Limba Ebraica

Limba Ebraică Biblică

2009
Cuvântul
Proorociei
By Horeb
[LIMBA EBRAICĂ BIBLICĂ]
Manual de limbă ebraică, util celor ce doresc să
învețe noțiunile de bază ale aceste limbi frumoase.
Limba Ebraică
2
I
INTRODUCERE
Scurt istoric al limbii ebraice
1.1. Preliminarii
Dintre toate limbile vechi, „moarte”, nici una nu a experimentat o asemenea
revitalizare ca aceea a limbii ebraice. Puţine limbi se pot mândri cu o istorie
multimilenară, aşa cum este ebraica. Poate doar chineza să rivalizeze, într-o oarecare
măsură. Miracolul este şi mai mare atunci când o limbă care nu a mai fost vorbită de
o naţiune, ci a existat ca un fenomen cultural şi religios, să poată reveni în forţă după
câteva secole de oprimare şi uitare.
În cazul limbii ebraice, fenomenul de revitalizare al acesteia îşi găseşte
originea în programul ideologic al mişcării sioniste, ale cărei idealuri în domeniul
lingvistic au fost aplicate de către savantul evreu Eliezer ben Yehuda (1858-1922).
Lui i se datorează crearea limbii ebraice modene – ivrit. Limba ivrit a păstrat
caractererele vechi ebraice, iar regulile fonetice, morfologice şi sintactice au fost
reactualizate, fiind create noi cuvinte şi introduse o serie de neologisme. Fondul
lexical al limbii ebraice de azi este de patru ori mai bogat faţa de cel al ebraicei
biblice (5500 de cuvinte – sec. X-II î. Hr. – şi la originea lor se află cele 5000 de
rădăcini triconsonantice.) Începând cu anul 1921 limba ebraică a devenit limbă
oficială în Palestina, aflată la acea dată sub mandat britanic, iar o dată cu
proclamarea statului independent Israel, la 14 Mai 1948 / 5 Yiar 5709, ea a devenit
limba oficială a acestuia. Limba ebraică reprezintă unul dintre cei mai importanţi
factori prin care se realizează integrarea maselor de imigranţi veniţi din toate
colţurile mapamondului în Ereţ Ysrael.
2.2. „Evreu”, „limba ebraică”, israelit”, „iudeu”
În decursul istoriei sale multimilenare poporul evreu şi fiecare membru al
acestei naţiuni în parte au fost desemnaţi cu unul din termenii: EVREU, ISRAELIT,
IUDEU, iar limba vorbită de ei a fost numită limba ebraică.
Termenul „evreu” (în ebraică „ivri”) îl întâlnim pentru prima oară în Vechiul
Testament, în cartea Genezei.
Primul patriarh al poporului evreu este desemnat cu numele de Avram Ha-Ivri
(Avram evreul) (Gen 14: 13). Acest nume a fost atribuit lui Avraham de către
locuitorii din Ţara Canaan („ever” însemnând „de dincolo”). Numele derivă din
radicalul ¬:: care indică sub forma verbală trecerea dintr-o parte în alta. De aici
derivă termenul ebraic haivry, ce în LXX este redat sub forma de „cel de dincolo”,
ho perates. Avraham a emigrat din Mesopotamia şi a venit în Canaan „de dincolo”
Limba Ebraică
3
de râul Eufrat. Acest nume a fost atribuit descedenţilor lui Avraham precum şi limbii
ebraice (ivrit). Aceată explicaţie a termenului evreu este întregită de comentariile din
Midraş: „Toată lumea idolatră de o parte, iar el (Avraham) de cealaltă parte.” Cu alte
cuvinte, chiar dacă întotdeauna toată lumea pe Pământ va adopta credinţa politeistă,
Avraham se va situa întotdeauna pe poziţia religiei monoteiste.
În toată perioada vechitestamentară cuvântul haivry are un înţeles etnic şi nu
unul lingvistic. Pentru prima oară el apare cu sensul de limbă ebraică abia în secolul
al II-lea î. Hr. (pe la anul 130) şi este menţionat în prologul cărţii evreieşti, scrisă în
limba greacă, a Înţelepciunii lui Isus Sirah. În greacă şi latină acest termen indică
limba sfântă a evreilor, limba Sfintei Scripturi care nu trebuie profanată în vorbirea
de toate zilele.
Termenul „Israel” provine de la cel de-al III-lea patriarh, Iaakov, numit şi
Israel. Cuvântul „Israel” se întâlneşte în cartea Genezei (35:11). Fiii lui Iaakov (Bnei
Israel) şi familiile lor au format 12 triburi, care au constituit nucleul poporului evreu.
De aici derivă şi denumirea colectivă de Israel – Seminţia lui Israel sau Beit-Israel –
„Casa lui Israel”. De asemenea, şi numele istoric al ţării, Ereţ Israel-„Ţara Israel”,
are aceeaşi origine.
Termenul „iudeu” provine de la numele celui de-al IV-lea fiu al lui Iaakov,
Iehuda, nume atribuit şi descendenţilor din tribul cu acelaşi nume. După încetarea
din viaţă a regelui Solomon (930 î. d. Hr.) Israel s-a scindant în două regate: Iehuda
şi Israel.
În nord, zece triburi au constituit regatul Israel cu capitala la Şihem, apoi la
Şomron. În anul 722 î. d. Hr. regatul Israel a fost cucerit şi distrus de asirieni.
Populaţia a fost deportată şi ulterior a dispărut.
În sud, triburile Iehuda şi Beniamin au constituit regatul Iehuda cu capitala la
Ierusalim. Locuitorii acestui regat purtau şi numele de iehudim – iudei, nume ce i-a
însoţit pe evrei mai târziu, în exilul babilonian. În cartea Esterei, unul dintre
personajele principale, Mordehai, apare şi cu numele iehudi (iudeul). După
reîntoarcerea evreilor din exilul babilonian statul capătă denumirea de Iehuda, iar
locuitorii sunt numiţi „iudei” (iehudim).
În 1948 a fost proclamat Statul Israel, iar locuitorii statului modern sunt
desemnaţi prin termenul „israelieni”.
2.3. Încadrarea limbii ebraice, istoricul şi dezvoltarea limbii ebraice şi a
alfabetului său
Limba ebraica aparţine grupului de limbi semito-hamitice, care se vorbesc in
Orientul Apropiat, Orientul Mijlociu si in Africa de Nord. Denumirea de limba
semito-hamitică deriva de la substantivele proprii Sem şi Ham ce sunt menţionate
în Biblie ca fiind numele a doi dintre cei trei fii ai lui Noe. Denumirea de limbi
semitice aparţine europenilor, prima apărând la sfârşitul secolului al XVIII-lea (1781
A. Schlozer J. Einchhorn – filologi germani) şi cea de-a doua în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea.
Limba Ebraică
4
Marea familie lingvistică semito-hamită are trăsături gramaticale comune,
ceea ce însemnă că aceste limbi se înrudesc. Aceasta din cauza timpului şi a spaţiului
geografic s-au diferenţiat între ele, fiecare subdivizânu-se în mai multe ramuri
lingvistice.
Grupul occidental
Grupul
oriental
Ramura nordică Ramura sudică
Canaaneana
Moabita
Feniciana
Punica
Ebraica
veche
Aramaica
veche
Meirab
Palmireana
Iudaica
Samariteana
Siriana
Mandeana
Nestoriana
Iacobita
Chaldeana
Arabica
nordică
Safaitica
Lithiana
Tamudeana
Araba
coranică
Etiopiana
Ge’ez
Abisiniana
Amharica
Tigrina
Arabica sudică
Sabeana
Mineana
Hadramautica
Catabanica
Akkadiana
Asiriana
Babiloniana
Popoarele care au vorbit aceste limbi au simţit nevoia de timpuriu ca graiul lor
să-l exprime în scris, cea mai rudimentară formă de scriere fiind cea pictografică.
Întrucât desenele figurative ale obiectelor erau complicate şi insuficiente pentru a
exprima ideile, oamenii au renunţat la ele şi în cadrul familiilor semito-hamte a fost
creată scrierea cuneiformă (acadiană) şi ieroglifică (egipteană). Perioada de tranziţie
de la scrierea pictografică la cea cuneiformă şi ieroglifică este stabilită în mileniul al
IV-lea î. Hr. Ambele forme de scriere erau accesibile unui grup restrâns de aomeni,
de aceea vor fi înlocuite de apariţia unui nou sistem de scrire numită scriere
alfabetică, inventată de popoarele semite, îndeosebi de fenicieni, care în schimburile
comerciale aveau nevoie pentru tranzacţii de caracterele unui alfabet mai uşor de
utilizat. Scrierea cuneiformă silabică comportă semne cu valori polifonice, de aceea
fenicienii din Biblos vor renunţa la aceste caractere complicate şi vor inventa
alfabetul alcătuit din 23 de consoane necesare uzului zilnic. O influenţă deosebită în
crearea acestor semne a avut-o scrierea pseduieroglifică, care foloseşte principiul
acrofoniei potrivit căruia imaginea unui obiect devine semnul literei pentru sunetul
cu care începe cuvântul obiectului şi cuvântul respectiv, devenind numele literelor
semite.
Vechea scriere ebraică care se înrudeşte cu scrierea feniciană va fi înlocuită
treptat începând cu sec V î Hr. de aşa zisa scriere pătrată în care ni s-a păstrat textul
Vechiului Testament. Alfabetul ebraic de azi este înrudit cu scrierea aramaică şi
după tradiţia iudaică el ar fi fost inventat de către Ezra (Sanhedrin 21b-22a: Tora în
original a fost dată lui Israel în caractere evreieşti şi în limba sacră a fost dată din
Limba Ebraică
5
nou lui Israel, în zilele lui Ezra, în ketabh shshurî – scrire asiriană – şi în limba
aramaică… şi chiar dacă Tora nu a fost dată prin el – Ezra – forma literelor a fost
schimată de el.)
Ebraica Biblică are un alfabet consonantic alcătuit din 23 de semne putând da
prin combinaţia lor diferite părţi de cuvânt. Literele alcătuiesc rădăcina
triconsonantică sau baza cuvântului care se scrie de la dreapta la stânga.
*
* *
Limba ebraică, ca şi celelalte limbi de pe glob, a cunoscut mai multe etape de
dezvoltare. În ordine cronologică acestea se pot împărţi în 2 mari grupe: preexilică şi
posexilică. Peroada preexilică se numeşte şi epoca de aur a limbii ebraice clasice
care se impune în proză prin puritate, fixitate, prin naturalul şi prospeţimea
imaginilor istorice iar în poezie prin fregvenţa paralelismelor membrelor şi claritatea
stilului. În epoca de aur sau înainte de dezmembrarea regatului (932-931 î. Hr.)
limba ebraică nu era influenţată de alte limbi străine şi agiografii şi-au păstrat stilul
propriu în scrierile lor. După dezmembrarea regatului, limba ebraică este vorbită în
cele două state israelite, cel de Nord şi cel de Sud, sub formă dialectală păstrându-şi
puritatea până în anul 587 î. Hr. când Ierusalimul, capitala regatului de sud, a fost
distrus de babilonieni.
În perioada exilică şi postexilică, limba ebraică îşi pierde din puritatea şi
frumuseţea ei şi o dată cu ea, începe să sufere şi literarura religioasă care nu are un
stil concis şi tinde spre imitaţie. Cu timpul limba ebraică e înlocuită în vorbire de
aramaică şi evreii o vor folosi în cult şi ca o limbă literară religioasă. Întrucât
poporul nu mai vorbea limba ebraică, în sinagogă nu a mai putut înţelege textul
biblic şi tâlcuirea lui, de aceea au apărut targumurile (parafrazările) aramaice,
glosele şi explicaţiile păstrate la început pe cale orală (midraş). Toate explicaţiile şi
traducerile care au circulat pe cale orală au fost fixate în Talmud cu elementul să
dublu Mişna şi Ghemara.
Limba ebraică este părăsită definitiv în sec. I î. Hr. în perioada postexilică,
când evreii vor folosi limba aramaică. Din sec al II-lea d. Hr. datează aşa zisa
ebraică mişnaică care are numeroase împrumuturi din aramaică, greacă şi latină la
care se adaugă anumite particularităţi morfologice.
Din respect faţă de textul Sfintei Scripturi şi pentru a păstra cuprinsul şi citirea
tradiţională, masoreţii, tradiţionaliştii, de la Tiberiada au introdus semnele vocalice,
în sec. V-VIII. Deşi au fost mai multe sisteme de vocalizare în concurenţă, cel
tiberian s-a impus. Astfel în jurul anului 1000 textul biblic pe care îl avem azi a fost
standardizat.
Sub influenţa iluminismului (haskala - în versiunea ebraică a acestui curent) în
secolul al XVIII-lea se naşte limba ebraică medie sau neoebraica pentru redactarea
lucrărilor cu caracter laic. Ea este urmată de ebraica modernă (ivrit) care a intrat în
uzul evreilor după cum s-a amintit deja la sfârşitul secolului al XIX-lea, părintele său
fiind Eleazar ben Yehuda.
Limba Ebraică
6
Particularitatile limbii ebraice clasice si ale alfabetului :
-limba semitica are o vechime de 4000 de ani,
-alfabetul ebraic contine 23 de litere, toate fiind consoane ;
-scrierea este de la dreapta la stanga;
-radacina cuvantului evreiesc este triconsonantică;
-vocalele se marcheza cu linii si puncte asezate sub radacina cuvantului;
-în total sunt 28 de semne prin care sunt redate sunetele în limba ebraică;
-literele au in general o forma patrată;
-toate cuvintele se scriu cu acelasi fel de litere;
-fiecare literă a alfabetului are o valoare numerică distinctă;
-limba scrisa are forme de exprimare foarte condensate (este o limba
sintetica).
II
NOTIUNI DE FONETICĂ
1. Alfabetul – scrierea, clasificarea şi valoarea numerică a consoanelor
1.1. Scrierea
În limba ebraică alfabetul este format din 23 de litere. Întrucât literele şin şi
sin se asemănă ca scriere şi ca articulaţie, fac ca alfabetul să fie apreciat in general a
fi alcătuit din 22 de semne.
Literele alfabetului ebraic îşi trag numele de la fiinţe, membre ale corpului şi
obiecte. Aceste litere în scrierea paleoebraică au avut forme diferite.
1.2. Clasificarea consoanelor
Clasificarea consoanelor se face in funcţie de organele care participă la
emiterea sunetelor consonantice. Semnele consonantice se împart in zece categorii
de litere care au aceleaşi caractere fonetice, cum ar fi:
1. consoane labiale: :::c rostirea sunetelor se face cu ajutorul buzelor;
2. consoane dentale: ¬:: rostirea sunetelor se face cu ajutorul limbii si a
incisivilor;
3. consoane palatale: .:; rostirea se face prin atingerea sau apropierea limbii
de cerul gurii;
4. consoane linguale: :¬ rostirea se face doar cu ajutorul limbii;
5. consoane nazale: :: rostirea se face prin expirarea aerului pe fosele nazale;
6. consoane velare: :.; rostirea se face prin atingerea si acoperirea valului
palatin de către limba;
Limba Ebraică
7
7. consoane siflante: :.:: rostirea sunetelor este insotita de un zgomot
suierator;
8. consoane guturale: x¬¬:¬ rostirea se face cu ajutorul laringelui;
9. consoane spirante: :c:¬.: consoanele din grupul BeGaDhChePhaT;
10. consoane mute sau quiescente: x¬:: nu se rostesc in citire.
Consoanele spirante au o dublă pronunţare: una tare, exploziva, când in
interiorul consoanei este un punct numit dagheş si o pronunţare moale, când lipseşte
dagheşul.
Consoanele “ahaltem” :::¬x işi măresc forma in scriere pentru a completa
spaţiul nescris de la sfârşitul rândului.
Toate consoanele alfabetului ebraic se aud in vorbire, adica sunt mobile,
excepţie fac literele x¬::.
In special literele yod, wav, he(i), nu se aud când se afla la sfarsitul cuvântului
şi când sunt precedate de vocale. Litera he(i) devine mobilă (se rosteşte) la sfarsitul
cuvântului daca are in interior punctul mapik.
2. Semnele masoretice
2.1. Semne masoretice fonetice - vocalele
Scrierea veche nu poseda vocale. Aceasta nu înseamnă că ele nu existau, ci
doar că nu aveau materializare concretizată în simboluri grafice, asemenea
consoanelor. Varietatea citirii unui anumit aranjament consonantic era restrânsă doar
cu ajutorul contextului, motiv pentru care exerciţiile de scriere şi citire trebuia să
înceapă relativ devreme, în copilărie. Pentru un neavizat, cu foarte puţine excepţii,
scrierea ebraică rămâne o criptogramă nesfârşită.
Cu timpul însă, unele consoane au primit valoare vocalică. Atribuirea de
funcţii vocalice unor consoane, s-a făcut pe fondul predispoziţiei acestora de a elida.
Eliziunea (dispariţia unor caractere) este un proces fonetic rar întâlnit în ebraică,
pentru că se afecta structura intimă a unui cuvânt, iar acel cuvânt aparţinea unei cărţi
ce nu permitea un tratament mai puţin revereţios de acest tip. Astfel consoanele
respective au rămas în text fără a mai funţiona ca atare. Ele sunt numite consoane-
vocale sau matres lectiones, cum le spun specialiştii. Datorită caracteristicilor de
funcţionare şi interacţiune cu unităţile fonologice acestea mai sunt cunoscute şi ca
quiescente. Vorbim despre alef, he(i), vav şi reiş.
Cu aceaşi problemă s-au confruntat şi masoreţii. Încecând să facă accesibilă
limba şi cultura ebraică publicului larg, şi mai ales evreilor, care în contextul
Limba Ebraică
8
desfiinţării statului lor naţional şi a împrăştierii lor în diaspora, au uitat limba,
masoreţii şi-au permis sacrilegiul să adnoteze textul sacru. Ei au atribuit grafeme
vocalelor ebraice şi le-au strecurat la subsolul consoanelor. Structura fonemică nu a
fost modificată, ci doar evidenţiată grafic iar limba şi-a păstrat caracterul arhaic,
originar.
Ebraica acordă atenţie sporită consoanelor. De regulă cuvântul ebraic este
alcătuit din trei consoane. În terminologia gramaticilor de tradiţie evreiască forma de
bază a unui cuvânt, nealterată prin sufixe sau prefixe, este cunoscută sub numele de
rădăcină, iar cele trei consoane componente radicali. Termenii au fost adoptaţi şi în
manualele creştine, dar în lingvistica sec. XX unitatea minimală în plan individual
este considerat morfemul. Morfemul, care are sens în planul expresiei individuale,
este un morfem independent, adică o rădăcină. Termenul de radical primeşte însă o
altă conotaţie. Combinaţia dintre o rădăcină (morfem independent) şi unul sau mai
multe sufixe, prefixe (morfeme dependente de natură lexicală) şi/sau reflexive
(morfeme dependente de natură gramaticală) se numeşte radical. Diferenţa este
notabilă şi vom evita folosirea termenului de radical în sens clasic în favoarea celui
de consoană, care nu ridică atâtea probleme.
În ebraică fiecare consoană ce deschide o nouă silabă trebuie să fie susţinută
vocalic. Ultima consoană a unei silabe poate rămâne nesuţinută vocalic. Situaţiile de
diftong sau triftong nu sunt cunoscute iar cele de hiat sunt extrem de rare, motiv
pentru care structura intimă a unui cuvânt ebraic este mult mai fixă, mai puţin
variabilă, faţă de structurile similare din alte limbi.
Clasa
vocalică
Vocale
lungi
Vocale scurte Vocale şeva
- semivocale -
Vocale hatef
- semivocale -
Şeva
mut
A
Pronunţie
“a”
C kameţ C patah C şeva G hatef-patah C şeva
Pronunţie
“e”
I
Pronunţie
“i”
C ţere-iod
C ţere
C şegol C şeva G hatef-şegol C şeva
C hirek-
iod
C hirek
C hirek
Pronunţie
“o”
U
Pronunţie
“u”
:C holem-
vav
C holem
C kameţ-hatuf C şeva G hatef-kameţ C şeva
:C şurek
C kibuţ
Limba Ebraică
9
2.1.1. Legenda tabelului
C - orice consoană din alfabetul ebraic în afară de guturale
G – orice consoană guturală din alfabetul ebraic
2.1.2. De obicei semnele vocalelor stau sub consoana după care vocala este
pronunţată (: - la)
2.1.3. Vocalele hatef sunt considerate semivocale (jumătate de vocale) şi apar
numai sub cosoanele guturale.
2.1.4. Aranjarea în acest mod a tabelului vocalelor este utilă pentru a înţelege
cum se schimbă vocalele în prezenţa accentelor tari. Când un cuvânt este accentuat
cu un accent tare se spune că acel cuvânt este în “pauză”, adică toate legile normale
de vocalizare sunt terminate, iar acel cuvânt este vocalizat în felul următor: a) dacă
în forma iniţială acel cuvânt avea şeva mut sau orice altă vocală mai mică decât
vocala lungă a clasei vocalice din care făcea parte atunci vocala se va schima către
cea mai lungă vocală a clasei sale; şi b) dacă vocala era lungă va continua să-şi
păstreze valoarea cea mai lungă.
Prin mijlocirea acestui tabel se poate observa dinamica a acestor vocale,
dinamică ce nu se desfăşoară într-un mod haotic. În tabel această dinamică de
schimbare a vocalelor este o deplasare de la stânga la dreapta şi de la dreapta la
stânga.
2.1.5. Pronunţia acestor vocale este aproximativă.
2.1.6. Atenţie trebuie acordată lui kameţ şi kameţ-hatuf care se scriu la fel
dar se pronunţă altfel: „a” în primul caz şi „o” în cel de-al doilea. Regulile de citire a
lui kameţ-hatuf sunt următoarele:
2.1.6.1. a. O silabă închisă neaccentuată va avea întotdeauna o vocală
scurtă deci în cazul clasei vocalice o va primi kameţ-hatuf.
:;: - vayakom (şi se va scula)
2.1.6.1. b.În silaba închisă neaccentuată kameţ este hatuf.
¬:: x ochla(h) – mâncare
2.1.6.2. Un meteg, o linioară verticală, va aparea dedesuptul primei
litere a cuvântului în stânga vocalei pentru a reda valoarea vocalei
kameţ.
Limba Ebraică
10
¬:: ¬ Cuvântul se citeşte hakma şi nu hokma.
2.1.6.3. Întotdeauna kameţ se citeşte “o” scurt când este urmat de un
şeva mut şi se află într-o silabă închisă neaccentuată.
¬:¬: - orma(h) – viclenie
*** Excepţie: Dacă kameţ are un meteg sau dacă silaba în care se află
este accentuată. Semnul Meteg ajută la păstrarea cantităţii vocalice a lui
kameţ care se pronunţă „a” şi nu „o”.
¬:: ¬ Cuvântul se citeşte hakma şi nu hokma. Vezi regula 2.1.6.2.
2.1.6.4. Kameţ este hatuf atunci când este urmat de o consoană dublă
marcată printr-un dageş forte.
:¬ - ronny - strigă
2.1.6.5. Urmat de un alt kameţ-hatuf, totdeauna kameţ se citeşte “o” scurt. În această situaţie kameţ hatuf se întâlneşte într-o silabă deschisă
neccentuată semiînchisă.
¸::c - po
e
olcha – lucarea ta
2.1.6.6. În cuvinte monosilabice kameţ devine hatuf dacă acesta se leagă
de cuvântul următor printr-o liniuţă numită makef.
::: - şot li – a pus mie
::: - şat li
2.1.6.7. Când un kameţ este urmat de un hatef-kameţ are valoarea lui
„o” scurt cu toate că are lângă el un meteg care induce provenienţa lui
din vocala „o”.
::c - pooly – lucrarea ta
*** Dacă kameţ are un meteg lângă el, şi se află sub o prepoziţie
inseparabilă, acesta indică vocala care provine de la articolul ha.
¬:x: - baonya(a) - în corabie
Limba Ebraică
11
2.1.6.8. Foarte rar kameţ, urmat de un şeva mobil sau hatef-patah se
pronunţă o scurt.
¬¬:: - şomera(h) – priveşte
2.1.6.9. În limba ebraică sunt două cuvinte care au semnele masoretice
kameţ cu meteg şi ar trebui pronunţate „a” şi nu „o”.
::¬; - kodaşim – sanctuarea de la :¬; - kodeş
::¬: - şoraşim – rădăcini de la :¬: - şoreş
2.1.7. În unele texte, altele decât Biblia Hebraica Stuttgartensia, se realizează
o combinare între punctele diacritice ale lui : şi : şi vocala holem. Astfel pentru
aceste texte în loc de ¬:: , apare ¬::, Moşe. Or pentru litera sin în de x::, va
apare x:: (duşman).
2.1.8. Cuvinte ce conţin la sfârşitul lor o combinaţie patah-yud or kameţ-yud
se vor pronunţa ca diftongul “ai”.
2.1.11. Hiatul îl putem întâlni atunci când sunt implicate quiescentele. Când
acestea ajung între vocale de acelaşi tip, chiar dacă grafic şi în transcriere fonetică
faptul acesta nu este sesizabil, în pronunţie apar două vocale, una după cealaltă.
Consoanele quiescente, în apropiaerea vocalelor din aceaşi clasă, preferă să renunţe
la carcterul consonantic.
::. - goyim - neamuri
2.1.10. Patah ascuns ( X )
Patahul ascuns se aşează înaintea literelor finale guturale: ¬, :.Un patah
nesilabic apare sub litera guturală daca cuvântul nu sfârşeşte intr-o vocala din clasa
„a”. In acest caz vocala se pronunţa înaintea guturalei finale. Aceasta reprezintă o
altă situaţie de hiat.
¬:¬ - ruah – duh, vânt :¬ - rea - prieten
2.1.9. Consoanele schimbătoare
Limba Ebraică
12
Două consoane ale alfabetului evreisc în anumite condiţii se transformă în
matres lectiones sau vocale lungi. Acestea sunt: x, ¬. Când sunt la începutul silabei
aceste litere funcţionează ca toate celelalte consoane. Când x este la sfârşitul silabei
îşi pierde calitatea de consoană şi devine matres lectiones. ¬ devine matres lectiones
numai când stă ca ultimă consoană din cuvânt.
Ex. Primul cuvânt al Genezei ::x¬: conţine un x mut. Ştim că x este mut
pentru că nu este urmat de nici o vocală.
Primul verb al versului 2 din Geneza 1 conţine ¬ mut la sfârşitul cuvântului
¬:¬.
Matres lectiones pot fi scrie integral :::: sau redus :::. În primul caz
această reprezentare se numeşte scripta plena iar în ultima scripta defectiva.
2.2. Semne masoretice ortografice
2.2.1. Şeva
2.2.1.1. Şeva mobil
a. Şeva se citeşte când este sub prima consoana a cuvântului.
:::. - ghemul - răsplată
b. Daca ultimele două litere ale unui cuvânt au semnul şeva, atunci şeva final
este mut iar celălalt se citeşte.
:::;: - niketalet - ea a fost ucisă
c. Seva se citeşte după o vocala lunga sau după o silaba deschisa neaccentuata.
::¬:¬ - doverot - cele care vorbesc
d. Daca doua seva sunt adiacente în interiorul unui cuvânt, primul devine mut
iar al doilea se citeşte. (Şeva se citeşte în mijlocul unui cuvânt când urmează
după silabă închisă neaccentuată.)
:¬:: - yşmeru - vor păzi (Silaba închisă accentuată este :)
e. Şeva-ul aflat sub consoana dublată de un dagheş forte se citeşte.
Limba Ebraică
13
:::; - kutelu - ei au fost omorâţi
f. Seva se citeste când se află în interiorul cuvântului sub o consoană care se
repetă.
:::¬ - halelu - lăudaţi
g. De multe ori seva simplu se transforma in kamet inaintea unei silabe
accentuate
¬:: - leşir devine ¬:: - laşir
h. Două semivocale şeva nu pot coexista la început de cuvânt. Dacă sub
primele consoane se întâlnesc 2 şeva simpli, atunci primul se transformă în
hirek, iar cel de-al doilea devine mut. În procesul de inflexare al substantivelor
cu sufixe or al adaosului de prefixe (prepoziţiile :, :, :) la cuvinte ce au ca
primă vocală un şeva vocalic se produce acest fenomen al luptei între şeva.
Două şeva vocalice nu pot sta împreună şi atunci se produce un salt al
primului şeva din cuvânt de la o semivocală la o vocală, de o bicei hirek. Dacă
prima semivocală era hatef-patah atunci saltul nu se mai face la vocala hirek ci
la o vocală corespunzătoare şeva-ului compus (patah).
:;¬+: = :;¬: = :;¬: in intinderea
::¬ ::¬
2.2.1.2.Şeva mut
Sunt valabile regulile din paragrafele: 2.2.1.1.b. şi d.
a. Şeva nu se citeşte şi închide o silabă daca se afla sub o consoana din
interiorul cuvântului care este precedata de o vocală scurtă neaccentuată.
:x¬: - Yisrael
b. Nu se citeşte după o vocală lungă neaccentuată
¬::::;: - tekomemna
c.Dacă ultima consoană a unui cuvânt sau silabă are sub ea un şeva atunci
acesta este un şeva mut.
¸:: - meleh
Limba Ebraică
14
d.Şeva nu se citeşte când este sub consoana haf sau caf final. Probabil aceasta
scriere se folosea ca semn diacritic diferit de nun final.
¸¬¬ - dereh
e.Şeva dispare de sub prepozitiile: :, :, : Vezi regula g de la 2.2.1.1.
¬.;: - licţor
2.2.2. Daghes
Dagheşul este un semn masoretic reprezentat printr-un punct aşezat în
interiorul unei consoane pentru a-i întări pronunţia.
2.2.2.1.Daghes forte (aved chazak)
Daghes forte dublează consoana in citire. Pentru a-l deosebi de daghes lin
menţionam regulile:
a. Daghes forte se asează în toate literele alfabetului cu excepţia consoanelor
guturale si a primei litere din cuvânt dacă aceasta face parte din grupul de
litere BeGaDChePhaT.
¬:¬ x aduma - roşie
b. În mijlocul unui cuvânt se foloseşte într-o consoană care este precedată de o
vocală scurtă.
¬:: - el a dat
c. Daghes forte se foloseşte in prima literă a cuvântului articulat. Totdeauna
articolul cere ca prima literă a cuvântului sa aibă daghes forte pentru că forma
lui iniţiala era :¬ si nu ¬.
::: ¬ - câinele
d. Dagheş forte se aseaza in consoanele contrase cu aceeaşi valoare fonetică.
Limba Ebraică
15
::¬: - şachattu - ei vor distruge :::¬: - şachattetu
e. După cuvintele monosilabice ¬:, ¬ care se leagă de cuvântul următor prin
semnul masoretic makef.
:x. :¬: - ce ai găsit?
f. Dagheş forte se foloseşte in consoanele care au asimilat o altă literă lipsită
de de o vocală şi punctată numai cu şeva mut.
:c - yippol – el va cădea Forma verbală trebuia să fie scrisă :c: -
yinppol
g. Daghes forte nu se foloseşte in următoarele cazuri:
- când consoana face parte din grupul guturalelor, exceptand cazul rar al lui
reş,
¸¬: - el a binecuvântat in loc de ¸¬:
- într-o consoană finală, fără vocală
:x - mamă
- când consoanele kuf, mem, lamed, nun au şeva,
¬:: :: : - in sus, in loc de ¬:::::
- când în cuvânt mai exista un dagheş forte.
::¬ :¬ cel care profanează, în loc de :: ¬:¬
*** Pentru a nu confunda pe dagheş forte cu un dagheş lin în interiorul
cuvintelor care au o consoană din grupul BeGaDChePhaT regula generală este
că primul este precedat de şeva mut, iar al doilea de o vocală scurtă.
¬c: - Zilpa(h) – dagheş forte
¬c¬ - chuppa(h) – baldachin – dagheş lin
2.2.2.2.Dagheş lin (kal rafe)
Limba Ebraică
16
Daghes lin intareste pronunţia consoanei.
El se foloseşte în următoarele cazuri:
a. Numai in grupul BeGaDChePhaT
¬: - pânză
¬c - fruct
b. În primul cuvânt al unei fraze care începe cu o literă din grupul
BeGaDChePhaT (vezi Gen 1:1), şi în prima literă a cuvântului ce urmează
unui makef, în cazul în care ultima literă a cuvântului precedent este o
consoană (vezi ¸:::).
¦¬x¬ :x: ::: ¬ :x :¬: x x¬ : ::x¬:

Gen. 1: 1
¸::: - fiindcă
c. După principalele semne masoretice atanah care indică mijlocul versetului
si după siluk care arată sfarşitul versetului (a textului). Cele două semne
masoretice nu dau voie vocalei să influenţeze asupra consoanei din grupul
BeGaDChePhaT, să fie spirante ci explozive.
¬:x: ¬: - si va fi precum
d. În consoanele din cuvânt precedate de consoane cu şeva mut.
::¬¬ - drumul tau
2.2.3.Mappik
Semnul mappik este asemănător in reprezentare cu dagheşul dar nu în funcţie.
Mappik se foloseşte pentru păstrarea caracterului consonantic al literelor: alef, he(i),
yod si wav. El se întâlneşte în litera he(i) final pentru a-i întări pronunţia, pentru a o
deosebi de siutuatia cand are valoare de matres lectiones (majoritatea cazurilor).
¬:¬ sămânţa ei Gen. 3: 15
2.2.4.Rafe
Limba Ebraică
17
Semnul rafe ( ) este reprezentat printr-o linie orizonala aşezata deasupra unei
consoane. El indica pronunţarea moale a consoanei. Când rafe este deasupra unei
consoane din grupul BeGaDCheFaT ea nu primeşte dagheş şi se pronunţa moale.
2.2.5.Meteg
Semnul masoretic meteg este reprezentat grafic printr-o linie verticala aşezata
in stânga vocalei cu scopul de a-i menţine cantitatea fonetica şi pentru a împiedica o
pronuţare rapidă a vocalei.
a. Două vocale lungi într-un cuvânt pot avea meteg pentru a accentua o vocală
în pronunţie.
*** Atât holem cât şi kameţ sunt vocale lungi, deci necesită un accent(meteg).
::x - eu
*** Uneori un meteg nu apare chiar dacă cele două vocale kameţ sunt lungi
(Gen. 1:7) Pe când în Gen. 1:8 meteg apare şi este legat de intonaţie.
:;¬: - intinderii
b. Este adesea folosit pentru a întări pronunţia vocalei lungi sau scurte dinainte
vocalei simple sau compuse şeva
¬: (şi a fost)
¬:¬ x¬ (pământul)
c. De asemenea poate fi folosit cu vocale lungi ce se află înainte de makef.
¬:¬ x¬: c:::x (toata suprafata pamantului) Gen 2: 6
2.2.6.Makef
Semnul masoretic makef este reprezentat grafic printr-o linie orizontală
aşezata în partea de sus, legând unul de celălalt două sau mai multor cuvinte.
Cuvintele se pronunţă ca unul singur accentul deplasându-se de la primul cuvânt la
ultimul. Ca urmare a acestui fapt în primul cuvânt apar schimbări vocalice de o
treaptă în cazul în care vocala inţială este lungă. (O silabă închisă neccentuată
trebuie trebuie să aibă o vocală scurtă.)
::x¬;:+¬: = (::x¬;:¬:) = ::x¬;:¬: Cum le va chema?
Limba Ebraică
18
Intr-un cuvânt monosilabic kameţ devine sau hatuf daca acesta se leagă de
cuvântul următor printr-un machef şi dacă kameţ nu are un meteg lângă el.
::: şot-li – a pus mie
Vocala lungă holem este redusă la la vocala scurtă kameţ-hatuf.
::¬ + :: = (::¬::) = ::¬:: toate zilele
2.2.7. Accentele
2.2.7.1. Accentul tonicei şi poziţiile lui
Fiecare cuvânt ebraic are un accent fonetic care, de obicei, este poziţionat pe
ultima silabă a cuvântului. Când tonica cade pe ultima silabă a cuvântului acesta nu
este reprezentat în textul Masoretic vocalizat. În ebraică când ultima silabă este
tonică se spune că este Milra (:¬:: - ultima silabă) ¬:¬. În cazul cuvântului
¸:: accentul tonic cade pe penultima silabă a cuvântului. În situaţia aceasta se
spune că accentul este Milel (:::: - penultima). Deci cuvintele în limba ebraică
au accentul tonic Milra sau Milel. Pentru cuvinte formate din mai multe silabe decât
două accentul tonic poate fi pe ultima sau pe antepenultima silabă, niciodată nu va fi
la două silabe depărtare de ultima silabă.
Mileel ¬c: - séfer - carte
Milra :¬:¬ - devarím - lucruri
Locul accentului este foarte important în limba ebraică, deoarece el serveşte la
cunoaşterea sensului unui cuvânt. El ajută şi la păstrarea cantităţii vocale a unui
sunet.
::: - banú - ei vor zidi
:: : - bánu - în noi
2.2.7.2. Accentele disjunctive şi conjunctive
Pe lângă sistemul de vocalizare prezentat anterior textul ebraic conţine un
sistem de accente. Unele accente contribuie la “vocalizarea” cuvintelor prin
marcarea silabei tonice, altele au fost folosite pentru uşurarea cantabilităţii cuvintelor
în litughie, iar altele pentru punctuaţie. Aşa cum Biserica Ortodoxă are ca practică
liturgică cântarea textului biblic, evreii cu mult timp înainte foloseau acest procedeu
cu textul VT. Melodia lor semăna cu o litanie care nu are cap şi nici coadă ci ca un
“perpetum mobile” se rostogoleşte la nesfărşit.
Limba Ebraică
19
Accentul este indicat provizoriu de gramaticieni printr-un unghi ascuţit dacă
lipseşte semnul să special.
Accentele se împart în două mari grupe:
a. Disjunctive sunt acele accente prin care se separă cuvintele între ele într-o
propoziţie sau frază şi care corespund cu punctul, două puncte şi virgula
punctată.
1. Atnah ( ) indică locul unde se termină prima jumătate de vers. Acest
semn este de forma unei suliţe cu vârful în sus fiind plasat dedesuptul
silabei accentuate a ultimului cuvânt din prima jumătate a frazei.
Vers/linie
¦¬x¬ :x: ::: ¬ :x :¬:x x¬ : ::x¬:

Gen. 1:1
(…………………………..) atnah (………………..)
2. Silluk este o linioară verticală ( ) situată dedesuptul silabei
accentuate a ultimului cuvânt al versului urmat imediat de sof pasuk ().
¦¬x¬ pamântul
Gen. 1:1 Vers/linie
Sof pasuk ¦¬x¬ :x: : ::¬ :x :¬ :x x¬: ::x¬:

siluk (……………………..) atnah (………….……..)
b. Accentele conjuctive unesc cuvintele între ele într-o frază sau propoziţie.
Marchează legătura ce ar trebui să existe între cuvinte ca părţi de propoziţie
şi de cuvânt (subiect, predicat).
(Accentul Munach ( ) este cel mai tare accent conjunctiv. Cuvântul cu
acest accent nu trebuie separat de următorul cuvânt.)
3. Semnul complementului direct :x
Complementul direct este acel cuvânt care arată asupra cui se îndreaptă
acţiunea verbului. Complementul direct poate fi articulat sau nearticulat. De obicei
când este articulat este precedat de particula :x. Această particulă nu se traduce şi
poate apărea singură înaintea complementului direct sau legată prin makef. În cazul
Limba Ebraică
20
unirii prin makef apare o reducere a vocalei lungi ţere la vocala scurtă şegol.
Întrebarea complementului direct este „Ce?” sau „Pe cine?”
Ex. Gen 3: 24
:x + ¸¬¬ = (¸¬¬:x) = ¸¬¬:x
4. Consoanele guturale x ¬ ¬ :
Guturalele sunt acele consoane care au ca origine a fonalizării lor laringele.
Aceste litere au câteva paricularităţi.
4.1. Preferă ca vocală proprie dar şi ca vocala silabei anterioare sau chiar
posterioare, un sunet de tip „a”, adică patah.
4.1.1. Vocala patah apare întotdeauna înaintea lui ¬, : şi ¬ finale: ¬:
4.1.2. Întotdeauna înaintea guturalelor ¬ şi : finale, precedate de o vocală
lungă eterogenă (singura vocală omogenă a guturalelor este kameţ), primesc patah
ascuns.
¬:¬ ::: :¬ (prieten)
4.2. Când trebuie să primească o semivocală, guturalele preferă şeva compus.
::¬: în loc de ::¬:
(Şeva simplu rămâne când guturala închide o silabă în interiorul cuvântului,
întotdeauna în silaba tonică, dar şi în cea pretonică: :¬::.)
Cel mai adesea :, ¬ şi ¬ primesc hatef-patah. Alef când este într-o propoziţie
apropiată de silaba tonică (nu în toate cazurile ¬:x ) primeşte hatef-şegol. Totuşi în
cele mai multe cazuri x se comportă ca celelalte litere guturale, adică primeşte hatef-
patah. De asemenea x când este precedată de şegol primeşte hatef-şegol dacă aceasta
Limba Ebraică
21
este vocalizarea cerută. Rar vor fi întâlnite guturale care primesc hatef-kameţ.
„Dorinţa” guturalelor pentru semivocale hatef este aşa de mare încât adesea şeva
mut este transformat în semivocală hatef
1
, vocala consoanei precedente guturalei
rămânând scurtă.
4.3. Literele guturale nu pot fi dublate, dar lungesc compensator vocala
anterioară. Silaba precedentă guturalei devine deschisă neaccentuată şi deci necesită
lungirea vocalei ce-i urmează după următoarele legi:
4.3.1. Dacă este patah, vocala se ridică la kameţ (Aceasta situaţie se întâlneşte
cel mai adesea în cazul articulării cuvintelor. Vezi articolul hotărât.);
¬: + ¬ = (¬: :¬) -- ¬:¬ (cetatea)
4.3.2. Dacă este hirek, vocala se ridică la ţere;
4.3.3. Dacă este kibuţ, vocala se ridică la holem.
O excepţie se remarcă în cazul lui he(i) şi het când nu se mai aplică regula
lungirii vocalei din silaba precedentă ci se consideră că aceste consoane sunt
dublate prin implicaţie.
::¬ + ¬ = ( ::¬ :¬ ) -- ::¬¬ templul
4.4. Regulile de la punctele 4.1. şi 4.3. sunt valabile si pentru reş.
5. Consoanele kuiescente : x ¬
2
Sunt acele consoane care în apropierea unor vocale omogene, părăsesc
caracterul consonantic în favoarea celui vocalic, formând împreună cu vocala
precedentă o altă vocală, neapărat lungă (în cazul acesta spunem că respectiva
consoană este quiescentă), sau pur şi simplu dispar. Acest tip de comportament
specific unităţilor fonetice cu caracter slab consonantic este apropiat de ceea ce
lingviştii numesc disimilare sa haplologie. Procesul vizează renunţarea la silabele
mai puţin importante din punct de vedere fonologic, în multe cazuri având o
importanţă etimologică. Cele mai regulate quiescente sunt vav şi yud, dar asemenea
lor, în anumite condiţii date pot funcţiona şi alef şi he(i).
1
Una din excepţiile de la această regulă este verbul ¬¬x care primeşte şeva mut în cojugarea nifal perfect ¬¬x:
(Ex. 15:6, 11) şi hifil imperfect ¬¬x (Is. 42:21).
2
Capitol preluat din Timothy Crow, Silviu Tatu, Ebraică biblică, Oradea, Cartea Creştină, 2001, p. 47 – 49.
Limba Ebraică
22
5.1. Yud şi vav
1.La început de cuvânt îşi păstrează caracterul consonantic atâta timp cât este
vocalizat cu o vocală plină. Un yud vocalizat cu şeva va avea tendinţa de
quiescita la prima ocazie când întâleşte o vocală omogenă.
:: yom :: vav
dar,
¬¬:¬ + : = ¬¬:¬: – – ¬¬:¬:
5.1.2.a La sfârşit de cuvânt, după un şeva mut, fie sunt respinse definitiv şi
înlocuite cu he(i), fie devin iarăşi vocale.
¬:: in loc de :: / ¬c in loc de ¬c
5.1.2.b. La sfârşit de cuvânt, dacă precedate de o vocală lungă îşi păstrează
caracterul consonantic.
::: salev
¬ day
:. goy
5.1.3.a. În interiorul cuvântului, la sfârşit de silabă, cu şeva kuiescit (mut)
după o vocală omogenă (hirek, respectiv kibuţ), îşi asumă caracterul vocalic
contragându-se cu vocala precedentă într-una singură, cu necesiatatea de a fi lungă.
:::¬ :::¬
5.1.3.b. În aceleaşi conjuncturi cu cele mai de sus, dar cu patah ca vocală
precedentă, vor apărea noi vocale lungi, hirek-yud şi holem-vav.
::: :::
::: :::
Limba Ebraică
23
5.1.3.c. Tot astfel şi consoana vav când găseşte sprijinul vocalic al
consoanelor anterioare, în condiţiile în care ea însăşi nu are vocală plină,
kuiescită.
¬:: ::: ¬::::: ¬:::::
5.2. Alef şi he(i)
Aceste două consoane sunt guturale din punctul de vedere al organului şi
traseului de fonetizare. Cât priveşte relaţia lor cu vocalele, ele funcţionează ca şi
kuiescente.
5.2.1.a. Nesusţinută vocalic, la sfârşit de de silabă, aleful nu-şi mai păstrează
caracterul consonantic. Prezenţa sa este doar ortografică şi nu posedă decât o
importanţă etimologică.
x.: maţa
:.:¬ hoşim
x¬: mare
5.2.1.b. Când se află la început de silabă vocalizată cu o vocală lungă, după un
şeva vocalic, alef va ceda propria vocală consoanei precedente şi va rămâne
nevocalizată.
::x¬ ::x¬
În acest context putem discuta situaţia specifică a kuiescitării consoanei
alef din cuvântul :¬:x, la adăugarea ca prefix a diferitelor particule
inseparabile. Se ştie faptul că la adăugarea unei particule cu şeva vocalic unui
cuvânt ce debutează vocalic cu şeva compus, particula va prelua vocala scurtă
corespunzătoare şeva-ului compus.
:¬: x+ :=:¬: x:
Pentru a rămâne stabilă, noua vocală a prepoziţiei a primit şi un meteg. Ne
aflăm în situaţia vocalizării unei kuiescente cu şeva. Ea va renunţa la
caracterul consonantic, mai ales că precedenta are o vocală ce, prin lungire, ar
putea susţine şi silaba sa.
:¬: x: :¬ :x:
Limba Ebraică
24
Când rolul consoanei alef este doar unul ortografic aceasta poate dispărea cu
totul. Vorbim in acest caz de sincopare.
::x¬ ::¬
5.2.2.a. Similar, consoana he(i) poate dispărea complet când vocala sa a fost
preluată de consoana anterioară, vocalizată cu şeva.
¬;:¬ : ¬;: :
5.2.2.b. În situaţia în care consoana precedentă posedă o vocală plină care se
contrage cu vocala consoanei he(i), aceasta din urmă poate dispărea cedând
locul unei vocale lungi nou formate.
:¬::: ::::
6. Împărţirea în silabe
Aşa cum împărţirea în silabe pentru limba română se bazează pe existenţa
vocalelor şi a consoanelor, cu mult mai mult în limba ebraică aceste elemente ale
limbi ebraice sunt ceea ce contribuie la formarea silabelor. Trebuie spus ca un
principiu general că în limba ebraică fiecare consoană cu excepţia consoanei finale
şi a lui alef (vezi literele kuiescente) trebuie să fie urmate de o vocală, o semivocală
sau un şeva vocalic sau mut. Niciodată nu va începe cuvântul cu o vocală. Lima
ebraică nu acceptă ca în silabe să fie formate „ciorchine” de vocale întregi.
Structura fonemica a unui cuvant regulat este CvCvC.
6.1.Se disting patru forme de silabe.
a. Silaba simplă deschisă: Cv C-orice consoană, v-orice vocală
¬:¬ = ¬: : ¬ Cv
b. Silabă simplă închisă: CvC
¬:¬ = CvC ¬: : ¬
c. Silaba complexă deschisă: C
e
Cv e-orice semivocală şeva
:¬:¬ = :¬ : :¬ C
e
Cv
Limba Ebraică
25
d. Silabă complexă închisă. C
e
CvC
:¬: C
e
CvC
::::; = :: : ::; C
e
CvC/CvC
*** În cazul în care, la sfârşit de cuvânt, apar două consoane ambele cu
şeva, şeva-urile vor fi considerate ambele kuiescite iar silaba va fi dublu încisă
CvCC/ CvC
e
C.
¬:¬ Cv/CvC
¸:: Cv/CvC
6.2. Regula vocalelor în silabe
SILABA ÎNCHISĂ DESCHISĂ
Accentuată Vocală lungă Preferă voc. scurtă
Neaccentuată Vocală scurtă Preferă voc. lungă
7. Articolul hotărât
Numele ebraic al articolului hotărât este he haiedia. Articolul este o parte de
vorbire neflexibilă care însoţeşte substantivul prin alipire. Se scrie întotdeauna
înaintea acestei părţi de vorbire. Articolul hotarât îşi păstrează întotdeauna aceaşi
formă indiferent de genul şi numărul substantivului. Astfel, deci, atricolul hotărât, în
limba ebraică, este particula inseparabilă, alcătuită din două piese de bază, guturala
Limba Ebraică
26
¬ şi vocala patah. Originar articolul avea forma :¬, asemenea altor limbi semitice,
lipsa lui : fiind suplinită de un dagheş.
Sunt situaţii în care articolul hotărât poate avea funcţii gramaticale complexe:
- ca articol posesiv-genitival
- ca articol demonstrativ când însoţeşte un adjectiv, numeral cardinal sau
ordinal
(În cazul unui lanţ genitival, chiar dacă articolul hotărât lipseşte, expresia
presupune o traducere articulata: ¬::: ¦¬x: - ţara Şinear.)
Formele articolului hotărât sunt: ¬ - ¬ - ¬.
Asimilarea lui lamed originar poate avea loc diferit, în funcţie de consoana
inţială a cuvântului articulat.
7.1. Dacă cuvântul începe cu consoana yud, consoană ce nu este urmată de
he(i), ain şi reiş, atunci ea nu primeşte dagheş forte.
¬:x¬ hai
e
or Nilul
7.2. Articularea cuvintelor ce încep cu guturale.
Înaintea guturalelor, articolul nu poate întării consoana în schimbul pierderii
lui lamed originar, ci îşi va lungi, compensator vocala.
7.2.1. Înaintea guturalelor tari hei şi het, fără kameţ, vocala rămâne
neschimbată, iar articolul are forma ¬. În acest caz se spune că ¬ şi ¬ sunt
dublate prin implicaţie.
:¬¬ + ¬ = :¬¬¬ sabia
NB. – nu este posibil ca o silabă deschisă (neaccentuată) să conţină o vocală
scurtă. De aceea se spune că ¬ este dublat prin implicaţie pentru a forma cu ¬
o silabă închisă.
::¬ + ¬ = ::¬ ¬ templul
7.2.2. Când guturalele sunt x, :, şi ¬, forma prefixului este ¬. Se spune că
în acest caz vocala precedentă a fost lungită prin compensare.
:¬x ¬ omul ¬: ¬ cetatea :x¬¬ capul
Limba Ebraică
27
7.2.3. Înaintea silabelor ¬, :, accentuate, vocala articolului se lungeşte în
kameţ.
¬¬ munte ¬¬¬ muntele
7.2.4. Dacă guturalele ¬, : si ¬, au kameţ ca vocală (alcătuind împreună cu
kameţ o silabă neaccentuată), vocala articolului se transformă în şegol.
Şegolul fiind o vocală din clasa „e” permite pronunţia corespunzătoare a
vocalei kameţ ce urmează. În acest caz se spune că literele guturale au fost
dublate prin disimilaţie.
::¬ + ¬ = ::¬ ¬ inteleptul
¬c: + ¬ = ¬c:¬ praful
:¬¬ + ¬ = :¬¬¬ muntii
7.3. Când consoanele SKiMeN-LeVY : : : : ; : sunt urmate de un şeva
vocalic au tendinţa de a arunca pe dagheş forte astfel încât forma articolului va fi ¬.
Această tendinţă este mai pronunţată în cazul literelor : şi .
:¬: :¬:¬ copiii
¬:: : ¬:::¬ drumul (mare)
7.4. În cazul unor substantive se produc schimbări interne atunci când sunt
articulate.
N.B. Se poate observa că şegolul lui alef s-a schimbat în kameţ, deoarece
acestă guturală favorizează clasa „a” vocalică şi fiind o silabă accentuată deschisă
trebuie să aibă o vocală lungă. Mai mult această formă de substantiv lucrează diferit
de celelalte şi pentru că este în clasa şegolatelor.
¦¬x pamant ¦¬x¬ pamantul
N.B. Substantivele monosilabice care au vocale scurte au tendinţa prin
articulare să şi le lungească (patah la kameţ).
Accentul fiind pe ultima silabă, face ca patah să se lungească la kameţ pentru
că în această silabă se cere o vocală lungă.
Limba Ebraică
28
¸. grădină ¸.¬ gradina
¬c taur ¬c¬taurul
Când primul radical este un gutural, hei primeşte kameţ.
:: popor ::¬ poporul
¬¬ munte ¬¬¬ muntele
Vezi 7.2.4. .¬ festival .¬¬ festivalul
7.5. Când o parte de vorbire este prefixată de două particule inseparabile, un
articol şi o propoziţie, consoana articolului funcţionează ca o kuiescentă, adică
cedează locul consoanei prepoziţiei, dar păstrează nealterată vocala articolului.
¬c: carte ¬c:¬ cartea ¬c:: cartii
¬¬ munte ¬¬¬ muntele ¬¬: muntelui
Exceptie: ::¬: ca ziua
::¬ : poporului
III
MORFOLOGIE
(PĂRŢILE SECUNDARE DE CUVÂNT)
1. Adverbul
Limba Ebraică
29
Adverbul, prepoziţia, conjuncţia şi interjecţia sunt părţi secundare de
cuvânt, care sunt cunoscute şi sub numele de particule. Aceste părţi de cuvânt
sunt folosite într-o propoziţie sau într-o frază pentru a marca raportul dintre
cuvinte şi sunt de două feluri: primitive şi derivate. Se numesc primitive,
deoarece nu se cunoaşte originea lor, aşa cum se poate stabili pentru cele
derivate care pot proveni din alte părţi de cuvânt (substantiv, verb, pronume
etc.)
Astfel în limba ebraică adverbul este de 2 feluri: derivat şi primitiv sau propiu-
zis. Adverbele derivate îşi au originea din substantive, adjective, verbe (infinitiv
absolut) numerale şi pronume.
Ex: Din substantive:
¸x - nu, fără, a nu fi
:cx - nu, numai, la sfârşit
¬¬: - mâine
La unele substantive pot adăuga aformativele he, am (om) ori prepoziţiile :,
:, :, ¬:, ::, ¸:, :x şi astfel capătă înţeles de adverb.
¬::c - înăuntru
¬:: : - sus
:::x - într-adevăr
::: - ziua
:x: : - deodată
¬:¬: : - fraudulos
¬::: - în taină
¬¬x : - împreună
¬:: : - cu siguranţă, sigur
c:: - potrivit
:¬: : - dedesubt
::::x - ::::x - ieri
Din adjective:
::¬ - mult
¬:::x¬ - mai întâi
Din verbe (infinitive absolute)
::¬ - bine, de la :: - a face bine
x:c ¬ - minunat, de la ¬:c - a face minuni
Din numerale:
::: - a doua oară
Limba Ebraică
30
:¬x - o dată
Din pronume:
¬ - aici, acolo
¬:¬ - aici
¬:: - de ce
¬:¬: - până când
¬: - de aici
Adverbele propriu-zise sau primitive sunt:
1) de negaţie: nu - x: şi :x;
2) de timp: când - ::;
3) de mod: aşa - ¬: şi ¸:, totuşi, numai, abia - ¸x, numai - ;¬;
4) de loc: acolo - ::, aici - ¬c, iată, aici - ¬:¬, unde - ¬x, acolo - ¬::,
oare - (interogativ) ¬ ori ¬ sau ¬ (înaintea guturalei), încotro - ¬x, nu
cumva ¬:x, oare, încă - ¬::¬.
Ca şi alte părţi de cuvânt şi adverbul poate primi sufixe pronominale sa se
foloseşte cu pronumele personal separat.
:::¬ - iată-ne
::¬ sau x:¬ ¬:¬ - iată-l
::: - voi sunteţi
¬:: sau :¬:: - eu mai sunt
:x - unde este el?
2. Prepoziţiile (:¬¬ :::)
În comparaţie cu limba greacă, limba ebraică are puţine prepoziţii. Câteva din
aceste propoziţii sunt inseparabile şi sunt ataşate ca prefixe substantivelor, iar altele
sunt independente şi funcţionează ca prepoziţiile din limba română.
2.1. Prepoziţiile inseparabile
3
:
3
În textele poetice pot fi găsite forme lungi indepedente : : :, : : : şi : ::.
Limba Ebraică
31
: - în, lângă, prin, cu
: - ca, ca şi, după, conform cu
: - la, spre, pentru
Modul de funcţioare al acestor prepoziţii:
¸:: + : = ¸::: b
e
meleh cu rege
¸:: + : = ¸::: c
e
meleh ca un rege
¸:: + : = ¸::: l
e
meleh la rege
Prefixarea lor se realizează după cum urmează:
2.1.1. Prepoziţiile inseparabile sunt scrise cu semivocala şeva înaintea
consoanelor care sunt urmate de vocale lungi. (Cu excepţia cazului când stau
înainte de tonica cuvântului caz în care vor apare sub forma consoană+kameţ
Vezi 8.1.2.).
::. : în o imagine ::: ca şi un nume ::: : pentru eternitate
2.1.2. Când prepoziţia inseparabilă este ataşată la silaba tonică a unui
substantiv, vocala de după prepoziţie va fi kameţ (în mod special pentru
vocalele din clasa vocalică „a”.)
::: spre apă
2.1.3. Prepoziţiile inseparabile sunt scrise cu hirek când sunt aşezate înaintea
unei consoane ce are un şeva vocalic. Acest fapt se datorează luptei dintre
şeva-uri. (Două şev-auri vocalice nu pot sta în poziţii adiacente.)
:;¬: în suprafaţa
Când vocala ce urmează primei consoanei este şeva, iar aceasta este este
urmată de o consoană urmată tot de un şeva vocalic, atunci se reduce vocala
primeia şi se formează o vocală hirek după procedeul următor:
:x::: + : - :x:::: = :x:::: către Şemuel
N.B. ¬¬:¬: în loc de ¬¬:¬:
::::¬: în loc de ::::¬:
Limba Ebraică
32
2.1.4. Când o prepoziţie inseparabilă este ataşată la un substantiv a cărui
consoană iniţială (o guturală) este urmată de un şeva compus, atunci
prepoziţia va lua vocala scurtă corespunzătoare semivocalei hatef. Vocala
scurtă dinaintea semivocalelor hatef vor fi scrise cu un meteg.
::x : în adevăr
N.B. Uneori înaintea unui alef x care are un hatef-şegol, prepoziţia primeşte
un ţere iar hatef-şegol al lui alef x este pierdut.
:¬: x
+ : -:¬:x:
:¬: x:
lelohim
¬:¬
+ : - ¬:¬:
¬:¬:
ladonay
2.1.5. Când o prepoziţie inseparabilă este ataşată unui substantiv ce prezintă
articolul hotărât ¬, semnul articolului hotărât este pierdut, deoarece ¬
funcţionează ca o kuiescentă, locul lui fiind luat de consoana prepoziţiei
indefinite, dar păstrează nealterată vocala articolului (vezi. 7.5.).
¬c: carte ¬c:¬ cartea ¬c: : cărţii
2.2. Prepoziţiile separabile sunt următoarele:
2.3. Prepoziţia ¸: prezintă particularităţi deosebite ce necesită explicaţii
speciale.
2.3.1. Când apare înaintea substantivelor cu articolul hotărât se scrie în formă
întreagă unită prin makef.
¦¬x¬¸: din pământ
2.3.2. Înaintea substantivelor nedefinite (ce nu au articol hotărât) dar care au
în poziţia iniţială o consoană ce nu este guturală, ¸: se scrie
mem+hirek+dublarea primei consoane a cuvântului.
:x la, către :c: înaintea, în faţa
:: pe, deasupra ¸: din
:: cu :¬: sub, în loc de
¸: între ¬¬x după
¬: până :.x lângă
Limba Ebraică
33
¸::: dintr-un rege
2.3.3. Înaintea substantivelor nedefinite a căror consoana inţială este o
guturală prepoziţia ia forma mem+ţere.
:x+¸: = :x: dintr-un om
¬:+¸: = ¬:: dintr-o cetate
:x¬+¸: = :x¬: dintr-un varf
¬¬+¸: = ¬¬: dinr-un munte
2.3.4. Prepoziţia ¸: poate fi folosită în comparaţii.
Ps. 118: 9
::¬:: ¬: :: ¬:¬: :::¬: :::

