Sunteți pe pagina 1din 1340

BIBLIA

DE LA BLAJ

1795

C~TR~ CETITORIU
criptura Sf$nt@, carea cu cuv$nt elinesc }i Bibliia s@ zice, de pre limba elineasc@, din izvodul celor }eaptezeci de dascali, rom$nea}te t@lm@cit@, la anul 1688 ^n Bucure}ti s-au fost tip@rit, dar cu foarte ^ntunecat@ }i ^ncurcat@ a}ezare }i ^ntocmire a graiului rom$nesc }i mult osibit de vorba cea de acum obicinuit@, }i mai ales de graiul }i de stilul cel din c@r]ile beserice}ti, care ^n toate besearicile rom$ne}ti s@ cetesc, }i pentru aceaea pretutindinea tuturor }i de to]i easte cunoscut }i ^n]eles, c$t acea t@lm@cire aceii Biblii mai pre multe locuri nepl@cut@ urechilor auzitorilor easte }i foarte cu anevoie de ^n]eles, ba pre altele locuri tocma f@r@ de ^n]eles easte, care lucru cu mare pagub@ sufleteasc@ era neamului }i besearicii rom$nilor. Afar@ de aceasta, aceale vechi Biblii at$ta s-au ^mpu]inat, c$t foarte rar, s@ nu zic bun credincios cre}tin, ci preot, easte la carele s@ afl@, }i nici cu foarte mare pre] f@r de mare trap@d }i osteneal@ nu s@ afl@, ca s@-}i poat@ ne}tine cump@ra. Aceast@ pricin@ au fost ^ndemnat }i pre prealuminatul }i preasfin]itul domn Petru Pavel Aaron, arhiereul F@g@ra}ului }i vl@dica a tot Ardealul }i a p@r]ilor [@rii Ungure}ti, c$t toat@ S. Scriptur@ pre limba rom$neasc@ ^nsu}i o au t@lm@cit, ci ^nc@ mai lipsindu-i m$na }i ^ndreptarea cea mai de pre urm@, Tat@l Ceresc bine au voit a-l chema la veacinica odihn@, }i a}ea acea t@lm@cire, numai pre ni}te h$rtii scris@, nes@v$r}it@ }i nedat@ la lumin@ au r@mas, dintre care h$rtii dup@ aceaea, pentru multele mut@ri din loc ^n loc, unele s-au pierdut. Deci, ca stilul }i a}ezarea graiului ^ntru aceaea}i Biblie s@ nu fie osibit, puindu-se unele dintru acea t@lm@cire, altele dintru a altuia, s-au socotit ca toat@ Bibliia de unul cu aseamenea stil }i a}ezare a graiului s@ se t@lm@ceasc@. Deci, av$nd eu ^ndeletnicire, m-am ^ndemnat s@ m@ apuc de at$ta lucru }i s@ ^ndreptez graiul Bibliei ceii mai dinainte rom$nea}te tip@rit@, iar@ mai v$rtos ^ntru adev@r pociu s@ zic c@ mai ales Testam$ntul cel Vechiu mai mult de Nou de pre cel elinesc a celor }eaptezeci de dascali l-am t@lm@cit, care lucru al mieu M@riia sa, prealuminatul }i preasfin]itul domn IOAN BOB, vl@dica a toat@ [ara Ardealului }i al p@r]ilor [@rii Ungure}ti }i al F@g@ra}ului episcop, iar@ al mieu prea bun p@rinte, nu numai l-au ajutat }i l-au ocrotit, ci bine au voit }i la sine a-l lua, }i ca un bun p@storiu pururea priveghitoriu ^mpregiurul turmei }i cu deadinsul str@duitoriu }i grijitoriu de m$ntuirea sufletelor celor de la marele }i ^nt$iul arhiereu, Hristos Dumnezeu, lui ^ncredin]ate, bine }tiind c@ cea mai mare }i mai ^nt$ia detorie a p@storiului sufletesc easte propoveduirea cuv$ntului lui Dumnezeu, pentru aceaea }i M@riia sa, preasfin]itul arhiereu, ca celui ce nimic mai iubit }i mai dorit nu easte dec$t ^nmul]irea cuno}tin]@i dumnezeie}ti }i m$ntuirea sufletelor }i binele cel de ob}te al besearicii }i folosul neamului }i al patriei, a c@ruia temeiul }i crea}terea easte adev@rata cuno}tin]@ a lui Dumnezeu, carea ^n Sf$nta Scriptur@ s@ cuprinde }i de acolo s@ ^nva]@; deci, vr$nd ca mai fierbinte }i mai des@v$r}it s@-}i plineasc@ }i aceast@ mare detorie a chem@rii sale, bine au voit ca s@ dea la lumin@ aceast@ Sf$nt@ Scriptur@, ca a}ea la to]i }i pretutindinea s@ se vesteasc@ }i s@ se propoveduiasc@ cuv$ntul }i cuno}tin]a lui Dumnezeu. %ns@ mai ^nainte, cu mult@ a sa luare de sam@ }i osteneal@, }i singur bine socotindu-o }i }i cu b@rba]i ^nv@]a]i, cu am@runtul }i cum s@ zice din fir ^n p@r cerc$ndu-o }i cern$ndu-o }i cu cea elineasc@ a celor }eaptezeci de dascali }i cu cea veachie rom$neasc@ al@tur$ndu-o, unde au trebuit o au ^ndreptat, ca ^ntru toate s@ fie aseamenea }i ^ntocma izvodului elinesc a celor }eaptezeci de dascali. %nc@, pentru mai bun ^n]eles, o au luminat pre unele locuri }i cu note }i ^nsemn@ri dedesupt puse }i pre de laturi, cu paraleale sau ^nsemnarea locurilor unde ^n S. Scriptur@ despre acel lucru s@ mai afl@ scris, precum }i la ^nceputul fie}tec@rui cap, cu t$lc, care pre scurt spune ce s@ cuprinde ^ntru acela}i cap, }i la fie}tece carte cu cuv$nt ^nainte, care arat@ pre scriitoriu }i vreamea }i scoposul }i pricina c@r]ii }i ceale ^mprotiv@ le ^mpr@}tie, afar@ de aceastea }i la ^nceputul Bibliei mai ^nainte cu frumoase prolegomena o au ^nz@strat }i o au ^mbog@]it, care toate mare lumin@ }i ^nv@]@tur@ dau cetitoriului. %ntru acest chip ispr@vit@, ^n Tipografiia Seminariului Die]ezan al Episcopiei sale, pentru folosul besearicii a tot neamul rom$nesc a s@ tip@ri au poruncit. Iar@, o, iubite cucearnice cetitoriu, am voit a-]i aduce aminte c@ doar@ }i acum ^ntru unele locuri ]i s@ va p@rea ^ntunecat graiul, ci pentru aceaea s@ nu te sminte}ti, nici s@ te pripe}ti a vinov@]i }i a def@ima lucrul, c@ ^ntunecarea aceasta }i dintru aceasta vine, c@ noi nici pentru mai luminat ^n]eles am vrut de la noi nici m@car un cuv$nt c$t de mic s@ b@g@m ^n S. Scriptur@, ci ne-au fost voia ca ^ntru toate s@ r@m$ie ^ntru cur@]eniia sa }i ^ntru tot adev@rul s@u, dup@ cum easte ^n cea elineasc@. Aceasta easte pricina ^ntunec@rii ^ntru unele locuri, c@ foarte anevoie easte luminat }i cu chiiar ^n]eles de pre o limb@ a t@lm@ci pre alt@ limb@, nici un cuv$nt ad@og$nd }i ]iind idiotismii limbii ceii dint$iu, c@ fie}tecare limb@ are osibi]i ai s@i idiotismi. Ci tu, cucearnice cetitoriule, toate le ia ^n parte bun@ }i te folosea}te cu aceast@ a noastr@ osteneal@ spre mai mare laud@ a lui Dumnezeu }i a Sfintei Besearici crea}tere }i a sufletului t@u m$ntuire, c@ acesta easte scopul ostenealii meale, carele s$nt al t@u c@tr@ Dumnezeu rug@toriu, smeritul ^ntr@ ieromona}i, Samuil Clain, din M@n@stirea Sfintei Troi]@ de la Blaj.

CUV#NT %NAINTE LA S. SCRIPTUR~


oao lucruri s@ cuvine a s@ ar@ta aici. %nt$iu, cum c@ S. Scriptur@ easte de la Dumnezeu }i s@ se r@spund@ la ceale ce ^mprotivnicii ^mprotiv@ arunc@, ar@t$nd de nimic b$rfealele lor. A doao, cum c@ Scriptura p$n@ la noi nev@t@mat@ }i nestr@mutat@ au venit. Sf$nta Scriptur@ easte de la Dumnezeu. %nainte de toate trebuie s@ ar@t@m cum c@ S. Scriptur@ easte de la Dumnezeu, }i aceaea, precum Dumnezeu o au dat, nestr@mutat@ }i nev@t@mat@ p$n@ la noi au ajuns. P@r]ile S. Scripturi s$nt doao: Testam$ntul cel Vechiu }i cel Nou. Testam$ntul cel Vechiu, care Dumnezeu cu jidovii l-au f@cut, cuprinde istoriia lucrurilor care cu ei ^nainte de venirea lui Hristos s-au ^nt$mplat }i prorociile ceale ce mai ^nainte spunea venirea lui Hristos, }i ^mpreun@ }i ceale ce s$nt de lips@ la ^ndreptarea n@ravurilor. Testam$ntul cel Nou de la ^ntruparea lui Hristos ^nceape }i s@ alc@tuia}te din patru Evanghelii, din Faptele Apostolilor }i din Scrisorile lor. Zicem, dar@, c@ Scriptura cu adev@rat easte sf$nt@ }i de la Dumnezeu ^nsuflat@, }i aceasta mai v$rtos pentru aceaea c@ to]i haractirii }i toate seamnele }i ^nsu}irile descoperirei ceii adev@rate }i dumnezeie}ti ^ntru sine le are. Aceastea s$nt temeiurile ceale mai dint$iu ale credin]ei ceii adev@rate, cum c@ easte un Dumnezeu, Carele toate le oc$rmuia}te, sufletul easte nemuritoriu }i omul are volnicie }i altele aseamenea, care de ^nv@]@tura cea s$n@toas@ nev@t@mat@, drept, dup@ legile firei ceale noao cunoscute s@ ]in. Minunile ceale ^naintea a nenum@rat@ mul]ime de oameni f@cute, care nici ^ntr-un chip nu s@ pot ar@ta mincinoase, de vreame ce Moisi pre tot norodul ^l aduce m@rturie a minunilor sale, ca nimic s@ nu zic de ceale ce Iisus Navi }i prorocii au f@cut. Aceia c@rora s-au f@cut descoperirea au fost oameni f@r@ prihan@, cu viia]@ bun@, neiubitori de m@rire de}eart@, }i pentru aceaea nici un prepus nu poate s@ fie c@ au vrut s@ ^n}eale, ba ^nc@ s$nt ^ntru ei toate acealea care pot s@ fac@ credin]@. S. Scriptur@ easte ca o carte trimis@ de la Dumnezeu, prin m$inile prorocilor }i a apostolilor, care aiavea arat@ pre ^ncep@toriul s@u. {i mai ^ntru acel chip Scriptura Dumnezeiasc@ s@ zice, cum }i c@r]ile ^mp@r@te}ti s@ zic, ori cu m$na ^mp@ratului fie scrise, sau m@car de el adeverite }i cu peceate ^mp@r@teasc@ ^nt@rite, a}ea Dumnezeiasca Scriptur@, cum frumos zice S. Augustin, Cuv. 2 ^n Psalm 90: Din cetatea aceaea de unde nemernicim, p$n@ la noi au venit, cu peceate dumnezeiasc@ s$nt ^nt@rite, adec@
1

cu nenum@rate minuni }i prorocii. Pentru aceaea, acela}i S. P@rinte, cartea 12, De cetatea lui Dumnezeu, scrie: Credin]a Scripturei minunat@ vrednicie de crezem$nt cu bun@ vrednicie are ^n lume }i ^ntru toate neamurile de care, cum c@ vor creade ei, ^ntr@ altele care au zis, cu adev@rat@ dumnezeire mai ^nainte au spus. Scriptura ^nsa}i agonisea}te }ie credin]@ cu m@rimea lucrurilor. Graiul easte tocma vreadnic de Dumnezeu, care }i cei ^nv@]a]i }i cei ne^nv@]a]i pot a-l ^n]eleage: de tot ce easte r@u s@ feresc, ceale ce s$nt bune le poruncesc. {i mai pre urm@, ^ntr@ at$ta osibire }i ^n@l]ime a lucrurilor minunat@ easte unirea a at$]a scriitori! Scrisorile apostolilor ^nt@resc pre scrisorile prorocilor }i a}ijderea a prorocilor pre ale apostolilor. Am$ndoao Scripturile aceastea, }i cea Veachie }i cea Noao, Dumnezeu ^n multe chipuri ale Sale le-au cunoscut, cu minuni }i ^nt$mpl@ri luminate le-au ^nt@rit. C@ cine nu s@ va minuna c@ lumea cea ^nv@luit@ de ne}tiin]@ }i de cea]a de}eartei credin]@, fiindc@ un norod carele era ^ntr-un unghiu ^ntunecat al p@m$ntului, carele cum s@ cuvine cu cucernicie cinstea}te pre Dumnezeu, }i tocma ^nalte cuget@ de D$nsul }i de toat@ r@t@cirea curate, carele ^ntru sine are ^nchipuit@ icoana faptei ceii cu adev@rat bune, }i toate ceale bune de la Dumnezeu creade c@ le ia, legii Lui s@ supune, pre El pov@]uitoriu %l urmeaz@? De unde au luat israilteanii aceast@ cuno}tin]@ a lui Dumnezeu }i ^n ce chip ^ntru at$ta vreame o au ]inut, at$ta c$t neamurile ceale vecine }i ^mp@ra]ii c@rora de multe ori au fost supu}i slujba }i ^nchin@ciunea unui Dumnezeu adev@rat din inimile lor de tot nu o au putut }tearge? Au nu s$nt aceastea mare dovedire cum c@ descoperirea cea dumnezeiasc@, de carea aici cerc@m, unuia acestui norod au fost ^ncredin]at@? Pentru aceasta c@r]ile aceastea o dumnezeire sufl@, nu p@rtinesc dezmierd@rilor oamenilor, nu slujesc m$ndriei }i trufiei lor, nici }tiin]@i ceii de}earte, ci mai v$rtos toate dezmierd@rile ceale necuvioase, trufiia }i poftele le gonesc. Despre Dumnezeu pururea cum s@ cuvine gr@iesc, m@rirea Lui o caut@ totdeauna }i pretutindinea ^nva]@ }i poruncesc viia]@ cuvioas@ }i de toat@ ^n}el@ciunea curat@, cucerniciia, dreptatea, ^nfr$narea, cump@tarea }i alte fapte bune. Scriitorii, carii ^n osibite vremi au scris aceaste c@r]i, de la acela}i Duh fiind ^nsufla]i, cu aceaea}i ^ntocmire a graiului au scris, ^ndemn$nd spre faptele ceale bune }i ^ngrozind de c@tr@ ceale reale, nu cu teamere gr@ind, ca cum s-ar ^ndoi,

ci cu st@tornicie }i cu ^ndr@zneal@, nici o ^ndoial@ av$nd de credin]a sa, ca ni}te organe }i slujitori a Sf$ntului Duh. Aceastea }i alte multe a}ea dovedesc dumnezeirea Scripturei, c$t omeneasc@ ^mpreun@ }i dumnezeiasc@ v$rtute }i puteare au a face pre necredincio}i s@ creaz@. %ntru acest chip au f@cut }i scriitorii cei vechi beserice}ti }i au ar@tat c@ Scriptura face }ie credin]@ }i cum c@ c@r]ile Sfintei Scripturi de la Dumnezeu s$nt ^nsuflate, de vreame ce multe prorocii s$nt ^n Scriptur@, care de airea nu au putut s@ fie, ci numai de la Dumnezeu, pre care prorocii plinirea le-au ^nt@rit a fi adev@rate. Iar@ cum c@ S. Scriptur@ easte de la Dumnezeu ^nsuflat@ din multe locuri ale Sfintei Scripturi s@ adev@reaz@. Ci, pentru scurtarea vremii, noi aici numai trei vom aduce: 1) ^n Evangheliia Sf$ntului Luca, cap 1, stih 70, s@ cetea}te: Precum au gr@it Dumnezeu prin gura sfin]ilor celor din veac proroci a Lui; 2) S. Pavel c@tr@ Timoteiu 2, cap 3, stih 16, zice: Toat@ Scriptura de Dumnezeu easte ^nsuflat@; 3) S. Petru ^n cartea 2, cap 1, stih 21, a}ea scrie: C@ nu prin voia oamenilor s-au f@cut c$ndva prorocie, ci fiind lumina]i de Duhul Sf$nt au gr@it oamenii cei sfin]i a lui Dumnezeu. Sfin]ii P@rin]i }i ^nv@]@torii besearicii to]i cu un cuget }i cu o gur@ m@rturisesc c@ Sf$nta Scriptur@ easte cuv$ntul lui Dumnezeu }i de Dumnezeu ^nsuflat@, dintr@ carii aici numai pre trei vom numi: 1) S. Teofil, episcopul Antiohiei, cartea 2, C@tr@ Autolic, a}ea scrie: Oamenii lui Dumnezeu plini de Duhul Sf$nt }i de la Dumnezeu ^nsufla]i... au fost organele lui Dumnezeu, de la Carele lu$nd ^n]elepciune, au prorocit de zidirea lumii }i de cealealalte de toate; 2) S. Atanasie, ^n Cuv$ntul de ^ntruparea Cuv$ntului, scrie: C@r]ile ceale de Dumnezeu ^nsuflate, scrise ^n multe locuri, ^nva]@ aceastea. {i ^n Cartea c@tr@ Marchelin, cap 2, zice: Toat@ Scriptura noastr@, o, fiiule, }i cea Veachie }i cea Noao, de la Dumnezeu easte ^nsuflat@; 3) S. Grigorie Nisis, Cuv. 6 ^mprotiva lui Eunomie, scrie Toate oric$te le gr@ia}te S. Scriptur@ s$nt cuvintele Duhului Sf$nt. Drept aceaea, de la Dumnezeu fiind ^nsufla]i prorocii, cu putearea Duhului Sf$nt s@ ^nsufl@, pentru aceaea toat@ Scriptura de la Dumnezeu ^nsuflat@ s@ zice. Aceastea acum, despre ^nsuflarea dumnezeiasc@ cu carea s-au scris S. Scriptur@, ajung@, numai at$ta mai aduc aminte, cum c@ jidovii, de la care am luat noi, cre}tinii, c@r]ile Scripturei }i carii de at$tea veacuri le-au p@zit, s$nt vr@jma}i numelui cre}tinesc }i lor mult le ajuta ca s@ acopere }i s@ }tearg@ c@r]ile prorocilor, care foarte mult ^i arat@ pre ei r@t@ci]i, ^ns@ }i ei c@r]ile aceastea adev@rate le cunosc

}i ^n toat@ lumea le poart@ }i le cinstesc. S@ arat@ cum c@ Scriptura p$n@ la noi nestr@mutat@ }i nev@t@mat@ au venit. Fiindc@ necredincio}ii nu pot t@g@dui cum c@ ^n Dumnezeiasca Scriptur@ nu s$nt to]i haractirii }i toate ^nsu}irile dumnezeie}tii descoperiri, zic c@ cu lungimea vremii s-au str@mutat }i s-au stricat ceale cinci c@r]i, }i c@r]ile ceale ^nsemnate cu numele prorocilor nu s$nt de Moisi sau de proroci scrise, de vreame ce c@r]ile lui Moisi }i ale prorocilor ^mpreun@ cu besearica }i cu cetatea au ars, ci c@r]ile aceastea care acum le avem, dup@ robiia Vavilonului, Esdra nu numai a doao oar@, cum s@ creade, le-au scris }i ^n r$nd le-au a}ezat, ci el le-au }i alc@tuit ^ntru acest chip cum acum s$nt, }i a}ea Esdra easte f@c@toriul lor, nu Moisi, nu Iisus Navi sau David, au prorocii. Mai zic ^nc@ cum c@ pre vreamea ^mp@ratului Iosie nici o carte de a legii lui Moisi nu au fost, afar@ de una, carea Helchiia, arhiereul, ^n besearic@ o au aflat }i ^naintea norodului o au cetit, }i doar@ din capul arhiereului aceluia scornit@. Cearc@ ^nc@ cum poate fi ca c@r]ile aceastea ^ntru at$ta vreame ^ntregi }i nestr@mutate s@ fie r@mas, mai ales dup@ ce limba jidoveasc@ au ^ncetat a fi mai mult ^n vorba cea de toate zilele, nu numai la norod, ci }i la cei ^nv@]a]i. {i zic c@ numai ni}te f@rmituri }i p@rticeale ale Scripturei au r@mas, dar nu s$nt ^ntregi scripturile, care lucru din osibirea graiului }i din poftoririle ceale multe }i din povestirile ceale mutate din locul s@u s@ poate judeca. F@r@ de aceaea, s$nt multe parintesuri care ^ntunec@ ^n]elesul }i alte graiuri multe de aceastea, care, de la osibi]i scriitori adaose, au str@mutat ^n]elesul cel dint$iu. Aceastea s$nt armele ceale mai alease ale vr@jma}ilor, cu care s@ nevoiesc s@ ^nfr$ng@ credin]a cea dumnezeiasc@ a Sfintei Scripturi. %ns@ aceastea de multe ori de nimic le-au ar@tat oamenii cei ^nv@]a]i }i evlavnici, c$t aici nu ar fi lips@ s@ st@m a r@spunde }i a le ar@ta mincinoase. C@ ceaea ce zicea mai ^nt$iu, adec@ cum c@ Scriptura cu lungimea vremii au trebuit s@ se str@mute, purt@rii de grije ceii dumnezeie}ti mare str$mb@tate fac, ca cum Dumnezeu nu ar fi avut grije s@ p@zasc@ descoperirea cea de lips@ oamenilor spre m$ntuire, ^ntru carea st@ capul cucerniciei. Nu ne teamem noi c@ iubirea de oameni cea dumnezeiasc@ nu va purta grije de r$nduiala cea hot@r$t@ firii, a}ea nu ne teamem cum c@ dumnezeiasca ^n]elepciune va l@sa ca S. C@r]i, ^ntru carea s@ cuprinde slujba lui Dumnezeu }i ^ndreptarea vie]ii, s@ se ameastece }i s@ se strice cu pierzetoare }i ur$te gre}eale, }i, precum de adev@rul Lui, a}ea }i de bun@tatea }i de ^n]elepciunea Lui nu putem s@ ne ^ndoim. Au, doar@, S. Scriptur@ ^n gre}eale }i ^n r@t@ciri

pierz@toare ne duce pre noi, pre carii Dumnezeu au voit s@ ne ^nvea]e adev@rul }i calea vie]ii? C@ ^ntru acest loc nu gr@im de gre}eale mai mici, care nici credin]a, nici viia]a cea bun@ nu o vat@m@. C@ ar fi trebuit de pururea }i necurmat@ minune s@ fie ca s@ nu s@ ^nt$mple vreo gre}eal@ }i mai mic@, carea ori din neluarea-aminte a scriitorilor, ori din osibite scrisori sau dintr-alte pricini au putut s@ se ^nt$mple. Drept aceaea, deaca parentesele, deaca ^ns@mn@rile ceale de la margini au ^ntrat ^n S. Scriptur@, deaca r$ndul vremilor aorea s@ veade turburat }i mutat, ori pentru c@ mai ^nainte s@ spun unele lucruri, ori pentru c@ s@ poftoresc, ci aceastea nimic din ^ntregimea }i din cur@]eniia }i adev@rul Sfintelor C@r]i nu scad. %ns@ }i pricini cuvioase s$nt pentru care s-au f@cut aceaste mut@ri, de s@ pot zice mut@ri. C@ ceale ce mare ajutoriu aduc la m$ntuire mai ad$nc trebuie s@ se ^nfig@ ^n minte, ca s@ nu s@ fac@ sil@ adev@rului lor }i ca nu oamenii s@ zic@ c@ nu le-au putut }ti, pentru aceaea de multe ori au fost lips@ s@ se poftoreasc@. Parentesurile }i unele lucruri }i cuvinte dintr-un loc ^ntr-altul s-au mutat pentru mai bun@ ^n]eleagerea tuturor. Iar@ de easte sau s@ pare a fi ^n vremi sau ^n locuri vreo osibire, aceasta arat@ cum c@ ceale ce le-au scris scriitorii cei de Dumnezeu ^nsufla]i nu de la al]ii le-au ^mprumutat, ^ns@ osibirea acestora lezne o ^mpac@ t@lm@citorii. Iar@ ^n z@dar cearc@ cum au putut veni aceaste c@r]i ^ntregi }i nestr@mutate p$n@ la noi, de vreame ce Dumnezeu }tie }i poate p@zi facerea Sa, }i ^n multe chipuri au putut aceasta s@ fie. C@, ^nt$iu, Sfintele C@r]i s-au pus ^n besearic@ }i cu bun@ paz@ s-au ]inut. A levi]ilor detorie era ca s@ ^nvea]e pre norod leagea }i s@ o ]ie, foarte cu mare grije }i luare -aminte }i cu credin]@ s-au scris, nu era cu putin]@ }i leagea oprea pre ei ori a adaoge, ori a sc@dea, f@r@ numai doar@ pentru t$lcuirea de s-au f@cut aorea ceva aseamenea de la scriitori sfin]i }i de Dumnezeu ^nsufla]i, }i aceasta din porunca lui Dumnezeu. De ar fi ^ndr@znit cineva ^ntr-adins s@ str@mute aceaste c@r]i, ^ndat@ to]i ar fi n@v@lit asupra lui }i ca pre un am@gitoriu }i ^n}el@toriu l-ar fi pedepsit. Iar@ dup@ ^mp@r@]iia lui Solomon, fiind israilteanii ^n doao p@r]i osibi]i, de ar fi ispitit o parte ceva a muta, ceaealalt@ parte ^ndat@ ar fi strigat. Cu mai mare nevoin]@ }i cinste era jidovii c@tr@ Sfintele C@r]i dec$t ^mprotiva poruncii lui Dumnezeu s@ ^ndr@zneasc@ a le str@muta, at$tea c@r]i pretutindinea ^mpr@}tiiate }i ^naintea ochilor tuturor puse }i ^n m$inile tuturor nicidecum nu s-ar fi putut str@muta }i nimene s@ nu fie strigat ^mprotiv@.
3

Iar@ ce zic de Esdra }i-}i ^nchipuiesc cum c@ toate c@r]ile, la stricarea Ierusalimului }i a besearicii carea s-au f@cut de Navohodonosor, au ars easte tocma de nimic }i f@r@ de nici un temeiu. Au Ieremie, Iezechiil, Daniil }i cei trei coconi nu cetea Sf$nta Scriptur@? Au Zorovavel, carele au adus ^n Palestina pre cei robi]i }i au f@cut oltariu dup@ Leagea lui Moisi, nu au avut Cartea Legii? Ce, c$nd Esdra ^naintea norodului au cetit Cartea a doao Legii, au atunci au alc@tuit el aceast@ carte? De unde, dar@, easte a}ea osibit graiu ^n Scripturi, deaca unul }i acela}i au alc@tuit }i au scris toate c@r]ile Scripturei? Drept aceaea, easte de r$s vreadnic@ b$rfirea celor ce zic cum c@ Esdra sau arhiereul Helchiia sau oricine altul au alc@tuit toate c@r]ile Sfintei Scripturi. Ci m@car de le-am ^ng@dui lor aceasta, ce ar face, de vreame ce haractirii }i ^nsu}irile descoperirei dumnezeie}ti ^ntru acealea str@lucesc, ori de cine fie alc@tuite? Dar cum c@ Moisi easte alc@tuitoriul }i scriitoriul celor cinci c@r]i, care grecea}te s@ zic Pentateucos, David al psalmilor, m@car a celor ce s@ scriu supt numele lui, }i prorocii a c@r]ilor care numele lor au, easte lucru adeverit }i de sinagoga jidovilor, }i de besearica cre}tineasc@, }i din ^nv@]@tura cea de pururea, care lucru mai pre larg ^l vom ar@ta c$nd despre fie}tecare carte deosebi vom gr@i. {i cu adev@rat }i c@r]ile altor scriitori, carii nu au fost de la Dumnezeu ^nsufla]i, nu de airea le }tim }i le creadem c@ s$nt ale acelor ale c@rora nume poart@, f@r@ numai din consensul oamenilor celor ce pre vremile acealea c$nd s-au scris, sau cur$nd aproape, au tr@it, carii cu o gur@ zic c@ s$nt aceale scrisori ale acelora a c@rora nume poart@. A}ea c@r]ile lui Aristotil }i ale lui Platon zicem c@ s$nt ale lor, pentru c@ cei ce cur$nd au fost dup@ ei le-au cunoscut }i le-au ]inut c@ au fost ale lor, cum ^nva]@ S. Augustin, cartea 31, Asupra lui Faustin, cap 6: Nu de airea noi }i ^n c@r]ile p@g$ne}ti }tim pre scriitori, f@r@ numai din consensul cel de ob}te }i din m@rturisirea celor ce au fost ^nainte de noi. De unde }tiu oamenii c@ s$nt c@r]ile lui Platon, ale lui Aristotil, ale lui Ciceron, f@r@ numai din m@rturisirea cea de pururea a vremilor care }ie}i }i-au urmat. %ns@ ^ntr-acest loc mare price avem noi cu ^nnoitorii. C@ ace}tia zic c@ trebuie s@ meargem la cea dinl@untru m@rturie a Sf$ntului Duh }i la ^ns@}i Scripturile, }i din eale s@ }tim cum c@ cu adev@rat cartea easte dumnezeiasc@. Ci niciodat@ pre aceia nu-i vor face s@ creaz@ c@ Scriptura easte dumnezeiasc@, carii au ^ndoial@ de dumnezeirea aceasta, p$n@ c$nd nu vor alerga la ^nv@]@tura }i la judecata besearicii.

C@ nimene din singur@ Scriptura, dup@ ce au chemat pre Duhul Sf$nt, niciodat@ nu au judecat care s$nt c@r]i canonice}ti. M@rturisim noi c@ am$ndoao m@rturisirile, adec@ cea dinl@untru, carea vine de la S. Duh, }i cea din afar@, carea easte consensul besearicii }i ^nv@]@tura cea de pururea, trebuie ^mpreun@ s@ se uneasc@. De lips@ easte ^nsuflarea Sf$ntului Duh, dar noi nu }tim aceaea f@r@ numai c$nd s@ unea}te cu m@rturisirea cea din afar@, a besearicii. Aceaste m@rturisiri nu stric@ una pre alta, ci ^nt@rea}te, precum lumina cea fireasc@ cu carea osibim ce e adev@rat de ce nu e adev@rat, ^ndreptarea }i ^nv@]@tura cea din afar@ nu o lap@d@, ci mai v$rtos o poftea}te. Ci zic ^mprotivnicii: A}eadar@, cel mai de jos judec@ de cel mai de sus, }i credin]a noastr@ despre c@r]ile canonice}ti mai pre urm@ raz@m@ ^n m@rturisirea besearicii, }i a}ea credin]a noastr@ despre Scripturi omeneasc@ va fi, nu dumnezeiasc@. Iar@ noi t@g@duim aceasta, }i nu bine s@ ^nchie, c@ singur adev@rului dumnezeiesc, cum de la besearic@ ni s@ pune ^nainte, creadem, }i aceaea}i ^ndreptare a creaderii avem carea prorocii }i apostolii au avut, carii credin]a sa o r@z$ma ^ntru adev@rul dumnezeiesc cel descoperit lor. C$nd s@ face price despre vreo carte, oare easte canoniceasc@, au ba, vreadnic@ de credin]@ dovedire }i m@rturie despre aceaea din consensul }i din judecata besearicii s@ ia. Aceasta easte p@zitoare credincioas@ am$nduror Testam$nturilor, adec@ a leg@turii ceii dumnezeie}ti, carea ei ca un odor s-au ^ncredin]at }i s-au dat s@ o p@zasc@. Pentru aceaea, frumos gr@ia}te S. Augustin, cartea 18, De cetate, cap 4: Scriitorii no}tri, ^ntru carii canonul Sfintelor Scripturi s@ sf$r}ea}te }i s@ hot@rea}te, c$nd au scris acealea, nu pu]ini ^n }coale, cu pricitoare ^ntreb@ri gr@itori, ci ^n ]arini }i ^n ora}e, cu cei ^nv@]a]i }i cu cei ne^nv@]a]i, at$tea }i a}ea de multe noroade au crezut c@ Dumnezeu lor sau prin ei au gr@it. Ci iar@}i cearc@ ^n ce chip au putut }ti besearica c@ aceast@ carte easte dumnezeiasc@ }i canoniceasc@, de vreame ce ceale ce s@ cuprind ^n Testam$ntul cel Vechiu a}ea departe s$nt de vremile noastre, c$t nu s@ poate }ti, oare, acealea ^ntr-at$ta vreame ^ntregi }i limpezi au venit la noi? R@spundem: prin ^nv@]@torii }i prin p@storii c@rora s-au ^ncredin]at ^ndreptarea }i ^nv@]@tura credincio}ilor ni s-au f@cut noao aceasta cunoscut@. {i m@car de besearicii nu s@ fac noao descoperiri, ^ns@ pentru aceaea poate }i dup@ mult@ vreame s@ cunoasc@ }i s@ }tie care s$nt adev@rate }i dumnezeie}ti c@r]i, precum }i mai ^nainte au }tiut, dup@ ce lucrul cu deadinsul l-au cercat, }i din paradosis, adec@ din tr@daniia cea de
4

pururea }i necurmat@, au putut judeca cum c@ c@r]ile ceale deuterocanonice}ti s$nt adev@rat dumnezeie}ti. M@car c@ doar@ aceaste c@r]i ^n vremile ceale de la ^nceputul besearicii nu pretutindinea au fost num@rate ^ntr@ ceale canonice}ti, ^ns@ aceastea de la jidovi au venit la cre}tini, }i cre}tinii pre acealea ca pre ni}te c@r]i de tot eresul }i de toat@ r@t@cirea slobode le-au priimit }i folositoare le-au judecat ca s@ se ceteasc@ ^n besearici, spre ^nv@]@tura }i zidirea credincio}ilor. Afar@ de aceasta, de la ^nceputul besearicii cre}tine}ti, mai to]i S. P@rin]i dintr-^nsele, ca din ni}te c@r]i dumnezeie}ti, au luat }i au adus m@rturiie, ba ^nc@ }i ^nsa}i toat@ besearica, ca ni}te c@r]i dumnezeie}ti, ^mpreun@ cu cealealalte dumnezeie}ti Scripturi, au r$nduit s@ se ceteasc@ ^n besearic@, cum anume s@ va ar@ta unde s@ vor pune c@r]ile aceastea care s@ zic deuterocanonice}ti. C@r]ile Legii Vechi s$nt scrise de la aceia carii au fost m@rturii acelor ce au scris, cum s$nt c@r]ile lui Moisi, a lui Iisus Navi, a lui Esdra, sau de cei ce au fost foarte aproape de vremile acealea ^n care s-au f@cut lucrurile care le-au scris, precum toate alte istorice}ti c@r]i. Nici au putut fi alt lucru mai luminat m@rturie a dumnezeie}tii descoperiri dec$t at$tea }i a}ea de mari minuni care, ^naintea norodului jidovesc, Moisi, Iisus Navi, Samuil }i prorocii le-au f@cut. %ns@ c@r]ile Legii Vechi ^n osibite vremi s$nt scrise, ca cu lungimea vremilor necredin]a norodului celui ^nd@r@tnic }i cu totul ^necat ^ntru lucrurile ceale v@zute s@ se domoleasc@ prin minunile ceale multe }i prin prorociile cu care adev@rurile ceale descoperite, }i mai v$rtos ceale ce era despre venirea lui Mesie, s@ c@dea s@ se ^nt@reasc@. Ci aceasta pururea au purtat de grije Dumnezeu, ca lucrurile pre aceale vremi s@ se scrie ^n care s-au f@cut, sau cur$nd dup@ aceaea, c$nd ^nc@ s@ ]inea aminte. Drept aceaea, aceia le-au scris }i le-au priimit, carii acealea bine le-au }tiut, }i aceia la cei dup@ ei ca o mo}tenire scump@ le-au trimis. Testam$ntul cel Vechiu cu necurmat@ tr@danie a norodului jidovesc, precum cel Nou cu a norodului cre}tinesc, au fost ]inut. C@r]ile aceastea dec$t toate altele s$nt mai vechi, aceastea singure s$nt din toat@ vechimea, din care ^nv@]@m cuno}tin]a adev@ratului Dumnezeu }i ^nchin@ciunea Lui cea adev@rat@. Aceaste c@r]i norodul ^ntreg totdeauna ^ntru mare cinste le-au avut, c@ credea cum c@ ^ntru acealea easte pus@ m@rirea }i fericirea neamului s@u. Acest unul norod au fost carele de la ^nceputul s@u au cunoscut pre Dumnezeu, F@c@toriul ceriului }i a p@m$ntului. C@r]ile, care eghipteanii, haldeii }i elinii le ]inea dumnezeie}ti, cu vreame au perit, numai singuri jidovii temeiul legii }i al credin]ii sale, precum de la ^nceput l-au avut, l-au

]inut. %nc@ }i acum, mai ^n toate p@r]ile lumii r$sipi]i, ]in }i poart@ aceaste c@r]i, m@car c@ aceaste c@r]i foarte luminat p@rtinesc cre}tinilor. Ci despre dumnezeirea Scripturei, p$n@ acum. S@ vedem acum oare ^n ce limb@ s-au scris S. Scriptur@? %n ce limb@ s-au scris S. Scriptur@? Zicem c@ Sf$nta Scriptur@ cea Veachie ^n limba jidoveasc@ s-au scris, afar@ de pu]inteale c@r]i care grecea}te s-au scris. Cea Noao grecea}te s-au scris. C@ fiindc@ jidovii osibit@ a sa limb@ avea, }i Dumnezeu prin proroci lor le gr@ia, ^n limba jidoveasc@ carea ei o ^n]elegea le gr@ia. Aceast@ limb@ jidovii p$n@ la vreamea robiei Vavilonului o au ]inut, apoi, ^n robie fiind mesteca]i cu haldeii }i supu}i lor, au priimit limba haldeiasc@. Dup@ aceaea, Alexandru cel Mare, ^mp@ratul grecilor, biruind pre Darie, ^mp@ratul per}ilor, toat@ Asiia o au supus ^mp@r@]iei grece}ti, }i pre vreamea ^mp@ra]ilor grece}ti, carii ^n tot chipul s@ nevoia s@ fac@ pre jidovi ca s@ vorbeasc@ grecea}te, jidovii, de nu tocma to]i, dar cea mai mare parte, au priimit limba greceasc@. Pentru aceaea s@ zice c@ c@r]ile Sfintei Scripturi, ceale pre vreamea aceaea scrise, grecea}te s-ar fi scris, nu jidovea}te. A}ea easte %n]elepciunea lui Solomon }i c@r]ile Macaveilor. Testam$ntul cel Nou ^n limba greceasc@ s-au scris, care limb@ pre vremile acealea }i la r@s@rit }i la apus de ob}te era. Vreau unii cum c@ Evangheliia Sf$ntului Mateiu }i Cartea Sf$ntului Pavel c@tr@ evrei ar fi scrise jidovea}te. Ci de s-au }i scris jidovea}te, care lucru deplin nu s@ dovedea}te, izvodul cel jidovesc au perit }i acum numai cel grecesc easte. C@r]ile Legii Vechi, cu mul]i ani ^nainte de venirea lui Hristos, de pre limba jidoveasc@ s-au t@lm@cit pre limba greceasc@, a c@riia t@lm@ciri istorie o scrie Aristeiu, boiariu mare a lui Filadelf, ^mp@ratul Eghiptului, carele, cum unii socotesc, ^nsu}i ca cel ce au fost de fa]@ tot lucrul l-au v@zut. Acesta scrie c@ ^mp@ratul Eghiptului, Ptolomeiu Filadelf, c@ut$nd tot fealiul de c@r]i de pretutindinea ca s@-}i ^mpodobeasc@ biblioteca sa la Alexandriia, Dimitrie Falereu, pre carele-l puseas@ mai mare preste bibliotec@, l-au ^ndemnat s@ trimi]@ la Eleazar, arhiereul jidovilor, solie de cinste cu c@r]i }i cu daruri, ca s@-i trimi]@ Sfintele C@r]i la el, ^mpreun@ cu b@rba]i ^n]elep]i }i ^nv@]a]i, carii s@ le poat@ t@lm@ci ^n limba elineasc@. Eleazar, cu cinste, cum s@ cuvinea, priimind soliia ^mp@ratului de la Eghipt, au adunat s@bor }i, din fie}tecare neam aleg$nd }ease b@rba]i ^nv@]a]i, ^mpreun@ cu Sfintele C@r]i au trimis la ^mp@ratul ^n Eghipt }eaptezeci }i doi de dascali, carii }i limba jidoveasc@ }i cea elineasc@ foarte bine o }tiia. %mp@ratul cu mare bucurie i-au priimit }i ^n }eapte zile tot i-au osp@tat }i, puindu5

le ^ntreb@ri ^nv@]ate, au ispitit ^n]elepciunea lor. Dup@ aceaea i-au trimis ^n ostrovul Faros, carea era departe de la Alexandriia cale de }eapte zile, unde f@r@ de ^nv@luial@ }i f@r@ de g$lceav@ s@ poat@ s@v$r}i t@lm@cirea Sfintei Scripturi. Acolo, cum scrie S. Iustin, din porunca ^mp@ratului, ca s@ cunoasc@ adev@rul t@lm@cirei, fie}tecarele ^n osibit@ chilie au fost ^nchis }i, ^n }eaptezeci }i doao de zile ^n care au s@v$r}it t@lm@cirea, unul cu altul n-au vorbit. Dup@ aceaea, ^mp@ratul, chem$nd pre preo]ii }i pre boiarii jidove}ti (c@ foarte mul]i jidovi era ^n Eghipt) ca s@ judece oare bine }i cu credin]@ au t@lm@cit, s-au aflat c@ to]i ^ntr-un chip }i tocma cu acealea}i cuvinte au t@lm@cit, }i jidovii de pre izvodul acela }i-au scris }ie Scriptura, iar@ izvodul cel de cei 72 de dascali t@lm@cit ^mp@ratul ^n biblioteca sa l-au pus s@ se ]ie, iar@ pre t@lm@citori, cu mari daruri d@ruindu-i, i-au slobozit s@ mearg@ acas@. Aceast@ istorie nu cu mult mai t$rziu o au spus }i Aristovul, om jidov, ^n cartea 1, C@tr@ Ptolomeiu Filomitor, cap 4, dup@ aceaea Iosif Flavie, ^n cartea 12, De lucrurile ceale vechi ale jidovilor, cap 2, Filo, ^n cartea 2, De viia]a lui Moisi, Talmud }i mul]i rabini. %ntr@ cre}tini: S. Iustin Mucenicul; S. Ireneu, cartea 3, Asupra eresurilor, cap 25; Tertulian, ^n Apolog., cap 18; S. Climent Alexandreanul, ^n cartea 1, A Stromateon; S. Chiril Ierusalimneanul, Catih. 4; Eusevie Ches@reanul, cartea 8, De g@tirea Evangheliei, cap 1; S. Epifanie, De m@suri }i de cumpeni; S. Ioan Gur@ de Aur, Cuv. 4 ^n Facere; S. Augustin, ^n cartea 2, De ^nv@]@tura cre}tineasc@, cap 14, }i ^n cartea 18, De cetat., cap 42; Teodoret, ^n Cuv$nt ^nainte la Cartea Psalmilor. Iar@ unora mai dincoace li s@ pare cum c@ aceast@ istorie nu ar fi fost a}ea, ci oricine au t@lm@cit Sf$nta Scriptur@ de pre limba jidoveasc@ pre limba elineasc@, carea t@lm@cire cetindu-o }i ispitindu-o Sinedrionul, adec@ s@borul cel mare al jidovilor, carea era din 72 de oameni mai de frunte }i ^nv@]a]i, o au aflat dreapt@ }i credincioas@ }i, ^nt@rindu-o, o au dat jidovilor carii grecea}te vorbea, ca cu aceaea s@ se foloseasc@. Iar@ s-au zis Bibliia celor }eaptezeci de dascali ai s@borului, pentru c@ aceia o au adeverit. Cearc@ unii s@ }tie, oare tot Testam$ntul cel Vechiu, care jidovea}te era scris, s-au t@lm@cit cu acest prilej, au numai ceale cinci c@r]i ale lui Moisi. Ci cei mai mul]i }i mai ^nv@]a]i zic c@ toat@ Scriptura jidoveasc@ o au t@lm@cit, m@car de s@ zice c@ Leagea o au t@lm@cit, c@ prin Leage s@ ^n]eleg toate c@r]ile Scripturei care s$nt ^n canonul jidovesc. A}ea zic Iustin, Ireneu, Tertulian, Climent Alexandreanul, Eusevie, Teodoret.

Ci oricum s@ fie fost t@lm@cirea aceasta, aceasta cu adev@rat s@ }tie c@ s-au f@cut cu mult mai ^nainte de venirea lui Hristos, aceasta o cetea jidovii carii s@ zicea eline}ti, pentru c@ elinea}te vorbea. Apostolii, m@rturiile care din Testam$ntul cel Vechiu le aduc, dintr-aceast@ a celor }eaptezeci de dascali t@lm@cire o scriu. Aceasta besearica la s@boar@le a toat@ lumea o au cetit }i, ca dintru o adev@rat@ S. Scriptur@, dogmele credin]ei le-au adeverit }i le-au ^nt@rit, aceasta S. P@rin]i o au cetit }i o au t$lcuit }i cu aceasta au adeverit }i au ^nt@rit ^nv@]@turile sale, aceasta toate neamurile cre}tine, la ^nceputul Legii Noao, ca pre o adev@rat@ dumnezeiasc@ Scriptur@ ^n limbile sale o au t@lm@cit, aceasta easte Scriptura carea toat@ besearica R@s@ritului pururea o au ]inut }i ast@zi o ]ine. I A lui Moisi cinci 1. Facerea 2. Ie}irea 3. Leviticul 4. Numerii 5. A doao Leage

%n c$te p@r]i s@ ^mp@r]ea}te S. Scriptur@?

C@r]ile Sfintei Scripturi mai ^nt$iu s@ ^mpart ^n doao p@r]i, precum }i mai ^nainte s-au zis, adec@ ^n Testam$ntul cel Vechiu }i ^n cel Nou. Testam$ntul cel Vechiu cuprinde toate c@r]ile Legii Vechi, p$n@ la venirea lui Hristos, care c@r]i ale Legii Vechi jidovii dup@ num@rul slovelor sale doaozeci }i doao le num@ra, cum scrie S. Ieronim, ^n Cuv$ntul ^nainte la Cartea %mp@ra]ilor, cu aceaste cuvinte: Cum c@ la jidovi s$nt doaozeci }i doao de slove }i limba sirilor }i a haldeilor m@rturisea}te }.c., drept aceaea, cum doaozeci }i doao de slove s$nt }.c., a}ea }i doaozeci }i doao de c@r]i s@ num@r@ }.c. }i a}ea s$nt a Legii Vechi doaozeci }i doao, adec@: III Ale aghiografilor noao 1. Iov 2. David sau Psalmii 150 3. Pildele lui Solomon 4. Eclisiastul 5. C$nt@rile C$nt@rilor 6. Daniil 7. Paralipomena 1 }i 2 8. Esdra 1 }i 2 9. Estir.

II Ale prorocilor opt 1. Iisus Navi 2. Judec@torii }i Rut 3. Samuil sau 1 }i 2 a %mp@ra]ilor 4. A %mp@ra]ilor 3 }i 4 5. Isaiia 6. Ieremiia 7. Iezechiil 8. Doispr@zeace proroci

Testam$ntul cel Nou cuprinde toate c@r]ile Legii Noao, adec@ patru Evanghelii: de la Mateiu, de la Marcu, de la Luca, de la Ioan; Faptele Apostolilor de S. Luca scrise; patruspr@zeace c@r]i ale Sf$ntului Pavel: C@tr@ romani 1, C@tr@ corinteani 2, C@tr@ galateani 1, C@tr@ efeseani 1, C@tr@ filipiseani 1, C@tr@ coloseani 1, C@tr@ tesaloneani 2, C@tr@ timoteiu 2, C@tr@ Tit 1, C@tr@ Filimon 1, C@tr@ evrei 1; }eapte c@r]i s@bornice}ti: a Sf$ntului Iacov 1, a Sf$ntului Petru 2, a Sf$ntului Ioan 3, a Sf$ntului Iuda 1 }i Apocalipsul Sf$ntului Ioan Apostol. C@r]ile Legii Vechi jidovii ^n trei p@r]i le ^mp@r]ea, dup@ cum m@rturisea}te }i S. Ieronim, ^n Cuv$ntul ^nainte la Cartea lui Daniil, unde a}ea gr@ia}te: Aceasta zic, cum c@ la jidovi Daniil nu s@ pune ^ntr@ proroci, ci ^ntr@ cei ce au scris Aghiografa; ^n trei p@r]i toat@ Scriptura o ^mpart ei: ^n Leage, ^n Proroci }i Aghiografa. De aceast@ ^mp@r]ire ^ntr@ al]ii }i S. Epifanie pomenea}te, %mprotiva eresurilor, cartea 1, eresul 29, cap 7, unde a}ea scrie: S@ cetesc la ei toat@ Leagea }i Prorocii }i Aghiografa, adec@ c@r]ile acealea care cu stihuri s$nt osibite. Aceast@ ^mp@r]al@ ^n trei p@r]i }i Domnul Hristos s@ veade a o ^nsemna, c$nd ucenicilor, dup@ ^nviiare, ^n foi}or le gr@ia (Luca 24, 44), zic$nd: S@ c@dea s@ se plineasc@
6

toate care s-au scris ^n Leagea lui Moisi }i ^n proroci }i ^n Psalmi de mine. %ntr@ ceale Aghiografe ^n locul cel mai dint$iu jidovii punea Psalmii, }i mai de multe ori prin Psalmi ^n]elegea toate scripturile ceale Aghiografa. Iar@ S. Ioan Damaschin, De credin]a pravoslavnic@, cartea 4, cap 18, dup@ ce }i el aceasta m@rturisea}te, arat@ }i pricina pentru ce unele c@r]i le ^mpreun@ jidovii }i din doao num@r@ una. Cuvintele lui Damaschin aceastea s$nt: Cade-s@ a }ti cum c@ doaozeci }i doao de c@r]i s$nt ale Legii Vechi, adec@ at$tea c$te slove are limba jidoveasc@. C@ jidovii doaozeci }i doao de slove au, dintru care cinci s@ ^ndoiesc, }i a}ea doaozeci }i }eapte s$nt. C@ ^ndoit@ easte slova kaf }i mem }i nun }i pe }i sade. Dintru carea s@ face ca }i c@r]ile doaozeci }i doao s@ se numere, ^ns@ s@ se afle doaozeci }i }eapte, adec@ pentru c@ cinci s$nt ^ndoite, de vreame ce Cartea Rut cu Cartea Judec@torilor s@ ^mpreun@ }i o carte la jidovi s@ num@r@. A}ijderea, }i ^nt$ia }i a doao Carte a %mp@ra]ilor o carte easte. {i a treia }i a patra a %mp@ra]ilor o carte easte. {i ^nt$ia }i a doao Paralipomenon o carte easte, }i mai pre urm@ ^nt$ia }i a doao a lui Esdra o carte easte. Dup@ aceaea, ^n patru p@r]i ^mp@r]ea}-te c@r]ile Legii Vechi }i zice: %ntru acest chip toate c@r]ile ^n patru Penta-

teuchi sau cinci c@r]i s@ ^nchiiaie, }i mai s$nt ^nc@ alte doao, }i a}ea s$nt c@r]ile ceale priimite ^n canon. A Legii cinci s$nt: Facerea, Ie}irea, Leviticul, Numerii, A doao Leage. Aceastea s$nt ceale dint$iu cinci c@r]i, care }i Leage s@ numesc. Urmeaz@ apoi al doilea Pentateuc sau cinci c@r]i, care Grafia, adec@ scrisori, }i de la unii Aghiografa, scrisori sfinte s@ numesc. Iar@ aceastea s$nt: Iisus Navi, Judec@torii ^mpreun@ cu Rut, o carte, a %mp@ra]ilor ^nt$ia }i a doao, o carte, }i a treia cu a patra, o carte. Ai al doilea Pentateuc, sau cinci c@r]i. Iar@ al treilea Pentateuc s$nt c@r]ile ceale cu stihuri scrise, adec@ Cartea lui Iov, Psaltirea, Pildele lui Solomon, Eclisiastul }i C$nt@rile C$nt@rilor. Al patrulea Pentateuc cuprinde c@r]ile prorocilor: cei doispr@zeace proroci, o carte, }i Isaiia, Ieremiia, Iezechiil, Daniil. La aceastea s@ adaog@ am$ndoao c@r]ile lui Esdra, care ^ntru o carte s@ cuprind, }i Estir. Dintru aceastea ^nchiem cum c@ ^n besearica jidoveasc@ mai ^nainte de na}terea lui Hristos cu num@r hot@r$t au fost canonul sau catastihul scripturilor, care era din C@r]ile Legii, din ale prorocilor }i din ceale aghiografe, din care c@r]i, ca din ni}te c@r]i de la Dumnezeu ^nsuflate, era slobod a aduce m@rturii ^n lucrurile credin]ii. %ns@ acum, mai ales sholasticii, toate c@r]ile Scripturii ^n patru p@r]i le ^mpart }i zic c@ unele s$nt C@r]ile Legii, cum ^n Testam$ntul cel Vechiu s$nt ceale cinci c@r]i ale lui Moisi, adec@ Facerea, Ie}irea, Numerii, Leviticul, A doao Leage. %n Testam$ntul cel Nou s$nt ceale patru Evanghelii: de la Mateiu, de la Marco, de la Luca, de la Ioan. A doilea fealiu de c@r]i s$nt proroce}ti, care mai cu sam@ prorocii cuprind. A}ea s$nt ^n Testam$ntul cel Vechiu cei patru proroci mai mari, carii, pentru c@ mai mari c@r]i au scris, s@ chiiam@ mai mari }i s$nt ace}tia: Isaiia, Ieremiia, Iezechiil }i Daniil. Apoi cei doispr@zeace proroci mai mici, carii, pentru c@ mai pu]in au scris, s@ zic mici }i s$nt: Osie, Ioil, Amos, Avdie, Iona, Miheia, Naum, Avacum, Sofonie, Agheiu, Zaharie }i Malahie. A Testam$ntului cel Nou easte Apocalipsul Sf$ntului Ioan. Al treilea fealiu de c@r]i s$nt ceale moralice}ti sau ^n]elep]e}ti, care ^nva]@ pre om ^n]elepciune }i ^ndreptarea n@ravurilor. Aceastea ^n Testam$ntul cel Vechiu s$nt Psalmii, Pildele, Eclisiastul, C$nt@rile C$nt@rilor, %n]elepciunea lui Solomon }i a lui Iisus Sirah. %n Testam$ntul cel Nou s$nt ceale patruspr@zeace c@r]i ale Sf$ntului Pavel }i ceale }eapte c@r]i s@bornice}ti a Sf$ntului Iacov, a Sf$ntului Petru, a Sf$ntului Ioan }i a Sf$ntului Iuda. Al patra fealiu de c@r]i s$nt istorice}ti,
7

care istoriia }i ^nt$mplarea lucrurilor cuprind. A}ea s$nt ^n Testam$ntul cel Vechiu: Iisus Navi, Judec@torii, Rut, patru c@r]i ale %mp@ra]ilor }i 2 Paralipomenon, Esdra, Neemiia, Iov, Estir, Iudit, Tovit }i 2 ale Macaveilor. %n Testam$ntul cel Nou s$nt Faptele Apostolilor. Aceastea s$nt toate c@r]ile ceale adev@rate }i ghenuine ale S. Scripturi, care S. Soborniceasca }i Apostoleasca besearic@ de Dumnezeu ^nsuflate le cunoa}te }i le ]ine. %ns@ m@car de s@ ^mpart ^ntr-acest chip c@r]ile S. Scripturi, tot }i ^n C@r]ile Legii s@ afl@ prorocii, ^n]elepciune }i istorie, precum }i ^n ceale proroce}ti s@ afl@ porunci a Legii }i ^n]elepciune }i istorie, }i ^n ceale de ^n]elepciune s@ afl@ porunci de a Legii, prorocii }i istorii, }i ^n ceale istorice}ti s@ afl@ porunci de a Legii, ^n]elepciune }i prorocii. Despre ^n]elesul S. Scripturi. %ntru aceaste c@r]i ale S. Scripturi doao fealiuri de ^n]eles s@ afl@, unul care s@ zice al slovei, sau dup@ slov@, care prin cuvinte s@ ^ns@mneaz@ }i s@ spune, altul misticesc sau duhovnicesc, care nu prin cuvinte, ci prin lucrurile care le ^ns@mneaz@ cuvintele s@ arat@, c@ aceasta osibit are S. Scriptur@, ca ^ntru ea nu numai cuvintele, ci }i lucrurile alte lucruri s@ ^ns@mneaze. %n]@lesul cel dup@ slov@ }i acesta easte de doao fealiuri. Unul easte osibit, al slovei, c$nd cuv$ntul ^ntru ^ns@mnarea sa cea osibit@ sau proprie s@ ia, ca cum easte la ^nceputul C@r]ii Facerii, unde s@ zice c@ Dumnezeu ^n }ease zile au f@cut lumea. Altul easte metaforicesc, adec@ mutat de la ^n]elesul cel osibit, care easte dup@ slov@, la alt lucru a ^n]@leage, cum easte c$nd Hristos zice de Sine c@ va }edea de-a dreapta Tat@lui, c@ prin cuv$ntul dreaptei nu m$na cea dreapt@, care easte m@dulariu al trupului, ci cinstea }i m@rirea cea ^ntocma cu a Tat@lui s@ ^ns@mneaz@. 1. %n]@lesul cel misticesc easte de trei fealiuri: alegoricesc, tropologhicesc }i anagoghicesc, care ^n]@les din Evanghelie }i din scripturile apostolilor s@ poate culeage. Alegoricesc s@ zice c$nd lucrurile ceale ce s-au f@cut ^n Leagea Veachie ^nchipuiesc pre ceale ce era s@ fie ^n Leagea cea Noao, adec@ pre besearica lui Hristos. T$lcul alegoricesc ne-au ^nv@]at M$ntuitoriul nostru, Mateiu, 17, 12, gr@ind de Merg@toriul %nainte: Ilie au venit }i nu L-au cunoscut pre D$nsul. S. Pavel Apostolul ^n multe locuri ^l are, dar@ mai ales ^n Cartea c@tr@ galateani, cap 14, stih 22: Scris easte c@ Avraam doi feciori au avut }.c., c@ lucrul ^n Leagea Veachie f@cut ^nchipuia}te pre cel ce era s@ fie ^n Leagea Noao, adec@ prin fiiul din slujnic@ s@ ^n]@leage Leagea Veachie, iar@ prin fiiul din slobod@ Leagea Noao, carea easte a lui Hristos. 1 Carte c@tr@ corint., cap 10, stih 11, zice Apostolul: Aceastea toate chipuri s-au t$mplat lor.

2. %n]@lesul tropologhicesc easte acela care ceale zise }i f@cute ^n Scripturi le ^ntoarce spre ^ndreptarea vie]ii de acum }i a n@ravurilor, sau care ^ndrepteaz@ n@ravurile }i ^nva]@ pre om cum s@ umble pre calea faptelor bune. Acest t$lc tropologhicesc ^nc@-l culeagem din cuvintele M$ntuitoriului nostru, Mat. 12, stih 41-42, c$nd poc@in]a niniviteanilor }i venirea ^mp@r@teasii Austrului ca s@ aud@ pre Solomon aduce ^nainte jidovilor, ^mput$nd necredin]a }i n@ravurile ceale reale a lor: B@rba]ii niniviteani s@ vor scula la judecat@ cu neamul acesta }i-l vor osindi }.c.. A}a Apostolul, 1 C@tr@ corint., [10], stih 1, 3, 4, 5, istoriia evreilor carii ^n pustie au perit spre ^ndreptarea n@ravurilor o ^ntocmea}te: P@rin]ii no}tri to]i au trecut marea }.c., iar@ cap 9, stih 9 cuvintele de la 2 Leage, cap 25, stih 4: S@ nu legi gura boului ce trier@, spre slujitorii Evangheliei le ^ntocmea}te. 3. %n]@lesul anagoghicesc acela easte, care ne face s@ n@d@jduim f@g@duin]ele ceale dumnezeie}ti }i ne r@dic@ la ceriu }i la fericirea cea veacinic@. Prorocii, c$nd f@g@duiesc jidovilor crea}terea }i ^nmul]irea a tuturor bun@t@]ilor, adeaseori vestesc ^nainte tuturor credincio}ilor dob$ndirea vie]ii de veaci. Apostolul C@tr@ evrei, cap 11: P@m$ntul cel sf$nt care p@rin]ilor s-au f@g@duit spre f@g@duin]a m@ririi ceii viitoare ^ntocmea}te. Aorea tustreale ^n]@lesurile aceastea ^ntr-un cuv$nt s@ afl@, cum easte ^n cuv$ntul acesta, Ierusalim, care, afar@ de aceasta c@ ^ns@mneaz@ cetatea care era mitropoliia }i capul ^mp@r@]iei jidovilor, aorea s@ pune ca s@ ^ns@mneaze }i ^nchipuia}te au besearica, au sufletul omului, au ^mp@r@]iia ceriurilor. 4. %n t$lcul Scripturii, dup@ slov@ easte vestit S. Ieronim, ^n t$lcul alegoricesc }i anagoghicesc, Orighen }i Ambrosie, iar@ ^n t$lcul tropologhicesc, S. Ioan Gur@ de Aur }i S. Grigorie. 5. Drept aceaea, nu trebuie asculta]i ^nnoitorii, carii ^mprotiva vredniciei apostolului zic c@ numai un ^n]@les, a slovei, are Scriptura }i acel ^n]@les easte tuturor cunoscut, ^nc@ }i norodului celui ne^nv@]at. Pravoslavnicii ^n t$lcuirea locurilor acelora care duhovnicea}te trebuie a le ^n]@leage nu s@ s$rguiesc, c@ }tiu cum c@ Scriptura cu ^n]@lesul s@u cel adev@rat }i ghenuin au venit la besearic@, au s@boar@, au ^n]eleagerea cea dimpreun@ a S. P@rin]i }i tr@daniia. C$nd ^n]@lesul misticesc easte firesc }i de lips@, dintru acela s@ pot aduce ^nt@riri spre dovedirea }i ar@tarea dogmelor credin]ii, iar@ nu c$nd numai dup@ voin]@ s@ g$ndea}te acel t$lc, de nu s@ va g@si chiiar ^ntru alte locuri a Scripturii. Mai pre urm@, aducem aminte cum c@ S. Scriptur@ ^ntr-unele locuri easte chiiar@ }i luminat@, iar@ ^ntr-alte locuri ^ntunecat@

}i cu anevoie a s@ ^n]eleage, care lucru vine }i din ad$ncimea lucrurilor ce s@ cuprind ^ntr-^nsa, }i aorea vine pentru c@, ^n limba aceaea ^n carea la ^nceput s-au fost scris }i pre vremile acealea c$nd s-au scris, a}ea au fost obiceaiu a vorbi. S. Ioan Gur@ de Aur, Cuv$nt 44, ^n capul 23 a Evangheliei lui Mateiu, arat@ pricinile pentru ce easte ^ntunecat@ S. Scriptur@ }i zice: Pricina ^ntunec@rii de multe fealiuri easte... %nt$iu, pentru c@ Dumnezeu au vrut ca al]ii s@ fie dascali, al]ii ucenici. Iar@ deaca to]i toate ar }ti, dascalul nu era de lips@, }i a}ea r$ndul lucrurilor ar fi turburat... Apoi, ^ntunecat@ easte cuno}tin]a adev@rului, ca nu cum s@ afl@ de folos s@ fie }i neb@gat@ ^n sam@. C@ neb@gat@ ^n sam@ easte deaca s@ ^n]eleage de la aceia de la carii nici s@ iubea}te, nici s@ p@zea}te. Drept aceaea, nu easte ascuns adev@rul ^n Scripturi, ci easte ^ntunecat, nu ca s@ nu-l afle cei ce-l caut@, ci ca s@ nu-l afle cei ce nu voiesc s@-l caute, ca acelora s@ fie spre m@rire carii ^l caut@, pentru c@ l-au dorit }i l-au c@utat }i l-au aflat, iar@ acelora spre os$nd@, carii nu-l afl@, pentru c@ nici l-au dorit, nici l-au c@utat, nici l-au aflat. *Drept aceaea, toat@ Scriptura easte de la Dumnezeu ^nsuflat@ }i foarte folositoare, pentru aceaea (s$nt cuvintele S. Ioan Damaschin, cartea 4, De credin]a pravoslavnic@, cap 18) foarte bine }i de folos m$ntuirei sufletelor easte a cerca Dumnezeie}tile Scripturi. C@* ca un pom s@dit l$ng@ izvoar@le apelor, a}ea sufletul cel ad@pat cu Dumnezeie}tile Scripturi s@ ^ngra}e }i rod copt, adec@ credin]a cea adev@rat@ rodea}te, }i pururea cu frunz@ vearde, adec@ cu fapte lui Dumnezeu priimite s@ ^mpodobea}te. Aceasta aduc Sfintele Scripturi, ca }i la faptele ceale bune, }i la privirea cea curat@ s@ ne ^ntocmeasc@. C@ ^ntru acealea easte a afla }i ^ndemnare spre toat@ fapta bun@, }i desm$ntare de c@tr@ tot lucrul r@u. Pentru aceaea, de ne vom nevoi, mult@ ^nv@]@tur@ ne vom agonisi, c@ cu nevoin]a }i cu osteneala }i cu darul d@t@toriului Dumnezeu toate s@ fac. C@ cel ce ceare ia, }i cel ce caut@ afl@, }i celui ce bate s@ va de}chide. Drept aceaea, s@ batem la preafrumoasa... %ns@ nu cu leane s@ batem, ci cu str@danie statornic@, ca s@ nu ne ostenim b@t$nd, c@ a}ea }i noao ni se va de}chide, deaca o dat@ }i mai de multe ori vom ceti, }i de nu vom ^n]@leage ceale ce am cetit, s@ nu sl@bim, ci s@ r@m$nem ^ntru acealea, s@ cuget@m }i s@ ^ntreb@m. C@ zice:* %ntreab@ pre tat@l t@u }i-]i va vesti ]ie }i pre mai-marii t@i }i-]i vor spune ]ie, c@ nu a tuturor easte }tiin]a. Iar@ sf$ntul }i a toat@ lumea dasc@l,
8

*2 Tim. 3, 16

*Psal. 1, 3

*2 Leag. 32, 7

Ioan Gur@ de Aur, ^n Cuv$ntul 3 de Lazar, a}ea gr@ia}te: Ia cartea ^n m$n@, cetea}te toat@ istoriia, }i ceale ce le ^n]elegi le ]ine aminte, iar@ ceale ce s$nt ^ntunecate }i nu le ^n]elegi mai de multe ori le cetea}te. Iar@ deaca nici cu cetirea cea de multe ori nu vei afla ceaea ce zice, mergi la cel mai ^n]elept, mergi la ^nv@]@toriu, ^mp@rt@}ea}te cu ace}tia ceale ce s$nt scris@, arat@ mare nevoin]@ }i, de va vedea Dumnezeu at$ta dor }i nevoin]@ a sufletului t@u, nu va urgisi priveghiiarea }i nevoin]a ta, }i m@car de nici un om nu ]-ar spune ceaea ce ^ntrebi, El %nsu}i ^]i

va de}chide. Adu-]i aminte de famenul ^mp@r@teasii etiopilor. {i ^n Cuv$ntul 2 al capului 1 de la Mateiu, scrie: Nu s$nt c@lug@r, zice, am muiare }i prunci }i port grije de cas@. C@ aceasta easte carea toate ca o boal@ le stric@, pentru c@ socoti]i cum c@ a ceti Sfintele Scripturi numai a c@lug@rilor detorie easte, de vreame ce cu mult mai v$rtos voao dec$t lor easte de lips@ a le ceti. C@ cei ce petrec ^n mijloc }i ^n toat@ zioa s@ r@nesc au mai mare lips@ de leacuri. {i aceastea acum de ajuns s@ fie.

%NS~MNAREA R#NDULUI
C~R[ILOR SFINTEI SCRIPTURI
LIST Facerea Ie}irea Levi]ii Numeri A doao Leage Iisus Navi Judec@torii Rut A %mp@ra]ilor 1 A %mp@ra]ilor 2 A %mp@ra]ilor 3 A %mp@ra]ilor 4 Paralipomenon 1 Paralipomenon 2 Esdra Neemiia Estir Iov Psaltirea Pildele lui Solomon Eclisiastul C$ntarea C$nt@rilor Isaiia Ieremiia Iezechiil Daniil Osie Ioil Amos Avdiia Iona Miheia Naum Avacum Sofoniia Agheu Zahariia Malahiia APOCRIFA Tovit Iudit 1 52 92 120 157 191 214 236 239 269 293 321 350 375 406 415 428 437 461 518 540 548 552 595 643 687 700 707 709 715 716 718 722 723 725 727 729 736 740 749 Varuh Cartea trimis@ a Ieremiei C$ntarea celor trei prunci Esdra a treia %n]elepciunea lui Solomon Iisus Sirah Istoriia Susanii Istoriia b@laurului }i a lui Vil A Macaveilor 1 2 3 Iosip Rug@ciunea lui Manasi TESTAM#NTUL CEL NOU Evangheliia de la Mateiu de la Marco de la Luca de la Ioan Faptele Apostolilor Cartea S. Pavel c@tr@ romani C@tr@ corinteani 1 2 C@tr@ galateani C@tr@ efeseani C@tr@ filipiseani C@tr@ foloseani C@tr@ tesalonicheani 1 2 C@tr@ Timoteiu 1 2 C@tr@ Tit C@tr@ Filimon C@tr@ evrei Cartea S. Iacov A Sf$nt. Petru 1 2 A Sf$nt. Ioan 1 2,3 A Sf$ntului Iuda Apocalipsul LIST 762 766 768 769 782 795 828 830 832 857 875 883 893 List 1 32 51 82 108 135 149 162 171 176 181 184 188 191 193 197 200 202 203 214 218 222 224 228 229 231

%N CEALE CINCI C~R[I ALE LUI MOISI Cuv$nt ^nainte


otdeauna }i pururea au ]inut }i au ^nv@]at }i sinagoga jidovilor, }i besearica cre}tinilor, cum c@ aceaste cinci c@r]i, care s@ numesc ale lui Moisi, adec@: Facerea, Ie}irea, Leviticul, Numerii, A doao Leage, s$nt cu adev@rat a lui Moisi }i de ^nsu}i Moisi scris@, c@ necurmat, ^n toate vremile, tot a lui Moisi s-au ]inut a fi }i p$n@ la noi au ajuns. Aceasta }i cu m@rturii dinl@untru, adec@ din c@r]ile aceastea, }i cu m@rturii din afar@, adec@ care al]ii din toat@ vreamea scrise ne-au l@sat, s@ adevereaz@. S$nt aceastea foarte multe, dar@ noi aici nu mai pu]inteale vom aduce la mijloc. A}ea cetim ^n Cartea Ie}irii, cap 17, stih 14: {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Scrie lucrul aceasta ^n carte.... {i cap 24, 2 [4]: {i au scris Moisi toate cuvintele Domnului. Acest lucru }i ^nsu}i adev@rul carele easte Iisus Hristos m@rturisea}te la Ioan, cap 5, 46, a}ea zic$nd: De a]i creade lui Moisi, }i Mie a]i creade, c@ de Mine au scris el. Aceast@ tr@danie }i ^nv@]@tur@ o ^nt@rea}te credin]a cea st@tornic@ }i de pururea a neamului jidovesc, carii aceaste cinci c@r]i pururea le-au ]inut }i le ]in c@ s$nt adev@rate a lui Moisi, pentru aceaea }i Iosip Flavie, ^n cartea 1, Asupra lui Apion, unde num@r@ c@r]ile jidovilor, f@r@ de nici o ^ndoial@ zice: Dintr-aceastea cinci s$nt a lui Moisi, care cuprind }i legile }i urmarea lucrurilor f@cute de la facerea lumii p$n@ la moartea lui. Iar@ aceast@ credin]@ a neamului jidovesc cu at$ta mai vreadnic@ easte de crezut, cu c$t aici nu s@ cearc@ de c@r]i, de care pu]in face a }ti sau a nu }ti cine le-au scris, cum s@ ^nt$mpl@ ^n altele, ci de c@r]i care cuprind toat@ relighiia }i leagea, anii }i toate lucrurile ceale vechi, }i pentru aceaea ^n foarte mare pre] s@ c@dea s@ fie }i au fost la ei. %nc@ }i istoriia cea din afar@ ^nt@rea}te lucrul acesta, c@ to]i scriitorii cei din afar@ carii pomenesc de neamul jidovilor zic c@ Moisi au fost al jidovilor cel ^nt$iu puitoriu de leage, carea dovedire foarte frumos }i luminat o au ar@tat Daniil Uetie, ^n Ar@tarea evangheliceasc@, prop. 4, cap 2. Ci nici mutare sau stricare, ^ncai c$t e la fiin]a lucrului, nu au putut s@ se fac@ ^n c@r]ile lui Moisi, dintru aceasta s@ adevereaz@, c@ mai toate c@r]ile lui Moisi s-au scris }i ^ntr-alte c@r]i, carea dup@ aceaea s-au f@cut, mai ales ^n Psalmi, cum e ^n Psalmul 77, 104, 105, 135. Ci }i f@rde aceasta tot nu au putut s@ se fac@ ^ntr-aceale c@r]i vreo str@mutare, a}ea ca s@ se bage ^n eale minuni care s@ nu fi fost. Aceasta lezne va priceape tot cel ce }tie ^n c$t@ cinste totdeauna au fost c@r]ile aceastea la jidovi, c@ de ar fi ^ndr@znit cineva s@ fac@ aceasta cur$nd dup@ moartea lui Moisi, c$nd ^nc@ tr@ia carii ^}i aducea aminte de aceaste lucruri, ^ndat@ ar fi strigat cineva }i s-ar fi dovedit ^n}@l@ciunea. Dup@ aceaea, ^nmul]indu-s@ Scripturile, cine ar fi putut face ca toate, preste tot p@m$ntul, ^ntru acealea}i lucruri }i ^ntr-un chip s@ le str@mute? Apoi, dup@ ce s-au desp@r]it jidovii ^n doao ^mp@r@]ii, a lui Iuda }i a lui Israil, de ar fi mutat ceva o ^mp@r@]ie, ceaealalt@ ar fi strigat. A}ea, dup@ piiarderea ^mp@r@]iei lui Israil, samarineanii, carii au priimit c@r]ile lui Moisi }i era foarte ^mprotivnici jidovilor, ar fi strigat de ar fi ispitit jidovii s@ fac@ vreo mutare ^n c@r]ile lui Moisi, precum ar fi strigat }i jidovii de ar fi f@cut samarineanii vreo mutare. Iar@ mai cu neputin]@ au fost a s@ str@muta dup@ ce c@r]ile lui Moisi s-au t@lm@cit ^ntr-alte limbi.
La aceastea s@ poate adaoge }i m@rturiia lui Iosip Flavie, carele a}ea scrie: Fiindc@ acum at$tea sute de ani au trecut }i nimene nici nu au adaos ceva la eale, nici a scoate sau a muta ceva nu au cutezat. Ci despre aceastea vezi }i ceale ce s-au zis ^n cuv$ntul ^nainte la toat@ Scriptura, unde s-au ar@tat cum c@ Scriptura nestr@mutat@ }i nev@t@mat@ p$n@ la noi au venit.

CARTEA FACERII
ceast@ Carte s@ zice a Facerii, pentru c@ spune facerea ceriului }i a p@m$ntului }i a tuturor lucrurilor }i a omului }i num@r@ na}terile de la Adam, omul cel dint$iu, pre carele Dumnezeu l-au f@cut din p@m$nt, }i ceale ce s-au ^nt$mplat p$n@ la ^ntrarea lui Israil ^n Eghipt. Pre ce vreame s-au scris de Moisi aceast@ carte nu destul de bine s@ }tie. Unii, cum }i Eusevie }i Teodorit, socotesc c@ s-ar fi scris dup@ ie}irea lui Israil din Eghipt. Ci oric$nd s-au scris, aceasta s@ }tie cu bun@ sam@ c@ s-au scris de Moisi, carele au fost pror o c m a r e } i de la Dumnezeu ^nsuflat.

DUMNEZEIASCA SCRIPTUR~ CEA VEACHIE


CARTEA FACERII
CAP 1
Despre zidirea lumii, osibirea }i podoaba f@pturilor, }i despre zidirea omului, c@ruia i-au supus Dumnezeu toate care zidis@.
*Psalm 32, 6 135, 5 Fapte 14, 15 17, 24 *Evrei 11, 3

*Psal. 135, 6 Ieremia 10, 12 51, 15 Iov 18, 4

ntru ^nceput (a) au f@cut Dumnezeu ceriul }i p@m$ntul. 2. {i p@m$ntul era nev@zut }i netocmit, }i ^ntunearec era deasupra ad$ncului, }i Duhul lui Dumnezeu s@ purta pre deasupra apei. 3. {i au zis Dumnezeu:* S@ se fac@ lumin@! {i s-au f@cut lumin@. 4. {i au v@zut Dumnezeu lumina c@ easte bun@, }i au desp@r]it Dumnezeu ^ntre lumin@ }i ^ntre ^ntunearec (b). 5. {i au numit Dumnezeu lumina ziuo, }i ^ntunearecul l-au numit noapte. {i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zi una (v). 6. {i au zis Dumnezeu: S@ se fac@ t@rie ^ntre ap@ }i s@ fie desp@r]ind ap@ de ap@!. {i s-au f@cut a}ea. 7. {i au f@cut Dumnezeu t@riia, }i au desp@r]it ^ntre apa carea era supt t@rie }i ^ntre apa* carea era deasupra t@riei. 8. {i au numit Dumnezeu t@riia (g) ceriu, }i au v@zut Dumnezeu c@ easte bine, }i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a doao. 9. {i au zis Dumnezeu: S@ se adune apa cea de supt ceriu ^ntru o adunare }i s@ se arate uscatul! {i s-au f@cut a}ea. {i s-au 1.*

adunat apa cea de supt ceriu ^ntru adun@rile sale }i s-au ar@tat uscatul. 10. {i au numit Dumnezeu uscatul* p@m$nt }i adun@rile apelor le-au numit m@ri (d). {i au v@zut Dumnezeu c@ easte bine. 11. {i au zis Dumnezeu: S@ r@sar@ p@m$ntul iarb@ vearde, carea s@ samene s@m$n]@ dup@ fealiu }i dup@ asem@nare, }i lemn roditoriu, care s@ fac@ rod, c@ruia s@ fie s@m$n]a lui ^ntr-^nsul, dup@ fealiu (e), pre p@m$nt! {i s-au f@cut a}ea. 12. {i au scos p@m$ntul iarb@ vearde, carea sam@n@ s@m$n]@ dup@ fealiu }i dup@ asem@nare, }i lemn roditoriu, care face rod, a c@ruia s@m$n]a lui (j) ^ntr-^nsul, dup@ fealiu, pre p@m$nt. {i au v@zut Dumnezeu c@ easte bine. 13. {i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a treia. 14. {i au zis Dumnezeu:* S@ se fac@ lumin@tori ^ntru t@riia ceriului, ca s@ lumineaze pre p@m$nt (dz), }i s@ despart@ ^ntre zi }i ^ntre noapte. {i s@ fie (z) spre seamne }i spre vremi }i spre zile }i spre ani. 15. {i s@ fie spre luminare ^ntru t@riia ceriului, ca s@ lumineaze pre p@m$nt. {i s-au f@cut a}ea.

*Psalm 32, 7 88, 12 133, 4

*Psalm 135, 7

1. (a) %ntru ^nceput, adec@, mai ^nainte de a face alte lucruri care s@ v@d. Sau la ^nceputul vremii. Sau cu cuv$ntul, adec@ prin Fiiul, Carele easte Cuv$ntul lui Dumnezeu. 4. (b) %ntr@ lumin@ }i ^ntr@ ^ntunearec, adec@ lumina de ^ntunearec. A}ea }i ^n stih 7. 5. (v) %n limba jidoveasc@ nu s@ zice ^nt$iu, ^nt$ie, ci ^n loc de a zice ^nt$iu s@ zice unul, }i ^n loc de ^nt$ie s@ zice una, precum }i aici ar trebui s@ zicem: zioa ^nt$ie. 8. (g) T@rie s@ zice aerul, v@zduhul, care easte de la p@m$nt ^n sus c@tr@ ceriu p$n@ la apa cea deasupra, c@ Dumnezeu deasupra t@-

riei ace}tiia au pus ap@, ca s@ st$mpere c@ldura cea nesuferit@ a soarelui, }i aceasta easte apa cea mai presus de ceriuri, de carea s@ zice ^n Psalm 148. 10. (d) Tot lacul }i toat@ adunarea apelor s@ numesc m@ri. S. Ieronim. 11. (e) Bibliia greceasc@ cea de la Alexandriia are: dup@ fealiu }i dup@ asem@nare. 12. (j) Easte. 14. (dz) Bibliia cea de la Alexandriia are: s@ lumineaze pre p@m$nt }i s@ st@p$neasc@ preste zi }i preste noapte; (z) {i s@ fie seamne, care arat@ }i osibesc vremile, zilele }i anii.

CARTEA FACERII
16. {i au f@cut Dumnezeu doi lumin@tori mari, lumin@toriul cel mai mare spre st@p$nirea zilei, }i lumin@toriul cel mai mic spre st@p$nirea nop]ii, }i stealele. 17. {i i-au pus pre ei Dumnezeu ^ntru t@riia ceriului, ca s@ lumineaze pre p@m$nt. 18. {i s@ st@p$neasc@ preste zi }i preste noapte, }i s@ despart@ ^ntr@ lumin@ }i ^ntr@ ^ntunearec. {i au v@zut Dumnezeu c@ easte bine. 19. {i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a patra. 20. {i au zis Dumnezeu: S@ rodeasc@ apele jig@nii cu suflete vii, }i pas@ri zbur@toare pre p@m$nt supt t@riia ceriului! {i s-au f@cut a}ea. 21. {i au f@cut Dumnezeu chi]ii cei mari }i tot sufletul jivinilor ce s@ t$r@sc, care le-au rodit apele, dup@ fealiul lor, }i toat@ pas@rea zbur@toare, dup@ fealiu. {i au v@zut Dumnezeu c@ s$nt bune. 22. {i le-au blagoslovit Dumnezeu, zic$nd: Crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i; }i umple]i apele ^n m@ri, }i ceale zbur@toare s@ se ^nmul]asc@ pre p@m$nt! 23. {i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a cincea. 24. {i au zis Dumnezeu: S@ rodeasc@ p@m$ntul suflet viu, dup@ fealiu, de ceale cu patru picioare }i de ceale ce s@ t$r@sc }i fieri pre p@m$nt, dup@ fealiu. {i s-au f@cut a}ea. 25. {i au f@cut Dumnezeu fierile p@m$ntului, dup@ fealiul lor, }i dobitoacele, dup@ fealiul lor, }i toate ceale ce s@ t$r@sc pre p@m$nt, dup@ fealiul lor. {i au v@zut Dumnezeu c@ s$nt bune. 26. {i au zis Dumnezeu: S@ facem om* dup@ chipul Nostru }i dup@ asem@nare, }i s@ st@p$neasc@ pe}tii m@rii }i pas@rile ceriului }i dobitoacele }i tot p@m$ntul }i toate ceale ce s@ t$r@sc pre p@m$nt. 27. {i au f@cut Dumnezeu pre om,* dup@ chipul Lui. Dumnezeu l-au f@cut pre d$nsul,* b@rbat }i muiare i-au f@cut pre ei. 28. {i bine i-au cuv$ntat pre ei Dumnezeu, zic$nd:* Crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i }i umple]i p@m$ntul, }i-l st@p$ni]i pre el, }i st@p$ni]i pe}tii m@rii }i pas@rile ceriului }i toate dobitoacele }i tot p@m$ntul }i toate jivinile care s@ t$r@sc pre p@m$nt. 29. {i au zis Dumnezeu: Iat@, am dat voao toat@ iarba ce face s@m$n]@ de s@m@nat, carea easte deasupra a tot p@m$ntul, }i tot lemnul care are ^ntru sine rod cu s@m$n]@* de s@m@nat; va fi voao de m$ncare. 30. {i tuturor fierilor p@m$ntului }i tuturor pas@rilor ceriului }i tuturor jivinilor ce s@ t$r@sc pre p@m$nt, care au ^n sine suflet viu, }i toat@ iarba vearde de m$ncare. {i s-au f@cut a}ea.

CAP 1 {I 2
31.* {i au v@zut Dumnezeu toate c$te au *Sira. f@cut, }i, iat@, (i) bune foarte. {i s-au f@cut 39, 21 sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a }easa. Marco
7, 37

CAP 2
Dumnezeu, plinindu-{i lucrarea ^n }ease zile, sfin]ea}te zioa a }eaptea, pre om ^l pune ^n raiul cel ^mfrumse]at cu multe fealiuri de pomi roditori }i cu r$uri, c@ruia ^i face pre Eva din coasta lui ajutoriu }i r$nduia}te c@s@toriia.

*Jos 5, 1 9, 6

*Cori. 11, 7 Colos. 3, 10 *%n]el. 2, 23 *Sirah 17, 1 Mat. 19, 4 Jos 8, 17 9, 1 *Jos 9, 3

i s-au s@v$r}it ceriul }i p@m$ntul }i toat@ podoaba lor. 2. {i au sf$r}it Dumnezeu ^n zioa a }easa lucrurile Sale, care au f@cut,* }i s-au odihnit ^n zioa a }eaptea de toate lucrurile Sale, care au f@cut. 3. {i bine au cuv$ntat Dumnezeu zioa a }eaptea }i o au sfin]it (a) pre ea, c@ ^ntru aceaea s-au odihnit de toate lucrurile Sale, care au ^nceput Dumnezeu a face. 4. Aceasta easte Cartea Facerii ceriului }i a p@m$ntului, c$nd s-au f@cut, ^n carea zi au f@cut Domnul Dumnezeu ceriul }i p@m$ntul. 5. {i toat@ verdea]a ]arinei mai ^nainte de ce s-au f@cut pre p@m$nt, }i toat@ iarba ]arinei mai ^nainte de ce au r@s@rit, c@ nu ploas@ Dumnezeu pre p@m$nt, }i om nu era carele s@-l lucreaze pre d$nsul. 6. {i izvor ie}ea din p@m$nt }i ad@pa toat@ fa]a p@m$ntului. 7. {i au f@cut Dumnezeu pre om, ]@r$n@ lu$nd din p@m$nt, }i au suflat ^n fa]a lui suflare de viia]@,* }i s-au f@cut omul ^n suflet viu. 8. {i au s@dit Dumnezeu raiu (b) ^n Edem, c@tr@ r@s@rit, }i au pus acolo pre omul pre carele l-au f@cut. 9. {i (v) au f@cut Dumnezeu s@ r@sar@ ^nc@ din p@m$nt tot lemnul frumos la vedeare }i bun la m$ncare, }i pomul vie]ii ^n mijlocul raiului, }i pomul }tiin]ii binelui }i a r@ului. 10. {i r$u ie}ea din Edem, ca s@ ude raiul, care de acolo s@ ^mparte ^n patru r$uri (g). 11. Numele unuia Fison, acesta ^ncungiur@ tot p@m$ntul Evilatului, acolo easte aur. 12. {i aurul p@m$ntului aceluia easte bun, }i acolo easte rubin }i piatr@ vearde. 1.
31. (i) Era. 3. (a) O au sfin]it, adec@ o au ales, o au osibit, ca s@ fie sf$nt@, ^ntru carea s@ nu s@ lucre ceale p@m$nte}ti, ci ceale sfinte. 8. (b) %n grecie easte gr@din@ ^n loc de raiu, a}ea }i mai jos. 9. (v) %n jidovie easte: }i f@cus@ Dumnezeu, ca s@ r@sar@ din p@m$nt tot lemnul frumos. 10. (g) %n grecie ^n loc de r$uri easte ^ncep@turi.

*Ie}ir. 20, 11 31, 12 2 Leage 5, 14 Evrei 4, 4

*1 Cor. 13 [15], 45

CARTEA FACERII
13. {i numele r$ului celui de al doilea, Gheon, acesta ^ncungiur@ tot p@m$ntul Etiopiei. 14. {i r$ul cel de al treilea, Tigru, acesta mearge ^mprotiva asirilor. {i r$ul al patrulea, Efrat. 15. {i au luat Domnul Dumnezeu pre omul, pre carele l-au f@cut, }i l-au pus ^n raiul desf@t@rii, s@-l lucreaze }i s@-l p@zeasc@. 16. {i au poruncit Domnul Dumnezeu lui Adam, zic$nd: Din tot pomul, care easte ^n raiu, s@ m@n$nce m$ncare. 17. Iar@ din pomul }tiin]ii binelui }i a r@ului s@ nu m$nca]i, c@, ori ^n ce zi ve]i m$nca dintr-^nsul, cu moarte ve]i muri. 18. {i au zis Domnul Dumnezeu: Nu easte bine s@ fie omul singur, s@ facem lui ajutoriu aseamenea lui. 19. {i au f@cut Dumnezeu ^nc@ din p@m$nt toate fierile ]arinii }i toate pas@rile ceriului (d), }i le-au adus la Adam s@ vaz@ ce nume le va pune, }i tot sufletul viu ce l-au numit Adam, acesta easte numele lui. 20. {i au pus Adam nume tuturor dobitoacelor }i tuturor paserilor ceriului }i tuturor fierilor p@m$ntului (e), iar@ lui Adam nu s-au aflat ajutoriu aseamenea lui. 21. {i au pus (j) Dumnezeu somn ^n Adam }i au adormit, }i au luat o coast@ dintru ale lui }i au plinit cu carne ^n locul ei. 22. {i au f@cut Dumnezeu coasta, carea o au luat din Adam, muiare, }i o au adus pre ea la Adam. 23. {i au zis Adam:* Acesta acum (dz) easte os din oasele meale }i carne din carnea mea, aceasta s@ va chema muiare, pentru c@ din b@rbatul s@u s-au luat. 24.* Pentru aceaea (z), va l@sa omul pre tat@l s@u }i pre mum@-sa }i s@ va lipi de muiarea sa** }i vor fi am$ndoi un trup (i). 25. {i era am$ndoi goli, }i Adam }i muiarea lui, }i nu s@ ru}ina.

CAP 2 {I 3
m$nca]i din tot pomul raiului? 2. {i au zis muiarea c@tr@ }earpe: Din rodul pomilor raiului m$nc@m. 3. Iar@ din rodul pomului care easte ^n mijlocul raiului au zis Dumnezeu: S@ nu m$nca]i dintr-^nsul, nici s@ v@ atinge]i de d$nsul, ca s@ nu muri]i. 4. {i au zis }earpele c@tr@ muiare:* Nu ve]i muri cu moarte. 5. C@ }tie Dumnezeu c@, ori ^n ce zi ve]i m$nca dintr-^nsul, s@ vor de}chide ochii vo}tri }i ve]i fi ca ni}te dumnezei cunosc$nd binele }i r@ul. 6. {i au v@zut muiarea c@ bun easte pomul la m$ncare }i pl@cut ochilor la vedeare, }i cum c@ frumos easte a cunoa}te }i, lu$nd din rodul lui,* au m$ncat }i au dat }i b@rbatului s@u, }i au m$ncat cu d$nsa. 7. {i s-au de}chis ochii (a) am$nduror, }i au cunoscut c@ era goli, }i au cusut frunze de smochin, }i }i-au f@cut acoperem$nturi ^mpregiurul trupului. 8. {i au auzit glasul Domnului Dumnezeu umbl$nd ^n raiu dup@ amiiaz@zi, }i s-au ascuns Adam }i muiarea lui de fa]a Domnului Dumnezeu ^ntre pomii raiului (b). 9. {i au strigat Domnul Dumnezeu pre Adam }i au zis lui: Adame, unde e}ti? 10. Iar@ el au zis Lui: Glasul T@u am auzit umbl$nd prin raiu }i m-am temut, c@ gol s$nt, }i m-am ascuns. 11. {i au zis Dumnezeu lui: Cine ]-au spus ]ie c@ e}ti gol? De nu din pomul din carele ]-am poruncit ]ie singur s@ nu m$nci, dintru acela ai m$ncat. 12. {i au zis Adam: Muiarea care mi-ai dat s@ fie cu mine, aceaea mi-au dat din pom }i am m$ncat. 13. {i au zis Domnul Dumnezeu muierii (v): C@ci ai f@cut aceasta? {i au zis muiarea: {earpele m-au am@git }i am m$ncat. 14. {i au zis Domnul Dumnezeu }arpelui: Pentru c@ ai f@cut aceasta, bl@st@mat (g) tu din toate dobitoacele }i din toate fierile p@m$ntului, pre pieptul t@u }i pre p$ntece te vei t$r^, }i p@m$nt vei m$nca ^n toate zilele vie]ii tale. 15. {i vr@jm@}ie voiu pune ^ntr@ tine }i ^ntr@ muiare, }i ^ntr@ s@m$n]a ta }i ^ntr@ s@m$n]a ei. Acela va p@zi capul t@u, }i tu vei p@zi c@lc$iul lui (d). 16. {i muierii au zis: %nmul]ind voiu ^nmul]i n@cazurile tale }i suspinul t@u, ^n
7. (a) Nu de ochii cei trupe}ti, ci de priceaperea min]ii, Sf$ntul Ioan Gur@ de Aur. 8. (b) %n mijlocul pomilor raiului, easte ^n grecie. 13. (v) %n grecie easte: ce ai f@cut; ^n jidovie easte: ce easte aceasta ce ai f@cut. 14. (g) S@ fii. 15. (d) {i ^ntr@ s@m$n]a ei, adec@ ^ntr@ Cel ce S@ va na}te din s@m$n]a ei, Carele easte Mesiia, Hristos R@scump@r@toriul, Acela va p@zi capul t@u.

*2 Cor. 11, 3

*Tim. 2, 14

*1 Cor. 11, 9 *Mate. 19, 5 Marco 10, 7 **Efese. 5, 31 1 Cori. 6, 16

CAP 3
Prin vicleniia }earpelui, str@mo}ii calc@ porunca Domnului. Mesiia lumii s@ f@g@duia}te }i, spuindu-s@ fie}tec@ruia pedeapsa, s@ gonesc din raiu.

ar@ }earpele era mai ^n]@lept dec$t toate fierile ceale de pre p@m$nt, care le-au f@cut Domnul Dumnezeu, }i au zis }earpele c@tr@ muiare: Ce easte, c@ au zis Dumnezeu s@ nu 1.
19. (d) %n jidovie stihul acesta a}ea easte: {i dup@ ce au f@cut Dumnezeu din p@m$nt toate fierile p@m$ntului }i toate pas@rile ceriului, le-au adus la Adam. 20. (e) Grece.: ]arinii. 21. (j) Grece.: {i au slobozit Dumnezeu somn. 23. (dz) Jido.: de ast@ dat@. 24. (z) Pentru aceast@ pricin@; (i) Grece.: spre un trup, adec@ ^n traiul c@s@toriei, sau precum unii zic na}terea de prunci.

CARTEA FACERII
dureri vei na}te fii, }i la b@rbatul t@u

CAP 3 {I 4
spre darurile lui. 5. Iar@ spre Cain }i spre jertvele lui nu s-au uitat, (b) }i s-au ^ntristat Cain foarte }i s-au m$hnit fa]a lui (v). 6. {i au zis Domnul Dumnezeu lui Cain: Pentru ce te-ai ^ntristat }i pentru ce s-au m$hnit fa]a ta? 7. Au nu de vei aduce drept, iar@ nu vei ^mp@r]i drept, ai p@c@tuit? Taci, la tine ^ntoarcerea lui (g), }i tu-l vei st@p$ni pre acela. 8. {i au zis Cain c@tr@ Avel, fratele s@u: S@ ie}im ^n c$mp. {i au fost c$nd era ei ^n c$mp, s-au sculat Cain asupra fratelui s@u Avel* }i l-au omor$t pre el. 9. {i au zis Domnul Dumnezeu c@tr@ Cain: Unde easte Avel, fratele t@u? {i au zis: Nu }tiu, au doar@ p@zitoriu fratelui mieu s$nt eu? 10. {i au zis Domnul: C@ci ai f@cut aceasta? Glasul s$ngelui fratelui t@u strig@ c@tr@ Mine din p@m$nt. 11. {i acum bl@st@mat (d) tu de pre p@m$ntul care au de}chis gura sa s@ priimeasc@ s$ngele fratelui t@u din m$na ta! 12. C$nd vei lucra p@m$ntul, nu va adaoge a da ]ie putearea sa (e), gem$nd }i tr@mur$nd vei fi pre p@m$nt. 13. {i au zis Cain c@tr@ Domnul: Mai mare easte vina mea (j) dec$t a s@ ierta mie. 14. De m@ sco]i ast@zi de pre fa]a p@m$ntului, }i de la fa]a Ta m@ voiu ascunde }i voiu fi gem$nd }i tr@mur$nd pre p@m$nt, }i va fi tot cel ce m@ va afla m@ va omor^. 15. {i au zis lui Domnul Dumnezeu: Nu a}ea, tot cel ce va omor^ pre Cain, de }eapte ori s@ va pedepsi (dz). {i au pus Domnul Dumnezeu s@mn lui Cain, ca s@ nu-l omoar@ oricine-l va afla pre el. 16. {i au ie}it Cain de la fa]a lui Dumnezeu, }i au l@cuit ^n p@m$ntul Naid, ^n preajma Edemului. 17. {i au cunoscut Cain pre muiarea sa, }i lu$nd ^n p$ntece au n@scut pre Enoh, }i au zidit cetate, }i au chemat cetatea pre numele fiiului s@u, Enoh. 18. {i s-au n@scut lui Enoh Gaidad, }i Gaidad au n@scut pre Maleleil, }i Maleleil au n@scut pre Matusal, }i Matusal au n@scut pre Lameh.
11. (d) Vei fi. 12. (e) Putearea sa, adec@: gr@simea sa, rodul s@u. 13. (j) Jidov.: f@rdeleagea mea. 15. (dz) Jidov.: de }eapte ori s@ va pedepsi. Grece. : }eapte izb$nde va dezlega, va pl@ti, sau }eapte izb$nde va lua, adec@, de }eapte ori s@ va face asupra aceluia izb$nd@, r@spl@tire. S. Ioan Gur@ de Aur zice: Cel ce va cerca s@ te omoar@ pre tine s@ va face vinovat de }eapte pedeapse foarte mari. {eapte, adec@ multe, c@ }eapte ^n loc de multe s@ pune ^n Scriptur@, cum easte: cea stearp@ au n@scut }eapte, adec@ mul]i.

*1 Cor. ^ntoarcerea ta,* }i el te va st@p$ni. 14, 34 17. Iar@ lui Adam au zis: Pentru c@ ai

ascultat glasul muierii tale }i ai m$ncat din pomul care ]-am poruncit ]ie ca dintru acela s$ngur s@ nu m$nci, dintru acela ai m$ncat, bl@st@mat p@m$ntul ^ntru lucrurile tale, ^ntru n@cazuri vei m$nca dintr-^nsul ^n toate zilele vie]ii tale! 18. Spini }i p@l@mid@ va r@s@ri ]ie }i vei m$nca iarba p@m$ntului. 19. %n sudoarea fea]ii tale vei m$nca p$inea ta, p$n@ te vei ^ntoarce ^n p@m$nt, din care e}ti luoat, c@ p@m$nt e}ti }i ^n p@m$nt te vei ^ntoarce. 20. {i au chemat Adam numele muierii sale Viia]@, pentru c@ ea easte mum@ tuturor celor vii. 21. {i au f@cut Domnul Dumnezeu lui Adam }i muierii lui ^mbr@c@minte de piiale }i i-au ^mbr@cat pre ei. 22. {i au zis Dumnezeu: Iat@, Adam s-au f@cut ca unul din noi cunosc$nd binele }i r@ul, }i acum, ca nu cumva s@-}i tinz@ m$na sa }i s@ ia din pomul vie]ii }i s@ m@n$nce, }i s@ tr@iasc@ ^n veaci. 23. L-au scos pre el Domnul Dumnezeu din raiul desf@t@rii, ca s@ lucreaze p@m$ntul din care s-au luoat. 24. {i au scos Domnul Dumnezeu afar@ pre Adam }i l-au pus pre el ^n preajma raiului desf@t@rii }i au pus heruvimi }i sabie de foc ^nv$rtitoare ca s@ p@zasc@ calea pomului vie]ii.

*%n]ele. 10, 13 [3] Mateiu 23, 35 1 Ioan 3, 12 Iuda 11

CAP 4
Cunosc$nd Adam pre Eva, na}te pre Cain }i pre Avel. Cain ucide pre fratele s@u Avel }i, de la Dumnezeu pedepsit }i pribeag fiind, au n@scut pre Enos, ci }i Adam au n@scut pre Sit, c@ruia i s-au n@scut Enos.

ar@ Adam au cunoscut pre Eva, muiarea sa, }i, lu$nd ea ^n p$ntece, au n@scut pre Cain }i au zis: Dob$ndit-am om prin Dumnezeu (a). 2. {i au mai n@scut pre Avel, fratele lui, }i au fost Avel p@storiu de oi, iar@ Cain au fost lucr@toriu de p@m$nt. 3. {i au fost dup@ c$teva zile, au adus Cain din rodurile p@m$ntului jertv@ lui Dumnezeu. *Iov 4.* {i au adus }i Avel din ceale ^nt$iu 1, 14 n@scute ale oilor sale }i din gr@simea lor, }i au c@utat Dumnezeu spre Avel }i 1.
1. (a) %n jidovie easte: dob$ndit-am om de la Domnul. 5. (b) Adec@, i-au f@cut pre ei s@ cunoasc@ cum c@ voia aceluia ^i place, iar@ nemul]@mirea acestuia o lap@d@. S. Ioan Gur@ de Aur; (v) %n grecie: }i au c@zut fa]a lui, adec@ de sup@rare i s-au mutat fa]a. 7. (g) %ntoarcerea lui, adec@, a p@catului.

CARTEA FACERII
19. {i }-au luoat Lameh doao muieri (z), numele uniia, Ada, }i numele ceiialalte, Sela. 20. {i au n@scut Ada pre Iovil; acesta au fost tat@ hr@nitorilor de dobitoace, carii l@cuiesc ^n colibi. 21. {i numele fratelui lui, Iuval; acesta au fost care au izvodit canonul }i al@uta (i). 22. Iar@ Sela, }i ea au n@scut pre Tovel, }i au fost b@t@toriu cu ciocane, faur de aram@ }i de fier. Iar@ sora lui Tovel, Noema. 23. {i au zis Lameh muierilor sale, Adei }i Selei: Asculta]i glasul mieu, muierile lui Lameh, b@ga]i ^n urechi cuvintele meale, c@ b@rbat am omor$t spre ran@ mie, }i t$n@r spre v$n@tare mie. 24. C@ de }eapte ori s-au izb$ndit despre Cain, iar@ despre Lameh de }eaptezeci de ori }eapte. 25. {i au cunoscut Adam pre Eva, muiarea sa, }i lu$nd ea ^n p$ntece au n@scut fiiu, }i au chemat numele lui Sit, zic$nd: C@ mi-au r$dicat mie Dumnezeu alt@ s@m$n]@ ^n locul lui Avel, pre carele l-au omor$t Cain. 26. {i lui Sit s-au n@scut fiiu, }i au chemat numele lui Enos, acesta au n@d@jduit a chema numele Domnului Dumnezeu.

CAP 4 {I 5
9. {i au tr@it Enos ani o sut@ }i noaozeci, }i au n@scut pre Cainan. 10. {i au tr@it Enos, dup@ ce au n@scut pre Cainan, ani }eapte sute }i cincispr@zeace, }i au n@scut fii }i feate. 11. {i au fost toate zilele lui Enos ani noao sute }i cinci, }i au murit. 12. {i au tr@it Cainan ani o sut@ }i }eaptezeci, }i au n@scut pre Maleleil. 13. {i au tr@it Cainan, dup@ ce au n@scut pre Maleleil, ani }eapte sute }i patruzeci, }i au n@scut fii }i feate. 14. {i au fost toate zilele lui Cainan ani noao sute }i zeace. 15. {i au tr@it Maleleil ani o sut@ }i }easezeci }i cinci, }i au n@scut pre Iared. 16. {i au tr@it Maleleil, dup@ ce au n@scut pre Iared, ani }eapte sute }i treizeci, }i au n@scut feciori }i feate. 17. {i au fost toate zilele lui Maleleil ani opt sute }i noaozeci }i cinci, }i au murit. 18. {i au tr@it Iared ani o sut@ }i }asezeci }i doi, }i au n@scut pre Enoh. 19. {i au tr@it Iared, dup@ ce au n@scut pre Enoh, ani opt sute, }i au n@scut fii }i feate. 20. {i au fost toate zilele lui Iared ani noao sute }easezeci }i doi, }i au murit. 21. {i au tr@it Enoh ani o sut@ }easezeci }i cinci, }i au n@scut pre Matusal. 22. {i bine au pl@cut Enoh lui Dumnezeu,* }i, dup@ ce au n@scut pre Matusal, au tr@it doao sute de ani, }i au n@scut feciori }i feate. 23. {i au fost toate zilele lui Enoh ani trei sute }eas@zeci }i cinci. 24. {i bine au pl@cut Enoh lui Dumnezeu, }i nu s-au aflat, pentru c@ l-au mutat pre d$nsul Dumnezeu. 25. {i au tr@it Matusal ani o sut@ optzeci }i }eapte, }i au n@scut pre Lameh. 26. {i au tr@it Matusal, dup@ ce au n@scut pre Lameh, ani }eapte sute optzeci }i doi, }i au n@scut fii }i feate. 27. {i au fost toate zilele lui Matusal, care au tr@it ani noao sute }as@zeci }i noao, }i au murit. 28. {i au tr@it Lameh ani o sut@ optz@ci }i opt, }i au n@scut fiiu. 29. {i au chemat numele lui Noe, zic$nd: Acesta va face s@ odihnim de lucrurile noastre }i de n@cazurile m$nilor noastre, }i de p@m$ntul care l-au bl@st@mat Domnul Dumnezeu. 30. {i au tr@it Lameh, dup@ ce au n@scut pre Noe, ani cinci sute }eas@zeci }i cinci, }i au n@scut feciori }i feate. 31. {i au fost toate zilele lui Lameh ani }eapte sute cincizeci }i trei, }i au murit. 32. {i era Noe de cinci sute de ani, }i au n@scut Noe trei feciori: pre Sim, pre

CAP 5
S@ spun na}terile sau neamurile lui Adam }i a celor dup@ el, prin Sit, }i anii vie]ii lor, p$n@ la Noe.

1.
*Sus 1, 26 Jos 9, 6 %n]el. 2, 23 Sirah 17, 1

pre el. 2. B@rbat }i muiare i-au f@cut pre ei }i bine i-au cuv$ntat, }i au chemat numele lui Adam, ^n zioa ^n carea i-au f@cut pre ei. 3. {i au tr@it Adam doao sute }i treizeci de ani, }i au n@scut dup@ chipul s@u }i dup@ asem@narea sa, }i au numit numele lui Sit. *Paral. 4. {i au fost zilele lui Adam, care le-au tr@it* 1, 1 dup@ ce au n@scut pre Sit, ani }eapte sute, }i au n@scut fii }i feate. 5. {i au fost toate zilele lui Adam, care le-au tr@it, noao sute }i treizeci de ani, }i au murit. 6. {i au tr@it Sit ani doao sute (a) }i cinci, }i au n@scut pre Enos. 7. {i au tr@it Sit, dup@ ce au n@scut pre Enos, ani }eapte sute }i }eapte, }i au n@scut fii }i feate. 8. {i au fost toate zilele lui Sit ani noao sute }i doisprezeace, }i au murit.
19. (z) A avea mai multe muieri al cincilea neam de la Cain au ^nceput. 21. (i) %n grecie: carele au izvodit psaltirea }i ceatera, adec@ musica. 6. (a) De aici p$n@ la Avraam, unde jidovii au o sut@, grecii au doao sute de ani. S. Ieronim.

ceasta easte Cartea Facerii oamenilor, ^n carea zi au f@cut Dumnezeu pre Adam,* dup@ chipul lui Dumnezeu l-au f@cut

*Sira. 44, 16 Evrei 11, 5

CARTEA FACERII
Ham }i pre Afet.

CAP 6 {I 7
s-au umplut p@m$ntul de nedreptate din ei, }i, iat@, voiu piiarde pre ei }i p@m$ntul. 14. Iar@ tu f@ ]ie corabie din leamne neputrezitoare cu patru dungi, desp@r]ituri vei face prin corabie }i o vei smoli dinl@untru }i din afar@ cu smoal@. 15. {i a}ea vei face corabiia, de trei sute de co]i lungimea cor@biei }i de cincizeci de co]i l@]imea }i de treizeci de co]i ^n@l]imea ei. 16. Str$mt$ndu-o vei face corabiia, }i deasupra de un cot o vei sf$r}i, iar@ u}a o vei face ^n coaste, cu c@m@ri c$te cu doao }i c$te cu trei r$nduri de poduri o vei face. 17. {i, iat@, Eu voiu aduce potop, ap@ preste p@m$nt, ca s@ strice tot trupul ^n care easte suflet viu supt ceriu, }i oric$te vor fi pre p@m$nt vor muri. 18. {i voiu pune leg@tura Mea cu tine, }i vei ^ntra ^n corabie tu }i feciorii t@i }i muiarea ta }i muierile feciorilor t@i cu tine. 19. {i din toate dobitoacele, }i din toate ceale ce s@ t$r@sc, }i din toate fierile, }i din tot trupul, c$te doao din toate s@ bagi ^n corabie, ca s@ le hr@ne}ti cu tine, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@ s@ fie. 20. {i din toate pas@rile ceale zbur@toare, dup@ fealiu, }i din toate dobitoacele, dup@ fealiu, }i din toate jig@niile ce s@ t$r@sc pre p@m$nt, dup@ fealiul lor, c$te doao din toate vor ^ntra la tine s@ se hr@neasc@ ^mpreun@ cu tine, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@. 21. {i tu vei luoa ]ie din toate bucatele de care m$nca]i }i vei aduna la tine, }i vor fi ]ie }i lor de m$ncare. 22. {i au f@cut Noe toate c$te i-au poruncit lui Domnul Dumnezeu, a}ea au f@cut.

CAP 6
Pentru r@ut@]ile oamenilor, Dumnezeu aduce potop pre p@m$nt, ^ns@ Noe, drept fiind, i s@ poruncea}te s@ fac@ corabiia }i s@ ^ntre el }i toat@ casa lui, }i din toate jivinile p@m$ntului, ca s@ se m$ntuiasc@.

*Jos 8, 21 Mate. 15, 19

*Sira. 44, 17

i au fost c$nd au ^nceput oamenii a s@ ^nmul]i pre p@m$nt, }i li s-au n@scut lor feate. 2. V@zind fiii lui Dumnezeu pre featele oamenilor (a) c@ era frumoase, au luat }ie muieri din toate care au ales. 3. {i au zis Domnul Dumnezeu: Nu va r@m$nea Duhul Mieu ^n oamenii ace}tia ^n veac, pentru c@ trupuri s$nt, }i vor fi zilele lor o sut@ }i doaozeci de ani (b). 4. {i era uriia}i pre p@m$nt ^n zilele acealea }i dup@ aceaea, c$nd ^ntra fiii lui Dumnezeu la featele oamenilor }i le n@}tea lor, aceia era uriia}i, din veaci oameni numi]i (v). 5. {i v@zind Domnul Dumnezeu c@ s-au ^nmul]it r@ut@]ile oamenilor pre p@m$nt* }i cum c@ fie}tecarele cuget ^n inima sa cu deadinsul spre r@ut@]i ^n toate zilele, 6. I-au p@rut r@u lui Dumnezeu c@ au f@cut pre om pre p@m$nt }i S-au c@it. 7. {i au zis Dumnezeu: Piiarde-voiu pre omul pre carele l-am f@cut de pre fa]a p@m$ntului, de la om p$n@ la dobitoace, }i de la ceale ce s@ t$r@sc p$n@ la pas@rile ceriului, pentru c@-Mi pare r@u c@ i-am f@cut pre ei. 8. Iar@ Noe au aflat har ^naintea Domnului Dumnezeu. 9. Iar@ aceastea s$nt na}terile lui Noe;* Noe, om drept }i des@v$r}it fiind ^n neamul s@u, au pl@cut lui Dumnezeu Noe. 10. {i au n@scut Noe trei feciori: pre Sim, pre Ham, pre Iafet. 11. {i s@ str$cas@ p@m$ntul ^naintea lui Dumnezeu }i s@ umplus@ p@m$ntul de nedreptate. 12. {i au v@zut Domnul Dumnezeu p@m$ntul, }i era stricat (pentru c@-}i stricas@ tot trupul calea sa pre p@m$nt). 13. {i au zis Domnul Dumnezeu lui Noe: Vreamea a tot omul vine ^naintea Mea, c@
1.
2. (a) Fiii lui Dumnezeu s@ numesc cei ce s@ pogoar@ din Sit, pentru cucerniciia lui cea mare c@tr@ Dumnezeu; iar@ fiii oamenilor s@ zic cei ce s@ pogoar@ din Cain. S. Ioan Gur@ de Aur, macar c@ ^n unele c@r]i a celor }eaptezeci s@ cetea}te ^ngerii lui Dumnezeu. 3. (b) Nu viia]a omeneasc@ precum mul]i zic, la o sut@ }i doazeci de ani s-au str$ns, ci neamului aceluia, adec@ celor ce tr@ia atunci s-au dat o sut@ }i doazeci de ani s@ se poc@iasc@. 4. (v) de demult vesti]i.

CAP 7
Dup@ ce au ^ntrat Noe cu ai s@i ^n corabie, ploaie s-au f@cut pre p@m$nt ^n patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i, c$t au trecut apa preste v$rfurile tuturor mun]ilor }i au ^necat tot trupul ce mi}ca de pre p@m$nt.

i au zis Domnul Dumnezeu c@tr@ Noe: %ntr@ tu }i toat@ casa ta ^n corabie, c@ pre tine* te-am v@zut drept ^naintea Mea ^n neamul acesta. 2. {i din dobitoacele ceale curate bag@ ^nl@untru la tine c$te }eapte, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@, iar@ din dobitoacele ceale necurate c$te doao, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@. 3. {i din pas@rile ceriului ceale curate c$te }eapte, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@,
1.

*Evrei 11, 7 2 Petr. 2, 5

CARTEA FACERII
}i din toate pas@rile ceale necurate c$te doao, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@, ca s@ hr@ne}ti (a) s@m$n]a preste tot p@m$ntul. 4. C@ ^nc@ }eapte zile Eu voiu aduce ploaie pre p@m$nt patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i, }i voiu piiarde de pre fa]a p@m$ntului tot ce viiaz@, care am f@cut. 5. {i au f@cut Noe toate c$te i-au poruncit lui Domnul Dumnezeu. 6. Iar@ Noe era de }ease sute de ani, }i potop de ap@ s-au f@cut pre p@m$nt. 7. {i* au ^ntrat Noe }i feciorii lui }i muiarea lui }i muierile feciorilor lui cu d$nsul ^n corabie pentru apa potopului. 8. {i din pas@rile ceale curate, }i din pas@rile ceale necurate, }i din dobitoacele ceale curate, }i din dobitoacele ceale necurate, }i din fieri, }i din toate ceale ce s@ t$r@sc pre p@m$nt. 9. C$te doao din toate au ^ntrat la Noe ^n corabie, parte b@rb@teasc@ }i femeiasc@, precum au poruncit Domnul Dumnezeu lui Noe. 10. {i au fost dup@ }eapte zile, apa potopului s-au f@cut pre p@m$nt. 11. %n anul }eas@ sute din viia]a lui Noe, ^n luna a doao, ^n doaozeci }i }eapte a lunii, ^n zioa aceaea s-au desf@cut toate izvoar@le ad$ncului, }i jghiiaburile ceriului s-au de}chis. 12. {i s-au f@cut ploaie pre p@m$nt patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i. 13. %n zioa aceaea ^ntrat-au Noe, Sim, Ham, Iafet, feciorii lui Noe }i muiarea lui Noe }i trei muieri ale feciorilor lui cu d$nsul ^n corabie. 14. {i toate fierile, dup@ fealiu, }i toate dobitoacele, dup@ fealiu, }i toat@ jivina ce s@ mi}c@ pre p@m$nt, dup@ fealiu, }i toat@ paserea zbur@toare, dup@ fealiul s@u. 15. Au ^ntrat la Noe ^n corabie, c$te doao, parte b@rb@teasc@ }i femeiasc@, din tot trupul ^n care easte duh de viia]@. 16. {i ceale ce ^ntras@ parte b@rb@teasc@ }i femeiasc@ din tot trupul au ^ntrat, dup@ cum au poruncit Dumnezeu lui Noe, }i au ^nchis Domnul Dumnezeu corabiia din afara ei. 17. {i au fost potop patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i pre p@m$nt, }i s-au ^n@l]at apa, }i au r$dicat corabiia }i o au ^n@l]at de pre p@m$nt. 18. {i s@ ^nt@rea apa }i s@ ^nmul]ea foarte pre p@m$nt, }i s@ purta (b) corabiia pre deasupra apei. 19. Iar@ apa s@ ^nt@rea (v) foarte, foarte, pre p@m$nt, }i au acoperit to]i mun]ii cei ^nal]i, care era supt ceriu. 20. De cincispr@zeace co]i s-au ^n@l]at apa
3. (a) Ca s@ r@m$ie s@m$n]@. 18. (b) %nota, plutea. 19. (v) S@ ^nmul]ea.

CAP 7 {I 8
^n sus }i au acoperit to]i mun]ii cei ^nal]i. 21.* {i au murit tot trupul ce s@ mi}ca pre p@m$nt, al paserilor }i al dobitoacelor }i al fierilor }i toat@ jivina ce s@ mi}ca pre p@m$nt. 22. {i tot omul }i toate c$te avea suflare de viia]@ }i tot ce era pre uscat au murit. 23. {i s-au st$ns tot ce era (g) viu pre fa]a a tot p@m$ntul, de la om p$n@ la dobitoc (d), }i ceale ce s@ t$r@sc, }i pas@rile ceriului de pre p@m$nt s-au st$ns, }i au r@mas Noe singur }i cei ce era cu el ^n corabie. 24. {i s-au ^n@l]at apa pre p@m$nt o sut@ }i cincizeci de zile.

*%n]el. 10, 4 1 Petr. 3, 20

*Mat. 24, 37 Luca 17, 26 1 Petr. 3, 20

CAP 8
Dup@ ce au sc@zut apa, Noe cu cei din corabie, slobozind mai ^nainte corbul }i porumbul, au ie}it din corabie }i au adus jerb@ lui Dumnezeu mul]emit@. Dumnezeu f@g@duia}te c@ mai mult nu va fi potop de ap@.

i {i-au adus aminte Dumnezeu de Noe }i de toate fierile }i de toate dobitoacele }i de toate paserile }i de toate jivinile ce s@ t$r@sc c$te era cu d$nsul ^n corabie, }i au adus Dumnezeu v$nt pre p@m$nt }i au ^ncetat apa. 2. {i s-au ^ncuiat izvoar@le ad$ncului }i jghiiaburile ceriului, }i s-au oprit ploaia din ceriu. 3. {i sc@dea apa scur$ndu-s@ de pre p@m$nt }i s-au ^mpu]inat apa dup@ o sut@ }i cincizeci de zile. 4. {i au }ezut corabiia, ^n luna a }eaptea, ^n doaozeci }i }eapte de zile ale lunii, pre mun]ii Ararat. 5. Iar@ apa au sc@zut p$n@ la luna a zeacea, iar@ ^n luna a zeacea, ^n zioa cea dint$iu a lunii, s-au ivit v$rfurile mun]ilor. 6. {i au fost dup@ patruzeci de zile, au de}chis Noe fereastra corabiei, carea o f@cus@. 7. {i au trimis corbul s@ vaz@: oare sc@zut-au apa? {i ie}ind nu s-au mai ^ntors p$n@ c$nd s-au uscat apa de pre p@m$nt. 8. {i au trimis porumbul dup@ d$nsul s@ vaz@: doar@ au sc@zut apa de pre p@m$nt. 9. {i neafl$nd porumbul odihn@ picioarelor sale, s-au ^ntors la d$nsul ^n corabie, c@ era apa preste toat@ fa]a p@m$ntului, }i, ^ntinz$ndu-}i m$na, l-au luoat }i l-au b@gat la sine ^n corabie. 10. {i a}tept$nd ^nc@ }i alte }eapte zi1.
23. (g), (d) De la om p$n@ la dobitoc, adec@, }i pre om }i pre dobitoc.

CARTEA FACERII
le, iar@ au trimis pre porumb afar@ din corabie. 11. {i s-au ^ntors la d$nsul porumbul c@tr@ sear@, }i avea ^n gura sa st@lpare de maslin cu frunz@, }i au cunoscut Noe c@ au sc@zut apa de pre fa]a p@m$ntului. 12. {i a}tept$nd ^nc@ alte }eapte zile, iar@ au trimis porumbul, }i n-au mai adaos a s@ ^ntoarce la d$nsul. 13. {i au fost ^n anul }ease sute }i unul din viia]a lui Noe, ^n luna dint$iu, ^n zioa dint$iu a lunii, au sc@zut apa de pre p@m$nt }i au descoperit Noe coperi}ul cor@biei carea f@cus@ }i au v@zut c@ au sc@zut apa de pre fa]a p@m$ntului. 14. Iar@ ^n luna a doao, ^n zioa a doaozeci }i }eapte, s-au uscat p@m$ntul. 15. {i au gr@it Domnul Dumnezeu c@tr@ Noe, zic$nd: Ie}i din corabie, tu }i muiarea ta, }i feciorii t@i }i muierile feciorilor t@i cu tine, 16. {i toate fierile c$te s$nt cu tine }i tot trupul de la pas@ri p$n@ la dobitoace }i toat@ jivina carea s@ mi}c@ pre p@m$nt scoate cu tine,* }i crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i pre p@m$nt. 17. {i au ie}it Noe }i muiarea lui }i feciorii lui }i muierile feciorilor lui cu d$nsul. 18. {i toate fierile }i toate dobitoacele }i toat@ paserea }i toat@ jivina ce s@ mi}c@ pre p@m$nt, dup@ fealiul s@u, au ie}it din corabie. 19. {i au zidit Noe jertvenic Domnului }i au luat din toate dobitoacele ceale curate, }i din toate paserile ceale curate }i au adus ardere de tot pre j@rtvenic. 20. {i au mirosit Domnul Dumnezeu miros cu bun@ mireasm@ }i au zis Domnul Dumnezeu: Am socotit, }i nu voi adaoge mai mult a bl@st@ma p@m$ntul pentru faptele oamenilor.* Pentru c@ s@ pleac@ cugetul omului cu deadinsul spre reale din tinerea]ele lui. Deci, nu voiu mai adaoge a omor^ tot trupul viu, precum am f@cut. 21. %n toate zilele p@m$ntului, s@m@n@tura }i seceri}ul, frigul }i caldul, vara }i prim@vara, zioa }i noaptea nu vor mai ^nceta. 1.

CAP 8 {I 9
i bine au cuv$ntat Dumnezeu pre Noe }i pre feciorii lui, }i le-au zis lor:* Crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i }i umple]i p@m$ntul, }i-l st@p$ni]i pre el. 2. {i tremurul }i frica voastr@ va fi preste toate fierile p@m$ntului }i preste toate paserile ceriului }i preste toate c$te s@ mi}c@ pre p@m$nt }i preste to]i pe}tii m@rii, supt m$inile voastre le-am dat. 3. {i tot ce s@ mi}c@ }i viiaz@* va fi voao de m$ncare, ca buruianele de ierburi le-am dat voao toate. 4. F@r@ numai carne cu s$ngele sufletului s@ nu m$nca]i. 5. Pentru c@ }i s$ngele sufletelor voastre ^l voiu ceare din m$na tuturor fierilor, }i din m$na omului fratelui voiu ceare sufletul omului. 6. Cel ce va* v@rsa s$ngele omului, pentru s$ngele aceluia s$ngele lui s@ va v@rsa, c@ dup@ chipul lui Dumnezeu am f@cut pre om. 7.* Iar@ voi crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i }i umple]i p@m$ntul }i-l st@p$ni]i pre el. 8. {i au gr@it Dumnezeu lui Noe }i feciorilor lui cu d$nsul, zic$nd: 9. Iat@, Eu puiu leg@tura Mea cu voi }i cu semin]iia voastr@ dup@ voi. 10. {i cu tot sufletul viu, ce easte cu voi din paseri }i din dobitoace, }i din toate fierile p@m$ntului c$te s$nt cu voi din toate, care au ie}it din corabie. 11.* {i voiu pune leg@tura Mea cu voi, }i nu va muri mai mult tot trupul de apa potopului }i nu va fi mai mult potop de ap@, care s@ strice tot p@m$ntul. 12. {i au zis Domnul Dumnezeu c@tr@ Noe: Acesta easte s@mnul leg@turii care-l dau Eu ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi, }i ^ntr@ tot sufletul viu, care easte cu voi ^ntru neamuri veacinice. 13. (a) Curcubeul Mieu ^l puiu pre noor, }i va fi semn de leg@tur@ ^ntr@ Mine }i ^ntr@ p@m$nt. 14. {i va fi c$nd voiu noora noori pre p@m$nt, s@ va ar@ta curcubeul pre noori. 15. {i-Mi voiu aduce aminte de leg@tura Mea, carea easte ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi, }i ^ntr@ tot sufletul viu ^n tot trupul, }i nu va mai fi potop de ap@, ca s@ piiar@ tot trupul. 16. {i va fi curcubeul Mieu pre noori }i-l voiu vedea, ca s@-Mi aduc@ aminte de leg@tura cea veacinic@ ^ntr@ Mine }i ^ntr@ p@m$nt, }i ^ntr@ sufletul viu care easte ^n tot trupul pre p@m$nt. 17. {i au zis Dumnezeu lui Noe: Acesta easte s@mnul leg@turii care l-am pus ^ntr@ Mine }i ^ntr@ tot trupul ce easte pre p@m$nt.
13. (a) Arcul.
*Sus 1, 22 28 8, 17

*Sus 1, 29 Levi]. 17, 14

*Sus 1, 22 Jos 9, 1 7

*Mat. 26, 52 Apoca. 13, 10 *Sus 1, 26 [28] 8, 17 [16]

*Isaiia 54, 9

*Sus 6, 6 Mateiu 15, 19

CAP 9
Dumnezeu binecuv$nt@ pre Noe }i pre feciorii lui, }i toate ceale ce viiaz@ ^mpreun@ cu pe}tii le d@ lor s@ le fie de m$ncare, iar@ cu s$nge a m$nca ^i oprea}te; cu curcubeu s@ ^nt@rea}te leg@tur@ ^ntre Dumnezeu }i ^ntre om, c@ nu va mai fi potop de ap@. Noe s@ ^mbat@ }i r$de de el Ham, feciorul lui, s@ blast@m@ Ham ^n Hanaan, feciorul s@u, Sim, }i Iafet s@ binecuvinteaz@.

CARTEA FACERII
18. {i era feciorii lui Noe, carii au ie}it din corabie: Sim, Ham, Iafet, iar@ Ham era tat@ lui Hanaan; ace}ti trei s$nt feciorii lui Noe. 19. Dintru ace}tia s-au r$sipit preste tot p@m$ntul. 20. {i au ^nceput Noe (b), om lucr@toriu de p@m$nt, }i au s@dit vie. 21. {i au beut din vin }i s-au ^mb@tat }i s-au golit ^n casa sa. 22. {i au v@zut Ham, tat@l lui Hanaan, goliciunea t@t$ne-s@u. 23. {i ie}ind afar@, au spus celor doi fra]i ai s@i, iar@ Sim }i Iafet, lu$nd o hain@, o au pus pre am$ndoi umerii s@i }i s-au dus cu dosul ^nainte }i au acoperit goliciunea t@t$ne-s@u, }i fea]ele lor c@uta ^nd@r@pt, }i n-au v@zut goliciunea t@t$ne-s@u. 24. {i s-au trezit Noe de vin, }i au cunoscut c$te i-au f@cut lui feciorul s@u cel mai t$n@r, }i au zis: 25. Bl@st@mat s@ fie Hanaan, pruncul (v), slug@ va fi fra]ilor s@i. {i au zis: Binecuv$ntat Domnul Dumnezeu lui Sim, }i va fi Hanaan, pruncul, slug@ lui. 26. %nmul]asc@ Dumnezeu pre Iafet, }i s@ l@cuiasc@ ^n l@ca}urile lui Sim, }i s@ fie Hanaan slug@ lui. 27. {i au tr@it Noe dup@ potop ani trei sute }i cincizeci. 28. {i au fost toate zilele lui Noe noao sute }i cincizeci de ani, }i au murit.

CAP 9 {I 10

CAP 10
Neamurile fiilor lui Noe, de la carii s-au ^mp@r]it oamenii ^n toat@ lumea }i s-au n@scut to]i cei de pre p@m$nt.

ceastea s$nt neamurile fiilor lui Noe: a lui Sim, a lui Ham }i a lui Iafet; }i s-au n@scut lor fii dup@ potop. 2. Fiii lui Iafet: Gamer }i Magog }i Madi }i Iovan }i Elisa }i Tovel }i Mosoh }i Tiras. 3. {i feciorii lui Gamer: Ashanas }i Rifat }i Torgama. 4. {i feciorii lui Iovan: Elisa }i Tarsas, Chiteanii, Rodeanii. 5. Dintru ace}tia s-au ^mp@r]it ostroavele (a) neamurilor ^n p@m$ntul lor, fie}tecarele, dup@ limb@, ^ntru neamurile lor }i ^ntru semin]iile lor. 6. {i feciorii lui Ham: Hus }i Mesrain, Fud }i Hanaan. 7. {i feciorii lui Hus: Sava }i Evila }i Savata }i Regma }i Savataca. 1.
20. (b) A fi. 25. (v) Blast@m@ pre fecior pentru tat@, ca s@ nu s@ vaz@ a bl@st@ma pre cel ce mai ^nainte bine l-au cuv$ntat. S. Ioan Gur@ de Aur.

8. {i feciorii lui Regma: Sava }i Dadan. Iar@ Hus au n@scut pre Nevrod, acesta au ^nceput a fi uriia} pre p@m$nt (b). 9. Acesta era uriia} v$n@toriu ^naintea Domnului Dumnezeu, pentru aceaea zic c@ Nevrod (v), uriia} v$n@toriu ^naintea Domnului. 10. {i au fost ^nceputul ^mp@r@]iei lui Vavilonul, }i Oreh }i Arhad }i Halani, ^n p@m$ntul Senaar. 11. Din p@m$ntul acela au ie}it Asur }i au zidit Ninevi. {i Roovod cetatea, }i Halah. 12. {i Dasi, ^ntr@ Ninevi }i ^ntr@ Halah, aceasta easte cetate mare. 13. Iar@ Mesrain au n@scut pre ludiiani }i pre neftaleani }i pre enemetiiani }i pre laviiani. 14. {i pre patrosoniiani }i pre hazmoniiani, de unde au ie}it filisteanii, }i pre gaftoriiani. 15. Iar@ Hanaan au n@scut pre Sidon, cel ^nt$iu n@scut al s@u, }i pre Heteu. 16. {i pre Ievuseu }i pre Amoreu }i pre Ghergheseu. 17. {i pre Eveu }i pre Arucheu }i pre Aseneu. 18. {i pre Aradeu }i pre Samareu }i pre Amati. {i dup@ aceasta s-au ^mpr@}tiiat neamurile hananeilor. 19. {i au fost hotar@le hananeilor de la Sidon, p$n@ a veni la Gherara }i la Gaza, p$n@ a veni p$n@ la Sodoma }i Gomora, Adama }i Sevoin, p$n@ la Dasa. 20. Ace}tia s$nt feciorii lui ^ntru Ham, neamurile lor, dup@ limbile lor, ^ntru ]@rile lor }i ^ntru semin]iile lor. 21. {i s-au n@scut }i lui Sim, tat@lui tuturor fiilor lui Ever, fratelui celui mai mare a lui Iafet. 22.* Fiii lui Sim: Elam }i Asur }i Arfaxad *1 Para. }i Lud }i Aram }i Cainan. 1, 17 23. {i fiii lui Aram: Uz }i Ul }i Gater }i Mosoh. 24. {i Arfaxad au n@scut pre Cainan, }i Cainan au n@scut pre Sala, iar@ Sala au n@scut pre Ever. 25. Iar@ lui Ever s-au n@scut doi feciori, numele unuia, Falec, pentru c@ ^n zilele lui s-au ^mp@r]it p@m$ntul, }i numele fratelui lui, Iectan. 26. Iar@ Iectan au n@scut pre Elmodad }i pre Salet }i pre Sarmot }i pre Iarah. 27. {i pre Odora }i pre Evil }i pre Decla. 28. {i pre Eval }i pre Avimael }i pre Sava. 29. {i pre Ufir }i pre Eveila }i pre
5. (a) Jidov.: s-au ^mp@r]it ]erile neamurilor. 8. (b) Jidov.: acesta au ^nceput a fi putearnic pre p@m$nt, }i ^n stih 9. Jid.: ^n loc de uriia}, easte putearnic. 9. (v) Au fost.

10

CARTEA FACERII
Iovav, to]i ace}tia feciorii lui Iectan. 30. {i au fost l@ca}ul lor de la Masi p$n@ a veni la Safira, muntele r@s@ritului. 31. Ace}tia s$nt feciorii lui Sim, ^n neamurile lor, dup@ limbile lor, ^ntru ]@rile lor }i ^ntru semin]iile lor. 32. Aceastea s$nt neamurile feciorilor lui Noe, dup@ na}terile lor, dup@ s@min]iile lor. Dintru ace}tia s-au ^mpr@}tiiat ostroavele neamurilor pre p@m$nt dup@ potop.

CAP 10 {I 11
Cainan. 13. {i au tr@it Arfaxad, dup@ ce au n@scut pre Cainan, ani patru sute (g), }i au n@scut fii }i feate, }i au murit. {i au tr@it Cainan o sut@ }i treizeci de ani, }i au n@scut pre Sala, }i au tr@it Cainan, dup@ ce au n@scut pre Sala, ani trei sute }i treizeci, }i au n@scut feciori }i feate, }i au murit. 14. {i au tr@it Sala o sut@ treizeci de ani, }i au n@scut pre Ever. 15. {i au tr@it Sala, dup@ ce au n@scut pre Ever, ani trei sute }i treizeci, }i au n@scut feciori }i feate, }i au murit. 16. {i au tr@it Ever o sut@ treizeci }i patru de ani, }i au n@scut pre Falec. 17. {i au tr@it Ever, dup@ ce au n@scut pre Falec, ani doao sute (d) }i }eaptezeci, }i au n@scut fii }i feate, }i au murit. 18. {i au tr@it Falec o sut@ }i treizeci de ani, }i au n@scut pre Ragav. 19.* {i au tr@it Falec, dup@ ce au n@scut pre Ragav, ani doao sute }i noao, }i au n@scut fii }i feate, }i au murit. 20. {i au tr@it Ragav o sut@ treizeci }i doi de ani, }i au n@scut pre Seruh. 21. {i au tr@it Ragav, dup@ ce au n@scut pre Seruh, ani doao sute }i }eapte, }i au n@scut feciori }i feate, }i au murit. 22. {i au tr@it Seruh o sut@ }i treizeci de ani, }i au n@scut pre Nahor. 23. {i au tr@it Seruh, dup@ ce au n@scut pre Nahor, ani doao sute, }i au n@scut fii }i feate, }i au murit. 24. {i au tr@it Nahor o sut@ }eaptezeci }i noao de ani (e), }i au n@scut pre Tara. 25. {i au tr@it Nahor, dup@ ce au n@scut pre Tara, o sut@ }i doaozeci }i cinci de ani (j), }i au n@scut feciori }i feate, }i au murit. 26. {i au tr@it Tara }eaptezeci de ani,* }i au n@scut pre Avram }i pre Nahor }i pre Aran. 27. {i aceastea s$nt na}terile lui Tara: Tara au n@scut pre Avram }i pre Nahor }i pre Aran, }i Aran au n@scut pre Lot. 28. {i au murit Aran mai ^nainte dec$t Tara, tat@l s@u, ^n p@m$ntul ^n care s-au fost n@scut, ^n ]ara haldeilor. 29. {i au luat Avram }i Nahor }ie muieri, numele muierii lui Avram, Sara, }i numele muierii lui Nahor, Melha, fata lui Aran, carele au fost tat@l Melhei }i tat@l Ieshei. 30. {i Sara era stearp@ }i nu f@cea fii. 31.* {i au luat Tara pre Avram, feciorul s@u, }i pre Lot, feciorul lui Aran,
zeci. 17. (d) %n Bibliia cea veachie rom$neasc@ }i grece. de la Alexandriia easte: ani trei sute }i }aptezeci. 24. (e) Bibliia cea veachie rom$neasc@: {i au tr@it Nahor }aptezeci }i noao de ani. 25. (j) Alexan. }i cea veachie rom$nea.: are ani o sut@ }i doaozeci }i noao.

CAP 11
La zidirea turnului Vavilonului, trufiia m$ndrilor }i limba s@ ameastec@, neamurile lui Sim p$n@ la Avram.
*%n]ele. 10, 5

i era tot p@m$ntul un rost }i un glas tuturor. 2. {i au fost dup@ ce au purces ei de la r@s@rit, au aflat c$mp ^n p@m$ntul Senar }i au desc@lecat acolo. 3. {i au zis omul c@tr@ vecinul s@u: Veni]i s@ facem c@r@mizi }i s@ le ardem ^n foc. {i le-au fost lor c@r@mida ^n loc de piiatr@, }i var le era lor lutul. 4. {i au zis: Veni]i s@ ne zidim noao ^n}ine cetate }i turn, a c@ruia v$rful (a) s@ fie p$n@ ^n ceriu, }i s@ ne facem noao nume mai ^nainte de ce ne vom r$sipi pre fa]a a tot p@m$ntul. 5. {i s-au pogor$t Domnul s@ vaz@ cetatea }i turnul care-l zidea fiii oamenilor. 6. {i au zis Domnul: Iat@, un neam }i o gur@ tuturor, aceasta au ^nceput a face, }i acum nu vor ^nceta de la toate, oric$te s@ vor apuca a face. 7. Veni]i }i, pogor$ndu-ne, s@ amestec@m (b) acolo limba lor, ca s@ nu ^n]@leag@ nici unul glasul deaproapelui. 8. {i i-au ^mpr@}tiiat pre ei Domnul de acolo preste fa]a a tot p@m$ntul, }i au ^ncetat a zidi cetatea }i turnul. 9. Pentru aceaea s-au chemat numele locului aceluia Mestecare, c@ acolo au amestecat limbile a tot p@m$ntul }i de acolo i-au r$sipit pre ei Domnul preste fa]a a tot p@m$ntul. 10. {i aceastea-s na}terile lui Sim, }i era Sim fecior de o sut@ de ani c$nd au n@scut pre Arfaxad, ^n al doilea an dup@ potop. 11. {i au tr@it Sim dup@ ce au n@scut pre Arfaxad ani cinci sute (v), }i au n@scut fii }i feate, }i au murit. 12. {i au tr@it Arfaxad o sut@ }i treizeci }i cinci de ani, }i au n@scut pre

1.*

*1 Para. 1, 19

*Isus 24, 2 [1 Paral.] 1, 27

*Isus 24, 2

4. (a) Grece.: A c@ruia capul s@ fie. 7. (b) S@ turbur@m. 11. (v) %n Bibliia cea veachie rom$neasc@ easte: ani trei sute }i treizeci }i cinci. 13. (g) %n Bibliia cea gre. de la Alexandriia: ani patru sute }i trei-

CARTEA FACERII
*Iudi. 5, 6 Fapte 7, 2

CAP 12 {I 13

11

feciorul s@u, }i pre Sara, noru-sa, muiarea lui Avram, feciorului s@u, }i i-au scos pre ei din ]ara haldeilor,* ca s@ mearg@ ^n p@m$ntul Hanaan, }i au venit p$n@ la Haran }i au l@cuit acolo. 32. {i au fost toate zilele lui Tarra ^n p@m$ntul Haran ani doao sute }i cinci, }i au murit Tarra ^n Haran.

CAP 12
Avram, ascult$nd de porunca lui Dumnezeu, ^}i las@ mo}iia }i s@ duce cu Lot ^n Hanaan }i jertvea}te Domnului ^n Sihim }i ^n Vetil, de acolo pentru foamea au mers ^n Eghipt, zic$nd c@ Sara, muiarea lui, ^i easte sor@, pre carea, lu$ndu-o Faraon, dup@ aceaea neatins@ o au dat lui Avram ^nd@r@pt.
*Fapt. 7, 3

1.

*Jos 14 [18], 18 22, 18 Galat. 3, 8

*Jos 13, 18 15, 18 26, 4 2 Leage 34, 4

ar@ta ]ie. 2. {i te voiu face pre tine neam mare, }i bine te voiu cuv$nta, }i voiu m@ri numele t@u }i vei fi binecuv$ntat. 3. {i bine voiu cuv$nta pre cei ce te vor binecuv$nta, }i voiu bl@st@ma pre cei ce te vor bl@st@ma,* }i bine s@ vor cuv$nta ^ntru tine toate neamurile p@m$ntului. 4. {i s-au dus Avram precum i-au zis Dumnezeu lui, }i s-au dus cu el }i Lot. {i era Avram de }eaptezeci }i cinci de ani, c$nd au ie}it din Haran. 5. {i au luoat Avram pre Sara, muiarea sa, }i pre Lot, feciorul fratelui s@u, }i toate averile sale care agonisis@ }i tot sufletul care-l dob$ndis@ ^n Haran, }i au ie}it ca s@ mearg@ ^n p@m$ntul Hanaan. 6. {i au venit ^n p@m$ntul Hanaan, }i au umblat Avram p@m$ntul ^n lungimea lui p$n@ la locul Sihem, la stejeariul cel ^nalt, iar@ hananeii l@cuia atunci pre p@m$ntul acela. 7. {i S-au ar@tat Domnul lui Avram }i i-au zis lui:* Semin]iei tale voiu da p@m$ntul acesta. {i au zidit acolo Avram oltariu Domnului, Celui ce S-au ar@tat lui. 8. {i s-au dus de acolo ^n munte c@tr@ r@s@ritul lui Vetil, }i }i-au ^ntins acolo cortul s@u ^n Vetil, l$ng@ mare, }i Anghe c@tr@ r@s@rit, }i au zidit acolo oltariu Domnului, }i au chemat numele Domnului (a). 9. {i s-au r$dicat Avram }i, merg$nd, au t@b@r$t ^n pustie. 10. {i s-au f@cut foamete pre p@m$nt, }i s-au pogor$t Avram ^n Eghipt, ca s@ l@cuiasc@ acolo, pentru c@ s@ ^nt@ris@ foametea pre p@m$nt.
8. (a) Bibliia cea rom. are: Domnului, Celui ce

i* au zis Domnul lui Avram: Ie}i din p@m$ntul }i din rudeniia ta }i din casa t@t$ne-t@u }i vino ^n p@m$ntul care voiu

11. {i au fost c$nd s@ apropiia Avram s@ ^ntre ^n Eghipt, au zis Sarei, muierii sale: {tiu eu cum c@ muiare frumoas@ e}ti tu la fa]@. 12. Fi-va, dar@, ca deaca te vor vedea eghipteanii, vor zice: Aceasta easte muiarea lui, }i pre mine m@ vor omor^, iar@ pre tine te vor ]inea. 13.* Zi, dar@: Sora lui s$nt, ca s@ fie mie *Jos bine pentru tine, }i s@ tr@iasc@ sufletul mieu 20, 11 [12] pentru tine. 14. {i au fost dup@ ce au ^ntrat Avram ^n Eghipt, au v@zum eghipteanii muiarea lui c@ easte frumoas@ foarte. 15. {i o au v@zut pre ea domnii lui Faraon, }i o au l@udat la Faraon, }i o au b@gat pre ea ^n casa lui Faraon. 16. {i lui Avram au f@cut bine pentru d$nsa, }i avea el oi }i vi]ei }i asini }i slugi }i slujnice }i cat$ri }i c@mile. 17. {i au certat Dumnezeu pre Faraon cu cert@ri mari }i reale, }i casa lui pentru Sara, muiarea lui Avram. 18. {i chem$nd Faraon pre Avram, au zis: C@ci ai f@cut aceasta mie? C@ nu mi-ai spus c@ muiare ^]i easte ]ie. 19. Pentru ce ai zis c@: Sor@ easte mie, }i o am luat pre ea muiare mie, }i acum, iat@, muiarea ta ^naintea ta, lu$ndu-o, te du. 20. {i au poruncit Faraon oamenilor s@i, pentru Avram, ca s@-l sloboaz@ de acolo pre el }i pre muiarea lui, }i toate c$te era ale lui (b).

CAP 13
Avram }i Lot, pentru avearea cea mult@, dup@ ce au ie}it din Eghipt, s@ desp@r]esc. Lot }i-au ales hotar@le Iordanului; Avram au l@cuit ^n p@m$ntul Hanaan, unde iar@-i f@g@duia}te Dumnezeu c@-i va ^nmul]i s@m$n]a }i-i va da mo}tenire p@m$ntul acela.

i s-au suit Avram din Eghipt, el }i muiarea lui, }i toate ale lui, }i Lot cu el, ^n pustie. 2. Iar@ Avram era bogat foarte, cu dobitoace }i cu argint }i cu aur. 3. {i pre calea pre carea venis@ s-au dus ^n pustie p$n@ la Vetil, p$n@ la locul ^n care mai ^nainte au fost cortul lui, ^ntr@ Vetil }i ^ntr@ Anghe. 4. La locul oltariului,* care mai ^nainte l-au fost f@cut acolo, }i au chemat acolo Avram numele Domnului. 5. {i Lot, carele mergea ^mpreun@ cu Avram, avea oi }i boi }i corturi. 6. {i nu-i cuprindea pre ei p@m$ntul,* ca s@ l@cuiasc@ ^ntr-un loc, pentru c@ e-

1.

*Sus 12, 7

*Jos 36, 7

S-au ar@tat lui. 20. (b) Alexandriia are: }i Lot cu d$nsul.

