Sunteți pe pagina 1din 342

ALEXANDR"E

DUMAS

,'II

Traducere de ....

CRISAN CONSTANTINESCU

Bueuresti,

199:!

COPERTA:
oil

CONSILIER

EDIT.ORIAIA:.. ANCA VASILESCU

ISBN 973-95918-0-~

INTR

ODUC

ERE

uUMAS, adicl Alexand e DAVY DE LA ~AILLETERIEX, ester fiul generalului DUMAS, care a devenit ilustru in decursul razboaielor din vremea Imperiului. Ma,ma lui era 0 femeie de culoare. Ale andre a vlizut lUI in zilei la VILLERG IF RETS, la 24 iulie 1802, Nu avea decat patru ani cind ~i-a pierdut tatdl. Oare ce le-a lasat el vaduvei sale, unieului sau fiu ~i eelor dou~ fiice ale sale? Nilnie in afara de un nume onorab I.. Ca om de arme. generalul ~pMAS i~i facuse pc deplin datoria. Mort inainte se cele "O-suta-de-zile", n-a avut prilejul de a-~i pune 181 incercare devotamentul sau bonapartist. "" IN M bjMORILE sale, lUexanJre DUMAS a p vestit el .iDs~i ei din fti ani ai sal. In acCasti lucrare plina de Impetuozltate si d umor de bllD& cantate,· el are tendinta de a. dramatize even tele, bisi -povestirea lui eontine permanent 0 mare parte de adevar. Doamna DUMAS II iubea eu gi gtisie pc unieul ei fiu i1is~ nu se .poate spune ca a fost 0 educatoare tnnaseuta. Alexandre crescu oarecum singur, A luat Iectii de latina, a descop.erit/prirraelwnm la un eelesiast indulgent, iDsa acesta din urma n-a izbutit sa-I inve~ cue din ai patru operatiuni de ax tmetica. Sa aduni, sa in esti. cava sa z cL asta 1 Ajunsaarstade optsprezece ani, tin Alexandre poseda lID bagai mtelectuafdintre celemai reduse i in aehimb ajutat de natura, ii tnsn~ise 0 eonstitutte fitica" demna de invidiat, tncaIeca pc caii cei mai nara.va~i, strabatea distante uriase pentru s, merge .1~ bal, scotea ss,Jlia ca un spadasin, batea mingea ca nn un june marehts ~i,tragea cu 'pistolul ea un bandit calabrez, CAt despre v a,nat oare , II eclipsa pe NEMROD 1 in persoana, · inca de loarte tanwu, Alexandre intra ca scr ptolog Ia llD notar , dar nn ramane multa vreme acolo. Viitorul ~i fecundul autor nu prea
A exandre
J
I

Om violent, vdndlcr n e za X, 8-13) (N. T.).


1

-NEMROD:

Destit

tnaintea Domnului

Dumnezeu.

Be

tea ibM, treuwa_ ae sinn ' . lau zina d marine. ,Db300ia il? plinisem douazrei de ani. sen daww. ein marna inUrdV Intr-o tilt ineata m -ean em mea, se apropie. de pat. dorA¢aa plwsnnJ si iIi apnse: .~ "' ...._ DttWw meu, aId vandut. to eeea w aveam noi. ea sir-mi plitesc datoriile, . - Si CB va sa rica' asta IOa.IDa! - Ei bine, dLrftlW1Ul meu oopil. datoriile ncaste odata p,lArtite. ne J ai ra. am doua aute chcizooi si trei d franci.
l"iaroa sur trist. - Cu totul, reluai. - Cu totul. - Ei bine, [Cama; am sa iaun cLseauriL eei eineizecl si trei de franei gi a.T j cl pire la Paris, - Si w vei fauce acolo, mznanw me ba,i~t? - Ma voi duee La prietenii tauWWLmea, duOOle de Bella care este minfstru de rirboi. Ybantiam, Jourdan etc ... " · EI .i4i parisi intr-adevk orasul natal eu cei einc-izeei ~i trei -de franei, nu inainte de a-~i fi ~tigat looul juea,nd pretul acestuia eu antreprenorul diligentelor, . . Sqsit w capitrut4 se duae aBl-i wadipe f08W pietem dU Mn. Imperiul ere departe, iar Re tauratia puea bine stu citpi. Sam fo t prir it uecdut de genaralii VTRDillR qi IFOY. A,l DOMAS L adnsese ace tum Wn llfll13, o acrieoare de reeo dare sonsa de catn Y'n elector influent. Generalul FOY procOai la inven. ounostintelor tilnanliui. S-a terminat repedc. Drept, once bar 2ai, ,iUexLudre DUMAS nn avm decat. nn seri frumos, "Mw liisi eapul .• rn caGAn piept. sene m It IlIa tMziu iUexLndre DULAS; un sen ftll nos iaUi tot c avem' Serisul acesta ii prooura totusi-o slujba de expeditionar ell 0 Imm de o mie doua sute de hanoi in birorurile ducelui doWns. Aatiel·llicepu, in casa lui LOUIS-PH d LIPPE, eariera celui care va deveni protejstu si ehiu prieten a eoniilor scestui princip\na> rul expeditidnar profita de siguranta pe care i-a asigura situa~i~ 1ui pentru a-~i implini educatia. ' Nu tneepu si' dea roade in domeniul serisului decst in 1825. bcepu eu versuri si continua. eu nnvele si v devilnri. Ac din 4Qtvna au fost scrise in colaborare, Sa citLm V anftoarea Ai D stea, .'. uri de ROUSSEAU si ADOLPEi( frenum si Nunta sr j nmortarea, impreuna cu. LASSAG NE; ~i G USTA ''''E.
~

ce priveste a.cteie aatentice, preg.tinu. ilidoiaula sa izbuteaaca in domeninl actelor irnatUnare. Cn W de


CUEW

ill

ceea

Iari
M'AB1l-

~ Ca rent"

seeste ga opuri de ineercare, Alexillllre DUMA i~i Inctrc4 pAerUe in '. .e Scrim 0 niesa Intitulata GmctUi alLei ,1£nUma U . M Fiesqne, tradusli dupL SCHlL ER, dauresui ·e ei lUi' -U AWCELOT a irupiedi at sa fi [ueata. ? 0 dati en sosirea actorilor enalezi 1 PARIS in cepe rir Hccsvtui ·1ui- D UMA Sbe .d melliul vietii teatra e. Aeest lncru s-a ·'petzecut fa 5· septem brio ~S2 la Odion, c~Dd aC~Rt~ ac~orinljlA primul zpootawl. ill cea dintaL sura, n-au 'iueat mrmc din S ARdPEARY dar pe riat de 11 ill acee ¢ luna juC&Iii BET. oUtASei? xn saIL, en multi uti the i artisti, caDELA JX, HUGO; GtI111rddeNERVLL JANIN, VIGNYiHector EE OZ. Hamlet aria KEMBLE 001 mai marera edian al ANGLillo La KEAN ;ar Ofelia ern HARRillTT SMITHSON. Speetacolul a. mst ua triumf. intrmga sa11 in care elocotea tineretul romania 6 delir. DOMAS, VIGNY_ DELACROJX_ Gerald de NERVMuuiP tau ei tnsisl ill acelasi tUop cu "SU cesul lui SHAKESPEARE GO sim ~~ tnvartejlndu-se in· capul sau nivalnic aburii ~i fulgerele din P EFLTA LUI CRO Lui DUMAS insusi dra naturgia engleza ii revelS 0 111 noua, Vantul batea pentru opozljia romantiea .. DUMAS urmi acest tndemn qi korea s!i-i imprime 0 direetie. .. D ama lui HENRID cl ill-lau a fost pl ctul de pI en toate ea DUMAS avea de-acum ill cartoanele de la COmb ranQai8e. CHRISTINE, serisa dnpl\. gustul elasic. HENRIC al ill-lea a fast jucat la Theatre-Francais bl1828. Triumful a fast de(inere ul mITSe p:Da aeolo iaeat s!i-l trateze eu dispret pe RACIN ~1ai • . r-o hoJJ1 illfcrIUlli, u huidui pe aeademicieni. Aceste a 6 unte ,mtr-o oareesre nUlsura puerile, iRrrprumutate de la DUMA in. per~ana" rnga¢:vesc ineeputurile romantismului. Oricum ar fi, £ w-e DL%LS .intra be carier Iiternra prin marile norti ale sucului si nu prea e de lnteles pentru .care motiv el ne vorbeste despre J,lupta indarjita pe care a dat-o nentru a-~i indupleca destinul". _ D if 'nctrivi, de laei (Lntai paft _ totul ii suraae lui L DUMaS. ElIaee parte dilltre scriitorii zilei, ca Marie de VR Ai lnlrl EillLLON, autori de capodoper4 GHEENA pentru nna '" ISTORIA TINEl MARL. pentru eel 3Ja.!t, care v r fi mai Jndrents,titi decQt DUMAS sa vorbeasea despre dificultatea de a se impune Natural e wept Sa aoaucli naptul ca eiortnruu,a sl reaistenta lui DUMAS au contribuit miilt la primele succese ale sale. Michat de viata lui de biroerat, a trebuit sa-~i sarifiee noptile pentrn a-~i aerie cele dintai opere. .:.1~ . ..... . -. Drama lui dYNR·Ie al III-lea ii aduse auto alu sau W\ ~. oJ '. J ficia de trei zeei de mii de franci. Iata-ne depart e de eei cinci zecl·_ ;.
A: t
r ...

Dura

trei de franci eu care DUMAS a pornit la asaltul PAR,ISULUI ... Principalul merit al lui HENRIC al III-lea constl mai culin nann pe care i-a produs, 1wa erista alte viese care-valor mai malt decat acea til opera de debut. Cu toate aeeste , se a;ci 0 oarecare euloare I cala de care D MAS pi r manticii auzat dupa aeeea, dar care ayea atraetia noutatii ~i 0 reteza cu eternii weci si eu eternii romani, de crure I teratura ciasica abuza in vrem a' sa de glorie. Sub ectal lui 3 a:EC 311 II -lea este rnA caraeterele n11sunt decat achitase, actiunea e lenti, in~a exista situat: d amatiee. Oamenii circ AtUpecti isi QA,Qnri· scama culm autor va beneficia de nn viitor. La 30 martie 1830, Teatrul Odeon prezinta 0 nona piesa de UM S. S bUul de STOCKHOLM, FONTAIDUDL 81 ROMAN, Alesandre DUMA$eforea publicilllii CHRISTlhl, are, trebu lnd 4 fie cea mai vLrstnicil dintre op rele sale mama n-a fost ·deeat a dona, dar inzestrata dupa gustul zilei. TAnarul autor sconta pe mca. un succes, meritat din malte puncte de vedere, Subiectul acestei piese este eminamente dramatic, 'dar, fapt curios ~i care nu se expliea decat ;prin veehimea operei, ac~iunea este lenta. Sa preciz8m ca piesa aeeasta e scrisa in versuri, ANTONY, care a fost montata la Theatre de la Porte Saint Martin, in 1831, poate fi eonsiderata- ca opera in care Alexandre DUMAS a, pus celmai mult din el Insusi, tnsa, aici critica este impaI1ita: autorul beneficiaza oare de febri sau de 0 adevarata caldura f de senzualitate sau de pasiune ~ de impetuositate sau de enert

Deoareee n mele lui ;£exandre DUMAS est orieand 0 garantie de interes si de calitate,.ests interesant Sa dezvalulm opinnuia dintre con temp 0 ani sai, lJn detraeto harazit, e , uitirii celei mai depline : critical de LOMENIE. "Imoralitatea lui ANTONY, a seris aceat indepartat literator, rezida., mai eu seama in situatl! deeat in idei ~i in limbaj ; este mai mult fals decat imoral, Ceea ce se spunea odinioara de 0 -adresa ofici~a a lui l\IIRABEAU catre rege, ca avea prea multe amenintari pen ru atata dragosw si prult4 dragoste pentru atatea aLBmntM, poa e 10&00 b ne sa bicat lui ANTONY ~i se poate spune ca exista aeolo prea mult vitiu pentrn atata virtute". · Daca ANTONY, ea opera, nu este 0 eapodopera, ca gandire, aceas a scriere ciudata oglindeste 0 yo scare de opinie : este atae Impotrtva ullituitornstituw sociale intr-oreme in eareate ~atacuri emu la moda. in 1'831, interjectia nu era mai putin la modi : ae&sta se aria de 4C1Jm ill carscterul t maltuos al lui k ndre (yuMAS si trecu tara frau in stilul san. Dar sa nu uitam de-uga
8

gie Y-

fa;ptul
Un

de 0 mie de ori mai putin dotati decat el abusara de MAAstil forma IU&tc)atlcalat ccea OB nu rriet1tJia dea de gtLcnntL
hb

ca autori

lueru.

'

tind in teatru .. DUMAS perse ori.u 183-3, prezentl ANGELE; in 1831, RICHARD D'ARLINGTON,; in 1832, TERESilPoi, LE MARl ET li YEU E sit L sfhsit. LAUE DE NESLE Aceas a ultima piesa a fost un triumf. Iar tri ·e uduc mutt A adar; nu e de mirare ca lID 7,nElCdl"311 lui DU lill oarecare GAILLARDET, a revendicat paternitatea Iuerarii. Daca piesa, ar fit fost Iluierata, nu s-ar fi ausit nieiodata vorbindu-se de acest GAILLARDET~ cum este de 131 sine inteles. In toata aceasta serie de piese, putem descoperi 0 punere in scena rapida ~i plina co sntren situ aliii adeseori dramatiee, tilltLd de viata, d L %1 iji repliei de buna crJitate Nu mat not afia. in scb rub, nic OID)a, din acele lungim care au caracterisat primele piese ale lui A S. Desigur, DUMAS nu este un ganditor, e un imaginative Se poate spune chiar ca exista 131 dansul 0 pierdere in adaneime a spatiului pe care il oeupa in intindere. De aeum inainte piesele1)1neaZa una d pa alta. Sa citam 1 T catevainca dintre ele : in; 1834, CATHERillE HO'A ARD ; in 836. KEill DON JUAN DE MAR NA; in 1837, CALIGU M'ADEMOISELLE DE ~ELDE-ISLE, in 1843, LES DEMOISELLES DE SAillT-CYR Din tot aeest min mehi de piese cea hllDiaiw este f.lra. indoia.Ia MADEMOISELLE DE BELLE-ISLE ~i cea mai meritorie este CALIGULA, pentru ca e scri~ in versuri, Catre aceasta epoca incepe 0 noua faza a vietii ~i a geniului lui Alexandre DUMAS: apare pOi ~ , ILPRESII DE cAL ATORIE deschid calea. Maiarzi cu alte cuvintt in 1805, apa ura eEl THEI MUSCL F~TARI care au avut un sueces prodigios, egalat ehiar intrueitva de MONTE-CRISTO. LA DAME DE MONSOREAU ,a aparut in 1846. , Operele lui Alexandre DUMA 3 au fost traduse de foa: multa vreme. Acest lucru n-a facut decAt sa mareasea averea ·autorului. en toate acestea, a murit ·sarac. Alexandru DUMAS semana cu acei mari eapitani care ~tiu sa cucer easca, dar nu stiu sa pastreze. De pilda castelul lui Mon e-Oristo edificat 131 SAillT-GERM EN-LA YE en ultimele iji atAt de iudreptatitele sale venituri ~i care a. eostat, se pare, 450.000 de franei, a, fost revandut in 1854 cu 31.000 de hanci. Erau adr irate cu toat aeestea pavilionul, cele optspreiteM cmnere de 10 uit, eele zece carnere arabe, custile penlinjj de v 8.nitoare , ereseatoria de fazani, in sf~~it gradina ... ~ "Toate aeestea mari ca ~i mana Iu i", ~- spus un croniear spiritual.
'III

9.

Insistam T ai putin asupra operelo istorice ale lui A DUMAS; aici departe de a fi 0 garantie. improvizat a devne 0 primejille.om ci a numai pentru memorie GAmE ET F CR, JEHANNE LA peCEL F, LOUIS XIV NT SON 8IECIJ ~i LES MEDICIS. " flexa.n±e DUMAS uaciar fi sa iudecim dupa MEM sale, s-a g8.ndit adeseori cit este un am politic. 'I'otusi nu se afia in aCEWt capitol a carierei sale dect luarea pulberariei de la.OISSONS, in iulie 1830, publicarea ziarului La Liberte dupa 1848 si acea culegere int~tulati Le Mois, eeea ce nu-l conduse la rezultatul seontat : deputatia, Cu toate aeestea, in deeursul celebrei afaceri [tidieiare Beauvallon, Alexandre DUMAo did .dovada cli avea talent de orate . Pacem a uz e aici la dezhaterileinain eai eu jui din ROUEN .. .patria lui Corneille", CIIyn spunea DUMp-ea ee-l impiedica sa se califiee drept "autor dramatic". Presediutele, Ten±e de TOURVILLE, il con sol a pentru acest exees ~de modestie atragA,ndu-i ·~ten~ia lui DUMAS "ea existau grade pentru orice", A exandre D UruAS este de a emenea fa datorul Teatrului Istorie, deatinat mai cu sean a pentrn rep ezentare a operelor sale, 'dar aceasta intr prindere n a reusit Duna, Iovitura din 2 d brie, DOMAS se exileaza timp de ca eVA inti la BROYELLEtors la PARIS, iansE1za ziaruI ,Muschetdrni,,! E umplea aproap singw eoloanele ziarului, • Dramaturgvp vestiter, siarist, polemist di ector de 'I'eatru .. viata lui DUMAS a fost cat se poate de piiJC2, in once imp fLre, a stint inwtdeL 1ua.s2r-si paustreze amrenui verva si buna & itie. Aceasta este natura fericita a aeestui scriitor, care s-a situat in rangnl eel mai inalt ~i care a ereat, ea intr-o joaca, opere de o dimensiune eolosala, citite ell aviditate, ieri ea ~i a~a,z~, de toate elesele soeieta~ii. ·
7

itO

o STABETA DIN SECOLUL


~

.u XVIII-LJ:A
,
,

La 8- Yebruwi 1719, 0 trasrn avand ca Insemne hem trei fiori de erin .ale Frantei, cu blazonul de Orleans in frunte, intra, preceda a de- doi insotitori cruMe Gi d un paj, sub areada r As a mBnastirii Ohelles in clipa in care batea ora zece. Aiun And sub peristil t lsura se opri ; pajul deseal de-acum, .portiera fu asadar desehisa Y4r.ahlttlrzie e, iar eei doi caI\tori care se afl8Ju mHiuntru cobo~. eel care se araia, eel diiltai era un barbat de patru zeei ,i cinci sau patru zeei si sa e de ani, de statura EoiclV, destul de duro rosu 131 Yata, Yoarte degajat in miseari si avand in gesturi un ,oar au' de snperioritate ~1 de autoritate, Cela alt, care color meet siuna ate una treptele sca ·era de asemenea marunt, dar dab si w varsta,; bgura lui, Y&r& a fi mtradevM slabA,ierm, ill eiuda in eligtltei care scinteia in ochii sal ,i a expresiei de malitiozitate pe care 0 eviden~ia coltul buzelor sale, eeva dezagrea,~il ; pirea foarte sensibil la frig, care intf-adevar ciupea destul de tare, s isi urma insotitorul tremurand de-a binelea sub wan"tia lui larga. Cel dintai dintre acesti doi barba~i se avanta repPie catre scari si urclL tr p ele ca 0 persoana care C1JDoaSTeoeurile, intu l 0 vasta GntlearnecrtLsalutand pe mai rnulte dJugNi~e care se illralA pana la piIJnint si .alerga mai eurand .deeat se illdNpti spre un won a prim re situat la mezailln ~i ill care, trebuie 8-0 sprnen s rernarea nici 0 urnut din acea austeritate care este -de obicei prima oonttitie a in eriorului unei m eel de 311 doilea, care urease seam incetisor, trecu prin aeeleasi incaperi, saluta pe aeeleasi crungiri~e, care se inclinara aproape lar fe de mnlt precum 0 YaLuseru ill Yata Insotitorului sau, pe cana 1& DE10a n aiunse 11 sa on inoa de a tiel Y8rli a se grAbi. - Ia" aeum, spnse cel dintai dintre eei doi barbap, a~teapta-ma aiel ei inoalzeete- te ; rna due 131 dansa si ill zece IV nute voi termina
11

...

avea bevoie de probe, te em. --...Zecc minute, roo ~emore,JJspllnsear fatui in mantie; vor trece mai mult de dou cea.suri inainte ea A1te~ Voastra sa fi abordat msear subieetul vtsite de. On 1 doamna stareta dhells 88Te lIn gIla e elerie ; ignorati oare awst lucru, din mU! Mi, spunand aoeste euvinte, se m llise pur si simplu in fotoliu pe care il trasese aproape de foe ~i i~i lungi pieioarele slabe pe nawinetah W - Ei ! Doamne, nu, relua eu nerabdare eel care era califieat cu titIuI de alteta, iar daca voi fi irr'stare sa nit, te vei insarcina sa mi-o amintesti, slava Domnului l' destuI de adeseori. Diavol impielitat , tia ! de ee m-ai facut sa vin aici asta,zi pe vantul asta ~i pe zapada - Pentru ea n-ati voir sa v,eni~i aici ieri, monseniore. - Ieri, a lost imposibil, aveam intalnire exact 131 ora cinci eu milord Starer. --...intr 0 casuL} dee strada Hom EnfanL. 1llord n mai 10euieste ~adar .131 hotelul ambasadei Angliei, Domnule ab te, lui se 'are ea v-am interzis de a m urmari, -.Momeniore, datoria mea este sa nn va,. dan ascultare. - Mi rog, nu-mi da~i aseultare, dar las3p-ma sa mint dupa CU~IKI i uj place, lat$, a avea impertinenta, spre a-mi doved ca, politia dnmnea oastra e bine pusa-la punct', sa rna facet! a area mpm1 'pi va, dan seama ca Joint. - Monscnicvul poate sa fie Iinistit, de 00111 tnainte voi. crede Mt ce-mi va spune. --...- Flia $ngaj(z A fwa Nu reI en dnmneavoaetra, domnule abate, pentrn cJl aici intr-adevar, It j se pare ca, at comis o are. • - 1I0nsetiore, ~tiu ce am spus ~i nu numai ca repet ceea be am spns, dar abtn) awst lucru inc 0 data. - Bine, d8£ priveste, nici an zogoro t, niei 0 iUTajIU"0 pace de, wAnasti-e; raportrUeaie sunt jntocmlte pros , ampll, se pare CI suatem in inta ziere, CUagen no~tI1.. - len, monseniore, se af1aici unde sunteti orches compnd run einci zeci de muzicanti ; aeolo, unde ingenuncheaza cutata. Brnerenie aceasta soril tanara rolosita. la trebwile gospodarestista un bnfet, ooea ce se ilia pe acest bufet, DU va 3p m, u'r o ,tiu, jac m acea gaIerie, aeolo, 131 s , unde se pnpti,tesre 0 cidcsti .un Inte si cu brnnza eu sroantana pentrn sIintele fUce 3IJle D nlui, M dank,e bea si s fitcea ...
jo.
II

M~'

&.

12

,__. bins! ce se ft\·eea, ~ Ei ,__. e legea mea monseniore, se facea dragoste intre doua "Bute P • -de per8oane. ,__. Drace ! draee ! esti sigur pe deplin de eeea ce imi spui aici' ,__. eva mai sigur decat daea a" fi vazut toate aeestea eu proC prii wei oehi, iata pentru· Ce faceti bine ca. ati venit astazi ~i 'nentru -oe a~i facut ~i mai bine daca a'P fi venit ieri. Acest gen de via~' nu este convenabil intr-adevar pentru 0 sta.re~a, monseniore. - Nu,nuasa f e bu p ntru un abat p ntru 11U anumit abate. - Sunt un om politic, monseniore, " - Ei bine ! fiica mea este 0 stare~a politica, aste-i tot! · On 1 n-ar frebui sa. spuneti asta. roo seniore; sa Ia.sam lucrurile asa eurn sunt dacs va. convine; nu sunt irit bil eLi se face morala, in ceea ce rna priveste, 0 ~ti~i mai bine decat orisicine. An De mi se va ticlui un cantec 1 satiric, fie insa am fostzat ieri ~i voi fi satirizat poimaine ; ce inseamna un cantecel "in plus I F,.umoaaii starelii de unde t'ii' 'va sta in balanta foarte bine cu Dom-

,i

fMIle abate incotro mergi'

- Hal, hai e-n regula; a~teapta~ma aiei, rna duc s-o -cert: ....._. Credeti-ma, monseniore. dac: vreti sa Iaoeti cum e m bine, eertati-o aiei. eertati-o de fata cu x ne, voi fi rna signr de indatorirue me e : daca va Iipsese ratloname tele sau memona,-Y'u semn q voi sari in ajutonli dumneavoastra, fi Iinistit. · Da, ai irep ate grai personajul care se m Ulrcinq,se de a-fiDeLIlla rolul de cavaler mull val ~ in care, nadAjduim, citi )-a reennoscut pe regentID Philippe d'Orlean», Da, trebuie ca ' ailll .. ·in~teze~.~ macar intr-o oareca.re masuri ~ trebuie ea &tareta ditl Ohelles, de azi inainte, sa. nu mai primeasoa decat de doua ori pe stpti llaUl; fa nu mai suporte aceasta gloata "i aceste dani ca viata de ma.nastire sa. fie restabilita, pen ru ca sa. nu mai intre eel dtntsu venit in aceasta hlalliUJtre cain hAias intr-o padure, DomniBcam d'UrlNS a trecut de la risipa la ideile religioase ; aiait Palatul Bcgnl penn Ohellea, iar aceasta peste YO nta mea, C&le alII Xicut tot ce xi a stat L pUMLta cau s-ompiullc. Ei bine i croci zile pe sLpkr .ana s-c taca. p st areta, L vor mai mm8vne inca. tloui zile ca s-o fac8, pe mares doamna ; mi se pare ca .. prea destul. e .. ,-.-. Foarte bine, monseniore, foarte bine; lneepeti sa privi~i 1& · e sub adevarata lor L -"Dare nu asta doreati, spune t - Lste eeea <B trebuie : zrL ae pare ca 0 sta eta care dispnne de wi zecie vaieti, cincisprezoce Iachei, zece bucatari, opt supra
~

13

e8Ilarc 0 hruta, cafe se preoeupa de a me, care cl run trombon, UiJC SllDa run OOIL. care sia e3nge, eare-si adminieaz3, purgatLv , care-si ooniecponeazA· peruci, care rasueeste pic e aCt Iohlii, ere trgreDemi de pistol si ioeuri 00 aI tificii ; rni se nare, monseniore; ci 0 staret·a 0801 tenea aeesteia probabil na nt se pile. tiseste prea muls fiind w .......... dar! spu e duwl rAtre 0 wugSrilJi batrana car - Ei, batu. salonul en 0 legaturi3 de chei in mana. iuca mea n-a JUUDtati m. am sosit' A, dori sa ,tiu darA trebuie sa rna due la dansa ori ,8-0 astept aiei, - Doamna vine, monseniore, rasp11Dse rwpeetuos so in elinA.ndu.-se. • ........... Jerieire, murmurs regentul, Wi.nlia,ince e sa i se para ci. Din demna SWCta se eomporta fata de dansul un pie prea UM e Ii ea fiici ~i casupusa . ........... nine, mo seniore, al iulia-va de renum tapil Ei a lui lisus aJ mzindu-i pc neg' 8tcri de templu ; 0 ,titi. au st U~U ar trebui 8-0 snt, pentrU ci V-aIT!inVat3r~OftpreUDa en m aJte Iuernri pe vremea elina eram preeeptorul dumneavoastra ; a filu-i an pio va rog pe muzieicnji Mna. lauoon istia" actor i astia ~ia;tCv m urn asti ; n rmai trei de fiecare profesiune, :r8rnplIDd pentruasta, vor altStlli 0 destul de trumoasa escorta, pentru a ~ aMID ne a Is. intoarcere.. . ........... De tomk, m simt in veIVi pentru a tine prediei. Nu-ti ~ Atunei, unse Dnbios ridieandu-se, uta pica de minune, pentru ca., iat-o, ." . ktr-adev1r,c!Uar. m aceasti ebA 0 Usa care dULm s interiorul manastlli toemai se deschisese, iar persosna en atar1bdare wteptati ap ruse m prag. " ~ Sa POVUJtim in doua envinte eine era aceasta demna persoana care isbutise, sratfe nebun ilor sale, S& s funeasrA minia lui Philippe d'Orleans, eu rum onvinte a omului celui Lai blajin si a tnt oold mai ingid ui tor din Fran ~a ~i din ]Savara, JJo 'DB oara. de Chartres, Lomse-Ad61aide dOrlhns,. era cea 'de a dona ~i cea mai frumoasa dintre celc trei fiice ale regentului ; 9Jvta 0 piel tina, 1]D ten superb, oehi Irumosi, 0 talie incln are Hi main · debea e; runt i mai en sema erau roiny nati, iar pri pala,tina, bu lea-sa, ii cornpa i eu un colier de perle tntr uno de coral. Pe deasupra, dansa nine, eanta ~i mai frumos, urmarea muzica dupa note ~i acompania admirabil : il avusese ea profesor -de mnzim. pe Oancbereau, unul dintre primii arti~ti ai Operei, eu Ca.De faeUl8' progrese mult mai repezi decat far de obicei Iemeile ~i mai ales prin ..~
ii 0Ilhew
I
S

1-1

ca uemnisolY&'Orieans P1IDOO mdtdd treT11eCjiil? !4"e ; in curand poate c& secretill aeestei asid ; va f dez\y';lffit cxtitoruw asa CUID a foat dezvaluit dueesei, mama ei, in rut, taate gustcrite we emu sales ale unui 1& i dApsa }1 .1"U sa-si fi sehim bat sexul si caracterul cu fratele ei Louis : ii plaCe U c;iuii. eaii si cavaleadele : toata ziua miinuia 110 tragea eu pistolill sau en earabina, organiza focuri de artificii, nu-i piacea uimie pe urne din eeea ce Ie intereaeaza p femei si abia daca se preocupa, de chipul Sa!!, care, ~a cum am spus-o, merita oateneala, Totu~i, -dintre toate aces-tea, talentul cu care se manifesta de preferintrL domn soam de Ohartres era musica i ducea pref sa pentru &ctlsta rna pana ia fanatism : arareori bpseau de la una dintre reprezentatiile Operei in care eanta profesorul ei Cauehereau, aducand artistului dovezi ale simpatiei sale ~i aplaudand ca 0 femeie ·simpla, iar intr-o seara ~aDd acest· artist se depasise pe sine intr-o mare arie, merse ehiar IJana acole ineat sa strige : "Ab! bravo, bravo! SCUll pill meu Cauc!" Dueesa d'Orl ans gasi nu numai in urajaroa p {in w ex ageat , dar pe deasupra si exclamatia hazardati pentru ojesa e RanN. Astfela hotiri cd domnisoara de Chartres stiaill muzica, iar Oauchereau, bine piatit pentru leetiile sale, primi _~-. tiintarea c& edueatia muzicala a e eveiaJe Iiind t rminata uu mai era nevoie ea dansill sa se preZinte ia Palatul Regal. In pius; ducesa 0 .invita pe fiica ei sa se «fuca pentru a petrece cincisprezece zile la manastirea din Chelles, a cMei stare~a, sora maresalului de Villars em lva dintre prieten sale. _ 1'33 fi indoiaia,. in vremea acestei retrageri domni oara d. Ohartrw, care fLeea totul prin s&ritrn si prin sai uri, CTto spune Baint-> Simon, iua hotararea sa renunte Ia lume : on .. lIn 91' fi ap e de aaptitmana mare 1718, ceruse tatalui ei, care cizuse de aeord, sa Be duea pentru a-si petrece pastele ia manastirea din Chelles; insa de asta data, pastele 0 data petrecut, in Ioc sa se intoarea la paiat pentru a-~i relua locul de rnn~esa de sange, dansa ceru sa ramana la Chelles -w sienpia ctXugan1i3.· . Dueeie, wre g1\soa ca are de-acu fI destul tn f mille lJL ctXugar, astfel il denumea pe flul suu legitim JAuiS, fira a-I mai pun la 0000t?uJf pe unul dint e fiii sai natumli care eta abate la Sam hill, tieu tnt. eeea UJ-i statu in putmw. penIm a se opune acestanii vooa~ii ; dar fara indoiala pentru ca tntalnea aceasta opozitie, domde Ohartres se incapailld,Da, iar dbnsul a fost obliga sA. cedeze; la :a apr iie 1 718, ea. intra in c3J.l1garie. Atunci duceie d'Orleans, giin.dilldu-se ca, fiica sa, pentru mer tivd ca era -calugari~f_nu era mai putin printesa de sange, trata cu
~ ele : este adevarat

>

III

nuariL
"

