P. 1
Metode Formative de Predare a Istoriei

Metode Formative de Predare a Istoriei

|Views: 164|Likes:
Published by Cristian Cretu

More info:

Published by: Cristian Cretu on Oct 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2015

pdf

text

original

În perioada de trecere a societăţii la regimul democratic şi la economia de piaţă în Moldova se schimbă cerinţele societăţii faţă de învăţământ.

Care trebuie restructurat pentru a pregăti o personalitate aptă de a rezolva problemele apărute în societate şi chiar în natură în pragul celui de-al treilea mileniu. Democratismul şi umanismul, principii caracteristice ale şcolii inovative, au dus la apariţia diverselor forme de organizare şi a noilor tehnologii ale procesului instructiv educativ. Procesul dezvoltării învăţământului modern se desfăşoară în două direcţii: perfecţionarea învăţământului tradiţional şi instaurarea învăţământului formativ - inovativ, bazat pe modificările reale ale caracterului cerinţelor societăţii faţă de personalitate, precum şi pe schimbarea rolului personalităţii în societate. Odată cu dezvoltarea tuturor sferelor societăţii postindustriale e determinată de factorul uman anume valoarea personalităţii devine punct iniţial în organizarea şi funcţionarea învăţământului. În acest plan învăţământul formativ reprezintă strategia dezvoltării activităţii creatoare productive a profesorului şi a elevilor. Una din condiţiile primordiale ale atingerii scorului finit al învăţământului formativ este de a asigura dezvoltarea elevului în calitate de subiect al instruirii. Ca o ramificare a învăţământului formativ este învăţământul inovativ. În funcţie de conţinut se evidenţiază trei tipuri de inovaţii: 1) Inovaţii în concepţie, acelea care privesc modul de a gândi şi organiza procesul didactic; 2) Inovaţii de conduită interpersonală, acelea care vizionează rolurile şi relaţiile dintre factorii binomului educaţional (profesori - elevi), relaţii

1

dintre profesori etc.; 3) Inovaţii materiale cele care privesc echipamentul şcolar: săli de clasă, laboratoare, cabinete, mijloace de învăţământ ş.a. Fără a nega metodele de însuşire tradiţională (expunerea, conversaţia, demonstraţia, modelarea) în prim plan apar metodele active, productive, formative: descoperirea, cercetarea, observarea, experimentarea, lucrul în grup, autoinstruirea, algoritmizarea, instruirea programată, asaltul de idei etc. Acestea sunt metode care valorifică procesele de cunoaştere, înţelegerea şi receptarea valorilor istoriei. Metodele activ - participative presupun inversarea raportului ce trebuie “învăţat” - “cum trebuie învăţat”. Prin intermediul acestuia elevul este pus în ipoteza de căutător al cunoştinţelor istorice nu doar de consumator al acestora. Conform metodologiei didactice generale, elevilor li se oferă posibilitatea de a utiliza toate tipurile de probe şi surse istorice, de a se implica în activităţi de investigare. Metodele formative utilizate pentru realizarea obiectivelor fac ca faptele, legităţile, evenimentele şi interpretările istorice să fie cât mai aproape de realitate. Opţiunea profesorului pentru o metodă sau alta constituie o decizie de mare complexitate. Alegerea unei anumite metode se face în funcţie de obiective, de conţinutul procesului instructiv, de particularităţile de vârstă şi cele individuale ale elevului, de experienţă şi competenţă didactică a profesorului. Pentru elev metodele participativ - active utilizate constituie o cale mai eficientă de acces spre cunoaşterea adevărului istoric, a culturii şi comportamentelor umane, un mod de a cerceta şi
2

descoperi lucruri noi. Astfel elevii capătă noi deprinderi intelectuale şi capacităţi cognitive, atitudini, sentimente şi comportamente. Numărul metodelor de învăţământ este mare şi acest număr sporeşte fie prin elaborarea unor metode noi fie prin importanţa pe care o dobândesc unele procedee la predarea anumitor teme transformânduse astfel în metode. O clasificare a metodelor de învăţământ se poate realiza dacă se ţine seama de strânsele conexiuni dintre componentele procesului didactic care au ca punct focal instruirea şi formarea elevului. Această clasificare a metodelor de învăţământ se poate face pe baza utilizării a două criterii: 1) În funcţie de obiectivele operaţionale şi de conţinutul învăţării, metodele de predare învăţare se clasifică în: a) Metode informative, potrivite pentru a atinge conţinuturi de acelaşi fel, căi prin care elevul dobândeşte o cantitate de informaţii în scopul reconstituirii faptelor, fenomenelor, proceselor istorice; b)Metode formative potrivite pentru a realiza obiective formative şi de a învăţa temeinic conţinuturi adecvate, căi prin care se explică cauzal, funcţional şi axiologic faptele, fenomenele istorice, valorificânduse pe deplin valenţele lor educativ formative. 2)În funcţie de psihologia celui care învaţă (obiectivele şi conţinutul învăţării pun elevul în situaţii psihologice diferite de participare) metodele pot fi: a)metode participative (active), axate pe activitatea
3

solicitându-i intens gîndirea. Caracteristici Formative Informative Participative • Învăţarea prin acţiune • Prelegerea dezbatere • Învăţarea prin • Observaţia cercetare • Excursia • Învăţarea prin descoperire • Vizita • Învăţarea prin • Conversaţia proiecte • Demonstraţ • Experimentul ia • Studiul de caz • Dialogul • Jocul de rol • Comparaţia • Simulările • Problematizarea • Brainstorming-ul • Inventica Neparticipative • Exerciţiul instruirea • Prelegerea ( programată magistrală) • Algoritmizarea • Explicaţia • Povestirea Desigur. capacitatea de comunicare ş.. aptitudinilor. iar pe altele mai puţin sau de loc. 4 . gîndirii creatoare. imaginaţia. fiecare obiect de învăţământ utilizează cu precădere anumite metode. centrate pe activitatea profesorului şi care stimulează preponderent doar capacitatea de memorare a elevului. În avangardă se situează cele participativ – formative. b)metode neparticipative (pasivă). O parte dintre ele putem folosi şi în predarea – învăţarea istoriei. Metode de învăţămînt sunt eficiente în măsura în care contribuie la formarea spiritului critic la elevi.a. ori de cîte ori obiectivele şi conţinutul sunt formative. de “ascultare”.elevului.

Nu există o clasificare unanim acceptată a metodelor de învăţămînt. cum să acţioneze. nici eficiente nici ineficiente. nu numai cum să reproducă. participarea elevilor la săpăturile arheologilor . să se conformeze şi să fixeze nişte percepte”. 20% din ceea ce aude. 50-65% din ceea ce vede şi aude în acelaşi timp. elaborarea unor referate referitoare la istoria localităţii natale. ea nu are o valoare generală. O metodă este activă şi eficientă dacă îl “învaţă” pe elev “cum să facă. nici rele. dar atîrnă şi de 5 . cum să decidă. Metodele de învăţământ specifice predării – învăţării istorice nu sunt în sine nici noi. problema rămînînd încă deschisă preocupărilor pedagogice şi practicii contemporane. muzeelor etc. Iar valoarea omului care întrebuinţează metoda atârnă desigur şi de o anumită intelegenţă. ultima fiind un suport al primei. angajarea lor în adunarea izvoarelor istorice. vizitarea expoziţiilor. Numărul mare de criterii ce pot fi luate în seamă a dus la diferite clasificări ale metodelor de învăţămînt. fie prin îmbinarea activităţii intelectuale cu ce fizică. democratică”. Metoda cea mai bună.atitudinilor exploratoare etc. Elevul învaţă mai bine dacă este angajat cu toată persoana sa într-o acţiune. 30% din ceea ce vede. aprecia “Nicolaie Iorga are valoarea pe care o dă omul care o întrebuinţează. care nu e apanajul oricui. 90% din ceea ce spune făcînd un lucru la care reflectă şi îl priveşte. Metoda este activă atunci cînd elevii participă la elaborarea conceptelor sau noţiunilor fie prin activitate intelectuală. prin care orice minte omenească ajunge a nimeri pe acelaşi la aceeaşi siguranţă în ţintă. 80% din ceea ce spune. în acest sens. Cît de folositoare sunt. nici vechi. nici bune. El reţine 10% din ceea ce citeşte.

