Sunteți pe pagina 1din 38

UNIVERSITATEA BABEŞ -BOLYAI CLUJ-NAPOCA Facultatea de Litere Catedra de Limbi Moderne Aplicate Masterat de Traductologie ş i Terminologie

Bibliografia românească de terminologie

(volume, articole, dic ţ ionare)

Masterand ă

Olga URSU

Cluj-Napoca 2003

Coordonator ş tiinţ ific

conf. dr. Liana POP

CUPRINS

Introducere

4

Volume române ş ti de terminologie:

5

Articole de terminologie româneasc ă din domeniul: 7

AGRICULTUR Ă

7

ART Ă

7

BOTANIC Ă ŞI BIOLOGIE 8 C ĂI FEROVIARE 8

CHIMIE

9

DIVERSE

9

ECONOMIE

11

FILOSOFIE

11

GENERAL

12

GEOGRAFIE

15

ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE

16

LEGISLAŢ IE

1 6

LINGVISTIC Ă

1 7

MATEMATICĂ

1 7

MEDICIN Ă

1 7

NAVIGA Ţ IE ŞI MARIN Ă

1 8

PEDAGOGIE

1 8

SPORT

1 9

TELECOMUNICA Ţ II 20

20

VÂNAT ŞI PESCUIT 20

22

TEXTILE

Dic ţ ionare specializate române ş ti din domeniul:

ADMINISTRA Ţ IE ŞI LEGISLAŢ IE 22

AGRICULTUR Ă ŞI INDUSTRIE ALIMENTAR Ă

23

ART Ă

23

BOTANIC Ă ŞI BIOLOGIE 23

CALCULATOARE, INFORMATIC Ă ŞI TELECOMUNICA Ţ II

24

CHIMIE

25

CONSTRUCŢ II ŞI ARHITECTURĂ

25

DIVERSE

25

ECONOMIE 26

26

AFACERI

2

B Ă NCI ŞI ASIGUR ĂRI 27 BURSE ŞI VALORI 27

ECONOMIE

DE PIA ŢĂ

28

ECONOMIE

GENERAL Ă

28

COMER Ţ

29

CONTABILITATE ŞI FINAN ŢE

30

MANAGEMENT ŞI MARKETING 30

ELECTRONIC Ă

31

ENERGIE

31

FILOSOFIE 32

FIZICĂ ŞI MATEMATIC Ă

32

GASTRONOMIE

32

GENERAL 32

GEOGRAFIE

33

HOTEL ŞI TURISM

33

INSTITUŢ II INTERNA ŢIONALE 34 JURNALISM 34 MA ŞINI ŞI NAVE 34

MEDICIN Ă ŞI FARMACEUTIC Ă

34

MEDIU

36

MILITAR

36

PSIHOLOGIE, SOCIOLOGIE ŞI PEDAGOGIE

37

TEXTILE

38

TRANSPORT ŞI VAMĂ

38

3

Introducere Obiectivul prezentului proiect este colectarea într-o singur ă culegere a

bibliografiei române ş ti de terminologie (volume, articole, dicţionare de

specialitate). Au fost consultate mai multe surse:

Catalogul Bibliotecii Facultăţii de Litere din Cluj;

http://bcu.ubbcluj.ro:4545/ALEPH - Catalogul Bibliotecii Centrale

Universitare Lucian Blaga, Cluj-Napoca;

ş i alte cataloage on-line:

http://1 93.231. 1 3.1 0/ALEPH/ - Biblioteca Central ă Universitar ă Mihai

Eminescu, Iaşi;

http://www.eed.usv.ro/biblioteca/dcmnts/bib.php - Biblioteca Universit ăţ ii

Ş tefan cel Mare, Suceava;

 

http://www.bibnat.ro/catalog/listare.php - Biblioteca Naţ ional ă a României;

http://hp.

bar.acad.ro:4330/ALEPH/ROM/RAL/RAL/RAL/START

-

Biblioteca Academiei Române.

Aceste surse au fost utile, în primul rând, pentru colectarea titlurilor de

dicţionare tehnice şi glosare de specialitate din 1 990 până în prezent, dar pentru

colectarea titlurilor volumelor ş i articolelor de terminologie, o sursă esenţ ial ă a

constituit revista Limba Română , care consacr ă un numă r (3 sau 4) din fiecare

an pentru inventarierea lucr ă rilor lingvistice (inclusiv lexicologice şi

terminologice). Au fost consultate revistele din anii 1952-1 999. N-am reu şit s ă

consult ultimii ani care lipseau la bibliotecă. De asemenea, am fă cut ş i o vizită la

Institutul de Lingvistic ă din Cluj-Napoca unde au fost g ă site surse foarte vechi.

Sper ă m c ă obiectivul a fost realizat în parte. Au fost atestate:

30 de volume de terminologie;

23 1 de articole de terminologie;

272 de dicţ ionare ş i glosare de specialitate.

Suntem siguri c ă această colec ţie trebuie completat ă cu alte titluri, în special cu

cele apă rute în ultimii ani.

4

Volume române ş ti de terminologie:

1 .

Alexan Micrea, Bojor Ovidiu, Cră ciun Florentin (1988) Flora Medicinal ă a României, vol.I, Bucure ş ti, Editura Ceres.

2.

B ă lă nescu Olga (2000) Limbaje de specialitate, Bucure ş ti, Editura Universităţii din Bucure şti.

3.

B ă nciulescu Victor (1984) Limbajul sportiv. O investigaţie sentimentală, Bucure şti, Editura Sport-Turism.

4.

Bidu-Vrânceanu Angela, Lexic ştiinţific interdisciplinar http://www.unibuc.ro/eBooks/filologie/lexic/

5.

Bidu-Vrânceanu Angela (2000) Lexic comun, lexic specializat, Bucure ş ti, Editura Universităţii din Bucure şti, http://www.unibuc.ro/eBooks/filologie/vranceanu/index.htm

6.

