Sunteți pe pagina 1din 4

Construcția testului:

Pentru construcția testului am parcurs următoarele etape:

a) determinarea tipului de test: Test de evaluare sumativă;


b) Proiectarea matricei de specificații:

Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Total


(%)

Clasificarea indivizilor biologici pe X (1) X (1) - -


baza caracterelor generale.

Evidentierea componentelor si X (I.2.a)


proceselor celulare.

Formarea fructelor după X (I2.b)


fecundație la angiosperme.

Modalități de respirație întâlnite la X (I.2.c)


nevertebrate.

Realizarea desenelor pentru X(II.1.b)


înregistrarea unor observații.

Prezentarea consecințelor X (III.2.)


utilizării unui insecticid care
elimină toate insectele din
ecosistem.

Enumerarea regulilor de igienă. X


(III.3.a)

c) Definirea obiectivelor de evaluare:


 Să identifice indivizi biologici pe baza caracterelor generale.
 Să enumere componentele corpului unui bacil și a unei euglene.
 Să explice formarea fructelor după fecundație la angiosperme.
 Să identifice modalități de respirație întâlnite la nevertebrate.
 Să realizeze desene pentru înregistrarea unor observații.
 Să prezinte consecințele utilizării unui insecticid care elimină toate insectele din
ecosistem.
 Să enumere reguli de igienă.
d) Construirea itemilor:
Itemi obiectivi de tip pereche – Subiectul I. 1.
Itemi subiectiv rezolvare de probleme – Subiectul I.2.
Itemi semiobiectivi întrebări structurate – Subiectele II.și III
Evaluare sumativă
Disciplina: Biologie
Clasa: a IX-a
Capitolul: Diversitatea lumii vii

Notă:
Se acordă un punct pentru claritatea și coerenţa exprimării ideilor 1 punct
Se acordă un punct din oficiu 1 punct
I. (3 puncte)
1. Coloana B cuprinde reprezentanţi ai plantelor și animalelor, iar coloana A grupele
sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.

A. B.
a) 1. Briofite a. porumb
2. Pteridofite b. mușchi de turbă
3. Gimnosperme c. jneapăn
4. Angiosperme d. feriguţă
e. mătasea-broaștei
A. B.
b) 1.Spongieri a. scorpion
2. Anelide b. coral
3. Moluște c. lipitoare
4. Artropode d. sepie
e. meduză
A. B.
c) 1.chiroptere a. liliac
2. cetacee b. orcă
3. pinipede c. morsă
4. carnivore d. pisică
e. iepure
2. Lumea vie conţine reprezentanţi grupaţi în cinci regnuri.
a) Comparaţi alcătuirea corpului unui bacil și a unei euglene, prezentând câte o asemănare
și o deosebire. Stabiliţi care dintre cele două organisme (bacilul și euglena) vor fi afectate de
prezenţa în mediul lor de viaţă a ciupercii Penicillium și argumentaţi răspunsul.
b) Explicaţi de ce angiospermele formează fructe după fecundaţie.
c) Argumentaţi adaptarea la mediul de viaţă a animalelor nevertebrate prin identificarea a
două modalităţi de respiraţie întâlnite la acestea.

II. (3 puncte)
1.a) Explorându-se un teritoriu necunoscut, sunt capturate mai multe animale vertebrate, din
specii necunoscute. În urma observaţiilor, se constată următoarele:
Speciile A și B au tegumentul neted și umed.
Specia C are trunchiul acoperit de plăcuţe osoase, care îi imobilizează cutia toracică.
Specia D are corpul acoperit de solzi și o dimensiune a exemplarelor adulte de 10 cm.
Speciile E și F au fire de păr pe tegument.
Spre deosebire de specia A, specia B are coadă, iar speciile C, D și E au depus ouă în
nisipul în care au fost aduse.
Specia F a născut pui complet dezvoltaţi, pe care i-a hrănit cu lapte.
Identificaţi clasa și ordinul pentru fiecare dintre speciile A, B, C, D, E
și F.
b) Redaţi prin desen celula caracteristică regnului animal; desenaţi și indicaţi prin
săgeţi, pe desen, patru componente celulare.
2. a) Realizarea unui ierbar reprezintă o modalite de studiu adecvată regnului vegetal.
Scrieţi cifrele din dreptul fiecărei etape, în ordinea care reflectă succesiunea corectă a
etapelor de realizare a unui ierbar.
1. presarea plantei
2. fixarea plantei pe coala de ierbar
3. culegerea plantei
4. schimbarea periodică a hârtiei umede
5. etichetarea colii de ierbar
6. curăţarea plantei de pământ
7. întinderea plantei între foi de hârtie

b) Redaţi prin desen celula caracteristică regnului vegetal; desenaţi și indicaţi prin
săgeţi, pe desen, un component specific acestei celule.

III. (2 puncte)
1. De mâine, o boală răspândită printre plante distruge toate angiospermele de pe planetă.
Exprimă-ţi opinia asupra acestei ipoteze, enumerând trei consecinţe ale acesteia.

2. Oamenii de știinţă au realizat un insecticid, care elimină toate insectele din


ecosistemul în care a fost aplicat. Stabileţi trei consecinţe ale acestui fapt.

3. În urma analizelor medicale, un copil află ca are o parazitoză provocată de un vierme


parazit.
a) Menţionaţi două reguli de igienă, care ar fi trebuit aplicate de acel copil pentru a nu se
infesta.
b) Identificaţi două încrengături în care se pot încadra viermii respectivi, dând un
exemplu de vierme dintr-una din încrengăturile identificate, care i-ar fi putut provoca
parazitoza.
Barem de corectare
I. 3 puncte
1. a) 1-b; 2-d; 3-c; 4-a 0,1p. x 4 = 0,4p.
b) 1-b; 2-c; 3-d; 4-a 0,1p. x 4 = 0,4p.
c) 1-a; 2-d; 3-c; 4-b 0,1. X 4 = 0,4p.

2. a) prezentarea unei asemănări și a unei deosebiri 0,2p. X = 0,4p.


Stabilirea organismului afectat (bacilul 0,2p.
Argumentarea răspunsului 0,3p.
b) explicaţia corectă (prezenţa ovarului) 0,3p.
c) identificarea a două modalităţi de respiraţie 0,2p. X = 0,4p.
d) corelarea cu mediul de viaţă 0,2p.

II. 3 puncte
1.a) Identificarea coectă a claselor și ordinelor: 0,1p x 12 = 1,2p.
A-amfibieni, anure
B-amfibieni, urodele
C-reptile, broaște ţestoase
D- reptile, șopârle
E-mamifere monotreme
F-mamifere, placentare

b) desenul corect 0,3p.


Indicarea, pe desen, a patru componente celulare. 0,1p. X 4 = 0,4p.

2. a) ordonarea corectă a etapelor 0,1p. X 7 = 0,7p. (3, 6, 7, 4, 1, 2, 5)

b) desenul corect 0,3p.


Indicarea, pe desen, a unui component celular 0,1p. X 3 = 0,3p.

III. 2 puncte
1. enumerarea a trei consecinţe 0,2p x 3 = 0,6p.
2. stabilirea a trei consecinţe 0,2p x 3 = 0,6p.
3. a) menţionarea a două reguli de igienă 0,25p x 2 ţ 0,5p.
b) identificarea a două încrengături 0,1p x 2 = 0,2p.
Un exemplu de vierme dintr-o încrengătură 0,1p.

Notă:
Se acordă un punct pentru claritatea și coerenţa exprimării ideilor 1 punct
Se acordă un punct din oficiu 1 punct

S-ar putea să vă placă și