Mai bine să cauţi adăpost în Domnul
decât să te încrezi în nobili.
3. Conjuncţia
Conjuncţia leagă diferite părţi de vorbire între ele.
3.1.Conjuncţia vav proclitic
Dintre toate conjuncţiile cea mai utilizată este vav proclitic. Conjuncţia vav
poate fi tradusă „şi”, „dar”, „aşa (de)”, „astfel” şi „dacă”. Conjuncţia stă întotdeauna
ca un prefix inseparabil. Forma conjuncţiei vav este determinată de consoana iniţială
a cuvântului la care este ataşată.
Limba Ebraică
34
Întotdeauna vav stă înaintea oricărei alte prepoziţii.
3.1.1. Apare înaintea tuturor consoanelor cu excepţia labialelor :, : şi c,
având forma :.
¦¬x¬:

si pamantul
3.1.2. Este scris : înaintea consoanelor labiale :, : şi c, şi înaintea tuturor
consoanelor, ce sunt urmate de şeva simplu semivocalic cu ecepţia lui yud.
¬:;:: şi feminin ¸:: şi între ¸:: şi din
3.1.3. Înaintea lui , vav primeşte hirek iar yud pierde şeva pentru că se
schimbă în vocală şi are forma :.
¬¬:¬ + : = ¬¬:¬: şi Yuda
3.1.4. Când prima consoană a cuvântului este urmată de o semivocală şeva
(fiind o guturală) atunci vav va primi vocala scurtă corespunzătoare clasei din care
face parte semivocala hatef. Un meteg va apare după vocala scurtă.
:x: şi eu : ¬: şi boala ::x: şi adevăr
3.1.5. Înaintea cuvintelor monosilabice şi a celor cu mai multe silabe, dar care
au tonica pe silaba adiacentă conjuncţiei vav, vav proclitic va avea forma :.
:¬: şi rău ::¬: şi reptile
3.1.6. Când conjuncţia vav este prefixul numelor divine se produc următoarele
transformări:
:¬: x: şi Dumnezeu
¬:¬: şi Domnul
3.2. Alte feluri de conjuncţii:
3.2.1. Conjuncţii care exprimă întinderea, adăugarea, extinderea: _x - de
asemenea, precum şi; :. - şi de asemenea; ¬:: : - afară de.
Limba Ebraică
35
3.2.2. Conjuncţii care exprimă opoziţia: ::x - dar; :::x - dar, însă; x:x -
ci.
3.2.3. Conjuncţii care exprimă clasificarea: ¬x- sau; :x:x - sau-sau; :x:x
- dacă-dacă; :x:x - dacă-sau.
3.2.4. Conjuncţii care exprimă comparaţia: :::: - după cum; : c: -
precum; ::: - exact ca.
3.2.5 Conjuncţii care exprimă concesia: : _x - deşi, cu toate că; c :: _x
deşi, cu toate că; ::cx - chiar, tocmai; :x :. - chiar dacă; _x:: - în pofida;
::¬:: - în pofida.
3.2.6. Conjuncţii care exprimă condiţia: :: - dacă, ::x - dacă; :x - dacă;
x::: -dacă nu; x:: :x - dacă nu.
3.2.7. Conjuncţii care unesc propoziţii: ¬:x - care; : - care; ¸: - deoarece;
: - căci; ¸::: - pentru; : ¬¬x: - după ce; : ¸: - deoarece; : :c: - având în
vedere că; : ¬: - ca să;
3.2.8. Uneori se folosesc cu funcţie de conjuncţie şi prepoziţiile: :: - de; ¬:
- până; ¸::: - ca să.
3.2.9. Tot cu funcţie de conjuncţie se folosesc şi unele adverbe, precum: :¬:
- încă nu; :¬:: - înainte ca.
3.2.10. Conjuncţiile ¬:x - care şi : - căci, ataşate la câteva prepoziţii le
transformă în conjuncţii. Astfel avem: ¬: x: - că şi, tot aşa ca; ¬¬x ¬:x - după
ce; : ¬: - până ce; : ¸: - pentru că.
4. Interjecţia
În toate limbile această parte morfologică exprimă sentimentele umane.
Această parte de cuvânt poate fi exprimată atât prin intermediul unor cuvinte
simple speciale cât şi prin formele verbale ale imperativului. Ca forme verbale
avem:
¬:¬ - haide - de la “a merge” :¬
Limba Ebraică
36
¬x¬ - uite - de la “a văzut” ¬x¬
¬:: - hai, mergi – de la “a mers” ¸:¬
::: - haideţi
::¬, :¬ - linişte - de la “a fost liniştit” ¬:¬
Interjecţiile propriu-zise exprimă:
1) bucuria: ¬x¬ - ah, ura, ¬¬¬ - ura, ¬:x - să fii sănătos, ¬:¬ - uite ¸¬ -
uite (provine din adverb);
2) tristeţea: ¬¬ - vai, ¬¬x - vai, ¬x - ah, :¬ - vai ¬:x - ah (compus din
¬:x+¬x), :x - vai, ¬:x - vai;
3) şi cererea: x: - vă rog. Termenul ebraic x: se aşează după un cuvânt cau
care se leagă prin makef. El corespunde altei interjecţii ¬:x menţionată
mai înainte.
Uneori x:- nu se mai traduce dacă a fost prea mult utilizat într-o frază. În mod
frecvent el se utilizează cu interjecţia ¬:¬ şi exprimă dorinţa vorbitorului de a fi
asigurată liniştea din partea auditoriului, de aceea expresia se traduce prin “vă rog”.
Pe lângă interjecţia x:-, mai menţionăm şi forma : - vă rog, folosită numai
înaintea substantivului.
¸:¬x, Vă rog, domnul meu (Domnule) ::¬x :
IV
MORFOLOGIE
(PĂRŢILE PRINCIPALE DE CUVÂNT)
1. Substantivul (:.: ::)
În limba ebraică, la fel ca şi în celelalte limbi semitice, când se vorbeşte
despre „nume” (şem) nu se înţelege doar substantivul, propriu sau comun, ci şi
adjectiul, ce nu diferă de substantiv ca formă şi ca flexiune. Tot în categoria
„numelui” sunt incluse şi unele forme verbale – infinitivul şi participiul.
Substantivele proprii sunt cele care se referă la persoane sau obiecte speciale.
Cele care cuprind nume obişnuite de fiinţe sau lucruri sunt comune.
Limba Ebraică
37
1. 1. Originea şi rădăcina substantivelor
În funcţie de originea lor putem avea două clase de substantive:
1.1.1. Substantive primitive ce au o origine necunoscută:
:x tată
:x mamă
¸¬; corn
¸: ochi
¸: fiu
:: fiică
:: zi
¬:: noapte
¬ mână
:¬ sânge
¬c gură
:: nume
¬:: an
¬c: buză
1.1.2. Substantive denominative sau derivate dintr-o altă rădăcină – verb sau
altă parte de cuvânt:
Din punct de vedere numeric substantivele derivate sunt mai multe
decât cele primitive. (Substantivele derivate din infinitive exprimă în general
noţiuni abstracte faţă de cele concrete sau cele provenite din participiu.)
a) Substantive derivate din verbe:
¬:¬ cuvânt, din ¬:¬ a vorbi
¸:: rege, din ¸:: a stăpâni
¬;¬ . dreptate, din ;¬. a îndreptăţii
Substantivele cu origine verbală pot fi incluse în următoarele
categorii:
Substantive cu rădăcină triconsonantică:
i. Substantive derivate din rădăcini verbale simple:
- substantive cu o singură silabă şi vocală scurtă;
Limba Ebraică
38
- substantive cu două silabe şi vocale scurte;
- substantive cu vocală lungă în prima silabă;
- substantive cu vocală lungă în a doua silabă;
- substantive cu vocale lungi în ambele silabe;
ii. Substantive derivate din rădăcini verbale intensive:
- substantive cu radicalul 2 întărit;
- substantive cu radicalul 3 reduplicat;
- substantive cu radicalul 2 şi 3 reduplicat;
- substantive cu rădăcina bilaterală dublată;
Sustantive cu rădăcina cvadriconsonantică şi cvinticonsonantică
b) Substantivele derivate din alte părţi de cuvânt:
:::::: văduvie, din ¬:::: văduvă
:x¬ cap, din ::x¬ încet
În Sfintele Scripturi, substantivele se află la absolut sau constructus, forme pe care le
întâlnim şi în dicţionarele ebraice. Ele se pot recunoaşte numai dacă le dăm la o parte
elementele auxiliare – vocala sau terminaţia.
:¬c: - cărţi, subst. pl., ¬c: -carte subst. sg. el derivă de la verbul ¬c: - a
scrie
1.2.Genul Substantivelor
În limba ebraică substantivele sunt de genul masculin şi feminin. Singurul
mod prin care genul substantivelor poate fi identificat cu certitudine este consultând
dicţionarul. Substantivele de gen masculin sunt cel mai greu de identificat întrucât
ele nu urmează nici o regulă specială de identificare.
1.2.1. Substantivele masculine nu au o terminaţie specifică la singular. Ele pot
fi recunoscute, mai ales, după ideea pe care o exprimă şi în contrast cu substantivele
feminine care au, precum vom vedea, o terminaţie specifică:
În general, în grupa sustantivelor de parte bărbătească intră:
a) Nume de parte bărbătească
:x - bărbat, :x - tată, ¸: -fiu, ¬: - copil, ¬x -frate, ::: -soţ, ¸:¬ -
mire, ¬: ¬ - David, ¬:: -Moşe
b) Nume de funcţii şi demnităţi umane
:::: -guvernator, ¸:: -rege, x:: -profet, ¸¬: -preot, ¸¬ -judecător,
¬::. - erou, ¬::: -învăţăcel
c) Nume de munţi, ape şi fluvii
¸:. -Sion (Ţion), ::¬: -Carmel, : -mare, ¬¬: -râu, ¸¬¬ -Iordan
d) Numele anotimpurilor şi lunilor anului
Limba Ebraică
39
::x - primăvară, ¦; vară, ::: -toamnă, _¬¬ -iarnă, ¬:: - Tişrei,
:¬¬ - lună
e) Nume de animale mari şi puternice
¸::: -balenă, :c -elefant, :¬ -urs, x:: -leu, :x -lup
f) Noţiuni abstracte
¸: -gen, ¬x¬: -aspect, ¬:x -fericire, ::::: -feciorie
g) Fenomene ale naturii
::. -ploaie, .:: -zăpadă, ¬:x -aier, ¬¬: -fulger
h) Nume ale corpurilor cereşti
¬¬ -lună, ::: -soare, :::: -stea
Marea varietate a substantivelor masculine face desigur imposibilă redarea
unei liste complete a lor. Categoriile amintite mai sus au doar valoare
ilustrativă.
1.2.2. Substantivele de gen feminin pot fi identificate în felul următor:
1.2.2.3. Substantivele ce se referă la persoane feminine sau animale vor
fi feminine.
:: fiică ¬:x femeie ¬::: iapă
1.2.2.4. Substantivele care au terminaţia ¬ sunt de obicei de genul feminin.
(Sunt şi substantive masculine - foarte puţine – care au această terminaţie. Acestea
de obicei, n-au accentul pe terminaţie, cum se întâmplă cu cele feminine.
Substantivul ¬:: - noapte, este de genul masculin şi are accentul pe penultima
silabă.)
¬¬:: lege ¬: :x mâncare ¬:: an
1.2.2.5. Câteva substantive îşi schimbă genul prin adiţia sufixului ¬ la
formele lor de genul masculin.
¬: prinţ ¬¬: prinţesă
x:: profet ¬x:: profeteasă
1.2.2.6. Substantive terminate în : , : , : , : , : , ::, : , x sunt de
cele mai multe ori la genul feminin. (Nu toate substantivele terminate în
Limba Ebraică
40
: , ::, sunt de genul feminin. Unele precum: ::¬: -serviciu, :: -
casă, : -măslin, sunt de genul masculin.)
::x adevăr, ::: : inel, :¬.: adunare, :x: mărinimie, :¬x:
rămăşiţă, ::: drept, privilegiu, :¬ religie, :. presă pentru struguri
1.2.2.7. Terminaţiile indicate mai sus pentru genul feminin nu constituie
criteriul absolut pentru identificarea substantivelor de acest gen. Sunt şi
substantive feminine care au terminaţia ca masculinele. Pe unele dintre
acestea le putem deosebi după ideea pe care o reprezintă.
Asfel sunt de genul feminin:
a) Nume de ţări, oraşe, realităţi geologice şi cosmice.
¬: -oraş, ¦¬x - ţară, :;¬; -sol (pământ), ::: -univers,
::::¬ -Ierusalim (¬;: :¬ ::::¬ -Ierusalimul vechi,
folosind forma feminină a adjectivului, cu terminaţia ¬ ), :¬.:
-Egipt (¬:::: :¬ .: Egiptul de Sus), :x:: -Moab, ¸: -
China, ¸::: -Canaan
b) Numele organelor perechi ale corpului
(:::::- aude, verbul la feminin) ¸x -ureche, (¬x:¬ -vede,
verbul la feminin) ¸: -ochi, ¬ -mână, :.¬ -picior, _:: -aripă,
¸¬; -corn, ¸: -dinte
c) Numele unor articole (obiecte) ce sunt de asemenea perechi.
::: -pantof, ¬:: -mănuşă
d) Nume pentru partea feminină:
:x -mamă, ::¬x -soră, ¬:x -femeie
e) Numele unor membre şi organe ale corpului omenesc
::¬ -braţ, ::.x -deget, ¸::: -limbă
f) Următoarele 18 substantive sunt de asemenea feminine, deşi nu
au terminaţia specifică:
¸:x -piatră, :x -foc, ¬x: -fântână, ¸:: -burtă, ¬¬. -gard, ¸c. -
viţa de vie, ¸¬. -arie, :¬¬ -sabie, ¬: -par, ::: -pahar, ¬:: -
piaţă, :¬: -pântec, :¬: -ac, :c: -suflet, ¸:: -cuţit, :¬: -
leagăn, :xc -pară, ¸x. -oi
Limba Ebraică
41
1.2.3.Următoarele substantive sunt uneori de genul masculin, iar alteori de
genul feminin:
::¬: -abis, adâncime, prăpastie, ::x: -Şeol, locuinţa morţilor, ::: -
soare, ¬:¬ -Duh, vânt, atmosferă, spirit, ¸::¬ -fereastră, ¸¬¬ -drum,
cale, ¬¬x -mod, cale
1.2.4. Unele substantive ebraice au o singură formă pentru ambele genuri. Aici
se încadrează aşa numitele substantive epicene:
¬: -privighetoare, ¬;:; -cuc, :¬: -şarpe, ¸:: -crocodil
1.3.Numărul substantivelor
Substantivele în limba ebraică au trei numere singularul, pluralul şi dualul.
Multe substantive singulare nu au, după cum am văzut, un sufix caracteristic prin
care să le fie determinat genul. Substantivele la plural suferă schimbări în ce priveşte
vocalizarea. Când cuvântul primar a fost monosilabic, se formează două silabe,
vocala primei silabe se lungeşte la cea mai lungă vocală a clasei vocalice din care
face parte, în cazul în care avem o vocală scurtă în această poziţie. Când cuvântul
nou format este gata să realizeze trei silabe, sub prima consoană a cuvântului se
produce o reducere a vocalei la şeva vocalic, iar vocala următoare dacă este din
clasa „e“ este înlocuită cu kameţ. Toate aceste transformări se petrec sub
supravegherea legilor de vocalizare prezentate anterior.
1.3.1. Substantive masculine la plural
1.3.1.1. Cele mai multe substantive masculine au la plural sufixul : .
::: cal :::: cai
¦: copac :.: copaci
¬¬ munte :¬¬ munţi
¬c: carte (sul ) :¬c: cărţi
N.B. Câteva substantive au la plural forme „îngheţate” care nu pot fi
deduse din formele singulare .
:x om ::: x oameni
:: zi :: zile
1.3.1.2. De la această regulă generală privind pluralul masculin şi
feminin există evident şi excepţii. Astfel, unele substantive sunt
neregulate, şi deşi sunt de genul masulin fac pluralul ca femininele,
Limba Ebraică
42
folosind sufixul ::, ce este folosit şi pentru a exprima pluralul pentru
substantive feminine.
*** Din această categorie fac parte unele substantive primitive cu
origini necunoscute:
:x tată :::x taţi
a) Unele dintre substantive care la masculin singular se termină ¸:.
¸:¬x dulap ::::¬x dulapuri
¸:¬: amintire ::::¬: amintiri
b) Câteva dintre substantive care la masculin singular se termină în ¸.
¸¬:: masă :::¬:: mese
¸:¬; jertfă ::::¬; jerfe
d) Fac de asemenea pluralul în ::, substantivele de felul celor mai de jos:
::;: loc ::::;: locuri
¬.:x comoară ::¬.:x comori
1.3.2. Terminaţia substantivelor de gen feminin la plural
1.3.2.1. Cele mai multe substantive au la plural sufixul ::
¬::: iapă ::::: iepe
¬¬:: lege ::¬:: legi
¬:.: poruncă ::.: (miţvot) porunci
¬:¬ duh ::¬:¬ duhuri
¦¬x ţară ::.¬x ţări
N.B. Câteva substantive feminine au la plural o formă ce nu poate fi
anticipată.
:x mamă :::x mame
:: fiică :::: fiice
Limba Ebraică
43
1.3.2.2.Câteva substantive de genul feminin, la plural, primesc sufixul
pluralului masculin : .
¬: x femeie ::: femei
¬: cetate :¬: cetăţi
1.3.3. Câteva substantive prezintă ambele sufixe la plural : şi :: .
¬:¬ generaţie :¬:¬ sau ::¬:¬ generaţii
¬:: an ::: sau :::: ani
1.3.4.Substantivele colective nu au plural. Ele pot defini fie o persoană, fie o
colectivitate.
:¬x - om (omenire), ¸x. -oi, ¬;: - vite cornute
1.3.5.Substantivele duale. Dualul nu există decât pentru substantive.
Terminaţia dualului este : pentru masculine şi :: sau :: pentru feminine.
1.3.5.1.Aceste substantive sunt de obicei acele substantive ce exprimă
lucruri care sunt perechi, în mod special organe ale corpului.
¸x ureche :: x urechi
¬ mână : ¬ mâini
¬c: buză :: : buze
:.¬ picior :: .¬ picioare
1.3.5.2. Tot la dual sunt redate şi cuvintele ce desemnează două lucruri
deodată sau o cantitate dublă.
::: -2 (masc.) ::: -2 (fem.)
*** Două zile se exprimă de asemenea la dual.
::: - zile
*** Două obiecte numite deodată se redau la dual.
¸x: -cântar ::x: -două cântare
1.3.5.3. Câteva substantive apar cu sufixe ce reprezintă dualul dar nu
arată că ar avea un înţeles de pereche.
:: apă ::: ceruri
Limba Ebraică
44
::::¬ Ierusalim :¬ .: Egipt
1.3.5.4. Uneori substantive care în mod obişnuit au forma de dual, pot fi
redate şi la plural. În acest caz însă semnificaţia lor este alta.
Substantivul ¸: -ochi, trecut la plural (::::) dobâdeşte sensul de
izvoare, ochiuri de apă. Substantivul :.¬ -picior radat la plural se
traduce cu timpuri, perioade, sărbători, pelerinaje. Substantivul ¬ -
mână, redat la plural (::¬) se traduce cu mânere. Substantivul _:: -
aripă, redat la plural (::c::) se traduce cu poalele sau colţurile hainei.
Terminaţiile substantivului la singular, plural şi dual
Sg. Pl. Dual
Masc.
-
::C
:C
:C
Fem.
:C, :C, :CC, :C, :C, ::C, :C, xC
¬C
:C
::C
::C / ::C
C – orice consoană
1.4. Substantivele şegolate
Substantivele şegolate sunt cele mai fregvente. Şegolatele sunt substantive
formate din două silabe şi au rădăcină triconsonantică. Ele la început au fost
monosilabice şi au posedat o vocală scurtă unică. Fregvenţa cu care apar în textul
biblic este de 25 % din totalul substantivelor. La singular aceste substantive sunt
întotdeauna accentuate pe prima silabă. În funcţie de vocala scurtă a cuvântului
originar, monosilabic, se pot distinge trei categorii, numite cu ajutorul verbului
paradigmatic (paradigmă - exemplu pe structura căruia se poate reda majoritatea
exemplelor): qatl ::;, qitl ::;, qutl ::;. Acestea în prima silabă iau vocale din clasa
„a” , „e” şi respectiv „o”. Iniţial aceste substantive formau în/cu radicalul al treilea o
silabă închisă de tipurile: cam, cim cum, (c-orice consoană).
qatl ::: moarte
qitl ¬c: carte
Limba Ebraică
45
qutl ¬;: dimineaţă
1.4.1.În a doua silabă şegolatele iau şegol ¸:: rege iar dacă a doua consoană este o guturală (cum aceasta preferă clasa vocalică „a“ )
vocala va fi patah ¬:: băiat.
1.4.2.Prin adăugarea terminaţiei pluralului, substantivele şegolate se vor alinia
cu unul din următoarele modele în funcţie de gen, pentru masculin (şi uneori
feminin) q
e
talîm şi pentru feminin q
e
talot.
1.4.2.1.Pluralul substantivelor şegolate masculine ce nu încep cu o
guturală:
¬: sacrificiu , jertfă :¬ : jertfe
¸:: rege , împărat :: :: regi
¬c: carte :¬ c: cărţi
¬;: dimineaţă :; : dimineţe
*** Alte substantive în acest grup sunt (lista nu este comprehensivă):
::: stăpân ¬: copil
¸c. viţă :¬: vie
1.4.2.2. Pluralul substantivelor feminine şegolate care nu încep cu o
guturală:
::¬ (f) uşă ::::¬ uşi
:c: (f) suflet :::c: suflete
1.4.2.3.Pluralul substantivelor masculine şegolate care încep cu o
guturală (guturalele preferă clasa „a”, pentru semivocala hatef ):
¬:: servitor :¬:: servitori
¬¬: turmă :¬¬: turme
:¬x cort ::¬x corturi
1.4.2.4.Pluralul substantivelor feminine şegolate care încep cu o
guturală:
Limba Ebraică
46
¸:x (f) piatră ::::x pietre
¦¬x (f) ţară ::.¬x ţări
:¬¬(f) sabie :::¬ ¬ săbii
1.4.2.5.Pluralul substantivelor şegolate cu terminaţii la dual:
¸x (f) ureche :: x urechi
¸¬; (f) corn ::¬; coarne
:.¬ (f) picior ::.¬ picioare
1.4.3.Unele şegolate au doar forma singularului:
::¬ -(f)cunoaştere, ;¬. -dreptate, _:: -argint, x:¬ -iarbă, ::: -soare,
::x -mâncare, :¬: -pâine, ::. -imagine, :¬ -asemănare sămânţă
1.5. Declinarea substantivului (Status absolut şi status construct)
În limba ebraică nu există cazuri gramaticale precum există în limbile clasice
şi moderne, astfel, deci nu vom întâlni aici forme de declinare asemănătoare cu cele
din celelalte limbi.
*** Un substantiv în limba ebraică poate apărea în scris în două forme, forma
absolută şi constructus. Când un substantiv nu este unit cu un altul printr-un raport
de interdependenţă zicem că se află în status absolut. Forma absolută a
substantivului este şi forma de dicţionar. Astfel, exprimat singur, substantivul :;: -
călcâi – este la forma absolută, sau status absolut. Tot aşa sunt şi substantivele: ::x
-adevăr, ¬:::x -credinţă, ::: -jubileu, etc. Exemplele ar putea fi mult mai multe,
înşirând practic toate substantivele ebraice.
*** Când un substantiv este unit cu un altul, între ele stabilindu-se un raport
de posesiune, el se află la forma sau status constructus. Status constructus
corespunde genitivului din limbile clasice şi moderne. Forma constructus este o
comprimare vocalică a formei absolute, atunci când ea permite şi se regăseşte în
textul sacru în toate lanţurile genitivale. O expresie constructus sau un lanţ genitival
reprezintă asocierea împreună în cadrul unei propoziţii a două sau mai multe
substantive (până la patru) în propoziţie. Asocierea poate fi realizată prin simpla
alăturare :::¬ _:: „păsările cerului”, sau prin utilizarea lui makef
:::¬_:::: „toate păsările cerului”. Ultimul substantiv într-un astfel de lanţ
este în stare absolută, în timp ce substantivele ce preced celui în stare absolută sunt
în forma constuctus. Aceste lanţuri genitivale aşa cum arată numele au funcţia de a
exprima o relaţie genitivală între substantive.
Precum indică şi expresia „status construct”, primul cuvânt este orientat
fonetic către al doilea. El se sprijină pe acesta din urmă ca o construcţie pe
fundamentul său. Această modalitate de relaţie este contrară celei din limba noastră,
Limba Ebraică
47
unde al doilea cuvânt suferă o modificare, în raport cu primul. În ebraică se modifică
primul cuvânt (nomen regens), în raport cu al doilea (nomen rectum), care este de
fapt la genitiv şi ar trebui să se modifice. Astfel, acesta (primul cuvânt) îşi pierde
complet sau doar îşi diminuează accentul.
Substantivele într-un lanţ genitival sunt pronunţate ca o structură unitară.
Accentul în acest lanţ cade pe ultimul substantiv, cel în stare absolută. Datorită
plasării accentului pe tonica substantivului în stare absolută se produce o
destabilizare vocalică în substantivele ce preced celui în stare absolută. Au loc
schimbări vocalice după cum urmează:
a) silabele închise neaccentuate vor lua vocala scurtă a clasei vocalice din care
făcea parte vocala lungă precedentă (kameţ se reduce la patah);
b) pentru silabele deschise ce sunt la două sau la trei silabe depărtate de tonică
(silaba accentuată), vocala se reduce la şeva vocalic (kameţ sau ţere se reuc la şeva);
¬:¬ -cuvânt, status absolut; :¬:x ¬: ¬ -Cuvântul lui Dumnezeu, ¬:¬ -forma
constructus (uneori mabele reguli sunt aplicabile aceluiaşi cuvânt)
c) nici o schimbare nu are loc pentru silabele prezentate anterior dacă vocalele
din interiorul silabei sunt următoarele: , , :, :.
d) Substantivele terminate în şegol-he(i) vor primi, în schimb, ţere-hei.
¬¬:¬ ¬:¬: în loc de ¬:¬:
1.5.1.Schimbările ce au loc cu substantivele în constructus sunt prezentate mai
întâi pentru plural şi apoi pentru singular:
1.5.1.1.Când substantivele sunt la plural masculin în forma constructus
terminaţia : , se schimbă în . Vocala lungă dintr-o silabă deschisă care
precede ţere-yud se reduce la şeva vocalic. (Substantivele masculine la plural
şi dual pierd mem-ul final şi schimbă voc. lungă în ţere-yud.)
::: fii :: fii lui
:¬: x zei ¬:x zeii lui
:::: cai ::: caii lui
::::: stele :::: stelele lui
*** Dacă reducerea vocalei într-o silabă deschisă determină apariţia a două
semivocale şeva adiacente atunci ca urmare a luptei între şeva-uri, primul şeva
se ridică la o vocală întreagă (de obicei hirek, sau vocala corespunzătoare
semivocalelor hatef ).
:::x bărbaţi ::x - :: x bărbaţii lui
*** Substantivele plurale masculine care la status absolutus au terminaţia
formei feminine vor primi aceeaşi terminaţie, ::.
:::x taţi ::.¬x pământurile lui
Limba Ebraică
48
1.5.1.2. Substantivele duale masculine în constructus au aceeaşi terminaţie
la fel ca substantivele masculine la plural.
:::: cai ::: caii lui
1.5.1.2.Substantivele la feminin plural, status constructus, au aceeaşi formă a
sufixului cu cel al substantivelor feminine ce sunt în statutus de absolut ::.
Aceasta se datorează vocalei lungi ce nu poate fi schimbată. În interiorul
substantivului vor avea loc următoarele schimbări: a)în silabe deschise se
produce volatilizarea vocalei; b) când două şeva-uri vocalice vor sta împreună
primul se va ridica la o vocală întreagă; c) Vocalele kameţ şi ţere dispar
dinaintea ultimei silabe.
::.¬x -pământuri ::.¬x -pământurile lui
*** Pentru substantivele lungi:
::¬:¬ -spirite ::¬:¬ -spiritele lui
1.5.2. Regulile care guvernează formarea substantivelor la singular
constructus sunt mult mai complicate. Singura cale pentru a fi sigur de forma
substantivelor în constructus la singular este consultând dicţionarul.
1.5.2.1. Substantivele monosilabice cu vocale lungi neschimbabile, au aceeaşi
formă în constructus la fel ca substantivele în forma absolută, chiar dacă la
plural ele au forme diferite:
Sg. Abs. Sg. Constr. Pl. Abs. Pl. Constr.
:x bărbat :x bărbat :::x bărbaţi ::x -oamenii lui
1.5.2.2. Substantivele monosilabice cu vocale scurte, ce nu pot fi reduse vor
avea aceeaşi formă la singular constructus.
Sg. Abs. Sg. Constr. Pl. Abs. Pl. Constr.
¸: fiu ¸: (sau ¸:) ::: :: fii lui
:¬ sânge :¬ sângele lui ::¬ :¬
1.5.2.3. Substantivele nonosilabice :x şi ¬x sunt neregulate în forma
constructus:
Sg. Abs. Sg. Constr. Pl. Abs. Pl. Constr.
:x :x :::x :::x
¬x ¬x :¬x ¬x
Limba Ebraică
49
1.5.2.4.Substantivele bisilabice, cu prima silabă deschisă şi a doua închisă, vor
forma constructus singular prin reducerea vocalei din prima silabă la şeva
vocalic şi prin scurtarea vocalei din a doua silabă când aceasta este vocală
lungă.
Sg. Abs. Sg. Constr. Pl. Abs. Pl. Constr.
¬:¬ ¬:¬ :¬:¬ ¬:¬
1.5.2.5. Substantivele bisilabice cu ambele silabe închise vor forma singularul
construct prin reducerea vocalei din a doua silabă (deoarece vocalele lungi nu
pot sta în silabe neaccentuate închise).
Sg. Abs. Sg. Constr. Pl. Abs. Pl. Constr.
:¬.: turn :¬.: ::¬.: :¬.:
*** În general la masculin singular, vocalele kameţ şi ţere, aflate în ultima
silabă a substantivelor, în status absolut, se schimbă în patah, la status
construct, iar când se află în penultima silabă se schimbă în şeva simplu. Vezi
1.5.2.4.
*** Aceleaşi vocale care se află de această dată în penultima silabă, care este
pretonică, se transformă în şeva. Vezi 1.5.2.4. În cazul în care vocalele se află
sub o guturală, ea nu se transformă în şeva deoarece şeva pretinde patah. :::
strugure - ::: constr.; ¬.¬ vestibul - ¬.¬
1.5.2.6. În cazul şegolatelor singularul constructus are aceaşi formă ca
singularul absolut.
Sg. Abs. Sg. Constr. Pl. Abs. Pl. Constr.
¦¬x ¦¬x ::.¬x ::.¬x
1.5.2.7. Substantivele ce au la singular forma :: funcţionează ca nişte
şegolate sparte. Diftongul ay de la status absolut se contractă în „ei” la status
construct.
Sg. Abs. Sg. Constr. Pl. Abs. Pl. Constr.
:: :: ::: ::
¸: ¸: ::: ::
1.5.2.8. Substantivele feminine, ce se termină în ¬ la singular absolut, vor
schimba ¬ cu : (o terminaţie veche a femininului). Vocala silabei a doua se
va reduce de la kameţ la patah. (Substantivele feminine la singular revin la
forma arhaică a femininului.)
Limba Ebraică
50
Sg. Abs. Sg. Constr. Pl. Abs. Pl. Constr.
¬¬:: :¬:: ::¬:: ::¬::
*** Vocalele lungi kameţ şi ţere se reduc la fel ca în cazul masculinului.
Sg. Abs. Sg. Constr.
¬;¬ . -dreptate :;¬ .
*** Substantivele femine terminate în : , : şi :: au forme invariabile la
status absolut şi status construct.
1.6. Cazurile
1.6.1.Nominativul
În vechea semitică nominativul avea terminaţia :. Această terminaţie s-a
păstrat în ebraica biblică numai în mijlocul unor substantive proprii compuse, cum ar
fi de exemplu, :x:::, :x:::.
1.6.2.Acuzativul
Terminaţia acuzativului este ¬ (neaccentuat). În acest caz, această terminaţie
nu mai constituie semnul distinct pentru feminin. Acest he(i) din terminaţie se
numeşte he(i) panagogic.
Terminaţia ¬ era folosită pentru a indica direcţia înspre ceva sau sensul
mişcării. ¬: - spre mare
Această terminaţie de acuzativ are şi valoare locativă. Indică locul unde se
găseşte sau se întâmplă ceva. ¬::¬: peste Mahanaim, în Mahanaim
Terminaţia de acuzativ are şi valoare temporală. ¬:: ::: -din an în an
Cazul acuzativ se construieşte în ebraica biblică, mai ales cu ajutorul
prepoziţiei :x- pe.
De asemenea pentru construirea acuzativului se folosesc şi prepoziţiile: :,
¬:, :x.
1.6.3. Ablativul
Ablativul este exprimat cu ajutorul prepoziţiilor: : -în, ¸: -din. :.:: -în Sud.
1.6.4. Dativul
Dativul se construieşte cu ajutorul prepoziţiei :. ¬:¬: :¬:¬ -Daţi laudă lui
Dumnezeu
1.6.5. Genitivul
Terminaţia specifică a genitivului în vechea semită era . Acest i s-a mai
păstrat în construcţii genitivale ca: ¬:: ::: -locuitor al deşertului
Limba Ebraică
51
Genitivul se mai exprima şi cu ajutorul prepoziţiei :, care de fapt este semnul
dativului. : la genitiv se folosea mai ales pentru a se indica autorul unei lucrări şi în
acest caz se numea lamed autoris, adică de apartenenţă sau de atribuire.
¬:¬: ¬::: - o cîntare a lui David
Este cunoscută şi modalitatea de exprmare a genivului prin ¬:x urmat de :.
¬:¬: ¬: x :¬:. ¬ Eroi care sunt ai lui David. Tot atât de corectă ar fi expresia
dacă se renunţă la ¬:x şi se foloseşte numai :.
*** Trebuie amintit că avem genitivul şi în cazul unui lanţ genitival, în
forma status constructus.
¸:¬¬ :: - ziua întunericului
Cu excepţia articolului hotărât nimic nu este permis să stea între
substantivele unui lanţ genitival. Când un substantiv este modificat de un
adjectiv, adjectivul va fi plasat după ultimul substantiv al lanţului genitival.
::¬.¬ ¸::¬ ¬: ¬ cuvântul marelui rege 2 Împ. 18: 28
*** Lanţurile genitivale pot avea următoarele înţelesuri:
Genitivul
Poziţia absolutului
faţă de forma
constructus
Exemplu
Traducerea
Genitivul de
posesie
Posesorul
¬¬:¬ ¬:
Oraşul regelui
(traducere în G)
Genitivul
autorului
Sursa, Autorul
¬:¬ ¬:¬
Cuvântul
Domnului
(traducere în G)
Limba Ebraică
52
Genitiv
obiectiv
Obiectul
¬:¬ :x¬
Frica de
Domnul
(traducere în A)
Genitiv
subiectiv
Subiectul
¬:¬ ¬:¬
Harul
Domnului
(traducere în G)
Genitiv
material
Esenţa
:¬ x: :
un tron de aur
(traducere în A)
1.7. Sufixe pronominale se vor studia la pronumele personal.
2. Adjectivul (¬x: ::)
2.1. Originea
În limba ebraică biblică sub numele generic de şem este cunoscut, după cum s-
a amintit deja, şi adjectivul. Această parte de cuvânt ca formă şi ca flexiune nu diferă
de susbstantiv. Cu toate acestea, adjectivul nu are toate formele subtantivului.
Adjectivele sunt puţine la număr şi au, ca şi substantivele, forme
biconsonantice (monosilabice) cu o vocală scurtă (¬: - amar, :; - uşor) sau
triconsonantice cu 2 vocale (:¬¬ - nou, ;¬ - tare, :¬x - roşu, ::.: - tare).
Unele adjective provin din substantive aşezate în cazul genitiv sau din
substantive cărora li se aşează aformativele on ( ¸ ) sau i ( ) ori prepoziţia le.
:¬; ¸:¬ ;
:x:: :x ::
:¬:¬ ::::: : - Căci veşnic ţine mila Lui (Ps. 136: 16)
Adjectvele se aşează după substantivele cu care se acordă în gen şi număr.
:¬:.¬ :¬¬¬ - munţii cei înalţi (Gen. 7: 19)
2.2. Genul şi numărul
2.2.1. Funcţia adjectivelor este de a descrie sau a limita un substantiv. Iată în
cele ce urmează câteva exemple din cele mai folosite adjective la forma masculin
singular:
Limba Ebraică
53
::¬. mare,voluminos : puternic
¸; bătrân (numai pentru persoane ) ::¬; sfânt
:¬¬ nou ¸:; mic
;¬ puternic ::¬; apropiat
¬ viu ¬: ; greu, dificil, încăpăţânat
::¬ înţelept :¬ mult, mare
::: bun ;:¬¬ îndepărtat
¬c frumos, chpieş :¬ rău
¬: drept, direct :: : perfect, complet, întreg
¬: amar
Adjectivele de mai sus sunt la forma masculin singular şi pot fi folosite numai
cu substantive la forma masculin singular nearticulate. Deci adjectivele respectă
întocmai genul, numărul şi articolul substantivelor ce le sunt ataşate. Formarea
adjectivelor se face astfel funcţie de substantivul pe care îl modifică adjectivele la
forma plural masculin iau terminaţia : , ¬ pentru substantivele feminine singulare
şi :: pentru substantivele feminine plurale. Aceaste terminaţii ale adjectivelor sunt
consistente şi uniforme chiar când substantivele deschise sunt neregulate în forma
lor plurale.
Singular Plural
Masculin
Ø
:
Feminin
¬ ::
::: bun :::: buni
¬::: bună ::::: bune
::¬. mare :::¬. mari
¬::¬. mare ::::¬. mari
***Adjectivul nu are dual. Prin urmare substantivele duale primesc adjective
plurale.
:::: :: ochi buni
Limba Ebraică
54
***Frecvent, substantivele colective iau adjective plurale:
:¬x ¬:x (Omenirea este fericită.) Oamenii sunt fericiţi. (Pr. 8:34)
***În schimb, pluralul de excelenţă al substantivelor nu necesită pluralul
adjectivelor:
;¬. :¬:x ::::: :::: ¸¬::
drepte Dumnezeule şi rinichii inimile şi încerci
Ps. 7: 10
2.2.2. Structura de bază (masculin singular) a anumitor adjective suferă schimbări în
vocalizare când genul şi numărul este ataşat. Aceste schimbări depind în general de
numărul de silabe din care este formată forma de bază a adjectivului.
2.2.2.1. Adjectivele monosilabice
2.2.2.1.a. Adjectivele monosilabice ce conţin vocale neshimbabile (matres
lections ) : : (nu pot fi modificate) nu îşi schimbă structura vocalică
internă la adăugarea terminaţilor.
Exemplu : (ms) (mp) (fs) (fp)
bun ::: :::: ¬::: :::::
2.2.2.1.b. Adjectivele monosilabice terminate într-o consoană neguturală care
conţin o vocală scurtă, în silabă vor reţine nemodificată acea vocală când o
terminaţie este adăugată, dar se va dubla ultima consoană a formei de bază a
adjectivului (CvCCvC).
Exemplu :(ms) (mp) (fs) (fp)
mult :¬ ::¬ ¬:¬ :::¬
2.2.2.1.c. Adjectivele monosilabice care se termină în guturale şi care au o
vocală scurtă în silabă îşi vor modifica forma de bază prin alungirea vocalei
iniţiale la vocala cea mai lungă a clasei vocalice din care face parte (CvGvC).
Exemplu :(ms) (mp) (fs) (fp)
amar ¬: :¬: ¬¬: ::¬:
2.2.2.2. Adjective bisilabice
2.2.2.2.a. Toate adjectivele bisilabice ce au un qameţ inţial în forma de bază la
adăugarea terminaţiei kameţul se va reduce la şeva vocalic (CeCvCvC), în
Limba Ebraică
55
cazul când prima consoană este o guturală atunci prima vocală se va reduce la
şeva compus ( ).
Exemplu : (ms) (mp) (fs) (fp)
bătrân ¸; ::; ¬:; :::;
2.2.2.2.b. Adjectivul bisilabic ¸:; “mic” se comportă diferit de regulile
stabilite anterior. Cholem este înlocuit cu patah iar radicalul “nun” se dublează
.
Exemplu : (ms) (mp) (fs) (fp)
mic ¸:; :::; ¬::; ::::;
2.2.2.2.c. Adjectivul bisilabic care se termină în ¬ va pierde ¬ când genul şi
numărul este adăugat.
Exemplu : (ms) (mp) (fs) (fp)
frumos ¬c :c ¬c ::c
2.3.Funcţiile sintactice ale adjectivelor
2.3.1.Adjective substantivale
Adjectivele pot fi substantivizate, dacă li se adaugă la singular sufixul hireq-
yod. La plural nu există elemente distincte.
¡·:s ·¡·:s :·¡·: s
sfânt (adj.) sfânt
(subst.)
sfinţi
2.3.2.Adjective atributive
Adjectivul atributiv defineşte un substantiv, adică se acordă cu substantivul în
gen număr, caz şi articulare. De obicei adjectivele atributive sunt poziţionate
după substantivul ce îl descriu, iar dacă se încearcă sublinierea adjectivului
atunci ordinea este inversă.
··:.·.: ··:. .:
o furtună mare un peşte mare
¬··:. ¬.· ¬··:. ¬:::
mare nefericire bucurie mare
:::¬ :x¬
bărbatul cel bun
Limba Ebraică
56
-··s:· -··:. :··.
cetăţi mari şi înalte
Chiar dacă forma diferă de genul real al substantivului, adjectivul se va acorda
cu genul real al substantivului:
¬··:.··.
mare cetate
2.3.3. Adjective predicative
Adesea în limba ebraică apar construcţii de propoziţii fără verb formate dintr-
un substantiv şi un adjectiv.
a. De obicei adjectivul predicativ apare poziţionat înaintea substantivului.
Ceea ce este însă specific adjectivului predicativ este faptul că adjectivul se va
acorda cu substantivul de data aceasta doar în gen şi număr. Când se traduce o
astfel de propoziţie verbul este suplinit cu una din formele verbului copulativ
“a fi”.
Subst. Adj.
¬:¬¬ ::: Cuvântul este bun (1Regi 2:38)
b.Adjective predicative duble:
Două adjective sunt adesea utilizate să descrie un substantiv .
¬:¬ ¬::::: Bun şi drept este Domnul (Ps. 25: 8)
*** Sunt şi situaţii în care adjectivul chiar dacă este aşezat după substantiv îşi
păstrează funcţia predicativă. Acolo unde este cazul, semnul distinctiv rămâne
articularea. Când substantivul nu este articulat, doar contextul ne ajuta prin
aceea că propoziţiei respective îi lipseşte predicatul.
:s: ¸¡· z·:¬· Şi regele era foarte bătrân. (1 Regi 1:15)
2.4.Gradele de comparaţie
De obicei acestea sunt redate cu ajutorul unor particule speciale. Dintre cele mai
uzuale amintim: :, :, ¸·:, ·:, ¸:, ·::, ·::, şi :s:.
a. Gradele comparativ de superioritate şi de inferioritate se realizează de obicei
cu ajutorul prepoziţiei ¸:, ataşată uneori particulei ·: - ·::. ·:: este
încadrat de termenii comparaţiei, întâi adjectivul calificativ care defineşte
spectrul comparaţiei, iar apoi substantivul care defineşte spectrul aplicabilităţii
acesteia.
Limba Ebraică
57
¬::¬ -·: ·:: :··. ¬·¬ ::.¬·
(Gen. 3:1) câmpului fiarele toate decât (dintre) şiret era şi şarpele
b. Comparativul de egalitate se formeză folosind prepoziţia :.
:¬ ¬:.: ::::: ::¬x:x … ::x :¬
(Is. 1:18) fi vor lâna ca - purpura ca roşii (sunt) dacă …voastre păcatele
c. Gradul superlativ este de două feluri: relativ şi absolut.
c.1. În primul rând gradul superlativ se formează prin articularea adjectivului.
1 Împ. 18: 25 ::¬¬ ::x : - că voi sunteţi mai mulţi
Gradul superlativ relativ se mai poate forma şi cu ajutorul prepoziţiei :.
:::: ¬c¬ - cea mai frumoasă femeie
(Un alt mod de a exprima superlativul relativ este prin folosirea a două substantive
de acelaşi tip, în relaţie constructus: :¬:x¬ ¬:x şi :·.:s ¬ ·.: s, Dumnezeul
Dumnezeilor şi Domnul Domnilor (Deut. 7:12). Prin aceste titluri Dumnezeu Îşi
prezintă superioritatea faţă de toţi ceilalţi dumnezei şi domni cu pretenţii de
închinare.)
c.2. Superlativul absolut, exprimă cel mai înalt grad al însuşirii. El este redat atât cu
ajutorul adverbului ¬x: cât şi prin intermediul unei construcţii genitivale între două
forme ale aceluiaşi adjectiv.
:s: :·: - foarte bun (Gen. 1: 31)
::¬; :¬; - sfânta sfintelor, foarte sfânt, sfinţenia sfinţeniilor
3. Pronumele (_:.¬ ::)
4.1. Pronumele personal
Pronumele personal apare scris în două ipostaze: separat şi legat de alte
elemente ale propoziţiei. Când este scris separat el poartă numele de pronume
personal independent. Când este în legătură cu alte elemente ale sintaxei se numeşte
sufix pronominal, pentru că apare la sfârşitul acestor părţi ale sintaxei. Ca înlocuitor
Limba Ebraică
58
al substantivului, pronumele poate trece prin toate cazurile cunoscute de acesta, cu
sau fără ajutorul particulelor auxiliare.
Pronumele personal are rol sintactic de subiect, complement sau atribut.
4.1.1. Pronumele personal separabil
Formele pronumelui personal separabil sunt:
·.s / ·:.s Eu (1cs) ·.:.s noi (1cp)
¬~s Tu (2ms) :~s voi (2mp)
~s Tu (2fs) ¸~s voi (2fp)
s·¬ El (2fs) :¬ / ¬:¬ ei (3mp)
s·¬ Ea (3fs) ¸¬ / ¬.¬ ele (3fs)
(Acest grup de pronume funcţionează mai ales ca înlocuitor al subiectului. Prin
urmare se poate găsi cu prioritate în cazul Nominativ.)
¬:¬ :x Eu sunt Domnul… (Ex. 6: 8)
x¬ :x ¬:x Tu eşti Dumnezeu care mă vede… (Gen. 16: 13)
:¬: x¬ x:¬ ¬:¬ : Căci El, Domnul, este Dumnezeu… (2 Cron. 33: 13)
În Pentateuh, pronumele personal, pers. a 3-a singular masculin, e folosit de
câteva ori şi pentru genul feminin, deoarece cele două forme sunt asemănătoare în ce
priveşte structura lor consonanică. Pentru masoreţi forma x:¬ este vocalizată şi
pentru genul feminin, prin adăugarea sub litera he(i) pe i scurt. Această situaţie s-a
ivit probabil din confundarea lui vav cu yod, care în secolele I-IV erau aproape
identice. (Corniţescu 1996, 80-81).
Amândouă variantele pronumelui de persoana întâi singular sunt întâlnite în
textul biblic, dar mai frecvent apare forma mai lungă.
Şi la persoana a treia feminin plural, forma mai lungă este preferată celei scurte,
deoarece aceasta din urmă se aseamănă, ca formă, altor părţi de vorbire (conjuncţii şi
interjecţii). (Silviu Tatu, 75)
:·:~ ·e.·s· ¬~s ·e.·:
(Gen. 3:19) întoarce vei te ţărână în şi eşti tu ţărână căci
La persoana a treia feminin plural forma mai scurtă este preferată celei lungi,
deoarece aceasta se aseamănă cu alte părţi de vorbire (conjuncţii şi interjecţii).
¬:¬ ::: :
Gen. 6: 2 ele sunt bune că
Limba Ebraică
59
::: ::: ¬:¬
Gen. 1:
29
vouă dat am iată
(Particula demonstrativă ¬:¬ primi un pronume sau un substantiv la acuzativ.
Această particulă poate părea şi cu sufixe pronominale.)
:¬x: :¬ :: :::¬
Gen. 44: 16 stăpânului meu robii iată-ne
¬::: :x: :¬x: ¬::¸: ::. ¬:¬
Jud. 9: 31 din Sihem au venit şi rudele sale Ebed fiul lui Gaal iată
Când introduce o declaraţie extrem de importantă prin solemnitatea ei sau o
propunere, ¬:¬ apare însoţit de particula auxiliară x:.
::: :: ::¬ x: :: ; x:¬:¬
Gen. 27: 2 mele morţii ziua nu cunosc bătrân sunt iată
4.1.2. Pronumele personal inseparabil sau sufixele pronominale
Se foloseşte mult mai mult în scris şi în vorbire decât cel separabil din care derivă.
Se cunosc două seturi de sufixe pronominale, aproximativ asemănătoare dar totuşi
distincte: unul pentru verbe şi altul pentru substantive şi prepoziţii. Ataşat
substantivelor sufixele pronominale arată posesiunea. Ataşate prepoziţiilor indică
obiectul acestora (complement indirect) iar în cazul formelor verbale arată
complementul direct.
4.1.2.1. Sufixele pronominale ataşate substantivelor funcţionează ca adjective
pronominale posesive şi sufixează formele constructus ale acestora. Sufixele
pronominale se ataşează doar substantivelor ce sunt la status constructus singular şi
plural. Ele au sens de adjectiv posesiv
Ca exemplu vor fi luate cuvintele ::: -cal si ¬::: -iapă.
a) Substantivul masculin la singular:
St. Abs. :::
St. Constr. :::
b) Substantivul masculin la plural:
St. Abs. ::::
St. Constr. :::
c) Substantivul feminin la singular:
Limba Ebraică
60
St. Abs. ¬:::
St. Constr. ::::
d) Substantivul feminin la plural:
St. Abs. :::::
St. Constr. :::::
Nr.
Pers.
Un
posesor
Un obiect de
gen masculin
posedat
Un
posesor
Mai multe obiecte
de gen masculin
posedate
Un
posesor
Un obiect de
gen feminin
posedat
Un
posesor
Mai multe obiecte
de gen feminin
posedate
Sufixul Sufix + Subst. Sufixul Sufixul + Subst. Sufixul Sufix + Subst. Sufixul Sufix + Subst.
1cs
· ·:·:
calul meu
· ·:·:
cai mei
· ·::·:
iapa mea
· ·:::::
iepele mele
2ms
z z:·: z· z·:·: z z::·: z· z·:::::
2fs
z z:·: z· z·:·: z z::·: z· z·:::::
3ms
· ·:·: ·· ··:·: · ·::·: ·· ··:::::
3mf
¬ ¬:·: ¬· ¬·:·: ¬ ¬::·: ¬· ¬·:::::
Nr.
Pers.
Mai
mulţi
posesori
Un obiect
de gen
masculin
posedat
Mai mulţi
posesori
Mai multe obiecte
de gen masculin
posedate
Mai
mulţi
posesori
Un obiect de
gen feminin
posedat
Mai mulţi
posesori
Mai multe obiecte
de gen feminin
posedate
Sufixul Sufix + Subst. Sufixul Sufixul + Subst. Sufixul Sufix + Subst. Sufixul Sufix + Subst.
1cp
·. ·.:·:
calul
nostru
·.· ·.·:·:
caii noştri
·.
::::::
iapa
noastră
·.·
:::::::
iepele noastre
2mp
:: :::·: ::· ¸:·:·: :: :::::: ::· ¸:·:::::
2fp
¸: ¸::·: ¸:· ::·:·: ¸: ¸::::: ¸:· ::·:::::
3mp
: ::·: :¬· ¸¬·:·: : ::::: :¬· ¸¬·:::::
3fp
¸ ¸:·: ¸¬· :¬·:·: ¸ ¸:::: ¸¬· :¬·:::::
Limba Ebraică
61
*** La ataşarea sufixelor la cuvintele polisilabice cu vocale scurte sau lungi
neaccentuate are loc scurtarea vocalei din penultima silabă în şva simplu, sau şva
compus, dacă este o guturală.
·::
+
·
=
··::
:s.
+
·.
=
·.:s.
*** :·¬·s este un substantiv plural ca formă. Prin urmare va primi sufixele
pentru mai multe obiecte posedate.
·¬·s - Dumnezeul meu
*** Substantivele neregulate manifestă neregularităţi şi la ataşarea sufixelor.
(:s, :s, ¸:, -·:, -:, ¬e)
*** Substantivele segolate, la ataşarea sufixelor pronominale, revin la forma
originară.
·:· :
regele meu din
z·:
¬·e:
cartea ei din
·e:
4.1.2.2. Sufixele pronominale ataşate prepoziţiilor
4.1.2.2.a. În cele mai multe cazuri prepoziţiile monosilabice :, :, ·, -s, ¸:, ¸·:,
:. şi -s (semnul complementului direct) primesc grupa de sufixe pronominale
pentru un singur obiect posedat.
4.1.2.2.b. Prepoziţiile bisilabice, precum şi unele monosilabice folosesc primesc
grupa de sufixe pronominale pentru mai mulţi posesori. Este vorba despre ·:s, ¸·:,
:::, dar şi :., ·. şi ·s.
4.1.2.2.d. Deşi sunt identice ca formă, prepoziţia şi semnul acuzativului (-s), la
adăugarea sufixelor pronominale primesc vocale de legătură diferite: prepoziţia ia
hirek, iar particula acuzativului pe holem.
Prepoziţii cu sufixe pronominale singulare
Limba Ebraică
62
Prepoziţia
: · : ¸: ¸·: :.
1 c. sg. ·: ·· ·.·:: ·.:: ·.·:
·::./·:.
2 m. sg. z: z· z·:: z:: z.·: z:.
2 f. sg. z: z· z·:: z:: z.·: z:.
3 m. pl.
:¬:/::
:¬· :¬: :¬: :¬·.·: ::.
3 f. sg. ¬: ¬· ¬·:: ¬.:: ¬.·: ¬:.
1 c. pl. ·.: ·.· ·.·:: ·.:: ·.·.·: ·.:.
2 m.
pl.
::: ::· ::: ::: ::·.·: :::.
2 f. pl. ¸:: ¸:· ¸:: ¸:: ¸:·.·: ¸::.
3 m. pl.
:¬:/::
:¬· :¬: :¬: :¬·.·: ::.
3 f. pl. ¸¬: ¸¬·
¬.¬:/¸¬: ¬.¬:/¸¬:
¸¬·.·: ¸:.
Prepoziţii cu sufixe pronominale plurale
Prepoziţi
a
·:s ·s ·. :. -:~ -s
(prep.)
-s
(part. Ac.)
1 c. sg. ··:s ··s ··. ·:. ·~:~ ·~s ·-s
2 m. sg. z··:s z··s z··. z·:. z·~:~ z~s z-s
2 f. sg. z··:s z··s z··. z·:. z·~:~ z~s z-s
3 m. sg. ···:s ···s ···. ··:. ··~:~ ·~s ·-s
3 f. sg. ¬··:s ¬··s ¬··. ¬·:. ¬·~:~ ¬~s ¬-s
1 c. pl. ·.··:s ·.··s ·.··. ·.·:. ·.·~:~ ·.~s ·.-s
2 m. pl. ::··:s ::··s ::··. ::·:. ::·~:~ ::~s ::-s
2 f. pl. ¸:··:s ¸:··s ¸:··. ¸:·:. ¸:·~:~ ¸:~s ¸:-s
3 m. pl. :¬··:s :¬··s :¬··. :¬·:. :¬·~:~ :~s :¬-s :- s
3 f. pl. ¸¬··:s ¸¬··s ¸¬··. ¸¬·:. ¸¬·~:~ ¸~s ¸¬-s ¸- s
Limba Ebraică
63
4.1.2.3. Sufixele pronominale ataşate verbelor
Deşi respectă caracteristicile generale prezentate în cazul substantivului şi
prepoziţiilor, sufixele pronominale ataşate verbelor sunt ceva mai distincte faţă de
sufixele ataşate substantivelor.
4.1.2.3.a. Iau vocală de legătură: kameţ pentru formele de perfect, ţere pentru
formele de imperfect. Formele verbale ce se încheie cu o vocală nu au nevoie de
vocală de legătură dar vocala-desinenţă se scurtează.
·:¡e
ei au vizitat
·.:¡e
ei m-au vizitat
4.1.2.3.b. Şeva pretonic la început de silabă devine kameţ. Kameţ propretonic se
reduce la şva.
:::: ; = : + :::;
tu l-ai ucis tu ai ucis
4.1.2.3.c. Înaintea sufixelor se restaurează formele verbale originare, kameţ-he
devine patah-tav.
¬:: :; = ¬ + ¬:: ;
ea a ucis-o ea a ucis
4.1.2.3.d. Sufixele de singular adăugate imperfectului sunt uneori întărite prin
adăugarea unui nun, numit paragogic.
:¬:::; = :¬ + :::;
ei l-au ucis ei au ucis
*** Lipsesc aproape integral formele persoanei a doua deoarece reflexivul se
exprimă prin alte modalităţi.
Sufixele pronominale atasate verbelor
Kal perf.
SUFIX
1 c. sg.
·~·:¡
2 f. sg.
~·:¡
2 m. sg.
~·:¡
3 m. sg.
·:¡
3 f. sg.
¬·:¡
1 c. sg.
·.·~·:¡ ·.~·:¡ ·.·:¡ ·.-·:¡
2 m. sg.
z·~·:¡ z·:¡ z-·:¡
2 f. sg.
z·~·:¡ z·:¡ z-·:¡
Limba Ebraică
64
Kal perf.
SUFIX
1 c. sg.
·~·:¡
2 f. sg.
~·:¡
2 m. sg.
~·:¡
3 m. sg.
·:¡
3 f. sg.
¬·:¡
3 m. sg.
··~·:¡
·¬·~·:¡
·¬·~·:¡ ·~·:¡ ·¬·:¡ ·¬-·:¡
3 f. sg.
¬·~·:¡ ¬·~·:¡ ¬~·:¡ ¬·:¡ ¬~·:¡
1 c. pl.
·.·~·:¡ ·.~·:¡ ·.·:¡ ·.-·:¡
2 m. pl.
::·~·:¡
2 f. pl.
¸:·~·:¡
3 m. pl.
:·~·:¡ :·~·:¡ :~·:¡ :·:¡ :-·:¡
3 f. pl.
¸·~·:¡ ¸·~·:¡ ¸~·:¡ ¸·:¡ ¸-·:¡
Kal Pfc.
SUFIX
1 c. pl.
·.·:¡
2 m. pl.
:~·:¡
2 f. pl.
¸~·:¡
3 c. pl.
··:¡
1 c. sg.
·.·~·:¡ ·.·~·:¡ ·.··:¡
2 m. sg.
z·.·:¡ z··:¡
2 f. sg.
z·.·:¡ z··:¡
3 m. sg.
·¬·.·:¡ ·¬·~·:¡ ·¬·~·:¡ ·¬··:¡
3 f. sg.
¬·.·:¡ ¬·~·:¡ ¬·~·:¡ ¬··:¡
1 c. pl.
·.·~·:¡ ·.·~·:¡ ·.··:¡
2 m. pl.
::·.·:¡
2 f. pl.
¸:·.·:¡
3 m. pl.
:·.·:¡ :·~·:¡ :·~·:¡ :··:¡
Limba Ebraică
65
3 f. pl.
¸·.·:¡ ¸·~·:¡ ¸·~·:¡ ¸··:¡
4.2. Pronumele demonstrativ
4.2.1. Pronumele demonstrativ are trei forme care variază după număr şi gen. El este folosit pentru persoane sau lucruri, fie că sunt prezente,
apropiate sau îndepărtate. Diferenţa dintre pronumele demonstrativ şi adjectivul demonstrativ corespunzător este dată de relaţia acestuia cu un
substantiv învecinat.
Pronume demonstrativ de apropiere
Forma nearticulată forma articulată
m. sg.
¬·
acest
¬·¬
acesta
f. sg.
-s·
această
-s·¬
aceasta
c. pl.
¬~s
aceşti/aceste
¬~s¬
aceştia/acestea
Pronume demonstrativ de depărtare
Forma nearticulată forma articulată
m. sg.
s·¬
acel
s·¬¬
acela
f. sg.
s·¬
acea
s·¬¬
aceea
m. pl.
¬:¬
acei
dar (:¬) ¬:¬ ¬
aceia
f. pl.
¬.¬
acele
şi (¸¬) ¬.¬¬
acelea
4.2.2. Pronumele demonstrativ de depărtare este identic ca formă cu pronumele
personal, persoana a 3-a.
4.2.3. Când pronumele demonstrativ se află în poziţie predicativă, se acordă în gen şi
număr cu substantivul pe care îl determină, dar niciodată nu va lua articol. În acel
caz el este pronume.
::¬ ¬ Aceasta (este ) ziua (Jud. 4:14)
4.2.4. Când au funcţie atributivă ele se acordă cu substantivul pe care îl determină în
gen, număr şi articulare. În acest caz el este adjectiv pronominal.
:x¬ ¦¬x ¬ pământul acesta (Gen. 15: 7)
4.2.5. Dacă un substantiv este calificat şi de un adjectiv atunci ordinea de scriere în
frază este: substantiv, adjectiv, adjectiv pronominal (demonstrativ).
Limba Ebraică
66
:x¬ ¬:::¬ ¦¬x ¬ pământul acesta bun (Deut. 4: 22)
4.2.6. Folosit între două substantive, demonstrativul de depărtare se foloseşte ca
pronume de identitate.
:¬·:s s·¬ :· :s Avram, însuşi Avraam
4.3. Pronumele interogativ
4.3.1.În lipsa semnelor de punctuaţie cunoscute în limbile moderne,
interogaţia se realiza în limba ebraică prin intonaţie, prin pronumele interogative, dar
şi prin particula interogativă prefixată la primul cuvânt al propoziţiei interogative.
Gen. 4:9 ::x ¬x ¬:: ¬
Eu sunt fratelui meu păzitor?
4.3.2.Pronumele interogative sunt părţi de vorbire neflexibile care ţin locul
unui substantiv într-o întrebare. Limba ebraică are două forme, una pentru persoane,
·: - cine?, şi una pentru lucruri, ¬: - ce?. Ele se folosesc indiferent de număr şi gen
şi uneori prima se foloseşte şi pentru lucruri, după cum şi cea de a doua pentru fiinţe.
Gen. 3: 11 ¬.¬ : Cine a vestit?
Ps. 133: 1 :::¬:: :::¬: Ce bine şi ce frumos!?
*** Forma ·: se foloseşte se poate folosi, după cum am arătat mai sus, şi pentru
lucruri - doar în cazul în care acestea au sens colectiv şi se referă la oameni.
2 Sam. 7: 18 :: :: Şi cine-i casa mea?
*** Particula ¬: apare în situaţia că termenul cu care stă în relaţie se refera la
calitatea persoanelor.
1 Sam. 29: 3 ¬:x¬ :¬:: ¬ ¬: Ce-i cu evreii aceştia? sau Cine sunt evreii
aceştia?
4.3.3.Din pricina vocalei finale, kameţ-he, pronumele interogativ ¬:, va
suferi modificări ale vocalei, în funcţie de prima consoană a cuvântului în faţa căruia
stă, după cum urmează:
***Astfel în cazul în care se leagă de următorul cuvânt prin makef îşi
scurtează vocala în patah şi se pronunţă ma(h). În această situaţie, când devine
proclitic, îşi pierde accentul tonic şi are numai unul secundar, iar cuvîntul următor
primeşte pe dagheş eufonic- lene dacă prima literă are sau nu o guturală:
Ex. 3: 13 :::¬: Ce (care) este numele său?
Limba Ebraică
67
*** Guturalele ¬ şi x n-au niciodată dublare după pronumele ¬:. Forma
pronumelui ¬: înaintea guturalelor ¬ şi x va fi ¬:. (Guturalele x şi ¬ n-au
niciodată dublare virtuală după pronumele interogativ, iar forma acestuia este ¬:.)
Forma ¬: se contopeşte cu cuvântul de care se ataşează, fie de alt un
pronume sau de prepoziţii.
¬¬: Ce este aceasta?
¬:: prin ce
Înaintea pronumelui persoanal pers. a III-a masc. şi feminin plural şi a
cuvintelor articulate se păatrează vocala kameţ pentru la forma interogativă pentru
lucruri.
:::: :¬ ¬: Ce fac ei?
¬¬ ¬:¬ ¬: Ce este cvântul acest?
*** Înaintea cuvintelor care încep cu guturalele ¬, :, şi . şi care au dublare
virtuală, precum şi vocala kameţ, pronumele interogativ ¬:, fără să fie legat prin
makef de acestea, îşi scurtează vocala în şegol.
::: ¬: - ce ai făcut?
*** Vocalizarea formei pronominale cu şegol se întâlneşte şi în cazul în care
guturala care urmează nu are vocala kameţ.
Uneori forma ¬: se foloseşte cu sens interogativ într-un context sau
după o prepoziţie având sau după o prepoziţie având rol enclitic.
¬: ¸: -pentru ce? Hagai 1: 9
¬:: -ce? 1 Samuel 1: 8
Forma apare şi când nu are rol proclitic sau enclitic, ci este de sine
stătător şi păstrează un accent disjunctiv.
::; ¬: - Ce este vocea aceasta? 1 Regi 4: 14
4.3.4. Funcţiile pronumelor interogative. Pronumele interogative îndeplinesc
mai multe funcţii: de subiect, când este la nominativ, de atribut prepoziţional când
este la genitiv, de complement indirect când este la dativ (adică prefixate de
prepoziţia l
e
), sau de complement direct când este la acuzativ. Iată câteva exemple
pentru fiecare caz în parte:
(Num. 22:5)
¬~s¬ :·:.s¬ ·:
N.
Cine sunt bărbaţii aceştia?
(Gen. 4:10)
-·:. ¬:
Ce ai făcut?
(1 Sam. 17:58)
·..¬ ¬~s ·:¸:
G.
Limba Ebraică
68
Al cui fiu eşti tinere?
(Ier. 8:9)
·:¬· ¬:¬:::·
…şi a cui înţelepciune au ei?
(Gen. 32:18)
z·.e· ¬~s ·:··
D.
Cui aparţin acestea dinaintea ta?
(1 Sam. 28:11)
z~¬·.s ·:-s
Ac.
Pe cine să scol pentru tine?
4.3.5. Se pot asocia altor prepoziţii căpătând un sens mixt, derivat.
4.3.5.1. De exemplu:
·:
cu
¸:
--
·::
(De la) Din cine?
·:
cu
:
--
·::
Prin cine?
·:
cu
·
--
·:·
Cui?
·:
cu
-s
--
·:-s
Pe cine?
·:
cu
·.
--
·:·.
Pe cine?
¬:
cu
:
--
¬::
În ce?
¬:
cu
:
--
¬::
Cum? cât?
¬:
cu
·
--
¬:·
Pentru ce?
¬:
cu
·.
--
¬:·.
Pe ce?
¬:
cu
:.
--
¬::.
Până când?
4.3.5.2.Apar în expresii consacrate:
s·¬ ·:
Cine este el?
¬· ¬:
Ce este acesta?
z:: ·:
Cum te cheamă?
:·. ¸~··:
…de ar veni seara
z~¬:
Ce vrei?
z·· ·~¬:
Ce vrei cu mine?
*** Aceste trei părţi de vorbire, deşi mai stabile ca formă, sunt mai puţin
uniforme ca funcţie.
4.3.6. Cu sens de pronume interogativ se foloseşte şi particula ·s (ce?), dar însoţită
pronumele demonstrativ la singular.
Limba Ebraică
69
¬:x :: ¬ :x: şi din ce popor eşti tu?
4.4. Pronumele relativ
Se cunoaşte sub două forme, una lungă şi una scurtă. Forma lungă ·:s este
invariabilă şi izolată, şi nu ţine seama de număr şi gen. Forma scurtă este : (care)
se ataşează înaintea cuvintelor, acestea primind în primul radical un dagheş forte.
¸:x.:¬ ¬: x - care te-a scos
:¬: - care vor fi
4.4.1. Folosit ca pronume relativ, “care” - ·:s, este la origine mai degrabă un
pronume demonstrativ, relaţia sa cu substantivul înlocuit sau determinat (în cazul
adjectivului pronominal demonstrativ) este destul de stânsă.
4.4.1.1. Forma este unică pentru toate genurile, numerele şi cazurile.
(Gen. 38:10)
··-s:. -:·· ¬:. ·:s ¬·¬· ·.·.: .···
N.
Ce a făcut a displăcut Domnului şi l-a omorât.
(Ez. 23:28)
·:¬: z:e. ¬.¡.·:s :·: -s.: ·: s :·: z.-. ·..¬
G.
Iată te voi da în mâna celor (pe ) care îi urăşti, în mâna celor care (cărora)
le-ai dat sufletul tău.
·:·:·¬ -··:s: ::-s s·¡··:s -s ::· ¬:·.s· ·e:s¬
(Gen. 49:11)
A.
Adunaţi-vă şi vă voi spune lucrurile care vi se vor întâmpla în zilele ce vor
veni!
4.4.1.2. Poate să nu apară, fiind subînţeles.
·.:· s· ¦·s·s :·s¬ s: Bărbatul a venit în ţara ( pe care) nu a cunoscut-
o.
4.4.1.3. Poate fi asociat cu prepoziţii monosilabice căpătând un sens mixt, nou.
·:s: unde, oriunde
·:s: aşa, astfel, asemenea
·:s: în ceea ce
4.4.2. După cum s-a arătat deja, pronumele relativ avea şi o formă scurtă, întâlnită în
cărţile târzii (Eclesiastul, Psalmi, Plângeri, Cronici, etc.). Forma scurtă : se ataşează
părţii de cuvânt, iar prima literă a acesteia se dublează dacă nu este o guturală.
Limba Ebraică
70
··::· ¬~¬·::: …
…:·::: ··. :: :
…care este strâns legat împreună;
la care urcă triburile…
(Ps. 122:3, 4)
4.4.2.1. După forma scurtă guturalele care nu primesc dagheş forte rămân dublate
virtual, iar vocala de sub pronumele în cauză nu se schimbă.
::: care este pe
4.4.2.2. În loc de şegol, forma scurtă mai primeşte şi şeva simplu înainte de
pronumele persoanal pers. a III-a plural masculin :¬: (că ei), ori pe kameţ (o
singură dată, ex. ¬:x: - că tu, Jud. 6: 17), sau pe patah ::;: - eu care m-am
ridicat. În ebraica modernă forma scurtă a căpătat şi valoarea de conjuncţie, că,
pentru că. Ca pronume relativ se mai folosesc pe lângă cele două forme clasice şi
pronumele interogativ me(h), precum şi articolul ataşat la forma verbală a
participiului activ.
¬c:: ¬ - cel care povesteşte
4.5. Pronumele reflexiv
În limba ebraică nu există forme pentru pronumele reflexiv. Totuşi el este
redat prin nifal şi hitpael sau prin mijlocirea unor cuvinte nefeş :c:, lev ::, kerev
:¬;, eţem :. :.
4.6. Pronumele posesiv
Pronumele posesiv este exprimat cu ajutorul sufixelor pronominale însoţite de
prepoziţia ::.
4.7. Pronumele nehotărât
Pronumele nehotărât nu are o formă consacrată. Se folosesc mai degrabă
formele interogativului cu aceeaşi distincţie dintre persoane şi lucruri. Când
introduce propoziţii subordonate, pronumele interogativ joacă rol de pronume
nehotărât. Tonul este afirmativ.
··s:: ·:s ·:
…oricine a păcătuit împotriva mea…(Gen. 32:33)
·:··::s: ·..: ·:··::
Să ia seama fiecare la tânărul Absalom! (2 Sam.
18:12)
4. Numeralul (¬c ::¬ ::)
Limba Ebraică
71
Această parte de cuvânt îşi găseşte originea provine din substantive sau
adjective. Cu timpul aceste forme morfologice devin mixte şi astfel apare numeralul
care este de mai multe feluri: cardinal, ordinal, multiplicativ, distributiv şi fracţional.
Numeralul este o parte de de vorbire flexibilă care, în accepţiunea
tradiţională, funcţionează ca adjectiv posedând deci sufixele specifice substantivului.
Astfel numeralul are atât forme absolute cât şi construite. Dacă există un substantiv
pe care îl determină, ele se acordă în gen cu acesta. Formele cel mai frecvent
întâlnite sunt cele construite.
3.1. Numeralul cardinal
3.1.1. Numeralul cardinal simplu
În limba ebraică numeralul cardinal de la 1 la 10 are forme speciale pentru
genul masculin şi feminin, precum şi statul absolut şi statul construct. Primele două
numere, 1 şi 2, faţă de cele care urmează, au un caracter adjectival, iar restul (3-10)
formează un grup omogen de nişte substantive colective.
Numeralele cardinale simple pe baza cărora se construiesc cardinalele
compuse:
Numeralul m. abs. m. cstr. f. abs. f. cstr.
1
::s ::s -:s -:s
2
:·.: ·.: :·~: ·-:
3
¬:·: -:·: :·: :·:
4
¬.:·s -.:·s .:·s .:·s
5
¬::: -::: ::: :::
6
¬:: -:: :: ::
7
¬.:: -.:: .:: .::
8
¬.:: -.:: ¬.:: ¬.::
9
¬.:~ -.:~ .:~ .:~
10
¬·:. -·:. ·:. ·:.
*** De observat că numeralele masculine au terminaţii mai apropiate ca
formă de sufixele obişnuite feminine, iar numeralele feminine sunt mai scurte,
inversul fiind adevărat pentru substantive şi adjective. Ebraica biblică nu posedă
cifre. Din acest motiv masoreţii au dat valori numerice literelor alfabetului, după
cum se indică în tabelul 1 de la finalul cărţii. La formarea numerelor complexe cu
zeci şi sute, s-a evitat asocierea ireverenţioasă de consoane dedicate Numelor divine,
în special Tetragramei.
3.1.2. Numeralele cardinale compuse cu zece
Limba Ebraică
72
Numeralele 11 – 19 se formează pentru genul masculin din statul constructus
al unităţii respective care precede cuvântul ·:. - 10. În acelaşi mod se formează
numeralele de la 11 – 19 şi pentru feminin, însă în acest caz se adaugă cuvântul
¬¬:: - 10. (Evreii din timpurile biblice foloseau relaţia construită, adică literal
“doiul zecelui”.)
:·s ·:. ·.: doisprezece bărbaţi.
3.1.3. Numeralele cardinale compuse-multiplii de zece
Numeralele cardinale compuse-multiplii de zece reprezintă pluralul masculin
al formelor singulare corespunzătoare. Există o singură formă pentru ambele genuri.
Numeralul 20 se formează prin adăugarea sufixului : la cuvântul ·:. -
:··:..
Celelalte zeci de la 30 la 90 se exprimă prin pluralul unităţilor.
:·:·: - 30
:·.:: - 80
3.1.4. Numeralele cardinale compuse cu douăzeci sau mai mult
Numeralele cardinale compuse cu douăzeci sau mai mult, plasează zecile
înaintea unităţilor. Unităţile acestor numerale se introduc cu ajutorl conjuncţiei vav.
¬.::· :·.:: - 77
¬::¬: ::: - 65, sau mai rar :::: ¬::¬
3.1.5. O sută are o formă unică pentru ambele genuri. La forma absolută este
¬s: iar la constructus -s:.
3.1.6. Numeralul 200 este dualul formei 100 şi se scrie :·-s:.
3.1.7. Pentru a reda cifrele 300-900 se foloseşte pluralul numeralului 100,
::x:, precedat de unităţile 3-9 ale formei feminine, statul constructus.
-·s: .:·s - 400
3.1.8. Pentru cifra 1000 există cuvântul ¸·s care are şi o formă specială
pentru statul absolut :c: x şi statul constructus c:x .
3.1.9. Forma duală a cifrei 1000 ne dă numeralul 2000 - :·e·s.
Limba Ebraică
73
3.1.10 Unităţile 3-9 ale formei masculine la status constructus se folosesc cu
numeralul 1000 la status absolut plural masculin :c:x pentru a reda cifrele 3000-
9000.
:c: x :::¬ x 4000
3.1.11. Numeralul 10.000 se redă folosind cifra 10 la status constructus gen
masculin -·:. plus :c:x - :c:x -·:. . Pentru redarea cifrei 10000 se mai
folosesc şi cuvintele: ::¬, x:¬ şi ¬::¬.
3.1.12. Pentru cifra 20.000 sunt două posibilităţi: _:x :¬ :: sau :::¬
sau :::¬ ::.
3.1.13.Pentru 100.000 avem _:x ¬x: .
*** Submultiplii sau subdiviziunile miei, până la 9000 inclusiv, au mia la
plural, iar cei peste 10.000, au mia la singular.
*** Ex.: Literal un număr ca 777 777 se scrie 7 sute mie şi 70 mie şi 7 mii şi 7
sute şi 70 şi 7, adică
.¬.::· :·.:: · -·s: ¬.:: · :·e ·s ¬.::· ¸·s :·.::· ¸·s -·s: ¬.::
*** Când se dorea redarea unui număr incomensurabil evreul biblic scria zeci
de mii, dar în schimbul aplicării metodei de mai sus folosea cuvântul ¬::· sau
-·::·.
···-::·: :·:· ··e·s: ··s: ¬:¬ Saul a învins miile lui iar David zecile lui
de mii! (1 Sam. 18:7)
3.2. Numeralul ordinal
Numeralul ordinal este format într-o formă specială numai pentru numerele de
la 1 la 10.
Pentru cifra 1 se foloseşte substantivul :x¬ - cap şi are două genuri: ¸::x¬
pentru masculin şi ¬:::x¬ pentru feminin.
Numeralele ordinale de la 2 la 10 se formeazădin cele cardinale. Ele se
termină în pentru genul masculin şi : pentru genul feminin.
::: al treilea
:::: a treia
¬:: al zecelea
:¬:: a zecea
Limba Ebraică
74
Se foloseşte rar forma feminină ¬ : ¬:::.
Pentru numeralele ordinale de la 11 înainte se întrebuinţează numeralul
cardinal precedat de articol.
¬:: :::¬ al 12-lea
¬¬:: ::: ¬ a 12-a
3.3. Numeralul colectiv
Când numeralelor li se ataşează sufixe pronominale, numeralele funcţionează
ca numerale colective.
:¬·.: amândoi (Gen. 2:25)
3.4. Numeralul multiplicativ
3.4.1.Se formează din numeralul cardinal genul feminin + sufixul : .
::: :¬x de patru ori
3.4.2. a)Când substantivul determinat este prefixat de be: (numeralul este
adverbial):
¬.:: -:s o dată pe an (Exod 30:10)
b) Şi în următoarea construcţie (numeralul este adverbial):
:·.: :·:· -:s o dată la trei ani (1 Regi 10:22)
3.4.3. Pe lângă această formă se mai întrebuinţează şi cuvântul la singular
::c sau la status absolut plural plus numeralul cardinal, gen feminin, status
constructus.
:¬x ::c o dată (Unii gramaticieni sunt de părere că ::c se poate folosi cu
alte numerale în afară de unu.)
::: c de două ori
::: c ::¬ de cinci ori
:·:.e :: ·s ::: …de cinci sau şase ori (2 Regi 13:19)
3.4.4.Cu prefixul pi sau min, numeralele funcţionează ca numerale
multiplicative.
:·.:·e dublu (2 Regi 2:9)
3.5. Numeralul distributiv
Se obţine prin repetarea numeralelor cardinale la statul absolut:
¬:·: ¬:·: câte trei
¬·:. ¬·:. câte zece
Limba Ebraică
75
Prin intercalarea prepoziţiei le:
:::: ¬¬x :x … câte unul din fiecare trib
Prin repetarea aceleiaşi construcţii “substantiv-numeral”:
:··· ::s s·:. :··· :: s s·:. …câte o căpetenie pe zi (Num 7:11)
3.6. Numeralul fracţional
Pentru a reda fracţiunile în limba ebraică se utilizează numeralul ordinal,
forma feminină. (Când primesc sufixul -it, numeralele sunt zecimale. -···:. a
zecea parte (Lev. 5:11)
:::: - 1/3
::: - 1/6
Pe lângă aceste forme mai apar şi termeni speciali pentru ½ .¬, ¼ ::¬,
sau ::¬, 1/10 ¬¬:: sau ¸:¬::.
3.7. În general numeralul poate primi şi sufixe pronominale care ar trebui să
se traducă ca şi substantive prin pronume posesive, adică cu genitivul. Aceste
numerale (cardinale) se traduc de obicei cu nominativul. (vezi 3.3)
:¬: ::¬ x (pătrimea lor), ei patru
3.8. Când sunt prefixate de prepoziţia k
e
, numeralele sunt nehotărâte.
:·s ·e·s -:·:: cam trei mii de bărbaţi (Exod 32:28)
5. V e r b u l
5.1.Caracteristice generale
a.Verbul este partea de cuvânt care îşi poate subordona un
adverb. Flexionarea specifică verbului este conjugarea. Specific
limbilor semitice, conjugarea se realizează cu ajutorul prefixelor sau
sufixelor. În ebraică se cunosc doar două “timpuri” majore:
perfectul şi imperfectul. (Cele două timpuri pot fi modificate şi mai
mult, prin conjuncţia vav ataşată ca prefix.)
Întregul sistem verbal ebraic este constituit pe baza conjugării
Kal (numele provine de la verbul ··¡ care înseamnă „a fi uşor”).
Verbului, în limba ebraică, îi lipsesc câteva categorii gramaticale după cum
sunt ele înţelese în limbile indo-europene, cum ar fi: „timpul,” „diateza,” „modul”
Limba Ebraică
76
sau „conjugarea”. Toate remarcile care vor fi făcute cu privire la aceste aspecte al
verbului, în această secţiune, se doresc a fi doar nişte analogii prin care studentul,
vorbitor al unei limbi indo-europene, să reuşească cât mai bine cu putinţă să
asimileze informaţiile.
Verbul reprezintă partea de vorbire cea mai importantă a gramaticii deoarece
limba ebraică este o limbă cu verbul în poziţia primară.
Încă din secolul trecut Driver sugera că verbele ebraice pot fi mai bine înţelese
dacă se ia în discuţie:
Aspectul este categoria gramaticală care descrie conturul temporal al
situaţiei la care se referă un verb dat. Verbele limbii ebraice nu permit
localizarea evenimentelor pe o axă a timpului. Totuşi sunt trei aspecte
posibile: incipienţa (imperfectul), continuitatea (participiul), finalitatea
(perfectul). Verbele limbii ebraice permit doar redarea gradului de finalitate a
uni acţiuni.
Modalitatea este categoria gramaticală care descrie situaţia discursului
la care se referă un verb dat. (Modul indicativ – simple declaraţii, imperative,
etc.)
Tranzitivitatea este capacitatea unui verb de a avea unul sau mai multe
complemente directe. (Verbele intranzitive sunt verbele care nu primesc
complementul direct.)
Fientivitatea este categoria gramaticală care descrie tipul de mişcare
sau activitate la care se referă verbul. (Dacă descrie o activitate – verbe de
mişcare, tranzitive, dacă descrie o stare – verbe de stare, intranzitive.)
Predicativitatea este capacitatea unui verb de a comunica un fapt
despre subiect fără ajutorul altor cuvinte. (Verbe predicative şi verbe
nepredicative. Verbele predicative au funcţia sintactică de predicat verbal.)
b. Rădăcina verbelor
b.1.Rădăcina verbelor este în majoritate triconsonantică, mai rar
biconsonantică sau policonsonantică. Fiecare cuvânt are o rădăcină care prin ea
însăşi nu înseamnă nimic, pentru că este alcătuită doar din consoane. În funcţie de
vocalizare capătă diferite înţelesuri.
¡ · :
rădăcina verbului
z·:
el a domnit
z·:
rege
¬:·:
regină
Cauzativitatea este categoria gramaticală care descrie capacitatea unui verb dat
de a cauza ceea ce comunică următorul sau următoarele verbe.
Limba Ebraică
77
-·:·:
regat
b.2.Aceste rădăcini semite provin din forme verbale propiu-zise sau dintr-un
substantiv primitiv. Cele mai multe provin din verbe, din ele derivând şi alte părţi de
cuvânt (substantive, particule).
Verb primitiv propriu-zis:
:-: - el a scris
Cele care îşi au origina în substantive sunt mai puţine şi se numesc
denominative.
Verbe denominative:
·¬s -cort ·¬s -el a întins cort
¸¡ -cuib ¸.¡ -el a făcut cuib
b.3.La verbele tranzitive triconsonantice din ebraica biblică, vocalizarea la kal
perfect se face după cum urmează: Sub primul radical se aşează kameţ (a lung, care
iniţial era scurt, dar s-a lungit fiind în silabă deschisă, iar sub următorul (al doilea)
patah. Al treilea rămâne nevocalizat.
:-: - el a scris
b.4.La verbele stative-intranzitive la kal perfect cu rădăcina triconsonantică al
doilea radical se vocalizează cu “o” lung provenit din “u” scurt sau cu “e” lung
provenit din “i” scurt care ca şi în primul caz s-a lungit. (Aceste verbe descriu o
condiţie fizică sau o stare de fapt.) În limba ebraică aceste verbe reţin structura
protosemitică şi pot fi încadrate după trei clase: katal, kato(u)l şi kate(i)l.
Katal kato(u)l kate(i)l
·:. - el este mare
::¡ - el este sfânt
:·¡ - el este aproape
¸¡· -el este bătrân
s·· -el este înfricoşat
¸:¡ - el est mic
·:· - el este capabil
Astfel în funcţie de vocala tematică a verbelor există două clase de verbe de
stare, de tip holem şi de tip ţere:
i.Verbele intranzitive de tip holem:
3ms
·:·
3cp
··:·
3fs
¬·:·
Limba Ebraică
78
2ms
~·:·
2mp
:~·:·
2fs
~·:·
2fp
¸~·:·
1cs
·~·:·
1cp
·.·:·
Verbele din această clasă păstrează vocala holem pe tot parcursul declinării
mai puţin acolo unde vocala trebuie să se reducă din pricina sufixului-desinenţă. De
observat că la persoana a 2-a plural, masculin şi feminin, vocala tematică holem se
reduce la kameţ-hatuf, ca vocala unei silabe închise neaccentuate.
ii.Verbe intranzitive de tip ţere:
3ms
:::
3cp
·:::
3fs
¬:::
2ms
~:::
2mp
:~:::
2fs
~:::
2fp
¸~:::
1cs
·~:::
1cp
·.:::
Singura modificare vizibilă este schimbarea vocalei patah de la persoana a 3-a
masculin singular, la verbele regulate, cu vocala ţere.
b.5.Un grup mic de verbe au rădăcina cu dublă vocalizare sub radicalul al
doilea. Acestea au într-o formă pe patah şi sunt verbe tranzitive şi altele pe ţere şi
sunt intranzitive. De obicei sensul verbelor e marcat de vocala din radicalul al doilea.
Verbele cu dublă vocalizare şi dublu înţeles se deosebesc între ele deoarece ţere se
aşează în radicalul doi la forma pauzală-intranzitive, iar patah pe cele nepauzale-
tranzitive.
s·: - el a umplut
s·: - el este plin
:¬s -el a iubit
:¬s -el este iubit
Rădăcina verbelor se află la kal perfect, pers III, sg. care este vocalizată după
modelul prezentat mai sus. Această rădăcină are accentul pe ultima silabă şi la
verbele kuiescente în radicalul doi (ain vav şi ain yud). Rădăcina verbelor kuiescente
se găseşte la infinitivul constructus.
Limba Ebraică
79
b.6. Conjugarea Kal pentru imperfectul din limbă ebraică se face pornind de la
forma de bază (pentru imperfect este infinitivul conctructus), care în cazul lui
·:¡ este ·:¡, la care se adaugă un set fix de prefixe si sufixe. (Pentru verbele
tranzitive.)
Câteva verbe stative–intranzitive la kal imperfect (clasa “e”) au sub a doua
consoana patah în loc de holem, deoarece preferă patahul în loc de holem. Un
exemplu bun este ::: “el este important, el este onorat”, care la kal imperfect se
prezintă sub următoarea formă :::·.
3ms
:::·
3mp
·:::·
3fs
:::~
3fp
¬.:::~
2ms
:::~
2mp
·:::~
2fs
·:::~
2fp
¬.:::~
1cs
:::s
1cp
:::.
c. Clasificarea verbelor
Verbele limbii ebraice sunt organizate pe grupe, în conformitate cu tipul
consoanelor din rădăcină:
c.1. Verbele tari (1/5 din verbe), regulate, sunt acele verbe a căror rădăcină
este formată din trei radicali, trei consoane (altele decât cele guturale), ce îşi
păstrează caracterul consonantic în timpul inflexiunii (Forma perfect kal 3ms). Aici
se încadrează verbul paradigmatic al cursului, ·:¡, dar şi altele asemenea lui, de
exemplu :¡e, z·:, sau :-:. Verbele cu vav şi yud în mijloc se descalifică din
această categorie.
c.2. Verbele guturale sunt cele care au în rădăcină o guturală care în timpul
flexiunii îşi păstrează particularităţile şi nu dispare din radical. Modificările ce apar
în cazul lor afectează doar vocalizarea. (Din acest considerent, Silviu Tatu este de
părere că verbele cu o guturală respectă caracterul verbelor tari. Sunt doar excepţii
când la nifal imperfect verbele cu consoana I o guturală pierd întărirea (GKC, §62).
Din acest motiv verbele guturale ar putea fi clasificate ca o categorie a verbelor tari,
după cum procedează Gesenius şi Semer (1993, 48-50).)
Însă cel mai indicat este ca ele să fie considerate ca făcând parte dintr-o grupă
aparte.
În funcţie de poziţia guturalei printre radicalii rădăcinii, verbele guturale sunt
clasificate în trei categorii:
i.Primae gutturalis (consoana I o guturală) Aici intră verbele care conţin una
dintre guturale hei, het, ain şi uneori reiş.
:·. - el a abandonat
Limba Ebraică
80
ii. Mediae gutturalis (consoana II -mediană- o guturală)
·:: - el a ales
iii.Tertiae gutturalis (consoana III o guturală).
::· - el a sacrificat
Modificările infixului vocalic, în cazul verbelor guturale, apar conform
preferinţelor vocalice ale guturalelor: iau şeva compus în loc de şeva simplu,
preferă vocale de tip patah atât ca vocală proprie cât şi ca vocala silabei
anterioare.
***Atenţie sporită trebuie acordată consoanelor alef şi hei care în
anumite situaţii kuiescită. Prin urmare, trebuie verificat caracterul
consonantic. Dacă funcţionează ca şi kuiescente, verbele respective se
încadrează în categoria verbelor slabe.
c.3. Verbele slabe Sunt acele verbe care au cel puţin unul dintre radicali o
consoană slabă (s, ¬, ·, ·, sau .), prezenţa căreia inducând modificări ale rădăcinii
verbale originare. Verbele cu vocala vav sau yud in mijloc se descalifică automat din
categoria verbelor tari şi intră in categoria verbelor slabe.
De asemenea verbele sunt considerate slabe când au în constituţia lor una sau
mai multe consoane ce sunt guturale. Un verb este de asemenea slab dacă începe cu
yud, vav şi nun, şi când a doua şi a treia consoană sunt identice. Catalogarea
verbelor slabe face uz de noţiunea introdusă în Evul Mediu de gramaticienii evrei.
Cuvântul ·.e a fost preluat din ebraica biblică unde însemna „faptă, acţiune,
lucrare,” pentru a desemna „verbul” (Mansoor 1980, 80). În funcţie de poziţia
consoanelor care dau caracterul „slab” verbului, acesta va fi numit cu litera
corespunzătoare din rădăcina cuvântului ·.e. Prima consoana este numită e, a
doua ., iar a treia ·. Grafic se mai foloseşte în plus „lemala” (ghilimelele). De
exemplu verbele care au ca primă consoana nun se vor numi Pe Nun, iar grafic se va
scrie ¸”e.
În funcţie de consoana slabă verbele slabe se împart în următoarele categorii:
verbe slabe propriu-zis (¸”e, .”.-sau geminate), verbe foarte slabe ( s”e, ·”e, ·”e,
·”. , ·”. , s”· , ¬”· ) şi verbe dublu-slabe (¸”e - ..., ¬:., .:·, ¬:).
După natura consoanelor dintr-o rădăcină şi după modul cum el dispar dintr-
un radical, verbele slabe se împart în două categorii: contrase şi kuiescente:
c.3.1. Verbele contrase se cataloghează după locul pe care consoana îl ocupă în radicalul unui verb şi sunt de trei feluri:
c.3.1.1. Contrase în primul radical (Verbele care încep cu litera nun, numite şi
“pe nun” ¸”e.
:.: - el s-a apropiat
Limba Ebraică
81
c.3.1.2. Contrase în radicalul II sau verbe “ain ain” .”. care în radicalul 2 şi 3
li se repetă o consoană. (Verb geminate)
::: - el a înconjurat
c.3.1.3.Contrase în radicalul III, care au tav sau nun în ultimul radical. Aceste
verbe sunt contrase în lamed, care coincide cu radicalul III. (-”· , ¸”·)
:¬: - el a tăiat, el a făcut legământ
¸-. - el a dat
c.3.2. Verbe kuiescente – sunt verbele ce conţin în radicalul lor una din
consoanele kuiescente alef, hei, vav şi yud. După poziţia ocupată de litera kuiescentă
în radicalul acestor verbe, sunt de trei feluri:
c.3.2.1.Verbe kuiescente în primul radical sau în e. Ele încep cu una dintre
kuiescentele alef, vav, yud şi se numesc verbe s”e, ·”e şi ·”e.
·:s - el a spus
::· - el a stat
::· - el a stat
c.3.2.2. Verbe kuiescente în radicalul II sau în ain. În această grupă se
încadrează verbele care au pe vav sau yud în radicalul doi, de acea se numesc
·”. , ·”. .
:·¡ - el s-a sculat
¸·: - el a înţeles
c.3.2.3. Verbe kuiescente sunt cele care în radicalul III sau în lamed au pe alef
sau pe hei, de aceea se numesc şi verbe s”· , ¬”·.
ss: - el a găsit
¬·. - el a descoperit
În grupa verbelor neregulate sunt incluse şi verbele defective care nu au
în flexiune toate formele, modurile sau timpurile. După unii lingvişti ele sunt
verbele neregulate ¸”e şi .”..
c.4.Verbele defective sunt cele care au cele mai multe neregularităţi şi care aparţin la două
clase verbale sau care nu au forme verbale pentru toate familiile şi timpurile, motiv pentru care se
asociază cu altele pentru a se completa reciproc.
*** Sunt verbe slabe care pot avea mai mult decât o singură consoană slabă, acest fapt
făcând ca verbul să capete caracteristici comune ambelor clase de verbe.
¬·¬ -el a fost, Pe Guturală, Lamed Guturală
s:: -el a păcătuit, Pe Guturală, s”·
SISTEM TRADIŢIONAL
SISTEM MODERN
Limba Ebraică
82
·.e Verb paradigmă
III II I Număr rădăcini
1
:·. - el abandonează e Guturală
I – Guturală
2
·:: - el alege . Guturală
II – Guturală
3
::· - el sacrifică · Guturală
III – Guturală
4
::: - el a înconjurat .”. Ain Ain
II=III, II şi III rădăcini gemene
5
:.: - el s-a apropiat ¸”e Pe Nun
I-Nun
6
·:s - el a spus s”e Pe Alef
I-Alef
7
::· - el a stat ·”e Pe Yud
I-Yud
8
::· - el a stat ·”e Pe Vav
I-Vav
9
:·¡ - el s-a scula ·”. Ain Vav
II-Vav
10
¸·: - el a înţeles ·”. Ain Yud
II-Yud
11
ss: - el a găsit s”· Lamed Alef
III-Alef
12
¬·. - el a descoperit ¬”· Lamed Hei
III-Hei
:¬: - el a făcut legământ, el a tăiat - -”·, ¸-. - el a dat, ¸”·
d. Caracterul verbelor
Verbele limbii ebraice pot fi bisilabice şi monosilabice.
d.1. Verbe bisilabice:
Spre deosebire de limba română si de alte limbi indo-europene, în limba
ebraică verbele sunt prezentate in forma de dicţionar la o forma de kal perfect 3ms.
Forma kal 3ms are în mod normal trei consoane şi două vocale împărţind cuvântul în
trei silabe, accentul căzând pe ultima. Prima silabă este întotdeauna deschisă şi are
de obicei ca vocală pe kameţ. A doua silabă este închisă cu excepţia cazului când
ultimul radical/consoană este alef sau hei. Aceasta are vocala patah dacă nu are drept
consoană finală una din cele două guturale prezentate anterior, caz în care va avea
vocala kameţ.
z·: - el a domnit
ss: - el a găsit
d.2. Pe lângă verbele bisilabice pot fi întâlnite in limba ebraică şi verbe
monosilabice. Aceste verbe au devenit monosilabice datorită unei contracţii a
consoanei yud sau vav cu vocala dinainte formând o vocală neshimbabilă (un
diftong) şi a încetat astfel să mai funcţioneze ca şi consoana. Aceste verbe ce nu mai
au consoana de mijloc se numesc “verbe cu vocala de mijloc”. Pentru aceste verbe
forma de dicţionar este cea a infinitivului, deoarece în această formă ele păstrează
cei trei radicali astfel încât pot fi recunoscute.
s·: -el a mers, el a intrat -·: -el a murit
:·¡ -el a ridicat :·: - el a întors
Limba Ebraică
83
(Acestea sunt la forma perfect, kal, 3ms.)
***În cazul verbelor cu vav sau yud la mijloc şi care se termină in hei sau het
acel yud sau vav din mijloc nu se mai contractă cu vocala precedentă si vav sau yud
vor funcţiona ca nişte consoane obişnuite .
¬·¬ -el a fost ¬·s -el a ordonat
e. Dagheşul din primul radical al tuturor formelor verbale este lene. El nu are
nici o importanţă pentru identificarea uneia dintre ele. La verbele care nu posedă ca
prim radical un BeGaDKePaT dagheşul lipseşte.
f. Moduri şi timpuri verbale
În limba ebraică sunt puţine moduri verbale personale şi impersonale.
Ca moduri personale în limba ebraică sunt: indicativul (cu două timpuri –
perfectul şi imperfectul), imperativul, iusivul (conjunctiv) şi cohortativ (optativ).
Iusivul sau imperfectul apocopat (prescurtat) are numai două persoane (2, 3) şi arată
dorinţa de împlinire pentru o acţiune sau de realizare a unei stări. Cohortativul are
doar persoana I şi exprimă voinţa sau starea sufletească a persoanei de a împlini o
lucrare. Se traduce cu optativul românesc.
Modurile impersonale din limba ebraică sunt: infinitivul construct şi absolut,
participiul activ şi pasiv şi gerundivul.
În limba ebraică acţiunea nu se raportează la cele trei timpuri, trecut, prezent,
viitor, ci se are în vedere momentul împlinirii sau neîmplinirii unei lucrări.
Momentul împlinirii acţiunii nu are în vedere timpul, ci săvârşirea sau nesăvârşirea
unei lucrări.
În limba ebraică există trei timpuri: prezentul – prin care se redă o acţiune
încheiată sau realizarea unei stări, perfectul – care se traduce prin perfectul compus,
perfectul simplu, mai mult ca perfectul, viitorul, prezentul şi uneori cu imperfectul
(cu viitorul simplu corespunde atunci când acţiunea e realizată înaintea alteia ce va
urma să fie împlinită-perfectul profetic) şi imperfectul – care exprimă neîmplinirea
unei acţiuni sau o stare incomplet realizată. Imperfectul arată o stare împlinită, ceva
vag şi el se traduce de obicei cu viitorul simplu şi în alte cazuri după context mai
este redat şi prin prezent.
Verbele in limba ebraică nu au timpul legat de forma lor ci este determinat de
contextul în care stau. Pentru precizarea în timp a acţiunii verbale se foloseşte
contextul şi unele reguli sintactice. Un verb poate fi tradus in funcţie de context atât
în stare de trecut, prezent, dar şi de viitor.
În textul biblic lipseşte prezentul înlocuit după context cu celelalte tipuri. La
fel în ebraica modernă este absent, însă este suplinit de participiul activ şi pronumele
personal separat.
g. Gen, număr, persoană
Limba Ebraică
84
Genul, numărul şi persoana sunt exprimate sufixe şi prefixe (aformative)
Acestea provin din formele prescurtate ale pronumelui personal care ajută la
flexiunea verbului. (La imperfect spre deosebire de perfect rădăcina verbului
primeşte atât sufixe cât şi prefixe deoarece în cazul imperfectului interesează mai
întâi persoana şi apoi lucrarea.)
d. Formele de conjugare
În limba ebraică rădăcina verbului este trecută prin 7 forme de conjugare sau
binyanim :·.·.:.
Prima formă de conjugare este kal. Din ea derivă celelalte forme de conjugare
care exprimă diferite nuanţe al acţiunii. Prin urmare o bună cunoaştere a formelor
verbale din conjugarea Kal va facilita înţelegerea celorlalte. Numele conjugării Kal
provine de la rădăcina ··¡ „el este uşor”. Kal corespunde rădăcinei verbale de
acţiune simplă. Numele celorlalte conjugări provin de la rădăcina ·.e. Denumirea
celor 6 forme stă în strânsă legătură cu paradigma iniţială a verbelor care este
radicalul ·.e - el a lucrat, el a făcut. Numele lor reflectă chiar forma de bază a
perfectului 3m.s.: ·.e. (Nifal), ·.e (Piel), ·.e (Pual), ·.e-¬ (Hitpael),
··.e¬ (Hifil), ·.e¬ (Hofal). Acestea vor servi ca denumire pentru toate
categoriile, conjugările, de verbe regulate şi neregulate. Cu timpul s-a renunţat la
verbul ·.e ca paradigmă a verbelor regulate. Pentru verbele regulate se foloseşte
azi verbul ·:¡ - el a distrus, el a ucis.
Cele 7 conjugări ale verbului ebraic sunt: (·.e - ··¡) Kal, ·.e. (Nifal),
·.e (Piel), ·.e (Pual), ·.e-¬ (Hitpael), ··.e¬ (Hifil), ·.e¬ (Hofal).
Acţiunea verbului în forma cea mai simplă este redată prin forma kal iar
celelalte 6 prin schimbarea vocalelor. În urma acestor schimbări se obţin sensuri noi
ale verbului, fără a fi vorba de noi rădăcini aparte.
Cele 7 forme exprimă 3 feluri de acţiuni – simplă, intensă şi cauzativă.
Acestea pot active, pasive şi reflexive.
În continuare prezentam un tabel ce arata structura verbului ebraic după
acţiunea ce o determină (diateza) :
Caracterul acţiunii / Diateza
Activă Pasivă Reflexivă
T
i
p
u
l
d
e
a
c
ţ
i
u
n
e
Simplă
Kal ·.e / ·¡
Nifal ·.e. Nifal ·.e.
Intensă
Piel ·.e Pual ·.e Hitpael ·.e-¬
Cauzativă
Hifil ··.e¬ Hofal ·.e¬
Limba Ebraică
85
Sunt verbe care se conjungă prin cele 7 forme, iar altele se pot trece numai
printr-o formă sau două. În dicţionarele ebraice verbul este prezentat la toate formele
la care el se poate folosi.
5.2. Perfectul
5.2.1. Starea perfectă a tulpinii (conjugării) verbale Kal a verbelor tari
a. Verbele în limba ebraică au doar doua timpuri, stări, cu posibile conjugări
complete la toate genurile si numerele: perfect şi imperfect. Forma perfectă a
verbului reflectă o acţiune incompletă .
b. Formele declinării Kal perfect pot fi uşor realizate începând cu forma de
bază kal 3ms la care se adaugă numai sufixe pronominale. Se va avea în vedere
faptul că o dată cu adăugarea terminaţiilor/desinenţelor vocalice se produc schimbări
în interiorul formei de bază. Ca urmare a deplasării accentului de pe ultima silabă
formată de terminaţia vocalică cu ultima consoană, vocala celei de-a doua consoane
va fi afectată şi se va reduce până la şeva vocalic.
Pentru a reţine uşor aceste terminaţii trebuie observată o anumită logică cu
privire la ele: există o forma de bază (3ms), la care pentru 3fs si 3cp se adaugă două
sufixe vocalice, sunt patru sufixe consonantice pentru 2ms, 2fs,1cs si 1cp şi două
terminaţii grele pentru 2mp si 2fp. Terminaţiile sunt aceleaşi indiferent dacă sunt
verbe tari sau slabe. Terminaţiile grele determină o schimbare a vocalei din primul
radical mergând după modelul substantivului.
Conjugarea Kal a perfectului este una sufixată. Pentru identificarea
persoanelor (1, 2, 3), a numerelor (singular şi plural) şi a genurilor (masculin şi
feminin), se folosesc desinenţele (flective specifice verbelor). Acestea se ataşează
rădăcinii lexicale, în cazul verbelor regulate triconsonantice.
Sufixele pentru Kal perfect sunt urmatoarele:
3ms
-
3cp
·
3fs
¬
2ms
~
2mp
:~
2fs
~
2fp
¸~
1cs
·~
1cp
·.
c. Vocalizarea formei perfect kal 3ms
La verbele tranzitive triconsonantice din ebraica biblică, vocalizarea la kal
perfect 3ms se face după cum urmează: Sub primul radical se aşează kameţ (a lung,
care iniţial era scurt, dar s-a lungit fiind în silabă deschisă, iar sub următorul (al
doilea) patah. Al treilea rămâne nevocalizat.
:-: - el a scris
La verbele stative-intranzitive la kal perfect cu rădăcina triconsonantică al
doilea radical se vocalizează cu “o” lung provenit din “u” scurt sau cu “e” lung
Limba Ebraică
86
provenit din “i” scurt care ca şi în primul caz s-a lungit. (Aceste verbe descriu o
condiţie fizică sau o stare de fapt.) În limba ebraică aceste verbe reţin structura
protosemitică şi pot fi încadrate după trei clase: katal, kato(u)l şi kate(i)l.
Katal kato(u)l kate(i)l
·:. - el este mare
::¡ - el este sfânt
:·¡ - el este aproape
¸¡· -el este bătrân
s·· -el este înfricoşat
¸:¡ - el est mic
·:· - el este capabil
Astfel în funcţie de vocala tematică a verbelor există două clase de verbe de
stare, de tip holem şi de tip ţere:
i.Verbele intranzitive de tip holem:
3ms
·:·
3cp
··:·
3fs
¬·:·
2ms
~·:·
2mp
:~·:·
2fs
~·:·
2fp
¸~·:·
1cs
·~·:·
1cp
·.·:·
Verbele din această clasă păstrează vocala holem pe tot parcursul declinării
mai puţin acolo unde vocala trebuie să se reducă din pricina sufixului-desinenţă. De
observat că la persoana a 2-a plural, masculin şi feminin, vocala tematică holem se
reduce la kameţ-hatuf, ca vocala unei silabe închise neaccentuate.
ii.Verbe intranzitive de tip ţere:
3ms
:::
3cp
·:::
3fs
¬:::
2ms
~:::
2mp
:~:::
2fs
~:::
2fp
¸~:::
1cs
·~:::
1cp
·.:::
Singura modificare vizibilă este schimbarea vocalei patah de la persoana a 3-a
masculin singular, la verbele regulate, cu vocala ţere.
În cazul în care ultimul radical al verbului este alef sau hei va avea sub a doua
consoană vocala kameţ.
z·: - el a domnit
ss: - el a găsit
În cazul în care al doilea radical al verbului este yud sau vav are loc o
contracţie cu vocala de dinainte formându-se o vocală neshimbabilă (un diftong),
încetat astfel să mai funcţioneze ca şi consoană. În acest ca verbul va fi monosilabic.
Aceste verbe ce nu mai au consoana de mijloc se numesc “verbe cu vocala de
Limba Ebraică
87
mijloc”. Pentru aceste verbe forma de dicţionar este cea a infinitivului, deoarece în
această formă ele păstrează cei trei radicali astfel încât pot fi recunoscute.
s·: -el a mers, el a intrat -·: -el a murit :·: - a pune, a
plasa
:·¡ -el a ridicat :·: - el a întors
***În cazul verbelor cu vav sau yud la mijloc şi care se termină in hei sau het
acel yud sau vav din mijloc nu se mai contractă cu vocala precedentă si vav sau yud
vor funcţiona ca nişte consoane obişnuite.
¬·¬ -el a fost ¬·s -el a ordonat
d. Rădăcina lexicală (verb paradigmă) folosită în acest manual este cea a
verbului ·:¡ - el a distrus, el a ucis. S-a preferat această rădăcină deoarece nici
una dintre consoane nu este slabă şi posedă forme viabile pentru toate familiile.
În cazul unui verb tare, cum ar fi de exemplu ·:¡, sufixele (preformativele)
funcţionează în felul următor:
3ms
Nu are
terminaţie ·:¡ ·:¡
el a
ucis
3cp
·
+
·:¡
=
··:¡
ei au
ucis
3fs
¬
+
·:¡
=
¬·:¡
ea a
ucis


