Sunteți pe pagina 1din 21

MANAGEMENTUL CRIZELOR CUPRINS

Introducere Capitolul 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL CRIZELOR 1.1. Criza ca problem de securitate 1.2. No iunile de criz i conflict

1.2.1. Conceptul de criz 1.2.2. Conceptul de conflict 1.3. Managementul sau gestionarea crizelor 1.3.1. Identificarea, prognoza i analiza situa iilor de criz 1.3.2. Aspecte teoretice privind managementul crizelor Capitolul 2. CRIZA ECONOMICO-FINANCIAR DIN 2007-2009 I EFECTELE ACESTEIA ASUPRA SISTEMULUI DE SECURITATE 2.1. Coordonatele actualei crize financiare 2.1.1. Tr s turile crizei economico-finaciare din 2007-2009 2.1.2. Cronologia evenimentelor 2.2. Dimensiunea economic a securit ii 2.3. Efectele crizei economico-financiare asupra securit ii na ionale 2.3.1. Efecte indirecte asupra securit ii interna ionale 2.3.2. Efecte directe asupra securit ii na ionale Concluzii Bibliografie

INTRODUCERE

Mediul de securitate este complex, plin de contradic ii i ntr-o perpetu schimbare, sub ac iunea convergent a unui set de factori economici, militari, sociali, politici etc. ntr-un asemenea mediu geopolitic i geostrategic Romnia trebuie s ac ioneze consecvent pentru dezvoltarea sa, sub toate aspectele, dar i s participe la gestionarea crizelor din regiune i lume, n calitatea sa de stat membru al Alian ei nord-atlantice. De fapt, dup 1989, pn la integrarea n NATO, s-a aflat singur n fa a vicisitudinilor i a trebuit s fac fa tuturor provoc rilor ce priveau securitatea sa. Acum, Romnia este un generator de securitate att n zon , ct i n lume. Armata sa s-a implicat i se implic activ i consistent n gestionarea crizelor din Balcani, dar i din alte zone ale lumii. Realit ile politicile i economice de actualitate au adus n aten ia ntregii lumi situa ii de criz profund , cu implica ii complexe. Avem n vedere n primul rnd criza economico-financiar pe care o travers m ncepnd cu anul 2007 i al c rei sfr it nc este obscur i ambiguu, dar i alte situa ii conflictuale care au avut leg tur cu ara noastr , precum Criza gazelor sau R zboiul din Georgia. n astfel de situa ii, cel pu in din punct de vedere teoretic, se pune problema identific rii crizei, analizei acesteia n vederea n elegerii ei, urmat de gestionarea crizei pentru solu ionarea ei n sensul revenirii la o stare nonconflictual . Acest proces de o amploare deosebit i cu un grad de dificultate ridicat n contextul mizelor de securitate interna ional sau regional constituie obiectul de studiu al prezentei lucr ri, prin care vom ncerca s delimit m cteva repere de ordin general n ceea ce prive te conceptul de criz i procesul eficient de gestionare a acesteia, urmnd ca n partea a doua a lucr rii sa facem un studiu de caz asupra unei situa ii practice de criz de actualitate.

Capitolul 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL CRIZELOR

1.1. Criza ca problem de securitate

Sub form de tensiuni diplomatice, economice ori etnice, de confrunt ri armate cu intensit i i durate diferite sau de situa ii complexe de interac iuni ale unor interese divergente, crizele i conflictele fac parte din peisajul interna ional, indiferent de perioada istoric sau de actorii implica i. Ideea c rela iile interna ionale sunt caracerizate de conflicte este, de regul , asociat curentelor realiste. Totu i, i abord rile mai pu in pesimiste, ca de pild neoliberalismul i institu ionalismul accept faptul c , de i nu sunt dezirabile, crizele i conflictele apar frecvent n interac iunea interna ional . Chiar i n discu iile privind natura i caracteristicile unei posibile p ci democratice, crizele nu sunt excluse, dar, din punct de vedere al teoriei rela iilor interna ionale i, implicit, al studiilor de securitate, fie c este vorba de acces

la resurse limitate, de viziuni diferite asupra unor subiecte sau de negociere a unor interese particulare, divergen ele sunt inerente societ ilor umane i vor r mne mereu prezente n rela iile interna ionale. Aceasta nu este ns o chestiune pur teoretic . Crizele i conflictele sunt mecanisme majore de transformare a interac iunii interna ionale. Acest argument este frecvent invocat n studiile istorice. De exemplu, cele dou r zboaie mondiale sunt recunoscute drept puncte de referin pentru noi modalit i de ac iune pe plan intena ional. Rela iile interna ionale sunt ns modificate n permanen i datorit unor crize de mai mic amploare dect conflictele armate pe scar larg . n acest sens, tensiunile de lung durat din Orientul Mijlociu sau din America Latin reprezint o bun ilustra ie. Pe de alt parte, crizele i conflictele au un impact major asupra popula iei civile. De pild , n 1999, peste 20 de milioane de persoane au fost afectate de conflicte violente. n 2007, acestea au generat aproape 5 milioane de refugia i, din care peste 1 milion proveneau din Angola, aproximativ 850.000 din Kosovo, 750.000 din Eritreea i Etiopia, 550.000 din Timorul de Est i 200.000 din Cecenia. n 2005, num rul refugia ilor la nivel global ajunsese la peste 12 milioane din care peste 4 milioane de palestinieni. Din aceste motive, gestionarea crizelor i a conflictelor a devenit una din cele mai importante preocup ri n domeniul studiilor de securitate. Aceast preocupare r mne extrem de important i n contextul interna ional actual, n care amenin rile de securitate au devenit din ce n ce mai complexe i semnificativ diferite de cele din secolul precedent. n primul rnd, se poate observa n apari ia unor noi tipuri de tensiuni, crize i conflicte. Multe dintre acestea sunt de intensitate sc zut , implicnd n mod frecvent tensiuni etnice, latente pentru o perioad ndelungat . De aceea, la nceputul anilor 90, majoritatea conflictelor contemporane erau considerate a fi conflicte etnice. n prezent, se accept mai degrab ideea c noile conflicte ar fi rezultatul mai multor factori, dintre care cei mai importan i ar fi insecuritatea, inegalitatea, interesele private i percep iile. Din acest punct de vedere, elementul etnic este mai degrab o form prin care se manifest unii din ace ti factori, implicit conflictele actuale sunt mult mai frecvent transna ionale i regionale. Totu i aceasta nu exclude existen a unor amenin ri globale i a necesit ii cooper rii interna ionale n acest domeniu. Dup atacurile de la 11 septembrie, terorismul a fost identificat de o mare parte a comunit ii interna ionale, n special la nivelul deciden ilor, drept principala amenin are de securitate contemporan . Recent ns , s-a sugerat faptul c proliferarea terorismului depinde de modul de raportare la alte probleme de securitate, ca de pild schimbarea climateric , competi ia pentru resurse, remilitarizarea la scar global i adncirea diferen elor ntre regiunile bogate i s race ale lumii. Att timp ct nu se poate r spunde n mod eficient la aceste amenin ri, actualul sistem interna ional de securitate ar fi sortit e ecului. De aceea, terorismul va continua s se dezvolte, iar spre mijlocul secolului s-ar putea declan a conflicte interna ionale violente de mare amploare. Pentru a r spunde acestor provoc ri, este deci nevoie de noi abord ri. n plan teoretic aceast necesitate s-a reflectat n transformarea conceptului de securitate. Indiferent de perioada istoric , securitatea poate fi conceptualizat ca absen a amenin rilor fa de anumite valori i ca absen a temerii c aceste valori vor fi atacate.