Faptele istorice sunt complexe şi au un caracter de unicat. cu adevăruri care nu pot fi supuse unei verificări directe din partea elevilor şi 6 . de metodică şi psihopedagogie. c)Să evite folosirea abuzivă a formelor expunerei. 2) De la simplu la complex. disciplină şi omenie. 3)De la cunoscut la necunoscut în predarea – învăţarea istoriei este o singură cale: de la înţeles spre ceea ce este neînţeles. În locul cunoscutelor reguli: 1)Să pornim de la ceea este apropiat spre ceea ce este mai îndepărtat. dînd trei virtuţi fără care nici ştiinţa în cel mai înalt sens al cuvîntului nu se poate. Aceste trei virtuţi sunt: orizont.mijloacele pe care i le pune la îndămînă numai cultura generala multilaterală. Spre deosebire de alte discipline şcolare. e) Să elaboreze strategii didactice eficiente. Viitorii profesori de istorie trebuie să aibă permanent în vedere următoarele direcţii principale în domeniul perfecţionării metodelor de învăţămînt: a) Să cunoască temeinic fundamentele teoretice ale metodelor de învăţămînt şi modalităţile de folosire practică a acestora în procesul predării – învăţării istoriei în şcoală. pe baza celor mai curente lucrări de specialitate. Profesorul trebuie să aibă competenţe de specialist în domeniul istoriei şi competenţe psihopedagogice. b)Să aleagă adecvat metodele de predare – învăţare a istoriei. d)Să accentueze tendinţa formativ-educativă a metodelor de învăţămînt. istoria operează cu informaţii.

După citirea notelor ultimative sovietice din 26 şi 27 iunie 1940 privind Basarabia şi Bucovina de Nord li se poate cere elevilor clasei a IX-a să problematizeze variantele alternativei tragice. în cele mai multe cazuri nu izolat şi în formă pură. Cetatea Albă ori să rişte un confict cu Poarta?). ”prin defuzarea permanentă a unor trăsături şi articularea a două sau mai multe metode.Predarea problematizată Predarea–învăţarea unităţii metodice intitulate Marele confruntări militare cu Imperiul Otoman din 1475-1476 la clasa VI oferă ocazia de a-i antrena pe elevi să problematizeze alternativă lăsată de turci lui Ştefan cel Mare ca rezultat a situaţiei confuze din Ţare Romanească prin instalarea lui Laiotă Basarab şi prin refuzul de a plăti Porţii tributul pe ultimii patru ani (să se prezinte la Constantinopol cu haraciul restant pentru ţara sa şi să cedeze cetăţile Chilia. folosindu-se diferite metode de învăţământ.distingem două modalităţi de folosire a problematizării : 1. rezultând combinaţii inedite”. Acum voi încerca să caracterizez principalele metode formative folosite în practica mea de profesor la lecţiile de istorie . doar evocate. sintetizând o experienţă bogată şi îndelungată de cunoaştere şi de viaţă a omenirei. Predarea problematizată. ci în variante metodologice compozite. în care se găsea România. Problematizarea În funcţie de cine formulează. Ele pot fi pe baza reconstituirii şi explicării. discutate în Cosiliul de Coroană convocat de 7 .care sunt foarte complexe. rezolvă şi verifică rezolvarea întrebării-problemă . Învăţarea problematizării. 2. 1.

elaborare. Sau folosesc o altă temă: problematizaţi opiniile discutate în Consiliul de Coroană din 21 iulie | 3 august 1914 de la Sinaia convocat pentru stabilirea atitudinii României faţă de beligeranţi. elevul este angajat în căutarea unor răspunsuri variate. care implică originalitate.două ori în ziua de 27 iunie 1940 (rezistenţa armată sau cedarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord). o incertitudine – numite situaţii problematice care activizează la cel mai înalt grad capacităţile psihice ale elevilor. elevul participând activ în dobândirea şi aplicarea creatoare a cunoştinţelor. Problematizarea joacă un rol hotărâtor în învăţarea istoriei la nivelul reflecţiei. Ce răspunsuri pot formula elevii clasei a X-a la întrebarea: Ce a înfăptuit Mihai Viteazul: (planul dacic sau planul bizantin). 8 . Problematizarea este metoda de tip euristic care constă în crearea şi rezolvarea unor situaţii problematice (întrebări problemă) cu scopul de a activiza gândirea şi de a dezvolta creativitatea elevilor. o tensiune. Urmărind realizarea unor obiective formative. flexibilitate. Elevilor clasei a XII-a atunci când li se predă lecţia Războiul pentru reîntregirea naţională a României li se poate da următoarea temă : problematizaţi dificultatea dilemei în care se află Carol I la aflarea ştirii privind declaraţia de război a Austro-Ungariei Serbiei din 28 iunie 1914 (sau trebuia după o domnie de aproape jumătate de secol să depună coroana şi să întoarcă spatele Patriei sale adopţiune. sau să trădeze Patria sa natală). Aceasta a fost durerosul conflict moral după care a murit două luni mai tîrziu. îndeosebi. în găsirea soluţiilor rezolvării lor. Folosind această metodă provoc în gândirea elevilor situaţii conflictuale o contradicţie neaşteptată.

În acelaşi timp elevii dobândesc idei noi. 2.Învaţarea problematizată Învăţarea problematizată este atunci când elevul sesizează situaţia – problemă. C)verificarea rezolvării.problemă. Succesul învăţării problematizate poate fi asigurat numai în măsura în care profesorul i-a familiarizat pe elevi cu metoda problematizării. elevul participă activ la stabilirea ipotezelor şi la rezolvarea problemei prin efort intelectual independent şi verifică soluţiile obţinute. cerându-le să enunţe problema ce rezultă de aici. necunoscute până atunci.problemă. flexibilitatea etc. unele calităţi ale gândirii cum ar fi caracterul său divergent. B)stabilirea ipotezelor de lucru şi stabilirea mecanismului rezolvării problemei. i-a înarmat cu tehnici de cercetare a surselor istorice. dar care au fost prevăzute şi stabilite de profesor în obiectivele operaţionale ale lecţiei. este exersată creativitatea. i-a deprins cu depistarea şi recunoaşterea lipsurilor existente în informaţiile cu care operează. De exemplu la clasa a XI-a Războiul pentru întregirea neamului Românesc oferă mari posibilităţi pentru învăţarea problematizată. Le cer elevilor ca în funcţie de faptele care s-au 9 . În armarea elevilor cu acest mod de lucru impune a se realiza următoarele momente principale: A)formarea capacităţii elevilor de a sesiza şi de a formula corect întrebarea . i-a obişnuit să sesizeze şi să formuleze întrebări . se poate vorbi de o deplină libertate intelectuală a elevului. A)Selectez cu grijă materialul conflictual pe care îl dau elevilor. Atunci când reuşeşte să străbată singur elevul acest traseu.