12

CARTEA FACERII
ra averile lor multe. 7. {i nu-i cuprindea pre ei p@m$ntul ca s@ l@cuiasc@ ^mpreun@ (a). 8. {i s-au f@cut sfad@ ^ntr@ p@storii dobitoacelor lui Avram }i ^ntr@ p@storii dobitoacelor lui Lot, iar@ hananeii }i ferezeii l@cuia atunci p@m$ntul acela (b). 9. {i au zis Avram lui Lot: S@ nu fie sfad@ ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine, }i ^ntr@ p@storii miei }i ^ntr@ p@storii t@i, c@ oameni fra]i s$ntem noi. 10. Iat@, tot p@m$ntul ^naintea ta easte, desp@r]ea}te-te de mine, de vei (v) tu spre st$nga, eu de-a dreapta; iar@ de vei tu spre dreapta, eu spre st$nga. 11. {i r@dic$nd Lot ochii s@i, au v@zut tot ]inutul ^mprejurul Iordanului c@ tot era ad@pat, mai ^nainte p$n@ a nu surpa Domnul Sodoma }i Gomora, ca raiul lui Dumnezeu, }i ca p@m$ntul Eghiptului, p$n@ unde s@ vine ^n Zogora. 12. {i }i-au ales }ie Lot tot ]inutul cel dimprejurul Iordanului, }i s-au tras ^nd@r@pt Lot de la r@s@rit, }i s-au desp@r]it fie}tecarele de fratele s@u. 13. {i Avram s-au s@l@}luit ^n p@m$ntul Hanaan, iar@ Lot s-au s@l@}luit ^n cetatea carea era ^mprejurul ]inutului (g), }i }i-au pus l@ca}ul ^n Sodoma. 14. Iar@ oamenii cei din Sodoma era r@i }i p@c@to}i ^naintea lui Dumnezeu foarte. 15. {i au zis Dumnezeu lui Avram, dup@ ce s-au desp@r]it Lot de d$nsul:* R@dic@ ochii t@i }i caut@ din locul ^n care e}ti tu acum spre miiaz@noapte }i spre miiaz@zi, }i spre r@s@rit }i spre mare. 16. C@ tot p@m$ntul care-l vezi ]ie-l voiu da }i semin]iei tale, p$n@ ^n veac. 17. {i voiu face s@m$n]a ta ca n@sipul p@m$ntului, }i de poate ne}tine num@ra n@sipul p@m$ntului, }i s@m$n]a ta s@ va num@ra. 18. Scoal@-te }i umbl@ p@m$ntul ^n lungimea }i ^n l@]imea lui, c@ ]ie-l voiu da }i semin]iei tale ^n veac. 19. {i, r@dic$ndu-}i Avram corturile, au venit }i au l@cuit l$ng@ stejeariul lui Mamvri, care era ^n Hevron, }i au zidit acolo oltariu Domnului.

CAP 13 {I 14
i au fost c$nd ^mp@r@]ea Armafal, ^mp@ratul Senaarului, }i Arioh, ^mp@ratul Elasarului, Hodologomor, ^mp@ratul Elamului, }i Targal, ^mp@ratul neamurilor. 2. F@cut-au r@zboiu cu Vala, ^mp@ratul Sodomei, }i cu Varsa, ^mp@ratul Gomorei, }i cu Senar, ^mp@ratul Adamei, }i cu Simovor, ^mp@ratul Sevoimului, }i cu ^mp@ratul Valacului, acesta easte Sigor (a). 3. To]i ace}tia s-au adunat ^n Valea cea S@rat@, carea acum easte Marea S@rilor. 4. Doispr@zeace ani aceia slujis@ lui Hodologomor, iar@ ^n al treispr@zeacelea an nu au vrut s@ mai slujeasc@. 5. Iar@ ^ntr-a patruspr@zeacelea an au venit Hodologomor }i ^mp@ra]ii carii era cu el }i au t@iat pre uriia}ii cei din Astorot }i din Carnaim, }i neamurile ceale tari ^mpreun@ cu ei, }i pre oamenii cei din cetatea Savi. 6. {i pre horeii cei din mun]ii Seir, p$n@ la Terebintul Afaranului, care easte ^n pustie. 7. {i ^ntorc$ndu-s@, au venit la F$nt$na Judec@]ii, aceasta easte Cadis, }i au ucis pre to]i domnii lui Amalic }i pre amoreii cei ce l@cuia ^n Asason Tamar. 8. {i au ie}it la r@zboiu ^mp@ratul Sodomei }i ^mp@ratul Gomorei }i ^mp@ratul Adamei }i ^mp@ratul Sevoimului }i ^mp@ratul Valacului, acesta easte Sigor, }i }i-au tocmit tab@ra spre b@taie ^n Valea cea S@rat@. 9. %mprotriva lui Hodologomor, ^mp@ratul Elamului, }i ^mprotriva lui Targal, ^mp@ratul neamurilor, }i ^mprotriva lui Amarfal, ^mp@ratul Senaarului, }i ^mprotriva lui Arioh, ^mp@ratul Elasarului, patru ^mp@ra]i ^mprotriva a cinci. 10. Iar@ Valea cea S@rat@ era cu pu]uri (b) cleoase, }i au fugit ^mp@ratul Sodomei }i ^mp@ratul Gomorei, }i au c@zut acolo, iar@ cei ce au r@mas au fugit la munte. 11. {i au luat (v) toat@ c@l@rimea Sodomei }i a Gomorei }i toate ce avea ei de m$ncare, }i s-au dus. 12. {i au luat }i pre Lot, feciorul fratelui lui Avram, }i toate averile lui, c@ l@cuia ^n Sodoma, }i s-au dus. 13. {i venind unul din cei sc@pa]i, au spus lui Avram, trec@toriului, iar@ el l@cuia l$ng@ stejeariul lui Mamvri, al Amoreului, fratelui lui Eshol, }i fratelui lui Avnan, carii avea leg@tur@ de pace cu Avram. 14. {i auzind Avram c@ s-au luat ^n
2. (a) Valacul acesta easte cetatea carea pre vreamea lui Moisi s@ chema Sigor. 10. (b) Valea S@rat@ avea ochiuri glodoas@, cu tin@ cleoas@. 11. (v) Bibli. rom$n. are: }i au luat muntele }i au pr@dat toat@ c@l@rimea.

1.

*Sus 12, 7 Jos 13, 18 26, 4 2 Leage 34, 4

CAP 14
%nving$ndu-s@ cei cinci crai }i pr@d$ndu-s@ Sodoma, Lot cu ceialal]i s@ duce ^n robie de cei patru crai ce au ^nvins, pre carii gonindu-i Avram, pre to]i robii }i pr@zile le-au ^ntors; }i lu$nd binecuv$ntare de la Melhisedec, toate le-au ^ntors ^mp@ratului Sodomului. 7. (a) Alexa.: }i nu putea l@cui ^mpreun@. 9. (b) Acela s-au luat din cea latineasc@ pentru mai bun ^n]eles. 10. (v) A mearge. 13. (g) Iordanului.

CARTEA FACERII
robie Lot, feciorul fratelui s@u, num@rat-au slugile sale ceale de cas@, trei sute }i optspr@zeace, }i au alergat dup@ ei p$n@ la Dan. 15. {i au c@zut asupra lor noaptea el }i slugile lui, }i i-au lovit pre ei }i i-au gonit p$n@ la Hoval, care easte de-a st$nga Damascului. 16. {i au ^ntors toat@ c@l@rimea Sodomei, }i pre Lot, feciorul fratelui s@u, l-au ^ntors, }i toate averile lui, }i muierile }i norodul. 17. {i au ie}it ^mp@ratul Sodomei ^ntru ^ntimpinarea lui dup@ ^ntoarcerea lui de la t@iarea lui Hodologomor }i a ^mp@ra]ilor, carii era cu el ^n Valea lui Savi, acesta era C$mpul %mp@ra]ilor (g). *Evrei 18.* {i Melhisedec, ^mp@ratul Salimului, au 7, 1 scos p$ine }i vin, }i era el preot lui Dumnezeu celui Prea^nalt. 19. {i bine au cuv$ntat pre Avram, }i au zis: Bine e cuv$ntat Avram lui Dumnezeu celui Prea^nalt, Carele au f@cut ceriul }i p@m$ntul. 20. {i bine e cuv$ntat Dumnezeu cel Prea^nalt, Carele au dat pre vr@jma}ii t@i supt m$na ta. {i au dat Avram lui z@ciuial@ din toate. 21. {i au zis ^mp@ratul Sodomei c@tr@ Avram: D@-mi mie oamenii, iar@ caii iai ]ie. 22. {i au zis Avram c@tr@ ^mp@ratul Sodomei: %ntinde-voiu m$na mea c@tr@ Domnul Dumnezeu cel Prea^nalt, Carele au f@cut ceriul }i p@m$ntul. 23. De la funi}oar@ p$n@ la leg@tura ^nc@l]@mintei, te voiu luoa din toate ale tale, ca s@ nu zici: Eu am ^mbog@]it pre Avram. 24. Afar@ de ceale ce au m$ncat feciorii, }i afar@ de partea b@rba]ilor, carii au venit cu mine, Eshol, Avnan, Mamvri, ace}tia ^}i vor lua partea sa.

CAP 14 {I 15
feciorul slujnicii meale, Masec, acesta Damasc Eliezer (a). 3. {i au zis Avram: De vreame ce mie nu mi-au dat s@m$n]@, iat@, sluga mea va fi dup@ mine mo}tean. 4. {i ^ndat@ s-au f@cut cuv$ntul Domnului c@tr@ d$nsul, zic$nd: Nu va fi acesta mo}tean dup@ tine, ci cel ce va ie}i din tine, acesta va fi mo}tean. 5. {i l-au scos pre el afar@ }i au zis lui:* Caut@ la ceriu }i num@r@ stealele, de le vei putea num@ra pre eale. {i au zis lui: A}ea va fi s@m$n]a ta. 6.* {i au crezut Avram lui Dumnezeu, }i s-au socotit lui spre dreptate. 7. {i au zis c@tr@ d$nsul: Eu s$nt Dumnezeu, Cel ce te-am scos din ]ara haldeilor, ca s@ dau ]ie p@m$ntul acesta s@-l mo}tene}ti pre el. 8. {i au zis: St@p$ne, Doamne, cum voiu cunoa}te c@-l voiu mo}teni pre el? 9. {i au zis lui: Ia o juninc@ de trei ani }i o capr@ de trei ani }i un berbeace de trei ani }i o turturea }i un porumb. 10. {i lu$nd el acealea toate,* le-au despicat ^n doao }i le-au pus pre eale cu fa]a una c@tr@ alta, iar@ paserile nu le-au despicat. 11. {i s-au pogor$t paserile pe trupurile ceale despicate, }i au }ezut Avram l$ng@ eale (b). 12. Iar@ c$nd apunea soarele, uimire au c@zut pre Avram, }i, iat@, fric@ mare }i ^ntunecat@ l-au cuprins pre d$nsul. 13. {i au zis c@tr@ Avram: {tiind vei }ti,* c@ nimearnic@ va fi s@m$n]a ta ^n p@m$nt str@in, }i vor supune pre ei robiei, }i-i vor nec@ji, }i-i vor smeri pre ei patru sute de ani. 14. Iar@ pre neamul acela, c@ruia vor sluji, ^i voiu judeca Eu, iar@ dup@ aceaea vor ie}i aici cu aveare mult@. 15. Iar@ tu vei mearge la p@rin]ii t@i ^n pace, ajung$nd la b@tr$nea]e bun. 16. Iar@ ^ntru a patra neam s@ vor ^ntoarce aici, pentru c@ p@catele amoriilor nu s-au plinit p$n@ acum. 17. Iar@ dup@ ce au apus soarele, s-au f@cut flac@r@ }i, iat@, cuptoriu afum$nd }i f@clii de foc, care au trecut prin mijlocul despic@turilor acestora. 18. %n zioa aceaea* au f@cut Dumnezeu leg@tur@ cu Avram, zic$nd: S@min]iei tale voiu da p@m$ntul acesta, de la r$ul Eghiptului p$n@ la r$ul cel mare al Eufratului. 19. Pre chenei }i pre chenezei }i pre chedmonei,

13

*Rom. 4, 18

*Rom. 4, 3 Galat. 3, 6 Iacov 2, 23

*Ierem. 34, 18

*Fapt. 7, 6

CAP 15
Dumnezeu f@g@duia}te fiiu lui Avram, carele dezn@d@jduia c@ va avea fiiu dup@ sine; Avram, crezind lui Dumnezeu, s@ ^ndrepteaz@ }i ^ntru semnul p@m$ntului celui f@g@duit aduce jertv@, dup@ cum i-au poruncit Domnul, }i aude nemerniciia ceaea ce va s@ fie acelor dup@ el.

ar@ dup@ cuvintele aceastea, fost-au cuv$ntul Domnului c@tr@ Avram ^n vedenie, zic$nd: Nu te teame, Avrame, Eu te voiu p@zi pre tine; plata ta va fi mult@ foarte. 2. {i au zis Avram: St@p$ne, Doamne, ce vei da mie? C@ eu moriu f@r@ de feciori, }i

1.

17. (g) Jidov.: carea easte Valea %mp@ratului. 2. (a) Adec@: eu f@r@ de prunci voiu muri, }i fiiul purt@toriului de grij@ a c@sii meale, carele ^mparte bucate

*Sus 12, 7 13, 15 Jos 26, 4 2 Leage 34, 4 la casnicii miei }i s@ cheam@ Damaschin Eliezer, 3 %mp@r. acesta va fi mo}tean dup@ mine. S. Ieronim. 11. 4, 21 (b) Jidov.: }i s-au pogor$t pas@rile pre trupurile 1 Paral. ceale despicate, }i Avram le goniia pre eale. 1, 26

14

CARTEA FACERII
20. {i pre hetei }i pre ferezei }i pre rafaimi. 21. {i pre amorei }i pre hananei }i eghei }i gherghesei }i pre ievusei.

CAP 16 {I 17
v@zut, c$nd Te-ai ar@tat mie. 14. Pentru aceasta au chemat f$nt$na aceaea F$nt$n@,* ^naintea c@riia am v@zut, *Jos iat@ (a), ^ntr@ Cadis }i ^ntr@ Varad. 24, 62 15. {i au n@scut Agar lui Avram fecior, }i au chemat Avram numele feciorului s@u, care i l-au n@scut Agar, Ismail. 16. {i Avram era de optzeci }i }ease de ani c$nd au n@scut Agar lui Avram pre Ismail.

CAP 16
Sara d@ pre Agar, slujnica sa, lui Avram, s@ nasc@ dintr-^nsa fiiu, carea, dup@ ce au luat ^n p$ntece, au urgisit pre st@p$n@-sa, pentru care lucru st@p$n@-sa o au n@c@jit, }i ea au fugit, ci din porunca ^ngerului s-au ^ntors }i au fost supus@ st@p$n@-sa. Agar na}te pre Ismail.

ar@ Sara, muiarea lui Avram, nu-i n@}tea lui, }i avea ea o slujnic@ eghipteanc@, c@riia era numele Agar. 2. {i au zis Sara c@tr@ Avram: Iat@, m-au ^nchis Domnul ca s@ nu nasc, ^ntr@, dar@, la slujnica mea, ca s@ fac din ea feciori. 3. {i au ascultat Avram de cuv$ntul Sarei, }i lu$nd Sara, muiarea lui Avram, pre Agar, eghipteanca, slujnica sa, dup@ ce au l@cuit zeace ani Avram ^n p@m$ntul lui Hanaan, o au dat lui Avram, b@rbatului s@u, muiare. 4. {i au ^ntrat Avram la Agar, }i ea au luat ^n p$ntece, }i, v@zind c@ au luat ^n p$ntece, au urgisit pre st@p$n@-sa. 5. {i au zis Sara c@tr@ Avram: Str$mb@tate s@ face mie de c@tr@ tine, eu am dat pre roaba mea ^n s$nul t@u, }i ea, v@zind c@ are ^n p$ntece, m-au urgisit; judece Dumnezeu ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine. 6. {i au zis Avram c@tr@ Sara: Iat@, slujnica ta ^n m$inile tale, f@ cu d$nsa cum va pl@cea ]ie. {i o au n@c@jit pre ea Sara, }i au fugit de la fa]a ei. 7. {i o au aflat pre ea ^ngerul Domnului la izvorul apei ^n pustie, la izvorul cel din calea lui Sur. 8. {i au zis ei ^ngerul Domnului: Agar, slujnica Sarei, de unde vii? {i unde te duci? {i au zis ea: De la fa]a Sarei, st@p$nei meale, fug eu. 9. {i i-au zis ei ^ngerul Domnului: %ntoarce-te la st@p$n@-ta }i te smerea}te supt m$inile ei. 10. {i au zis ei ^ngerul Domnului: %nmul]ind voiu ^nmul]i s@m$n]a ta, }i de mul]ime nu s@ va num@ra. 11. {i i-au zis ^ngerul Domnului: Iat@, ^n p$ntece ai tu }i vei na}te fiiu }i vei chema numele lui Ismail, pentru c@ au auzit Domnul smereniia ta. 12. Acesta va fi om lucr@toriu de p@m$nt, m$inile lui ^mprotiva tuturor }i m$inile tuturor ^mprotiva lui, }i ^naintea fea]ii tuturor fra]ilor s@i va l@cui. 13. {i au chemat Agar numele Domnului celui ce gr@ia c@tr@ d$nsa: Tu, Doamne, Carele m-ai cercetat, c@ au zis c@ }i ^nainte Te-am

1.

CAP 17
S@ poftoresc lui Avram f@g@duin]ele. Numele lui }i al Sarei s@ mut@. T@iarea ^mprejur s@ poruncea}te ca un semn al leg@turii. S@ f@g@duia}te lui fiiu din Sara. Avram plinea}te porunca t@ierii ^mprejur.

ar@ c$nd au fost Avram de noaozeci }i noao de ani, S-au ar@tat Domnul lui Avram }i i-au zis lui: Eu s$nt Dumnezeul t@u, f@ ce easte pl@cut ^naintea Mea }i fii f@r@ de prihan@. 2. {i voiu pune leg@tura Mea ^ntr@ Mine }i ^ntr@ Tine, }i te voiu ^nmul]i foarte. 3. {i au c@zut Avram pre fa]a sa, }i i-au gr@it Dumnezeu lui, zic$nd: 4. Iat@, Eu }i leg@tura Mea cu tine,* }i vei fi tat@ a multe neamuri. 5. {i nu s@ va chema numele t@u mai mult Avram, ci va fi numele t@u Avraam, pentru c@ tat@ a multe neamuri te-am pus pre tine. 6. {i te voiu crea}te foarte, foarte, }i te voiu pune ^ntru neamuri, }i ^mp@ra]i din tine vor ie}i. 7. {i voiu pune leg@tura Mea ^ntr@ tine }i ^ntr@ s@m$n]a ta dup@ tine ^ntru neamurile lor spre leg@tur@ veacinic@, ca s@ fiu Dumnezeu ]ie }i semin]iei tale dup@ tine. 8. {i voiu da ]ie }i semin]iei tale dup@ tine p@m$ntul ^n care l@cuie}ti, tot p@m$ntul lui Hanaan spre mo}tenire veacinic@, }i Eu voiu fi lor Dumnezeu. 9. {i au zis Dumnezeu c@tr@ Avraam:* Iar@ tu s@ p@ze}ti leg@tura Mea }i s@m$n]a ta dup@ tine, ^ntru neamurile lor. 10. {i aceasta easte leg@tura carea s@ p@ze}ti ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi, }i ^ntr@ s@m$n]a ta dup@ tine, ^ntru neamurile lor, s@ va t@ia voao ^mprejur toat@ partea b@rb@teasc@. 11. {i ve]i t@ia ^mprejur marginea trupului vostru, }i va fi* semn de leg@tur@ ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi. 12. {i pruncul de opt zile s@ va t@ia voao ^mprejur, toat@ partea b@rb@teasc@ ^ntru neamurile voastre, }i cel n@scut ^n casa ta }i cel cump@rat cu argint, }i tot fiiul str@in carele nu easte din s@m$n]a ta.

1.

*Sira. 44, 20 Roma. 4, 17

*Fapt. 7, 8

* 2 Lege 12, 3 Luca 2, 21 Roma. 4, 11

14. (a) Aceasta easte.

CARTEA FACERII
13. Cu t@iare ^mprejur s@ va t@ia ^mprejur cel n@scut al casii tale }i cel cump@rat cu argint. {i va fi leg@tura Mea preste trupul vostru ^ntru leg@tur@ veacinic@. 14. {i partea b@rb@teasc@ carea nu-}i va t@ia ^mprejur marginea trupului s@u ^n zioa a opta, piiarde-s@-va sufletul acela din neamul s@u, pentru c@ au stricat leg@tura Mea. 15. {i au zis Dumnezeu lui Avraam: Sara, muiarea ta, nu s@ va chema numele ei Sara, ci Sarra va fi numele ei. 16. {i o voiu binecuv$nta pre d$nsa }i voiu da ]ie dintr-^nsa fiiu }i bine-l voiu cuv$nta pre d$nsul, }i va fi spre neamuri, }i ^mp@ra]i neamurilor dintr-^nsul vor ie}i. 17. {i au c@zut Avraam pre fa]a sa, }i au r$s, }i au zis ^n cugetul s@u, gr@ind: Au, doar@, s@ va na}te fiiul celui de o sut@ de ani? {i Sarra, de noaozeci de ani fiind, au, doar@, va na}te? 18. {i au zis Avraam c@tr@ Dumnezeu: Ismail acesta s@ tr@iasc@ ^naintea Ta. *Jos 19. {i au zis Dumnezeu lui Avraam a}ea:* 18, 10 Iat@, Sarra, muiarea ta, va na}te ]ie fiiu, }i 21, 2 vei chema numele lui Isaac, }i voiu pune leg@tura Mea cu d$nsul spre leg@tur@ veacinic@, ca s@ fiu Dumnezeu lui, }i semin]iei lui dup@ d$nsul. 20. Iar@ pentru Ismail, iat@ c@ te-am ascultat, }i iat@ c@ l-am binecuv$ntat pre d$nsul, }i-l voiu crea}te, }i-l voiu ^nmul]i pre d$nsul foarte, doaospr@zeace neamuri va na}te, }i voiu face pre d$nsul neam mare. 21. Iar@ leg@tura Mea o voiu pune cu Isaac, pre carele va na}te ]ie Sarra ^ntr-aceast@ vreame, ^n celalalt an. 22. {i au ^ncetat Dumnezeu a gr@i c@tr@ d$nsul, }i s-au suit Dumnezeu de la Avraam. 23. {i au luat Avraam pre Ismail, fiiul s@u, }i pre to]i cei n@scu]i ^n casa sa, }i pre to]i cei cump@ra]i cu argint, }i pre tot b@rbatul dintru oamenii cei din casa lui Avraam, }i le-au t@iat ^mprejur marginea trupului ^n zioa aceaea, dup@ cum au gr@it Dumnezeu lui. 24. {i Avraam era de noaozeci }i noao de ani, c$nd }i-au t@iat ^mprejur marginea trupului s@u. 25. Iar@ Ismail, fiiul lui, era de treispr@zeace ani, c$nd }i-au t@iat ^mprejur marginea trupului s@u. 26. {i ^n zioa aceaea, s-au t@iat ^mprejur Avraam }i Ismail, fiiul lui, }i to]i b@rba]ii c@sii lui, }i cei n@scu]i ^n cas@, }i cei cump@ra]i cu argint dintr-alte neamuri.

CAP 17 {I 18
r$s pentru aceasta. Mai ^nainte s@ spune perirea sodomleanilor, pentru carii Avraam de multe ori s-au rugat.

15

CAP 18
Avraam priimea}te ^n s@la} pre trei ^ngeri, carii f@g@duiesc lui fiiu din Sarra; Sarra s@ ^nfrunt@, c@ci au

i s-au ar@tat Dumnezeu lui Avraam la stejeariul Mamvri, c$nd }edea el ^n u}ea cortului s@u la amiaz@zi. 2. {i r$dic$nd ochii s@i, au v@zut }i, iat@, trei b@rba]i sta din sus de el, }i, v@zindu-i pre ei, au alergat de la u}ea cortului s@u ^naintea lor }i s-au ^nchinat la p@m$nt. 3. {i au zis: Doamne, de am aflat har ^naintea Ta, nu treace pre robul T@u. 4. S@ se aduc@ ap@ }i s@ se speale picioarele voastre }i v@ odihni]i supt copaciu. 5. {i voiu aduce p$ine }i ve]i m$nca, }i dup@ aceaea ve]i mearge pre calea voastr@, pentru aceaea abate]i-v@ la sluga voastr@. Iar@ ei au zis: A}ea f@ dup@ cum ai zis. 6. {i au alergat Avraam ^n cort la Sarra, }i au zis ei: Gr@bea}te }i fr@m$nt@ trei m@suri de f@in@ curat@ }i f@ azime. 7. {i Avraam au alergat la vaci, }i au luat un vi]@l t$n@r }i bun }i l-au dat slugii }i au pripit s@-l g@teasc@. 8. {i au luat unt }i lapte }i vi]elul care l-au g@tit, }i le-au pus ^naintea lor, }i ei au m$ncat, iar@ el sta l$ng@ ei supt copaciu. 9. {i ei au zis c@tr@ d$nsul: Unde easte Sarra, muiarea ta. {i r@spunz$nd el, au zis: Iat@, easte ^n cort. 10. {i au zis ei: Iat@, c$nd m@ voiu* ^ntoarce, voiu veni la tine ^n vreamea aceasta ^n ceasuri, }i va avea fecior Sarra, muiarea ta. {i Sarra au auzit de la u}ea cortului, fiind dup@ d$nsul (a). 11. Iar@ Avraam }i Sarra era b@tr$ni, petrecu]i ^n zile, }i Sarrei ^ncetas@ a s@ face ceale muiere}ti. 12.* {i au r$s ^ntru sine Sarra, zic$nd: %nc@ nu mi s-au f@cut mie aceasta p$n@ acum, }i domnul mieu easte b@tr$n. 13. {i au zis Domnul c@tr@ Avraam: Pentru ce au r$s Sarra ^ntru sine, zic$nd: Au doar@ cu adev@rat voiu na}te, b@tr$n@ fiind? 14. Au nu easte cu putin]@ la Dumnezeu tot cuv$ntul? %n vreamea aceasta m@ voiu ^ntoarce la tine ^n ceasuri, }i va avea Sarra fecior. 15. {i au t@g@duit Sarra, zic$nd: Nu am r$s, pentru c@ s-au temut, }i au zis c@tr@ ea: Ba, ci ai r$s. 16. {i, scul$ndu-s@ de acolo b@rba]ii, s-au uitat spre Sodoma }i spre Gomora, }i Avraam mergea ^mpreun@ cu ei, petrec$ndu-i. 17. Iar@ Domnul au zis: Au ascunde-voiu eu de Avraam, sluga Mea, ceale ce Eu voiu face? 18. Iar@ Avraam s@ va face neam mare,

1.*

*Evrei 13, 2

*Sus 17, 19 Jos 21, 1 Roma. 9, 9

*1 Petr. 3, 6

10. (a) Dup@ u}e.

16

CARTEA FACERII

CAP 18 {I 19
s@ asuprea}te; ie}ind Lot cu muiarea }i cu doao feate ale sale, Sodoma piiare de foc; muiarea s@ face st$lp de sare ^n cale, }i, dup@ aceaea ^mb@t$ndu-s@, ne}tiind, doarme cu am$ndoao featele sale, din care s-au n@scut moaviteanii }i amoniteanii.

*Sus }i mult,* }i ^ntru el s@ vor binecuv$nta toate 12, 3 neamurile p@m$ntului. Jos 19. C@ }tiu c@ va ^nv@]a pre fiii s@i }i casa 22, 18 sa dup@ sine, }i vor p@zi c@ile Domnului, ca

s@ fac@ dreptate }i judecat@, ca s@ aduc@ Domnul preste Avraam toate c$te au gr@it c@tr@ d$nsul. 20. {i au zis Domnul: Strigarea Sodomei }i a Gomorei s-au ^nmul]it la Mine, }i p@catele lor s$nt mari foarte. 21. Deci, pogor$ndu-M@, voiu vedea de fac dup@ str$garea lor, carea vine la Mine, iar@ de nu, s@ }tiu. 22. {i, ^ntorc$ndu-s@ de acolo b@rba]ii, au venit ^n Sodoma, }i Avraam era ^nc@ st$nd ^naintea Domnului. 23. {i, apropiindu-s@ Avraam, au zis: S@ nu pierzi pre cel drept ^mpreun@ cu cel necredincios, }i va fi cel drept ca }i cel necredincios. 24. De vor fi cincizeci de drep]i ^n cetate, au piiarde-vei pre ei? Au nu vei ierta tot locul pentru cincizeci de drep]i, de vor fi ^ntr-^nsa? 25. Nicidecum s@ nu faci dup@ cuv$ntul acesta, ca s@ ucizi pre cel drept ^mpreun@ cu cei nedrep]i, }i s@ fie cel drept ca }i cel nedrept, nicidecum. Cel ce judeci tot p@m$ntul; au nu vei face judecat@? 26. {i au zis Domnul: De voiu afla ^n Sodoma, ^n cetate, cincizeci de drep]i, voiu ierta toat@ cetatea }i tot locul pentru d$n}ii. 27. {i r@spunzind Avraam, au zis: Acum am ^nceput a gr@i c@tr@ Domnul mieu, care s$nt p@m$nt }i cenu}e. 28. Dar@, de vor fi mai pu]ini de cincizeci de drep]i, s@ fie patruzeci }i cinci, au piiarde-vei pentru patruzeci }i cinci toat@ cetatea? {i au zis: Nu o voiu piiarde, de voiu afla acolo patruzeci }i cinci. 29. {i au adaos a gr@i ^nc@ c@tr@ Domnul, }i au zis: Dar@ de s@ vor afla acolo patruzeci? {i au zis: Nu o voiu piiarde pentru acei patruzeci. 30. {i au zis: S@ nu fie ceva, Doamne, de voiu mai gr@i, dar@ de s@ vor afla acolo trei zeci? {i au zis: Nu o voiu piiarde, de voiu afla acolo treizeci. 31. {i au zis: Pentru c@ pociu gr@i c@tr@ Domnul, dar@ de s@ vor afla acolo doaozeci? {i au zis: Nu o voiu piiarde de voiu afla acolo doaozeci. 32. {i au zis: S@ nu fie ceva, Doamne, de voiu mai gr@i ^nc@ o dat@? Dar@ de s@ vor afla acolo zeace? {i au zis: Nu o voiu piiarde pentru acei zeace. 33. {i s-au dus Domnul dup@ ce au ^ncetat a gr@i lui Avraam, }i Avraam s-au ^ntors la locul s@u.

i au venit doi ^ngeri la Sodoma *Evrei. seara, }i Lot }edea la poarta 13, 2 Sodomei, }i, v@z$ndu-i, Lot s-au sculat ^ntru ^ntimpinarea lor }i s-au ^nchinat cu fa]a la p@m$nt, }i au zis: 2. Iat@, domnilor, abate]i-v@ la casa slugii voastre, }i r@m$ne]i }i sp@la]i picioarele voastre, }i diminea]@, scul$ndu-v@, ve]i mearge ^n calea voastr@. Iar@ ei au zis: Ba, ^n uli]@ vom m$nea. 3. {i i-au silit pre ei, }i s-au ab@tut la d$nsul, }i au ^ntrat ^n casa lui, }i au f@cut lor de m$ncare, }i azime au copt lor, }i au m$ncat ei. 4. Iar@ mai ^nainte de ce s-au culcat ei, b@rba]ii cet@]ii, sodomiteanii, au ^ncunjurat casa de la cel tin@r p$n@ la cel b@tr$n, tot norodul ^mpreun@. 5. {i au chemat afar@ pre Lot, }i au zis c@tr@ d$nsul: Unde s$nt b@rba]ii carii au ^ntrat la tine noaptea? Scoate-i la noi, ca s@ ne ^mpreun@m cu ei (a). 6. {i au ie}it Lot la ei ^naintea u}ii }i au tras u}ea dup@ sine. 7. {i au zis c@tr@ ei: Nicidecum, fra]ilor, nu face]i r@utatea aceasta. 8. Ci am eu doao feate, care n-au cunoscut b@rbat, pre acealea voiu scoate la voi, }i v@ face]i treaba cu eale dup@ cum va pl@cea voao, numai asupra b@rba]ilor acestora s@ nu face]i nedrept, pentru c@ au ^ntrat supt acoperem$ntul casii meale (b). 9. Iar@ ei au zis lui: Du-te ^ncolo, ai venit s@ l@cuie}ti, }i nu judecat@ s@ judeci? Acum, dar@, te vom chinui mai r@u pre tine dec$t pre ei*. {i silea pre Lot foarte, }i s-au *2 Pet. apropiiat la u}e s@ o strice. 2, 8 10. Iar@ b@rba]ii (v), tinzind m$inile, au tras pre Lot la sine ^n cas@ }i au ^nchis u}ea casii. 11. Iar@ pre b@rba]ii carii era la u}ea c@sii* *%n]el. i-au pedepsit cu orbire, de la cel mic p$n@ 19, 16 la cel mare, }i s-au ostenit c@ut$nd u}ea. 12. {i au zis c@tr@ Lot b@rba]ii: Ai tu pre cineva aici? Gineri, au feciori, au feate? Sau altcineva de al t@u? De easte ^n cetate, scoate-i din locul acesta. 13. C@ vom s@ stric@m noi locul acesta, pentru c@ s-au ^n@l]at strigarea lor

1.*

CAP 19
Lot, priimind ^n s@la} pre ^ngeri, de la sodomleani

5. (a) Scoate-i la noi ca s@ ne ^mpreun@m cu ei trupea}te, adec@, s@ curvim cu ei. Sodomeanii ^mpotriva firii s@ amesteca b@rbat cu b@rbat, de acolo acest p@cat s@ chiiam@ sodomiia. 8. (b) Grece.: supt acoperem$ntul grinzilor meale. 10. (v) Carii s@l@}luis@ ^n casa lui Lot.

CARTEA FACERII
^naintea Domnului, }i ne-au trimis pre noi Domnul s@-l stric@m pre d$nsul. 14. {i ie}ind Lot, au gr@it c@tr@ ginerii s@i, carii luas@ pre featele lui, }i le-au zis: Scula]i-v@ }i ie}i]i din locul acesta, pentru c@ Domnul va s@ piiarz@ cetatea. 15. {i s@ p@ru a vorbi glum@ ^naintea ginerilor s@i. Iar@ deaca s-au f@cut diminea]@, gr@bea ^ngerii pre Lot, zic$nd: Scoal@-te }i ia muiarea ta, }i ceale doao feate ale tale, care ai, }i ie}i, ca s@ nu pieri }i tu ^mpreun@ cu f@r@delegile cet@]ii. 16. {i ei s-au turburat (g), iar@ ^ngerii au apucat de m$n@ pre el }i pre muiarea lui }i pre ceale doao feate ale lui, pentru c@ nu S-au ^ndurat Domnul de d$nsul.* {i sco]indu-i pre ei afar@, au zis: 17. M$ntuind m$ntuia}te sufletul t@u, s@ nu te ui]i ^napoi, nici s@ stai ^n vreun (d) loc de prinprejur, ^n munte te m$ntuia}te, ca s@ nu te prinzi ^mpreun@ cu ei. 18. {i au zis Lot c@tr@ d$n}ii: Rogu-m@, Doamne. 19. Fiindc@ au aflat sluga Ta mil@ ^naintea Ta }i ai m@rit dreptatea Ta, carea faci cu mine, ca s@ fie viu sufletul mieu, eu nu voiu putea (e) s@ m@ m$ntuiesc ^n munte, ca s@ nu m@ prinz@ realele, }i voiu muri. 20. Iat@ cetatea cea de aproape, ca s@ scap acolo, easte mic@, }i m@ voiu m$ntui. Au nu easte mic@? {i va fi viu sufletul mieu pentru Tine. 21. {i i-au zis lui: Iat@, M-am mirat de fa]a ta, }i ^n cuv$ntul acesta, ca s@ nu stric cetatea, pentru carea ai gr@it. 22.* Gr@bea}te, dar@, ca s@ te m$ntuie}ti acolo, c@ nu voiu putea face lucrul p$n@ vei mearge tu acolo. Pentru aceaea, au chemat numele cet@]ii aceiia Sigor. 23. Soarele au r@s@rit pre p@m$nt }i Lot au ^ntrat ^n Sigor. 24.* {i Domnul au ploat preste Sodoma }i preste Gomora piiatr@ pucioas@ }i foc de la Domnul din ceriu. 25. {i au surpat cet@]ile aceastea, }i tot ^mprejurul, }i pre to]i c$]i l@cuia ^n cet@]i, }i toate c$te r@sar din p@m$nt. 26. {i s-au uitat muiarea lui ^nd@r@pt, }i s-au f@cut st$lp de sare. 27. {i au m$necat Avraam a doao zi la locul unde au st@tut* ^naintea Domnului. 28. {i au c@utat spre Sodoma }i spre Gomora, }i spre p@m$ntul de primprejurul locului, }i au v@zut, }i, iat@, s@ suia par@ de foc din p@m$nt, ca o v@paie de cuptoriu. 29. {i au fost c$nd au stricat Domnul toate* cet@]ile de primprejur, {i-au adus Dumnezeu aminte de Avraam }i au scos
16. (g) S-au sp@riiat. 17. (d) Grece.: ^n tot locul de primprejur. 19. (e) Fugi.

CAP 19 {I 20
pre Lot afar@ din mijlocul surp@rii, c$nd au surpat Domnul cet@]ile, ^n care l@cuia Lot. 30. {i au ie}it Lot din Sigor, }i }edea ^n munte el }i am$ndoao featele lui cu d$nsul, c@ s-au temut a l@cui ^n Sigor, }i au l@cuit ^n pe}ter@ el }i am$ndoao featele lui cu d$nsul. 31. {i au zis cea mai b@tr$n@ c@tr@ cea mai t$n@r@: Tat@l nostru easte b@tr$n, }i nimene nu easte pre p@m$nt carele s@ se ^mpreune cu noi, dup@ cum easte obiceaiul a tot p@m$ntul. 32. Vino, dar@, s@ ad@p@m pre tat@l nostru cu vin, }i s@ dormim cu d$nsul, }i s@ r@dic@m din tat@l nostru s@m$n]@. 33. {i au ad@pat pre tat@l s@u cu vin ^n noaptea aceaea, }i, ^ntr$nd, cea mai b@tr$n@ au dormit cu tat@l s@u ^n noaptea aceaea, }i el nu au }tiut c$nd au dormit ea }i c$nd s-au sculat. 34. {i au fost a doao zi, au zis cea mai b@tr$n@ c@tr@ cea mai tin@r@: Iat@, am dormit ieri cu tat@l nostru, s@-l ad@p@m cu vin }i ^ntr-aceast@ noapte, }i, ^ntr$nd, te culc@ tu cu el, }i s@ r@dic@m din tat@l nostru s@m$n]@. 35. {i au ad@pat }i ^ntru acea noapte pre tat@l s@u cu vin, }i, ^ntr$nd, cea mai t$n@r@ au dormit cu tat@l s@u, }i el nu au }tiut c$nd s-au culcat ea }i c$nd s-au sculat. 36. {i au luat ^n p$ntece am$ndoao featele din tat@l lor. 37. {i au n@scut cea mai mare fecior, }i au chemat numele lui Moav, zic$nd: Din tat@l mieu. Acesta e tat@ moaviteanilor p$n@ ^n zioa de ast@zi. 38. {i au n@scut }i cea mai t$n@r@ fecior, }i au chemat numele lui Aman, zic$nd: Fiiul neamului mieu. Acesta easte tat@ amaniteanilor p$n@ ^n zioa de ast@zi.

17

*%n]el. 10, 6

*%n]el. 10, 6

*2 Leage 29, 23 Isaiia 13, 19 Ieremie 50, 40 Iezechei 16, 49 Osie 11, 8 Amos 4, 11 *Luca 17, 28 32 Iuda 7 *Sus 18, 1

CAP 20
Avraam mearge ^n Gherari, }i acolo ^mp@ratul ^i ia muiarea, apoi, din porunca Domnului neatins@ cu mari daruri, o au trimis ^nd@r@pt la Avraam. Avraam s@ roag@ }i s@ ^ns@n@to}eaz@ casa ^mp@ratului.

i au purces de acolo Avraam spre p@m$ntul cel c@tr@ amiiaz@zi, }i au l@cuit ^ntr@ Cadis }i ^ntr@ Sur, }i au nemernicit ^n Gherari. 2. {i au zis Avraam de Sarra, muiarea sa, c@: Sor@ easte mie, c@ s-au temut s@ zic@ c@: Muiarea mea easte, ca nu cumva s@-l ucid@ pre el oamenii cet@]ii pentru ea, }i au trimis Avimeleh, ^mp@ratul gherarilor, }i au luat pre Sarra. 3. {i au ^ntrat Dumnezeu la Avimeleh ^n somn noaptea, }i au zis lui: Iat@, tu vei

1.

18

CARTEA FACERII
s@ mori pentru muiarea carea o ai luat, c@ ea are b@rbat. 4. {i Avimeleh nu s-au atins de ea }i au zis: Doamne, au piiarde-vei neam drept, care nu }tie? 5. Au nu el au zis mie: Sor@ mie easte? {i ea mi-au zis: Frate mie easte? Cu inim@ curat@ }i cu m$ni dreapte am f@cut aceasta. 6. {i i-au zis Dumnezeu ^n somn: {i Eu am cunoscut c@ cu inim@ curat@ ai f@cut aceasta, }i Eu nu M-am ^ndurat de tine, ca s@ nu p@c@tuie}ti tu ^mprotiva Mea, }i pentru aceaea nu te-am l@sat s@ te atingi de d$nsa. 7. Iar@ acum d@ ^nd@r@pt muiarea omului, c@ proroc easte, }i s@ va ruga pentru tine }i vei fi viu; iar@ de nu o vei da ^nd@r@pt, s@ }tii c@ vei muri tu }i toate ale tale. 8. {i de diminea]@ scul$ndu-s@ Avimeleh, ^ndat@ au chemat pre toate slugile sale }i au gr@it toate cuvintele aceastea ^n urechile lor, }i s-au temut to]i oamenii foarte. 9. {i au chemat Avimeleh pre Avraam, }i au zis lui: C@ci ai f@cut noao aceasta? Au, doar@, am gre}it ceva ^mprotiva ta, de ai adus preste mine }i preste ^mp@r@]iia mea p@cat mare? Lucru care nimenea nu l-ar face ai f@cut mie. 10. {i au zis Avimeleh c@tr@ Avraam: Ce ai socotit de ai f@cut aceasta? 11. {i au zis Avraam: Pentru c@ am g$ndit ca nu cumva s@ nu fie frica lui Dumnezeu ^n locul acesta, }i pre mine m@ vor omor^ pentru muiarea mea. 12. {i cu adev@rat sor@ easte mie* de pre tat@, iar@ nu de pre mum@, iar@ mi s-au f@cut mie }i muiare. 13. {i au fost c$nd m-au scos Dumnezeu din casa t@t$ne-mieu, am zis ei: Aceast@ dreptate s@ faci cu mine, ^n tot locul unde vom ^ntra, zi c@ frate-mi easte. 14.* {i au luat Avimeleh o mie de didrahme }i oi }i vi]ei }i slugi }i slujnice, }i au dat lui Avraam, }i i-au dat ^nd@r@pt }i pe Sarra, muiarea lui. 15. {i au zis Avimeleh c@tr@ Avraam: Iat@ p@m$ntul mieu ^naintea ta, unde-]i va pl@cea, l@cuia}te. 16. Iar@ c@tr@ Sarra au zis: Iat@, am dat o mie de didrahme fratelui t@u, aceastea vor fi ]ie ^ntru cinstea fea]ii tale }i a tuturor care s$nt cu tine, }i toate adev@rat le spune. 17. {i s-au rugat Avraam lui Dumnezeu, }i au ^ns@n@to}at Dumnezeu pre Avimeleh }i pre muiarea lui }i pre slujnicile lui, }i au n@scut. 18. Pentru c@, ^nchizind, au fost ^nchis Domnul din afar@ tot zg@ul ^n casa lui Avimeleh, pentru Sarra, muiarea lui Avraam.

CAP 20 {I 21
CAP 21
Isaac s@ na}te }i s@ ^n]arc@; iar@ Ismail cu mum@-sa s@ scoate din cas@, ca s@ se hr@neasc@ ^n pustie. Avimeleh face cu Avraam leg@tur@ de pace prin jur@m$nt.

*Sus 12, 13

*Jos 21, 23

i Domnul au cercetat pre Sara, dup@ cum au zis,* }i au f@cut Domnul Sarrii precum au gr@it. 2. {i lu$nd ^n p$ntece, Sarra* au n@scut lui Avraam fiiu la b@tr$nea]e, pre vreamea dup@ cum gr@is@ lui Domnul. 3. {i au chemat Avraam numele fiiului s@u ce s-au n@scut lui, pre carele au n@scut lui Sarra, Isaac. 4. {i au t@iat ^mprejur Avraam pre Isaac, ^n zioa a opta,* precum i-au fost poruncit Dumnezeu lui. 5. {i Avraam era de o sut@ de ani, c$nd i s-au n@scut* Isaac, fiiul s@u. 6. {i au zis Sarra: R$s mi-au f@cut Domnul, pentru c@ cine va auzi s@ va bucura ^mpreun@ cu mine. 7. {i au zis: Cine va spune lui Avraam c@ Sarra apleac@ prunc? C@ am n@scut fiiu la b@tr$nea]ele meale. 8. {i au crescut pruncul }i s-au ^n]ercat, }i au f@cut Avraam osp@] mare ^n zioa ^n carea s-au ^n]ercat fiiul s@u, Isaac. 9. {i v@zind Sarra pre fiiul Agarei eghipteancii, carele s@ n@scus@ lui Avraam, juc$ndu-s@ cu Isaac, fiiul s@u, 10.* Au zis lui Avraam: Gonea}te pre slujnica aceasta }i pre fiiul ei, c@ nu va mo}teni fiiul slujnicii cu fiiul mieu, Isaac. 11. {i foarte greu s-au p@rut cuv$ntul acesta ^naintea lui Avraam, pentru fiiul s@u, Ismail. 12. {i au zis Dumnezeu lui Avraam: S@ nu fie greu ^naintea ta cuv$ntul cel pentru prunc, }i pentru slujnic@; toate c$te va zice ]ie Sarra ascult@ de cuv$ntul ei,* pentru c@ ^ntru Isaac s@ va chema ]ie s@m$n]@. 13. Iar@ }i pre fiiul slujnicii ace}tiia neam mare ^l voiu face, pentru c@ s@m$n]a ta easte. 14. {i s-au sculat Avraam diminea]@ }i au luat p$ini }i un foale cu ap@ }i au dat Agarei, }i au pus pre um@rul ei }i pruncul, }i o au slobozit pre d$nsa, }i, merg$nd, r@t@cea prin pustie c@tr@ F$nt$na Jur@m$ntului. 15. {i s-au sf$r}it apa din foale, }i au l@p@dat pruncul supt un brad. 16. {i merg$nd, au }ezut ^n preajma lui departe, ca o arunc@tur@ de arc, pentru c@ au zis: Nu voiu vedea moartea pruncului mieu. {i au }ezut ^naintea lui, }i strig$nd pruncul, au pl$ns. 17. {i au auzit Dumnezeu glasul pruncului din locul unde era, }i au strigat ^ngerul lui Dumnezeu pre Agar din ceriu, }i au zis

1.

*Sus 17, 19 18, 10 *Gala 4, 23 Evrei 11, 11

*Sus 17, 10 [12] *Mateiu 1, 2

*Gala. 4, 30

*Rom. 9, 7 Evrei 11, 18

CARTEA FACERII
ei: Ce easte, Agar? Nu te teame, c@ au auzit Dumnezeu glasul pruncului t@u din locul unde easte. 18. Scoal@-te }i ia pruncul }i-l ]ine cu m$na ta pre el, c@ neam mare voiu face pre el. 19. {i au de}chis Dumnezeu ochii ei, }i au v@zut f$nt$n@ de ap@ vie (a), }i au mers de au umplut foalele de ap@ }i au ad@pat pruncul. 20. {i era Dumnezeu cu pruncul, }i au crescut }i au l@cuit ^n pustie, }i s-au f@cut arca}. 21. {i au l@cuit ^n pustie (b), }i i-au luat lui mum@-sa muiare din Faranul Eghiptului (v). 22. {i au fost ^n vreamea aceaea, au gr@it Avimeleh }i Ohozat, carele luoas@ pre noru-sa, }i Fihol, voievodul puterii lui c@tr@ Avraam, zic$nd: Dumnezeu easte cu tine, ^ntru toate c$te faci. 23. Acum, dar@, joar@-mi mie pre Dumnezeu c@ nu-mi vei face str$mb@tate, nici semin]iei *Sus meale, nici numelui mieu, ci dup@ dreptatea* 20, 14 carea am f@cut cu tine vei face cu mine, }i p@m$ntului ^ntru care te-ai s@l@}luit. 24. {i au zis Avraam: Eu jor. 25. {i au mustrat Avraam pre Avimeleh pentru f$nt$nile apei, care le-au luat slugile lui Avimeleh. 26. {i Avimeleh au zis lui: Nu am }tiut cine au f@cut ]ie lucrul acesta (g), nici tu nu mi-ai spus, nici eu nu am auzit, f@r@ numai ast@zi. 27. {i au luoat Avraam oi }i vi]ei, }i au dat lui Avimeleh, }i au f@cut am$ndoi leg@tur@. 28. {i au pus Avraam }eapte mielu}i]e de oi singure. 29. {i au zis Avimeleh lui Avraam: Ce s$nt aceaste }eapte mielu}i]e ale oilor acestora, care le-ai pus singure? 30. {i au zis Avraam: Pentru c@ aceaste }eapte mielu}i]e vei luoa de la mine, ca s@-mi fie m@rturie, cum c@ eu am s@pat aceast@ f$nt$n@. 31. Pentru aceaea au chemat numele locului aceluia F$nt$na Jur@m$ntului, c@ acolo au jurat am$ndoi. 32. {i au f@cut am$ndoi leg@tur@ la F$nt$na Jur@m$ntului, }i s-au sculat Avimeleh }i Ohozat, carele ]inea pre noru-sa, }i Fihol, maimarele puterii lui, }i s-au ^ntors ^n p@m$ntul Filistiim. 33. {i au s@dit Avraam ]arin@ la F$nt$na Jur@m$ntului, }i au chemat acolo numele Domnului Dumnezeu veacinic.
19. (a) Ap@ vie s@ zice izvorul din care totdeauna curge apa p@r@u. 21. (b) Bib. rom. veachie: ^n pustiia Faranului. (v) Bib. rom. veachie: }i au luat lui mum@-sa muiare din p@m$ntul Eghiptului.

CAP 21 {I 22
34. {i au l@cuit Avraam ^n p@m$ntul Filistiim zile multe.

19

CAP 22
Dumnezeu, pentru ca s@ adevereaze }i s@ fac@ cunoscut@ credin]a }i ascultarea lui Avraam, ^i poruncea}te ca s@ jertveasc@ pre fiiul s@u, Isaac. Iar@ c$nd era s@-l jertveasc@, l-au oprit ^ngerul, }i pentru aceast@ ascultare s@ ^nt@resc lui iar@}i toate f@g@duin]ele. S@ num@r@ fiii lui Nahor, fratele lui Avraam.

1.*

eu. 2. {i au zis: Ia pre fiiul t@u cel iubit, pre Isaac, pre carele ai iubit, }i mergi ^n p@m$ntul cel ^nalt }i-l ado pre el acolo jertv@ ^ntru unul din mun]ii care-]i voiu zice ]ie. 3. {i, scul$ndu-s@ Avraam de diminea]@, au pus }eaua pre asinul s@u, }i au luat cu sine doao slugi, }i pre Isaac, fiiul s@u, }i t@ind leamne pentru jertv@, scul$ndu-s@, au mers, }i a treia zi au venit la locul care i-au zis lui Dumnezeu. 4. {i, c@ut$nd Avraam cu ochii s@i, au v@zut locul de departe. 5. {i au zis Avraam slugilor sale: {ede]i aici cu asinul, iar@ eu }i pruncul vom mearge p$n@ colea }i, ^nchin$ndu-ne, ne vom ^ntoarce la voi. 6. {i au luat Avraam leamnele ceale pentru jertv@ }i le-au pus pre Isaac fiiul, s@u, }i au luat ^n m$ini foc }i cu]it, }i s-au dus am$ndoi ^mpreun@. 7. {i au zis Isaac c@tr@ Avraam, tat@l s@u: Tat@. Iar@ el au zis: Ce easte, fiule? {i au zis: Iat@ focul }i leamnele, unde easte oaia pentru jertv@? 8. {i au zis Avraam: Dumnezeu %}i va vedea {ie oaie de jertv@, fiiul mieu. 9. {i, merg$nd am$ndoi ^mpreun@, au venit la locul care i-au zis Dumnezeu lui, }i au zidit acolo Avraam jertvenic, }i au pus leamnele deasupra, }i, leg$nd pre fiiul s@u, Isaac, l-au pus pre jertvenic deasupra leamnelor. 10.* {i au tins Avraam m$na sa s@ ia cu]itul *Iaco. 2, 21 s@ junghie pre fiiul s@u. 11. {i l-au strigat ^ngerul Domnului din ceriu, }i au zis: Avraame, Avraame. Iar@ el au zis: Iat@, eu. 12. {i au zis: S@ nu pui m$na ta pre prunc, nici s@ faci lui nimica, c@ acum am cunoscut c@ te temi tu de Dumnezeu, }i nu ]i s-au f@cut mil@ de fiiul t@u cel iubit, pentru Mine. 13. {i, c@ut$nd Avraam cu ochii s@i, au
26. (g) Grece.: cuv$ntul acesta, iar@ jidovea}te: lucrul acesta, }i rom$nea}te ^nc@ vine mai bine lucrul dec$t cuv$ntul.

i au fost dup@ cuvintele aceastea, Dumnezeu au ispitit pe Avraam, }i i-au zis: Avraame, Avraame. {i au zis: Iat@,

*Iudit 8, 22 [23] Evrei 11, 17

20

CARTEA FACERII
v@zut, }i, iat@, un berbeace era ^ncurcat cu coarnele ^ntr-un ram de tuf@ savec, }i s-au dus Avraam }i au luat berbeacele }i l-au adus jertv@ ^n locul lui Isaac, fiiului s@u. 14. {i au chemat Avraam numele locului aceluia: Domnul au v@zut, ca s@ zic@ ast@zi: %n muntele, Domnul s-au ar@tat. 15. {i au strigat ^ngerul Domnului pre Avraam a doao oar@ din ceriu, zic$nd: 16.* Asupra Mea %nsumi M-am jurat, zice Domnul, pentru c@ ai f@cut cuv$ntul acesta }i nu ]i s-au f@cut mil@ de fiiul t@u cel iubit, pentru Mine. 17. Cu adev@rat binecuv$nt$nd te voiu binecuv$nta, }i ^nmul]ind voiu ^nmul]i s@m$n]a ta ca stealele ceriului }i ca n@sipul cel de pre ]@rmurile m@rii, }i va mo}teni s@m$n]a ta cet@]ile nepriiatinilor. 18. {i s@ vor* binecuv$nta ^ntru s@m$n]a ta toate neamurile p@m$ntului, pentru c@ ai ascultat cuv$ntul Mieu. 19. {i s-au ^ntors Avraam la slugile sale }i, scul$ndu-s@, s-au dus la F$nt$na Jur@m$ntului, }i au l@cuit Avraam la F$nt$na Jur@m$ntului. 20. {i au fost dup@ aceastea, s-au poruncit lui Avraam, zic$nd: Iat@, au n@scut Melha }i ea fiiu lui Nahor, fratelui t@u. 21. Pre Uz, cel ^nt$iu n@scut, }i pre Vaix, fratele lui, }i pre Camuil, tat@l sirilor. 22. {i pre Hazad }i pre Azav }i pre Faldes }i pre Ieldaf }i pre Vatuil. 23. Iar@ Vatuil au n@scut pre Reveca, s$nt opt feciori ace}tia, pre carii i-au n@scut Melha lui Nahor, fratelui lui Avraam. 24. Iar@ ]iitoarea lui, anume Reima, au n@scut }i ea pre Tavec, Taam }i pre Tohos }i pre Moha.

CAP 22 {I 23
rile noastre ceale alease ^ngroap@-]i mortul t@u, c@ nici unul dintr@ noi nu va opri morm$ntul s@u de c@tr@ tine, ca s@ nu-]i ^ngropi mortul t@u acolo. 7. {i, scul$ndu-s@ Avraam, s-au ^nchinat norodului p@m$ntului, fiilor lui Het. 8. {i au gr@it c@tr@ d$n}ii Avraam, zic$nd: De voi]i cu sufletul vostru ca s@ ^ngrop mortul mieu de la fa]a mea, asculta]i-m@ }i gr@i]i pentru mine lui Efron a lui Saar. 9. {i s@-mi dea mie pe}tera cea ^ndoit@, carea o are el, ceaea ce easte ^n partea ]arinei lui, pre argint ce va fi vreadnic@, s@-mi dea mie aceasta ^ntr@ voi mo}ie de morm$nt. 10. {i Efron }edea ^n mijlocul fiilor lui Het, }i r@spunzind Efron Heteul c@tr@ Avraam, au zis la auzul fiilor lui Het }i a tuturor celor ce ^ntra ^n cetate, zic$nd: 11. L$ng@ mine fii, doamne, }i m@ ascult@: ]arina }i pe}tera carea easte ^ntr-^nsa ]ie o dau ^naintea tuturor cet@]eanilor miei, datu-o-am ]ie, ^ngroap@ mortul t@u. 12. {i s-au ^nchinat Avraam ^naintea norodului p@m$ntului (a). 13. {i au zis lui Efron la auz ^naintea norodului p@m$ntului: De vreame ce e}ti l$ng@ mine, ascult@-m@. Argintul ]arinei ia-l de la mine, }i voiu ^ngropa mortul mieu acolo. 14. {i au r@spuns Efron lui Avraam, zic$nd: 15. Nu, doamne, am auzit, p@m$ntul easte de patru sute de didrahme de argint, ce e aceasta ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine? Ce (b)? Iar@ tu mortul ]i-l ^ngroap@. 16. {i au ascultat Avraam de Efron, }i au pl@tit Avraam lui Efron argintul, care au gr@it la auzul fiilor lui Het, patru sute de didrahme de argint ales la nego]itori. 17. {i ]arina lui Efron, ^n carea era pe}tera cea ^ndoit@, carea easte c@tr@ fa]a Mamvrei, ]arina }i pe}tera, carea era ^ntru ea, }i tot arborile care era ^n ]arin@, }i tot ce easte ^n hotar@le ei ^mprejur, 18. S-au dat lui Avraam mo}ie ^naintea fiilor lui Het, }i ^naintea tuturor celor ce ^ntra ^n cetate. 19. Dup@ aceastea, au ^ngropat Avraam pre Sarra, muiarea sa, ^n pe}tera ]arinei cea ^ndoit@, carea easte ^n preajma Mamvrei,* aceasta *Jos easte Hevron, ^n p@m$ntul lui Hanaan. 35, 27 20. {i s-au ^nt@rit ]arina }i pe}tera, carea era ^ntr-^nsa, a lui Avraam spre mo}ie de morm$nt de la fiii lui Het.
12. (a) Bibl. cea veachie are: ^naintea norodului p@m$ntului }i ^naintea fiilor lui Het. 15. (b) %n jidovie easte: Doamne al mieu, ascult@-m@ pre mine, p@m$nt de patru sute de sicli de argin]i, ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine ce easte.

*Psalm 104, 9 Sirah 44, 21 1 Maca. 2, 52 Luca 1, 73 Evrei 6, 13 17 *Sus 12, 3 18, 18 Jos 26, 4 Sirah 44, 25 [23] Fapte 3, 15 [25]

CAP 23
Sarra moare }i o pl$nge Avraam }i o ^ngroap@ ^n pe}tera cea ^ndoit@, carea o au cump@rat Avraam de la Efron.

i au fost viia]a Sarrei ani o sut@ }i doaozeci }i }eapte. 2. {i au murit Sarra ^n cetatea Arvoc, carea easte ^n vale, aceasta easte Hevron, ^n p@m$ntul Hanaan, }i au venit Avraam s@ pl$ng@ pre Sarra }i s@ o j@leasc@. 3. {i s-au sculat Avraam de la mortul s@u, }i au gr@it Avraam fiilor lui Het, zic$nd: 4. Str@in }i nemearnic s$nt eu la voi, da]i-mi mie, dar@, mo}ie de morm$nt la voi, }i voiu ^ngropa mortul mieu de la mine. 5. {i au r@spuns fiii lui Het c@tr@ Avraam, zic$nd: 6. Nu, doamne, ci ne ascult@ pre noi: ^mp@rat de la Dumnezeu e}ti tu ^ntru noi, ^n morm$ntu-

1.

CARTEA FACERII
CAP 24
Avraam, jur$ndu-}i sluga sa }i ^n Mesopotamiia trimi]$ndu-l s@ cearce muiare lui Isaac, acesta lu$nd s@mn de la Dumnezeu afl@ pre Reveca, }i cu voia p@rin]ilor }i a fra]ilor }i cu a ei o aduce la Isaac; pre carea el o ia muiare, }i a}a s@ m$ng@ie dup@ moartea m$ne-sa.

CAP 24
n@ ce vor ^nceta toate a bea, pre aceasta o ai g@tit lui Isaac, slugii Tale, }i ^ntru aceasta voiu cunoa}te c@ ai f@cut mil@ cu st@p$nul mieu, Avraam. 15. {i au fost mai ^nainte de a s@v$r}i el gr@ind ^ntru cugetul s@u, iat@, au ie}it afar@ Reveca, fata lui Vatuil, feciorului Melhei, muierii lui Nahor, fratelui lui Avraam, av$nd vadra pre um@rul s@u. 16. {i fecioara era frumoas@ la fa]@ foarte, fecioar@ era, b@rbat nu o au cunoscut pre ea, }i, pogor$ndu-s@ la f$nt$n@, au umplut vadra }i s-au suit. 17. {i au alergat sluga ^naintea ei, }i au zis: D@-mi s@ beau pu]intea ap@ din vadra ta. 18. Iar@ ea au zis: Bea, doamne. {i gr@bind, au slobozit vadra pre bra]ul s@u }i l-au ad@pat p$n@ au ^ncetat a bea. 19. {i au zis: {i c@milelor tale voiu scoate ap@ p$n@ ce vor bea toate. 20. {i au gr@bit }i au de}ertat vadra ^n ad@p@toare, }i iar@}i au alergat la f$nt$n@ s@ scoa]@ ap@, }i au ad@pat toate c@milele. 21. Iar@ omul o socotea pre ea }i t@cea, ca s@ cunoasc@, ^ndreptat-au Dumnezeu calea lui, au ba? 22. {i au fost dup@ ce au ^ncetat toate c@milele a bea, au luoat omul cercei de aur, care tr@gea c$te o drahm@, }i doao br@]@ri pre m$inile ei, care tr@gea zeace m@suri de aur. 23. {i o au ^ntrebat pre d$nsa }i au zis: A cui fat@ e}ti? Spune-mi de easte la tat@l t@u loc s@ s@l@}luim noi. 24. Iar@ ea au zis lui: Fat@ s$nt a lui Vatuil, fiiul Melhei, pre carele l-au n@scut ea lui Nahor. 25. {i i-au zis lui: {i paie }i f$n mult easte la noi, }i loc de s@l@}luit. 26. {i bine p@r$nd omului, s-au ^nchinat Domnului }i au zis: 27. Bine e cuv$ntat Domnul Dumnezeul st@p$nului mieu, Avraam, Cel ce nu au luoat dreptatea Sa }i adev@rul de la st@p$nul mieu, }i pre mine m-au ^ndreptat la casa fratelui st@p$nului mieu. 28. {i, alerg$nd prunca, au spus ^n casa mumei sale, dup@ cuvintele aceastea. 29. Iar@ Reveca avea frate, anume Lavan, }i au alergat Lavan la om afar@, la f$nt$n@. 30. {i au fost deaca au v@zut cerceii }i br@]@rile ^n m$inile soru-sa, }i auzind cuvintele Revechei, surorei sale, carea zicea: A}ea mi-au gr@it omul, }i au venit la om unde sta el cu c@milele la f$nt$n@. 31. {i au zis lui: Vino, ^ntr@ ^nl@untru, binecuv$ntate al Domnului, pentru ce stai afar@? Eu am g@tit cas@ }i loc c@milelor. 32. {i au ^ntrat omul ^n cas@ }i au desc@rcat c@milele, }i au dat paie }i f$n

21

*Jos 46 [47], 29

*Sus 12, 7 13, 16 15, 18 Jos 26, 4

i Avraam era b@tr$n petrecut ^n zile, }i Domnul bine au cuv$ntat pre Avraam ^ntru toate. 2. {i au zis Avraam slugii sale ceii mai b@tr$ne a casii sale, carele era mai mare preste toate ale sale:* Pune m$na ta supt armul mieu. 3. {i te voiu jura, pre Domnul Dumnezeul ceriului }i pre Dumnezeul p@m$ntului, ca feciorului mieu, Isaac, s@ nu iai muiare din featele hananeilor, ^ntr@ carii l@cuiesc eu. 4. Ci ^n p@m$ntul mieu, unde m-am n@scut eu, vei mearge, }i ^n neamul mieu, }i vei luoa muiare fiiului mieu, Isaac, de acolo. 5. {i au zis c@tr@ d$nsul sluga: Dar de nu va vrea muiarea s@ vie cu mine ^n p@m$ntul acesta, ^ntoarce-voiu pre fiiul t@u acolo, ^n p@m$ntul de unde ai ie}it. 6. Iar@ Avraam au zis c@tr@ d$nsul: Ia aminte s@ nu ^ntorci pre fiiul mieu acolo. 7. Domnul Dumnezeul ceriului }i Dumnezeul p@m$ntului, Cel ce m-au luat din casa t@t$ne-mieu }i din p@m$ntul ^n care m-am n@scut, Cel ce mi-au gr@it }i S-au jurat mie, zic$nd:* [ie voiu da p@m$ntul acesta, }i semin]iei tale. Acesta va trimite pre ^ngerul S@u ^naintea ta, }i vei luoa muiare feciorului mieu de acolo. 8. Iar@ de nu va vrea muiarea s@ vie cu tine ^n p@m$ntul acesta, curat vei fi tu de jur@m$ntul mieu, numai pre feciorul mieu s@ nu-l ^ntorci acolo. 9. {i au pus sluga m$na sa supt armul lui Avraam, st@p$nului s@u, }i au jurat pre cuv$ntul acesta. 10. {i au luat sluga zeace c@mile din c@milele st@p$nului s@u }i din toate bun@t@]ile st@p$nului s@u, cu sine, }i scul$ndu-s@ s-au dus ^n Mesopotamiia, ^n cetatea lui Nahor. 11. {i au a}ezat c@milele s@ odihneasc@ afar@ de cetate l$ng@ f$nt$na apei de seara, unde ies dup@ ap@. 12. {i au zis: Doamne, Dumnezeul st@p$nului mieu, Avraam, f@ cale bun@ ^naintea mea ast@zi }i f@ mil@ cu st@p$nul mieu, Avraam. 13. Iat@, eu stau la f$nt$na apei, }i featele celor ce l@cuiesc ^n cetate ies ca s@ scoa]@ ap@. 14. {i va fi fecioara c@riia eu voi zice: Pleac@ vadra ta s@ beau, }i ea va zice mie: Bea tu }i c@milele tale le voiu ad@pa, p$-

1.

22

CARTEA FACERII
c@milelor }i ap@ de sp@lat picioarelor lui }i picioarelor oamenilor celor ce era cu el. 33. {i le-au pus lor p$ine s@ m@n$nce, iar@ el au zis: Nu voiu m$nca p$n@ ce nu voiu gr@i cuvintele meale. {i ei au zis: Gr@ia}te! 34. {i el au zis: Sluga lui Avraam s$nt eu, 35. {i Domnul bine au cuv$ntat pre st@p$nul mieu foarte, }i s-au m@rit, }i i-au dat lui oi }i vi]ei }i argint }i aur, slugi }i slujnice, c@mile, }i asini. 36. {i Sarra, muiarea st@p$nului mieu, au n@scut un fecior st@p$nului mieu dup@ ce au ^mb@tr$nit el, }i i-au dat lui toate c$te au avut. 37. {i m-au jurat st@p$nul mieu, zic$nd: S@ nu iai muiare fiiului mieu din featele hananeilor, ^ntr@ carii l@cuiesc eu ^n p@m$ntul lor. 38. Ci numai la casa t@t$ne-mieu s@ mergi }i la neamul mieu, }i vei luoa muiare feciorului mieu de acolo. 39. Iar@ eu am zis st@p$nului mieu: Dar@ de nu va vrea s@ vie cu mine? 40. {i mi-au zis: Domnul Dumnezeu, ^naintea Cui bine am pl@cut, Acela va trimite pre ^ngerul S@u cu tine }i va ^ndrepta calea ta, }i vei luoa muiare fiiului mieu din neamul mieu }i din casa t@t$ne-mieu. 41. Atunci curat vei fi de bl@st@mul mieu, deaca vei veni la neamul mieu }i nu vor da ]ie, }i tu vei fi curat de jur@m$ntul mieu. 42. {i venind eu ast@zi la f$nt$n@ am zis: Doamne Dumnezeul st@p$nului mieu, Avraam, de vei ^ndrepta Tu calea mea pre carea acum merg. 43. Iat@, stau la f$nt$na apei, }i featele oamenilor cet@]ii vor ie}i ca s@ ia ap@, }i va fi fecioara c@riia eu voiu zice: D@-mi s@ beau pu]intea ap@ din vadra ta. 44. {i ea-mi va zice: {i tu bea, }i c@milelor tale voiu scoate ap@, aceasta easte muiarea carea o au g@tit Domnul lui Isaac, slujii Sale, }i ^ntru aceasta voiu cunoa}te c@ ai f@cut mil@ cu st@p$nul mieu, Avraam. 45. {i au fost mai ^nainte de a sf$r}i eu gr@ind ^n cugetul mieu, ^ndat@ au ie}it Reveca cu vadra pre um@r }i s-au pogor$t la f$nt$n@ }i au scos ap@, }i am zis ei: D@-mi s@ beau. 46. {i ea, gr@bind, au slobozit vadra pre bra]ul s@u de pre d$nsa, }i au zis: Bea tu, }i c@milele tale le voiu ad@pa. {i am beut, }i c@milele le-au ad@pat. 47. {i o am ^ntrebat pre ea, }i am zis: A cui fat@ e}ti tu? Spune mie. {i ea au zis: Fat@ s$nt eu a lui Vatuil, feciorului lui Nahor, pre carele au n@scut lui Melha. {i am pus cerceii pre bra]ul ei, }i br@]erile pre m$inile ei.

CAP 24
48. {i, p@r$ndu-mi bine, m-am ^nchinat Domnului }i bine am cuv$ntat pre Domnul Dumnezeul st@p$nului mieu, Avraam, Cel ce m-au ^ndreptat ^n calea adev@rului, ca s@ iau pre fata fratelui st@p$nului mieu, fiiului s@u. 49. Deci, de ve]i face voi mil@ }i dreptate cu st@p$nul mieu, spune]i-mi, ca s@ m@ ^ntorc spre dreapta sau spre st$nga. 50. {i, r@spunzind Lavan }i Vatuil, au zis: De la Domnul au ie}it lucrul acesta, nu vom putea gr@i ]ie ^mprotiv@, nici r@u, nici bine. 51. Iat@, Reveca ^naintea ta easte, ia-o }i te du }i s@ fie muiare feciorului st@p$nului t@u, dup@ cum au gr@it Domnul. 52. {i au fost dup@ ce au auzit sluga lui Avraam cuvintele lor, s-au ^nchinat pre p@m$nt lui Dumnezeu. 53. {i, sco]ind sluga vase de argint }i de aur, }i ^mbr@c@minte, au dat Revechei, }i daruri au dat fratelui ei }i mumei ei. 54. {i au m$ncat }i au beut el }i oamenii cei ce era cu el, }i au dormit, }i, scul$ndu-s@ diminea]@, au zis: Slobozi]i-m@, s@ m@ duc la st@p$nul mieu. 55. {i au zis fra]ii }i mum@-sa: S@ r@m^ie fata cu noi ca vro zeace zile, }i dup@ aceaea s@ va duce. 56. Iar@ el au zis c@tr@ ei: Nu m@ opri]i, c@ Domnul au ^ndreptat calea mea ^ntru mine, slobozi]i-m@, ca se merg la st@p$nul mieu. 57. Iar@ ei au zis: S@ chem@m prunca }i s@ ^ntreb@m gura ei. {i au chemat pre Reveca }i i-au zis ei: Mearge-vei cu omul acesta? 58. Iar@ ea au zis: Mearge-voiu. 59. {i au slobozit pre Reveca, sora sa, }i averile ei, }i pre sluga lui Avraam }i pre cei ce era cu d$nsul. 60. {i bine au cuv$ntat pre Reveca, }i i-au zis ei: Sora noastr@ e}ti, f@-te ^ntru mii de zeci de mii, }i s@ mo}teneasc@ s@m$n]a ta cet@]ile nepriiatinilor. 61. {i scul$ndu-s@ Reveca }i slujnicile ei, s-au suit pre c@mile }i s-au dus cu omul; }i lu$nd sluga pre Reveca, s-au dus. 62. Iar@ Isaac mergea prin pustie de c@tr@ F$nt$na* Vedeniei, }i el l@cuia ^n p@m$ntul *Sus cel de c@tr@ amiiaz@zi. 16, 14 63. {i au ie}it Isaac ca s@ se preumble la c$mp de c@tr@ sear@, }i, c@ut$nd cu ochii, au v@zut c@milele venind. 64. {i, c@ut$nd Reveca cu ochii, au v@zut pre Isaac }i au s@rit de pre c@mil@. 65. {i au zis c@tr@ slug@: Cine easte omul acela carele mearge pre c$mp ^naintea noastr@? {i au zis sluga: Acesta easte st@p$nul mieu. Iar@ ea, lu$ndu-}i ve}m$ntul, s-au ^mbr@cat.

CARTEA FACERII
66. {i au spus sluga lui Isaac toate cuvintele c$te au f@cut. 67. {i au ^ntrat Isaac ^n casa mumei sale }i au luat pre Reveca, }i s-au f@cut lui muiare, }i o au iubit pre d$nsa, }i s-au m$ng$iat Isaac pentru Sarra, mum@-sa.

CAP 24 {I 25
dint$iu n@scut, Ismail }i Naveot }i Chidar }i Navdeil }i Masam. 14. {i Masma }i Duma }i Masi. 15. {i Hodan }i Teman }i Ietur }i Nafes }i Chedma. 16. Ace}tia s$nt fiii lui Ismail, }i aceastea s$nt numele lor, ^n corturile lor }i ^ntru s@la}urile lor, doispr@zeace boiari dup@ neamul lor. 17. {i ace}tia s$nt anii vie]ii lui Ismail, o sut@ treizeci }i }eapte de ani, }i sl@bind, au murit }i s-au pus l$ng@ neamul s@u. 18. {i au l@cuit de la Evilat p$n@ la Sur, carea easte ^naintea fea]ii Eghiptului, p$n@ au venit la asiriani, ^naintea tuturor fra]ilor lui au l@cuit. 19. {i aceastea s$nt na}terile lui Isaac, fiiul lui Avraam: Avraam au n@scut pre Isaac. 20. Iar@ Isaac era de patruz@ci de ani c$nd au luat pre Reveca, fata lui Vatuil Sirului, din (b) Mesopotamiia Siriei, sora lui Lavan, }ie muiare. 21. {i s-au rugat Isaac Domnului pentru Reveca, muiarea sa, c@ era stearp@, }i l-au ascultat pre el Dumnezeu, }i au luat ^n p$ntece Reveca, muiarea lui. 22. {i s@lta pruncii ^ntru d$nsa, }i au zis ea: De era s@ fie a}ea, ce au fost de lips@ a lua ^n p$ntece? {i s-au dus s@ ^ntreabe pre Domnul. 23.* {i au zis ei Domnul: Doao neamuri ^n p$ntecele t@u s$nt, }i doao noroade din p$ntecele t@u s@ vor ^mp@r]i, }i norod pre norod va ^ntreace, }i cel mai mare va sluji celui mai mic. 24. {i s-au umplut zilele ca s@ nasc@ ea, }i era geameni ^n p$ntecele ei. 25.* {i au ie}it fiiul cel ^nt$iu n@scut ro}u tot, cu o piiale p@roas@, }i au chemat numele lui Isav. 26.* {i dup@ acesta, au ie}it fratele lui, }i m$na lui ]inea de c@lc$iu pre Isav, }i au chemat numele lui Iacov. Iar@ Isaac era de }asezeci de ani c$nd au n@scut Reveca pre ace}tia. 27. {i au crescut juni, }i au fost Isav om carele }tie v$na }i lucr@toriu de p@m$nt, iar@ Iacov au fost om nedeprins, l@cuind acas@. 28. {i iubea Isaac pre Isav, pentru c@ m$nca din v$natul lui, iar@ Reveca iubea pre Iacov. 29. {i au fiert Iacov fiertur@, }i au venit Isav de la c$mp ostenit. 30. {i au zis Isav lui Iacov: D@-mi s@ m@n$nc dintr-aceast@ bucat@ ro}iiatic@, c@ sl@besc eu. Pentru aceaea s-au chemat numele lui Edom.*

23

CAP 25
Avraam ^}i ia muiare }i na}te dintr-^nsa prunci, c@rora le d@ daruri, iar@ lui Isaac ^i las@ mo}tenirea; moare Avraam. {i Ismail, dup@ ce na}te doispr@zeace boiari, moare. Isaac s@ roag@ pentru muiarea sa, c@ era stearp@, }i au n@scut doi prunci geameni, pre Isav }i pre Iacov, }i cel mai mare }i-au v$ndut celui mai mic na}terea cea dint$iu.

i, ad@og$nd Avraam, }i-au luat muiare, a c@riia numele era Hetura. 2. {i ea au n@scut lui pre Zomvran }i pre Iezan }i pre Madal }i pre Madiam }i pre Iezvoc }i pre Soie. 3. {i Iezan au n@scut pre Sava }i pre Dedan, }i fiii lui Dedan au fost (a): Asuriim }i Latusiim }i Laomim. 4. {i fiii lui Madiam: Ghefar }i Afir }i Enoh }i Avida }i Eldaga, to]i ace}tia era feciorii Heturei. 5. {i au dat Avraam toate averile sale lui Isaac, feciorului s@u. 6. {i feciorilor ]iitoarelor sale au dat Avraam daruri, }i ^nc@ fiind el viu, i-au scos pre ei ^n laturi de la Isaac, fiiul s@u, c@tr@ r@s@rit, la p@m$ntul r@s@riturilor. 7. {i ace}tia s$nt anii zilelor vie]ii lui Avraam, c$]i au tr@it, o sut@ }eaptezeci }i cinci de ani. 8. {i, sl@bind Avraam, au murit ^ntru b@tr$nea]e bune, b@tr$n }i plin de zile, }i s-au pus l$ng@ norodul s@u. 9. {i l-au ^ngropat pre d$nsul Isaac }i Ismail, am$ndoi feciorii lui, ^n pe}tera cea ^ndoit@, ^n ]arina lui Efron, feciorului lui Saar Heteului, carea easte ^n preajma Mamvrei. 10. [arina }i pe}tera, carea au cump@rat Avraam de la fiii lui Het, acolo au ^ngropat pre Avraam }i pre Sarra, muiarea lui. 11. {i au fost, dup@ ce au murit Avraam, bine au cuv$ntat Dumnezeu pre Isaac, fiiul lui, }i au l@cuit Isaac l$ng@ F$nt$na Vederii. 12. {i aceastea s$nt na}terile lui Ismail, feciorului lui Avraam, pre carele l-au n@scut Agar Eghipteanca, slujnica Sarrei, lui Avraam. 13. {i aceastea s$nt numele fiilor lui *1 Para. Ismail, dup@ numele neamurilor lui:* cel
*1 Para. 1, 31

1.*

*Rom. 9, 10

*Osie. 12, 3 *Mate. 1, 2

1, 29

*Avdi.

3. (a) Alex.; Bibl. rom$. are: Au fost Raguil }i Nandeil [Navdeil] }i Asuriim.

1, 1 20. (b) %n cea veachie lipsea}te: din Mezopota- Evrei miia Siriii, sora lui Lavan. 12, 16

24

CARTEA FACERII
31. {i au zis Iacov lui Isav: Vinde-mi ast@zi na}terea ta cea dint$i. 32. {i au zis Isav: Iat@, eu m@ duc s@ moriu, }i ce-mi easte mie bun@ na}terea cea dint$iu? 33. {i au zis Iacov lui: Joar@ mie ast@zi. {i i-au jurat lui, }i au v$ndut Isav na}terea cea dint$iu lui Iacov. 34. {i Iacov au dat lui Isav p$ne }i fiertur@ de linte, }i au m$ncat }i au beut, }i, scul$ndu-s@, s-au dus, }i nu au b@gat sam@ Isav de na}terea cea dint$iu.

CAP 25 {I 26
cut aceasta noao? Pu]in au fost c@ nu au dormit cineva din neamul mieu cu muiarea ta }i ai fi adus preste noi ne}tiin]@ (a). 11. {i au poruncit Avimeleh la tot norodul s@u, zic$nd: Tot cel ce s@ va atinge de omul acesta }i de muiarea lui vinovat va fi mor]ii. 12. {i au s@m@nat Isaac ^n p@m$ntul acela, }i au aflat ^n anul acela orzul d$nd ^nsutit, }i l-au blagoslovit pre el Domnul. 13. {i s-au ^n@l]at (b) omul }i, merg$nd ^nainte, mai mare s@ f@cea, p$n@ ce s-au f@cut mare foarte. 14. {i s-au f@cut lui dobitoace de oi }i dobitoace de boi }i ar@turi multe, }i i-au pismuit lui filistiimii. 15. {i toate f$nt$nile c$te au s@pat slugile t@t$ne-s@u pre vreamea t@t$ne-s@u le-au astupat filistiimii }i le-au umplut cu p@m$nt. 16. {i au zis Avimeleh c@tr@ Isaac: Du-te de la noi, c@ te-ai f@cut mai tare dec$t noi foarte. 17. {i s-au dus de acolo Isaac, }i au desc@lecat ^n Valea Gherarilor, }i au l@cuit acolo. 18. {i Isaac iar@}i au s@pat f$nt$nile apii, care le-au fost s@pat slugile lui Avraam, tat@lui s@u, }i le-au astupat filistiimii dup@ ce au murit Avraam, tat@l s@u, }i le-au chemat cu numele cu care le-au fost chemat tat@l s@u. 19. {i au s@pat slugile lui Isaac ^n Valea Gherarilor, }i au aflat acolo izvor de ap@ vie. 20. {i s-au sf@dit p@storii Gherarilor cu p@storii lui Isaac, zic$nd c@ a lor easte apa, }i au numit numele f$nt$nei Str$mb@tate, pentru c@ str$mb@tate i-au f@cut lui. 21. {i, duc$ndu-s@ de acolo, au s@pat alt@ f$nt$n@, }i s@ pricea }i pentru aceaea, }i au numit numele ei Vrajb@. 22. {i, duc$ndu-s@ de acolo, au s@pat alt@ f$nt$n@, }i nu s-au sf@dit pentru aceaea, }i au numit numele ei L@]ime, zic$nd c@: Acum ne-au l@]it pre noi Domnul }i ne-au crescut pre p@m$nt. 23. {i s-au suit de acolo la F$nt$na Jur@m$ntului. 24. {i S-au ar@tat lui Domnul ^n noaptea aceaea }i au zis: Eu s$nt Dumnezeul lui Avraam, tat@lui t@u, nu te teame, c@ cu tine s$nt }i te voiu binecuv$nta }i voiu ^nmul]i s@m$n]a ta pentru Avraam, tat@l t@u. 25. {i au zidit acolo oltariu, }i au chemat numele Domnului, }i au pus acolo cortul s@u, }i au s@pat acolo slugile lui Isaac f$nt$n@ ^n Valea Gherarilor. 26. {i Avimeleh s-au dus la d$nsul de la Gherari }i Ohozat, carele ]inea pre noru-sa,
l-am fi f@cut. 13. (b) {i s-au ^n@l]at, adec@, s-au ^mbog@]it, s-au f@cut vestit.

CAP 26
Isaac pentru foametea nemernicea}te ^n Gherari. Dup@ ce ia f@g@duin]a p@m$ntului }i binecuv$ntarea semin]ii de la Dumnezeu, Avimeleh ^l mustr@ pentru ce au zis c@ Reveca ^i easte sor@; }i p@storii lor sf@dindu-s@ pentru pu]uri, Avimeleh cu Isaac face leg@tur@; Isav s@ ^nsoar@.

*Sus 12, 7 15, 18

*Sus 12, 3 18, 18 22, 17

i au fost foamete pre p@m$nt, afar@ de foametea cea mai dinainte, carea au fost ^n zilele lui Avraam, }i au mers Isaac la Avimeleh, ^mp@ratul Filistiim ^n Gherara. 2. {i S-au ar@tat Dumnezeu lui }i i-au zis: Nu te pogor^ ^n Eghipt, ci l@cuia}te ^n p@m$ntul care voiu spune Eu ]ie. 3. {i l@cuia}te ^n p@m$ntul acesta }i Eu voiu fi cu tine }i te voiu blagoslovi, c@ ]ie }i s@min]iei tale voiu da tot p@m$ntul acesta,* }i voiu ^nt@ri jur@m$ntul Mieu, care am jurat lui Avraam, tat@lui t@u. 4. {i voiu ^nmul]i s@m$n]a ta ca stealele ceriului, }i voiu da semin]iei tale tot p@m$ntul acesta, }i ^ntru s@m$n]a ta* s@ vor blagoslovi toate neamurile p@m$ntului. 5. Pentru c@ au ascultat Avraam, tat@l t@u, cuv$ntul Mieu }i au p@zit poruncile Meale }i ^nv@]@turile Meale }i ^ndrept@rile Meale }i legile Meale. 6. {i au l@cuit Isaac ^n Gherari. 7. {i au ^ntrebat oamenii locului despre Reveca, muiarea lui, }i au zis: Sor@ mie easte, c@ s-au temut a zice: Muiare-mi easte, ca nu doar@ s@-l ucid@ oamenii locului pentru Reveca, c@ era frumoas@ la fa]@. 8. {i au fost acolo ^n mult@ vreame, }i, uit$ndu-s@ Avimeleh, ^mp@ratul Gherarilor, pre fereastr@, au v@zut pre Isaac juc$ndu-s@ cu Reveca, muiarea sa. 9. {i au chemat Avimeleh pre Isaac }i i-au zis lui: Cu adev@rat muiare-]i easte? Pentru ce, dar@, ai zis: Sor@-mi easte? {i au zis Isaac: Pentru ca nu cumva s@ moriu pentru d$nsa. 10. {i i-au zis Avimeleh lui: C@ci ai f@-

1.

10. (a) Jid.: p@cat foarte mare, care din ne}tiin]@

CARTEA FACERII
}i Fihon, mai-marele oastei puterii lui. 27. {i au zis c@tr@ ei Isaac: Pentru ce a]i venit la mine? {i voi m-a]i ur$t }i m-a]i scos de la voi. 28. Iar@ ei au zis: V@zind am v@zut c@ Domnul easte cu tine, }i am zis s@ fie jur@m$nt ^ntr@ noi }i ^ntr@ tine }i s@ punem leg@tur@ cu tine. 29. Ca s@ nu faci cu noi r@u, precum noi nu ne-am sc$rbit de tine, }i precum noi bine am folosit ]ie }i te-am scos cu pace, }i tu acum e}ti binecuv$ntat de la Domnul. 30. {i au f@cut lor osp@], }i au m$ncat }i au beut. 31. {i, scul$ndu-s@ diminea]@, au jurat fie}tecarele deaproapelui s@u, }i i-au slobozit pre d$n}ii Isaac, }i s-au dus de la el cu m$ntuire (v). 32. Iar@ au fost ^ntru aceaea}i zi, venind slugile lui Isaac, i-au spus pentru f$nt$na ce au s@pat }i au zis: Nu am aflat ap@ (g). 33. {i o au numit jur@m$nt, }i, pentru aceaea, au chemat numele cet@]ii aceaea, F$nt$na Jur@m$ntului, p$n@ ^n zioa de ast@zi. 34. Iar@ Isav era de patruzeci de ani, }i au luat muiare pre Iudit, fata lui Veoh Heteului, *Jos }i pre Vasimat, fata lui Elon Heteului. 27, 46 35.* {i n@c@jiia eale pre Isaac }i pre Reveca.

CAP 26 {I 27
Domnului mai ^nainte de ce moriu eu. 8. Deci, acum, fiiul mieu, ascult@-m@ pre mine, precum poruncesc eu ]ie. 9. {i, merg$nd la oi, ad@-mi de acolo doi iezi tineri }i buni, }i voiu face pre ei m$ncare t@t$ne-t@u, precum iubea}te. 10. {i-i vei duce ^nl@untru la tat@l t@u }i va m$nca, ca s@ te binecuvinteaze tat@l t@u mai ^nainte de ce va muri. 11. Iar@ Iacov au zis c@tr@ Reveca, mum@-sa: Fratele mieu, Isav, easte om p@ros, iar@ eu s$nt om neated. 12. Ca nu cumva s@ m@ pip@ie tat@l mieu, }i voiu fi ^naintea lui ca un ^n}el@toriu, }i voiu aduce asupra mea bl@st@m, iar@ nu binecuv$ntarea. 13. {i i-au zis lui mum@-sa: Asupra mea s@ fie bl@st@mul t@u, fiiule, numai ascult@ cuv$ntul mieu }i, merg$nd, ad@-mi. 14. {i, merg$nd, au luat }i au adus la mum@-sa, }i au f@cut mum@-sa bucate, precum iubea tat@l lui. 15. {i, lu$nd Reveca haina cea mai bun@ a lui Isav, feciorului s@u celui mai mare, carea era la d$nsa ^n cas@, au ^mbr@cat pre Iacov, fiiul s@u cel mai t$n@r. 16. {i cu pielcelu}ele iezilor au ^nf@}urat bra]ele lui }i goliciunea grumazului lui. 17. {i au dat bucatele }i p$inea care f@cus@ ^n m$inile lui Iacov, fiiului s@u, }i le-au dus la tat@l s@u. 18. {i au zis: Tat@. Iar@ el au zis: Iat@, eu, cine e}ti tu, fiiule? 19. {i au zis Iacov t@t$ne-s@u: Eu s$nt Isav, cel ^nt$iu n@scut al t@u, f@cut-am precum mi-ai gr@it mie. Scoal@-te }i }ezi }i m@n$nc@ din v$natul mieu, ca s@ m@ binecuv$nteaze sufletul t@u. 20. {i au zis Isaac fiilui s@u: Ce easte aceasta, ce ai aflat a}ea cur$nd, o, fiiule? Iar@ el au zis: Ce au dat-a Domnul Dumnezeul t@u ^naintea mea. 21. {i au zis Isaac lui Iacov: Apropie-te la mine }i te voiu pip@i, fiiule, oare tu e}ti fiiul mieu, Isav, au nu? 22. {i s-au apropiiat Iacov la Isaac, tat@l s@u, }i l-au pip@it pre el }i au zis: Glasul cu adev@rat easte glasul lui Iacov, iar@ m$inile s$nt m$inile lui Isav. 23. {i nu l-au cunoscut pre el, pentru c@ m$inile lui era p@roase ca m$inile lui Isav fratelui s@u, }i l-au binecuv$ntat pre el }i au zis: 24. Tu e}ti fiiul meu, Isav. Iar@ el au zis: Eu. {i au zis: 25. Adu-mi, }i voiu m$nca din v$natul t@u, fiiule, ca s@ te binecuvinteaze sufletul mieu. {i i-au adus lui }i au m$ncat, }i i-au adus }i vin, }i au beut. 26. {i i-au zis Isaac, tat@l s@u, lui: A}i latin.: }i au zis: Am aflat ap@.

25

CAP 27
Iacov, din sfatul mum@-sa, ia binecuv$ntarea ^n locul lui Isav, pentru a c@ruia pizm@, ^ndemn$ndu-s@ de mum@-sa, fuge ^n Haran, la Lavan.

i au fost dup@ ce au ^mb@tr$nit Isaac }i au sl@bit ochii lui a vedea, au chemat pre Isav, fiiul s@u cel mai mare, }i i-au zis lui: Fiiul mieu. {i el au r@spuns: Iat@, eu. 2. {i au zis lui: Iat@, am ^mb@tr$nit }i nu }tiu zioa sf$r}itului mieu. 3. Acum, dar@, ia-]i unealta ta, tulba }i arcul, }i ie}i la c$mp. 4. {i s@-mi v$nezi mie v$nat }i s@-mi faci m$ncare, precum iubesc eu, }i s@-mi aduci s@ m@n$nc, ca s@ te binecuvinteaze sufletul mieu mai ^nainte de ce voiu muri. 5. Iar@ Reveca au auzit pre Isaac gr@ind cu Isav, fiiul s@u, }i s-au dus Isav la c$mp s@ v$neaze v$nat t@t$ne-s@u. 6. {i au zis Reveca c@tr@ Iacov, fiiul s@u cel mai tin@r: S@ }tii c@ am auzit pre Isaac, tat@l t@u, gr@ind cu Isav, fratele t@u, }i zic$ndu-i: 7. Ad@-mi v$nat }i-mi f@ de m$ncare, ca m$nc$nd s@ te binecuvintez ^naintea

1.

31. (v) Jido.: Cu pace, s@n@to}i. 32. (g) Jido.

26

CARTEA FACERII
propie-te de mine }i m@ s@rut@, fiiule. 27. {i, apropiindu-s@, l-au s@rutat, }i ^ndat@, c$t au mirosit mirosul hainelor lui, l-au binecuv$ntat pre d$nsul }i au zis: Iat@ mirosul fiiului mieu, ca mirosul unei ]arine pline, carea o au binecuv$ntat Domnul. 28. {i s@-]i dea ]ie Dumnezeu din roao ceriului }i din gr@simea p@m$ntului }i mul]ime de gr$u }i de vin. 29. {i s@ slujeasc@ ]ie neamuri }i s@ se ^nchine ]ie domni }i s@ fii domn fratelui t@u, }i s@ vor ^nchina ]ie feciorii t@t$ne-t@u. Cel ce te va bl@st@ma bl@st@mat s@ fie, cel ce te va binecuv$nta binecuv$ntat s@ fie. 30. {i au fost dup@ ce au ^ncetat Isaac a binecuv$nta pre Iacov, fiiul s@u, }i au fost dup@ ce au ie}it Iacov de la fa]a lui Isaac, t@t$ne-s@u, venit-au }i Isav, fratele lui, de la v$nat. 31. {i au f@cut }i el bucate, }i au adus t@t$ne-s@u }i au zis: S@ se scoale tat@l mieu }i s@ m@n$nce din v$natul fiiului s@u, ca s@ m@ binecuvinteaze sufletul t@u. 32. {i au zis Isaac, tat@l s@u: Cine e}ti tu? Iar@ el au zis: Eu s$nt Isav, fiiul t@u cel ^nt$iu n@scut. 33. {i s-au sp@im$ntat Isaac cu spaim@ mare foarte }i au zis: Dar@ cine easte cel ce mi-au v$nat mie v$nat, }i mi-au adus }i am m$ncat din toate, mai ^nainte de ce ai venit tu? {i l-am binecuvintat }i va fi binecuvintat. 34. {i au fost dup@ ce au auzit Isav cuvintele lui Isaac, t@t$ne-s@u, au strigat cu glas mare }i amar foarte }i au zis: Binecuvinteaz@-m@ }i pre mine, tat@. 35. Iar@ el au zis: Venit-au fratele t@u cu ^n}el@ciune }i au luat binecuv$ntarea ta. 36. {i au zis Isav: Drept s-au chemat numele lui Iacov, c@ acum a doao oar@ m-au ^n}elat,* }i na}terea mea cea dint$iu o au luat }i binecuv$ntarea mea. {i au zis Isav: Dar@ nu mi-ai l@sat }i mie binecuv$ntare, tat@? 37. {i, r@spunzind Isaac, au zis c@tr@ Isav: %nc@ }i domn l-am f@cut pre el ]ie, }i pre to]i fra]ii lui i-am f@cut lui slugi, }i cu gr$u }i cu vin l-am ^nt@rit pre el, dar@ ]ie ce voiu face, fiiule? 38. {i au zis Isav c@tr@ tat@l s@u: Au, doar@, numai o binecuv$ntare easte la tine, tat@? Binecuvinteaz@-m@ }i pre mine, tat@. 39. {i umilindu-s@ Isaac, au strigat cu glas mare Isav }i au pl$ns, }i r@spunzind Isaac tat@l lui, i-au zis:* Iat@, din gr@simea p@m$ntului va fi hrana ta }i din roao ceriului de sus. 40. {i cu sabiia ta vei tr@i, }i fratelui t@u vei sluji, }i va fi c$nd vei l@p@da

CAP 27 {I 28
}i vei dezlega jugul lui de pre grumazul t@u. 41. {i purta pizm@ Isav asupra lui Iacov, pentru binecuv$ntarea* cu carea l-au binecuv$ntat pre el tat@l s@u, }i au zis Isav ^ntru cugetul s@u: S@ se apropie zilele jealei tat@lui mieu, ca s@ ucid pre Iacov, fratele mieu. 42. {i s-au spus Revec@i cuvintele lui Isav, feciorului s@u cel mai b@tr$n, }i, trimi]ind, au chemat pre Iacov, feciorul s@u cel mai t$n@r, }i i-au zis lui: Iat@, Isav, fratele t@u, s@ laud@ asupra ta c@ te va omor^. 43. Acum, dar@, fiiul mieu, ascult@ cuv$ntul mieu }i, scul$ndu-te, fugi ^n Mesopotamiia, la Lavan, fratele mieu, ^n Haran. 44. {i l@cuia}te cu el c$teva zile, p$n@ ce s@ va ^ntoarce m$niia }i iu]imea fratelui t@u de la tine. 45. {i va uita ce ai f@cut lui, }i voiu trimite de te voiu chema de acolo, ca nu cumva ^ntr-o zi s@ m@ lipsesc de voi, de am$ndoi feciorii. 46.* {i au zis Reveca c@tr@ Isaac: Mi-am ur$t viia]a pentru featele feciorilor lui Het, de va luoa Iacov muiare din featele p@m$ntului acestuia, de ce-mi easte mie viia]a?

*Avdiu 20 [10]

*Sus 26, 35

CAP 28
Iacov, lu$nd blagoslovenie de la tat@l s@u }i duc$ndu-s@ ^n Mesopotamiia, veade ^n vis scar@, pre carea era ^nt@rit Domnul, }i, dup@ ce au luat f@g@duin]@ despre p@m$nt }i despre ^nmul]irea s@m$n]ii, de}tept$ndu-s@, s@ roag@ }i s@ f@g@duia}te lui Dumnezeu.

*Sus 25, 34

*Evrei 11, 20

i, chem$nd Isaac pre Iacov, l-au blagoslovit pre el }i i-au poruncit lui, zic$nd: S@ nu iai muiare din featele hananeilor. 2. Ci te scoal@ }i te du ^n Mesopotamiia, la casa lui Vatuil, tat@l mumei tale, }i s@ iai ]ie de acolo muiare din featele lui Lavan, fratele mumei tale. 3. {i Dumnezeul mieu s@ te blagosloveasc@ pre tine, }i s@ te creasc@ }i s@ te ^nmul]asc@, }i s@ fii ^ntru adun@ri de neamuri. 4. {i s@ dea ]ie binecuv$ntarea lui Avraam, tat@lui mieu, ]ie }i semin]iei tale dup@ tine, ca s@ mo}tene}ti p@m$ntul ^n care l@cuie}ti tu acum, care l-au dat Dumnezeu lui Avraam. 5.* {i au trimis Isaac pre Iacov, }i s-au *Sus dus ^n Mesopotamiia la Lavan, feciorul lui 12, 12 Vatuil Sirului, fratele Revec@i, mumei lui Iacov }i a lui Isav. 6. {i au v@zut Isav c@ bine au cuv$ntat Isaac pre Iacov }i l-au trimis ^n Mesopotamiia Siriei, s@-}i ia }ie muiare de acolo, c$nd bine-l cuv$nta pre el, }i i-au poruncit lui, zic$nd: S@ nu iai muiare din featele lui Hanaan. 1.

CARTEA FACERII
7. {i au ascultat Iacov pre tat@l s@u }i pre mum@-sa, }i s-au dus ^n Mesopotamiia Siriei. 8. {i v@zind }i Isav c@ s$nt reale featele lui Hanaan, ^naintea lui Isaac, tat@lui s@u, 9. S-au dus Isav la Ismail }i au luoat pre Maelgt, fata lui Ismail, feciorului lui Avraam, sora lui Naveot, l$ng@ muierile sale, muiare. 10. {i au ie}it Iacov de la F$nt$na Jur@m$ntului }i au mers ^n Haran. 11. {i au aflat un loc }i au dormit acolo, c@ apusease soarele, }i au luat din pietrile locului aceluia }i }i-au pus }ie c@p@t$iu, }i au adormit ^n locul acela, }i au v@zut vis. 12. {i, iat@, o scar@ era ^nt@rit@ pre p@m$nt, a c@riia capul ajungea ^n ceriu, }i ^ngerii lui Dumnezeu s@ suia }i s@ pogorea pre d$nsa. 13. {i Domnul era ^nt@rit ^ntr-^nsa, }i au zis:* Eu s$nt Dumnezeul lui Avraam, tat@lui t@u, }i Dumnezeul lui Isaac, nu te teame, p@m$ntul ^n care tu dormi pre d$nsul ]ie-l voiu da }i s@min]iei tale. 14. {i va fi s@m$n]a ta ca n@sipul p@m$ntului,* }i s@ va l@]i spre mare }i spre miiaz@zi }i spre miiaz@noapte }i spre r@s@rit,* }i bine s@ vor cuv$nta ^ntru tine toate neamurile p@m$ntului, }i ^ntru s@m$n]a ta. 15. {i, iat@, Eu cu tine s$nt, p@zindu-te ^n toat@ calea ori^nc@tro vei mearge, }i te voiu ^ntoarce la p@m$ntul acesta, c@ nu te voiu l@sa, p$n@ ce voiu face toate c$te am gr@it ]ie. 16. {i s-au de}teptat Iacov din somnul s@u, }i au zis c@: Easte Domnul ^n locul acesta, }i eu n-am }tiut. 17. {i s-au temut }i au zis: C$t de ^nfrico}eat easte locul acesta, nu easte aceasta alt@, f@r@ numai casa lui Dumnezeu, }i aceasta easte poarta ceriului. 18. {i s-au sculat Iacov diminea]@, }i au luat piiatra, carea o au fost pus la c@p@t$iul s@u, }i o au pus st$lp,* }i au turnat unt-delemn pre v$rful ei. 19. {i au chemat numele locului aceluia Casa lui Dumnezeu, iar@ mai ^nainte s@ chema Cetatea Ulamluz. 20. {i s-au f@g@duit Iacov f@g@duin]@ cu rug@ciune, zic$nd: De va fi Domnul Dumnezeu cu mine }i m@ va p@zi ^n calea aceasta, pre carea eu umblu, }i de-mi va da p$ne s@ m@n$nc }i haine s@ m@ ^mbrac, 21. {i de m@ va ^ntoarce s@n@tos ^n casa t@t$ne-mieu, }i va fi mie Domnul Dumnezeu, 22. {i piiatra aceasta, carea o am pus st$lp, va fi mie Cas@ a lui Dumnezeu, }i, din toate c$te vei da mie, a zeacea voiu aduce [ie.

CAP 28 {I 29
CAP 29
Pre Iacov ^l priimea}te Lavan }i s@ tocmea}te Iacov cu Lavan s@-i slujeasc@ ^n }eapte ani pentru Rahil, }i, dup@ ce s@ plinesc acei }eapte ani, Lavan, ^n locul Rahilei, d@ lui Iacov pre Liia. Dup@ aceaea, al]i }eapte ani slujea}te pentru Rahil. Rahil era stearp@, iar@ Liia patru prunci au n@scut.

27

*Jos 35, 1

*2 Leage 12, 20 19, 8 *Sus 26, 4

*Jos 31, 13

i, r@dic$ndu-}i Iacov picioarele, s-au dus ^n p@m$ntul r@s@ritului la Lavan, feciorul lui Vatuil Siriului, fratele Revec@i, mumei lui Iacov }i a lui Isav. 2. {i, privind, au v@zut o f$nt$n@ ^n c$mp, }i era acolo trei turme de oi odihnindu-s@ la ea, c@ din f$nt$na aceaea s@ ad@pa turmele, }i era piiatr@ mare pre gura f$nt$nei. 3. {i s@ aduna acolo toate turmele, }i pr@v@lea piiatra de pre gura f$nt$nei, }i ad@pa oile, }i iar@}i punea piiatra pre gura f$nt$nei ^n locul ei. 4. {i au zis Iacov c@tr@ d$n}ii: Fra]ilor, de unde s$nte]i voi? Iar@ ei au zis: Din Haran s$ntem noi. 5. {i le-au zis lor: {ti]i pre Lavan, feciorul lui Nahor? Iar@ ei au zis: {tim. 6. {i au zis lor: S@n@tos easte? Iar@ ei au zis: S@n@tos. {i, iat@, Rahil, fata lui, vinea cu oile. 7. {i le-au zis lor Iacov: %nc@ easte zio mult@, }i ^nc@ nu easte vreame a s@ aduna toate turmele, ad@pa]i oile }i v@ duce]i de le pa}te]i. 8. Iar@ ei au zis: Nu vom putea p$n@ ce s@ vor aduna to]i p@storii }i vor r@sturna piiatra de pre gura f$nt$nei }i s@ ad@p@m oile. 9. %nc@ gr@ind el cu ei, iat@, Rahil, fata lui Lavan, vinea cu oile t@t$ne-s@u, c@ ea p@}tea oile t@t$ne-s@u. 10. {i au fost deaca au v@zut Iacov pre Rahil, fata lui Lavan, fratelui mumei sale, }i oile lui Lavan, fratelui mumei sale, apropiindu-s@, Iacov au r@sturnat piiatra de pre gura f$nt$nei }i au ad@pat oile lui Lavan, fratelui mumei sale. 11. {i au s@rutat Iacov pre Rahil }i, strig$nd, cu glasul s@u, au pl$ns. 12. {i au spus Rahilei c@ easte frate t@t$ne-s@u, }i cum c@ easte fecior Revec@i; iar@ ea, alerg$nd, au spus tat@lui s@u dup@ cuvintele aceastea. 13. {i au fost dup@ ce au auzit Lavan numele lui Iacov, feciorului sororei sale, au alergat ^ntru ^ntimpinarea lui, }i, ^mbr@]i}indu-l, l-au s@rutat }i l-au adus ^n casa sa, }i au spus lui Lavan toate cuvintele aceastea. 14. {i au zis Lavan lui: Din oasele meale }i din trupul mieu e}ti tu. {i au fost cu el o lun@ de zile.

1.

28

CARTEA FACERII
15. {i au zis Lavan c@tr@ Iacov: Pentru c@ frate-mi e}ti, nu vei sluji mie ^n dar! Spune- mi, ce s@ fie simbriia ta? 16. Iar@ Lavan avea doao feate, numele ceii mai mare, Liia, }i numele ceii mai tinere, Rahil. 17. {i ochii Liei era bolnavi, iar@ Rahil era frumoas@ la chip }i m$ndr@ la fa]@ foarte. 18. {i au iubit Iacov pre Rahil }i au zis: Voiu sluji ]ie }eapte ani pentru Rahil, fata ta cea mai tin@r@. 19. {i au zis Lavan lui: Mai bine s@ o dau ]ie dec$t s@ o dau altui b@rbat. L@cuia}te cu mine. 20. {i au slujit Iacov pentru Rahil }eapte ani, }i era ^naintea lui ca ni}te zile pu]ine, pentru c@ o iubea pre d$nsa. 21. {i au zis Iacov c@tr@ Lavan: D@-mi muiarea mea, c@ s-au umplut zilele s@ ^ntru la d$nsa. 22. {i au str$ns Lavan pre to]i oamenii locului }i au f@cut nunt@. 23. {i, deaca s-au f@cut sear@, lu$nd Lavan pre Liia, fata sa, o au b@gat ^nl@untru la Iacov, }i au ^ntrat la ea Iacov. 24. {i au dat Lavan fiei sale, Liei, pre Zelfan, slujnica. 25. {i, dup@ ce s-au f@cut diminea]@, }i, iat@, era Liia. {i au zis Iacov c@tr@ Lavan: Ce ai f@cut aceasta mie? Au nu pentru Rahil ]i-am slujit ]ie? {i pentru ce m-ai ^n}elat? 26. {i au r@spuns Lavan: Nu easte a}ea obiceaiu ^n locul nostru a da pre cea mai t$n@r@ mai ^nainte dec$t pre cea mai b@tr$n@. 27. Plinea}te, dar@, }eapte ani ai ace}tiia, }i-]i voiu da }i pre aceasta pentru slujba ce vei sluji mie ^nc@ al]i }eapte ani. 28. {i au f@cut Iacov a}ea, }i au plinit }i acei }eapte ani, }i i-au dat Lavan pre Rahil, fata sa, muiare lui. 29. {i au dat Lavan featei sale pre Vala, slujnica. 30. {i au ^ntrat la Rahil }i au iubit mai mult pre Rahil dec$t pre Liia, }i i-au slujit lui ^nc@ al]i }eapte ani. 31. {i, v@zind Domnul Dumnezeu c@ s@ urea}te Liia, au de}chis zg@ul ei, iar@ Rahil era stearp@. 32. {i au luat ^n p$ntece Liia, }i au n@scut fecior lui Iacov, }i au chemat numele lui Ruvin, zic$nd c@: Au v@zut Domnul smereniia mea }i mi-au dat mie fecior; acum, dar@, m@ va iubi b@rbatul mieu. 33. {i iar@}i au luat Liia ^n p$ntece, }i au n@scut al doilea fiiu lui Iacov, }i au zis c@: Au auzit Domnul cum c@ m@ ur@sc }i mi-au adaos }i pre acesta. {i au chemat numele lui Simeon. 34. {i iar@}i au luat ^n p$ntece, }i au n@scut fecior, }i au zis: %ntru aceast@ vreame acum la mine va fi b@rbatul mieu, c@

CAP 29 {I 30
am n@scut lui trei feciori. Pentru aceaea, au chemat numele lui Levi. 35. {i, lu$nd ^nc@ ^n p$ntece, iar@ au n@scut fecior, }i au zis: Acum ^nc@ aceasta m@ voiu m@rturisi Domnului*. Pentru aceaea, au *Math. chemat numele lui Iuda, }i au ^ncetat a na}te. 1, 2

CAP 30
Rahil fiind stearp@, Liia ^nceat@ a na}te. Am$ndoao dau pre slujnicile sale b@rbatului s@u, dintru am$ndoao s@ nasc c$te doi prunci. Liia mai na}te ^nc@ doi fii }i o fat@. Rahil na}te pre Iosif. Iacov cu Lavan s@ tocmea}te despre plat@. Iacov ^ntru acest chip foarte s-au ^mbog@]it.

ar@ v@zind Rahil c@ ea nu au n@scut lui Iacov, au pizmuit asupra Liei, surorii sale, }i au zis lui Iacov: D@-mi feciori, iar@ de nu, voiu muri eu. 2. {i, m$niindu-s@ Iacov pre Rahil, i-au zis ei: Au, doar@, (a) Dumnezeu s$nt eu, Cel ce te-au st$rpit de rodul p$ntecelui t@u? 3. {i au zis Rahil lui Iacov: Iat@, slujnica mea, Vala, ^ntr@ la ea, }i va na}te pre genunchii miei, }i voiu face }i eu feciori dintr-^nsa. 4. {i i-au dat lui pre Vala, slujnica sa, muiare lui, }i au ^ntrat la d$nsa Iacov. 5. {i au luat ^n p$ntece Vala, slujnica Rahilei, }i au n@scut lui Iacov fecior. 6. {i au zis Rahil: Judecat-au mie Dumnezeu }i au ascultat glasul mieu }i mi-au dat mie fiiu. Pentru aceaea, au chemat numele lui Dan. 7. {i au mai luat ^nc@ ^n p$ntece Vala, slujnica Rahilei, }i au n@scut al doilea fecior lui Iacov. 8. {i au zis Rahil: Ajutatu-m-au Dumnezeu, }i mi-am ^ntors sororii meale, }i m-am ^nt@rit. {i au chemat numele lui Neftalim. 9. Iar@ v@zind Liia c@ au ^ncetat a mai na}te, au luat pre Zelfan, slujnica sa, }i o au dat pre ea lui Iacov muiare. 10. {i au luat ^n p$ntece Zelfan, slujnica Liei, }i au n@scut lui Iacov fecior. 11. {i au zis Liia: %ntru noroc! {i au chemat numele lui Gad. 12. {i au luat ^nc@ ^n p$ntece Zelfan, slujnica Liei, }i au n@scut lui Iacov al doilea fecior. 13. {i au zis Liia: Fericit@ s$nt eu c@ m@ fericesc muierile. {i au chemat numele lui Asir. 14. {i s-au dus Ruvin ^n zilele seacerii de gr$u, }i au aflat meare de mandragor@ ^n ]arin@, }i le-au adus la Liia, mum@-sa, }i au

1.

2. (a) Grece.: ^n locul lui Dumnezeu s$nt eu.

CARTEA FACERII
zis Rahil c@tr@ soru-sa, Liia: D@-mi din mandragorile feciorului t@u. 15. {i au zis Liia: Nu easte destul ]ie c@ ai luat pre b@rbatul mieu? Au, doar@, }i mandragorile feciorului mieu vei s@ le iai? Iar@ Rahil au zis: Nu a}ea, doarm@ cu tine ^n noaptea aceasta pentru mandragorile feciorului t@u. 16. {i venind Iacov de la c$mp seara, au ie}it Liia ^naintea lui }i au zis: La mine s@ ^ntri ast@zi, c@ te-am tocmit cu plat@ pentru mandragorile feciorului mieu. {i au dormit cu ea ^n noaptea aceaea. 17. {i au auzit Dumnezeu pre Liia, }i, lu$nd ^n p$ntece, au n@scut lui Iacov a cincilea fecior. 18. {i au zis Liia: Dat-au Dumnezeu plata mea, pentru c@ am dat pre slujnica mea b@rbatului mieu. {i au chemat numele lui Isahar, adec@, Plat@. 19. {i au luat ^nc@ ^n p$ntece Liia, }i au n@scut lui Iacov al }easelea fiiu. 20. {i au zis Liia: D@ruitu-mi-au mie Dumnezeu dar bun, ^ntru aceast@ vreame, de acum m@ va aleage b@rbatu-mieu, pentru c@ am n@scut lui }ease feciori. {i au chemat numele lui Zavulon. 21. Dup@ aceasta, au n@scut fat@, }i au chemat numele ei Dina. 22. {i {-au adus aminte Dumnezeu de Rahil }i o au ascultat }i au de}chis zg@ul ei. 23. {i, lu$nd ^n p$ntece, au n@scut lui Iacov fecior, }i au zis Rahil: Luoat-au Dumnezeu de la mine ocara mea. 24. {i au chemat numele lui Iosif, zic$nd: Adaog@ Dumnezeu }i alt fecior. 25. {i au fost dup@ ce au n@scut Rahil pre Iosif, au zis Iacov lui Lavan: Slobozea}te-m@, ca s@ m@ duc ^n locul mieu }i ^n p@m$ntul mieu. 26. D@-mi muierile meale }i pruncii miei, pentru care am slujit ]ie, ca s@ m@ duc, c@ tu }tii slujba mea carea am slujit ]ie. 27. {i au zis Lavan lui: De am aflat har ^naintea ta, c@ cu adev@rat pociu zice c@ Dumnezeu m-au binecuv$ntat cu ^ntrarea ta. 28. Spune simbriia ta mie, }i ]i-o voiu da. 29. {i au zis Iacov: Tu }tii cum ]-am slujit ]ie, }i c$te au fost dobitoacele c$nd am venit eu la tine. 30. C@ pu]ine era c$te aveai tu, ^nainte de ce am venit eu la tine, }i au crescut ^ntru mul]ime mare, }i te-au blagoslovit Dumnezeu cu ^ntrarea mea. Acum, dar@, c$nd voiu face }i eu mie cas@? 31. {i au zis Lavan lui: Ce voiu da ]ie? {i au zis Iacov lui: Nu-mi vei da nimica, iar@ de vei face mie cuv$ntul acesta, iar@}i voiu pa}te oile tale }i le voiu p@zi.
32. (b) Jidov.: C$nd voiu treace eu ast@zi prin toat@ turma ta, desp@r]ea}te de acolo toat@ oi]a murg@ }i

CAP 30 {I 31
32. Treac@ toate oile tale ast@zi, }i despar]i de acolo toat@ oaia s@in@ ^ntr@ miei, }i toat@ cea alb@ }i pestri]@ ^ntr@ capre: va fi mie simbriia (b). 33. {i m@ va asculta pre mine dreptatea mea ^n zioa de m$ine, c@ easte simbriia mea ^naintea ta: tot ce nu va fi b@l]at }i alb ^n capre }i s@in ^n miei va fi cum c@ l-am furat eu. 34. {i au zis Lavan lui: Fie dup@ cuv$ntul t@u. 35. {i au desp@r]it ^n zioa aceaea ]apii cei b@l]a]i }i cei albi, }i toate caprele ceale b@l]ate }i albe, }i tot ce era alb ^ntru eale, }i tot ce era s@in ^n miei, }i le-au dat ^n m$inile fiilor s@i. 36. {i le-au desp@r]it, cale de trei zile departe, ^ntr@ eale }i ^ntr@ Iacov, iar@ Iacov p@}tea oile lui Lavan, care r@m@sease. 37. {i }-au luat Iacov nuia de plop vearde }i de nuc }i de paltin, }i le-au belit de coaje Iacov belituri albe, }i, ^nf@}ur$nd ^mprejur verdea]a, s@ vedea pre nuiale albea]a carea o cur@]ise de coaj@ ^mpestrit@. 38. {i au pus nuialele care le-au cur@]it de coaje ^n albiile apei, ca c$nd vor veni oile s@ bea, ^naintea nuialelor venind eale s@ bea, s@ z@misleasc@ oile cum era nuialele. 39. {i z@mislea oile cum era nuialele, }i au n@scut oile albe }i pestri]e, }i ^n fa]a cenu}ii p@tate. 40. {i mieii i-au desp@r]it Iacov, }i au pus ^naintea oilor berbeace alb }i to]i mieii cei pestri]i, }i }i-au desp@r]it }ie turme osibite, }i nu le-au amestecat cu oile lui Lavan. 41. {i au fost ^n vreamea ^n carea z@mislea oile lu$nd ^n p$ntece, au pus Iacov nuialele ^naintea ochilor ^n albii, ca s@ z@misleasc@ eale cum era nuialele. 42. Iar@ c$nd n@}tea oile, nu le punea, }i au fost ceale ne^nsemnate ale lui Lavan }i ceale ^nsemnate ale lui Iacov. 43. {i s-au ^mbog@]it omul foarte, foarte, }i au avut dobitoace multe, }i boi }i slugi }i slujnice, c@mile }i asini.

29

CAP 31
Iacov, din porunca lui Dumnezeu, s@ ^ntoarce la tat@l s@u, cu toate ale sale. Lavan alearg@ dup@ el. Iar@ Rahil, fur$nd idolii t@t$ne-s@u, }i c@ut$ndu-i Lavan, ea l-au ^n}elat. Mai pre urm@, dup@ mult@ price, am$ndoi s@ ^mpac@ }i fac leg@tur@, }i fie}tecare s@ duce la casa sa.
pestri]@, }i toat@ oi]a cea s@in@ ^ntr@ oi, }i cea pestri]@ }i bobo}e ^ntr@ capre, }i va fi simbriia mea.

30

CARTEA FACERII
1.

CAP 31
17. {i, scul$ndu-s@ Iacov, au luat muierile sale }i fiii s@i pre c@mile. 18. {i au luat toate averile sale }i toat@ agonisala carea au f@cut ^n Mesopotamiia, }i toate ale sale, ca s@ mearg@ la Isaac, tat@l s@u, ^n p@m$ntul hananeilor. 19. Iar@ Lavan s-au fost dus s@-}i tunz@ oile sale, }i Rahil au furat idolii t@t$ne-s@u. 20. {i au ascuns Iacov de Lavan Sirul, ca s@ nu spuie lui c@ fuge. 21. {i au fugit el }i toate ale lui, }i au trecut r$ul }i au gr@bit spre muntele Galaad. 22. {i a treia zi, s-au spus lui Lavan Sirului cum c@ au fugit Iacov. 23. {i, lu$nd pre to]i fra]ii s@i cu sine, au alergat dup@ el cale de }eapte zile }i l-au ajuns ^n muntele Galaad. 24. {i au venit Dumnezeu ^n somn noaptea la Lavan Sirul, }i i-au zis lui: P@zea}te-te, ca nu cumva s@ gr@ie}ti c@tr@ Iacov reale. {i au ajuns Lavan pre Iacov. 25. {i Iacov au ^ntins cortul s@u ^n munte, iar@ Lavan au pus pre fra]ii s@i ^n muntele Galaad. 26. {i au zis Lavan lui Iacov: C@ci ai f@cut aceasta? Pentru ce pre ascuns ai fugit? {i m-ai jefuit }i ai luat featele meale ca pre ni}te roabe cu sabiia? 27. C@, de mi-ai fi spus, te-a} fi slobozit cu mare cinste }i cu bucurie }i cu c$nt@re]i }i cu timpine }i cu al@ute. 28. {i nu m-ai ^nvrednicit a s@ruta pre feciorii }i pre featele meale, }i acum nebunea}te ai f@cut. 29. {i acum poate m$na mea a-]i face r@u, ci Dumnezeul t@t$ne-t@u ieri au gr@it c@tr@ mine, zic$nd:* P@zea}te, ca s@ nu vorbe}ti *Jos cu Iacov reale. 48, 16 30. Acum, dar@, deaca mergi, pentru c@ cu mare dor ai dorit ca s@ te duci la casa t@t$net@u, pentru ce ai furat dumnezeii miei? 31. {i, r@spunzind Iacov, au zis c@tr@ Lavan: Pentru c@ m-am temut, c@ am zis ca nu cumva s@-]i iai featele tale de la mine }i toate ale meale. 32. {i au zis Iacov: La cine vei afla dumnezeii t@i nu va tr@i ^naintea fra]ilor no}tri, caut@ ce easte la mine de ale tale, }i ia. {i nu au aflat la el nemica, }i nu }tiia Iacov cum c@ Rahil, muiarea lui, i-au furat pre ei. 33. {i, ^ntr$nd Lavan, au c@utat casa Liei }i nu i-au aflat, }i au ie}it din casa Liei, }i au c@utat casa lui Iacov }i casa celor doao slujnice, }i nu i-au aflat. 34. {i au ^ntrat ^n casa Rahilei, iar@ Rahil au luat idolii }i i-au pus supt
15. (b) Jid.: }i au m$ncat pre]ul nostru.

i au auzit Iacov cuvintele feciorilor lui Lavan, carii zicea: Luat-au Iacov toate c$te au avut tat@l nostru, }i dintru ale tat@lui nostru au f@cut toat@ m@rirea aceasta. 2. {i au v@zut Iacov fa]a lui Lavan, }i, iat@, nu era c@tr@ d$nsul ca ieri }i ca alaltaieri. 3. {i au zis Domnul c@tr@ Iacov: %ntoarce-te ^n p@m$ntul t@t$ne-t@u }i la rudeniia ta, }i Eu voiu fi cu tine. 4. {i, trimi]ind Iacov, au chemat pre Liia }i pre Rahil ^n c$mp, unde era turmele. 5. {i au zis lor: V@z eu fa]a t@t$ne-vostru, c@ nu easte spre mine ca ieri }i ca alaltaieri, iar@ Dumnezeul tat@lui mieu au fost cu mine. 6. {i voi ^ns@v@ }ti]i c@ cu toat@ v$rtutea mea am slujit tat@lui vostru. 7. Iar@ tat@l vostru mi-au f@cut str$mb@tate, }i au schimbat simbriia mea de zeace ori (a), }i nu l-au l@sat pre el Dumnezeul t@t$ne-mieu s@-mi fac@ mie r@u. 8. {i c$nd au zis: Ceale pestri]@ va fi simbriia ta, toate oile miei pestri]i au n@scut, iar@ c$nd au zis: Ceale albe va fi simbriia ta, au n@scut toate oile miei albi. 9. {i au luat Dumnezeu toate dobitoacele tat@lui vostru }i le-au dat mie. 10. {i au fost c$nd lua oile ^n p$ntece, v@zut-am cu ochii miei prin vis, }i, iat@, ]apii }i berbecii s@ suia pre oi }i pre capre albi }i pestri]i, }i ^n fa]a cenu}ii p@ta]i. 11. {i mi-au zis ^ngerul Domnului ^n vis: Iacove! Iar@ eu am zis: Ce easte? 12. {i au zis: Caut@ cu ochii t@i }i vezi ]apii }i berbecii suindu-s@ pre oi }i pre capre albi }i pestri]i, }i ^n fa]a cenu}ii p@ta]i, c@ am v@zut c$te ]-au f@cut ]ie Lavan. 13. Eu s$nt Dumnezeul t@u, Cel ce M-am *Sus ar@tat ]ie la Locul lui Dumnezeu,* unde 28, 18 mi-ai uns mie st$lpul }i ai f@g@duit Mie f@g@duin]@ cu rug@ciune, acum, dar@, scoal@-te }i ie}i din p@m$ntul acesta, }i mergi ^n p@m$ntul na}terii tale, }i Eu voiu fi cu tine. 14. {i r@spunzind Rahil }i Liia, au zis lui: Au, doar@, avem noi ^nc@ parte sau mo}tenire ^n casa tat@lui nostru? 15. Au nu ca ni}te str@ine ne-am socotit ^naintea lui? C@ ne-au v$ndut pre noi }i cu m$ncare au m$ncat argintul nostru (b). 16. Toat@ avu]iia }i m@rirea, carea o au luat Dumnezeu de la tat@l nostru, a noastr@ va fi }i a feciorilor no}tri, acum, dar@, f@ c$te au zis ]ie Dumnezeu.
7. (a) Grecea.: de zeace miei; jidov.: de zeace oi.

CARTEA FACERII
}eaoa c@milei, }i au }ezut deasupra lor, }i au zis t@t$ne-s@u: 35. Nu-]i par@ cu greu, doamne, nu pociu s@ m@ scol ^naintea ta, c@ dup@ obiceaiul muierilor s-au ^nt$mplat mie acum. Iar@ Lavan au scurmat ^n toat@ casa }i nu au aflat idolii. 36. {i s-au m$niiat Iacov }i s-au sf@dit cu Lavan, }i, r@spunzind Iacov, au zis c@tr@ Lavan: Carea easte nedreptatea mea? {i care easte p@catul mieu? Pentru ce ai alergat dup@ mine }i pentru ce ai c@utat toate vasele casii meale? 37. Ce ai g@sit din toate vasele casii tale? Pune aici, ^naintea fra]ilor t@i }i ^naintea fra]ilor miei, }i s@ judece ^ntr@ noi am$ndoi. 38. Ace}tia s$nt doaozeci de ani ^n care am fost cu tine? Oile tale }i caprele tale nu s-au sterpit, berbecii oilor tale nu am m$ncat, m$ncat de fiiar@ ]ie nu ]-am adus. 39. Eu am pl@tit de la mine furti}eagurile zilei }i furti}agurile nop]ii. 40. Zioa m@ usturam de c@ldur@, }i noaptea de ger, }i s@ dep@rta somnul de la ochii miei. 41. Ace}tia s$nt mie doaozeci de ani, ^n care eu am fost ^n casa ta, am slujit ]ie patrusprezeace ani pentru doao feate ale tale, }i }ease ani pentru oile tale, }i mi-ai schimbat simbriia de zeace ori (v). 42. De nu mi-ar fi fost mie ajutoriu Dumnezeul p@rintelui mieu, Avraam, }i frica lui Isaac, acum, doar@, de}ert m-ai slobozi. Smereniia mea }i osteneala m$inilor meale au v@zut Dumnezeu, }i te-au mustrat ieri. 43. {i, r@spunzind Lavan, au zis lui Iacov: Fiicele tale fiicele meale s$nt, }i fiii t@i fiii miei s$nt, }i dobitoacele tale dobitoacele meale, }i toate c$te le vezi tu ale meale s$nt }i ale featelor meale. Ce voiu face lor ast@zi au fiilor lor pre carii i-au n@scut? 44. Acum, dar@, vino s@ punem leg@tur@ eu }i tu, }i va fi m@rturie ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine. {i i-au zis lui: Iat@, nimenea nu easte cu noi, vezi, Dumnezeu easte martor ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine. 45. {i, lu$nd Iacov o piiatr@, o au pus st$lp. 46. {i au zis Iacov fra]ilor s@i: Aduna]i pietri! {i au adunat pietri }i au f@cut moghil@, }i au m$ncat acolo pre moghil@. 47. {i au zis Lavan lui: Moghila aceasta va fi m@rturie ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine ast@zi. {i o au numit pre ea Lavan Moghila M@rturiei. Iar@ Iacov o au numit Moghil@ M@rturie.
41. (v) Grece.: }i mi-ai schimbat simbriia cu zeace miei. 21. (g) Jidov.: C@ eu nu voiu treace moghila

CAP 31 {I 32
48. {i au zis Lavan: Iat@, aceast@ moghil@ }i st$lpul care l-am pus ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine, m@rturisea}te moghila aceasta, }i m@rturisea}te st$lpul acesta. Pentru aceaea s-au numit numele Moghila M@rturisea}te. 49. {i Vedeniia, carea au spus: Vaz@ Dumnezeu ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine c@ ne vom desp@r]i unul de altul. 50. De vei smeri featele meale, }i de vei luoa muiare preste featele meale, vezi, nimene cu noi nu easte carele s@ vaz@, Dumnezeu easte m@rturie ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine. 51. {i au zis Lavan lui Iacov: Iat@, moghila aceasta }i st$lpul acesta m@rturie easte. 52. C@ de nu voiu treace eu la tine, nici tu nu vei treace la mine moghila aceasta }i st$lpul acesta, spre r@utate (g). 53. Dumnezeul lui Avraam }i Dumnezeul lui Nahor s@ judece ^ntr@ noi. {i au jurat Iacov pre frica tat@lui s@u, Isaac. 54. {i au junghiiat jertv@ ^n munte, }i au chemat pre fra]ii s@i, }i au m$ncat }i au beut }i au dormit ^n munte. 55. {i, scul$ndu-s@ Lavan diminea]@, au s@rutat feciorii s@i }i featele sale, }i i-au binecuv$ntat pre ei, }i, ^ntorc$ndu-s@ Lavan, s-au dus la locul s@u.

31

CAP 32
Iacov, dup@ ce veade ^ngerii lui Dumnezeu, daruri }i soli, tem$ndu-s@, trimite la fratele s@u, Isav. S@ lupt@ cu ^ngerul }i ia de la el binecuv$ntare }i schimbare numelui. %ngerul atinge coapsa lui Iacov.

1.

Dumnezeu. 2. {i au zis Iacov, c$nd i-au v@zut pre ei: Tab@ra lui Dumnezeu easte aceasta. {i ai chemat numele locului aceluia Tab@r@. 3. {i au trimis Iacov soli ^naintea sa la fratele s@u, Isav, ^n p@m$ntul Sir, ^n ]inutul Edomului. 4. {i le-au poruncit lor, zic$nd: A}ea ve]i gr@i domnului mieu, Isav: A}ea zice sluga ta, Iacov: Cu Lavan am l@cuit }i p$n@ acum m-am z@bovit. 5. {i am agonisit boi }i asini }i oi }i slugi }i slujnice, }i am trimis s@ spuiu domnului mieu, Isav, ca s@ afle sluga ta har ^naintea ta. 6. {i s-au ^ntors solii la Iacov, zic$nd: Mers-am la fratele t@u, Isav, }i, iat@, el vine ^ntru ^ntimpinarea ta, }i patru sute de b@rba]i era cu el. 7. {i s-au ^nfrico}eat Iacov foarte, }i
aceasta la tine, nici tu nu vei treace moghila aceasta }i st$lpul acesta la mine spre r$u.

i Iacov* s-au dus ^n calea sa }i, *Jos c@ut$nd, au v@zut tab@ra lui 48, 16 Dumnezeu t@b@r$t@, }i l-au ^nt$mpinat pre el ^ngerii lui

32

CARTEA FACERII
nu }tiia ce s@ fac@, }i au ^mp@r]it norodul ce era cu sine, }i boii }i oile, ^n doao tabere. 8. {i au zis Iacov: De va veni Isav asupra unei tabere }i o va t@ia, ceaealalt@ tab@r@ s@ va m$ntui. 9. {i au zis Iacov: Dumnezeul t@t$ne-mieu, Avraam, }i Dumnezeul t@t$ne-mieu, Isaac, Doamne, Tu, Cel ce mi-ai zis mie: %ntoarce-te ^n p@m$ntul na}terii tale, }i-]i voiu face ]ie bine. 10. Destul easte mie toat@ dreptatea Ta }i tot adev@rul care ai f@cut robului T@u, c@ numai cu acest toiag al mieu am trecut Iordanul acesta, iar@ acum m-ai f@cut cu doao tabere. 11. Scoate-m@ din m$na fratelui mieu, din m$na lui Isav, c@ m@ tem eu de d$nsul, ca nu cumva, venind, s@ m@ uciz@ pre mine }i pre mum@ cu fii. 12. C@ Tu ai zis: Bine voiu face ]ie, }i voiu pune s@m$n]a ta ca n@sipul m@rii, care nu s@ poate num@ra de mul]ime. 13. {i au dormit acolo ^n noaptea aceaea, }i au luat din darurile care le aducea }i le-au trimis lui Isav, fratelui s@u. 14. Capre doao sute, ]api doaozeci, oi doao sute, berbeci doaozeci. 15. C@mile cu lapte }i m$nzii lor treizeci, boi patruzeci, tauri zeace, asini doaozeci, }i m$nzi zeace. 16. {i le-au dat slugilor sale turm@ deosebi, }i au zis slugilor sale: Mearge]i ^naintea mea }i desp@r]i]i turm@ de turm@. 17. {i au poruncit celui dint$iu, zic$nd: De te va ^nt$lni Isav, fratele mieu, }i te va ^ntreba zic$nd: A cui e}ti? {i unde mergi, }i ale cui s$nt aceastea care merg ^naintea ta? 18. Vei zice: Ale slugii tale, Iacov, daruri au trimis domnului mieu, Isav, }i, iat@, el dup@ noi. 19. {i au poruncit celui dint$iu }i celui de al doilea }i celui de al treilea, }i tuturor celor ce mergea dup@ turmele aceastea, zic$nd: Dup@ cuv$ntul acesta gr@i]i lui Isav, c$nd ^l ve]i afla pre el. 20. {i zice]i: Iat@, sluga ta, Iacov, vine dup@ noi, c@ au zis: Voiu ^mbl$nzi fa]a lui cu darurile ce merg ^naintea lui, }i dup@ aceasta voiu vedea fa]a lui, c@ doar@ va priimi fa]a mea. 21. {i au mers darurile ^naintea fea]ii lui, iar@ el au dormit ^n noaptea aceaea ^n tab@r@. 22. {i, scul$ndu-s@ ^n noaptea aceaea, au luat pre am$ndoao muierile }i pre am$ndoao slujnicile }i pre cei unspr@zeace prunci ai s@i, }i au trecut vadul lui Iavoh. 23. {i i-au luat pre ei, }i i-au trecut r$ul, }i au trecut toate ale sale. 24. {i au r@mas Iacov singur }i
29. (a) Bibliia cea veachie rum$. are: pentru ce ^ntrebi tu

CAP 32 {I 33
s-au luptat un om cu el p$n@ diminea]a. 25. {i au v@zut c@ nu-l poate birui, }i s-au atins de l@]imea coapsei lui, }i au amor]it l@]imea coapsei lui Iacov, lupt$ndu-s@ el cu d$nsul. 26. {i au zis lui: Las@-M@, c@ s-au suit zorile. Iar@ el au zis: Nu te voiu l@sa, de nu m@ vei binecuv$nta. 27. {i au zis lui: Care easte numele t@u? Iar@ el au zis: Iacov. 28. {i au zis lui: Nu s@ va mai chema numele t@u Iacov, ci Israil va fi numele t@u, pentru c@ ai biruit cu Dumnezeu, }i cu oamenii putearnic vei fi. 29. {i au ^ntrebat Iacov }i au zis: Spune-mi numele T@u Iar@ el au zis: Pentru ce ^ntrebi tu numele Mieu (a)? {i l-au binecuv$ntat pre d$nsul acolo. 30. {i au chemat Iacov numele locului aceluia Vedearea lui Dumnezeu, c@: Am v@zut pre Dumnezeu fa]@ la fa]@, }i s-au m$ntuit sufletul mieu. 31. {i i-au r@s@rit lui soarele c$nd au trecut Vedearea lui Dumnezeu, iar@ el }chiopa cu piciorul s@u. 32. Pentru aceaea, nu m$nc@ fiii lui Israil v$na amor]it@ carea easte pre l@]imea coapsei p$n@ ^n zioa de ast@zi, c@ au atins v$na de pre l@]imea coapsei lui Iacov }i au amor]it.

CAP 33
Isav cu bunea]e priimea}te pre Iacov }i cu nevoie plec$ndu-s@ a lua daruri de la Iacov, apoi s-au ^ntors acas@, }i Iacov s-au dus ^nt$iu la corturi, dup@ aceaea ^n Salim, }i au cump@rat o parte din ]arin@, }i }-au ^ntins cortul, }i au f@cut acolo j@rtvenic.

i c@ut$nd Iacov cu ochii s@i, au v@zut pre Isav, fratele s@u, venind, }i patru sute de b@rba]i cu d$nsul, }i au ^mp@r]it Iacov pruncii la Liia }i la Rahil }i la ceale doao slujnice. 2. {i au pus pre ceale doao slujnice }i pre feciorii lor ^nainte, }i pre Liia }i pre pruncii ei dinapoia lor, }i pre Rahil }i pre Iosiv mai pre urm@. 3. Iar@ el au ie}it ^naintea lor }i s-au ^nchinat la p@m$nt de }eapte ori p$n@ s-au apropiiat de fratele s@u. 4. {i au alergat Isav ^ntru ^ntimpinarea lui, }i, ^mbr@]i}indu-l pre el, au c@zut pre grumazul lui }i l-au s@rutat foarte, }i au pl$ns am$ndoi. 5. {i c@ut$nd Isav, au v@zut muierile }i pruncii, }i au zis: Ce s$nt aceastea? Iar@ el au zis: Pruncii cu carii au miluit Dumnezeu pre sluga ta. 6. {i s-au apropiiat slujnicile }i fiii lor, }i s-au ^nchinat.

1.

numele Mieu, care easte minunat.

CARTEA FACERII
7. {i s-au apropiiat Liia }i fiii ei, }i s-au ^nchinat, }i, dup@ aceaea, s-au apropiiat Rahil }i Iosif, }i s-au ^nchinat. 8. {i au zis: Ce s$nt toate taberile aceastea, care am t$lnit? Iar@ el au zis: Ca s@ afle sluga ta har ^naintea ta, doamne. 9. Iar@ Isav au zis: Am eu multe, frate, ]ine-]i tu ]ie ale tale. 10. {i au zis Iacov: De am aflat har ^naintea ta, priimea}te darurile din m$inile meale, c@ pentru aceasta am v@zut fa]a ta, ca cum ar vedea ne}tine fa]a lui Dumnezeu, }i-mi fii mie milostiv. 11. Priimea}te binecuv$nt@rile meale, care am adus ]ie, c@ m-au miluit Dumnezeu, }i am de toate. {i l-au silit pre el }i au luat. 12. {i au zis: Scul$ndu-ne, s@ meargem ^mpreun@. 13. Iar@ Iacov au zis lui: Domnul mieu }tie c@ pruncii miei s$nt mai tineri, }i oi }i vaci cu vi]ei s$nt la mine, deci de le voi sili s@ mearg@, ^ntr-o zi vor muri toate dobitoacele. 14. Mearg@ domnul mieu ^naintea slugii sale, }i eu voiu veni ^ncet pre urm@, dup@ cum voiu vedea c@ pot pruncii miei, p$n@ voiu veni eu la domnul mieu ^n Siir. 15. {i au zis Isav: Voiu l@sa cu tine din norodul ce easte cu mine. Iar@ el au zis: Pentru ce aceasta? Destul easte c@ am aflat har ^naintea ta, doamne. 16. {i s-au ^ntors Isav ^n zioa aceaea pre calea sa la Siir. 17. {i Iacov s-au dus la corturi }i }i-au f@cut }ie acolo c@si, }i dobitoacelor sale corturi, pentru aceaea au chemat numele locului aceluia Corturi. 18. {i au venit Iacov ^n Salim, cetatea sichimeanilor, carea easte ^n p@m$ntul lui Hanaan, c$nd s-au ^ntors din Mesopotamiia Asiriei }i au t@b@r$t ^n fa]a cet@]ii. 19. {i au cump@rat o parte din ]arin@, unde }i-au ^ntins cortul s@u, de la Emor, tat@l lui Sihem, cu o sut@ de miei. 20. {i au f@cut acolo jertvenic }i au chemat pre Dumnezeul lui Israil.

CAP 33 {I 34
}i, lu$ndu-o pre ea, au dormit cu ea }i o au smerit pre ea. 3. {i s-au lipit de sufletul Dinei, featei lui Iacov, }i au iubit pre fecioar@, }i au vorbit ei dup@ cugetul fecioarei. 4. Gr@it-au Sihem c@tr@ Emor, tat@l s@u, zic$nd: Ia mie pre fata aceasta muiare. 5. {i au auzit Iacov cum au p$ng@rit feciorul lui Emor pre Dina, fata sa, }i feciorii lui era cu dobitoacele ^n c$mp, }i au t@cut Iacov p$n@ au venit ei. 6. {i au ie}it Emor, tat@l lui Sihem, la Iacov s@ gr@iasc@ lui. 7. Iar@ feciorii lui Iacov au venit de la c$mp }i, deac@ au auzit, s-au umilit }i s-au ^ntristat foarte, c@ci necuviin]@ au f@cut ^ntru Israil, dormind cu fata lui Iacov, }i nu va fi a}ea. 8. {i au gr@it lor Emor, zic$nd: Sihem, feciorul mieu, au ales cu sufletul pre fata voastr@, da]i-o pre ea lui muiare. 9. {i v@ ^ncuscri]i cu noi, featele voastre da]i-le noao, }i featele noastre lua]i-le feciorilor vo}tri. 10. {i ^ntru noi l@cui]i, }i p@m$ntul, iat@, lat easte ^naintea voastr@, l@cui]i }i v@ hr@ni]i, }i agonisi]i ^ntru el. 11. {i au zis Sihem c@tr@ tat@l ei }i c@tr@ fra]ii ei: S@ aflu har ^naintea voastr@, }i ce ve]i zice vom da. 12. %nmul]i]i zeastrea foarte, }i voiu da dup@ c$t ve]i zice mie, }i ve]i da mie prunca aceasta muiare. 13. {i au r@spuns feciorii lui Iacov lui Sihem, }i lui Emor, tat@lui lui, cu ^n}el@ciune, }i au zis lor, c@ci au p$ng@rit pre Dina, sora lor. 14. {i au zis lor Simeon }i Levi, fra]ii Dinei: Nu vom putea s@ facem cuv$ntul acesta, s@ d@m pre sora noastr@ la om net@iat ^mprejur, c@ easte ocar@ noao. 15. Numai ^ntru aceasta ne vom asem@na voao }i vom l@cui ^ntru voi, de ve]i face ca noi }i voi, ca s@ se taie voao ^mprejur toat@ partea b@rb@teasc@. 16. {i vom da featele noastre voao, }i din featele voastre vom luoa noao muieri, }i vom l@cui la voi, }i vom fi ca un neam. 17. Iar@ de nu ne ve]i asculta ca s@ v@ t@ia]i ^mprejur, vom luoa featele noastre }i ne vom duce. 18. {i au pl@cut cuvintele ^naintea lui Emor }i ^naintea lui Sihem, feciorul lui Emor. 19. {i n-au z@bovit tin@rul a face cuv$ntul acesta, pentru c@ perea dup@ fata lui Iacov, }i el era mai m@rit dec$t to]i c$]i era ^n casa t@t$ne-s@u. 20. {i au venit Emor }i Sihem, feciorul lui, la poarta cet@]ii lor, }i au gr@it c@tr@ b@rba]ii cet@]ii lor, zic$nd: 21. Oamenii ace}tia ^n pace s$nt cu noi,

33

CAP 34
Pentru r@pirea }i p$ng@rirea Dinei de Sihem, feciorul c@peteniei sihemeanilor, sihemeanii, t@indu-s@ ^mprejur, de Simeon }i de Levi, fra]ii Dinei, s@ omoar@, }i de ceialal]i feciori a lui Iacov cetatea lor s@ pustiia}te; pentru aceaea, Simeon }i Levi s@ ceart@ de la tat@l s@u.

i au ie}it Dina, fata Liei, carea o au n@scut lui Iacov, ca s@ cunoasc@ featele l@cuitorilor. 2. {i o au v@zut pre ea Sihem, feciorul lui Emor Eveul, domnul p@m$ntului,

1.

