Sunteți pe pagina 1din 8

Curentele psihologiei

Greere Maria Denisa


,,Psihologia este o stiinta ce trebuie facuta cu arta", este ,,o
lumina indispensabila întelegerii, apropierii si ascensiunii
umane" (Pavelcu, 1972, p. 312), este o ,,stiinta a inimii" (Kirk
J. Schneider, 1998). Conform acestor modalitati de definire,
psihologia ar releva ca dimensiuni esentiale: 1) starea tacita
a experientei înainte de reflectie (simtul - simtit); 2) starea
holistica, complexa, cu multe structuri si relatii; 3) starea în
care viata lumii devine subiect al cunoasterii închegând
întotdeauna constiinta investigatorului si a partici­pantului).
(Kirk J. Schneider, 1998, apud Zlate, 2000, p.34).
Fiecare stiinta are mai multe curente care studiaza si
explica aceleasi fenomene din puncte de vedere
diferite. Si in psihologie, in secolul al XX-lea s-au
format mai multe scoli de gandire, mai multe curente
care studiaza psihicul si comportamental uman.
Teoriile lor se completeaza reciproc. Nu se poate
spune ca reprezentantii unui singur curent au
dreptate si toti ceilalti gresesc. Pentru ca sa intelegem
fenomenele psihice trebuie sa cunoastem mai multe
conceptii, explicatii pentru ca sa reusim sa privim
problemele din mai multe puncte de vedere.
1. Structuralism
Acest curent a apărut în jurul anului
1890 include membri ai tradiției de
cercetare psihologică inaugurată de
Wilhelm Wundt. Edward Titchener a
fost principalul său reprezentant, și a 2. Funcționalismul
apărat ideea că ,scopul psihologiei ar
trebui să fie acela de a descoperi Unul dintre principalele fluxuri de psihologie ale celor apărute
elementele de bază ale conștiinței și la începutul secolului XX. Funcționalismul, care sa născut în
modul în care ele interacționează
între ele pentru a crea procese prima decadă a secolului XX, presupune o respingere a
mentale. abordării structuraliste; În loc să se concentreze asupra
Este vorba despre o perspectivă
reducționistă, așa cum a căutat să studierii componentelor minții, ea vizează înțelegerea
investigheze din elementele cele mai proceselor mentale. Nu sa concentrat pe "piese", ci pe
de bază pentru a înțelege cele mai
complexe și mecanicistă, deoarece sa funcționare, adică pe funcțiile psihologice care se desfășoară
bazat pe ideea că un astfel de sistem în interiorul capului nostru (și, prin extensie, în interiorul
complex de genul asta face până
mintea noastră poate fi redusă la corpului nostru).
piese izolate, cum ar fi un motor. În plus, în timp ce abordările structuralismului au avut de-a
Tocmai din cauza abordării sale mai
academice decât pragmatice, a apărut face cu întrebări foarte abstracte și generale, funcționalism
în curând o altă tendință care sa aspirat să ofere instrumente utile. Ideea era să știm cum
întâmplat să concureze cu aceasta:
funcționalismul. funcționăm pentru a putea folosi aceste cunoștințe în
probleme de zi cu zi și specifice.
Deși sa despărțit de funcționalism, se consideră că William
James a fost una dintre marile figuri istorice ale dezvoltării
psihologiei care au întruchipat cel mai bine abordările și
preocupările acestui curent.
Teoriile psihanalizei
3. Psihanaliza și psihodinamica Subconștientul
Sigmund Freud Curentul psihodinamic a apărut pentru prima Noutatea concepțiilor lui Freud a constat în
dată prin opera lui Sigmund Freud, în ultimii recunoașterea importanței proceselor
ani ai secolului al XIX-lea. Sa bazat pe ideea că psihice inconștiente. Acestea se desfășoară
comportamentul uman, în mișcările, după alte reguli decât faptele conștiente.
gândurile și emoțiile sale, este produsul unei Sub influența inconștientului, gândiri și
lupte a forțelor opuse care încearcă să se simțiri, care sunt legate unele de altele, se
impună pe cealaltă.. Această luptă este pot disocia și îndepărta, până la atingerea
inconștientă, dar, potrivit adepților acestui unei stări conflictuale. Regulile logice,
curent, el poate fi recunoscut prin indispensabile gândirii conștiente, nu se
interpretarea manifestărilor sale simbolice. aplică proceselor psihice inconștiente. Prin
Deși lucrarea lui Sigmund Freud a dus la analiza acestora, Freud a interpretat visele
crearea a numeroase teorii psihologice și ca mecanisme de protecție împotriva
diferite școli de terapie, adevărul este că în impulsurilor care tind să se exteriorizeze și
prezent nu au nici o aprobare științifică, care sunt în strânsă legătură cu amintiri
printre altele, pentru critica pe care filozoful refulate ale copilăriei. În felul acesta,
științei Karl Popper a făcut-o despre acest gânduri și impulsuri inacceptabile, numite
mod de investigare. și conținut latent al visului, se transformă
Articol asociat: "Id-ul, sinele și superego-ul, într-o trăire conștientă, care nu mai este
conform lui Sigmund Freud" înțeleasă nemijlocit și care devine un "vis
manifest". Cunoașterea acestor
mecanisme inconștiente permite
psihanalistului să inverseze decursul