petrecut în anii 1883-1914 ei să formuleze o întrebare –problemă. Elevii: România a încheiat în anul 1883 un tratat cu Austro-Ungaria la care a aderat Germania şi Italia. Franţa. b)se poate constata o contradicţie între obligaţiunile noastre. aşa cum rezultă din tratatul de alianţă şi hotărârea de a rămâne neutră în 1914 părăsind alianţa cu Puterile Centrale şi menţinându-şi angajamentele faţă de ele. Profesorul: mai mult la 4/17august 1916 România a semnat la Bucureşti tratatul de alianţă cu Rusia. În 1916 România încheie un tratat şi o convenţie cu duşmanii Puterilor Centrale. 10 . România declarând război Austro-Ungariei. România s-a declarat neutră. Anglia şi Italia declarând la 14/27august 1916 război Austro-Ungariei. După declararea războiului de către Austro-Ungaria contra Serbiei fără consultarea prealabilă a României în 1914 s-a declanşat prima conflagraţie mondială. încălcându-şi obligaţiunile cei reveneau din tratatul din 1883. În anul 1914 când a izbucnit primul război mondial . Sesizaţi şi formulaţi întrebarea – problemă! Elevii sesizează o aparentă contradicţie între actul semnat în 1883 şi modul cum a reacţionat România în 1914 şi formulează următoarele ipoteze: a)România a încălcat tratatul în anul 1883.România sa declarat neutră. Mai precis: cu cine a încheiat România un tratat în anul 1883 ? (Austro-Ungaria a semnat un tratat cu România la care au aderat Germania şi Italia).

1918 ? Se creează impresia falsă că România îşi schimbă aliaţii după cum “bate vântul”. dar măcar nici nu a fost anunţată de declaraţia de război.În 1918. 1916. României i se răpeau aproape în întregime regiunea muntoasă şi i s-au dictat grele condiţii economice. Elevii analizează conţinutul tratatului din 1883 şi se explică de ce el avea un caracter defensiv şi era necesar României. căci doar cu aceasta din urmă avea probleme. C)Verificarea rezolvării se face prin compararea răspunsurilor cu realităţile istorice aşa cum rezultă din documente. Convenţia politică prevedea ca România să declare război AustroUngariei. ci Austro-Ungaria a atacat Serbia. De aceea Consiliul de Coroană din 21 iulie /3 august 1914 a hotărât ca România să rămână neutră. prin pacea de la Buftea – Bucureşti cu Puterile Centrale. Pe baza acestor date elevii pot formula o altă întrebare-problemă: România şi-a respectat sau nu angajamentele asumate prin tratatele încheiate în 1883. Antanta se obliga să respecte integritatea teritorială a ţării şi a recunoscut aspiraţia legitimă a României pentru Unirea cu Transilvania şi Bucovina. Tratatul din 1883 a avut un caracter defensiv. La 4/17august 1916 s-au semnat documentele colaborării României cu Antanta şi anume o Convenţie politică şi una militară. România nu numai că nu a fost consultată . În anul 1914 nu au fost atacate Puterile Centrale. B)Rezolvarea problemei. 11 .

în 1914 când s-a declanşat primul război mondial România sa declarat neutră. Pe baza acestor documente se creează numai aparent contradicţia că românii ar fi nestatornici. nerespectând prevederile tratatelor încheiate. Dimpotrivă elevii desprind cu uşurinţă argumentele prin care dovedesc că românii şi-au respectat angajamentele asumate prin tratatele încheiate în 1883 şi 1916. cum sunt desprinse concluziile. şi ca o reacţie împotriva atitudinii Rusiei faţă de România. România nu şi-a încălcat obligaţiile cei reveneau din tratatul semnat în 1883. România şi-a reorientat politica externă în funcţie de aspiraţiile fundamentale ale poporului român. cum conduce discuţia pentru a clarifica esenţialul. În aplicarea problematizării se are în vedere trei aspecte generale: cum profesorul pune problema.Avându-se în vedere izolarea României după 1878. Cercetând documentul din manual elevii au constatat că în anul 1883 România a încheiat un tratat secret de alianţă cu puterile centrale. Activitatea profesorului şi a elevilor într-o secvenţă de instruire prin problematizare: 12 . în 1916 a încheiat un tratat secret cu Antanta şi a declarat război AustroUngariei.

îndată îi vei face activ. deprinderi. Ea se bazează pe investigarea proprie a elevului cu scopul de a dobândi prin activitate indepententă dirijată cunoştinţe noi din diferite surse de informaţii şi de a învăţa abilităţi. Apărută ca o reacţie împotriva excesului folosirii metodelor verbale. capacităţi. inacesibil. ager. O altă metodă participativ-activă pe care o folosesc la lecţiile de istorie este învăţarea istoriei prin descoperire. Elevului i se cade munca.Învăţarea prin descoperire. priceperi. învăţarea prin descoperire este o metodă specifică istoriei. profesorului conducerea. 13 . greu. În virtutea acestei reguli să dăm întotdeauna în mâna copilului uneltele. dornic. ca să simtă că el trebuie să lucreze şi să se convingă că nimic nu este imposibil.

Aparent independentă invăţarea prin descoperire este dirijată. studiu sau sinteză. el a înţeles cauza fenomenelor şi el a legat informaţiile descoperite de cunoştinţele sale dobândite anterior. Acest mod de învăţare a istoriei este fundamentat pe ideia de efort.Pus în contact direct cu izvoarele istorice. cauzele unui fenomen social. proceselor istorice ale unei secvenţe din lecţie sau chiar a unei lecţii întregi prin antrenarea elevilor însişi în raţionamente inductive sau deductive. economic. fenomenelor. Profesorul de istorie este acela care precizează sarcinile de învăţare. Învăţarea prin descoperire constă în reconstituirea şi explicarea faptelor. Desigur elevul nu va descoperi lucruri noi în raport cu ştiinţa istoriei sau cu istoria ca obiect de învăţământ. cercetând o lecţie sau o parte a ei din manual. pe cât posibil prin forţele sale personale. Pe baza unor indicaţii (sarcini de rezolvare. un izvor istoric etc. cultural etc. proceselor istorice care urmează a fi descoperite 14 . Profesorul organizează munca elevilor de la o dirijare foarte strânsă în primele clase până la o independenţă deplină în ultimele clase. fenomenelor. un fragment dintr-un articol. procesele istorice. Folosirea corectă a învăţăturii prin descoperire impune rezolvarea următoarelor operaţii. rezumă principalul fond de idei ce decurg din descoperirile elevilor. cu manualul. Învăţarea este astfel temeinică pentru că elevul a sesizat organizarea faptelor istorice. el a văzut realităţile dintre ele. fenomenele. supraveghează şi apreciază rezultatele investigaţiei. de învăţare). cu diverse surse de informaţie elevul descoperă faptele. faptelor. politic. Elevii înşişi descoperă ideile principale ale lecţiei. .selecţionarea noţiunilor. organizează cadrul cercetării.