115

domnisoara de Villars problema stire~iei sale: douasprezeee rnii de· livre dr pt renta care-i lU asigurata aorei maresalului rezol afaeerea : domnisoara de Ohai tws,n locul q;i ill £ metia sa, a fosriti\ siarelA de .Ohelles si oeupa de aeum un an sest post Inalt intr-un mod atat de ciudat, incatRtarnise P10011D1 s a V3J;utmSUR hiljJ tlPJe regentului ~i ale primului sau ministm. Asada stareta de Che es acat oe lndelung timp a J sosea punandu-se In ciarsit la ordinele taMlui riu, oka ai n anturata . de Ow-tea eleganta ~i profana _care disparuse de Ia cele ainttt.i raze aie diminetii. c nrmata dimp tri a de un co de ijase clUltgAritrei nbrAeate m negru si P'JrtanaULlltrnarinSe. mea, ee il taeu pe regent sa ganaeascii deanre fhea sa ca ea se supunea dinainte dorintelor sale Ni i 1 D aer de stkbiit are, n un fei oe ~volita~i, niei un fel de de~a,n~a.re, ci dimpotriva niste chipuri austere s eea m i SiEflpla vesti Cu toate acestea regentui se gandi ca timpul cat a fos_tlasat sa astepte ar fi putut foarte bine s~ fie utilizat pentru a pregati aeeasta wremonie lugubra. - Nu-mi plae ipoeriziile, spuse pe un ton. scurt, iert mai usor iciIiie ne care nu ineearea nimeni sa ie aseund tata oe mine sUD haina unor virtutii. Toate aceste lumAnal'i de astazi, doamna, au pentru mine aerul unor r8.nJ.~ite ale telina.relor~ae ieri. Ia sa. vedem, vi s-au vestejit in noaptea asta toate florile ~i au ostenit toti convivii dumneevoastra incat nu puteti astizi emi aratati niei u gur bnehet, nici un singur mase~ci! .. . - Domnule. raspunse st reta, p lID on grnv, ati p rau, daci veniti sa ciiutati aici distractii t)i sarbatori. \· . ......._, vad asta, spuse regentul aruncand 0 privire spectrelor Da, de Care era aeompan ata lji ta sa, si desem nea vad ci daca au tacut lasata seMiui ie I, ascazi 0 tnmo ~ ~ A ti venit oare, domnule, pentru a m~ face sa suport un interogatoriu I In orice caz, mea ce vep.e~i trebuie sa raspunoa acuzatiilor care se vor fi adus impotriya mea in preajma Altetei Voastre. - Am venit sa va spun, doafnna, relua regentul care Ineepea sa, se enerveze Ia tdeea ca voia eineva sa-l tragi pe sfoara, am venit sf va spun ca genul de viala pe eare il dueeti im displace ;)ortarea dumneavoastra desfranata de ieri nu se potriveste unei calugArite, austeritatea dumneav astra oe a tf1zi este exagerancru o printesa de 8~\nge; alegeti, 0 data pentru totdeauna, daea vreti ·sa fi ti stareta sau al tela regala, tncepe si1 se vorbeasea foarte ra"U despre dumneav Rstran lume, s -mi este indeajuns cu dusmanii me , wa ca 0 II fundul manastiri! dumneav oustra sa mi-i tr ti si pe ai dumneavoastra. 16

Ibui durnngvOastra, niei sA-mi piae mie illsarni, cu atat· mai mull ?fVtei carri LtAr}eaezola~ 9 ret ami. len a to t nlti?ua 10 0 a. Ulpa cuunle~? I? aceasts 0111]1 eata we rupt-o de IIDt v eu. ea; Lac ast1zi fjL.;ta ""'tinde vizita dumneavoastra am Iuat 0 nOlVSUra careia sunt de.Clsa a nu mal revem. p ~i care' intreba regentul, banuind ea era vorba de uneleilintl"eniistrupiCu ata.t de fatui} are & sale. _ Apropiali-va de fereastra ~i priviti, spuse stareta, . Regentul, la aceasta invitatie, ae apropie Intr-adevar de Iereasty} si vazu 0 elite l.i: mijlocul careia ardea lID f c mare; in aceIasi timp, Dubois, curios ca ~i cum ar fi fost un veritahil abate, ·19' st;eeura in preajma lui. • Pe dinaintea aeestui foe, treceau ~ iar treeeau niste oameni grabiti care aruncau in fliieari diferite obiecte de 0 forma aparte. - Ce este asta t il Intreba regentul pe Dubois, care parea la ·feL de surprins ea ~i dansul. - Ceea ee arde in aceasta clipa' intreba abatele.· - Da, relua regentnl. · - Pe legea mea, monseniore, mi se pare ea e un violoncel. , ~i ehiar este intl'-adev ... spuse stareta, e al meu, un excelent ar, 'Violoncel de Valery . ._..,_ ardelJi i exelamii regentul, iji il ._..,_ Toate aceste instrumente sunt izvoare de pierzanie, '8pll~& ~ta pe-un ton de reeulegere care vadea eea mai profunda ~inti .. · Bil dar iata 1m elavecin, intrerupse .dueele. ~ " --. C avecinul meu, domnnle, era at1t de perfect mc1 Imi innllia g:lndllri jumesti ;ncepa,nd cu dimineata aeeasta lon• 'J: •

,__.ie"ai ' rto,onwe, relnL s areta pe un Ion resemnat, d fes-tlDUri, baluri ~certe. care erau considerate eele ~~i ~moas.e din p ris n-am ·izbutit sa Iiu pe plaeul aeestor dusmani, mCI sa fiu pe

,i

~i ce sunt oare toate caietele acelea cu care se Inteteste foenl '" ~treba Dubois, pe care spectacolul acesta parea sA-I intereseze in. em,' mai' inalt grad. \ ~ Muzlea mea pe car 0 ard, - l\iuzica. dumneavoastra f mtrebi regentul. . . Da s chiar a dumneavoastra, raspunse stareta; uitati-va,·. btne si ,eti vedea treeand nrin ioca randul ei opera dumnea tri Panthee ; in~Ipgeti ea hotararea .mea- 0 data luata, executia trebuia sa, fie generala, · fa te uita ! dar de data asta. 8110tet nebuna doamna ; sa-p' ~prinzi foeul C1Imuzica, sarI intretii cu violoncele ~i cu elavecine, e mtr-aae'-[u' un prea 'mare lux.
II

a.nat. -

- Ei bine, adevaru care ca ma plictisesc sA. rna mst ~i ca efectiv ma gandesc si\ fac altceva. ,__. i oe ve~j faCe' ~ · Vreau ea Wn aeest moment sa, vizitez, Impreuna cu c3J.ugaritele mele, cavoUi ill ave se ya odlhni trupul meu, preen n si locul care il voi oeupa in acest cavou. - Sa ma ia naiba ! spuse abatele, de ~ta data, monseniore, i se-nvarteste capul. - Luerul acesta va fi cat se poate de edifieator, nu-i a~a, domnule t continua cu gravitate stareta . ........... igur. ba ehiar nu m&ndoieee De faptul cih da lucrul awsta este cunoscut, lumea nu rille muit mai mllilt deeat de supemile dumnes ~ ,__. emti, domnilor ¥ continuA stareta, vreau sa ma ase eateva V clipe in sieriul meu: e 0 fantezie cu care ... m-am deprins de foarte multa vrerne . ._..,_ avet destula vreme sa stati a 0010 , doamna, spuse reEi! gcntul ; de alVeI. n-ati inventat dnmneavoastra acest dive ent; arOaxol Qwntct, C8,Te 21 devenit cLllgar ~R 'Cl110 ati devenit dum DWsvoaStra cl11ga iiGa fiM sa at e pentru w an 111\e,Bra C t lat .seta inaintea Qurnne ...- A~ada.r, nu ma vepi insoti, monsenioref spuse stare~a adre.fiA.ndu-se tataIui ei. •-- Eu! rZlupllDc duoele, eare n- vea nic lID pic de simpatie • talA de gandurile S111bre ; eu, sa tta due sa vdi cavoun : e sa ma i due s-aseult llD De p fundis! .. : Nu., pc lena, mea! iarurul Ineru en care ma, eonaolez pentrn ca, nu voi .p~ si scap ~tr-o zi Ide De projuMis ,i de eavou este aoela ci nM.aj~esc··celop'Q.¥n ca in :AO£a zi anu nitA nu-l voi aseulta pc unul B nu-l Aoi vedea. pelalt. ~~. . ........... U!Dkk)DWe, An ! spuse star tau un aer sdndilizat, L eredeti :~adar in nemurirea sufletului t ........... w sunteta ne01JDa de Iezat, f ca mea. G w Cred de abate, a te uita ! eare-mi fBraduieSre a orgie 81 IDa duce 1& a lormA.ntare. ~ Pe cu vllitul meu, monsenio e, spuse Dubis, cred w mi-ar Ii plscut mai mult, extravagantele de .ieri, ar fi fast mai tra.ndafiriu.

acoctea sunt pentru dumneavoaetra a eale de a cum' mobile noi. d zgcstata W sunteti tara Indoiala Wntre cei veehi. · -- Nus monseni re. nn e nimic Gin 0021 sstea. ~ Ei bine, ce este a.tunci' vorbiti-mi cu franchete.

........... penitenta, domnule . lfac ........... : sp neti mai dqraoo cd vii retnnoitt lac inta, jar tQ~t~ Hrn

pe

lR

Stareta sa1uta ~i facu ca,p~a pa~i caue ufli. Dueele ~i abatele se riviri n~tiind daca trebuie sa rada ori sa pla,nga. , p _TnrA 0 vort1i, spa e dneele c tre fiica sa: sunteti Intr-adeiT ho }irati de asta datf. en tt sA zie, san nu-i. decl.t 0 fit dL reTe v-at molipsit de la eonfesorul dumneavoastra 1 Daca snntet! h #tPL tntr-adev 1r, n-am nimie de sous i dar mca nu-t· 0 binteaJ\, vreau sa vainueca1;j,a naiba! Ii am pe M,or ~i po (Wiae pe care j pIAtoc sa rna trateze pe mine si T ai. mei. _ MOllsenio e, retuastarejft .. uitati ca stiuaestolai 1 enrru a j cerea sa rna vindee ainpra daci m-as socotivl;

;c f/~

.-- Ah! exclama ducele, iatA inca 0 isprava a parintelui Le DOl1X, execrabil benedictin, nu-i a~a 1 . .. Cel pntin, pe aeesta, cunose eu un regim care-I va tamadui. - Hi care 1 ill tre b stareta, Bastilia ! raspuns duoele. . Hi pleA iurios,rltlat de Dubois, care rlieau cl.t il 1L pnt~Iile'. · · · · _....., .daiseama it spuse dupao 11]DgaraCer si eand se aproIn piau de Paris, ca raportirJe sunt absurde .. Emm pregAt sA Uo-ienese, dar eu sunt aeela care an inghlfjt 0 dojana . .-- Ei bine, sUllteti l]D tata teri it, asta-i tot. Va adne iC me e pentl1lefOl'IoeJie fiicei nurondvoastra mezine. domn deChartres; din neterieire, fiiea dumneavoastra eea mai mare. ucamna dueesa • Berri ... . de ' .........,w01! despre asta, 3a nu-mi vorbesti, Dubois; a-pawstea mea; Astfel M. Btata vreme cl.t sunt L proastA disposijie , · · _....., bine I Ei · ;Am 0 poitil grozava sA profit de ocazie pentru a ii ~i eu Qansa dintr-o singurA "lovitltra. - Este la Luxembourg'
• w ~

tot..

- Nu vA parasesc toata noaptea, -- Nu rna apune ! l - AlIi nist p anuri eu dumne G mine I Va due la u supeu. ~JLa3D supeu d femei' .-. .Da. , -~ Cate vor fi aeolo 1
.........,w .........,w

A cred. c.~ Sa rnergern asadar la Lux mbourg, mo - Vii eu mine'


......... w

'

19.

._..,_ DOll

- ~i ca~i barba~i ~ .. Doi. ·~ ~ Bate deei 0 pa,rticU, in eareu I intreba. printnl, -lntocmai. am sa ma, distrez ~ ~ ~a cred. - Ia seama Dubois Iti iii 0 mare' raz - Monseniorului Ii place noul ........... Da. - Ceva neastepat I - Da. - Ei bine, v~p vedea; iata tot ce pot sa v;l, spun. ~ ._..,_ raSpuD88 regentul, .la Luxemb 1Hg mci mtai.. ~i dupa Fie, ~? , . . ~'i. dupa aeeea, in Ioburgul Saint-Antoine. !ar. dupi aceasta noua preclear , visltiul primi ordin s mearga ia Luxemboura, in lOG de a se indr pta snr PalatE ·

al.

~ ei

BOrARAT LUCRU, FAMILIA SE CUMINTE~l'E

I)oamrra dueesa de Berri, la care se ducea regentul, era, orice -a-a!" fi spus, fiica, mult iubita a.inimii sale. Oupriusa Is. varstjIr de sapte .ani de 0 maladie pe care medicii au .eonsiderat-o mortala ~i abandonattt de eatre aeestia; ea cazuse,din nou in mainile tatalui sau, care pratef.ca 12n pic de medic na, dura cum se st e si care,ratanupa metodele lui, ajunsese pana acolo incat s-o salveze. Incepand de atune z.cee,sta dragoste parinteasca a regentului fata de d devenise slabiciune. tncepind de Ia varsta aceea, il Iasaee pe acest eopil voluntar ~i semet sa faca tot ceea ce-i trecuse prin cap ; educatia lui foart.e neglija,ta, se resimtise de acest abandon la propria, lui voin~a, ceea ce nu-l impiedicase la Ludovie al xN-lea s 0 aleaga pentru a deveni Bo~ia, epotului RaU, dueele de BeITi. n · Se ~tie modul in care moartea Sf topit dintr-o data intreita posteritate rugala si ClII" se stinaera in cittva ani marele deluu,e si ducesa de Bourgogne preeum qi ducele de Berti. Ramasa vlduva laouL zeci de ani j bindu-si tatiil cu 0 gin«~ie aproape ega,la cu aceea pe care el i-o consacrase, avand a alege lntre .societa,tea din Versailles ~i aeeea de la Palatul Regal, dueesa de Berri, frumoasa, tan3ira,iindmnd catr plaeeri, nu ezitase :p3irlise sLbarorile, plLeerile Qi uneori chiar orgllle ducelui : iar dintr-o da.ta eiudate ealomnii, pro enind ill ace asi timp de la, Sai yr si de Ia Scaul1x, di partes doamnei de fiLt non si a do ' du Maine, se ras §Dndiser{ ill mea ce priveste relatiile dintra si mea. Ducele de'Orleans, cu nepaaarea lui obiijnuita, lasase aceste zgomote sa devina tot ceea ce Ie statea in putin~a, iar aceste zgomote cevew eriu si au ra.loa,serita,nile aeuzatii de inees care, cue ea D-au nici l1D caracter Istorio iu oehii oameciior e:ueunosc inond. 8ceas a ePoca, nu s nt mai p utin, eu preW acesta 0 MIrra in ana oelor ce au interes a zugra.vi in eulori tntunecate eonduita omului particular pentru a, diminua integritatea omului politic.

Aceasta nu' era tot ; prin slabiciunea lui mereu in crestere, dueele de Orleans acreditase ~i mai mult aceste zvonuri; ii daruise fiicei sale, care avea de-acum sase sute de mii de livre drept renta, natru sure de mii de franci db propriaui avere, ceea ce ridiea venitul ~u la nn milion; ii lasase pe. deasnpra in exelusivitate Luxembourgul, atasase 0 eompanie de gA.rzi pe langi persoana sa : in sfirsit, eeea ce Ii exasperase pe sus~initorii veehii etichete, nil :fitcuae· niruic deeat sa . ridice din umeri att Dei card ducesa de BeITLbatuse .Parisul .preoodata de tobe ~i de trompete, ceea ce scandalizase pe tot oamenii d t eaba ; si ce ras c1nd ea Il p iroisepeasa dorul venetian mstalata pe un tron inal~at pe trei trepte, -eeea ee era ca,t pe ee sa tnlbure relatiile noastre lata de republica "... enetia. ~i mai era ceva in plus, .era pe punctul de a-i satisface 0 alta eerere nu mai putin exorbitanta, care desigur ar fi provoeat 0 revolts, in sanDI nbbilimii, ~i,anume un baldachin la Opera, cand, db' ferieire pentru ferieirea regetului, dueesa de BeIT~ se indragostise de eavalerul de Riom. Oavalerul de Riom era un cadet din Auvergne, nepot ori stri ... nepot al dueelui de LauzT1D,CMe venise W l8lt 16 Paris pe 8-qi lneerea noroeul si care 0 WUUlnise Luxembourg. Introdus ineaila ma printeseide doamna Moueh .al carei amant era, nun Be a exercitaasupra ei influenta rwailie pe car unchiul sau, d e de Lauzun 0 exer itase, eu cin i ze 1 de ani mai inainte asup marii Mademoise Ie : tD W eura. d fusese declar t ament t tular cuoatEb opoziuapredecesorului sa Lahaie. care ±Usesetrirnis atunci ea atasanIa Ambaaada· D1W ' Dncesa 'de Berri nr avusese asadar, eu totul, deca,t do amanti, ceea ee, ve~.ireeunoa$te,. era considerat aproape drept virtute pentrn. o printesa din weI timp: I ahaie, pe CMe nu-l destaiauiwda-a ~i Riom pe care il declara sus si tare. Nn era deei ca,tuHidentin un motiv ind stulato pentru Inversu area en care era rita biata printesa, Dar nu trebuie sa uitam niei 0 clip a, ca inversnnarea acews a ave&.0 a ta cauza ne care -o arliN?) eonsemnata nui in Saint-Sin on ci si m toate cronicile epocll pe (easupra, acea fatala plimbare prin Paris eu tobe ~i trAtttbite, acel nefericit tron eu trei repte pe CMe dansa x primise pe sxubasadornl Venetiei, xnirsit acea exorbitanta pretentie, avand de-acum 0 eoinpanie de garda, sa mai aiba ~i un baldachin la .Opers. Lasa nu nceasta. indiznare generala stalniti de printes ·il ma.niase ata.t de tare pe dueele de Orleans j npotriva fiicei sale, ei autori atea pe car weasta i-o acordase a nantulut e: Riorn,seut de Me asi dnce de Lanzun care zdrobea mana printesei de naco cu calca,iul cit nelo pe care 0 punea sa ie seo tit sara fiica lu j
~

22

-ton d'Orleans, _$i care ii daduse, in ceea ce priveste printesele, Cas 'vlui sSn strasniee instructiun pe ca e acesta I u loa . la Fancile dli Fr.ant8J, ii spusese' westa lui Biorn, v ai, ·e .(~I )U~' ell citlmagul ridicat !'" Riom, plin de lneredere in experienta c:~i~lui ~u, o. dresase atat de bine pe dueesa de Berri, tneat aceasta 11 luai indraznea. ~a dea 0 serbare fara, aprobarea lui, sa, apara la :!,l;lera t~r.1 invuviintarea lui, ori sa Imbrace 0 roehie :fi1rasfatul sau. Re.zlJlta.se de aiei ca dueele, care 0 iubea mult pe fiiea sa, capAtase I)entl'u Riom, care il inqeparta de dansul, 0 urn pe atat de puklltic4 pe cat earacterul sau nepasator ii per n tea sa omta. SU IJ pretext ..de a sluji dorintele dueesei, ii daduse lui Riom un regimeut , apoi funetia de ,gu.vernatol' al orasului Oognac, dupa aeeea in ~far~it ordinul fie a se prezenta la guvernamintul sau ; eeea ee incept a; »entru 0nrieeners ana care vedea limpede cat de cAt, saute favo£trea sa In dizgratie. . Astfel va ducesa nu se Iasase inselata : alergase la .Palatul Regal, iar aeolo il rugase ~i n imploras~ pe ta~al ei, da.r in~til;. du~a'~ aceea SA boeumflase, 8 certase. amenm ase Insa tot inutil lniLr:-_ sit, pleease, asigurandu-I pe duce de intreaga, mania ei ~i declarand pa im potriva ordinului sau, Riom nu \7& pleva. A doua si d aw, drept orice raspuns, ducele ii repetase lui Riom ordinul de a pleca, iar aeesta ii transmisese ca va aseulta de indata. , Intr-adevar, 10 weeas zi. care era ill ajunul :celeb ill care ,ne a(h1,m, RiQIQ.parasise Luxembourgul ostentativ, iar ducele d'Orleans fusese in~tiintat .de catre Dubois insusi va, -noul guvernator, urmat de intregchipajul sau porni e la ora noua dimine spre Oognac., Toaw aoostea s-au petrevut faraa ducele d'Orleans s- revadi pe fiiea sa. ; astfel va, atunci cand spunea ca vrea sa profite de mAnia Iui pentru a sfar~i cu dA.nsa, acest lueru echivala mult mai curand eu 0, iertare pe care se ducea sa i-a eeara, decat eu 0 doja.iia pe care sa i-o a.dministreze. ,. Dubois, eare-l ounostea, -nu se laaase wtu~i de putin in~lat de aceasta pretlnsa hotarare; insa Biom plecase IS. Cognac, iata. ·~t ve dorea Du bois. Dansul n~ajduia., in .perioada absentei, sa, strseoere un nou secretar de. CBb~et sau vreun al t loeotenent de garda, ~ aa ~tearga amintirea ..Iui Riom in inima printesei, Atunci, Riom ~;-, Plimi ordinul de 4 ajunge. b Spaaia, armata maresalului dewic1(\; 'I nu va mai putea: fi yorba ca nu se afla eu Lahaie in Danemarcs;:: ~cea.sta DU co,nstitnia.poate un plan cine stie ce moral, dar eel put n era un plan ·foazteogie. Nu avemdee daea m nistru il amesteease pe stilvanul sau maeer pe Iumatate in ae plan .

DC~::.

v:e

TI',a8lll'a be opri la Luxembourg, care era luminat ea de obicei .. Dueele coborl, apio urea peronul eu vivacitatea lui obisnuita, CA,t despre Dubois, pe care ducesa nu-l putea suferi, acesta ramase gbemuit intr-un colt al trasurti. Dupa 0 clipa, dueele reaparu langa portiem, eu llgnl~ descu - Ab! ah! monseniore, spuse Dubois, oare Alte~a Voastra n-ati fost primit, din Intimplare t --.Nu. msa due sa nu se aha catusi de putin la L1JX - Si -unde este i la Celite ~ - Este la Meudon •. - La Meudo~ ! in luna februarie ~i pe 0 vreme ea asta! Monseniore, aceasta dragoste pentru tara mi se pare suspecta, - ~i mie la fel, ti-o martnriseae; ee naiba poate sa faca la Meudon. - E U~OI' de aflat . .. · C aRa' • • - Sa mergem la Meudon . ..· V zitiu, la Meudon! spuse regentulArinu in tras Trebuiea ajuu¢ acolo in doua zec si croci den " - VamOTrneZ, monseniore,puse cu umilinta vizit cali. au mers pA,oo acum zece leghe. • - Sa plesneasea, dar ,sa ajungi la Meudon in donazeei ~i einci de minute. · Au exis a nici un rlspuns la lJD ordin atd:t de explicit. 1 Vizitiul invA, ti bictul pe deasupra eailor intr-outer poe- ~ mEW'a, in aeeste nobile animale, ui;nite de faptul cA el con ra a ~ fi necesar sa reeurga fa~a de ele la 0 asemenea solutie extrema, per= ~ nira din nou lntr-o goana atA,t de mare ca ~i can~ ar fi ie~it din graj<!, i To drumul, Dubois a stat mut iar rezentul preoc pat; &p m ti np, unul san celala t arunea 0 privire cereetatoare as drumului ) insA drumul nu 0 erea niei un Iueru care sa fie de de-a atrage atentia regontului si a ministrului sau, astfel aj inser laieudon tara ea L mic s&l poat cMauzi p duce inabrintu de ganduri contradictor i in care se c De asta data, coborara amandoi ; explicp.Pile lntre tata ei nica 'puteau sa ~ina mult, iar Dubois ddrea sa aseulte sfa,l1itul aeestora lntr-un loc mai comod decat 0 trasura. Fe peron dadura peste portarul b yowe tinuta. Deo duoale era illiiBurat ill pelerina saaptusta, ju Dubois in m lui, acesta ii opri, Atunci ducele se descoperi •. eli monseni este - Iertare, spuse port nll dar nuti
j

L
I

I. ~

••

asteptat,

• ...
I

ru:spunse ducele : asteptat sau nu, am sosit. Anunt-o 'intesa, printr-un valet. • I r_ }Ionseniorui ia partesadar la ce emonie 7 tntreba nortaru _ . ibil descumpii:nit, eonstrans cum era de Ull sever eonsemn, VIZ] Ei fara Indoiala ca monseniorul ia parte la ceremonie, riLs-e DubOiB taind astfel replica dueelui d'Orleans, care era pe cale .i:I ~trel)e de~pre ce fel de ceremonie este vorba ; ~i eu de asemenea fae llal'te. ___ tUDci, sa-I eondue pe monseniorul direct la eapela Y A I)ubois ~i ducele se privira ca niste oarneni.care nu inteleg mai nirnic. __ La capela ? intreba dueele. __ Da, monseniore; deoarece a ineeput ceremonia de. aproape .douiizeci de minute. '. -- Ia te uit! spuse reegntul aplecandu-se catre Jlt I DulJois, .oare ~i aceasta, la randul ei, se calugareste ~ - Monseniore, raspunse Dubois, a~ pune ram~ag mai eurand -car se casatoret}te. ' - Mil de draei ! exelama regentul, nu mai lipsea decat .aata, si se avanta pe scara, urmat de Dubois. It - Monseniorul nu doreste asadar sa-l conduc f intreba portarul. • - Inutil, striga regentul, ajuns de-aeum in susul scarii, cunose drum ul. ' '.~ tlntr-adev-ar, eu 0 agilitate atat de surprinsatoare Is, -nn om de ~corpolen~a sa, ,r~gentul 'strabatea eamere ~i eoridoare, urmat de Dubois, care de asta data consaera acestei aventuri interesul diabolic. al cmiozitatii, care faeea dintr-insul un tel de Mefistofeles al aeestui alt- eautator al neeunoscutului pe care il chema nu Faust ci Philippe d'Orleans, ~o8ira astfel la usa capelei, i~al"epiirea inchisa, dar care He deschiss la eel dintai efort pe care il facura impingand-o, Dubois nu se inselase in, presupunerile sale. ... Riom, revenit pe. aseuns, dupa ce plecase cu ostentatie, se afla in genunchi impreuna cu printesa in fa~a preotului particular al -doau1nei ducese de Berri; in timp ce domnul de. Pons, tuda a lui I_tiOlll~i marchiz de la Rochefeucault, capitan al garzilor printesei , tInea valul deasupra eapului lor, iar domnii de Mouehy ~i de Lauzun ~tate~ll unul la stA,nga ducesei, celalalt la dreapta lui Riom, ~ Hotarat lucru, norocul este Impotrlva noastra, monseniore, ~puLe Dubois; am ajuns cu doua rninute pr tarziu· . ..........dracu ! stIiga ducele exasperat fa,cand un pas catre strana La -o aiL· vedem noi asta.
...--_ Ei
bine
O

- Sst : monseniore, spuse Du bois, in calitatea mea de .abate, iwi revin sarcina sa va 1m iedie de a e mite un wen 0., An : da.ca·a~ ,fi de vreunfelos, nu zic ba, insa, aceasta ¥ fi spre paguba

de creditul dnmneavoastra pentru un astfel de lucm, veti avea nevoie de asta eand se va pune problema sa rna ajutat! a deveni cardinal. ~ Dar, spuse regentul, 0 asemenea rnezali~tA este intolerabila ! · ......,.._ Mezaliant,ele sunt foarte Ia moda, raspunse Dubois; ~i nu auzi vorbindn-se a~tazi' deeat despre asta ! "Maiestatea. sa Ludovic al lrIV-Iea a savirstt 0 m zalianta casawrindu-se eu do de Mamtenon, careia dumneavoastra ii aeorda i mca o ens ca vaA duva a sa ; marea MadeIQoiselle a iacut 0 mezalianta rasat U-S3 en -0 mnul de Laumn; dumneavoastra ati raeut 0 mezalia ARb torindu-va en de nnisoara de Bloir, dovada at atunci cand ati anunt8I aceasta casaTDrie prin~sei palatine jnama dumne voa v-a \ .., lIDS cu 0 patrnit; ill Srirslt , e msumi, mtnsen:ore. nf4cul 4-.eBN 0 mcz&iiantiJ, casawUndu-mit cn fiice. mv[ awnlui din 1&a,.... -'-','" u' Vedeti bine, monseniore, at dupa -ata,tea e~emple august prfntesa fiica. dumneavoastra poate foarte bine sa faca 0 mezalian 1a randul ei • ' ----Taci, demone, spuse regentul, ~ De altiel, continua Dubois, dragostea dcamnei dueese de Berrt inceta, gratie scandalului pe care: il facea abatele de Baint-Bulpice, mai mult zgomot decat se cuv.ine; era un scandal public pe care 'aceasta cAsawrie secreta, 'care 'va rl cunoseuta mA,ine de tot Parisul, i va race sa incetese : n meni nu va aai avea nimie de s n cl macar dumneavoastra ; Lotarat lucru, mcnseniore, familia dumnea\?oastra se euminjeste. Ducele'urleans murmura 0 sudalma teribila, la 'C2J Dubois uponse prtntr-unul dintre aoele ranjete-al sale pe eere Metiatofeles i 'le-ar fi bvidiat. . .--.Liniste, aeolo ! striga portarul, care nu stia. cine race zgomo-tul aeesta ~i care voia ea sot,ii ~a nu piarda nici un euvant din ]lioa.sele indemnuri pe care le adresa pt eotul. ·

noastra. -, · · Ia te uita ! dar, sunt Intr-adevar casatori~i' intreba du ce IE dand inapoi, lanai tents lu Dubois, ill umbra unei eoloane. .--.Cat Be poate de cisatori~i, monseniore, iar aeum nici diavolul nsusl nu i ar putea desparri rara asistenta sfAntwu parmte. · - Ei bine !, voi. scrie la Roma, spuse dueele.: . --. Fer a-va de asia, me seniore! exclama Dubols : nu nzat.
,

26

sca 'd;:_';

; .' ~cR ;w! . '. - 1 cd ma

·: .

..j IlPtte! r
J

monseniore,

repeta
,

:Oubois,

va

da,~i' \_bi4e

dueesa d Berri Ii tr mitea p doe ,kouchy sa TAda care em priema aeestu scanda~.. .. . D mnul de Mouch Leuita de ordinele printesei SI, z U inJ'y}brli. ne eele doua personaje care bareau sa se aseunda se anroie de scandalagii, cu eapul sus, eu pasul hotarat. P 'me taCk zgom If SnUS nAnaul *i orne v- peI1LO niJor sa Intrat in capela l , , Acela ,caruia tare i-ar fi pofta sa 'va azvarle pe to'~i prin fereaAtrJ,aspunse regentul. dar _care se multumeste deccau oi va insarcineze ada. ordin domnului de Riom s;1, pleoe din nou ehiar tn clipa asta la Cognac, ~i. sa ordonati ducesei de Berri sa se fereas~ -de a se mai prezenta vreodata la Palatul Regal. Hi la aeeste -cuvinte regentul iesi3.ciindu-i semn lui' D 88,-1 UnneZA si lasADdu-l pe dueele de Moucny' Impreuna.cu 'pdmt sitt anaiU inmarmurit d aeeasta aparitie. ~ La Palatul Begal ! spuse printul aruneandu -se in trisucl,. ~b L Pala ul Regal'i relua Dubois eu vioiciUne; catu -de"put , .monseniore, ati jiitat ae intelegerea noast i; v-am L ·cu ".I _ dits :,c_ I,tn~ veti "UrIrla Ia randul dumneavoastra. Vizitiu, 'in foI~ ~Antoine. . ~-. >1ea naiba ! flU mi foame, VleMrdalUI
rl
1
r, f.

.. pi .. Lilli? vdatA: repeta portarulv lovind ill daleles _


A

arine&

..... 'Te1 x d U ce 1 ca da1A1 L U tJ( .......... _.;}..- U .., ,.X - Ai • ?tfiUU. eT aeem,

In tlmp

en

'I ~

s:

------i tot.

:]E4bJAA chef sa rna distrez. 7 .. b. Altef,a Vasra nu se va distra. ·t ' SietrartL sa rae atunci, daca nu mananc si n ci DU mLez -. f ~ Alteta,. Yoastra ii va privi maneand ~i distrandu-se pe ceilal ti,
'f
'.I!
L

~~\.· La
...

