Sunteți pe pagina 1din 28

MANAGEMENT

CUPRINS
1.Introducere în Management. Management și
manageri
2.Apariția și evoluția Managementului
3.Firma – cultură și etică
4.Procesul decizional. Metode manageriale
5.Previziunea – funcție a Managementului.
Misiunea,
obiectivele și strategiile firmei
6.Organizarea managerială
7.Coordonare-antrenare. Stilurile de management
8.Control-evaluare. Schimbare organizationala
9.Managementul resurselor umane și comunicarea
CAPITOLUL 1
INTODUCERE IN MANAGEMENT.
MANAGEMENT ȘI MANAGERI
Dupa parcurgerea acestui capitol
trebuie să știți:
1. Ce înseamnă MANAGEMENT;
etimologia cuvântului Management
2. Ce este/ce face un MANAGER
3. Calitățile, categoriile și
responsabilitățile managerilor
4. Rolurile pe care le îndeplinesc
managerii
1.1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT

Etimologia cuvântului management:


1.Cuvântul „management” derivă de la latinescul „manus”
care înseamnă „mână″ şi reprezintă ca expresie literară
„manevrare”, „pilotare”.
2.De la latinescul „manus”, s-a format în limba italiană
„mannegio” cu înţelesul de „prelucrare cu mâna”
3.În limba franceză s-a format cuvântul „manege” cu
înţelesul de „loc unde sunt dresaţi caii”.
4.Termenul „manej” a pătruns în limba română cu aceeaşi
semnificaţie.
5.Din franceză, cuvântul a fost împrumutat de limba engleză
sub forma verbului „to manage” care înseamnă a
administra, a conduce; de aici au apărut cuvintele derivate
„manager” şi „management”.
6.Cu acelaşi înţeles cuvintele se folosesc astăzi şi în limba
română.
Din punctul nostru de vedere, managementul este
activitatea care vizează ca, prin intermediul deciziilor
optime în domeniul
 previziunii,
 organizării,
 coordonării,
 antrenării şi
 control – evaluării
activităţii întreprinderii să se obţină cele mai bune
rezultate.
• A. Mackensie – managementul este procesul
în care managerul operează cu trei elemente
fundamentale – idei, lucruri si oameni,
realizând obiectivul prin alţii.
• Jean Gerbier – managementul înseamnă
organizare, arta de a conduce, de a
administra.
• Karl Heyel – managementul este o disciplină
distinctă şi determinantă, care conduce la
rezolvarea unor obiective prestabilite, utilizând
în modul cel mai eficient potenţialul uman şi
material.
• Joseph Massie – managementul este
procesul care comportă un număr
oarecare de atribuţii fundamentale prin
care un grup cooperativ orientează
activităţile către scopuri comune.
• David H. Hemphil – managementul este
un compus al elementelor, putere,
autoritate şi influenţă. Potrivit acestui
autor, autoritatea poate fi definită ca
putere acceptată, iar influenţa ca putere
reală, în funcţiune.
• Ovidiu Nicolescu – managementul firmelor rezidă în
studierea proceselor şi relaţiilor de management din
cadrul lor, în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor
care le guvernează, a conceperii de noi sisteme, metode,
tehnici şi modalităţi de conducere, de natură să asigure
obţinerea şi creşterea competitivităţii.

• M. Dumitrescu – managementul reprezintă ştiinţa prin


care se asigură conducerea tuturor proceselor şi unităţilor
economice şi din celelalte sectoare de activitate, în toate
funcţiunile acestora, având în prim plan omul,
participarea motivată a acestuia şi care presupune
rezolvarea problemelor sub raport previzional,
organizatoric, de conducere, de luare a deciziilor şi de
control, cu concretizarea acestora în creşterea eficienţei
economice.
1.2 MANAGERUL – definiție, activități
Managementul ca practică, presupune existenţa unor
persoane care efectuează personal şi în mod organizat
activităţi specifice procesului de management: previziune,
organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare. Aceste
persoane sunt cunoscute sub denumirea de manageri.
Managerii se pot defini ca fiind persoane care deţin în cadrul
organizaţiilor funcţii de conducere ce implică luarea de decizii în
activitățile specifice procesului de management :
 previziune,
organizare,
coordonare,
antrenare şi
control-evaluare
avand ca scop indeplinirea obiectivelor prestabilite.
PREVIZIUNEA

Cuprinde activităţile de management care


sunt orientate în direcţia aprecierii viitorului
unităţii economice. Prin intermediul
previziunii managerul:
stabileşte obiectivele întreprinderii;
stabileşte necesarul de resurse;
alege mijloacele necesare realizării
obiectivelor;
stabileşte termenele pentru realizarea
obiectivelor.
ORGANIZAREA

Cuprinde ansamblul de activităţi prin


intermediul cărora se stabilesc şi se
delimitează procesele de muncă fizică şi
intelectuală, componentele acestora (operaţii,
lucrări, sarcini, mişcări etc) realizându-se
gruparea lor pe compartimente, formaţii de
lucru, posturi.
COORDONAREA

Cuprinde totalitatea actiunilor de:


comandă;
directionarea permanenta a activitatilor si
factorilor ce infaptuiesc procesul de executie;
 corelarea eforturilor tuturor subsistemelor
in vederea realizării obiectivelor;
echilibrarea sarcinilor si unitatea de
actiune.
ANTRENAREA

Cuprinde acţiuni ce se concentrează asupra


factorului uman cu scopul de a-l determina să
contribuie, să participe activ, la realizarea
integrală a sarcinilor şi obiectivelor stabilite.

