Sunteți pe pagina 1din 214

1. No iuni generale 1.

1 Defini ii n dic ionarul enciclopedic ap rut n Editura Politic Bucure ti n anul 1962, referitor la no iunea de cadastru se afirm : Forma de inventar funciar alc tuit dintr-un registru cadastral i din planuri, cuprinde datele tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unui ora , raion, comun sau sat. In registrul cadastral sunt trecute datele ob inute prin lucr rile de identificare, de m suratoare i de ridicare n plan a imobilelor situate pe un anumit teritoriu, con innd pentru fiecare imobil (parcel ) urmatoarele date: num r topografic, suprafa destina iei teritoriului (arabil, p une, etc.) sau felul folosin ei (teren construit, curte), precum i numele posesorului.Serve te la identificarea i eviden a imobilelor pe categorii de folosin , la planificarea produc iei agricole, la a ezarea impozitelor i la ntocmirea i inerea la curent a car ilor funciare i a altor registre de publicitate a drepturilor reale privind imobilele. Dup legisla ia n vigoare- L.7/96 Legea cadastrului i publicit ii imobiliare: Cadastrul general este sistemul unitar i obligatoriu de eviden tehnic , economica i juridic , prin care se realizeaz identificarea, nregistrarea, descrierea i reprezentarea pe h r i i planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum i a celorlalte bunuri imobile de pe ntreg teritoriul rii, indiferent de destina ia lor i de propietar.

O alt definire a cadastrului a dat Prof.Gh. T m ioag , n lucrarea citat n bibliografie: Cadastrul general este un sistem de eviden de pe tot cuprinsul i inventariere sistematic , din punct de vedere cantitativ, calitativ i juridic, a bunurilor imobile, rii, pe folosin e i posesori Prof.I. P dure d o definire similar , n lucrarea citat n bibliografie: Cadastrul funciar general este un complex de opera ii tehnice, economice i juridice ntreprinse de stat, prin Oficiile de Cadastru i Organizarea Teritoriului de la jude e, pentru cunoa terea i inventarierea sistematic y i permanent a fondului funciar Etimologic, no iunea de cadastru poate deriva din cuvintele: capitastrum , din limba latin , provenit din capitum registrum cu semnifica ia dare pe cap de familie , deci cu referiri la stabilirea impozitelor, y katastikhon din limba greac , cu semnifica ia registru de impunere, care ulterior la noi n ar a devenit catastif . Interesant de remarcat faptul c n principalele limbi de circula ie interna ional no iunea men ionat se p streaz : y y y y the cadaster- lb.englez , le cadastre-lb. francez , il cadastro-lb. italian , der kataster-lb. german .

Nu mi-am propus s dau o alt definire a no iunii de cadastru, dar trebuie s remarc c n con inutul unei posibile definiri cuprinz toare ar trebui s se reg seasc : y y aspectele tehnic, economic i juridic ale cadastrului, no iunile de cadastru funciar i imobiliar,

y y y y y y

datele furnizate n i din sistem s aib un caracter real, complet i actual, no iunile de folosin , posesor, parcel lucr rilor de cadastru, no iunile de plan topografic, cadastral, registre cadastrale, carte funciar , organizarea ndrumarea i controlul execu iei lucr rilor de cadastru, Oficiul Na ional de Cadastru, Geodezie i Cartografie cu reprezentare n teritoriu prin Oficiile Jude ene. 1.2 Istoric al cadastrului din lume i din Romania 1.2.1 Activit tea de cadastru- Inceputurile i imobil, constatarea c m sur torile topografice constituie baza tehnic a

Cele mai vechi cuno tin e asupra activit it ii de m surare a terenurilor sunt transmise prin scrierile egiptene. Din acestea, rezult c la cancelariile faraonilor se ineau registre n care erau nscrise terenurile ce se repartizau periodic spre cultivare n lunca fluviului Nil. Dup modul de organizare la egipteni a acestei activit i, rezult pentru prima data cele dou scopuri principale ale cadastrului, care se p streaz i ast zi si anume, garantarea dreptului de proprietate i aplicarea strict dar echitabil a fiscalit ii funciare. Acest aspect a fost remarcat i aplicat, mult mai trziu, n Austro-Ungaria de mp ratul Frantz Josef. Dup lucr rile: V.Dragomir M.Rotaru
3

M rturii geodezice, Editura militar , Bucure ti, 1986

i A.P.Iu kevici 1963 Civiliza iei egiptene i apar ine cea mai veche hart care s-a p strat pn ast zi, ntocmit pe pergament n timpul domniei faraonului Seti I, pe care erau reprezentate dou lan uri muntoase colorate n ro u; ntre acestea, v i colorate n albastru duceau spre mare, iar n lungul v ilor, colorate n negru, erau trasate dou drumuri. Mai favorizat din punctul de vedere al atest rii documentare dect civiliza ia egiptean a fost civiliza ia asiro-caldeean cu expresia cea mai concentrat a ei civiliza ia sumerian i cea babilonian -, de la care, datorit scrierilor pe pl ci de lut ars i nu ca la egipteni pe papirus, material ce se deterioreaz mai repede, s-a p strat n timp un bogat tezaur culturaltiin ific n domeniul astronomiei i precursor geodeziei. A a se explic i faptul c cea mai veche reprezentare cartografic , datnd din mileniul al doilea .e.n. ( n jurul anului 1500 ) i descoperit n anul 1899 de c tre arheologi ai Universit ii din Pennsylvania ( S.U.A. ), apar ine civiliza iei mesopotamiene. Este vorba de o t bli de lut de dimensiuni 21x18 cm, pe care se afl desenat planul ora ului Nippur, situat pe Eufrat, n centrul unui ntins inut cuprins ntre Eufrat i Tigru; pe plan au fost gravate ape, mun i i a ez ri umane, distan ele corespunznd foarte bine cu realitatea (fig. 1) Istoria matematicii n evul mediu, Editura tiin ific ,

Fig. 1. Planul ora ului Nippur cea mai veche reprezentare cartografic

De la sumerieni

i babilonieni au provenit primele atest ri

documentare referitoare la topografie, cadastru i h r i. De i de tip local, topografia sumerian , de exemplu, cuprindea trei capitole principale: elemente de cadastru, care se refereau la propriet i i folosin e; elemente topografice de tip administrativ i orografic, reprezentnd regiuni, ri i mun i; elemente hidrografice referitoare la fluvii, canale i izvoare de ap . Toate acestea ns au la baz no iuni foarte importante din punctul de vedere al m sur torilor terestre, cum sunt itinerarul i distan a. De altfel, de la babilonieni parvine singura hart a lumii din aceast epoc ( fig.

2), desenat n partea de jos a Fig.2 unei t bli e, n care P mntul este reprezentat ca un disc plat, plutind peste ocean,
5

n centrul discului fiind Babilonul. n afara acestei h r i generale au mai existat h r i locale care reprezint planuri de ora e, de cartiere, construc ii, canale etc.Sub directa influen Palestina. Un sistem de m surare organizat a terenurilor agricole a existat i n Asia Mic , sub regele Darius al Persiei (521 - 485 i.C.). Civiliza ia chinez marcheaz un apogeu n domeniul ramurilor geodeziei (astronomia i cartografia). Cteva realiz ri pot fi eviden iate pentru originalitatea i profunzimea lor. Demn de admira ie r mne cea mai veche hart exact , creat foarte de timpuriu, care atest cunoa terea n China Antic a raportului de scar . n apropiere de Changsha ora principal din provincia Hunan s-au g sit dou h r i pe m tase: o hart topografic i una cu caracter militar, ambele de pe timpul dinastiei apusene Han ( aproximativ anul 200 .e.n. ). H r ile sunt orientate spre sud, au scara ntre 1:175000 i 1:190000 i acoper o zon cuprins ntre 1110 i 112030 longitudine estic i 260 latitudine nordic . Remarcabile sunt corectitudinea sc rii, precum i reprezentarea cursurilor de ap , lan urilor muntoase i a altor detalii, despre care se poate vorbi cu adev rat de rigurozitate i de precizie. De exemplu, cei 9 mun i din lan ul Qui-ni-shan, de i u or de confundat, sunt reprezenta i separat, iar vrfurile sunt redate, n ordinea n l imilor speciale. Instrumentele de observare i m surare ale antichit ii, indiferent de civiliza ia c reia i apar in, pot fi grupate n dou grupe: y instrumente pentru m surarea timpului, i nsemnate cu simboluri babilonian s-a dezvoltat n spa iul geografic dintre Mesopotamia i Egipt civiliza ia canaanean , cuprinznd Fenicia i

y unghiuri

instrumente topografice care, de i nu sunt atestate documentar,

trebuie s fi existat sub forma unor mijloace simple de m surat lungimi sau ( eclimetre, pr jini de bambus sau alt material, frnghii diferite etc. ), avnd n vedere construc iile, planurile i h r ile elaborate n acea epoc . Denumirea meseriei pe care o practicau cei care m surau terenurile apare pentru prima dat la romani, i anume agrimensura, iar cei care o practicau se numeau agrimensori. nc mult nainte de descompunerea Imperiului Roman, a nceput un nou i mare ciclu de dezvoltare a matematiciii n Extremul Orient n China i India; acest ciclu i-a g sit continuarea m al XVI-lea. n Babilonul antic, matematica ajunsese la o mare dezvoltare cu 20 de secole naintea erei noastre. n centrul aten iei se aflau pe atunci problemele de aritmetic practic , m surarea unor figuri relativ simple, iar mai trziu, probleme de astronomie care cereau calcule mai complicate. Este caracteristic larga utilizare n calcule a unor tabele de nmul ire i mp r ire. Pe un plan de dezvoltare mai abstract , s-a trecut la inversarea unui ir de probleme: m rimi practic date erau luate ca necunoscute, iar cele c utate ca date; aceasta a fost una din premisele elabor rii metodelor algebrice. Drept culmi ale realiz rilor la babilonieni se pot cita: sistemul sexagesimal pozi ional de reprezentare a numerelor ntregi i a frac iilor, mai trziu cu utilizarea par ial a semnului zero; rezolvarea prin radicali a ecua iilor de gradul al doilea i a sistemelor cu dou necunoscute care se reduc la i prin asemenea ecua ii; procedeul iterativ de extragere aproximativ a r d cinii p trate cu ajutorul mediiilor aritmetice, din aproxim ri prin lips adaos; a a-numita teorem a lui Pitagora. Probabil c au existat i embrioane
7

rile arabe, n Iran i Asia

central , apoi n Europa, i a luat sfr it aproximativ n secolele al XV-lea

de demonsta ii sub forma unor transform ri algebrice

i construc ii

geometrice ( n texte ele nu exist ). La un nivel ceva mai cobort se afla, pare-se, matematica egiptean . Aici la nmul ire i la mp r ire se folosesc dublarea i njum t irea; opera iile cu frac ii se reduc la opera ii cu frac ii cu num r tor unitatea i la folosirea unui tabel de descompunere a frac iilor de forma 2 2n 1 n sume de astfel de frac ii. Probleme ce conduc la ecua ii de

gradul al doilea lipsesc. Expunerile din t bli ele ceramice cu scriere cuneiform i de pe papirusuri au forma unor prescrip ii, f r nici un fel de i verific ri. fundamentare; uneori se prezint

n stadiul ei timpuriu, matematica grecilor antici preia din matematica oriental un bogat material faptic, dar n epoca sa clasic din secolele VIII .e.n. cap t tr s turi principal noi. n studiile matematice p trund adnc demonstra iile; ca mijloc conduc tor n descoperirea de adev ruri noi se situeaz pe primul loc ra ionamentul logic, combinat desigur cu observa ia i induc ia. Domenii mari ale matematiciii se structureaz n sisteme deductive, se construie te o teorie a demonstra iei matematice, i toate acestea i g sesc expresia n stilul de expunere al manualelor didactice i al lucr rilor tiin ifice. Problemele directe de calcul, dup ce dau na tere unei serii de teorii superioare, trec pe ultimul plan. n virtutea unui ir de mprejur ri, algebra ecua iilor de gradul al doilea apare ca un ansamblu de teoreme geometrice privind aplicarea ariilor; descoperirea numerelor ira ionale duce la crearea unei teorii generale a rapoartelor, dezvoltat ns doar par ial i de aceea incapabil s nlocuiasc pe un plan larg teoria num rului real. n secolul al III-lea .e.n., se ncheie alc tuirea fundamentelor geometriei, se pun bazele teoriei numerelor, ale teoriei sec iunilor conice i ale formelor antice ale metodelor de calcul integral i diferen ial. n aceste capitole un aport esen ial se va aduce de-abia cu dou mii de ani mai trziu. n sfr it, se pun
8

primele pietre de temelie ale cunoa terii matematice a naturii: teoria muzicii, mecanica, inclusiv mecanica fluidelor, optica, cosmografia. ncepnd cu secolulal II-lea, dezvoltarea matematicii n direc iile ei clasice se opre te aproape cu totul. Totu i, n statele elenistice cultura Greciei intr n contact strns cu cea a Orientului, i n leg tur cu diferite probleme de astronomie i geodezie se dezvolt acum cu succes alte discipline, precum: geometria sferic , trigonometria, calculele aproximative. Interesele ncep s ncline spre matematica calculatorie; se preiau par ial sistemul sexagesimal i frac iile cu num r tor unitatea; se dezvolt algebra numeric a ecua iilor liniare i de gradul al doilea, rezolvarea prin numere ra ionale a ecua iilor nedeterminate; se creeaz , la scar modest , o simbolic a algebrei. Acest curent dureaz numai pu in timp n condi iile descompunerii lumii antice. El las ns o important Dup mo tenire pentru mai trziu n regiunile fostului Imperiu Roman din Asia i Africa. decompunerea societ ii antice sclavagiste, dezvoltarea rile a tiin elor matematice timp de multe secole are loc mai cu seam n Orientului. Matematica medieval din Orient este desigur o disciplin

m rimilor constante i a figurilor geometrice invariabile dar o asemenea caracterizare nu este totu i destul de concret . Ea este n primul rnd o matematic calculatorie, un ansamblu de algoritmi de calcul pentru rezolvarea unor probleme de aritmetic , algebr , geometrie, la nceput mai simple, iar apoi tot mai complicate; mai nti algoritmi izola i, reuni i ns mai trziu n ntregi discipline tiin ifice. Dezvoltarea matematicii orientale ncepe n evul mediu de la un nivel mult mai cobort dect cel atins n statele elenistice; c tre sfr itul acestei perioade, ntr-o serie de domenii ea las cu mult n urm tiin a timpurilor Ptolemeilor, ca de pild : aritmetica i aplica iile ai, calculele aproximative, teoria comercial , algebra numeric numerelor i trigonometria.
9

Direc ia general n dezvoltarea matematicii din Asia medieval este condi ionat n ultim instan de nrudirea structurii sociale a rilor Orientului. Popula ia se ocup aici cu agricultura, cu diferite meserii i cu nego ul, n forme proprii ornduirii feudale care se consolideaz treptat. O chestiune important era irigarea artificial a ogoarelor, crearea i men inerea permanent a sistemelor de iriga ie, lupta mpotriva rev rs rilor catastrofale ale rurilor etc. Printre problemele pe care trebuiau s le rezolve matematicienii orientali din cele mai vechi timpuri i n decursul ntregii perioade analizate, un loc important l ocup problemele ce ap reau la construc ia de canale i baraje, de drumuri, fortifica ii militare, construc ii de palate i temple .a. Aici se cereau m surarea volumelor i a suprafe elor, calcularea necesarului de materiale i de mn de lucru, precum i a hranei i pl ii lucr torilor. Departamentele financiare aveau de-a face cu reparti ia impozitelor n func ie de diferitele norme de impunere, cu cote n natur , care depindeau de calitatea pamntului-deci probleme specifice cadastrului economic, de distan a de transport .a. La toate acestea se ad ugau tot felul de probleme de aritmetic comercial i, ndeosebi n rile arabe, probleme de mp r ire a mo tenirilor-probleme specifice cadastrului tehnic n conformitate cu canoanele destul de complicate ale dreptului de mo tenire musulman. Un interes practic evident l aveau m surarea distan elor pn material bogat pentru punerea n eviden la obiecte inaccesibile, ca i calculul dimensiunilor lor. Toate acestea au furnizat un a unor clase de probleme tipice de propor ii, de ecua ii liniare i sisteme de ecua ii de acest fel, de extragere a r d cinilor p trate i cubice, iar printr-o oarecare complicare, ecua ii de gradul al doilea i chiar al treilea. n acest sens este semnificativ tratatul clasic chinezesc Matematica n nou c r i ( zin cijan suan u ) compus aproximativ n secolele al II-lea I
10

.e.n., dup surse mai vechi i care nu au ajuns pn n zilele noastre. Aceasta este o culegere de probleme cu r spunsuri i reguli laconice de rezolvare. nse i denumirile ctorva dintre c r ile componente ale acestui tratat vorbesc de la sine: M surarea ogoarelor, Raportul ntre diferite feluri de culturi cerealiere etc. O mie de ani mai trziu, unul dintre fondatorii matematicii i astronomiei arabe, Muhammed ibn Musa al-Horezmi, la nceputul lucr rii sale Scurt carte despre calculul algebrei lucruri, care sunt n permanen i al almukabalei ( Al-kitab almuhtasar fi hisib al-djabar va-l-mu-kabal ), scria c a introdus n ea acele necesare oamenilor la mo tenire i n testamente, la mp r iri de avere i procese judec tore ti, n toate rela iile lor reciproce, precum i la m surarea ogoarelor, la construirea canalelor i n geometrie i n diferite chestiuni. n India, iar mai trziu n rile arabe, se elaboreaz bazele trigonometriei i aparatul de calcul aproximativ pentru nevoile astronomiei. n Califatul de la Bagdad, geodezia ac ioneaz n acela i sens: dup exemplul Alexandriei, aici se efectueaz se m surase i n China. Matematica chinez nu se mparte clar n discipline relativ de sine st t toare, de i germeni ai unei asemenea mp r iri exist n felul de grupare a regulilor i a problemelor. n particular, geometria nu se degaj ca o tiin aparte. Aici se poate face o paralel cu tiin a babilonian despre care O. Neugebauer scria: n compara ie cu algebra i cu tiin a numerelor, rolul geometriei este destul de nensemnat n matematica Babilonului. Aceasta nu e de mirare. Problema central a dezvolt rii matematicii din vechime este rezolvarea numeric , care satisface anumite condi ii. i mai departe: < geometria > nu este o tiin matematic distinct , ci e tratat n acela i mod ca i orice alt form a rela iilor numerice dintre diferite obiecte ale practicii
11

n secolul al IX-lea m sur tori ale

meridianului. Cu o sut de ani mai devreme, lungimea unui grad de meridian

n treac t fie zis, volumul cuno tin elor de geometrie a fost cu mult mai mare n China dect n Babilon. n centrul aten iei matematicienilor din Orientul Apropiat i Mijlociu st teau acelea i probleme ca i n China i India; bazndu-se pe mo tenirea elen , ei au putut nainta ns cu mult mai departe n elaborarea matematicii calculatorii. n timp ce, de pild , indienii se limitaser n trigonometrie la nlocuirea coardei prin sinus, la introducerea cosinusului i a sinusuluiversus, i la folosirea pentru calcul a unor tabele mici de leg turi simple bazate doar pe teorema lui Pitagora n schimb, matematicienii Islamului creeaz trigonometria ca o tiin vast i ramificat . rilor

S ne referim acum la opera central din literatura matematic a Chinei antice Matematica n nou c r i - ziu cijan suan u. n acest tratat se face un bilan al activit ii de multe secole a matematicienilor din mileniul I .e.n. El are o influen foarte puternic asupra ntregii dezvolt ri ulterioare a matematicii n China i, par ial, n afara hotarelor ei. Dup cum s-a mai spus, acest tratat este cea mai veche oper chinez special de matematic , ajuns pn n zilele noastre. Matematica este scris n limba antic care difer considerabil de limba chinez modern . Timpul exact al compunerii, sursele i autorii Matematicii n nou c r i nu se cunosc. Liu Huei, comentnd Matematica n secolul III arat c ea fusese alc tuit dup opere mai vechi de Cijan an, func ionar de vaz din serviciul finan elor, care timp de mul i ani a ocupat postul de ministru. n conformitate cu o cronic antic chinez , Cijan an a murit n anul 152 .e.n. Acela i Liu Huei spune c , aproximativ cu 100 de ani mai trziu, cartea mai fusese prelucrat i de un alt func ionar superior i ministru, Ghen Ciou-cian, a c rui activitate nfloritoare se situeaz n perioada de domnie a mp ratului Siuan ( 73-49 .e.n.).

12

Matematica a ajuns pn n zilele noastre n redactarea lui Liu Huei ( anul 263 ) i a nlocuit alte c r i similare din perioada Han, din care ns nu sa p strat nici una. Aceast lucrare fusese transcris i comentat de nenum rate ori, iar n timpul dinastiei Han este inclus n culegerea Zece tratate model de matematic , adoptat oficial ca manual de baz nc n anul 656. Prima edi ie tip rit cunoscut a acestei culegeri apare n anul 1084. Con inutul Matematicii n nou c r i este variat. De fapt lucrarea este o enciclopedie a cuno tin elor matematice pentru topometrii i constructori, lucr tori n domeniul finan elor i economi ti, negustori i meseria i etc. n fiecare carte i aproape n fiecare problem se simte pulsul vie ii economice i administrative a unui vast organism statal: aici este vorba despre schimbul de produse, construc ia canalelor i a barajelor, ridicarea zidurilor de cet i, angajarea lucr torilor, impozite, mp r irea produselor etc. Am prezentat mai sus cteva din titlurile caracteristice ale unora din cele 9 c r i, ca de pild M surarea ogoarelor. De altfel, lucrarea con ine i c r i cu denumiri pur matematice. Reparti ia materialului n aceast Matematic este foarte original . Probleme diferite ca gen sunt adesea adunate ntr-o carte, iar ca principiu de unificare nu serve te caracterul general al metodei, ci unitatea obiectului problemelor sau leg tura dintre probleme, din punct de vedere al interesului profesional etc. De pild , n cartea a IX-a sunt adunate probleme n care se consider triunghiurile dreptunghice, n unele, rolul principal l joac teorema lui Pitagora, n altele asem narea; ntr-unele se cere s se rezolve ecua ii de gradul al doilea, iar n altele, m rimea necunoscut se g se te dintr-o simpl propor ie. n Matematic se reflect evident acea stare nediferen iat a tiin ei noastre despre care s-a vorbit mai sus [vezi p. 15]. Geometria apare separat i este caracteristic faptul c o parte din informa iile geometrice sunt expuse n cartea I, cu titlul M surarea ogoarelor, o alt parte ( m surarea volumelor )
13

n cartea a V-a cu titlul Estimarea lucr rilor, iar probleme cu tringhiuri dreptunghice n cartea a IX-a. Expunerea Matematicii este strict dogmatic . ntreaga lucrare este o culegere de 246 de probleme f r texte introductive, l muriri prealabile i altele. De fiecare dat , la nceput se formuleaz problema, apoi se indic r spunsul i, n sfr it, ntr-o form concis se indic procedeul de rezolvare ncepnd cu cuvintele conform regulii . n multe cazuri, textul nu este suficient pentru ca un cititor, inteligent chiar, s -l poat n elege singur. Folosirea acestei lucr ri impunea cunoa terea prealabil a anumitor no iuni de baz ( ca de pild , calculele i folosirea abacului ) i necesita numeroase l muriri verbale din partea profesorului. Cartea I din Matematic , purtnd titlul M surarea ogoarelor, con ine regulile pentru calculul suprafe elor ctorva figuri simple rectilinii, a cercului i a p r ilor lui, precum i informa ii auxiliare cu privire la opera iile aritmetice asupra frac iilor. Cartea a II-a, Raportul ntre diferitele feluri de culturi de cereale, ncepe cu un tabel vast cu norme pentru schimburi de diferite cereale. Urmeaz apoi 31 de probleme n care se cere s se determine cantitatea dintrun anumit sort de produs pentru a fi schimbat cu o cantitate dat dintr-un alt sort. La aceste probleme, care se exprim prin propor ii cuprinznd o necunoscut , se asociaz probleme pentru calculul costului unuia sau al ctorva obiecte similare dup costul cunoscut al unui num r dat de acelea i obiecte. Asemenea probleme cap t mai trziu n Europa denumirea de probleme cu regula de trei simpl . n ultimele probleme din cartea a II-a se determin costul ctorva obiecte diferite n ceea ce prive te condi iile, dar care se exprim prin sisteme liniare nedeterminate avnd, este adev rat, o singur solu ie ntreag .

14

Cartea a III-a despre mp r irea n trepte cuprinde cteva probleme de diviziune a unor m rimi, propor ional cu ni te numere date. n cartea a IV-a, unui dreptunghi dac ao guan, este vorba de determinarea laturii latur , despre se cunoa te aria sa i cealalt

determinarea laturii unui p trat dup aria sa i a muchiei unui cub dup volumul lui, precum i a diametrelor cercului i sferei. Cartea a V-a, Estimarea lucr rilor, are ca obiect m surarea volumelor de ziduri, canale, baraje, anturi de diferite forme i uneori destul de complicate i calculul efectivului de lucr tori necesari la diferite lucr ri de construc ii. De pild , se dau volumul total al unei lucr ri i produc ia unui lucr tor pe timp de iarn , var , prim var toamn ; r spunsurile sunt adesea frac ionare i trebuie rotunjite. n cartea a VI-a, Reparti ia propor ional , sunt adunate probleme liniare cu diferite con inuturi. O serie important de probleme se consacr calcului volumelor de cereale ce trebuie furnizate de patru jude e, innd seama de condi ii din ce n ce mai complicate: cantit ile de furnizat sunt propor ionale cu num rul cur ilor, invers propor ionale cu num rul zilelor de drum pn la locul de livrare; apoi se iau n considerare costul grnelor n jude ul respectiv i distan a de transport etc. Tot aici se g sesc diferite probleme pentru determinarea drumului parcurs ( sau a timpului scurs ) pn la locul de ntlnire a doi pietoni care merg unul dup altul sau unul n ntmpinarea celuilalt, precum i probleme cu privire la bazine, care, aproximativ n aceea i epoc , se rezolv ndep rtata Alexandrie. n cartea a VII-a, Adaos i lips , se dau procedee pentru rezolvarea sistemelor de dou ecua ii de gradul nti cu dou necunoscute. Unul dintre i n i

15

procedee este regula celor dou pozi ii false, aplicat mai nti la o ecua ie cu o necunoscut . Cartea a VIII-a, Fan-cen, con ine un algoritm general de rezolvare a unor sisteme liniare determinate, cu mai multe necunoscute. n sfr it, cartea a IX-a, Gou-gu, dup cum s-a spus, cuprinde o serie de probleme cu triunghiuri dreptunghice. Printre ele exist probleme pentru determinarea distan elor pn la obiecte inaccesibile, adncimea unui pu etc. Cartea se nume te Gou-gu, deoarece gou este numelei catetei mici, dintr-un triunghi dreptunghic, iar gu este numele catetei mari, verticale. Gou-gu mai nseamn lui Pitagora. Este incontestabil c unele c r i din Matematic s-au scris n perioade diferite i corespund la niveluri diferite ale dezvolt rii tiin ei. Uneori, n cuprinsul aceleia i c r i, problemele se deosebesc printr-un grad foarte diferit de abstractizare. Unele au ntr-adev r un caracter practic i pot servi ca model pentru rezolvarea unor probleme similare sau apropiate de m sur tori de p mnt, comer etc. Altele sunt exerci ii cu con inut abstract, de i apar exprimate ntr-o form pseudopractic . Acestea sunt probleme teoretice de origine mai trzie, provenite din problemele din prima grup prin complicarea sau modificarea lor voit , ca de pild , prin inversarea datelor i a m rimilor c utate. Multe asemenea probleme apar n ultimele trei c r i cu caracter algebric; ele se ntlnesc ns de origine mai veche. n virtutea unei asemenea neomogenit i, Matematica n nou c r i dep e te cu mult, n ansamblul ei, necesit ile cercurilor largi de func ionari inferiori, negustori etc. pentru care se publicau multe manuale mai elementare, con innd date de baz , despre cele patru opera ii de aritmetic , i n primele c r i, care se pare c sunt i ns i rela ia exprimat prin teorema

16

cele mai simple probleme de regul de trei i de m surarea celor mai simple figuri. Pentru rezolvarea triunghiurilor sunt necesare tabele trigonometrice. Asemenea tabele intr n componen a a a-numitelor zidjuri. Cuvntul zidj, luat din limba persan , nseamn n limba arab culegere de tabele pentru astronomi i geografi. De regul , zidjurile sunt alc tuite din descrierea calendarelor, uneori foarte am nun it , i cuprinznd calendarele musulman, sirian, persan, ebraic, indian, cre tin, chinezesc cronologice ale diferitelor .a., din informa iile ri, din tabele trigonometrice, cataloage de stele,

precum i diferite tabele astronomice. Afar de acestea, zidjurile con in indica ii mai mult sau mai pu in am nun ite despre rezolvarea problemelor fundamentale de m surare a timpului i despre calculul mi c rilor vizibile ale corpurilor cere ti, eclipsele solare i de lun etc. Uneori asemenea indica ii sunt nso ite de fundament ri teoretice i demonstra ii, inclusiv i deducerea regulilor trigonometrice. Cele mai vechi tabele antice compuse n califat pe baza siddhantalelor indiene nu s-au p strat aproape de loc. Zidjul lui Muhammed ibn Musa al-Horezmi cuprinde tabelele sexagesimale ale sinusurilor din grad n grad cu trei cifre semnificative ( pentru raza egal cu 60 ) i tabelele cotangentelor cu un semn frac ionar. Zidjul lui al-Haba al-Hasib con ine valorile sinusurilor, tangentelor, cotangentelor, sinusurilor-versus i ale cosecantelor din grad n grad, cu aceea i precizie. ntr-un alt manuscris, ajuns pn la noi, sub numele acestui nv at, sinusul este dat pentru fiecare sfert de grad, cu patru cifre semnificative, iar tangenta pentru fiecare jum tate de grad, cu dou cifre. Trebuie avut n vedere c tabelele lui al-Haba alHasib, ca i tabelele lui al-Horezmi ne sunt cunoscute doar sub forma unor prelucr ri mai trzii.

17

Exactitatea primelor tabele arabe este aproximativ aceea i ca i n tabelul coardelor lui Ptolemeu. Procedeul de calcul al tabelelor lui Ptolemeu d o eroare sensibil nc la ter ii. Un procedeu nou i mai elastic pentru calculul tabelelor l propune Abu-l-Vafa. Aceste este de asemenea un anumit procedeu de interpolare, permi nd ca n calculul lui sin 0 s se evite rezolvarea ecua iei trisec iunii unghiului i s se ob in evalu ri destul de apropiate prin adaos i lips . n primul rnd se g sesc sinusurile a trei arce apropiate de 0, i
0 0 0 0 12 15 i 18 cu intervale de 3 Aceste sinusuri se pot g si din anume: 32 32 32 32

sin 360 i sin 600 cu ajutorul unor opera ii ra ionale i al extragerii r d cinii p trate, cerut sin de formula sinusului arcului pe jum tate. Valoarea 0 0 0 12 72 60 ! sin se afl cu ajutorul formulei sinusului diferen ei; 32 32

Abu-l-Vafa o scrie pe aceasta din urm f r a folosi cosinusurile sub forma


sin E - F ! sin 2 E sin 2 E sin 2 F sin 2 F sin 2 E sin 2 F

Interpolarea lui Abu-l-Vafa se bazeaz pe o teorem Alexandria a din comentariul lui Teon din la Almagest, care n termeni se

trigonometrici sun astfel: la o cre tere continu argumentului, diferen ele sinusurilor mic oreaz . ntr-adev r, (fig. 3), dac arcele AB i BC sunt egale ntre ele, atunci segmentul CD de coard este mai mic dect segmentul AD i teorema rezult imediat din propor ia: C B ! CD DA 1.

Scriind inegalit ile:


18

sin ( +3h) sin ( +2h) < sin ( +h) sin sin ( +2h) sin ( +h) < sin ( +h) sin sin ( +h) sin = sin ( +h) sin

< sin

sin ( -h)

< sin ( -h) sin ( -2h)

< sin ( -2h) sin ( -3h)

i adunndu-le termen cu termen, ob inem:


sin N 1 ?sin N 3h sinNA sin N h sinN 1 ?sinN - sin N - 3h A 3 3

Pentru N !