'r Vreau sa spun ca Dumnezeu este 1)e eale de a, indeplin! .mi~le in -eeea ee va priveste, iar, cum aeest lucru nu se intampla ~ ~ieeare zi, nu trebuie sa abandonam partida pe 0 atat de frumoasa \ s ; am vi\zut de-aenm doua in. seara asta, "om asista la 0 a treia ! 0 a treia' '~i' ·, Da, numero Deus impare ga'U4et ; numarul fam RO~ il place Dumnezeu. Sper c.~ n-ati uitat latina, monseniore 7 r ~~' · Explica-te, l.ai 0 data, spuse regentul, care nn era dispns ~n~i, de putin pentru moment sa. glumeasea ; ~ti destul de urat, 27

-- Oe 'vrei .sa spui'

pcntru a juea roluI lut, Oedip. - Xi bine, SpUDPAi aaadar, monseUiore. ca dnp' ce I t va zut pe ceIe .doua fiice care'. erau prea nebunatlce pentru a face prj mu lor pas citrc m¥eviun n veti vedea pe "nwea voastra care era prea in~elept, pentru a face primul lui pas catrenebuniel _" Fiul men Louis' - FluI vostru Louis in persoana : eI SE?' dez norte te ehiar '" seam asta, monseniore, ~i la ~st speetacol atat e magulitor pentrq oreo iul lJDD parinte v-am convocat. DuceIe dadu din cap cu un aer de indoiala. Oh ! sent Jrati dill cap atatcat veti voi, monsenio ehia asa este, deelara Dubois. - Si ill ce fel se dezmorte te oare intrebii. . - In toate felurile, monsenio e, iar eu l-am insareinat pe cav lerul de M... sa-t procure cele dintC\i mijloaee ; eI eineaza la ora aet in careu cu dansul ~i cu doua femei. · ......,.._cine sunt ferneile ~ intreba regentUl. ~i • ~ N-o ennosc dd pe 11D&, eavalerul s-a msircioat.s adu pe ceaml ta. · · ru. el a 00' - Cu cea ruai ITtSrC placere, --. Pe sufletul meu ! Dubois, spuse ducele, cred ca daca tu · fi trait pc?vremea rege ui Mant Ludovie. ai ft. rensi pc\nllarrr sa-I duci in ispita .. Un suras do triumf trecu peste TIWlra de maimuta a lui Dubois' - lata, monseniore, oontinna dansw : voiat! ea domn Loai s tmga 0 da a spatia. a a Cl]IOO faceati dumneavoastra 0 oar vi c Yin a Teti inA mfLma-o racetii wtawm. l\L-aclA luat L pr ..... vederile in aeest seop. - 'lntr-adevar' - Da, cavalerul de M... Ii va eauta, in timpul supeului, uni oarecare prilej d cearta ;UL ti-vii in Iocul sa pentru o vclipa: Voiati ca domnul Louis sa si aLe 0 rnica aventura amoma; da ezista lilirena de care i- In fwnt r st, 0 un sffLntLn - Tu ai ales-o I - Al fel cum, mo senio e! cand este vorba de onoar familiei dumneavoastri, Alteta V oastra stie ca nn apelez ddt laine Asanar, in aeeasta noa te om a, maine uiroineaja dueIul. Iilin seru:a neofitul nostru va putea eel putin sa semneze Lows d Uan fal$b sa compromita reputatia angustei sale moor, , penMu ca se v vedea cii tanulll] este din sangel vostm,ncru de care, sai i naiba ! dupa viata ciudata pe care 0 duce, ai fi tent-at sa te-ndoiestt=

fara indoiala, peritru a face pe sfinxul, 'dar eu nu aunt destul de tin,.....,.,

..
. pubbis Mti
o.
11nO

izembil ! spuse

dUCB

e r3Wzanjpentru prima.

ierdnt ~ tati. 1 &' P _tAt cAt yuti dori, monseniore, rlLaP1JDS) Dubois ;nj& .. ·nt (fa "san nu, sa fii bAl-bat sau sa fii c3J.ugir; sa se hotamonsemore.vnn fiu care 1 npillteste in cur3ntirr ~~ ani zn 'fin pe care nu-l trimiteti \a mzboi 3U prete:ri ci 4& zec~, dar ! rea 1- e pentru c x~ nu qti·+.· ~DII"" ss fiul dllzoDrnVOc,ptraluhc rm ITa v va comporta ... ___ Dubois! spuse regentul. _ Ei bin , maine, monseniore ne vow lamuri. ___ natba ' m1100as trea a, spuse regentul. L* __.., Oare credeti, relua Dubois, ca nu va pne la onoarea sa' _ Is te nita; tic£osule,. iti dai seama ca panm la nrma rmr aduci o Insu ti? Pare a n un lueru intr-adevA,rmposibil de arl fa pe 1 D om en sAngele meu sa se indragoa easca. qi 11 • I extm bar de ».1 determine sa ia spada in mana pe un print eu numele meu I Dubois, prietene, e,ti naseut abate ei vei moo abate. --- Catu~i de putin, monseniore, catu~i de putin ! atriga. Dnbels ;. fir..ar ca fie', pretind mai mult deeat atftt . Regentul se puse pe ras, . , De ruUn ai 0 ambitie, in ceca ce te priv ste, ceea c nu este easul en.ace t imobil de Louis care n dores e nimic, iaw~ta am bi&ie M alluza mai millt deeat ai putea 'si1ru i ~ lQtt-~evar! apuse Dubois; nu credeam totuqi sa fiu atat de-bufQ~ · · • bine asta se nnmeste modesti , pentr ea esti cea mai kYhuz&ndJ ereatura de pe pamant, can nu eqti cea mai p ffla 7 .8tfel·ineA.~· i~i jur ca in ziua eand vei deveni arhiepiscop, .. -- Cardinal !. monseniore. - Ah·! cardinal vrei sa devii t ~. ~ttepttnd sa devin papa. e btlll; ei bin , if [ur ca in aeea zi... ---In ziua cand' voi deveni papa! t ' Nu, in ziua cand \"~i fi cardinal, va rA,de toata lumea Ia Pa1atul Regal, ~i-o jur. Se va r3de cu to ul altfeln Paris; fie, mo senio; dar, Attpa (:111(( anus en sunt eateodata bufon si vreau sa faca at sa rAdA, .lata pentru ee ~in sa fiu cardinal. • '$1 W vremea ee Dubois lsi manifesta aceastaretentie trasnra Be opri din mers.
un
fin

t

7t

...

PISICA

el

•t

Trdsnra iUTQ_ oprise m·oow:gill Saint-Antoine. dinaintea 6 ner case tsriL privi ii den zid i spaw e dlrwa s inK mai mwtip1opi, ea pentra a ascunde aceasta casa de msiLsi zid sale. ~ Ia te uiti, spuse regentuI; prin partea asta mi sa pare ca se ,ana. casu~a lui ·Noce. · Intoemai : monseniorul are .memone buna ; am imprumutat-e pentru noaptea asta, -- $i &1 putIDa aranjat bineacrurile. Dubo s , Cina, .este dunna de an print d sB".nge! ~ Arn co aandat-o e ins' mi . .AJb ! Domnul Lows nu va duee Iips1 de nimie ,: e servit de lacheii ta Mui saa e trata.t de b arul tatAlui sau, face dra.goste cu... : · 014 cine' . ~ Yep vedea singur ; trebuie ·sa va. rezerv ~i o. surpriza., ce naiba ! · ~ ~i vinnrile I - Vi uri din propria dumneavoastra pivltiiJa, monsemore ; ·traY nfuLejde w Iicorile aoostea de tarnj ie nu va i npi&ditngele , a minta, pentru eft a mlnti de prea mul a vreme, de-acum, " Nu ~i-ai dat ata.t de multa oatenesla pentru SrI face sa vorbeasca p al mea, nu-i asa .. corap' · • · Sunt1ocvent. monser ore. dar trebuie Sa iiri de" acord ca <Iurnneavoatr sunteti sensibtl. Sf intrimi. ., ......,.._ sa, zicA ai cheia' Va - Pe legea , mea ! • Gi Dubois Boase dID DUZUUU 0 cheie pe care 0 rasuni discret in 'broasca. Poarta se deschise tAra zgomot '~i se incmse _Ia Ioc dupa duce si dupa ministrul sau, tJriJ sa f soo eel mai mio searLa t : era 0 anevarata poarta de ci1sutBJ Cl1UO cannu-b dato lata de marii seniori care ii faceau cinstea de a-i trece pr :
io •

30

eau prin persiene2e inchi e tateva reflexe d lur i~ heii stWd do santinela om V stibul. ii inijti Diara po ilu vizilaC ri 'ci1 potre~rea ~cepu~: M w _. Triurrdez abate I spuse regentul. . Sa. ne luam 20cOOl repede, monseniore,iLspunse Dubois, vtur;swcaptw cBiu rna grabesc, pentru a vciea CUYll sedl m~ } Lours. · ~ damnu .. --- ~i en la fel, _sl'U~e regentut, .~~,. ~~ _ AtlJDCi u mati- .. a s nici TJU envant. '. R.qrentw L urma' ifucoro pe Dubois mtr-o calP ra CM printr-O mare deschizatura eurbata, era tn legA,iura. eu sufrageria; ~.c,fastadechizatura era plina de flori, printro tulpinele earora se putea vedea perfoct ~i aseulta eonvivii, ~ An ! W ! spuse reeentnl reeunoscand ca. nera, ma a.h lntr-un damenin familiar. - Hai mult decat va-nchipuiti, monseniore; msa nu uitap ca at·ice a~ vedea sau ali ausi, trebuie B~ pa8tra~i 'llniste, sau eel putin sa vorbiti meet. -- Fii Iinisti t. . ArcSndoi se apropiara de deschiza ura cue dacial m s festinului, Ingen mcheara: De 0 eanapea si mdouarta"a florlieu & nu pier e D mie dill ole ce se vor petrece. \ Fiul regentului, ill varsta de cine spr zece ani si jun 58 afla asezat, tntr-i D wwliu sira exact m fata tatUm sau; de 00£r Ittlta.\ parte ~ mesei, Intorcand spatele eelor doi curiosi, statea cavaIerul de ~ •.. ; doua femed.. gatite mai eurand strUueitor deeat rezervat, eompletau eareul fueadUit de catro Dubois regentul i una, bLa.W asezri a a.tOO d tanann print eealalta watOO de cavaler, AditrionUl em nn bea perora ; femeia -eare se aha IA,ngsnl facea mutre, iar cand nu facoo, mutre, se plietisea, - Ei, na ! spuso dueele, care era miop, tncereand 8-0 recunoasea pe femeia care statea a ezatl.en rata spre dansul, mi se panos cuta figura aata, ~ 0 fix' cu iii mai mu:lta atentie, Dubois rAdea pe sub mustAti. b . Ia te uita. continua regentul, 0 femeie br meta cu ocbi ala~trl ... .. 0 femeie bruneta cu ochi albaiitri"relua Dubois, Hai, men .. senlore. Cu ta.lia ipcantatoare, eu mainile subtiri ... , ~ Mai. departe. - On mutrisoara roza ••• Haideti, mai departe,
be
r _=
°

ta

. tni)el.

~, Pai, draeia dracului ! nu 1Jla-n~el, este ~oric.elul ! - Nu-i eu putin~a! • ~ 0'1.1'4 seeleratnle, te-ai dus ca 3-0 aJei toemai pe Soricelul i · - 0 rata dintre cele row inclntliJooare, mo seniore, 0 nimra de Za Opell; lui s-a p3inzt Ul em eel mai bun miji c pentre a-l dezmorti pe un lanar. - Asta era a r surpriz de WJV vo ai sa rna menaj <»1nd mi-a spus ra era ssrvit de laeheii ta Ud sa , ect bea vinurile tatalui san ~i.. ca fA.cea dragoste cu ... , ~~.. - Ou metrew ta \lill sau. da, monseniore, e fo rte bine asa, - Dar, neJricitule: exclama dueele.. COO3LSai pus tu aiei la cale este aprOaDS) b! - As ! spuse Dubois; fun m msnt ee vrsm s2iri iansaIO ... ___ caraghtoasa. aceepta ast~ei ~ partideI ~i de -- E meseria ei, monseniore. · - ~i eu cine crede ea ca se aria;, J - Cu un gentilom din provincie, care vine s~~i insele so~ia la Paris. ___Orne este eompanioana si' ___AU, cat dams asta -nu ttiu absol t nimic, Doar eavalerul ' de M ... s-a Insarcinat sa complstszs partida. in aceasta clipa, femeia care se afla a~szata in preajma cavaemlui, parindu-i-se ca aude ~u~tindu-8e in spateie ei, se intoarse . .. ~ Ei, dar ! exclama Dubois, stu ." t is rarom sau, uu IDa
4 •
~

..

-.Ce anumeI - Oealalta femsie ... -, Ei bine ! cealalta femsie! ,.. intreba. duceie. Frumoasa eonviva se intoarss din nou, _. E Julie !exclu,lna Dubois. N! - Ah! Ia naiba, spuse dueele : l~ta cs completeaza -Iucrurile eat se poate de bine, metresa ta ,i metreea mea. ! Pe euvan~ de onoare, a~ da orice, daea ~ putea sa rdd dupa pofta inimii. - A~tepta~i, monseniore, asteptaji. - Ei nine ! ~ti oare nebun I .Ce naiba vrei sa faci, Dubois I iti ordon sa stai p ioc Nu mai POt de curiozitate sa van cu ss vor ,sJal1i luerurile. ~ • Va ascult, monseniore, spuse Dubois, dar ,.8, declar un lu-:
oil r

"

---"

cru,

- Care! - Acela cil eu nu mai ered in virtutea ,

femsilor!

rae eindu-se pe ('& apea m tirop ee Mis 'M b fet, esti adorabil. pe cuviltw men do ono I. D ~ Ii rAd san IJil' inAbUf· lid ; pe ' 14m mea, monseniore, sm radEl, BtlU&& DuboL dar sf yen bootiRor; avell dreptaw, trebuie sa vcWem eu n se vor W
~_pubaN, spUSS regentw

OJ voMdolwS& pe pu a mWJDlS t, up ow re)uttriL Is ohservatorni lor loeul pe care-l pirSLsiserq pentru op . SSrYYt&La fSorireL c3.aca, aproape e&sI IDU flJ.eile. . Dar Rtiti, monseniore spuse Dubois, cU domnnl Lo n-are dtuvi ite pup acrID cU ar fi a.lrte~t' ,__.., SI spill cU nu-¢ faos impresia si fi biLut' "Vrci . ,__.., pr stielel aceeWa goate p care le vedem 810010 ercWep oar M Frau evaporat sing11re' · Ai dreptate; msa eu toate aeestea arata prea serioi lomul nostru !\ ~ ~ ili,j ave i untina rabdve; iSla, se msillleteste; as cultap , are de gA.nd sA vorbeasea. Intr-adevit, tana Jl duee, ridieandu-se din fotolinl sI.u,. respinse en mUaa sticla pe care i-o tntindea ~ricelni. t ____. AIovru sa. vW. spuse d:1answ sententios, ce v saA 0 orgie, vazut-o ; ~i mi declar pe cat se poate de putin satisfiLeut. Un int,elept a spus : Ebf'i"as omfNJl'itium dsliquit. ~ Oe naiba !ngana el 810010' spuse dncele . ......... · e merg prost, rAspunse Dubois. Lu - Onm,oIDnwe, strip vecina:1anan ill daee en un ,surA.B care ficu sa sty lurewA un sir de dinti mai frnmosi demele, CUM, nu vi place sa. p ~ Nu- IIi plaw niei sa mai min3&e 4 nici sa beau, rAspUllse dornnw Louis, cAld nu-mi mai este nier foame, niei sete!' · Prostul ! murmura reg~~tw. LSi Be mtoarse cUtr Dubois, care-Hi musea buzele. lOmpanioD1U domnnlui Lou 1 se puse pe rA.B D spuae acestma. Hi LXo&ptawQ, nooa.jdmooc acea.stA so ietate a mc:LDV noastre ·pnetene , Ce VI en sa spun eti, d we , AU ! an ! se supira, spuse regent; bOD ! .-.-31 n ! rel ui Dubois. ~ Vreau sil spun, iOlfanllie, riBplJDse eavalerul, cb nu vep insqta aceste doamne, miiItnisindu-Ie prea min dumnesvo tnc de a va. OUC1ID de eompania lor gi re duaatfel. - &81 Iicut tarziu, domnule, spuse Louis a ! relua cavalerul, nu e mw miez noptii,
$

b&

..,

3........

33

-- -

tit e eineva, ' Doemnele Isb cniri -in rA.B_ ......... animal! murmurs Dubois. en - Poitro ! lacu atun ci regentul, - AD ! tnk-adlevar, nitasem ; is-we. monseniore, ......... pnl roeu. spuse csvale 171, ave? l}D aer provinei Seun Ok mi mce? sa rna eutrem ur . ......... Arta-i prm de rot ! mtreb§' regentnl, eUCI, naiba ii vor ~ tbHIJ acwta. wtfel ua ill prin[ d sAnge' ~ ......... tinut sa nu stie cLe eate s il erede un simplu ,entilom. E de altfcl eu l-ali1 indemnat ahi sooath din sante. ' Va. C& Iertsre. domnule, reluA tAnwnJ plln~. EplYVeap ceVj ered' ; enn d irviorbea ma · timp, D-S, 1) ill CE!Ht'
0 I

......... ffi avoi. reid dueele, tiutmd


III

scrub; avo. ,. SllDtg

......... Dati SplVeQ aata referitor lemine, domnnle, va voi riapllDd ci nu sunteti politicos ceea ee n-ar Insemns D ZfLjC tau (em % Grltia ari putea s~i dati soootrn a pentru impolitetes durn 0 tri, dar care a-are niei 0 scull, faut de acoste doamne . ......... TORm provoeator merge prea. departe, abate, spuse regent &eliuiatt, iar m eurand au ss-s! W ~tul . ......... biDe, ii vorn opri, reiua Dubois. Ei T§.narui principe nrci nu Incrunta sprocenelc; bas a, ridi~"'D' du-se qi facfuto lnconjurul mesei, sI apropie de eompan onnl siu a dWaan q u vorbi ell vo j .. · Ei bine, iiom opri, relua Dubois. · TinBnyj principe niei au mcnlDti sprAncende; msa, ridi,.",...._· du-sei iac&ad tneonjurul mesei, 1M apmpie de compau oau d dWaau s ii vorb eu vo joasa. . ......... Vezi' II spuse reeentnl erno?onat Iui Dubois; sa 1118.s seam abate; <B naiba ! au vreau sa Jl2i-1 omoare. lnsa Louis Be multumi sri spuna to III ill : ~ au mana pe oonstimUi, do mnnle, oare vA diEt'? aid,! coos ce rna priveste. va deciar ciL ma piictisesc tnerositor. Daci .......... fi fost siagcri, V-% fi vorbit de 0 ehestinne destul de irnportw oa
34

co .......spuneap. 111 _ .: ......... 8i don? sa repet cooa CCIWFl spns , raapllDLe t r§.njind.~! ......... Mi-ap face plaeere, ~ ......... bme,spl neaarn ci aven un MV atat de provinei Ei ineat_ mi. iaooti sa ma c. ~ . Ii felieit, domnnle. dacA liner tJ] acesta face sa rna deose ~ dc ann (lite aere pallziene pe care le cunosc, raapUJlSedOll1L Lo..,..",.·._. ......... te uit~, ia te uita, nu-i 0 nposth de lepadat, apuse ducel Ia - Ei, a~ ! fieu Dubois .
• • ~ • ,J

nony' M·300Uta clipa.:i snun e asupra cclui de cl saselea Ula. .pr din CQ1l,jeaiunile sfAntului Augustin. 1 Cd) to CWn 'OIoDma. SPUBeAVhleI 1 CU 11 OAT de uW etie de uta. daiL nu era eatusi de pup bzucaat. vA ooupa de relicar~,~ i P ea. illult , 2111e pare. · . · . , M*etyeolfJurne, SPMe doctoral prinjul, nu este ciciowrAA ult; ca\Dd e vot~ sA, te gAn~efJti la sal varea. ta. . . G hegenW S003l8e un. suspm adAnc; Dubois lsi s'1i:'plli1pl
wi

A'"

n~ului. ~ Pelegea mea de gentilom ! spuseprintul, e desonorant penrru epec a lJrOana; doamnele ennt pe eale sa adoarlrta . ..--. a. MteptA n, spuse DUOOLS.poate, d.a.ca e1 adotc se va. s ha.zarda . ..--. race! spuse regentul, daci era vorba sa se hazardeze, ar D fi fOOU1-0 pmiv aeum : temma i-a SVTIlDmt niste ocheade w ar ti tos in stere sa invie un mort · . . Lei uite, priveste, asa cure staAsvarnat4 b fotoliu, nu-i oare plinA, de ral'llleC' .- latA, spuse Louis, trebuio sA,va. consult MUPra, unui lueru , sfantul JerO:rile 'prettnde ci grapa. nu este In mod real etieienta, declt &Sunci. MDdJn6 prill ciirita . ..--. Ta ia naiba! strip gentilomul ; d:wi au ri' of at fi sa spur ctJI 3Tei nn vin P11>8t. _. De uta datal, domnule, rinpllDse tkwll print, vauti rmdm men sa va. atra; a en¢a - ci dumneavoastr sunteu nepo Hi v-as riapunde we 8rlhlat}i ton, n-ar tnsemna sa. pMAtui plecandu-ti wechea la injrurU ; CiU", &lava Domnului. sunt I,"tai bun crestin tteCat dumnea ~ card petrooi inn 0 C&SUta.,elua cavalerul nu este vorba de r a fie 'ID bu cnestn. ci lID bn oonviv. La naiba en eompama numLuvoastra! lilF-ar place mei mult slAntul August n inqi,ar si dura cOOver lui. .Tanun] duce suna.: nn lacheu ae prezenta. ~ Etnduccti-1 ai 1 Ininati-ioDlOului calea, Sp11L d pe uu ton prineiar ; m cooa ce ma pnveste, voi pleea poste un arert de OJi",. (lavaliere, aveu trdsura dlITUDC& ~ Nu, pe legea mea. ~ in kOOSt naz, disnu eti de a. mea, spuae tAnwll du ;n deza nUit de a n u putea eultiva eunostinta dumneavoastra , CiU", -u I SplJU-O, gnsturile dumneavoastra nu sunt ai a eme1e; de J1ifei, mQ, tntorc in provin mea. ~ . Binetnteles ! spuse Duboise, ar fi curios ca e1 sa.-~i expedieze COLViN pentru a r:U'l:lre singu eu cele do femei. Da, spuse duceIe, ar fi curios, dar n u este,

Lana

35

Int-vevil'. ill vreme w ducele 8 Duboia scbilD haw · cA.teVtII euvinte, mVNa III se rctrdb ese,art LOllis d 'Orleans, ra'n. IDnglJr cw eele dona. innm. VOl nite de-s binelea soota,na din bnZODV Wn'i on .FLlLe sui de haYue si illn acela al veetei un ereionee de'·gint aurit, tneepu sa. facO, adnotiri pe margine ou 0 ardoare pur teologi~ jJrintre platonrJle inca aburinde qi 8 ielele pennnitn goaJe. .......... Daea printul acesta va provoca vreodatA, neineredere ill Hilt nih care Fe trage am primA naseut, spuse mgoW. v fiat" neiericit. &\ (1S mai spuna SaCUl" cS-Joi erescoopm in epNbLd vol mosteni tronul! 1 - Monsenio e, snnse Dnboi , vi ru cA mor de neeav din. pti~ ci aMa. ~ ......... ! Dubois, fuca mea eea Joijioeie j:nsen na, fuea mea cea. AD mal mare filorot. unienl men un wog; gllLt pbn de drsei,ois! Fe cuvLtu meu d onoare, awea nu m-& smpini. SI£ pn .d fii sse toate aceste fiinte mID ~ L1Jaao seama, monseniore : daca p Iue1iir-i sraa., De va 41PUDe .ci vreti eai mostenlti pe marela rege si pe doamna de L ~OD ......... Bine, sa trAJasca! Dar Intelegi bare, DuboiJ;! aeest natara~ R-a apucat de-acnm sa serie in-folio iti -vine ~u pierciile i w m vesi C3b atunei cand voi mull, va pune c8iaw sa anda gravurilo mele cu Da phni s ~i Cloe. ~ bmp de zeoo minute aproap, Louis d'Or OOns isi continu_ MG.otSJue; apoi eand isprillvi, puse am non eu griji manuscrisul ia b 1211nar nl hs De sale, ita rumill un pahar mare eu apa, mute tntrinn. 0 coaii de paine, lsi spnse eonslimcios rngMinnea siL c un ooi de vcl1uptate ·aceasta. ems de anahoret. j - Morrtncare a trupului 1 murmura reeentul ell dispe ,.(la~ ~te intr eo , Dubois, cine n~ib~ I-a inva.~t ast·a! .~ ......... eu, monsenio e, spuse Du ois; cat despre aeeesta., v~ Nu amgnr. ? Printul se ridiw si Ruuilldin nOll.. • ~ Varn triSl1ra s-a iutors f il intreoill danru pe Iacheu, ~ Da., monseniore. ,__. foarte bine, eu plee ; in ceea ce le privestepe aceste doarnE ne, iti d&i seama oi dorm : cbd sa vor trer, va veti puae la ordinele lor. Lacheul w m jiDS., iar printul iesi eu mesal unni ar eare-si da bineeuvantarea. ~ Sa te ia naiba ca m-ai deter ninat sill fiu de f ta k un 8 Be ' manea soectaco Ispuae regentul eu &
r • 1

36

tata.! riLsp1lLk Dubois de trei ori, fecicit tatl, Bl1D+i manaeniOffi: copiii dumneavoaatra se canomwaza dint, ~c; esh 1tyujjie eSIR calomniata ! Fe paJlris mea de caw, W q Yeri c& teri printii lwiti li ai b la fel ! Ei btne l spuseerentl. Ie voi a ita C17Jn • stie un tata. < repare prejudiciile aduse de catre fiii sa.i ... Vine, Dubois. Nul-oIUier, roo ___. Dubois, sa. ma. ia naiba, e~ti pe cale 8i te molipsesti. ___. En, jh, m ! ... So rni accle 0 cini toer lhi buna de :cit ... sefid Acolo vin destnpat & Diut ... se aila seolo deua fem Aermite de trait. .. Ai tu nu lnIUioci! Dubois. mi-e foame leis, mi-e kete! Sa.ntilIL si < relnam lucrurile db p metul in care imbecilii ilJtia le-an If.sat. tntelegi oare, in sfa.r~it' _. Pe leges. mea, iata 0 idee, spuse Dubois frecandu-~i' IW\inile, jar duwlnWToaBID STID1e¢ giDMJIUi blrbat, monseni re, care vA af1ati tntotdeeune la haJtDnea reputatiei Q1IW1DW Ode dcni' fecl'& dol mean Intr-une. Dubois si reaentul ~i pari sim aaeunzttaaarea d mtltt.:a m sfmgarie Printnl ss asezi ln loeul fiului do. iu Dnboi ill loeul en alerului, Beeentul true SilUO aticle ru tin de Chamw.gne, iar zgomotl pe care-l iieu derma ii meN pe cele doui adorm itee " .......- ! aQadar~v-ail notant infArwt .AD < be i' spuse ~rice1ul. ~ Iar tn, sa te trezeqo i rl1sPUD& ducele, A vows rasuDa m ureehea sZU'llt9Leiferoei, aseme unui EOC electric : en so u£!c, la ecru, ca si ellyn n-ar Ii fast prea sig11 A ek L a treidt, ae ridici peuwatab m, reeun scHau-I-po reg OOZlL am non m Iotoliu pronllutand de aoua or 01]01e1 Juliei. OM desprc &eebsta, rSmfsesc ea fascinata de privirea dnjind' si aeiguH1l in Dubois, strAmhaudu-se -la dAosa . • .: Hai, hai, OOrice1,spuse dncele, TOO ca esti 0 Lata. be mi-ai aeordat preferenta ta : l-am pus pe Dubois sa. te invite la cini; aveai c mie de treburi in dreapta ~i in stinga, dar cu toate acestea ai aeeeptat. .1nwtitoarea lID &rieel si mail mspima.nta a ddt aeeasta, il pri vea po Dubois pe prmt si pe prietona ei, se mrosea si snfca. eu firea. ~ Owe ce ee p trece eu dumneavoaatrs, do Qnisoaza Julie! mtreaM Dubois; eare monswiorul se msewa si, din m am aU TeDIt pantru aJ~ii ddt noi' N JWl1 cpus asta, raspunse do unisca Julie. f;\oriee1ul Ie pUle pe ri.I.
__ Fejcit
___* ___* ___*
I ,

3'

,-. Da.ca monseniorul, spuse da.asa, ne-a chemat, el ~iie bine aws luc.m Hi n-are mveok de pus : dacA n~a lost dUnsw,ci e mdioorat, iN eu nu voi & ,-.hi bille, nu-ti spu eMb e , abate, striga dUM m 'in hohote, nn-ti spunemm en, cA e 0 lata ptinL de duh! t ~ Iar en, monson ore, sise Dubois tUT ut.nd de biu aeestor domnisoara ai duo3nd un pahar eu yin de Obempagne Ea buzele sale, nu vi apt De&lC cAv vinul este excelent ~ • ......... Is spune Soy eel, zise regBnQU. nu-Lrecunosti 0& vinul
L

a.cesta'

,....._,_lqaa nDea. mouseniore, rilspilDsa dan stoa ea, este un Pe vin w pentrn. hi oatip. _. Da, int,elq, nu pop sa ai 0 memorie prea. vasta. Hotarat IUCiLU NicoE, ru esti nu n 110& rea mai o avA, dar pe d~ a si cea·row dinst ti dintre leteM ve care Eo elinor A! L nu e~tipC)eritlli m cooa te privesle ! contWua ducelev scotand u suspin. ~ Ei bine, monseniore, relua ~rioelul, daca Eua.~i Iuerurile astlel' .... ~ Ei orne atunci l _.. Eu sunt 8JYl& cace va ·voi descoese. - Descoase-ms, voi & ......... pricepep la vi suri , monseniore! VL .......... ghieitor. Bout - AtuDCi. pute i sa. mi-E evtirnti ps aJ men' Mlai b no deca.t or;siciIic, Soricel .. De alrle!, daM tDi voi opri am expticafule mUie. iatbE aaici De abate care.llla.coati doWlane pe an anumite chettuleli partioulare De an tIDeptRWP de a-iaste' TIm bu 0 si rNe e re pr ud viaM In rega meu. - Ei oine' .. ' ,....._,_ Ei bine, dacA mi voi opr , abatele va continua, Fovw a~adar·visul tau. ~ Mouson ore stiti. ea ostente Qi, vL tot 4teptirkt, Julie ~i eu mine ad, \ Da, ~tiuasta ua ehiar va predw:tlrap· eu ama inim inn
6

illtrat. ,....._,_ Ei bine, monseniore, uu numai prn ali4 iji visat.

We somnului

nand a

......... monseuiore; nu sbiu daOO.Julie visa. ori nu visa, dar- in Da, eeea ee ma. priveste, iata ce-mi apkear in vis · · . ........._ Ascwt8" Dubois ; lml face impresis cA devine interesant. - Pe locul unde atA domnul abate, ee eJialD oDter d care nu mU. preoeupa 1&; mi se paraa cb era :Wei pen .Julie.

- tittr-adeva.r,

ea, dormeam, dar V deasu·

38

Au¢P. do [4uiseri ·Julie' intrebl Duboi; iatl 0 acuzape roritarc care 00 adnee rnpotrivs dumnea hg 1pties can nn era prea forte si cilras m contrast en Ad en careW Un de obicei ereapadele amoroaee. i W Sf n sica In 100 sA. raspundi, Be multumi sa ro~easca. , -)TDs pe loeul meu, mUreb4 ducele cine era ONe, is sa vedem? ___ - Ah! ista exact unde voiam rn ailIng, spuse uri; pe oCr! lWe sth· monseniorul ae afla. to m TIt! men . · · _ DesiW1T, SpUN duwie e de la sin Inteles. ~h &ila un t3rnfr jj(]lDOS de cincisprozece san saisprezeee ani, inri gJrAt w ciudst incfi.t ai ri no clD e 0 fst~, doar stAt cibea latinef1ie. ,-.An! aannans mea iMrjOOi, CIclanA duOOl , co tot spui tu scola! ," - rut, dupa ur .ceas de dCnverftatiowlogica, de dizertahj ctre eele mai interesante asupra sf4ntwui J eromo ijipm ;fAntanbri Aug AStin. de aprooieri s nnar extrem dotriUu bdUpea lui JUJaMUue. pe loea" mea, monseniore, rna tur sese mi 8-S , .de WkWlenw m v Gal men, ca am adormit, ~ In • feI IncAt, reid duoe1e, In aeeasta clipAr visezi eAr vieen , ~ J)a" iru-rumrtuv u in sa pare stat de oompbcat ihcA.t, pe {wea 118&, mnd ewioa.&i do s gAai 0 explieatie, nofiind in st&mi expI:ie i1 msfunj. considersnd cd ar ri inntil &0 cor lui JWie mii .. ~ 80Z Jjwvoastri, me lore, (8JV su teti run lllaretOr, Uti-ail . .. pW4-0 U1J[rlUWsVOMti insjw pentru ,a obtine ace H expli •• • ijrniWln spuse duOOle tumandu-i de baut om nou prietenei sale.. masti loaj cu uaneiae din vinul Ua; cred ca ai caloi palstul~ ~ tntr~~evir, monseniore, relua ~ricel dupa ee ~i-a golit pahaTIll. vmul. JeSts i nj aduw aUIIDte de un oareca e vin pe care. nu-l bau2Zt ~ Dac3.t is PatatW Regal' ~ Fe einstea mn • e! ~ Ei bine, daca. n-IJJ baut din aeest yin deeAt la Palatal Regal, UfULTt aa cA nu exists drit acolo, nu-i a~a' 111 e ti destul de umblata prlli ln rie ca sa aduei aeeasta dreptate pivn melee ~ Oh! i-o aVuc sus si tare si din toa inima . ......... dacl nu exista yin 0 n aeesta decat la PaLlatW Dar, 1, eu s din ac&a asadar care &311 trimis acest vin aici . .-.-, eavo9£4tra" monseniore! ~ En san Dubois, in sfirsit ; tu stii pre!t bine ca m afarl de ctria de La punga moo, pi are de avmenea xi cl eiu de 1; pivnita.
~r" ! ..

.J••
zy

mea ...

39

~ Chois do la piYllita Be prea noate, spuse dOMDisOhl Julie, care 32 hot&a m arMsit &l at nnee 0 vorbA; dar pe ae.eea de la punga, nu s-ar fi pntnt bA.nui niciod~tA. - Am, Dubois! axclarnU" regentul. ~ Monsemo e, SpUBCabatele, aqa C1110 a putut sf co Alteta Voastri, copilul nu vorbaterea des, ill cABd vorh din in anplare, 0 race ea ci tdSntw loan G1] In de Aur, numsi In maxime. ~ Jar dd eu am tri [tis acest vi aici, nu putea fi deM pentru lln duee d'Orleans, ~ Dar S int doi' mtreba ~ricelul. - Ba bine ci nn ! facu regentul, - Fiul ai tatU: Lows d'Orleans. Philippe d'Orlearrs. - Ai descoperit, ~riceI, ai .desooperit! _.. 01SII) ! exoJLa.IDa dansetoaree, ristnl sandu-se lato ~i izbuonin in .rAs, C1'10 cinvIl 'ace a, feti a area, awl too ace I
lanA ·

......... care-I veder in vis' Fe ......... Da. ~. 40010, pe loeul du FhlDAA , - Ohiar pe locul unde rna aflu, ~ Este mOLDemOW Lows d 'Orleans! - In -persoana. ......... monsenio e, rdua ooricLul, dar An! dnmne DU vi, eeamf400i deloc : si sunt roarte buolrOasi& m-sr trezit! - Mie nu prea, spuse J1Jlie. ~ Eime! nu va spu 22un eu, monsenlor , swigl Dubois; .1ulie, copila mea, continua abateie, tu valorezi greutatea ta in aur. - Atnnci, spuse regentul.insearnna ca. mi iubeeti, ~rieel' - Adevrul eswa am 0 ilibiciuD pentru dumnea " monsenlore. ~ .......... visurilor tale' In ciuda ......... monseniere, ba chiar uneori din eauza visurilor mele . Da, ._..... NU-i ehier atat de mJ.guliffir, dwA toste visurile tale seaaoan' on eel din 8M asta. _. An ! 0 rog pe Alte~a Voastd sa creadiL ca nu am coemsre in fiecare noapte. oi dupa aoest rBsplSDScare mwi si mai mult opin a AlL Sale lWgale, ci Oorioelri era ill mod neindoleln C 0 rat'_ phS de dun, supeul mtrerupt reillcepu si mai temeinic si dua pant? la ora trei d .

