Sunteți pe pagina 1din 29

Anul XIV nr. 47 (676) 23-29 noiembrie 2004 32+8 pagini 15.

000 lei

A ap`rut num`rul 2!
De ui]i, nu c\[tigi!

s ` p t ` m \ n a l

d e

m o r a v u r i

g r e l e

Ploconul cona[ului Adrian c`tre boierimea european`

Alte opt pagini cu tovar`[i vechi intra]i \n osanalele istoriei noi


Dragi tovar`[i [i pretini, m`i, vie]uitoarelor, stima]i oameni ai muncii de la ora[e, sate, din discoteci, McDonalds-uri sau de pe planta]iile din Spania. Academia Ca]avencu love[te din nou: Sc\nteia se \ntoarce! A ajuns la num`rul 2, ceea ce, dac` nu e o dep`[ire de plan, e sigur un nou pas pe drumul gloriosului nostru progres pe calea societ`]ii romne[ti curate [i multilateral dezvoltate. |n num`rul de s`pt`m\na asta v` invit`m s` citi]i: cum ra]ionaliza Ion Iliescu c`ldura din casele oamenilor; cum \nfiera Adrian N`stase cu av\nt proletar ONG-urile din Vest; cum se l`uda Dan Voiculescu cu \ndeplinirea planului la comer] exterior; cum ie[ea Traian B`sescu frunta[ la \ntrecerea pe nave; cum \nt\mpina tovar`[ul Octav Cozmnc` delega]iile care plecau \n RDG cu m\na goal` [i se \ntorceau cu cutii de ness; cum \nf`ptuiau clasa muncitoare [i ]`r`nimea m`rea]a zi de 23 August \n viziunea pogresist-comunist` a tovar`[ului Ioan Talpe[ [i multe altele.

Ct ne-a costat integrarea euro-[pagatlantic` a PSD-ului (I) A

drian N`stase a mers cu integrarea european` p\n` la sacrificiul suprem al economiei na]ionale. Interesul na]ional a \nsemnat, \n viziunea guvernului pesedist, un fel de: s` facem jumijuma Romnia! Miliarde de dolari cadorisite sferelor de influen]` a mai-marilor europeni au reformat atitudinea negativ` a Europei \n ceea ce-l prive[te pe unul dintre cei mai boga]i politicieni din fruntea celui mai avut partid al Romniei.

Pagina 3

De-acum, Dumnezeu cu mila:

EI PUN TU{UL, NOI {TAMPILA


Da, tu[ic`, Nu [tiu, maic`, voteaz` cu PSD-ul, c` mult bine c`-s femeie b`tr\n`! Nu m` mi-a f`cut [i mie, recunosc! F`r` PSD lua]i cu platforme, cu programe, cu n-aveam cas`, n-aveam ma[in`, n-aveam c`s`toriile \ntre monosexuali sau cu job. {i nici salariu de 3.000 de AFRO-One[ti! Hai mai bine s` v` dea baba dolari canadieni! o dulcea]` de gutui [i-un pahar de ap` rece de la f\nt\n`. Oricum, duminic`, ne arat` unde s` punem [tampila actualul dom primar, pe care l-am dat jos la Revolu]ie!

{i doamna cu basma voteaz`. Merge]i duminic` la vot!

2
Anun] pe bune

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

DEMNITARII SPUN LUCRURI TR~sNITE


Ahaa, deci aici se fac c`m`[ile Hugo Boss pe care d`deam eu 300 de dolari pe Fifth Avenue... {i la dumneavoastr` c\t s\nt? 3.000.000 de lei?! Asta c\t vine \n dolari? O sut` de dolari? P`i, [i nu e mult mai bine \n Romnia?

Brfe, [menuri, [u[anele


cel N Miron Mitrea nu estedup` mai fericit demnitar cu varianta Mircea Geoan` premier alegeri. Chiar se-ndoie[te de aceast` numire dac`-l \ntrebi [i este dispus s`-]i r`spund`. Ba mai mult, nucleul dur al partidului [opte[te c` asta este o variant` de cel mult un an de zile, pentru c` pu[tiulic` `sta filoamerican \i cam \ncurc` [i nu e cazul. Dac` nu o s` c[tige \ns` PSD-ul alegerile, atunci Geoan` va r`mne totu[i \n continuare o variant` onorabil`. Se zvonea prin staful de campanie al PSD-ului cum c` Traian B`sescu va scoate o bomb` la Seara Pre[edin]ilor de la Antena 1. N-a prea f`cut-o. Partea hazlie [i interesant` a \ngrijor`rii social-democra]ilor ne prive[te pe noi, cei de la Academia Ca]avencu, [i a avut \n centrul aten]iei unul din dosarele delicate pentru candidatul Adrian N`stase, pe care se spunea c` i l-ar fi furnizat lui B`sescu \nsu[i Biroul de Investiga]ii al Academiei. Putem s`-i asigur`m pe cei interesa]i c` dosarele Academiei Ca]avencu nu se traficheaz` [i se public`, pur [i simplu, doar \n s`pt`mnalul de moravuri grele (vezi pagina 3 din acest num`r). Aurel Vl`doiu de la PSD [i Nicolae P`tru de la PRM candideaz` pe listele jude]ului Vlcea. Vl`doiu a fost administratorul vilei Ceau[e[tilor de la Ol`ne[ti [i era preferatul sinistrei. Dup` 89 [i-a g`sit refugiu la episcopul Gherasim de la Rmnicu Vlcea, care l-a angajat pe post de clopotar acoperit. Nicolae P`tru [i-a construit o vil` de neam prost pe malul Oltului, deasupra lacului de acumulare de la Goranu, \n punctul Malul Alb, aflat la 4 km de Rmnic, pe un teren al islazului comunal. |n final, [i-a legat vila de [oseaua comunal`, printr-un drum furat din terenul public, ca orice [ulf` securist` care se respect`. Localitatea dmbovi]ean` Potlogi atrage mu[tele ca mierea. B`rz`unele Ion Iliescu, \mpreun` cu musca de b`legar R`zvan Theodorescu [i cu potlogarul Fathi Taher, au vizitat Potlogii \n scop electoral, \n urm` cu cteva zile. Theodorescu a anun]at c` Palatul de la Potlogi va fi trecut \n subordinea Direc]iei Patrimoniu a jude]ului Dmbovi]a. Exist` suspiciuni c` Taher va fi cooptat \n politica de restaurare a palatului brncovenesc de la Potlogi, ceea ce se poate traduce printr-o tentativ` de asasinat \mpotriva culturii. Suspiciunile sunt \nt`rite de prezen]a lui Taher \ntr-un alt spa]iu brncovenesc, palatul de la Mogo[oaia, unde potlogarul \nchiriaz` vara peluza, pe care a f`cut un restaurant. Firma de paz` Cor-Protect din Trgovi[te, patronat` de un oarecare Mihai Chiri]escu, a \ncheiat un contract cu Direc]ia Silvic` Bucure[ti pentru organizarea unor cursuri adresate p`durarilor, pe linie de paz`. Partea proast` este c` fiecare cursant este obligat s` suporte costurile [colariz`rii din propriul s`u bu-

C`ut`m o persoan` cu o minte limpede, bine organizat`, cu un bun contact social, cu limba englez` la \ndem\n`, care s` ne ajute s` dezvolt`m un segment nou de activitate \n domeniul exploat`rii unor spa]ii de publicitate. Pozi]ia pentru care v` invit`m s` v` deranja]i este de coordonator program. {i dac` tot ne-am \nt\lnit acum, ar fi nevoie [i de un manager de v\nz`ri de spa]iu publicitar. Trimite]i, p\n` la sf\r[itul lunii noiembrie, att unii, ct [i ceilal]i, CV-uri pe adresa oops@oops.ro

NNN

NN

A[ez`m\ntul cultural

Candidatul Mircea Geoan` c`ut\nd biroul domnului Lohn, despre care a auzit c` lucreaz` cu mai toate fabricile de textile din Romnia
zunar. Partea [i mai proast` este c` jum`tate din sum` a fost achitat` la \nceputul cursului, iar restul dup` 15 zile. Partea ilegal` a afacerii este c` [colarizarea p`durarilor putea fi f`cut` [i cu Jandarmeria Romn`, pe cheltuiala Romsilva. Partea penal` a pove[tii este c` Ion Dumitru, directorul Romsilva, a f`cut un ghe[eft cu cons`teanul s`u Mihai Chiri]escu de la Cor-Protect, cu care a \mp`r]it banii pe din dou`. |n octombrie a \nceput campania de vn`toare de toamn`. Mai exact, campania de strns bani buni de vnat cu ei voturi. Ca un cine docil, Liviu Luca a f`cut aport la N`stase. Aportul, de 50.000 de euro, au l`trat copoi din preajma lui N`stase, a plecat de la Petromservice [i s-a v`rsat la AGVPS sub form` de sponsorizare. Tranzac]ia, spun acelea[i surse, s-a f`cut prin banca apropiat` lui Luca, Romex-

(BULETINUL ACADEMIEI) R E DAC}IA: {tefan AGOPIAN Ion BARBU Redactor-[ef adj.: Marius BOR}EA Redactor-[ef: Doru BU{CU Trebi juridice: Doru COSTEA R`zvan CUCUI Birou Investiga]ii: Marius DR~GHICI Secretar general de redac]ie: Gabriel DROGEANU Consilier tehnic: Florin IARU Alin IONESCU Eugen ISTODOR {ef Birou Investiga]ii: Cornel IVANCIUC Augustin JULEA Redactor artistic: Octav MARDALE Redactor-[ef adj.: Liviu MIHAIU {ef Birou Externe: Ioan T. MORAR {ef Birou Distrac]ii-Amuzament: Viorel MO}OC Drago[ MU{AT Grafician: Bogdan PETRY Secretar de redac]ie: Dan STANCIU Birou Investiga]ii: Iulian T~NASE {ef Birou Social-Politic: Mircea TOMA Mihai BURCEA (documentarist) Reporteri: Alexandru C~UTI{, Alexandru DU}U, Daniel GOACE, C`t`lin MATEI, Alexandru V~RZARU {ef Sec]ie Moravuri U[oare: Drago[ VASILE General Manager: Sorin VULPE [i cititorii no[tri, care s\nt la fel de inteligen]i ca noi. Marketing Director: Sorin AXINTE axu@catavencu.ro PR&Events Manager: Laura IV~NCIOIUIONI}~ laura@catavencu.ro Promotion Manager: Roxana BODEA roxana.bodea@catavencu.ro Traffic: Ioana Ingrid WEINERICH ioana@catavencu.ro Coordonator distribu]ie: Cristian DOMNI}EANU cristi@catavencu.ro Design: 2002 Concept Multimedia Vlad ARGHIR & Florin IARU Tehnoredactare: Corina M|}~ Comenzi publicitare la Publimedia International Mircea Ionescu sales manager 021.305.32.40 mircea.ionescu@mpg.ro Raluca Mohora senior sales manager DIFUZARE prin NDC Group 2000 SRL, , Tel.: 021.205.72.00; Fax: 021.223.21.00 Abonamente prin Rodipet S.A. Nr. de catalog 2002 sau direct la Academia Ca]avencu ADRESA REDAC}IEI: Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Sector 3, Bucure[ti Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Fax: 314.02.58 ISSN 1221-5597 Tip`rit la Tipografia Romnia liber`
Biroul Romn de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit pentru revista Academia Ca]avencu \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit

NN

NNN

NN

terra, pentru c` vn`torii s-au temut s` nu-i afle crti]ele opozi]iei culcu[ite prin alte b`nci. Uite c` totu[i mai sunt crti]e [i \n ograda lor. Acciduzzu Legend` N brf` pentru care nu b`g`m mna-n foc NN brf` cu parfum de credibilitate NNN brf`-beton

Bula demnitarului
CATEGORIA CATEGORIA

HAIDUC, HAI S~ TE DUC LA BALAMUC


Aurel R`dulescu (candidat la pre[edin]ie): Am fost un Robin Hood al timpurilor moderne, cu acte.
CATEGORIA

NU S|NT CE NU PAR C~ N-A{ FI


Ion Iliescu (pre[edintele Romniei): Ce \ncalc? Care neutralitate? Drag`, eu nu s\nt Elve]ia, s\nt pre[edintele Romniei. Adrian N`stase (prim-ministru): Eu nu s\nt Dumnezeu.
CATEGORIA

Da, drag`, a[a le-am spus fraierilor de ziari[ti: Dan nu las` niciodat` ]igara din gur`, pu[ca din m\n` [i nevasta din p... P de la palme [i pumni, drag`, c` doar e[ti nevast`-mea, f`, nu amant`-mea!

EMIL BOBU
Gheorghe Dinu (candidat la pre[edin]ia Romniei, independent): Voi reintroduce pedeapsa cu moartea pentru cei care pun la cale acte de terorism, care decapiteaz` f`r` urm` de mimic` pe fa]`. Marian Opri[an (pre[edintele CJ Vrancea): Am promis c` vom reduce at\t afectiv, c\t [i efectiv distan]a dintre Foc[ani [i Adjud.
CATEGORIA

IMUNDA}IILE DE TOAMN~
Dan Iosif (consilier preziden]ial): Eu, ]igara din gur`, pu[ca din m\n` [i femeia din pul` nu le dau.
CATEGORIA

BUNICU}~ BUN~ |N BURDUF DE URN~


Adrian N`stase (prim-ministru): Ion Iliescu \mi aduce mai multe voturi dec\t \mi aduci tu, Traiane. |ntunericitul

DIN {ANSELE G|NDIRII


Petre Roman (pre[edinte For]a Democrat`): C\t` vreme noi ne ap`r`m [ansa noastr`, nu ap`r`m [ansele altora.
CATEGORIA

UMOR DE TOT R|SUL


Mircea Geoan` (ministrul de Externe): Vota]i PSD, pentru c` PSD va crea locuri de munc` pentru femei [i ve]i sc`pa de gura nevestelor.

Internet: http://www.catavencu.ro E-mail: office@catavencu.ro marius.bortea@catavencu.ro

Dan Iosif, un \n]elept sfetnic al lui Ion Iliescu, pe care Revolu]ia era s`-l prind` trec\nd fraudulos frontiera dintre clasele a IV-a [i a V-a, cu o pereche de blugi str`ini \n m\n`

unora le place jaful

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

Ct ne-a costat integrarea euro-[pagatlantic` a PSD-ului (I)


|n anul 2001, Romnia era un candidat cert la integrare european`, mai ales dup` evenimentele din 11 septembrie, care au finalizat situa]ia geopolitic` a tuturor romnilor. Filosofia integr`rii europene era nu numai strns legat` de cea a pactului nord-atlantic, dar mai con]inea \n burt` [i o idee foarte bun` \ndealtfel: pe cine la[i pe-afar` nu te las` s` tr`ie[ti. Problema guvernului N`stase era \ns` una tot att de \ntunecat` precum mineriada din 90 [i tot att de mare ct Bancorexul [i FNI-ul la un loc, fiind o chestiune de credibilitate politic` colectiv`, dar [i individual`. A[a c` guvernan]ii, gata complexa]i, [i-au dorit s`-[i integreze [i nevoile, [i neamul, indiferent de sacrificiu [i mai ales cu orice pre], \n marea familie european`. Calea fireasc` a achies`rii era una de-a dreptul plictisitoare [i banal`, presupunnd rigoare, transpira]ie [i transparen]` (ultima fiind o obr`znicie democratic` aproape de ne\n]eles), \n consecin]` foarte pu]in specific` locului. Experien]a ar`ta \ns` un lucru destul de interesant pentru sociologii partidului, [i-anume fenomenul de romnizare a foarte multor str`ini, nem]i, americani, verheugenieni veni]i \n misiune civilizatorie pe aceste t`rmuri ale ]epei. Uite-a[a a \nceput povestea de captare \n tain(`) a bun`voin]ei liderilor europeni. Haide]i s` fim ceva mai tehnici [i mai pu]in patriotici (cf. anali[tilor prooccidentali), creionnd aritmetica a cteva dintre miliardele de dolari pe care le pl`tim dirigin]ilor ca s` ob]inem notele de trecere la integrare.

Vai, Adriene, ce bine am m\ncat! Cine zice c` \n Romnia se moare de foame? O fi Geoan` `sta al t`u prost diplomat, da g`te[te minunat! A]i intrat!

Listele D.A. din Ardeal s\nt influen]ate de Blaga


Ionela Pop Bruchental, viitoare deputat` a Alian]ei D.A. PD-PNL la Bihor, a fost coco]at` pe lista candida]ilor cu [anse reale, cu toate c` so]iorul ei, domnul Coriolan, a fost implicat ntr-o activitate complex` de contraband` [i falsificare a instrumentelor oficiale ntr-un biznis cu ulei, pentru care a fost deja condamnat, chiar dac` hot`r\rea nu este definitiv`, la o pedeaps de cinci ani nchisoare. Secretul ascensiunii viitoarei doamne deputat st` n faptul c` na[ul duduii este nimeni altul dect Vasile Blaga, ochiul [i timpanul matelotului B`sescu, cel f`r` de care nici o list` electoral` din ]ar` nu s-a ntocmit.

Adrian N`stase studiind cu aten]ie posibilitatea de a distribui c`r]i de aleg`tor tuturor oficialilor str`ini care, dup` ce i-au trecut pragul, simt c` \ntr-adev`r \n Romnia poporul tr`ie[te mai bine. Dar mai pu]in.
privatizare. Nota de plat`: 17 milioane a fost crescut cu valoarea comisioanelor; dar cum comisioanele vorbesc, a fost neUSD. voie ca la pre] s` se adauge noi sume 4. Sora mai mare, FRAN}A a[a c` valoarea total` a crescut, ulterior Destul de \n]epa]i pentru c` premierul semn`rii contractului, la nivelul delirant N`stase le transmisese public c` au luat de 256 de milioane; contractul e semnat destul \n regimul cederist, iar Romnia din 2001, dar, \n afar` de o suit` de avarii se iubea de zor cu tunurile SUA, francezii la Por]ile de Fier I, la II n-au realizat niau devenit oficial oftica]i cnd pre[edin- mic ; \n schimb, 62 de milioane de euro au tele concernului Usinor-Sacilor (marele plecat din Romnia ca avansuri. Acela[i perdant al privatiz`rii SIDEX-ului), meo- mecanism a fost folosit frenetic pe m`siu Francisc Mer, \ncepe s` complice situ- sur` ce se apropia anul alegerilor, a[a a]ia Romniei ajungnd, nici mai mult, \nct totalul estimat al cheltuielilor nejusnici mai pu]in, ministrul Economiei \n gu- tificate angajate a atins 1 miliard de euro, vernul francez, drept pentru care \nchi- din care aproximativ jum`tate sunt siderea capitolului Transporturi al Romniei fona]i \n alte conturi. Un audit realizat de on napprouve pas! Alinarea a venit sim- o firm` str`in` a identificat pl`]i externe plu, cump`rnd dup` ani de tergivers`ri f`r` acoperire, f`cute de Hidroelectrica, niscai Airbus-uri, mai scumpe dect echi- \n valoare de aproape 100 de milioane de valentele Boeing cu numai 100 de milioa- euro. Nota de plat` estimat`: 500 de miline USD, la care, dac` mai ad`ug`m [i cos- oane de euro. turile de mentenan]` ale flotei mai mari cu 50 de milioane USD, putem creiona 7. Fran]a, Germania, Italia, Spania, Anglia [i al]ii: EADS laddition la 150 de milioane USD. Nota de plat` pentru Bechtel a atras o 5. Tony Blair se-ntoarce chitan]` echivalent` care s` sting` enerCum Anglia este st`pnul nostru din varea europenilor pentru un contract de 1 NATO, era logic s` devin` [i clientul nos- miliard, care a plecat peste Ocean. Lini[tru, Romnia tr`gndu-[i [i dou` fregate ti]i-v`, au s`rit alde N`stase, are ]ara bani cu 80 de milioane USD mai scumpe de [i pentru voi. S-a c`utat iute un motiv de la BAE Systems. cheltuial` [i s-a g`sit: Romnia trebuie s`-[i securizeze grani]ele la nivelul unei 6. Elve]ia, Austria: grani]e, nu-i a[a, europene. Punctul de VA TECH HYDRO start al cheltuielilor a fost un angajament |ncepnd din 1999, o firm` devine robi- al Uniunii care acorda un \mprumut nenetul de sifonat sume uria[e din banii pe rambursabil de 18 milioane de euro, la care-i pl`tim pentru curentul electric, via care guvernul trebuia s` adauge 40 de Hidroelectrica. Motivul inventat este re- milioane pentru opera]iunea \n discu]ie. tehnologizarea Por]ilor de Fier I [i II. Fir- La asta s-ar fi ad`ugat aproximativ 350 de ma Sulzer (devenit` ulterior, prin \nghi- milioane pentru infrastructur` [i alte in]ire, VA TECH) a primit un contract \n va- vesti]ii justificate. Un artist al bugetelor loare de 160 de milioane USD, f`r` lici- din suita lui N`stase a dezvoltat suma la ta]ie, de la ministrul C`lin T`riceanu. nivelul de 1 miliard de euro, pentru care Dup` 2001, suma a crescut din m`runte au fost angajate credite la 3 b`nci eurorepara]ii la 300 de milioane USD. (Iu- pene. Aten]ie, asta \nainte de a fi existat goslavii, care au trecut licita]ia prin par- un studiu de fezabilitate [i, mai haios, lament, au ob]inut un pre] de 100 de mi- \nainte ca EADS s` fi apucat s` fac` vreo lioane USD pentru aceea[i repara]ie.) Cu ofert` de pre]. Total: 500 de milioane de toate c` performan]ele firmei au fost con- euro cadou. testate, noua echip` ministerial` a lui Dan Ioan Popescu le-a \ncredin]at, tot f`r` |n episodul urm`tor, noi clien]i ai bulicita]ie [i f`r` s` clipeasc`, [i contractul getului Romniei, zis [i bugetul guvernupentru Por]ile de Fier II. Contractul a fost lui N`stase. negociat invers, adic` VA TECH a cerut Liviu MIHAIU 98 de milioane de euro, Adrian N`stase [i [i Mircea TOMA Dan Ioan Popescu le-au semnat pentru 122 de milioane; se poate crede c` pre]ul

a ales s` piard` [i procesul [i cele 52 de milioane USD dect s`-[i denun]e colegul pentru un m`run]i[ de 140.000 de banali dolari). Ct despre investi]iile f`cute de indieni, v` rug`m s` \ntreba]i pe[tii mor]i care trec \ntmpl`tor pe Dun`re \n por]iunea Gala]i-Tulcea. Ca s` n-o mai lungim cu explica]ii osp`t`re[ti, eu zic s` v` 1. Premierul britanic Tony Blair facem nota, c` tot o s-o pl`ti]i, indiferent A[a-numitul puppy of Bush, Tony este cine c[tig` alegerile: 1,3 miliarde USD un laburist adev`rat, fiind foarte sensibil + 700 milioane USD = 2 miliarde USD. la integrarea indienilor \n Londra [i chiar \n lume. Urecheatul din Downing Street 2. Tony Blair mai are 10 mai are o calitate foarte mare: este \n [i prieteni scumpi Mai precis, prieteni italieni ai englezuInterna]ionala Socialist`. Scandalul din presa [i opozi]ia englez` a fost att de pu- lui, pe nume Beltrame (reprezenta]i \n Roternic, \nct suflul a aruncat [i presei ro- mnia de Ioan Mure[an, so]ul creatoarei mne[ti ni[te resturi cu care guvernul [i-a de mod` Rita Mure[an), care au rvnit [i \mpachetat salamul cu soia dracu de pri- achizi]ionat \n numele Interna]ionalei Sovatizare. Favorizarea de c`tre Blair a unei cialiste Combinatul de la C`l`ra[i (face \ntreprinderi nebritanice ca ISPAT-ul, cu ]agl`) pe numai 25.000 USD (dar care vaconsecin]e \n conturile partidului laburist, lora \n jur de 15-20 de milioane USD pena avut \ns` repercusiuni financiare mult tru un cump`r`tor-produc`tor ca Worst mai cumplite la Bucure[ti. Mult trmbi- Alpine, ignorat din motive geopragma]ata privatizare a SIDEX-ului a avut o not` tice!). Pn` ast`zi, combinatul a f`cut de plat` pe care, datorit` [pagofiliei, in- peste 10 milioane USD profit. Nota de competen]ei [i nep`s`rii, ast`zi nu o mai plat`: 15-20 de milioane USD. invoc` nimeni: conform contractului, indienii trebuiau s` pl`teasc` 77 de mili- 3. Pre[edin]ia elen` a UE oane USD (avans 25 de milioane [i mai din semestrul II al anului 2002 Grecii de la OTE, dup` ce aduseser` apoi 52 de milioane); dup` 15 luni s` investeasc` 500 de milioane \n tehnologie, RomTelecomul [i Cosmoromul \n dificul\nc` 125 de milioane \n protec]ia mediu- tate, ca s` nu zicem mai mult, voiau s` lui [i s` aduc` aport circulant de 100 de cumpere celelalte 16% care le asigurau milioane. |n schimb, prostul de Stat tre- majoritatea la RomTelecom la un pre] de buia s` preia datorii de 1,3 miliarde USD. trei ori mai mic dect cel pl`tit \n 1998. Zis Cam a[a suna factura oficial`. |n reali- [i f`cut, cu amendamentul c` provincialul tate, ISPAT-ul a avut pn` ast`zi mai de- Dan Nica [i-a dorit ca beneficiile s`-i ajungrab` un statut de observator-colector, g` lui (lor) [i pre[edin]iei UE (premierul strigndu-[i profitul \n acest an ca fiind al grec de-atunci era Costas Simitis). A[a c` treilea din ]ar`: mai \nti a pus deoparte partidul, \n frunte cu Adrian N`stase, a primele 25 de milioane USD, iar pentru intrat \n [edin]` dilematic`: ce s` facem, cele 52 de milioane ministrul Mu[etescu cum s` facem... cnd... bingo! Dan Fisher, (care, vorba lui, [i-a riscat libertatea pen- distribuitor-\ncasator profesionist, onotru banii partidului [i ai [efilor s`i) a \n- rabil rezident autoexilat la Monte Carlo cheiat un addendum ascuns, prin care se dup` c`derea regimului cederist, g`se[te oblig` s` nu \ncaseze suma pn` ce nu se solu]ia: eternul Eugen Dijm`rescu [i tehva finaliza procesul dintre SIDEX [i Balli nocratul traseist Petri[or Peiu, consilierii (marea c`pu[` de pe vremuri care f`cea premierului, pleac` la Atena [i o rezolv` ceasuri de peste 2.000 USD cadouri la pre- a[a cum s-a stabilit. Final dramatic pens`), \n care se disputa cam aceea[i sum` tru buget: 48 de milioane USD. Capi(pentru ca SIDEX s` c[tige acest proces ar tolul Grecia \ns` continu` \n stilul consafi trebuit s` denun]e faptul c` Balli cum- crat [i, \n aceea[i perioad`, se comite [i p`rase cu 140.000 USD, \n Elve]ia, partea vnzarea pachetului de control de la Bancafectiv` a deciziilor fostului director al Post \n favoarea grecului Latsis (EFG ERASIDEX, Dumitru Nicolae; dar, cum Nicolae SIAS EuroBank), la un pre] de dou` ori era [i este primar PSD \n Gala]i, guvernul mai mic dect cel calculat de comisia de

Lui Sec`re[ i se rupe dac` SNSPA se rupe


Situa]ia de la {coala Na]ional` de Studii Politice [i Administrative pare s` fie f`r` ie[ire, cele dou` tabere s\nt de nemp`cat. Lic` Sec`re[, care ar fi vrut chiar s` modifice numele [colii ca s` se mai poat` alege rector, l ]ine n fa]` pe Ani Matei, fostul [ef al studen]ilor comuni[ti pn` n 89, candidatul vechilor [tefangheorghii[ti, de la Pa[cu la Pasti. Punndu-l acolo pe domnul Matei (da, Ani e prenumele!), Lic` Sec`re[ va conduce tot el, fiind rectorul din umbr` [i p`strndu-[i accesul la borc`na[ele cu miere ale institu]iei. Dac` se va ajunge n situa]ia de njum`t`]ire, atunci Vasile Sec`re[ poate deveni el nsu[i rector pentru c` ar fi vorba de o alt` institu]ie. De aici [i nc`p`]narea de a for]a ruperea institu]iei!

PSD-ul ast`zi cere voturi de prin ministere


Cel mai important mesaj pe care-l transmite PSD-ul lucr`torilor de prin ministerele sale este c` va c[tiga alegerile. Asta ca s` nu piard` [i voturile slujba[ilor de stat. {i, ca s` le nt`reasc` aceast` convingere, mul]i dintre func]ionari s\nt pu[i s` construiasc` diverse planuri de viitor [i chiar li se promit avans`ri n discu]ii de la om la om. Agen]ii electorali s\nt activi[ti de m\na a doua ai partidului, care n-ar avea ce c`uta prin birouri n mod normal. Dar dac` merge Iliescu n campanie pentru PSD, no]iunea de normal devine mai nc`p`toare [i nghite [i aceast` gugum`nie. Ceea ce nu socote[te corect PSD-ul este c` nu to]i cei care lucreaz` prin ministere s\nt pro[ti [i, mai ales, c` nu pe to]i i-au angajat ei!

f i n c`
Platon [i Aristotel, votnd ca n al]i ani. La fel.

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

Cuget, deci subzist

Aceste interviuri au fost adev`rate, s\nt reale [i vor fi autentice

SEBASTIAN L~Z~ROIU: B`sescu [i N`stase se bat pentru locul celui ce va pierde alegerile din 2008
S`tui de at\ta campanie degeaba, am vrut s` ne explic`m clinic ce tr`im. Sociologul de la CURS ne ajut` s` trecem electoralele.

Pre[edintele
Rep.: B`sescu e chel, sa[iu. Cum poate fi votat? S.L.: E hot`r\t. Nu conteaz` at\t de mult caracteristicile fizice po]i avea un candidat prezentabil, dar care e arogant. Exist` destule exemple \n lume unde oameni cu infirmit`]i au ajuns pre[edin]i. Rep.: Apoi este N`stase, care \nchide, pe h\rtie, capitole dup` capitole de negociere cu UE. S.L.: E o grab` legat` de campania electoral`. Nu [tiu c\t de bun` este aceast` formul` [i nu [tiu c\t de mult ajut` Romnia \n procesul dificil ce va urma. Aceste dosare \nchise \n prip` vor reveni \n discu]ie. Pe termen lung nu e nici un c\[tig. Paradoxal este altceva: dou` alian]e puternice se bat s` c\[tige ni[te alegeri, fiind convinse c` le vor pierde pe cele din 2008. Paradoxal, ele se bat pentru locul celui ce va pierde alegerile din 2008. E posibil ca victorio[ilor s` li se \nt\mple chiar ireparabilul, cum i se \nt\mpl` PN}CD-ului. S-ar putea s` plece de la putere \n 2008 [i s` revin` cine [tie c\nd. Rep.: Ciuhandu? S.L.: Apare la 2-3%. Este un personaj recomandat de c\[tigarea prim`riei Timi[oara. Unii apreciaz` acest lucru. PN}CD-ul, din p`cate, va deveni istorie. Rep.: Ce facem cu Roman, Gheorghe Dinu [i al]ii? S.L.: Acest pluton a existat de fiecare dat`. La Becali, ra]iunea candidaturii lui e ca [i la Ciuhandu: vrea s` ridice partidul. Cariera politic` a lui Petre Roman \ns` s-a \ncheiat \n 96. O fi frustrare. Cred c` acest pluton e al iepurilor. Candideaz` pentru

Plictiseala
Reporter: Cum este aceast` campanie electoral`? Sebastian L`z`roiu: Anost`. Rep.: De ce? S.L.: Toat` lumea a[tepta dezbaterea dintre primii doi candida]i. Rep.: Crede]i c` am avut o supralegiferare? S.L.: A fost foarte restrictiv`, din punct de vedere audiovizual. BEC nu s-a l`sat nici el. Dezbaterea liber` nu a ap`rut. Cred c` a contat [i intrarea \n joc, cu \nt\rziere, a Alian]ei. Oricum, toate regulile acestea au creat despre candida]i [i partide o imagine foarte artificial`. Regulile au omor\t spontaneitatea. Iar spontaneitatea e bun` [i pentru aleg`tori. Ei vor s` compare performan]ele, istoriile candida]ilor, or nu-]i r`m\ne dec\t s` compari culorile alian]elor. Rep.: Crede]i, \n scenariul simplu, ce se spune: PSD [i Guvernul [i-au construit aceast` supralegisla]ie? S.L.: Nu m-ar surprinde. 15 ani de democra]ie s\nt cam pu]ini pentru partidele din Romnia. Nu mi-ar fi greu s` cred. Doar PSD folose[te institu]ia Pre[edintelui.

ve[te. Rep.: De ce Iliescu cel cinstit se m\nje[te astfel la sf\r[it de 3 mandate? S.L.: Probabil a fost un calcul pragmatic: cine \l \nlocuie[te pe pre[edinte, \n caz de demisie? Cine? V`c`roiu? Bine, dar dumnealui nu ar putea s` candideze. Probabil c` nu au g`sit o solu]ie s` \mpace toate scenariile. Iliescu [i-a asumat toate riscurile. Dumnealui e departe de defini]ia pre[edintelui.

