Sunteți pe pagina 1din 12

nttaqr ruA

nuromarA or spAuff

CU PROGRAMATOR ELECTRONIC

Manual de utiliaare

R@DflB,W Sk
Sutagului nr. 20, sector'1 Bucuregli Tel.:224 06 98
52002996

Cuprins Sectiunea 1: lnainte de utilizare . Avertizari de siguranta . Recomandari Sectiunea 2: lnstalarea .lnstruciiuni cu privire la despachetare . Pozitionarea la nivel . Conectarea la reteaua electrica . Conectarea la sursa de apa . Conectarea la scurgerea de apa Sectiunea 3: Specificatii tehnice Sectiunea 4: Descrierea panoului de comanda . Butonul PorniVPauza . Semnale luminoase . Descrierea butoanelor . Selectorul vitezei de centrifugare . Programaior Sectiunea 5: Descrierea programelor de spalare . lnstructiuni de folosire . Descrierea functiilor suplimentare Sectiunea 6: Curatarea masinii de spalat . Curatarea filtrului de la conectarea la reteaua de apa . Curatarea filtrului de Ia evacuare . Compartiment detergent . Curatarea compartimentului de detergent . Curatarea masinii de spalat . Tamburul 'lndepartarea calcarului depus pe rezistenta rnasinii de spalat Sectiunea 7:lnformatii practice Sectiunea 8:Evitarea defectiunilor minore Sectiunea 9:Sistemul automat pentru detectarea defectiunilor Sectiunea 10:Descrierea simbolurilor internationale de spalare

Sectiunea 1: lnainte de utilizare lnformatii generale ATENTIE! . Va so citam sa ctti si sa umati insiructiunile de ltilzarc

descrise in acest

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aceasla masina
produsulLri va

de spalat esle

desunala doar utlizarii casnice caranlia

anulata daca acesta va fifolosii in scopuri comerciale.

Orce modincare a acestui echipament poate calza defectiun ae masni de


Datorita greulaU aceslui produs trarsporlul lrebuie realizal corespunzator. Nu lasai copi isa ulilizeze aceasta masina de spa at.

Orice modificare

sislemului de conectare la reteaua de apa sau reteala

elecirica trebuie realizata doarde persona autorizal Nu asezalimas na de spalat pe cabluleectric. Nu utilizatiprelungitoare lnainle de a uliliza masina de spalat despacheli-o si indepariati toale suruburile de protecie folosite ln t mpu transportulu Nelndepartarea acestora poale cauza defeci unirnalore ale madniide spalat. Asigulatio buna veitilatie n partea inierioara a masiniide spalat Prza ulilizata pentru coneclarea masinilde spalat trebuie sa alba impamintare Dupa orice utlizare a masnii de spalat scoateti stecherLrl din priza si inchidei
alimentarea cu apa Nu inlroduceti n ciodala stecheru in priza foiosind miinie ude. Spalati doar rnaterialele ce pot fi cu.alate cu mas na de spa at. Daca avel unee indoeli prvird pos biltaiea spalai unui materialcu masina de spalat va sfatuirn sa consultati i.st.uciiunile producatorului, instructiun pe care e gasit pe elcheta (a se vedea Descrierea s mbolurilor internatonale de spalare'). lnainte de a ntroduce haine e in maslna de spalat veriilcali daca buzunarete s nr goale Obiectele metalice (de ex. monezi, ace de siguranla cuie) pot provoca defecliunigrave a e masini de spalat. Nu incercalisa deschidetiusa masiniide spalat in timpu functorari Nu deschldeli compartrmentul pentru detergeni in timpul functionarli mas nii de Nu lasaticopiilsa ui izeze aceasta masina de spalal. Tinet animalele de casa departe de masina. Deoarece nras na de spalat evacueaza apa la lemperaiuri ridicate nu atingeti 'LrJnJlde evac ra'a ri -omenlu e/acuarii Nu expuneti masina de spa at acliunii factor lor atmosferici (ex aburi).

Daca masina de spalat nu mai functoneaza sau functioneaza necorespufzator apelati la personalul ca ificat.