procesului (transformarea visului latent în
vis manifest) și, astfel, să descopere
semnificația traumei care îi stă la bază.
Spre deosebire de biopsihologi, pentru a-și
4. Behaviorism face treaba comportamentaliștii Nu aveau
Behaviorism a fost consolidat la scurt timp nevoie să știe detalii despre ceea ce se
după psihanaliza, și părea să fie o psihologie întâmplă în sistemul nostru nervos atunci
curent d opus lui Freud și adepții săi, dar, de când efectuați anumite sarcini. În schimb, ei s-
asemenea, mulți alți cercetători tendință spre
au axat pe studierea relațiilor care sunt create
mentalism. Spre deosebire de acesta din
urmă, comportamentele A subliniat între stimuli și răspunsuri. De exemplu, pentru
importanța fundamentării cercetării a ști dacă un sistem de recompensare
asupra elementelor observabile a funcționează sau nu într-o companie, nu este
comportamentului, evitând la maxim necesar să știm care circuite ale neuronilor
speculațiile care nu sunt justificate și fugind intervin în acest proces.
de la interpretarea actelor în cheia simbolică.
Astfel, în acest curent al psihologiei, unitatea
Fundamental, behavioristi au fost
caracterizate prin luarea în considerare că de analiză este contingență: relația dintre
obiectul de studiu al psihologiei ar trebui să stimuli și răspunsurile lor (ambele fiind
fie comportamentul, nu ceea ce este de observabile și măsurabile). Cu toate acestea,
obicei înțelege prin „procese mentale“ sau, modul de măsurare a anumitor reacții la
desigur, orice speculații cu privire la suflet stimuli a fost considerat imoral folosind ființele
(deși, la un anumit punct procese mentale au
umane, bazat pe experimentarea pe animale,
fost de asemenea studiate, deși înțelese ca
comportament, precum și comportamentul care a dat o mulțime de putere psihologiei
motorului). comparative.
Dar, chiar dacă comportorii au vrut să-și Doi dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai
bazeze lucrarea asupra studiului materiei și acestui curent de psihologie au fost John B.
nu asupra sufletului, asta nu înseamnă că ei Watson și B. F. Skinner.
erau dedicați studiului creierului, așa cum ar
Articol asociat: "Behaviorism: istorie, concepte
fi un neurolog.
și principalii autori"
5. Gestalt
Acest curent, care nu ar trebui confundat cu terapia Gestalt, sa născut în Germania să studieze procese psihologice legate de
percepție și cu modul în care ajungeți la soluții la noi probleme.
Pentru acești cercetători, atât pentru a vedea o imagine, cât și pentru a avea o idee, suntem capabili să creăm o imagine globală
despre mediu și potențialul său, în loc de
să ne limităm să acumulam informații bucată cu privire la ceea ce ne înconjoară și
apoi faceti aceste elemente sa se potriveasca.
De exemplu, atunci când rezolvăm un puzzle sau încercăm să ne întâmplăm întâmplător, dar vedem o imagine a rezolvării
problemei în mod spontan. Wolfgang Köhler, de exemplu, a studiat cum sosesc cimpanzeii
la concluzii privind modalitățile posibile de modificare a mediului pentru obținerea alimentelor.
Acest grup de cercetători a elaborat o serie de reguli, numite "Legi ale Gestalt", prin care au descris procesele prin care creierul
nostru creează unități de informații calitativ diferite de datele care sosesc prin simțuri.
6. Umanismul
Din punct de vedere tehnic, psihologia umanistă nu se caracterizează prin propunerea unor
instrumente de cercetare sau de intervenție specifice, nici nu se bazează pe presupoziții
științifice diferențiate. Ceea ce distinge este modul în care psihologia este legată de etică și
de conceptul ființei umane.
În acest curent se crede că funcția psihologiei nu ar trebui să fie pur și simplu să obțină
informații și să o analizeze rece, ci mai degrabă trebuie să-i faci pe oameni fericiți.
În practică, acest lucru a însemnat că psihologii umaniste s-au bazat foarte mult pe
fenomenologiei și au considerat subiective și nu direct măsurabile trebuie să aibă, de
asemenea, o valoare pentru psihoterapie și cercetare. Acest lucru le-a câștigat multe critici,
deoarece poate fi înțeles ca un simptom că orientarea lor este dualistă.
7. Cognitivismul
Cognitivismul a fost consolidat ca un curent al psihologiei la sfârșitul anilor '60, și a fost o
reacție la behaviorismul lui B. F. Skinner. Aceasta însemna o întoarcere la studiul proceselor
mentale care nu au fost luate în considerare prea mult de către behavioristi, ceea ce a condus
la o nouă preocupare pentru credințe, emoții, luarea deciziilor etc..
Cu toate acestea, din punct de vedere metodologic, acest nou curent a fost puternic
influențat de behaviorism, și el a folosit numeroase instrumente de intervenție și de
cercetare. În prezent, cognitivismul este perspectiva dominantă.
Webgrafie
1 https://ro.sainte-anastasie.org/articles/psicologa/las-7-principales-corrientes-de-la-psicologa.htm
2 https://ro.wikipedia.org/wiki/Psihanaliz%C4%83

Vă mulțumesc

S-ar putea să vă placă și