2ms
~
+
·:¡
=
~·:¡
tu ai
ucis
2mp
:~
+
·:¡
=
:~·:¡
voi
aţi
ucis
2fs
~
+
·:¡
=
~·:¡
tu ai
ucis
2fp
¸~
+
·:¡
=
¸~·:¡
voi
aţi
ucis
1cs
·~
+
·:¡
=
·~·:¡
eu
am
ucis
1cp
·.
+
·:¡
=
·.·:¡
noi
am
ucis
Se poate observa că modificările ce survin în timpul flexiunii sunt determinate de ataşarea
pronumelor personale prescurtate care sunt numite impropriu sufixe pronominale (aformative).
Preformativele primesc nume de prefixe caracteristice şi desemnează forma de conjugare a unui
verb cum este consoana nun pentru nifal şi hei pentru hifil.
În textul Bibliei se întâlnesc şi excepţii de la formele normale. De exemplu pentru pers. a
III-a s.f. (cf. Deut. 32: 36) avem -··s - ea a slăbit, sau pentru pers. a II-a m. în loc de ~ avem
¬~, sau în loc de - apare ·- (conf. Ier. 32:21).
Sufixele reproduc, după cum se poate constata, pronumele personale
corespunzătoare.
e. Se observă trei modele de ataşare vocalică. Primul model, cel mai simplu,
apare la 2ms, 2fs, 1cs, şi 1cp, acolo unde prefixul nu induce nici o modificare a
rădăcinii. Aceste sufixe se numesc sufixe consonantice uşoare, sau neaccentuate,
deoarece accentul verbului continuă să rămână pe ultima silabă a formei originare.
Al doilea model, apare la 3fs, şi 3cp, acolo unde sufixele sunt vocale lungi.
Adăugarea lor creează o nouă silabă, accentul se deplasează spre noua silabă finală
Limba Ebraică
88
şi determină reducţia vocalei din silaba anterioară (reducţie pretonică). Aceste sufixe
se numesc vocalice accentuate. Al treilea model, apare la 2mp, şi 2fp. În acest caz
sufixul aduce o întreagă silabă, închisă şi accentuată. Reducţia va fi preferată acum
în silaba a doua de la cea accentuată, adică silaba propretonică. Aceste sufixe se
numesc consonantice grele.
f. Dagheşul din primul radical al tuturor formelor verbale este lene. El nu are
nici o importanţă pentru identificarea uneia dintre ele. La verbele care nu posedă ca
prim radical un BeGaDKePaT daghişul lipseşte.
g.Analiza trebuie să includă următoarele informaţii, de preferat în forma
abreviată:
Timpul Conjugarea Persoana Genul Numărul Rădăcina
Perf. Kal 3/2/1 m./f./c. sg./pl.
·:¡
h. Traducerea perfectului
Traducerea unui perfect poate fi uneori complicată. În general însă, timpul
perfect exprimă o acţiune încheiată. Încadrarea temporală poate fi, în funcţie de
context, de trecut, prezent sau viitor. Perfectul nu exclude durata, acţiunea poate să fi
fost încheiată în trecut sau va fi încheiată în viitor.
Cele mai uzuale posibilităţi de traducere a perfectului sunt următoarele:
1.Perfectul compus
1.1.Cu rol de trecut definit: Ea mi-a dat din copac ( Gen. 3:12 )
:·¬·s s·: -·:s·:
La început a creat Dumnezeu…(Gen. 1:1)
1.2. Acţiune încheiată în trecut dar cu efecte continue în prezent (este vorba
despre prezentul narativ).
¬.·e:¬ ·-:···s :· · ¬.···
Iar Iona se coborî pe fundul… (Iona1:5)
1.3.Dacă acţiunea verbului s-a desfăşurat înaintea acţiunii verbului anterior se
va prefera mai mult ca perfectul.
:·¬·s ¬·¬· ¬:. ·:s ¬::¬ -·: ·:: :··. ¬·: ::.¬·
Acum şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul
Dumnezeu (Gen. 3:1)
2. Perfectul habitual. Când acţiunea verbului s-a realizat în repetate rânduri,
vorbim despre perfectul habitual.
¬¬:¬: ¬: x::: ::¬¬:x: ¬x¬ x:: ¸x.: ::x : ¸¬:: ¬ ¬ ¬:¬
Păstor era robul tău pentru tatăl său la turmă şi când venea leul sau ursul şi lua
oaie din turmă… (1 Sam 17: 34)
Limba Ebraică
89
3.Un verb la perfect poate fi tradus ca mai mult ca prefect (ca o acţiune
completată înainte de un punct de referinţă din trecut).
¬:¬ ¬:x : ¬¬: : ¬: ¬ ::: ¬:x ¬:x: ¬¬::x ¬;c ¬:¬:

Şi Domnul a vizitat pe Sara aşa cum zisese. ( Gen 21:1 )
4. Perfectul poate avea şi valoare de prezent, mai ales în cazul verbelor de stare, acele verbe care definesc gândirea, cunoaşterea sau percepţia.
~.::· ·.s ·~ ·. ~.:· ¬·¬· ¬~s·
Căci Tu, Doamne, mă cunoşti, mă vezi şi mă încerci. (Ier. 12:3)
::; ¬: x ¬: ¬
Iată, tu eşti batrân ! (1 Sam. 8:5)
5.Perfectul mai poate fi întâlnit prefixat de conjuncţia vav care poartă numele
de vav consecutiv şi care face ca verbul să fie în raport de coordonare cu alte verbe
din frază sau exprimă o relaţie consecutivă. Valoarea perfectului cu vav capătă un
sens conversiv în sesnsul că perfectul este convertit dintr-un timp trecut într-unul
viitor.
::::: :¬ ::: :x¬: :::::