15 1 , ultimele inegalit i dau limitele: h ! 32 32 0 sin 1 2 0 0 1 0 sin 15 sin 15 sin 12 32 32 32 3

0 0 0 1 sin 15 sin 18 sin 15 32 32 32 3

Lund media aritmetic a valorilor din stnga i dreapta, Abu-l-Vafa


0 2 dd 5 d ob ine pentru raza 60 sin 1 ! 31d4 d5d IV 5V 545 2

Aceast valoare este just pn la cvarte, deoarece cu o exactitate pn la cvint


0 1 ! 31d4d5d IV V . n frac ii zecimale, avem sin 2 dd 5 d 54 0 2

aproximarea lui Abu-l-Vafa va fi 0,0087265373 n locul valorii corecte 0,0087265355 i este exact pn la 10-8. Eroarea ob inut prin procedeul lui Abu-l-Vafa, adic : sin 0 1 150 1 180 sin sin sin 12 , este de 47 cvinte; la 32 32 32 6 2

matematicianul din Bagdad ea este de 55 cvinte, din cauza inexactit ii cvintelor din datele ini iale. Tabelele sinusurilor lui Abu-l-Vafa au intervalul de 15. El ntocme te i tabelele de tangente i cotangente. Calcule trigonometrice remarcabile efectueaz ibn Iunis n Zidj alHakimi, intitulat astfel n cinstea emirului al-Hakim din Cairo. Ibn Iunis
19

calculeaz independent sinusul de 10, mbun t ind oarecum procedeul lui Ptolemeu. n primul rnd Iunis pleac de la valori ale argumentului mai apropiate de 1 . Dup sin 18
0 0

i sin 15 se calculeaz

0 0 9 15 sin i sin 8 16

Limitele ob inute n felul acesta dup procedeul lui Ptolemeu pentru sin 10 difer numai prin 56IV. Mai departe, ibn Iunis mparte aceast m rime n 9 15 p r i propor ionale cu raportul diferen ei arcelor 1 1 ! 2 1 i 8 16 ob ine pe aceast cale sin 10 = 1; 2494328IV. El mai precizeaz aceast valoare comparnd valorile sin (30-10) i sin (210). Valoarea definitiv sin 10 = 1; 249434IV difer de cea adev rat cu 7 cvarte i ceva, iar n frac ii zecimale este exact pn la 10-7. Tot att de exacte n Zidj al-Hakimi sunt i tabelele sinusurilor cu intervalul de 1. Ibn Iunis mai ntocme te i tabele de sinusuri cu un interval de 1. Tabelele lui pentru tangente, cu un interval de 1, nu au fost nc studiate. n cartea a III-a din Canonul lui Masud, al-Biruni calculeaz de asemenea sinusul de 10 pn la cvarte i d un tabel foarte exact al sinusurilor i al tangentelor, n care trebuie spus, raza se ia egal cu unitatea. Al-Biruni motiveaz n mod expres o asemenea alegere prin dorin a de a se elibera de nevoia permanent de a nmul i i de a mp r i prin r = 60 1. Un interes deosebit l prezint metoda comparativ de calcul a lui alBiruni. Eroarea calculelor lui Abu-l-Vafa i Ptolemeu depinde de valorile ini iale ale sinusurilor alese i ale diferen elor lor i ele nu formeaz o succesiune de aproxim ri convergent c tre valoarea exact a m rimii c utate. Al-Biruni folose te diferite procedee pentru aproxima ii consecutive, a c ror eroare poate fi f cut orict de mic . Din p cate, al-Biruni n-a l sat o descriere a procedeului s u de rezolvare numeric a ecua iei de gradul al treilea. n schimb, cunoa tem un alt procedeu foarte simplu al lui pentru
20

calculul laturii nonagonului sau al coardei de 400. Ca valori ini iale pentru calcule servesc: crd 300 = 3132949IV36V, crd 120 = 12323717IV46V. Mai departe, cu ajutorul regulilor trigonometrice se g sesc coardele de
30 0 12 0 ! 42 0 0 0 42 ! 10 1 , 4 2

apoi

de

10 40 0 0 0 10 10 2 ! 10 1 pe urm de 30 0 10 1 ! 40 1 i i 30 0 10 ! 40 8 2 8 4 2 2 0 1 40 0 8 ! 10 1 etc. 32 4 20 adic valorile coardelor pentru a n ! 40 0 n unde n = 0, 1, 2, Al4

Biruni se opre te la coarda de 40024IV, ob innd valoarea 4123242IV29V, sau mai exact pn la cvarte. Pentru a ob ine sinusul de 10, al-Biruni, calculeaz n particular latura nonagonului regulat nscris ca coard a arcului de 400. Am v zut c el reduce aceast problem , prin dou procedee, la o ecua ie de gradul al treilea de forma: x3 = 3x + 1, sau de forma x3 + 1 = 3x. R d cinile acestor ecua ii el le calculeaz n frac ii sexagesimale, pn la cvinte, ceea ce corespunde la opt zecimale. Sinusul de 10 este la alBiruni 124943IV, adic e corect pn la cvarte. Tabelele de sinusuri sunt ntocmite la al-Biruni la fel ca la Abu-l-Vafa pentru fiecare 15, iar tabelele tangentelor din grad n grad. Afar de interpolarea liniar , de uz general, nc de pe vremea lui Ptolemeu, al-Biruni aplic aici interpolarea p tratic , folosit , dup cum am v zut, la nceputul secolului al VII-lea n calculele calendaristice de astronomii chinezi. Dar spre
21

deosebire de regula chinezilor, reprezentnd un caz particular al formulelor lui Newton-Sterling, regulile recomandate de al-Biruni sunt urm toarele:
sin x ! sin x 0

x - x 0 2

15 tg x 0 10 tg x 0 tg x ! tg x 0 x - x 0 10 tg x 0 10 tg x 0 tg x 0 tg x 0 10 10 10 x - x0 10

Acesta nu este nceputul unei formule exacte de interpolare, ci o oarecare modificare a dezvolt rii n serie de puteri, cu nlocuirea derivatelor prin rapoartele diferen elor corespunz toare i a coeficientului al termenului p tratic, prin 1. Este evident c al-Biruni i ob ine regula printrun ra ionament abstract. Sub raport practic, ncercarea lui e nereu it , deoarece pentru o func ie cresc toare, al treilea termen al regulii lui are un semn contrar celui de-al treilea termen din formula exact de interpolare. De aceea, dac se calculeaz valorile precizate dup al-Biruni ( el nsu i n-a f cut aceasta ), ele vor fi mai pu in exacte dect valorile ob inute de dnsul cu ajutorul interpol rii liniare. Expunnd regula de interpolare a tabelelor sinusurilor i a tangentelor al-Biruni spune c ea este aplicabil pentru toate tabelele, adic pentru tabelele trigonometrice i astronomice cunoscute pe timpul lui. De la formele simple de eviden cadastrala care au existat in antichitate s-a ajuns treptat la formele perfec ionate din epoca feudal , cunoscute mai ales n vestul Europei. In evolu ia lui de-a lungul timpului, cadastrul s-a dovedit a fi o institu ie progresista, deoarece a contribuit, alaturi
22


15 sin x 0 15 sin x 0 15 15

x - x 0 sin x 0 sin 0 15 sin x 0 x

15

sin x 0

de institu iile juridice, la nl turarea nedrept ilor i prejudec ilor care au existat n ceea ce prive te dovedirea i protejarea dreptului real de proprietate i introducerea echit ii n plata impozitelor. Astfel pn la mijlocul secolului XIII, institu ia cadastrului rezolva att problemele legate de m surarea i stabilirea calit ii terenurilor agricole, ct i cele juridice legate de diferitele forme de publicitate imobiliar . Cu timpul, cadastrul s-a separat in p r ile sale tehnic i economic , pe de o n sensul parte, i juridic , pe de alt parte, conturandu-se chiar institu ii separate fiecare evolund pe laturile specifice, dar coopernd in permanen c datele din cadastru servesc pentru sistemul de publicitate imobiliar , iar cele de la publicitatea imobiliar , cum sunt c r ile funciare inute la zi cu schimbarile ce se produc prin desmembr ri, alipiri general. 1.2.2 Matematica n sfr itul secolului XIX Scurt vedere de ansamblu asupra perioadei premerg toare anului 1821 Istoria tiin ei m sur torilor terestre, implicit a cadastrului a fost i n rile Romne strns legat de istoria matematicii. Dintre vechile unit i de m sur folosite pe teritoriul rilor romne, de i s-au g sit ponduri antice ca ponderul sferic al unei legiuni romane (la Turda), n-a trecut dect libra ca m sur pentru greut i. A r mas ns de la ei iug rul ( n latin iugerum) ca m sur de suprafa , corespunznd la circa 50 de ari. Cuno tin e de aritmetic i geometrie practic aveau, din cele mai rile romne ( vechi timpuri, secolele XIII XIV, hotarnicii i v drarii din rile Romne din cele mai vechi pn la i schimb ri ale categoriilor de folosin , etc., servesc pentru inerea la zi a cadastrului

primii se ocupau cu delimit ri de mo ii, ultimii cu cotitul vaselor ). Cel


23

dinti care a avut cuno tin e de geometrie teoretic n

ara Romneasc a

fost Stolnicul Constantin Cantacuzino, care a nv at n Italia, n 1668, Elementele lui Euclid, cu Valeriano Bonvicino, profesor la Universitatea din Padova. Elemente de matematici privitoare la opera ii cu cifre romane, num rare, adunare i sc dere, s-au predat, pentru prima oar n Moldova, la Schola latina de la Cotnari, nfiin at de Eraclid Despotul i condus de Johannes Sommerus. Mai trziu, au fost nfiin ate dou Academii domne ti, una la Ia i, n 1640 ( la nceput ca un colegiu ), alta la Bucure ti n 1694, n care se predau, n limba greac , n anii 10 12 de studii: aritmetic practic i ra ional , algebra, teoria i practica logaritmilor, trigonometria plan i sferic , astronomia i aplica iile matematicilor n arta militar ( artilerie ). Profesori renumi i de matematici au fost, la aceste academii, Nicolae Cercel, Nichifor Theotochis i Demetrios P. Govdela, n Moldova, de la care au r mas o serie de manuscrise i c r i tip rite, iar n ara Romneasc : Manasse Eliad, Grigore Costandas, Neofit Duca, Veniamin din Lesbos. Manasse Eliad a predat, dup 1777, la Academia din Bucure ti, matematicile dup c r ile italianului Vito Caravalli. O prim lucrare cu caracter tiin ific tip rit n grece te la Paris n 1716, dar pentru astronomie. n ultimul sfert al secolului al XVIIIlea n Moldova a existat nv ara Romneasc i mnt matematic ( aritmetic ) n limba romn . n ara Romneasc i Moldova, a fost Introductio ad geographiam et sphaeram a lui Chisant Notaras, n care apar i preocup ri de

Moldova prima carte de matematic tip rit n romne te apare n 1795. Iar n cel de-al doilea deceniu al secolului al XIXlea sunt deschise colile de inginerie hotarnic ale lui Gheorghe Asachi la Ia i (1814) i ale lui coli s-au predat Gheorghe Laz r din Bucure ti (1818). n aceste dou
24

matematicile dup traducerile n romne te ale manualelor de aritmetic , geometrie, trigonometrie, algebr ale lui Christian Wolff, G. I. Metzburg i Etienne Bzout. n Transilvania au circulat i au fost utilizate pentru nv mntul matematicii unele manuscrise i manuale n limba latin , ncepnd cu secolul al XVII-lea. O prim carte de matematici, care a circulat aici, a fost : Methodus Admirandorum Matheseos Universae, scris de Johann Heinrich Asted i tip rit la Herbon n Nassau, n 1613. Prima lucrare de matematici tip rit n Transilvania a fost : Compendium artihmeticae vulgaris, ap rut la Bra ov, n 1681. n 1737, a ap rut la Cluj prima trigonometrie, care constituie i primul manual universitar din Transilvania, intitulat : Trigonometri aplana et sphaerica, scoas de N. Ianossi, n realitate o retip rire a c r ii lui Iacob Gooden, ap rut la Lige, n 1704. Au urmat i alte c r i tip rite la Cluj, precum : Elementa geometriae, a lui Ignatium Gaston Pardies (1749), Elementa mathematica, a lui Maximilian Hell (1755), Aritmetica practica generalis, a lui Gaspar Scott (1765). ncepnd cu secolul al XVII-lea geometria nu s-a mai predat n Transilvania dup practice. Prima carte de matematici n limba romn pentru Transilvania a fost tip rit la Viena, n 1777, i se intitula: Ducere de mn c tre arithmetic sau socoteal . Cartea se ocup de numera ie, adunare, sc dere, nmul ire i imp r ire i se termin cu regula de trei simpl , tratnd i despre unit ile de m sur . Autorul c r ii este germanul Johann Ignaz von Felbiger iar tradoc torul n romne te Teodor Iancovici din Mirievo. Pe urm , pn n anul 1821, au ap rut alte manuale de aritmetic elementar ( opt n total, n toate rile romne).
25

Elementele lui Euclid ci, sub influen a lui Petrus

Ramus ( Pierre de la Rame ), de la Sorbona, a fost adaptat nevoilor

Pentru scrierea numerelor s-au folosit n

rile romne litere slavone

sau chirilice. C tre anul 1750 au nceput s fie ntrebuin ate mai pe larg i numerele scrise cu cifre arabe; aceste cifre arabe fuseser ns utilizate este adev rat rar de tot ncepnd cu sfr itul secolului al XVI-lea ( anul 1581). Din 1821 pn la nfiin area primei universit i (1860) n primul sfert al secolului al XIX-lea se constat o perioad de preg tire i organizare a nv mntului na ional, avnd ca promotori pe Gh. mnt secundar( liceu ) i Asachi i Gh. Laz r; n al doilea sfert al aceluia i secol apar primele c r i tip rite n romne te pentru matematici de nv primele lucr ri originale de matematici superioare. Gheorghe Laz r a predat la coala lui de inginerie hotarnic din Bucure ti, aritmetica, geometria i trigonometria i a redactat ( n 1821 ) trei manuscrise, unul de Aritmetic matematiceasc ( mss. 2788 B. A. ), altul Temeiurile trigonometriei cei drepte ( mss. 2787 B. A. ) i un al treilea, de geometrie. Mai nainte de Gheorghe Laz r, Gheorghe Asachi a tradus ad litteram din Etienne Bzout pentru coala sa de inginerie hotarnic din Ia i, dup anul 1814: Aritmetic , Elementurile gheometriei theoretice ti ( mss. 151, 1796, 2496, 5551 B. A. ) i Algebra ( mss. 1789 B. A. ). Mai trziu Gh. Asachi a tip rit ca Elemente de matematic o Aritmetic n 1836, o Algebr n 1837 i Geometria elementar n 1838, c r i care nu mai erau simple traduceri, ci prelucr ri. Profesorii de la Colegiul Sfntul Sava, nfiin at de Gh. Laz r n 1818, au tradus i ei c r i str ine de matematic . De exemplu, Ion Eliade R dulescu a tradus ( n 1832 ) Aritmetica lui L. B. Francoeur; Petrache Poenaru, Elemente de geometrie ( n 1837 ) dup Legendre, care a fost i primul curs de geometrie tip rit n romne te; tot Poenaru a publicat i primul curs de algebr din ara Romneasc , Elemente de algebr dup i sferica, prelucrare dup Lefbure de Fourcy
26

Appeltauer ( n 1841 ); Dimitrie Pavlid a publicat Elemente de trigonometrie drept liniat

i al ii; Alexandru Or scu, Trata ie asupra geometriei descriptive, dup Lefbure de Fourcy. n iunie 1851 s-a deschis o coal special de inginerie civic care, n 1852, devine coala de conduc tori de lucr ri publice, iar pe fundamentul ei se nfiin eaz , n 1864, coala de pon i i osele, mine i arhitectur , transformat n 1881 n coala na ional de poduri i osele pentru formarea inginerilor constructori. n memoriile lui Bacaloglu acesta se ocup de curbe i suprafe e podare, de curbe sferice, de linii i suprafe e reciproce, deschiznd astfel cercet rile romne ti de geometrie diferen ial . n leg tur cu istoria matematicii n Transilvania, n perioada 18211860, sunt de consemnat operele lui Farka Bolyai i mai ales a fiului acestuia Iano Bolyai, dintre care, ultima, de i redus ca num r de pagini, a fost revolu ionar n matematici. Farka Bolyai a crezut c a reu it s demonstreze postulatul al V-lea al lui Euclid, cum crezuser anterior i Saccheri i Legendre. Cercet rile sale, dintre anii 1804 i 1832 asupra postulatului paralelelor, cum i ideile lui asupra bazelor aritmeticii i geometriei, au fost publicate n: Tentamen juventutem studiosam in elementa matheseos purae, elementtaris ac sublimioris methodo intuitiva ecidentiaque huic propria, introducendi, care a ap rut n dou volume ( unul n 1832, cel lalt n 1839 ). Ca un Appendix la Tentamen din 1832 a ap rut i toat opera lui Iano Bolyai. Iano Bolyai a elaborat la Timi oara singura dar foarte importanta lui lucrare de matematici care l-a f cut cunoscut dup moarte ( prin 1870 ) intitulat : tiin a absolut adev rat a spa iului, independent de temeinicia sau falsitatea axiomei nr. XI a lui Euclid principiilor geometriei, ap rut ( publicat n Tentamen ). Cnd a scris acest lucru nu cuno tea lucrarea lui Nikolai Lobacevscki, Asupra ini ial n Mesagerul Universit ii din
27

Kazan, n 1829. Iano Bolyai concepe spa iul ca o form de existen fi conceput aprioric, independent de lumea exterioar

materiei, deci el d rm vechea concep ie a lui Kant, dup care spa iul poate i de materie, ca o form a sensibilit ii. Mai mult nc , I. Bolyai scrie c i legea gravit ii pare a fi n leg tur cu felul de a fi al spa iului, idee care, mai pe urm , n 1916, a stat la baza teoriei generalizate a relativit ii a lui Albert Einstein. Iano Bolyai arat n Appendix c postulatul lui Euclit nu poate fi demonstrat; acest postulat poate fi admis sau respins. Dac e admis, logic, din teorem n teorem se ob ine ntreaga geometrie euclidian . Dac nu este admis, se poate construi f r el o geometrie care din punctul de vedere al logicii este corect . Ca i lui N. Lobacevski i lui Iano Bolyai i revine meritul de a fi deschis calea care a dus la crearea geometriilor moderne; Riemann i Cayley au aprofundat pe urm studiul acestora. De la nfiinarea primei universit i, pn la sfr itul secolului al XIXlea a) n momentul nfiin rii universit ii din Ia i (1860) au fost numi i ca profesori de matematici: Alexandru C linescu, pentru analiz matematic , Ioan Popp, pentru geometrie analitic i tefan Emilian, pentru geometrie descriptiv . Ulterior, n 1863, a fost numit Neculai Culianu, la calculul diferen ial i integral, trecnd, apoi, la astrologie i geodezie; n 1865 este ncadrat i Ioan M. Melik pentru mecanic iar n 1871 Constantin Climescu, la geometrie analitic i trigonometrie sferic ; dintre ceilal i mai amintim pe Ion D. Rallet, care n 1892 ocupa catedra de teoria func iilor, atunci nfiin at . La ntemeierea Universit ii din Bucure ti (1864) au fost numi i, ca profesori de matematici, Alexandru Or scu, pentru geometrie descriptiv , Dimitrie Petrescu, astronomie i geodezie, Ion F lcoianu, calculul infinitesimal i mecanic ra ional . Mai pe urm li s-au ad ugat, n 1871, Iacob Lahovary, pentru calculul diferen ial i integral i mecanic , Spiru C.
28

Haret, n 1878, la mecanic ra ional , David Emmanuel, n 1882, la algebr superioar analitic i teoria func iilor, Constantin Gogu, n acela i an, la geometrie i Nicolae Coculescu, n 1895, ca profesor de astronomie i

geodezie. Cursurile de matematici s-au predat, pn n 1864, la sec ia de tiin e pozitive a Facult ii de filozofie ( Universitatea din Ia i ), iar dup aceast dat , la sec ia de matematici, de la Facult ile de tiin e ale celor dou universit i. Cursurile predate i manualele editate, n limba romn erau, n general, prelucr ri i adapt ri ale cursurilor universitare franceze, fiinc majoritatea profesorilor romni erau licen ia i, mai pe urm doctori cu studiile n Fran a. n Transilvania aflat n secolul al XIX-lea, sub st pnirea austro-ungar s-a deschis la Cluj, n 1872, Universitatea cu limb de predare maghiar , la care au predat, la facultatea de tiin e, profesori de seam , ca Rthy Mor, cunoscut prin lucr rile sale de hidrodinamic . b) n perioada 1860 1900 sunt publicate, de asemenea, i studii originale de matematici. Astfel, n cel al lui Neculai St. Botez Proprietatea seriei armonice cu utilitatea ei scientific , cercetat , disv lit sumarea unei p r i oarecare din sfera armonic , cuprins 1 x 1 i 1 2x i demonstrat ntre termenii prin analise elementare ap rut la Ia i, n 1872, sunt stabilite formule pentru

, x fiind ntreg i pozitiv. Tradus n limba francez , lucrarea lui

Botez a fost citat de matematicianul belgian E. Catalan, n: Sur la constante de Euler et la fonction de Binet ( C.R. Acad. Sc. Paris, 21 iulie 1873) i n: Sur une formule de M. Botesu de Iassy ( Bull. Acad. Sc. Bruxelles, 34, 1872). Mai mult nc , Ceb ev, care a prezentat n 1876 la Congresul Asocia iei franceze pentru naintarea tiin elor o comunicare cu titlu: Sur la gnralisation de la formule de M. Catalan et sur une formule arithmtique qui en rsulte, comunicare privind constanta lui Euler, porne te de la formula lui Botez, utilizat i de Catalan.
29

n teza sa de doctorat: Sur linvariabilit des grandes axes des orbites plantaires, Spiru Haret membru al Academiei romne a demonstrat c planete prezint citeaz dac se consider n calcul masele planetelor perturb toare la puterea a treia, axele mari ale orbitelor descrise de varia ii seculare i nu poate fi vorba de stabilitatea demonstreze riguros teorema absolut a sistemului nostru planetar. Dup aceea, Henri Poincar, care teza lui Haret, a ncercat s invariabilita ii axelor mari ale orbitelor planetare, dar a sfr it prin a g si pe alt cale rezultatele la care ajunsese anterior Haret. Pentru ridicarea nivelului nv mntului secundar i superior, profesorii universitari i inginerii absolven i ai colii na ionale de poduri i osele ncep publicarea unor reviste de matematici. Apar, astfel, n 1883, Recrea iile tiin ifice, la Ia i, iar n 1895 Gazeta matematic din Bucure ti. Dac prima revist urm re te formarea gustului pentru tiin e n general i matematici n special, cea de-a doua a fost dedicat exclusiv matematicii. Ca redactori ai acesteia au func ionat, pn c tre sfr itul primei jum t i a secolului al XX-lea, Ion Ionescu, Andrei Ioachimescu, Vasile Cristescu i Gheorghe i eica. Ei au tip rit i o Bibliotec a gazetei, cuprinznd o Bibliotec istoric , n care au ap rut Elementele lui Euclit, o Bibliotec tehnic i o Bibliotec matematic Gheorghe i eica. Ion Ionescu membru corespondent al Academiei romne spiritus rector i redactor principal al Gazetei matematice, profesor la coala na ional de poduri i osele i coala politehnic , din Bucure ti, a publicat articole i probleme de aritmetic ra ional i teoria numerelor, algebr , geometrie, i i rezisten a trigonometrie, geometrie analitic , nomografie, calculul diferen ial integral, mecanic i balistic , teoria elasticit ii

materialelor, istoria matematicii n Romnia i istoria matematicii universale. n geometrie Ion Ionescu are lucr ri de practica construc iilor grafice, n
30

sensul preocup rilor matematicianului belgian Lemoine de la Mathesis sau de maxime i minime geometrice. n matematic s-a ocupat de momente statice absolute i momente statice polare. ntr-un studiu de balistic n care s-a produs detun tura este o cuadric a determinat punctul n care s-a produs detun tura; locul geometric al punctelor i a g sit o metod simpl pentru determinarea locului detun turii. S-a ocupat, de asemenea, de metode simplificatoare pentru calculul momentelor ncovoietoare i for ele t ietoare, de formulele lui Euler pentru flambaj, de reparti ia for ei de t iere pe un ir de nituri. Din num rul total de circa 390 lucr ri publicate, 99 articole i note sunt legate de istoria matematicii, nscriindu-se astfel printre primii cercet tori romni n acest domeniu. Andrei Gh. Ioachimescu, i el profesor la coala de poduri i osele i coala Politehnic din Bucure ri, a publicat numeroase articole i probleme de algebr i mecanic ra ional n Gazeta matematic . Au ap rut,

de asemenea, n biblioteca acestei reviste culegeri valoroase de probleme de algebr ( n mai multe edi ii ), de teoria ecua iilor, de mecanic precum i un apreciat curs de mecanic mecanic ra ional . Un memoriu interesant al s u de prive te modific rile produse n mi carea unui sistem prin

inducerea brusc de leg turi noi. Alt redactor al Gazetei matematice, Vasile Cristescu, s-a ocupat n special de geometria triunghiului (a studiat, de exemplu, triunghiurile pseudoisoscele), de o transformare geometric con innd un caz i particular al podarelor, de geometrie sintetic , trigonometrie GEOMETRU. n acela i timp Biblioteca Gazetei matematice i public trei volume de culegeri de trigonometrie plan preg tire i organizare tiin ific . i sferic . ca o etap de Perioada de la 1860 la 1900 poate fi considerat

geometrie analitic . De aceea Cristescu a fost numit INGINERUL

coala matematic romn cu Gheorghe


31

i eica, Dumitru Pompeiu i Traian Lalescu ca ntemeietori ap rut odat cu secolul al XX-lea, nu s-ar fi putut afirma, f r activitatea preg totoare a celor cita i mai sus, n special f r Bacaloglu, Haret, Emmanuel, Ionescu, Ioachimescu i Cristescu. 1.2.3.Activitatea de cadastru in Romnia a parcurs urm toarele etape: - nceputurile introducerii cadastrului general (1794 n Transilvania, Banat i Bucovina, 1831 n Muntenia i 1832 n Moldova). Este necesar a se men iona initia ivele lui Gheorghe Asachi i Gheorghe Laz r care au infiin at n anii 1813 la Iasi i respectiv 1818 la Bucure ti a primelor coli de inginerie care au preg tit cadrele tehnice topografice i cadastrale autohtone i care au contribuit in mod hotartor la introducerea unor sisteme de organizare i de lucru asem n toare cu cele vazute n ri din vestul Europei. - etapa 1919 1933, care a debutat cu infiin area Direc iei Cadastrului i intensificarea lucr rilor de cadastru n Moldova i Muntenia dup primul razboi mondial i a reformelor agrare i incheiat n 1933 cnd a aparut prima lege care a reglementat executarea unitar a cadastrului general i a c r ilor funciare (Legea nr. 23/1933). O realizare remarcabil este i adoptarea n anul 1930 a sistemului de proiec ie cartografic stereografic n locul proiec iei cartografice Bonne. La adoptarea noului sistem de proiec ie cartografic un aport important l-a avut savantul i profesorul francez B. Roussilhe, care a fost consultat i invitat n mod special n Romania n acest scop. n anii care au urmat s-a putut face dovada c proiec ia cartografic stereografic este cea mai indicat pentru ara noastr i c nlocuirea (dup anul 1950) cu sistemul

32

de proiec ie Gauss-Kruger nu a fost, din multe puncte de vedere, o m sura benefic . - etapa1933 1955, care a debutat cu nceperea unui cadastru modern, dar a c ror lucrari au fost ntrerupte pe timpul celui de-al doilea r zboi mondial i ulterior fiind influen ate negativ din cauza concep iilor refractare ale regimului fa de aceasta activitate. Pentru realizarea unor lucrari cu caracter de prob i generalizare, cadastrul i introducerea c r ilor funciare au inceput n fostul jude Ilfov i n comunele subordonate municipiului Bucure ti. -In intervalul 1944-1955 se nregistreaza o stagnare n activitatea de cadastru cauzat n parte i de lucr rile de m suratori i parcelari f cute pentru mpropriet rirea temporar a ranilor, dar mai ales datorit lipsei de sprijin din partea regimului comunist care se baza pe ideile neg rii drepturilor de proprietate privat asupra pamntului nefiind interesat n finan area institu iei cadastrului i c r ilor funciare care confirmau i protejau drepturilor reale de proprietate ale persoanelor fizice. - etapa 1955 1989, in care au fost folosite diverse forme de eviden a terenurilor (eviden a funciar , cadastrul funciar) orientate cu prioritate spre patrimoniul agriculturii colectivizate i de stat. Astfel, n anul 1955 se legifereaz (prin Decretul nr. 280/1955 si Hotarrea de guvern nr. 1240/1955) organizarea i executarea eviden ei funciare cu scopul principal de a servi la comasarea terenurilor agricole n ac iunea de colectivizare a agriculturii. Planurile topografice pentru aceast eviden au fost executate ntr-o perioada relativ scurt (de cca. 6 ani), prin metode fotogrammetrice i n mai mic m sura prin metode topografice clasice. Aceste planuri topografice au fost executate la scara 1:10 000 pe o suprafa de cca. 13 milioane hectare. S-a constatat astfel c , eviden a
33

simpl funciar nu era suficient n curmarea divergen elor dintre unit ile agricole i cele ale altor sectoare (silvic, urbanistic, minier, c i de comunica ii, gospodarirea apelor, etc.) n procesul de supraveghere al folosirii intregului fond funciar al rii. De aceea, in anul 1968 (prin Legea nr. 12/1968 privind ap rarea, conservarea i folosirea terenurilor agicole), se prevede printre altele introducerea cadastrului funciar pe intreg teritoriul rii. important nu numai pentru activitatea de Un moment de referin

cadastru funciar,dar i pentru activit ile de geodezie, fotogrammetrie i cartografie l-a constituit reglementarile date de Decretul nr. 305/1972 privind activitatea geodezic , topo-fotogrammetric i cartografic , precum i, folosirea datelor i documentelor rezultate din aceast activitate. Prin acest act normativ au fost reglementate printre altele, pentru prima dat , obliga ii mai ferme pentru unit ile care executau astfel de lucrari, s-a instituit o coordonare unitara n scopul evit rii suprapunerilor i valorific rii corespunz toare a patrimoniului geodezic i cartografic existent, dar cea mai important m sur a fost reglementarea finan rii ntocmirii planului topografic de baz al rii la sc rile 1:5 000 si 1:2 000. Evident c planul topografic de baz al rii a fost conceput ca sprijin direct pentru activitatea de cadastru funciar prev zndu-se ca prin derivarea con inutului cadastral din foile planului topografic de baz s se asigure suportul principal pentru lucr rile de cadastru funciar.- etapa 1990 1995, n care intregul personal al unit ilor de cadastru funciar a fost mobilizat la lucr rile de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 i n care, din lipsa legii pentru noul cadastru general i publicit ii imobiliare, lucr rile de cadastru n sistemul vechi au fost diminuate sau intrerupte n majoritatea jude elor. n ceea ce priveste aportul cadastrului funciar n desf urarea lucr rilor de aplicare a Legii nr. 18/1991, de i acesta are un con inut inferior cadastrului
34

general, s-a dovedit totu i util n asigurarea lucr rilor de m suratori i de parcelare, dar n primul rnd n scurtarea timpului de punere n posesie i de emitere a titlurilor de proprietate. De aceea, cum era i firesc, ordinea de ncheiere a aplic rii Legii nr. 18/1991, n care s-au clasat teritoriile comunale, a coincis n general cu existen a i gradul de actualizare a cadastrului funciar pentru intravilane i suprafe ele din extravilan care au format patrimoniile fostelor cooperative agricole de produc ie i ale asociatiilor agricole. - etapa noului cadastru general i publicitatii imobiliare, care, dupa anul 1995 a creat cadrul pentru organizarea i executarea unui cadastru general modern, la nivelul cerin elor societ ilor democratice avansate. Etapa debuteaza cu apari ia noii legi a cadastrului general i publicit ii imobiliare i reprezint evenimetul cel mai important pentru activitatea de cadastru, dar i pentru activit ile de geodezie i cartografie din Romania, deoarece: -se creeaz posibilitatea punerii n practic a celor mai noi concep ii de realizare unui cadastru general modern, la care s se racordeze c r ile funciare, fapt care ar situa Romnia printre rile n care sunt create toate condi iile socio-juridice pentru cunoa terea obiectiv , dar i pentru recunoa terea dreptului real de proprietate imobiliar obliga iilor fiscale ale proprietarilor de imobile; - cadrul organizatoric i de subordonare al unit ilor de cadastru general vor asigura n sfr it o coordonare i execu ie a lucr rilor de c tre personal tehnic de specialitate, crendu-se posibilitatea evitarii imixtiunilor de care aceast activitate i stabilirea echitabil a

35

a fost afectata negativ n ultimii 45 de ani, n fapt subordonarea abuziv n cadrul Ministerului Agriculturii; - printr-o desf urare coordonat cadastru general, ct i a activit ilor de geodezie i cartografie sunt create condi ii ca fiecare dintre acestea s foloseasc n mod eficient rezultatele celorlalte activit i; - pentru genera iile care vor participa la realizarea noului cadastru general, vor fi necesare eforturi de recuperare a timpului pierdut cu diferitele forme de eviden a terenurilor i de g sire a celor mai eficiente c i pentru valorificarea patrimoniului geodezic, topografic i cartografic, dar i de ini iere n noile tehnologii, mijloace tehnice i materiale specifice. Un fapt inedit care trebuie inclus n istoria cadastrului din Romnia s-a consumat n anul 1985. Fostul dictator Ceau escu Nicolae fiind informat c planurile cadastrale pentru intravilanul i extravilanul localit ilor este departe de a fi finalizat, pentru zone ntinse lipsind cu des vr ire a ordonat ca acest ac iune s se finalizeze pn la sfr itul acelui an. Pentru aceasta fiecare topograf , din fiecare jude , a primit ca sarcin de partid s finalizeze cadastrul cte unei comune, nafara orelor de serviciu. Aceast sarcin era, n condi ii normale imposibil de realizat, cu toate acestea to i de frica repercursiunilor, s-au achitat de sarcin , hei-rupul inerent avnt ca efect lucr ri de slab calitate, neactuale, cu multe gre eli care le f ceau inutilizabile. Am primit, n calitate de topograf din jude ul Cluj, comuna Apahida i cu studen ii Facult ii de Construc ii, cadrele didactice din
36

i corelat unitar , att a activit ii de

comun , am realizat o lucrare de care avnd n vedere circumstan ele nu sunt foarte mndru. 1.2.4 Istoricul cadastrelor de specialitate din ara noastr Administrare patrimoniilor sectoarelor economice au impus ca acestea s - i organizeze sisteme proprii de eviden a terenurilor, cu aplicarea metodologiilor cadastrului general. Aceste sisteme au fost organizate pentru inerea eviden elor terenurilor proprietate de stat din agricultur , silvicultur , minerit, industrie, ape, urbanism i sistematizarea ora elor. Astfel n perioada interbelica au func ionat urmatoarele sisteme de cadastru de specialitate: - cadastrul minier (cea mai veche organizare a cadastrului de specialitate); - cadastrul petrolier; - cadastrul c ilor ferate; - cadastrul apelor; - cadastrul Casei autonome a p durilor statului. Dup cel de-al doilea r zboi mondial, sistemele de cadastru de specialitate au fost treptat diluate ca putere de decizie, apoi i ca organizare i ncadrare, ajungandu-se n preajma anilor 1970 la ni te sisteme simplificate de eviden a terenurilor din patrimonii f r legatur cu tehnologia lucr rilor cadastrale. Exceptand partea de m sur tori i calcule pentru crearea re elelor geodezice de sprijin, care n ara noastra s-au realizat n mod unitar i cu precizii care, n general, au satisf cut exigen ele m suratorilor topografice i fotogrammetrice pentru cadastrele de specialitate (excep ie facnd cadastrul minier) i referindu-ne la etapele de culegere i prelucrare a datelor de m suratori pentru calculul nemijlocit al suprafe elor, trebuie ar tat c au fost diferen e importante de concep ii care au diminuat caracterul unitar al lucr rilor ca i posibilit ile de
37

valorificare a lor n afara sectoarelor care le-au elaborat. Astfel, conform legii i normelor elaborate de O.N.C.G.C., cadastrele de specialitate, sunt: subsisteme de eviden i inventariere sistematic din punct de vedere tehnic i economic a bunurilor imobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administr rii lor ra ionale. n acest sens, distingem: - cadastrul agricol eviden a i inventarierea sistematic a terenurilor agricole pe categorii i subcategorii de folosin , specificnd natura solului, declivitatea, pretabilitatea la anumite culturi, clasa de calitate, venitul net, etc. ; - cadastrul forestier eviden a i inventarierea sistematic a fondului forestier na ional i a amenajamentelor silvice, specificnd suprafa a, esen a lemnoas , vrsta, consisten a masei lemnoase, etc., precum i informa ii referitoare la sol, relief i clim ; - cadastrul c ilor ferate eviden a i inventarierea terenurilor , construc iilor, instala iilor i st rii re elei feroviare; - cadastrul drumurilor eviden a i inventarierea terenurilor, construc iilor, instala iilor i st rii re elei de drumuri; - cadastrul porturilor eviden a i inventarierea sistematic a terenurilor, construc iilor, instala iilor, c ilor de transport, re elelor subterane i supraterane, platformelor tehnologice, etc., care deservesc unit ile portuare; - cadastrul aeroporturilor - eviden a i inventarierea sistematic a terenurilor, construc iilor,instala iilor, c ilor de transport, re elelor subterane i supraterane, platformelor tehnologice, etc., care deservesc aeroporturile;
38

- cadastrul apelor- eviden a i inventarierea apelor, a terenurilor acoperite de ape i stuf, precum i a instalaiilor care le deservesc, organizate pe bazine hidrografice, specificnd suprafa a, calitatea, folosin a, instala iile de transport i exploatare, de protec ie i ameliorare a calit ii, precum i condi iile de relief i clim ; - cadastrul fondului imobiliar - eviden a i inventarierea corpurilor de proprietate din localit i, specificnd pentru construc ii folosin a, materialele de construc ie, structura, regimul de in l ime, funda ia, suprafa a, dot rile, starea de moment; - cadastrul re elelor edilitare (ap , canalizare, termoficare, gaz, electrice, telefonice) eviden a i inventarierea re elelor edilitare i a instala iilor care le deservesc, specificnd amplasamentele, traseele, dimensiunile, materialele de construc ii, parametrii tehnici, starea de moment. 1.3 Obiectul cadastrului general i principalele scopuri ale acestuia Obiectivul principal al cadastrului general este de a furniza date reale poten ialilor beneficiari: organe juridice i fiscale, alte institu ii publice sau private, speciali ti, persoane particulare, privind partea cantitativ -tehnic a dreptului real imobiliar i respectiv date economice care atest partea calitativa a imobilelor din cuprinsul unui teritoriu administrativ (comun , ora , municipiu). Cadastrul general se prezinta att ca un ansamblu de activit i tehnico-organizatorice ct i ca o institu ie de sine st t toare, ndeplind urmatoarele scopuri: y furnizeaz date de sintez organelor de statistic cu privire la stadiul i evolu ia fondului funciar pe jude e i pe ar ; i conducere a statului

39

particip la elaborarea studiilor i lucrarilor de cercetare privind sistematizarea

teritorial , protec ia mediului i altor activit i care se desf oara pe suprafe e mari din teritoriul rii; y y particip la identificarea resurselor funciare; furnizeaz date aduse la zi pentru actualizarea h r ilor cu diverse tematici, etc. Entit ile cadastrului general sunt: parcela, construc ia i proprietarul. n acest sens, obiectul principal al cadastrului general l constituie: imobilul (parcela, cu sau f r construc ii), proprietarul i pozi ionarea teritorial - administrativ . La rndul s u, fiecare dintre cele trei elemente, vizeaz mai multe nsu iri i anume: - imobilul : suprafa a , categoria de folosin a terenului, destina ia terenullui (constructiei), calitatea terenului; - proprietarul : identificarea dupa acte a numelui i prenumelui, situa ia juridica privind calitatea n temeiul c reia de ine imobilul; - pozi ionarea teritorial-administrativa : situarea imobilelor care constituie corpurile de proprietate n limitele administrative ale comunei, ora ului sau municipiului (cu ajutorul planurilor i registrelor cadastrale). Experien a a demonstrat c atunci cnd cadastrul general func ioneaz mpreuna cu c r ile funciare, aceste activit i se sprijin i se completeaz reciproc chiar daca ele se desfasoara n institutii diferite, cea a cadastrului i cea a c r ilor funciare. Aceste institu ii au rolul s deserveasc pe proprietar n problemele drepturilor reale de proprietate iar institu iile administrative de
40

stat locale i centrale au un rol de arbitru i garant n asigurarea acestui drept, precum i la stabilirea n mod echitabil a obliga iilor fiscale. 1.4 Destina iile terenurilor 1.4.1 Gruparea terenurilor conform legii n conformitate cu Art.1 din legea 18/1991, republicat , terenurile de orice fel, indiferent de destina ie, de titlul pe baza c ruia sunt de inute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romniei.Conform Art.2 din legea 18/1991, republicat , sunt cinci criterii dup care s-au imp r it terenurile. 1. Terenurile cu destina ie agricola (TDA), care sunt: a) terenurile agricole productive i anume: terenurile arabile , viile, livezile, pepinierele viticole, pepinierele pomicole, planta iile de hamei, planta iile de duzi, p unile, fne ele, serele, solariile, orez riile, c p un riile, r sadni ele i alte asemenea, cele cu vegeta ie forestier - daca nu fac parte din amenajamentele silvice - p unile mp durite, terenurile ocupate cu construc ii i instala ii agrozootehnice, amenaj rile piscicole i de mbun t iri funciare, drumurile tehnologice i de exploatare agricol , platformele i spa iile de depozitare care servesc nevoilor produc iei agricole; b) terenurile neproductive , dar care pot fi amenajate i folosite pentru produc ia agricol . 2. Terenurile cu destina ie forestiera (TDF), care sunt: terenurile mp durite sau cele care servesc nevoilor de cultur , produc ie sau
41

administra ie silvic , terenurile destinate mp duririlor, precum i cele neproductive: stnc rii, abrupturi, bolovani uri, rpe, ravene, toren i-dac sunt cuprinse n amenaj rile silvice. 3. Terenurile aflate permanent sub ape (TDH), care sunt: albiile minore ale cursurilor de ape, cuvetele lacurilor la nivelele maxime de reten ie, fundul apelor maritime interioare i al m rii teritoriale. 4. Terenurile din intravilan (TDI), sunt terenurile aferente localit ilor urbane i rurale pe care sunt amplasate construc iile, alte amenaj ri ale localit ilor, inclusiv terenurile agricole i forestiere, deci tot ce este cuprins n delimitarea administrativ-teritorial . 5. Terenurile cu destinatie speciala (TDS), sunt cele folosite pentru transporturi rutiere, feroviare, navale i aeriene cu construc iile i instala iile aferente, construc ii i instala ii hidrotehnice, termice, nucleare, de transport al energiei electrice, termice i al gazelor naturale, de telecomunica ii, pentru exploat rile miniere i petroliere, cariere i halde de orice fel, pentru nevoile de ap rare, plajele, rezerva iile, monumentele naturii, ansamblurile i siturile arheologice i istorice i alte asem n toare. 1.4.2 Criterii de grupare a terenurilor Criteriul de grupare a imobilelor (terenuri cu sau f r construc ii) dup destinatia economica are in vedere faptul c fiecare din aceste grupe se supun unor reglement ri funciare, juridice si fiscale specifice i unitare pe ar i, ca atare, necesit un mod distinct de eviden iere si sintetizare a datelor -inclusiv de natura statistica- atat in cadrul teritoriul administrativ cat si pe tara. Datele C.G. din interiorul unitatii administrativ- teritoriale sunt definite cantitativ si calitativ si ordonate pe aceste cinci destinatii si nu dupa criteriul agricol si neagricol, asa cum a fost organizata gruparea si sistematizarea
42

datelor inainte de 1990 (cadastrul funciar), aceasta fiind una din cauzele divergentelor aparute intre institutiile care au tutelat diferitele cadastre de specialitate. Este cunoscut faptul ca in perimetrele cu destinatie agricola exista si suprafete de teren cu destinatie forestiera, dupa cum in perimetrele cu destinatie forestiera exista si suprafete de teren cu destinatie agricola.Deasemenea in perimetrele intravilane exista si suprafete cu destinatie agricola, iar in extravilan suprafete de teren cu curti si constructii, etc. O tratare centralizata la nivelul teritoriului administrativ a unei anumite categorii de folosinta nu poate fi elocventa fara a se avea in vedere destinatia. De exemplu, totalul suprafetei de teren arabil existenta intr-un intravilan nu poate fi comparata cu o suprafata similara de teren arabil din extravilan sau perimetrul silvic din cauza diferentelor foarte mari de valoare si a scopurilor definite de destinatiile acestor terenuri care sunt complet diferite. De aceea si atentia diferentiata care trebuie data, nu numai la masuratorile pentru culegerea datelor primare, dar si in modul de prelucrare, sistematizare si prezentare la utilizatori a datelor finale. Asadar, trebuie avut in vedere ca nu pentru toate destinatiile, terenurile agricole reprezinta grupa cea mai importanta de terenuri din patrimoniu. Desigur ca, prin utilizarea softurilor de prelucrare a datelor cadastrale culese se pot ordona si lista si situatii centralizatoare de genul: total terenuri agricole, total terenuri neagricole, total terenuri cu curti- constructii, total terenuri cu vegetatie forestiera, etc., pe destinatii sau pe intregul teritoriu administrativ, in functie de solicitari, dar in procesul de culegere a datelor la teren si de prelucrare a lor, se aplica regulile cadastrului general.