Recomandari
DetergenU i si balsam uri e in contact indelungat cu aerulse uslca stse vor ltpide compairimenlul de detergent al masin i de spalat. Pentru a eviia acest ucru va soliciiam sa introduceti aceste substante de curaiare in compartiment doar inairlea ut lizarli masinii de spalal.

Va recomandam sa iolosili programe de prespalare doar pentru Rrlele toarl murdare ln acest fel veti reduce consumul lnulil de apa s detergeni.
Nu supraincarcati masina de spalat.

Dupa pozitionarea a nvel slringeti pi!lrta


cont.ap ulta de blocare
asemanatoare pentru pozilionarea la n ve.

dn plastic aceasta actionind ca

Daca

n! utiizali masina de spalal

recomandam Deasemenea

o peroada mai mare de timp va sa scoateti stecherul din priza sl sa inchideti sursa de apa. va recomandam sa lasali usa inlredeschisa pentru o ventilatie
pentru

Nu lntroduceti sub masina de spalat bucati de carlon lemn saLr malerale

Daca masina nu este

insta

corespLrnzatoare in interor.

instabila,functionind cu zgomot. Din acest motv pol aparea defectiuni grave a e

aia la nivelul corect ea poate deveni

Datorita faptulu

momenlul dezambalarii veti gasi apa in cuva. Acest lucru este norrnal lrebu e sa va ingfljoreze.

ca masinlle de spalat snt tesiale de catre producator, in si nu

Sectiunea 2: lnstalarea

liza masina de spalat esie obligatoriLr sa urmati acesl pasl: lndepartarea'rt suruburilor de blocare a cuvei in timpul i.ansportului Surublrile de blocare a cuvei n timpul lransporulu se afa pe parlea d n spate a rnas nil de spaat. Acestea irebuie OBL GATORIU indepartate inainte de a u! za lnainte de a mas na de spalal. Cu atutoru unei surubelrite lndepartati aceste suruburi (vezi DIAGRAI4A ExlraSeli s urubu r le. (vezi DIAGRAIVIA -2).

. .. . . . . .

l).

ffi
Q
. . . . .
. .
Conectarea la reteaua electrica
Aceasta masina de spalal firnctioneza prin conectarea la
electrica cu 220 240V si 50H2.

Dlsiantieree din plaslc aflate in spatee masini de spaal vor cadea dupa
indeparlarea sLrrub!ri or. lnclinaii masina de spalat sl stringet distaniieree ln cazu in care nu au cazut loate distantierele deschideti usa masinl de spalat si rotti usor cuva astfelincat bucaUle de plastic sa cada

o retea de

energie

Dupa indepairarea suruburior care blocheaza cuva


(veziolAGRA[{A-3).

in timpui

transporlului

ntroduceti in gauricapacelee de plastic ce v-au fosi livrate in punga de accesorii. Va recomandam sa pastrati surlblrile care blocheaza cuva h limpu lranspo(ului rn eventlalitatea in care doriti sa mutal mas na de spalat.

Ptiza |jlillzala trebuie sa aiba irnpam ntare, ln caz contrar producatorul nu-sl asuma responsabr talea pentru eventualele defecliunia e masirii Nu conectali masna de spalat la reteaua electrica folosind trplu-stechere sau pre ungiloare. Daca cablu eeclric sufera modificariapelaU la personalca Jicat. Folositio plza la care putetiavea acces usor.

Conectarea la sursa de apa


Aceasta masina de spalat va fi coneclata la reteaua de apa rece Pentru a preveni eventualele scurgeri de apa n momertu instaarila retea veli utilza garr tura de cauciuc vrata odala cu masina de spalat. Itlasrna de spa al va fi conectata la o retea de apa ce are pres unea iftre 1 10 ln3inte de a face conectarea desch deti valva siiuata in spatele masini de spa ai

*r-i
DIAGRAMA,l DIAGRAMA-2
DIAGRAIVIA.3

. . .

. . . . .