concisă a sarcinilor şi a planului de învăţare. . .îndrumarea când este solicitat profesorul cu răbdare a elevilor.distribuirea elevilor a surselor de investigaţie sau indicarea secvenţelor ori lecţiei din manual necesare descoperirii. . .confruntarea şi evaluarea cunoştinţelor descoperite. .de elevi în funcţie de obiectivele educaţionale. apoi după ce s-au consultat în problema aflată în studiu. Învăţarea prin descoperire trebuie să se desfăşoare în spiritul cooperării şi fără 15 . indicându-le cum să studieze. cum să noteze etc. Este necesar ca să fie repartizată o mai mare parte din timpul muncii pe grupe. descoperă. Învăţarea prin descoperire se bazează pe învăţarea lecţiei din carte pe cercetarea izvoarelor istorice sau altor surse şi acţionează prin procedee ca: cercetează. precizează etc. Pentru 4-5 minute fiecare elev se asociază cu cine vrea. Din practică am constatat că cele mai afective sunt grupele spontane. independenţa în gândire şi acţiune. înţelege.formularea clară. . în concordanţă cu conţinutul de idei al secvenţei respectivedin lecţia care se învaţă în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor şi cerinţele programei de istorie. Învăţarea prin descoperire se practică individual şi pe grupe.desfăşurarea activităţii elevilor de descoperire. . fiecare trece la locul lui. priceperea de a conlucra cu ceilalţi. vezi.stabilirea timpului de efectuare a sarcinilor de rezolvat. cultivându-se spiritul activ.valorificarea investigaţiei prin integrarea informaţiilor descoperite de elevi în fondul general de cunoştinţe al lecţiei şi al temei. învaţă.

a)Descoperirea inductivă se bazează pe raţionamentul inductiv în care gândirea progresează de la singular la particular spre general.frică de sancţiuni. În procesul de cunoaştere elevul merge de la analiza şi organizarea datelor. După ce s-a încheiat partea de rezolvare prin cooperare se continuă partea de învăţare individuală când profesorul poate pune note după capacităţi. George Clemanceau afirmă că fără îndoială “catastrofa din 1914 e de origine germană”.” Pe baza acestor fapte particulare elevii ajung la concluzii generale: vinovaţii primei 16 . să descopere cine poartă vina pentru declanşarea primei conflagraţii mondiale şi pentru consecinţele ei îngrozitoare privind victimele omeneşti şi distrugerile materiale. deductive. Cooperarea presupune încredere. Acest tip de metodă îl folosesc în clasa XI la tema Relaţiile Internaţionale la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. către noţiunile istorice. În 1933 istoricul Jules Isaac analizând originile războiului scria: “Imperiile centrale au oferit în mod deliberat dacă nu au impus războiul. Tipurile de descoperire corespund principalelor forme de raţionamente. definiţii. prin analogie. 2. concepte etc. Elevii pe baza analizei a doua afirmaţii despre primul război mondial sunt solicitaţi valorificând şi cunoştinţele anterioare. dar puterile grupate în Antanta l-au acceptat cu o promptitudine de care fu surprins chiar adversarul. Profesorul în cazul muncii pe grupe poate pune note foarte bune pentru elevii care dovedesc anumite calităţi. faptelor şi fenomenele istorice particulare. inductive. ajutor şi nu teamă. 1. legi. dar nu şi note rele.

conflagraţii mondiale sunt toate marile puteri care au trecut la împărţirea şi reîmpărţirea lumii. În felul acesta elevul se obişnuieşte să opereze cu terminologia de specialitate. Generalitatea în inducţie este un model de cunoaştere ascendentă de la unul la unii şi apoi la toţi.Descoperirea deductivă se bazează pe raţionamentul deductiv în care de la adevăruri generale. principii pentru a ajunge la judecăţi particulare. gândirea se mişcă spre adevăruri mai puţin generale sau particulare. în raţionametul inductiv. b. singularul şi particularul sunt însumate în general. Întrebările care declanşează raţionamentul deductiv direcţionează gândirea în procesul cunoaşterii de la general la particular. Elevii vor descoperi şi vor reconstitui pe baza afirmaţiilor făcute 17 . dar şi înfrângeri. reguli. Elevilor clasei a X-a li se cere să descopere şi să reconstituie acele fenomene istorice despre care s-au făcut afirmaţiile: a fost cel mai mare dezastru suferit de turci de la începutul Islamului. a fost cea mai groaznică înfrângere din istoria turcilor”. după cum. De exemplu: În faza sa de creştere (până la asediul Vienei din 1683) şi descreştea (până la războaiele balcanice şi la sfârşitul primului război mondial). În procesul de învăţare elevul porneşte de la cazuri generale. Generalul este însumat în particular. Imperiul Otoman a înregistrat numeroase victorii. definiţii.

Descoperirea prin analogie se bazează pe raţionamentul analogic în care mişcarea logică are loc de la adevăruri cu un anumit grad de generalitate. Dacă o declaraţie de unire aproape similară a fost 18 . Prinţ străin cu moştenirea tronului ales dintr-o dinastie domnitoare a Europei şi moştenitorii să fie crescuţi în religia ţării. 3. face posibilă stabilirea unor concluzii referitoare la primul obiect. 2. c. În raţionametul analogic în virtutea asemănării a două obiecte sau a unor note ale lor se conchide la asemănarea probabilă a altor note ale acestora sau a obiectelor însele. Descoperirea prin analogie se foloseşte în special la clasificarea unei noţiuni noi cu ajutorul noţiunilor deja cunoscute de către elevi. 4. Exemplu: Citiţi şi descoperiţi revendicările Adunării AD-HOC a Moldovei din 7 octombrie 1857: 1. Respectarea drepturilor Principatelor şi îndeosebi a autonomiei lor în cuprinderea vechilor capitulaţii. Descoperirea prin analogie nu este o metodă de demonstraţie riguroasă deoarece concluziile se bazează pe asemănarea parţială a fenomenelor. Ele permit examinarea unor caracteristici asemănătoare ale altui obiect cunoscut şi ca atare.campaniile antiotomane din 1475 (Vaslui) şi de la Călugăreni (1595). Neutralitatea principatelor. Unirea Principatelor într-un singur stat sub numele de România.

care desemnează o polemică în contradictoriu 19 . prin transformarea lui în subiect al propriei deveniri. învăţarea prin cercetare. Noul curriculum presupune folosirea pe larg a metodelor participativ-active: exerciţiul. activează gândirea elevilor şi stimulează cercetarea creându-se ipoteze de lucru şi verificându-se acestea în practică concluzie descoperirea constituie un mod de învăţare care este. erau deziteratele formulate în ţara Românească ? Aceleaşi. Aceste şi alte metode contribuie la includerea elevului în acţiune. DEZBATERILE În organizarea procesului de predare / învăţare a istoriei. Valoarea învăţării prin descoperire. în acelaşi timp şi recunoaştere şi acţiune. probleme discutate anterior aici. dezvoltării gândirii divergente şi flexibile.adoptată în unanimitate de voturi de către Adunarea AD-HOC de la Bucureşti. problematizarea. prin analogie constă în faptul că asigură asimilarea mai uşoară a cunoştinţelor. Cu deosebirea că în divanul AD-HOC al ţării Româneşti nu s-au dezbătut bazele organizării statului modern. cât şi a altor ştiinţe socio-umane. debate). dezbaterile etc. Una din cele mai populare şi mai eficiente metode practicate în licee în ultimii ani sunt dezbaterile (în engl. dispun de un bogat potenţial în procesul de formare a orientărilor axiologice ale personalităţii. o mare importanţă îl are aspectul componentei metodologice. Să punem la dispoziţia elevului materialul faptic de învăţat şi tehnici de lucru c ajutorul cărora ei să găsească cauzele apariţiei. Atunci care credeţi că. fenomenelor şi proceselor istorice. factorii dezvoltării şi explicaţia dispariţiei faptelor.