43

Aplicarea regulilor (normelor) C.G. in preluarea si prelucrarea datelor de cadastru dupa cele cinci categorii de destinatie ale fondului funciar al tarii, definite prin Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata, este esentiala si pentru faptul ca numai astfel pot fi sprijinite eficient cadastrele de specialitate, care sunt obligate sa foloseasca datele de referinta ale cadastrului general in conditiile de precizie stabilite de acesta. Exista deja o experienta negativa care a cauzat neracordarea la cadastrul funciar, in anii din urma, a unor forme de cadastru de specialitate, in care s-a ignorat tocmai cerinta principala, aceea a incadrarii geometrice in datele topocadastrale ale cadastrului funciar (de ex. sistemul de evidenta la amenajamentele silvice, sistemele de cadastru imobiliar-edilitar ale unor orase, sistemele de evidenta a terenurilor cu destinatii speciale), acestea creind divergente intre institutiile care au organizat sistemele de evidente cadastrale si organul de cadastru funciar (M.A.), precum si greutati in folosirea reciproca a documentatiilor, in special a planurilor cadastrale, din cauza diferentelor mari a preciziilor si continutului acestora. 1.5 Categoriile de folosin 1.5.1 Generalit i Terenurile care alctuiesc fondul funciar se mpart, indiferent de destina ia lor, din punct de vedere al folosin ei n zece categorii. La randul lor acestea, se submpart ntr-un numar de aproximativ 56 de subcategorii de folosin , y Categoria de folosin a terenului, individualizat printr-un cod, este unul din atributele parcelei.
44

a terenurilor

Codul (simbolul) eviden iat la partea tehnica a C.G. se

utilizeaz att pe planurile cadastrale cat i pe registrele oficiale ale C.G. al turi de num rul cadastral al imobilului. y Aceste atribute, al turi de celelalte sunt necesare pentru ntocmirea c r ii funciare, dar i pentru stabilirea sarcinilor fiscale care greveaza bunurile imobile. n cadastrele de specialitate, subcategoriile de folosin pot fi detaliate, n func ie de necesitate, p strndu-se ns simbolurile standardizate, la care se adaug nota iile de detaliere specifice. 1.5.2 Criterii de clasificare a categoriilor de folosinta 1. Terenuri arabile (A) n aceasta categorie se ncadreaza acele terenuri care se ar n fiecare an sau la mai mul i ani (2 - 6 ani) fiind cultivate cu plante anuale sau perene. Terenurile arabile amenajate sau ameliorate prin lucrari de desecare, terasare, irigare, etc. se vor delimita i nscrie ca arabile cu ntreaga lor suprafa , incluzand i suprafe ele ocupate de canale, diguri, talazuri, debu ee, benzi nierbate, etc. care nu se pot reprezenta la scara planului analogic. n categoria de folosin arabil se includ urmatoarele subcategorii de folosin : 1.1- arabil propriu-zis (A), 1.2- paji ti cultivate (AP), 1.3- gr dini de legume (AG), 1.4- orez rii (AO), 1.5- sere (AS), 1.6- solarii i r sadni e (ASO), 1.7- c p un rii (AC),
45

1.8- alte culturi perene (AD). 2. P uni (P) P unile sunt terenuri nierbate sau n elenite n mod natural sau artificial, prin nsamantari la intervale de maxim 15- 20 ani i care se folosesc pentru p unatul animalelor, nregistrndu-se urmatoarele subcategorii de folosin : 2.1- p uni curate (P), care sunt acoperite numai cu vegeta ie ierboas , 2.2- p uni mp durite ( PP ), care n afara de vegeta ie ierboas sunt acoperite i cu vegeta ie forestier , 2.3- p uni cu pomi fructiferi ( PL ) planta i n scopul combaterii eroziunii sau a alunec rilor de teren, precum i p unile care provin din foste livezi. La ncadrarea acestora se va ine seama de faptul c produc ia principal este masa verde care se p uneaza, fructele reprezentnd un produs secundar, 2.4- p uni cu tuf ri uri i m r cini (PT). 3. Fne e (F) Fne ele sunt acelasi tip de terenuri ca i p unile, criteriul de diferen iere ntre cele doua categorii de folosin 3.1- fne e curate(F), 3.2- fne e mp durite( FP ), 3.3- fne e cu pomi fructiferi( FL ), 3.4- fne e cu tuf ri uri i m r cini (FT).. 4. Vii (V) n aceasta categorie se ncadreaz terenurile plantate cu vi de vie, fiind urm toarele subcategorii:
46

fiind faptul ca produc ia vegetal este

cosit , avnd urmatoarele subcategorii:

4.1- viile nobile (VN), cuprinznd viile altoite ce au la baza un portaltoi i indigene care sunt nealtoite, 4.2- viile hibride (VH) ce poart denumirea de produc tori direc i, 4.3- planta iile cu hamei ( VHA ) ce sunt incadrate n aceasta categorie de folosin deoarece au o agrotehnic asem n toare vi ei de vie, 4.4- pepinierele viticole ( VP ) care sunt terenurile pentru producerea materialului s ditor viticol adic planta iile portaltoi i pepinierele propriuzise sau colile de vi e. 5. Livezi (L)

Livezile clasice (L), aici incadrndu-se terenurile plantate cu pomi i arbu ti fructiferi i anume: 5.1- livezile intensive i superintensive (LI), sunt terenurile cu o mare densitate de pomi la hectar avnd coroanele dirijate iar lucrarile de intretinere i recoltare sunt mecanizate, 5.2- planta iile de arbu ti fructiferi ( LF ), sunt terenurile plantate cu zmeur , agri e, coac ze, trandafiri de dulcea , etc. ; 5.3- pepinierele pomicole ( LP ), sunt terenuri destinate producerii materialului s ditor pomicol; 5.4- planta iile de duzi( LD ). 6. P duri i alte terenuri cu vegeta ie forestier (PD) n aceasta categorie de folosin intra toate terenurile din fondul forestier na ional, daca sunt cuprinse n amenajamente silvice, indiferent de proprietar. Din aceasta categorie fac parte:
47

6.1- p durile (PD), sunt terenuri cu vegeta ie forestiera cu o suprafa mai mare de 0,25 ha, 6.2- perdele de protec ie (PDP), sunt benzi ordonate din planta ii silvice i uneori silvopomicole care au diferite roluri de protec ie a culturilor agricole, c ilor de comunica ie, a ez rilor umane, digurilor, combaterea eroziunii, etc., 6.3- tuf risurile i m r cini urile (PDT), terenurile acoperite masiv cu vegeta ie arborescent de mic n l ime, c tini uri, ienuperi uri, salcmi, m r cini uri, etc., 6.4- terenuri destinate mp duririi (PDI), sunt terenurile n curs de regenerare, terenurile degradate i poienile prev zute a fi mpadurite prin amenajamente silvice, 6.5- pepinierele silvice i de administra ie silvic ( PDPS ), terenuri ocupate de pepiniere, solarii, planta ii, culturi de r chit , arbu ti ornamentali i fructiferi, destinate hranei vnatului i animalelor din unit ile silvice sau date n folosin temporar personalului silvic. 7. Pentru terenurile cu ape i ape cu stuf (HS)

n aceasta categorie de folosin intra terenurile acoperite permanent sau temporar cu apa, care, dupa retragerea apelor, nu pot avea alta folosin , cu urmatoarele subcategorii: 7.1- apele curgatoare ( HR ), fluviul Dun rea cu bra ele i canalele din Delta Dun rii, cursurile de ap , prurile, grlele, alte surse de ap cu denumiri locale (izvoare, privaluri, etc.). La apele curgatoare se va inregistra suprafa a ocupat din ntreaga albie minora a cursului de apa, din mal n mal, chiar daca aceasta nu este n ntregime i permanent sub apa. De obicei, apele curgatoare formeaza de o parte i de alta a luciului apei zone care, numai la viituri mari, sunt acoperite pentru scurt timp de apa denumite prundi uri.

48

Albia minora a unui curs de apa include toate zonele joase ale cursului, insulele i prundi urile, 7.2- lacurile i b l ile naturale - ape statatoare (HB), sunt terenurile unde limita apelor variaz n func ie de anotimp i de regimul de precipita ii, la delimitarea acestora se va lua n considerare nivelul mediu al apelor, aicise incadrndu-se i amenaj rile piscicole sau terenurile cu ape stat toare de mic adncime unde cresc tresti uri, p puri uri i alte tipuri de vegeta ie specific n regim amenajat i neamenajat, 7.3- marea teritorial i marea interioar (HM), marea teritoriala o reprezinta terenul cuprins intre liniile de baza ale celui mai mare reflux de-a lungului rmului inclusiv al rmului dinspre larg al insulelor, ale locurilor de acostare, amenajamentele hidrotehnice i ale altor instala ii portuare permanente i linia din larg care are fiecare punct situat la o distan de 12 mile marine (22 224 m), iar marea interioara este terenul cuprins ntre rmul marii i liniile de baz . Limita terenurilor reprezentand albiile minore ale cursurilor de ap , cuvetelor lacurilor naturale i artificiale, ale b l ilor, ale rmului i plajei Marii Negre este reglementat de Legea apelor i de celelalte normative complementare avizate de ONCGC. 8. Terenurile aferente c ilor rutiere (DR) i ferate (CF) de comunica ie Acestea se impart potrivit legii, din punct de vedere func ional i al administrarii, astfel:

49

8.1- drumurile na ionale (DN), care cuprind la rndul lor: autostr zi, drumuri expres, drumuri europene, drumuri na ionale principale, drumuri na ionale secundare, 8.2- drumurile jude ene (DJ), care cuprind drumurile care fac leg tura ntre re edin ele de judet i municipii, ora e, sta iuni balneoclimaterice, porturi, aeroporturi i alte obiective importante, 8.3- drumurile de interes local (DC), care cuprind drumurile comunale i drumurile vicinale, 8.4- str zile din localit ile urbane i rurale (DS), care cuprind str zi principale, sau secundare i uli e, 8.5- c ile ferate (CF), care pot fi simple, duble i nguste, triaje. Drumurile de exploatare din extravilan care nu au caracter permanent nu se nregistreaza ca detalii, terenul aferent atribuindu-se n mod egal parcelelor care il nvecineaza. 9. Terenurile ocupate cu construc ii i cur i (CC) Acestea cuprind terenurile cu diverse utiliz ri i destina ii: cl diri, cur i, fabrici, uzine, silozuri, g ri, hidrocentrale, cariere, exploat ri minerale i petroliere, terase, debu ee, gr dini botanice i zoologice, parcuri, cimitire, pie e, rampe de ncarcare, f ia de frontier , docuri de depozitare, precum i alte terenuri care nu se ncadreaza n nici una din categoriile de folosin prevazute n clasele anterioare. Suprafa a la sol a construc iilor permanente este inclusa n categoria de folosin cur ii i construc ii (CC). Identificarea i inregistrarea construc iilor are la baza cunoa terea urmatoarelor date: situatia juridica: 9.a-proprietate privata a pers. fizice - F, 9.b-proprietate privata a pers. juridice - J,
50

9.c-domeniu public al statului - N, 9.d-domeniu public al unitatilor administrativ teritoriale - L, 9.e-domeniu privat al statului - S, 9.f-domeniu privat al unitatilor administrativ teritoriale -A), i destina ia: 9.1-construc ii de locuinte - CLOC, 9.2- construc ii administrative - CADM, 9.3- construc ii financiar - bancare - CFB, 9.4- construc ii comerciale - CCOM, 9.5- construc ii pentru cult - CCLT, 9.6- construc ii pentru cultur - CCUL, 9.7- construc ii pentru nv mnt - CINV, 9.8- construc ii pentru s n tate - CSAN, 9.9- construc ii i amenaj ri sportive - CSPO, 9.10- construc ii de agrement - CAGR, 9.11- construc ii sociale - CSOC, 9.12- construc ii industriale - CIND, 9.13- construc ii de monumente, ansambluri i situri istorice - CMASI, 9.14- construc ii metrou - CMET, 9.15- construc ii turistice - CTUR, 9.16- construc ii edilitare - CEDIL, 9.17- construc ii anexe - CANEX. 10. Terenurile degradate i neproductive (N) Cuprinznd terenurile degradate i cu procese excesive de degradare lipsite practic de vegeta ie. Din aceasta categorie de folosin fac parte:

51

10.1-nisipurile zburatoare (NN) care sunt terenurile acoperite cu nisipuri mobile nefixate de vegeta ie i pe care vntul le poate mi ca dintr-un loc n altul, 10.2-bolovanisurile, stncriile, pietrisurile(NB) sunt terenurile acoperite cu blocuri de stnci masive, ngr m diri de bolovani i pietri uri care nu sunt acoperite de vegeta ie; rpe, ravene, 10.3-toren i (NR) sunt alunec ri active de teren care sunt neproductive cnd nu sunt mp durite, 10.4-s r turi cu crust (NS) sunt terenurile puternic s r turate, care formeaza la suprafa a lor o crusta albicioasa foliabil , 10.5-mocirle i smrcuri (NM) sunt terenurile cu alternan e frecvente de exces de ap i usc ciune, pe care nu cre te vegeta ie, terenurile cu mla tini cu stuf se nregistreaza la categoria terenuri cu ape i stuf, 10.6-gropile de mprumut i carierele (NG) sunt terenuri devenite neproductive prin decoperatrea stratului de sol i roc pentru diverse nevoi economice, 10.7- haldele (NH) sunt terenurile pe care s-a depozitat material steril rezultat n urma unor activit i industriale sau de exploatare minier . 1.6.2 Partea tehnic Este definit astfel n Legea privind cadastrul general i publicitatea imobiliara: "Func ia tehnic a cadastrului general se realizeaz prin determinarea pe baz de m suratori a pozi iei, configura iei i m rimii suprafe elor terenurilor pe categorii de folosin i ale construc iilor". i proprietari, precum

52

Rezult c partea tehnic a cadastrului general cuprinde toate opera iunile tehnice geodezice, topografice, fotogrammetrice - de teledetec ie i cartografice ce contribuie la realizarea m suratorilor de teren i calcule finalizate cu determinarea tridimensional (grafic sau numeric ) a punctelor care definesc suprafe ele parcelelor i imobilelor, a corpurilor de proprietate i a unit ilor teritorial-administrative. O parte dintre opera iile tehnice ale cadastrului general sunt comune i altor activitati din domeniul m sur torilor terestre: -opera iile aferente re elelor geodezice de triangula ie i nivelment, -lucr rile topografice de ridicare aferente ntocmirii planului topografic de baz al rii sau ale ora elor etc., Altele sunt proprii numai cadastrului general, ca de exemplu opera iunile de parcelare, dezmembrare, comasare. Avndu-se n vedere c unele dintre datele i documentele tehnice geodezice, topografice, fotogrammetrice-de teledetec ie i cartografice elaborate n alt scop sunt comune sau se pot folosi integral sau par ial n activitatea de cadastru general, n Legea privind cadastrul general i publicitatea imobiliar se prevede obligativitatea pentru agen ii economici, care de in sau execut astfel de documenta ii, s le pun la dispozi ia oficiilor de cadastru judetene. 1.6.3 Partea juridica n conformitate cu prevederile din noua legisla ie partea juridic a cadastrului general, se constituie ca o activitate independent de cea de cadastru, dar se realizeaz numai pe baza datelor din cadastrul general pe ntreg teritoriul administrativ (al comunei, ora ului sau municipiului).

53

Singura problem de natura juridica ce se urmareste i se consemneaz n procesul de executare a lucr rilor tehnice de cadastru este stabilirea posesorului de fapt i de drept al parcelei sau imobilului la data introducerii cadastrului general. Propietarul se va inscrie in registrele cadastrale cu calitatea de posesor care fructific propietatea i care are dreptul real asupra acesteia. Raportul juridic n care se afl posesorul cu imobilul nscris se stabile te numai prin sistemul de publicitate imobiliara care la noi n ar l reprezint cartea funciara. Activitatea de carte funciare este indeplinit de c tre judec toriile teritoriale, iar cadastrul general de c tre oficiile de cadastru jude ene. 1.6.4 Domenii i activit i de baz care particip la realizarea cadastrului general n cadrul tiin ei m sur torilor terestre domeniile componente sunt legate indestructibil, n cazul cadastrului acesta neputnd fi conceput f r a avea ca date de pornire i sprijin cele oferite de: - domeniul geodeziei care i asigur re elele de sprijin pentru ntocmirea sau actualizarea planurilor cadastrale, sau a opera iunilor specifice de parcelare, rectificare de hotare, comasare, - domeniile fotogrammetriei i topografiei i asigur planurile topografice noi (care dup completarea cu datele specifice cadastrului devin planuri cadastrale), precum i actualizarea con inutului planurilor cadastrale mai vechi (pe baza fotogramelor aeriene sau a m suratorilor topografice clasice), - domeniul cartografiei asigur cartoeditarea i cartoreproducerea planurilor ia

54

h r ilor cadastrale dup terminarea lucr rilor de introducere a cadastrului general sau dupa actualizarea acestora n urma aducerii la zi a cadastrului. 1.6.6 Domeniile si activitatile care ajuta realizarea cadastrului general Sunt acele domenii cu care cadastrul general poate intra n legatur pentru rezolvarea anumitor etape de lucrari, furniznd documenta ii oficiale ajut toare, ca de exemplu: - din partea domeniilor sistematizarii teritoriale i a localit ilor, datele din documenttatiile care con in delimitarea localit ilor (a intravilanelor i a perimetrelor construibile), - din partea domeniului organiz rii teritoriului unit ilor agricole (de stat sau asocia ii), documenta iile care fundamenteaz schimbarile suprafe elor de terenuri i a categoriilor de folosin , precum i cele care definesc delimit rile patrimoniilor unit ilor, - din partea domeniului de amenajare i gospod rire a p durilor, documenta iile care au stat la baza amenajamentelor silvice, precum i a celor care stabilesc (aprob ) schimb rile dintre etapele amenajamentelor, - din partea administratiei locale (a prim riilor comunale, ora ene ti sau municipale), documenta ii i date privind delimit rile mai vechi ale hotarelor administrative i a unit ilor mari de inatoare de terenuri din perimetrul administrativ, precum i documenta ii care pot contribui la rezolvarea litigiilor de patrimoniu ale domeniului public sau privat, - din partea protec iei mediului, asisten a tehnic i avizarea n cazurile de delimitare a terenurilor afectate de factori de poluare, etc.

55

1.7 Utilitatea B ncilor de date ale cadastrului general 1.7.1 Generalit i Beneficiarii datelor i a documenta iilor cadastrului general (C.G.) i a c r ilor funciare (C.F.) pe de o parte i institu iile cadastrului i a c r ilor funciare pe de alta parte, sunt lega i pin leg turi tradi ionale privind protejarea i garantarea propriet ii.n timp, metodologiile de lucru, mijloacele tehnice i modalit ile de organizare au fost marcate de progresul tehnico- tiin ific, precum i de condi iile specifice de organizare ale societ ii. Pentru proprietarul-persoan fizica, C.G. este perceput ca institu ia care trebuie s - i asigure datele autorizate- cantitativ i calitativ n scopul reglement rii (prin C.F.) a dreptului s u de proprietate i a obliga iilor fiscale pentru propriet ile sale. Pentru organele centrale i locale care administreaz domeniul public, cerin ele sunt mai mari n ceea ce prive te con inutul i complexitatea informa iilor. Sistemele G.P.S. (Global Positioning System) - static si cinematic -, sistemele de m suratori prin unde- sta iile topografice totale, sistemele de hard i soft adaptate diferitelor etape de lucru i organizare a b ncilor de date (B.D.) ce vor face posibil integrarea C.G. n cadrul G.I.S.( Geografic Information System), sistemele de redare grafic automat de nalta precizie, sistemele de exploatare analitica a fotogramelor aeriene sau a imaginilor din satelit constituie nota de actualitate n efortul de perfec ionare permanent a mijloacelor de operare din domeniu . Acest fapt argumenteaz ideea c domeniile tiin ei m sur torilor terestre, din care face parte i cadastrul sunt printre cele mai dinamice sectoare n ceea ce prive te adaptarea i aplicarea

56

de noi tehnologii, pornind de la progresele nregistrate n domeniile electronicii, opticii, mecanicii, naviga iei aeriene, programelor spa iale, etc. 1.7.2 Utilizarea b ncilor de date ale cadastrului general de c tre administra ia public centrala i local Cadastrul general constituie o necesitate de baz pentru administra ie, institu iile juridice i de administra ie financiar . C.G. este singura institu ie abilitat de lege s stabileasc i s furnizeze datele cantitative i calitative i proprietari ce stau la baza privind terenurile pe categorii de folosin

complet rii registrelor cadastrale necesare calcului impozitelor i taxelor locale ce se vars la administra ia publica local . Totodat prim riile au la dispozi ie institu ia cadastrului n vederea determin rii suprafe elor i calit ii terenurilor n ac iunile de gospod rire i utilizare eficient a acestora, n scopul pentru care sunt legal destinate. Aceste date i documente se prezint sub forma unor tabele tipizate i sistematizate pe "registre cadastrale" i sub forma planurilor cadastrale ntocmite la sc ri riguroase (1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; etc.) func ie de detaliile pe care trebuie sa le continu . Dintre multiplele probleme curente ale administra iei locale, pentru a c ror rezolvare este necesar a se apela la documentele C.G. se pot men iona: - litigiile privind imobilele (terenuri cu sau f r construc ii) apar innd domeniului public; - litigiile cu privire la terenuri, ntre proprietarii persoane juridice, - delimit rile izlazurilor , a p unilor comunale i a altor imobile care se concesioneaz , - autorizarea pentru construc ie n perimetrele localit ilor (intravilan),

57

- actualizarea registrelor cadastrale i implicit a impozitelor i taxelor cu date reale asupra m rimii suprafe elor i a categoriilor de folosin de inute de fiecare proprietar, - protec ia marcajelor punctelor de hotar ale unit ilor administrativteritoriale i ale punctelor geodezice, etc. 1.7.3. Prelucrarea automata a datelor si constituirea bancii de date a cadastrului general Complexitatea opera iilor de calcul cadastral, n cazul lucr rilor de ansamblu, const n aplicarea regulilor de baz privind calcularea i introducerea corec iilor datorate erorilor de nenchidere ce se constat dupa compararea suprafe elor m surate cu cele deduse din coordonate i pot fi: - corec ii la nivelul tarlalelor (cvartalelor), - corec ii la nivelul foilor de plan cadastral, - corec ii la nivel de unitate administrativ-teritorial . Volumul i complexitatea calculelor se amplifica datorita necesitatii redarii sub forma grafic sau numeric , a cel pu in 90 de parametri i a combina iilor dintre ace tia, cum ar fi: - parametri privind proprietarul i destinatia terenului, - parametri privind categoriile i subcategoriile de folosin ale terenului, - parametri privind calitatea terenurilor agricole, etc. Opera iile de prelucrare a datelor se execut n etape, ce corespund cu etapele de lucr ri cadastrale, astfel: - prelucrarea datelor primare (initiale), calculndu-se suprafe ele pe categorii de folosin i corpuri de proprietate, utilizandu-se, n cazul teritoriilor mari, fie metoda digitizarii sau a scanarii i vectoriz rii direct de
58

pe planurile cadastrale, fie prin exploatare analitic a fotogramelor aeriene, ob inndu-se fi iere cu valori provizorii ale suprafe elor, - prelucrarea datelor intermediare, compensndu-se suprafe ele n cadrul tarlalelor (cvartalelor) i, dupa caz, a foilor de plan cadastral, ob inndu-se rezultate definitive ale suprafe elor; de asemenea se calculeaza suprafe ele totale ale parcelelor pe categorii de folosin i destina ie; pentru extravilan i intravilan se calculeaz suprafe ele totale, ob inndu-se fi ierele respective, - prelucrarea datelor finale, adic redactarea con inutului registrelor cadastrale etap n care se ordoneaz ntocmirea registrului cadastral al parcelelor, a indexului alfabetic al proprietarilor, a registrului corpului de propriet i i a fi elor centralizatoare pe proprietari i categorii de folosinta, n continuare se genereaz pe cale grafic fi ierele cu datele de ie ire pentru registrele cadastrale, iar n final se efectueaz sinteza, pe baza cadastrului general la nivel de jude i pe ntreaga ar , ob inndu-se, prin nc rcarea b ncii de date(B.D.) a cadastrului general(C.G.) la nivelul jude elor, n ansamblu situa ia pe total ar . Banca de date (B.D.) este o colec ie de date referitoare la un anumit domeniu, avand drept scop stocarea datelor si prelucrarea lor conform necesit ilor beneficiarilor, fiind format dintr-un ansamblu de date, organizate specific, i un sistem de gestiune a b ncii de date (S.G.B.D.), respectiv un set de programe i proceduri destinate prelucrarii datelor din B.D. Orice B.D. are urm toarele func ii: -definirea a datelor, ce se realizeaz cu un limbaj de definire a datelor (L.D.D.) care conduce la memorarea, n cadrul B.D., a formei codificate, stabilind i se sistematizeaz datele pentru

59

criteriile de validare, metodele de acces i modul de asigurare a confiden ialit ii, -manipulare, ce se realizeaz prin intermediului limbajului de manipulare a datelor (L.M.D.) ce reprezint cea mai complex func ie a B.D., asigurnd efectuarea ntregii game de opera ii privind manipularea datelor, -gestiune a programelor, ce se realizeaz ntr-un sistem ce ofer utilizatorilor posibilitatea activarii facile a componentelor soft, anterior programate, -administrare, ce realizeaz func ionarea optim a intregii B.D., -utilizare, ce realizeaz leg tura ntre B.D. i operator n vederea folosirii curente i optime a B.D. de c tre beneficiari. No iunile privind gestiunea datelor i organizarea fi ierelor de date cuprind urm toarele elemente: -informatiile, sunt definite de elementele: entitate, atribut i valoare. Entitatea este exprimat prin obiectul informa iei. Atributul se exprim prin descrierea entitatii. Valoarea exprim m sura entit ii. Astfel, informa ia cadastrala o putem reprezenta, de exemplu: entitatea de baz -parcela, atributul- categoria de folosin terenului, valoarea-suprafa a parcelei, - datele constituie materializarea simbolic a informatiei (litere, cifre, cuvinte,semne) convenabil unei comunicari. Din punct de vedere al informaticii, acestea sunt: primare sau de intrare, intermediare i finale sau de ie ire; -codificarile reprezint modalitatea reproducerii conven ionale (coduri) a mul imii de date i se utilizeaz pentru a se reduce spa iul necesar reprezent rii datelor, ct i pentru cre terea debitului de informa ii,
60

-structurile de date sunt criterii definite pentru ordonarea datelor astfel nct s fie plasate n func ie de rela iile dintre informa ii. Structurile de date pot fi: liniare (corespunzatoare unor informa ii repetabile), arborescente (ierarhizate pe mai multe niveluri, subordonate unor rela ii de apartenen ), n retea (n structuri arborescente, n care unele date au mai multe subordon ri) i rela ionale (leg turile ntre re ele), -fi ierele de date sunt colec ii de date omogene din punct de vedere al domeniului i a necesit ii de prelucrare. Opera iile care se efectueaza asupra fi ierelor sunt: crearea, actualizarea, consultarea sau exploatarea, sortarea, etc. -sistemele de gestiune a fi ierelor integrate ce se prezint sub forma unor pachete de programe utilizabile la nivelul limbajelor de asamblare. Sistemele de gestiune ale fisierelor sunt specifice b ncilor de date, organizate pe baza fi ierelor integrate (comasate dupa criteriul unit ii datelor). Prin sistemul de gestiune al fi ierelor integrate se poate parcurge n orice sens arborescen a, astfel nct sistemul de gestiune specific B.D. cadastrale con ine proceduri att pentru crearea ct i pentru actualizarea datelor. Sistemul de gestiune con ine proceduri de editare, reorganizare, salvare i restaurare a fi ierelor, precum i proceduri pentru opera iile standard de parcurgere a arborescen ei, asigurndu-se i independen a programelor de aplica ii fa de structura datelor care compun B.D. Indiferent de scop i structur , sistemele de gestiune ale B.D. sunt organizate pe urm toarele categorii mari de activit i: - introducerea datelor ini iale n memoria extern , - inerea la zi a datelor prin actualizare sau reorganizare, - calcularea i memorarea rezultatelor,

61

- extragerea i sistematizarea datelor finale n form numeric sau grafic . Potrivit Legii Cadastrului si Publicitatii Imobiliare, nr.7/1996, n cadrul oficiilor jude ene de cadastru, se organizeaz date a cadastrului, aceasta putnd fi redactat i func ioneaz baza de i arhivat pe suporturi

magnetice, avand efect juridic echivalent celor pe hartie. 2.1.1 Sistemul de proiectie stereografic- 1970

Sistemul de proiec ie cartografic stereografic face parte din categoria proiec iilor conforme - perspective, p strnd deci nealterate valorile unghiurilor(ase narea figurilor) dar deformnd radial lungimile, mai pu in ns dect n cazul proiec iei Gauss. Sistemul stereografic-1970 este un sistem de proiec ie stereografic cu plan secant unic, avnd urm torii parametri de baz : coordonatele geografice ale punctului central al proiec iei, coordonatele geodezice (conven ionale) ale punctului central al raza medie de curbur a elipsoidului pentru punctul central al proiec iei, R =6.378.956,681 m; raza cercului de alteratie nul , adncimea planului secant unic U fa de planul tangent (T) n punctul central al proiec iei, i=1.389,478 m,
62

latitudinea =46; longitudinea=25 . proiec iei, X =500.000,00 m; Y=500.000,00 m;

S''=201.718 m;

deforma ia maxim n centrul proiec iei este de 0,250m/km, deforma ia maxim la periferie(Timi , Constan a) este de +0,215m/km, Constanta C=0,99975 numit "coeficient de reducere la scar "este

utilizat pentru a ob ine valoare unei coordonate X sau Y din planul tangent n planul secant, find suficient a nmul i coordonata respectiv cu C, iar pentru a transforma o coordonat din planul secant n planul tangent, o mp r im la coeficientul C. S-a ales planul secant pentru c acesta njum t e te deforma iile regionale comparativ cu planul tangent. Din figur , se observa c pe cercul cu raz de 201,718 m dup care planul secant intersecteaza sfera (cercul de secanta), deforma ia regional este egal cu zero, adic pozi ia punctelor situate pe acest cerc nu sufer deforma ii, cercul fiind denumit de deforma ie nul . Deforma iile trebuie avute in vedere la realizarea re elelor geodezice, la ndesirea acestora, n executarea lucr rilor de reperaj fotogrammetric, dar i la m sur torile topografice de mare precizie inclusiv pentru zonele de la marginea i din centrul rii. Aceste deformatii pot fi eliminate sau reduse la minim prin adoptarea de sisteme de proiec ie locale derivate din sistemul stereografic-1970 i anume, prin sisteme locale cu plane de proiec ie secante. 2.1.2 Sisteme de proiec ie local derivate ale sistemului de proiec ie stereografic -1970 Generalit i Se pot stabili rela ii matematice pentru sistemele de proiec ie locale pornind de la elementele proiec iei stereografice-1970 pentru care se afl calculat toat re eaua de puncte geodezice.

63

2.2 Introducerea cadastrului general 2.2.1 Generalit i Natura, volumul i complexitatea lucr rilor privind realizarea cadastrului general la nivelul teritoriului administrativ de referin (comuna, ora ul, municipiul) se stabilesc n func ie de: y y y vechimea i calitatea planurilor topografice existente n zon , starea pe teren a marcajelor punctelor din re eaua geodezic , vechimea i calitatea documenta iilor privitoare la sistemele mai vechi de eviden a imobilelor (eviden a funciara a parcelei de teren cu sau f r constructii, eviden a imobiliar-edilitar , etc.), y y y y Succesiunea etapelor de lucru 1. ntocmirea proiectului tehnic pentru ntreaga lucrare, pe baza analizelor de teren, a lucr rilor existente i a m rimii i complexit ii teritoriului(lucr ri de teren i birou). 2. Delimitarea i marcarea cu borne a hotarelor teritoriului admininistrativ, a perimetrelor intravilanelor i a altor destina ii care ocup suprafe e mari(lucr ri de teren). 3. Determinarea, dup caz, a punctelor geodezice de ndesire, pentru re eaua de sprijin necesar ridic rilor topografice sau reperajului fotogrammetric(lucr ri de teren i birou). m rimea suprafe ei totale, relieful teritoriului administrativ, num rul i suprafa a localit ilor ap r in toare.

64

4. Executarea m sur torilor de teren destinate ntocmirii de noi planuri cadastrale sau de actualizare a celor ob inute prin selectarea i extragerea con inutului din alte categorii de planuri: a) integrale prin m sur tori clasice cu sau fara folosirea sta iilor totale, b) de reperaj i descifrare fotogrammetric pentru planurile noi, c) de completare i actualizare a planurilor existente. 5. Calcule la etapele 3. si 4 i calcule pentru determinarea re elelor de sprijin i ndesire (n cazul planurilor sc.1:500, 1:2000) 6. Executarea originalelor de teren pe baza noilor m suratori sau, prin derivarea din planul topografic de baz : a) realizarea originalelor de teren pe baza m sur torilor de la 4a. i 4c, b) realizarea originalelor de teren prin metode fotogrammetrice sau derivare pentru zone din extravilan, 7. Identificarea pe teren a proprietarilor i categoriilor de folosin ale terenurilor a) pe baza copiilor tip rite ale planurilor cadastrale derivate, b) pe baza copiilor dup originalul de teren sau a fotogrammelor, c) pe baza actelor de proprietate. 8. Numerotarea cadastral de folosin actualizate. 9. Calculul suprafe elor: a) analitic din coordonate ob inute din m sur tori clasice i/sau, b) analitic din coordonate ob inute din m sur tori fotogrammetrice analitice sau, c) din m sur tori grafice pe plan prin digitizare, planimetrare, etc. 10. nc rcarea fi ierelor de date i organizarea bazei de date a cadastrului general pentru teritoriul administrative a) n sistem of line,
65

i echiparea planurilor cu simbolurile categoriilor

b) n sistem on line. 11. Redactarea registrelor cadastrale cu ajutorul mijloacelor de prelucrare automata a datelor i a dispozitivelor de listare a datelor de ie ire a) registrul cadastral al proprietarilor, b) registrul cadastral al parcelelor, c) indexul alfabetic al proprietarilor, d) registrul corpurilor de proprietate, e) fi a centralizatoare pe proprietari i categorii de folosin . 12. Carto-editarea (la scara de baza) a planurilor cadastrale i multiplicarea n num rul de exemplare necesar pentru utilizatori. 13. Carto-editarea planului cadastral de ansamblu al teritoriului administrative i multiplicarea n numarul necesar pentru utilizatori. Este posibil ca unele dintre etape sau componente ale acestora s se execute simultan, de ex.: etapele 3 cu 4, 4 cu 7, 4a. cu 5, 4a. cu 9a., etc. Lu cr rile de la pozi iile 3-6 se refer n special la lucr rile geodezice i topo-fotogrammetrice menite s asigure baza topografic necesar execut rii lucr rilor cadastrale din fazele urm toare. n cazul folosirii planurilor derivate din planul de baz (pentru zonele extravilane) sau a planurilor cadastrale mai vechi care se pot actualiza, volumele de lucr ri de la etapele 3-6 se vor diminua n func ie de vechimea i gradul de actualizare a lucr rilor vechi. 2.2.2 Proiectul tehnic de introducere a cadastrului general(CD) Constitue documenta ia necesar institu iei care organizeaz , conduce, ndruma, controleaz i dispune de fondurile necesare realizarii CD, ca organ de specialitate tutelar, respectiv ONCGC-OJCGC.