Pozitionarea la nivel Nu instaati nrasna de spalat pe


ob

covoare, mocheta sau

ale

materale

(vezifisura) Racordati furiunul de alrmenlare la o conducta de apa rece cu un filel de %" inroducind garnilura de cauciuc ivraia odata cu r.aslna de spalat, in nteriorut mansonu ui de legatura care se infileteaza b ne. Daca robinetul este nou sau nu a fost folost linrp indel!ngat se recomanda a se lasa sa curqa o anumita canliiate
de apa inainle de a face conectarea. Fixati furtunuL la racordul d n spatele masinii de spalat irtroducird inire furtun s racord garn(ura de cauclLrc care Se gaseste in inieriorul mansonulli Verifcat daca fudunul prezlnta defectiuni (gaur rLrpturi, etc.) ln timpul mas nii de spalat desch deti robinetu la maxim.

Pentru ca masina de spalal sa functioneze silentios

igaio'u ca aceasta sa fe r'r!_alala pe o.rp'alata pran" roalJnocoasd

fara sa vibreze este


s

. .

Pozilonarea la nivel se va efectua cu aluiorul picioruselor [/a] inlii, desurubati usor piulta din p astc Pozitionati mas na de spalat a nivelul dorit prin ins!rubarea sau desurubarea

'rlilizar

2. Compadiment detergent

5.I\,4iner

6 Fitru 7 Gr la filtru

'@
. .
Eiacuiea apei
strangulat
Pentru evaclarea apei se lasa capalul furtunului sa alirne pe marginea bazinului chiuveteisau a cazi de baie evltind strangularea acestu a.

-'

Verificali daca furiunul de evacuare nu prezinta lndoir, taietur sau este

5
I

i
2

Sectiunea4: Descrierea panoului de comanda

5r)

. .

Capatul lber al furtunu ui irebule sa se gaseasca a o inaltme nlre 60_]00 cm


Iata de solsin! trebuie scufundat in apa Va recomandam sa nu pre ungii iurtunu de evacuare cu care este dotala masina de spalat c! a le furtunuri.
t.:".

]l !

Sectiunea 3: Soecificatii tehnice


l

Capacitate maxima de rufe uscate

5 4,5

capacitate recomandata (kg) naltime (cm) Lunsime (cm)


Numar de rotatii ( rpm
)

85 59,6 57 600 / 800 / 't 000 / 1200

85 59,6

54
600 / 800 / ,000 / 1200

) 4 Selecrorlu'a,erlu.cLederooF.j q.ArFi,/aelprnrnaroprog.d-

deiergent Buton seectorprograme pornivpauza .6 7 Bulon PORNTT/ PAUZA Brroarc Ln- i suo j. '-d,calo, tL- roq fur. l.r sLotmenrdre 'a'r tdre --- '-"'-'- 8 (fu.ure de nodF
1 Sertar pentru
2. lnd calor llm nos

(') Numar! de rotaii dep nde de tipulde mas na de spalat ales (")Capaclatea tamb!ruluidep ndedelrpulde mas na de spaLal aes
5

Aceasta masina de spalat este dotata cu un microprocesor. pentru a activa functiile produsului apasati usor butoanele.

5 Averlizare program selectat

Buton PorniUOprit

ATENTIE
Funcl ile descrise anterior potvaria runcUe de liputde masina de spatat ach zit onata

1D

Prin apasarea acestui bulon veti porni sau opri masina de spalal.

ATENTIE
Nu pornit masina decal dupa ce ati selectat programul de spalare lnalnte sa selectati p rog ramu trebu e sa pozit onaU b uionu l selector de prog rame pe pozitia 0.

Selector viteza de centdfugare (functie de modelul achizitionat) Cu ajutorul acesiui selector pulet ajusia t!ralia de centrifugare. ntervatut esle de
tipulr!felor.

(fara centrifugare) la tLrralla max ma a masini. Seectarea turater se va face funci e de

ta

Semnal luminos
L.

-J

Acest semnai lumrnos se va aprinde n cazul n care masina va va st nge rn cazul inchrdeaL

porn ta si se

Deasemenea aceste inclicataare sinttolosite si pentru .letectare a .lefectiunilor mentianale in secliu ea 9.