34

CARTEA FACERII

CAP 34 {I 35
2. {i au zis Iacov casii sale }i tuturor celor ce era cu sine: Lua]i pre dumnezeii cei str@ini carii s$nt cu voi, din mijlocul vostru, }i v@ cur@]i]i }i v@ schimba]i hainele voastre. 3. {i, scul$ndu-ne, s@ ne suim ^n Vetil }i s@ facem acolo jertvenic lui Dumnezeu, Celui ce m-au auzit ^n zioa n@cazului, Cel ce au fost cu mine }i m-au m$ntuit ^n calea pre carea mergeam. 4. {i au dat lui Iacov pre dumnezeii cei str@ini, carii era ^n m$nile lor, }i cerceii carii era ^n urechile lor, }i i-au ascuns Iacov supt terevintul din Sichim, }i i-au pierdut p$n@ ^n zioa de ast@zi. 5. {i s-au r$dicat Israil din Sichim, }i au fost frica lui Dumnezeu preste cet@]ile ceale de primprejurul lor, }i nu au alergat pre urma fiilor lui Israil. 6. {i au venit Iacov ^n Luza, carea easte ^n p@m$ntul lui Hanaan, carea easte Vetil, el }i tot norodul carele era cu el. 7. {i au zidit acolo jertvenic, }i au numit numele locului Vetil, pentru c@ acolo* S-au ar@tat Dumnezeu lui, c$nd fugea el de la fa]a lui Isav, fratelui s@u. 8. {i au murit Devora, doica Revec@i, }i s-au ^ngropat mai jos de Vetil, supt stejariu, }i au numit Iacov numele Stejariul Jealei. 9. {i s-au ar@tat Dumnezeu lui Iacov ^nc@ ^n Luza, c$nd au venit acolo din Mesopotamiia Siriei, }i l-au binecuv$ntat pre el Dumnezeu. 10. {i i-au zis Dumnezeu lui:* Numele t@u nu s@ va mai chema Iacov, ci Israil va fi numele t@u. {i a numit numele lui Israil. 11. {i au zis Dumnezeu lui: Eu, Dumnezeul t@u! Crea}te }i te ^nmul]ea}te, neamuri }i adun@ri de neamuri vor fi dintru tine, }i ^mp@ra]i din coapsa ta vor ie}i. 12. {i p@m$ntul, care l-am dat lui Avraam, }i lui Isaac, ]ie l-am dat pre el, al t@u va fi, }i semin]iei tale dup@ tine voiu da p@m$ntul acesta. 13. {i s-au suit Dumnezeu de la d$nsul, din locul ^n care au gr@it cu d$nsul. 14. {i au pus Iacov st$lp ^n locul ^n care au gr@it cu el Dumnezeu, st$lp de piiatr@, }i au v@rsat preste el turnare, }i au turnat preste el untdelemn. 15. {i au chemat Iacov numele locului ^n care au gr@it cu d$nsul Dumnezeu: Vetil. 16. {i, scul$ndu-s@ Iacov din Vetil, au ^ntins cortul s@u dincolo de turnul Gader, }i au fost c$nd s-au apropiiat de Havrata, ca s@ vie la Efrata, au n@scut Rahil, }i greutate au avut ^n na}tere. 17. {i au fost c$nd au n@scut ea cu greu, au zis ei moa}ea: Cuteaz@, c@ }i acesta easte fecior.

s@ l@cuiasc@ pre p@m$nt }i s@-l agoniseasc@, }i p@m$ntul, iat@, larg easte ^naintea lor, featele lor s@ le luo@m noao muieri, }i featele noastre s@ le d@m lor. 22. %ntru aceasta numai s@ vor asem@na noao oamenii ca s@ l@cuiasc@ cu noi, s@ fim un norod, de s@ va t@ia ^mprejur la noi toat@ partea b@rb@teasc@, precum }i ei s$nt t@ia]i ^mprejur. 23. {i dobitoacele lor }i ceale cu patru picioare }i averile lor au nu vor fi ale noastre? Numai ^ntru aceasta s@ ne asem@n@m lor, }i ei vor l@cui cu noi. 24. {i au ascultat pre Emor }i pre Sihem, feciorul lui, to]i carii ^ntra pre poarta cet@]ii lor, }i tot b@rbatul }i-au t@iat ^mprejur trupul s@u. 25. {i au fost ^n zioa a treia, c$nd era ^n dureare, au luat cei doi feciori a lui Iacov, Simeon }i Levi, fra]ii Dinei, fie}tecarele sabiia *Jos sa, }i au ^ntrat ^n cetate f@r@ de teamere* }i 39 [49], 6 au omor$t toat@ partea b@rb@teasc@. 26. {i pre Emor }i pre Sihem, feciorul lui, l-au omor$t cu ascu]itul sabiei; }i au luat pre Dina din casa lui Sihem }i au ie}it. 27. {i fiii lui Iacov au ^ntrat preste cei r@ni]i, }i au pr@dat cetatea ^n carea au p$ng@rit pre Dina, sora lor. 28. {i oile lor }i boii lor }i asinii lor, }i c$te era ^n cetate }i c$te era ^n c$mp le-au luat. 29. {i toate trupurile lor }i toat@ agoniseala lor }i muierile lor le-au robit, }i au jefuit c$te era ^n cetate }i c$te era ^n c@si. 30. {i au zis Iacov c@tr@ Simeon }i c@tr@ Levi: Ur$t m-a]i f@cut, ca s@ fiu r@u tuturor celor ce l@cuiesc p@m$ntul, }i ^n hananei }i ^ntru ferezei, }i eu pu]in s$nt cu num@rul }i, de s@ vor aduna asupra mea, m@ vor t@ia }i voi peri eu }i casa mea. 31. Iar@ ei au zis: Au, doar@, ca cu o curv@ vor tr@i cu sora noastr@?

*Sus 28, 13

*Sus 32, 28

CAP 35
Iacov ^ngroap@ idolii oamenilor s@i, }i din porunca Domnului s@ suie ^n Vetil, unde au zidit jertvenic }i au jertvit lui Dumnezeu, }i iar@}i i S-au ar@tat Dumnezeu }i l-au ^nt@rit. Veniamin s@ na}te cu moartea Rahilei, mumei sale; Ruvin cu Vala, ]iitoarea t@t$ne-s@u, doarme. S@ num@r@ feciorii lui Iacov. Isaac moare.
*Sus 28, 13

i* au zis Dumnezeu c@tr@ Iacov: Scoal@-te }i te suie ^n locul Vetil, }i l@cuia}te acolo, }i f@ acolo jertvenic lui Dumnezeu, Celui ce S-au ar@tat ]ie, c$nd fugeai de la fa]a lui Isav, fratelui t@u.

1.

CARTEA FACERII
18. {i au fost c$ndu-i ie}ea ei sufletul (c@ murea), au chemat numele lui Fiiul durerii meale, iar@ tat@l s@u au chemat numele lui Veniamin. 19. {i au murit Rahil, }i s-au ^ngropat ^n calea Efratului, acesta easte Vitleimul. 20. {i au pus Iacov st$lp pre morm$ntul ei,* acesta easte st$lpul morm$ntului Rahilei p$n@ ^n zioa de ast@zi (a). 21.* {i au fost c$nd au l@cuit Israil ^n p@m$ntul acela, mers-au Ruvin }i au dormit cu Vala, ]iitoarea t@t$ne-s@u, Iacov, }i au auzit Israil, }i r@u s-au ar@tat ^naintea lui. 22. {i era fiii lui Iacov doispr@zeace. 23. Feciorii Liei: cel dint$iu n@scut a lui Iacov, Ruvin, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zavulon. 24. {i feciorii Rahilei: Iosif }i Veniamin. 25. {i feciorii Valei, slujnicei Rahilei: Dan }i Neftalim. 26. {i feciorii Zelfei, slujnicii Liei: Gad }i Asir. Ace}tia s$nt feciorii lui Iacov, carii s-au n@scut ^n Mesopotamiia Siriei. 27. {i au venit Iacov la Isaac, tat@l s@u, la Mamvri, ^n Cetatea C$mpului,* aceasta easte Hevron, ^n p@m$ntul lui Hanaan, unde au l@cuit Avraam }i Isaac. 28. {i au fost zilele lui Isaac, care au tr@it ani o sut@ }i optzeci. 29. {i sl@bind au murit, }i s-au pus l$ng@ neamul s@u b@tr$n }i plin de zile, }i l-au ^ngropat pre el Isav }i Iacov, feciorii lui.

CAP 35 {I 36
6. {i au luat Isav pre muierile sale }i pre feciorii s@i }i pre featele sale }i toate trupurile (a) casii sale }i toate averile sale, }i toate dobitoacele }i toate c$te au avut }i toate c$te au agonisit ^n p@m$ntul lui Hanaan, }i s-au dus din p@m$ntul lui Hanaan, de la fa]a lui Iacov, fratelui s@u. 7.* Pentru c@ era averile lor mai multe dec$t s@ poat@ l@cui ^ntr-un loc, }i p@m$ntul ^n care l@cuia nu-i putea cuprinde pre ei de mul]imea averilor lor. 8.* {i au l@cuit Isav ^n muntele Siir. Isav acesta easte Edom. 9. Aceastea s$nt na}terile lui Isav, tat@lui lui Edom, ^n muntele Siir. 10. {i aceastea s$nt numele fiilor lui Isav:* Elifas, fiiul Adei, muierii lui Isav, }i Raguil, fiiul Vasematei, muierii lui Isav. 11. {i s-au n@scut lui Elifas feciori: Teman, Omar, Sofar, Gotom }i Chenez. 12. {i Tamna era ]iitoare a lui Elifas, fiiul lui Isav, }i au n@scut lui Elifas pre Amalic, ace}tia s$nt feciorii Adei, muierii lui Isav. 13. {i ace}tia s$nt feciorii lui Raguil: Nahot, Zare, Some }i Moze. Ace}tia era feciorii Vasematei, muierii lui Isav. 14. {i ace}tia s$nt feciorii Olivemii, muierii lui Isav, carea au fost fat@ lui Ana, feciorului lui Sevegon, }i au n@scut lui Isav pre Ieus, }i pre Ieglom, }i pre Core. 15. Ace}tia s$nt domnii (b) fiiului lui Isav, fiii lui Elifas, celui ^nt$iu n@scut a lui Isav, domnul Teman, domnul Omar, domnul Sofar, domnul Chenez. 16. Domnul Core, domnul Gotom, domnul Amalic, ace}tia s$nt domnii lui Elifas ^n p@m$ntul Idumeii, ace}tia s$nt fiii Adei. 17. {i ace}tia s$nt fiii lui Raguil, fiiului lui Isav: domnul Nahot, domnul Zare, domnul Some, domnul Moze, ace}tia s$nt domnii lui Raguil, ^n p@m$ntul Edomului, ace}tia s$nt feciorii Vasematei, muierii lui Isav. 18. {i ace}tia s$nt feciorii Olivemii, muierii lui Isav: domnul Ieus, domnul Ieglom, domnul Core, ace}tia s$nt feciorii Olivemii, featei lui Ana, muierii lui Isav. 19. Ace}tia s$nt feciorii lui Isav, ace}tia s$nt domnii lor, ace}tia s$nt feciorii lui Edom. 20.* {i ace}tia s$nt feciorii lui Siir Horeului, celui ce l@cuia}te p@m$ntul, Loton, Soval, Sevegon, Ana. 21. {i Dison }i Asar }i Rison ace}tia s$nt domnii Horeului, feciorului lui
tul casii sale. 15. (b) Grece.: Ace}tia s$nt ighemonii, care cuv$nt rum$nea}te-l putem zice pov@]uitori, voivozi, domni, a}ea }i mai jos.

35

*Jos 48, 7 *Jos 49, 4

*Sus 13, 6

*Isus 24, 4

*1 Para. 1, 35

*Sus 23, 19

CAP 36
Isav, cu muierile }i cu fiii s@i, pentru multele averi s@ desp@r]ea}te de frate-s@u, Iacov; s@ num@r@ na}terile fiilor lui Isav.

i aceastea s$nt na}terile lui Isav, acesta easte Edom. {i Isav }i-au luat }ie muieri 2. din featele hananeilor, pre Ada, fata lui Elom Heteului, }i pre Olivema, fata lui Ana, feciorului lui Sevegon Eveului. 3. {i pre Vasemata, fata lui Ismail, sora *1 Para. lui Naveot.* 1, 35 4. {i i-au n@scut lui Ada pre Elifas, }i Vasemata au n@scut pre Raguil. 5. {i Olivema au n@scut pre Ieus }i pre Ieglom }i pre Core. Ace}tia s$nt feciorii lui Isav, carii s-au n@scut lui ^n p@m$ntul lui Hanaan. 1.
20. (a) Bibl. cea veachie }i cea latin. are: p$n@ ^n zioa de ast@zi. {i s-au r@dicat Israil, }i au ^ntins cortul s@u dincolo de turnul Gader. 6. (a) Jid.: }i pre featele sale, }i tot sufle-

*1 Para. 1, 38

36

CARTEA FACERII
Siir, ^n p@m$ntul lui Edom. 22. {i au fost feciorii lui Lotan: Hori }i Eman, }i sora lui Lotan, Tamna. 23. {i ace}tia s$nt feciorii lui Soval: Golam, }i Manahat }i Ghevil }i Sofar }i Semor. 24. {i ace}tia s$nt feciorii lui Sevegon, Aie }i Ana, acesta easte Ana, carele au aflat pre Iamin (v) ^n pustie, c$nd p@}tea asinii lui Sevegon, tat@lui s@u. 25. {i ace}tia s$nt feciorii lui Ana: Dison }i Olivema, fata lui Ana. 26. {i ace}tia s$nt feciorii lui Dison: Amada, }i Asvan }i Itran }i Haran. 27. {i ace}tia s$nt feciorii lui Asar, Valam, }i Zucam }i Iocam. 28. {i ace}tia s$nt feciorii lui Rison: Os }i Aran. 29. {i ace}tia s$nt domnii lui Hori: domnul Lotan, domnul Soval, domnul Sevegon, domnul Ana. 30. Domnul Dison, domnul Asar, domnul Rison, ace}tia s$nt domnii lui Hori ^ntru domnii lor, ^n p@m$ntul Edomului. 31. {i ace}tia s$nt ^mp@ra]ii carii au ^mp@r@]it ^n Edom mai ^nainte de a ^mp@r@]i ^mp@rat ^n Israil. 32. {i au ^mp@r@]it ^n Edom Valac, feciorul lui Veor, }i numele cet@]ii lui, Dinava. 33. {i au murit Valac, }i ^n locul lui au ^mp@r@]it Iovav, feciorul lui Zara din Vosora. 34. {i au murit Iovav, }i ^n locul lui au ^mp@r@]it Asom, din p@m$ntul temaneanilor. 35. {i au murit Asom, }i ^n locul lui au ^mp@r@]it Adad, feciorul lui Varad, cel ce au t@iat pre Madiiam ^n c$mpul lui Moav, }i numele cet@]ii lui, Ghetem. 36. {i au murit Adad, }i ^n locul lui au ^mp@r@]it Samada, din Maseca. 37. {i au murit Samada, }i au ^mp@r@]it dup@ el Saul, din Roovot, de l$ng@ r$u. 38. {i au murit Saul, }i au ^mp@r@]it dup@ el Valenon, feciorul lui Ahovor. 39. {i au murit Valenon, feciorul lui Ahovor, }i au ^mp@r@]it dup@ d$nsul Arad, feciorul lui Varad, }i numele cet@]ii lui: Fogor, }i numele muierii lui: Meteveil, fata lui Matrait, feciorului lui Mezoov. 40. Aceastea s$nt numele domnilor lui Isav ^ntru semin]iile lor, dup@ locurile lor, ^ntru ]@rile lor }i ^ntru neamurile lor: domnul Tamna, domnul Gola, domnul Ieter. 41. Domnul Olivemas, domnul Ilas, domnul Finon.
24. (v) Latin.: ^n loc de Iamin easte ape calde. 43. (g) Bibl. latin. are: ^n p@m$ntul ^mp@r@]iei sale. 2. (a) Latinea.: }i au p$r$t Iosif pre fra]ii s@i la tat@l s@u pentru fapt@ foarte rea. Jido.: }i au

CAP 36 {I 37
42. Domnul Chenez, domnul Teman, domnul Mazar. 43. Domnul Maghediil, domnul Zafoin. Ace}tia s$nt domnii Edomului, ^ntru ceale zidite ^n p@m$ntul agonisealei lor (g). Acesta easte Isav, tat@l lui Edom.

CAP 37
Iosif, p$r$nd pre fra]ii s@i la tat@l s@u }i spuindu-}i visurile sale, ^i pismuiesc fra]ii. Iacov trimite pre Iosif s@ vaz@ de fra]i, ei ^l prind }i vreau s@-l omoar@, iar@ din sfatul lui Iuda ^l bag@ ^ntr-o groap@, apoi ^l v$nd ismailteanilor f@rde }tirea lui Ruvin; tat@l s@u ^l pl$nge, ca cum fiiara l-ar fi m$ncat. Iosif s@ vinde ^n Eghipt lui Pentefres.

ar@ Iacov l@cuia ^n p@m$ntul unde au fost s@l@}luit Isaac, tat@l s@u, ^n p@m$ntul lui Hanaan. 2. {i aceastea s$nt na}terile lui Iacov, }i c$nd era Iosif de }eaptespr@zeace ani }i p@}tea oile t@t$ne-s@u cu fra]ii s@i, fiind t$n@r, cu feciorii Valasii }i cu feciorii Zelfiei, muierilor t@t$ne-s@u, }i ei au p$r$t pre Iosif cu fapt@ rea c@tr@ Israil, tat@l lor (a). 3. Iar@ Iacov iubea pre Iosif mai mult dec$t pre to]i fiii s@i, pentru c@ fiiu de b@tr$nea]e era lui }i i-au f@cut lui hain@ pestri]@. 4. {i, v@z$nd fra]ii lui c@ pre el iubea}te tat@l lor mai mult dec$t pre to]i fiii s@i, l-au ur$t pre el, }i nu putea gr@i lui nimica de pace. 5. {i, visind Iosif vis, l-au spus fra]ilor s@i. 6. {i au zis lor: Asculta]i visul care l-am visat: 7. Mi s@ p@rea c@ voi (b) lega]i snopi ^n mijlocul c$mpului, }i s-au sculat snopul mieu, }i au st@tut drept, }i, ^ncungiur$ndu-l, snopii vo}tri s-au ^nchinat snopului mieu. 8. Iar@ fra]ii lui au zis: Au, doar@, ^mp@r@]ind vei ^mp@r@]i preste noi, sau domnind vei domni preste noi? {i au adaos mai mare ur@ asupra lui pentru visele lui }i pentru cuvintele lui. 9. {i au v@zut alt vis, }i l-au spus t@t$ne-s@u }i fra]ilor s@i, }i au zis: Iat@, am visat alt vis, cum c@ soarele }i luna }i unspr@zeace steale s@ ^nchina mie. 10. {i l-au certat tat@l s@u, }i i-au zis lui: Ce easte visul acesta care l-ai visat? Poate, doar@, c@, venind, vom veni, eu, }i

1.

spus Iosif fapta lor cea rea t@t$ne-s@u. A}ea are sirie., arab., hald., samarit. 7. (b) Jido., sir., arab., lat., hald., samar. are: c@ noi legam snopi ^n ]arin@.

CARTEA FACERII
mum@-ta }i fra]ii t@i, s@ ne ^nchin@m ]ie pre p@m$nt? 11. {i i-au pismuit lui fra]ii lui, iar@ tat@l s@u au p@zit cuv$ntul. 12. {i s-au dus fra]ii lui s@ pasc@ oile t@t$ne-s@u ^n Sihem. 13. {i au zis Israil c@tr@ Iosif: Iat@, fra]ii t@i pasc oile ^n Sihem, vino s@ te trimit la d$n}ii. {i el i-au zis lui: Iat@, eu. 14. {i i-au zis Israil lui: Mergi }i vezi de s$nt s$n@to}i fra]ii t@i }i oile, }i-mi spune. {i l-au trimis pre el din valea lui Hebron, }i au venit ^n Sihem. 15. {i l-au aflat pre el un om, r@t@cind pre c$mp, }i l-au ^ntrebat omul, zic$nd: Ce cau]i? 16. Iar@ el au zis: Pe fra]ii miei caut, spune-mi, unde pasc oile? 17. {i i-au zis lui omul: S-au dus de aici, c@ i-am auzit pre ei zic$nd: S@ meargem ^n Dotaim. {i s-au dus Iosif dup@ fra]ii s@i }i i-au aflat pre ei ^n Dotaim. 18. Iar@ ei, v@z$ndu-l pre el departe, p$n@ a nu s@ apropiia el la d$n}ii, g$ndea r@u ca s@-l omoar@ pre el. 19. {i au zis fie}tecarele c@tr@ fratele s@u: Iat@, vis@toriul acela vine. 20. Acum, dar@, s@-l omor$m pre el }i s@-l arunc@m ^ntr-o groap@, }i vom zice: Fiiara rea l-au m$ncat pre el, }i vom vedea ce vor fi visurile lui. *Jos 21.* {i auzind Ruvin, l-au scos pre el din 42, 22 m$inile lor }i au zis: S@ nu-i lu@m viia]a. 22. {i au zis lor Ruvin: S@ nu v@rsa]i s$nge, arunca]i-l pre el ^n groapa aceasta, carea easte ^n pustie, iar@ m$na s@ nu v@ pune]i pre el, c@ cerca ^n ce chip ^l va scoate pre el din m$inile lor }i s@-l dea t@t$ne-s@u. 23. Deci, au fost c$nd au venit Iosif la fra]ii s@i, ei l-au dezbr@cat de haina cea pestri]@ cu carea era ^mbr@cat. 24. {i lu$ndu-l pre el, l-au aruncat ^n groap@, iar@ groapa era de}eart@ }i nu avea ap@. 25. Apoi, ei au }ezut s@ m$n$nce p$ne }i, c@ut$nd cu ochii, au v@zut }i, iat@, c@l@tori ismailteani vinea din Galaad, }i c@milele lor ^nc@rcate de t@m$ie }i de r@}in@ }i de stacti, }i mergea s@ se pogoar@ la Eghipt. 26. {i au zis Iuda c@tr@ fra]ii s@i: Ce folos de vom ucide pre fratele nostru }i vom ascunde s$ngele lui? 27. Veni]i s@-l vindem pre el ismailteanilor acestora, iar@ m$inile noastre s@ nu fie pre d$nsul, c@ fratele nostru }i trupul nostru easte. {i au ascultat fra]ii lui. *%n]el. 28.* {i c$nd au trecut pre acolo oa10, 13

CAP 37 {I 38
menii, madianii negu]@torii, atunci au tras }i au scos pre Iosif din groap@ }i l-au v$ndut ismailteanilor cu doaozeci de auri, }i aceia au dus pre Iosif ^n Eghipt. 29. {i s-au ^ntors Ruvin la groap@ }i nu au v@zut pre Iosif ^n groap@ }i }i-au rupt hainele sale. 30. {i s-au ^ntors la fra]ii s@i }i au zis: Pruncul nu easte, dar eu unde m@ voiu mai duce? 31. {i lu$nd ei haina lui Iosif, au junghiiat un ied de capr@ }i au uns haina lui cu s$ngele lui. 32. {i au trimis haina cea pestri]@, }i o adus@r@ t@t$ne-s@u, }i ziser@: Aceasta o am aflat, cunoa}te de easte haina fiiului t@u, au ba? 33. {i o au cunoscut pre ea }i au zis: Haina fiiului mieu easte, fiiara cea rea l-au m$ncat pre el, fiiara au apucat pre Iosif. 34. {i }i-au rupt Iacov hainele sale, }i s-au ^mbr@cat cu sac, }i au pl$ns pre fiiul s@u zile multe. 35. {i s-au adunat to]i feciorii lui }i featele lui, }i au venit s@ m$ng@ie pre el, }i nu vrea s@ se m$ng@ie, zic$nd: M@ voiu pogor^ ^n iad (v) la fiiul mieu, pl$ng$nd. {i l-au pl$ns pre el tat@l s@u. 36. Iar@ madianii au v$ndut pre Iosif ^n Eghipt lui Pentefri, famenul lui Faraon, carele era mai mare preste buc@tari.

37

CAP 38
Iuda din muiare hananiianc@ au avut trei feciori, pre cel dint$i }i pre cel de al doiilea l-au c@s@torit cu Tamar, }i ace}tia murind, Iuda ne}tiind au ^ntrat la Tamar, }i o au cunoscut pre ea, socotind c@ easte curv@, din care ^mpreunare au n@scut pre Fares }i pre Zara.

i au fost ^n vreamea aceaea, s-au pogor$t Iuda de la fra]ii s@i, }i au venit p$n@ la un om odolamitean, anume Iras. 2.* {i au v@zut acolo Iuda o fat@ a unuia om hananeu, anume Sava, }i o au luat pre ea muiare }i s-au culcat cu ea. 3. {i, lu$nd ea ^n p$ntece, au n@scut fecior, }i au chemat numele lui Ir. 4.* {i, iar@ lu$nd ^n p$ntece, au n@scut fecior, }i au chemat numele lui Avnan. 5. {i, ad@og$nd, au n@scut ^nc@ al treilea fecior, }i au chemat numele lui Silom, }i ea era ^n Hasvi c$nd i-au n@scut pre ei. 6. {i au luat Iuda muiare lui Ir, celui ^nt$iu n@scut, }i numele muierii era Tamar.

1.

*1 Para. 2, 3

*Num. 26, 19

35. (v) %n iad, dup@ cum easte ^n jidovie, s@ ^n]eleage ^n morm$nt, ^n groap@.

38

CARTEA FACERII
Dumnezeu. 8. {i au zis Iuda lui Avnan: %ntr@ la muiarea fratelui t@u }i o ia pre ea muiare }i r$dic@ s@m$n]a fratelui t@u. 9. {i, cunosc$nd Avnan c@ nu va fi s@m$n]a a lui, au fost, c$nd mergea la muiarea fratelui s@u, v@rsa pre p@m$nt, ca s@ nu dea s@m$n]@ fratelui s@u. 10. {i r@u s-au ar@tat ^naintea lui Dumnezeu, pentru c@ au f@cut aceasta, }i l-au omor$t }i pre acesta. 11. {i au zis Iuda c@tr@ Tamar, noru-sa: (a) {ezi v@duv@ ^n casa t@t$ne-t@u p$n@ ce va crea}te mare Silom, feciorul mieu; c@ s@ temea ca nu cumva s@ moar@ }i acesta ca }i fra]ii lui. {i, merg$nd Tamar, au }ezut ^n casa t@t$ne-s@u. 12. {i au trecut zile multe, }i au murit Sava, muiarea lui Iuda, }i, m$ng@indu-s@ Iuda, s-au suit la cei ce tundea oile lui, el }i Iras p@storiul lui, odolomiteanul, ^n Tamna. 13. {i s-au spus Tamarei, noru-sa, zic$ndu-s@: Iat@, socrul t@u s@ suie ^n Tamna s@ tunz@ oile sale. 14. {i ea, dezbr@c$nd de pre sine hainele ceale de v@duvie, s-au ^nv@lit cu brobodealnicul }i s-au ^nfrums@]at }i au }ezut la por]ile Enanului, care easte ^n calea Tamnei, c@ au v@zut cum c@ Silom au crescut mare, }i el nu o au dat pre ea lui muiare. 15. {i v@zindu-o pre ea Iuda, au socotit c@ easte o curv@, c@ ea }i-au acoperit fa]a sa }i nu o au cunoscut. 16. {i s-au ab@tut la d$nsa din cale }i i-au zis ei: Las@-m@ s@ ^ntru la tine, c@ nu o au cunoscut cum c@ easte noru-sa, iar@ ea au zis: Ce-mi vei da de vei ^ntra la mine? 17. Iar@ el au zis: Eu ^]i voiu trimite un ied de capre din oile meale. Iar@ ea au zis: De-mi vei da arvun@ p$n@ vei trimite tu. 18. Iar@ el au zis: Ce arvun@-]i voiu da? Iar@ ea au zis: Inelul t@u }i zgarda }i toiagul care-]i easte ^n m$n@. {i i-au dat ei, }i au ^ntrat la d$nsa, }i ea au luat ^n p$ntece de la el. 19. {i, scul$ndu-s@ ea, s-au dus }i s-au dezv@lit de brobodealnic }i s-au ^mbr@cat cu hainele ceale de v@duvie. 20. {i au trimis Iuda iedul de capre prin m$na p@storiului s@u, odolomiteanului, ca s@ ia de la muiare arvuna, }i nu o au aflat pre ea. 21. {i au ^ntrebat pre b@rba]ii din locul acela: Unde easte curva carea au fost ^n Enan, l$ng@ cale?. Iar@ ei au zis: Nu au fost aci curv@.

CAP 38 {I 39
22. {i s-au ^nturnat la Iuda }i au zis: N-am aflat, }i oamenii locului zic c@ nu easte acolo curv@. 23. {i au zis Iuda: [ie-le pre eale, ci, ca nu cumva s@ fim de batjocur@, eu am trimis iedul acesta }i tu nu o ai aflat. 24. {i au fost dup@ a treia lun@, s-au spus lui Iuda, zic$nd: Au curvit Tamar, noru-ta, }i, iat@, are ^n p$ntece din curvie. {i au zis Iuda: Scoate]i-o pre ea }i s@ se arz@. 25. {i, dup@ ce s-au adus ea, au trimis la socrul s@u, zic$nd: Din omul a cui s$nt aceastea am eu ^n p$ntece. {i au zis: Cunoa}te a cui easte inelul acesta }i zgarda }i toiagul acesta. 26. {i au cunoscut Iuda }i au zis: S-au ^ndreptat Tamar mai mult dec$t mine, pentru c@ nu o am dat pre ea lui Silom, feciorului mieu. {i nu au mai adaos a o cunoa}te pre d$nsa. 27.* {i au fost c$nd era s@ nasc@, era geameni ^n p$ntecele ei. 28. {i au fost c$nd n@}tea ea, unul au scos ^nainte m$na sa, }i, lu$nd moa}ea, ro}iu au legat la m$na lui, zic$nd: Acesta va ie}i mai ^nainte. 29. Apoi au tras ^nd@r@pt m$na, }i ^ndat@ au ie}it fratele lui, iar@ ea au zis: Pentru ce s-au rupt pentru tine gard? {i au chemat numele lui Fares. 30.* {i dup@ acesta, au ie}it fratele lui, la a c@ruia m$n@ era ro}iul, }i au chemat numele lui Zara.

*Num. 7.* {i au fost Ir, cel ^nt$iu n@scut a lui Iuda, 26, 19 r@u ^naintea Domnului, }i l-au ucis pre el

*Mate. 1, 3

*1 Para. 2, 3 [4]

CAP 39
Iosif, pentru bun@ purtarea sa, place lui Pentefri. Pentefri toate ale sale le d@ pre m$na lui Iosif, care neb@g$nd ^n seam@ de multe ori voin]a doamn@-sa despre ^mpreunare, ea ^l p$rea}te la Pentefri }i-l bag@ ^n temni]@, unde, afl$nd har la temniceariu, i s@ ^ncredin]eaz@ to]i lega]ii.

i Iosif s-au adus ^n Eghipt }i l-au cump@rat pre el Pentefri, famenul lui Faraon, cel mai mare preste buc@tari, b@rbat eghiptean, din m$inile ismailteanilor, carii l-au adus pre el acolo. 2. {i era Domnul cu Iosif, }i era el b@rbat g$citoriu, }i au fost ^n cas@ la domnul s@u, eghipteanul. 3. {i }tiia domnul lui c@ Domnul era cu d$nsul, }i, oric$te face el, le ^ndrepteaz@ Domnul ^n m$inile lui (a). 4. {i au aflat Iosif har ^naintea domnului s@u, }i i-au pl@cut lui }i l-au pus pre el preste casa sa, }i toate c$te avea el le-au dat pre m$na lui Iosif.

1.

11. (a) Dup@ ce au murit am$ndoi feciorii lui, s@ afl@ ^n Bibl. cea veachie.

3. (a) Adec@, Domnul le sporea}te, le norocea}te ^n m$inile lui.

CARTEA FACERII
5. {i au fost dup@ ce l-au pus pre el preste casa sa }i preste toate c$te avea el, au blagoslovit Domnul casa eghipteanului pentru Iosif, }i au fost blagosloveniia Domnului ^ntru toat@ avu]iia lui ^n casa }i ^n ]arina lui. 6. {i toate c$te avea el le-au dat ^n m$nile lui Iosif, }i nu }tiia de ale sale nimica, afar@ din p$inea ce o m$nca el, }i era Iosif m$ndru la chip }i frumos la fa]@ foarte. 7. {i au fost dup@ aceastea, muiarea domnului s@u au pus ochii s@i pre Iosif }i au zis lui: Culc@-te cu mine. 8. Iar@ el nu au vrut, }i au zis muierii domnului s@u: Deaca domnul mieu pentru mine nu cunoa}te nimica din c$te s$nt ^n casa lui, ci toate c$te are el le-au dat ^n m$inile meale, 9. {i nu easte ^n casa aceasta nimica carea s@ nu fie supt mine, nici s-au luat de la mine nimica, afar@ de tine, pentru c@ tu e}ti muiarea lui, }i cum voiu face acest cuv$nt r@u (b) }i s@ p@c@tuiesc ^naintea lui Dumnezeu? 10. {i gr@ind ea lui Iosif ^n toate zilele, el nu asculta de ea ca s@ se culce }i s@ se ^mpreune cu ea. 11. Iar@ au fost ^ntr-o zi, au ^ntrat Iosif ^n cas@ ca s@-}i fac@ lucrurile sale, }i nimenea nu era ^nl@untru din cei de cas@. 12. {i ea l-au prins de haine, zic$nd: Dormi cu mine. Iar@ el, l@s$ndu-}i hainele sale ^n m$nile ei, au fugit }i au ie}it afar@. 13. {i au fost deaca au v@zut ea c@ }i-au l@sat hainele sale ^n m$nile ei }i au fugit }i au ie}it afar@, 14. Au chemat pre cei de cas@ }i le-au zis a}ea, zic$nd: Vede]i c@ au b@gat la noi slug@ de jidov, s@-}i bat@ joc de noi, carele au ^ntrat la mine, zic$nd: Dormi cu mine, }i eu am strigat cu glas mare. 15. {i auzind el c@ am ^n@l]at glasul mieu }i am strigat, l@s$ndu-}i hainele sale la mine, au fugit }i au ie}it afar@. 16. {i ea au ]inut hainele la sine p$n@ ce au venit domnul acas@. 17. {i au gr@it lui dup@ cuvintele aceastea, zic$nd: Au ^ntrat la mine sluga cea de jidov, pe carele l-ai b@gat la noi, s@ m@ batjocoreasc@, }i au zis mie: Dormi-voiu cu tine!. 18. {i deaca au auzit c@ am ^n@l]at glasul mieu }i am strigat, l@s$nd hainele sale la mine, au fugit }i au ie}it afar@. 19. {i au fost c$t au auzit domnul cuvintele muierii sale, care le-au gr@it c@9. (b) Jidov.: Acest lucru r@u.

CAP 39 {I 40

39

tr@ d$nsul, zic$nd: A}ea mi-au f@cut mie sluga ta, s-au aprins de m$nie. 20.* {i lu$nd domnul pre Iosif, l-au b@gat *Psalm ^n temni]@ ^n locul ^n care s@ ]inea lega]ii 104, 18 ^mp@ratului ^nchi}i ^n temni]@. 21. {i au fost Domnul cu Iosiv, }i au v@rsat preste el mil@, }i i-au dat lui har ^naintea celui mai mare preste temni]@. 22. {i cel mai mare preste temni]@ au dat temni]a pre m$na lui Iosif, }i pre to]i cei prin}i carii era ^n temni]@ }i toate c$te s@ f@cea acolo el le f@cea. 23. Nu }tiia cel mai mare preste temni]@ nimica de temni]@ pentru el, c@ toate era pre m$na lui Iosif, }i Domnul era cu d$nsul, }i c$te f@cea el Domnul le ^ndrepta ^n m$inile lui.

CAP 40
Iosif t$lcuia}te visurile famenilor lui Faraon ^n temni]@. Unuia zice c@-} va dob$ndi boieriia, altuia c@ s@ va sp$nzura, care toate s-au plinit ^n zioa na}terii lui Faraon.

i au fost dup@ aceastea, cel mai mare preste p@harnicii ^mp@ratului Eghiptului }i cel mai mare preste f@c@torii de p$ine au gre}it domnului lor, ^mp@ratului Eghiptului. 2. {i s-au m$niiat Faraon pre am$ndoi famenii s@i, pre cel mai mare preste p@harnici }i pre cel mai mare preste f@c@torii de p$ine. 3. {i i-au pus pre ei ^n temni]@ la robie, ^n locul unde era Iosif. 4. {i mai-marele temni]ii i-au dat pre ei lui Iosif, }i le-au slujit lor, }i au fost ei vro c$teva zile ^n temni]@. 5. {i au v@zut am$ndoi vis ^ntr-o noapte, }i vedearea visului celui mai mare preste p@harnici }i a celui mai mare preste f@c@torii de p$ine a ^mp@ratului Eghiptului, carii era ^n temni]@, era aceasta. 6. %ntrat-au la ei Iosif diminea]@, }i i-au v@zut pre ei, }i era tri}ti. 7. {i au ^ntrebat pre famenii lui Faraon, carii era cu el ^n temni]@ la domnul lui, zic$nd: Pentru ce fea]ele voastre s$nt ast@zi triste? 8. Iar@ ei au zis lui: Vis am v@zut, }i nu easte cine s@-l t$lcuiasc@. {i au zis lor Iosif: Au nu easte prin Dumnezeu ar@tarea lor? Spune]i-mi, dar@, mie. 9. {i cel mai mare preste p@harnici au spus visul s@u lui Iosif }i au zis: %n somnul mieu era vie ^naintea mea. 10. {i ^n vie era trei vi]e }i, odr@slind, scotea vl@st@ri, }i boambele strugurilor era coapte. 11. {i p@harul lui Faraon era ^n m$na mea, }i am luat strugurul }i l-am

1.

40

CARTEA FACERII
stors ^n p@harul lui Faraon }i am dat p@harul ^n m$na lui Faraon. 12. {i Iosif i-au zis lui: Aceasta easte t$lcuirea lui: ceale trei vi]e trei zile s$nt. 13. %nc@ trei zile, }i-}i va aduce aminte Faraon de boieriia ta, }i iar@}i te va pune ^ntru m@rirea p@h@rniciei tale, }i vei da p@harul lui Faraon ^n m$na lui, dup@ boieriia ta cea mai dinainte, precum erai turn$nd. 14. Ci-]i ado aminte de mine pentru tine, c$nd va fi bine ]ie, }i s@ faci cu mine mil@, }i s@ aduci aminte lui Faraon, }i s@ m@ sco]i dintru aceast@ ^nchisoare. 15. Pentru c@ cu furat s$nt furat din p@m$ntul evreilor, }i aici n-am f@cut nimica, ci m-au aruncat ^n groapa aceasta. 16. {i au v@zut cel mai mare preste f@c@torii de p$ine c@ drept au t$lcuit, }i au zis lui Iosif: {i eu am v@zut vis: }i mi s@ p@rea c@ trei co}uri de p$ine r$dicam pre capul mieu. 17. {i ^n co}ul cel mai deasupra era din toate fealiurile de care ^mp@ratul Faraon m$nca, lucru f@cut de p$ine, }i pas@rile ceriului m$nca ceale ce era ^n co}ul cel deasupra capului mieu. 18. {i r@spunzind Iosif, au zis lui: Acesta easte t$lcul: ceale trei co}uri trei zile s$nt. 19. %nc@ trei zile, }i va lua Faraon capul t@u de la tine, }i te va sp$nzura pre lemn, }i vor m$nca paserile ceriului c@rnurile tale de la tine. 20. {i au fost ^n zioa a treia, era zioa na}terii lui Faraon, }i au f@cut osp@] tuturor slugilor sale, }i }i-au adus aminte de boieriia p@harnicului }i de boieriia f@c@toriului de p$ine, ^n mijlocul slugilor sale. 21. {i pre cel mai mare preste p@harnici l-au a}ezat ^n boieriia lui, }i au dat p@harul ^n m$na lui Faraon. 22. Iar@ pre cel mai mare preste f@c@torii de p$ine l-au sp$nzurat, dup@ cum le-au t$lcuit lor Iosif. 23. {i nu }i-au adus aminte cel mai mare preste p@harnici de Iosif, ci l-au uitat pre el.

CAP 40 {I 41
3. Ci }i alte }eapte vaci s@ suia dup@ aceastea din r$u, ur$te la chip }i sup]iri la trupuri, }i p@}tea l$ng@ vacile ceale de pre marginea r$ului. 4. {i vacile ceale }eapte ur$te }i sup]iri la trupuri au m$ncat de tot pre ceale }eapte vaci frumoase la chip }i alease la trupuri, }i s-au de}teptat Faraon. 5. {i au visat a doao oar@: {i, iat@, s@ suia dintr-o r@d@cin@ }eapte spice alease }i bune. 6. {i alte }eapte spice sup]iri }i stricate de v$nt r@s@rea dup@ d$nsele. 7. {i spicele ceale }eapte sup]iri au ^nghi]it pre ceale }eapte spice alease }i pline. {i s-au de}teptat Faraon }i era vis. 8. {i s-au f@cut diminea]@, }i s-au turburat sufletul lui, }i, trimi]ind, au chemat pre to]i g$citorii Eghiptului }i pre to]i ^n]elep]ii lui, }i le-au spus lor Faraon visul s@u, }i nu era cine s@-l t$lcuiasc@ lui Faraon. 9. {i au gr@it cel mai mare preste p@harnici c@tr@ Faraon, zic$nd: De p@catul mieu ^mi aduc aminte ast@zi. 10. Faraon s-au m$niiat pre slugile sale }i ne-au pus pre noi ^n temni]@ ^n casa celui mai mare preste buc@tari, }i pre mine }i pre cel mai mare preste p$ine. 11. {i am v@zut am$ndoi vis ^ntr-o noapte, eu }i el, fie}tecarele dup@ visul s@u am v@zut. 12. {i era acolo un prunc tin@r evreu a celui mai mare preste buc@tari, }i i-am spus lui, }i el ni le-au t$lcuit noao. 13. {i au fost precum ne-au t$lcuit noao, a}ea s-au }i ^nt$mplat: eu s@ m@ a}ez ^n boieriia mea, iar@ acela s@ se sp$nzure. 14. {i, trimi]ind Faraon, au chemat pre Iosif, }i-l scoas@r@ pre d$nsul din temni]@ }i-l ras@r@ }i schimbar@ ^mbr@c@mintea lui, }i au venit la Faraon. 15. {i au zis Faraon c@tr@ Iosif: Vis am v@zut }i nu easte cine s@-l t$lcuiasc@, iar@ eu am auzit de tine zic$nd c@ tu, deaca auzi visurile, le t$lcuie}ti. 16. {i, r@spunzind Iosif lui Faraon, au zis: F@r@ de Dumnezeu nu s@ va r@spunde m$ntuirea lui Faraon. 17. {i au gr@it Faraon lui Iosif, zic$nd: %n somnul mieu mi s@ p@rea c@ stau pre ]@rmurile r$ului. 18. {i ca cum din r$u s@ suia }eapte vaci frumoase la chip }i alease la trupuri, }i p@}tea pre ]@rmuri. 19. {i, iat@, }i alte }eapte vaci s@ suia dup@ eale din r$u, reale }i ur$te la chip }i sup]iri la trupuri, dec$t care nu am v@zut mai ur$te ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 20. {i vacile ceale }eapte ur$te }i sup]iri au m$ncat de tot pre ceale }eapte vaci dint$iu bune }i alease.

CAP 41
Visele lui Faraon despre ceale }eapte vaci }i }eapte spice, neput$ndu-le altul t$lcui, f@r@ singur Iosif, s@ face domn preste tot Eghiptul. {i din Asineta, muiarea sa, pre carea i-o au dat Faraon, au avut doi feciori, ^nainte de foamete.

i au fost dup@ doi ani de zile, Faraon au v@zut vis: s@ p@rea lui c@ st@ l$ng@ r$u. 2. {i, iat@, ca cum din r$u s@ suia }eapte vaci frumoase la chip }i alease la trupuri, }i p@}tea pre ]@rmuri.

1.

CARTEA FACERII
21. {i au ^ntrat ^n p$ntecele lor }i nu s-au v@zut c@ au ^ntrat ^n p$ntecele lor, }i chipurile lor (a) ur$te, ca }i mai ^nainte, }i de}tept$ndu-m@, iar@ am adormit. 22. {i am v@zut iar@}i ^n somnul mieu }i, iat@: ca cum }eapte spice pline }i bune s@ suia dintr-o r@d@cin@. 23. Iar@ alte }eapte spice sup]iri }i stricate de v$nt cre}tea ]iindu-s@ de d$nsele. 24. {i au ^nghi]it ceale }eapte spice stricate de v$nt }i sup]iri pre ceale }eapte spice bune }i pline. Deci, am spus t$lcuitorilor, }i nu au fost cine s@-mi t$lcuiasc@. 25. {i au zis Iosif lui Faraon: Visul lui Faraon unul easte: Dumnezeu au ar@tat lui Faraon ceale ce va face. 26. Ceale }eapte vaci bune }eapte ani s$nt, }i ceale }eapte spice bune }eapte ani s$nt, visul lui Faraon unul easte. 27. {i ceale }eapte vaci sup]iri, care s@ suia dup@ eale, }eapte ani s$nt, }i ceale }eapte spice sup]iri }i stricate de v$nt }eapte ani s$nt, }i vor fi }eapte ani de foamete. 28. Iar@ cuv$ntul care am zis lui Faraon: c@ Dumnezeu au ar@tat lui Faraon ceale ce va face, 29. Iat@, ^n }eapte ani va fi ^ndestulare (b) mult@ ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 30. {i dup@ aceasta vor veni }eapte ani de foamete, }i vor uita de ^ndestularea ce au fost ^n tot Eghiptul, }i va topi foametea p@m$ntul. 31. {i nu s@ va cunoa}te ^ndestularea pre p@m$nt de foametea ce va fi dup@ aceasta, c@ va fi tare foarte. 32. Iar@ pentru aceaea au ^ndoit visul lui Faraon de doao ori, pentru c@ adev@rat easte cuv$ntul cel de la Dumnezeu, }i va gr@bi Dumnezeu a-l face pre el. 33. Acum, dar@, caut@ omul ^n]elept }i priceput, }i-l pune pre el mai mare preste p@m$ntul Eghiptului. 34. {i s@ fac@ Faraon }i s@ r$nduiasc@ mai mari preste p@m$nt, }i s@ str$ng@ toate rodurile p@m$ntului Eghiptului acelor }eapte ani a ^ndestul@rii. 35. {i s@ adune toate bucatele acestor }eapte ani buni ce vin, }i s@ adune gr$ul supt m$na lui Faraon, }i s@ se p@zasc@ bucatele ^n cet@]i. 36. {i vor fi bucatele ceale p@zite pre p@m$nt ^n cei }eapte ani a foametei, carea va fi ^n p@m$ntul Eghiptului, }i nu s@ va strica p@m$ntul de foamete. 37. {i au pl@cut cuv$ntul ^naintea lui Faraon, }i ^naintea tuturor slugilor lui. 38. {i au zis Faraon tuturor slugi21. (a) Au r@mas. 29. (b) %ndestulare, prisosin]@, ieftin@tate, bucate destule.

CAP 41
lor sale: Au, doar@, vom afla om ca acesta, carele s@ aib@ duhul lui Dumnezeu ^ntru sine? 39. {i au zis Faraon lui Iosif: De vreame ce Dumnezeu au ar@tat ]ie toate aceastea, nu easte om mai ^n]elept }i mai priceput dec$t tine. 40.* Tu vei fi mai mare preste casa mea, }i de ruga ta va asculta tot norodul mieu, numai scaunul voi avea eu mai presus dec$t tine. 41. {i au zis Faraon lui Iosif: Iat@, te puiu pre tine ast@zi preste tot p@m$ntul Eghiptului! 42. {i, lu$nd Faraon inelul din m$na sa, l-au pus ^n m$na lui Iosif }i l-au ^mbr@cat pre el cu vison }i au pus lan] de aur ^mprejurul grumazului lui. 43. {i l-au suit pre d$nsul ^n carul cel al doilea dintru ale sale }i au strigat ^naintea lui vestitoriul }i l-au pus pre d$nsul preste tot p@m$ntul Eghiptului. 44. {i au zis Faraon lui Iosif: Eu, Faraon, afar@ de tine nimenea nu va r$dica m$na sa preste tot p@m$ntul Eghiptului! 45. {i au numit Faraon numele lui Iosif: Psontom Fanih, }i i-au dat lui pre Asineta, fata lui Pentefri, preotul Iliupoliei, s@-i fie muiare. 46. {i Iosif era de treizeci de ani c$nd au st@tut ^naintea lui Faraon, ^mp@ratul Eghiptului, }i au ie}it Iosif de la fa]a lui Faraon }i au umblat tot p@m$ntul Eghiptului. 47. {i au f@cut p@m$ntul ^ntru acei }eapte ani a ^ndestul@rii bucate. 48. {i au adunat toate bucatele celor }eapte ani, ^ntru care era ^ndestulare ^n p@m$ntul Eghiptului, }i au pus bucatele ^n cet@]i, bucatele c$mpurilor celor dimprejurul cet@]ii le-au pus ^ntr-^nsa. 49. {i au adunat Iosif gr$ul, ca n@sipul m@rii mult foarte, c$t nu putea s@-l numere, c@ nu era num@r. 50.* {i mai ^nainte de ce au venit acei }eapte ani de foamete au avut Iosif doi feciori, pre carii i-au n@scut lui Asineta, fata lui Pentefri, preotului Iliupoliei. 51. {i au chemat Iosif numele celui ^nt$iu n@scut Manasi, zic$nd c@: M-au f@cut a uita toate durerile meale }i toate ale tat@lui mieu. 52. {i numele celui de al doilea l-au chemat Efraim, zic$nd c@: M-au ^n@l]at Dumnezeu ^n p@m$ntul smereniei meale. 53. {i au trecut cei }eapte ani a ^ndestul@rii carea au fost ^n p@m$ntul Eghiptului. 54. {i au ^nceput cei }eapte ani a foametei a veni dup@ cum au zis Iosif. {i s-au f@cut foamete ^n tot p@m$ntul, }i ^n tot p@m$ntul Eghiptului nu era p$ne. 55. {i au fl@m$nzit tot p@m$ntul Eghiptului }i au strigat norodul c@tr@

41

*Psalm 104, 20 1 Maca. 2, 53 Fapte 7, 10

*Jos 46, 20 48, 20

42

CARTEA FACERII
Faraon pentru p$ine }i au zis Faraon tuturor eghipteanilor: Mearge]i la Iosif }i ce va zice voao face]i! 56. {i foametea era preste fa]a tot p@m$ntului, }i au de}chis Iosif toate jitni]ile }i vindea tuturor eghipteanilor. 57. {i toate ]@rile au venit ^n Eghipt s@ cumpere de la Iosif, pentru c@ s@ ^nt@ris@ foametea preste tot p@m$ntul.

CAP 41 {I 42
ce am gr@it voao, zic$nd c@ iscoade s$nte]i. 15. %ntru aceasta v@ ve]i ar@ta, pre s@n@tatea lui Faraon, nu ve]i ie}i de aici p$n@ c$nd fratele vostru cel tin@r nu va veni aici. 16. Trimite]i pre unul dintr@ voi }i aduce]i pre fratele vostru, iar@ voi ve]i fi ^n prinsoare p$n@ ce s@ vor ar@ta cuvintele voastre de gr@i]i adev@rat, au ba, iar@ de nu, pre s@n@tatea lui Faraon, iscoade s$nte]i. 17. {i i-au pus pre ei ^n temni]@ trei zile. 18. {i le-au zis lor ^n a treia zi: Face]i aceasta }i ve]i fi vii, c@ eu m@ tem de Dumnezeu. 19. De s$nte]i de pace, un frate al vostru s@ se opreasc@ ^n temni]@, iar@ voi mearge]i }i duce]i gr$ul vostru, care l-a]i cump@rat. 20.* {i pre fratele vostru cel mai tin@r s@-l aduce]i la mine. {i s@ vor creade cuvintele voastre, iar@ de nu, ve]i muri. {i ei au f@cut a}ea. 21. {i au zis fie}tecarele c@tr@ fratele s@u: A}ea easte, c@ ^n p@cat s$ntem noi pentru fratele nostru, c@ nu ne-au fost mil@ de necazul sufletului lui, c$nd s@ ruga de noi, }i noi nu l-am ascultat pre d$nsul, }i pentru aceasta au venit preste noi nevoia aceasta. 22. {i, r@spunzind Ruvin, au zis lor: Au nu v-am gr@it voao, zic$nd:* Nu face]i nedreptate pruncului, }i nu m-a]i ascultat? {i, iat@, s$ngele lui s@ cearc@. 23. {i ei nu }tiia cum c@ Iosif ^i ^n]eleage, pentru c@ cu t@lmaciu gr@ia cu ei. 24. {i, ^ntorc$ndu-s@ de la ei Iosif, au pl$ns, }i iar@}i venind la ei le-au gr@it lor, }i au luat pre Simeon dintr@ ei }i l-au legat pre el ^naintea lor. 25. {i au poruncit Iosif s@ le umpl@ sacii lor de gr$u, }i argintul fie}tec@ruia s@-l puie ^n sacul s@u }i s@ le dea lor de ajuns m$ncare pre cale. {i s-au f@cut lor a}ea. 26. {i ei, puind gr$ul pre asinii s@i, s-au dus de acolo. 27. {i, dezleg$nd unul sacul s@ dea m$ncare asinilor s@i, unde au odihnit, au v@zut leg@tura argintului s@u, }i era deasupra gurii sacului. 28. {i au zis fra]ilor s@i: Mi s-au ^nturnat argintul }i iat@-l ^n sacul mieu. {i s-au sp@im$ntat inima lor }i s-au turburat, unul c@tr@ altul zic$nd: Ce au f@cut aceasta Dumnezeu noao? 29. {i au venit la Iacov, tat@l lor, ^n p@m$ntul lui Hanaan, }i au spus lui toate c$te s-au ^nt$mplat lor, zic$nd: 30. Gr@it-au omul, domnul p@m$ntului, c@tr@ noi aspru, }i ne-au pus pre noi ^n paz@, ca cum am fi mers s@ iscodim p@m$ntul.

CAP 42
Fra]ii lui Iosif, sili]i de foame, vin ^n Eghipt s@ cumpere bucate. Iosif ^i cunoa}te }i aspru gr@ia}te cu ei }i-i bag@ ^n temni]@; mai pre urm@, r@m$ne Simeon ^n prinsoare, }i ceialal]i s@ ^ntorc acas@, }i fie}tecine argintul s@u f@r@ de }tirea lor ^l aduc ^n sacii s@i acas@.

i, auzind Iacov c@ s@ vinde gr$u ^n Eghipt, au zis feciorilor s@i: Pentru ce v@ lenevi]i? 2. Iat@, am auzit c@ easte gr$u ^n Eghipt. Pogor$]i acolo }i ne cump@ra]i pu]inteale bucate, ca s@ tr@im }i s@ nu murim! 3. {i s-au pogor$t cei zeace fra]i a lui Iosif s@ cumpere gr$u din Eghipt. 4. Iar@ pre Veniamin, fratele lui Iosif, nu l-au trimis cu fra]ii s@i, c@ au zis: Ca nu cumva s@ sl@beasc@ pre cale. 5. {i au venit feciorii lui Israil s@ cumpere cu cei ce vinea, pentru c@ era foamete ^n p@m$ntul lui Hanaan. 6. Iar@ Iosif era mai-marele p@m$ntului, el vindea la tot norodul p@m$ntului. {i, venind fra]ii lui Iosif, s-au ^nchinat lui cu fa]a la p@m$nt. 7. {i, v@zind Iosif pre fra]ii s@i, i-au cunoscut }i s-au f@cut strein de c@tr@ ei }i le-au gr@it lor aspru }i le-au zis lor: De unde a]i venit? Iar@ ei au zis: Din p@m$ntul Hanaan, s@ cump@r@m bucate. 8. {i au cunoscut Iosif pre fra]ii s@i, iar@ ei nu l-au cunoscut pre el. 9. {i }i-au adus aminte Iosif de visurile sale care le-au v@zut }i au zis lor: Iscoade s$nte]i, s@ cerca]i c@ile ]@rii a]i venit? 10. Iar@ ei au zis: Nu, doamne, slugile tale am venit s@ cump@r@m bucate. 11. To]i s$ntem fii a unui om, de pace s$ntem, noi, slugile tale, nu s$ntem iscoade. 12. {i au zis Iosif lor: Ba, ci a]i venit s@ vede]i c@r@rile p@m$ntului. 13. Iar@ ei au zis: Doispr@zeace fra]i s$ntem, slugile tale, ^n p@m$ntul Hanaan, }i cel mai tin@r cu tat@l nostru easte ast@zi, iar@ unul nu tr@ia}te. 14. {i au zis lor Iosif: Aceasta easte

1.

*Jos 43, 5

*Sus 37, 21

CARTEA FACERII
31. {i noi am zis lui: De pace s$ntem, nu s$ntem iscoade. 32. Doispr@zeace fra]i s$ntem fii tat@lui nostru, unul au murit. Iar@ cel mai mic cu tat@l nostru easte ast@zi ^n p@m$ntul Hanaan. 33. {i au zis noao omul, domnul p@m$ntului: %ntru aceasta voiu cunoa}te c@ s$nte]i de pace, pre un frate al vostru l@sa]i aici cu mine, iar@ gr$ul care l-a]i cump@rat pentru casa voastr@ lua]i-l }i v@ duce]i. 34. {i aduce]i pre fratele vostru cel mai tin@r, }i voiu cunoa}te cum c@ nu s$nte]i iscoade, ci s$nte]i de pace, }i pre fratele vostru voiu da voao, }i voiu slobozi s@ v@ cump@ra]i ce vrea]i din p@m$ntul acesta. 35. {i au fost c$nd au de}ertat ei sacii s@i, argintul fie}tec@ruia era ^n sacul s@u, }i au v@zut argintul s@u ei }i tat@l lor }i s-au sp@im$ntat. 36. {i le-au zis lor Iacov, tat@l lor: Pre mine m-a]i f@cut f@rde fii: Iosif nu easte, Simeon nu easte, }i pre Veniamin s@-l lua]i? Asupra mea au fost toate aceastea. 37. {i au gr@it Ruvin tat@lui s@u, zic$nd: Pre am$ndoi feciorii miei s@-i omori, de nu-l voiu aduce pre el la tine, d@-l pre el ^n m$na mea, }i eu voiu aduce pre el la tine. 38. Iar@ el au zis: Nu s@ va pogor^ fiiul mieu cu voi, pentru c@ fratele lui au murit, }i el singur au r@mas, }i, de s@ va ^nt$mpla lui s@ sl@beasc@ ^n calea pre carea ve]i mearge, ^mi ve]i duce b@tr$nea]ele cu ^ntrist@ciune ^n iad.

CAP 42 {I 43
mul au gr@it noao zic$nd:* Nu ve]i vedea fa]a mea, de nu va fi fratele vostru cel mai tin@r cu voi. 6. {i au zis Israil: O, ce r@u mi-a]i f@cut spuind omului c@ ave]i voi frate! 7. Iar@ ei au zis: %ntreb$nd, au ^ntrebat de noi omul }i de neamul nostru, zic$nd: De tr@ia}te ^nc@ tat@l vostru? {i de ave]i voi frate? {i am spus lui dup@ ^ntrebarea aceasta. Au }tiut-am noi c@ va zice noao: Aduce]i pre fratele vostru? 8. {i au zis Iuda c@tr@ Israil, tat@l lor: Trimite pruncul cu mine }i s@ ne scul@m s@ meargem, ca s@ tr@im }i s@ nu murim, }i noi }i tu }i pruncii no}tri. 9.* Eu ^l voiu luoa pre d$nsul, din m$na mea ceare-l pre d$nsul de nu-l voiu aduce la tine, }i de nu-l voiu pune ^naintea ta, gre}it s@ fiu ^naintea ta ^n toate zilele. 10. C@ de nu am fi z@bovit, ne-am fi ^ntors p$n@ acum de doao ori. 11. {i au zis lor Israil, tat@l lor: De easte a}a, aceasta face]i: lua]i din roadele p@m$ntului ^n vasele voastre }i duce]i omului daruri, de r@}in@ }i de miiare }i t@m$ie }i stacti }i terevint }i nuci. 12. {i argintul ^ndoit lua]i ^n m$inile voastre, }i argintul ce vi s-au ^ntors ^n sacii vo}tri ^ntoarce]i cu voi, ca nu cumva s@ fie gre}eal@. 13. {i pre fratele vostru lua]i-l }i, scul$ndu-v@, mearge]i la acel om. 14. {i Dumnezeul mieu s@ dea voao har ^naintea omului, ca s@ sloboaz@ pre fratele vostru celalalt, }i pre Veniamin, c@ eu, precum am r@mas f@rde fii, f@rde fii am r@mas. 15. {i, lu$nd b@rba]ii darurile aceastea, }i argintul ^ndoit au luat ^n m$inile sale }i pre Veniamin, }i, scul$ndu-s@, s-au pogor$t ^n Eghipt }i au st@tut ^naintea lui Iosif. 16. {i i-au v@zut Iosif pre ei }i pre Veniamin, fratele s@u cel de o mum@, }i au zis celui mai mare preste casa sa: Bag@ pre oamenii ace}tia ^n cas@ }i giunghie giunghieri }i g@tea}te, c@ cu mine vor m$nca oamenii ace}tia la amiiaz@zi. 17. {i au f@cut omul dup@ cum i-au zis Iosif, }i au b@gat pre oameni ^n casa lui Iosif. 18. {i, v@zind b@rba]ii c@-i bag@ ^n casa lui Iosif, au zis: Pentru argintul care s-au ^ntors ^n sacii no}tri dint$iu pre noi ne bag@ ^nl@untru, ca s@ ne n@p@stuiasc@ }i s@ se apuce de noi, s@ ne ia pre noi slugi }i asinii no}tri. 19. {i, merg$nd ei la omul cel mai mare preste casa lui Iosif, au gr@it lui ^n u}ea casii, zic$nd: 20. Rug@mu-ne, Doamne,* pogor$tu-ne-am ^nt$iu s@ cump@r@m bucate.

43
*Sus 42, 20

*Jos 44, 32

CAP 43
Iacov anevoie las@ pre Veniamin s@ se duc@ cu fra]ii ^n Eghipt. Mai pre urm@, d$nd daruri }i argintul ^ndoit, d@ pre Veniamin s@-l duc@ cu ei. %n Eghipt, dup@ ce au scos pre Simeon din temni]@, Iosif pre to]i fra]ii oasp@t@.

i s-au ^nt@rit foametea pre p@m$nt. {i au fost dup@ ce au sf$r}it 2. de m$ncat gr$ul, care l-au adus din Eghipt, le-au zis lor tat@l lor: Duce]i-v@ iar@}i }i ne cump@ra]i pu]inteale bucate. 3. Iar@ Iuda au zis lui, zic$nd: Cu m@rturisire s-au m@rturisit noao omul, domnul p@m$ntului, zic$nd: Nu ve]i vedea fa]a mea, de nu va veni cu voi fratele vostru cel mai tin@r. 4. Deci, de vei trimite pre fratele nostru cu noi, ne vom duce }i-]i vom cump@ra bucate. 5. Iar@ de nu vei trimite pre fratele nostru cu noi, nu vom mearge, pentru c@ o1.

*Sus 42, 3

44

CARTEA FACERII
21. {i au fost c$nd am venit s@ poposim, am de}chis sacii no}tri, atunci argintul fie}tec@ruia ^n sacul lui, argintul nostru drept m@surat l-am adus ^napoi ^n m$inile noastre. 22. {i alt argint am adus cu noi, ca s@ ne cump@r@m bucate, c@ nu }tim cine au pus noao argintul ^n sacii no}tri. 23. {i le-au zis lor: Mil@ voao, nu v@ teame]i, Dumnezeul vostru }i Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri au dat voao comoar@ ^n sacii vo}tri, }i argintul vostru bine ispitit ^l am. {i au scos pre Simeon la ei. 24. {i au adus ap@ s@ se speale picioarele lor }i au dat de m$ncare asinilor lor. 25. Iar@ ei au g@tit darurile p$n@ a veni Iosif la amiiaz@zi, }i au auzit c@ acolo va s@ pr$nzasc@. 26. {i au ^ntrat Iosif ^n cas@ }i au adus lui ^n cas@ darurile ce le avea ^n m$inile lor }i s-au ^nchinat lui cu fa]a la p@m$nt. 27. {i i-au ^ntrebat pre ei: Cum tr@i]i?, }i le-au zis lor: S$n@tos easte tat@l vostru, b@tr$nul de carele a]i zis c@ ^nc@ tr@ia}te? 28. Iar@ ei au zis: S$n@tos easte sluga ta, tat@l nostru, ^nc@ tr@ia}te. {i au zis el: Binecuv$ntat easte omul acela lui Dumnezeu. Iar@ ei, plec$ndu-s@, s-au ^nchinat lui. 29. {i, c@ut$nd Iosif cu ochii s@i, au v@zut pre Veniamin, fratele s@u cel de o mum@, }i au zis: Acesta easte fratele vostru cel mai tin@r, pre carele a]i zis c@-l ve]i aduce la mine? {i ei au zis lui: Acesta easte adev@rat. Iar@ au zis lui: Dumnezeu s@ te miluiasc@, fiiule. 30. {i s-au turburat Iosif, }i s@ rumpea inima lui pentru fratele s@u }i c@uta s@ pl$ng@ }i, ^ntr$nd ^n c@mar@, au pl$ns acolo. 31. {i, sp@l$ndu-}i fa]a sa, au ^ncetat }i au zis: Pune]i p$ini. 32. {i au pus lui singur, }i lor deosebi, }i eghipteanilor celor ce ^mpreun@ cu el m$nca, deosebi, pentru c@ nu putea eghipteanii m$nca p$ine cu evreii, c@ sc$rb@ easte eghipteanilor de tot p@storiul de oi. 33. {i au }ezut ^naintea lui cel ^nt$iu n@scut dup@ b@tr$nea]ele lui, }i cel mai tin@r dup@ tinerea]ele lui, }i s@ mira oamenii fie}tecarele c@tr@ fratele s@u. 34. {i au luat p@r]i de la d$nsul la sine, iar@ partea lui Veniamin de cinci ori au fost mai mare dec$t a celoralal]i, }i au beut }i s-au osp@tat cu d$nsul.

CAP 43 {I 44
i au poruncit Iosif celui mai mare preste casa sa, zic$nd: Umple]i sacii oamenilor de bucate, c$te vor putea r@dica, }i pune]i argintul fie}tec@ruia ^n gura sacului. 2. {i p@harul mieu cel de argint pune]i-l ^n sacul celui mai tin@r, }i pre]ul gr$ului lui. {i au f@cut dup@ cuv$ntul lui Iosif, precum au zis el. 3. {i, dup@ ce s-au f@cut ziuo, au slobozit oamenii }i pre asinii lor. 4. {i, ie}ind ei din cetate, nu s-au dus departe, }i Iosif au zis celui mai mare preste casa sa: Scoal@-te }i alearg@ dup@ oameni, }i s@-i ^nfrun]i pre ei }i s@ le zici: Pentru ce mi-a]i r@spl@tit reale pentru bune? 5. C@ci a]i furat p@harul cel de argint din care bea domnul mieu }i g$cind g$cea}te din el? Reale a]i s@v$r}it ceale ce a]i f@cut (a). 6. {i, afl$ndu-i pre ei, le-au zis lor dup@ cuvintele aceastea. 7. Iar@ ei au zis lui: C@ci gr@ia}te domnul cuvintele aceastea? S@ nu s@ afle la slugile tale s@ fie f@cut dup@ cuv$ntul acesta! 8. De vreame ce argintul care l-am aflat ^n sacii no}tri l-am adus ^nd@r@pt la tine din p@m$ntul Hanaan, cum am fi furat din casa domnului t@u argint sau aur? 9. La carele din slugile tale vei afla p@harul, acela s@ moar@, }i noi vom fi robi domnului nostru. 10. Iar@ el au zis: Precum zice]i, a}ea s@ fie, la carele s@ va afla p@harul, acela s@ fie rob, iar@ voi cura]i ve]i fi. 11. {i au gr@bit }i au desc@rcat fie}tecarele sacul s@u pre p@m$nt, }i fie}tecarele au de}chis sacul s@u. 12. {i au c@utat de la cel mai b@tr$n ^ncep$nd, p$n@ au venit la cel mai tin@r, }i, sf$r}ind, au aflat p@harul ^n sacul lui Veniamin. 13. Iar@ ei }i-au rupt hainele sale }i au pus fie}tecarele sacul s@u pre asinul s@u, }i s-au ^ntors ^n cetate. 14. {i au ^ntrat Iuda }i fra]ii lui la Iosif ^nc@ fiind el acolo, }i au c@zut ^naintea lui pre p@m$nt. 15. {i le-au zis lor Iosif: C@ci a]i f@cut acest lucru? Au, nu a]i }tiut c@ cu g$citur@ g$cea}te omul cel ce easte precum s$nt eu? 16. {i au zis Iuda: Ce vom r@spunde domnului? Sau ce vom zice? Sau cum ne vom ^ndrepta? C@ Dumnezeu au aflat nedreptatea slugilor tale, iat@, s$ntem robi domnului nostru noi }i acela la carele s-au aflat p@harul. 17. {i au zis Iosif: Nu voiu face eu cuv$ntul acesta, ci omul la carele s-au aflat p@harul, acela-mi va fi rob, iar@

1.

CAP 44
Poruncind Iosif s@ ascunz@ p@harul s@u ^n sacul lui Veniamin, trimite dup@ fra]i }i, dup@ ce g@sea}te p@harul, aduce ^nd@r@pt pre fra]i }i-i mustr@ ca pre ni}te furi. Iuda s@ d@ pre sine rob pentru Veniamin.

5. (a) Jido.: R@u a]i f@cut ce a]i lucrat.

CARTEA FACERII
voi v@ sui]i cu m$ntuire la tat@l vostru. 18. Iar@ Iuda, apropiindu-s@ de Iosif, au zis: Rogu-te, doamne, s@ gr@iasc@ sluga ta ^naintea ta }i s@ nu te m$nii pre sluga ta, c@ tu e}ti dup@ Faraon. 19. Doamne, tu ai* ^ntrebat pre slugile tale, zic$nd: De ave]i tat@, au frate? 20. {i noi am zis domnului cum c@: Avem tat@ b@tr$n, }i are el prunc de b@tr$nea]e mai tin@r, }i fratele lui au murit, }i el singur au r@mas de la mum@-sa, }i tat@l nostru pre d$nsul foarte-l iubea}te. 21. {i ai zis slugilor tale: Aduce]i pre d$nsul la mine s@-l v@z. 22. {i am zis domnului: Nu va putea pruncul s@ las@ pre tat@l s@u, c@, de va l@sa pre tat@l, va muri. 23.* {i tu ai zis slujilor tale: De nu s@ va pogor^ cu voi fratele vostru cel mai tin@r, s@ nu mai adaoge]i a vedea fa]a mea. 24. {i au fost c$nd ne-am suit la sluga ta, tat@l nostru, am spus lui cuvintele domnului nostru. 25. {i ne-au zis noao tat@l nostru: Duce]i-v@ iar@}i de cump@ra]i pu]inteale bucate. 26. Iar@ noi am zis: Nu vom putea s@ ne ducem, ci, de s@ va duce cu noi fratele nostru cel mai tin@r, ne vom duce, pentru c@ nu vom putea vedea fa]a omului, de nu va fi cu noi fratele nostru cel mai tin@r. 27. {i au zis tat@l nostru, sluga ta, c@tr@ noi:* Voi }ti]i c@ doi mi-au n@scut mie muiarea. 28. {i au ie}it unul de la mine }i mi-a]i zis c@ l-au m$ncat fierile, }i nu l-am mai v@zut p$n@ acum. 29. Deci, de ve]i lua }i pre acesta de la fa]a mea }i s@ va ^nt$mpla lui sl@biciune pre cale, ^mi ve]i pogor^ b@tr$nea]ele meale cu ^ntrist@ciune ^n iad. 30. Acum, dar@, de voiu mearge la sluga ta, tat@l nostru, }i pruncul nu va fi cu noi (c@ sufletul lui s@ ]ine ac@]at de sufletul acestuia), 31. {i va fi dup@ ce va vedea el c@ nu easte pruncul cu noi, va muri, }i vor duce slugile tale b@tr$nea]ele slugii tale, tat@lui nostru, cu ^ntrist@ciune ^n iad. 32. C@ eu, sluga ta, de la tat@l nostru, am luat pre prunc, zic$nd:* De nu-l voiu aduce la tine }i de nu-l voiu pune pre d$nsul ^naintea ta, vinovat s@ fiu ^naintea tat@lui mieu ^n toate zilele. 33. Acum, dar@, voiu r@m$nea eu la tine slug@ pentru prunc rob domnului, iar@ pruncul s@ se suie cu fra]ii s@i. 34. C@, cum m@ voiu sui la tat@l mieu, nefiind pruncul cu noi? Ca s@ nu v@z realele care vor afla pre tat@l mieu.

CAP 44 {I 45
CAP 45
Iosif s@ face cunoscut fra]ilor s@i }i aceia, ^nfrico}a]i fiind, Iosif cu s@rutare ^i ^mbr@]i}eaz@, iar@ Faraon, cu toat@ casa sa bucur$ndu-s@, au poruncit lui Iosif s@ chiiame pre tat@l s@u cu toat@ casa sa ^n Eghipt. Iosif aceasta las@ fra]ilor s@ spuie t@t$ne-s@u, }i pre ei cu multe daruri d@rui]i ^i trimite la tat@l s@u.

45

*Sus 42, 13 [7]

*Sus 43, 3 7

*Sus 37, 20 33

*Sus 43, 9

i nu putea Iosif mai mult s@ se opreasc@ ^naintea tuturor celor ce sta ^naintea lui, ci au zis: Scoate]i pre to]i de la mine. {i nici unul nu au st@tut ^naintea lui Iosif, c$nd s-au cunoscut cu fra]ii s@i. 2. {i au slobozit glas cu pl$ngere, }i au auzit to]i eghipteanii, }i s-au auzit ^n casa lui Faraon. 3. {i au zis Iosif c@tr@ fra]ii s@i: Eu s$nt Iosif, tr@ia}te ^nc@ tat@l mieu? {i nu putea fra]ii s@i s@-i r@spunz@, c@ s@ ^nfrico}eas@. 4. {i au zis Iosif c@tr@ fra]ii s@i: Apropiia]i-v@ c@tr@ mine! {i s-au apropiiat }i au zis:* Eu s$nt Iosif, fratele vostru, pre carele a]i v$ndut ^n Eghipt. 5. Deci, acum nu v@ ^ntrista]i, nici s@ v@ par@ cu greu c@ci m-a]i v$ndut,* c@ spre viia]@ m-au trimis Dumnezeu ^naintea voastr@. 6. C@ acesta easte al doilea an de foamete pre p@m$nt, }i ^nc@ cinci ani ^ntru care nu va fi ar@tur@, nici seceri}. 7. C@ m-au trimis Dumnezeu ^naintea voastr@ ca s@ r@m$ie voao r@m@}i]@ pre p@m$nt }i s@ hr@nesc voao r@m@}i]@ mare. 8. Deci, acum nu voi m-a]i trimis aici, ci Dumnezeu, }i m-au f@cut ca un tat@ lui Faraon }i domn a toat@ casa lui }i st@p$n preste tot p@m$ntul Eghiptului. 9. Gr@bi]i, dar@, de v@ sui]i la tat@l mieu }i zice]i lui: Aceastea zice fiiul t@u, Iosif: F@cutu-m-au Dumnezeu domn a tot p@m$ntul Eghiptului, pogoar@-te, dar@, la mine }i nu z@bovi. 10. {i vei l@cui ^n p@m$ntul Ghesem al Araviei, }i vei fi aproape de mine tu }i feciorii t@i }i feciorii feciorilor t@i, oile tale }i boii t@i }i toate c$te s$nt ale tale. 11. {i te voiu hr@ni acolo, c@ ^nc@ ^n cinci ani va fi foamete pre p@m$nt, ca s@ nu pieri tu }i feciorii t@i }i toate c$te s$nt ale tale. 12. Iat@, ochii vo}tri v@d, }i ochii lui Veniamin, fratelui mieu, c@ gura mea gr@ia}te c@tr@ voi. 13. Spune]i, dar@, t@t$ne-mieu toat@ m@rimea mea cea din Eghipt }i c$te a]i v@zut 1.

*Fapt. 7, 13 *Jos 50, 20

46

CARTEA FACERII
}i, gr@bind, s@ aduce]i pre tat@l mieu aici. 14. {i, c@zind pre grumazii lui Veniamin, fratelui s@u, au pl$ns preste d$nsul, }i Veniamin au pl$ns pre grumazii lui. 15. {i, s@rut$nd pre to]i fra]ii s@i, au pl$ns preste d$n}ii }i, dup@ aceastea, au gr@it fra]ii lui c@tr@ d$nsul. 16. {i au mers veastea ^n casa lui Faraon, zic$nd: Venit-au fra]ii lui Iosif. {i s-au bucurat Faraon }i toat@ curtea lui. 17. {i au zis Faraon c@tr@ Iosif: Zi fra]ilor t@i: Aceasta face]i: umple]i sacii vo}tri }i mearge]i ^n p@m$ntul Hanaan. 18. {i, lu$nd pre tat@l vostru }i averile voastre, veni]i la mine }i voiu da voao toate bun@t@]ile Eghiptului, }i ve]i m$nca m@duha p@m$ntului. 19. Iar@ tu poruncea}te aceastea: Lua]i-v@ car@ din p@m$ntul Eghiptului pruncilor vo}tri }i muierilor voastre }i, lu$nd pre tat@l vostru, veni]i. 20. {i nu v@ par@ r@u de vasele voastre, c@ toate bun@t@]ile Eghiptului ale voastre vor fi. 21. {i au f@cut a}ea feciorii lui Israil, }i le-au dat lor Iosif dup@ cum au zis Faraon ^mp@ratul, }i le-au dat lor merinde pre cale. 22. {i tuturor le-au dat doao r$nduri de haine, iar@ lui Veniamin i-au dat trei sute de auri }i cinci r$nduri de haine. 23. {i tat@lui s@u au trimis ca aceastea }i zeace asini care purta de toate bun@t@]ile Eghiptului }i zeace mu}coi, care s@ poarte p$ini t@t$ne-s@u pre cale. 24. {i au slobozit Iosif pre fra]ii s@i }i s-au dus }i le-au zis lor: S@ nu v@ m$niia]i pre cale. 25. {i ei s-au suit din Eghipt }i au venit ^n p@m$ntul Hanaan la Iacov, tat@l lor. 26. {i au spus lui, zic$nd c@: Fiiul t@u, Iosif, tr@ia}te }i st@p$nea}te preste tot p@m$ntul Eghiptului. {i s-au sp@im$ntat cu cugetul Iacov, pentru c@ nu le credea lor. 27. {i i-au gr@it lui toate cuvintele de la Iosif, c$te le-au zis lor, }i, v@zind car@le care le-au trimis Iosif ca s@-l duc@ pre d$nsul, s-au ^nc@lzit cu viia]@ duhul lui Iacov, tat@lui lor. 28. {i au zis Israil: Destul easte mie de tr@ia}te ^nc@ fiiul mieu, Iosif, mearge-voiu }i-l voiu vedea pre d$nsul mai ^nainte de ce voiu muri.

CAP 45 {I 46
i, scul$ndu-s@ Israil, el ^nsu}i }i toate ale lui, au venit la F$nt$na Jur@m$ntului }i au f@cut jertv@ Dumnezeului t@t$ne-s@u, Isaac. 2. {i au zis Dumnezeu lui Israil ^n vedeniia nop]ii, gr@ind: Iacove, Iacove! Iar@ el au zis: Ce easte? 3. {i i-au zis lui: Eu s$nt Dumnezeul p@rin]ilor t@i, nu te teame a te pogor^ ^n Eghipt, c@ neam mare te voiu face acolo. 4. {i Eu M@ voiu pogor^ cu tine ^n Eghipt, }i Eu te voiu ^n@l]a p$n@ ^n sf$r}it, }i Iosif va pune m$inile sale pre ochii t@i. 5. {i s-au sculat Iacov de la F$nt$na Jur@m$ntului* }i au luat fiii lui Israil pre tat@l s@u }i averile }i muierile sale, ^n car@le care le-au trimis Iosif ca s@-l aduc@ pre d$nsul. 6. {i, lu$nd averile sale }i toat@ agoniseala carea agonisis@ ^n p@m$ntul Hanaan,* au ^ntrat ^n Eghipt Iacov }i toat@ s@m$n]a lui cu d$nsul. 7. Fiii }i fiii fiilor lui cu d$nsul, featele }i featele featelor lui, }i toat@ s@m$n]a lui au ^ntrat ^n Eghipt. 8. Iar@ aceastea s$nt numele fiilor lui Israil, carii au ^ntrat ^n Eghipt ^mpreun@ cu Iacov, tat@l lor. Iacov }i fiii lui:* cel ^nt$iu n@scut a lui Iacov, Ruvin. 9. {i fiii lui Ruvin: Enoh }i Falus, Asron }i Harmi. 10.* {i fiii lui Simeon: Iemuil }i Iamin }i Aod }i Ahin }i Saar }i Saul, feciorul Hananiteancii. 11. {i fiii lui Levi: Ghirson, Cat }i Merari. 12.* {i fiii lui Iuda: Ir }i Avnan }i Silom }i Fares }i Zara; }i au murit Ir }i Avnan ^n p@m$ntul Hanaan. {i feciorii lui Fares au fost: Esron }i Iemuil. 13.* {i fiii lui Isahar: Tola }i Fua }i Asum }i Samvran. 14. {i fiii lui Zavolon: Sered }i Alon }i Ahoil. 15. Ace}tia s$nt feciorii Liei, pre carii i-au n@scut ea lui Iacov ^n Mesopotamiia Siriei, }i pre Dina, fata lui, toate sufletele, feciori }i feate treizeci }i trei. 16. {i fiii lui Gad: Safon }i Anghis }i Sanis }i Tasovan }i Aidis }i Aroidis }i Areilis. 17.* {i fiii lui Asir: Iemna, Iesua }i Ieul }i Variia }i Sara, sora lor. Iar@ fiii lui Variia: Hovor }i Melhiil. 18. Ace}tia s$nt fiii Zelfii, pre carea o au dat Lavan Liei, featei sale, carea au n@scut pre ace}tia lui Iacov, }eas@spr@zeace suflete. 19. {i fiii Rahilei, muierii lui Iacov: Iosif }i Veniamin. 1.

*Fapt. 7, 15

*Jos 24 Psalm 104, 22 Isaiia 52, 4

*Ie}ir. 1, 2 6, 14 Numer. 26, 5 *1 Paral. 5, 1 3 *Ie}ire 6, 16 1 Paral. 4, 24 1 Paral. 6, 1 23, 6 *1 Paral. 7, 1

*1 Paral. 7, 1

CAP 46
Iacov, dup@ ce iar@}i ^i ^nnoia}te Dumnezeu f@g@duin]a, cu to]i fiii }i nepo]ii s@i s@ pogoar@ ^n Eghipt. Iosif ^i ias@ ^nainte }i ^i zice ca ^naintea lui Faraon s@ se zic@ ei pre sine p@stori de oi.

CARTEA FACERII
*Sus 41, 20 [50]

CAP 46 {I 47
CAP 47
Iosif face }tire lui Faraon c@ au venit tat@l s@u }i fra]ii s@i, }i ^i duce la Faraon. Li s@ d@ lor p@m$ntul Ghesem ca s@ l@cuiasc@ ^ntr-^nsul }i ^i hr@nea}te pre ei ^n vreamea foametei. Iar@ foametea at$ta asuprea}te pre eghipteani, c$t le-au c@utat s@-}i v$nz@ }i dobitoacele }i p@m$ntul de unde s-au f@cut, ca a cincea parte din toate rodurile s@ fie ale ^mp@ratului Eghiptului, afar@ de mo}iile preo]ilor. Dup@ }eaptespr@zeace ani, Iacov moare }i, ^nainte de moarte, au jurat pre Iosif s@-l ^ngroape ^n Hanaan.

47

*1 Para. 7, 6 8, 1

*2 Leage 10, 22

20.* {i au fost fiii lui Iosif ^n p@m$ntul Eghiptului, pre carii i-au n@scut lui Asineta, fata lui Pentefri, preotul Iliupoliei: Manasi }i Efraim. {i au fost fiii lui Manasi, pre carii i-au n@scut lui ]iitoarea Sira: Mahir, }i Mahir au n@scut pre Galaad, iar@ fiii lui Efraim, fratele lui lui Manasi: Sutalaam }i Taam. Iar@ fiii lui Sutalaam: Edom. 21. Iar@ fiii lui Veniamin:* Vala }i Vohor }i Asvil. {i au fost fiii lui Vala: Ghira }i Noeman }i Anhis }i Ros }i Mamfim. Iar@ Ghira au n@scut pre Arad. 22. Ace}tia s$nt fiii Rahilei, pre carii i-au n@scut lui Iacov, toate sufletele optspr@zeace. 23. Iar@ fiii lui Dan: Asom. 24. {i fiii lui Neftalim: Asiil }i Goni }i Isaar }i Solim. 25. Ace}tia s$nt fiii Valei, pre carea o au dat Lavan Rahilei, featii sale, carea au n@scut pre ace}tia lui Iacov, toate sufletele }eapte. 26. Iar@ toate sufletele care au ^ntrat cu Iacov ^n Eghipt, care au ie}it din coapsele lui, afar@ de muierile feciorilor lui Iacov,* toate sufletele }easez@ci }i }ease. 27. {i feciorii lui Iosif, carii s-au n@scut lui ^n p@m$ntul Eghiptului, suflete noao. Toate sufletele casii lui Iacov, care au ^ntrat cu Iacov ^n Eghipt, suflete }eaptezeci }i cinci. 28. {i pre Iuda l-au trimis ^naintea sa la Iosif s@-l ^ntimpine pre d$nsul la cetatea Iroilor, ^n p@m$ntul Ramesi. 29. {i, ^nh@m$nd Iosif car@le sale, s-au suit ^ntru ^ntimpinarea lui Israil, tat@lui s@u, la Cetatea Iroilor, }i, v@z$ndu-l pre el, au c@zut pre grumazul lui }i au pl$ns cu pl$ngere mult@. 30. {i au zis Israil c@tr@ Iosif: Voiu muri de acum, de vreame ce am v@zut fa]a ta, c@ tu ^nc@ tr@ie}ti. 31. {i au zis Iosif c@tr@ fra]ii s@i: Suindu-m@, voiu spune lui Faraon }i voiu zice lui: Fra]ii miei }i casa t@t$ne-mieu au fost ^n p@m$ntul Hanaan, }i acum au venit la mine. 32. {i s$nt ei b@rba]i p@stori, c@ era b@rba]i carii s@ hr@nesc cu dobitoace, }i dobitoacele }i boii }i toate ale lor le-au adus. 33. Deci, de va chema pre voi Faraon }i va zice voao: Ce easte lucrul vostru? 34. S@ zice]i: B@rba]i carii ne hr@nim cu dobitoace s$ntem, slugile tale din pruncie p$n@ acum, }i noi }i p@rin]ii no}tri. Pentru ca s@ l@cui]i ^n p@m$ntul Ghesem al Araviei, c@ ur@ciune easte eghipteanilor tot p@storiul de oi.

i merg$nd Iosif, au spus lui Faraon, zic$nd: Tat@l mieu }i fra]ii miei }i dobitoacele }i boii lor }i toate ale lor au venit din p@m$ntul Hanaan, }i, iat@, s$nt ^n p@m$ntul Ghesem. 2. {i din fra]ii s@i au luat cinci b@rba]i }i i-au pus pre ei ^naintea lui Faraon. 3. {i au zis Faraon fra]ilor lui Iosif: Ce easte lucrul vostru? Iar@ ei au zis lui Faraon: P@stori de oi s$ntem, slugile tale, }i noi }i p@rin]ii no}tri, din pruncie p$n@ acum. 4. {i au zis ei lui Faraon: Am venit s@ ne s@l@}luim ^n p@m$ntul t@u, pentru c@ nu easte p@}une dobitoacelor slugilor tale, c@ s-au ^nt@rit foametea ^n p@m$ntul Hanaan, acum, dar@, vom l@cui ^n p@m$ntul Ghesem. 5. {i au gr@it Faraon lui Iosif, zic$nd: Tat@l t@u }i fra]ii t@i au venit la tine. 6. Iat@ p@m$ntul Eghiptului ^naintea ta easte, ^n p@m$ntul cel mai bun s@l@}luia}te pre tat@l t@u }i pre fra]ii t@i. {i au zis Faraon lui Iosif: S@ l@cuiasc@ ^n p@m$ntul Ghesem, iar@ de crezi cum c@ s$nt ^ntr@ d$n}ii b@rba]i carii pot, pune-i pre ei mai mari preste dobitoacele meale. {i au venit ^n Eghipt la Iosif Iacov }i fiii lui, }i au auzit Faraon, ^mp@ratul Eghiptului. 7. {i au adus ^nl@untru Iosif pre Iacov, tat@l s@u, }i l-au pus pre el ^naintea lui Faraon, }i bine au cuv$ntat Iacov pre Faraon. 8. {i au zis Faraon lui Iacov: C$]i s$nt anii zilelor vie]ii tale? 9. {i au zis Iacov lui Faraon: Zilele anilor vie]ii meale, carele nemernicesc, s$nt o sut@ }i treizeci de ani, pu]ine }i reale au fost zilele anilor vie]ii meale, n-au ajuns la zilele anilor vie]ii p@rin]ilor miei, care zile le-au nemernicit ei. 10. {i binecuv$nt$nd Iacov pre Faraon, au ie}it de la d$nsul. 11. {i au s@l@}luit Iosif pre tat@l s@u }i pre fra]ii s@i }i le-au dat lor mo}ie ^n p@m$ntul Eghiptului, ^n p@m$ntul 1.

48

CARTEA FACERII
cel mai bun, ^n p@m$ntul Ramesi, dup@ cum au poruncit Faraon. 12. {i m@sura Iosif t@t$ne-s@u }i fra]ilor s@i, }i la toat@ casa t@t$ne-s@u, gr$u dup@ trupuri. 13. Iar@ gr$u nu era ^n tot p@m$ntul, c@ s@ ^nt@ris@ foametea foarte, }i au sl@bit p@m$ntul Eghiptului }i p@m$ntul Hanaan de foamete. 14. {i au adunat Iosif tot argintul ce s-au aflat ^n p@m$ntul Eghiptului }i ^n p@m$ntul Hanaan pentru gr$ul care-l cump@ra }i-l m@sura lor, }i au adus Iosif tot argintul ^n casa lui Faraon. 15. {i s-au sf$r}it tot argintul din p@m$ntul Eghiptului }i din p@m$ntul Hanaan, }i au venit to]i eghipteanii la Iosif, zic$nd: D@-ne noao p$ine! {i pentru ce murim ^naintea ta? C@ s-au sf$r}it argintul nostru. 16. {i le-au zis lor Iosif: Aduce]i dobitoacele voastre }i voiu da voao p$ine pentru dobitoacele voastre, deaca s-au sf$r}it argintul vostru. 17. {i au adus dobitoacele sale la Iosif, }i le-au dat lor Iosif p$ine pentru cai }i pentru oi }i pentru boi }i pentru asini, }i i-au hr@nit pre ei cu p$ine pentru toate dobitoacele lor, ^n anul acela. 18. {i au trecut anul acela }i au venit la el ^n al doilea an, }i au zis lui: Ca s@ nu ne piiardem de la domnul nostru, c@ci s-au sf$r}it argintul nostru }i ceale ce am avut }i dobitoacele, la tine, domnul, }i n-au r@mas noao ^naintea domnului nostru, f@r@ numai trupul nostru }i p@m$ntul nostru. 19. Deci, ca s@ nu murim ^naintea ta }i p@m$ntul s@ se pustiiasc@, ia-ne pre noi }i p@m$ntul nostru pentru p$ine, }i vom fi noi }i p@m$ntul nostru robi lui Faraon. D@-ne s@m$n]@ s@ s@m@n@m }i s@ tr@im }i s@ nu murim }i s@ nu s@ pustiiasc@ p@m$ntul. 20. {i au luat Iosif tot p@m$ntul eghipteanilor lui Faraon, c@ au v$ndut eghipteanii p@m$ntul s@u lui Faraon, c@-i cuprinsease pre ei foamea, }i au fost p@m$ntul a lui Faraon. 21. {i pre norod l-au supus }ie s@-i fie slugi, din marginile hotarului Eghiptului p$n@ ^n margini. 22. Afar@ de p@m$ntul popilor, numai acela nu l-au luat Iosif, c@ Faraon ^n dar au dat daruri popilor, }i m$nca darea carea le-au dat lor Faraon, }i pentru aceaea ei nu au v$ndut p@m$ntul s@u. 23. {i au zis Iosif tuturor eghipteanilor: Iat@, v-am cump@rat pre voi }i p@m$ntul vostru ast@zi lui Faraon, lua]i-v@ s@m$n]@ }i s@m@na]i p@m$ntul. 24. {i din rodurile lui ve]i da a cincea parte lui Faraon, iar@ ceale patru p@r]i

CAP 47 {I 48
vor fi ale voastre de s@m$n]@ p@m$ntului, }i de m$ncare voao }i tuturor celor din c@sile voastre. 25. {i au zis: M$ntuitu-ne-ai pre noi, aflat-am har ^naintea domnului nostru, }i vom fi slugi lui Faraon. 26. {i le-au pus lor Iosif porunc@ p$n@ ^n zioa de ast@zi pre p@m$ntul Eghiptului a da a cincea lui Faraon, numai din p@m$ntul preo]ilor nu s@ da lui Faraon. 27. {i au l@cuit Israil ^n p@m$ntul Eghiptului, pre p@m$ntul Ghesem, }i l-au mo}tenit pre el, }i au crescut }i s-au ^nmul]it foarte. 28. {i au mai tr@it Iacov ^n p@m$ntul Eghiptului }eaptespr@zeace ani, }i au fost zilele lui Iacov anii vie]ii lui o sut@ patruzeci }i }eapte de ani. 29. {i s-au apropiiat zilele lui Israil a muri, }i au chemat pre fiiul s@u, Iosif, }i i-au zis lui: De am aflat har ^naintea ta,* pune m$na *Sus ta pre coapsa mea }i s@ faci cu mine mil@ }i 24, 2 adev@r, ca s@ nu m@ ^ngropi ^n Eghipt. 30. Ci voiu dormi cu p@rin]ii miei }i m@ vei r$dica din Eghipt }i m@ vei ^ngropa ^n morm$ntul lor. Iar@ Iosif au zis: Eu voiu face dup@ cuv$ntul t@u. 31. {i au zis lui: Jur@-te mie! {i Iosif s-au jurat lui }i s-au ^nchinat Israil pre v$rvul toiagului s@u.

CAP 48
Fiind Iacov bolnav, ^l cearc@ Iosif, a c@ruia fii, pre Manasi }i pre Efraim, ^i priimea}te Iacov ^ntru ai s@i fii }i-i binecuv$nteaz@, pre cel mai mic puindu-l ^naintea celui mai mare, ^mprotivindu-s@ Iosif, }i cu o parte d@ mai mult lui Iosif dec$t celoralal]i fra]i.

i au fost dup@ aceastea, }i s-au dat de }tire lui Iosif cum c@ tat@l s@u bolea}te, }i, lu$nd pre cei doi fii ai s@i, pre Manasi }i pre Efraim, au venit la Iacov. 2. {i s-au spus lui Iacov, zic$nd: Iat@, fiiul t@u, Iosif, vine la tine. {i, ^nt@rindu-s@ Israil, au }ezut pre pat. 3. {i au zis Iacov lui Iosif: Dumnezeul* mieu s-au ar@tat mie ^n Luza, ^n p@m$ntul Hanaan, }i m-au binecuv$ntat. 4. {i mi-au zis mie: Iat@, Eu te voiu crea}te }i te voiu ^nmul]i }i te voiu face mul]ime de neamuri }i voiu da ]ie p@m$ntul acesta }i semin]iei tale dup@ tine, mo}ie veacinic@. 5. Acum, dar@, ace}ti doi fii ai t@i, carii* s-au n@scut ]ie ^n p@m$ntul Eghiptului mai ^nainte de ce am venit eu ^n Eghipt, ai miei s$nt**, Efraim }i Manasi, ca Ruvin }i ca Simeon vor fi ai miei.

1.

*Sus 28, 13

*Sus 41, 50 **Isus 13, 7 29

CARTEA FACERII
6. Iar@ fiii pre carii vei na}te dup@ aceasta ai t@i vor fi, pre numele fra]ilor s@i s@ vor chema ^ntru sor]ile lor. 7. Iar@ c$nd vineam eu din Mesopotamiia Siriei,* au murit Rahil, mum@-ta, ^n p@m$ntul Hanaan, c$nd m-am apropiiat la ipodromul p@m$ntului Havrata, venind ^n Efrata, }i o am ^ngropat pre ea ^n calea ipodromului, acesta easte Vitleaem. 8. {i, v@zind Israil pre feciorii lui Iosif, au zis: Cine s$nt ace}tia? 9. {i au zis Iosif t@t$ne-s@u: Fiii miei s$nt, carii mi-au dat Dumnezeu aici. {i au zis Iacov: Apropie-i la mine, ca s@-i binecuv$ntez. 10. Iar@ ochii lui Israil s@ ^ngreoias@ la vedeare de b@tr$nea]@ }i nu putea s@ vaz@, }i i-au apropiiat pre ei la d$nsul, }i i-au s@rutat pre ei }i i-au ^mbr@]i}eat. 11. {i au zis Israil c@tr@ Iosif: Iat@, de fa]a ta nu m-am lipsit }i, iat@, mi-au ar@tat Dumnezeu }i s@m$n]a ta. 12. {i i-au r$dicat pre ei Iosif de la genunchii lui }i s-au ^nchinat lui cu fa]a pre p@m$nt. 13. {i, lu$nd Iosif pre am$ndoi feciorii s@i, pre Efraim ^n dreapta, de-a st$nga lui Israil, iar@ pre Manasi de-a st$nga, ^n dreapta lui Israil, i-au apropiiat pre ei la d$nsul. 14. {i, ^ntinzind Israil m$na cea dreapt@, o au pus pre capul lui Efraim, }i acesta era cel mai tin@r, }i cea st$ng@ pre capul lui Manasi, schimb$ndu-}i m$inile. 15.* {i i-au binecuv$ntat pre ei, }i au zis: Dumnezeu, Cui bine au pl@cut ^naintea Lui p@rin]ii miei, Avraam }i Isaac, Dumnezeu, Cel ce m@ hr@nea}te din tinerea]ele meale p$n@ ^n zioa aceasta, 16.* %ngerul cel ce m-au scos din toate realele bine s@ cuvinteaze pre pruncii ace}tia }i s@ se chiiame ^ntru ei numele mieu }i numele p@rin]ilor miei, a lui Avraam }i a lui Isaac, }i s@ se ^nmul]asc@ ^ntru mul]ime mare pre p@m$nt. 17. {i, v@zind Iosif c@ au pus tat@l s@u m$na cea dreapt@ pre capul lui Efraim, i-au p@rut lui greu }i au apucat Iosif m$na t@t$ne-s@u s@ o ia de pre capul lui Efraim pre capul lui Manasi. 18. {i au zis Iosif t@t$ne-s@u: Nu a}ea, tat@, c@ acesta easte cel ^nt$iu n@scut, pune dreapta ta pre capul lui. 19. {i Iacov nu au vrut, ci au zis: {tiu, fiiule, }tiu, }i acesta va fi ^ntru norod, }i acesta s@ va ^n@l]a, ci fratele lui cel mai tin@r mai mare dec$t el va fi, }i s@m$n]a lui va fi ^ntru mul]ime de neamuri.
3. (a) Grece.: scliros, latin.: durus, adec@ v$rtos, greu, aspru, cumplit; (b) Sume]itu-te-ai ca apa, c$nd fiiarbe, c@ s@ ^nal]@: s@ nu fierbi, adec@, s@ nu cre}ti, s@ nu te ^nal]i, s@ nu te m@re}ti. 6. (v) Unii t@l-

CAP 48 {I 49

49

*Sus 35, 19

20. {i bine i-au cuv$ntat pre ei ^n zioa aceaea, zic$nd: %ntru voi bine s@ va cuv$nta Israil, }i s@ va zice: Fac@-te pre tine Dumnezeu ca pre Efraim }i ca pre Manasi. {i au pus pre Efraim ^naintea lui Manasi. 21. {i au zis Israil lui Iosif: Iat@, eu moriu, }i va fi Dumnezeu cu voi, }i va ^ntoarce pre voi ^n p@m$ntul p@rin]ilor vo}tri. 22. Iar@ eu dau ]ie* Sichima aleas@ mai mult *Isu. Na. dec$t fra]ilor t@i,** carea cu sabiia mea }i 15, 6 cu arcul o am luat din m$inile amoreilor. 16, 1

CAP 49
Iacov binecuv$nt@ pre to]i fiii s@i, }i, pre unii pentru p@catele lor dojenindu-i, ceale ce li s@ vor ^nt$mpla le spune; apoi, ar@t$ndu-le locul ^ngrop@rii sale, moare.

**Isu. Na. 24, 4

1.*

i au chemat Iacov pre feciorii *2 Leage s@i, }i le-au zis lor: Aduna]i-v@, 33, 6 s@ v@ spuiu voao ce va ^ntimpina pre voi ^n zilele ceale de

*Ie}ire [Evrei] 11, 21

*Sus 31, 29 32, 1 Mateiu 11, 10

apoi. 2. Aduna]i-v@ }i m@ asculta]i pre mine, fiii lui Iacov, asculta]i pre Israil, asculta]i pre tat@l vostru. 3. Ruvin, cel ^nt$iu n@scut al mieu, tu, t@riia mea }i ^nceputul fiilor miei, cumplit (a) te-ai purtat, cumplit }i ^nd@r@ptnic, sume]itu-te-ai ca apa, s@ nu fierbi (b). 4.* C@ te-ai suit pre patul t@t$ne-t@u, atunci ai spurcat a}ternutul pre care te-ai suit. 5. Simeon }i Levi, fra]i, carii au plinit nedreptatea voiei sale. 6. %n sfatul lor s@ nu vie sufletul mieu, }i pre adunarea lor s@ nu s@ razeme fica]ii miei (v),* c@ ^ntru m$niia sa au omor$t oameni, }i ^ntru pofta sa au t@iat vinele taurului. 7. Bl@st@mat@ m$niia lor, pentru c@ easte ^nd@r@tnic@, }i iu]imea lor, c@ s-au ^nv$rto}eat,* ^mp@r]i-voiu pre ei ^ntru Iacov }i voiu r$sipi pre ei ^ntru Israil. 8. Iudo, pre tine te vor l@uda fra]ii t@i, m$inile tale preste spatele vr@jma}ilor t@i. %nchina-se-vor ]ie fiii t@t$ne-s@u. 9.* Puiu de leu Iuda, din vl@stare, fiiul mieu, te-ai ^n@l]at, culc$ndu-te ai adormit ca un leu }i ca un puiu de leu. Cine-l va de}tepta pre el? 10.* Nu va lipsi domn din Iuda }i pov@]uitoriu din coapsele lui p$n@ vor veni ceale g@tite Lui, }i Acela va fi a}teptarea neamurilor (g). 11. Carele va lega la vi]@ m$nzul S@u,
m@cesc: ^ntru adunarea lor nu s@ vor gr@i ceale ^nalte ale meale. 10. (g) Unele Biblii grece}ti au: p$n@ va veni Cui s-au g@tit, }i Acela va fi a}teptarea neamurilor.

*Sus 35, 21 1 Paral. 5, 1

*Sus 34, 25

*Isu. Na. 19, 1

*1 Paral. 5, 2

*Mate. 2, 6 Ioan 1, 46

50

CARTEA FACERII

CAP 49 {I 50
miei ^n pe}tera carea easte ^n ]arina lui Efron Heteul. 30. %n pe}tera cea ^ndoit@, carea easte ^n preajma Mamvrei, ^n p@m$ntul Hanaan,* *Sus carea pe}ter@ o au cump@rat Avraam de la 23, 17 Efron Heteul mo}ie de ^ngrop@ciune. 31. Acolo au ^ngropat pre Avraam }i pre Sarra, muiarea lui, acolo au ^ngropat pre Isaac }i pre Reveca, muiarea lui, acolo au ^ngropat pre Liia. 32. %n mo}iia ]arinei }i a pe}terii, carea easte ^ntr-^nsa de la fiii lui Het. 33. {i au ^ncetat Iacov a ^nv@]a pre feciorii s@i }i, ^ntinzindu-}i picioarele sale pre pat, au murit }i s-au pus la norodul s@u.

}i la ml@di]@ m$nzul asinei Sale. Sp@la-va ^n vin haina Sa, }i ^n s$nge de struguri ve}m$ntul S@u. 12. Mai frumo}i s$nt ochii Lui dec$t vinul, }i din]ii Lui mai albi dec$t laptele. 13. Zavulon l$ng@ mare va l@cui, }i el la limanul cor@biilor, }i s@ va ^ntinde p$n@ la Sidon. 14. Isahar binele au poftit odihnindu-s@ ^n mijlocul sor]ilor. 15. {i, v@zind odihna c@ easte bun@ }i p@m$ntul c@ easte gras, }i-au pus dedesupt um@rul s@u a s@ osteni }i s-au f@cut b@rbat lucr@toriu de p@m$nt. 16. Dan va judeca pre norodul s@u, ca }i un neam ^n Israil. 17. {i s@ se fac@ Dan }earpe ^n cale, p$ndind ^n c@rare, mu}c$nd c@lc$iul calului, }i va c@dea c@l@re]ul ^nd@r@pt. 18. A}tept$nd m$ntuirea Domnului. 19. Gad, ispit@-l va ispiti pre el, }i el va ispiti pre d$nsul la picioare. 20. Asir, gras@ e p$inea lui, }i el va da hran@ boiarilor. 21. Neftalim, trupin@, carea r@sare odrasl@ noao }i d@ ^ntru odrasl@ frumsea]@. *1 Para. 22. * Fiiu adaos, Iosif, fiiu adaos al mieu 5, 1 dorit, fiiul mieu cel mai tin@r, la mine te ^ntoarce. 23. Asupra c@ruia ^mpreun@ sf@tuindu-s@ l-au p$r$t }i l-au p$ndit domnii s@get@torilor. 24. {i au sf@r$mat cu t@rie arcele lor, }i au sl@bit vinele bra]elor m$inilor lor prin m$na putearnicului Iacov, de acolo cel ce au ^nt@rit pre Israil, de la Dumnezeul tat@lui t@u. 25. {i au ajutat ]ie Dumnezeul mieu, }i te-au binecuv$ntat cu binecuv$ntarea ceriului de sus }i cu binecuv$ntarea p@m$ntului, care are toate pentru binecuv$ntarea ]i]elor }i a zg@ului. 26. Binecuv$ntarea t@t$ne-t@u }i a mum@ta mai mult s-au ^nt@rit dec$t binecuv$ntarea mun]ilor celor ^nt@ri]i }i dec$t binecuv$nt@rile lucrurilor celor veacinice, care vor fi pre capul lui Iosif }i pre crea}tetul fra]ilor, a c@rora pov@]uitoriu easte. 27. Veniamin, lup r@pitoriu, diminea]a va m$nca ^nc@, }i spre sear@ va ^mp@r]i m$ncarea. 28. To]i ace}tia, fiii lui Iacov, doispr@zeace, }i aceastea au gr@it lor tat@l lor }i bine i-au cuv$ntat pre ei, pre fie}tecarele dup@ binecuv$ntarea sa i-au binecuv$ntat pre ei. 29. {i le-au zis lor: Eu m@ voiu pune la norodul mieu, ^ngropa]i-m@ cu p@rin]ii
2. (a) %n unele Biblii s@ cetea}te: au poruncit doftorilor s@ ung@ pre tat@l s@u cu aromate, }i

CAP 50
Iosif, grijind trupul t@t$ne-s@u, cu b@tr$nii Eghiptului purceade s@-l ^ngroape ^n p@m$ntul Hanaan, carea, cu mare cinste s@v$r}ind, s@ tem fra]ii pentru str$mb@tatea carea ^i f@cus@, iar@ el cu bune ^i priimea}te }i ^i m$ng@ie; care, dup@ ce le-au poruncit pentru oas@le sale s@ le duc@ ^n p@m$ntul Hanaan, c$nd vor ie}i din Eghipt, ^n pace s-au odihnit.

i, c@z$nd Iosif pre fa]a t@t$ne-s@u, l-au pl$ns cu amar }i l-au s@rutat pre el. 2. {i au poruncit Iosif slugilor sale, ^ngrop@torilor, s@ ^ngroape pre tat@l s@u, }i au ^ngropat (a) ^ngrop@torii pre Israil. 3. {i s-au umplut lui patruzeci de zile, c@ a}ea s@ num@ra zilele ^ngrop@rii, }i l-au pl$ns pre el Eghiptul }eaptezeci de zile. 4. Iar@ deaca au trecut zilele pl$ngerii, au gr@it Iosif c@tr@ domnii lui Faraon, zic$nd: De am aflat har ^naintea voastr@, gr@i]i pentru mine ^n urechile lui Faraon, zic$nd: 5. Tat@l mieu m-au jurat, zic$nd: %n morm$ntul* care mi-am s@pat mie ^n p@- *Sus m$ntul Hanaan, acolo s@ m@ ^ngropi. 47, 29 Acum, dar@, s@ m@ suiu s@ ^ngrop pre tat@l mieu, }i m@ voiu ^ntoarce. 6. (b) {i au zis Faraon lui Iosif: Suie-te, ^ngroap@ pre tat@l t@u dup@ cum te-au jurat. 7. {i s-au suit Iosif s@ ^ngroape pre tat@l s@u, }i s-au suit ^mpreun@ cu d$nsul toate slugile lui Faraon }i b@tr$nii casii lui, }i to]i b@tr$nii p@m$ntului Eghiptului. 8. {i toat@ casa lui Iosif }i fra]ii lui }i toat@ casa t@t$ne-s@u }i rudeniia lui, iar@ oile }i boii le-au l@sat ^n p@m$ntul Ghesem.

1.

l-au uns. 6. (b) Bibliia cea veachie are: {i au zis lui Faraon dup@ zisele lui Iosif.

CARTEA FACERII
9. {i s-au suit ^mpreun@ cu d$nsul car@ }i c@l@re]i, }i s-au f@cut tab@r@ mare foarte. 10. {i au venit la ariia lui Atad, carea easte dincolo de Iordan, }i l-au pl$ns pre el pl$ngere mare }i tare foarte, }i au f@cut pl$ngerea t@t$ne-s@u }eapte zile. 11. {i au v@zut l@cuitorii p@m$ntului Hanaan pl$ngerea la ariia lui Atad, }i au zis: Pl$ngere easte aceasta, eghipteanilor, pentru aceaea au chemat numele locului aceluia Pl$ngerea Eghiptului, ce easte dincolo de Iordan. 12. {i i-au f@cut lui a}ea feciorii lui, precum le-au fost poruncit lor. 13. {i l-au luat pre el feciorii lui ^n p@m$ntul lui Hanaan,* }i l-au ^ngropat pre el ^n pe}tera cea ^ndoit@,** carea o cump@ras@ Avraam pe}ter@ mo}ie pentru ^ngrop@ciune de la Efron Heteul, ^n preajma Mamvrei. 14. {i s-au ^ntors Iosif ^n Eghipt, el }i fra]ii lui }i to]i c$]i s-au fost suit cu el s@ ^ngroape pre tat@l lui. 15. {i, v@zind fra]ii lui Iosif c@ au murit tat@l lor, au zis: Ca nu cumva s@ ]ie aminte r@utatea noastr@ Iosif }i s@ ne r@spl@teasc@ toate realele c$te am f@cut lui. 16. {i, venind la Iosif, au zis: Tat@l t@u te-au jurat mai ^nainte de sf$r}itul s@u, zic$nd: 17. A}ea zice]i lui Iosif: Iart@-le lor nedreptatea }i p@catul lor, c@ reale au ar@tat ei ]ie. {i acum iart@ nedreptatea
19. (b) Alex.: C@ nu s$nt eu ^n locul lui Dumnezeu;

CAP 50
slugilor Dumnezeului t@t$ne-t@u. {i au pl$ns Iosif c$nd gr@ia ei c@tr@ d$nsul. 18. {i, venind la d$nsul, au zis: Iat@, noi s$ntem ]ie robi. 19. {i le-au zis lor Iosif: Nu v@ teame]i, c@ a lui Dumnezeu s$nt eu (v). 20. * Voi a]i sf@tuit ^mprotiva mea reale, iar@ Dumnezeu au sf@tuit pentru mine bine, ca s@ fie precum ast@zi,** ca s@ se hr@neasc@ norod mult. 21. {i au zis lor: Nu v@ teame]i, eu voiu hr@ni pre voi }i casele voastre. {i i-au m$ng$iat pre ei Iosif, }i le-au gr@it lor la inim@. 22. * {i au l@cuit Iosif ^n Eghipt, el }i fra]ii lui }i toat@ casa t@t$ne-s@u, }i au tr@it Iosif ani o sut@ }i zeace. 23. {i au v@zut Iosif pre feciorii lui Efraim p$n@ la al treilea neam, }i feciorii lui Mahir, feciorul lui Manasi, s-au n@scut pre coapsele lui Iosif. 24. * {i au zis Iosif fra]ilor s@i: Eu moriu, }i cu cercetare va cerceta pre voi Dumnezeu }i va scoate pre voi din p@m$ntul acesta ^n p@m$ntul care au jurat Dumnezeu p@rin]ilor no}tri, lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. 25. {i au jurat Iosif pre fiii lui Israil, zic$nd: %ntru cercetarea ^n carea va cerceta pre voi Dumnezeu, aduce]i-v@ aminte }i * lua]i oasele meale cu voi de aici! 26. {i au murit Iosif fiind de o sut@ }i zeace de ani, }i l-au ^ngropat pre el ^n morm$nt, ^n Eghipt.
alt@ Biblie: C@ nu s$nt Dumnezeu eu.

51

*Sus 43[45], 5 **Sus 47, 5 [45, 7]

*Sus 47, 12

*Fap. 7, 16 **Sus 23, 17

*Evrei 11, 22

*Ie}ire 13, 19 Isu. Na. 24, 31

CARTEA IE{IRII
um c@ cartea aceasta de ^nsu}i Moisi easte scris@, }i adev@rata a lui facere cu multe dovediri s@ arat@: c@ minunile care s@ spun ^ntru aceast@ carte numai de la cel ce de fa]@ sau mai mare pov@]uitoriu au fost s-au putut scrie. Iar@ deaca cu at$ta grije au voit Moisi ca s@ se ]ie neuitat@ pomenirea lucrurilor acestora, pentru ce s@ nu fie scris@ }i istoriia lor; ci, doar@, va zice ne}tine: era carte carea s@ chema Cartea r@zboaielor Domnului, carea ^n Cartea Numerilor, cap 21, s@ pomenea}te, ^ntru carea b@taia cea asupra lui Amalic cu porunca lui Dumnezeu s@ spune. Au poate-s@ cuiva adeveri cum c@ de Moisi au fost scris@ cartea aceaea, ^n carea r@zboaiele israilteanilor }i r$nduialele taberii cu deadinsul s$nt scrise, }i nu i-ar fi venit lui aminte ca ie}irea norodului lui Dumnezeu din Eghipt }i alte lucruri vreadnice de pomenire la cei ce dup@ aceaea era s@ fie, care lucruri foarte pomenite }i adeverite era la jidovi, }i leagea mai pre larg t$lcuit@ s@ nu o scrie; de vreame ce mai toat@ leagea jidoveasc@ luminat@ pomenire easte a ie}irei ace}tiia }i a minunilor care s-au f@cut ^n Eghipt. A}ea au fost omor$rea celor ^nt$iu n@scu]i a eghiptea-

52

nilor }i izb@virea israilteanilor, treacerea M@rii Ro}ie, oastea lui Faraon ^n mare ^necat@; }i norodul lui Dumnezeu ^n pustie patruzeci de ani p@zit; }i ^n Cartea Ie}irii, cap 17, aceastea cetim: {i au sf@r$mat Iisus pre Amalic }i pre tot norodul lui cu ucidere de sabie, }i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Scrie aceasta spre pomenire ^n carte }i spune lui Iisus c@ cu st$ngere voiu st$nge pomenirea lui Amalic de supt ceriu. Cartea aceaea nu poate s@ fie alta f@r@ numai Cartea Ie}irii, c@ nu au zis Dumnezeu: Scrie istoriia b@t@ii ace}tiia, ci: Scrie aceasta spre pomenire ^n carte. A}eadar@, era carte cu porunca lui Dumnezeu scris@, ^ntru carea s@ scriia ceale vreadnice ca s@ le }tie cei de pre urm@, care s@ ^nt$mpla norodului lui Dumnezeu. Iar@ ce easte mai de pomenit dec$t ie}irea din Eghipt, cea cu at$tea minuni luminat@, au Moisi, cel ce era b@rbat foarte ^n]elept, nu au vrut s@ scrie acealea, a c@rora at$ta pomenire au voit s@ fie, au din porunca lui Dumnezeu b@taia cu Amalic, pentru ca s@ }tie }i cei ce dup@ aceaea vor s@ fie, o au scris. {i ce era mai mare, ie}irea }i izb@virea norodului lui Dumnezeu s@ o fie t@cut }i nescris@ s@ o fie l@sat; }i, fiindc@ b@taia cu Amalic o p@rticic@ mai m@runt@ era a izb@virii, }i tot au poruncit Dumnezeu ca pomenirea ei s@ se p@zasc@. Drept aceaea, aceast@ carte s@ chiiam@ Ie}ire, pentru c@ cuprinde ie}irea norodului lui Dumnezeu din Eghipt }i ceale ce atunci s-au ^nt$mplat. %n trei p@r]i s@ ^mparte. %n partea cea dint$iu, cuprinde ceale ce au fost mai ^nainte de ie}irea norodului lui Dumnezeu. %n a doao parte, cuprinde ceale ce s-au ^nt$mplat la ie}ire. %n a treia parte, cuprinde poruncile lui Dumnezeu }i ceale pentru ^ndreptarea vie]ii }i ceale ce s$nt spre slujba dumnezeiasc@ sau care s@ ]in de ]eremonii. Pre Moisi Dumnezeu l-au ales ca s@ scoa]@ pre norodul jidovesc din Eghipt, }i el mai ^nt$iu s@-l oc$rmuiasc@ }i cu legi sfinte ^ntru un trup }i ^ntru o ceat@ s@-l uneasc@ }i cu ]eremoniile ceale sfinte s@ ^nchipuiasc@ tainele viitoriului Hristos. C@ precum frumos scrie S. Augustin, cartea 22, Asupra lui Faust, cap 14: Toat@ ^mp@r@]iia aceaea a neamului jidovesc mare proroc era, pentru c@ }i a marelui proroc au fost. {i cartea 7, De cetatea lui Dumnezeu, cap 31: Nu numai toate prorociile }i poruncile vie]ii, ci }i ceale sfinte, preo]iile, cortul sau besearica, jertvenicile, jertvele, ]eremoniile, s@rb@torile, }i tot alt ori ce s@ ]inea de slujba cu carea era deatori lui Dumnezeu, acealea au ^ns@mnat }i mai ^nainte au vestit ceale ce creadem, c@ pentru viia]a cea veacinic@ a credincio}ilor ^ntru Hristos s-au plinit }i vedem c@ s@ plinesc }i n@d@jduim c@ s@ vor plini. %nsu}i Moisi au fost chipul lui Hristos, mum@-sa, carea l-au l@p@dat pre el au fost chipul sinagoghei, carea au l@p@dat pre Hristos; fata lui Faraon au fost chipul besearecii neamurilor, carea, precum aceaea au priimit pre Moisi, cel l@p@dat de mum@-sa, a}ea ea au priimit pre Hristos, Cel l@p@dat de sinagoga. Moisi apoi au fost dat iar@}i mum@-sa, }i jidovii la sf$r}itul lumii vor creade ^n Hristos.

CAP 1
Numele fiilor lui Israil, carii au ^ntrat ^n Eghipt, a c@rora ^nmul]ire Faraon cel nou ^n z@dar s@ s$rguia}te a o ^mpedeca cu adaogerea greut@]ilor, cu uciderea pruncilor }i ^necarea; despre mila moa}elor, a acelora}i r@spl@tire.
*Facer. 46, 8

1.*

*Facer. 46, 8

ceastea s$nt numele fiilor lui Israil, carii au ^ntrat ^n Eghipt ^mpreun@ cu Iacov, tat@l lor, fie}tecare cu toat@ casa sa au ^ntrat: 2.* Ruvin, Simeon, Levi, Iuda.

3. Isahar, Zavulon, Veniamin. 4. Dan }i Neftalim, Gad }i Asir, iar@ Iosif era ^n Eghipt. 5. {i era toate sufletele ce ie}is@ din Iacov }eaptezeci }i cinci.

IE{IREA
6. {i s-au sf$r}it Iosif }i to]i fra]ii lui }i tot neamul acela. *Fapt. 7.* Iar@ fiii lui Israil au crescut }i s-au 7, 17 ^nmul]it }i s-au f@cut pro}ti }i s-au ^nt@rit foarte, foarte, }i i-au ^nmul]it p@m$ntul pre ei. 8. {i s-au sculat alt ^mp@rat preste Eghipt, carele nu }tiia pre Iosif. 9. {i au zis neamului s@u: Iat@, neamul fiilor lui Israil s@ ^nmul]ea}te foarte }i s@ ^nt@rea}te mai mult dec$t noi. 10. Veni]i, dar@, cu vicle}ug s@-i ^mpil@m pre d$n}ii, ca nu cumva s@ se ^nmul]easc@, }i c$nd s@ va ^nt$mpla noao r@zboiu, s@ se ^nso]asc@ }i ei cu vr@jma}ii no}tri }i, b@t$ndu-ne pre noi, s@ ias@ din p@m$nt. 11. {i le-au pus lor ispravnici de lucruri, ca s@-i nec@jeasc@ pre ei cu lucruri, }i au zidit cet@]i tari lui Faraon, Pitonul }i Ramesul }i Onul, carea easte Iliupolis. 12. {i cu c$t mai mult ^i smerea pre ei, cu at$ta mai mult s@ ^nmul]ea }i s@ ^nt@rea foarte, foarte, }i s@ sc$rbea eghipteanii de fiii lui Israil. 13. {i asuprea eghipteanii pre fiii lui Israil cu sil@. 14. {i le chinuia viia]a lor cu lucruri greale, cu lutul }i cu c@r@mid@riia }i cu toate lucrurile ceale din c$mpuri, cu toate lucrurile cu care ca pre robi cu sil@ ^i asuprea pre ei. 15. {i au zis ^mp@ratul eghipteanilor c@tr@ moa}ele jidove}ti: dintr@ care uniia era numele Sepfora, }i numele ceialalte Fua. 16. {i le-au zis lor: C$nd mo}i]i la jidovoaice }i s$nt la na}tere, de va fi b@rbat, s@-l omor$]i, iar@ de va fi f@meaie, s@ o ]ine]i. 17. Iar@ moa}ele s-au temut de Dumnezeu }i nu au f@cut precum le-au poruncit lor ^mp@ratul Eghiptului, ci l@sa vie partea cea b@rb@teasc@. 18. {i au chemat mp@ratul Eghiptului pre moa}e }i le-au zis lor: C@ci a]i f@cut lucrul acesta }i a]i l@sat vie partea b@rb@teasc@? 19. Iar@ moa}ele au zis lui Faraon: Nu s$nt ca muierile Eghiptului jidovoaicele, c@ nasc mai ^nainte de ce ^ntr@ moa}ele la d$nsele. {i n@}tea. 20. {i bine au f@cut Dumnezeu moa}elor, }i s-au ^nmul]it norodul }i s-au ^nt@rit foarte. 21. Fiindc@ s-au temut moa}ele de Dumnezeu }i }i-au f@cut }ie c@si. 22. {i au poruncit Faraon la tot norodul s@u, zic$nd: Toat@ partea b@rb@teasc@ ce s@ va na}te jidovilor ^n r$u s@ o arunca]i, }i toat@ partea f@meiasc@ s@ o l@sa]i vie.

CAP 1 {I 2
CAP 2
Moisi, ^n ap@ fiind aruncat }i de acolo sco]indu-s@, de mum@-sa s@ hr@nea}te din porunca featei lui Faraon, carea pre d$nsul l-au luat }ie}i fecior. Pentru uciderea eghipteanului fuge ^n Madiam de frica ^mp@ratului, unde, lu$nd muiare pre fata preotului, na}te doi feciori.

53

i era oarecarele din neamul lui Levi,* carele }i-au luat muiare din featele lui Levi. 2. {i aceaea au luat ^n p$ntece }i au n@scut fecior, }i, v@zindu-l frumos, l-au ascuns trei luni. 3. Iar@ fiindc@ nu putea s@-l mai ascunz@, i-au luat mum@-sa un sicriia} de papur@ }i l-au uns cu smoal@ cleioas@ }i au pus pruncul ^ntr-^nsul }i l-au pus ^n marginea g$rlii. 4. {i s@ uita soru-sa de departe s@ vaz@ ce s@ va ^nt$mpla lui. 5.* {i s-au pogor$t fata lui Faraon s@ se scalde la r$u, }i slujnicile ei umbla pre l$ng@ r$u, }i, v@z$nd un sicriia} ^n g$rl@, au trimis o slujnic@ de l-au luat. 6. {i, de}chizindu-l, au v@zut pruncul pl$ng$nd ^n sicriia} }i, f@c$ndu-i-s@ mil@ de d$nsul featei lui Faraon, au zis: Din pruncii jidovilor easte acesta. 7. {i au zis sora lui c@tr@ fata lui Faraon: Voia-]i easte s@ chem ]ie muiare daic@ de la jidovi }i s@ hr@neasc@ pruncul? 8. {i au zis ei fata lui Faraon: Du-te! {i, duc$ndu-s@ fata, au chemat pre mama pruncului. 9. {i au zis c@tr@ ea fata lui Faraon: P@zea}te mie pruncul acesta }i mi-l hr@nea}te, }i eu voiu pl@ti ]ie. {i au luat muiarea pruncul }i l-au hr@nit. 10. {i, dup@ ce au crescut pruncul, l-au adus pre d$nsul la fata lui Faraon, }i au fost ei ^n loc de fecior }i au numit numele lui Moisi, zic$nd c@: Din ap@ l-am luat pre d$nsul. 11. {i au fost dup@ multe zile, f@c$ndu-s@ Moisi mare,* ie}it-au la fra]ii s@i, fiii lui Israil, }i, cunosc$nd necazul lor, v@zut-au pre un om eghiptean b@t$nd pre un jidov oarecarele din fra]ii lui, feciorii lui Israil. 12. {i, c@ut$nd ^ncoace }i ^ncolo }i nev@zind pre nimenea, au ucis pre eghiptean }i l-au ascuns ^n n@sip. 13. {i, ie}ind a doua zi, au v@zut doi oameni jidovi cert$ndu-s@, }i au zis celui ce f@cea str$mb@tate: Pentru ce ba]i tu pre vecinul t@u? 14. Iar@ el au zis: Cine te-au pus domn }i judec@toriu preste noi? Au, doar@, vei s@ m@ ucizi tu, precum ai ucis ieri pre eghiptean? {i, tem$ndu-s@ Moisi, au zis: Oare cum s-au v@dit (a) lucrul acesta? 15. {i au auzit Faraon lucrul acesta,
1.
14. (a) Grece.: cuv$ntul.

*Jos 6,20

*Fapt. 7, 21 Evrei 11, 23

*Evrei 11, 24

54

CARTEA IE{IRII
}i c@uta s@ uciz@ pre Moisi. {i au fugit Moisi de la fa]a lui Faraon }i s-au s@l@}luit ^n p@m$ntul lui Madiam, }i, dup@ ce au venit ^n p@m$ntul lui Madiam, au }ezut l$ng@ un pu]. 16. Iar@ preotul din Madiam avea }eapte feate, care p@}tea oile t@t$ne-s@u, Iotor, }i, venind, au scos ap@ p$n@ ce au umplut albiile, ca s@ adeape oile t@t$ne-s@u, Iotor. 17. {i, venind p@storii, le-au gonit pre eale, iar@ scul$ndu-s@ Moisi le-au ap@rat, }i, sco]ind ap@, au ad@pat oile lor. 18. {i au venit eale la Raguil, tat@l s@u, iar@ el le-au zis lor: Ce easte, c@ a]i venit ast@zi cur$nd? 19. Iar@ eale au zis: Un om eghiptean ne-au ap@rat pre noi de p@stori }i ne-au scos ap@ }i au ad@pat oile noastre. 20. Iar@ el au zis featelor sale: {i unde easte acela? Pentru ce a]i l@sat pre om a}ea? Chema]i-l pre el s@ m@n$nce p$ine! 21. {i s-au a}ezat Moisi la omul acela,* }i au dat pre Sepfora, fata sa, lui Moisi muiare. 22. {i, lu$nd ^n p$ntece muiarea, au n@scut fiiu,* }i au numit Moisi numele lui Ghersam, zic$nd c@: Nemearnic s$nt eu ^n p@m$nt str@in. 23. {i iar@}i purcezind grea, au n@scut alt fiiu, }i i-au pus numele lui Eliezer, zic$nd c@: Dumnezeul t@t$ne-mieu ajutoriu easte mie }i m-au scos din m$na lui Faraon. 24. {i dup@ acealea zile multe, au murit mp@ratul Eghiptului }i au suspinat fiii lui Israil pentru lucruri, }i au strigat }i s-au auzit strigarea lor la Dumnezeu de la lucruri. 25. {i au auzit Dumnezeu suspinurile lor, }i {i-au adus aminte de leg@tura Sa, carea au f@cut cu Avraam }i cu Isaac }i cu Iacov. {i au c@utat Dumnezeu spre fiii lui Israil, }i s-au cunoscut lor.

CAP 1[2] {I 2[3]


mistuia}te rugul. 4. Iar@ deaca au v@zut Domnul c@ s@ apropie s@ vaz@, l-au strigat pre el Domnul din rug@, zic$nd: Moisi, Moisi. Iar@ el au zis: Ce easte, Doamne? 5. {i Domnul au zis: Nu te apropiia aici, dezleag@ ^nc@l]@mintele din picioarele tale, c@ locul ^n care stai tu p@m$nt sf$nt easte. 6. {i au zis:* Eu s$nt Dumnezeul t@t$ne-t@u, Dumnezeul lui Avraam }i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov. {i }i-au ^ntors Moisi fa]a sa pentru c@ s@ temea s@ caute de}chis ^naintea lui Dumnezeu. 7. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: V@zind am v@zut necazul norodului Mieu ^n Eghipt, }i strigarea lor am auzit de la cei ce-i silesc pre ei la lucru, c@ }tiu durearea lor. 8. {i M-am pogor$t s@-i sco] pre ei din m$na eghipteanilor }i s@-i sco] pre ei din p@m$ntul acela }i s@-i bag pre ei ^n p@m$nt bun }i mult, ^n p@m$nt care curge lapte }i miiare, ^n p@m$ntul hananeilor }i al heteilor }i al amoreilor }i al ferezeilor }i al ghergheseilor }i al eveilor }i al ievuseilor. 9. {i acum, iat@, strigarea fiilor lui Israil au venit la Mine, }i Eu am v@zut necazul cu care eghipteanii nec@jesc pre ei. 10. {i acum, vino s@ te trimi] la Faraon, mp@ratul Eghiptului, }i s@ sco]i pre norodul Mieu, pre fiii lui Israil, din p@m$ntul Eghiptului. 11. {i au zis Moisi c@tr@ Dumnezeu: Cine s$nt eu, ca s@ merg la Faraon, mp@ratul Eghiptului, }i ca s@ sco] pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului? 12. {i au gr@it Dumnezeu lui Moisi, zic$nd: C@ Eu voiu fi cu tine, }i acesta va fi ]ie semn c@ Eu te trimi] ca s@ sco]i pre norodul Mieu din Eghipt, c@ v@ ve]i ^nchina lui Dumnezeu ^n muntele acesta. 13. {i au zis Moisi c@tr@ Dumnezeu: Iat@, eu m@ voi duce la fiii lui Israil }i voiu gr@i c@tr@ d$n}ii: Dumnezeul p@rin]ilor no}tri m-au trimis la voi. {i de m@ vor ^ntreba: Care easte numele Lui?, ce voiu zice c@tr@ ei? 14. {i au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi, zic$nd: Eu s$nt Cel ce s$nt. {i au zis: A}ea vei zice fiilor lui Israil: Cel ce easte m-au trimis la voi. 15. {i au zis Dumnezeu iar@ c@tr@ Moisi: A}ea vei gr@i fiilor lui Israil: Domnul Dumnezeul p@rin]ilor no}tri, Dumnezeul lui Avraam }i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov m-au trimis la voi, acesta easte numele Mieu veacinic }i pomenire a neamurilor neamurilor. 16. Deci, merg$nd, adun@ b@tr$nimea fiilor lui Israil }i vei gr@i c@tr@ d$n}ii:

*Mate. 22, 32 Marco 12, 27 Luca 20, 37

* Jos 18, 2

*Jos 18, 3 1 Para. 23, 15

CAP 3
Ar@t$ndu-s@ Domnul ^n rug@ lui Moisi, c$nd p@}tea oile lui Iotor, socrului s@u, ^l trimite, }i ^mprotivindu-s@ el, la fiii lui Israil, s@-i scoa]@ din m$na lui Faraon, pr@d$nd pre eghipteani.

i Moisi p@}tea oile lui Iotor, socru-s@u , preotului din Madiam, }i au adus oile supt pustie, }i au ^ntrat ^n muntele lui Dumnezeu, Horiv. *Fapt. 2.* {i s-au ar@tat lui ^ngerul Domnului ^n 7, 30 par@ de foc din rug@, }i au v@zut c@ rugul ardea cu foc }i rugul nu s@ amistuia. 3. {i au zis Moisi: Merg$nd mai aproape, voiu vedea aceast@ vedeare mare, c@ nu s@ a1.

CARTEA IE{IRII
Domnul Dumnezeul p@rin]ilor no}tri S-au ar@tat mie, Dumnezeul lui Avraam }i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov, zic$nd: Cu cercetare v-am cercetat pre voi, }i c$te s-au ^nt$mplat voao ^n Eghipt. 17. {i au zis: Voiu scoate pre voi din r@utatea eghipteanilor ^n p@m$ntul hananeilor }i a heteilor }i a amoreilor }i a ferezeilor }i a ghergheseilor }i a eveilor }i a ievuseilor, ^n p@m$ntul care curge lapte }i miiare. 18. {i vor asculta glasul t@u, }i vei ^ntra tu }i b@tr$nimea lui Israil la Faraon, mp@ratul Eghiptului, }i vei zice c@tr@ el: Dumnezeul evreilor ne-au chemat pre noi, deci vom mearge cale de trei zile ^n pustie, ca s@ j@rtvim Dumnezeului nostru. 19. Iar@ Eu }tiu c@ nu va l@sa pre voi Faraon, mp@ratul Eghiptului, s@ mearge]i, f@r@ numai cu m$n@ tare. 20. {i, ^ntinz$nd m$na Mea, voiu bate pre eghipteani cu toate minunile Meale, care voiu face ^ntru ei, }i dup@ aceasta va slobozi pre voi. 21. {i voiu da har norodului acestuia ^na*Jos intea eghipteanilor,* }i, c$nd ve]i ie}i, nu 11, 2 ve]i ie}i de}er]i. 22. Ci va ceare muiarea de la vecin }i de la cea ^mpreun@ cu sine l@cuitoare vase de argint }i de aur }i ^mbr@c@minte, }i ve]i pune preste fiii vo}tri }i preste featele voastre }i ve]i pr@da pre eghipteani.

CAP 3 {I 4
sa ^n sinul s@u }i au scos m$na sa din sinul s@u }i s-au f@cut m$na lui (a) ca z@pada. 7. {i au zis iar@}i: Bag@ m$na ta ^n s$nul t@u! {i au b@gat m$na sa ^n s$nul s@u }i o au scos din s$nul s@u, }i iar@}i s-au f@cut ^n fa]a trupului. 8. {i de nu vor creade ]ie }i nu vor asculta de cuv$ntul semnului celui dint$iu, vor creade ]ie pentru cuv$ntul semnului celui de al doilea. 9. {i va fi de nu vor creade ]ie pentru aceaste doao seamne, nici vor asculta de glasul t@u, vei luoa din apa r$ului }i vei turna pre uscat, }i apa carea o vei luoa din r$u va fi s$nge pre uscat. 10. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul: Rogu-m@, Doamne, nu s$nt putincios (b) ca mai ^nainte de ieri, nici ca mai ^nainte de alaltaieri, nici ca de c$nd ai ^nceput a gr@i slugii Tale, slab la glas }i z@bavnic la limb@ s$nt eu. 11. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Cine au dat gur@ omului? {i cine au f@cut r@u la auz }i surd, v@z@toriu }i orb, au nu Eu, Dumnezeu? 12. {i acum mergi* }i Eu voiu de}chide gura ta }i te voiu ^nv@]a ceale ce vei gr@i. 13. {i au zis Moisi: Rogu-m@, Doamne, aleage pre altul putincios, pre carele vei trimite. 14. {i, m$niindu-s@ Domnul cu urgie pre Moisi, au zis: Au nu, iat@, Aaron, fratele t@u, levitul? {tiu c@ el, gr@ind, va gr@i ^n locul t@u, }i, iat@, el va ie}i ^ntru ^nt$mpinarea ta }i, v@zindu-te, s@ va bucura ^ntru sine. 15. {i vei gr@i c@tr@ d$nsul, }i vei pune cuvintele Meale ^n gura lui, }i Eu voiu de}chide gura ta }i gura lui* }i voiu ^nv@]a pre voi ce s@ face]i. 16. {i el va gr@i ^n locul t@u c@tr@ norod }i va fi gura ta, iar@ tu vei fi lui ^n ceale c@tr@ Dumnezeu. 17. {i toiagul, care s-au pref@cut ^n }earpe, ^l vei luoa ^n m$na ta, cu care vei face seamnele. 18. {i au mers Moisi, }i s-au ^ntors la Iotor, socrul s@u, }i au zis: Mearge-voiu }i m@ voiu ^ntoarce la fra]ii miei cei din Eghipt }i voiu vedea de tr@iesc ^nc@. {i au zis Iotor lui Moisi: Pas@ s@n@tos! {i, dup@ aceale zile multe, au murit mp@ratul Eghiptului. 19. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi ^n Madiam: Mergi, du-te ^n Eghipt, c@ au murit to]i cei ce c@uta sufletul t@u. 20. {i, lu$ndu-}i Moisi pre muiarea sa }i pruncii, i-au pus pre asinii s@i }i s-au ^ntors ^n Eghipt, }i au luat Moisi toiastric@ciunei. 10. (b) Alex.: nu s$nt b@rbat gr@itoriu, adec@, nu pociu bine vorbi.

55

*Mate. 10, 20

CAP 4
Trei seamne lu$nd Moisi de la Dumnezeu, purceade ^n Eghipt cu muiarea sa, muiarea ^}i taie ^mprejur pruncul. Aaron ^nt$mpin@ pre fratele s@u, Moisi, }i deodat@ s@ duc la fiii lui Israil.

i au r@spuns Moisi }i au zis: Dar de nu vor creade mie }i nu vor asculta de glasul mieu, c@ vor zice c@: Nu s-au ar@tat ]ie Dumnezeu, ce voiu zice c@tr@ ei? 2. {i au zis lui Domnul: Ce easte ce e ^n m$na ta? Iar@ el au zis: Toiag. 3. {i au zis: Arunc@-l pre el pre p@m$nt! {i l-au aruncat pre el pre p@m$nt }i s-au f@cut }earpe, }i au fugit Moisi de d$nsul. 4. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: %ntinde m$na }i-l apuc@ de coad@. {i, ^ntinzind m$na, l-au apucat de coad@ }i s-au f@cut toiag ^n m$na lui. 5. Ca s@ creaz@ ]ie c@ ]i S-au ar@tat Dumnezeul p@rin]ilor lor, Dumnzeul lui Avraam }i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov. 6. {i i-au zis lui Domnul iar@}i: Bag@ m$na ta ^n sinul t@u! {i au b@gat m$na
1.
6. (a) Bibliia cea veachie are: plin@ de bubele

*Jos 7, 2

56

CARTEA IE{IRII
gul cel de la Dumnezeu ^n m$na sa. 21. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Merg$nd tu }i ^ntorc$ndu-te ^n Eghipt, vezi, toate seamnele care le-am dat ^n m$na ta s@ le faci pre eale ^naintea lui Faraon. Iar@ Eu voiu ^nt@ri inima lui }i nu va slobozi norodul. 22. {i tu vei zice lui Faraon: Aceastea zice Domnul: Fiiul cel ^nt$iu n@scut al Mieu, Israil. 23. {i am zis ]ie: Slobozi norodul Mieu, ca s@ se ^nchine Mie. Iar@ tu ai vrut s@-l slobozi pre el, vezi, dar@, Eu voiu ucide pre Fiiul t@u cel ^nt$iu n@scut. 24. {i au fost pre cale unde au poposit, l-au ^nt$mpinat pre d$nsul ^ngerul Domnului }i cerca s@-l omoar@ pre d$nsul. 25. {i, lu$nd Sepfora o pietricea ascu]it@, au t@iat ^mprejur marginea trupului fiiului s@u }i au c@zut la picioarele lui, }i au zis: St@tut-au s$ngele t@ierii ^mprejur a fiiului mieu. 26. {i s-au dus de la el, pentru c@ au zis: St@tut-au s$ngele t@ierii ^mprejur a fiiului mieu. 27. {i au zis Domnul c@tr@ Aaron: Mergi ^ntru ^ntimpinarea lui Moisi ^n pustie. {i s-au dus, }i s-au ^ntimpinat cu d$nsul ^n muntele lui Dumnezeu }i s-au s@rutat am$ndoi. 28. {i au spus Moisi lui Aaron toate cuvintele Domnului, care le-au trimis, }i toate graiurile, care i-au poruncit lui. 29. {i au mers Moisi }i Aaron, }i au adunat toat@ b@tr$nimea fiilor lui Israil. 30. {i au gr@it Aaron toate cuvintele aceastea, care au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi. 31. {i au f@cut seamnele ^naintea norodului. 32. {i au crezut norodul }i s-au bucurat, pentru c@ au c@utat Dumnezeu spre fiii lui Israil }i pentru c@ au v@zut necazul lor, }i, plec$ndu-s@ norodul, s-au ^nchinat.

CAP 4 {I 5
ne-au chemat pre noi s@ meargem cale de trei zile ^n pustie, ca s@ jertvim Domnului Dumnezeului nostru, ca s@ nu ne ^ntimpine pre noi moarte au ucidere. 4. {i le-au zis lor mp@ratul Eghiptului: Pentru ce Moisi }i Aaron ^nd@r@ptnicea}te pre norod de la lucru? Mearge]i fie}tecarele dintr@ voi la lucrul s@u. 5. {i au zis Faraon: Iat@, acum s@ va prea ^nmul]i norodul acesta pre p@m$nt, deci s@ nu-i l@s@m s@ odihneasc@ de la lucruri. 6. {i au poruncit Faraon celor mai mari preste lucrurile norodului }i logofe]ilor, zic$nd: 7. Mai mult s@ nu da]i paie norodului pentru facerea c@r@mizilor, ca ieri }i ca alaltaieri, ci s@ mearg@ ei s@-}i adune lor paie. 8. {i s@ fac@ c@r@mizi c$te au f@cut, }i ^n toate zilele s@-i sili]i, }i s@ nu ^mpu]ina]i nimica din lucrurile lor, c@ }ed f@r@ de lucru, pentru aceaea strig@, zic$nd: S@ meargem }i s@ jertvim! 9. S@ se ^ngreoiaze lucrurile oamenilor acestora }i s@ grijeasc@ de acestea: iar@ s@ nu grijeasc@ de cuvinte de}earte. 10. {i ^i silea pre ei cei mai mari preste lucruri }i logofe]ii, }i gr@ia c@tr@ norod zic$nd: Aceastea zice Faraon: Mai mult nu vom da voao paie. 11. Voi singuri mearge]i de v@ aduna]i voao paie de unde ve]i afla, c@ nimica nu s@ va ^mpu]ina din lucrul vostru. 12. {i s-au r$sipit norodul ^n tot p@m$ntul Eghiptului s@ str$ng@ trestie ^n loc de paie. 13. Iar@ cei mai mari preste lucruri silea pre ei, zic$nd: S@v$r}i]i lucrurile voastre, care vi s@ cuvin preste zi, ca }i c$nd vi s@ da paie. 14. {i ispravnicii lui Faraon, cei ce era pu}i mai mari, au b@tut pre logofe]ii neamului fiilor lui Israil, zic$nd: C@ci n-a]i s@v$r}it lucrul c@r@mizilor voastre, }i ast@zi, ca }i ieri }i alaltaieri. 15. {i, ^ntr$nd logofe]ii fiilor lui Israil, au strigat c@tr@ Faraon, zic$nd: Pentru ce faci a}ea robilor t@i? 16. Paie nu s@ dau robilor t@i, }i zic noao s@ facem c@r@mizi? {i, iat@, pre slujile tale le bat, au, doar@, nedreptate vei face norodului t@u? 17. {i le-au zis lor: F@rde lucru }ede]i, leane}i s$nte]i, pentru aceaea zice]i: S@ meargem s@ jertvim Dumnezeului nostru. 18. Acum, dar@, merg$nd lucra]i, c@ paie nu s@ vor da voao, }i tot at$tea c@r@mizi ve]i face. 19. {i s-au v@zut pre sine logofe]ii fiilor lui Israil ^n reale, zic$ndu-li-s@: Nu s@ va ^mpu]ina din c@r@mizi ce easte r$nduit pre zi. 20. {i s-au ^ntimpinat ei cu Moisi }i cu Aaron, carii venea ^naintea lor, c$nd

CAP 5
Moisi }i Aaron spun lui Faraon poruncile lui Dumnezeu, care el, neb@g$ndu-le ^n sam@, mai tare asuprea}te pre israilteani, ned$ndu-le paie; care auzind Moisi, s@ roag@ lui Dumnezeu pentru ei.

i, dup@ aceastea, au ^ntrat Moisi }i Aaron la Faraon }i au zis lui: Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: Slobozi pre norodul Mieu, ca s@ s@rbeaze ^n pustie. 2. {i au zis Faraon: Cine easte de a C@ruia glas s@ ascult eu, ca s@ sloboz pre fiii lui Israil? Nu }tiu pre Domnul, }i pre Israil nu voiu slobozi. 3. {i ei au zis lui: Dumnezeul evreilor
1.

CARTEA IE{IRII
ie}ea ei de la Faraon. 21. {i au zis lor: Vaz@-v@ pre voi Dumnezeu }i s@ v@ judece, c@ a]i f@cut ur$t mirosul nostru ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui, ca s@ da]i sabie ^n m$na lui s@ ne omoar@. 22. {i s-au ^ntors Moisi c@tr@ Domnul }i au zis: Rogu-m@, Doamne, c@ci ai n@c@jit pre norodul acesta? {i pentru ce m-ai trimis pre mine? 23. C@ de c$nd am mers eu la Faraon s@ gr@iesc cu numele T@u, au n@c@jit pre norodul acesta }i nu ai izb@vit pre norodul T@u.