Funcția de antrenare se bazează pe


abordarea comportamentală a
managementului, în care procesele de
motivare și comunicare au un rol decisiv.
CONTROL-EVALUAREA

Cuprinde ansamblul de activităţi prin care se


verifică performanţele realizate de
întreprindere, sau de diferite compartimente
ale ei, la un moment dat, în comparaţie cu
obiectivele prevăzute, în scopul intervenţiei
prompte în cazul apariţiei unor eventuale
anomalii sau neajunsuri în realizarea
acestora.
1.3. Managerul - calități, categorii și
responsabilități
Calitățile managerilor se pot grupa în două
categorii:
1.Calități specifice domeniului de activitate al
organizaţiei:
• cunoştinţe profesionale,
• aptitudini de muncă,
• capacitate de concentrare,
• inteligenţă,
• energie,
• perspicacitate,
• memorie etc.);
2. Calități specifice activităţii de conducere:
•capacitate de a lua decizii,
• abilitate de a lucra cu oamenii, de a-i dirija
• stabilitate emoţională,
• creativitate,
• supleţe intelectuală,
• receptivitate faţă de nou,
• spirit de disciplină,
• spirit de răspundere,
• devotament,
• fermitate,
• perseverenţă ş.a )
Categorii de manageri
Managerii sunt situaţi pe diferite niveluri
ale piramidei ierarhice, putând fi împărţiţi în
trei categorii:
managerii superiori (top-manageri; senior
manageri);
manageri mijlocii;
manageri de primă linie (supervizori).
Tipuri de manageri

Manageri superiori

Manageri mijlocii

Manageri de primă linie

Non-manageri
Responsabilităţile managerilor
să orienteze organizaţia în conformitate cu
misiunea şi obiectivele stabilite (orientarea
strategică);
să lucreze cu oamenii (crearea unui climat
favorabil şi dezvoltarea relaţiilor inter-
umane);
să direcţioneze activitatea în funcţie de
particularitatea domeniului (să acţioneze ca
specialist).
Categorii&Responsabilitati:

Capacitatea
Manageri
de orientare
superiori
strategică
Capacitatea de
a dezvolta relaţii
umane Manageri mijlocii

Cunoştine Manageri de
profesionale, prima linie
de
specialitate
1.4 Rolurile pe care le îndeplinesc managerii
Structurarea activităţii manageriale, pe baza a
ceea ce managerii fac "de fapt", a fost propusă în
literatura de specialitate de către Henry Mintzberg.
Studiind munca unor manageri de nivel înalt
din mai multe organizaţii americane, Mintzberg
(1973) a ajuns la concluzia că aceştia îndeplinesc
zece "roluri" (ansambluri organizate de
comportamente), grupate în trei categorii:
Interpersonale: lider, liant, reprezentare
Informaţionale: monitorizare, diseminare, purtator
de cuvant
Decizionale: intreprinzator, rezolvare crize,
alocare resurse, negociator
Interpersonal Roles
Roles that managers assume to provide direction and
supervision to both employees and the organization as
a whole.
– Figurehead/representation—symbolizing the
organization’s mission and what it is seeking to achieve.
– Leader—training, counseling, and mentoring high
employee performance.
– Liaison/binder—linking and coordinating the activities
of people and groups both inside and outside the
organization.

1-23
Informational Roles
Roles associated with the tasks needed to obtain and
transmit information in the process of managing the
organization.
– Monitor—analyzing information from both the internal
and external environment.
– Disseminator—transmitting information to influence the
attitudes and behavior of employees.
– Spokesperson—using information to positively
influence the way people in and out of the organization
respond to it.

1-24
Decisional Roles
Roles associated with methods managers use in planning
strategy and utilizing resources.
– Entrepreneur—deciding which new projects or programs to
initiate and to invest resources in.
– Disturbance handler/stabilizer—managing an unexpected
event or crisis.
– Resource allocator—assigning resources between
functions and divisions, setting the budgets of lower
managers.
– Negotiator—reaching agreements between other
managers, unions, customers, or shareholders.

1-25
Four Functions of Management

1-26
Figure 1.2
Relative Amount of Time That Managers Spend on
the Four Managerial Functions

1-27
Figure 1.4
BIBLIOGRAFIE:
 Nicolescu, O., Verboncu, L., Management, Editura Economică,
Bucureşti, 2012
 Drucker, P.F., Management - Eficienţa factorului
decizional, Editura Destin, 2004.
 Dumitrescu, M., Introducere în management şi
management general, Editura Eurounion S.R.L., Oradea,
2005.
 Gareth R. Johnes, Gennifer M. George, Contemporary
Management, 2006.
 Mihuleac, E., Bazele managementului, Bucureşti, 2003.
 Mihuţ, I.; Pop, I.S.; Lazăr, I.; Popa, M.; Mortan, M.; Lungescu, D.,
Management general, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 2003.
 Pride, W.M., Hughes, R.J, Kapoor, J.R., Business, Houghton
Mifflin Company Boston, 2001.
 Russu, C., Management, Editura Expert, Bucureşti, 2003.

S-ar putea să vă placă și