Homosexualii

Rep.: Ce facem cu pista asta de homosexuali? S.L.: E impulsivitatea lui Traian B`sescu de vin`. Peste tot \n lume exist` subiecte pe care electoratul nu vrea s` le aud`. Ar fi putut s` curme acest subiect, din p`cate a insistat peste m`sur`, iar opozan]ii au speculat aceast` insisten]` foarte bine, ba chiar s-au folosit de declara]ia Patriarhului Teoctist. Asta-i politica. Cert este c` societatea romneasc` nu era preg`tit` pentru acest subiect. Bun, s-au f`cut ceva progrese, doar articolul 200 a fost abrogat, dar discu]iile despre adop]iile de copii, c`s`toriile dintre homosexuali s\nt derutante pentru romni care, \n Iliescu propor]ie de 80%, au \ncredere Rep.: De ce nu se opre[te pa- \n biserica ortodox`. Mesajele narama asta cu plimbarea pre- tradi]ionaliste nu se pot schim[edintelui? ba \n c\]iva ani, iar pe l\ng` aS.L.: Cine s-o opreasc`? cestea, important` e toleran]a, Rep.: Pre[edintele \nsu[i. ce se \nva]` \n zeci de ani. S.L.: Pre[edintele putea s` demisioneze. Nu [tiu cui ser-

Domle, nu lucrez cu PSD-ul, c` e foarte greu. ~ [tia nu-]i dau numai banii pentru sondaj, \]i dau [i e[antionul reprezentativ, [i r`spunsurile gata completate.

Sebastian L`z`roiu, directorul CURS, explic\nd c` op]iunea de vot a cet`]enilor depinde de locul unde-l prinzi pe om: dac`-l deranjezi \n fa]a televizorului, la [tiri, voteaz` cu PSD+PUR; dac`-l prinzi la coada pentru plata \ntre]inerii, sigur voteaz` PNL-PD
al]ii. Am v`zut o confruntare \ntre Becali [i Tunaru, unde Tunaru era foarte afectuos cu Becali. Rep.: Cine c\[tig`? S.L.: Nu v` pot spune cine va c\[tiga alegerile acum, dar v` pot spune c` \n 2008 va c\[tiga o mi[care popular`, un conglomerat de for]e politice \n care se pot reg`si \nsu[i PN}CD-ul [i Ciuhandu. rescu halesc bani de la partide. S.L.: S\nt mul]i anali[ti care lucreaz` cu un partid sau altul. Majoritatea au lucrat cu Opozi]ia acum patru ani. Banii s\nt destul de importan]i [i pentru anali[ti. Ei reflect` valorile societ`]ii \n care tr`im. Pe de alt` parte, cred c` mai exist` [i ni[te ambi]ii ascunse. Mul]i vin din vechiul sistem. Ei au fost lega]i de {tefan Gheorghiu, de fosta Securitate... Ei au o mare frustrare pentru c` ei chiar se angajaser`. Ei Banul [i analistul chiar \ncepuser` s` cread` c` Rep.: Dan Pavel [i Alin Teodo- pot construi societatea multilateral dezvoltat`. Pentru ei, de fapt, nici nu e important pentru cine lucreaz`. Important e s`-[i duc` la \ndeplinire visele avute.

Romnia
S.L.: 10% persoane cu studii superioare, 25% s`raci, 5% homosexuali, 80% \ncrez`tori \n Biseric`, 12% \ncrez`tori \n partid [i Parlament. Am stat [i mai r`u. Dar cei 10% care au plecat \n str`in`tate ne-au schimbat pe to]i. Eugen ISTODOR

Cine trage sforrr-ile la Academie


Deloc \nt\mpl`tor, ce vede]i \n imaginile de al`turi s-a \nt\mplat s`pt`m\na trecut`, chiar \n ziua c\nd se \mplineau 140 de ani de la constituirea Senatului Romniei. Cei c\]iva b`tr\nei cu plete dalbe (s` ne scuze R`zvan Theodorescu c`-l b`g`m \n aceea[i oal`, dar altminteri nici c` aveam cum s`-l ciufulim) chefuiesc pe aceast` tem` la Academia Romn`. {i chefuiesc, m`i, tat`, de mai au pu]in [i-[i trezesc vecinii cu sfor`iturile lor. A[a aniversar`, a[a distrac]ie. Dormi]i lini[ti]i, fra]ilor, c` v` trezim noi c\nd intr`m \n triaj la UE.

Nou r`s`rit de Soare

Ce face Patapievici din om


Patapievici e tipul `la ce a citit c`r]i, haios, frumu[el, ce umbl` dup` securi[ti cu CNSAS-ul. Dar mai e ceva de capul lui. Dac` te ]ii dup` el ajungi bine, nu mori de foame. Uite, acum vreo zece ani, un c`pitan Soare din Serviciul Romn de Informa]ii \i luase urma. {tia Soare tot: c\nd, unde, de ce, de c\te ori, cu cine. Vedea Soare prin Patapievici mai bine dec\t a v`zut Heidegger prin Dumnezeu. Or, lupta asta nu a r`mas f`r` beneficii. Soare a apus de c\t a urlat degeaba Patapievici la Libertate, la lun`, la ce credea el c`-i face bine. Ascuns pe vremea aia de c`tre [eful s`u, Virgil M`gureanu, Soare a r`bdat umilin]e uria[e. A trecut la Organizare [i Mobilizare \n SRI. Se apucase r`u de fumat, citea Romnia Mare [i nimeni nu-i deschidea u[a biroului. Soarele era negru. Plimba h\rtii [i st`tea cu Motorola pe mas`, vodc` ce-l f`cea s` prevad` avansarea de dup` aceast` moarte. {i a[teptarea nu i-a fost ofticat`. Timofte, omul lui Iliescu, ajuns [ef SRI, s-a lovit \ntr-o zi de Soare. M`, Soare, ce-ar fi s` te pun [ef SRI la C\mpina? S\nt un om recent, cic` ar fi replicat Soare. Timofte i-a tras o Te bag \n aia a m`-tii, \mi zbori \n b`taia s`ge]ii, cu m\na mea te fac maior. {i, zis [i f`cut. A[a a venit Soare la munte. La C\mpina duce o munc` asidu` de informare: st` la taclale cu operatorii de cablu de la Astral TV, unde cumnatul s`u e [ef [i se nume[te Iulian Bumb`cea. Rutin`: Cablistule, ia vino aici, ce face `la, de unde are cas` `l`lalt, ce afaceri are primarul. Pe scurt, legi cablu, dar dai legat [i omul. {i st` Soare de se rupe la discu]ii. Bumb`cea ne-a declarat: Cumnatul meu nu trage pe nimeni de limb`, a[a ceva nu se \nt\mpl` la mine \n sediu, eu nu m-am mai v`zut cu Soare de o lun`, din lips` de timp. A[a este. Chiar credem ce spune Bumb`cea. Soare str`luce[te din nou pe meleagurile romne[ti. Supravegheaz` ni[te idei mici \n dialog. Cu Patapievici era u[or. Ideile \i veneau din dialogul cu vecinii. Acum e mai greu. Vin pe cablu. {i urc` greu piepti[, c`-i munte. Eugen ISTODOR

Mo[ Ene pe la genii

teoria constipa]iei

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

cuv\ntul care face trei[pe-pai[pe cu Armenia


Un antrenorian pesedian ilfovian agramatian ca[chetian jenantian. Cu o s`pt`m\n` \nainte de meciul de la Erevan, Anghel Iord`nescu \[i plimba ca[cheta din cap prin mirificul sector agricol Ilfov, pentru a aduna puncte-puncte \n dificila campanie de calificare electoral`. A urmat meciul din Armenia [i am v`zut cu to]ii ce a ie[it. Personal, cred c` a ie[it bine [i, dac` ai no[tri ar fi luat b`taie, ar fi fost [i mai bine. Important este c` egalul de la Erevan s-a terminat cu bine: capul lui McChicken a c`zut frumos [i, odat` cu el, [i ca[cheta-i lipsit` de creier. Citind ziarele de joi (mai ales) [i vineri, m-am sim]it r`zbunat. Dac` a[ fi fost Gazeta Sporturilor, la fel a[ fi zis [i eu: Mor]ilor! S` v` fie ru[ine: n-a]i jucat nimic [i a]i f`cut 1-1 \n fa]a coda[ei grupei!. Sau, dac` a[ fi fost Evenimentul zilei sau Adev`rul, a[ fi titrat aproape identic: Candidatule, las`-ne! sau Cu Iord`nescu pe post de Ceau[escu \n decembrie 89, Romnia umilit` \n Armenia. Nu m-ar fi deranjat nici postura de Jurnalul na]ional: |ng\mfa]ii lui Iord`nescu au fost penibili la Erevan Ru[ine second-hand Antrenor de m\na a treia [i nici exprimarea de tip ProSport: V-a b`tut Dumnezeu! (joi) [i I-a expirat termenul de garan]ie. Vestea demisiei sale sun` asemenea unui colind de Cr`ciun (vineri). Nici Libertatea nu s-a l`sat mai prejos: vineri, Libertatea l-a anun]at pe Iord`nescu c` i-a cump`rat (pe bune) un bilet de avion cu destina]ia Yaound, Camerun, pentru a se duce mai bine \n Africa, s` antreneze pe lei, c` pe sute de mii de euro a antrenat destul. Unora (din PSD) le place JAFO. Ziarele de s`pt`m\na trecut` (unele, nu toate) au scris despre marea escrocherie pe nume RAFO One[ti. Adev`rul de miercuri a zis: Prelu\nd la AVAS datoriile c`tre stat, Guvernul bag` dou` g`uri negre de 16.000 de miliarde, RAFO [i CAROM, \n buzunarul cet`]enilor. Evenimentul zilei de joi a strigat: MARELE TUN AL GUVERN~RII N~STASE. {i totu[i, subiectul Anghel Iord`nescu mi se pare a fi ie[it \nving`tor \n lupta cu subiectul RAFO One[ti. Despre Anghel radios s-a scris mult mai mult dec\t despre RAFO fur`cios. Aproape c` \mi vine s` cred c` demisia antrenorului pesedist a fost pus` la cale de Ion Iliescu [i Adrian N`stase. Mi-o [i imaginez pe Corina Cre]u sun\ndu-l pe Anghel Iord`nescu [i spun\ndu-i: Domnule antrenor, domnul pre[edinte Iliescu [i doamna Nina v` roag` s` v` da]i demisia de la echipa na]ional`. La revedere!. Curentul nu crede \n gloan]e. Noi, da! Curentul de vineri, 19 noiembrie, public` pe ultima pagin` un articol intitulat Prin]esa r`zboinic` a massmedia romne[ti. |ntre mass [i media nu se pune cratim`, \ns` nu asta este problema. Articolul este \nso]it de o fotografie cu Mihaela R`dulescu, c`reia tehnoredactorii de la Curentul, care cu o zi \n urm` descoperiser` Adobe Photoshop, i-au pus un revolver \n m\n`. Trucajul este jalnic, \ns` nu asta este problema. Problema este c` articolul din Curentul con]ine un purpuriu (sic!) de mir`ri t\mpe [i jigniri misogino-antisemite la adresa unei femei frumoase [i celebre, al c`rei so], Elan Schwartzenberg, a ]inut zile \n [ir prima pagin` (cenu[ie) a Curentului. Curajosul anonim care a scris articolul este contrariat c`, \n decembrie 1989, Mihaela R`dulescu a participat la revolu]ie cu pistolul \n m\n`: La un calcul elementar, la vremea aceea, acest personaj care seam`n` din ce \n ce mai mult cu Xena avea doar 20 de ani. Bun, [i? Ce este at\t de extraordinar c` un t\n`r de 20 de ani ]ine un pistol \n m\n`? N-au mai fost cazuri, ar fi pentru prima oar`?! Ce nu [tie ne(\n)semnatul de la Curentul este c` cea mai cunoscut` m`mic` convertit` la iudaism din Romnia are [i poze de la Revolu]ie, cu pistolul \n m\n`. C\t prive[te celelalte prostii din text, le las \n plata Domnului, oricare i-ar fi religia. Cu-o fat` de la pagina 5 to]i s\ntem datori! Grupul manechinilor din Academia Ca]avencu, care de mult nu mai beau ap` plat` cu l`m\ie, o salut` pe domni[oara Mirabela Vescan, din Cluj-Napoca, care vineri, 19 noiembrie, a ap`rut la rubrica Fata de la pagina 5 din Libertatea. Mirabela are 22

de ani [i s-a n`scut \n zodia Pe[ti. Se caracterizeaz` ca fiind o fat` frumoas`, inteligent`, sexy, cu sim]ul umorului [i mo-

dest`, motive suficiente pentru ca grupul manechinilor care scriu la Academia Ca]avencu s` o mai salute o dat` [i s` o invite

la redac]ie \n vederea unei frumoase rela]ii de prietenie [i respect reciproc. Iulian T~NASE

canalul

mass-midia n`vodari
Zilele lui B`canu la Romnia liber` sunt num`rate nu numai de trustul WAZ, ci [i de B`canu nsu[i, care are deja un proiect pentru un alt cotidian. Banii provin de la dubiosul om de afaceri R`dulescu, cel acuzat de Gelu Tofan c` i-a furat o parte din firm`. Acum se explic` [i de ce era atacat att de virulent Gelu Tofan n Romnia liber`! Dar plecarea lui B`canu nu va nsemna nicidecum c` ziarul p`r`sit va fi nchis, dimpotriv`, el va fi relansat de trustul german. Iar printre cei viza]i s` fac` un ziar mai eficient se num`r` Andi L`zescu, un fel de jocker al societ`]ii civile, fost director al TVR [i fost candidat al Partidului Moldovenilor pentru Parlament. Iat` c`, dintr-o lovitur`, vom avea dou` cotidiene, ceea ce, desigur, m`re[te num`rul de l`tr`turi ale cinelui de paz` al democra]iei. Cutremurul de luna trecut` a produs fisuri majore s`pt`mna asta la Realitatea TV, cnd conducerea postului a hot`rt s` dea prime de cutremur pentru cei care au fost la serviciu n noaptea aceea. Celor care n-au fost le e necaz c` nu au fost, cei care au fost se bucur` c` au fost. Adev`rul e c` era o ocazie unic`. La un cutremur mai mic, nu or s` se mai dea prime, la unul mai mare nu o s` mai tr`iasc` nimeni s` le ia. Nasoal` chestie!

Ze]arul Ivan

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

mama natur` tat`l alcoolic

Romnia. Mici fragmente de neant.


La metrou ]i trebuie r`bdare. {i tutun
Din solidaritate cu celebra campanie antifumat ini]iat` n redac]ie de c\]iva colegi, vreau s` v` povestesc o faz`. Mergeam cu metroul [i m-am nimerit n primul vagon, prima u[`, chiar perete-n perete cu mecanicii. La un moment dat, n tot curentul `la a nceput s` miroas` a fum de ]igar`. {i, ncet-ncet, ntre Obor [i {tefan cel Mare primul vagon s-a umplut de smog, ca-n Londra. n fine nu le am cu astea, dar am impresia c` o fi ceva adev`r n expresia tutunul te bag`-n p`mnt.

reportaj cu ]ara de g\t

Afacerea Computere otr`vite


cutie de la N`stase & co. Subven]ia e de 200 de euro. Ce-]i po]i lua la banii `[tia? {i a devenit, prin grija Guvernului, cam degeaba, o meserie profitabil` \n ]ara noastr`. Colegii \i ziceau: B`, Ioano, \n banii `[tia n-ai ce lua dec\t ceva noname, 1,6 GHz, 128 MB RAM [i 40 GB hard-disk, sau echivalent, a se citi procesor, plac` de baz`, un hdd, cooler, tastatur`, maus [i floap` uindoz [i ofis, akses [i icsel. Ioano, te vei face boln`vioar` la ochi. Computerul guvernamental nu are monitor. De unde s` ia Ioana monitor? Cel mai ieftin ajunge la 50 de euro, dar \]i termin` ochii. Apoi, adio surf pe Net. P`i, computerul `sta nu are modem. Nu e mult. Dar ce s`-i zici lui mother [i lui father? P`i, se poate, Ioano, tat`, noi ne lupt`m s`-]i d`m adeverin]e de la serviciu [i tu ne ceri bani? A[a te \nva]` pe tine la [coal`? {i ce zici? C` dup` aia ne cost` telefonul mai mult? Las`, mam`, mai g\nde[te-te. Dar Ioana, Ioana e cool, e trendy, e haioas` [i vrea computer. Sper`. {i sper`. Vine campania electoral`. Vine [i computerul. Nu pentru Ioana. Nu, computerul este c\[tigat \n {coala 64 de c`tre un elev de clasa a doua! Ioana nu are computer. Ioana. E fraier`! Profitabil` meserie! Ioana sun` la Cancelaria prim-ministrului. A[tepta]i un r`spuns \n 30 de zile. Sun` la PSD+PUR. Sun`m noi! e r`spunsul. Ioana este \n clasa a opta. S`-[i dea ea examenele, s` fie la liceu nu-i problem`. S`-[i vad` de via]`, s` nu ne supere nou` guvernarea cu nimicuri din astea Eugen ISTODOR

Horrorspitalitate romneasc`
Am fost plecat o perioada din Bucure[ti. La ntoarcere, toate se aflau n locurile n care m` a[teptam s` se afle, plus ceva n plus. Pe interfonul de jos, de la scar`, un om bun, c` nu-i pot zice altfel, \ntinsese o substan]` maro, urt mirositoare [i despre care se zice, n popor, c` e de tot rahatu. {tiam eu c` romnii obi[nuiesc s` te a[tepte cu pine [i sare, dar nu [tiam c` s\nt o persoan` att de iubit` [i stimat` nct, n loc de pine [i sare, s` fiu a[teptat cu un interfon m\njit cu c`cat. V` mul]umesc din inim`!

Turn`tor de aur la Security


Alalt`ieri mergeam pe strad` [i am z`rit un agent de paz`, de o na]ionalitate \ndoielnic`, purt\nd pantaloni negri [i o geac` neagr` pe care scria cu alb numele firmei la care lucra: Bijuteria Security. N-am \n]eles ideea care st` la baza numelui firmei: Bijuteria este de fapt obiectul de activitate, porecla patroanei sau to]i angaja]ii valoreaz` greutatea lor \n l`n]i[oare?

E cool. E trendy. E haioas`. E tot ce vrei. Numai c` de c\teva luni e cum vrea Guvernul. Ioana Proorocul st` dincolo de Gara de Est [i merge la {coala 64 Bucure[ti. {i era bine s` r`m\n` doar elev`. A \nceput \ntr-o diminea]` s` fie vis`toare, meserie practicat` la negru: va avea un computer. Guvernul a f`cut-o vis`toare. Dup` ce o f`cuse fat` din familie defavorizat`. Ce dac`? Avea Ioana computerul ei? Avea. Ai ei au 750.000 pe cap de familie. Ce s` iei din banii `[tia? S` fim cinsti]i: morcov, ]elin`, ou`, ceva carne de week-end [i p\ine. Era cam hard s` pui deoparte bani de computer. Dar Guvernul binecuv\ntat cu actualul candidat la pre[edin]ie N`stase, dar [eful de campanie PSD Dan Nica, cu ideea lui genial` de a da computere tinerilor din familii s`race, au f`cut-o pe Ioana Proorocu s` se vad` merg\nd la un chat de s\mb`t` seara. Apoi, Ioana a devenit cam papagal`. |n fa]a colegilor. |mi iau computer, spunea ea. Vei lua o cutie, spuneau colegii. Apoi a auzit c` va lua o

Am depus cerere pentru un calculator performant \n 2000. Ast`zi, uraaa, am primit un r`spuns pozitiv: mi se aprob` \n 2006. Totu[i, m` \ntreb, ce o s` fac \n 2006 cu un 386 din 2000 care nu are ca programe instalate dec\t Tetris [i Mah-Jong? Ioana Prorocu, o victim` neconsolat` pe care programul guvernamental Computere pentru tineri a transformat-o din milog-in \n milog-out

Dolarii americani au civilizat ]igani


Formidabil!
tineretul \[i \ncerca mu[chii, f`cea cul}iganii s\nt oameni ca noi. Dificul- turism. Nu prea aveau chef de [coal`. tatea e c` trebuie s`-i ascul]i p\n` la cap`t, s`-i \n]elegi [i s`-i aju]i, c\t po]i [i Extravagant! dac` po]i. Dac` nu po]i, s` te retragi la A venit un proiect al B`ncii Mondiale timp. }iganilor s` nu le promi]i absolut nimic. Mai bine le rezolvi problema [i \mpreun` cu Inspectoratul {colar [i Consiliul Local Slobozia Bradului Vrancea. apoi le spui. }iganii nu [i-au schimbat mentalitatea, dar au fost pu[i \n fa]a faptului \mplinit. Senza]ional! {coala a devenit bunul lor. U[a e terAcum trei ani, la [coala din Cornetu mopan. Nici unul din geamuri, f`r` a de Slobozia Bradului (Vrancea) se lucra avea vreo gratie, nu a fost spart. Nimeni ca la Confec]ia. Se lucra \n trei schim- nu mai d` cu pietre \n [coal`. Din contra, buri, din lips` de spa]iu. 238 de copii la vor s-o m`reasc`. Vor s` o fac` mai mare I-IV [i patruzeci la pre[colari. To]i ]igani. pentru fete. Deja fetele, la 11-12 ani, s\nt Profesorii erau poli]i[ti. Copiii [i p`rin]ii c`utate spre a fi furate [i nu pot fi l`sate f`ceau pipi [i caca pe zidurile [colii. U[a \n centrul comunei unde s\nt clase mai era uria[` [i metalic`, s` reziste la [o- mari. Fetele fac doar clasa a patra. curi, ferestrele aveau gratii ca la pu[c`- La [coal` s-a angajat om de serviciu un rie, gardul era din fier-beton cu care ]igan, om cu 11 copii. E gospodar. E respectat \n sat [i le atrage aten]ia copiilor tron ce i-a dat dulapurile. Materialele dis` se p`streze \ngrijit pe culoarele [colii. dactice s\nt f`cute de fiecare profesor \n parte. Chirtoc Amalia a r`mas \n Cornetu Sloboziei Bradului fiindc` a[a au c`zut Uluitor! zarurile. A f`cut studii \n Bac`u, a iubit Pe culoarul principal e scris cu litere [i a divor]at \n alt ora[, dar s-a \ntors \n mari de-o [chioap`: CUVINTE MAGICE: satul de ]igani. Din salariul ei nu se bun` diminea]a, te rog, mul]umesc, pof- ajunge. De multe ori se \mprumut` la tim. Iar de [coal` li s-a vorbit [i la bise- p`rin]ii s`i pensionari. Eu \i iubesc pe ric`. La biserica penticostal`, unde s\nt cei 26 de la [coal` [i m` r`zbun pe coajuta]i [i spiritual, [i material. Poate mai pilul meu de acas`. pu]in conteaz` c` \[i respect` profesorii. Se respect` pe ei. Au \nceput, de c\nd e Fabulos! [coala nou`, s` viseze. Georgic` vrea s` Stomacul nu are oglind` este fifie doctor. E excep]ia. Cei mai mul]i vin la [coala cea nou` ca s`-[i ia permis de losofia de voie, de nevoie a Amaliei conducere. Ca s` intri \n examenul pen- Daniela Chirtoc. {i atunci m`n\nc` f`r` tru [oferi ai nevoie de acest minim de memorie [i \[i rupe de la gur` spre a se parcurs educativ. P\n` la urm`, tot fami- \mbr`ca de la 38, de la lucruri proaste [i lia accept` sau nu acest vis al lor. Or, chineze[ti. Sau vin ]iganii, mai \mbr`ca]i rromii cei mici s\nt punctuali [i prezen]i ca ea [i \i dau s`-[i aleag` pe datorie. {i to]i \n p`r. {i asta f`r` ceas. {i asta f`r` tot pe datorie \[i ia un ruj, un fond de ten. Ne d`m [i noi pu]in, diminea]a [i s`-i trezeasc` p`rin]ii. la plecarea din [coal`, facem economie. Amalia, ca [i colegii ei, \i cunosc pe Nemai\nt\lnit! ]iganii comersan]i, chiar `sta e norocul. Miha l-a a[teptat la dou`[pe pe fra- P`i, pentru ei vin dou` microbuze \n ti-su, s`-i ia papucii. Da, fra]ii au o sin- fiecare vineri [i s\mb`t` s`-i duc` la angur` pereche de papuci. Le e ru[ine s` grourile Europa din Bucure[ti. Fiecare intre \n [coal` descul]i. Dac` nu a venit cum se descurc`. E frustrant. Cum s` la timp, nici ea nu vine la [coal`. |i e nu fie? Colegii no[tri din ora[ arat` mai ru[ine. De obicei, s\nt un[pe fra]i. Nici bine, dar [i prietenii no[tri. Uite, i-am unul nu are birou sau camer` sau loc[or. spus unuia: vino, pred` la [coal`, avem De [coal` au respect, de c`r]i nu. Uit` nevoie de profesori. Unul mi-a spus: p`i, pe unde le-au pus acas`, fra]ii mai mari eu, patru milioane, c\t iei tu, fac \ntr-o le rup, nu-[i fac temele singuri. zi.

Frumoas` ]ar` avem. P`cat c` e Romnia.


Al naibii, o bucurie am [i eu c\nd c`l`toresc \n Moldova. Dup` ce, la un moment dat, trec prin Frumosu, apoi prin Dreptu m`i s` fie, mereu a[tept s` urmeze, logic, Adev`ru. E, [i de fiecare dat`, banal, dup` Frumosu [i Dreptu vine Gr`dine[ti, Gr`din`re[ti, sau a[a ceva. P`i, s` nu-i fu]i muma-n cur lu Platon?

Toalet it be
Am mers iar cu trenul. |ntr-o sear`, \n compartimentul al`turat \[i c`ra talentul [i ni[te scule \nsu[i Costi. M-am mirat, nu [tiam c` BMW-ul lui fusese bu[it de un camion. |n sta]ia Ciulni]a, s-a dus glon] la toalet`. Nu [tia, probabil, c` este interzis` folosirea toaletei at\ta timp c\t trenul sta]ioneaz`. Scrie pe pere]ii budei. De[i nu prea era nevoie, c`ci este oarecum logic: v` da]i seama ce urme ar l`sa trecerea trenului prin sta]ii? E ca [i cum ar scrie \n ma[in`: este interzis s` folose[ti toaleta \n timpul mersului.

Grozav!

Exploziv!

Ethos, Porthos [i Aramis

Profesorii, numai romni. Au luat-o Satisfac]ia cea mai mare pentru de la lingur`. Banca Mondial` le-a dat mine este c\nd un rrom [tie punctele carcl`direa goal` [i frumoas`. Uite, admi- dinale! nistratoarea \nv`]`toare Chirtoc Amalia eugen@catavencu.ro Daniela are credit de milioane la un pa-

Paragini Aurii

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

bursa [p`gilor
Din cauza lu na[ul Ast`zi, iar, la psihiatru la telejurnal, Nu m-am mai \nt\lnit cu un am v`zut coleg de liceu vreo 6 ani, p\n` am reu[it, \n sf\r[it, s` m` \n- [paga[caval
t\lnesc cu el la gar`. |nt\lnirile cu colegii la gar` constituie \ntotdeauna un prilej foarte bun de autoanaliz` [i revela]ie. S` cuno[ti oameni vechi pe un fundament nou mi se pare mult mai mi[to dec\t invers. A[a c` am profitat de aceast` \nt\lnire providen]ial` pentru a vedea diferen]ele care era normal s` fie mai vizibile dec\t \n liceu, c\nd nu m` puteam integra \n colectiv pentru c` nu fumam. Cu aceast` deosebit` ocazie am ajuns la concluzia c` principala diferen]` dintre noi doi este exact 275.000 de lei/juma de or`. Cum ai calculat?, o s` m` \ntreba]i, de[i ai fost la o clas` cu profil uman?. Eheheeei, s` v` explic. Eu am pl`tit fix 375.000 de lei pentru un bilet la clasa I (nu mai aveau clasa a doua) cu S`geata Albastr`, iar el a dat 100.000 na[ului albastru care i-a dat la schimb o h\rtie m\zg`lit` pe post de bilet. Deci, diferen]` clar` \ntre noi: dup` 6 ani de zile, el e deja mai bun ca mine cu 275.000 de lei \n doar o jum`tate de or`. Ceea ce \nseamn` c`, \ntr-o lun`, el e mai tare ca mine cu 2.772.000.000 de lei. Ca s` v` face]i o p`rere, asta \nseamn` aproape 100.000 de parai. Cu alte cuvinte, dac` la \nt\lnirea de 10 ani de la terminarea liceului nu \mi dau [efii TOATE CIELO-urile lor [i laptop-urile lor + Matizul de la marketing + Rox`nica de la secretariat, n-o s` danseze cu mine nici diriga. Na[u din m\nec` S` lu`m cazul unei vedete a zilelor noastre, cu picioare epilate, cu coapse catifelate, cu pieptul bengos, cu iubit gelos, cu emisiune la TV, cu interviuri \n pres` [i tot a[a [i iar a[a. Vedeta aceasta este surprins` de paparazzi al`turi de un b`rbat care nu sem`na deloc cu iubitul ei, poate [i pentru c` era vorba de un cu totul alt b`rbat. |ns` paparazzi nu au reu[it s` prind` [i momentele \n care vedeta [i b`rbatul se s`rutau de zor. Apoi s-a \nt\mplat c` vedeta noastr` a fost sunat` de c`tre un ziarist care i-a comunicat c` de]ine ni[te fotografii cu ea, pe care tocmai se preg`tea s` le publice. Vedeta a tres`rit, mai ales c` nu [tia ce con]in acele poze, de[i [tia foarte bine cum vor ar`ta ochii ei mari [i umezi dup` ce iubitul gelos va vedea acele poze. Speriat`, vedeta l-a rugat pe ziarist s` nu publice [i pozele compromi]`toare. Cum ziaristul nu avea astfel de poze, i-a spus vedetei s` nu \[i fac` griji, c` nu le va publica. Drept mul]umire, vedeta i-a indicat ziaristului adresa unui magazin de unde \[i poate cump`ra gratis orice televizor \i pofte[te inima, lucru firesc de vreme ce patronul acelui magazin era tocmai b`rbatul cu care ea se s`ruta \n ni[te poze care nu exista (sic!). Papara]ele [i v\n`torii

Sediul social al [p`gii e \n alt` parte


Spre deosebire de al]ii, subsemnatul am avut noroc, se pare. |ntr-o bun` zi, mi-am dat seama c` vreau un salariu mai mare de la via]` [i, \n aceste condi]ii, mi-am zis c` poate n-ar fi exagerat dac` mi-a[ deschide o mic` pr`v`lie non-profit, non-guvernamental` [i a[a mai departe. Cum aceast` \ntreprindere avea nevoie de un sediu, mi s-a p`rut normal ca sediul social s` fie la adresa mea de-acas`, singura pe care o [tiu [i pe din`untru, [i pe dinafar`. Tipicar` cum e ea, legea m-a trimis s` cer o adeverin]` de la Asocia]ia de proprietari \n care s` se scrie, f`r` gre[eli, dac` se poate, c` Asocia]ia de proprietari este de acord ca sediul social al afacerii mele

non-profit s` fie la mine acas`. Dup` o discu]ie cu pre[edintele Asocia]iei, acesta [i-a dat acordul, cu condi]ia ca nu care cumva s` dau foc la cas`. Vi se pare absurd? {i mie mi s-a p`rut, dar important e c` am ob]inut adeverin]a aceea nenorocit`, nu \nainte de a-l asigura pe pre[edinte c` incendierea sediului social nu face parte din obiectul de activitate al \ntreprinderii mele. V` spuneam c` eu am avut noroc, [i chiar am avut, ceea ce nu se poate spune despre un cunoscut de-al meu care, la un moment dat, a avut nevoie de aceea[i adeverin]`. Pre[edintele Asocia]iei de proprietari a blocului \n care locuie[te i-a zis c` \i d` adeverin]a, dar numai dac` \i pl`te[te 300.000 de lei pe lun`. Pesemne c` la at\t a ajuns cota de \ntre]inere a [p`gii. La bloc comanda

Administratorul de la cap se rupe


Administratorii nu s\nt u[` de biseric`, iar u[a lor nici at\t. Iat` ce a scris pe u[a unui administrator un cet`]ean furios c` n-are c`ldur` [i, dup` ton, suferind c` n-are nici curent electric pentru [ocul de dup` fiecare mas`. Administratorul, reprezent\nd mica institu]ie a justi]iei de bloc, umbl` deci cu capul rupt. Mai r`m\ne ca pe u[a lui s` scrie Boule, d` drumu la apa cald` [i, din partea locatarilor mai comozi, Boule, spal`m`. Blocul de veci

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

Marea urnire

Legalizarea prostiei
senza]ionalele voturi ale Academiei Ca]avencu
Au mai r`mas c\teva zile p\n` se c\[tig` marele pot la Loto. {i tot at\tea zile p\n` la al doilea mare eveniment al duminicii care vine: alegerile. La Loto poate participa oricine [tie s` numere m`car p\n` la 6 din 49. La alegeri particip` oricine a num`rat m`car o dat` p\n` la c\teva miliarde. {i de votat, voteaz` toat` suflarea. Iar dac` intr` PSD-ul \n panic`, voteaz` [i toat` nesuflarea din cimitire. Academia Ca]avencu a luat din nou taurul de fudulii [i, \n loc s` voteze dac`-i bine s` c\[tige la Loto (e bine, v` zic eu), s-a \ntrebat dac`-i bine c` voteaz` toat` lumea. {i mai mult dec\t at\t: dac`-i bine c` voteaz` [i pro[tii. Voturile de mai jos pot fi o dovad` c` e bine.