Butoane Butonul "rinse hold" (fara evacuare apa)


Apasatr acest buton penlru a preveni sifonarea rufelor sintetice sau de lana. Programul de spalaie a es se va opri ina nle de evacuarea apei de la ultma clatire n acesl moment puieli opta pentru continuarea programului (prin reapasarea aceslui buton) sau pentru evacuarea ape din cuva (selectand programulde evacuare a apei)

Buton "axtra rinse" (clatire suplimentara) i.\ I oos li aueastd lJnLtie sup iaenlara in caru in care doril sa

catil inca o

BUTONUL SELECTOR DE PROGRAME Cu alutoru acestu a putetiselecta prcgramulde spatare pe care dortisa, u izali pentru spalarea rufelor lnvirtiti acesl buton ln sensu acelor de ceasornic. in caz conlrar puieti provoca defecl un majore ale masin ide spatat tn tim pu I functionar butonu selector de programe se va roliautomal. Nu !mbtat ta bulonut setectorde programe in tim pu I functionarli deoarece puteli dereriora mas na de spalai

Buton "easy non" (calcare usoara)


Uti zind aceasta functie red uceli
s

fonarea rufelor

30'/

&,!

---{
30"'\

Sectiunea 5: SPALAREA
lmportant: lnainte de a utiliza pentru prima data masina de spalal va recomandam sa facet o proba de spalare fara a introduce haire. Acesl ucru va contribui la spalarea cuver turnati jumatate de masura de delergent n compartimertul 2 si selectati prog'a{ ul pe_lrL oLabac 90'C
INAINTE DE A SPALA

lnlroduceii rnalbilorul / batsamu de rufe in serlarut destinal si aveti gria ca acesta sa nu ie umplut pina la reluz deoarece in caz contrar tfatbitorul se poaie scurge in cuva de spa are s poale afecla limpez rea .lnalbiiorul / balsamul de ruie cu densitale mare va ri dtuai n prealabir cu apa deoarece in caz contrar se poale scurge n cuva de spa are si poale afecla inrpez rea

'

. Separati rulee funcile de

tipLrl nrateialeLor (bumbac, s

ntetic lina, elc.) , temperatura

de spalare s grad de murdarne . Nu spa a1 niciodata flrfe albe sicolorate impreuna. . lnainle de a inlroduce rufele n masina de spalal verifcali ca toale buzunarele sa fie golle. Obrectele m cipol boca evacuarea apei . lnchideti fernroarele in cazul in care rulele Dvs prezlnta fermoare. . ln cazu in care dorilisa spalaliperdele ndepa rtati c eslii de prndere.

Functionarea masini de spalat Selectorul de progrrme sifunctiile auxiliare


ln cadrul labelului T vet gasi descrise loate programete de spatare

s functiie

auxr iare

PORNIT/PAUZA Apasind 6-cesl buton puteti porni programu setectal de spa are sau puteti opr un program Cind veti apasa dtn nou butonut masina de spatat va conUnua programut

Temperalura max de spalare 90 'C

Temperatura max de spalare 60

Temperatura max de spalare 30'C Asezarea rufelo. in masina de spalat

Nu se spala

\.rvt lXJ ir

'C

. Seectatiprogramr.rlde spalare cu ajulorut setecloru uide programe. . Seleclati, functie de preferinte functiite auxiliare. . Apasind butonul PORNIT/PALJZA masina de spalat va incepe sa ruleze programu

Pornirea masinii de spalat

rnasina de spalat
. Apasaii butonul PORNIT/PAUZA . Aduceti selectorul de programe pe poziiia 0 . Seleclaii programu de spalare dorii (consuttat tabet!t 1). . Apasat lnca o data buionut PORNTT/PAUZA si rnas na

. lniroduceti rufele n masira de spalat asifel incat sa fe unlform distribuile. . lntroduceii rufele una ciie una. . ln momentul n care inchideti usa mas ni de spalat aveli grja sa nuprindel rufe intre usa sigarnit!ra de etansare . lnchideti etans usa deoarece in caz contrar masina de spalat nu va ncepe sa Introducerca detergentului Cantitatea de deiergent pe care o veti ntrodlce in compartimentul de detergenl a mas niide spalal depinde de urmatoarele crler : . Consumul de detergent depinde de gradul de murdarire al rufelor. ln cazul rulelor usor murdare nufoosti s programul de prespaare si purel doaro canttate redusa de detergeni n compartmentul 2 al sertarulu pentru detergent . ln cazul .ufeor foai(e mlrdare seeclat lrn program cu prespalare si ntroducet aproxmativ % dn cantitaiea de detergenl in compaitlmentul 1si restul in
compart mentul2.