Şi ascultă Israele şi caută să faci… (Deut. 6: 3)
::x::: : :x:: :::::
Şi (când) mă voi culca cu părinţii mei şi să mă scoţi… ( Gen. 47:30)
i. Subiectul se acorda in persoana, gen si număr cu verbul. Aceasta regula se
aplica la toate formele de perfect , imperfect si imperativ .
¬:¬ ¬:: ::¬¬
Aceasta este ziua ce Domnul a făcut-o ! (Ps. 118:24)
j. Subiectul pronominal nu are nevoie sa fie scris separat căci este înglobat in
verb. Când apare totuşi separat este pentru a adaugă claritate si pentru a sublinia
acest subiect .
¬ :x. :: ¬ :x :
Şi Eu ştiu ca mântuitorul meu e viu. ( Iov 19:25)
k. Ordinea in propozitie
Ordinea normală în propoziţia ebraică este: verb, subiect (plus toţi
modificatorii), şi in final complementul (cu orice alt modificator). Adverbul este plasat
înaintea verbului.
:¬¬: :::::x ::c:
Au căzut părinţii noştri de sabie. (2 Cron. 29:9)
¬:¬ ¬: ¬:x ::: ::x :¬::x:
Nu au ţinut părinţii noştri Cuvântul Domnului. (2Cron. 34:21)
Limba Ebraică
90
Când ordinea este diferită se doreşte sublinierea acelei părţi de vorbire care îşi
schimbă locul.
::¬ x: :::: ¸¬ ¬
Calea păcii ei nu o cunosc… ( Isa. 59:8)
::: x x: :¬ :
Pâinea eu nu am mâncat… (Deut. 9:9)
f. Negarea perfectului
Perfectul se neagă cu ajutorul adverbului s·. Foarte frecvent adverbul se
leagă de verbul negat prin machef.
:¬.:: ¬: x.:x: :¬x ::
Dar pentru nu a găsit ajutor ca (potrivit) pentru el.(Gen. 2:20)
Sinonimul poetic al adverbului s· este ·:.
¬.:: ¬x¬:: :: c ¬::¬ :x ¬:: :::: ¬: x
El zice: în inima lui a uitat Dumnezeu şi-a ascuns faţa nu a văzut niciodată. (Ps.
10:11)
***Există situaţii când adverbul de negaţie guvernează două verbe aparţinând
la două propoziţii diferite. Aceste cazuri se întâlnesc mai frecvent în poezie, acolo
unde conciziunea obligă autorii să renunţe la silabele suplimentare, de importanţă
secundară.
:::::: : :::¬ :¬:¬: ::¬. x: : :¬ :x:: : :¬ x:
Şi nu am muncit şi nu am dat naştere şi nu am crescut tineri (nici nu) am educat
fecioare. (Isaia 23:4
5.2.2.Celelalte şase conjugări la forma perfect
In continuare vor fi prezentate celelalte conjugări ale verbului la forma
perfect. Forma kal va sluji ca formă de referinţă pentru compararea cu celelalte
structuri. in capătul de tabel sunt înscrise denumirea structurii, şi caracteristicile
specifice fiecărei forme verbale, pătratele fiind consoanele for
Kal
·.e
Nifal
·.e.
Piel
·.e
Pual
·.e
Hitpael
·.e-¬
Hifil
··.e¬
Hofal
·.e¬
Limba Ebraică
91
·¡
.   -¬ ¬ ¬
Simplă
Activă Simplă
Pasivă
Intensă
Activă
Intensă
Pasivă
Intensă
Reflexivă
Cauzativă
Activă
Cauzativă
Pasivă
El a
omorât
el a fost
omorât
el a ucis el a fost
ucis
el s-a sinucis el a cauzat
omorârea
El a fost
cauza
omorârii
3m s
·:¡ ·:¡. ·:¡ ·:¡ ·:¡-¬ ·:¡¬ ·:¡¬
3fs
¬·:¡ ¬·:¡. ¬·:¡ ¬·:¡ ¬·:¡-¬ ¬··:¡¬ ¬·:¡¬
2ms
~·:¡ ~·:¡. ~·:¡ ~·:¡ ~·:¡-¬ ~·:¡¬ ~·:¡¬
2fs
~·:¡ ~·:¡. ~·:¡ ~·:¡ ~·:¡-¬ ~·:¡¬ ~·:¡¬
1cs
·~·:¡ ·~·:¡. ·~·:¡ ·~·:¡ ·~·:¡-¬ ·~·:¡¬ ·~·:¡¬
3cp
··:¡ ··:¡. ··:¡ ··:¡ ··:¡-¬ ···:¡¬ ··:¡¬
2mp
:~·:¡ :~·:¡. :~·:¡ :~·:¡ :~·:¡-¬ :~·:¡¬ :~·:¡¬
2fp
¸~·:¡ ¸~·:¡. ¸~·:¡ ¸~·:¡ ¸~·:¡-¬ ¸~·:¡¬ ¸~·:¡¬
1cp
·.·:¡ ·.·:¡. ·.·:¡ ·.·:¡ ·.·:¡-¬ ·.·:¡¬ ·.·:¡¬
a.Funcţiile nifalului
4
Originea consoanei nun care augmentează formele verbale de Nifal este foarte
nesigură. Majoritatea gramaticienilor preferă să evite discutarea originii etimologice
a acestui prefix acordând în schimb mai multă atenţie funcţiilor pe care le poate lua
un verb la Nifal. Aceeaşi erudiţi iau în considerare cazul Nifalului în relaţie cu
conjugarea Kal. Ambelor conjugări le lipseşte elementul cauzativ. Cel mai bine
Nifalul este înţeles ca şi pasivul lui Kal, adică acţiunea se răsfrânge asupra
subiectului. În acest caz subiectul nu mai este săvârşitorul acţiunii, cum era cazul la
Kal. Deşi este cea mai frecventă, funcţia pasivă nu este singura. Nifalul mai poate
funcţiona reflexiv sau reciproc faţă de Kal.
a.1. Nifal ca pasivul lui Kal:
Kal
:·:
el a căutat
Nifal
:·:.
el a fost căutat (şi găsit)

·~:·: ·.:s ·-·s :··:
În ziua necazului meu am căutat (pe) Domnul... (Ps. 77:3)
·.:¡: s··· ·-ss :. ··s: s··· ·~ :·:.
4
Funcţiile celorlalte şase conjugări se regăsesc şi în cazul imperfectului, etc.
Limba Ebraică
92
Am fost descoperit celor ce nu au întrebat şi am fost găsit de cei ce nu căutau…
(Is. 65:1)
a.2. Nifal ca reflexivul lui Kal:
Kal
·::
el a vândut
Nifal
·::.
el a fost vândut

:··s:·s ·-s ··:: :·.::¬·
Iar madianiţii l-au vândut în Egipt... (Gen. 37:36)
·::. -::. ·: :: .-s· z··::.· z:. z·:s z·:··:·
Iar când sărăceşte fratele tău lângă tine şi ţi se vinde ţie să nu-l exploatezi cu muncă
de rob (Lev. 25:39)
a.3. Nifal ca reciprocul lui Kal:
Kal
·s·
ei au văzut
Nifal
·s·.
ei s-au văzut
(întâlnit)

·¬·¬ ·::¬-s -·:. ·: -·s· ¬:
Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta? (Gen. 20:10)
··-s z·:·· ¸..: ¦·s: ···: ··s¬s·. ·:: ·s
Cel Atotputernic (El-Şadai) m-a întâlnit la Luz, în ţara Canaanului, şi m-a
binecuvântat. (Gen. 48:3)
b.Funcţiile pielului
Există o dispută ce a făcut deja istorie cu privire la relaţia dintre conjugarea
Kal şi Nifal pe de o parte şi conjugările intensive pe de altă parte. Gramaticile
moderne, sub impactul gramaticii clasice Gesenius-Kautzsch-Cowley, au prezntat
multor generaţii de studenţi faptul că Pielul intensifică acţiunea reprezentată de un
verb la conjugarea Kal. Raţionamentul se bazează printre altele pe faptul că dublarea
celui de-al doilea radical al rădăcinii intensifică sensul dat de rădăcina primară
(GKC, §52). Mai recent, Ernest Jenni afirma că ideea de bază a Piel-ului o reprezintă
efectul sau cauzarea unei stări ce corespunde sensului primar al rădăcinii.
b.1.Piel factitiv. Unui verb de stare sau intranzitiv în conjugarea Kal, i se
poate da o tentă tranzitivă când este trecut la Piel. Din acest motiv, Piel-ul
desemnează determinarea stării corespunzătoare verbului în familia Kal.
Limba Ebraică
93
Kal
::¡
el a fost sfânt Piel
::¡
el a făcut sfânt;
el a sfinţit
Kal
·:.
el a fost mare Piel
·:.
el a făcut mare;
el a mărit
·s·:··: ·.·.: . :·¬·-s ¬·¬· ·:. s·¬¬ :··:
În acea zi Domnul pe Iosua a înălţat în ochii întregului Israel. (Ios. 4:14)
b.2.Piel Intensiv. Un verb tranzitiv în Kal, poate primi un sens intensiv în Piel.
În acest caz din urmă starea reprezentată de verbul în Kal este indusă prin repetare,
multiplicare, sau preocupare crescută pentru realizarea ei.
Kal
·::
el a rupt Piel
·:: / ·::
el a sfărâmat
Kal
·s:
el a cerut Piel
·s:
el a cerşit

·¦·s· ·:: ¬·¬·s ···:e·:·
Şi toate chipurile zeilor ei a sfărâmat la pământ. (Is. 21:9)
b.3.Piel Denominativ. Foarte frecvent conjugarea Piel este folosită pentru a
forma verbe denominative, adică verbe derivate din rădăcina unui substantiv.
Substantivul
·::
Cuvânt Piel
·::
el a cuvântat
Substantivul
·e.
Praf Piel
·e.
el a spulberat
(a aruncat praf în aer)
Substantivul
¬:·:
Binecuvântare Piel
z·:
el a binecuvântat
·s·:··:·s ¬:: ·:: ·:s :··:: ¬ ¬·s
Acestea (sunt) cuvintele care a cuvântat Moise către tot Israelul. (Deut. 1:1)
c.Funcţiile pualului
Conjugarea Pual are aceleaşi funcţii cu cele de la Piel dar cu nuanţă pasivă:
Kal
··:.:· s·¬ ::¡·
...şi va fi sfânt (închinat) el şi hainele lui... (Exod 29:21)
Piel
¬.·:: :·:·· ¬·¬·-·:-s ·::¡··
Ei au sfinţit Casa Domnului în ziua a opta... (2 Cr. 29:17)
Pual
·::¡:· ·-··s ·.s
Eu am poruncit celor sfinţiţi de Mine... (Is. 13:3)
Limba Ebraică
94
d. Funcţiile hitpaelului
Conjugarea Hitpael a fost folosită fără întrerupere de-a lungul întregii
perioade a ebraicii biblice. Sensul primar pare să fi fost cel reflexiv şi reciproc în
relaţie cu conjugarea Piel. Către sfârşitul perioadei ebraicii biblice, Hitpael-ul a
preluat din ce în ce mai mult o nuanţă pasivă (Bean 1975, 139-47).
d.1.Funcţia reflexivă
În acest caz subiectul verbului joacă rol şi de obiect.
:·¬·s ¬·¬· ·.e: ·~:s· ::s¬ s:: -··
Şi s-au ascuns omul şi soţia lui din faţa Domnului Dumnezeu (Gen. 3:8)
Conjugarea Hitpael poate avea şi o nuanţă reflexiv-indirectă, ori de câte ori
subiectul verbului face ceva pentru sine, acţionând în favoarea sa.
¬·¬··. ·~e-~· :e. -·: s·¬·
Şi ea (era cu) amărât suflet şi s-a rugat (pentru binele ei) Domnului (1 Sam. 1:10)
d.2.Funcţia reciprocă
Hitpaelul posedă această funcţie atunci când doi sau mai mulţi subiecţi
interacţionează între ei, în modul indicat de verb.
··:::- · s·· ... :·:··. :¬·.: ··¬··
Şi erau amândoi goi...şi nu se ruşinau unul de altul (Gen. 2:25)
d.3. Funcţia pasivă
Pe măsura ce ebraica biblică s-a dezvoltat, această funcţie a căpătat o
importanţă din ce în ce mai mare. În noua situaţie, agentul acţiunii nu este cunoscut.
··~¬-- s·¬ ¬·¬·-s·· ¬:s
Femeia de Domnul temătoare aceasta va fi cinstită (Pr. 31:20)
e.Funcţiile hifilului
e.1.Nuanţa principală a conjugării Hifil este cauzativă. Sensul unui verb
tranzitiv sau intranzitiv din familia Kal poate exprima cauzarea stării sau acţiunii
dacă este la Hifil.
Kal z·: el a domnit Hifil z··:¬ el a întronat
(el a cauzat să domnească)
·¬:·:-s z··:¬ :·:z·:¬ ·.·.:s
Dar Stăpânul nostru, regele David, a întronat pe Solomon (1 Regi 1:43)
Kal ·:. el a fost mare Hifil ··:.¬ el a mărit
¬¬x: ¬¬:: :¬. :;¬. ¸: :: ¦c¬ ¬:¬


Limba Ebraică
95
Domnul I-a făcut plăcere din pricina dreptăţii sale să mărească Legea şi să glorifice...
(Is. 42:21)
Kal .:: el a auzit Hifil .·::¬ el a informat
·~.::¬· ·~.:·¬· ·~:.¬ ·:.s
Eu am vestit, am mântuit şi am informat... (Is. 43:12)
e.2.Asemenea Pielului, conjugarea Hifil poate include şi verbe cu rădăcină substantivală.
Subst. ·:: ploaie Verb ··::¬ a făcut să plouă
¦·s¬·. :·¬·s ¬·¬· ··::¬ s· ·:
...căci nu făcuse să plouă Domnul Dumnezeu peste pământ... (Gen. 2:5)
Subst. ¸·s ureche Verb ¸··s¬ el a ascultat
···¡ ¸··s· ·: ¸·:sss·
Nu am crezut că el a ascultat glasul meu (Iov 9:16)
e.3. La unele forme verbale de Hifil nu se sesizează nici o apropiere de vreuna dintre
familiile verbale sau de substantive. Se poate spune că, în ce priveşte semnificaţia, ele sunt
independente. Existenţa lor este posibilă doar în familia Hifil.
z··:¬
el a aruncat
:··:¬
el a nimicit
f.Funcţiile hofalului
Relaţia Hifil-Hofal este foarte asemănătoare cu cea dintre familiile Kal-Nifal şi Piel-
Pual. Prin urmare familia Hofal reprezintă „diateza pasivă” a familiei Hifil.
Kal
·:·
el şi-a
amintit
Hifil
··:·¬
el şi-a
adus
aminte
Hofal
·:·¬
i s-a adus aminte
Hifil
z··:
¬
el a
aruncat
Hofal
z·:¬
el a fost aruncat
:·::¬¸: -··:. :·.:s :¬··. z··: ¬ ¬·¬··
Domnul a aruncat asupra lor pietre mari din ceruri. (Ios. 10:11)
¬:·:¬ ¦·s· ¬::: :~~·
A fost jefuită cu furie şi a fost aruncată la pământ…(Ez. 19:12)
Limba Ebraică
96
5.3. Imperfectul
5.3.1.Conjugarea Kal pentru imperfect
a. Conjugarea Kal pentru imperfectul din limbă ebraică se face pornind de la
forma de bază (pentru imperfect este infinitivul conctructus), care în cazul lui
·:¡ este ·:¡, la care se adaugă un set fix de prefixe si sufixe. Trebuie de
asemenea sa se ţină seama şi de schimbările vocalice care au loc când sunt adăugate
sufixe vocalice.
Desinenţele imperfectului sunt de regulă ataşate ca prefixe. (Imperfectului i se
ataşează şi sufixe.) Imperfectul subliniază doar dacă acţiunea a fost finalizată sau nu,
fără a menţiona nimic despre încadrarea temporală a acţiunii sau a stării. Amintim
că perfectul fusese caracterizat numai de sufixe. Prefixele întâlnite la imperfect sunt
consoanele iod, tav, nun şi alef, ce reprezintă fragmente ale pronumelor personale.
Unele forme verbale posedă şi sufixe.
Următorul tabel arată prefixele si sufixele folosite pentru conjugarea Kal a
imperfectului. Simbolul este folosit pentru a arăta consoanele şi pentru a poziţiona
astfel aceste sufixe şi prefixe:
3ms
·
3mp
··
3fs
~
3fp
¬.~
2ms
~
2 mp
·~
2fs
·~
2fp
¬.~
1c s
s
1cp
.
Pentru a reţine mai uşor aceste forme ale imperfectului trebuie să se ţină
seama de următoarele amănunte: 1)se porneşte de la forma inf. constructus; 2)se
adaugă prefixele ., ·, ~ şi s; 3)se adaugă sufixele · , · şi ¬.; 4) sunt cinci forme
scurte, trei forme lungi şi două forme invariabile; 5)prefixul caracteristic pentru Kal
imperfect este hirek-yud+ şeva mut.
Pentru verbul “ a omorî “ formele conjugării Kal imperfect vor fi :
3ms
·:¡·
el va ucide 3mp
··:¡·
ei vor ucide
3fs
·:¡~
ea va ucide 3fp
¬.·:¡~
ele vor ucide
2ms
·:¡~
tu vei ucide 2mp
··:¡~
voi veţi ucide
2fs
··:¡~
tu vei ucide 2fp
¬.·:¡~
voi veţi ucide
1cs
·:¡s
eu voi ucide 1cp
·:¡.
noi vom ucide
Limba Ebraică
97
Formele ce au o terminaţie vocalică (2fs, 3mp, 2mp) suferă schimbări vocalice
ca urmare a deplasării accentului pe ultima silabă nou formată. Vocala de sub a doua
consoana suferă o volatilizare până la şeva mobil.
Infixul vocalic urmează modelul: hirek ca vocală de bază şi holem ca vocală
tematică. Observaţi că vocala desinenţei de la 1cs, este şegol. Există două sufixe
vocalice, şurek şi hirek-yud accentuate, şi un sufix consonantic, nun cu kameţ-hei,
neaccentuat.
La adăugarea sufixelor vocalice vocala tematică se reduce ca urmare a
reducţiei pretonice induse de prezenţa unei noi silabe. Sufixul consonantic nu
determină modificări ale infixului vocalic.
Verbele regulate cu radicalul 2 sau 3 o guturală, au ca vocală tematică vocala
patah. Verbele regulate cu o guturală ca prim radical, vor prefera ca vocala
desinenţei, vocala corespunzătoare vocalei guturalei, de obicei patah sau şegol.
ea a rămas ::.~ ::.
el a rămas :~e· :-e
Uneori sufixul pentru formele 3mp si 2mp apare ca ¸·, asa incât formele
verbelor vor arata astfel ··:¡· şi ··:¡·. Un caz asemănător se întâlneşte şi în
cazul pers a 2-a sg.feminin la care se poate întâlni ¸· în loc de · şi la pers a 3-a şi a 2-
a pl. fem. unde ¸ poate fi în locul lui ¬..
Câteva verbe stative–intranzitive (clasa “e”) au la infinitiv sub a doua
consoana patah în loc de holem, deoarece preferă patahul în loc de holem. Un
exemplu bun este ::: “el este important, el este onorat”, care la kal imperfect se
prezintă sub următoarea formă :::·.
3ms
:::·
3mp
·:::·
3fs
:::~
3fp
¬.:::~
2ms
:::~
2mp
·:::~
2fs
·:::~
2fp
¬.:::~
1cs
:::s
1cp
:::.
b. Analiza trebuie să includă următoarele informaţii, de preferat în forma
abreviată:
Timpul Conjugarea Persoana Genul Numărul Rădăcina
Impf Kal 3/2/1 m./f./c. sg./pl.
·:¡
Limba Ebraică
98
c. Traducerea imperfectului Trebuie reamintit faptul că denumirea de
imperfect este improprie in limba ebraică. Din acest motiv unii cercetători au numit
aceasta conjugare “yiktol”, ferindu-se de numele de imperfect. Cert este faptul că
pentru această conjugare traducerea trebuie înţeleasă ca având aspectul unei acţiuni
continue ce nu s-a terminat. Următoarele exemple nu pot acoperi toate sensurile pe
care le are imperfectul ebraic. Acestea vor fi folosite pentru a se arăta câteva din
aceste sensuri.
1.Una din cele mai comune utilizări ale imperfectului este să descrie o actiune
simpla ce se desfăşoară in viitor (viitorul simplu) .
:¬: ¸:x :¬ :x :x
Eu voi face un legământ cu tine. (2Sam.3:13)
2.O altă utilizare este cea prin care o acţiune care se face repetat in trecut in
prezent sau in viitor .
2.1.Pentru timpul trecut:
¬::: ¬:: ¬:: ¸::
Şi aşa el a făcut an de an. (1Sam 1:7)
2.2.Pentru timpul prezent:
:x ¬:: ¸:
Un fiu onorează pe tatăl. (Mal.1: 6)
2.3.Pentru timpul viitor:
::¬: ::::: ¬:
El îşi va aminti legământul său pentru totdeauna.(Ps.115: 5)
3. Poate fi tradus cu prezentul, indicând o acţiune continuă în prezent, dar
neîncheiată din punctul de vedere al autorului.
s·¡s ···¡ ¬·¬·.::
Ascultă Doamne, vocea mea (când) strig! (Ps. 27:7)
4 Imperfectul se mai foloseşte pentru a exprima dorinţa, obligativitatea,
porunca fermă şi condiţia .
4.1.Pentru dorinţă
¬¬:¬ :: :::: ::x
Poate că va asculta casa lui Iehuda.(Ier. 36: 3)
4.2.Pentru obligativitatea
::;: :::x ¬: x ¬:¬ :
Cine este Domnul căruia trebuie să-i ascult vocea ? (Ex.5:2)
5.Imperfectul: se poate prefera pentru o acţiune continuă, dar neîncheiată din
punctul de vedere al autorului.
¦·s¬¸: ¬·.· :s·
Şi un abur se ridica din pământ (Gen. 2:6)
Limba Ebraică
99
6.Conjunctivul: este ales când sensul exprimat de imperfect este mai aproape
de posibilitate.
··:s~ ·:s ¸.¬¦. ·::
…din toţi pomii din grădină poţi să mănânci. (Gen. 2:16)
7.Perfectul compus: poate fi preferat dacă verbul este însoţit de particulele
:·: şi ·s sau prepoziţia :..
¦·s: ¬·¬· :·: ¬::¬ :·: ·:·
Şi nu a fost nici un fel de verdeaţă pe pământ. (Gen. 2:5)
d. Particula auxiliară cu ajutorul căreia exprimăm negaţia este s·. De regulă
aceasta precede verbul. Un imperfect negat cu s· exprimă o interdicţie, cu mai
multă emfază decât o face un iusiv negat cu ·s. Sunt două caractristici care fac
folosirea adverbului de negaţie distinctă, în cazul imperfectului:
1. Porunci cu caracter gnomic (universal valabile):
·:s·~ s·
Să nu ucizi! (Exod 20:13)
2. Construcţii afirmative emfatice (împreună cu conjuncţia :s). Deseori
expresia apare însoţită de formule specifice jurământului, precum ¬·¬··¬ (Viu este
Domnul!):
::: ¬:: x ¸: : x: ::¬ :¬ ¬:x: x::x ¬:¬:x: :x¬
Viu (sunt) Eu oracolul Domnului dacă nu aşa cum aţi vorbit la urechile Mele aşa voi
face vouă. (Num. 14:28)
3.Propoziţii condiţionale negative (tot împreună cu conjuncţia :s). Deseori
astfel de construcţii însoţesc propoziţii condiţionale pozitive, pentru a afirma
reciproca.
¬¬x: ¬::.¬ ¦¬x:x :¬: :: :: : … :¬:::x

dacă vor trece… să daţi lor ţara Ghiladului ca moştenire
¸::: ¦¬x : ::: : : :¬x:: … :¬:: x::x:
iar dacă nu vor trece să fie împropietăriţi în mijlocul vostru în ţara Canaanului
(Num. 32: 29-30)
5.3.2. Celelalte şase conjugări ale imperfectului
Toate celelalte structuri verbale se formează uşor după ce este stăpânită
conjugarea Kal. Este recomandat a se însuşi formele imperfectului pentru toate
celelalte structuri verbale având în vedere ca verbele slabe se bazează pe ele.
1.Imperfect Kal
Limba Ebraică
100
La kal imperfect vocalizarea va fi de forma desinenţă impf. (prefix.
impf.)-hirek-şeva mut.
·
2. Imperfect Nifal
La imperfect şi formele verbale prefixate, nun este asimilat primei
consoane a cuvântului. Consoana nun asimilată „se ascunde“ în spatele acelui
dagheş forte care apare în consoana imediat următoare. Prin urmare putem
vorbi de un semn de identificare a Nifalului imperfect, care constă din
construcţia aflată la începutul formei verbale. Aceasta este de forma
desinenţă impf. (prefix. impf.)-hirek-dagheş-kameţ.
·
Dacă verbul are ca prim radical o guturală nun nu poate fi asimilat.
Drept consecinţă, vocala anterioară se lungeşte din hirek în ţere.
3.Imperfect Piel
Prefixul lui Piel imperfect este vocalizat cu un şva vocalic simplu, iar
şva compus la forma de persona 1 comun singular, unde consoana prefixului
este alef. Vocala de bază este patah. Urmează apoi întărirea radicalului doi cu
daghiş forte. Semnul de identificare a pielului imperfect este de forma:
desinenţă impf. (prefix. impf.)-şeva-patah-dagheş forte.
·
4. Imperfect Pual
Infixul vocalic al imperfectului pual este acelaşi cu cel de la perfect.
Apar în plus, aşa cum ne aşteptăm de fapt, prefixele specifice dar vocalizate
cu şeva. Semnul de identificare a pielului imperfect este de forma: desinenţă
impf. (prefix. impf.)-şeva-kibuţ-dagheş.
·
5. Imperfect Hitpael
La imperfect hitpael, consoana hei a prefixului interacţionează cu
flectivele prefixate specifice imperfectului. Acestea din urmă vor lua locul
consoanei dintâi, fără a-i modifica vocalizarea. Semnul de identificare a
hitpaelului imperfect este de forma: desinenţă impf. (prefix impf.)-hirek-
tav-şeva mut (desinenţă impf.-hirek-tav-şeva-patah-dagheş-ţere -·).
-·
6.Imperfect Hifil
La imperfect, prefixul hei sincopează din pricina desinenţelor
imperfectului. Semnul distinctiv pentru toate formele verbale de Hifil, cu
excepţia perfectului, îl constituie infixul vocalic, vocală de clasa A ca vocală
de bază şi vocală de clasa I ca vocală tematică Semnul de identificare a
hitpaelului imperfect este de forma: desinenţă impf. (prefix impf.)-vocală
clasa A (patah)-(şeva)-vocală clasa I (hirek).
··
Limba Ebraică
101
7. Imperfect Hofal
La imperfect hofal vocala kameţ-hatuf va vocaliza prefixul acestuia.
Uneori pot fi prezente şi vocalele kibuţ sau ţere. Semnul de identificare a
hitpaelului imperfect este de forma: desinenţă impf. (prefix impf.)-vocală
clasa U-(şeva)-vocală clasa A.
·
Kal
·.e
·¡
Nifal
·.e.
Piel
·.e
Pual
·.e
Hitpael
·.e-¬
Hifil
··.e¬
Hofal
·.e¬
· · · · -· ·· ·
Simplă
Activă Simplă
Pasivă
Intensă
Activă
Intensă
Pasivă
Intensă
Reflexivă
Cauzativă
Activă
Cauzativă
Pasivă
el va omorî el va fi omorât el va ucide
(de mai multe ori)
el va fi ucis
(adeseori)
el se va sinucide el va cauza
omorârea
el va face să
ucidă
el va fi cauza
omorârii
el va fi fost făcut
să ucidă
3ms
·:¡· ·:¡· ·:¡· ·:¡· ·:¡-· ··:¡· ·:¡·
3fs
·:¡~ ·:¡~ ·:¡~ ·:¡~ ·:¡-~ ··:¡~ ·:¡~
2ms
·:¡~ ·:¡~ ·:¡~ ·:¡~ ·:¡-~ ··:¡~ ·:¡~
2fs
··:¡~ ··:¡~ ··:¡~ ··:¡~ ··:¡-~ ···:¡~ ··:¡~
1cs
·:¡s ·:¡s ·:¡s ·:¡s ·:¡-s ··:¡s ·:¡s
3mp
··:¡· ··:¡· ··:¡· ··:¡· ··:¡-· ···:¡· ··:¡·
3fp
¬.·:¡~ ¬.·:¡~ ¬.·:¡~ ¬.·:¡~ ¬.·:¡-~ ¬.·:¡~ ¬.·:¡~
2mp
··:¡~ ··:¡~ ··:¡~ ··:¡~ ··:¡-~ ···:¡~ ··:¡~
2fp
¬.·:¡~ ¬.·:¡~ ¬.·:¡~ ¬.·:¡~ ¬.·:¡-~ ¬.·:¡~ ¬.·:¡~
1cp
·:¡. ·:¡. ·:¡. ·:¡. ·:¡-. ··:¡. ·:¡.
Pentru 3fp si 2fp la structurile verbale pasive Nifal, Pual şi Hofal vocala sub al
doilea radical este patah şi holem pentru Kal .
Nifal imperfect uneori descrie o acţiune simplă ce se va petrece in viitor.
…_¬: :x:…
Limba Ebraică
102
Cu foc va arde. (Lev.7:19)
Cele două caracteristici ale Pualului imperfect sunt şeva-ul după consoana
prefix şi dublarea consoanei de mijloc.
5.4.Posesia. Existenţa.
a.Pentru exprimarea existenţei/existenţei se face uz de perechea de cuvinte :·/¸·s
(pozitiv/negativ) la care, în cazul exprimării posesiei/lipsei posesiei, se adaugă prepoziţia · ca
prefix al obiectului. Particula are o formă construită - ¸·s, şi una accentuată - ¸·s.
b.Cele două particule au fost originar substantive, dar ele funcţionează ca verbe - este/nu
este (GKC, 141k).
·:· ·s· :·
.1
Este în puterea mâinii mele…(Gen. 31:29)
·.:· ·s· ¸·s
.2
Nu este în puterea mâinii noastre (Neem. 5:5)
¬·¬ :·¡:: ¬·¬· :·
.3
Domnul este în locul acesta (Gen. 28:16)
·s·:·: z·: ¸·s
.4
Nu era rege în Israel (Jud. 21:25)
c. Aceeaşi pereche de termeni poate fi regăsită ca verigi de legătură între subiectul
pronominal al unei propoziţii şi predicatul participial (mai ales în propoziţii condiţionale şi
interogative). În acest caz ele sunt cele care primesc sufixele şi la traducere păstrează caracterul
auxiliar putând rămâne netraduse:
·~·:: ·:s: ·s·:·-s ·:·: .·:·: z:·:s
Dacă Tu ai mântuire în mâna mea pe Israel aşa cum ai spus…(Jud. 6:36)
Când se aşează sufixele acestor particule se se urmează modelul prepoziţiei ¸·:.
nu ei 3mp
3fp
nu voi 2mp
2fs
nu noi 1cs
:.·s
nu există
::.·s
nu există
·..·s
nu el 3ms
nu ea 2fs
nu tu 2ms
nu tu 2mf
nu eu 1cs
·..·s
¬..·s
z.·s
z.·s
·..·s

d. Când cei doi termeni auxiliari sunt urmaţi de subiect (sufix pronominal) prefixat cu · ,
este exprimată posesia sau lipsa ei.
-·: ··:·
Eu am casă.
-·: ·· ¸·s
Eu nu am casă
Limba Ebraică
103
e. În propoziţiile negative pot avea rol de negaţie în propoziţie atunci când în
lipsa unui verb finit există un participiu cu rol de predicat.
:-·: ·e·:¬ ¸·s
Scribul nu scrie.
5.5. Imperfectul cu vav consecutiv-Preteritul. Secvenţa narativă. Perfectul cu vav
consecutiv. Secvenţa profetică
5.5.1. Imperfectul cu vav consecutiv– Preteritul
Vav consecutiv este o formă specială de conjuncţie care este prefixată la imperfect pentru a
prezenta o succesiune a timpului trecut.
Un pasaj care prezinta o succesiune de fraze ale caror verbe exprima o actiune
trecuta apar legate de primul verb prin acest vav consecutiv precum vagoanele uni
tren locomotiva fiind verbul la perfect:
1.Verb Perfect…..2.Vav Consec..+ Verb Imperfect…. (traducere, trecut)
Folosind formele transliterate ale verbelor sirul va arata:
1.katal ………….2.vavyiktol…………(trecut )
Forma lui vav consecutiv este (vav+patah+dublarea consoanei următoare). Regulile
privitoare la schimbările vocalice pentru guturale sunt aceleaşi cu cele de la articol.
…:¬:x ¬:x: _x ¬:x ¬:x ¬: x:…
Vav consec.+vb.imperf. ……………vb. perfect
Şi a zis către femeie într-adevăr a zis Dumnzeu…(Gen.3:1)
a. Vav consecutiv cu imperfectul mai este cunoscut şi sub numele de preterit (lat. praeter-
trecut), formă verbală ce exprimă realizarea în trecut a unei acţiuni sau stări. Originea preteritului
ebraic este problematică fără a exista un consens în această privinţă. Cert este că, după statistici,
29% dintre formele verbale folosite în ebraica biblică sunt preterite (Waltke 1990, 544-7).
Preteritul este caracterizat prin câteva elemente:
Se construieşte pe modelul imperfectului, motiv pentru care unii ebraişti îl numeşte, după
cum s-a anticipat, “imperfect cu vav consecutiv”;
Ataşat la imperfect vav apare sub forma · va urmat de un dagheş forte, sau · înante de
alef. (Atenţie, acest tip de vav diferă de conjuncţia obişnuită!);
3. Prefixul imperfectului este dublat prin dagheş forte. Când vocala prefixului este şeva,
dagheş nu trebuie să apară;
4. La imperfect litera vav atrage accentul de pe ultima silabă pe penultima şi în acest caz se
produce scurtarea vocalei dacă silaba este închisă;
5. Apare numai în poziţia primă a propoziţiilor cărora le slujeşte de predicat.
Acestea fiind date, este foarte clar că nu trebuie memorată o nouă paradigmă, ci trebuie
reţinute doar modificările survenite la paradigma normală de imperfect.
3 mp
··:¡··
3ms
·:¡··
3 fp
¬.·:¡~·
3fs
·:¡~·
2 mp
··:¡~·
2ms
·:¡~·
2 fp
¬.·:¡~·
2fs
··:¡~·
Limba Ebraică
104
1 cp
·:¡.·
1cs
·:¡s ·
b.Prefixul preteritului posedă aceleaşi caracteristici cu ale articolului, vocala patah şi
dagheş forte în prefixul imperfectului. Excepţie face forma de 1 comun singular, unde prefixul
imperfectului (alef), nu poate fi întărit ceea ce determină lungirea compensatorie a vocalei
anterioare, care primeşte în locul lui patah vocala kameţ.
c.Pentru a le distinge de alte forme verbale, preteritele vor fi analizate după modelul de mai
jos:
·:s·· Kal, pret., 3, m., sg., ·:s,“el a zis”
·:s· Kal, imperf., 3, m., sg., ·:s, “el va zice“
·:s Kal, perf., 3, m., sg., ·:s, “el a zis”
d.Preteritul se va traduce de obicei cu perfect compus, reprezentând o acţiune trecută.
Astfel, deşi ca formă se apropie de imperfect, preteritul se apropie, ca sens, de perfect. Întrucât
prezenţa acestui vav pe o formă verbală de imperfect îi schimbă sensul, a fost numit de unii ebraişti
vav conversiv. Pentru faptul că participă la exprimarea unei secvenţe a fost numit de alţii vav
consecutiv. Vav-ul nu trebuie tradus întotdeauna, ci doar atunci când contextul o cere.
e. Preteritul are un sens narativ când depinde de o formă verbală la perfect.
5.5.2.Secvenţa narativă
Ebraiştii acceptă faptul că preteritul reprezintă timpul narativ, şi că toate celelalte timpuri
au caracter secundar în naraţiune.
5
Preteritul introduce o propoziţie principală evidenţiind rolul
acesteia de purtătoare a acţiunii.
Au venit la locul
Care i-a spus Dumnezeu
a construit acolo Avraam altarul,
a legat pe Isaac fiul său
şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor.
(Gen. 22:9)
:·¡:¬·s ·s:··
:·¬·s¬ ···:s ·:s
::·:¬-s :¬·:s :: ¸:··
·.: ¡:s·-s z· .··
·:·s.· ·.:: ::·:¬·. ·-s ::··
Secvenţa narativă este reprezentată de preteritele scrise cu caractere mai mari. Perfectul compus ce
corespunde preteritului a fost scris şi în traducere distinct, cu caractere îngroşate. Materialul secundar
este aliniat înspre interiorul rândului.
Secvenţa narativă de trecut poate începe cu un verb la perfect care încadrează temporal
acţiunea în trecut, urmând ca acţiunea să fie continuată prin preterite. În aceste cazuri, din pricina
materialului care precede verbul–considerat de autor mai important decât verbul– verbul însuşi nu
a mai putut fi preterit.
5
Recunoscut ca atare încă din secolele trecute (cf. GKC: cap. 111) observarea ştiinţifică a naraţiunilor biblice a
fost dusă la apogeu de analiştii discursului, pe linia teoriei tagmemice propuse de Robert E. Longacre încă din 1976.
Totuşi lucrarea de referinţă a acestui savant este studiul lingvistic al istoriei lui Iosif (Longacre1989). Prezentarea
teoriei şi studiul detaliat al metodei propuse de analiştii discursului de orientare pragmatico-funcţională face însă
obiectul unei lucrări viitoare de exegeză a naraţiunilor biblice.
Limba Ebraică
105
Cât despre foamete s-a agravat în ţară.
(Gen. 43:1)
·¦·s: ::: :.·¬ ·
Subiectul precede verbul deşi ebraica este o limbă care acordă dreptul primei poziţii verbului. De
această dată, subiectul este mai important decât verbul, importanţă care în această situaţie derivă din
intenţia autorului de a reactualiza evenimentul pentru cititor. Încă mai este foamete, sau cu alte cuvinte,
deşi au loc atât de multe evenimente să nu uităm că suntem pe vremea când încă mai era foamete ba
chiar creştea în intensitate.
Dar Iehu a întâlnit pe fraţii lui Ahazia, regele
lui Iuda,
el a zis: -Cine sunteţi voi?
Ei au zis:Fraţii lui Ahaziahu noi suntem
şi am coborât să salutăm pe fiii regelui şi pe
fiii reginei-mamă. (2 Regi 10:13)
¬:·¬·z·: ·¬··:s ·:s-s ss: s·¬··
:~s ·: ·:s··
·.:.s ·¬··:s ·:s ··:s··
·¬··:.¬ ·.:· z·:¬·.: :··:· :·.·

Şi aici, întrucât nu avem verbul în poziţia primară, acesta nu poate fi preterit. Subiectul (Iehu) precede
verbul pentru că autorul intenţiona să scoată în relief responsabilitatea acestui uzurpator pentru moartea
fraţilor lui Ahazia, confirmând astfel profeţia.
Secvenţa narativă poate începe cu o marcă de trecut, anume prin preteritul verbului ¬·¬
care are forma neregulată ·¬··. Prefixul imperfectului nu este dublat întrucât este vocalizat cu
şeva. Această marcă temporală poate fi tradusă cu s-a întâmplat că, sau s-a făcut, dar uneori
traducerea sa nu este necesară.
S-a întâmplat că după moartea lui Moise,
robul Domnului,
a zis Domnul lui Iosua…(Ios. 1:1)
¬·¬· ::. ¬:: -·: ··:s ·¬··
.:·¬··s ¬·¬· ·:s··
Această marcă este foarte frecvent întâlnită atât la nivelul unor episoade scurte, cât chiar şi pentru
introducerea unor cărţi narative precum Rut şi Iona, cum este cazul aici pentru cartea Iosua. Cu
siguranţă marca ·¬·· nu are un caracter disjunctiv ci mai degrabă conjunctiv, legând episodul debutat
cu episodul anterior.
5.5.3. Perfectul cu vav consecutiv
Cu toate ca este impropriu sa vorbim despre perfect cu vav consecutiv există situaţii când
ceea ce se întâmplă cu imperfectul este similar cu perfectul. Numai că de data aceasta vav
consecutiv nu are o forma diferită de cel conjunctiv iar timpul verbelor în paragraful unde apare o
astfel de succesiune de perfecte se traduce la viitor sau la prezent .
La perfect, vav este vocalizat cu şeva simplu, patah, hirek şi înaintea consoanelor labiale
: · : e devine vocala şurek.
1.Vb. Imperfect …..2.Vav +Vb.Perfect ……(traducere: viitor sau prezent )
Utilizând formele transliterate ale verbelor şirul va arăta :
1.yiktol…..2.vavkatal….. ( traducere: viitor sau prezent)
Limba Ebraică
106
::: :: : ¬:x : ¬;:: ¸:c: ::x : : ¬:: x:¬
vav cons +vb. perfect vb. imperfect
El va trimite pe îngerul Său înaintea ta şi eu voi lua o femeie pentru fiul meu de acolo.
(Gen.24:7)
Vav cu perfectul este caracterizat prin câteva elemente:
1. Se construieşte pe modelul perfectului, de unde şi numele de “perfect cu vav
consecutiv”;
2. Conjuncţia vav nu are funcţia doar de coordonare simplă sau disjuncţie, ci pentru
indicarea secvenţei.
La nivelul cuvântului, în cazul unui vav consecutiv, se poate constata deplasarea accentului
spre înainte. Bineînţeles există şi situaţii de excepţie.
Apar numai în poziţia primă a propoziţiilor cărora le slujesc de predicat.
Analiza acestor forme verbale include câteva elemente:
·~:¡e·
Kal, perf., 1, c., sg., cu vav conj., „şi am vizitat”
·~:¡e·
Kal, perf., 1, c., sg., cu vav consec., „şi eu voi vizita”
Trebuie observată diferenţa analizei dintre un perfect cu vav conjuncţie şi perfect cu vav consecutiv!
3.Perfectul cu vav consecutiv se traduce cu viitorul. Ebraiştii care au numit preteritul ca
imperfect cu vav conversiv, consideră şi această formă verbală este un perfect cu vav conversiv
deoarece, deşi seamănă ca formă cu perfectul, sensul formei verbale este de viitor.
4.Perfectul cu vav consecutiv se traduce şi la prezent.
5.5.4. Secvenţa profetică
Similar secvenţei narative, unde linia principală este exprimată de preterite, în cazul
secvenţei profetice, linia principală este exprimată de perfecte cu vav consecutiv, iar imperfectele
constituie linia secundară.
Secvenţa profetică poate începe cu un imperfect care marchează încadrarea temporală în
viitor, iar următoarele verbe sunt perfecte cu vav consecutiv.
Încă trei zile
va înălţa Faraon capul tău,
te va întoarce în slujba ta,
şi vei pune pocalul lui Faraon în mâna lui
după rânduiala dintâi,
care erai paharnicul lui.
(Gen. 40:13)
:·:· -:·: :·.:
z:s·-s ¬.·e s:·
z.:·. z:·:¬·
¸·:s·¬ :e::: ·:·: ¬.·e:·: ~-. ·
··¬¡:: -··¬ ·:s
Fragmentul începe cu o locuţiune prepoziţională şi se încheie cu o propoziţie de linie secundară.
Prima linie este introdusă cu un imperfect, iar următoarele două sunt continuate cu perfecte cu vav
consecutiv. Primul perfect este din familia Hifil, cu sufix pronominal (aAB).
Limba Ebraică
107
Secvenţa profetică poate fi introdusă şi prin perfectul verbului ¬·¬ cu vav consecutiv:
¬·¬·.
Şi se va întâmpla că în ziua aceea,
voi rupe arcul lui Israel în valea Izreel.
(Osea 1:5)
s·¬¬ :··: ¬·¬·
·s·:· -:¡-s ·~ ·::·
··s.··· ¡:.:
5.6.Forme verbale secundare
5.6.1. Gerundivul
Gerundivul se formează de la forma infinitivului costructus la care se adaugă ca prefix
prepoziţia ·.
Ex.: Inf. constr. de la ·: ¡ - el îngroapă este ·: ¡.
·:¡ - · = ·:¡· spre a îngropa, îngropând
Când în radicalul doi al verbului se află o literă din grupul BeGaDChePhaT
prin ataşarea prefixului la consoana respectivă aceasta primeşte pe dagheş lene.
·e. - · = ·e.· = ·e.· spre a cădea, căzând
Uneori sufixul le primeşte vocală lungă în cazul că la infinitivul construct se
află un verb cu o guturală în primul radical.
·:s· în loc de ·:s· - spre a spune
5.6.2. Forme verbale volitive
Spre deosebire de limba română, în ebraică se cunosc trei tipuri de volitive. Formele
verbale volitive reprezintă forme rudimentare, mai scurte, din care a derivat imperfectul
(imperativul), sau care au derivat din imperfect (hortativul şi iusivul). Dimensiunile relativ reduse
ale imperativului faţă de celelalte forme verbale poate fi justificată şi funcţional, prin faptul că
exprimă porunci, interdicţii, sfaturi, deci preferă o rezumare fonologică la cât mai puţine foneme.
Întrucât se rostesc mai repede decât alte forme verbale, manifestă tendinţa contragerii formei lor la
cât mai puţine consoane şi vocale.
Iusivul este volitivul persoanei a 3-a, cohortativul este volitivul persoanei a 2-a şi
imperativul este volitivul pentru persoana întâi.
Sunt negate prin particula ·s, cu excepţia imperativului care nu se poate nega.
Volitivele de persoana a 2-a care trebuie negate vor fi întotdeauna iusive. Pot apărea
singure, sau însoţite de alte volitive, identice sau diferite. Numim această situaţie secvenţa volitivă.
a. Iusivul
Iusivul sau imperfectul apocopat (prescurtat) se formează prescurtând forma verbală a
persoanei a 3-a, reprezentând volitivul acesteia, dar şi a persoanei a doua negate. El exprimă o
poruncă sau o dorinţă de a împlini o acţiune sau de a realiza o stare.
Este cel mai impersonal dintre volitive, nu în sensul că exclude implicarea vreunei
persoane din discurs, ci doar că efectele volitivului vizează un principiu, un concept, o situaţie, o
stare sau chiar un lucru, şi nu o persoană.
Limba Ebraică
108
La verbele regulate se întâlneşte rar, numai la forma hifilului şi foarte rar la kal. La hifil i
lung se schimbă în i scurt care la rândul să s-a schimbat în e lung. În cazul verbelor regulate, este
mai greu de identificat, deoarece posedă aceeaşi formă cu a imperfectului.
··:¡· - el va face să ucidă (impf.) ·:¡· - să facă să ucidă (iusiv)
Contextul este singurul element, deseori suficient, pentru a identifica un iusiv.
Forma iusivului apare cu predilecţie în cazul verbelor neregulate kuiescente de tip ain-vav
·”. şi lamed-hei ¬”· la cele 7 conjugări. Tendinţa de scurtare a formei verbale înspre prima
silabă este valabilă, mai ales în acest caz, deşi, destul de frecvent, apare în forma lungă, cu kameţ
kuiescit în he.
1. Iusivul ţine locul imperativului când este însoţit de adverbul de negaţie nu ·s.
:¡~·s -să nu te scoli
2. Foarte rar la pers I-a sg este însoţit de conjuncţia vav.
s·s· -şi să văd
3. La formele verbale care exprimă o permisiune se foloseşte iusivul urmat în unele cazuri
şi de particula s..
s.z·· - să meargă
4. Se foloseşte pentru a exprima o poruncă impersonală. Aici se încadrează bine iusivele
„creatoare” din Genesa capitolul 1.
··s ·¬· Să fie lumină! (Gen. 1:3)
5. Se foloseşte pentru a exprima o dorinţă, o acceptare.
·z·::: ·¬· ·· ¸: · ·:s·· Iar Laban i-a răspuns: „Să fie după cum ai zis!” (Gen.
30:34)
6. Se foloseşte pentru a exprima o cerere
·..¬ -:~ z::. s.::· ¬~.· Acum, să rămână robul tău în locul tânărului!
(Gen. 44:33)
::· este un iusiv neregulat,  ::·.
7. Interdicţia, dorinţa de a nu..., cerere să nu... Interdicţia realizată cu iusiv reprezintă o
poruncă negativă neîntârziată, cu efecte imediate.
·:e z·¬:.- s ·
Să nu vă faceţi chip cioplit….(Exod 20:4)
¬:··: ·¬ - s.·s :···s :·:s ·:s··
Avram a zis lui Lot: „Rogu-te să nu fie ceartă! (Gen. 13:8)
¬:·s: ·· :.~·s·
şi să nu faci lui nimic…(Gen. 22:12)
Interdicţia divină, cu valoare constrictivă mai puternică decât cea realizată cu iusiv, este
exprimată cu imperfectul negat cu s· , aşa cum apare în Decalog.
Interdicţia realizată cu imperfect reprezintă o interdicţie gnomică, universal valabilă, pe
când cea realizată cu iusiv reprezintă o poruncă negativă neîntârziată, cu efecte imediate.
b. Cohortativul
Limba Ebraică
109
Cohortativul reprezintă volitivul persoanei întâi. Cohortativul mai este numit şi imperfectul
cu hei paragogic, adică format prin adăugarea unei consoane kuiescente la sfârşitul cuvântului Din
punctul de vedere al formei sale, hortativul este identic cu imperfectul, dar primeşte în plus, vocala
accentuată, [¬ ]. Prin adăugarea lui hei kuiescent în kameţ ¬ se deplasează şi accentul tonic şi
dispare vocala dinainte care este înlocuită cu şeva simplu. De la acest caz face excepţie forma
hifilului. Din acest caz motiv cohortativul mai este numit şi imperfect lung.
:~:s - eu voi scrie impf. kal
1cs
¬:~:s eu vreau să scriu
1cp
¬:~:. noi vrem să scriem
Această formă verbală secundară se foloseşte numai la conjugările active.
1.Vocala kameţ-hei este fixă şi apare la toate formele verbale de hortativ. Fiind accentuată
va determina reducţia vocalei din silaba anterioară (pretonică).
2.Forma cohortativiului indică dorinţa noastră de a face ceva şi ea poate să fie însoţită şi de
particula s. care se leagă de ea prim makef. Cohortativul poate fi evidenţiai prin
adăugarea acestei particule.
s.¬:·¡s - eu vreau să mă scol
În pauză vocala dispărută se menţine fără a fi înlocuită cu şeva. ¬:~:s
Pe linie ierarhică, cohortativul are un traiect ascendent, vizând stimularea
interesului superiorului faţă de nevoile subordonatului. Singur, sau coordonat cu alte
hortative, volitivul persoanei întâi poate avea următoarele funcţii de bază:
1. Dorinţa, intenţia, solicitarea permisiunii. Subordonatul solicită superiorului permisiunea
de a-şi îndeplini planul. Este recunoscut astfel dreptul de determinare al superiorului asupra
subordonatului. De exemplu solicitarea israeliţilor adresată edomiţilor de a li se permite tranzitarea
ţării.
:·::· ¬::: ·:.. s· zs·s: s.¬·: ..
Să trecem permite prin ţara ta.
Nu vom trece prin ogoare şi nici prin vii... (Num. 20:17)
z·s z·:: z·:: zs·s: ¬·:.s
Să trec prin ţara ta pe drum, numai pe drum voi merge... (Deut. 2:27)
2.Determinare şi decizie. Este rezultatul unei deliberări interioare şi reprezintă o afirmaţie
cu determinare fixă.
··:s :¡.·-s ¬. ·¬s · ·:s ·:s ·:· ·:·¡· ·:·: ·:. ·:s··
Esau şi-a zis: „Se apropie zilele de bocet ale tatălui meu şi voi omorî pe fratele meu Iacov.” (Gen.
27:41)
3.Îndemn
·.:·s: ::s ¬:..
Să facem om după chipul Nostru (Gen. 1:26)
c. Imperativul
Limba Ebraică
110
Imperativul este volitivul persoanei a doua. Deşi este explicat adesea, din punctul de vedere
al formei sale, ca fiind un imperfect fără prefix, când este vorba despre originea celor două forme
verbale, lucrurile stau exact invers, adică imperativul a oferit structura de bază pentru construirea
imperfectului (GKC, §46).
Imperativul in limba ebraică este numai pentru persoana a doua forma (masculin, feminin,
singular si plural). Este cel mai adesea explicat din punctul de vederea la formei sale, ca fiind un
imperfect fără prefix
Imp. Impf. Imp. Impf
2ms
·:¡
·:¡~
2mp
··:¡
··:¡~
2fs
··:¡
··:¡~
2fp
¬.·:¡
¬.·:¡~
Eliziunea prefixului a lăsat şeva-ul să deschidă cuvântul, vocalizând prima lui silabă. În
noua situaţie, şeva-ul este vocalic. Atunci când apar flective care determină reducţia pretonică,
primul şeva este pus în situaţia de a interfera cu un alt şeva, consecutiv, aşa încât primul se
transformă în hirek.
În rest infixul vocalic rămâne nealterat. Formele verbale care au păstrat vocala tematică,
adică 2msg şi 2fpl, pot prezenta şi variante plene.
2ms
·:¡ ··:¡
2fp
¬.·:¡ ¬.··:¡
Imperativul este folosit numai să exprime comenzi pozitive. El niciodată nu
exprimă interdicţii. El nu poate fi negat. Atunci când este necesar se recurge fie la
un imperfect cu adverbul s·, fie la un iusiv de persoana a doua cu adverbul ·s.
Imperativul nu poate apare in structurile verbale ce sunt eminamente pasive
Pual si Hofal .
1. Kal imperativ se formează prin scurtarea formelor imperfectului. Din această cauză prin
eliminarea preformativelorla 2fs si 2mp ramân două şevauri vocalice unul lângă altul ceea ce face ca
primul şeva sa fie ridicat la hirek.
Imp. Impf. Imp. Impf
2ms
·:¡
·:¡~
2mp
··:¡
··:¡~
2fs
··:¡
··:¡~
2fp
¬.·:¡
¬.·:¡~
Exemple de Kal imperativ în Scriptură :
¬¬x ¬:¬ ::¬ :x ¬:¬ :x¬: :::
Ascultă Israele: Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn!. (Deut. 6:4) (Verbul este
3 gutural de aceea forma nu conţine holem ).
¬·¬· ·.:e: Judecă-mă, O Doamne ! In acest caz verbul la imperativ apare diferit
pentru că are sufixul pronominal. Prin adaugarea terminatiei vocalice se produce o
destabilizare vocalica, vocala holem se reduce la şeva iar şeva-ul de sub prima consoana se
ridică la vocala lungă specifica verbului la forma Kal, qamet .
Un exemplu mai clar pentru verbele tari este Plângeri 5:1
Limba Ebraică
111
::: ¬¬¬: ¬:¬ ¬:
Adu-ţi aminte, Doamne, ce este cu noi !”
2. Nifal imperativ se formează prin înlocuirea lui ~ cu ¬.
Imp. Impf. Imp. Impf
2ms
·:¡¬ ·:¡~
2mp
··:¡¬ ··:¡~
2fs
··:¡¬ ··:¡~
2fp
¬.·:¡¬ ¬.·:¡~
Exemplu din Scriptură :
::¬ :x ¬:¬ :¬ ::x :¬:::¸c ::: :¬::¬
Fiţi atenţi la voi înşivă ca nu cumva sa uitaţi legământul cu Domnul Dumnezeul vostru. (Deut
4:23)
3.Piel Imperativ Asemenea conjugării kal-ul, pielul imperativ este o formă
prescurtată a imperfectului.
Imp. Impf. Imp. Impf
2ms
·:¡ ·:¡~
2mp
··:¡ ··:¡~
2fs
··:¡ ··:¡~
2fp
¬.·:¡ ¬.·:¡~
Exemplu din Scriptură :
¸:x:x: ¸:x:x ¬::
Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta! (Deut.5:16)
4. Hitpael imperativ Formarea imperativului pentru structura Hitpael se face ca la Nifal
prin înlocuirea preformativei ~ cu ¬.
Imp. Impf. Imp. Impf
2ms
·:¡-¬ ·:¡-~
2mp
··:¡-¬ ··:¡-~
2fs
··:¡-¬ ··:¡-~
2fp
¬.·:¡-¬ ¬.·:¡-~
Exemplu din Scriptură:
::¬ x: ::x ::¬ ;:¬
Sfinţiţi-vă voi şi fraţii voştri! (1Cr. 15:12)
Limba Ebraică
112
5. Hifil imperativ Structura hifilului pentru imperativ se formează va la nifal şi hitpael prin
înlocuirea lui preformativei ~ cu ¬. Diferenţa faţă de celelalte structuri este transformarea lui
hirek-yud în ţere la 2ms.
Imp. Impf. Imp. Impf
2ms
·:¡¬ ··:¡~
2mp
···:¡¬ ···:¡~
2fs
···:¡¬ ···:¡~
2fp
¬.·:¡¬ ¬.·:¡~
Exemplu din Scriptură:
x:¬ : ¸:c ¬:: ¬
Acunde faţa de păcatele mele! (Ps.51:11(9))
6. Imperativul cu sufixul ¬ Acest sufix apare adesea cu forma de 2ms imperativ la toate
structurile verbale. Este identic cu forma cohortativului, dar nu aduce vreun inţeles deosebit la
traducerea imperativului. Adăugarea sufixului produce schimbări vocalice si anume lungirea
vocalei de sub prima consoană.
:c: ¬¬ ::
Păzeşte sufletul meu! (Ps. 25:20)
7. Imperativul cu particula s. Particula s. care este uneori folosita cu iusivul si
cohortativul poate de asemenea sa fie folosit si cu imperativul . Functia particulei este sa
accentueze necesitatea de a executa comanda respectiva si de a prezenta o politete ce obliga .
::::x x:¬; c ¬:¬
Doamne, deschide te rog, ochii lui ! (2 Imp. 6:17)
¸::¬:x x:¬:¬ ¬: ::
Si acum, vorbeşte, te rog, către împăratul. (2 Sam. 13:13)
8. Comenzi negative sau interdicţii Imperativul nu se foloseşte in ebraică să exprime
comenzi negative sau interdicţii. Acestea sunt exprimate prin adăugarea adverbului s· înaintea
imperfectului sau a adverbului ·s înaintea iusivului .
Când s· este folosit cu imperfectul, el exprimă o interdicţie categorică,
precum în. cele zece porunci. Când ·s este folosit atunci este o forma mai moale de
interdicţie, precum o dorinţă.
x:¬¬ x::¬ ¬: ¬ :x ::: : x:
Să nu asculţi cuvintele profetului aceluia! (Deut. 13: 4)
¬::::x :¬:: ::
Fiul meu, nu uita învăţătura mea! (Prov.3:1)
9.Funcţiile imperativului
9.a. Analizând volitivele din perspectiva interlocutorilor se poate constata că superiorul
preferă adresarea cu imperativul.
Limba Ebraică
113
9.b. Imperativul poate avea o prezenţă singulară în propoziţie/frază sau poate
fi coordonat cu alte imperative. În ambele situaţii imperativul poate îndeplini una din
următoarele funcţii mai importante:
Porunci şi solicitări pozitive
·e:: ¸··:· -s· :-: ¬::·s ¬·¬· ·:s··
Domnul a zis către Moise: „Scrie această aducere-aminte în carte!” (Exod 17:14)
·:·:-s :·s ··.: ··:.s· :·: ·:s··
David a zis oamenilor săi: „Încingeţi-vă fiecare cu sabia lui!” (1 Sam. 25:13)
Pentru a da mai multă curtoazie unei solicitări, imperativul primeşte particula s.
coordonată prin makef. Consoana nun poate apărea dublată pentru întărirea cererii (s.).
~s ·-:s s.··:s
Spune (te rog) că eşti sora mea... (Gen. 12:13)
·:·· -:~ z:· s.:·:
Pune (te rog) mâna ta sub coapsa mea... (Gen. 24:2)
Permisivitatea. Superiorul îi permite subordonatului să-şi îndeplinească
planul, răspunde favorabil cererii formulate de acesta. Deşi este pe un ton hotărât,
comanda a fost determinată de interlocutorul de rang inferior.
... z·.:s-s ·:¡: ·· s. ·:··
... ·:·:~ s· ·: s··
... :·s :·::: ·:·:·· ·:·: ·:s··
Lasă-ne să mergem să căutăm pe domnul tău! ...
El le-a zis: Nu trimiteţi! ...
El le-a zis: Trimiteţi! Şi au trimis cinci oameni. (2 Regi 2:16, 17)
***·:·· este imperativul verbului neregulat ¬·¬ care a pierdut prima consoană a rădăcinii.
10. Relatii de coordonare ale imperativului cu perfectul, imperfectul si un alt
imperativ. Un imperativ poate servi ca guvernant al uni lanţ de verbe care îl urmează
la forma perfect, imperfect sau imperativ. Când se întâmplă o astfel de coordonare
uneori înţelesul depinde de context iar alteori exprimă noţiunea de rezultat .
Exemple:
10.a.Imperativ + perfect
…¬.:¬ :: :¬ ¬: ::;
Ridică-te si coboară în casa olarului ! (Ier.18:2)
10.b.Imperativ + imperfect
¬x¬: ::::x x: ¬;c
Deschide-i ochii, te rog, ca să vadă ! (2 Imp. 6: 17)
10.c.Imperativ +imperativ (aspect de rezultat )
¬:¬ :::::x :x¬: :¬::
Aşteaptă şi vei vedea mântuirea Domnului. (2Cron. 20 : 17)
Limba Ebraică
114
d.Secvenţa volitivă
Coordonarea unor volitive de registre diferite, oferă posibilitatea unor noi funcţionalităţi ale
acestora.
1. Cohortativul sau iusivul precedat de unul sau mai multe imperative indică o consecinţă
intenţionată.
··.e~: ·-: ¬·: ¡ s· :::. ·:¡-·:s ·· ·.~
Daţi-mi un loc de îngropare la voi astfel încât să-mi pot îngropa moarta .(Gen. 23:4)
·.~ este un imperativ neregulat - ¸-.
2. Iusivul precedat de un imperativ sau cohortativ indică o consecinţă posibilă.
¬:s ·¬-· z·· :¡ z·.e· ¬¡:·¬.¬
Iată Rebeca este înaintea ta. Ia-o şi mergi să-i fie soţie. (Gen. 24:51)
3.Imperativul precedat de un iusiv sau cohortativ indică o consecinţă certă.
·¬:·: ¬·¬· z:: ¬·:.s· z:·: s· ··:. ··.· z: . s·
Te voi face o naţiune mare, te voi binecuvânta şi voi înmulţi sămânţa ta aşa încât vei fi o
binecuvântare. (Gen. 12:2)
5.7. Infinitivul constructus şi infinitivul absolut
Infinitivele sunt substantive verbale. Prin urmare ele pot funcţiona atât ca verbe cât şi ca
substantive. În ebraică există două tipuri de infinitive: constructus şi absolut. Infinitivul
constructus funcţionează ca substantiv mai mult decât forma absolută, deoarece poate participa în
construcţii alături de substantive, sufixe pronominale şi prepoziţii. Ideea de “infinitiv” are în
vedere exprimarea rădăcinii verbale fără limitări la o persoană, un gen şi un număr. Când se
comporta ca verbe, ele exprimă rădăcina verbului, ex “ a merge”, “a judeca“ etc. Pe de alta parte
verbul poate fi tradus ca infinitiv la gerund si atunci poate capătă un aspect de substantiv mai ales
când este urmat de sufixul pronominal.
5.7.1.Infinitivul constructus
Infinitivul constructus se poate forma din imperativ. Aici trebuie specificat faptul că unele
gramatici consideră că infinitivul constructus este punct de pornire în formarea imperfectului şi a
imperativului. Prin urmare nu este sigur cine trebuie sa fie primul, imperativul sau infinitivul
constructus. Infinitivul constructus este identic ca forma cu imperativului forma 2ms cu singura
exceptie pentru Hifil, unde în loc de ·:¡¬ avem ··:¡¬.
Kal
·.e ·¡
Nifal
·.e.
Piel
·.e
Pual
·.e
Hitpael
·.e-¬
Hifil
··.e¬
Hofal ·.e¬
Simplă
Activă Simplă
Pasivă
Intensă
Activă
Intensă
Pasivă
Intensă
Reflexivă
Cauzativă
Activă
Cauzativă
Pasivă
a omorî a fi omorât a ucide
(de mai multe ori)
a fi ucis
(adeseori)
a se sinucide a cauza omorârea
a face să ucidă
a fi cauza omorârii
a fi fost făcut să ucidă
·:¡ ·:¡¬ ·:¡ ·:¡ ·:¡-¬ ··:¡¬ ·:¡¬
Din punctul de vedere al formei sale infinitivul constructus kal are o formă unică, având ca
vocală de bază un şeva vocalic, iar ca vocală tematică holem. Se pot întâlni şi variantele plene ale
Limba Ebraică
115
acestuia, adică cea în care holem este substituit de holem-vav. Vom oferi mai jos forma lui într-un
tablou comparativ cu alte forme verbale apropiate:
Imperfect
·:¡·
va omorî
Imperativ
·:¡
Omoară!
Infinitiv Constructus
·:¡
Omorând
După cum s-a anticipat, se poate observa că infinitivul constructus este identic, ca formă, cu
imperativul masculin singular.
Infinivul construit se neagă cu ajutorul particulei ·~·: care poate primi, prepoziţia ·,
·~·:· . Negaţia va preceda întotdeauna infinitivul.
~·:s ·.::·:s ·~·:· z·-··s
Ţi-am poruncit să nu mănânci din el dar tu ai mâncat. (Gen. 3:11)
2.Funcţiile infinitivului constructus:
a.Infinitivul constructus poate fi folosit pentru a arăta modul infinitiv .
¬:¬ ::¬x: ¬: ¬
Iată, eu nu ştiu a vorbi. (Ier.1:6)
b. Ca substantiv verbal poate juca rol de subiect sau obiect.
:·: ::·: .::
Ascultarea face mai mult decât jertfele. (1 Sam. 15:22)
Sufixele pronominale ataşate infinitivelor constructus indică de obicei subiectul acţiunii
reprezentate de infinitiv. Adăugarea lor va determina reducţia pretonică a lui holem şi recuperarea
vocalei iniţiale la nivelul primei silabe, kameţ-hatuf.
·:¡e
Vizita lui
¬:¡e
Vizita ei
c. Ca verb sau adverb apare mai frecvent însoţit de prepoziţiile inseparabile.
c.1.Infinitivul constructus cu prepoziţiile : sau :.
- Infinitivul constructus cu prepoziţiile :. Cu prepoziţia : infinitivul se traduce ca o
prepoziţie secundară temporală, sau ca o prepoziţie cauzală .
…:¬¬: :::¬ ::¬:…
…în timp ce Iosua era în Ierihon. (Ios. 5 :13)
- Infinitivul constructus cu prepoziţiile :. Cu prepozitia : se traduce cu când, ca, in timp
ce.
…¸::¬:x :¬ :x¬ :x ¬:¬ : …
…când omul lui Dumnezeu a vorbit împăratului. (2 Imp. 7:18 )
Limba Ebraică
116
Infinitivul constructust este atemporal. Încadrarea temporală este determinată de context. În
multe situaţii aceasta este exprimată cu ajutorul formelor verbale ale verbului ¬·¬ cu vav
consecutiv: ·¬·· pentru trecut şi ¬·¬· pentru viitor (vezi secvenţa narativă).
:·:e:¬ :e: ·:·: ·¬··
Pe vremea când judecătorii judecau... (Rut 1:1)
¦·s¬·. ¸.. ·.. . : ¬·¬·
Şi se va întâmpla când voi aduce un nor peste pământ... (Gen. 9:12)
c.2.Infinitivul constructus cu prepoziţia ·:
Aceasta este prepoziţia cel mai frecvent întâlnită alături de infinitivul
constructus. Ea oferă formei verbale însoţitoare 3 funcţionalităţi majore:
c.2.1. Introduce o propoziţie circumstanţială de scop:
¬:·: -::: -s .::· :·:.¬·:: ·s:··
Şi au venit din toate naţiunile ca să asculte înţelepciunea lui Solomon (1 Regi 5:14)
… pentru că este timpul sa cauţi pe Domnul. (Osea 10 :12)
c.2.2. Introduce o propoziţie completivă directă:
····:: :·: -·: . ·· :·::· ·: :: :·: ¸·s ·: ·~.:·
Ştiu că nu este nimic mai preţios pentru ei decât să se bucure şi să facă bine în viaţa lor.
(Ec. 3:12)
c.2.3. Introduce o propoziţie completivă de mod:
… ··-·s:·:-s -·:.· ·::· z·¬·s ¬·¬· ··¡: .::- s·:s ¬·¬·
Căci dacă nu vei asculta de vocea Domnului Dumnezeului tău păzind şi împlinind
poruncile Lui. (Deut. 28:15)
Ceea ce distinge infinitivul absolut de varianta sa
constructus este lipsa de flexibilitate a formei sale.
Invariabil, infixul vocalic pentru conjugarea kal va fi
kameţ ca vocală de bază şi holem (sau holem-vav) ca vocală tematică. ··:¡ este forma de infinitiv
absolut, conjugarea kal, de la verbul ·:¡. Relaţiile infinitivului construit îi sunt cu totul străine
absolutului. Nu poate primi nici sufixe, nici prefixe, aşa cum este cazul constructusului.
Kal
·.e ·¡
Nifal
·.e.
Piel
·.e
Pual
·.e
Hitpael
·.e-¬
Hifil
··.e¬
Hofal ·.e¬
Simplă
Activă Simplă
Pasivă
Intensă
Activă
Intensă
Pasivă
Intensă
Reflexivă
Cauzativă
Activă
Cauzativă
Pasivă
a omorî a fi omorât a ucide
(de mai multe ori)
a fi ucis
(adeseori)
a se sinucide a cauza omorârea
a face să ucidă
a fi cauza omorârii
a fi fost făcut să ucidă
5.7.2.Infinitivul absolut
Limba Ebraică
117
··:¡ ·:¡¬
·:¡.
·:¡
·:¡
·:¡ ·:¡-¬ ·:¡¬ ·:¡¬
a.Infinitivul absolut nu ia prepoziţii ca prefixe si nici ca sufixe pronominale. Înaintea unui
verb la modul infinitiv absolut poate fi conjuncţia vav şi interogativul.
b.Căi de cunoaştere a infinitivului absolut :
- Trei structuri verbale Kal, Piel si Pual nu au prefixe;
- Nifal, Hitpael şi Hofal primesc un ¬;
- Au vocala “o” pe a doua consoana cu exceptia lui Hitpael, Hifil si Hofal;
- Există variante pentru Nifal şi Piel;
- Hofal ia o vocala “e” pentru al doilea radical;
c.Utilizarea infinitivului absolut
c.1.Este folosit cu sens de gerunziu:
…¸ ::::: ¬:: ::x…
…mâncând carne şi bând vin. (Is. 22:13)
c.2.Este folosit pentru a arăta certitudinea împlinirii acţiunii verbului.
¸:::: :::x:…
…cu siguranta nu veti muri. (Gen. 3:4)
c.3.Este folosit ca un substituent pentru un verb la o forma finita .
¬:¬:x :¬:¬: ¸::¬
Mergi (imperativ) şi spune către David. (2 Sam.24:12)
c.4.Este folosit pentru accentuarea acţiunii săvârşite de verbul principal:
::-s :¡e· :¡e :·¬·s·
Şi Dumnezeu vă va vizita cu siguranţă. (Gen. 50:24)
c.5.Introduce o completivă directă, sau funcţionează ca şi complementul verbului principal:
·¬:..¬ .·:.· z··¬ :·:s .:··
Iar Avram a continuat să călătorească spre răsărit. (Gen. 12:9)
c.6. Infinitivul absolut poate însoţi verbul principal în relaţie de coordonare:
:·e:· :-:s ·:
Când aţi postit şi aţi bocit. (Zah. 7:5)
c.7.Când nu este un verb principal pe care-l să-l determine, infinitivul absolut poate ţine locul
acestuia, cu toate nuanţele funcţionale pe care le poate împărtăşi un verb:
·::¡· -::¬ :··-s ··:·
Aminteşte ziua Sabatului ca să o sfinţeşti.(Exod 20:8)
5.8. Participiul activ şi participiul pasiv
Participiul (lat. participium) este o formă verbală ce împărtăşeşte, atât formal cât şi
funcţional, caracteristicile verbelor şi ale substantivelor. Participiul poate fi considerat un adjectiv
Limba Ebraică
118
verbal. În ebraică se cunosc două tipuri de participiu: activ şi pasiv. Caracteristicile comune
acestora sunt următoarele:
a. Inflexiunea este realizată cu ajutorul flectivelor substantivului care se ataşează rădăcinii
verbale triconsonantice. Prin urmare există forme absolute şi construite;
b. Participiul este impersonal, deci nu posedă persoană ci doar gen şi număr. Pentru a reda
persoana este absolut necesară însoţirea acestuia de pronume personale sau substantive cu rol
sintactic de subiect;
c. Participiul nu oferă informaţii despre încadrarea temporală a acţiunii, ci doar despre natura
acţiunii, sugerând liniaritate şi durată. Chiar şi atunci când are rol morfologic de substantiv,
participiul indică manifestarea continuă a stării descrise de verbul de origine. Nu se oferă nici
o informaţie despre începutul sau finalul acţiunii.
d. Negaţia participiului se realizează cu ajutorul particulei ¸·s, particulă ce neagă şi ideea
existenţei, sau a posesiei.
5.8.1.Participiul activ
Kal
·.e
·¡
Nifal
·.e.
Piel
·.e
Pual
·.e
Hitpael
·.e-¬
Hifil
··.e¬
Hofal
·.e¬
Simplă
Activă Simplă
Pasivă
Intensă
Activă
Intensă
Pasivă
Intensă
Reflexivă
Cauzativă
Activă
Cauzativă
Pasivă
m.s.
abs.
·:¡ ·:¡. ·:¡: ·:¡: ·:¡-: ··:¡: ·:¡:
f.s.
abs
¬·:¡
-·:¡
¬·:¡. ¬·:¡: ¬·:¡: ¬·:¡-: ¬··:¡: ¬·:¡:
m.pl.
abs.
:··:¡ :··:¡. :··:¡: :··:¡: :··:¡-: :···:¡: :··:¡:
f.pl.
abs.
-··:¡ -··:¡. -··:¡: -··:¡: -··:¡-: -···:¡: -··:¡:
m.s.
cstr.
·:¡ ·:¡. ·:¡: ·:¡: ·:¡-: ··:¡: ·:¡:
f.s.
cstr.
-·:¡ -·:¡. -·:¡: -·:¡: -·:¡-: -··:¡: -·:¡:
m.pl.
cstr.
··:¡ ··:¡. ··:¡: ··:¡: ··:¡-: ···:¡: ··:¡:
f.pl.
cstr.
-··:¡ -··:¡. -··:¡: -··:¡: -··:¡-: -···:¡: -··:¡:
5.8.2.Participiu activ Kal
ms abs.
cstr.
·:¡