E BINE
Alexandru V~RZARU Eu snt de acord s` voteze toat` lumea pentru c` grani]a prostiei e greu de stabilit. {i eu fac uneori ni[te chestii care nu prea m` recomand` drept un b`iat cu cap. n general, ncerc s` r`mn un prost n particular, dar dac` s-ar [ti... Da parc` tot a[ vrea s` votez. {i o s` votez. Alexandru DU}U Hai s` nu mai ne r\dem at\ta! Eu cred c` cel mai important instrument sau organ imunitar al democra]iei \mpotriva totalitarismelor de orice fel este consfin]irea dreptului de a fi prost; care devine astfel, al`turi de proprietatea privat`, unul din pilonii unui edificiu s`n`tos. A[a cum motorul cre[terii unei economii capitaliste este consumul. |n atari circumstan]e, eu unul, care de 28 de ani consum la greu f`r` s` produc nimic [i s\nt pe zi ce

trece mai prost, s\nt un veritabil st\lp al societ`]ii, o c`r`mid` la funda]ia acestor sublime valori: democra]ia [i capitalismul. Deci este bine. Dac`, cu un mic efort, m-a[ l`sa de fumat [i mi-a[ face singur pantofii, lumea ar deveni perfect` [i am asista la sf\r[itul istoriei. Dar ne-am plictisi teribil, a[a c` o mai las ni]el a[a. Alin IONESCU n principiu, e bine. Depinde ns` de ct de mul]i vom veni la urne. Mie mi se pare c`, n orice comunitate inteligent`, un procent de pn` la 10, hai 15% dintre oameni trebuie s` ne accepte [i pe noi dac` promitem c` nu facem r`u. n felul acesta, nici ceilal]i nu se simt chiar a[a de inteligen]i, nici noi nu sntem chiar a[a de puternici. Dac` ns` devenim prea mul]i, le facem un mare r`u intelectualilor pentru c` devin ni[te ngmfa]i porci [i mali]io[i. {i chiar [i cei care nu snt chiar a[a de pro[ti ncep s`

se cread` genii. n concluzie, eu cred c` atta timp ct nu ne nmul]im peste m`sur` avem [i noi rostul nostru n societate: s`-i ap`r`m pe de[tep]i de arogan]a genialit`]ii. Ioan T. MORAR Da, s` voteze [i pro[tii. Nu am argumente de[tepte pentru asta. Dan STANCIU Nu prea [tiu ce s` zic. |n principiu, cred c` e bine, pentru c` pro[tii, \n ciuda imaginii proaste care li se face, au c\teodat` farmec. {i poate c` nu ne-ar strica o Romnie guvernat` proste[te, dup` ce vreme de 15 ani a fost condus` at\t de inteligent de ni[te resturi reciclate ale elitei PCR. Cu siguran]`, \ns`, nu e bine s` voteze canaliile.

la vot. N`stase ar trebui s` conving` cu slogane ca Am f`cut 400 de s`li de lectur`!, Am eliminat vizele anuale la BCU!, Am construit 25.000 de cenacluri pentru tineri!. Iar B`sescu ar trebui s` mai umble [i el la promisiuni de[i deja a umblat \n acest sens regl\nd un pic avansul pe MTV. Atunci, pro[tii ar scoate un spot cu un olimpic la matematic`, istorie, gramatic` [i lego pic\nd sala la examenul pentru carnet, cu mesajul Duminic` el va vota. E bine s` voteaz` [i tu luni.

NU E BINE

{tefan AGOPIAN Toat` lumea o s` zic`: uite [i la `sta! Da mai bine s` zic`, dect s` ne trezim cu vreun Hitler pe cap. Da s`-l l`s`m n pace pe Hitler [i s` ne gndim c` pro[tii ne-au potcovit cu Iliescu, [i dac` ar fi dup` capu lor [i nu dup` Constitu]ie, `ia eram nc` patru Alexandru C~UTI{ Problema nu e at\t c` voteaz` ani. [i `ia pro[ti, ci c` voteaz` `ia Drago[ MU{AT mul]i. |n democra]ie e ca la en |n fa]a votului, un prost este gros: conteaz` cantitatea, nu caMarius BOR}EA egal cu un de[tept. Dar doi pro[ti litatea. V` da]i seama ce nebunie ar nu s\nt egali cu doi de[tep]i, penfi dac` ar avea dreptul s` voteze tru c` din doi de[tep]i, unul n-o Drago[ VASILE Mda, nu [tiu ce s` zic, eu \mi doar intelectualii [i nu s-ar duce s` vin` la vot, fiindc` i se pare c` totul e lipsit de sens. Trei pro[ti pusesem problema altfel. De enu fac nici at\ta trei de[tep]i, xemplu, dac` e bine c` voteaz` [i pentru c` din trei de[tep]i, unul oamenii de la mine din bloc [i are probleme existen]iale [i nu taximetri[tii (nu e bine). Dac` e vine la vot, iar altul e sigur c` o r`u c` voteaz` blondele [i manes` ias` tot `ia [i n-are sens s` se li[tii (cred c` blondele s\nt cu mai duc`. Patru pro[ti contra Vadim, pentru c` [tie pe de rost patru de[tep]i? Exclus: din patru at\tea poezii, iar maneli[tii cu de[tep]i, unul n-are Mercedes [i N`stase, fiindc` B`sescu aduce i se pare c` n-o s` se schimbe ni- a[a, un pic, cu Antonescu). Sau mic, altul [tie el cine o s` ias`, ce acte \mi trebuie ca s` votez la iar al treilea prefer` s` adoarm` ambasada romn` de la Washingla un film bun de cinematec`. ton. Sau de ce trebuie s` l`s`m Rahat, asta e democra]ia: 100 de pensionarii [i securi[tii s` votede[tep]i n-or s` fac` niciodat` ze, de vreme ce nu mai candideac\t un singur prost care voteaz`! z` Iliescu.

NU {TIU

Viorel MO}OC Greu de r`spuns! Mai bine o \ntreba]i pe soru-mea, care are un master \n {tiin]e Politice. Sau pe cumnatu-meu, cu care a fost coleg` [i lucreaz` acum la o societate civil`. Eu, fiind democrat convins [i tr`ind cu ideea c` op]iunea mea conteaz`, duminic` m` duc la vot. De[i cred c` s\nt cam prost. C`t`lin MATEI S` v` povestesc cum s-a \nt\mplat: joi, la [edin]`, \ntreab` un coleg: Ce vot`m s`pt`m\na asta?. Alt coleg r`spunde: E bine c` voteaz` [i pro[tii?. Cu alte cuvinte, s-a r`spuns la o \ntrebare cu alt` \ntrebare. Ei bine, pentru ca acest ciclu s` nu fie \ntrerupt, la ultima \ntrebare voi r`spunde [i eu cu o \ntrebare, cea mai abrupt` dintre toate \ntreb`rile, dup` cum se poate [i vedea. A[adar, \ntrebarea mea abrupt` (60 de grade urcare/cobor\re) este: A?.

A lu Nelu, hai la b`taie de joc


|n timpul unei plimb`ri dar nu prin Ci[migiu [i nici prin buc`t`ria doamnei Nina, a[a cum ne-am dori cu to]ii, inclusiv doamna Nina, ci la T\rgul de Carte Gaudeamus lui Ion Iliescu i-au s`rit \n coast` doi studen]i cu dou` h\rtii pe care scria: Punctul 8 de la Timi[oara [i 13-15 iunie 90. Fiind la un t\rg de carte, Ion Iliescu, autor de volume traduse \n limba turc`, a pus m\na pe pix [i ce crede]i c` a f`cut? Nu, nu le-a dat studen]ilor peste degete, ci a scris nervos pe cele dou` h\rtii: Tr`i]i \n trecut cobor\]i cu picioarele pe p`m\nt, \n prezent [i viitor!, respectiiv, 13 iunie! |n primul r\nd cine [i de ce?. Studen]ii s` zic` merci c` Ion Iliescu nu a chemat minerii s`-i l`mureasc` mai bine cum st` treaba, at\t pe ei c\t [i pe ceilal]i ochelari[ti de la t\rg. S`-i coboare un pic cu picioarele \n gur` pe p`m\nt. Salva]i de cotrocel

natura de noapte

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

A lu Geoan` nu [tie carte!

La Gura Humorului, Cu BCUrie v` anun]`m pe bune Adrian N`stase a fost ales miss
Citeam undeva c`, \ntr-un proces, un avocat notabil, av\nd de ap`rat o prostituat` notorie, \n lipsa altor argumente, a invocat frumuse]ea s\nilor inculpatei, rug\ndu-i pe jura]i s`-i priveasc` spre a o ierta. Vineri, 19 noiembrie 2003, a avut loc la Gura Humorului \nt\lnirea membrilor organiza]iei locale a PSD cu mon[trii acri M\rza de la jude] [i Cozmnc` de la centru. Declarativ, s-a inten]ionat o [edin]` de analiz` [i strategie electoral`. Practic, a ie[it una de mir`ri, b\lbe [i porunci ale celor din prezidiu, completate cu [oaptele, bomb`nelile [i aplauzele furtunoase ale celor din sal`. Dup` ce i s-a \nm\nat pre[edintelui executiv Cozmnc` ciucal`ul ista cum a numit M\rza microfonul, dovedind c`, fiind din bobor, se pricepe la [tiule]i, spre deliciul asisten]ei Octav a ]inut cuv\ntarea \n cunoscutul stil confuz-autoritar. La \nceput au fost repro[urile: Cum se poate ca din cei 600 de membri ai organiza]iei locale s` fie prezen]i la aceast` [edin]` doar o sut` [i ceva?. N-a primit r`spuns, dar \n sal` se puteau auzi [oapte \nghe]ate de genul: M-am \nscris la PSD c` m-a obligat directorul. Acum ne-a adus cu japca, dar mai voteaz` mutu cu ei. Au urmat b\lbele lui Cozmnc`, incrimin\nd alian]a PNL plus PUR, fapt ce a atras, \n repetate r\nduri, corec]iile verbale ale lui M\rza, care era treaz. R`spunsul lui Cozmnc`, de o sinceritate abrupt` in vino veritas! a fost: Da Dumnezeu s`-i mai [tie, c` at\tea alian]e fac `[tia, c` [i eu le \ncurc!. |n final, estetul Cozmnc` a furnizat cheia strategiei electorale a PSD, sarcin` de partid pentru membrii organiza]iei locale: Merge]i din cas` \n cas` [i spune]i oamenilor s` se uite la cei doi. Cum arat` B`sescu [i N`stase? At\ta pot [i ei (aleg`torii, n.n.) s` vad`: N`stase e frumos!. Sala a aplaudat energic, \n]eleg\nd c`, la concursurile de miss, pe l\ng` chip, conteaz` [i ce nu se vede: sufletul, s\nii, ou`le. |n unanimitate s-a c`zut de acord c` [i Cozmnc` \ntrune[te criteriile electorale. Nicolae R. D~R~MU{

Nu [tim cum a fost Geoan` ministru de Externe at\ta timp. Hai, \n]eleg s` confunzi capitala lui Burkina Faso cu re[edin]a de jude] a unui sat de canibali din C\mpia Antarctica, dar chiar s` confunzi Spania cu Italia este totu[i deplasat, chiar [i pentru un ministru de Externe. Privi]i ce apare sub semn`tura domnului de extreme al Romniei \n chiar ultima carte editat` sub semi-prestigiosul gir al Ministerului de Externe, \n bro[ura Ghidul lucr`torului romn \n Spania: Ministerul de Externe a luat ini]iativ` de a elabora [i edita Ghidul lucr`torului romn \n Spania. El reprezint` sprijinul practic al Guvernului Romniei [i cuprinde informa]ii de strict` utilitate pentru

cet`]enii romni, de la p`r`sirea teritoriului Romniei, transport [i p\n` la intrarea \n Spania Prin folosirea informa]iilor con]inute \n acest ghid pus gratuit la dispozi]ia dumneavoastr` [i care sper`m s` v` dea sentimentul de siguran]` necesar atunci c\nd v` afla]i \n afara Romniei, se poate evita \nc`lcarea legilor italiene, a celor interna]ionale [i a celor europene. N`d`jduim c` unul dintre efectele acestei experien]e s` fie [i o \mbun`t`]ire real` a imaginii romnilor din Spania {i, ca totul s` fie perfect, ministrul Geoan` \ncheie genial: Actuala edi]ie a Ghidului reprezint` o prim` form`, de sigur, perfectibil`. Cu pu]in PNL, desigur. Paia]a di Spania

Mutule, te-am \nvins! Senza]ional! Greu de crezut, dar incredibil! Adev`rat [i crunt, fantastic [i ie[it din comun! Pe scurt, formidabil [i extraordinar, inimaginabil [i superb, \ns` exploziv! Colegul nostru de la documentare [i de la Mili]ia spiritual`, Mihai Burcea, a c\[tigat trofeul Cititorul anului,

acordat de Biblioteca Central` Universitar` pentru ata[amentul fa]` de lectur` [i de bibliotec`. Bravo, Mihai, [i felicit`ri fetelor bibliotecare! Huo, Mutu! P`zea, Cornel Dinu, venim puternic din urm`! Mircea Sandu, f`-te c` lecturezi!

S\rgul de Carte

Statul de drept la replic`


Referitor la articolul publicat \n nr. 46 (p. 16) al revistei noastre, la rubrica Dosarele Chix, cu titlul Opera]iunea Cu manipul`rile curate, am primit urm`torul drept la replic` din partea dlui Paolo Sartori: Informa]iile referitoare la faptul c` eu a[ fi frecventat localul public Moonlight din Cluj snt neadev`rate. Eu nu cunosc unde este acest local din Cluj, nu cunosc patronii sau alte persoane care au leg`tur` cu localul sus men]ionat [i nu am fost acolo nici n leg`tur` cu problemele de serviciu [i nici n timpul liber. Cu salut`ri cordiale,

Dr. Paolo Sartori

10

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

tunul catodic

Anacronica TV
Jean Claude Van Benny Hill
Televiziunea de vizavi de supermarket-ul White Jaguar (zis` televiziunea din Pache, dar observa]i c\t de mult d`uneaz` un alt element de localizare) \mi ofer` mereu prilejuri s` savurez momente vesele cu Van Damme (am s`-i zic doar Damme din lips` de spa]iu). Spre exemplu, s\mb`t` seara: filmul Joc \n doi. Damme `sta evadeaz`, se arunc` \n ap` unde e c\t pe-aci s` fie distrus de lasere [i oameni r`i [i se prinde, flea[c` fiind, de o fr\nghie a unui avion care \l duce deasupra norilor. Damme st` c\t st` pe fr\nghie ca un cle[te de rufe, se zv\nt`, se suie, \i bate [i totul e OK. S` o lu`m pe r\nd. 1) Temperatura de deasupra plafonului de nori nu \]i permite s` faci acroba]ii pe fr\nghie. 2) Un avion nu merge cu 70 pe or` ca s`-]i tremure u[or buza ca atunci c\nd sco]i capul pe geamul personalului. 3) Probabil c` Van Damme n-a respirat vreo juma de or` din cauza vitezei [i a aerului rarefiat. Dar dac` v` place Damme, ca artist, iar Superman ne-a p`r`sit, s` [ti]i c`: 1) la frecarea cu aerul, apa s-a \nc`lzit [i i-a ]inut cald. 2) Damme zbura cu de la sine putere cu o vitez` egal` cu cea a avionului, deci putea s` se ]in` cu m\na de fr\nghie, ca \n autobuz. 3) Damme era deci obi[nuit cu viteze din astea [i avea buze speciale, tari, care nu fac [pagatul la 800 km/h dec\t dac` vrea el.

trampa [i ecranul
M` tot uit la reclama aia la Blendamed cu stomatologul care \i treze[te pe unii din corturi \n creierii nop]ii ca s` le fac` nu [tiu ce test anti-carii. Probabil c` spotul s-a filmat \n vreo tab`r` de [ah feminin sau navomodelism juniori, pentru c` turi[tii par nefiresc de pa[nici pentru ni[te trezi]i din somn. P`i, ia s`-l fi trimis pe dom doctor s` dea trezirea tot a[a [i \n campingul din Vama Veche, vizavi de terasa Jack, s` fi v`zut atunci ce control la maxilare \[i lua! Pe prietena mea a impresionat-o spotul `la la Connex, \n care el \i sun` pe c\]iva vecini din blocul de vizavi s` aprind` luminile pe la geamuri \n form` de inim`. M` rog, m` g\ndesc c` sun` [i pe cei din restul blocului s` [i le sting`, da asta nu e important. Vorba e: eu, dac` am \n fa]` doar o [coal` general`, crede]i c` a[ putea s` m` bazez pe pu[ti c`-[i aprind ]ig`rile pe la geamuri doar \n form` de inim` [i nu \n form` de alte m`sc`ri? Noni, tat`, \mi pare r`u c` n-ai reu[it la Eurovizionul copiilor [i ai ie[it doar pe locul patru. Da, pe bune, dac` stau s` m` g\ndesc, cred c` principalul motiv pentru care s-a \nt\mplat asta e c` ai c\ntat prea mult ca Marcel Pavel, ai speriat copiii [i te-au votat p`rin]ii. Pe canalul porno fost codat lucrurile stau a[a: p\n` la ora 4 diminea]a se dau filme porno normale, cu femei [i b`rba]i, iar dup` ora 4 \ncep alea cu homosexuali. Interesant este c` viziunea general` c` lesbienele nu s\nt homosexuale se reg`se[te [i aici, unde filmele cu fete care se iubesc s\nt prezentate imediat dup` ora 1. Ori asta e, ori realizatorii se g\ndesc c` lesbienele se culc` mai devreme dec\t homosexualii pentru c` nu au b`rba]i care s` se roage de ele toat` noaptea. Mie tot nu mi-a explicat nimeni de ce este nevoie la Prima TV de dou` emisiuni identice ca format, dar cu prezentatori diferi]i. Una e Monica, altul e Kensky. Oare unii dintre invita]i nu suport` s`-[i dezv`luie via]a particular` dec\t unei femei sau unui b`rbat? Ar mai trebui un show din `sta moderat de un b`tr\n (Mo[ Kensky Show), altul de un copil (Micul Kensky Show) [i \nc` unul de un transsexual (Monicu Show). Cu c\teva zile \n urm` mai exact, seara am v`zut la televizor un interesant material filmat la o expozi]ie de taurine. Cameramanul a ]inut neap`rat s` ne ofere un prim-plan cu acele elemente care fac evident` diferen]a dintre un taur [i un bou, a[adar am ajuns la concluzia c` respectivele patrupede aveau, \ntr-adev`r, foarte mari motive de fudulie. |ntr-o diminea]` de weekend, la o or` la care aproape toate posturile de televiziune difuzeaz` simultan emisiuni despre ma[ini, amenaj`ri interioare sau IT, am prins ceva despre ultima versiune a jocului FIFA. A[tept`m s` vedem varianta romneasc`, jocul FRF (eventual [i cu echipe din campionatul jude]ean), \n care po]i s` bagi din Noni, care, ca [i Adrian N`stase \n ]ar`, mouse mese festive cu speciaar fi c\[tigat \n str`in`tate lit`]i locale [i folcloriste \nchidac` l-ar fi ajutat voturile romnilor nate arbitrului, s` faci blaturi din tastatur`, s` ape[i pe Mute Andre[an) ca s` intre to]i \n si- blema cu pistolul de fapt, se (sau pe Mutu, dac` e[ti Laura lenzio stampa [i dintr-un Shift- cheam` pistolet este c` la Tab s` ias` cu b`taie \ntre ga- Focus, pe Prima TV, ni s-a ar`tat lerii. {i na, c` uitam! s`-i dai un model Carpa]i, din acela Ctrl-Alt-Delete lui nea Puiu. cum aveau mili]ienii, cu care, |ntr-o diminea]` am fost dac` tragi \ntr-o g`in`, i se ocalit`]ile lui de turn`tor de be\ntrebat din televizor cam a[a: pre[te glon]ul \n pene. Acuma, toane n scara casei personale, Vrei cele mai bune manele pe sincer vorbind, e [i normal s` pentru ginga[ele picioare ale telefonul t`u mobil?. Le r`spund vin` omul cu un a[a pistol, c` Danei. Continu` apoi s` ne vorpe aceast` cale: Nu!. doar se \nt\lnea cu aleg`torii lui, beasc` despre afinit`]ile sale O mare parte din patria- nu cu g`inile rumunilor. pentru albine [i via]a stupului, mum` se afl` sub ape, un prilej Am ajuns s` \ndr`gesc cel despre albine [i trntori. Cu alminunat pentru a auzi la TV e- mai mult [i mai mult o rubric` binele, N`stase nu este aroxact acelea[i spuse pe care le de televiziune care, tocmai, nu gant, numai st`pn pe sine. auzim de fiecare dat` c\nd e caz e realizat` de a[a-zi[ii oameni Moraru [i Cristoiu r`mn perde inunda]ii: Ca \n fiecare an, la de televiziune, ci \n mare parte plec[i, l ascult` minute n [ir \nceputul toamnei sau \n vremea de bravii pensionari cu sim] civic ncercnd s` g`seasc` leg`tura dezghe]ului, ]`ranii [i-au pier- ai patriei. Rubrica, una de la Recu momentul electoral. Totul dut agoniseala lor de-o via]`. alitateaTV, se nume[te Tu Decizi! devine [i mai n`ucitor cnd Inuda]iile astea venind cam o [i con]ine mesajele telefonice N`stase explic` senin cum, la dat` la fiecare [ase luni, \ncep s` trimise de ace[tia din bruma lor un moment dat, albinele se cred c` ]`ranii `[tia or fi un fel de de pensioar` \n special pe adresa sup`r`, se revolt` [i-[i schimb` specie de efemeride, c` prea le e clasei politice de la noi. Se pare matca sau regina. Cristoiu se scurt` via]a de agoniseal`! c` timiditatea primelor edi]ii a nvioreaz` [i rde mnze[te. Un candidat la Camera l`sat locul, treptat, unei deta[`ri Cine e mai parabolist dintre Deputa]ilor din partea Partidei cauzate, probabil, de g\ndul La ei, `la va c[tiga alegerile. AdeRromilor era s` o ia peste fizic v\rsta mea, ce pot s`-mi mai fac` v`rul e c` ntre nea Gic` de la de la ni[te aleg`tori nu prea bi- `[tia, s`-mi ia pensia?. Mesastrung`rie [i candida]ii no[tri nevoitori din Tecuci, motiv pen- jele ar trebui semnate Grupul nu e mare diferen]`. Doar c` tru care s-a speriat, a scos pis- pensionarilor care beau doar ap` nea Gic` pune botul la paratolul de la cing`toare [i a tras c\- chioar` cu t`m\ie. bole. teva focuri, a[a cum poate a]i fi Eugen ISTODOR f`cut [i dumneavoastr`. Pro-

C`t`lin MATEI

Necunoscute X, Y s\nt c`ile Domnului


Duminica trecut` m-a ros curiozitatea s` v`d cum s-or descurca la televizor domnii care au emisiuni electorale, `[tia cum le zice anali[tii politici, [tiut fiind faptul c` \n week-end n-ai voie de la BEC s` pomene[ti de politicieni afla]i \n campanie. Nu [tiu Brucan pe unde o fi scos c`ma[a, \ns` Iosif Boda la Agenda politic` de pe TVR 1 s-a descurcat de minune. E clar c` cel mai potrivit este candidatul X, sau E bine s` \nchei negocierile cu cine ai \nceput, s`-i spunem cutare, cam `[tia au fost termenii \n care i s-a f`cut campanie mascat` candidatului nu-i d`m nici noi aici numele lui Adrian N`stase. Moderatoarea \i ]inea [i ea isonul: Ce facem cu integrarea, ne b`g`m be]e-n roate tocmai acum?, Ce p`rere ave]i: ne trebuie un pre[edinte tot a[a de echilibrat [i abil precum Ion Iliescu sau unul care s` se calce \n picioare cu premierul?. A[a c` o s` folosim [i noi ecua]ia matematic` cu multe necunoscute ale lui Iosif Boda pentru a v` recomanda s` ave]i mare grij` pe cine alege]i. S` nu care cumva s` ne trezim la pre[edin]ie cu ho]ul [i arogantul `la de X, cu nebunul de Y sau ciobanul de Z!

Parabola, prieten` cu romnul


Un prieten, romn, ntors n Romnia dup` 25 de ani tr`i]i n Occident, se uita la emisiunile electorale pentru a se plasa n realitatea romneasc` de azi. Rezultatul: este derutat, nu [tie dac` s` rd` sau s` plng`. 12 candida]i la pre[edin]ie, cel pu]in jum`tate din ei personaje de vodevil. Agami]` Dandanache pare un politician serios [i informat n compara]ie cu preotul ortodox de peste Ocean care rezolv` s`r`cia cu salariul s`u de pre[edinte. Dar cnd vezi emisiunea de la Realitatea TV, moderat` de Tatulici, sus]inut de Culcer [i Ro[ca St`nescu, l iube[ti pe Gigi Becali. Un dialog imposibil ntre un idiot (candidat la pre[edin]ie n 2004), care nu n]elege nimic din func]iile Parlamentului, guvernului, rolul pre[edintelui un fel de m`gar la turma de oi, [i ziari[ti. Prietenul ntors acas` dup` ce a tr`it ntr-o democra]ie normal` nu n]elege de ce ziari[ti valoro[i, oameni serio[i, se str`duiesc s` lege o conversa]ie coerent` cu Candidatul [i mai ales de ce noi to]i trebuie s` accept`m astfel de farse. De rs e reac]ia ziaristei Culcer, sincer lezat` cnd i se compar` pixul de plastic cu stiloul de aur al oierului. {i nu lezat` o dat`, de dou` ori, ci o emisiune ntreag`. Mai bine lua [pag` un stilou, era cu mult mai simpatic`. Dac` Becali este un idiot pe care putem s`-l ignor`m, al doilea candidat vizionat n aceea[i zi la Na[ul este N`stase. De data asta, spectatorii snt trata]i ca ni[te idio]i. Chiar [i Na[ul [i Cristoiu ncep s` aib` fe]e. N`stase, cu un aer nevinovat [i idilic, ne vorbe[te despre

Boda Bucuriei

ministerul p`rerii na]ionale

tupeu 2004

10 ani de Iliescu, 10 ani de Tupeu 2004


Epoca Iliescu s-a \ncheiat a[a cum a \nceput: cu o m`g`rie. Un 1-1 am`r\t cu Armenia [i un 0-15 cu corup]ia, 0-32 cu jaful, un 0-1 chinuit cu dictatura [i un egal de neuitat cu nesim]irea. Generalul Iord`nescu a umplut-o de s\nge la Erevan \n timp ce la Bucure[ti inaptulcombatant Iliescu [i-a p`tat din nou m\inile cu s\ngele democra]iei. Dup` ce s-a plimbat cu icoana f`c`toare de minciuni a lui N`stase prin toate satele pline de ]`rani din Romnia profund`, la sf\r[it, Iliescu [i-a dat arama pe fa]` [i s-a pus \n poala tuturor Iacubovilor din ]ara asta. S` ne fie ru[ine, domnule pre[edinte al tuturor romnilor! S` vedem pe cine ur\m s`pt`m\na aceasta, poate ultima: Scuipeu 2004 (3 puncte): Guvernul Romniei. Guvernul pe care cu m\ndrie \l stuchim Guvernul Adrian N`stase a vrut s` ne arate c`, atunci c\nd vine vorba de interesele Mafiei, \l doare exact acolo (cur). Juc\nd banii contribuabililor la rulet`, Guvernul a mizat toate salariile, pensiile, asigur`rile de s`n`tate, index`rile romnilor pe 2 de (la) negru RAFO One[ti [i CAROM [i a pierdut 16.000 de miliarde, prelu\nd la stat datoriile gigan]ilor ocultei PSD din provincie. Fura]i, b`i, da mai lua]i [i [pag`, s` nu v` strica]i! Mega-tupeu special (2 puncte): Ion Iliescu. La desp`r]ire, Ion Iliescu [i-a f`cut mi[to p\n` la cap`t de democra]ie. Prima dat` \n leg`tur` cu jaful de la One[ti: Nu mai veni]i cu asemenea fleacuri!. |n fond, dac-ar fi s` calculezi echivalentul a 16.000 de miliarde \n copii `ia care-au ie[it cu piepturile goale la Revolu]ie \n fa]a tancurilor c\]i ar fi? 100? 200? Un fleac, domnule pre[edinte! Mega-tupeu normal (1 punct): Ion Iliescu. Dar tr`snaia de mai sus n-a fost de a-

Stai lini[tit, Iacuboave, c` nu-]i ia nimeni capul, chiar dac` pierdem alegerile! P`i, ce-ai luat tu cu gaura de la RAFO One[ti? 750.000 de lei de la fiecare romn? O nimica toat`, nici un kil de br\nz` Roquefort! Oricum nu m`n\nc` ]`ranii `[tia br\nz` muceg`it`.

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

11

Faptele s\nt apolitica mea


Haoleo, r`jele nostru, p` matale te vot`m, m\nca-]-a[ b`rbu]a lu matale d` pesedist, i-au promis ]iganii din Zanea, de l\ng` Ia[i, lui tata Solcanu, venit \n vizit` electoral`. Flancat regulamentar de Dorneanu, senatorul s-a \ntre]inut vreo c\teva ore cu St`ne[tii de Ia[i [i a spus solemn c` le pune [i ap`, [i asfalt, [i Salvare, [i \l mai elibereaz` [i pe `la micu a lu Fernando care n-o furat mult, numa ne[te bluji. Cam a[a a fost de fa]` cu ziari[tii. Dar ce nu s-a v`zut a fost c` \naintea lui Solcanu [i-a f`cut ceva drum prin Zanea ditamai comisarul-[ef {tefan Alexa, [eful poli]iei ie[ene. Care, complet apolitic, dar pu]in (mai mult) ling`u, a instruit ]iganii s` se poarte frumos, s` lege calul \n sufragerie [i s` fac` rost rapid de ni[te afi[e cu faptele s\nt politica mea. S` nu crede]i c` Alexa nu a avut [i treab`. {i \nc` treab` oficial`, ca actele de identitate pentru c\teva sute de ]igani care n-are cu ce s` voteaz` p` r`jele, [`fu.

Fotografie de familie: Sub bra]ul protector al prim-ministrului, Corneliu Iacubov se \ntreab` dac` mai este ac]ionar majoritar la RAFO sau doar simplu profitor
juns pentru inepuizabilul Ion Iliescu! La C`l`ra[i, pre[edintele i-a certat pe oamenii veni]i s`-l vad` \n pia]a mare c` ar fi votat cu Alian]a. Incredibil Ion Iliescu mai are 5 zile p\n` c\nd 4! \[i va \ncheia imensul s`u 3! mandat de pre[edinte 2! dar \nc` nu a \n]e{i acum, s` vedem ce s-a les nimic din 1, stima]i telespectatori! din democra]ie \nt\mplat \n topul general Tupeu 2004: [i-[i ceart` poporul c` n-a votat cum a vrut PSD-ul lui cu tot. 1. Ion Iliescu 42 puncte Zero! S-a sf\r[it!?

Dur alexa, sed lex

Bursucul drastic

2. Adrian N`stase 3. PSD

23 puncte 16 puncte

12

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

LIBERTE, Egalite, infrac]ionalite

Partidul Noua Abera]ie


ntr-o emisiune electoral` de s`pt`mna trecut`, George Gigi Becali a f`cut o propunere legislativ` de mare impact care, desigur, i va aduce multe voturi. El a spus c` va promova, dac` va ajunge la Cotroceni, Legea Spovedaniei. Ce va nsemna asta? C` to]i cei socoti]i de Gigi bandi]i vor fi pu[i s` spun` cinstit ct au furat [i s` dea banii napoi. Frumos, numai c` aceast` lege nescris` a spovedaniei a fost aplicat` [i nainte de 89, cu oameni simpli declara]i bandi]i, du[i la Mn`stirea Secu [i pu[i s` declare verzi [i uscate. Unul dintre consilierii becalieni [tie bine despre ce vorbim! Bun, chestia nasoal` este c`, dac` Gigi ajunge pre[edinte, dup` ce romnii vor sc`pa de el va trebui s` se nfiin]eze un alt CNSAS: Consiliul Na]ional pentru Studierea Arhivelor Spovedaniei!