~ I

......... 1

.... ·t'

11m

40

La care om, regentul 0 lui eu sine pe ~rice11a. Palatul ., u tri"v M IcxoaL a ttid sao, in timp ce Dubois 0: oonducsl. b ca pe Julie in tr&!ura mODS iornlui, .. Dar tnainte de a Be enlea, regentul, care nu-s potoLse ddt cu. multi went:ate tune. co care Incerease a Be lnpta mtreqri, scrise 0 sIMtiSlillre' 81 lSI soui valetul de camera.. __Iati, Ii spnse, ai grijAr ea seriaoarea asta sa pleee maine printr-un curier special ~i sa nu fie predata d~At personal. Ace3tJtA. sorisoare era. adresata. doamnei U.,.sule, SUfJeri~.,.a Ursulinelor' aift ·OlillOft. ·

r

,

)
I

CE SE FEX'REU'i DlliA JIUE l\IOPl1 LA o 'surA DE LEGHE DE FALATUL REGAL . ..

a strange d &uooocive.l-am vazut pe rogemt duesndn-se ±Ln Paris la Oh de L Delles la Mendon si dif la Mendon 'm lobcrptll Saintin , B6 petrecea m apropiere de N3J11iH oeena ±Ln care nn putem omite oole rom miei k oan, Dwlka a dd'lDa htelegem aeestei p tiri ; aqadar, m virtutea privtlegiulni nostru de romaneier, il veansporta pe eititor impreuna en no ia looul aoeu scene, ' Fa dr. YUwspre Gisson, Ia doni sau am leehe de N 3Jl1iH apreape de acea.atdJ wanastire celebra diu pricina resedfntei lui A arc de h81ill 0 caBa neagra Hi a.iungita hoon uratae arbcnzii i tIl ecav en care ·este aoopeDta toata rf¥!iJUlea Bretagne ;dOO de ma&eiDie drum gtrIinri de mMicini h ]llTlIi tnpr uirii ; in de mduri grduri de roarieiDi peste tot gardwri3J8 , area. cniar iropeettabUe priviN, cliaw si tntrerupte numai de TID • aj inalt de lerrm desupm citroia se aIlR e crow si care ser Wl3 ept poarro. A ta era aspeetnl erterio pe car aeea caB.a ata de bine apka 11 presenta ; pe deasupra .. aeest unie grilaj nu duooa deca.t la Intrarea htr-c gIidina. m fundul careia se ved.ea nn zid. s'trapuDs la rbdw san de e pertita ,stralYltf m2lliva IPtotr deanna licnisa; de- departe aceast:l loeuinta gTava Qi trisarea o inehisoare plina de dcreD lit mecate l de apruape. €i""aana tire wemtf de tUteze augustine sapcee unei reg, li d~tUi dentin severe, d laja en obieeiunle aceste regi mi, i.nsi rigide.eom crate en wcranwi1e de la- enaillas IP dea Puis. Casa era. d mac osioUa:. pe trei cDntre laturile rue; tna. cea de a patra, Iar ueeasta ear, ratala OPllB& drumului, cDn care de a.itiel &scunsa demi & de arbori, nu &e pnteau vedea ddt aeoperisurile, se sprijinea pe UDaz mare care scilw parlJw, de jos a sidnlui , ia zececar peste suprafab LchiWil m Itl Qc£Lwa.re.se afian&eatreieozei. Acest 11K If c.a lei ill si rot restul mAniatirii, paren sm t cu rija; era Inconjurat de paJisale halte de iornn care dspa Ia
v

T ei no 12 dupa aeeaata, .canuUltru

trcmitatea ifVwui. In spatele stm\risurlJo iunense, a 4 G nze mvi de umlkr alb p ntind cu tiorile pe apil prmtr Cal. M [ebideRn fwfQeQe ). suave cahcL&lbe si .piNne caFNkU · M erjni in It lmatma. Sears. zboruri de panNi 81 mar ale de ra U] se aNiAAu prin aceste stman~mi. ;t\ngnnua vee! ph tind u unea sOare1e: atunei, a dati cn primele umbre ale nappi, · · 3; r spwdea si paze& sa Mitt naa din aiMa lliiuntru; l1Db'W 2 r se liRa deasupra mieulni lac •. 88 rc3nftor unni fum ~ urea i7!el ee 0 liDtnma ruba in tntuneric pe care a tWbum m din timp in timp taraitri prelungal unui zreier, npaWscuti alvei cuen ele san strigatrirei ugit al buinitei. Un singnr grilaj de fer dLdee. spre lac siAsa caleibera h aceilgi tirf)p apelor unui mtc rAn we aUmentau ochiul de am '8 care, ill partes opngw pJintr-UD grilaj aseman tor, da solia si neavira niei a iliAUTa. CAt am e faptul de a 'se streeura pe deasupra grila 00oordud CI1IVillAillci' san vrra,rau I era l3D Iueru cu totnl i r bil, vfma h vedere w, barele senhJDanndfinc m slbia sawn, ved;;aj odihnindu-se printre Btffiieni. si e adiale 0 Inicli. barel· de pe car care e AJ iU!&ti de actlasi grila], Impodobit en elo ·ae apa. ill roehita rtnODDicL. ce aseundeau Bub tnvelisul lor verJginar pe care 11rniatitautwocillci a jnwamidise aeupra .fierJ]lui.~0 brca era a arkin." lui, care j £0 OBNk din timp h til up nco undita ori sa au dmmul eretului m p · e eele mA oogate tn mete ale laenlni ei ewe ofena atunci f.arrnaneIor dUlugarire lipsite derioo mstrooR6 speetaeolul peeeuitului. ills", cltwdat&, de amRII tot vara, dr nUtttai W DO we eele mai mt neeoase glij1ajillci B0 eli wdea m Wlip cliatcioB; 11n blkrMt. tacut oi mtaama-o mantle oobora in miee wei ce wea Ba se aeprWdA sir din barsjul de care ·uaegata si. care, aluneeand atunei faramot, tara. oocilatii ei ca trrpin a de un snflu invizibil mergea BaO 0preaecli laugit zidul w4n 51stili , exact Bub una dintre feres trapezei AtllDCi se tama auzit tiD mie semnal imi tind BanUW peieiillm, sa UpaTm eueuvelei, sau smgitill but aj ei, iw 0 latA a.parea la fereastra aeeea, cn grilaj destul de larg pentru ca bloudill lJ'1 llitrntLtorcl e cap 8 treaaa.prW el, dar rea 8uM ea tanarul in mantie, en toate etorturlJe repetate pe care le tacea s\ ti putut ajunge vreodata paua la mara ei irebcia deci B Bemillnweasca apnrta 0 eonversat e toarle'lniaA. ; toarlewp din care zgomotul apei san freamatnl brizei mai rapes. 0 jumataute. AMi, dnpa un ceaa petree t as tieI, mcepeauuv ntele as"M buu, eve dwau mea un cess; h mramt. dnps. ee tmeriJseri de aeord penh a alta aoapte si asupra unui semnal diferitv barea • Ldeparta, relnruu uaiea pe cue 0 wmare pentru a veni, &43

lajul Be inclUdoaa loc in ace;Mi linist in ~e se dmOO iar UDiml so ,indepitta. wsirl itbd un sWut citre teroasTtrn pe .care tata o moodea tiL n u en lID suspin. Lac aCIJIC nu ma.i ecteb de var£, snutem. dupa IDle,) ar spus-o, la Lcepu ul, lunii t me. in n:oamica iaen:Bb a' anului 1719. Fr"kkl'yji arbori oWosll sunt puaM de cmmum; gardwrile de m&rnnini aunt pS8sitedepeTii I r ve8li, care au pieent A ca te. unii, un nl mat ma.icrat slID l1D adA oat r ai caid. GlJWioimei nci&ii slbi z&Ctejip ,i dobori,p peste ghe · e verzui, acoperite de mpadi. cat despre cas neagmy paroa si mm ionerara, mea asa cum stae Ww A ill aceasta ellan e a ha care 0 ampe a ca lID lintoliu, de larestetele ei eb81nnllid sub chicicra pana la ueroanele sal v de zapada. Afadar nu se mai putea strabate. lacul in barca, pentru ca sJlPrafa~a lui s-a acoperit pe ghea~a. Si cu toate aeestea, m pofida nOPID int necoase, in p gerum CHe ciupeste, in potida absentei depline \ steielord pe eer. "L cavalcr singur, tam iacheu. iesea plD maurea p arta dlliw.te si se avtttnra ,S ckrnp, urmsnd. nu enias drumul mare en duee de la Nantes la C irson, cll 0 c&rare ia uralnica, ce dueea la acelasi drum, rt 0 suta de pru;i de santuri ;"de-a ia ajuns pe acarum. el i?laa rraru pe zrumasul ealulni sau, lID excelentxempiar de rasa CHO, in Ioc sa alerge prostste c I n ar fiatut un cal mar nutin bine cresat, se multumi salomeasca intr-un trap deUtW de-oderat pentru a-s " ui r ul de a pune picioru pun decau12e siigtvanmpe acest ovuffl care par68L lUD form na 0 niasa de bilivd, maa CHe era smuanat in tntreaime cu lIZ me Hen de cd:moo siuuciti de pietre pe .CHe le aoaperoa zapada rn are. Pret de aproape ur merl de ora to Wi me se bine : vantul reee din nord, tara a putea sal\pi&lice eursa ca aleru ni, facea stue margjni1e mantiei sale; arborii: snheiete negre a ergau la dreapta ,ia stiJl.gaseme 68Lunor fantome, ill vreme ce stink zG pesii, singUi1w lur ink CMe ciia.uz68Lmassul aventuros ai c£ ului, Ii aJta ca ii era neCtB63U1' nul CIb s~ poataaU Or Dar in car an d , en toate p ecautiile instinct ve iuat de wetw anjroai se llCtp~ci de 0 piatm & era tit. pe ce A cadae ;tusi, mtseerea nu dUly decAt. 0 clipa: la prima sensatie ca erat in Uu oalul se dCci; iDai cii&liliJ'eGuli, alte preecupNi ¥ fivut, odce iBi daMu searrra ci Loopea SB snhioapete. La inwp t, nu aa neliniati dillon si lsi continuL dtt! nul : dar L eurand scmopatatll de mai iOCADtllat Qi tAmArepli, gtWdkdu-se ca vree 0 catA de piaMMnioeee m eopita ealulni Bi il rliniae, cobori si exaloina piciori care i se puu despotcovit, ba ehiar singerAmd; intr-adevar, uitandu-se pe zaepa a V5,zQ C Ollni rosiatica ce uu-iva niei o ali :

44

u1 de Ora snit TIm' 'Ill pirea Ioarte on · t de acest accident J fl eta evident la J iiloaeele prin Mite M fi putu Hi ill oonA;\ r dad i Be pm c11 aude, m ciuda eov ralui do zap care tilT 'ern dl oynul,gomoru nnei wvaiC1ie. lhUU wenhea Olipf at ?ru .,..; .M. aeama dam nu se inseafa onmwa; apoi ~nvin' P~of*r! iadOlata. mm multi osmem CUar veneeu pe acefpp" a j cl q tntuind ci dac11 oamen i awsvaa din in ampfare se dan ~ ~nn~rirea Ba, trebuiau sA, ajunp fa .dtnsul in eurlnd, Be hotarl ;: ledat', inrleca db nou cu vioieiune, isi conduse ealul cn:? at rna departe de ""UPI4, se ascunsenpreuna eu ef dnpv& !-Mri rht17 mati. iBi pme sabia g ala sUD brat, scoase un mistol din b ZllnM S1 ~tepta,. tnu-Mleva.r, mijte cSJiretio083aU ill gomna mare 81S6 Dn ell Mati ubscuritatea m:mtiile lor intnnecaw si dill tUD aIda rljrtTe Pi. Eran patra sl tnai tan tara sa vorb asci; la ran an, nerman eutul isi tinea rMlrfiarea,ar dill, w S C lIn ar tieles prjrnejdia CSJT&-l pandegw pe stapThnul sau, statea nemiscat ~iqtit C& qi dArnsW. ealZwd N niei llD zgomot, ca.vafcala depaqi an flU pul de arbon care aseundea cal Q ciMaret, iar aoosta cin l1rlna se credo scipat de-scum de acesti ill portun oriciner t fost ei, cand cavaJC1ia se opri dbtr-o data; eel care puea qeful acesteia desoo,ieM, scoase un teiUo.a! CD geamuri opace omtre outele mantiei sale ill, tlc&ua IIImiDh ON'ooU drumul, $, Cl1l0 drumul tnoe sa. mai cere U( na dnpa care ei uergasera pana aiei. cugeffira ca o Aqiscd" se (Looesera pe 111 Dele lor, rncunoscwa loeul m ear wlu! ui c8i,,,tW se muepii'hsera ;'i atunci tac3,rd eitiva pRifillt eel mre purta twnafuh n mdrepU sore grnpul de arbon In mitloeul carma aost .nser pentrn mica trupil oa DO · a unci, cu w.ta uniytua si neclintirea lor. un ciMke» Qi calID san. De Indat seacn &lUltzgomotul mai multor pistoale care 0 armau, lim I domnilor, spuse atunci- ciMkelill eu oalul rl1n luand 001 dintiUuvan tID, ein sUDwt Qi.M don ~i, :-E chium dansill, m JrlftUraxz, douL sau trei glasuri, n nein~elat. '" AtlYL imill cnanterna con inuL sa ina nteee iL( tdCiretww noc , . .Un pas mw mmt m vaJoi uelde, dOLfhDIDo, spuse ciM; Lunep-vi nnmele si eclat m acmwtilipa, OR sf ijuu cu
A •' ••
7

CLLG

axit

»face.

: Nu uciaet

nildlenj, domnule

de C

y,i.anu

omul

18toaJ.ele in buzunare. 45

UDle -~. AU 1 dllvnDi&Voa.sW :ttrta Inzrchiz de PcntcaJec , cAE Ilia 1 IS didusa nnmele ue OhaDJay.· - Da,olcnme, eu aunt. ,__. ce treaba aveta aiei, vA. rog' ei - sa VA eerem ~tcwaxplieaw asapra oonduitei d~llr1nca vcaetri; aprcpiata-ti asadar si riLpundeta vi, rog. - Xnvimtaa a fost. faeutl tntr-un mod ciudat, :& archize; D-ap putea oare, dNA aonti. sa vi rAe lIII()," +0 raocta m slit L rn si \ubi data 0 aiL .!orl II a, ,__. pr piap-va Gaswn,pUB0 A un alt. gl 3, avem mL sa. Va vorbirn scum meu. ' - Perfect, SPUBe Chan1ay, recun se BWul dllTODWVOJE de a luCia, Hontlouis; inei mrnuriswo raptul m AU m-am oopA eu -r J3Diereie domnului Pontealee mm. \. ,__. lariierele mele BUilt aelea ale nnw or ton leal ~ .aspru, V care n-are nimie de asCl1DS prietenilor sRi, domnule, r3Wm marehizID; si ewe nu se Opl1D ia C£l(fi 00 este tDtrebat ha fe de leal pe cf.t ii intreaba ti el pe aJ.pi. ,__. a· :litor- 1m MontloWs Bpnce C clti.vooc, pentru .. 1 ruga. M p GlISton sa serplioe a. 1 amlable ; 001 Wntti interea drtru m Be pare, ete sa nu ne-apuesm a face riiz100iui intre noi, · - Kultomesc_, uu Oouedic, spuse oilke~; este rp. pkarea mea: pm Ul Q·are, iati-ml. t _ Intr-rievar, 13 sceste euvinte rna; paoifioo tankuI, pn din nou P Bwlm m b t1IJDaY m sama ill teoae, Be a repte 6 flP"til ere na_ m ttt;uocul drumului M astepta ararmt aoeak 0• • verse. - Domnule de TaIhoueL SOUBC marcbizul de Pontcli pe tonm nnui ~om care u-a dODMdit Bau MZuia i s-a oonceslantnl de. a da orWne, vegbeata asupra nOastri; nimeni cil nu IWApie fid sa DIft prevenitJ. Domnul de TaLhouelli wewta de llclatl\ qi Ineepu sa-ni tndemne oaln1 a desene 101 We mm de jur Jmprejnnl1 grupnlui, n d me c Clipa Hi aiM oehiul Hi ureehea h pM a, dipa cl£rnne invitat. -~ Si BCn 0, spuse lliavhizti de Fontcalec mcilecA:md, din DOn, sa stiDge.rl felmzacl nostru, deoarece ne- g.k omal; - DOllIUj] r, SPUR atunei UlV lernl de Chaniny, per Ii va spun c& to eeea ce IV pete ce ACT .tl m Be pare s~ Pc mine rna Ul1f arilLi inv-adevu, pe cat He pare , pemine miial[;i, Bpuneti duronesvoutra; ~ati pit si pnkti sa vi stintreWoarnl : A vedem, ce inaearnDa toete " "' DaciL este ogl om Ii locui, va ma tun8E1C, mi De par pro alese.
4

,__. Nu. domnule, rilspUDSe I arehisul de Tonlalee pe tonul sin dnr sicurt nn este oomsi de pu¢D. 0 grona. e U'D inroga-

toriu. - Un mitu!atori'

0xplicatie. sonneY - Interogatoriu san e plicate. relui Pontcal c putln eonteua.; Imprejurarea este pna mva pentrn Mt saeuc&ro CU OODeqrile LUsa. ne oontrazicem uupm cuvinteior. Interoga sau f pic&te. 0 repet. rispundeti in llitrebaJrUoDoastre.nute de Cha.nlay. • DurnDMY03JltriDor nclti en asprUne. marchize. reIu§, cavaJerol de Ohanlay. - Dri P mncesc, msearrwi eBb aro dreptul acuta; et oare Mini dumneevoastra sau In Bunt' ~ Ba da aunteti : dv nn eeta un m tiv de a nita eow care ae impune Intre ¥ . . ~ DOl rule de Oh anlay , doi nule de Ohanlay! toa aceste cficulta'Li sealn3na foarte mult eu niste 0 rtite de am; ati fAcutuxi lIant sasculta~i, aecnlta~i. ' ---. Artl fBcuturamwt w ascuit.ornnule. riLsounse c • dar nu ca un laeheu, --- Ati racutUrAtrldnt sa ascultati can selav, asad aseul .. uti. sau tndurati r zoltatUl neascwtarii aUCODW - Domnule marchiz! - Sa. vedem , SC1}Y pUl men Gaston. spuse Montlouis. vorbeste, te rag, eu cat mai cun\nd, eu atAt .va fi mai bine; eu un euvsnt po~r sa. ne alurlgi, orice b3nniala din suflet. - UTice bMrniala! exclazzla D, palid si Lumt de mAnie; a~a.da.r ma b3Jlui ~i, --- Dar bra illdoia; ca va b3nui I. relul Pontcalec uzArnd de aspra lui £ anchete. Oredeti Dare eBb dri nu va b3Jluiay&ac 1 h ·aUtrnt sa n p unem pe urmele dl1YUDMvoutm pe 0 ~ nea
0
I

SF

eDuse Mtvalerul de onavAay

,__. Adica

,.

v-rerne'

~ Oh l atunei, 88 schimba Iu · e. marchize, rasp~ rece r li despre ce b3nuieli este vorba , Gwabn; daca. ma OOInniti,.syunetiascult. · ..._. avalere. at intiti-va mpaie; noi patrn wnoDS lm%",u a, n-src cerut sprijinul aUrnnebvOStrtl, alii yen t sa ni-l orefiji, spundnd ca pe lilnC' binei @Bnemi voiati sa n aiuwooax,Ltavealii, -m rea. ee va prtveste, 0 orensieroonala d &hu..t; v-ap prezentat aBtrel'

47

, Este adevAxat• --- Atunci. v-a a primit alfturtA d n i.a pe lID pA ca. pe un IraM; v-am dervai it toate s erantele noastre. v-am meredintat toate planurile noastre ; mai mult decA.t at&t, a~i fOBt ales prin ~oI1i pentru a da lovitura cea mai utila ~i ceil. mai glcnoasa. ftliiiecuedilll?e noi s-a olerit atunci sa vi ia loeul, iar du COD utra a~i refnzat; eSM osre adevarat' ~ N-ati pronnntat nici l3Deuvln care si nu exprime adevanll into emai, marchise. ,__. Uliar m dimineata asta atL b:as La sort ... asta ·seara ar trebui sa va afla~i pe drumul spre Paris ... hi loc de asta, .unde va nsiTu f pe drumul spr Clisson. unde io uiese cei mai m na i dnsmani ai independentei brew e, unde Tocuieste mare de konnsquion, vr3JjmasW nostru deciarat. ~ An ! DOlnD ie! lieu dispretnitor Gaston. ., ~ RMp13Ddeu prin cuvillte leale oi nu prill surasurt 6 toare ; rWpunde~i, do! rule de Ulalay, v ordon, Ik eti ! - Va.i .piorBm Gaston, aduugar& h ace asi timp cu Coned ic Ii Mont ouis, vi j nplorBm, rfs! ~~Li despre ce vre~i si rispund' - Despre absentele dumneavoastrs; repetate de doui Iuni ineoaee, despre misterul sub · care va invaiui~i viata, refuz&Dd 0 data san de dona on pe saptBmana si p mcipati Ia inthlujrilastre nocturne. Xi bine! Gaston, va. mfu-turiSJW desehis, toa aeeste absente, toate aeeste mistere ne-au nelinistdt, E.i bine l nn cuvAnt, n . 0 ne vo liniESti. ~ Va nati sealnR bille cil emti vinovat, domnule, deoar va M undea , hoc de a vi continua drumul. · Nu-mi oontilluarr: drumul, deoar cc c lUi men es rinit; puteti vedea bine acest luern dupi sanmie carenr08eHWOOa : ,__. Dar pentnt ce va ascundea~i' - Pentru d, voiar h sa Hti tnainte de orice alteeva eine erau oamenti care ma ursLxeau... Dare au tkebllia sa mA tem la leI de nult ea si dumneavoaatea ca at putea fi aI'estat J - ill sianit, nnde m' , - Dam v-ati ti nrma dX'1FIUul n-ati ti mere pe urac mele, 4i aQa cum at fAcut-o pAni tici, alii ti vB.nt ci nu mergeu titus de putm ia Clisson. . - par niei ia Pari~, nu-i .' ~ Domnil r,Te~i, Ta rug incredere m arline si tiNS · ~Da ; 0 t · x In care au ".. ~DD nUIUL ODO~ mea, tlUna E t · gum · Gal si OllOarea nnel aiM perecan. eRe :npjati; poaM ef nu fliP

48

'm

o mfuruI!t d licatetea mea este extrema, eIiJReraia poat in coo. ee priveste aeest luern. ~ Atnnci, este ar 0 taina de dragoste I spuse Montlouis. - Da, dor nilor; Vi ehiar 0 tain& a ee ei dmtii iubiri, rAspllDse Gaston. - Toate aoestea sunt pretexte! strig' Pontcalee. ~ Marehize! repeta Gaston cu semetie. - Ne-ai dezvaJuit ·prea putin, prietene, relua Couedie. Cum sa· eredem ci mergi la 0 intilnire pe vremea asta ingrozitoare ; ~i ca intainirea aceasta n este Ia CIiswn, cAnd. in al8r& da m irea augustinelor, nu existit niei 0 singura CM~ burgheza pe doua leghe· de jur tmprejur! - Domnule de ananiay, spuse marehizul de Ponteal foarte ;witat,ti ficut judlt anti sa ma aseultatt ca pe semi dum........ voastri .p. sa, va devotat! eu trup ~i sufiet eauzei noastre sfinte; do mule de onaWay, ae iunea pe care &lLt mVepMB-O este pva;. ne jucA.m.aiei bunurile noastre, libertatea noastra, 'eapul nostru ~,. mai malt deeat toate aeestea, onoarea noastri. Vl'e~i sa. rispund$ caWgone qi elar ia intreNmle p care VI Ie v idresa wneie' nostrn at tnturor, si rispuode) b aael meat si nu ne iliaD' niei 0 mdoiala' nacA nu, domnule de jbanJay, pe legeaA de gentilom, m virtutea dreptului de viata Bi dmoarte pe care mi I-a) aeordat in mod Iiber &idin proprXa dumneavoastra vo asupra dumneavoaatra lliuivit; pe INa mea de pnti om, v pet. va. .apulber caput eu un foc de pistol. ~ o t8lcere po omomta sinrofund invtli i aceortc euv Di8i un g as nn sa ridiw pentru a-i Ina apt i81J'ea iu Gaston. El I.p. pi r ni ochll dnd pe ran asupra tiecfLro a dintre prieteni dii, iar nacre dintre pri tenii sii IB tntoarse ochii de I dArnsul. ~ Marcnbe, spa e atunei eavalerli eu 0 voce In; cata nu numat ca ma insnltati b&nuindn-mA, dar pa dearnlini irrn siD ~ti lnima afirmWd tata de In ne r3I nu pot niru ei aeeste b&aluiec:it fa.candu-vit pAxt~ Is, taina mea. Iati, adaup dansul scotAlld· uu portofel din buznnar scriind illtr-insul c3teva envinte inpna en nn ereion 81 denrin 300.d rna pe care scrinesa aceste cuvmte : iata secretul aeesta pe care 'dori.) a-l ~, n ~ eu 0 llifmi ia.}'< en cea alta iau un pisto pa care 2 armes : we) sfir..m aduMatisiaAn)e pentru nltmgiu eu CITe mr-aljicopuit 1 sau, ka raD meu, va dau euvLtID men de gentLiom d-Illi voi zbum eroierii 0 flaW mort, jZlli veta deschlde Irliba si ve) &Pet bilet, ve) vedhnci daca meritam 0 uemenea b! vi taston lsi apropie ptstoinl de woeplL eu acea hot2iL callna ere arava cl tapteleor ntgLI& euviuL We. .,-.!,

mti

49

- Gasoon Gasoon. striga Mon louis, ill vreme ce du Oouedic il hpnea de brat, opreste-te, tnnumele Oerului ! MarChi'&!. 0 va fMe aas precum a spune; i Itaa-l si va va spune tot : nu-i ash n, 6 "nn vei Avea mci 1 D secret pentru hatili tf atTzDci, in numel ulJill r 'li ale cepillor 1 r, haill wi w vor ilk pIa Ie an totnl'· Dar desigur, spuse marohlzul desigur ciGl ieri 'lit mai mult demt atat, et 22Iubesc i stie line uta. iariL mdoialif! nuwa ne dovedeasca nevinovftis lui si de illdaw ii aduc toate seuw wre-i Bunt datorate : darlnainte de asta. nimic : e tanar; e aingur peume, nu are ca noi sotii mame ali eopii carom sa Ie primejduiascairea ( averea. nu risro dedl t via ta lui si face ChL de M1&, asa cum se f8.ce. Ia doua zeci de ani; insa cn via~~ lui Ie joaca. pe a2e noastre ; si totu'li sf ne spuna un cuvtlnt. un singu cuvht. sa ne p Ie 0 iustdicare veWionilL; fJi voii primul care-I voi deschidetele. , Ei bine !.marehise, spuse Gaston dUna cateva c1ipe de ticere. Asadar 11 In eli-mai vetl Ii s ~ ~i noi' mtrebara Montlouis ~i du OouMic. - Venitl 'li dlllKlnJUvoastrli.oloniior, syntelJi cu W geDti10m, nu rise mai rnult tncrsdin Andu tkli thiDa tntnror paLeeat • • umna smgur. MarchiZul i2 chernb pe Talhoue. cue m tot west tilt mcuse 2rda nuna 'li care veni sa, se aiarure grnpului s 11 unua paler ticiV sa. puna niei miicar 0 sing'Ira Intrebaee asupra eelor pe1iecute. At'lDCi eei cine barbatd lsi continu:a.ri drnmul, bsa mai incet, de..,_,.---" aJ.ul in Gaston qchiopata usor; cavalerul, care le- servea c drept c1aULa, II 'conduse ettre manwtirea pe care o uno deacnm. ill UWtirnpul unei ;111 ata i de ora. ajl caera pe ma micnlui -rau ; Ia zeee p~ de grila], Gaston se opri : ....._ ici este, spuse dArtsu}.. A ~ Aici' , ~ La aceasta mAnaatire a augustinelor t -,Wiar aiei, d mnilor se aria in aceastL manastire 0 thara. pe care 0 iuDe c da un an de zile. dnpa ,00 arc vWzuiro la nroeeiunea de Ziua Domnului, 2a Nantsu; ea m-h remarcat de 2 ncaa. aru urmsrit-o, a,l plndit-o qi i-am iproanat ° scrlisoare. Dar ClIP" 0 vedeti' mtrena marchizul. · - 0 suw de ludovic! I-au convins pe grMiinrur sf M puna la disporitlih mea, m -h aht 0 dublnra a chen de 1a aevt gri aj; ~ ce Imi mg3rduie sa intru usor in maria.stire; 2a zece pieioare mal sus de npmsta apeli sa afia ° IltiM, ierea.stra. unde esi ma asteap; dacSJ N" ti mai senin, ati nutea s-oiBt nge i de a hi ni, eu tot .Intunericul, eu 0 vad,

&

50

----Da, inwieg bine C1Jln p a1;i va a. relua marehizul, ;insa baI'c& nu mai -poate sA. meargA .. ,__.LE ooevilrat, domnilor, dar in lipsa bArcii Be aLi w a 'seam o 6lcosta de gneath; ooadarmi vci duce la dawea re shea> in uara asta, pcate ci gheata Be va sparge sub picioarele mele ~i .mi voi tneea; en atAt mai bine, pentru ca atnnei, nMajduie8c,. J:>innielile dumneavcuttL macr ur nai A..Be vcr inew 0 data. cu 'Dine. ~ ----.ADl 0 enorma gr utate in mmus pe plept, souse M; ah! MJ,rrrt~ul men Gaston, cit m ai 3cnt de rerici , p ef, sa. nn uitat asta, eu si du Oouedie atf rwrum de tine. . ~ Ah 'avaiere, exelama marchizul, i rtati-ne, jbra.~i,a-

ueuros, marc uw.ar a t DIIUtel 0 p · ill erIC mea. ~ Gum asta 'C '. ~. Vai! doream sa, riu singurul ca e stie cl Iubese s arp atA.t de mulM nevoie de iluzie iji de curaj : Dare L-O vci parMi in aoam pentru a n-o mai reved.ea niciodatl' \ , pirie ~tie, cavalere' mi se pare ci vi imagina~i vtitorul foart.:; btn t. · - *tiu ce spun, M " ~ Daea izbuti~i, cavalere Ii en euraiul domneavoastri, hotSrarea dumneav astra B sannie rece ai durunovoastr&buie ,aD illbutiti 1\tuncFJsDra e libezf; atunc hanta Vb d ~za 1.' tea. ei ~i yeti fi starfm. pe ·tot eeea ee yeti dori. Ah 1. marclrize. de,ci\ isbuteec aMBit&. vB.i ;pentru dumneaiTllistri; m tea 00 roa pnvsste, sosrtrn mea ente pece~luita. .:.. ' Rai, eavaler , clla)! dar, pQn atanci, inWdlliti-ne sa Vb ,Mam wucniad un pie fit aetiunile dumneavoastra de. , Tot neincresator, rr! ~ Tot, scur ipul mer Gaston; nu rna lliered niei m1car in lui ne, iar awst 1 ern es e cA.t se poate d natural dupa onoarea pe car mi-a i racut- C totii de a ma numi semi dumneavoastra ;pra mea apam toata r9.tJpunderm, IT trebnie oa VegneZ &BUr a m- . uwvcarta"ar rua vcia d1110ne - in once eas, marchize. prinu : runt la tel de crimt K ~jan g iaicioarele awstni zid, cA.t si dumneavoestra ea wa VedUD s aooi , IT liU va vw faw aUt mad aatertati mult vreme, Gaston uti iegf oa nl de un eopae ; 'gatie unci scandnri aruneate pete I iicul rau si formiLnd 0 punte, el desehise grilajul sia ee a- mao citva timp db,. Innaul r jjaa,del r pentru a se mae a de Urn nnde C1Ife II liulin rnritlioo ara de a mgne{3. pusepieiorul · gbeati, aT fLcu sa so auoa la meerut un trosnet sari ~ pr e_-; In. -


r

Gaton - Mcl$1 lita, lui D13 nnezeu !~ iriviti, Inarchi:re. ,__. aston, spuse Pontealee, eu va ered, eu vi cred. G - Ei bine l iatl 00 mu tndoieste euraiul, apnrew - Ri. acum, Gaston. 0 ginguru vorK: ULnd vv plecat ~ Maine La ate9ai orib•. marehize, voi iii iacut ie-am dupa toaite probabilita.p!e, doui zeei ,p. einei Bau trei zeei de leghe pe drumnl catre Paris. . , AtllDei, mwarooti- a A sa, va. imbti£jsbnt 4j sa De luim 4Tamas b n de la dumneavoastra Vsniti, Gaston. ~ Cu mare placre. 1ar mval en 11 aeIritoarse pe aceL~i drt !Q oi m ra.nd pe ra.nd trans m brat cordiat de vatre rei n3tru cavaleri CBitS « ara, pentru a se LdepUa m el 8a n afnns la cspatul eursei Iui nrimeidioase, $tA.na pta S8r-j sari intr-ajutor, daca i Be Lta.mpla wOO Denorocire pe traseu ...
....... glaaUi
7

- ill numele

ui ! stai,s. HOnuouis' tAloparMdu-si en toate nu hle niet 0 irop!

lEAzA. cItmoDATA LUCRUUEIX IN ASA FU !NCIT sA NU FI"; FE PLACUL FROW


t4

tID!