Ciobanu El., Rebigan Fl. ( 1974) Terminologia specific ă lucrului cu aparatura radiometric ă, Bucure şti, Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară , Institutul de fizic ă atomic ă .

7.

Ciobanu Georgeta (1 998) Elemente de terminologie, Timi şoara, Editura Mirton.

8.

Cuciuc Ina (1 996) Afixoidarea în metalimbajul medical francez ş i determinologizarea lexemelor respective, Chişină u, Editura s.n. (autoreferatul tezei de doctor în filologie).

9.

Feodot Nicolae (1 994) Terminologia militar ă contemporan ă rus ă (trupele de iscat):

analiza structural-semantic ă, Bucure şti, Editura Universităţ ii din Bucureşti.

10.

Flaiser Mariana (1997) Terminologia muzicii în limba româna (teza de doctorat)., Ia şi, Editura Demiurg,

11

.

Flaiser Mariana (2001 ) Terminologia medicală în limba română: studii ş i articole, Ia şi, Editura Demiurg.

12.

Gleb Dră gan (1999) Terminologie pentru ş tiinţele exacte şi alte reflec ţii sumare, Bucure şti, Editura ICPE.

13.

Goddard Angela (2002) Limbajul publicităţii, Ia şi, Editura Polirom.

1 4.

Gugiuman Ion (1980) Contribu ţii la precizarea unor defini ţii, termeni ş i expresii geografice, Editura Pingarati Stejarul.

1 5.

Hanga Vladimir (1 998) Adagii juridice latine şti traduse ş i comentate, Bucure ş ti, Editura Lumina Lex.

16.

Herczeg Leo (1 994) Terminologia ş tiinţei educaţiei fizice ş i sportului (curs universitar), ed. a 2-a revizuită ş i completată, Timi şoara, Editura Universit ăţii din Timişoara.

1 7.

Limbajul medical (curs liber) (1974), Institutul de medicină Timi şoara, Editura Lito.

1 8. Mihail Zamfira (1 978) Terminologia portului popular românesc în perspectiv ă etnolingvistic ă comparată sud-est european ă, Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucure şti, Editura Academiei R.P. R

5

1

9. Mih ăescu Manuela (2001 ) Colloc: echivalente func ţionale ale termenelor uzuali specifici colectivit ăţilor locale: România, Fran ţa, Irlanda, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană.

20. Oltean Maria (2000) Terminologie militar ă : culegere de lecţii: limba rus ă, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bă lcescu”.

2 1 .

Pavel Eugeniu, Costin Ruc ă reanu (2001 ) Introducere în terminologie, Bucure ş ti, Editura Academiei Române Agir.

22. Pop Gheorghe (1 996) Terminologia minieră din bazinele maramureşene, Cluj-Napoca, Editura Dacia.

23. Pop Sever ( 1 928) Câteva capitole din terminologia calului, in Dacoromania, vol. I, Cluj-Napoca, Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”.

24. Saramandu Manuela (1 986) Terminologia juridic-administrativ ă româneasc ă în perioada 1 780-1 950, Facultatea de Limbă ş i Literatură Română , Bucure ş ti, Editura Universităţii din Bucure şti.

25. Stoichi ţoiu-Ichim Adriana, Semiotica discursului juridic http://www.unibuc.ro/eBooks/filologie/discurs/index.htm

26. Todoran Romulus (1 962) Contribu ţii la studiul terminologiei juridico-administrative române şti din Transilvania de la începutul secolului al XIX-lea. in Contribu ţii la istoria limbii române în secolul al XIX-lea, vol.III, Institutul de lingvistic ă , Bucure ş ti, Editura Academiei R.P. R

27. Toma Elena (1 988) Probleme ale formării terminologie ştiinţifice române ş ti în secolul XVIII-XIX (terminologia medical biologic ă ), vol.I, Facultatea de Filologie, Bucureş ti, Editura Universităţii din Bucure şti.

28. Ursu N.A. (1 962) Formarea terminologiei ş tiinţifice române şti, Bucure ş ti, Editura Ştiinţ ific ă.

29. Vascenco Victor (1 975) Probleme de terminologie lingvistică, Bucure şti, Editura Ştiinţ ific ă şi Enciclopedic ă.

30. Vod ă Ştefan (1 997) Terminologia maritim ă militară în limba rus ă contemporan ă, Bucure şti, Editura Universităţii din Bucure şti.

6

Articole de terminologie românească din domeniul:

AGRICULTUR Ă

1 .

Dumistră cel Stelian (1 962) Terminologia uneltelor agricole în limba român ă pe baza ALR, in Studii şi cercet ări ştiinţifice, Ia şi, nr. 2, p. 1 64-204.

2.

Dumistră cel Stelian (1 964) Neologismul în terminologia agricolă românească pe baza ALR, in Anuarul de filologie, Ia ş i, Editura Academiei R.S.R., p. 77-98.

3.

Dumistră cel Stelian (1 967) Numele ma şinilor agricole în graiurile limbii române pe baza ALR, in Limba Român ă, Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 6, p. 499-51 2.

4.

Macrea D. ( 1 973) Terminologia agricol ă românească , in România Literar ă, nr. 19, p.

1

3.

5.

Nu ţă Ion ( 1973) Denumiri pentru soiuri de struguri în Moldova. Împrumuturile, in Anuar de lingvistic ă şi istorie literar ă, Ia ş i, nr. 24, p. 35-61.

6.

Nu ţă Ion (1980) Note lexicale ş i etimologie. Din terminologia viticolă , in Limba Român ă , Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 5, p. 519-523.

7.

Nu ţă Ion (1 98 1) De la nume proprii la nume comune în terminologia viticolă, in Limba Român ă , Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 3, p. 201 -21 0.

8.