Candidatul, cel mai bun prieten al omului


Dac` ve]i privi f`r` mult` aten]ie aceste dou` fotografii, ve]i observa un numitor comun: ambii candida]i la pre[edin]ie ]in c\te un c\ine \n bra]e. Adrian N`stase are un pui de brac german, Vadim are un pui de ChowChow. Se [tie c` st`p\nii seam`n` cu animalele lor, a[a c` ne vom permite o mic` analiz` chino-politic`. Chow-Chow este un c\ine foarte devotat familiei care l-a adoptat, nu se \nnebune[te s` fie m\ng\iat [i a[teapt` impasibil sosirea medicului \n cazul \n care are probleme, f`r` s` se ascund` sub pat. Bracul german este un c\ine de inspira]ie german`, de v\n`toare, \i place s` stea pitit \n curte [i s` ]op`ie \n jurul cote]ului. Dac` la v\n`toare nu prinde bibilica sau bibilicul s`lbatic pe cuib, \i ia ou`le \n gur` [i le aduce st`p\nului. E un spirit mai exuberant, \i plac copiii [i tinerii pentru c` \i alearg` prin teritoriu, dar dac` partenerii s\nt b`tr\ni, \[i face treaba [i cu ei. Se [tie c` Vadim a propus Chow-Chow-ul drept prim-ministru, iar eu, s` fiu sincer, dac` a[ avea de ales \ntre prim-ministrul Geoan` [i prim-ministrul Brac, l-a[ alege pe Brac. {i cred c` la fel g\nde[te [i N`stase, din moment ce nu l-am v`zut niciodat` cu Geoan` \n bra]e. Collie Powell

Je men afi[

Spovedan Pavel

PSD ne d` lumin` din benzin`


16.11.2004, ora 17,47. La Mix FM Cluj-Napoca, mare concurs mare [i treab` la fel de mare! PSD ofer` benzin` sau mese la restaurant cui sun` primul la radio. Culmea, primul cet`]ean care sun` nu e nea Nicu V`c`roiu, c`ruia \i plac mesele la restaurant, dar nici de la o vadr` de gazolin` nu s-ar da \n l`turi. Primul cet`]ean care sun` este o doamn`: doamna Mariana. Cine v` ofer` premiul? Doamna Mariana roste[te mieros cuvntul magic: PSD. Aplauze. Nu se scandeaz`, dar se \ntreab`: Cu cine vota]i? Doamna Mariana repet` mieros cuvntul magic: PSD. Felicit`ri, a]i c[tigat. Ce alege]i, benzina sau masa la restaurant? Doamna Maria alege benzina. Premiul se ridic` de la sediul PSD. Nu v-a]i decis cu cine vota]i? P`i, suna]i la Mix FM Cluj-Napoca [i cere]i benzin`, c` brichet` v` d` PSD.

Acest cet`]ean minoritar mic a fost surprins de fotograful nostru pe Autostrada Soarelui \n timp ce f`cea campanie poten]ialului pre[edinte Adrian N`stase. Dup` cum vede]i, campania PSD nu e atent` deloc la cei care v\nd deja binocluri, decodoare HBO [i aparate foto O-

limpia \nvelite \n afi[e cu N`stase. {i ca s` parafraz`m o campanie vizibil` pe toate canalele media: Peste dou` s`pt`m\ni el nu voteaz`. Ar fi bine s` r`m\n` cineva acas` la tine dac` tu votezi. Bahto HBO delo delo

{i se jur` c` nu coafur`

spitalul de campanie
Zbor deasupra unui cuib Tecuci
Consilierul guvernamental pe probleme de discriminare Gheorghe Ivan, 57 de ani, a participat \n Tecuci la o \nt\lnire al`turi de Viorica Gotu, pre[edintele Alian]ei pentru Unitatea Rromilor din Gala]i. Aceast` \nghesuial` regizat`, tip alba-neagra, destinat` str\ngerii de fonduri de campanie din buzunarele unor gur`-casc`, a fost de fapt un miting electoral; o alternativ` la campania din u[` \n u[` sau din balcon \n balcon. Participan]ii [i-au l`sat deoparte ghiozdanele tip acordeon [i stilourile ninja [i au trecut s` dezbat` problemele \nv`]`m\ntului. Dar s-au \nfuriat at\t de tare, c` au s`rit s`-l bat` pe domnul consilier. Speriat, omul a scos pistolul cu glon] din dotare [i a tras dou` focuri \n aer. Asta \nseamn` fie c` br\nza puturoas` fran]uzeasc` este mai scump` la Tecuci dec\t \n Canada [i nu-]i d` m\na s` arunci cu ea \n oficialit`]i, fie c` rromii au \nceput s` \nve]e a[a de mult, \nc\t nu le-a mai r`mas cerneal` de \mpro[cat \n dezbateri. Tare-n glon] Cel prin vinele c`ruia curge s\nge de olteni]ean a aflat c` prin caloriferele olteni]enilor nu mai curge nimic. {i cum nu mai avea programare la frizer, a dat o fug` p\n` acolo [i a rezolvat problema. Nu e vorba de experien]a de fochist pe care Nelu o va fi acumulat copil`rind printre locomotive; [i nici de sloganul Iliescu apare, soarele r`sare. Nelu, acest Robinet Hood, a vorbit undeva sus, la el acolo, la Bucure[ti (c`-i [tie pe to]i, maic`!), pentru a se debloca ni[te fonduri. Acest unic eveniment prima vizit` a sa care \i \nc`lze[te cu ceva pe aleg`tori \i confer` lui Nelu o aur` prometeic`. Cu singura deosebire c` el nu a furat focul, ci doar o am`r\t` de revolu]ie. Fondurile Pharenheit

tras-o [i B`sescu. |nseamn` c` de-asta s-a bosumflat premierul [i n-a mai vorbit cu Geoan` c\teva zile dup` treaba aia. Ministrul de Externe a fost protejatul lui Iliescu, dar noi zicem c` ar fi bine s` se protejeze [i \n ceea ce prive[te rela]ia lui cu N`stase; adic` faci ce vrei, m`i Mircea, dar [tii ce faci? Elton Geoan`

Foc [i ]ar`

Geoan` reloaded
Aflat \n turneu electoral, Geoan` le-a oferit tinerilor din c\teva sate vr\ncene cartele cu 60 de minute de acces la Internet. Uite-a[a se retrag ]`ranii lini[ti]i \n case, downloadeaz` c\te o damigean` de molan de doi mega din pod p\n` \ncep s` vad` pixelat [i a[teapt` prim`vara ca s` restarteze lucr`rile agricole. Cadourile s\nt binevenite, mai ales c`, odat` cu frigul, motorina \ncepe s` \nghe]e, iar motoarele de c`utare de la tractoare pornesc din ce \n ce mai greu. {i dac` tot am ajuns la Google, m` \ntreb: la manevra asta, Geoan` o fi dat pe op]iunea C`utare avansat` de voturi sau pe op]iunea M` simt norocos? A[tept`m [i introducerea unui sistem electronic de transfer rapid, pe baz` de carduri. }`ranul face depunerea la el \n sat, iar c\nd ajunge \n concediu la Londra, bag` cardul [i-[i scoate de acolo, de la bancomat, un sac de t`r\]e [i doi coceni pentru la toalet`, ca s` nu se mai care cu ei. Vax-modem

La Bac`u a venit Pa[tele cheilor


|n cutiile po[tale din Bac`u au ap`rut de ceva vreme cu kilu, dup` cum ne spune un cititor ni[te materiale electorale ciudate, care par a veni de la PD [i pe care scrie Hristos a \nviat!. Ciudat, nu? E posibil, oare, s` faci o asemenea gre[eal`? De[i nu putem b`ga m\na \n foc, noi credem c` e lucr`tura oponen]ilor, care [i-au dat seama c` nu mai e de ajuns doar s`-l ar`]i pe Iliescu la babele din teritoriu ca s` aduni voturile, a[a c` au \nceput s`-i bage be]e-n elice marinarului. Pe bune, dac` tot umbl` la sensibilit`]i de-astea religioase, puteau, nene, s` creeze afi[ul cu N`stase l`crim\nd dup` voturi, nu s`-i fac` de ocar` pe b`ie]ii de la PD! Chiar m` tem c` s-ar putea s` se \ntoarc` \mpotriva lor faza asta. Tare mi-e c` lumea o s` ciocneasc` mai devreme ou`le premierului, o s` pun` [tampila pe al]ii [i, dup` asta, va rosti [i un Dreptate [i Adev`rat a \nviat!.

Acu vreo dou` s`pt`m\ni ne uitam la o poz` electoral` a lui B`sescu [i \l \ntrebam (citez din textul de atunci): Haide, domnu B`se, se poate? {i restul de frunte unde-i?. Restul de frunte, pentru cei care nu-[i mai aduc aminte de imaginea respectiv`, o t`iaser` din condei

b`ie]ii de la firma care f`cuse afi[ul. A[a c` l-am urm`rit pe domnu B`se, l-am p\ndit, l-am a[teptat la \nghesuial` [i tot l-am prins p\n` la urm`: s-a l`sat greu, dar s-a l`sat, c` doar nu degeaba i-am ]inut chibritul at\t de jos. Chelia Roberts

N`stase s-a f`cut de rujine


La Foc[ani, publicitatea stradal` a \nceput s` le joace candida]ilor feste, ca s` nu spun fuste. Nu e clar ce caut` rujul acela acolo, o fi pentru electoratul feminin aflat \n [omaj, care se pl\nge c` nu mai are ce duce la gur`. Ciocolata, la r\ndul ei, o fi pentru baronetul PSD din localitate, care [i el se pl\nge c` de c\nd cu campania asta a m\ncat o gr`mad` de altceva de aceea[i culoare, dar cu un gust total diferit. Iar mesajul N-o \mpar]i cu nimeni s-o referi la Adrian N`stase [i la economia na]ional`. Ruj Tunaru

Pe Geoan` l-a luat ura pe dinainte


|ntr-un discurs ]inut la Amonil Slobozia, Geoan` l-a caracterizat pe N`stase: E un [ef bun, un lider puternic. Uneori ]i-o mai [i trage `sta-i adev`rul. O mai iei [i pe coaj`. Asta-i via]a!. Acum a]i aflat [i dumneavoastr`, domnule Geoan`? P`i, nou`, romnilor, ne-o trage \ntruna de patru ani, [i chiar mai tare dec\t matale. Noi credeam \ns` c` premierul e mai degrab` pasiv, ca om politic, \n compara]ie cu nebunul de B`sescu. Dar iat` c` [i N`stase poate fi \nfipt. Cel pu]in \n Geoan`. Dar, dup` cum [tim, \n var`, la locale, lui Geoan` i-a

Olteni]a a intrat \n c`lduri dup` Iliescu


Iliescu [i-a l`sat adesea stima]ii concet`]eni cu ochii \n soare. Dar asta nu prea le-a ]inut de cald nici m`car confra]ilor din Olteni]a, ora[ care s`pt`m\na trecut` era s` r`m\n` f`r` c`ldur`.

Icoana Chiri]a

LIBERTE, Egalite, infrac]ionalite

La u[a cortului candida]ilor


Bucure[tiul s-a umplut de corturi. Care ale PSD-ului, care ale Alian]ei. n corturi snt oameni. To]i mpart afi[e, pliante, c`rticele [i alte promo]ionale. Ce-i mna pe ei n lupt`? Am vrut s` aflu. Cortul PSD-ului de la Pia]a Kog`lniceanu. Monica [i Adina, fete nvoite de diriginta lor de la Liceul Petru Poni, care a avut n]elegere pentru crezul lor politic. Una blond`, una brunet`, bine ndoctrinate. Nu [tiu dac` n]elege]i cele dou` cred c` n Bucure[ti toat` lumea voteaz` cu PSD-ul. Monica: Am dat de diminea]` [i pn` acuma 500 de calendare mici, 500 de afi[e cu N`stase [i 500 de poze cu Corina Cre]u. Nu mai avem, trebuie s` ne mai aduc`. ]i spun, to]i or s` voteze cu domnul Adrian. Ct v` d` pe zi?, le ntreb. n]epate, mi spun c` e secret. Apare un pensionar pr`p`dit, cu pantalonii p`ta]i, dar mndru c` e membru al PSD de 12 ani. Se bate pe burt` cu fetele [i le ntreab`: Ce face]i, m`? Ct v` d`? Tot 300.000?. S-a dus dracului secretul! Apare un nene de la partid, cu o fa]` de [p`gar ce nu am v`zut. Una din fete, bruneta, se duce dup` cort [i i face semn s` vin`. {u[otesc ei ce [u[otesc, apoi omul vine la mine [i m` ntreab` ce vreau. i zic [i ncepe: Ce cau]i tu aici? Aaa, e[ti b`iat tn`r stai la vr`jeal` stai la fete, te n]eleg, da avem cort [i pe Plevnei, cu b`ie]i. De ce nu te duci la b`ie]i? B`i fetelor, ave]i grij`, nu-i zice]i nimic!. n buza sta]iei de metrou Timpuri Noi snt dou` corturi, unul al Alian]ei D.A., unul al PSD-ului. E rndul Alian]ei s` stea cu mine. Vreo trei fete, un b`iat nalt, un b`rbat, ni[te lucr`tori de la ADP care le nt`resc cortul cu placaj. M` uime[te c` strng semn`turi de la oameni, de[i nu mai e cazul. Pentru un fel de sondaj, mi spune una din fete, Claudia sau Raluca. E o prostie de sondaj, le zic, un sondaj doar cu oamenii care l voteaz` pe B`sescu nu e sondaj. Din p`cate, neuronii celor de la Alian]` snt pu]ini la cortul acesta. La cortul PSD-ului, o fat` [i un b`iat. Marius e membru PUR [i, cnd l ntreb cum e s` stai la cort, mi r`spunde sincer: E trist. i ntreb ct c[tig`. Ini]ial nu vor s` spun`. Le povestesc episodul din Pia]a Kog`lniceanu. Aici, Marius spune: Eu a[ fi mai prudent cu banii `[tia. {tii de banii pentru corturile astea se ocup` Vanghelie! ]i dai seama! De pild`, la locale au fost probleme cu unii care nu [i-au luat banii. ]i dai seama, poa s` zic` Voiculescu orice, dac` nu mi primesc banii fac praf cortul `sta, l iau acas`, l rup. Fata: De cnd sntem noi aici, de mar]i, numai o persoan` a venit s` ne spun` c` voteaz` cu N`stase [i c` l admir`. n rest nu prea. Vin [i iau calendare. La noi s-au oprit mai ales b`trni. La cortul Alian]ei e ct de ct lume. ~[tia-[i dau silin]a, la ei vine [i noaptea un paznic. Noi trebuie s` l demont`m cnd plec`m. De-abia azi ni l-au adus. Pn` acuma am stat sub cerul gol. l ntreb pe Marius cum se simte ca membru PUR n situa]ia

Aoleu, Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004 s\nt de[elat`! S` v` spun drept, abia a[tept s` se termine campania asta [i s` scap. P`i, dac` toat` ziua spun DA la to]i trec`torii, crede]i c` seara, c\nd m` \ntorc acas` fr\nt` de oboseal`, mai am puterea s`-i zic NU prietenului meu?

academia CA}AVENCU

13

Ie[ind \n strad`, membrii Alian]ei D.A. \ncearc` s` se adapteze unei confrunt`ri ca la u[a cortului
asta ingrat`. Pn` la locale a luptat mpotriva PSD-ului, a mafiei, [i acuma s-a trezit aliat cu du[manul. Cum s` m` simt prost. Votezi cu N`stase? n nici un rius: Gnde[te-te la mine ca la caz, orict m-ar ndemna Voicules- un student s`rac, care are nevoie cu. {i-atunci, ce cau]i aici, n de banii `[tia. Alexandru V~RZARU strad`, n cortul Uniunii? Ma-

culta noastr` cea de toate zilele


Credin]a popii Nu]u \n domnul s`u Adrian
Vestitul pop` Nu]u Mircea, p\n` de cur\nd vicepre[edintele organiza]iei jude]ene PSD, apropiat al domnilor M\rza [i Cozmnc`, nu pierde nici o ocazie de a dovedi c` mai tare \i e credin]a \n PSD [i \n domnul s`u N`stase dec\t credin]a, pur [i simplu, \n Domnul nostru, al tuturor. La M`lini-Suceava, dinaintea lui Adrian venit \n campanie electoral` [i a credincio[ilor, preotul de partid a ]inut o t\mp` [i lingu[itoare cuv\ntare, cum doar el [tie rosti (redat` integral de s`pt`m\nalul sucevean Jup\nul). Dup` ce l-a asigurat pe candidatul PSD la pre[edin]ie c` to]i cei din jude]ul Suceava v` admir` [i v` pre]uiesc, fiindc` s\nte]i frumos, l-a atacat pe Traian B`sescu. Subliniind c` Biserica este cea care promoveaz` moralitatea \n ochii lumii, preotul Nu]u a d`ruit premierului N`stase o monografie a M`n`stirii Slatina, ar`t\nd c` aceasta este scris` de fiul celui care v` vorbe[te, preot-p`rintele Nu]u Emanuel {tefan, care este acum la studii la Viena. Chiar dac` nu cite[te presa [i nu se uit` la {tirile de la ora 5, popa Nu]u trebuia s` spun` \n public premierului c` [i cel`lalt fiu al s`u, Nu]u Vasile [i el absolvent de seminar teologic beneficiaz` de o burs` pe c\]iva ani, tot la Viena, unde statul austriac \i asigur` cazare, mas` [i un r\nd de haine (v`rgate), dup` ce a comis un jaf armat \n Austria. A omis s` spun` [i c` feciorul studios e la a doua \nt\mplare de acest fel, dup` ce a \mpu[cat \n ceaf` cu un pistol cu aer comprimat un t\n`r din Gura Humorului, pe c\nd se \ntorceau de la o discotec` (fapt mu[amalizat, pe c\nd era vicepre[edinte al PSD). |n aceste condi]ii este fireasc` [i credin]a popii Nu]u \n domnul s`u Adrian care, pe c`i diplomatice, ar putea ob]ine un transfer al studentului Vasile la o facultate mititic` din Romnia, unde ipoteticul pre[edinte de ]ar` Adrian N`stase, printr-o gra]iere, ar putea gr`bi ob]inerea diplomei de bun` purtare.

Cuviosul Politichie

14

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

Darurile au fost aruncate

Campanie 2004: PSD a f`cut-o de zoaie


Cine conduce campania de dezinformare |n organigrama Direc]iei Securit`]ii Statului a func]ionat p\n` la revolu]ie [i misteriosul Departament D. Istoricii Securit`]ii consider` c` atribu]iile acestui compartiment erau acelea de dezinformare a inamicului, adic` de creare a unor versiuni paralele, pentru orice eveniment sensibil din via]a social` [i politic` a Romniei comuniste. Dup` unele aprecieri, num`rul de speciali[ti care activau \n cadrul Departamentului D nu dep`[ea 40 de cadre. |n loc s` dispar`, dup` 1990 asist`m la o recrudescen]` a activit`]ii de dezinformare, \n slujba autorit`]ilor neocomuniste. Se crede c` exist` c\te un centru major de dezinformare, la nivelul fiec`rui serviciu de informa]ii, ca de altfel [i unul de coordonare politic`, escamotat \n sediul Secretariatului de Stat al Guvernului. Se b`nuie[te c` printre posibilii speciali[ti \n dezinformare se num`r` inclusiv institu]iile aferente ale Cancelariei prim-ministrului, ca de pild` Departamentul pentru Analiz` Institu]ional` [i Social` [i Departamentul Purt`torului de Cuv\nt al Guvernului. Un alt centru de dezinformare func]ioneaz` la nivelul Administra]iei Preziden]iale.

Un exemplu ce-i drept, haios de campanie pe dos s-a \nregistrat \n Republica Ploie[ti, patria ministrului S`niu]`. Alian]a anun]` sosirea Marinarului \n Ploie[ti, iar Uniunea PSD+PUR, gentil`, are grij` s` afle aleg`torii despre locul unde se va ]ine spectacolul electoral al PNL-PD: la Sala Sporturilor. Realitatea era, \ns`, alta: B`sescu s-a desf`[urat \n fa]a Casei Sindicatelor. Simpatici b`ie]ii de la PSD+PUR, nu? Bine c` n-au anun]at lumea c` spectacolul electoral din Ploie[ti, al Alian]ei, se va ]ine la Pite[ti. Despre campania jegoas` dus` de PSD la Constan]a v-am mai vorbit [i v-am mai ar`tat. C\teva imagini cu Alia]ii, \nso]ite de comentarii decupate parc` din Romnia Mare. Pe ele scria Produc`tor Hecht, Beneficiar

PSD. De[i a decis c` s\nt ilegale [i lipsite de bun sim] (hai, nu e cazul s` l`crima]i), Biroul Electoral Jude]ean nu a reu[it s` le desfiin]eze, pe motiv c` acel PSD nu se poate identifica, evident, cu Partidul Social Democrat. |nt\mplarea face ca aceea[i men]iune s` apar` pe unele afi[e electorale ale PSD din Bucure[ti. Astfel, sintagma Produc`tor Hecht, Beneficiar PSD este vizibil` pe panourile din care Uniunea Partidul Social Democrat + Partidul Umanist Romn \[i promoveaz` Geoana, N`stasele plus cinstea [i s`r`cia celui care, \n timpul s`u liber, sare gardul de la Cotroceni pentru a face un pipi mic pe Constitu]ie. Referindu-se la campania murdar` de la Constan]a, N`stase declar` ziari[tilor (cit`m din Adev`rul): Nu [tiam de aceste lucruri, dar nu mi se pare

ceva corect. La Constan]a este altceva, cei de acolo au ales s`-[i fac` singuri campanie. Asta \n timp ce, cum ar`tam, materialele de propagand` au aceea[i surs`. Cum ar veni, ipocrizia merge mai departe, eventual cu autocarul de campanie. Trecem la panourile cu caricaturi. Echipat \n marinar, B`sescu alearg` pe malul m`rii, av\nd c\teva vapora[e sub bra]. Mesajul: Hi, hi, hi Flota nu s-a furat, dar vapoarele au disp`rut!. {ti]i povestea flotei. De fapt, n-o [ti]i, c`ci se pare c` nimeni n-o [tie nici m`car Micky {p. sau nea Nicu V`c` , din moment ce nici o instan]` nu a dat vreun verdict. |ntr-un alt desen, deputatul PNL de Constan]a Puiu Ha[otti apare dormind cu capul pe mas`, cu c\]iva p`ianjeni prin preajm`, \nso]it de comentariul: De 8 ani \n Parla-

ment. Ca s` p`trundem mai bine mesajul, am comparat c\teva cifre din activitatea prodigioas` a lui Tudor Balt` [i a lui Marian Motoc, doi deputa]i PSD de Constan]a, cu c\teva cifre din activitatea lui Ha[otti. |n actuala legislatur`, Balt` a vorbit \n plen de 20 de ori, Motoc de 14 ori, iar Ha[otti de 106 ori! Declara]ii politice: Balt` 4, Motoc 10, Ha[otti 42. Ini]iative legislative: 3, 6, respectiv 14. |ntreb`ri [i interpel`ri: 1, 2, respectiv 10. Comentarii?

luat mecla lui B`sescu, c` B`sescu [i-a tras freza lui N`stase sau c` Vadim a \nceput s` vorbeasc` cu accentul lui Marko Bela, ca s` p`c`leasc` electoratul. Dar s\nte]i pe aproape. C`ci a ap`rut un buletin de [tiri, tip ziar, la Constan]a, Sibiu [i Timi[oara, care se d` drept al Alian]ei D.A., dar e de fapt f`cut de PSD+PUR. Scopul e unul simplu. Fanii Alian]ei iau ziarul, fiindc` poart` antetul D.A., [i, c\nd colo, citesc lucruri negative despre Alian]`, voalat scrise. Cit`m din tiAventurile listei Coali]iei pen- tlurile ziarului ce se d` drept al tru un Parlament Curat s\nt cu- Alian]ei: Alian]a D.A. amenin]` noscute: falsificarea buletinului Biserica Ortodox`, |n sf\r[it,

curist. Apoi, promisiunile D.A.: Aducerea nivelului corup]iei la cel din mandatul 1996-2000, Burse pentru tinerii care pleac` \n str`in`tate, la cules de c`p[uni, |ncurajarea libertinajului sexual [i a c`s`toriilor \ntre homosexuali etc. Evident c` membrii Alian]ei D.A. nu au fost at\t de t\mpi]i s` fac` un astfel de ziar. {i dac` ne g\ndim c` \n aceea[i fi]uic` apar critici timide [i la PSD [i ]in\nd cont [i de stilul consacrat de o anumit` revist`, reg`sit [i aici, e de b`nuit c` f`c`tura vine din direc]ia partidului tribunului. Nu \nt\mpl`tor PRM-ul a crescut \n Constan]a \n ultimul timp, \n defavoarea D.A., poate [i datorit` unor astfel de materiale-capcan` pentru aleg`tori. Iar cum falsul este la mod`, PSD a tras iute [i o copie a altui ziar, Mesagerul romn, care a devenit din buletin al Alian]ei D.A., buletin al alian]ei antiD.A.

Perla mizeriei este campania care \l leag` pe B`sescu de subiectul homosexualit`]ii. Un subiect care nu era unul din programul lui politic, ci a ap`rut \ntr-o emisiune la MTV, unde marinarul a r`spuns unei \ntreb`ri din public, \ncerc\nd s` aproximeze o atitudine european`, ceva de genul cred c` homosexualii trebuie s` fie integra]i. Echipa de campanie murdar` a PSD a declan[at o cacealma na]ional` despre sodomia care salveaz` Romnia. Publicitatea, care este simultan homofob`, deci anti-european` [i anti-B`sescu, are un volum [ocant: 8 milioane de manifeste ca acela din imagine au fost distribuite mai ales la ]ar`, asta f`r` a mai socoti ce a ap`rut prin ziare f`r` identitatea beneficiarului. Trebuie s` spunem c` de ani de zile Academia Ca]avencu a suspendat subiectul homosexualit`]ii lui Adrian N`stase pentru c` am crescut [i am \n]eles c` nu este o atitudine european`. De vreun an de zile circul` prin redac]ii un document, \nc` nepublicat, cu m`rturia unui scriitor homosexual care \[i enumer` partenerii. Lumea s-a jenat coali]iei \n cel pu]in 4 jude]e, cuplurile de homosexuali nu vor s`-l scoat` la lumin`. Crede domproces a c`rui amploare [i an- mai avea de ce s` se fereasc`, nul Adrian N`stase c` publicarea gajament poart` semn`tura unui adev`rat om de partid. N-am fi spus numele lui Cozmnc` dac` n-ar fi semnat tot domnia-sa sesizarea \mpotriva coali]iei, adresat` Biroului Electoral Central. Aici, dinozaurul cere cu senin`tate BEC s` intervin` pentru interzicerea difuz`rii buletinelor. O pl`cut` surpriz` ne-au oferit judec`torii care au respins la vot t\mpenia stalinistului, at\t la BEC, c\t [i la Birourile din teritoriu. Ce n-a]i aflat p\n` acum este c` lista care a ap`rut sub form` de supliment al Academiei Ca]avencu a disp`rut din ziarele care au fost difuzate prin Po[ta Romn` sau din cele v\ndute \n Valea Jiului, Ia[i, Constan]a, Prahova. Ce spune]i, nu [ti]i ce supliment? Una din [mecheriile campaniei din acest an a fost deghizarea unui candidat \n opozantul s`u. Nu v` g\ndi]i c` N`stase a sub guvernarea PNL-PD. Nici lui ar fi campanie murdar`? m`car de biseric`, Pre[edinMircea TOMA tele B`sescu e sincer: |n Romnia, cine nu-i homosexual e se-

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

15

Loc de retrocedat cu capul


Primarului din Brad / |i fuge un teren neretrocedat / De sub picioare / Pe c\t` [pag` oare?
Un grup de ardeleni din Brad, jude]ul Hunedoara, c\nt` din frunz` aceast` doin` de jale [i dor de proprietate furat`. |nt\i, sub fereastra primului primar al Bradului, apoi la cea a noului primar, Florin Cazacu, PSD. Prima strof` a doinei con]ine datele de identificare a terenului: peste 1.000 mp, lua]i de potera comunist`, ilegal, ooooff, inimaaa meaaa! A doua strof` suspin` ce-au f`cut la Judecat` n`p`stui]ii de proprietari, cum li s-a f`cut dreptate dup` zece ani de procese. {i terenul, [i cl`dirile de pe el au fost recunoscute a[adar ca fiind ale lui Adrian Valentir, Diana Moraru [i Radu Valentir, ultimul \n bejenie \n Canada din cauza poterei ro[ii. A treia strof` este dinamic`: prezint` lupta proprietarilor cu noua poter` ro[ie, cea pesedist`. |n primul r\nd, Prim`ria Bradului a refuzat s` dea curs deciziei judec`tore[ti de repunere \n posesie a Valentirilor. Mai \nt\i s-a f`cut c` nu g`se[te terenul, motiv\nd c` e ascuns sub un bloc. Apoi, c\nd li s-a ar`tat c` nu e pitit terenul sub nici un bloc, ci e liber sub soare, Prim`ria a schimbat placa, b`g\nd o tromboneal` interpretat` chiar de virtuozii edili br`-

descopery

A tr`i [i a munci ca \n neolitic


Vasile Cotiug` este asistent universitar la Facultatea de Istorie a Universit`]ii Alexandru Ioan Cuza din Ia[i. Sub conducerea lui, 30 de studen]i desf`[oar` de trei ani \ncoace, \n Parcul Arheologic Cucuteni, un experiment unic \n Romnia, de reconstituire a uneltelor de piatr`, a locuin]elor, ceramicii [i tehnicilor alimentare de acum [ase milenii. La \nceput, s-au realizat 9 tesle [i 12 topoare din roci dure. Cioplirea unui galet de roc` a durat 30 de minute, iar [lefuirea lui, cte trei ore pentru fiecare pies`. Cu uneltele reconstituite astfel, au fost t`ia]i stejari, tei [i aluni, din care popula]iile cucuteniene \[i \n`l]au locuin]ele. Un stejar cu diametrul de 24 de centimetri a fost dobort cu toporul de piatr` \n dou` ore [i 11 minute [i apoi cojit cu acelea[i unelte. S-au cioplit brne, montan]i [i furci arse \n foc [i coame de acoperi[, prinse \n cuie de lemn, \mpletituri de r`chit` [i coaj` de tei. Locuin]a a fost acoperit` cu stuf, iar pere]ii au fost f`cu]i din lipitur` de lut. Podeaua a fost realizat` din brne despicate, peste care s-a aplicat un strat de lut b`t`torit, amestecat cu paie [i ap`. |n final, casa, cu dimensiunile de 7x4 m, ar`ta exact ca \n neolitic [i a \nghi]it un metru cub de lemn, 15 tone de lut [i trei mii de litri de ap`. |n vara anului 2004, studen]ii lui Cotiug` au me[terit cel de-al doilea tip de locuin]` cucutenian`. Ei au reconstituit apoi ceramica de Cucuteni, ars` \n gropi deschise, \n cuptoare de foc sau de coacere, ct [i o sumedenie de tehnici alimentare, \ncepnd de la r[ni]e de mn` [i pn` la cuptoarele de pine. Cultura Cucuteni a acoperit centrul Vechii Civiliza]ii Europene, definit` astfel de savantul american Marija Gimbutas. Frumuse]ea ceramicii acestei culturi a f`cut de mult \nconjurul lumii. Iar idolii ei de lut, reprezentnd figurine feminine, en violon sau steatopige, fusiforme [i foarte prelungi, decorate cu romburi, ha[uri \n triunghi [i spirale, sunt considerate adev`rate capodopere ale artei preistorice.

deni, \n nota sol: s-a g`sit terenul liber la suprafa]`, dar \n subsol e ocupat de o canalizare [i ni[te alte ]evi. Pam-param-pam! Deci se cheam` c` e ocupat solul de subsol. Adev`rata interpretare este \ns` alta. Prim`ria Brad a dat pe buc`]i terenul, de[i se [tia c` e revendicat [i c\[tigat \n instan]`. A luat o bucat` Administra]ia Financiar` Brad, iar o alt`

parte de teren s-a scurs \n apele Cri[ului. E vorba de societatea Cri[ul SA Brad. |ntr-un fel, vinova]i de aceast` fur`ciune s\nt chiar Ion Iliescu [i Adrian N`stase, care \mpreun` au uneltit t\lh`ria din Brad. A[a zice doina, a[a gl`suie[te primarul pesedist din Brad c\nd repet` obsesiv, oricui \l acuz` de nedrept`]i, un refren de mare sim]ire: Aici, la

Brad, eu s\nt [i Iliescu [i N`stase la un loc. Iar acum, normal, tot Iliescu [i N`stase, la un loc, trebuie s` \nfunde pu[c`ria fiindc` au trecut la Brad prin foc [i par` legi [i decizii judec`tore[ti. Alexandru C~UTI{
alexandrucautis@catavencu.ro

Silex Dinicu

16
MANGLA CUM LAUDE
academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

academia CA}AVENCU

17

Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

Liviu Mihaiu v` \ndeamn`


declara]ia sa de interese), deputata PSD Aura Vasile [i consilierul preziden]ial Dan Vuerich. Vede]i, are dreptate ([i adev`r) N`stase c\nd spune c` faptele s\nt politica lui, chiar \n campanie. s` dovedeasc` dac` [i-a pl`tit redeven]ele pentru miile de hectare pe care le exploateaz`.

dosarele chi

x
dosarele chi
Noul director al SRI va fi eunuc sau nu va fi deloc? Telecomunica]iile speciale fur` pe rupte

s` v` duce]i la vot dup` ce-a]i citit aceste materiale despre ce se-ntmpl` \n cea mai mare firm` unde e ac]ionar majoritar Adrian N`stase. Ah, era s` uit, firma se nume[te Social-Democra]ia SA.

xXL
D
era s` dea faliment, ministrul Nica al Telecomunica]iilor i-a f`cut cadou Sistemul na]ional unic pentru apeluri de urgen]` 112. {menul, \n valoare de 40 de milioane de euroi, va fi implementat de STS, printr-un credit f`r` garan]ii guvernamentale. Una peste alta, pentru finalizarea acestui nou tun tras sub umbrela interesului na]ional, STS \[i va suplimenta schema de personal cu \nc` 800 de cadre, ca s` nu moar` de plictiseal` celelalte 3.600.

Plecat la cules printre textele de mai jos, Gabriel Drogeanu


e m\ndru s` recomande o recolt`-record de subiecte fierbin]i: rela]ia dintre T`r`cil` [i generalul Voiculescu, un fel de las`-m` s` nu te C`l`ra[i; Serviciul de Telecomunica]ii Speciale s-ar putea numi Serviciul de Tele[mena]ii Speciale; fratele lui Amarie a schimbat partidele, dar n`ravul, ba.

