7 Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de persoane 25
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
8 Cel puțin 1 loc de muncă ocupat de persoană 20
defavorizată*/absolvent după anul 2012/somer
* definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014
Criterii aferent investiției
D 9 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării 10
activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea
planului de afaceri
10 Caracter inovativ al investiției 5

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte.


Punctajul minim pentru admitere la finanțare este 50 puncte.
La punctaje egale va prevala:
- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolventi după anul 2012/șomeri
- achiziția de echipamente tehnologice;
- activitatea pe care accesează programul;
- data și ora înscrierii în program.

23
*

S-ar putea să vă placă și