Nu ţă Ion (1 984) Aspecte ale metaforei în terminologia viticolă româneasc ă, in Anuar de lingvistic ă şi istorie literar ă , Lingvistic ă, Ia ş i, nr. 29, p. 217-267.

9.

Nu ţă Ion (1 985) În caz de hipercorectare în terminologia viticolă : ceasla, in Limba Român ă , Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 5, p. 41 6-41 9.

1 0.

Nu ţă Ion (1 986-1987) Note lexicale şi etimologice din terminologia viticolă şi pomicolă, in Bibliografia româneasc ă de lingvistic ă, p. 211-220.

11 .

Nu ţă Ion (1 986-1 987) Substantive proprii devenite comune în terminologia viticolă , in Bibliografia româneasc ă de lingvistic ă, p. 1 97-209.

1 2.

Saramandu Nicolae (1987) Terminologia agrară ş i unitatea limbii române, in Flac ăra, nr. 36, p. 16.

 

ARTĂ

1 .

Bulandra M., Maneca Constant (1970) Probleme de terminologie artistică (pictură ), in Limba Română , Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 6, p. 533-540.

2.

Bulandra M., Maneca Constant (1972) Probleme de terminologie a sculpturii, in Limba Român ă , Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 5, p. 405-41 8.

3.

Husti Ion (1 98 1 ) Unele observa ţ ii asupra terminologiei muzicale, in Cunoa ş tere. Creativitate. Comunicare. Supliment la tomul XXVII al Analelor ş tiinţifice ale Universităţ ii „Al.I. Cuza” din Ia ş i, nr. 2, p. 5 1-53.

7

4.

Sîrbu Valeriu (1 980) Considera ţii privind tipologia şi terminologia ceramicii din sec. IX-XI, zona Dun ă rii de Jos, in Studii şi comunic ă ri, Muzeul Judeţ ean de Istorie şi Etnografie Vrancea, Focşani, p. 3.

5. Ursu Despina (1 960) Din istoria terminologiei româneş ti privitoare la teatru, in Limba Român ă , Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 2, p. 71-77.

1 .

BOTANICĂ Ş I BIOLOGIE

Albu Napoleon (1 989) Denumiri populare ale unor plante medicale, in Almanah „S ă n ă tatea” ‘89, p. 11 6-11 7.

2. Andrei M., Andrei Cecilia (1 987) Bioterminologia (II), in Natura, nr. 1 , p. 41-50; (III), nr. 2, p. 45-55.

3. Bejan Dumitru (1 985) Despre numele ştiinţ ifice ale plantelor. Nume date genurilor, in Studia Universitatis Babe ş -Bolyai, Cluj-Napoca, p. 32-36.

4. Bejan Dumitru (1 985) Nume de plante formate din contamina ţie, in Limba Român ă , Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 1, p. 28-29.

5. Gheorghina Hane ş (1 967) Terminologia botanic ă în opera lui Mihail Sadoveanu (I), in

Limba Română , Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 1, p. 41 -54; (II), nr. 2, p. 1 45-

1 59.

6. Gu ţ u Modest (1 984) Câteva remarci cu privire la unele forme ale terminologiei

zoologice româneş ti, in Limba Română, Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 1,p.

1 4-1 7.

7. Picoş C.A. (1 973) Contribu ţii semantice asupra unor termeni de biologie, in Natura, nr. 4, p. 1 6-22.

8. Purdela Sitaru Maria ( 1986) Un sistem denominativ în terminologia româneasc ă de etnobotanic ă, in Studii ş i materiale privitoare la terminologia româneasc ă de etnobotanic ă, Tipografia Universităţii din Timiş oara, p. 60-73.

9. Reinheimer-Râpeanu Sanda (1981 ) Denumirile române ş ti ale ciupercilor, in Limba Român ă , Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 6, p. 585-595.

1 0.

1 .

Seche Micrea (198 1 ) „Transferul” terminologiei zoologice române ş ti la denumirea unor plante, in Studii ş i cercetă ri lingvistice, Bucureş ti, nr. 1, p. 75-78.

CĂ I FEROVIARE

Cota ş Al. (1 950) Vocabular tehnic ceferist, in Cum vorbim, nr. 5, p. 29.

2. Richard Walter (1 950) Vocabular tehnic ceferist, in Cum vorbim, p. 11-12, p. 36.

3. Urm ă Dem. (1978) Note privind formarea şi structura vocabularului feroviar românesc, in Limba Română, Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 1, p. 11-26.

8

1 .

CHIMIE

Popescu Marin Magdalena (1 981) Între lingvistic ă ş i chimie (termeni de chimie în DEX şi DLR), in Limba Română, Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 2, p. 1 75-179.

2. Rudner Tatiana (1 973) Modele productive în formarea terminologiei chimice (Studiu

tipografic), in Culegere de referate (Sesiunile ştiinţifice ale cadrelor didactice) 1 969,

1 970, 197 1, Institutul politehnic din Bucure şti, Catedra de limbi stră ine, p. 112-115.

1 .

DIVERSE

Angelescu Gabriel (1 987) Terminologia forestieră , in Documentele continuit ăţii, Supliment la revista „Vatra”, Târgu-Mure ş , nr. 11, D, p. 1 7.

2. Avram Mioara (1 997) Un formant terminologic definit expresiv în limbajul publicistic:

- zaur. in Limba Român ă, Bucure ş ti, Editura Academiei Române, nr. 1-3, p. 21 -28.

3. Banciu Doina (1 987) Lexic de informare documentară , in Biblioteca, nr. 3, p. 26-27; nr. 4, p. 29; nr. 1, 1 988, p. 32.

4. Bidu-Vrânceanu Angela (1980) Analiza structurii termenilor care indic ă fenomene sonore, in Studii şi Cercetă ri lingvistice, Bucure şti, nr. 2, p. 115-135.