La Rocar se fur` p\n`-n alegeri cu carul

F
Mitreo, T`r`cil`, b`, c\t face \n euro 7% dintr-un miliard de dolari? Uite, calculez eu pentru prima jum`tate de miliard [i restul \l calcula]i voi, c` eu am \mb`tr\nit. Executarea!

legerile s\nt un perfect prilej de f`cut ilegalit`]i. Candida]ii ies \n fa]`, fac circ, iar ziari[tii, opinia public` s\nt cu aten]ia \ndreptat` spre ei. |n timp ce ei strig` unii la al]ii ho]ii-ho]ii!!, \n culisele politicii se trag sfori [i se aranjeaz` un furt perfect [i ne[tiut. Un bun exemplu este \n aceste zile m`tr`[irea companiei Rocar, al c`rei teren e scos la v\nzare taman \n prag de alegeri. Povestea terenului este una ireal` pentru un stat european, dar complet emblematic` pentru statul romn. |n

buricul Bucure[tiului, pe Bdul Piept`nari, la num`rul 87-97 A se afl` un teren de 19 ha, citi]i zeci de milioane de dolari, care a apar]inut familiei Br`tianu [i care a fost confiscat de comuni[ti. |n temei legal, terenul a fost revendicat dup` Revolu]ie de Ion I. Br`tianu (poate [i fiindc` e perfect pentru o cultur` de cartofi). SC Rocar SA, care p`rea c`-l de]ine, judec\nd dup` acareturile pe care le are pe el, a negat \ns` c` terenul este al s`u [i i-a trimis pe Br`tieni s` se judece cu APAPS-ul. Ca s` dea instan]ele peste cap, APAPS-ul a negat [i el c` terenul ar fi \n ograda lui, trimi]\ndu-i pe revendicatori pe c\mpii. Paradoxal \ns`, de[i spunea c` nu-i apar]ine, Rocarul a ostul ministru al Agriculturii, Ilie Srbu, actualmente pre[edintele organiza]iei PSD Timi[ [i coordonatorul alegerilor din jude]ele Arad, Timi[ [i Cara[-Severin, nu doarme, nu rde, nu iart`. El \[i stranguleaz` inamicii, unul cte unul, cu ajutorul unei p`r]i a opozi]iei timi[orene care nu se reg`se[te pe listele electorale. Un sprijin neprecupe]it \n asasinarea inamicului i-l d` [i consilierul preziden]ial personal, Claudiu Iordache, responsabilul bibliotecii de la Cotroceni. Inamicul lui Srbu se reg`se[te, f`r` excep]ie, \n rndurile partidului de guvern`mnt. Pn` [i ministrul Ioan Talpe[ figu-

luat \n 1997 un \mprumut de la BCR, pe care l-a garantat tocmai cu terenul \n cauz`. Adic` cu un bun ce nu-i apar]inea. De-abia peste c\]iva ani terenul a intrat pe bune \n patrimoniul Rocarului, printr-o dibace majorare de capital. {i fiindc` Br`tienii tot insistau \n instan]` s` cear` terenul \napoi, Rocarul a mai f`cut o manevr` iscusit`. Nu putea s` se privatizeze, principalul s`u bun, terenul, fiind cerut \n instan]`. A[a c` a decis \n aceast` toamn` s` se autolichideze. La lichidare se pot vinde lejer bunurile, de[i s\nt \n litigiu, statul (adic` de la buget) urm\nd s` dea desp`gubiri dac` bunurile v\ndute nu-i apar]ineau. PriceWaterhouse Coopers a anun]at licita]ie pentru teren \n data de 26 noiembrie, cu dou` zile \nainte de alegeri, cu pre]ul de pornire de 8 milioane de euro, plus TVA. {i pre]ul va cre[te, desigur, pentru c` Rocarul are preten]ii mari, la fel de mari ca [i persoanele din ac]ionariatul [i conducerea sa: Adrian N`stase (\n urma cuponiadei, dup` cum scrie \n

Doru Ioan T`r`cil`, {erban Mih`ilescu [i Miron Mitrea, trei profitori ai programului guvernamental Contul [i faptele. Penale.

codrul bunelor maniere


C
livad` \ntre aparatul foto [i cas` de unde pic`, atunci c\nd pic`, lacrimile pesedi[tilor c`tre aleg`torii s`rmani. Cu averse, evident, \n preajma alegerilor.

Meciul T`r`cil`-Voiculescu

F`-te frate cu Amarie p\n` treci prin toate partidele [i intri \n Parlament

reaz` pe lista neagr` a lui Srbu, la un loc de cinste. Talpe[, care este [i pre[edintele organiza]iei PSD Cara[-Severin, i-a transmis lui Srbu s` stea \n banca lui [i s` nu-l calce pe coad`, dac` nu i s-a urt cu binele. De cnd nu mai este ministru, lui Srbu i s-a pus pata pe \ntreaga omenire [i i s-a urt cu binele. Un psiholog este de cu totul alt` p`rere [i crede c` Srbu trebuie trimis la sexolog. Un ]`ran este de p`rere c` Srbu i-a omort agricultura. Un vn`tor zice c`, la ultima escapad` cinegetic`, Srbu a \mpu[cat o pereche de testicule de alun. Un radiestezist zice c` aura lui Srbu este neagr`, ca la draci. Un aleg`tor zice c` afi[ul electoral al lui Srbu seam`n` cu un vampir carpatin, c`ruia \i lipsesc doar col]ii [i o pic`tur` de snge care s` i se preling` lene[` din gur`. Iar gura lui Srbu zice despre sine c`, dac` va c[tiga alegerile, }ara, Partidul [i N`stase or s`-l fac` directorul unui important serviciu de informa]ii. Din informa]iile noastre a rezultat c` Srbu nu se vrea la SIE, ci la SRI. Vrea la SRI ca s` afle cine i-a scos alunul acela \n drum, \n care se l`f`ia ca nesim]ita o pereche de testicule, pe care a fost nevoit s` le \mpu[te \n gu[a prepu]ului, ca orice vn`tor care se respect`.

Ministrul Finan]elor [i Cutia Vilei


Eul greu

|nv`]`turile mumei p`durii c`tre fiul s`u, omul p`durii

Fire sensibil`, lui nea Costic` \i plac florile. {i de aceea a stat o vreme prin gr`dina PSDR (ce vremuri, ce partide!), de pe listele c`ruia a ajuns \n Consiliul Local; apoi, a mirosit pentru scurt timp parfum de PAC, p\n` c\nd, \mb`tat de arome, s-a trezit, nici el nu [tie cum, \n ghiveciul PNL-ului; de aici n-a mai fost dec\t un pas firesc p\n` la PUR, unde s-a trezit \ntr-o diminea]` gr`dinar-[ef. Cum prin gr`dinile PUR-ului trecea plugul PSD-ului cum voia mu[chii [i interesele lui, fratele Amarie n-a mai suportat umilin]a [i a dezertat. {i nu oriunde: chiar la PSD. Vorba aia, numai trasei[tii f`r` experien]` fug \n opozi]ie. A sc`pat de Coali]ia pentru un Parlament Curat, n-a ap`rut pe list`, dar \nc` nu-i timpul pierdut: vi l-am prezentat mai sus, mai jos [i pe toate p`r]ile pe fratele lui Amarie de la PNA, care, dup` ce a trecut prin aproape toate partidele, [i-a tras loc eligibil de la PSD, \n circumscrip]ia unde un loc mai bun ca el nu are dec\t Micky {pag`, la Senat, [i baronul local Teodor Ni]ulescu, la Camer`. Ar fi interesant de v`zut cum a reu[it fratele lui Amarie s` se cocoa]e p\n` aici, c`, vorba aia, frate, frate, da ca[cavalu e pe bani. sia din func]ia public` \n momentul depunerii candidaturii. N-a f`cut-o, a \ncercat s` ocoleasc` legea, declarndu-se autosuspendat. Chestia cu suspendarea n-are nici o leg`tur` cu textul legii care precizeaz` c` func]ionarul care candideaz` este considerat demis \n clipa \n care i se valideaz` candidatura. Avocatul T`r`cil` n-a protestat la negocierea pozi]iei, a semnalat \ns` incompatibilitatea doar dup` validarea ei, adic` \n momentul \n care c[tiga un post vacant de secretar al prefecturii pentru un pesedist din suita sa. Scor final: 3.000 de hectare + locul 1 la Senat + secretarul prefecturii (T`r`cil` PSD) la 0 (Voiculescu PUR). Mircea TOMA [i Cornel DUMITRU (Gazeta de vineri), care se \ntreab` de ce a fluturat mo[ierul T`r`cil` sentin]ele din procesele pe care le-a c[tigat contra ziari[tilor [i nu chitan]ele care pus s`-l luxeze pe mo[ier de pe pozi]ia lui veche de cnd PDSR-ul: locul 1 la Senat pentru C`l`ra[i. A[a c`, la marea negociere PSDPUR, mediat` de so]ul mo[ieri]ei Dana N`stase, Voiculescu a cerut capul lui T`r`cil` [i locul 1 de la Senat. N-a primit dect capul altei extremit`]i a PSD-ului [i un loc 3 pe listele de deputa]i. Ajuns aici, mai c` ne vine s` ne oprim, c` ne dau lacrimile v`znd cum a ajuns un am`rt de avocat din C`l`ra[i s`-[i bat` joc de ditamai generalul, scuze, directorul general al conturilor lui Ceau[escu. Dar vom continua, totu[i, a[a cum a f`cut [i nefericitul. Care s-a resemnat [i a hot`rt s` accepte pn` [i locul `la am`rt. A[a c` l-a sus]inut pe secretarul prefecturii C`l`ra[i \n dorin]a lui de a face carier` PUR parlamentar`. Respectivul (\l cheam` {erban Jenel, dar nu v` chinui]i s`-l ]ine]i minte, c` nu dureaz`) ar fi trebuit, conform legii (anticorup]ie), s` ias` din situa]ia de incompatibilitate, dndu-[i demindeva la ]ar`, \n Ro[iorii de Vede, unde ocupa]ia de baz` a gospodarilor locului este ignorarea s`r`ciei, apari]ia listelor PSD pentru Parlament a adus pe unu nou, a c`rui ocupa]ie de baz` este \n aceast` perioad` s` dea interviuri cu poz` la ziar. Era [i timpul, pentru c` p\n` acum pesedi[tii ro[ioreni au trimis \n Parlament numai politicieni care nu \nceteaz` s` tac`. Dar cine e acest om c`ruia gura nu-i mai tace, s`r`cia nu-i mai place? |l cheam` Constantin Amarie, este fratele lui Amarie de la PNA [i candideaz` la Camera Deputa]ilor, ocup\nd pe liste locul eligibil num`rul 2. Biroul de Investiga]ii

Ministrul Finan]elor Publice din Romnia este Mihai T`n`sescu, de la PSD. Una din temele preferate ale campaniei pesedi[tilor [i \i rug`m pe aceast` cale s` c\nte la alt` mas` este aceea a impozitului pe venit. Ei propun o variant`, Alia]ii o variant`. Treaba lor, contabilitatea lor, Elve]ia lor. Au atras aten]ia flutura[ii `ia \n care oponen]ii Alia]ilor fac o compara]ie \ntre venitul unui afacerist liberal, calculat de Capital, [i venitul unui cet`]ean care ia o leaf` de 4.200.000 de lei, calculat` de regimul

PSD. O manipulare de doi bani, \n care se compar` merele cu perele, nu mai insist`m. Pesedi[tii \i pl\ng pe um`r unui om cu salariu de patru milioane. Mai c`-]i vine s` crezi c` pesedi[tii `[tia s\nt ni[te bie]i siha[tri, p`trun[i de mila salaria]ilor de la coada tractorului. Acuma, ca s` \n]elege]i care-i leg`tura dintre Mihai T`n`sescu, impozitul boga]ilor [i cel al s`racilor [i bordeiul `sta din comuna Cornu. P`i, ce s` fie? Am luat la \nt\mplare o buc`]ic` de cel pu]in o sut` de mii de parai din declara]ia de avere a unui ministru pl\ng`cios [i am pus-o \n ziar, ca s` vad` de departe, c` mai e [i o

e \n[al` amarnic cei care \[i imagineaz` c` miza alegerilor din toamn` este s` \nlocuiasc` un regiment de nemernici cu un batalion de [mecheri. C`ci nu de faptele cabinetului la vedere ne mai e fric`, ci de mi[c`rile guvernului din umbr` al Alian]ei. Unde

se grupeaz` \nc` de pe acum g`[ti [i cumetrii. B`nuim cine va fi noul ministru al Agriculturii [i silviculturii, \n perspectiva \n care Alian]a va c[tiga alegerile. |nainte de a-i \ncurca planurile, \i reamintim viitorului ministru ce sarcini are de \ndeplinit: a) s` cear` anchetarea activit`]ii lui Ion Dumitru, directorul Regiei Romsilva [i omul de cas` al lui N`stase, plus a membrilor Consiliului de Administra]ie al Regiei; b) s` clarifice \n ce m`sur` fondul de publicitate al Regiei, cifrat la cteva milioane de dolari pe an, a fost gestionat direct de N`stase [i a condus la controlul presei; c) s` certifice c` \ntre defri[`rile s`lbatice de pe v`ile Nehoiului, Sadului, Lotrului [i Trotu[ului, f`cute de clien]ii PSD, [i inunda]iile catastrofale de pe aceste v`i este o cauzalitate demonstrat` deja de studiile speciali[tilor; d) s`-l responsabilizeze direct pe Dumitru pentru colapsul silviculturii romne[ti, s` nu-i repete gre[elile, s` restituie [i s` protejeze proprietatea privat` silvic` [i s` prezerveze p`durile statului; e) s` verifice activitatea ocoalelor silvice private, care gestioneaz` un milion de hectare, pentru c` se pare c` toate afacerile celor din opozi]ie s-au mutat aici, \n Sibiu, Vlcea sau Bistri]a. Timp de 10 ani, silvicultura a fost subordonat` Ministerului Mediului [i s-a sim]it bine. N`stase a \n[f`cat p`durile de la Mediu [i le-a b`gat la Agricultur`, pentru a-[i satisface instinctele de vampir. Alian]a are obliga]ia s` analizeze temeinic ce face cu p`durile, s`-[i struneasc` poftele, s`-[i potoleasc` clien]ii [i s` cnt`reasc` dac` nu e mai bine ca silvicultura s` fie repatriat` la Mediu, de unde a fost r`pit`, violat` [i abandonat` de PSD. Biroul de Investiga]ii ampania electoral` 2004 este un bun prilej s` ne reamintim amenin]`rile electorale ale candidatului Ion Iliescu de la \nceputul anilor 90 : vin mo[ierii. Ei bine, bunicu]a a avut dreptate: au venit. A venit, de exemplu, Doru Ioan T`r`cil`, cel mai mare mo[ier al B`r`ganului. Senatorul PSD, vicepre[edinte al Senatului Romniei, [i-a g`sit timp s` pun` laba pe 40.000 de hectare numai \n jude]ul C`l`ra[i, jude] care a devenit mo[ia lui. Iar un mo[ier adev`rat nu tolereaz` chiaburi \n ograd`. Iar T`r`cil` l-a descoperit pe dl chiab. prof. gr. Dan Voiculescu \n plin` activitate agricol` la IAS Mircea Vod`, unde exploata lini[tit 3.000 de hectare. Drept care l-a luxat ct ai zice pra[il`. R`mas f`r` p`mnt, profesorul a revenit la activit`]i mai intelectuale [i l-a ]inut minte pe T`r`cil`. Pn` \n 2004, an electoral, cnd [i-a proe la 2.000 de angaja]i \n 1999, Serviciul de Telecomunica]ii Speciale (STS) a reu[it s`-[i salte efectivele la 3.600, la finele lui 2004. Schema STS s-a umflat cu cadre de protec]ie provenite din fosta Securitate, pe m`sur` ce s-a \ngro[at gluma. Gluma s-a \ngro[at, \n timp ce comunica]iile speciale ale Guvernului [i ale celorlalte servicii de informa]ii au \nceput s` fie interceptate de SRI, \n cteva sta]ii de frecven]` [i centrale telefonice speciale din Bac`u, Dolj, Maramure[, S`laj [i Vrancea. B`nuit c` umbl` cu ocaua mic`, SRI a ie[it complet din re]elele de cooperare cu STS, f`r` aprobarea CSAT. Singura re]ea special` a STS care \[i mai justific` existen]a \n acest moment este cea a videoconferin]elor Guvernului, al c`rei utilizator este, de fapt, partidul de guvern`mnt, ce \[i transmite mesajele electorale \n teritoriu. |n planul investi]iilor, politica STS st` [i mai prost. Dup` e[ecul investi]iei pentru realizarea Centrului de preg`tire [i perfec]ionare de la Va]a de Jos, care ne-a costat zeci de miliarde de lei, STS achizi]ioneaz` acum un fost depozit militar aflat \ntr-o avansat` stare de putrefac]ie, de la Cristian, Bra[ov. Numai demolarea hardughiei a costat 10 miliarde de lei, iar pn` la a face din rahat bici, adic` din ruin` centru de perfec]ionare, STS o s` mai toace \nc` vreo cteva perechi de sute de miliarde. Taman la fix, ca s` aib` de unde se inspira directorul adjunct economic al STS, Ion Tudosie, pentru a-[i termina vila de la Breaza, ca [i generalul Alexandru Grumaz, ce se chinuie s`-[i termine vila de la Bu[teni. Exact \n clipa \n care STS

Las`-m`, nenic`, c` nu mai pot! De 5 ani stau numai \n campanii, n-am apucat s` conduc [i eu m`car o zi ce-am c\[tigat. Asta nu mai e via]`, nenic`, e deja meserie!

|l vede]i? |n guvernarea mea a fost conceput, \n lipsa altor distrac]ii mai costisitoare! Iar azi aflu cu bucurie c` doar \n acest an a crescut cu aproximativ 8,1%. Dac` m` vota]i, v` promit: p\n` la sf\r[itul viitorului meu mandat va cre[te cu minimum 50%. Ce, e pu]in 12 kile pentru un copil de 5 ani? ...Ia-l, T`n`sescule, [i impoziteaz`-l!

Rajule, ascult`-l pe Gigi, fr`]ioare! B`, romnii e t\mpi]i [i parc` v`d c` n-o s` m` voteze. Da, dac` ar fi [i mai t\mpi]i [i m-ar vota, eu unul a[ putea s` le schimb via]a. Pe scurt, le-a[ lua hectarele de via]` intravilan` [i le-a[ da la schimb ni[te hectare de via]` pe undeva pe la ]ar`, unde-i aerul mai curat.

Au mai ]ii tu minte, Tiberiule, ce ne-o zis domnu Maniu \n 46? Nu risipi]i voturile! a[e zicea. Ap`i d-aiasta, m`i Tibi, dragule, \i musai s` vot`m cu dom Ciuhandu. C` doar n-om vota cu Milu] de la Ac]iunea Popular` sau cu p`rintele R`dulescu de la APCD Doamne, feri! ca s` risipim un 1% sigur p`ntru cre[tin-democra]ie. Tablou sugestiv din cabinetul de stampe al guvern`rii N`stase: Mamona cu pruncul Gheorghe Ciuhandu, un candidat de treab` cu mari [anse de a ajunge pre[edinte al Cimi[orii p`ntru \nc` patru ani Gigi Becali [i Raj Tunaru, doi candida]i la preziden]iale cu cei mai originali idoli: Amza Pellea Viteazul [i Raj Kapoor Vagabondul

Traian B`sescu, un pic obosit, parc` din ce \n ce mai pu]in hot`r\t s`-i lipeasc` pe spate lui N`stase pl`cu]a cu Aici s\nt banii dumneavoastr`!

18

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

MONDENII VECHI {I NOI


R\de [i nu cerceta
Venit` f`r` }iriac la premiile Beau Monde, Andreea Marin a stat toat` seara l\ng` Andreea Raicu, care venise [i ea f`r` iubitul pe care tocmai vi-l dezv`luim al`turi... Duduia surprizelor purta o rochie neagr`, ampl`, cu tren` [i bl`ni]`. O rochie de doamn`, ce mai... Dar Andreea Raicu o f`cea s` r\d`. Andreea Marin se pr`p`dea de hlizeal`. H`h`ia ]in\ndu-se cu m\inile de burt`, le[ina \n hohote ar`t\ndu-[i m`selele, c`dea din c\nd \n c\nd cu un cot pe genunchi, apoi se sprijinea cu bra]ul pe dup` umerii amicei sale de la Prima TV. C\nd se oprea din r\s vorbea tare, prea tare. Virgil Ian]u a b`tut-o pe um`r [i i-a atras aten]ia: Vorbe[te mai \ncet c` se-aude tot!. Iar ea a r\s din nou ca [i cum tocmai i-ar fi spus cineva un banc cu Radio Erevan. C\nd s-a c`]`rat pe podium s`-[i ridice premiul pentru elegan]`, Andreea Marin [i-a tras pe mutri]` masca de z\ni]`. A \nceput s` clipeasc` dulce, [i-a confec]ionat smailul delicat-f\st\cit care a consacrat-o ca prin]es`. Cu glas mieros a mul]umit, a sur\s, a a[ezat g`mbu]ele \n pozi]ie de balet. O dat` revenit` pe scaun, a dat m`-sii (din reclam`) elegan]a [i a \nceput din nou s` beh`ie, s` se pr`v`leasc`, s` se pr`p`deasc` de r\s.

Romnia,

]ar` de p`cat

muzeul figuran]ilor de cear`


Lui Ghear` \i place pizza cu prosp`tur`
nici un fel de datorii la stat: nici \n milioane de dolari [i nici \n ani de stat \ntro garsonier` r`coroas`, confort III. S`pt`m\nile trecute, ne-am cam luat cu scandalul Mutu, care-a tras un [ut la nar`, [i-am uitat c`, dac` vrem cu adev`rat, totul are leg`tur` cu orice. Tocmai S\mb`t` sear`, \n studiourile Acas` de aceea ne-am adus acum aminte, a[a, \nt\mpl`tor, de vechiul nostru client, Nicu TV a avut loc finala concursului Coca-Cola Ghear`. Care, nu [tim dac` gagicile libere Light Man Romnia 2005. Dup` lupte sedin Mall au aflat, [i-a deschis, \n c\rd`[ie culare cu frigul din studioul de la Buftea cu un macaronar plin de tatuaje, la fel de [i dup` ce s-au uitat cu poft` la cei zece mic [i de nervos, un restaurant italienesc, b`ie]i pu[i pe fapte, reclame [i bugete sugestiv intitulat Pomodoro. Asociatul mari, zece cucoane a[ezate \n juriu l-au lui Ghear` de la Bucure[ti Mall este nu- desemnat drept c\[tig`tor al promo]iei pe mitul Ciro Orsini (proprietarul unui lan] Szabolcs Szigheti, un ungurean de-al nosde pizzerii denumit, firesc, Ciros Po- tru din jude]ul Covasna, care va reprezenmodoro [i al unei case de discuri, Stone ta, pe toat` durata anului viitor, imaginea Records), pe care ni[te ziari[ti de in- m`rcii de b`utur` acidulat` [i f`r` zah`r. vestiga]ie l-au identificat ca fiind un B`iatul are un metru nou`zeci, e sub]irel, apropiat al unui mare [mecher de mafiot z\mbe[te gale[, vorbe[te mai bine maitalo-american, Franco Nicoletti (aflat, ghiara dec\t romna [i se epileaz`. Deomomentan, la un mare bul`u din State). camdat` at\t am aflat despre el, dar, dup` Normal, domnu Nicu nu iese la \naintare ce show-ul va fi transmis de postul Acas`, [i ]ine \n continuare capul la cutie (low vom [ti [i mai multe. profile), din motive care nu ne privesc, c`ci nu ni s-a ur\t cu binele. Astfel, }iri, \n combina]ia cu Ciro, Ghear` te \n]eleg c` i-ai dat e reprezentat, \n acte, de Mercedesul `la lu Adrian, c` Timea Khali [i Claudia Neghin`, fetele lui de aveai obliga]ii. Da, crede-m`, cu \ncredere de la Space toate pariurile voastre n-o s` conModels, care prezint` strui]i \ntr-o via]` at\tea s`li de avantajul de a nu avea sport c\t alea \n care am jucat

indexul evenimentelor mondene

Ne-o b`g`m?
De 1 decembrie, Parazi]ii lanseaz` single-ul Fuck you, Romnia!. OK, dar, dup` ce-au de[elat-o to]i corup]ii, \i sf`tuiesc s`-[i pun` prezervativ, dac` nu vor s` ia vreo boal` din aia care se trateaz` cu medicamente scumpe.

Ungurul cool [i cola light

Marin, biografile din poveste


Andreea Marin scrie o carte despre via]a ei. S\nt curios dac` }iriac e un capitol \n via]a Andreei sau doar personajul acela pozitiv care d` bani ca s` ias` cartea \n edi]ie princeps.

Vntu trece, fetele r`m\n


Nu suport femeile care vor s` fac` o carier`. Acele femei \[i uit` rolul \n societate, \[i uit` menirea [i-[i tr`deaz` familia. So]ii vo[tri s\nt cam papagali dac` v` las` s` sta]i s` face]i carier`! A[a tr`snea [i bufnea Sorin Ovidiu Vntu c`tre cititoarele revistei Tabu, \n urm` cu vreo doi ani. |ntre timp, ne trecuse prin minte c` rela]ia lui cu una dintre componentele trupei Amadeus, Gra]iela Mihaela Giolu (foto), l-a f`cut s`-[i schimbe opiniile. Fata r\c\ia de zor la violoncelul electric, mai s`-l taie \n dou`. P\n` \ntr-o bun` zi, \n care [i-a anun]at retragerea din muzic`... N-ai tu nevoie s` munce[ti at\t, i-a cam [optit pe sub musta]` Vntu Gra]ielei [i a \nceput s-o prezinte prietenilor, f`r` ca titulatura s` fie acoperit` legal, so]ia mea. Amadeus a trebuit s`-[i g`seasc` alt` violoncelist`, fiindc` Gra]iela n-a mai vrut s` plece \n turnee.

Logodnic` de-a-n pururi


Se pare c`, \n sf\r[it, Monica B\rl`deanu [i Bobby P`unescu s-au logodit. Ar trebui s` ne mul]umeasc` nou`, ziari[tilor. Dac` nu eram noi, s` scriem despre ei, [i ast`zi ar fi trecut unul pe l\ng` cel`lalt \n sufragerie f`r` s` recunoasc` faptul c` se cunosc.

Cu du[ [i \ntors
Din c\te preciza Chi[u \n tinere]ea-i de mare jmeker pe litoral (ghid turistic, gigolo mandatar, organizator de petreceri cu Kentane, cafea natural` [i uischi din `la adev`rat), el nu obi[nuia s` c\nte singur sub du[. {i via]a sexual` a demonstrat c`, pe ici, pe colo, prin punctele mondene esen]iale, Chi[u a avut cu ce s` se laude \n carier`, de la Janine la Mihaela R`dulescu sau (ca s` trecem la divizia B) de la Manuela H`r`bor la Tania Budi. De ce-a r`mas Chi[u Singur sub du[, e alt` poveste, mai bine citi]i cartea. Noi am \n]eles c`, \n felul lui, D`nu] le-a iubit pe toate, dar poate c` a exagerat pu]in cu pozi]iile (foarte exact [i expresiv portretul R`duleasc`i, aprig` femeie, iure[ c\t \ncape). Cert este c` femeile alea mi[to, care populeaz` autobiografia erotic` \n cauz`, au preferat s` stea frumos acas` la ele, \n buc`t`rie, l\ng` b`rbat, copil sau Porsche, [i nu [i-au mi[cat s`pt`m\na trecut` fundule]ele nostalgice la lansarea neru[inatelor memorii. Singur`, Rossana Oprea a r`s`rit, ca un flutura[ stingher \n insectarul domnului, la standul editurii Nemira de la Gaudeamus. Trist`-i soarta scriitorului de sex, de[i, dac` m` g\ndesc mai bine la Dan Chi[u, faptul c` a v\ndut 500 de exemplare \n c\teva ore e suficient de motivant pentru a scoate [i volumul II sau m`car o edi]ie ad`ugat` [i revizuit` cu dou`-trei blonde de ultim` or`. M` rog. La o adic`, ne vedem \n cadrul festivalului DaKino, la Muzeul de Art`, pentru o a doua lansare festiv`. Poate e rost de ag`]at ceva cititoare c`zute-n admira]ia maestrului, amatoare de literatur` ud`.

{paga bate filmul


Cosmina P`s`rin va juca un rol negativ \ntr-un serial poli]ist romnesc. Gata, [tiu: ea va fi [oferi]a care d` [pag` la poli]i[ti ca s` nu-i ia carnetul c\nd trece pe ro[u cu tot cu dou` b`bu]e [i parcheaz` apoi decapotabila \n mijlocul intersec]iei.

eu zece ani.

Dantelata, m\ine-i gata!


Ilie N`stase a lansat miercuri, la Clubul Francez, cartea autobiografic` intitulat` Mr. N`stase. Volumul a fost scos la \nceputul verii mai \nt\i \n Anglia, iar acum a fost tradus [i azv\rlit pe pia]a romneasc` \mpreun` cu o emisiune filatelic` (o coli]` dantelat` [i \nseriat`) realizat` special pentru acest eveniment. Un As \ntre A[i este o buc`]ic` de h\rtie cu margini zim]ate, imprimat` cu mutra tenismanului. {i cu lipici pe dos. Ei bine, flinticul `sta de h\rtie l-a f`cut pe Ilie N`stase s` se tulbure tot. Am v`zut un Ilie N`stase mare [i f\st\cit, o \mbulzeal` de vipuri, o Amalie N`stase \nc\ntat`, dar f`r` emo]ii, [i un stol de ziari[ti c`rora li s-a recomandat s` citeasc` volumul [i s` revin` cu alte \ntreb`ri. La sf\r[it, cine dorea, primea o felie de tort la pachet. Nu [i o carte. Volumele erau doar la v\nzare. Dar am apucat s` r`sfoiesc oleac` [i-am v`zut referiri la ni[te fapte amoroase care m-au scandalizat, ceea ce v` doresc [i vou`. Veninul [i c\nepa

O fat`-mbr`cat` la domnu?
Daniela Gyrfi a declarat c` s-a cumin]it [i nu mai apare goal` \n nici o revist`. Pesemne c` maneli[tii `ia cu care c\nt` ea nu o iau \n serios dac` nu se-mbrac` p\n`-n g\t cu aur.

Tenis captivus
Autoarea biografiei lui Ilie N`stase sus]ine c` acesta a avut 2.500 de femei, cifr` considerat` mult exagerat`, p\n` [i de Ilie. O mincinoas` tupeist`, cred c` tot ea a scris [i afi[ele electorale ale celuilalt N`stase, care sus]ine c-a dat fapte la 23 de milioane.

Accident c-un stupid


BMW-ul lui Costi Ioni]` a fost lovit de un camion. Costi a sc`pat doar cu r`ni minore. Mda, \nseamn` c` [oferul camionului nu era suficient de beat.

General love store

Ilie, un N`stase c`ruia \i plac femeile

Localul b`lan
Om tr`i [i OMV
M` rog, OMV ca OMV, da de tr`it nu [tiu dac` noi om mai tr`i la momentul \n care voi citi]i aceste r\nduri. {i asta pentru c` s`pt`m\na trecut` am f`cut gre[eala s` aliment`m ma[ina la sta]ia OMV Pantelimon [i stomacurile la localul Wiena Cafe din incinta aceleia[i benzin`rii. Dac` \nt\mpl`tor ajunge]i pe-acolo [i s\nte]i cu foamea-n g\t, v` recomand`m un pr\nz mai de var` format din Cico cu ghea]` la felul unu, croissant cu ciocolat` cu p\ine, garnitur` de chipsuri, salat` de bomboane la felul doi [i ciung` cu arom` de fructe de p`dure la desert. Oricum, ideea e s` evita]i cu \ncredere m\nc`rurile g`tite, cel pu]in paprica[ul [i chiftelu]ele marinate, adic` felurile pe care le-am \ncercat noi. Cum restaurantul nu a fost prev`zut cu buc`t`rie, m-a ros curiozitatea \n fund s` aflu procesul tehnologic de fabricare a m\nc`rurilor pe care le-am comandat. A[a c` m-am f`cut c` merg s` cer o Cola [i am surprins-o pe buc`t`reas` \n plin` activitate de g`tire a paprica[ului, respectiv desf`cutul conservei [i introducerea ei la cuptor. Probabil c` de asta paprica[ul aducea a m\ncare de pisici \n timp ce pentru chiftelu]ele marinate din farfuria prietenei mele ne-ar fi invidiat orice cocker mai sp`lat,

pierdut \n parcarea din spatele blocului, care r`spunde la numele de Moko [i se afl` sub tratament. Dac` primele \mbuc`turi ne-au adus aminte c` am intrat deja \n postul Cr`ciunului [i c` ar fi mai bine s` renun]`m la m\ncare, cel pu]in p\n` ajungem la un restaurant serios, am considerat c` nu stric` s` mai pierdem c\teva minute pentru a admira peisajul romantic ce ni se desf`[ura \n fa]a vitrinei: pompele de benzin` Cu plumb, F`r` plumb, Premium [i Premium Pils, respectiv curtea \ntreprinderii Electroaparataj cu b`l`rii din vecin`tate.