m l 1ypL

"

ill toate 1I snitunl ghetei Gastonsilllna, en ind drutnru, deoarece, pe masura ee se ap opia. iqi dadu/ 8txlMC lJrt InCID (ATe flcea si-i oatl iuiII a; plotle de iarnl fawuseril LASca apa mieului 1 e : qi 0 aatl ajuns la pieioarel zidului. vantea fara indoiala sl atingl fereastra.· Nu s mqela: sosind la stMsitw dramului, apropie "m3\inj]e una de alta, imitl strigatw bufnitei, iar fereastra se desehise. D lnda a, duloe reoom ensl penUurims marin care tr~ t cue, vlzn aparand a reape a ill8Jtiroea sa mCDtl ozl M al Iubitei sale, ill timp ce 0 manl dulce qi calda cauta. qi intaJnea mA.na lui ; era pentru prima ·oara. Gaston prinse acea.sti mAna eu te fi4 o aeoperi de sarn tan. Gawton,ata ca ai venit, eu tot Irigul Pi ful baareat v ghearG au- ua' On toate aoestea eu te-am opri s-o faei, ill serisoar' mea ; rbea~a de-ebia se pne. - On scrisoarea dumitale pe inirnl HAlene, mi se piU ca, nu ma pandeste nici 0 primejdie, Dar tie avcp oare ata.t de tris't qi ata.t de series a-mi spnne 7 A~i plans, .. - Vai, pri tene, de azi-d mineata me nn pot face altceva. - De azi-u gomeatl, mnrmura Gast n en l]D scrb tri e ciud t! qiu la fe1. de asi-d IU neata as plange, daoan-as foat ,__,_. spuneti, Gaston' Co ,__,_. e, dqa mea Hai, sl ne intoaroem 1a d Inn Nim ee necazri aveu, Helene' vorbiti-m des asta.. ..- Vai ! 0 qtiti, eu nu-mi apaa ji , .sunt 0 bia a OITWla czeBeuti aiei, neavllnd al 1 patrie, a tallIee al univers decs aeeae mar D4Msti D-am vlznt me odatl pe nimeni crllia s~i pot da numels 8; de tau. san de ma 01; ered ca mama a murit Pi mi s-a sptoG deanna cit taW men lipseste : depind WM3Z deo pnterebill1h tare s-a dest3iumt nnmai superioare noastre : azi-u min m-a

carea .mea, · Pleearea voastra, Helene\f pttr3.&iti aceasti ma,nastire1 ,__,_. lalL Jis mea rna ehearrna. Gaston. Da ~ i'anvilia j11311Jtaie. Du nnezeule ! ce ne£'&zuri ne va m aduce fJi aceasta nona. nenorocire I ~ Da! d , este 0 nenoroeire Gaston, cn to te cala ineeput OIIDA noastra maiea m-a lelieital peatra asta w pentru o uric. insa ea eram i ricita in aceasta mMaLtire. nn eeream D mai mult Domnului declt sa, rima,n Aci pMaa ill clipa c:1nd voi deveni sotie -dumitale. D mnul a not8JrAtltfelu min , 00-3 sa ma fae' ~ Dar ordlnul ecesta care va denparte de ruin ... ~ Na ad vite niei disc tie. niei Ltarziere, Ga MD. VA!· s-ar p8Jrea fi aIm rtin unei falnjjjj pater nee. s-ar parea ca sunt & unui foarte mae sen or ; c:1nd buna mea IDWca. m-a 3,U'1D at ca. va trebui 8-0 p8Jrasesc, aID iz uenit ill plMas. m-am aruneat la gen ri ei .~a'n mUB ci en n eerea 11 dctdatDacIV, sA n-opttrk ni ciodatL: atune dAnsa a b3Luit ca. exista lJn att motiv deea,ts pe care i-l snusesem, -m-a wnstrAns. ID-a interogat : iertatiGaston, aveam _nevoie sa ill redln ez taina IDn euiv ,'"avearvoie sa fin corupfUruit>L fJi consolata, i-am upus totul, Ga ton: ca. vi ·inbeam ci m ma ia b@ati, in ai8J!'t d ftllul .tn care De vcd wci; ixrni em tead .ap daciiJ SUIJDWm as a, s1 llU fia iwpieWoUL de s va vedea pentru ultima om; e doream fow·te mult ca toawrirtea OO-mi ibn rmnM bun de la d ,__,_. n tI spus, Htihc, ere snnt planurile mel asnpra Dar d imitalej cap legst en Ls !rli de a asociatie care dispune de mine timp de sase luni tinp de III 8' tnea poate d pa e se v fiOW'f aeest timp, L ziaa L care voi Fe eveni liber ill rJarsit nnm meu. mAna mea, averea me, in fine toati1 \ ata mea ,·a va f ,__,_. Altl spus, Gaston; si reta eeea ee rn-a lacut sa .ere ca BUIlt Iliea vreunni mar senior j pentru ca. atl' el buna maimuule rOJ-s' rasouns !pTrebme s+1 nitati pe GlV cle:r, fuca IDOO; P M c4 cine tie d ca. nona dumneavoastra fUduilie vs eonsimti i&~tti
I

·cber Tlat Duns noaalrinwcB

ri. ea iacrim in ochi. mi-s snnn

pie-

unire ", • ..... ~ Dar naao pate oare dintr-una ttiatre cele mai vechi fa«:ilji din Bretagne si iwa sa i u boga , avcrea mea nu W oare indepuodenta f I ai iku aeeasta mentiune, Helene' ~ Ob! i-a c spus : " Gaston ma vs inoria a. a D'Iltle~ fara avere; pot sa rua desparta de Galtonp maicip insi ar Ii 0 crnea. neree DostinUL dill pa tea mea B+l uit, nu-l voi uits wciP1 odati.

~ Helen s sunteti 1 n ingu I $i .nu banniti cine ar putea fi parium CAtv va. CUs soaxta noonORCUU. cirei sunteti hirizitA.! - Nus sa pare ca este 0 mae tainis invio abuts de care depinde MatA ferieirea mea Viiroare ; va snnn doar atat Gaston, In Mot. pAriDw aceetia sa nu fie niste icurte mad seniori, renL ca Ii j s-a pNmt. rna Inselam fa.rl mdoialil.. ca S perioara noasWwkcfi W verbaL nutiu cum sa va spun, Gaston, ilo; vorbea eu mtJt
M

- Dumitale, Helene' -Da. .- Acunei eu atat mai bine I SplILGGaston SOOta.ndT; suspln. ----Own eu atat mai bine ! eXCISlna.Helene; 1L va 'bucurapp de de phrtITea no astra. , * Nu Hllene, dar ma. buenr de iaptm ca va. r----in cilpa in care va veti pierde, poate, TIn prieten. ----Sa-mi pierd lID prieten, Gaston I, dv DC va. a 0 deca,t pe dUFuDmvoastra. drept prieten; va voi pierde, oare alJadar' ,__,_. ii 0 bpt eel putin sa va p8raJsesc pentru. caw timp, Voi Helene. Co vreti s1 spl1nep' - V,eau sa spun ca destinul ai-a luat drept sarcma LV ne bel. - ............. ~arori mtru toUli; si ciI, nu suntett ain[ura care igno eeea ce vt -rezerva zina de maine . ..- Gaston Gaston, ce SC! niiirnae are acfut Iimbai sttaniu' _. ca siu Ia fel Hil ne, sunt i 7 ins de o at autate de care tlbDie'sa. Mcits ca si eu 181 sunt supus unei fo$ 8 fel oare Ii· neinduplecate . .. - Dumneata I 0, Doamne l - Unei forte care ma v.a eondamna poate sa ~a pa.r.~esc peste opt sile, peste .cincispresece sue, pest 0 .luna : nu 011I ai s v1 padresc pe dn rrtDwvoasITf dar pe deasnpra. s1 pfur3&scm. - Ah! ce tot vorbiti, Gaston y - Ui datorita dragostei mele sau mai curand ooismtJui men, n-am mcrri.zuit sa. va spun mciL adevarul : mergeam ill mta area ceasului tn eare am ajuns eu oclL tnehisi . ill dimineata aschii mei s-au desehis: Trebuie sa. va parasese, Helene. , ~ Der pentru. ce' ce-ap pus 181 cale' ce se va mtampla eu
\
~

r~ect.

iv,

~ Vci! avem tiecus taina n03&Stra H6LCllies spuse eavalerul cl$'ttinlnd trist din cap; CQ t;aina dumitale ai cutie Ia fel degro-

4iUcre
_"p

a moos e tot woo. ce Gaston I


CQ ;

n rog pe Bunul Dumnesea

55

a.aea.

- CAre D ati spus ere dintai 6 trebuie sa ne dwpAr Helwe' N:au avut enraiul rea dint:tli sa vaesp8rtio de Inih' bta ! no Dwew:vantatA pentru acst ourai care onetituie peaL mino. un axemplil, pentrn % eu on ! eu. vedeti, nn aveam, lSi la aeeste ouvint tananl1 it sprijini din nou buzel pe frumoasa mana pe eve dan a nu 8£ mID e me 0 clipa J lJi:Q te-din ale sale; si. en toate eforturile pe care le mcerMupra lci inSUEV.Helene isi diWneana 6 el, plAngea cn amar. · Oh! D031tlDe. D031ftDe.! murmura dAnsa.u ce aln p""tnit noi fatA de Cer pentru a fi a~t de nefericip' La actaS1:8r exelamatie, Gaston ioL eapul. ~ Raj. SPUN (aLsul ea gi rnd si ar fi vorbit ici jrs; hai, e'l. aj. existL m viatA asemenea obligatii j npotri a cHorn u Luill sA lupti ; s3U ascwtiIo dell tieoore in parte Helene. sa aacw'] thl inprn. fan murmur, poaw % vom desarma destinul pr.irwrea ruerr nfuii. As puma sa va teviW inoo 0 data Inaintea pie durnitale' • ,_..... crei, eu .piec mAme. Nu ~ .Si 00 dU1ITl vep' ina' ~ Oa Paris . ~ Cum ! va ducep alJadar' ••• · M.i due la Paris. ~ Dn nnezecle Mare! cXClalni Gaston ; si eu la fer. ~ i$i d imneata la ' fel, Gaston' . .. , Si en Ya fA! gi eu la fel! 1Jebuie sa plee, Beten; ae-am Uvela nu ne d. ~ On ! D03funS, Doa fane! ce tnt spuneti, Gastnn' ~ ca nu aveam drepMte Sa tnvinuim Provi enta ; si % ea se risOllDa aeordandu-ne mai multed.t aln fi indrazltit 8> eerem. En numai Aut In sa ne vedem tnt Inngul drun ului, OvA B a Paris; ei bine! la Paria nu vom fi eu totul dasp&.Iip. o.ll;~Yeti pieca. , ~ Pai, eu 1rl!.sura m1nasillll, cresh can trebnie sa cij,1 din POfJ1:8r in pof1:8r, dar cate pnttn in fiecare zi, ca sa nu mi obo•

destinata pentru a m aeompania , hl ere se va IntoareeIa mk8atire dua oe rna va fi lIlcredintat in mainile persoanelor care rna ~tea,ptA.. - Atunei, toW merge cat se poate de bine, HOene: au voi mage dilwc ell un cilawt strain, neeunoscut : in neere~ va voi vorbi, ir mud nu voi reusl sa va vorbesc, va'Yoi veil. celvJin HOene; nu 81mte'Ul despirDp ddt pe jlllrti.tate .

,__,_. ewe pleca p , On ~ Ou 0 cilu£rWiili care tmi ute

b zjna

Q'

GaetaD traversa pentru. a dona OMa si ea aeelasl noro pe care 1-& av t pIinaCbta" laeul Inzhetat si se hd,reapta sprerel unde Be Hia lwat tim An; dar, in loed ealului smu rini Il, &Wi poaria altai Montlouis; ai multumita acestei ateIt a pri ului -siu, se Intoarse Ia Nantes m mai puFn de ttei Bferturi de om, fid. sl. fi dat peste niei 0 ·primejdie.

•• JDJln ••

eu acea. nepieritoare incredere a vb lor COmue dutl ce a-au mtamit eu laerin i m oehi ( eu tulm zufiet. se pi -au fa en scrasui·]JA bru:e Bi en sp 0 in
doi

men,

«:AL

Tot rest 1 noptii Gaston Iai scrise testamentul Ve w n depure a ooua zi Is 10 notar dID Nantes . I&a taate bunurile sal Helenei de Chavernv, 0 impl daea so illthnDla Sm moad, sa nn renunte la 1111 e Atu§i de putm run aeeas A dma, ci sangadm t nerei si frumoasei salveUt9 sit-hi urmese eursUi CJ'e ii eraezervat ; doar atat, ventra era ultimal din fa n lia aa 0 ruga, ill amintirea lu , sa dea n e de Gaston primul ui san fiu. Apoi se duse sit-i vada pentru eea din urma data pe prietenii sli ,i mai ales pe Montloms, acela de care era eel mai mult Iegat dilliWe.tot ai care, m aiun era WI .care-Iustinuse 001 mult dintre oei patru, le exprima toata increderea pe care 0 avea in sueeesul intrs rinderii, pri ni de la PontcalecllToatatJ tunLiesa do anr si ocrisoaxe, pe care trebufa s-o predea unui snumit csniten Ia Jon qui ere, corespondent al eonjuratilor la P-aris, care. trebuia sarI puna p Gaston in legatrura· eli personajele ill portante V care se duoea d. le oaute in capitala, 'Iua in valiza lui tot ceea ce 'putuse aduna CSJ ban .liehizi : si intovaraw t L1IICai de lIDserviwlTait Oven, pe care- avea ill sezvicl 1 sau d t ei ani p in eare socotea cA pcate sa siba lncredere, pleea dID N ntes, cei patrn co ioni hotilnd a f n sneri sa nu-l Lsoteaq3i deloc, de -teama do a IIU troZi banuieli, Era lao prinz, drumul era frmos, un soarenifiu de iarna so ridicase peste earnpiile straluciroare de zapada, pieatun de apa inghe~ata spanzurand pe crengi refleetau razele zilei ca 1,e mstetalactite de d ar an e : si cu toate acestoc drumul 111ng era aproape pustiu : nimic inaintea sau in spatele lui Gaston nu seman» c trasuraa m30astmi verde Q n agra pe care 0 C11DO teat d ine him care bunele augnstine din Clissonrimiteau sa. eaute sau duoeau tnapoi C£ngiri:ele la fan iliile lor Gastonv urmat de Iacheul sac, isi continua drumu , vAdIDde cUpnl san acea bucurie amesteeata ell neliniste care strange inima om ului la vederea frumuse~

#'

58

inter-isL pana·la Mans. ina nte de a plecaudin Nane8. muten 7 prieteru sai; dar mnlte motive il inde nnan pe ranar sapne a ordine : mai intA,i Inghetul, care facuse drumul stralqcitor cs 0 oglin(la, obstacol insuportab'l ~i pe care Gaston l-ar fi· eonsiderat ea atare, chiar daca ar fi putut sa treaca peste dA,nsul, penrru cA· avea nevoie, ne atn ntim, sa nn mearga prea reped; numai cB. fa(ia de Iacheulsau, el se prefaeea ca se gra~te foarte mult; dar eslul sau, din primul av ant , se Indepartase de dona ori iar eel al lui Oven cazand de-a binelea a fost un prilej foarte natural de ar~i continua drumul la pas, CA,t despre lacheu, chiar din, momentul pleoarii, acesta paru ~i mai grabi decat stapanul san;· este adevirat cA el. facea parte din acea Cal egorie de oameni care doresc intotdeauna sa ajUngi, repede, considerind ca dintr-o cMatorie nu ai deca.t necauzuri ~i greutl~i ~i dorind s~ scurteze calatoriile ,cat,.mai mult posibil. El a,dpra'de altfel Parisul care se profila in perspeetiva : nu l-a vazut nic o6tLa, e adevarat d r is-au povest t despre el lucruri minunate, spunea el ; ~i dam ar fi pntut sa lege aripi la pictosrele eelor do oW, eu toa e ca era In pros cMiret, distanta ur fi fosttr"Jr btLtuti in cA,teva ceasuri, Gaston merse asadar foarte potolit pa.na lao Oudon ; dar, oricat de potoli t ar fi mers, trasura angustinelor din 14isson merses si mill putin repede, 1 acel ~i t;rnosta · de pe drumurile marl, exeeptandn-i pe aceia care putesu s-o determine. si mesrga, n cail,i TIzitiu cu biciu! m mA,na 86 a cn 'vaugn) de wtazi de 4P ogoare, ba ' erau chiar si mai p grar bit, mai Cll sea na calld era vorba de tra.surUe femellor .erul fWD h&lta. la Oudon, Ai se ace 0 hanul "Can)) Inwron care ave&,dona ferestre dand spre strada intr-o proeminenta ce controla tot dn mul t de altfel, se informase si atla.se ca hanu! aces re fin fait intre wate hanurUe din oras, era locul de mtaauirenuit pentru aproape toate trasurile, In vreme ce i se pregatea masa (puba sa fie aproximativ 0 a doua) Garon, cu Lt trial, stA,nd de 33l1ldnelape baleen, nu perdu din vedere nici 0 elipa drumul ; dar nn, vA-zu,' atat de departe ca.t pntea strabate privirea lui, decat httgoane .grele si po talioane tixitee 11 me; cAt despre acea traaut verde qi nesgr1 ater de mult wteptata" nu se punea cA~ de PU~inproblema, Atunei, In nerabdarea lui, Gaston se gc\ndi ca Helelle· il preeedsse si ca. se ana de-aeum in han poate. Prin urmare; Wecu pe neasteptate de laerwtrele de dinainte Ia 0 ferw din &wte, dand spr cute si de nude putea en us rnota sa faclpec0& tr&surilor pIasate sub remise Trasura ministUiipsea d wolo

lila nat.un , atunci eand lID evenimen fatal si Inevitabit noate In c 10«d 8~ piard pen tru w deanna. Ordinea popaswri!seso

59

dar uu pUBsi prea repede observatorul rau, deoareee lsi varneuL vorbind Insufle it cu llDoaroatulbracat in g i hi care seGura tntr-o mantie, eroiti m genul mantiilor militate. Acest OOi dnps, eonvorbirea lui cu Oven, mciUeA ve un ea bun de os -ti, in potida Aipezii Oi gne;ii, pleca asemenea UDm ctUiret care iq rut). tivele 4Li de a se graoi, chiar daca ar b trebuit, mergZiunede, sa riste .qi irwge gaw . N1JZoai ca el nn aluneea rum nun *' dnpa zgomotul pe care U lacea cslul mdepartlibndu-sc, G8Fhicl ci se lndrepta spre Paris. In aeeet moment, laeheul ridica ochii ~i i1 vQzu pe stAplibnul ban carr privea ; deveni foart . roau ill, ea un om surprina asupra fapttini, tneerca sa se s~pa.neasea potrivindu-si mansetele brodate we bainei si scuturandu-si zipads pe care 0 avea pe picio Gastoa II lWU semn sa vina sub rereastra si, cn toate m ordln scesta ti era in mod vizibil neplacut, el aecul~ . .-...... erne vorbeai aoolo Oven' intreba c Ott ~ Cu un barbat, domnule Guion, raapuDs laehenl .eu ,ace} aer de nitiran amestecat cu siretenie specific ~iranilor no,m. - Foarte oine!... dar erne este barbatul aeesta t ,_,.UncCa,ror, lID soldat. care m-a Intrebat pe u de .si-~~ urmeze calea, domnule eavaler . ........_ Ba-fJ urmese W1EA' W EA ajlJug nnde t .-...... s a nnga 1a Rennes. Ca '_ - Dar tu D-O ~tii, pentru ca tu nu esti din Oudon, nu-i a~a t ........_ Gi m-oon dUB s&l· intreb pe hangin, domnnle Gasron .. ABa - De ce nu l-a Intrebat e1 msu~i f ........_ certase en dinsul m legAtura eu pretnl inesei; 9i nlltma) ~e voia sa vorbeasm dupa aeeea cu el, r ,_,.. Hm! lieu Gaston. ,. . N Die uu era mai fir sc deeat toate acootw. Tow Gaaton se mm., se in· anera lui loLIte gZiundJror; 400St ow CMe fiuiise mWMu'1Ua eu hdiUtate, e adevsrat, era nepotul nrimwaJet· de em WOII nulni de MontW'sD, fostjruvernator W £ nie eel care ph4ngarilemn reg1nne racustf1 sa fie ill ocuit enmntli de MonUtoqmou; ehiar aeest unehi ii AlglvisemOVeL un stralu eitor tablou . W Parisului care ficuse ..sa se nasca m adsneul Inimii lui 0 atat .de mare aorin~a, de a vedea eapitala, dorinta care, dupa. toate probaoiJitApJe, se va realiza. Dar m cw-and, r flec And mai orne,. indoielile pe cax GastoD Ie ·concepuse a.supra lui Oven se risipira, iar Gaston se intrebi daci Maintind pe 0 cJe, unde totusi avoo nevo e de tot euratul sin, uU deveLea din ce m oe mal ticnid. On toate aeestee, nornl care a prise' pe DeaateJI1aw -UUZDte& sa m vr me ce il privea pe Oven GUinu

61

bkbatUl ill gri un 8e "terse caruai de putin in lntregime ; de al0 fAI, m zadw priTOIh trauma verdei neagra. nu BOSe&. El Be gfulili Q clipL, inj rule eele mai curate au dteu& asemOllPa idei msiaoMe, M Helene pre erase un 0001 pentru a se desp8J1i de el fara zgomot ~i fara. ; dar in eurand refle~ti ei in ru:a.tt\wrie totul devine llitiroplare si prin urmare inttrsiere. 8e qeza. dn non la mad, en to&te M de mmti vreme lsi wrlojD86unw e-acUlt ; si Cl Tn Oven, care tocmai atunci intra e pentzu a Lage "mooa, il prlves mirat : . ~ in, 02J'U Gas ton aimtind 1a -rbdw aiu nwe&tatu de a-~ pautrib CUlr1rutm, ana Cl1.0 &zt1tise si Oven el Insuel cu un Bfert deeess mai devreme. Oven avnrase mja de-ac In oaa de pe mwa. sLicla de-abia a.tmol si care n npatinea de Crept. Aotfel aa. puvindu-gj s Mm.. care de obicei us, foarte sobrn. en un aer s : ....___. repeta el. Vm' ~ Ei t da, SpUSe Gaston neribdawr, vin! vreau sa beau ..• oo-i de m r mei' ~ Nilrnc,olnDme,fFpuL Oven. S oe dnse pini 1& ruL pentru a vaUS11uiL ordinnl 8M sau IJDnl garson CUe aduse 0 a do sticla.. Gaston isi turna un paha de v n II nau si isi turna aJW. Oven ficea niste ochi marl nluip. in sISrsit, gfuldindu-se Ui: era do d&wriaui ei m ink lui 'm aclliasi timp, deoareee aoeasM a dou& sLicla II aparjinea Ca, .p. CWl. dlli~is Ba-si opressea staprnw afiat po panta {unesU pe cwwsttn pIDa sa se aventnreze : - Do nnnle ii spuse dbsill, NIl auzi t povestindn-se Ui: atunci And ben JW hi? 'L' eavaler este influenjat ; uitat c4 mYell. IDei drum lung de Ia uti eu cat vom zAbovi mai mult eu atiLt va fi .mai Ing; IUa a ma pune la socoteela faptul ca. dBAd mai ill tirziem inM mult, vom putea Ioarte bine sa nu mai gi,sim cai Is.
III

cn

Gaston era cnlundat in gandufie saJe ~i nu rSHpdns niei un CUYin~ la aeessta observatie, oricAt de intemeiata ar fi lost . ....___. aten~il3bdomnului, continua VVU1 ei va fi ora. li voi atrage trei tn cursnd. si Cd se face noapte la orapatru si jUlrtatate. Aceu;ta persistenta a valetulni sau ilururinde p GastoD. - Eqti IO~ grab t. Oven, ii spuse dAnsul; w oare int~ire en ,.ciUiknll aoela care te-a tntrebat ce dru Sa. ia' - Dor nDW ?tie orne cllV lucrnl aeesta eate £ nposibil, raspunse ken INri ei 00, pia.rcia eu iirea, dcoarece calAmi"j aoola m ffi la Renna iw noi lie dueem la Paris.
6)

po,~.

fixi a stA,pA,nului8in, Oven nu putn ai MOp aciea de a rosi, tar Gaston deachidea gUEhllITU a-i pune 0 allti intrebare, cand zgomotul lIDO traawi, vene la Nant&. Be fLu auzit; Gaston al iaereastrii" em trAs~erde h neagri. La \aceasta priveliste, Gaston uita totul ~i las8.ndu-1 pe Oven cu-si vina in fire dupa plac, ae av3Wta aIMi din apart AtlILCi a fost rMadwui Oven sa se dum 1a fereasM pentru a vedea ce lueru important pntuse prieinui aceasta diversinne in sufletul smpA,:wlui sin ;lergtU la balcon si v8:m tr3n13me· ei n cafe 0 rea. Mai intii l}C biirbat' fullw-1liat intr-o cayoasa cobori de ,pc·capri ~i desehise portiera; apoi vazu 0 ta,niri inf~~urata lntr-o mantue nC9&Vav; dupa aceea 0 sora a igust na. G doua doamne anuntAnd m vor pleea dupa masa, . 0 camerate. Dar pentru a ajunge la arooastd earner aparte, erau ob e sa traverseze sala eomuna in care Gaston, indiferent in aparenta, statea in pieloare IA,ngi 80hi. 0 privir rapiaa, inaa semn finativ a fo t s himbata intro Delane s caviler hi, sp e maree sat 8fa a lui Gaston in omul eu eapa noasa ca.re coborsse de pe capri il reeunoseu pe g iJAiina,.u! mfutiLstidi,. cm4r aoola de iacm luheia uilajnlui. Era, in imprej · en care se diau, un tericit si nutemie ajutor., On toate aeastea .Gaston, eu 1)>> wlrn wre fawacms pnterii saJe de stapA,nire asnpra lui wlln~i, il lasa pe gradinar S8, treaea inapo tam SrI oyn pe parents; dar, pe cand acesta traverrrutea ~i intra in grajd, U urmari, decarece era foute tribit 82ri inter exe. ~ smgura tealIlBlucaul2PnW, aeea ea IDJ. curnva graaman . 1 sa f· 0'· w n +X Ie X..J· x1 > veLit nu TIW pMaav Dudon si ea se pr gatos sa so intoarclnaila decat Is. mAniBtire. . !naiL dupi c6 e dintA,i euvinte Gaston se· linisti; t¢ e WSOm pc cele doua femei pantula Rat ibouillet, capatul dn al eAJatoriei lui Helene ; 'apoi el 0 duoea inapoi la mA,nastiea din Olisson pe sora Therese, acesta era no mele a gu tinei pe care maiea superiom nu voise a 0 !na sa s expuna sinzura.Ia pillaejdllielDui d ]1[[ atat de 11)Dg.La sfA,rsitul aeestei eonvorbiri, care av e loe pc pragul usii grajdului, ,Gaston ridica privirea qi il vazn lndnl san 'Pc Oven care Be uita la dansul ; aceasta curiozitate a lacheului san ii dlsplacn. · ,_. Oare ce faci acOlo' intreba eavalerul . ~ Astept ordinele domnului, spu Oven. Nu em nimic de mirare maptdl ci lSD laeheu fid. trea.ba se nita. printr-o fereastra Gaston se mulmn i Madar sa tner din scene.
v
I

On toa.te aeestea, sub privirea

62

reiua gr . ......... N-are ixrporzteJtv! SrUBe GasWn. niei un euvant despre Helene; te rog. . ~~~,: G MinarnJ h i ui : de altfel, eL 811), mai mnlt deca oricine interesat sa. paatreze seeretul asupra relatiilor ~e cu cavallerul. Deecoperirea ra ii lmprumutase -, heia wr Ii rost urmata 1111 e de jnerderea locului a3.U, iu avast era 11D 10c excelentc Ioeul 0 mar intr-o mLastire a all; stiLtelo prntrn 11Th om care Qtie s4-1 rara profitabil. Gaston se mwarse atunci ill salla comnde tl gt.si pe o..~ adSteptA.ndu-l. Trebuia s4-L indeparteze de aeolo, ii ordonk sa p na sana pe cai. in acest tiLDP wUinanJj j W w pe oamenii dea ropti ; si nu se racuse nimie alltceva decat SaMne ·pi ri inhame din nou. Ttisura em deei gata de p eeare ; pin Ie maSi adStepaooA.t pe dIIli1Gcne eve, durk 0 mara Be"UJrtiijaJLfi" entru c& se aIJau tntr-o zi de abstmenv. tmve sua din nou sala, n usa. cele doua doamne ddJdma pest Gaston, eu eapul descoperit, stand gats FA Ie otere gilWa pentru a urea m trasma. Astre! de dovezi de pol tete din partea unor tiner SOLOn emu foarte obite in arceasta. epoea ia~a. de tinerele rete; de altfel, chiar -pentru sOm a kgustiLta Challay La era eu totWL ne unoscut, Sa prin curtoazia sa ram sad praa mult pe uricioasa pi Ii multu mi ehiar printr- un suras granos: se tntel ge de la sine ca dupl ce ii oferise mana sorei Therese, Gaston avu dreptul sk i-v ofere lni Helene. Aiel voia el w ai JDgB, asa eum Be inteleae toarte bine. ~ Domnule, spuse Oven in spatele cavalerului, ,caii RUnt gata, ~ Bine ! clBpllDse Gaston, iau un pahar de vin ~ plec, Ga.stone Salut; pentru rut na daw pe wle douS doamne ; tri1sW9B plecli ill timp 00 Gaston urea din non W CZluet lui si, sp e marearuimire aaicheului SalL puse sa ie atuea 0 a rei a stielay pentru ca a doua disparuse ea ~i cea dintai, Este adevarat ca din eontinutul celor doua- sticle, Gaston nu bause cu totul un pahar si fun ataL de yin. Acea.sta noua sedere 'a sa la masa; n faeu pe Gaston sa ~tige inca un srert de CEUB; dupa care. nemaiavsnd nici ' ny sk lUlA.na m Oudon pi aproape la Iel de- gribit ae Jgll ca si 0 de S pLeca m dWEll inclleca nin non si porni, N u raCUD mea un stert de de Ieghe, ca la cotul un mului hi la cin i zee de pasi inai lor, vuzura trasura verde ci neagra care, spargand gLeaffi care u acouerea • ..

a(RjCl& regmne, _. Cu aUt mai rau ! murmurs Galton. _. On '! CODa W <Wen e UD bMat cumsecade,

U1iat' n. Intreb GOAron pe grAGiriar. _. 'Pe OODtUm Oven. servitorul auronocvoastri, riiBP1JD aceata mjra,t de m1ilMhre. iarir bdoiw. n CUDOB4 pentru cA, BD din ..