·:¡
fs abs.
cstr.
¬·:¡
-·:¡
-·:¡
mp abs.
cstr.
:··:¡
··:¡
fp abs.
cstr.
-··:¡
-··:¡
Limba Ebraică
119
1.Observaţii:
a.Vocala de bază este holem, dar poate fi şi holem-vav. Aceasta din urmă reprezintă
varianta plene a celei dintâi, defectiva, după cum le numesc specialiştii.
·:¡ ·:·¡
b.Vocala tematică, ţere, se modifică după cum urmează:
b.1.Terminaţiile substantivului, accentuate fiind, determină reducţia pretonică a lui
ţere în şva.
·:¡ :··:¡
b.2.Înaintea lui - vocala ţere se transformă în segol pe baza principiului de
armonizare vocalică.
***Prezenţa oricărei consoane neregulate (guturale sau kuiescente) printre radicalii
rădăcinii va induce modificările vocalice prevăzute, conform preferinţelor vocalice ale acestora şi a
regulilor de accentuare. De exemplu participiul lui .:· este .:· în loc de .:·.
2. Participiul activ nu se poate traduce cu participiul românesc deoarece nu sunt
echivalente. Gerunziul românesc este ceva mai apropiat de participiul activ ebraic. Contează mult
însă încadrarea temporală a acţiunii, în funcţie de care participiul poate fi tradus şi ca perifrază în
asociere cu auxiliarul “a fi”, după cum se va vedea mai jos.
3. Funcţiile participiului sunt aceleaşi cu ale adjectivului: subiect, predicat, atribut
adjectival, atribut pronominal relativ, iar la nivelul frazei, contribuie la crearea de propoziţii
subiective, predicative, atributive, respectiv relative.
a. Subiect. Adesea participiul activ este folosit ca substantiv pentru a indica ocupaţia
(Mansoor 1980, 109):
·:: de la ·:: cel ce păzeşte-paznicul, santinela
:e: de la :e: cel ce judecă-judecătorul
·e: de la ·e: cel ce scrie-scribul
¬s· de la ¬s· cel ce vede-văzătorul
¬.· de la ¬.· cel ce păstoreşte-păstorul
b.Predicat. Acţiunea exprimată de un participiu cu rol predicativ este liniară şi de durată.
Încadrarea temporală este dată doar de context. Participiul oferă informaţii doar despre aspectul şi
nu despre timpul acţiunii.
:e: ¬·¬· Domnul judecă/judeca/va fi judecând
sau Domnul este judecător
s·¡ ¬·¬· Domnul cheamă/chema/va fi chemînd
Dacă subiectul nu este exprimat printr-un substantiv comun sau propriu,
participiul necesită însoţirea unui pronume personal, cu care se va acorda în gen şi
număr.
¬:. ·:.s eu fac/făceam/voi fi făcând
-:-: s·¬ ea scrie/scria/va fi scriind
Ebraica modernă atribuie participiului activ rolul de a exprima prezentul verbal în asociere
cu pronumele personal. Unii autori de manuale de ebraică biblică includ acest tip de construcţie ca
Limba Ebraică
120
regulă pentru formele verbale similare indicativului prezent din limbile moderne (Mansoor 1980,
74). Iată cum arată o astfel de paradigmă:
:·:··¬ ·.:.s
noi (m.) mergem
z··¬ ·.s
eu (m.) merg
-·:··¬ ·.:.s
noi (f.) mergem
-:··¬ ·.s
eu (f.) merg
:·:··¬ :~s
voi (m.) mergeţi
z··¬ ¬~s
tu (m.) mergi
-·:··¬ ¸~s
voi (f.) mergeţi
-:··¬ ~s
tu (f.) mergi
:·:··¬ :¬
ei merg
z··¬ s·¬
el merge
-·:··¬ ¸¬
ele merg
-:··¬ s·¬
ea merge
c.Atribut. Participiul urmăreşte în această privinţă regulile de funcţionare ale
atributului adjectival obişnuit, adică urmează substantivului pe care-l determină, cu
care se acordă în gen, număr şi articulare.
:e:¬ z·:¬ regele judecător (care judecă)
5.8.3.Participiul Pasiv
ms abs.
cstr.
··:¡

··:¡
fs abs.
cstr.
¬··:¡

-··:¡
mp abs.
cstr.
:···:¡

···:¡
fp abs.
cstr.
-···:¡

-···:¡
1.Observaţii:
a.Vocala de bază, kameţ, se reduce la şeva atunci când se adaugă flectivele substantivului.
b.Vocala tematică, şurek, rămâne neschimbată în majoritatea cazurilor, deviind reducţia
pretonică ce ar afecta-o înspre silaba pretonică. Totuşi fiind o vocală lungă instabilă se poate
modifică în următoarele situaţii:
b.1. Când consoana ce închide silaba pretonică este o nazală (:, .), şurek se
reduce în kibuţ.
:·.-. în loc de :·.·-.
·:·: în loc de ·:··:
b.2. Uneori, mai ales în textele postexilice, şurec se poate schimba cu hirek-yod,
atât vav cât şi iod, consoanele care participă la formarea acestor vocale, fiind
cuiescente.
··:¡ în loc de ··:¡
***Prezenţa consoanelor neregulate printre radicalii rădăcinii induc modificările vocalice
impuse. Astfel participiul pasiv al lui ... este .·.. în loc de .·.. deoarece guturala ain urmând unei
vocale lungi neaccentuate solicită un patah furtiv.
Limba Ebraică
121
2.Participiul Pasiv este mai apropiat de participiul românesc decât participiul activ.
Asemenea participiului românesc, participiul pasiv preferă sensul pasiv al acţiunii exprimate de
verb.
a.Subiect. Foarte frecvent în cartea Numeri (19 ori) apare expresia participială „cei
număraţi dintre ei” cu rol morfologic de substantiv şi funcţie sintactică de subiect. Aici
vocala şurek apare scrisă în forma ei defectivă (kibuţ).
:¬·:¡e
b.Predicat. Simiar participiului activ, în lipsa predicatului verbal, pasivul poate prelua
funcţii predicative:
··:: ·: Cine este cel ales?
c.Atribut. Dacă urmează substantivului determinat şi se acordă cu acesta în gen, număr şi
articulare, participiul joacă rol de atribut exprimat prin adjectiv verbal.
··:: :·s bărbat ales
5.9.Metateza şi asimilarea
5.9.1.Metateza este procesul lingvistic cu aplicaţie fonetică, pe baza căruia o consoană
schimbă locul cu alta, din vecinătatea imediată, de exemplu în cazul hitapelului nostru tav cu
sibilanta. Aceste situaţii sunt specifice situaţiilor în care prefixul specific conjugării augmentează o
formă verbală al cărei prim radical este o sibilantă (·, :, s, :, :).
De exemplu, un hitpael imperfect, la persoana întâi singular, va avea consoana alef în locul
lui hei, deci prefixul pentru această formă va fi -s în loc de -¬s . La ataşarea acestui prefix la
forma de piel corespunzătoare pentru formarea hitpaelului va avea loc următoarea transformare:
·::
+
-s
devine
·:~:s
·.·.: ·:~:s·
...m-am păzit de fărădelegea mea... (Ps. 18:24)
Dacă sibilanta metatetică este ţade, pe lângă schimbarea locului cu consoana tav, sibilanta
determină şi transformarea lui tav în tet.
¡:s
+

devine prin metateză
¡:~s¬
iar apoi, prin transformarea consoanei tav, devine
¡::s¬
Limba Ebraică
122
¡::s.¬:· ·::.¬:
Ce putem spune? Şi cum să ne justificăm? (Gen. 44:16)
5.9.2.Asimilarea reprezintă procesul fonetic de înglobare a unei consoane anterioare, prin
dublarea sunetului propriu. Acest proces apare atunci când prefixul apare înaintea unor dentale (:,
:, -).
s::
+

devine
s::·
··:.: ·.: s::· s·
El nu se va întina ca soţ în faţa poporului său. (Lev. 21:4)
5.10. Verbe care nu posedă forme verbale pentru Kal:
·s:
Nifal a fost lăsat, a rămas
s:.
Nifal a profeţit
.::
Nifal a jurat
::·
Nifal a luptat

Limba Ebraică

I INTRODUCERE
Scurt istoric al limbii ebraice

1.1. Preliminarii Dintre toate limbile vechi, „moarte”, nici una nu a experimentat o asemenea revitalizare ca aceea a limbii ebraice. Puţine limbi se pot mândri cu o istorie multimilenară, aşa cum este ebraica. Poate doar chineza să rivalizeze, într-o oarecare măsură. Miracolul este şi mai mare atunci când o limbă care nu a mai fost vorbită de o naţiune, ci a existat ca un fenomen cultural şi religios, să poată reveni în forţă după câteva secole de oprimare şi uitare. În cazul limbii ebraice, fenomenul de revitalizare al acesteia îşi găseşte originea în programul ideologic al mişcării sioniste, ale cărei idealuri în domeniul lingvistic au fost aplicate de către savantul evreu Eliezer ben Yehuda (1858-1922). Lui i se datorează crearea limbii ebraice modene – ivrit. Limba ivrit a păstrat caractererele vechi ebraice, iar regulile fonetice, morfologice şi sintactice au fost reactualizate, fiind create noi cuvinte şi introduse o serie de neologisme. Fondul lexical al limbii ebraice de azi este de patru ori mai bogat faţa de cel al ebraicei biblice (5500 de cuvinte – sec. X-II î. Hr. – şi la originea lor se află cele 5000 de rădăcini triconsonantice.) Începând cu anul 1921 limba ebraică a devenit limbă oficială în Palestina, aflată la acea dată sub mandat britanic, iar o dată cu proclamarea statului independent Israel, la 14 Mai 1948 / 5 Yiar 5709, ea a devenit limba oficială a acestuia. Limba ebraică reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori prin care se realizează integrarea maselor de imigranţi veniţi din toate colţurile mapamondului în Ereţ Ysrael. 2.2. „Evreu”, „limba ebraică”, israelit”, „iudeu” În decursul istoriei sale multimilenare poporul evreu şi fiecare membru al acestei naţiuni în parte au fost desemnaţi cu unul din termenii: EVREU, ISRAELIT, IUDEU, iar limba vorbită de ei a fost numită limba ebraică. Termenul „evreu” (în ebraică „ivri”) îl întâlnim pentru prima oară în Vechiul Testament, în cartea Genezei. Primul patriarh al poporului evreu este desemnat cu numele de Avram Ha-Ivri (Avram evreul) (Gen 14: 13). Acest nume a fost atribuit lui Avraham de către locuitorii din Ţara Canaan („ever” însemnând „de dincolo”). Numele derivă din radicalul  care indică sub forma verbală trecerea dintr-o parte în alta. De aici derivă termenul ebraic haivry, ce în LXX este redat sub forma de „cel de dincolo”, ho perates. Avraham a emigrat din Mesopotamia şi a venit în Canaan „de dincolo”
2

Limba Ebraică
de râul Eufrat. Acest nume a fost atribuit descedenţilor lui Avraham precum şi limbii ebraice (ivrit). Aceată explicaţie a termenului evreu este întregită de comentariile din Midraş: „Toată lumea idolatră de o parte, iar el (Avraham) de cealaltă parte.” Cu alte cuvinte, chiar dacă întotdeauna toată lumea pe Pământ va adopta credinţa politeistă, Avraham se va situa întotdeauna pe poziţia religiei monoteiste. În toată perioada vechitestamentară cuvântul haivry are un înţeles etnic şi nu unul lingvistic. Pentru prima oară el apare cu sensul de limbă ebraică abia în secolul al II-lea î. Hr. (pe la anul 130) şi este menţionat în prologul cărţii evreieşti, scrisă în limba greacă, a Înţelepciunii lui Isus Sirah. În greacă şi latină acest termen indică limba sfântă a evreilor, limba Sfintei Scripturi care nu trebuie profanată în vorbirea de toate zilele. Termenul „Israel” provine de la cel de-al III-lea patriarh, Iaakov, numit şi Israel. Cuvântul „Israel” se întâlneşte în cartea Genezei (35:11). Fiii lui Iaakov (Bnei Israel) şi familiile lor au format 12 triburi, care au constituit nucleul poporului evreu. De aici derivă şi denumirea colectivă de Israel – Seminţia lui Israel sau Beit-Israel – „Casa lui Israel”. De asemenea, şi numele istoric al ţării, Ereţ Israel-„Ţara Israel”, are aceeaşi origine. Termenul „iudeu” provine de la numele celui de-al IV-lea fiu al lui Iaakov, Iehuda, nume atribuit şi descendenţilor din tribul cu acelaşi nume. După încetarea din viaţă a regelui Solomon (930 î. d. Hr.) Israel s-a scindant în două regate: Iehuda şi Israel. În nord, zece triburi au constituit regatul Israel cu capitala la Şihem, apoi la Şomron. În anul 722 î. d. Hr. regatul Israel a fost cucerit şi distrus de asirieni. Populaţia a fost deportată şi ulterior a dispărut. În sud, triburile Iehuda şi Beniamin au constituit regatul Iehuda cu capitala la Ierusalim. Locuitorii acestui regat purtau şi numele de iehudim – iudei, nume ce i-a însoţit pe evrei mai târziu, în exilul babilonian. În cartea Esterei, unul dintre personajele principale, Mordehai, apare şi cu numele iehudi (iudeul). După reîntoarcerea evreilor din exilul babilonian statul capătă denumirea de Iehuda, iar locuitorii sunt numiţi „iudei” (iehudim). În 1948 a fost proclamat Statul Israel, iar locuitorii statului modern sunt desemnaţi prin termenul „israelieni”. 2.3. Încadrarea limbii ebraice, istoricul şi dezvoltarea limbii ebraice şi a alfabetului său Limba ebraica aparţine grupului de limbi semito-hamitice, care se vorbesc in Orientul Apropiat, Orientul Mijlociu si in Africa de Nord. Denumirea de limba semito-hamitică deriva de la substantivele proprii Sem şi Ham ce sunt menţionate în Biblie ca fiind numele a doi dintre cei trei fii ai lui Noe. Denumirea de limbi semitice aparţine europenilor, prima apărând la sfârşitul secolului al XVIII-lea (1781 A. Schlozer J. Einchhorn – filologi germani) şi cea de-a doua în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

3

care foloseşte principiul acrofoniei potrivit căruia imaginea unui obiect devine semnul literei pentru sunetul cu care începe cuvântul obiectului şi cuvântul respectiv. Ambele forme de scriere erau accesibile unui grup restrâns de aomeni. fiecare subdivizânu-se în mai multe ramuri lingvistice. Perioada de tranziţie de la scrierea pictografică la cea cuneiformă şi ieroglifică este stabilită în mileniul al IV-lea î.Limba Ebraică Marea familie lingvistică semito-hamită are trăsături gramaticale comune. de aşa zisa scriere pătrată în care ni s-a păstrat textul Vechiului Testament. oamenii au renunţat la ele şi în cadrul familiilor semito-hamte a fost creată scrierea cuneiformă (acadiană) şi ieroglifică (egipteană). Întrucât desenele figurative ale obiectelor erau complicate şi insuficiente pentru a exprima ideile. ceea ce însemnă că aceste limbi se înrudesc. care în schimburile comerciale aveau nevoie pentru tranzacţii de caracterele unui alfabet mai uşor de utilizat. de aceea fenicienii din Biblos vor renunţa la aceste caractere complicate şi vor inventa alfabetul alcătuit din 23 de consoane necesare uzului zilnic. Grupul occidental Ramura nordică Canaaneana Moabita Feniciana Punica Ebraica veche Aramaica veche Meirab Palmireana Iudaica Samariteana Siriana Mandeana Nestoriana Iacobita Chaldeana Arabica nordică Safaitica Lithiana Tamudeana Araba coranică Ramura sudică Etiopiana Ge’ez Abisiniana Amharica Tigrina Arabica sudică Sabeana Mineana Hadramautica Catabanica Akkadiana Asiriana Babiloniana Grupul oriental Popoarele care au vorbit aceste limbi au simţit nevoia de timpuriu ca graiul lor să-l exprime în scris. Aceasta din cauza timpului şi a spaţiului geografic s-au diferenţiat între ele. de aceea vor fi înlocuite de apariţia unui nou sistem de scrire numită scriere alfabetică. Alfabetul ebraic de azi este înrudit cu scrierea aramaică şi după tradiţia iudaică el ar fi fost inventat de către Ezra (Sanhedrin 21b-22a: Tora în original a fost dată lui Israel în caractere evreieşti şi în limba sacră a fost dată din 4 . Scrierea cuneiformă silabică comportă semne cu valori polifonice. O influenţă deosebită în crearea acestor semne a avut-o scrierea pseduieroglifică. îndeosebi de fenicieni. cea mai rudimentară formă de scriere fiind cea pictografică. inventată de popoarele semite. devenind numele literelor semite. Vechea scriere ebraică care se înrudeşte cu scrierea feniciană va fi înlocuită treptat începând cu sec V î Hr. Hr.

Literele alcătuiesc rădăcina triconsonantică sau baza cuvântului care se scrie de la dreapta la stânga. glosele şi explicaţiile păstrate la început pe cale orală (midraş). în perioada postexilică. Din sec al II-lea d. datează aşa zisa ebraică mişnaică care are numeroase împrumuturi din aramaică. Limba ebraică este părăsită definitiv în sec. Hr. Astfel în jurul anului 1000 textul biblic pe care îl avem azi a fost standardizat. 5 . cel de Nord şi cel de Sud. Din respect faţă de textul Sfintei Scripturi şi pentru a păstra cuprinsul şi citirea tradiţională. Peroada preexilică se numeşte şi epoca de aur a limbii ebraice clasice care se impune în proză prin puritate. părintele său fiind Eleazar ben Yehuda. masoreţii. Ea este urmată de ebraica modernă (ivrit) care a intrat în uzul evreilor după cum s-a amintit deja la sfârşitul secolului al XIX-lea. cel tiberian s-a impus. ca şi celelalte limbi de pe glob. greacă şi latină la care se adaugă anumite particularităţi morfologice.Limba Ebraică nou lui Israel. când Ierusalimul. În ordine cronologică acestea se pot împărţi în 2 mari grupe: preexilică şi posexilică. Deşi au fost mai multe sisteme de vocalizare în concurenţă. Hr. Hr. tradiţionaliştii. limba ebraică îşi pierde din puritatea şi frumuseţea ei şi o dată cu ea. în sinagogă nu a mai putut înţelege textul biblic şi tâlcuirea lui. În perioada exilică şi postexilică. limba ebraică este vorbită în cele două state israelite. a fost distrus de babilonieni. în sec. fixitate. * * * Limba ebraică. În epoca de aur sau înainte de dezmembrarea regatului (932-931 î. Sub influenţa iluminismului (haskala . începe să sufere şi literarura religioasă care nu are un stil concis şi tinde spre imitaţie. a cunoscut mai multe etape de dezvoltare. Cu timpul limba ebraică e înlocuită în vorbire de aramaică şi evreii o vor folosi în cult şi ca o limbă literară religioasă. Toate explicaţiile şi traducerile care au circulat pe cale orală au fost fixate în Talmud cu elementul să dublu Mişna şi Ghemara. sub formă dialectală păstrându-şi puritatea până în anul 587 î. de la Tiberiada au introdus semnele vocalice. în ketabh shshurî – scrire asiriană – şi în limba aramaică… şi chiar dacă Tora nu a fost dată prin el – Ezra – forma literelor a fost schimată de el. Întrucât poporul nu mai vorbea limba ebraică.) limba ebraică nu era influenţată de alte limbi străine şi agiografii şi-au păstrat stilul propriu în scrierile lor. I î. capitala regatului de sud. prin naturalul şi prospeţimea imaginilor istorice iar în poezie prin fregvenţa paralelismelor membrelor şi claritatea stilului. V-VIII. După dezmembrarea regatului. de aceea au apărut targumurile (parafrazările) aramaice.) Ebraica Biblică are un alfabet consonantic alcătuit din 23 de semne putând da prin combinaţia lor diferite părţi de cuvânt. Hr. când evreii vor folosi limba aramaică. în zilele lui Ezra.în versiunea ebraică a acestui curent) în secolul al XVIII-lea se naşte limba ebraică medie sau neoebraica pentru redactarea lucrărilor cu caracter laic.

II NOTIUNI DE FONETICĂ 1. cum ar fi: 1. 6.2. -fiecare literă a alfabetului are o valoare numerică distinctă. -în total sunt 28 de semne prin care sunt redate sunetele în limba ebraică. consoane palatale:  rostirea se face prin atingerea sau apropierea limbii de cerul gurii. Scrierea În limba ebraică alfabetul este format din 23 de litere. consoane labiale:  rostirea sunetelor se face cu ajutorul buzelor. 4. 5.Limba Ebraică Particularitatile limbii ebraice clasice si ale alfabetului : -limba semitica are o vechime de 4000 de ani. consoane velare:  rostirea se face prin atingerea si acoperirea valului palatin de către limba. Aceste litere în scrierea paleoebraică au avut forme diferite. toate fiind consoane . -vocalele se marcheza cu linii si puncte asezate sub radacina cuvantului. -limba scrisa are forme de exprimare foarte condensate (este o limba sintetica). -radacina cuvantului evreiesc este triconsonantică. 3. -toate cuvintele se scriu cu acelasi fel de litere. 6 . 1. -alfabetul ebraic contine 23 de litere. Întrucât literele şin şi sin se asemănă ca scriere şi ca articulaţie. consoane linguale:  rostirea se face doar cu ajutorul limbii. clasificarea şi valoarea numerică a consoanelor 1. Literele alfabetului ebraic îşi trag numele de la fiinţe. Semnele consonantice se împart in zece categorii de litere care au aceleaşi caractere fonetice. Clasificarea consoanelor Clasificarea consoanelor se face in funcţie de organele care participă la emiterea sunetelor consonantice. 2. membre ale corpului şi obiecte.1. consoane dentale:  rostirea sunetelor se face cu ajutorul limbii si a incisivilor. Alfabetul – scrierea. -scrierea este de la dreapta la stanga. consoane nazale:  rostirea se face prin expirarea aerului pe fosele nazale. -literele au in general o forma patrată. fac ca alfabetul să fie apreciat in general a fi alcătuit din 22 de semne.

Limba Ebraică 7. he(i). Atribuirea de funcţii vocalice unor consoane. cu foarte puţine excepţii. motiv pentru care exerciţiile de scriere şi citire trebuia să înceapă relativ devreme. Pentru un neavizat. exploziva. Consoanele spirante au o dublă pronunţare: una tare. şi mai ales evreilor. în copilărie. care în contextul 7 . 8. Cu aceaşi problemă s-au confruntat şi masoreţii.1. consoane spirante:  consoanele din grupul BeGaDhChePhaT. pentru că se afecta structura intimă a unui cuvânt. Vorbim despre alef. he(i). Datorită caracteristicilor de funcţionare şi interacţiune cu unităţile fonologice acestea mai sunt cunoscute şi ca quiescente. cum le spun specialiştii. Ele sunt numite consoanevocale sau matres lectiones. In special literele yod. Consoanele “ahaltem”  işi măresc forma in scriere pentru a completa spaţiul nescris de la sfârşitul rândului. asemenea consoanelor. când lipseşte dagheşul. adica sunt mobile. nu se aud când se afla la sfarsitul cuvântului şi când sunt precedate de vocale. Încecând să facă accesibilă limba şi cultura ebraică publicului larg. ci doar că nu aveau materializare concretizată în simboluri grafice. când in interiorul consoanei este un punct numit dagheş si o pronunţare moale. Cu timpul însă. consoane guturale:  rostirea se face cu ajutorul laringelui. consoane mute sau quiescente:  nu se rostesc in citire. 10. 2. Varietatea citirii unui anumit aranjament consonantic era restrânsă doar cu ajutorul contextului. s-a făcut pe fondul predispoziţiei acestora de a elida. consoane siflante:  rostirea sunetelor este insotita de un zgomot suierator. scrierea ebraică rămâne o criptogramă nesfârşită. Toate consoanele alfabetului ebraic se aud in vorbire. Semnele masoretice 2. Eliziunea (dispariţia unor caractere) este un proces fonetic rar întâlnit în ebraică. vav şi reiş. Aceasta nu înseamnă că ele nu existau. unele consoane au primit valoare vocalică. excepţie fac literele . 9. Litera he(i) devine mobilă (se rosteşte) la sfarsitul cuvântului daca are in interior punctul mapik. Semne masoretice fonetice . Astfel consoanele respective au rămas în text fără a mai funţiona ca atare.vocalele Scrierea veche nu poseda vocale. wav. iar acel cuvânt aparţinea unei cărţi ce nu permitea un tratament mai puţin revereţios de acest tip.

originar. nealterată prin sufixe sau prefixe.semivocale C şeva C şeva Vocale hatef . Ebraica acordă atenţie sporită consoanelor. XX unitatea minimală în plan individual este considerat morfemul. care nu ridică atâtea probleme. care are sens în planul expresiei individuale. prefixe (morfeme dependente de natură lexicală) şi/sau reflexive (morfeme dependente de natură gramaticală) se numeşte radical. Clasa vocalică A Pronunţie Vocale lungi C kameţ C ţere-iod C ţere C hirekiod C hirek C holemvav C holem C şurek Vocale scurte C patah C şegol Vocale şeva . masoreţii şi-au permis sacrilegiul să adnoteze textul sacru. De regulă cuvântul ebraic este alcătuit din trei consoane. În ebraică fiecare consoană ce deschide o nouă silabă trebuie să fie susţinută vocalic. motiv pentru care structura intimă a unui cuvânt ebraic este mult mai fixă. iar cele trei consoane componente radicali. Structura fonemică nu a fost modificată. adică o rădăcină. au uitat limba. ci doar evidenţiată grafic iar limba şi-a păstrat caracterul arhaic.Limba Ebraică desfiinţării statului lor naţional şi a împrăştierii lor în diaspora. faţă de structurile similare din alte limbi. Combinaţia dintre o rădăcină (morfem independent) şi unul sau mai multe sufixe. este un morfem independent. dar în lingvistica sec. Termenii au fost adoptaţi şi în manualele creştine. Situaţiile de diftong sau triftong nu sunt cunoscute iar cele de hiat sunt extrem de rare. este cunoscută sub numele de rădăcină. În terminologia gramaticilor de tradiţie evreiască forma de bază a unui cuvânt.semivocale G hatef-patah G hatef-şegol Şeva mut C şeva C şeva “a” Pronunţie “e” I Pronunţie C hirek “i” Pronunţie C kameţ-hatuf C şeva G hatef-kameţ C şeva “o” U Pronunţie C kibuţ “u” 8 . mai puţin variabilă. Ei au atribuit grafeme vocalelor ebraice şi le-au strecurat la subsolul consoanelor. Termenul de radical primeşte însă o altă conotaţie. Diferenţa este notabilă şi vom evita folosirea termenului de radical în sens clasic în favoarea celui de consoană. Morfemul. Ultima consoană a unei silabe poate rămâne nesuţinută vocalic.

5.2. 2. Un meteg. Pronunţia acestor vocale este aproximativă.1.la) 2. De obicei semnele vocalelor stau sub consoana după care vocala este pronunţată ( . iar acel cuvânt este vocalizat în felul următor: a) dacă în forma iniţială acel cuvânt avea şeva mut sau orice altă vocală mai mică decât vocala lungă a clasei vocalice din care făcea parte atunci vocala se va schima către cea mai lungă vocală a clasei sale.1.1.1. 2. va aparea dedesuptul primei litere a cuvântului în stânga vocalei pentru a reda valoarea vocalei kameţ. dinamică ce nu se desfăşoară într-un mod haotic. Când un cuvânt este accentuat cu un accent tare se spune că acel cuvânt este în “pauză”.2.1.orice consoană din alfabetul ebraic în afară de guturale G – orice consoană guturală din alfabetul ebraic 2. b. Legenda tabelului C . 9 . adică toate legile normale de vocalizare sunt terminate.vayakom (şi se va scula) 2.Limba Ebraică 2. Vocalele hatef sunt considerate semivocale (jumătate de vocale) şi apar numai sub cosoanele guturale. Regulile de citire a lui kameţ-hatuf sunt următoarele: 2. Atenţie trebuie acordată lui kameţ şi kameţ-hatuf care se scriu la fel dar se pronunţă altfel: „a” în primul caz şi „o” în cel de-al doilea. a. şi b) dacă vocala era lungă va continua să-şi păstreze valoarea cea mai lungă. O silabă închisă neaccentuată va avea întotdeauna o vocală scurtă deci în cazul clasei vocalice o va primi kameţ-hatuf. 2.1.În silaba închisă neaccentuată kameţ este hatuf.  ochla(h) – mâncare 2.  .1. Prin mijlocirea acestui tabel se poate observa dinamica a acestor vocale.6. Aranjarea în acest mod a tabelului vocalelor este utilă pentru a înţelege cum se schimbă vocalele în prezenţa accentelor tari.1. o linioară verticală.1.6.3.4.1.6.6. În tabel această dinamică de schimbare a vocalelor este o deplasare de la stânga la dreapta şi de la dreapta la stânga.1.1.

orma(h) – viclenie *** Excepţie: Dacă kameţ are un meteg sau dacă silaba în care se află este accentuată.5.1.ronny .  .şat li 2. 2.baonya(a) . Când un kameţ este urmat de un hatef-kameţ are valoarea lui „o” scurt cu toate că are lângă el un meteg care induce provenienţa lui din vocala „o”.1.  Cuvântul se citeşte hakma şi nu hokma.  .poeolcha – lucarea ta 2.  .1.1.4.şot li – a pus mie  . totdeauna kameţ se citeşte “o” scurt. În această situaţie kameţ hatuf se întâlneşte într-o silabă deschisă neccentuată semiînchisă. Semnul Meteg ajută la păstrarea cantităţii vocalice a lui kameţ care se pronunţă „a” şi nu „o”. Urmat de un alt kameţ-hatuf.2.strigă 2.1.7.3.6.  .6. acesta indică vocala care provine de la articolul ha. Kameţ este hatuf atunci când este urmat de o consoană dublă marcată printr-un dageş forte. 2.6. Vezi regula 2.6. Întotdeauna kameţ se citeşte “o” scurt când este urmat de un şeva mut şi se află într-o silabă închisă neaccentuată.în corabie 10 .1.  .6.6. În cuvinte monosilabice kameţ devine hatuf dacă acesta se leagă de cuvântul următor printr-o liniuţă numită makef.pooly – lucrarea ta *** Dacă kameţ are un meteg lângă el.Limba Ebraică  Cuvântul se citeşte hakma şi nu hokma.6.  . şi se află sub o prepoziţie inseparabilă.

9. Or pentru litera sin în de . urmat de un şeva mobil sau hatef-patah se pronunţă o scurt.  .8.şoreş 2.1.1.şomera(h) – priveşte 2. Hiatul îl putem întâlni atunci când sunt implicate quiescentele.Un patah nesilabic apare sub litera guturală daca cuvântul nu sfârşeşte intr-o vocala din clasa „a”.1. în pronunţie apar două vocale. Consoanele quiescente. Consoanele schimbătoare 11 .goyim . vânt  . Foarte rar kameţ.rea .7.8. preferă să renunţe la carcterul consonantic.Limba Ebraică 2.prieten 2. În limba ebraică sunt două cuvinte care au semnele masoretice kameţ cu meteg şi ar trebui pronunţate „a” şi nu „o”.kodeş de la  . chiar dacă grafic şi în transcriere fonetică faptul acesta nu este sesizabil. 2.  . se realizează o combinare între punctele diacritice ale lui  şi  şi vocala holem.10. în apropiaerea vocalelor din aceaşi clasă.şoraşim – rădăcini de la  . Astfel pentru aceste texte în loc de apare  (duşman). apare . Patah ascuns ( X ) Patahul ascuns se aşează înaintea literelor finale guturale: .9. va 2.11. Cuvinte ce conţin la sfârşitul lor o combinaţie patah-yud or kameţ-yud se vor pronunţa ca diftongul “ai”. una după cealaltă.  .  .6.  .1.1. În unele texte. In acest caz vocala se pronunţa înaintea guturalei finale.1.kodaşim – sanctuarea  .1.neamuri 2. altele decât Biblia Hebraica Stuttgartensia. Aceasta reprezintă o altă situaţie de hiat.6. . Când acestea ajung între vocale de acelaşi tip.ruah – duh. Moşe.

Primul verb al versului 2 din Geneza 1 conţine  mut la sfârşitul cuvântului .)  .niketalet  . Daca ultimele două litere ale unui cuvânt au semnul şeva. . Daca doua seva sunt adiacente în interiorul unui cuvânt. Seva se citeşte după o vocala lunga sau după o silaba deschisa neaccentuata.1.  devine matres lectiones numai când stă ca ultimă consoană din cuvânt.doverot .yşmeru .răsplată b. Acestea sunt: .2. Ex. Când  este la sfârşitul silabei îşi pierde calitatea de consoană şi devine matres lectiones.ea a fost ucisă c.ghemul . Primul cuvânt al Genezei  conţine un  mut. Când sunt la începutul silabei aceste litere funcţionează ca toate celelalte consoane. .Limba Ebraică Două consoane ale alfabetului evreisc în anumite condiţii se transformă în matres lectiones sau vocale lungi.1. 2.  . atunci şeva final este mut iar celălalt se citeşte.cele care vorbesc d. Şeva mobil a.1. Şeva 2. Semne masoretice ortografice 2. primul devine mut iar al doilea se citeşte. (Şeva se citeşte în mijlocul unui cuvânt când urmează după silabă închisă neaccentuată. Şeva-ul aflat sub consoana dublată de un dagheş forte se citeşte.  . Şeva se citeşte când este sub prima consoana a cuvântului.vor păzi (Silaba închisă accentuată este ) e. Ştim că  este mut pentru că nu este urmat de nici o vocală. Matres lectiones pot fi scrie integral  sau redus . În primul caz această reprezentare se numeşte scripta plena iar în ultima scripta defectiva.2. 12 .2.

Yisrael b.lăudaţi g. ) la cuvinte ce au ca primă vocală un şeva vocalic se produce acest fenomen al luptei între şeva.Dacă ultima consoană a unui cuvânt sau silabă are sub ea un şeva atunci acesta este un şeva mut.halelu . De multe ori seva simplu se transforma in kamet inaintea unei silabe accentuate  .  . Seva se citeste când se află în interiorul cuvântului sub o consoană care se repetă.leşir devine  .Şeva mut Sunt valabile regulile din paragrafele: 2. atunci primul se transformă în hirek.b.kutelu .laşir h.  . În procesul de inflexare al substantivelor cu sufixe or al adaosului de prefixe (prepoziţiile . Două şeva vocalice nu pot sta împreună şi atunci se produce un salt al primului şeva din cuvânt de la o semivocală la o vocală.2.  . + =  =  in intinderea   2. Dacă prima semivocală era hatef-patah atunci saltul nu se mai face la vocala hirek ci la o vocală corespunzătoare şeva-ului compus (patah).2. Şeva nu se citeşte şi închide o silabă daca se afla sub o consoana din interiorul cuvântului care este precedata de o vocală scurtă neaccentuată. iar cel de-al doilea devine mut.meleh 13 .1. Nu se citeşte după o vocală lungă neaccentuată  .1. Două semivocale şeva nu pot coexista la început de cuvânt.ei au fost omorâţi f. Dacă sub primele consoane se întâlnesc 2 şeva simpli.Limba Ebraică  . şi d.tekomemna c.1. a. de o bicei hirek.2. .

Limba Ebraică
d.Şeva nu se citeşte când este sub consoana haf sau caf final. Probabil aceasta scriere se folosea ca semn diacritic diferit de nun final.

 - dereh
e.Şeva dispare de sub prepozitiile: ,  - licţor

,  Vezi regula g de la 2.2.1.1.

2.2.2. Daghes Dagheşul este un semn masoretic reprezentat printr-un punct aşezat în interiorul unei consoane pentru a-i întări pronunţia. 2.2.2.1.Daghes forte (aved chazak) Daghes forte dublează consoana in citire. Pentru a-l deosebi de daghes lin menţionam regulile: a. Daghes forte se asează în toate literele alfabetului cu excepţia consoanelor guturale si a primei litere din cuvânt dacă aceasta face parte din grupul de litere BeGaDChePhaT.

 aduma - roşie
b. În mijlocul unui cuvânt se foloseşte într-o consoană care este precedată de o vocală scurtă.

 - el a dat
c. Daghes forte se foloseşte in prima literă a cuvântului articulat. Totdeauna articolul cere ca prima literă a cuvântului sa aibă daghes forte pentru că forma lui iniţiala era  si nu .



- câinele

d. Dagheş forte se aseaza in consoanele contrase cu aceeaşi valoare fonetică.

14

Limba Ebraică

 - şachattu - ei vor distruge

 - şachattetu

e. După cuvintele monosilabice ,  care se leagă de cuvântul următor prin semnul masoretic makef.



- ce ai găsit?

f. Dagheş forte se foloseşte in consoanele care au asimilat o altă literă lipsită de de o vocală şi punctată numai cu şeva mut.

 - yippol – el va cădea Forma verbală trebuia să fie scrisă  yinppol g. Daghes forte nu se foloseşte in următoarele cazuri: - când consoana face parte din grupul guturalelor, exceptand cazul rar al lui reş,

 - el a binecuvântat  - mamă

in loc de



- într-o consoană finală, fără vocală

- când consoanele kuf, mem, lamed, nun au şeva,

 - in sus, in loc de 
- când în cuvânt mai exista un dagheş forte.

 cel care profanează, în loc de 
*** Pentru a nu confunda pe dagheş forte cu un dagheş lin în interiorul cuvintelor care au o consoană din grupul BeGaDChePhaT regula generală este că primul este precedat de şeva mut, iar al doilea de o vocală scurtă.

 -

Zilpa(h) – dagheş forte

 - chuppa(h) – baldachin – dagheş lin
2.2.2.2.Dagheş lin (kal rafe)
15

Limba Ebraică
Daghes lin intareste pronunţia consoanei. El se foloseşte în următoarele cazuri: a. Numai in grupul BeGaDChePhaT

 - pânză  - fruct
b. În primul cuvânt al unei fraze care începe cu o literă din grupul BeGaDChePhaT (vezi Gen 1:1), şi în prima literă a cuvântului ce urmează unui makef, în cazul în care ultima literă a cuvântului precedent este o consoană (vezi ).

 Gen. 1: 1  - fiindcă
c. După principalele semne masoretice atanah care indică mijlocul versetului si după siluk care arată sfarşitul versetului (a textului). Cele două semne masoretice nu dau voie vocalei să influenţeze asupra consoanei din grupul BeGaDChePhaT, să fie spirante ci explozive.

  

- si va fi precum

d. În consoanele din cuvânt precedate de consoane cu şeva mut. - drumul tau

2.2.3.Mappik Semnul mappik este asemănător in reprezentare cu dagheşul dar nu în funcţie. Mappik se foloseşte pentru păstrarea caracterului consonantic al literelor: alef, he(i), yod si wav. El se întâlneşte în litera he(i) final pentru a-i întări pronunţia, pentru a o deosebi de siutuatia cand are valoare de matres lectiones (majoritatea cazurilor).


2.2.4.Rafe

sămânţa ei Gen. 3: 15

16

) + = () =  Cum le va chema? 17 . Ca urmare a acestui fapt în primul cuvânt apar schimbări vocalice de o treaptă în cazul în care vocala inţială este lungă. (O silabă închisă neccentuată trebuie trebuie să aibă o vocală scurtă. De asemenea poate fi folosit cu vocale lungi ce se află înainte de makef. 1:8 meteg apare şi este legat de intonaţie. Cuvintele se pronunţă ca unul singur accentul deplasându-se de la primul cuvânt la ultimul. 1:7) Pe când în Gen. a.2. deci necesită un accent(meteg). *** Atât holem cât şi kameţ sunt vocale lungi.eu *** Uneori un meteg nu apare chiar dacă cele două vocale kameţ sunt lungi (Gen.  .5. (toata suprafata pamantului) Gen 2: 6 2. Este adesea folosit pentru a întări pronunţia vocalei lungi sau scurte dinainte vocalei simple sau compuse şeva  (şi a fost)  (pământul) c.  .2.Limba Ebraică Semnul rafe (  ) este reprezentat printr-o linie orizonala aşezata deasupra unei consoane.Meteg Semnul masoretic meteg este reprezentat grafic printr-o linie verticala aşezata in stânga vocalei cu scopul de a-i menţine cantitatea fonetica şi pentru a împiedica o pronuţare rapidă a vocalei.6. Două vocale lungi într-un cuvânt pot avea meteg pentru a accentua o vocală în pronunţie.intinderii b. legând unul de celălalt două sau mai multor cuvinte. 2.Makef Semnul masoretic makef este reprezentat grafic printr-o linie orizontală aşezata în partea de sus. Când rafe este deasupra unei consoane din grupul BeGaDCheFaT ea nu primeşte dagheş şi se pronunţa moale. El indica pronunţarea moale a consoanei.

În cazul cuvântului  accentul tonic cade pe penultima silabă a cuvântului. El ajută şi la păstrarea cantităţii vocale a unui sunet.7.carte Milra  . altele au fost folosite pentru uşurarea cantabilităţii cuvintelor în litughie.  .lucruri Locul accentului este foarte important în limba ebraică.7.1.banú . iar altele pentru punctuaţie.  +  = () =  toate zilele 2. Pentru cuvinte formate din mai multe silabe decât două accentul tonic poate fi pe ultima sau pe antepenultima silabă.ultima silabă) . Melodia lor semăna cu o litanie care nu are cap şi nici coadă ci ca un “perpetum mobile” se rostogoleşte la nesfărşit. Deci cuvintele în limba ebraică au accentul tonic Milra sau Milel. Accentele 2. deoarece el serveşte la cunoaşterea sensului unui cuvânt. În situaţia aceasta se spune că accentul este Milel ( .ei vor zidi   .devarím .Limba Ebraică Intr-un cuvânt monosilabic kameţ devine sau hatuf daca acesta se leagă de cuvântul următor printr-un machef şi dacă kameţ nu are un meteg lângă el.bánu . evreii cu mult timp înainte foloseau acest procedeu cu textul VT. Aşa cum Biserica Ortodoxă are ca practică liturgică cântarea textului biblic. În ebraică când ultima silabă este tonică se spune că este Milra ( .7. Accentul tonicei şi poziţiile lui Fiecare cuvânt ebraic are un accent fonetic care.2. Accentele disjunctive şi conjunctive Pe lângă sistemul de vocalizare prezentat anterior textul ebraic conţine un sistem de accente.penultima). Mileel  .  şot-li – a pus mie Vocala lungă holem este redusă la la vocala scurtă kameţ-hatuf. 18 .în noi 2.séfer .2. niciodată nu va fi la două silabe depărtare de ultima silabă.2. Unele accente contribuie la “vocalizarea” cuvintelor prin marcarea silabei tonice.2. de obicei. Când tonica cade pe ultima silabă a cuvântului acesta nu este reprezentat în textul Masoretic vocalizat. este poziţionat pe ultima silabă a cuvântului.

. Atnah ( ) indică locul unde se termină prima jumătate de vers. două puncte şi virgula punctată. Vers/linie Gen. Complementul direct poate fi articulat sau nearticulat. Cuvântul cu acest accent nu trebuie separat de următorul cuvânt. (Accentul Munach (  ) este cel mai tare accent conjunctiv. Marchează legătura ce ar trebui să existe între cuvinte ca părţi de propoziţie şi de cuvânt (subiect. Silluk este o linioară verticală ( ) situată dedesuptul silabei accentuate a ultimului cuvânt al versului urmat imediat de sof pasuk ()..) atnah (………….. predicat).) atnah (………………. Disjunctive sunt acele accente prin care se separă cuvintele între ele într-o propoziţie sau frază şi care corespund cu punctul.) 3. Accentele conjuctive unesc cuvintele între ele într-o frază sau propoziţie.) 2. Semnul complementului direct  Complementul direct este acel cuvânt care arată asupra cui se îndreaptă acţiunea verbului.……. În cazul 19 .Limba Ebraică Accentul este indicat provizoriu de gramaticieni printr-un unghi ascuţit dacă lipseşte semnul să special. 1. De obicei când este articulat este precedat de particula . Accentele se împart în două mari grupe: a. Acest semn este de forma unei suliţe cu vârful în sus fiind plasat dedesuptul silabei accentuate a ultimului cuvânt din prima jumătate a frazei.  pamântul Gen.. 1:1  (………………………….) b. 1:1 Vers/linie Sof pasuk   siluk (……………………. Această particulă nu se traduce şi poate apărea singură înaintea complementului direct sau legată prin makef.