Profesionalismul [i bunul gust al gazdelor noastre s-au f`cut sim]ite abia la ultimul fel, [i anume la prepararea notei de plat`. E drept, nota avea cam mult piper, dar dac` st`m s` ne g\ndim, masa de la Wiena Cafe ne-a costat mult mai ieftin dec\t dac` am fi comandat ni[te sandvi[uri cu Kitekat [i Pedigree pentru acas` de la Pet Shop-ul din col]. Bursucul gastric Buc`t`rie: D ; pre]: WC: .

LEGEND~:
DDDD ca la mama acas`; DDD ca la tata acas`;

DD D

ca la mine acas`; ca la m`-sa acas`.

ieftin ca braga; caut`-te-n buzunar \nainte de a intra; e bine s` mergi \n ziua de salariu ca s` nu te faci de r\s; numai dac` te invit` cineva care pl`te[te. po]i s` [i adormi; cur`]el; ai grij` pe unde p`[e[ti; n-ai putea s` mai rabzi?

frumoasa [i chestia

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

19

dosarele hardcore
Con[tien]i c` PN}CD nu se mai scoal` nici cu Viagra

VIP-u de la cablu
b\rfe din televiziune
Dup` cum a]i aflat [i, cel mai probabil, a]i ciulit imediat urechile, Realitatea TV a semnat un parteneriat media cu CNN, devenind singura televiziune din Romnia afiliat` la CNN Global News. O veste \mbucur`toare, dac` ne g\ndim c\t` nevoie am avut noi de americani pe vremea Telejurnalului cu Ro[iianu de la TVR. Parteneriatul se refer`, deocamdat`, la chestiuni mai mult editoriale (coresponden]e \ncruci[ate, preluarea unor breaking-news-uri de la CNN, realizarea unor materiale \n Romnia pentru America [.a.m.d.) [i activit`]i educative (adus traineri, trimis reporteri la specializare etc.). Sun` mi[to, neam de neamul lui Prigoan` n-a visat la a[a ceva poate, cel mult, la un joint-venture cu societatea de salubrizare a lui Tony Soprano de la HBO. Dar marea aventur` a lui Sergiu Toader abia \ncepe: obiectivul pe termen scurt este \nfiin]area mai multor studiouri \n teritoriu, unde realitatea e cam de rahat. {i, pe termen pu]in mai lung God Bless America! , aducerea CNN-ului, pe bune, \n Romnia, ca ac]ionar la Realitatea TV. Asta dac`, logic, americanii chiar cred c` se mai poate face ceva cu [tirile pesediste din ]ara asta. De la Club Bamboo vine o [tire care, ca simpli telespectatori, ne ia pu]in prin surprindere: b`i, tati, cum a trecut vremea, parc` ieri se lansa PRO TV-ul cu {tii [i c\[tigi [i Povestiri din cript`. n weekend-ul trecut, aici a avut loc tradi]ionalul Bal al Bobocilor din liceul de mari fi]e [i maxime pile Jean Monnet. Nimic anormal p\n` aici, de[i nu \n]elegem de ce nu s-a \nchiriat direct sala Senatului de la Palatul Parlamentului, unde era mai mult loc de picotit pentru pu[tii f`r` antrenament la bluzuri. Surpriza vine de la c\[tig`toarea concursului de Miss, pe nume Ana Srbu, una dintre fiicele lui concurezi [i c\[tigi! Adrian Srbu, rezultat` dintr-o c`snicie mai veche. P\n` la vizionarea probelor foto, \i credem pe cuv\nt pe n`p\rstocii care ne-au m`rturisit c` gagica e bucat` [i n-a luat pe pile. Dar sigur-sigur n-a trimis Srbu un car de reportaj care s` filmeze balul [i dou`-trei tone de echipament pentru scen` [i concursul de dans cu portocalele pe frunte?

Andreea Raicu [i fiul lui Radu Vasile investesc \ntr-o rela]ie de amor
Cum ar spune un poet din stirpea lui Radu Mischie, dragostea e un lucru foarte mare. S` m` scuza]i, a[adar, c` n-am f`cut [i eu ASE-ul [i c` nu-mi g`sesc cuvintele at\t de repede [i inutil pe c\t a reu[it premierul Radu Vasile s` implementeze metafora ]`r`nist` \n economie. Despre ce este vorba, dragi cititori? Pe scurt, despre Tudor Vasile (foto), fiul fostului premier ]`r`nist, care este [i nu ne este fric` s-o spunem, ci doar pu]in ciud` iubitul Andreei Raicu. Cum s-a \nt\mplat? Simplu, ca-n poeziile cu oameni: ei se [tiau de mult, frecventau acelea[i cercuri de prieteni, Andreea Raicu fusese iubita lui Cristi Chivu, Cristi Chivu se cuplase apoi cu Maria Marinescu (fosta logodnic` a lui Bobby P`unescu), iar Maria Marinescu fusese \mb\rligat` cu Tudor Vasile \nainte de faza cu Cristi Chivu. n]elege]i, lumea e mic` [i complex`. Dar nimic special nu prevestea sentimentul care s-a insinuat, s`pt`m\nile trecute, pe sub pielicica Andreei. De Tudor

(teoretic, economist de profesie) ce s` mai zic? Dac-a[ fi \n locul lui, a[ da acatiste la toate bisericile din Cotroceni, Doroban]i [i B`neasa. Detaliile nu conteaz`, deocamdat`. Rela]ia dateaz` de-abia de dou`-trei s`pt`m\ni [i chiar n-are rost s` facem presupuneri acum, \n pragul alegerilor, despre viitorul acestui cuplu de natur` recent`. Oricum, noi am mai spus-o: dac` iese N`stase, nu poate fi vorba de nici un viitor. Vom reveni. Mischiu cu vai

Canibalul Bobocilor

20

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

interne]e f`r` b`tr\ne]e


Dac` voi nu m` WWW eu v` www

Chemare la wwwot
Pentru c` nu apuc`m s` ne mai vedem p\n` la alegeri, s`pt`m\na asta m-am g\ndit s` v` \ncarc pe to]i \n browser-ul meu de Internet [i s` d`m o rait` \mpreun` pe la adresele virtuale ale principalilor candida]i la pre[edin]ia Romniei. Vorba aceea: spune-mi ce site ai ca s`-]i spun cine ie[i pre[edinte.

www.adriannastase.ro

De cnd s-au prins cercet`torii, n special cercet`torii americani, care e treaba cu acidul dezoxiribonucleic, acidul ribonucleic [i cu toat` genetica n general, s-a dat liber la crearea de noi specii. S-a nceput cu plantele, c` de soarta lor nu se sup`r` nimeni, [i acum s-a trecut [i la animale. De exemplu, o companie vrea s` ne fac` via]a |n primul r\nd, trebuie s` re- vernului N`stase, poze cu Adi mai sigur` la volan prin p`dure [i a creat c`prioara fosforescent` cunosc c` site-ul lui Adrianna [i Dana sorbindu-se din ochi, care str`luce[te noaptea. Pe bune, nu glumesc. Detalii la

www.genetiate.com/projects.html.
n cadrul acestei rubrici am vorbit de prea pu]ine ori despre Ou. Oul, acest etern mister fecund, acest ovoid primordial care-[i disput` nc` ntietatea cu g`ina, acest ingredient de baz` al gastronomiei studen]e[ti, aceast` jum`tate de, m` scuza]i, coaie, acest nenum`rat accesoriu de premier, este lovit f`r` mil` cu rezultate din cele mai dureroase, a[a cum se poate vedea la www.tlcnet.com/legend. Cine nu l-a iubit pe David Hasselhoff cnd era el super-justi]iarul autostr`zilor, anonimul erou al asfaltului nesfr[it din Knight Rider? Mul]i oameni, [tiu, [i asta dintr-un singur motiv, foarte obiectiv. Toat` lumea iubea ma[ina lui cea neagr`, vorbitoare, inteligent`, cinic` [i totu[i haioas` cu lumini]ele alea de pe bar`. Ei bine, pentru to]i ace[ti fani ai inteligen]ei artificiale pe 4 ro]i, exist` www.knightreplicas.com, site-ul care ne nva]` cum s` ne construim propriile replici de KITT, ma[ina-minune. Ceapa, Allium cepa pentru cei care vor s` fim preci[i [i exac]i n exprimare, deci ceapa, un fel de praz al non-oltenilor, deci ceapa este mult supra-estimat`, cred eu. Adic` e bun` uneori, nu zic nu, dar totodat` ceapa ne face s` plngem, ne d` o respira]ie absolut ngrozitoare, cic` ne d` [i gaze, ne deprim` sau chiar ne nnebune[te. {i nu sunt singurul care crede aceste lucruri despre ceap`, exist` ditamai grupul de oameni care lupt` mpotriva cepei, la www.antionion-

www.traianbasescu.ro
Pentru \nceput, ne vom ocupa de Adrian N`stase, a[a c` mi se pare normal s` \ncep prin a prezenta site-ul lui Traian B`sescu. Nu este cine [tie ce bijuterie de site, \ns` c\[tig` nile cu promisiuni electorale [i observ ponderea destul de mare pe care o are ludicul pe site-ul lui B`sescu. Jocurilor B`sescu la ]int` (e mai vechi, \l [ti]i, un fel de Darts \n ochiul lui

league.cwc.net.
Stase arat` ceva mai bine ca al lui B`sescu Din punct de vedere grafic se vede c` b`ie]ii au muncit mai mult. Aici \ns` ne-am epuizat num`r\nd bilele albe ale lui N`stase [i o s` trecem la cele negre. Site-ul se \ncarc` foarte greu, probabil [i din cauz` c` muste[te de gogori]e electorale: Vom aduce tinerii din str`in`tate \napoi acas`!, poz` cu N`stase d\nd m\na pe te miri unde cu diver[i Maic`li Gecs`ni, Inaugurare Autostrada Soarelui, Realiz`rile Gufoarte mult prin simplitate [i sinceritate. C\nd spun simplitate m` refer la timpul foarte scurt de \nc`rcare (testat pe o conexiune dial-up), iar c\nd spun sinceritate la poza candidatului de pe prima pagin`: un B`sescu palid, tras la fa]` [i cu ridurile \nc` nescoase din Photoshop. Evit`m sec]iuB`sescu `la bun) [i C\[tigi cu ardeiul li s-a ad`ugat de cur\nd 28 noiembrie: Ziua (R)Evolu]iei, un fel de parodie la trilogia Matrix, Reloaded, Revolutions. {i tot aici trec [i capitolul Guerilla digital`, unde s\nt arhivate o seam` de trucaje haioase cu B`sescu \n rolul principal. Programul Cornul [i laptele, Vorba aia, pe Internet se g`sesc de cump`rat toate tmpeniile [i Cele zece lucruri care \i plac toate nebuniile care v` pot trece prin cap. Numai c` sunt foarte greu lui Adrian N`stase, e bine, de g`sit. De fapt, erau greu de g`sit, acum exist` nu ne e foame deloc, avem www.whowouldbuythat.com, un site care adun` link-uri c`tre bani destui etc. Nu sc`p`m de anun]uri de vnzare a unor lucruri ca: un simbol al sus]inerii luptei promisiuni nici la sec]iunea de contra avortului construit din plastic [i fetus de 11 zile, un Mo[ jocuri: la Puzzle trebuie s` re- Cr`ciun care se ascunde [i spioneaz` copii, un pulov`r decorat cu constitui poza lui N`stase cu bostani [i cte [i mai cte, bani s` fie. Net plus ultra Schroeder, iar la Sp\nzur`toare Adi \]i d` foc dac` nu-i ghice[ti realiz`rile Sistem electronic de achizi]ii, Informatizarea [colilor sau Bibliotec` Suntem o asocia]ie b`trn`, Mesagerii S`n`t`]ii, [i avem un anun] vioi virtual` na]ional`.

Dac` vrei, vo]i

www.gigibecali.ro
Uite, domle, c` are [i Gigi site! Asta \n cazul \n care putem spune site unui ecran alb pe care e scris un text cu negru, plus o poz` cu Gigi pe albastru, c` ro[ul, albul sau vi[iniul erau deja luate la alte cluburi. Am remarcat totu[i dou` link-uri considerate extrem de utile celor care viziteaz` site-ul lui Becali: site-ul Ministerului Culturii [i Cultelor [i cel al Ministerului de Interne. Adic` Dumnezeii [i Pa[tele mamii lor la care se refer` Gigi

pentru cititorii mai tineri dect ai lor! Dragilor, dac` a]i mplinit de curnd 18 ani, dac` alegerile ce se apropie trezesc un fior n sufletul vostru, fior ce dori]i s`-l aprofunda]i, dac` nimic din ce-i pe net nu v` este str`in, atunci v` a[tept`m la www.primulmeuvot.hma.ro, unde pute]i plasa [i o p`rere adnc` despre candida]i, pe forumul aferent. Site-ul, la pachet cu un afi[ [i cu o publica]ie, Playvote, este mediatizat n liceele bucure[tene de c`tre tinerii care au participat la realizarea tuturor materialelor. Proiectul acesta de educa]ie civic` se intituleaz` Primul meu vot [i este sus]inut de Ambasada SUA la Bucure[ti. S` nu zice]i k nu v-am spus!

www.romare.ro/partid/presedinte/ presedinte.html

|mi cer scuze, dar asta e tot ce am putut g`si pe Internet care c\nd ia b`taie Steaua, respectiv poli]i[tii care iau b`taie de la s` aib` c\t de c\t leg`tur` cu termenii Vadim [i pre[edinte. Gigi, nici nu mai conteaz` \n ce situa]ii. Observa]i, v` rog, semn`tura tribunului, care se termin` precum Hacker, poli]ist texan diagrama unui EKG.
danielgoace@catavencu.ro

interne]e f`r` b`tr\ne]e

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

21

single player \mpotriva tuturor:

hard de ner`bdare
DVD et Impera
Ce ]i-e [i cu americanii `[tia [i cu societatea lor de unic` folosin]`! Acum doi ani mi-a stat ceasul c\nd un prieten din State mi-a f`cut poze cu un aparat de unic` folosin]`. Cum? Bine. Dup` ce ai terminat filmul, \l sco]i [i arunci aparatul la gunoi. A[a c` nu m` mai mir azi, c\nd aflu c` filmul Noel al lui Chaz Palminteri va fi lansat pe DVD-uri de unic` folosin]`, care se autodistrug 5 $ bucata. Cum? Iar`[i bine. Dup` ce \nl`turi ]ipla vidat`, solu]ia care acoper` discul ia contact cu aerul [i \ntr-un interval de 48 de ore nu mai permite citirea lui. M` g\ndesc c` la noi ar lua mai \nt\i contact cu pira]ii bulgari [i ru[i din mafia CDurilor, care ar g`si ei o solu]ie la solu]ia americanilor.

Halal-Life 2
Spa]iul limitat m` oblig` s` renun] la introduceri patetice gen: Dup` 6 ani de munc` la cel mai a[teptat joc din toate timpurile, a[a c` o s` intru \n subiect c\t se poate de serios: Mam```, am HalfLife 2!. Cum haflaifdoi nu are aceea[i sonoritate pe care ar fi avut-o enterocolit`, pleurezie sau hemoroizi, maic`-mea nu cred s` reac]ioneze \n vreun fel. Sper s` reac]iona]i voi, juc`torii pasiona]i de ceea ce \nseamn` sindromul Half Life. De-aia vin [i zic: a ap`rut pe 16 noiembrie \n toat` lumea, datorit` posibilit`]ii de download (contra cost) prin Steam. Chiar dac` ave]i varianta pe CD-uri (la noi \n num`r de 5, prin Best Distribution), tot nu sc`pa]i de conectarea la Internet pentru autentificare [i niscai update-uri (cam 2 ore \n total pe dialup). Posesorii de dial-up s` aib` mare grij`: la instalare, conexiunea trebuie s` fie activ`; la final, c\nd face]i cont pe Steam, bifa]i op]iunea Remember password; porni]i ambele jocuri (HL2 [i CS2) [i abia dup` ce s\nte]i \n joc da]i Disconnect. La restartarea jocului alege]i Play offline [i a]i sc`pat de conectare de fiecare dat` c\nd juca]i. Bine\n]eles c` pe Net exist` deja [i versiuni pirat, \ns`: 1) au mici buguri (jocul face AI disabled c\nd ]i-e lumea mai drag`), 2) crack-urile care cic` deblocheaz` HL2 la Steam con]in un trojan responsabil cu furtul datelor voastre de identificare [i 3) se spune c` Valve ar fi lansat special o versiune pirat pe Bittorent, iar cei care o folosesc s\nt automat banna]i la serverul Steam. Hai s` spunem [i c\teva cuvinte despre joc p\n` nu ie[im \n decor numai cu instruc]iunile de folosire. HL2 \ncepe cu mesajul de \nt\mpinare al omului cu servieta din HL1 [i odat` cu asta \ncepe [i simfonia lucrului pe detaliu a Valve: 40 de mu[chi anima]i separat s\nt responsabili cu dinamica fe]ei. Gordon Freeman se afl` tot \ntr-un tren, care-l duce de ast` dat` \n City 17, un ora[ utopic creat [i condus de un cercet`tor dement cu ajutorul robo]ilor. Ca s` v` face]i o idee, atmosfera seam`n` cu cea din filmul Equilibrium (ca idee, altfel filmul fiind o mare t\mpenie), iar arhitectonica pare rupt` din orice ora[ muncitoresc din Europa de Est. |mi cer scuze c` nu pot acum s` v` vorbesc despre joc din punctul de vedere al celui care l-a [i terminat.

|]i dau beep


|ntruc\t \n HL2 po]i s` ridici orice obiect, prima jum`tate de or` mi-am pierdut-o arunc\nd toate gunoaiele de pe jos \n capul robo]ilor care te consider` un fel de negru pe planta]ie. Nu o s` m` apuc acum s` v` povestesc jocul pentru c` cei care au avut r`bdare p\n` aici cu cititul s\nt convins c` [i-l vor cump`ra. O s` v` spun c` ceea ce m-a frapat a fost realismul extraordinar. Grafica, sistemul de iluminare, texturile, dinamica personajelor, sunetul... toate \]i creeaz` impresia c` e[ti acolo. Pe de alt` parte, nu v` a[tepta]i ca povestea s` v` rup` \n dou`, AI-ul s` te surprind` prin exagerat` inteligen]` sau ca jocul s` nu fie liniar la greu. |ns` asta o pot spune numai acum, la rece. |n joc fiind, dup` ce i-ai omor\t pe inamici, po]i s` mergi mai departe sau s` te \nv\r]i prin zon` s` admiri cum se vede igrasia pe pere]ii cl`dirilor p`r`site sau cum iese buretele prin pielea spart` a banchetei unei ma[ini. Vei avea de rezolvat puzzle-uri u[urele, \ns` abil implementate, \n mare parte cu ajutorul capacit`]ii de a ridica obiecte [i a le transporta \n alt loc. Vei avea de pilotat o barc` (e adev`rat c` episodul `la este cam plictisitor) prin canalele dezafectate pline cu de[euri radioactive, vei fi ajutat de membrii Rezisten]ei, o vei cunoa[te pe fata profesorului negru din HL1 (destul de dr`gu]ic`) [i b`nuiesc c` multe altele la care deocamdat` nu am ajuns nici eu. Biroul Ovalve
|n ultima vreme \mi caut un antivirus serios pentru telefonul mobil. Mi-a[ pune pe el [i un firewall sau cel pu]in un proxy, dar norocul meu e c` ies mai mult prin telefonul fix din centrala redac]iei. Acum aflu c` a mai ap`rut [i DelfHA, troianul `la care \]i infecteaz` calculatorul [i apoi se conecteaz` la Net s`-]i trimit` SMS-uri pe telefonul mobil. Alo! Salut! Sint eu, Picasso, un voinic, calculatorul tau virusat!, ar putea fi mesajul primit. Imi pare bine! Hai ca vin acum sa-ti dau un format c:!.

Pornul [i laptele
Un raport prezentat Comisiei pentru {tiin]` [i Tehnologie din Senatul american a dezv`luit faptul c` pornografia de pe Internet e la fel de puternic` precum cocaina, pentru c` d` dependen]`! |n plus, datorit` faptului c` Internet sexist` peste tot, pornografia e gratis, t`ticu! Hai, care-]i dau dou` .jpeg-uri la liceu? Sau poate v` b`ga]i la un .avi cu animale? Hai, c` e curate toate nu iei SIDA, de[i s-ar putea s` orbe[ti

Game Ovar

22

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

capitalul fra]ilor marx

Din nou

Pe bune [i f`r` mi[to

la cass`

C\nd {tefan cel Mare se apuc` de afaceri


Pesemne c` a]i aflat deja din emisiunile informative ale postului Discovery History, dar [i de pe Eurosport, c` actorul romn Costel Constantin \l cam joac` pe {tefan cel Mare \n piesa Apus de soare, pus` \n scen` la Teatrul Na]ional Bucure[ti. Yasser nu a v`zut piesa [i nici nu are de g\nd s` o vad`, pentru c` ulcerul personal nu prea suport` m`re]ia cu mu[tar [i scenografia cu mult s`raru, dar f`r` pic de sare [i piper. |ns`, recunosc, mi-ar fi pl`cut s`-l v`d pe Costel Constantin \n straie complicate de domnitor mare amator de dormitor, s`-l v`d cu pletele alea penibile pe cap, s`-i sorb cuvintele nu mari la stat, dar degrab` v`rs`toare de s\nge pe nas. Dup` ce a[ fi v`zut piesa, m-a[ fi dus rapid la pr`v`lia Costel SRL de pe strada Bati[tei, al c`rei patron este \nsu[i interpretul lui {tefan cel Mare, [i mi-a[ fi v`rsat degrab` ni[te vin domnesc de Cotnari \n pahar, [i i-a[ fi m`cel`rit puhoaiele de mititei mai ceva ca {tefan pe turci. Apoi m-a[ fi dus lini[tit acas`, a[ fi deschis televizorul [i a[ fi zapat p\n` c\nd a[ fi dat peste reclama aceea la Romstal, \n care, de la \n`l]imea jalnicei noastre istorii, {tefan cel Mare [i Sf\nt Costel, adic` face reclam` unor radiatoare [i cazane. C-a[a-i \n tenis!

Tinerii savan]i ex-sovietici au inventat Dispozitivul de r`cit mncarea


Eram la Trgul Gaudeamus [i c`utam c`r]i, cnd, dintr-o dat`, ce s` vezi? Mi-au ap`rut n fa]a ochilor cele mai noi inven]ii ale unor tineri savan]i ex-sovietici, adev`rate minuni ale tehnicii [i [tiin]ei de peste Prut. Plini de amabilitate [i creznd probabil c` snt vreun Mecena nebun dispus s` investeasc` n tehnologiile viitorului, tinerii corifei ai inventicii din Chi[in`u [i B`l]i mi-au explicat cu amabilitate cum devine chestiunea [i la ce folose[te fiecare dr`cie faustic` din dotarea standului lor. S` ncepem cu ceea ce mie mi s-a p`rut a fi piesa de rezisten]` a colec]iei, Dispozitivul de r`cit mncarea (v. foto 1). Acesta a fost conceput pentru a aduce la o temperatur` convenabil` o farfurie de ciorb`, toc`ni]` sau ce mai mnca]i dvs., oricum o mncare ce a fost n prealabil uitat` pe foc [i, n consecin]`, nc`lzit` exagerat. Dispozitivul prezint` un mare avantaj deoarece, mi zice Boghian Andrei, inventatorul lui, consum` curent electric doar atunci cnd este folosit. La fel de interesant este [i Patul de[tept`tor care, din motive lesne de n]eles, nu a putut fi adus la expozi]ie [i care este format dintr-un pat conectat la un ceas de[tept`tor ce poate fi programat s` v` scoale la ora dorit`. O s` trec n fug` pe lng` priza cu leduri, al c`rei [techer poate fi manipulat mai u[or pe timpul nop]ii n cazul n care v` e lene s` aprinde]i lumina, [i o s` m` opresc la cea mai mare izbnd` a min]ii moldovene[ti: Tacmul cu cronometru. Acest miracol al tehnicii, care se adreseaz` att produc`torilor de tacmuri ct [i celor de produse alimentare, se bazeaz` pe o ipotez` medical` remarcabil`, anume c` mncarea trebuie masticat` bine nainte de nghi]ire, altfel putnd produce obezitate [i boli. Tocmai de aceea, aceast` inven]ie cronometreaz` timpul optim pentru mastica]ie [i semnalizeaz` sonor, 1 printr-un bip, sau optic, printr-un bec, posibilitatea trecerii la urm`torul dumicat. Genial! {i, ca o ncununare fireasc` a meritelor sale, Ovidiu Cocieru, inventatorul Tacmului cu cronometru, a fost medaliat cu bronz la Salonul Interna]ional de Inventic` de la Geneva. Toate aceste inven]ii snt geniale, ve]i spune, dar pn` la urm` consum` tot curent electric la fel ca [i celelalte aparate casnice [i, prin urmare, ele nu aduc cine [tie ce mare economie n gospod`riile noastre. Ei bine, tinerii savan]i s-au gndit [i la asta [i au inventat o baterie ecologic` (vezi foto 2) cu care pute]i alimenta, n principiu, oricare dintre dispozitivele de mai sus. 2 Sigur, dac` ve]i dori s` pune]i aspiratorul cu televizor ncorporat va trebui s` v` face]i rost n pre- mari. Altfel, n-o s` apuca]i nici s` scoate]i praful de sub canapea. Iuri Gargarin alabil de ni[te pepenoaice mai vede]i cine e criminalul, nici s`

RAFO One[ti, \ntre sp`larea banilor [i [tersul putinii


Yasser nu a avut nici o tres`rire atunci c\nd am auzit la radio c` la RAFO One[ti s-a practicat nu doar jafo la drumul mare, ci [i sp`larea de bani. Dac` Poli]ia [i PNA ar fi citit cu aten]ie Academia Ca]avencu, ar fi aflat de acum c\teva luni bune ceea ce Yasser personal a scris cu m\inile astea am\ndou`: c`, pe l\ng` rafinarea petrolului, RAFO One[ti s-a ocupat [i de sp`larea banilor. Procurorii [i poli]i[tii ar trebui s` re]in`, \n principal, urm`toarele: 1) Pe 29.08.2002, Oficiul CEC pentru Prevenirea [i Combaterea Sp`l`rii Banilor \i trimite B`ncii Na]ionale a Romniei un Raport de tranzac]ii suspecte \ntocmit de Sucursala CEC Ia[i; 2) Raportul acesta de tranzac]ii suspecte poveste[te, \n cuvinte simple, despre trei societ`]i comerciale (Extazy Disco SRL, Competrol Grup SRL [i Konsal International SRL) care, \n perioada 09.04.2002 13.08.2002, au f`cut ni[te transferuri ciudate de bani dintr-un cont \ntr-altul. Num`rul acestor transferuri a fost de 16, iar suma total` plimbat` aiurea s-a ridicat la 543,5 milioane de lei. O parte din ace[ti bani au ajuns la RAFO; 3) La solicitarea administratorului de cont, CEC Ia[i, de a prezenta documente justificative la efectuarea pl`]ilor, clien]ii au \ncetat colaborarea cu CEC, disp`r\nd \n cea]`; 4) Pe 02.09.2002, Banca Na]ional` trimite la Oficiul Na]ional de Prevenire [i Combatere a Sp`l`rii Banilor, condus pe atunci de Ioan Melinescu, raportul acela cu tranzac]ii dubioase, dar Melinescu, obi[nuit s` mu[amalizeze astfel de documente, n-a f`cut excep]ie nici \n acest caz. |ntre timp, Melinescu a fost demis din fruntea Oficiului [i a ajuns consilier guvernamental \n curtea lui Adrian N`stase. Acela[i Adrian N`stase care, s`pt`m\na trecut`, dintr-o simpl` mi[care din condei, a [ters datoriile RAFO [i CAROM, \n valoare de 16.000 de miliarde de lei. Dac` Poli]ia [i PNA au nevoie de documente, n-au dec\t s`-mi scrie pe adresa yasserarapaps@yahoo.com. S\nt gratis!

Dau un regat pentru un cald


Cum vede]i [i \n reclama al`turat`, pe vremea lui Ceau[escu nu s-a tr`it chiar at\t de r`u precum se spune. Pe l\ng` pre]ioasele recomand`ri din seria cu haina mai groas`, nea Piticu se \ngrijea [i de alte lucruri necesare poporului ca s` se bucure c\t mai confortabil de frigul din cas`. Iat`, existau geamuri termopan [i \n anii 80, doar c` nu avea cine s` le foloseasc`, fiindc` la mod` erau \nc` p`tura \n fereastr` [i c\inele luat de pe strad` ca s` te \nc`lzeasc` noaptea dup` ce te p`r`sea nevasta pentru un nomenclaturist cu re[ou. Peter Termopan

Un fleac, v-am ciuruit! Buzunarele!


De la \n`l]imea s`r`ciei sale cu aluni]` \n obraji, Ion Iliescu a fost de acord cu decizia guvernului N`stase de a [terge datoriile c`tre stat ale RAFO [i CAROM, \n valoare de peste 16.000 de miliarde de lei. Iliescu ne-a spus s` nu mai venim cu asemenea fleacuri, lucru normal de vreme ce bunica bucluca[` nu a f`cut niciodat` diferen]a \ntre un milion de dolari [i un milion de ruble. {i-apoi, c\nd N`stase \]i zice c` 16.000 de miliarde de lei nu e o sum` mare, te faci de r\s dac` \l contrazici, c` doar N`stase se pricepe la bani, nu-i a[a, nea Iacoboave, nu-i a[a nene Hrebenciuce, nu-i a[a, m`i Mihnea, m`i Andrei?

Boal` f`r` fleac

C-a[a-i pa[aportul pe la noi


Incredibil, dar adev`rat! La sf\r[itul lui 2004, turi[tii str`ini vor fi l`sat deja \n Romnia suma de 800 de milioane de dolari, cu o sut` de milioane mai mult dec\t \ncas`rile valutare din turism de anul trecut. Probabil c` cea mai mare parte din aceast` sum` a r`mas \n Romnia cu tot cu portofelele [i pa[apoartele str`inilor.

yasserarapaps@yahoo.com

Ministerul Furturismului Uniunea Armenilor din Romnia, reprezentat` de pre[edintele Varujan Vosganian. Nimic neobi[nuit, la b`nci se pricepe toat` Banii scripturali lumea, exact ca la politic` [i a[a cum am v`zut [i cu ocazia la ciorap meciului Armenia-Romnia la Foarte interesant: la Forumul fotbal. Bancar Romn a participat, b`t\ndu-se pe scaunele din fa]` cu Iat` banul nou, oamenii din b`nci, [i Asocia]ia s-a concediat Profesional` a Produc`torilor de Lucruri extrem de interesante Ciorapi. Adev`rul e c`, la ce lume vine pe la evenimentele astea, nu se \nt\mpl` la BCR. Nu [tim dac`-i m-ar fi mirat s` apar` chiar [i m\na destinului sau m\na mult Asocia]ia Profesional` a Mirosi- mai umblat` prin bani a PSD-ului, cert e c` trezorierul Marian Miclea torilor de Ciorapi. a fost anun]at c` de la 1 ianuarie Biznis-armenii e pus pe liber. I-o fi c`zut omului O alt` prezen]` interesant` la greu, mai greu dec\t i-ar fi c`zut Forumul Bancar Romn a fost leul greu dac` l-ar fi prins \n func]ie, \ns` nu mai are ce s` fac`, trebuie s`-[i \mpacheteze c`limara, ascu]itoarea [i abacul pentru miliarde [i s`-[i caute alt serviciu.

Romnia, ]ar` banier`


Nu ies fumuri f`r` forum
S`pt`m\na trecut` s-a desf`[urat, c` a avut loc mi-ar fi greu s` spun, Forumul Bancar Romn, edi]ia a 7-a. A avut loc mi-e greu s` spun fiindc`, pentru prima dat` \n istorie, acest forum nu a avut loc pe agenda guvernatorului BNR, care a absentat nemotivat. Putea s` vin` [i el m`car 5 minute, s` bea o cafea [i apoi s` fug` repede-repede la birou, s` nu i se r`ceasc` cealalt` cafea, l`sat` pe poala secretarei.