66

Proiectul tehnic este ntocmit de o institu ie specializat acestora n aceast categorie de lucr ri ncadrndu-se: determinarea de noi puncte geodezice, aerofotografierea,

autorizat de castig toare licitatiei organizate pentru executarea

ntocmirea de noi planuri cadastrale pe cale fotogrammetrica, carto-editarea ce impune organizarea lor pe doua sau mai multe teritorii administrative adiacente, y Con inutul cadru al proiectelor tehnice al proiectelor de executie precum i condi iile de avizare i receptionare a lucrarilor se stabilesc prin regulamentele (normele tehnice) elaborate de ONCGC. y Proiectele tehnice con in: 1. un memoriu tehnic ce prezint situa ia tuturor lucr rilor mai vechi existente n zon conform normelor tehnice, 2. o antem sur toare a volumelor de lucr ri, ce se ncadreaza n valoarea licita iei, 3. programul de desf urare al lucrarilor contractate. i posibilit ile de utilizare,

67

2.2.3 Delimitarea cadastrala a teritoriilor administrative i marcarea hotarelor 2.2.3.1 Generalit i y Delimitarea cadastral (hot rnicia) cuprinde ansamblul de lucr ri cadastrale prin care se stabilesc oficial, liniile de hotare ale teritoriilor administrative nominalizate de legea privind mp r irea administrativ a rii. y Delimitarea cadastrala i marcarea pe teren a hotarelor se execut n mod obligatoriu la nceputul lucr rilor de introducere a cadastrului general, uneori naintea lucr rilor de actualizare i vizeaza ntinderea unit ilor administrativ-teritoriale. y Trasarea i marcarea pe teren a hotarelor na ionale intra n competen a altor institutii i se utilizeaz ca atare n cadastrul general - la jude ele de grani . y Dupa importan a, din punct de vedere cadastral, hotarele se clasifica astfel, hotare ale: - unit ilor administrativ- teritoriale, ale intravilanelor i jude ene; - terenurilor cu diferite destina ii (unit i agricole, p duri, ape, transporturi etc.); - terenurilor persoanelor particulare (proprietarilor persoane fizice). Obiectul delimit rii cadastrale l constituie stabilirea hotarelor unit ilor administrativ-teritoriale, iar delimitarile terenurilor pe destina ii sau ale proprietarilor persoane fizice se fac la etapa a 7-a (identificarea pe teren a proprietarilor imobilelor). Se fac urmatoarele preciz ri privind terminologia:
68

- Intravilanul este partea din teritoriul administrativ comunal sau or enesc n care sunt grupate locuin ele i anexele gospod re ti ale locuitorilor, construc iile social-culturale, agro-zootehnice, ntreprinderile industriale, depozite, amen jarile sportive, re elele edilitare i comerciale de deservire, g rile, autog rile, etc. ntr-un teritoriu administrativ comunal sau or enesc pot fi unul sau mai multe intravilane s te ti (localit i). - Extravilanul este restul teritoriului delimitat de hotarele unit ii administrativ-teritoriale comunale sau ora ene ti i se subdivide n trupuri, tarlale i parcele (imobile), iar intravilanul se subdivide n cartiere (zone), cvartale i parcele (imobile). - Trupul este suprafa a de teren dintr-un teritoriu administrativ care are o singura destina ie i un singur posesor (proprietar) fiind nconjurat din toate p r ile de al i posesori. Trupul este definit n principal de statutul s u juridic i nu de categoria de folosin a terenului sau de alte caracteriz ri cadastrale. - Tarlaua este suprafa a de teren delimitat de drumuri, canale, mprejmuiri artificiale permanente, cursuri de ap , limite de p duri, creste sau fire de v i, formnd contururi nchise i putnd avea mai mul i proprietari i mai multe categorii de folosin a terenului. Tarlaua este o no iune cadastral specific , n sensul c are o mare importan n localizarea n spa iu i pe planul cadastral a parcelelor (imobilelor) i n opera iunile de calcul. - Cvartalul are aceea i semnifica ie ca i tarlaua, numai c localizarea se refera la intravilane, delimitarea facndu-se n special de str zi. - Corpul de proprietate, no iune proprie mai ales intravilanelor reprezint gruparea mai multor parcele (imobile alipite) apar innd aceluia i proprietar (de exemplu suprafe ele ocupate cu construc iile de locuit i anexe, curtea, gr dina de legume, via, livada).
69

- Partida cadastrala reprezint totalul corpurilor de proprietate apar inand unui proprietar de pe acela i teritoriu administrativ comunal sau or enesc. Partida cadastrala se inscrie n aceeasi carte funciar . Lucr rile etapei de delimitare cadastrala a teritoriilor administrative sunt: - lucr rile pregatitoare; - lucr rile de stabilire a liniilor de hotar - de materializare n teren a punctelor de hotar; - lucr rile de intocmire a documentelor de delimitare cadastral . 2.2.3.2 Lucrari preg titoare Constau din: y y y y culegerea datelor i informa iilor cu privire la documenta ii mai vechi i la pozi ionarea i m rimea teritoriului, leg tura cu organele administra iei locale i conducerile institu iilor care gestioneaza terenurile cu diferite destina ii, formarea comisiilor i a colectivelor de lucru cu participarea reprezentan ilor locali, organizarea problemelor administrativ-gospodaresti legate de asigurarea spa iului de lucru, cazare, de depozitare a materialelor, etc. Delimitarea i marcarea hotarelor administrative ale comunelor, ora elor i municipiilor se vor face potrivit legii (actualmente Legea 2/1968) de c tre comisia stabilit n acest scop prin ordinul prefectului. Aceea i comisie va delimita i marca perimetrele terenurilor ce apar in persoanelor fizice i
70

juridice de in toare de suprafe e de teren, precum i limita intravilanelor stabilite, n condi iile legii, n prezen a proprietarilor. Din comisie vor face parte: 1. primarul, 2. secretarul consiliului local, 3. delegatul Oficiului Jude ean de Cadastru, Geodezie i Cartografie i, dupa caz, 4. delegatul Direc iei Generale Amenajarea Teritoriului i Urbanism. Comisia - prin grija delegatului O.J.C.G.C. - stabile te programul de lucru i ncuno tiin eaz prim riile comunelor vecine convocndu-le s participe cu delega i la aceast ac iune. n cazul cnd teritoriul administrativ care se delimiteaza este limitrof cu unul sau mai multe teritorii administrative din alte jude e, atunci ncuno tiin rile se fac att prim riilor vecine ct i O.J.C.G.C. din jude ele respective pentru a trimite delega i la lucr rile de delimitare. Pe baza programului de lucru stabilit i comunicat, comisia comunal se ntilne te cu delega ii comunelor vecine n punctul de hotar ini ial (de plecare) ales pentru fiecare comun vecin . De regula, identificarea hotarului ncepe dintr-un punct de intersec ie a trei sau mai multe hotare. Printre opera iile preg titoare intra i procurarea unui rnd de copii dup planurile topografice sau cadastrale din cele mai recente edi ii existente, referitoare la zona respectiv . 2.2.4 Re eaua geodezic 2.2.4.1 Generalit i

71

Re eaua geodezic de ordin superior a rii noastre satisface pe deplin ca precizie i densitate nevoile specifice ale lucrarilor de cadastru general, ca re ea de sprijin. Condi ia principal la ndesirea acestor re ele cu noi puncte de ordinul V este s se aplice cu stric ete normele tehnice pentru introducerea cadastrului general elaborate de ONCGC. n cazurile limit , determinate de deforma iile specifice proiec iei stereografice - 1970, s se adopte sisteme de proiec ie derivate din sistemul stereografic - 1970, adic sisteme de proiec ie stereografic local (cu plan secant paralel la planul secant al proiec iei stereo-1970). 2.2.5 Executarea m sur torilor de teren destinate ntocmirii de noi planuri i actualiz rii planurilor cadastrale 2.2.5.1 Generalit i

Planul topografic se define te ca: y y y y y reprezentare grafic la o anumit scar a unei por iuni mici de teren cuprinznd de regul i relieful, rii este: avnd un con inut orientat spre un singur domeniu de utilizare. realizat ntr-un sistem unitar, acoper ntreg teritoriul rii i este reprezentat cartografic cu acela i con inut i aceea i precizie. acel plan topografic ce con ine numai reprezent ri (date) planimetrice specifice cadastrului.
72

Planul topografic de baz al

Planul topo-cadastral repezinta:

Planul topo-cadastral, derivat al planului topografic de baz al acel plan ce con ine: y reprezent ri selectate, necesare ntocmirii planului cadastral. Planul cadastral are la baz planul topo - cadastral echipat cu: y datele i codurile cadastrale cum sunt: -numerele cadastrale ale parcelelor, -simbolurile categoriilor de folosin -denumirile unit ilor cadastrale, etc.

rii, este

i calit ii terenurilor,

2.2.6 Identificarea pe teren a propietarilor , categoriilor de folosin birou numerotarea cadastral planurilor cadastrale 2.2.6.1 Generalit i

i la

i elaborarea originalelor de ntocmire a

Opera iunea de identificare a proprietarului const n nregistrarea persoanei/persoanelor fizice sau juridice care de in un titlu de proprietate asupra imobilului, fiind evidentia i n documentele prim riilor, n Registrul permanent al popula iei cu numele i prenumele, codul numeric personal i adresa de re edin . Numerotarea cadastrala este lucrarea prin care se stabile te: y y pozi ia n teritoriu a fiecarei parcele, legatura dintre planul cadastral i registrele cadastrale ce faciliteaz sistematizarea tuturor parcelelor pe anumite grupe care definesc straturile de prelucrare a datelor (pe tarlale, pe suprafa a extravilanului a fiecarui intravilan component, pe suprafa a totala

73

a intravilanelor i n final pe suprafa a total a teritoriului administrativ. Num rul cadastral mpreuna cu simbolul categoriei de folosin situa ia juridic creeaza posibilitatea unor eviden e necesare fiec rui strat(ETAJ) al b ncii de date, supuse prelucr rilor complexe. Numerotarea cadastrala este o lucrare de birou care const n a acorda i a nota pe planul cadastral a cte un num r de ordine pentru fiecare tarla (cvartal - intravilan) i fiecare parcel (corp de proprietate - intravilan). Aceste numere de ordine (numere cadastrale), se nscriu cu caracter nedefinitiv, al turi de simbolurile categoriilor de folosin ale terenurilor. Nu trebuie confundata numerotarea cadastrala la aceasta etapa cu numerotarea de la identificarea propietarilor (atunci cnd aceasta opera iune a avut loc) ntrucat acestea se fac pentru scopuri i n condi ii diferite i nu este posibil ca una s o nlocuiasca pe cealalta. 2.2.6.3 Stabilirea categoriilor de folosin ale terenurilor i

Terenurile sunt mp r ite n zece categorii de folosin , indiferent de destina ia lor. Simbolul categoriei de folosin se scrie pe teren, la fa a locului, pe copia planului topo-cadastral, n interiorul fiecarei parcele (naintea num rului parcelei) precum i la rubrica rezervat din repertoar. Nu sunt admise prelu rile de date dup eviden ele cadastrale vechi. Clasificarea construc iilor se face dup felul materialelor de construc ie i structura de rezisten , dup num rul etajelor, dup destina ie, folosindu-se n acest scop nota iile denumite indici de cartare. Indicele de cartare se nscrie n centrul de figur al construc iei. n tabelul de mai jos sunt men ionati indici de cartare folosi i n prezent pentru cartarea cadastrala a construc iilor:
74

Categ. construc iei /Indici de cartare a. Construc ii de locuin e, social-culturale i industriale b. Construc ii anex gospod re ti y Cu cadre i placi de beton sau schelet metalic /Gj Din lemn C Grajduri din zid ur din zid Poiat din zidarie D Sere cadastrale sunt: y y y y 100 m2 pentru scara 1:5000; 40 m2 pentru scara 1:2000; 20 m2 pentru scara 1:1000 si 10 m2 pentru scara 1:500, cu conditia ca l imea lor s fie de minim 2,5mm la scara planului (pentru a putea scrie n interior). Parcelele sub m rimile men ionate, nu se numeroteaz iar suprafe ele lor se consider nglobate n cele ale parcelelor al turate cu folosin e apropiate apar innd aceluia i proprietar. Fac excep ie de la aceasta regul construc iile cu caracter permanent (n special cele cu indici de cartare A, B, C, D i SP) la sc rile 1:1000 i 1:500, care primesc numere chiar daca ocupa suprafe e sub valorile minime ar tate mai nainte. 2.2.6.4 Numerotarea cadastral a extravilanului unui teritoriu administrativ /Gr /Su / Po /Sr A Magazii din zid c r mida sau din piatr cu plan ee din lemn/M B Garaje din zid

Suprafe ele minime de teren care se pot eviden ia pe planurile

75

Numerotarea cadastral se face mai nti pentru tarlale, ncepand cu tarlaua nr.1 din partea de NV a teritoriului administrativ i continundu-se din aproape n aproape n ordinea normal (sens cresc tor) a numerelor. Contururile tarlalelor trebuie s fie bine definite pe teren i pe planul cadastral de limite artificiale sau naturale (c i de comunica ii, ape curg toare, canale, forme naturale ale reliefului, limite de p duri sau exploata ii agricole, etc.) astfel nct s poat fi u or de identificat i delimitat. nscrierea pe plan a num rului cadastral al tarlalei se face n zona central cu cifre bloc filiforme cu n l imea de 5mm, iar al parcelei n centul de figur al acesteia, cu cifre bloc filiforme cu nl imea de 2mm. Regulile generale ce se aplic la numerotarea cadastrala a parcelelor sunt: y numerotarea cadastral ncepe cu parcela nr.1 din tarlaua nr.1, iar ultimul numar de parcel trebuie s se g seasc n ultima tarla, incluzndu-se n aceast numerotare i detaliile liniare care separ tarlalele (drumurile, canalele, etc.); y apele curg toare primesc un singur num r cadastral pe toat lungimea lor, iar celelalte detalii liniare se numeroteaz pe fiecare tronson rezultat din ntretaierea cu alte detalii liniare, respectndu-se urmatoarea ordine: - c ile ferate ntretaiate de ape; - drumurile na ionale ntretaiate de ape si cai ferate; - drumurile judetene ntretaiate de ape, ci ferate i drumuri na ionale; - drumurile comunale ntret iate de ape, c i ferate i drumuri na ionale; - drumurile de exploatare ntretaiate de ape, c i ferate, drumuri na ionale i drumuri comunale;

76

- digurile de ap rare i canalele mari au prioritate dup apele curg tore atunci cnd nu sunt paralele cu c ile de comunica ie. 2.2.6.5 Numerotarea cadastrala a intravilanului unui teritoriu administrativ Numerotarea cadastral n intravilan, ncepe cu cea a cvartalelor i anume cu cvartalul nr.1, situat n partea de NV a localit ii i continu cu numerotarea corpurilor de proprietate de la 1 la n n cadrul fiecarui cvartal. Numerotarea cadastrala a parcelelor se face de la 1 la n n cadrul fiecarui corp de proprietate. Num rul cadastral al corpului de proprietate se scrie numai o singura dat pe plan (cifre cu n l imea de 3mm.), iar numerele cadastrale ale parcelelor se scriu n mijlocul fiecarei parcele (cifre cu n l imea de 2mm.) mpreuna cu simbolurile categoriilor de folosin , sub forma frac ionar . Str zile i celelalte detalii liniare care delimiteaz cvartalele se numeroteaz separat i formeaz cvartalul zero, iar ordinea de numerotare a acestora trebuie s respecte regula de la subcapitolul anterior. Pentru bulevardele i str zile principale se atribuie un singur num r pe toata lungimea lor, iar la intersec ia cu alte strazi, suprafa a de intersec ie se atribuie celei mai importante. Sistemul de numerotare cadastrala a parcelelor n cadrul corpului de proprietate, ca i n cazul intravilanelor, se aplic uneori i n cazul numerot rii cadastrale din extravilan, atunci cnd propriet ile sunt fragmentate n multe parcele avnd categorii de folosin diferite. n acest caz, ntreg sistemul de numerotare din extravilan trebuie s -l urmeze pe cel

77

specific intravilanelor, nefiind posibil a se folosi ambele sisteme pentru extravilan. 2.2.6.6 Cartoeditarea planurilor cadastrale Planurile cadastrale se execut dup echiparea planurilor topocadastrale cu toate datele specifice cadastrului general dintre care cele mai importante sunt: hotarele teritoriului administrativ con innd punctele de hotar cu numerot rile actualizate, hotarele intravilanelor componente, a exploata iilor agricole i a asocia iilor care au n administrare suprafe e mari de terenuri (silvice, de transporturi, gospod rirea apelor, miniere, etc.), precum i a corpurilor de proprietate apar innd persoanelor fizice cu parcelele subnscrise pe categorii de folosin ; folosin a )a corpurilor de proprietate; nscrierea datelor de identificare a proprietarilor; schemele de dispunere a foilor de plan; nscrierea datelor de executare a lucr rilor de cadastru (introducere sau la zi), etc. Indiferent de metoda folosit la ntocmirea planului topo-cadastral (fotogrammetric sau topografic ) originalele de ntocmire ale planului cadastral trebuie imprimate pe suport nedeformabil. Cartografierea n form definitiv se face dup ntocmirea registrelor
78

simbolurile de identificare a categoriilor i subcategoriilor de terenurilor;

numerotarea cadastral a tarlalelor (cvartalelor), a parcelelor i ( dupa caz

aducere

cadastrale, pentru a exista posibilitatea corect rii eventualelor omisiuni la opera iunile anterioare. 2.2.6.7 Planul cadastral de ansamblu Cuprinde ntreg teritoriul administrativ n cel mult patru foi i se ntocmeste la sc rile 1:10.000, 1:25.000 sau 1:50.000, prin mic orarea corespunz toare a foilor planului cadastral. In lucr rile de carto-editare a planului cadastral se efectueaza o selectare i generalizare a elementelor de con inut ale planurilor cadastrale, astfel nct con inutul planului cadastral de ansamblu s fie u or de citit si urm rit. Elementele principale de con inut ale planului cadastral de ansamblu sunt y y y y y y y hotarele administrative i pozitia bornelor de hotar, limitele intravilanelor cu denumirile lor, apele curgatoare i lacurile, p durile, delimitarea i numerotarea cadastral a tuturor tarlalelor, delimitarea exploata iilor agricole i islazurilor, n intravilane delimit rile cvartalelor cu numerele cadastrale, terenurile apar innd domeniului public (parcuri, terenuri de sport, cimitire), sediile prim riei, colilor, oficiilor, poli iei i ale altor institu ii publice. Nu se trec pe planurile cadastrale de ansamblu parcelele i corpurile de proprietate ale persoanelor fizice, dar n contururile tarlalelor i cvartalelor se nscriu cifrele de nceput i sfr it ale parcelelor (corpurilor de proprietate) cuprinse. Planul cadastral de ansamblu trebuie s mai con in :
79

- denumirea teritoriului administrativ i a jude ului (pe prima plan , n partea de sus cu litere avnd n l imea de 15 mm, iar pe celelalte plan e n partea de jos, cu litere avnd n l imea de 3 mm); - scara de ntocmire(scris pe toate plan ele n partea de jos cu litere de 3 mm); - schema de dispunere a foilor planului cadastral de ansamblu i a foilor planurilor cadastrale componente, ha urndu-se caroul de pe schema care se refer la foaia n cauz a planului cadastral de ansamblu; - direc ia nordului geografic(n cazul cnd re eaua cartografic nu este orientat spre nordul geografic); - denumirea institu iei care a ntocmit planul cadastral de ansamblu. 2.2.7 Documentele principale ale cadastrului general

Legea cadastrului i publicit ii imobiliare stabile te documentele principale ale cadastrului general. Documentele care se ntocmesc la nivel de comun , ora sau municipiu, sunt: a) registrul cadastral al parcelelor; b) indexul alfabetic al propietarilor i domiciliul acestora; c) registrul cadastral al propietarilor; d) registrul corpurilor de proprietate; e) fi ele centralizatoare ale partidelor cadastrale pe proprietari i categorii de folosin .

80

Baza de date poate fi redactata i arhivat pe suporturi magnetice cu efect juridic echivalent.

i sub form de nregistr ri

Al turi de documentele oficiale men ionate, mai trebuie ad ugat planul cadastral care reprezint documentul care face leg tura ntre teren i registre. Prin aceste prevederi se reglementeaza att categoriile de documente principale, ct i faptul c bazele de date realizate cu mijloace de prelucrare automat vor avea efect juridic echivalent cu cele realizate pe cale clasic , ceea ce are o importan deosebita n nlesnirea automatiz rii ntregului proces de organizare a b ncilor de date, att pentru cadastrul general ct i pentru c r ile funciare. Banca de date a cadastrului general jude ean, se adun ntr-un singur loc (OJCGC), unde este stocat ntregul volum de informa ii de ordin cantitativ, calitativ i juridic al imobilelor unit ilor administrativ-teritoriale, jude ene, componente. B ncile de date, printr-un sistem soft adecvat, pot fi accesate selectiv, solicitndu-se: date pentru propietarii de imobile, balan e ale fondului funciar, etc. Sistemul de prelucrare automata a datelor, care a fost folosit pentru fondul funciar, de i a fost proiectat i realizat nainte de 1990, poate oferi sugestii pentru un sistem modernizat de organizare a b ncilor de date ale cadastrului general n condi iile folosirii noilor facilit i n stocarea informa iilor pe medii magnetice performante i n utilizarea noilor limbaje de programare. Sistemul era format din urm toarele trei subsisteme: - subsistemul cadastru care prelucra datele la nivelul teritoriului administrativ

81

comunal, or enesc sau municipal, avnd ca unitate elementar de lucru parcela i care realizau list rile pentru registrele cadastrale; - subsistemul funciar care prelucra datele la nivel de jude , avnd ca unitate de lucru categoria de destina ie a terenurilor, centralizndu-se fondul funciar al jude ului dupa destina ie; - subsistemul M A I A care prelucra datele sistemului funciar, la nivel de jude , ntocmind rapoarte de sintez , precum i balan e ale fondului funciar, pe ar , destinate institu iilor centrale de statistic subsistemul cadastru erau urmatoarele: - fi a teritoriului administrativ; - fi a suprafe elor pe foi de plan; - indexul posesorilor; - fi a suprafe elor pe numere cadastrale. Documentele cu datele de ie ire ale acestui subsistem, erau: - registrul cadastral al parcelelor; - registrul cadastral al proprietarilor; - indexul alfabetic al posesorilor; - fi a centralizatoare pe grupe de posesori, categorii i subcategorii de folosin ; - fi a proprietarilor cu domiciliul pe alte teritorii administrative. F cnd o comparatie cu denumirile documentelor prev zute de Legea cadastrului i publicit ii imobiliare, se poate constata c sunt asem n toare iar al cincilea document prevazut pentru cadastrul general (registrul corpurilor de proprietate) s-a impus din necesitate pentru intravilan i n alte i prognoz . Documentele cu datele de intrare n procesul de prelucrare pentru

82

zone cu densitate mare de parcele, con inutul de detaliu suferind modificari fa de cel folosit la registrele cadastrului funciar. 2.2.8 Condi iile impuse pentru transmiterea la beneficiari a documentelor cadastrului general Pe parcursul execut rii lucr rilor de cadastru se organizeaza n cadrul unit ii de cadastru verificarea interna, iar dup parcurgerea tuturor etapelor se efectueaz avizarea de c tre comisia interna de avizare. nainte de efectuarea recep iei la finalul lucr rilor, se face afi area la sediul prim riei a foilor registrului proprietarilor, urmnd ca ntr-un anumit termen (30-60 zile) pe baza eventualelor contesta ii s se corecteze unele date pe baz de motiva ii bine justificate. Dac se constat diferen e ntre suprafe ele nscrise n actele de proprietate i situa ia rezultat din m sur torile cadastrale, consiliile comunale, ora ene ti sau municipale sunt abilitate, potrivit legii, s in tiin eze proprietarii interesa i, n vederea actualiz rii actelor de proprietate. Recep ia final a lucr rilor de cadastru general se face la sediul prim riei dup rezolvarea contesta iilor n termenul legal - de c tre comisia de recep ie format din reprezentan i ai oficiului jude ean de cadastru, prim riei, judec toriei teritoriale (biroul de c r ii funciare), administra iei financiare, a organului central de cadastru i, dup caz, a regiilor sau societ ilor care de in mari suprafe e de terenuri pe raza administrativ (agricultur , silvicultur , etc.), ntocmindu-se pentru aceasta "procesul verbal de recep ie a lucr rilor de cadastru general" - partea tehnic .

83

Dupa efectuarea recep iei lucr rii de cadastru general, unitatea de cadastru pune la dispozi ia prim riei registrele cadastrale enumerate n Legea cadastrului i publicit ii imobiliare, precum i copii dup foile planurilor cadastrale la scar mare i dup planul cadastral de ansamblu iar la birourile de carte funciar , transmite, potrivit legii, fi ele centralizatoare cu partidele cadastrale pe proprietari i categorii de folosin . n legatur cu obligativitatea folosirii datelor cadastrului general pe teritoriul Romaniei, este necesar a arata c , potrivit Legii cadastrului i publicit ii imobiliare, "folosirea n documentele oficiale a altor date cu privire la proprietari, terenuri sau construc ii, dect cele nscrise n documentele cadastrului general, constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amenda". Aceast prevedere atrage cu sine obligativitatea nlocuirii datelor cu care se mai lucreaz n prezent la registrele agricole, registrele de taxe i impozite, eviden ele serviciilor de autoriz ri n construc ii, cu date din cadastrul general aduse la zi. 2.3 Intre inerea lucr rilor de cadastru general 2.3.1 Generalit i Reprezint ansamblul de opera iuni, prin care, documentele cadastrale sunt puse de acord cu modific rile survenite pe teren de la data intoducerii cadastrului sau de la ultima actualizare a acestuia. Lucr rile de ntretinere ocup un loc important n activitatea unit ilor de cadastru, geodezie i cartografie jude ene ntruct prin aceste lucr ri se asigur una dintre cerin ele de baz ale documentelor cadastrului general i anume, aceea de reflectare permanent a realit ii din teren.

84

Din punct de vedere al modului de organizare, ntre inerea lucr rilor de cadastru general se face pe dou c i i anume, prin inerea la zi sistematic - cotidian i prin aducerea la zi periodic , conform cu Legea 7/1996 (Legea cadastrului i publicit ii imobiliare) periodicitatea este de cel mult 6 ani, cnd se va parcurge n mod obligatoriu ntregul teritoriu administrativ i se va confrunta con inutul planurilor i al registrelor cadastrale cu situa ia real din teren i se vor nregistra toate elementele modificatoare. Pn la introducerea Cadastrului General pe un teritoriu administrativ sau n perioada dintre inroducerea i ntre inerea acestuia, publicitatea imobiliara se ine la zi prin nscrierile cu caracter nedefinitiv pe baza documenta iilor de amplasament i delimitare a bunurilor imobile, elaborate n acest scop de persoane fizice i juridice autorizate, i recep ionate de OJCGC. 2.3.2 inerea la zi sistematic (cotidian ) Se efectueaz pe baza actelor juridice care reglementeaz circula ia terenurilor (schimburi, desmembrari prin vnz ri-cump r ri, partaj ri, etc.) sau a aprob rilor de schimbare a categoriilor de folosin . Potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si legii privind cadastrul general, Oficiile de cadastru judetene au atribu ii de organe avizatoare sau aprobatoare n problemele schimburilor de terenuri, ocuparea temporar sau definitiv a terenurilor agricole, circula ia terenurilor ntre persoanele fizice, schimbarea categoriilor de folosin furniznd datelor pentru nscrierea n c r ile funciare. Recuperarea, integrarea sau utilizarea datelor i documentelor rezultate n urma aplic rii Legii fondului funciar se va realiza de executantul
85

i a hotarelor,

lucr rii numai dac acestea corespund din punct de vedere al calit ii i respect prevederile din normele tehnice elaborate de ONCGC. In paralel cu exercitarea acestor atribu ii, sunt create condi ii pentru organizarea unui sistem de eviden a modificarilor care se produc la corpurile de proprietate izolate sau n zone cuprinznd grupuri de parcele i corpuri de proprietate pe baz de acte aprobatorii, n perioadele dintre opera iile de aducere la zi. In acest scop este posibil a se organiza cte un registru n care s se nscrie modific rile pentru fiecare intravilan i pentru extravilan nso ite de mapa cu documenetele i schi ele care au stat la baza aprob rilor ce vor impune ulterior operarea de modific ri n registrele i planurile cadastrale. O importan aparte trebuie acordat pentru modific rile generate de nscrierile la c r ile funciare. De fapt, n cadrul rela iilor speciale dintre institutia cadastrala i cea a c r ilor funciare este posibil a se pune de acord un mod de comunicare fluent a nscrisurilor care necesit operarea de modific ri n documenta ia cadastrului general. Este recomandabil ca operarea n documente a modific rilor s se faca numai la etapele de aducere la zi care au loc la 6 ani, cnd de regula se realizeaz noi edi ii ale registrelor cadastrale. Operarea la aceste intervale este recomandat i pentru evitarea deterior rii documentelor cadastrale - n special a planurilor cadastrale - dac s-ar manipula i corecta zilnic. Desigur ca i n bazele de date - care de regul sunt prevazute i cu func ii de actualizare - se pot opera imediat modificarile de inere la zi sistematic n fisiere, dar redactarea noilor edi ii ale registrelor cadastrale destinate prim riilor trebuie f cut dup etapa de aducere la zi (dupa vizualizarea situa iei din teren i actualizarea planurilor cadastrale). 2.3.3 inerea la zi periodic (perioada conform legii - 6 ani)
86

Pentru realizarea Cadastrului General, OJCGC va pune la dispozi ia executantului lucr rilor documentele cadastrale existente n zona de lucru, fie sub form analogic (pe suport hrtie, material plastic transparent, baz tare), fie sub form digital , dac exista plan digital. Opera iile de aducere la zi se execut n trei faze distincte i anume: a. Faza de preg tire i analizare a datelor din registrele i mapele de inere la zi sistematic , notarea pe copiile planurilor cadastrale a parcelelor n care trebuie f cute verific rile, analizarea documenetelor de investi ii pentru lucr ri aplicate pe teren. b. Faza lucr rilor de teren, care cuprinde: - recunoa terea terenului, mai nti n zonele cu procente mari de modific ri i stabilirea - dup caz- a categoriilor de lucr ri necesare, inclusiv fotogrammetrice pentru care ar urma s se execute aerofotografieri i respectiv lucr rile de reperaj i descifrare a fotogramelor; - ntocmirea proiectului tehnic ( n cazul lucr rilor complexe ), a programelor de lucru i ob inerea aprob rii acestora; - executarea lucr rilor de m sur tori topografice, mai nti n zonele cu modific ri mari;

87

- executarea lucr rilor de protec ie a marcajelor punctelor de hotar i geodezice. c. Faza lucr rilor de birou, cuprinde: - calculele topografice - dup caz; - operarea tuturor modificarilor planimetrice i a categoriilor de folosin pe originalele planurilor cadastrale, cu respectarea regulilor de reprezentare a elementelor disparute i a celor ap rute pe teren; - completarea sau actualizarea numerot rii cadastrale; - ntocmirea referatului de sinteza. La ncheierea lucr rii, executantul este obligat s predea la OJCGC, documentele primite. nainte de operarea modific rilor pentru actualizarea planurilor cadastrale existente, acestea se transformp, de c tre executantul lucrarilor, n form digital , prin digitizare sau scanare/vectorizare. Modificarile constatate n urma lucr rilor de actualizare vor fi f cute direct pe planul digital ob inut. Planurile cadastrale noi se realizeaz n form digital. n referatul de sintez care se nainteaz prim riei se men ioneaza toate cazurile de modific ri care au avut loc f r baze legale i listele cu punctele de hotar i geodezice ale c ror marcaje au fost deteriorate, lucr rile de refacere sau protec ie, precum i eventualele m suri pentru sanc ionarea persoanelor vinovate pentru abateri de la prevederile legale. Prin instruc iunile tehnice de lucru elaborate de organul central de cadastru se precizeaz n detaliu modul de operare pe planurile i n registrele cadastrale, a modific rilor n cazul dispari iei sau a ad ugirilor elementelor de con inut planimetrice, a schimb rii numerelor cadastrale, categoriilor de folosin ale terenurilor, etc.