Tabel nr. 1. Conceptele contemporane de securitate i natura amenin rilor posibile

Categorii Obiectul amenin rii Sursele amenin rii Valori amenin ate Subiectul interven iei Securitate na ional Securitate militar Securitate politic Securitate economic Statul Celelate state Actori non-statali Integritate teritorial Suveranitate Statele afectate Securitate societal Securitate a polisului Na iunea Migra ia Culturi str ine State instabile Unitate na ional Identitate

Securitate uman Securitate economic Securitate alimentar Securitate n domeniul s n t ii Securiatea mediului Securitatea persoanei Securitatea comunitar Securitatea expresiei politice Societatea uman la nivel colectiv i individual Societatea uman State instabile, dezechilibre sociale Supravie uire Calitatea vie ii

Aceast nou abordare presupune c , la rndul lor, crizele i conflictele sunt multidimensionale i generate de mai mul i factori, frecvent interdependen i. De asemenea, majoritatea crizelor i conflictelor contempoprane depind de contextul local i regional, dar pot afecta ntreaga societate interna ional . Din aceste motive, gestionarea lor necesit noi strategii i instrumente. Acestea s-au

dezvoltat n special n ultimele dou decenii i au fost adesea influen ate de cerecet rile i rezultatele din alte discipline, ca de pild economia politic interna ional , managementul afacerilor i administra ia public . n fine, mai trebuie remarcat faptul c transform rile n practica gestion rii crizelor i conflictelor nu au fost neap rat i rezultatul unei schimb ri semnificative n structurile interna ionale sau regionale de securitate. Comparativ cu perioada n care conceptul clasic de securitate era dominant, nu exist modific ri importante n ceea ce prive te structurile relevante pentru domeniu, ca de pild dreptul public interna ional sau unele institu ii precum Consiliul de securitate al ONU. Mai degrab , transform rile n gestionarea crizelor i conflictelor au fost promovate de apari ia unor noi fenomene interna ionale, n special a noilor amenin ri de securitate, dar i de percep ia noilor conflicte de c tre comunitatea interna ional .

1.2. No iunile de criz

i conflict

1.2.1. Conceptul de criz

Sensul cel mai frecvent atribuit acestui concept este de moment decisiv ntr-o interac iune, evolu ie, proces sau eveniment, moment perceput, de regul , ca negativ. n economie, tiin e politice i rela ii interna ionale este frecvent utilizat pentru a descrie i a analiza anumite perioade, n general de scurt durat , ce au marcat o transformare semnificativ de status quo. n rela iile interna ionale, no iunea are ns i alte conota ii. n mod tradi ional, ea se refer la acele situa ii n care actorii interna ionali au percep ia unei amenin ri ce se poate concretiza n evenimente neprev zute n care exist o mare posibilitate de utilizare a mijloacelor violente, precum i un timp scurt de reac ie politic . Crizele politico-diplomatice din timpul R zboiului rece pot fi, de pild , analizate din aceast perspectiv . Criza este definit n mediile academice, n general pentru perioade de discontinuitate, ca o perturbare a stabilit ii ntr-un sistem social, care implic amenin ri pentru valorile esen iale ale societ ii, ora ului, organiza iei (securitate, s n tate, bun stare). n opinia noastr , prin criz poate fi definit o situa ie na ional sau interna ional n contextul c reia se creeaz o amenin are la adresa valorilor, obiectivelor sau intereselor prioritare ale p r ilor implicate, prin urmare o stare de anormalitate, de excep ie. Criza este starea unui sistem care nu i poate ndeplini misiunea, rolul, este un eveniment nea teptat care pune n pericol reputa ia, imaginea i func ionarea unei organiza ii.

n literatura de specialitate, au fost identificate mai multe tipuri de crize: crize sistemice, crize structurale, crize manageriale, crize func ionale, crize evenimen iale. n mod sintetic, s-ar putea spune c o criz se caracterizeaz prin urm toarele: n Interven ia unor actori noi n Saturarea capacit ilor de comunicare n Cre terea mizelor publice n Accelerarea timpului n Cre terea incertitudinii n privin a mecanismului de apari ie a unei situa ii de criz , au fost identificate anumite cauze procesuale interne, cum ar fi: Inexisten a sau nerespectarea unor norme i reguli de comunicare intern . Atunci cnd lan ul informare decizie instruire formare promovare sufer o ruptur sau o ntrerupere, o astfel de difunc ionalitate este de natur a conduce la apari ia unei crize; Blocarea sau distorsionarea mesajelor datorit canalelor de comunicare, n sensul inadecv rii suportului, volumului ori formei de livrare a unui mesaj ori livrarea acestuia la o vitez care nu poate fi acceptat de destinatarul mesajului ca rezonabil ; Barierele de comunicare, ap rute datorit unor diferen e semnificative ntre orizonturile de a teptare, nivelul de interpretare, barierelor de limbaj ori de status ntre actori; Cadru inadecvat pentru comunicarea informal . n aceast privin , avem n vedere fie o lips de comunicare informal , materializat prinr-un exces de formalism i rela ii tensionate, fie un exces de comunicare informal , care se pot traduce prin apari ia unor zvonuri, a dezordinii i a dezorganiz rii. De asemenea, n cadrul mecanismului de apari ie a unor crize, au mai fost identificate i anumite cauze procesuale externe, cum ar fi: a) Afluen a unui volum prea mare de informa ii, care afecteaz negative capacitatea de prelucrare, verificare, decelare a informa iilor; Ac iunile inten ionate de perturbare a comunic rii organiza iilor, prin intermediul manipul rii opiniei publice; Ac iunile inten ionate de subminare a credibilit ii organiza iei, prin manipularea colaboratorilor externi; Existen a unei ostilit i accentuate fa de organiza ie.

Interdependen a acestor cauze i modul lor de clasificare este prezentat n figura de mai jos.