Cercetările au arătat că metode dezbaterilor este foarte efectivă pentru dezvoltarea capacităţilor de exprimare. capacitatea de a lucra în echipă. Metoda dezbaterilor este necesară în interacţiunea umană. unde individul trebuie să aibă o mare putere de convingere şi competenţă deosebită. Dezbaterile contribuie la crearea unui sistem de autoorganizare şi activizare a personalităţii adolescentului. de a reprezenta o cauză comună. Folosind metoda dezbaterilor. precum şi la dezvoltarea capacităţilor retorice. folosind un şir de tehnici variate. cât şi personal. Această metodă este un cadru destinat discuţiei structurale. îl învaţă pe elev să rezolve sarcini atât cu caracter social.a unei chestiuni. fie în limba maternă sau în limba străină. înţelegerea şi toleranţa faţă de puncte de vedere diferite. aşi asuma răspunderi personale. concise şi coerente. contribuind în mod eficient la depăşirea timidităţii sau impulsivităţii excesive şi la afirmarea raţionalităţii lucidităţii şi respectului reciproc. tinzând spre un înalt grad de cooperare. tinerii se pregătesc pentru a acţiona independent. Această metodă promovează curajul. contribuind la formularea şi expunerea unor gânduri clare. siguranţa de sine şi încrederea în forţele proprii. fiind stimulat să caute diferite soluţii în dependenţă de orientările preconizate. capacitatea de a asculta şi urmări critic un mesaj. Abordarea oricăror tematici prin prisma dezbaterilor îi ajută pe tineri să perceapă o problemă într-un mod mult mai deschis şi flexibil. a adopta decizii mature etc. Doi oameni sau două echipe îşi expun argumentele pentru a încerca să convingă publicul 20 . urmărindu-se formarea unei gândiri pentru însuşirea şi exersarea dialogului democratic.

relevant şi aşteptat.proverbiale . Un criteriu trebuie să fie disponibil. concret. le vine uşor să întocmească un sistem de argumente pro şi contra. Argumentul este 21 . În cadrul dezbaterilor o importanţă deosebită o are momentul de creare a echipelor şi cel de alegere a subiectului de discuţie.cheie şi criteriul. deoarece se ştie că adolescenţilor le este caracteristică o sensibilitate deosebită. De regulă. se pot distinge mai multe tipuri de dezbatere: . Echipele bine închegate au o distribuţie stabilă a rolurilor. Unul din punctele forte în pregătirea dezbaterilor este alcătui-rea logică a argumentelor. mai ales la începutul creării echipei. care este nu altceva decât unitatea elementară a comunicării prin care susţinem o afirmaţie. În funcţie de forma şi conţinutul subiectului.contradictorii .problematice .comparativă . Cu toate acestea. este un instrument de bază al convingerii şi clarităţii unei afirmaţii. adolescenţii implicaţi în dezbatere nu au nevoie d prea mult timp pentru pregătirea subiectului şi a documentării.umoristice Experienţa acumulată confirmă că nu se recomandă atacarea unor subiecte de mare implicare ideologică sau emoţională.asupra punctului său de vedere şi asupra competenţei lor trăite.valorizatoare . conform aptitudinii şi posibilităţilor fiecărui vorbitor în parte. Apoi se va accentua şi se va determina direcţia sau scopul cazului. concurenţii trebuie să fie pregătiţi pentru abordări neaşteptate şi să reacţioneze la argumentele adversarului. Discursul echipelor începe cu stabilirea parametrilor unei runde definind cuvinte .

de strategia adoptată pentru convingerea adversarului.a respecta pe alţii şi ideile lor. Cel mai cunoscut gen de argumente este ce de tip cauzal. 22 . de asemenea. Sistemul de argumentare se construieşte în următoarea logică: . Important este faptul ca argumentele să fie legate direct de criteriu sau scop. Pentru a clarifica unele poziţii.a fi sincer. informaţia şi timpul. urmat de motiv. . vorbitorii folosesc metoda întrebărilor fulger. Astfel. . suport.urmat de un suport care este un adevăr demon-strat. pe motiv.argumentul major. de nivelul de cunoaştere a celui ce argumentează. Tipul de argumentare se alege în funcţie de afirmaţia ce trebuie să fie susţinută.subiectul dezbaterii. factorii cei mai importanţi ai succesului în dezbatere sunt puterea de convingere. conducându-i pe oponenţi spre răspunsuri necesare pentru a întări argumentele. deoarece omul este deprins să analizeze şi să ia o anumită atitudine faţă de cauzele şi efectele unui fenomen sau proces. observaţie şi experimente şi operăm cu un anumit grad de generalizare a lor) şi analitic (când abordăm problema comparativ sau similară cu alta) etc. Construcţia contraargumentului se bazează. explicaţie. Dar există şi argumentări de tip logic . explicaţie.deductiv (prin folosirea unor silogisme corecte din punct de vedere logic). o evidenţă sau o convingere. bazaţi pe trei principii forte: . impact şi concluzie. precum şi argumentarea de tip inductiv (când pornim de la un set de fapte şi adevăruri. suport şi concluzii necesare.

limbaj şi comportament. ajutându-l pe tânăr să-şi dezvolte capacităţile: . greşeli de dicţie etc. greşeli de metodă (expunerea ilogică. şi exemple de discursuri plictisitoare şi incoerente. Folosind metoda dezbaterilor. stimulează spiritul de concurenţă în sensul bun al cuvântului. Metoda dezbaterilor. ne aduce exemple concrete de extraordinara putere de convingere a marilor personalităţi: Platon. îi ajută să fie atent la punctele de vedere ale adversarului. Cicerone etc. în afară de faptul că îl fac pe tânăr să câştige încrederea în forţele proprii. cuvinte uzate. Istora ne convinge de importanţa şi necesitatea artei oratorice. specifică dezbaterilor. atacul la persoană etc. greşeli de expunere (citirea textului. 23 ..). atac la persoană etc. etc.. Aristotel. Pentru a atinge acest nivel elevul trebuie să-şi creeze un puternic sistem de autoorganizare şi activizare. interpretarea neclară. Dezbaterile sunt o artă în măsura în care o comunicare este eficientă. În timpul dezbaterilor elevii însăşi sunt puşi în situaţia de a accentua asupra unor greşeli pe care leau observat la adversar: folosirea incorectă a statisticii. incoerenţa ideilor etc. generalizării greşite.). folosirea unor analogii false.să se pună în situaţia altora. prejudecăţi şi stereotipuri.).În cadrul dezbaterilor se dă o mare atenţie corectării şi depăşirii unor greşeli şi inadvertenţe. Abordarea de tip pro şi contra. exprimă claritate şi putere de convingere. În procesul analizei se pune accent pe greşelile de conţinut (depărtarea de subiectul în discuţie. putem să concluzionăm asupra cultivării şi consolidării gândirii logice şi critice.