~L

C1Th08ti

00 ave

oca.t

63

atat de tar intr- ID tigaa de caru a. inc3t, eu mate clortwiie grWinwullli 00 nmc& roata si ix! boldnrile Inso de lovittW debic en care posts.sui lsi indemna caji trSanrn.illea pe 10c. ' Acest ace dent era 0 ooevarata surpriza OOEUta. Oer Gaston din nu put-rn sa lase ale doua revel tntr-o aaemenes tncurea va ales c3.no gr4dinarlll, reC1ID seandu-l pe eonationalul aa.n en care nu-~ re.eunoseuse sub gluga Iui, ~A,eut apel. Ia ajuto~ sAt~; eei doi e3Jarea desciiJooara wada¥; BI C7111 InC! sore auzustme U ~ tare D moo. se deschlse portiers, wle dona femei oooormem 31 atuncl, cu ajutornl pretios aJ lui Gaston ~i al lui Oven, trasura ie.1i din loeul nepotrivit h care se ana. 0e1e doui dOQIODewuarf drumul, iar cMAttona a fost oontinuata. NurLal me racWJ8 c no tanta si mcepearintT-71D serviciu a UB ceca ce 1 punea pe cavaler mtr-oxoelenta postura ;ptea Inainta, iar sora ThuMe II intrebase cu timiditate p cavci daca SDCOtEa drumul era siW'T. 5arrnana augustina core nu ie 00 nieiodata .din manwmea ei, erodea 00 drumurile marl S7Int in e de hot. Caston se lerise eu griia 8-0 hnistea ca tntru totul i numai cAt in accasta privintf i ,spusese ca., deoarece avea acelasi drum ca Qi oansa qi cum e trebllia clLar sa se opreasea la Aneenis, e si eervitorUl san vor escorta trasura de aiei parra a0010. AoeastA. orerta, pe ea e oamsa 0 oonsidesase C1711 se poate mai preVEDjt~pe nu cafe 0 acooptaseiVa niei 0 ezitare, 0 llnis Ise Intru totul peuna som Therese. In timpUl tlitduraw aeeasta mieuta comodieene ffli~juC3deMUnirabii ro1u , ceea ce dovodwte ca. 0 taniIb raricat de mrtlpla, M de nuva w fi Ios ,0aIta ill sinea ei 71Diw d prera.ootorie care nu ast-rnpta decat momentui ravorabu De a se desfa..,ura. Au continuat de mdata drumui spre Atoenis; dar, pentru ci drumul era stramt, deefundat qi alllD€CO, pentru 00 pepra intunerieul se 1a.a2KA repede, Gaston lsi eontinuase oaJea w u-se aproape de portiera, eeea ce ii oferise posibilitatea sorei Therese de a-i wen catevantrebibi. La afuve atunci cb tMlat11J ShOO eavalerul de Idvry, ca era fratele nne a dintre c9JugiIDt.ele wle mai hal€!ite db ordbui augustine or care de W717t1 trei ani se clear torise cu ilontiol}is Qi mAnam d aceaBtAt c\ Doatinta, sora Therese nu mai vedro niei 7In inconvenient pentru a accepta escorta cavalerulni, opin e asupra cArelli Helene se feri cutr9Jllcio de a 0 race sa se riWndusoo. 5e oprira 121 Aneenis. asa C11111 ,m sa usA rna icainte Gaston, cu aeeeas politete qi de ssemenea e ,i retinere, oferi mana celor dous Iemei pentru a Ie ajuta sa eoboare din trfu:n:ra. Gritdinarul cornu nase tot ceea '00 Caston le snusese despre rudenia sa eu do YiD qoaTa de Livn, ill _e1 in sora
se ahm1l8e

64

vrca in trisura., ea il psi de-ac III in sa, eu laeheul sau. in diea batului. Se lnteleae de la sine, cavalerul desdLleea de intb ~i eu o jnnmteleeverente of ri mana Crior doua doamnen a Ie sjam sA uree in trAemiL. Indeplin nd acest lueru, Hel ne 8iln~i: dL ubitul ei i-a, strecurat lID mi bilet tn mlna : 0 arundiUturi de oebi a tinerei fete il prevent diUva primi raspunsul in i seara.. Drumul era IDc3U si mai .prost deeat ill ail D; astfel md deoa00 prin aceasta iro reiurar n voia de ajutor devenisdL si znai mare, Gaston nn mai parisea niei 0 sing Jra elipa trA;. in fiooare moment drumul se afunda Intr-un fAgas de chum : data. em· necesar sa aeorde aiutor vi itdului osi inarulu ; alteovenea 'D. ureus carem prea an voios s trebuia ea doa Sa eoboa e ; astfel dL biata sori alll!!stina nu .mai stia CUIn sa-i multumeasca lui Gaston. . ' Doamne l ii spunea dansa m fiecar elipa lui Helene, ce ne-am n fLeut dam Dum nezeu nu l-ar fi trimis in ajutornlostru pece t e II seeade si Btn,jucit g , .. . Seara, putin waillte de a ajunge la Angers, Gaston ,1 Intreba pe aeeste doamne care era hanul la care socoteau nimerit S&'are .. angustina. cowWYta. 11Th earnete pe we era treeutente divers Ie etape pe care trebu au s 10 taea si risplllioe & se vor epn la "GrafL de Anr". Era din llitiulpfa e aeelasi 100 unde trasea tJi· oavalerul ; astfel c§.1 trimise inainte pe Oven pentre a retina camerele Bosilld, Gaston isi primi bilejelul, pe car Helene Lsese 1n timpul mesei EJipe care i-I tncredinta in timp ce eobora din uA.aura. Vai ! S2,I'roanii COlli uitaseri de-aeur 1 ceea ce fusese se 0 pate s d alta in timpul no tii eand s-au int4lnit la f tra. ; vorbeau despre dragnstea lor cal ~i eand ar fi trebuit sa! dureze fara incetare, despre fericirea lor ca ~i eand aceasta n-ar fi avut drept flfa,~it ehiar sfA.~itui eaJatQnei. . In oeea ee-l priveste pe Gaston, el eiti aoest bilet en 0 adancA tristete; el nu-si fresa iluzii ; vedsa vi torul asa et II era mate, ~adJj.cai uezna.dajdu t. Leaat cum era prin iu al0 antwau d 0 eonjurat e. trimis La Faris pentru a indepliill 0 misiune tngroz , el nu Ina bueuria care ii era daruita decat ca pe 0 amanare a neferieirii, iar neferieirea il astepta mereu acolo, la -eapatul aceetei bucurii, am enintatoare ~i groaznica. · ~ . Totn~i, existau momente ale zilei eand toate acestea eran date uitarii, acelea cand Gaston mergea alaturi de trasura sau ii
0

Therese nu avea nici 0 b3.nuiala ; °dansa il gasea ehiar pe acest cavaer f03Jrte ponderat EJifoarte politicos. deoareee nn se apro ~i nu se indepal'ta decA.t eu adanei reverente, · Astfel ca, a doua zi er.... foarte vea elA, cand in elipa in care se ,

wa

-t~c

449

65

oferea bratul sau lui Helene pentru a urea vreo coasts, iar atunci cei doi in liigostiuchiirlOOu pi vir atat de duioase, Ineat Inima Iui setopea de ferieire existau euvinte intele e L1IIUai de danp t;\i careerau p orr siuni de Btl voonicf existau surasuri suave nare. pentru 0 clipa d schideau uri pentru sarmanul eavaler. Lcar& clipit t~nara. fata seotea eapul sau incantator ·prin portiera oa pentru a admira muntele sauvwea. dar Gaston stia binea numar ne el il privea i bi a lui, w m1}DtL si vMe.oricat de pitoresti 9& fi fost; n-ar fi im rumutat ditusi de puUn oohilor ei 0 atat debua. m illnoolie. Chnostintajungand la un vasemenea punct jmde se alla. Gaston avea 0 mie de motive pentru a nu paras trW iar dansul profita di pUn d aceasta sit1Jatie; erau pentru acest nefelicit, tn acelasi timp c le dffitAi qi eele de pe urma frumoaae lumini le · vi tii sale. El se yn DlyL CU l}D sent meat de 3Jrlaraolta impotriva destin ului sau Cl177a gustbd pentru prima data rea,. va fi desplliat de ea pentru to deal na ; uita ca el tnsuai eracela care se av ntase L aeeasta cunspiratiece acum il mvaJ.wrbg3&du-I din toat piiLrtue, il determina sarine e 0 ca e car il va oonduce Ia exU sana esafod in timp ce impreunandu-se cuasta. cale, va deseoperi 0 alta surazatoare si vesela care l-ar fi -dua drept si fara scuturaturi Ia ferieire : este adevarat w at me c8nd -v~rlit in aceaara conjuratie ratala, n-o cunostea pe Helene ~i se eredea, singur si izolat in 1\ me. Biet nesabuit, Ia donas ci de an cr ca lumea aceasta li refusase pentru totdeauna bueariile sale si ilmostenise nemilos de placerile sal! llitr-o zio in ilnise pe R e sf din acea elipa. lumea II apMuse asa Cl1Y este a tntr-adevar, Ai_ · r de nromisiu i pentru cine) tie sa le astepte, puna doompense pentru cine stie sa le mente: insa era prea tarziu, Gaston apuease de-ae In pe 0 eale wrenu-i las? p tinta de tn eere ; t ebuia st mear$ rna nte fara ineetare ~i £4 astepte, orieare a ri fost 01, seopul fericitauataI, dar ell sigllrantaangeros, cf care se indrepta. • AstYel ca., in aces 0 lit me c ire care ii e au da e, nj nu-i scapa sarmanului eavaler, niei o strangere de mani, niei u3&1) al buzeior, niei un susnin al inimli, niei atingerea p cioarelor sub masa hanului, nici fosnetul rochiei de Lina care Ii atingea in treacat obrazul eand Helene urea in trasura, nici dulcea apasare a trupului sA,n eand co ora.ll toate acestea, asa CUYL, e te d Ia aine tnteles, Oven era uitat, iar oanuielile care se streeurasera in sufletul lui Gaston intr-un m ment d proasta dispoziltie zbura era ea. ~iclSt& ~intl]uiecate pasari ale noptL care dispareau atunci eand rasare soarele. Gaston nu observase asadar ca, de la Oudon ~i ,pba' Ia Mans,. Oven statuse de vorba cu inc§, doi alt.i cA,laxe~i: semanatori eu acela. a
66

pe oare-l vazus p eeand in prima seari si ore. ea si acela i~i non·tinuau tQti drumul spre Paris. tnsi Oven, care in ceea ee-l priveste nu era indragostit, nu pier.dea nimic din ceea ce se petrecea intre Gaston ~i Helene. Cu toate 'acestea, pe ma.snrA. ce inaintau, Gaston devenea. mai tnnegurat, pentru ca nu mai soeotea vremea cu ziua, ci cu ceasul; .de-a llyn erau de 0 slpt mlla pe drumi,ncat de mceL ar ii mel'S pana la fllla· vorrebui sA aj1lDif'w Astrel ti, atunei cand, ajungand la Chartres, hangiul, in reba ·de sora Therese,unse -eu voeea lui groasa ~i indiferenta : "Maine, grlbindu-va putin, Yeti putea atinge Rambouillet", lui Gaston i se parea aeest raspuns 0. R 'UtIID at fi spus: "tvlline yeti iiesparri i pentru tot na. Helene remarea profunda impresie pea- care aceste .euvinte o uri asupra lui Gaston; el deveni a'tat de palid, incat ea facu un pas cltre dinsul intrebandu-l daea se simte rau, Insar Gaston 0 liniati cu un suras ~i totul se incheie astfel. Totll~i Helene avea motive sa se Indoiasca in sinea- ei. Vai ! sarnlana COl) a i beaEa cur iubesc femeil atu ci c sunt Indragostite, ceea ce inseamnA,:: en puterea san mai curanp cu slAbie 11 ea de a sacrii ea totul draaoste lor : es nu llIclege. ce eavalerul, care era barbat, -nu gisea vreun mijloc de a lupta impotriva acestei vointe nedrepte a destinului- care ii despartea, Oricat de bine erau incbise portile manAstirii pentru acele car~i ee pervertescinerereaenlllnite romane, se str eurase a pana laAnsa fi,te"A volume disparate run Cl&w sau dill M ar 1e Girus; iAnsa vazuse C17rn cavalerii st demoazelele din vremu ile vechi SUI-eau ill astfel de tmprejnrari, adi l fugeau de eei care ii pers n si dlntau vreun pustule venerabil eare-i casarorea de-a bineleaintea unei cruci de lemn ~i a unui altar de piatrl; pe deasupra era neeesar adeseori, pentru.a 0 smulge pe tanara iata din' mana persecutorilor, sA-i mituiest! pe paznici, si darami siduri, sa-i spinteci IJe vrajitori sau genii, eeea ce nu era usor Iucru dar care se sfusca cu bine int tdea naprecea D ai mare glorie a umului Indragit, Insa, nimic din toate aceatea nu .. e ivea in cale, nici pazs nici de mituit deeat sarmana Sora, nici ziduri de daramat deoarece nu trebuia decat sa deschizi 0 portiera, nici un vrAjitor, niei un ' urias de spintecat, in afara de gradinarul care nu parea ehiar atat de .redutabil ~i care, de altfel, daca trebuia sa, crezi in povestea cu eheia de la grilaj, se afla de mai-nainte la dispozi?a cavalerului, Helene nu pricepea. deci aceasta supunere pasiva Is. hotararile -destinului ~i .~ marturisea ei. ins~i CCl, ar ri dorit sa-I vada pe caval~r facand ceva pentru a lupta impotriva lor. Dar Helene era rie.(Ireapta ra~a de Gaston: aceleasi ganduri, .,i lui de asemenea, ii
7

>

67

treceau prin tap s . trebuie s-o marturisim. iltNrnantau ne tor. Ghicea, dnpa privirile tinerei fete, cA. nu ar ·fi trebuit sa spuni deca,t lID envw pentru a dNnsa sa- wrmwe pana ia eapa ul Tumii : aliza 111i era plin 'cn aur, Intr 0 seara, moe ss se ctllochene putea sa ooboare . atunei amandoi nu aveau deeat sa urtr-o rlervirat1 trisd28L de cai de pqta Hi sa piece. asa eum a-a plecat tntotdeauna ptarllid bine : De ta doni zilei s-ar ti Alat d neolo de ilontieti\. ill aiwriL de once rr 113Jrke. liberi Qciti, liU pentru lID C2M pentru oI1}Da, pentru un an, ci pentru to IDa. Da, Our axista un cuvaut care se impotrivea laotoaw a 0 sigopia alatlzme de iitere hyand 1 n lnteles ill ochii 3JlII[nitoreni_ nereprezentsnd niei 0 valoare pent! L anumiti ailii, iar aces rant era euvantul Ott.oa,.e. . Gaston lsi angajase euvantn iata de patrn barbati 0 onoare ca Qi-dlnsul ; acet;\ti bltrba~i sa' numeau : de Pontcaiec, de Montiouis,. du Oouedic ~i Talhouet; era dezonorat dad nu ~i l-ar ti tmut. Astfel illca,t,· cavalernl era ioarte hotdxit sa-~i suporte nefericirea In wata dirnens unea ei. dar sa-si tma cuvantul : este adevarat ca., de tierne dam cA.nd reputa aoeastA iznanoa a uprn lsusi o durere neCltatoare II strapunge inima. ~ In deeursul uneia dintre aceste lupte ~i aruncase Helene privirea M pra lui; si m momensul cano ern pe ·caie a re uta una riintre • IWOOSM.llMnzi ei pa atat de tare meat ea crezu.cJt va mwstiel M atePTa cu spelUl0 ceca ce ·Caston va l&oe in aeea Ta FRan Mlputma IDUDO, wntrn cd sealS OCIlSil ern run na : dar, spre marea e uimire tit ton niei LU v rbi niei nu fuu nimio ; · tiel ca. helene s-a enleat cu inima stransa si cu laerim in ochiv convinsa ci nu era iubiti catu~ de putln ~ precum iubea. Be Insela foarte mcit, pentru cA. m aeeasta noapte Gaston nu se culea deloe, iar ziua ii aHa mai palid si mai deznadajduit ea niciodata. De ia Chartres unde noaptea pr CUID arc spus-o trecuae int oratoare ~ilina de laerimi pentrn eei doi bdrigostit . plecariL dimineata cianI bouillet, drum de stmbatut pentru Gaston, destinatie pentru Helene. La Chartres"Qven stituse de vorba eu mea unui dintre acei cala.reti inveqm nta in gri, care ·par au .niste santinel pos de-a lungui drumului si, mai vesel. ea niciodatit de-a se a,H~ atat, de aproape de Paris, pe care dorea atat de muit .s3ri ,~ada, gra.~a mersul cortegiului AU iuat masa de prinz Intr-un sat; mase a wst foarte Gicuti. Scm a wustma s gaudea ca, m seam aceea va iua drumcl innpoi spre mwwtirea ei scumpa ; helene 8P wacS Gaston, chiar dacli, s-ar hotari Mum, ern una .tArzu pentau a 40J;l& In vreun tel; Gaston se gAncea ca va parA.si chiar in .seara aceea duioasaomp3Jlie a aces ei fern i iubite, seh no nd-e cuillila
0

68

societate a unor barbat·i misteriosi ~i necnnoscu t i pe C13reun act fstal trebuie sa-i lege pentrn totdeauna. catre ora trei dup va. ajunsera,la 0m atat 'de repede meat trebuira sa, deseslece , Gaston ii oferi bratu! Helenei, sora augustina 11 lua pe aeela al gradina~lui p urear3 panta. Cei .dot Indragostiti, mergand a~adar unnl iangl altcU, m mile 10 dMeau peinafari: Helencuw. sjrnteaacrilJlile preling ndn- -se de-a IUDfUl. 0 brajilor, C n U;i siruE pieptl apAsat de 0 greutate enorma pen ru ca el nu nlangeJL, nu pentru ca n-ar fi avut pofta, ei 'pentru motivul ea, ·fiind barbat, nu- indr3.znea. sa pI Ei ajunsera 1a capatul urcusului, cei dintai si mult mai lnainte decat batrana augustina ; iar acolo, dintr-o data, lnaintea lor, Ia orizont, vizurA, inalt3rndu-se 0 olopotnita ~i, in jurul aeestei clopotnite, un mare numar de case care se adunau a~a cum faa oile In iurul c obanului lor. Era Ra nbouillet ; n men nu le-o s e si eU toate a estea, in ace asi timp si 2?cj,ndoi dill r-o data, ocUU. G ston, cu toate ci ere eel ma naitu t, muse CAl dintana. - A_colo departe, spuse el intinzand'mAtna spre aeea clopotnita ~ spre aeele case; aeolo departe, destinele noastre se vor despirp peate pentru w .dea na : on ! va implor, Helene pastrati a llea mea ~i, -oriee eveniment va surveni, n-o blestematl niciodsta . .......... Nu-mi vorbitiniciodatiL decJt despre lucruri dezna awel meu, SpUfE Helene; a nevoie de cumi Q ,n 10 sA, mi-l dati, im zdrob ti iniula.Uare n-aveti runic sa-mi spunett, L De ! Mre s3,.-rll &duclL ill SM t 1 n pic de bucurie t Presentul e In ~tor, 0 ~tiu bine; darviito este oare la .fel de .ingrozitor ea ,i prezentul I ill starsit, viitornl sean na multi ani pentrn no r,i, prin urmare. multaperant.a, Bunkm vtineri, ne iu biro; nu ex oare niei un ra] oc de a lupta Impotriva so rtei rele a clipei de Lat On! iats aston simt in mine 0 fortaoensa... si -da-sli spune ... Dar, iata" sunt necugetata;. eu snnt aceea care sufar ,i en sunt aceea care vreau sa consolez. Va Inteleg, Helene, dsnunS6 Gaston s uturand din eap, hi cereti 0 pr misiune, n mic 1 ai mult decst 0 promisi nu-i WJa Ei bine! eu toate cd sunt nef riei , nu pot M promit mimio ! tmi ce'reti 'sa sper, nu pot sa sper. Daea 84 fi avut numai, nn voi spune doua zeci de ani, zece ani, ci uningur an cure s:1-miiD9U, vi I-~ oferi, Helene; si m-as considera un om fericit ; dar nu este aatfel, din clipa in care va plrAseBc~ma pierdeti ~i vii pierd; incepand de marne d minea a, nu-mi mai apartin . • ,_...._ Nefericitule ! strip Helene dand vorbelor lui un alt fnteles; oare m-ati Inselat spunandu-mi ca miL iubeati I Sunteti oare logodtt eu 0 alta femeie'
A. ' r .----+
I

69

me ioniA,spooc Gastonasnnm aces lucru not raw no am aM dragoste dec&t pentru dumne wtrii nu Nil altaogodn5ca ddt· pe au mnea . --. Ei bine ! dar atunei nutem asadar sf tiro incl fericiti Gaston, dac3 voi oonvillge nona mea nlnilie sa va oonsidere ca pe lOeu 1 - H len , nu va dati sea tl& oare w fieca e din tre en vintele dnmneavoastra tmi sdrobeste injrraa' - liar. 001 putin s ; spuneti-m de ce ! ...._. Helene, enstA. .datorti de 181 care nn pot sa te sustragi, legituri pe care nn Ie PQ~irupe ! , \ Nu Cl nose ua eeva I strUri tlaira fa i.,Mi se fiW k o mmilie bcg3U1Pie, nume ; ei bine ! spuneti-mi un cuvantwn, un spuner -1; si vi prefer oricu • AlUlaRr pent u 00, de partea dumneavoastrA, n-ati face la fel , Ga5W inclina eapulv si nu raspunw nimic. k 8-Ce& clip a nora augustillai aiunse, Intunerieul incepea s1 se lase, asndit aoeasta nu observa chipul tulburat al celor doi tineri. • Femeile ureara din nou in tmauri, gr3,dinarul se cocola pe eapra mi", iar Gaston si OVGnu cam din noa ill )I.; dupa aceea I"i wnti DuaEn drumul spre Rad bcuillet. . La 0 lezhe de o~, sora aueustina ilhema ea insWsip Gaston, tare IV apropie si ma mult de portiera, Aceasta pentru a-i a · atenm ca vor veni poate · lntampi area lui Hi ene,ar niste chipur strirne mai eu FeNlste Cipuri de bUmP, 91' D nepotrivfte L intwvedCre ~ton Be pndise ,i dA.nsolla acea.sta Impre] re, insa el n-avusese curaiul sa. vorbe despre asta, Be apropie d ei ~i mai mult. H8.1ene~te:pta f}i nA,dajduia. Ce astepta oare si. ce nadajdu'ia! aici "~nsa n-ar fi putut sa spuna, Poate cl durerea li va purta V Gaston la vreo notarire extrema ; au Gaston Be mult lltlj sa Be incline Mianc, isi exprimf rae inta fall de cele dona doamne pentru a-i fi MduiLa le ~ina comnanie Ii avea intentia sA. Be indepa.rteze. Helene nu em 0 remeie uamcare; ea VNlU, dupa aernl lui Gaston, ca pornea cu moa.rtea in snflet, ' - Bste Miio sau este la revedere I Intreba ea cu indrizneala, T1naru Be apropie. cu Inima batA.nd. · ...._. r veder! La spuoo dan al. dlaca dumneavo str¢F im! yeti aoordla a.ceasti cinste. ~i 00 ina parti .. ill gww mare .
......__ SSUrrn
OBI Wigll?;
v

7Q

OAMrxLl DIN B "TIGBUL •REGAL", LA RAMBOUl.LLET


j

Gaston se Indepartase farA, a spune un singur euvant despre adreraa care Be vor Ltilni din nou, n ci despre I uiloacele prin care nrmau sa BerevadA; insi Helene se ganceaar[ gri A,ca ewabn unui bir at sa seeupe de toate aeestea : cal urn A,ri,d~ Wn o hi pani dbpiru m Intunericv Iar dupa un sfert de oran hi Eas bouillet. ' At Dei rom augUstllii seoase 0 htxtie din IwgW sau buzunar si eiti ia lumina felinarului plasat aproape de portiem adresa un dware: Doamno Desroches, hotel'Ul "Tigrnl Regal ". ' Augustina V&LSIILise indadU aeeste Insemnari visit de ia.. cu zece minute mat, tarziQ t:ra~urar Be oprea Ia adresa me~lionatit. " De incata, 0 femeie, care astepta tntr-o camera a hotelului care 181aves usa lanrn poaia mare, iesi C1l mae graba. mamta spre trfu. BUm si facand 0 reverenta respectuoasa le ajuta pc doamne S 00 ........... din trasura; ea le conduse dupi aceea pe 0 distanti de ciliva pa~i pe 0 alee Intuneeata, precedata de un valet care dueea dona feIinare pictate, eu Lflorituri. o u~i se deschise dand intr-un vestibul care pares foarte frumos doaxnna Desroches se dadu la 0 parte, le mviti sa urce inaintea ei pc Helene ~i pe sora Therese, iar cele doua cilatoare, peste einci minute,. se aflau mstalate pe 0 sofa moaJe dinaintea unui foe stralucitor ~j. p araind. Camera in care se aflsu era frumoasa, mare ~ mobilata eu elegant! : gust 1 epocii, lnca destul de sever. deoarece nu seinsese timpul cap ieios pe ewe noi l-am botezat eu n meie deoeo, se fieea remareat aic! de pretutindeni ; cat despre arhitectura, aeeasta apartinea stilului trist si maietuos al marelui imperiu ;ense oglinzi cu eadrele lor au-rite Be inaItau sus .§i in fa~a eaminului, 0 iusm eu moi mute brate aurite at§,rna de plafon jar niste leiuri¢ stateau de straja Iang-l. foe.
I

71

Sora Thbeae 'Va puteo aa petreaod noaptea La Rambov,ilZet aau s"o, plece din nou ohiar tn seor« aata dupd oum d,ore,te; ea 'Va primi do1i aUte de ZwJomoi, grltijicatie oflf'itIJ de Helme per&tnL 11d~irea ei 4ra,ga,i 0 ro pariJai pe I'"",oli'toarea pi tn grija doam1l£i Desroches, OROratti de.i" Btl parinjilor lui Helene . .. in Iosul aceste saVori si m 10e de sa nnatua, em 0 eifra pe ,care Sora 0 .apropie de un sigiliu imprin)at pe 0 scrisoare pe care tilatea :
+ •

In aoest salon, existau patru usi : prima era aeeea prin care mtraserA; au doua conduce spre wuuom, care sa aIla gata i ata, gata mciizia si gam servitf; a troia d4deamtr-l1D dormltorv foarte decent hnpod bit; eea de a p tm era benisi Hi nn sehise deloe. Helene, admira tJri. sa se mire toate aeeste splendori, ca ~i t~rea valetilor, aero I ior calm ~i respeetuos, atat de diferite de ohipurile -vesele ale hotelierilor va"biu pe eareJi vizusa pa dmm : ca despre sora a gaBtm~ awasta wi murmurs bineeu urea privind eu potta la supa aburind pe masa, felieitandu .... Ineetisor se ca nu se atiau Intr-o zi de posTDup 0 clipa, -doamna D he , eare ie Inootie pe eele doua c2JIAware m salon si eare duna aeeea Ie lanase singure, intm pentra a d ua oam si apropiindu-se de sora angostinil:. j remise 0 serisoare pe care aeeasta 0 deschise eu .cea mai Dla graM. Scrisoarea continea Instnntaree U' : ...

dAuSa 0 aWuwse de Ta Clisson


,

Atunci

eft d a lOSTeonsmtden-

ea, scumpa mea copaa, ne vom despMu einie ' - Cum, atat de .repede ! excla'ma Helene, pe care 0 leg~ de sora There? nun ai viata ei trecuta. . -- Da. ccpJa mea; lui se oIem, este we arnt, sa d aici, msa mi-ar places mai muit, v-a spun, sa plec din nou ehiar in saara asta, pentru ca rna grabese sa ajung din non la buna noastra easa Win .Bretegney unde. Urliln toate obisnuin eL mele si l1nimic nu v~ lipsi bueuriei mele, dee~t faptul ea nu ve~i mai fi acolo, draga mea eopila. · • . Helene iii ~runciL pla~gal?dra;ele in jurul.gatllwD11De Surori : JS OJ 1WIea de tnneretea ei petreeuta atat de dUIOSIn miiloeul acestor ±iIDt;e in intreaime devotate el. fie ca acest respect le-ar n fosteeohe andat de carre maiea super oara, fie ca ea irura0i a s iut s se taca .iubita : nr ntr inul d n aeeste miraeole ale gaudiri pe cainta nu Ie va putea expliea nieiodata, veohile alei mA,rginite db· carpeni, leeu Irumos, clopotele au ustine ii revenirifuin memorie preeum 'si
~

Hai,p 18e '

72

teatA

pc care do-scum 0 privea ca pe 11" pierdut, se perinda din nou, vesela Iii. vie, pe dinaintea ochilor di 41-

aceasta cxistenta

cbu,i. ~ Th.( ,'" I a ~~n du I ei nlA · I· · fier b· · Buna sora erese, 4 angea C acrmn Inp, iar aeest eveniment neasteptat ii tA,iase aM\t·de mult porta de rnA.nCAre,incat se ridica de-acum ~a piece fura·sa f maneat, candoiJ)b Desroches reaminti celor doua femei cA. masa era servitA. ~i atrase alt(:Qtia sore Therese cA" daea va c81A,tori, asa C) III aveai;ia, toata noaptea, nu va giki nic 11D han deseh s si pria urmare ntmio de mancat panA a doua zi dimineata : ea 0 invitA, deci sA,4c micar ceva sau cel putin sA,-srfacA,provizii pen ru drum, Sorahse. con,"'insa prin acest rationament plin de logiea Be. hotari In sfar~it sA,se aseze Is. masa ~i 0 ruga atat de rnult pe Helene sa-i ~ina COIllpanie incat aceasta se alJeza dinaint a ei dar fara sa se poatari ~a manance nimie ; eat despre c81ugari~a" aceasta )Danca in grabA. c.ateva fruete ~i bau 0 jumatate de pahar cu vin de Spania, apoi se ridica ~i 0 imbra~i~a incA, 0 data pe Helene care voia 8-0 insoteaeca el putin pana la tm UTa, dar la care doamna Desro hes tacu observatia cis hanul ,.Turri Regal" fiind plin de stMni, ar htn·vit a-si parasiamem Oi a se expune de a fi vazuta. AtlJDCiene cern sal revada pe inarul care le servise .drept eseorta ; SaJ'lflar nul em ceruse favoarea de a-si lua ramas bun dea dGnsa, dar ests de la sine inteles ca nimanui nu-i pasase de eerintele lui eentimentale. Cu toate aeestea doarnna Desroches de-abia 0 ausise- pe rt ex primand 0 dortnta in at nonie cu a lui, ca da.nsa il enemA Se la mndul ei ~i ca ii fu ingAdui·t s-o vadi\ inca -0 .data pe aceea-ds care ered a ci\ se despartise pentru w in clipele sup erne, iar Helene aiunaese intr-una dint aceste 'clipe, toate obiectele ~i toate persoanele pe care Ie pi\rA,se~ti cresc ,~i ti 'se lipesc de inima ; astfel incat aceasta bA,tr3.nA, 81ugari~A,~i c ~est biet inar devenisera prieteni pentru dansa; incerea asadar o mare greutate parasindu-i, chemandu-i inapoi in clipa in care emu gata' sa iasa, recomandandu-i uneia pe prietenele ei ~i celuilaJ.t, florile sale; apoi, printre toate acestea, aruncandu-i eateva priviri de multumire care aveau legatrura cu cheia r Dupa aceea, deoarece doamna Desroches 0 vedea pe Helene cau t,nd, dar Inutil, in buzt narul ei, pentru ca putinii bani peare-i avea erau inchi~i in fundul cuf3rului ei : - Domn soara, 0 intreba dansa ar avea nevoie de c8vaY - Da, spuse Hel ne, a fi uoritari las 0 arnintire at 0111
W

ut
'II

Atunci doamna Desroc hes ii dadu doua zeci ~i cinci de ludovici lUi Helene care, fard, sa-i numere, ii strecura in mana gradinarului, 73

ale caI'U..i xlcama~ii ~i laerimi se dublara la aeeasta dovada de gene, e rozitate neasteptata. tp. sfir~it, .. rebuira aa Be desparta ; u~a. Be in., t chise dupa dii.n~ii, Helene alergS 181 fereastra : obloanele erau .inchise ~i nu se putea vedea in strada; Relene aseulta : un moment dupa aeeea, auzi rotile unei trasnri, zgomotul aeesta se indepart a putin cate "pu~in ~iBe stinse . incetand de a-I, mai aU7J, Helene cazu intr-un fotoliu. Atunc doamna Desroches M apropie si 0 fikutenta p tanarUJ futa ca ea H asezase la masi, dar nu lui e nimic. Helene coasimti ,sa eineze, nu pentru c~ i-ar fi fost foame, dar sperand ca va ol)~ine chiar in acea seam've~ti dela Gaston; cauta. asadar sa ca~tige timp. Se a~eza deci la m~8a., invitand-o pe doamna Desroches sa faca IJL fel, dar numai dupa rugaminple repetate ale lui Helene nona ei aOBtllna de comnanie consimti. Totuii, orient de mllite ar fost iusistentele tinerei fete, ea nu voi sa m~nance deloe '~i se multumi H-9

Vebnie
·+x , :l11IGI •

serveasca. Oin 0 data t rminata, doamna Desroch s merse ina 1u i Helene si, arA.tandu-i dormitorul ei, ii spuse : YAC1]TO, domntsoera, Yeti suna Uiod Yeti dori pentru a enema o emeie de ser lc u care se afia 181 ordinele OL1Jrnneavoastrl,rece
..._ • I

sa

afiati ca i4 aooasti ,seRra chiar veii primi p oh Helene

vi-

roches.

- 0 viziUil! exclam

intrerup ud-o pe doam

De8-

s sp

.. . Da, thPh \'li1uaPc;" r.,luM1JdtliOUiciwa, 0 vizita au IJIPWkJU din rintii dumnea , ___... parintele este/acela care vegnerza asupra mea l ~i - De .. la nasterea dumneavoastra, domnisoara, ___... : Doamne ! exclama Helene d caJidu si mana 1 iniro'a; Oh
i ci va veni ~. ~ - Asa cre ,pentra ca este foarte grabit sa va eunoasca, - Oh ' murmura Helene ; on! imi face impresia ca
ine

Doamna Desroches ale3J['ga la oansa si 0 sustinn bra~ele sale. " Incercati a~adar atata spaima, li spuse ~ansa, ca vi\ ve~i afla in preajma cuiva care va iub~te' - Nu t spairna, spuse Helene,esteurpriza; nn era preve .. nita. ca, va. fi in seara asta, iar aceast~ veste a,ta,t de importanta ~i pe care .totuei mi-ati , transmis-o fi\ri menajamente rn-a uluit eu

~u.

ma

siwt

in

totlli.

___... nu e totul, continua doamna Desroches, acea.sta. perDar eons este oblUmta sa se invaiuie in cea mai mare tainl·. - ~i pentru 'ce asta Y
• I

- tnli cste interzis a raspunde la aceasta intrebare, domni90ara .. ---)O&'Dne! dar ce Jnseamna oare asemenea nrecauti fat.a. de o biata orfana ea mine' · --- Sunt neeesar fa rug sa m eredeti . ..--.Dar in sfar~it, in ce constau ele't --- ¥ai int i c.a nu puteji vedw cnipulersoanei I' pentru ea, daea din intamplare a~i tnttlni-omai tarziu, nu trebuie sa fie roo moseuta de dumne ..--.Atunei, lnseamna ca 'persoana aeeasta va veni mascata' . ..--.Nu, domnis am, dar se VOl' atinze toate Iuminile . ..--.ei atunei, vom rilmane· in lntuneric I - Da·' ........ vet rLznane ell IT ine, nu-i asa uoamnaD' Dar - Nu, domnisoara, acest Iueru imi este inteI'zis in mod expres . ..--.De catre cine' - De catre persoana care trebuie sa vina sa vii, ,"ada~ - Dar acestei persoane, ii datorati deci ascultarea eea mai deplina'? . Ii datorez mai mult decat 'aeeasta, domnisoara, ij eel mai adane respect,' .. - Persoana care va veni are deci 0 mare insemnata te , - Este unul dintre cei mai mari seniori ai Frantei. \ - f;;i acest mare. senior este ruda' mea , - (1ea mai apropiata, · ........ numele Ceruluidoamna in Desroches, nu rna lasau In a~ta nesi ~a asupra aeestui lucru. · - Am avut de-aeun onoaxea sJ(j, va spun, dey ni oam ca SlJDt anumite intreba i lacare imi est interzis in mod ex res de a riis._. pun de. Si doamna Desro hes lacu 'JD pas pentru a s retrage . .....,.._ para8i~i ~ striga Helene. Ma - Va las pentru a va face toaleta, - Dar, db .." Doamna Desroe es ractlJDCi 0 ad8Jlca reverenta, plina de eeremonie ~i de respect; ~i ie~i lnehizand usa camerei dupa dAn sa.
tJ 01

75

UN INSOTITOR DE VlNATOARE IN UVREA AL' A.S.R. MONSENIORUL DUCE DE ORL:£ANS

n vreme ce se petreceau lucrurile despre care am vort in .pavilionuiotelului .,Tigrn EeptVyy, Intr-o utrum a aceiuLoteI, ,n tarbat 'asezat dinaintea l1DUi roc-mare arzana in cBmin it scutura citr! ele plllie de zapada si desroooaegatw1ie unui portofel. Aces barbrt era inv tlnant t mtr-onif rma de tnsotitor , Intr-o livrea de vanatoare a casei de Orleans : haina-rosle ~i argin_ nantaloni de piele, civIw lungi, paaikie ill [rei eolturi cu zaioane it sMnt; oehinl vioi. nasul lung, aseutit si Lematand. fruntea bombatt -si plina de 0 hane ere care aenniupi buzeLe sale subtirt si sHinse. Et hULZ2rea ell viia, pa 0 masi asezata dinaintea lui, hartw de we portofeln san run nmflat. Aces barbat, dato unui · · esre-i a arl:inea vorbw S0Dr AU ma Cll)'1lndua,ia printre durn froze re-care (e wtrerupea prill exclauiatl! sl N tun ci1ib pa,1 MU sa. aP3J una-mai putin sensuluicu vi teior twa Ie pronunta, deeat. altor g8.nduri care ii treceau la iu prin cap. ,___ _ha 8 11Dm eldo anul de -Non aran nu m- in~~lat Hal, c£tnti de' putin ; si iata..i po oro onii mei m troota; dar enm nalba: da a mers atat de putin pe z f Pie at ,po 11 il1r prans, atuns de-abia pe vi! -la ora SMe .seara. RIll ! Aici se ascunde probabil v at mtster ne care mi-! va lamar twatn pe ea e mi i-a ree ndat dcmnul de Moutaran si en care oaruenki mel au intrat in leg a pe bt en mUi all rrl U ui, liei ! sa villa cin-eva ! · • t bi in aee asi timp barbatul eu ha DB rosie scutwri un elopotel do argmt; unul dintre a ergLtorii sLi i tlnrOOa~i ill gr pe care-am ranarcat pe drumul de la Nantes aparn ti saluta . ~ An! d unneata eut, Tapm, spuse tA.rnatnln hai rosie . • - Da, mnnseniore ; este 0 treaba ilIA ortanta, am "(im s~ yin eu ill~ , .-. I-alii mtcrogat pc oameni pe. care i-ali plasat p drl1rr1'
t

;.