88

CAPITOLUL 3

3.1. Calcule topografice n lucr rile de cadastrare Ansamblul lucr rilor ce conduc la ob inerea planurilor i registrelor cadastrale este obiectivul de baz al cadastrului tehnic. ntocmirea, ntre inerea i actualizarea (reambalarea) documentelor cadastrale men ionate necesit parcurgerea unor lucr ri topografice care acoper aspectul cantitativ al cadastrului. Comas rile, parcel rile, dezmembr rile, rectific rile de hotare, calculul suprafe elor ce asigur ntre inerea cadastrului funciar sunt lucr ri practice solu ionate prin metode analitice, trigonometrico-geometrice sau grafice de c tre speciali tii topografi. 3.1.1. Calculul punctului pe segment Enun ul problemei. Se cere determinarea coordonatelor unui punct situat pe un segment de dreapt cunoscut, la o distan dat fa de unul din capetele segmentului.
X X2 2

Datele problemei. Se cunosc:

X11 X1 0

D11 1

11

( X 1 , X 2 ), (Y1 , Y2 ) ;
Y

se cer: ( X 11 , Y11 )

Y1

Y11

Y2

Fig. 3.1. Punct pe segment - 1, 2 puncte topografice cunoscute, din teren;


89

- 11, punct nou. a) Procedeul analitic (din coordonate) Calculul orient rii direc iei date: tg U12 ! (Y12 Y Y ! 2 1 (X 12 X 2 X 1 (3.1)

- dac (Y12 " 0, (X12 " 0 orientarea este 20. n cadranul I ( 0 U12 100 g ) i se calculeaz cu rela ia: U12 ! arctg - dac (Y12 " 0, (X12
X X2

Y2 Y1 X 2 X1

(3.1)/
U12 200 g )

0 orientarea este n cadranul II (100 g


2

N
(3.1)
(X1.11

U 12 ! 100 g arctg

X 2 X1 Y2 Y1

X11 X1

U12

11

D1.11 1
(Y1.11

Y Y1 Y11 Y2

Fig. 3.2. Rezolvarea trigonometric a punctului pe segment III (200 g dac (Y12
U 12 300 g ) :

0, (X12

0,

orientarea

este

cadranul

U12 ! 200 g arctg ( 300 g


U12

Y2 Y1 X 2 X1 orientarea este n

(3.1)/// cadranul IV

dac (Y12
400 g )

0, (X 2 " 0

U 12 ! 300 g arctg

X2 X1 Y2 Y1

(3.1)IV

Se observ c U1.11 ! U12 , se calculeaz :


90

( X 1.11 ! D1.11 cos U1.11 ( Y1.11 ! D1.11 sin U1.11

(3.2)

i coordonatele absolute:
X 11 ! X 1 (X 1.11 Y 11 ! Y1 (Y1.11

(3.3)

Concluzionnd:
( X 11 ! X 1 D1.11 cos U1.11 ( Y11 ! Y1 D1.11 sin U1.11

(3.4)

sau
Y Y arctg 2 1 , pentru Y2 Y1 " 0, X 2 X 1 " 0 X 2 X1 g X X1 100 arctg 2 , pentru Y2 Y1 " 0 , X 2 X 1 0 Y2 Y1 ! X 1 D1.11 cos g arctg Y2 Y1 , pentru Y Y 0, X X 200 0 2 1 2 1 X 2 X1 X X1 g 300 arctg 2 , pentru Y2 Y1 0 , X 2 X 1 " 0 Y2 Y1

X 11

(3.5) Y Y arctg 2 1 , pentru Y2 Y1 " 0, X 2 X 1 " 0 X 2 X1 g X X1 100 arctg 2 , pentru Y2 Y1 " 0, X 2 X 1 0 Y2 Y1 Y11 ! Y1 1.11 sin g arctg Y2 Y1 , pentru Y Y 0, X X 0 200 2 1 2 1 X 2 X1 X X1 g 300 arctg 2 , pentru Y2 Y1 0, X 2 X 1 " 0 Y2 Y1 b) Procedeul analitic (din raport de segmente)

91

(X 12 X 2 X 1 ! cos U12 ! D12 D12 Se observ c U ! (Y12 ! Y2 Y1 sin 12 D12 D12

(3.6)

deci, nlocuind n (3.2) ob inem:


X 2 X1 X 11 ! X 1 D1.11 D 12 ! Y D Y2 Y1 Y 1 1.11 12 D12

(3.7)

sau, altfel prezentat:


D1.11 X 11 ! X 1 D ( X 2 X 1 ) 12 ! Y D1.11 (Y Y ) Y 11 1 D12 2 1

(3.7)/

Verificarea cotelor Aria triunghiului 1.11.2 trebuie s fie nul :


S1.11.2. (m 2 ) e T ! 0, 005 D12 [m] 2

Observa ie. Dac punctele se g sesc pe direc ia segmentului, dar nafara


X 12 ! X 1 D1.12 cos U12 (3.9) Y 12 ! Y1 D1.12 sin U12

acestuia coordonatele acestora se vor calcula cu rela iile:


X X2 X1 1 12 Y Y1 Y2 13 2

sau:

Fig. 3.3. Punct pe segment situat nafara segmentului, pe direc ia acestuia


92

X 13 ! X 1 D1.13 cos U12 (3.10) Y 13 ! Y1 D1.13 sin U12

3.1.2. Calculul coordonatelor unui ir de puncte pe un segment Enun ul problemei. S se determine coordonatele punctelor aflate pe un segment de dreapt cunoscut, la distan a cunoscut fa de unul din capete.
X X2 X13 X12 X11 X1 1 Y Y1 Y11 Y12 Y13 Y2 D1.13 12 11 13 2

Fig. 3.4. Puncte pe segment Datele problemei: - se cunosc ( X 1 ,Y1 ), ( X 2 ,Y2 ) ; - se precizeaz : D1.11 , D1.12 , D1.13 - se cer: ( X 11 , Y11 ), ( X 12 ,Y12 ), ( X 13 ,Y13 ),K - 1, 2 puncte cunoscute din teren - 11, 12, 13 puncte noi Solu ie: Se calculeaz U12 cu rela ia (3.1). Cu rela iile (3.5) sau (3.7)/ se calculeaz coordonatele punctelor noi 11, 12, 13 Observa ie. se face verificarea

D1.11 D11.12 D12.13 K Dn 1.2 ! D1.2


3.1.3. Calculul coordonatelor punctului aflat la intersec ia a dou drepte

(3.9)

93

Perechile de puncte topografice formeaz direc ii (drepte) care, dou cte dou , se intersecteaz n puncte unice. Punctele situate pe drepte, de coordonate cunoscute, pot fi situate de o parte sau de alta a punctului de intersec ie, practic, existnd urm toarele trei cazuri pentru care se prezint modalitatea de solu ionare. a) Punctul de intersec ie se afl pe ambele segmente
X XP D2 D1 P

YP

Fig. 3.5. Intersec ia a dou drepte genereaz un punct unic


X D2 X4 X1 X21 X3 X2 3 1 21 4

Enun ul

problemei.

se

determine coordonatele punctului de intersec ie a dou dreapt concurente. segmente de

2 D1 Y21 Y2 Y4 Y

Datele problemei. se cunosc: coordonatele punctelor aflate pe dreapta D1 ( X 1 , Y1 ), ( X 2 ,Y2 ) i pe dreapta D2

Y1 Y3

Fig. 3.6 Intersec ia a dou segmente de dreapt ntr-un punct aflat pe ambele segmente

( X 3 , Y3 ), ( X 4 , Y4 )
- se cunoa te c D1 I D2 ! {21} , cu
94

condi ia c punctul 21 se g se te pe ambele drepte; - se cer: ( X 21 , Y21 ) . Solu ie. Cu rela ia (3.1) se calculeaz U12 i U 34 , apoi se tie c :

U 1.21 ! U12 U 3.21 ! U 34


dar

(3.10)

(Y Y Y tg U1.21 ! 1.21 ! 21 1 ! tg U12 (X 1.21 X 21 X 1 U ! (Y3.21 ! Y21 Y3 ! tg U tg 34 3.21 (X 3.21 X 21 X 3


de unde rezult

(3.11)

Y 21 Y1 ! ( X 21 X 1 ) tg U12 Y 21 Y3 ! ( X 21 X 3 ) tg U 34
iar prin sc derea ecua iilor

(3.11)/

Y3 Y1 ! ( X 21 X 1 ) tg U12 ( X 21 X 3 ) tg U 34 Y3 Y1 ! X 21 tg U12 X 1 tg U12 X 21 tg U 34 X 3 tg U 34 X 21 (tg U12 tg U 34 ) ! Y3 Y1 X 1 tg U12 X 3 tg U 34 X 21 ! Y3 Y1 X 1 tg U12 X 3 tg U 34 tg U12 tg U 34

(3.11)// (3.11)/// (3.11)/V (3.11)V

nlocuind X 21 ntr-una din rela iile (3.11)/ se ob ine coordonata Y21 . b) Punctul de intersec ie se afl pe unul dintre segmente i c) Punctul de intersec ie nu se afl pe cele dou segmente de dreapt care se intersecteaz

95

X X1 X2 X4 X31 X3 3 1 2 31 4

X X1 X2 X41 X4 1 2 41 4

X3

Y1 Y3

Y2

Y31

Y4

Y1 Y3

Y2

Y4 Y41

Fig. 3.7 Intersec ia a dou segmente de dreapt ntr-un punct aflat pe unul din segmente

Fig. 3.8. Intersec ia a dou segmente de dreapt ntr-un punct aflat nafara segmentelor

Datele problemei. similare, cu precizarea c

pentru cazul a)

D1 I D2 ! {31} , unde 31 [34] sau [12] i pentru cazul b) D1 I D2 ! {41} ,


unde 41 [12],[34] . n solu ionarea acestor cazuri se va observa c :

U1.31 ! U12 , U 3.31 ! U 34 , respectiv U1.41 ! U12 , U 3.41 ! U 34


i deci rela iile (3.11)V pentru coordonata X, respectiv (3.11)/ pentru coordonata Y r mn valabile. Observa ie. n lucr rile [2], [3] se prezint alte moduri de solu ionare a celor trei cazuri utiliznd arii ale suprafe elor formate de cele cinci puncte (patru pe segmente plus unul punctul de intersec ie).

96

3.1.4. Calculul coordonatelor unui punct de intersec ie al unei drepte cu cadrul rectangular al axelor de coordonate ale planului topografic Enun ul problemei. Afirma ie: orice dreapt din plan se intersecteaz cu ambele axe de coordonate. Se cere s se g seasc coordonatele punctelor de intersec ie a unei drepte, dat prin dou puncte de coordonate cunoscute cu axele OX respectiv OY de coordonate.
X X1 51 1

Datele problemei: 2 61

se

cunosc:

( X 1 , Y1 ), ( X 2 , Y2 ), 1, 2 D1
X2

- din afirma ie rezult c :

D1 I OX ! {51} , respectiv
Y

Y1

Y2

Fig. 3.9. Intersec ia unei drepte cu axele de coordonate

D1 I OY ! {61}
- se cer: X 51 , Y61 , deoarece este evident c Y51 ! 0, X 61 ! 0 .

Solu ie. Se observ c , practic, este o intersec ie de drepte cazul b) cnd se intersecteaz dreapta D1, dat de punctele 1 i 2 cu axa OX, respectiv axa OY, deci: - pentru coordonata X 51 , se cunosc ( X 1 , Y1 ) , rezultnd U12 din rela ia (3.1) i tiindu-se c U OX ! 0 iar X 0 ! 0, 000 m, Y0 ! 0, 000 m, date care nlocuite n rela ia (3.11)V va transforma rela ia n:

X 51 !

X 1 tg U12 Y1 tg U12
rela ie care rezult

(3.12} i din figura

3.10, dac not m cu E unghiul

97

N
51 1 X1
E U 12 (X1.51

de intersec ie a dreptei cu axa OY astfel E ! U12 100 g , iar

tg E !
2

( X1.51 Y1

(3.13)
Y1

dar

Fig. 3.10. Deducerea coordonatelor intersec iei unei drepte cu axa OX


X

tg E ! ctg U12 ,
deci

N
1 X1
U 12

 ctg U12 !
i
2
E

(X 1.51 Y1

 tg U12 !
61 Y61

(X 1.51 Y1

Y1

tg U12 !

rezultnd (3.12). Similar:

Fig. 3.11. Deducerea coordonatelor intersec iei dreptei cu axa OY

Y1 X 1 X 1.51

tg E !
deci

X1 X1 ! (Y1.61 Y61 Y1 X1 Y61 Y1

(3.14)

 ctg U12 ! ctgU12 !

X1 Y1 Y61
98

tg U12 !
de unde

Y1 Y61 X1
(3.15)

Y61 ! Y1 X 1 tg U12

Observa ie. n lucr rile (1), (2) i (3) sunt prezentate i alte metode de calcul. 3.1.5. Calculul coordonatelor punctului de intersec ie a dou diagonale ntr-un patrulater oarecare
X X1 X2 X3 X4 O Y4 4 Y1 Y3 Y2 Y 1

Enun ul Cunoscnd vrfurilor


11 3 2

problemei. coordonatele unui patrulater de

oarecare se cere s se calculeze coordonatele punctului intersec ie a diagonalelor. Datele problemei: - se cunosc: ( X 1 , Y1 ) , ( X 2 , Y2 ) ,

Fig. 3.12. Intersec ia diagonalelor dintr-un patrulater oarecare

( X 3 , Y3 ) , ( X 4 , Y4 ) ,
se precizeaz c :

12 I 34 ! {11}
- se cer: ( X 11 , Y11 ) . Observa ie. un caz cunoscut este cel al dreptelor 12, 34 paralele sau/ i egale, deci 12 34 i 12 ! 34 . n aceste dou situa ii solu ia

problemei nu difer de cazul general.

99

Solu ie. Se va observa c 1 cu 3 i 2 cu 4 formeaz dou drepte concurente, iar punctul lor de intersec ie se g se te pe acestea, deci suntem n cazul 3.1.3 a, iar coordonatele punctului 11 vor rezulta din rela iile (3.11)V i (3.11)/.

3.1.6. Drepte paralele Enun ul problemei: Se cere ca


X X2 X11 X21 X1 X3 21 1 3 2 11

printr-un punct exterior unei drepte s se duc un segment de dreapt egal cu acesta i s coordonatele punctului de se calculeze i a a cap tului

intersec ie

diagonalelor patrulaterului format. Datele problemei:


Y3 Y21 Y2 Y11 Y

Y1

Fig. 3.13. Drepte paralele

- se cunosc ( X 1 , Y1 ) , ( X 2 , Y2 ) ,

( X 3 , Y3 )
- se precizeaz : 3.11 12 i 3.11 ! 12 segmentele ce reprezint

coordonatele relative ale punctelor 3 i 11 fa de 1, respectiv 2 sunt egale

(X 13 ! (X 2.11 (Y13 ! (Y2.11

(3.15)

100

X X2 X11 X21 X1
(X13

2 11 21 1 3
(Y3.21 (Y21.2 (Y2.11 (X2..11

X3
(Y13

Y 0 Y1 Y3 Y21 Y2 Y11

Fig. 3.12. Calculul coordonatelor cap tului segmentului de dreapt paralel la o dreapt dat

X 3 ! X 1 ! X 11 X 2 Y 3 Y1 ! Y11 Y2
respectiv

(3.15)/

X 11 ! X 3 X 2 X 1 Y 11 ! Y3 Y2 Y1
Deoarece diagonalele n paralelogramul format njum t esc avem: 2.21 ! 21.3 , respectiv

(3.15)// 1.2.11.3 se

( X 3.21 ! (X 21.2 ( Y3.21 ! (Y21.2 X 21 X 3 ! X 2 X 21 Y 21 Y3 ! Y2 Y21 X X3 X 21 ! 2 2 ! Y2 Y3 Y 21 2

(3.16)

(3.16)/

(3.16)//

101

3.1.7. Paralela dus dintr-un punct exterior la una dintre dou drepte concurente

2 X2 X11 X1 X4 X3 1 11 4

Y1

Y11

Y2 Y4

Y3

Fig. 3.13. Intersec ia paralelei la o dreapt cu o dreapt concurent

nun ul problemei. Se cunosc prin coordonatele punctelor de cap t dou drepte concurente iar printr-un punct exterior acestora se duce o dreapt paralel la una din segmentele concurente. Se cer coordonatele punctului de intersec ie a dreptei paralele cu cealalt dreapt . Datele problemei: se cunosc: ( X 1 ,Y1 ), ( X 2 ,Y2 ), ( X 3 ,Y3 ) respectiv ( X 4 , Y4 ) punctul exterior; se precizeaz : 4.11 2.3 , 4.11 I 1.2 ! {11} ; se cer: ( X 11 , Y11 ).

Solu ie. Fiind drepte paralele 4.11 i 2.3 au aceea i orientare

U 4.11 ! U 2.3 tg U 4.11 ! tg U 2.3 ! Y Y (Y4.11 ! 11 4 (X 4.11 X 11 X 4


(3.17) (3.17)/

( X 11 X 4 ) tg U 2.3 ! Y11 Y4
Cea de-a doua ecua ie o ob inem din dreapta 1.2

102

tg U1.11 ! tg U 1.2 !

Y Y (Y1.11 ! 11 1 (X 1.11 X 11 X 1

(3.18) (3.18)/

( X 11 X 1 ) tg U1.2 ! Y11 Y1 X 11 , Y11 , prin reducere ( X 11 X 1 ) tg U1.2 ( X 11 X 4 ) tg U 2.3 ! Y4 Y1 X 11 ! Y4 Y1 X 1 tg U1.2 X 4 tg U 2.3 tg U1.2 tg U 2.3
Din ecua iile (3.17)/ sau (3.18)/ rezultnd Y11 . (3.19)/

Cele dou ecua ii (3.17)/ i (3.18)/ formeaz un sistem cu dou necunoscute

(3.19)

Observa ie. n lucrarea [2] sunt prezentate alte modalit i de calcul a coordonatelor punctului de intersec ie. 3.1.8. Drepte perpendiculare. Ridicarea unei perpendiculare la o
X X3

dreapt dintr-unul dintre capete


3 D32

Enun ul problemei. S calculeze


2

se

coordonatele

X2

cap tului unei perpendiculare de lungime dat la o dreapt printr-un cap t al acesteia.

X1 0

Datele problemei.
Y3 Y2 Y

Y1

se

cunosc:

( X 1 ,Y1 ) ,

Fig. 3.14. Ridicarea unei perpendiculare dintrunul din capetele dreptei

( X 2 , Y2 ) , respectiv lungimea
perpendicularei D32;

se precizeaz : 2.3 B 2.1 ; se cer: ( X 3 , Y3 )

103

Solu ie. Din coordonate rezult observ c

orient rile U12 , respectiv U 21 . Se

X X3
(X2.3

X2

U 2.3

U 2.1

X1 0

(Y2.3

Y1

Y3

Y2

Fig. 3.15. Solu ionarea grafic a ridic rii unei perpendiculare la o drept din unul din capete

U 23 ! U 21 E , n acest caz din enun ul problemei E ! 100 g 00 c00 cc , ( X 23 ! D23 cosU 23 ( Y23 ! D23 sin U 23 X 3 ! X 2 (X 23 Y 3 ! Y2 (Y23
sub un unghi E dat din cap tul unei alte drepte. Se cer: ( X 4 , Y4 ) . Solu ie. Dreptele fiind perpendiculare (3.20)

(3.21)

Observa ie. Problema poate fi generalizat la a se ridica o dreapt

U 34 ! U 41 100 g 00 c00 cc ! U 21 100 g00 c00 cc ,

104

(Y34 Y4 Y3 tg U 34 ! (X ! X X 34 4 3 U ! (Y14 ! Y4 Y1 tg 14 (X 14 X 4 X 1
sistem cu dou ecua ii i dou necunoscute X 4 , Y4 .

(3.26)

Observa ie. Lucr rile (1), (2) i (3) prezint alte modalit i de solu ionare. 3.1.9. Cap t de drum.
X X1 X4 X2 X3 0 Y2 Y4 Y1 Y3 2 4 D D1 3 Y 1

Enun ul problemei. Se cere s se calculeze coordonatele punctului de intersec ie a unei paralele, distan dus la o dat , la o latur

a unui cap t de drum cu cealalt latur .

Fig. 3.18. Cap t de drum

Datele problemei. Se cunosc ( X 1 , Y1 ) , ( X 2 , Y2 ) , ( X 3 , Y3 ) , D. Se precizeaz . D1 P 23 , D1 I 12 ! {4} , distan a dintre dreptele D1 i 23 fiind D.


X 1 X4 4 2
E D

Se cer. ( X 4 , Y4 ) . Solu ie. Dup calcularea orient rilor U 21 ,U 23 se poate calcula:


3 Y

E ! U 23 U 21 (3.27) sin E ! D (3.28) D24

Y4

Fig. 3.19. Calculul coordonatelor cap tului de drum

105

D24 !

D sin E

(3.28)/ (3.29)

( X 24 ! D24 cosU 24 ( Y24 ! D24 sin U 24


unde: U 24 ! U 21

X 4 ! X 2 (X 24 Y 4 ! Y2 (Y24
3.1.10. Frnturi de drum.
X 1 5 2 4 6 D2 3 D1 D1

(3.30)

D2

Y 0

Fig. 3.19. Frntur de drum

Enun ul problemei. Se cere calcularea coordonatelor punctului de intersec ie a dou drumuri ci laturi precizate. Datele problemei. Se cunosc: pentru primul drum se cunosc o latur l imea drumului D1; pentru cel de-al doilea drum se cunosc o latur ( X 2 , Y2 ) , ( X 3 , Y3 ) i l imea drumului D2. Se precizeaz . 12 I 23 ! {2} , D1 P12 , D 2 P 23 , D1 I D 2 ! {6} ,

( X 1 ,Y1 ) , ( X 2 , Y2 )

D1 I 23 ! {4} , D 2 I 12 ! {5} .
106

Se cer. ( X 4 , Y4 ) , ( X 5 , Y5 ) , ( X 6 , Y6 ) Solu ie. Ca n cazul precedent se calculeaz coordonatele cap tului de drum 4 apoi a cap tului de drum 5. Dreptele fiind paralele dou cte dou :

U D1 ! U 46 ! U 21 U D2 ! U 56 ! U 23
i de asemenea

(3.31)

D24 ! D56 D25 ! D46


distan ele D24 i D25 fiind calculate n etapa anterioar coordonatelor punctelor 4 i 5. Apoi:

(3.32) a calculului

( X 46 ! D46 cosU 46 ! D25 cosU 21 ( Y46 ! D46 sin U 46 ! D25 sin U 25 X 6 ! X 4 (X 46 Y 6 ! Y4 (Y46
Observa ii. 3.1.11. Generalizarea capetelor i frnturilor de drum
2 X 1 8 7 3 9 10 D2 4 D2 D1 D1

(3.33)

(3.34)

coordonatele se pot verifica cu rela ii similare lund punctul 5 ca origine.

Y 0

Fig. 3.20. Capete i frnturi de drum, cazul general 107

Enun ul problemei. Se cere s se calculeze coordonatele vrfului, capetelor cunoscute. Datele problemei. Se cunosc: pentru primul drum, orientarea laturilor U12 ! U D1 i l imea D1, ct i dou puncte pe uns dintre laturi prin coordonatele ( X 1 , Y1 ) , i frnturilor de drum a dou drumuri de direc ie i l imi

( X 2 , Y2 ) , respectiv
pentru al doilea drum U 34 ! U D 2 , D2, ( X 3 , Y3 ) , ( X 4 , Y4 )

Observa ie. Cunoscnd orientarea laturei 12 este suficient cunoa terea coordonatelor punctului 1, respectiv 3 pentru latura 34. Se precizeaz .

21 I 43 ! {7} ,

D1 I 34 ! {9} ,

D 2 I 12 ! {8} ,

D1 I D 2 ! {10} .
Se cer. ( X 7 , Y7 ) , ( X 8 , Y8 ) , ( X 9 , Y9 ) , ( X 10 , Y10 ) . Solu ie. Cunoscnd orient rile U12 i U 34

U17 ! U12 U 37 ! U 34 (Y Y Y tg U17 ! tg U12 ! 17 ! 7 1 (X 17 X 7 X 1 U ! tg U ! (Y37 ! Y7 Y3 tg 34 37 (X 37 X 7 X 3

(3.34)

(3.35)

rezult dou ecua ii cu dou necunoscute, ( X 7 , Y7 ) care se pot deduce prin solu ionarea sistemului. Mai departe, problema se poate solu iona ca n cazul anterior.

108

3.1.12. Capete i frnturi de drum impuse Enun ul problemei. S se calculeze elementele unui drum proiectat, de l ime cunoscut a c rui direc ie formeaz cu un drum cunoscut un unghi dat. S se calculeze capetele i frnturile celor dou drumuri.

X 1 D1 3

D1

2 6 4

8 D2

9 D2

Y 0

Fig. 3.22. Impunerea condi iilor de intersec ie a laturilor a dou drumuri

Datele problemei. Se cunosc: - ( X 1 ,Y1 ) , ( X 2 , Y2 ) , D1 eventual prin punctele 3 i 4 pentru primul drum, se d unghiul E i l imea celui de-al doilea drum D2. Se precizeaz . D1 P12 , S 12, D2 ! E , capetele de drum sunt 5 i 6 iar frntura punctul 7. Se cer. coordonatele punctelor 5, 6, 7, eventual coordonatele unor alte puncte pe laturile drumului proiectat 8 i 9, dac se cunosc distan ele D28 i D59. Solu ie. Cititorul are acum cuno tin ele necesare solu ion rii problemei.
109

3.1.13. Deta ri de suprafe e. Considera ii generale. Deta area reprezint ac iunea de mp r ire a unei suprafe e de teren n dou (sau mai multe) suprafe e. Practic, problema este solu ionat prin cunoa terea liniei (liniilor) de deta are, rezolvndu-se urm toarele dou condi ii: 1. Condi ia de pozi ie impus linia de deta are trebuie s treac printr-un punct obligat (sau s 2. Condi ia de suprafa mai mare, S. 3.1.14. Deta area unei suprafe e printr-un punct obligat, care reprezint un vrf al poligonului. Cazul unui triunghi. Se va demonstra c n orice poligon deta area de acest tip se reduce la deta area unui triunghi.
X X2 Sp S 3 1
E

ndeplineasc

o alt

condi ie

impus (paralelism, unghi, distan , propor ionalitate etc.); impus linia de deta are trebuie s poligonal delimiteze o suprafa , Sp, precizat dintr-o suprafa

Enun ul problemei.
2

S se deta eze ntr-un triunghi dat o suprafa proiectat ,Sp, cu o linie ce trece prin unul din vrfurile triunghiului. Datele problemei. Se cunosc:

X3 X4 X1

( X 1 ,Y1 ) , ( X 2 , Y2 ) , ( X 3 , Y3 ) .
Y3 Y

Y1

Y2 Y4

Se precizeaz . Sp suprafa

i faptul c aceast

dreapta care deta eaz

trece prin vrful 2 al

Fig. 3.23. Deta area n triunghi dac punctul obligat este un vrf
al triunghiului

triunghiului, 34 I 123 ! {S p } . Se cer. ( X 4 , Y4 ) .

Solu ie. Se tie c


110

Sp !
i deoarece

1 D12 D14 sin E 2

(3.37)

2 2 D12 ! (X 12 (Y12

(3.38) (3.39)

E ! U13 U 12 g

iar orient rile U12 i U13 rezult din coordonatele punctelor 1, 2, 3 singura necunoscut va rezulta:

D14 !
apoi

2S p D12 sin E

(3.37)/

( X 14 ! D14 cosU14 ( Y14 ! D14 sin U14


unde U14 ! U13 ,

(3.40)

X 4 ! X 1 (X 14 Y 4 ! Y1 (14
Observa ii.

(3.41)

3.1.15. Deta area unei suprafe e date ntr-un poligon printr-un vrf al acestuia. Cazul unui poligon oarecare, varianta interioar . Enun ul problemei. Se cere s se deta eze o suprafa dat , Sp, ntrun poligon oarecare printr-un vrf al acestuia, avnd ca baz latura ce trece prin acel vrf, punctul de deta are aflndu-se pe o latur al turat acesteia. Datele probleme. Se cunosc ( X 1 , Y1 ) ,..., ( X 5 , Y5 ) .

111

Se precizeaz . Sp i faptul c dreapta care deta eaz suprafa a trece prin vrful 1 i formeaz cu latura 15 suprafa a deta at iar punctul de deta are 6 apar ine dreptei 54.

X X1 Sp X2 S X5 X3 X5 X4 5 6 4 Y5 Y6 Y1 Y4 Y 3 2 1

Fig. 3.24. Deta area ntr-un poligon oarecare printr-un vrf al acestuia, varianta interioar

( S156

S154 )

Solu ie. Unind punctul 1 cu punctul 4 se formeaz triunghiul 154, solu ionarea problemei fiind similar cazului precedent.

3.1.16. Deta area unei suprafe e date ntr-un poligon printr-un vrf al acestuia. Cazul unui poligon oarecare, varianta exterioar .

112

X Sp 6 S 5 X7 X4 0 7 4 Y4 Y7 Y 3 1

Fig. 3.25. Deta area ntr-un poligon oarecare printr-un vrf al acestuia, varianta exterioar Enun ul problemei. Se cere s se deta eze o suprafa , Sp, ntr-un poligon oarecare, punctul de deta are aflndu-se pe o latur oarecare a poligonului. Datele problemei. similare cazului precedent. Solu ie. Se scad suprafe ele triunghiurilor 165, 154 din suprafa a Sp, rezolvarea reducndu-se acum la deta area de tip 3.1.17 n poligonul 1234, practic n triunghiul 134. Observa ie. Ariile triunghiurilor 165, 154 se pot calcula prin metoda analitic , din coordonate utiliznd una din rela iile:

1 n S ! X i (Yi 1 Yi 1 ) 2 i !1 S! 1 n Yi ( X i1 X i1 ) 2 i !1

(3.42) (3.43)

3.1.17. Cazuri expeditive de deta are n poligon cu un punct obligat care este vrf al poligonului. Cazul unui triunghi. Enun ul problemei. S se stabileasc pozi ia pe teren a unui
113

punct de deta are ntr-un triunghi


1

format din trei puncte pe teren, deta area f cndu-se printr-un vrf
F

Sp
E

al triunghiului.
S
K

2 4

Datele problemei. Se cunosc: pozi ia n teren a punctelor 1, 2 i 3 f r a se cunoa te coordonatele acestora, se precizeaz suprafe ei Sp. m rimea

Fig. 3.26. Deta area n triunghi, cazul expeditiv

Se precizeaz . Dreapta de deta are trece prin vrful 1 i are cap tul n punctul 4 aflat pe latura 32. Se cere. Distan a D34. Solu ie. Varianta 10 analitic . - se m soar pe teren D12 , D23 , D31 se presupune c

X 3 ! 1000, 000

m,

Y3 ! 1000, 000

m,

U 32 ! 100 g 00c 00cc ntr-un sistem de coordonate simulat


- se calculeaz unghiurile triunghiului cu rela ia derivat din teorema cosinusului:
2 2 2 D31 D32 D12 cosE ! 2 D31 D32

(3.44)

similar unghiurile F cunoa terea acestora).

i K

(pentru cazul n discu ie nefiind necesar

- se calculeaz orientarea laturii 31:

U 31 ! U 32 E
- coordonatele punctului 1 rezult din rela iile:

(3.45)

114

( X 31 ! D31 cosU 31 ( Y31 ! D31 sin U 31 X 1 ! X 3 (X 31 Y 1 ! Y3 (Y31


Similar

(3.46)

(3.47)

( X 32 ! D32 cosU 32 ( Y32 ! D32 sin U 32


dar U 32 ! 100 g 00c 00 cc , sin U 32 ! 0, cosU 32 ! 1 , deci

(3.46)/

( X 32 ! 0 ( Y32 ! D32 X 2 ! X 3 (X 32 Y 2 ! Y3 (Y32

(3.46)//

(3.47)/

De la aceast faz cazul s-a transformat ntr-o problem de tipul 3.1.16. Varianta 20 trigonometric . a) metoda unghiului ntins de laturile triunghiului deta at
1

- se calculeaz cu rela ia (3.44) unghiul E .


Sp
E

S 2 4

- cum

Sp !
(3.48)

1 D13 D34 sin E 2

Fig. 3.27. Deta area n triunghi, cazul expeditiv, solu ia trigonometric

va rezulta singura necunoscut D34. b) metoda liniar - se tie c :

115

D34 S134 S p ! ! D32 S123 S


i rezult direct

(3.49)

D34 !

Sp S

(3.50)

3.1.18. Deta area expeditiv printr-o latur ce trece printrun vrf al unui pologon oarecare
Sp 6 2 S 5 7 4 3 1

Fig. 3.28. Deta area expeditiv printr-o latur ce trece printr-un vrf al unui poligon oarecare Enun ul problemei. Punctele 1 6 aflate pe teren formeaz suprafa suprafa proiectat o

S din care trebuie s se deta eze cu o latur ce trece prin vrf o Sp. S se g seasc pozi ia punctului de deta are pe

perimetrul poligonului. Datele problemei. ini ial se cunoa te doar pozi ia n teren a punctelor ce formeaz poligonul i suprafa a ce trebuie deta at . Se precizeaz . latura de deta are va trece prin vrful 1, suprafa a deta at avnd ca baz latura 16.. Se cere. pozi ia n teren a punctului 7. Solu ie. a) Metoda riguroas .

116

- se construie te un sistem de coordonate conferind unui vrf al poligonului coordonate arbitrare i acordnd o m rime arbitrar orient rii unei laturi

5 ! 1000, 000 m X - de exemplu Y5 ! 1000, 000 m . g c cc U 56 ! 00 00 00


printr-o drumuire planimetric n circuit se determin coordonatele celorlalte vrfuri ale poligonului, cazul se transform astfel ntr-o problem de tip 3.1.17 n func ie de m rimea Sp n raport cu m rimea triunghiului care are ca baz latura 16. b) Metoda trigonometric . Se porne te de la premisa c suprafa a S are o m rime i, deci,
6 1

necunoscut

nu se cunoa te latura pe care se va g si punctul de deta are 7.

L E1 I1
5

E E2 E3

E4
F

H I2 H1
4

K
3

H2

Fig. 3.29. Aplicarea metodei trigonometrice Solu ie. Se m soar laturile poligonului i unghiurile pe care le formeaz aceste laturi cu teodolitul. Dac nu exist posibilitatea m sur rii unghiurilor
117

acestea pot fi determinate (fig. 3.30) m surnd pe cele dou

laturi ce

formeaz unghiul distan e fixe de m rime d, (de exemplu: d ! 10, 000 m) i latura subntins l. Aplicnd teorema sinusului n triunghiul format:
1 d E 6 l 2 Fig. 3.30.larea unui unghi prin m surarea laturilor d

2d 2 l 2 cosE ! 2d 2
(3.51) Se calculeaz apoi lungimea axelor 15, 14, 13 i m rimea unghiurilor E1 ,E 2 ,E 3 ,E 4 , din aproape n aproape. - n 165

2 2 D15 ! D16 D56 2 D16 D56 cosL

(3.52) (3.53)

D56 D D ! 15 sin E1 ! 56 sin L sin E1 sin L D15


rezultnd unghiul E1 .

I1 ! 1800 (L E1 )
n triunghiul 154 avem, acum

(3.54)

I 2 ! I I1
i ci D15 , D54 i I 2 se vor calcula similar E 2 i D14 , apoi H 1 etc. Avnd aceste elemente cu rela ii de tipul:

(3.55)

S156 !

1 D16 D15 sin E1 2

(3.56)

se vor calcula suprafe ele triunghiurilor ce au ca vrf comun vrful de deta are. Dac

Sp

S156 suntem n cazul 3.1.19, iar dac


118

S p " S156 transform m prin sc derea suprafe elor de


triunghiuri complete cuprinse n Sp din acesta.
1

S147 ! S p ( S156 S154 )


(3.56) i r mne de deta at suprafa a S147 n triunghiul 143.

5 7 4

Fig. 3.31. Transformarea deta rii n poligon oarecare n deta are n triunghi

3.1.19. Deta area unei suprafe e ntr-un poligon printr-un punct obligat ce se g se te pe una dintre laturi, cazul unui triunghi
X 1 X1 X4 X5 X2 X3 3 Sp 4 S 2

Enun ul problemei. S se calculeze cap tului coordonatele laturei de

deta are a unei suprafe e Sp


5

proiectat ntr-un triunghi, dac trece latura de deta are printr-un punct

obligat aflat pe o latur a triunghiului. Datele problemei. Se

0 Y3 Y2 Y

Y5

Y1

Y4

cunosc ( X 1 , Y1 ) , ( X 2 , Y2 ) ,

Fig. 3.32. Deta area n triunghi printr-un punct obligat aflat pe o latur a triunghiului
119

( X 3 , Y3 ) D14 .

i ( X 4 , Y4 ) sau

Se precizeaz . Se deta eaz spre vrful 1 suprafa a Sp, prin punctul 4 aflat pe latura 12. Se cer. ( X 5 , Y5 ) punctul de intersec ie a dreptei de deta are cu cealalt latur , 13. Solu ie. Cunoscnd distan a D14 3.1.16. i unghiul E n vrful 1, ct i

m rimea suprafe ei deta ate Sp, solu ia problemei se va ob ine ca n cazul

U12 i U13 se ob in din coordonatele punctelor 1, 2 i 3. E ! U13 U 12 Sp !


de unde (3.57) (3.58)

1 D14 D15 sin E 2 2S p D14 sin E

D15 !

(3.58)/

i apoi coordonatele punctului 5

( X 15 ! D15 cosU15 ! D15 cosU13 ( Y15 ! D15 sin U15 ! D15 sin U13 X 5 ! X 1 (X 15 Y 5 ! Y1 (Y15
laturi,cazul unui poligon oarecare Enun ul problemei.

(3.59)

(3.60)

3.1.22. Deta area unei suprafe e printr-un punct aflat pe una din ntr-un S se Sp

poligon oarecare de suprafa cere s se deta eze o suprafa laturi.


120

prinytr-un punct aflat pe una din

7 5 Sp S

Datele problemei. Se cunosc coordonatele X i Y ale punctelor 1 5, respectiv 6.


2

Se precizeaz . avnd ca baz latura 64 se cere s se deta eze suprafa a Sp. Se cer. ( X 7 , Y7 ) .

6 3 Fig. 3.33. Cazul unui poligon oarecare

Solu ie. Problema poate fi redus la o deta are n triunghi dac se ob ine:

S 657 ! S p S 456

(3.61)

suprafa a S 456 calculndu-se analitic cu rela iile (3.42), (3.43). Acum trebuie deta at suprafa a S 657 , prin vrful 6 n triunghiul 561, cazul 3.1.16. Observa ie. Solu ionarea deta rilor expeditive de acest tip devine previzionat avnd la dispozi ie celelalte exemple. 3.1.20 Deta area unei suprafe e printr-un punct obligat aflat n afara suprafe ei de deta at, cazul unui triunghi
X X4 X1 3 X3 X5 X6 X2 0 Y3 1

Enun ul problemei. Se cere


4

s se deta eze ntr-o suprafa poligonal S situat o suprafa n afara proiectat Sp, printr-un punct

S 6

5 2 Y1 Y6 Y5 Y2 Y4 Y

obligat

suprafe ei S. Datele problemei. Se cunosc coordonatele poligonului, n col urilor acest caz

Fig. 3.34. Punctul obligat nafara suprafe ei de deta at, cazul unui triunghi 121

triunghi i coordonatele unui

punct exterior prin care trece dreapta cu care se face deta area suprafe ei Sp. Se precizeaz . direc ia spre care se face deta area. Se observ c de la punctul 4 se poate deta a o suprafa de m rimea Sp att spre vrful 3 ct i spre vrful 2. Se cer. coordonatele punctelor 5 i 6 care delimiteaz cu vrful 2 suprafa a Sp. Solu ie. Problema prezint un grad de complexitate mai ridicat dect problemele anterioare, se analizeaz trei posibilit i de solu ionare, cititorul avnd la dispozi ie s aleag acea metod pe care o consider mai potrivit cazului pe care l treteaz . Metoda 10. Cu ajutorul rela iilor de suprafa de tip:

S!

1 ab sin C 2

(3.62)

se pot scrie referitor la ariile triunghiurilor formate:

1 S p ! D25 D26 sin E 2 ! 1 D D sin F S 254 24 25 2 1 S 264 ! D24 D26 sin K 2 S p ! S264 S 254

(1) (2) (3) (4)


(3.63)

122

X 4 1

S 6

5
K F E

5
y x
F E K

2 Y

2 Y

Fig. 3.35. Punctul exterior, alegerea i codificarea necunoscutelor

nlocuind n rela iile (1) (4), grupa (3.63) distan ele cu a, b, c , ob inem:

1 S p ! x y sin E 2 ! 1 ( a x sin K a y sin F ) S p 2


ultima rela ie ob inndu-se prin utilizarea rela iilor (2) (4).

(3.64)

S-a ob inut un sistem de dou ecua ii cu dou necunoscute, x i y, n fapt, laturile triunghiului deta at. Din prima rela ie:

x!

2 Sp y sin E

(3.65)

nlocuind necunoscuta x n cea de-a doua ecua ie ob inem:

2 Sp 1 Sp ! a sin K a y sin F 2 y sin E

(3.66)

2 y sin E S p ! 2aS p sin K ay 2 sin E sin F (3.66)/ a sin E sin F y 2 2 S p sin E y 2 aS p sin K ! 0
(3.66)//
123

sau

y2 
de unde rela iile:

2S p sin E a sin F

y

2 S p sin K sin E sin F

!0

(3.66)///

2 S p sin K 4 Sp sin E sin F y1 ! 1 1 2 a sin F 2S p a sin F


va fi negativ.

(3.67)

respectiv varianta cu () care nu are sens deoarece termenul din parantez

2S p sin K 8 S 1 sin E sin F y1 ! p 1 1 4S p a sin F 2 a sin 2 F y1 ! Sp 1 a sin F

(3.67)/

2a 2 sin F sin K 1 1 S p sin E

(3.67)//

rela ie care d m rimea segmentului D25 , din rela ia (3.65) rezultnd x, adic segmentul D26 . n func ie de m rimile ini iale rela iile vor fi:

S 1 2 D24 sin F sin K 25 ! p D 1 1 D24 sin F S p sin E 2 Sp D26 ! D25 sin E


Coordonatele punctelor de deta are ob inndu-se cu rela iile:

(3.68)

( X 25 ! D25 cosU 25 ! D25 cosU 21 ( Y25 ! D25 sin U 25 ! D25 sin U 21


124

(3.69)

X 5 ! X 2 (X 25 Y 5 ! Y2 (Y25
respectiv

(3.70)

( X 26 ! D26 cosU 26 ! D26 cosU 23 ( Y26 ! D26 sin U 26 ! D26 sin U 23 X 6 ! X 2 (X 26 Y 6 ! Y2 (Y26
Pentru un punct k situat pe un segment se poate scrie:

(3.71)

(3.72)

Metoda 20, prin utilizarea rela iilor de punct de pe segment.

Dik X k X i Yk Yi ! ! Dij X j X i Y j Yi
notnd raportul

(3.73)

Dik cu a: Dij a( X j X i ) ! X k X i
de unde
X j Xi

Dij

X k ! X i a( X j X i )
respectiv

Dik i AY Y k i
Yj Yi

Xk Xi

Yk ! Yi a (Y j Yi ) .

0 Fig. 3.35. Coordonatele punctului pe segment

125

adaptnd aceste rela ii la triunghiul 123:

X 5 ! X 2 a1 ( X 1 X 2 ) (3.74) Y5 ! Y2 a1 (Y1 Y2 ) X 6 ! X 2 a2 ( X 3 X 2 ) (3.75) Y 6 ! Y2 a2 (Y3 Y2 ) a1 ! D25 D , a2 ! 26 fiind necunoscute. D21 D23


Not m suprafe ele cunoscute (formate din puncte cu coordonate cunoscute):

S123 ! S1 S 421 ! S 2 S 423 ! S 3


n triunghiul 421 se poate scrie:

a1 !
iar n triunghiul 423:

D25 S 452 ! , S 452 ! a1S 2 D21 S2 D26 S 462 ! , S462 ! a2 S3 D23 S3 D25 S 235 ! D21 S1 S D26 ! p D23 S 235

(3.76)

a2 !
iar n triunghiul 123:

(3.77)

a1 !
respectiv, n triunghiul 235:

(3.78)

a2 !

(3.79) (3.78)/

S 235 ! S1 a1

126

S 235 !

Sp a2 Sp a2

(3.79)/

S1 a1 !
de unde

(3.80)

S p ! S1 a1 a2
Sc znd rela iile (3.77) i (3.76) rezult chiar suprafa a S p :

(3.80)/

S p ! S 462 S 452 ! a1S 2 a 2S 3


Egalnd (3.81) cu (3.80)/, avem:

(3.81)

S1 a1 a2 ! a1 S 2 a2 S3

(3.82)

de unde, similar cazului precedent putem scoate necunoscuta a1 n func ie de

a2 i nlocuind-o n (3.80)/ ob inem a2 , respectiv scoate necunoscuta a2


func ie de a1 i nlocuind-o n (2.80)/ ob inem a1 . Cu prima parte a rela iilor (3.78), (3.79) rezultnd:

D25 ! a1 D21 D26 ! a2 D23


punctelor de deta are 5 i 6. Metoda 30, prin intersec ie nainte.

(3.78)// (3.79)//

respectiv rela iile (3.69), (3.70), (3.71), (3.72) rezultnd coordonatele

Intersectnd dreptele 46 cu 12 se ob ine punctul 5, iar intersec ia dreptelor 46 cu 13 d punctul 6. Dar, de i cunoa tem coordonatele punctelor 1, 2, 3, 4 i implicit orient rile laturilor 12 i 13 nu cunoa tem orientarea laturei de deta are 46. Notnd cu I unghiul: I ! U 43 U 46 , deci:

U 46 ! U 43 I

(3.80)

127

1 7 a [ 5 F 6 Sp 2 0 I

F ! U 32 U 34 [ ! U12 U 34
rezulta prin

(3.81)

Coordonatele punctului 7 vor intersec ia dreptelor 12 cu 34

tg U12 ! tg U 34 !

(Y17 Y Y ! 7 1 (X 17 X 7 X 1 Y Y (Y37 ! 7 3 (X 37 X 7 X 3

Y Fig. 3.36 Aplicarea intersec iei nainte

(3.82)

( X 7 X 1 ) tg U12 ! Y7 Y1 ( X 7 X 3 ) tg U 34 ! Y7 Y3

(3.82)/

( X 7 X 1 ) tgU12 ( X 7 X 3 ) tg U 34 ! Y3 Y1 X 7 (tg U12 tg U 34 ) ! Y3 Y1 X 1 tg U12 X 3 tg U 34 X7 ! Y3 Y1 X 1 tg U12 X 3 tg U34 tg U12 tg U 34


(3.83)

iar Y7 va rezulta prin nlocuirea lui X 7 n una din ecua iile (3.82)/. Notnd cu s ! S3657 o s calcul m:

s ! S 436 S 475 ! S 237 S p


n cazul cunoa terii unei laturi suprafe ei se poate face cu rela ia:

(3.84)

i a unghiurilor unui triunghi calculul

S ABC !

1 2 sin B sin C a 2 sin A


128

(3.85)

Cum A ! 1800 ( B C ) , sin A ! sin( B C ) , rela ia devenind

S ABC !
(3.85)/

1 2 sin B sin C 1 2 1 a ! a 2 sin( B C ) 2 ctg B ctg C

aplicnd rela ia (3.85)/ n triunghiurile 436 i 475 i notnd D43 ! a b , unde a ! D47 , b ! D37 rezult :

2S 436
(3.86)

1 (a b) 2 ! ( D43 ) ! ctg I ctg F ctg I ctg F


2

2S 475
(3.87) Aplicnd (3.84)

1 a2 ! ( D47 ) ! ctg I ctg [ ctg I ctg [


2

( a b) 2 a2 !s ctg I ctg F ctg I ctg [


i aducnd la acela i numitor rezult

(ctg I ctg [ )(a b)2 (ctg I ctg F )a 2 ! (ctg I ctg [ )(ctg I ctg F )s 2
singura necunoscut este [ .

[( a b) 2 a 2 ] ctg I ctg [ ( a b)2 ctg F a2 ! (ctg I )2 s2 ctg I ctg F s2  ctg [ ctg I s 2 ctg [ ctg F s 2 s 2 (ctg I )2 [ctg F s 2 ctg[ s 2 a 2 (a b )2 ]ctg I ctg [ ctg F s 2  ctg [ (a b) 2 ctg F a 2 ! 0
ecua ie de forma

129

A(ctg I )2 B ctg I C ! 0
(3.88) u or de solu ionat. n continuare cu rela ia (3.80) se calculeaz

U 46

i cunoscnd

orient rile 46, 12 respectiv 13, prin intersec ia acestora rezult coordonatele punctelor 5, respectiv 6.

3.1.21. Deta area unei suprafe e printr-un punct obligat aflat n afara suprafe ei de deta at ntr-un patrulater oarecare
X 1 6 8 4 Sp 2 I 5

Enun ul datele

problemei, problemei

i sunt

similare cazului anterior, forma suprafe ei n care se opereaz deta area fiind un patrulater oarecare.

7 S1 Se observ c solu ionarea se ridic la cazul triunghiului, calculnd 3 S2 mai nti coordonatele punctului 8 prin intersectarea dreptelor 12 cu 53. Se

observ apoi c : 0

Fig. 3.37. Deta area prin punct obligat exterior ntr-un patrulater oarecare

S p ! S1 S2

(3.89) solu ionarea n continuare axndu-se pe aflarea orient rii dreptei 57, dedus din rela ia:

U 57 ! U 53 I
(3.90)
130

unghiul I deducndu-se ca n cazul anterior, metoda 30. Observa ii. 10. Se pot aplica i primele dou metode. 20. n cazul unui patrulater regulat solu ia problemei poate fi abordat prin cazul general cu particulariz rile efectuate (unghiuri, laturi egale) 30. n cazul unui poligon cu mai mult de patru laturi problema se rezolv izolnd patrulaterul n care se face deta area. 40. n cazul unei suprafe e cu contur sinuos aceasta poate fi ini ial generalizat transformnd-o n poligon. 3.1.22. Deta area unei suprafe e proiectate ntr-un patrulater oarecare printr-o dreapt oarecare. Deducerea rela iei generale de deta are
X 2

Enun ul problemei. Se cere s se deta eze o proiectat patrulater Sp, de oarecare


6 3

S
1

suprafa ntr-un

cu o dreapt
5 Sp

suprafa cunoscut . Observa ie. Astfel solu ii, suprafa a s con in i enun at problema are o infinitate chiar dac faptul deta at c de se specific

4 0 Y Fig. 3.38. Deta area unei suprafe e ntr-un patrulater oarecare printr-o dreapt oarecare

integral latura 34 par ial laturile 14 i 23.

Astfel se poate deta a Sp cu o latur paralel la latura lung 43 (cazul cel mai frecvant) sau printr-o dreapt oarecare, cu orientarea diferit de cea a
131

dreptei 43. Cu toate acestea se poate deduce o rela ie general a deta rii pornind de la punctele 5 i 6 aflate pe segmentele 14, respectiv 23.

X 5 ! X 4 a1 ( X 1 X 4 ) Y 5 ! X 4 a1 (Y1 Y4 ) X 6 ! X 3 a1 ( X 2 X 3 ) Y 6 ! X 3 a1 (Y2 Y3 )
unde

(3.91)

(3.92)

a1 ! a2 !

D15 S345 S 456 ! ! D12 S134 S146 D26 S346 S136 ! ! D23 S 234 S123

(3.93)

(3.94)

Prelucrnd rela iile similare cazului 3.1.23 metoda a 20 a , a punctului pe segment se ob ine o expresie de forma:

S p ! a1 A a2 B a1 a2 C
unde

(3.95)

A ! S134 , B ! S 234 , C ! S1342


avnd ca necunoscute pe a1 i a2 , n fapt D15 respectiv D26 . Rela ia (3.95) poate fi particulasrizat pentru fiecare caz n parete. 3.1.23.a1. Deta ri propor ionale ntr-un patrulater oarecare. Enun ul problemei. ntr-un patrulater oarecare se cere s se deta eze o suprafa proiectat Sp respectnd propor ionalitatea laturilor cu cea a laturilor figurii ini iale de suprafa . Solu ie. n acest caz: a1 ! a2 ! a i rela ia (3.95) devine:

S p ! a( A B ) a 2 S Sa 2 ( A B )a S p ! 0 : S

(3.95)/

132

a2 

Sp AB a !0 S S

(3.95)//

unde A ! S134 , B ! S 234 , rezultnd m rimea lui a i implicit a segmentelor

D15 i D26 .
3.1.24. a2. Deta ri de propor ionalitate ntr-un poligon oarecare Rezolvarea se reduce la deta area propor ional ntr-un patrulater oarecare (vezi (2)), descompunnd poligonul n patrulater. 3.1.25. a1. Deta ri paralele ntr-un patrulater oarecare Enun ul probleme. ntr-un patrulater oarecare se cere s se deta eze o suprafa proiectat Sp printr-o latur de deta are paralel cu una dintre laturile figurii ini iale de suprafa S. Solu ie. n acest caz

X 1

particularizarea este:

a1 A ! a2 B
5 Sp 4 3 0 S 6

(3.96) deoarece:

S543 ! S 463 ,
ecua ia general Y

S p ! a1 A a2 B a1a2C
(3.95) va deveni, nlocuind pe

Fig. 3.39. Deta are paralel ntrun patrulater oarecare

a1 ! a2

B A

S p ! a2

B B A a2 B a2 a2 C A A
133

(3.97)

S p ! 2 B a2 

BC 2 a2 A

(3.97)/ (3.97)// (3.97)///

BC BC 2 a2 2 Ba2 S p ! 0 : A A
2 a2 

Sp A 2A a2 !0 C BC

cu solu ia

a2 !
iar nlocuind a2 ! a1

Sp A B 1 s 1 C BC

(3.98)

A n ecua ia general (3.95) ob inem a1 . Cu a1 i a2 B

se calculeaz D15 i D26 i apoi cu rela ii de tipul (3.69), (3.70) se ob in coordonatele punctelor 5 i 6. 3.1.26. a2. Deta ri n trapez. n acest caz:
X 1 2 5 Sp 4 3 0 6

A ! B,
adic

S134 ! S 234 , a1 ! a2 ! a , adic D15 D26 ! D12 D23


Y Ecua ia devine: (3.99) general (3.95)

Fig. 3.40. Deta are paralel n trapez

Sp ! a A a A a a C
134

Ca 2 2 A a S p ! 0 : C a2 2
cu solu ia:

(3.99)/ (3.99)///

S A a p ! 0 C C

a!

S pC A 1 s 1 2 C A

(3.100)

Observa ie. Rela ia general (3.95) se poate particulariza i pentru triunghi unde A ! 0, B ! 0, C ! S123 , a1 ! a2 ! a ecua ia (3.95) devenind

S p ! a 2 S123 sau a! Sp S
(3.101)

pentru deta area de la vrf spre baz , sau

A ! S123 ! B , C ! S123 ,

a1 ! a2 ! a S p ! 2aS123 a 2 S123 S123 a 2 2S123 a S p ! 0 : S123 a 2 2a Sp S123 !0


(3.102)

a !1s 1

Sp S123

(3.103)

pentru deta area de la baz spre vrf.

135

3.1.28. Deta ri paralele n triunghi. a1 Deta area de la vrf la baz


1

Enun ul Cunoscndu-se vrfurilor


F F 4

problemei. coordonatele triunghi sau i lungimea cu baza o unui

E K Sp 5 K 3 Fig. 3.41. Deta ri paralele n triunghi a1 Deta ri de la vrf spre baz 2

pozi ia vrfurilor o latur suprafa paralel

laturilor se cere s se deta eze cu proiectat , Sp, de la se

vrf spre baz . Datele problemei. 1. Dac se cunosc: cunosc coordonatele vrfurilor,

( X 1 , Y1 ), ( X 2 , Y2 ), ( X 3 , Y3 ) , S p .
Se precizeaz . S p ! S145 , 45 P 23 . Se cer. ( X 4 , Y4 ), ( X 5 ,Y5 ) . Solu ie. Not m elementele triunghiului deta at cu laturile:

D15 , D14 , D45 compus din D46 i D65 , n l imea D16 , unghiurile E , F , K .
Calcul m n 145 :

ctg F ! ctg K !
Dar

D46 D46 ! D16 ctg F D16 D65 D65 ! D16 ctg K D16

(3.103)

(3.104)

D45 ! D46 D65 ! D16 (ctg F ctg K )

(3.105)

136

1 E 5 K K Sp 6 F 2 0 Fig. 3.42. Deta area paralel n triunghi rezolvarea analitic Y F 4

D16 !

D45 (3.105)/ ctg F ctg K 1 D45 D16 (3.106) 2


(3.105)/ n

dar

Sp !

nlocuind

(3.106) ob inem

2 D45 1 (3.107) Sp ! 2 ctg F ctg K

de unde

D45 ! 2S p (ctg F ctg K


i

(3.108)

D15 !

2S p (ctg F ctg K ) ctg F ctg K

2S p ctg F ctg K

(3.109)

iar laturile de deta are vor fi:

sin F ! sin K !

2 S p sin F D16 D D14 ! 16 ! sin F D14 ctg F ctg K 2S p sin K D15 D D15 ! 16 ! sin K D14 ctg F ctg K

(3.110)

(3.111)

a2 Deta ri de la baz spre vrf. Se observ c D14 , D15 , D16 i D45 se pot calcula ca n cazul precedent, utiliznd suprafa a triunghiului complementar ariei deta ate 145.

137

Cum laturile D12 , D13 , D23 le cunoa tem din coordonate sau din m surare, vor rezulta
X E 5 K F 6 3 KK F 7 0 Fig. 3.43. Deta ri paralele n triunghi a2 Deta ri de la baz spre vrf 2 Y 4 1

D24 ! D12 D14


(3.112)

D35 ! D13 D15


(3.113)

S!

D23 D17 2

(3.114)

D45 ! 2( S S p )(ctg F ctg K ) 2S D23

D17 !

(3.114)/

D67 ! D17 D16


(3.115) Observa ie. calculate elementele de deta are ob inerea coordonatelor punctelor de deta are se face prin rela ii de tipul (3.69), (3.70). 20. n solu ionarea problemelor 3.1.24 3.1.28 nu s-au folosit coordonatele punctelor ci numai laturi, unghiuri i suprafe e rezultate din coordonate sau din m surare (cazul expeditiv). 30. n cazul deta rilor n serie, de la vrf spre baz sau de la baz spre vrf se pot utiliza rela iile generale: a) de la vrf spre baz : 10. Odat

138

1 E 5 j k K 3 l F 2 4 i

D1i !

2 S pi sin F ctg F ctg K 2 S pi sin K ctg F ctg K

(3.116)

D1 j !

Fig. 3.41. Deta are paralel n triunghi de la vrf spre baz , n serie

(3.117)

Dij ! 2 S pi (ctg F ctg K )


(3.118)

D1k !

2 S pi ctg F ctg K
este

(3.119) b) de la baz spre vrf (caz n care suprafa a deta at

S p ! S 2ij 3 ) D2i ! D12 D1i ! D12 


(3.120)

2( S S pi )sin F ctg F ctg K

D3 j ! D13 D1 j !
(3.121)

2( S S pi )sin K ctg F ctg K

Dij ! 2( S S pi )(ctg F ctg K )


(3.122)

Dlk ! D17 D16 !


(3.123)
139

2 S pi 2S D23 ctg F ctg K

3.1.29. Deta ri perpendiculare. a) Deta ari perpendiculare n triunghi


X 1 E 4 D

Enun ul problemei. ntr-un poligon oarecare ale c rui vrfuri au coordonatele cunoscute (sau elementele, unghiuri, distan e date), de
Sp F 5 Y 2

S K 3 0

suprafa ca

cunoscut se cere printr-o se dreapt deta eze o

perpendicular la una dintre laturi s suprafa proiectat , Sp. Datele problemei. Problema porne te de la stabilirea (din coordonate m surare) a sau prin

Fig. 3.45. Deta ri perpendiculare n triunghi

elementelor (unghiuri, distan e) ale suprafe ei ini iale, cea n care se opereaz deta area. n cazul triunghiului Se cunosc. D12 , D13 , D23 ,E , F , K , S .

123 ! {4,5}, S245 ! S p Se precizeaz . D B 23, D I V


Se cer. D24 , D25 , D45 elementele deta rii i dac se cunosc

coordonatele vrfurilor triunghiului ini ial, implicit

X 2 , Y2 , se cer

( X 4 ,Y4 ), ( X 5 ,Y5 ) calculabile cu rela ii de tip (3.69), (3.70).


Solu ie. n triunghiul 245 avem:

140

Sp !
(3.124)

D25 D45 2 D25 , D25 ! D45 ctg F D45

ctg F !
(3.125)

Sp !
(3.126)

2 D45 ctg F 2

D45 !
(3.127)

2S p ctg F

D25 !
(3.128)

2S p ctg F

ctg F ! 2 S p ctg F

2S p ctg F D D sin F ! 45 D24 ! 45 ! ! sin F sin F D24


(3.129) n cazul trapezului
D X 4 H Sp K 6 3 0 Fig. 3.46. Deta are perpendicular n trapez 141 Y 7 F 2 5 1 E

2 S p sin F cos F sin 2 F

2S p sin F cos F

Dreapta de deta are D perpendicular pe latura 23 a trapezului, delimiteaz latura 12 o cu suprafa din i

deta at , Sp. Se observ c aceasta este format suprafa a cunoscut

S127

din

suprafa a

dreptunghiular S1765 . Din suprafa a S a trapezului s-a cobort perpendiculara 17 pe baza 23. Se determin D17 , iar

D27 ! D17 ctg F


(3.130)

1 S1765 ! S p S127 ! S p D17 D27 2


(3.131) Dar

D1765 ! D17 D67


(3.132) i egalnd ultimele dou rela ii

1 D17 D67 ! S p D17 D27 2


(3.132)

1 S p D17 D27 2 D67 ! D17


(3.133) iar

D15 ! D67
(3.134)

142

c) n cazul unui patrulater oarecare Problema se poate solu iona n dou etape. D
X 4 H F K 6 3 0 Fig. 3.47. Deta are perpendicular ntr-un patrulater oarecare Y 7 2 5 1 E

Etapa 10 Stabilirea pozi iei dreptei de deta are. Se calculeaz coordonatele din punctului 7 ca picior al perpendicularei dus sau punctul 1 pe dreapta 23,

sin F !
(3.134)

D17 D17 ! D12 sin F D12

cos F !
(3.135)

D27 D27 ! D12 cos F D12

S127 !
(3.136) Se compar S p cu S127 : dac S p dac

2 D17 D12 D12 sin F cos F ! 2 2

S127 deta area se face n triunghiul 127;

S p " S127 deta area se transform n deta area paralel n

patrulaterul oarecare 1734 a suprafe ei S p S127 , deoarece

56 P17
143

3.1.30. Deta ri de suprafe e n arii cu grad de acoperire


X

neomogen
7 H 12 \ Sp1 K I d
/

8 E

Enun ul Suprafa a opereaz str b tut n

problemei. care o se zon deta area este de

4 S

Sd2 c L/ Sd1 l 6 5 I Sp2 F b 13 2 Y Fig. 3.48. Deta area complex 11 l 10 L a 9 Q

(canal de iriga ii, cale de comunica ie, zon reziden ial destina ie, suprafa afectat deta are. platform , zon i fi etc.) a c rei pozi ie nu poate protejat ,

prin opera iuni Se cere ca

cadastrale, deci nici prin printr-o latur de condi ie impus (punctul 9 sau 12 de pozi ie dat dreapta de deta are paralel sau perpendicular la o latur a suprafe ei n care se face deta area) s se delimiteze, innd cont de aria protejat S d 1 o suprafa baz o latur a patrulaterului ini ial. Datele problemei. pentru un caz de condi ii precizate: Se cunosc: coordonatele punctelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, S , S d aria protejat , de exemplu, zona alocat unui canal hidrotehnic, S p suprafa a deta at . Se precizeaz . Dreapta de deta are este 9.12 , iar 9.12 P23 .
144

S p avnd ca baz ca

Se cer. coordonatele punctelor de deta are 9, 10, 11, 12. Solu ie. Not m unghiurile patrulaterului ini ial i ale suprafe elor deta ate i coborm perpendiculara 9.13 pe latura 23, care reprezint n l imea celor dou trapeze care prin nsumarea ariilor lor formeaz Condi ia este deci:

Sp .

S925.10 ! S p1, S 3.12.10.6 ! S p 2 , S p ! S p 1 S p 2


(3.137) Not m, pentru simplificare:

D9.10 ! a, D25 ! b, D11.12 ! c, D36 ! d ,

D9.13 ! h , D56 ! l . S p1 !
(3.138)

(a b) h 2 (c d ) h 2

S p2 !
(3.139)

1 1 S p ! S p1 S p 2 ! (a b c d ) h ! [(b d ) ( a c)]h 2 2
(3.140) Deta area lui S p1 n patrulaterul 1258 poate fi abordat ca o deta are n triunghi (vrful triunghiului fiind intersec ia dreptelor 21 cu 58) de la baz spre vrf i, atunci:

a ! b 2 2 S p1 (ctg F ctg I )
(3.141) respectiv

d ! c 2 2 S p 2 (ctg \ ctgL / )
(3.142)
145

a ! b 2 ( a b) h (ctg F ctg I )
(3.141)/

d ! c 2 ( c d ) h (ctg \ ctgL / )
(3.142)/ unde

(a b) h (c d ) h ! 2 S p
(3.143)

a 2 ! b 2 ( a b) h (ctg F ctg I )
(3.141)//

d 2 ! c 2 ( c d ) h (ctg \ ctgL / )
(3.142)//

b 2 a 2 ! ( a b) h (ctg F ctg I )
(3.141)///

c 2 d 2 ! (c d ) h (ctg \ ctgL / )
(3.142)///

b a ! h (ctg F ctg I ), a ! b h(ctg F ctg I )


(3.141)IV

c d ! h (ctg \ ctgL / ), c ! d h (ctg \ ctgL / )


(3.142)IV iar (3.143) va fi

2S p ! h (a d b c )
(3.143)/ Adunnd rela iile (3.141)IV i (3.142)IV ob inem:

a c ! b d h(ctg F ctg I ctg \ ctg L / )


(3.144)
146

nlocuim (3.144) n (3.143)/:

2S p ! h[b d b d h(ctg F ctg I ctg \ ctg L / )]


(3.145)

h 2 (ctg F ctg I ctg \ ctg L / ) 2(b d ) h 2 S p ! 0


(3.145)/ Not m A ! ctg F ctg I ctg \ ctg L / , deoarece este un parametru cunoscut, toate unghiurile fiind cunoscute.

Ah 2 2(b d ) h 2 S p ! 0
(3.145)//

h!
(3.146) i considernd c

b d s (b d ) 2 2 S p A A

b d ! D23 l se poate deduce h , dar din (3.144),

Ah ! (b d ) ( a c) , deci: (b d ) (a c) ! b d s (b d ) 2 2 S p A
(3.147)

a c ! (b d ) 2 2 S p A
(3.147)/ dar:

b d ! D23 l
(3.148) deci:

a c ! ( D23 l ) 2 2S p A
(3.149)
147

Cu h cunoscut se poate determina pozi ia punctului 9:

sin F !
(3.150)

h h D29 ! D29 sin F


prin punctul obligat 9 n

n continuare prin deta area paralel proceda n trapezul 3.6.11.12.

patrulaterul 1258 se poate stabili pozi ia punctului 10 i similar se poate Observa ie. n figura 3.49 simplificndu-se rela iile, observ m c :
X 7 Sr2 12 F Sp1 E 3 b H l 6 5 d G Sd1 h B Sp2 a 11 8 1

Sd2 l 10 C

Sr1 c 9 D h A 13 2 Y

0 Fig. 3.49. Deta area complex o alt abordare a solu iei

S p1 !
(3.151)

(a c ) h 2 (b d ) h 2

S p2 !
(3.152)

148

h S p ! S p1 S p 2 ! [(a b ) (c d )] 2
(3.153) Not m D23 ! D1 , D9.10 ! D2 i ob inem:

Sp !
(3.153)/ Din figura 3.150 avem:

h ( D1 D2 2l ) 2

12 F

d G

11

10 C

c D h

E 3 12/

H b 6

h 11/ 5

h B 10/ a

A 9/ 2

Fig. 3.50. Deducerea laturilor necunoscute n trapez

c ! a h (cos A cos B )
(3.154)

d ! b h cos E h cos(1800 H )
(3.155)

D2 ! c d l ! a b h (cos A cos B cos E cos H ) ! ! a b h (cos A cos B cos E cos H ) l ! D1 hK


(3.156) unde am notat

K ! cos A cos B cos E cos H


(3.157)
149

Sp !
(3.153)//

h ( D1 D1 h K 2l ) 2

2S p ! h (h 2 D1 2l )
(3.153)IV

h 2 2( D1 l ) h 2 S p ! 0 : 2( D1 l ) 2S p

(3.153)V

(3.155)

ecua ie din care reie ind n l imea h problema este rezolva

( X 11 X 4 ) tg U 2.3 ! Y11 Y4 Y4 Y1 X 1 tg U1.2 X 4 tg U 2.3 tg U1.2 tg U 2.3

X 11 !

D24 ! D56 D25 ! D46


3.1.31. Deta area n triunghi n trei p r i egale prin drepte paralele la toate cele trei laturi Forma triunghiular a unei suprafe e de teren dezavantajeaz sau utilizabil n scop imobiliar, fiind posesorul fiind greu exploatabil

necesar deci transformarea, prin opera ii al cadastrului tehnic n forme patrulatere. Una dintre posibilit i este deta area n trei p r i prin drepte paralele la cele trei laturi ale triunghiului.
150

h2 

h 

!0

1 3/ G 6 2 4 1/

5 2/

3 0

Datele problemei. Se cunosc:

Fig. 3.51. Deta area n triunghi n trei p r i egale prin drepte paralele la toate cele trei laturi Se precizeaz : G 4 P13 ,

( X 1 , Y1 ), ( X 2 , Y2 ) , ( X 3 , Y3 ) .

G 5 P12 , G 6 P23 , SG 624 ! SG 435 ! SG 516 ! S123 3


Se cer:

( X 4 ,Y4 ), ( X 5 ,Y5 ) , ( X 6 ,Y6 )


Solu ie. Se cunoa te din geometrie c punctul G de intersec ie a medianelor unui triunghi oarecare se g se te (de-a lungul fiec rei mediane) la o treime de baz i dou treimi de vrf. Se deduce apoi:

X1 X 2 X 3 3 Y Y Y YG ! 1 2 3 3 XG !
(3.156)

151

similar prin ducerea unor paralele G 4, G5, G 6 la laturile triunghiului propor ionalitatea se va p stra, deci:

2 X 3 X1 2Y Y , Y5 ! 3 1 3 3 2 X1 X 2 2Y Y X6 ! , Y6 ! 1 2 3 3 2X2 X3 2Y Y , Y4 ! 2 3 X4 ! 3 3 X5 !
(3.157) 3.1.32. O generalizare a problemei 3.1.31. Propunem solu ionare
X 4 Sp1 Sp3 5/ 3 0 Fig. 3.52. Problema mp r iri triunghiului n trei p r i egale 6 P Sp2 4/ 6/ 5 2 1

spre urm toarea problemei.

problem . Enun ul ntr-un triunghi oarecare se cere deta area n trei p r i

S p1 , S p 2 ,
la
Y

S p 3 , de m rimi
trei laturi ale

precizate cu dreptele paralele cele triunghiului. Datele problemei. Se cunosc: ( X 1 , Y1 ), ( X 2 , Y2 ) ,

( X 3 , Y3 ) , S p1 , S p 2 , S p 3 ,

S
i !1

pi

! S123 ! S

Se precizeaz : 44 / P12, 55 / P 23, 66 / P 13 .

152

Se cer: ( X 4 , Y4 ), ( X 5 ,Y5 ) , ( X 6 , Y6 ) , ( X 4 / , Y4 / ), ( X 5 / ,Y5 / ) , ( X 6/ , Y6/ ) ,

( X p , Yp )
Observa ie. n primul rnd se va studia unicitatea solu iei. Dac exist mai multe solu ii se va alege solu ia considerat cea mai bun .

3.1.33. O generalizare a problemei 3.1.32, supus spre analiz rezolvare X


1

Datele problemei. Se cunosc: ( X 1 , Y1 ), ( X 2 , Y2 ) ,


2/ Sp1 V Sp3 3 0 1/ Sp2 2 3/

( X 3 , Y3 ) , S p1 , S p 2 , S p 3 ,

S
i !1

pi

! S123 ! S

Se precizeaz : S p1 ! SV 2 /13/ ,
3/ 21/

Fig. 3.53. Deta are n triunghi prin drepte concurente pornite din vrfurile triunghiului Indica ie. Fiind concurente cele trei drepte ndeplinesc rela ia Teoremei lui Ceva.

Se

cer:

coordonatele

punctelor 1/ , 2/ ,3/ i V .

3.1.34. O alt generalizare privind mp r irea unui triunghi n trei p r i de m rimi cunoscute Datele Elementele problemei. cunoscute

similar celor din 3.1.33.

153

S p2 ! S

, S p3 ! S

1/32 /

1 4 Sp1 9 T 5 6 2

Se

precizeaz :

45 B 23 ,

67 B 13 67, 89 B 12 ,

45 I 67 I 89 ! {T } S p1 ! ST 719 , S p 2 ! ST 925 , S p 3 ! ST 537


Se
Y

3 0

cer:

coordonatele

punctelor 5, 7, 9, T, eventual 4, 6, 8. Observa ie. 3.1.34 nu au Problemele

Fig. 3.54. Deta are n triunghi cu drepte perpendiculare pe laturile triunghiului

propuse la punctele 3.1.31

neap rat o latur aplicativ , acestea au rolul de a dezvolta abilitatea cititorului n a utiliza mijloace matematice de calcul n afara cadastrului tehnic. 3.1.35. Rectificarea de hotar Forma neregulat a hotarelor dintre dou propriet i aduce prejudicii n organizarea lucr rilor agricole sau a lucr rilor tehnologice de amenajare. Rectificarea prin regularizare a hotarelor, f r a schimba aria suprafe elor pe care le delimiteaz devine astfel o lucrare a cadastrului tehnic extrem de util .
X 3

Enun ul
4 5 S 7 S1 1 9 8 S2 6

problemei.

Propriet ile de suprafe e S1 i S 2 sunt desp r ite de un hotar care prin configura ie de linie frnt aduce prejudicii n exploatarea suprafe elor. Se
2 Y

cere,

ca

f r

modificarea

0 Fig. 3.55. Rectificarea hotarelor 154

suprafe elor s se nlocuiasc acest hotar cu un altul linie

dreapt cu punct obligat (n acest caz vrful 4). Datele problemei. Se cunosc coordonatele punctelor de hotar 1456782, m rimea suprafe elor formate de aceste puncte calculat coordonate prin metoda analitic . Se precizeaz : hotarul 15678 se nlocuie te cu hotarul 19, cu condi ia ca S149 ! S1 , S 249 ! S 2 . Se cer: ( X 9 , Y9 ) Solu ie. Din rela iile punctului pe segment, coordonatele punctului 9 vor rezulta din rela iile (vezi 3.91, 3.93) din

X 9 ! X 1 a1 ( X 2 X 1 ) Y 9 ! Y1 a1 (Y2 Y1 )
(3.158) unde

a1 !

S1 S

(3.159) sau

X 9 ! X 2 a2 ( X 1 X 2 ) Y 9 ! Y2 a2 (Y1 Y2 )
(3.160) unde

a2 !
(3.161)

S2 . S

155

3.1.36. Rectificarea hotarelor n patrulatere oarecare n acest caz rectificarea nu


X 1 5 6 7 S1 9 4 0 12 10 S S2 8 3 Y 11 2

se mai face printr-un punct obligat, condi ii problema dar n se pot exista pozi ionarea transform

dreptei de hotar. n fapt ntr-o deta are, de exemplu deta area suprafe ei S1 n suprafa a S cu: o perpendicular latura 43, sau o dreapt o dreapt precizat paralel cu latura 14, sau de direc ie dreapt pe

Fig. 3.55. Rectificarea hotarelor n patrulatere oarecare

3.1.37. Calculul intersec iei de cadru n calculul suprafe elor, n cazul sec iunilor de plan o problem ce trebuie solu ionat este intersec ia laturilor parcelelor (tarlalelor, trapezelor) cu axele cadrului rectangular. Se consider , de exemplu, aria S1234 care intersecteaz n punctul 5, axa de coordonat

Y ! 15000

(deci

Y5 ! 15000, 000 m), se cere coordonata X 5 .


Problema se poate rezolva prin mai multe procedee.

156

X 15000 1 2

5 3 10000 M 4

5000 10000 15000 20000 Y

Fig. 3.57. Intersec ia cu cadrul singular

10 Ca punct pe segment.

X 5 ! X 1 a( X 4 X 1 ) Y 5 ! Y1 a (Y4 X 1 )
(3.162)

a!
(3.163)

D15 (X 15 (Y15 ! ! D14 (X 14 (Y14

Cunoscnd Y5 , din ultima egalitate rezult :

a!
(3.163)/

Y5 Y1 Y4 Y1

care nlocuit n prima rela ie (3.162) va conduce la ob inerea lui X 5 .


157

20 Prin intersec ia nainte. Se


Y !15000

intersecteaz

dreapta

14

cu

dreapta

de

orientare

! 00 g 00c 00cc , notnd cu M intersec ia cadrului de coordonate X M ! 10000, 000 m, YM ! 15000, 000 m
30 Prin calculul suprafe ei nule Suprafa a format de punctele 1, 5 i 4 are aria egal cu zero, scriind

rela ia

S154 ! 0 ! X i (Y11 Yi 1 )
i !1

(3.164) se ob ine

X 1 (Y5 Y4 ) X 5 (Y4 Y1 ) X 2 (Y1 Y5 ) ! 0


(3.164)/ de unde

X5 !
(3.164)//

X 2 (Y5 Y1 ) X 1 (Y4 Y5 ) Y4 Y1

3.2. Calculul suprafe elor n lucr rile de cadastru Suprafa a unui teren n topografie, reprezentat pe plan i cu valoare de ntrebuin are, este proiec ia pe un plan orizontal, de referin , a perimetrului ce o marcheaz pe teren. Denumirea curent folosit aceasta este suprafa util . n cadastru identificarea terenului, prin parcele se face avnd la baz urm toarele caracteristici:
158

pentru

101 Suprafa real Sr 102 103 101 D101.102 102 Su 104 103 Plan orizontal de proiec ie

suprafa a parcelei

util

Fie

num rul topo-cadastral vecin t ile vecine) c laturile sunt ariei drepte, (parcele

104

m surate

curbilinii sau o combina ie ntre acestea, n fapt se pune problema a stabilirii proiec iei suprafe ei util m rimii orizontale

Fig. 3.58. Suprafa

real suprafa

util

reale, acea suprafa


2 Sr 3

men ionat . Observa ie. Suprafa a util este ntotdeauna mai mic dect cea real
4

, desele dintre

inadverten e eviden iat n

realitatea din teren i cea


2

registrele planurile

Su

agricole,
3

cadastrale, c r ile funciare avnd ca origine involuntar a celor confundarea sau inten ionat dou suprafe e.