CAP 6
11. %ntr@ }i gr@ia}te lui Faraon, ^mp@ratul Eghiptului, ca s@ sloboaz@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul s@u! 12. {i au gr@it Moisi ^naintea Domnului, zic$nd: Iat@, fiii lui Israil nu m-au ascultat pre mine, }i cum m@ va asculta Faraon? {i eu g$ngav s$nt. 13. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, }i le-au poruncit lor s@ ^ntre la Faraon, mp@ratul Eghiptului, ca s@ scoa]@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului. 14.* {i ace}tia s$nt ^ncep@torii caselor neamurilor, fiii lui Ruvin, celui ^nt$iu n@scut a lui Israil: Enoh }i Falus, Asron }i Harmi. Aceasta easte familiia lui Ruvin. 15. {i* fiii lui Simeon: Iemuil }i Iamin }i Aod }i Iahin }i Saar }i Saul, cel din Finisa. Aceastea s$nt familiile fiilor lui Simeon. 16. {i aceastea s$nt numele fiilor lui Levi, dup@ familiile lor: Gherson, Caat }i Merari, }i anii vie]ii lui Levi o sut@ treizeci }i }eapte. 17. {i ace}tia s$nt* fiii lui Gherson: Loveni }i Semei, casele familiei lor. 18. {i fiii lui* Caat: Amvram }i Isaar, Hevron }i Oziil, }i anii vie]ii lui Caat o sut@ }i treizeci de ani. 19. {i fiii lui Merari: Mooli }i Omusi. Aceastea s$nt casele familiilor lui Levi dup@ rudeniile lor. 20. {i au luat Amvram pre Iohaved,* fata fratelui t@t$ne-s@u, }ie muiare, }i au n@scut pre Aaron }i pre Moisi }i pre Mariam, sora lor, }i anii vie]ii lui Amvram o sut@ treizeci }i }eapte de ani. 21. {i fiii lui Isaar: Core }i Nafec }i Zehri. 22. {i fiii lui Oziil: Misail }i Elisafan }i Segri. 23. Iar@ Aaron au luat }ie muiare pre Elisavet, fata lui Aminadav, sora lui Naason, }i i-au n@scut lui pre Nadav }i pre Aviud }i pre Eleazar }i pre Itamar. 24. Iar@ fiii lui Core: Asir }i Elcana }i Aviasar. Aceastea s$nt na}terile lui Core. 25. {i Eleazar, feciorul lui Aaron, au luat }ie muiare din featele lui Futiil }i i-au n@scut lui pre Finees. Aceastea s$nt ^ncep@turile familiei levi]ilor, dup@ na}terile lor. 26. Acesta easte Aaron }i Moisi, c@rora le-au zis Dumnezeu s@ scoa]@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului cu toate averile lor. 27. Ace}tia s$nt cei ce gr@ia c@tr@ Faraon, mp@ratul Eghiptului, }i au scos pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului
duhului }i pentru robiia cea grea.

57

CAP 6
Dumnezeul m$ng@ie pre israilteani prin Moisi cu f@g@duin]a p@m$ntului Hanaan; s@ num@r@ semin]iia lui Simeon, a lui Ruvin }i a lui Levi, p$n@ la Moisi.

*Face. 46, 9 Numer. 26, 5 1 Paral. 5, 1 *1 Para. 4, 24

i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Acum vei vedea ceale ce voi face lui Faraon, c@ cu m$n@ tare va slobozi pre ei, }i cu bra] ^nalt va scoate pre ei din p@m$ntul lui. 2. {i au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi }i au zis c@tr@ d$nsul: Eu, Domnul. 3. {i m-am ar@tat lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov, Dumnezeul lor fiind Eu, }i numele Mieu, Domnul (a), nu l-am ar@tat lor. 4. {i am pus leg@tura Mea cu ei, ca s@ le dau lor p@m$ntul hananeilor, p@m$ntul pre care s-au s@l@}luit, ^ntru care au }i l@cuit pre d$nsul. 5. {i Eu am auzit suspinul fiilor lui Israil, cu care eghipteanii ca pre robi asupresc pre ei, }i Mi-am adus aminte de f@g@duin]a voastr@. 6. Mergi }i gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: Eu, Domnul, }i voiu scoate pre voi din st@p$niia eghipteanilor, }i voiu scoate pre voi din robiia lor, }i voiu izb@vi pre voi cu bra] ^nalt }i cu judecat@ mare. 7. {i voiu lua pre voi norod Mie, }i voiu fi voao Dumnezeu, }i ve]i cunoa}te c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-au scos pre voi din st@p$nirea eghipteanilor. 8. {i voiu b@ga pre voi ^n p@m$ntul spre care am ^ntins m$na Mea s@-l dau lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov, }i-l voiu da pre el voao mo}tenire, Eu, Domnul. 9. {i au gr@it Moisi a}ea fiilor lui Israil, }i ei nu au ascultat pre Moisi pentru ^mpu]inarea sufletului }i pentru lucrurile ceale greale (b). 10. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd:
1.
3. (a) %n jidovie, Ehova. 9. (b) Jid.: pentru n@c@jirea

* 1 Para. 6, 1 23, 6 * Nume. 3, 19 26, 57 1 Para. 6, 2 23, 12 * Sus 2, 1

58

CARTEA IE{IRII
^nsu}i Aaron }i Moisi. 28. %n carea zi au gr@it Domnul lui Moisi ^n p@m$ntul Eghiptului. 29. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Eu, Domnul, gr@ia}te c@tr@ Faraon, mp@ratul Eghiptului, c$te zic Eu c@tr@ tine! 30. {i au zis Moisi ^naintea Domnului: Iat@, eu s$nt slab la graiu, }i cum m@ va auzi pre mine Faraon?

CAP 7
sale aseamenea. 12. {i au aruncat fie}tecarele toiagul s@u, }i s-au f@cut b@laur, }i toiagul lui Aaron au ^nghi]it pre toiagele lor. 13. {i s-au ^nv$rto}eat inima lui Faraon, }i nu i-au ascultat pre ei, dup@ cum le-au gr@it lor Domnul. 14. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: S-au ^ngreoiat inima lui Faraon, ca s@ nu sloboaz@ pre norod. 15. Mergi la Faraon diminea]@, iat@, el ias@ la ap@, }i vei ie}i ^naintea lui pre ]ermurile r$ului, }i toiagul care s-au f@cut }earpe s@-l iai ^n m$na ta. 16. {i s@ zici c@tr@ el: Domnul Dumnezeul evreilor m-au trimis la tine, zic$nd: Slobozi pre norodul Mieu, ca s@ slujeasc@ Mie ^n pustie, }i, iat@, nu ai ascultat p$n@ acum. 17. {i acum aceastea zice Domnul: %ntru aceasta vei cunoa}te c@ Eu s$nt Domnul, iat@, Eu bat cu toiagul cel din m$na Mea preste apa cea din r$u, }i s@ va preface ^n s$nge. 18. {i pe}tii cei din r$u vor muri, }i s@ va ^mpu]i r$ul, }i nu vor putea eghipteanii bea ap@ din r$u. 19. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Zi lui Aaron, fratelui t@u: Ia toiagul ^n m$na ta }i ^ntinde m$na ta preste apele Eghiptului }i preste r$urile lor }i preste lacurile lor }i preste b@l]ile lor }i preste toat@ apa lor cea adunat@, }i s@ fie s$nge, }i s-au f@cut s$nge ^n tot p@m$ntul Eghiptului, }i ^n leamne }i ^n pietri. 20. {i au f@cut a}ea Moisi }i Aaron dup@ cum le-au poruncit lor Domnul,* }i, r$dic$nd Aaron toiagul s@u, au lovit apa cea din r$u ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui, }i toat@ apa cea din r$u s-au mutat ^n s$nge. 21. {i pe}tii din r$u au murit, }i s-au ^mpu]it r$ul }i nu putea eghipteanii s@ bea ap@ din r$u, }i era s$ngele ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 22.* {i au f@cut aseamenea }i vr@jitorii eghipteanilor cu fermec@turile lor, }i s-au ^nv$rto}eat inima lui Faraon, }i nu i-au ascultat pre ei, dup@ cum au zis Domnul. 23. {i, ^ntorc$ndu-s@ Faraon, au ^ntrat ^n casa sa }i n-au b@gat sam@ nici de aceasta. 24. {i au s@pat to]i eghipteanii ^mprejurul r$ului ca s@ bea ap@, }i nu putea s@ bea ap@ din r$u. 25. {i s-au umplut }eapte zile dup@ ce au b@tut Domnul r$ul.

CAP 7
Moisi }i Aaron gr@iesc c@tr@ Faraon, toiagul ^ntorc ^n }earpe }i apa, lovindu-o cu toiagul, ^n s$nge; carea a}ijderea fac vr@jitorii lui Faraon cu desc$nt@rile sale, pentru care pricin@ Faraon mai tare s@ ^nt@rea}te.

*Sus 4, 15

*2 Tim. 3, 8

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Iat@, Eu te-am pus pre tine Dumnezeu lui Faraon, }i Aaron, fratele t@u, va fi ]ie proroc. 2.* {i tu vei gr@i lui toate c$te poruncesc ]ie, iar@ Aaron, fratele t@u, va gr@i c@tr@ Faraon, ca s@ sloboaz@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul s@u. 3. Iar@ Eu voiu ^nv$rto}ea inima lui Faraon }i voiu ^nmul]i seamnele Meale }i minunile Meale ^n p@m$ntul Eghiptului. 4. {i nu va asculta pre voi Faraon, }i voiu pune m$na Mea pre Eghipt }i voiu scoate cu putearea Mea norodul Mieu, pre fiii lui Israil, din p@m$ntul Eghiptului cu izb$nd@ mare. 5. {i vor cunoa}te to]i eghipteanii c@ Eu s$nt Domnul, c$nd voiu ^ntinde m$na Mea preste Eghipt }i voiu scoate pre fiii lui Israil din mijlocul lor. 6. {i au f@cut Moisi }i Aaron dup@ cum le-au poruncit lor Domnul, a}ea au f@cut. 7. {i Moisi era de optzeci de ani, iar@ Aaron, fratele lui, de optzeci }i trei de ani, c$nd au gr@it c@tr@ Faraon. 8. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: {i de va zice c@tr@ voi Faraon, zic$nd: 9. Da]i-ne noao semn sau minune, tu vei zice lui Aaron, fratelui t@u: Ia toiagul }i-l arunc@ pre p@m$nt ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui, }i s@ va face b@laur. 10. {i au ^ntrat Moisi }i Aaron ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui, }i au f@cut a}ea precum le-au poruncit lor Domnul, }i au aruncat Aaron toiagul ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui, }i s-au f@cut b@laur. 11.* {i au chemat Faraon pre ^n]elep]ii Eghiptului }i pre vr@jitori, }i au f@cut }i vr@jitorii eghipteanilor cu fermec@turile
1.

*Jos 17, 5 Psalm 77, 43 [49]

*Jos 17, 7

CAP 8
A doao b@taie a Eghiptului s$nt broa}tele, pentru a c@rora dep@rtare f@g@duia}te Faraon c@ va slobozi

CARTEA IE{IRII
norodul, dar nu face; pentru aceaea s@ adaog@ a treia, mu}i]ele; }i a patra, mu}tele, pentru care iar@ f@g@duia}te Faraon c@ s@ va slobozi norodul, dar@ nu face.

CAP 8

59

i au zis Domnul c@tr@ Moisi: %ntr@ la Faraon }i s@ gr@ie}ti c@tr@ el: Aceastea zice Domnul: Slobozi pre norodul Mieu, ca s@ slujeasc@ Mie. 2. Iar@ de nu vei vrea s@-l slobozi, iat@, Eu bat toate hotar@le tale cu broa}te. 3. {i va v@rsa r$ul broa}te, }i, suindu-s@ broa}tele, vor ^ntra ^n casele tale }i ^n c@m@rile a}ternuturilor tale }i pre paturile tale }i ^n casele slugilor tale }i ^ntru ale norodului t@u, }i ^n aluaturile tale }i ^n cuptoarele tale. 4. {i preste tine }i preste slugile tale }i preste norodul t@u s@ vor sui broa}te. 5. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Zi lui Aaron, fratelui t@u: %ntinde cu m$na toiagul t@u spre r$uri }i spre lacuri }i spre b@l]i }i scoate broa}te pre p@m$ntul Eghiptului. 6. {i au ^ntins Aaron m$na spre apele Eghiptului }i au scos broa}te, }i s-au suit broasca }i au acoperit tot p@m$ntul Eghiptului. *%n]el. 7.* {i au f@cut a}ea }i vr@jitorii eghip17, 7 teanilor cu fermec@turile sale }i au scos broa}te pre p@m$ntul Eghiptului. 8. {i au chemat Faraon pre Moisi }i pre Aaron }i au zis: Ruga]i-v@ pentru mine c@tr@ Domnul, }i s@ ia broa}tele de la mine }i de la norodul mieu, }i-i voiu slobozi pre ei }i vor jertvi Domnului. 9. {i au zis Moisi c@tr@ Faraon: R$nduia}te mie c$nd s@ m@ rog pentru tine }i pentru slugile tale }i pentru norodul t@u, ca s@ piarz@ broa}tele de la tine }i de la norodul t@u }i din casele voastre, }i numai ^n r$u s@ r@m$ie. 10. Iar@ el au zis: M$ne. Deci, au zis: Dup@ cum ai zis ca s@ vezi, c@ nu easte altul afar@ de Domnul. 11. {i s@ vor r$dica broa}tele de la tine, }i din casele voastre }i din cur]i }i de la slugile tale }i de la norodul t@u, }i numai ^n r$u vor r@m$nea. 12. {i au ie}it Moisi }i Aaron de la Faraon, }i au strigat Moisi c@tr@ Domnul, ca s@ piiar@ broa}tele, dup@ cum f@g@duis@ lui Faraon. 13. {i au f@cut Domnul dup@ cum au zis Moisi, }i au murit broa}tele din case }i din cur]i }i din ]arine. 14. {i le-au adunat pre eale cl@i, cl@i, }i s-au ^mpu]it p@m$ntul. 15. {i, v@zind Faraon c@ s-au f@cut
1.
16. (a) Bibliia cea veachie are: {i pre Faraon }i pre

r@suflare, s-au ^ngreoiat inima lui }i nu i-au ascultat pre ei, dup@ cum au gr@it Domnul. 16. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Zi lui Aaron: %ntinde cu m$na toiagul t@u }i lovea}te ]@r$na p@m$ntului, }i vor fi mu}i]e ^ntru oameni }i ^ntru dobitoace (a) }i ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 17. {i au ^ntins Aaron cu m$na toiagul }i au lovit ]@r$na p@m$ntului, }i s-au f@cut mu}i]e ^n oameni }i ^n dobitoace }i ^n toat@ ]@r$na p@m$ntului s-au f@cut mu}i]e, ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 18. {i au vrut s@ fac@ }i vr@jitorii cu farmecile sale, ca s@ scoa]@ mu}i]e, }i nu au putut, }i s-au f@cut mu}i]e ^n oameni }i ^n dobitoace. 19. {i au zis vr@jitorii lui Faraon: Deagetul lui Dumnezeu easte acesta. {i s-au ^nv$rto}eat inima lui Faraon, }i nu i-au ascultat pre ei, dup@ cum au gr@it Domnul. 20. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: M$nec@ diminea]@ }i st@i ^naintea lui Faraon, }i, iat@, el va ie}i la ap@, }i vei zice c@tr@ el: Aceastea zice Domnul: Slobozi pre norodul Mieu, ca s@-Mi slujeasc@ ^n pustie. 21. Iar@ de nu vei vrea s@ slobozi pre norodul Mieu, iat@, Eu voiu trimite preste tine }i preste slugile tale }i preste norodul t@u }i preste c@sile voastre musc@ c$neasc@ }i s@ vor umplea c@sile eghipteanilor de musc@ c$neasc@ }i p@m$ntul pre care s$nt ei. 22. {i voiu m@ri ^n zioa aceaea p@m$ntul Ghesem, pre care norodul Mieu va sta, preste care nu va fi musc@ c$neasc@, ca s@ vezi c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeu a tot p@m$ntul. 23. {i voiu osibi ^ntr@ norodul Mieu }i ^ntr@ norodul t@u, }i m$ne va fi s@mnul acesta pre p@m$nt. 24. {i au f@cut Domnul a}ea,* }i au venit *%n]el. musc@ c$neasc@ mul]ime ^n casele lui 16, 9 Faraon }i ^n casele slugilor lui }i ^n tot p@m$ntul Eghiptului, }i s-au stricat p@m$ntul de musca cea c$neasc@. 25. {i au chemat Faraon pre Moisi }i pre Aaron }i le-au zis: Mearge]i }i jertvi]i Domnului Dumnezeului vostru ^n p@m$ntul acesta. 26. {i au zis Moisi: Nu easte cu putin]@ a s@ face a}ea, c@ ceale ce s$nt ur$ciune eghipteanilor vom s@ jertvim Domnului Dumnezeului nostru, }i de vom jertvi ceale ce s$nt ur$ciune eghipteanilor ^naintea lor, cu pietri ne vor ucide. 27. Cale de trei zile vom mearge ^n puscasele lui }i pre slugile lui }i ^n toat@ ]@r$na p@m$ntului.

60

CARTEA IE{IRII
28. {i au zis Faraon: Eu voiu slobozi pre voi }i ve]i jertvi Dumnezeului vostru ^n pustie, iar@ s@ nu v@ ^ntinde]i a mearge departe, ruga]i-v@, dar@, pentru mine c@tr@ Domnul. 29. {i au zis Moisi: Vezi, eu voiu ie}i de la tine }i m@ voiu ruga c@tr@ Dumnezeu, }i s@ va duce musca cea c$neasc@ de la tine }i de la slugile tale, }i de la norodul t@u, m$ne, s@ nu adaogi ^nc@, o, Faraoane, a ^n}ela, ca s@ nu slobozi norodul s@ jertveasc@ Domnului. 30. {i au ie}it Moisi de la Faraon }i s-au rugat c@tr@ Dumnezeu. 31. {i au f@cut Domnul dup@ cum au zis Moisi, }i au r$dicat musca cea c$neasc@ de la Faraon }i de la slugile lui }i de la norodul lui, }i nu au r@mas nici una. 32. {i }i-au ^ngreoiat Faraon inima sa ^n vreamea aceasta, }i n-au vrut s@ sloboaz@ pre norod.

CAP 8 {I 9
m$nile de spuze din cuptoriu, }i s@ preas@re Moisi spre ceriu ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui. 9. {i s@ se fac@ pulbere preste tot p@m$ntul Eghiptului, }i vor fi pre oameni }i pre dobitoace rane, be}ici fierbin]i, }i pre oameni }i pre dobitoace ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 10. {i au luat spuz@ din cuptoriu ^naintea lui Faraon }i o au pres@rat Moisi spre ceriu, }i s-au f@cut rane, be}ici fierbin]i pre oameni }i pre dobitoace. 11. {i nu au putut fermec@torii s@ stea ^naintea lui Mosi pentru rane, c@ s-au f@cut rane ^n fermec@tori }i ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 12. {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui Faraon, }i nu i-au ascultat pre ei dup@ cum au r$nduit domnul lui Moisi. 13. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: M$nec@ diminea]@ }i st@i ^naintea lui Faraon, }i vei zice c@tr@ el: Aceastea zice Domnul Dumnezeul evreilor: Slobozi pre norodul Mieu, ca s@-mi slujeasc@ Mie. 14. Pentru c@ ^n vreamea aceasta Eu voiu trimite toate b@t@ile Meale ^n inima ta }i ^ntr-a slugilor tale }i ^ntr-a norodului t@u, ca s@ vezi c@ nu easte ca mine altul ^n tot p@m$ntul. 15. C@ acum voiu slobozi m$na Mea }i te voiu bate pre tine }i pre norodul t@u cu moarte, }i te vei zdrobi de pre p@m$nt. 16.* {i pentru aceaea ai fost p@zit p$n@ acum, ca s@ ar@t ^ntru tine putearea Mea, }i ca s@ se vesteasc@ numele Mieu ^n tot p@m$ntul. 17. Au, doar@, ^nc@ vei face tu norodului Mieu ca s@ nu slobozi pre d$n}ii? 18. Iat@, Eu voiu ploa ^n ceasul acesta m$ne piiatr@ mult@ foarte, ca carea nu au fost ^n Eghipt, din zioa carea s-au f@cut p$n@ ^n zioa aceasta. 19. Acum, dar@, gr@bea}te s@-]i aduni dobitoacele tale }i c$te ai tu ^n c$mp, pentru c@ to]i oamenii }i dobitoacele c$te s@ vor afla ^n c$mp }i nu vor ^ntra ^n cas@ }i va c@dea preste eale piiatra vor muri. 20. Cel ce s@ temea de cuv$ntul Domnului din slugile lui Faraon }i-au adunat dobitoacele sale ^n case. 21. Iar@ cel ce nu au b@gat sam@ de cuv$ntul Domnului au l@sat dobitoacele ^n c$mp. 22. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: %ntinde m$na ta spre ceriu }i va fi piiatr@ preste tot p@m$ntul Eghiptului }i preste oameni }i preste dobitoace }i preste toat@ iarba cea de pre p@m$nt. 23.* {i au ^ntins Moisi m$na spre ceriu, }i Domnul au dat tr@znete }i piiatr@, }i curgea foc pre p@m$nt, }i au ploat Domnul piiatr@ preste tot p@m$ntul Eghiptului.

*Sus tie }i vom jertvi Dumnezeului nostru,* 3, 18 precum au zis Domnul noao.

CAP 9
A cincea pedeaps@, boala ^n dobitoace, a }easa, rane, a }eaptea, grindin@; la carea s@ f@g@duia}te Faraon c@ va slobozi norodul, de va ^nceta, carea nici aceasta plinea}te. Iar@ din toate aceastea fiii lui Israil nimic nu au p@timit.

i au zis Domnul c@tr@ Moisi: %ntr@ la Faraon }i vei zice lui: Aceastea zice Domnul Dumnezeul evreilor: Slobozi norodul Mieu, ca s@-Mi slujeasc@. 2. Iar@ de nu vei vrea s@ slobozi pre norodul Mieu, ci ^nc@-l vei mai ]inea pre el, 3. Iat@, m$na Domnului va fi preste dobitoacele tale ceale din c$mpuri, }i preste cai }i preste asini }i preste c@mile }i preste boi }i preste oi, moarte mare foarte. 4. {i osibit@ minune voiu face Eu ^n vreamea aceaea ^ntr@ dobitoacele eghipteanilor }i ^ntr@ dobitoacele fiilor lui Israil, }i nu vor muri din toate dobitoacele fiilor lui Israil, ce s-au zis. 5. {i au dat Dumnezeu soroc, zic$nd: M$ne va face Domnul cuv$ntul acesta pre p@m$nt. 6. {i au f@cut Domnul cuv$ntul acesta a doao zi, }i au murit toate dobitoacele eghipteanilor. Iar@ din dobitoacele fiilor lui Israil nu au murit nici unul. 7. {i, v@zind Faraon c@ din toate dobitoacele fiilor lui Israil nu au murit nici unul, s-au ^ngreoiat inima lui Faraon }i nu au slobozit norodul. 8. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: Lua]i voi pline
1.

*Rom. 9, 17

*%n]ele. 17 [16], 16 19, 19

CARTEA IE{IRII
24. {i au fost piiatr@, }i ^n piiatr@ ardea foc cu flac@r@, }i piiatra era mult@ foarte, ca carea nu au mai fost ^n Eghipt din zioa din care s-au f@cut ^n el neam. 25. {i au b@tut piiatra ^n tot p@m$ntul Eghiptului de la om p$n@ la dobitoace, }i toat@ iarba din c$mp o au b@tut piiatra, }i toate leamnele din c$mpuri le-au zdrobit piiatra. 26. Numai ^n p@m$ntul Ghesem, unde era fiii lui Israil, nu au fost piiatr@. 27. {i, trimi]$nd Faraon, au chemat pre Moisi }i pre Aaron, }i le-au zis lor: P@c@tuit-am acum, Domnul easte drept, iar@ eu }i norodul mieu necredincios (a). 28. Ruga]i-v@, dar@, pentru mine c@tr@ Domnul, }i s@ ^nceteaze a s@ mai face tunetele lui Dumnezeu }i piiatra }i focul, }i voiu slobozi pre voi }i mai mult nu ve]i r@m$nea. 29. {i au zis Moisi lui: Deaca voiu ie}i din cetate, voiu ^ntinde m$inile meale c@tr@ Domnul, }i tunetele vor ^nceta, }i piiatra }i apa mai mult nu va fi, ca s@ cunoa}te]i c@ al Domnului easte p@m$ntul. 30. Iar@ eu }tiu c@ }i tu }i slugile ^nc@ nu v-a]i temut de Domnul. 31. {i inul }i orzul s-au stricat, c@ orzul era ^nspicat, paiu }i inul cu s@m$n]@. 32. Iar@ gr$ul }i ov@sul nu s-au stricat, pentru c@ era t$rzie. 33. {i au ie}it Moisi de la Faraon afar@ din cetate }i au ^ntins m$inile c@tr@ Domnul, }i au ^ncetat tunetele }i piiatra }i ploaia nu au mai picat pre p@m$nt. 34. Iar@, v@zind Faraon c@ au ^ncetat ploaia }i piiatra }i tunetele, au adaos ^nc@ a p@c@tui, }i }i-au ^ngreoiat inima sa }i a slugilor sale. 35. {i s-au ^nv$rto}eat inima lui }i a slugilor lui, }i nu au slobozit pre fiii lui Israil, dup@ cum au gr@it Domnul lui Moisi.

CAP 9 {I 10

61

CAP 10
A opta pedeaps@, l@custele, care, dep@rt$ndu-s@, ^nv$rto}at fiind Faraon, nici a}ea sloboade norodul, pentru aceaea s@ adaog@ a noao, desimea ^ntunearecului, pentru care las@ Faraon s@ ias@, dar@ toate ale lor }i dobitoacele le oprea}te, }i lui Moisi i s@ laud@ cu moarte.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: %ntr@ la Faraon, c@ Eu am ^nv$rto}eat inima lui }i a slugilor lui, ca pre r$nd s@ vie seamnele aceastea preste ei. 2. Ca s@ spune]i ^n urechile fiilor vo}tri }i ^ntru ale feciorilor fiilor vo}tri cu
1.
27. (a) F@r@deleage.

c$te am n@c@jit pre eghipteani }i seamnele Meale care le-am f@cut ^ntru ei, }i s@ cunoa}te]i c@ Eu s$nt Domnul. 3. {i au ^ntrat Moisi }i Aaron ^naintea lui Faraon }i au zis lui: Aceastea zice Domnul Dumnezeul evreilor: P$n@ c$nd nu vreai s@ te ru}inezi de Mine? Slobozi norodul Mieu, ca s@ slujeasc@ Mie. 4.* Iar@ de nu vei vrea tu s@ slobozi pre *%n]ele. norodul Mieu, iat@, Eu voiu aduce ^n ceasul 16, 9 acesta m$ne l@cust@ mult@ preste toate hotar@le tale. 5. {i va acoperi fa]a p@m$ntului }i nu vei putea s@ vezi p@m$ntul, }i va m$nca toat@ iarba p@m$ntului, carea au r@mas, carea au l@sat voao piiatra, }i va m$nca tot lemnul ce crea}te voao pre p@m$nt. 6. {i s@ vor umplea casele tale }i casele slugilor tale }i toate casele ^n tot p@m$ntul Eghipetului, c$te nici odinioar@ nu au v@zut p@rin]ii t@i, nici str@mo}ii lor din zioa ^n carea s-au f@cut pre p@m$nt, p$n@ ^n zioa aceasta. {i, ^ntorc$ndu-s@ Moisi, au ie}it de la Faraon. 7. {i au zis slugile lui Faraon c@tr@ d$nsul: P$n@ c$nd va fi noao aceast@ ^mpedecare? Slobozi oamenii, ca s@ slujeasc@ Dumnezeului s@u, au vrei s@ }tii c@ au perit Eghiptul? 8. {i au ^ntors pre Moisi }i pre Aaron la Faraon }i au zis lor Faraon: Mearge]i }i sluji]i Domnului Dumnezeului vostru, iar@ carii s$nt cei ce vor mearge? 9. {i au zis Moisi: Cu tinerii }i cu b@tr$nii vom mearge, cu feciorii }i cu featele }i cu oile }i cu boii no}tri, pentru c@ easte s@rb@toare Domnului Dumnezeului nostru. 10. {i au zis Faraon c@tr@ ei: Fie a}ea, Domnul cu voi, cum voiu slobozi pre voi, au, doar@, }i averile voastre? Vede]i c@ vicle}ug easte ^ntru voi. 11. Nu a}ea, ci s@ mearg@ b@rba]ii }i s@ sluji]i lui Dumnezeu, c@ aceasta c@uta]i voi. {i i-au scos pre ei de la fa]a lui Faraon. 12. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: %ntinde m$na ta preste p@m$ntul Eghiptului }i s@ va sui l@cust@ pre p@m$nt }i va m$nca toat@ iarba p@m$ntului }i tot rodul leamnelor care l-au l@sat piiatra. 13. {i au r$dicat Moisi toiagul spre ceriu, }i Domnul au adus v$nt austru pre p@m$nt toat@ zioa aceaea }i toat@ noaptea, diminea]@ s-au f@cut, }i v$ntul austru au adus l@cust@. 14. {i o au dus pre ea preste tot p@m$ntul Eghiptului, }i s-au a}ezat preste toate hotar@le Eghiptului mult@ foarte, mai ^nainte de d$nsa nu au fost l@cust@ ca aceasta, }i dup@ aceasta nu va fi a}ea. 15. {i au acoperit fa]a p@m$ntului, }i s-au stricat p@m$ntul, }i au m$ncat

62

CARTEA IE{IRII
toat@ iarba p@m$ntului }i tot rodul leamnelor care au r@mas de piiatr@. Nu au r@mas vearde nimica ^n leamne }i ^n toat@ iarba c$mpului, ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 16. {i au gr@bit Faraon a chema pre Moisi }i pre Aaron, zic$nd: P@c@tuit-am ^naintea Domnului Dumnezeului vostru }i ^mprotiva voastr@. 17. Priimi]i, dar@, p@catul mieu ^nc@ acum, }i v@ ruga]i c@tr@ Domnul Dumnezeul vostru ca s@ ia de pre mine moartea aceasta. 18. {i au ie}it Moisi de la Faraon }i s-au rugat Domnului. 19. {i au adus Domnul v$nt tare de la mare, }i au r$dicat l@custele }i le-au aruncat ^n Marea Ro}ie, }i n-au r@mas nici o l@cust@ ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 20. {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui Faraon, }i nu au slobozit pre fiii lui Israil. 21. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: %ntinde m$na ta spre ceriu }i s@ se fac@ ^ntunearec pre p@m$ntul Eghiptului, ^ntunearec care s@ se poat@ pip@i. 22. {i au ^ntins Moisi m$na spre ceriu }i s-au f@cut ^ntunearec, negur@, cea]@ preste tot p@m$ntul Eghiptului trei zile. 23.* {i nimenea n-au v@zut pre fratele s@u trei zile, }i nimenea nu s-au sculat din patul s@u trei zile.** Iar@ la to]i fiii lui Israil era lumin@ ^n tot locul unde l@cuia ei. 24. {i au chemat Faraon pre Moisi }i pre Aaron }i le-au zis lor: Mearge]i }i jertvi]i Domnului Dumnezeului vostru numai oile, }i boii ve]i l@sa, iar@ averile voastre mearg@ cu voi. 25. {i au zis Moisi: Ba, ci ^nc@ s@ ne dai noao arderi de tot }i jertve, care vom face Domnului Dumnezeului nostru. 26. {i dobitoacele noastre vor mearge cu noi, }i nu vom l@sa unghie, pentru c@ dintr-^nsele vom s@ jertvim Domnului Dumnezeului nostru, c@ noi nu }tim ce vom jertvi Domnului Dumnezeului nostru, p$n@ vom mearge acolo. 27. {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui Faraon, }i nu au vrut s@-i sloboaz@ pre ei. 28. {i au zis Faraon c@tr@ Moisi: Du-te de la mine }i-]i ia aminte s@ nu mai adaogi a vedea fa]a mea, c@, ^n ce zi te vei ar@ta mie, vei muri. 29. Iar@ Moisi au zis: Precum ai zis, nu m@ voiu mai ar@ta ]ie ^n fa]@.
1.

CAP 10 {I 11
i au zis Domnul c@tr@ Moisi: %nc@ o ran@ voiu aduce eu preste Faraon }i preste Eghipt, }i dup@ aceaea va slobozi pre voi de aici, }i, c$nd va slobozi pre voi, v@ va sili s@ ie}i]i. 2. Gr@ia}te, dar@, pre ascuns ^n urechile norodului, }i s@ cear@ fie}tecarele de la vecinul }i f@meaia de la vecin@-sa vase* de argint }i de aur }i haine. 3. {i au dat Domnul har norodului S@u ^naintea eghipteanilor, }i i-au ^mprumutat pre ei,* }i omul Moisi mare s-au f@cut foarte ^naintea eghipteanilor }i ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui }i ^naintea a tot norodului. 4. {i au zis Moisi: Aceastea zice Domnul: Pre la miiaz@noapte Eu voiu ^ntra ^n Eghipt. 5. {i va muri tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului, de la cel ^nt$iu n@scut a lui Faraon, carele }eade pre scaonul cel ^mp@r@tesc, p$n@ la cel ^nt$iu n@scut al slujnicii ceii de la moar@, }i p$n@ la cel ^nt$iu n@scut a tot dobitocul. 6. {i va fi strigare mare ^n tot p@m$ntul Eghiptului, ca carea nu au mai fost }i ca carea nu va mai fi. 7. Iar@ la to]i fiii lui Israil nu va schil@l@i c$ne cu limba sa, de la om p$n@ la dobitoc, ca s@ vezi c@ cu minune S@ va m@ri Domnul ^ntr@ eghipteani }i ^ntr@ Israil. 8. {i vor striga toate slugile tale c@tr@ mine, }i s@ vor ^nchina mie, zic$nd: Ie}i tu }i tot norodul t@u, pre carele tu-l pov@]uie}ti. {i dup@ aceastea voiu ie}i. {i au ie}it Moisi de la Faraon cu m$nie. 9. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Nu va asculta pre voi Faraon, ca ^nmul]ind s@ ^nmul]esc seamnele Meale }i minunile Meale ^n p@m$ntul Eghiptului. 10. Iar@ Moisi }i Aaron au f@cut toate seamnele }i minunile aceastea ^n p@m$ntul Eghiptului ^naintea lui Faraon, iar@ Domnul au ^nv$rto}eat inima lui Faraon }i nu au vrut s@ sloboaz@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului.

*Sus 3, 22 Jos 12, 35 *Sira. 45, 1

*%n]el. 17, 2 **%n]el. 18, 1

CAP 12
Dup@ ce s-au ar@tat }i s-au slujit r$nduiala m$nc@rii mielului, }i cu s$ngele lui ung$ndu-s@ pragurile ceale deasupra u}ii cas@lor, ^ngerul t@ind pre to]i cei ^nt$iu n@scu]i ai Eghiptului, israilteanii ies cu averile Eghiptului; pentru leagea Pa}tilor }i m$ncarea azimelor, }i pentru vreamea l@cuin]ii lui Israil ^n Eghipt.

CAP 11
S@ vestea}te moartea celor ^nt$iu n@scu]i; }i s@ poruncea}te ^mprumutarea vaselor celor de aur }i de argint de la eghipteani.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron ^n p@m$ntul Eghiptului, zic$nd: 2. Luna aceasta easte voao ^ncep@tur@ lunilor, cea dint$iu easte voao ^ntru lunile anului.
1.

CARTEA IE{IRII
3. Gr@ia}te c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil, zic$nd: %n zioa a zeacea a ace}tii luni, s@ ia fie}tecine un miel dup@ casele familiilor, fie}tecine c$te un miel de cas@. 4. Iar@ de vor fi mai pu]ini ^n cas@, c$t s@ nu fie de ajuns la un miel, s@ ia ^mpreun@ cu sine pre vecinul s@u cel de aproape dup@ num@rul sufletelor, fie}tecine s@ numere }ie c$]i ^i vor fi de ajuns la miel. 5. Iar@ mielul s@ fie des@v$r}it, parte b@rb@teasc@, f@r@ de prihan@, de un an s@ fie voao, din miei }i din iezi s@ lua]i. 6. {i s@-l ]ine]i p$n@ la zioa a patraspr@zeace a lunii ace}tiia, }i s@-l junghie toat@ mul]imea adun@rii fiilor lui Israil, c@tr@ sear@. 7. {i s@ ia din s$nge }i s@ ung@ am$ndoi st$lpii u}ii deasupra }i pragurile ^n casele ^n care-l vor m$nca pre el. 8. {i s@ m$nce carnea fript@ la foc ^n noaptea aceaea, }i azimele cu s@lat@ s@ le m$nce. 9. S@ nu-l m$nca]i crud, nici fiert ^n ap@, ci fript la foc, capul cu picioarele }i cu m@runt@ile. 10. S@ nu l@sa]i nimica dintr-^nsul pe a doao zi, }i os din el s@ nu zdrobi]i, ceale ce vor r@m$nea din el p$n@ a doao zi cu foc s@ le arde]i. 11. {i a}ea s@-l m$nca]i pre el: mijloacele voastre fiind ^ncinse, }i ^nc@l]@mintele voastre ^n picioarele voastre, }i toiagele voastre ^n m$inile voastre, }i s@-l m$nca]i cu grab@, c@ s$nt pa}tile (a) Domnului. 12. {i voiu treace prin p@m$ntul Eghiptului ^n noaptea aceasta, }i voiu omor^ pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului, de la om p$n@ la dobitoc, }i asupra tuturor dumnezeilor eghipteanilor voiu face izb$nd@ Eu, Domnul. 13. {i va fi s$ngele semn voao pre casele ^n care ve]i fi voi, }i voiu vedea s$ngele }i voiu acoperi pre voi, }i nu va fi ^ntru voi ran@, ca s@ nu peri]i, c$nd voiu bate (b) ^n p@m$ntul Eghiptului. 14. {i va fi voao zioa aceasta aducereaminte }i o ve]i ]inea s@rb@toare Domnului, ^ntru toate neamurile voastre, leage veacinic@ o ve]i ]inea s@rb@toare. 15. {eapte zile azime ve]i m$nca, }i din zioa dint$iu ve]i scoate ce easte dospit din casele voastre, tot cel ce din zioa dint$iu p$n@ ^n zioa a }eaptea va m$nca dospit s@ va piiarde sufletul acela din Israil. 16. {i zioa dint$iu s@ va chema sf$nt@, }i zioa a }eaptea numit@ sf$nt@ va fi voao, tot lucrul de slujb@ s@ nu face]i ^ntr-^n11. (a) Adec@: treacerea. 13. (b) Ceale ^nt$iu n@scute.

CAP 12
sele, f@r@ numai ce va tr@bui de m$ncat fie}tec@rui suflet, aceasta numai ve]i face. 17. {i ve]i p@zi porunca aceasta, c@ ^n zioa aceasta voiu scoate putearea (v) voastr@ din p@m$ntul Eghiptului, }i ve]i ]inea zioa aceasta ^ntru neamurile voastre leage veacinic@. 18.* %ncep$nd ^n a patraspr@zeacea zi a lunii dint$iu, de seara, ve]i m$nca azime, p$n@ la zioa a doaozeci }i una a lunii, p$n@ seara. 19. {eapte zile dospit s@ nu s@ afle ^n casele voastre, tot cine va m$nca dospit sufletul acela s@ va piiarde dintru adunarea fiilor lui Israil, fie acela ori dintr@ venitici, ori dintr@ mo}teanii p@m$ntului. 20. Tot ce e dospit s@ nu m$nca]i, ci ^n tot l@ca}ul vostru s@ m$nca]i azime. 21. {i au chemat Moisi pre toat@ b@tr$nimea lui Israil }i au zis c@tr@ d$n}ii: Mearge]i }i v@ lua]i voao miel, dup@ familiile voastre, }i junghiia]i pa}ti. 22.* {i lua]i m@nunchiu de isop }i, ^nting$nd ^n s$ngele cel de l$ng@ u}e, unge]i pragul }i am$ndoi st$lpii u}ii din s$ngele care easte l$ng@ u}e, }i voi nici unul s@ nu ie}i]i din u}ea casii voastre p$n@ diminea]@. 23. {i va treace Domnul s@ bat@ pre eghipteani, }i va vedea s$ngele pre prag }i pre am$ndoi st$lpii u}ii, }i va treace Domnul u}ea }i nu va l@sa pre cel ce ucide s@ ^ntre ^n c@sile voastre s@ uciz@. 24. {i ve]i p@zi cuv$ntul acesta leage ]ie }i fiilor t@i p$n@ ^n veac. 25. Iar@ dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care va da voao Domnul, precum au zis, p@zi]i slujba aceasta. 26. {i va fi de vor zice c@tr@ voi fiii vo}tri: Ce easte slujba aceasta? 27. Ve]i zice lor: Jertv@ s$nt pa}tile aceastea Domnului, cum au acoperit casele fiilor lui Israil ^n p@m$ntul Eghiptului c$nd au b@tut pre eghipteani; iar@ casele noastre le-au m$ntuit. {i plec$ndu-s@ norodul, s-au ^nchinat. 28. {i, duc$ndu-s@, au f@cut fiii lui Israil dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi }i lui Aaron, a}ea au f@cut. 29. {i au fost la miezul nop]ii, au b@tut Domnul pre tot ^nt$iul n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului, de la cel ^nt$iu n@scut a lui Faraon, carele }eade pre scaonul mp@r@]iei,* p$n@ la cel ^nt$iu n@scut al roabei ceii din temni]@, }i p$n@ la tot cel ^nt$iu n@scut al dobitoacelor. 30. {i s-au sculat Faraon noaptea, }i slugile lui }i to]i eghipteanii, }i s-au f@cut strigare mare ^n tot p@m$ntul Eghiptului, c@ nu era cas@ ^n carea s@ nu fie mort. 31. {i au chemat Faraon pre Moisi }i pre Aaron noaptea }i au zis lor: Scula]i-v@ }i ie}i]i din norodul mieu, voi
17. (v) Jidovea}te: Oastea voastr@.

63

*Levi. 23, 5 Numer. 28, 16

*Evrei 11, 28

*Sus 11, 5 %n]ele. 18, 5

64

CARTEA IE{IRII
}i fiii lui Israil mearge]i }i sluji]i Domnului Dumnezeului vostru dup@ cum zice]i. 32. {i oile }i boii vo}tri lu$nd, mearge]i }i m@ binecuv$nta]i pre mine. 33. {i silea eghipteanii pre norod cu grab@ s@-i scoa]@ pre ei din p@m$nt, c@ zicea c@: To]i vom muri. 34. {i au luat norodul aluatul s@u mai ^nainte de a s@ dospi legat ^n hainele sale de-a um@r. 35. Iar@ fiii lui Israil au f@cut* dup@ cum au poruncit lor Moisi, }i au cerut de la eghipteani vase de argint }i de aur }i haine. 36. {i au dat Domnul har norodului S@u ^naintea eghipteanilor, }i i-au ^mprumutat pre ei }i au jefuit pre eghipteani. 37. {i, r$dic$ndu-s@ fiii lui Israil din Ramesi, au purces spre Sochot la }ease sute de mii de b@rba]i pedestri, afar@ de ceale ce avea. 38. {i amestec@tur@ mult@ s-au suit ^mpreun@ cu ei, }i oi }i boi }i dobitoace multe foarte. 39. {i au copt aluatul, care l-au scos din Eghipt, turte de azime ^n spuz@, pentru c@ nu s-au dospit, c@ i-au scos pre ei eghipteanii }i nu au putut s@ a}teapte, nici de m$ncare nu }i-au f@cut }ie pre cale. 40. Iar@ l@cuirea fiilor lui Israil, carea au l@cuit ^n p@m$ntul Eghiptului }i ^n p@m$ntul Hanaan, au fost ani patru sute }i treizeci. 41. {i au fost dup@ patru sute }i treizeci de ani, au ie}it toat@ putearea (g) Domnului din p@m$ntul Eghiptului noaptea. 42. Paz@ easte Domnului, ca s@-i scoa]@ pre ei din p@m$ntul Eghiptului; noaptea aceaea easte paz@ Domnului, ca to]i fiii lui Israil s@ o p@zeasc@ ^ntru neamurile lor. 43. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron: Aceasta easte leagea pa}tilor, tot cel de neam str@in nu va m$nca din eale. 44. {i pre tot robul ori cu argint cump@rat ^l vei t@ia ^mprejur, }i atunci va m$nca din eale. 45. Strein }i n@imit s@ nu m@n$nce din eale. 46. %ntr-o cas@ s@ va m$nca (d) }i s@ nu scoate]i din c@rnuri afar@ din cas@,* }i os s@ nu zdrobi]i dintr-^nsul. 47. Toat@ adunarea fiilor lui Israil s@ fac@ aceasta. 48. Iar@ de va veni la voi vreun nemearnic s@ fac@ pa}ti Domnului, ^i vei t@ia ^mprejur toat@ partea b@rb@teasc@, }i atunci va veni s@ fac@ aceasta, }i va fi ca }i mo}teanul cel de p@m$nt, tot cel net@iat ^mprejur nu va m$nca din eale.
41. (g) Adec@: tot norodul Domnului. 46. (d) Bibl. rom$n. are: ^ntr-o cas@ s@ va m$nca, nu s@ va l@sa din c@rnuri pre diminea]@, }i s@ nu

CAP 12 {I 13
49. O leage va fi mo}teanului }i nemearnicului, carele va l@cui ^ntr@ voi. 50. {i au f@cut fiii lui Israil dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi }i lui Aaron, a}ea au f@cut. 51. {i au fost ^n zioa aceaea, au scos Domnul pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului ^mpreun@ cu toat@ putearea lor.

*Sus 11, 2

CAP 13
Poruncea}te Dumnezeu ca slobozirea din Eghipt, cu jertvirea pa}tilor }i a acelor ^nt$iu n@scu]i, s@ o pomeneasc@; ie}ind Israil de acolo }i c@l@torind prin pustie, aduce cu sine oasele lui Iosif }i s@ pov@]uia}te cu st$lp de foc }i de nuor.

*Nume. 9, 12 Ioan 19, 36

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. *Sfin]ea}te Mie pre tot cel ^nt$iu n@scut, carele ^nt$iu de}chide p$ntecele ^ntru fiii lui Israil, de la om p$n@ la dobitoc, c@ al Mieu easte. 3. {i au zis Moisi c@tr@ norod: [ine]i aminte zioa aceasta, ^ntru carea a]i ie}it din p@m$ntul Eghiptului, din casa robiei, c@ cu m$n@ tare v-au scos pre voi Domnul de acolo, }i s@ nu m$nca]i dospit. 4. C@ ast@zi ie}i]i voi ^n luna dint$iu. 5. {i va fi dup@ ce te va duce Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul hananeilor }i a heteilor }i a amoreilor }i a eveilor }i a ievuseilor }i a ghergheseilor }i a ferezeilor, precum s-au jurat p@rin]ilor t@i, s@ dea ]ie p@m$ntul care curge lapte }i miiare, vei face slujba aceasta ^n luna aceasta. 6. {eapte zile ve]i m$nca azime, iar@ a }eaptea zi (a) s@rb@toare Domnului. 7. Azime ve]i m$nca }eapte zile, nu s@ va vedea la tine dospit, nici vei avea dospit ^n toate hotar@le tale. 8. {i vei spune fiiului t@u ^n zioa aceaea, zic$nd: Pentru c@ aceasta au f@cut Domnul Dumnezeul mieu, c$nd am ie}it din Eghipt. 9. {i va fi semn ]ie ^n m$na ta }i aducereaminte ^naintea ochilor t@i, pentru ca s@ fie leagea Domnului ^n gura ta, c@ cu m$n@ tare te-au scos Domnul Dumnezeu din Eghipt. 10. {i s@ p@zi]i leagea aceasta ^n vremile ceale r$nduite din zile ^n zile. 11. {i va fi dup@ ce te va duce Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul hananeilor, precum s-au jurat p@rin]ilor t@i, }i-l va da pre el ]ie. 12.* Vei osebi pre tot n@scutul ^nt$iu, care de}chide p$ntecele, parte b@rb@teasc@ Domnului. Tot ce de}chide p$ntecele din turme (b), ori ^n dobitoacele tale, c$te vor fi
1.
scoate]i din c@rnuri afar@ din cas@. 6. (a) Ve]i ]inea. 12. (b) Turme, cirezi, ciurzi, adec@ din toate dobitoacele.

*Jos 37[34], 19 Levi]i 27, 26 Numer. 8, 16 Luca 2, 23

*Jos 22, 29 34, 19 Iezechii. 44, 30

CARTEA IE{IRII
]ie parte b@rb@teasc@, le vei sfin]i Domnului. 13. Tot ce de}chide p$ntecele asinului s@-l schimbi pre oaie, iar@ de nu-l vei schimba, ^l vei r@scump@ra; pre tot cel ^nt$iu n@scut al omului din fiii t@i vei r@scump@ra. 14. Iar@ de te va ^ntreba feciorul t@u dup@ aceasta, zic$nd: Ce easte aceasta? Vei zice lui c@: Cu m$n@ tare ne-au scos pre noi Domnul din p@m$ntul Eghiptului, din casa robiei. 15. C@ci c$nd au ^nv$rto}eat pre Faraon }i nu vrea s@ ne sloboaz@ pre noi, au ucis pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului, de la cei ^nt$iu n@scu]i a oamenilor p$n@ la cei ^nt$iu n@scu]i a dobitoacelor, pentru aceaea eu jertvesc Domnului toat@ partea b@rb@teasc@, ce de}chide p$ntecele, }i pre tot cel ^nt$iu n@scut a fiilor miei voiu r@scump@ra. 16.* {i va fi semn ^n m$na ta nemi}cat ^naintea ochilor t@i, c@ cu m$n@ tare te-au scos pre tine Domnul din Eghipt. 17. Iar@ dup@ ce au slobozit Faraon pre norod, nu i-au pov@]uit pre ei Dumnezeu pre calea p@m$ntului Filistiim, c@ aproape era, pentru c@ au zis Dumnezeu ca: Nu cumva s@ par@ r@u norodului v@zind r@zboiu }i s@ se ^ntoarc@ ^n Eghipt. 18. {i au ab@tut Dumnezeu pre norod de la calea cea de c@tr@ pustie, c@tr@ Marea Ro}ie. Iar@ fiii lui Israil a cincea neam au ie}it din p@m$ntul Eghiptului. 19. {i au luat Moisi oasele lui Iosif cu sine, c@ cu jur@m$nt au jurat Iosif pre fiii lui Israil, zic$nd:* Cu cercetare va cerceta pre voi Domnul, ci s@ lua]i ^mpreun@ cu voi oasele meale de aici. 20. {i, purcezind fiii lui Israil din Sochot, au t@b@r$t ^n Otom, l$ng@ pustie. 21.* {i Dumnezeu ^i pov@]uia pre ei zioa cu st$lp de nor, ar@t$ndu-le lor calea, iar@ noaptea cu st$lp de foc. 22. {i n-au lipsit st$lpul de nor zioa }i st$lpul de foc noaptea ^naintea tot norodului.

CAP 13 {I 14
on, }i ^i va goni dinapoi, }i M@ voiu m@ri ^ntru Faraon }i ^ntru toat@ oastea lui, }i vor cunoa}te to]i eghipteanii c@ Eu s$nt Domnul. {i au f@cut a}ea. 5. {i s-au f@cut }tire mp@ratului eghipteanilor c@ au fugit norodul, }i s-au schimbat inima lui Faraon }i a slujitorilor lui asupra norodului, }i au zis: Ce am f@cut de am l@sat pre fiii lui Israil s@ nu slujeasc@ noao? 6. Deci au ^nh@mat Faraon car@le sale }i au luat pre tot norodul s@u cu sine. 7. {i au luat }eas@ sute de car@ alease, }i toat@ c@l@rimea eghipteanilor, }i c@petenii preste to]i. 8. {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui Faraon, ^mp@ratul Eghiptului, }i a slujitorilor lui, }i au gonit dinapoia fiilor lui Israil. Iar@ fiii lui Israil ie}ea cu m$n@ ^nalt@. 9.* {i i-au gonit eghipteanii dinapoi }i i-au aflat t@b@r$]i l$ng@ mare, }i toat@ c@l@rimea }i car@le lui Faraon }i c@l@ra}ii }i oastea lui era ^n preajma }esului ^naintea Veelsepfonului. 10. {i Faraon s@ apropiia }i, c@ut$nd fiii lui Israil cu ochii, au v@zut, }i, iat@, eghipteanii t@b@r@sc dinapoia lor, }i s-au temut foarte }i au strigat fiii lui Israil c@tr@ Domnul. 11. {i au zis c@tr@ Moisi: Au, doar@, nu era morm$nturi ^n p@m$ntul Eghiptului, ne-ai scos pre noi s@ ne omori ^n pustiia aceasta, pentru ce ne-ai scos pre noi din Eghipt? 12. Au nu era acesta cuv$ntul care l-am gr@it c@tr@ tine ^n Eghipt, zic$nd: Lase-ne pre noi s@ slujim eghipteanilor? C@ mai bine era noao s@ slujim eghipteanilor, dec$t s@ murim ^n pustiia aceasta. 13. {i au zis Moisi c@tr@ norod: %ndr@zni]i, sta]i, }i ve]i vedea m$ntuirea de la Domnul, carea o va face noao ast@zi, c@, ^n ce chip a]i v@zut ast@zi pre eghipteani, mai mult nu-i ve]i mai vedea pre ei ^n veaci. 14. Domnul va bate r@zboiu pentru voi, }i voi ve]i fi ^n lini}te. 15. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Ce strigi c@tr@ Mine? Zi fiilor lui Israil s@ purceaze. 16. {i tu ia toiagul t@u }i tinde m$na ta spre mare }i o despar]i pre ea, }i s@ treac@ fiii lui Israil prin mijlocul m@rii pre uscat. 17. {i, iat@, Eu voiu ^nv$rto}ea inima lui Faraon }i a slugilor lui }i a tuturor eghipteanilor, }i vor ^ntra dup@ d$n}ii, }i M@ voiu m@ri ^ntru Faraon }i ^ntru toat@ oastea lui, }i ^n car@le }i ^n caii lui. 18. {i vor cunoa}te to]i eghipteanii c@ Eu s$nt Domnul, Cel ce M-am m@rit ^ntru Faraon, }i ^n car@le }i ^n caii lui. 19. {i s-au r$dicat ^ngerul lui Dumenzeu carele mergea ^naintea taberii fiilor lui Israi-

65

*2 Leage 6, 8

*Isus 24, 6 1 Maca. 4, 9

*Ie}ire [Facere] 50, 24

*Nume. 14, 14 Neemia 9, 19 1 Cor. 10, 1

CAP 14
Gonind Faraon pre Israil }i ^n mare, fiind uscat@, ^ntr$nd dup@ ei Faraon, cu to]i c@l@ra}ii }i car@le s@ ^neac@.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. Gr@ia}te fiilor lui Israil ca s@ se ^ntoarc@ }i s@ t@b@rasc@ ^n preajma }esului ^ntr@ Magdal }i ^ntr@ mare, din preajma Veelsepfonului, ^naintea lui s@ t@b@r$]i l$ng@ mare. 3. {i va zice Faraon norodului s@u: Fiii lui Israil, ace}tia r@t@cesc pre p@m$nt, c@ i-au ^nchis pre ei pustiia. 4. {i Eu voiu ^nv$rto}ea inima lui Fara1.

66

CARTEA IE{IRII
il, }i au mers dinapoia lor, }i s-au r$dicat }i st$lpul cel de nor dinaintea lor }i au st@tut dind@r@ptul lor. 20. {i au ^ntrat ^ntr@ tab@ra eghipteanilor }i ^ntr@ tab@ra fiilor lui Israil, }i au st@tut, }i s-au f@cut ^ntunearec }i negur@, }i au venit }i au trecut noaptea, }i nu s-au amestecat unii cu al]ii toat@ noaptea. 21. {i au ^ntins Moisi m$na spre mare }i au gonit Domnul marea toat@ noaptea cu v$nt reapede de la austru, }i au uscat marea }i s-au desp@r]it apa. 22.* {i au ^ntrat fiii lui Israil ^n mijlocul m@rii pre uscat, }i le era lor apa p@reate de-a dreapta }i p@reate de-a st$nga. 23. {i i-au gonit eghipteanii }i au ^ntrat dup@ d$n}ii, }i to]i caii lui Faraon }i car@le }i c@l@ra}ii ^n mijlocul m@rii. 24.*Iar@ c$nd au fost ^n strajea dimine]ii, au c@utat Domnul asupra taberii eghipteanilor ^n st$lp de foc }i de nor, }i au turburat tab@ra eghipteanilor. 25. {i au ^mpiedecat osiile car@lor lor, }i ^i ducea pre ei cu anevoie, }i au zis eghipteanii: S@ fugim de la fa]a lui Israil, c@ Domnul bate r@zboiu pentru ei asupra eghipteanilor. 26. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: %ntinde m$na ta spre mare, }i s@ se a}eaze apa la locul ei }i s@ acopere pre eghipteani }i car@le }i c@l@re]ii lor. 27. {i au ^ntins Moisi m$na spre mare, }i s-au a}ezat apa de c@tr@ zio la locul ei, iar@ eghipteanii fugea pre supt ap@, }i au ^necat Domnul pre eghipteani ^n mijlocul m@rii. 28. {i, ^ntorc$ndu-s@ apa, au acoperit car@le }i c@l@ra}ii, }i toat@ putearea lui Faraon, carii ^ntras@ ^n mare, }i nu au r@mas nici unul dintr-^n}ii. 29. Iar@ fiii lui Israil au trecut pre uscat prin mijlocul m@rii, }i le era lor apa p@reate de-a dreapta }i p@reate de-a st$nga. 30. {i au m$ntuit Domnul pre Israil ^n zioa aceaea din m$na eghipteanilor, }i au v@zut fiii lui Israil pre eghipteani mor]i pre l$ng@ ]ermurile m@rii. 31. {i au v@zut Israil m$na cea mare, carea au f@cut eghipteanilor Domnul, }i s-au temut norodul de Domnul, }i au crezut lui Dumnezeu }i lui Moisi, slugii Lui.
1.*

CAP 14 {I 15
tunci au c$ntat Moisi }i fiii lui Israil c$ntarea aceasta lui Dumnezeu, }i au gr@it, zic$nd: S@ c$nt@m Domnului c@ cu m@rire S-au m@rit, pre cal }i pre c@l@re] au aruncat ^n mare. 2.* Ajutoriu }i acoperitoriu S-au f@cut mie spre m$ntuire, acesta easte Dumnezeul mieu, }i-L voiu m@ri pre El, Dumnezeul p@rintelui mieu, }i-L voiu ^n@l]a pre El. 3. Domnul, Cel ce sfarm@ r@zboaiele, Domn, numele Lui. 4. Car@le lui Faraon }i putearea lui au aruncat ^n mare, pre cei ale}i c@l@re]i c@pitani i-au afundat ^n Marea Ro}ie. 5. Cu marea i-au acoperit pre ei, afundatu-s-au ^ntru ad$nc ca o piiatr@. 6. Dreapta Ta, Doamne, s-au m@rit ^ntru t@rie, m$na Ta cea dreapt@, Doamne, au sf@r$mat pre vr@jma}i. 7. {i ^ntru mul]imea m@rirei Tale ai zdrobit pre cei protivnici. Trimis-ai m$niia Ta }i i-au m$ncat pre d$n}ii ca pre o trestie. 8. {i prin duhul m$niei Tale s-au ^mp@r]it apa, ^nchegatu-s-au ca un p@reate apele, ^nchegatu-s-au }i valurile ^n mijlocul m@rii. 9. Zis-au vr@jma}ul: Gonind voiu prinde, ^mp@r]i-voiu pr@zi, umplea-voiu sufletul mieu, ucide-voiu cu sabiia mea, st@p$ni-va m$na mea. 10. Trimis-ai duhul T@u, acoperitu-i-au pre ei marea, afundatu-s-au ca plumbul ^n ap@ mare. 11. Cine easte aseamenea [ie ^ntru dumnezei, Doamne? Cine easte aseamenea [ie? M@rit ^ntru sfin]i, minunat ^ntru m@rire, f@c$nd minuni. 12. %ntins-ai dreapta Ta, ^nghi]itu-i-au pre ei p@m$ntul. 13. Pov@]uit-ai cu dreapta Ta pre norodul T@u acesta, pre carele l-ai m$ntuit, chematul-ai cu putearea Ta la l@ca}ul cel sf$nt al T@u. 14. Auzit-au neamurile }i s-au m$niiat (a), dureri au cuprins pre cei ce l@cuia ^n Filistiim. 15. Atunci s-au gr@bit domnii Edomului }i boiarii moaviteanilor, cuprinsu-i-au pre ei cutremur, topitu-s-au to]i cei ce l@cuia ^n Hanaan. 16. S@ caz@ preste d$n}ii cutremur }i fric@, cu m@rirea bra]ului T@u s@ se ^mpetreasc@, p$n@ ce va treace norodul T@u, Doamne, p$n@ ce va treace norodul T@u acesta, pre carele l-ai agonisit. 17. Duc$ndu-i ^nl@untru, r@s@dea}te-i pre ei ^n muntele mo}tenirei Tale, ^n l@ca}ul T@u cel gata, care l-ai f@cut, Doamne, sfin]enie, Doamne, care au g@tit m$nile Tale. 18. Domnul, Cel ce ^mp@r@]ea}te veacurile }i
14. (a) Alex.: Auzit-au neamurile }i s-au temut, dureri. *%n]ele. 10, 20

*Isaiia 12, 2 Psalm 117, 14

*Psal. 77, 16 113, 3 Evrei 11, 29 *%n]ele. 18, 15 [3]

CAP 15
Israilteanii, cu c$ntare mul]@mind lui Dumnezeu, au venit ^n Mera, unde, am@r@ciunea apelor ^ntorc$ndu-o ^n dulcea]@, au venit ^n Elim.

CARTEA IE{IRII
preste veac, }i ^nc@. 19. C@ au ^ntrat calul lui Faraon cu car@le }i cu c@l@ra}ii ^n mare, }i au adus Domnul preste ei apa m@rii, iar@ fiii lui Israil au mers pre uscat prin mijlocul m@rii. 20. Iar@ Mariam, proroci]a, sora lui Moisi, au luat timpana ^n m$na sa }i au ie}it toate muierile dup@ ea cu timpane }i cu hore. 21. {i au ^nceput lor Mariam, zic$nd: S@ c$nt@m Domnului, c@ cu m@rire S-au m@rit, calul }i c@l@re]ul l-au aruncat ^n mare. 22. {i au r$dicat Moisi pre fiii lui Israil de la Marea Ro}ie }i i-au dus pre ei ^n pustiia Sur, }i au mers trei zile ^n pustie, }i nu au aflat ap@ s@ bea. 23. {i au venit ^n Mera, }i nu putea s@ bea ap@ din Mera, c@ era amar@, pentru aceaea au numit numele locului aceluia: Am@r@ciune. 24. {i c$rtea norodul asupra lui Moisi, zic$nd: Ce vom bea? 25. Iar@ Moisi au strigat c@tr@ Domnul, }i i-au ar@tat lui Domnul un lemn,* }i l-au b@gat ^n ap@ }i s-au ^ndulcit apa; acolo i-au pus lui ^ndrept@ri }i judec@]i }i acolo l-au cercat pre el. 26. {i au zis: De vei auzi cu auzul glasul Domnului Dumnezeului t@u }i vei face ceale pl@cute ^naintea Lui }i vei pune ^n urechi poruncile Lui }i vei p@zi toate ^ndrept@rile Lui, toat@ boala carea am adus asupra eghipteanilor nu o voiu aduce asupra ta, c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul t@u, Cel ce te vindec@ pre tine. 27.* {i au venit ^n Elim, }i era acolo doaospr@zeace izvoar@ de ap@ }i }eaptezeci de pomi de finic, }i au t@b@r$t acolo l$ng@ ape.

CAP 15 {I 16
ta cu foame. 4. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Iat@, Eu voiu ploua voao p$ini din ceriu, }i s@ ias@ norodul }i s@ adune c$t va fi de ajuns ^ntr-o zi, ca s@-i cerc pre ei: oare umbla-vor ^n leagea Mea, au ba? 5. {i va fi ^n zioa a }easa s@ adune de doao ori mai mult dec$t aduna ^ntr-alt@ zi pre o zi. 6. {i au zis Moisi }i Aaron c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil: Astar@ ve]i cunoa}te c@ Domnul v-au scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului. 7. {i diminea]@ ve]i vedea m@rirea Domnului, pentru c@ au auzit c$rtirea voastr@ asupra lui Dumnezeu. Iar@ noi ce s$ntem, de c$rti]i asupra noastr@? 8. {i au zis Moisi: Va da voao Domnul seara carne s@ m$nca]i, }i p$ine diminea]a s@ v@ s@tura]i. C@ au auzit Domnul c$rtirea voastr@, carea c$rti]i asupra noastr@, }i noi ce s$ntem? C@ nu easte asupra noastr@ c$rtirea voastr@, ci asupra lui Dumnezeu. 9. {i au zis Moisi lui Aaron: Zi c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil: Apropiia]i-v@ ^naintea lui Dumnezeu, c@ au auzit c$rtirea voastr@. 10. Iar@ c$nd gr@i Aaron c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil }i s@ ^ntoars@r@ ^n pustie, m@rirea Domnului* s-au ar@tat ^n nor. 11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 12. Auzit-am c$rtirea fiilor lui Israil, gr@ia}te c@tr@ ei, zic$nd: Seara ve]i m$nca carne, }i diminea]a v@ ve]i s@tura de p$ine, }i ve]i cunoa}te c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 13. {i s-au f@cut sear@, }i s-au suit pot$rnichi, }i au acoperit tab@ra; iar@ diminea]a, deac@ s@ r$dica soarele de primprejurul taberii, 14.* Iat@, pre fa]a pustiei m@runt ca coliandru, alb ca bruma pre p@m$nt. 15. {i, v@zind aceasta fiii lui Israil, au zis unul c@tr@ altul: Ce easte aceasta? C@ nu }tiia ce easte, }i le-au zis lor Moisi:* Aceasta easte p$inea carea o au dat Domnul voao s@ m$nca]i. 16. Acesta easte cuv$ntul care l-au poruncit Domnul: Str$nge]i dintr-^nsa fie}tecarele c$t easte de ajuns: gomor, dup@ capete, dup@ num@rul sufletelor voastre, fie}tecarele ^mpreun@ cu cei ce l@cuiesc cu voi s@ aduna]i. 17. {i au f@cut a}ea fiii lui Israil, }i au adunat unul mai mult, altul mai pu]in. 18. {i m@sur$nd gomorul,* nici celui ce avea mult nu au ^ntrecut, nici celui ce avea pu]in nu au lipsit, fie}tecarele c$t era de ajuns la cei cu sine au adunat. 19. {i au zis Moisi c@tr@ ei: Nimenea

67

*Iudit 5, 15 Sirah 38, 5

*Sira. 45, 4

*Num. 33, 9

CAP 16
Israilteanilor ce c$rtea pentru bucate ^n pustiia Sin le ploao Domnul pot$rnichi }i man@ de s@turat; porunca Domnului despre culeagerea }i ]inearea manei spre pomenire.
*%n]elep. 11, 2

i s-au r$dicat din Elim, }i au venit toat@ adunarea fiilor lui Israil ^n pustiia Sin, carea easte ^ntr@ Elim }i ^ntr@ Sina. Iar@ ^n a cinceaspr@zeace zi a lunii a doao, dup@ ce au ie}it ei din p@m$ntul Eghiptului, 2. Au c$rtit toat@ adunarea fiilor lui Israil asupra lui Moisi }i a lui Aaron. 3. {i au zis fiii lui Israil c@tr@ ei: Mai bine am fi murit b@tu]i de Domnul ^n p@m$ntul Eghiptului, c$nd }edeam la oalele ceale cu carne }i m$ncam p$ine de ne s@turam, dec$t ne-a]i adus pre noi ^n pustiia aceasta, s@ omor$]i toat@ adunarea aceas1.*

*Nume. 18 [11], 7 Psalm 77, 28 %n]elep. 16, 20 Ioan 6, 31 *1 Cor. 10, 3

*2 Cor. 8, 15

68

CARTEA IE{IRII

CAP 16 {I 17
^n partea Finichiei. 36. Iar@ gomor era a zeacea parte din trei m@suri (a).

s@ nu las@ dintru aceasta pe diminea]@. 20. {i nu au ascultat pre Moisi, ci unii au l@sat dintru aceaea pe diminea]@, }i au f@cut viermi }i s-au ^mpu]it, }i s-au m$hnit Moisi pre ei. 21. {i aduna diminea]a, diminea]a, fie}tecarele c$t ^i era de ajuns lui, c@, deaca ^nc@lzea soarele, s@ topea. 22. {i au fost a }easea zi, au adunat ceale de lips@ ^ndoite, c$te doao gomori unuia, }i au ^ntrat to]i boiarii adun@rii }i au spus lui Moisi. 23. {i au zis Moisi c@tr@ d$n}ii: Acesta easte cuv$ntul care au gr@it Domnul: S$mbetele sfinte s$nt, odihn@ Domnului m$ine; oric$te ve]i vrea a coace, coace]i, }i oric$te ve]i vrea a fiiarbe, fiiarbe]i, }i tot ce va ^ntreace, l@sa]i voao r@m@}i]a aceasta pe diminea]@. 24. {i au l@sat din aceasta p$n@ diminea]@, dup@ cum au poruncit lor Moisi, }i nu s-au ^mpu]it, nici viermi nu s-au f@cut ^ntr-^nsa. 25. {i au zis lor Moisi: M$nca]i ast@zi, c@, pentru c@ easte s$mb@t@, ast@zi, Domnului nu ve]i afla ^n c$mp. 26. %n }ease zile ve]i aduna, iar@ zioa a }eaptea e s$mb@t@, c@ nu ve]i afla ^ntr-^nsa. 27. {i au fost a }eaptea zi, au ie}it unii din norod s@ adune, }i nu au g@sit. 28. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: P$n@ c$nd nu ve]i s@ asculta]i de poruncile Meale }i de leagea Mea? 29. Vede]i c@ Domnul au dat voao s@rb@toare zioa aceasta, pentru aceaea El au dat voao ^n zioa a }easa p$ine pre doao zile, }ede]i fie}tecarele ^n casele voastre, nimenea s@ nu ias@ din locul s@u ^n zioa a }eaptea. 30. {i au ]inut s@rb@toare norodul ^n zioa a }eaptea. 31. {i au numit fiii lui Israil numele ace}tiia man@, }i era ca s@m$n]a coliandrului alb@, iar@ gustul ei ca azima cu miiare. 32. {i au zis Moisi: Acesta easte cuv$ntul care l-au poruncit Domnul: Umple]i gomor de man@, carea s@ se ]ie ^ntru neamurile voastre, ca s@ vaz@ p$inea carea a]i m$ncat voi ^n pustie, c$nd v-au scos pre voi Domnul din p@m$ntul Eghiptului. 33. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: Ia un urcior de aur }i bag@ ^ntr-^nsul de-l umple cu gomor de man@, }i-l pune pre el ^naintea lui Dumnezeu, ca s@-l p@zi]i ^ntru neamurile voastre. 34. %n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi, }i au pus Aaron ^naintea m@rturiei spre paz@, ca s@ se ]ie. *Neem. 35.* Iar@ fiii lui Israil au m$ncat man@ 9, 21 patruzeci de ani, p$n@ au venit ^n p@m$nt Iudit l@cuit, au m$ncat man@ p$n@ au venit
[Isus Navi] 36. (a) Gomor era a zeacea parte a unei m@suri 5, 15 [12] jidove}ti, carea s@ chema ifi. Osibite s$nt aceale

CAP 17
C$rtind iar@}i fiii lui Israil ^n Rafidin pentru ap@, d@ Domnul ap@ din piiatr@ }i, rug$ndu-s@ Moisi ^n munte cu m$nile r$dicate, biruiesc pre amaliteani.

i s-au r$dicat toat@ adunarea fiilor lui Israil din pustiia Sin cu taberile sale dup@ cuv$ntul Domnului, }i au t@b@r$t ^n Rafidin, }i norodul nu avea ap@ s@ bea. 2.* {i bl@st@ma norodul asupra lui Moisi, zic$nd: D@-ne ap@ s@ bem! {i au zis lor Moisi: Ce bl@st@ma]i asupra mea, }i ce ispiti]i pre Domnul? 3. {i au ^ns@to}eat acolo norodul de ap@, }i c$rtea norodul asupra lui Moisi, zic$nd: Pentru ce aceasta? Ne-ai scos din Eghipt s@ ne omori pre noi }i pruncii no}tri }i dobitoacele noastre cu seatea? 4. {i au strigat Moisi c@tr@ Dumnezeu, zic$nd: Ce voiu face norodului acestuia? %nc@ pu]in, }i m@ vor ucide cu pietri. 5. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Mergi ^naintea norodului acestuia }i ia cu tine din b@tr$nii norodului,* }i toiagul cu care ai lovit r$ul ia-l ^n m$na ta }i mergi. 6. Iat@, Eu voiu sta acolo mai ^nainte de ce vei mearge tu la piiatr@ ^n Horiv,* }i vei lovi piiatra, }i va ie}i dintr-^nsa ap@, }i va bea norodul. {i au f@cut Moisi a}ea ^naintea fiilor lui Israil. 7. {i au numit numele locului aceluia Ispit@ }i Bl@st@m, pentru bl@st@mul fiilor lui Israil }i pentru c@ au ispitit pre Domnul, zic$nd: De easte Domnul ^ntru noi, au ba? 8.* {i au venit Amalic }i b@tea pre Israil ^n Rafidin. 9. {i au zis Moisi lui Iisus: Aleage ]ie b@rba]i tari }i, ie}ind, st@i ^mprotiva lui Amalic m$ne, }i, iat@, eu voiu sta pre v$rful muntelui, }i toiagul lui Dumnezeu ^n m$na mea. 10. {i au f@cut Iisus dup@ cum i-au zis Moisi lui, }i au st@tut ^mprotiva lui Amalic, iar@ Moisi }i Aaron }i Or s-au suit pre v$rful muntelui. 11. {i au fost, c$nd r$dica Moisi m$nile sale, biruia Israil, iar@ c$nd slobozea m$nile, biruia Amalic. 12. {i m$inile lui Moisi s-au ^ngreoiat, }i, lu$nd piiatr@, au pus supt el, }i }edea pre ea, }i Aaron }i Or r@z@ma m$inile lui, unul de o parte, altul de alt@ parte, }i au fost m$nile lui Moisi r@z@mate p$n@
1.
m@suri de ale noastre.

*Num. 20, 4

*Sus 14, 21 [16] *Psalm 77, 15 [18] 1 Cori. 10, 4

*2 Leage 25, 17 Iudit 4, 12 %n]ele. 11, 3

CARTEA IE{IRII
la apusul soarelui. 13. {i au sf@r$mat Iisus pre Amalic }i pre tot norodul lui cu ucidere de sabie. 14. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Scrie aceasta spre pomenire ^n carte }i spune lui Iisus c@ cu st$ngere voiu st$nge pomenirea lui Amalic de supt ceriu. 15. {i au zidit Moisi jertvenic Domnului }i au chemat numele lui: Domnul, sc@parea mea. 16. C@ cu m$n@ ascuns@ s@ r@zboia}te Domnul asupra lui Amalic din neamuri ^n neamuri.

CAP 18
11. Acum am cunoscut c@ mare e Domnul preste to]i dumnezeii,* pentru c@ i-au smerit pre ei. 12. {i au adus Iotor, socrul lui Moisi, arderi de tot }i jertve lui Dumnezeu, }i au venit Aaron }i to]i b@tr$nii lui Israil ca s@ m@n$nce p$ine cu socrul lui Moisi ^naintea lui Dumnezeu. 13. {i au fost a doao zi, au }ezut Moisi s@ judece norodul, }i au st@tut tot norodul ^naintea lui Moisi de diminea]a p$n@ seara. 14. {i, v@zind Iotor toate c$te face norodului, au zis: Ce easte aceasta ce faci tu norodului? Pentru ce }ezi tu s$ngur? {i tot norodul st@ ^naintea ta de diminea]a p$n@ seara? 15. {i au zis Moisi c@tr@ socrul s@u c@: Au venit la mine norodul ca s@ cearce judecat@ de la Dumnezeu. 16. C@ci, c$nd s@ face ^ntr@ ei price }i vin la mine, cert pre fie}tecarele }i ^nv@] pre ei poruncile lui Dumnezeu }i leagea Lui. 17. {i au zis socrul lui Moisi c@tr@ d$nsul: Nu faci bine lucrul acesta. 18. Cu stricare te vei strica, }i tu }i tot norodul acesta carele easte cu tine, greu easte ]ie lucrul acesta,* nu-l vei putea face tu s$ngur. 19. Acum, dar@, ascult@-m@ }i-]i dau sfat, }i va fi Dumnezeu cu tine, fii tu norodului ^ntru ceale ce s$nt c@tr@ Dumnezeu }i poart@ cuvintele lor c@tr@ Dumnezeu. 20. {i le m@rturisea}te lor poruncile lui Dumnezeu }i leagea Lui, }i le arat@ lor c@ile pre care s@ umble }i faptele care s@ fac@. 21. {i tu aleage ]ie din tot norodul b@rba]i putearnici, tem@tori de Dumnezeu, b@rba]i drep]i, carii ur@sc trufiia, }i ^i pune preste d$n}ii mai mari preste mie, }i mai mari preste sut@, }i mai mari preste cincizeci, }i mai mari preste zeace. 22. {i s@ judece norodul ^n tot ceasul, iar@ lucrul cel mare s@-l aduc@ la tine, iar@ judec@]ile ceale mici s@ le judece ei, }i te vor u}ura }i-]i vor ajuta. 23. De vei face cuv$ntul acesta, te va ^nt@ri Dumnezeu }i vei putea sta, }i tot norodul acesta s@ va ^ntoarce cu pace la locul s@u. 24. {i au scultat Moisi cuv$ntul socrului s@u, }i au f@cut toate c$te i-au zis lui. 25. {i au ales Moisi b@rba]i putearnici din tot Israilul, }i i-au pus pre ei preste d$n}ii mai mari preste mie, }i mai mari preste sut@, }i mai mari preste cincizeci, (a) }i mai mari preste zeace.
afl@: }i aduc@tori ^nl@untru de c@r]i.

69
*Sus 1, 14 5, 7 10, 10 14, 8

CAP 18
Iotor, socru lui Moisi, aduce la el muiarea }i pruncii; }i, auzind lucrurile lui Dumnezeu, dup@ ce au jertvit Domnului, au dat lui Moisi sfat bun despre r$nduirea judec@torilor.

i au auzit Iotor, preotul din Madiam, socrul lui Moisi, toate c$te au f@cut Domnul lui Israil, norodului S@u, c@ au scos Domnul pre Israil din Eghipt. 2. {i au luat Iotor, socrul lui Moisi, pre Sepfora, muiarea lui Moisi, c@ o au fost l@sat pre ea, 3. {i pre cei doi feciori a ei, numele celui *Sus dint$iu Ghersam, zic$nd:* Nemearnic am 2, 22 fost ^n p@m$nt str@in. 4. {i numele celui de al doilea: Eliezer, zic$nd c@: Dumnezeul t@t$ne-mieu mi-au ajutat }i m-au scos din m$na lui Faraon. 5. {i au venit Iotor, socrul lui Moisi, }i feciorii }i muiarea la Moisi ^n pustie, unde t@b@r$s@ la muntele lui Dumnezeu. 6. {i spus@r@ lui Moisi, zic$nd: Iat@, Iotor, socrul t@u, vine la tine, }i am$ndoi feciorii t@i cu d$nsul. 7. {i au ie}it Moisi ^ntru ^nt$mpinarea socru-s@u, }i s-au ^nchinat lui }i l-au s@rutat, }i s-au s@rutat unii cu al]ii, }i i-au b@gat pre d$n}ii ^n cort. 8. {i au povestit Moisi socru-s@u toate c$te au f@cut Domnul lui Faraon }i eghipteanilor pentru Israil }i tot necazul ce li s-au f@cut lor pre cale }i cum i-au scos pre ei Domnul din m$na lui Faraon }i din m$na eghipteanilor. 9. {i s-au minunat Iotor de toate bun@t@]ile care le-au f@cut lor Domnul, c@ i-au scos pre ei din m$na eghipteanilor }i din m$na lui Faraon. 10. {i au zis Iotor: Bine e cuv$ntat Domnul, c@ i-au scos pre ei din m$na eghipteanilor }i din m$na lui Faraon.
1.
25. (a) %n cea veachie, ^n stihul 24 }i 25 s@

*2 Leage 1, 12

70

CARTEA IE{IRII
26. {i judeca norodul ^n tot ceasul, iar@ lucrul cel mare aducea la Moisi, iar@ tot lucrul cel u}or ^l judeca ei. 27. {i au slobozit Moisi pre socrul s@u }i s-au dus ^n p@m$ntul s@u.

CAP 19 {I 20
geta, ori dobitoc, ori om fie, nu va tr@i. Iar@ deaca s@ vor dep@rta glasurile }i tr$mbi]ele }i norul de la munte, ei s@ vor sui ^n munte. 14. {i s-au pogor$t Moisi din munte la norod, }i i-au sfin]it pre ei, }i }i-au sp@lat hainele sale. 15. {i au zis norodului: Fi]i gata, trei zile s@ nu v@ apropiia]i la muieri. 16. {i au fost a treia zi, c$nd s@ f@cea zio, s-au f@cut glasuri }i fulgere }i nori ^ntuneca]i pre muntele Sinaii, glasul tr$mbi]ii r@suna tare, }i s-au sp@im$ntat tot norodul cel din tab@r@. 17. {i au scos Moisi norodul ^ntru ^ntimpinarea lui Dumnezeu din tab@r@ }i au st@tut supt munte. 18. Iar@ muntele Sinaii fuma tot, c@ s@ pogor$s@ Dumnezeu pre el ^n foc, }i s@ suia fumul ca ni}te fum din cuptoriu, }i s-au sp@im$ntat tot norodul foarte. 19. {i glasurile tr$mbi]ii s@ ^nt@rea foarte }i mai mari s@ f@cea, }i Moisi gr@ia, iar@ Dumnezeu r@spundea lui cu glas. 20. {i s-au pogor$t Domnul pre muntele Sinaii, pre v$rful muntelui, }i au chemat Domnul pre Moisi ^n v$rful muntelui }i s-au suit Moisi. 21. {i au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi, zic$nd: Pogoar@-te }i m@rturisea}te norodului ca nu cumva s@ se apropie c@tr@ Dumnezeu s@ vaz@, }i vor peri dintr-^n}ii mul]i. 22. {i preo]ii carii s@ vor apropia c@tr@ Domnul Dumnezeu s@ se sfin]asc@, ca nu cumva s@ se ^ntoarc@ de c@tr@ ei Domnul. 23. {i au zis Moisi c@tr@ Dumnezeu: Nu va putea norodul s@ se suie ^n muntele Sinaii, c@ Tu ai m@rturisit noao zic$nd: Osibea}te muntele }i-l sfin]ea}te pre el. 24. {i i-au zis lui Domnul: Mergi, pogoar@te }i te suie tu }i Aaron cu tine, iar@ pre preo]i }i pre norod s@ nu-i sile}ti a s@ sui la Dumnezeu, ca nu cumva s@ piiarz@ dintru ei Domnul. 25. {i s-au pogor$t Moisi la norod }i au spus lor.

CAP 19
%n preajma muntelui Sinai, f@c$ndu-s@ pomenirea facerii de bine a scoaterii din Eghipt, s@ poruncea}te norodului s@ se sfin]asc@, ca s@ se pogoar@ Domnul ^n fulger }i ^n tunet, s@ vorbeasc@ cu Moisi ^naintea a tot norodul.
*Numer. 33, 15

*Fapt. 7, 38

*2 Leage 29, 2

*Psal. 23, 1 *1 Petr. 2, 9

*Evrei 12, 18

ar@ ^n luna a treia dup@ ce au ie}it fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului, ^n zioa aceasta au venit ^n pustiia Sina. 2. {i s-au r$dicat de la Rafidin }i au venit ^n pustiia Sina, }i au t@b@r$t acolo Israil ^n preajma muntelui. 3.* {i Moisi s-au suit ^n muntele lui Dumnezeu, }i l-au strigat pre d$nsul Dumnezeu din munte, zic$nd: Aceastea vei gr@i casii lui Iacov }i vei spune fiilor lui Israil. 4.* %n}iv@ a]i v@zut c$te am f@cut eghipteanilor, }i v-am luat pre voi ca pre ni}te aripi de vulturi, }i v-am tras pre voi la Mine. 5. {i acum, de ve]i asculta cuv$ntul Mieu }i ve]i p@zi leagea Mea, ve]i fi Mie norod ales din toate neamurile,* c@ al Mieu easte tot p@m$ntul. 6.* {i voi ve]i fi Mie ^mp@r@]ie, sfin]enie }i neam sf$nt. Aceaste cuvinte vei gr@i fiilor lui Israil. 7. {i au venit Moisi, }i au chemat pre b@tr$nii norodului, }i au gr@it ^naintea lor toate cuvintele aceastea care le-au poruncit lor Dumnezeu. 8. {i au r@spuns tot norodul deodat@, }i au zis: Toate c$te au zis Dumnezeu vom face }i vom asculta. {i au adus Moisi cuvintele norodului la Dumnezeu. 9. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Iat@, Eu voiu veni la tine ^n st$lp de nor, ca s@ M@ auz@ norodul gr@ind c@tr@ tine, }i vor creade ]ie ^n veaci. {i au spus Moisi cuvintele norodului c@tr@ Domnul. 10. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Pogoar@-te de spune norodului }i-i cur@]ea}te pre ei ast@zi }i m$ine, }i s@-}i speale hainele. 11. {i s@ fie gata ^n zioa a treia, c@ ^n zioa a treia s@ va pogor^ Domnul pre muntele Sinaii ^naintea a tot norodul. 12. {i vei a}eza norodul primprejur, zic$ndu-le: P@zi]i-v@ s@ nu v@ sui]i ^n munte,* nici s@ v@ atinge]i de ceva dintru ale lui, c@ tot cel ce s@ va atinge de munte cu moarte va muri. 13. S@ nu s@ ating@ de el m$n@, c@ cu pietri s@ va ucide, sau cu s@geat@ s@ va s@1.*

CAP 20
Moisi, auzind de la Domnul ceale zeace porunci, le vestea}te norodului }i poruncea}te s@ se fac@ oltariu de p@m$nt sau de pietri necioplite, la care s@ nu s@ suie pre treapte.

i au gr@it Domnul toate cuvintele aceastea, zic$nd: Eu s$nt Domnul Dumnezeul 2.* t@u, Cel ce te-am scos din p@m$ntul Eghiptului, din casa robiei. 3. S@ nu aibi al]i dumnezei afar@ de Mine*.
1.

*2 Leage 5, 6 *Psal. 80, 11

CARTEA IE{IRII
*Levi. 26, 1 2 Leage 4, 16 Isus Na. 24, 14 Psalm 96, 7

CAP 20 {I 21
ca s@ nu p@c@tui]i. 21. {i sta norodul departe,* }i Moisi au ^ntrat ^n negura unde era Dumnezeu. 22. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Aceastea vei zice casii lui Iacov }i vei spune fiilor lui Israil: Voi a]i v@zut c@ din ceriu am gr@it c@tr@ voi. 23. S@ nu v@ face]i voao dumnezei de argint }i dumnezei de aur, s@ nu v@ face]i voao ace}tia. 24.* Jertvenic de p@m$nt s@-Mi face]i Mie, }i s@ pune]i preste d$nsul arderile ceale de tot ale voastre }i jertvele ceale de m$ntuire ale voastre }i oile }i vi]eii vo}tri, ^n tot locul unde voiu numi numele Mieu acolo, }i voiu veni la tine }i te voiu binecuv$nta. 25.* Iar@ de vei face Mie jertvenic de piiatr@, s@ nu-l zide}ti din pietri cioplite, pentru c@ ai pus cu]itul t@u pre eale }i s-au p$ng@rit. 26. S@ nu te sui pre treapte la jertvenicul Mieu, ca s@ nu descoperi ur$ciunea ta pre d$nsul.

71
*2 Leage 18, 16 Evrei 12, 18

*Levi. 19, 12 2 Leage 5, 11 Mateiu 5, 33

*Facer. 2, 2

*2 Leage 5, 16 Mateiu 15, 4 *Efesea. 6, 2 *Mate. 5, 21 *Rom. 7, 7 13, 9

4.* S@ nu faci ]ie chip cioplit (a), nici asem@narea vreunui lucru, din c$te s$nt ^n ceriu sus, }i din c$te s$nt pre p@m$nt jos, }i din c$te s$nt ^n ape supt p@m$nt. 5. S@ nu te ^nchini acelora, }i s@ nu sluje}ti lor, c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul t@u. Dumnezeu r@vnitoriu, Cel ce r@spl@tesc p@catele p@rin]ilor ^n fii (b) p$n@ la al treilea, }i p$n@ la al patra neam, celor ce M@ ur@sc pre Mine. 6. {i fac mil@ p$n@ la a miia neam celor ce M@ iubesc pre Mine }i p@zesc poruncile Meale. 7.* S@ nu iai numele Domnul Dumnezeului t@u ^n de}ert, c@ nu va l@sa Domnul nepedepsit pre cel ce va luoa numele Lui ^n de}ert. 8. Adu-]i aminte de zioa s$mbetii, s@ o sfin]e}ti pre ea. 9. {ease zile lucreaz@ }i f@ toate lucrurile tale. 10. Iar@ zioa a }eaptea easte s$mb@ta Domnului Dumnezeului t@u, s@ nu faci ^ntru aceaea nici un lucru, nici tu, nici feciorul t@u, nici fata ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul t@u, nici asinul t@u }i nici un dobitoc al t@u, nici veneticul cel ce l@cuia}te cu tine. 11.* C@ ^n }ease zile au f@cut Dumnezeu ceriul }i p@m$ntul }i marea, }i toate c$te s$nt ^ntr-^nsele, }i ^n zioa a }eaptea au odihnit, pentru aceaea bine au cuv$ntat Dumnezeu zioa a }eaptea }i o au sfin]it pre ea. 12.* Cinstea}te pre tat@l t@u }i pre mum@ta, ca s@-]i fie ]ie bine }i s@ tr@ie}ti mult pre p@m$ntul cel bun, care Domnul Dumnezeul t@u ]i-l d@ ]ie. 13.* S@ nu ucizi. 14. S@ nu preacurve}ti. 15.* S@ nu furi. 16. S@ nu m@rturise}ti str$mb asupra vecinului t@u m@rturie mincinoas@. 17.* S@ nu pofte}ti muiarea deaproapelui t@u, s@ nu pofte}ti casa vecinului t@u, nici ]arina lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui }i nici un dobitoc al lui, nici c$te s$nt ale deaproapelui t@u. 18. {i tot norodul vedea glasurile }i luminile }i glasul tr$mbi]ii }i muntele fum$nd, }i, sp@im$nt$ndu-s@ tot norodul, au st@tut departe. 19. {i au zis c@tr@ Moisi: Gr@ia}te tu noao, }i s@ nu gr@iasc@ c@tr@ noi Dumnezeu, ca nu cumva s@ murim. 20. {i au zis lor Moisi: %ndr@zni]i, c@ pentru ca s@ v@ cearce pre voi au venit Dumnezeu la voi, ca s@ fie frica Lui ^ntru voi,
4. (a) Grece.: s@ nu faci ]ie idoli. 5. (b) Cel ce pedepsesc pre fii de pre fii iau izb$nd@ pentru p@-

*Jos 27, 8 38, 7

*2 Leage 27, 5 Isus Na. 8, 31

CAP 21
Legi de judecat@ pentru slugile ceale cump@rate }i slujnice, furtu}aguri, omor$re de oameni, omor$re de p@rin]i, bl@st@m@ri de p@rin]i, sfezi, as@m@nata pedeaps@ }i pentru boul ^mpung@toriu.

i aceastea-s ^ndrept@rile care le vei pune ^naintea lor. 2. De vei cump@ra rob evreu, }ease ani s@ slujeasc@ ]ie, iar@ ^n al }eaptelea an ^l vei slobozi pre el ^n dar. 3. Iar@ de va veni el singur, singur va ie}i, iar@ de va ^ntra }i muiarea ^mpreun@ cu d$nsul, va ie}i }i muiarea lui. 4. Iar@ de va da lui muiare st@p$nul }i va na}te lui muiarea feciori }i feate, }i muiarea }i pruncii vor fi a st@p$nului s@u, numai el singur va ie}i. 5. Iar@ de va r@spunde robul, zic$nd: Iubesc pre domnul mieu }i muiarea mea }i pruncii miei, nu m@ voiu duce slobod, 6. S@-l aduc@ pre el domnul lui la judecata lui Dumnezeu, }i atunci s@-l aduc@ pre el la u}e }i s@-i g@ure domnul lui ureachiia cu sula, }i ^i va sluji lui ^n veaci. 7. Iar@ de-}i va vinde cineva fata roab@ de cas@, nu va ie}i, cum ies slujnicile (a). 8. Iar@ de nu va pl@cea domnului s@u }i nu o au tomnit pre ea, o va slobozi pre ea, iar@ la neam str@in nu easte slobod s@ o v$nz@, pentru c@ o au smerit pre ea. 9. Iar@ de o va tomni pre ea feciorului s@u,
1.*
catele p@rin]ilor. 7. (a) Nu s@ va duce a}ea cum s@ duc roabele. S. Aug.

*2 Leage 15, 12 Ieremi. 34, 14

72

CARTEA IE{IRII
dup@ dreptatea featelor va face ei. 10. Iar@ de va lua lui pre alta, de hran@, }i de ceale ce s@ cuvin ei, }i pentru haine, }i pentru petreacerea ei, s@ nu o p@gubeasc@. 11. Iar@ de nu va face ei aceaste trei, va ie}i ^n dar f@r de argint. 12.* Iar@ de va lovi cineva pre altul }i va muri, cu moarte s@ se omoar@. 13. Iar@ de nu va fi din voie, ci Dumnezeu l-au dat ^n m$inile lui,* da-voiu ]ie loc ^n care s@ fug@ uciga}ul. 14. Iar@ de s@ va apuca ne}tine s@ omoar@ pre vecinul s@u cu vicle}ug }i va fugi la jertvenic, de la jertvenicul Mieu s@-l iai s@-l omori. 15. Cel ce bate pre tat@-s@u sau pre mum@-sa, cu moarte s@ se omoar@. 16.* Cel ce va gr@i de r@u pre tat@l s@u sau pre mum@-sa, cu moarte s@ se omoar@. 17. Carele va fura pre cineva din fiii lui Israil, }i cu de-a sila ^l va vinde, }i s@ va afla ^ntru aceasta, cu moarte s@ se omoar@. 18. Iar@ de s@ vor certa doi oameni }i va lovi unul pre altul cu piiatr@, au cu pumnul, }i nu va muri, }i va z@cea ^n pat, 19. De s@ va scula omul }i va umbla afar@ cu toiag, nu va fi vinovat cel ce au lovit, f@r@ numai vreamea c$t au z@cut }i leacurile va pl@ti. 20. Iar@ de va lovi ne}tine pre robul s@u, sau pre roaba sa cu toiag, }i va muri de m$inile lui, cu judecat@ s@ va judeca. 21. Iar@ de va tr@i o zi sau doao, nu s@ va judeca, pentru c@ argintul al lui easte. 22. Iar@ de s@ vor sf@di doi b@rba]i }i vor lovi pre muiarea groas@, }i va ie}i pruncul ei ne^nchipuit, cu gloab@ s@ se globeasc@, c$t va pofti b@rbatul muierii, }i judec@torii vor judeca vreadnic. 23. Iar@ de va fi pruncul ^nchipuit, va da suflet pentru suflet. 24.* Ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte, m$n@ pentru m$n@, picior pentru picior. 25. Arsur@ pentru arsur@, ran@ pentru ran@, umfl@tur@ pentru umfl@tur@. 26. Iar@ de va lovi ne}tine ochiul robului s@u sau ochiul roabei sale, }i-l va orbi, va slobozi pre ei pentru ochiul lor. 27. Iar@ de va zdrobi dintele robului s@u sau dintele roabei sale, va slobozi pre ei pentru dintele lor. 28. Iar@ de va ^mpunge taurul b@rbat sau muiare }i va muri, cu pietri s@ va ucide taurul, }i nu s@ vor m$nca c@rnurile lui, iar@ domnul taurului nevinovat va fi. 29. Iar@ de va fi fost vreaun taur ^mpung@toriu mai ^nainte de ieri, de alaltaieri, }i vor m@rturisi st@p$nului lui, }i nu-l va ^nchide pre d$nsul, }i va omor^ b@rbat sau muiare, taurul cu pietri s@ se

CAP 21 {I 22
omoar@, }i st@p$nul lui ^nc@ s@ moar@. 30. Iar@ de s@ va pune lui pre] s@ se r@scumpere, va da r@scump@rare pentru sufletul s@u c$t vor ceare de la el. 31. Iar@ de va ^mpunge fecior sau fat@, dup@ dreptatea aceasta vor face lui. 32. Iar@ de va ^mpunge taurul rob sau roab@, treizeci de drahme de argint va da st@p$nului lor, }i taurul cu pietri s@ se omoar@. 33. De va de}chide cineva groap@ sau va s@pa groap@ ^n piiatr@ }i nu o va acoperi, }i va c@dea ^nl@untru acolo vi]el au asin, 34. St@p$nul groapei va pl@ti, argint va da st@p$nului lor, iar@ st$rvul a lui va fi. 35. Iar@ de va ^mpunge taurul cuiva pre taurul vecinului }i va muri, vor vinde taurul cel viu }i vor ^mp@r]i argintul lui, }i taurul cel mort ^l vor ^mp@r]i. 36. Iar@ de va fi }tiut c@ easte taurul ^mpung@toriu mai dinainte de ieri, de alaltaieri, }i vor fi m@rturisit st@p$nului lui, }i nu-l va ]inea ^nchis, va pl@ti taur pentru taur, iar@ st$rvul va fi a lui.

*Levi. 24, 17 *2 Leage 19, 2

*Levi]. 20, 9 Pilde 20, 20 Mat. 15, 4 Marco 7, 10

CAP 22
Pedeaps@ pentru furti}eaguri }i paguba f@cut@, leagea marfii pus@, a n@imirii }i a ^mpreun@rii de s$nge; pedeapsa fermec@torilor, a jervitorilor idolilor; pedeapsa celor ce asupresc v@duvele }i pruncii cei s@raci; leagea ^mprumut@rii, a c@m@t@riei }i a arvunei }i a ascult@rii, a z@ciuirilor, a p$rg@lor }i a celor ^nt$iu n@scu]i; pentru carnea cea mu}cat@ de fieri.

*Levi]. 25 [24], 20 2 Leage 19, 21 Mat. 5, 38

e va fura cineva vi]el sau oaie, }i o va junghiia sau o va vinde, cinci vi]ei s@ pl@teasc@ pentru vi]el* }i patru oi pentru oaie. *2 %mp@. 2. Iar@ de va afla cineva pre fur s@p$nd }i, 12, 6 b@t$ndu-l, va muri, nu s@ va omor^. 3. Iar@ de va face aceasta dup@ ce va r@s@ri soarele, vinovat easte, pentru moarte cu moarte va muri. Iar@ de nu va avea ce s@ ^ntoarc@ pentru furti}eag, el s@ se v$nz@. 4. Iar@ de s@ va prinde }i s@ va afla ^n m$na lui furti}eagul viu, de la asin p$n@ la oaie ^ndoite s@ le pl@teasc@. 5. Iar@ de va pa}te ne}tine ]arin@ sau vie }i va slobozi dobitocul s@u s@ pasc@ ]arina altuia, s@ pl@teasc@ din ]arina sa dup@ rodul ei; iar@ de va pa}te toat@ ]arina, ceale mai bune din ]arina sa }i ceale mai bune din viia sa va pl@ti. 6. Iar@ de va ie}i foc }i va afla m@r$ciuni, }i va arde cl@i sau spice sau ]arin@, le va pl@ti cel ce au aprins focul. 7. Iar@ de va da ne}tine vecinului s@u argint sau unealte s@ le ]ie }i s@ vor fura din casa omului, de s@ va afla furul, va pl@ti ^ndoit. 8. Iar@ de nu s@ va afla furul, va veni
1.

CARTEA IE{IRII
domnul casii ^naintea lui Dumnezeu (a), }i va jura cu adev@rat cum c@ el nu au f@cut vicle}ug ^ntru toate unealtele vecinului s@u, asupra toat@ str$mb@tatea gr@it@. 9. {i pentru vi]el, }i pentru asin, }i pentru oaie, }i pentru hain@, }i pentru tot lucrul pierdut, de care s@ p$rea}te, de va jura, ^naintea lui Dumnezeu va mearge judecata am$nduror, }i cel ce s@ va prinde prin Dumnezeu va pl@ti ^ndoit vecinului s@u (b). 10. Iar@ de va da cineva vecinului s@u asin sau vi]el sau oaie sau orice dobitoc s@-l p@zasc@, }i s@ va strica sau va muri sau s@ va robi }i nimenea nu va }ti, 11.* Va jura ^naintea lui Dumnezeu (v) cum c@ el nu au f@cut vicle}ug, ca s@ aib@ parte ori ^n ce dobitoc al deaproapelui, }i a}ea va priimi (g) st@p$nul lui, }i el nu va pl@ti. 12. Iar@ de s@ va fura de la el, ^l va pl@ti st@p$nului lui. 13. Iar@ de s@ va prinde de fiiar@, ^l va duce la u}e }i nu-l va pl@ti. 14. Iar@ de va ceare cineva ceva de aceastea de la vecin, }i s@ va strica sau va muri sau s@ va robi, }i st@p$nul nu va fi cu d$nsul, ^l va pl@ti. 15. Iar@ de va fi st@p$nul cu d$nsul, nu-l va pl@ti, }i de va fi n@imit, s@ va socoti lui ^n simbriia lui. 16.* Iar@ de va ^n}ela ne}tine pre fecioara cea nelogodit@ }i s@ va culca cu ea, cu zeastre s@ o ^nzestreaze pre ea }ie muiare. 17. Iar@ de cumva ferind s@ va feri, }i nu va vrea tat@l ei s@ o dea pre ea lui muiare, va pl@ti el tat@lui ei argint dup@ cum easte zeastrea featei fecioare. 18. Pre fermec@tori s@ nu-i l@sa]i s@ tr@iasc@. 19. Tot cel ce s@ culc@ cu dobitoc, cu moarte s@ se omoar@. 20.* Cel ce jertvea}te dumnezeilor, cu moarte s@ piiar@, f@r@ numai Domnului. 21. {i pre cel nemearnic s@ nu-l n@c@ji]i, nici s@-l asupri]i, pentru c@ }i voi a]i fost nemearnici ^n p@m$ntul Eghiptului. 22.* La nici o v@duv@ }i la nici un s@rac s@ nu-i face]i r@u. 23. Iar@ de vei asupri pre ei cu r@u, }i strig$nd ei s@ vor pl$nge c@tr@ Mine, cu auzul voiu auzi glasul lor. 24. {i M@ voiu aprinde cu m$nie }i voiu omor^ pre voi cu sabiia, }i vor fi muierile voastre v@duve }i fiii vo}tri s@raci de p@rin]i. 25. Iar@ de vei da ^mprumut argint fra8. (a) Jid.: ^naintea judec@torilor. 9. (b) Jid.: ^naintea judec@torilor s@ vor judeca, }i pre carele vor judeca va pl@ti ^ndoit vecinului s@u. 11. (v) Gre.: jur@m$ntul lui Dumnezeu va fi ^ntr@ a-

CAP 22 {I 23
telui celui s@rac carele easte l$ng@ tine, s@ nu-l sile}ti, s@ nu-i pui cam@t@ asupr@-i. 26.* Iar@ de vei lua z@log haina vecinului, mai ^nainte de apusul soarelui s@ o dai ^nd@r@pt lui. 27. C@ aceasta easte acoperem$ntul lui, numai aceast@ hain@ are el, cu carea ^}i acopere ru}inea sa. %n ce va dormi? De va striga c@tr@ Mine, voiu auzi pre el, c@ milostiv s$nt. 28. Pre dumnezei (d) s@ nu-i vorbe}ti de r@u,* }i pre mai-marele norodului t@u s@ nu-l gr@ie}ti de r@u. 29. P$rga ariei (e) }i a teascului (j) s@ nu ^nt$rzii a le da.* Ceale ^nt$iu n@scute ale fiilor t@i vei da Mie. 30. A}ea vei face cu vi]@lul t@u, }i cu oaia ta, }i cu ^njug@toriul t@u, }eapte zile vor fi supt mum@-sa, iar@ ^n zioa a opta ^l vei da Mie. 31. {i b@rba]i sfin]i ve]i fi Mie,* }i carnea cea rumpt@ de fiiar@ s@ nu o m$nca]i, ci c$nelui o ve]i arunca pre ea.

73

*2 Leage 24, 13

*Fapt. 23, 5 *Sus 13, 5 12 Iezechii. 44, 30 *Levi. 22, 8

*Face. 31, 39

CAP 23
Legi date judec@torilor; boul }i tr@g@toriul nepriiatinului s@ se ]ie; judec@torii s@ nu ia daruri; despre a anului }i a zilii a }eaptea odihn@, }i pentru trei praznice mai mari; de ^ngerul pov@]uitoriu }i despre r@spl@tirea celor ce vor ]inea poruncile.

*2 Lege 22, 28

*Levi. 19, 4 [5]

*Zaha. 7, 10

@ nu priime}ti cuv$nt de}ert, s@ nu te une}ti cu cel str$mb, ca s@ fii m@rturie str$mb@. 2. S@ nu fii cu cei mai mul]i spre r@u, s@ nu te adaogi cu mul]imea a te abate cu cei mai mul]i, ca s@ aba]i judecata. 3. {i de cel s@rac s@ nu-]i fie mil@ la judecat@. 4.* Iar@ de vei t$lni boul vr@jma}ului t@u sau jug@toriul lui r@t@cind, s@-l ^ntorci s@-l dai lui. 5. {i de vei vedea jug@toriul vr@jma}ului t@u c@zut supt sarcina lui, s@ nu-l treci, ci s@ o r$dici ^mpreun@ cu el. 6. S@ nu aba]i judecata s@racului c$nd s@ judec@. 7. De tot cuv$ntul str$mb s@ te fere}ti,* pre cel nevinovat }i pre cel drept s@ nu-l omori, }i s@ nu ^ndreptezi pre cel necurat pentru daruri. 8.* {i daruri s@ nu iai, c@ darurile orbesc ochii celor ce v@d }i stric@ cuvintele ceale dreapte. 9. {i pre cel nemearnic s@ nu-l ^nv@lui]i, nici s@-l nec@ji]i, c@ voi }ti]i sufletul nemearnicului,* c@ voi nemearnici
1.
m$ndoi; (g) Jur@m$ntul. 28. (d) Adec@: pre judec@toriu. 29. (e) Adec@: p$rga holdelor; (j) Adec@: a viilor.

*2 Lea. 22, 1

*Danii. 13, 53 [Levi]i] 19, 15 *2 Lea. 16, 19 Sirah 20, 31 *Face. 46, 6

74

CARTEA IE{IRII
era]i ^n p@m$ntul Eghiptului. 10. {ease ani vei s@m@na p@m$ntul t@u }i vei aduna roadele lui. 11. Iar@ ^n al }eaptelea an ^i vei face odihn@ }i-l vei l@sa nelucrat, }i vor m$nca s@racii neamului t@u, iar@ r@m@}i]ele le vor m$nca fiiar@le c$mpului: a}ea vei face cu viia ta }i cu maslinetul t@u. 12. %n }ease zile s@ faci lucrurile tale, iar@ ^n zioa a }eaptea vei odihni, ca s@ se odihneac@ boul t@u }i asinul t@u, }i ca s@ r@sufle fiiul slujnicii tale }i nemearnicul. 13. Toate c$te am gr@it c@tr@ voi p@zi]i-le, }i numele dumnezeilor str@ini s@ nu le pomeni]i, nici s@ se auz@ din gura voastr@. 14. Trei vremi ale anului serba]i Mie. 15. S@rb@toarea azimelor face]i s@ o p@zi]i, }eapte zile ve]i m$nca azim@,* dup@ cum ]-am poruncit ]ie pre vreamea lunii ceii dint$iu, c@ ^ntru aceaea ai ie}it din Eghipt,** s@ nu te ar@]i ^naintea Mea de}ert 16. {i s@rb@toarea seacerii p$rga lucrurilor m$inilor tale vei face din toate care vei s@m@na ^n ]arina ta. {i s@rb@toarea s@v$r}itului la ie}irea anului, c$nd aduni lucrurile ceale din ]arina ta. 17.* %n trei vremi ale anului s@ va ar@ta toat@ partea b@rb@teasc@ ^naintea Domnului Dumnezeului t@u, c@ci, c$nd voiu scoate neamurile de la fa]a ta }i voiu l@rgi hotar@le tale, nu va pofti nimenea p@m$ntul t@u. 18. S@ nu pui pre dospit s$nge din jertva Mea, nici s@ doarm@ (a) gr@simea s@rb@toarei Meale p$n@ diminea]@. 19.* P$rga cea dint$iu a roadelor p@m$ntului t@u vei aduce ^n Casa Domnului Dumnezeului t@u,** s@ nu fierbi mielul ^n laptele mumei lui. 20. {i, iat@, Eu trimi] pre ^ngerul Mieu ^naintea fea]ii tale, ca s@ te p@zasc@ pre cale, ca s@ te duc@ ^n p@m$ntul care l-am g@tit ]ie. 21. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i, }i ascult@ de d$nsul, }i creade lui, c@ nu va l@sa dup@ tine, c@ numele Mieu easte preste d$nsul. 22.* De vei auzi cu auzul glasului Mieu }i vei face toate c$te voiu porunci Eu voao, }i vei p@zi leg@tura Mea, ve]i fi Mie norod ales din toate neamurile, c@ al Mieu easte p@m$ntul, }i voi ve]i fi Mie sfin]ire ^mp@r@teasc@ }i neam sf$nt. Aceaste cuvinte vei gr@i fiilor lui Israil: De ve]i auzi cu auzul glasul Mieu }i ve]i face toate c$te voiu zice ]ie, vr@jma} voiu fi vr@jma}ilor t@i }i ^mprotivnic ^mprotivnicilor t@i.
18. (a) S@ nu doarm@, adec@, s@ nu r@m$ie p$n@ diminea]@. 23. (b) Jid.: stric$nd s@-i strici pre ei, }i zdrobind. 24. (v) %n Bibliia cea veachie s@

CAP 23 {I 24
23.* C@ va mearge ^ngerul Mieu, carele te va pov@]ui pre tine, }i te va duce la amorei }i la hetei }i la ferezei }i la hananei }i la gherghesei }i la evei }i la ievusei, }i-i voiu sf@r$ma pre ei (b). 24. S@ nu te ^nchini dumnezeilor lor, nici s@ sluje}ti lor, s@ nu faci dup@ faptele lor, ci stric$nd (v) s@ strici capi}tile lor }i zdrobind s@ zdrobe}ti st$lpii lor. 25. {i s@ sluje}ti Domnului Dumnezeului t@u, }i bine voiu cuv$nta p$inea ta }i vinul t@u }i apa ta, }i voiu abate sl@biciunea de la voi. 26. Nu va fi neroditoriu, nici sterp pre p@m$ntul t@u, num@rul zilelor tale plinind voiu plini. 27. {i voiu trimite frica pova]@ ]ie, }i voiu ^ngrozi toate neamurile asupra c@rora mergi tu, }i voiu face pre to]i ^mprotivnicii t@i s@ fug@. 28. {i voiu trimite* vespi (g) ^naintea ta, }i voiu scoate pre amorei }i pre evei }i pre hananei }i pre hetei de la tine. 29. Nu voiu scoate pre ei ^ntr-un an, ca s@ nu s@ pustiiasc@ p@m$ntul }i s@ se ^nmul]asc@ asupra ta fierile p@m$ntului. 30. Pre ^ncet voiu scoate pre ei de la tine, p$n@ te vei ^nmul]i tu }i vei mo}teni p@m$ntul. 31. {i voiu pune hotar@le tale de la Marea Ro}ie p$n@ la Marea Filisteilor, }i de la pustiiu p$n@ la r$ul cel mare al Eufratului, }i voiu da ^n m$inile voastre pre cei ce }ed pre p$m$ntul acela, }i voiu scoate pre ei de la tine. 32.* S@ nu faci cu ei, nici cu dumnezeii lor, leg@tur@. 33. {i s@ nu l@cuiasc@ ^n p@m$ntul t@u, ca s@ nu te fac@ s@ p@c@tuie}ti ^mprotiva Mea, c@, de vei sluji dumnezeilor lor, ace}tia vor fi ]ie piiadec@.
*Jos 33, 2 2 Leage 7, 22 [1] Isus Na. 24, 11

*Sus 13, 3 Jos 24, 12 **2 Leage 16, 16 Sirah 35, 6 *Jos 24, 23 2 Leage 16, 16

*2 Leage 7, 20

* Jos 34, 26 ** 2 Leage 14, 21

*Jos 34, 15 2 Leage 7, 2

CAP 24
Deac@ au adus jertve Domnului }i au stropit norodul cu s$ngele leg@turii, r@m$ind ceialal]i la poalele muntelui, s$ngur Moisi s-au suit ^n munte, unde au r@mas cu Domnul patruzeci de zile.

*2 Leage 7, 11

i lui Moisi au zis: Suie-te la Domnul, tu }i Aaron }i Nadav }i Aviud, }i }eaptezeci din b@tr$nii lui Israil, }i s@ vor ^nchina de departe Domnului. 2. {i s@ va apropiia Moisi s$ngur la Dumnezeu, iar@ ei nu s@ vor apropiia, }i norodul nu s@ va sui ^mpreun@ cu ei.
1.
afl@: dinaintea fea]elor voastre. 28. (g) St$lpii lor, adec@, chipurile lor, idolii lor. Jid.: frica mea ca vespile ^naintea ta.

CARTEA IE{IRII
3. {i au mers Moisi }i au spus norodului toate cuvintele lui Dumnezeu }i ^ndrept@rile, }i au r@spuns tot norodul cu un glas, zic$nd: Toate cuvintele care le-au gr@it Domnul le vom face }i le vom asculta. 4. {i au scris Moisi toate cuvintele Domnului }i, m$nec$nd Moisi de diminea]@, au zidit jertvenic supt munte }i doaospr@zeace pietri pentru ceale doaospr@zeace neamuri ale lui Israil. 5. {i au trimis pre tinerii fiilor lui Israil, }i au adus arderi de tot, }i au jertvit, jirtv@ de m$ntuire Domnului Dumnezeu, vi]ei. 6. {i, lu$nd Moisi jum@tate din s$nge, l-au turnat ^n clondiriu, iar@ jum@tate l-au turnat preste jertvenic. 7. {i, lu$nd Cartea Legii, au cetit la urechile norodului, }i norodul au zis: Toate c$te au gr@it Domnul vom face }i vom asculta. 8. {i, lu$nd Moisi s$ngele, au stropit preste norod }i au zis: Iat@ s$ngele leg@turei carea au f@cut Domnul cu voi pentru toate cuvintele aceastea. 9. {i s-au suit Moisi }i Aaron }i Nadav }i Aviud, }i }eaptezeci din b@tr$nii lui Israil. 10. {i au v@zut locul unde au st@tut Dumnezeul lui Israil, }i supt picioarele Lui ca un lucru de c@r@mid@ de sapfir, }i ca chipul t@riei ceriului, c$nd easte s@nin. 11. {i din cei ale}i a lui Israil nu s-au desp@r]it nici unul, }i s-au ar@tat ^n locul lui Dumnezeu, }i au m$ncat }i au beut. 12. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Suie-te la Mine ^n munte }i st@i acolo, }i voiu da ]ie table de piiatr@, leagea }i poruncile care le-am scris ca s@ le dau lor leage. 13. {i, scul$ndu-s@ Moisi }i Iisus, cel ce sta l$ng@ el, s-au suit ^n muntele lui Dumnezeu. 14. {i b@tr$nilor au zis: A}tepta]i ^ntru lini}te aici, p$n@ c$nd ne vom ^ntoarce la voi, }i, iat@, Aaron }i Or cu voi, de s@ va ^nt$mpla cuiva judecat@, s@ mearg@ la ei. 15. {i s-au suit Moisi }i Iisus ^n munte, }i au acoperit norul muntele. 16. {i s-au pogor$t m@rirea lui Dumnezeu pre muntele Sinaii, }i l-au acoperit pre el norul }ease zile, }i au chemat Domnul pre Moisi ^n zioa a }eaptea din mijlocul norului. 17. {i era chipul m@rirei Domnului ca focul ce arde pre v$rvul muntelui ^naintea fiilor lui Israil.
2. (a) Carii vor vrea. 7. (b) Jidov.: Efod. 8. (v) Sfin]itoriu sau cas@ sf$nt@, l@ca}

CAP 24 {I 25
18. {i au ^ntrat Moisi ^n mijlocul norului }i s-au suit ^n munte, }i au fost acolo ^n munte patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i.

75

CAP 25
S@ poruncea}te aducerea p$rg@lor }i a darurilor la facerea cortului lui Dumnezeu, a sicriiului, a measii }i a sfea}nicului, }i a tuturor care s@ ]in de d$ns@le.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Zi fiilor lui Israil: Str$n2. ge]i Mie p$rg@* de la to]i (a) c@rora le va p@rea ^n inima lor s@ dea de bun@voie, }i ve]i str$nge de la ei p$rga Mea. 3. {i aceasta easte p$rga carea ve]i str$nge de la d$n}ii: aur }i argint }i aram@. 4. {i v$n@t }i mohor$t }i ro}u ^ndoit }i m@tas@ r@sucit@ }i p@r de capr@. 5. {i piei de berbeace ro}ite }i piei vinete }i leamne neputrede }i pietri sardii. 6. {i untdelemn la lumin@, t@m$ie la untuldelemn al ungerii }i la tocmirea t@m$iei. 7. {i pietri de s@pat la um@rariu (b) }i la haina cea p$n@ la c@lc$ie. 8. {i vei face Mie sfin]ire (v), }i M@ voiu ar@ta ^ntr@ voi. 9.* {i vei face Mie dup@ toate c$te-]i voiu ar@ta ^n munte, chipul cortului }i chipul tuturor vaselor lui, a}ea vei face. 10. {i vei face sicriiul m@rturiei din leamne neputrede, de doi co]i }i jum@tate de lung, }i de un cot }i jum@tate de lat, }i de un cot }i jum@tate de ^nalt. 11. {i-l vei polei cu aur curat, dinl@untru, }i din afar@ ^l vei polei, }i vei face lui zim]i de aur suci]i ^mprejur. 12. {i vei face lui patru verigi de aur }i le vei pune pre ceale patru cornuri ale lui, doao verigi pre o margine, }i alte doao pre a doao margine. 13. {i vei face rude de leamne neputrede, }i le vei polei cu aur curat. 14. {i vei b@ga rudele ^n verigile ceale din cornurile sicriiului, ca s@ se r$dice sicriiul cu eale. 15. %n verigile sicriiului vor fi rudele necl@tite. 16. {i vei pune ^nl@untru ^n sicriiu m@rturiile care voiu da ]ie. 17. {i vei face milostivitoriu (g) de aur v@rsat curat, de doi co]i }i jum@tate de
1.
sf$nt. 17. (g) Grecea}te: Ilastirion era acesta loc f@cut ^n cortul ^n care era sicriiul legii, de unde

*Jos 35, 5

*Evrei 9, 2

76

CARTEA IE{IRII
lung }i de un cot }i jum@tate de lat. 18. {i vei face doi heruvimi de aur v@rsa]i, }i vei pune pre ei de am$ndoao laturile milostivitoriului. 19. {i vor fi heruvimii unul de o lature }i altul de ceaealalt@ lature a milostivitoriului. 20. {i vei face pre ace}ti doi heruvimi de pre am$ndoao marginile cu aripile ^ntinse deasupra, umbrind cu aripile lor preste milostivitoriu, }i fea]ele lor una c@tr@ alta, c@tr@ milostivitoriu vor fi fea]ele heruvimilor, }i vei pune milostivitoriul preste sicriiu deasupra. 21. {i ^n sicriiu vei pune m@rturiile care voiu da ]ie. 22. {i M@ voiu cunoa}te (d) ]ie de acolo, }i voiu gr@i ]ie deasupra milostivitoriului dintr@ cei doi heruvimi, carii s$nt preste sicriiul m@rturiei, }i toate c$te voiu porunci ]ie c@tr@ fiii lui Israil. 23. {i vei face mas@ de lemn neputred, de doi co]i de lung@, }i de un cot de lat@, }i de un cot }i jum@tate de ^nalt@. 24. {i o vei polii cu aur curat, }i vei face ei zim]i suci]i ^mprejur de aur, }i vei face ei cunun@ de un pumn primpregiur. 25. {i vei face zim] sucit ^mpregiur de cunun@. 26. {i vei face patru verigi de aur, }i vei pune verigile pre patru p@r]i ale picioarelor ei supt cunun@. 27. {i vor fi verigile teci rudelor, ca s@ r$dice cu eale masa. 28. {i vei face rudele de leamne neputrede, }i le vei polii cu aur curat, }i s@ va r$dica cu d$nsele masa. 29. {i vei face blidele ei, }i c@]iile, (e) }i turn@torile (j), }i p@har@le ^ntru care vei turna cu eale, de aur curat le vei face pre eale. 30. {i vei pune pre mas@ p$inile punerii ^nainte, ^naintea Mea pururea. 31. {i vei face sfea}nic de aur curat, v@rsat s@ faci sfea}nicul, fusul lui, }i fofeazele (dz), }i scafele, }i bumbulea]ele (z), }i florile dintr-^nsul vor fi. 32. {ease fofeaze s@ ias@ din coaste, trei fofeaze ale sfea}nicului dintr-o lature, }i trei fofeaze ale sfea}nicului din laturea ceaealalt@. 33. {i trei scafe f@cute ca nucile, ^nvorbea Dumnezeu cu Moisi, s-au zis milostivitoriu, sau ^mbl$nzitoriu, dup@ cum ^ns@mneaz@ cuv$ntul grecesc. 22. (d) Grece.: }i M@ voiu ar@ta ]ie, adec@, voiu face ca s@ cuno}ti, s@ }tii tu c@ Eu s$nt acolo. 29. (e) Vas ^n care s@ pune t@m$ia, ^n care s@ face fum mirositoriu; (j) Vas cu care torni. 31. (dz) Fofeazele sau ramurile care ies din coastele sfea}nicu-

CAP 25 {I 26
tru o fofeaz@ bumbule] }i floare; a}ea }i la ceale }ease fofeaze care ies din sfea}nic. 34. {i ^n sfea}nic patru scafe f@cute ca nucile, ^n fie}tecarea fofeaz@ bumbulea]e }i florile ei. 35. Bumbulea]ele supt ceale doao fofeaze dintr-^nsul, }i bumbulea]ele supt ceale patru fofeaze dintr-^nsul; a}ea }i la ceale }ase fofeaze, care ies din sfea}nic, }i ^n sfea}nic patru scafe f@cute ca nucile. 36. Scafele }i fofeazele dintr-^nsul s@ fie v@rsate tot dintr-un aur curat. 37. {i vei face lui }eapte candile, }i vei pune fe}tile lui, }i va lumina dintru o fa]@. 38. {i muc@rile lui }i ceale dedesupt ale lui din aur curat le vei face. 39. Toate vasele aceastea un talant de aur curat. 40.* Vezi s@ faci toate dup@ chipul care *Evrei s-au ar@tat ]ie ^n munte. 8, 8 [5]

CAP 26
Chipul sau forma cortului lui Moisi, a zeveasii, a sicriiului, a oltariului, a measii, a sfea}nicului, fie}tecare dup@ m@sura sa.

Fapte 7, 44

i cortului vei face zeace p@retare de m@tas@ r@sucit@, }i cu v$n@t, }i cu mohor$t, }i cu ro}u ^mpletit@, heruvim, lucru de ]esetoriu s@ le faci pre eale. 2. Lungul unui p@retariu de doaozeci }i opt de co]i, }i lat de patru co]i s@ fie un p@retariu, o m@sur@ va fi la toate p@retarele (a). 3. {i cinci p@retare s@ vor ]inea unul de altul, }i cealealalte cinci p@retare s@ vor ]inea iar@ unul de altul. 4. {i vei face lor chiotori vinete, la marginea unui p@retariu de o parte la ^mpreunare (b), }i a}ea vei face la marginea p@retariului din afar@ la ^mpreunarea a doao. 5. {i cincizeci de chiotori vei face la un p@retariu, }i cincizeci de chiotori vei face de o parte a p@retariului, ca s@ se ^mpreune cu al doilea p@retariu, cu fa]a unul c@tr@ altul ^mprotiv@ st$nd. 6. {i vei face cincizeci de copce de aur, }i vei ^mpreuna p@retarele unul cu altul cu copcele, }i va fi un cort. 7. {i vei face coperi}uri (v) de p@r aco1.
lui; (z) Glon]urile sau bumbule]ii care sp$nzura ^n jos din sfea}nic. 2. (a) %ntr-un chip de mari vor fi toate p@retarele. 4. (b) Unde s@ ^mpreun@. 7. (v) Grece.: derris, carea ^ns@mneaz@ }i piiale }i p$nz@ de p@r.

CARTEA IE{IRII
perem$nt preste cort, unspr@zeace coperi}uri s@ le faci. 8. Lungimea unui coperi} se fie de treizeci de co]i, }i de patru co]i s@ fie l@]imea unui coperi}, de o m@sur@ de lungi vor fi unspr@zeace coperi}uri (g). 9. {i vei ^mpreuna cinci coperi}uri ^ntr-un loc, }i }ease coperi}uri ^ntr-un loc, }i vei ^ndoi coperi}ul al }easelea ^n fa]a cortului. 10. {i vei face cincizeci de chiotori la marginea unui coperi}, care va fi la mijlocul ^mpreun@rii, }i cincizeci de chiotori vei face pre marginea coperi}ului, ce s@ ^mpreun@ cu al doilea. 11. {i vei face cincizeci de verigi de aram@, }i vei ^mpreuna verigile din chiotori, }i vei ^mpreuna coperi}urile }i vor fi unul. 12. {i vei pune dedesupt ce ^ntreace din coperi}urile cortului, jum@tate ce ^ntreace din coperi}uri vei acoperi ce ^ntreace din coperi}urile cortului, vei coperi dind@r@ptul cortului. 13. Un cot din acesta, un cot din acela, din ce va ^ntreace din coperi}uri, din lungimea coperi}urilor cortului va fi de acoperit preste coastele cortului, de o parte }i de ceaealalt@ parte, ca s@ acopere. 14. {i vei face acoperem$nt cortului piei de berbeace ru}ite, }i preste acesta acoperem$nturi piei vinete pre deasupra. 15. {i vei face st$lpi cortului din leamne neputrede. 16. De zeace co]i s@ faci un st$lp }i de un cot }i jum@tate l@]imea unui st$lp. 17. Doao gardine la un st$lp st$nd una c@tr@ alta, a}ea s@ faci la to]i st$lpii cortului. 18. {i vei face st$lpi cortului doaozeci de st$lpi despre laturea cea de c@tr@ miiaz@noapte. 19. {i patruzeci de temeiuri de argint s@ faci la cei doaozeci de st$pi, doao temeiuri la un st$lp, de am$ndoao capetele lui, }i doao temeiuri la alt st$lp, de am$ndoao capetele lui. 20. {i ^n partea a doao, cea de c@tr@ austru, doaozeci de st$lpi. 21. {i patruzeci de temeiuri ale lor de argint, doao temeiuri la un st$lp, de am$ndoao capetele lui, }i doao temeiuri la alt st$lp, de am$ndoao capetele lui. 22. {i dind@r@ptul cortului despre partea cea de c@tr@ mare vei face }ease st$lpi. 23. {i doi st$lpi vei face la unghiurile cortului dind@r@pt. 24. {i vor fi ^ntocma de jos }i ^ntru una s@ vor ^mpreuna, }i vor fi ^ntocma
8. (g) Grece.: o m@sur@ va fi celor unspr@zeace coperi-

CAP 26 {I 27

77

din capete cu o ^mpreunare, a}ea vei face la am$ndoao unghiurile ^ntocma s@ fie. 25. {i vor fi opt st$lpi }i }easespr@zeace temeiuri de argint, doao temeiuri la un st$lp, }i doao temeiuri la alt st$lp, de am$ndoao capetele lui. 26. {i s@ faci z@voar@ din leamne neputrede, cinci z@voar@ la un st$lp de o parte a cortului. 27. {i cinci z@voar@ de ceaealalt@ parte a st$lpului cortului, }i cinci z@voar@ ^n partea cea dind@r@pt a st$lpului cortului de c@tr@ mare. 28. {i z@vorul cel din mijloc prin mijlocul st$lpilor s@ se petreac@, de o parte p$n@ de ceaea parte. 29. {i st$lpii s@-i feareci cu aur, }i verigile ^n care vei b@ga z@voar@le s@ le faci de aur, }i z@voar@le s@ le poleie}ti cu aur. 30. {i vei r$dica cortul dup@ chipul* care *Sus s-au ar@tat ]ie ^n munte. 25, 40 31. {i vei face acoperem$nt din v$n@t }i din mohor$t }i din ro}u sucit }i din m@tas@ r@sucit@. 32. Lucru ]esut s@-l faci heruvim }i s@-l pui pre patru st$lpi neputrezi polei]i cu aur, }i capetele lor de aur, }i temeiurile lor patru de argint. 33. {i vei pune acoperem$ntul pre st$lpi; }i ^nl@untrul acoperem$ntului vei b@ga sicriiul m@rturiei, }i acoperem$ntul va osibi voao ^ntr@ Sf$nta }i ^ntr@ Sf$nta Sfintelor. 34. {i cu acoperem$ntul vei acoperi sicriiul m@rturiei ^n Sf$nta Sfintelor. 35. {i vei pune masa din afar@ de acoperem$nt, }i sfea}nicul ^naintea measii despre partea cortului cea de c@tr@ austru, }i masa o vei pune despre partea cortului cea de c@tr@ miiaz@noapte. 36. {i vei face u}ii poal@ de acoperem$nt v$n@t }i mohor$t }i ro}u sucit }i de m@tas@ r@sucit@, lucru de ^mpestritoriu. 37. {i vei face acoperem$ntului cinci st$lpi neputrezi; }i-i vei polii cu aur, }i c@p@t$iele lor de aur, }i vei v@rsa lor cinci temeiuri de aram@.

CAP 27
S@ poruncea}te s@ se gate oltariul }i tinda cortului, }atra, st$lpii }i oleiul pentru lumin@ri.

i s@ faci jertvenic din leamne *Jos neputrede de cinci co]i de lung, 38, 6 }i de cinci co]i de lat, cu patru unghiuri s@ fie jertvenicul, }i de trei co]i ^n@l]imea lui. 2. {i vei face coarne ^n ceale patru unghiuri, dintr-^nsul s@ fie coarnele, }i le vei acoperi cu aram@.
1.*
}uri, adec@, ^ntr-un chip de mari vor fi.

78

CARTEA IE{IRII

CAP 27 {I 28
haine vinete }i mohor$te }i ro}ii, ca s@ slujeasc@ cu eale ^ntru ceale sfinte) (v). 20. {i tu poruncea}te fiilor lui Israil s@ aduc@ ]ie untdelemn de masline f@r@ drojdii, curat, ales, pentru candil@, ca s@ arz@ lumin@ totdeauna ^n cortul m@rturiei, din afar@ de acoperem$ntul ce easte preste a}ez@m$ntul de leage. 21. {i o va aprinde Aaron }i fiii lui de seara p$n@ diminea]a ^naintea Domnului, leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre de la fiii lui Israil.

3. {i vei face cunun@ jertvenicului }i acoperem$ntului lui, }i p@har@le lui }i furcu]ele lui }i vatra lui }i toate vasele lui le vei face de aram@. 4. {i s@ faci lui gr@tariu de aram@ ^n chip de mreaj@, }i vei face gr@tariului patru verigi de aram@ ^n patru cornuri. 5. {i le vei pune supt gr@tariul jertvenicului din jos, }i va fi gr@tariul p$n@ la jum@tatea jertvenicului. 6. {i vei face jertvenicului rude de leamne neputrede, }i le vei fereca cu aram@. 7. {i vei b@ga rudele ^n verigi, }i s@ fie rudele la am$ndoao capetele jertvenicului, ca s@-l poat@ r$dica. *Sus 8.* Scobit de sc$nduri ^l vei face, dup@ cum 20, 24 ]i s-au ar@tat ^n munte a}ea s@-l faci. 9. {i vei face curte cortului despre partea cea de c@tr@ austru, p@retarele cur]ii de m@tas@ r@sucit@ lungi de o sut@ de co]i de o lature. 10. {i st$lpii lor doaozeci, }i temeiurile lor doaozeci de aram@, }i verigile lor }i arcurile lor de argint. 11. A}ea }i ^n laturea cea de c@tr@ miiaz@noapte, p$nz@le de o sut@ de co]i de lungi, }i st$lpii lor doaozeci, }i temeiurile lor doaozeci de aram@, }i verigile lor }i arcurile st$lpilor }i temeiurile lor ferecate cu argint. 12. Iar@ l@]imea cur]ii de c@tr@ mare p$nz@ (a) de cincizeci de co]i, }i st$lpii lor zeace, }i temeiurile lor zeace. 13. {i l@]imea cur]ii de c@tr@ r@s@rit, p$nz@ de cincizeci de co]i, }i st$lpii lor zeace, }i temeiurile lor zeace. 14. {i de cincispr@zeace co]i ^n@l]imea p$nz@lor de o parte; st$lpii lor trei, }i temeiurile lor trei. 15. {i de ceaealalt@ parte, cincispr@zeace co]i de ^nalte p$nzele, st$lpii lor trei, }i temeiurile lor trei. 16. {i acoperem$ntul por]ii cur]ii de doaozeci de co]i de ^nalt, v$n@t }i mohor$t }i ro}u ^mpletit }i m@tas@ r@sucit@ cu ^mpestrituri de croitoriu, st$lpii lor patru, }i temeiurile lor patru. 17. To]i st$lpii cur]ii ^mprejur fereca]i cu argint, }i capetele lor de argint, }i temeiurile lor de aram@. 18. Iar@ lungimea cur]ii de c$te o sut@ preste sut@, }i l@rgimea de c$te cincizeci preste cincizeci, }i ^n@l]imea de cinci co]i de m@tas@ r@sucit@, }i temeiurile lor de aram@. 19. {i toate vasele, }i toate unealtele, }i ]eru}ii (b) cur]ii de aram@ (}i vei face
12. (a) P$nz@le sau p@retarele, care era de p$nz@. 19. (b) [eru}ii s$nt pociumpii sau p@ru}teii, carii s@ ^mpl$nt@ ^n p@m$nt, }i de ei s@ leag@ sfoar@le cu care s@ ^ntinde cortul. C@ curtea aceasta

CAP 28
S@ scriu hainele lui Aaron }i a feciorilor lui.

i tu ado la tine pre Aaron, fratele t@u, }i pre fiii lui, }i din fiii lui Israil, ca s@ preo]asc@ Mie Aaron }i Nadav }i Aviud }i Eliazar }i Itamar, fiii lui Aaron. 2. {i vei face ve}m$nt sf$nt lui Aaron, fratelui t@u, spre cinste }i m@rire. 3. {i tu gr@ia}te tuturor celor cu cuget ^n]elept, pre carii i-am umplut de duhul ^n]elepciunei }i al ^n]eleagerii, }i vor face ve}m$nt sf$nt lui Aaron spre sfin]ire, cu care s@ preo]asc@ Mie. 4. {i aceastea s$nt ve}mintele care vor face: pieptariu }i um@rariu }i hain@ p$n@ la c@lc$ie }i hain@ str@lucit@ }i mitr@ }i br$u, }i vor face ve}minte sfinte lui Aaron }i fiilor lui, ca s@ preo]asc@ Mie. 5. {i ei vor lua aurul }i v$n@tul }i ro}ul }i m@tasa. 6. {i vor face um@rariu de m@tas@ toars@, lucru ]esut de ^mpestritoriu. 7. Doao um@rare vor fi lui, ]iindu-s@ unul de altul, de am$ndoao p@r]ile ^mpreunate. 8. {i ]es@tura um@rarelor, carea easte ^ntr^nsul, dup@ facere dintr-^nsul, va fi de aur curat }i de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u tors }i de m@tas@ r@sucit@. 9. {i vei luoa doao pietri, pietri de smaragd, }i vei s@pa ^n eale numele fiilor lui Israil. 10. {ease nume ^ntru o piiatr@, }i cealelalte }ease nume ^ntru a doao piiatr@, dup@ neamurile lor. 11. Lucru de me}te}ug de pietri, s@p@tur@ de peceate, vei s@pa am$ndoao pietrile pre numele fiilor lui Israil. 12. {i vei pune am$ndoao pietrile preste umerii um@rariului, pietri de pomenire s$nt
1.
era cu p@retari de p$nz@ ca }i un cort f@cut@; (v) Ce s@ cuprinde ^ntr-acest parentesis din cea veachie Biblie s-au pus.

CARTEA IE{IRII
fiilor lui Israil, }i va lua Aaron numele fiilor lui Israil ^naintea Domnului, preste am$ndoi umerii s@i pomenire pentru ei. 13. {i vei face pav@ze de aur curat. 14. {i vei face doao l@n]i}oare de aur curat, amestecate cu flori, lucru ^mpletit, }i vei pune l@n]i}oarele ^mpletite preste pav@ze pre umerii lor dinainte. 15. {i vei face engolpion de judec@]i, lucru de ]es@toriu, dup@ tocmeala um@rariului s@-l faci din aur }i din v$n@t }i din mohor$t }i din ro}u sucit }i din m@tas@ r@sucit@ ^l vei face. 16. %n patru unghiuri va fi ^ndoit de o palm@ de lung }i de o palm@ de lat. 17. {i vei ]ease ^ntr-^nsul ]es@turi de piiatr@ cu patru r$nduri, un r$nd de pietri va fi sardion, topazion }i smaragd un r$nd. 18. {i al doilea r$nd antrax }i sapfir }i iaspis. 19. {i al treilea r$nd lighirion }i ahatis }i ametistos. 20. {i al patrulea r$nd hrisolitos }i virilion }i onihion, acoperite cu aur }i legate cu aur, s@ fie dup@ r$ndul lor. 21. {i pietrile s@ fie, dup@ numele fiilor lui Israil, doaospr@zeace, ^naintea Domnului, pre am$ndoi umerii lui doaospr@zeace dup@ numele lor, dup@ neamurile lor, s@p@turi de pece]i, fie}tec@ruia dup@ nume, s@ fie doaospr@zeace neamuri. 22. {i vei face preste engolpion l@n]i}oare ^mpletite, lucru l@n]uit de aur curat. 23. {i va purta Aaron numele fiiilor lui Israil ^n engolpionul judec@]ii pre piept, c$nd va ^ntra ^n sf$nta, pomenire ^naintea lui Dumnezeu. 24. {i vei pune pre engolpionul judec@]ii l@n]i}oarele ceale l@n]uite, pre am$ndoao p@r]ile engolpionului le vei pune. 25. {i ceale doao paveze le vei pune pre am$ndoi umerii um@rariului de c@tr@ fa]@. 26. {i vei pune pre engolpionul judec@]ii ar@tarea }i adev@rul, }i va fi pre pieptul lui Aaron, c$nd va ^ntra ^n sf$nta ^naintea Domnului, }i va purta Aaron judec@]ile fiilor lui Israil pre piept ^naintea Domnului pururea. 27. {i vei face hain@ p$n@ la c@lc$ie tot de v$n@t. 28. {i va fi gura ei dintr-^nsa ^n mijloc, av$nd primb ^mprejurul gurii, lucru ]esut, ^mpletitura ]esut@ dintr-^nsa, ca s@ nu s@ spintece. 29. {i vei face pre marginea hainei din
34. (a) {i va purta Aaron p@catele celor ce au adus }i au sfin]it daruri sau jertve lui Dumnezeu. Sau va purta p@catele, pentru care au adus }i au sfin]it daruri sau jertv@ Domnului.

CAP 28 {I 29

79

jos ca ni}te rodii mici de rodii ^nflori]i, de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u sucit }i de m@tas@ r@sucit@ pre marginea hainei ^mprejur. 30. {i ^ntr-acesta}i chip, rodii mici de aur }i clopo]ei ^n mijlocul lor primprejur, dup@ fie}tecare rodii de aur clopo]el, }i floare pre marginea hainei primprejur. 31. {i va fi c$nd va sluji Aaron, ascultat va fi glasul lui, c$nd va ^ntra ^n sf$nta ^naintea Domnului, }i c$nd va ie}i, ca s@ nu moar@. 32. {i vei face tabl@ de aur curat, }i vei s@pa ^ntr-^nsa chip de peceate: Sfin]ire Domnului. 33. {i vei pune preste ea v$n@t sucit, }i va fi pre mitr@ ^naintea fea]ii mitrei, }i va fi deasupra frun]ii lui Aaron. 34. {i va purta Aaron p@catele celor sfinte (a), oric$te vor sfin]i fiii lui Israil, a toat@ darea sfintelor lor, }i va fi pre fruntea lui Aaron pururea priimit@ lor ^naintea Domnului. 35.* {i leg@turile hainelor de m@tas@, }i *Sira. vei face mitr@ de vison, }i br$u vei face lucru 45, 11 ^mpestrit. 36. {i fiilor lui Aaron vei face haine }i br$ie, }i chidare (b) vei face lor spre cinste }i spre m@rire. 37. {i vei ^mbr@ca cu aceastea pre Aaron, fratele t@u, }i pre fiii lui dup@ d$nsul, }i vei unge pre ei, }i vei umplea (v) m$nile lor, }i vei sfin]i pre ei, ca s@ fie Mie preo]i. 38. {i vei face lor rochii de in s@ acopere ru}inea trupului lor, de la br$u p$n@ la coapse s@ fie. 39. {i va purta Aaron }i fiii lui aceastea, c$nd vor ^ntra ^n cortul m@rturiei, sau c$nd vor mearge s@ slujeasc@ la jertvenicul sfin]eniei, }i nu vor aduce preste sine p@cat, ca s@ nu moar@. Leage veacinic@ lui }i semin]iei lui dup@ d$nsul.

CAP 29
Cum au fost sfin]irea preo]ilor }i obiceaiul aducerii pentru ei, }i carii vor m$nca aceaste aduceri; }i despre doi miei de c$te un an, care trebuie s@ se aduc@ ^n fie}tecare zi.

i aceastea s$nt care vei face lor, vei sfin]i pre ei, ca s@ *Levi. preo]asc@ Mie ei*. 2. Vei lua din boi un vi]el }i doi 9, 2 berbeci cura]i }i p$ine azim@ fr@m$ntat@ ^n untdelemn, }i f@in@ de gr$u ales s@ le faci. 3. {i s@ le pui ^ntru o corf@, }i le vei
1.
36. (b) Acoperem$nt capului, mitr@. 37. (v) Vei umplea, adec@, vei face s@ fie deplin, des@v$r}it, vei sfin]i m$nile lor.

80

CARTEA IE{IRII
aduce ^n corf@ }i vi]elul }i cei doi berbeci. 4. {i pre Aaron }i pre fiii lui vei aduce la u}ile cortului m@rturiei, }i vei sp@la pre ei cu ap@. 5. {i, lu$nd ve}mintele, vei ^mbr@ca pre Aaron, fratele t@u, }i haina cea p$n@ jos }i um@rariul engolpionul, }i vei ^mpreuna engolpionul cu um@rariul. 6. {i vei pune mitra pre capul lui, }i vei pune tabla-sfin]eniia pre mitr@. 7. {i vei lua din untuldelemn al ungerii, }i vei turna pre capul lui, }i vei unge pre d$nsul. 8. {i pre fiii lui vei aduce, }i vei ^mbr@ca pre ei cu hainele, }i vei ^ncinge pre ei cu br$iele. 9. {i vei pune lor chidarele, }i vor fi preo]i Mie ^n veac, }i vei s@v$r}i m$inile lui Aaron }i m$inile fiilor lui. 10.* {i vei aduce un vi]el la u}ile cortului m@rturiei, }i vor pune Aaron }i fiii m$inile pre capul vi]elului ^naintea Domnului, la u}ile cortului m@rturiei. 11. {i vei junghia vi]elul ^naintea Domnului, la u}ile cortului m@rturiei. 12. {i vei lua din s$ngele vi]elului }i vei pune pre ceale doao coarne ale jertvenicului cu deagetul t@u, iar@ celalalt s$nge ^l vei turna tot la fundul jertvenicului. 13.* {i vei lua tot s@ul ce easte pre p$ntece }i praporul ficatului }i am$ndoi r@runchii }i s@ul cel de preste ei, }i le vei pune preste jertvenic. 14. Iar@ c@rnurile vi]elului }i piialea }i balega le vei arde cu foc afar@ de tab@r@, c@ pentru p@cat easte. 15. {i vei lua un berbeace (a), }i Aaron }i fiii lui vor pune m$inile sale pre capul berbeacelui. 16. {i vei junghia berbeacele }i, lu$nd s$ngele vei turna pre jertvenic ^mpregiur. 17. {i berbeacele ^l vei face buc@]eale, }i vei sp@la ma]ele }i picioarele cu ap@, }i le vei pune deasupra buc@]ealelor ^mpreun@ cu capul. 18. {i vei aduce berbeacele tot pre jertvenic, ardere de tot Domnului, ^ntru miros de bun@ mireasm@, t@m$iare Domnului easte. 19. {i vei lua al doilea berbeace, }i va pune Aaron }i fiii lui m$nile lor pre capul berbeacelui. 20. {i-l vei junghia, }i vei lua din s$ngele lui }i vei pune pre v$rvul urechii ceii dreapte a lui Aaron, }i pre v$rvul m$inii ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului celui drept, }i pre v$rvurile urechilor celor dreapte a fiilor lui, }i pre v$rvurile m$inilor dreapte, }i pre v$rvurile picioarelor dreapte. 21. {i vei lua din s$ngele care easte
15. (a) Adec@, unul din berbecii cei doi, de ca-

CAP 29
pre jertvenic }i din untuldelemn al ungerii, }i vei stropi preste Aaron }i preste ve}m$ntul lui }i preste fiii lui }i preste ve}mintele fiilor lui ^mpreun@ cu d$nsul, }i s@ va sfin]i el }i haina lui }i fiii lui, }i hainele fiilor lui cu d$nsul; iar@ s$ngele berbeacelui ^l vei turna pre jertvenic ^mprejur. 22. {i vei lua de la berbeace gr@simea lui }i gr@simea carea acopere p$ntecele }i praporul ficatului }i r@runchii am$ndoi }i gr@simea cea de preste ei }i bra]ul cel drept, c@ easte s@v$r}ire aceasta. 23. {i o p$ine din ceale cu untuldelemn }i o pl@cint@ din corfa azimelor celor puse ^naintea Domnului. 24. {i vei pune toate pre m$inile lui Aaron }i pre m$inile fiilor lui, }i vei osibi pre aceastea osibire ^naintea Domnului. 25. {i le vei lua pre eale din m$inile lor, }i le vei aduce pre jertvenicul arderii de tot ^ntru miros de bun@ mireazm@ ^naintea Domnului, jertv@ easte Domnului. 26. {i vei lua pieptul din berbeacele s@v$r}irei, care easte a lui Aaron, }i-l vei osibi pre el osibire ^naintea Domnului, }i va fi ]ie parte. 27. {i vei sfin]i pieptul cel osibit }i bra]ul cel osibit, care s-au luat din berbeacele s@v$r}irei de la Aaron }i de la fiii lui. 28. {i va fi lui Aaron }i fiilor lui leage veacinic@ de la fiii lui Israil, c@ easte aceasta osibire }i luoare din jertvele ceale de m$ntuire a fiilor lui Israil, luoare Domnului. 29. {i haina sfintei, carea easte a lui Aaron, va fi fiilor lui dup@ d$nsul, s@ se ung@ ei ^ntru acealea }i s@ se s@v$r}easc@ m$inile lor. 30. {eapte zile s@ va ^mbr@ca cu aceaea preotul, carele din fiii lui Israil ^n locul lui va ^ntra ^n cortul m@rturiei s@ slujeasc@ ^n ceale sfinte. 31. {i vei luoa berbeacele s@v$r}irei }i vei fiiarbe c@rnurile ^n loc sf$nt. 32. {i vor m$nca Aaron }i fiii c@rnurile berbeacelui,* }i p$inile ceale din corf@, }i l$ng@ u}ile cortului m@rturiei le vor m$nca pre eale. 33. %ntru care s-au sfin]it ^ntru d$nsele, ca s@ se s@v$r}easc@ m$inile lor, s@-i sfin]asc@ pre ei, }i cei de alt neam s@ nu m@n$nce dintr-^nsele, pentru c@ s$nt sfinte. 34. Iar@ de va r@m$nea din c@rnurile jertvei s@v$r}irei }i din p$ine p$n@ diminea]a, vei arde acealea cu foc, nu s@ vor m$nca, c@ sfin]ire s$nt. 35. {i vei face lui Aaron }i fiilor lui a}ea dup@ toate c$te am poruncit ]ie, ^n }eapte zile vei s@v$r}i m$inile lor.
re s-au zis ^n stih 2.