. . este exersată creativitatea. Dezbaterile provoacă în gândirea elevilor situaţii conflictuale. elevii care nu participă se pot plictisi. Limite: . . atitudinilor şi conduitei participanţilor. de exprimare clară. .Pentru a ajunge la rezultatul scontat necesită mult timp. Avantajele dezbaterilor: Dezvoltă un şir de capacităţi: de a gândi critic asupra unei probleme.Nu oferă posibilitatea participării active a tuturor elevilor.să folosească toate resursele disponibile pentru a rezolva o problemă. căutând cea mai bună şi cea mai eficientă soluţie.să găsească alternative şi ieşire din orice situaţie. concisă a argumentelor şi contraargumentelor de ascultare activă. gândirea divergentă. . .Uneori competiţia dintre grupuri poate genera tensiuni de durată în colectivul respectiv. urmărindu-se influenţa convingerilor. .. flexibilă. Clasa Tema de dezbatere Criteriu ProArgumente Contra 24 . Totodată elevii dobândesc cunoştinţe noi. de lucru în echipă de încredere în forţele proprii.Competiţia dintre grupuri va mări eficienţa dezbaterii.Dezvoltă capacităţi retorice.să recunoască contradicţia ca factor de dezvoltare. În continuare se propun câteva paradigme de dezbatere: Nr.să sintetizeze şi să analizeze cunoştinţele.

a X-a “Expansiu nea Romei este justificată de istorie. turbulenţă. extaz. tehnologic contribuie la ridicarea nivelului de viaţă. organiza şi nu în ultimă instanţă acumula informaţii generale la nivelul său – toate acestea în raport direct cu brainstormingul. au pus bazele unei civilizaţii şi culturi superioare etc. apar noi metode de exersare a creativităţii. la apariţia de noi con-fruntări sociale etc. frământare de minte. a XII-a Tot ce apare prin progres. la apariţia şi consolida-rea relaţiilor dintre po-poare etc. tot prin progres Progresul moare. Brainstormingul sau “Asaltul de idei”. 25 . au urmat distrugeri ma-teriale şi nimici-rea de vieţi umane etc.factor în calea de progres în spre progres. ” De la Roma venim. cl. 2. Revoluţiile burgheze au fost urmate de multe distrugeri şi cheltuieli nejustificate. Expansiunea Română a contribuit la: accelerarea dezvoltării teritoriilor cucerite. a XI-a Revoluţiil e sunt un Primele im-puls revoluţii burgheze pentru societate . din Dacia Traiană. cl. cl. Metoda a fost elaborată de Alexander Osbarn în 1953. Orice persoană ar putea participa. furtună în creier. explozie. de lupte şi vrajbe între oameni etc. Revoluţiile burgheze au asigurat triumful societăţii spre perfec-ţiune. 3.1. epoca modernă. Progresul tehnologi c ne-a schim-bat vieţile spre rău. Odată cu expansi-unea Romei au fost nimicite valorile naţionale ale popoa-relor cucerite. Progresul tehnologic duce la înrăutăţirea situaţiei ecologice. Dar pentru început să trecem în revistă şirul sinonimic al noţiunii de brainstorming: stare de excitare a minţii.

liderul va ţine cont de respectarea regulilor şi orchestrarea generală a grupului. secretarul sau membrul unui grup. Regulile de bază ale brainstormingului: 1)Toate ideile sunt binevenite. Deschiderea 26 . Brainstormingul este o metodă simplă şi eficientă de a genera idei noi stimulând gândirea divergentă sau creativă. Brainstormingul este o tehnică ce dezvoltă abilitatea de a genera idei noi. Pe parcurs. 2) Fiţi creativi în contribuţiile voastre. El trebuie să pregătească o anumită problemă ori un anumit subiect pentru sesiunea de brainstorming. multidimensional al aceleeaşi definiţii. Brainstormingul este o tehnică de conferinţă prin care un grup încearcă o soluţie pentru o problemă specifică. Brainstormingul creează stări intelectuale optime pentru generarea ideilor noi. Liderului i se cere să fie un bun ascultător şi organizator. Într-o sesiune de brainstorming participantul poate fi implicat în trei roluri: liderul. Brainstormingul. rolurile şi regulile acestuia. Brainstormingul este un proces organizat pentru obţinerea numărului maxim de idei referitoare la un anumit domeniu de interes. Nu există răspunsuri greşite. Nu se permite judecarea niciunei idei. conţinutul. astfel încât să-i ajute pe membrii grupului să-şi adune forţele intelectuale în vederea soluţionării problemei. Brainstormingul asociază liber diverse idei pentru formarea ideilor şi conceptelor noi.Apoi să trecem la câmpul semantic. colecdând toate ideile emise spontan de la participanţii acestui grup.

Membrii grupului. Fiecare elev primeşte câte un card marcat cu o literă şi un număr. Exemplu: Istoria Românilor clasa IX. Tema: România în perioada interbelică. şase carduri de A2. şase carduri de A5. Toate poziţiile şi punctele de vedere sunt acceptate. 3) Încercaţi să contribuiţi cu idei de claritate într-un timp limitat. De exemplu dacă în clasă sunt 30 elevi se împart 6 carduri de A1. Secretarul trebuie să scrie fiecare ideie clar. şase carduri de A4. Tema: Politica ţarismului rus în Basarabia.spre idei noi şi originale este foarte importantă. 27 . Numărul acestora nu va fi mai mic de 5 şi mai mare de 10. Evocare: Care sunt consecinţele Marii Uniri pentru România? Exmplu: Istoria Universală clasa V. Tema: Apariţia creştinismului. Metoda brainstormingului se folosesc la toate clasele. citeţ şi vizibil pentru toţi. Este foarte util ca o echipă să aibă şi experţi care cunosc problema respectivă. în 5 echipe a câte 6 membri. şase carduri de A3. Uneori liderul ar putea cumula funcţiile secretarului. Evocare: Cum îl putem cunoaşte pe Dumnezeu. Un grup ideal constituie 6-7 elevi. 4) Preluaţi şi dezvoltaţi ideile colegilor. Apoi participanţii sunt rugaţi să se grupeze conform literelor. Grupelor vor fi distribuite roluri diferite din punct de vedere al generalizării de idei vizavi de problema pe care o au de soluţionat cu toţii. Evocare: Care au fost consecinţele colonizării Basarabiei. Exemplu: Istoria Românilor.