Suma vicelui e constant`


|n locul lui Miclea, la trezoreria BCR-ului va veni, cic`, Eugen Cristea, un fost vicepre[edinte al b`ncii, trimis cu doar c\teva luni \n urm` de noul ac]ionar BERD s` numere la alte mese. Iar`[i nu [tim dac` e m\na destinului sau tot o alt` m\n` iscusit`; p\n` nu vedem c\te ghiuluri s\nt pe ea, nu ne pronun]`m. Top Ban

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

23

poli]ia presei
Andreea, fii b`rbat`, fato!
|nt\mplarea face s` o cunosc din vedere pe doamna Andreea Ro[ca de la Capital \ns`, recunosc, \n carne, oase [i fust` n-am mai v`zut-o de vreo 2 ani. Din c\te observ, \ntre timp s-a cam schimbat. Uit\ndu-m` la poza din revist`, a[ zice c`, dac` \n carne [i oase mai am [ansa s` o v`d c\ndva, \n fust` niciodat`. {tefan PREDESCU

Fericirea de a studia presa sovietic` din D\mbovi]a


Ne-a c`zut ntre degete ziarul Dmbovi]eanul, organ de pres` jude]ean al PSD-ului, cu distribu]ie gratuit` [i, se pare, aproape obligatorie pentru cet`]enii din D\mbovi]a. Sincer, lectura ni s-a p`rut fascinant`, delirant` [i pasionant` [i am vrea s` ne \mp`rt`[im tr`irile cu voi, cititorii. Bun`oar`, ceti]i numai titlurile [i fascina]i-v` cu noi: N`stase avocatul s`racilor, Adrian N`stase consider` c` a primit o lec]ie de via]` de la PS Pimen, N`stase cu 9% n fa]a lui B`sescu, B`sescu este un turn`tor, Ion Iliescu N`stase a condus cel mai performant guvern din ultimii 15 ani, Guvernul N`stase aplic` programe mari pentru cei mici, La V`c`re[ti, 84 de tineri construiesc case care se nvrtesc dup` soare, Arhiepiscopul Sucevei [i R`d`u]ilor adreseaz` mul]umiri primului ministru, Patriarhia Romn` l sanc]ioneaz` aspru pe B`sescu, Mngiere pentru cei credincio[i, Pe agenda Guvernului N`stase pe primul loc, vrsta a treia, Cum tr`iesc pensionarii n timpul guvern`rii Adrian N`stase, Ca urmare a subven]iilor acordate de Guvernul N`stase angajatorilor, Janetta Soare a f`cut un pas important n via]`, Ajutorul oferit de stat pentru angajarea persoanelor peste 45 de ani ramp` spre o poveste de succes. Ce mai lipse[te? Fiindc` lipse[te, parc`, ceva. Poate doar titlul Guvernul Adrian N`stase a adus fericirea? Mihaela Statu

protec]ia presei
Ce c`uta legea \n Bulgaria
Au bulgarii `[tia ni[te legi de te doare ceafa cu tot cu prelungirea ei inutil`, capul. De exemplu, folosirea unei camere ascunse se consider` la ei act de spionaj [i se pedepse[te cu \nchisoarea. Mult mai familiariza]i, ca legumicultori de recunoa[tere mondial`, cu c`mara ascuns` dec\t cu camera ascuns`, vecinii bulgari n-au avut nici o jen` c\nd l-au arestat pe jurnalistul romn Gheorghe Buhnici de la PRO TV, sub acuza]ia c` a fost prins cu camera ascuns` \ntr-un duty free de pe grani]`. Tocmai ei, cei pe care, \n urm` cu 15 ani, \i consideram un monument de independen]` a presei doar pentru c` d`deau desene animate \n fiecare sear`, vin acum [i ne aresteaz` un reporter pe un motiv stupid. At\t de stupid c` ne vine s` ie[im \n strad` [i s` ne d`m foc la vechile antene tip castron. Norocul lor c` fac mur`turile alea at\t de bine [i au cu ce s`-[i ocupe gura atunci c\nd nu se pot exprima. Probabil c` asta e tactica legislativului bulgar: s` asigure c\te-o botni]` la gura fiec`rui ziarist [i c\te-un borcan de zacusc` la gura fiec`rui cet`]ean.

|mp`ratul Akihito o fost rege pentru o zi


Luni, 15 noiembrie 2004, Curierul Na]ional da, chiar Curierul Na]ional! public` \n pagina 8 un articol foarte monden despre familia imperial` nipon`. Prin]esa Sayako a Japoniei se va c`s`tori, sun` titlul articolului al c`rui \nceput este dezastruos [i pentru familia imperial` nipon`, [i pentru pu]inii cititori ai Curierului Na]ional, dar, mai ales, pentru Olimpia Tinca, autoarea urm`toarelor r\nduri: Prin]esa Sayako a Japoniei, unica fiic` a regelui Akihito [i a \mp`r`tesei Michiko, se va (). Stimat` Olimpia Tinca, eu nu inten]ionez deloc s` v` deranjez, \ns` nu pot s` v` ascund faptul c` so]ii \mp`r`teselor se numesc, \n general, \mp`ra]i, so]iile regilor se numesc, de regul`, regine [i a[a mai departe. Acuma, s` nu v` \nchipui]i cumva c` so]iile ziari[tilor se numesc ziariste! Iulian T~NASE

Preservativ

reclame de ras

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

25

flagrant deliciu
L`sa]i copywriter-ii s` vin` la mine!

v-am print, vr`jitoarelor!


{i echipa care a asfaltat acest drum voteaz`

comunicare pe care
Al`ptezi, deci votezi!

Unora le place Zapp-ul


...Domle, iart`-ne nou` p`catele noastre [i nu ne duce pe noi la cinema \n ispit`, s` ne inspir`m din filme recente [i s` facem spoturi cu Tat`l nostru, carele ne este \n ceruri, pe un mighty, SUA, 2003, acum [i \n laptop cu conexiune Zapp, [i vecii viciilor, amin! carele d` fulfill la wishes-urile Sf\nta Tr`ime milioanelor de prayers, exact la fel ca Jim Carrey \n Bruce Al-

Excelent` campania de afi[aj f`cut` pentru \ncurajarea prezen]ei la vot. Puncteaz` exact problemele Romniei. De acum [tim pe cine s` d`m vina. Cine e vinovat at\t de g`urile din as-

falt, cum e cea de l\ng` panoul publicitar care invit` la vot cet`]enii, c\t [i de g`urile din buget? Normal, echipa care a lipit acest afi[. Urna scap` turma

Sf\nta cruce mult aduce

condica de sugestii [i reclame Nu mai \njura ca un birjar, \njur` ca o ma[in`

Aparatul de fotografiat, \nainte s`-[i fac` treaba, s-a crucit. {i a mers! Internetul [i-a f`cut o cruce [i [i-a propus s` care poza p\n` la noi \n redac]ie, unde o a[tepta, cu degetele de la m\na dreapt` preg`tite, programul Outlook Express. Ei bine, oameni buni, a ajuns! E un semn, s` [ti]i, e un prim semn c` firma asta nu face treab` de m\ntuial`. Ne \ntreb`m, \ns`, dac` stocul de cruci acumulate la plecare are putere [i pe drum sau p`]e[ti cum p`]e[ti [i cu firmele mai pu]in credincioase. C` la vam`, de exemplu, nu prea ai de ales: vine un vame[, \]i ia actele. Nu po]i s` le pui lor cruce, a[a c` p\n` la urm` n-ai \ncotro [i pui cruce unei bancnote, ca s` te sco]i. Dar proba de foc e la destina]ie, unde \nt\lnirea cu un alt grup de romni te face, de obicei, s` pui cruce [i portofelului din dotare. Preafericitul Teoctirist

abera]ia de libertate
Forma]ia mortal-intrumental`
Evident, cea mai bun` alegere pe care po]i s` o faci atunci c\nd ai nevoie de cineva care s` bat` bine e un baterist. A[a cum \i zice [i numele, bateristul este un om f`cut pentru b`taie. Iar dac` membrii forma]iei de cui]i pe [oferul pe care tocmai \l week-end care au dat acest a\ncurcase. |i mul]ume[te galant, nun] au nevoie de un baterist crez\nd probabil c` tocmai i-a care s` bat` nevestele [i copiii, f`cut un compliment mamei sale. Motor pe abjec]ie \nseamn` c` ei c\nt` la instrumente care nu le permit s` ridice palma. Adic` unul e piculinist (bate doar un pic), altul e ocarinist (adept al oc`rilor), altul e sexafonist (nu-l intereseaz` sexul), iar al patrulea e de fapt o naist (transsexual). Sexofonist

S\nt la mod` acum \nscrisurile, ab]ibildurile afi[ate pe portbagajul ma[inii, care \l scutesc pe [ofer de un efort. Nu mai scoate capul pe geam ca s` \njure, nu mai trebuie s` ridice un deget c\nd \l enerveaz` un alt [ofer aflat ca [i el cu picioarele \n trafic, dar cu capul \n nori. Are tre-

cut` urarea pe ma[in`, la vedere. Unele \nscrisuri s\nt porcoase, altele mai cu perdea, precum cel din imagine. De-abia acum, dup` ce l-am v`zut, avem o posibil` explica]ie pentru gestul uimitor al [oferi]ei din spotul Biscream, care coboar` iute din ma[in` [i \l serve[te cu bis-

Mamelor din lumea-ntreag`, eu v` dau un singur sfat: nu l`sa]i copii pe strad` din cauza la al`ptat. Dac` sunt frustra]i de al`ptat nc` de mici, se pot apuca serios de votat la maturitate. Am v`zut dou` campanii care ndeamn` cet`]enii fie s` al`pteze, fie s` voteze. Asta nseamn` c` avem probleme [i cu una, [i cu alta. C` unii se sustrag de la al`ptat [i de la votat. Absenteism mamar [i electoral ru[ine s` ne fie! Minunat este c` ambele campanii [i ambaleaz` bunele inten]ii pornind de la un paradox. ncurajeaz` al`ptatul ntr-o ]ar` plin` de pensionari, care [i iau calciul necesar existen]ei oaselor lingnd pere]ii proasp`t v`rui]i. Sau dau bice spre urne celor care de vreo 15 ani sufer` din cauza [oferilor care voteaz` la fel de prost precum parcheaz`. Revenind la al`ptat, el nu poate s` nu aib` o conota]ie electoral`, din moment ce o ]ar` ntreag` suge de nu se mai satur` de la un t`tuc. n acest context, pare firesc s`-i aju]i pe oameni s` p`r`seasc` aceste reflexe d`un`toare grav moralit`]ii democratice. Probabil c` lipsa al`ptatului natural na[te mon[tri [i din punct de vedere intelectual. Campania pentru votat ne prezint` o demoazel` n ma[in` lucioas`, care ncearc` s`-[i g`seasc` un loc ntr-o parcare. D` cu fa]a, d` cu spatele, rateaz` bo]irea, rateaz` alt` ma[in`, rateaz` tot, inclusiv p`r`sirea demn` a autovehiculului. D` cu portiera de un stlp, nu o dat`, ci de dou` ori. Apoi suntem aten]iona]i, pe bun` dreptate, c` [i ea voteaz`. Deci ar trebui s` facem [i noi acela[i lucru, ca s` salv`m stlpul normalit`]ii de la m`cinarea complet`. Pe scurt, [i pro[tii voteaz`, nu-i a[a?! Medicii pot confirma c` lipsa al`ptatului, holbatul n televizor pn` noaptea trziu [i multe alte lipsuri pot avea consecin]e nemiloase care se manifest` prin mic[orarea creierului [i a discern`mntului. Poate [i de aceea, mul]i oameni care se ocup` cu manevre gre[ite, apte s` juleasc` via]a altora, se las` lua]i n bra]e de politicienii p`ro[i deghiza]i n mame. Ziarele sunt pline de zebre care al`pteaz` iepuri, de crocodili care clocesc ou` de colibri. Nimic mai firesc dect s` tran[ezi problema, privind spre viitor, n perspectiv`, a[adar. Dac` ]ara voteaz` att ct o poate duce capul, reiese c` sunt prea multe carnete de conducere. Dac` ]ara este b`trn`, bolnav` [i plin` de silicoane, reiese c` ar trebui s` al`pteze mai mult, chiar [i dac` nu are ce. Chiar [i dac` ni se pare c` e o glum` proast`, tot sun` bine: eu cu cine al`ptez? De aceea, v` urez un sincer: Sn-i vota]i!

R`zvan EXARHU

26

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

hahalera 45

g r`tar 2004
MC&Z v` ofer` rubrica:

Ce mai face mintea de om: c`ru]ul cu casetofon


Ceea ce vede]i \n imagine este rodul a luni de zile de munc` de cercetare (ne oprim aici, nu vrem s` mergem prea departe, cu aluziile, prin gospod`riile p`gubi]ilor). Ac]iunea se petrece la Constan]a, unde to]i b`ie]ii au Leganza, numai acest b`iat are un c`ru] ro[u decapotat, numai bun de c`rat gagica pe malul m`rii, mai la \ntuneric, [i fierul vechi, mai pe \ntuneric, la centrul de colect`ri. Observa]i oglinda retrovizoare, locul special pentru sticlu]a cu ap`, suportul pentru ]ig`ri [i, cel mai important accesoriu, radiocasetofonul! Radiocasetofonul are, evident, baterii [i boxe, dar nu are \nc` un sistem remote control. A[tept`m ABS-ul, faru-

Nashpa Turizm prezint` noi aventuri \n Romnia pitoreasc`:

Azi, Opera]iunea
Distruge]i arhitectura nou` ]`r`neasc`
|n sf\r[it, mi-a venit efectiv s` bor`sc \n turneul GR~TAR 2004! |n sf\r[it, a sosit momentul s` m` sacrific pentru voi! |n sf\r[it, mi-am bulit week-end-ul pentru voi! |n sf\r[it, vota]i-m`! B`i b`ie]i, a]i fost de cur\nd \n Maramure[? A]i fost la Certeze? Sau \n restul ]`rii, unde s-a \ntors ghiolbanul romn de la munc` din str`in`tate? No. Cum cobori dinspre Satu Mare \nspre Bor[a, ]i se deschide, str\mt, \n fa]`, cel mai penibil sat pe care l-am v`zut vreodat`. Genial. Certeze. Un fel de Disneyland cu ]`rani. Un C`catland arhitectural cum nu mai exist` probabil nic`ieri \n Romnia. S` v` explic? Cum intri \n Certeze `sta, te plesne[te \n ochi un bullshit de cas` roz. |]i sparge retina. Al`turi, un alt dement [i-a tr\ntit o cas` de 3 etaje verde fosforescent. Mai mergi 10 metri [i un alt cretin [i-a ridicat o cas` portocalie! |]i vine s` pl\ngi, pentru c` ]i-au spart ochiul, care se scurge ca un ou, din cauza demen]ei de culori. Prima dat` nu-mi explicam ce-au vrut `[tia din Certeze: s` li se vad` satul lor de pe Lun`, de la Maramu? Arhitectura nou` ]`r`neasc`, acest C`cart Nouveau pe baz` de vopsea gre[it` [i un prost gust \ndoielnic, cum bine zice cineva, distruge tot Maramure[ul, asta dac` chiar avea]i chef s` fi]i originali [i s` petrece]i Revelionul tradi]ional: cu palinc` \n sticl` de frutti-fresh [i m`m`lig` \n vid de la Metro. Beah! Ca s` folosesc o compara]ie proast`, toate casele din Certeze s\nt construite numai din linii drepte, de zici c`-i un Logan mai mare portocaliu. {i ce mi-a mai pl`cut mie la Certeze? Un ghiolban din Certeze [i-a f`cut un bar. Ei [i? Ei bine, eu cu Ferrari-ul meu mai vechi nu aveam ce c`uta \n parcarea barului. Am glumit, de unde puncte-puncte Ferrari la un am`r\t de ziarist? {i totu[i, fra]ilorf\rta]ilor, eu n-am v`zut niciodat` at\tea Mercedesuri ultimul tip la un loc! Iar \n cur]ile roz ale caselor portocalii, cu cai verzi fosforescen]i [i flori cu efecte de discotec`, ai naibii, dac` nu aveau dou`-trei Mer]ane, mureau! Nu [tiu unde au disp`rut casele vechi, unde s-au dus s`niile trase de cai, dar `sta nu e Maramure[ul, fra]ilor! Cineva ar trebui s` le spun` s`racilor romni care s-au dus s` le v`ruiasc` pe pere]i [i prin [ifoniere la italieni cum s`-[i ridice 5-6 am`r\te de etaje. ~[tia, no, numai c` n-or mai apucat, da io v` zic: `[tia, dac` g`seau, ap`i \[i cump`rau dozator TEC propriu, s` [i-l pun` pe verand` [i musai [i o ditai mas` de biliard \n piscina din mijlocul buc`t`riei (stilul fusion \ntre sushi cu m`m`ligu]` [i McFish de cas`, din p`str`vi originali cu boia), buc`t`rie aflat` \n jacuzzi-ul din sufrageria roz. Poah! Jur s` nu mai merg \n via]a mea la Certeze! {i nu uita]i! Scrie]i cu \ncredere la adresa noastr` secret` de mail, nashpa-turizm@catavencu.ro [i \n cur\nd o s` avem [i forumul nostru GR~TAR 2004, propriu [i gratuit pe site-ul Academiei Ca]avencu! Mul]am fain. B`ga]i mare, eu v` a[tept, \n cur\nd vom publica primele texte geniale!

rile de cea]`, tetierele reglabile, conexiunea la Internet [i [atra de maidanezi ce asigur` \nchiderea centralizat` [i alarma. Casetofomul recent

Mito[eru se \ntoarce r`sucindu-se pe bar`


Aflu, dintr-un material de PR din Libertatea, inspirat a[ezat \n oglind` cu fata care ne prezint` vremea, c` Mito[eru revine \n televiziune. Brusc, m-a luat un oarecare tremurat de care nu se face vinovat` fata care ne prezint` vremea (frumos dezbr`cat` \ntr-o blan` de jaguar) [i nici m`car vremea care ne prezint` fata. M` temeam c` Mito[eru va da buzna pe postul meu preferat, Animal Planet, al`turi de macaci [i alte viet`]i blocate pe scara evolu]iei undeva pe la acela[i nivel cu el. M-am lini[tit abia dup` ce am v`zut ce post a ales, \ns` m-am nelini[tit la loc c\nd am citit urm`toarele cuvinte pline de durere: Fostul prezentator al emisiunii TeleEurobingo a renun]at la televiziune dup` nefericitul accident de circula]ie \n care [i-a pierdut via]a iubita lui. Timp de 3 ani, a ap`rut doar \n spectacolele organizate cu trupa Flamingo. Ca s` vezi: adic` accidentul pe care a \ncercat s`-l m\n`reasc` \n defavoarea victimei l-a marcat at\t de mult, c` b`iatu, \ndurerat, n-a mai ap`rut dec\t \n [ouri de striptiz! Martori \i s\nt probabil chilo]ii `ia cu a]` \ntre lobii fesieri, care ]in loc de cutie a milei \ndureratelor femei neglijate acas`. C\inele Bingo

C`pitanul Nema
Aceast` rubric` v-a fost oferit` de M`m`lig` cu ceap` pe ziar

popoarele denigratoare

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

27

s`pt`m\na str`inilor
ntr-un or`[el din India, mai exact a[ezarea numit` Dhami, sute de oameni au fost r`ni]i, dup` ce un ritual vechi de 100 de ani a degenerat ntr-o nebunie general`. Nu c` ritualul ar fi avut vreun strop de normalitate n el: Concursul Anual de Aruncat cu Pietre! Localnicii s-au grupat n dou` tabere [i startul a fost dat! Regulile s\nt foarte simple, c\[tig` cine are mai pu]ini r`ni]i! Am [i eu o ntrebare: dac` moare cineva se pune ca doi r`ni]i sau nu se pune la scor [i se scoate/omoar` unul [i de la echipa cealalt`? Vecinii no[tri, bulgarii, au probleme cu orientarea sexual`. Nu la oameni, ci la porci. Un fermier din {umen a apelat la cur]ile de judecat` ale ]`rii pentru a primi desp`gubirile b`ne[ti care acesta crede c` i se cuvin. El sus]ine c` porcul lui nu era interesat dec\t de alte porcine de sex masculin. Ca dovezi, ]`ranul a adus poze cu animalul de peste 150 de kilograme despre care sus]ine c` e pe invers. Sup`rat c` nu l poate folosi pentru a perpetua specia (porceasc`), proprietarul l-a transformat n, ironic, c\rna]i. O familie din ora[ul german Karlsruhe a luat cina n aer liber, chiar n apartamentul s`u. Incidentul s-a petrecut dup` ce o echip` de buldozeri[ti a calculat gre[it [i a spart

Formula 1 pentru redresarea economic` a Romniei


O veste proast`, cium` pentru unii, poate deveni o veste bun`, mum` pentru al]ii: Uniunea European` va interzice dup` 31 iulie 2005 reclamele la ]ig`ri pe toate circuitele de Formula 1; a[a se face c` Federa]ia Interna]ional` Auto (FIA), care ia bani cu c\rca de la firmele produc`toare de tutun, a \nceput a privi cu ochi gale[i la c\teva ]`ri \nc` nemembre UE, \n care s` organizeze pe viitor asemenea competi]ii, activit`]i deosebit de lucrative. }`ri printre care se num`r` [i a noastr`. Deja am \nceput s` ne g\ndim cu groaz` la cum ar putea decurge o Curs` de Formula 1 pe viitorul circuit romnesc: |nainte de start Pilo]ii str`ini ajun[i la standuri vor saluta mul]imea, strig\nd la microfon Hello, Hungaroring!, apoi vor pleca s` viziteze celelalte standuri, cu artizanat [i suveniruri, cump`r\nd mici ma[inu]e de curse din lemn pirogravat cu tradi]ionale motive populare din }ara B\rsei sau fluiera[e din ceramic` \n form` de monopost. Tot acolo vor fi expuse spre v\nzare [i frumoase combinezoane de pilot cusute cu ales`turi sau brodate manual la gherghef. Start Startul va fi \nt\rziat din cauza aurolacilor de pe pist`, care vor sp`la cu zoaie, detergent [i scuipat parbrizele bolizilor [i vizoarele de la c`[tile pilo]ilor, apoi vor cere bani. Nemul]umi]i, unii dintre ei vor zg\ria cu cuiul monoposturile, scriind pe ele spal`m` boule. Dup` primul tur Dup` primul tur (Lap 1, cum \i zice la televizor), pe marginea pistei vor ap`rea dudui traseiste cu fuste scurte, care vor face semne interna]ionale pilo]ilor, cum c` 100 euro scurtul, 50 oralul, dar merg [i bonurile de mas`. Dup` al doilea tur, tot pe marginea pistei se vor \nghesui cet`]eni care v\nd pe[te proasp`t, pepeni sau vin la butoi, precum [i copii defavoriza]i, cu cofi]e de fragi [i mure. La al treilea tur de pist` ([i ultimul) La al treilea tur de pist`, cursa va fi \ntrerupt` ca s` treac` turma de oi \nghiontit` din spate de doi ciob`nei be]i muci. Oile vor umple pista de c`c`reze, sporindu-i astfel aderen]a, iar ciobanii vor zv\rli cu ciomagul dup` ma[ini, \njur\nd [oferii de Pista m`-tii!.

Monopostul Cr`ciunului

[i un perete care nu era n plan. Un perete ntreg, care nu ar fi trebuit s` fie demolat. Trist, dar adev`rat. S` nu uit`m \ns` c` a[a ceva se \nt\mpl` [i \n blocurile noastre, doar c` f`r` interven]ia buldozeri[tilor. n Chile, p\n` acum c\teva zile divor]ul era ilegal, ca [i n Malta [i n Filipine. Dup` ce timp de 10 ani legea divor]ului s-a chinuit s` treac` prin parlament, aceasta a

fost promulgat`, cu foarte mult succes. La zece minute de la declararea divor]ului legal se nregistraser` deja mii de cereri. Oamenii `[tia chiar luau n serios partea cu p\n` c\nd moartea ne va desp`r]i, de[i poate n-ar fi stricat o lege care, tocmai pentru a descuraja desp`r]irile, s` interzic` [i moartea! AgenCIA de pres`

La vitamina bella
|ncep\nd cu anul 2005, PSD-ul a promis c`, pe l\ng` notoriul cornule] cu lapte, elevii vor primi [i vitamine. Deja, pesedi[tii se g\ndesc tot mai serios la s`n`tatea elevilor [i asta nu e r`u. Totu[i, dac` eu a[ fi Agathon + N`stase [i a[ vrea s` modernizez sistemul, m-a[ orienta c`tre ceva mai naturist dec\t cornule] cu lapte [i vitamine, pentru c` produsele de panifica]ie \ngra[`, iar vitaminele nu s\nt naturale. Spre exemplu, meniul pe care l-a[ propune eu ar fi: o pastil` de spirulin`, o linguri]` de ulei de

c`tin`, un borc`nel de supliment alimentar pentru culturi[ti Enormous Biceps [i, nu \n ultimul r\nd, o cutiu]` cu o albin` vie care s`-i scape pe elevi de eventualul reumatism venit odat` cu inunda]iile [i o lipitoare pentru dureri de cap.

Albina [i Romina Power

Ziarului Adev`rul i se vede CFR Marf`


Pentru cei care se ntrebau ce rost au tot felul de pagini publicitare provenite de la Guvern, de genul CFR Marf`, unul dintre r`spunsuri poate fi v`zut n edi]ia de luni, 22 noiembrie, a ziarului Adev`rul. n dou` relat`ri de la Alba Iulia, semnate de aceea[i Liliana Ruse, s\nt descrise mitingul Alian]ei D.A. [i cel al Uniunii PSD plus PUR. Despre prima ntmplare afl`m c`: n Pia]` n-au fost ns` mai mult de 4.000 de oameni, ntr-un loc n care ncap pn` la 50.000. Iat` cealalt` relatare: PSD s-a mobilizat exemplar. Peste 50 de autocare [i microbuze cu numere de Arad, Bra[ov, Cluj, Mure[, Hunedoara, Sibiu, Timi[ [i Alba i-au adus la adunarea electoral` pe membrii de partid din tot Ardealul (...) pe scena a[ezat` la picioarele statuii, unde se depun de obicei coroanele de flori la fiecare 1 Decembrie, n jur de 4.000 de persoane, conform jandarmilor, l-au aplaudat [i au scandat numele lui Adrian N`stase. A[adar, B`sescu a adunat, f`r` autocare, numai din Alba Iulia, abia 4.000 de oameni, ceea ce e vax dup` tonul relat`rii, n vreme ce, cu ajutorul autocarelor venite din tot Ardealul, PSD a convocat, mobilizndu-se exemplar, n jur de 4.000 de persoane! Ioan T. MORAR

Foamea culpa

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

29

r`spunsuri la scrisori
Alina Iordache (R\[nov): Ai g`sit titlul filmului La mala educacion tradus Milionari de weekend [i te-ai amuzat. {i noi! Cristian-Mihai Don]u (Bucure[ti): Crezi c` Adrian Mutu ar fi tocmai nimerit ca pre[edinte al Romniei. Eu nu cred. G\nde[te-te numai c\t ar trebui s` fure ca s` echivaleze suma pe care o c\[tig` \ntr-un singur sezon. Asta ne-ar mai lipsi! Eugen Popescu (Pite[ti): Am auzit c\te ceva, dar nu putem b`ga m\na \n foc c` lui Adrian N`stase i-au pl`cut (\i plac) b`ie]ii. Dac` e adev`rat, ar trebui s` se bucure dac` va \nvinge B`sescu. Ion B`n`]eanu (Timi[oara): Nu putem publica scrisoarea dvs. c`tre Adrian N`stase, chiar dac` e deschis`. Am re]inut, totu[i, din ea urm`toarea constatare: Pe zi ce trece, domnule prim-ministru, deveni]i tot mai penibil [i P\n` c\nd s` suport`m ifosele acestui domn?. P`i, p\n` pe 28 noiembrie, zic eu. Horia Ioan Popescu (Bac`u): Din p`cate, faxul pe care ni l-a]i trimis e ilizibil. E de preferat o scrisoare. Horia C. (Bucure[ti): Din p`cate, nu avem voie s` punem pariuri cu cititorii no[tri. {i chiar dac` am pune, cum ai putea dovedi c` Cristian Tudor Popescu nu a folosit sintagma contradic]ie antagonic` la mi[to? Pozele pe care ni le-ai trimis (o doamn` vorbind la urechea unui m`gar) au mai cur\nd o conota]ie sexual` dec\t una politic`. Lexicus Politicus (Pite[ti): Nu putem publica editorialul pe care ni l-ai trimis. Unul din motive e c` ai scris: un cuv\nt mirific, ce deriv` din adjectivul a teroriza (s.m.). Mai s\nt [i alte motive.

coasa lux

Se poart` autostr`zile agricole


}`ranii din Aduna]ii-Cop`ceni s\nt primii ]`rani din Romnia care profit` de pe urma autostr`zii, inexistente deocamdat`, dintre Bucure[ti [i Giurgiu. Dac` la \nceput li s-a oferit 2 dolari, ]`ranii au ob]inut \n cele din urm` 6 dolari pentru un metru p`trat de teren arabil. Pentru a se rezolva definitiv problemele din agricultur`, poate nu ar fi tocmai deplasat dac` s-ar face autostr`zi pe toat` suprafa]a arabil` a ]`rii.

O englezoaic` de 43 de ani, din Gloucester, s-a hot`r\t s`-[i omoare p`rin]ii. Dar, cum cu un astfel de eveniment te \nt\lne[ti o dat` \n via]`, femeia a vrut s` se ocupe \ndeaproape de organizare, astfel \nc\t totul s` mearg` brici [i toat` lumea s` fie mul]umit`. |n definitiv, nu merit` s` dai rasol tocmai la o astfel de treab`. S\nt p`rin]ii t`i, ce naiba! M`car at\ta s` faci [i tu pentru ei. Ei s-au chinuit s` te aduc` pe lume, tu \i trimi]i pe lumea cealalt`. Pentru succesul festivit`]ilor s-ar fi putut organiza un parastas cu strigarea darului; mai greu ar fi fost s` se fure la miezul nop]ii co[ciugul cu so]ia. Dar cu vreo doi b`ie]i mai voinici poate se rezolva. Sau \i puteai oferi tat`lui, aflat \n fa]a plutonului de execu]ie, o ultim` ]igar` bun`. La care mo[ul, d\nd dovad` de o voin]` de fier, ar fi r`spuns: Nu, mul]umesc, \ncerc s` m` las!. Dar \n cazul de fa]` n-a fost vorba de nimic din toate acestea. Femeia, suferind de tulbur`ri psihice, fost` membr` a armatei, s-a antrenat intens pentru {tefan AGOPIAN a-[i masacra familia, tortur\nd mai multe animale. Mai exact,

Asfalt mango

Cu m\inile scuipate
P`rintele Matrix-lui, Sergiu Nicolaescu, a fost scuipat [i bruscat de Faur Isaia, cel care i-a umplut ciocul cu cerneal` lui Emil Constantinescu. Incidentul a avut loc \ntr-un cinematograf din Arad unde regizorele \[i f`cea campanie electoral` \n compania filmului Orient Express. Lui Isaia i-a pl`cut at\t de mult filmul din care nu a \n]eles absolut nimic, \nc\t a sim]it nevoia s` se duc` la Nicolaescu, s`-l felicite, s`-l scuipe pu]in [i s` \i dea un br\nci. Agresorul a fost imediat arestat, nu \nainte ca dom Sergiu s` declare pentru posteritate: Un fleac! M-a cam stropit!.

a \njunghiat, a lovit cu b\ta [i a sufocat patru hamsteri [i doi iepuri. Cum s-ar zice, metoda a fost testat` pe animale, spre disperarea manechinelor ecologiste de la Hollywood. }in\nd cont c` aceast` lupt`toare cu hamsteri [i iepuri f`cuse parte din armata britanic`, nici nu mai e de mirare c` irakienii \i

mazilesc cu at\ta u[urin]` pe solda]ii din golf. Diferen]a este c` irakienii \nt\i se antreneaz` la decapitat britanicii, pentru ca abia \n ciclul trei (adic` de la caporal \n sus) s` treac` la t`iat g`inile din curte, c` de porci nu se leag` musulmanii. {tirile de la ora chici

Zbor deasupra unui scuip de cuci

Genera]ia de fasole frecat` N`stase apuc` taurul de coroane


Nu [tiu al]ii cum s\nt, dar eu, c\nd m` g\ndesc c` am furat-o ca eroii \n Armenia, \mi vine s` m` Mutu \n alt` ]ar`, c` aici s-a cam Cernat destul sita prostiei [i a respectului zero pentru [i fa]` de suporterii echipei na]ionale. |mi vine s` \mi iau lumea \n cap [i s` merg undeva unde e (mai) cald [i (mai) bine, \n Vene]ia, par exemple, s` m` dau cu B`rc`uan pe apele ora[ului [i s` ajung undeva pe o plaj`, seara, \n lini[te, s` m` uit la Stelea de pe cer, s` m`n\nc o Ra] la rotisor, ca s` am [i eu o cin` gustoas`, c` dup` meciurile astea \]i trece pofta de m\ncare \n Romnia. Apoi vreau s` \mi dau jos toate ]oalele [i s` fac baie Goian \n Marea Mediteran`. Dup` care s` revin pe plaj`, s` aud trompetele cum c\nt` Ta! Ra! Ra! Che! [i s` m` relaxez. Parc` v`d \ns` c` nici m`car acolo nu voi avea pace [i lini[te [i c` Ple [antierul de l\ng` plaj` vor \ncepe s` sune ciocanele pneumatice, iar \n spatele lor vor sta muncitori romni pleca]i la munc`, ardeleni, munteni [i Fl. Moldovani. Dup-aia am s` merg s` m` rog \ntr-o bazilic` din Floren]a pentru echipa na]ional`, \ns` am un feeling c`, dac` pe [tim-noi-cine nu l-au ajutat icoanele, nici pe mine nu m-ajut` Sf\ntul Paraschiv. {i de sup`rare am s` merg la emisiunea Andreei CaraMarin, care sigur Neaga c` am avea vreo problem` cu echipa na]ional`. Eu o s` \ncep s` pl\ng de nervi. {i tot de nervi am s` merg s` cump`r un kilogram de Dancianur`, [i m` voi \nt\lni cu un component al Na]ionalei, oricare din ei, care are un Lobon] al urechii inflamat de la kilele de cercei care \i at\rn` p\n` la geosfer`. {i acel juc`tor al Na]ionalei m` va \njura, c-a[a-s ei, \mi va spune suck my Dic`, fraiere!. {i voi pl\nge \n continuare. {i voi spera c` ne vom mai califica la turneul final de M`ld`ra[anul viitor, c\nd, de fapt, nu exist` nici un turneu final de fotbal, ci doar unul de be]ie [i droguri. {i atunci voi lua o Maricarioca [i voi scrie pe to]i pere]ii mesaje Contra antrenorului echipei na]ionale. {i la sf\r[it mi se va face iar foame [i am s` m`n\nc cu poft` un Puiu. Adi Multu
P