Totuşi în cele mai multe cazuri  se comportă ca celelalte litere guturale.1. Aceste litere au câteva paricularităţi. Preferă ca vocală proprie dar şi ca vocala silabei anterioare sau chiar posterioare.    (prieten) 4. dar şi în cea pretonică: .  şi  primesc hatef-patah.Limba Ebraică unirii prin makef apare o reducere a vocalei lungi ţere la vocala scurtă şegol. Gen 3: 24  +  = () =  4. precedate de o vocală lungă eterogenă (singura vocală omogenă a guturalelor este kameţ). întotdeauna în silaba tonică. Consoanele guturale    Guturalele sunt acele consoane care au ca origine a fonalizării lor laringele.1.  în loc de  (Şeva simplu rămâne când guturala închide o silabă în interiorul cuvântului. guturalele preferă şeva compus.2. Când trebuie să primească o semivocală. Alef când este într-o propoziţie apropiată de silaba tonică (nu în toate cazurile  ) primeşte hatef-şegol.) Cel mai adesea . un sunet de tip „a”. adică patah. 4.1. Vocala patah apare întotdeauna înaintea lui .  şi  finale:  4. primesc patah ascuns. Întrebarea complementului direct este „Ce?” sau „Pe cine?” Ex.1.2. adică primeşte hatefpatah. Întotdeauna înaintea guturalelor  şi  finale. De asemenea  când este precedată de şegol primeşte hatef-şegol dacă aceasta 20 . 4.

Ebraică biblică. formând împreună cu vocala precedentă o altă vocală. Literele guturale nu pot fi dublate. Una din excepţiile de la această regulă este verbul  care primeşte şeva mut în cojugarea nifal perfect (Ex. 4. „Dorinţa” guturalelor pentru semivocale hatef este aşa de mare încât adesea şeva mut este transformat în semivocală hatef1. 1   21 . Acest tip de comportament specific unităţilor fonetice cu caracter slab consonantic este apropiat de ceea ce lingviştii numesc disimilare sa haplologie. vocala se ridică la holem.Limba Ebraică este vocalizarea cerută. Oradea. templul 4. dar asemenea lor. neapărat lungă (în cazul acesta spunem că respectiva consoană este quiescentă). în multe cazuri având o importanţă etimologică. vocala consoanei precedente guturalei rămânând scurtă.3. vocala se ridică la kameţ (Aceasta situaţie se întâlneşte cel mai adesea în cazul articulării cuvintelor. dar lungesc compensator vocala anterioară.3. Vezi articolul hotărât. Rar vor fi întâlnite guturale care primesc hatef-kameţ.2. 5.3. Dacă este hirek. Dacă este patah. 47 – 49. Regulile de la punctele 4.).3. Silaba precedentă guturalei devine deschisă neaccentuată şi deci necesită lungirea vocalei ce-i urmează după următoarele legi: 4. Consoanele kuiescente    2 Sunt acele consoane care în apropierea unor vocale omogene. Procesul vizează renunţarea la silabele mai puţin importante din punct de vedere fonologic. şi 4.1. (cetatea) 4.  +  = ( ) -. 2001. p. O excepţie se remarcă în cazul lui he(i) şi het când nu se mai aplică regula lungirii vocalei din silaba precedentă ci se consideră că aceste consoane sunt dublate prin implicaţie. 42:21). Cele mai regulate quiescente sunt vav şi yud. Silviu Tatu. 4. Dacă este kibuţ. vocala se ridică la ţere.1. Cartea Creştină. părăsesc caracterul consonantic în favoarea celui vocalic. în anumite condiţii date pot funcţiona şi alef şi he(i). 11) şi hifil imperfect  (Is. 2 Capitol preluat din Timothy Crow. sunt valabile si pentru reş.4.3.3. 15:6. sau pur şi simplu dispar.  +  = (   ) -.

1.  in loc de  /  in loc de  5.La început de cuvânt îşi păstrează caracterul consonantic atâta timp cât este vocalizat cu o vocală plină.a La sfârşit de cuvânt. hirek-yud şi holem-vav.2.1. Un yud vocalizat cu şeva va avea tendinţa de quiescita la prima ocazie când întâleşte o vocală omogenă.a.3. La sfârşit de cuvânt. îşi asumă caracterul vocalic contragându-se cu vocala precedentă într-una singură. cu şeva kuiescit (mut) după o vocală omogenă (hirek.     22 . fie devin iarăşi vocale.b. Yud şi vav 1.   5.Limba Ebraică 5. vor apărea noi vocale lungi.  yom dar.  salev  day  goy 5. după un şeva mut.2.1.1. dacă precedate de o vocală lungă îşi păstrează caracterul consonantic.b. În aceleaşi conjuncturi cu cele mai de sus. fie sunt respinse definitiv şi înlocuite cu he(i). respectiv kibuţ).1. În interiorul cuvântului.  vav  +  =  – –  5. dar cu patah ca vocală precedentă. la sfârşit de silabă.3. cu necesiatatea de a fi lungă.

b. ele funcţionează ca şi kuiescente. 5. prin lungire. Ea va renunţa la caracterul consonantic. după un şeva vocalic. Cât priveşte relaţia lor cu vocalele.2.   În acest context putem discuta situaţia specifică a kuiescitării consoanei alef din cuvântul . ar putea susţine şi silaba sa.a.2.c. în condiţiile în care ea însăşi nu are vocală plină.2. particula va prelua vocala scurtă corespunzătoare şeva-ului compus. Ne aflăm în situaţia vocalizării unei kuiescente cu şeva.Limba Ebraică 5. Prezenţa sa este doar ortografică şi nu posedă decât o importanţă etimologică. + = Pentru a rămâne stabilă. Nesusţinută vocalic. Tot astfel şi consoana vav când găseşte sprijinul vocalic al consoanelor anterioare.1.1.1.     5. mai ales că precedenta are o vocală ce. alef va ceda propria vocală consoanei precedente şi va rămâne nevocalizată.    maţa hoşim mare 5. noua vocală a prepoziţiei a primit şi un meteg. Alef şi he(i) Aceste două consoane sunt guturale din punctul de vedere al organului şi traseului de fonetizare. la adăugarea ca prefix a diferitelor particule inseparabile. Când se află la început de silabă vocalizată cu o vocală lungă. aleful nu-şi mai păstrează caracterul consonantic. kuiescită.   23 .3. la sfârşit de de silabă. Se ştie faptul că la adăugarea unei particule cu şeva vocalic unui cuvânt ce debutează vocalic cu şeva compus.

Vorbim in acest caz de sincopare. vocalizată cu şeva.1. Niciodată nu va începe cuvântul cu o vocală. Silaba simplă deschisă: Cv C-orice consoană.Limba Ebraică Când rolul consoanei alef este doar unul ortografic aceasta poate dispărea cu totul. v-orice vocală  =  :  Cv b. Trebuie spus ca un principiu general că în limba ebraică fiecare consoană cu excepţia consoanei finale şi a lui alef (vezi literele kuiescente) trebuie să fie urmate de o vocală.   6. consoana he(i) poate dispărea complet când vocala sa a fost preluată de consoana anterioară. a. Lima ebraică nu acceptă ca în silabe să fie formate „ciorchine” de vocale întregi. În situaţia în care consoana precedentă posedă o vocală plină care se contrage cu vocala consoanei he(i). aceasta din urmă poate dispărea cedând locul unei vocale lungi nou formate.2.a.   5. 6. Similar.Se disting patru forme de silabe.   5.2. Silaba complexă deschisă: CeCv e-orice semivocală şeva  =  :  CeCv 24 . o semivocală sau un şeva vocalic sau mut. Silabă simplă închisă: CvC  = CvC  :  c.b. Structura fonemica a unui cuvant regulat este CvCvC. Împărţirea în silabe Aşa cum împărţirea în silabe pentru limba română se bazează pe existenţa vocalelor şi a consoanelor.2.2. cu mult mai mult în limba ebraică aceste elemente ale limbi ebraice sunt ceea ce contribuie la formarea silabelor.

şeva-urile vor fi considerate ambele kuiescite iar silaba va fi dublu încisă CvCC/ CvCeC. lungă 7.   Cv/CvC Cv/CvC 6. la sfârşit de cuvânt. deci. Se scrie întotdeauna înaintea acestei părţi de vorbire. CeCvC  CeCvC  =  :  CeCvC/CvC *** În cazul în care. Regula vocalelor în silabe SILABA ÎNCHISĂ DESCHISĂ Accentuată Vocală lungă Preferă voc. Silabă complexă închisă. atricolul hotărât. scurtă Neaccentuată Vocală scurtă Preferă voc. guturala 25 . alcătuită din două piese de bază. în limba ebraică. Articolul hotărât Numele ebraic al articolului hotărât este he haiedia.2. Astfel. apar două consoane ambele cu şeva.Limba Ebraică d. Articolul este o parte de vorbire neflexibilă care însoţeşte substantivul prin alipire. este particula inseparabilă. Articolul hotarât îşi păstrează întotdeauna aceaşi formă indiferent de genul şi numărul substantivului.

Înaintea guturalelor. Înaintea guturalelor tari hei şi het. chiar dacă articolul hotărât lipseşte. . ci îşi va lungi. expresia presupune o traducere articulata: .2. iar articolul are forma . vocala rămâne neschimbată. Articularea cuvintelor ce încep cu guturale. articolul nu poate întării consoana în schimbul pierderii lui lamed originar. Se spune că în acest caz vocala precedentă a fost lungită prin compensare.ţara Şinear.  +  =  sabia NB. atunci ea nu primeşte dagheş forte. Originar articolul avea forma .2. lipsa lui  fiind suplinită de un dagheş. Când guturalele sunt .ca articol posesiv-genitival . Dacă cuvântul începe cu consoana yud. şi .1.  26 omul  cetatea  capul . 7. .) .  +  =  templul 7.1.Limba Ebraică  şi vocala patah. Formele articolului hotărât sunt:  Asimilarea lui lamed originar poate avea loc diferit.  haieor Nilul 7. forma prefixului este . În acest caz se spune că  şi  sunt dublate prin implicaţie.2. în funcţie de consoana inţială a cuvântului articulat. – nu este posibil ca o silabă deschisă (neaccentuată) să conţină o vocală scurtă. asemenea altor limbi semitice.ca articol demonstrativ când însoţeşte un adjectiv. Sunt situaţii în care articolul hotărât poate avea funcţii gramaticale complexe: .2. ain şi reiş. consoană ce nu este urmată de he(i). De aceea se spune că  este dublat prin implicaţie pentru a forma cu  o silabă închisă. numeral cardinal sau ordinal (În cazul unui lanţ genitival. fără kameţ. compensator vocala.. 7.

3. face ca patah să se lungească la kameţ pentru că în această silabă se cere o vocală lungă. Această tendinţă este mai pronunţată în cazul literelor  şi .2. Când consoanele SKiMeN-LeVY        sunt urmate de un şeva vocalic au tendinţa de a arunca pe dagheş forte astfel încât forma articolului va fi . Se poate observa că şegolul lui alef s-a schimbat în kameţ. accentuate. deoarece acestă guturală favorizează clasa „a” vocalică şi fiind o silabă accentuată deschisă trebuie să aibă o vocală lungă. vocala articolului se lungeşte în  munte  muntele 7. .   copiii   drumul (mare) 7. Înaintea silabelor kameţ. pamantpamantul N.4. Accentul fiind pe ultima silabă. În acest caz se spune că literele guturale au fost dublate prin disimilaţie.  +  =   +  =  inteleptul praful  +  =  muntii 7.B. În cazul unor substantive se produc schimbări interne atunci când sunt articulate. 27 .B. .4.2.Limba Ebraică 7. au kameţ ca vocală (alcătuind împreună cu kameţ o silabă neaccentuată). Dacă guturalele . Şegolul fiind o vocală din clasa „e” permite pronunţia corespunzătoare a vocalei kameţ ce urmează.3. Substantivele monosilabice care au vocale scurte au tendinţa prin articulare să şi le lungească (patah la kameţ). N.  si . Mai mult această formă de substantiv lucrează diferit de celelalte şi pentru că este în clasa şegolatelor. vocala articolului se transformă în şegol.

2.Limba Ebraică  grădină  taur  gradina taurul Când primul radical este un gutural. Când o parte de vorbire este prefixată de două particule inseparabile. un articol şi o propoziţie. dar păstrează nealterată vocala articolului.  popor  poporul  munte  muntele Vezi 7.  carte  cartea  munte  muntele Exceptie:  cartii  muntelui   ca ziua poporului III MORFOLOGIE (PĂRŢILE SECUNDARE DE CUVÂNT) 1.  festival  festivalul 7.4. adică cedează locul consoanei prepoziţiei. hei primeşte kameţ. consoana articolului funcţionează ca o kuiescentă.5. Adverbul 28 .

la sfârşit  .împreună  . de la  . . Ex: Din substantive:  .minunat.a face bine  .nu. adjective. prepoziţia. numai.a face minuni Din numerale:  .mâine La unele substantive pot adăuga aformativele he. conjuncţia şi interjecţia sunt părţi secundare de cuvânt.sus  .potrivit  . verb. pronume etc. sigur  .deodată  . Se numesc primitive. am (om) ori prepoziţiile .ieri Din adjective:  .nu.mult  . .  şi astfel capătă înţeles de adverb.dedesubt .mai întâi Din verbe (infinitive absolute)  . Adverbele derivate îşi au originea din substantive.în taină  . .cu siguranţă.) Astfel în limba ebraică adverbul este de 2 feluri: derivat şi primitiv sau propiuzis. .  .bine. care sunt cunoscute şi sub numele de particule. de la  .ziua  . a nu fi  . deoarece nu se cunoaşte originea lor. Aceste părţi de cuvânt sunt folosite într-o propoziţie sau într-o frază pentru a marca raportul dintre cuvinte şi sunt de două feluri: primitive şi derivate. fără.  .înăuntru  .într-adevăr  .Limba Ebraică Adverbul. verbe (infinitiv absolut) numerale şi pronume.fraudulos  .a doua oară 29 . aşa cum se poate stabili pentru cele derivate care pot proveni din alte părţi de cuvânt (substantiv. .

Limba Ebraică

 - o dată
Din pronume:  - aici, acolo  - aici  - de ce  - până când  - de aici
Adverbele propriu-zise sau primitive sunt:

1) 2) 3) 4)

de negaţie: nu -  şi ; de timp: când - ; de mod: aşa -  şi , totuşi, numai, abia - , numai - ; de loc: acolo - , aici - , iată, aici - , unde - , acolo - , oare - (interogativ)  ori  sau  (înaintea guturalei), încotro - , nu cumva , oare, încă - .

Ca şi alte părţi de cuvânt şi adverbul poate primi sufixe pronominale sa se foloseşte cu pronumele personal separat.  - iată-ne  sau   - iată-l   - voi sunteţi  sau  - eu mai sunt  - unde este el?

2. Prepoziţiile (

)

În comparaţie cu limba greacă, limba ebraică are puţine prepoziţii. Câteva din aceste propoziţii sunt inseparabile şi sunt ataşate ca prefixe substantivelor, iar altele sunt independente şi funcţionează ca prepoziţiile din limba română. 2.1. Prepoziţiile inseparabile3:

3

În textele poetice pot fi găsite forme lungi indepedente 

 ,   

şi

 .

30

Limba Ebraică

 - în, lângă, prin, cu  - ca, ca şi, după, conform cu  - la, spre, pentru
Modul de funcţioare al acestor prepoziţii:

 +   +   + 

=  =  = 

bemeleh cemeleh lemeleh

cu rege ca un rege la rege

Prefixarea lor se realizează după cum urmează: 2.1.1. Prepoziţiile inseparabile sunt scrise cu semivocala şeva înaintea consoanelor care sunt urmate de vocale lungi. (Cu excepţia cazului când stau înainte de tonica cuvântului caz în care vor apare sub forma consoană+kameţ Vezi 8.1.2.).

 în o imagine



ca şi un nume



pentru eternitate

2.1.2. Când prepoziţia inseparabilă este ataşată la silaba tonică a unui substantiv, vocala de după prepoziţie va fi kameţ (în mod special pentru vocalele din clasa vocalică „a”.)

 spre apă
2.1.3. Prepoziţiile inseparabile sunt scrise cu hirek când sunt aşezate înaintea unei consoane ce are un şeva vocalic. Acest fapt se datorează luptei dintre şeva-uri. (Două şev-auri vocalice nu pot sta în poziţii adiacente.)

în suprafaţa
Când vocala ce urmează primei consoanei este şeva, iar aceasta este este urmată de o consoană urmată tot de un şeva vocalic, atunci se reduce vocala primeia şi se formează o vocală hirek după procedeul următor:

+
N.B.

 -

 =  



către Şemuel

 

în loc de în loc de

31

Limba Ebraică
2.1.4. Când o prepoziţie inseparabilă este ataşată la un substantiv a cărui consoană iniţială (o guturală) este urmată de un şeva compus, atunci prepoziţia va lua vocala scurtă corespunzătoare semivocalei hatef. Vocala scurtă dinaintea semivocalelor hatef vor fi scrise cu un meteg.



în adevăr

N.B. Uneori înaintea unui alef  care are un hatef-şegol, prepoziţia primeşte un ţere iar hatef-şegol al lui alef  este pierdut.   lelohim +  -



+ 

- 



ladonay

2.1.5. Când o prepoziţie inseparabilă este ataşată unui substantiv ce prezintă articolul hotărât , semnul articolului hotărât este pierdut, deoarece  funcţionează ca o kuiescentă, locul lui fiind luat de consoana prepoziţiei indefinite, dar păstrează nealterată vocala articolului (vezi. 7.5.).

 carte 

cartea

 cărţii

2.2. Prepoziţiile separabile sunt următoarele:

2.3. particularităţi deosebite ce necesită explicaţii speciale. 2.3.1. Când apare înaintea substantivelor cu articolul hotărât se scrie în formă întreagă unită prin makef.

 la, către  pe, deasupra  cu  între  până Prepoziţia  prezintă

 înaintea, în faţa  din  sub, în loc de  după  lângă

 din pământ
2.3.2. Înaintea substantivelor nedefinite (ce nu au articol hotărât) dar care au în poziţia iniţială o consoană ce nu este guturală,  se scrie mem+hirek+dublarea primei consoane a cuvântului.
32

Prepoziţia  poate fi folosită în comparaţii. „aşa (de)”. 33 .4.3.3. Conjuncţia stă întotdeauna ca un prefix inseparabil.3.1.Limba Ebraică  dintr-un rege 2. Ps. + =  dintr-un om + =  dintr-o cetate  + =  dintr-un varf + =  dinr-un munte 2. Conjuncţia Conjuncţia leagă diferite părţi de vorbire între ele. 3. „dar”. „astfel” şi „dacă”. Forma conjuncţiei vav este determinată de consoana iniţială a cuvântului la care este ataşată. Înaintea substantivelor nedefinite a căror consoana inţială este o guturală prepoziţia ia forma mem+ţere. 3. 118: 9 Mai bine să cauţi adăpost în Domnul decât să te încrezi în nobili.Conjuncţia vav proclitic Dintre toate conjuncţiile cea mai utilizată este vav proclitic. Conjuncţia vav poate fi tradusă „şi”.

6.  .2. vav primeşte hirek iar yud pierde şeva pentru că se schimbă în vocală şi are forma .3.de 34 .afară de. vav proclitic va avea forma  şi rău  şi reptile 3.Limba Ebraică Întotdeauna vav stă înaintea oricărei alte prepoziţii. Când prima consoană a cuvântului este urmată de o semivocală şeva (fiind o guturală) atunci vav va primi vocala scurtă corespunzătoare clasei din care face parte semivocala hatef.1.  .  şi feminin 3. .4. Conjuncţii care exprimă întinderea.1. Este scris  înaintea consoanelor labiale . Înaintea lui  şi între  şi din  .1.  şi .2. 3. dar care au tonica pe silaba adiacentă conjuncţiei vav. 3.1.1. Alte feluri de conjuncţii: 3.  şi . şi înaintea tuturor consoanelor.  şi eu  şi boala  şi adevăr .  +  =  şi Yuda 3. Înaintea cuvintelor monosilabice şi a celor cu mai multe silabe. Când conjuncţia vav este prefixul numelor divine se produc următoarele transformări: şi Dumnezeu  şi Domnul 3. adăugarea. extinderea: asemenea.1. ce sunt urmate de şeva simplu semivocalic cu ecepţia lui yud. precum şi.1.2. Un meteg va apare după vocala scurtă. si pamantul 3.  .1.5. Apare înaintea tuturor consoanelor cu excepţia labialelor având forma .şi de asemenea.

 .2.dar.după ce. Această parte de cuvânt poate fi exprimată atât prin intermediul unor cuvinte simple speciale cât şi prin formele verbale ale imperativului.   .   .haide .pentru.  .deşi. cu toate că. Uneori se folosesc cu funcţie de conjuncţie şi prepoziţiile:  .de. 3.7.10. însă.căci.4.2.  . Conjuncţii care exprimă comparaţia:  .6.care.în pofida. 3.  - 4.  .  .  .  .chiar dacă. Conjuncţii care exprimă opoziţia: ci. 3.   .3.  .pentru că.având în vedere că.dacă.chiar.dacă nu.   .  -dacă nu.după cum.în pofida.2.  .că şi.  . 3. tot aşa ca.dacă.deoarece.care.   .dacă.8.deoarece. 3.   . tocmai.după ce.sau-sau.dar.ca să. cu toate că.care şi  .2.sau.  . Conjuncţii care exprimă clasificarea: .  .2.  . Astfel avem:  .Limba Ebraică 3. Ca forme verbale avem:  .2.   .dacă-dacă.9.  .  .exact ca. Conjuncţiile  . precum:  . 3.  .2.2.până.5 Conjuncţii care exprimă concesia:   . Interjecţia În toate limbile această parte morfologică exprimă sentimentele umane.dacă-sau.ca să.înainte ca. 3.de la “a merge”  35 . 3.2. Tot cu funcţie de conjuncţie se folosesc şi unele adverbe. Conjuncţii care unesc propoziţii:  .   .  . ataşate la câteva prepoziţii le transformă în conjuncţii.până ce.    deşi.  .căci.încă nu.  .   precum.2. Conjuncţii care exprimă condiţia:  .

 . Termenul ebraic  se aşează după un cuvânt cau care se leagă prin makef.vai. 36 . domnul meu (Domnule)  IV MORFOLOGIE (PĂRŢILE PRINCIPALE DE CUVÂNT) 1. Pe lângă interjecţia înaintea substantivului.  .  . Uneori . În mod frecvent el se utilizează cu interjecţia  şi exprimă dorinţa vorbitorului de a fi asigurată liniştea din partea auditoriului. Substantivele proprii sunt cele care se referă la persoane sau obiecte speciale.de la “a văzut”   . când se vorbeşte despre „nume” (şem) nu se înţelege doar substantivul. de aceea expresia se traduce prin “vă rog”.  . Cele care cuprind nume obişnuite de fiinţe sau lucruri sunt comune.ura.uite  uite (provine din adverb). Substantivul ( ) În limba ebraică. la fel ca şi în celelalte limbi semitice.hai.ah. Vă rog. Tot în categoria „numelui” sunt incluse şi unele forme verbale – infinitivul şi participiul.  .  . ura.nu se mai traduce dacă a fost prea mult utilizat într-o frază.vai. -. folosită numai  .  .vai.uite . şi cererea:  .vai.Limba Ebraică  .linişte .ah. ci şi adjectiul. mai menţionăm şi forma  .vă rog.vai  .haideţi .de la “a fost liniştit”  Interjecţiile propriu-zise exprimă: 1) bucuria:  .să fii sănătos. ce nu diferă de substantiv ca formă şi ca flexiune.vă rog.  . propriu sau comun.  . mergi – de la “a mers”   . El corespunde altei interjecţii  menţionată mai înainte.ah (compus din 3) +). 2) tristeţea:  .

din  a stăpâni  dreptate.1. din  a îndreptăţii Substantivele cu origine verbală pot fi incluse în următoarele categorii: Substantive cu rădăcină triconsonantică: i. Substantive derivate din rădăcini verbale simple: . Substantive primitive ce au o origine necunoscută: tată  mamă  corn  ochi  fiu  fiică  zi  noapte  mână  sânge  gură  nume  an  buză 1. Originea şi rădăcina substantivelor În funcţie de originea lor putem avea două clase de substantive: 1.Limba Ebraică 1.) a) Substantive derivate din verbe:  cuvânt. 1. 37 .2. din  a vorbi  rege. (Substantivele derivate din infinitive exprimă în general noţiuni abstracte faţă de cele concrete sau cele provenite din participiu.1.1.substantive cu o singură silabă şi vocală scurtă. Substantive denominative sau derivate dintr-o altă rădăcină – verb sau altă parte de cuvânt: Din punct de vedere numeric substantivele derivate sunt mai multe decât cele primitive.

forme pe care le întâlnim şi în dicţionarele ebraice.1.  -învăţăcel c) Nume de munţi.  -carte subst.substantive cu rădăcina bilaterală dublată.erou. el derivă de la verbul  . din  încet În Sfintele Scripturi. Ele se pot recunoaşte numai dacă le dăm la o parte elementele auxiliare – vocala sau terminaţia. Substantivele masculine nu au o terminaţie specifică la singular.  -mare.  -preot.  -fiu.substantive cu vocale lungi în ambele silabe. Substantivele de gen masculin sunt cel mai greu de identificat întrucât ele nu urmează nici o regulă specială de identificare.David. subst. precum vom vedea. după ideea pe care o exprimă şi în contrast cu substantivele feminine care au.bărbat.tată.cărţi. din  văduvă  cap.substantive cu radicalul 3 reduplicat.  -Moşe b) Nume de funcţii şi demnităţi umane  -guvernator.  . Substantive derivate din rădăcini verbale intensive: .substantive cu radicalul 2 întărit.substantive cu vocală lungă în a doua silabă.  . pl.Genul Substantivelor În limba ebraică substantivele sunt de genul masculin şi feminin. Singurul mod prin care genul substantivelor poate fi identificat cu certitudine este consultând dicţionarul.substantive cu vocală lungă în prima silabă.  -rege.  -Carmel. . .  . ii. sg.  -râu. .Limba Ebraică .copil. Ele pot fi recunoscute.substantive cu două silabe şi vocale scurte. ..substantive cu radicalul 2 şi 3 reduplicat. mai ales.  -frate.a scrie 1.2.  -soţ. o terminaţie specifică: În general.  mire. ape şi fluvii  -Sion (Ţion). .2. 1. Sustantive cu rădăcina cvadriconsonantică şi cvinticonsonantică b) Substantivele derivate din alte părţi de cuvânt:  văduvie. . substantivele se află la absolut sau constructus.  -Iordan d) Numele anotimpurilor şi lunilor anului 38 .  .  -profet.  .  -judecător. în grupa sustantivelor de parte bărbătească intră: a) Nume de parte bărbătească  .

 -zăpadă.2. .)  lege  mâncare  an   la 1.  . Substantive terminate în  .2.Tişrei.4.  sunt de cele mai multe ori la genul feminin.lună vară. (Nu toate substantivele terminate în 39 .  -toamnă.Limba Ebraică  .noapte.  . 1.  -aspect.3. e) Nume de animale mari şi puternice  -balenă.2.   .foarte puţine – care au această terminaţie.  fiică  femeie  iapă 1.2.  -fulger h) Nume ale corpurilor cereşti  -lună.5.2.  . cum se întâmplă cu cele feminine.  . Acestea de obicei.  .  -fericire.primăvară.2.  prinţ  profet  prinţesă  profeteasă 1. Substantivele de gen feminin pot fi identificate în felul următor: 1. Substantivele ce se referă la persoane feminine sau animale vor fi feminine.  -iarnă.  -feciorie g) Fenomene ale naturii  -ploaie. n-au accentul pe terminaţie. (Sunt şi substantive masculine . Câteva substantive îşi schimbă genul prin adiţia sufixului formele lor de genul masculin.  -lup f) Noţiuni abstracte  -gen.  -aier.2.  -soare.2.  -stea Marea varietate a substantivelor masculine face desigur imposibilă redarea unei liste complete a lor.2.   . Substantivul  .  -urs. Substantivele care au terminaţia   sunt de obicei de genul feminin.  -leu.  -elefant. este de genul masculin şi are accentul pe penultima silabă.2. Categoriile amintite mai sus au doar valoare ilustrativă.6.

Asfel sunt de genul feminin: a) Nume de ţări.  -deget.  -Egipt (  Egiptul de Sus).aude. Terminaţiile indicate mai sus pentru genul feminin nu constituie criteriul absolut pentru identificarea substantivelor de acest gen.  -gard. Sunt şi substantive feminine care au terminaţia ca masculinele.  China.  -burtă. ( -vede.  -Ierusalim (  -Ierusalimul vechi.  inel. .  casă.  -cuţit. sunt de genul masculin.  -Canaan b) Numele organelor perechi ale corpului (.  -pântec.  -univers.  -sabie.  piaţă. Pe unele dintre acestea le putem deosebi după ideea pe care o reprezintă.  religie.  presă pentru struguri 1.  leagăn.  -mănuşă d) Nume pentru partea feminină:  -mamă. privilegiu.  -pară. sunt de genul feminin. Unele precum:  -serviciu.  -fântână.7.  -oraş.  -Moab.  -ac.  -picior.  -femeie e) Numele unor membre şi organe ale corpului omenesc  -braţ. realităţi geologice şi cosmice.  -pantof.  -dinte c) Numele unor articole (obiecte) ce sunt de asemenea perechi.  -mână.ţară.  -corn.  -soră.  -arie.  rămăşiţă.  drept. folosind forma feminină a adjectivului. cu terminaţia  ).  viţa de vie. oraşe.Limba Ebraică  .  -măslin.  -par.  -suflet.)  adevăr.  adunare. deşi nu au terminaţia specifică:  -piatră. verbul la feminin)  -ureche.  -limbă f) Următoarele 18 substantive sunt de asemenea feminine.  -sol (pământ).2.  mărinimie. verbul la feminin)  -ochi.2.  . 40  -oi .  -aripă.  -foc.  -pahar.

3. Astfel.  -şarpe. cale.  -Duh.  soare.3.  -crocodil 1. adâncime.1.Numărul substantivelor Substantivele în limba ebraică au trei numere singularul. iar vocala următoare dacă este din clasa „e“ este înlocuită cu kameţ. şi deşi sunt de genul masulin fac pluralul ca femininele. 41 .  -drum.2. cale 1. un sufix caracteristic prin care să le fie determinat genul.Limba Ebraică 1. locuinţa morţilor.1. De la această regulă generală privind pluralul masculin şi feminin există evident şi excepţii. Substantive masculine la plural 1. Când cuvântul nou format este gata să realizeze trei silabe. unele substantive sunt neregulate. Când cuvântul primar a fost monosilabic. atmosferă.1. vocala primei silabe se lungeşte la cea mai lungă vocală a clasei vocalice din care face parte. vânt.3. Unele substantive ebraice au o singură formă pentru ambele genuri. Câteva substantive au la plural forme „îngheţate” care nu pot fi deduse din formele singulare .1. Multe substantive singulare nu au.  -fereastră.  om  zi  oameni  zile 1. în cazul în care avem o vocală scurtă în această poziţie.Următoarele substantive sunt uneori de genul masculin.  cal  cai  copac  copaci  munte  munţi  carte (sul )  cărţi N. Aici se încadrează aşa numitele substantive epicene:  -privighetoare.4. după cum am văzut. sub prima consoană a cuvântului se produce o reducere a vocalei la şeva vocalic. 1. iar alteori de genul feminin:  -abis. spirit.B.2. Substantivele la plural suferă schimbări în ce priveşte vocalizarea. se formează două silabe.3.  -Şeol.2. Toate aceste transformări se petrec sub supravegherea legilor de vocalizare prezentate anterior.  -cuc. pluralul şi dualul.  -mod.3. prăpastie. Cele mai multe substantive masculine au la plural sufixul   .

Limba Ebraică folosind sufixul .  mamă  fiică 42  mame  fiice .2. Câteva substantive feminine au la plural o formă ce nu poate fi anticipată.2.  dulap  amintire  dulapuri  amintiri b) Câteva dintre substantive care la masculin singular se termină în . Terminaţia substantivelor de gen feminin la plural 1.1. substantivele de felul celor mai de jos:  loc  comoară  locuri  comori  1. Cele mai multe substantive au la plural sufixul  iapă  lege  poruncă  duh  ţară  iepe  legi  (miţvot) porunci  duhuri  ţări N.3.B. *** Din această categorie fac parte unele substantive primitive cu origini necunoscute:  tată  taţi a) Unele dintre substantive care la masculin singular se termină .3. ce este folosit şi pentru a exprima pluralul pentru substantive feminine.  masă  jertfă  mese  jerfe d) Fac de asemenea pluralul în .

Câteva substantive apar cu sufixe ce reprezintă dualul dar nu arată că ar avea un înţeles de pereche.  ureche  urechi  mână  mâini  buză  buze  picior  picioare 1. Ele pot defini fie o persoană. 1.2.) *** Două zile se exprimă de asemenea la dual.2.3. primesc sufixul pluralului masculin  .5.  apă  ceruri 43 .  -cântar  -două cântare 1. Terminaţia dualului este   pentru masculine şi  sau  pentru feminine.3.3.Substantivele colective nu au plural.  -2 (masc.om (omenire).Substantivele duale.5. Tot la dual sunt redate şi cuvintele ce desemnează două lucruri deodată sau o cantitate dublă. 1.3.5.Aceste substantive sunt de obicei acele substantive ce exprimă lucruri care sunt perechi.3. în mod special organe ale corpului.3. Dualul nu există decât pentru substantive.1. la plural.zile *** Două obiecte numite deodată se redau la dual.)  -2 (fem.4.  . fie o colectivitate.  .Câteva substantive de genul feminin.  femeie  cetate  femei  cetăţi  .  . Câteva substantive prezintă ambele sufixe la plural   şi  generaţie  an  sau  generaţii  sau  ani 1.3.Limba Ebraică 1.2.5.3.3.vite cornute 1.  -oi.

C. C. pot fi redate şi la plural.5. trecut la plural () dobâdeşte sensul de izvoare. cim cum.3. (c-orice consoană). Uneori substantive care în mod obişnuit au forma de dual. se pot distinge trei categorii. monosilabic. pelerinaje. Acestea în prima silabă iau vocale din clasa „a” . C. redat la plural () se traduce cu poalele sau colţurile hainei. perioade. sărbători. Terminaţiile substantivului la singular. qutl . C. numite cu ajutorul verbului paradigmatic (paradigmă .Limba Ebraică  Ierusalim  Egipt 1. Şegolatele sunt substantive formate din două silabe şi au rădăcină triconsonantică. Iniţial aceste substantive formau în/cu radicalul al treilea o silabă închisă de tipurile: cam. Substantivul  -picior radat la plural se traduce cu timpuri. plural şi dual Sg. Fregvenţa cu care apar în textul biblic este de 25 % din totalul substantivelor. Pl. C C C C Fem. redat la plural () se traduce cu mânere. Substantivele şegolate Substantivele şegolate sunt cele mai fregvente. qatl qitl   moarte carte 44 . La singular aceste substantive sunt întotdeauna accentuate pe prima silabă. C / C C C C – orice consoană 1. C. qitl .exemplu pe structura căruia se poate reda majoritatea exemplelor): qatl . CC. Ele la început au fost monosilabice şi au posedat o vocală scurtă unică. „e” şi respectiv „o”. Dual C Masc. Substantivul  mână. În acest caz însă semnificaţia lor este alta.4. Substantivul  -ochi. C.4. În funcţie de vocala scurtă a cuvântului originar. ochiuri de apă. Substantivul  aripă.

3. pentru semivocala hatef ):  servitor  servitori  turmă  turme  cort  corturi 1.4. împărat  carte  dimineaţă  stăpân  viţă  jertfe  regi  cărţi  dimineţe  copil  vie *** Alte substantive în acest grup sunt (lista nu este comprehensivă): 1.2.1. 1.Pluralul substantivelor şegolate masculine ce nu încep cu o guturală:  sacrificiu .2.4.4.În a doua silabă şegolatele iau şegol vocala va fi patah  rege iar dacă a doua consoană este o guturală (cum aceasta preferă clasa vocalică „a“ )  băiat.2.2.4.2. pentru masculin (şi uneori feminin) qetalîm şi pentru feminin qetalot.2. Pluralul substantivelor feminine şegolate care nu încep cu o guturală:  (f) uşă  (f) suflet  uşi  suflete 1.Pluralul substantivelor masculine şegolate care încep cu o guturală (guturalele preferă clasa „a”.Prin adăugarea terminaţiei pluralului.4.Limba Ebraică qutl  dimineaţă 1.Pluralul substantivelor feminine şegolate care încep cu o guturală: 45 . substantivele şegolate se vor alinia cu unul din următoarele modele în funcţie de gen.1. 1.4. jertfă  rege .4.

deci nu vom întâlni aici forme de declinare asemănătoare cu cele din celelalte limbi. Status constructus corespunde genitivului din limbile clasice şi moderne. Forma constructus este o comprimare vocalică a formei absolute.5. *** Când un substantiv este unit cu un altul. Această modalitate de relaţie este contrară celei din limba noastră.  -credinţă. Declinarea substantivului (Status absolut şi status construct) În limba ebraică nu există cazuri gramaticale precum există în limbile clasice şi moderne. sau status absolut. El se sprijină pe acesta din urmă ca o construcţie pe fundamentul său. Aceste lanţuri genitivale aşa cum arată numele au funcţia de a exprima o relaţie genitivală între substantive.  -iarbă.  -soare.  -jubileu. O expresie constructus sau un lanţ genitival reprezintă asocierea împreună în cadrul unei propoziţii a două sau mai multe substantive (până la patru) în propoziţie. Când un substantiv nu este unit cu un altul printr-un raport de interdependenţă zicem că se află în status absolut. Asocierea poate fi realizată prin simpla alăturare   „păsările cerului”.4. între ele stabilindu-se un raport de posesiune. atunci când ea permite şi se regăseşte în textul sacru în toate lanţurile genitivale. Ultimul substantiv într-un astfel de lanţ este în stare absolută.5.Unele şegolate au doar forma singularului:  -(f)cunoaştere. înşirând practic toate substantivele ebraice. sau prin utilizarea lui makef  „toate păsările cerului”.Pluralul substantivelor şegolate cu terminaţii la dual:  (f) ureche   urechi  (f) corn  coarne  (f) picior  picioare 1. astfel. el se află la forma sau status constructus. Precum indică şi expresia „status construct”.Limba Ebraică  (f) piatră  (f) ţară (f) sabie   pietre  ţări  săbii 1.  -mâncare. primul cuvânt este orientat fonetic către al doilea. Astfel. Forma absolută a substantivului este şi forma de dicţionar.2. Exemplele ar putea fi mult mai multe.3. etc. *** Un substantiv în limba ebraică poate apărea în scris în două forme. exprimat singur.  -argint.  -imagine.  -asemănare sămânţă 1. în timp ce substantivele ce preced celui în stare absolută sunt în forma constuctus. Tot aşa sunt şi substantivele:  -adevăr. forma absolută şi constructus.4. 46 . substantivul  călcâi – este la forma absolută.  -dreptate.  -pâine.

5. în schimb. . status absolut. cel în stare absolută.   în loc de  1. Datorită plasării accentului pe tonica substantivului în stare absolută se produce o destabilizare vocalică în substantivele ce preced celui în stare absolută. b) pentru silabele deschise ce sunt la două sau la trei silabe depărtate de tonică (silaba accentuată).   -Cuvântul lui Dumnezeu. în raport cu al doilea (nomen rectum).Limba Ebraică unde al doilea cuvânt suferă o modificare.5.  .Când substantivele sunt la plural masculin în forma constructus terminaţia   . sau vocala corespunzătoare semivocalelor hatef ).1.  taţi  pământurile lui 47 . ţere-hei. Substantivele într-un lanţ genitival sunt pronunţate ca o structură unitară.1. . Astfel. vocala se reduce la şeva vocalic (kameţ sau ţere se reuc la şeva).1. se schimbă în  . Accentul în acest lanţ cade pe ultimul substantiv.)  fii  fii lui  zei  zeii lui  cai  caii lui  stele  stelele lui *** Dacă reducerea vocalei într-o silabă deschisă determină apariţia a două semivocale şeva adiacente atunci ca urmare a luptei între şeva-uri. acesta (primul cuvânt) îşi pierde complet sau doar îşi diminuează accentul. Vocala lungă dintr-o silabă deschisă care precede ţere-yud se reduce la şeva vocalic.  -forma constructus (uneori mabele reguli sunt aplicabile aceluiaşi cuvânt) c) nici o schimbare nu are loc pentru silabele prezentate anterior dacă vocalele din interiorul silabei sunt următoarele: . care este de fapt la genitiv şi ar trebui să se modifice. În ebraică se modifică primul cuvânt (nomen regens).Schimbările ce au loc cu substantivele în constructus sunt prezentate mai întâi pentru plural şi apoi pentru singular: 1. primul şeva se ridică la o vocală întreagă (de obicei hirek. în raport cu primul. lungă în ţere-yud. . (Substantivele masculine la plural şi dual pierd mem-ul final şi schimbă voc. d) Substantivele terminate în şegol-he(i) vor primi.  -cuvânt. Au loc schimbări vocalice după cum urmează: a) silabele închise neaccentuate vor lua vocala scurtă a clasei vocalice din care făcea parte vocala lungă precedentă (kameţ se reduce la patah).  bărbaţi   bărbaţii lui *** Substantivele plurale masculine care la status absolutus au terminaţia formei feminine vor primi aceeaşi terminaţie.

 bărbaţi Pl. Constr. Constr.5.5. b) când două şeva-uri vocalice vor sta împreună primul se va ridica la o vocală întreagă. Constr.1. Pl.  fiu  (sau )   fii lui  sânge  sângele lui   1. Pl. 1. Abs.         48 .5. Substantivele monosilabice cu vocale scurte. au aceeaşi formă a sufixului cu cel al substantivelor feminine ce sunt în statutus de absolut . Substantivele monosilabice cu vocale lungi neschimbabile.2.  bărbat Sg.1.2. Abs. Pl.2. Aceasta se datorează vocalei lungi ce nu poate fi schimbată. Abs. Abs. Abs.5. Abs. Sg.  -pământuri  -pământurile lui *** Pentru substantivele lungi:  -spirite  -spiritele lui 1. Sg. c) Vocalele kameţ şi ţere dispar dinaintea ultimei silabe. chiar dacă la plural ele au forme diferite: Sg.  bărbat Pl. Singura cale pentru a fi sigur de forma substantivelor în constructus la singular este consultând dicţionarul.1.2. Substantivele duale masculine în constructus au aceeaşi terminaţie la fel ca substantivele masculine la plural.2.Limba Ebraică 1. Substantivele nonosilabice  şi  sunt neregulate în forma constructus: Sg.5. status constructus.Substantivele la feminin plural.  cai  caii lui   1.2.  -oamenii lui 1. Regulile care guvernează formarea substantivelor la singular constructus sunt mult mai complicate. au aceeaşi formă în constructus la fel ca substantivele în forma absolută. Pl.5. Constr. ce nu pot fi reduse vor avea aceeaşi formă la singular constructus. Constr. Constr.2.3. Sg. În interiorul substantivului vor avea loc următoarele schimbări: a)în silabe deschise se produce volatilizarea vocalei.

2. Vezi 1.2. ea nu se transformă în şeva deoarece şeva pretinde patah.Limba Ebraică 1. Abs. vor schimba  cu  (o terminaţie veche a femininului).5. Substantivele feminine. Abs.2. Vocala silabei a doua se va reduce de la kameţ la patah.8. Substantivele bisilabice cu ambele silabe închise vor forma singularul construct prin reducerea vocalei din a doua silabă (deoarece vocalele lungi nu pot sta în silabe neaccentuate închise). Abs. Sg.2. Abs. Pl.2. Constr. Sg.  strugure . ce se termină în   la singular absolut. Pl. Sg. (Substantivele feminine la singular revin la forma arhaică a femininului. Constr.5. Abs. Sg.Substantivele bisilabice.         1. constr. cu prima silabă deschisă şi a doua închisă. în status absolut. *** Aceleaşi vocale care se află de această dată în penultima silabă. Abs.5.5. aflate în ultima silabă a substantivelor. se transformă în şeva.7.4.2.. 1. Abs.2.5. Sg. vocalele kameţ şi ţere.5. iar când se află în penultima silabă se schimbă în şeva simplu.     1. Pl. Constr.6. Sg.4.  turn    *** În general la masculin singular. Sg.5. În cazul în care vocalele se află sub o guturală. Abs. Pl.  vestibul . Pl. Pl. Substantivele ce au la singular forma  funcţionează ca nişte şegolate sparte. Diftongul ay de la status absolut se contractă în „ei” la status construct. Pl. Constr. Constr. Constr.4.5. la status construct.) 49 . Sg. Constr. care este pretonică. vor forma constructus singular prin reducerea vocalei din prima silabă la şeva vocalic şi prin scurtarea vocalei din a doua silabă când aceasta este vocală lungă. Vezi 1. Pl. Constr. În cazul şegolatelor singularul constructus are aceaşi formă ca singularul absolut. se schimbă în patah.     1.

Pl.   -Daţi laudă lui Dumnezeu 1.pe. Acest he(i) din terminaţie se numeşte he(i) panagogic.   şi  au forme invariabile la .Limba Ebraică Sg. Sg. Cazurile 1. 1. 1. Indică locul unde se găseşte sau se întâmplă ceva. 1. Ablativul Ablativul este exprimat cu ajutorul prepoziţiilor:  -în.spre mare Această terminaţie de acuzativ are şi valoare locativă.6. Acest i s-a mai păstrat în construcţii genitivale ca:   -locuitor al deşertului 50 . . în Mahanaim Terminaţia de acuzativ are şi valoare temporală. . această terminaţie nu mai constituie semnul distinct pentru feminin.6. Sg. În acest caz. Terminaţia   era folosită pentru a indica direcţia înspre ceva sau sensul mişcării.  -în Sud.4. Constr.6.6.5.  -din. Abs. Dativul Dativul se construieşte cu ajutorul prepoziţiei .1. cum ar fi de exemplu.Acuzativul Terminaţia acuzativului este   (neaccentuat). Constr.6. mai ales cu ajutorul prepoziţiei . Genitivul Terminaţia specifică a genitivului în vechea semită era  .2.Nominativul În vechea semitică nominativul avea terminaţia .  peste Mahanaim.   -din an în an Cazul acuzativ se construieşte în ebraica biblică. Abs. 1. Pl. Această terminaţie s-a păstrat în ebraica biblică numai în mijlocul unor substantive proprii compuse. Abs. .     *** Vocalele lungi kameţ şi ţere se reduc la fel ca în cazul masculinului. De asemenea pentru construirea acuzativului se folosesc şi prepoziţiile:  .3.  .6. . Sg. Constr.  -dreptate  *** Substantivele femine terminate în status absolut şi status construct.

ziua întunericului Cu excepţia articolului hotărât nimic nu este permis să stea între substantivele unui lanţ genitival. în forma status constructus. care de fapt este semnul dativului. adică de apartenenţă sau de atribuire.Limba Ebraică Genitivul se mai exprima şi cu ajutorul prepoziţiei . Tot atât de corectă ar fi expresia dacă se renunţă la  şi se foloseşte numai .   . Autorul Cuvântul Domnului (traducere în G) 51 .    cuvântul marelui rege 2 Împ. 18: 28 *** Lanţurile genitivale pot avea următoarele înţelesuri: Poziţia absolutului faţă de forma constructus Genitivul Exemplu Traducerea Genitivul de posesie Posesorul     Oraşul regelui (traducere în G) Genitivul autorului Sursa.  la genitiv se folosea mai ales pentru a se indica autorul unei lucrări şi în acest caz se numea lamed autoris. adjectivul va fi plasat după ultimul substantiv al lanţului genitival. Când un substantiv este modificat de un adjectiv.    Eroi care sunt ai lui David. *** Trebuie amintit că avem genitivul şi în cazul unui lanţ genitival.   .o cîntare a lui David Este cunoscută şi modalitatea de exprmare a genivului prin  urmat de .

Limba Ebraică Genitiv obiectiv Obiectul       Frica de Domnul (traducere în A) Genitiv subiectiv Subiectul Harul Domnului (traducere în G) Genitiv material Esenţa un tron de aur (traducere în A) 1. Adjectivele sunt puţine la număr şi au. ca şi substantivele. 2.tare. Originea În limba ebraică biblică sub numele generic de şem este cunoscut. Funcţia adjectivelor este de a descrie sau a limita un substantiv. Iată în cele ce urmează câteva exemple din cele mai folosite adjective la forma masculin singular: 52 . 7: 19) 2. după cum sa amintit deja.uşor) sau triconsonantice cu 2 vocale ( .roşu.2. forme biconsonantice (monosilabice) cu o vocală scurtă ( .2. adjectivul nu are toate formele subtantivului.  .Căci veşnic ţine mila Lui (Ps.   .        .  . şi adjectivul. 136: 16) Adjectvele se aşează după substantivele cu care se acordă în gen şi număr.amar.  . Unele adjective provin din substantive aşezate în cazul genitiv sau din substantive cărora li se aşează aformativele on (  ) sau i (   ) ori prepoziţia le. Adjectivul () 2.1. Genul şi numărul 2.tare).7.munţii cei înalţi (Gen. Sufixe pronominale se vor studia la pronumele personal.1. Această parte de cuvânt ca formă şi ca flexiune nu diferă de susbstantiv.  .nou. Cu toate acestea.

Prin urmare substantivele duale primesc adjective plurale. complet. numărul şi articolul substantivelor ce le sunt ataşate. Formarea adjectivelor se face astfel funcţie de substantivul pe care îl modifică adjectivele la forma plural masculin iau terminaţia  .  ochi buni 53 . dificil. chpieş  drept.   pentru substantivele feminine singulare şi  pentru substantivele feminine plurale. Aceaste terminaţii ale adjectivelor sunt consistente şi uniforme chiar când substantivele deschise sunt neregulate în forma lor plurale. încăpăţânat  mult. Deci adjectivele respectă întocmai genul. direct  amar  puternic  sfânt  mic  apropiat  greu. mare  îndepărtat  rău  perfect. întreg Adjectivele de mai sus sunt la forma masculin singular şi pot fi folosite numai cu substantive la forma masculin singular nearticulate.voluminos  bătrân (numai pentru persoane )  nou  puternic  viu  înţelept  bun  frumos. Singular Masculin Feminin Plural Ø    buni  bune  mari  mari     bun  bună  mare  mare ***Adjectivul nu are dual.Limba Ebraică  mare.

2. Exemplu :(ms) mult  (mp) (fs) (fp)    2.) Oamenii sunt fericiţi. Adjectivele monosilabice ce conţin vocale neshimbabile (matres lections )       (nu pot fi modificate) nu îşi schimbă structura vocalică internă la adăugarea terminaţilor.2.2. Adjectivele monosilabice terminate într-o consoană neguturală care conţin o vocală scurtă.1.a.2.Limba Ebraică ***Frecvent.2. 8:34) ***În schimb. Adjective bisilabice 2.2.2.c.2.1. pluralul de excelenţă al substantivelor nu necesită pluralul adjectivelor:  drepte Dumnezeule şi rinichii inimile şi încerci Ps. Adjectivele monosilabice 2.2.2.2. dar se va dubla ultima consoană a formei de bază a adjectivului (CvCCvC).2.1.2.a. Aceste schimbări depind în general de numărul de silabe din care este formată forma de bază a adjectivului.2. Toate adjectivele bisilabice ce au un qameţ inţial în forma de bază la adăugarea terminaţiei kameţul se va reduce la şeva vocalic (CeCvCvC).2.1. Adjectivele monosilabice care se termină în guturale şi care au o vocală scurtă în silabă îşi vor modifica forma de bază prin alungirea vocalei iniţiale la vocala cea mai lungă a clasei vocalice din care face parte (CvGvC).b. Exemplu : (ms) bun  (mp) (fs) (fp)    2. 7: 10 2. (Pr. Structura de bază (masculin singular) a anumitor adjective suferă schimbări în vocalizare când genul şi numărul este ataşat. Exemplu :(ms) amar  (mp) (fs) (fp)    2. substantivele colective iau adjective plurale: (Omenirea este fericită.2. 2. în 54 . în silabă vor reţine nemodificată acea vocală când o terminaţie este adăugată.

Exemplu : (ms) mic  (mp) (fs) (fp)    2.Limba Ebraică cazul când prima consoană este o guturală atunci prima vocală se va reduce la şeva compus (  ). caz şi articulare. Cholem este înlocuit cu patah iar radicalul “nun” se dublează . Adjectivul bisilabic  “mic” se comportă diferit de regulile stabilite anterior. Exemplu : (ms) frumos  (mp) (fs) (fp)    2.)  sfinţi 2.b.2.  sfânt (adj.3. dacă li se adaugă la singular sufixul hireqyod.2.Adjective substantivale Adjectivele pot fi substantivizate. Adjectivul bisilabic care se termină în   va pierde   când genul şi numărul este adăugat.2.2.3. Exemplu : (ms) bătrân  (mp) (fs) (fp)     2. iar dacă se încearcă sublinierea adjectivului atunci ordinea este inversă.c.Adjective atributive Adjectivul atributiv defineşte un substantiv.Funcţiile sintactice ale adjectivelor 2.2.2. La plural nu există elemente distincte.1.2.3.)  sfânt (subst. adică se acordă cu substantivul în gen număr.  o furtună mare  un peşte mare  mare nefericire  bucurie mare  bărbatul cel bun 55 . De obicei adjectivele atributive sunt poziţionate după substantivul ce îl descriu.

(1 Regi 1:15) 2.3. întâi adjectivul calificativ care defineşte spectrul comparaţiei. De obicei adjectivul predicativ apare poziţionat înaintea substantivului.  Şi regele era foarte bătrân. . ataşată uneori particulei . iar apoi substantivul care defineşte spectrul aplicabilităţii acesteia. Ceea ce este însă specific adjectivului predicativ este faptul că adjectivul se va acorda cu substantivul de data aceasta doar în gen şi număr. Dintre cele mai uzuale amintim: .3.  Bun şi drept este Domnul (Ps. Când se traduce o astfel de propoziţie verbul este suplinit cu una din formele verbului copulativ “a fi”.Limba Ebraică  cetăţi mari şi înalte Chiar dacă forma diferă de genul real al substantivului. Adjective predicative Adesea în limba ebraică apar construcţii de propoziţii fără verb formate dintrun substantiv şi un adjectiv. . Subst. adjectivul se va acorda cu genul real al substantivului:  mare cetate 2. 56 . a. .Adjective predicative duble: Două adjective sunt adesea utilizate să descrie un substantiv .4.. a. Când substantivul nu este articulat.  este încadrat de termenii comparaţiei. Acolo unde este cazul. 25: 8) *** Sunt şi situaţii în care adjectivul chiar dacă este aşezat după substantiv îşi păstrează funcţia predicativă.Gradele de comparaţie De obicei acestea sunt redate cu ajutorul unor particule speciale. doar contextul ne ajuta prin aceea că propoziţiei respective îi lipseşte predicatul. şi . Gradele comparativ de superioritate şi de inferioritate se realizează de obicei cu ajutorul prepoziţiei . . . Adj.  Cuvântul este bun (1Regi 2:38) b. semnul distinctiv rămâne articularea. .

El este redat atât cu ajutorul adverbului cât şi prin intermediul unei construcţii genitivale între două forme ale aceluiaşi adjectiv. 3:1) câmpului fiarele toate decât (dintre) şiret era şi şarpele b. . Superlativul absolut. pentru că apare la sfârşitul acestor părţi ale sintaxei. 18: 25 . sfinţenia sfinţeniilor 3. Pronumele personal Pronumele personal apare scris în două ipostaze: separat şi legat de alte elemente ale propoziţiei. Când este scris separat el poartă numele de pronume personal independent. Dumnezeul Dumnezeilor şi Domnul Domnilor (Deut. 1 Împ. Pronumele ( ) 4. 1: 31) . Gradul superlativ este de două feluri: relativ şi absolut. exprimă cel mai înalt grad al însuşirii.  . c.foarte bun (Gen.1.) c. Prin aceste titluri Dumnezeu Îşi prezintă superioritatea faţă de toţi ceilalţi dumnezei şi domni cu pretenţii de închinare. 7:12).2. în relaţie constructus:  şi . foarte sfânt.purpura ca roşii (sunt) dacă …voastre păcatele c.1.Limba Ebraică  (Gen. În primul rând gradul superlativ se formează prin articularea adjectivului. 1:18) fi vor lâna ca .cea mai frumoasă femeie (Un alt mod de a exprima superlativul relativ este prin folosirea a două substantive de acelaşi tip. Când este în legătură cu alte elemente ale sintaxei se numeşte sufix pronominal. … (Is. Ca înlocuitor 57 . Comparativul de egalitate se formeză folosind prepoziţia .sfânta sfintelor.că voi sunteţi mai mulţi Gradul superlativ relativ se mai poate forma şi cu ajutorul prepoziţiei .

Şi la persoana a treia feminin plural. 33: 13) În Pentateuh. prin adăugarea sub litera he(i) pe i scurt. (Corniţescu 1996.Limba Ebraică al substantivului. 75)  (Gen. 4. complement sau atribut. dar mai frecvent apare forma mai lungă. Pentru masoreţi forma este vocalizată şi pentru genul feminin.) Eu sunt Domnul… (Ex. e folosit de câteva ori şi pentru genul feminin. 16: 13) Căci El.1. Prin urmare se poate găsi cu prioritate în cazul Nominativ. forma mai lungă este preferată celei scurte. Această situaţie s-a ivit probabil din confundarea lui vav cu yod. este Dumnezeu… (2 Cron. Domnul. altor părţi de vorbire (conjuncţii şi interjecţii).1. deoarece aceasta se aseamănă cu alte părţi de vorbire (conjuncţii şi interjecţii). Amândouă variantele pronumelui de persoana întâi singular sunt întâlnite în textul biblic. deoarece aceasta din urmă se aseamănă. 6: 8) Tu eşti Dumnezeu care mă vede… (Gen. care în secolele I-IV erau aproape identice. Pronumele personal are rol sintactic de subiect. 6: 2 58 ele sunt bune că . pers.  Gen. a 3-a singular masculin. pronumele personal. 3:19) întoarce vei te ţărână în şi eşti tu ţărână căci La persoana a treia feminin plural forma mai scurtă este preferată celei lungi. (Silviu Tatu. pronumele poate trece prin toate cazurile cunoscute de acesta. ca formă. deoarece cele două forme sunt asemănătoare în ce priveşte structura lor consonanică. Pronumele personal separabil Formele pronumelui personal separabil sunt: /      Eu (1cs) Tu (2ms) Tu (2fs) El (2fs) Ea (3fs)    / / noi (1cp) voi (2mp) voi (2fp) ei (3mp) ele (3fs) (Acest grup de pronume funcţionează mai ales ca înlocuitor al subiectului. 80-81). cu sau fără ajutorul particulelor auxiliare.