Schimbaroa programului de spalare n cazulin care atiales !n program de spatare gresit urmaiipasii:

programulales

de spaat va parcurge

Renuntarea la un program de spala.e


Daca doriti sa renuniati la un program de spatare urmati pasii . Apasall butonul PORNIT/PAUZA. . Aduceti selectorul de programe pe pozita "0'. . SeleclaU programulde spalare CENTRtFIIGARE sau EVACUARE ApA.

Apasati inca

o data buionut

PORNIT/PAUZA

si

masina de spatat va parcurge

. Folosiii doar detergent peniru masini de spa at automate Folos rea unei canliiati de

delergent mai rnarr decai cea lnd cata nu imbunataleste procesul de spa are si este in acelasi timp si o pierdere de bani Folosirea unor cantitat ma. de deiergenl poate afecta mediu inconiurator Din aceasla calza va rugam sa respeclati indicatile producatorlor de detergent privnd cantitatea ideaa de detergenl necesara fiecarui
. Cantitatea de detercenl ut lizata depinde si de gradul de duritate al apei . Penlru a micsora consum! de apa sienergle electrica va sfaluim sa spalat rufe la o capacitate cat ma apropiala de cea maxinrala a masin i de spalal Va r-.arninl m Iaplul

Terminarea programului ' l\lasira de spalat se va opri automat dupa parcurgerea progGmulLli de spalare . Opriti masina de spalat prin apasarea butonu ui pORN|T/PAUZA. . lnchideti robinelul deapa . Usa masinii de spalat se va deschide automat dupa aproximativ 2 minute de a terminarea programului Deasemenea puieti deschide s manual usa st scoaie rufete . DJpd.e -coareli'-'-'. o n -as,1d de spaal aratrLsa -lred6sc.rsa . Scoaleli sre.henrl rlin niTA
selectal

ca pentru a creste eiicactatea lrebue sa inlroducet n masina mate.ale de diferte


dimens

un

L,.nrce va

d!.e

Prin aceasta va aves loc o dislribuire maLbuna a rufeor in interiorulcuvei,


la o funciiorare rnaisilenloasa

10

ATENTIE! ln cazul in care masina de spalat se opreste din cauza ap3rliei u.ei pene de clrent dupa reven rea curentulu masina va re ua programu din acelasi stadiu. Acest ucru nu
va af.cra .rasrra oe spalrl

FILTRU POMPA EVACUARE APA Acesl filtru are rolulde a prelung perioada de viata a ponrpei de evacularc a apei murdare. Fillrul .etine scamele pentru a nu nlra in pompa sl din aceasta este recomandata curatarea liltrului odata 1a 2 3 luni. Pentru a curata filtrul

Protectie pentru copii Protecla penlru copli prev ne sch rnbari neautorzate pe panoul de conirol in timp ce masrna functoneaza. Proteclia pentru cop i va f actvata dupa ce ail apasat mai mult de 2 secunde buionu PORNIT / PAUZA Peniru a o dezactiva apasaU pentru mai mult de 2 secunde butonul PORNIT / PAUZA La sfarsitul proqramului protecUa pentr!
copiise va dezactiva singura.

.lndepartalig la rdic nd-o cu ambele miine usor in sus siapoitragind-o in exterior. . Se aseaza sub litru un recipient sau o c rpa penlru a nu curge apa sub masiia de

F ltrul

se scoate prin invirtire in dlrectia inversa rolrrii acelor de ceasoinic si prin

iragerea fillrulul aiara.

.
.