16

...-. a. roo seni re ; lusa nn st u nil I c. deeat diferit D etape A're au fost smbAtute suooosiv de conspiratoru nostm j de tiel, este tot ce au fost insireina,~i sA,afle. ~ Da, voi Ineerea sa al1a eu mai mult de h servitor. Ce fel de
_..... unui diutre ace natatrai malltiosi,11znatate ptii, n juroamte breton jlD .client rau.' in totul. _ Ce fa.ce in cll pa as ta , - Serve~te eina stapanului sau _ Care a. foot p asat am cum am spas. tntr-o caloera L parter' - Da, monsenlere, ~ lntr-o camera fara perdele t ,._,Da, monseniore. _ ~i ,a,~i f~ut o.gaura in oblon I _" Da, monaeniore. _..... Bine! trimiteti-mi-l pe acest valet; ~i sta~i mereu gata Is. .. Indem·ana. _. En sunt aiei. - De minune. Omul eu haillat ros e S oase din bun DR 'ul de h vesta un cea.s de pret' pe eare-l consulta, .• ~ Om opt si j imatate, spuse dAnsul; la ora aeta. roo s-a intors de Ia SailltrG rr lain SI cheamat p Dubois. Dam i Be spune ca Dubois nn este a-colo,si iroeaM m:LniJe si se p teste sa.aclL vreo nechibzuinta Frecatt- vat mainiJe, monseniore si j-vl oscapwia -d pit plae. NU ia Fane esto pnmeidia, ci Aei. M! varn vedea. daea de data asta vat ve~i roai bate joe de polip.a mea-secreta. Ah ! iatit-i pe -oronI nostru, _ Inte-adevar, in a.cea.sta clip a,, domnul Tapin il mtrodueea pe Oven. . - lata persoana chema a. spus da.nsul. fSi, inchizaud usa, se retrase de indata. Oven raloase lli picioare si tremn rand la usa, ill vreme c Dubois ~'" UBlt intr-o roantie bmi c -nu ma sf o. vana. dariAt p ~ de BUS a capului sa.u. plronea asupra lui nist ochi de pisieai. · Apropie-te, prietene, apuse Dubois. On tnata eordialitatw acestei invitatd, em too tR, cu 0 Voce' ata.t de stndentat, inca.t Oven ar fi dorit fnarte mult -sa se afle, pentru moment, a 0 suta de lru!he de 'aeest om, carpi privea int chip atat de strantu. , ,-. Ei bine ! spuse Dubois, vizAnd cat stitw neclintit ea u,n buttam. nu m at auzit, netrebnieule I ...-.Ba da, monseniore, spnse Oven.
A

om ,este'

17

___... At-unci, pentru ce nn asculti t ........_, eredeam ca mie mi ati f3cut aceasta einste de 1bNn SPIID& •• ~a m-apropu. ~i Oven f3cU eapva P94i catre masi. . Ai primit einci zeci de ludovici ea sa-mi spui adevarul continua Dubois. ~ Iertare, monseniore. riispun Oven catruia aceas intrabare aproape a it lativa hmulse 0 parte din indrasnea sa, nu i-amrimit . .. m -au fost promisi, Dubo s sooaae un pumn de aur am buzunar nlJlcari1 zeci de ludovici ~i f3cU un toone pe care U puse pe masi, unde acesta rJmase tremurand ~i inclinat, Oven privt aceaata grB,mada de aur cu 0 expresie pe care ai fi .cresut-o straina de privirea lui terna ~i ascunsa. ~ Bun! spuse Dubois, e laeom. Intr-adevar, acesti cinci zeci de Iudoviei i se parusara lui Oven intotdeauna. feerici _~i neverosimili; el i~i tradase stapanul fara sa.. spare. numai dorind -i; tU cu toate aeestea eei cinci zeci eevici f ui~i emu aici, dinaintea ochilor saJ. - Pot sari iau' intrebi1 Oven intinztnd mana spre teancul deaur, ~ 0 clipa, spuse Dubois, care se drstra starnind aceasta laeo.. mie pe care un om de la oms ar n aSC13Ds-O farn indoia a, da pe caretimnw 0 dMea pe fati1; 0 clipa, vom face l1D ~targ. ~ Care' spuse Oven. ~ lata cei cinci zeci de ludovici f ui~i. '_ ~ liM bine sp se Oven trecandu gi limba pe te b face )JD came ademenit, · ,-. La hecate riLpuns peare rwri lei da la tntrebari mele, da.ca raspunsul este important, adaug zece ludovici ; daca este r.Wicol ~i stupid, Bead zece. Oven deschise niste oehi mari ; targul i' se parea evident' arbitrar. .. ........_, Acum, sa, stam de Yorba, spuse -Dubois; de unde vii' ~ De 181 Nantes, in linie dreapta . ........_, cine' Cu ~ Cu domnul eavaler Gaston de Chanlay. Acest interogatoriu eompunandu-se i;n mod evident din intrebari pregatitoare, teancul ramase aeelasi, - · Atentie l npua Dubois intindandu si mana 81 bi spre ludovioi. ,-. Ascult cu a nando_a ureehile, r5,nun Oven. ~ Stapa1nul tau cilatore,te sub numele lui' \
• l
p

78

...-.A pLooat sub n: mele lui dar si-a luat un altul pe drum . .......... Care' ._......._. d domnul de Livry. N nnele Duboi adauga zeeeudoTIci; dar cum n puteau s4 stea pe t.eancnL. prea walt si asa el forma un al doilea pe care ii asezaoa,pe de eel dintdi. Oven acoase un strigat de ~ueurie. . ~ ph ! oh! spuse-Dubols, nu te bueura inca, n-am ajuns la ~pat. Atentie ! Exista un domn de Livry la Nantes' =: Nu, monseniore; dar exista: 0 demoazela de Livry. - Cine este aceasta demoazela I . ........... domnuiui de h on Louis, un prie en Intim al st Sotia
I'

...

~ Bun! spuae Dubois adaug3.nd zeee ludoviei; ~i ee ti1.eearstapanuL tan la Nantes! - Facea ceea ee tae linerii seniori : vana, faeea serima, se dueea .Jar 'bal. · Dubo s retmse zece ludov ex. Oven s ntea un tiar ai prin- tot trupul . ........... - Afitrpta~i va rog. askpta)i va rog ! f:toea ~i altceva pe deasupra. ~. Ah ! hai, spuse Dubois, ce mai fA,cea,' . ~ Iesea noaptea 0 data sa"Q.de d"oua ori pe sapt~a.na, pari'" And casa 1& ora op seara si neintorcandu-se de obieei dec la oratrei -sau patru -dtmineata. ~ .Bun -! facu DUbois; ~i uude .se duces.' . Cat despre asta. nu -st u nimic, raspun Oven. Dubo s pietra eeizece Iudovicl in mana. ~v f$i me pand en pleearea luic continuj, Dubois, ee- ticut' ~ A treeut prin Oudon, prin Aneenis, prin Le Mans, prin No.;gent ~i prin ·Chartres. I1u.bois intinse mana ~i, ell degetele sale aacutite, iua al~i sece Audovei. Ov n seoase 1 n strigat de dure surda, ~ Si pe drum, mtrebi Dubois, n-a ta.cut c nostinta eu nimeni , ._ Cu 0 tani1.ri1.ealuga,ri~i1..dln mani1.stirea arugusiinelor de la -Olis on, careiilatoreanp e na eu 0 sora din wanistirenita -sora Therese. - ti CHloe numea aeeasta ei1. ,-. Do nnlsoara lillene de C. - Helene! num promite; sip tiri. tndolala, aceast& frlimoa.si ·Helene este amanta sti1.pa.~ului tau' ~ II.'. Pai, eu nu stiu Biro C despre .asta. rlsp11Ase Oven; 4L -m nu Ihi spus-o.
I • I

men.

79

- L phil de duh ! spure Dnboio atac9.nd gtYnada ai rtr8.gAnd zooe ludvTIci din cinei zeei. o sudoare reee se scnlgea de pe fnzRtea hei Ovea, Pat:m riap~nsui ea ism si isi 1ridase stapBnnl penL nimle, - illiaceste doamne merg 1la • kopnuTDa eu el 1 contiDuA. Dubois. • ,_, Nu, D OIr Du e, olee opresc la Raa ,_,Ah'! fA.cu Dubois. · Bxclamatta i se parn de b 3D AUgur lui Oven. .• - cui ehiar. continua el, bnna sori Therese a si~piat de-acum lnapoi. l, H 1. spuse Dubois, toate aces ea n au prea multa fnse nitate, dar nu trebuie si-i deseurajim pe incepatori.. • ·S adauga zooe ludoviei l~ teane. - 1ar &8TIO, relu! .Dubols, tBnm ruta a mlc~s singur~' - Deloc, SpURe Oven. , Cum; dploc' - OdoaInDlM din Pans 0 astepta, - 0 dOOknna db Paris' -Da. ,_, Stii oare liT ei' ----Al .auzit-o pe sora Therese umind-o doamna D DOaroD3J D sroches : strlgl· Dubois;-i Leepa un alt teane de ea.te zecc ludoviei ; ai spus doamna D h! .- Da, re aa Oven lumi - E~ti sigur de asta 1 . ----Binetnteles ! daca sunt sizur : dovad21 ca este 0 rerriee inaltA, ~labA., galbens, · Duboi adauga zece Iudovici .. Oven se eLi atun i ea .n-e fa.cut a panza intre fteeare' epitete: este evident ea pierduse douasect de ludoviei pentru ca se grabise. " ......_ Inalta, slaba, galbena, repeta Dubois; chiar aea este, . Intre patru zeci si patru zeei ~i cmci de ani; adaugi Oven.asteptand, de' asta data. - Ohiar a~a este I repeta Dubois adaugAnd zece alp lndovici. "....__ Imbraeata intr-o rochie de matase eu flori mari, .conttnua Oven; care vola sa trag~ profit din toate, - E bine, relua Dubois, e bine. Oven i~i dadu seama ea examinatorul u ~tia destul asupra femeii ~i a~tepta. · ___.. fapt, domnule, aeum cand stau sa ma gandese, '" ziee De, despre aceasta cunost.inta cD.'era. a comedie. .. ----Ce vrei ~a spui f •

j

80

._ (rel ca ei. se cnnoateau tnamte-de a pleca; si euiay·u sunt sigUr de asta, pe d3.nsa a 8d}teptat-o stipA.nul. meu trei ore la Oudon, , Bine, spuse Dubois adiugA,nd zeee ludoviei; hat, hal, va ieEPeeva din ,tine. - Na mai vreti sa stiLi nimie Y spuse Oven mtinzUtd m spre .. eele douk gr3:mezi care-t ofereau patro zeei de ludovici dmen~ ficiu. eu exprmia unuiIucatcr care doreste sa se re raga din joe. - ucli A., snuse Dnboie; Mcara lata-mte fr ,_, CQ1D Inger spu 9ven. , Bi lara mdoiala ea qi-au' dat Intilnire 1& Paris, star * ti ea' ...-.Nu, domnule : erel di upotriva ea s auuat &iii pentru totdeauna . ...-.Tot 0 eomelie . ._ Nu erel; domnul de Chantal era eu IDliJt prea t e~d s-a 1:1 desp ai1i t. · ~ ~i nu mai trebuie sa se mtaJ.neasca, ~ Ba da, inca oulti na data, cred, iar apoi to ui se va sfAqi. .. AtnDci, ia-pi banii tL si adu-tl aminte ea daea spui un cuva.nt, zoce minu te dupa aeeea, ebti un om mort. •~ Oven se repezi la cei noua zeci de iudoviei Care dispartlra pe data, ituhitita de buzunarul adanc al pantaLlc sL. ,_,'Iar act no, spuse dhsn , pot s-o b erg nu-i ap' ~ 8-0 $tergi, natar~ule·! eatu~i de putin ; en incepere din :_aeeaet2\ clipa est al me , pentro eaJ te-am CT IILpRrat; si mai ales ]a Pane imi vei fi de 1010s. ~ In acest caz, voi rama.p.e, domnule, va promit, spuse Oven _seotand un susp adanc, . N -ai nevoie sa prom nimic, 'In aceasta clipa, u~a.. se deschise, iar domnui 'I'aptn aparn din nou, cu chipul foarte tulbumt. - Ce s-a, mai intamplat' intreba Dubois, eare se pricepea Ia fi .ll lucru Ioarte it portant, roo seni re : dar tnd pe omul acesta. ., .. tBtoarce-te in preajma stapwului tau, iar daca serie oricui ar ii, .am nteste-t ca sunt cat se poate de eur os de sri aLsw. uvenl tnctntat ca este liber pentru moment, saiuta ~i iesi, ~ Ei bine ! domnule Iapin, spase Dubois, ea eete, ha d spune r ._' Este,' monseniore, ca .dupa v3.natoa ea de la Sainthlteta fua, tn Ioc sa se tntoarca la Paris, s-a mni~AJ,-,i 1ainuita aeolo echipajele si a dar ordinul de plecare spre Ra: llet, ~, Spre Rambouillet ~ regentul vine ia Rambouillet I

7

81

· Va fi aici Intr-o jumitate de or.A,~i ar fi fost aioi de-aeum, daca din fericire, i nnins de loame. n-ar fi Intrat m castel ea sa imbuce ca'te ceva. " ee treaba are el Ia Bambouillet t ~ Nu 8 iu niro c despre asta. -monseni ret Clei n-ar ,fi cumva pentr aceas a tLant maca e a sosit sdineaori cu '0 CAIn & sl <are se all& instaJat:iO in navllionul a hotel, : - AYeti derptate, Tapm. e pen; u danss, e chimr pontr dansa ; doamna Desroches... chiv asta e. Damno tatiai camna Desroches ete ·aici' l\ Nu, monsentore, habar n-aveam. suntett suer ci va veni I sun eti sigur c; au vi s-a fa-cut • n ra ort fal , dragul mou Tapin' . Oh ! monseniore, pc Eveille l-am Iasat iq preajma Alte~oi Sale Regale, iar eeea ce spune Eveille, vedett dumneavoastra, e liter-a. de Bvanghelie, ~ Ave~i dreptate, relua, Dubois, care p~rea. sa cunoasca foarte bine ca.lita\Gie aceh i& ciruia i se sdueeau elogii, aveti drept dac& este yorba de Eveille, nu mai exista. nici 0 indoiarli. · ~ Dovada ca· sa.rmanui biiat E}i:-Br istovit calul, care a .cazut 181 intrarea in Bambouillet ~i care n-a mai putut s& se ridlee in picioare. ,-. Trei zeci de Iudovici pentru cal, omul va ca~tiga pe deasupra eeea ~ va pu tea. T~pi.p. lui eei tI'~i seci de ludovici. ,___ rsgul mea, eontinua Dubois, C noa.stoti asezarM pavillD onului, nu-i a,~a' " · De minune. ~ Care este aceas ta ! .. ~ Da intr-o parte asupra eelei' de a. doua eurpi a hanului, in cealalt& parte asupra unei str~u~e pustii . ._ Nist oamen in aceau curte, nist 0 men pc acea str8du~~, deghiza~i in ranaa,i de cai, in vale~i de grajd, cum ve~i dori; sa nu .existe altcineva aecat mons nlorul si cu 'win care si pntem Intra In acest pavilion, domnule Tapin : e yorba alei de via~a A.lte~ei Sale Regale. · . Fiti lini~tit, monseniore . ._ An ! il cunwsteti pe bretonul aostru t. ...-.L-am V&ZU t eoborand de pe cal. - Oamenii dumitale il Cl1DOSC' - L-hU vizut CD totil pe drum. ~ Bine, va atmg atentia asupm lui . ._ Trebuie sa-I arestam' ,

___... ei

~ .ei

12

~ La dracu! ferip-va'de asta bine, domnule Tapin~~"'ui& fl.) lasarn sf mearga. trebuie ra-I hisaumsa actioneze : daes141ft Mum. nua spune nimic si conspiratia no stri va ave Ladmen nici nu peate fi vorba de 43 ceva, t ebuie ca ea. Bisei, C anume, mo senlore I intrebi Tapm. care pries sa-~i L ,Hilnie anumite intimi a{i fatS. de Dubois. , ,_, ?tiitra mea de arhiepiscop, domnule Lecocq, spuse Dubois ~ Ri !4C1Jm mergetia trea ba dumnea voastra, eu ma due 2 a ea. Si arr.andci p&rasir camera si co ontra la iu ttL_a sw LsA la poarta se despA·r~ira; Lecocq ureand dlb nco repede prin oras, urmand drumul catre PHi's, lar Dubois strecur3ndo-se pe Iga zid, pentru a se duce ra-~i Hpeasca oehiul sl:i.ude linx de gaora oblonulul.
!
, +

,
-II

, ""
I

DESPBE UTILITATEA PECETILOn

. Gaston tocmsl einase : pentru ca ill vilrsta lui, ehlar daca erai iLrligosit, chlaraca emi dezWdaiamt, nature isi cere intodeaUDa dreptru:ile; si nnma barbatii care suiera d stomac. la doua zeci ,i einci de ani, nu cineaza, mai mult sau mai putin. EI staw sprijinit de Inasa 0 reflecta Lumlua Iampn se odihnea intreaga pe ehipul sau ~i slujea dupD,dorin~a curiezttatea lui Dubois. . Astfel ca da,nsul privee cu 0 aten~ie deosebita ~i in~p~ima.ntat;oa,re; ochiul san inteligent se dilatase, gum ironica se erispa lntr-un suras fatal. iar ori me ar ii surprins awst suras or aeeasta nrrvtre. ar n. crezut lesne ca. vede cu slguranta pe diavol care, din umbra. « priveste pe 1)0& dintre victimele care II suntagMuite lui and -catre telnl slu de piersanie, ' ~: :;i tot privind, mLUmwC1 -dupa obic sau : Tanacn 1'"OS cu ochU aegri, cu gum mindra ;-e rn breton; .aeesta nu a a eornpt laie! cu eonsptratorit mei din Oellamare.Ia dulcile oehrode ale doai inelor de la Ourte, Astie! Ineat, uite cuergi, -demonul 1 Oeilalti nu vorbesc decat de a api, de a detrona ... N ero.zii ! in vrem~ ee aeestea .... Drace'! ... ~i cu toate aatea, eonttnua Dubo s dnpa a pausa, caut in zada vielenia pc a<EBsttPfrunte nura, machiavelismul in colturile acestor buze pline de lealitate ~i de ·incre-dere Nu mat poti totusi avea nici 0 imdoi&ia, totul esto ara pentra a-l surprinde pe regent ill intilnirea lui en iooioam de la Olisson ; sa se mai Sp1 na acu c despre bretoni antia. ca sunt capetetmt . LUn S gumnTIB,continua Dubois duna un alt moment de arc , nu e astaQi G- m a lUS mcaa cap at , catusi de putin ; este eu neputmWilli ca taniLr 1 acesta cu prtvir a. tnsta, dar ealma, s'a se pregatE&SCw a ucide pe 1 U alt om peste nTh sien de ceas r oi care om w re'gentui Fra.n~ei, intA,iul print de sA.nge! Nu, este cu neputin~', iar un ·asemenea sA,nge reee n-ar putea fi de in~eles. ~i cu toate aeeatea, adauga Dubois, chiar asta este, .regentnl ~e in secret fa,~a de mine aoe&stiL nona dragoste treeatoare, tata de mine cLm i ni snune to• m

84

duce sXaneze ia Saint-Germain, anunta sus Z tv ~~ va venl sl doarma L Palatul Begal, apoi dintr-v data da un contraordm Ri iudica WrectViaBambonillet vizitdnlui slu Ohiar L Rariller aRlca}) a tanAra rota; ea e prirtaita de catre doamna D sre; ce astea Va dailll3Udaca n u pe regent f _Iar aceas ta tanar.\, fata *'8te arTlanta cavalerului Dar, tot atat de bine, oare este amantu lui' An ! o vom afla mdata; iati-I pe prietenul nostru Oven care, dupa ce ~i-a pus in siguran~a eei noul zeci de ludovici ai sad, aduce hartie ~i cerneata 8 apanului slu Va scrie : sl fie-ntr-un cms bun, vom afla, cava palVabil. ~i acum, relua Dubois, sl vedem pana Ia ce punct putem een tao ve aceasta secatum de valet. • ~i el i~i parisi observatorul tremuran~ tot, pentru cit, a~a cum ne amintim, nu era cald. Dubois se opri pe scarl ~i a.~tepti; din locul in care se afla asenos in intregime de intuneric, el descoperi usa lui Gaston afLta in plini lumina. · Dupa 0 cJipl usa se deschise Qi Oven aparu, El ramase 0 clipa in dreptul u~ii, intorcand pe 0 parte ~i pe alta scrisoarea in maini, ..•poi paru sl ia 0 hotarare ~i urca. seara. t -.--Bun! spuse Dubois, a muscat d n fructul oprit. iar a este :al meu . Apni, oprindu-l pe Oven pe scarl: _. E bine, spuse dansul, da-mi scnsoarea pe care mi-o aduoeai ~i a~tcapta aicf. · Cum de ~tiati cl vii adueeam 0 s rtsoare I spnse Oven. ·cu totul naucit.· , • Dubois ridicl din umeri, ii iua scris area. din mana si disparu. R intors ill camera lu , Dubois examina sigilinl : eavalerul, care n-avea nici ceara nici pecete, se slujise de eeara de la sticll ~i apasase platra pre~ioasa a unui inel peste cea.ra. Dubois apleca usurel scri.soarea pe flacara lumana~i ~i peeetea se topi. At JDCi el deschise .serlsoarea & ci i cele ee ' : ' ])raga l! eiene, curaj'Ul dumitale l-a inttirit pe· til meu,. Jaceli. in
till: be
t •

to

~a,.a €ncat aa pot intra in eaaa, iar at'Unci 'Deli,ti care aunt planurile Jel
mele. ·

.J ,

-.-An : ah ! .spuse Dubois. s ar parea ca dA.nsu nu Ie s .inca.;· .itai, luorurile nu Bunt atat de avansate pe cat mi-am inchipnit. EL·neeetlui din nou a risoarea, GIese din n1Jlct3l!lllJsselefnele eu -oa.re degetele ii emu pline ~i, pe care le purta poate ohlar in aeest ;8OOp,0 piatra. pre~ioasa destul de asema.na,toare_ cu seeea a eavale\.

85

rUIWsL-·dupa ce aproniase run nou ceam de lumanare pecet la Ice ioarle OJI x»t s • ~ lata ii spuse elui Oven inap indu I-o. iata scrisoe ~t'" panului tAu, mergi 8-0 duel en fidelitate; adu-mi raspunsul ~i i~i dan zece: Iudovici. · ,_.._.. te uita ! ~i spuse Oven lui insust, omul Atta 0 fi avand ",0 Ia mina de aur' · Si porni alergaad, Peste zeeo ID flute em hapoi cu serisoarea aeteptata, Aceasta ern scrjsft pe 0 irumoasav nartiu;a, pariumata 4 tjgilta CU o ester maUl, purtand numai litera H . .. Dubois deschtse 0 cutie, scoase din ea un fel de pasta pe care incepu t-o friminte pentru a Ina 'amprenta sigiliului ; dar, consaerandu-se aeestei Iadeletnioiri, el i~i dadu seama c·a scrisoarea era jndoitiil in asa fel ineat ae putea perfect eiti, fara a 0 desigila, ceea ce eon~inea. ~ ~ Hai, spuse dansul, e mai comod a~a. &Ii er intredescbite scrisoarea si ci i cele ce u :
· Pers •• na care 1J1-achemat difl Bretaqne oine '" el de 'partea Zui ttt tntimpinarea mea, in loc mil a,tepte la Puris, pfat este de lIef'dbdtitoore, Ipun~ danIa, de a 'Ill-a vedea: ,. cred cil oa plec« d·in ·11 ott fn noaptea alta. Venipi m,tine dimineald fflaitJte de' ora nMla, "d 't'oi SpuRS tot ceea. ee .ee M fi petr'ecu' intre el ,-i mine, tar atu11ci oom cede« ·ti' ce feZ' .tre-

sa

·buie ad actionam.
-.-u

AS a: spuse Dubois caro lsi urmar a mexeudeea lui care ficea dlli Heume complicea cavalerului, lTti se pare mad- elar. La draou ! ce fiin~a mnara ~i dezghetata ! daca asa Ie ereste la augnstinolo din CLsson am sa-i adue f llcjtiCiio mele maieii supe e. di monseniorul care, la cei ~aisprezece ani ai sai, are de gAnd 8-0 ia pe aata drept 0 ingenua. Oh ! are ta ma r~rete; eu gasesc mai bine atnnci ca.nd eaut, ~ Tjne, ii spuse lui Oven, iata eei zoee ludovici ai tai ~i scrisoareaa : cupa. cum v zi, totulti merg in plin. Ovon puse in nUZ1JDa cei zeee Iudovict si duse scrisoar ; onestu! bdJiat nu mai intelcwea D1IT1C si so -intmna ce-i rezervLsul, c&nd 0 asemenea IlIaCa cavea de po scum m fobureun La a moment bates em ZRO, isr la sunetul monoton si lent al orole ui sead'nga burn tu sum al uno tr1LUL care se apropia en lot ; Dubois se duse la ie:astra lui ai viz tritUJ,. oprindu-se l&.wrta hotelului, ill tmsulA aeeasta se iustalMe comod lID gentile f

86

locul sau, in· care de la cea dinW aruncatura de ochi Du bois U· I'oonnoscu pe La Fare, cipitanul garzUor Alte~ei Sale Regale. ' ...-.a te wta, In te wtii, spuse aksul, este mal prude I decat L eredeam ; dar uzude este, oare 1 ... Ah, ah ! · Aceastii exclamatie ii fnsese amulsa 181 vederea unui insotitor de vlnfi.toorelnorlWat c aceeasi livrea rosie pe care 0 MC Mel tnsusi sub mantaua mrrn ill care se LY&qlZtflSCsi care urm ~um pe un superb ealandaluz din Spania, pe care nu Incalecaee deeat cu putin1 vreme ill UrLOa ;coorece, in timp ce, en tot geru a Ie inghea~a, eaii de la ·trasUfa emu acoperiti de spurns, acesta din urma Bsut! )ini~tit. I laSl11~se oprise 181 poarta hotelnlui si toat:t lUTIUM ingralnase 4ea in jurul lui La. Pare, care intorcea spatale, eerand ,cu glas tare un apartament o cina.. In aceastii vreme, Insotttorul de va.nAtoare .eobora, de' pe Cal, arunea fraul in maJnile unui paj, tndreptandu-se (}ij,tre pavilion. ----.. ne ! bine! spuse Dubois, toate aatea sunlimpez B ca apa de iyvor; da C')[ se rate ca, m toate astea n-a Yost ZamUD eavalerului t Esta oare ata.t de preocupat de puicuta lui, in~a,t;,'n-a .ausit trasura 1 Sa ne rna ga.ndiru un nic i ceea ce va pri w-08 dumneavoastra, monseniore. continua Dubois, fit Iinittdt nu voi deranja int evederea dumne voastra. Sayl1ra i asadar duphcw .dumneavoastra acest incaput ~~ ingenuitata .eare ya,gaduie~ta ata.t da fcricite urmari, Ah! monseniore, ~e. vede cat de colo ea ave~i pri virea ·G l'ta. . . . ~ 'rot'monoIog3,nd, Dubois eoborase ~i i~i ocupase Ioeul din nou la obs rvst sau. " In clipa .in, care i~i apropia ochiul de oblon, Gaston, dupa ce ~-a pus blletul in portofel, pe care i.1introduse 181 ·Ioc in buzunar, se

aa

,i

·ridica.

----.. ! fa. naiba! spuse Dubois tntinsand in mod instinctiv spre Ah eavaler ghearele lui care nu intUnira decat zidul, 181 naiba ! portofelul Lta mi-ar trebni : portofelul iista·-as pIa i GCOTOp. An ! ah ! se pregata~te sa msii gatilomul nostru; i~i prinde sabia, i~i cautii mantia unde se dune t Sa aflam asta : sAri astepte paLlte.ta ,Sa Beg and va ie~i' Nu, la draeu ! nu, nu are figura unnl om caruia sa nu-i pese in clipa L care trebuie sa-I omoare pe altul ~i a~ fi tentat mai eursnd tla cred ca in seam asta, se va mu tumi s-o Iaci pe apaniol pe sub ferestrale iubitei sale . .Ah ! pe legea mea, daca i~ar trace prin cap Q &Semenea idee buna, ar exista poate un mij cc. Ar fi greu deedat 6](presia zkabatwui care trecu in aoeaatf clipi 9n ohtpul lui bois. Da, dar, spuse .dansul mspunza.ndn-~i lui iasqi, daci Toi iIlcasa 0 ioviturJ de sab e mai ca lumea in acaasti intra.rinunro, en ar mai t
e.

87

rdde monseniorul : OW asta e ! nu erista nici 0 primoioie.Anii nosti trebnie ea sunt la postul lor si, de a tiel. effie nn rincae DB dobandes nimic. · Si me rajat de acest proverb a enturos, Du oi 'lacu la repezeal& Ineonjurul hotelnlur, pentru ae ana la 0 ex remitate a.stradutei, ill Yr610e ce cavalerul Se va aila la cealalta. presup d ca Gaston Iesise pentru a s pli nba pur ~i si aplv pe sub ferestrele amantei s Ie, ceea ee parea d altiel a medica expres a tri did' calma, a ehlpului sAu. Dubois nu se in,ela.se : ]a intrarea in stradu~a il gSai pe domnul Tapm CITe dupa ee i-a dat w grija lui F 6 tntetiorul curtii, se pusese de santinela in exterior; in doua cu vinte il pnse la eurent cu planul sau, Aeesta ~ta cu degetul pe unul dintre oamenii sai eulcati pc treptele unei porpi exterioare, lli ti up cen al treiloou,asezat pe 0 borna. zpria nn tel de gnitala proasta, dupa obiceiul edntare~ilor ambuhn 1 ea e se due sa ceara de p rna in hanuri. Un al patrulea trebuie sa fi iost pe undeva in alt loc; dar .se arcunsese atat de bine, meat nu puteai nici maear sa-I zare~i. Dubois sigur de a fi su tinut, se infasum paDa la nas lli mantia lui "i se aventura pe straduta. De-abia faeuse capva pa~'j prin acest 100 tocmai bun pentru taillari, ca Ai zan 0 umbra car inatnta din cealalta extrniate t aceas a umbra area exact aerulersoane pe care 0 cantabois. Intr-adevar ,e prima dAta cAnd eei do Daruat tree unul pe Ianga altul, Dubois il reeunoscu pe cavaler ; c~t despre acesta, preoeupat de gMnrile lui, nici nu cauta macar sa If.fle eu cine .ae tneruoisase ; ~i poate ehiar nici nu-si d8.duse .seama ca se Incrncisase en eineva, ... As a nn em treaba lui Dubois; el avea pevoie de 0 bu ~i frumoa a eearta f vazand ci n meni nu i oauta, se uotari rareia
i

ceva...
aiei.