Fig. nr. 1. Evenimente ce provoac crize organiza ionale

Sursa extern Distrugerea infrastructurii Distrugerea mediului Catrastofe naturale Crize interna ionale Sabotaje Atacuri Contrafaceri Zvonuri, def imari Boicoturi Erori de produc ie/servicii Erori de informare Informari eronate Faliment E ec de adaptare Dificult i organiza ionale Comunicare defectuoas Activit i ilegale Sursa intern Fig. nr. 2. Tipologia situa iilor de criz

Sursa extern ACCIDENT AGRESIUNE INCIDENT TRANSGRESIUNE

Sursa intern

1.2.2. Conceptul de conflict

Ori de cte ori exist un dezacord ntre doi sau mai mul i actori interna ionali i aceasta survine ca urmare a percep iei de c tre p r ile implicate a unei incompatibilit i ntre necsit ile, interesele sau scopurile lor, se poate vorbi de conflict. Dac p r ile ncearc s i impun una alteia pozi iile proprii, avem de-a face cu o escaladare a conflictului i, implicit, cu o cre tere a intensit ii acestuia. Din acest motiv, pentru mult vreme, conflictul a fost considerat a fi un concept ce descrie o situa ie negativ o competi ie ce presupune utilizarea unor mijloace violente. n teoria rela iilor interna ionale, termenul s-a referit, n mod tradi ional, la acele tensiuni sau dispute organizate care pun probleme de securitate actorilor interna ionali implica i i care pot presupune utilizarea violen ei. n prezent, se accept mai degrab ideea c n toate societ ile umane exist conflicte i c acestea sunt ptocese naturale strns legate de schimbarea social . n esen , ele nu pot fi nici negative, nici pozitive, ns este important modul lor de gestionare, perspectiv din care conflictele reprezint oportunit i de a c uta noi solu ii la anumite probleme i de a stimula creativitatea uman .

1.3. Managementul sau gestionarea crizelor

Managementul sau gestionarea crizelor reprezint o direc ie att de cercetare, ct i de practic ce ncearc s identifice situa iile de criz , precum i conflictele curente sau poten iale, n vederea elimin rii sau diminu rii efectelor negative ale acestora. n acest scop, sunt create instrumente de analiz i ac iune cre s contribuie la prevenirea, reglementarea sau transformarea situa iilor de criz ori conflictuale n situa ii satisf c toare sau mai pu in distructive pentru p r ile implicate ori afectate de acestea.

1.3.1. Identificarea, prognoza i analiza situa iilor de criz

O astfel de abordare porne te de la ideea c primul pas n solu ionarea conflictelor este n elegerea factorilor i a mecanismelor care contribuie la declan area lor. Din punct de vedere al politicilor publice, aceasta nseamn o aten ie major asupra prevenirii conflictelor atta timp ct se afl nc n form incipient . Pn n prezent, cele mai utilizate instrumente sunt cartografierea (mapping), ca metod de analiz i prognoz a conflictelor, cercetarea participativ (action research), ca metod de analiz i

interven ie n conflicte, i dezvoltarea comunitar , ca metod de interven ie n special pentru prevenirea situa iilor conflictuale.

1.3.2. Aspecte teoretice privind managementul crizelor

Din punct de vedere teoretic, exist trei abord ri distincte ale managementului crizelor, bazate de concep ii diferite cu privire la elemetele unui conflict, actorii implica i, precum i scopurile i mijloacele acestora.

a) Stabilizarea conflictelor Aceast strategie are drept obiectiv ncheierea unui acord ntre p r ile aflate n conflict pentru a pune cap t confrunt rilor armate, deoarece conflictul este considerat a fi rezultatul unor interese incompatibile i al competi iei pentru resurse limitate. Un acord poate fi ncheiat numai dac este reciproc avantajos, p r ile implicate evalund n mod ra ional costurile i beneficiile unei astfel de evolu ii a conflictului dintre ele. De regul , principalii actori care dezvolt aceast strategie sunt reprezentan ii diplomatici, precum i lideri politici, militari i spirituali implica i n activit i oficiale i formale. Activit ile caracteristice strategiei de stabilizare a conflictelor se nscriu ntr-o serie larg mergnd de la m suri non coercitive (misiuni de stabilire a faptelor, negociere, mediere, etc.) pn la m suri mai constrng toare, ca de pild sanc ionarea i arbitrajul.

b) Solu ionarea conflictelor n general, aceast strategie se refer la strategiile de ncheiere definitiv a conflictelor. Aceasta presupune nu doar negocierea intereselor p r ilor implicate respectnd valorile i identit ile acestora, ci i o anumit preocupare pentru cauzele conflictului. Totu i, metodele pe care le implic aceast abordare nu inten ioneaz s elimine conflictele, ci doar s le gestioneze n a a fel nct elementele violente s fie nl turate. De aceea, una din priorit i este ndep rtarea elementelor de violen direct , cultural sau structural . Solu ionarea conflictelor este o abordare al c rui principal avantaj este schimbarea atitudinii fa de cel lalt , prin crearea posibilit ii de comunicare ntre p r ile aflate n disput . Aceasta duce la mbun t irea rela iilor dintre p r i, la o mai mare ncredere i, mai ales, prin schimbarea percep iilor, la modificarea dinamicii conflictului nsu i.

c) Transformarea conflictelor Strategia de transformare a conflictelor i propune s modifice natura conflictelor astfel nct s contribuie la o rezolvare pozitiv a acestora. Un astfel de demers presupune transformarea fundamental a actorilor implica i i a rela iilor dintre ei. A adar, aceast abordare implic strategii orientate spre rezultat, dar i spre proces, necesitnd modific ri structurale profunde care s mpiedice orice form de violen . Dat fiind faptul c aceast strategie se concentreaz n principal asupra schimb rilor profunde astfel nct s elimine inclusiv factorii structurali ce pot genera crize i tensiuni majore, transformarea poate fi considerat o abordare diferit de gestionare propriu-zis a conflictelor. Toate cele trei abord ri generate de teoria conflictelor stabilizarea, solu ionarea, transformarea sunt cunoscute din ce n ce mai frecvent n literatur drept Triada Reimann, ca urmare a sistematiz rii realizate de Reimann n 2004. Capitolul 2. EFECTELE ACTUALEI CRIZE ECONOMICO-FINANCIARE ASUPRA SISTEMULUI DE SECURITATE