5. Buda Cezar (1 988) Asupra con ţinutului şi definiţ iilor conceptelor de cibernetică, in Revista Noastră, rev. Liceului „Unirea” din Foc şani, nr. 1 34-1 36, p. 2562-2566.

6. Budiş Monica (1 998) Terminologia gospod ă riei rurale tradiţionale, in Datini, Bucure ş ti, nr. 1, p. 55; nr. 2, p. 53; nr. 4, p. 55.

7. C ă plecu C. (1 959) Pentru studierea vocabularului meseriilor, in Limba Română, Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 1, p. 66-68.

8. Dimitrescu Florica (1 982/1 983) Note asupra terminologiei astronautice în limba română , in Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Ia ş i, p. 34-44.

9. Florea I.A. (1 972) Nume de agent ş i de ocupaţ ie în terminologia fieră riei, in Anuar de Lingvistic ă şi istorie literar ă, Ia şi, nr. 23, p. 41-72.

1 0.

11 .

Gogu Georgescu ( 1950) Vocabular tipografic, in Cum vorbim, nr. 11-12, p. 37; nr. 3, p.

34-35.

Hristea Theodor (1 977) Petrolier ş i petrolifer, in România Literar ă, nr. 24, p. 8.

1 2. Kelp Helmut (1 976) Cuvinte germane calchiate ş i neologisme în terminologia românească referitoare la tehnologia legă toriei de c ă rţi, in Sesiunea ştiinţific ă a cadrelor didactice –aprilie 1 969, Culegere de referate, Bucure şti, p. 156-162.

1 3.

Kis Emese, Corda Mioara, Kis Géza, Maier Felicia, Muscalu Mihaela (1977)Termenii folosiţi de muncitorii uzinei „Tehnofrig” din Cluj-Napoca, in Lucr ă rile celei de-a II-a sesiuni de comunic ă ri a GRLA: Probleme ale lingvisticii aplicate şi importanţa cercetă rii din acest domeniu pentru lingvistic ă, înv ăţământ şi diferite activit ăţi practice (Bucure ş ti, 1 8-1 9 iunie, 1 976), sub redac ţia Slama-Cazacu T., Bucureş ti, Tipografia Universităţii din Bucure şti, p. 233-236.

9

1 4. Lupchian Gabriela (198 1) Neologisme de origine francez ă în lexicul culinar românesc, in Cercetă ri actuale în domeniul limbilor ş i literaturilor str ă ine. „Limb ă , civilizaţie, limbaje specializate”. Sesiunea ş tiinţific ă în cinstea celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român – 9-10 iunie 1 979, Bucure şti, vol.III, p. 81-96.

1 5. Mecrea Ioana, Jalobeanu Cireşica (1978) Neologisme de origine engleză în limbajul tehnicii de calcul, in Sesiunea ştiinţ ific ă a Institutului politehnic Cluj-Napoca.

Comunic ă ri, 28-29 octombrie 1978, Limbi Stră ine, Lingvistic ă, Metodic ă, Cluj-Napoca,

p. 58-63.

1 6.

Moise Ion (1 978) Cuvinte noi nume de profesiuni, in Limba Român ă, Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 6, p. 585-589.

1 7.

Moise Ion (1 979) Note lexicale, Cuvinte noi din terminologia muncii, in Limba Român ă, Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 5, p. 511-51 4.

1 8.

Moise Ion (1 985) Note lexicale. Cuvinte noi din terminologia muncii, in Limba Român ă, Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 6, p. 494-496.

1 9. Nă dejde Rodica (1 975) Interferenţe terminologice între elementele de origine franceză şi cele române ş ti în vocabularul actual al modei, in Cercetări actuale în domeniul limbilor ş i literaturilor stră ine, Bucure ş ti, Atelier Poligrafic A.S.E., p. 1 88-1 92.

20. Pă tra ş cu Ion (1 988) Terminologia maximafilă, in Ramuri, Dolj, Craiova, nr. 1 0, p. 15.

2 1 .

Petcu Stela (1967) Contribu ţii la studiul terminologiei albină ritului în limba română (pe baza ALR, serie nouă ), in Cercetă ri de lingvistic ă , nr. 2, p. 257-270.

22. Petre Ileana (1 978) „Raport” ş i „Rela ţie” ca termeni ştiinţ ifici, in Analele Universităţ ii din Craiova, p. 91 -94.

23. Pop Gheorghe (1 968) Câteva considera ţii asupra terminologiei miniere din bazinul Baia-Borşa, in Limba Română, Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 5, p. 405-412.

24. Povară Ioan (1 997) Probleme de terminologie carstică , in Analele Universităţ ii „Spiru Haret”, Seria Geografic ă, nr. 1, p. 12 1-128.

25. Regneală Micrea (1 987) Termeni de baz ă din domeniul micrografiei, in Biblioteca, nr.

1 , p. 26-28.

26. Seche Luiza (1974) Probleme actuale ale terminologiei ş tiinţelor sociale (Consf ătuire ştiinţ ific ă 26 aprilie 1 974), in Limba Român ă, Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 5, p. 455-456.

27. Stoienescu Constanţ a (1975) Neologisme franceze în terminologia de construc ţ ii, in Sesiunea ştiinţ ific ă a Catedrei de limbi moderne închinată Aniversă rii a 25 de ani de la proclamarea R.S.R. 1 4-15 decembrie 1972, Bucure şti, p. 53-57.

28. Şerban Valentina (1989) Valori expresive în terminologia unit ăţilor de mă sură , in Cercet ări de lingvistic ă, Cluj-Napoca, Ed. Academiei R.S.R., nr. 1, p. 43-47.

29. Ungureanu Gh. (1 965) Probleme de terminologie arhivistic ă, in Revista arhivelor, nr. 1,

p. 3-22.

1 0

30.