1. 27: 2 mele morţii ziua nu cunosc bătrân sunt iată 4. Ataşat substantivelor sufixele pronominale arată posesiunea.  St.2. Ataşate prepoziţiilor indică obiectul acestora (complement indirect) iar în cazul formelor verbale arată complementul direct.Limba Ebraică  (Particula demonstrativă primi un pronume sau un substantiv la acuzativ. Se cunosc două seturi de sufixe pronominale.2. Pronumele personal inseparabil sau sufixele pronominale Se foloseşte mult mai mult în scris şi în vorbire decât cel separabil din care derivă. Ele au sens de adjectiv posesiv Ca exemplu vor fi luate cuvintele  -cal si  -iapă.  b) Substantivul masculin la plural: St. Abs. 4. Constr.  Gen.  St. apare însoţit de particula auxiliară .1. aproximativ asemănătoare dar totuşi distincte: unul pentru verbe şi altul pentru substantive şi prepoziţii.  c) Substantivul feminin la singular: 59 . Constr. 44: 16 stăpânului meu robii iată-ne  Jud. Sufixele pronominale se ataşează doar substantivelor ce sunt la status constructus singular şi plural.1. Această particulă poate părea şi cu sufixe pronominale.) Gen. 1: 29 vouă dat am iată  Gen. a) Substantivul masculin la singular: St. Abs. Sufixele pronominale ataşate substantivelor funcţionează ca adjective pronominale posesive şi sufixează formele constructus ale acestora. 9: 31 din Sihem au venit şi rudele sale Ebed fiul lui Gaal iată Când introduce o declaraţie extrem de importantă prin solemnitatea ei sau o propunere.

Constr. Un posesor Sufixul Mai multe obiecte de gen masculin posedate Sufixul + Subst. Pers. Mai mulţi posesori Sufixul Un obiect de gen feminin posedat Sufix + Subst. Sufixul 1cp        calul nostru  caii noştri     iapa noastră iepele noastre Sufixul 2mp 2fp 3mp 3fp                             60 . Mai mulţi posesori Mai multe obiecte de gen masculin posedate Sufixul + Subst. Pers.  St. Un posesor Sufixul Un obiect de gen masculin posedat Sufix + Subst.Limba Ebraică St. Un posesor Sufixul Mai multe obiecte de gen feminin posedate Sufix + Subst.  d) Substantivul feminin la plural: St. 1cs       calul meu        cai mei       iapa mea        iepele mele 2ms 2fs 3ms 3mf                 Nr. Abs. Mai mulţi posesori Mai multe obiecte de gen feminin posedate Sufix + Subst. Constr.  Nr. Un posesor Sufixul Un obiect de gen feminin posedat Sufix + Subst.  St. Abs. Mai mulţi posesori Sufixul Un obiect de gen masculin posedat Sufix + Subst.

Prepoziţii cu sufixe pronominale singulare 61 .a.2.1.1. Prepoziţiile bisilabice. iar particula acuzativului pe holem.  .1. (. 4.   + +   = =   ***  este un substantiv plural ca formă. . În cele mai multe cazuri prepoziţiile monosilabice . . .2. Este vorba despre .2.2. revin la forma originară.2. sau şva compus.1. la adăugarea sufixelor pronominale primesc vocale de legătură diferite: prepoziţia ia hirek.d. . . ) *** Substantivele segolate.b. . . . . la ataşarea sufixelor pronominale. din  regele meu   cartea ei din  4. şi (semnul complementului direct) primesc grupa de sufixe pronominale pentru un singur obiect posedat.Limba Ebraică *** La ataşarea sufixelor la cuvintele polisilabice cu vocale scurte sau lungi neaccentuate are loc scurtarea vocalei din penultima silabă în şva simplu. dacă este o guturală. Prin urmare va primi sufixele pentru mai multe obiecte posedate. dar şi . şi .Dumnezeul meu *** Substantivele neregulate manifestă neregularităţi şi la ataşarea sufixelor. prepoziţia şi semnul acuzativului (). . 4. Sufixele pronominale ataşate prepoziţiilor 4. . precum şi unele monosilabice folosesc primesc grupa de sufixe pronominale pentru mai mulţi posesori.2.2.2. Deşi sunt identice ca formă.

sg. pl.  / /                /          / /  Prepoziţii cu sufixe pronominale plurale Prepoziţi a                                                         (prep. 2 m. 3 m. pl.                     62 .Limba Ebraică Prepoziţia                                    1 c. 3 f. pl. 2 f. pl. 3 m. sg. pl. sg. 3 f. 1 c. pl. 2 f. sg. pl. sg. 2 m. 3 f. sg. 2 m. sg. 2 f. 3 m. pl. pl. sg. pl.) 1 c. 3 m. Ac. 1 c.)  (part. 2 m. pl. 3 f. sg. 2 f.

sg.1. sg.Limba Ebraică 4. Înaintea sufixelor se restaurează formele verbale originare. Iau vocală de legătură: kameţ pentru formele de perfect.3. sg.1.c. Sufixele de singular adăugate imperfectului sunt uneori întărite prin adăugarea unui nun.2.3.1. SUFIX 1 c.2.  =   +  ea a ucis-o ea a ucis 4. 2 m.a.  =  +  tu l-ai ucis tu ai ucis 4. 2 f. Formele verbale ce se încheie cu o vocală nu au nevoie de vocală de legătură dar vocala-desinenţă se scurtează. 3 m. 2 f. 2 m. 4. sg. sg. sg.2. numit paragogic. 3 f.  =  +  ei l-au ucis ei au ucis *** Lipsesc aproape integral formele persoanei a doua deoarece reflexivul se exprimă prin alte modalităţi.3.2.3.1. Sufixele pronominale atasate verbelor Kal perf. sg. kameţ-he devine patah-tav. sg.d.2. ţere pentru formele de imperfect. Kameţ propretonic se reduce la şva. Şeva pretonic la început de silabă devine kameţ. Sufixele pronominale ataşate verbelor Deşi respectă caracteristicile generale prezentate în cazul substantivului şi prepoziţiilor.1.                     63 .  ei au vizitat  ei m-au vizitat 4. sufixele pronominale ataşate verbelor sunt ceva mai distincte faţă de sufixele ataşate substantivelor.b. 1 c.3.

sg. sg. 3 c. pl. sg. pl. 2 m. pl. pl. pl. 3 f. sg. 1 c. pl. 3 m. 3 f. 3 m. sg. pl. 1 c. sg. 2 f. 3 f. sg.                                         .                                          Kal Pfc. sg. 64 1 c. 3 f. 2 f. 3 m. pl. sg. pl. 2 m. SUFIX 1 c. pl. sg. 3 m. 2 m. 2 m. SUFIX 3 m. 2 m. 2 f. 2 f. pl. pl. pl. 2 f. sg.Limba Ebraică Kal perf. sg. 1 c.

4.  acel f.     4.2. adjectiv pronominal (demonstrativ).2.3. sg. Pronume demonstrativ de apropiere Forma nearticulată forma articulată acesta  acest    această aceşti/aceste   aceasta aceştia/acestea Pronume demonstrativ de depărtare Forma nearticulată m. Când au funcţie atributivă ele se acordă cu substantivul pe care îl determină în gen. pl. fie că sunt prezente.Limba Ebraică 3 f. Pronumele demonstrativ 4. apropiate sau îndepărtate. În acel caz el este pronume.2. El este folosit pentru persoane sau lucruri. f. pl. sg. 65 . sg. forma articulată acela     acea acei acele dar şi  ()  ()  aceea aceia acelea 4. Dacă un substantiv este calificat şi de un adjectiv atunci ordinea de scriere în frază este: substantiv.  pământul acesta (Gen.5. Pronumele demonstrativ are trei forme care variază după număr şi gen.2. m. se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.2. pl. f.2. Când pronumele demonstrativ se află în poziţie predicativă. Diferenţa dintre pronumele demonstrativ şi adjectivul demonstrativ corespunzător este dată de relaţia acestuia cu un substantiv învecinat.1. m. 15: 7) 4. Pronumele demonstrativ de depărtare este identic ca formă cu pronumele personal.2. număr şi articulare. sg. 4:14) 4. dar niciodată nu va lua articol.  Aceasta (este ) ziua (Jud. pl. În acest caz el este adjectiv pronominal. adjectiv. c. 4. persoana a 3-a.

29: 3 Ce-i cu evreii aceştia? sau Cine sunt evreii aceştia? 4. . în funcţie de prima consoană a cuvântului în faţa căruia stă.3.cine?. pronumele interogativ . 7: 18 Şi cine-i casa mea? *** Particula apare în situaţia că termenul cu care stă în relaţie se refera la calitatea persoanelor. Avram.Limba Ebraică pământul acesta bun (Deut.ce?.1. 4: 22) 4.  . după cum urmează: ***Astfel în cazul în care se leagă de următorul cuvânt prin makef îşi scurtează vocala în patah şi se pronunţă ma(h). 1 Sam. după cum şi cea de a doua pentru fiinţe.2. 2 Sam. 3: 11 Cine a vestit? Ps. însuşi Avraam 4. Folosit între două substantive.3. după cum am arătat mai sus.În lipsa semnelor de punctuaţie cunoscute în limbile moderne. kameţ-he. Gen.6. Pronumele interogativ 4.Din pricina vocalei finale.doar în cazul în care acestea au sens colectiv şi se referă la oameni. interogaţia se realiza în limba ebraică prin intonaţie.2. prin pronumele interogative. Ele se folosesc indiferent de număr şi gen şi uneori prima se foloseşte şi pentru lucruri. şi pentru lucruri . Limba ebraică are două forme. va suferi modificări ale vocalei. 4:9  Eu sunt fratelui meu păzitor? 4.3. şi una pentru lucruri.Pronumele interogative sunt părţi de vorbire neflexibile care ţin locul unui substantiv într-o întrebare. iar cuvîntul următor primeşte pe dagheş eufonic. una pentru persoane. când devine proclitic.lene dacă prima literă are sau nu o guturală: Ex. demonstrativul de depărtare se foloseşte ca pronume de identitate. dar şi prin particula interogativă prefixată la primul cuvânt al propoziţiei interogative. În această situaţie. îşi pierde accentul tonic şi are numai unul secundar. Gen.3. 3: 13 Ce (care) este numele său? 66 . 133: 1 Ce bine şi ce frumos!? *** Forma se foloseşte se poate folosi.3.

   Ce fac ei?    Ce este cvântul acest? *** Înaintea cuvintelor care încep cu guturalele . Ce este aceasta?  prin ce Înaintea pronumelui persoanal pers. şi feminin plural şi a cuvintelor articulate se păatrează vocala kameţ pentru la forma interogativă pentru lucruri. iar forma acestuia este . de atribut prepoziţional când este la genitiv. când este la nominativ. Iată câteva exemple pentru fiecare caz în parte: (Num. . de complement indirect când este la dativ (adică prefixate de prepoziţia le). . sau de complement direct când este la acuzativ. 17:58)  N. precum şi vocala kameţ.fără să fie legat prin *** Vocalizarea formei pronominale cu şegol se întâlneşte şi în cazul în care guturala care urmează nu are vocala kameţ.4. şi şi care au dublare . a III-a masc. Funcţiile pronumelor interogative. Pronumele interogative îndeplinesc mai multe funcţii: de subiect. pronumele interogativ makef de acestea. -pentru ce? Hagai 1: 9 -ce? 1 Samuel 1: 8 Forma apare şi când nu are rol proclitic sau enclitic. Forma pronumelui înaintea guturalelor  şi  va fi . (Guturalele  şi  n-au niciodată dublare virtuală după pronumele interogativ.3. Cine sunt bărbaţii aceştia?  Ce ai făcut?  G.) Forma  se contopeşte cu cuvântul de care se ataşează. 22:5) (Gen. 4:10) (1 Sam. 67 .Limba Ebraică *** Guturalele  şi  n-au niciodată dublare după pronumele . ci este de sine stătător şi păstrează un accent disjunctiv.ce ai făcut? . îşi scurtează vocala în şegol. Uneori forma se foloseşte cu sens interogativ într-un context sau după o prepoziţie având sau după o prepoziţie având rol enclitic. virtuală.Ce este vocea aceasta? 1 Regi 4: 14 4. fie de alt un pronume sau de prepoziţii.

Limba Ebraică Al cui fiu eşti tinere? (Ier.Apar în expresii consacrate:  Cine este el?  Ce este acesta?  Cum te cheamă?  …de ar veni seara  Ce vrei?  Ce vrei cu mine? *** Aceste trei părţi de vorbire. deşi mai stabile ca formă.6. 32:18) (1 Sam. 4. 4.5. 28:11)  …şi a cui înţelepciune au ei?  Cui aparţin acestea dinaintea ta? Pe cine să scol pentru tine? D. sunt mai puţin uniforme ca funcţie. 4.3.3.  Ac.1. dar însoţită . De exemplu:           cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu           --- ---- ------           (De la) Din cine? Prin cine? Cui? Pe cine? Pe cine? În ce? Cum? cât? Pentru ce? Pe ce? Până când? 4.3.5. Se pot asocia altor prepoziţii căpătând un sens mixt.3.5. 68  (ce?). 8:9) (Gen. derivat. Cu sens de pronume interogativ se foloseşte şi particula pronumele demonstrativ la singular.2.

Folosit ca pronume relativ.1. etc. acestea primind în primul radical un dagheş forte.4. Poate să nu apară. După cum s-a arătat deja.2.1.2. oriunde aşa.4. Psalmi. Plângeri.1. (Gen.4.3.care te-a scos  . Poate fi asociat cu prepoziţii monosilabice căpătând un sens mixt. 23:28) Iată te voi da în mâna celor (pe ) care îi urăşti. pronumele relativ avea şi o formă scurtă. 4. asemenea în ceea ce 4. şi nu ţine seama de număr şi gen. 69 .).4. Forma lungă este invariabilă şi izolată.Limba Ebraică şi din ce popor eşti tu? 4. 38:10)   Ce a făcut a displăcut Domnului şi l-a omorât. Pronumele relativ Se cunoaşte sub două forme. “care” . nou.. fiind subînţeles. una lungă şi una scurtă. întâlnită în cărţile târzii (Eclesiastul. astfel. Cronici. numerele şi cazurile.  A.  Bărbatul a venit în ţara ( pe care) nu a cunoscuto. . (Ez. 49:11) Adunaţi-vă şi vă voi spune lucrurile care vi se vor întâmpla în zilele ce vor veni! G.1. (Gen.care vor fi 4. 4.1. Forma scurtă  se ataşează părţii de cuvânt. iar prima literă a acesteia se dublează dacă nu este o guturală. unde. 4. Forma este unică pentru toate genurile. relaţia sa cu substantivul înlocuit sau determinat (în cazul adjectivului pronominal demonstrativ) este destul de stânsă.4. în mâna celor care (cărora) le-ai dat sufletul tău. Forma scurtă este  (care) se ataşează înaintea cuvintelor. este la origine mai degrabă un pronume demonstrativ. N.4.

 care este pe 4.că tu. iar vocala de sub pronumele în cauză nu se schimbă. 4.2. Pronumele reflexiv În limba ebraică nu există forme pentru pronumele reflexiv. Când introduce propoziţii subordonate. că. 18:12) 4. . eţem . Pronumele posesiv Pronumele posesiv este exprimat cu ajutorul sufixelor pronominale însoţite de prepoziţia .4. forma scurtă mai primeşte şi şeva simplu înainte de pronumele persoanal pers.   …oricine a păcătuit împotriva mea…(Gen. 4. ori pe kameţ (o singură dată. Totuşi el este redat prin nifal şi hitpael sau prin mijlocirea unor cuvinte nefeş .5. Tonul este afirmativ. Ca pronume relativ se mai folosesc pe lângă cele două forme clasice şi pronumele interogativ me(h).6. După forma scurtă guturalele care nu primesc dagheş forte rămân dublate virtual. În ebraica modernă forma scurtă a căpătat şi valoarea de conjuncţie. la care urcă triburile… (Ps.  .cel care povesteşte 4.7.1. lev .2. ex.Limba Ebraică … … …care este strâns legat împreună. pentru că. În loc de şegol. 6: 17). Se folosesc mai degrabă formele interogativului cu aceeaşi distincţie dintre persoane şi lucruri.2. pronumele interogativ joacă rol de pronume nehotărât. precum şi articolul ataşat la forma verbală a participiului activ. 4) 4. 122:3. kerev .eu care m-am ridicat. Numeralul ( ) 70 . sau pe patah . Pronumele nehotărât Pronumele nehotărât nu are o formă consacrată. Jud. 32:33)  Să ia seama fiecare la tânărul Absalom! (2 Sam.4. a III-a plural masculin (că ei).

iar numeralele feminine sunt mai scurte. după cum se indică în tabelul 1 de la finalul cărţii. Primele două numere.Limba Ebraică Această parte de cuvânt îşi găseşte originea provine din substantive sau adjective. iar restul (3-10) formează un grup omogen de nişte substantive colective. f. au un caracter adjectival. abs. Numeralul cardinal simplu În limba ebraică numeralul cardinal de la 1 la 10 are forme speciale pentru genul masculin şi feminin.1. 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     *** De observat că numeralele masculine au terminaţii mai apropiate ca formă de sufixele obişnuite feminine. multiplicativ. Numeralul cardinal 3. Formele cel mai frecvent întâlnite sunt cele construite.1. Dacă există un substantiv pe care îl determină. Numeralul este o parte de de vorbire flexibilă care. ele se acordă în gen cu acesta. Astfel numeralul are atât forme absolute cât şi construite. 3. f. cstr. funcţionează ca adjectiv posedând deci sufixele specifice substantivului. Ebraica biblică nu posedă cifre. în special Tetragramei.2. Numeralele cardinale compuse cu zece 71 . inversul fiind adevărat pentru substantive şi adjective. 3. Numeralele cardinale simple pe baza cărora se construiesc cardinalele compuse: Numeralul m. ordinal. La formarea numerelor complexe cu zeci şi sute. Cu timpul aceste forme morfologice devin mixte şi astfel apare numeralul care este de mai multe feluri: cardinal. Din acest motiv masoreţii au dat valori numerice literelor alfabetului.1. m. abs. distributiv şi fracţional. precum şi statul absolut şi statul construct. s-a evitat asocierea ireverenţioasă de consoane dedicate Numelor divine. 1 şi 2.1. cstr. faţă de cele care urmează. în accepţiunea tradiţională.

30  .  72 .7.4. 3.80 - 3.10. (Evreii din timpurile biblice foloseau relaţia construită. 3.Limba Ebraică Numeralele 11 – 19 se formează pentru genul masculin din statul constructus al unităţii respective care precede cuvântul  .65. plasează zecile înaintea unităţilor.)  doisprezece bărbaţi. 3. Celelalte zeci de la 30 la 90 se exprimă prin pluralul unităţilor. Pentru cifra 1000 există cuvântul  care are şi o formă specială pentru statul absolut  şi statul constructus . adică literal “doiul zecelui”. Numeralul 200 este dualul formei 100 şi se scrie .5. Unităţile acestor numerale se introduc cu ajutorl conjuncţiei vav. Numeralele cardinale compuse-multiplii de zece Numeralele cardinale compuse-multiplii de zece reprezintă pluralul masculin al formelor singulare corespunzătoare. O sută are o formă unică pentru ambele genuri.9.77   .  .400 3. Numeralele cardinale compuse cu douăzeci sau mai mult Numeralele cardinale compuse cu douăzeci sau mai mult. Există o singură formă pentru ambele genuri.1.. În acelaşi mod se formează numeralele de la 11 – 19 şi pentru feminin. La forma absolută este iar la constructus .10. Pentru a reda cifrele 300-900 se foloseşte pluralul numeralului 100.1.1. sau mai rar   3.1. 3. .8.  . statul constructus. precedat de unităţile 3-9 ale formei feminine.3.6. Forma duală a cifrei 1000 ne dă numeralul 2000 . Numeralul 20 se formează prin adăugarea sufixului   la cuvântul .1. însă în acest caz se adaugă cuvântul  .1.1. .

adică .2.000.000 sunt două posibilităţi: sau  .000 se redă folosind cifra 10 la status constructus gen masculin plus  . au mia la plural.cap şi are două genuri:  pentru masculin şi  pentru feminin.Pentru 100. .  şi . Pentru cifra 20. *** Când se dorea redarea unui număr incomensurabil evreul biblic scria zeci de mii. până la 9000 inclusiv.12. Ele se termină în   pentru genul masculin şi   pentru genul feminin.1. iar cei peste 10.Limba Ebraică 3.  Saul a învins miile lui iar David zecile lui de mii! (1 Sam.10 Unităţile 3-9 ale formei masculine la status constructus se folosesc cu numeralul 1000 la status absolut plural masculin  pentru a reda cifrele 30009000. Pentru cifra 1 se foloseşte substantivul  .  al treilea  a treia  al zecelea  a zecea 73 .   4000 3. dar în schimbul aplicării metodei de mai sus folosea cuvântul sau . 3.1.: Literal un număr ca 777 777 se scrie 7 sute mie şi 70 mie şi 7 mii şi 7 sute şi 70 şi 7. *** Ex.1.1. 3. Numeralul 10. Numeralele ordinale de la 2 la 10 se formeazădin cele cardinale. au mia la singular.11.13. 18:7) 3. Pentru redarea cifrei 10000 se mai folosesc şi cuvintele: .000 avem    sau  . *** Submultiplii sau subdiviziunile miei. Numeralul ordinal Numeralul ordinal este format într-o formă specială numai pentru numerele de la 1 la 10.

Limba Ebraică Se foloseşte rar forma feminină  : .   al 12-lea   a 12-a 3. Numeralul colectiv Când numeralelor li se ataşează sufixe pronominale.1. gen feminin.2.3.Se formează din numeralul cardinal genul feminin + sufixul  .  amândoi (Gen. numeralele funcţionează ca numerale colective. Numeralul distributiv Se obţine prin repetarea numeralelor cardinale la statul absolut:  câte trei câte zece 74 . Numeralul multiplicativ 3. 2:25) 3.5.  de patru ori 3.  dublu (2 Regi 2:9) 3.)  de două ori   de cinci ori  …de cinci sau şase ori (2 Regi 13:19) 3.4.4. a)Când substantivul determinat este prefixat de be: (numeralul este adverbial):  o dată pe an (Exod 30:10) b) Şi în următoarea construcţie (numeralul este adverbial):  o dată la trei ani (1 Regi 10:22) 3. Pentru numeralele ordinale de la 11 înainte se întrebuinţează numeralul cardinal precedat de articol.4.4.3.Cu prefixul pi sau min. Pe lângă această formă se mai întrebuinţează şi cuvântul la singular  sau la status absolut plural plus numeralul cardinal.4.4.   o dată (Unii gramaticieni sunt de părere că  se poate folosi cu alte numerale în afară de unu. status constructus. numeralele funcţionează ca numerale multiplicative.

” „diateza. 3.Caracteristice generale a. Flexionarea specifică verbului este conjugarea. ¼ . Numeralul fracţional Pentru a reda fracţiunile în limba ebraică se utilizează numeralul ordinal. numeralele sunt zecimale. (vezi 3. 5:11)  . ei patru 3.7. în limba ebraică.) Întregul sistem verbal ebraic este constituit pe baza conjugării Kal (numele provine de la verbul  care înseamnă „a fi uşor”). În general numeralul poate primi şi sufixe pronominale care ar trebui să se traducă ca şi substantive prin pronume posesive. adică cu genitivul. prin conjuncţia vav ataşată ca prefix. forma feminină.” „modul” 75 . sau . cum ar fi: „timpul.3)  (pătrimea lor).  a zecea parte (Lev. numeralele sunt nehotărâte. Verbului. 1/10  sau . îi lipsesc câteva categorii gramaticale după cum sunt ele înţelese în limbile indo-europene. Când sunt prefixate de prepoziţia ke.Verbul este partea de cuvânt care îşi poate subordona un adverb.8.6. Aceste numerale (cardinale) se traduc de obicei cu nominativul. Specific limbilor semitice.1/6 Pe lângă aceste forme mai apar şi termeni speciali pentru ½ .1.  cam trei mii de bărbaţi (Exod 32:28) 5. În ebraică se cunosc doar două “timpuri” majore: perfectul şi imperfectul.1/3  . conjugarea se realizează cu ajutorul prefixelor sau sufixelor. V e r b u l 5. (Când primesc sufixul -it.Limba Ebraică Prin intercalarea prepoziţiei le:    … câte unul din fiecare trib Prin repetarea aceleiaşi construcţii “substantiv-numeral”:  …câte o căpetenie pe zi (Num 7:11) 3. (Cele două timpuri pot fi modificate şi mai mult.

b.) Predicativitatea este capacitatea unui verb de a comunica un fapt despre subiect fără ajutorul altor cuvinte. imperative. vorbitor al unei limbi indo-europene. mai rar biconsonantică sau policonsonantică. Rădăcina verbelor b. În funcţie de vocalizare capătă diferite înţelesuri. dacă descrie o stare – verbe de stare. să reuşească cât mai bine cu putinţă să asimileze informaţiile. (Verbe predicative şi verbe nepredicative. (Verbele intranzitive sunt verbele care nu primesc complementul direct. finalitatea (perfectul). Verbele limbii ebraice nu permit localizarea evenimentelor pe o axă a timpului.  rădăcina verbului  el a domnit  rege 76  regină . Fiecare cuvânt are o rădăcină care prin ea însăşi nu înseamnă nimic. etc. în această secţiune. Totuşi sunt trei aspecte posibile: incipienţa (imperfectul).) Tranzitivitatea este capacitatea unui verb de a avea unul sau mai multe complemente directe.) Cauzativitatea este categoria gramaticală care descrie capacitatea unui verb dat de a cauza ceea ce comunică următorul sau următoarele verbe. Modalitatea este categoria gramaticală care descrie situaţia discursului la care se referă un verb dat. Toate remarcile care vor fi făcute cu privire la aceste aspecte al verbului.Rădăcina verbelor este în majoritate triconsonantică.) Fientivitatea este categoria gramaticală care descrie tipul de mişcare sau activitate la care se referă verbul. Verbul reprezintă partea de vorbire cea mai importantă a gramaticii deoarece limba ebraică este o limbă cu verbul în poziţia primară. Verbele limbii ebraice permit doar redarea gradului de finalitate a uni acţiuni. pentru că este alcătuită doar din consoane. se doresc a fi doar nişte analogii prin care studentul.1. intranzitive. continuitatea (participiul). (Dacă descrie o activitate – verbe de mişcare. Încă din secolul trecut Driver sugera că verbele ebraice pot fi mai bine înţelese dacă se ia în discuţie: Aspectul este categoria gramaticală care descrie conturul temporal al situaţiei la care se referă un verb dat. (Modul indicativ – simple declaraţii. tranzitive. Verbele predicative au funcţia sintactică de predicat verbal.Limba Ebraică sau „conjugarea”.

La verbele tranzitive triconsonantice din ebraica biblică. Al treilea rămâne nevocalizat.el este mare .La verbele stative-intranzitive la kal perfect cu rădăcina triconsonantică al doilea radical se vocalizează cu “o” lung provenit din “u” scurt sau cu “e” lung provenit din “i” scurt care ca şi în primul caz s-a lungit.2.el este capabil Astfel în funcţie de vocala tematică a verbelor există două clase de verbe de stare.el est mic  . iar sub următorul (al doilea) patah. Verbe denominative:  -cort-el a întins cort  -cuib-el a făcut cuib b. particule).Limba Ebraică  regat b.el a scris b. Cele mai multe provin din verbe. din ele derivând şi alte părţi de cuvânt (substantive. vocalizarea la kal perfect se face după cum urmează: Sub primul radical se aşează kameţ (a lung.el a scris Cele care îşi au origina în substantive sunt mai puţine şi se numesc denominative. dar s-a lungit fiind în silabă deschisă.el este sfânt .3. (Aceste verbe descriu o condiţie fizică sau o stare de fapt.) În limba ebraică aceste verbe reţin structura protosemitică şi pot fi încadrate după trei clase: katal.Aceste rădăcini semite provin din forme verbale propiu-zise sau dintr-un substantiv primitiv.4. .el este aproape kato(u)l -el este bătrân -el este înfricoşat kate(i)l  . Verb primitiv propriu-zis: .Verbele intranzitive de tip holem: 3ms 3fs   3cp   77 . kato(u)l şi kate(i)l. Katal . care iniţial era scurt. de tip holem şi de tip ţere: i.

sg.el este plin -el a iubit -el este iubit Rădăcina verbelor se află la kal perfect.  . la verbele regulate. masculin şi feminin. care este vocalizată după modelul prezentat mai sus. ca vocala unei silabe închise neaccentuate.Limba Ebraică 2ms 2fs 1cs    2mp 2fp 1cp    Verbele din această clasă păstrează vocala holem pe tot parcursul declinării mai puţin acolo unde vocala trebuie să se reducă din pricina sufixului-desinenţă. vocala tematică holem se reduce la kameţ-hatuf. Această rădăcină are accentul pe ultima silabă şi la verbele kuiescente în radicalul doi (ain vav şi ain yud).5. 78 .el a umplut . De observat că la persoana a 2-a plural.Un grup mic de verbe au rădăcina cu dublă vocalizare sub radicalul al doilea. pers III. Verbele cu dublă vocalizare şi dublu înţeles se deosebesc între ele deoarece ţere se aşează în radicalul doi la forma pauzală-intranzitive.Verbe intranzitive de tip ţere: 3ms 3fs 2ms 2fs 1cs      3cp      2mp 2fp 1cp Singura modificare vizibilă este schimbarea vocalei patah de la persoana a 3-a masculin singular. De obicei sensul verbelor e marcat de vocala din radicalul al doilea. Rădăcina verbelor kuiescente se găseşte la infinitivul constructus. cu vocala ţere. b. Acestea au într-o formă pe patah şi sunt verbe tranzitive şi altele pe ţere şi sunt intranzitive. ii. iar patah pe cele nepauzaletranzitive.

ce îşi păstrează caracterul consonantic în timpul inflexiunii (Forma perfect kal 3ms). . la care se adaugă un set fix de prefixe si sufixe. dar şi altele asemenea lui. sunt acele verbe a căror rădăcină este formată din trei radicali.6. În funcţie de poziţia guturalei printre radicalii rădăcinii. trei consoane (altele decât cele guturale).) Câteva verbe stative–intranzitive la kal imperfect (clasa “e”) au sub a doua consoana patah în loc de holem. Verbele tari (1/5 din verbe). regulate. sau această categorie. (Pentru verbele tranzitive.) Însă cel mai indicat este ca ele să fie considerate ca făcând parte dintr-o grupă aparte. (Din acest considerent. het. deoarece preferă patahul în loc de holem. Modificările ce apar în cazul lor afectează doar vocalizarea.Limba Ebraică b. 3ms 3fs 2ms 2fs 1cs      3mp 3fp 2mp 2fp 1cp      c. Verbele cu vav şi yud în mijloc se descalifică din c. Silviu Tatu este de părere că verbele cu o guturală respectă caracterul verbelor tari. după cum procedează Gesenius şi Semer (1993. Sunt doar excepţii când la nifal imperfect verbele cu consoana I o guturală pierd întărirea (GKC. Aici se încadrează verbul paradigmatic al cursului. verbele guturale sunt clasificate în trei categorii: i. care la kal imperfect se prezintă sub următoarea formă . Din acest motiv verbele guturale ar putea fi clasificate ca o categorie a verbelor tari. Conjugarea Kal pentru imperfectul din limbă ebraică se face pornind de la forma de bază (pentru imperfect este infinitivul conctructus). . care în cazul lui este . în conformitate cu tipul consoanelor din rădăcină: c. .Primae gutturalis (consoana I o guturală) Aici intră verbele care conţin una dintre guturale hei.1. Un exemplu bun este  “el este important. Clasificarea verbelor Verbele limbii ebraice sunt organizate pe grupe. de exemplu . §62). ain şi uneori reiş. Verbele guturale sunt cele care au în rădăcină o guturală care în timpul flexiunii îşi păstrează particularităţile şi nu dispare din radical.el a abandonat 79 . . el este onorat”.2. 48-50).

sau ). ). prezenţa căreia inducând modificări ale rădăcinii verbale originare. Contrase în primul radical (Verbele care încep cu litera nun. trebuie verificat caracterul consonantic. c.Tertiae gutturalis (consoana III o guturală). verbele slabe se împart în două categorii: contrase şi kuiescente: c. Un verb este de asemenea slab dacă începe cu yud. lucrare. Verbele slabe Sunt acele verbe care au cel puţin unul dintre radicali o consoană slabă (.3. verbe foarte slabe ( ”. Cuvântul  a fost preluat din ebraica biblică unde însemna „faptă. . a doua .el a ales iii. Prin urmare. vav şi nun.. .el a sacrificat Modificările infixului vocalic. . în cazul verbelor guturale. ”. acţiune. ***Atenţie sporită trebuie acordată consoanelor alef şi hei care în anumite situaţii kuiescită. numite şi “pe nun””. De asemenea verbele sunt considerate slabe când au în constituţia lor una sau mai multe consoane ce sunt guturale. iar a treia . Grafic se mai foloseşte în plus „lemala” (ghilimelele).  . iar grafic se va scrie ”. În funcţie de consoana slabă verbele slabe se împart în următoarele categorii: verbe slabe propriu-zis (”. Verbele contrase se cataloghează după locul pe care consoana îl ocupă în radicalul unui verb şi sunt de trei feluri: c. ” ) şi verbe dublu-slabe (”. apar conform preferinţelor vocalice ale guturalelor: iau şeva compus în loc de şeva simplu.3. După natura consoanelor dintr-o rădăcină şi după modul cum el dispar dintrun radical. Verbele cu vocala vav sau yud in mijloc se descalifică automat din categoria verbelor tari şi intră in categoria verbelor slabe.1. ” . şi când a doua şi a treia consoană sunt identice. ” . Mediae gutturalis (consoana II -mediană. verbele respective se încadrează în categoria verbelor slabe.1.” pentru a desemna „verbul” (Mansoor 1980. . Dacă funcţionează ca şi kuiescente. . . Catalogarea verbelor slabe face uz de noţiunea introdusă în Evul Mediu de gramaticienii evrei.Limba Ebraică ii. ” .o guturală) . preferă vocale de tip patah atât ca vocală proprie cât şi ca vocala silabei anterioare.3. ”-sau geminate). acesta va fi numit cu litera corespunzătoare din rădăcina cuvântului . 80). Prima consoana este numită . ”. În funcţie de poziţia consoanelor care dau caracterul „slab” verbului.1.el s-a apropiat 80 . De exemplu verbele care au ca primă consoana nun se vor numi Pe Nun.

În această grupă se încadrează verbele care au pe vav sau yud în radicalul doi.el a spus . Contrase în radicalul II sau verbe “ain ain” ”care în radicalul 2 şi 3 li se repetă o consoană.el a înţeles c.3.el a stat c. care au tav sau nun în ultimul radical. acest fapt făcând ca verbul să capete caracteristici comune ambelor clase de verbe. motiv pentru care se asociază cu altele pentru a se completa reciproc. Lamed Guturală  -el a păcătuit. .Verbele defective sunt cele care au cele mai multe neregularităţi şi care aparţin la două clase verbale sau care nu au forme verbale pentru toate familiile şi timpurile.el a găsit .el a înconjurat c. .el s-a sculat .2.el a tăiat.2.3.  c.3. ” .2. Aceste verbe sunt contrase în lamed.el a descoperit În grupa verbelor neregulate sunt incluse şi verbele defective care nu au în flexiune toate formele. ” şi ”.1.1. -el a fost.3.el a stat . ”. sunt de trei feluri: c. ” SISTEM TRADIŢIONAL SISTEM MODERN 81 . care coincide cu radicalul III. de acea se numesc ” . .Contrase în radicalul III. *** Sunt verbe slabe care pot avea mai mult decât o singură consoană slabă.3.Limba Ebraică c.2. Ele încep cu una dintre kuiescentele alef. Verbe kuiescente sunt cele care în radicalul III sau în lamed au pe alef sau pe hei.1. ”)  . După unii lingvişti ele sunt verbele neregulate ” şi ”. vav şi yud.2.(” . Pe Guturală.Verbe kuiescente în primul radical sau în . vav. După poziţia ocupată de litera kuiescentă în radicalul acestor verbe. hei. Pe Guturală.3. yud şi se numesc verbe ”. de aceea se numesc şi verbe ” . modurile sau timpurile. Verbe kuiescente în radicalul II sau în ain. Verbe kuiescente – sunt verbele ce conţin în radicalul lor una din consoanele kuiescente alef.4.el a dat c.3.2. (Verb geminate)  . el a făcut legământ .3.

el a stat ” Pe Vav II-Vav . -el a mers.Limba Ebraică III II I Număr rădăcini Verb paradigmă I – Guturală . . Aceasta are vocala patah dacă nu are drept consoană finală una din cele două guturale prezentate anterior. deoarece în această formă ele păstrează cei trei radicali astfel încât pot fi recunoscute. A doua silabă este închisă cu excepţia cazului când ultimul radical/consoană este alef sau hei. Pe lângă verbele bisilabice pot fi întâlnite in limba ebraică şi verbe monosilabice.el a înţeles ” Ain Yud . Verbe bisilabice: Spre deosebire de limba română si de alte limbi indo-europene. ” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 d.2.el a găsit d.1. Caracterul verbelor Verbele limbii ebraice pot fi bisilabice şi monosilabice. Prima silabă este întotdeauna deschisă şi are de obicei ca vocală pe kameţ.”.el a făcut legământ. în limba ebraică verbele sunt prezentate in forma de dicţionar la o forma de kal perfect 3ms. caz în care va avea vocala kameţ.el a găsit ”Lamed Alef III-Alef III-Hei .el sacrifică  Guturală II=III. d.el a domnit .el s-a apropiat ”Pe Nun I-Alef . Aceste verbe ce nu mai au consoana de mijloc se numesc “verbe cu vocala de mijloc”.el a descoperit ” Lamed Hei  . Forma kal 3ms are în mod normal trei consoane şi două vocale împărţind cuvântul în trei silabe.el a spus ”Pe Alef I-Yud .el a dat.el a înconjurat ”Ain Ain I-Nun  .el abandonează Guturală II – Guturală .el s-a scula ” Ain Vav II-Yud . el a intrat -el a murit -el a ridicat . accentul căzând pe ultima.el a stat ” Pe Yud I-Vav . Pentru aceste verbe forma de dicţionar este cea a infinitivului.el alege  Guturală III – Guturală .el a întors 82 . . Aceste verbe au devenit monosilabice datorită unei contracţii a consoanei yud sau vav cu vocala dinainte formând o vocală neshimbabilă (un diftong) şi a încetat astfel să mai funcţioneze ca şi consoana. el a tăiat . II şi III rădăcini gemene  .

Modurile impersonale din limba ebraică sunt: infinitivul construct şi absolut. Se traduce cu optativul românesc. însă este suplinit de participiul activ şi pronumele personal separat. -el a fost  -el a ordonat e. perfectul simplu. iusivul (conjunctiv) şi cohortativ (optativ). Un verb poate fi tradus in funcţie de context atât în stare de trecut. În textul biblic lipseşte prezentul înlocuit după context cu celelalte tipuri. El nu are nici o importanţă pentru identificarea uneia dintre ele. În limba ebraică acţiunea nu se raportează la cele trei timpuri. g. trecut. Pentru precizarea în timp a acţiunii verbale se foloseşte contextul şi unele reguli sintactice. Momentul împlinirii acţiunii nu are în vedere timpul. kal.) ***În cazul verbelor cu vav sau yud la mijloc şi care se termină in hei sau het acel yud sau vav din mijloc nu se mai contractă cu vocala precedentă si vav sau yud vor funcţiona ca nişte consoane obişnuite . imperativul. Moduri şi timpuri verbale În limba ebraică sunt puţine moduri verbale personale şi impersonale. număr. La fel în ebraica modernă este absent. viitorul. ci se are în vedere momentul împlinirii sau neîmplinirii unei lucrări. Imperfectul arată o stare împlinită. Verbele in limba ebraică nu au timpul legat de forma lor ci este determinat de contextul în care stau.Limba Ebraică (Acestea sunt la forma perfect. 3) şi arată dorinţa de împlinire pentru o acţiune sau de realizare a unei stări. persoană 83 . prezent. Gen. Cohortativul are doar persoana I şi exprimă voinţa sau starea sufletească a persoanei de a împlini o lucrare. Iusivul sau imperfectul apocopat (prescurtat) are numai două persoane (2. 3ms. Ca moduri personale în limba ebraică sunt: indicativul (cu două timpuri – perfectul şi imperfectul). viitor. perfectul – care se traduce prin perfectul compus. La verbele care nu posedă ca prim radical un BeGaDKePaT dagheşul lipseşte. ci săvârşirea sau nesăvârşirea unei lucrări. prezentul şi uneori cu imperfectul (cu viitorul simplu corespunde atunci când acţiunea e realizată înaintea alteia ce va urma să fie împlinită-perfectul profetic) şi imperfectul – care exprimă neîmplinirea unei acţiuni sau o stare incomplet realizată. dar şi de viitor. În limba ebraică există trei timpuri: prezentul – prin care se redă o acţiune încheiată sau realizarea unei stări. prezent. participiul activ şi pasiv şi gerundivul. Dagheşul din primul radical al tuturor formelor verbale este lene. f. mai mult ca perfectul. ceva vag şi el se traduce de obicei cu viitorul simplu şi în alte cazuri după context mai este redat şi prin prezent.

În continuare prezentam un tabel ce arata structura verbului ebraic după acţiunea ce o determină (diateza) : Caracterul acţiunii / Diateza Pasivă Nifal  Pual  Hofal  Activă Tipul de acţiune Simplă Kal  /  Intensă Piel  Cauzativă Hifil  Reflexivă Nifal  Hitpael  84 . Acestea vor servi ca denumire pentru toate categoriile. el a făcut.el a distrus. Denumirea celor 6 forme stă în strânsă legătură cu paradigma iniţială a verbelor care este radicalul . (La imperfect spre deosebire de perfect rădăcina verbului primeşte atât sufixe cât şi prefixe deoarece în cazul imperfectului interesează mai întâi persoana şi apoi lucrarea. numărul şi persoana sunt exprimate sufixe şi prefixe (aformative) Acestea provin din formele prescurtate ale pronumelui personal care ajută la flexiunea verbului. Prima formă de conjugare este kal. intensă şi cauzativă. Pentru verbele regulate se foloseşte azi verbul  . (Piel). Numele lor reflectă chiar forma de bază a perfectului 3m.el a lucrat.Limba Ebraică Genul. Formele de conjugare În limba ebraică rădăcina verbului este trecută prin 7 forme de conjugare sau binyanim . Din ea derivă celelalte forme de conjugare care exprimă diferite nuanţe al acţiunii. Cele 7 forme exprimă 3 feluri de acţiuni – simplă. Cu timpul s-a renunţat la verbul ca paradigmă a verbelor regulate. Acestea pot active. (Hofal). conjugările. (Hitpael). Numele celorlalte conjugări provin de la rădăcina .  (Nifal). el a ucis. fără a fi vorba de noi rădăcini aparte. pasive şi reflexive. de verbe regulate şi neregulate. (Piel).:  (Nifal). (Pual). Numele conjugării Kal provine de la rădăcina  „el este uşor”. (Hifil).) d.s. (Hitpael). Kal corespunde rădăcinei verbale de acţiune simplă. (Pual). Acţiunea verbului în forma cea mai simplă este redată prin forma kal iar celelalte 6 prin schimbarea vocalelor. (Hifil). Prin urmare o bună cunoaştere a formelor verbale din conjugarea Kal va facilita înţelegerea celorlalte. (Hofal). Cele 7 conjugări ale verbului ebraic sunt:( -) Kal. În urma acestor schimbări se obţin sensuri noi ale verbului.

Al treilea rămâne nevocalizat.1cs si 1cp şi două terminaţii grele pentru 2mp si 2fp. Acestea se ataşează rădăcinii lexicale. b. 2. Ca urmare a deplasării accentului de pe ultima silabă formată de terminaţia vocalică cu ultima consoană. Sufixele pentru Kal perfect sunt urmatoarele: 3ms 3fs 2ms 2fs 1cs     3cp 2mp 2fp 1cp     c. a numerelor (singular şi plural) şi a genurilor (masculin şi feminin). stări.1.Limba Ebraică Sunt verbe care se conjungă prin cele 7 forme. Se va avea în vedere faptul că o dată cu adăugarea terminaţiilor/desinenţelor vocalice se produc schimbări în interiorul formei de bază. 3). În dicţionarele ebraice verbul este prezentat la toate formele la care el se poate folosi. Perfectul 5. Pentru identificarea persoanelor (1. vocalizarea la kal perfect 3ms se face după cum urmează: Sub primul radical se aşează kameţ (a lung. vocala celei de-a doua consoane va fi afectată şi se va reduce până la şeva vocalic. 2fs.2. Starea perfectă a tulpinii (conjugării) verbale Kal a verbelor tari a. cu posibile conjugări complete la toate genurile si numerele: perfect şi imperfect. Terminaţiile sunt aceleaşi indiferent dacă sunt verbe tari sau slabe. Forma perfectă a verbului reflectă o acţiune incompletă . Vocalizarea formei perfect kal 3ms La verbele tranzitive triconsonantice din ebraica biblică. Conjugarea Kal a perfectului este una sufixată. Verbele în limba ebraică au doar doua timpuri.2. iar altele se pot trece numai printr-o formă sau două. sunt patru sufixe consonantice pentru 2ms. iar sub următorul (al doilea) patah. Formele declinării Kal perfect pot fi uşor realizate începând cu forma de bază kal 3ms la care se adaugă numai sufixe pronominale.el a scris La verbele stative-intranzitive la kal perfect cu rădăcina triconsonantică al doilea radical se vocalizează cu “o” lung provenit din “u” scurt sau cu “e” lung 85 . Pentru a reţine uşor aceste terminaţii trebuie observată o anumită logică cu privire la ele: există o forma de bază (3ms). dar s-a lungit fiind în silabă deschisă. se folosesc desinenţele (flective specifice verbelor). Terminaţiile grele determină o schimbare a vocalei din primul radical mergând după modelul substantivului. care iniţial era scurt. . la care pentru 3fs si 3cp se adaugă două sufixe vocalice. 5. în cazul verbelor regulate triconsonantice.

De observat că la persoana a 2-a plural.el este capabil Astfel în funcţie de vocala tematică a verbelor există două clase de verbe de stare. .Limba Ebraică provenit din “i” scurt care ca şi în primul caz s-a lungit. ca vocala unei silabe închise neaccentuate. În cazul în care ultimul radical al verbului este alef sau hei va avea sub a doua consoană vocala kameţ. (Aceste verbe descriu o condiţie fizică sau o stare de fapt.el este mare . la verbele regulate. vocala tematică holem se reduce la kameţ-hatuf. În acest ca verbul va fi monosilabic. kato(u)l şi kate(i)l. de tip holem şi de tip ţere: i.) În limba ebraică aceste verbe reţin structura protosemitică şi pot fi încadrate după trei clase: katal.Verbele intranzitive de tip holem: 3ms  3cp  3fs   2ms  2mp  2fs  2fp  1cs  1cp  Verbele din această clasă păstrează vocala holem pe tot parcursul declinării mai puţin acolo unde vocala trebuie să se reducă din pricina sufixului-desinenţă. cu vocala ţere. Katal . Aceste verbe ce nu mai au consoana de mijloc se numesc “verbe cu vocala de 86 . încetat astfel să mai funcţioneze ca şi consoană.Verbe intranzitive de tip ţere: 3ms  3cp  3fs   2ms  2mp  2fs  2fp  1cs  1cp  Singura modificare vizibilă este schimbarea vocalei patah de la persoana a 3-a masculin singular.el a găsit În cazul în care al doilea radical al verbului este yud sau vav are loc o contracţie cu vocala de dinainte formându-se o vocală neshimbabilă (un diftong).el a domnit . masculin şi feminin.el este aproape kato(u)l -el este bătrân -el este înfricoşat kate(i)l  . ii.el est mic  .el este sfânt .

-el a mers. pronumele personale corespunzătoare. a plasa -el a ridicat . De exemplu pentru pers. după cum se poate constata. sufixele (preformativele) funcţionează în felul următor: 3ms 3fs 2ms 2fs 1cs Nu are terminaţie     + + + +       = = = =       el a ucis ea a ucis tu ai ucis tu ai ucis eu am ucis 3cp 2mp 2fp 1cp      +   =   ei au ucis + + +    = = =    voi aţi ucis voi aţi ucis noi am ucis Se poate observa că modificările ce survin în timpul flexiunii sunt determinate de ataşarea pronumelor personale prescurtate care sunt numite impropriu sufixe pronominale (aformative). Deut. apare la 2ms. sau pentru pers. acolo unde prefixul nu induce nici o modificare a rădăcinii. cel mai simplu. accentul se deplasează spre noua silabă finală 87 .Limba Ebraică mijloc”. 32:21). cum ar fi de exemplu . sau neaccentuate.ea a slăbit. şi 3cp.f. Primul model. acolo unde sufixele sunt vocale lungi. Preformativele primesc nume de prefixe caracteristice şi desemnează forma de conjugare a unui verb cum este consoana nun pentru nifal şi hei pentru hifil. apare la 3fs. 32: 36) avem . În cazul unui verb tare. Pentru aceste verbe forma de dicţionar este cea a infinitivului.el a întors ***În cazul verbelor cu vav sau yud la mijloc şi care se termină in hei sau het acel yud sau vav din mijloc nu se mai contractă cu vocala precedentă si vav sau yud vor funcţiona ca nişte consoane obişnuite. el a ucis. (cf. deoarece accentul verbului continuă să rămână pe ultima silabă a formei originare. S-a preferat această rădăcină deoarece nici una dintre consoane nu este slabă şi posedă forme viabile pentru toate familiile. deoarece în această formă ele păstrează cei trei radicali astfel încât pot fi recunoscute. -el a fost  -el a ordonat d. a II-a m.a pune. 1cs.el a distrus. Al doilea model. Rădăcina lexicală (verb paradigmă) folosită în acest manual este cea a verbului  . 2fs. Aceste sufixe se numesc sufixe consonantice uşoare. Ier. e.   Sufixele reproduc. În textul Bibliei se întâlnesc şi excepţii de la formele normale. Adăugarea lor creează o nouă silabă. şi 1cp. a III-a s. el a intrat -el a murit  . sau în loc de  apare  (conf. în loc de avem . Se observă trei modele de ataşare vocalică.

apare la 2mp./c.Limba Ebraică şi determină reducţia vocalei din silaba anterioară (reducţie pretonică).  Iar Iona se coborî pe fundul… (Iona1:5) 1.2. Aceste sufixe se numesc consonantice grele. Conjugarea Kal Persoana 3/2/1 Genul m. adică silaba propretonică. Traducerea perfectului Traducerea unui perfect poate fi uneori complicată. f. închisă şi accentuată.3.Analiza trebuie să includă următoarele informaţii./pl. Perfectul habitual. g. de trecut. în funcţie de context. Reducţia va fi preferată acum în silaba a doua de la cea accentuată. Cele mai uzuale posibilităţi de traducere a perfectului sunt următoarele: 1. 3:12 )  La început a creat Dumnezeu…(Gen. Când acţiunea verbului s-a realizat în repetate rânduri. prezent sau viitor. Aceste sufixe se numesc vocalice accentuate. Acum şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu (Gen. Al treilea model. În acest caz sufixul aduce o întreagă silabă.1. şi 2fp. La verbele care nu posedă ca prim radical un BeGaDKePaT daghişul lipseşte. Încadrarea temporală poate fi. acţiunea poate să fi fost încheiată în trecut sau va fi încheiată în viitor.  Păstor era robul tău pentru tatăl său la turmă şi când venea leul sau ursul şi lua oaie din turmă… (1 Sam 17: 34) 88 . Numărul sg. vorbim despre perfectul habitual.Cu rol de trecut definit: Ea mi-a dat din copac ( Gen. Rădăcina   h. Acţiune încheiată în trecut dar cu efecte continue în prezent (este vorba despre prezentul narativ). În general însă.Dacă acţiunea verbului s-a desfăşurat înaintea acţiunii verbului anterior se va prefera mai mult ca perfectul. timpul perfect exprimă o acţiune încheiată. 1:1) 1. El nu are nici o importanţă pentru identificarea uneia dintre ele. Dagheşul din primul radical al tuturor formelor verbale este lene. 3:1)  2.Perfectul compus 1./f. de preferat în forma abreviată: Timpul Perf. Perfectul nu exclude durata.

( Iov 19:25) k. mai ales în cazul verbelor de stare. mă vezi şi mă încerci. şi in final complementul (cu orice alt modificator). 34:21) 89 .  Au căzut părinţii noştri de sabie. Subiectul pronominal nu are nevoie sa fie scris separat căci este înglobat in verb. (2 Cron. subiect (plus toţi modificatorii). 47:30) i. Şi Domnul a vizitat pe Sara aşa cum zisese.   Căci Tu. imperfect si imperativ . tu eşti batrân ! (1 Sam.  Aceasta este ziua ce Domnul a făcut-o ! (Ps. ( Gen 21:1 ) 4. Doamne. Valoarea perfectului cu vav capătă un sens conversiv în sesnsul că perfectul este convertit dintr-un timp trecut într-unul viitor. Subiectul se acorda in persoana.Un verb la perfect poate fi tradus ca mai mult ca prefect (ca o acţiune completată înainte de un punct de referinţă din trecut). 12:3)  Iată.  Şi Eu ştiu ca mântuitorul meu e viu. 29:9)  Nu au ţinut părinţii noştri Cuvântul Domnului. 8:5) 5.Perfectul mai poate fi întâlnit prefixat de conjuncţia vav care poartă numele de vav consecutiv şi care face ca verbul să fie în raport de coordonare cu alte verbe din frază sau exprimă o relaţie consecutivă. Ordinea in propozitie Ordinea normală în propoziţia ebraică este: verb. acele verbe care definesc gândirea. Adverbul este plasat înaintea verbului. Când apare totuşi separat este pentru a adaugă claritate si pentru a sublinia acest subiect . cunoaşterea sau percepţia. gen si număr cu verbul. Aceasta regula se aplica la toate formele de perfect .   Şi ascultă Israele şi caută să faci… (Deut.Limba Ebraică 3. 118:24) j. Perfectul poate avea şi valoare de prezent. (2Cron. mă cunoşti. 6: 3)  Şi (când) mă voi culca cu părinţii mei şi să mă scoţi… ( Gen. (Ier.

(Gen. pătratele fiind consoanele for Kal Nifal Piel Pual Hitpael Hifil Hofal  90       . acolo unde conciziunea obligă autorii să renunţe la silabele suplimentare.Celelalte şase conjugări la forma perfect In continuare vor fi prezentate celelalte conjugări ale verbului la forma perfect. 2:20) Sinonimul poetic al adverbului  este . şi caracteristicile specifice fiecărei forme verbale. Negarea perfectului Perfectul se neagă cu ajutorul adverbului leagă de verbul negat prin machef. Foarte frecvent adverbul se  Dar pentru nu a găsit ajutor ca (potrivit) pentru el. 59:8)  Pâinea eu nu am mâncat… (Deut. Forma kal va sluji ca formă de referinţă pentru compararea cu celelalte structuri.2. (Ps.  El zice: în inima lui a uitat Dumnezeu şi-a ascuns faţa nu a văzut niciodată. Aceste cazuri se întâlnesc mai frecvent în poezie. 9:9) f. de importanţă secundară. 10:11) ***Există situaţii când adverbul de negaţie guvernează două verbe aparţinând la două propoziţii diferite. in capătul de tabel sunt înscrise denumirea structurii.2.  Calea păcii ei nu o cunosc… ( Isa.Limba Ebraică Când ordinea este diferită se doreşte sublinierea acelei părţi de vorbire care îşi schimbă locul. (Isaia 23:4  5. Şi nu am muncit şi nu am dat naştere şi nu am crescut tineri (nici nu) am educat fecioare. .

Aceeaşi erudiţi iau în considerare cazul Nifalului în relaţie cu conjugarea Kal. Cel mai bine Nifalul este înţeles ca şi pasivul lui Kal. adică acţiunea se răsfrânge asupra subiectului. Ambelor conjugări le lipseşte elementul cauzativ. cum era cazul la Kal. Deşi este cea mai frecventă. Majoritatea gramaticienilor preferă să evite discutarea originii etimologice a acestui prefix acordând în schimb mai multă atenţie funcţiilor pe care le poate lua un verb la Nifal... etc. (Ps. 77:3)  4 Funcţiile celorlalte şase conjugări se regăsesc şi în cazul imperfectului. Nifal ca pasivul lui Kal: Kal Nifal   el a căutat el a fost căutat (şi găsit)   În ziua necazului meu am căutat (pe) Domnul. funcţia pasivă nu este singura. Nifalul mai poate funcţiona reflexiv sau reciproc faţă de Kal. a. În acest caz subiectul nu mai este săvârşitorul acţiunii.Funcţiile nifalului4 Originea consoanei nun care augmentează formele verbale de Nifal este foarte nesigură.Limba Ebraică   Simplă Activă  Simplă Pasivă  Intensă Activă   Intensă Pasivă Intensă Reflexivă  Cauzativă Activă  Cauzativă Pasivă El a omorât 3m s 3fs 2ms 2fs 1cs 3cp 2mp 2fp 1cp el a fost omorât el a ucis el a fost ucis el s-a sinucis el a cauzat omorârea El a fost cauza omorârii                                                                a.1. 91 .

. în ţara Canaanului. 25:39) a. 20:10)  Cel Atotputernic (El-Şadai) m-a întâlnit la Luz.Limba Ebraică Am fost descoperit celor ce nu au întrebat şi am fost găsit de cei ce nu căutau… (Is.Funcţiile pielului Există o dispută ce a făcut deja istorie cu privire la relaţia dintre conjugarea Kal şi Nifal pe de o parte şi conjugările intensive pe de altă parte. Raţionamentul se bazează printre altele pe faptul că dublarea celui de-al doilea radical al rădăcinii intensifică sensul dat de rădăcina primară (GKC.1. 48:3) b. au prezntat multor generaţii de studenţi faptul că Pielul intensifică acţiunea reprezentată de un verb la conjugarea Kal. b. (Gen. Nifal ca reciprocul lui Kal: Kal Nifal   el a vândut el a fost vândut   ei au văzut ei s-au văzut (întâlnit)   Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta?(Gen. Gramaticile moderne. 37:36)  Iar când sărăceşte fratele tău lângă tine şi ţi se vinde ţie să nu-l exploatezi cu muncă de rob (Lev. 92 . Unui verb de stare sau intranzitiv în conjugarea Kal. (Gen. 65:1) a. Ernest Jenni afirma că ideea de bază a Piel-ului o reprezintă efectul sau cauzarea unei stări ce corespunde sensului primar al rădăcinii. §52). Mai recent.3. Nifal ca reflexivul lui Kal: Kal Nifal   Iar madianiţii l-au vândut în Egipt. Din acest motiv.. sub impactul gramaticii clasice Gesenius-Kautzsch-Cowley.Piel factitiv.2. Piel-ul desemnează determinarea stării corespunzătoare verbului în familia Kal. şi m-a binecuvântat. i se poate da o tentă tranzitivă când este trecut la Piel.