Niciodat n istorie nu a avut o criz financiar poten ialul de a afecta att de mul i oameni ntr-un interval de timp att de scurt. Pe m sur ce pie ele burselor cad precum un domino n ntreaga lume, criza ne afecteaz pe fiecare dintre noi. Cu toate c guvernan ii au pompat miliarde de dolari, lire sterline, euro i alte valute pentru a sprijini b ncile suferinde, pe cheltuiala contribuabililor, datoria public a crescut. i impozitele vor cre te, ntruct f r acestea resursele de investi ii n spitale, coli, infrastructur public i proiecte de economisire a energiei ar fi mult diminuate. Iar rata omajului va cre te, lovind familiile i comunit ile. Investitorii de la particulari i fonduri de administrare a pensiilor pn la organiza ii de binefacere au avut de suferit. Chiar i economiile cu cea mai rapid cre tere din lume, China i India, n pofida imenselor surplusuri de comer i a rezervelor finnciare, au fost afectate. Cre terea n economia mondial a primit o lovitur puternic , iar FMI prognozeaz o recesiune global . i niciodat pn acum nu a fost o criz financiar focalizat att de intens pe chestiuni morale, etnice i spirituale fundamentale, iar valorile ncrederii i integrit ii att de necesare n economia global . n acest context, oficialii agen iilor de informa ii avertizeaz asupra faptului c actuala criz financiar global ar putea sl bi guvernele fragile din cele mai periculoase regiuni ale lumii i submina capacitatea Statelor Unite i a alia ilor s i de a r spunde unui val nou de amenin ri la adresa securit ii. Ne propunem prin aceast lucrare s analiz m implica iile actualei crize financiare pentru securitate. Pentru a proceda astfel, vom ncerca mai nti s schi m cteva coordonate ale crizei financiare, prin distingerea ctorva tr s turi definitorii i trecerea n revist a principalelor evenimente ce au marcat evolu ia crizei, ntruct consider m c este necesar mai nti n elegerea cauzei, nainte de analiza efectului. n al doilea rnd, ne-am propus conturarea dimensiunii economice a securit ii, pentru definirea cadrului teoretic al unor asemenea implica ii, n general. n cele din urm , vom sublinia cteva

din consecin ele produse de situa ia financiar global asupra securit ii, aspectul cel mai relevant n demersul de fa .

2.1. Coordonatele actualei crize financiare

2.1.1. Tr s turile definitorii ale crizei financiare din 2007-2009

Criza financiar din 2007-2008 i probabil 2009, denumit ini ial n media criza creditelor , a nceput n iulie 2007, cnd pierderea ncrederii investitorilor n valoarea ipotecilor securizate din SUA a determinat o criz a lichidit ilor, care a necesitat o injectare substan ial a pie elor financiare cu capital, de c tre Rezerva Federal a Statelor Unite i de c tre Banca Central European . n septembrie 2008, criza s-a adncit, pe m sur ce pie ele burselor din lumea ntreag s-au pr bu it i au intrat ntr-o etap extrem de volatil , materializat prin e ecurile considerabile ale unor numeroase b nci, companii de asigurare i institu ii de credit. Cu toate c la nceput s-a apreciat c sursa crizei a fost pr bu irea institu iilor financiare din America, n realitate sistemul financiar era vulnerabil datorit unor contracte i opera iuni ntortocheate, politica monetar a Statelor Unite reducnd costul creditului pn la valori neglijabile i ncurajnd, prin aceasta specula iile i, n general, hipertrofierea sectorului finaciar (financializare). Un exemplu n acest sens a fost derivatul creditului substituirea creditului neachitat (Credit Default Swap), prin care de in torii creditului erau asigura i mpotriva riscului imposibilit ii ndeplinirii obliga iei de rambursare. Acest mecanism s-a dezvoltat exclusiv n sectorul privat, fiind situat n afara sferei de ac iune a regulatorilor competen i. Prin confiscarea companiilor garantate ipotecar de c tre Guvernul SUA, debitele acestora au fost scoase la licita ie, pentru ca acei agen i economici ce au cump rat i au vndut asigurare mpotriva riscului neramburs rii s ncheie contracte. Dup ce au fost afectate institu iile bancare i de creditare, n principal n Statele Unite, situa ia a evoluat ntr-o criz financiar general global , la limita unei crize sistemice. Fenomenul mecanic (efectul de domino, datorit multiplelor leg turi financiare ale institut iilor implicate), precum i contamin rile psihologice au determinat r spndirea simultan n ntreaga lume i n multiple sectoare economice i financiare. Se apreciaz c actuala criz are 3 caracteristici principale: Este global , argumentndu-se n sensul c , de i accentul a fost pus ini ial pe devalorizarea pie ei americane, criza s-a r spndit rapid n Marea Britanie i n Europa, cauznd de asemenea o c dere de 60% pe bursa din Shangai, precum i c deri vertiginoase pe pie ele bursiere din America Latin , respectiv crize bancare n Australia i Noua Zeeland .

A debutat ca o criz de lichidit i i ncredere n sectorul financiar, mai degrab dect ca un declin n activit ile industriale i de retail, ns se a teapt s aib un efect substan ial asupra produc iei industriale i comer ului, deaorece sursele de investi ii financiare se diminueaz . Va avea, cel mai probabil, o durat de doi ani, urmat de o perioad de mai mul i ani de redresare. 2.1.1. Cronologia evenimentelor

Criza pie elor financiare mondiale a nceput odat cu declinul pie ei imobiliare din SUA la sfr itul lui 2006. Pn n momentul de fa , se estimeaz c b ncile din ntreaga lume au fost nevoite s subscrie mai mult de 550 miliarde de dolari n active. Martie/aprilie 2007: corpora ia New Century Financial stopeaz acordarea de noi mprumuturi, deoarece practica creditelor ipotecare cu grad ridicat de risc oferite persoanelor cu antecedente negative n materie de creditare devine o problem . Fondul Monetar Interna ional avertizeaz asupra riscurilor pentru pie ele financiare globale provenite din pia a american sl bit a creditelor imobiliare. Iunie 2007: semnalul de alarm este tras n Wall Street, atunci cnd dou fonduri ale B ncii de Investi ii Bear Stearns din New York se zbat pe punctul pr bu irii, datorit investi iilor extensive garan iile ipotecare. Iulie/august 2007: b ncile germane cu investi ii neprofitabile pe pia a imobiliar american sunt prinse n criz , inclusiv IKB Deutsche Industriebank, Sachsen LB (Saxony State Bank) i BayernLB (Bavaria State Bank). Pre edintele SUA George W. Bush refuz interven ia statului pentru ameliorarea crizei, spunnd c dore te s fac pia a s func ioneze. Ulterior, acesta a f cut apel la ajutor pentru proprietarii de locuin e mpov ra i de criza ipotecar . n iulie 2007, poprirea locuin elor n SUA era cu 93% mai mare dect n anul precedent, fiind instituit cu privire la 180.000 proprietari. Septembrie 2007: banca britanic Northern Rock este luat cu asalt de salvatori ngrijora i. Guvernul britanic i Banca Angliei garanteaz depozitele; banca este na ionalizat . Rezerva Federal a SUA demareaz o serie de reduceri a ratei dobnzii pentru a atenua impactul crizei ipotecilor. Octombrie 2007: profitul gigantului financiar american Citigroup scade dramatic. FMI coboar previziunea cre terii economice pentru 2008 pentru zona euro de la 2,5% la 2,1%, n parte datorit situa iei crizei pie ei ipotecare din Statele Unite ale Americii. Decembrie 2007: Bush dezv luie planul de ajutorare a peste 1,2 milioane de proprietari de locuin e de a- i pl ti mprumuturile. Ianuarie 2008: gigantul bancar elve ian UBS anun o subscrip ie mai mare de 18 miliarde de dolari, datorat expunerii pe pia a imobiliar american . n Statele Unite, Banca Americii achizi ioneaz Countrywide Financial, cel mai mare finan ator ipotecar din stat. Rezerva Federal coboar dobnda cu