Vasilescu Doru, Constantinescu Mirel ( 1998) Terminologie ş i defini ţii folosite în opera ţ iunile militare, altele decât ră zboiul, in Gândirea Militar ă Româneasc ă, Bucure şti, nr. 2, p. 1 53-156.

3 1 .

Vlad Sabin (1 988) Din terminologia fântânii, in Al V-lea Simpozion Naţional de Dialectologie, Craiova, 27-28 mai, 1988, p. 32.

ECONOMIE

1 . Cenuşe Ioan Petre (1978) Unele aspecte ale lexicului internaţional în terminologia economico-financiară, in Cercetă ri actuale în domeniul limbilor şi literaturilor str ăine, Bucure şti, nr. 2, p. 98-102.

2. Graur Alexandru (1 97 1) De ce nu „managementul”?, in Forum, nr. 2, p. 70-71 .

3. L.R. (1 992) Lexic FMI, in Economistul, nr. 220, 25-27 august, p. 4.

4. Ortescu Geo (2002) Terminologie europeana. Tratatul şi entităţile monetare ale Uniunii Europene, in Tribuna economica, nr. 37, sep 11, p. 72-73.

5. Pavu Ion (1 998) Istoria cuvântului … economic, in Tribuna economic ă, Bucure şti, nr. 50, p. 75.

6. Pintilie Constantin (1 97 1) Să adoptă m termenul de „management”, in Forum, nr. 2, p.

74-77.

7. R ă zvan Valentin (1 998) Limbajul în afaceri, in Economistul, Bucure şti, nr. 45, p. 76-77.

8. Rezeanu Adrian (1 990) Lexic terminologic economico-financiar, in România economic ă, nr. 6, p. 1 5-30.

9. Rezeanu Adrian (1990) Lexic terminologic în rela ţiile financiar-bancare externe (I), in România economic ă, Bucure ş ti, nr. 1, septembrie, p. 12.

1 0.

11 .

Rezeanu Adrian (199 1 ) Lexicon Bancar, in România Economic ă, nr. 5, p. 1, 1 2.

Rezeanu Adrian (1 992) Lexic economico-financiar, in România Economic ă, nr. 4, p. 1,

1 2.

1 Rezeanu Adrian (1 992) Realităţi ş i implica ţii economico-sociale în lexicul românesc contemporan, in Limba şi Literatura Română, nr. 2, p. 7-9.

2.

FILOSOFIE

1 C ă lin S. (1 997) Ioan Oprea. Terminologia filozofic ă românească , in România Liber ă , Bucure şti, nr. 2 11 5, 1 2 martie, p. 20.

.

2. Chivu Gh. (1 98 1) Stilul celor mai vechi texte ş tiinţifice române şti (1 960-1970). V. Stilul textelor filozofice, in Limba Română , Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 5, p. 505-51 4.

3. Cucerzan Eugen S. ( 1 987) Terminologia filozofic ă româneasc ă, in Tribuna, nr. 36, p.

1 ,3.

11

4.

Cucerzan Eugen S. (1 985) Lucian Blaga ş i terminologia filozofic ă româneasc ă , in Tribuna, nr. 35, p. 6.

5. Cucerzan Eugen S. (1987) Ioan Slavici ş i terminologia filozofică româneasc ă, in Napoca Universitar ă, nr. 2-3, p. 2.

6. Cucerzan Eugen S. (1987) Terminologia filozofic ă româneasc ă (VI), Realitatea, in Echinox, nr. 8, p. 9.

7. Florea Vârban ( 1 998) Ioan Oprea, Terminologia filozofic ă românească modernă. Studiu asupra epocii de formare 1996, in Limba Român ă , Bucure şti, Editura Academiei Române, nr. 1 -2, p. 87-90.

8. Oprea Ioan (1 984) Aspecte caracteristice şi posibilităţi de inovare ale terminologiei filozofice române ş ti, in Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, Filosofie, p. 71 -76.

9. Oprea Ioan (1984) Minte, ca termen filozofic, in Profesorul Gavril Istrate la 70 de ani, Tipografia Universit ăţii „Al. I. Cuza” din Ia şi, p. 341-350.

1 Oprea Ioan (1 992) Elemente de continuitate în terminologia filozofic ă folosit ă de Titu Maiorescu, in Limba Român ă , Bucure şti, Editura Academiei Române, nr. 3, p. 1 45-1 48.

0.

GENERAL

1 Alexandru Domniţa (1982) Termeni tehnici sintagmatici, in Orizont, nr. 1, p. 89-93.

.

2. Andiescu Al. (1954) Numirea ac ţ iunilor prin infinitive lungi substantivate în terminologia ş tiinţific ă şi tehnic ă, in Limba Română, Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 3, p. 83-90.

3. Asadurian Eduard, Iorga-Simă n Ion (1 983) Limbajul tehnic între consens ş i coordonatele unui program explicit, in Buletinul ş tiinţific, Facultatea de Învăţă mânt Pedagogic, Institutul de Învăţă mânt Superior din Pite ş ti, p. 1 29-1 31 .

4. Bidu-Vrânceanu Angela (1989) Câteva aspecte de interes teoretic ş i aplicativ în studiul terminologiei ş tiinţifice, in Analele Universit ăţii din Bucure şti, p. 20-27.

5. Bidu-Vrânceanu Angela (1996) Lexicografia ş i metalexicografia, in Studii ş i cercetă ri lingvistice, Bucure şti, Editura Academiei Române, nr. 1 -6, p. 43-49.

6. Bidu-Vrânceanu Angela (1999) M ă rcile stilistice (diastratice) ale lexicului specializat în DEX. in Limba Română, nr. 1-2, Bucure şti, Editura Academiei Române, p. 19-23.

7. Bidu-Vranceanu Angela (2000) Terminologiile ş tiinţifice din perspectivă interdisciplinară , in Analele Universităţii din Bucure ş ti, Facultatea de Litere, p. 3 1 -44.

