Sunteți pe pagina 1din 6

"Natura are grija de noi doar daca si noi avem grija de ea"

Proiect educational de protectie a mediului


Proiect educational de prevenirea deterioararii mediului ambiant
Petrea Bianca Jelea Florentina Master PSMS

ARGUMENT Protec ia naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocup ri ale societ ii contemporane i comport trei aspecte importante: prevenirea deterior rii mediului, ac iuni de depoluare i reconstruc ie ecologic , ce constau, n principal, n m suri reparatorii i p strarea sau ntre inerea zonelor depoluate. Interesul i dragostea pentru natur sunt la majoritatea copiilor instinctive. In plus, comportamentele i convingerile formate copiilor la o vrsta ct mai fraged sunt cele care se pastreaz cel mai bine toat via a. De aceea, prin parteneriatul realizat de coala General cu clasele I VIII, Romos, am pornit de la interesul firesc al copiilor pentru plante i animale, pentru ceea ce reprezint , n general, natura pentru ei.Pentru a fi prietenul naturii trebuie s ai un comportament ecologic, s-o ocrote ti, men innd cur enia i ngrijind frumuse ile ei, oriunde teai afla. Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi n ine!Ce ne ofer natura n schimbul prieteniei noastre? Oare pute i s v imagina i o natur f r clorofil , f r iarb , f r frunze, f r arbori i p s ri? Viitorul se refer la caracterul preventiv al ac iunilor, propunndu-ne cu to ii s asigur m o lume mai curat , n care copilul s tie c fiecare gest conteaz , att al s u, personal, ct i ca parte a unui grup n cadrul comunit ii. Problema raportului dintre om i mediul ambiant nu este nou . Ea a ap rut odat cu cele dinti colectivit i omene ti, c ci omul cu inteligen a i spiritul creator, nu s-a mul umit cu natura a a cum era ea, ci a pornit cu curaj i tenacitate la opera de transformare a ei, potrivit nevoilor sale. n epoca contemporan , o problem de stringent actualitate este formarea i educarea elevilor n spiritul unor responsabilit i umane ce vizeaz protec ia mediului nconjur tor. Educa ia pentru ocrotirea mediului constituie parte integrant a unei educa ii de baz . Absen a sau ignorarea m surilor imperios necesare de ap rare a mediului poate declan a o criz ecologic cu consecin e majore pentru omenire. Formarea con tiin ei i conduitei ecologice devine o cerin deosebit de important pentru orice demers educativ, att colar, ct i extra colar i prin orice tip de educa ie, fie ea formal , informal sau nonformal . coala este chemat s determine nu numai sentimente de admira ie fa de frumuse ile naturii, ci i convingeri i deprinderi de protejare a mediului nconjur tor. Prin diferitele discipline incluse n procesul de nv mnt avem datoria moral de a implanta n spiritul fiec rui elev necesitatea ap r rii mediului nconjur tor mpotriva polu rii i de a forma conduita ecologic modern . Scopul educa iei ecologice este de a forma cet eni con tien i i preocupa i de mediul natural i de cel creat de om, care s n eleag i s ac ioneze cu responsabilitate pentru ocrotirea mediului, i, de aici, necesitatea implic rii n acest proiect ntr-o m sur ct mai mare a cet enilor unei comunit i prin institu iile existente. Adev rata educa ie ecologic i va atinge scopul numai atunci cnd elevii cet enii de mine vor fi convin i de necesitatea ocrotirii naturii i vor deveni factori activi n ac iunea de conciliere a omului cu natura. Con tientiznd frumuse ea mediului local, promovnd pitorescul zonei n care locuiesc, copiii vor n elege utilitatea ac iunilor ecologice. TIPUL DE PROIECT : proiect local DOMENIUL : ,, Educa ie ecologic pentru elevi i comunitate APLICANTUL: coala General nr 4 Sacele INI IATOR I COORDONATOR DE PROIECT : Dir.prof. Jinga Dorin PARTENERI IMPLICA I N PROIECT:

- coala General nr. 4 cu clasele I - VIII - Sacele - Prim ria i Consiliul Local Sacele Obiectiv general: Formarea comportamentului ecologic adecvat prin derularea de ac iuni concrete de protec ie a mediului nconjur tor. Obiective specifice: Privind elevii -l rgirea sferei cuno tin elor referitoare la problemele de mediu specifice zonei; -dezvoltarea unor atitudini, comportamente, favorabile amelior rii rela iilor dintre om i mediu; -cultivarea capacit ii de cooperare n scopul protej rii mediului; -formarea unei con tiin e i a unei gndiri ecologice; -formarea unor deprinderi ecologice prin activit i extracurriculare; Privind cadrele didactice -cultivarea capacit ii de cooperare n scopul protej rii mediului; -popularizarea experien elor pozitive privind educa ia pentru ecologie; -diseminarea informa iilor despre problemele de mediu specifice zonei n care se afl coala implicat n proiect; - dezvoltarea capacit ii de rela ionare cu institu iile implicate n proiect. Privind membrii comunit ii locale - implicarea concret n desf urarea ac iunilor propuse; - consolidarea parteneriatului coal comunitate; - formarea unor deprinderi ecologice. GRUP INT : Elevii din nv mntul preuniversitar ( ciclul pre colar, primar i gimnazial); Cadre didactice din unit ile participante; Personalul auxiliar al colii Membrii comunit ii; Institu ii locale. DURATA: martie aprilie 2009 RESURSE UMANE: y Elevi, cadre didactice, parteneri implica i n proiect. RESURSE MATERIALE o Materiale necesare pentru ecologizare (m nu i , saci menajeri etc. ) o Materiale necesare pentru informare, evaluare i diseminare (aparat de fotografiat etc.) RESURSE FINANCIARE - din bugetul local al colii DISEMINARE (SUGESTII): y Fotografii ale activit ilor desf urate; y Publicarea n revista olii a unor materiale despre activit ile desf urate; y Realizarea unui ppt cu activit ile desf urate . RISCURI ESTIMATE: -vreme defavorabil n desf urarea unor activit i;