Filirul se curala prln spalare sub jet de apa verincind sa fie inlatulale toate
neti apoi a loc filtrul, inviirind u-l in dlrectia de misca re a acelor de ceasornic.
pe

impurilaiie de pe el.
ATENTIE
Masina va dezacUva b'rtonul pentru programe si buloanele pentru funct i cind protectia pentru copii este acliva

Vell.alima,]Laloaca palerele pompe se roreic(u usurnta.


Pu

.Fixaligria prn asezarea

clestisiapoi mpinqetiusor.

SECTIUNEA 6: INTRETINERE Sl CURATARE . Scoateli slecherul din priza. nchideti rob nerulde allmenlare

FILTRE ALIMENTARE APA Furtunulcu care esle conectata masina de spalai la reteaua de apa aredoLra filtre, cte

J'u panlrL leLdre cdpat AcesLe',[e aJ o-l de a p'even ,lrrodLce'ea

Jn'or

reziduuri n masina de spalai. ln cazLrl in care nras na de spalat.u poate sa primeasca apa desirobifetuleste deschis trebuie sacu ratati f ltrele Pentru aceasla urrnatipasii: . Deconecli mas na de la reteaua de apa prin scoaterea furlunu ui.. . Scoateti filtrele din cele doua valve cu ajuloru unei pensele si lndepartali impurilai le cu ajutorul unei perii

ATENTIE!
d in masina se va scurqe apa in trmpu spa lar i. Deasemenea va recomandam ca acesta cuTatare a iitru ui sa fie facuta inainte de a utiliza masina de spalai si nu imediat dupa spalare deoarece datorita evaclarii apei cu temperatura ridicata fillrul se incalzeste si va puteti rani in timpul scoalerii acestuia.

Daca f ltrul nu este bine nliletat

COMPARTI|llENTUL PENTRU DETERGENT CurataU cutia pentru detergenl n cazul in carc delergentuls-a intaril inauntru sau sinl reziduuri parcurgind urmatorii pas : . Extragel cuta de delergenl (DIAGRAIVIA 1 sl DIAGRAIVIA 2). . Folosind apa ca da s o per e cu rataii cele trei compartimenle . I\,,lonlati inapo cutia de deteeenl.
lvlasina de spalat este dotala cu un mecanism care permite absorbtia delergentului (vezi irnagine). Deoarece aceslea se poate infunda cu delergent, va recomandam sa-l curalatr in momentul curata r i comparumentului penlru detergent. Avet grija sa I monlati in aceeasi pozitie.

11

SECTIUNEA 7r INFORIIATII PRACTICE

Urme lasate de bauturi alcoolico: Spalal materialul cu apa rece apoi


curatau pata cu o solltie de glicerina

apa, in final clatiti cu apa si otel. ' sapun, apoi

urmo lasate de crema de ghete: Spalau materialul cu

irtroduceti' inlr o solutie de diluant. Penlru tesalurile de lina cele mai rerLlule se ool obtrne cu.o so Jle de alcool 96'.
LJrm6 lasate de ceai sau cafea: Lasati sa curga pe paia apa fierbinte lfunctie de ndcaliile de pe eticheta materialului). Puteti indepana pala utlizind deasemenea lesie daca materialul permiie folosirea acestei

DIAGRAI!1A

DIAGRAMA 2

Priza sifonului Scoateti sertarulpentru detergent. Scoatet priza sifonutui si curatali reziduurite. Dupa curalare montali in aceeasi pozitie sifonul CURATAREA EXTERIOAM A MASINII DE SPALAT Cu ajutorul unei cirpe usor umezite stergel suprafata exieroara a masin i de spatal. Nu folositi subsiante abrazive si nic sotvenii. Dupa curala.e stergeti masina de spatat ATENTIE! Daca masina de spalat este jnstalata intr o lncapere in care temDeratura exterioara coboa a suo 0"C va reco.nandam sa ulmatipas.: . Deconedai Tasina de spatal oe ta 'etedrra electn.a . lnchideti robinetul de alimentare st deconeclati masina de spatat de ta reteaua de apa p n scoaterea furtunului de coneciare. . Conectati masina de spalat la reteaua etectica st rutati programul ,EVACUARE

urme lasate de ciocolata sau cacao: Spalati materialul la lemperatura maxima indicdta pe etcheia utilizind detergenl. ln cazul in care pata ramine ste.geti o cu ajuioruluneisolutiide apa oxigenala 3%.
Urme lasate de sos de rosii: Slergeti matefialul de sos apo introduceil materallrl in apa rece pentru aproximaliv 30 minule, Dupa aceasta spalalicu detergert sic aiiii. Urme lasate de ou: Stergeti pata cu alutorul unei cirpe apoispalaticu detergeni sau esie.