Limba Ebraică Kal Kal   el a fost sfânt el a fost mare Piel Piel   el a făcut sfânt. (Exod 29:21)  Ei au sfinţit Casa Domnului în ziua a opta. În acest caz din urmă starea reprezentată de verbul în Kal este indusă prin repetare.. 4:14) b. adică verbe derivate din rădăcina unui substantiv. Un verb tranzitiv în Kal.. (2 Cr. Foarte frecvent conjugarea Piel este folosită pentru a forma verbe denominative. 29:17)  Eu am poruncit celor sfinţiţi de Mine.Piel Intensiv.2. 13:3) 93 . (Is.3.. (Ios. (Deut. Kal Kal  el a rupt  el a cerut Piel Piel /  el a sfărâmat el a cerşit   Şi toate chipurile zeilor ei a sfărâmat la pământ.. poate primi un sens intensiv în Piel. el a sfinţit el a făcut mare.Funcţiile pualului Conjugarea Pual are aceleaşi funcţii cu cele de la Piel dar cu nuanţă pasivă: Kal Piel Pual  ....Piel Denominativ. (Is. Substantivul Substantivul Substantivul    Cuvânt Praf Binecuvântare Piel Piel Piel     el a cuvântat el a spulberat (a aruncat praf în aer) el a binecuvântat Acestea (sunt) cuvintele care a cuvântat Moise către tot Israelul. 21:9) b. multiplicare. sau preocupare crescută pentru realizarea ei. el a mărit  În acea zi Domnul pe Iosua a înălţat în ochii întregului Israel. 1:1) c..şi va fi sfânt (închinat) el şi hainele lui.

2.1. d. 2:25) d. Funcţia pasivă Pe măsura ce ebraica biblică s-a dezvoltat.. În noua situaţie.. .  Şi ea (era cu) amărât suflet şi s-a rugat (pentru binele ei) Domnului (1 Sam. această funcţie a căpătat o importanţă din ce în ce mai mare. 3:8) Conjugarea Hitpael poate avea şi o nuanţă reflexiv-indirectă. Funcţiile hitpaelului Conjugarea Hitpael a fost folosită fără întrerupere de-a lungul întregii perioade a ebraicii biblice.Funcţia reciprocă Hitpaelul posedă această funcţie atunci când doi sau mai mulţi subiecţi interacţionează între ei.  Şi s-au ascuns omul şi soţia lui din faţa Domnului Dumnezeu (Gen.  Femeia de Domnul temătoare aceasta va fi cinstită (Pr.şi nu se ruşinau unul de altul (Gen. Hitpael-ul a preluat din ce în ce mai mult o nuanţă pasivă (Bean 1975. Sensul unui verb tranzitiv sau intranzitiv din familia Kal poate exprima cauzarea stării sau acţiunii dacă este la Hifil.Funcţiile hifilului e.Nuanţa principală a conjugării Hifil este cauzativă. Sensul primar pare să fi fost cel reflexiv şi reciproc în relaţie cu conjugarea Piel. acţionând în favoarea sa. regele David.Funcţia reflexivă În acest caz subiectul verbului joacă rol şi de obiect. 1:10) d. ori de câte ori subiectul verbului face ceva pentru sine... Kal  el a domnit Hifil  el a întronat (el a cauzat să domnească)  Dar Stăpânul nostru. 31:20) e.3.Limba Ebraică d. în modul indicat de verb. a întronat pe Solomon (1 Regi 1:43) Kal  el a fost mare  Hifil  el a mărit 94 . 139-47). Şi erau amândoi goi. Către sfârşitul perioadei ebraicii biblice.1. agentul acţiunii nu este cunoscut.

. La unele forme verbale de Hifil nu se sesizează nici o apropiere de vreuna dintre familiile verbale sau de substantive.  el a aruncat  el a nimicit f.Limba Ebraică Domnul I-a făcut plăcere din pricina dreptăţii sale să mărească Legea şi să glorifice. 10:11)  A fost jefuită cu furie şi a fost aruncată la pământ…(Ez. ele sunt independente.. Kal  el şi-a Hifil amintit Hifil  el şi-a Hofal Hofal  el a fost aruncat    adus aminte el a aruncat  i s-a adus aminte Domnul a aruncat asupra lor pietre mari din ceruri... (Ios.. 19:12) 95 . (Gen. conjugarea Hifil poate include şi verbe cu rădăcină substantivală. 2:5) Subst.Asemenea Pielului.. am mântuit şi am informat. 43:12) ploaie Verb  el a informat e.3..2. Existenţa lor este posibilă doar în familia Hifil. Subst. în ce priveşte semnificaţia. (Is. Se poate spune că. (Is.   ureche Verb  a făcut să plouă . Prin urmare familia Hofal reprezintă „diateza pasivă” a familiei Hifil..   el a ascultat  Nu am crezut că el a ascultat glasul meu (Iov 9:16) e.Funcţiile hofalului Relaţia Hifil-Hofal este foarte asemănătoare cu cea dintre familiile Kal-Nifal şi PielPual.căci nu făcuse să plouă Domnul Dumnezeu peste pământ. 42:21) Kal  el a auzit Hifil  Eu am vestit.

care în cazul lui este . Pentru verbul “ a omorî “ formele conjugării Kal imperfect vor fi : 3ms 3mp  el va ucide  ei vor ucide 3fs 2ms 2fs 1cs   ea va ucide tu vei ucide tu vei ucide eu voi ucide 3fp 2mp 2fp 1cp       ele vor ucide voi veţi ucide voi veţi ucide noi vom ucide 96 . ce reprezintă fragmente ale pronumelor personale. fără a menţiona nimic despre încadrarea temporală a acţiunii sau a stării. Următorul tabel arată prefixele si sufixele folosite pentru conjugarea Kal a imperfectului. Prefixele întâlnite la imperfect sunt consoanele iod. Conjugarea Kal pentru imperfectul din limbă ebraică se face pornind de la forma de bază (pentru imperfect este infinitivul conctructus). Imperfectul 5. trei forme lungi şi două forme invariabile. Unele forme verbale posedă şi sufixe.) Imperfectul subliniază doar dacă acţiunea a fost finalizată sau nu. constructus. 3)se adaugă sufixele .3. 2)se adaugă prefixele . Desinenţele imperfectului sunt de regulă ataşate ca prefixe.Conjugarea Kal pentru imperfect a. (Imperfectului i se ataşează şi sufixe. . nun şi alef. 5)prefixul caracteristic pentru Kal imperfect este hirek-yud+ şeva mut. 4) sunt cinci forme scurte.1.  şi . tav.  şi . Trebuie de asemenea sa se ţină seama şi de schimbările vocalice care au loc când sunt adăugate sufixe vocalice. Amintim că perfectul fusese caracterizat numai de sufixe. Simbolul  este folosit pentru a arăta consoanele şi pentru a poziţiona astfel aceste sufixe şi prefixe: 3ms 3mp   3fs 2ms 2fs 1c s     3fp 2 mp 2fp 1cp     Pentru a reţine mai uşor aceste forme ale imperfectului trebuie să se ţină seama de următoarele amănunte: 1)se porneşte de la forma inf.Limba Ebraică 5. la care se adaugă un set fix de prefixe si sufixe.3.

 3ms 3fs 2ms 2fs 1cs      3mp 3fp 2mp 2fp 1cp      b./f. Observaţi că vocala desinenţei de la 1cs. vor prefera ca vocala desinenţei. 3mp. ea a rămas  el a rămas  Uneori sufixul pentru formele 3mp si 2mp apare ca .feminin la care se poate întâlni  în loc de  şi la pers a 3-a şi a 2a pl. au ca vocală tematică vocala patah. de obicei patah sau şegol. şurek şi hirek-yud accentuate. neaccentuat. Verbele regulate cu o guturală ca prim radical. Numărul sg. 2mp) suferă schimbări vocalice ca urmare a deplasării accentului pe ultima silabă nou formată. Vocala de sub a doua consoana suferă o volatilizare până la şeva mobil. Un exemplu bun este  “el este important. Sufixul consonantic nu determină modificări ale infixului vocalic. Infixul vocalic urmează modelul: hirek ca vocală de bază şi holem ca vocală tematică. Un caz asemănător se întâlneşte şi în cazul pers a 2-a sg. Rădăcina   97 . care la kal imperfect se prezintă sub următoarea formă . asa incât formele verbelor vor arata astfel şi. La adăugarea sufixelor vocalice vocala tematică se reduce ca urmare a reducţiei pretonice induse de prezenţa unei noi silabe. nun cu kameţ-hei. de preferat în forma abreviată: Timpul Impf Conjugarea Kal Persoana 3/2/1 Genul m. deoarece preferă patahul în loc de holem. el este onorat”. vocala corespunzătoare vocalei guturalei. fem. este şegol. Câteva verbe stative–intranzitive (clasa “e”) au la infinitiv sub a doua consoana patah în loc de holem./c.Limba Ebraică Formele ce au o terminaţie vocalică (2fs. şi un sufix consonantic. Verbele regulate cu radicalul 2 sau 3 o guturală. Există două sufixe vocalice. unde  poate fi în locul lui . Analiza trebuie să includă următoarele informaţii./pl.

2.  Şi un abur se ridica din pământ (Gen. (2Sam.Imperfectul: se poate prefera pentru o acţiune continuă.1: 6) 2. dar neîncheiată din punctul de vedere al autorului.Una din cele mai comune utilizări ale imperfectului este să descrie o actiune simpla ce se desfăşoară in viitor (viitorul simplu) . porunca fermă şi condiţia .3. Din acest motiv unii cercetători au numit aceasta conjugare “yiktol”. Cert este faptul că pentru această conjugare traducerea trebuie înţeleasă ca având aspectul unei acţiuni continue ce nu s-a terminat. 36: 3) 4. (Mal.Pentru timpul viitor:  El îşi va aminti legământul său pentru totdeauna.Limba Ebraică c.O altă utilizare este cea prin care o acţiune care se face repetat in trecut in prezent sau in viitor .1. 2:6) 98 .Pentru dorinţă  Poate că va asculta casa lui Iehuda.(Ps. Poate fi tradus cu prezentul.2. obligativitatea. dar neîncheiată din punctul de vedere al autorului. 4. 27:7) 4 Imperfectul se mai foloseşte pentru a exprima dorinţa.Pentru timpul prezent:  Un fiu onorează pe tatăl.2. 1. Următoarele exemple nu pot acoperi toate sensurile pe care le are imperfectul ebraic.5:2) 5. (1Sam 1:7) 2.  Ascultă Doamne. indicând o acţiune continuă în prezent. Acestea vor fi folosite pentru a se arăta câteva din aceste sensuri. vocea mea (când) strig! (Ps.Pentru obligativitatea  Cine este Domnul căruia trebuie să-i ascult vocea ? (Ex.(Ier. Traducerea imperfectului Trebuie reamintit faptul că denumirea de imperfect este improprie in limba ebraică.1.Pentru timpul trecut:  Şi aşa el a făcut an de an. ferindu-se de numele de imperfect.  Eu voi face un legământ cu tine.3:13) 2.115: 5) 3.

Un imperfect negat cu  exprimă o interdicţie. 14:28) 3.Conjunctivul: este ales când sensul exprimat de imperfect este mai aproape de posibilitate. în cazul imperfectului: 1. Sunt două caractristici care fac folosirea adverbului de negaţie distinctă. 1. precum (Viu este Domnul!):  Viu (sunt) Eu oracolul Domnului dacă nu aşa cum aţi vorbit la urechile Mele aşa voi face vouă. De regulă aceasta precede verbul.Imperfect Kal 99 . 2:16) 7.  …din toţi pomii din grădină poţi să mănânci.3.Perfectul compus: poate fi preferat dacă verbul este însoţit de particulele  şi  sau prepoziţia .Propoziţii condiţionale negative (tot împreună cu conjuncţia ). Deseori expresia apare însoţită de formule specifice jurământului.  Şi nu a fost nici un fel de verdeaţă pe pământ. Deseori astfel de construcţii însoţesc propoziţii condiţionale pozitive. (Num. pentru a afirma reciproca. Construcţii afirmative emfatice (împreună cu conjuncţia ). 2:5) d. Porunci cu caracter gnomic (universal valabile):  Să nu ucizi! (Exod 20:13) 2. (Gen.Limba Ebraică 6. … dacă vor trece… să daţi lor ţara Ghiladului ca moştenire … iar dacă nu vor trece să fie împropietăriţi în mijlocul vostru în ţara Canaanului (Num. Celelalte şase conjugări ale imperfectului Toate celelalte structuri verbale se formează uşor după ce este stăpânită conjugarea Kal. (Gen.2. Este recomandat a se însuşi formele imperfectului pentru toate celelalte structuri verbale având în vedere ca verbele slabe se bazează pe ele. 32: 29-30) 5. cu mai multă emfază decât o face un iusiv negat cu . Particula auxiliară cu ajutorul căreia exprimăm negaţia este .

)-şeva-patah-dagheş forte. Aceasta este de forma desinenţă impf.)-hirek-dagheş-kameţ. fără a-i modifica vocalizarea. Imperfect Hitpael La imperfect hitpael.  Dacă verbul are ca prim radical o guturală nun nu poate fi asimilat. care constă din construcţia aflată la începutul formei verbale.Limba Ebraică La kal imperfect vocalizarea va fi de forma desinenţă impf.)-hirek-şeva mut. vocală de clasa A ca vocală de bază şi vocală de clasa I ca vocală tematică Semnul de identificare a hitpaelului imperfect este de forma: desinenţă impf. Drept consecinţă. Semnul de identificare a hitpaelului imperfect este de forma: desinenţă impf. îl constituie infixul vocalic. Prin urmare putem vorbi de un semn de identificare a Nifalului imperfect. Vocala de bază este patah. impf. impf. Semnul distinctiv pentru toate formele verbale de Hifil.-hirek-tav-şeva-patah-dagheş-ţere ). Apar în plus. Consoana nun asimilată „se ascunde“ în spatele acelui dagheş forte care apare în consoana imediat următoare. (prefix. Imperfect Nifal La imperfect şi formele verbale prefixate.Imperfect Piel Prefixul lui Piel imperfect este vocalizat cu un şva vocalic simplu.  2. prefixele specifice dar vocalizate cu şeva. 3. (prefix impf. (prefix impf.)-hirektav-şeva mut (desinenţă impf. iar şva compus la forma de persona 1 comun singular. Urmează apoi întărirea radicalului doi cu daghiş forte. vocala anterioară se lungeşte din hirek în ţere. consoana hei a prefixului interacţionează cu flectivele prefixate specifice imperfectului. unde consoana prefixului este alef.  4. (prefix. impf. Semnul de identificare a pielului imperfect este de forma: desinenţă impf. nun este asimilat primei consoane a cuvântului. aşa cum ne aşteptăm de fapt. Semnul de identificare a pielului imperfect este de forma: desinenţă impf. (prefix. prefixul hei sincopează din pricina desinenţelor imperfectului. Imperfect Pual Infixul vocalic al imperfectului pual este acelaşi cu cel de la perfect.)-vocală clasa A (patah)-(şeva)-vocală clasa I (hirek). cu excepţia perfectului. impf.  100 . Acestea din urmă vor lua locul consoanei dintâi.Imperfect Hifil La imperfect.)-şeva-kibuţ-dagheş.  5. (prefix.  6.

…… 101 .)-vocală clasa U-(şeva)-vocală clasa A. Imperfect Hofal La imperfect hofal vocala kameţ-hatuf va vocaliza prefixul acestuia. Pual şi Hofal vocala sub al doilea radical este patah şi holem pentru Kal .  Kal Nifal Piel Pual Hitpael Hifil Hofal    Simplă Activă el va omorî   Simplă Pasivă el va fi omorât   Intensă Activă el va ucide (de mai multe ori)   Intensă Pasivă el va fi ucis (adeseori)   Intensă Reflexivă el se va sinucide   Cauzativă Activă el va cauza omorârea el va face să ucidă   Cauzativă Pasivă el va fi cauza omorârii el va fi fost făcut să ucidă 3ms 3fs 2ms 2fs 1cs 3mp 3fp 2mp 2fp 1cp                                                                       Pentru 3fp si 2fp la structurile verbale pasive Nifal. Nifal imperfect uneori descrie o acţiune simplă ce se va petrece in viitor. Uneori pot fi prezente şi vocalele kibuţ sau ţere. Semnul de identificare a hitpaelului imperfect este de forma: desinenţă impf.Limba Ebraică 7. (prefix impf.

28:16)  .1 Este în puterea mâinii mele…(Gen.Cele două particule au fost originar substantive.3 Domnul este în locul acesta (Gen. 141k).   Eu nu am casă 102 . d. 31:29)  . 5. şi una accentuată . în cazul exprimării posesiei/lipsei posesiei. 21:25) c.  . Existenţa.. dar ele funcţionează ca verbe . Aceeaşi pereche de termeni poate fi regăsită ca verigi de legătură între subiectul pronominal al unei propoziţii şi predicatul participial (mai ales în propoziţii condiţionale şi interogative).7:19) Cele două caracteristici ale Pualului imperfect sunt şeva-ul după consoana prefix şi dublarea consoanei de mijloc.2 Nu este în puterea mâinii noastre (Neem.Posesia. se adaugă prepoziţia  ca prefix al obiectului.4. Eu am casă.. Particula are o formă construită .  a.Pentru exprimarea existenţei/existenţei se face uz de perechea de cuvinte b. 6:36) Când se aşează sufixele acestor particule se se urmează modelul prepoziţiei nu ei 3mp nu el 3ms  3fp nu ea 2fs nu există nu voi 2mp nu tu 2ms  2fs nu tu 2mf nu există nu noi 1cs nu eu 1cs  . / (pozitiv/negativ) la care. (Lev.este/nu este (GKC. În acest caz ele sunt cele care primesc sufixele şi la traducere păstrează caracterul auxiliar putând rămâne netraduse:  Dacă Tu ai mântuire în mâna mea pe Israel aşa cum ai spus…(Jud.        . 5:5)  .Limba Ebraică Cu foc va arde. Când cei doi termeni auxiliari sunt urmaţi de subiect (sufix pronominal) prefixat cu este exprimată posesia sau lipsa ei.4 Nu era rege în Israel (Jud.

praetertrecut). Un pasaj care prezinta o succesiune de fraze ale caror verbe exprima o actiune trecuta apar legate de primul verb prin acest vav consecutiv precum vagoanele uni tren locomotiva fiind verbul la perfect: 1.5. Originea preteritului ebraic este problematică fără a exista un consens în această privinţă. după cum s-a anticipat. 3.1. motiv pentru care unii ebraişti îl numeşte. Regulile privitoare la schimbările vocalice pentru guturale sunt aceleaşi cu cele de la articol.+ Verb Imperfect…. Vav consecutiv cu imperfectul mai este cunoscut şi sub numele de preterit (lat. acest tip de vav diferă de conjuncţia obişnuită!). Apare numai în poziţia primă a propoziţiilor cărora le slujeşte de predicat.5. Ataşat la imperfect vav apare sub forma va urmat de un dagheş forte. perfect Şi a zis către femeie într-adevăr a zis Dumnzeu…(Gen.Verb Perfect…. trecut) Folosind formele transliterate ale verbelor sirul va arata: 1. Preteritul este caracterizat prin câteva elemente: Se construieşte pe modelul imperfectului. Secvenţa narativă. formă verbală ce exprimă realizarea în trecut a unei acţiuni sau stări. Când vocala prefixului este şeva. Acestea fiind date.katal ………….vavyiktol…………(trecut ) Forma lui vav consecutiv este (vav+patah+dublarea consoanei următoare). sau înante de alef. 29% dintre formele verbale folosite în ebraica biblică sunt preterite (Waltke 1990. 5. este foarte clar că nu trebuie memorată o nouă paradigmă. (traducere. În propoziţiile negative pot avea rol de negaţie în propoziţie atunci când în lipsa unui verb finit există un participiu cu rol de predicat. La imperfect litera vav atrage accentul de pe ultima silabă pe penultima şi în acest caz se produce scurtarea vocalei dacă silaba este închisă. Secvenţa profetică 5.2..imperf.2. Cert este că. Prefixul imperfectului este dublat prin dagheş forte. Perfectul cu vav consecutiv. după statistici. dagheş nu trebuie să apară.. ci trebuie reţinute doar modificările survenite la paradigma normală de imperfect. Imperfectul cu vav consecutiv-Preteritul.  Scribul nu scrie.   3 mp 3 fp 2 mp 2 fp     3ms 3fs 2ms 2fs     103 . …… Vav consec. 544-7).Vav Consec.Limba Ebraică e. 5.+vb.3:1) a. 4. Imperfectul cu vav consecutiv– Preteritul Vav consecutiv este o formă specială de conjuncţie care este prefixată la imperfect pentru a prezenta o succesiune a timpului trecut. (Atenţie. ……………vb. “imperfect cu vav consecutiv”.

a fost numit de unii ebraişti vav conversiv. m. Materialul secundar este aliniat înspre interiorul rândului. 5 Recunoscut ca atare încă din secolele trecute (cf. m. preteritele vor fi analizate după modelul de mai jos:  Kal.“el a zis”  Kal. Excepţie face forma de 1 comun singular. Longacre încă din 1976. ci doar atunci când contextul o cere. Prezentarea teoriei şi studiul detaliat al metodei propuse de analiştii discursului de orientare pragmatico-funcţională face însă obiectul unei lucrări viitoare de exegeză a naraţiunilor biblice.2. 111) observarea ştiinţifică a naraţiunilor biblice a fost dusă la apogeu de analiştii discursului. “el a zis” d. 3. Perfectul compus ce corespunde preteritului a fost scris şi în traducere distinct.Secvenţa narativă Ebraiştii acceptă faptul că preteritul reprezintă timpul narativ. din pricina materialului care precede verbul–considerat de autor mai important decât verbul– verbul însuşi nu a mai putut fi preterit. Întrucât prezenţa acestui vav pe o formă verbală de imperfect îi schimbă sensul. 5. Pentru faptul că participă la exprimarea unei secvenţe a fost numit de alţii vav consecutiv.. cu caractere îngroşate. Astfel.5. m.. . 22:9)      Secvenţa narativă este reprezentată de preteritele scrise cu caractere mai mari. 104 . deasupra lemnelor. preteritul se apropie. urmând ca acţiunea să fie continuată prin preterite. c. pe linia teoriei tagmemice propuse de Robert E. Totuşi lucrarea de referinţă a acestui savant este studiul lingvistic al istoriei lui Iosif (Longacre1989). 3.Prefixul preteritului posedă aceleaşi caracteristici cu ale articolului.. imperf.Limba Ebraică 1 cp  1cs  b. e. vocala patah şi dagheş forte în prefixul imperfectului. sg. Au venit la locul Care i-a spus Dumnezeu a construit acolo Avraam altarul. de perfect.Pentru a le distinge de alte forme verbale... reprezentând o acţiune trecută. sg. deşi ca formă se apropie de imperfect. 3. Secvenţa narativă de trecut poate începe cu un verb la perfect care încadrează temporal acţiunea în trecut. Vav-ul nu trebuie tradus întotdeauna.Preteritul se va traduce de obicei cu perfect compus. pret.5 Preteritul introduce o propoziţie principală evidenţiind rolul acesteia de purtătoare a acţiunii. . sg. a legat pe Isaac fiul său şi l-a pus pe altar.. Preteritul are un sens narativ când depinde de o formă verbală la perfect. (Gen.. ca sens.. perf.. “el va zice“  Kal. şi că toate celelalte timpuri au caracter secundar în naraţiune. În aceste cazuri. . care primeşte în locul lui patah vocala kameţ. nu poate fi întărit ceea ce determină lungirea compensatorie a vocalei anterioare. GKC: cap. unde prefixul imperfectului (alef).

Vb. Cu siguranţă marca nu are un caracter disjunctiv ci mai degrabă conjunctiv. 1:1)   Această marcă este foarte frecvent întâlnită atât la nivelul unor episoade scurte. a zis Domnul lui Iosua…(Ios. sau s-a făcut. legând episodul debutat cu episodul anterior. vav este vocalizat cu şeva simplu. robul Domnului. deşi au loc atât de multe evenimente să nu uităm că suntem pe vremea când încă mai era foamete ba chiar creştea în intensitate.  1.. (Gen. Încă mai este foamete... hirek şi înaintea consoanelor labiale devine vocala şurek. importanţă care în această situaţie derivă din intenţia autorului de a reactualiza evenimentul pentru cititor. confirmând astfel profeţia. dar uneori traducerea sa nu este necesară.2.Vav +Vb.3. acesta nu poate fi preterit. Subiectul (Iehu) precede verbul pentru că autorul intenţiona să scoată în relief responsabilitatea acestui uzurpator pentru moartea fraţilor lui Ahazia. La perfect.yiktol….Perfect ……(traducere: viitor sau prezent ) Utilizând formele transliterate ale verbelor şirul va arăta : 1.Limba Ebraică Cât despre foamete s-a agravat în ţară. Imperfect …. Dar Iehu a întâlnit pe fraţii lui Ahazia. subiectul este mai important decât verbul.2. De această dată. . anume prin preteritul verbului  care are forma neregulată Prefixul imperfectului nu este dublat întrucât este vocalizat cu şeva. S-a întâmplat că după moartea lui Moise. Perfectul cu vav consecutiv Cu toate ca este impropriu sa vorbim despre perfect cu vav consecutiv există situaţii când ceea ce se întâmplă cu imperfectul este similar cu perfectul. patah. (2 Regi 10:13)       Şi aici. sau cu alte cuvinte. Această marcă temporală poate fi tradusă cu s-a întâmplat că. regele lui Iuda. el a zis: -Cine sunteţi voi? Ei au zis:Fraţii lui Ahaziahu noi suntem şi am coborât să salutăm pe fiii regelui şi pe fiii reginei-mamă. ( traducere: viitor sau prezent) 105 .  5.vavkatal…. cum este cazul aici pentru cartea Iosua. 43:1)  Subiectul precede verbul deşi ebraica este o limbă care acordă dreptul primei poziţii verbului.5. Secvenţa narativă poate începe cu o marcă de trecut. Numai că de data aceasta vav consecutiv nu are o forma diferită de cel conjunctiv iar timpul verbelor în paragraful unde apare o astfel de succesiune de perfecte se traduce la viitor sau la prezent . cât chiar şi pentru introducerea unor cărţi narative precum Rut şi Iona. întrucât nu avem verbul în poziţia primară.

consideră şi această formă verbală este un perfect cu vav conversiv deoarece. în cazul unui vav consecutiv. „şi eu voi vizita” Trebuie observată diferenţa analizei dintre un perfect cu vav conjuncţie şi perfect cu vav consecutiv! 3.. iar imperfectele constituie linia secundară. c. 106 . sg. Secvenţa profetică poate începe cu un imperfect care marchează încadrarea temporală în viitor. ci pentru indicarea secvenţei. La nivelul cuvântului. Ebraiştii care au numit preteritul ca imperfect cu vav conversiv. şi vei pune pocalul lui Faraon în mâna lui după rânduiala dintâi. 2. unde linia principală este exprimată de preterite.24:7) Vav cu perfectul este caracterizat prin câteva elemente: 1. „şi am vizitat”  Kal. iar următoarele verbe sunt perfecte cu vav consecutiv.Perfectul cu vav consecutiv se traduce şi la prezent.5. (Gen. Primul perfect este din familia Hifil. 1.Limba Ebraică  vav cons +vb. Analiza acestor forme verbale include câteva elemente:  Kal. care erai paharnicul lui.. Secvenţa profetică Similar secvenţei narative. (Gen... cu sufix pronominal (aAB). te va întoarce în slujba ta. sensul formei verbale este de viitor. în cazul secvenţei profetice. deşi seamănă ca formă cu perfectul. 1. 40:13)      Fragmentul începe cu o locuţiune prepoziţională şi se încheie cu o propoziţie de linie secundară.. Bineînţeles există şi situaţii de excepţie. linia principală este exprimată de perfecte cu vav consecutiv. iar următoarele două sunt continuate cu perfecte cu vav consecutiv. cu vav consec. se poate constata deplasarea accentului spre înainte. Conjuncţia vav nu are funcţia doar de coordonare simplă sau disjuncţie.. Se construieşte pe modelul perfectului. Încă trei zile va înălţa Faraon capul tău. perfect vb.. c. Apar numai în poziţia primă a propoziţiilor cărora le slujesc de predicat.. Prima linie este introdusă cu un imperfect. de unde şi numele de “perfect cu vav consecutiv”. 4.Perfectul cu vav consecutiv se traduce cu viitorul. 5.4. imperfect El va trimite pe îngerul Său înaintea ta şi eu voi lua o femeie pentru fiul meu de acolo. cu vav conj. perf. perf. sg.

Forme verbale volitive Spre deosebire de limba română.  = spre a îngropa. o situaţie. Gerundivul Gerundivul se formează de la forma infinitivului costructus la care se adaugă ca prefix prepoziţia .Forme verbale secundare 5. voi rupe arcul lui Israel în valea Izreel.: Inf. şi nu o persoană. El exprimă o poruncă sau o dorinţă de a împlini o acţiune sau de a realiza o stare. Este cel mai impersonal dintre volitive. sau care au derivat din imperfect (hortativul şi iusivul).el îngroapă este . interdicţii.1. identice sau diferite. Şi se va întâmpla că în ziua aceea. manifestă tendinţa contragerii formei lor la cât mai puţine consoane şi vocale. cu excepţia imperativului care nu se poate nega. mai scurte. reprezentând volitivul acesteia. Întrucât se rostesc mai repede decât alte forme verbale. sau însoţite de alte volitive. căzând  Când în radicalul doi al verbului se află o literă din grupul BeGaDChePhaT prin ataşarea prefixului la consoana respectivă aceasta primeşte pe dagheş lene.  a. sfaturi. cohortativul este volitivul persoanei a 2-a şi imperativul este volitivul pentru persoana întâi. Iusivul este volitivul persoanei a 3-a. nu în sensul că exclude implicarea vreunei persoane din discurs. o stare sau chiar un lucru. (Osea 1:5)    5. dar şi a persoanei a doua negate. Sunt negate prin particula .6. un concept. deci preferă o rezumare fonologică la cât mai puţine foneme. de la . în ebraică se cunosc trei tipuri de volitive. ci doar că efectele volitivului vizează un principiu.Limba Ebraică Secvenţa profetică poate fi introdusă şi prin perfectul verbului  cu vav consecutiv: .6. Volitivele de persoana a 2-a care trebuie negate vor fi întotdeauna iusive. Uneori sufixul le primeşte vocală lungă în cazul că la infinitivul construct se află un verb cu o guturală în primul radical. 107 . Formele verbale volitive reprezintă forme rudimentare. Numim această situaţie secvenţa volitivă. Iusivul Iusivul sau imperfectul apocopat (prescurtat) se formează prescurtând forma verbală a persoanei a 3-a. constr. prin faptul că exprimă porunci. îngropând  =  = spre a cădea.6.spre a spune 5. Ex.2. Pot apărea singure. din care a derivat imperfectul (imperativul). în loc de . Dimensiunile relativ reduse ale imperativului faţă de celelalte forme verbale poate fi justificată şi funcţional.

pentru a identifica un iusiv. dorinţa de a nu. 30:34) 6. pe când cea realizată cu iusiv reprezintă o poruncă negativă neîntârziată.) ..(Exod 20:4)  Avram a zis lui Lot: „Rogu-te să nu fie ceartă! (Gen. În cazul verbelor regulate. Se foloseşte pentru a exprima o dorinţă. deoarece posedă aceeaşi formă cu a imperfectului. cerere să nu. Se foloseşte pentru a exprima o cerere Acum. 44:33) este un iusiv neregulat. Iar Laban i-a răspuns: „Să fie după cum ai zis!” (Gen.. universal valabilă. La hifil i lung se schimbă în i scurt care la rândul să s-a schimbat în e lung.. Interdicţia. 13:8)  şi să nu faci lui nimic…(Gen. Interdicţia realizată cu imperfect reprezintă o interdicţie gnomică.Limba Ebraică La verbele regulate se întâlneşte rar. cu valoare constrictivă mai puternică decât cea realizată cu iusiv. este mai greu de identificat. Se foloseşte pentru a exprima o poruncă impersonală.să meargă 4. Tendinţa de scurtare a formei verbale înspre prima silabă este valabilă. aşa cum apare în Decalog. 7. Foarte rar la pers I-a sg este însoţit de conjuncţia vav. să rămână robul tău în locul tânărului! (Gen. -să nu te scoli 2. apare în forma lungă. mai ales în acest caz.. La formele verbale care exprimă o permisiune se foloseşte iusivul urmat în unele cazuri şi de particula . Forma iusivului apare cu predilecţie în cazul verbelor neregulate kuiescente de tip ain-vav ”şi lamed-hei ”la cele 7 conjugări. deşi. numai la forma hifilului şi foarte rar la kal.  .el va face să ucidă (impf. cu efecte imediate. Cohortativul 108 . 1.        Să nu vă faceţi chip cioplit….  . destul de frecvent. 22:12) Interdicţia divină.  . -şi să văd 3. Interdicţia realizată cu iusiv reprezintă o poruncă negativă neîntârziată.  b. cu efecte imediate. Aici se încadrează bine iusivele „creatoare” din Genesa capitolul 1.să facă să ucidă (iusiv)  Contextul este singurul element.. deseori suficient. Iusivul ţine locul imperativului când este însoţit de adverbul de negaţie nu . o acceptare. este exprimată cu imperfectul negat cu . Să fie lumină! (Gen. cu kameţ kuiescit în he. 1:3) 5.

.  Să trecem permite prin ţara ta.. Fiind accentuată va determina reducţia vocalei din silaba anterioară (pretonică).” (Gen. De exemplu solicitarea israeliţilor adresată edomiţilor de a li se permite tranzitarea ţării. De la acest caz face excepţie forma hifilului. 2:27) 2.  Esau şi-a zis: „Se apropie zilele de bocet ale tatălui meu şi voi omorî pe fratele meu Iacov.eu voi scrie impf. Nu vom trece prin ogoare şi nici prin vii. Cohortativul poate fi evidenţiai prin  adăugarea acestei particule . Prin adăugarea lui hei kuiescent în kameţ  se deplasează şi accentul tonic şi dispare vocala dinainte care este înlocuită cu şeva simplu. sau coordonat cu alte hortative. vocala accentuată. Subordonatul solicită superiorului permisiunea de a-şi îndeplini planul. hortativul este identic cu imperfectul..eu vreau să mă scol În pauză vocala dispărută se menţine fără a fi înlocuită cu şeva. solicitarea permisiunii.Determinare şi decizie. Dorinţa. []. 27:41) 3. . Singur. cohortativul are un traiect ascendent. Este rezultatul unei deliberări interioare şi reprezintă o afirmaţie cu determinare fixă. (Num. 1. vizând stimularea interesului superiorului faţă de nevoile subordonatului. Cohortativul mai este numit şi imperfectul cu hei paragogic.Vocala kameţ-hei este fixă şi apare la toate formele verbale de hortativ.Îndemn  Să facem om după chipul Nostru (Gen. Este recunoscut astfel dreptul de determinare al superiorului asupra subordonatului.  . dar primeşte în plus. Pe linie ierarhică. Imperativul 109 . volitivul persoanei întâi poate avea următoarele funcţii de bază: 1. intenţia. Din acest caz motiv cohortativul mai este numit şi imperfect lung.Forma cohortativiului indică dorinţa noastră de a face ceva şi ea poate să fie însoţită şi de particula care se leagă de ea prim makef. (Deut. 2. adică format prin adăugarea unei consoane kuiescente la sfârşitul cuvântului Din punctul de vedere al formei sale.. kal 1cs 1cp eu vreau să scriu noi vrem să scriem    Această formă verbală secundară se foloseşte numai la conjugările active. numai pe drum voi merge. 1:26) c.Limba Ebraică Cohortativul reprezintă volitivul persoanei întâi. 20:17)  Să trec prin ţara ta pe drum.

Prin adaugarea terminatiei vocalice se produce o destabilizare vocalica. În rest infixul vocalic rămâne nealterat. fie la un iusiv de persoana a doua cu adverbul . În noua situaţie. Atunci când este necesar se recurge fie la un imperfect cu adverbul . adică 2msg şi 2fpl. Impf. (Deut. Imp. 2ms 2fs Impf. vocala holem se reduce la şeva iar şeva-ul de sub prima consoana se ridică la vocala lungă specifica verbului la forma Kal. Judecă-mă. 2mp 2fp Impf         Eliziunea prefixului a lăsat şeva-ul să deschidă cuvântul. §46). O Doamne ! In acest caz verbul la imperativ apare diferit pentru că are sufixul pronominal. Un exemplu mai clar pentru verbele tari este Plângeri 5:1 110 . Din această cauză prin eliminarea preformativelorla 2fs si 2mp ramân două şevauri vocalice unul lângă altul ceea ce face ca primul şeva sa fie ridicat la hirek. Atunci când apar flective care determină reducţia pretonică.Limba Ebraică Imperativul este volitivul persoanei a doua. Deşi este explicat adesea. lucrurile stau exact invers. şeva-ul este vocalic. singular si plural). Impf 2ms 2mp   2fs    2fp    Exemple de Kal imperativ în Scriptură :  Ascultă Israele: Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn!. Kal imperativ se formează prin scurtarea formelor imperfectului. feminin. El nu poate fi negat. când este vorba despre originea celor două forme verbale. consecutiv. Imperativul in limba ebraică este numai pentru persoana a doua forma (masculin. Este cel mai adesea explicat din punctul de vederea la formei sale. ca fiind un imperfect fără prefix Imp. primul şeva este pus în situaţia de a interfera cu un alt şeva. qamet . Imp. Imp. pot prezenta şi variante plene. Imperativul nu poate apare in structurile verbale ce sunt eminamente pasive Pual si Hofal . 2ms   2fp   Imperativul este folosit numai să exprime comenzi pozitive. 1. aşa încât primul se transformă în hirek. El niciodată nu exprimă interdicţii. adică imperativul a oferit structura de bază pentru construirea imperfectului (GKC. vocalizând prima lui silabă. 6:4) (Verbul este 3 gutural de aceea forma nu conţine holem ). din punctul de vedere al formei sale. Formele verbale care au păstrat vocala tematică. ca fiind un imperfect fără prefix.

2mp 2fp Impf         Exemplu din Scriptură :  Fiţi atenţi la voi înşivă ca nu cumva sa uitaţi legământul cu Domnul Dumnezeul vostru. Hitpael imperativ Formarea imperativului pentru structura Hitpael se face ca la Nifal prin înlocuirea preformativei cu .Piel Imperativ Asemenea conjugării kal-ul. 2ms 2fs Impf. 15:12) 111 . Imp. 2mp 2fp Impf         Exemplu din Scriptură:  Sfinţiţi-vă voi şi fraţii voştri! (1Cr. 2mp 2fp Impf         Exemplu din Scriptură :  Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta! (Deut. Imp. Nifal imperativ se formează prin înlocuirea lui cu . (Deut 4:23) 3. pielul imperativ este o formă prescurtată a imperfectului. 2ms 2fs Imp. ce este cu noi !” 2.   Impf. 2ms 2fs Impf.Limba Ebraică  Adu-ţi aminte.5:16) 4. Imp. Imp. Doamne. Imp.

112 .a.  Să nu asculţi cuvintele profetului aceluia! (Deut. (2 Sam. cele zece porunci. 2ms 2fs Impf. nu uita învăţătura mea! (Prov.    Doamne.51:11(9)) 6.Limba Ebraică 5. Hifil imperativ Structura hifilului pentru imperativ se formează va la nifal şi hitpael prin înlocuirea lui preformativei cu . Functia particulei este sa accentueze necesitatea de a executa comanda respectiva si de a prezenta o politete ce obliga .Funcţiile imperativului 9. 13: 4)  Fiul meu. înaintea iusivului .   Păzeşte sufletul meu! (Ps.   Imp. el exprimă o interdicţie categorică. Adăugarea sufixului produce schimbări vocalice si anume lungirea vocalei de sub prima consoană. Imp. dar nu aduce vreun inţeles deosebit la traducerea imperativului.3:1) 9. 25:20) 7. te rog. ochii lui ! (2 Imp. Analizând volitivele din perspectiva interlocutorilor se poate constata că superiorul preferă adresarea cu imperativul. precum o dorinţă. 6:17)  Si acum. vorbeşte. Când este folosit atunci este o forma mai moale de interdicţie. precum în. către împăratul. Imperativul cu sufixul Acest sufix apare adesea cu forma de 2ms imperativ la toate structurile verbale. Este identic cu forma cohortativului. Imperativul cu particula Particula care este uneori folosita cu iusivul si cohortativul poate de asemenea sa fie folosit si cu imperativul . Diferenţa faţă de celelalte structuri este transformarea lui hirek-yud în ţere la 2ms. 13:13) 8. deschide te rog. 2mp 2fp Impf         Exemplu din Scriptură:  Acunde faţa de păcatele mele! (Ps. Comenzi negative sau interdicţii Imperativul nu se foloseşte in ebraică să exprime comenzi negative sau interdicţii. Acestea sunt exprimate prin adăugarea adverbului înaintea  imperfectului sau a adverbului Când  este folosit cu imperfectul.

25:13) Pentru a da mai multă curtoazie unei solicitări.a. Imperativul poate avea o prezenţă singulară în propoziţie/frază sau poate fi coordonat cu alte imperative. .Limba Ebraică 9. (Gen... Consoana nun poate apărea dublată pentru întărirea cererii (  ). 10. Un imperativ poate servi ca guvernant al uni lanţ de verbe care îl urmează la forma perfect.. 24:2) Permisivitatea. 12:13)  Pune (te rog) mâna ta sub coapsa mea. ca să vadă ! (2 Imp.. Superiorul îi permite subordonatului să-şi îndeplinească planul. . imperfectul si un alt imperativ.  Spune (te rog) că eşti sora mea.. comanda a fost determinată de interlocutorul de rang inferior. Deşi este pe un ton hotărât. Exemple: 10. (2 Regi 2:16. 20 : 17) 113 . Lasă-ne să mergem să căutăm pe domnul tău! .18:2) 10. 6: 17) 10.Imperativ + imperfect  Deschide-i ochii. răspunde favorabil cererii formulate de acesta.b... imperativul primeşte particula coordonată prin makef. Relatii de coordonare ale imperativului cu perfectul. El le-a zis: Nu trimiteţi! . (Gen. te rog. 17) *** este imperativul verbului neregulat care a pierdut prima consoană a rădăcinii. imperfect sau imperativ.Imperativ +imperativ (aspect de rezultat )  Aşteaptă şi vei vedea mântuirea Domnului.. . El le-a zis: Trimiteţi! Şi au trimis cinci oameni.Imperativ + perfect … Ridică-te si coboară în casa olarului ! (Ier.. (2Cron. Când se întâmplă o astfel de coordonare uneori înţelesul depinde de context iar alteori exprimă noţiunea de rezultat ..c.b.... În ambele situaţii imperativul poate îndeplini una din următoarele funcţii mai importante: Porunci şi solicitări pozitive  Domnul a zis către Moise: „Scrie această aducere-aminte în carte!” (Exod 17:14)  David a zis oamenilor săi: „Încingeţi-vă fiecare cu sabia lui!” (1 Sam..

Limba Ebraică d. Se pot întâlni şi variantele plene ale 114 .Imperativul precedat de un iusiv sau cohortativ indică o consecinţă certă. Prin urmare ele pot funcţiona atât ca verbe cât şi ca substantive. Când se comporta ca verbe. (Gen.  Daţi-mi un loc de îngropare la voi astfel încât să-mi pot îngropa moarta . Pe de alta parte verbul poate fi tradus ca infinitiv la gerund si atunci poate capătă un aspect de substantiv mai ales când este urmat de sufixul pronominal. iar ca vocală tematică holem. ele exprimă rădăcina verbului.  Te voi face o naţiune mare. Iusivul precedat de un imperativ sau cohortativ indică o consecinţă posibilă. Infinitivul constructus funcţionează ca substantiv mai mult decât forma absolută. unde în loc de avem .7. În ebraică există două tipuri de infinitive: constructus şi absolut. 2. Kal Nifal Piel Pual Hitpael Hifil   Simplă Activă a omorî  Simplă Pasivă a fi omorât  Intensă Activă a ucide (de mai multe ori)  Intensă Pasivă a fi ucis (adeseori)  Intensă Reflexivă a se sinucide  Cauzativă Activă a cauza omorârea a face să ucidă Hofal  Cauzativă Pasivă a fi cauza omorârii a fi fost făcut să ucidă        Din punctul de vedere al formei sale infinitivul constructus kal are o formă unică. Prin urmare nu este sigur cine trebuie sa fie primul. te voi binecuvânta şi voi înmulţi sămânţa ta aşa încât vei fi o binecuvântare.1.(Gen. Aici trebuie specificat faptul că unele gramatici consideră că infinitivul constructus este punct de pornire în formarea imperfectului şi a imperativului. 23:4) este un imperativ neregulat .7. “a judeca“ etc. imperativul sau infinitivul constructus. 1. Ia-o şi mergi să-i fie soţie. Cohortativul sau iusivul precedat de unul sau mai multe imperative indică o consecinţă intenţionată. (Gen. Infinitivul constructus este identic ca forma cu imperativului forma 2ms cu singura exceptie pentru Hifil. 24:51) 3. având ca vocală de bază un şeva vocalic. un gen şi un număr. 12:2) 5. sufixe pronominale şi prepoziţii. 5. Ideea de “infinitiv” are în vedere exprimarea rădăcinii verbale fără limitări la o persoană.Infinitivul constructus Infinitivul constructus se poate forma din imperativ. Infinitivul constructus şi infinitivul absolut Infinitivele sunt substantive verbale.  Iată Rebeca este înaintea ta.Secvenţa volitivă Coordonarea unor volitive de registre diferite. oferă posibilitatea unor noi funcţionalităţi ale acestora. deoarece poate participa în construcţii alături de substantive. ex “ a merge”.

Limba Ebraică
acestuia, adică cea în care holem este substituit de holem-vav. Vom oferi mai jos forma lui într-un tablou comparativ cu alte forme verbale apropiate: Imperfect Imperativ Infinitiv Constructus

  

va omorî Omoară! Omorând

După cum s-a anticipat, se poate observa că infinitivul constructus este identic, ca formă, cu imperativul masculin singular. Infinivul construit se neagă cu ajutorul particulei

 . Negaţia va preceda întotdeauna infinitivul.

 care poate primi, prepoziţia ,



Ţi-am poruncit să nu mănânci din el dar tu ai mâncat. (Gen. 3:11)

2.Funcţiile infinitivului constructus: a.Infinitivul constructus poate fi folosit pentru a arăta modul infinitiv .


Iată, eu nu ştiu a vorbi. (Ier.1:6) b. Ca substantiv verbal poate juca rol de subiect sau obiect.


Ascultarea face mai mult decât jertfele. (1 Sam. 15:22) Sufixele pronominale ataşate infinitivelor constructus indică de obicei subiectul acţiunii reprezentate de infinitiv. Adăugarea lor va determina reducţia pretonică a lui holem şi recuperarea vocalei iniţiale la nivelul primei silabe, kameţ-hatuf.

 Vizita lui  Vizita ei
c. Ca verb sau adverb apare mai frecvent însoţit de prepoziţiile inseparabile. c.1.Infinitivul constructus cu prepoziţiile sau. - Infinitivul constructus cu prepoziţiile . Cu prepoziţia infinitivul se traduce ca o prepoziţie secundară temporală, sau ca o prepoziţie cauzală .

……
…în timp ce Iosua era în Ierihon. (Ios. 5 :13) - Infinitivul constructus cu prepoziţiile. Cu prepozitia  se traduce cu când, ca, in timp ce.

……
…când omul lui Dumnezeu a vorbit împăratului. (2 Imp. 7:18 ) 115

Limba Ebraică

Infinitivul constructust este atemporal. Încadrarea temporală este determinată de context. În multe situaţii aceasta este exprimată cu ajutorul formelor verbale ale verbului cu vav consecutiv:  pentru trecut şi  pentru viitor (vezi secvenţa narativă).


Pe vremea când judecătorii judecau... (Rut 1:1)


Şi se va întâmpla când voi aduce un nor peste pământ... (Gen. 9:12) c.2.Infinitivul constructus cu prepoziţia :



Aceasta este prepoziţia cel mai frecvent întâlnită alături de infinitivul constructus. Ea oferă formei verbale însoţitoare 3 funcţionalităţi majore:
c.2.1. Introduce o propoziţie circumstanţială de scop:


Şi au venit din toate naţiunile ca să asculte înţelepciunea lui Solomon (1 Regi 5:14) … pentru că este timpul sa cauţi pe Domnul. (Osea 10 :12) c.2.2. Introduce o propoziţie completivă directă:


Ştiu că nu este nimic mai preţios pentru ei decât să se bucure şi să facă bine în viaţa lor. (Ec. 3:12) c.2.3. Introduce o propoziţie completivă de mod:

… 
Căci dacă nu vei asculta de vocea Domnului Dumnezeului tău păzind şi împlinind poruncile Lui. (Deut. 28:15) Ceea ce distinge infinitivul absolut de varianta sa 5.7.2.Infinitivul absolut constructus este lipsa de flexibilitate a formei sale. Invariabil, infixul vocalic pentru conjugarea kal va fi kameţ ca vocală de bază şi holem (sau holem-vav) ca vocală tematică.  este forma de infinitiv absolut, conjugarea kal, de la verbul . Relaţiile infinitivului construit îi sunt cu totul străine absolutului. Nu poate primi nici sufixe, nici prefixe, aşa cum este cazul constructusului.

Kal

Nifal

Piel

Pual

Hitpael

Hifil

 
Simplă Activă
a omorî


Simplă Pasivă
a fi omorât


Intensă Activă
a ucide (de mai multe ori)


Intensă Pasivă
a fi ucis (adeseori)


Intensă Reflexivă
a se sinucide


Cauzativă Activă
a cauza omorârea a face să ucidă

Hofal



Cauzativă Pasivă
a fi cauza omorârii a fi fost făcut să ucidă

116

Limba Ebraică



 

 









a.Infinitivul absolut nu ia prepoziţii ca prefixe si nici ca sufixe pronominale. Înaintea unui verb la modul infinitiv absolut poate fi conjuncţia vav şi interogativul.

b.Căi de cunoaştere a infinitivului absolut : - Trei structuri verbale Kal, Piel si Pual nu au prefixe;
- Nifal, Hitpael şi Hofal primesc un ; - Au vocala “o” pe a doua consoana cu exceptia lui Hitpael, Hifil si Hofal; - Există variante pentru Nifal şi Piel; - Hofal ia o vocala “e” pentru al doilea radical; c.Utilizarea infinitivului absolut c.1.Este folosit cu sens de gerunziu: … …mâncând carne şi bând vin. (Is. 22:13) c.2.Este folosit pentru a arăta certitudinea împlinirii acţiunii verbului.

…

…
…cu siguranta nu veti muri. (Gen. 3:4)

c.3.Este folosit ca un substituent pentru un verb la o forma finita .


Mergi (imperativ) şi spune către David. (2 Sam.24:12) c.4.Este folosit pentru accentuarea acţiunii săvârşite de verbul principal:


Şi Dumnezeu vă va vizita cu siguranţă. (Gen. 50:24) c.5.Introduce o completivă directă, sau funcţionează ca şi complementul verbului principal:


Iar Avram a continuat să călătorească spre răsărit. (Gen. 12:9) c.6. Infinitivul absolut poate însoţi verbul principal în relaţie de coordonare:


Când aţi postit şi aţi bocit. (Zah. 7:5) c.7.Când nu este un verb principal pe care-l să-l determine, infinitivul absolut poate ţine locul acestuia, cu toate nuanţele funcţionale pe care le poate împărtăşi un verb:


Aminteşte ziua Sabatului ca să o sfinţeşti.(Exod 20:8)

5.8. Participiul activ şi participiul pasiv Participiul (lat. participium) este o formă verbală ce împărtăşeşte, atât formal cât şi funcţional, caracteristicile verbelor şi ale substantivelor. Participiul poate fi considerat un adjectiv 117

cstr. În ebraică se cunosc două tipuri de participiu: activ şi pasiv.s. cstr.pl. Prin urmare există forme absolute şi construite. 5. Caracteristicile comune acestora sunt următoarele: a. fp abs.pl. Negaţia participiului se realizează cu ajutorul particulei . cstr. Pentru a reda persoana este absolut necesară însoţirea acestuia de pronume personale sau substantive cu rol sintactic de subiect. f. cstr. Participiul nu oferă informaţii despre încadrarea temporală a acţiunii. abs.pl. d.1.s.      118 .Participiul activ Kal Nifal Piel Pual Hitpael Hifil Hofal   Simplă Activă m. m. f. particulă ce neagă şi ideea existenţei. Participiul este impersonal.2.s. c. participiul indică manifestarea continuă a stării descrise de verbul de origine.Participiu activ Kal ms abs. sugerând liniaritate şi durată.8. Inflexiunea este realizată cu ajutorul flectivelor substantivului care se ataşează rădăcinii verbale triconsonantice.pl.Limba Ebraică verbal. f. mp abs.  Simplă Pasivă  Intensă Activă  Intensă Pasivă  Intensă Reflexivă  Cauzativă Activă  Cauzativă Pasivă                                                          5. cstr. b. sau a posesiei. m. Nu se oferă nici o informaţie despre începutul sau finalul acţiunii. ci doar despre natura acţiunii. cstr. abs m. abs. cstr.s.8. abs. Chiar şi atunci când are rol morfologic de substantiv. deci nu posedă persoană ci doar gen şi număr. cstr.      fs abs. f.

contribuie la crearea de propoziţii subiective. predicative.Vocala de bază este holem. ***Prezenţa oricărei consoane neregulate (guturale sau kuiescente) printre radicalii rădăcinii va induce modificările vocalice prevăzute. Acţiunea exprimată de un participiu cu rol predicativ este liniară şi de durată. atributive. ţere. Aceasta din urmă reprezintă varianta plene a celei dintâi. 3. după cum se va vedea mai jos. santinela     de la  de la  de la  de la  cel ce judecă-judecătorul cel ce scrie-scribul cel ce vede-văzătorul cel ce păstoreşte-păstorul b.1. Adesea participiul activ este folosit ca substantiv pentru a indica ocupaţia (Mansoor 1980.     b. Subiect. b.Observaţii: a. Unii autori de manuale de ebraică biblică includ acest tip de construcţie ca   eu fac/făceam/voi fi făcând 119 . conform preferinţelor vocalice ale acestora şi a regulilor de accentuare. predicat. atribut adjectival.Predicat. în funcţie de care participiul poate fi tradus şi ca perifrază în asociere cu auxiliarul “a fi”.  Domnul judecă/judeca/va fi judecând sau Domnul este judecător  Domnul cheamă/chema/va fi chemînd Dacă subiectul nu este exprimat printr-un substantiv comun sau propriu. cu care se va acorda în gen şi număr. Participiul oferă informaţii doar despre aspectul şi nu despre timpul acţiunii. 109):  de la  cel ce păzeşte-paznicul. a. respectiv relative. Gerunziul românesc este ceva mai apropiat de participiul activ ebraic. ea scrie/scria/va fi scriind Ebraica modernă atribuie participiului activ rolul de a exprima prezentul verbal în asociere cu pronumele personal. Încadrarea temporală este dată doar de context.Înaintea lui vocala ţere se transformă în segol pe baza principiului de armonizare vocalică. se modifică după cum urmează: b. după cum le numesc specialiştii. determină reducţia pretonică a lui ţere în şva. defectiva.2. De exemplu participiul lui  este  în loc de . Funcţiile participiului sunt aceleaşi cu ale adjectivului: subiect. 2.Vocala tematică. accentuate fiind. iar la nivelul frazei.Limba Ebraică 1. dar poate fi şi holem-vav.Terminaţiile substantivului. Participiul activ nu se poate traduce cu participiul românesc deoarece nu sunt echivalente. Contează mult însă încadrarea temporală a acţiunii. participiul necesită însoţirea unui pronume personal. atribut pronominal relativ.

kameţ.) mergem noi (f.   cstr.) merg tu (m. consoanele care participă la formarea acestor vocale.) mergeţi voi (f.Limba Ebraică regulă pentru formele verbale similare indicativului prezent din limbile moderne (Mansoor 1980. Participiul urmăreşte în această privinţă regulile de funcţionare ale atributului adjectival obişnuit. fp abs. şurek.    cstr. 74). Astfel participiul pasiv al lui  este  în loc de  deoarece guturala ain urmând unei vocale lungi neaccentuate solicită un patah furtiv.  în loc de  ***Prezenţa consoanelor neregulate printre radicalii rădăcinii induc modificările vocalice impuse.2. mai ales în textele postexilice. fiind cuiescente. Totuşi fiind o vocală lungă instabilă se poate modifică în următoarele situaţii: b.Observaţii: a. atât vav cât şi iod.Atribut.) mergeţi ei merg ele merg       eu (m. Uneori.1. se reduce la şeva atunci când se adaugă flectivele substantivului. adică urmează substantivului pe care-l determină.  120 .) mergi tu (f.  în loc de  în loc de  b. şurec se poate schimba cu hirek-yod.Participiul Pasiv ms abs. mp abs.) merg eu (f.Vocala de bază. Când consoana ce închide silaba pretonică este o nazală (.3.8.  5. b.  cstr.  1.    cstr. număr şi articulare.Vocala tematică. rămâne neschimbată în majoritatea cazurilor.) mergem voi (m. şurek se reduce în kibuţ.) mergi el merge ea merge c.). deviind reducţia pretonică ce ar afecta-o înspre silaba pretonică. regele judecător (care judecă)   fs abs. Iată cum arată o astfel de paradigmă:       noi (m. cu care se acordă în gen.

Subiect. Simiar participiului activ.Predicat. La ataşarea acestui prefix la forma de piel corespunzătoare pentru formarea hitpaelului va avea loc următoarea transformare:  +  devine   .  b.. sibilanta determină şi transformarea lui tav în tet. pe lângă schimbarea locului cu consoana tav.Metateza este procesul lingvistic cu aplicaţie fonetică.Participiul Pasiv este mai apropiat de participiul românesc decât participiul activ. de exemplu în cazul hitapelului nostru tav cu sibilanta. +  devine prin metateză   iar apoi. la persoana întâi singular. Aceste situaţii sunt specifice situaţiilor în care prefixul specific conjugării augmentează o formă verbală al cărei prim radical este o sibilantă (.Limba Ebraică 2.9. Foarte frecvent în cartea Numeri (19 ori) apare expresia participială „cei număraţi dintre ei” cu rol morfologic de substantiv şi funcţie sintactică de subiect.9.m-am păzit de fărădelegea mea. Asemenea participiului românesc. participiul joacă rol de atribut exprimat prin adjectiv verbal. De exemplu.. Dacă urmează substantivului determinat şi se acordă cu acesta în gen.. un hitpael imperfect. 18:24) Dacă sibilanta metatetică este ţade. . .. participiul pasiv preferă sensul pasiv al acţiunii exprimate de verb.Atribut. în lipsa predicatului verbal. din vecinătatea imediată. devine  121 . deci prefixul pentru această formă va fi  în loc de  .  bărbat ales 5. a. pasivul poate prelua funcţii predicative:  Cine este cel ales? c. pe baza căruia o consoană schimbă locul cu alta. Aici vocala şurek apare scrisă în forma ei defectivă (kibuţ).1. va avea consoana alef în locul lui hei.Metateza şi asimilarea 5. . prin transformarea consoanei tav. (Ps. ). număr şi articulare.

prin dublarea sunetului propriu. .Asimilarea reprezintă procesul fonetic de înglobare a unei consoane anterioare. a rămas a profeţit a jurat a luptat 122 .9. 44:16) 5. 21:4) 5. Acest proces apare atunci când prefixul apare înaintea unor dentale (. ).Limba Ebraică  Ce putem spune? Şi cum să ne justificăm? (Gen.2.  + devine    El nu se va întina ca soţ în faţa poporului său. (Lev.10. Verbe care nu posedă forme verbale pentru Kal:     Nifal Nifal Nifal Nifal a fost lăsat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful