Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGĂLNICEANU

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GRUP SOCIAL SIBIOARA

RAPORT DE EVALUARE INIŢIALĂ


Grupa combinată- ,,Fluturașilor”
Educatoare- Cojanu Diana-Elena

Grupa la care îmi voi desfăşura activitatea instructiv educativă în anul şcolar 2022 -
2023 este de nivel I si II, predominând cei de 5 -6 ani, mai precis cei de grupă mare, având ca
denumire distinctivă „Grupa Fluturașilor”, titlu ales cu ajutorul copiilor.

Această grupă de copii este formată dintr-un efectiv de 12 preşcolari dintre care 7 fete
şi 7 băieţi. Copiii grupei ,,Fluturașilor” au vârste cuprinse între trei şi cinci ani .

Obiectivele urmărite și itemii de evaluare au fost gândiți și formulați ținând cont de


particularitățile de vârstă și cele individuale.

Au fost vizate următoarele domenii de dezvoltare:

Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale

 Poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva sau pe


cineva sau pentru a executa o mișcare;

 Demonstrează conștientizarea simțurilor în acțiuni (recunoaște obiecte ascunse prin


pipăit, fară să le vadă, execută mișcări la auzirea unor comenzi etc.);

 Demonstrează independență în igiena personală (se spală și se șterge singur pe mâini,


își acoperă gura cu mâna când strănută, când tușește, folosește independent toaleta,
folosește batista etc.).

Dezvoltare socio- emoţională

 Interacționează, din proprie inițiativă, cu copiii apropiați ca vârstă, în diferite contexte;

 Își spune corect numele, prenumele, vârsta, luna, ziua, orașul și țara în care s-a născut;

 Împărtășește celorlalți (copii, adulți din anturajul propriu) trăirile/emoțiile sale și


reacționează adaptativ la contexte sociale variate.
Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii

 Povestește un eveniment sau o poveste cunoscută, respectând succesiunea


evenimentelor;

 Utilizează în vorbire propoziții dezvoltate și fraze;

 Stă și ascultă, în momente de lectură, fără să deranjeze, rămâne până la finalul ei.

Dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii

 Grupează obiecte care întrunesc două criterii concomitent;

 Creează, copiază și construiește forme (cerc, pătrat, triunghi etc.);

 Numără cu ușurință până la 5/10;

 Descrie timpul probabil și ilustrează o anumită stare a vremii (utilizează semne


convenționale pentru ape, ploaie, munți, ninsoare, anotimpuri, zile ale săptămânii etc.).

Capacități și atitudini în învățare

 Formulează întrebări referitoare la schimbările din jur;

 Găsește forme și mijloace noi de exprimare a gândurilor și emoțiilor (prin muzică,


desen, dans, joc simbolic);

 Utilizează sau combină materiale și strategii în modalități noi pentru a explora sau
rezolva problema.

Algoritmul de elaborare a itemilor :

Primul pas în stabilirea itemilor evaluării a fost acela de a identifica scopul şi


obiectivele evaluării, apoi să identificăm etapa şi tipul de evaluare adecvat, conţinutul potrivit
obiectivelor şi pe cine evaluăm. Am selectat metodele şi procedeele, instrumentele de
evaluare. În continuare, am identificat normele sau criteriile de evaluare şi ,,pragul de reuşită”,
acesta din urmă reprezentând ceea ce se consideră a fi nivelul minimal de reuşită al unei
sarcini date, definit prin raport la un nivel de performanţă determinat ca acceptabil, la care se
consideră că cel evaluat a atins un anumit obiectiv de conţinut. În final am construit itemii şi
probele, am stabilit corelaţia dintre itemi, obiective şi descriptorii de performanţă. Am pus în
aplicare probele, iar la finalizarea acestui proces complex am analizat rezultatele , am
întocmit un raport pentru a putea compara tipurile de evaluare viitoare.
Domeniul-dezvoltarea socio-emoţională:

Prima săptămână a fost acomodarea copiilor cu noile reguli impuse de pandemie-


reguli igienico-sanitare,de distanțare și de folosirea rechizitelor și jocurilor personale. Copiii
s-au acomodat repede, respectă toate regulile stabilite.

Din punct de vedere socio-emoţional nu au manifestat reticenţă în relaţiile cu ceilalţi


colegi sau cu doamna educatoare, fiind sociabili, comunicativi, creativi, întreprinzători. Copiii
sunt deja obişnuiţi cu programul şi activităţile specifice grădiniţei. Am observat la copii că
sunt atenţi la ce fac colegii, au început să-i asculte să-i aplaude şi sunt satisfăcuţi când sunt
lăudaţi.

Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi


exprima emoţiile, de a înţelege şi a răspunde emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea
conceptului de sine, crucial pentru domeniul-dezvoltare socio-emoţională. Majoritatea
copiilor cunosc normele de comportare în societate dar ca urmare a egocentrismului specific
vârstei trebuie insistat pe respectarea acestora.

Măsuri ameliorative

 Jocuri didactice/de rol pentru însușirea normelor de igienă personală;

 Jocuri care presupun interacțiunea permanentă și colaborarea partenerilor;

 Responsabilizarea tuturor copiilor în cadrul desfășurării activităților cu conținut moral-


civic;

 Menținerea legăturii permanente cu părinții prin ședințe și ore de consiliere


săptămânale cu părinții.

Dezvoltarea limbajului şi a comunicării

Am observat că din punct de vedere al dezvoltării limbajului toți copii sunt capabili de
o înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale; în ceea ce priveşte
exprimarea orală corectă din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic, copiii au înregistrat
rezultate bune. Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral sunt bine definite la majoritatea
copiilor, aceştia fiind capabili, în cea mai mare parte de a reţine expresii rimate şi ritmate, de
a recita poezii cu respectarea intonaţiei, ritmului, pauzei, în concordanţă cu mesajul transmis,
de a realiza mini dramatizări. În ceea ce priveşte capacitatea de a înţelege şi transmite intenţii,
gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris – citire, rezultatele au fost mai scăzute de
aceea vom încerca să ne concentrăm atenţia pe activităţi, pentru domeniul limbă şi
comunicare, care vor stimula această capacitate a copiilor. Voi pune un accent deosebit pe
formularea propozițiilor, redarea grafică a propoziției, a cuvintelor și silabelor. Prin citire de
imagini am observat că 8 copii descriu cursiv ceea ce văd,3 trebuie ajutați iar 2 copii necesită
sprijin.Din cei 13 copii, 8 au deprinderi atinse,3 în dezvoltare și 2 copii necesită sprijin.
Măsuri ameliorative:

 Jocuri pentru exersarea pronunției corecte a sunetelor limbii române;

 Corectarea curentă a greșelilor de exprimare;

 Exprimarea permanentă în propoziții corecte din punct de vedere gramatical;

 Jocuri didactice pentru familiarizarea cu literele de tipar, despărțirea în silabe,


identificarea poziției sunetelor în cuvinte etc.;

 Povestiri și repovestiri pentru îmbogățirea vocabularului;

 Colaborarea cu logopedul pe tot parcursul anului școlar.

Domeniul dezvoltare cognitivă

Copiii sunt capabili să utilizeze corect instrumente de scris, recunosc un text scris, ne
vom îndrepta atenţia spre formarea deprinderilor de scriere după model, recunoaşterea
cifrelor, copiere de cuvinte, etc. Operaţiile intelectuale prematematice sunt în limite normale
la toţii copiii, toţi sunt capabili să recunoască cel puţin trei forme geometrice iar capacitatea
de a înţelege şi utiliza numere şi cifre este, relativ, bine formată urmând a se insista, pe
operaţii de calcul şi pe dezvoltarea capacităţii de a utiliza corect unităţile de măsură
întrebuinţând un vocabular adecvat, capacitatea de a rezolva probleme prin achiziţia unor
strategii adecvate. Copiii recunosc cifrele în limitele 1-5, numără corect, redau pe fișă sarcina
dorită. Toţi copiii au deprinderi practic – gospodăreşti, abilităţile practice specifice nivelului
de dezvoltare motrică, deprinderi igienico-sanitare necesare pentru menţinerea stării de
sănătate, deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitare bine formate, simţ practic şi estetic,
cunoştinţe despre mediul înconjurător adecvate nivelului de vârstă. Au recunoscut cele 4
anotimpuri, deosebesc animalele de plante, recunosc momentele unei zile, știu zilele
săptămânii.

Măsuri ameliorative

Planificarea și realizarea unor activități recuperatorii cu conținut matematic pe grupuri


mici sau individuale;

Stimularea vocabularului activ și pasiv al copiilor cu date din sfera matematicii.