Urme lasate de ulei/grasime: Spalati

materialul

introduceti- inlr'o solutie de dilLrant. Pentru tesaturile de rezLltate se poL obure cL o so.r.,e oe alcoo, 90'.

. Decon-Actati masrna de soalatde,a reteauaeeclrica oupa ru.area o.og.aaut

urme lasate de mustar: Apllcati glicer na pe pala. Spalati cu detergeni si clatili ln cazul in care paia nu dispare stergeti cu alcool pala. Pete d singer lntroduceli materialul in apa rece in care ati dizolval
prea abil sare aproximaliv 30 minute, apoispalati pata folosind sapun.
in

Prin urrflarea acestor pasi evitati inghetarea apei neevacuate in urma procesului de spalare. La urmatoarea utilizare a masiriiastgurati-va ca temperaiura eiterioara este
peste o'qc.

TAMBUR Nu lasati bucati de metal in inleriorultamburutuideoarece exista riscutaparitiet unor pete de rugina. Penku a eimina aceste pete ulilizati substante de cur;lare ce ru contin clor si urmati sfaturile producator or descrise pe eiicheta produsutui. Nu utiijzati substanie abrazive de curatare, INDEPARTAREA CALCARULUI Functie de duritalea apei va recomandam sa utitizati ta un proces complet de spa are

urme lasate de inghetata / cram: Stergeti pala cu aiutorul unei cirpe m!iale in apa rece apoispalaticu detergent sau esie.
Pete de cerneala: lniroduceli materialul n apa rece si asieptati ca cerneala lamaie pina ce paia sa se imprastie apoi spa ati intr-o solutie de suc

de

urme lasate de fructe: Spalali pata cl] apa rece (NU


CALDA), apoladaugatiglicerina C,atticu apa siotet alb.

FOLOSITI

produse

Folosirea acestor produse lungeste durata de viata a masiniide spatat.

de protejare a rezistentei si a tamburutui impotriva actiunii

catcarutLri.

Pete lasato de iarba: Spalati pata cu detergent. Daca materialul permite utilizarea esiei spalati ou detergent si lesie. Peniru iesatu le de lina cele riai
bune rezullaie se pot obline cu o solutie de alcool.

13

14

Pete de vopsea: Nu asati vopseaua sa se usuce Slergeli imed at paia cu o solutie ndicata de recipienlul in care este arirba ara vopseaua. Spatati apoi
cu apa si sapun si clatiti.

Pete de rugina: Daca malenalul pemile uiilizarea lesiei spatati cu detergent si lesie. Pentru tesaturile de lina cele mai bune rezuttate se pot obtine cu o solulie de alcool.
SECTIUNEA 8: Evitarea defectiunilor minore

Orice inlerventie asupra masinii de spalat in cazut nefunctionarii acesteia trebuie facuta de catre personal autonzat. ln cazul in care masina de spatar nu lunctioneaza . Deconectatimas na de spalal de a reteaua electrica. . lnchideti robinetul de apa.
la personalul service autorizat. Totusi inainte de apela la seNice, faceti umatoarele verificari. Acesl lucru va ecoron\isesie r,mp si oan,.

Prasal furrunur de scue@

'Apelati

progEmu ! cratre

mai

Tncd.cnluE est6 chilib6E de ma9ine. Dupd @ haine

Sectiunea 9: Sistemul automat de detectare a defectiunilor


Ivlasina de spalat este echipata cu un sistem care va avertizeaza in cazul apariliei .unei

defectiun

va lndlca pasii pe care trebuie

sa- urmaii pentru remedierea acesleia.

lndicatorur defectiunii

Dafectiur.a probabiri

Nlvelui apol in matind esre

psElsti na'ina

s va

opi

Er03
la c-" maiaproplal

sfrie.