-dificult i n g sirea unor parteneri i a unor sponsori care s sprijine desf urarea activit ilor propuse. IMPACT: a) Modificarea percep iei elevilor i a membrilor comunit ii asupra problemelor de mediu ; b) Constituirea unei comunit i responsabile ; c) Cre terea interesului pentru protec ia mediului; d) O mai bun colaborare ntre coal i comunitatea local . REZULTATE A TEPTATE: -mbun t irea comportamentului elevilor vis-a vis de problematica mediului; -ecologizarea unor spa ii verzi; -refolosirea unor de euri colectate; -formarea coeziunii colectivului de elevi; -formarea i dezvoltarea unei atitudini positive fa de mediul nconjur tor. VALORI PROMOVATE: -spiritul de echip -comunicare -toleran ETAPELE PROIECTULUI: FORMAREA I ORGANIZAREA ECHIPEI : - martie 2009 - ncheierea protocoalelor de colaborare - Prezentarea n Consiliul Profesoral al colii -Stabilirea calendarului activit ilor -Stabilirea responsabilit ilor -Popularizarea proiectului DESF URAREA ACTIVIT ILOR PROPUSE martie - aprilie 2009 EVALUAREA PROIECTULUI aprilie - mai 2009 AC IUNI PROPUSE SPRE DESF DENUMIREA ACTIVIT II Preg tirea proiectului URARE PERIOADA Martie 2012

  

ACTIVIT I SPECIFICE Stabilirea echipei ntocmirea documentelor Stabilirea responsabilit ilor Stabilirea calendarului propriu de activit i

Fii i tu o pic tur Un arbore plantat, un pas nainte

 01- 15 martie Luna Protec iei apei i Luna P durii 22 martie Ziua Mondial a Protec iei Apelor 15 aprilie Ziua P durii Activit i de ecologizare a zonelor din preajma apelor i nu numai Plantare de puie i n curtea colii Imortalizarea ac iunilor desf urate

Martie - Aprilie 2012

Evaluarea proiectului

 Prezentarea ac iunilor desf urate n revista colii i n alte publica ii de specialitate Postare pe site www.didactic.ro; Realizarea unui ppt cu activit ile desf urate .

Aprilie - Mai 2012

ntocmit,

Nr......................din data............................................... ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCA IE 1. P r ile contractante: A) SCOALA GENERAL CU CLASELE I-VIII ROMOS, loc. ROMOS, jud. HUNEDOARA, reprezentat prin: Director, prof. JIBOTEAN MARIN, n calitate de Ini iator, Coordonator i Aplicant. B) PRIM RIA COMUNEI ROMOS, Localitatea ROMOS, Jude ul HUNEDOARA, reprezentat prin Primar, ing. P TRNJAN MIRCEA, n calitate de Partener. 2. Obiectul contractului: Obiectul prezentului acord de parteneriat l reprezint colaborarea dintre aplicant i partener n vederea organiz rii i desf ur rii de activit ilor extra colare n cadrul PROIECTULUI DE PARTENERIAT EDUCA IONAL ECOLOGIC - OCROTIND

NATURA, NE OCROTIM PE NOI N INE!


3. Grup int : Elevii din nv mntul preuniversitar ( ciclul pre colar, primar i gimnazial); Cadre didactice din unit ile participante; Personalul auxiliar al colii; Membrii comunit ii; Institu ii locale. 4. Obliga iile p r ilor: A) Aplicantul se oblig : - s informeze colile despre proiectul educational ;

- s preg teasc elevii pentru activitate; - s respecte regulamentul de desf urare a activit ilor; - s evite orice situa ie generatoare de risc ce poate afecta n mod negativ imaginea proiectului; - s respecte termenele de desf urare a activit ilor cuprinse n proiect. B) Partenerul se oblig s respecte urm toarele condi ii: - Participarea prin angaja ii comunitari, la activit ile ini iate de coal pentru sprijinirea elevilor i a cadrelor didactice ndrum toare; - Sprijinirea financiar a unit ii scolare n vederea asigur rii condi iilor optime de desf urare a ac iunilor. 5. Durata acordului: Acordul intr n vigoare la data semn rii acestuia i este valabil pe perioada martie - mai 2009.

Aplicant, coala General cu clasele I VIII, Romos Director, Prof. Jibotean Marin Partener, Prim ria Comunei Romos, Primar, Ing. P trnjan Mircea