Limite: Deoarece se bazează doar pe sperienţa proprie a elevilor aceştia pot scăpa din vedere anumite momente esenţiale pe care nu le-au ştiut şi cu care s-au întîlnit în viaţă. în condiţii asemănătoare sau care le imită pe cele originale. Simularea este modalitatea de predare învăţare prin intermediul unor acţiuni roluri sau mijloace tehnice analoge – după caz.Încurajează activittea şi participarea membrilor colectivului. Din timp elevii sunt împărţiţi în 3-4 grupe a câte 5-6 28 . Simularea mai este denumită şi joc de rol. . care să poată să motiveze elevii. elevii vor înţelege mai bine conform experienţei lor propriul rol şi rolurile celor din jur cât şi rolul personalităţilor istorice şi îşi vor dezvolta capacităţile ompatice. Exemplu: clasa V Istoria Universală. Simularea. gândirea critică. joc simulat sau dramatizare didactică. Folosesc această metodă în clasele V – VI. “Prometeu Înlănţuit”) pentru a le da posibilitate de a pregăti diferite decoraţii şi vestimentaţii la subiect. .Necesită puţin timp. Anunţ subiectul elevilor din timp (Comedia lui Aristifan “Păsările”. elocvenţa şi puterea de decizie. Înterpretând rolul unor personaje istorice mai puţin obişnuite. Tragedia lui Sofocle “Antigona”.Reflectă experienţa concretă a elevilor.Avantaje: . În caz contrar ea poate duce la un eşec total. realitate la o scară redusă. Tema: Teatrul în grecia antică. Din această învăţarea poate fi superficială: metoda cere o selectare adecvată a cazului.

Intervin în grupuri pentru a acorda ajutor (dacă se solicită). Grupele singure îşi aleg la dorinţă câte o piesă teatrală a autorilor din Grecia Antică. Avantaje Elevii învaţă să acţioneze într-o anumită problemă prin improvizarea unei situaţii bine structurate care să reflecte fapte şi situaţii de realitate. 29 . Spectatorii vor spune ce au simţit în diferite momente ale piesei şi cum ar fi jucat ei diversele situaţii. Studiul de caz.De ce au tratat în modul respectiv situaţia sau personajul. formativ contribuind la antrenarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale oferind elevilor soluţii de rezolvare elevate şi eficiente a unor probleme sau situaţii– probleme teoretice şi practice. reală sau ipotetică modelată sau simulată care există sau poate să apară de orice natură denumită caz în vederea studierii sau rezolvării lui. .Ce au învăţat din experienţa trăită etc. .Cum s-au simţit elevii în rolurile respective. în raport cu nevoile înlăturării unor neajunsuri sau a modernizării proceselor asigurând luarea unei decizii optime în domeniul repsectiv. Metoda studiului de caz ca metodă de învăţare are un pronunţat caracter activ – participativ. Studiul de caz: Drepturi şi libertăţi cetăţeneşti la 1848. Exemplu: clasa XI-a Istoria Românilor. Elevii fiecărui grup îşi împart rolurile de sine stătător. După ce piesele sunt jucate se pot discuta următoarele aspecte: .elevi. Studiul de caz este o modalitate de a analiza o situaţie specifică particulară.

Etapele unui studiu de caz: 30 .

Învăţarea prin colaborare. Exemplu: Istoria Universală Temă: Revoluţiile burgheze din anii 1848-1849. cauzele. Dar cum să facem ca să-l interesăm pe elev în a completa acest tabel? Franţa 1.Poate înlocui prelegerea şi solicitarea că elevii să citească materialul înaintea orei. Obiectivele lecţiei: fiecare elev să cunoască la sfîrşitul orei. Una din metodele participativ – active folosită în cadrul lecţiilor de istorie este metoda Zig-Zag. 2. să poată compara. . . forţele implicate şi rezultatele acestor revoluţii. principalele evenimente. Această metodă le permite elevilor să studieze împreună un volum mare de informaţii în timp scurt. Metoda Zig-Zag. evidenţiind trăsăturele generale şi particularităţile revoluţiilor din 1848-1849. 3. Cauzele revoluţiei Forţele implicate Evenimentele principale 31 Germania Austria Italia .Îi încurajează pe elevi să se ajute reciproc şi eficientizează învăţarea prin oferirea oportunităţii de predare.

După încheierea activităţii. Colaborînd cu colegii de grup ei îşi expuneau părerile în aceleşi timp percepînd 32 . Germania. elevii identificau trăsăturile principale ale revoluţiei din respectiva ţară. fiind gata să descrie revoluţia din cel puţin o ţară. Apoi echipa “reîntregită” a luat cunoştinţă de evenimentele din fiecare ţară acultînd mesajele tuturor “experţilor” şi completînd tabelul. despre consecinţele şi experienţa acestora. Terminînd de executat sarcina dată “experţii” s-au reunit în grupele iniţiale. elevii erau gata să discute trăsăturile generale şi particularităţile revoluţiilor. Dar cum să fiu convins că fiecare elev va îndeplini calitativ această misiune didactică? Am rugat “experţii” din grupele iniţiale să studieze evenimentele în colaborare. Fiecare membru al unei atfel de echipe a devenit expert pentru una din aceste ţări. Astfel.4. Pornind de la acest fapt am împărţit clasa în 4 grupe a cîte 4 elevi.Germania. în clasă au apărut 4 grupe noi cu “experţi” pentru Franţa. discutau cum ar fi mai bine să completeze o anumită rubrică şi să expună cunoştinţele căpătate în faţa elevilor. Sarcina “expertului” era de a completa rubrica din tabel conform ţării alese şi de a expune ţn faţa celorlalţi 3 colegi de grup cunoştinţele căpătate din manual. Rezultatele După cum este ştiut revoluţiile s-au desfăşurat în Franţa. Austria şi Italia. Austria şi Italia. Consultînd manualele şi colaborînd. Au fost atinse oare obictivele propuse? Fiecare elev a completat tabelul.

pentru a se convinge că toţi membrii echipei au înţeles cele vorbite anterior. În ele vor întra reprezentanţi ai “grupelor de acasă” cu aceiaşi parte a textului (de exemplu: elevii ce au avut sarcina să studieze situaţia din Franţa în diferite “grupe de acasă” se unesc într-o grupă de “experţi” pentru a face acestlucru în comun ). discută conţinutul respectivului fragment ce i-a revenit fiecărui. Fiecare “expert” expune nu numai conţinutul părţii sale de text ţi răspunde la întrebările colegilor. 5)Activitatea contină în “grupele de acasă”. ei trebuie să înţeleagă textul în întregime. 2) Formăm grupe din 4-5 elevi (corespunzător numărului de fragmente din text) le vom denumi “grupe de acasă” (grupe iniţiale). toţi membrii “grupei de acasă” vor înţelege textul mai bine decît dacă ar fi lucrat individual. Acest lucru poate fi realizat în timpul proiectării orei. 6) Urmează etapa în care elevii se vor convinge de 33 . Metoda Zig-Zag conţine 6 etape: 1) Împărţim în 4-5 fragmente textul care urmează a fi studiat. Distribuim părţile textului membrelor grupei. 4)Urmează constituirea “grupelor de experţi”. 3)Explicăm elevilor că. dar şi pune întrebări. Puntru a facilita asimilarea materiei de studiu fiecare elev va fi desemnat “expert” numai pentru o parte a textului. Lămurind unul altuia fragmentele corespunzătoare. punînd în evidenţă cele mai inportante momente şi hotărăsc în ce mod vor transmite cunoştinţele căpătate colegilor din “grupele de acasă”.şi mesajele membrilor echipei. spre sfîrşitul orei. ”Experţii” citesc părrţile lor de text.