Pe candidatul PSD nu trebuie s`-l atingi nici cu o floare, dar el ar cam vrea s` ne altoiasc` \nc` 4 ani cu buchetul lui de trandafiri. Vrea s` ob]in` asta repet\nd la nesf\r[it S` continu`m \mpreun` pe acela[i drum!. Un cet`-

]ean obi[nuit din provincie, nea Costic`, s-a imortalizat special pentru cititorii no[tri (dup` ce se mortalizase un pic [i pe la c\rcium`, pentru cititorii lor) l\ng` un afi[ electoral care l`mure[te, \n sf\r[it, ce \nseamn` \mpreun`

pe acela[i drum: \nseamn` \mpreun` pe ultimul drum, Dumnezeu s` ne odihneasc`, de[i la c\t s-a f`cut [omajul anul `sta avem timp de odihn` [i f`r` ajutorul Lui. Groapa S\mbetei

La test-drive cu Academia Ca]avencu

Azi [i acum o lun`, noul Ford Mondeo Titanium X


{ti]i c\t bag` ultimul Ford Mondeo Titanium X? Nici eu. Dar m-am plimbat cu el. }upa]upa, cu Mondeo, \ntre Slovenia [i Italia, la test-drive-ul Ford. Ma[ina gan]oas`, curat`, nou`, spirt. La grani]` \n Slovenia, probleme cu pa[aportul. Noi c`tre gr`nicerul sloven: Ui ar rumanian j`rn`lis]. S`u u`t? Ai em polis ofiser! ne-o bag` slovenul. Dup` care s-a uitat lung la Titanium-ul X \n care ne l`f`iam noi, doi ziari[ti din Romnia. Pe fa]a [mecherului se citea: De unde ave]i voi, b`, a[a o ma[in`?. Din salariu era s`-i r`spundem. Peip`rs? Normal c` aveam. Eram la un test-drive. Hai, tira]i-o! ne-a ordonat \nc` b`nuitor vame[ul. {i ne-am executat. Mam`, ce-am fript-o prin Italia! Numai 190-200 i-am dat pe autostrad`. C`utam o groap` s-o-nfigem. Aiurea! }ar` de doi lei nici un radar, nici o groap`. Am pus-o pe curbe, s-o deranj`m la suspensii. Se ]inea bine p`pu[a. Pe urm` am fr\nat-o tare la 200, s` vedem dac` face pe [osea ca Tonya Harding, patinatoarea. Nu ne-a aruncat \n gard, a[a c-am mers mai departe cu colegul meu de la Evenimentul zilei. Ne-am b`gat \n dep`[iri. V\rful trebuia s`-l aib` undeva sus, a[a c-o acceleram ca nebunul numai dup` ce-o duceam elegant la 130. Se mi[ca bine, am dep`[it tot mai pu]in vreo c`ru]` cu coceni [i c`]el, c` n-am v`zut nici una \n Italia. Cea mai mare victorie am repurtat-o cu Titanium-ul X la 140 la or`, \n Slovenia, c\nd am dep`[it un tanc! Da, un tanc sloven adev`rat, modelul NATO family economic. L-am \njurat \n g\nd pe Katanec care ne-a eliminat de la CM din 2002 [i ne-am v`zut de drum. La interior mi-a pl`cut cel mai mult c` avea radio, a[a c` ne-am destr`b`lat pe O-Zone tot drumul, am prins-o de vreo [ase ori. Tot la interior, \nc`lzirea \n scaune, excelent`, ne-a oferit mari satisfac]ii, \ntruc\t le-am l`sat-o \nadins pe SUPER-MEGA-HOT colegilor din Cehia care au preluat [i ei ulterior ma[ina pentru un test. Yin [i Mustang

30

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

coana mi]a beletrista

Jurnalul lui

Tetelu

cronica pe l\ng` teatre


Visul unei mor]i de vat`
|n timp ce tinerii prozatori din ultimul val \ncearc` s` se racordeze f`r` prea mari inhibi]ii la modelele occidentale (s\nt prefera]i prozatorii americani ai anilor 60), excel\nd \ntr-o proz` minimalist` de multe ori de bun` calitate, prozatorii maturi, apar]in\nd \ndeob[te genera]iei 80, caut` noi fomule \n \ncercarea de a se desprinde de cli[eele prozatorilor care au scris despre obsedantul deceniu comunist (Marin Preda, D.R. Popescu, Buzura, }oiu, S`lcudeanu). |nainte de 89, prozatorii optzeci[ti n-au apucat-o pe calea maniheist` (comunismul r`u, dejisto-stalinist, versus epoca luminoas`, ceau[ist`) a greilor prozei romne[ti. Dup` 89, toate posibilit`]ile le erau deschise, se putea renun]a la vechile formule, r`m\nea \n discu]ie componenta etic`, dar mai ales rolul pe care \l va juca ea \n noile romane care abordau ca tem` comunismul romnesc. Primul care renun]` la tot ceea ce f`cuse gloria romanului politic romnesc este Gheorghe Cr`ciun (n. 1950), prozator optzecist, unul din pontifii textualismului at\t de \nfloritor \n deceniul opt. |n Pupa russa, Cr`ciun abordeaz` lumea romneasc` \n comunism dintr-un unghi absolut inedit: sexul. La pu]in timp dup` Cr`ciun, Gabriel Chifu (n. 1954), [i el \n c`utarea unui unghi inedit, \[i construie[te ultimul roman* plec\nd de la premisa (care i-ar fi f`cut s` turbeze pe comuni[ti) nemuririi sufletului. O viziune nou` la noi, destul de veche \n Occident, dar nu epuizat`, at\ta timp c\t o americanc`, Alice Sebold, are un succes remarcabil cu romanul Minunatele oase. Veniamin (aici cu sensul de mezin, fiu preferat), un copil de 13 ani, moare \ntr-un accident la s`niu[ \n prima zi a anului 1956. Sufletul lui nu ajunge \n Rai (precum sufletul eroinei din romanul americancei), ci \ntr-un fel de topos atopos, loc unde \ngerii se bat cu for]ele \ntunericului [i unde tr`iesc p`s`ri \n]elepte [i vorbitoare. De acolo, Veniamin nu vede ce se \nt\mpl` pe p`m\nt, ci viseaz` lumea atroce adus` (construit`) de comuni[ti \n Romnia. N-o s` v` povestesc cartea. Pot spune \ns` c` e scris` admirabil [i c`, dac` ar fi ap`rut \n Occident, ar fi fost un bestseller. {tefan AGOPIAN
* Gabriel Chifu, Visul copilului care p`[e[te pe z`pad` f`r` s` lase urme, Editura Polirom.

Unic. Ultimele momente ale lui Ion Iliescu la Cotroceni. Numai \n Jurnalul lui Tetelu! Senza]ional?

complet`, iar liniile generale s` nu fie trase pe mai multe c`r`ri. Cartea e erudit` [i denot` o bun` cunoa[tere a fenomenului. Dup` gustul meu, e, ns`, cam amestecat`. Citatele [i faptele istorice s\nt a[ezate nu tocmai riguros, iar gre[elile de transcriere a unor nume proprii precum [i cele de corectur` obi[nuit` denot` c` documentarea pentru acest op a fost cam pn`-n zori, iar redactarea a fost nso]it` de niscaiva mur`turi. E interesant` plasarea be]iei la romni n context cu be]ia universal`, de la vremurile antice pn` aproape de noi, la r`posatul Damian Ureche, un stlp al boemei timi[orene. Dincolo de rezervele exprimate deja, trebuie s` recunosc [armul acestei scrieri [i s`-l asemuiesc cu cel al

unui obi[nuit al localului care ]i se a[az` la mas` s`-]i spun` ct de multe [tie el despre lume [i via]`. {i, de[i la nceput te deranja, pe m`sur` ce discu]ia avanseaz`, ncepe s`-]i plac` [i, n final, chiar i dai num`rul de telefon. De[i nu e genul de carte dup` care s` m` dau n vnt, servit` n doze mici, nainte de mas`, eventual dup` desert, are un efect nvior`tor. P`rerea mea! Ioan T. MORAR
* Mircea B`lan, Istoria be]iei la romni, Editura Eurostampa, Timi[oara, 2004.

cinem-a p\r\t
Acre de Manciuria
Vineri sear` am ratat anima]ia Incredibilii din Mall [i i-am dat cu flit lui Bertolucci de la Elvira Popescu (Zilele filmului italian) pentru a viziona un film, am considerat eu, ceva mai ancorat \n sinergia realit`]ilor contextuale de la noi: Manchurian Candidate. Este despre alegerile din SUA, noi s\ntem \n plin` campanie electoral`, \n plus este cu Denzel Washington, Meryl Streep [i Jon Voight, am zis eu [i am pus-o pe prietena mea s`-l aduc` [i pe [eful ei la film. Boon! Acum citi]i [i da]i-v` [i voi cu p`rerea: un echipaj de solda]i americani din Irak plecat pe teren \n recunoa[tere dispare trei zile, sanchi, cic` \ntr-o ambuscad`, timp \n care o organiza]ie ocult` sprijinit` de Guvern le g`ure[te c`p`]\nile la to]i, le planteaz` microcipuri \n cerebel, le spal` creierul [i apoi \i elibereaz`. A, nu, nu doare, pentru c` mai \nt\i vi se arat` cum li se face injec]ie cu anestezic \n cap. Sta]i, nu v` gr`bi]i s` ie[i]i din sal`, c` mai e! Peste c\]iva ani, unul dintre solda]i ajunge candidat la vicepre[edin]ie v-a]i prins, marionet` teleghidat` de `ia cu microcipurile. Miza o reprezint` contractele f`r` licita]ie, autostr`zile, proiectele de securizare a grani]elor, fregatele de lupt`, sute de milioarde de dolari pe care organiza]ia le-ar primi f`r` b`taie de cap, ci doar prin simpla lui g`urire [i apoi prin activarea microcipului. |n fine, mi se pare absolut normal ca, la sf\r[it, to]i `ia r`i s` moar`, iar `ia bunii s` ias` \nving`tori. Ce nu mi se pare normal este ca trei actori mari s` accepte s` joace \ntr-o asemenea stupizenie miz\nd pe faptul c` zecile de milioane de spectatori americani vor pune botul. Sau e normal? Daniel GOACE

Istoria be]iei \n vremi tulburele


Ce se-ntmpl`? Un domn din Timi[oara, Mircea B`lan, istoric de profesie, s-a documentat serios c]iva ani [i a scos de sub teascurile editurii Eurostampa o istorie interesant` ca punct de plecare*. Introducerea se nume[te inspirat Be]ia n timp [i spa]iu, pentru c`, nu-i a[a, omul se mbat` n timp [i se mpletice[te n spa]iu. Istoria omenirii, n linii generale, se confund` cu istoria be]iei zice autorul. Da, dar la asta se adaug` [i istoria durerilor de cap, istoria vomitatului [i istoria mahmurelii, pentru ca aceast` confundare s` fie ct de ct

show biz da cul]i

Academie de cumetrie
|n revista 22 de s`pt`m\na trecut` (nr. 767), Andrei Oi[teanu \i aduce un omagiu lui Zigu Ornea, cel mai important istoric literar de dup` r`zboi: Pe 14 noiembrie s-au \mplinit trei ani de la trecerea \n nefiin]` a marelui c`rturar. Deceniile de munc` \n s`lile friguroase [i umede ale Bibliotecii Academiei i-au [ubrezit s`n`tatea [i i-au gr`bit sf\r[itul. Este extrem de jenant faptul c` un c`rturar de talia lui Zigu Ornea care ca istoric literar a scris un raft de c`r]i esen]iale pentru cultura romn`, iar ca editor a publicat o bibliotec` \ntreag` nu fost ales membru al Academiei Romne, un statut pe care \l merita cu prisosin]`. Andrei Oi[teanu este mai mult dec\t politicos c\nd nume[te aceast` \nt\mplare o fapt` jenant`. Vinovat pentru aceast` porc`rie este Eugen Simion, care l-a preferat pe prozatorul F`nu[ Neagu, binecunoscut pentru sentimentele lui antisemite, \n locul lui Zigu Ornea. Dac` n-a[ [ti c` nesim]irea produce somn, m-a[ putea g\ndi c` pre[edintele Academiei nu doarme bine noaptea, da nu e cazul. Alex. Leo {erban poveste[te \n Dilema veche (19-25 nov.) cum s-a certat cu un amic cu care coresponda pe Internet. Motivul e banal: Vina mea? scrie Alex. Leo {erban Neaderen]a la g\ndirea de grup. Refuzul \nrol`rii \n mantra anti-Bush. Taxarea dogmei care spune c` nu exist` Adev`r (Art`) \n afara St\ngii. Habar n-am cum e mai bine, s` te cer]i cu prietenii de st\nga sau cu cei de dreapta? Fiindc`

[i eu am p`]it ceva asem`n`tor cu ceea ce a p`]it Alex. Leo {erban. Numai c` repro[ul venea din partea cealalt` a spectrului politic. Un prieten bun mi-a trimis pe e-mail, tocmai din America, o scrisoare din care extrag o singur` fraz`: Poate c` plagiarismul, pornografia [i linsul jidanilor \n cur ]i-or fi adus ceva notorietate. ({t. A.) Afl`m cu surprindere c` domnul Eugen Simion a fost medaliat de Academia de {tiin]e Morale [i Politice din Fran]a. Spun cu surprindere pentru c`, n primul rnd, m` a[teptam ca intervalul de timp dintre momentul n care Eugen Simion a dat [i cel n care a luat putea fi mai decent. Pre[edintele Academiei Romne a acordat, n aprilie 2004, diploma Honoris Causa profesorului Alain Plantey, membru al Academiei de {tiin]e Morale [i Politice. Era normal s` se acorde un titlu la schimb, la mica n]elegere, [i p`r]ii romne, dar m` a[teptam s` mai treac` o vreme, s` nu se prind` lumea c` e o vorba de o [u[`. Pentru c` Academia de {tiin]e Morale [i

Politice nu e, totu[i, Academia Francez`, o institu]ie sor` care nu ar pune botul la ciubucuri cu Eugen Simion. A{MP din Fran]a (care func]ioneaz` [i pentru c` la ei nu s-a dat legea care s`-]i interzic` s` folose[ti cnd vrei cuvntul Academie!) este un fel de club al refuza]ilor de Academia Francez`, cea care are doar 40 de nemuritori, indiferent de presiunile care s-ar face pentru m`rirea num`rului de locuri. Acolo se intr` numai dac` cineva dintre nemuritori trece ntr-o lume mai bun`. Singurul romn care a fost membru n Academia Francez` a fost Eugne Ionesco. S` nu uit`m, pe de alt` parte, c` [i la noi exista, pn` n 89, o Academie de {tiin]e Politice care purta [i numele de {tefan Gheorghiu. Un alt motiv de surprindere a fost faptul c` Eugen Simion, adeptul conceptului de scriitor apolitic, ia un titlu de la o institu]ie profund politizat`, nc` din titlu. Ct despre leg`tura aceluia[i cu {tiin]ele Morale, s` l`s`m discu]ia pe alt` dat`! (I. M.)

cartona[ul ro[u cu tricolor

academia CA}AVENCU

31

mazeta sporturilor

S` nu-]i PeSe De Na]ional`


vremea cu tot felul de scenarii, analize, comentarii. Ne \ncurc`m cu tot felul de detalii subtile, c\nd, de fapt, lucrurile s\nt mult mai simple: n-am c\[tigat cu Armenia pentru c` am avut o echip` format` din ni[te panarame cu ifose, dirijat` de un antrenor dep`[it [i patronat` de o Federa]ie care, ani [i ani de zile, a cocolo[it toate matrapazl\curile [i n-a mi[cat un dege]el pentru viitorul fotbalului romnesc. Ce s-o mai fredon`m at\ta Puiu, s`racu, [i-a dat demisia pentru c` a[a i-a cerut Partidul, ca s` nu se fac` [i mai r`u de acuarele \naintea alegerilor. Iar acum onoratul Ferefeu vine cu 4 propuneri pentru postul de antrenor [i ne cere nou`, suporterilor [i jurnali[tilor, s` ne, cic`, pronun]`m. Hai c`-i bun`! P`i, acu veni]i, nene?! Dac`, \n ultimele trei cincinale, Federa]ia ar fi ]inut cont cu adev`rat de p`rerea publicului [i a presei, z`u, n-ajungeam unde am ajuns: s` facem egal cu echipa aflat` pe locul 123 \n lume P`r\nd s` nu priceap` c`-i cam t\rzior, Mircea Sandu ne flutur` prin fa]` o list` cu patru nume, toate onorabile, oameni care au f`cut ceva \n fotbalul ultimilor dou`j de ani. Mai

|n America 94 am avut o Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004 garnitur` mult mai valoroas` de iconi]e: erau numai de la Ierusalim, Muntele Athos, Meteora, toate pictate, toate aurite. De-aia le-am [i spus Echipa de Aur. Mi le-a sp`lat nevast`-mea odat` cu trelingu [i a trebuit s` le \nlocuiesc cu d-`stea romne[ti. Doamne, iart`-m`, tot ortodoxe, da n-au confirmat! b\rfe din sport Parc` obl`duiau un meci de divizia C. Gigi B. are probleme cu casele! Se

pozi]ie de moftsaid

Ce-ar mai fi de spus? C` n-am fost \n stare s` batem la Erevan pentru c` armenii i-au avut de partea lor pe Tehnician [i Tactician, cele dou` nume de scen` ale p`c`liciului Iord`nescu? C` s-a v`zut c\t e de putred fotbalul romnesc tocmai \n patria lui Hamlet, Hamlet Mkrtcian, num`rul 9 al adversarilor? C` junii no[tri fotbali[ti, dup` cum dezv`luia Cornel Dinu, se pricep s` \nscrie goluri doar \n sticle: 74 de beri, 3 uischeane [i c\teva vinoase de dregere, \n doar 5 oameni? Z`u, ce pisici [i Puii mei s` mai zici? Treaba e prea groas`, prea serioas`, ca s` ne ]inem de mi[touri. Oameni hot`r\]i [i responsabili, ca Traian B`sescu, s-au pronun]at \n cestiune: Solicit demisia antrenorului pesedist. PSD a compromis p\n` [i fotbalul declara, grav, preziden]iabilul. Da hai s` nu politiz`m {i s` nu ne mai pierdem

Zarurile au fost aruncate: se pare c` Pi]i a prins dubla la Na]ional`


lipsea s`-i treac` pe Emmerich Jenei [i Mircea R`dulescu sau de ce nu? chiar pe regreta]ii Titi Tea[c` [i Pi[ti Covaci, ca s` avem, \n sf\r[it, de unde alege. Ca [i cum nu ne-am prinde c` alegerea este deja f`cut`. Ia s` vedem: ce \ncepe cu P, se termin` cu ` [i umbl` \n negru? Pi]urc`! a]i ghicit. Nici m`car n-ar fi cea mai proast` op]iune. Pi]i nu-i r`u ca antrenor. Da nu antrenorul e problema. Poa s` vin` [i Mourinho (\n caz c` nu-l ia Mutu la poceal`) [i tot nu se va schimba mare lucru \n sistem. Nu se va schimba at\ta vreme c\t (i)responsabilii de la FRF n-au nici m`car urma de bun-sim] de care a dat dovad` apevistul mistic Iord`nescu. Mircea Sandu demisia! Viorel MO}OC

[tie c` reprezentantul echipei Steaua \n lupta pentru fotoliul de lider de la Cotroceni a ridicat \n Prahova c\teva case (dou`) pentru tineri. Era vorba de un program al PNG care \[i dorea, probabil, s` se bat` um`r la um`r cu programele guvernamentale de \mbun`t`]ire a confortului locativ al cet`]enilor patriei noastre Romnia etc. La scurt timp dup` ce [i-a f`cut galerie cu aceste case, constructorul s-a pomenit cu soma]ia la u[`: Consiliul Jude]ean Prahova s-a trezit, brusc, c` cele dou` imobile ale lui Becali se afl` \n aria de protec]ie a unui monument istoric (monumentul lui Aurel Vlaicu) [i, pe deasupra, nu au autoriza]ie de construc]ie! Nu am apucat s` ne deplas`m la fa]a locului, spre a vedea cu ochii [i urechile noastre cum stau lucrurile. {tim, \n schimb, c`, recent, primarul din localitate s-a deplasat subit de la PNG c`tre PNL. S` lucreze o Cooperativ` [i aici? Numirea lui Pi]i la Na]ional` ar putea fi luat` [i ca o \nfr\ngere a fra]ilor Becali, care f`ceau [i desf`ceau ce voia mu[chiul lor pe mo[ia lui Mircea Sandu. Se pare c` au avut [i ei, totu[i, o preferin]` pentru func]ia de selec]ioner. Dintre cei patru favori]i (Pi]i, Lo]i, Luce [i Gic`), ei l-au preferat pe al cincilea, din m\nec`, Mihai Stoichi]` Lippi.

Eva Hen]igova

32

academia CA}AVENCU
Nr. 47, 23-29 noiembrie 2004

dubios democra]ia trecea

n sfr[it, s-a aflat cum s-ar traduce Micky {pag` n ungure[te: Verestoy Atilla!

contraeditorial

Avem o ]ar`.
Cum proced`m? Cornu fa]` cu reac]iunea
Iat` cum sun` un anun] de v\nz`ri imobiliare de pe site-ul comunei Cornu: V\nd teren l\ng` terenul lui Adrian N`stase. Zon` superb`, cu multe vile. Dac` a[ avea bani, l-a[ lua eu [i a[ pune acolo c\teva r\nduri de porumb \nalt, s` fac` umbr` \n lanul de fructe de mare al vecinilor.

Ultimul editorial cu actualul viitor fost pre[edinte al Romniei


Avertisment: Acest editorial este sincer [i nu con]ine glumi]e cu Paravion Iliescu Domnule pre[edinte, v` ur`sc. De ce, domnule Iliescu, de ce? De ce a trebuit s-o fac` [i p-asta la final? De ce a trebuit C s-o spun` Iliescu pe fa]`: Ce \ncalc? Care neutralitate? Drag`, eu nu s\nt Elve]ia, eu s\nt Pre[edintele Romniei!, b`g\ndu-[i astfel scurt picioarele \n ea de democra]ie. Picioarele lui p`tate de s\ngele tinerilor care-au ie[it cu piepturile goale \n fa]a tancurilor [i au strigat Ori \nvingem, ori murim!. {i au murit. Ca s` vin` ast`zi [mecherul `la de Adrian N`stase s` declare printr-o arogan]` de urgen]` cu E care ne-a obi[nuit: Eu nu s\nt Dumnezeu. Domnule N`stase, regret. S\nte]i pe invers: dumneavoastr` s\nte]i Elve]ia! Pentru c` dumneavoastr` a]i ie[it cu pieptul gol \n fa]a teancurilor pe care le-a]i adunat cu tupeu \n miile de c`su]e po[tale [i milioanele de dolari din b`ncile elve]iene. Iar Ion Iliescu este, de fapt, Dumnezeu. Cel mai ateu Dumnezeu posibil la care s-au \nchinat to]i ho]ii, to]i securi[tii [i to]i ]`ranii care l-au votat [i l-au l`udat ne\n]eleg\nd democra]ia. Pe care nici Dumneavoastr`, domnule Iliescu, n-a]i \n]eles-o niciodat` pentru c` con]inea prea multe UEuri de Bruxelles, pentru c` a]i ur\t-o at\]ia ani de zile c\t a]i fost un comunist de omenie [i nu v` putea]i acum schimba doar pentru c` v-a]i chinuit s` da]i o dat` m\na cu Regele, dup` care dou` zile v-a]i sp`lat cu spirt ca s` nu se ia. A]i dovedit timp de 14 ani un servilism de proast` calitate fa]` de democra]ie. Se citea pe fa]a dumneavoastr`: de fiecare dat` v-a fost sc\rb` de aceast` inven]ie a canibalilor americani, dar nu avea]i \ncotro, trebuia s-o promulga]i dac` voia]i s` se \nchid` ochii la Paris [i Bruxelles c\nd mai ciom`gea]i c\te un intelectual cu b\tele lui Miron Cozma, la care \nc` v` mai g\ndi]i dac` s`-l elibera]i sau nu, dup` cum singur a]i declarat. Domnule pre[edinte, mi-a]i m\ncat 10 ani din via]`. Mie [i milioanelor de tineri, c`rora ne e ru[ine s` spunem la grani]` c` s\ntem romni, chiar [i c\nd mergem la furat \n str`in`tate de foame. Pentru c` ne e foame. Pentru c` salariul mediu al unui profesor din Romnia e \nc` a zecea parte dintr-al unuia de boschetar din Slovenia. Pentru c` la noi Iacubovii [i Iacujapca partidului dumneavoastr` fur` sub protec]ia regimului Iliescu. |l [ti]i. ~la b`tr\nu, de \n]elegea greu capitalismul. O singur` dat` v-am iubit: pe 28 noiembrie 2004, ziua de c\nd n-o s` v` mai v`d niciodat`, sper. Pe Dvs., pe Iacubov, Opri[an, Micky {pag`, Adrian P`unescu [i to]i Teteii vo[tri cu tot! {i acum, \n final, la desp`r]ire, v` zic: sincer, eu dac` a[ fi [tiut ce-o s` face]i \n campania electoral`, nu v-a[ fi invitat la Balul Academiei Ca]avencu! {i v-a[ fi c`lcat [i pisica, dac` a]i fi avut m`car pe cineva care s` v` iubeasc` sincer, f`r` s` fure prin spatele dumneavoastr` de capitalist de omenie! La revedere, domnule Iliescu! De-abia a[tept s` nu v` votez!

Vorbe, nu acte
Cic` peste 400.000 de romni nu au acte de identitate. E vorba de o popula]ie minoritar` care, de[i nu are acte de identitate, intr` deseori \n posesia actelor de identitate ale celorlal]i.

Drago[ MU{AT

S`pt`m\na romnilor
N-avem un Pre[edinte. Cum proced`m?
|n sf\r[it, s-a terminat: Ion Iliescu a \mb`tr\nit. Dar nu at\t de mult: imagina]i-v` c` b`tr\nul va vrea s` fie \n continuare pre[edintele Senatului, pre[edintele PSD, pre[edintele Guvernului din umbr` PSD, pre[edintele Romniei Mari, Romniei mici, Romniei mijlocii, spa]iului [i timpului mioritic. Nu sc`p`m, oameni buni, v` spun: o s`-l vedem la {tiri, v` promit. Pe c\t punem pariu c`: va scuipa la Banca Mondial` p\n-o s-o ude pe cravata ei de 2.000 de dolari f`cut` din sudoarea miilor de copii din Vietnam care fabric` adida[ii Nike, va spune c` canibalii militari americani trebuie s` se retrag` din Irak, Pakistan [i Statele Unite, c` PNL-ul fur` mult mai prost dec\t o f`cea PSD-ul, c` B`sescu a fost marinar, c` Bodo e solistul de la Proconsul, c` \nghe]ata a fost inventat` de fata lui B`sescu \ntr-un sediu secret al PD-ului acum 2.000 de ani, c` T`riceanu are un Citron fals cu care vine la serviciu, c` Nina Iliescu nu exist`, c` Miron Cozma este o floare, c` Albulescu e Negru de la Ciao, Darwin. 3 milioane de dolari se bat pe 22 de milioane de romni. Iat` [i cele 6 numere c\[tig`toare la loteria de stat din data de 6 din 49 noiembrie 2004: 38% (PSD), 41% (ar vrea Adrian N`stase), PSD 90% la sate, 0% (\n Bucure[ti), turul 2 PSD-ul o s` spun` c` Alian]a a furat alegerile. |ntre timp, o s` se lanseze leul greu \n 2005. |n 2006, un leu greu egal 1.000 de lei u[ori, iar un dolar 31.000 de lei grei. Afl\nd de iminenta desp`r]ire de putere a unui dictator dintr-un stat ciudat din Europa de Est, pre[edintele american George W. Bush l-a felicitat pe pre[edintele Romniei, Ion Ceau[escu. Bine\n]eles, Iliescu a declarat la C\mpina c` vede diversioni[ti \n pres`. Problema lui Iliescu e c` nu vede ho]ii din PSD. Agathon a cerut

Nu uita c` ]ara te vrea-n post


Din ra]iuni economice, bolnavii Spitalului Jude]ean Foc[ani s\nt obliga]i s` ]in` post trei zile pe s`pt`m\n`. Ba adeseori, tot din ra]iuni economice, se m`n\nc` [i coliv`.

Bun` ziua, stimat` doamn`. Num`rul format este cel corect. Felicit`ri!... S\nte]i fericita c\[tig`toare a unui minunat set de tig`i-minune. Pentru a intra \n posesia premiului nu trebuie dec\t s` vota]i cu PSD-ul [i cu Adrian N`stase. Poftim, ce spune]i? C` dumneavoastr` vota]i cu PNL-PD [i B`sescu? Atunci, felicit`ri! Tocmai a]i pierdut un set de tig`i-minune! La revedere!... Dncule, Aline, Nica, incapabililor... ce-o s` ne facem, b`, cu at\tea milioane de tig`i-minune pe stoc?

Furi, nu furi, vremea investi]iei trece


Cea mai mare investi]ie romneasc` (opt sute de milioane de dolari) din str`in`tate (combinatul de la Krivoi Rog, Ucraina) a fost furat` fr`]e[te, cu macaraua sau cu saco[a, at\t de romni, c\t [i de ucraineni. Au mai r`mas totu[i c\teva fiare de furat, [i `sta-i un semn c` investi]ia n-o s` dispar` de tot at\ta timp c\t c`ru]ele noastre nu bat p\n` acolo.

DJ Neloo, vedeta posturilor \n band` Est, mix\nd cel mai \ndr`git hit al lui: Gavariti Radio Stan]\ia Maskva
organiza]iilor locale ale PSD s` nu ia \n serios manifestul Coali]iei pentru un Parlament Curat. PSD a pus [i el bazele altor c\torva organiza]ii concurente CPC: Coali]ia pentru Un Parlament Cump`rat, Coali]ia pentru un Parlament Furat, Acoli]ii pentru un Apartament Curat sau chiar o Vil` \n Prim`verii, Mili]ia pentru un {pagament Curat, Coali]ia pentru un V`r [i un Cumnat. Cercet`torii spanioli asta pentru a-i deosebi de celebrii cercet`tori americani care au descoperit absolut totul au g`sit veriga lips` dintre om [i maimu]`. Sau dintre om [i maimu]oii de la Ciao, Darwin? Nu se [tie exact. Asta e culmea! {i noi care credeam c` veriga lips` dintre om [i primate este de fapt maimu]ica Danei R`zboiu de la TVR, so]ia ministrului S`n`t`]ii! {i ca s` \ncheiem vesel: Romnia a luat b`taie de la Armenia, cu 1 la 1. Chiar dac` Romnia a jucat cu accidenta]ii rezervelor, Armenia a reu[it s` joace mai slab dec\t Romnia [i \n consecin]` a egalat. Generalul Iord`nescu a reu[it \n sf\r[it s`-[i dea demisia, de[i, oric\t a \ncercat (0 la 1 cu Cehia, 2 la 2 cu Danemarca, 7 la 0 cu Feroe), nu \i ie[ea deloc schema asta de joc: ba DEMISE, ba DMISIE, ba EMISIE. La revedere, ne vedem \n 2005, la Campionatul Mondial de Fotbal al Bufetelor Senatelor }`rilor Corupte din Europa Central` [i de Est! Cronic` a lu {tefan a Petrei

Mai bine slogan dec\t arivist


Dup` p`rerea multor speciali[ti, Adrian N`stase [i-a cam gre[it sloganul acela \n care spune: Am crescut cu 25% economia na]ional`. Un slogan mult mai aproape de adev`r ar fi fost: Am crescut cu 25% din economia na]ional`.

O vedenie de Ovidenie
Fra]i cre[tini, duminic` a fost, conform calendarului, ziua de Ovidenie, \n care se spune c` animalele pot vorbi. |n acest an, datina a fost oarecum afectat` de o decizie parc` de la BEC potrivit c`reia \n week-end nu se bag` emisiuni electorale.

Ve[ti bune

Programul Laptele [i carnea


ne cerem scuze, dar vestea bun` s-a terminat aici. De-acum \ncolo pare a fi o veste proast`: pe lista ]`rilor monitorizate pentru rata \nalt` a pirateriei software. Poftim, ce \ntreba]i dumneavoastr` acolo \n spate? Dac` am licen]` pe Microsoft Potrivit secretarului eco- Word-ul `sta la care am scris Ave]i salut`ri de la mone- nomic al Ambasadei SUA la Bu- textul? dele euro [i dolar despre care v` cure[ti, Romnia se afl` printre Str`buna Vestire scriam acum dou` s`pt`m\ni c` primele pe lista ]`rilor ``` Din 2005, pe l\ng` lapte [i corn, elevii vor primi la [coal` [i vitamine din partea Guvernului. Copiii deja s\nt foarte bucuro[i de aceast` decizie [i chiar se \ntreab` dac` la vitamine or s` primeasc` [i ap` sau vor fi obliga]i s` ia pastilele tot cu lapte. s\nt \n sc`dere liber`. Da, ele se afl` tot pe derdelu[ fa]` de leul romnesc. Problema e c`, \n semn de apreciere fa]` de gestul suratelor lui, leul nostru n-a g`sit alt` solu]ie dec\t s`-[i taie coada.

Cronicarul Grigore dup` Ureche