Fig. 3.59. Suprafa util cu laturi curbilinii

n cazul cnd suprafa a are un contur limitat de linii curbe (fig. 3.59) calculul ariei utile a acesteia se poate face prin:
159

a) metoda trapezelor; b) metoda Simpson; c) metoda tangentelor; d) metoda paralelelor; e) metoda p tratelor, ultimele dou metode grafice abordate pe larg n acest capitol. a) Metoda trapezelor, const n mp r irea suprafe ei n trapeze.
12
L

13 n/

Calculul suprafe ei S11.12.13.14 , ce are o latur curb sau a. erpuit se face mp r ind-o n

l0 l1

ln

11 a a a Fig. 3.60. Metoda trapezelor

14

trapeze, de n l ime egal sau grafic pe plan) sunt

Dac laturile (m surate n teren

l0 , l1 ,

, ln , aria trapezelor va fi: S1 !


(3.165)

l0 l1 l l l l a , S 2 ! 1 2 a ,K , S n ! n 1 n a 2 2 2 l l S ! Si ! a 0 l1 K n 2 2 i !1
n

(3.166) Aten ie! dac

i li sunt m suri grafice la o scar a planului

topografic 1:N atunci m rimea din teren a acestora va fi:

A ! a N Li ! li N
(3.167)

160

L L S ! A 0 L1 K Ln 1 n 2 2
(3.166)/ b) Metoda Simpson
F/ E B/ B L l0 l1 M l2 ln-1 n ln
/

C
//

Suprafa a se mparte n n p r i de n l ime egal , n num r par. Ser nlocuiesc arcele curbe oarecare cu arce de parabol faptul c : duse prin trei puncte succesive, innd cont de

E //

a A E

a F D

S ABE / F // F ! S ABF // F S BE / F //
(3.168) unde

Fig. 3.61. Metoda Simpson de calcul a suprafe elor cu laturi curbe

S ABF // F

este un trapez,

S BE / F // este
un segment parabolic.

S ABF // F !
(3.169)

l0 l2 2a ! a(l0 l2 ) 2

S BE / F // !
(3.170) Cunoscnd faptul c

2 1 2 2a l1 (l0 l2 ) ! a(2l1 l0 l2 ) 3 2 3
aria segmentului parabolic este 2/3 din aria

paralelogramului circumscris ( BB / F / F // ) , iar l1 (l0 l2 ) reprezint 2


/ // lungimea E E , va rezulta:

161

2 a S1 S 2 ! a (l0 l2 ) (2l1 l0 l 2 ) ! (l 0 4l1 l 2 ) 3 3


(3.171) Va rezulta:

S3 S 4 !
(3.171)/

a (l2 4l3 l4 ) 3

S n1 S n !
(3.172)n

a (ln 2 4ln1 ln ) 3

Su ABCD !
(3.173)

a (l0 4l1 2l2 4l3 2l4 K 2ln 2 4ln1 ln ) 3

c) Metoda tangentelor
B B L l0 a A E l1 a F M l2
/

E/

F/ F //

Se nlocuie te, pe por iuni limitate arcul cu tangenta la curb n punctul s u mediu. la Suprafa a fel ca la

Su ABCD

se

mparte

metodele

precedente. Se aproximeaz cu suprafa a trapezului egal cu S AB / F / F ! 2 al1 .

S1 S 2 AB / F / F

Fig. 3.61. Metoda tangentelor de calcul a suprafe elor cu laturi curbe

S1 S 2 ! 2al1
(3.174)

iar n final

162

Su ABCD ! 2a li
i !1

n 1

(3.175) 3.2.1. Calculul suprafe elor poligonale n general parcelele au forme poligonale, iar dac una sau mai multe laturi sunt curbilinii prin opera iuni de rectificare de hectar suprafe ele se transform n aceste forme. Calculul suprafe elor n acest caz se poate face prin: a) metode numerice; b) metode grafice; c) metode mecanice a) Metode numerice de calcul al suprafe elor poligonale n prezent, cea mai utilizat , sta iile topografice totale avnd programe de calcul automat a suprafe elor delimitate pe contur de un num r de puncte m surate. Practic, ntr-o prim faz (dac coordonatele nu s-au determinat prin opera iuni topografice anterioare) trebuiesc stabilite coordonatele tuturor punctelor ce se g sesc pe conturul suprafe ei de calculat. Dac m sur torile se fac pe teren (fig. 3.64): stabilirea coordonatelor se poate face

163

2 3 1 Su15 4

X1

5 0 Y1 Y

Fig. 3.63. Stabilirea coordonatelor punctelor de pe conturul unei suprafe e

Dac exist reperi de sprijin n zon (ex.: 21 i 22): a) prin drumuire planimetric n circuit nchis; b) prin radiere planimetric (metoda utilizat n ridic rile efectuate cu sta ia total ).

X D12

E3
D23 3 Su15 4 D34

2 3 1 Su15 4 D21.1 5 22

E4

E2
1 D51

E5

E1 E0
21

5 D21.5

D45

E6
22

F1
Y a. 164 0

21

Y b.

X x D12

K2
D23 3 Su15 D34 4

K3
y

K1
1 D51

K4

K5

D45

x5 = 1000,000, y5 = 1000,000 U51 = 0g 00c 00cc 0 c. Y

Fig. 3.64. Metode numerice de calcul al suprafe elor poligonale Dac nu exist reperi de sprijin n zon , fie se ndese te re eaua de sprijin aducnd reperi n zon , fie c) se creeaz un sistem particular x0y cu originea n unul din col urile suprafe ei c ruia pentru u urin a calculului i atribuim coordonate x i y egale cu 1000,000 m, orientarea spre punctul urm tor considernd-o, n sistemul ales, ca fiind nul .
X 3 2

Su
M (x1 1 0 (y1

14

Y Fig. 3.65. Determinarea grafic a coordonatelor 165

Observa ie. Solu ionarea celor trei cazuri a fost f cut pe larg n cursul de Topografie general , al aceluia i autor. Dac stabilirea coordonatelor punctelor de pe contur se face pe plan, grafic, fiecare punct se va raporta la cel mai apropiat col de caroiaj, n raport cu care i se stabilesc coordonatele (vezi capitolul Planuri i h r i din manualul men ionat mai sus). Dup calculul coordonatelor punctelor de pe contur, aplicndu-se una din rela iile:

1 n X i (Yi1 Yi1 ) 2 i !1 1 n S ! Yi ( X i 1 X i 1 ) 2 i !1 S!
(3.176) se calculeaz m rimea suprafe ei utile considerate. Observa ie. Rela iile (3.176) au fost demonstrate n volumul Note de curs. Topografie general de acela i autor. a.2. Metode geometrice i trigonometrice
3 2 S2 S1 S3 4 2 3 4 6/ 1/ 5 1 6 b. 166 1 4/ 5

S4

3/

6 a.

3 2 4 3/ 1 6 c. 6/ 4/ 5

1/

Fig. 3.66. Determinarea coordonatelor prin metode geometrice i trigonometrice Aceste metode constau n mp r irea poligonului n figuri geometrice regulate, triunghiuri (fig. 3.66.a i b), triunghiuri i trapeze (fig. 3.66.c) sau triunghiuri, dreptunghiuri, p trate, paralelograme, romburi, trapeze a c ror arie se determin n func ie de m rimile cunoscute cu rela iile prev zute n Anexa nr. 1, Memoriu matematic. Suprafa a total va fi suma suprafe elor par iale, iar elementele (toate laturile i unghiurile, o latur i toate unghiurile) se pot stabili prin m surare pe teren sau grafic pe planul topo-cadastral. b) Metode grafice de calcul al suprafe elor
X 3 4

2 ln-1 ln l0 l1 l2

a.

1 a 0 a a a a a ... 167 6 ablon paralel Y

X 12 s1 a a

13

b. s2 14 11 ablon p trat 0 Fig. 3.67. M surarea grafic a suprafe elor Y

Aplicnd

abloane dintr-un material transparent (calc) cu laturi

paralele (fig. 3.67.a) sau con innd p trate (3.67.b) peste suprafa a a c rei m rime o c ut m este posibil stabilirea acesteia astfel: b1) Metoda paralelelor Se m soar pe plan l1 , l2 ,K , ln , se cunoa te echidistan a paralelelor a i se tie c :

s1 ; s1 ;

(0 l0 ) a 2 (l0 l1 ) a 2

(3.177)

sn1 ; sn ;

(ln1 ln ) a 2 (ln 0) a 2
168

M rimea grafic a suprafe ei va fi deci:

s ! si ! a li
i !1 i !1

(3.178) iar m rimea din teren


n

S ! A Li
i !1

(3.178)/ Observa ie. Operativ, suma laturilor li poate fi ob inut cumulare cu un compas. b2) Metoda p tratelor Aplicndu-se o gril peste suprafa a de pe plan, n perimetrul acesteia vor exista un num r n1 de p trate ntregi (ca de exemplu s1) i un num r n2 de p trate ob inute prin cumularea a dou sau mai multe fragmente incluse (ca de exemplu s2). Suprafa a grafic va fi: prin

s ! ( n1 n2 ) su
(3.179)

su fiind suprafa a unitar a unui p trat al grilei de latur a, deci:


su ! a 2
(3.180) Suprafa a din teren va fi:

S ! ( n1 n2 ) Su S u ! A2 A ! a N
(2.181) c) Metoda mecanic (pag.84 89 N.Bo , Cadastru general)

169

3.2.2. Calculul suprafe elor n lucr rile de cadastru funciar general pentru un teritoriu administrativ rural sau urban Dup actualizarea planurilor cadastrale (reambularea) i numerotarea cadastral a tarlalelor i parcelelor formeaz un teritoriu administrativ se trece ntr-o prim faz la stabilirea trapezelor n care se ncadreaz acel teritoriu (fig. 3.68). Trapezul L Bude ti M Strmtura Rozavlia 1 L 35 13 A a 2 O P Botiza B iu R S Suciu de Sus T Q 3 1 2 3 I II I 567,2050 567,2050 567,2050 N Suprafa a (m2)

Ieud 4 5 6 7 8 9

17 III 567,4150 18 IV 567,4150 19 33 34 35 I I II I 567,4150 567,6150 567,6150 567,6150

Se stabile te, pe baza tabelului prezentat n Anexa 2, suprafa a fiec rui trapez. Calculul suprafe elor pe trapez se va face pornind cu trapezul notat 1 (cel mai Nord Vestic) i va urma succesiunea: a) Calculul suprafe elor pe masive; b) Calculul suprafe elor pe tarlale;
170

c) Calculul suprafe elor pe parcele. a) Calculul suprafe elor pe masive - se descompune suprafa a n masive urmnd linii de detaliu evidente (ape, c i de comunica ie, liziere etc.) i se marcheaz cu creionul pentru a putea fi ters marcajul dup terminarea opera iunii; - pentru fiecare trapez n parte se calculeaz , pe masive, partea inclus n perimetru i partea din exteriorul acestuia, opera ie realizat prin planimetrare de mai multe ori i f cnd media rezultatelor ob inute.

CAPITOLUL 4 PARTEA ECONOMIC A CADASTRULUI GENERAL 4.1 Generalit i Cuprinde un ansamblu de metodologii de stabilire a valorii economice a terenurilor i a imobilelor numite de bonitare cadastral . No iunea "bonitare" deriv din expresia latina "bonitas", cu semnifica ia de pre sau evaluare. Prin bonitarea terenurilor sau a construc iilor se n elege aprecierea calitativ din punct de vedere economic a acestora. Metodologiile de bonitare cadastral a terenurilor agricole, de exemplu, permit stabilirea n mod tiin ific, pe perioade mari de timp, a valorii produc iilor i a veniturilor nete cadastrale, evitndu-se consecin ele unor aproxim ri dup date incerte.

171

4.2 Bonitarea cadastral a terenurilor Dup gradul de fertilitate, terenurilor agricole se mpart n cinci clase de calitate. Fertilitatea este cea mai important proprietate a solului fiind definit de totalitatea nsu irilor fizice, chimice i biologice, care asigur plantelor cantit ile de substan e nutritive n timpul perioadei de vegeta ie. toate terenurile cultivate avnd o fertilitate natural i una artificial . Fertilitatea natural se formeaz n procesul de genez a solului sub ac iunea biocumulativ din diferitele zone biochimice. Fertilitatea artificial sau cultural se realizeaz ca rezultat al interven iei omului n evolu ia natural a solului prin m suri agroameliorative. ncadrarea terenurilor agricole n cele cinci clase de calitate prin metoda men ionat , a avut in vedere urm toarele nsu iri de baz : y y y y y y y y y grosimea profilului de sol, grosimea orizontului de humus, textura i con inutul de schelet, valoarea reac iei pH, gradele de podzolire, s r turare, eroziune, alunecare i inundare, formele de relief, natura i nsu irile rocilor-mam , adncimea apelor freatice i compozi ia chimic a acestora, interven ia omului cu lucr ri de mbun t iri funciare.

Toate aceste nsu iri sunt considerate ca un tot unitar, fiecare dintre ele influen ndu-le pe celelalte, iar totalitatea lor influen nd fiecare insu ire n parte. Cele cinci clase dup gradul de fertilitate a solurilor sunt: Clasa I: solurile cu fertilitate foarte bun .
172

Clasa a II-a: solurile cu fertilitate bun . Clasa a III-a: solurile cu fertilitate mijlocie. Clasa a IV-a: solurile cu fertilitate slab . Clasa a V-a: solurile cu fertilitate foarte slab . Urm toarele nsu iri principale pot conduce la recunoa terea claselor de fertilitate: Terenurile din clasa I de fertilitate sunt acelea care: y y y y y y y y se preteaz la orice categorie de folosin agricol , nu necesit lucr ri de mbun t iri funciare, sunt soluri profunde care au un orizont de humus bine dezvoltat, de peste 50 cm grosime, au o textur luto-nisipoas sau lutoas , f r con inut de schelet, reac ia neutr slab acid i slab alcalin , nu se manifest nici un proces de degradare ca podzolire, s r turare, eroziune sau mla tinizare, inunda iile se petrec in medie o data la 8-10 ani, terenul este n ntregime mecanizabil (pante sub 5) situat n cmpie, lunci, terase, v i largi coaluvionare dar f r exces de ap . Terenurile din clasa a II-a de fertilitate: y y y y y y y sunt pretabile la toate plantele cultivate, au orizontul de humus mai pu in dezvoltat, textura variaz de la nisip-lutos pn la lut-argilos, reac ia este slab acid , neutr sau alcalin , prezint uneori procese incipiente de podzolire, salinizare, eroziune sau ml tinizare, terenul este pu in inclinat ( pante ntre 5-10), sursa de apa este satisf c toare (din precipita ii sau din freatic).
173

Terenurile din clasa a III-a de fertilitate sunt acelea:

y y y y y y y y

n care ncep s apar procese evidente de degradare, pretabilitatea pentru arabil este diminuat , orizontul de humus este slab dezvoltat, textura variaz de la nisip, nisip-lutos pn la argilo-lutos, reac ia pH variaz de la acid la alcalin , inundarea se poate produce o data la 4-6 ani, relieful este colinar, drenajul solului este nesatisf c tor. y la care procesele de degradare se manifest puternic, y folosirea ca arabil este foarte redus , y se preteaza la planta ii de vii, pomi i paji ti, y n marea lor majoritate necesit lucr ri de imbun t iri funciare, n special de combatere a eroziunii.

Terenurile din clasa a IV-a de fertilitate sunt acelea:

Terenurile din clasa a V-a de fertilitate con in: y y y y y rocile ajunse la suprafa , au n general condi ii nefavorabile pentru dezvoltarea plantelor, de regul nu se folosesc ca arabil, cele mai potrivite folosin e sunt p unile, fne ele, livezile, necesit lucr ri de combatere a eroziunii sau lucr ri hidroameliorative cnd se afl pe turb rii, mla tini sau n zone cu inunda ii de lung durat . n ansamblul bonitatea terenurilor agricole are n vedere nu numai fertilitatea solului ce reprezint factorul cel mai important - ci i factorii de clim , relief i hidrologie. Studiile de cartare pedologic realizeaz lucr rile de bonitare cadastral , iar analizele de evaluare a calit ii construc iilor pe cele de bonitare a cl dirilor.
174

4.3 Etapele lucr rilor de bonitare Potrivit metodei de bonitare fiecare din cele cinci clase de calitate prime te cte 20 de puncte (note de bonitare), dup cum rezult din tabelul de mai jos. Clasa de calitate (de fertilitate) Note de bonitare Caracteristicile claselor de calitate I II III IV V 81 100 61 80 41 60 21 40 1 20 foarte bun bun mijlocie slab foarte slab

Acordarea punctelor pentru factorii lua i n considera ie (sol, clim , relief i hidrologie) se face pe baza caracteristicilor extrase din studiile agropedologice, climatologice i hidrologice aflate n dosarul lucr rii de cartare a solului. a) Pentru soluri se folose te sistemul de punctaj conceput de Institutul de Cercet ri Pedologice i Agrochimice al Academiei de tiin e Agricole i Silvice, valabil pentru solurile existente in Romania (141 denumiri de soluri) de exemplu: y 7 puncte pentru profunzimea solului; y 0 - 7 puncte pentru textura solului; y 0 - 7 puncte pentru grosimea stratului de humus; y 0 - 5 puncte roca de solidificare; y 0 - 7 puncte pentru con inutul n humus; y 7 puncte satura ia n baze;
175

y 5 puncte con inut n s ruri nocive; y 0 - 5 puncte starea de culturalizare. n total 50 de puncte ce se repartizeaz pe cele cinci categorii de folosin e agricole. b) Pentru condi iile de clima se folosesc h r ile climatologice i datele locale din care se extrag: temperatura medie anual i volumele precipita iilor anuale n cadrul unui interval de 20 de puncte, considerndu-se c aceste condi ii pot influena sc derea favorabilit ii celorlal i factori naturali (de sol, de relief i condi ii hidrologice). c) Pentru condi iile de relief se folose te o schem cu un punctaj n intervalul 15, stabilit n func ie de panta medie din fiecare parcel , dup cum se observ n tabelul de mai jos. Punctaje Caracterizarea reliefului Arabil P uni Fne e Vii Livezi Teren plan 3 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 25 > 25 -20 pn la 15 puncte, stabilite n func ie de aportul apei din subsol (n func ie de nivelul pnzei freatice) vezi tabelul urm tor. Punctaje Nivelul pnzei freatice (m) Arabil P uni Fne e Vii Livezi Peste 10 6 - 10
176

15 10 0 -10 -15 -10

15 15 10 5 0 -15

15 15 10 5 -10 -10

5 10 15 15 -5

10 15 15 10 0

-10 -10

d) Pentru condi iile hidrologice se foloseste o schema n care se acord

0 5

0 0

-5 0

10 10

4-6 4 - 2,5 2,5 - 1,5 1,5 - 1 5 1 - 0,7 0,7 - 0,3 sub 0,3

10 10 10 10 -5 -10 -15

5 10 15 15 0 -5 -15

5 10 15 -15 10 10

15 15 10 5 -10 -10 -15 -15 -15 -15 -15 -15

0 -15 -15

Pentru ca nota definitiv de ncadrare n clasa de bonitare a parcelei s reflecte i distan a, precum i starea drumurilor pn la locul de comercializare / depozitare al produselor (la pia sau depozit), se aplica o corec ie a sumei totale a punctajelor. Punctaje 0 - 2,5 2,6 5 5,1 7 7,1 10 10,1 15 15,1 20 > 20 Desfundat 0 0 -1 -1 -2 -3 -4 0 -1 -1 -2 -3 -4 -5 Starea drumurilor / -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10 Distanta in km Asfalt Piatra Pamant Nisipos Noroios

4.4 Calculul notei medii de bonitare Prin nsumarea notelor de bonitare atribuite celor patru factori (sol, clima, relief, hidrologie), se ob ine nota medie de bonitare pe o parcela sau un grup de parcele (tarla) din care se scad punctele de corec ie datorate lungimii i st rii drumurilor. Conturul topografic al parcelei nu coincide, de regul , cu cel al unit ii de sol, o parcela topografic cuprinznd una, dou sau mai multe subparcele (fictive), fiecare f cnd parte din unit i de sol
177

diferite pentru care trebuie s li se calculeze num rul de puncte care dau nota de bonitare, iar nota medie de bonitare a parcelei se calculeaz din suma notelor subparcelelor mp r it la num rul acestora (atunci cnd suprafe ele subparcelelor sunt egale). Atunci cnd suprafe ele subparcelelor apar innd de unit i diferite de sol nu sunt egale, media se calculeaza dup aplicarea ponderilor n cadrul fiecarei parcele sau corp de proprietate. n formulare de lucru, n care se calculeaz i mediile ponderate ale notelor de bonitare pentru fiecare parcel sau corp de proprietate care are num r cadastral se nscriu datelor primare de m suratori ale subparcelelor (pe planul cadastral care con ine si limitele unit ilor de sol). In final notele de bonitare medii atribuite parcelelor i/sau corpurilor de proprietate se nscriu in registrele cadastrale la rubricile special rezervate. 4.5 Calculul venitului net cadastral Venitul net cadastral (VN) reprezint diferen a dintre valoarea produc iei globale (VPG) i valoarea total a cheltuielilor de produc ie (materiale i munc vie) (VCP) raportate la unitatea de suprafa . VN = VPG VCP Notiunea de venit net n agricultur este folosit pentru stabilirea gradului de eficien , inclusiv a profitului dup realizarea productiei.Pentru evaluarea anticipat pe o perioada ndelungat a produc iei i deci a venitului se calculeaz , dup criterii tiin ifice, venitul net cadastral bazat pe bonitarea cadastrala a terenurilor avnd n vedere factorii de baz : solul, clima, relieful terenului i regimul hidrologic. Pentru calcularea venitului net cadastral pe o parcela sau pe corpul de proprietate se calculeaz mai nti venitul pe un punct mediu ce define te
178

nota medie de bonitare (VNc) prin mp r irea valorii produc iei globale realizat pe suprafa (VPGc) la num rul total de puncte (NPc) al corpului de proprietate. VNc = VPGc / NPc Venitul net cadastral pentru un punct mediu aferent numai unei anumite categorii de folosin (VNf) va fi calculat cu rela ia: VNf = VPGf / NPf Venitul net cadastral mediu la 1 ha, raportat la ntreaga suprafa a corpului de proprietate va rezulta din produsul dintre venitul mediu pe un punct si num rul de puncte aferente unui hectar, iar venitul net cadastral mediu la 1 ha raportat numai la parcele cu o anumit categorie de folosin folosin . 4.6 Venitul net cadastral si normele de venit agricol impozabile ca baza a impozitului pe venitul agricol Impozitul calculat pe venitul agricol lundu-se ca baza venitul net cadastral constituie modalitatea cea mai echitabil fiind aplicat n rile din vestul Europei i n alte ri. Aplicarea metodologiei de stabilire a venitului net cadastral necesit existen a cadastrului general, i a cart rilor pedologice. In tara noastra lucrarile de cadastru general nu sunt finalizate, iar cele de cartare pedologic sunt realizate numai par ial. Asta face ca prin Legea privind impozitul pe venitul agricol (Legea nr. 34/1994) s se stabileasc ca impozitul s se calculeze nu pe baza venitului net cadastral ci pe baza unor norme de venit
179

va rezulta din produsul dintre venitul pe un punct raportat la

suprafa a parcelei respective i num rul de puncte aferente acelei categorii de

stabilite pe cinci zone agrogeografice de fertilitate pentru categoria de folosin arabil i cinci zone de favorabilitate pentru categoriile de folosin : vii, livezi, p uni i fne e (anex la Legea nr. 34/1994). Metodologia pentru calcularea de c tre organele fiscale a impozitului agricol cu ajutorul normelor de venit agricol men ionate este stabilit prin instruc iunile emise de Ministerul Finan elor. 4.7 Bonitarea cadastrala a terenurilor din intravilane Criteriile de stabilire a normelor-baz impozabil a imobilelor Evaluarea terenurilor se face fie dup criteriile publicate in M.O. nr.54/31 03.1992 partea 1, fie dupa metodologia aprobat de C.G.M.B. nr.218 /4.12.1997. Conform criteriilor din M.O., calculul notei medii de bonitare (indicele de punctare) se determin dupa cum urmeaz : 1. Categoria de localitate si amplasamentul in cadrul localitatii Categoria localitatii 012345 0.Bucure ti, 1.Bra ov, Cluj-Napoca Constan a, Craiova, Gala i, Ia i, Timi oara 2.Municipii, sta iuni urbane: turistice , balneoclimaterice 3.Ora e, sta iuni rurale: turistice , balneoclimaterice 4.Sate- re edin de comun 5.Sate A 50 45 40 - - B 39 35 31 27 23 21 C 30 27 24 21 18 15 D 23 21 19 17 15 13

180

Nota: A ultracentral; B central; C median; D periferic 2. Acces la c i i dot ri de transport Categorie Punctaj Transport rutier 6 Transport feroviar 5 Transport aerian 3 Transport fluvial 3 Transport maritim 3 3. Dotarea tehnico - edilitar Categorie Punctaj Ap 5 Canalizare 4 Energie termic 3 Energie electric 3 Gaze naturale 3 Telefonie 2 4. Caracteristici geotehnice ale terenurilor Caracteristici geotehnice terenuri fundare Punctaj Teren normal de fundare 8 Teren macroporic m suri speciale consolidare 1 Teren neconsolidat, umplutur , fundare indirect 1

181

CAPITOLUL 5 PARTEA JURIDIC A CADASTRULUI GENERAL 5.1 No iuni de drept funciar 5.1.1 Generalit i Fondul funciar al Romaniei este constituit din toate terenurile, indiferent de destina ie, de titlul pe baza c ruia sunt de inute, respectiv, de domeniul (public, privat) din care fac parte. n func ie de destina ie, terenurile se mpart n: y y y y y terenuri cu destina ie agricol , terenuri cu destina ie forestier , terenuri aflate permanent sub ape, terenuri din intravilan terenuri cu destina ii speciale.

Terenurile mentionate pot fi de inute de persoane fizice sau juridice. Prin de in torii de terenuri se n eleg titularii dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra acestora sau cei care potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori de inatori. Proprietatea privat asupra terenurilor, sau alte drepturi reale asupra acestora, poate avea ca titulari persoane fizice sau juridice, terenurile care apar in domeniului public fiind proprietatea statului. Domeniul public este de interes na ional i local. Terenurile care fac parte din domeniul public na ional sunt n proprietatea exclusiv a statului, iar terenurile care fac parte din domeniul public local, apar in comunelor, ora elor, municipiilor i jude elor.
182

Terenurile din domeniul public na ional sunt administrate de c tre organele statului prev zute de lege, iar cele din domeniul public de interes local sunt administrate de consiliile locale comunale, or enesti, municipale, dup caz, sau de c tre prefecturile jude ene. Apar in domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construc ii de interes public, pie e, c i de comunica ii, re ele stradale i parcuri publice, porturi i aeroporturi, terenurile cu destina ie forestier , albiile rurilor i fluviilor, lacurilor de interes public, fundurile apelor maritime interioare ale m rii teritoriale, rmurile M rii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezerva ii naturale i parcuri na ionale, monumentele, ansamblurile i siturile arheologice i istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile ap r rii sau pentru alte folosin e militare, care potrivit legii, prin natura lor, sunt de uz sau de interes public. Terenurile care fac parte din domeniul public sunt scoase din circuitul civil iar dreptul de proprietate asupra acestora este imprescriptibil. Terenurile din domeniul privat al statului i respectiv al comunelor, ora elor, municipiilor i jude elor sunt altele dect cele din domeniul public, i men ionate mai sus, care au intrat n proprietatea statului prin modurile prev zute de lege, fiind supuse normelor juridice de drept comun, dac prin lege nu se dispune altfel. Dreptul de proprietate asupra terenurilor i celelalte drepturi reale se nregistreaz n documentele cadastrului general i de publicitate imobiliar prev zute de lege.

183

5.1.2 Dreptul de proprietate Potrivit Codului civil: "Proprietatea este dreptul pe care l are cineva de a se bucura i a dispune de un lucru n mod exclusiv i absolut, ns n limitele determinate de lege". Pentru a putea constitui dreptul de proprietate, actele persoanei trebuie s fie recunoscute, sau s nu fie interzise de lege, deoarece un act contrar legii nu se poate constitui, i deci din punct de vedere juridic, exercitarea dreptului de proprietate nu poate avea loc. Dreptul subiectiv este o prerogativ a activi tii individuale, n virtutea c ruia subiectul unui raport juridic poate ac iona n limitele permise de lege. Drepturile civile ale persoanelor fizice i juridice, n raport cu sfera persoanelor obligate i n func ie de con inutul obliga iilor corespunz toare, sunt: - drepturi absolute; - drepturi relative. Drepturile absolute sunt cele c rora le corespunde obliga ia general negativ a tuturor persoanelor de a se ab ine de la nc lcarea lor, ca de exemplu: drepturile personale nepatrimoniale,cum sunt dreptul la nume, dreptul la integritatea persoanei, la onoare; drepturi ce deriv din raporturile de familie; drepturile de autor i inventator; dreptul de proprietate precum i celelalte drepturi reale. Drepturile relative sunt acele drepturi c rora le corespunde obliga ia uneia sau a unor persoane determinate, de a da, de a s vr i sau de a se ab ine de la anumite acte sau fapte juridice. Aceste drepturi opereaz numai n privin a subiectului sau a subiectelor obligate fiind toate drepturile ce se nasc din contracte.
184

O alta clasificare a drepturilor se poate face dup con inutul lor economic, astfel: - drepturi patrimoniale; - drepturi nepatrimoniale. Drepturile patrimoniale sunt acele drepturi care au un con inut economic, oferind posibilitatea unei evalu ri b ne ti. Drepturile nepatrimoniale sunt acele drepturi care nu au un con inut economic, cum sunt cele legate de persoana omului. Drepturile patrimoniale se mpart n: - drepturi reale; - drepturi de crean . Drepturile reale sunt acele drepturi patrimoniale pe care titularii lor le exercita direct asupra lucrurilor, f r concursul altor persoane. Drepturile reale se mpart la rndul lor n: - drepturi reale principale; - drepturi reale accesorii. Din categoria drepturilor reale principale fac parte: dreptul de proprietare, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, uz i abita ie, dreptul de servitute. Din categoria drepturilor reale accesorii fac parte: ipoteca, privilegiile i amanetul. Sunt denumite drepturi reale accesorii deoarece servesc drept garan ie real unor drepturi de crean . Drepturile de creanta sunt acele drepturi patrimoniale n baza c rora subiectul activ numit creditor poate pretinde subiectului pasiv, numit debitor ca acesta s dea, sa fac sau s nu fac ceva prestabilit, de comun acord.

185

Drepturile civile ale persoanelor fizice i juridice sunt recunoscute i ocrotite att de Constitu ie ct i de Codul civil, n scopul satisfacerii intereselor acestora n acord cu interesul general al statului. 5.1.3 Bunurile i circula ia lor In sens economic, prin cuvntul bun se desemneaza orice lucru util. Pentru ca un lucru sa devin bun, in sens juridic, trebuie s prezinte utilitate i s fie apt de apropiere. In sens juridic, prin cuvntul bun, sunt indicate lucruri care pot face n acela i timp obiectul unei apropieri individuale ori colective i care pot fi exprimate ntr-o valoare b neasc . Bunurile se clasifica dup trei criterii: - dup destina ia economic ; - dup nsu iri fizice; - dup modul cum se nf ptuie te circula ia lor economic . Dupa destina ia economic bunurile pot fi: - mijloace de produc ie - obiecte de consum individual. Mijloacele de productie servesc n procesul de produc ie un timp mai ndelungat acestea fiind: p mntul, cl dirile destinate produc iei, ma inile, utilajele cu care se ac ioneaz asupra obiectului muncii. n aceasta clasificare se includ i obiecte ale muncii ca materia prim , combustibilul, etc. Obiectele de consum individual ndeplinesc nevoile materiale i culturale ale beneficiarilor: mbr c minte, alimente, c r i, obiecte de uz casnic gospodaresc. Clasificarea bunurilor dup criteriul insusirilor fizice este:
186

- bunuri consumabile i bunuri neconsumabile; - bunuri fungibile i bunuri nefungibile; - bunuri certe i bunuri n genere; - bunuri divizibile i bunuri indivizibile; - bunuri principale i bunuri accesorii; - bunuri nemi c toare i bunuri mi c toare; - bunuri corporale i bunuri incorporale. Sunt consumabile bunurile care se consum la prima lor ntrebuin are (alimente, combustibil, etc.) Sunt neconsumabile bunurile apte de ntrebuin ri succesive, f r a se distruge material sau pierde juridic (cl diri, haine, mobil , etc.) Bunurile fungibile sunt cele care, aflate ntr-un raport de echivalen , se pot schimba unele cu altele, cu prilejul pl ii sau execut rii unei obliga ii (bilete de banc , moneda metalic , etc.). Fungibilitatea presupune un raport de echivalen ntre bunuri, n puterea c ruia acestea pot servi unul n locul altuia la ndeplinirea obliga iilor. Raportul de echivalen se stabile te prin cnt rire, num rare, m surare. Bunurile nefungibile sunt cele care avnd individualitate proprie, determinat de calit ile intrinseci, nu se pot nlocui unele cu altele pentru a libera pe debitor. Raportul de echivalen ntre asemenea bunuri lipse te, de exemplu, un tablou f cut de un pictor. Bunurile certe sunt cele care fiind determinate individual, se deosebesc de alte bunuri prin caracterele lor generice (o anumita cas ). Individualizarea bunurilor n genere nu se poate face dect prin cnt rire, num rare sau m surare. Importanta deosebirii bunurilor incerte i de genere se manifest n leg tur cu stabilirea momentului cnd se consider transmis proprietatea i cu problema riscului lucrului.
187

In cazul bunurilor incerte, dreptul de proprietate se transfer n principiu, prin simplul acord de voin al p r ilor, pe cnd bunurile in genere sunt transmise n proprietatea dobnditorului numai n momentul n care a avut loc individualizarea lor. Cnd obiectul raportului juridic este un corp cert, riscul trece asupra dobnditorului chiar din momentul stabilirii acestui raport juridic. Daca bunul n genere nu a fost individualizat, riscul r mne asupra vnz torului. Bunurile divizibile sunt cele care, din punct de vedere material sau intelectual, se pot mp r i, f r ca prin aceasta s - i piard valoarea economic (stofa, alimentele). Bunurile indivizibile odat mp r ite nlatura posibilitatea de a mai fi folosite (un animal). Aceast distinc ie prezint interes la partaj, n cazul c ruia bunurile indivizibile urmeaz s fie atribuite unui singur cop rtas, precum i n materia execut rii, cnd obiectul obliga iei, fiind indivizibil, executarea s poat fi cerut unui singur dintre codebitori. Bunurile principale au o existen de sine st t toare, o destina ie economic proprie i un regim juridic independent (imobilele, de ex.). Bunurile accesorii sunt legate prin destina ia lor economic de alte bunuri, c rora sunt menite s le serveasca (telecomenda televizorului, arcu ul de la vioar ). Bunurile nemi c toare, n grupa c rora intr toate bunurile care au o a ezare fix i stabil , sunt: p mntul, cl dirile, n general ceea ce este legat de sol. n categoria bunurilor nemi c toare prin obiectul la care se aplic intr , uzufructul asupra bunurilor imobile, servitu ile i ac iunile care tind la revendicarea unui imobil. ntr-o interpretare larg , din aceasta grup fac parte i: - toata celellalte drepturi reale, cnd au ca obiect un imobil;
188

- crean ele imobiliare (cnd imobilul vndut nu este delimitat n momentul vnz rii i deci proprietatea nu a fost transferata asupra cump r torului, care ramne creditor imobiliar pn la delimitare); - ac iunile care urm resc valorificarea drepturilor reale imobiliare , precum i cele care tind s desfiin eze un act ce are ca obiect un lucru imobil (ac iunea n revendicare imobiliara, ac iunea confesorie de servitute, ac iunile posesorii, ac iunea n nulitate, ac iunea n rezolu iune i ac iunea n revocarea unei dona ii). Bunurile mi c toare nu au o astfel de a ezare fix i stabil putnduse mi ca dintrun loc n altul fie prin for a proprie, fie cu energie str in . Bunurile sunt mi c toare nu numai prin natura lor ci i prin: - determinarea legii; - prin anticipa ie. Categoria bunurilor mi c toare prin determinarea legii este consacrat i con ine: drepturile reale mobiliare, crean ele mobiliare i ac iunile mobiliare. In grupa bunurilor mobile prin anticipa ie intra bunurile imobile prin natura lor care, pentru a satisface un interes determinat al proprietarului, pierd caracterul lor imobiliar. De pild , de i recolta nainte de a fi culeas nu este separat de fond, totu i fiind destinat a fi culeas , nimic nu se opune ca prin conventie p r ile s o presupun astfel nainte de separare natural . In acest caz recolta devine mobil prin anticipa ie. Particularit ile ce deosebesc regimul juridic al bunurilor imobile de bunurile imobile sunt: - regimul publicit ii nstr in rilor i constituirii de drepturi reale este propriu, n principiu, numai imobilelor;
189

- numai bunurile imobile pot face n principiu obiectul unei garan ii ipotecare, bunurile mobile putand fi obiect de gaj, fiecare din aceste garan ii reale fiind supus unor condi ii speciale i producnd efecte deosebite; - procedura execut rii silite cunoa te reguli deosebite pentru fiecare categorie de bunuri; - distinc ia bunurilor n imobile i mobile g se te interes i n ce prive te regulile din materia posesiunii. Uzucapiunea i ac iunile posesorii au ca obiect numai bunurile imobile; - dac obiectul n litigiu este un bun imobil, competen a instantei de judecata e determinat de situa ia lui, iar dac este un bun mobil, competen a apar ine instan ei de la domiciliul prtului, dar i n raport de valoarea acestuia; - imobilele aflate n cuprinsul rii, apar innd persoanelor str ine, sunt supuse legii teritoriale; cu privire la imobile, conflictul legilor n spa iu se rezeolva n favoarea principiului personalit ii; - codul familiei con ine reguli diferite, fondate pe aceast diviziune cnd este vorba de actele de dispozi ie. Bunurile corporale au o existen material , o form concret , lizibil i c znd sub sim urile noastre (masa, casa). Bunurile incorporale au o existen abstract adic nu au o forma material concret . n aceast categorie figureaz toate drepturile de crean , precum i toate drepturile reale, cu excep ia dreptului de proprietate, care confundndu-se cu obiectul asupra c ruia poart , este trecut n rndurile bunurilor corporale. Interesul practic al acestei distinc ii se pune n leg tur cu domeniul de aplicare a ac iunii n revendicare. Numai bunurile corporale pot fi, in principiu, revendicate.
190

Din punct de vedere al circula iei economice bunurile pot fi: - bunuri proprietate de stat , din care , o parte reprezint proprietate public de interes na ional, proprietate public de interes local, aflate n administrarea consiliilor locale, - bunuri in proprietate privat .