Jocuri didactice pentru consolidarea şi sistematizarea cunoştinţele referitoare la


fructe, legume, animale, anotimpuri, etc.;

Intuirea de către copii a unor caracteristici ale fenomenelor mediului înconjurător și


a cauzalităţii acestora în vederea formării premiselor concepţiei ştiinţifice despre lume;
Înnoirea permanentă a centrului tematic cu materiale atractive și diversificate care să
asigure învățarea spontană și de durată;

Domeniul Dezvoltare fizică,sănătate şi igienă personală

Din punct de vedere fizic şi psihic toţi copiii sunt normali, dezvoltaţi în parametrii
specifici vârstei, provenind din familii echilibrate, unii dintre aceştia având încă un frate sau o
soră. Datorită pandemiei de covid copiii și-au însușit deprinderea de a sta la locul stabilit, de a
folosi numai materialele lui personale, de a sta distanțați unul de celălalt. Copiii se joacă,
execută corect deprinderile însuşite la grupele precedente, reuşesc să execute mişcări care
necesită orientare spaţială şi temporală. Au început să respecte reguli igienice, de
sănătate:distanțare, dezinfectare cu materialele respective, spălatul pe mâini de câte ori este
nevoie.

Măsuri ameliorative

 Jocuri de orientare în spaţiu după un reper dat, dezvoltare fizică armonioasă,


gimnastică de înviorare zilnică, divertisment şi jocuri în aer liber;

 Corectarea ținutei corporale și antrenarea copiilor în jocuri care să stimuleze


cooperarea;

 Organizarea de activități extracurriculare care să satisfacă dorința de mișcare și de


recreere a copiilor;

 Jocuri didactice/de rol pentru însușirea normelor de igienă personală.

Domeniul Capacităţi şi atitudini în învăţare:

Majoritatea copiilor au început să se implice în activităţi, a fost mai greu în prima


săptămână, abordează sarcinile uitându-se la colegul de lângă el. Intereacţionează cu
persoanele din jur.

În concluzie de-a lungul semestrului vom urmării dezvoltarea nivelului intelectual,


stimularea interacţiunilor socio-afective, dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, îmbogăţirea
vocabularului, stimularea interesului pentru frumosul din artă, exersarea depriderilor deja
formate şi achiziţionarea altora noi în vederea punerii bazei pregătirii copiilor pentru o mai
bună integrare şi adaptare la mediul socio- cultural și intrării la școală.

La sfârşitul perioadei de evaluare iniţială se constată că 8 copii au un comportament în


ceea ce priveşte adaptarea la regimul de viaţă al grădiniţei şi îşi ajustează comportamentul şi
reacţiile la circumstanţele sociale, 2 copii manifestă un comportament în dezvoltare, iar 2
copii au nevoie de sprijin pentru a reuşi să capete autocontrol şi stabilitate emoţională.

În ceea ce priveşte limbajul şi comunicarea 10 copii au o exprimare şi o pronunţie


corectă, 2 întâmpină greutăţi la pronunţarea unor sunete sau în exprimare, au nevoie de sprijin
când se exprimă, au dificultăţi în pronunţie. Rezultatele obţinute la dezvoltarea cognitivă arată
că 10 copii sunt capabili să înţeleagă şi chiar să găsescă soluţii pentru o ,,situaţie-problemă”,
2 copii întâmpină dificultăţi, dar sunt capabili să înţeleagă şi să execute o acţiune simplă.

Măsuri ameliorative

 Planificarea jocurilor cu text şi cânt în cadrul Domeniului Estetic și Creativ, a


activităților liber alese, a tranzițiilor etc.;

 Sensibilizarea copiilor pentru a interpreta linii melodice din cântecele cunoscute;

 Solicitarea executării de către preșcolari a mișcărilor sugerate de textul cântecelor și


acompanierea cu anumite instrumente muzicale realizate de ei.

Rezultatele evaluării iniţiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective
accesibile, elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv-educative care să ţină cont de
datele culese, utilizarea acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor
priceperile şi deprinderile de bază, necesare integrării active în activitatea educaţională din
învăţământul preşcolar. Noi, educatoarele, am înţeles că datoria noastră este de a urmări
realizarea unei legături reale între domeniile experenţiale şi domeniile de dezvoltare, fără a
căuta o suprapunere exclusivă a lor ci, efectiv, prin găsirea strategiilor adecvate de atingere a
dezvoltării globale a copilului şi implicit, a finalităţilor educaţionale.

TABEL EVALUARE INIŢIALĂ

Copii înscrişi Copii testaţi Comportamente

A D NS

12 12 8 2 2

S-ar putea să vă placă și