8. Bră iecu Maria (1 972) Locul vocabularului tehnico-ş tiinţific în însu ş irea lexicului limbii franceze, in Limbile moderne în ş coal ă, vol.I, Bucure ş ti, p. 75-81 .

9. Canarache Ana, Maneca Constant (1955) În jurul problemei vocabularului ş tiinţific ş i tehnic, in Limba Român ă, Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 6, p. 16-24.

1 0.

Chis Dorina (2002) Definiţ ia în terminologie, in Limba şi literatura, nr. 1-2, p. 8-12.

1 2

11

.

Chivu Gh (1 993) Banca de date teminologice TermRom, in Colocviu inaugural, Bucure şti, 2-3 noiembrie, p. 78-82.

1 2.

Chivu Gh. (1 986) Stilurile limbii române literare în perioada 1532-1 640 (III). Stilul textelor ş tiinţifice ş i tehnice, in Limba Română , Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 2, p. 11 0-11 5.

1 3.

Coteanu Ion (1 987) Din nou despre impactul terminologiei tehnico-ş tiinţifice, in Limba Român ă , Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 3, p. 1 85-1 92.

1 4.

Coteanu Ion (1 990) Despre popularizarea termenilor tehnico-ş tiinţifici, in Limba Român ă , Bucure ş ti, Editura Academiei Române, nr. 3, p. 178-180.

1 5.

Coteanu Ion (1 990) Terminologia ş tiinţific ă. Aspecte, probleme, in Limba Român ă, Bucure şti, Editura Academiei Române, nr. 2, p. 95-99.

1 6.

Coteanu Ion (1993) Despre terminologie, in Opinia naţ ională, Bucure ş ti, nr. 28, p. 1 -2.

1 7.

Cristureanu Ana (1 978) Unii termeni tehnici ruse ş ti tradu ş i în române şte, in Sesiunea ştiinţ ific ă a Institutului politehnic Cluj-Napoca. Comunic ări. 28-29 octombrie 1 978, Limbi Stră ine, Lingvistică , Metodic ă, Cluj-Napoca.

1 8.

Draghicescu Janetta (1 98 1) Particularităţi de structurare a textului tehnic - consecinţ e pentru abordarea didactica, in Contribuţ ia predă rii limbilor str ăine la pregătirea de specialitate în înv ăţământul tehnic superior, Universitatea din Cluj-Napoca, p. 76-8 1.

1 9.

Draghicescu Janetta (198 1 ), Particularit ăţi de traducere a textului tehnic, in Limbile Moderne în Şcoală, Vol.II, Bucure ş ti, p. 83-89.

20.

Draghicescu Janetta (1988), Modalit ăţi de exploatare a textului tehnic autentic în predarea limbii franceze în învăţă mântul tehnic superior, in Limbile Moderne în Ş coal ă, Vol.II., Bucure ş ti, p. 44-49.

2

1 .

Ene Cornelia (1 978) Retoric ş i func ţional în limbajul ş tiinţific, in Limba Român ă, Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 6, p. 615-623.

22. Georgescu Topor Tatiana (1 973) Aspecte ale formă rii terminologiei tehnice româneşti prin prefixare, in Culegere de referate (Sesiunile ş tiinţifice ale cadrelor didactice) 1 969, 1 970, 1 97 1, Bucureş ti, Institutul politehnic din Bucure şti, Catedra de limbi stră ine, p.

11 7-11 8.

23. Gleb Dră gan (1 998) Despre terminologia pentru ştiinţ e exacte, in Academia, Bucureş ti, nr. 1 2, p. 8.

24. Graur Alexandru (1 953) Unele probleme ale vocabularelor profesionale, in Limba Român ă , Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 6, p. 23-28.

25. Graur Alexandru (1 966) Pentru o terminologie simpl ă şi clară, in Limba Română , Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 3, p. 219-222.

26. Grigora ş Florin, Simion Nicolae (1 985) Considera ţii privind posibilitatea alc ă tuirii unui tezaur pentru domeniul ş tiinţelor sociale, in Probleme de informare şi documentare, Bucure şti, nr. 1, p. 11 -1 5.

1 3

27.

Gu ţ u Romalo Valeria (1997) „Termenul” - unitate a limbii, in Limba Română , Bucure şti, Editura Academiei Române, nr. 1 -3, p. 103-108.

28. Iliescu Maria (1 978) Probleme de terminologie semantică românească , in Analele Universităţ ii din Craiova, nr. 6, p. 9-13.

29. Ion Ghe ţie (1 963) Ursu N. A., Formarea terminologiei ş tiinţifice române ş ti, in Limba Român ă , Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 4, p. 371-374.

30. Ion Ştefan (1 973) Terminologie ş i teorie literară în opera lui Dimitrie Cantemir, in Limba Română , Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 5, p. 435-442.

3 1 .

Leahu Lucian (1992) Traduceri ale unor termeni ştiinţ ifici în limba română, in Limba Român ă , Bucure ş ti, Editura Academiei Române, nr. 6, p. 355-358.

32. Macrea D. (1970) Terminologia ş tiinţific ă şi tehnic ă, in România Literar ă, nr. 45, p. 1 0.

33. Macrea D. (1 973) Limbajul de specialitate, in România Literar ă, nr. 4 1, p. 12.

34. Maneca Constant (1 956) Cu privire la activitatea de unificare a terminologiei ştiinţ ifice şi tehnice, in Limba Român ă, Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 3, p. 46-53.

35. Maneca Constant ( 1959) Cuvânt tehnic în stilul presei noastre, in Limba Română , Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 5, p. 11-1 3

36. Maneca Constant (1 959) Cuvinte compuse în terminologia ş tiinţific ă şi tehnic ă actuală , in Studii ş i materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română , nr. 1, p. 19 1 -

202.