5.1.4 Moduri de dobndire a dreptului de proprietate Sunt acele mijloace juridice cum sunt faptele i actele juridice de dobndire att a dreptului de proprietate ct i a celorlalte drepturi reale. In normele juridice de drept civil sunt prev zute moduri generale i moduri specifice de dobndire a dreptului de proprietate care sunt prevazute n alte acte normative. Dreptul de proprietate se dobndeste i se transmite prin: y y y y y y y y succesiune, prin legate, prin conven ie, prin tradi iune, accesiune sau incorpora iune, prin prescrip ie, prin lege. prin ocupa iune.

iar proprietatea se mai dobndeste i prin:

Criterii de clasificare a modurilor de dobndire a dreptului de proprietate A. Dup ntinderea dobndirii:


191

y y y

universale, cu titlu universal, cu titlu particular;

B. Moduri originare i derivate. C. Moduri de dobndire ntre vii i moduri de dobndire pentru cauza de moarte. Moduri de dobndire originare A. Accesiunea. Accesiunea este dreptul n virtutea c ruia proprietarul dobndeste tot ceea ce se une te sau se ncorporeaza, n mod natural sau artificial, la lucrul sau. 1. Accesiunea imobiliara natural , care poate izvor din: a) ad ugirile de teren provocate prin ac iunea apei sau prin avulsiune (ruperea unor mari por iuni de p mnt smulse brusc prin ac iunea apelor i alipite la alt proprietar). In acest din urm caz, ad ugirile de p mnt r mn proprietarului la care s-au alipit, afar de cazul n care nu au fost revendicate n termen de un an de proprietarul fondului de la care s-au dezlipit, iar n cazul statului, erevendicarea este inprescriptivila (proprietatea public ); b) fixarea pe fond a unor animale i zbur toare s lbatice. n aceste cazuri este vorba de porumbei, albine, iepuri de cas , adic de animale care nu sunt nici cu totul salbatice nici cu totul domestice i tr iesc n libertate n fondul unde se stabilesc. 2. Accesiunea imobiliara artificiala. Toate construc iile, planta iile i lucr rile aflate pe un fond sunt ale proprietarului acelui fond. Cnd aceste
192

lucr ri sunt efectuate de o persoana, alta dect prorpietarul, i se recunoa te acesteia dreptul de a fi desp gubit . 3. Accesiunea mobiliara. Acest mod de dobndire a propriet ii intervine atunci cnd lucrurile mobile apar in la doi proprietari diferi i, iar prin unirea lucrurilor ia na tere un lucru mobil nou, caz in care lucrul nou apar ine proprietarului lucrului cel mai important dintre cele reunite, cu obliga ia de ai desp gubi pe proprietarul lucrului cel mai pu in important. B. Posesia de bun credin Lucrurile mi c toare se prescriu prin faptul posesiei lor, f r s fie trebuin a de vreo curgere de timp. Deci, simpla posesie a bunului mobil s-a considerat c valoreaz titlu de proprietate. n sens juridic, cuvntul prescrip ie nseamna o perioad de timp, un termen dup implinirea c ruia se poate afirma despre prescriere. C. Uzucapiunea Uzucapiunea sau prescrip ia achizitiv este un mod originar de dobndire a propriet ii imobiliare prin efectul unei posesiuni prelungite. 1. Condi iile uzucapiunii sunt: 1a. posesiunea s fie util , adic neviciat ; 1b. posesorul s posede cu voin a de a fi proprietar; 1c. s posede lucrul n timpul prev zut de lege. Toate bunurile imobiliare pot fi dobndite prin uzucapiune, cu excep ia acelora scoase din circuitul civil general (bunurile proprietate public ). 2. Termenul cerut pentru realizarea uzucapiunii este: - 30 de ani, chiar cnd posesorul este de rea credin unui just titlu; - 10 - 20 ani, cnd posesorul posed un bun imobil pe baza unui just titlu i
193

i nu posed pe baza

este de bun credin . Orice act juridic translativ de proprietate precum vnzarea, dona ia, etc., cnd eman de la altul dect adev ratul proprietar constituie un just titlu. Hot rrea judec toreasc serve te ca just titlu cnd are un caracter atributiv de drepturi (ordonan a de adjudecare). Buna-credin este n aceast materie un element distinct de just titlu. Ea consta n credin a posesorului c cel de la care a dobndit imobilul avea toate nsu irirle cerute de lege spre a-i putea transmite proprietatea. In materia uzucapiunii, buna credin se cere a exista numai n momentul trasmiterii imobilului i aceasta se prezum totdeauna, sarcina probei releicredin e incumb adversarului. Calculul termenului uzucapiunii de 10-20 ani se face in func ie de faptul dac adevaratul proprietar locuie te sau nu n circumscrip ia aceluia i tribunal n care se afl lucrul nemi cator. Termenul va fi de 10 ani n prima ipoteza i de 20 de ani n a doua situa ie. Atunci cand proprietarul ar locui o parte din timp n acela i jude , iar restul de timp n alt jude , un an de prezen valoreaza doi ani de absen . 3. Pentru a completa prescrip ia posesorul poate sa uneasc posesiunea sa cu cea a autorului s u. Jonc iunea este posibil n urmatoarele trei situa ii: 3a. posesiunea actual este de aceea i natur cu cea anterioar ; 3b. dac posesorul actual este de rea credin , iar autorul s u este de bun credinta termenul prescriptiei nu va putea fi dect de 30 de ani, din care se va putea sc dea num rul de ani ct a posedat autorul s u de bun credin ; 3c. dac posesorul actual este de bun credin , iar autorul s u de rea credin ; 4. ntreruperea prescrip iei achizitive const n apari ia unui fapt care nl tur

194

permanenta posesiunii i n ac iunea proprietarului, f cnd inutil timpul ce sa scurs. 5. Suspendarea prescrip iei achizitive, opre te cursul prescrip iei pe timpul ct dureaz , f r ns a terge pentru trecut. Efectele suspendarii constau n aceea c mpiedic vremelnic curgerea prescrip iei, f cnd ineficace posesiunea realizat pe timpul ct dureaz cauza care a provocat suspendarea. 6. Efectele uzucapiunii. Efectul cel mai important al uzucapiunii este de a transforma pe posesor n proprietar cu efect retroactiv, chiar din ziua n care a nceput s posede. n sistemul de carte funciara uzucapiunea este admis n urmatoarele situa ii: 6a. cnd s-a facut nt bularea unui drept pe baza unui titlu nevalabil, n care caz titularul nscris n cartea funciar , dac partea este de bun credin n momentul nt bul rii, dobnde te un drept inatacabil dup o posesiune de 10 ani; 6b. cnd proprietarul nscris n cartea funciar fiind decedat, o persoana posed cu bun credin un imobil timp de 20 de ani, socoti i dup decesul acelui proprietar. Uzucapiunea produce efectele n acest sistem numai de la data cnd dreptul dobndit prin uzucapiune s-a nscris n favoarea persoanei n temeiul unei hot rri judecatore ti. D. Moduri derivate de dobndire a propriet ii. Dezmembr mintele dreptului de proprietate. Principii generale Dintre drepturile reale principale, cel mai important este dreptul de proprietate, ntruct confer titularului s u deplin tatea puterilor incluse n cele trei atribute:
195

- posesia; - folosin a; - dispozi ia. Dezmembr mintele dreptului de proprietate se mpart n dou categorii: - o parte din dezmembr minte sunt recunoscute unei persoane determinate i dispar odata cu aceasta; - alt parte sunt create n beneficiul proprietarului unui lucru (servitu i) acestea existnd n interesul fondului (servitu ile reale). Dezmembr mintele sunt compatibile numai cu dreptul de proprietate privat i nu cu dreptul de proprietate public . Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt: dreptul de superficie, dreptul de uz, dreptul de abita ie, dreptul de uzufruct i dreptul de servitute. Dreptul de superficie Dreptul de superficie const n dreptul de proprietar pe care l are o persoana, denumita superficiar, asupra construc iei, planta iei sau lucr rii ce se afla pe un teren, care apar ine unui alt proprietar, precum i n dreptul de folosin asupra terenului pe care se g se te construc ia, planta ia sau orice alt lucrare. Dreptul de superficie este un drept real prin specificul s u, avnd particularit ile sale proprii. Superficiarul exercit asupra construc iei sau a planta iei atributele dreptului de proprietate. A. Modul de dobndire a dreptului de superficie. Dreptul de superficie se poate dobndi: a. prin acte juridice cu titlu oneros sau gratuit;
196

b. prin uzucapiune n acelea i condi ii cu dreptul de proprietate. B. Caracterele dreptului de superficie sunt: a. este un drept real imobiliar, fiindc nu poate purta dect asupra lucrurilor nemi catoare; b. poate purta asupra tuturor construc iilor, planta iilor sau lucr rilor aflate pe teren, fiind n acest caz complet, dar poate purta i asupra unei p r i din aceste, c nd este incomplet; c. acest drept este suprapus dreptului de proprietate asupra terenului, de care este distinct; proprietarul terenului nu poate cere ncetarea situa iei create prin constituirea dreptului de superficie, situa ie care d inuie n condi iile stabilite prin actul de constituire a dreptului de superficie. Aceasta nseamn c nu se poate pune niciodat problema mp r irii, c ci nu este vorba de indiviziune, ci de propriet i distincte; d. este un drept real perpetuu; e. nu se stinge prin neuz timp de 30 de ani; f. poate fi grevat cu sarcini n m sura compatibilit ii acestora cu con inutul propriu al dreptului de superficie precum: uzufruct, abita ie, servitu i, privilegii imobiliare i ipoteci. Dreptul de uz Dreptul de uz este un drept de uzufruct mai restrns, care d putin a titularului s u de a se folosi de bunul altuia i chiar de a culege o parte din fructe n limita trebuin elor uzuarului i a familiei sale. Uzuarul nu poate vinde sau nchiria dreptul s u de folosin Dreptul de abita ie i nu poate greva cu sarcini dreptul s u de uz.

197

Abita ia este un drept real de uz aplicat la casa de locuit. Acestui drept i se aplic acelea i reguli ca i dreptului de uz. Dreptul de abitatie este strict personal ce nu poate fi cedat i ipotecat altei persoane. Dac casa este prea mare pentru nevoile sale, titularul dreptului de abita ie are dreptul s inchirieze o parte din aceasta. Dreptul de uzufruct Uzufructul este un drept real de folosin pe care o persoan , denumit uzufructuar, l exercit cel mult pn la ncetarea sa din via asupra unor bunuri apar innd altei persoane denumit nud proprietar, cu obliga ia de a-i conserva substan a. 1. Caracterele uzufructului: a. este un drept real, mobiliar sau imobiliar; b. este un drept de folosin ; c. este un drept temporar, a c rui durata este marginit la via a uzufructuarului; d. este un drept cesibil; e. comporta dou atribute: posesia i folosin a. 2. Modurile de constituire ale uzufructului Uzufructul se poate constitui asupra oric rui bun, mobil sau imobil, ori chiar asupra unei crean e. n situa ia n care uzufructul este constituit asupra unor bunuri consumabile, uzufructuatorul are dreptul de a dispune de ele, cu ndatorirea de a le napoia n aceea i cantitate, calitate i valoare sau pre ul lor la sfr itul uzufructului (art. 526 cod civil). n prezent , uzufructul se poate constitui prin voin a omului i anume: - prin contract; - prin testament; - prin uzucapiune (prescrip ie achizitiv ).

198

a) Dobndirea uzufructului prin contract se poat nf ptui prin nstr inare i prin reten ie. b) Dobndirea uzufructului prin testament este frecvent ntalnit n practic se poate manifesta n doua forme: - constituirea direct , prin acte de nstr inare; - constituirea indirecta, pe cale de reten ie; Uzufructul va putea fi constituit prin testament i asupra unei cote p r i din mo tenire. c) Dobandirea uzufructului prin uzucapiune nu este prevazut n temeiul unor dispozi ii legale. Ea este posibil prin analogie, avndu-se n vedere principiul c prescrip ia achizitiv se aplic tuturor drepturilor reale. 3. Drepturile i obliga iile uzufructuarului. Drepturi: a) Dreptul de a se folosi de lucru a a cum s-ar folosi propietarul nsu i. b) Dreptul de a culege fructele se ntinde asupra tuturor fructelor: naturale, industriale, civile. c) Uzufructuarul poate s cedeze, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, folosin a lucrului. d) Uzufructuarul poate sa constituie un drept de ipoteca sau de gaj asupra dreptului s u de uzufruct. e) Pentru ap rarea dreptului de uzufruct, titularul s u are la ndemn : - ac iunea petitorie; - ac iunea personal ; - ac iunile posesorii; - ac iunea n gr nituire;
199

- uzufructuarului i se recunoa te i dreptul de a provoca partajul dreptului primit n uzufruct dac acesta se g se te n indiviziune, ns f r a pune n discu ie dreptul de proprietate, ci numai n m sura n care folosin a lui i s-ar g si n indiviziune cu al i coindivizari. Obliga ii: a) uzufructuarul are obliga ia de a ntocmi inventarul lucrurilor mobile i acte din care s rezulte starea n care se afl acestea; b) uzufructuarul este obligat s dea cau iune; c) uzufructuarul este obligat s se foloseasc de lucru ca un bun proprietar i s -i conserve substan a r spunznd de stric ciunile cauzate lucrului din vina sau neglijen a sa; d) de a nu schimba destina ia lucrului; e) s pl teasc sarcinile anuale i contribu iile care sunt considerate sarcini ale fructelor; f) de a pl ti cheltuielile de judecat rezultate, n principiu, din litigiile purtnd asupra dreptului s u de folosin ; g) de a restitui lucrul nudului proprietar la ncetarea uzufructului. 4. Drepturile i obliga iile nudului proprietar. Drepturi: Lipsit provizoriu de puterea de a uza i de a culege fructele lucrului s u, proprietarul continu s aib putin a de a dispune de bunul s u. De aceea nudul proprietar va putea: a) s nstr ineze i s greveze cu sarcini dreptul s u de nud proprietate, f r v t marea dreptului de folosin cuvenit uzufructuarului;
200

b) sa perceapa produsele lucrului, ntrucat acestea intra n no iunea de capital, care i apar ine ntotdeauna lui; c) s fac toate repara iile mari, ca de exemplu refacerea total sau par iala a lucrului, care nu poate fi socotit drept o simpla sarcina a folosin ei; d) s intenteze toate ac iunile prin care se ap r dreptul s u de proprietate, precum: ac iunea n revendicare, ac iunea n gr nituire, ac iunile posesorii, etc. Obliga ii: a) de a nu v t ma prin fapta sa sau n alt fel drepturile uzufructuarului; b) s garanteze pe uzufructuar mpotriva oricarei evic iuni; 5. Modurile de stingere a uzufructului. Dreptul de uzufruct se stinge prin: a) Moartea uzufructuarului; b) Prin expirarea termenului; c) Prin totala desfiin are a lucrului asupra c ruia poart uzufructul. d) Prin consolidare, adic prin ntrunirea asupra aceleia i persoane a calit ii de nud proprietar i de uzufructuar. e) Prin renun are la uzufruct. f) Prin prescrip ia achizitiv ndeplinit de un ter . g) Prin dec dere pentru abuz de folosin (art. 558 cc). h) Prin desfiin area dreptului de proprietate al constitutorului sau a nsu i dreptului de uzufruct (anulare, revocare, rezolu iune). Stingerea dreptului de uzufruct are drept consecin : a) Uzufructuarul nceteaz de a mai folosi lucrul pe care are obliga ia de a-l restitui. In principiu restituirea se va face n natur . b) Uzufructuarul i nudul proprietar procedeaz la lichidarea raporturilor de obliga ii i sarcini reciproc n scute din uzufructul stins.
201

Dreptul de servitute Dreptul de servitute este un drept real n virtutea c ruia se impune unui fond, numit fond servant sau aservit, o anumita sarcin n favoarea altui fond, numit fond dominant, care apar ine altei persoane dect aceea ce de ine fondul aservit. A. Caracterele dreptului de servitute: a) Servitutea este un drept real imobiliar, pentru c poart numai asupra unui lucru nemi c tor prin natura lui. b) Servitutea presupune existen a a doua fonduri: aceast formulare trebuie n eleas n sensul c servitutea este constituit n profitul unui fond i innd seama de utilitatea acestuia. c) Servitutea este un drept accesoriu. Servitutea nu poate fi cedat , nstr inat , urm rit sau ipotecat dect o dat cu fondul dominant. d) Servitutea este un drept perpetuu, ca o consecin a caracterului s u accesoriu, deoarece, avnd rostul s completeze utilitatea fondului dominant, nu ar putea s - i ndeplineasc aceast func ie dect dac va dura ct dreptul de proprietate nsu i. e) Servitutea este un drept indivizibil. Aceasta nseamn c dac unul sau fiecare dintre cele doua imobile apar ine mai multor coproprietari, pentru constituirea sau stingerea servitu ii se cere consim mntul tuturor coproprietarilor. B. Clasificarea servitu ilor. Servitu ile se mpart n: - naturale; - legale;
202

- conven ionale. a) Servitu ile naturale sunt acelea care rezult din situa ia natural a fondurilor. b) Servitu ile legale sunt cele stabilite de lege. c) Servitu ile stabilite prin fapta omului formeaz o a treia categorie, n care intr : - servitu ile stabilite prin act juridic; - servitu ile stabilite prin uzucapiune; - servitutile stabilite prin destina ia proprietarului. C. Dupa obiectul lor, servitu ile se mpart n: a) Servitu i pozitive. b) Servitu i negative. Dup modul lor de exercitare, servitu ile se grupeaza n: - continue; - necontinue. Esen ial n aceast clasificare este interven ia sau neinterven ia unor acte succesive din parte proprietarului fondului dominant. O alta clasificare const n: - servitu i aparente; - servitu i neaparente. Situa ia special a fondurilor face ca uneori, servitu ile s poat fi grupate n: a) servitu i continue i aparente, cum ar fi servitutea de vedere; b) servitu i continue i neaparente, cum sunt n general servitu ile negative; c) servitu i necontinue i aparente, de exemplu serve te de trecere pe o poteca; d) servitu i necontinue i neaparente, ntre care se poate men iona servitutea de p storit. Dintre acestea, servitu ile continue i aparente sunt singurele care justific un interes practic deosebit ntruct:
203

- sunt susceptibile de o adevarat posesiune; - pot fi dobndite prin uzucapiune; - nentrebuin area lor nu duce la stingerea lor dect n cazul n care ar exista un act contrar folosirii lor, cum ar fi desfiin area ferestrei n cazul servitu ii de vedere. D. Drepturile i obliga iile care decurg din servitute. Se pot folosi de dreptul de servitute: - proprietarul fondului dominant care are dreptul de a efectua, pe cheltuiala sa lucr rile necesare pe fondul aservit. - situa ia n care exercitarea unei servitu i principale impune cu necesitate i o servitute accesorie, proprietarul fondului dominant are dreptul i la aceast servitute accesorie. E. Drepturile i obliga iile proprietarului fondului aservit i ale titularului servitutii. Titularul servitu ii nu poate exercita servitutea dect potrivit titlului, fiindu-i interzis s fac vreo schimbare d un toare primului fond. Drepturile proprietarului fondului aservit sunt: - s dispun de dreptul s u f r a impiedica n vreun fel exercitarea lini tita a servitu ii de c tre titularul fondului dominant; - titularul fondului aservit poate pretinde desp gubiri de la titularul fondului dominant; - titularul fondului aservit poate renun a la imobil n favoarea titularului fondului dominant, pentru a se elibera de obliga ia de a suporta cheltuielile impuse prin titlu pentru necesitatea p str rii i exercit rii servitu ii. Proprietarul fondului aservit are obliga ia de a nu face nimic prin care ar leza folosin a normala a servitu ii.

204

n cazul unei servitu i de trecere, calea de acces nu poate fi nchis ngustat . F. Stingerea servitu ilor. Servitu ile se sting:

i nici

a) prin mplinirea termenului sau condi iei stabilite n titlu de constituire; b) prin neuzul pe timp de 30 de ani, indiferent c neuzul s-ar datora unei imposibilit i materiale de a o exercita; c) prin confuziune, cnd fondul dominant i fondul aservit se reunesc n minile aceluia i prorpietar; d) prin pierderea materiala (distrugerea) sau juridic (trecera n proprietatea public prin expropriere) a fondului aservit. 5.1.5 Regimul juridic al dreptului de proprietate Potrivit art. 135 din Constitu ie, statul ocrote te proprietatea public i privat . Proprietatea asupra p mntului reprezinta dreptul celor ndrept iti la reconstituirea, constituirea sau restituirea terenurilor n condi iile legii, de a se bucura i de a dispune de p mnt n mod exclusiv i absolut, ns n limitele determinate de lege. Proprietatea de stat asupra terenurilor este public sau privat . Terenurile ce apar in domeniului public pot fi de interes na ional, caz n care proprietatea asupra acestora apar ine statului, sau de interes local, caz n care proprietatea, de asemenea n regim de drept public, apar ine comunelor, ora elor, municipiilor sau jude elor. Administrarea domeniului de interes public na ional se face de c tre organele prev zute de lege, iar administrarea
205

domeniului public de interes local se face de c tre consiliile locale sau, dup caz, de c tre prefecturi. Prin terenurile din domeniul public intelegem terenurile afectate unei utilit i publice. Terenurile care fac parte din domeniul public sunt scoase din circuitul civil, iar dreptul de proprietate asupra acestora este imprescriptibil. Domeniul privat al statului i respectiv al comunelor, ora elor, municipiilor i al jude elor este alc tuit din terenuri, altele dect cele aflate n domeniul public al statului de interes na ional i local, aflate sau intrate n proprietatea lor prin c ile i modalit ile prev zute de lege. Domeniul privat al statului este supus dispozi iilor de drept comun, dac prin lege nu se prevede altfel. O data cu nf ptuirea privatiz rii, aceste terenuri vor putea face parte din circuitul civil general, potrivit legii. Dreptul de proprietate privat al persoanelor fizice asupra p mntului este ocrotit de lege i este supus liber circuitului civil. Referindu-ne la prevederile art. 135 din Constitutie, potrivit c ruia dreptul de proprietate n toate formele sale este ocrotit de stat, se precizeaz c exproprierea de imobile, n tot sau n parte se poate face numai pentru cauza de utilitate publica, dup o dreapta i prealabil desp gubire, prin hot rre judec toreasc . n ceea ce prive te dreptul de proprietate asupra terenurilor din intravilan, dup ob inerea titlurilor de proprietate sau numai a proceselor verbale de punere n posesie, proprietarul se poate bucura de toate atributele dreptului s u de proprietate (posesia, folosin a i dispozi ia), cu respectarea actelor normative n vigoare. A adar, proprietatea privat asupra terenurilor asigur titularului acestui drept libertatea de a se bucura de toate drepturile prev zute de normele juridice de drept comun cu privire la modalit ile i mijloacele de exercitare a atributelor dreptului de proprietate.
206

5.1.6 Circula ia juridic a terenurilor Terenurile proprietate public de interes na ional sau de interes local nu pot fi nstr inate acestea fiind scoase din circuitul civil. Terenurile proprietate privat , indiferent de proprietarul lor, sunt i r mn in circuitul civil. Aceasta presupune c terenurile proprietate privat pot fi dobndite i nstr inate prin oricare din modurile stabilite de normele dreptului comun, dar cu respectarea unor dispozi ii prohibitive din Legea nr. 18/1991 si nr. 1/2000. Terenurile situate n intravilan pot fi nstr inate, indiferent de ntinderea suprafe ei, prin acte juridice ntre vii, ncheiate n form autentic . Terenurile situate n extravilan pot fi nstrainate prin acte juridice ntre vii, ncheiate n forma autentica. nainte de a fi vndut, terenul din extravilan, proprietarul acestuia este obligat s ncuno tiin eze n scris celor n drept. Titularii dreptului de preemp iune sunt obliga i s se pronun e asupra exercit rii acestuia n termen de 30 de zile de la data primirii comunic rii.Dupa mplinirea acestui termen, dreptul de preemp iune pentru coproprietari sau proprietarii vecini se consider stins. Actul de v nzarecumparare ncheiat cu ncalcarea dreptului de preemp iune este anulabil. Terenurile agricole din extravilan nu pot face obiectul unei execut ri silite sau voluntare dect n cazurile prevazute de lege. Persoanele fizice pot efectua schimburi de terenuri prin acordul acestora i prin act autentic. Schimbul de terenuri ntre persoane juridice care au n administrare terenuri asupra c rora statul are majoritatea ac iunilor sau ntre acestea i persoanele fizice se face numai cu avizul Ministerului Agriculturii i Alimenta iei sau al Ministerului Mediului, dupa caz.
207

Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobnde te situa ia juridic a terenului pe care l nlocuie te, cu respectarea drepturilor reale. Punerea in posesie se face de catre Oficiul Jude ean de Cadastru, Geodezie i Cartografie n prezenta p r ilor interesate, devenind opozabile prin operarea n documentele cadastrale aflate la aceste institu ii. 5.2. Drepturile tabulare care se nscriu n cartea funciara Dreptul de superficie se nscrie in folosul titularului in partea a treia a c r ii funciare de proprietate, ar tndu-se totodat coala funciar n care s-a nscris dreptul de superficie ca un corp funciar de sine st t tor. Imobilul asupra c ruia s-a constituit dreptul de superficie, se nscrie cu acela i num r de parcel nso it de un indice, a dreptului de proprietate. n cazul n care dreptul de superficie se constituie pe una din parcelele care alc tuiesc n corpul funciar sau pe o parte dintr-o astfel de parcel , se va alc tui un corp funciar din parcela sau numai din partea de parcela, grevat cu dreptul de superficie. Dreptul de servitute, uzufruct, uz si abita ie In situa iile n care servitutea, uzufructul, uzul i abita ia au drept obiect numai o parte dintr-o parcel , aceasta se va ar ta printr-o schi f cut de pe plan. Servitutea va fi ar tata i n cartea funciara a fondului dominant. Radierea unei servitu i, constituit n folosul unui imobil, se va putea face numai cu nvoirea ter ului, care are nscris un drept tabular asupra imobilului. Chiar f r aceasta nvoire, biroul c r ilor funciare poate dispune radierea dreptului de servitute, dup ascultarea p r ilor, dac paguba pricinuit prin radiere ar fi nensemnat . Dreptul de ipotec Ipoteca se poate nscrie numai asupra unui corp funciar, n ntregul s u sau asupra p r ii unui coproprietar. Dac ipoteca s-a constituit asupra unui etaj sau apartament, ea va fi nscris att asupra acestora, ct i asupra p r ii comune indivize, convenit proprietarului ipotecat. Dreptul la
208

ipoteca se nscrie pentru o anumit sum de bani ar tndu-se ctimea dobnzii. n situa ia n care suma crean ei este determinat printr-o sum maxim ar tat n nscrisul de constituire, dreptul la ipotec se va nscrie pentru aceast sum . Dobnzile conven ionale i legale, rentele sau alte presta ii periodice, datorate pe ultimii trei ani, vor avea rangul ipotecii. Dac urm rirea crean ei ipotecare s-a notat n cartea funciar , dobnzile, rentele sau celelalte presta ii periodice, sc zute dup notare, vor avea rangul ipotecii. Cheltuielile de judecat i urm rire vor avea rangul dreptului de ipotec , pn la suma maxim nscris pentru asigurarea lor. n cazul n care din nscrisul doveditor al vnz rii se invedereaz c pre ul nu a fost pl tit, ori nu a fost primit n ntregime, dreptul de ipoteca legal pentru garantarea pre ului datorat, se nscrie din oficiu, n folosul vnz torului. Dac vnzarea a fost rezolvat , acest drept se va radia din oficiu. Procedura men ionata mai sus se aplic prin asem nare n caz de schimb sau mp r eal pentru diferen a de valoare datorat n bani. Ipoteca legala pentru garantarea pre ului datorat de cop rta ul adjudec tor al imobilului supus mp r elii, se va nscrie n temeiul ncheierii instan ei de adjudecare. Deosebit de cazurile men ionate mai sus, cop rta ul va putea cere, n temeiul inscrisului original de imparteala si a copiei legalizate a chemarii in garan ie, nscrierea unei ipoteci legale asupra imobilelor ce ceilal i cop rta i au dobndit prin efectul mp r elii, pentru garantarea crean ei rezultnd din evic iune. Arhitec ii, antreprenorii i mai tri vor putea cere, n temeiul nscrisului original doveditor al contractului ncheiat cu titularul nscris n cartea funciar , nscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucr rii contractate, pentru garantarea pre ului acestor lucr ri. n cazul cop rta ilor care solicit nscrierea unei ipoteci legale asupra imobilelor ct i n cazul
209

arhitec ilor, antreprenorilor i mai trilor care solicita inscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului, despre care s-a men ionat mai sus, biroul c r ilor funciare poate ncuviin a nscrierea provizorie a ipotecii legale pentru suma aratat n nscrisul de mp r eala sau n contractul de antrepriz , iar in lips , pentru o suma maxim , despre care se va men iona n cererea de nscriere. In cazul arhitec ilor, antreprenorilor i mai trilor care au solicitat nscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucr rii, pentru garantarea pre ului lucr rii se va putea cere radierea nscrierii provizorii numai dac au trecut trei luni de la predarea lucr rii, astfel: - justificarea nscrierii se poate face att timp ct nu s-a notat n cartea funciar cererea de radiere a acestei nscrieri; - in acest caz, dac justificarea nscrierii urmeaz a se face n temeiul unei hot rri judec tore ti, cel ce a cerut nscrierea trebuie s prezinte biroului c r ilor funciare o copie legalizat de pe hot rrea instan ei, pentru a fi notat ; - radierea nscrierii provizorii se poate cere de cel interesat, numai dac au trecut 15 zile de la nmnarea ncheierii, prin care s-a ncuviin at nscrierea provizorie. Biroul c r ilor funciare va putea acorda prelungirea acestui termen de justificare, dac cel inscris provizoriu a f cut cerere de prelungire, n untrul termenului de 15 zile. Prelungirea se noteaza n cartea funciar . Biroul c r ilor funciare se va pronun a asupra cererii de radiere dup ascultarea p r ilor, afar de urm toarele cazuri, cnd o va respinge din oficiu: - dac termenul de justificare nu era mplinit;
210

- dac naintea cererii de radiere s-a notat n cartea funciar ac iunea n justificarea nscrierii provizorii sau n executarea obliga iei garantate prin nscrierea provizorie. Cesionarul poate cere n favoarea sa nscrierea ipotecii pe baza nscrisului de cesiune a crean ei. Debitorul cedat va putea cere n termen de o lun de la comunicarea ncheierii prin care s-a ordonat nscrierea, str mutarea ipotecii, notarea excep iilor pe care le-ar fi putut opune cedentul pentru cauze anterioare comunic rii ncheierii i pe care n elege s le opun cesionarului. Biroul de carte funciar poate ncuviin a n ntregime sau n parte radierea dreptului de ipoteca sau notarea prev zut mai sus, n temeiul hot rrii judecatore ti definitive prin care s-a pronun at asupra temeiniciei excep iilor invocate de debitorul cedat. In situa ia n care crean a ipotecar a fost dat n gaj, debitorul va putea opune creditorului gajist excep iile ce le va avea mpotriva creditorului sau, dac sunt ntemeiate pe cauze anterioare datei cnd i s-a comunicat ncheierea prin care s-a ordonat notarea gajului. Dac nscrisul de ipotec cuprinde clauza la ordin sau la purt tor, se va face ar tarea despre aceast nscriere. n acest caz, dreptul la ipotec sau dreptul la gaj asupra crean ei ipotecar se va dobndi i va fi opozabil prin ns i str mutarea sau darea n gaj a titlului la ordin sau la purtator. n cazul n care ipoteca crean ei novate a fost rezervat pentru garantarea noii crean e, aceasta se va nsrie cu rangul vechii ipoteci, n temeiul nscrisului dovedind nova iunea. Cel subrogat n drepturile creditorului ipotecar va putea cere nscrierea str mut rii dreptului de ipoteca n temeiul nscrisurilor ce dovedesc subroga ia.

211

Rangul ipotecilor poate fi schimbat prin notarea priorit ii n temeiul nvoielii f cute ntre creditorii ipotecilor al cror rang se schimb . Dac ntre ipotecile al c ror rang se schimb se g sesc i alte ipoteci sau drepturi ai c ror titulari n-au consim it la acordarea priorit ii, aceast schimbare nu le va fi opozabil dect n m sura n care le era opozabil ipoteca al c rei rang a fost cedat. n cazul n care imobilul este vndut la licita ie, creditorul care a dobndit rangul unei crean e sub condi ie, va putea renun a la folosul schimb rii de rang, crean a ipotecar condi ionat relundu- i rangul cedat. Cele men ionate mai sus se pot aplica i n cazul n care titularul unei ipoteci, n rang egal cu ipoteca al carei rang a fost cedat, nu s-a nvoit la schimbare. Drepturile reale sub condi ie suspensiv nu se vor putea nt bula sau nscrie provizoriu, obliga ia de a str muta ori a greva, f cuta sub aceast condi ie, se va putea nota n cartea funciar . Condi ia rezolutorie, termenul extinctiv sau sarcina liberatorie se vor ar ta n cuprinsul nt bul rii sau nscrierii provizorii. Dac aportul unui asociat const ntr-un drept tabular, acesta se va nscrie pe numele asocia ilor. Dac ulterior, aceea i societate sau asocia ie devine persoan juridic , dreptul adus ca aport se va nscrie pe numele persoanei juridice n temeiul unui certificat eliberat de grefa judec toriei n al c rui registru s-a f cut nscrierea persoanei juridice.

212

BIBLIOGRAFIE
M.Barbier traducere n limba romn Gh.R dulescu N.Bo R.Cri an Cadastru general, Editura ALL BECK, Bucure ti, 2003 I.S.B.N. 973-655-242-X Unele contribu ii asupra automatiz rii tehnologiilor cadastrului urban, Tez de doctorat, Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti, 2000 V.Dragomir M.Rotaru L.Gagea Gh.Nicolaescu A.P.Iu kevici I.P dure M.M. P dure I.Ienciu I.P dure M.Palamariu I.P dure G.Proca Gh.Bendea Gh.R dulescu Gh.Bendea V.B lan Gh.M.T.R dulescu TOPOGRAFIE, Probleme, Litografia Institutului Politehnic Gh.Bendea V.B lan 213 din Cluj-Napoca, 1985 ndrum tor pentru ntocmirea proiectului de absolvire, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 2002 Cadastru funciar, Litografia Universit ii Petro ani, 1995 Managementul lucr rilor de cadastru, Editura Matrix ROM, Bucure ti, 2000, I.S.B.N.973-685-066-8 ndrum tor pentru practic topografic , Litografia Institutului Politehnic din Cluj-Napoca, 1983, din Cluj-Napoca, 1985 Istoria matematicii n evul mediu, Editura tiin ific , bucure ti, 1963 Cadastru, ndrum tor pentru proiectul de an, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 2002 Calcule topografice, E.D.P., Bucure ti, 1972 M rturii geodezice, Editura militar , Bucure ti, 1986 Topografie-teorie i practic , Editura Technique et Vulgarisation, Paris, 1964

Gh.M.T.R dulescu TOPOGRAFIE, Lucr ri practice, Lito. Institutului Politehnic

T.Cosma Ghe.Fn an Ghe.M.T.R dulescu

TOPOGRAFIE GENERAL

I MINIER , LUCR RI, Tipografia

Universit ii Baia Mare, 1991

Gh.M.T.R dulescu TOPOGRAFIE GENERAL , note de curs, Editura Risoprint, ClujNapoca, 2002, ISBN: 973-656-240-9, Gh.M.T.R dulescu TOPOGRAFIE GENERAL , ndrum tor de lucr ri, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2002, ISBN: 973-656-238-7, Gh.M.T.R dulescu TOPOGRAFIE GENERAL , culegere de probleme, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2002, ISBN: 973-656-239-5, Gh.M.T.R dulescu TOPOGRAFIE INGINEREASC , note de curs, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2003, ISBN: 973-656-395-2, Gh.M.T.R dulescu TOPOGRAFIE INGINEREASC , ndrum tor de lucr ri, Editura C.R dulescu Risoprint, Cluj-Napoca, 2003, ISBN: 973-656-396-0, Risoprint, Cluj-Napoca, 2003, ISBN: 973-656-397-9, Gh.Tomoioag *** Cadastru, Institutul de Construc ii Bucure ti, 1990 Legisla ie n domeniul cadastrului, Editura MORO AN, 2003 Gh.M.T.R dulescu TOPOGRAFIE INGINEREASC , culegere de probleme, Editura

Situri specializate n domeniul cadastrului rezultate prin motorul de c utare Google

214