*Levi. 1, 3

*Levi. 3, 3

*Levi. 8, 31 24, 9 Mate. 12, 4

CARTEA IE{IRII
36. {i vi]elul cel pentru p@cat ^l vei face ^n zioa cur@]eniei, }i vei cur@]i jertvenicul, c$nd te vei sfin]i tu pre el, }i-l vei unge ca s@-l sfin]e}ti. 37. %n }eapte zile vei cur@]i jertvenicul }i-l vei sfin]i, }i va fi jertvenicul Sf$nta Sfintelor, tot cel ce s@ va atinge de jertvenic s@ va sfin]i. 38. Iar@ ceale ce vei face pre jertvenic *Nume. aceastea s$nt:* doi miei cura]i de c$te un 28, 3 an ^n toate zilele pre jertvenic, necurmat, jertv@ necurmat@. 39. Un miel vei face diminea]a, }i al doilea miel vei face seara. 40. {i a zeacea parte de f@in@ curat@ fr@m$ntat@ cu untdelemn a}ezat, a patra parte din in (b), }i turnare de vin a patra parte din in la un miel. 41. {i mielul al doilea ^l vei face seara, dup@ jertva cea de diminea]a, }i dup@ turnarea lui (v), vei face spre miros de bun@ mireazm@ jertv@ Domnului. 42. Jertva cea necurmat@ ^ntru neamurile voastre ^naintea Domnului la u}ile cortului m@rturiei, ^ntru carea M@ voiu ar@ta ]ie acolo, ca s@ gr@iesc ]ie. 43. {i voiu porunci acolo fiilor lui Israil, }i M@ voiu sfin]i ^ntru m@rirea Mea. 44. {i voiu sfin]i cortul m@rturiei }i jertvenicul, }i pre Aaron }i pre fiii lui voiu sfin]i, ca s@ preo]asc@ Mie. 45. {i M@ voiu chema ^ntru fiii lui Israil, }i voiu fi lor Dumnezeu. 46. {i vor cunoa}te c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul lor, Cel ce i-am scos pre ei din p@m$ntul Eghiptului, s@ M@ chem lor }i s@ fiu lor Dumnezeu.

CAP 29 {I 30
ce lui supt cununa cea ^mpletit@ a lui, de am$ndoao laturile vei face ^ntru am$ndoao coastele, }i s@ fie ^ncle}tate rudele, ca s@-l r$dice cu eale. 5. {i vei face rude de leamne neputrede, }i le vei fereca cu aur. 6. {i-l vei pune ^n preajma acoperem$ntului, care easte preste sicriiul m@rturiilor, ^ntru care m@ voiu ar@ta Eu ]ie acolo (a). 7. {i va t@m$ia preste d$nsul Aaron t@m$ie tocmit@ m@runt@ diminea]a, diminea]a, c$nd va tocmi luminile, va t@m$ia preste d$nsul. 8. {i c$nd va aprinde Aaron lumina seara va t@m$ia preste d$nsul t@m$iare ne^ncetat, pururea ^naintea Domnului ^ntru neamurile lor. 9. {i nu ve]i aduce preste el alt@ t@m$ie, aducere de jertv@, }i turnare s@ nu turna]i preste d$nsul. 10. {i s@ va ruga Aaron preste coarnele lui o dat@ ^n an din s$ngele cur@]eniei p@catelor iert@rii, o dat@ ^n an va cur@]i pre el ^n neamurile lor, Sf$nta Sfintelor easte Domnului. 11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 12.* De vei luoa num@rul fiilor lui Israil (b), c$nd vei cerceta pre ei, }i vor da fie}tecarele r@scump@rare pentru sufletul s@u Domnului, }i nu va fi ^ntru ei c@deare, c$nd s@ vor num@ra. 13. {i aceasta easte, care vor da cei ce s@ vor num@ra, jum@tate de didrahm@, carea easte dup@ didrahma cea sf$nt@,* doaozeci de bani didrahma; iar@ jum@tate de didrahm@ dare Domnului. 14. Tot carele vine la num@r de la doaozeci de ani }i mai sus va da dare Domnului. 15. Cel bogat nu va adaoge, }i cel s@rac nu va ^mpu]ina din jum@tate de didrahm@ a da dare Domnului (v), s@ se roage pentru sufletele voastre. 16. {i vei luoa argintul cel dat de la fiii lui Israil, }i-l vei da la lucrul cortului m@rturiei, }i va fi fiilor lui Israil pomenire ^naintea Domnului, ca s@ se milostiveasc@ spre sufletele voastre. 17. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 18. F@ sp@l@toare de aram@ }i temeiul ei de aram@, ca se fie de sp@lat, }i o vei pune ^ntr@ cortul m@rturiei }i ^ntr@ jertvenic. 19. {i vei turna ^ntr-^nsa ap@, }i-}i vor
6. (a) S. Chiril Alexand.: ^ntru care M@ voiu cunoa}te ]ie de acolo Dumnezeu. 12. (b) De vei num@ra pre fiii lui Israil, c$nd. 15. (v) Bibl. cea veachie are: dare Domnului pentru fiii lui Israil, s@ se roage pentru.

81

*Nume. 1, 2

CAP 30
R$nduiala oltariului, t@m$irii }i a str$ngerii banilor spre slujba oltariului, a facerii vasului celui de aram@, a ungerii t@m$irii }i a celoralalte ale oltariului.

*Levi. 27, 25 Numer. 3, 47 Iezechii. 45, 12

i vei face Mie jertvenic de t@m$iare din leamne neputrede, }i-l vei face de un cot de lung }i de un cot de larg. 2. %n patru unghiuri va fi }i de doi co]i de ^nalt, dintr-^nsul vor fi coarnele lui. 3. {i-l vei polei cu aur curat, cr@tioara lui }i p@re]ii lui ^mprejur }i coarnele lui, }i vei face lui cunun@ de aur ^mpletit@ ^mprejur. 4. {i doao verigi de aur curat vei fa1.
40. (b) In era la jidovi o m@sur@. 41. (v) Dup@ jertva cea de diminea]a, adec@, ^ntr-acel chip s@ se fac@, s@ se jertveasc@ }i al doilea miel, }i s@ se toarne vin la el, cum s-au f@cut }i cel ce s-au jertvit diminea]a.

82

CARTEA IE{IRII
sp@la Aaron }i fiii lui dintr-^nsa m$inile }i picioarele cu ap@. 20. C$nd vor ^ntra ^n cortul m@rturiei s@ vor sp@la cu ap@, }i nu vor muri, sau c$nd vor ^ntra la jertvenic s@ slujeasc@ }i s@ aduc@ arderi de tot Domnului (g), c$nd vor ^ntra ^n cortul m@rturiei, s@ vor sp@la cu ap@, ca s@ nu moar@. 21. {i va fi lor leage veacinic@, lui }i s@min]iei lui dup@ d$nsul. 22. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 23. {i tu ia mirosuri de floare de smirn@ aleas@, cinci sute de sicli, }i de scor]i}oar@ mirositoare jum@tate at$ta, doao sute }i cincizeci, }i de trestie mirositoare, doao sute }i cincizeci. 24. {i de ieros, cinci sute de sicli, de cel sf$nt, }i untdelemn de masline, un in. 25. {i vei face aceasta untdelemn ungere sf$nt@, mir mirositoriu cu me}te}ugul f@c@toriului de mir, untuldelemn ungere sf$nt@ va fi. 26. {i vei unge din el cortul m@rturiei }i sicriiul cortului m@rturiei. 27. {i toate vas@le lui }i sfea}nicul, }i toate vas@le lui }i jertvenicul t@m$ierii }i jertvenicul arderilor de tot, }i toate vas@le lui. 28. {i masa }i toate vas@le ei }i sp@l@toarea }i temeiul ei. 29. {i le vei sfin]i pre eale, }i vor fi Sfintele Sfintelor, tot cel ce s@ va atinge de eale s@ va sfin]i. 30. {i pre Aaron }i pre fiii lui vei unge, }i vei sfin]i pre ei, ca s@ preo]asc@ Mie. 31. {i vei gr@i fiilor lui Israil, zic$nd: Untuldelemn unsoare de ungere, sf$nt va fi acesta voao ^ntru neamurile voastre. 32. Pre trupul omenesc s@ nu s@ ung@, }i dup@ tocmeala (d) aceasta s@ nu v@ face]i voao aseamenea, sf$nt easte }i sfin]enie va fi voao. 33. Oricarele va face aseamenea }i oricarele va da dintr-^nsul la altul de neam strein va peri din norodul s@u. 34. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Ia ]ie mirosuri stactie, }i onih }i halvan mirositoriu }i t@m$ie curat@, una c$t alta s@ fie. 35. {i vor face dintru aceastea t@m$ie mirositoare, lucru tocmit de f@c@toriu de mir, amestecat, curat, lucru sf$nt. 36. {i vei t@ia dintru aceastea m@runt, }i vei pune ^n preajma m@rturiilor, ^n cortul m@rturiilor, de unde M@ voiu ar@ta ]ie de a20. (g) S. Chiril Alex.: }i-}i vor sp@la m$inile }i picioarele cu ap@, c$nd vor ^ntra ^n cortul m@rturiei ca s@ nu moar@. 32. (d) Dup@ cum s-au f@-

CAP 30 {I 31
colo, Sf$nta Sfintelor va fi voao t@m$ia. 37. Dup@ tocmirea aceasta s@ nu v@ face]i voao ^n}iv@, c@ va fi voao sfin]enie Domnului. 38. Oricine va face aseamenea, ca s@ se miroseasc@, cu aceaea va peri (e) din norodul s@u.

CAP 31
S@ r$nduiesc de la Domnul Veseleil }i Oliav spre facerea cortului }i celoralalte, care s-au zis; despre ]inearea s$mbetii }i despre tablele care le-au dat Domnul lui Moisi. 1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,

zic$nd: Iat@, am chemat anume pre Veseleil, feciorul lui Urie, fiiul lui Or din neamul lui Iuda. 3. {i l-am umplut de Duhul cel Dumnezeiesc al ^n]elepciunii }i al ^n]eleagerii }i al }tiin]ii ^ntru tot lucrul s@ cugete. 4. {i s@ fie mai mare preste me}teri, }i s@ lucreaze aurul }i argintul }i arama }i v$n@tul }i mohor$tul }i ro}ul cel tors }i m@tasa cea r@sucit@. 5. {i la lucrarea pietrilor }i la lucrurile cioplirei leamnelor, s@ lucreaze dup@ toate lucrurile. 6. {i Eu l-am dat pre el }i pre Eliav, fiiul lui Ahisamah, din neamul lui Dan, }i la tot cel ^n]elept cu inima am dat ^n]elepciune, }i vor face toate c$te am poruncit ]ie. 7. Cortul m@rturiei }i sicriiul legii, }i milostivitoriul, care easte preste d$nsul, }i g@tirea cortului. 8. {i jertvenicul }i masa }i toate vasele ei }i sfea}nicul cel curat }i toate vasele lui. 9. {i sp@l@toarea }i temeiul ei. 10. {i ve}mintele ceale de slujb@ a lui Aaron }i ve}mintele fiilor lui ceale de preo]ie Mie. 11. {i untuldelemn al ungerii }i t@m$ia tocmirii ceii sfinte, dup@ toate c$te am poruncit ]ie vor face. 12. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 13. {i tu poruncea}te fiilor lui Israil, zic$nd:* Vede]i }i p@zi]i s$mbetele Meale, c@ semn easte ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi ^ntru neamurile voastre, ca s@ cunoa}te]i c@ Eu s$nt Domnul, Cel ce v@ sfin]esc pre voi. 14. {i p@zi]i s$mb@ta, c@ sf$nt@ easte aceasta Domnului }i voao, cel ce o va spur2.

*Sus 20, 8 Iezechii. 20, 12

cut, s-au dires acesta. 38. (e) Bibliia cea veachie are: sufletul aceluia.

CARTEA IE{IRII
ca pre aceasta cu moarte s@ va omor^, tot cel ce va face ^ntr-^nsa lucru va peri sufletul acela dintr@ norodul s@u. 15. %n }ease zile vei lucra; iar@ a }eaptea zi easte s$mb@t@, odihn@ sf$nt@ Domnului, tot carele va lucra ^n zioa a }eaptea cu moarte s@ va omor^. 16. {i vor p@zi fiii lui Israil s$mbetele, ca s@ le fac@ pre eale ^n neamurile lor. 17. Leg@tur@ veacinic@ ^ntr@ Mine }i ^ntr@ fiii lui Israil, semn easte ^ntr@ Mine veacinic,* c@ ^n }ease zile au f@cut Domnul ceriul }i p@m$ntul, }i ^n zioa a }eaptea au ^ncetat }i s-au odihnit. 18. {i au dat lui Moisi, ^ndat@ c$t au ^ncetat a gr@i lui ^n muntele Sinaii,* doao t@bli ale m@rturiei, t@bli de piiatr@ scris@ cu deagetul lui Dumnezeu.

CAP 31 {I 32
carii te-au scos din p@m$ntul Eghiptului. 10. {i acum las@-M@ ca, m$niindu-M@ cu iu]ime asupra lor, s@-i pierz pre ei, }i te voiu face pre tine neam mare. 11. {i s-au rugat Moisi ^naintea Domnului Dumnezeu, }i au zis:* Pentru ce, Doamne, Te m$nii cu iu]ime pre norodul T@u, pre carele l-ai scos din p@m$ntul Eghiptului cu puteare mare }i cu bra]ul T@u cel ^nalt? 12. Ca nu cumva s@ gr@iasc@ eghipteanii, zic$nd: Cu vicle}ug i-au scos pre ei s@-i uciz@ ^n mun]i, }i s@-i piiarz@ pre ei de pre p@m$nt, oprea}te iu]imea m$niei Tale }i Te ^mbl$nzea}te spre r@utatea norodului T@u, 13. Aduc$ndu-[i aminte de Avraam }i de Isaac }i de Iacov, robii T@i, c@rora Te-ai jurat pre Tine ^nsu]i, }i ai gr@it c@tr@ ei, zic$nd:* %nmul]i-voiu s@m$n]a voastr@ ca stealele ceriului de mult@, }i tot p@m$ntul acesta, care ai zis s@-l dai s@min]iei lor }i s@-l ]ie ^n veaci. 14. {i S-au ^mbl$nzit Domnul, ca s@ p@zasc@ pre norodul S@u. 15. {i, ^ntorc$ndu-s@ Moisi, s-au pogor$t din munte, }i ceale doao t@bli ale m@rturiei ^n m$inile lui, table de piiatr@ scrise de am$ndoao p@r]ile lor, de o parte, }i de ceaealalt@ parte era scrise. 16. {i tablele lucrul lui Dumnezeu era, }i scrisoarea, scrisoarea lui Dumnezeu sepat@ ^n table. 17. {i, auzind Iisus glasul norodului strig$nd, au zis c@tr@ Moisi: Glas de r@zboiu easte ^n tab@r@. 18. Iar@ Moisi au zis: Nu easte glas de osta}i tari, nici glas de oameni slabi, carii fug, ci glas de oameni bea]i auz eu. 19. {i, apropiindu-s@ de tab@r@, au v@zut vi]elul }i horele, }i, m$niindu-s@ cu iu]ime Moisi, au aruncat din m$inile sale am$ndoao tablele }i le-au sf@rmat supt munte. 20. {i, lu$nd vi]elul carele f@cus@, l-au ars ^n foc }i l-au m@cinat m@runt }i l-au pres@rat pre ap@, }i au ad@pat cu el pre fiii lui Israil. 21. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: Ce au f@cut ]ie norodul acesta, de ai adus preste ei p@cat mare? 22. {i au zis Aaron c@tr@ Moisi: Nu te m$niia, doamne, c@ tu }tii cum easte norodul acesta c$nd s@ pornea}te. 23. C@ au zis mie: F@-ne noao dumnezei carii s@ mearg@ ^naintea noastr@, c@ Moisi, omul acela carele ne-au scos pre noi din p@m$ntul Eghiptului, nu }tim ce s-au f@cut lui. 24. {i am zis lor: La cine easte aur, aduna]i-l. {i l-au adunat, }i l-au dat mie, }i l-am aruncat ^n foc, }i au ie}it vi]elul acesta.

83

*Nume. 14, 13 Psalm 105, 23

*Facer. 2, 2

*2 Leage 9, 10

CAP 32
Nefiind Moisi de fa]@, norodul face vi]el }i i s@ ^nchin@; pentru ^nchinarea la vi]el s@ roag@ Moisi lui Dumnezeu, sfarm@ tablele, arde vi]elul; }i, cert$nd pre Aaron, poruncea}te s@ se ucid@ ^nchin@torii de idol, }i celoralal]i le dob$ndea}te iertare.

*Facer. 12, 7 15, 7 48, 16

*Fapt. 7, 40

*Psalm 105, 19

*1 Cor. 10, 7 *2 Leage 9, 12

*3 %mp@. 12, 28

i, v@zind norodul c@ au ^nt$rziiat Moisi a s@ pogor^ din munte, s-au adunat norodul la Aaron }i au zis lui:* Scoal@-te }i ne f@ noao dumnezei, carii s@ mearg@ ^naintea noastr@, c@ Moisi acela, omul carele ne-au scos pre noi din p@m$ntul Eghiptului, nu }tim ce s-au f@cut lui. 2. {i le-au zis lor Aaron: Lua]i cerceii cei de aur din urechile muierilor voastre }i a featelor }i-i aduce]i la Mine. 3. {i au luat tot norodul cerceii cei de aur care era ^n urechile muierilor lor }i i-au adus la Aaron. 4.* {i i-au luat din m$inile lor }i i-au ^nchipuit ^n tipariu }i i-au f@cut vi]el v@rsat, }i au zis: Ace}tia s$nt dumnezeii t@i, Israile, carii te-au scos din p@m$ntul Eghiptului. 5. {i, v@zind Aaron, au zidit jertvenic ^naintea lui, }i au strigat Aaron, zic$nd: S@rb@toarea Domnului m$ne. 6. {i, m$nec$nd a doao zi, au f@cut arderi de tot }i au adus jertv@ de m$ntuire; }i au }ezut norodul de au m$ncat }i au beut }i s-au sculat de au jucat.* 7.* {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Pas@ degrab@ de te pogoar@ de aici, c@ f@r@deleage au f@cut norodul t@u, pre carele l-ai scos din p@m$ntul Eghiptului. 8. S-au ab@tut cur$nd din calea carea ai poruncit lor, }i }i-au f@cut }ie vi]el, }i s-au ^nchinat lui, }i au jertvit lui, }i au zis: 9.* Ace}tia s$nt dumnezeii t@i, Israile,
1.

84

CARTEA IE{IRII
25. {i, v@zind Moisi norodul cum s-au r@sipit (c@-i r@sipis@ pre ei Aaron, bucurie vr@jma}ilor lor), 26. Au st@tut Moisi ^n u}ea taberii }i au zis: Cine easte al Domnului? S@ vie la mine. {i s-au adunat la el to]i fiii lui Levi. 27. {i le-au zis lor: Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: Pune]i fie}tecarele sabiia sa pre coaps@, }i v@ duce]i }i v@ ^ntoarce]i din poart@ ^n poart@ prin tab@r@, }i ucide]i fie}tecarele pre fratele s@u, }i fie}tecarele pre vecinul s@u, }i fie}tecine pre deaproapele s@u. 28. {i au f@cut fiii lui Levi dup@ cum le-au poruncit lor Moisi, }i au c@zut din norod ^n zioa aceaea ca la trei mii de oameni. 29. {i le-au zis lor Moisi: Umplut-a]i m$inile voastre ast@zi Domnului fie}tecarele ^ntru fiiul sau ^ntru fratele s@u, ca s@ se dea preste voi binecuv$ntare. 30. {i au fost a doao zi, zis-au Moisi c@tr@ norod: Voi a]i p@c@tuit p@cat mare, }i acum m@ voiu sui c@tr@ Dumnezeu, ca s@ m@ rog pentru p@catul vostru. 31. {i s-au ^ntors Moisi la Domnul, }i au zis: Rogu-m@, Doamne, p@c@tuit-au norodul acesta, p@cat mare f@c$ndu-}i }ie dumnezei de aur. 32. {i acum, de vei s@ ier]i lor p@catul lor, iart@-l; iar@ de nu, }tearge-m@ pre mine din cartea Ta, carea ai scris. 33. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Pre cei ce au p@c@tuit ^naintea Mea voiu }tearge pre ei din cartea Mea. 34. Iar@ acum pas@, pogoar@-te }i pov@]uia}te pre norodul acesta la locul care ]-am zis ]ie, iat@, ^ngerul mieu va mearge ^naintea fea]ii tale; iar@ ^n zioa carea voiu socoti, voiu aduce preste ei pedeaps@ pentru p@catul lor. 35. {i au b@tut Domnul pre norod pentru facerea vi]elului care l-au f@cut Aaron.

CAP 32 {I 33
*amoreu }i pre heteu }i pre ferezeu }i pre ghergheseu }i pre eveu }i pre evuseu }i pre hananeu, 3. {i te voiu b@ga ^n p@m$ntul care curge lapte }i miiare, c@ nu M@ voiu sui ^mpreun@ cu tine,* c@ e}ti norod tare la cerbice, ca s@ nu te pierz pre cale. 4. {i, auzind norodul acest cuv$nt, r@u au pl$ns cu pl$nsuri. 5. {i au zis Domnul (a) fiilor lui Israil: Voi, norod greu la cerbice, vede]i s@ nu aduc Eu preste voi alt@ b@taie, }i voiu piiarde pre voi; acum, dar@, lua]i-v@ hainele m@ririlor voastre }i podoaba, }i voiu ar@ta ]ie ceale ce voiu face ]ie. 6. {i }i-au luat fiii lui Israil podoaba sa }i ^mbr@c@mintea de la muntele lui Horiv. 7. {i, lu$nd Moisi cortul s@u, l-au ^ntins afar@ de tab@r@, departe de tab@r@, }i s-au chemat Cortul M@rturiei; }i au fost tot cel ce cerca pre Domnul ie}ea la cort, afar@ de tab@r@. 8. {i, c$nd ^ntra Moisi ^n cortul cel afar@ de tab@r@, sta tot norodul uit$ndu-s@ fie}tecarele de la u}ea cortului s@u, }i c@uta c$nd mergea Moisi p$n@ ce ^ntra el ^n cort. 9. {i, dup@ ce ^ntra Moisi ^n cort, s@ pogorea st$lpul cel de nor }i sta la u}ea cortului, }i gr@ia Moisi. 10. {i vedea tot norodul st$lpul cel de nor st$nd la u}ea cortului }i, st$nd, tot norodul s@ ^nchina fie}tecarele de la u}ea cortului s@u. 11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi fa]@ la fa]@, ca cum ar gr@i ne}tine c@tr@ priiatinul s@u, }i-l trimitea la tab@r@, iar@ sluga Iisus, feciorul lui Navi, tin@rul, nu ie}ea din cort. 12. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul:* Iat@, Tu zici mie: Pov@]uia}te pre norodul acesta, }i nu mi-ai ar@tat pre cine vei s@ trimi]i ^mpreun@ cu mine, }i Tu mi-ai zis mie: {tiute pre tine mai mult dec$t pre to]i, }i har ai la Mine. 13. Deci, de am aflat har ^naintea Ta, arat@Te mie pre Tine Insu]i cunoscut, s@ Te v@z, ca s@ aflu har ^naintea Ta }i ca s@ }tiu c@ norodul T@u easte acest neam mare. 14. {i au zis: Eu Insumi voiu mearge ^naintea ta }i te voiu odihni. 15. {i au zis c@tr@ D$nsul: De nu vei mearge Tu Insu]i ^mpreun@ cu noi, s@ nu m@ sco]i de aici. 16. {i cum s@ va }ti adev@rat c@ am aflat har ^naintea Ta, eu }i norodul T@u, f@r@ numai de vei mearge Tu ^mpreun@ cu noi? {i m@ voiu m@ri eu }i norodul T@u mai mult dec$t toate neamurile, c$te
5. (a) %n Bibliia cea veachie s@ afl@: c@tr@ Moisi, *2 Leage 7, 22

*2 Leage 9, 13

*Sus 23, 23

CAP 33
St$mp@r$nd Moisi amenin]area lui Dumnezeu ^mprotiva norodului, s@ dezbrac@ norodul de podoaba sa }i-}i pl$nge p@catul; s@ ^mbl$nzea}te Dumnezeu }i gr@ia}te cu Moisi fa]@ c@tr@ fa]@, carele poftea}te a vedea fa]a }i m@rirea lui Dumnezeu.
*Sus 32, 34

i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Mergi, suie-te de aici, tu }i norodul t@u pre carele l-ai scos din p@m$ntul Eghiptului, la p@m$ntul care m-am jurat lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov, zic$nd: Semin]iei voastre voiu da p@m$ntul acesta. 2. {i ^mpreun@ voiu trimite pre ^ngerul Mieu ^naintea fea]ii tale, }i va scoate pre
1.*

CARTEA IE{IRII
s$nt pre p@m$nt. 17. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: {i acest cuv$nt al t@u, care l-ai gr@it, voiu face c@ ai aflat har ^naintea Mea }i te }tiu pre tine mai mult dec$t pre to]i. 18. {i au zis: Arat@-Te mie pre Tine (b). 19. {i au zis: Eu voiu mearge ^naintea ta cu m@rirea Mea, }i voiu chema cu numele Mieu, *Roma. Domnul ^naintea ta,* }i voiu milui pre cine 9, 15 voiu milui, }i nu M@ voiu ^ndura de cine nu M@ voiu ^ndura. 20. {i au zis: Nu vei putea vedea fa]a Mea, c@ nu va vedea omul fa]a Mea }i s@ fie viu. 21. {i au zis Domnul: Iat@, loc la Mine }i vei sta pre piiatr@. 22. {i c$nd va treace m@rirea Mea, te voiu pune ^n gaora pietrii }i voiu acoperi cu m$na mea preste tine p$n@ ce voiu treace. 23. {i voiu lua ^n laturi m$na Mea, }i atunci vei vedea dosul Mieu; iar@ fa]a Mea nu s@ va ar@ta ]ie.

CAP 33 {I 34
nedrept@]ile }i p@catele }i nu cur@]ea}te pre cel vinovat,** Cel ce aduce f@r@delegile p@rin]ilor preste fii }i preste fiii fiilor }i preste a treia }i a patra neam. 8. {i, gr@bind Moisi, s-au plecat pre p@m$nt }i s-au ^nchinat. 9. {i au zis: De am aflat har ^naintea Ta, s@ mearg@ Domnul mieu ^mpreun@ cu noi, c@ norodul easte tare la cerbice, }i vei lua Tu p@catele noastre }i f@r@delegile noastre, }i vom fi ai T@i. 10. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Iat@, Eu* puiu ]ie leg@tur@ ^naintea a tot norodul t@u, face-voiu lucruri m@rite, care nu s-au f@cut ^n tot p@m$ntul }i ^n tot neamul, }i va vedea tot norodul ^ntru carii e}ti tu lucrurile Domnului, c@ minunate s$nt ceale ce voiu face Eu ]ie. 11. Ia tu aminte toate c$te poruncesc Eu ]ie. Iat@, Eu sco] dinaintea fea]ii voastre pre amoreu }i pre hananeu }i pre ferezeu }i pre heteu }i pre eveu }i pre ghergheseu }i pre ievuseu. 12. Ia-]i aminte ]ie, ca nu cumva s@ pui leg@tur@ cu cei ce }@d pre p@m$ntul ^ntru care ^ntri ca s@ nu s@ fac@ piiadec@ ^ntru voi. 13. Capi}tile (a) lor s@ le strica]i, }i st$lpii (b) lor s@-i zdrobi]i, }i desi}urile (v) lor s@ le t@ia]i, }i idolii dumnezeilor lor s@-i arde]i ^n foc. 14. C@ nu v@ ve]i ^nchina la al]i dumnezei, c@ Domnul Dumnezeu nume r@vnind, Dumnezeu r@vnitoriu easte. 15.* Ca nu cumva s@ pui leg@tur@ cu cei ce }ed pre p@m$nt }i vor curvi dup@ dumnezeii lor }i vor jertvi dumnezeilor lor }i te vor chema }i vei m$nca din jertvele lor. 16.* {i vei lua din featele lor feciorilor t@i, }i din featele tale vei da feciorilor lor, }i vor curvi featele tale dup@ dumnezeii lor, }i vor curvi feciorii t@i dup@ dumnezeii lor. 17. {i dumnezei v@rsa]i s@ nu faci ]ie. 18. {i s@rb@toarea azimelor s@ o p@z@}ti: }eapte zile vei m$nca azime, dup@ cum am poruncit ]ie la vreame ^n luna cea dint$iu, pentru c@ ^n luna cea dint$iu ai ie}it din Eghipt. 19.* Toat@ partea b@rb@teasc@ ce de}chide p$ntecele a Mea va fi, tot cel ^nt$iu n@scut al vacii (g) }i cel ^nt$iu n@scut al oii. 20. {i cel ^nt$iu n@scut al asinului vei r@scump@ra cu oaie; iar@ de nu-l vei r@scump@ra, vei da pre]ul lui, tot cel ^nt$iu n@scut al fiilor t@i vei r@scump@ra,
juca ^ntr-acea p@dure, carea grecea}te alsi, latinea}te lucus s@ zice. 19. (g) Grece.: al vi]elului, ci prin vi]el s@ ^n]eleage al vacii.

85

**Ieremia 32, 18 Psalm 142, 2 2 Leage 5, 9 Ieremia 32, 18

*2 Leage 5, 2 Ieremia 32, 40

CAP 34
Moisi, g@tind alte table }i oprind leg@tura cu neamurile }i ^nchinarea idolilor, }i d$nd porunci de cei ^nt$iu n@scu]i, de s$mb@t@, de azime }i despre cealelalte s@rb@tori, dup@ ce postea}te patruzeci de zile, s@ pogoar@ cu coarne din munte }i, cu fa]a acoperit@, gr@ia}te norodului.

i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Cioplea}te-]i doao table de piiatr@, ca }i ceale dint$iu, }i Te suie la Mine ^n munte, }i voiu scrie pre table cuvintele care era pre tablele ceale dint$iu, care le-ai sf@r$mat. 2. {i te g@tea}te diminea]@ }i te vei sui pre muntele Sinaii, }i vei sta ^naintea Mea acolo, pre v$rvul muntelui. 3. {i nimenea s@ nu s@ suie cu tine, }i nimenea s@ nu s@ iveasc@ ^n tot muntele, }i oile }i boii s@ nu pasc@ aproape de muntele acela. 4. {i au cioplit Moisi doao t@bli de piiatr@, ca }i ceale dint$iu, }i, m$nec$nd de diminea]@, s-au suit ^n muntele Sinaii, dup@ cum i-au poruncit Domnul, }i au luat Moisi ceale doao table de piiatr@. 5. {i S-au pogor$t Domnul ^n nor, }i au st@tut ^naintea lui acolo, }i au chemat numele Domnului. 6. {i au trecut Domnul ^naintea fea]ii lui, }i au chemat: Domnul Dumnezeu ^ndurat }i milostiv, ^ndelung r@bd@toriu }i mult milostiv, }i adev@rat. *2 Leage 7. Cel ce* p@zea}te dreptatea }i face 5, 10 mil@ la mii, Cel ce }tearge f@r@delegile }i
*2 Leage 10, 1

1.*

*Sus 23, 32 2 Leage 7, 2 *3 %mp@r. 11, 2

*Sus 13, 2 13, 12 22, 29

gr@ia}te. 18. (b) %n cea veachie, ^n loc de arat@-Te pre Tine mie, easte: arat@ mie m@rirea Ta. 13. (a) Jertvenicile; (b) Chipurile ceale cioplite ale lor; (v) Era la p@g$ni p@dure unde jertvea, apoi

86

CARTEA IE{IRII
s@ nu te ar@]i ^naintea Mea de}ert. 21. %n }ease zile lucreaz@; iar@ ^n zioa a }eaptea te vei odihni, de s@m$nat }i de seacere vei odihni. 22. {i s@rb@toarea s@pt@m$nilor vei face Mie, ^ncep@tura seacerii gr$ului }i s@rb@toarea adun@rii la miezul anului. 23. %n trei vremi ale anului s@ va ar@ta toat@ partea ta cea b@rb@teasc@ ^naintea Domnului Dumnezeului lui Israil. 24. C@ci c$nd voiu scoate neamurile dinaintea fea]ii tale }i voiu l@]i hotar@le tale, }i nimenea nu va pofti p@m$ntul t@u, c$nd te vei sui s@ te ar@]i ^naintea Domnului Dumnezeului t@u ^n trei vremi ale anului, 25.* S@ nu junghi preste dospit s$ngele jertvelor Meale, }i s@ nu doarm@ p$n@ diminea]a jertva s@rb@toarei Pa}tilor. 26. P$rga rodurilor p@m$ntului t@u vei aduce ^n Casa Domnului Dumnezeului t@u.* S@ nu fierbi mielul ^n laptele mumei lui. 27. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Scrie ]ie cuvintele aceastea, c@ preste aceastea voiu face cu tine }i cu Israil leg@tur@. 28.* {i au fost acolo Moisi ^naintea Domnului patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i, p$ine nu au m$ncat }i ap@ nu au beut, }i au scris pre table cuvintele aceastea ale leg@turii,** ceale zeace cuvinte (a). 29. Iar@ c$nd s-au pogor$t Moisi din munte, }i ceale doao table era ^n m$inile lui Moisi, }i, pogor$ndu-s@ din munte, Moisi nu }tiia c@ s-au fost m@rit vedearea fea]ii obrazului lui de c$nd i-au gr@it Dumnezeu lui. 30. {i au v@zut Aaron }i to]i b@tr$nii lui Israil pre Moisi, }i era m@rit@ vedearea fea]ii obrazului lui, }i s-au temut a s@ apropiia la d$nsul. 31. {i i-au chemat pre ei Moisi, }i s-au ^ntors c@tr@ d$nsul Aaron }i to]i boiarii adun@rii, }i au gr@it lor Moisi. 32. {i dup@ aceasta au venit la d$nsul to]i fiii lui Israil, }i le-au poruncit lor toate c$te au poruncit c@tr@ d$nsul Domnul ^n muntele Sinaii. 33. {i, dup@ ce au ^ncetat a gr@i c@tr@ ei,* }i-au pus acoperem$nt pre fa]a sa. 34. {i, c$nd ^ntra Moisi ^naintea Domnului s@ gr@iasc@ Lui, lua acoperem$ntul p$n@ ce ie}ea. {i dup@ ce ie}ea, gr@ia tuturor fiilor lui Israil ceale ce i-au poruncit lui Domnul. 35. {i au v@zut fiii lui Israil fa]a lui Moisi c@ s-au m@rit, }i }i-au acoperit Moisi fa]a sa, p$n@ c$nd ^ntra s@ gr@iasc@ cu d$nsul.
1.

CAP 34 {I 35
i au str$ns Moisi toat@ adunarea fiilor lui Israil, }i le-au zis lor: Aceastea s$nt cuvintele care au zis Domnul s@ le face]i. 2. {ease zile s@ lucri; iar@ ^n zioa a }eaptea s@ odihne}ti, c@ easte sf$nt@ s$mb@t@, odihn@ Domnului, tot carele va lucra ^ntru ea s@ moar@. 3. S@ nu arde]i foc ^n tot l@ca}ul vostru ^n zioa s$mbetii: Eu, Domnul. 4. {i au gr@it Moisi c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil, zic$nd: Acesta easte cuv$ntul, care au poruncit Domnul, zic$nd: 5. Lua]i de la voi voao (a) dare Domnului,* *Sus }i to]i cei ce priimesc cu inima vor aduce 25, 2 p$rg@ Domnului: aur, argint, aram@. 6. V$n@t, mohor$t, ro}u ^ndoit r@sucit }i m@tas@ toars@ }i peri de capre. 7. {i piei de berbeci ru}ite }i piei vinete }i leamne neputrede. 8. {i pietri sardii }i pietri de s@pat la um@rariu }i la haina cea p$n@ la picioare. 9. {i tot cel cu inim@ ^n]eleapt@, ^ntru voi venind, s@ fac@ toate c$te au poruncit Domnul. 10. Cortul }i m@run]i}urile }i acoperem$nturile }i ^ntinsorile }i z@voar@le }i st$lpii. 11. {i sicriiul m@rturiei }i rudele lui }i milostivitoriul lui }i catapeteasma. 12. {i p$nz@le cur]ii }i st$lpii ei }i pietrile smaragdului. 13. {i t@m$ia }i untuldelemn al ungerii }i untuldelemn cel de la candil@ }i untuldelemn al ungerii. 14. {i masa }i toate vasele ei. 15. {i sfea}nicul }i toate vasele lui. 16. {i untuldelemn al ungerii }i t@m$ia tocmirei }i poala u}ii cortului. 17. {i jertvenicul }i toate vasele lui. 18. {i ve}mintele ceale sfinte ale lui Aaron, preotului, }i ve}mintele cu care slujesc cu eale ^n sf$nta }i hainele ceale de preo]ie fiilor lui Aaron. 19. {i au ie}it toat@ adunarea fiilor lui Israil de la Moisi. 20. {i au adus fie}tecarele ce-l tr@gea inima, }i ce li s@ p@rea cu sufletul lor dar Domnului la toate lucrurile cortului m@rturiei }i la toat@ g@tirea lui }i la toate ve}mintele sfintei. 21. {i au adus b@rba]ii de la muieri, fie}tecarele ce i s-au p@rut cu cugetul, au adus pece]i }i cercei }i ineale }i ^mpletituri }i salbe }i orice vas de aur. 22. {i to]i c$]i au adus dar de aur Domnului, }i la carii s-au aflat m@tas@ }i piei vinete }i piei de berbeace ru}ite. 23. Tot cel ce au adus dar, argint
araviceasc@ are: aduce]i dintru ale voastre dare Domnului.

*Sus 23, 18 Sus 23, 19 *Sus 23, 19

*Sus 24, 18 2 Leage 9, 18 **2 Leage 4, 13

*2 Cor. 3, 13

CAP 35
S@ poruncea}te despre s$mb@t@, s@ ceare p$rga }i daruri }i me}teri spre facerea tuturor celor zis@, c@rora ispravnici s@ numesc de la Dumnezeu Veseliil }i Eliav.
28. (a) Cuvintele legii, ceale zeace porunci. 5. (a) Bibl.

CARTEA IE{IRII
}i aram@ au adus daruri Domnului, }i la carii s-au aflat leamne neputrede, la toate lucrurile g@tirii au adus. 24. {i toat@ muiarea cea ^n]@leapt@ cu cugetul, carea cu m$inile toarce, au adus tors v$n@t }i mohor$t }i ro}u }i m@tas@, }i toate muierile c@rora le-au p@rut cu cugetul lor ^ntru ^n]elepciune au tors p@r de capr@. 25. {i boiarii au adus pietri de smaragd }i pietri de plinire (b) la um@rariu }i la engolpion. 26. {i la tocmiri (v) }i la untuldelemn al ungerii }i la tocmirea t@m$iei (g). 27. {i tot b@rbatul }i muiarea pre carii aducea cugetul lor ^ntra }i f@cea toate lucrurile c$te au poruncit Domnul prin Moisi s@ fac@, au adus fiii lui Israil dar Domnului. *Sus 28. {i au zis Moisi fiilor lui Israil:* Iat@, au 31, 2 chemat Dumnezeu anume pre Veseleil a lui Urie, fiiului lui Or, din neamul lui Iuda. 29. {i l-au umplut pre el de duh dumnez@iesc de ^n]elepciune }i de priceapere }i de }tiin]a a toate. 30. S@ fie mai mare preste me}teri (d), dup@ toate lucrurile arhitecturii, s@ fac@ aurul }i argintul }i arama, }i s@ ciopleasc@ piiatra, }i s@ lucreaze leamnele. 31. {i s@ fac@ ^ntru tot lucrul ^n]elepciunei, }i a adaoge ^nainte au dat ^n cugetul lui. 32. {i lui Eliav al lui Ahisamah, din neamul lui Dan. 33. {i i-au umplut pre ei de ^n]elepciune }i de priceapere, de cuget, toate s@ le priceap@, s@ fac@ lucrurile sfintei, }i ceale ]esute }i ^mpestrite s@ le ]eas@ cu ro}u }i cu mohor$t }i cu m@tas@, s@ fac@ tot lucrul arhitecturii, de ^mpestrit.

CAP 35 {I 36
care le-au adus fiii lui Israil la toate lucrurile sfintei, ca s@ le fac@ pre eale. 3. {i ei ^nc@ lua ceale ce s@ aducea de la cei ce aducea diminea]a. 4. {i vinea to]i ^n]elep]ii carii f@cea toate lucrurile sfintei, fie}tecarele dup@ lucrul s@u carele lucra, }i au zis c@tr@ Moisi c@: Mai mult aduce norodul, dec$t s$nt lucrurile care au poruncit Domnul s@ se fac@. 5. {i au poruncit Moisi }i au strigat ^n tab@r@, zic$nd: B@rbat }i muiare s@ nu mai aduc@ la ^ncep@turile sfintei. 6. {i s-au oprit norodul a mai aduce, }i lucrurile lor au fost lor de ajuns la lucru s@ le fac@ pre eale, }i au mai r@mas. 7. {i au f@cut tot ^n]eleptul la cuget ^ntru cei ce lucra la cort zeace p@retare de m@tas@ ^mpletit@ }i de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u ^mpletit, heruvim, lucru de ]es@toriu le-au f@cut pre eale. 8. Lungul unui p@retariu de doaozeci }i opt de co]i, }i de lat de patru co]i un p@retariu era, o m@sur@ era la toate p@retarele. 9. {i cinci p@retare dintr-^nsele s@ ]inea unul de altul (a). 10. {i au f@cut chiotori vinete la marginea unui p@retariu, de o parte, la ^mpreunare, }i a}ea au f@cut la marginea p@retariului celui din afar@ la ^mpreunarea a doao, cincizeci de chiotori au f@cut de o parte a p@retariului }i cincizeci de chiotori au f@cut de ceaea parte a p@retariului, dup@ ^mpreunarea celui de al doilea, cu fa]a unul c@tr@ altul c@ut$nd fie}tecarele. 11. {i au f@cut cincizeci de copce de aur, }i au ^mpreunat p@retarele unul cu altul cu copcele, }i s@ f@cea un cort. 12. {i au f@cut piei arg@site, ca s@ acopere cortul, unspr@zeace piei au f@cut. 13. Lungul unii piei era de treizeci de co]i, }i de patru co]i latul unii piei, de o m@sur@ era ceale unspr@zeace piei; }i ^mpreunate cinci piei ^ntr-un loc }i }ease ^ntr-un loc. 14. {i au f@cut cincizeci de chiotori pre marginea pieii ceii din mijloc, dup@ ^mpreunare, }i cincizeci de chiotori au f@cut pre marginea pieii ce s@ ^mpreun@ cu a doao. 15. {i au f@cut cincizeci de copce de aram@, }i au ^mpreunat copcele de chiotori }i au ^mpreunat pieile, }i s-au f@cut una. 16. {i au f@cut acoperem$nt cortului piei de berbeci ro}ite, }i acoperem$nturi piei vinete deasupra. 17. {i au f@cut cortului st$lpi de leamne neputrede.
multe mirosuri f@cut@ t@m$ia aceasta. 30. (d) Grece.: s@ fie arhiteact, adec@, me}ter mare. 9. (a) {i iar@}i cinci p@retare era dintru d$nsele ]iindu-s@ unul de altul.

87

CAP 36
Aduc$nd daruri mai multe dec$t ar fi de lips@, s@ g@teasc@ cortul dup@ toate p@r]ile sale, adec@: p@retarele, copcele, chiotorile, acoperem$nturile, st$lpii, temeiurile, z@voar@le, verigile }i }atra.
*Sus 22, 1

i au f@cut Veseleil }i Eliav, }i tot cel ^n]elept cu cugetul, cui s-au dat ^n]elepciune }i }tiin]@ ^ntru d$n}ii, s@ priceap@ a face toate lucrurile care s@ cuvin la ceale sfinte }i la toate c$te au poruncit Domnul. 2. {i au chemat Moisi pre Veseleil }i pre Eliav }i pre to]i c$]i avea ^n]elepciune, c@rora le-au dat Dumnezeu }tiin]@ ^n inim@, }i pre to]i carii de bun@voie au voit s@ mearg@ la lucruri ca s@ le s@v$r}easc@, }i au luat de la Moisi toate darurile
1.*
25. (b) De plinire, adec@ scumpe. 26. (v) Tocmiri s@ zic ceale ce s$nt din mai multe aromate }i mireazme alc@tuite }i f@cute; (g) A}ea era din mai

88

CARTEA IE{IRII
18. De zeace co]i un st$lp, }i de un cot }i jum@tate de lat un st$lp. 19. Doao unghiureale la un st$lp, st$nd ^mprotiv@ unul altuia. 20. A}ea au f@cut la to]i st$lpii cortului, }i au f@cut st$lpii cortului doaozeci de st$lpi despre laturea cea c@tr@ austru, }i patruzeci de temeiuri de argint au f@cut la doaozeci de st$lpi. 21. Doao temeiuri la un st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui, }i doao temeiuri la un st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui. 22. {i la laturea a doao de c@tr@ miiaz@noapte, doaozeci de st$lpi }i patruzeci de temeiuri la d$n}ii de argint, doao temeiuri la un st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui, }i doao temeiuri la un st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui. 23. {i dind@r@ptul cortului, despre partea de c@tr@ mare, 24. Au f@cut }ease st$lpi, }i doi st$lpi au f@cut la unghiurile cortului dind@r@pt. 25. {i era ^ntocma de jos, }i ^ntr-un chip era tocmi]i, din capete ^ntru o asem@nare. 26. A}ea au f@cut la am$ndoao p@r]ile celor doao unghiuri, }i era opt st$lpi, }i temeiurile lor de argint }easespr@zeace, doao temeiuri la un st$lp }i doao temeiuri la alt st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui (e). 27. {i au f@cut cinci z@voar@ de leamne neputrede la st$lpi, de o parte a cortului. 28. {i cinci z@voar@ la st$lpii de ceaealalt@ parte a cortului. 29. {i cinci z@voar@ la st$lpii cei dind@r@ptul cortului de c@tr@ mare. 30. {i z@vorul cel din mijloc prin mijlocul st$lpilor s@ petrecea, de la o lature p$n@ ^n ceaealalt@ lature. 31. {i st$lpii i-au ferecat cu aur. 32. {i verigile lor prin care s@ b@ga rudele le-au f@cut de aur, }i z@voar@le le-au ferecat cu aur. 33. {i au f@cut acoperem$nt de v$n@t }i mohor$t }i de ro}u ^mpletit }i de m@tas@ r@sucit@, lucru ]esut l-au f@cut heruvim. 34. {i l-au pus pre patru st$lpi neputrezi fereca]i cu aur, }i c@p@t$iele lor de aur, }i temeiurile lor patru de argint. 35. {i au f@cut poal@ la u}ea cortului de v$n@t, }i de mohor$t }i de ro}u ^mpletit }i de m@tas@ r@sucit@, lucru ^mpistrit. 36. {i st$lpii ei cinci, }i c@p@t$iele lor, }i au ferecat c@p@t$iele lor cu aur. 37. {i le-au v@rsat lor cinci temeiuri de aram@.
1.

CAP 36 {I 37
i au f@cut Veseleil sicriiul din leamne neputrede, de doi co]i }i jum@tate de lung, }i de un cot }i jum@tate de lat, }i de un cot }i jum@tate de ^nalt. 2. {i l-au ferecat cu aur curat dinl@untru }i dinafar@, }i i-au f@cut lui zimte (a) sucit de aur ^mpregiur. 3. {i au v@rsat patru verigi de aur pre patru cornuri ale lui, doao verigi de o lature, }i doao verigi de ceaealalt@ lature. 4. {i au f@cut rude de leamne neputrede, }i le-au ferecat cu aur. 5. {i au b@gat rudele prin verigile ceale din laturile sicriiului, s@ r$dice sicriiul cu eale. 6. {i au f@cut jertvenic milostivitoriu de aur curat de doi co]i }i jum@tate de lung, }i de un cot }i jum@tate de lat. 7. {i au f@cut doi heruvimi de aur v@rsa]i, }i i-au pus de am$ndoao p@r]ile jertvenicului. 8. Un heruvim de o lature, }i alt heruvim de ceaealalt@ lature a jertvenicului, }i au f@cut pre acei doi heruvimi de am$ndoao laturile lui. 9. {i era am$ndoi heruvimii ^ntinzind aripile sale deasupra, umbrind cu aripile sale preste jertvenic, }i fea]ele lor una c@tr@ alta, c@tr@ jertvenic era fea]ele heruvimilor. 10. {i au f@cut mas@ de leamne neputrede de doi co]i de lung@ }i de un cot de lat@ }i de un cot }i jum@tate de ^nalt@. 11. {i o au ferecat cu aur curat, }i i-au f@cut ei singifuri de aur suci]i ^mprejur. 12. {i i-au f@cut ei cunun@ ^mprejur de pumn, }i au f@cut zim]i suci]i de aur ^mprejurul cununii. 13. {i i-au v@rsat ei patru verigi de aur la patru p@r]i ale picioarelor ei, supt cununa cea ^mpletit@. 14. Era verigile prinsori rudelor, ca s@ r$dice masa. 15. {i au f@cut rudele de leamne neputrede }i le-au ferecat cu aur, ca s@ r$dice masa. 16. {i au f@cut vasele measii, blidele ei }i c@dealni]ile }i c@u}ile }i n@str@pile, cu care va turna, de aur curat. 17. {i au f@cut sfea}nicul de aur curat, v@rsat au f@cut sfea}nicul. 18. Fusul lui }i fofeazele }i scafele }i ]inerile }i florile dintr-^nsul. 19. {ease fofeaze ie}ind din laturi, trei fofeaze ale sfea}nicului din o lature a lui, }i trei din ceaealalt@ lature a lui.
adec@, cunun@ sau colac, ca un g$nj ^mprejur.

CAP 37
S@ face sicriiul, jertvenicul milostivitoriu, masa, sfea}nicul, candilele, oltariul t@m$ierii }i tocmirea t@m$ierii.
26. (e) De am$ndoao capetele lui. 2. (a) Zimte,

CARTEA IE{IRII
20. {i trei ]ineri, ^n chipul nuc}oarelor, ^ntr-o fofeaz@ scaf@ }i floare. 21. {i trei ]ineri, ^n chipul nuc}oarelor, ^ntr-alt@ fofeaz@ scaf@ }i floare. 22. A}ea la ceale }ease fofeaze care ies din sfea}nic. 23. {i ^n sfea}nic patru ]ineri, ^n chipul nuc}oarei, ^ntr-o fofeaz@ scaf@ }i florile. 24. Scafa supt ceale doao fofeaze dintr-^nsul, }i scafa supt ceale doao fofeaze dintr-^nsul, a}ea ceale }ease fofeaze care ies din sfea}nic. 25. {i fofeazele }i scafele dintr-^nsul era toate v@rsate dintr-un aur curat. 26. {i au f@cut luminile lui, }eapte, }i lingurile lui. 27. {i clea}tele lui de aur curat. 28. De un t@lant de aur curat l-au f@cut pre el }i toate vasele lui. 29. {i au f@cut jertvenic de t@m$iare din leamne neputrede de un cot de lung, }i de un cot de lat, ^n patru muchi, }i de doi co]i ^n@l]imea lui, dintr-^nsul era coarnele lui. 30. {i l-au ferecat cu aur curat, gratiia lui }i p@re]ii lui }i coarnele lui. 31. {i i-au f@cut lui cunun@ ^mpletit@ de aur ^mprejur, }i doao verigi de aur curat i-au f@cut lui supt cununa cea ^mpletit@ a lui, de am$ndoao laturile lui, la am$ndoao coastele lui, la verigile rudelor, ca s@ r$dice cu acealea. 32. {i au f@cut z@voar@le din leamne neputrede, }i le-au ferecat cu aur. 33. {i au f@cut untuldelemn cel sf$nt al ungerii }i tocmirea t@m$iei curat, lucru de f@c@toriu de mir.

CAP 37 {I 38
gr@tariul p$n@ la jum@tate de jertvenic. 6.* {i au f@cut rude jertvenicului de leamne neputrede, }i le-au ferecat cu aram@, }i au b@gat rudele prin verigile ceale din coastele jertvenicului, c$nd l-au r$dicat pre el. 7.* G@unos de sc$nduri l-au f@cut. 8. {i au f@cut sp@l@toare de aram@, }i temeiul ei de aram@ ^ntr@ (a) oglinzile muierilor celor ce au postit, care au postit la u}ile cortului m@rturiei (b). 9. {i au f@cut curtea, despre amiiaz@zi, p$nzele cur]ii, de ro}u r@sucit, de o sut@ preste sut@ de co]i. 10. {i st$lpii lor, doaozeci, }i temeiurile lor, doaozeci de aram@, }i copcele lor }i aripile lor, de argint. 11. {i ^n laturea cea despre miiaz@noapte, de o sut@ preste sut@ de co]i, }i st$lpii lor doaozeci, }i temeiurile lor doaozeci de aram@, }i copcele lor }i aripile lor, de argint. 12. {i, ^n laturea cea despre mare, p@retare de cincizeci de co]i, st$lpii lor, zeace, }i temeiurile lor, zeace, }i copcele lor }i aripile lor, de argint. 13. {i ^n laturea cea de c@tr@ r@s@rit, de cincizeci de co]i. 14. P$nze de cincispr@zeace co]i dind@r@pt, }i st$lpii lor, trei, }i temeiurile lor, trei. 15. {i dind@r@ptul al doilea, de o parte }i de alta, spre u}ea cur]ii, p@retare de cincispr@zeace co]i, }i st$lpii lor, trei, }i temeiurile lor, trei. 16. Toate p@retarele cortului, de m@tas@ r@sucit@. 17. {i temeiurile st$lpilor, de aram@, }i chiotorile lor, de argint, }i capetele lor, ferecate primprejur cu argint, }i st$lpii, primprejur fereca]i cu argint, to]i st$lpii cur]ii. 18. {i acoperem$ntul por]ii cur]ii, lucru de ^mpestritoriu, de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u r@sucit }i de m@tas@ ^mpletit@, de doaozeci de co]i de lung, }i de ^nalt }i de larg, de cinci co]i, potrivindu-s@ p$nzelor cur]ii. 19. {i st$lpii lor, patru, }i temeiurile lor, patru, de aram@, }i chiotorile lor, de argint, }i capetele lor, ferecate cu argint. 20. {i toate ]eru}ele cur]ii ^mprejur, de aram@. 21. {i aceasta easte tocmeala cortului m@rturiei, dup@ cum s-au poruncit lui Moisi, s@ fie slujba levi]ilor prin Itamar, fiiul lui Aaron, preotului. 22. {i Veseleil, fiiul lui Urie, din neamul lui Iuda, au f@cut dup@ cum au
lor ce au postit, adec@ a muierilor care str@juia la u}ea cortului.

89
*Sus 27, 1

*Sus 27, 8

CAP 38
S@ face jertvenicul arderii de tot cu sp@l@toare de aram@, }i curte, }i darurile ceale adus@ s@ num@r@.
*2 Paral. 1, 5

i au f@cut jertvenic de ardere de tot din leamne neputrede de cinci co]i de lung, }i de cinci co]i de lat, ^n patru muchi era jertvenicul, }i de trei co]i ^n@l]imea lui. 2. {i au f@cut coarnele pre ceale patru muchi, dintr-^nsul era coarnele, }i le-au acoperit cu aram@. 3. {i au f@cut cunun@ jertvenicului, }i acoperem$ntul lui }i p@har@le lui }i furcu]ele ceale de carne ale lui }i c@dealni]a lui }i toate vas@le lui le-au f@cut de aram@. 4. {i i-au f@cut lui gr@tariu, lucru ca mreajea de aram@. 5. {i au f@cut gr@tariului patru verigi de aram@ ^n patru p@r]i, }i le-au pus supt gr@tariul jertvenicului dedesupt, }i era
1.*
8. (a) %ntr@, am luat din Bibl. sirieneasc@; cea rom$neasc@ }i latineasc@ are din, ^n loc de ^ntr@. (b) Ce-

90

CARTEA IE{IRII
poruncit Domnul lui Moisi. 23. {i Eliav, feciorul lui Ahisamah, din neamul lui Dan, carele au fost me}ter mai mare preste ceale ]esute }i preste ceale cusute }i preste ceale ^mpestrite, au ]esut cu v$n@t }i cu mohor$t }i cu ro}u r@sucit }i cu m@tas@. 24. Tot aurul care s-au lucrat la lucruri, dup@ tot lucrul sfintelor, s-au f@cut aur din z@ciuial@, doaozeci }i noao de talan]i }i }eapte sute }i treizeci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt. 25. {i argintul ce s-au adus dar de la oamenii cei num@ra]i ai adun@rii, o sut@ de talan]i }i o mie }eapte sute }eaptezeci }i cinci de sicli, o drahm@ pe cap, jum@tate de siclu, dup@ siclul cel sf$nt. 26. Tot acela mergea la num@r, carele era de doaozeci de ani, }i mai sus la }ease sute }i trei de mii }i cinci sute }i cincizeci. 27. {i au fost acea sut@ de talan]i de argint la v@rsarea capetelor cortului }i la capetele acoperem$ntului. 28. O sut@ de capete la o sut@ de talan]i, un talant la un capet. 29. {i cei o mie }eapte sute }eaptezeci }i cinci de sicli i-au f@cut la chiotorile st$lpilor, }i au poleit c@p@t$iele lor, }i i-au ^mpodobit pre ei. 30. {i aram@ s-au adus trei sute }i }eaptezeci de talan]i, doao mii }i patru sute de sicli. 31. {i au f@cut dintr-^nsa pragurile u}ii cortului m@rturiei, }i jertvenicul cel de aram@ cu gr@tariul lui, }i toate vasele jertvenicului. 32. {i temeiurile cur]ii primprejur, }i pragurile por]ii cur]ii, }i ]eru}ii cortului, }i ]eru}ii cur]ii primprejur.

CAP 38 {I 39
cit }i din m@tas@ toars@, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 5. {i au f@cut doao pietri de smaragd ^mp@nate }i ]intuite cu aur, s@pate }i cioplite cioplitur@ de peceate, din numele fiilor lui Israil. 6. {i le-au pus pre umerile um@rariului, pietri de pomenire s$nt fiilor lui Israil, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 7. {i au f@cut engolpion, lucru ]esut cu ^mpestreale, dup@ lucrul um@rariului, de aur }i de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u r@sucit }i de m@tas@ toars@, ^n patru cornuri ^ndoit au f@cut engolpionul, de o palm@ de lung }i de o palm@ de lat ^ndoit. 8. {i au ]esut ^ntr-^nsul patru r$nduri de pietri scumpe, r$ndul cel dint$iu de pietri sardion }i topazion }i smaragd. 9. {i r$ndul al doilea antrax }i samfir }i iaspis. 10. {i r$ndul al treilea, lighirion }i ahatis }i ametistos. 11. {i r$ndul al patrulea, hrisolitos }i virilion }i onihion, ^ncungiurate cu aur }i legate primprejur cu aur. 12. {i pietrile era cu numele fiilor lui Israil, doaospr@zeace cu doaospr@zeace nume ale lor, s@pate pece]i, fie}tecarele dintr@ ceale doaospr@zeace neamuri cu numele s@u. 13. {i au f@cut preste engolpion l@n]u}e ^mpletite, lucru ^mpletit de aur curat. 14. {i au f@cut doao paveze de aur }i doao verigi de aur. 15. {i au pus aceale doao verigi de aur la am$ndoao ^ncep@turile engolpionului. 16. {i au pus l@n]u}ele ceale de aur ^ntram$ndoao verigile, de am$ndoao p@r]ile engolpionului }i de am$ndoao laturile, }i au ^mpreunat aceale doao l@n]u}e. 17. {i au pus preste ceale doao paveze umerii um@rariului dinainte, ^n fa]@. 18. {i au f@cut doao verigi de aur }i le-au pus preste am$ndoao aripile, pre marginea engolpionului }i pre marginea cea dind@r@ptul um@rariului dinl@untru. 19. {i au f@cut doao verigi de aur }i le-au pus preste am$ndoi umerii um@rariului, din jos de d$nsul, ^n fa]@, dup@ ^mpreunarea cea de sus a ]es@turii um@rariului. 20. {i au str$ns engolpionul din verigile ceale de pre d$nsul c@tr@ verigile um@rariului ]iindu-s@, de v$n@t, fiind ^mpletite c@tr@ ]es@tura um@rariului, ca s@ nu s@ sloboaz@ engolpiul de la um@rariu, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 21. {i au f@cut haina cea lung@ p$n@ jos, carea easte supt um@rariu, lucru ]esut tot v$n@t. 22. {i gura hainei ceii lungi p$n@ jos ^n mijloc ]esut@, ^mpletit@, cu care, ]iind ^mpregiur, cel ^mprejurul gurii era nedezlegat. 23. {i au f@cut la poalele hainei ceii lungi p$n@ jos, din jos, rodioare, ca a unei

CAP 39
S@ fac hainele ceale arhiereie}ti }i preo]e}ti, }i tot lucrul cel poruncit s@ s@v$r}ea}te.

i v$n@tul }i mohor$tul }i ro}ul ce au r@mas le-au f@cut ve}minte de slujb@ lui Aaron, ca s@ slujeasc@ cu eale ^ntru cel sf$nt, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. *Sus 2.* {i au f@cut um@rariul de aur }i de v$n@t 28, 6 }i de mohor$t }i de ro}u r@sucit }i de m@tas@ toars@. 3. {i t@iar@ t@blile ceale de aur ca p@rul, ca s@-l ]ease ^mpreun@ cu v$n@tul }i cu mohor$tul }i cu ro}ul cel r@sucit }i cu m@tasa cea toars@, lucru ]esut le-au f@cut pre eale. 4. Um@rariul ^mpreunat de am$ndoao p@r]ile, lucru ]esut ^ntru sine, ^mpletit unul cu altul, dintru d$nsul au f@cut dup@ f@ptura lui, din aur }i din v$n@t }i din mohor$t }i din ro}u r@su1.

CARTEA IE{IRII
rodii ^nflorite, de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u r@sucit }i de m@tas@ toars@. 24. {i au f@cut clopo]ei de aur, }i au pus clopo]eii pre poalele hainei ^mprejur printr@ rodii. 25. Clopo]ei de aur }i rodioare pre poalele hainei ^mprejur, ca s@ slujeasc@ dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 26. {i au f@cut haine de m@tas@, lucru ]esut, lui Aaron }i fiilor lui. 27. {i chidarele de m@tas@, }i mitra de m@tas@, }i rochiile (a) de m@tas@ r@sucit@. 28. {i br$iele lor de m@tas@ v$n@t@ }i mohor$t@ }i ro}ie r@sucit@, lucru de ^mpestritori, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 29. {i au f@cut tabla cea de aur, osebire sf$ntului, de aur curat, }i au scris pre ea slove s@pate de peceate: Sfin]ire Domnului. 30. {i au pus preste ea ^mpletitura cea v$n@t@, ca s@ fie preste mitr@ deasupra, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 31. {i au s@v$r}it tot lucrul cortului m@rturiei, }i au f@cut fiii lui Israil dup@ toate c$te au poruncit Domnul lui Moisi. 32. {i au adus cortul la Moisi, }i toate vas@le lui }i verigile lui }i st$lpii lui }i z@voar@le lui }i ]eru}ii lui }i temeiurile lui. 33. {i pieile }i pieile de berbeace, ceale ro}ite, }i acoperem$nturile ceale deasupra pieii ceii vinete. 34. {i catapeteasma (b) }i sicriiul m@rturiei, }i rudele lui }i jertvenicul. 35. {i masa, }i toate vas@le ei, }i p$inile punerii ^nainte. 36. {i sfea}nicul cel curat, }i luminile lui, }i lumini de ardere, }i toate vas@le lui, }i untuldelemn cel de la candil@. 37. {i milostivitoriul }i untuldelemn al ungerii }i t@m$ia cea tocmit@ (v). 38. {i poala cortului. 39. {i jertvenicul cel de aram@ }i gr@tariul, }i rudele lui }i toate vas@le lui, }i sp@l@toarea, }i temeiul ei. 40. {i p$nzele cur]ii, }i st$lpii }i temeiurile ei, }i poala u}ii cur]ii, }i funiile ei }i ]eru}ii ei. 41. {i toate unealtele ceale ce s$nt la lucrul cortului m@rturiei. 42. {i ve}mintele ceale de slujb@, ca s@ slujeasc@ cu eale ^n sf$nta, ve}mintele sfintei, care s$nt ale lui Aaron, }i ve}mintele fiilor lui ceale de slujb@; dup@ toate c$te au poruncit Domnul lui Moisi, a}ea au f@cut fiii lui Israil toat@ g@tirea. 43. {i au v@zut Moisi toate lucruri27. (a) Rochiile s$nt hain@ cu carea s@ ^ncinge, mai lung@ ceva dec$t cum au zidarii c$nd lucr@. 34. (b) Catapeteazma easte cuv$nt grecesc, carea ^n-

CAP 39 {I 40
le, }i era f@cute aceastea ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi, a}ea le-au f@cut pre eale, }i bine i-au cuv$ntat pre ei Moisi.

91

CAP 40
%n luna dint$iu, s@ poruncea}te s@ se r$dice }i s@ se sfin]asc@ cortul; care, s@v$r}indu-s@, s@ umple de m@rirea Domnului, totdeauna acoperindu-l nuorul, afar@ de c$nd pornea.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. %n zioa dint$iu a lunii dint$iu, lun@ noao, vei ^ntinde cortul m@rturiei. 3. {i vei pune sicriiul m@rturiei }i vei acoperi sicriiul cu catapeteazma. 4. {i vei b@ga ^nl@untru masa }i vei pune ^nainte punerea ei. 5. {i vei b@ga ^nl@untru sfea}nicul }i vei pune f@cliile lui, }i vei pune jertvenicul cel de aur, ca s@ t@m$iaz@ ^naintea sicriiului. 6. {i vei pune acoperirea acoperem$ntului pre u}ea cortului m@rturiei, }i jertvenicul jertvelor ^l vei pune la u}ile cortului m@rturiilor. 7. {i vei pune sp@l@toarea ^ntr@ cortul m@rturiei }i ^ntr@ jertvenic, }i vei pune ^ntr-^nsa ap@. 8. {i vei pune ^mprejur cortul, }i toate c$te s$nt le vei sfin]i. 9. {i vei lua untdelemn de ungere, }i vei unge cortul }i toate ceale dintr-^nsul, }i-l vei sfin]i pre d$nsul, }i toate vas@le lui, }i vor fi sfinte, }i vei unge jertvenicul jertvelor, }i toate vasele, }i vei sfin]i jertvenicul, }i va fi jertvenicul Sf$nta Sfintelor. 10. {i vei unge sp@l@toarea }i temeiul ei, }i o vei sfin]i pre ea. 11. {i vei aduce pre Aaron }i pre fiii lui la u}ile cortului m@rturiei. 12. {i vei sp@la pre d$n}ii cu ap@, }i vei ^mbr@ca pre Aaron cu ve}mintele lui ceale sfinte, }i-l vei unge pre el }i-l vei sfin]i pre el, }i va preo]i Mie; }i pre feciorii lui vei aduce, }i-i vei ^mbr@ca cu haine, }i-i vei unge, precum ai uns pre tat@l lor, }i vor fi Mie preo]i. 13. {i va fi ca s@ le fie lor ungere de preo]ie ^n veaci, ^ntru neamurile lor. 14. {i au f@cut Moisi toate c$te i-au poruncit lui Domnul, a}ea au f@cut. 15. {i au fost ^n luna dint$iu, ^n al doilea an de c$nd au ie}it ei din Eghipt, la lun@ noao, s-au ^ntins cortul. 16.* {i au pus Moisi cortul, }i au pus *Nume. c@pe]ealele, }i au a}ezat z@voar@le. 7, 1
1.
s@mneaz@ acoperem$nt de p$nz@, cum s$nt la oltare dverile ceale de p$nz@. 37. (v) Grece.: t@m$ia tocmirei, adec@ tocmit@ din mai multe cealea.

92

CARTEA IE{IRII
17. {i au r$dicat st$lpii, }i au ^ntins p@retarele cortului, }i au pus acoperem$ntul cortului preste el, deasupra, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 18. {i, lu$nd m@rturiile, le-au pus ^n sicriiu, }i au pus rudele supt sicriiu. 19. {i au b@gat sicriiul ^n cort, }i au pus acoperem$ntul catapeteasmei, }i au acoperit sicriiul m@rturiei, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 20. {i au pus masa ^n cortul m@rturiei, de laturea cortului m@rturiei de c@tr@ miiaz@noapte afar@ de acoperem$ntul cortului. 21. {i au pus preste ea p$inile punerii ^naintea Domnului, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 22. {i au pus sfea}nicul ^n cortul m@rturiei, ^n preajma measii, de laturea cortului c@tr@ austru. 23. {i au pus f@cliile lui ^naintea Domnului, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 24. {i au pus jertvenicul cel de aur ^n cortul m@rturiei, ^n preajma catapeteasmei. 25. {i au t@m$iat preste el t@m$ia tocmirei, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 26. {i jertvenicul jertvelor l-au pus la u}ile cortului m@rturiei, }i au adus pres33. (a) Cu sarcinile sale, adec@, cu avearea sa.

CAP 40
te el ardere de tot }i jertv@, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 27. {i au f@cut sp@l@toarea ^ntr@ cortul m@rturiei }i ^ntr@ sfea}nic, }i au pus ^ntr-^nsa ap@. 28. Ca s@ se speale dintr-^nsa Moisi }i Aaron, }i fiii lui m$inile lor }i picioarele. 29. C$nd vor ^ntra ei ^n cortul m@rturiei sau c$nd mergea la jertvenic s@ slujeasc@, s@ sp@la dintr-^nsa, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 30. {i au pus curtea primpregiurul cortului }i a jertvenicului. 31. {i au s@v$r}it Moisi toate lucrurile, }i au acoperit nor cortul m@rturiei, }i s-au umplut cortul de m@rirea Domnului. 32.* {i nu au putut Moisi s@ ^ntre ^n cortul m@rturiei, c@ umbrea deasupra lui norul, }i s-au umplut cortul de m@rirea Domnului. 33. {i, c$nd s@ r$dica norul de la cort, ^njuga fiii lui Israil cu sarcinile sale (a). 34. Iar@ de nu s@ r$dica norul, nu ^njuga, p$n@ ^n zioa ^n carea s@ r$dica norul. 35. C@ nor era zioa preste cort, }i noaptea foc era preste d$nsul ^naintea a tot Israilul, ^n toate purceaderile lor (b).
35. (b) %ntru toate purceaderile lor, adec@, totdeauna c$nd purcedea ei.

*Nume. 9, 15 3 %mp@r. 8, 10

CARTEA LEVI[ILOR
CUV#NT %NAINTE
eale ce s@ ]in de r$nduiala levi]ilor s$nt: jertvele preo]ilor }i slujbele levi]ilor, ^nc@ }i s@rb@torile, care toate ^ntru aceast@ carte s@ cuprind. S. Augustin, cartea 10, De cetatea lui Dumnezeu, s@ pare a zice cum c@, ^n statul nevinov@]iei (adec@, mai ^nainte de p@c@tuirea lui Adam), nu au fost jertve, }i ^nva]@ cum c@ oamenii cei dint$iu ^ntre cura]i, de toat@ prihana p@catului pre sine lui Dumnezeu, ca ni}te jertve prea curate, s-au jertvit. Cum c@ aceast@ carte easte adev@rat@ a lui Moisi cu acealea}i dovediri s@ arat@ cu care s-au ar@tat }i Facerea }i Ie}irea. {i, fiindc@ ^n A doao Leage mai nimic nu s@ scrie de jertvele ceale de osibite fealiuri, de cort, de podoabele }i de slujbele preo]ilor, }i de alte multe, care s@ ]in de slujba lui Dumnezeu, nu ne putem ^ndoi cum c@ toate aceastea, care s$nt ^ntru aceast@ carte, nu ar fi de Moisi scrise.

CAP 1
Leagea }i modru cum s@ se aduc@ jertva, carea s@ chema ardere de tot, din boi, din oi, din capre, din turtureale }i din porumbi.

i au chemat pre Moisi }i i-au gr@it lui Domnul din cortul m@rturiei, zic$nd: 2. Gr@ia}te fiilor lui Israil, }i vei zice c@tr@ ei: Om dintru voi, de va aduce daruri Domnului, din dobitoace }i din boi }i din oi ve]i aduce darurile voastre.
1.

3.* De va fi ardere de tot darul lui, din boi, *Ie}ire parte b@rb@teasc@ curat@, ^l va aduce la u}ea 29, 10 cortului m@rturiei, ^l va aduce pre d$nsul priimit ^naintea Domnului. 4. {i va pune m$na pre capul jertvei, priimit@ lui, ca s@ se milostiveasc@ spre el. 5. {i vor junghia vi]elul ^naintea Dom-

CARTEA LEVI[ILOR
nului, }i vor aduce fiii lui Aaron preo]ii, s$ngele, }i vor v@rsa s$ngele la jertvenicul care easte la u}ea cortului m@rturiei. 6. {i, belind arderea de tot dup@ m@dul@ri, o vor ^mp@r]i pre ea fie}tecarea m@dulare deosebi. 7. {i vor pune fiii lui Aaron, preo]ii, foc pre jertvenic, }i vor gr@m@di leamne pre foc. 8. {i vor pune fiii lui Aaron, preo]ii, p@r]ile ceale t@iate }i capul }i gr@simea preste leamnele, care s$nt pre focul cel de pre jertvenic. 9. Iar@ m@runtaiele }i picioarele le vor sp@la cu ap@ }i le vor pune preo]ii toate pre jertvenic, ardere de tot easte, jertv@, miros de bun@ mireazm@ Domnului. 10. Iar@ de va fi din oi darul lui Domnului, }i din miei }i din iezi, spre ardere de tot, parte b@rb@teasc@ curat ^l va aduce pre el. 11. {i va pune m$na pre capul lui, }i-l vor junghia de c@tr@ coastele jertvenicului celui despre miiaz@noapte ^naintea Domnului, }i vor v@rsa fiii lui Aaron, preo]ii, s$ngele lui pre jertvenic ^mprejur. 12. {i-l vor desp@r]i ^n p@r]i, }i capul }i s@ul, }i le vor pune preo]ii aceastea pre leamnele care s$nt pre focul cel de pre jertvenic. 13. {i ma]ele }i picioarele le vor sp@la cu ap@, }i le va aduce preotul toate, }i le va pune pre jertvenic, ardere de tot, jertv@, miros cu bun@ mireazm@ Domnului. 14. Iar@ de va aduce din ceale zbur@toare jertva sa dar Domnului, va aduce din turtureale sau din porumbi darul s@u. 15. {i-l va aduce preotul la jertvenic, }i ^i va fr$nge capul, }i-l va pune preotul pre jertvenic, }i va stoarce s$ngele c@tr@ fundul jertvenicului. 16. {i va scoate gu}ea cu peanele }i o va l@p@da l$ng@ jertvenic, de c@tr@ r@s@rit, la locul cenu}ii. 17. {i-l va fr$nge din aripi, }i nu-l va t@ia p@r]i, }i-l va pune preotul pre jertvenic preste leamnele ceale de pre foc, aducere de jertv@ easte, miros cu bun@ mireazm@ Domnului.

CAP 1 {I 2
f@ina cea cu untdelemn, }i toat@ t@m$ia ei, }i va pune preotul pomenirea ei pre jertvenic jertv@, miros cu bun@ mireazm@ Domnului. 3. * {i ce r@m$ne din jertv@, lui Aaron }i fiilor lui; Sf$nta Sfintelor, din jertvele Domnului. 4. Iar@ de vei aduce dar jertv@ coapt@ ^n cuptoriu, dar Domnului de f@in@, p$ini nedospite, fr@m$ntate cu untdelemn, }i turte nedospite, unse cu untdelemn. 5. Iar@ de va fi jertv@ din tigaie darul t@u, f@in@ fr@m$ntat@ cu untdelemn, nedospite vor fi. 6. {i le vei dimica pre eale buc@turi, }i vei turna preste eale untdelemn, jertv@ easte Domnului. 7. Iar@ de va fi jertv@ de pre gr@tariu darul t@u, f@in@ cu untdelemn s@ va face. 8. {i va aduce jertva carea o va face dintru aceastea Domnului, }i o va aduce la preot. 9. {i, apropiindu-s@ c@tr@ jertvenic, va lua preotul din jertv@ pomenirea ei, }i va pune preotul pre jertvenic ardere de tot, miros de bun@ mireazm@ Domnului. 10. Iar@ ce va r@m$nea de la jertv@ va fi a lui Aaron }i a fiilor lui, Sfintele Sfintelor din arderile de tot ale Domnului. 11. Toat@ jertva carea o ve]i aduce Domnului s@ nu o face]i dospit@, tot ce easte dospit }i toat@ miiarea, s@ nu aduce]i dintr-^nsa jertv@, dar Domnului. 12. Din p$rg@ s@ le aduce]i aceastea Domnului; iar@ pre jertvenic s@ nu s@ puie spre miros de bun@ mireazm@ Domnului. 13. {i tot darul jertvei voastre* cu sare s@-l s@ra]i, }i s@ nu s@ r$sipeasc@ sarea a}ez@m$ntul Domnului din jertvele voastre, pre tot darul vostru ve]i aduce Domnului sare. 14. Iar@ de ve]i aduce din p$rga roadelor jertv@ Domnului, gr@un]e noao coapte, p$rg@ urluite Domnului, }i vei aduce jertva p$rg@i roadelor. 15. {i vei turna preste ea untdelemn, }i vei pune preste ea t@m$ie, jertv@ easte. 16. {i va aduce preotul pomenirea ei din gr@un]e cu untuldelemn }i toat@ t@m$ia ei, jertv@ easte Domnului.

93

*Sir. 7, 32

*Marc. 9, 49

CAP 2
Leagea aducerii jertvelor, a f@inii stropite cu untdelemn, a t@m$iei, a p$inilor, a jertvei din tigaie }i de pre gr@tariu, }i a p$rg@lor, toate s@rate, iar@ nu dospite, nici s@ fie cu miiare.

CAP 3
%n ce chip s@ se aduc@ jertvele ceale de pace, adec@: de boi, de oi, de miei }i de capre, gr@simea toat@ }i s$ngele, {ie {i le poftea}te Dumnezeu.

ar@ sufletul de va aduce dar jertv@ Domnului, f@in@ curat@ s@ fie darul lui, }i va turna preste ea untdelemn, }i va pune preste ea t@m$ie: jertv@ easte. 2. {i o va aduce la fiii lui Aaron preo]ii, }i, lu$nd dintr-^nsa m$na plin@ din
1.

ar@ de va fi jertv@ de m$ntuire darul lui Domnului, de-l va aduce din boi, ori de va fi parte b@rb@teasc@, ori parte f@meiasc@, curat ^l va aduce ^naintea Domnului. 2. {i va pune m$inile sale pre capul darului, }i-l va junghia la u}ea cortului m@rturiei, }i vor turna fiii lui Aaron, preo]ii, s$ngele pre jertvenicul arderilor de tot ^mprejur.
1.

94

CARTEA LEVI[ILOR
3. {i vor aduce din jertva m$ntuirii jertv@

CAP 3 {I 4
catul s@u, care au p@c@tuit, vi]el din vaci curat Domnului, pentru p@cat. 4. {i va aduce vi]elul la u}ile cortului m@rturiei ^naintea Domnului, }i va pune m$na sa pre capul vi]elului, }i va junghia vi]elul ^naintea Domnului. 5. {i, lu$nd preotul cel uns, ale c@ruia m$ini s$nt sfin]ite, din s$ngele vi]elului, }i-l va b@ga ^n cortul m@rturiei. 6. {i va ^ntinge preotul degetul ^n s$nge }i va stropi din s$nge de }eapte ori cu deagetul ^naintea Domnului, c@tr@ acoperem$ntul cel sf$nt. 7. {i va pune preotul din s$ngele vi]elului pre coarnele jertvenicului t@m$iei tocmirei, care easte ^naintea Domnului, ^n cortul m@rturiei, }i tot s$ngele vi]elului va turna la temeiul jertvenicului arderii de tot, care easte la u}ile cortului m@rturiei. 8. {i tot seul vi]elului pentru p@cat, va lua de la el seul care acopere ceale dinl@untru, }i tot seul care easte preste ceale din p$ntece. 9. {i am$ndoi r@runchii }i seul cel de preste ei, care easte preste coapse, }i peli]a cea de pre ficat cu r@runchii o va lua. 10. %n ce chip s@ ia de la vi]elul jertvei ceii de m$ntuire, }i le va aduce preotul pre jertvenicul aducerii. 11. {i piialea vi]elului }i toat@ carnea lui, cu capul }i cu marginile }i cu p$ntecele }i cu balega. 12. {i vor scoate vi]elul tot afar@ de tab@r@, ^n loc curat, unde vor v@rsa cenu}ea }i-l vor arde pre leamne ^n foc; unde s@ va v@rsa cenu}ea sa va arde. 13. Iar@ de nu va }ti toat@ adunarea lui Israil }i s@ va ascunde cuv$ntul de la ochii adun@rii, }i vor face ceva afar@ de toate poruncile Domnului, carea nu s@ cade a s@ face, }i vor p@c@tui, 14. {i, dup@ ce vor cunoa}te p@catul care au p@c@tuit, va aduce adunarea un vi]el de vaci curat, pentru p@cat, }i-l vor aduce la u}ile cortului m@rturiei. 15. {i vor pune b@tr$nii adun@rii m$inile sale pre capul vi]elului ^naintea Domnului. 16. {i vor junghia vi]elul ^naintea Domnului, }i preotul cel uns va b@ga din s$ngele vi]elului ^n cortul m@rturiei. 17. {i va ^ntinge preotul deagetul ^n s$ngele vi]elului, }i va stropi de }eapte ori ^naintea Domnului, ^naintea catapeteasmei ceii sfinte. 18. {i din s$nge va pune preotul pre coarnele jertvenicului t@m$ilor tocmirei, care easte ^naintea Domnului, ^n cortul m@rturiei. 19. {i tot s$ngele ^l va v@rsa la temeiul jertvenicului aducerilor, care easte la u}ile cortului m@rturiei.

*Ie}ir. Domnului* seul care acopere p$ntecele, }i 29, 13 tot seul care easte pre p$ntece.

4. {i am$ndoi r@runchii }i seul care easte preste ei, }i care easte preste coapse, }i peli]a cea de pre ficat cu r@runchii va scoate. 5. {i le vor pune acealea fiii lui Aaron, preo]ii, preste jertvenic, deasupra arderilor de tot, preste leamnele care s$nt pre focul cel de pre jertvenic, jertv@, miros de bun@ mireazm@ Domnului. 6. Iar@ de va fi din oi darul lui, jertv@ de m$ntuire Domnului, parte b@rb@teasc@ au f@meiasc@, curat ^l va aduce pre el. 7. De va aduce miel darul s@u, aduce-l-va pre el ^naintea Domnului. 8. {i va pune m$na pre capul darului s@u, }i-l va junghia la u}ile cortului m@rturiei, }i vor turna fiii lui Aaron, preo]ii, s$ngele pre jertvenic ^mprejur. 9. {i va aduce din jertva m$ntuirii ardere Domnului, seul }i mijlocul curat, cu }ealele va lua pre d$nsul, }i tot seul care acopere p$ntecele. 10. {i tot seul care easte preste p$ntece }i preste am$ndoi r@runchii, }i seul cel de pre ei, care easte la coaps@, }i praporul ficatului cu r@runchii lu$nd. 11. Va aduce preotul preste jertvenic miros de bun@ mireazm@ ardere Domnului. 12. Iar@ de va fi din capre darul lui Domnului, }i-l va aduce ^naintea Domnului, 13. {i va pune m$inile preste capul lui, }i-l vor junghia ^naintea Domnului, la u}ile cortului m@rturiei, }i vor turna fiii lui Aaron, preo]ii, s$ngele preste jertvenic ^mprejur. 14. {i va aduce dintr-^nsul jertv@ Domnului seul care acopere p$ntecele }i toat@ untura, carea easte preste p$ntece, 15. {i am$ndoi r@runchii }i tot seul cel de preste ei, }i care easte pre coapse, }i praporul ficatului cu r@runchii va lua. 16. {i va aduce preotul pre jertvenic jertv@ de bun@ mireazm@ Domnului; tot seul, Domnului. 17. Leage ^n veaci ^ntru neamurile voastre, }i ^n toat@ s@l@}luirea voastr@, tot seul }i tot s$ngele s@ nu m$nca]i!

CAP 4
Cum trebuie s@ se aduc@ jertvele ceale pentru p@catele preotului, a c@peteniei }i a mul]imii, prin ne}tiin]@ f@cute.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd. 2. Gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: Sufletul de va p@c@tui ^naintea Domnului f@r@ de voie, ^ntru toate poruncile Domnului, care nu s@ cade a le face, }i va face una dintru acealea, 3. De va p@c@tui arhiereul cel uns, ca s@ p@c@tuiasc@ norodul, va aduce pentru p@1.

CARTEA LEVI[ILOR
20. {i va lua de la el tot seul, }i-l va aduce pre jertvenic, }i va face vi]elul (a) cum au f@cut vi]elul cel pentru p@cat, a}ea-l va face, }i s@ va ruga pentru ei preotul, }i s@ va ierta lor p@catul. 21. {i vor scoate vi]elul tot afar@ de tab@r@ }i-l vor arde de tot, cum au ars pre vi]elul cel mai dinainte; p@catul adun@rii easte. 22. Iar@ de va p@c@tui cel ce easte c@petenie }i va face una afar@ de toate poruncile Domnului Dumnezeului s@u, carea nu s@ cade a face prin ne}tiin]@, }i va gre}i, 23. {i, dup@ ce va cunoa}te el p@catul care au p@c@tuit, va aduce darul s@u un ied de capre, parte b@rb@teasc@ curat, pentru p@cat. 24. {i va pune m$na sa pre capul iedului, }i-l vor junghia ^n locul unde junghe arderile de tot ^naintea Domnului (b), p@cat easte. 25. {i va pune preotul din s$ngele cel pentru p@cat cu deagetul pre coarnele jertvenicului arderilor de tot, }i s$ngele lui tot ^l va v@rsa la temeiul jertvenicului arderilor de tot. 26. {i tot seul lui ^l va aduce pre jertvenic, ca }i seul jertvei ceii de m$ntuire, }i s@ va ruga pentru el preotul pentru p@catul lui, }i s@ va ierta lui. 27. Iar@ carele suflet din norodul p@m$ntului va p@c@tui prin ne}tiin]@ }i va c@lca o porunc@ din toate poruncile Domnului, carele s-au poruncit s@ nu s@ calce, }i va gre}i (v), 28. {i, dup@ ce va cunoa}te el p@catul care au p@c@tuit, va aduce o capr@ curat@ din caprele sale parte f@meiasc@, va aduce pentru p@catul care au p@c@tuit. 29. {i va pune m$na pre capul caprei ceii adus@ pentru p@catul s@u }i vor junghia capra aceaea carea s-au adus pentru p@cat ^n locul unde junghe arderile de tot. 30. {i va lua preotul cu deagetul din s$ngele ei }i va pune pre coarnele jertvenicului arderilor de tot, }i s$ngele ei tot ^l va v@rsa la temeiul jertvenicului. 31. {i va lua tot seul, precum s@ ia seul de la jertva cea de m$ntuire, }i-l va aduce preotul pre jertvenic ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului, }i s@ va ruga preotul pentru el, }i s@ va ierta lui. 32. Iar@ de va aduce oaie darul s@u cel pentru p@cat, parte f@meiasc@ curat@ s@ o aduc@. 33. {i va pune m$na pre capul oii ceii ce s@ aduce pentru p@cat }i o vor junghia ^n locul unde junghe arderile de tot. 34. {i, lu$nd preotul din s$ngele oii carea s@ aduce pentru p@cat, cu deagetul va
20. (a) Acesta. 24. (b) Adec@, jertv@ pentru p@cat. 27. (v) %n Bibliia cea veachie easte: iar@ un suflet din norodul p@m$ntului, de va p@c@tui f@r@

CAP 4 {I 5
pune pre coarnele jertvenicului arderii de tot, }i tot s$ngele ei ^l va v@rsa la temeiul jertvenicului arderii de tot. 35. {i va luoa tot seul ei, precum s@ ia seul oii ceii de la jertva cea de m$ntuire, }i-l va pune preotul pre jertvenic preste arderea cea de tot a Domnului, }i s@ va ruga pentru d$nsul preotul, pentru p@catul care au p@c@tuit, }i s@ va ierta lui.

95

CAP 5
Despre jertve pentru p@cate din t@cearea adev@rului, pentru necur@]ie, gre}eal@, jur@m$nt, necinstea celor sfinte }i pentru ne}tiin]a.

1.

p@catul. 2. Sufletul, carele s@ va atinge ori de ce lucru necurat, au de mort@ciune, au de ce easte prins de fiiar@ necurat@, au din mort@ciunile ur@ciunilor celor necurate, au din mort@ciunile dobitoacelor celor necurate, 3. Sau s@ va atinge de necur@]ie de om, ori de ce necur@]ie a lui, de carea ating$ndu-s@ s@ va p$ng@ri, }i nu au }tiut, }i dup@ aceaea va cunoa}te c@ au gre}it, vinovat va fi p@catului. 4. Sufletul cel f@r@deleage carele gr@ia}te cu buzele sale, ca s@ fac@ r@u sau s@ fac@ bine, dup@ toate care va gr@i omul cu jur@m$nt, }i va uita, }i apoi va cunoa}te c@ au p@c@tuit ^ntru una dintru aceastea, 5. {i va m@rturisi p@catul s@u care au p@c@tuit, 6. {i va aduce Domnului pentru ceale ce au gre}it, pentru p@catul care au p@c@tuit, parte f@meiasc@, din oi o mielu}ea de un an, sau o iad@ de un an din capre, pentru p@cat, }i s@ va ruga pentru el preotul pentru p@catul lui care au p@c@tuit, }i s@ va ierta lui p@catul. 7. Iar@ de nu va putea avea el (g) oaie, va aduce pentru p@catul s@u care au p@c@tuit* doao turtureale sau doi pui de porumb Domnului, unul pentru p@cat, }i altul pentru arderea de tot. 8. {i le va aduce la preot, }i va aduce preotul ^nt$iu cea pentru p@cat, }i va rumpe preotul capul ei de la grumazi, }i nu-l va desp@r]i. 9. {i va stropi din s$ngele cel pentru p@cat, pre p@reatele jertvenicului; iar@ r@m@}i]a s$ngelui o va scur@ preste temeiul jertvenicului, c@ p@cat easte. 10. {i cea de a doao o va face ardere de tot,
de voie, ca s@ fac@ una din toate poruncile Domnului, carea nu s@ va face, }i va gre}i. 7. (g) %n Bibliia cea veachie: iar de nu va putea fi de ajuns m$na lui la o oaie.

ar@ de va p@c@tui suflet, }i va auzi glas de jur@m$nt, }i acesta m@rturie ori de au v@zut, ori de }tie, de nu va spune, va luoa

*Jos 12, 8 Luca 2, 24

96

CARTEA LEVI[ILOR
dup@ cum s@ cuvine, }i s@ va ruga preotul pentru d$nsul, pentru p@catul lui care au p@c@tuit, }i s@ va ierta lui. 11. Iar@ de nu va (d) putea avea o p@reachie de turtureale sau doi pui de porumb, va aduce darul s@u pentru p@catul ce au f@cut a zeacea parte a unui ifi de f@in@ curat@ pentru p@cat, s@ nu toarne preste d$nsa untdelemn, nici s@ puie preste ea t@m$ie, c@ci pentru p@cat easte. 12. {i o va aduce la preot, }i, lu$nd preotul dintr-^nsa pumnul s@u plin, pomenirea ei o va pune pre jertvenicul arderilor de tot Domnului, p@cat easte. 13. {i s@ va ruga pentru d$nsul preotul pentru p@catul lui, care au p@c@tuit dintru una de aceastea, }i s@ va ierta lui; iar@ ce au r@mas va fi a preotului, ca }i jertva f@inei ceii curate. 14. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 15. Sufletul, carele cu uitare-}i va uita, }i va p@c@tui f@r@ de voie din sfintele Domnului, va aduce pentru p@catul s@u Domnului un berbeace curat din oi, a c@ruia pre]ul va fi un siclu de argint, dup@ siclul cel sf$nt, pentru p@catul care au p@c@tuit. 16. {i ce au p@c@tuit din ceale sfinte va ^ntoarce ^nd@r@pt aceaea, }i a cincea parte va adaoge preste aceaea, }i va da aceaea preotului, }i preotul s@ va ruga pentru el cu berbeacele cel pentru p@cat, }i s@ va ierta lui. 17. {i sufletul carele va p@c@tui }i va face ceva din toate poruncile Domnului carea nu s@ cade a face, }i nu au }tiut c@ au gre}it, va avea p@cat. 18. {i va aduce un berbeace curat din oi, ^n pre] de argint, pentru gre}eal@ la preot, }i s@ va ruga preotul pentru el, pentru ne}tiin]a lui carea nu o au }tiut, }i el n-au cunoscut, }i s@ va ierta lui. 19. Pentru c@ au gre}it gre}eal@ ^naintea Domnului.

CAP 5 {I 6
crul, oricare-l va face omul, va p@c@tui ^ntru aceastea. 4. {i va fi c$nd va p@c@tui, }i va gre}i, }i va ^ntoarce r@pirea carea au r@pit, sau ^n}el@ciunea carea au ^n}elat, sau lucrul ce s-au ^ncredin]at lui, sau lucrul pierdut care l-au g@sit, din tot lucrul pentru care au jurat str$mb, }i va pl@ti lucrul acela ^ntreg, }i * a *Nume. cincea parte mai mult va adaoge aceluia, a 5, 7 cui easte, }i va ^ntoarce lui ^n ce zi s@ va dovedi. 5. {i pentru gre}eala sa, va aduce Domnului un berbeace curat din oi, cu pre] dup@ m@sura p@catului. 6. {i s@ va ruga pentru el preotul ^naintea Domnului, }i s@ vor ierta lui toate c$te au f@cut }i au gre}it. 7. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 8. Poruncea}te lui Aaron }i fiilor lui, zic$nd: 9. Aceasta easte leagea arderii de tot, aceasta easte arderea de tot preste arderea ei, deasupra jertvenicului toat@ noaptea va arde p$n@ diminea]a, }i focul jertvenicului va arde deasupra lui, }i nu s@ va st$nge. 10. {i s@ va ^mbr@ca preotul cu hain@ de in, }i ve}m$nt va ^mbr@ca ^mprejurul trupului s@u, }i va lua arderea carea o va amistui focul, arderea de tot de la jertvenic. 11. {i o va pune aproape de jertvenic, }i s@ va dezbr@ca de haina sa, }i s@ va ^mbr@ca cu alt@ hain@, }i va scoate arderea de tot afar@ din tab@r@, ^n loc curat. 12. {i foc pre jertvenic va arde }i nu s@ va st$nge, }i va aprinde pre d$nsul preotul leamne ^n toat@ diminea]a, }i va cl@di deasupra lui arderea de tot, }i preste ea va pune seul m$ntuirei. 13. {i pururea va arde foc pre jertvenic, }i nu s@ va st$nge. 14. Aceasta easte leagea jertvei carea o vor aduce fiii lui Aaron ^naintea Domnului, ^n preajma jertvenicului. 15. {i va lua dintr-^nsa (preotul) cu pumnul din f@ina cea curat@ a jertvei cu untuldelemn al ei, }i cu toat@ t@m$ia ei, care s$nt preste jertv@, }i le va pune pre jertvenic ardere ^ntru miros de bun@ mireazm@, pomenirea ei Domnului. 16. Iar@ ce va r@m$nea din ea va m$nca Aaron }i fiii lui, nedospite s@ vor m$nca ^n loc sf$nt, ^n curtea cortului m@rturiei o vor m$nca. 17. Nu s@ va coace dospit@, parte o am dat aceasta lor din ceale ce s@ aduc Domnului, Sf$nta Sfintelor easte, ca }i ceaea ce s@ aduce pentru p@cat }i ca }i cea pentru gre}eal@. 18. Toat@ partea b@rb@teasc@ dintr@ preo]i vor m$nca aceasta, leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre din ceale ce s@ aduc Domnului, tot cel ce s@ va atinge de d$ns@le

CAP 6
Jertv@ pentru p@cat din cuno}tin]@ f@cut@; legile arderii de tot; a focului necurmat, a fie}tec@rora jertve }i a aducerilor preotului ^n zioa ungerii sale, }i deob}te despre jertva pentru p@cat; cine }i c$nd poate m$nca dintr-aceastea.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. Sufletul carele va p@c@tui }i, neb@g$nd sam@, nu va b@ga sam@ de poruncile Domnului, }i va min]i c@tr@ deaproapele lucrul care i l-au ^ncredin]at lui, ori din simbr@, ori din prad@, ori au ^n}elat cu ceva pre deaproapele, 3. Sau au g@sit lucrul pierdut, }i-l va t@g@dui, }i va jura nedrept de tot lu1.
11. (d) %n Bibl. cea veache: de nu va afla m$na lui.

CARTEA LEVI[ILOR
s@ va sfin]i. 19. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 20. Aceasta easte darul lui Aaron }i al fiilor lui, care-l vor aduce Domnului ^n zioa ^n carea-l vei unge pre el: a zeacea parte din ifi, f@in@ curat@ s@ fie de jertv@ pururea, jum@tate dintr-^nsa diminea]a }i jum@tate dintr-^nsa seara. 21. %n tigaie cu untdelemn s@ va face, fr@m$ntat@ o va aduce, pisate, jertv@ de f@r$mituri, jertv@ ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. 22. Preotul cel uns, carele easte ^n locul lui, din fiii lui va face aceasta, leage veacinic@, toat@ s@ va amistui. 23. Toat@ jertva preotului de tot s@ va arde, }i nu s@ va m$nca. 24. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 25. Gr@ia}te lui Aaron }i fiilor lui, zic$nd: Aceasta easte leagea cea pentru p@cat, ^n locul unde junghe arderile de tot, vor junghia }i ceale pentru p@cat ^naintea Domnului, Sf$nta Sfintelor easte. 26. Preotul carele o va aduce o va m$nca, ^n loc sf$nt s@ va m$nca, ^n curtea cortului m@rturiei. 27. Tot carele s@ va atinge de c@rnurile ei s@ va sfin]i, }i ori a cui hain@ s@ va stropi cu s$ngele ei, ce s-au stropit pre ea, s@ va sp@la ^n loc sf$nt. 28. Iar@ vasul cel de lut ^n care s-au fiert s@ va sparge, iar@ de s@ va fiiarbe ^n vas de aram@, s@-l freace }i s@-l speale cu ap@. 29. Tot carele easte parte b@rb@teasc@ ^ntr@ preo]i va m$nca aceastea, Sfintele Sfintelor s$nt Domnului. 30. {i toate ceale ce s$nt pentru p@cat,* dintru a c@rora s$nge s@ va aduce ^n cortul m@rturiei, ca s@ se roage printr-^nsul ^ntru cel sf$nt, s@ nu s@ m$nce, ci cu foc s@ se arz@. 31. (a) {i aceasta easte leagea berbeacelui celui pentru p@cat, Sfintele Sfintelor s$nt: 32. %n locul unde vor junghia arderile de tot, vor junghia berbeacele cel pentru p@cat ^naintea Domnului, }i s$ngele-l va v@rsa pre temeiul jertvenicului ^mprejur. 33. {i va lua de la el tot seul lui, }i }ealele, }i seul care acopere ma]@le, }i tot seul cel de preste ma]e. 34. {i am$ndoi r@runchii, }i seul cel de preste ei, care easte preste coapse, }i praporul ficatului cu r@runchii le va lua aceastea. 35. {i le va aduce preotul pre jertvenic jertv@ Domnului, pentru p@cat easte.
31. (a) Toate alte limbi aici ^ncep cap 7, numai cea greceasc@ nu: ^nc@ }i ru}ii, carii amintrilea urmeaz@

CAP 6 {I 7
36. Tot cel ce easte parte b@rb@teasc@ dintru preo]i le va m$nca pre eale, ^n loc sf$nt le vor m$nca, Sfintele Sfintelor s$nt. 37. Precum easte pentru p@cat, a}ea }i pentru gre}eal@, o leage va fi lor, preotul, carele s@ va ruga pentru el, a lui va fi. 38. {i preotul cel ce aduce arderile de tot ale omului, piialea arderii de tot, carea o aduce, a lui va fi. 39. {i toat@ jertva carea s@ va face ^n cuptoriu, }i toat@ carea s@ va face pre gr@tariu sau ^n tigaie va fi a preotului carele o aduce. 40. {i toat@ jertva cea f@cut@ cu untdelemn, }i cea nef@cut@ tuturor fiilor lui Aaron s@ se ^mpar]@ fie}tecui ^ntocma.

97

CAP 7
Leage despre jertvele ceale pentru p@cat, a jirtvei }i a arderii de tot, pentru ceale de pace; seul }i s$ngele de tot s@ oprea}te a s@ m$nca.

*Sus 4, 5 Evrei 13, 11

ceasta easte leagea jertvei ceii de m$ntuire, carea o vor aduce Domnului. 2. De vor aduce de laud@, }i vor aduce spre jertva laudei p$ini de f@in@ curat@ f@cute cu untdelemn, }i turte nedospite unse cu untdelemn, }i f@in@ aleas@ fr@m$ntat@ cu untdelemn. 3. Cu p$ini nedospite va aduce darurile sale ^ntru jertva cea de m$ntuire a laudei. 4. {i va aduce unul din toate darurile sale, parte Domnului, a preotului carele vars@ s$ngele m@rturiei a lui vor fi. 5. {i c@rnurile jertvei laudei ceii de m$ntuire a lui vor fi, }i, ^n carea zi s@ vor da, s@ vor m$nca, nu vor l@sa dintr-^nsa p$n@ diminea]@. 6. {i de va jertvi din f@g@duin]@ sau de bun@voie darul s@u, ^n carea zi s@ va aduce jertva lui s@ va m$nca }i a doao zi. 7. {i ce va r@m$nea din c@rnurile jertvei p$n@ a treia zi cu foc s@ va arde. 8. Iar@ de, m$nc$nd, va m$nca din c@rnuri a treia zi, nu s@ va priimi celui ce aduce aceasta, nu s@ va socoti lui, p$ng@riciune easte; iar@ sufletul carele va m$nca dintr-^nsa p@cat va avea. 9. {i c@rnurile, c$te s@ vor atinge de tot cel necurat, nu s@ vor m$nca, ^n foc s@ vor arde, tot cel curat va m$nca carnea. 10. {i sufletul carele va m$nca din c@rnurile jertvei ceii de m$ntuire, carea easte a Domnului, }i necur@]iia lui (a) pre d$nsul, va peri sufletul acela din norodul s@u. 11. {i sufletul carele s@ va atinge ori de ce lucru necurat, sau de necur@]iia omului, sau de ceale cu patru picioare necurate, sau ori de ce ur$ciune necurat@, }i
1.
dup@ cea greceasc@, aici pun cap 7. 10. (a) Va fi.

98

CARTEA LEVI[ILOR
va m$nca din c@rnurile jertvei ceii de m$ntuire, carea easte a Domnului, va peri sufletul acela din norodul s@u. 12. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 13. Gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: Tot seul de bou }i de oaie }i de capr@ s@ nu m$nca]i. 14. {i gr@simea de mort@ciune }i de ce easte prins de fiiar@ s@ va lucra la tot lucrul; iar@ de m$ncat nu s@ va m$nca. 15. Tot cel ce va m$nca seu de la dobitoacele din care ve]i aduce dintr-^nsele jertv@ Domnului, va peri sufletul acela din norodul s@u. 16. Tot s$ngele s@ nu m$nca]i ^n tot l@ca}ul vostru, }i din dobitoace }i din pas@ri. 17. Tot sufletul carele va m$nca s$nge, va peri sufletul acela din norodul s@u. 18. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 19. {i fiilor lui Israil vei gr@i, zic$nd: Cel ce aduce jertv@ de m$ntuire va aduce darul s@u Domnului }i din jertva cea de m$ntuire. 20. M$inile lui vor aduce jertvele Domnului; seul cel de pre piept }i peli]a cea de pre ficat vor aduce, ca s@ le puie dar ^naintea Domnului. 21. {i va aduce preotul seul pre jertvenic, }i va fi pieptul a lui Aaron }i al fiilor lui. 22. {i bra]ul cel drept ^l ve]i da aducere preotului din jertvele ceale de m$ntuire ale voastre. 23. Cel ce aduce s$ngele m$ntuirei }i seul din fiii lui Aaron a lui va fi bra]ul cel drept parte. 24. C@ pieptul punerii deasupra }i bra]ul aducerii am luat de la fiii lui Israil, din jertvele m$ntuirii voastre, }i le-am dat lui Aaron, preotului, }i fiilor lui leage veacinic@ de la fiii lui Israil. 25. Aceasta easte ungerea lui Aaron }i ungerea fiilor lui din jertvele Domnului, ^n carea zi i-au adus pre ei s@ preo]asc@ Domnului. 26. Dup@ cum au poruncit Domnul s@ se dea lor ^n zioa ^n carea i-au uns pre ei de la fiii lui Israil, leage veacinic@ ^ntru neamurile lor. 27. Aceasta easte leagea arderilor de tot }i a jertvei, }i pentru p@cat }i pentru gre}eal@, }i a s@v$r}irei }i a jertvei ceii de m$ntuire. 28. %n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi ^n muntele Sinaii, ^n zioa ^n carea au poruncit fiilor lui Israil s@ aduc@ daru8. (a) Unde am pus noi engolpion, grecea}te easte loghion. Unde am pus noi ar@tarea }i adev@rul,

CAP 7 {I 8
rile sale ^naintea Domnului, ^n pustiia Sinaii.

CAP 8
Hirotoniia lui Aaron }i a feciorilor lui }i ungerea cortului }i a od@jdilor prin Moisi.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. Ia pre Aaron }i pre fiii lui, }i hainele lui, }i untul-cel-delemn al ungerii, }i vi]elul cel pentru p@cat, }i cei doi berbeci, }i co}ni]a cea cu azime. 3. {i vei str$nge toat@ adunarea la u}ea cortului m@rturiei. 4. {i au f@cut Moisi precum i-au poruncit lui Domnul, }i au str$ns toat@ adunarea la u}ea cortului m@rturiei. 5. {i au zis Moisi c@tr@ adunare: Acesta easte cuv$ntul care au poruncit Domnul s@ se fac@. 6. {i au adus Moisi pre Aaron }i pre fiii lui, }i i-au sp@lat pre ei cu ap@. 7. {i l-au ^mbr@cat pre el cu haina, }i l-au ^ncins cu br$ul, }i l-au ^mbr@cat cu ve}m$ntul cel lung, }i au pus preste el um@rariul, }i l-au ^ncins pre el dup@ cum era f@cut um@rariul, }i l-au str$ns cu el. 8. {i au pus preste um@rariu engolpiul, }i preste engolpion au pus ar@tarea }i adev@rul (a). 9. {i au pus mitra pre capul lui, }i preste mitr@ de c@tr@ fa]a lui au pus tabla de aur cea sfin]it@ sf$nt@, precum au poruncit Domnul lui Moisi. 10. {i au luat Moisi din untul-cel-de-lemn al ungerii. 11. {i au stropit dintr-^nsul pre jertvenic de }eapte ori, }i au uns jertvenicul }i l-au sfin]it pre d$nsul, }i toate ceale dintr-^nsul, }i sp@l@toarea lui, }i temeiul ei, }i le-au sfin]it pre eale, }i au uns cortul }i toate vasele lui, }i l-au sfin]it pre el. 12.* {i au turnat Moisi din untul-cel-de- *Sira. lemn al ungerii pre capul lui Aaron, }i l-au 45, 18 uns pre el, }i l-au sfin]it pre el. 13. {i au adus Moisi pre fiii lui Aaron, }i i-au ^mbr@cat pre ei cu haine, }i i-au ^ncins cu br$ie, }i le-au pus lor chidare, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 14. {i au adus Moisi vi]elul cel pentru p@cat, }i au pus Aaron }i fiii lui m$inile pre capul vi]elului celui pentru p@cat. 15. {i l-au junghiiat pre el, }i au luat Moisi din s$nge, }i au pus pre coarnele jertvenicului ^mprejur cu deagetul, }i au cur@]it jertvenicul, }i s$ngele l-au v@rsat preste temeiul jertvenicului, }i
1.
jidovea}te easte Urin }i Tumim.

CARTEA LEVI[ILOR
l-au sfin]it pre el, ca s@ se roage ^ntru el. 16. {i au luat Moisi tot seul cel de pre ma]@, }i peli]a cea de pre ficat, }i am$ndoi r@runchii, }i seul cel de pre ei, }i i-au adus Moisi pre jertvenic. 17. {i vi]elul }i piialea lui, }i carnea lui }i balega lui le-au ars afar@ de tab@r@ cu foc, precum au poruncit Domnul lui Moisi. 18. {i au adus Moisi berbeacele cel pentru arderea de tot, }i au pus Aaron }i fiii lui m$inile sale pre capul berbeacelui, }i au junghiiat Moisi berbeacele, }i au turnat Moisi s$ngele pre jertvenic ^mprejur. 19. {i berbeacele l-au t@iat buc@]i dup@ m@dul@ri, }i au adus Moisi capul }i m@dul@rile }i seul, }i p$ntecele }i picioarele le-au sp@lat cu ap@. 20. {i au adus Moisi berbeacele tot pre jertvenic; ardere de tot easte, ^ntru miros de bun@ mireazm@, jertv@ easte Domnului, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 21. {i au adus Moisi al doilea berbeace, berbeacele cel de s@v$r}ire, }i au pus Aaron }i fiii lui m$inile sale pre capul berbeacelui. 22. {i l-au junghiiat, }i au luat Moisi din s$ngele lui, }i au pus pre peli]a (b) urechii ceii dreapte a lui Aaron, }i pre v$rvul m$nii ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului celui drept. 23. {i au adus Moisi pre fiii lui Aaron, }i au pus Moisi din s$nge pre peli]a urechilor lor celor dreapte, }i pre v$rvul m$inilor lor celor dreapte, }i pre v$rvul picioarelor lor celor dreapte, }i au v@rsat Moisi s$ngele pre jertvenic. 24. {i au luat seul }i }ealele }i seul cel de preste p$ntece }i praporul ficatului }i am$ndoi r@runchii }i seul cel de preste ei }i bra]ul cel drept. 25. {i din co}ni]a s@v$r}irei, carea easte ^naintea Domnului, }i au luat o p$ine azim@, }i o p$ine cu untdelemn, }i o turt@, }i o au pus pre seu, }i bra]ul cel drept. 26. {i le-au pus toate pre m$inile lui Aaron, }i pre m$inile fiilor lui, }i le-au adus dar ^naintea Domnului. 27. {i le-au luat aceastea Moisi din m$inile lor, }i le-au adus pre jertvenic preste arderea de tot a s@v$r}irei, miros de bun@ mireazm@, jertv@ easte Domnului. 28. {i, lu$nd Moisi pieptul de la berbeacele s@v$r}irei, l-au r$dicat punere-deasupra ^naintea Domnului, }i s-au f@cut lui Moisi parte, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 29. {i au luat Moisi din untuldelemn al ungerii }i din s$ngele cel de pre jertvenic, }i au stropit pre Aaron }i hainele lui, }i pre fiii lui }i hai22. (b) Bib. cea veachie are: pre marginea urechii.

CAP 8 {I 9
nele fiilor lui cu d$nsul. 30. {i au sfin]it pre Aaron }i hainele lui, }i pre fiii lui }i hainele fiilor lui cu d$nsul. 31. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@ fiii lui: Fiiarbe]i carnea ^n curtea cortului m@rturiei, ^n loc sf$nt, }i acolo s@ o m$nca]i, }i p$inile ceale din co}ni]a s@v$r}irei, precum s-au poruncit mie, zic$nd:* Aaron }i fiii lui le vor m$nca. 32. {i ce va r@m$nea din c@rnuri }i din p$ini ^n foc s@ arde]i. 33. {i din u}ea cortului m@rturiei s@ nu ie}i]i }eapte zile, p$n@ ce s@ va plini zioa s@v$r}irei voastre, pentru c@ ^n }eapte zile va s@v$r}i m$inile voastre. 34. %n ce chip au f@cut ^n zioa aceasta, au poruncit Domnul s@ se fac@ aceasta, ca s@ se roage pentru voi. 35. {i la u}ea cortului m@rturiei ve]i }edea }eapte zile, zioa }i noaptea, }i ve]i p@zi ceale de p@zit ale Domnului, ca s@ nu muri]i, c@ a}ea au poruncit mie Domnul Dumnezeu. 36. {i au f@cut Aaron }i fiii lui toate cuvintele c$te au poruncit Domnul lui Moisi.

99

*Ie}ire 29, 32 Jos 24, 9

CAP 9
Deaca s-au sfin]it Aaron, s-au adus, }i f@c$nd p$rga jertvelor pentru sine }i pentru norodul lui Dumnezeu, binecuvinteaz@ pre norod, slava Domnului s-au ar@tat, }i focul au amistuit jertva.

i au fost ^n zioa a opta, au chemat Moisi pre Aaron }i pre fiii lui }i pre b@tr$nii lui Israil. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: *Ie}ire 2.* Ia ]ie un vi]el din vaci, pentru p@cat, }i un 29, 1 berbeace pentru ardere de tot, cura]i, }i-i ado ^naintea Domnului. 3. {i b@tr$nilor lui Israil gr@ia}te, zic$nd: Lua]i un ]ap din capre pentru p@cat }i un berbeace }i un vi]el }i un miel de un an pentru arderea de tot, curate. 4. {i vi]elul }i berbeacele pentru jertva cea de m$ntuire ^naintea Domnului, }i f@in@ curat@ amestecat@ cu untdelemn, c@ ast@zi S@ va ar@ta Domnul ^ntru voi. 5. {i au luat, precum au poruncit Moisi ^n preajma cortului m@rturiei, }i au venit toat@ adunarea }i au st@tut ^naintea Domnului. 6. {i au zis Moisi: Acesta easte cuv$ntul care l-au zis Domnul; face]i, }i s@ va ar@ta ^ntru voi m@rirea Domnului. 7. {i au zis Moisi lui Aaron: Apropie-te la jertvenic }i f@ ce e pentru p@catul t@u }i arderea de tot a ta, }i te roag@ pentru tine ^nsu]i }i pentru casa ta, }i f@ darurile norodului }i te roag@ pentru d$n}ii, precum au poruncit Domnul.
1.

100

CARTEA LEVI[ILOR
1.

CAP 9 {I 10
i, lu$nd cei doi feciori a lui Aaron, Nadav }i Aviud, fie}tecarele c@dealni]a sa,* au pus ^ntr-^nsele foc }i t@m$ie, }i au adus ^naintea Domnului foc str@in, care nu au poruncit lor Domnul. 2. {i au ie}it foc de la Domnul }i i-au m$ncat pre ei, }i au murit ^naintea Domnului. 3. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: Aceasta easte ce au gr@it Domnul, zic$nd: %ntru cei ce s@ apropie de Mine M@ voiu sfin]i, }i ^ntru toat@ adunarea M@ voiu m@ri. {i s-au umilit Aaron. 4. {i au chemat Moisi pre Misadai }i pre Elisafan, feciorii lui Oziil, feciorii fratelui tat@lui lui Aaron, }i au zis lor: Veni]i }i r$dica]i pre fra]ii vo}tri de la fa]a celor sfinte, afar@ de tab@r@. 5. {i au venit }i i-au r$dicat pre ei cu hainele lor, afar@ de tab@r@, precum au zis Moisi. 6. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@ Eleazar }i c@tr@ Itamar, feciorii lui cei r@ma}i: De pre capul vostru s@ nu v@ lua]i chidarele, }i hainele voastre s@ nu le rumpe]i, ca s@ nu muri]i, }i s@ fie m$nie preste toat@ adunarea; }i fra]ii vo}tri, toat@ casa lui Israil, s@ pl$ng@ arderea carea s-au aprins de la Domnul. 7. {i din u}ea cortului m@rturiei s@ nu ie}i]i, ca s@ nu muri]i, }i untuldelemn al ungerii cel de la Domnul preste voi easte. {i au f@cut dup@ cuv$ntul lui Moisi. 8. {i au gr@it Domnul lui Aaron, zic$nd: 9. Vin }i beutur@ be]iv@ s@ nu bea]i tu }i fiii t@i cu tine, c$nd ve]i mearge ^n cortul m@rturiei, sau v@ ve]i apropiia la jertvenic, ca s@ nu muri]i, leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre. 10. Ca s@ fie osibire ^ntr@ cei sfin]i }i ^ntr@ cei spurca]i, }i ^ntr@ cei necura]i }i ^ntr@ cei cura]i. 11. {i s@ ^nv@]a]i pre fiii lui Israil toate ceale din leage, care au gr@it Domnul c@tr@ d$n}ii, prin m$na lui Moisi. 12. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@ Eleazar }i c@tr@ Itamar, fiii lui Aaron cei r@ma}i: Lua]i jertva carea au r@mas din ceale aduse Domnului }i le m$nca]i azime la jertvenic, c@ Sfintele Sfintelor s$nt. 13. {i le m$nca]i ^n loc sf$nt, c@ leage ]ie easte, }i leage fiilor t@i aceasta, din ceale aduse Domnului, c@ a}ea au poruncit mie Domnul. 14. {i pieptul osibirei }i bra]ul darului s@ le m$nca]i ^n loc sf$nt, tu }i fiii t@i, }i casa ta cu tine, c@ leage ]ie }i leage fiilor t@i s-au dat din jertvele ceale de m$ntuire ale fiilor lui Israil. 15. Bra]ul darului }i pieptul osibi*Nume. 3, 4 1 Paral. 24, 2

8. {i s-au apropiiat Aaron la jertvenic }i au junghiiat vi]elul cel pentru p@catul s@u. 9. {i au adus fiii lui Aaron s$ngele la d$nsul, }i el au ^ntins deagetul s@u ^n s$nge }i au pus pre coarnele jertvenicului, }i s$ngele l-au v@rsat pre temeiul jertvenicului. 10. {i seul }i r@runchii }i praporul ficatului celui pentru p@cat le-au adus pre jertvenic, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 11. {i c@rnurile }i piialea le-au ars cu foc afar@ de tab@r@. 12. {i au junghiiat arderea de tot, }i au adus fiii lui Aaron s$ngele la d$nsul, }i l-au v@rsat pre jertvenic ^mprejur. 13. {i arderea cea de tot i-au adus lui, }i m@dul@rile }i capul le-au pus pre jertvenic. 14. {i au sp@lat p$ntecele }i picioarele cu ap@, }i le-au pus preste arderea de tot pre jertvenic. 15. {i au adus darul norodului, }i au luat ]apul cel pentru p@catul norodului, }i l-au junghiiat }i l-au cur@]it, ca }i pre cel dint$iu. 16. {i au adus arderea cea de tot }i o au f@cut precum s@ cuvine. 17. {i }i-au umplut m$inile dintr-^nsa, }i au pus pre jertvenic f@r@ de arderea de tot cea de diminea]@. 18. {i au junghiiat vi]elul }i berbeacele jertvei m$ntuirii norodului, }i au adus fiii lui Aaron s$ngele la d$nsul, }i l-au v@rsat la jertvenic ^mprejur. 19. {i seul cel de la vi]el }i de la berbeace, }i }ealele, }i seul cel ce acopere p$ntecele, }i am$ndoi r@runchii, }i seul cel de preste ei, }i praporul ficatului. 20. {i au pus seurile preste piepturi, }i au adus seurile pre jertvenic. 21. {i pieptul }i bra]ul cel drept l-au luat Aaron, parte ^naintea Domnului, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 22. {i, r@dic$nd Aaron m$inile spre norod, i-au blagoslovit pre ei, }i, dup@ ce au f@cut ceale pentru p@cat }i arderile de tot }i ceale de m$ntuire, s-au pogor$t. 23. {i au ^ntrat Moisi }i Aaron ^n cortul m@rturiei, }i ie}ind au blagoslovit pre tot *Mac. norodul,* }i s-au ar@tat m@rirea Domnului 2, 10 la tot norodul. 24. {i au ie}it foc de la Domnul, }i au m$ncat ceale de pre jertvenic, arderile de tot }i seurile, }i au v@zut tot norodul, }i s-au sp@im$ntat, }i au c@zut pre fa]@.

CAP 10
Nadav }i Aviud, t@m$ind cu foc str@in }i amistuindu-s@ cu foc din ceriu, ^i pl$nge norodul, iar@ nu preo]ii; de vin }i de beutur@ be]iv@ oprindu-s@, preo]ilor s@ poruncea}te s@ m@n$nce r@m@}i]a aducerii.

CARTEA LEVI[ILOR
rii, preste jertvele seurilor, vor aduce osibire s@ osibeasc@ ^naintea Domnului, }i va fi ]ie }i fiilor t@i }i featelor tale cu tine leage veacinic@, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. *2 Maca. 16. * {i ]apul cel pentru p@cat cerc$nd l-au 2, 11 cercat Moisi, }i l-au aflat ars. {i s-au m$niiat Moisi pre Eleazar }i pre Itamar, fiii lui Aaron cei r@ma}i, zic$nd: 17. Pentru ce nu a]i m$ncat jertva cea pentru p@cat ^n loc sf$nt, c@ Sfintele Sfintelor s$nt, aceasta v-au dat voao s@ m$nca]i ca s@ r$dica]i p@catul adun@rii }i s@ v@ ruga]i pentru ei ^naintea Domnului. 18. Pentru c@ nu s-au adus din s$ngele lui ^ntru cel sf$nt, ^naintea fea]ii ^nl@untru ^l vei m$na ^n loc sf$nt, precum au poruncit mie Domnul. 19. {i au gr@it Aaron c@tr@ Moisi, zic$nd: Dar@ de au adus ast@zi ceale pentru p@catul lor, }i arderile de tot ale lor ^naintea Domnului, }i s-au ^nt$mplat mie ca aceastea, de voiu m$nca ceale pentru p@cat ast@zi, oare pl@cut va fi Domnului? 20. {i au auzit Moisi }i i-au pl@cut lui.

CAP 11
10. {i toate la c$te nu s$nt aripi, nici solzi, ^n ape, }i ^n m@ri, }i ^n r$uri, din toate ceale ce le scot apele, }i din tot sufletul viu care easte ^n ap@, spurc@ciune easte }i spurc@ciuni vor fi voao. 11. Din c@rnurile lor s@ nu m$nca]i, }i de mort@ciunile lor s@ v@ sc$rbi]i. 12. {i toate la care nu s$nt aripi, nici solzi, din c$te s$nt ^n ape, spurc@ciune s@ fie aceastea voao. 13. {i din ceale zbur@toare, de aceastea s@ v@ sc$rbi]i }i s@ nu m$nca]i, c@ spurc@ciune easte: vulturul }i gripa }i alietul de mare. 14. {i }orli]a }i gaia, }i ceale ce s$nt aseamenea ei. 15. {i tot corbul, }i ceale ce s$nt aseamenea lui, }i stru]ul }i buha (a) }i babi]a }i ceale ce s$nt aseamenea ei. 16. {i coroiul }i ceale ce s$nt aseamenea lui. 17. {i corbul cel de noapte }i h@re]ul (b) }i st$rcul (v). 18. {i porfirionul }i pelicanul }i leb@da. 19. {i erodionul }i haradionul, }i aseamenea lui }i pup@za }i liliiacul. 20. {i toate ceale ce s@ t$r@sc din ceale cu aripi, care cu patru picioare umbl@, spurc@ciune voao s$nt. 21. Ci aceastea ve]i m$nca din ceale cu aripi, ce s@ t$r@sc, care umbl@ pre patru picioare, care au fluiere mai din sus de picioarele sale, ca s@ saie cu eale pre p@m$nt. 22. {i aceastea ve]i m$nca dintr-^ns@le: vruhul, }i c$te sam@n@ lui. {i atachisul, }i c$te sam@n@ lui, }i pre cel ce s@ bate cu }erpii, }i c$te s$nt aseamenea lui, }i l@custa, }i c$te sam@n@ ei. 23. {i tot ce s@ t$r@ din ceale ce au aripi, la care s$nt patru picioare, spurc@ciune voao s$nt, }i cu aceastea v@ ve]i spurca (g). 24. Tot cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. 25. {i tot cel ce va lua din mort@ciunile lor ^}i va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ seara. 26. {i ^ntru toate dobitoacele cel ce easte cu copita despicat@, }i are unghile desp@r]ite, }i rumeg@tur@ nu rumeg@, necurat va fi voao. Tot cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. 27. {i tot ce umbl@ pre m$ni ^ntru toate fierile, care umbl@ cu patru picioare, necurat va fi voao, tot cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. 28. {i tot cel ce va r$dica din mort@ciunile lor va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ seara, c@ necurate s$nt aceastea voao.
unul easte cu cocost$rcul. 23. (g) De ve]i m$nca dintr-^nsele.

101

CAP 11
Deschilinirea dobitoacelor celor curate din ceale necurate }i folosul lor; s@ fie sfin]i fiii lui Israil, ca }i Domnul.

*2 Leage 14, 3

*2 Mac. 6, 18

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: Gr@i]i fiilor lui Israil, zic$nd: 2. * Aceastea s$nt dobitoacele care le ve]i m$nca din toate dobitoacele ceale de pre p@m$nt. 3. Tot dobitocul cu unghiia despicat@ }i care are desp@r]ite unghile ^n doao copite }i care rumeg@ ^ntr@ dobitoace, aceastea ve]i m$nca. 4. %ns@ aceastea nu le ve]i m$nca din ceale ce rumeg@, }i din ceale cu unghiia despicat@, }i din ceale ce au unghile desp@r]ite, c@mila pentru c@ rumeg@, iar@ unghiia nu o are despicat@, aceasta necurat@ easte voao. 5. {i hirogrilionul, c@ rumeg@, iar@ unghiia nu are desp@r]it@, necurat@ easte voao aceasta. 6. {i iepurile, c@ rumeg@, iar@ unghiia nu o are desp@r]it@, necurat easte voao acesta. 7.* {i porcul, c@ are unghiia desp@r]it@ }i desparte unghile copitei, iar@ nu rumeg@, necurat easte acesta voao. 8. Din c@rnurile lor s@ nu m$nca]i, }i de mort@ciunile lor s@ nu v@ atinge]i, necurate aceastea voao. 9. {i aceastea ve]i m$nca din toate ceale ce s$nt ^n ap@: toate la c$te s$nt aripi }i solzi, ^n ape }i ^n m@ri }i ^n r$uri, acealea ve]i m$nca.
1.
15. (a) Buha ^ntr-unele locuri o chiiam@ bogza. 17. (b) Here]ul unii ^l chiiam@ corl@; (v) St$rcul tot

102

CARTEA LEVI[ILOR

CAP 11 {I 12
o jivin@ ce s@ mi}c@ pre p@m$nt. 45. C@ Eu s$nt Domnul, Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului, ca s@ fiu voao Dumnezeu, }i s@ fi]i sfin]i, c@ Sf$nt s$nt Eu, Domnul. 46. Aceasta easte leagea cea pentru dobitoace }i pentru pas@ri }i pentru tot sufletul ce s@ mi}c@ ^n ap@ }i pentru tot sufletul ce s@ t$r@ pre p@m$nt. 47. Carea osibea}te ^ntr@ ceale necurate }i ^ntr@ ceale curate (d), }i ^ntr@ ceale vie]uitoare, care s@ m@n$nc@, }i ^ntr@ ceale vie]uitoare, care nu s@ m@n$nc@.

29. {i aceastea s$nt voao necurate din toate jivinile care s@ t$r@sc pre p@m$nt: nev@stuica }i }oarecile }i crocodilul cel de p@m$nt, }i c$te s$nt aseamenea lui. 30. Chi]oranul }i hameleonul }i steliul }i }op$rla }i sobolul. 31. Aceastea necurate s$nt voao, din toate jivinile care s@ t$r@sc pre p@m$nt, tot cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. 32. {i tot pre ce va c@dea mort@ciunea lor necurat va fi din tot vasul de lemn, sau din hain@ sau din piiale sau din sac. Tot vasul ^n care s@ va face acest lucru cu ap@ s@ va sp@la, }i va fi necurat p$n@ seara, }i dup@ aceaea curat va fi. 33. {i tot vasul de lut, ^n care va c@dea dintru aceastea, c$te vor fi ^ntr-^nsul necurate vor fi, }i vasul s@ va sparge. 34. {i toat@ bucata carea m$nca]i, pre carea ar veni pre d$nsa ap@, necurat@ va fi. {i toat@ beutura carea s@ bea ^n tot vasul necurat va fi. 35. {i tot ^n ce va c@dea din mort@ciunile lor necurat va fi, cuptoare }i c@minuri s@ vor surpa, necurate aceastea s$nt }i necurate vor fi voao. 36. Iar@ izvoar@le apelor }i lacurile }i adunarea apei vor fi curate; iar@ cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi. 37. Iar@ de va c@dea din mort@ciunile lor ^n toat@ s@m$n]a cea de s@m@nat, carea s@ sam@n@, curat@ va fi. 38. Iar@ de s@ va v@rsa ap@ ^n toat@ s@m$n]a, }i va c@dea din mort@ciunile lor ^ntr-^nsa, necurat@ easte voao. 39. Iar@ de va muri din dobitoacele care easte voao slobod a le m$nca, cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. 40. {i cel ce va m$nca din mort@ciunile lor va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ seara, }i cel ce va lua din mort@ciunile lor va sp@la hainele sale, }i s@ va sp@la cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. 41. {i toat@ jivina ce s@ t$r@ pre p@m$nt, spurc@ciune s@ fie aceasta voao, s@ nu s@ m$nce. 42. {i tot ce umbl@ pre p$ntece, }i tot ce umbl@ pre patru pururea, carea are multe picioare, dintru toate jivinile ce s@ t$r@sc pre p@m$nt, s@ nu m$nca]i, c@ spurc@ciune easte voao. 43. {i s@ nu spurca]i sufletele voastre cu nici o t$r@itoare ce s@ t$r@ pre p@m$nt, }i s@ nu v@ p$ng@ri]i cu aceastea, }i s@ nu v@ spurca]i cu eale. 44. C@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru, *1 Pet. }i v@ ve]i sfin]i, }i* sfin]i ve]i fi, c@ Sf$nt 1, 16 s$nt Eu, Domnul Dumnezeul vostru, }i s@ nu p$ng@ri]i sufletele voastre cu nici
47. (d) %n Bib. cea veachie s@ afl@: }i s@ ^nvea]e pre fiii lui Israil. 6. (a) Jidovea}te: pentru p@cat easte pentru cur@]ire.

CAP 12
Necur@]eniia muierilor care nasc }i cur@]irea lor cu aducerea jertvei.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Gr@ia}te fiilor lui Israil, }i zi 2. c@tr@ ei:* Muiarea, carea s@ va ^ngreca }i va na}te fecior, necurat@ va fi }eapte zile, dup@ zilele osibirei crunt@rii ei, necurat@ va fi. 3.* {i ^n zioa a opta s@ taie ^mprejur marginea trupului lui. 4. {i treizeci }i trei de zile s@ }eaz@ ^n s$ngele s@u cel necurat, }i de tot ce easte sf$nt s@ nu s@ ating@, }i ^ntru cel sf$nt s@ nu ^ntre, p$n@ ce se vor plini zilele cur@]irei ei. 5. Iar@ de va na}te fat@, necurat@ va fi }i de doao ori }eapte zile, dup@ cruntarea ei, }i }easezeci }i }eas@ de zile va }edea ^n s$ngele s@u cel necurat. 6. {i c$nd s@ vor plini zilele cur@]irei ei pentru fecior au pentru fat@, va aduce un miel de un an curat pentru arderea de tot }i un puiu de porumb sau o turturea pentru p@cat (a), ^naintea u}ii cortului m@rturiei, la preot. 7. {i-l va aduce ^naintea Domnului, }i s@ va ruga pentru ea preotul, }i o va cur@]i pre ea de curgerea s$ngelui ei. Aceasta easte leagea ceii ce na}te fecior sau fat@. 8. Iar@ de nu va afla m$na ei miel, va luoa * doao turtureale sau doi pui de porumb, unul pentru arderea de tot }i unul pentru p@cat, }i s@ va ruga pentru ea preotul }i s@ va cur@]i.
1.

*Luca 2, 22

*Luca 2, 21 Ioan 7, 23

CAP 13
Leage }i cuno}tin]@ r$nduit@ preo]ilor pentru lepr@ ^n om, sau ^n hain@, ce s@ se porunceasc@ celui lepros.

*Sus 5, 7 11 Luca 2, 24

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: 2. Omul, c@ruia s@ va face ^n piialea trupului lui v$n@tare lucie de semn, }i s@ va face ^n piialea trupului lui pip@ire (a) de lepr@, va veni la Aaron, preo1.
2. (a) Pip@ire, adec@ semn ca }i c$nd ape}i cu deagetul piialea pre om }i r@m$ne semn.

CARTEA LEVI[ILOR
tul, sau la unul dintr@ fiii lui, carii s$nt preo]i. 3. {i va vedea preotul pip@irea ^n piialea trupului lui, }i p@rul cel din pip@ire s@ va preface ^n alb, }i fa]a pip@irei mai afund@ dec$t piialea trupului lui, pip@ire de lepr@ easte, }i va vedea preotul }i-l va vesti pre el necurat (b). 4. Iar@ de va fi lucie alburind ^n piialea trupului lui, }i fa]a ei nu va fi mai afund@ dec$t piialea, }i p@rul ei nu s-au pref@cut ^n p@r alb, ci easte negru, va osibi preotul pip@irea }eapte zile. 5. {i ^n zioa a }eaptea va vedea preotul pip@irea, }i, de au r@mas pip@irea ^n piiale, ^l va osibi pre el preotul }eapte zile a doao oar@. 6. {i ^n zioa a }eaptea a doao oar@ ^l va vedea preotul, }i, de au r@mas pip@irea }i nu s-au pref@cut ^n piiale, ^l va cur@]i pre el preotul, c@ semn easte, }i, dup@ ce-}i va sp@la hainele sale, curat va fi. 7. Iar@ de s@ va ^ntoarce }i s@ va preface semnul ^n piiale, dup@ ce l-au v@zut pre el preotul, ca s@-l cur@]@ pre el, }i s@ va ar@ta a doao oar@ preotului, }i-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, semnul s-au pref@cut ^n piiale, }i-l va vesti pre el preotul necurat, lepr@ easte. 8. {i pip@ire de lepr@ de s@ va face ^n om, }i va veni la preot, }i va vedea preotul, 9. {i, iat@, v$n@tare alb@ ^n piiale, }i au schimbat p@rul cel alb, }i din cea s@n@toas@ carne vie, 10. Lepr@ veachie easte ^n piialea trupului lui. 11. {i-l va vesti preotul cum c@ easte necurat, }i-l va osibi, c@ necurat easte. 12. Iar@ de au ^nflorit lepra ^n piialea trupului lui, }i va acoperi lepra toat@ piialea pip@irei de la cap p$n@ la picioarele lui, dup@ toat@ vedearea preotului, 13. {i va vedea preotul, }i, iat@, lepra au acoperit toat@ piialea trupului lui, }i va cur@]i preotul pip@irea lui, pentru c@ toat@ s-au f@cut alb@, curat easte. 14. {i ori ^n ce zi s@ va vedea ^ntru el carne vie, necurat va fi. 15. {i va vedea preotul carnea cea vie, }i-l va spurca pre el carnea cea vie, c@ necurat easte, lepr@ easte. 16. Iar@ de s@ va ^ntoarce carnea cea vie, }i s@ va preface alb@, }i va veni la preot, 17. {i-l va vedea preotul, }i, iat@, s-au schimbat pip@irea ^n albiciune, }i va cur@]i preotul pip@irea, easte curat. 18. {i carnea de s@ va face ^n piialea lui ran@, }i s@ va vindeca. 19. {i s@ va face ^n locul ranei v$n@tare alb@ sau lucie alburind sau ro}iiatec@, }i s@ va ar@ta preotului, 20. {i va vedea preotul, }i, iat@, vedearea
3. (b) Grece.: {i-l va spurca; iar@ jid.: cum am pus noi.

CAP 13
easte mai afund@ dec$t piialea, }i p@rul ei s-au pref@cut ^n albiciune, }i-l va vesti pre el preotul necurat, c@ lepr@ easte, ^n ran@ ^nflorit@. 21. Iar@ de o va vedea preotul, }i, iat@, nu easte ^ntr-^nsa p@r alb, }i nu va fi mai afund@ dec$t piialea trupului, }i ea va fi negrit@, }i-l va osibi pre el preotul }eapte zile. 22. Iar@ de s@ va l@]i cu l@]ime ^n piiale, atunci preotul ^l va vesti pre el necurat, c@ pip@ire de lepr@ easte, ^n ran@ au ^nflorit. 23. Iar@ de va r@m$nea ^n locul s@u stric@ciunea }i nu s@ va l@]i, s@mn de ran@ easte, }i-l va vesti pre el preotul curat. 24. {i carnea, de s@ va face ^n piialea lui ardere de foc, dup@ ce s@ va t@m@dui de acea ardere, va fi ^n piialea lui stric@ciune alb@ro}iiatec@ sau alb@. 25. {i-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, au schimbat p@rul alb ^n luminat, }i fa]a ei mai afund@ dec$t piialea, lepr@ easte, ^n arsur@ au ^nflorit, }i-l va vesti preotul spurcat, pip@ire de lepr@ easte. 26. Iar@ de-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, ^n cel luminos nu easte p@r alb, }i nu va fi mai afund dec$t piialea, ci s-au negrit, atunci ^l va osibi pre el preotul }eapte zile. 27. {i-l va vedea pre el preotul ^n zioa a }eaptea, }i, de s@ va l@]i cu l@]ime ^n piiale, atunci preotul ^l va vesti pre el necurat, pip@ire de lepr@ easte, ^n ran@ au ^nflorit. 28. Iar@ de va r@m$nea cel luminos ^n loc, }i nu s@ va l@]i pre piiale, ci s@ va ^nnegri, semn de arsur@ easte, }i-l va vesti preotul pre el curat, pentru c@ semn de arsur@ easte. 29. {i la b@rbat sau la muiare, de s@ va face ^ntr-^n}ii pip@ire de lepr@ ^n cap, au ^n barb@, 30. {i va vedea preotul pip@irea, }i, de va fi fa]a ei mai afund@ dec$t piialea, }i ^ntru ea easte p@r sup]ire ^nflorind, atunci preotul ^l va vesti pre el necurat, v$n@tare easte, lepr@ de cap, lepr@ de barb@ easte. 31. {i c$nd va vedea preotul pip@irea v$n@t@rii, }i fa]a ei nu easte mai afund@ dec$t piialea, }i p@r ro}u nu va fi ^n ea, atunci va osibi preotul pip@irea v$n@t@rii }eapte zile. 32. {i va vedea preotul pip@irea ^n zioa a }eaptea, }i, de nu s-au l@]it v$n@tarea, }i p@r ro}iiatec nu easte ^ntr-^nsa, }i fa]a v$n@t@rii nu easte mai afund@ dec$t piialea, 33. Atunci el va rade piialea; iar@ v$n@tarea nu o va rade, }i va osibi preotul v$n@tarea }eapte zile al doilea r$nd. 34. {i va vedea preotul v$n@tarea ^n zioa a }eaptea, }i de nu s-au l@]it v$n@tarea ^n piiale dup@ ce s-au ras el, }i fa]a v$n@t@rii nu easte mai afund@ ^n piiale, atunci preotul ^l va vesti pre el curat, }i, sp@l$ndu-}i hainele, curat va fi. 35. Iar@ de s@ va l@]i ^n piiale v$n@tarea dup@

103

104

CARTEA LEVI[ILOR
ce s@ va cur@]i el, }i-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, s-au l@]it v$n@tarea ^n piiale, 36. Nu cearce preotul pentru p@rul cel ro}iiatec, necurat easte. 37. Iar@ de va r@m$nea ^naintea lui pre loc v$n@tarea, }i p@r negru va r@s@ri ^ntru ea, s-au ^ns@n@to}eat v$n@tarea, curat easte, }i-l va vesti pre el preotul curat. 38. {i la b@rbat sau la muiare de s@ vor face ^n piialea trupului lui luciri lucii albe ^nflorind, 39. {i va vedea preotul, }i, iat@, ^n piialea trupului luciri luciind, albe ^nflorind, co} easte, care au ^nflorit ^n piialea trupului lui, curat easte. 40. Iar@ de va c@dea cuiva p@rul de pre cap, ple}ug easte, curat easte. 41. Iar@ de va c@dea de c@tr@ fa]@ p@rul lui de pre cap, t@rcav easte, curat easte. 42. Iar@ de s@ va face ^n plea}ea lui, sau ^n t$rc@virea lui v$n@tare alb@, au ro}iiatec@, lepr@ easte ^n plea}ea lui, au ^n t$rc@virea lui. 43. {i-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, fa]a pip@irii easte alb@, au ro}iiatec@ ^n plea}a lui au ^n t$rc@virea lui, ca un chip de lepr@ ^n piialea trupului lui. 44. Om lepros easte, }i, vestind, ^l va vesti preotul pre el necurat, ^n capul lui, ^n pip@irea lui. 45. {i hainele leprosului, ^ntru carele easte pip@ire, s@ fie spintecate, }i capul lui descoperit, }i ^mprejurul gurii s@ se acopere, necurat s@ va chema. 46. %n toate zilele, ^n care va fi pre el pip@ire necurat fiind, necurat va fi, os@bit va }edea, afar@ din tab@r@ va fi petreacerea lui. 47. {i pre ve}m$nt de s@ va face pip@ire de lepr@, ori ^n ve}m$nt de p@r, ori ^n ve}m$nt de p$nz@. 48. Au ^n ]es@tur@, au ^n tort, au ^n inuri, au ^n p@r, au ^n piiale, au ori ^n ce piiale de lucru. 49. {i s@ va face pip@irea ^nverzind, sau ru}ind, sau ^n piiale, sau ^n haine, sau ^n ]es@tur@, sau ^n tort, sau ori ^n ce unealt@ de piiale, pip@ire de lepr@ easte, }i s@ va ar@ta preotului. 50. {i va vedea preotul pip@irea, }i va osibi preotul pip@irea }eapte zile. 51. {i va vedea preotul pip@irea ^n zioa a }eaptea, iar@ de s@ va l@]i pip@irea ^n haine, au ^n ]es@tur@, au ^n tort, au ^n piiale, ori de ce lucru fie bun@ piialea aceaea, lepr@ st@tornic@ easte, pip@ire necurat@ easte. 52. De tot va arde haina, au ]es@tura, au tortul, sau haina cea de p@r, sau de in, sau orice unealt@ de piiale, ^n care va fi pip@ire, c@ lepr@ st@tornic@ easte, cu foc s@ se arz@. 53. Iar@ de va vedea preotul, }i nu s@ va l@]i pip@irea ^n hain@, au ^n ]@s@tur@, au ^n tort, au ori ^n ce unealt@ de piiale, 54. {i va porunci preotul, }i va sp@-

CAP 13 {I 14
la, pre carele va fi pre d$nsul pip@ire, }i va os@bi preotul pip@irea }eapte zile al doilea r$nd, 55. {i va vedea preotul dup@ ce i s-au sp@lat pip@irea, }i, iat@, pip@irea nu }i-au schimbat fa]a sa, }i pip@irea nu s-au l@]it, necurat easte, ^n foc s@ va arde de tot, s-au ^nt@rit pre haine, sau pre ]es@turi, sau pre tort. 56. {i va vedea preotul, de va fi neagr@ pip@irea dup@ ce s@ va sp@la, o va rumpe de la hain@, au de la ]es@tur@, au de la tort, au de la piiale. 57. Iar@ de s@ va mai ivi ^nc@ ^n hain@, au ^n ]es@tur@, au ^n tort, au ori ^n ce unealt@ de piiale, lepr@ ^nflorind easte, ^n foc s@ va arde, ^n carea easte pip@irea. 58. {i haina, au ]es@tura, au tortul, au toat@ unealta de piiale, carea s@ va sp@la, }i s@ va }tearge de pre ea pip@irea, s@ va sp@la a doao oar@, }i curat va fi. 59. Aceasta easte leagea pip@irei ceii de lepr@, pre hain@ de p@r, au de c$nep@, au pre ]es@tur@, au pre tort, au pre toat@ unealta cea de piiale, ca s@ o vesteasc@ pre ea curat@ au necurat@.

CAP 14
Jertvele pentru cur@]irea leprei pentru om, pentru cas@ }i pentru hain@, dup@ ce s-au vindecat lepra; cum s@ cearc@ lepra cas@lor, cum s@ vindec@ }i s@ cur@]ea}te?