37. Maneca Constant (1 959) Terminologia ştiinţ ific ă ş i tehnică în Dic ţionarul general al limbii române, in Limba Română, Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 1, p. 33-44.

38. Maneca Constant (1 967) Probleme actuale ale terminologiei ş tiinţifice ş i tehnice române şti, in Limba Român ă, Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 6, p. 491-498.

39. Marcu Florin (1974) Bazele elaboră rii şi însuşirii terminologiei ş tiinţifice, in Limba Român ă , Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 2, p. 393-402.

40. Master Dumitru (1 965) Asupra câtorva termeni oficiali, in Limba Român ă , Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 1, p. 163-166.

4 1 .

Miletineanu I ( 1 954) În legă tură cu terminologia tehnică ş i ş tiinţific ă în standardele de stat, in Limba Română, Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 3, p. 74-82.

42. Munteanu Doina (1976) Unele aspecte ale vocabularelor profesionale, in Studii de limbă ş i literatur ă, Atelierul de multiplicare al Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timiş oara, p. 1 09-11 3.

43. Pă un Constantin (1 984) Atestarea ş i etimologia unor termeni tehnici din limba română contemporană , in Limba Român ă , Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 2, p. 107-

111 .

44. Ploaie Hanganu (1992) Terminologia şi limba comună (Pentru o bază de date

terminologică ), in Limba Română , Bucure ş ti, Editura Academiei Române, nr. 9, p. 479-

482.

1 4

45. Popescu Marin Magdalena (1982) Regionalisme ş i cuvinte populare în terminologia tehnico-ş tiinţifică , in Limba ş i literatura, Bucure ş ti, nr. 4, p. 450-454.

46. Popescu Marin Magdalena, Doom V. (1984) Solu ţii normative pentru unele categorii de

termeni tehnico-ş tiinţ ifici, in Limba Român ă, Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr.

1 , p. 66-68.

47. Roven ţa-Frumuşani Daniela (1 990) Terminologie, coerenţă , nivele discursive în textul ştiinţ ific, in Limba Român ă , Bucure ş ti, Editura Academiei Române, nr. 3, p. 167-172.

48. Rusu G.C. (1 972) Termeni tehnici actuali, in Limb ă ş i Literatură , Bucure ş ti, nr. 1, p.

7 1 -72.

49. Rusu M.N. (1984) Deschideri terminologice, in S ăptă mâna, nr. 30, p. 3.

50. Rusu Tiberiu (1 98 1 ) Interna ţionalizarea vocabularelor de specialitate române şti, in Al II simpozion na ţional „Contribuţ ia predă rii limbilor moderne la preg ă tirea de specialitate a studen ţilor din înv ăţământul superior tehnic”, 1 8-1 9 iunie 198 1, Cluj-Napoca, p. 60-

5 1 .

65.

Rusu Tiberiu (1 983) Pentru puritatea vocabularelor tehnice româneş ti, in Scânteia tineretului, Supliment literar-artistic, Bucure şti, nr. 52, p. 11-14.

52. Soran Viorel (1992) Pentru o terminologie corectă , in Academia, Bucure ş ti, nr. 8, p. 26.

53. Stânciu Dumitru (1 992) Probleme de terminologie, in Revistă de etnografie şi folclor, nr. 6, p. 621 -622.

54. St ă varu Versavia (1 969) Unele considera ţii asupra limbii ş i vocabularului de specialitate, in Buletin ş tiinţific, seria A, nr. 1, p. 11 5-120.

55. Stoenescu Constan ţa (1976) Observa ţii asupra unor unităţi lexicale complexe din

terminologia tehnică română ş i francez ă, in Consfătuirea „Contribuţii la predarea limbajelor specializate în înv ăţământul superior tehnic” 9-1 0 iunie 1 976, Bucure şti, p.

1 34-1 39.

56. Stoichi ţoiu Adriana (1987) Sens ş i defini ţie în limbajul de specialitate, in Consfătuirea pe ţar ă a cadrelor didactice care predau la anul pregă titor (profil medical), Ia şi, 5-6 iunie 1 987, Comunică ri, p. 1 49-1 57.

57. Şincai Ana (1987) Delimită ri terminologice, in Biblioteca, nr. 3, p. 27.

58. Şuteu Flora (1 973) Limba română contemporană – termen tehnic, in Limba Română, Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 2, p. 89-93.

1 .

GEOGRAFIE

Deică Petre (1 970) Probleme de terminologie în geografia economică, in Terra, nr. 4, p.

8 1 -85.

2. Deică Petre ( 1 98 1 ) Probleme ale terminologiei ş tiinţifice geografice, in Terra, nr. 1, p.

1 4-18.

1 5

3.

Ştefă nescu C.P. (1 967) Câteva considera ţii pe marginea unor termeni geografici, in Studii ş i cercet ă ri de geologie, geofizic ă, geografie, Seria geografie, Bucure ş ti, nr. 1 , p.

75-80.

4. Ungureanu Irina (1 983) Asupra unor concepte ş i termeni utiliza ţi în geografia mediului, in Terra, nr. 2, p. 1 6-22.

1 .

ISTORIE Ş I ARHEOLOGIE

Daicoviciu Hadrian (1 982) Probleme de terminologie (în arheologie ş i istorie), in Steaua, nr. 9, p. 53.

2. Dumitrescu Vladimir (1963) Câteva cuvinte despre unii termeni arheologici, in Studii şi cercetă ri de istorie veche, nr. 1, p. 225-226.

LEGISLA ŢIE

1 . Bochmah Klaus ( 1 970) Dezvoltarea vocabularului social-politic român între 1 840 ş i 1 850, in Actele celui de-al XII Congres Interna ţional de lingvistic ă ş i filologie romanic ă, Bucure ş ti, Ed. Academiei R.S.R., vol.I, p. 869-873.