ce le-a reuşit după părerea lor. procese etc.dezvoltă capacitatea de expunere clară. Contribuind la dezvoltarea personalităţii elevului profesorul îşi va spori concomitent şi propriul nivel de profesionalism.înţelegerea textului integral. . b) profesorul se va convinge de corectitudinea înţelegerei temei de către aceşti elevi.încurejează contribuţia personală. Modelarea O altă metodă participativ-activă folosită în cadrul lecţiilor de istorie este modelarea. Modelarea reprezintă modalitatea de studiu a unor obiecte. Limite . fenomene. iar profesorul va evalua eficienţa întregii activităţi. cum înteleg ei utilitatea acestei activităţi. de predare a informaţiei. denumite 34 .necesită mult timp pentru a ajunge la rezultatele scontate. Îi vom întreba cum s-au simţit în rolul de “experţi”.sporeşte responsabilitatea elevilor. Dacă într-adevăr ne interesează dezvoltarea personalităţii elevului şi a deprinderilor lui de a căpăta cunoştinţe şi de a fi responsabil pentru însuşirea propriilor cunoştinţe atunci rezultatul muncii trebuie neapărat discutat de comun acord cu copiii. .există posibilitatea transmiterei de către unii elevi a unui mesaj incorect. Avantaje . Prin intermediul unor copii materiale şi ideale ale acestora.le oferă elevilor posibilitatea de a asimila un volum mare de informaţie. ce obstacole au întîmpinat. . Acest risc poate fi redus prin: a) elevilor slabi li se va repartiza o temă mai usoară de predare. .

Bucovinei de Nord şi Ţinutului Herţa. teorii etc. Haşuraţi cu altă culoare. schiţe etc. b) modele iconice (sub formă de imagini. unelte etc.modele. un teritoriu de 43492 km2 cu o populaţie de 2667007 locuitori smuls României prin dictatul de la Viena din 30 august 1940. formativ şi euristic. Folosirea modelării la acest subiect are drept scop scoaterea în evidenţă a consecinţelor pactului Ribentrop-Molotov pentru România. dinamizând antrenarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale creatoare şi prin aceasta sporind calitatea şi eficienţa predării – învăţării. Nord-Vestul Transilvaniei. un teritoriu de 50500 km2. Exemplu:clasa XII – a Istoria Românilor. capabile să evidenţieze (reproducă) caracteristicile esenţiale ale realităţii studiate sau să ofere informaţii despre acetea. În cadru lecţiilor de istorie folosesc tipul de modele iconice. cu o populaţie 3800000 locuitori în majoritatea români. idei.ele pot fi relativ similare cu cele originalemodele de arme. c) modele ideale-exprimate prin concepte. Există patru tipuri de modele: a) materiale (obiectuale) . Modelarea este o metodă cu caracter activ – participativ. Subiectul: Tragicul în 1940 în Istoria Românilor.): fotografiile. Astfel le dau elevilor ca temă să traseze pe caiete conturul României din vara anului 1940? Marcaţi acest moment prin ciocanul şi secerea înfiptă în pămîntul Basarabiei. Haşuraţi cu culoare neagră sudul Dobrogei transferat Bugariei prin acordul de frontieră semnat la 7 35 . scheme. desenul reprezentat prin scheme. d) modelele cibernetice-specifice sistemelor dinamice perfective. grafice etc.

culturale. scăderea capacităţii de apărare a ţării. judeţe şi 36 . Subiectul: Viaţa socială economică a Statului Naţional Unitar Român în perioada interbelică. de vîrstă şi sex etc. Dacă în tragicul an în Istoria Românilor se pierdeau în total 99738 km2 şi 6821000 de locuitori atunci care au fost consecinţele raptorilor din acest an? (prăbuşirea României Mari.septembrie 1940. IX-a. Pentru a concretiza caracterul Naţional al Statului Român întregit.. profesionale. În clasa a IX-a folosesc în cadrul lecţiei de Istorie a Românilor modelul statistic. ci şi pe provincii. folosesc datele recensămîntului din 1930. economice. Recensămîntul a fost conceput pe baza unei palete extrem de largi de criterii etnice. iar materialul a fost piblicat în ample volume cu date nu numai la nivel naţional. micşorarea suprafeţei teritoriale a ţării şi a numărului de locuitori). Exemplu: Istoria Românilor cl.

Populaţia totală a României de 18057028 locuitori era compusă din? Le dau elevilor următorul tabel: Le dau elevilor următoarea sarcină: să modeleze statistic această realitate istorică. Această situaţie creată în învăţămînt de până la reforma şcolii poate fi explicată că în învăţămînt prevalau metodele informative de predare . existînd astfel posibilitatea verificărilor. nereuşind să aplice pe deplin cunoştinţele acumulate în practică. Elevul absorbea cele expuse de profesor fără a se implica în procesul de predare .comune.învăţare. Noile metode formative în prim plan au 37 . Noile metode participativ – active folosite la predarea – învăţarea istoriei au drept scop dezvoltarea creativităţii. apoi în ceea ce priveşte aplicarea lor în practică ocupa unul din ultimele locuri din lume. Această situaţie se referă şi la Republica Moldova.învăţare. Dacă fosta URSS ocupa primul loc în lume în ceea ce priveşte acumularea de către elevi a unui mare bagaj de cunoştinţe.

conversaţia. explicarea. adică trecerea de la învăţămîntul informativ la învăţămîntul formativ a demarat fără o temelie economică. învăţarea prin cercetare etc.). Asimilarea cunoştinţelor are loc prin propria lui acţiune (învăţarea prin descoperire. de pregătire a elevilor pentru viaţă activă şi creativă. comparaţia. În activitatea practică nu se utilizează metoe pur informative sau absolut formative. că în predarea – învăţarea istoriei se renunţă la metodele informative care îşi au avantajele lor. aptipudinilor etc. fără stimulenţi morali şi materiali. a gândirii creatoare. Elemente din 38 . Profesorul în loc să conlucreze împreună cu elevii la predarea – învăţarea temei noi folosindu-se de manual este nevoit să dea conspect. jocul pe roluri. Ele sunt eficiente în măsura în care contribue la formarea spiritului critic la elevi. demonstraţia etc. Aceasta nu înseamnă. Spre regret însă reforma în învăţămînt. În ultimul timp a crescut interesul pentru metodele activ – participative generate de actuala tendinţă a şcolii spre noi obiective. atlase. problematizarea.îl învaţăpe elev cum să facă. lipsesc manualele noi fără de care practic este imposibil de a practica noile metode formative. cum să decidă. cum să acţioneze. acestea sumt metodele care pun accentul nu pe ce trebuie învăţat ci pe cum prebuie înţelese valorile istoriei . nu numai cum să reproducă.conţinuturi.). însă. Şi în fine aş dori să accentuez că în procesul predării – învăţării nu există o ierarhie a metodelor. (povestirea.).drept obiectiv inversarea raportului “ce trebuie învăţat” în “cum trebuie învăţat”. diafilme etc. În şcoli şi licee lipseşte materialul didactic (Hărţi noi.

cu calităţile profesorului.fiecare categorie sunt cuprinse în orice metodă de învăţămînt. Important este ca metodele de predare – învăţare a istoriei să nu fie tratate ca o problemă aparte ce ţine de tehnica predării ruptă de conţinut. cu stilul lui de predare. Accentul principal în utilizarea metodelor trebuie să fie pus în funcţie de odiectivele următoare (dacă urmărim obiective formative utilizăm preponderent metode formativ-participative). Ele trebuie alese adecvat şi în concordanţă cu obiectivele învăţării cu psihologia şi particularită-ţile de vîrstă şi individuale ale elevilor. 39 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->