la un punct de referin de 3,5%, urmat de puneri n vnzare pe pie ele globale. O alt sc dere la sfr itul lunii determin dobnda de referin de 3%. Februarie 2008: Fannie Mae, cea mai mare surs de lichidit i pentru creditele ipotecare din SUA, anun o pierdere de 3,55 miliarde de dolari n ultimul semestru al lui 2007, de trei ori peste a tept ri. Martie 2008: pe marginea colapsului i sub presiunea Rezervei Federale (Fed), Bear Stearns e for at s accepte achizi ionarea sa de c tre banca de investi ii JP Morgan Chase. Tranzac ia este sus inut de Fed printr-un mprumut de 30 miliarde de dolari. n Germania, Deutsche Bank anun o pierdere de 141 milioane de euro n primul semestru al lui 2008, primul deficit n ultimii 5 ani. Oficialii Fed preseaz asupra b ncilor centrale mondiale prin pomparea de lichidit i n cuantum de 200 miliarde de dolari pe pia . Carlyle Capital devine o alt victim a crizei creditelor din SUA, cu crean e nencasate de 16,6 miliarde de dolari. Statele Unite mai aloc 200 miliarde de dolari pentru a sus ine companiile Fannie Mae i Freddie Mac, aflate n dificultate. Aprilie 2008: FMI estimeaz pierderile cauzate de criza financiar la 945 miliarde de dolari. Mini trii G7 semneaz un acord de reglementare financiar n vederea contracacr rii efectelor crizei. Iunie 2008: Bear Stearns execut 400 de acuza ii de fraud ipotecar . Iulie 2008: IndyMac finan atorul de credite ipotecare californian se pr bu e te. Dificult ile lui Fannie Mae i Freddie Mac se accentueaz . Trezoreria american i Fed ac ioneaz n vederea garant rii datoriilor lui Fannie i Freddie. Bush ap r aceast ac iune, cernd americanilor s trag aer adnc n piept i s aib ncredere n pie ele ipotecare. Congresul SUA adopt ultimul amendament la programul multi-miliardar de dolari adresat crizei ipotecare i de faliment ri. Cel mai mare dezvoltator imobiliar spaniol, Martinsa-Fadesa este declarat insolvent. Septembrie 2008: Administra ia SUA preia controlul asupra lui Fannie i Freddie, prin executarea planului de salvare financiar n valoare de 200 miliarde de dolari. Banca de investi ii Lehman Brothers declar falimentul de 600 miliarde de dolari. SUA acord gigantului de asigur ri AIG un sprijin financiar n cuantum de 85 miliarde de dolari. Casa Alb solicit Congresului un plan de salvare de 700 miliarde de dolari pentru toate companiile financiare cu garan ii ipotecare deficitare, n vederea fluidiz rii fluxului de credite strangulat. Ultimele dou b nci de investi ii nedoborte, Morgan Stanley i Goldman Sachs, sunt transformate n companii-mam bancare. Fed confisc Washington Mutual n cadrul celui mai mare e ec bancar din istoria american . Camera Reprezentan ilor respinge planul mamut de salvare financiar n valoare de 700 miliarde de dolari. Planuri de interven ie a statului sunt anun ate pentru b ncile cheie din Marea Britanie, Benelux i Germania, respectiv Banca Islandei este preluat d c tre stat. Guvernul britanic intervine pentru salvgardarea finan atorului ipotecar principal Bradford & Bingley. Olanda, Belgia i Luxemburg anun preluarea unei p r i substan iale ale b ncii belgiano-olandeze, respective a companiei de asigur ri Fortis. Ministerul de Finan e al Germaniei adduce la cuno tin faptul c guvernul i b ncile de top ac ioneaz cu scopul inject rii a miliarde de euro n finan atorul ipotecar Hypo Real Estate. Guvernul islandez i Banca Glitnir anun preluarea de c tre stat a 75% din Glitnir.

Octombrie 2008: Banca Wachovia se zbate pe marginea colapsului i ncepe negocierile cu Citigroup n vederea prelu rii. Senatul SUA adopt un plan masiv de ie ire din criz , prin amendamente menite s ob in votul Camerei. Banca Wells Fargo i cea de a patra banc din SUA Wachovia Corp, anun fuziunea. Cea mai ampl interven ie guvernamental pe pie ele de capital din istoria Statelor Unite trece de Camera Reprezentan ilor i devine lege sub semn tura lui George W.Bush. Aceast criz a fost prev zut de numero i exper i economici i al i observatori, dar s-a dovedit a fi imposibil de convins actori responsabili, cum ar fi Comitetul Guvernatorilor Rezervei Federale, c este necesar luarea unor m suri. 2.2. Dimensiunea economic a securit ii

E un fapt unanim recunoscut ast zi c securitatea are un aspect multidimensional. Dac n timpul R zboiului rece securitatea avea doar o component politico-militar , ast zi ea a dobndit noi valen e: social , de mediu nconjur tor, educa ional i economic . Acestea sunt reunite sub forma aspectelor non-militare ale securit ii i cuprind totul de la stabilitatea macroeconomic pn la s n tatea mediului nconjur tor. n literatura de specialitate, securitatea economic distincte. i dimensiunea economic a securit ii sunt no iuni

Securitatea economic , n esen a sa, vizeaz asigurarea activit ii economice n parametri normali i contracararea a numeroase tipuri de atacuri dintre care cele mai importante sunt urm toarele: fraudele finaciare; dependen ele strategice; cibercriminalitatea; spionajul industrial; corup ia; economia subteran . Dimensiunea economic a securit ii rezult din faptul c , f r o economie modern i puternic , nu exist i nu poate exista cu adev rat siguran , propseritate i stabilitate, nici la nivelul individului i familiei, nici la nivelul statului, nici la nivelul omenirii. Dimensiunea economic a ajuns s fie considerat de importan vital i de c tre alian ele militare, respectiv de organiza iile interna ionale. De exemplu, NATO consider economia drept criteriu primar n negocierea ader rii cu statele partenere. L snd la o parte specula iile conform c rora extinderea NATO ar sl bi alian a, imposibilitatea cooper rii militare n lipsa unui puternic poten ial economic reprezint o certitudine. n aceast privin , sunt deosebit de relevante amenin rile non-tradi ionale, ce sunt din ce n ce mai frecvente i care le nlocuiesc pe cele tradi ionale, cum ar fi cazul atacurilor armate externe. Atunci cnd discut m despre dimensiunea economic a securit ii, un aspect ce trebuie men ionat este schimbarea naturii termenului de integrare economic , ce a dobndit semnifica ii noi n literatura de specialitate. O prim semnifica ie se refer la interdependen a dintre sectoarele economice industriale i integrarea industrial orizontal i vertical , aspect ce poate fi limitat la nivel na ional. O a doua semnifica ie se refer la unificarea economiilor prin intermediul zonelor de liber schimb, pie elor comune, acordurilor de cooperare, tratatelor bi- i multilaterale, aspecte ce pot fi extinse la nivel

regional sau interna ional. Primul concept este strict economic, n timp ce al doilea este i politic. A adar unde este locul securit ii n acest context? Schimbarea brusc petrecut n ordinea mondial n 1989 a modificat complet structura sistemului statelor europene i a intensificat rela ia dintre securitatea militar i economie, relevnd noi posibilit i de cooperare n plan economic i militar, dar i recalibrnd economiile na ionale pentru a se adapta noii configura ii de securitate. Dilema economie-securitate depinde de patru variabile: Teama de exploatare; Subiectivismul factorilor decizionali n ceea ce prive te interesul na ional; Tendin a de a cheltui mai mult pe armament n scopul reducerii riscurilor la adresa securit ii, cnd, de fapt, acestea pot fi diminuate prin alte mijloace; Balan a ofensiv-defensiv. Un alt aspect relevant n materia interferen ei economiei cu securitatea na ional const n aceea c succesul teorismului depinde de fondurile colectate din activit i ilicite, fiind necesar ca aceast modalitate de finan are, ce se desf oar prin intermediul sistemelor bancare i financiare, s fie verificat n mod scrupulos. Un alt exemplu relevant este OSCE, principalul organism pan-european ce promoveaz securitatea i prevenirea conflictelor prin cooperare multilateral , n carul c ruia dimensiunea economic a fost stabilit relativ recent. Acest aspect are o semnifica ie deosebit , fiind menit a garanta c aspectele economice primesc aten ia cuvenit n cadrul abord rii cuprinz toare a OSCE asupra securit ii. Pe de alt parte, Comisia Economic pentru Europa a Na iunilor Unite (CEENU) are mandat explicit de cooperare i prevenire a conflictelor n colaborare cu OSCE. Cooperarea strns ntre OSCE i CEENU este logic i ace tia sunt parteneri naturali, datorit membrilor comuni, naturii multi-sectoriale a activit ii lor, ce este direct legat de securitate, datorit naturii multiplelor sale conven ii, ce reprezint instrumente importante pentru evitarea disputelor i prezervarea securit ii. La nivelul acestor structuri, se apreciaz c n sud-estul Europei destr marea fostelor state unitare a dezl n uit tensiuni interetnice i a determinat apari ia r zboaielor civile, iar starea precar a acestor economii i lipsa progresului n reformele economice au exacerbat tensiunile regionale. Principalele amenin ri de natur economic la adresa securit ii sunt considerate a fi s r cia crescnd i dificult ile economiilor de tranzi ie pentru a se conforma cu economiile industriale avansate. Printre abord rile noi n materia contracar rii i avertiz rii timpurii a amenin rilor de surs economic se num r ncurajarea parteneriatelor publice-private, a implic rii ONG-urilor i comunit ii de afaceri. A adar securitatea presupune o acceptare pe scar larg n termeni de coali ii i politici ncrusi ate , respectiv a faptului c rela ia dintre securitate i dezvoltare este complex i esen ial .

n mod considerabil, de i globalizarea a adus, f r ndoial , mari avantaje pentru economiile statelor i a contribuit la prosperitatea lor, n acela i timp a adncit golul dintre na iunile bogate i cele s race, precum i dintre boga i i s raci n snul aceleia i na iuni. Printre aceste state, care sunt cele mai vulnerabile, se num r i o serie de economii de tranzi ie, iar altele nici nu au beneficiat nc de pe urma transform rii economice, a liberaliz rii i privatiz rii. n consecin , ele sunt mult mai pu in capabile s fac fa ocurilor externe, ce tind s se produc mai frecvent odat cu globalizarea i liberalizarea pie elor de capital. De i aceste state i-au deschis economiile, diferen ele de venit ntre ele i economiile occidentale avansate par s fi crescut, n loc s se diminiueze. Pe m sura cre terii disparit ilor n privin a venitului intern brut n economiile de tranzi ie, cre te i s r cia, iar s r cia este direct legat de conflict. Lupta interna ional actual mpotriva terorismului i a surselor acestuia a atras aten ia, printre multe alte cauze, asupra poten ialului statelor slabe de a ob ine profit din comer ul ilicit i din sanctuarizarea grupurilor teroriste i criminale. Drept urmare, se pare c exist o tendin a r zboaielor civile de a genera condi iile prielnice pentru izbucnirea unor noi conflicte. Odat ce o na iune descinde la violen , popula ia tinde s se concentreze imediat asupra modului de supravie uire imediat , mai degrab dect pe termen lung, iar economisirile, investi iile i averea adunat intr n declin. Oficialit ile administra iei, iar nu politicile concepute pe termen lung pentru ob inerea prosperit ii, caut remedii rapide pentru propriile fac iuni i propriii sus in tori, i astfel apare un ciclu de s r cie, instabilitate i violen . S r cia este, deci, direct i indirect rela ionat cu conflictul, sl bind i statele. Un stat slab este acela care ntmpin dificult i n a adopta diversele m suri administrative, legale, financiare i economice, neceare pentru protec ia propriilor cet eni. Provocarea pentru securitate este de a mpiedica statele slabe s devin state e uate , care pot hr ni i ncuraja crima organizat i terorismul.

2.3. Efectele crizei financiare asupra securit ii na ionale

2.3.1. Efecte indirecte asupra securit ii interna ionale

n raportul de securitate pe anul 2008 al cercet torilor de la Oxford, se arat c problemele de securitate ce vor fi cele mai stringente n urm toarele 3 sau 4 decade sunt urm toarele: Diviziunile socio-economice globale, ar tndu-se c n ultimii 40 de ani, majoritatea beneficiilor cre terii economice au fost concentrate n minile comunit ii elitiste trans-atlantice de aproximativ 1,2 miliarde de oameni, dar i n rndul comunit ilor elitiste din cadrul zecilor de milioane de oameni ai unor state, precum China, India sau Brazilia. Schimb rile climatice;

Competi ia pentru resurse; Tendin a tot mai evident a elitelor ce de in puterea de a men ine securitatea prin utilizarea for elor militare; care s-a dovedit a fi contraproductiv prin multiplele consecin e ale r zboiului mpotriva terorismului. Dac nu va exista o ripost global la criza economic actual , cea mai serioas amenin are pentru securitatea interna ional va fi s r cirea a sute de milioane de oameni. Este general acceptat faptul c stabilitatea ofer statelor o capacitate mai mare de a coopera i de a se preocupa de prosperitatea economic a cet enilor s i. Cooperarea stimuleaz prosperitatea economic i diminueaz probabilitatea conflictelor, deoarece profitul i rata sc zut a omajului ntr-o anumit regiune a globului depind de cre terea economic din alte p r i ale lumii. Aceea i leg tur poate fi reg sit i n situa ia opus , cnd subdezvoltarea economic , practicile bancare abuzive i politicile monetare nerealiste afecteaz societ i ndep rtate. Rezultatul este evident: acolo unde exist armonie i bun stare, ansele izbucnirii unui conflict sunt mai reduse. Oficialit ile administra iei americane, precum i anali ti independen i apreciaz c tumultul economic a crescut riscul unui atac terorist, din cauz c grup rile radicale profit de sl birea protec iei grani elor i a noilor goluri din sistemul de ap rare. Astfel, perpetuarea crizei financiare ar putea amenin a supravie uirea regimurilor pa nice ncepnd cu Pakistanul pn n Orientul Mijlociu, for nd prin aceasta Occidentul s reduc cheltuielile alocate ap r rii, informa iilor i ajutorului extern. n Statele Unite se anticipeaz bugete mai reduse pentru armament i avioane de supraveghere, datorit condi iilor economice restrictive. De asemenea, criza ar putea accelera tranzi ia c tre un glob mai mult centrat pe Asia, pe m sur ce puteri n curs de afirmare, cum ar fi China, ob in c tiguri mai mari din specula iile financiare n raport cu institu iile interna ionale i cap t o mai mare influen n capitalele lumii. n condi iile n care China ar putea surclasa Statele Unite n competi ia celei mai influente economii din lume, chiar dac aceasta ar opta pentru men inerea cre terii puterii sale militare pe un ritm moderat, China ar putea deveni un actor semnificativ n domenii strategice, cum ar fi explorarea cosmosului. Al i anali ti mai pesimi ti au construit scenarii imediate, cnt rind implicarea Pakistanului narmat nuclear, stat ce era deja d rmat de infla ie i omaj nainte de lovitura fulger financiar global . ncepnd cu luna septembrie, moneda na ional a Pakistanului s-a devalorizat, iar rezervele sale n valut grea aproape c s-au evaporat. Pe ct de grav este situa ia n Statele Unite i n Europa, unde recesiunea este a teptat s se instaleze anul viitor, lucrurile sunt mult mai delicate n statele n curs de dezvoltare, cum este Pakistanul, care se confrunta deja cu insurgen e violente i s r cie pe scar larg . Miza este cu att mai mare, cu ct Pakistanul joac un rol critic n campania mpotriva terorismului, iar arsenalul s u format din mai multe duzine de arme nucleare justific atenta monitorizare a statului, n special n aceast perioad favorabil instabilit ii. Un alt motiv de ngrijorare este impactul sc derii pre ului petrolului asupra na iunilor dependente de acesta, cum ar fi Yemen, stat cu o popula ie omer numeroas i un trecut renumit pentru sprijinirea

grup rilor militante islamice. Este foarte pu in probabil ca pre ul petrolului s se men in la nivelul actual, pe m sur ce scade i cererea, datorit declinului din activitatea economic . Produc torii de petrol ar putea ac iona concertat pentru a men ine ridicat pre ul petrolului, dar acest fapt nu se va produce, deoarece Organiza ia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) nu are suficient coeziune politic pentru a exercita controlul asupra pie ei, iar fondurile de investi ii ale unor state bogate n resurse petroliere depind de pie ele burselor din America de Nord, Europa i Asia. Cu toate acestea, sc derea pre ului la petrol, contrar aparen elor, nu va veni n ntmpinarea statelor s race, ale c ror costuri de import al i eiului vor sc dea. Aceasta doarece economiile sl bite din statele ce atr geau pn acum for a de munc emigrant vor determina returnarea acestora n statele de provenien , din moment ce locurile de munc se mpu ineaz i salariile devin mai mici. Mergnd mai departe, cre terea omajului n state-destina ie pentru muncitorii imigran i vor conduce la reac ii mpotriva acestora, astfel cum s-a ntmplat recent n Africa de Sud, ceea ce determin cre terea popularit ii partidelor politice de extrem dreapta. O alt consecin imediat a crizei economice va fi declinul turismului interna ional. Oricare ar fi impactul turismului asupra comunit ilor mai s race, exist totu o anumite transferuri monetare, de care statele s race depind ntr-o mare m sur . Tot n materia dependen ei anumitor state de activit i direct afectate de criz putem ncadra veniturile ob inute din exportul produselor.

2.3.2. Efecte directe la nivelul securit ii na ionale a Romniei

n timp ce criza financiar din Wall Street era iminent , Comitetul Economic Comun al Statelor Unite a organizat o audiere congresional (24 septembrie 2008), intitulat S nu l s m nici o familie n urm : Cum putem reduce num rul crescnd al familiilor americane ce tr iesc n s r cie . Prezidat de senatorul Charles Schumer, audierea a beneficiat de prezen a ctorva exper i n probleme de s r cie. Datorit confrunt rii statului cu dificult i economice severe, foarte mul i cet eni vor fi afecta i negativ, situa ia din Wall Street ac ionnd ca un catalizator pentru atragerea multor familii n s r ci, prin pierderea locurilor de munc , sc deri salariale i pierderea profitului. Prin prisma conceptului de securitate uman , potrivit c ruia, a a cum statele ar trebui s fie protejate de amenin rile din exterior, cet enii vor fi cu adev rat securiza i numai atunci cnd sunt proteja i de boli, de foame i de team , impactul crizei financiare este evident. Ariile de care depinde securitatea uman sunt direct afectate de situa ia economic . Insecuritatea este direct propor ional cu s r cia, cu neputin a, cu dificult ile traiului ale vie ii . n acest sens, putem afirma c pr bu irea pie elor financiare, prin efectele sale colaterale, constituie, prin ea ns i, o amenin are. Din perspectiva faptului c exist o tendin a statelor de a reac iona n principal prin focalizarea ac iunii lor pe propriile probleme, se desprinde ideea sc derii intensit ii cooper rii dintre statele comunit ii nord-atlantice. A a cum rezult i din experien ele precedente, accentul se va pune pe

treburile interne, mai degrab dect pe comunitatea global , iar acest aspect este de natur s sl beasc poten ialul de ac iune i reac ie n fa a unei agresiuni externe. Crendu-se un climat general de instabilitate, sunt amplificate toate vulnerabilit ile politice i sociale, crescnd riscul apari iei unor insurgen e, mai precis al unor conflicte interetnice. Prin fragmentarea i accentuarea disensiunilor pe fondul unor nemul umiri generate de declinul financiar, materializat prin incapacitatea statului de a asigura un nivel de via corespunz tor cet enilor s i, se creeaz , n opinia noastr , premisele unor conflicte interne, c rora un stat sl bit i concentrat pe contracararea implica iilor economice acute s-ar putea s nu le fac fa , fiind surpins de evolu ia rapid i taciturn a acestora. Criza financiar actual a fost metaforic denumit un 9/11 economic . Criza bancar ar putea genera conflicte i instabilitate, mpingnd democra iile c tre na ionalismul pur. n lumea de ast zi, prosperitatea economic nseamn putere, iar atunci cnd se va l sa cea a acestei crize, nu tim la cine se va g si puterea. Criza actual a demonstrat c , n lumea noastr globalizat , lan urile cauzale nu in cont absolut deloc de integritatea teritorial . Guvernele europene au responsabilitatea de a reduce inegalitatea din statele lor i de a conlucra pentru a o reduce n ntreaga Europ n ntregul s u. Extremi tii intesc ntotdeauna spre grupuri vulnerabile i marginalizate. Ace tia vor g si adep i ai cauzei lor doar dac grupurile neintegrate vor avea percep ia c nedrept ile economice i-au mpins pe muchie. CONCLUZII

Managementul crizelor este una din atribu iile de securitate fundamentale ale NATO. Astfel cum am ar tat, acesta poate presupune m suri militare sau non-militare n vederea reac iei la o amenin are, indifferent dac este o situa ie na ional sau interna ional . O criz poate fi politic , militar sau umanitarian i poate fi cauzat de conflicte politice ori armate, de incidente tehnologice sau de dezastre naturale. Managementul crizelor const n mijloace diferite de a gestiona aceste forme diferite de criz . Multe opera iuni de management al crizelor sunt adesea men ionate n mod vag ca opera iuni de men inere a p cii, dar exist , n realitate, mult mai multe tipuri de opera iuni de management al crizelor. Toate acestea au obiective specifice i mandate speciale, fiind foarte important s le cunoa tem pentru a putea n elege impactul, limitele i conturul unei opera iuni. Rolul NATO n managementul crizelor excede opera iile militare incluznd aspecte precum protejarea popula iei mpotriva dezastrelor naturale, tehnologice sau opera iuni umanitariane. Bibliografie BARNES, R. Williams, LEDERBUR, Larry C., The New Regional Economies, Sage Publications Inc., 1998;

BENSON, Michelle, KUGLER, Jacek, Power Parity, Democracy and the Severity of Internal Violence , The Journal of Conflict Resolution, 1998; BLUMBERG, Alex, How Credit Default Swaps Spread Financial Rot; BRYDER, Alan, HNGGI, Heiner, Security Governance in Post-Conflict Peacebuilding, Geneva Center for Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2005; BRECHER, Michael, WILKENFELD, Jonathan, A Study of Crisis, Michigan University Press, 1997; CRAWFORD, Neta, The Financial Crisis and 9/11, Foreign Policy In Focus, October 29, 2008; FELTON, Andrew, REINHART, Carmen M., The First Global Financial Crisis of the 21st Century, VoxEU.org; FRUNZETI, Teodor, Gestionarea crizelor n R zboiul rece , Lumea militar , nr. 1/2006; HAAS, Richard N., LITAN, Robert E., Globalization and its Discontents: Navigating the Dangers of a Tangled World, Foreign Affairs, May-June 1998; HOLSTI, Ole Rudolf, Crisis Escalation War, McGill Queens University Press, 1972; KEOHANE, Robert O., NYE, Joseph, Transnational Relations and World Politics, Harvard University Press, 1971; LOHR, Steve, In Modellimg Risk, the Human Factor Was Left Out, The New York Times, November 4, 2008; MALLABY, Sebastian, The Reluctant Imperialist: Terrorism, Failed States and the Case for American Empire, Foreign Affairs, March/April 2002; MANKIW, Gregory, Macroeconomics, Worth Publishers, 2003; MARSHALL, Monty G., GURR, Ted Robert, Peace and Conflict 2005: A Global Survey of Armed Conflicts, Self-Determination Movements and Democracy, Center for International Development, 2005; MOISI, Dominique, The Geopolitics of Emotion. How Cultures of Fear, Humiliation and Hope Are Reshaping the World, Doubleday, 2009; MURE AN, Doina, Influen a performan elor economice asupra securit ii na ionale, Prelegere la cursul introductiv al Colegiului Na ional de Ap rare, seria XX, 10 noiembrie 2008; NICOL ESCU, Gheorghe, Gestionarea crizelor politico-militare, Ed. Top Form, Colec ia GeoStrategie, Bucure ti, 2003; NORRIS, Floyd, A New Kind of Bank Run Test Old Safeguards, The New York Times, August 10, 2008;

R DOI, Mireille, Securitatea uman veriga integratoare, Prelegere la cursul introductiv al Colegiului Na ional de Ap rare, seria XX, 6 noiembrie 2008. RICHTER, Paul, Economic Crisis Brings Security Risks, Los Angeles Times, October 27, 2008; ROGERS, Paul, The Financial Crisis and Sustainable Security, Oxford Research Group, International Security Monthly Briefing, September, 2008; SHILLER, Robert, Challenging the Crowds In Whispers, Not Shouts, The New York Times, November 1, 2008; SHLEIFER, Andrei, Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance, Oxford University Press, New York, 1999; SNYDER, Scott, SOLOMON, Richard H., Beyond the Asian Financial Crisis: Challenges and Opportunities for US Leadership, United States Institute of Peace, Special Report, nr.29, April 1998 SPERLING, James, KIRCHNER, Emil, Economic Security and the Problem of Cooperation in Post-Cold War Europe, Review of International Studies, vol.24, Number 2, April 1998; TOCKMAN, Christine, The Asian Financial Crisis of 1997 1998: Adapting U.S. Intelligence and PolicyMaking to the Challenges of Global Economics, Institute for the Study of Diplomacy, Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University http://isd.georgetown.edu/Asian_Financial_Crisis_WG_Report.pdf WARRICK, Joby, Experts See Security Risks in Downturn, Washington Post, November 15, 2008; WILLIAMS, John Allen, The Financial Crisis and U.S. Military Policy, Special Report: The Global Economic Crisis and US National Strategy, National Strategy Forum, November 24, 2008; Colectiv, Securitatea na ional , integrarea euroatlantic 2/2004; i european (I) , Colocviu strategic, nr.