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Aceasta easte leagea celui 2. lepros, ^n zioa ^n carea s@ va cur@]i* }i s@ va aduce la preot. 3. {i va ie}i preotul afar@ din tab@r@, }i va vedea preotul, }i, de s@ va fi vindecat pip@irea leprei de la lepros, 4.* Va porunci preotul }i vor lua de la cel cur@]it doao p@s@reale vii, curate, }i lemn de chedru }i ro}u r@sucit }i isop. 5. {i va porunci preotul }i vor junghia o p@s@ruic@ ^n vas de lut la ap@ vie. 6. {i va lua p@s@ruica cea vie }i lemnul cel de chedru }i ro}ul cel r@sucit }i isopul }i le va muia aceastea, }i p@s@ruica cea vie ^n s$ngele p@s@ruicii ceii junghiiate la ap@ vie. 7. {i va stropi de }eapte ori pre cel ce s-au cur@]it de lepr@ }i curat va fi, }i va slobozi p@s@ruica cea vie ^n c$mp. 8. {i va sp@la cel cur@]it hainele sale, }i-}i va rade tot p@rul s@u, }i s@ va sc@lda ^n ap@ }i curat va fi, }i dup@ aceasta va ^ntra ^n tab@r@ }i va r@m$nea afar@ din casa lui }eapte zile. 9. {i va fi ^n zioa a }eaptea s@ raz@ tot p@rul s@u, capul s@u, }i barba, }i spr$nceanele, }i tot p@rul s@-}i raz@. 10. {i s@-}i speale hainele sale, }i s@-}i scalde trupul s@u cu ap@, }i curat va fi. {i, ^n zioa a opta, va lua doi miei cu1.

*Mat. 8, 4

*Marc. 1, 44 Luca 5, 14

CARTEA LEVI[ILOR
ra]i de un an }i o oaie de un an curat@ }i trei z@ciuiale de f@in@ curat@ pentru jertv@ fr@m$ntat@ cu untdelemn }i un p@har cu untdelemn. 11. {i preotul cel ce cur@]ea}te va pune pre omul cel ce s@ cur@]ea}te, }i aceastea ^naintea Domnului, la u}ea cortului m@rturiei. 12. {i va lua preotul un miel }i-l va aduce pentru gre}eal@, }i p@harul cel cu untdelemn, }i le va os@bi aceastea os@bire ^naintea Domnului. 13. {i vor junghia mielul ^n locul unde junghie arderile ceale de tot }i ceale pentru p@cat, ^n loc sf$nt, pentru c@ easte pentru p@cat, ca }i cea pentru gre}eal@, easte preotului, Sfintele Sfintelor easte. 14. {i va lua preotul din s$ngele cel pentru gre}eal@, }i va pune preotul pre v$rvul urechii ceii dreapte a celui ce s@ cur@]ea}te, }i pre v$rvul m$inii ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului celui drept. 15. {i, lu$nd preotul din p@harul cel cu untdelemn, va turna ^n m$na cea st$ng@. 16. {i va ^ntinge preotul deagetul cel drept ^n untuldelemn, care easte ^n m$na lui cea st$ng@, }i va stropi din untuldelemn cu deagetul de }eapte ori ^naintea Domnului. 17. Iar@ untuldelemn ce va r@m$nea, care easte ^n m$n@, ^l va pune preotul pre v$rvul urechii ceii dreapte a celui ce s@ cur@]ea}te, }i pre v$rvul m$inii lui ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului celui drept, }i pre locul s$ngelui celui pentru gre}eal@, iar@ untuldelemn ce au r@mas ^n m$na preotului ^l va pune preotul pre capul celui cur@]it. 18. {i s@ va ruga preotul pentru d$nsul ^naintea Domnului, }i va face preotul cea pentru p@cat, }i s@ va ruga preotul pentru cel ce s@ cur@]ea}te de p@catul s@u. 19. {i, dup@ aceasta, va junghia preotul arderea de tot, }i va aduce preotul arderea de tot, }i jertva pre jertvenic ^naintea Domnului. 20. {i s@ va ruga preotul pentru el, }i s@ va cur@]i. 21. Iar@ de va fi s@rac, }i m$na lui nu va ajunge, va lua un miel de un an }i-l va aduce pentru gre}eal@, ca s@ se roage pentru d$nsul, }i a zeacea parte a unui ifi de f@in@ fr@m$ntat@ cu untdelemn, pentru jertv@, }i un p@har cu untdelemn. 22.* {i doao turtureale au doi pui de porumb, ce va putea avea, }i o turturea pentru p@cat }i alta pentru arderea de tot. 23. {i le va aduce a opta zi pre eale la preot la u}ea cortului m@rturiei, ^naintea Domnului, spre cur@]irea sa. 24. {i, lu$nd preotul mielul cel pentru p@cat }i p@harul cel cu untdelemn, le va pune pre eale punere ^naintea Domnului. 25. {i va junghia mielul cel pentru p@-

CAP 14
cat, }i va luoa preotul din s$ngele ceii pentru p@cat, }i va pune pre v$rvul urechii ceii dreapte a celui ce s@ cur@]ea}te, }i pre v$rvul m$inii lui ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului lui celui drept. 26. {i din untuldelemn va turna preotul ^n m$na sa cea st$ng@. 27. {i va stropi preotul cu deagetul cel drept din untuldelemn, care easte ^n m$na lui cea st$ng@, de }eapte ori ^naintea Domnului. 28. {i va pune preotul din untuldelemn, care easte ^n m$na sa, pre v$rvul urechii dreapte a celui ce s@ cur@]ea}te, }i pre v$rvul m$inii lui ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului lui cel drept, la locul s$ngelui celui pentru p@cat. 29. Iar@ ce va r@m$nea din untuldelemn, care easte ^n m$na preotului, va pune pre capul celui cur@]it }i s@ va ruga pentru el preotul ^naintea Domnului. 30. {i va face una din turtureale, sau unul din puii de porumb, dup@ cum au putut avea. 31. Una pentru p@cat }i una s@ fie pentru arderea de tot, ^mpreun@ cu jertva, }i s@ va ruga preotul pentru cel ce s@ cur@]@ ^naintea Domnului. 32. Aceasta easte leagea ^ntru carele easte pip@ire de lepr@, }i a celuia ce nu are ceale ce s$nt spre cur@]eniia sa. 33. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: 34. Dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul hananeilor, care-l dau eu voao spre mo}tenire, de voiu da eu pip@ire de lepr@ ^n c@sile p@m$ntului celui de mo}ie voao, 35. {i va veni a cui easte casa, }i va spune preotului, zic$nd: Ca o pip@ire mi s-au v@zut mie ^n cas@, 36. {i va porunci preotul s@ goleasc@ casa de vase mai ^nainte de ce va ^ntra preotul s@ vaz@ pip@irea, ca s@ nu fie necurate c$te s$nt ^n cas@, 37. {i dup@ aceasta va ^ntra preotul, ca s@ }tie despre cas@, }i va vedea pip@irea ^n p@re]ii c@sii, gropi]e ^nverzind au ru}ind, }i fa]a lor mai afund@ dec$t p@re]ii, 38. {i, ie}ind preotul din cas@ la u}a c@sii, va os@bi preotul casa }eapte zile. 39. {i s@ va ^ntoarce preotul a }eaptea zi }i va vedea casa, }i, de va vedea c@ s-au l@]it pip@irea ^n p@re]ii c@sii, 40. Atunci va porunci preotul }i vor scoate pietrile ^ntru care easte pip@irea, }i le vor l@p@da afar@ de cetate ^n loc necurat. 41. {i vor rade casa dinl@untru ^mpregiur, }i ]@r$na cea ras@ o vor v@rsa afar@ de cetate ^n loc necurat. 42. {i vor luoa alte pietri cioplite }i le vor pune ^n locul pietrilor celor scoase, }i alt lut vor luoa }i vor spoi casa. 43. Iar@ de va veni iar@}i pip@irea }i va

105

*Sus 12, 2 [8] Luca 2, 24

106

CARTEA LEVI[ILOR
r@s@ri ^n cas@, dup@ ce s@ vor scoate pietrile }i dup@ ce s@ va rade casa }i dup@ ce s@ va spoi, 44. {i va ^ntra preotul }i va vedea de s-au l@]it pip@irea ^n cas@, lepr@ statornic@ easte ^n cas@, necurat@ easte. 45. {i vor strica casa }i leamnele ei }i pietrile ei, }i toat@ ]@r$na casii o vor scoate afar@ din cetate ^n loc necurat. 46. {i cel ce va ^ntra ^n cas@, ori ^n ce zi din zilele ^n care easte os@bit@ casa, necurat va fi p$n@ seara. 47. {i cel ce va dormi ^n cas@ va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ seara, }i cel ce va m$nca ^n cas@ va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ seara. 48. Iar@ dup@ ce, merg$nd preotul, va ^ntra ^nl@untru }i va vedea, }i, iat@, cu l@]ime nu s@ l@]ea}te pip@irea ^n cas@ dup@ ce s-au spoit casa, }i va vesti preotul curat@ casa, c@ s-au vindecat pip@irea, 49. {i va luoa, ca s@ cur@]asc@ casa, doao pas@ri vii curate }i lemn de chedru }i ro}u r@sucit }i isop, 50. {i va junghia o pas@re ^n vas de lut la ap@ vie, 51. {i va luoa lemnul cel de chedru }i ro}ul cel r@sucit }i isopul }i pas@rea cea vie, }i le va muia pre eale ^n s$ngele pas@rii ceii junghiate la ap@ vie }i va stropi cu ea casa de }eapte ori, 52. {i va cur@]i casa cu s$ngele paserii }i cu apa cea vie }i cu pas@rea cea vie }i cu lemnul cel de chedru }i cu isopul }i cu ro}ul cel r@sucit, 53. {i va slobozi pas@rea cea vie afar@ de cetate, la c$mp, }i s@ va ruga pentru cas@ }i curat@ va fi. 54. Aceasta easte leagea pentru toat@ pip@irea de lepr@ }i de v$n@tare. 55. {i pentru lepra hainei }i a c@sii. 56. {i pentru ran@ }i pentru s@mn }i pentru lucire. 57. {i pentru ca s@ spuie ^n ce zi easte necurat, }i ^n ce zi s@ va cur@]i. Aceasta e leagea pentru lepr@.

CAP 14 {I 15
4. Tot patul, ^ntru care va dormi acela cui curge s@m$n]a, necurat easte, }i tot vasul, pre care va }edea acela cui curge s@m$n]a, necurat easte. 5. {i omul carele s@ va atinge de patul lui va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. 6. {i cel ce va }edea pre vasul pre care au }ezut acela cui curge s@m$n]a va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. 7. {i cel ce s@ atinge de trupul celui ce-i curge s@m$n]a va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda cu ap@, }i va fi necurat p$n@ seara. 8. Iar@ de va scuipi cel ce-i curge s@m$n]a preste cel curat, va sp@la hainele }i s@ va sc@lda cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. 9. {i toat@ }eaoa asinului, pre carea va ^nc@leca cel ce-i curge s@m$n]a, necurat@ va fi p$n@ seara. 10. {i tot cel ce s@ va atinge de toate c$te sunt supt d$nsul necurat va fi p$n@ seara, }i cel ce r@dic@ acealea va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. 11. {i de c$te s@ va atinge cel ce-i curge s@m$n]a, }i m$inile lui nu sunt sp@late cu ap@, va sp@la hainele sale }i-}i va sc@lda trupul cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. 12. {i vasul de lut care-l va atinge cel ce-i curge s@m$n]a s@ se sparg@, iar vasul cel de lemn s@ se speale cu ap@, }i curat va fi. 13. Iar@ dup@ ce s@ va cur@]i cel ce-i curge s@m$n]a de curgerea sa, }i va num@ra }eapte zile spre cur@]irea sa, }i va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@, }i curat va fi, 14. {i ^n zioa a opta va luoa cu s$ne doao turtureale sau doi pui de porumb, }i le va aduce pre eale ^naintea Domnului, la u}ile cortului m@rturiei, }i le va da preotului. 15. {i le va face pre eale preotul una pentru p@cat }i una pentru arderea de tot, }i s@ va ruga pentru el preotul ^naintea Domnului, pentru curgerea lui. 16. {i omul, dintru carele va ie}i s@m$n]a patului, va sc@lda cu ap@ tot trupul s@u, }i necurat va fi p$n@ seara. 17. {i toat@ haina }i toat@ piialea, pre carea va fi s@m$n]@ de pat, s@ va sp@la cu ap@, }i necurat@ va fi p$n@ seara. 18. {i muiarea, cu carea va dormi b@rbat pat de s@m$n]@, s@ vor sp@la cu ap@, }i necura]i vor fi p$n@ seara. 19. {i muiarea, c@riia-i curge s$nge, c$nd va fi curgerea ei ^n trupul ei, }eapte zile va fi ^ntru necur@]irea sa, tot cel ce s@ va atinge de ea necurat va fi p$n@ seara. 20. {i tot pre ce s@ va culca ea ^ntru necur@]irea sa necurat va fi, }i tot pre ce va }edea ea necurat va fi.

CAP 15
Curgerea semin]ii }i a s$ngelui b@rbatului }i a muierii, cur@]irea }i vindecarea b@rbatului, c@ruia ^i cur@ s@m$n]@, }i a muierii, carea easte ^n curgerea s$ngelui, }i de s@ vor ^mpreuna pat de s@m$n]@.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: 2. Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi lor: B@rbatului, b@rbatului c@ruia s@ va face curgere din trupul lui, curgerea lui necurat@ easte. 3. {i aceasta easte leagea necur@]@niei: cel ce face de curge s@m$n]@ din trupul s@u, sau au ^ncetat trupul lui de a curge, necur@]iia lui easte aceasta ^ntr-^nsul, ^n toate zilele ^n care curge trupul lui, sau au ^ncetat a curge, necur@]iia lui easte.
1.

CARTEA LEVI[ILOR
21. {i tot cel ce s@ va atinge de patul ei va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. 22. {i tot cel ce s@ va atinge de tot vasul, pre care va }edea ea, va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. 23. Iar@ deaca, c$nd easte ea ^n pat sau }eade pre vas, s@ va atinge de acela, necurat va fi p$n@ seara. 24. Iar@ de s@ va culca cineva cu ea ^n pat, c$nd easte ea ^ntru curgerea s$ngelui, necurat va fi }eapte zile, }i tot patul pre care s@ va culca necurat va fi. 25. {i muiarea, de-i va curge curgere de s$nge ^n mai multe zile, nu ^n vreamea curgerii ei, }i de va curge }i dup@ curgerea ei, ^n toate zilele curgerii necur@]@niei ei, ca }i ^n zilele curgerii ei, necurat@ va fi. 26. {i tot patul, pre care va dormi ^n toate zilele curgerii ei, ca }i patul curgerii va fi ei, }i tot vasul pre care va }edea necurat va fi, dup@ necur@]@niia curgerii. 27. Tot cel ce s@ atinge de d$nsa necurat va fi, }i va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. 28. Iar@ deaca s@ va cur@]i de curgere, va num@ra }ie }eapte zile, }i, dup@ aceaea, s@ va cur@]i. 29. {i ^n zioa a opta va lua cu sine doao turtureale sau doi pui de porumb }i le va aduce la preot, ^naintea u}ilor cortului m@rturiei. 30. {i va face preotul una pentru p@cat }i una pentru arderea de tot, }i s@ va ruga pentru ea preotul ^naintea Domnului, de curgerea necur@]iei sale. 31. {i ve]i ^ndrepta pre fiii lui Israil s@ se cur@]asc@ de necur@]iia lor, }i s@ nu moar@ pentru necur@]iia lor, c$nd vor spurca ei cortul care easte ^ntru ei. 32. Aceasta easte leagea celui ce-i curge s@m$n]a, }i a celui ce-i ias@ s@m$n]@ de pat, cu care s@ spurc@. 33. {i a ceii ce are curgerea crunt@rii sale, }i a celui ce-i curge s@m$n]a, a b@rbatului sau a muierii, }i a b@rbatului, carele s@ va culca cu cea necurat@.

CAP 15 {I 16

107

CAP 16
C$nd }i cum trebuie s@ ^ntre preotul ^ntru cel sf$nt, }i a-l cur@]i ^mpreun@ cu cortul }i cu oltariul, ]apul a-l slobozi, }i s@rb@toarea cur@]@niei a o pr@znui.
*Sus 10, 12 Ie}ire 30, 10

1.*

murit. 2. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Gr@-

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, dup@ ce au murit cei doi fii ai lui Aaron, c$nd au adus ei foc str@in ^naintea Domnului }i au

10. (a) %n cea veachie rom$neasc@ Biblie }i cea rusasc@ easte: }i-l va l@sa ^n pustie, }i va aduce ]apul

ia}te c@tr@ Aaron, fratele t@u,* }i s@ nu ^ntre *Evrei ^n toat@ vreamea ^ntru cel sf$nt mai ^nl@untru 9, 7 de catapeteasma cea din fa]a milostivitoriului, carea easte peste sicriiul m@rturiei, ca s@ nu moar@, c@ ^n nor M@ voiu ar@ta preste milostivitoriu. 3. A}ea va ^ntra Aaron ^ntru cel sf$nt: cu vi]el de vaci, pentru p@cat, }i cu berbeace, pentru arderea de tot. 4. {i cu hain@ de in sfin]it@ s@ va ^mbr@ca, }i ve}m$nt de in va fi preste trupul lui, }i cu br$u de in s@ va ^ncinge, }i chidar@ de in ^}i va pune pre cap, haine sfinte s$nt, }i-}i va sp@la cu ap@ trupul s@u, }i s@ va ^mbr@ca cu aceastea. 5. {i de la adunarea fiilor lui Israil va lua doi ]api din capre, pentru p@cat, }i un berbeace, pentru ardere de tot. 6. {i va aduce Aaron vi]elul cel pentru p@catul s@u, }i s@ va ruga pentru sine }i pentru casa sa. 7. Dup@ aceaea, va lua cei doi ]api, }i-i va pune ^naintea Domnului, la u}ea cortului m@rturiei. 8. {i va arunca Aaron pentru cei doi ]api sor]i, o soarte Domnului }i o soarte ]apului celui de slobozit. 9. {i va aduce Aaron ]apul pre care au c@zut soartea Domnului, }i-l va aduce pentru p@cat. 10. {i ]apul pre care au c@zut soartea celui de slobozit ^l va pune viu ^naintea Domnului, ca s@ se roage preste el }i s@-l las@ slobod, }i-l va slobozi ^n pustie (a). 11. {i va aduce Aaron vi]elul cel pentru p@catul s@u, }i s@ va ruga pentru sine }i pentru casa sa, }i va junghia vi]elul cel pentru p@catul s@u. 12. {i va lua c@dealni]a plin@ de jar din jertvenicul cel dinaintea Domnului. 13. {i-}i va umplea m$inile de t@m$ie m@runt tocmit@, }i o va aduce ^nl@untrul catapeteasmei, }i va pune t@m$ia pre foc ^naintea Domnului, }i fumul t@m$iei va acoperi pre milostivitoriul cel deasupra m@rturiilor, }i nu va muri. 14. Dup@ aceaea, va lua din s$ngele vi]elului }i va stropi cu deagetul preste milostivitoriu c@tr@ r@s@rit, ^n fa]a milostivitoriului, de }eapte ori va stropi din s$nge din deagetul s@u. 15. {i va junghia ]apul cel pentru p@catul norodului ^naintea Domnului, }i va b@ga s$ngele lui ^nl@untrul catapeteasmei, }i va face cu s$ngele lui cum au f@cut cu s$ngele vi]elului, }i va stropi s$ngele lui preste milostivitoriu de c@tr@ fa]a milostivitoriului. 16. {i s@ va ruga pentru cel sf$nt de nepreste sine f@r@delegile ^n p@m$nt neumblat.

108

CARTEA LEVI[ILOR
cur@]iile fiilor lui Israil, }i de nedrept@]ile lor pentru toate p@catele lor, }i a}ea va face cortului m@rturiei, care s-au f@cut ^ntru ei ^n mijlocul necur@]iei lor. 17.* {i nici un om nu va fi ^n cortul m@rturiei, c$nd va mearge el s@ se roage ^ntru cel sf$nt, p$n@ c$nd va ie}i }i s@ va ruga pentru sine, }i pentru casa sa, }i pentru toat@ adunarea fiilor lui Israil. 18. {i va ie}i la jertvenicul cel dinaintea Domnului, }i s@ va ruga pentru d$nsul, }i va lua din s$ngele vi]elului }i din s$ngele ]apului }i va pune preste coarnele jertvenicului ^mprejur. 19. {i va stropi preste el din s$nge cu deagetul s@u de }eapte ori, }i-l va cur@]i }i-l va sfin]i pre el de necur@]iia fiilor lui Israil. 20. {i va sf$r}i a cur@]i sf$ntul }i cortul m@rturiei }i jertvenicul, }i s@ va ruga pentru preo]i, }i va aduce ]apul cel viu. 21. {i va pune Aaron m$inile sale pre capul ]apului celui viu, }i va m@rturisi preste el toate f@r@delegile fiilor lui Israil, }i toate nedrept@]ile lor, }i toate p@catele lor, }i le va pune pre capul ]apului celui viu }i-l va slobozi, prin m$n@ de om g@tit, ^n pustie. 22. {i va lua ]apul preste sine nedrept@]ile lor ^n p@m$nt nec@lcat, }i vor slobozi ]apul ^n pustie. 23. {i va ^ntra Aaron ^n cortul m@rturiei }i s@ va dezbr@ca de ve}m$ntul cel de in, cu care au fost ^mbr@cat, c$nd au ^ntrat ^ntru cel sf$nt, }i-l va pune acolo. 24. {i va sp@la trupul s@u cu ap@ ^n locul cel sf$nt, }i s@ va ^mbr@ca cu haina sa, }i, ie}ind, va face arderile de tot ale sale }i jertvele ceale de tot ale norodului, }i s@ va ruga pentru sine }i pentru casa sa }i pentru norod, ca }i pentru preo]i. 25. {i va aduce pre jertvenic seul cel pentru p@cate. 26. {i cel ce va slobozi ]apul cel os@bit spre slobozire va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@, }i, dup@ aceaea, va ^ntra ^n tab@r@. 27. {i vi]elul cel pentru p@cat }i ]apul cel pentru p@cat, a c@rora s$nge s-au adus pentru cur@]ire ^ntru cel sf$nt, vor scoate afar@ de tab@r@, }i-i vor arde cu foc,* }i pieile lor }i c@rnurile lor }i balega lor. 28. Iar@ cel ce ^i va arde va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@, }i, dup@ aceaea, va ^ntra ^n tab@r@. 29. {i va fi voao aceasta leage veacinic@,* ^n luna a }eapteazeacea a lunei, s@ smeri]i sufletele voastre, }i nici un lucru s@ nu face]i, nici mo}teanul, nici nemearnicul, carele easte ^ntru voi. 30. C@ ^n zioa aceasta s@ va ruga pentru voi,

CAP 16 {I 17
ca s@ v@ cur@]asc@ de toate p@catele voastre ^naintea Domnului, }i v@ ve]i cur@]i. 31. S$mb@ta s$mbetelor odihn@ va fi aceasta voao, }i ve]i smeri sufletele voastre, leage veacinic@. 32. {i s@ va ruga preotul, pre carele-l vor unge, }i ale c@ruia m$ini le vor s@v$r}i ca s@ preo]asc@ dup@ tat@l lui, }i s@ va ^mbr@ca cu haina cea de in, cu haina cea sf$nt@. 33. {i va cur@]i sf$nta sfintei, }i cortul m@rturiei, }i jertvenicul va cur@]i, }i pentru preo]i }i pentru toat@ adunarea s@ va ruga. 34. {i va fi aceasta voao leage veacinic@, ca s@ v@ ruga]i pentru fiii lui Israil, pentru toate p@catele lor. O dat@ ^n an s@ va face, precum au poruncit Domnul lui Moisi.

*Luca 1, 10

CAP 17
S@ poruncea}te evreilor ca numai lui Dumnezeu s@ jertveasc@, nu idolului, nici airea, f@r@ numai la u}a cortului; }i s@ se conteneasc@ a m$nca s$nge }i mort@ciune.

*Evrei 13, 11

*Jos 23, 27 28

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. Gr@ia}te c@tr@ Aaron }i c@tr@ fiii lui, }i c@tr@ to]i fiii lui Israil, }i zi c@tr@ ei: Acesta easte cuv$ntul care l-au poruncit Domnul, zic$nd: 3. Om, om (a) dintr@ fiii lui Israil, au dintr@ veneticii carii s@ afl@ ^ntr@ voi, carele va junghia vi]el, sau oaie, sau capr@ ^n tab@r@, }i carele va junghia afar@ de tab@r@, 4. {i nu o va aduce la u}ea cortului m@rturiei, ca s@ o fac@ ardere de tot sau de m$ntuire Domnului, priimit@ ^ntru miros de bun@ mireazm@, }i cel ce va junghia afar@ }i la u}ea cortului m@rturiei nu o va aduce, ca s@ aduc@ dar Domnului ^naintea cortului m@rturiei Domnului, s@ va socoti omului aceluia s$ngele, s$nge au v@rsat, peri-va sufletul aceluia din norodul s@u. 5. Ca s@ aduc@ fiii lui Israil jertvele sale, c$te vor junghia ei ^n c$mpuri, }i le vor aduce Domnului la u}ile cortului m@rturiei la preot, }i le vor junghia jertv@ de m$ntuire aceastea Domnului. 6. {i va v@rsa preotul s$ngele pre jertvenic ^mprejur ^naintea Domnului, la u}ea cortului m@rturiei, }i va aduce seul ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. 7. {i nu vor mai junghia jertvele sale celor de}er]i cu carii ei curvesc (b) dup@ d$n}ii. Leage veacinic@ va fi voao ^ntru neamurile voastre. 8. {i zi c@tr@ ei: Om, om dintr@ fiii lui Israil, au dintr@ fiii celor venetici, carii s@ afl@ ^ntru voi, carele va face ardere de tot, au jertv@, 9. {i la u}ea cortului m@rturiei nu o va
1.
3. (a) Om, om, adec@ fie}tecarele. 7. (b) Umbl$nd.

CARTEA LEVI[ILOR
aduce, s@ o fac@ Domnului, va peri omul acela din norodul s@u. 10. {i om, om din fiii lui Israil, au din veniticii carii s@ afl@ ^ntr@ voi, carele va m$nca orice s$nge, voiu pune fa]a Mea asupra sufletului carele m$nc@ s$nge }i-l voiu piiarde pre el din norodul s@u. 11. Pentru c@ sufletul fie}tec@rui trup s$ngele lui easte (v), }i Eu l-am dat voao pre jertvenic, ca s@ v@ cur@]i]i sufletele voastre, c@ s$ngele aceluia va face cur@]enie pentru suflet. 12. Pentru aceaea am gr@it fiilor lui Israil: Nici un suflet dintr@ voi nu va m$nca s$nge, nici cel venetic, carele s@ afl@ ^ntr@ voi, nu va m$nca s$nge. 13. {i om, om din fiii lui Israil, au din veneticii carii s@ afl@ ^ntr@ voi, carele va v$na v$nat, fiiar@ au pas@re, carea s@ m@n$nc@, va v@rsa s$ngele ei }i-l va acoperi cu p@m$nt. *Facer. 14.* C@ sufletul fie}tec@rui trup s$ngele lui 9, 4 easte. Pentru aceaea am zis fiilor lui Israil: S$ngele nici unui trup s@ nu m$nca]i, c@ sufletul fie}tec@rui trup s$ngele lui easte, tot cel ce m@n$nc@ va peri. 15. {i tot sufletul carele va m$nca mort@ciune sau prins de fiiar@, ori mo}tean, ori venitic, va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara, }i curat va fi. 16. Iar@ de nu va sp@la hainele sale }i nu-} va sc@lda trupul cu ap@, va purta f@r@deleagea sa.

CAP 17 {I 18
tale s@ nu o descoperi, pentru c@ mum@-]i easte, s@ nu descoperi ru}inea ei. 8. Ru}inea muierii t@t$ne-t@u s@ nu o descoperi, c@ ru}inea t@t$ne-t@u easte. 9. Ru}inea sororii tale ceii de pre tat@ au de pre mum@, carea s-au n@scut acas@ sau afar@, s@ nu descoperi ru}inea lor. 10. Ru}inea featei fiiului t@u sau a featei featei tale, s@ nu descoperi ru}inea lor, c@ a ta ru}ine easte. 11. Ru}inea featei muierii t@t$ne-t@u s@ nu o descoperi, sor@ de un pat easte, s@ nu descoperi ru}inea ei. 12. Ru}inea sororii t@t$ne-t@u s@ nu o descoperi, pentru c@ rud@ t@t$ne-t@u easte. 13. Ru}inea sororii mumei tale s@ nu o descoperi, pentru c@ rud@ mumei tale easte. 14. Ru}inea fratelui t@t$ne-t@u s@ nu o descoperi }i la muiarea lui s@ nu ^ntri, pentru c@ rud@-]i easte. 15. Ru}inea nurorii tale s@ nu o descoperi, c@ muiarea fiiului t@u easte, s@ nu descoperi ru}inea ei. 16. Ru}inea muierii fratelui t@u s@ nu o descoperi, c@ ru}inea fratelui t@u easte. 17. Ru}inea muierii }i a featei ei s@ nu o descoperi. Fata feciorului ei }i fata featii ei s@ nu o iai, ca s@ descoperi ru}inea lor, c@ rude s$nt ]ie, p@g$n@tate easte. 18. Muiare preste sora ei s@ nu o iai ]iitoare, ca s@ descoperi ru}inea ei preste d$nsa, ^nc@ fiind ea vie. 19. {i la muiare, ^ntru os@birea necur@]iei ei, s@ nu ^ntri, ca s@-i descoperi ru}inea ei. 20. {i la muiarea deaproapelui t@u s@ nu dai patul s@min]ii tale, p$ng@rindu-te cu ea. 21.* {i din s@m$n]a ta s@ nu dai a sluji c@petenii, }i s@ nu spurci numele cel sf$nt al Domnului Dumnezeului vostru (a), Eu, Domnul. 22. {i cu b@rbat s@ nu dormi pat f@meiesc, c@ spurc@ciune easte. 23. {i la nici un dobitoc din ceale cu patru picioare s@ nu dai patul t@u ^ntru s@m$n]@, ca s@ te spurci cu d$nsul.* {i muiarea s@ nu stea la nici un dobitoc din ceale cu patru picioare s@ se ^ncalece, pentru c@ ur@ciune easte. 24. S@ nu v@ spurca]i cu nici una dintru aceastea, c@ cu toate aceastea s-au spurcat neamurile care Eu le lap@d dinaintea fea]ii voastre. 25. {i s-au spurcat p@m$ntul, }i le-am r@spl@tit lor nedreptatea pentru aceaea, }i au ur$t p@m$ntul pre cei ce l@cuiesc pre d$nsul. 26. {i p@zi]i toate legile Meale, }i
21. (a) Jidov.: }i s@ nu dai din s@m$n]a ta st@p$nitoriului; altele Biblii au: s@ nu dai din s@m$n]a ta idolului; altele, ^n loc de idolului, au: lui Moloc.

109

CAP 18
Spi]@le rudeniei ceii oprite, a s@ feri de faptele neamurilor }i a hananeilor ^n multe ur$ciuni trupe}ti.

1. 2.

*Iezechi. 20, 11 Roma. 10, 5 Galate. 3, 12

zeul vostru. 3. Dup@ obiceaiurile Eghiptului, ^ntru care a]i nemernicit, s@ nu face]i, }i dup@ obiceaiurile p@m$ntului Hanaan, ^ntru care voiu b@ga pre voi, s@ nu face]i, }i dup@ legile lor s@ nu umbla]i. 4. Judec@]ile Meale s@ le face]i, }i poruncile meale s@ le p@zi]i }i s@ umbla]i ^ntru eale, Eu, Domnul Dumnezeul vostru. 5.* {i s@ ]ine]i toate poruncile Meale }i toate judec@]ile Meale, }i s@ le face]i pre eale, care, de le va face omul, viu va fi ^ntr-^nsele, eu, Domnul Dumnezeul vostru. 6. Om, om la nici o rudenie de ale trupului s@u s@ nu s@ apropie ca s@-i descopere ru}inea, eu, Domnul. 7. Ru}inea t@t$ne-t@u }i ru}inea mumei
11. (v) Adec@, duhul cel vie]uitoriu ^n s$nge easte. Sau precum Sf$ntul Augustin zice: viia]a aceast@ vremealnic@ mai v$rtos cu s$nge s@ ]ine ^n trup.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Gr@ia}te fiilor lui Israil, }i zi c@tr@ ei: Eu, Domnul Dumne-

*Jos 20, 2

*Jos 20, 16

110

CARTEA LEVI[ILOR
toate poruncile Meale, }i s@ nu face]i nici una din toate spurc@ciunile aceastea, mo}teanul }i nemearnicul cel venit ^ntru voi. 27. C@ toate spurc@ciunile aceastea le-au f@cut oamenii p@m$ntului carii au fost mai ^nainte de voi, }i s-au spurcat p@m$ntul. 28. {i ca s@ nu v@ urasc@ pre voi p@m$ntul, c$ndu-l ve]i spurca, cum au ur$t pre neamurile ceale mai ^nainte de voi. 29. C@ tot cel ce va face din toate spurc@ciunile aceastea, vor peri din norodul s@u sufletele care fac aceastea. 30. {i p@zi]i poruncile Meale, ca s@ nu face]i din toate legile ceale spurcate, care s-au f@cut mai ^nainte de voi, }i s@ nu v@ spurca]i cu acealea. C@ Eu, Domnul Dumnezeul vostru.

CAP 18 {I 19
n@imitului t@u la tine p$n@ diminea]@. 14. S@ nu gr@ie}ti de r@u pre surd, }i ^naintea orbului s@ nu pui piiadec@, }i s@ te temi de Dumnezeul t@u. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 15.* S@ nu face]i nedreptate la judecat@, }i s@ nu cau]i ^n fa]a s@racului, nici s@ te sfie}ti de fa]a celui putearnic, cu dreptate s@ judeci pre vecinul t@u. 16. S@ nu umbli cu vicle}ug ^ntru neamul t@u, }i s@ nu te ^nt@re}ti asupra s$ngelui vecinului t@u. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 17.* S@ nu ur@}ti pre fratele t@u ^ntru inima ta, cu mustrare s@ mustri pre deaproapele t@u, ca s@ nu aibi pentru d$nsul p@cat. 18. {i s@ nu-}i izb$ndeasc@ m$na ta, }i s@ nu ]ii m$nie asupra fiilor norodului t@u,* }i s@ iube}ti pre deaproapele t@u ca pre tine ^nsu]i. Eu s$nt Domnul. 19. Leagea Mea s@ o p@zi]i, dobitoacele tale s@ nu le faci a s@ ^nc@leca cu alt fealiu, }i ^n ]arina ta s@ nu sameni doao fealiuri de s@m$n]@, }i cu hain@ ]esut@ din doao fealiuri osibite s@ nu te ^mbraci. 20. {i de va dormi ne}tine cu muiare pat de s@m$n]@, }i aceaea va fi roab@ p@zit@ unui om, }i ea cu r@scump@rare nu s-au r@scump@rat, slobozenie nu s-au dat ei, certare va fi lor (a), iar@ s@ nu moar@, pentru c@ nu s-au dat ei slobozenie. 21. {i va aduce pentru gre}ala sa Domnului, la u}ea cortului m@rturiei, un berbeace pentru gre}eal@. 22. {i s@ va ruga preotul pentru d$nsul cu berbeacele gre}ealei, ^naintea Domnului, de p@catul care au p@c@tuit, }i s@ va ierta lui p@catul care au p@c@tuit. 23. Iar@ dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ voao Domnul Dumnezeul vostru, }i ve]i s@di orice pom, de m$ncat, ve]i cur@]i ^mpregiur necur@]eniia lui. Rodul lui ^n trei ani va fi voao necurat, s@ nu s@ m@n$nce. 24. Iar@ ^n anul al patrulea, tot rodul lui va fi sf$nt de laud@ Domnului. 25. Iar@ ^n anul al cincilea, ve]i m$nca rodul lui }i ve]i aduna voao rodurile lui. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 26. S@ nu m$nca]i pre mun]i (b), nici s@ vr@ji]i, nici cu vraje din paseri s@ nu c@uta]i. 27. S@ nu v@ ^ncre]i]i p@rul capului vostru, nici s@ strica]i fa]a barbei voastre. 28. {i t@ieturi pentru suflet (v) s@ nu face]i ^n trupul vostru, }i slove ^mpunse s@ nu face]i ^ntru voi. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 29. S@ nu p$ng@re}ti fata ta, ca s@ curveasc@, }i s@ nu curveasc@ p@m$ntul, }i s@ se umpl@ p@m$ntul de f@r@deleage.
cu s$nge. 28. (v) Jidov.: }i t@ieturi pentru mort s@ nu face]i.

Tobie 4, 15

CAP 19
Multe porunci despre ^ndreptarea vie]ii }i despre ]eremonii mai ^nainte date iar@}i s@ poruncesc, ad@og$ndu-s@ }i altele.

*Sus 11, 44 1 Petr. 1, 16

*Jos 23, 22

*Ie}ire 20, 7

*Sirah 10, 6 **2 Leage 24, 14 20. (a) S@ vor pedepsi. 26. (b) Cea jido., latineasc@,
ar@beasc@, perseasc@ au: s@ nu m$nca]i s$nge sau

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Gr@ia}te adun@rii fiilor lui 2. Israil, }i zi c@tr@ ei:* Fi]i sfin]i, c@ Sf$nt s$nt Eu, Domnul Dumnezeul vostru. 3. Fie}tecarele de tat@l s@u }i de mum@-sa s@ se team@, }i s$mbetele Meale s@ le p@zi]i. Eu, Domnul Dumnezeul vostru. 4. S@ nu v@ duce]i la idoli }i dumnez@i v@rsa]i s@ nu v@ face]i. Eu, Domnul Dumnezeul vostru. 5. {i de ve]i jertvi jertv@ de m$ntuire Domnului, priimit@ voao s@ jertvi]i. 6. %n carea zi s@ va jertvi, s@ va m$nca, }i a doao zi; iar@ ce va r@m$nea p$n@ a treia zi cu foc s@ va arde de tot. 7. Iar@ de s@ va m$nca cu m$ncare a treia zi, spurcat@ easte, nu s@ va priimi. 8. Iar@ cel ce o va m$nca p@cat va avea, pentru c@ au spurcat sfintele Domnului, }i sufletele ceale ce vor m$nca vor peri din norodul s@u. 9.* {i c$nd ve]i s@cera voi seacerea p@m$ntului vostru, s@ nu s@cera]i de tot ]arina voastr@, }i ceale ce cad de la seacerea ta s@ nu le aduni. 10. {i viia ta s@ nu o culegi de a doao oar@, nici boambele viei tale s@ nu le aduni, s@racului }i nemearnicului s@ le la}i acealea. Eu, Domnul Dumnezeul vostru. 11. S@ nu fura]i, s@ nu min]i]i, }i nimenea s@ nu ^n}eale pre deaproapele. 12.* {i s@ nu v@ jura]i str$mb cu numele Mieu, }i s@ nu spurca]i numele cel sf$nt al Dumnezeului vostru. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 13.* S@ nu faci nedreptate vecinului }i s@ nu-l jefuie}ti,** }i s@ nu doarm@ simbriia
1.

*2 Leage 1, 17 16, 19 Pilde 34 [24], 23 Sirah 20, 31 Iacov 2, 2 *1 Ioan 2, 11 3, 14 Sira. 19, 14 Mateiu 18, 15 Luca 17, 5 Mateiu 18, 16 Luca 17, 3 *Mat. 5, 43 22, 39 Luca 6, 27 Roma. 13, 9

CARTEA LEVI[ILOR
30. S$mbetele Meale s@ le p@zi]i }i de ceale sfinte ale Meale s@ v@ teame]i. Eu s$nt Domnul. 31. S@ nu mearge]i la cei ce (g) vr@jesc }i de desc$nt@tori s@ nu v@ lipi]i, ca s@ v@ spurca]i cu ei. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 32. %naintea celui c@runt s@ te scoli }i s@ cinste}ti fa]a celui b@tr$n, }i s@ te temi de Dumnezeul t@u. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. *Ie}ire 33.* Iar@ de va veni vreun nemearnic ^n 22, 21 p@m$ntul vostru, s@ nu-l n@c@ji]i pre el. 34. Ca }i mo}teanul cel de p@m$nt s@ fie ^ntr@ voi nemearnicul, carele vine la voi, }i s@-l iube}ti pre el ca }i pre tine, c@ nemearnici a]i fost ^n p@m$ntul Eghiptului. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 35. S@ nu face]i nedreptate, ^n judecat@, ^n m@suri, ^n pun]i, ^n cumpene. 36. Cumpene dreapte }i pun]i drep]i }i m@sur@ dreapt@ s@ fie la voi. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului. 37. {i s@ p@zi]i toat@ leagea Mea }i toate poruncile Meale, }i s@ le face]i pre eale. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru.

CAP 19 {I 20
le face]i pre eale. Eu s$nt Domnul, Cel ce v@ sfin]esc pre voi. 9.* Om, om carele va bl@st@ma pre tat@l s@u au pre mum@-sa, cu moarte s@ se omoar@; pre tat@l s@u au pre mum@-sa au bl@st@mat, vinovat easte. 10.* Omul, carele va preacurvi cu muiare, carea are b@rbat, au carele va preacurvi cu muiarea vecinului s@u, cu moarte s@ se omoar@, }i preacurvariul }i preacurva. 11. {i carele s@ va culca cu muiarea t@t$nes@u, ru}inea t@t$ne-s@u au descoperit, cu moarte s@ se omoar@, am$ndoi vinova]i s$nt. 12. {i de va dormi cineva cu noru-sa, cu moarte s@ se omoar@ am$ndoi; c@ p@g$n@tate au f@cut, vinova]i s$nt. 13. {i carele s@ va culca cu b@rbat pat f@meiesc, spurc@ciune au f@cut am$ndoi, cu moarte s@ se omoar@, vinova]i s$nt. 14. Carele va lua }ie muiare }i pre muma ei, f@r@deleage easte, cu foc s@-l arz@ pre el }i pre eale, ca s@ nu fie f@r@deleage ^ntru voi. 15. {i cine va ^ndr@zni a s@ culca cu dobitoc cu moarte s@ se omoar@, }i dobitocul s@-l omor$]i. 16.* {i muiarea, carea va mearge ori la ce dobitoc, ca s@ se ^ncalece de d$nsul, s@ omor$]i muiarea }i dobitocul, cu moarte s@ se omoar@, vinova]i s$nt. 17. Carele va lua pre soru-sa cea de pre tat@l s@u sau de pre mum@-sa, }i va vedea ru}inea ei, }i ea va vedea ru}inea lui, ocar@ easte, s@ piiar@ ^naintea fiilor neamului lor, ru}inea sororei sale au descoperit, p@catul vor purta. 18. {i b@rbatul, carele va avea pat cu muiarea carea are cruntarea cea de lun@, }i va descoperi ru}inea ei, izvorul ei au descoperit, }i ea au descoperit curgerea s$ngelui s@u, am$ndoi s@ piiar@ din neamul s@u. 19. {i ru}inea sororei t@t$ne-t@u }i a sororei mumei tale s@ nu o descoperi, pentru c@ rudeniia au descoperit, p@cat vor avea. 20. Oricarele va dormi cu rudeniia sa ru}inea rudeniei sale au descoperit, f@r@ de fii s@ moar@. 21. Iar@ de va lua careva muiarea fratelui s@u, necur@]ie easte, ru}inea fratelui s@u au descoperit, f@r@ de fii s@ moar@. 22. {i s@ p@zi]i toate poruncile Meale }i judec@]ile Meale, }i s@ le face]i pre eale, ca s@ nu v@ urasc@ pre voi p@m$ntul, ^ntru care v@ bag Eu pre voi, ca s@ l@cui]i pre el. 23. {i s@ nu umbla]i dup@ legile neamurilor, care Eu le gonesc dinaintea voastr@, c@ toate aceastea le-au f@cut, }i le-am ur$t pre eale. 24. {i am zis voao: Voi ve]i mo}teni p@m$ntul lor, }i Eu voiu da pre el voao s@-l
le dobitoacelor spunea ceale viitoare. 2. (a) Idolului, care s@ chema Moloh.

111

*Ie}ire 21, 16 [Pilde] 20, 20 Mateiu 15, 4 *2 Leag. 22, 22 Ioan 8, 5

CAP 20
Carii vor da din s@m$n]a sa lui Moloh, sau s@ vor duce la desc$nt@tori sau la g$citori, sau pre p@rin]ii s@i vor bl@st@ma, sau amestec@turi trupe}ti neslobode vor face, cu moarte s@ se omoar@.

*Sus 18, 23

*Sus 18, 21

*1 Pet. 1, 16

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Gr@ia}te fiilor lui Israil: De 2. va fi cineva din fiii lui Israil, sau din cei ce s-au f@cut venitici ^n Israil,* carele va da din s@m$n]a sa c@petenii[i] (a), cu moarte s@ se omoar@, neamul cel de pre p@m$ntul acela ^l va omor^ cu pietri. 3. {i Eu voiu pune fa]a Mea asupra omului aceluia }i-l voiu piiarde pre el din norodul s@u, pentru c@ au dat s@m$n]a sa c@petenii[i], ca s@ spurce ceale sfinte ale Meale }i ca s@ spurce numele celor sfin]i]i Mie. 4. Iar@ de vor treace cu vedearea l@cuitorii p@m$ntului cu ochii lor de la omul acela, dup@ ce va da el din s@m$n]a sa c@peteniei, }i nu-l vor omor^ pre el, 5. Voiu pune fa]a Mea asupra omului aceluia }i asupra semin]iei lui, }i voiu piiarde din norodul s@u pre d$nsul }i pre to]i c$]i s@ unesc ^ntr-un g$nd cu el, ca s@ curveasc@ cu c@peteniile. 6. {i sufletul, carele s@ va duce la desc$nt@tori sau la vr@jitori, ca s@ curveasc@ dup@ d$n}ii, voiu pune fa]a Mea asupra sufletului aceluia }i-l voiu piiarde din norodul s@u. 7.* {i ve]i fi sfin]i, c@ sf$nt s$nt Eu, Domnul Dumnezeul vostru. 8. {i s@ p@zi]i poruncile Meale, }i s@
1.
31. (g) Bibliia cea veachie are: b@znuitoriu de p$ntece, prin care s@ ^n]eleg vr@jitorii aceia carii din ma]e-

112

CARTEA LEVI[ILOR
mo}teni]i, p@m$ntul care curge lapte }i miiare. Eu, Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am ales pre voi din toate neamurile. 25. {i voi s@ os@bi]i ^ntr@ dobitoacele ceale curate }i ^ntr@ ceale necurate, }i ^ntr@ paserile ceale curate }i ^ntr@ ceale necurate, }i s@ nu spurca]i sufletele voastre cu dobitoacele }i cu paserile, }i cu toate ceale ce s@ t$r@sc pre p@m$nt, care le-am ales Eu s@ fie voao necurate. 26.* {i s@ fi]i Mie sfin]i, c@ Eu Sf$nt s$nt, Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am ales pre voi din toate neamurile ca s@ fi]i ai Miei. 27.* {i b@rbatul sau muiarea, oricare dintru ei s@ va face desc$nt@toriu au vr@jitoriu, cu moarte s@ se omoar@ am$ndoi, cu pietri s@-i ucide]i, vinova]i s$nt.

CAP 21 {I 22
copere }i hainele s@ nu }i le rump@. 11. {i la nici un suflet mort s@ nu ^ntre, }i nici cu tat@l s@u, nici cu mum@-sa s@ nu s@ spurce. 12. {i din ceale sfinte nu va ie}i, }i nu va spurca cel sfin]it a Dumnezeului s@u, pentru c@ untuldelemn cel sf$nt al ungerii lui Dumnezeu preste d$nsul. Eu, Domnul. 13. Acesta s@ ia muiare* fecioar@ din neamul *Iezechii. s@u. 44, 22 14. Iar@ v@duv@ }i l@p@dat@ }i spurcat@ }i curv@, de aceastea s@ nu ia, f@r@ numai fecioar@ din norodul s@u s@-}i ia muiare. 15. {i s@ nu spurce s@m$n]a sa ^ntru norodul s@u. Eu, Domnul Dumnezeu, Cel ce sfin]esc pre el. 16. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 17. Gr@ia}te lui Aaron, zic$nd: Oricare om din s@m$n]a ta ^ntru rudele voastre, ^ntru carele va fi prihan@ (v), s@ nu s@ apropie a aduce darurile Dumnezeului s@u. 18. Tot omul ^ntru carele easte prihan@ nu s@ va apropiia: omul cel orb, sau cel }chiop, sau cel cu nasul t@iat, sau cel cu urechile t@iate. 19. Sau omul a c@ruia easte m$na rupt@ sau piciorul rupt. 20. Au ghibos, au cu ochii urduro}i, au cu albea]@, sau omul ^ntru carele easte r$ie s@lbatec@, sau pecingine, sau cu un coiu. 21. Tot din s@m$n]a lui Aaron, preotului, ^ntru carele easte prihan@, s@ nu s@ apropie a aduce jertvele Dumnezeului t@u, c@ prihan@ easte, s@ nu s@ apropie a aduce darurile lui Dumnezeu. 22. Darurile lui Dumnezeu, Sfintele Sfintelor, }i din ceale sfinte va m$nca. 23. Iar@ la catapeteasm@ nu va ^ntra }i la jertvenic nu s@ va apropiia, pentru c@ are prihan@, }i nu va spurca cel sf$nt a Dumnezeului s@u, c@ Eu s$nt Domnul, Cel ce sfin]esc pre d$n}ii. 24. {i au gr@it Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@ fiii lui }i c@tr@ to]i fiii lui Israil.

*1 Petr. 1, 16 *Leage 18, 11 1 %mp@r. 28, 7

CAP 21
La care ^ngrop@ciuni pot fi preo]ii, }i ce muieri s@-}i ia, }i carii s$nt nevreadnici de preo]ie; }i pentru fata preotului, de va curvi.

*Sus 19, 27 Iezechii. 44, 20

*Sus 9, 29

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Gr@ia}te preo]ilor fiilor lui Aaron, }i zi c@tr@ ei: %n suflete s@ nu s@ spurce ^ntru neamul lor (a). 2. F@r@ numai cu ruda cea de aproape a lor, cu tat@ }i cu mum@ }i cu fii }i cu fiice }i cu frate. 3. {i cu soru-sa, fecioara cea mai aproape de el, carea nu easte ^mpreunat@ cu b@rbat, cu ace}tia s@ va spurca. 4. S@ nu s@ spurce ^ndat@ ^ntru norodul s@u spre spurc@ciunea sa (b). 5.* {i plea}e s@ nu v@ rade]i pre cap pentru mort, }i fa]a barbei s@ nu o raz@, }i pre trupurile sale s@ nu taie t@ieturi. 6. Sfin]i s@ fie Dumnezeului s@u, }i s@ nu spurce numele Dumnezeului s@u, pentru c@ jertvele Domnului, darurile Dumnezeului s@u, ei le aduc, }i s@ fie sfin]i. 7.* Muiare curv@ }i spurcat@ s@ nu ia, }i muiare l@p@dat@ de la b@rbatul s@u s@ nu ia, c@ Sf$nt easte Domnului Dumnezeului s@u. 8. {i-l vei sfin]i pre el, darurile Domnului Dumnezeului vostru el le aduce, sf$nt s@ fie, c@ Sf$nt Eu, Domnul, Cel ce sfin]esc pre ei. 9. {i fata omului preot, de s@ va spurca curvind, numele t@t$ne-s@u spurc@, ^n foc s@ se arz@. 10. {i preotul cel mare ^ntr@ fra]ii s@i, preste a c@ruia cap s-au turnat din untulcel-de-lemn al ungerii }i s-au sfin]it, ca s@ se ^mbrace cu haine, capul s@ nu-}i des1.
1. (a) Latin.: s@ nu s@ spurce preotul cu mor]ile celor ce l@cuiesc cu el. Adec@, s@ nu s@ spurce ating$ndu-s@ de mort. 4. (b) Jido.: stihul acesta easte: nu s@ va spurca pre sine domnul ^ntru noroadele sale, ca s@ se spurce pre sine. Latin.: ci nici cu dom-

CAP 22
Cel str@in }i cel necurat s@ se conteneasc@ de m$ncarea celor sfin]ite sau a jertvelor; s@ ^ns@mneaz@ prihanele sau sminteale, f@r@ de care trebuie s@ fie jertvele; }i care trebuie s@ se jertveasc@.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. Zi lui Aaron }i fiilor lui ca s@ se fereasc@ (a) de ceale sfinte ale fiilor lui Israil, }i s@ nu spurce numele Mieu cel sf$nt, care le sfin]esc ei Mie. Eu, Domnul.
1.
nul norodului s@u nu s@ va spurca. Aravicea.: }i s@ nu s@ p$ng@reasc@ cu b@rbat de bun neam ^n norodul s@u, c@ aceasta-l va spurca pre el. 17. (v) Prin prihan@ aici s@ ^n]@leage ceva sc@deare, schimosire sau slutire ^n trup. 2. (a) De vor fi necuvio}i.

CARTEA LEVI[ILOR
3. Zi lor: %ntru s@min]iile voastre, tot omul din s@m$n]a voastr@, carele s@ va apropiia c@tr@ ceale sfinte, care le sfin]esc fiii lui Israil Domnului, c$nd easte necur@]iia pre d$nsul, va peri sufletul acela dinaintea Mea. Eu, Domnul Dumnezeul vostru. 4. {i orice om din s@m$n]a lui Aaron, preotului, carele easte lepros, sau ^i curge s@m$n]a, din ceale sfinte s@ nu m@n$nce, p$n@ ce s@ va cur@]i. {i cel ce s@ va atinge ori de ce necur@]ie a sufletului (b) sau de om, din carele curge s@m$n]a patului, 5. Sau cel ce s@ va atinge ori de ce jivin@ necurat@, carea-l spurc@ pre el, sau de om, carele-l spurc@ pre el dup@ toat@ necur@]iia lui, 6. Sufletul, carele s@ va atinge de aceastea, necurat va fi p$n@ seara, s@ nu m$nce din ceale sfinte. 7. P$n@ ce-} va sp@la trupul s@u cu ap@ }i va apune soarele }i curat va fi, }i atunci va putea m$nca din ceale sfinte, c@ p$inea a lui easte. 8.* Mort@ciune }i prins de fiiar@ s@ nu m$nce, ca s@ nu s@ spurce cu eale. Eu, Domnul. 9. {i vor p@zi paz@le Meale, ca s@ nu aib@ pentru eale p@cat, }i s@ moar@ pentru eale, de le vor spurca pre eale. Eu, Domnul Dumnezeu, Cel ce sfin]@sc pre ei. 10. {i nici unul din cei de neam str@in s@ nu m$nce din ceale sfinte, nemearnicul preotului au n@imitul nu va m$nca din ceale sfinte. 11. Iar@ de va avea preotul suflet cu argint cump@rat, acesta va m$nca din p$inile lui, }i cei n@scu]i ^n casa lui, }i ace}tia vor m$nca din p$inile lui. 12. {i fata omului preot, de s@ va m@rita dup@ b@rbat de neam str@in, ea din p$rga cea sf$nt@ nu va m$nca. 13. {i fata preotului, de s@ va face v@duv@ sau va fi l@p@dat@ (v), }i s@m$n]@ nu va fi ^ntru ea, s@ va ^ntoarce la casa t@t$ne-s@u precum au fost ^n fetie, din p$inile t@t$ne-s@u va m$nca, iar@ din cei de neam str@in nimenea nu va m$nca din eale. 14. {i omul, carele prin ne}tiin]@ va m$nca ceale sfinte, va adaoge a cincea parte la acealea, }i va da preotului sf$nta. 15. Ca s@ nu spurce ceale sfinte ale fiilor lui Israil, care le-au adus ei Domnului. 16. {i s@ aduc@ asupra sa f@r@deleagea p@catului, m$nc$nd ei ceale sfinte ale lor. C@ Eu, Domnul. Cel ce sfin]esc pre ei. 17. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 18. Gr@ia}te lui Aaron }i fiilor lui }i la toat@ adunarea lui Israil, }i zi c@tr@ ei: Om, om din fiii lui Israil, sau dintr-a viniticilor carii l@cuiesc la d$n}ii ^ntru Israil, carele va aduce darurile sale dup@ toat@ m@rturisirea sa }i dup@ toat@ aleagerea sa, c$te vor aduce Domnului
4. (b) Ori de ce necur@]ie de mort. 13. (v) Adec@,

CAP 22 {I 23

113

*Ie}ire 22, 31 Sus 17, 15 2 Leage 14, 21 Iezechii. 44, 31

pentru arderea de tot. 19. Ceale priimite ale voastre, f@r@ de prihan@, parte b@rb@teasc@, din cirezi, sau din oi, sau din capre. 20. Nici una din ceale ce au prihan@ ^ntru sine s@ nu aduc@ Domnului, pentru c@ nu va fi priimit@ voao. 21.* {i omul, carele va aduce jertv@ de *2 Leage m$ntuire Domnului, os@bind darul ce-l aduce 15, 21 din f@g@duin]@, ori din voie, ori ^ntru s@rb@torile voastre din voi, au din oi f@r@ de prihan@, va fi bine pl@cut, toat@ prihana s@ nu fie ^ntr-^nsul. 22. Orb, sau strujit, sau cu limba t@iat@, sau cu negei, sau r$ios, sau pecinginos, aceastea s@ nu le aduc@ Domnului, }i jertv@ dintru aceastea s@ nu aduce]i pre oltariu Domnului. 23. {i vi]el au oaie cu urechile t@iate, au cu coada t@iat@, acealea s@ le junghii ]ie, iar@ pentru f@g@duin]a ta nu s@ vor priimi. 24. Iar@ c@ruia s$nt coaiele zdrobite, }i c@ruia s$nt sucite }i t@iate }i smulte, s@ nu aduci aceastea Domnului, }i ^n p@m$ntul vostru s@ nu face]i. 25. {i din m$na celui de neam str@in s@ nu aduce]i darurile Dumnezeului vostru din toate aceastea, c@ stric@ciune }i prihan@ easte ^ntr-^nsele, nu s@ vor priimi aceastea voao. 26. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 27. Vi]elul sau oaia sau capra, dup@ ce s@ va na}te, }i va fi }eapte zile supt mum@-sa, iar@ a opta zi }i de aci ^nainte s@ va priimi spre daruri, jertv@ Domnului. 28. {i vaca }i oaia, pre ea }i pre fiii ei s@ nu-i junghiia]i ^ntru o zi. 29. Iar@ de ve]i jertvi jertv@ de bucurie Domnului, dup@ pl@cearea voastr@ o ve]i jertvi. 30. Aceasta ^ntru acea zi s@ va m$nca, nu l@sa]i din c@rnuri pe diminea]@. Eu, Domnul. 31. {i s@ p@zi]i poruncile Meale }i s@ le face]i pre eale. Eu, Domnul. 32. {i s@ nu spurca]i numele Mieu cel sf$nt, }i M@ voiu sfin]i ^ntr@ fiii lui Israil. Eu s$nt Domnul, Cel ce v@ sfin]esc pre voi. 33. Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului, ca s@ v@ fiu voao Dumnezeu. Eu, Domnul.

CAP 23
Praznicile s$mbetei, a Pa}tilor, a p$rg@lor, a s@pt@m$nilor, a s@ceri}ului, a tr$mbi]ilor, a cur@]irii }i a corturilor; }i cum trebuie s@ se pr@znuiasc@.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ ei: S@rb@torile Domnului, care le ve]i chema sfinte, aceastea s$nt s@rb@torile Meale: 3. {ease zile ve]i lucra, iar@ zioa a }eaptea,
1.
]ipat@ de la b@rbat.

114

CARTEA LEVI[ILOR
s$mb@t@, odihn@ chemat@ sf$nt@ Domnului, nici un lucru s@ nu face]i, s$mb@t@ easte Domnului ^n toat@ l@cuin]a voastr@. 4. Aceastea s$nt s@rb@torile Domnului, chemate sfinte, care le ve]i chema ^n vremile lor: 5.* %n luna dint$iu, ^n patruspr@zeace zile ale lunei ^ntr@ seri, pasha Domnului. 6. {i ^n zioa a cincispr@zeacea a lunei ace}tiia, s@rb@toarea azimelor Domnului, }eapte zile azime s@ m$nca]i. 7. {i zioa cea dint$iu chemat@ sf$nt@ va fi voao, nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. 8. {i ^n }eapte zile s@ aduce]i arderi de tot Domnului, }i zioa a }eaptea chemat@ sf$nt@ va fi voao, nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. 9. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 10. Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ ei: C$nd ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care Eu-l dau voao }i ve]i s@cera s@ceri}ul lui, ve]i aduce un znop p$rga seacerii voastre la preot. 11. {i va aduce znopul ^naintea Domnului priimit voao, ^n zioa a doao de la zioa cea dint$iu ^l va aduce preotul. 12. {i, ^n zioa ^n care ve]i aduce znopul, ve]i face o oaie curat@ de un an ardere de tot Domnului. 13. {i jertva lui doaoazeacea din f@in@ curat@ f@cut@ cu untdelemn, jertv@ Domnului, miros de bun@ mireazm@ Domnului, }i turnarea ei a patra a unui in de vin. 14. {i p$ine }i spice frecate noao s@ nu m$nca]i p$n@ ^n zioa aceasta, c$nd ve]i aduce daruri Dumnezeului vostru. Leage veacinic@ ^n neamurile voastre, ^n toat@ l@cuin]a voastr@. 15.* {i s@ num@ra]i voao din a doao zi a s$mbetei, din zioa ^n carea ve]i aduce znonul punerii ^nainte, }eapte s@pt@m$ni ^ntregi s@ num@ra]i. 16. P$n@ a doao zi a s@pt@m$nii ceii mai de pre urm@ s@ num@ra]i cincizeci de zile. 17. {i ve]i aduce jertv@ noao Domnului, din l@ca}urile voastre ve]i aduce p$ini punere^nainte, doao p$ini din doaoazeacea de f@in@ curat@ va fi o p$ine, dospite le vor coace Domnului din p$rga roadelor. 18. {i ^mpreun@ cu p$inile ve]i aduce }eapte miei de un an cura]i, }i un vi]el din ciread@ }i doi berbeci cura]i, care vor fi ardere de tot Domnului, }i jertvele lor }i turn@rile lor, jertv@ miros de bun@ mireazm@ Domnului. 19. {i ve]i face un ]ap din capre, pentru p@cat, }i doi miei de un an, care s@ fie jertv@ de m$ntuire, ^mpreun@ cu p$inile ceale din rodurile ceale de p$rg@. 20. {i le va pune pre eale preotul cu p$i22. (a) S@ nu sf$r}e}ti r@m@}i]a seacerii ]arinei tale, adec@: s@ nu seaceri de tot, p$n@ ^n margini,

CAP 23
nile rodurilor celor din p$rg@ punere-^naintea Domnului, ^mpreun@ cu cei doi miei, sfinte vor fi Domnului, vor fi ale preotului celui ce le aduce. 21. {i ve]i chema zioa aceasta chemat@ sf$nt@ va fi voao, tot lucrul de slujb@ s@ nu face]i ^ntr-^nsa. Leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre ^n toat@ l@cuin]a voastr@. 22.* {i, c$nd s@cera]i seacerea p@m$ntului vostru, s@ nu sf$r}i]i r@m@}i]a seacerii ]arinii tale (a), c$nd seaceri tu }i cade din seacerile tale, s@ nu le culegi, celui s@rac }i celui nemearnic s@ le la}i acealea. Eu, Domnul Dumnezeul vostru. 23. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 24.* Gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: %n luna a }eaptea, ^n zioa cea dint$iu a lunei, va fi voao odihn@, pomenirea tr$mbi]elor, chemat@ sf$nt@ va fi voao. 25. Nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i, ci s@ aduce]i ardere de tot Domnului. 26. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 27.* {i (b) a zeacea a lunei ace}tiia a }eaptea, zi de cur@]enie chemat@ sf$nt@ va fi voao, ^ntru carea ve]i smeri sufletele voastre, }i ve]i aduce ardere de tot Domnului. 28. Nici un lucru s@ nu face]i ^n zioa aceasta, c@ easte voao aceasta zi de rug@ciune, }i s@ v@ ruga]i pentru voi ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. 29. Tot sufletul, carele nu s@ va smeri ^n zioa aceasta, va peri din norodul s@u. 30. {i tot sufletul, carele va face lucru ^n zioa aceasta, va peri sufletul acela din norodul s@u. 31. Nici un lucru s@ nu face]i. Leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre, ^ntru toate l@ca}urile voastre. 32. S$mb@ta s$mbetelor va fi voao, }i s@ smeri]i sufletele voastre din a noaoa a lunei, de seara p$n@ seara, ve]i s$mb@ta s$mbetele voastre. 33. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 34. Gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: %n zioa a cincispr@zeacea a lunii ace}tiia a }eaptea, s@rb@toarea corturilor }eapte zile Domnului. 35. {i zioa cea dint$iu chemat@ sf$nt@ va fi, nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i ^ntr-^nsa. 36.* {eapte zile ve]i aduce arderi de tot Domnului, }i zioa a opta chemat@ sf$nt@ va fi voao, }i ve]i aduce arderi de tot Domnului. Ie}ire easte, nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. 37. Aceastea-s s@rb@torile Domnului, care le ve]i chema chemate sfinte, ca s@ aduce]i aduceri Domnului arderi de tot, }i jertvele lor, }i turn@rile lor din zi ^n zi.
holda ta. 27. (b) Adec@, zioa.

*Ie}ire 12, 28 [18] Numer. 28, 16

*Sus 19, 9

*Nume. 9 [29], 1

*Sus 16, 29 [Numeri] 29, 7 Ioan 7, 37

*2 Leage 16, 9

*Ioan 7, 37

CARTEA LEVI[ILOR
38. Afar@ de s$mbetele Domnului, }i afar@ de darurile voastre, }i afar@ de toate f@g@duin]ele voastre, }i afar@ de ceale de bun@voie ale voastre, care ve]i da Domnului. 39. {i ^n zioa a cincispr@zeace a lunei ace}tiia a }eaptea, dup@ ce ve]i str$nge roadele p@m$ntului, s@ ]ine]i s@rb@toare Domnului }eapte zile: ^n zioa dint$iu, odihn@, }i ^n zioa a opta, odihn@. 40. {i ve]i lua ^n zioa dint$iu rod frumos de lemn }i ramuri de finic }i st$lp@ri de lemn dasis }i s@lcii }i st$lp@ri de agn de la r$u, }i v@ ve]i veseli ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. 41. {eapte zile ^n an leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre, ^n luna a }eaptea ve]i pr@znui aceasta. 42. %n corturi ve]i l@cui }eapte zile, tot mo}teanul ^ntru Israil va l@cui ^n corturi. 43. Ca s@ vaz@ semin]iile voastre c@ ^n corturi am f@cut a l@cui pre fiii lui Israil, c$nd i-am scos pre ei din p@m$ntul Eghiptului. Eu, Domnul Dumnezeul vostru. 44. {i au spus Moisi s@rb@torile Domnului fiilor lui Israil.

CAP 23 {I 24
11. {i numind feciorul cel din muiare israiltean@, numele au bl@st@mat, }i l-au adus pre el la Moisi, }i numele mumei lui era Salomit, fata lui Davri din s@m$n]a lui Dan. 12. {i l-au pus pre el ^n temni]@, ca s@-l judece, dup@ cum va porunci Domnul. 13. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 14. Scoate afar@ de tab@r@ pre cel ce au bl@st@mat, }i to]i cei ce l-au auzit s@ puie m$inile pre capul lui }i s@-l uciz@ cu pietri toat@ adunarea. 15. {i gr@ia}te fiilor lui Israil, }i zi c@tr@ d$n}ii: Omul, carele va bl@st@ma pre Dumnezeu, p@cat va avea. 16. Iar@ carele va numi numele Domnului cu moarte s@ se omoar@, cu pietri s@-l uciz@ toat@ adunarea lui Israil, ori venitic, ori mo}tean, c$nd numea}te el (a) numele Domnului, s@ moar@. 17. {i omul,* carele va lovi sufletul omenesc }i va muri, cu moarte s@ se omoar@. 18. {i carele va lovi dobitoc }i va muri, s@ pl@teasc@ suflet pentru suflet. 19. {i de va v@t@ma ne}tine pre deaproapele s@u, cum au f@cut el, a}ea s@ i se fac@ }i lui. 20.* Fr$ntur@ pentru fr$ntur@, ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte, dup@ cum va v@t@ma pre om, a}ea s@ se fac@ }i lui. 21. Cel ce va lovi pre om }i va muri, cu moarte s@ se omoar@. 22. O dreptate s@ fie celui nemearnic }i celui mo}tean, c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 23. {i au gr@it Moisi fiilor lui Israil, }i pre cel ce au bl@st@mat l-au scos afar@ de tab@r@ }i l-au ucis cu pietri, }i fiii lui Israil au f@cut precum au poruncit Domnul lui Moisi.

115

*Ie}ire 21, 12

CAP 24
Leagea }i vreamea a s@ ^mpodobi candilele, p$inile punerii-^nainte; pedeapsa hulitorilor }i a ucig@torilor.

*Sus 8, 31 Ie}ire 29, 32

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. Poruncea}te fiilor lui Israil s@ aduc@ la tine untdelemn de maslin, curat }i limpede, la lumin@, s@ arz@ lumin@ pururea, afar@ de catapeteazm@, ^n cortul m@rturiei. 3. {i o vor aprinde Aaron }i fiii lui de seara p$n@ diminea]a, ^naintea Domnului, pururea. Leage veacinic@ ^n neamurile voastre. 4. %n sfea}nicul cel curat ve]i aprinde luminile ^naintea Domnului, p$n@ diminea]a. 5. {i ve]i lua f@in@ curat@ }i ve]i face dintr-^nsa doaospr@zeace p$ini, din doao, a zeacea s@ fie o p$ine. 6. {i le ve]i pune pre eale doao puneri, }ease p$ini o punere pre masa cea curat@, ^naintea Domnului. 7. {i ve]i pune la fie}tecarea punere t@m$ie curat@ }i sare, }i vor fi p$inile ^ntru pomenire puse ^naintea Domnului. 8. %n toat@ s$mb@ta s@ vor pune ^naintea Domnului, de la fiii lui Israil, leage veacinic@. 9.* {i vor fi ale lui Aaron }i ale fiilor lui, }i le vor m$nca ^n loc sf$nt, c@ s$nt Sfintele Sfintelor. Aceasta va fi a lor din ceale ce s@ jertvesc Domnului, leage veacinic@. 10. {i au ie}it feciorul unei israilteanc@, }i acesta era fecior de eghiptean ^ntr@ fiii lui Israil, }i s-au sf@dit ^n tab@r@ cel din israiltean@ cu un om israiltean.
1.
16. (a) Cea latineasc@ are: c$nd suduie sau blast@m@

*Ie}ire 21, 24 2 Leage 19, 21 Matei 5, 38

CAP 25
Leage pentru anul al }eaptelea, adec@ a s$mbetei, }i pentru anul al cincizecilea, adec@ al slobozeniei; }i pentru ca s@ nu s@ ia cam@t@ de la fra]i, nici s@ se asupreasc@ cu robie veacinic@, ci mai v$rtos cei putearnici s@-i r@scumpere de la venitici.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, ^n muntele Sinaii, zic$nd: 2. Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ d$n}ii: Dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care-l dau Eu voao,* s@ va *Ie}ire odihni p@m$ntul, care-l dau Eu voao, 23, 11 s$mb@ta Domnului. 3. {ease ani vei s@m@na ]arina ta, }i }ease ani vei t@ia viia ta }i vei aduna roada ei. 4. Iar@ ^n al }eaptelea an, s$mb@t@, odihn@ va fi p@m$ntului, s$mb@t@ Domnului, ]arina ta nu o vei s@m@na }i viia ta nu o vei t@ia. 5. {i ceale ce cresc s$ngure ale ]arinei tale s@ nu le seaceri, }i strugurul sfin]eniei
1.*
el numele Domnului.

116

CARTEA LEVI[ILOR
tale (a) s@ nu-l culegi, an de odihn@ s@ fie p@m$ntului. 6. {i vor fi s$mbetele p@m$ntului bucate (b) ]ie, }i slugii tale }i slujnicii tale }i n@imitului t@u }i nemearnicului care l@cuia}te la tine. 7. {i dobitoacelor tale }i fierilor celor din p@m$ntul t@u va fi toat@ roada lui de m$ncat. 8. {i vei num@ra ]ie }eapte odihne de ani, de }eapte ori }eapte ani, }i vor fi ]ie }eapte s@pt@m$ni de ani patruzeci }i noao de ani. 9. {i ve]i vesti cu glas de tr$mbi]@ ^n p@m$ntul vostru ^n luna a }eaptea, ^n zioa a zeacea a lunei, ^n zioa cur@]irei ve]i vesti cu tr$mbi]@ ^n tot p@m$ntul vostru. 10. {i ve]i sfin]i anul al cincizecilea, }i ve]i striga slobozire pre p@m$nt tuturor celor ce l@cuiesc pre d$nsul. Anul slobozirei va fi voao semn, ca s@ se ^ntoarc@ fie}tecarele la mo}iia sa }i fie}tecarele la familiia sa v@ ve]i ^ntoarce. 11. Semn de slobozenie va fi acesta voao, anul a cincizeacilea an va fi voao; s@ nu s@m@na]i, nici s@ secera]i ceale ce cresc din sine, nici culeage]i ceale sfin]ite ale lui. 12. Pentru c@ easte semnul slobozeniei, sf$nt va fi voao, din c$mpuri ve]i m$nca rodurile lui. 13. %n anul acest de slobozenie s@ va ^ntoarce fie}tecarele la mo}iia sa. 14. Iar@ de vei vinde lucru de v$ndut deaproapelui t@u }i de vei cump@ra de la deaproapele t@u ceva, s@ nu n@c@jeasc@ omul pre deaproapele. 15. Dup@ num@rul anilor celor de la cel de slobozenie, vei cump@ra de la deaproapele; dup@ num@rul anilor, rodurilor va vinde ]ie. 16. Dup@ c$t de mul]i ani vor fi, va ^nmul]i pre]ul s@u, }i dup@ c$t mai pu]ini ani vor fi, va ^mpu]ina pre]ul s@u, de vreame ce dup@ num@rul rodurilor sale, a}ea va vinde ]ie. 17. S@ nu n@c@jeasc@ (v) omul pre deaproapele s@u, ci s@ te temi de Domnul Dumnezeul t@u. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 18. {i s@ face]i toate drept@]ile Meale, }i toate judec@]ile Meale s@ le p@zi]i }i s@ le face]i pre eale, }i ve]i l@cui f@r@ de fric@ pre p@m$nt. 19. {i va da p@m$ntul rodurile sale, }i ve]i m$nca ^ntru sa]iu, }i ve]i l@cui f@r@ de fric@ pre d$nsul. 20. Iar@ de ve]i zice: Ce vom m$nca ^n anul acesta al }eaptelea, de nu vom s@m@na }i de nu vom aduna rodurile noastre? 21. {i Eu voiu trimite blagosloveniia Mea
5. (a) {i strugurul sfin]eniei tale, adec@ al anului, sau din anul care easte sfin]it }i de odihn@. 6. (b) {i vor fi rodurile p@m$ntului din anul cel de odihn@ deob}te ]ie }i slugii tale. 17. (v) S@ nu n@-

CAP 25
^n anul al }easelea, }i va face rodurile sale pe trei ani, 22. {i ve]i s@m@na ^n anul al optulea, }i ve]i m$nca din roade vechi p$n@ la al noaolea an, p$n@ ce vor veni rodurile lui, ve]i m$nca ceale vechi ale celor vechi. 23. {i p@m$ntul nu s@ va vinde de tot (g), pentru c@ al Mieu easte p@m$ntul, c@ voi nemearnici }i vinitici s$nte]i ^naintea Mea. 24. {i pentru tot p@m$ntul mo}tenirii voastre r@scump@rarea p@m$ntului ve]i da. 25. Iar@ de va s@r@ci fratele t@u, cel ce easte cu tine, }i va vinde din mo}iia sa, }i va veni cel ce easte rudenie aproape cu el, }i va r@scump@ra v$nzarea fratelui s@u. 26. Iar@ de nu va avea ne}tine rudenie, }i va avea la m$n@, }i s@ va afla c@ are destul ca s@ poat@ r@scump@ra, 27. Atunci va socoti anii v$nz@rii lui, }i ce ^ntreace va ^ntoarce omului carele i-au v$ndut lui, }i s@ va ^ntoarce la mo}iia sa. 28. Iar@ de nu va avea m$na lui de ajuns ca s@-i ^ntoarc@ lui, va fi v$nzarea acelui ce o au cump@rat p$n@ la al }eas@lea an al slobozirei, }i va ie}i ^n slobozire }i s@ va ^ntoarce la mo}iia sa. 29. Iar@ de va vinde cineva cas@ l@cuit@ ^ntr-o cetate zidit@ }i o va putea r@scump@ra, p$n@ s@ va umplea un an de zile o va putea r@scump@ra. 30. Iar@ de nu s@ va r@scump@ra p$n@ s@ va plini un an ^ntreg, s@ va ^nt@ri casa carea easte ^n cetatea cea zidit@, de st@tut s@ fie acelui ce o au cump@rat, ^ntru neamurile lui, }i nici ^n anul slobozirei nu s@ va putea r@scump@ra. 31. Iar@ c@sile ceale de prin satele care nu au zid primprejur s@ vor socoti ca ]arina p@m$ntului, aceastea totdeauna s@ vor putea r@scump@ra }i ^n anul cel de slobozenie vor ie}i. 32. {i cet@]ile levi]ilor, casele cet@]ilor mo}iei lor totdeauna le vor putea r@scump@ra levi]ii. 33. {i oricarele va r@scump@ra de la levi]i (d), ^n slobozenie va ie}i cea v$ndut@ a cet@]ii mo}iei lor, pentru c@ casele cet@]ilor levi]ilor s$nt mo}ie lor ^ntr@ fiii lui Israil. 34. {i ]arinile ceale os@bite cet@]ilor lor nu s@ vor vinde, pentru c@ mo}ie veacinic@ easte lor aceasta. 35. Iar@ de va s@r@ci fratele t@u, cel ce easte cu tine, }i nu va putea cu m$inile la tine, sprijinea}te-l pre el ca pre un venitic }i nemearnic, ca s@ tr@iasc@ fratele t@u cu tine.
c@jeasc@, s@ nu ^n}eale omul. 23. (g) Grece.: Nu s@ va vinde tare, adec@ st@tornic, veacinic, vecinicea}te. 33. (d) Adec@: ^n anul slobozeniei.

CARTEA LEVI[ILOR
36. S@ nu iai de la el cam@t@, nici mai mult dec$t i-ai dat, ci s@ te temi de Dumnezeul t@u, Eu s$nt Domnul, ca s@ tr@iasc@ fratele t@u cu tine. 37. Argintul t@u s@ nu-l dai lui ^n cam@t@ }i pentru c$}tig, s@ nu dai lui bucatele tale. 38. Eu, Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului, ca s@ v@ dau p@m$ntul lui Hanaan }i s@ v@ fiu voao Dumnezeu. 39. Iar@ de va veni la s@r@cie fratele t@u }i s@ va vinde ]ie, s@ nu-]i slujeasc@ slujb@ de rob. 40. Ca un n@imit sau nemearnic s@-]i fie ]ie, p$n@ la anul slobozeniei va lucra la tine. 41. {i ^n slobozenie va ie}i el }i fiii lui cu d$nsul, }i va mearge la neamul s@u, }i la mo}iia sa cea p@rinteasc@ s@ va ^ntoarce. 42. Pentru c@ robii Miei s$nt ace}tia, pre carii i-am scos din p@m$ntul Eghiptului, nu s@ va vinde cu v$nzare de rob. 43. S@ nu-l ^ngreoiezi pre el cu osteneal@, ci te teame de Domnul Dumnezeul t@u. 44. {i slug@ }i slujnic@, oric$]i vor fi ]ie din neamurile ceale ce s$nt ^mprejurul t@u, dintru ace}tia ve]i cump@ra rob }i roab@. 45. {i din fiii nemearnicilor, carii s$nt ^ntr@ voi, dintru ace}tia ve]i cump@ra }i din rudele lor, c$]i s@ vor na}te ^n p@m$ntul vostru vor fi voao de mo}ie. 46. {i ve]i ^mp@r]i pre ei fiilor vo}tri dup@ voi, }i ^i ve]i mo}teni ^n veaci; iar@ din fra]ii vo}tri, din fiii lui Israil, nimenea s@ nu asupreasc@ pre fratele s@u cu osteneale. 47. Iar@ de va avea veniticul sau nemearnicul, carele easte la tine, }i, s@r@cind fratele t@u, s@ va vinde pre sine veniticului sau nemearnicului celui de la tine sau celui din neam venitic, 48. Dup@ ce s@ va vinde lui, s@ va putea r@scump@ra, unul dintr@ fra]ii lui va r@scump@ra pre el. 49. Fratele t@t$ne-s@u, au fiiul fratelui t@t$ne-s@u va r@scump@ra pre el, au din rudeniile ceale trupe}ti din s@min]iia lui va r@scump@ra pre el; iar@ de va avea, cu m$inile sale s@ va r@scump@ra pre sine. 50. {i va socoti cu cel ce l-au cump@rat pre el, din anul ^n care s-au v$ndut pre sine lui p$n@ la anul slobozirei, }i va fi argintul v$nz@rii lui ca a n@imitului, din an ^n an va fi cu el. 51. Iar@ de va fi la cineva mai mul]i ani, dup@ num@rul lor va ^ntoarce r@scump@rarea sa din argintul v$nz@rii sale. 52. Iar@ de va r@m$nea pu]intel din ani p$n@ la anul slobozirei, va socoti dup@ anii lui. 53. {i va ^ntoarce r@scump@rarea sa, ca un n@imit din an ^n an va fi cu el, nu-l vei
1. (a) Adec@: chipuri sau idoli. 11. (b) Cea ji-

CAP 25 {I 26
n@c@ji pre el cu osteneal@ ^naintea ta. 54. Iar@ de nu s@ va r@scump@ra prin aceastea, va ie}i ^n anul slobozeniei el }i pruncii lui cu d$nsul. 55. C@ fiii lui Israil Mie s$nt robi, ai Miei slugi s$nt ace}tia, pre carii Eu i-am scos din p@m$ntul Eghiptului.

117

CAP 26
Celor ce vor ]inea poruncile lui Dumnezeu bune li s@ f@g@duiesc, iar@ celor ce nu le vor ]inea, multe reale.

u, Domnul Dumnezeul vostru. * S@ nu v@ face]i voao (a) f@cute de m$n@, nici cioplite, nici st$lp s@ nu v@ r$dica]i, nici piiatr@ s@mn s@ nu pune]i ^n p@m$ntul vostru, ca s@ v@ ^nchina]i lui. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 2. S$mbetele Meale s@ le p@zi]i, }i de ceale sfinte ale Meale s@ v@ teame]i. Eu s$nt Domnul. 3.* De ve]i umbla ^ntru poruncile Meale }i de ve]i p@zi ^nv@]@turile Meale }i le ve]i face pre eale, 4. Voiu da voao ploaie ^n vreamea sa, }i p@m$ntul va da rodurile sale, }i leamnele c$mpilor vor da rodul s@u. 5. {i va ajunge trieri}ul vostru la culesul viilor, }i culesul va ajunge la s@m@n@tur@, }i ve]i m$nca p$inea voastr@ ^ntru sa]iu, }i ve]i l@cui f@r@ de fric@ ^n p@m$ntul vostru, }i r@zboiu nu va treace prin p@m$ntul vostru. 6. {i voiu da pace ^n p@m$ntul vostru, }i ve]i dormi, }i nu va fi cine s@ v@ sparie pre voi, }i voiu piiarde fierile ceale reale din p@m$ntul vostru. 7. {i ve]i goni pre vr@jma}ii vo}tri, }i vor c@dea ^naintea voastr@ uci}i. 8. {i vor goni cinci din voi o sut@, }i o sut@ din voi vor goni zeace mii, }i vor c@dea vr@jma}ii vo}tri ^naintea voastr@ de sabie. 9. {i voiu c@uta spre voi, }i voiu blagoslovi pre voi, }i voiu crea}te pre voi, }i voiu ^nmul]i pre voi, }i voiu ^nt@ri leg@tura Mea cu voi. 10. {i ve]i m$nca ceale vechi, }i ceale vechi ale celor vechi, }i ceale vechi dinaintea celor noao le ve]i l@p@da. 11. {i voiu pune leg@tura Mea (b) ^ntru voi, }i nu va ur^ sufletul Mieu pre voi. 12.* {i voiu umbla ^ntru voi, }i voiu fi voao Dumnezeu, }i voi ve]i fi Mie norod. 13. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului, c$nd era]i voi robi, }i am rupt leg@tura jugului vostru, }i v-am scos pre voi cu ^ndr@zneal@. 14.* Iar@ de nu M@ ve]i asculta, nici ve]i
1.
dov. }i cea grece. de la Vatican are: }i voiu pune cortul Mieu ^ntru voi.

*Ie}ire 20, 4 2 Leage 5, 8 Psalm 96, 7

*2 Leage 28, 1

*2 Cor. 6, 16

*2 Leage 28, 15

118

CARTEA LEVI[ILOR

CAP 26
nu voiu mirosi mirosul jertvelor voastre. 32. {i voiu pustii Eu p@m$ntul vostru, c$t s@ vor mira de d$nsul vr@jma}ii vo}tri, cei ce l@cuiesc pre d$nsul. 33. {i voiu r$sipi pre voi ^ntr@ neamuri, }i va topi pre voi sabiia cea gonitoare, }i va fi p@m$ntul vostru pustiiu, }i cet@]ile voastre vor fi pustii. 34. Atunci vor pl@cea p@m$ntului s$mbetele sale, ^n toate zilele pustiet@]ii sale, c$nd voi ve]i fi ^n p@m$ntul vr@jma}ilor vo}tri. 35. Atunci va odihni p@m$ntul }i vor pl@cea lui s$mbetele sale, ^n toate zilele pustiet@]ii sale va odihni care nu au odihnit ^n s$mbetele voastre, c$nd l@cuia]i pre d$nsul. 36. {i celor r@ma}i dintr@ voi voiu b@ga fric@ ^n inima lor, ^n p@m$ntul vr@jma}ilor lor, }i va goni pre ei glasul frunzii ce s@ mi}c@, }i vor fugi, ca cum ar fugi de la r@zboiu, }i vor c@dea negonindu-i nimenea. 37. {i vor c@dea negoni]i de nimenea, }i va treace cu vedearea frate pre frate, ca }i la r@zboiu, negonindu-i nimenea, }i nu ve]i putea sta ^mprotiva vr@jma}ilor vo}tri. 38. {i ve]i peri ^ntr@ neamuri, }i va m$nca pre voi p@m$ntul vr@jma}ilor vo}tri. 39. {i cei ce vor r@m$nea dintr@ voi s@ vor strica pentru p@catele sale }i pentru p@catele p@rin]ilor s@i, ^n p@m$ntul vr@jma}ilor s@i s@ vor topi. 40. {i vor m@rturisi p@catele sale }i p@catele p@rin]ilor s@i, pentru c@ au c@lcat leagea }i M-au trecut cu vedearea, }i au venit ^naintea Mea pre de laturi. 41. {i Eu am venit la ei cu m$nie mare, }i voiu piiarde pre ei ^n p@m$ntul vr@jma}ilor lor, atunci s@ va ru}ina inima lor cea net@iat@ ^mprejur, }i atunci le va p@rea r@u pentru p@catele sale (g). 42. {i-Mi voiu aduce aminte de leg@tura lui Iacov }i de leg@tura lui Isaac, }i de leg@tura lui Avraam %mi voiu aduce aminte, }i de p@m$nt %mi voiu aduce aminte. 43. {i p@m$ntul va r@m$nea de ei, atunci va odihni p@m$ntul ^n s$mbetele sale, c$nd va fi pustiiu de ei, }i ei vor lua f@r@delegile sale, pentru c@ au trecut cu vedearea judec@]ile Meale, }i poruncile Meale nu le-au priimit sufletul lor. 44. {i, ca cum nu ar fi ei ^n p@m$ntul vr@jma}ilor lor, nu i-am trecut cu vedearea pre ei, nici i-am ur$t pre ei, ca s@-i pierz pre ei, }i s@ stric leg@tura Mea cea cu ei, c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul lor. 45. {i-Mi voiu aduce aminte de leg@tura Mea cea dint$iu, c$nd i-am scos pre ei din p@m$ntul Eghiptului, din casa robiei ^naintea neamurilor, ca s@ le fiu lor Dumnezeu. Eu s$nt Domnul.
Cea veach. }i cea grece.: atunci bine vor voi p@catele sale.

Ieremia face poruncile Meale aceastea, 2, 17 15. Ci nu v@ ve]i pleca lor }i judec@]ilor Meale, Malah. }i de s@ va ^ngreoia sufletul vostru, ca s@ nu 2, 2 face]i voi toate poruncile Meale, }i ca s@

strica]i leg@tura Mea, 16. {i Eu voiu face voao a}ea: Aduce-voiu asupra voastr@ lips@, }i r$ia }i g@lbinarea va orbi ochii vo}tri }i va topi sufletul vostru, }i ve]i sem@na ^n z@dar s@min]ele voastre, }i le vor m$nca ^mprotivnicii vo}tri. 17. {i voiu pune fa]a Mea asupra voastr@, }i ve]i c@dea ^naintea vr@jma}ilor vo}tri; }i vor goni pre voi cei ce v@ ur@sc pre voi, }i ve]i fugi negonindu-v@ nimenea. 18. {i de nu M@ ve]i asculta nici a}ea, voiu adaoge a v@ pedepsi pre voi de }eapte ori (v) pentru p@catele voastre. 19. {i voiu fr$nge sume]iia m$ndriei voastre, }i voiu pune voao ceriul ca de fier }i p@m$ntul vostru ca de aram@. 20. {i va fi ^n z@dar t@riia voastr@, }i p@m$ntul vostru nu va da s@m$n]a sa, }i lemnul ]arinii voastre nu va da rodul s@u. 21. {i deaca }i dup@ aceasta ve]i umbla pre de laturi }i nu ve]i vrea s@ M@ asculta]i, voiu adaoge voao }eapte b@t@i dup@ p@catele voastre. 22. {i voiu trimite asupra voastr@ fierile ceale s@lbatece ale p@m$ntului, }i vor m$nca pre voi }i vor topi dobitoacele voastre, }i voiu ^mpu]ina pre voi, }i s@ vor pustii c@ile voastre. 23. {i, de nu v@ ve]i ^nv@]a cu aceastea, ci ve]i veni c@tr@ Mine r@t@cind, 24. {i Eu voiu veni la voi cu m$nie mare, }i voiu lovi }i Eu pre voi de }eapte ori pentru p@catele voastre. 25. {i voiu aduce preste voi sabie, carea izb$ndea}te izb$nda leg@turei, }i ve]i fugi ^n cet@]ile voastre, }i voiu trimite moarte preste voi, }i v@ ve]i da ^n m$inile vr@jma}ilor vo}tri. 26. C$nd voiu nec@ji pre voi cu lips@ de p$ine, }i vor coace zeace muieri p$inile voastre ^ntr-un cuptoriu, }i vor da p$inile voastre cu cump@na, }i ve]i m$nca, }i nu v@ ve]i s@tura. 27. Iar@ de nu M@ ve]i asculta nici cu aceastea, }i ve]i veni la Mine r@t@cind, 28. {i Eu voiu veni la voi cu m$nie mare, }i voiu pedepsi }i Eu pre voi de }eapte ori, dup@ p@catele voastre. 29. {i ve]i m$nca trupurile feciorilor vo}tri, }i trupurile featelor voastre ve]i m$nca. 30. {i voiu pustii st$lpii vo}tri, }i voiu strica ceale de lemn f@cute de m$inile voastre, }i voiu pune oasele voastre preste oasele idolilor vo}tri, a}ea va ur^ pre voi sufletul Mieu. 31. {i voiu pune cet@]ile voastre pustii, }i voiu pustii ceale sfinte ale voastre, }i

18. (b) De }eapte ori, adec@ de multe ori. C@ prin }eapte la jidovi s@ ^n]@leage de multe ori. 41. (g)

CARTEA LEVI[ILOR
46. Aceastea s$nt judec@]ile Meale, }i poruncile Meale, }i leagea carea o au dat Domnul ^ntr@ S$ne }i ^ntr@ fiii lui Israil, ^n muntele Sinaii ^n m$na lui Moisi.

CAP 26 {I 27
slobozirei, dup@ pre]ul s@u va sta. 18. Iar@ de va sfin]i ]arina sa dup@ slobozire, va socoti lui preotul argintul dup@ num@rul anilor care mai s$nt p$n@ la anul slobozirei, }i s@ va ^mpu]ina din pre]uirea lui. 19. Iar@ de va r@scump@ra ]arina sa cel ce o au sfin]it, va adaoge a cincea parte din argint la pre]ul ei }i va fi a lui. 20. Iar@ de nu va r@scump@ra ]arina, ci va vinde ]arina altui om, mai mult nu o va r@scump@ra pre ea. 21. Ci va fi ]arina, dup@ ce va treace slobozeniia, sf$nt@ Domnului, ca }i p@m$ntul cel os@bit preotului, mo}ie va fi. 22. Iar@ de va sfin]i Domnului ]arin@ cump@rat@, carea nu easte din ]arina mo}iei sale, 23. Va socoti lui preotul sf$r}itul pre]ului din anul slobozeniei, }i va da pre]ul ^n zioa aceaea sf$nt Domnului. 24. {i ^n anul cel de slobozenie, s@ va ^ntoarce ]arina la omul de la carele o au cump@rat, a c@ruia era mo}iia p@m$ntului. 25. {i tot pre]ul va fi cu cumpenele ceale sfinte,* de doaozeci de oboli va fi drahma. 26.* {i tot cel ^nt$iu n@scut, care s@ va na}te ^ntru dobitoacele tale, va fi a Domnului, }i nu-l va sfin]i nimenea, ori vi]el, ori oaie fie, a Domnului easte. 27. Iar@ de va fi din dobitoacele ceale necurate, va schimba dup@ pre]ul lui, }i a cincea parte din pre] va mai adaoge, }i va fi a lui. Iar@ de nu-l va r@scump@ra, s@ va vinde dup@ pre]ul lui. 28.* Iar@ tot darul, care-l va sfin]i omul Domnului, din toate c$te are el, de la om p$n@ la dobitoc, }i din ]arina mo}iei sale, nu s@ va vinde, nici s@ va r@scump@ra. {i tot darul Sf$nta Sfintelor va fi Domnului. 29. {i tot darul care s@ va sfin]i de la oameni nu s@ va r@scump@ra, ci cu moarte s@ va omor^. 30. {i toat@ a zeacea parte a p@m$ntului, din s@m$n]a p@m$ntului }i din roada lemnului, a Domnului easte, sf$nt@ Domnului. 31. Iar@ de, r@scump@r$nd, va r@scump@ra omul z@ciuiala sa, va adaoge la ea a cincea parte mai mult, }i va fi a lui. 32. {i tot ce easte a zeacea din vaci }i din oi, }i tot ce vine la num@r supt toiag, a zeacea va fi sf$nt Domnului. 33. S@ nu schimbi cel bun cu cel r@u, nici cel r@u cu cel bun, iar@ de vei schimba, }i cel schimbat }i cel cu care l-au schimbat va fi sf$nt, nu s@ va r@scump@ra. 34. Aceastea s$nt poruncile care au poruncit Domnul lui Moisi, c@tr@ fiii lui Israil, ^n muntele Sinaii.

119

CAP 27
Multe legi s@ dau pentru f@g@duin]@ sau pentru lucrurile ceale date lui Dumnezeu prin f@g@duin]@, }i pentru pl@tirea acelora }i a z@ciuialei.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. Gr@ia}te fiilor lui Israil, }i zi c@tr@ ei: Omul, cel ce va f@g@dui f@g@duin]@, ca s@ fie pre]ul sufletului s@u Domnului, 3. Va fi pre]ul celui ce easte parte b@rb@teasc@, de la doaozeci de ani p$n@ la }easezeci de ani, va fi pre]ul lui cincizeci de didrahme de argint, cu cump@na cea sf$nt@. 4. Iar@ a f@meii va fi pre]ul treizeci de didrahme. 5. Iar@ de va fi de la cinci ani p$n@ la doaozeci de ani, va fi pre]ul b@rbatului doaozeci de didrahme, iar@ al f@meii zeace didrahme. 6. Iar@ de la o lun@ p$n@ la cinci ani, va fi pre]ul b@rbatului cinci didrahme de argint, iar@ al f@meii trei didrahme de argint. 7. Iar@ de va fi de la }easezeci de ani ^n sus, de va fi b@rbat, va fi pre]ul lui cincispr@zeace didrahme de argint, iar@ al f@meii zeace didrahme. 8. Iar@ de va fi s@rac }i nu va putea da pre]ul, va sta ^naintea preotului }i-l va pre]ui preotul, dup@ putin]a celui ce au f@g@duit, }i-l va pre]ui pre el preotul. 9. Iar@ de va fi din dobitoacele care le aduc ei dar Domnului, care va da Domnului va fi sf$nt. 10. S@ nu schimbe cel bun pre cel r@u, nici cel r@u pre cel bun, iar@ de-l va schimba, s@ schimbe dobitoc pre dobitoc, }i va fi }i cel schimbat }i cel cu care l-au schimbat sf$nt. 11. Iar@ de va fi din dobitoacele ceale necurate, din care nu s@ aduce dar Domnului, va pune dobitocul ^naintea preotului. 12. {i-l va pre]ui preotul de bun }i de r@u, }i, dup@ cumu-l va pre]ui preotul, a}ea va sta. 13. Iar@ de r@scump@r$nd ^l va r@scump@ra, de va da a cincea preste pre]ul lui. 14. {i omul carele va sfin]i casa sa sf$nt@ Domnului, o va pre]ui preotul de bun@ }i de rea, }i, dup@ cum o va pre]ui preotul, a}ea va sta. 15. Iar@ cel ce }i-au sfin]it casa, }i de va r@scump@ra casa sa, va da a cincea din argintul pre]ului mai mult, }i va fi a lui. 16. Iar@ de va sfin]i omul Domnului din ]arina mo}iei sale, atunci va fi pre]ul dup@ s@m$n]a lui, o m@sur@ de orz cu cincizeci de didrahme de argint. 17. Iar@ de va sfin]i ]arina sa din anul
1.

*Ie}ire 30, 13 Numer. 3, 47 Iezechie 45, 12 *Face. [Ie}ire] 13, 2 *Isus N. 6, 17 25

120

CARTEA NUMERILOR

CAP 1 {I 2

CARTEA NUMERILOR
Cuv$nt ^nainte
ntru aceast@ carte, os@bite num@r@ri ale norodului jidovesc s@ fac, }i mai v$rtos a celor ce putea purta arme, de la care num@r@ri }i cartea nume }i-au luat, }i s@ zice Cartea Numerilor. Cuprinde cartea aceasta faptele lui Moisi, care ^n treizeci }i noao de ani le-au f@cut, adec@ din luna a doao a anului al doilea dup@ ie}ire din Eghipt, p$n@ la ^nceputul lunii a unspr@zeacelea a anului al patruzecilea. Cum c@ cartea aceasta de Moisi easte scris@, din ceale ce s-au zis ^n Cuv$ntul ^nainte la ceale cinci c@r]i a lui Moisi, s@ adevereaz@, }i fiindc@ Moisi, ^n Leagea sa, pre israilteani ^i ^ndeamn@ ca s@-}i aduc@ aminte de ceale ce s-au ^nt$mplat cu Hore }i cu Datan }i Aviron, tr@buia ca ^nt$mplarea lor s@ o fie scris. Apoi, fiindc@ toat@ politiia jidovilor sta ^ntru os@birea neamurilor fiilor lui Israil, }i ^ntru r$nduiala levi]ilor, ghenealoghiia sau na}terile lor nu le-au putut l@sa Moisi nescrise; c@ nu putea sta os@birea neamurilor }i r$nduiala levi]ilor, deaca na}terile s-ar fi amestecat.

CAP 1
Num@r$ndu-s@ b@rba]ii cei de oaste din doaospr@zeace neamuri ale lui Israil, fiii lui Levi s@ r$nduiesc spre purtarea cortului.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, ^n pustiia Sinaii, ^n cortul m@rturiei, ^n zioa dint$iu a lunei a doao, ^n anul al doilea, dup@ ce au ie}it ei din p@m$ntul Eghiptului, zic$nd: *Ie}ire 2.* Num@ra]i toat@ adunarea fiilor lui 30, 14 Israil, dup@ neamurile lor, dup@ casele familiilor lor, dup@ num@rul numelor lor, dup@ capetele lor. 3. Tot b@rbatul de la doaozeci de ani }i mai ^n sus, tot cel ce poate ie}i la oaste ^n Israil, num@ra]i-i pre ei cu putearea lor, tu }i Aaron num@ra]i pre ei. 4. {i s@ fie cu voi un b@rbat din fie}tecare neam, b@rbatul cel mai dint$iu ^n casa maimarilor s@i s@ fie. 5. {i aceastea s$nt numele b@rba]ilor carii vor fi cu voi. Dintr@ a lui Ruvin, Elisur, fiiul lui Sediur. 6. Dintr-a lui Simeon, Solamiil, fiiul lui Surisadai. 7. Dintr-a lui Iuda, Nason, fiiul lui Aminadav. 8. Dintr-a lui Isahar, Natanail, fiiul lui Sogar. 9. Dintr-a lui Zavulon, Eliav, fiiul lui Helon. 10. Dintru fiii lui Iosif, dintr-a lui Efraim, Elisama, fiiul lui Emiud. Dintr-a lui Manasi, Gamaliil, fiiul lui Fadasur. 11. Dintr-a lui Veniamin, Avidan, fiiul lui Gadeoni.
1.

12. Dintr-a lui Dan, Ahiezer, fiiul lui Amisadai. 13. Dintr-a lui Asir, Fagheil, fiiul lui Ehran. 14. Dintr-a lui Gad, Elisaf, fiiul lui Raguil. 15. Dintr-a lui Neftalim, Ahire, fiiul lui Enan. 16. Ace}tia s-au chemat de la adunare maimarii neamurilor, dup@ familiile lor, s$nt mai-marii lui Israil preste mii. 17. {i au luat Moisi }i Aaron pre b@rba]ii ace}tia, carii pre nume s-au numit. 18. {i au str$ns toat@ adunarea ^n zioa dint$iu a lunei a anului al doilea, }i s-au num@rat dup@ rudele lor, dup@ familiile lor, dup@ num@rul numelor lor, de la doaozeci de ani }i mai sus, tot b@rbatul dup@ capul s@u. 19. Precum au poruncit Domnul lui Moisi, }i s-au num@rat ei ^n pustiia Sinaii. 20. {i au fost fiii lui Ruvin, celui ^nt$iu n@scut a lui Israil, dup@ rudele lor, dup@ noroadele lor, dup@ casele mo}iilor lor, dup@ num@rul numelor lor, dup@ capul lor, to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus, to]i carii iase cu puteare. 21. Num@rul celor din neamul lui Ruvin, patruzeci }i }ease de mii }i cinci sute. 22. {i fiii lui Simeon, dup@ rudele lor, dup@ noroadele lor, dup@ casele familiilor lor, dup@ num@rul numelor lor, dup@ capul lor, tot b@rbatul de la doaozeci de ani }i mai ^n sus, to]i carii iase cu puteare.

CARTEA NUMERILOR
23. Num@rul celor din neamul lui Simeon, cincizeci }i noao de mii }i trei sute. 24. Fiii lui Gad, dup@ rudele lor, dup@ noroadele lor, dup@ casele familiilor lor, dup@ num@rul numelor lor, dup@ capul lor, tot b@rbatul de la doaozeci de ani }i mai sus, to]i carii iase cu puteare. 25. Num@rul din neamul lui Gad, patruzeci }i cinci de mii }i }ease sute }i cincizeci. 26. Fiii lui Iuda, dup@ rudele lor, dup@ noroadele lor, dup@ casele familiilor lor, dup@ num@rul numelor lor, dup@ capetele lor, to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus, to]i carii iase cu puteare. 27. Num@rul celor din neamul lui Iuda, }eaptezeci }i patru de mii }i }ease sute. 28. Fiii lui Isahar, dup@ rudele lor, dup@ noroadele lor, dup@ casele mo}iilor lor, dup@ num@rul numelor lor, dup@ capetele lor, to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus, to]i carii iase cu puteare. 29. Num@rul celor din neamul lui Isahar, cincizeci }i patru de mii }i patru sute. 30. Fiii lui Zavolon, dup@ rudele lor, dup@ noroadele lor, dup@ casele familiilor lor, dup@ num@rul numelor lor, dup@ capetele lor, to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus, to]i carii iase cu puteare. 31. Num@rul celor din neamul lui Zavolon, cincizeci }i }eapte de mii }i patru sute. 32. A fiilor lui Iosif, fiii lui Efraim, dup@ rudele lor, dup@ noroadele lor, dup@ casele familiilor lor, dup@ num@rul numelor lor, dup@ capetele lor, to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus, to]i carii iase cu puteare. 33. Num@rul celor din neamul lui Efraim, patruzeci de mii }i cinci sute. 34. Fiii lui Manasi, dup@ rudele lor, dup@ noroadele lor, dup@ casele familiilor lor, dup@ num@rul numelor lor, dup@ capetele lor, to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus, to]i cei ce iese cu puteare. 35. Num@rul celor din neamul lui Manasi, treizeci }i doao de mii }i doao sute. 36. Fiii lui Veniamin, dup@ rudele lor, dup@ noroadele lor, dup@ casele familiilor lor, dup@ num@rul numelor lor, dup@ capetele lor, to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus, to]i carii iase cu puteare. 37. Num@rul celor din neamul lui Veniamin, treizeci }i cinci de mii }i patru sute. 38. Fiii lui Dan, dup@ rudele lor, dup@ noroadele lor, dup@ casele familiilor lor, dup@ num@rul numelor lor, dup@ capetele lor, toat@ partea b@rb@teasc@, de la doaozeci de ani }i mai sus, tot cel ce iase cu puteare. 39. Num@rul celor din neamul lui Dan, }easezeci }i doao de mii }i }eapte sute. 40. Fiii lui Asir, dup@ rudele lor, dup@ noroadele lor, dup@ casele familiilor lor,

CAP 1 {I 2
dup@ num@rul numelor lor, dup@ capetele lor, toat@ partea b@rb@teasc@ de la doaozeci de ani }i mai sus, to]i carii iase cu puteare. 41. Num@rul celor din neamul lui Asir, patruzeci }i una de mii }i cinci sute. 42. Fiii lui Neftalim, dup@ rudele lor, dup@ noroadele lor, dup@ casele familiilor lor, dup@ num@rul numelor lor, dup@ capetele lor, tot b@rbatul de la doaozeci de ani }i mai sus, tot cel ce iase cu puteare. 43. Num@rul celor din neamul lui Neftalim, cincizeci }i trei de mii }i patru sute. 44. Acesta easte num@rul care l-au num@rat Moisi }i Aaron }i boiarii lui Israil, doispr@zeace b@rba]i, din tot neamul un b@rbat, dup@ ruda caselor familiilor lor, era. 45. {i au fost tot num@rul fiilor lui Israil, cu putearea lor de la doaozeci de ani }i mai sus, tot carele putea ie}i s@ se o}teasc@ ^ntru Israil. 46. {ease sute }i trei de mii }i cinci sute }i cincizeci. 47. Iar@ levi]ii din ruda familiilor sale nu s-au num@rat ^ntru fiii lui Israil. 48. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 49. Vezi s@ nu numeri ^mpreun@ neamul lui Levi, }i num@rul lor s@ nu-l socote}ti ^ntr@ fiii lui Israil. 50. {i tu r$nduia}te pre levi]i la cortul m@rturiei, }i la toate vasele lui, }i la toate c$te s$nt ^ntr-^nsul, ei vor r$dica cortul }i toate vasele lui, }i ei vor sluji ^ntr-^nsul, }i ^mpregiurul cortului vor t@b@r^. 51. {i c$nd vor purceade levi]ii, vor str$nge cortul, }i c$nd vor t@b@r^, vor ^ntinde cortul, iar@ cel de alt neam, carele s@ va apropiia, va muri. 52. {i vor t@b@r^ fiii lui Israil, fie}tecarele ^ntru al s@u r$nd, }i fie}tecarele dup@ pov@]uirea sa, cu putearea lor. 53. Iar@ levi]ii s@ t@b@rasc@ ^n preajm@ ^naintea cortului m@rturiei; }i nu va fi p@cat ^ntru fiii lui Israil, }i vor p@zi levi]ii ace}tia paza cortului m@rturiei. 54. {i au f@cut fiii lui Israil dup@ toate c$te au poruncit Domnul lui Moisi }i lui Aaron, a}ea au f@cut.

121

CAP 2
S@ r$nduiesc neamurile lui Israil ^mprejurul cortului ^n patru r$nduri, spre fie}tecare parte a lumii, numindu-s@ c@peteniile familiilor.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: Fie}tecarele ]iindu-s@ de r$ndul s@u, dup@ steagurile, dup@ casele familiilor sale, s@ t@b@rasc@ fiii lui Israil ^naintea Domnului, ^mpregiurul cortului
1.

122

CARTEA NUMERILOR
m@rturiei vor t@b@r^ fiii lui Israil. 3. {i cei ce vor t@b@r^ mai ^nainte c@tr@ r@s@rit, r$ndul taberii lui Iuda, cu putearea lor, }i maimarele fiilor lui Iuda Naason, fiiul lui Aminadav. 4. Puterile lui, cei num@ra]i, }eaptezeci }i patru de mii }i }ease sute. 5. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Isahar, }i mai-marele fiilor lui Isahar, Natanail, fiiul lui Sogar. 6. Puterile lui, cei num@ra]i, cincizeci }i patru de mii }i patru sute. 7. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Zavolon, }i mai-marele fiilor lui Zavolon, Eliav, fiiul lui Helon. 8. Puterile lui, cei num@ra]i, cincizeci }i }eapte de mii }i patru sute. 9. To]i cei num@ra]i din tab@ra lui Iuda, o sut@ }i optzeci }i }ease de mii }i patru sute, cu putearea lor, ^nt$iu vor porni. 10. R$ndurile taberii lui Ruvin c@tr@ amiiaz@zi, cu putearea lor, }i mai-marele fiilor lui Ruvin, Elisur, feciorul lui Sediur. 11. Puterile lui, cei num@ra]i, patruzeci }i }ease de mii }i cinci sute. 12. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Simeon, }i mai-marele fiilor lui Simeon, Salamiil, feciorul lui Surisade. 13. Puterile lui, cei num@ra]i, cincizeci }i noao de mii }i trei sute. 14. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Gad, }i mai-marele fiilor lui Gad, Elisaf, feciorul lui Raguil. 15. Puterile lui, cei num@ra]i, patruzeci }i cinci de mii }i }ease sute }i cincizeci. 16. To]i cei num@ra]i din tab@ra lui Ruvin, o sut@ cincizeci }i una de mii }i patru sute }i cincizeci, cu putearea lor, al doilea vor porni. 17. {i s@ va r$dica cortul m@rturiei }i tab@ra levi]ilor ^n mijlocul taberilor, dup@ cum vor t@b@r^; a}ea va purceade fie}tecarele ]iindu-s@ de pov@]uirea sa. 18. R$ndurile taberii lui Efraim de c@tr@ mare cu putearea lor, }i mai-marele fiilor lui Efraim, Elisama, feciorul lui Emiud. 19. Puterile lui, cei num@ra]i, patruzeci de mii }i cinci sute. 20. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Manasi, }i mai-marele fiilor lui Manasi, Gamaliil, feciorul lui Fadasur. 21. Puterile lui, cei num@ra]i, treizeci }i doao de mii }i doao sute. 22. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Veniamin, }i mai-marele fiilor lui Veniamin, Avidan, feciorul lui Gadeoni. 23. Puterile lui, cei num@ra]i, treizeci }i cinci de mii }i patru sute. 24. To]i cei num@ra]i din tab@ra lui Efraim, o sut@ }i opt de mii }i o sut@, cu puterile lor, a treilea vor purceade.
3. (a) Carii s-au sfin]it s-au pus preo]i prin

CAP 2 {I 3
25. R$ndul taberii lui Dan, c@tr@ miiaz@noapte, cu puterile lor, }i mai-marele fiilor lui Dan, Ahiezer, feciorul lui Amisade. 26. Puterile lui, cei num@ra]i, }easezeci }i doao de mii }i }eapte sute. 27. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Asir, }i mai-marele fiilor lui Asir, Fagheil, feciorul lui Ehran. 28. Puterile lui, cei num@ra]i, patruzeci }i una de mii }i cinci sute. 29. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Neftalim, }i mai-marele fiilor lui Neftalim, Ahire, feciorul lui Enan. 30. Puterile lui, cei num@ra]i, cincizeci }i trei de mii }i patru sute. 31. To]i cei num@ra]i din tab@ra lui Dan, o sut@ cincizeci }i }eapte de mii }i }eas@ sute, cu putearea lor; mai pre urm@ vor purceade dup@ r$ndul lor. 32. Acesta easte num@rul fiilor lui Israil, dup@ cas@le familiilor, tot num@rul taberilor, cu puterile lor, }ease sute }i trei de mii }i cinci sute }i cincizeci. 33. Iar@ levi]ii s-au num@rat ^mpreun@ cu fiii lui Israil, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 34. {i au f@cut fiii lui Israil toate c$te au poruncit Domnul lui Moisi, a}ea t@b@rea dup@ r$ndul lor, }i a}ea purcedea fie}tecarele ]iindu-s@ de noroadele sale, dup@ cas@le familiilor sale.

CAP 3
S@ num@r@ levi]ii cei r$ndui]i spre slujba cortului cu c@peteniile }i cu slujbele sale }i s@ priimesc ^n locul celor ^nt$iu n@scu]i a lui Israil; cealealalte ^nt$iu n@scute, care prisosesc num@rul levi]ilor, cu pre] s@ r@scump@r@.

i aceastea s$nt na}terile lui Aaron }i ale lui Moisi, ^n zioa ^n carea au gr@it Domnul lui Moisi, ^n muntele Sinaii. 2.* {i aceastea s$nt numele fiilor lui Aaron: cel ^nt$iu n@scut, Nadav }i Aviud, Eliazar }i Itamar. 3. Aceastea s$nt numele fiilor lui Aaron, preo]ii cei un}i, pre carii i-au s@v$r}it m$inile lor ca s@ preo]asc@ (a). 4.* {i au murit Nadav }i Aviud ^naintea Domnului, c$nd au adus ei foc str@in ^naintea Domnului, ^n pustiia Sinaii, }i prunci nu au avut, }i au preo]it pre Eliazar }i pre Itamar cu Aaron, tat@l lor. 5. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 6. Ia pre neamul lui Levi }i-i pune pre ei ^naintea lui Aaron, preotului, }i vor sluji lui. 7. {i vor p@zi ceale de p@zit ale lui }i ceale de p@zit ale fiilor lui Israil, ^naintea cortului m@rturiei, ca s@ lucreaze lucrurile cortului.
1.
m$inile lor, ca s@ preo]asc@.

*Ie}ire 7 [6], 23

*Levi]i 10, 1 2 1 Paral. 24, 2

CARTEA NUMERILOR
8. {i vor p@zi toate vas@le cortului m@rturiei }i pazele fiilor lui Israil, dup@ toate lucrurile cortului. 9. {i vei da pre levi]i lui Aaron }i fiilor lui, preo]ilor, dare s$nt da]i ace}tia Mie din fiii lui Israil. 10. {i pre Aaron }i pre fiii lui vei pune preste cortul m@rturiei }i vor p@zi preo]iia sa, }i toate c$te s$nt la jertvenic, }i ceale dinl@untru catapeteasmei, }i cel de alt neam, carele s@ va atinge va muri. 11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 12. {i, iat@, Eu am luat pre levi]i dintr@ fiii lui Israil, ^n locul a tot cel ^nt$iu n@scut, carele de}chide p$ntecele de la fiii lui Israil, r@scump@rare lor vor fi, }i vor fi levi]ii ai Miei. 13.* Pentru c@ al Mieu easte tot cel ^nt$iu n@scut, ^n zioa ^n carea am b@tut pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului, am sfin]it Mie pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n Israil, de la om p$n@ la dobitoc, ai Miei vor fi. Eu, Domnul. 14. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, ^n pustiia Sinaii, zic$nd: 15. Num@r@ pre fiii lui Levi dup@ casele familiilor lor, dup@ noroadele lor, dup@ rudeniile lor, toat@ partea b@rb@teasc@ de la o lun@ }i mai ^n sus ve]i num@ra pre ei. 16. {i i-au num@rat pre ei Moisi }i Aaron dup@ cuv$ntul Domnului, precum au poruncit lor Domnul. 17.* {i era ace}tia fiii lui Levi din numele lor: Gherson, Caat }i Merari. 18. {i aceastea s$nt numele fiilor lui Gherson, dup@ noroadele lor: Loveni }i Semei. 19. {i fiii lui Caat, dup@ noroadele lor: Amram }i Isaar, Hevron }i Oziil. 20. {i fiii lui Merari, dup@ noroadele lor, Mooli }i Musi; aceastea s$nt noroadele levi]ilor, dup@ cas@le familiilor lor. 21. Lui Gherson, norodul lui Loveni }i norodul lui Semei, aceastea s$nt noroadele lui Gherson. 22. Socoteala lor, dup@ num@rul a tot b@rbatul de o lun@ }i mai sus, num@rul lor }eapte mii }i cinci sute. 23. {i fiii lui Gherson vor t@b@r^ dind@r@ptul cortului de c@tr@ mare. 24. {i c@pitanul c@sii familiei norodului lui Gherson, Elisaf, feciorul lui Dail. 25. {i paza feciorilor lui Gherson ^n cortul m@rturiei, cortul }i acoperem$ntul lui, }i acoperi}ul u}ii cortului m@rturiei. 26. {i acoperem$ntul cur]ii, }i acoperi}ul por]ii cur]ii ceii de la cort, }i toate cealelalte lucruri ale lui. 27. Lui Caat, norodul lui Amram, unul, }i norodul lui Isaar, unul, }i norodul lui Hevron, unul, }i norodul lui Oziil, unul. 28. Aceastea s$nt noroadele lui Caat, du-

CAP 3
p@ num@r, tot b@rbatul de o lun@ }i mai ^n sus, opt [mii] }i }ease sute, carii p@zesc pazele celor sfinte. 29. Noroadele fiilor lui Caat vor t@b@r^ la coastele cortului de c@tr@ miiaz@zi. 30. {i mai-marele casii familiei noroadelor lui Caat, Elisafan, feciorul lui Oziil. 31. {i paza lor: sicriiul }i masa }i sfea}nicul }i jertvenicile }i vasele sf$ntului, c$te slujesc ^ntr-^nsele, }i acoperem$ntul }i toate lucrurile lor. 32. {i cel mai mare preste mai-marii levi]ilor, Eleazar, feciorul lui Aaron, preotului, pus ca s@ p@zasc@ pazele celor sfinte. 33. A lui Merari, norodul Mooli }i norodul lui Musi; aceastea s$nt noroadele lui Merari. 34. Socoteala lor, dup@ num@r, tot b@rbatul de o lun@ }i mai ^n sus, }ease mii }i cincizeci. 35. {i mai-marele casii familiilor norodului lui Merari, Suriil, feciorul lui Avihail, vor t@b@r^ la coastele cortului de c@tr@ miiaz@noapte. 36. Socoteala pazii fiilor lui Merari: c@pe]ealele cortului }i z@voar@le lui }i st$lpii lui }i temeiurile lui }i toate vasele lor }i lucrurile lor. 37. {i st$lpii cur]ii ^mprejur }i temeiurile lor }i ]eru}ele }i }treangurile lor. 38. Cei ce t@b@r@sc ^naintea cortului m@rturiei de c@tr@ r@s@rit, Moisi }i Aaron, }i fiii lui, carii p@z@sc pazele sf$ntului spre pazele fiilor lui Israil, }i cel de alt neam, carele s@ va atinge, va muri. 39. Tot num@rul levi]ilor, pre carii i-au num@rat Moisi }i Aaron din cuv$ntul Domnului, dup@ noroadele lor, tot b@rbatul de o lun@ }i mai sus, doaozeci }i doao de mii. 40. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Num@r@ pre tot b@rbatul cel ^nt$iu n@scut al fiilor lui Israil, carele easte de o lun@ }i mai sus, }i adaoge-]i num@rul numelor lor. 41. {i vei lua pre levi]i Mie, Eu, Domnul, pentru to]i cei ^nt$iu n@scu]i a fiilor lui Israil, }i dobitoacele levi]ilor, pentru toate ceale ^nt$iu n@scute ^ntru dobitoacele fiilor lui Israil. 42. {i au num@rat Moisi, precum i-au poruncit Domnul, pre tot cel ^nt$iu n@scut ^ntru fiii lui Israil. 43. {i au fost to]i cei ^nt$iu n@scu]i, parte b@rb@teasc@, dup@ num@rul numelor de o lun@ }i mai sus, doaozeci }i doao de mii doao sute }eaptezeci }i trei. 44. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 45. Ia pre levi]i ^n locul tuturor celor ^nt$iu n@scu]i a fiilor lui Israil, }i dobitoacele levi]ilor ^n locul dobitoacelor lor, }i vor fi ai Miei levi]ii. Eu, Domnul.

123

*Ie}ire 13, 2 Jos 8, 16

*Ie}ire 6, 16

124

CARTEA NUMERILOR
46. {i r@scump@r@rile celor doao sute }eaptezeci }i trei din cei ^nt$iu n@scu]i a fiilor lui Israil, carii ^ntrec mai mul]i dec$t levi]ii, 47. {i vei lua cinci sicli de pre cap, dup@ didrahma cea sf$nt@ vei lua,* de doaozeci de bani siclul. 48. {i vei da lui Aaron }i fiilor lui argintul, r@scump@r@rile celor ce ^ntrec ^ntru d$n}ii. 49. {i au luat Moisi argintul, r@scump@r@rile celor ce ^ntrecea, pentru r@scump@rarea levi]ilor. 50. De la cei ^nt$iu n@scu]i ai fiilor lui Israil au luat argint o mie trei sute }easezeci }i cinci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt. 51. {i au dat Moisi argintul, r@scump@r@rile celor ce ^ntrecea lui Aaron }i fiilor lui, dup@ porunca Domnului, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.

CAP 3 {I 4
vor pune rudele lui. 12. {i vor lua toate vasele ceale de slujb@, cu c$te slujesc ^ntru cealea sfinte, }i le vor pune ^n hain@ v$n@t@, }i le vor acoperi cu acoperem$nt de piiale v$n@t@, }i le vor pune pre rude. 13. {i acoperem$nt vor pune preste jertvenic, }i-l vor acoperi cu hain@ toat@ mohor$t@. 14. {i vor pune preste el toate vasele cu c$te slujesc, }i clea}tele }i furcu]ele }i blidele }i acoperem$ntul }i toate vas@le jertvenicului, }i vor pune preste el acoperem$nt de piiale v$n@t@, }i vor pune rudele lui, }i vor lua hain@ mohor$t@, }i vor acoperi sp@l@toarea }i temeiul ei, }i le vor pune ^n acoperem$nt de piiale v$n@t@, }i le vor pune pre rude. 15. {i dup@ ce vor sf$r}i Aaron }i fiii lui a acoperi sfintele, }i toate vasele ceale sfinte, c$nd va s@ purceaz@ tab@ra, apoi vor ^ntra fiii lui* Caat s@ le poarte, ci s@ nu s@ *1 Para. ating@ de ceale sfinte, ca s@ nu moar@, 15, 15 aceastea vor purta fiii lui Caat ^n cortul m@rturiei. 16. Mai-mare preste aceastea va fi Eliazar, feciorul lui Aaron, preotului, carele va avea grije de untuldelemn de la luminare }i de t@m$ia ^ntocmirei }i de jertva cea de toate zilele }i de untuldelemn cel de ungere }i de tot cortul }i de toate c$te s$nt ^ntr-^nsul ^n cel sf$nt }i de toate lucrurile lui. 17. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: 18. S@ nu piiarde]i norodul lui Caat dintr@ levi]i. 19. Aceasta s@ face]i lor, }i vor tr@i }i nu vor muri ei merg$nd la Sfintele Sfintelor; Aaron }i fiii lui s@ ^ntre }i s@ r$nduiasc@ pre fie}tecarele ce trebuie s@ poarte. 20. {i ceialal]i, venind, s@ nu ^ntre se vaz@ f@r de veaste ceale sfinte, c$nd le ^nv@lesc, ca s@ nu moar@. 21. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 22. Num@r@ pre fiii lui Gherson }i pre ei, dup@ casele familiilor lor, dup@ noroadele lor. 23. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai sus, p$n@ la cincizeci de ani, num@ra]i-i pre ei, tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@, ca s@ fac@ lucrurile sale ^n cortul m@rturiei. 24. Aceasta easte slujba norodului lui Gherson, s@ slujeasc@ }i s@ poarte: 25. {i vor purta pieile cortului }i cortul m@rturiei }i acoperem$ntul lui }i acoperem$ntul cel v$n@t, care easte deasupra preste el, }i acoperem$ntul u}ii
dup@ noroadele lor, dup@ casele familiilor lor.

*Ie}ire 30, 13 Levi]i 27, 25 Iezechii. 45, 12

CAP 4
R$nduiala }i slujba levi]ilor s@ ^mparte dup@ a fie}tec@ruia familie.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: 2. Num@r@ capetele fiilor lui Caat, dintr@ fiii lui Levi, dup@ noroadele lor, dup@ casele familiilor lor. 3. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai sus, p$n@ la cincizeci de ani, tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@, ca s@ fac@ toate lucrurile ^n cortul m@rturiei. 4. {i aceastea s$nt lucrurile fiilor lui Caat (a), ^n cortul m@rturiei, Sf$nta Sfintelor. 5. {i vor ^ntra Aaron }i fiii lui, c$nd va purceade tab@ra, }i vor slobozi acoperem$ntul care acopere, }i vor acoperi cu el sicriiul m@rturiei. 6. {i vor pune preste el acoperem$nt de piiale v$n@t@, }i vor ^ntinde preste el hain@ toat@ v$n@t@ deasupra, }i vor b@ga rudele. 7. {i preste masa cea pus@ ^nainte, vor ^ntinde preste ea hain@ toat@ mohor$t@ }i blidele }i c@]iile }i p@har@le }i ibricele cu care toarn@ }i p$inile ceale ce pururea preste ea vor fi. 8. {i vor ^ntinde preste ea hain@ ro}ie }i o vor acoperi cu acoperem$nt de piiale v$n@t@, }i vor pune la ea rudele. 9. {i vor lua hain@ v$n@t@, }i vor acoperi sfea}nicul care lumineaz@, }i lumin@rile lui }i lingurile lui }i muc@rile lui }i toate vasele untuluidelemn, cu care slujesc ^ntr-^ns@le. 10. {i-l vor pune pre el }i toate vasele lui ^n acoperem$nt de piiale v$n@t@, }i-l vor pune pre rude. 11. {i preste jertvenicul cel de aur vor pune deasupra hain@ v$n@t@, }i-l vor acoperi cu acoperem$nt de piiale v$n@t@, }i
1.
4. (a) %n cea veachie s@ afl@: dintr@ fiii lui Levi,

CARTEA NUMERILOR
cortului m@rturiei. 26. {i p$nzele cur]ii }i acoperem$ntul u}ii cur]ii, c$te s$nt preste cortul m@rturiei }i preste jertvenic, }i ceale ce prisosesc dintru eale }i toate vasele ceale de slujb@ }i c$te slujesc ^ntru eale vor face. 27. Dup@ porunca lui Aaron }i a fiilor lui, va fi slujba fiilor lui Gherson, dup@ toate slujbele lor }i dup@ toate lucrurile lor, }i vei socoti pre ei, pre nume, toate lucrurile lor. 28. Aceasta easte slujba fiilor lui Gherson ^n cortul m@rturiei, }i paza lor ^n m$inile lui Itamar, feciorului lui Aaron, preotului. 29. Fiii lui Merari, dup@ noroadele lor, dup@ casele familiilor lor, 30. Num@ra]i-i pre ei de la doaozeci }i cinci de ani }i mai sus, p$n@ la cincizeci de ani, num@ra]i-i pre ei, tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@ lucrurile cortului m@rturiei. 31. {i aceastea s$nt pazele celor ce poart@ povar@ dintr-^n}ii, dup@ toate lucrurile lor, ^n cortul m@rturiei: c@pe]ealele cortului, }i z@voar@le lui, }i st$lpii lui, }i temeiurile lui, }i acoperem$ntul, }i temeiurile lor, }i st$lpii lor, }i acoperem$ntul por]ii cur]ii. 32. {i st$lpii cur]ii ^mpregiur, }i temeiurile lor, }i st$lpii acoperem$ntului por]ii cur]ii, }i temeiurile lor, }i ]eru}ii lor, }i }treangurile lor, }i toate vasele lor, }i toate slujbele lor, pre nume s@-i num@ra]i, }i toate vasele pazii care le poart@ ei. 33. Aceasta easte slujba norodului fiilor lui Merari, ^n toate lucrurile lor, ^n cortul m@rturiei, ^n m$na lui Itamar, fiiului lui Aaron, preotului. 34. {i au num@rat Moisi }i Aaron }i maimarii lui Israil pre fiii lui Caat, dup@ noroadele lor, dup@ casele familiilor lor. 35. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai sus, p$n@ la cincizeci de ani, pre tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@ }i s@ lucreaze ^n cortul m@rturiei. 36. {i au fost num@rul lor, dup@ noroadele lor, doao mii }eapte sute }i cincizeci. 37. Acesta easte num@rul norodului lui Caat, a tuturor carii slujesc ^n cortul m@rturiei, dup@ cum i-au num@rat Moisi }i Aaron, din porunca Domnului, ^n m$na lui Moisi. 38. {i s-au num@rat fiii lui Gherson, dup@ noroadele lor, dup@ cas@le familiilor lor. 39. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai sus, p$n@ la cincizeci de ani, tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@ }i s@ fac@ lucrurile ^n cortul m@rturiei. 40. {i au fost num@rul lor, dup@ no2. (a) Adec@, care s-au spurcat ating$ndu-s@ de

CAP 4 {I 5
roadele lor, dup@ cas@le familiilor lor, doao mii }ease sute }i treizeci. 41. Acesta easte num@rul fiilor lui Gherson, a tuturor celor ce slujesc ^n cortul m@rturiei, pre carii i-au num@rat Moisi }i Aaron, dup@ porunca Domnului, ^n m$na lui Moisi. 42. {i s-au num@rat norodul fiilor lui Merari, dup@ noroadele lor, dup@ cas@le familiilor lor. 43. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai ^n sus, p$n@ la cincizeci de ani, tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@ la lucruri ^n cortul m@rturiei. 44. {i au fost num@rul lor, dup@ noroadele lor, dup@ cas@le familiilor lor, trei mii }i doao sute. 45. Acesta easte num@rul norodului fiilor lui Merari, pre carii i-au num@rat Moisi }i Aaron, dup@ porunca Domnului, ^n m$na lui Moisi. 46. To]i levi]ii ceii num@ra]i, pre carii i-au num@rat Moisi }i Aaron }i mai-marii lui Israil, dup@ noroadele }i dup@ cas@le familiilor lor. 47. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai ^n sus, p$n@ la cincizeci de ani, tot cel ce ^ntr@ la facerea lucrurilor }i la lucrurile ceale ce s@ poart@ ^n cortul m@rturiei. 48. {i au fost cei num@ra]i opt mii cinci sute }i optzeci. 49. Dup@ porunca Domnului, ^n m$na lui Moisi, i-au num@rat pre ei, b@rbat dup@ b@rbat, la lucrurile lor }i la ceale ce le poart@ ei, }i s-au num@rat ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.

125

CAP 5
Cei necura]i s@ se scoa]@ afar@ din tab@r@; pedeaps@ pentru gre}eal@ din lenevire; pentru p$rg@ }i aduceri; }i leage pentru r$vna dragostii.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Poruncea}te fiilor lui Israil 2. ca s@ scoa]@ afar@ din tab@r@ pre tot cel lepros }i pre tot cel ce-i curge s@m$n]a }i pre tot cel necurat cu sufletul (a). 3. De la b@rbat p$n@ la muiare, scoate]i-i afar@ din tab@r@, ca s@ nu p$ng@reasc@ taberile sale ^n care petrec Eu ^ntru ei. 4. {i au f@cut a}ea fiii lui Israil, }i i-au scos pre ei afar@ din tab@r@, dup@ cum au gr@it Domnul lui Moisi, a}ea au f@cut fiii lui Israil. 5. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 6. Gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: B@rbat au muiare, care va face din toate p@catele omene}ti (b) }i, trec$nd, va treace cu
1.
om mort. 6. (b) Va ^n}ela, va p@gubi pre cineva, nelu$nd sama.

126

CARTEA NUMERILOR
vedearea }i va gre}i sufletul acela, 7. Va m@rturisi p@catul care l-au f@cut, }i va ^ntoarce p@catul, }i capul }i a cincea parte va adaoge la el, }i va ^ntoarce aceluia cui au gre}it. 8. Iar@ de nu va fi omului rudenie, ca s@ ^ntoarc@ lui gre}eala la d$nsul, gre}eala carea s@ ^ntoarce Domnului a preotului va fi, afar@ de berbeacele cel de cur@]ire, prin carele s@ va ruga pentru el. 9. {i toat@ p$rga din toate carele s@ sfin]esc ^ntru fiii lui Israil, c$te vor aduce Domnului, ale preotului vor fi. 10. {i ale fie}tec@ruia ceale sfin]ite a lui vor fi, }i fie}tecare om ce va da preotului a lui va fi. 11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 12. Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ d$n}ii: De va gre}i muiarea vreunui b@rbat }i, trec$nd, ^l va treace cu vedearea, }i va dormi cineva cu ea pat de s@m$n]@, 13. {i va ascunde de ochii b@rbatului s@u }i va t@g@dui, iar@ ea va fi p$ng@rit@, }i m@rturie nu va fi asupra ei, }i ea nu va fi grea, 14. {i va veni lui duh de r$vn@, }i va r$vni pre muiarea sa, iar@ ea va fi p$ng@rit@, sau va veni lui duh de r$vnire, }i va r$vni pre muiarea sa, }i ea nu va fi p$ng@rit@, 15. Va aduce omul pre muiarea sa la preot, }i va aduce dar pentru d$nsa a zeacea parte a unui ifi de f@in@ de orz, nu va turna preste ea untdelemn, nici va pune preste ea t@m$ie, pentru c@ easte jertv@ de r$vn@, jertv@ carea aduce aminte p@catul. 16. {i o va aduce preotul }i o va pune ^naintea Domnului. 17. {i va lua preotul ap@ curat@ vie ^ntr-un vas de lut, }i din p@m$ntul care easte pre fa]a p@m$ntului cortului m@rturiei lu$nd preotul va b@ga ^n ap@. 18. {i va pune preotul pre muiare ^naintea Domnului, }i va descoperi capul muierii }i va da ^n m$inile ei jertva cea aduc@toare-aminte, jertva cea de r$vn@; iar@ ^n m$inile preotului va fi apa mustr@rii bl@st@mului acestuia. 19. {i o va jura pre d$nsa preotul }i va zice muierii: De nu au dormit cineva cu tine, de nu te-ai ab@tut a te p$ng@ri cu altul ^n locul b@rbatului t@u, curat@ s@ fii de apa mustr@rii bl@st@mului acestuia. 20. Iar@ de te-ai ab@tut, fiind tu cu b@rbat, sau te-ai p$ng@rit, }i au dat cineva s@m$n]a sa ^n tine, afar@ de b@rbatul t@u, 21. {i va jura preotul pre muiare cu jur@m$nturile bl@st@mului acestuia }i va zice preotul muierii: Dea-te pre tine Domnul s@ fii de bl@st@m }i de urgie ^ntr@ norodul t@u, s@ dea Domnul ca s@ caz@ coapsa ta }i p$ntecele t@u s@ se rump@. 22. {i s@ ^ntre apa aceast@ bl@st@mat@ ^n ma]ele tale, ca s@-]i umfle p$ntecele }i s@ caz@ coapsa ta. {i muiarea va zice: Fie, fie.

CAP 5 {I 6
23. {i va scrie preotul bl@st@murile aceastea ^n carte, }i le va muia ^n apa cea bl@st@mat@ a mustr@rii, 24. {i va ad@pa pre muiare din apa cea bl@st@mat@ a mustr@rii, 25. {i va ^ntra ^ntr-^nsa apa cea bl@st@mat@ a mustr@rii, }i va lua preotul din m$na muierii jertva r$vnei, }i va pune jertva ^naintea Domnului, }i o va aduce la jertvenic. 26. {i va lua preotul din jertva ei cea de aducere-aminte }i o va aduce pre jertvenic, }i dup@ aceaea va ad@pa pre muiare cu apa aceaea. 27. {i de va fi p$ng@rit@ }i va fi ascunzind de b@rbatul s@u, va ^ntra ^ntr-^nsa apa cea bl@st@mat@ a mustr@rii }i s@ va umfla ^n p$ntece, }i va c@dea coapsa ei, }i va fi muiarea de bl@st@m ^n norodul s@u. 28. Iar@ de nu s@ va fi p$ng@rit muiarea }i va fi curat@ }i nevinovat@ va fi }i va face s@m$n]@. 29. Aceasta easte leagea r$vnei muierii ceii cu b@rbat, carea va c@lca }i s@ va p$ng@ri. 30. Sau omul preste carele va veni duh de r$vn@ }i va r$vni pre muiarea sa, }i va pune pre muiarea sa ^naintea Domnului, }i va face ei preotul toat@ leagea aceasta, 31. {i nevinovat va fi omul de p@cat, }i muiarea aceaea va purta p@catul s@u.

CAP 6
Sfin]irea; }i aducerea nazareilor, }i s@ r$nduia}te cu ce cuvinte vor blagoslovi preo]ii pre norod.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi 2. c@tr@ ei: B@rbat au muiare care tare va f@g@dui f@g@duin]@, ca s@ se cur@]asc@ cu cur@]enie Domnului, 3. De vin }i de beutur@ be]iv@ s@ se ^nfr$neaze, }i o]et de vin }i o]et de beutur@ be]iv@ s@ nu bea, }i c$te s@ fac din struguri s@ nu bea, }i strugur proaspet }i stafide s@ nu m@n$nce ^n toate zilele f@g@duin]ii sale. 4. Din toate c$te s@ fac din vi]@, vin din struguri }i s$mburi, s@ nu bea, nici s@ m@n$nce dintr-^n}ii. 5. %n toate zilele f@g@duin]ii cur@]eniei lui* *Jude. briciu s@ nu s@ suie pre capul lui, p$n@ ce s@ 13, 5 vor plini zilele care s-au f@g@duit Domnului, sf$nt va fi l@sind s@-i creasc@ chica, p@rul capului. 6. %n toate zilele care s-au f@g@duit Domnului, la nici un om mort s@ nu mearg@. 7. Pentru tat@ }i pentru mum@ }i pentru frate }i pentru sor@, s@ nu se spurce pentru ei, c$nd mor ei, pentru c@ f@g@duin]a Dumnez@ului lui easte preste el, preste capul lui. 8. %n toate zilele f@g@duin]ii lui, sf$nt va fi Domnului. 9. Iar@ de va muri ne}tine cu moarte f@r@
1.

CARTEA NUMERILOR
de veaste l$ng@ d$nsul, ^ndat@ s@ va p$ng@ri capul f@g@duin]ii lui, }i va rade capul s@u ^n zioa ^n carea s@ va cur@]i. 10. %n zioa a }eaptea s@ va rade, }i ^n zioa a opta va aduce doao turtureale sau doi pui de porumb la preot, la u}ea cortului m@rturiei. 11. {i va face preotul una pentru p@cat }i una pentru ardere de tot, }i s@ va ruga pentru d$nsul preotul, pentru c@ au p@c@tuit pentru mort, }i va sfin]i capul lui ^n zioa aceaea, 12. %ntru carea au sfin]it Domnului toate zilele f@g@duin]ii, }i va aduce un miel de un an, pentru p@cat, }i zilele ceale mai dinainte nesocotite vor fi, pentru c@ s-au p$ng@rit capul f@g@duin]ii lui. 13. {i aceasta easte leagea celui ce s-au f@g@duit, ^n carea zi va plini zilele f@g@duin]ii sale, va aduce el la u}ile cortului m@rturiei. 14. {i va aduce darul s@u Domnului un miel de un an, curat, pentru ardere de tot, }i o mielu}ea de un an, curat@, pentru p@cat, }i un berbeace, curat, pentru m$ntuire. 15. {i o co}ni]@ de azime din f@in@ curat@, p$ini fr@m$ntate cu untdelemn, }i turte nedospite unse cu untdelemn, }i jertva lor }i turnarea lor. 16. {i le va aduce preotul ^naintea Domnului, }i va face ceaea ce easte pentru p@catul lui }i arderea cea de tot a lui. 17. {i berbeacele-l va face jertv@ de m$ntuire Domnului preste co}ni]a azimelor, }i va face preotul jertva lui }i turnarea lui. 18.* {i va rade cel ce s-au f@g@duit la u}ile cortului m@rturiei capul f@g@duin]ii sale, }i va pune p@rul preste focul cel de supt jertva m$ntuirei. 19. {i va lua preotul bra]ul fiert de la berbeace }i o p$ine azim@ din co}ni]@ }i o turt@ nedospit@, }i le va pune pre m$inile celui ce s-au f@g@duit dup@ ce-} va rade capul s@u. 20. {i le va aduce pre acealea preotul punere^naintea Domnului, sf$nt va fi preotului pieptul cel pus }i bra]ul cel luat, }i dup@ aceastea cel ce s-au f@g@duit va bea vin. 21. Aceasta easte leagea celui ce f@g@duia}te, carele va f@g@dui darul s@u Domnului de f@g@duin]@, afar@ de ceale ce va afla m$na lui, dup@ putearea f@g@duin]ii sale, carea s@ va f@g@dui dup@ leagea cur@]@niei. 22. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi zic$nd: 23. Gr@ia}te lui Aaron }i fiilor lui, zic$nd: A}ea s@ blagoslovi]i pre fiii lui Israil, zic$ndu-le lor: 24.* Domnul s@ te blagosloveasc@ pre tine }i s@ te p@zasc@! 25. Domnul s@ areate fa]a Sa preste tine }i s@ te miluiasc@! 26. Domnul s@ r$dice fa]a Sa preste tine }i s@ dea ]ie pace!

CAP 6 {I 7
27. {i vor pune numele Mieu preste fiii lui Israil, }i Eu, Domnul, voiu blagoslovi pre ei.

127

CAP 7
Darurile celor doispr@zeace boiari a celor doaospr@zeace neamuri a lui Israil, spre s@v$r}irea cortului }i a oltariului; ^ntr$nd Moisi ^n cortul m@rturiei, ^i gr@ia}te Domnul deasupra milostivitoriului.

*Fap. 21, 24

*Sira. 36, 19

i ^n zioa ^n carea au sf$r}it Moisi a r@dica cortul, l-au uns }i l-au sfin]it pre el }i vasele lui }i jertvenicul }i toate unealtele lui, }i le-au uns }i le-au sfin]it pre eale. 2. {i au adus boiarii lui Israil, cei doispr@zeace mai-mari ai cas@lor familiilor lor, ace}tia s$nt mai-marii neamurilor, ace}tia s$nt cei ce stau la num@r. 3. {i au adus darurile sale ^naintea Domnului, }ease car@ acoperite }i doispr@zeace boi, un car de la doi mai-mari }i un bou de la fie}tecarele, }i le-au adus ^naintea cortului. 4. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 5. Ia-le de la d$n}ii }i vor fi la lucrurile ceale de slujb@ ale cortului m@rturiei, }i le vei da levi]ilor, fie}tecui dup@ slujba sa. 6. {i, lu$nd Moisi car@le }i boii, le-au dat levi]ilor. 7. {i doao car@ }i patru boi au dat fiilor lui Gherson, dup@ slujbele lor. 8. {i patru car@ }i opt boi au dat fiilor lui Merari, dup@ slujbele lor, pentru Itamar, fiiul lui Aaron, preotului. 9. {i fiilor lui Caat nu au dat, pentru c@ slujbele celui sf$nt, care le avea ei, era a le purta pre umeri. 10. {i au adus cei mai-mari la ^nnoirea jertvenicului ^n zioa ^n carea l-au uns, }i au adus boiarii darurile sale ^naintea jertvenicului. 11. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: C$te un mai-mare ^n fie}tecarea zi s@ aduc@ darurile sale la sfin]irea jertvenicului. 12. {i cel ce au adus ^n zioa dint$iu darul s@u au fost Naason, fiiul lui Aminadav, mai-marele neamului lui Iuda. 13. {i au adus darul s@u, un blid de argint, care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli, }i un p@har de argint de }eaptezeci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt, am$ndoao pline de f@in@ cernut@, stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. 14. O c@]ie de zeace auri, plin@ de t@m$ie. 15. Un vi]el din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot. 16. {i un ]ap din capre, pentru p@cat. 17. {i pentru jertva m$ntuirei, doao junince }i cinci berbeci, ]api cinci }i cinci mielu}eale de un an. Acesta au fost darul lui Naason, fiiul lui Aminadav. 18. A doao zi au adus Natanail, fiiul lui Sogar, mai-marele neamului lui Isahar.
1.