MaSIna va scurceaulomat

15

'16

t
tndlcatorul defectiunli

,8.
q

Oeiecliwo. p.obabilS
incelziloru sau senzotur de

9n
p

.e
,E

Er05 Er06
tm nat Si pregAt t c ips.

Fs jjE=
.q
.-6

frei* g
3

o! 6d 6'3
.9E

,.
_9

,.
q
,E

,E

-g

.9
o_

dS
lS

-9 Da.a vorlalu osle ma mic & 150Vsau ma m.r de

.g

q
E

sq
9o
!9 :.t

I
E

9 F
Sectiunea l0: Descrierea simbolurilor internationale de spalare
P

I I
E

ES

,9,
'nz p'a
,a

s8
!6
E9

5p

E-9

eg ?p
=.6

E9

ds x6
tr q.E

3s

;R

E6 E6 EE n.:

!3 E >; >6

6 t

(sp.bre;anlar4 trcrardu!

a a

;5
oE

FEEE

s! ssgi

:, ?
accsl.. stnr 3'mboturt penr, cur&ne uscara. Lirerele indlc, hDUl de 3olv6nr c Hainere punind.ast. sinbotu,inu vorrispataro tn mastna
Taare

o n

a
X)

t!)

o o $ ($

'l ) :l o ."1 a

) ,
a,a

n o
.0

'a

I
iB

'9
ts

a
0)

_q

Eh6 oE

o
E

t6 9E
E

o
p
E E
_q

i)

d-E
18
17

6b

EO

6
a

JE

9
.E

,q

I
E,&

E*!s gE9. -c5 :E t-9

,9 q

I p

p-9

3!,1!63 EE 9.!
C,

.9.
E6

ta

e
E

ih t: i6 tr

f
d,F

,EO

^-g !,:t gcr

Eq i, '3$
h-c

,P 'E

ti
;
3

EE

:3

.;E
g

P;
t:
.o

"-P

--;-o

.5 st r E--P 5;

?s

2,.5 ! ; P,! E * 5e 6,e Po :6: 3 ;8 : i; .E


3P
'.i

l3 ,36 6

d-I

E9

,p
=E

$i
i:

&.

PE

3,P

= 5

sEii
NN*s

I
&

E ,g;

z
o
F E J
m
uJ

-!;

f tr tr

sSer
i

I
8"9

E3

335s
!q
55 ?
"?

--:-

(
E

i';l
E PI

:i
'tr

:'

't)

tl
in)

J Fnl p he Ee o: o: ;.1
.:)

tr
0-

o
'0

,il
q)

:sl

.g= Q=

o EB; oi

!s

el 9E 6: E'.
F
I

;--

;:t
;NI t,sl
}J

= o o

EE

oe

'6b

s
E P

s s
P-e

0
g

@)

o'

th 9o 6p
i;p

9
19

!,F
.,'$

E]

g e

g e

:E

g
g

kuJ oE
tL

u=

ur; ov

BIUH

$:

.l

*
=

; : E-, li; f a< ;"; ii ;; i!! '.!^.1-! ;:j Ii : : Nrt, :- 31r:.'l r;, i i-;"-:, ;i i;ilsil;;i Ft,i::.: jj:i; I [;i:;.i:- li ;*]i:l :;.,
&

.: gEa .3

! *

-9 !

iii
-

; fui iti$ii# $i ifi$iiigiiiiisiufti$ii ftg isii


i .. I lirrt i
e

!:":E!:,tr!E_':-:"

t
i!.i )l -:e.;.: t.{lli.H ;j..-.-! i ,. i: ii EE I r E11i ) I1r; ln4F4+{F.'r :;: -ii l;:q !::* .,r,: .ji + "
"b
.

8.1 i

E qpe! rillirti i1N1'lli .

:E!
{
q

i!

,!

,,i=E

i*:i" ',rlli':ril -"i :9861 |]flilSi.il; 1.]r ilEii lllliiiii$.:i

iii*ii*,;iii*_