2. Bogza-Irimie Rodica (1977) Aspecte sociolingvistice în selectarea unor morfeme derivative ale lexicului politic, in Limba Română, Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 3, p. 265-268.

3. Brâncuş Gh. (1 955) Un glosar juridic din 18 15, in Limba Român ă, Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 6, p. 25-32.

4. Chivu Gh. (1986) Stilurile limbii române în perioada 1 532-1640 (II). Stilul textelor juridice ş i administrative, in Limba Român ă, Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 1 , p. 20-31.

5. Diamant Betinio, M ă nă ilă Lucia (1984) Unele probleme ale terminologiei juridice, in Studii ş i cercet ă ri juridice, Bucure şti, Editura Academiei Republicii Socialiste Române, nr. 3, p. 246-249.

6. L.B., A.C. (1988) Lexic vamal, in Supliment la Revista economic ă, nr. 43, p. 7-8.

7. Manuela Saramandu (1 980) Un procedeu de îmbogăţ ire a terminologiei juridic- administrative din perioada 1 780-1 850: derivarea, in Limba Română, Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 5, p. 547-550.

8. Molcuţ Emil (1 975) Urme ale originii obliga ţ iei în terminologia juridică româneasc ă, in Analele Universit ăţii din Bucure şti, Filologie-Istorie-Drept, Bucure ş ti, p. 7-1 2.

9. Niculescu Alexandru (1 980) Lexic social-politic, in România Literară, Bucure şti, nr. 1 2, p. 9.

1 0.

11 .

Rizescu I. (1 960) Din vechea noastră terminologie juridică (a pedepsi – a certa), in Limba Română, Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 5, p. 93-95.

Sînmih ă ian Florentina (1 990) Explicarea unor termeni din „Legea fondului funciar”, in Limba ş i Literatura română, Bucure ş ti, nr. 2, p. 10-1 2.

1 6

1 .

LINGVISTICĂ

Brae şter Doina, Că p ăţână Cecilia-Margareta (1979) Terminologia lingvistic ă în DEX ş i MDENC, in Analele Universităţ ii din Craiova, 8, p. 157-158.

2. Ivă nescu G. (1 972) Terminologia de lingvistic ă românească după 1964, in Convorbiri Literare, Iaş i, nr. 9, p. 11.

3. Livescu Mihaela (1 978) Câteva probleme de terminologie fonetică, in Analele Universităţ ii din Craiova, p. 45-47.

1 .

MATEMATICĂ

Draghicescu Janetta (1978), Exprimarea condiţ iei suficiente în limbajul matematic, in Limbile Moderne în Ş coală , Vol.II, Bucure ş ti, p. 145-150.

2. Ecaterina Mihă ilă (1 982) Structura gramaticală a limbajului matematic în perioada

1 880-1 980. Perspectivă stilistică, in Limba Română , Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 1, p. 51 -66.

3. Ieran E. (1 978) Prezentarea lexicografic ă a terminologiei matematice ruse (I), in Studia Universitatis Babe ş -Bolyai, Filologia, nr. 2, p. 60-65.

1 .

MEDICIN Ă

Bogdan Constantin (1 983) Etica limbajului medical, in Muncitorul sanitar, nr. 6, p. 2.

2. Bogdan Constantin (1 989) Elemente de lexic medical în scrierile eminesciene (I), in Contemporanul, nr. 35, p. 6; (II), nr. 36, p. 6.

3. Chivu Gh. (198 1 ) Stilul celor mai vechi texte ştiinţ ifice române ş ti (1640-1 780). IV. Stilul textelor medicale, in Limba Română, Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 3, p. 221 -232.

4. Doczy Paul, Barbu Zeno (1965) Terminologia învăţă mântului medical, in Revista înv ăţământului superior, nr. 3, p. 38-42.

5. Draghicescu Janetta (1984), Nivelele discursului pedagogic, cu aplicare la predarea limbajului medical, in Buletinul Ştiinţific al Institutului de Înv ăţământ Superior din Suceava, Suceava, p. 196-203.

6. Graur Alesxandru (1982) Neologisme medicale, in Muncitorul sanitar, nr. 9, p. 2.

7. Kaufman J. (1 950) Vocabular medical popular, in Cum vorbim, nr. 9-1 0, p. 43.

8. Mă ic ă nescu-Georgescu Madeleine (1 989) Dic ţionar de medicina familiei, in Almanah

S ă n ă tatea ‘89, p. 56-60.

9. Rusu Valeriu (1 985) Limbajul medical între tradi ţie ş i inova ţie, in Muncitorul sanitar, nr. 1 4, p. 2.

1 0.

Rusu Valeriu (1 986) Continuitatea terminologiei medicale (I), in Muncitorul sanitar, nr. 22, p. 2; (II), nr. 23, p. 2, (III), nr. 25, p. 2; (IV), nr. 27, p. 2; (V), nr. 29, p. 2; (VI), nr. 30, p. 2.

1 7

11

.

Rusu Valeriu (1 992) Lumea animală ş i terminologia medicală, in Viaţa Medical ă, Bucure şti, nr. 46, p. 4.

1 2.

Sala Marius (1 960) Observa ţ ii asupra limbajului medical, in Limba Română, Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 5, p. 27-33.

1 3.

Să ndulescu C. (1 960) Observa ţii asupra limbajului medical, in Limba Română , Bucure şti, Editura Academiei R.S.R., nr. 5,, p. 85-88

1 4.

Să ndulescu C. (1 964) Rolul limbilor clasice în formarea termenilor medicali, in Limba Român ă , Bucure ş ti, Editura Academiei R.S.R., nr. 3, p. 261 -266.

1 5. Şo ş a Elizabeta, Marinescu Ileana, Petre Elena (1 990) Organizarea vocabularului medico-farmaceutic în scop didactic, in Limba Română, Bucure ş