128

CARTEA NUMERILOR
19. {i au adus darul s@u, un blid de argint, care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli, }i un p@har de argint de }eaptezeci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt, am$ndoao pline de f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. 20. O c@]ie de zeace auri, plin@ de t@m$ie. 21. Un vi]el din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot. 22. {i un ]ap din capre, pentru p@cat. 23. {i pentru jertva m$ntuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ]api }i cinci mielu}eale de un an. Acesta au fost darul lui Natanail, fiiului lui Sogar. 24. A treia zi, mai-marele fiilor lui Zavulon, Eliav, fiiul lui Helon. 25. Darul lui, un blid de argint, care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli, }i un p@har de argint de }eaptezeci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt, am$ndoao pline de f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. 26. O c@]ie de zeace auri, plin@ de t@m$ie. 27. Un vi]el din vaci, un miel de un an, pentru ardere de tot. 28. {i un ]ap din capre, pentru p@cat. 29. {i pentru jertva m$ntuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ]api, cinci mielu}eale de un an. Acesta au fost darul lui Eliav, fiiului lui Helon. 30. A patra zi, mai-marele fiilor lui Ruvin, Elisur, fiiul lui Sediur. 31. Darul lui, un blid de argint, care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli, un p@har de argint de }eaptezeci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt, am$ndoao pline de f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. 32. O c@]ie de zeace auri, plin@ de t@m$ie. 33. Un vi]el din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot. 34. {i un ]ap din capre, pentru p@cat. 35. {i pentru jertva m$ntuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ]api, cinci mielu}eale de un an. Acesta au fost darul lui Elisur, fiiului lui Sediur. 36. A cincea zi, mai-marele fiilor lui Simeon, Salamiil, fiiul lui Surisadai. 37. Darul lui, un blid de argint, care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli, }i un p@har de argint de }eaptezeci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt, am$ndoao pline de f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. 38. O c@]ie de zeace auri, plin@ de t@m$ie. 39. Un vi]el din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot. 40. {i un ]ap din capre, pentru p@cat. 41. {i pentru jertva m$ntuirei, doao juninci, cinci berbeci, cinci ]api, cinci mielu}eale de un an. Acesta au fost darul lui Salamiil, fiiului lui Surisadai. 42. A }asea zi, mai-marele fiilor lui Gad,

CAP 7
Elisaf, fiiul lui Raguil. 43. Darul lui, un blid de argint care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli, un p@har de argint de }eaptezeci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt, am$ndoao pline de f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. 44. O c@]ie de zeace auri, plin@ de t@m$ie. 45. Un vi]el din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot. 46. {i un ]ap din capre, pentru p@cat. 47. {i pentru jertva m$ntuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ]api, cinci mielu}eale de un an. Acesta au fost darul lui Elisaf, fiiului lui Raguil. 48. A }eaptea zi, mai-marele fiilor lui Efraim, Elisama, fiiul lui Emiud. 49. Darul lui, un blid de argint, care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli, un p@har de argint de }eaptezeci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt, am$ndoao pline de f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. 50. O c@]ie de zeace auri, plin@ de t@m$ie. 51. Un vi]el din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot. 52. {i un ]ap, pentru p@cat. 53. {i pentru jertva m$ntuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ]api, cinci mielu}eale de un an. Acesta au fost darul lui Elisama, fiiului lui Emiud. 54. A opta zi, mai-marele fiilor lui Manasi, Gamaliil, fiiul lui Fadasur. 55. Darul lui, un blid de argint, care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli, un p@har de argint de }eaptezeci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt, am$ndoao pline de f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. 56. O c@]ie de zeace auri, plin@ de t@m$ie. 57. Un vi]el din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot. 58. {i un ]ap din capre, pentru p@cat. 59. {i pentru jertva m$ntuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ]api, cinci mielu}eale de un an. Acesta au fost darul lui Gamaliil, fiiul lui Fadasur. 60. A noao zi, mai-marele fiilor lui Veniamin, Avidan, fiiul lui Gadioni. 61. Darul lui, un blid de argint, care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli, un p@har de argint de }eaptezeci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt, am$ndoao pline de f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. 62. O c@]ie de zeace auri, plin@ de t@m$ie. 63. Un vi]el din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot. 64. {i un ]ap din capre, pentru p@cat. 65. {i pentru jertva m$ntuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ]api, cinci mielu}eale de un an. Acesta au fost darul lui Avidan, fiiului lui Gadioni.

CARTEA NUMERILOR
66. A zeacea zi, mai-marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiiul lui Amisadai. 67. Darul lui, un blid de argint, care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli, un p@har de argint de }eaptezeci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt, am$ndoao pline de f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. 68. O c@]ie de zeace auri, plin@ de t@m$ie. 69. Un vi]el din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot. 70. {i un ]ap din capre, pentru p@cat. 71. {i pentru jertva m$ntuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ]api, cinci mielu}eale de un an. Acesta au fost darul lui Ahiezer, fiiului lui Amisadai. 72. A unspr@zeacea zi, mai-marele fiilor lui Asir, Fagheil, fiiul lui Ehran. 73. Darul lui, un blid de argint, care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli, un p@har de argint de }eaptezeci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt, am$ndoao pline de f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. 74. O c@]ie de zeace auri, plin@ de t@m$ie. 75. Un vi]el din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot. 76. {i un ]ap din capre, pentru p@cat. 77. {i pentru jertva m$ntuirii, doao junince, cinci berbeci, cinci ]api, cinci mielu}eale de un an. Acesta au fost darul lui Fagheil, fiiului lui Ehran. 78. A doaospr@zeacea zi, mai-marele fiilor lui Neftali, Ahire, fiiul lui Enan. 79. Darul lui, un blid de argint, care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli, un p@har de argint de }eaptezeci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt, am$ndoao pline de f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. 80. O c@]ie de zeace auri, plin@ de t@m$ie. 81. Un vi]el din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot. 82. {i un ]ap din capre, pentru p@cat. 83. {i pentru jertva m$ntuirii, doao junince, cinci berbeci, cinci ]api, cinci mielu}eale de un an. Acesta au fost darul lui Ahire, fiiului lui Enan. 84. Aceasta easte sfin]irea jertvenicului, ^n carea zi l-au uns mai-marii fiilor lui Israil, blide de argint, doaospr@zeace, p@har@ de argint, doaospr@zeace, c@]ii de aur, doaospr@zeace. 85. De o sut@ }i treizeci de sicli un blid, }i de }eaptezeci de sicli un p@har. Tot argintul vaselor, doao mii }i patru sute de sicli, cu siclul cel sf$nt. 86. C@]ii de aur, doaospr@zeace pline de t@m$ie, de zeace auri c@]iia, cu siclul cel sf$nt, tot aurul c@]iilor, o sut@ }i doaozeci de auri. 87. Toate vitele ceale pentru ardere de tot: vi]ei doispr@zeace, berbeci doispr@zeace, miei

CAP 7 {I 8
de c$te un an doispr@zeace, }i jertvele lor }i turn@rile lor, }i ]api din capre doispr@zeace, pentru p@cat. 88. Toate vitele ceale pentru jertva m$ntuirei: junince doaozeci }i patru, berbeci }easezeci, ]api }easezeci, mielu}eale de c$te un an, curate, }easezeci. Aceasta easte sfin]irea jertvenicului dup@ ce au umplut m$inile lui }i dup@ ce l-au uns. 89. C$nd ^ntra Moisi ^n cortul m@rturiei ca s@ gr@iasc@ lui, }i au auzit glasul Domnului gr@ind c@tr@ d$nsul deasupra milostivitoriului, care easte deasupra sicriiului m@rturiei, ^ntr@ doi heruvimi, }i gr@ia c@tr@ d$nsul.

129

CAP 8
Locul sfea}nicului }i a candilelor, a}ez@m$ntul, materiia, }i forma; v$rsta }i cur@]irea levi]ilor.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. Gr@ia}te lui Aaron }i zi c@tr@ d$nsul: C$nd vei pune luminile de o parte despre fa]a sfea}nicului, vor lumina ceale }eapte lumini. 3. {i au f@cut a}ea Aaron, de o parte din fa]a sfea}nicului, au aprins luminile lui, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 4. {i aceasta easte f@ptura sfea}nicului, tare de aur fusul lui, }i florile lui tari toate, dup@ chipul care l-au ar@tat Domnul lui Moisi, a}ea au f@cut sfea}nicul. 5. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 6. Ia pre levi]i din mijlocul fiilor lui Israil }i-i cur@]ea}te pre ei. 7. {i a}ea vei face cur@]iia lor: vei stropi pre ei cu apa cur@]@niei, }i va treace briciu preste tot trupul lor, }i vor sp@la hainele sale, }i cura]i vor fi. 8. {i vor luoa un vi]el din vaci, }i jertva acestuia f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn, }i un vi]el de un an din vaci vei luoa, pentru p@cat. 9. {i vei aduna pre levi]i ^naintea cortului m@rturiei, }i vei aduna toat@ adunarea fiilor lui Israil. 10. {i vei aduce pre levi]i ^naintea Domnului, }i vor pune fiii lui Israil m$inile sale preste levi]i. 11. {i va os@bi Aaron pre levi]i dar ^naintea Domnului de la fiii lui Israil, }i vor fi ca s@ lucreaze lucrurile Domnului. 12. Iar@ levi]ii vor pune m$nile pre capetele vi]eilor, }i vei face unul pentru p@cat }i unul pentru ardere de tot, ca s@ te rogi pentru ei. 13. {i vei pune pre levi]i ^naintea Domnului, }i ^naintea lui Aaron, }i ^naintea fiilor lui, }i vei da pre ei dar ^naintea Domnului. 14. {i vei os@bi pre levi]i din mijlocul fiilor lui Israil, }i vor fi ai Miei.
1.

130

CARTEA NUMERILOR
15. {i dup@ aceasta, vor ^ntra levi]ii ca s@ lucreaze lucrurile cortului m@rturiei, }i vei cur@]i pre ei }i-i vei da ^naintea Domnului. 16.* Pentru c@ dar s$nt ace}tia da]i Mie dintr@ fiii lui Israil ^n locul tuturor celor ^nt$iu n@scu]i, carii de}chid p$ntecele, din fiii lui Israil i-am luat pre ei Mie. 17. C@ al Mieu easte tot cel ^nt$iu n@scut ^ntru fiii lui Israil, de la om p$n@ la dobitoc, ^n zioa ^n carea am omor$t pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului, i-am sfin]it pre ei Mie. 18. {i am luat pre levi]i ^n locul tot celui ^nt$iu n@scut ^ntru fiii lui Israil. 19. {i am dat pre levi]i dar lui Aaron }i fiilor lui, dintr@ fiii lui Israil, ca s@ lucreaze lucrurile fiilor lui Israil ^n cortul m@rturiei }i s@ se roage pentru fiii lui Israil, ca s@ nu fie ^ntru fiii lui Israil b@taie, de s@ vor apropiia de cel sf$nt. 20. {i au f@cut Moisi }i Aaron }i toat@ adunarea fiilor lui Israil levi]ilor dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi pentru levi]i, a}ea le-au f@cut lor fiii lui Israil. 21. {i s-au cur@]it levi]ii }i }i-au sp@lat hainele sale, }i i-au dat pre ei Aaron dar ^naintea Domnului, }i s-au rugat pentru ei Aaron, ca s@-i cur@]asc@ pre ei. 22. {i dup@ aceasta, au ^ntrat levi]ii s@ slujeasc@ slujba lor ^n cortul m@rturiei ^naintea lui Aaron }i ^naintea fiilor lui, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi pentru levi]i, a}ea le-au f@cut lor. 23. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 24. Aceasta (a) easte cea pentru levi]i, de doaozeci }i cinci de ani }i mai ^n sus vor ^ntra ca s@ lucre ^n cortul m@rturiei. 25. {i de la cincizeci de ani vor ^nceta de la slujb@ }i nu vor mai lucra. 26. {i va sluji fratele lui ^n cortul m@rturiei, s@ p@zasc@ pazele, iar@ lucrurile nu va lucra. A}ea vei face levi]ilor ^ntru pazele lor.

CAP 8 {I 9
il, ca s@ fac@ Pa}tile. 5. %ncep$nd ^n zioa a patraspr@zeace a lunei, ^n pustiia Sinaii, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi, a}ea au f@cut fiii lui Israil. 6. {i au mers b@rba]ii cei ce nu era cura]i, pentru c@ s-au atins de om mort, }i nu putea s@ fac@ Pa}tile ^n zioa aceaea, }i au venit ^naintea lui Moisi }i ^naintea lui Aaron ^n zioa aceaea. 7. {i au zis b@rba]ii aceia c@tr@ d$nsul: Noi necura]i s$ntem, pentru c@ ne-am atins de om mort, drept aceaea s@ nu ne lipsim a aduce darul Domnului la vreamea sa ^ntr@ fiii lui Israil. 8. {i au zis c@tr@ ei Moisi: Sta]i aci }i voiu auzi ce va porunci Domnul pentru voi. 9. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 10. Gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: Om, om, carele va fi necurat ^ntru voi, pentru c@ s-au atins de om mort, ori ^n cale lung@ voao, ori ^ntru neamurile voastre, tot va face Pa}tile Domnului. 11. %n luna a doao, ^n zioa a patraspr@zeace, c@tr@ sear@ le vor face, cu azime }i cu ierburi amar@ le vor m$nca. 12. Nu vor l@sa dintr-^nsele p$n@ diminea]@, * }i os s@ nu fr$ng@ de la eale, dup@ leagea Pa}tilor s@ le fac@. 13. {i omul carele va fi curat, }i ^n cale ^ndelungat@ nu easte, }i va ^nt$rziia a face Pa}tile, va peri sufletul acela din norodul lui, pentru c@ darul Domnului nu l-au adus ^n vreamea sa, p@catul s@u va purta omul acela. 14. Iar@ de va veni la voi cel nemearnic ^n p@m$ntul vostru, va face Pa}tile Domnului dup@ leagea Pa}tilor }i dup@ tocmeala lor le va face, o leage s@ fie voao }i celui nemearnic }i celui ce l@cuia}te ^mpreun@ cu voi pre p@m$nt. 15.* {i, ^n zioa ^n carea s-au ^ntins cortul, nor au acoperit cortul, casa m@rturiei, }i seara era ca chip de foc preste cort p$n@ diminea]a. 16. A}ea era pururea, norul acoperea pre el zioa, }i chipul cel ca de foc noaptea. 17. {i c$nd s@ r$dica norul de la cort, atunci purcedea }i fiii lui Israil }i, ^n locul unde sta norul, acolo t@b@rea fiii lui Israil. 18. Din porunca Domnului t@b@rea fiii lui Israil }i din porunca Domnului purcedea,* ^n toate zilele ^n care umbrea norul preste cort sta pre loc fiii lui Israil. 19. {i c$nd sta norul preste cort zile multe, fiii lui Israil p@zea pazele lui Dumnezeu }i nu purcedea. 20. {i c$te zile acoperea norul preste cort, din porunca Domnului t@b@rea }i din porunca Domnului purcedea. 21. {i c$nd era norul de seara p$n@ diminea]a, }i s@ r$dica norul diminea]a,

*Ie}ire 13, 2 Sus 3, 13 Luca 2, 23

*Ie}ire 12, 46 Ioan 9 [19], 36

CAP 9
%n ce vreame trebuie s@ slujeasc@ Pa}tile cura]i, }i ^n ce necura]i; nuorul acoperind zioa cortul ^n st$lp de nuor, noaptea ^n chip de foc pov@]uia}te mul]imea ^n patruzeci de ani.

*Ie}ire 40, 32 3 %mp@r. 8, 10

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi ^n pustiia Sinaii, ^n anul al doilea, dup@ ce au ie}it ei din p@m$ntul Eghiptului, ^n luna dint$iu, zic$nd: 2. Zi s@ fac@ fiii lui Israil Pa}tile ^n vreamea sa. 3. %n zioa a patraspr@zeace a lunei ceii dint$iu c@tr@ sear@, }i s@ le face]i ^n vreamea sa, dup@ leagea lor }i dup@ r$nduiala lor s@ le face]i. 4. {i au gr@it Moisi fiilor lui Isra1.
24. (a) Leagea.

*1 Cor. 10, 1

CARTEA NUMERILOR
atunci purcedea. 22. Ori o zi, ori o lun@, }i mai mult umbrea norul preste cort, fiii lui Israil sta pre loc }i nu purcedea. 23. C@ din porunca Domnului t@b@rea }i din porunca Domnului purcedea, }i din porunca Domnului, cea dat@ prin Moisi, p@zea paza Domnului.

CAP 10

131

CAP 10
Poruncea}te Domnul lui Moisi s@ fac@ doao tr$mbi]e de argint, }i-l ^nva]@ slujba lor; cu ce r$nd s-au mi}cat taberile din pustiia Sinaii; Moisi roag@ pre Ovav, rudeniia sa, s@ mearg@ cu d$n}ii; }i cuvintele, care le gr@ia Moisi c$nd s@ r$dica sau s@ punea jos sicriiul.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. F@-]i doao tr$mbi]@ de argint, v@rsate s@ le faci, ca s@-]i fie de chematul adun@rii }i de purcesul taberilor. 3. {i vei tr$mbita cu eale }i s@ va str$nge toat@ adunarea la u}ea cortului m@rturiei. 4. Iar@ c$nd vor tr$mbita cu o tr$mbi]@, vor veni la tine to]i pov@]uitorii cei mai-mari ai lui Israil. 5. {i c$nd ve]i tr$mbi]a s@mnul, atunci vor purceade taberile ceale ce s$nt t@b@r$te spre r@s@rit. 6. {i c$nd ve]i tr$mbi]a s@mnul al doilea, atunci vor purceade taberile ceale ce s$nt t@b@r$te c@tr@ amiiaz@zi. {i c$nd ve]i tr$mbita s@mnul al treilea, atunci vor purceade taberile ceale ce s$nt t@b@r$te l$ng@ mare. {i c$nd ve]i tr$mbita s@mnul al patrulea, atunci vor purceade taberile ceale ce s$nt t@b@r$te c@tr@ miiaz@noapte, cu s@mn vor tr$mbita c$nd vor purceade. 7. {i c$nd ve]i str$nge adunarea, ve]i tr$mbita, ci nu cu s@mn. 8. {i fiii lui Aaron, preo]ii, vor tr$mbita cu tr$mbi]e, }i va fi voao leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre. 9. Iar@ de ve]i ie}i la r@zboiu ^n p@m$ntul vostru asupra ^mprotivnicilor celor ce stau ^mprotiva voastr@, }i ve]i face s@mn cu tr$mbi]ele, }i v@ ve]i aduce aminte ^naintea Domnului, }i v@ ve]i m$ntui de vr@jma}ii vo}tri. 10. {i la zilele ceale de bucurie ale voastre, }i la s@rb@torile voastre, }i la lunile voastre ceale noao, ve]i tr$mbita cu tr$mbi]e la arderile de tot }i la jertvele ceale de m$ntuire ale voastre, }i va fi voao aducere-aminte ^naintea Dumnezeului vostru. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 11. {i ^n anul al doilea, ^n luna a doao, ^n doaozeci de zile ale lunei, s-au r$dicat norul de la cortul m@rturiei. 12. {i au purces fiii lui Israil cu averile sale ^n pustiia Sinaii, }i au st@tut norul ^n pustiia lui Faran. 13. {i au purces ^nt$iu dup@ cuv$ntul Domnului ^n m$na lui Moisi. *Sus 14.* {i au purces r$ndurile taberii fiilor
1.
1, 7

lui Iuda ^nt$iu cu putearea (a) lor }i, preste putearea lor, Naason, fiiul lui Aminadav. 15. {i preste putearea fiilor lui Isahar era Natanail, fiiul lui Sogar. 16. {i preste putearea fiilor lui Zavulon era Eliav, fiiul lui Helon. 17. {i vor desface cortul }i vor purceade fiii lui Gherson }i fiii lui Merari, carii poart@ cortul. 18. {i au purces r$ndul taberii lui Ruvin cu putearea lor, }i preste putearea lor era Elisur, fiiul lui Sediur. 19. {i pre putearea neamului fiilor lui Simeon era Salamiil, fiiul lui Surisadai. 20. {i preste putearea neamului fiilor lui Gad era Elisaf, a lui Raguil. 21. {i vor purceade fiii lui Caat purt$nd sfintele, }i vor ^ntinde cortul p$n@ ce vor veni. 22. {i va purceade r$ndul taberii lui Efraim cu putearea sa, }i preste putearea lor, Elisama, fiiul lui Emiud. 23. {i preste putearea neamului fiilor lui Manasi era Gamaliil, a lui Fadasur. 24. {i preste putearea neamului fiilor lui Veniamin, Avidan, a lui Gadeoni. 25. {i vor purceade r$ndurile taberii fiilor lui Dan, pre urma tuturor taberilor cu putearea lor, }i preste putearea lor, Ahiezer, a lui Amisadai. 26. {i, preste putearea neamului fiilor lui Asir, Fagheil, fiiul lui Ehran. 27. {i, preste putearea neamului fiilor lui Neftali, Ahire, fiiul lui Enan. 28. Aceastea s$nt o}tile fiilor lui Israil, c$nd au purces cu putearea lor. 29. {i au zis Moisi lui Ovav, feciorului lui Raguil Madiianiteanului, socru lui Moisi: Noi ne vom duce la locul care au zis Domnul: Acesta-l voiu da voao. Vino cu noi }i bine vom face ]ie, c@ Domnul au gr@it bune pentru Israil. 30. {i el au zis c@tr@ Moisi: Nu voiu mearge, f@r@ numai ^n p@m$ntul mieu }i ^n neamul mieu. 31. {i au zis Moisi: Nu ne l@sa pre noi, de vreame ce ai fost ^mpreun@ cu noi ^n pustie, }i vei fi ^ntru noi b@tr$n. 32. {i de vei mearge cu noi }i vor fi bun@t@]ile acealea, c$te face Domnul bine noao, face-vom }i ]ie bine. 33. {i au mers din muntele Domnului cale de trei zile, }i sicriiul legii Domnului au mers ^naintea lor cale de trei zile, ca s@ le caute lor odihn@. 34. {i norul umbrea preste ei zioa, c$nd purcedea din locul unde t@b@r$s@. 35. {i au fost c$nd s@ r$dica sicriiul, zicea Moisi:* Scoal@-Te, Doamne, }i s@ se r$sipeas- *Psalm c@ vr@jma}ii T@i, }i s@ fug@ to]i cei ce Te ur@sc 67, 1 pre Tine!
14. (a) Oastea.

132

CARTEA NUMERILOR
36. {i c$nd s@ a}eza, zicea: %ntoarce, Doamne, mii }i z@ci de mii ^ntru Israil!

CAP 11
n@-Mi }eaptezeci de b@rba]i din b@tr$nii lui Israil, pre carii }tii tu c@ aceaia s$nt b@tr$nii norodului }i c@rturarii lor, }i-i du pre ei la cortul m@rturiei }i s@ stea acolo cu tine. 17. {i M@ voiu pogor^ }i voiu gr@i cu tine acolo, }i voiu lua din duhul carele easte ^ntru tine }i voiu pune ^ntr-^n}ii, }i vor purta ^mpreun@ cu tine ^nt@r$tarea norodului }i nu vei purta pre ei tu s$ngur. 18. {i norodului vei zice: Cur@]i]i-v@ pre m$ne, }i ve]i m$nca carne, c@ a]i pl$ns ^naintea Domnului, zic$nd: Cine ne va hr@ni pre noi cu carne, c@ bine era noao ^n Eghipt, }i va da Domnul voao carne s@ m$nca]i }i ve]i m$nca carne. 19. Nu o zi ve]i m$nca, nici doao, nici cinci zile, nici zeace zile, nici doaozeci de zile. 20. P$n@ ^ntr-o lun@ de zile ve]i m$nca, p$n@ va ie}i pe n@rile voastre }i vi s@ va face grea]@, c@ n-a]i ascultat de Domnul, Cel ce easte ^ntru voi, }i a]i pl$ns ^naintea Lui, zic$nd: Pentru ce am ie}it din Eghipt? 21. {i au zis Moisi: {ease sute de mii de pedestri easte norodul, ^ntru carii s$nt eu, }i Tu ai zis: Carne voiu da lor s@ m$nce, }i vor m$nca o lun@ de zile. 22.* Au, doar@, oi }i boi s@ vor junghia lor, c$t s@ le ajung@, sau, doar@, toat@ m$ncarea m@rii s@ va aduna lor, ca s@ le fie lor destul? 23.* {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Au, doar@, m$na Domnului nu va fi destul? Acum vei cunoa}te: oare plini-s@-va cuv$ntul Mieu, au ba? 24. {i au ie}it Moisi }i au gr@it c@tr@ norod cuvintele Domnului, }i au adunat }eaptezeci de b@rba]i din b@tr$nii norodului }i i-au pus ^mpregiurul cortului. 25. {i S-au pogor$t Domnul ^n nor }i au gr@it c@tr@ d$nsul, }i au luat din duhul carele era ^ntr-^nsul }i au pus ^ntru cei }eaptezeci de b@rba]i b@tr$ni. Iar@ deaca s-au odihnit duhul ^ntr-^n}ii, au prorocit }i apoi nu au mai adaos (a). 26. {i r@m@sease doi b@rba]i ^n tab@r@, numele unuia Eldad, }i numele celuialalt Modad, }i s-au odihnit ^ntr-^n}ii duhul, }i ace}tia era din cei scri}i, }i nu venis@ la cort, }i prorocea ^n tab@r@. 27. {i, alerg$nd un prunc, au spus lui Moisi }i au gr@it, zic$nd: Eldad }i Modad prorocesc ^n tab@r@. 28. {i r@spunzind Iisus a lui Navi, cel ce sta l$ng@ Moisi, cel ales a lui, au zis: Domnul mieu, Moisi, oprea}te-i pre ei! 29. {i au zis Moisi lui: C@ci nu urmezi tu mie? {i cine va da s@ fie tot norodul Domnului proroci, c$nd au dat Domnul Duhul S@u ^ntr-^n}ii?
nu au ^ncetat.

CAP 11
C$rtirea norodului pentru carne, pe}ti, poriul }i aiurile din Eghipt; s@ aleg }eaptezeci de b@tr$ni, }i to]i prorocesc, li s@ dau pot$rnichi, }i s@ ceart@ norodul pentru pofta c@rnurilor.
*Psal. i norodul r@u au c$rtit ^naintea 1.* 77, 20 Domnului }i au auzit Domnul, 21 }i s-au m$niiat cu iu]ime, }i 1 Cori. s-au aprins ^ntru ei foc de la 10, 10 Domnul, }i au m$ncat o parte din tab@r@.

*1 Cori. 10, 3

*Ie}ire 16, 14 Psalm 77, 28 %n]ele. 16, 20 Ioan 6, 31

2. {i au strigat norodul c@tr@ Moisi, }i s-au rugat Moisi c@tr@ Domnul }i au ^ncetat focul. 3. {i s-au chemat numele locului aceluia P$rjol, c@ s-au aprins ^ntru ei foc de la Domnul. 4. {i amestec@tura carea era ^ntr@ ei au poftit poft@, }i }ezind pl$ngea }i fiii lui Israil, }i au zis:* Cine ne va hr@ni pre noi cu carne? 5. Adusu-ne-am aminte de pe}tii care-i m$ncam ^n Eghipt ^n dar, }i de crastave]i, }i de peapeni, }i de pori, }i de ceape, }i de aiuri. 6. Iar@ acum sufletul nostru s-au uscat de tot, nimica afar@ de man@ nu easte ^naintea ochilor no}tri. 7.* {i mana ca s@m$n]a coliandrului era, }i chipul ei ca chipul cristalului. 8. {i mergea norodul }i culegea, }i o m@cina ^n moar@ }i o pisa ^n piuo, }i o fierbea ^n oal@ }i o f@cea pog@ci, }i era dulcea]a ei ca gustul pog@cii ceii cu untdelemn. 9. {i c$nd s@ pogorea roao preste tab@r@ noaptea, c@dea man@ preste ea. 10. {i i-au auzit Moisi pre ei pl$ng$nd ^ntru noroadele sale, pre fie}tecarele la u}ea sa, }i s-au m$niiat Domnul cu iu]ime foarte, }i ^naintea lui Moisi era r@u. 11. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul: Pentru ce ai nec@jit pre robul T@u, }i pentru ce nu am aflat har ^naintea Ta, ci ai pus ^nt@r$tarea norodului acestuia preste mine? 12. Au, doar@, eu am zemislit pre tot norodul acesta? Au, doar@, eu i-am n@scut pre ei? Pentru ce-mi zici mie: Ia-i pre ei ^n bra]ele tale, cum ia doica pre cel sug@toriu, }i-i du la p@m$ntul care te-ai jurat p@rin]ilor lor? 13. De unde mie carne s@ dau la tot norodul acesta? C@ pl$ng asupra mea, zic$nd: D@-ne carne s@ m$nc@m! 14. Nu voiu putea eu s$ngur purta pre norodul acesta, c@ greu easte mie cuv$ntul acesta. 15. Iar@ deaca faci Tu mie a}ea, omor^-m@ cu moarte, de am aflat mil@ la Tine, ca s@ nu vaz@ n@cazul mieu. 16. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Adu25. (a) Bibliia letineasc@ Vulgata are: }i dup@ ce au odihnit ^ntru ei duhul, au prorocit }i mai mult

*Ioan 6, 10 [7] *Isaiia 59, 1

CARTEA NUMERILOR
*Psalm 77, 27 28 [31]

CAP 12 {I 13
Aaron la Mariam, }i, iat@, era leproas@. 11. {i au zis Aaron c@tr@ Moisi: Rogu-te, doamne, nu pune preste noi p@cat (a), pentru c@ nu am }tiut c@ am p@c@tuit. 12. S@ nu s@ fac@ aseamenea cu moartea, ca o l@p@d@tur@ ce ias@ din p$ntecele mumei sale, }i trupul ei jum@tate easte m$ncat. 13. {i au strigat Moisi c@tr@ Domnul, zic$nd: Dumnezeule, rogu-Te, vindec@-o pre ea. 14. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: De ar fi scuipit tat@l ei ^n fa]a ei, au nu s-ar fi ru}inat }eapte zile? S@ se os@beasc@ afar@ de tab@r@ }eapte zile, }i dup@ aceaea va ^ntra. 15. {i s-au os@bit Mariam afar@ din tab@r@ }eapte zile, }i norodul nu au purces p$n@ ce s-au cur@]it Mariam. 16. {i, dup@ aceastea, au purces norodul de la Asirot, }i au t@b@r$t ^n pustiia Faranului.

133

*Psalm 77, 31 [34]

30. {i au mers Moisi ^n tab@r@, }i b@tr$nii lui Israil. 31.* {i au ie}it duh de la Domnul (b), }i au adus pot$rnichi de la mare }i le-au pus la tab@r@, cale de o zi dincoace }i cale de o zi dincolo, ^mpregiurul taberii, ca la vro doi co]i de la p@m$nt. 32. {i, scul$ndu-s@ norodul, toat@ zioa }i toat@ noaptea, }i toat@ a doao zi, au adunat pot$rnichi. Cel ce mai pu]in au str$ns au str$ns zeace corfe, }i le-au ^ntins de }i le-au zv$ntat ^mpregiurul taberii. 33.* {i ^nc@ fiind carne ^ntr@ din]ii lor, mai ^nainte de ce o au sf$r}it, s-au m$niiat Domnul pre norod, }i au b@tut Domnul pre norod cu b@taie mare foarte. 34. {i s-au chemat numele locului aceluia: Morm$nturile Poftei, pentru c@ acolo au ^ngropat pre norodul cel poftitoriu. 35. De la Morm$nturile Poftei au purces norodul la Asirot, }i au fost norodul ^n Asirot.

CAP 13
Doispr@zeace b@rba]i trimi}i de Moisi s@ socoteasc@ p@m$ntul Hanaan, dup@ patruzeci de zile, aduc vi]a cu strugur }i alte roade a p@m$ntului spre s@mnul rodirii, carii totu}i, afar@ de Halev }i de Iisus Navi, au scornit c$rtire ^ntr@ norod.

CAP 12
Mariam }i Aaron c$rtesc ^mprotiva lui Moisi, c@rora Dumnezeu laud@ pre Moisi pentru prieteniia cea c@tr@ Domnul; Mariam, umpl$ndu-s@ de lepr@, }i }eapte zile fiind osebit@ de norod, s@ ^ns@n@to}eaz@ rug$ndu-s@ Moisi pentru ea.

*Evrei 3, 2 *Ie}ir. 33, 11

i au gr@it Mariam }i Aaron ^mprotiva lui Moisi, pentru muiarea etiopian@ carea o luas@ Moisi, c@ci au luat muiare etiopian@. 2. {i au zis: Au numai lui Moisi s$ngur au gr@it Domnul? Au, doar@, nu }i noao au gr@it? {i au auzit Domnul. 3. Iar@ Moisi era om bl$nd foarte, mai mult dec$t to]i oamenii cei ce s$nt pre p@m$nt. 4. {i ^ndat@ au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron }i c@tr@ Mariam: Ie}i]i voi to]i trei la cortul m@rturiei. {i au ie}it ei to]i trei la cortul m@rturiei. 5. {i s-au pogor$t Domnul ^n st$lp de nor }i au st@tut la u}ea cortului m@rturiei, }i au chemat pre Aaron }i pre Mariam, }i am$ndoi s-au apropiiat. 6. {i au zis c@tr@ ei: Auzi]i cuvintele Meale, de va fi dintr@ voi proroc Domnului, prin vedenie M@ voiu ar@ta lui }i prin somn voiu gr@i lui. 7. Nu a}a robul Mie, Moisi,* ^n toat@ casa Mea credincios easte. 8.* Gur@ cu gur@ voiu gr@i lui aiavea, }i nu prin pilde, }i el m@rirea Domnului au v@zut, }i pentru ce nu v-a]i temut a gr@i r@u ^mprotiva robului Mieu, Moisi? 9. {i s-au aprins preste ei iu]imea m$niei Domnului }i s-au dus. 10. {i norul s-au dus de la cort, }i, iat@, Mariam era leproas@ ca z@pada, }i s-au uitat
1.
31. (b) Duh, adec@: au ie}it v$nt de la Domnul.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. Trimite ]ie b@rba]i carii s@ socoteasc@ p@m$ntul hananeilor, care-l voiu da Eu fiilor lui Israil spre mo}tenire, c$te un b@rbat din fie}tecare neam, dup@ noroadele familiilor lor, s@ trimi]i pre ace}tia, pre tot cel mai-mare ^ntr@ ei. 3. {i i-au trimis pre ei Moisi din pustiia Faranului, dup@ cuv$ntul Domnului, to]i b@rba]ii c@peteniile dintr@ fiii lui Israil ace}tia s$nt. 4. {i aceastea s$nt numele lor: din neamul lui Ruvin, Samuil, fiiul lui Zahur. 5. Din neamul lui Simeon, Safat, fiiul lui Suri. 6. Din neamul lui Iuda, Halev, fiiul lui Iefoni. 7. Din neamul lui Isahar, Ilaal, fiiul lui Iosif. 8. Din neamul lui Efraim, Avsi, fiiul lui Navi. 9. Din neamul lui Veniamin, Falti, fiiul lui Rafu. 10. Din neamul lui Zavulon, Gudiil, fiiul lui Sudi. 11. Din neamul lui Iosif, din fiii lui Manasi, Gadi, fiiul lui Susi. 12. Din neamul lui Dan, Amiil, fiiul lui Gamali. 13. Din neamul lui Asir, Satur, fiiul lui Mihail. 14. Din neamul lui Neftali, Navi, fiiul lui Savi. 15. Din neamul lui Gad, Gudiil, fiiul lui Makhi.
1.
11. (a) Nu pune preste noi pedeaps@ de p@cat.

134

CARTEA NUMERILOR

CAP 13 {I 14
c@ cu mult easte mai tare dec$t noi. 32. {i au hulit p@m$ntul, care l-au socotit, c@tr@ fiii lui Israil, zic$nd: P@m$ntul, prin care am trecut ca s@-l socotim, easte p@m$nt care m$nc@ pre cei ce l@cuiesc pre d$nsul, }i tot norodul pre carele l-am v@zut ^ntr-^nsul s$nt oameni foarte mari. 33. {i acolo am v@zut uriia}i, }i noi eram ^naintea lor ca l@custele, a}ea eram }i noi ^naintea lor.

16. Aceastea s$nt numele b@rba]ilor, pre carii i-au trimis Moisi ca s@ socoteasc@ p@m$ntul, }i au numit Moisi pre Avsi, fiiul lui Navi Iisus. 17. {i i-au trimis pre ei Moisi din pustiia Faranului s@ socoteasc@ p@m$ntul Hanaanului, }i au zis c@tr@ ei: 18. Sui]i-v@ ^n pustiia aceasta, }i v@ sui]i ^n munte, }i vede]i ce p@m$nt easte, }i pre norodul carele }eade pre d$nsul, de easte tare au slab, de s$nt mul]i sau pu]ini. 19. {i cum easte p@m$ntul ^n care }ed ei, bun easte, au r@u, }i cum s$nt cet@]ile ^n care l@cuiesc, cu ziduri au f@r@ de ziduri. 20. {i cum easte p@m$ntul, gras au sterp, s$nt ^ntr-^nsul p@duri, au ba? {i, z@bovind, ve]i lua din rodurile p@m$ntului; iar@ zilele acealea era zile de prim@var@, mai ^nainte de ce s@ coc strugurii. 21. {i, suindu-s@ ei, au socotit p@m$ntul de la pustiia lui Sin p$n@ la Roov, unde s@ ^ntr@ la Emat. 22. {i s-au suit despre pustie }i s-au dus p$n@ la Hevron; }i acolo era Ahiman }i Sesei }i Telami, rudele lui Enah, iar@ Hevronul cu }eapte ani s-au zidit mai ^nainte dec$t Tanin a Eghiptului. *2 Leage 23.* {i au venit p$n@ la Valea Strugurului, 1, 24 }i o au socotit, }i au t@iat de acolo o ml@di]@ de vi]@ }i un strugur pre d$nsa, }i l-au r$dicat pre rude, }i din rodii }i din smochine. 24. {i locul acela l-au numit Valea Strugurului, pentru strugurul care l-au t@iat de acolo fiii lui Israil. 25. {i, dup@ ce au socotit p@m$ntul, s-au ^ntors de acolo dup@ patruzeci de zile. 26. {i merg$nd, au venit la Moisi }i la Aaron, }i la toat@ adunarea fiilor lui Israil, ^n pustiia Faranului, ^n Cadis, }i, dup@ ce le-au spus lor }i la toat@ adunarea lucrul, le-au ar@tat rodul p@m$ntului. 27. {i le-au povestit lor, zic$nd: Venit-am ^n p@m$ntul ^n care ne-a]i trimis, ^n p@m$ntul care curge lapte }i miiare, }i acesta easte rodul lui. 28. Numai c$t neamul carele l@cuia}te pre el easte ^ndr@zne], }i cet@]ile s$nt tari }i mari foarte, }i neamul lui Enah am v@zut acolo. 29. {i ^n p@m$ntul cel despre amiiaz@zi l@cuia}te Amalic, iar@ heteul }i eveul }i ievuseul }i amoreul l@cuia}te ^n munte, }i hananeul l@cuia}te l$ng@ mare }i l$ng@ r$ul Iordanului. 30. {i au f@cut Halev pre norod la Moisi s@ tac@, }i el au zis: Ba, ci, suindu-ne, ne vom sui }i-l vom mo}teni pre el, c@-i vom putea birui pre ei. 31. Iar@ ceialal]i oameni carii s-au suit cu d$nsul au zis: S@ nu ne suim, c@ nu vom putea s@ ne suim la acel norod,

CAP 14
C$rtea}te norodul dup@ ce aude iscoadele, }i ^n z@dar s@ silea}te Iisus Navi }i Halev a-i domoli, pentru care m$niindu-S@ Dumnezeu, ^l ^mbl$nzea}te Moisi; s@ r$nduiesc to]i spre moarte ^n pustie, afar@ de Halev }i Iosue; }i o}tindu-s@ israilteanii ^mprotiva voii lui Dumnezeu, s@ ucid de ^mprotivnici.

i ^ncep$nd toat@ adunarea, au dat glas }i au pl$ns norodul toat@ noaptea aceaea. {i au c$rtit asupra lui Moisi }i 2. asupra lui Aaron to]i fiii lui Israil, }i au zis c@tr@ ei toat@ adunarea: O, de am fi murit ^n p@m$ntul Eghiptului, sau de am fi murit ^n pustiia aceasta! 3. {i pentru ce ne aduce pre noi Domnul ^n p@m$ntul acesta, s@ c@dem ^n r@zboiu? Muierile noastre }i pruncii no}tri s@ fie de jaf. Acum, dar@, mai bine easte noao s@ ne ^ntoarcem ^n Eghipt. 4. {i au zis unul c@tr@ altul: S@ ne punem noao pre unul mai-mare }i s@ ne ^ntoarcem ^n Eghipt. 5. {i au c@zut Moisi }i Aaron pre fa]@ ^naintea a toat@ adunarea fiilor lui Israil. 6.* Iar@ Iisus a lui Navi }i Halev a lui Iefoni, dintr@ cei ce au socotit p@m$ntul, au spintecat hainele sale. 7. {i au gr@it c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil, zic$nd: P@m$ntul, care noi l-am socotit, easte bun foarte, foarte. 8. De ne va milui pre noi Domnul, ne va b@ga ^n p@m$ntul acesta }i-l va da noao, easte p@m$nt care curge lapte }i miiare. 9. Ci numai Domnului s@ nu v@ ^mprotivi]i, }i de norodul p@m$ntului nu v@ teame]i, c@ m$ncare noao easte, c@ s-au dep@rtat vreamea de la ei; iar@ Domnul easte ^ntru noi, nu v@ teame]i de ei. 10. Atunci toat@ adunarea au gr@it s@-i uciz@ pre ei cu pietri, }i m@rirea Domnului s-au ar@tat ^n nor preste cortul m@rturiei tuturor fiilor lui Israil. 11. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: P$n@ c$nd m@ ^nt@r$t@ norodul acesta? {i p$n@ c$nd nu creade Mie pentru toate seamnele care le-am f@cut ^ntru ei? 12. Lovi-voiu pre ei cu moarte }i-i voiu piiarde, }i te voiu face pre tine }i casa t@t$ne-t@u neam mare, }i cu mult mai mult dec$t acesta!
1.

*Sira. 46, 10 1 Maca. [2], 55 56

CARTEA NUMERILOR
13. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul: {i va auzi Eghiptul cum ai scos dintr@ ei pre norodul acesta cu putearea Ta. 14. Ci }i to]i cei ce l@cuiesc pre p@m$ntul acesta au auzit c@ Tu e}ti Domn ^ntru norodul acesta, Doamne, Cel ce ochiu la ochiu Te ar@]i,* }i norul T@u au st@tut deasupra lor, }i ^n st$lp de nor Tu mergi ^naintea lor zioa, }i ^n st$lp de foc noaptea. 15. {i de vei sf@r$ma pre norodul acesta ca pre un om, vor zice neamurile, c$te au auzit numele T@u, gr@ind: 16. Pentru c@ nu poate Domnul s@ bage pre norodul acesta ^n p@m$ntul care S-au jurat lor, * pentru aceaea i-au omor^t pre ei ^n pustie. 17. {i acum s@ se ^nal]@ putearea ta Doamne, precum ai gr@it, zic$nd: 18.* Domnul e ^ndelung r@bd@toriu, }i mult milostiv }i adev@rat,** Cel ce }tearge f@r@delegile }i nedrept@]ile }i p@catele, }i cu cur@]ie nu va cur@]i pre cel vinovat, Cel ce izb$ndea}te p@catele p@rin]ilor ^n fii p$n@ la a treia }i la a patra neam. 19. Iart@ p@catul norodului acestuia dup@ mare mila Ta, precum milostiv ai fost lor din Eghipt p$n@ acum. 20. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Milostiv le s$nt lor, dup@ cuv$ntul t@u. 21. Ci viu s$nt Eu, }i viu easte numele Mieu, }i va umplea m@rirea Domnului tot p@m$ntul. 22. C@ to]i b@rba]ii ace}tia, carii au v@zut m@rirea Mea }i seamnele care le-am f@cut ^n Eghipt }i ^n pustiia aceasta, m-au ispitit acum cu aceasta de zeace ori }i nu au ascultat cuv$ntul Mieu. 23.* Pentru aceaea, nu vor vedea p@m$ntul, care M-am jurat p@rin]ilor lor, f@r@ numai fiii lor, carii s$nt cu Mine aici, carii nu }tiu nici binele, nici r@ul, tot cel mai tin@r, carele nu priceape, acestora voiu da p@m$ntul; iar@ to]i cei ce M-au ^nt@r$tat nu-l vor vedea. 24.* Iar@ pre robul Mieu, Halev, pentru c@ au fost alt duh ^ntru el }i au urmat Mie, ^l voiu b@ga ^n p@m$ntul ^n care au ^ntrat, }i s@m$n]a lui va mo}teni pre el. 25. Iar@ Amalic }i hananeul l@cuiesc ^n vale, m$ne v@ ^ntoarce]i }i purceade]i spre pustie, pre calea M@rii Ro}ie. 26. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: 27. P$n@ c$nd aceast@ adunare rea, a celor ce c$rtesc ^naintea Mea, c$rteala fiilor lui Israil, carea au c$rtit pentru voi, o voiu auzi? 28. Zi lor: Viu s$nt Eu, zice Domnul, cu adev@rat, precum a]i gr@it ^ntru urechile Meale, a}ea voiu face voao. 29.* %n pustiia aceasta vor c@dea oasele voas33. (a) Curviia aici s@ ^n]eleage p@catul c$rtirii, care l-au f@cut israilteanii c$nd au c$rtit asupra lui Dumnezeu. %n jidovie easte: }i vor purta

CAP 14
tre, }i tot num@rul vostru, }i cei num@ra]i ai vo}tri, de la doaozeci de ani }i mai ^n sus, c$]i au c$rtit asupra Mea. 30.* De ve]i ^ntra voi ^n p@m$ntul preste care Mi-am ^ntins m$na Mea, ca s@ l@cui]i voi pre d$nsul, afar@ de Halev, feciorul lui Iefoni, }i Iisus al lui Navi. 31. {i pre pruncii vo}tri, de carii a]i zis c@ vor fi de jaf, pre ace}tia voiu b@ga ^n p@m$nt }i vor mo}teni p@m$ntul de care voi v-a]i ferit. 32. {i oasele voastre vor c@dea ^n pustiia aceasta. 33. Iar@ fiii vo}tri vor pa}te ^n pustie patruzeci de ani, }i vor purta curviia (a) voastr@ p$n@ ce s@ vor topi oasele voastre ^n pustie. 34. Dup@ num@rul zilelor ^n c$te a]i socotit p@m$ntul, patruzeci de zile,* un an pentru o zi, ve]i purta p@catele voastre patruzeci de ani, }i ve]i cunoa}te iu]imea m$niei Meale. 35. Eu, Domnul, am gr@it voao, a}ea voiu face adun@rii ace}tii reale, carea s-au adunat asupra Mea, ^n pustiia aceasta s@ vor topi }i acolo vor muri. 36.* {i oamenii, pre carii i-au trimis Moisi s@ socoteasc@ p@m$ntul, }i dup@ ce au venit au gr@it r@u de p@m$ntul acela c@tr@ adunare, spuind cuvinte reale de p@m$nt. 37. {i au murit oamenii cei ce au gr@it r@u de p@m$ntul acela, b@tu]i ^naintea Domnului. 38. Iar@ Iisus, fiiul lui Navi, }i Halev, fiiul lui Iefoni, au tr@it dintr@ oamenii cei ce mersease s@ socoteasc@ p@m$ntul. 39. {i au gr@it Moisi cuvintele aceastea c@tr@ to]i fiii lui Israil, }i au pl$ns norodul foarte. 40. {i, m$nec$nd diminea]@, s-au suit pre v$rvul muntelui, zic$nd: Iat@, noi ne vom sui la locul care au zis Domnul, pentru c@ am p@c@tuit. 41. {i au zis Moisi: Pentru ce c@lca]i voi cuv$ntul Domnului? Nu va fi bine voao. 42.* Nu v@ sui]i, c@ nu easte cu voi Domnul, }i ve]i c@dea ^naintea fea]ii vr@jma}ilor vo}tri. 43. C@ Amalic }i hananeul acolo easte ^naintea voastr@ }i ve]i c@dea de sabie, de vreame ce nu a]i vrut s@ asculta]i de Domnul, nici Domnul nu va fi cu voi. 44. Iar@ ei, trec$nd, s-au suit pre v$rvul muntelui, ci sicriiul legii Domnului }i Moisi nu s-au cl@tit din tab@r@. 45. {i s-au pogor$t Amalic }i hananeul, carele }edea ^n muntele acela, }i i-au b@tut pre ei, }i i-au t@iat p$n@ la Erma, }i s-au ^ntors la tab@r@.
pedeapsa curviilor voastre. De multe ori s@ zice ^n Scriptur@: au curvit dup@ dumnezei str@ini, adec@, au mers dup@ dumnezei str@ini.

135

*2 Leage 1, 35

*Ie}ire 13, 11 [21]

*Ie}ire 32, 28 *Psal. 102, 40 [8] **Ie}ire 34, 7 20, 5

*Iezec. 4, 6 Psalm 94, 10

*1 Cor. 10, 10 Evrei 3, 17 Iuda 5

*2 Leage 1, 35

*Isus N. 14, 6

*2 Leage 1, 42

*Psalm 105, 26 [27]

136

CARTEA NUMERILOR
CAP 15
Dup@ ce vor ^ntra ^n P@m$ntul F@g@duin]ii, ce jertv@ s@ aduc@, }i p$rga s@ o os@beasc@; pedeapsa p@catului f@cut prin ne}tiin]@ sau m$ndrie; s@ ucide cu pietri cel ce au adunat leamne s$mb@ta; s@-}i puie fimbrii evreii pre marginile hainelor, }i preste fimbrii ^mpletitur@ v$n@t@, ca s@-}i aduc@ aminte de leagea lui Dumnezeu.

CAP 15
zic$nd: 18. Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ ei: Dup@ ce ve]i sosi ^n p@m$ntul ^n care voiu b@ga Eu pre voi, 19. C$nd ve]i m$nca din p$inile p@m$ntului aceluia, ve]i aduce parte dar Domnului p$rg@ din rodul gr$ului vostru. 20. P$ine ve]i aduce dar, ca un dar de la arie. 21. A}ea ve]i aduce p$ine, p$rga gr$ului vostru, }i ve]i da dar Domnului ^ntru neamurile voastre. 22. Iar@ c$nd ve]i p@c@tui }i nu ve]i face toate poruncile aceastea, care le-au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, 23. Dup@ cum au poruncit Domnul voao prin m$na lui Moisi, din zioa ^n carea au poruncit Domnul c@tr@ voi, }i (a) ^nainte ^ntru neamurile voastre, 24. {i va fi de s@ va face ceva f@r@ de voie (b) afar@ de ochii adun@rii, va face toat@ adunarea un vi]el curat din vaci ardere de tot, ^ntru miros cu bun@ mireasm@ Domnului, }i jertva acestuia }i turnarea lui, dup@ tocmeala lui, }i un ]ap din capre pentru p@cat. 25. {i s@ va ruga preotul pentru toat@ adunarea fiilor lui Israil, }i s@ va ierta lor c@ f@r@ de voie easte, }i ei au adus darul s@u jertv@ Domnului, pentru p@catul s@u ^naintea Domnului, pentru ceale f@r@ de voia lor. 26. {i s@ va ierta la toat@ adunarea fiilor lui Israil }i celui nemearnic, carele }eade la voi, c@ la tot norodul easte f@r@ de voie. 27. Iar@ un suflet, de va p@c@tui f@r@ de voie, va aduce o capr@ de un an, pentru p@cat. 28. {i s@ va ruga preotul pentru sufletul care au p@c@tuit f@r@ de voie ^naintea Domnului, rug$ndu-s@ pentru el, }i s@ va ierta lui. 29. Celui mo}tean ^ntru fiii lui Israil }i celui nemearnic, carele }eade ^ntru ei, o leage va fi lor, oricine va face (v) f@r@ de voie. 30. {i sufletul, carele va face cu m$n@ de trufie, ori dintr@ mo}teani, ori dintr@ nemearnici fie, acesta pre Dumnezeu oc@rea}te, }i va peri sufletul acela din norodul s@u. 31. C@ cuv$ntul Domnului au urgisit, }i poruncile lui le-au stricat, cu perire va peri sufletul acela, p@catul lui ^ntr-^nsul. 32. {i fiind fiii lui Israil ^n pustie, au aflat pre un om adun$nd leamne ^n zioa s$mbetei. 33. {i cei ce l-au aflat adun$nd leamne l-au adus pre el la Moisi }i la Aaron, }i la toat@ adunarea fiilor lui Israil. 34. {i l-au pus pre el ^n temni]@, pentru c@ nu aleseas@ ce vor face lui. 35. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Cu moarte s@ se omoar@ omul acela, s@-l ucide]i cu pietri toat@ adunarea.
sau neluare de sam@. 29. (v) P@cate.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi 2. c@tr@ ei: Dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul l@cuin]ii voastre, care-l dau Eu voao, 3. {i ve]i face arderi de tot Domnului, aducere sau jertv@ din f@g@duin]@, au din voie, au la s@rb@torile voastre, ca s@ face]i miros de bun@ mireasm@ Domnului, de va fi din boi sau din oi, 4. Cel ce aduce darul s@u Domnului va aduce jertv@ de f@in@ curat@, a zeacea parte a unui ifi, stropit@ cu a patra parte de untdelemn a unui in. 5. {i vin de turnare a patra parte a unui in ve]i face la arderea de tot sau la jertv@, la un miel vei face at$ta aducere miros de bun@ mireazm@ Domnului. 6. {i la berbeace, c$ndu-l vei aduce pre el pentru ardere de tot au pentru jertv@, vei face jertv@ de f@in@ curat@ doao a zeacea parte, stropit@ cu untdelemn a treia parte a unui in. 7. {i vin la turnare a treia parte a unui in ve]i aduce ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. 8. Iar@ de ve]i face din voi ardere de tot au jertv@, ca s@ plini]i f@g@duin]a sau jertva cea de m$ntuire Domnului, 9. {i ve]i aduce la vi]el jertv@ de f@in@ curat@ trei a zeacea parte, stropit@ cu jum@tate de in de untdelemn. 10. {i vin de turnare jum@tate de in jertv@, ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. 11. A}ea vei face cu vi]elul, au cu berbeacele, au cu mielul din oi, au din capre. 12. Dup@ num@rul celor ce le ve]i face, a}ea ve]i face cu fie}tecare dup@ num@rul lor. 13. Tot mo}teanul va face a}ea, c$nd va aduce aduceri de aceastea ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. 14. Iar@ de va fi ^ntr@ voi nemearnic ^n p@m$ntul vostru, sau str@inul carele va fi ^ntr@ voi, ^n neamurile voastre, }i va face jertv@ miros de bun@ mireazm@ Domnului, precum face]i voi, a}ea va face adunarea Domnului. 15. O leage va fi voao }i celor nemearnici, carii }ed la voi, leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre, precum voi, a}ea }i cel nemearnic va fi ^naintea Domnului. 16. O leage }i o ^ndreptare va fi voao }i celui nemearnic, carele }eade la voi. 17. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,
1.
23. (a) De aici ^nainte. 24. (b) Prin ne}tiin]@

CARTEA NUMERILOR
36. {i l-au scos pre el toat@ adunarea afar@ din tab@r@ }i l-au ucis toat@ adunarea cu pietri, afar@ din tab@r@, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 37. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: *2 Leage 38. Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ ei* 22, 12 s@-}i fac@ fimbrii pre marginile hainelor sale ^ntru neamurile sale, }i preste fimbriile marginilor s@ puie ^mpletitur@ v$n@t@. 39. {i va fi voao pre fimbrii }i, v@zindu-le pre eale, s@ v@ aduce]i aminte de toate poruncile Domnului, ca s@ le face]i pre eale, }i ca s@ nu v@ mai abate]i dup@ cugetele voastre }i dup@ ochii vo}tri, dup@ care, umbl$nd voi, curvi]i cu d$nsele. 40. Ca s@ v@ aduce]i aminte }i s@ face]i toate poruncile Meale, }i s@ fi]i sfin]i Dumnezeului vostru. 41. Eu, Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului, ca s@ v@ fiu voao Dumnezeu. Eu, Domnul Dumnezeul vostru.

CAP 15 {I 16
9. Au pu]in easte voao c@ v-au desp@r]it pre voi Dumnezeul lui Israil de la adunarea lui Israil, }i v-au apropiiat c@tr@ Sine}i, s@ sluji]i slujbele cortului Domnului, }i s@ sta]i ^naintea cortului, s@ sluji]i Lui. 10. {i te-au apropiiat pre tine }i pre to]i fra]ii t@i, fiii lui Levi, cu tine, }i c@uta]i }i a preo]i? 11. A}ea tu }i toat@ adunarea ta cea adunat@ ^mprotiva lui Dumnezeu. {i ce easte Aaron, de c$rti]i asupra lui? 12. {i au trimis Moisi s@ chiiame pre Datan }i pre Aviron, feciorii lui Eliav; iar@ ei au zis: Nu ne vom sui. 13. Au pu]in easte aceasta c@ ne-ai suit ^n p@m$nt care curge lapte }i miiare, ca s@ ne omori ^n pustie, c@ st@p$ne}ti preste noi? 14. St@p$ne}ti, }i tu ^n p@m$ntul care curge lapte }i miiare ne-ai b@gat pre noi }i ne-ai dat mo}ie de holde }i de vii? Ochii oamenilor acestora i-ai scos? Nu ne vom sui! 15. {i s-au m$niiat Moisi foarte }i au zis c@tr@ Domnul: Nu c@uta spre jertva lor; pofta nici unuia dintr@ ei nu o am luat, nici pre nimenea dintr@ ei nu am asuprit. 16. {i au zis Moisi c@tr@ Core: Sfin]ea}te adunarea ta, }i fi]i gata ^naintea Domnului, tu }i Aaron }i ei, m$ne. 17. {i lua]i fie}tecarele c@dealni]a sa }i pune]i ^ntr-^nsele t@m$ie, }i aduce]i ^naintea Domnului fie}tecarele c@dealni]a sa, doao sute }i cincizeci de c@dealni]e, }i tu }i Aaron, fie}tecarele c@dealni]a sa. 18. {i au luat fie}tecarele c@dealni]a sa, }i au pus ^ntr-^nsele foc, }i au b@gat t@m$ie ^ntr-^nsele. 19. {i au st@tut la u}ea cortului m@rturiei Moisi }i Aaron, }i Core au adunat asupra lor toat@ adunarea sa, la u}ea cortului m@rturiei, }i s-au ar@tat m@rirea Domnului la toat@ adunarea. 20. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: 21. Osebi]i-v@ fie}tecarele de adunarea aceasta }i voiu topi pre ei odat@. 22. {i au c@zut pre fea]ele sale }i au zis: Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor }i a tot trupul, de au p@c@tuit un om, au preste toat@ adunarea va fi m$niia Domnului? 23. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 24. Gr@ia}te adun@rii, zic$nd: Feri]i-v@ de primpregiurul adun@rii lui Core }i Datan }i Aviron. 25. {i s-au sculat Moisi }i au mers la Datan }i la Aviron, }i ^mpreun@ cu el au mers to]i b@tr$nii lui Israil. 26. {i au gr@it c@tr@ adunare, zic$nd: Dep@rta]i-v@ de la corturile acestor oameni n@s$lnici, }i de nimica ce easte a lor s@ nu v@ atinge]i, ca s@ nu peri]i ^mpreun@ cu ei ^ntru tot p@catul lor. 27. {i s-au dep@rtat de primpregiurul

137

CAP 16
Core, Datan }i Aviron scornesc g$lceav@ ^mprotiva lui Moisi }i a lui Aaron, }i r$vnesc c@peteniia }i preo]Iia, pentru aceaea de vii ^i ^nghite p@m$ntul, }i focul m@n$nc@ doao sute }i cincizeci de b@rba]i, carii t@m$ia, }i pre al]i patruspr@zeace mii }i }eapte sute, ce c$rtea, i-au amistuit focul, pre care l-au domolit Aaron cu rug@ciunea sa.

*Sira. 45, 22 1 Cori. 10, 10 Iuda 11

i au gr@it Core, feciorul lui Isaar, al feciorului lui Caat, al feciorului lui Levi, }i Datan }i Aviron, feciorii lui Eliav, }i a lui Avn, feciorul lui Falet, al feciorului lui Ruvin. 2. {i s-au sculat ^mprotiva lui Moisi, }i doao sute }i cincizeci de b@rba]i din fiii lui Israil, c@peteniile adun@rii, chema]ii sfatului }i b@rba]i vesti]i. 3.* S-au ^nt@r$tat asupra lui Moisi }i a lui Aaron }i au zis c@tr@ ei: Destul easte voao, c@ toat@ adunarea, to]i sfin]i, }i Domnul easte ^ntru ei, }i pentru ce v@ r$dica]i preste adunarea Domnului? 4. {i, auzind Moisi, au c@zut pre fa]@. 5. {i au gr@it c@tr@ Core }i c@tr@ toat@ adunarea lui, zic$nd: Socotit-au }i au cunoscut Dumnezeu pre cei ce s$nt ai Lui, }i pre cei sfin]i, }i i-au apropiiat la S$ne, }i pre cei ce nu i-au ales {ie nu i-au apropiiat la S$ne. 6. Aceasta s@ face]i: lua]i-v@ voi ^n}iv@ c@dealni]e, Core }i toat@ adunarea lui. 7. {i pune]i ^n eale foc }i arunca]i ^n eale t@m$ie, ^naintea Domnului, m$ne, }i b@rbatul, pre carele va aleage Domnul, acesta va fi sf$nt, ajung@ voao fiii lui Levi! 8. {i au zis Moisi c@tr@ Core: Asculta]i-m@ pre mine, fiii lui Levi!
1.

138

CARTEA NUMERILOR
cortului lui Core }i Datan }i Aviron, }i au ie}it Datan }i Aviron }i au st@tut la u}ile corturilor sale, }i muierile lor, }i pruncii lor, }i avearea lor. 28. {i au zis Moisi: %ntru aceasta ve]i cunoa}te c@ Domnul m-au trimis pre mine ca s@ fac toate lucrurile aceastea, iar@ nu de la mine le fac. 29. De vor muri ace}tia cum mor to]i oamenii, }i de va fi certarea lor ca certarea tuturor oamenilor, nu Domnul m-au trimis pre mine. 30. Ci ^ntru pr@pastie va ar@ta Domnul, }i, de}chizind p@m$ntul, gura sa va ^nghi]i pre ei, }i cas@le lor }i corturile lor, }i toate c$te s$nt ale lor, }i vii s@ vor pogor^ ^n iad, }i ve]i cunoa}te cum au ^nt@r$tat oamenii ace}tia pre Domnul. 31.* Iar@ dup@ ce au ^ncetat a gr@i toate cuvintele aceastea, s-au rupt p@m$ntul supt picioarele lor. 32. {i s-au de}chis p@m$ntul }i i-au ^nghi]it pre ei, }i c@sile lor, }i pre to]i oamenii carii era cu Core, }i cu dobitoacele lor. 33. {i s-au pogor$t ei, }i toate ale lor, vii ^n iad, }i i-au acoperit pre ei p@m$ntul, }i au perit din mijlocul adun@rii. 34. {i tot Israilul }i cei dimpregiurul lor au fugit de glasul lor, zic$nd: S@ nu ne ^nghi]@ pre noi p@m$ntul! 35. {i foc au ie}it de la Domnul, }i au m$ncat pre cei doao sute }i cincizeci de b@rba]i, carii au t@m$iat. 36. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Eliazar, fiiul lui Aaron, preotul: 37. Lua]i c@dealni]ile ceale de aram@ din mijlocul celor ar}i; iar@ focul cel str@in s@-l r@sipi]i acolo, c@ s-au sfin]it c@dealni]ele p@c@to}ilor acestora ^n sufletele lor. 38. {i le f@ pre eale t@bli b@tute ^mpregiurul jertvenicului, c@ s-au adus ^naintea Domnului }i s-au sfin]it, }i s-au f@cut spre semn fiilor lui Israil. 39. {i au luat Eleazar, fiiul lui Aaron, preotului, c@dealni]ele ceale de aram@, c$te au adus cei ar}i. 40. {i le-au pus pre eale la jertvenic pomenire fiilor lui Israil, ca nimenea de alt neam, carele nu easte din s@m$n]a lui Aaron, s@ nu s@ apropie s@ t@m$iaz@ ^naintea Domnului, }i s@ nu fie ca Core }i ca adunarea lui, dup@ cum au gr@it Domnul prin m$na lui Moisi. 41. {i au c$rtit fiii lui Israil a doao zi asupra lui Moisi }i asupra lui Aaron, zic$nd: Voi a]i omor$t norodul Domnului. 42. {i au fost c$nd ^nv@luia adunarea pre Moisi }i pre Aaron, }i s-au pornit asupra cortului m@rturiei, iar@ pre cort l-au acoperit norul }i s-au ar@tat m@rirea Domnului. 43. {i au ^ntrat Moisi }i Aaron despre fa]a cortului m@rturiei.

CAP 16 {I 17
44. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: 45. Os@bi]i-v@ din mijlocul adun@rii ace}tiia, }i-i voiu topi pre ei odat@. {i ei au c@zut pre fa]a sa. 46. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: Ia c@dealni]a }i pune ^ntr-^nsa foc din jertvenic, }i arunc@ preste el t@m$ie, }i du degrab@ la tab@r@, }i te roag@ pentru ei,* c@ au ie}it *%n]ele. m$nie de la fa]a Domnului }i au ^nceput a 18, 21 piiarde pre norod. 47. {i au luat Aaron, precum Moisi i-au zis lui, }i au alergat la adunare, }i, iat@, au fost ^nceput piiarderea ^n norod, }i au pus t@m$ie }i s-au rugat pentru norod. 48. {i au st@tut ^n mijlocul celor mor]i }i a celor vii, }i au ^ncetat piiarderea. 49. {i au fost cei mor]i, carii au murit ^ntru acea piiardere, patruspr@zeace mii }i }eapte sute, afar@ de cei ce au murit pentru Core. 50. {i s-au ^ntors Aaron la Moisi, la u}ea cortului m@rturiei, }i au ^ncetat piiarderea.

*1 Leage 11, 6 Psalm 105, 18

CAP 17
Lu$ndu-s@ doaospr@zeace toiage de la mai-marii doaospr@zeace neamurilor lui Israil, numai toiagul lui Aaron au ^nflorit }i au rodit; cu care minune }i ^ns@mnare preo]iia s@ ^nt@rea}te lui de la Dumnezeu; }i s-au ]inut ^n cortul m@rturiei.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Gr@ia}te fiilor lui Israil }i 2. ia de la ei toiag, toiag (a) de la to]i mai-marii lor dup@ cas@le familiilor lor, doaospr@zeace toiage, }i numele fie}tec@ruia scrie-l pre toiagul lui. 3. {i numele lui Aaron scrie-l pre toiagul lui Levi, c@ un toiag easte, dup@ neamul c@sii familiilor lor vor da. 4. {i le vei pune pre eale ^n cortul m@rturiei, ^n preajma m@rturiei, de unde voiu gr@i c@tr@ tine. 5. {i omul, pre carele voiu aleage, toiagul lui va odr@sli, }i voiu abate de la tine c$rteala fiilor lui Israil, carea ei c$rtesc asupra voastr@. 6. {i au gr@it Moisi fiilor lui Israil, }i to]i mai-marii lor i-au dat lui toiag, pentru fie}tecare mai-mare un toiag, dup@ cas@le familiilor lor doaospr@zeace toiage, }i toiagul lui Aaron era ^ntr@ toiagele lor. 7. {i au pus Moisi toiagele ^naintea Domnului, ^n cortul m@rturiei. 8. {i au fost a doao zi, au ^ntrat Moisi }i Aaron ^n cortul m@rturiei, }i, iat@, odr@slis@ toiagul lui Aaron ^n casa lui Levi }i au f@cut odrasl@, }i au ^nflorit flori, }i au f@cut nuci.
1.
2. (a) Toiag, toiag, adec@: c$te un toiag.

CARTEA NUMERILOR
9. {i au scos Moisi toate toiagele de la fa]a Domnului la to]i fiii lui Israil }i au v@zut, }i au luat fie}tecarele toiagul s@u. 10. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Pune *Evrei toiagul lui* Aaron ^naintea m@rturiilor, ^ntru 9, 9 s@mn de socotin]@ fiilor celor neascult@tori, ca s@ ^nceate a c$rti asupra Mea, }i s@ nu moar@. 11. {i au f@cut Moisi }i Aaron dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi, a}ea au f@cut. 12. {i au gr@it fiii lui Israil c@tr@ Moisi, zic$nd: Iat@, ne-am topit, am perit, ne-am potopit! 13. Tot cel ce s@ atinge de cortul Domnului va muri. P$n@ ^n sf$r}it vom muri?

CAP 17 {I 18
din toate ceale ce aduc pentru gre}ealele lor, }i din toate ceale ce aduc pentru p@catele lor, c$te dau ei Mie din toate ceale sfinte ale tale vor fi }i ale fiilor t@i. 10. %n Sfintele Sfin]ilor ve]i m$nca aceastea, tot b@rbatul va m$nca aceastea, tu }i fiii t@i, sfinte vor fi ]ie. 11. {i aceasta va fi voao: din p$rga darurilor, din toate ceale ce aduc fiii lui Israil, ]ie am dat aceastea, }i feciorilor t@i }i featelor tale ^mpreun@ cu tine, leage veacinic@, tot cel curat ^n casa ta va m$nca aceastea. 12. Toat@ p$rga untuluidelemn, }i toat@ p$rga vinului, }i p$rga gr$ului, c$te dintru aceastea s@ vor da Domnului, ]ie le-am dat pre eale. 13. Ceale ^nt$iu n@scute, toate c$te s$nt ^n p@m$ntul lor, care vor aduce Domnului, ale tale vor fi, tot cel curat ^n casa ta le va m$nca pre eale. 14. Tot darul cel sfin]it ^ntru fiii lui Israil al t@u va fi. 15. {i tot ce de}chide p$ntecele din tot trupul, c$te aduc Domnului de la om p$n@ la dobitoc, al t@u va fi; iar@ ceale ^nt$iu n@scute a oamenilor s@ se r@scumpere, }i ceale ^nt$iu n@scute ale dobitoacelor celor necurate ve]i face s@ se r@scumpere. 16. {i r@scump@rarea lui dup@ o lun@ de la na}tere, pre]ul cinci sicli, dup@* siclul cel sf$nt, doaozeci de bani s$nt. 17. Iar@ ceale ^nt$iu n@scute ale vacilor, }i ceale ^nt$iu n@scute ale oilor, }i ceale ^nt$iu n@scute ale caprelor s@ nu face]i s@ le r@scumpere, sfinte, }i s$ngele lor vei turna preste jertvenic, }i seul vei aduce jertv@ ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. 18. {i carnea va fi a ta, }i pieptul punerii, }i bra]ul cel drept al t@u va fi. 19. Toat@ aducerea sfintelor, carea vor aduce fiii lui Israil Domnului, ]ie o am dat, }i fiilor t@i }i featelor tale cu tine, leage veacinic@, leg@tur@ de sare veacinic@ easte ^naintea Domnului, ]ie }i semin]iei tale dup@ tine. 20. {i au gr@it Domnul c@tr@ Aaron: %n p@m$ntul lor s@ nu ai mo}ie, }i parte nu va fi ]ie ^ntru d$n}ii, c@ Eu s$nt partea ta }i mo}iia ta ^ntr@ fiii lui Israil. 21. {i fiilor lui Levi, iat@, le-am dat tot ce easte a zeacea ^n Israil mo}ie pentru slujbele lor, care slujbe slujesc ei ^n cortul m@rturiei. 22. {i mai mult nu vor veni fiii lui Israil ^n cortul m@rturiei s@ fac@ p@cat aduc@toriu de moarte. 23. {i levitul ^nsu}i va sluji slujba cortului m@rturiei, }i ei vor purta p@catele lor, leage veacinic@ ^ntru neamurile lor, }i ^ntr@ fiii lui Israil* nu vor mo}teni mo}ie. 24. C@ z@ciuialele fiilor lui Israil,

139

CAP 18
Pentru greot@]ile preo]ilor }i paz@le levi]ilor; ^n loc de soarte mo}teneasc@ p$rga }i aducerile }i jertvele preo]ilor, iar@ z@ciuialele s@ r$nduesc levi]ilor, carii iar@}i dau a zeacea lui Aaron.

i au gr@it Domnul c@tr@ Aaron, zic$nd: Tu }i feciorii t@i, }i casa t@t$ne-t@u cu tine, ve]i lua (a) p@catele celor sfinte, }i tu }i feciorii t@i ve]i lua p@catele preo]iei voastre. 2. {i pre fra]ii t@i, neamul lui Levi, norodul t@t$ne-t@u, apropie-l la tine }i s@ se adaog@ l$ng@ tine, }i s@ slujeasc@ ]ie, }i tu }i fiii t@i ^mpreun@ cu tine ^naintea cortului m@rturiei. 3. {i vor p@zi paz@le tale }i pazele cortului, numai la vas@le ceale sfinte }i la jertvenic nu s@ vor apropiia, ca s@ nu moar@ nici ace}tia, nici voi. 4. {i s@ vor adaoge la tine, }i vor p@zi pazele cortului m@rturiei dup@ toate slujbele cortului, }i cel de alt neam nu s@ va apropiia c@tr@ tine. 5. {i ve]i p@zi pazele celor sfinte }i pazele jertvenicului, }i nu va mai fi m$nie ^ntru fiii lui Israil. 6. {i Eu am luat pre fra]ii vo}tri, pre levi]i, dintr@ fiii lui Israil, dar dat Domnului, s@ slujeasc@ slujbele cortului m@rturiei. 7. {i tu, }i feciorii t@i cu tine, p@zi]i preo]iia voastr@ dup@ toat@ r$nduiala jertvenicului }i a celor dinl@untru catapeteasmei, }i sluji]i slujbele darul preo]iei voastre, }i cel de alt neam, carele va mearge al@turi cu voi, va muri. 8. {i au gr@it Domnul c@tr@ Aaron: {i, iat@, Eu am dat voao paza p$rghelor Meale din toate ceale sfin]ite Mie de la fiii lui Israil, ]ie am dat aceastea cinste, }i fiilor t@i dup@ tine, leage veacinic@. 9. {i aceasta s@ fie voao din ceale sfin]ite ale sfin]ilor, din aduceri, din toate darurile lor }i din toate jertvele lor, }i
1.
1. (a) %n cea veachie s@ afl@, ^n loc de p@cat: ^ncep@turile.

*Ie}ire 30, 13 Levi]i 27, 25 Sus 3, 47 Iezechii. 45, 12

*2 Leage 38 [18], 1

140

CARTEA NUMERILOR
carele vor aduce Domnului dar, le-am dat levi]ilor mo}ie, pentru aceaea am zis lor, ^ntr@ fiii lui Israil nu vor mo}teni mo}ie. 25. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 26. {i levi]ilor vei gr@i }i vei zice c@tr@ d$n}ii: C$nd ve]i lua de la fiii lui Israil z@ciuiala, carea am dat voao de la ei mo}tenire, atunci, din z@ciuiala aceaea ve]i aduce z@ciuial@ Domnului. 27. {i s@ vor socoti voao aducerile voastre, ca gr$ul de la arie }i ca aducerea de la teasc. 28. A}ea ve]i aduce }i voi din toate aducerile Domnului, din toate zeciuialele voastre, c$te ve]i lua de la fiii lui Israil, }i ve]i da dintr-^nsele, aducere Domnului, lui Aaron, preotului. 29. Din toate ceale ce s@ dau voao s@ aduce]i aducere Domnului, }i din toat@ p$rga, ceale sfin]ite dintr-^nsa. 30. {i ve]i zice c@tr@ ei: C$nd ve]i aduce p$rg@ dintr-^nsa, atunci s@ va socoti levi]ilor ca roada de la arie, ca aducerea de la teasc. 31. {i o ve]i m$nca pre d$nsa ^n tot locul, voi }i fiii vo}tri, }i cas@le voastre, c@ aceasta easte simbriia voastr@ pentru slujbele voastre ceale din cortul m@rturiei. 32. {i nu ve]i avea pentru aceasta p@cat aduc$nd p$rg@ dintr-^nsa, ca s@ nu spurca]i ceale sfinte ale fiilor lui Israil, }i s@ muri]i.

CAP 18 {I 19
ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. 9. {i va str$nge om curat cenu}a junincii, }i o va pune afar@ de tab@r@, ^n loc curat, }i va fi adun@rii fiilor lui Israil ^ntru paz@, ap@ de stropire, cur@]enie easte. 10. {i cel ce au adunat cenu}a vacii va sp@la hainele sale, }i necurat va fi p$n@ seara, }i va fi fiilor lui Israil }i nemearnicilor carii l@cuiesc ^ntr@ voi leage vecinic@. 11. Cel ce s@ atinge de cel mort ori al c@rui suflet de om necurat va fi }eapte zile. 12. Acesta s@ va cur@]i ^n zioa a treia }i ^n zioa a }eaptea, }i curat va fi; iar@ de nu s@ va cur@]i ^n zioa a treia }i ^n zioa a }eaptea, necurat va fi. 13. Tot cel ce s@ va atinge de cel mort din tot sufletul omului, de va muri, }i nu s@ va cur@]i, cortul Domnului au p$ng@rit, pentru aceaea va peri sufletul acela din Israil, c@ apa stropirei nu s-au stropit preste el, necurat easte, c@ necur@]iia lui ^ntr-^nsul easte. 14. {i aceasta easte leage: de va muri om ^n cas@, tot cel ce ^ntr@ ^n cas@ }i c$te s$nt ^n cas@ necurate vor fi }eapte zile. 15. {i tot vasul de}chis, care nu easte legat cu leg@turi deasupra, necurat easte. 16. {i tot cel ce s@ va atinge de fa]a pruncului r@nit, sau mort, sau de os omenesc, sau de morm$nt, }eapte zile necurat va fi. 17. {i vor luoa pentru cel necurat din cenu}a cea ars@ a cur@]eniei }i vor turna preste ap@ vie ^ntr-un vas. 18. {i va lua isop }i va muia ^n ap@ b@rbat curat, }i va stropi ^n cas@, }i preste vase }i preste suflete, c$te vor fi acolo, }i preste cel ce s-au atins de os omenesc, sau de cel r@nit, sau de cel mort, sau de morm$nt. 19. {i va stropi cel curat preste cel necurat ^n zioa a treia }i ^n zioa a }eaptea, }i s@ va cur@]i ^n zioa a }eaptea, }i va sp@la hainele sale, }i va sc@lda trupul s@u cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. 20. {i omul, carele s@ va p$ng@ri }i nu s@ va cur@]i, va peri sufletul acela din mijlocul adun@rii, c@ sfintele Domnului au spurcat, }i, pentru c@ ap@ de stropire nu s-au stropit preste d$nsul, necurat easte. 21. {i va fi voao leage veacinic@, }i cel ce s@ stropea}te cu ap@ de stropire va sp@la hainele sale, }i cel ce s@ atinge de apa stropirei necurat va fi p$n@ seara. 22. {i tot, ori de ce s@ va atinge cel necurat, necurat va fi, }i sufletul ce s@ atinge necurat va fi p$n@ seara.

CAP 19
Leagea a g@ti apa cur@]irii, din cenu}ea vacii ceii ro}ie s@ f@cea apa cur@]irii, cu carea s@ sp@la multe fealiuri de necur@]ii; pentru cel ce murea ^n cort, }i pentru vasul ce nu are coperi} }i care s@ atinge de trupul mortului.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: Aceasta easte leagea carea o 2. au poruncit Domnul, zic$nd: Gr@ia}te fiilor lui Israil, ca s@ ia la sine o juninc@ ro}ie curat@, carea nu are ^n sine prihan@, }i pre carea nu au fost jug. *Evrei 3. {i o vei da la Eleazar, preotul,* }i o vor 13, 11 scoate afar@ din tab@r@, ^n loc curat, }i o vor junghia ^naintea lui. 4. {i va lua Eleazar din s$ngele ei, }i vor stropi ^naintea fea]ii cortului m@rturiei din s$ngele ei de }eapte ori. 5. {i o vor arde de tot ^naintea lui, }i piialea ei }i carnea }i s$ngele ei, cu balega ei, s@ vor arde de tot. 6. {i va lua preotul lemn de chedru }i isop, }i cochin vor pune ^n mijlocul arderii de tot a junincii. 7. {i va sp@la hainele sale preotul, }i va sc@lda trupul s@u cu ap@, }i dup@ aceasta va ^ntra ^n tab@r@, }i necurat va fi preotul p$n@ seara. 8. {i cel ce o au ars pre ea va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu
1.

CAP 20
Moare Mariam; curge ap@ din piiatr@ norodului ce c$rtea; Moisi }i Aaron gr@iesc Domnului la Apa Pricii, pentru aceaea s@ lipsesc de ^ntrarea la P@m$ntul F@g@du-

CARTEA NUMERILOR
in]ii, }i, nel@s$ndu-i Edom s@ treac@, s@ pogoar@ la muntele Hor; unde, sfin]indu-s@ Eleazar arhiereu, moare Aaron, tat@l lui.

CAP 20 {I 21
vom bea ap@ din f$nt$na ta, pre calea ^mp@r@teasc@ vom mearge, nu ne vom abate de-a dreapta, nici de-a st$nga, p$n@ vom treace hotar@le tale. 18. {i au zis Edom c@tr@ el: Nu ve]i treace prin p@m$ntul mieu; iar@ de nu, cu r@zboiu voiu ie}i ^naintea ta. 19. {i au zis lui fiii lui Israil: Pre l$ng@ munte vom treace, iar@ de vom bea din apa ta eu }i dobitoacele meale, da-vom pre]ul ]ie, ce lucru mic easte, pre l$ng@ munte vom treace. 20. Iar@ el au zis: Nu vei treace prin p@m$ntul mieu! {i au ie}it Edom ^naintea lui cu gloat@ grea }i cu m$n@ tare. 21. {i nu au vrut Edom s@ las@ pre Israil s@ treac@ prin hotar@le sale, }i s-au ab@tut Israil de la d$nsul. 22. {i s-au r$dicat din Cadis }i au mers fiii lui Israil, toat@ adunarea, ^n muntele Or. 23. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, ^n muntele Or, la hotar@le p@m$ntului lui Edom, zic$nd: 24. S@ s@ adaog@ Aaron la norodul s@u, c@ nu ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care l-am dat fiilor lui Israil mo}tenire, pentru c@ M-a]i ^nt@r$tat pre Mine la Apa Pricii. 25.* Ia pre Aaron, fratele t@u, }i pre Eleazar, feciorul lui, }i-i suie pre ei ^n muntele Or, ^naintea a toat@ adunarea. 26. {i dezbrac@ pre Aaron de hainele lui, }i ^mbrac@ pre Eleazar, feciorul lui, }i Aaron s@ va adaoge }i va muri acolo. 27. {i au f@cut Moisi dup@ cum i-au poruncit Domnul, }i i-au suit pre ei ^n muntele Or, ^naintea a toat@ adunarea. 28. {i au dezbr@cat pre Aaron de hainele lui, }i au ^mbr@cat cu eale pre Eleazar, feciorul lui, }i au murit Aaron acolo ^n v$rvul muntelui, }i s-au pogor$t Moisi }i Eleazar din munte. 29. {i au v@zut toat@ adunarea c@ au murit Aaron, }i au pl$ns pre Aaron treizeci de zile toat@ casa lui Israil.

141

*Ie}ire 17, 3

*Ie}ire 17, 5 6 %n]ele. 11, 4 *Psal. 77, 15 [16] 20 [23] 1 Cori. 10, 4 *2 Leage 1, 37

i au venit fiii lui Israil cu toat@ adunarea ^n pustiia Sinaiului, ^n luna cea dint$iu, }i au r@mas norodul ^n Cadis, }i au murit acolo Mariam, }i s-au ^ngropat acolo. 2. {i nu avea ap@ adunarea, }i s-au str$ns asupra lui Moisi }i a lui Aaron. 3. {i bl@st@ma norodul pre Moisi, zic$nd: O, c@ de-am fi perit c$nd au perit fra]ii no}tri ^naintea Domnului! 4.* {i pentru ce a]i suit adunarea Domnului ^n pustiia aceasta, ca s@ ne omor$]i pre noi }i dobitoacele noastre? 5. {i pentru ce aceasta? De ne-a]i suit pre noi din Eghipt ca s@ venim la acest loc r@u, ^n care nu s@ sam@n@ nici smochini, nici vii, nici rodii, nici ap@ de beut nu easte? 6. {i au venit Moisi }i Aaron de la fa]a adun@rii la u}ea cortului m@rturiei, }i au c@zut pre fa]@, }i s-au ar@tat m@rirea Domnului c@tr@ d$n}ii. 7. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 8. Ia toiagul t@u }i adun@ adunarea, tu }i Aaron, fratele t@u, }i gr@i]i c@tr@ piiatr@, ^naintea lor, }i va da apele sale, }i ve]i scoate ap@ din piiatr@, }i ve]i ad@pa adunarea }i dobitoacele lor. 9.* {i au luat Moisi toiagul dinaintea Domnului, dup@ cum au poruncit Domnul. 10. {i au adunat Moisi }i Aaron adunarea ^naintea pietrii, }i au zis c@tr@ ei: Asculta]im@, cei neascult@tori,* au din piiatra aceasta voiu scoate voao ap@? 11. {i, r$dic$nd Moisi m$na sa, au lovit piiatra cu toiagul de doao ori, }i au ie}it ap@ mult@, }i au beut adunarea }i dobitoacele lor. 12. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron:* Pentru c@ nu a]i crezut s@ M@ sfin]i]i ^naintea fiilor lui Israil, pentru aceaea nu ve]i b@ga voi adunarea aceasta ^n p@m$ntul care l-am dat lor. 13. Aceasta easte Apa Pricii, c@ s-au pricit fiii lui Israil ^naintea Domnului, }i s-au sfin]it ^ntru ei. 14. {i au trimis Moisi soli din Cadis la ^mp@ratul Edom, zic$nd: Aceastea zice fratele t@u, Israil: Tu }tii toat@ osteneala carea ne-au aflat pre noi. 15. Cum s-au pogor$t p@rin]ii no}tri ^n Eghipt }i au nemernicit ^n Eghipt zile multe, }i ne-au n@c@jit pre noi eghipteanii }i pre p@rin]ii no}tri. 16. {i am strigat c@tr@ Domnul, }i Domnul au auzit glasul nostru, }i, trimi]$nd ^nger, ne-au scos pre noi din Eghipt, }i acum s$ntem ^n Cadis, cetatea din partea hotar@lor tale. 17. S@ treacem prin p@m$ntul t@u, nu vom treace prin ]arini, nici prin vii, nici
1.

*Jos 33, 38 2 Leage 32, 50

CAP 21
Israil biruia}te pre hananeu; pentru lipsirea apei }i a p$inii, }i ur$rea manei, c$rtind norodul, s@ trimit }erpi asupra lor; ^mprotiva a c@rora mu}c@ri r@dic$ndu-s@ }earpe de aram@, s@ vindec@; s@ vindec@ Sion }i Og, ^mp@ra]ii..

i au auzit hananeul, ^mp@ratul Aradului, cel ce l@cuia c@tr@ pustie, c@ au venit Israil pre calea Atarin, }i s-au r@zboit asupra lui Israil, }i au robit din ei robime. 2. {i au f@g@duit Israil f@g@duin]@ Domnului, }i au zis: De-mi vei da pre norodul acesta supt m$na mea, voiu aduce pre el dar }i cet@]ile lui. 3. {i au ascultat Domnul glasul lui Israil, }i au dat pre hananeu supt m$na lui, }i l-au adus dar pre el }i cet@]ile lui, }i au chemat numele locului aceluia Dar Adus.
1.

142

CARTEA NUMERILOR
4. {i, purcezind din muntele Or pre calea cea despre Marea Ro}ie, au ^ncungiurat p@m$ntul lui Edom, }i au sl@bit norodul pre cale. 5. {i c$rtea norodul asupra lui Dumnezeu }i asupra lui Moisi, zic$nd: C@ci ne-ai scos pre noi din Eghipt, ca s@ ne omori ^n pustie? C@ nu easte nici p$ine, nici ap@, }i sufletul nostru s-au ur$t cu aceast@ p$ine de}eart@. 6.* {i au trimis Domnul ^n norod }erpi omor$tori, }i mu}ca pre norod, }i au murit norod mult din fiii lui Israil. 7. {i, merg$nd norodul la Moisi, au zis: Am p@c@tuit, c@ am gr@it r@u asupra Domnului }i asupra ta, roag@-te, dar@ c@tr@ Domnul ca s@ ia de la noi }earpele. {i s-au rugat Moisi c@tr@ Domnul pentru norod. 8. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: F@ ]ie }earpe de aram@ }i-l pune pre un semn, }i va fi de va mu}ca }earpele pre om, tot cel mu}cat, v@z$ndu-l pre el, va tr@i. 9.* {i au f@cut Moisi }earpe de aram@ }i l-au pus pre un semn, }i, c$nd mu}ca }earpele pre om, s@ uita la }earpele cel de aram@ }i tr@ia. 10. {i s-au r$dicat fiii lui Israil }i au t@b@r$t ^n Ovot. 11. {i, r$dic$ndu-s@ din Ovot, au t@b@r$t ^n Ahalghe, dincolo, ^n pustiia carea easte despre fa]a lui Moav, spre r@s@ritul soarelui. 12. {i de acolo s-au sculat }i au t@b@r$t ^n valea Zared. 13. {i de acolo, r$dic$ndu-s@, au t@b@r$t dincolo de Arnon, ^n pustiia ceaea ce easte afar@ din hotar@le amoreilor,* c@ Arnon easte ^n hotar@le lui Moav, ^ntr@ Moav }i ^ntr@ amoreu. 14. Pentru aceaea s@ zice ^n cartea R@zboiul Domnului: Pre Zoov au ars }i v@ile lui Arnon. 15. {i v@ile le-au pus l@ca}ul lui Ir, }i s@ al@tur@ cu hotar@le lui Moav. 16. {i de acolo F$nt$na, aceasta easte f$nt$na carea au zis Domnul c@tr@ Moisi: Adun@ norodul, }i le voiu da lor ap@ s@ bea. 17. Atunci au c$ntat Israil c$ntarea aceasta, la f$nt$n@: Face]i ^nceputul ei! 18. F$nt$n@, o au s@pat pre ea c@peteniile, cioplitu-o-au pre ea ^mp@ra]ii neamurilor, ^ntru ^mp@r@]iia lor, ^ntru st@p$nirea lor! 19. {i de la f$nt$n@ la Mantanain, }i de la Mantanain la Naaliil, }i de la Naaliil la Vamot. 20. {i de la Vamot la Napin, carea easte ^n c$mpul lui Moav, de la v$rvul celui cioplit, care caut@ spre fa]a pustiei. 21.* {i au trimis Moisi soli la Sion, ^mp@ratul amoreilor, cu cuvinte de pace, zic$nd: 22. Vom treace prin p@m$ntul t@u, pre cale vom mearge, nu ne vom abate nici ^n ]arin@, nici ^n vie, nici vom bea ap@ din f$nt$na ta, pre calea ^mp@r@teasc@ vom mearge p$n@ ce vom treace hotar@le tale. 23. {i nu au l@sat Sion pre Israil s@

CAP 21 {I 22
treac@ prin hotar@le lui, }i au adunat Sion pre tot norodul s@u }i au ie}it ^n pustie s@ stea ^mprotiva lui Israil, }i au venit ^n Iasa, }i s-au pus ^mprotiva lui Israil. 24.* {i l-au b@tut pre el Israil cu ucidere de sabie, }i au st@p$nit p@m$ntul lui, de la Arnon p$n@ la Iavoc, p$n@ la feciorii lui Aman, c@ Iazir hotarul fiilor lui Aman easte. 25. {i au luat Israil toate cet@]ile aceastea, }i au l@cuit Israil ^n toate cet@]ile amoreilor, ^n Esevon }i ^n toate ceale de primpregiurul lor. 26. C@ Esevon easte cetatea lui Sion, ^mp@ratului amoreilor, }i acesta au b@tut pre ^mp@ratul Moav, mai ^nainte, }i au luat tot p@m$ntul lui de la Aroir p$n@ la Arnon. 27. Pentru aceaea zic cei ce gr@iesc ^n pilde: Veni]i ^n Esevon, ca s@ se zideasc@ }i s@ se tocmeasc@ cetatea Sion. 28. C@ foc au ie}it din Esevon }i par@ din cetatea lui Sion, }i au m$ncat p$n@ la Moav, }i au amistuit st$lpii lui Arnon. 29.* Vai, ]ie, Moav, perit-au norodul Hamos, datu-s-au fiii lor s@ se m$ntuiasc@, }i featele lor robite lui Sion, ^mp@ratului amoreilor. 30. {i s@m$n]a lor piiare, Esevon p$n@ la Devon, }i muierile lor ^nc@ ars@r@ cu foc preste Moav. 31. {i au l@cuit Israil ^n toate cet@]ile amoreilor. 32. {i au trimis Moisi ca s@ socoteasc@ pre Iazir, }i o au luat pre ea }i satele ei, }i au scos pre amoreul carele era acolo. 33.* {i, ^ntorc$ndu-s@, s-au suit pre calea cea c@tr@ Vasan, }i au ie}it Og, ^mp@ratul Vasanului, ^naintea lor, }i tot norodul lui la r@zboiu ^n Edrain. 34. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: S@ nu te temi de el, c@ ^n m$inile tale l-am dat pre el }i tot norodul lui, }i tot p@m$ntul lui, }i vei face lui cum ai f@cut lui Sion, ^mp@ratului amoreilor, carele l@cuia ^n Esevon. 35. {i l-au b@tut pre el }i pre feciorii lui }i pre tot norodul lui, p$n@ nu au l@sat dintr-^nsul rob viu, }i au mo}tenit p@m$ntul lor.

*%n]el. 6, 5 1 Cori. 10, 9

*Psalm 134, 10 12 Amos 2, 9

*Ioan 3, 14

*Jude. 11, 21 [24] 3 %mp@ra. 11, 7

*Jude. 11, 18

*2 Leage 3, 3 29, 7

CAP 22
Valac, ^mp@ratul lui Moav, de doao ori chiiam@ pre Valaam, vr@jitoriul, s@ blast@me pre israilteani, pre cari ^l ceart@ ^ngerul gr@ind asina.

*2 Leage 2, 26 Judec. 11, 19

i, purcez$nd fiii lui Israil, au t@b@r$t la apusul lui Moav, l$ng@ Iordan, c@tr@ Ierihon. 2. {i, v@zind Valac, feciorul lui Sepfor, toate c$te au f@cut Israil amoreului, 3. S-au temut Moav de norod foarte, c@ mul]i era, }i s-au ^ngrozit Moav de fa]a fiilor lui Israil. 4. {i au zis Moav c@tr@ b@tr$nii lui Ma1.

CARTEA NUMERILOR
diam: Acum va aleage adunarea aceasta pre to]i cei dimpregiurul nostru, cum aleage vi]elul iarba cea vearde din c$mp. {i Valac, feciorul lui Sepfor, era ^mp@rat lui Moav pre vreamea aceaea. 5.* {i au trimis soli la Valaam, feciorul lui Veor, ^n Fatura, carea easte la r$ul p@m$ntului fiilor norodului s@u, s@-l chiiame pre el, zic$nd: Iat@, norod au ie}it din Eghipt }i, iat@, au acoperit fa]a p@m$ntului, }i acesta }eade ^mprotiva mea. 6. {i acum, vino de blast@m@ mie pre norodul acesta, c@ mai tare dec$t mine easte, doar@ voiu putea s@ ucid dintru ei }i s@-i scot pre ei din p@m$nt, c@ }tiu c@, pre carii vei blagoslovi, blagoslovi]i s$nt, }i pre carii vei bl@st@ma, bl@st@ma]i s$nt. 7. {i au mers b@tr$nii lui Moav }i b@tr$nii lui Madiam, duc$nd daruri ^n m$inile lor pentru vr@ji, }i au venit la Valaam }i i-au spus lui cuvintele lui Valac. 8. Iar@ el au zis c@tr@ ei: M$ne]i aici preste noapte, }i voiu r@spunde voao lucrurile care va gr@i Domnul c@tr@ mine. 9. {i au r@mas boiarii lui Moav la Valaam, }i au venit Dumnezeu la Valaam }i i-au zis lui: Ce s$nt ace}ti oameni la tine? 10. {i au zis Valaam c@tr@ Dumnezeu: Valac, feciorul lui Sepfor, ^mp@ratul lui Moav, i-au trimis pre ei la mine, zic$nd: 11. Iat@, norod au ie}it din Eghipt }i au acoperit fa]a p@m$ntului, }i acesta }eade ^mprotiva mea, }i acum vino de-l blast@m@ mie pre el, doar@-l voiu putea asupri pre el, }i scoate pre el de pre p@m$nt. 12. {i au zis Domnul c@tr@ Valaam: Nu vei mearge cu ei, nici vei bl@st@ma norodul, c@ easte blagoslovit. 13. {i, scul$ndu-s@ Valaam diminea]@, au zis c@tr@ boiarii lui Valac: Duce]i-v@ la Domnul vostru, c@ pre mine nu m@ las@ Dumnezeu s@ merg cu voi. 14. {i, scul$ndu-s@ boiarii lui Moav, au venit la Valac, zic$nd: Valaam nu au vrut s@ vie cu noi. 15. {i au adaos ^nc@ Valac a trimite boiari mai mul]i }i mai cinsti]i dec$t ace}tia. 16. {i au venit la Valaam }i i-au zis lui: Aceastea zice Valac a lui Sepfor: Rogu-te, nu te lenevi a veni la mine! 17. C@ cu cinste te voiu cinsti, }i c$te vei zice voiu face ]ie, numai vino de blast@m@ mie pre norodul acesta. 18. {i au r@spuns Valaam }i au zis boiarilor lui Valac:* De-mi va da mie Valac plin@ casa de argint }i de aur, nu voiu putea s@ calc cuv$ntul Domnului Dumnezeu, s@-l fac pre el mic au mare, ^ntru cugetul mieu. 19. {i acum r@m$ne]i ^n noaptea aceasta, ca s@ cunosc ce va adaoge Domnul a gr@i c@tr@ mine. 20. {i au venit Dumnezeu la Valaam, noaptea, }i i-au zis lui: De au venit s@ te chiiame oamenii ace}tia, scul$ndu-te, mergi du-

CAP 22

143

*Isus N. 24, 9

*Jos 24, 13

p@ ei; ^ns@ cuv$ntul care-l voiu gr@i c@tr@ tine, acela s@-l faci! 21. {i, scul$ndu-s@ Valaam diminea]@, au pus }eaua pre asina sa }i au purces cu boiarii lui Moav. 22.* {i s-au m$niiat cu iu]ime Dumnezeu, *2 Petr. c@ci mergea el, }i s-au sculat ^ngerul lui 2, 15 Dumnezeu ca s@-l mustre pre el pre cale, }i el }edea pre asina sa, }i doao slugi ale lui era cu d$nsul. 23. {i, v@z$nd asina pre ^ngerul lui Dumnezeu st$ndu-i ^mprotiv@ ^n cale }i cu sabiia scoas@ ^n m$na sa, s-au ab@tut asina din cale }i mergea spre c$mp; iar@ el b@tea pre asin@ cu toiagul s@u, ca s@ o ^ndrepteaz@ la cale. 24. {i au st@tut ^ngerul lui Dumnezeu ^ntr@ rozoar@le viilor, gard dincoace }i gard dincolo. 25. {i, v@zind asina pre ^ngerul lui Dumnezeu, s-au tras c@tr@ gard }i au str$ns piciorul lui Valaam la gard, }i Valaam au adaos ^nc@ a o mai bate. 26. {i au adaos ^ngerul lui Dumnezeu }i, merg$nd, au st@tut ^n loc str$mt, unde nu s@ putea abate la dreapta sau la st$nga. 27. {i, v@zind asina pre ^ngerul lui Dumnezeu s-au culcat supt Valaam, }i s-au m$niiat Valaam }i b@tea pre asin@ cu toiagul. 28. {i au de}chis Dumnezeu gura asinei }i au zis c@tr@ Valaam: Ce ]i-am f@cut de m-ai b@tut de trei ori cu aceasta? 29. {i au zis Valaam c@tr@ asin@: Pentru c@ m-ai nec@jit }i, de a} fi avut cu]it ^n m$na mea, te-a} fi junghiiat. 30. {i au zis asina c@tr@ Valaam: Au nu s$nt eu asina ta, pre carea din tinerea]ele tale ai ^nc@lecat p$n@ ^n zioa de ast@zi? Au, doar@, din neb@gare de sam@ am f@cut ]ie aceasta? Iar@ el au zis: Ba! 31. {i au descoperit Dumnezeu ochii lui Valaam, }i au v@zut pre ^ngerul Domnului st$nd ^mprotiv@ ^n cale }i sabiia scoas@ ^n m$na lui, }i, plec$ndu-s@, s-au ^nchinat cu fa]a sa. 32. {i au zis lui ^ngerul lui Dumnezeu: Pentru ce ai b@tut pre asina ta acum, a treia oar@? {i, iat@, eu am ie}it s@ te mustru pre tine, pentru c@ nu easte calea ta dreapt@ ^naintea mea. 33. {i, v@zindu-m@ asina, s-au ab@tut de la mine acum a treia oar@, cu aceasta, }i, de nu s-ar fi ab@tut, acum pre tine te-a} fi omor$t, }i pre ea o a} fi p@zit (a). 34. {i au zis Valaam ^ngerului Domnului: Gre}it-am, c@ nu am }tiut cum c@ tu mi-ai st@tut ^mprotiv@, ^naintea mea, ^n cale, }i acum, de nu-]i place ]ie, m@ voiu ^ntoarce. 35. {i au zis ^ngerul lui Dumnezeu c@tr@ Valaam: Pas@ ^mpreun@ cu oamenii ace}tia, numai cuv$ntul, care voiu zice c@tr@ tine, acesta s@ p@ze}ti ca s@-l gr@ie}ti! {i au mers Valaam cu boiarii lui Valac.
33. (a) P@zit vie.

144

CARTEA NUMERILOR
36. {i, auzind Valac cum c@ vine Valaam, au ie}it ^ntru ^ntimpinarea lui la cetatea Moav, carea easte la hotar@le Arnonului, care easte din partea hotar@lor. 37. {i au zis Valac c@tr@ Valaam: Au nu am trimis la tine s@ te chiiame, pentru ce nu ai venit la mine? Au, doar@, c@ nu voiu putea s@ te cinstesc? 38. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: Iat@, am venit la tine, au putea-voiu acum gr@i ceva? Cuv$ntul, care va pune Dumnezeu ^n gura mea, acela-l voiu gr@i. 39. {i au mers Valaam cu Valac }i au venit la cet@]ile cur]ilor. 40. {i au junghiiat Valac oi }i vi]ei, }i au trimis lui Valaam }i boiarilor celor ce era cu el. 41. {i au fost a doao zi, au luat Valac pre Valaam, }i l-au suit la st$lpul lui Vaal }i i-au ar@tat lui de acolo o parte oarecarea de norod.

CAP 22 {I 23
alte neamuri nu s@ va num@ra. 10. Cine au num@rat s@m$n]a lui Iacov? {i cine va num@ra noroadele lui Israil? S@ moar@ sufletul mieu ^ntru sufletele drep]ilor, }i s@ se fac@ s@m$n]a mea ca s@m$n]a lor. 11. {i au zis Valac c@tr@ Valaam: Ce ai f@cut mie? S@ blast@mi pre vr@jma}ii miei te-am chemat }i, iat@, i-ai blagoslovit blagoslovenie! 12. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: Au nu c$te va pune Dumnezeu ^n gura mea, aceasta voiu p@zi a gr@i? 13. {i au zis c@tr@ el Valac: Mai vino ^nc@ cu mine ^ntr-alt loc, de unde nu-l vei vedea pre el de acolo, ci numai o parte dintr-^nsul vei vedea; iar@ pre to]i nu-i vei vedea, ci de acolo blast@m@ pre d$nsul. 14. {i l-au luat pre el ^ntr-un pisc de ]arin@, pre v$rvul celui cioplit, }i au zidit acolo }eapte jertvenice, }i au pus vi]el }i berbeace pre jertvenic. 15. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: St@i l$ng@ jertva ta, iar@ eu m@ voiu duce s@ ^ntreb pre Dumnezeu. 16. {i au ^nt$mpinat Dumnezeu pre Valaam, }i au pus cuv$ntul ^n gura lui }i au zis: %ntoarce-te la Valac }i aceastea s@ gr@ie}ti. 17. {i s-au ^ntors la el, iar@ el sta aproape de jertva sa, }i to]i boiarii lui Moav cu el, }i i-au zis Valac lui: Ce au gr@it Domnul? 18. {i, lu$nd pilda sa, au zis: Scoal@-te, Valac, }i ascult@, ia ^n urechi m@rturie, feciorul lui Sepfor! 19. Dumnezeu nu easte ca omul s@ se mute, nici ca fiiul omului s@ se ^ngrozasc@, El au zis, au nu va face? Gr@i-va, }i au nu va fi? 20. Iat@, ca s@ blagoslovesc m-am luat, blagoslovi-voiu }i nu voiu ^ntoarce. 21. Nu va fi osteneal@ ^ntru Iacov, nici s@ va ivi n@caz ^ntru Israil. Domnul Dumnezeul lui cu el easte, ceale m@rite ale boieriilor ^ntru d$nsul. 22.* Dumnezeu, Cel ce l-au scos pre el din *Jos Eghipt, ca m@rirea unicornului lui. 24, 8 23. C@ nu easte desc$ntec ^n Iacov, nici vraje ^n Israil, ^n vreame s@ va gr@i lui Iacov }i lui Israil: Ce va s@v$r}i Dumnezeu? 24. Iat@, norodul ca un puiu de leu s@ va scula, }i ca un leu s@ va sume]i, nu va dormi p$n@ ce va m$nca v$nat }i va bea s$ngele celor r@ni]i! 26. {i au zis Valac c@tr@ Valaam: Nici cu bl@st@m s@ nu-l bl@st@mi mie pre el, nici blagoslovind s@ nu-l blagoslove}ti pre el! 26. {i, r@spunzind Valaam, au zis lui Valac: Au nu am gr@it ]ie, zic$nd c@: Cuv$ntul care-mi va zice Dumnezeu, acela voiu face? 27. {i au zis Valac c@tr@ Valaam: Vino s@ te duc ^ntr-alt loc }i, de va pl@cea lui Dumnezeu, blast@m@-l pre el de acolo. 28. {i au luat Valac pre Valaam ^n v$rvul lui Fogor, care s@ ^ntinde spre pustie. 29. {i au zis Valaam c@tr@ Valac:

CAP 23
Valaam, f@c$nd oltare, s@ g@tea}te a bl@st@ma pre evrei, ci ^n loc de a-i bl@st@ma, o dat@ }i de alt@ dat@, blagoslovea}te pre norodul lui Israil, }i multe de el prorocea}te.

i au zis Valaam lui Valac: Zidea}te mie aici }eapte jertvenice, }i-mi g@tea}te aici }eapte vi]ei }i }eapte berbeci. 2. {i au f@cut Valac dup@ cum i-au zis Valaam, }i au adus vi]el }i berbeace pre jertvenic. 3. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: St@i aproape de jertva ta, }i eu voiu mearge, ca, doar@, mi s@ va ar@ta Dumnezeu ^ntru ^ntimpinare, }i cuv$ntul care-l va ar@ta mie ]i-l voiu spune ]ie. {i au st@tut Valac l$ng@ jertva sa. 4. Iar@ Valaam au mers s@ ^ntreabe pre Dumnezeu, }i au mers dirept, }i S-au ar@tat Dumnezeu lui Valaam, }i au zis Valaam c@tr@ El: Ceale }eapte jertvenice le-am g@tit, }i am pus un vi]el }i un berbeace preste fie}tecare jertvenic. 5. {i au pus Dumnezeu cuv$nt ^n ruga lui Valaam }i au zis: %ntoarce-te la Valac }i a}ea gr@ia}te! 6. {i s-au ^ntors la el; iar@ el sta departe de jertvele sale, }i to]i boiarii lui Moav ^mpreun@ cu el, }i au fost Duhul lui Dumnezeu preste el. 7. {i, lu$nd pilda sa, au zis: Din Mesopotamiia m-au chemat pre mine Valac, ^mp@ratul lui Moav, din mun]i de la r@s@rit, zic$nd: Vino, blast@m@ mie pre Iacov, }i vino, os$ndea}te pre Israil! 8. Ce voiu bl@st@ma pre cel ce nu-l blast@m@ Domnul? Sau ce voiu os$ndi pre cel ce nu-l os$ndea}te Dumnezeu? 9. C@ din v$rvul mun]ilor vedea-l-voiu pre el, }i din dealuri cunoa}te-l-voiu pre el. Iat@ norodul carele s$ngur va l@cui }i ^ntr@
1.

CARTEA NUMERILOR
Zidea}te mie aici }eapte jertvenice, }i-mi g@tea}te }eapte vi]ei }i }eapte berbeci. 30. {i au f@cut Valac precum i-au zis Valaam, }i au pus vi]el }i berbeace pre jertvenic.

CAP 24 {I 25
adev@rat v@zind, 16. Auzind cuvintele lui Dumnezeu, }i }tiind }tiin]a Celui %nalt, }i vedearea lui Dumnezeu v@zind, ^n somn, cu ochii s@i de}chi}i: 17. Ar@ta-l-voiu lui, ci nu acum, fericescu-l, }i nu s@ apropie,* r@s@ri-va o stea din Iacov, }i s@ va scula un om din Israil }i va zdrobi pre domnii lui Moav }i va pr@da pre to]i feciorii lui Sit. 18. {i va fi Edom mo}tenire, }i va fi mo}tenirea lui Isav, vr@jma}ul lui, }i Israil au f@cut puteare. 19. {i s@ va scula din Iacov }i va piiarde pre cel ce au sc@pat din cetate. 20. {i, v@zind pre Amalic, au luat pilda sa }i au zis: %nceputul neamurilor, Amalic, }i s@m$n]a lor va peri. 21. {i, v@zind pre Cheneu, au luat pilda sa }i au zis: Tare easte l@ca}ul t@u, }i de vei pune ^n piiatr@ cuibul t@u, 22. {i de s@ va face lui Veor cuib de vicle}ug, asiriianii te vor robi pre tine. 23. {i, v@zind pre Og, au luat pilda sa }i au zis: O, o, cine va tr@i c$nd va pune aceastea Dumnezeu? 24.* {i va ie}i din m$na chiteilor, }i vor asupri pre Asur, }i vor n@c@ji pre evrei, }i ei to]i odat@ vor peri. 25. {i, scul$ndu-s@ Valaam, s-au dus ^ntorc$ndu-s@ la locul s@u, }i Valac ^nc@ s-au dus acas@-}i.

145

CAP 24
Valaam a treia oar@ blagoslovea}te, }i norocite prorocea}te de Israil }i de Hristos, }i c@ va bate }i va piiarde pre amaliteani, pre chiteani, }i pre romani.

*Matei 2, 2

*Sus 23, 22

*Sus 22, 18

i, v@zind Valaam c@ bine easte ^naintea Domnului a blagoslovi pre Israil, nu au mers dup@ obiceaiul s@u ^ntru ^ntimpinarea vr@jilor, ci }i-au ^ntors fa]a sa spre pustie. 2. {i, r$dic$nd Valaam ochii s@i, v@zut-au pre Israil t@b@r$t dup@ neamuri, }i au fost preste el Duhul lui Dumnezeu, }i, lu$ndu-}i pilda sa, au zis: 3. Zice Valaam, fiiul lui Veor, zice omul cel adev@rat, carele veade. 4. Zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cu ochii s@i de}chi}i au v@zut ^n somn vedearea lui Dumnezeu: 5. C$t s$nt de bune casele tale, Iacove, }i corturile tale, Israile! 6. Ca ni}te v@i umbroase, }i ca ni}te gr@dini l$ng@ r$uri, }i ca ni}te corturi care le-au ^nfipt Domnul, }i ca ni}te chedri l$ng@ ape. 7. Ie}i-va un Om din s@m$n]a lui }i va st@p$ni neamuri multe, }i s@ va ^n@l]a mai mult dec$t Gog ^mp@r@]iia Lui, }i va crea}te ^mp@r@]iia Lui. 8.* Dumnezeu l-au pov@]uit pre el din Eghipt, ca a unicornului m@rirea lui, m$nca-va neamurile vr@jma}ilor s@i, }i gr@simile lor le va suge, }i cu s@ge]ile sale va s@geta pre vr@jma}i. 9. Culc$ndu-s@, s-au odihnit ca un leu }i ca un puiu de leu; cine-l va scula pre el? Cei ce te blagoslovesc pre tine s$nt blagoslovi]i, }i cei ce te blast@m@ s$nt bl@st@ma]i! 10. {i s-au m$niiat Valac pre Valaam }i, plesnindu-}i m$inile, au zis Valac c@tr@ Valaam: A bl@st@ma vr@jma}ul mieu te-am chemat, }i, iat@, blagoslovind, l-ai blagoslovit a treia oar@. 11. Acum, dar@, fugi ^n locul t@u, am zis c@ te voiu cinsti pre tine, }i acum te-au lipsit Domnul de m@rire. 12. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: Au nu }i solilor t@i, pre carii i-ai trimis la mine, am gr@it, zic$nd: 13.* De-mi va da Valac plin@ de argint }i de aur casa sa, nu voiu putea s@ calc cuv$ntul Domnului, s@-l fac pre el bun sau r@u de la mine. C$te-mi va zice mie Dumnezeu, aceastea voiu gr@i? 14. {i acum, iat@, alerg la locul mieu, vino s@-]i spuiu ce va face norodul acesta norodului t@u, la sf$r}itul zilelor. 15. {i, lu$nd pilda sa, au zis: Zice Valaam, feciorul lui Veor, zice omul cel
1.

*Dani. 11, 30

CAP 25
Pentru curviia lui Israil cu moaviteanii }i madiiamiteanii, poruncea}te Dumnezeu s@ se sp$nzure c@peteniile, }i pier din gloat@ doaozeci }i patru de mii, }i lui Finees, pentru c@ din r$vn@ dumnezeiasc@ au junghiiat pre Zamvri }i pre Cosvi, pentru r@spl@tire ^i d@ preo]ie veacinic@.

i au poposit Israil ^n Satin, }i s-au spurcat norodul curvind cu featele lui Moav. 2. {i i-au chemat pre ei la jertvele idolilor s@i, }i au m$ncat norodul din jertvele lor, }i s-au ^nchinat idolilor lor. 3.* {i s-au ^nchinat Israil lui Velfegor, }i s-au m$niiat cu iu]ime Dumnezeu pre Israil. 4. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi:* Ia pre toate c@peteniile norodului }i-i arat@ pre ei pild@ Domnului, ^naintea soarelui, }i s@ va ^ntoarce iu]imea m$niei Domnului de la Israil. 5. {i au zis Moisi neamurilor lui:* Ucide]i fie}tecarele pre casnicul s@u, carele s-au ^nchinat lui Velfegor. 6. {i, iat@, un om din fiii lui Israil, venind, au apropiiat pre fratele s@u la o madiianc@, ^naintea lui Moisi }i ^naintea a toat@ adunarea fiilor lui Israil, iar@ ei pl$ngea la u}ea cortului m@rturiei. 7.* {i, v@zind Finees, feciorul lui Eleazar, al fiiului lui Aaron, preotului, s-au sculat din mijlocul adun@rii }i, lu$nd
1.

*Isus N. 22, 17 *2 Leage 4, 3

*Ie}ire 32, 27

*Psal. 105, 30 [31] 1 Maca. 2, 26

146

CARTEA NUMERILOR
^n m$n@ suli]a, 8. Au ^ntrat dind@r@ptul omului israiltean ^n bordeiu, }i i-au junghiiat pre am$ndoi, }i pre omul israiltean }i pre muiare, prin zg@ul ei, }i au ^ncetat b@taia de la fiii lui Israil. 9. {i cei mor]i ^ntru aceast@ b@taie au fost doaozeci }i patru de mii. 10. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 11. Finees, feciorul lui Eleazar, al fiiului lui Aaron, preotului, au potolit m$niia Mea de c@tr@ fiii lui Israil, r@vnind pentru Mine r$vn@ ^ntru ei, }i nu am pierdut pre fiii lui Israil ^ntru r$vna Mea. 12. A}ea am zis:* Iat@, Eu am dat lui leg@tur@ de pace. 13. {i va fi lui }i s@min]iei lui dup@ d$nsul leg@tura preo]iei veacinic@, c@ au r@vnit pentru Dumnezeul s@u }i s-au rugat pentru fiii lui Israil. 14. Iar@ numele omului israiltean, carele s-au junghiiat ^mpreun@ cu madiianca Zamvri, feciorul lui Salo, mai-marele c@sii familiei lui Simeon. 15. {i numele muierii madiiance ceii junghiate, Hasvi, fata lui Sur, mai-marelui neamului Omot, a c@sii familiei ceii mai alease a lui Madiam. 16. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 17.* Gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: 18. %nvr@jbi]i-v@ cu madianiteanii }i-i omor$]i pre ei, c@ v@ vr@jm@}esc voao cu vicle}ugurile cu care v-au viclenit pre voi, prin Fogor }i prin Hasvi, fata mai-marelui lui Madiam, sora lor cea junghiiat@ ^n zioa jungherii pentru Fogor.

CAP 25 {I 26
la Harmi, norodul lui Harmi. 7. Aceastea s$nt noroadele lui Ruvin, }i au fost num@rul lor patruzeci }i trei de mii }eapte sute }i treizeci. 8. {i fiii lui Falu, Eliav. 9. {i fiii lui Eliav: Namuil }i Datan }i Aviron. Ace}tia s$nt cei ce s-au ales din adunare,* ace}tia s$nt carii au st@tut ^mprotiva lui Moisi }i a lui Aaron, ^ntru adunarea lui Core, ^ntru ^mprotivire Domnului. 10. {i, de}chizindu-}i p@m$ntul gura sa, i-au ^nghi]it pre ei }i pre Core, cu moartea adun@rii, c$nd au m$ncat focul pre cei doao sute }i cincizeci, }i s-au f@cut spre semn. 11. Iar@ fiii lui Core nu au murit. 12. {i fiii lui Simeon, norodul fiilor lui Simeon: de la Namuil, norodul lui Namuil, de la Iamin, norodul lui Iamin, de la Iahin, norodul lui Iahin. 13. De la Zara, norodul lui Zara, de la Saul, norodul lui Saul. 14. Aceastea s$nt noroadele lui Simeon, din num@rul lor, doaozeci }i doao de mii }i doao sute. 15. Fiii lui Gad, dup@ noroadele lor, de la Safon, norodul lui Safon, de la Anghi, norodul lui Anghi, de la Suni, norodul lui Suni. 16. De la Azeni, norodul lui Azeni, de la Adi, norodul lui Adi. 17. De la Aroadi, norodul lui Aroadi, de la Ariil, norodul lui Ariil. 18. Aceastea s$nt noroadele fiilor lui Gad, din num@rul lor, patruzeci }i patru de mii }i cinci sute. 19.* Iar@ fiii lui Iuda: Ir }i Avnan }i Silon }i Fares }i Zara; }i au murit Ir }i Avnan ^n p@m$ntul Hanaan. 20. {i au fost fiii lui Iuda, dup@ noroadele lor: de la Silon, norodul lui Silon, de la Fares, norodul lui Fares, de la Zara, norodul lui Zara. 21. {i au fost fiii lui Fares: de la Asron, norodul lui Asron, de la Iamun, norodul lui Iamun. 22. Aceastea s$nt noroadele lui Iuda, dup@ num@rul lor, }eaptezeci }i }ease de mii }i cinci sute. 23. {i fiii lui Isahar, dup@ noroadele lor: de la Tola, norodul lui Tola, de la Fua, norodul lui Fua. 24. De la Iasuv, norodul lui Iasuv, de la Samram, norodul lui Samram. 25. Aceastea s$nt noroadele lui Isahar, din num@rul lor, }easezeci }i patru de mii }i patru sute. 26. Fiii lui Zavulon, dup@ noroadele lor: de la Sared, norodul lui Sared, de la Alon, norodul lui Alon, de la Alil, norodul lui Alil. 27. Aceastea s$nt noroadele lui Zavulon dup@ num@rul lor, }eaptezeci de mii }i
(b) Adec@, s@ ^n]eleage: num@ra]i pre fiii lui Israil. 1 Paral. 5, 1

*Sus 16, 1

*Sira. 45, 30 1 Maca. 2, 54

*Jos 31, 2

CAP 26
Israilteanii s@ num@r@ prin toate neamurile, carii pot ie}i la r@zboiu, s@ ^ntre ^n P@m$ntul F@g@duin]ii, }i, dup@ aceast@ num@rare, s@ poruncea}te s@ li s@ ^mpart@ p@m$ntul.

*Face. 38, 4

*Sus 1, 2

*Face. 46, 9 Ie}ire 6, 14

i au fost dup@ b@taia aceasta au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Eleazar, preotul, zic$nd: 2.* Num@r@ c@peteniia a toat@ adunarea fiilor lui Israil, de la doaozeci de ani }i mai ^n sus, dup@ casele familiilor lor, tot cel ce poate ie}i la r@zboiu ^ntru Israil! 3. {i au gr@it Moisi }i Eleazar, preotul, cu d$n}ii ^n Aravotul (a) lui Moav, la Iordan, despre Ierihon, zic$nd (b): 4. De doaozeci de ani }i mai ^n sus, precum au poruncit Domnul lui Moisi }i fiilor lui Israil, carii au ie}it din Eghipt. 5. Ruvin, cel ^nt$iu n@scut al lui Israil;* }i fiii lui Ruvin, Enoh, }i norodul lui Enoh, de la Falu, norodul lui Falu. 6. De la Asron, norodul lui Asron; de
1.
3. (a) %n Aravotul, adec@ ^n c$mpiile lui Moav;

CARTEA NUMERILOR
cinci sute. 28. Fiii lui Iosif, dup@ noroadele lor: Manasi }i Efraim. 29. Fiii lui Manasi: de la Mahir, norodul lui Mahir; }i Mahir au n@scut pre Galaad: de la Galaad, norodul lui Galaad. 30. {i ace}tia s$nt fiii lui Galaad: de la Ahiezer, norodul lui Ahiezer, de la Heleg, norodul lui Heleg. 31. De la Esriil, norodul lui Esriil, de la Sihem, norodul lui Sihem. 32. De la Simaer, norodul lui Simaer, }i de la Ofer, norodul lui Ofer. *Jos 33.* {i de la Salpad, feciorul lui Ofer, nu 27, 1 s-au n@scut lui feciori, f@r@ numai feate, }i aceastea s$nt numele featelor lui Salpad: Mala }i Nua }i Egla }i Melha }i Tersa. 34. Aceastea s$nt noroadele lui Manasi, din num@rul lor, cincizeci }i doao de mii }i }eapte sute. 35. {i ace}tia s$nt fiii lui Efraim: de la Sutala, norodului lui Sutala, de la Tanah, norodul lui Tanah. 36. Ace}tia s$nt feciorii lui Sutala: de la Eden, norodul lui Eden. Aceastea s$nt noroadele lui Efraim, din num@rul lor, treizeci }i doao de mii }i cinci sute. 37. Aceastea s$nt noroadele fiilor lui Iosif, dup@ noroadele lor. 38. Fiii lui Veniamin, dup@ noroadele lor: de la Vale, norodul lui Vale, de la Asivir, norodul lui Asivir, de la Iahiran, norodul lui Iahiran. 39. De la Sofan, norodul lui Sofan. 40. {i au fost feciorii lui Vale: Adar }i Noeman; de la Adar, norodul lui Adar, de la Noeman, norodul lui Noeman. 41. Ace}tia s$nt fiii lui Veniamin, dup@ noroadele lor, din num@rul lor, patruzeci }i cinci de mii }i cinci sute. 42. {i fiii lui Dan, dup@ noroadele lor: de la Same, norodul lui Same. Aceastea s$nt noroadele lui Dan, dup@ noroadele lor. 43. Toate noroadele lui Same, dup@ num@rul lor, }easezeci }i patru de mii }i patru sute. 44. Fiii lui Asir, dup@ noroadele lor: de la Iamin, norodul lui Iamin, de la Iesu, norodul lui Iesu, de la Variia, norodul lui Variia. 45. De la Hover, norodul lui Hover, de la Melhiil, norodul lui Melhiil. 46. {i numele featei lui Asir, Sara. 47. Aceastea s$nt noroadele lui Asir, din num@rul lor, patruzeci }i trei de mii }i patru sute. 48. Fiii lui Neftalim, dup@ noroadele lor: de la Asiil, norodul lui Asiil, de la Gavni, norodul lui Gavni. 49. De la Ieser, norodul lui Ieser, de la Selim, norodul lui Selim. 50. Aceastea s$nt noroadele lui Neftalim, din num@rul lor, patruzeci }i cinci de mii }i patru sute.

CAP 26 {I 27
51. Acesta easte num@rul fiilor lui Israil: }ease sute de mii, o mie }eapte sute }i treizeci. 52. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 53. Acestora s@ va ^mp@r]i p@m$ntul s@-l mo}teneasc@ dup@ num@rul numelor lor. 54. Celor mai mul]i mai mult@ mo}ie le vei da, }i celor mai pu]ini mai pu]in@ mo}ie le vei da, fie}tec@ruia dup@ cum s-au socotit li s@ va da lor mo}ie. 55. Cu sor]i s@ va ^mp@r]i p@m$ntul, anume, dup@ neamurile familiilor lor vor lua mo}ie. 56. Din sor]i vei ^mp@r]i lor mo}iia, ^ntr@ mul]i }i ^ntr@ pu]ini. 57.* {i fiii lui Levi, dup@ noroadele lor: de la Gherson, norodul lui Gherson, de la Cat, norodul lui Cat, de la Merari, norodul lui Merari. 58. Aceastea s$nt noroadele fiilor lui Levi, norodul lui Loveni, norodul lui Hevron, norodul lui Core }i norodul lui Musi. 59. {i Cat au n@scut pre Amram, iar@ numele muierii lui Amram, Iohaved, fata lui Levi, carea au n@scut pre ace}tia lui Levi ^n Eghipt; }i au n@scut Amram pre Aaron }i pre Moisi }i pre Mariam, sora lor. 60. {i s-au n@scut lui Aaron: Nadav }i Aviud, }i Eleazar }i Itamar. 61.* {i au murit Nadav }i Aviud, c$nd au adus ei foc str@in ^naintea Domnului, ^n pustiia Sinaii. 62. {i au fost din num@rul lor doaozeci }i trei de mii, toat@ partea b@rb@teasc@ de la o lun@ }i mai ^n sus, c@ nu s-au num@rat ^ntru fiii lui Israil, pentru c@ nu s-au dat lor mo}ie ^ntr@ fiii lui Israil. 63. {i acesta easte num@rul lui Moisi }i a lui Eleazar, preotului, carii au num@rat pre fiii lui Israil ^n Aravotul lui Moav, la Iordan, de c@tr@ Ierihon. 64.* {i ^ntru ace}tia nu au fost om din cei num@ra]i de Moisi }i de Aaron, carii au num@rat pre fiii lui Israil ^n pustiia Sinaii. 65.* C@ au fost zis lor Domnul c@: Cu moarte vor muri ^n pustie, }i nu au r@mas din ei nici unul, afar@ de Halev, fiiul lui Iefoni, }i Iisus al lui Navi.

147

*Ie}ire 6, 16

*Levi]i 10, 1 Sus 3, 4 1 Paral. 24, 2

*1 Cor. 10, 5 *Sus 14, 23 24

CAP 27
Featele lui Salpaad, sc@zind partea b@rb@teasc@, urmeaz@ t@t$ne-s@u ^n mo}ie. Zice Domnul c@ va muri Moisi, dup@ ce din muntele Avarim va vedea P@m$ntul F@g@duin]@i, }i ^n locul lui va r$ndui pov@]uitoriu pre Iisus a lui Navi.

i, merg$nd* featele lui Salpaad, feciorului lui Ofer, al feciorului lui Galaad, al feciorului lui Mahir, din norodul lui Manasi, din fiii lui Iosif, }i aceastea s$nt numele lor: Maala }i Nua }i Egla }i Melha }i Tersa. 2. {i, st$nd ^naintea lui Moisi }i ^naintea lui Eleazar, preotului, }i ^naintea boiarilor }i ^naintea a toat@ adunarea, la u}ea cortului m@rturiei, au zis:
1.

*Sus 26, 33 Jos 36, 2 Isus N. 17, 1

148
*Sus 16, 1

CARTEA NUMERILOR
3. Tat@l nostru au murit ^n pustie, }i el nu au fost ^ntru adunarea* carea au st@tut ^mprotiv@ ^naintea Domnului, ^ntru adunarea lui Core, carii pentru p@catul s@u au murit, }i feciori nu s-au n@scut lui. 4. Drept aceaea, ca s@ nu s@ st$ng@ numele tat@lui nostru dintr@ norodul s@u, c@ci nu are el fecior, da]i-ne noao mo}ie ^ntr@ fra]ii tat@lui nostru. 5. {i au dus Moisi judecata lor ^naintea Domnului. 6. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 7. Drept au gr@it featele lui Sarpaad, d$nd s@ le dai lor, s@ aib@ mo}ie ^ntr@ fra]ii tat@lui s@u, }i s@ le dai lor toat@ mo}iia tat@lui s@u. 8. {i s@ gr@ie}ti fiilor lui Israil, zic$nd: De va muri vreun om }i nu va avea feciori, ve]i da mo}iia lui featei lui. 9. Iar@ de nu va avea nici fat@, ve]i da mo}iia fratelui lui. 10. Iar@ de nu va avea nici fra]i, ve]i da mo}iia fratelui t@t$ne-s@u. 11. Iar@ de nu va avea fra]i tat@l lui, ve]i da mo}iia rudeniei ceii mai de aproape din neamul s@u, s@ mo}teneasc@ ceale ce s$nt ale lui. {i va fi aceasta fiilor lui Israil dreptate de judecat@, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 12. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi:* Suie-te ^n muntele cel dincolo de Iordan, acesta easte muntele Navan (a), }i vezi p@m$ntul lui Hanaan, care-l dau Eu fiilor lui Israil mo}tenire. 13. {i-l vei vedea pre el, }i te vei adaoge (b) la norodul t@u }i tu, dup@ cum s-au adaos Aaron, fratele t@u, ^n muntele Or. 14.* Pentru c@ a]i c@lcat cuv$ntul Mieu ^n pustiia Sinaii, c$nd s@ ^mprotivea adunarea ca s@ M@ sfin]asc@, nu M-a]i sfin]it la ap@ ^naintea lor, aceasta easte Apa Pricii, la Cadis, ^n pustiia Sinaii. 15. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul: 16. S@ socoteasc@ Domnul Dumnezeul duhurilor }i a tot trupul om preste adunarea ta aceasta. 17. Carele va ie}i ^naintea fea]ii lor, }i carele-i va scoate }i-i va b@ga pre ei, }i s@ nu fie adunarea Domnului ca ni}te oi f@r@ de p@storiu. 18. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd:* Ia la tine pre Iisus, fiiul lui Navi, om carele are duh ^ntru sine, }i vei pune m$inile tale preste el. 19. {i-l vei pune pre el ^naintea lui Eleazar, preotului, }i vei porunci lui ^naintea a toat@ adunarea, }i poruncea}te pentru el ^naintea lor. 20. {i vei da m@rirea ta preste el, ca s@-l asculte pre el fiii lui Israil. 21. {i ^naintea lui Eleazar, preotului,
12. (a) %n cea veachie easte: suie-te ^n muntele cel dincolo de muntele Navaan }i vezi. 13. (b)

CAP 27 {I 28
va sta, }i-l vor ^ntreba pre el de judecata ar@t@rilor ^naintea Domnului, prin rostul lui va ie}i, }i prin rostul lui va ^ntra el }i fiii lui Israil, cu to]i odat@, }i toat@ adunarea. 22. {i au f@cut Moisi dup@ cum i-au poruncit lui Domnul, }i, lu$nd pre Iisus, l-au pus ^naintea lui Eleazar, preotului, }i ^naintea a toat@ adunarea. 23. {i au pus m$inile sale preste el, }i l-au a}ezat pre el, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi.

CAP 28
Jertvele ceale de toate zilele, }i ceale de a }eaptea zi, }i ceale de la ^nceputul lunilor, }i pentru doao s@rb@tori a azimelor }i a s@pt@m$nilor.

*2 Leage 32, 49

*Sus 20, 12 2 Leage 32, 51

*2 Leage 3, 21

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Poruncea}te fiilor lui Israil }i 2. gr@ia}te c@tr@ ei, zic$nd: Darurile Meale, d@rile Meale, jertvele Meale ceale de miros cu bun@ mireasm@ s@ p@zi]i a le aduce Mie la s@rb@torile Meale. 3. {i s@ zici c@tr@ ei: Aceastea s$nt jertvele Meale, care s@ le aduce]i Domnului,* miei de c$te un an cura]i doi ^ntru o zi, pentru ca s@ nu ^nceate arderea de tot. 4. Un miel ve]i face diminea]a, }i al doilea miel ve]i face seara. 5. {i vei face a zeacea parte a unui ifi f@in@ curat@, pentru jertv@, stropit@ cu untdelemn, ^n a patra parte a unui in. 6. Ardere de tot ne^ncetat@, carea s-au f@cut ^n muntele Sinaii, ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului. 7. {i turnarea ei a patra parte a unui in la un miel, ^ntru cel sf$nt vei turna turnare de vin Domnului. 8. {i al doilea miel ^l vei face de c@tr@ sear@, dup@ jertva lui }i dup@ turnarea lui ^l vei face ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului. 9.* {i ^n zioa s$mbetelor ve]i aduce doi miei de c$te un an cura]i, }i doao a zeacea de f@in@ curat@, pentru jertv@, cu untdelemn stropit@, }i turnare. 10. Arderea de tot a s$mbetei, s$mb@ta afar@ de arderea de tot cea de pururea, }i turnarea ei. 11. {i la lun@ noao ve]i aduce ardere de tot Domnului doi vi]ei de vaci, }i un berbeace, }i }eapte miei cura]i de c$te un an. 12. Trei a zeacea de f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn la un vi]el, }i doao a zeacea de f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn la un berbeace. 13. A zeacea de f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn la un miel, jertv@ miros de bun@ mireasm@ aducere Domnului. 14. Turnarea lor jum@tate de in va fi la
1.
Adec@, }i vei muri }i tu, cum au murit Aaron.

*Ie}ire 29, 38

*Mat. 12, 5

CARTEA NUMERILOR
un vi]el, }i a treia a unui in va fi la un berbeace, }i a patra a unui in de vin va fi la un miel. Aceast@ ardere de tot ^n toat@ luna la lunile anului. 15. {i un ]ap din capre pentru p@cat Domnului, afar@ de arderea de tot cea de pururea s@ va face }i turnarea lui. 16.* {i ^n luna dint$iu, ^n patruspr@zeace zile ale lunei, Pa}tile Domnului. 17. {i ^n zioa a cincispr@zeace a lunii ace}tiia, s@rb@toare, }eapte zile azime ve]i m$nca. 18. {i zioa cea dint$iu chemat@ sf$nt@ va fi voao, nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. 19. {i ve]i aduce arderi de tot, jertv@ Domnului, doi vi]ei de vaci, un berbeace, }eapte miei c$te de un an cura]i vor fi voao. 20. {i jertva lor de f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn, trei a zeacea la un vi]el, }i doao a zeacea la un berbeace ve]i face. 21. Zeace a zeacea vei face la un miel, la cei }eapte miei. 22. {i un ]ap din capre, pentru p@cat, ca s@ se roage pentru voi. 23. Afar@ de arderea de tot de pururea cea de diminea]a, carea easte arderea de tot a ne^ncet@rii, ve]i face aceastea. 24. Dup@ aceastea ve]i face ^n fie}tecarea zi, ^n ceale }eapte zile, dar jertv@ ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului, afar@ de arderea de tot cea de pururea vei face turnarea ei. 25. {i zioa a }eaptea chemat@ sf$nt@ va fi voao, nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i ^ntru aceaea. 26. {i ^n zioa cea de p$rg@, c$nd ve]i aduce jertv@ noao Domnului, a s@pt@m$nilor, chemat@ sf$nt@ va fi voao; nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. 27. {i ve]i aduce arderi de tot, ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului, doi vi]ei din vaci, un berbeace, }eapte miei de c$te un an cura]i. 28. Jertva lor, f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn, trei a zeacea la un vi]el, }i doao a zeacea la un berbeace. 29. Zeace a zeacea la c$te un miel din cei }eapte miei. 30. {i un ]ap din capre, pentru p@cat, ca s@ se roage pentru voi. 31. Afar@ de arderea de tot cea de pururea, }i jertva lor ve]i face Mie, cura]i vor fi voao, }i turn@rile lor.

CAP 28 {I 29
c$te un an cura]i. 3. Jertva lor, f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn, trei a zeacea la un vi]el, }i doao a zeacea la un berbeace. 4. Zeace a zeacea la c$te un miel din cei }eapte miei. 5. {i un ]ap din capre, pentru p@cat, ca s@ se roage pentru voi. 6. Afar@ de arderile de tot ale lunei noao }i jertvele lor, }i turn@rile lor, }i arderea de tot cea de pururea, }i jertvele lor }i turn@rile lor, dup@ asem@narea lor ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. 7.* {i a zeacea a lunii ace}tiia chemat@ sf$nt@ va fi voao, }i s@ n@c@ji]i sufletele voastre, }i nici un lucru s@ nu face]i. 8. {i ve]i aduce arderi de tot ^ntru miros cu bun@ mireasm@ Domnului, jertv@ Domnului, un vi]el din vaci, un berbeace, }eapte miei de c$te un an, cura]i vor fi voao. 9. Jertva lor, f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn, trei a zeacea la un vi]el, }i doao a zeacea la un berbeace. 10. Zeace a zeacea la un miel din cei }eapte miei, }i un ]ap din capre, pentru p@cat, ca s@ se roage pentru voi. 11. Afar@ de cel pentru p@cat al milostivirei, }i arderea de tot cea de pururea, jertva ei, }i turnarea ei dup@ asem@narea ei, ^ntru miros de bun@ mireasm@ aducere Domnului. 12. {i zioa a cincispr@zeacea a lunii ace}tiia, a }eaptea, chemat@ sf$nt@ va fi voao, nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i }i s@ s@rba]i s@rb@toare Domnului }eapte zile. 13. {i s@ aduce]i arderi de tot jertv@ ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului, ^n zioa dint$iu, treispr@zeace vi]ei din vaci, doi berbeci, patruspr@zeace miei de c$te un an, cura]i vor fi voao. 14. Jertvele lor, f@in@ curat@, stropit@ cu untdelemn, trei a zeacea la un vi]el din cei treispr@zeace vi]ei, }i doao a zeacea la un berbeace din cei doi berbeci. 15. Zeace a zeacea la un miel din cei patruspr@zeace miei. 16. {i un ]ap din capre, pentru p@cat, afar@ din arderea de tot cea de pururea, jertvele lor }i turn@rile lor. 17. {i a doao zi dup@ aceastea, doispr@zeace vi]ei, doi berbeci }i patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. 18. Jertva lor }i turnarea lor la vi]ei }i la berbeci }i la miei, dup@ num@rul lor, dup@ asem@narea lor. 19. Un ]ap din capre, pentru p@cat, afar@ de arderea de tot cea de pururea, jertvele lor }i turn@rile lor. 20. A treia zi, unspr@zeace vi]ei, doi berbeci }i patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. 21. Jertva lor }i turnarea lor la vi]ei }i la berbeci }i la miei, dup@ num@rul lor, dup@ asem@narea lor. 22. {i un ]ap din capre, pentru p@cat,

149

*Ie}ire 12, 18 Levi]i 23, 5

*Levi]i 16, 29 23, 27 Ioan 7, 37

CAP 29
Praznicile lunii a }eaptea }i ce s@ se aduc@ ^ntr-^ns@le; adec@, praznicul tr$mbi]elor, a cur@]irii }i a corturilor, care ^n opt zile multe fealiuri de aduceri au.
*Levi]i 23, 24

i ^n luna a }eaptea, zioa dint$iu a lunei chemat@ sf$nt@ va fi voao, nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i, zi de s@mn va fi voao. 2. {i ve]i face arderile de tot ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului, un vi]el din vaci, un berbeace }i }eapte miei de
1.*

150

CARTEA NUMERILOR
afar@ de arderea de tot cea de pururea, jertvele lor }i turn@rile lor. 23. A patra zi, zeace vi]ei, doi berbeci, patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. 24. Jertvele lor }i turn@rile lor, la vi]ei }i la berbeci }i la miei, dup@ num@rul lor, dup@ asem@narea lor. 25. {i un ]ap din capre, pentru p@cat, afar@ de arderea de tot cea de pururea, jertvele lor }i turn@rile lor. 26. A cincea zi, noao vi]ei doi berbeci patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. 27. Jertvele lor }i turn@rile lor, la vi]ei, }i la berbeci, }i la miei, dup@ num@rul lor, dup@ asem@narea lor. 28. {i un ]ap din capre, pentru p@cat, afar@ de arderea de tot cea de pururea, jertvele lor }i turn@rile lor. 29. A }easea zi, opt vi]ei, doi berbeci, patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. 30. Jertvele lor }i turn@rile lor, la vi]ei }i la berbeci }i la miei, dup@ num@rul lor, dup@ asem@narea lor. 31. {i un ]ap din capre, pentru p@cat, afar@ de arderea de tot cea de pururea, jertvele lor, }i turn@rile lor. 32. A }eaptea zi, }eapte vi]ei, doi berbeci, patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. 33. Jertvele lor }i turn@rile lor la vi]ei, }i la berbeci, }i la miei, dup@ num@rul lor, dup@ asem@narea lor. 34. {i un ]ap din capre, pentru p@cat, afar@ de arderea de tot cea de pururea, jertvele lor, }i turn@rile lor. 35. A opta zi, ie}ire va fi voao, nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i ^ntr-^nsa. 36. {i ve]i aduce arderi de tot, ^ntru miros de bun@ mireasm@ jertv@ Domnului, un vi]el, un berbeace }i }eapte miei de c$te un an cura]i. 37. Jertvele lor }i turn@rile lor, la vi]el }i la berbeace }i la miei, dup@ num@rul lor, dup@ asem@narea lor. 38. {i un ]ap din capre, pentru p@cat, afar@ de arderea de tot cea de pururea, jertvele lor, }i turn@rile lor. 39. Aceastea ve]i face Domnului ^n s@rb@torile voastre, afar@ din ceale ce ve]i f@g@dui voi, }i afar@ din ceale de bun@voia voastr@, }i de arderile de tot ale voastre, }i de jertvele voastre, }i de turn@rile voastre, }i de ceale de m$ntuire ale voastre.

CAP 29 {I 30
neamurilor fiilor lui Israil, zic$nd: Acesta easte cuv$ntul care l-au poruncit Domnul: 3. Omul, omul, carele va f@g@dui f@g@duin]@ Domnului, sau s@ va jura jur@m$nt, au va hot@r^ hot@r$re despre sufletul s@u, s@ nu-}i spurce cuv$ntul s@u, toate c$te vor ie}i din gura lui s@ le fac@. 4. Iar@ de va f@g@dui muiare f@g@duin]@, Domnului, sau va hot@r^ hot@r$re ^n casa tat@lui s@u ^n tinerea]ele sale, 5. {i va auzi tat@l ei f@g@duin]ele ei }i hot@r$rile ei, care au hot@r$t asupra sufletului s@u, }i va t@cea tat@l ei, vor sta toate f@g@duin]ele ei, }i toate hot@r$rile ei c$te au hot@r$t asupra sufletului s@u vor r@m$nea ei. 6. Iar@ deaca nevr$nd, nu va vrea tat@l ei, ori ^n ce zi va auzi toate f@g@duin]@le ei }i hot@r$rile ei, care le-au hot@r$t asupra sufletului s@u, nu vor sta, }i Domnul o va cur@]i pre ea, c@ nu au vrut tat@l ei. 7. Iar@ de s@ va m@rita, }i f@g@duin]ele ei s$nt preste ea dup@ hot@r$rea buzelor ei, c$te au hot@r$t asupra sufletului s@u, 8. {i va auzi b@rbatul ei }i va t@cea, ^n carea zi va auzi, }i a}ea vor sta toate f@g@duin]ele ei }i hot@r$rile ei, c$te au hot@r$t asupra sufletului s@u vor sta. 9. Iar@ deaca, nevr$nd, nu va vrea b@rbatul ei ^n carea zi va auzi, toate f@g@duin]ele }i hot@r$rile ei, c$te au hot@r$t asupra sufletului s@u, nu vor r@m$nea, c@ b@rbatul ei n-au vrut, }i Domnul o va cur@]i pre ea. 10. Iar@ f@g@duin]a v@duvei, }i a ceii ]ipate de la b@rbat, c$te s@ va f@g@dui asupra sufletului s@u vor r@m$nea ei. 11. Iar@ de va face ^n casa b@rbatului s@u f@g@duin]a sa sau hot@r^rea sa, cea cu jur@m$nt asupra sufletului s@u, 12. {i va auzi b@rbatul ei }i nimica nu va zice ei }i nu va ar@ta nevreare, vor sta toate f@g@duin]ele ei }i toate hot@r$rile ei, c$te au hot@r$t asupra sufletului s@u vor sta asupra ei. 13. Iar@ deaca, nevr$nd, nu va vrea b@rbatul ei, ^n carea zi va auzi toate c$te vor ie}i din buzele ei, dup@ f@g@duin]ele ei }i dup@ hot@r$rile ceale asupra sufletului s@u, nu vor r@m$nea ei (a), c@ b@rbatul ei le-au stricat, }i Domnul o va cur@]i pre ea. 14. Toat@ f@g@duin]a }i tot jur@m$ntul de leg@tur@, care nec@jea}te pre suflet, b@rbatul ei ^l va ^nt@ri ei }i b@rbatul ei ^l va lua de la ea. 15. Iar@ de, t@c$nd, va t@cea din zi ^n zi, va ^nt@ri toate f@g@duin]ele ei }i hot@r$rile ceale de preste ea le va ^nt@ri ei, pentru c@ au t@cut ^n zioa ^n carea au auzit. 16. Iar@ deaca, stric$nd, le va strica b@rbatul ei dup@ zioa ^n care au auzit, }i el va r$dica p@catul ei.
ea a plini aceale f@g@duin]e.

CAP 30
Despre f@g@duin]ele }i jur@m$nturile b@rba]ilor, }i c$nd f@g@duin]ele sau jur@m$nturile featelor }i a muierilor s$nt statornice sau nestatornice.

1. 2.

i au gr@it Moisi fiilor lui Israil, dup@ toate, c$te au poruncit Domnul lui Moisi. {i au gr@it Moisi c@tr@ mai-marii

13. (a) Nu vor r@m$nea ei, adec@ nu va fi deatoare

CARTEA NUMERILOR
17. Aceastea s$nt drept@]ile c$te au poruncit Domnul lui Moisi ^ntr@ b@rbat }i ^ntr@ muiare, }i ^ntr@ tat@ }i ^ntr@ fat@, p$n@ easte tin@r@ ^n casa t@t$ne-s@u.