In acert scop, se intoarse Inapoi ~i oprindu-se inaintea cavalernlnt ewe dupa ee Se oprise Ia mndu! sau, c"fi,utasa vada cwntre e le patruau cine ierestre dAnd spre strMuta maucee la camera unde loeuia in acest moment Helene : Ei : prietene, i rpu e el cu 0 voce rwusita, ce iaceti daca nu va e cu sup Arare, la ora asta, dlnaintea acestei case I ., Garton pleca oeD i d n eer pe paroant si d n poezia v sale cazu din nou in latura materiala a. vie~ii. va rog, domnn e' spus dans I, mi se pare a m rpUs
-.-m -.-m

._.._ a, domnule, D

raspunse

Dubois, v-am intrebat ce ilcu~

88

- 'Ted ti-va de tU:UI, souse cava eru · . eu nn vS··-'& ~i'ija. cinmnwvoastnt, nu-mi d ceti nici dumneavoa trn if "lie. - S-ar putea. face ~i astfel, spuse Dubois, daca presenta dumneavoastra nu m-ar stanjeni. · __ ----Stradu~ asta, oricat de stramta ar fi, este destulde larga pentru noi doi, domnnle ; nlimbat -va pe 0 parte ai eu rna voi nlimba pe cealal ta. -.-~ Darrni place sa ma plimb s ngwr in ceca ce rna priveste, .spuse Dubois; v-a~ invtta a~aqar sa mergeti la alte raspantii deca.t ·asta de adei-: ecestea fiU lipaesc la Rambouillet, aIegep. ,-.-,- pentrn ee n as putea sa ma, uit la aceste raspa.ntli daca inti oj plac' raspunse~ ·Chanlay. -.--Pentrn ca aunt aceleale .so iei mele, reinceuu Dubois. -.--Me sotiei dumnea oa ... , ~. ,-.-,- ale sotiei mele care toomai a sosit de la Pans s pe care Da, au t foarte gelos v previn, - DrSuce! murmura Gas on, este probabil sotul ners insarcinate· sa vegeheze asupra ,lui HeIe~e. f?i printr-o intoarcere suoita in sinea lui, pentru a-l menaja pe aceat persoaaj i nportan de care putea sa aiM nevoie 'ma3iu : • --- Domnule, spuse el salut~ndu-I politicos pe Dubois, daca luernrile shu astfel e altccva, Sl)D gata sa va. cedez locu , p ru ca mar plimbam fara nici un scop. ~ Draa! lacn Dubois, iata un conspirat r foam p! ~u-mi vine' la .aocoteala, am nevoie de 0 9Aa.rta. Gas ton se tndeparta, . - Ma iaselali, domnu e, spuse Dubois. .. Cavalerul se intoarse ata.t de repede ca ~i cum I-ar fi muscat un wI1Je; cu toate acestea, preva;ator _ din cauza Helenei, pr ator din cauza m sino i la care pornise, el se stapani. --- Domnu e, opus d2Jnaul pentru ca S7nt prea orm va Indoi~i de, euvantul meu t -.--Sunteti prea iormalis , pentru ciL va e teama ; dar fiU este mai putin adevarat cit V-1Lm ·v.azut privind la aeeasta fereaatra . ......_, Teama! eu, teama ! striga Chanlay intorcandu-se dintr-o s1Vitur in mta adversarului sau. Nu c mva ati snus c&ste • toauma, domnule t - AlTa SpUS-O,raspunse Dubois. ,-.-,Dar atunci, relua, eavalerul,nseamm asadar ca-m cAuta.~i
r
• f

cearta'
89

~·Cthr asa ! e vtzibll. rei so paron Ia te uita ! narca a-t fundul -Bretaniei ! , . -.--naila ! stnga Gaston trag3nd spada, hat, domnul sabra. 4 sus! -~ - lar dumneavoaetra, L ina 'ios va. rog. spus Dub aruncandu-,i mantia ~i pregiti~du-se sa fa,ca la fel ~i eu haina. - Raina jos! pentru ee t intreba eavalerul. - Pentru ca nu va cunosc, domnulo ~i pentru ca destrabal~i necturni au ca.teOdata hainele dublate din prevedere do 0 cama~a. de ~Ie. • De-abia pronuntase Dubo s acosto cuvinte. ca mantia ~i ·hain8. cavalerului erau departe de dansul ; dar in momentul in care Gaston, eu sabia goala, se avanta asupra adversarului sau, barbatulleat se rostogoli printre picioarelo lui, eantare~ul din gnitara n apuca de bratul drept; nfiterul de politde de bratul sta.ng, iar eel de al patrulea, care nu fusose vazut, il prinse de mijloe. · Un duel, dODIDulestrigara aeest oameni, un duel, eu toata :intoroictJ-a rue ui ! fji n duooau spre roarta pc treptele & star tuse eulcat omul beat .. -.--Unsasmat! murmura Gaston .printre dintl, netndraanind sa strige de teama sa n-o eomptonIita po Helene. Mizri ! ,_. DOII]DWe,sunten traaat, spunea Dubois infi&nutilnd tntr-un pachet haina ~i pelerina eavalerului t?i punandu-le sub bratul sAu, dar ne vom rointiLi mAine, fir liIii~tit. ei alerga ca.t ll ~ineau pieioarele sprehotel, in vreme c.e Gaston era. inchis Intr-o sala de jose .. Dubois urea, scarile din dona sarituri ~i,-Inchizandu-ee in' camera lui, scoase pretiosu portofel din buzunarul ca alemlui. ill bu zunar secret, era ascl1DS1D techin taiat in doua' si numele unui barbat. TecLinul era evident un sernn de .reeunoastere . .. caruia Gas ii era Numele em fiLri indo ala acela 811 bArbatulni. rocomandati caroe n11meaapitanul La Jonquiere. BBrtra de alt el taiata Intr-u an fel. -La J onquiere ! murmura Du ois, La Jnauike asta e; suntem de-aeum cu ochii pe e . Foa bine ! Seotoci repede tot restul portofelului ; nu mai continea alteeva, -.--E putin, sDuse dansul, dar e deatul. Tliie 0 ha.rtie dupa formatul celeila te, scrise nun ele, a suna, Cineva batu in etisor la usa, usa ora i ehisa pe d - E adevarat , spuse Dubois, uitasem.
I

90

Be duse 8~ deschida, Em dOI'1L Tapin. - Oe-a~i facut en el' intreba Dubois. _. E tnchts in sala de jos i)i ferit vederii. , Duceti lnapo aceasta p lerina s aceasta ha an .ae unde Ie-a aruneat, pentru ca sa Ie giseasca in acelaei loc ; cereti-i scuze '(Ji pune~i-I in libertate. Luati seama ca nimic sa nn .nprcarca din buzunaree ha nei, nici portofelulv ni i Pluga, nici batista : este ImporMnt ill el sa nu a ba niei 0 uilnuiaia. in aeeUaBiirrnp tmi vucv haina 8 pelerina mea, care au ni.rJ13S pe eruEllpuld bataie. Domnul Tapin se Inclina pana Ia. pamant ~i ·se &traRe pentru a. mdeplin ordinel pe care Ie primise -,

,

.

Toat\ aeeasta scena. dupa cum ArlO spus, se pet acuse pe str3duta care treeea pe sub ferestrele lui Helene; dA.nsa auziBe ~~ar zgomot I aceatei eonfruntari iar ellyn io miilocu tuturorrilor a crezut ca 0 auzise ~i pe aceea a cavalerului, se apropiase Cll neliniste de fereasti, canc, chiar in aeeasta clipa usa camerei sale se desehise, iar doamna Desroches intra enea s-o roage pe H e Sa treaca in salon, deoarece persoana care trebuia s-o viziteze sosise. Helene trestiJi s simtl ua e aproaw gata J 1 sine. Voi sa-ntrebe c va ; dar nu mai avea glas. 0 u lIla. deci w corunna D hes, muta ~i. tremurind. . Salonul in care 0 introduse condueatorea sa era fara nici 0 lum i a; toata Iumlnarile mseserntinseu grila;i llll)i\wni.~n~l, in care mal lie are a, un rest de too, arunca pe~covor 0 lumina im oer epti ua care nn se rid ca pinaaata. Ba inca,mna Desroches Ina 0 cArafa ~i turna peste acea.sta.· flacari muribunda un pic de apa care facu sa se instapa.neascA in camera 0 ·de,pliDa. obscuritate. Atnnci doamna Desroches, cupa ce-i reeomanda lni Helene sa riu aiba nici 0 teama, re retrase. 0 clipa dupa aceea, ~inara fata auzi 0 voce io spate Ie celei de a patra u~i care nn se 'ceschisese inca. Tresari la sunetul acw voci. Ea facu aproape i npotriva vo ntei sa e citiva ps§i in dtrectia acelei usi, ascultand cu aviditate. - E oare pregitita' spunea vocea. --. Da, monseniore, rarpunse doamna Desroches. --. hionseniore ! murmura Helene ; cine oare,·Doamne ! va veni aici' Asacar e singura., Da. rno - Prevenita de sosirea mea" - Da, monseniore. - XlI vom fi Intrerupti f
l
I

-.-u -.-u

()' )

.- Mbnseniorul poate eonta pe mine. --- Qi nici 0 111min8" --- Complet Intnneric. Se auziri pa~ii care se apropiau, apoi aeestta se oprir8,. . - Hai, deschis. doamna D sroeh s. spuse V eea. at gasit-o stitt de u"uIDoasi preeum f spune t · --- Mai frumoasA, deca,t i~i poate inehipui Alte~a V03stra. - Alte~a Voastra ! Doamne ! ce spune ea acolo I mum tar' nira fata aproape sA,~~ine; In aeeeasl clipa, usa salonului sci!Jr[,aiin balamalele sal aurite; un pas destul de greoi, desi inabu,it de un covor gros, apropiiudu-se facu sa trosneasea parchetul, Helene sim~i tot sA,ngele nA,valindu-i sp inima, ~ .. --- Dornnisoara, spuse aceeasi voce, binevoiti, vi rog, sa, rnA. asculta~i. " Sunt gata, mu t fOura Helene aproape s moam. - Suntett speriata Y mwiurisesc eu .... ; trebuie sa spun dom nuie sau monseniore' --- Spunett dragul meu. • In acest moment, mana ei 0 atinse p~ aceea a necunoscutulnt, ----.' Doamna Desroches, sunteti aici" striga Helene dana inapoi fara sa, vrea .. ........... Doamna Desroch s relcL voeeav spuneti-l domnis ca se afif la fel.de m Bigumnti aici ea intr-un templu inaintoa lui DumneZeU. --- Oh! mo senio e. SlJDt la r cioarele dumne VOGS ·ierta~i-ma·. · .......... Oopila mea, ridicati-va· ~i a~eza~i-va aici. Doamna Desroches, mtWideti toate ustle ; iar aC13Izl, continua neeunoscutul, re csndu-se la Helene, datl-ml mana, va rog. · .Helene intinse mana care, 0 intaln! pentru a doua oam pc aceea a; strMnului, dar care nu se rnai indep~rta. , - ~ar spune ca tremura si el, mnrmu dansa, - Hal, Ce ave~i ., spuse neeunoseutul, oare va, fac tea rna seumpa copila,' .......... NUT dspunse Heirue; dar simtind maua oumnri 8~rangand-o pe a mea, 0 senzatie ciudata.... un freamat de nein~les .•. • - v..orbi~i-m.i, Helene, spuse neeunoseutul pe un ton de duiosie tesfariita. Stlu de-acum ca, sunteti Irumoasa ; dar es e Denima oara eand aud sunetul glasului 'dumitale. Vorbiti, eu va ascult ,
t

93

.- Dar dumneavoastra m-ati vazut de-aeum asadar t intreba -eu gra ~ie Helene . .......... amintitf ca de 'aeum doi 'ani, stareta augustinelor pune sa Va se taca portretul du mnea voastra Y ........... irni adue a. ninte, de un p ctor care vineanume d Paris, Da, -dupa cum am fast' asigurata . .......... t pietor eu l-a n trimis la C1isson. Ace ..........acest portrot va era destinat' · oi .......... Acest portret, iata-l, .raspunse neeunoseutul sco~and din busunar. 0 mini~ura, care nu "putea fi vazuta, dar pe care 0 intinse -6itre Helene 8-0 atinga.· .......... ee interes puteti avea de a pune sa se f~a ~i apoi a pitsDar,tra astfel portretul unei biete orfane I - Helene, raspunse neci aoreu u dupa 0 elipa de t en -sun eel mal bun prieten al tatalui ' .......... tatalui men ! strig~ Helene. A~adar tritie~te Y Al .......... Da. · ........... voi vedea- intr-o zi ! ei il .......... Poate. .. .......... ! fi~i binecuvsntat, relua Helene str~ngand Ia randul ei Oh mainiie neeuno eutului, fiti bineeuvantat' p ntr ca imuccti .aceasta veste bana. · · .. ........... Sc11[1101 eopila! murmur& neeu s .......... >~aca. traie9te, continua Helene, eu un tl~or sentiment de Dar J.adoiali, cum de a"intA.rziat~asadar atA.t de mult s~ se Interesese de ·fiica lul' ........... ve~ti despre dumneata in fieeare luna. ~i, desi de de-, Avea. parte veghea asupra dumitale Helene . ..........cu toate acestea, relua Helene eu un accent de .respectuos ~i .repros, 0 marturisi~i dumneavoastra in~iva, de saisprezeee ani. nu rn-a vazut .. .......... Oredett, relua necunoseutul, eonsideratlt de cea mai inaita tmportan~it l-au privat de aee&stit ferieire. ,.• ._..._ ered, domnu e; nu-mt este ingMwt mie sGnil a Va tatal, ...........;' dar va este ingaduit sa-l lertati daca se acusa el Insusi. Nu .......... sa-I iert ! exclama Helene ulutta, Eu · ~ - Da ; Iar a.cea,sta iertare, pe care el nu poate sa v-o ceara el IDsusi -scumpa eopila eu s nt aeela ea 8 v n sa v 0 car tn numele ~situ. · - Domnule , spuse Helene, nu va inteleg . .......... Asculta~i-ma. deci, spuse necunoscutul .
I
I
I

......_, Aseul t.

- Da, dar mai intfii dati-mi inapoi mana dumneavoastra,


94

- Iat-o. S-a produs un moment de tA.~e, ca ~i cand neeunoseutul ar fi vrut sa-~i reeheme toate amintirile dintr-o data; apoi eontlnua e - Tatal dumnesvoas ra avea un coma da nent In armatele fostul ui rege ; ill vitilia de la Nerwinde, la care el tuswet ill fruntea casei regale, unul dintre scutierii sa1, numit domnul de Chaverny, cazu aproape de dansul, ~strapuns de un glonte; tatar rll1InnavuastrL voi s4-l a ot£.nsa rauna em mortala q raID 0310 nu-ei facea iluzii asupra starii sale, li spuse scuturand eapul : "Nu Is,. mine trevui'e sit te gandeqti, ci la fiica mea". Tatal dumitale ii stranse manL in semn de pron isiune { ranitu , care, se spri a pe un genunchi, CL.ZU muri, ea ~i cand D-ar fi asteptat deeat aceastA, qi asigurare pentru a inehide oehii. Ma asculzati, nu-i a~, Helene' se intrerupse necunoseutul . .......... ! ma mai In..rebati ! exclama t.anara fata . Oh t .......... Intr-adevar, continua povestitorul, campania 0 aat,it termJ.nat~, prima grija a tatAlui dumitale a fost sa se ocupe de mica orfana ; era 0 incuntfttoareopiia de zece pana la do sprc ani, care promitea la aCffi var ta sa fie frun oasa am cum EontulrnnMvoastra aC11,n.Moartee, domnului de Chaverny, tatalei, iipisu oriee sprijin qi orice avere, tatil dumitale 0 faco sa intre in mAJnM-, tirea Vizitarii 1, a doamnelor din foburgul Saint-Antoine ~i anun~a dinainte m, atunci c.and 'va sos vreroea s-o Inzestreze, elr se va lngJiJi de dota. " .......... Mult1Jxnesc, Doamne ! striga Helene; multumesc p c~ mi-ai hAr~it de a fi~fiic9tunui om care iqi ~inea atat· de fidel promi• Sl11uea . .......... A~tepta~i, Helene, relua necunoscutul, deoarece iata. momental in care tat4l dumitale va mceta sa va merit .eiogiilc. Helene tacu, iar neeunoseutul continua: ........... dumitale, tntr-adevar, asa cum se angajase, a, vegheat Tatal asupra orfanei care atinsc va·rsta de optsprezece ani; era atunci Qfa.ta adorabila ; astfel ca .tatal dumitale lqi dadu seama ca visitele sale la manastire deveneau mal dese ~i mai lungi aecat se cuvenea, Ttttitl dumitale incepea s-o iubeasea pe pupils sa ; prima lui i~rlinar8 a: ost sa se mspai Dante de aceasta dragoste, pentru ca se ( UL l& promisiunea pc care 0 facuseomnului de Cha vern; ranit sl muribund, iar el intelegea c~, ar fi insemnat 8-0 Ingrijeasca prost, seduoA.nd-:ope fiica lui; asttel ca, pehtru a-i veni 'w ajutor, 0 in~i\rcina ,

SirbAtoarea VizitArii, la catollcl. Vizita pe care a fAclil-o Maria Elisabeta, tn timpul sarcinii sale. (N:'f-)
, 1

la vara

el'

95-

p ". - ., ..:-'-«U.perioara.sa. se intereseze de 0 partida. potrivita pentru dOjlDrlO3lta de Ohavemy. hi Liliade La, iwa c[ nepotul sa.,Anar gsniilom din Brelania, viW2.nd-o pe cliugariwa atunCLcWadsese s-o villileze a Dsisi, se inutlgostise de dllwa 81 ii mdt1ri de acum nembsnmta aorinta pe care ar avea-o de a obtine msna ei. ...........bille! DOI11Dule IDtrebl HelOne v zand ca. noc Ei tul ezita sl continue. · · Ei bine ! niruM tatfuui dumitale a fost marc Hel c~d alliihiap din go,. maieii S pe ioare ca. domni oaxa de 0 arny rMoIDsope ca. na voila. sa se miUite si ca dorinta sa ceiL mai mare era Sa rlma.na in IIIM9JatW& unde a fosn oresouts.: si ca. ziua cea mal lericita a vie~ii sale va fi aceea in care se va citlagiUi . .......... Iubes pe cineva Y,.spuae Helene, · -- Db, .cop La, mea, dl.spnnse nOC?1OSC tul, at ghic; vai! nu po~i sit fugi din ealea destinului, Domnlsoara .de Ohavemy il Iubea pe tataJ. dumitale : mwta vreme u inchise taina ill inima sa, dar intr-o zi c:Ut.dtataJ. d imitale 0 Indemna sa renunt Is, a plan c u at de a se calngari, sar10ana copill, nemaip tand swiste mul jJ vreme, jjltartnisi totul. Tare tl,potnva dragostei vtata tilnp cat cresuse ea, dragosteaIui nu era ilopmasitit el ok eand vizu r.a. nu mai. trebuie decat sit doreasea pentru a obtine ; emu atat de tineri srnAndoi, tataJ. dur aitale nn avu ddtona zec ~i einci de ani, dunn )UBbmde 0 averny n-a7m' inca optaureze wctt nitara de lumea mtreat8J pentro a nu-si mui amillti ddt vern, aceta c pute&u sa fis feri6ip.. · insa. deoarece se iubmu atfi.t, in treb: HelOne, pent ee nu se cii,.satorea,u' - P ntrtz ca, dl.spuIDae nOCTloseutul. once t nire em imposibilit intre ei din causa distante! care jj. despiI1u; nu vi s-a spus, Helene, ca taiitl dumita e em un fearte mar senior Y - Vai! da, dl.spnnse Helene, 0 ,tiu. . .--....reme de un an, continua neeunosoutul, rericirea lor a lost deplilli ~i A depfi.sit propriile Ior sperante-; dar dupit un an ene, a'Li venit pe Icy ~i... '· .......... i$i1... m1111&7]1\ tim d tan fatit. - Si nasterea dumital 0 co ti TIame mama dumitale, Helene izbucni in' suspine, · • Da, continua neci noseutul cu 0 voce emotlonata de amineUile sale, day ph\ngeri Helene planzeti-o pe mama dum rom 0 tOile e sf Antit Q dmona, eareia in deeu rsul nwa.zwlo sal al piaceiJlor sale, al nebnniilor sale poate, tat'l dun itale, va i"!, t-a nastrLl 0 nobila amintire ; astrel incAt a treeut asupra dumtta hala dragostea pe a avut-o pentru dansa.
I

96

totusi, spnse Hilie e liil nn usor accent d renr tatal aeq &OnwtTltit 33 miL Indeparte e de el : qi totusi. de maca mea taW meu nu m-a mai vazut, , Hueno, relua noon oscutul .asupra acestui Pl1Dct,tl tataJutoital p ntm cK asupra &C6Std p1 nct. n-a fost iLL !ria lui: a{i veni pa 1111£10 1703 adioa m momentul eel mal ausm W a domniei lui Ludovic al X IV-lea. Tatal dumitale riiudwUI' cAzut in dizgIalGia rwelui san mai CAlla in aeeea a dow de Mjntonon, pontru dumneata poate mca mai millt dec&t p el, se bota.ri sa viL indepartese : v-a trimis m Breta.gna, v-a mcredin~at bnpoi maiei Ursule. superioara 'manastUti unde ati lost cres . in sftLrWt,regele Ludovic a XIV-lea f Ind mort si toate luorurile schtmbfudu-se w Fran a, e1 s-a hotarit sa vaneme in preajm lui ; in dooursul Intreeului inlet', de altie t ebuie sa fi remarcatul ca grija lu veghea asupra d unitale : si astlzich at can at ca cebuie sa aj ngetl la Rambouillot; ei bine ! n-a avut inh siL astepte pana maine, a venit in mtl upinarea dumitale Helene, - 0 Doamne l strigi Helene, e oar e-ad , Si, reva ana -va sau rna eursnd ascultWndu-va, a crezut cio aseulta pe mama dnmitale, ace asi chip, aceeasi purita m exptesie, acelasi accent in: glas. Helene! Helene! sa fi~i mai foncitA. «scat M, Clio adaneul ir5noii sale implo Oerul. .......... ! Doamne ! exclama Helene, atata emotie m mA On d111£1nAvDa tra care t En I'au . .. Dornnute,omnuie spnnoti ciLataJ _eu a venit m intAmpinarea. mea' - Da. --- Aicl, la Bambouillet I - Da . .......... Bpuneti ca a fost foricit s.a ma revada' .--.... ! da, foarte fericit. On .......... ferieirea aeeasta nu i-a fost indeajuns catu~l de putin, Dar nu-t a~a Y A dorit sa-mi vorbeasca, a dorit si-mi spuna el insusl poYestea nasteril mele, a dorit ea eu sari pot multumi pentru dragostea lui, siVi cad la genu chi sari cer btnecuvantarea 1 Oh !riga Helene Ingen mehindv oh! sunt laicioarole dlJIOnwvoastmecuvanta~i-ina, tata! - Helen , cop LuI meu, fi ca me! striga noen scut ob ~ nu la genuncbii mei, in bratele mete, in bratele mele ! - th ! ta a, tata! rounnur! Helene. --- Gi totusi, continua neeu oseutul, totusi venisem c 0 alta mtentie, venisern h tarat sa neg totuI, sa lJILann straintru tine ; -dar simtindu-te aiel, aproape de mine, strangandu-~i mana,
.j
m

97

aseultand glasul tau atat de bl;i,nd, n-am avut puterea; doar atat,. .. nu ma face sa regret slabiciunea IDea, iar un ·secret vesnic ... ._..._ mama vit JUT ! exclam Helene. Fe --- Ei bine! e tot ce trebuie, relua necunoscutul. Acum, ascul, ta.ti-ma, deoareee trebuie sa vit p3..rasesc. .......... de-aeum, tatit' Oh! - Trebuie . .--.Poruneiti- 211, tat ascult . .--.Maine, ve~i pleca la Paris; casa care va este destinata v& a~teapta. Doamna Desroches, care are inatructiuni de 1a mine, va. va conduce; iar acolo, in prima clipa cand imi vor ingadul indato .. ririle mele, voi veni sa va vAAl . ...........ourand, nu-i asa, tata' In .pentru ca, nu uitati co, sunt, singura pe lume, ~ Cat de eurand voi putea. Si, apropiindu- i pentru ult Ina da Ii buzele d fruntca Heleneinecunoscutul depuse acolo unul dintre acele suave ~i caste saruturi ear S1 nt la fel de duioase pentrn in ma unui tata, pe cat este de duios un sitrut de dragoste pentru in loa un iubit, Zece minute dupa aeeasta, doamna Desroches intra din nou Cll 0 lumanare in mana. Helene stAtea ingenuncheatit ~i rugandu-se cu eapul sprijinit de un fototiu; ea ridicit ochii ~i, fitra a-~i intrerupe rugaciunea, fA~u semn doamnei Desroches sa puna lnmanarea pe· camin ; doamna Desroches asculta si s retrase. Cateva luin te inca Helene se ruga apoie rid ca. privi in jurul ei, deoarece i se pitrea ca iese dintr-un vis; insit toate obiectele· martore ale acestei Intrevederi a tinerei fete cu tatal sau nrau inca la loeul lor, aeolo, prezente ~i vorbip.d pentru a spune astfel. Ace~sta,. umanare singurat ca adusa de madame Desroches si care nu lumina deeat anevoie apartamentul, aeeasta usa.mereu inchisit pana atunei vi pe care doarnna Desroches retragandu-se 0 lasase intrede iti, mai mult deeat toate laolaltit inca, emotia adanca pe care 0 lncerca ta,nara rata, 0 fac~u sa in~eleaga faptul cit nu era un vis din .care iesea, ci un mare si real eveniz ent ca e tocmai Be savarsise in viata ej Apo! ill mijlocu tuturor acestora. amintirea lu Gasto \e in torcea in gand. Acest tatit pe care se temea atat de mult sa-I vada, acest tata atat de bun ~i de afectuos, aeest tata care iubise atat demult el msuoi, care suferise atat de mult din cauza dragostei sale, nu va eonstrange desigur vointa sa; de altfel, Gaston, fara a face parte dintr-o spi~a istorica sau ilustra, era ultimul descendent al uneia dintre cele mai vechi familii din Bretagne; mai mult decat toate acestea, ea il tubea pe Gaston din toata inima ei, ar fi murit daca ar

98

fi despar~ita de el ~i, daca tatal ei 0 iubea ell adevarat., tata} ei nu-i l'a dori moartea, Bxistau poate 181 fel de bine, in eeea ee-l Jlrive~te pe Gaston, aUllynit piedici, dar aceste nbstacole n-ar putea sa fie doceinsemnate in eomparatie eu aeelea care ar fi putut sa se ridlce in eeea ce 0 priveste pe dansa ;' aceste obstaeole se vor aplana asadur ea ~i celealalte, iar viitornl pe care aeestl tineri l-au intrevazut' atat de i tnnecat,ooevenit de-acui pentr Hi ene plin depeu va nWeveni in eurand pentra amando plin de dmgoste si de eire. Helene adormi cu astfel d gandan surlzatoar , iar di vegbea ei plina. d bucurie trecu in lumea vlselor duioase. De partes lui, GaHLoll, redat libertatii ell foarte multe seuze din partea celor care-l arestasera ~i care prefindeau ca I-au luat drept altul, se dusese sa,-~i regaseasca plin de ingrijorare haina ~i pelerina, pe care SIJre marea lui bucurie Ie aflase ill aeelasi lnc; dupa aeeea alergand de indata la hotelul "Tigrul Regal", se inchisese 'cu grija in' camera lui *i isi cercetase eu multa graba portotelul. Portofelul sau era ill aceeasi stare in care il laHase, COInI)let neatins, iar in buzunarul secret el regasi j rnitatea de piesi d n aur *i ad res ita.nalui La -lonquiere pe care, pentru si 111ai rnulta ~iguran~a, 0 arse

in care fo\eaflau doi .gentilomi in livrea de vanatoare, era lurninata puternic, preeedata ~i urmata de doi insotitori calare. Cea de a doua, fara felinare, avand inauntru un simplu cruator infa~ul'at ill pelerina lui, 0 urmarea pe (tea dinta! 1a doua sute de pasi di8tan~a, farl a 0 pierde nicl 0 elipa dill vedere : de-abia ajunse la bariera' de I'Etoile, acestea se de:.;partirfi,; ~i in vreme ee trasura puteruie luminata oprea la picioarele marii scari de la Palatul Regal, t rasura fara lumina oprea la mica poarta din strada Valois. Alll:1,Iltloua de altfal ajuuseseri; fara vreun accident.

eea dintai,

) " Apoi (lar-a, nu mai vesel, eel putin mai linistit, atribuind eveuim ntul dill acea seara unu a dir ire ace e mii de accid nte care pot sA-I asalteze pe un om care se plimba noaptea, se retrase in camera lui ~i, dupa ce-i dadu lui Oven jn8truc~iUlii peutru a doua zi, -se culea, murmurand numele Helenei, dupa cum ~i Helene il mnrrnurase pe al lHtu. I~ acest tirnp, doua tra,suri pleeau de la hotelul "Tigrul Regal" :

numaidecat,

lUi PARTF Hi IllA MAl BUE rusA U PIDlCf en 500.000 DE U\,RE, DEcA.T ERA pusA ~ PIDlCf POUTIA NOASTHA GENERAl.! · cu THEI MIUOANE.

Th CARE DUBOIS novenssrs eA POLlIA

Oricat de mari ar fi fost ostene1ile noptilor sale, pe care Ie petrooea m nrr nuri sao in orgu,ueele· de O leans nn serum nimie din randulala zilelor sale. Toate diminetile erau consacrate treburilor, iar diferite1e genuri de treburi aveau zilele lor. De obiooi la inee ut Iuera singr r sau ea DUD is. chiar ina ute de a se Imbraca. apoi venea eeremonialul sculirii, care era foarte scurt, in timpul caruia prirnea patina lU]1e. Aeest eerem nial ern urmat de audiente care, in general, n retinesu pana I a ora unsprezece, sa u panA, 1a pm~z; apoi veneau ~efii de consilii : La Vrillere, mai intai, apoi 'Leblanc, eel care ii dadea socoteala in legatura cu spionajul; apoi Torey, eare-i aducea scrisorile importante pe care Ie sustrasese ; apoin swsit mar salul de Villeroy, en ca e, spune Sain mon. no lucra, ei se faJea. CA,tre ora dona ~i jllmatat.e, i se servea ciocolata, si 1 IUCIT pe care U lua dimineata si, pe care 11 lu dfi ell toa a Iumea, diwutarid ~i mzand Aocasti1 pauza,in rernper in ziua sa de iu r , din a o Iumatate de ora, dupa ac ea urma aud fmellor; audienta odata t rzninata,recea de obiwi pe larona dueesa de Orleans, de unde iesea ,entru a se duee sit-I salute pe tanUrn! rege,e care 11vedea mvariabl 0 da 1 pei, fie 1 0 ora, fie la alta; ~i pe care nu-l Intilnea sau nu-l para~ea deeat co un aer de respect ~i reverente care aduceau aminte fieearuia dintre d~tll~ii in ce moo tr buia sfi- vorbesti unui rege, Acest program era nrelu fit 0 dati pe siptmana de primirea ministril r 3 rain; si_nica ~i sirbatorile, de 0 liturghie oficiata ~i aseultata in' capela partic.ulam. La ora sase seam, daea avea consiliu, la ora cinci, daca hu aveatotul era te minat R nu mai era yorba d treburi At1}DCi,nttli se ducea san 1&Opera sau la doamna de Perri; dar acest ult di vertisment era nevoie sa: fie lnlocuit de altul, deoarece, asa cum am vazll t la lnceputul acestei povestiri, era certat cu fiica lui mult iubita din cauza r.u.AAtorieisale cu Riorn. Dupii aceea venea ora acelor faimoase
\

] 00

dinel1ri, care fac atata zgomot ~i care aveau loc, v ara la Saint-Cloud faa 111 Saint G rmain si iarna la Palat Regal. .Aceste d neuri se compu eau din :i Ie pana la cine perwane, rareori mai putin, mreori mai mult; la aceste dineuri Be afla tot felul de lume. C~i obisnuitt dintre barba~i emu ducele de B.roglie, Noel, Braneas, Biron, Canillac, apoi cl,ti,"a tineri de legitm, cum ii numeste Saint-Simon, stralucind prin spir tui 1 ~i prin destmbAJarea lor. Femeile emu doamnele de Parabere, de Phalaris, de Sabran ~i d'Everne, vreo fata de la Opera mai eunoscuta, cantaMta san dansatoare adeseori dueesa de Berri E de la sin in ~ cfi, persoana AJtetei SaYe Regal adauga uneori la desrffiusto.dineuri, insa nu reducea niciodata. nimie. In aeeste dineuri domnea egalitatea eea mai ab solat a,, in virtnTAA cheia regi, IDmiRtrionsilieri doamne de la curte, totul ern treeut in revista, jumulit, tesAJat, scotoeit, Acolo, limba franced. ajnngea la Iibertatea limbii latine ; acolo, totul se povestea, se spunea sau se racea, cu eonditia de a fi spiritual povestit.spus ori fkut. AstreI ca dineuril acest a aveau un asemenea farmee pentrueni inett, atnnei cLtdos a ora si c&nd ultimal dintr co TIM de fat a, in spatele acestuia se inchideau ~i se baricadau usile, iar asia ill asa tel incat oriee treburi care a fi putu surveni, ehiar d Mn fost in interesnl regelui, in interesul Frantei, in interesul regentUIui tnsnst, era' inutil a. lncerca sa straba~i pana la dansul : interdic~ia. durn pana a doua zi dmea'tii. In ceea ce-l priveste ,pe Dubois, se afla rareori la aeeste dineuri, pe care sanatatea lui proasta nu i Ie ingadaia. De asemenea acesta. era momentui pe care dusmanir lui i alegeau pentru a-Ldefainia : ducele d 'Orleans rldea cat il tineau paterile de ataeurile hnpotriva 10 nist ului tiu si, ca 1 ceilal i, dsdea cate 0 10 itura de, de ghearS sau de dinti in carcasa destramata al'ex-pcer ptor siu. Dubois ~tia foarte 'bine car, tn cea mai mare part-e a timpului, el sustinea conversatia dineului : dar cum stia de ase nenea ca. ci eats regentui uitase intotdeauna ~i invariabil ceea ce se diseutase noaptea, el se nelinistea putin de toate aeeste asa turi C3Jrebe dV ilft potriva creditului situ, demolat in fiecare noapte ~i cresc&nd in fie• care Zl. ~i de asemenea regentul , care 8e simtea din zi in zi mai greoi, stia cae poate sa c nteze pe vi gilenta lu Dubois. Dubo s veg cind regentul dormw, supa sau b atea drumurile. Dubois, care pArea cA, nu se poate ¥De pe picioare, era neobestt. Se afla in acelasi timp la Palatul Regal, Is, Saint-Clou d, la Luxembourg ~i la Opera; el se afla pretutindeni unde era r egentul, treeand prin spatele sau ca 0 umbra, ar3.ta,ndu-~i figvra d e dibor pe un cordior, intre rele dod
• •

101