CAP 31
16.* C@ aceastea au fost fiilor lui Israil (a), dup@ cuv$ntul lui Valaam, ca s@ p@r@sasc@ }i s@ calce cuv$ntul Domnului, pentru Fogor, }i s-au f@cut b@taie ^ntru adunarea Domnului. 17.* {i acum ucide]i toat@ partea b@rb@teasc@, din toat@ v$rsta, }i pre toat@ muiarea carea au cunoscut pat de b@rbat omor$]i-o. 18. {i pre toate f@meile care nu au cunoscut pat de b@rbat vii le ]ine]i. 19. {i voi t@b@r$]i afar@ de tab@r@ }eapte zile, tot cel ce au ucis suflet, }i cel ce s@ atinge de cel r@nit s@ va cur@]i a treia zi }i a }eaptea zi, voi }i robimea voastr@. 20. {i toat@ ^mbr@c@mintea, }i tot vasul de piiale, }i tot lucrul din piiale de capr@, }i tot vasul de lemn ve]i cur@]i. 21. {i au zis Eleazar, preotul, c@tr@ b@rba]ii oastei, carii vinea de la r@zboiu: Aceasta easte ^ndreptarea legii,* care o au poruncit Domnul lui Moisi. 22. Afar@ de aur }i de argint }i de aram@ }i de fier }i de plumb }i de cusitoriu, 23. Tot lucrul, care va treace prin foc }i s@ va l@muri, ^ns@ cu apa cur@]eniei s@ va cur@]i, }i toate care nu trec prin foc vor treace prin ap@. 24. {i ve]i sp@la hainele voastre ^n zioa a }eaptea, ca s@ fi]i cura]i, }i dup@ aceasta ve]i ^ntra ^n tab@r@. 25. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 26. Num@r@ capetele pr@zilor robimei, de la om p$n@ la dobitoc, tu }i Eleazar, preotul, }i boiarii familiilor adun@rii. 27. {i ve]i ^mp@r]i pr@zile ^ntr@ r@zboinicii, cei ce au ie}it la r@zboiu, }i ^ntr@ toat@ adunarea. 28. {i ve]i lua vam@ Domnului de la oamenii cei r@zboinici, carii ias@ la r@zboiu, un suflet din cinci sute de oameni, }i din dobitoace }i din boi }i din oi }i din asini. 29. {i din jum@tatea lor ve]i lua }i ve]i da lui Eleazar, preotului, p$rg@ Domnului. 30. {i din jum@tatea fiilor lui Israil vei lua din cincizeci unul, din oameni }i din boi }i din oi }i din asini }i din toate dobitoacele, }i le vei da levi]ilor, celor ce p@zesc pazele ^n cortul Domnului. 31. {i au f@cut Moisi }i Eleazar, preotul, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 32. {i au fost r@m@}i]a, carea au ^ntrecut a robimei, carea au robit b@rba]ii cei r@zboinici, din oi, }ease sute de mii }eaptezeci }i cinci. 33. {i boi, }eaptezeci }i doao de mii. 34. {i asini, }easezeci }i una de mii. 35. {i suflete omene}ti ale muierilor, care nu au cunoscut pat b@rb@tesc, toate sufletele treizeci }i doao de mii. 36. {i au fost jum@tatea acestora partea celor ce s-au dus la r@zboiu, din num@rul oilor, trei sute treizeci }i }eapte de mii

151
*Sus 25, 18

CAP 31
T@ind pre madiamiteani, numai fecioarele s@ ]in din porunca lui Dumnezeu; averile drept s@ ^mpart osta}ilor }i toatei adun@ri; p$rga s@ d@ preo]ilor }i levi]ilor, Domnului s@ aduc mul]@mite cu daruri, c@ nici un israiltean n-au c@zut.

*Jude. 21, 11

*Sus 25, 17

*Isus N. 13, 21

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Izb$ndea}te izb$nda fiilor lui 2. Israil de pre madiianiteani }i, apoi, te vei adaoge la norodul t@u. 3. {i au gr@it Moisi c@tr@ norod, zic$nd:* %ntrarma]i din voi b@rba]i }i v@ r@zboi]i ^naintea Domnului asupra lui Madiam, ca s@ da]i izb$nd@ Domnului din Madiam. 4. O mie dintr-un neam }i o mie dintr-alt neam, din toate neamurile fiilor lui Israil trimite]i s@ se r@zboiasc@. 5. {i s-au num@rat din miile lui Israil o mie dintr-un neam, dou@spr@zeace mii de b@rba]i ^ntrarma]i spre r@zboiu. 6. {i i-au trimis pre ei Moisi, o mie dintr-un neam }i o mie dintr-alt neam, cu putearea lor, }i Finees, fiiul lui Eleazar, al feciorului lui Aaron, preotului, }i vasele ceale sfinte }i tr$mbi]ele seamnelor ^n m$inile lor. 7. {i au dat r@zboiu asupra lui Madiam, precum au poruncit Domnul lui Moisi, }i au ucis toat@ partea b@rb@teasc@. 8.* {i pre ^mp@ra]ii lui Madiam i-au omor$t ^mpreun@ cu r@ni]ii lor, }i pre Evin }i pre Rocon }i pre Sur }i pre Ur }i pre Rovoc, cinci ^mp@ra]i a lui Madiam, }i pre Valaam, feciorul lui Veor, l-au omor$t cu sabiia ^mpreun@ cu r@ni]ii lor. 9. {i muierile lui Madiam le-au robit, }i avearea lor }i dobitoacele lor, }i toate agonisealele lor }i putearea lor o au robit. 10. {i toate cet@]ile lor, ^n care l@cuia ei, }i s@la}ele lor le-au ars cu foc. 11. {i au luat toat@ prada lor, }i toate jeafurile lor, de la om p$n@ la dobitoc. 12. {i au adus la Moisi }i la Eleazar, preotul, }i la to]i fiii lui Israil, robimea }i jeafurile }i prada ^n tab@r@, ^n Aravotul lui Moav, care easte l$ng@ Iordan, despre Ierihon. 13. {i au ie}it Moisi }i Eleazar, preotul, }i to]i boiarii adun@rii, ^ntru ^ntimpinarea lor, afar@ de tab@r@. 14. {i s-au m$niiat Moisi pre cei mai-mari ai oastei, pre cei preste mii }i pre cei preste sute, carii vinea de la b@taia r@zboiului. 15. {i au zis c@tr@ ei Moisi: Pentru ce a]i prins vii pre f@mei?
1.
16. (a) Pricina.

*Levi]i 6, 28 11, 33 15, 12

152

CARTEA NUMERILOR
}i cinci sute. 37. {i au fost vama Domnului, din oi, }ease sute }eaptezeci }i cinci. 38. {i boi, treizeci }i }ease de mii, }i vama Domnului, }eaptezeci }i doi. 39. {i asini, treizeci de mii }i cinci sute, }i vama Domnului, }easezeci }i unu. 40. {i suflete omene}ti, }easespr@zeace mii, }i vama Domnului, treizeci }i doao de suflete. 41. {i au dat Moisi vama Domnului, darea lui Dumnezeu, lui Eleazar, preotului, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 42. Din jum@tatea lui Israil, pre carii i-au os@bit Moisi din b@rba]ii cei r@zboinici. 43. {i au fost jum@tatea adun@rii, din oi, trei sute treizeci }i }eapte de mii }i cinci sute. 44. {i boi, treizeci }i }ease de mii. 45. Asini, treizeci de mii }i cinci sute. 46. {i suflete omene}ti, }easespr@zeace mii. 47. {i au luat Moisi din jum@tatea fiilor lui Israil din cincizeci una, din oameni }i din dobitoace, }i le-au dat levi]ilor, celor ce p@z@sc pazele cortului Domnului, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 48. {i au venit la Moisi to]i cei mai-mari ^n oaste, carii era preste mii }i preste sute. 49. {i au zis c@tr@ Moisi: Slugile tale au num@rat capetele b@rba]ilor celor r@zboinici carii s$nt la noi, }i nu au g$lcevit (b) dintr@ ei nici m@car unul. 50. {i am adus dar Domnului b@rbat, carele au aflat vas de aur, }i gherdan }i cercei }i inel }i br@]are }i salb@, ca s@ te rogi pentru noi Domnului. 51. {i au luat Moisi }i Eleazar, preotul, lucrul de la ei, tot vasul f@cut. 52. {i au fost tot aurul, care l-au adus dar Domnului, }easespr@zeace mii }eapte sute }i cincizeci de sicli, de la cei preste mii }i de la cei preste sute. 53. {i b@rba]ii cei r@zboinici, fie}tecarele }ie}i }i-au pr@dat. 54. {i au luat Moisi }i Eleazar, preotul, aurul de la cei preste mii }i de la cei preste sute, }i l-au b@gat ^n cortul m@rturiei, pomenire fiilor lui Israil ^naintea Domnului.

CAP 31 {I 32
}i c@tr@ Eleazar, preotul, }i c@tr@ mai-marii adun@rii, zic$nd: 3. Atarot }i Devon }i Iazir }i Namra }i Esevon }i Eleali }i Sevama }i Navav }i Vean. 4. P@m$ntul, care l-au dat Domnul ^naintea fiilor lui Israil, easte p@m$nt bun de hran@ de dobitoace, }i slugile tale au dobitoace. 5. {i au zis: De am aflat har ^naintea ta, s@ se dea p@m$ntul acesta noao, robilor t@i mo}ie, }i s@ nu ne treci pre noi Iordanul. 6. {i au zis Moisi feciorilor lui Gad }i fiilor lui Ruvin: Fra]ii vo}tri vor mearge la r@zboiu, }i voi s@ }ede]i aici? 7. {i pentru ce ^ntoarce]i cugetele fiilor lui Israil, ca s@ nu treac@ ^n p@m$ntul care-l d@ lor Domnul? 8. A}ea au f@cut p@rin]ii vo}tri, c$nd i-am trimis pr@ ei din Cadis-Varni, ca s@ socoteasc@ p@m$ntul. 9.* {i s-au suit ^n Valea Strugurului }i au socotit p@m$ntul, }i au ^ntors inima fiilor lui Israil, ca s@ nu ^ntre ^n p@m$ntul care l-au dat Domnul lor. 10. {i S-au m$niiat cu iu]ime Domnul ^n zioa aceaea }i S-au jurat, zic$nd: 11. De vor vedea oamenii ace}tia, carii s-au suit din Eghipt, cei ce s$nt de doaozeci de ani }i mai-mari, carii }tiu binele }i r@ul, p@m$ntul, care m-am jurat lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov, pentru c@ nu au umblat dup@ Mine. 12. Afar@ de Halev, feciorul lui Iefon, carele s-au osibit, }i Iisus a lui Navi, c@ ace}tia au umblat dup@ Domnul. 13. {i S-au m$niiat Domnul cu iu]ime pre Israil, }i i-au ^nv@luit pre ei ^n pustie patruzeci de ani, p$n@ ce s-au st$ns tot neamul carii f@cea reale ^naintea Domnului. 14. Iat@, v-a]i sculat ^n locul p@rin]ilor vo}tri, sfat de oameni p@c@to}i, s@ mai adaoge]i ^nc@ la iu]imea m$niei Domnului asupra lui Israil. 15. C@ v@ ve]i ^ntoarce de la El, ca s@ mai adaoge]i ^nc@ a-l l@sa ^n pustie, }i s@ face]i f@r@deleage la toat@ adunarea aceasta. 16. {i au venit la d$nsul }i au zis: St$ne de oi vom face aici dobitoacelor noastre }i cet@]i averilor noastre. 17. Iar@ noi, ^ntrarma]i, vom mearge ^naintea fiilor lui Israil, p$n@ ce-i vom duce pre ei ^n locul lor, }i avearea noastr@ va r@m$nea ^n cet@]i zidite pentru l@cuitorii p@m$ntului. 18. Nu ne vom ^ntoarce la casele noastre, p$n@ ce s@ vor ^mp@r]i fiii lui Israil, fie}tecarele ^n mo}iia sa. 19. {i nu vom mo}teni ^ntr@ ei mai mult dincolo de Iordan, }i mai ^ncolo, c@ am luat mo}iia noastr@ dincoace de Iordan, de c@tr@ r@s@rit. 20. {i au zis c@tr@ ei Moisi:* De ve]i face dup@ cuv$ntul acesta, de v@ ve]i ^ntrarma ^naintea Domnului la r@zboiu,

*Sus 13, 24

CAP 32
Fiilor lui Ruvin }i Gad, }i jum@tate neamului lui Manasi, pentru c@ avea dobitoace multe, li s@ d@ parte dincolo de Iordan, numai s@ mearg@ ^naintea fra]ilor s@i ^ntrarma]i la P@m$ntul F@g@duin]ii.

i multe dobitoace avea fiii lui Ruvin, }i fiii lui Gad avea mul]ime mult@ foarte. 2. {i au v@zut p@m$ntul lui Iazir }i p@m$ntul lui Galaad, }i era locul loc de dobitoace, }i, merg$nd fiii lui Ruvin }i fiii lui Gad, au zis c@tr@ Moisi
1.
49. (b) Ceale letine}ti au: nice unul n-au lipsit.

*Isus N. 1, 14

CARTEA NUMERILOR
21. {i tot cel ^ntrarmat dintr@ voi va treace Iordanul ^naintea Domnului la r@zboiu, p$n@ ce va peri vr@jma}ul de la fa]a lui, 22. {i s@ va st@p$ni p@m$ntul ^naintea Domnului, }i dup@ aceaea v@ ve]i ^ntoarce }i ve]i fi nevinova]i ^naintea Domnului }i ^naintea lui Israil, }i va fi voao p@m$ntul acesta mo}ie ^naintea Domnului. 23. Iar@ de nu ve]i face a}ea, ve]i p@c@tui ^naintea Domnului, }i ve]i cunoa}te p@catul vostru, c$nd v@ vor apuca pre voi realele. 24. {i ve]i zidi voao cet@]i pentru avearea voastr@, }i s@la}e dobitoacelor voastre, }i ceaea ce ias@ din gura voastr@ ve]i face. 25.* {i au zis fiii lui Ruvin }i fiii lui Gad c@tr@ Moisi, zic$nd: Slugile tale vor face dup@ cum Domnul nostru poruncea}te. 26. Avearea noastr@ }i muierile noastre }i toate dobitoacele noastre vor fi ^n cet@]ile lui Galaad. 27. Iar@ slugile tale vor treace to]i ^ntrarma]i, }i g@ti]i de r@zboiu ^naintea Domnului, precum zice Domnul. 28. {i au ^mpreunat cu ei Moisi pre Eleazar, preotul, }i pre Iisus, fiiul lui Navi, }i pre maimarii familiilor neamurilor lui Israil. 29. {i au zis c@tr@ ei Moisi: De vor treace fiii lui Ruvin }i fiii lui Gad cu voi Iordanul, tot carele poate ie}i la r@zboiu ^naintea Domnului, }i ve]i st@p$ni p@m$ntul ^naintea voastr@, ve]i da lor p@m$ntul lui Galaad mo}tenire. 30. Iar@ de nu vor treace cu voi cei ce s@ pot ^ntrarma la r@zboiu ^naintea Domnului, ve]i treace avearea lor }i muierile lor }i dobitoacele lor mai ^nainte de voi ^n p@m$ntul Hanaan, }i vor mo}teni ^mpreun@ cu voi ^n p@m$ntul Hanaan. 31. {i au r@spuns feciorii lui Ruvin }i feciorii lui Gad, zic$nd: Cum zice Domnul slugilor Sale, a}ea vom face. 32. Noi vom treace ^ntrarma]i ^naintea Domnului ^n p@m$ntul Hanaan, numai de ne ve]i da noao mo}ie dincoace de Iordan. 33.* {i au dat Moisi fiilor lui Gad }i fiilor lui Ruvin }i la jum@tate din neamul lui Manasi, a fiilor lui Iosif, ^mp@r@]iia lui Sion, ^mp@ratul amoreilor, }i ^mp@r@]ia lui Og, ^mp@ratul Vasanului, p@m$ntul }i cet@]ile, ^mpreun@ cu hotar@le lui, cet@]ile p@m$ntului de primpregiur. 34. {i au zidit fiii lui Gad Devonul }i Atarotul }i Aroirul. 35. {i Sofarul }i Iazirul, }i le-au ^n@l]at. 36. {i Namramul }i Vetaranul, cet@]i tari }i st$ni de oi. 37. {i fiii lui Ruvin au zidit Esevonul }i Elealinul }i Cariatanul. 38. {i Veelmeonul ocolit }i Sevamaul, }i au numit dup@ numele sale numele cet@]ilor, care le-au zidit. 39.* {i au mers Ur, fiiul lui Mahir,

CAP 32 {I 33
al fiiului lui Manasi, ^n Galaad, }i l-au luat }i au pierdut pre amoreul cel ce l@cuia ^ntr-^nsul. 40. {i au dat Moisi Galaadul lui Mahir, feciorului lui Manasi, }i au l@cuit acolo. 41. {i Iair, feciorul lui Manasi, au mers, }i au luat s@la}urile lor }i le-au numit S@la}urile lui Iair. 42. {i Navav au mers }i au luat Caatul }i satele lui }i le-au numit Navot, dup@ numele s@u.

153

CAP 33
Num@r$ndu-s@ patruzeci }i doao de popasuri prin pustie a fiilor lui Israil, au poruncit Domnul s@ piiarz@ pre to]i cei ce l@cuiesc ^n p@m$ntul Hanaan.

*Isus N. 4, 12

*Isus N. 22, 4

*Facer. 50, 22

i aceastea s$nt popasurile fiilor lui Israil, dup@ ce au ie}it din p@m$ntul Eghiptului, ^mpreun@ cu putearea lor, cu m$na lui Moisi }i a lui Aaron. 2. {i au scris Moisi purceaderile }i popasurile lor, dup@ cuv$ntul Domnului, }i aceastea s$nt popasurile c@l@toriei lor: 3. Au purces din Ramesi, ^n luna dint$iu ^n a cinceaspr@zeacea zi a lunei dint$iu, a doao zi de Pa}ti, au ie}it fiii lui Israil cu m$n@ ^nalt@ ^naintea tuturor eghipteanilor. 4. {i eghipteanii ^ngropa pre to]i cei mor]i dintr@ sine, carii muris@, pre carii i-au omor$t Domnul, pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului, }i ^ntru dumnez@ii lor au f@cut Domnul izb$nd@. 5. {i, purcezind fiii lui Israil din Ramesi, au t@b@r$t ^n Sochot. 6. {i, purcezind din Sochot, au t@b@r$t ^n Vutan, care easte partea pustie. 7.* {i au purces din Vutan }i au t@b@r$t la gura Eirotului, care easte ^n preajma Velsepfonului, }i au t@b@r$t ^n preajma Magdolului. 8. {i au purces din preajma Eirotului }i au trecut prin mijlocul m@rii ^n pustie, }i au mers ei cale de trei zile prin pustie, }i au t@b@r$t ^n Am@r$ciuni. 9.* {i au purces din Am@r$ciuni }i au venit ^n Elim, }i ^n Elim, doaospr@zeace izvoar@ de ap@ }i }eaptezeci de pomi de finic, }i au t@b@r$t acolo l$ng@ ap@. 10. {i au purces din Elim }i au t@b@r$t l$ng@ Marea Ro}ie. 11. {i au purces de l$ng@ Marea Ro}ie }i au t@b@r$t ^n pustiia Sinaii. 12. {i au purces din pustiia Sinaii }i au t@b@r$t ^n Rafaca. 13. {i au purces din Rafaca }i au t@b@r$t ^n Elus. 14. {i au purces din Elus* }i au t@b@r$t ^n Rafidin, }i acolo nu avea norodul ap@ s@ bea. 15. {i au purces din Rafidin }i au t@b@r$t ^n pustiia Sina. 16. {i au purces din pustiia Sina* }i
1.

*Ie}ire 14, 2

*Ie}ire 15, 27

*Ie}ire 17, 1

*Ie}ire 19, 1

154

CARTEA NUMERILOR
au t@b@r$t la Morm$nturile Poftei.

CAP 33 {I 34
43. {i au purces din Fino }i au t@b@r$t ^n Ovot. 44. {i au purces din Ovot }i au t@b@r$t ^n Gai, dincolo, la hotar@le lui Moav. 45. {i au purces din Gai }i au t@b@r$t ^n Devonul lui Gad. 46. {i au purces din Devonul lui Gad }i au t@b@r$t ^n Ghelmon Devlatem. 47. {i au purces din Ghelmon Devlatlem }i au t@b@r$t la mun]ii lui Avarim, ^n preajma Navavului. 48. {i au purces de la mun]ii lui Avarim }i au t@b@r$t la apusul lui Moav, l$ng@ Iordan, despre Ierihon. 49. {i au purces de la apusul lui Moav }i au t@b@r$t l$ng@ Iordan, ^ntr@ Esimot, p$n@ la Velsa, despre apusul lui Moav. 50. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, la apusul lui Moav, l$ng@ Iordan, despre Ierihon, zic$nd: 51. Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ d$n}ii: S@ treace]i Iordanul ^n p@m$ntul Hanaan. 52. {i s@ piiarde]i pre to]i cei ce l@cuiesc pre p@m$nt ^naintea fea]ii voastre,* }i s@ strica]i seamnele lor, }i to]i idolii lor cei v@rsa]i s@-i piiarde]i, }i to]i st$lpii lor (a) s@-i strica]i. 53. {i dup@ ce ve]i piiarde pre to]i cei ce l@cuiesc p@m$ntul, l@cui]i voi ^ntr-^nsul, c@ voao v-am dat p@m$ntul lor mo}tenire. 54. {i ve]i ^mp@r]i p@m$ntul lor cu soarte dup@ neamurile voastre, celor mai mul]i ve]i da mai mult@ mo}ie, }i celor mai pu]ini ve]i da mai pu]in@ mo}ie, ori ^n ce loc va ie}i soartea fie}tecui, acolo va fi a lui, dup@ neamurile familiilor voastre ve]i ^mp@r]i mo}iile. 55. Iar@ de nu ve]i piiarde pre cei ce l@cuiesc pre p@m$nt ^naintea fea]ii voastre, }i pre c$]i ve]i l@sa dintr-^n}ii, vor fi spini ^n ochii vo}tri, }i bolduri ^n coastele voastre, }i vor vr@jm@}i voao pre p@m$ntul ^n care ve]i l@cui voi. 56. {i dup@ cum am socotit s@ le fac lor, voiu face voao.

*Sus 17.* {i au purces de la Morm$nturile Poftei 11, 34 }i au t@b@r$t ^n Asirot. *Sus 18.* {i au purces din Asirot }i au t@b@r$t ^n 13, 1 Ratama. [12, 16] 19. {i au purces din Ratama }i au t@b@r$t ^n

*2 Leage 10, 7

*Sus 20, 1

*Sus 20, 25 Leage 32, 50

Remon Fares. 20. {i au purces din Remon Fares }i au t@b@r$t ^n Levona. 21. {i au purces din Levona }i au t@b@r$t ^n Resan. 22. {i au purces din Resan }i au t@b@r$t ^n Machelat. 23. {i au purces din Machelat }i au t@b@r$t ^n Safar. 24. {i au purces din Safar }i au t@b@r$t ^n Haradat. 25. {i au purces din Haradat }i au t@b@r$t ^n Machilot. 26. {i au purces din Machilot }i au t@b@r$t ^n Cataat. 27. {i au purces din Cataat }i au t@b@r$t ^n Tarat. 28. {i au purces din Tarat }i au t@b@r$t ^n Mateca. 29. {i au purces din Mateca }i au t@b@r$t ^n Selmona. 30. {i au purces din Selmona }i au t@b@r$t ^n Masurut. 31. {i au purces din Masurut }i au t@b@r$t ^n Vanea. 32.* {i au purces din Vanea }i au t@b@r$t ^n muntele Gadgad. 33. {i au purces din muntele Gadgad }i au t@b@r$t ^n Etevata. 34. {i au purces din Etevata }i au t@b@r$t ^n Evrona. 35. {i au purces din Evrona }i au t@b@r$t ^n Ghesion Gaver. 36.* {i au purces din Ghesion Gaver }i au t@b@r$t ^n pustiia Sin, }i au purces din pustiia Sin }i au t@b@r$t ^n pustiia Faran, aceasta easte Cadis. 37. {i au purces din Cadis }i au t@b@r$t ^n muntele Or, care easte aproape de p@m$ntul Edom. 38.* {i s-au suit Aaron, preotul, ^n munte, din porunca Domnului, }i au murit acolo ^n anul al patruzecilea de c$nd au ie}it fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului, ^n luna a cincea, ^n zioa cea dint$iu a lunei. 39. {i Aaron era de o sut@ }i doaozeci }i trei de ani, c$nd au murit ^n muntele Or. 40. {i auzind hananeul, ^mp@ratul Arad, }i acesta l@cuia ^n p@m$ntul lui Hanaan, c$nd mergea fiii lui Israil. 41. {i au purces din muntele Or }i au t@b@r$t ^n Selmona. 42. {i au purces din Selmona }i au t@b@r$t ^n Fino.
52. (a) St$lpii lor, adec@, chipurile dumnezeilor

*2 Leage 7, 5 Judec. 2, 2

CAP 34
P@m$ntul F@g@duin]ii }i hotar@le lui dup@ patru p@r]i a lumii, }i acela cu sor]i s@ se ^mp@r]asc@ s@ poruncea}te, ad@og$ndu-s@ numele celor ce-l vor ^mp@r]i.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: Poruncea}te fiilor lui Israil, 2. }i gr@ia}te c@tr@ ei: Voi ^ntra]i ^n p@m$ntul Hanaan, acesta va fi voao mo}tenire, p@m$ntul lui Hanaan ^mpreun@ cu hotar@le lui. 3.* {i va fi voao laturea cea de c@tr@ *Isus N. amiiaz@zi, de la pustiia Sin, p$n@ unde s@ 15, 1 ]ine de Edom, }i vor fi voao hotar@le c@tr@
1.
lor, care era ca st$lpii.

CARTEA NUMERILOR
amiiaz@zi despre partea m@rii ceii s@rate de la r@s@rit. 4. {i vor ^ncungiura pre voi hotar@le de la amiiaz@zi c@tr@ sui}ul Acravinului, }i va treace Enacul, }i va fi sf$r}itul lui c@tr@ amiiaz@zi Cadisul lui Varni, }i s@ va sf$r}i la s@la}ul lui Arad, }i va treace Asemona. 5. {i va ^ncungiura hotar@le de la Asemona valea Eghiptului, }i va fi sf$r}itul lor Marea cea Mare. 6. {i hotar@le de c@tr@ mare vor fi voao, Marea cea Mare va hot@r^, aceasta va fi voao hotar@le de c@tr@ mare. 7. {i de c@tr@ miiaz@noapte acesta va fi voao hotarul, de la Marea cea Mare ve]i m@sura voao ^n}iv@, pre l$ng@ munte, muntele. 8. {i de la munte ve]i m@sura voao muntele, p$n@ unde ^ntr@ la Emat, }i va fi sf$r}itul lui hotar@le Saradocului. 9. {i s@ vor sf$r}i hotar@le lui la Defrona, }i va fi sf$r}itul lui la Arsenaina, acesta va fi hotarul vostru de c@tr@ miiaz@noapte. 10. {i ve]i m@sura voao hotar@le despre r@s@rit, de la Arsenaina p$n@ la Sepfamar. 11. {i s@ vor pogor^ hotar@le de la Sepfamar p$n@ la Vila de c@tr@ r@s@rit, la izvoar@, }i s@ vor pogor^ hotar@le de la Vila, }i vor lovi la um@rul m@rii Herenet, de c@tr@ r@s@rit. 12. {i s@ vor pogor^ hotar@le la Iordan, }i va fi sf$r}itul Marea cea S@rat@. Acesta va fi p@m$ntul vostru }i hotar@le lui primpregiur. 13. {i au poruncit Moisi fiilor lui Israil, zic$nd: Acesta easte p@m$ntul, care-l ve]i mo}teni cu sor]i, ^n ce chip au r$nduit Domnul s@-l dea la noao neamuri, }i la jum@tate din neamul lui Manasi. 14. C@ neamul fiilor lui Ruvin }i neamul fiilor lui Gad, dup@ casele familiilor sale, }i jum@tate din neamul lui Manasi au luat mo}iile sale. 15. Doao neamuri }i o jum@tate de neam au luat mo}iile sale dincolo de Iordan, de c@tr@ Ierihon, despre amiiaz@zi, c@tr@ r@s@rit. 16. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: *Isus N. 17.* Aceastea s$nt numele b@rba]ilor, care 14, 1, 2 vor ^mp@r]i voao mo}ie p@m$ntul: Eleazar, preotul, }i Iisus a lui Navi. 18. {i c$te un boiariu din tot neamul ve]i lua, ca s@ v@ ^mp@r]asc@ voao mo}ie p@m$ntul. 19. {i aceastea s$nt numele b@rba]ilor: din neamul lui Iuda, Halev, fiiul lui Iefoni. 20. Din neamul lui Simeon, Salamiil, fiiul lui Semiud. 21. Din neamul lui Veniamin, Eldad, fiiul lui Haslon. 22. Din neamul lui Dan, boiariul Vakhir, fiiul lui Egli. 23. Din fiii lui Iosif, din neamul fiilor lui Manasi, boiariul Aniil, fiiul lui Sufi.

CAP 34 {I 35
24. Din neamul fiilor lui Efraim, boiariul Camuil, fiiul lui Savatan. 25. Din neamul lui Zavulon, boiariul Elisafan, fiiul lui Farnah. 26. Din neamul fiilor lui Isahar, boiariul Faltiil, fiiul lui Oza. 27. Din neamul fiilor lui Asir, boiariul Ahior, fiiul lui Selemi. 28. Din neamul lui Neftalim, boiariul Fadail, fiiul lui Iamiud. 29. Acestora au poruncit Domnul s@ ^mp@r]asc@ fiilor lui Israil p@m$ntul lui Hanaan.

155

CAP 35
S@ poruncea}te a s@ r$ndui patruzeci }i opt de cet@]i }i o}teaze levi]ilor, }i dintr-acealea }as@ cet@]i de sc@pare pentru ucidere; leagea uciderii cu voia }i f@r@ de voie; dup@ o m@rturie nimenea nu s@ va ucide.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, la apusul lui Moav, l$ng@ Iordan, de c@tr@ Ierihon, zic$nd: 2.* Poruncea}te fiilor lui Israil s@ dea levi]ilor din sor]ile mo}iei sale cet@]i s@ l@cuiasc@, }i ceale dinaintea cet@]ilor, }i ceale de primpregiur s@ le dea levi]ilor. 3. {i cet@]ile vor fi lor de l@cuit, iar@ ceale de primpregiurul lor vor fi dobitoacelor lor, }i tuturor celor cu patru picioare ale lor. 4. {i ceale din afar@ de cet@]ile care le ve]i da levi]ilor de la zidul cet@]ii din afar@, doao mii de co]i ^mpregiur. 5. {i vei m@sura afar@ din cetate laturea de c@tr@ r@s@rit, doao mii de co]i, }i laturea de c@tr@ amiiaz@zi, doao mii de co]i, }i laturea de c@tr@ mare, doao mii de co]i, }i laturea de c@tr@ miiaz@noapte, doao mii de co]i, }i cetatea s@ fie ^n mijlocul acestora }i hotar@le cet@]ilor. 6. {i cet@]i ve]i da levi]ilor, }ease cet@]i de sc@pare acolo celui ce va omor^, }i l$ng@ aceastea, patruzeci }i doao de cet@]i. 7. Toate cet@]ile care le ve]i da levi]ilor, patruzeci }i opt de cet@]i, aceastea }i s@la}ele ceale dinaintea lor. 8. {i cet@]ile care le ve]i da din mo}iia fiilor lui Israil, de la cei ce au multe, multe, }i de la cei ce au mai pu]ine, pu]ine, fie}tecarele dup@ mo}iia sa, carea va mo}teni, va da din cet@]i levi]ilor. 9. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 10. Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ d$n}ii:* Voi treace]i Iordanul ^n p@m$ntul Hanaan. 11.* {i ve]i os@bi voao cet@]i, care vor fi de sc@pare voao, ca s@ scape acolo tot uciga}ul ce va ucide suflet f@r@ de voie. 12. {i vor fi voao aceaste cet@]i sc@pare de rudeniile celui omor$t, }i nu va muri ucig@toriul p$n@ va sta ^naintea adun@rii la judecat@.
1.

*Isus N. 21, 2

*2 Leage 19, 2 *Isus N. 20, 2

156

CARTEA NUMERILOR

CAP 35 {I 36
o m@rturie nu va putea m@rturisi asupra sufletului s@ moar@. 31. {i s@ nu lua]i r@scump@rare pentru suflet de la cel ucig@toriu, cel vinovat s@ se omoar@, cu moarte s@ se omoar@. 32. S@ nu lua]i r@scump@rare de la cel ce au fugit ^n cetate de sc@pare, ca iar@}i s@ poat@ l@cui ^n p@m$ntul s@u p$n@ va muri preotul cel mare. 33. {i s@ nu spurca]i p@m$ntul pre care l@cui]i, c@ s$ngele acesta spurc@ p@m$ntul, }i nu s@ va cur@]i p@m$ntul de s$ngele cel v@rsat preste el, f@r@ numai cu s$ngele celui ce l-au v@rsat. 34. {i s@ nu spurca]i p@m$ntul pre care l@cui]i, pre care }i Eu l@cuiesc ^ntru voi, c@ Eu s$nt Domnul, Cel ce l@cuiesc ^ntr@ fiii lui Israil.

13. {i cet@]ile care le ve]i da, ceale }eas@ cet@]i vor fi voao de sc@pare. 14. Trei cet@]i ve]i da dincolo de Iordan, }i trei cet@]i ve]i da ^n p@m$ntul Hanaan. 15. Sc@pare vor fi fiilor lui Israil, }i celui str@in }i celui nemearnic, carele easte ^ntr@ voi, vor fi cet@]ile aceastea de sc@pare, ca s@ scape acolo tot cel ce va ucide suflet f@r de voia sa. 16. Iar@ de-l va lovi cu arm@ de fier }i va muri, uciga} easte, cu moarte s@ se omoar@ uciga}ul. 17. Iar@ de cu piiatr@ de a m$n@, din carea va muri, ^l va lovi pre d$nsul }i va muri, uciga} easte, cu moarte s@ se omoar@ uciga}ul. 18. Iar@ deac@ cu arm@ de lemn de a m$n@, din carea va muri, ^l va lovi pre el }i va muri, uciga} easte, cu moarte s@ se omoar@ uciga}ul. 19. Cel ce easte rudenie de s$nge, acesta va ucide pre omor$toriul, c$ndu-l va ^nt$mpina pre el, acesta-l va omor^ pre el. 20. Iar@ de-l va ^mpinge pentru sfada, }i va arunca ceva asupra lui, }i va muri, *2 Leage 21.* Au pentru pisma l-au lovit pre el cu m$na 19, 11 }i va muri, uciga} easte, cu moarte s@ se omoar@ cel ce au ucis, cel ce easte rud@ cu cel ucis va ucide pre omor$toriul, c$ndu-l va ^nt$mpina pre el. 22. Iar@ de va fi f@r@ de veaste, nu pentru vr@jm@}ie, ^l va ^mpinge pre el, sau va arunca ceva asupra lui, nu din r@utate, 23. Sau cu vreo piiatr@ f@r@ de }tire lovindu-l va muri, sau va c@dea preste el }i va muri, }i el nu i-au fost lui vr@jma}, nici au cercat s@-i fac@ r@u, 24. {i va judeca adunarea ^ntr@ cel ce au lovit, }i ^ntr@ cel ce easte rud@ cu cel ucis, dup@ judec@]ile aceastea. 25. {i va scoate adunarea pre cel ce au ucis de la rudeniia celui ucis, }i-l va a}eza pre el adunarea ^n cetatea sc@p@rii lui, unde au sc@pat, }i va l@cui acolo p$n@ c$nd va muri preotul cel mare, pre carele l-au uns cu untdelemn sf$nt. 26. Iar@ de va ie}i ucig@toriul din hotar@le cet@]ii ^n carea au sc@pat, 27. {i-l va afla pre el rudeniia celui ucis, afar@ din hotar@le cet@]ii ^n carea au sc@pat, }i va ucide rudeniia celui ucis pre uciga}, nu easte vinovat. 28. Pentru c@ ^n cetatea ^n carea au sc@pat s@ l@cuiasc@ p$n@ c$nd va muri preotul cel mare, }i, dup@ ce va muri preotul cel mare, s@ va ^ntoarce uciga}ul ^n p@m$ntul mo}iei sale. 29. {i vor fi aceastea voao spre dreptate de judecat@ ^ntru neamurile voastre, ^ntru toate l@ca}urile voastre. 30. Tot cel ce va ucide suflet, prin m@rturii, vei ucide pre cel ce au ucis, }i
4. (a) Adec@: ^n anul a cincizecilea, c$nd toate

CAP 36
Leage s@ pune ca featele care iau mo}tenirea p@rinteasc@ s@ se m@rite dup@ cei de un neam cu ai s@i, ca s@ nu s@ ameastece prin m@rit@ri neamurile, }i mo}iile s@ se str@mute.

i s-au apropiiat boiarii familiilor fiilor lui Galaad, al feciorului lui Mahir, al feciorului lui Manasi, din neamul fiilor lui Iosif, }i au gr@it ^naintea lui Moisi }i ^naintea lui Eleazar, preotului, }i ^naintea boiarilor c@silor familiilor fiilor lui Israil. 2.* {i au zis: Domnului nostru au poruncit Domnul s@ dea p@m$ntul mo}tenirii cu sor]i fiilor lui Israil, }i domnului nostru au poruncit Domnul s@ dea mo}iia lui Salpaad, fratelui nostru, featelor lui. 3. {i vor fi unuia din neamurile fiilor lui Israil f@mei, }i s@ va lua soartea lor din mo}iia p@rin]ilor no}tri, }i s@ va adaoge la mo}iia neamului, dup@ care s@ vor m@rita, }i s@ va lua din soartea mo}tenirii noastre. 4. %nc@ }i c$nd va fi slobozire (a) fiilor lui Israil, }i s@ va adaoge mo}iia lor la mo}iia neamului, dup@ care s@ vor m@rita, }i din mo}iia neamului familiei noastre s@ va lua mo}iia lor. 5. {i au poruncit Moisi fiilor lui Israil din porunca Domnului, zic$nd: Drept gr@ia}te neamul fiilor lui Iosif. 6. Acesta easte cuv$ntul, care au poruncit Domnul featelor lui Salpaad, zic$nd: Unde le va pl@cea lor* s@ se m@rite, ^ns@ numai dup@ cei din norodul p@rintelui lor s@ se m@rite. 7. {i s@ nu s@ str@mute mo}iia fiilor lui Israil, de la un neam la alt neam, c@ fiii lui Israil, fie}tecarele, s@ vor lipi de mo}iia neamului familiei sale. 8. {i toat@ fata din neamurile fiilor lui Israil, carea easte mo}tean@, dup@ unul din norodul p@rintelui s@u s@ se m@rite, ca fiii lui Israil, fie}tecarele, s@ mo}teneasc@
1.
mo}iile s@ ^ntorc ^nd@r@pt }i robii s@ slobozesc.

*Sus 27, 1

*Tobi. 7, 14

A DOAOA LEAGE
mo}iia lui cea p@rinteasc@. 9. {i s@ nu s@ str@mute mo}iia de la un neam la alt neam, ci fiii lui Israil, fie}tecarele, s@ se lipeasc@ de mo}iia sa. 10. %n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi, a}ea au f@cut featelor lui Salpaad. 11. {i s-au m@ritat Tersa }i Egla }i Melha }i Nua }i Maala, featele lui Sal-

CAP 1
paad, dup@ nepo]ii lor. 12. Din norodul lui Manasi, a fiilor lui Iosif, s-au m@ritat, }i s-au adaos mo}iia lor la mo}iia neamului norodului p@rintelui lor. 13. Aceastea s$nt poruncile }i ^ndrept@rile }i judec@]ile care au poruncit Domnul ^n m$na lui Moisi, la apusul lui Moav, l$ng@ Iordan, de c@tr@ Ierihon.

157

A DOAOA LEAGE
Cuv$nt ^nainte
ntru aceast@ carte, Moisi, pre scurt, spune ceale ce s@ cuprind ^n Cartea Ie}irei, }i a Levi]ilor, }i a Numerilor; ^nc@ }i legile ceale de la Dumnezeu date le t$lcuia}te, }i altele noao mai adaoge, pentru aceaea s-au numit A doao Leage, despre carea carte S. Ieronim, ^n Epistola c@tr@ Paulin, a}ea scrie: {i Deuteronomion, A doao Leage, }i a legii evanghelice}ti mai ^nainte ^nchipuire, au nu a}ea are ceale ce s$nt mai ^nainte, c$t noao s@ fie toate din vechi; Leagea tot aceaea easte, carea dup@ ie}irea din Eghipt ^n muntele Sinaii s-au dat; ci, fiindc@ aceia s-au f@cut pre sine nevreadnici ca s@ mo}teneasc@ p@m$ntul cel de Dumnezeu f@g@duit, fiilor acestora, Moisi, cu pu]intel ^nainte de moartea sa, ^nnoind leg@tura cu Dumnezeu, le spune leagea lui Dumnezeu. Cum c@ Moisi au scris aceast@ carte cu multe dovediri s-au adeverit ^n cuv$ntul cel preste tot la c@r]ile lui Moisi, c$t despre acest lucru nici o ^ndoial@ nu poate s@ fie, de vreame ce, }i la ^nceputul }i la sf$r}itul c@r]ii ace}tiia, aceasta s@ m@rturisea}te, }i prin Antonomasia, ^n scriptur@ Cartea Legii s@ numea}te, ca ^n cartea a doao a lui Esdra, cap 8, }i cartea ^nt$iu, cap 5. Dup@ ce Zorovavel au ^ntors norodul, toate dup@ porunca Legii lui Moisi, omului lui Dumnezeu, s-au f@cut, jertvenic s-au r$dicat, jertv@ de pururea s-au adus, }i s@rb@torile s-au pr@znuit; a}ea c$t, ^nainte de venirea lui Esdra, Leagea lui Moisi era cunoscut@, }i nu de Esdra aflat@, nu schimbat@ mai v$rtos ^ntru ceale ce s$nt despre lucrurile ceale mai mari. Care lucru }i de aci s@ veade c@ a}ezarea graiului din cartea lui Esdra cu totul easte osibit de graiul cel din A doao Leage }i din cealelalte c@r]i a lui Moisi. Apoi, mai toate lucrurile }i ^nt$mpl@rile, minunile, slujba dumnezeiasc@ }i legile ^n proroci s@ spun, }i a}ea Esdra nici a le str@muta, nici a le muta nu au putut, tocma s@ fie }i vrut, de nu ar fi str@mutat toat@ Scriptura, care lucru a-l face nu l-au putut.

CAP 1
Scurt@ t$lcuire celor ce s-au ^nt$mplat lui Israil ^n pustie, }i pedeapsa necredinciosului norod, a mor]ii sau a nemerniciei, prin patruzeci de ani.

ceastea s$nt cuvintele, care le-au gr@it Moisi la tot Israilul dincolo de Iordan, ^n pustiia cea de c@tr@ apus, aproape de Marea Ro}ie, ^ntr@ Faran }i ^ntr@ Tofol }i ^ntr@ Lovon }i ^ntr@ Avlon }i ^ntr@ V@ile ceale de Aur. 2. Unspr@zeace zile din Horiv, cale pre muntele Siir, p$n@ la Cadisul Varnei. 3. {i au fost ^n anul al patruzecilea, ^n luna a unspr@zeacea, ^n zioa dint$iu a lunei,
1.

au gr@it Moisi c@tr@ to]i fiii lui Israil, dup@ toate c$te i-au poruncit lui Domnul s@ le spuie lor. 4.* Dup@ ce au b@tut pre Sion, ^mp@ratul *Num. amoreilor, carele au l@cuit ^n Esevon, }i pre 21, 24 Og, ^mp@ratul Vasanului, carele au l@cuit ^n Astarot, }i ^n Edrain, 5. Dincolo de Iordan, ^n p@m$ntul lui Moav, au ^nceput Moisi a spune leagea aceasta, zic$nd:

158

A DOAOA LEAGE
6. Domnul Dumnezeul nostru au gr@it noao ^n Horiv, zic$nd: Destul a]i l@cuit ^n muntele acesta. 7. %ntoarce]i-v@ }i mearge]i, }i ^ntra]i ^n muntele amoreilor, }i la to]i l@cuitorii Araviei, ^n munte }i ^n c$mp, }i c@tr@ amiiaz@zi, }i pre p@m$ntul cel de l$ng@ mare, a hananeilor, }i ^n preajma Livanului, p$n@ la r$ul cel mare al Eufratului. 8. Vede]i, am pus ^naintea voastr@ p@m$ntul, care s-au jurat Domnul p@rin]ilor vo}tri, lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov, s@-l dea lor }i semin]iei lor dup@ d$n}ii. 9. {i am zis c@tr@ voi ^n vreamea aceaea, zic$nd:* Nu voiu putea singur s@ v@ port pre voi. 10. Domnul Dumnezeul vostru v-au ^nmul]it pre voi, }i, iat@, s$nte]i ast@zi ca stealele ceriului de mul]i. 11. Domnul Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri s@ va adaog@ pre voi, ca s@ fi]i cu mii de p@r]i mai mul]i, }i s@ v@ blagosloveasc@, dup@ cum au gr@it voao. 12. Cum voiu putea singur purta necazul vostru }i greutatea voastr@ }i pricile voastre? 13. Aleage]i dintru voi b@rba]i, carii s$nt ^n]elep]i }i }tiutori, }i cu minte ^ntru neamurile voastre, }i voiu pune pre ei pov@]uitori preste voi. 14. {i mi-a]i r@spuns, }i a]i zis: Bun easte cuv$ntul care ai gr@it s@-l faci. 15. {i am luat dintr@ voi b@rba]i ^n]elep]i }i }tiutori }i cu minte, }i i-am pus pre ei preste voi s@ v@ pov@]uiasc@, preste mii, }i preste sute, }i preste cincizeci, }i preste zeci, }i ispravnici (a) judec@torilor vo}tri. 16. {i am poruncit judec@torilor vo}tri ^n vreamea aceaea, zic$nd: Asculta]i ^ntr@ fra]ii vo}tri, }i judeca]i drept ^ntr@ om }i ^ntr@ fratele lui, }i ^ntr@ nemearnicul lui. 17.* S@ nu cuno}ti fa]a la judecat@, pre cel mic }i pre cel mare ^ntocma s@-l judeci, s@ nu te sfie}ti de fa]a omului, c@ judecata a lui Dumnezeu easte, }i lucrul care va fi voao greu ^l ve]i aduce la mine }i-l voiu auzi eu. 18. {i am poruncit voao ^n vreamea aceaea toate cuvintele care s@ le face]i. 19. {i, purcezind din Horiv, am mers toat@ pustiia cea mare }i groaznic@, carea o a]i v@zut, calea muntelui amoreului, dup@ cum au poruncit Domnul Dumnezeul nostru noao, }i am venit p$n@ ^n Cadisul Varni. 20. {i am zis c@tr@ voi: Venit-a]i p$n@ la muntele amoreului, care-l d@ noao Domnul Dumnezeul nostru. 21. Vede]i, au dat Domnul Dumnezeul vostru ^naintea fea]ii voastre p@m$ntul, suindu-v@, mo}teni]i-l, ^n ce chip au zis voao
15. (a) %n cea veachie easte: purt@tori de c@r]i,

CAP 1
Domnul Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri, nu v@ teame]i, nici v@ sp@riia]i. 22.* {i a]i venit to]i la mine }i a]i zis: S@ trimitem oameni ^naintea noastr@ }i s@ cearce p@m$ntul, }i s@ ne spuie noao r@spuns, pre carea cale s@ ne suim ^ntr-^nsul }i ^n care cet@]i s@ ^ntr@m. 23. {i au pl@cut ^naintea mea cuv$ntul, }i am luat dintr@ voi doispr@zeace b@rba]i, din fie}tecare neam un b@rbat. 24. {i, merg$nd, s-au suit ^n munte, }i au venit p$n@ la Valea Strugurului, }i l-au privit pre el. 25. {i, lu$nd ^n m$inile sale din rodul p@m$ntului, au adus la noi }i au zis: Bun easte p@m$ntul care-l d@ noao Domnul Dumnezeul nostru. 26. {i nu a]i vrut s@ v@ sui]i, ci a]i c@lcat cuv$ntul Domnului Dumnezeului vostru. 27. {i a]i c$rtit ^n corturile voastre, }i a]i zis: Pentru c@ ne-au ur$t pre noi Domnul, pentru aceaea ne-au scos din p@m$ntul Eghiptului, ca s@ ne dea ^n m$inile amoreilor, s@ ne piiarz@ pre noi. 28. Unde ne suim noi? Fra]ii vo}tri v-au ^ntors inima voastr@, zic$nd: Neam mare }i mult }i mai tare dec$t noi, }i cet@]i mari }i zidite p$n@ la ceriu, ^nc@ }i feciori de uriia}i am v@zut acolo. 29. {i am zis c@tr@ voi: S@ nu v@ teame]i, nici s@ v@ sp@riia]i de ei. 30. Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce mearge ^naintea fea]ii voastre, El va bate pre ei ^mpreun@ cu voi, dup@ toate c$te au f@cut noao, ^n p@m$ntul Eghiptului. 31. {i ^n pustiia aceasta, carea o a]i v@zut, cum te-au hr@nit cu hran@ Domnul Dumnezeul t@u, cum ar fi purtat cu hran@ vreun om pre fiiul s@u, ^n toat@ calea, carea a]i umblat, p$n@ ce a]i venit la locul acesta. 32. {i ^n cuv$ntul acesta nu a]i crezut Domnului Dumnezeului vostru, 33.* Carele mearge ^naintea voastr@ ^n calea aceasta, ca s@ v@ aleag@ voao loc, pov@]uindu-v@ pre voi noaptea cu foc, ca s@ v@ arate calea, pre carea s@ mearge]i, }i cu nor zioa. 34. {i au auzit Domnul glasul cuvintelor voastre, }i, m@niindu-S@, S-au jurat, zic$nd: 35.* De va vedea cineva din oamenii ace}tia p@m$ntul cel bun, care M-am jurat p@rin]ilor lor, 36. Afar@ de Halev, fiiul lui Iefoni, el ^l va vedea, }i lui voiu da p@m$ntul, pre care s-au suit, }i fiilor lui, pentru c@ el ^ntru toate au ascultat pre Domnul. 37. {i pre mine s-au m@niiat Domnul pentru voi, zic$nd:* Nici tu nu vei ^ntra acolo, 38. Iisus, fiiul lui Navi, cel ce st@ ^naintea ta, acesta va ^ntra acolo, pre el ^l ^nt@rea}te, c@ el va ^mp@r]i lui Israil p@m$ntul cu soarte.
^n loc de ispravnici. *Nume. 13, 3

*Ie}ire 18, 18

*Ioan 7, 24 Levi]i 19, 15 Jos 16, 19 Sirah 20, 31 Iacov 2, 1

*Ie}ire 13, 21 Numer. 14, 14

*Numer. 14, 23 30 Psalm 94, 12

*Nume. 20, 12

A DOAOA LEAGE
39. {i pruncii vo}tri, de carii a]i zis c@ vor fi de jeaf, }i tot pruncul tin@r, carele nu }tie ast@zi r@u au bun. Ace}tia vor ^ntra acolo, }i-l voiu da lor }i-l vor mo}teni pre el. 40. {i voi v@ ^ntoarce]i }i mearge]i ^n pustie pre calea cea despre Marea Ro}ie. 41.* {i a]i r@spuns }i a]i zis: P@c@tuit-am ^naintea Domnului Dumnezeului nostru. Noi, suindu-ne, vom face r@zboiu dup@ toate, c$te au poruncit Domnul Dumnezeul nostru noao. {i, lu$nd fie}tecarele armele sale }i adun$ndu-v@, v-a]i suit ^n munte. 42. {i au zis Domnul c@tr@ mine: Zi lor:* Nu v@ sui]i, nici face]i r@zboiu, c@ Eu nu s$nt cu voi, }i s@ nu peri]i ^naintea vr@jma}ilor vo}tri. 43. {i am gr@it voao, }i nu m-a]i ascultat }i a]i c@lcat cuv$ntul Domnului, }i, sume]indu-v@, v-a]i suit ^n munte. 44. {i, ie}ind amoreul cel ce l@cuia ^n muntele acela ^ntru ^ntimpinarea voastr@, v-au gonit pre voi, cum fac albinele, }i v-au t@iat pre voi, de la Siir p$n@ la Erma. 45. {i, }ezind, a]i pl$ns ^naintea Domnului Dumnezeului nostru, }i nu au auzit Domnul glasul vostru, nici au c@utat spre voi. 46. {i a]i }ezut ^n Cadis zile multe, c$t au fost zile multe, c$te a]i }ezut acolo.

CAP 1 {I 2
lui Isav, carii l@cuia ^n Siir l$ng@ calea Aravei, de la Elon, }i de la Ghesion Gaver, }i, ^ntorc$ndu-ne, am trecut calea pustiei lui Moav. 9. {i au zis Domnul c@tr@ mine: Nu v@ ^nvr@jbi]i cu moaviteanii }i s@ nu face]i r@zboiu cu ei, pentru c@ nu voiu da voao din p@m$ntul lor mo}ie, c@ fiilor lui Lot am dat Aroirul s@-l mo}teneasc@. 10. Ominii mai ^nainte au }ezut pre d$nsul, neam mare }i mult }i tari, ca }i enachimii. 11. Rafaini (b) s@ socotea }i ei ca }i enachimii; iar@ moaviteanii i-au numit pre ei omini. 12. {i ^n Siir mai ^nainte }edea horeul; }i fiii lui Isav i-au pierdut pre ei, }i i-au sf@rmat de la fa]a sa, }i au l@cuit ei ^n locul lor, cum au f@cut Israil cu p@m$ntul mo}tenirii sale, care l-au dat lor Domnul. 13. Acum, dar@, scula]i-v@ }i purceade]i }i treace]i valea Zaret. 14. {i zilele ^n care am mers de la Cadisul Varnii, p$n@ am trecut valea Zaret, s$nt treizeci }i opt de ani, p$n@ ce au murit din tab@r@ tot neamul b@rba]ilor celor r@zboinici, precum s-au jurat lor Domnul Dumnezeu. 15. {i m$na Domnului au fost preste ei, ca s@ topeasc@ pre ei din tab@r@, p$n@ ce au perit. 16. {i au fost dup@ ce au c@zut to]i b@rba]ii cei r@zboinici, }i au murit dintr@ norod. 17. {i au gr@it Domnul c@tr@ mine, zic$nd: 18. Tu vei treace ast@zi hotar@le lui Moav, Aroirul. 19. {i v@ ve]i apropiia aproape de fiii lui Aman, s@ nu v@ ^nvr@jbi]i cu ei, }i s@ nu bate]i r@zboiu cu ei, pentru c@ din p@m$ntul lui Aman nu voiu da ]ie mo}ie, c@ fiilor lui Lot l-am dat mo}ie. 20. P@m$ntul rafainilor s-au socotit }i acesta, pentru c@ rafainii au l@cuit mai ^nainte pre el, }i anamiteanii ^i chiiam@ pre ei zohomini. 21. Neam mare }i mult }i mai tare dec$t voi, ca }i enachimii, }i i-au pierdut pre ei Domnul dinaintea fea]ii lor, }i au mo}tenit }i au l@cuit ^n locul lor p$n@ ^n zioa aceasta. 22. Precum au f@cut fiii lui Isav, cei ce l@cuiesc ^n Siir, carii au pierdut pre horei de la fa]a sa, }i i-au mo}tenit pre ei }i au l@cuit ^n locul lor p$n@ ^n zioa aceasta. 23. {i pre eveii, cei ce l@cuia ^n Asirot p$n@ la Gaza, }i pre capadochii, care au ie}it din Capadochiia, i-au pierdut }i au l@cuit ^n locul lor. 24. Acum, dar@, scula]i-v@, }i v@ duce]i }i treace]i valea Arnonului. Iat@, am dat ^n m$inile tale pre Sion, amoreul, ^mp@ratul
11. (b) Rafaini, adec@ uriia}i.

159

*Nume. 14, 40

*Nume. 14, 42

CAP 2
Pomenirea facerii de bine norodului, oprirea norodului ^mprotiva lui Moav }i a lui Amon, }i b@taia ^mp@ratului Sion }i luarea p@m$ntului lui.

i, ^ntorc$ndu-ne, am purces ^n pustie pre calea cea despre Marea Ro}ie, precum au gr@it Domnul c@tr@ mine, }i am ^ncungiurat muntele Siirului ^n multe zile. 2. {i au zis Domnul c@tr@ mine: 3. Destul a]i ^ncungiurat muntele acesta, ^ntoarce]i-v@, dar@, c@tr@ miiaz@noapte. 4. {i poruncea}te norodului, zic$nd: Voi ve]i treace prin hotar@le fra]ilor vo}tri, fiilor lui Isav, carii l@cuiesc ^n Siir, }i s@ vor ^nfrico}ea de voi, }i s@ vor teame foarte. 5. S@ nu face]i cu ei r@zboiu, pentru c@ nu voiu da voao din p@m$ntul lor nici o urm@ de picior, pentru c@ mo}tenire am dat fiilor lui Isav muntele Siir. 6. Cu argint cump@ra]i-v@ bucate de la ei }i m$nca]i, }i ap@ cump@ra]i de la ei cu argint }i bea]i. 7. C@ Domnul Dumnezeul nostru te-au blagoslovit pre tine ^ntru toate lucrurile m$inilor tale. Cunoa}te cum ai trecut (a) pustiia cea mare }i groaznic@; iat@, patruzeci de ani Domnul Dumnezeul t@u au fost cu tine }i de nimica nu ai avut lips@. 8. {i am trecut de la fra]ii no}tri, fiii
1.
7. (a) Cea jidov. }i toate t@lm@cirile, sirienea}te, ar@bea}te, latinea}te, au: }tie cum ai trecut pustiia.

160

A DOAOA LEAGE
Esevonului, }i p@m$ntul lui. %nceape a-l mo}teni, f@ cu el r@zboiu ^n zioa aceasta. 25. %nceape a da cu tremurul t@u }i frica ta preste toate neamurile ceale de supt ceriu, c$t, auzind de numele t@u, s@ vor turbura }i s@ vor teame de fa]a voastr@. 26.* {i am trimis soli din pustiia Chedamot la Sion, ^mp@ratul Esevonului, cu cuvinte de pace, zic$nd: 27. Treace-voiu prin p@m$ntul t@u, pre cale voiu mearge, nu m@ voiu abate la dreapta au la st$nga. 28. Bucate pre bani ^mi vei da }i voiu m$nca, }i ap@ pre bani ^mi vei da }i voiu bea; numai c$t voiu treace cu picioarele meale. 29. Precum mi-au f@cut mie fiii lui Isav, cei ce l@cuiesc ^n Siir, }i moaviteanii, cei ce l@cuiesc ^n Aroir, p$n@ ce voiu treace Iordanul ^n p@m$ntul care-l d@ noao Domnul Dumnezeul nostru. 30. {i nu au vrut Sion, ^mp@ratul Esevonului, s@ treacem noi prin hotarul lui, pentru c@ Domnul Dumnezeul nostru au ^nv$rto}eat duhul lui }i au ^nt@rit inima lui, ca s@ se dea ^n m$inile tale, ca ^n zioa aceasta. 31. {i au zis Domnul c@tr@ mine:* Iat@, am ^nceput a da ^naintea fea]ii tale pre Sion, amoreul, ^mp@ratul Esevonului, }i p@m$ntul lui, }i ^nceape a mo}teni p@m$ntul lui. 32. {i au ie}it Sion, ^mp@ratul Esevonului, ^ntru ^nt$mpinarea noastr@, el }i tot norodul lui la r@zboiu ^n Iasa. 33. {i l-au dat pre el Domnul Dumnezeul nostru ^naintea fea]ii noastre, ^n m$inile noastre, }i l-am b@tut pre el, }i pre fiii lui, }i pre tot norodul lui. 34. {i am luat toate cet@]ile lui ^n vreamea aceaea, }i apoi am stricat toat@ cetatea, }i din muierile lor }i din fiii lor, pre nimenea n-am l@sat viu. 35. Ci numai dobitoacele am pr@dat }i dob$nzile cet@]ilor, care le-am luat. 36. De la Aroir, carea easte ^n marginea p@r@ului Arnionului, }i cetatea, }i care easte ^n vale, p$n@ la muntele Galaad. Nu au fost cetate carea s@ fie sc@pat de noi. Toate le-au dat Domnul Dumnezeul nostru ^n m$inile noastre. 37. Numai la p@m$ntul fiilor lui Aman nu ne-am apropiiat, la toate ceale din valea lui Iavoc }i la cet@]ile ceale din munte, dup@ cum au poruncit noao Domnul Dumnezeul nostru.

CAP 2 {I 3
2. {i au zis Domnul c@tr@ mine: Nu te teame de el, c@ ^n m$inile tale l-am dat pre el, }i pre tot norodul lui }i tot p@m$ntul lui,* }i s@ faci cu el cum ai f@cut cu Sion, mp@ratul amoreilor, carele l@cuia ^n Esevon. 3.* {i au dat Domnul Dumnezeul nostru ^n m$inile noastre }i pre Og, mp@ratul Vasanului, }i pre tot norodul lui, }i l-am t@iat, c$t nu i-au r@mas lui s@m$n]@. 4. {i am luat toate cet@]ile lui ^n vreamea aceaea, nu au fost cetate carea s@ nu o fim luat de la ei, }easezeci de cet@]i, }i toate ceale de primpregiurul Argovului ale mp@ratului Og, de la Vasan. 5. Toate cet@]ile ^nt@rite, ziduri ^nalte, por]i }i z@voar@, afar@ de cet@]ile ferezeilor, ceale multe foarte. 6. I-am pierdut pre ei, precum am f@cut lui Sion, mp@ratului Esevonului, }i apoi am stricat toat@ cetatea, }i pre muierile lor }i pre pruncii lor. 7. {i toate dobitoacele lor }i dob$nzile cet@]ilor le-am pr@dat. 8. {i am luat ^n vreamea aceaea p@m$ntul din m$inile celor doi ^mp@ra]i ai amoreilor, carii era dincolo de Iordan, de la valea Arnonului p$n@ la muntele Aermonului. 9. Finicheanii Arnonul ^l numesc Sanior; iar@ amoreul l-au numit Sanir. 10. Toate cet@]ile ceale din Misor, }i toate cet@]ile Galaadului, }i tot Vasanul p$n@ la Elha }i p$n@ la Edraim, cet@]ile ^mp@r@]iei lui Og ^n Vasan. 11. C@ numai Og, mp@ratul Vasanului, au r@mas de la Rafain. Iat@ patul lui, pat de fier, }i, iat@, acesta easte ^n cetatea fiilor lui Aman, de noao co]i lungimea lui }i de patru co]i l@]imea lui, cu cotul b@rb@tesc. 12. {i p@m$ntul acesta l-am mo}tenit ^n vreamea aceaea, de la Aroir, carea easte l$ng@ ]@rmurele r$ului Arnonului, }i jum@tate din muntele Galaad }i cet@]ile lui le-am dat* lui Ruvin }i lui Gad. 13. {i ce au mai r@mas din p@m$ntul lui Galaad, }i tot Vasanul ^mp@r@]iei lui Og l-am dat la jum@tate din neamul lui Manasi; }i toat@ laturea Argovului, }i tot Vasanul acela, p@m$ntul rafainilor. 14. {i Iair, feciorul lui Manasi, au luat toat@ laturea Argovului, p$n@ la hotar@le Gargasii }i a Mahatii, }i le-au numit cu numele s@u, }i Vasanul l-au numit Tavot Iair p$n@ ^n zioa aceasta. 15. {i lui Mahir am dat Galaadul. 16. {i lui Ruvin }i lui Gad am dat de la Galaad p$n@ la r$ul Arnonului, mijlocul r$ului easte hotarul, }i p$n@ la Iavoc, r$ul easte hotarul fiilor lui Aman. 17. {i Arava }i Iordanul, hotarul Mahanaretului, }i p$n@ la Marea Aravei, }i p$n@ la Marea S@rat@, supt Asidot, c@tr@ r@s@rit. 18. {i am poruncit voao ^n vreamea aceaea,
*Nume. 21, 35 [34] *Nume. 21, 24 [33]

*Nume. 21, 21

*Amos 2, 9

*Nume. 32, 29

CAP 3
Biruin]a asupra lui Og, ^mp@ratul Vasanului, }i patul lui, }i soartea a doao neamuri }i jum@tate dincoace de Iordan; s@ roag@ Moisi s@ poat@ ^ntra la P@m$ntul F@g@duin]ii, ci Domnul nu-i ^ng@duie aceasta, }i ^nt@rea}te pre Iisus spre b@taia celoralal]i hananei.
*Nume. 21, 33 Jos 29, 7

i, ^ntorc$ndu-ne, ne-am suit pre calea cea de la Vasan,* }i Og, ^mp@ratul Vasanului, au ie}it ^naintea noastr@, el }i tot norodul lui, la r@zboiu ^n Edraim.
1.

A DOAOA LEAGE
zic$nd: Domnul Dumnezeul vostru au dat voao p@m$ntul acesta cu soarte, ^ntrarm$ndu-v@, p@sa]i ^naintea fea]ii fra]ilor vo}tri, fiilor lui Israil, tot cel ce poate. 19. Afar@ de muierile voastre }i de prunci }i de dobitoacele voastre (c@ }tiu cum c@ multe dobitoace ave]i), s@ l@cuiasc@ ^n cet@]ile voastre, care le-am dat voao. 20. P$n@ ce va odihni Domnul Dumnezeul vostru pre fra]ii vo}tri, ca }i pre voi, }i vor mo}teni }i ace}tia p@m$ntul, carele d@ lor Domnul Dumnezeul nostru dincolo de Iordan, }i v@ ve]i ^ntoarce fie}tecarele la mo}iia sa, carea v-am dat voao. 21.* {i lui Iisus am poruncit ^n vreamea aceaea, zic$nd: Ochii vo}tri au v@zut toate c$te au f@cut Domnul Dumnezeul nostru la ace}ti doi ^mp@ra]i, a}ea va face Domnul Dumnezeul nostru la toate ^mp@r@]iile la care tu treci. 22. S@ nu v@ teame]i de ei, c@ Domnul Dumnezeul nostru El va da r@zboiu pentru voi. 23. {i m-am rugat Domnului ^n vreamea aceaea, zic$nd: 24. Doamne Dumnezeule, Tu ai ^nceput a ar@ta robului T@u t@riia Ta }i putearea Ta }i m$na cea tare }i bra]ul cel ^nalt; c@ cine easte Dumnezeu ^n ceriu, sau pre p@m$nt, carele s@ fac@, dup@ cum ai f@cut Tu }i dup@ t@riia Ta? 25. S@ trec, dar@, }i s@ v@z p@m$ntul cel bun, care easte dincolo de Iordan, muntele cel bun, }i Antilivanul. 26. {i m-au trecut cu vedearea Domnul pentru voi }i nu m-au ascultat, }i au zis Domnul c@tr@ mine: Destul fie ]ie, mai mult s@ nu gr@ie}ti cuv$ntul acesta. 27. Suie-te pre v$rvul (a) celui ^nalt, }i privea}te cu ochii spre mare }i spre miiaz@noapte }i spre miiaz@zi }i spre r@s@rit, }i vezi cu ochii t@i, de vreame ce* tu nu vei treace Iordanul acesta. 28. {i poruncea}te lui Iisus, }i-l ^nt@rea}te pre el, }i-l ^ndeamn@, de vreame ce acesta va treace ^naintea norodului acestuia, }i el va ^mp@r]i mo}tenire tot p@m$ntul care l-ai v@zut. 29. {i am }ezut ^n vale aproape de casa lui Fogor.

CAP 3 {I 4
}i ^ntr$nd s@ mo}teni]i p@m$ntul care-l d@ voao Domnul Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri. 2. S@ nu adaoge]i la cuv$ntul care-l poruncesc eu voao, }i s@ nu lua]i de la el. P@zi]i poruncile Domnului Dumnezeului nostru, care v@ poruncesc eu ast@zi. 3.* Ochii vo}tri au v@zut toate c$te au f@cut Domnul Dumnezeul nostru lui Velfegor, c@ Domnul Dumnezeul vostru au pierdut dintr@ voi pre tot omul carele au mers dup@ Velfegor. 4. Iar@ voi, cei ce v-a]i lipit de Domnul Dumnezeul vostru, tr@i]i to]i ast@zi. 5. Vede]i c@ v-am ar@tat voao ^ndrept@ri }i judec@]i, dup@ cum au poruncit mie Domnul Dumnezeu, ca s@ face]i a}ea ^n p@m$ntul mieu, la care mearge]i s@-l mo}teni]i. 6. {i le ve]i p@zi }i le ve]i face, c@ aceasta easte ^n]elepciunea voastr@ }i ^n]eleagerea ^naintea tuturor neamurilor, oric$te vor auzi toate ^ndrept@rile aceastea, }i vor zice: Iat@, norod ^n]elept }i }tiutoriu, neam mare easte acesta. 7. C@ ce neam mare easte c@ruia s@ le fie lor Dumnezeu aproape, cum ne easte noao Domnul Dumnezeul nostru ^ntru toate, oric$nd %l vom chema pre El? 8. {i ce neam mare easte care s@ aib@ ^ndrept@ri }i judec@]i dreapte, cum easte toat@ leagea aceasta, carea o dau eu ast@zi ^naintea voastr@ ? 9. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i }i-]i p@zea}te sufletul t@u foarte. S@ nu ui]i toate lucrurile care le-au v@zut ochii t@i, }i s@ nu ias@ din inima ta ^n toate zilele vie]ii tale. {i s@ ^nve]i pre fiii t@i }i pre fiii fiilor t@i. 10. Zioa ^n carea a]i st@tut ^naintea Domnului Dumnezeului nostru ^n Horiv, ^n zioa adun@rii, c$nd au zis Domnul c@tr@ mine: Adun@ la Mine norodul, ca s@ auz@ cuvintele Meale, }i s@ ^nvea]@ a s@ teame de Mine ^n toate zilele care vor tr@i ei pre p@m$nt, }i s@ ^nvea]e pre fiii s@i. 11. {i a]i venit }i a]i st@tut supt munte,* }i muntele ardea cu foc p$n@ la ceriu, }i ^ntunearec }i cea]@ }i vifor. 12. {i au gr@it Domnul c@tr@ voi ^n munte din mijlocul focului glas de cuvinte, care voi l-a]i auzit, }i nici o asem@nare nu a]i v@zut, f@r@ numai glasul. 13. {i v-au spus voao leagea sa, carea v-au poruncit voao s@ face]i,* ceale zeace cuvinte care le-au scris pre doao t@bli de piiatr@. 14. {i mie mi-au poruncit Domnul ^n vreamea aceaea s@ v@ ^nv@] pre voi ^ndrept@rile }i judec@]ile, care s@ le face]i ^n p@m$ntul la care ^ntra]i ca s@-l mo}teni]i. 15. {i v@ p@zi]i foarte sufletele voastre, c@ nu a]i v@zut nici o asem@nare ^n zioa ^n carea au gr@it Domnul c@tr@ voi, ^n muntele Horivului, din mijlocul focului.

161

*Nume. 25, 4

*Nume. 27, 18

*Jos 31, 2 34, 4

*Ie}ire 19, 18

CAP 4
%nva]@ Moisi cum c@ cei ce vor ]inea poruncile lui Dumnezeu bun@ plat@ vor avea; iar@ cei ce nu vor ]inea poruncile lui Dumnezeu pedeaps@ vor avea; oprea}te tot chipul care ar duce spre ^nchinarea idolilor; mai ^nainte ^}i spune moartea sa }i aleage trei cet@]i de sc@pare uciga}ilor, dincolo de Iordan, carii f@r@ de voie au omor$t pre deaproapele s@u.

*Ie}ire 34, 28

1.

i acum, Israile, ascult@ ^ndrept@rile }i judec@]ile care eu v@ ^nv@] pre voi ast@zi s@ le face]i, ca s@ tr@i]i }i s@ v@ ^nmul]i]i,

27. (a) %n cea veachie s@ afl@: celui cioplit.

162

A DOAOA LEAGE
16. S@ nu face]i f@r@deleage, }i s@ nu v@ face]i voao asem@nare cioplit@, }i nici un chip, }i asem@nare ori b@rb@teasc@, ori f@meiasc@. 17. Nici asem@narea vreunui dobitoc, care s$nt pre p@m$nt, nici asem@narea vreunei pasere zbur@toare, carea zboar@ supt ceriu. 18. Nici asem@narea vreunei jivini, carea s@ t$rea}te pre p@m$nt, nici asem@narea vreunui pea}te, care easte ^n ap@ supt p@m$nt. 19. Ca nu vreaodinioar@, uit$ndu-te la ceriu, }i v@zind soarele }i luna }i stealele }i toat@ podoaba ceriului, s@ te ^n}eli }i s@ te ^nchini lor, }i s@ sluje}ti acelora care Domnul Dumnezeul t@u le-au ^mp@r]it tuturor neamurilor celor de supt ceriu. 20. Iar@ pre voi v-au luat Dumnezeu }i v-au scos din p@m$ntul Eghiptului, din cuptoriul cel de fier din Eghipt, ca s@ fi]i Lui norod de mo}tenire, precum s$nte]i ast@zi. 21.* {i Domnul Dumnezeu S-au m$niiat pre mine pentru ceale ce a]i zis voi, }i S-au jurat c@ nu voiu treace Iordanul acesta }i nu voiu ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie mo}tenire Domnul Dumnezeul vostru. 22. C@ eu moriu ^n p@m$ntul acesta }i nu voiu treace Iordanul acesta; iar@ voi ve]i treace }i ve]i mo}teni p@m$ntul cel bun. 23. Lua]i aminte, ca nu cumva s@ uita]i a}ez@m$ntul Domnului Dumnezeului nostru, care l-au f@cut cu voi, s@ nu face]i nici o f@r@deleage leage, }i s@ nu v@ face]i voao vreo asem@nare cioplit@ din toate c$te au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 24.* C@ Domnul Dumnezeul vostru easte foc amistuitoriu, Dumnezeu r@vnitoriu. 25. {i deac@ ve]i na}te fii, }i fiii fiilor vo}tri, }i ve]i fi l@cuitori vechi pre p@m$nt, }i ve]i face f@r@deleage, }i ve]i face orice asem@nare cioplit@, }i ve]i face r@u ^naintea Domnului Dumnezeului vostru, ca s@-L m$niia]i pre El, 26. V@ m@rturisesc voao ast@zi, pre ceriu }i pre p@m$nt, c@ cu perire ve]i peri de pre p@m$ntul la care voi treace]i Iordanul, ca s@-l mo}teni]i, nu ve]i petreace multe zile pre el, ci cu perire ve]i peri. 27. {i va ^mpr@}tiia pre voi Domnul ^n toate neamurile, }i ve]i r@m$nea pu]ini cu num@rul ^n toate neamurile, ^ntr@ care va r@sipi pre voi Domnul. 28. {i ve]i sluji acolo la dumnez@i str@ini, la lucruri f@cute de m$ini omene}ti, la leamne }i la pietri, care nu v@d, nici aud, nici m$nc@, nici mirosesc. 29. {i ve]i c@uta acolo pre Domnul Dumnezeul vostru, }i-L ve]i afla, c$ndu-L ve]i c@uta din toat@ inima voastr@ }i din tot sufletul vostru. 30. C$nd v@ ve]i n@c@ji }i v@ vor afla pre voi toate cuvintele aceastea ^n zilele ceale de apoi, }i v@ ve]i ^ntoarce la Domnul Dumne-

CAP 4
zeul vostru, }i ve]i auzi glasul Lui. 31. C@ Dumnezeu ^ndurat }i milostiv easte Domnul Dumnezeul t@u, nu te va p@r@si, nici te va piiarde pre tine, nici %}i va uita de leg@tura cu p@rin]ii t@i, care S-au jurat lor. 32. %ntreba]i zilele ceale mai dinainte, care au fost mai ^nainte de voi din zioa ^n carea au f@cut Dumnezeu om pre p@m$nt, de la o margine de ceriu p$n@ la ceaealalt@ margine de ceriu, de s-au f@cut lucru mare ca acesta }i de s-au auzit aseamenea. 33. De au auzit neam glasul Dumnezeului celui Viu gr@ind din mijlocul focului, precum a]i auzit voi }i a]i tr@it? 34. De au ispitit Dumnezeu s@ vie }i s@-{i ia {ie din mijlocul neamului, cu ispit@ }i cu seamne }i cu minuni }i cu r@zboiu }i cu m$n@ tare }i cu bra] ^nalt }i cu vedenii mari, cum au f@cut Domnul Dumnezeul nostru ^n Eghipt, ^naintea ta, de ai v@zut tu? 35. Ca s@ }tii tu c@ Domnul Dumnezeul t@u, Acesta easte Dumnezeu, }i nu mai easte altul, afar@ de El. 36. Din ceriu auzit au f@cut ]ie glasul S@u, ca s@ te ^nvea]@ pre tine, }i pre p@m$nt ]i-au ar@tat ]ie focul S@u cel mare, }i cuvintele Lui din mijlocul focului le-ai auzit. 37. Pentru c@ au iubit pre p@rin]ii t@i }i au ales s@m$n]a lor dup@ d$n}ii pre voi, }i El ^nsu}i cu putearea Sa cea mare* te-au scos pre tine din Eghipt. 38. Ca s@ piiarz@ dinaintea fea]ii tale neamuri mai mari }i mai tari dec$t tine, }i s@ te bage pre tine, }i s@-]i dea ]ie p@m$ntul lor mo}tenire, precum ai ast@zi. 39. {i s@ cuno}ti ast@zi }i s@ te ^ntorci cu mintea, c@ Domnul Dumnezeul t@u Acesta easte Dumnezeu, ^n ceriu, sus, }i pre p@m$nt, jos, }i nu mai easte altul afar@ de El. 40. {i s@ p@ze}ti poruncile Lui }i ^ndrept@rile Lui, c$te-]i poruncesc eu ]ie ast@zi, ca s@-]i fie bine ]ie, }i fiilor t@i dup@ tine, ca s@ tr@i]i multe zile pre p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u ^n toate zilele. 41.* Atunci au ales Moisi trei cet@]i dincolo de Iordan, de c@tr@ r@s@ritul soarelui. 42. S@ scape acolo uciga}ul, carele f@r@ de voie au omor$t pre deaproapele s@u, pre carele el nu l-au fost ur$t mai ^nainte, ieri }i alaltaieri, }i, deaca va fugi ^ntru una din cet@]ile aceastea, s@ tr@iasc@. 43.* Vosorul la pustie, ^n p@m$ntul cel }es a lui Ruvin, }i Ramotul ^n Galaad, a lui Gad, }i Gavlonul ^n Vasan, a lui Manasi. 44. Aceasta easte leagea carea o au pus Moisi ^naintea fiilor lui Israil. 45. Aceastea s$nt m@rturiile }i ^ndrept@rile }i judec@]ile, care le-au gr@it Moisi fiilor lui Israil ^n pustie, dup@ ce au ie-

*Sus 1, 37

*Ie}ire 13, 21

*Evrei 12, 28 [29]

*Nume. 35, 14

*Isus Na. 20, 8

A DOAOA LEAGE
}it din p@m$ntul Eghiptului. 46. Dincolo de Iordan, ^n vale, aproape de casa lui Fogor, ^n p@m$ntul lui Sion, mp@ratul amoreilor, cel ce au l@cuit ^n Esevon, pre carele l-au ucis Moisi }i fiii lui Israil, c$nd au ie}it ei din p@m$ntul Eghiptului. 47. {i au mo}tenit p@m$ntul lui, }i p@m$ntul lui Og, mp@ratul Vasanului, carii am$ndoi au fost ^mp@ra]i amoreilor, celor dincolo de Iordan, c@tr@ r@s@ritul soarelui. 48. De la Aroir, carea easte la ]ermurile r$ului Arnonului, p$n@ la muntele Sion, care easte Aermon. 49. Toat@ Arava, dincolo de Iordan, c@tr@ r@s@ritul soarelui, supt Asidotul cel cioplit.

CAP 4 {I 5
te lucrurile tale. 14.* Iar@ ^n zioa a }eaptea easte s$mb@ta Domnului Dumnezeului t@u, s@ nu faci ^ntru aceaea nici un lucru, tu, }i feciorul t@u }i fata ta }i sluga ta }i slujnica ta, boul t@u }i asinul t@u }i tot dobitocul t@u }i nemearnicul, cel ce l@cuia}te la tine, ca s@ se odihneasc@ sluga ta }i slujnica ta }i dobitocul t@u, ca }i tine. 15. {i-]i ad@ aminte c@ rob ai fost ^n p@m$ntul Eghiptului, }i te-au scos Domnul Dumnezeul t@u de acolo cu m$n@ tare }i cu bra] ^nalt, pentru aceaea ]-au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@ p@ze}ti zioa s$mbetelor }i s@ o sfin]e}ti pre ea. 16.* Cinstea}te pre tat@l t@u }i pre mum@-ta, dup@ cum au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u, ca s@ fie bine ]ie }i s@ tr@ie}ti mul]i ani pre p@m$ntul, care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 17. S@ nu ucizi. 18. S@ nu preacurve}ti. 19. S@ nu furi. 20. S@ nu m@rturise}ti str$mb asupra deaproapelui t@u m@rturie mincinoas@. 21.* S@ nu pofte}ti muiarea deaproapelui t@u, nici ]arina lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui, nici tot dobitocul lui, nici toate c$te s$nt ale deaproapelui t@u. 22. Aceaste cuvinte au gr@it Domnul c@tr@ toat@ adunarea voastr@ ^n munte, din mijlocul focului, ^ntunearec, negur@, vifor, glas mare, }i mai mult nimica nu au adaos. {i le-au scris aceastea pre doao t@bli de piiatr@, }i le-au dat mie. 23. {i au fost dup@ ce a]i auzit glasul Lui din mijlocul focului, }i muntele ardea cu foc, a]i venit la mine to]i pov@]uitorii neamurilor voastre, }i b@tr$nii vo}tri, }i a]i zis: 24. Iat@, au ar@tat noao Domnul Dumnezeul nostru m@rirea Sa, }i am auzit glasul Lui din mijlocul focului, ^n zioa aceasta am cunoscut c@ va gr@i Dumnezeu c@tr@ om }i va tr@i. 25. {i acum s@ nu murim, c@ ne va amistui pre noi focul acest mare, de vom adaoge noi a auzi ^nc@ glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. 26. C@ ce trup sau cine au auzit glasul Dumnezeului celui Viu gr@ind din mijlocul focului, ca noi, }i s@ fie viu? 27. Apropie-te tu }i auzi toate oric$te va zice Domnul Dumnezeul nostru c@tr@ tine (a), }i gr@ia}te tu c@tr@ noi toate c$te au gr@it Domnul Dumnezeul nostru c@tr@ tine, }i noi le vom asculta }i le vom face. 28. {i au auzit Domnul glasul cuvintelor voastre, gr@ind c@tr@ mine, }i au zis
au gr@it Domnul Dumnezeul nostru c@tr@ tine, nu s@ g@sesc.

163
*Ie}ire 20, 10 Facere 1 [2], 3 Evrei 4, 4

CAP 5
T$lcuirea celor zeace porunci, }i despre frica fiilor lui Israil, c$nd au auzit graiul Domnului }i au v@zut muntele arzind la vestirea leagii.

*Ie}ire 34, 10

*Ie}ire 20, 2 *Psal. 80, 11 [8] *Ie}ire 20, 4 Levi]i 26, 1 Psalm 96, 7 *Ie}ire 20, 5 Levi]i 26, 1 Psalm 96, 7 Ie}ire 34, 7 *Ie}ire 34, 14

i au chemat Moisi pre tot Israilul }i au zis c@tr@ ei: Auzi, Israile, ^ndrept@rile }i judec@]ile, care le gr@iesc la urechile voastre ast@zi, }i le ^nv@]a]i }i p@zi]i, ca s@ le face]i pre eale. 2.* Domnul Dumnezeul vostru au f@cut cu voi leg@tur@ ^n Horiv. 3. Nu cu p@rin]ii vo}tri au f@cut Domnul leg@tura aceasta, ci cu voi, }i voi to]i s$nte]i aici ast@zi vii. 4. Fa]@ la fa]@ au gr@it Domnul c@tr@ voi, ^n munte, din mijlocul focului. 5. {i eu stam ^ntr@ Domnul }i ^ntr@ voi ^n vreamea aceaea, ca s@ v@ spuiu voao cuvintele Domnului, de vreame ce v-a]i temut de fa]a focului }i nu v-a]i suit ^n munte, zic$nd: 6.* Eu s$nt Domnul Dumnezeul t@u, Cel ce te-am scos din p@m$ntul Eghiptului, din casa robiei. 7.* S@ nu aibi al]i dumnezei afar@ de Mine. 8.* S@ nu-]i faci chip cioplit, nici asem@nare din toate c$te s$nt ^n ceriu, sus, }i c$te s$nt pre p@m$nt, jos, }i c$te s$nt ^n ape, supt p@m$nt. 9.* S@ nu te ^nchini lor, nici s@ sluje}ti lor, c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul t@u, Dumnezeu r@vnitoriu, Carele r@spl@tesc p@catele p@rin]ilor ^n fii, p$n@ la al treia }i p$n@ la al patra neam, celor ce M@ ur@sc pre Mine. 10. {i fac mil@ p$n@ la a miia neam celor ce M@ iubesc pre Mine }i p@z@sc poruncile Meale. 11.* S@ nu iai numele Domnului Dumnezeului t@u ^n de}ert, c@ nu va cur@]i Domnul Dumnezeul t@u pre cel ce ia numele Lui ^n de}ert. 12. P@zea}te zioa s$mbetelor, ca s@ o sfin]ea}ti pre ea, precum ]-au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 13. %n }ease zile vei lucra }i vei face toa1.
27. (a) %n cea veachie: }i gr@ia}te tu c@tr@ noi toate c$te

*Ie}ire 20, 12 Sirah 3, 4 Mateiu 15, 4 Marco 7, 10 Efes. 6, 1 [2] *Mat. 5, 28 Roman. 7, 7

164

A DOAOA LEAGE
Domnul c@tr@ mine: Auzit-am glasul cuvintelor norodului acestuia, c$te au gr@it c@tr@ tine, drept au gr@it toate. 29. Cine va da s@ fie a}ea inima lor ^ntr-^n}ii, ca s@ se team@ de Mine, }i s@ p@zasc@ poruncile Meale ^n toate zilele, ca s@ fie lor bine, }i fiilor lor ^n veac ? 30. Mergi, zi lor: %ntoarce]i-v@ la c@sile voastre! 31. Iar@ tu st@i aici cu Mine, }i voiu gr@i c@tre tine poruncile }i ^ndrept@rile }i judec@]ile, care vei ^nv@]a pre ei, }i s@ fac@ a}ea ^n p@m$ntul care-l dau Eu lor s@-l mo}teneasc@. 32. {i p@zi]i s@ face]i precum au poruncit voao Domnul Dumnezeul vostru, }i s@ nu v@ abate]i la dreapta, au la st$nga. 33. Umbla]i ^n toat@ calea carea au poruncit voao Domnul Dumnezeul vostru, ca s@ v@ odihneasc@ pre voi }i s@ v@ fie bine, }i s@ tr@i]i mult pre p@m$ntul care-l ve]i mo}teni.

CAP 5 {I 6
p@rin]ilor t@i, lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov, c@-]i va da ]ie cet@]i mari }i bune, care nu le-ai zidit tu. 11. C@si pline de toate bun@t@]ile, care nu le-ai umplut tu, gropi s@pate, care nu le-ai s@pat tu, vii }i maslini, care nu le-ai s@dit tu, 12. {i c$nd vei m$nca }i te vei s@tura, 13. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i s@ nu s@ l@]asc@ inima ta }i s@ ui]i pre Domnul Dumnezeul t@u, Cel ce te-au scos din p@m$ntul Eghiptului, din casa robiei.* De Dumnezeul t@u te teame, }i Lui singur slujea}te, }i de El te lipea}te, }i pre numele Lui te joar@. 14. S@ nu umbla]i dup@ al]i dumnezei din dumnez@ii neamurilor celor de primpregiurul vostru. 15. C@ Dumnezeu r@vnitoriu easte, Domnul Dumnezeul t@u ^ntru tine, ca s@ nu S@ m$nie cu iu]ime Domnul Dumnezeul t@u asupra ta, }i s@ te piiarz@ de pre fa]a p@m$ntului. 16.* S@ nu ispite}ti pre Domnul Dumnezeul t@u, precum L-a]i ispitit la ispit@. 17. Ci s@ p@ze}ti poruncile Domnului Dumnezeului t@u, }i m@rturiile }i ^ndrept@rile Lui, c$te ]-au poruncit ]ie. 18. {i s@ faci ce easte pl@cut }i ce easte bun ^naintea Domnului Dumnezeului t@u, ca s@ fie bine ]ie, }i, ^ntr$nd, s@ mo}tene}ti p@m$ntul cel bun, care S-au jurat Domnul p@rin]ilor vo}tri. 19. Ca s@ goneasc@ pre to]i vr@jma}ii t@i dinaintea fea]ii tale, dup@ cum au gr@it Domnul. 20. {i va fi c$nd te va ^ntreba fiiul t@u m$ne, zic$nd: Care s$nt m@rturiile }i ^ndrept@rile }i judec@]ile, care le-au poruncit Domnul Dumnezeul nostru noao? 21. Vei r@spunde fiiului t@u: Robi eram lui Faraon, mp@ratul Eghiptului, }i ne-au scos pre noi Domnul de acolo, cu m$n@ tare }i cu bra] ^nalt. 22. {i au f@cut Domnul seamne }i minuni mari }i reale ^n Eghipt asupra lui Faraon, }i asupra casii lui ^naintea noastr@. 23. {i pre noi ne-au scos de acolo, ca s@ ne dea p@m$ntul acesta, care S-au jurat p@rin]ilor no}tri c@-l va da. 24. {i ne-au poruncit noao Domnul s@ facem toate drept@]ile aceastea }i s@ ne teamem de Domnul Dumnezeul nostru, ca s@ fie noao bine ^n toate zilele }i s@ tr@im ca }i ast@zi. 25. {i mil@ va face cu noi, de vom p@zi s@ facem toate poruncile legii aceastea ^naintea Domnului Dumnezeului nostru, precum au poruncit noao.

*Jos 10, 20 Mateiu 4, 10 Luca 4, 8

CAP 6
Domnul din toat@ inima a S@ iubi, }i poruncile Lui cu deadinsul a s@ ]inea, }i celor urm@tori a le spune }i a le porunci s@ slujeasc@ Dumnezeului, Celui adev@rat.

*Jos 11, 13 Mateiu 22, 37 Marco 12, 30 Luca 10, 27 *Face. [Ie}ire] 13, 6 [16]

i aceastea s$nt poruncile }i ^ndrept@rile }i judec@]ile, care au poruncit Domnul Dumnezeul nostru s@ v@ ^nv@] pre voi, ca s@ face]i a}ea ^n p@m$ntul la care mearge]i s@-l mo}teni]i. 2. Ca s@ v@ teame]i de Domnul Dumnezeul vostru, }i s@ p@zi]i toate ^ndrept@rile Lui }i toate poruncile Lui, care le poruncesc eu ]ie ast@zi, tu }i fiii t@i, }i fiii fiilor t@i, ^n toate zilele vie]ii tale, ca s@ tr@i]i zile multe. 3. {i ascult@, Israile, }i p@zea}te s@ faci, ca s@ fie bine ]ie }i ca s@ v@ ^nmul]i]i foarte, precum au gr@it Domnul Dumnezeul p@rin]ilor t@i, s@-]i dea ]ie p@m$ntul care curge lapte }i miiare. {i aceastea s$nt ^ndrept@rile }i judec@]ile, care le-au poruncit Domnul fiilor lui Israil ^n pustie, c$nd au ie}it ei din p@m$ntul Eghiptului. 4. Ascult@, Israile: Domnul Dumnezeul nostru Domn unul easte. 5.* {i s@ iube}ti pre Domnul Dumnezeul t@u din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u }i din toat@ putearea ta. 6. {i cuvintele aceastea, c$te poruncesc eu ast@zi ]ie, s@ fie ^n inima ta }i ^n sufletul t@u. 7. {i le spune fiilor t@i }i le gr@ia}te lor, c$nd }ezi acas@, }i c$nd mergi pre cale, }i c$nd te culci, }i c$nd te scoli. 8.* {i le leag@ pre eale s@ fie semn pre m$na ta }i s@ fie necl@tite ^naintea ochilor t@i. 9. {i va fi le scrie]i pre pragurile c@silor voastre }i a u}ilor voastre. 10. {i va fi c$nd te va b@ga Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul care s-au jurat
1.

*Mateiu 4, 7 Luca 4, 12

CAP 7
Nici o ^mpreunare cu limbile s@ nu aib@, ci oltarele lor, desi}urile }i ceale cioplite a dumnezeilor lor, cu foc s@ se arz@.

A DOAOA LEAGE
ar@ c$nd te va b@ga pre tine Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul ^n care vei ^ntra s@-l mo}tene}ti, }i va piiarde neamuri mari }i multe dinaintea fea]ii tale,* pre heteul }i pre ghergheseul }i pre amoreul }i pre hananeul }i ferezeul }i pre eveul }i pre ievuzeul }eapte neamuri mari }i multe, }i mai tari dec$t voi, 2. {i va da pre ei Domnul Dumnezeul t@u ^n m$inile tale }i-i vei bate pre ei, cu ucidere s@-i ucizi pre ei,* }i s@ nu pui cu ei leg@tur@, nici s@-]i fie mil@ de ei. 3.* Nici s@ v@ ^ncuscri]i cu ei, fata ta s@ nu o dai feciorului lui, }i fata lui s@ nu o ia feciorul t@u. 4. C@ va face pre feciorul t@u s@ se dep@rteaze de c@tr@ Mine, }i s@ slujeasc@ la dumnezei str@ini, }i s@ va m$niia cu iu]ime Domnul asupra voastr@, }i te va piiarde pre tine degrab@. 5. Ci a}ea s@ le face]i lor:* jertvenicile lor s@ le strica]i, }i st$lpii lor s@-i sf@r$ma]i, }i desi}urile lor s@ le t@ia]i, }i ceale cioplite ale dumnezeilor lor s@ le arde]i cu foc. 6. C@ norod sf$nt e}ti tu Domnului Dumnezeului t@u, }i pre tine te-au ales Domnul Dumnezeul t@u* s@-i fii Lui norod deosebi a Lui, mai mult dec$t toate neamurile c$te s$nt pre fa]a p@m$ntului. 7. Nu pentru c@ s$nte]i mai mul]i dec$t toate neamurile v-au ales pre voi Domnul }i v-au os@bit pre voi Domnul, c@ voi s$nte]i mai pu]ini dec$t toate neamurile, 8. Ci pentru c@ v-au iubit pre voi Domnul }i, pentru c@ au ]inut jur@m$ntul care S-au jurat p@rin]ilor vo}tri, v-au scos pre voi Domnul, cu m$n@ tare }i cu bra] ^nalt, }i te-au izb@vit pre tine Domnul din casa robiei, din m$na lui Faraon, mp@ratul Eghiptului. 9. {i ca s@ cuno}ti c@ Domnul Dumnezeul t@u, Acesta easte Dumnezeu, Dumnezeu credincios, Cel ce p@zea}te leg@tura }i mila celor ce-L iubesc pre D$nsul, }i celor ce p@z@sc poruncile Lui, p$n@ la a miia neam. 10. {i r@spl@tea}te celor ce-L ur@sc pre D$nsul ^naintea fea]ii, ca s@-i piiarz@ pre ei, }i nu va z@bovi celor ce-L ur@sc pre El, ^naintea fea]ii va r@spl@ti lor. 11. {i s@ p@z@}ti poruncile }i drept@]ile }i judec@]ile aceastea, c$te poruncesc eu ]ie ast@zi ca s@ le faci. 12. {i va fi c$nd ve]i auzi drept@]ile aceastea, }i le ve]i p@zi }i le ve]i face, va p@zi Domnul Dumnezeul t@u ]ie leg@tura }i mila, precum S-au jurat p@rin]ilor vo}tri. 13. {i te va iubi, }i te va blagoslovi, }i te va ^nmul]i, }i va blagoslovi rodul p$ntecelui t@u }i rodul p@m$ntului t@u, gr$ul t@u }i vinul t@u }i untuldelemn al t@u, ciurdele vacilor tale }i turmele oilor tale, pre p@m$ntul care S-au jurat
1.

CAP 7 {I 8
Domnul p@rin]ilor t@i s@-l dea ]ie. 14. {i vei fi blagoslovit mai mult dec$t toate neamurile;* nu va fi ^ntru voi f@r@ de rod sau sterp, nici ^n dobitoacele tale. 15. {i va r$dica Domnul Dumnezeul t@u de la tine toat@ sl@biciunea }i toate boalele ceale reale ale Eghiptului, care le-ai v@zut }i care le-ai cunoscut, nu le va pune preste tine, ci le va pune preste to]i cei ce te ur@sc pre tine. 16. {i vei m$nca toate pr@zile neamurilor, care Domnul Dumnezeul t@u le va da ]ie, s@ nu le iarte pre eale ochiul t@u }i s@ nu sluje}ti dumnezeilor lor, c@ ^mpiedecare easte ]ie aceasta. 17. Iar@ de vei zice ^n cugetul t@u c@: Mai mare easte neamul acesta dec$t mine, cum voiu putea s@-i pierz pre ei? 18. S@ nu te temi de ei, ci s@-]i aduci aminte c$te au f@cut Domnul Dumnezeul t@u lui Faraon }i tuturor eghipteanilor. 19. Ispitele ceale mari, care le-au v@zut ochii t@i, seamnele }i minunile ceale mari, m$na cea tare }i bra]ul cel ^nalt, cum te-au scos pre tine Domnul Dumnezeul t@u. A}ea va face Domnul Dumnezeul vostru tuturor neamurilor de fa]a c@rora te temi tu. 20.* %nc@ }i vespi va trimite Domnul Dumnezeul t@u asupra lor, p$n@ vor peri cei ce au r@mas }i cei ce s-au ascuns de tine. 21. Nu te teame de fa]a lor, c@ Domnul Dumnezeul t@u easte ^ntru tine, Dumnezeu mare }i putearnic. 22. {i va piiarde Domnul Dumnezeul t@u neamurile aceastea de la fa]a ta pre ^ncet, pre ^ncet:* nu vei putea s@-i pierzi pre ei degrab@, ca s@ nu s@ fac@ pustiiu p@m$ntului }i s@ se ^nmul]asc@ asupra ta fiiar@le ceale s@lbatece. 23. {i-i va da pre ei Domnul Dumnezeul t@u ^n m$inile tale, }i vei piiarde pre ei cu piiardere mare, p$n@ ce-i vei sf$r}i pre ei. 24. {i va da pre ^mp@ra]ii lor ^n m$inile voastre, }i va peri numele lor din locul acela, nimenea nu va putea sta ^mprotiv@ ^naintea fea]ii tale, p$n@ ce-i vei piiarde pre ei. 25.* Ceale cioplite ale dumnez@ilor lor s@ le arde]i cu foc, s@ nu pofte}ti argintul, nici aurul cel de la ei s@ nu-l iai ]ie, ca s@ nu cazi pentru acela, c@ ur$ciune easte ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 26. {i s@ nu bagi spurc@ciune ^n casa ta, ca s@ nu fii anatema, ca }i aceaea, ci cu ur$ciune ura}te aceaea, pentru c@ easte anatema.

165

*Ie}ire 23, 26

*Ie}ire 23, 23 33, 2

*Ie}ire 23, 32 34, 15 *Ie}ire 34, 16

*Ie}ire 23, 24 Numer. 33, 52 Jos 12 16, 21 *Jos 14, 2 26, 18

*Ie}ire 23, 28

*Ie}ire 33, 2

*2 Mac. 12, 40

CAP 8
S@ pomenesc facerile de bine }i n@cazurile care le-au fost trimis lor Domnul ^n pustie, ca s@ nu-}i uite de eale }i de Dumnezeul s@u.

1.

oate poruncile, c$te poruncesc eu voao ast@zi, p@zi]i, ca s@ tr@i]i }i s@ v@ ^nmul]i]i }i s@ ^ntra]i }i s@ mo}teni]i p@m$ntul

166

A DOAOA LEAGE
care S-au jurat Domnul Dumnezeul vostru p@rin]ilor vo}tri. 2. {i-]i ado aminte de toat@ calea pre carea te-au dus pre tine Domnul Dumnezeul t@u ^n pustie, ca s@ te n@c@jeasc@ }i s@ te ispiteasc@, }i s@ se cunoasc@ ceale din inima ta, oare, p@zi-vei poruncile Lui, au ba? 3. {i te-au n@c@jit, }i te-au fl@m$nzit, }i te-au hr@nit cu man@ de carea nu au }tiut p@rin]ii t@i, ca s@-]i areate ]ie* c@ nu numai cu p$ine singur@ va tr@i omul, ci cu tot cuv$ntul care ias@ din gura lui Dumnezeu va tr@i omul. 4. Hainele tale nu s-au ^nvechit de pre tine, }i t@lpile tale nu s-au b@tucit, picioarele tale nu s-au ^ngro}eat ^n patruzeci de ani. 5. Ca s@ cuno}ti cu inima ta c@ ^n ce chip omul ^nva]@ pre fiiul s@u, a}ea Domnul Dumnezeul t@u te ceart@ pre tine. 6. {i s@ p@ze}ti poruncile Domnului Dumnezeului t@u, s@ umbli pre c@ile Lui }i s@ te temi de El. 7. C@ Domnul Dumnezeul t@u te va b@ga pre tine ^n p@m$ntul bun }i mult, unde s$nt r$uri de ap@ }i izvoar@ ad$nci, care ias@ prin c$mpuri }i prin mun]i. 8. P@m$nt de gr$u }i de orz, vii, smochini, rodii, p@m$nt de maslin, de untdelemn }i de miiare. 9. P@m$nt ^n care f@r@ de lips@ vei m$nca p$inea ta, }i de nimica nu vei avea lips@ ^ntr-^nsul, p@m$nt a c@ruia pietrile, fier, }i din mun]ii lui vei s@pa aram@. 10. Vei m$nca }i te vei s@tura, }i bine vei cuv$nta pre Domnul Dumnezeul t@u pre p@m$ntul cel bun, care l-au dat ]ie. 11. Ia-]i aminte s@ nu-]i ui]i de Domnul Dumnezeul t@u, ca s@ nu p@ze}ti poruncile Lui }i judec@]ile }i drept@]ile Lui, c$te eu poruncesc ]ie ast@zi. 12. Ca nu dup@ ce vei m$nca }i te vei s@tura, }i-]i vei zidi c@si bune, }i vei l@cui ^ntr-^ns@le, 13. {i dup@ ce ]i s@ vor ^nmul]i boii t@i }i oile tale, }i dup@ ce ]i s@ va ^nmul]i argintul }i aurul, }i dup@ ce ]i s@ vor ^nmul]i toate c$te ai tu, 14. S@ te ^nal]i cu inima }i s@-]i ui]i de Domnul Dumnezeul t@u, Cel ce te-au scos din p@m$ntul Eghiptului, din casa robiei. 15. Cel ce te-au pov@]uit pre tine prin pustiia cea mare }i ^nfrico}at@,* unde s$nt }erpi care mu}c@ }i scorpii }i seate, unde nu era ap@,** Cel ce ]-au scos ]ie izvor de ap@ din piiatr@ foarte v$rtoas@. 16. Cel ce te-au hr@nit ^n pustie cu man@, carea nu o ai }tiut tu, nici p@rin]ii t@i nu o au }tiut, ca s@ te n@c@jeasc@ }i s@ te ispiteasc@, }i s@-]i fac@ bine ]ie ^n zilele ceale de apoi ale tale. 17. {i s@ nu zici ^ntru inima ta: V$rtutea mea }i t@riia m$inilor meale mi-au f@cut mie aceast@ puteare mare.

CAP 8 {I 9
18. Ci s@-]i aduci aminte de Domnul Dumnezeul t@u, c@ El ]-au dat ]ie puteare ca s@ faci v$rtute }i ca s@ ^nt@reasc@ leg@tura Sa, carea S-au jurat Domnul p@rin]ilor t@i, precum ast@zi. 19. {i va fi c$nd vei uita pre Domnul Dumnezeul t@u }i vei umbla dup@ al]i dumnezei, }i vei sluji lor }i te vei ^nchina lor, m@rturisescu-v@ voao ast@zi ceriul }i p@m$ntul, c@ cu adev@rat ve]i peri. 20. Ca }i neamurile acealea, pre care Domnul Dumnezeul t@u le piiarde dinaintea fea]ii voastre, a}ea ve]i peri pentru c@ nu a]i ascultat glasul Domnului Dumnezeului vostru!

*Mate. 4, 4 Luca 4, 4

CAP 9
S@ ^nfr$neaz@ ^n@l]area, ca s@ nu-}i socoteasc@ loru}i viitoarele biruin]e, ci numai Domnului; iar@}i pomenea}te Moisi norodului c$rtirile }i p@catele din pustie, }i a sa rug@ciune pentru d$n}ii.

1.

*Nume. 21, 6 7 **Ie}ire 17, 6

p$n@ ^n ceriu. 2. Norod mare }i mult }i ^nalt, pre fiii lui Enac, de carii tu }tii }i tu ai auzit, c@: Nimene nu poate sta ^mprotiva fea]ii fiilor lui Enac? 3. {i ca s@ cuno}ti ast@zi c@ Domnul Dumnezeul t@u, Acesta va mearge ^naintea fea]ii tale, foc amistuitoriu easte. Acesta va piiarde pre ei, }i El va ^ntoarce pre ei de la fa]a ta }i-i va pr@p@di degrab, precum au zis ]ie Domnul. 4. S@ nu cuge]i ^ntru inima ta, dup@ ce va piiarde Domnul Dumnezeul t@u neamurile aceastea dinaintea fea]ii tale, zic$nd: Pentru dreptatea mea m-au b@gat pre mine Domnul s@ mo}tenesc acest p@m$nt bun, c@ pentru f@r@deleagea neamurilor acestora va piiarde pre ei Domnul Dumnezeu de la fa]a ta. 5. Nu pentru dreptatea ta, nici pentru cuviin]a inimii tale vei ^ntra tu s@ mo}tene}ti p@m$ntul lor, ci pentru p@g$n@tatea neamurilor acestora va piiarde pre ei Domnul de la fa]a ta, }i pentru ca s@ ^nt@reasc@ leg@tura, carea au jurat domnul p@rin]ilor no}tri, lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. 6. {i ca s@ }tii ast@zi cum c@ nu pentru drept@]ile tale d@ ]ie Domnul Dumnezeu p@m$ntul cel bun s@-l mo}tene}ti, de vreame ce e}ti cu cerbice tare. 7. Adu-]i aminte, }i s@ nu ui]i, c$t ai m$niiat pre Domnul Dumnezeul t@u ^n pustie, din zioa ^n carea a]i ie}it din Eghipt, p$n@ ce a]i venit ^n locul acesta, necrez@tori a]i fost ^nt@r$t$nd pre Domnul. 8.* {i ^n Horiv a]i ^nt@r$tat pre Domnul }i S-au m$niiat Domnul pre voi, ca s@ v@ piiarz@ pre voi. 9. C$nd m-am suit eu ^n munte s@ iau t@blile ceale de piiatr@, t@blile leg@turii ca-

uzi, Israile, tu treci ast@zi Iordanul, ca s@ ^ntri }i s@ mo}tene}ti neamuri mari, }i cu mult mai tari dec$t voi, cet@]i mari }i cu ziduri

*Ie}ire 17, 6 19, 3 31, 18 32, 15

A DOAOA LEAGE
rea au f@cut Domnul cu voi, }i am fost ^n munte patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i, p$ine nu am m$ncat }i ap@ nu am beut. 10.* {i mi-au dat mie Domnul doao t@bli de piiatr@ scrise cu deagetul lui Dumnezeu, ^ntru acealea era scrise toate cuvintele care au gr@it Domnul c@tr@ voi ^n munte, din mijlocul focului, ^n zioa adun@rii. 11. {i au fost dup@ patruzeci de zile }i dup@ patruzeci de nop]i, mi-au dat mie Domnul aceale doao t@bli de piiatr@, t@blile legii. 12. {i au zis Domnul c@tr@ mine:* Scoal@-te }i te pogoar@ cur$nd de aici, c@ f@r@deleage au f@cut norodul t@u, pre carele l-ai scos din p@m$ntul Eghiptului, cur$nd au ie}it din calea carea le-ai poruncit lor }i }i-au f@cut }ie v@rsat. 13. {i au gr@it Domnul c@tr@ mine, zic$nd: Gr@it-am c@tr@ tine o dat@ }i de doao ori, zic$nd: Am v@zut pre norodul acesta, }i, iat@, norodul cu cerbice tare easte. 14. {i acum, las@-M@ s@-i pierz pre ei, }i s@ st$ng numele lor de supt ceriu, }i te voiu face pre tine neam mare }i tare, }i mai mult dec$t acesta. 15. {i, ^ntorc$ndu-m@, m-am pogor$t din munte, }i muntele ardea cu foc p$n@ la ceriu, }i ceale doao t@bli a m@rturiilor ^ntr-am$ndoao m$inile meale. 16. {i, v@zind c@ a]i p@c@tuit ^naintea Domnului Dumnezeului vostru, }i v-a]i f@cut voao vi]el v@rsat, }i cur$nd a]i ie}it din calea carea v-au poruncit voao Domnul s@ o face]i, 17. Am luat ceale doao t@bli }i le-am aruncat din m$inile meale, }i le-am sf@r$mat ^naintea voastr@. 18. {i m-am rugat ^naintea Domnului a doao oar@, }i ca }i ^nt$iu, patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i pline nu am m$ncat, }i ap@ nu am beut, pentru toate p@catele voastre, care a]i p@c@tuit, f@c$nd r@u ^naintea Domnului Dumnezeului nostru, ca s@-L m$niia]i pre El. 19. {i m-am temut de iu]imea }i de m$niia cu carea S-au m$niiat Domnul pre voi, ca s@ v@ piiarz@ pre voi, }i m-au ascultat Domnul pre mine }i ^n vreamea aceasta. 20. %nc@ }i pre Aaron S-au m$niiat Domnul foarte, ca s@-l piiarz@ pre el, }i m-am rugat eu }i pentru Aaron ^n vreamea aceaea. 21. {i p@catul vostru, vi]elul care l-a]i f@cut, l-am luat }i l-am ars cu foc, }i l-am zdrobit }i l-am pisat foarte, p$n@ ce s-au f@cut m@runt }i au fost ca pravul, }i am aruncat pravul ^n r$ul care curgea de la munte. 22.* {i la Ardere, }i la Ispitire, }i la Morm$nturile Poftei a]i m$niiat pre Domnul Dumnezeul nostru. 23. {i, c$nd v-au trimis Domnul din Cadisul Varni, zic$nd: Sui]i-v@ }i mo}teni]i p@m$ntul care-l dau Eu voao, a]i

CAP 9 {I 10
c@lcat cuv$ntul Domnului Dumnezeului vostru, }i nu a]i crezut Lui, }i nu a]i ascultat glasul Lui. 24. Neascult@tori de Domnul a]i fost din zioa ^n carea s-au f@cut cunoscut voao. 25. {i m-am rugat ^naintea Domnului patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i, pentru c@ au zis Domnul ca s@ v@ piiarz@ pre voi. 26. {i m-am rugat c@tr@ Dumnezeu }i am zis: Doamne, Doamne, %mp@ratul dumnez@ilor, nu piiarde pre norodul T@u }i mo}tenirea Ta, carea o ai r@scump@rat cu putearea Ta cea mare, pre carii i-ai scos din p@m$ntul Eghiptului cu putearea Ta cea mare }i cu m$na Ta cea tare }i cu bra]ul T@u cel ^nalt. 27. Adu-[i aminte de Avraam }i de Isaac }i de Iacov, robii t@i, c@rora Te-ai jurat prin Tine %nsu]i, }i nu c@uta la ^nv$rto}earea norodului acestuia, }i la p@g$n@t@]ile }i la p@catele lor. 28. Ca s@ nu zic@ cei ce l@cuiesc p@m$ntul, din care ne-ai scos pre noi, zic$nd: Pentru c@ nu au putut Domnul s@-i bage pre ei ^n p@m$ntul care l-au zis lor, }i pentru c@ i-au ur$t pre ei, i-au scos ^n pustie s@-i omoar@. 29. {i ace}tia s$nt norodul T@u }i mo}tenirea Ta, pre carii i-ai scos din p@m$ntul Eghiptului cu putearea Ta cea mare, }i cu m$na Ta cea tare, }i cu bra]ul T@u cel ^nalt.

167

*Ie}ire 31, 18

*Ie}ire 32, 7

CAP 10
A doao facere a tablelor, slujbele levi]ilor; teamerea }i iubirea lui Dumnezeu trebuie s@ ^ndeamne spre ]inearea poruncilor; inimile a s@ t@ia ^mprejur, nemearnicii a s@ iubi }i a s@ jura pe numele Domnului.

*Nume. 11, 1 21, 5

n vreamea aceaea, zis-au Domnul c@tr@ mine: Cioplea}te-]i doao t@bli de piiatr@, cum au fost ceale dint$iu, }i te suie la Mine ^n munte, }i-]i f@ sicriiu de lemn. 2. {i voiu scrie pre t@bli cuvintele care au fost pre t@blile ceale dint$iu, care le-ai stricat, }i le vei pune ^n sicriiu. 3. {i am f@cut sicriiu din leamne neputrede, }i am cioplit doao t@bli de piiatr@, cum au fost }i ceale dint$iu, }i m-am suit ^n munte, }i am$ndoao t@blile ^n m$inile meale. 4. {i au scris ^n t@bli, cum au fost scrisoarea cea dint$iu, ceale zeace cuvinte care au gr@it Domnul c@tr@ voi ^n munte, din mijlocul focului, }i mi le-au dat Domnul mie. 5. {i, ^ntorc$ndu-m@, m-am pogor$t din munte, }i am b@gat t@blile ^n sicriiul care l-am f@cut, }i au fost acolo, dup@ cum mi-au poruncit mie Domnul. 6. {i fiii lui Israil au purces din Virotul fiilor lui Iachim Misadeanului.* Acolo au murit Aaron, }i acolo s-au ^ngropat; }i au preo]it Eleazar, fiiul lui, ^n locul lui. 7. De acolo au mers* la Gadgad, }i de la Gadgad la Etevata, p@m$nt cu r$uri de ape.
1.*

*Ie}ire 34, 1

*Nume. 20, 28 29 *Nume. 33, 32

168

A DOAOA LEAGE
8. %n vreamea aceaea, au os@bit Domnul neamul lui Levi, ca s@ poarte sicriiul legii Domnului, }i s@ stea ^naintea Domnului, ca s@ slujeasc@, s@ se roage, }i bine s@ cuvinteaze ^ntru numele Domnului p$n@ ^n zioa aceasta. 9. Pentru aceaea, nu au levi]ii parte, nici mo}ie, ^ntr@ fra]ii s@i. Domnul %nsu}i easte mo}iia lui, precum au zis lui. 10. {i eu am st@tut ^n munte patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i, }i m-au ascultat Domnul }i ^n vreamea aceasta, }i nu au vrut Domnul s@ v@ piiarz@ pre voi. 11. {i au zis Domnul c@tr@ mine: Du-te }i mergi ^naintea norodului acestuia, ca s@ ^ntre }i s@ mo}teneasc@ p@m$ntul, care M-am jurat p@rin]ilor lor c@-l voiu da lor. 12. {i acum, Israile, ce ceare Domnul Dumnezeul t@u de la tine? F@r@ numai s@ te temi de Domnul Dumnezeul t@u, }i s@ umbli pre toate c@ile Lui, }i s@-L iube}ti pre El, }i s@ sluje}ti Domnului Dumnezeului t@u din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u. 13. {i s@ p@ze}ti poruncile Domnului Dumnezeului t@u }i drept@]ile Lui, oric$te-]i poruncesc eu ]ie ast@zi, ca s@-]i fie ]ie bine. 14. Iat@, a Domnului Dumnezeului t@u easte ceriul }i ceriul ceriului, p@m$ntul }i toate c$te s$nt ^ntr-^nsul. 15. {i numai pre p@rin]ii vo}tri au voit Domnul ca s@-i iubeasc@ pre ei, }i au ales s@m$n]a lor dup@ ei, pre voi, mai mult dec$t pre toate neamurile, precum easte ^n zioa aceasta. 16. Pentru aceaea, t@ia]i-v@ ^mprejur ^nv$rto}earea inimei voastre, }i cerbicea voastr@ s@ nu o mai ^nv$rto}ea]i. 17. C@ Domnul Dumnezeul vostru, Acesta easte Dumnezeul dumnezeilor }i Domnul domnilor, Dumnezeu mare }i tare, }i ^nfrico}eat,* Carele nu caut@ (a) la fa]@, nici ia dar. 18. Cel ce face judecat@ nemearnicului }i s@racului }i v@duvei, }i iubea}te pre cel nemearnic, }i-i d@ lui p$ine }i hain@. 19. {i s@ iubi]i pre cel nemearnic, pentru c@ }i voi a]i fost nemearnici ^n p@m$ntul Eghiptului. 20.* De Domnul Dumnezeul t@u s@ te temi, }i Lui s@-I sluje}ti, }i de El s@ te lipe}ti, }i pre numele Lui s@ jori. 21. Acesta easte lauda ta, }i acesta easte Dumnezeul t@u, Cel ce au f@cut ^ntru tine aceaste mari }i sl@vite, care le-au v@zut ochii t@i. 22.* Cu }eaptezeci de suflete s-au pogor$t p@rin]ii t@i ^n Eghipt; iar@ acum te-au ^nmul]it Domnul Dumnezeul t@u ca stealele ceriului.
1.

CAP 10 {I 11
rept aceaea, iubea}te pre Domnul Dumnezeul t@u }i p@zea}te ceale ce ]-au poruncit s@ le p@z@}ti, ^ndrept@rile Lui }i poruncile Lui }i judec@]ile Lui ^n toate zielele. 2. {i s@ }ti]i ast@zi c@ nu pruncii vo}tri, carii nu }tiu, nici au v@zut certarea Domnului Dumnezeului t@u, }i m@ririle Lui, }i m$na cea tare, }i bra]ul cel ^nalt. 3. {i seamnele Lui }i minunile Lui, care au f@cut ^n mijlocul Eghiptului, lui Faraon, mp@ratul Eghiptului, }i tot p@m$ntului lui. 4. {i c$te au f@cut o}tii eghipteanilor, }i car@lor lor }i c@l@rimii lor }i oastei lor, cum i-au ^necat apa M@rii Ro}ie preste fa]a lor, c$nd v@ gonea ei pre voi dinapoi, }i i-au pierdut pre ei Domnul p$n@ ^n zioa de ast@zi. 5. {i c$te au f@cut voao ^n pustie, p$n@ a]i venit la locul acesta. 6.* {i c$te au f@cut lui Datan }i lui Aviron, fiilor lui Eliav, fiiului lui Ruvin, pre carii, de}chizind p@m$ntul gura sa,** i-au ^nghi]it, pre ei, }i cas@le lor }i corturile lor }i toat@ avearea lor, carea era cu ei ^n mijlocul a tot Israilul. 7. C@ ochii vo}tri au v@zut toate lucrurile Domnului ceale mari, care au f@cut ^ntru voi ast@zi. 8. {i s@ p@zi]i toate poruncile Lui, c$te v@ poruncesc eu voao ast@zi, ca s@ tr@i]i }i s@ v@ ^nmul]i]i, }i ^ntr$nd s@ mo}teni]i p@m$ntul, la care voi treace]i Iordanul, acolo, s@-l mo}teni]i pre el. 9. Ca s@ fi]i vreame mult@ pre p@m$ntul, care S-au jurat Domnul p@rin]ilor vo}tri s@-l dea lor }i s@min]iei lor dup@ ei, p@m$ntul care curge lapte }i miiare. 10. C@ p@m$ntul, la care mergi tu s@-l mo}tene}ti, nu easte ca p@m$ntul Eghiptului de unde a]i ie}it, c$nd sameni s@m$n]a s@-l ad@pi cu picioarele, ca o gr@din@ de legumi. 11. Iar@ p@m$ntul, la care mergi tu s@-l mo}tene}ti, easte p@m$nt de munte }i de c$mp, din ploaia ceriului bea ap@. 12. P@m$nt pre care Domnul Dumnezeul t@u ^l cerceteaz@ pururea, }i ochii Domnului Dumnezeului t@u s$nt preste el de la ^nceputul anului p$n@ la sf$r}itul anului. 13.* Drept aceaea, de ve]i asculta cu ascultare toate poruncile care le poruncesc eu ]ie ast@zi, ca s@ iube}ti pre Domnul Dumnezeul t@u }i s@ sluje}ti Lui din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u, 14. Va da ploaie p@m$ntului t@u ^n vreamea sa, timpurie }i t$rzie, }i-]i vei aduna gr$ul t@u }i vinul t@u }i untuldelemn al t@u. 15. {i va da iarb@ ^n ]arinile tale dobitoacelor tale s@ m$nci }i s@ te saturi. 16. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i s@ nu s@ l@]asc@ inima ta, }i s@ v@ abate]i, }i s@ sluji]i

*Sus 16, 1 **Nume. 16, 31 Psalm 105, 18

*2 Para. 19, 7 Iov 34, 19 %n]ele. 6, 8 Sirah 35, 15 [13] Fapte 10, 34 Roman. 2, 11 Galat. 2, 6 *Sus 6, 13 Mateiu 4, 10 Luca 4, 8 *Facer. 46, 26 Ie}ire 1, 5

*Sus 10, 12

CAP 11
S@ num@r@ multe faceri de bine a lui Dumnezeu, }i multe bun@t@]i s@ f@g@duiesc celor ce vor p@zi poruncile Lui, iar@ celor ce nu le vor ]inea, reale, adec@ blagoslovenie preste muntele Gherisim }i bl@st@m preste Eval.
17. (a) Grecea.: carele nu s@ mir@ de fa]@.

A DOAOA LEAGE
la dumnezei streini, }i s@ v@ ^nchina]i lor. 17. {i s@ se aprinz@ cu m$nie Domnul asupra voastr@, }i s@ ^nchiz@ ceriul, ca s@ nu fie ploaie, }i p@m$ntul s@ nu-}i dea rodul s@u, }i s@ peri]i degrab de pre p@m$ntul cel bun, care l-au dat voao Domnul. 18.* {i b@ga]i cuvintele aceastea ^n inima voastr@ }i ^n sufletul vostru, }i le lega]i, s@ v@ fie semn pre m$na voastr@ }i s@ fie necl@tite ^naintea ochilor vo}tri. 19. {i s@ ^nv@]a]i aceastea pre fiii vo}tri, gr@indu-le de eale, c$nd }ezi tu acas@, }i c$nd mergi pre cale, }i c$nd te culci, }i c$nd te scoli. 20. {i s@ le scrie]i aceastea pre pragurile caselor voastre }i pre a por]ilor voastre. 21. Ca s@ se ^nmul]asc@ zilele voastre, }i zilele fiilor vo}tri pre p@m$ntul care S-au jurat Domnul p@rin]ilor vo}tri s@-l dea lor, ca }i zilele ceriului pre p@m$nt. 22. {i va fi de cu auzul ve]i auzi toate poruncile aceastea, care eu le poruncesc ast@zi voao, }i de le ve]i face pre eale, }i ve]i iubi pre Domnul Dumnezeul vostru, }i ve]i umbla pre toate c@ile Lui, }i v@ ve]i lipi de El, 23. Va scoate Domnul toate neamurile aceastea de la fa]a voastr@, }i ve]i mo}teni neamuri mari }i mai tari dec$t voi. 24.* Tot locul care-l va c@lca talpa piciorului vostru al vostru va fi; de la pustie, }i de la Antilivan, }i de la r$ul cel mare al Eufratului, }i p$n@ la marea cea de c@tr@ apus, vor fi hotar@le voastre. 25. Nimenea nu va sta ^mprotiva fea]ii voastre, }i va pune Domnul Dumnezeul vostru frica voastr@ }i cutremurul vostru pre fa]a a tot p@m$ntul, pre care ve]i c@lca voi, cum au gr@it Domnul c@tr@ voi. 26. Iat@, eu dau ^naintea voastr@ ast@zi blagoslovenie }i bl@st@m: 27. Blagoslovenie, de ve]i asculta poruncile Domnului Dumnezeului vostru, care v@ poruncesc eu ast@zi voao. 28. Iar@ bl@st@m, de nu ve]i asculta poruncile Domnului Dumnezeului vostru, care v@ poruncesc eu voao ast@zi, }i v@ ve]i abate de la calea carea am poruncit eu voao ast@zi, }i de ve]i mearge s@ sluji]i la dumnezei pre carii nu-i }ti]i. 29. {i va fi dup@ ce te va b@ga Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul la care treci tu s@-l mo}tene}ti, vei da blagosloveniia ^n muntele Garizin }i bl@stemul ^n muntele Gheval. 30. Ace}tia s$nt dincolo de Iordan, dind@r@ptul c@lii ceii c@tr@ apusul soarelui, ^n p@m$ntul hananeilor, carii l@cuiesc la apusul c@tr@ Golgol, proape de stejariul cel ^nalt. 31. C@ voi treace]i Iordanul, ca s@ ^ntra]i }i s@ mo}teni]i p@m$ntul, care cu soarte-l d@ voao Domnul Dumnezeul vostru, ca s@-l mo}teni]i ^n toate zilele }i s@ l@cui]i ^ntr-^nsul. 32. {i p@zi]i s@ face]i toate poruncile

CAP 11 {I 12
Lui }i judec@]ile aceastea, care le puiu eu ast@zi ^naintea voastr@.

169

CAP 12
Poruncea}te s@ se strice locurile ^n care neamurile s-au ^nchinat idolilor, }i tot fealiul de chipuri cioplite s@ se arz@; z@ciuialele }i p$rg@le s@ se dea; jertvele s@ se fac@ ^n locul s@u, }i s@ se m@n$nce de s$nge, }i de toat@ bucata necurat@ s@ se conteneasc@.

*Sus 6, 6

*Isus N. 1, 3

i aceastea s$nt poruncile }i judec@]ile, care ve]i p@zi s@ le face]i ^n p@m$ntul care-l d@ voao Domnul Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri, s@-l mo}teni]i ^n toate zilele care ve]i tr@i pre p@m$nt. 2. Cu stricare s@ strica]i toate locurile, ^n care neamurile, pre care voi le ve]i mo}teni, au slujit dumnez@ilor lor, ceale din mun]ii cei ^nal]i }i din dealuri }i de supt arbure des. 3.* {i s@ surpa]i jertvenicele lor, }i s@ str$ca]i st$lpii lor, }i desi}urile lor s@ le t@ia]i, }i chipurile ceale cioplite ale dumnez@ilor lor s@ le arde]i cu foc, }i s@ piiarde]i numele lor din locul acela. 4. S@ nu face]i a}ea Domnului Dumnezeului vostru. 5. Ci ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul vostru ^ntru una din cet@]ile voastre, ca s@ se numeasc@ numele Lui acolo }i s@ se chiiame, acolo %l ve]i c@uta }i ve]i ^ntra. 6. {i ve]i aduce acolo arderile ceale de tot ale voastre, }i jertvele voastre }i p$rga voastr@ }i f@g@duin]ele voastre }i ceale de voie ale voastre }i m@rturisirile voastre, ceale ^nt$iu n@scute ale vacilor voastre }i ale oilor voastre. 7. {i le m$nca]i acolo ^naintea Domnului Dumnezeului vostru, }i v@ veseli]i cu toate la care ve]i ^ntinde m$inile, voi }i casele voastre, dup@ cum te-au blagoslovit Domnul Dumnezeul t@u. 8. S@ nu face]i acolo toate c$te face]i ast@zi aici, fie}tecarele ce-i place. 9. C@ nu a]i ^ntrat p$n@ acum ^n odihna }i ^n mo}iia carea o d@ voao Domnul Dumnezeul vostru. 10. {i dup@ ce ve]i treace Iordanul, }i ve]i l@cui pre p@m$ntul care-l va da voao Domnul Dumnezeul vostru mo}ie, }i v@ va odihni de to]i vr@jma}ii vo}tri cei de primprejur, }i ve]i l@cui f@r@ de fric@, 11. {i va fi ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u, ca acolo s@ se chiiame numele Lui, acolo ve]i aduce toate c$te poruncesc voao eu ast@zi: arderile ceale de tot ale voastre, }i jertvele voastre }i z@ciuialele voastre }i p$rga m$inilor voastre }i tot ce easte ales din darurile voastre, care le ve]i f@g@dui Domnului Dumnezeului vostru. 12. {i s@ veseli]i ^naintea Domnului Dumnezeului vostru, voi }i fiii vo}tri }i featele voastre }i slugile voastre }i slujnicile
1.

*Sus 7, 25 2 Maca. 12, 40

170

A DOAOA LEAGE
voastre }i levitul cel de la por]ile voastre, de vreame ce nu are parte }i mo}tenire cu voi. 13. Ia-]i aminte, ca s@ nu aduci arderile ceale de tot ale tale ^n tot locul care-l vei vedea. 14. Ci numai ^n locul care-l va alege Domnul Dumnezeul t@u, ^ntru o cetate dintru a neamurilor tale, acolo vei aduce arderile ceale de tot ale tale, }i acolo vei face toate c$te poruncesc eu ]ie ast@zi. 15. {i oric$nd vei pofti, junghie }i m@n$nc@ carne cum poftea}te sufletul t@u, dup@ blagosloveniia Domnului Dumnezeului t@u, carea ]i-o au dat ]ie ^n toat@ cetatea; cel necurat ^ntru tine }i cel curat va putea m$nca dintr-^nsa, ca cea de c@prioar@ }i de cerb. 16. Numai s$ngele s@ nu-l m$nca]i, ci s@-l v@rsa]i pre p@m$nt, ca apa. 17. Nu va fi ]ie slobod s@ m$nci ^n cet@]ile tale z@ciuiala gr$ului t@u }i a vinului t@u }i a untuluidelemn al t@u, ceale ^nt$iu n@scute ale vacilor tale }i ale oilor tale, }i toate f@g@duin]ele c$te ve]i f@g@dui, }i m@rturisirile voastre, }i p$rga m$inilor tale. 18. Ci ^naintea Domnului Dumnezeului t@u, ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u, le vei m$nca tu }i feciorul t@u }i fata ta sluga ta }i slujnica ta, }i levitul }i nemearnicul cel din cet@]ile tale, }i te vei veseli ^naintea Domnului Dumnezeului t@u cu toate la care vei tinde m$na ta. 19. Ia-]i aminte s@ nu p@r@s@}ti pre levit ^n toat@ vreamea c$t@ vei tr@i pre p@m$nt. 20.* Iar@ de va l@rgi Domnul Dumnezeul t@u hotar@le tale, precum au gr@it ]ie, }i vei zice: Voiu m$nca carne, de va pofti sufletul t@u s@ m$nce carne, oric$nd va pofti sufletul t@u, m$nc@ carne. 21. Iar@ de va fi departe de la tine locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ^n care s@ se chiiame numele Lui acolo, junghie din boii t@i }i din oile tale care-]i va da ]ie Dumnezeu, ^n ce chip ]-au poruncit, }i m$nc@ ^n cet@]ile tale dup@ pofta sufletului t@u. 22. Cum s@ m$nc@ c@prioara }i cerbul, a}ea le vei m$nca; }i cel necurat ^ntru tine }i cel curat aseamenea le vor m$nca. 23. Ia aminte tare s@ nu m$nci s$nge, c@ s$ngele lui easte sufletul lui, drept aceaea s@ nu m$nci sufletul cu carnea lui. 24. S@ nu-l m$nca]i, ci pre p@m$nt s@-l v@rsa]i, ca apa. 25. S@ nu-l m$nci, ca s@ fie bine ]ie }i fiilor t@i dup@ tine, de vei face ce e bun }i ce e pl@cut ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 26. Iar@ numai ceale sfinte ale tale, de vei avea tu, }i f@g@duin]ele tale lu$ndu-le, vei veni la locul care-l va aleage {ie Domnul Dumnezeul t@u, ca s@ se chiiame numele Lui acolo. 27. {i vei face arderile ceale de tot ale tale, c@rnurile le vei aduce pre jertvenicul Domnului Dumnezeului t@u, iar@ s$ngele jertvelor tale ^l vei v@rsa pre temeiul jertveanicu-

CAP 12 {I 13
lui Domnului Dumnezeului t@u, iar@ c@rnurile le vei m$nca. 28. P@zea}te }i ascult@ ca s@ faci toate cuvintele care-]i poruncesc Eu ]ie ast@zi, ca s@ fie bine ]ie }i fiilor t@i ^n veac, de vei face ce e pl@cut }i bun ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 29.* {i, dup@ ce va piiarde Domnul Dumne- *Jos zeul t@u neamurile la care mergi tu s@ 19, 1 mo}tene}ti p@m$ntul lor, de la fa]a ta, }i-l vei mo}teni }i vei l@cui ^n p@m$ntul lor, 30. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i s@ nu cerci a-i urma pre ei, dup@ ce vor peri ei de la fa]a ta, }i s@ nu cerci de dumnezeii lor, zic$nd: Cum au f@cut neamurile aceastea dumnez@ilor s@i, }i eu voiu face. 31. S@ nu faci a}ea Domnului Dumnezeului t@u, pentru c@ spurc@ciunile, care Domnul le-au ur$t, le-au f@cut dumnez@ilor s@i, c@ }i pre fiii s@i }i pre featele sale le-au ars cu foc dumnez@ilor s@i. 32. Tot cuv$ntul care-l poruncesc eu ]ie ast@zi, acesta s@-l p@z@}ti a-l face. S@ nu adaogi la el, nici s@ iai de la el.

CAP 13
Prorocul mincinos sau v@z@toriul de vis, care de la Dumnezeu s@ abate, tr@buie s@ se omoar@, macar c$t de aproape rudenie sau priiaten va fi. %nc@ }i cetatea cu foc s@ se arz@, a c@riia l@cuitori vor sili a face aceasta.

*Facer. 18 [28], 14 Ie}ire 34, 24 Jos 19, 8

ar@ de s@ va scula ^ntru tine proroc sau carele visaz@ vis }i-]i va da ]ie semn sau minune, {i va veni semnul sau minu2. nea carea au gr@it c@tr@ tine, zic$nd: S@ meargem }i s@ slujiim la dumnezei str@ini, pre carii nu i-a]i }tiut, 3. S@ nu asculta]i de cuvintele prorocului acestuia, au ale celui ce visaz@ visul acela, c@ v@ ispitea}te pre voi Domnul Dumnezeul vostru, ca s@ }tie, oare, iubi]i pre Domnul Dumnezeul vostru din toat@ inima voastr@ }i din tot sufletul vostru. 4. Dup@ Domnul Dumnezeul vostru s@ umbla]i }i de D$nsul s@ v@ teame]i }i poruncile Lui s@ le p@zi]i }i glasul Lui s@-l asculta]i }i Lui s@ sluji]i }i de D$nsul s@ v@ lipi]i. 5. {i prorocul acela, au cel ce au visat vis, s@ moar@, pentru c@ au gr@it ca s@ te abat@ pre tine de la Domnul Dumnezeul t@u, Cel ce te-au scos din p@m$ntul Eghiptului, Cel ce te-au izb@vit din casa robiei, ca s@ te scoa]@ pre tine din calea pre carea au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@ mergi pre ea, }i s@ pierzi pre cel r@u dintru voi ^n}iv@. 6. Iar@ de te va ruga pre tine fratele t@u cel de pre tat@, sau cel de pre mum@, sau fiiul t@u, sau fata ta, sau muiarea ta, carea easte ^n s$nul t@u, sau priiatinul t@u, cel ce-]i easte ^ntocma cu sufletul t@u, pre ascuns, zic$nd: S@ meargem }i s@ slu1.

A DOAOA LEAGE
jim la dumnez@i str@ini, pre carii nu i-ai }tiut tu, nici p@rin]ii t@i, 7. Dintr@ dumnezeii neamurilor celor de primprejurul vostru, care s$nt aproape de tine, sau a celor ce s$nt departe de tine, de la marginea p@m$ntului p$n@ la marginea p@m$ntului, 8. S@ nu voie}ti ^mpreun@ cu el, }i s@ nu ascul]i de el, }i s@ nu s@ fac@ mil@ ochiului t@u de el, nici s@-l t@inuie}ti pre el. 9. Ci spuind s@-l spui, }i m$na ta* s@ fie *Jos ^nt$iu preste el, ca s@-l omori pre el, }i m$inile 17, 7 a tot norodului mai pre urm@. 10. {i-l vor ucide cu pietri }i va muri, pentru c@ au cercat s@ te abat@ pre tine de la Domnul Dumnezeul t@u, Cel ce te-au scos din p@m$ntul Eghiptului, din casa robiei. 11. {i tot Israilul, auzind, s@ va teame, }i mai mult nu vor adaoge a face acel cuv$nt r@u ^ntru voi. 12. Iar@ de vei auzi, ^ntru una din cet@]ile care Domnul Dumnezeul t@u le d@ ]ie ca s@ l@cuie}ti ^ntr-^nsele, zic$nd: 13. Ie}it-au oameni f@r@ de leage dintr@ voi }i au b@tut pre cei ce l@cuiesc ^n cetatea lor, zic$nd: S@ meargem }i s@ slujim la dumnezei str@ini, pre carii nu i-a]i }tiut, 14. Cearc@, caut@ }i ^ntreab@ cu deadinsul, }i de easte adev@rat cuv$ntul acela, cum c@ s-au f@cut spurc@ciunea aceaea ^ntru voi, 15. Ucig$nd, s@ ucizi pre to]i l@cuitorii cet@]ii aceiia cu ucidere de sabie, }i cu anatem@ s@ o anatematize}ti pre ea }i toate ceale ce s$nt ^ntr-^nsa. 16. {i toate avu]iile ei le adun@ ^n uli]ile ei }i arde cetatea cu foc }i toate avu]iile ei cu totul, ^naintea Domnului Dumnezeului t@u, }i s@ fie nel@cuit@ ^n veaci, }i a doao oar@ s@ nu s@ mai zideasc@. 17. {i nimica din lucrurile ceale de pierdut s@ nu s@ lipeasc@ de m$na ta, ca s@ Se ^ntoarc@ Domnul de la iu]imea m$niei Sale }i s@-]i dea ]ie mil@ }i s@ te miluiasc@ }i s@ te ^nmul]asc@, precum S-au jurat p@rin]ilor t@i, 18. De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului t@u }i vei p@zi toate poruncile Lui, c$te poruncesc eu ]ie ast@zi, f@c$nd ce e bun }i ce e pl@cut ^naintea Domnului Dumnezeului t@u.

CAP 13 {I 14
p@m$ntului. 3.* Nimica spurcat s@ nu m$nca]i. 4. Aceastea s$nt dobitoacele care le ve]i m$nca: vi]el din vaci, }i miel din oi, }i ied din capre, 5. Cerb }i c@prioare }i bibol }i bou s@lbatec }i unicorn }i ]ap s@lbatec }i camelopard. 6. Tot dobitocul cu unghiia despicat@, }i care desparte unghile ^n doao copite, }i care rumeg@ ^ntr@ dobitoace, acstea s@ le m$nca]i. 7. Iar@ din ceale ce rumeg@, }i din ceale cu unghiia despicat@, }i din ceale cu unghile desp@r]ite, aceastea s@ nu le m$nca]i: c@mila }i iepurile }i hirogrilul, care rumeg@, iar@ unghiia nu o au despicat@. Aceastea s$nt voao necurate. 8. {i porcul, c@ are unghiia despicat@ }i desparte copitele unghii, iar@ nu rumeg@, necurat easte acesta voao, din c@rnurile lui s@ nu m$nca]i }i de mort@ciunile lor s@ nu v@ atinge]i. 9. Iar@ din toate ceale ce s$nt ^n ap@, aceastea s@ m$nca]i: toate care au arepi }i solzi s@ le m$nca]i. 10. Iar@ toate care nu au arepi }i solzi s@ nu le m$nca]i; necurate s$nt acealea voao. 11. Toat@ pas@rea curat@ o ve]i m$nca. 12. Iar@ din ceale ce zboar@, aceastea s@ nu le m$nca]i: vulturul }i gripa }i alietul, 13. {i }orli]a }i gaia, }i ceale ce s$nt aseamenea ei, 14. {i tot corbul }i ceale ce s$nt aseamenea lui, 15. {i stru]ul }i buha }i babi]a, 16. {i erodionul }i leb@da }i st$rcul, 17. {i here]ul }i coroiul }i ceale ce s$nt aseamenea lui, }i pup@za }i corbul de noapte, 18. {i pelicanul }i haradrionul }i ceale ce s$nt aseamenea lui, porfirionul }i liliiacul. 19. {i din ceale zbur@toare, toate care s@ t$r@sc necurate s$nt voao, s@ nu m$nca]i din eale (a), 20. Toat@ pas@rea curat@ s@ o m$nca]i. 21. Nici o mort@ciune s@ nu m$nca]i, ci o d@ celui nemearnic, carele easte ^n cet@]ile tale, sau celui str@in s@ o m$nce, c@ tu e}ti norod sf$nt Domnului Dumnezeului t@u.* S@ nu fierbi mielul ^n laptele mumei sale. 22. A zeacea s@ z@ciuie}ti din toat@ roada s@min]iii tale, roada ]arinei tale ^n tot anul. 23. {i o vei m$nca ^naintea Domnul Dumnezeului t@u, ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ca s@ se chiiame acolo numele Lui, vei aduce z@ciuialele gr$ului t@u, }i ale vinului t@u }i ale untuluidelemn al t@u, }i ceale ^nt$iu n@scute a vacilor tale }i a oilor tale, ca s@ te ^nve]i a te teanume s@ numesc }i cu alt r$nd s@ pun.

171
*Levi]. 11, 2

CAP 14
Cum c@ trebuie a s@ feri de obiceaiurile neamurilor, care f@cea ei la mort. Dobitoacele ceale curate }i ceale necurate. Z@ciuialele trebuie s@ se dea. ii fi]i ai Domnului Dumnezeului 1.

*Ie}ir. 23, 19

*Sus 7, 6 Jos 26, 18

vostru, s@ nu v@ rade]i }i s@ nu face]i ple}ugire ^ntr@ ochii vo}tri pentru mort. 2.* C@ norod sf$nt e}ti tu Domnului Dumnezeului t@u, }i pre tine te-au ales Domnul Dumnezeul t@u s@ fii Lui norod mai iubit dec$t toate neamurile c$te s$nt pre fa]a

19. (a) Aceaste jivini, ^n cea veachie, unele cu alt

172

A DOAOA LEAGE
me de Domnul Dumnezeul t@u ^n toate zilele. 24. Iar@ de va fi calea departe de la tine }i nu vei putea s@ aduci aceastea, pentru c@ e departe de la tine locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u, ca s@ se chiiame numele Lui acolo, pentru c@ te-au blagoslovit pre tine Domnul Dumnezeul t@u, 25. Vinde acealea pre argint, }i ia argintul ^n m$inile tale }i mergi la locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. 26. {i cu argintul acela cump@r@ tot ce va pofti sufletul t@u, }i din boi }i din oi, din vin }i din beutur@ be]iv@, }i din toate care va pofti sufletul t@u, }i m@n$nc@ acolo ^naintea Domnului Dumnezeului t@u, }i te veselea}te tu }i casa ta, 27. {i levitul cel din cet@]ile tale, pentru c@ el nu are parte, nici mo}ie ^mpreun@ cu tine. 28. Dup@ trei ani vei scoate toat@ zeciuiala rodurilor tale; ^n anul acela o vei pune ^n cet@]ile tale. 29. {i va veni levitul, pentru c@ el nu are parte, nici mo}ie ^mpreun@ cu tine, }i nemearnicul }i s@racul }i v@duva, carii s$nt ^n cet@]ile tale, }i vor m$nca }i s@ vor s@tura, ca s@ te blagosloveasc@ pre tine Domnul Dumnezeul t@u, ^ntru toate lucrurile care vei face.

CAP 14 {I 15
ta, nici s@-]i ^nchizi m$na ta de c@tr@ fratele t@u cel lipsit. 8. De}chizind, s@ de}chizi m$inile tale lui,* }i ^mprumut$nd, s@-l ^mprumu]i pre el, oric$t ^i va trebui }i ^i va fi lips@. 9. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i s@ nu s@ fac@ cuv$nt ascuns ^n inima ta far@deleage, zic$nd: S@ apropie anul al }eaptelea, anul iert@rii; }i s@ se fac@ r@u ochiul t@u asupra fratelui t@u celui lipsit }i s@ nu-i dai lui, }i el va striga ^mprotiva ta c@tr@ Domnul, }i va fi ^ntru tine p@cat mare. 10. Ci, d$nd, s@-i dai lui, }i, ^mprumut$nd, s@-l ^mprumutezi pre el, c$t ceare, dup@ cumu-i easte lipsa, }i s@ nu te m@hne}ti cu inima ta c$nd dai lui, c@ pentru lucrul acesta te va blagoslovi Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate lucrurile }i ^ntru toate, oriunde vei pune m$na ta. 11.* C@ nu va lipsi s@rac din p@m$ntul t@u, pentru aceaea eu poruncesc ]ie s@ faci lucrul acesta, }i-]i zic: De}chizind, de}chide m$na ta fratelui t@u celui s@rac }i celui lipsit, carele easte ^n p@m$ntul t@u. 12.* Iar@ de s@ va vinde ]ie fratele t@u evreu au evreae, }ease ani va sluji ]ie, }i ^n al }eaptelea ^l vei l@sa slobod de la tine. 13. {i c$ndu-l vei slobozi pre el de la tine, s@ nu-l slobozi de}ert. 14. D$nd, s@-i dai lui de cheltuial@ din oile tale }i din gr$ul t@u }i din vinul t@u, dup@ cum te-au blagoslovit pre tine Domnul Dumnezeul t@u, s@-i dai lui. 15. {i-]i ado aminte c@ ai fost rob ^n p@m$ntul Eghiptului }i te-au izb@vit de acolo Domnul Dumnezeul t@u; pentru aceaea, poruncesc ]ie s@ faci cuv$ntul acesta. 16. Iar@ de va zice c@tr@ tine: Nu voiu ie}i de la tine, pentru c@ te-au iubit pre tine }i casa ta, de vreame ce easte lui bine la tine, 17. Ia sula }i g@ure ureachiia lui la u}e, }i va fi ]ie rob ^n veaci. A}ea vei face }i slujnicii tale. 18. S@ nu-]i fie ]ie greu c$ndu-i la}i slobozi de la tine, c@ pre an simbrie de n@imit au slujit ]ie ^n }ease ani, }i te va blagoslovi pre tine Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate c$te vei face. 19. Tot cel ^nt$iu n@scut, care s@ va na}te ^n vacile tale }i ^n oile tale, ceale ce vor fi parte b@rb@teasc@, le vei sfin]i Domnului Dumnezeului t@u; s@ nu lucri cu boul t@u cel ^nt$iu n@scut }i s@ nu tunzi ceale ^nt$iu n@scute ale oilor tale. 20. %naintea Domnului Dumnezeului t@u, s@-l m$nci tu }i casa ta, ^n tot anul, ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. 21.* Iar@ de va fi ^ntru el prihan@, }chiop, au orb, au r@u slu]it, s@ nu-l jerve}ti Domnului Dumnezeului t@u. 22. Ci ^n cet@]ile tale s@-l m$nci, cel necurat ^ntru tine }i cel curat ^mpreun@ s@-l m$nce, ca pre o c@prioar@ sau ca pre un cerb.
*Mat. 5, 42 Luca 6, 34

*Mate. 26, 11

CAP 15
Leagea slobozirii anului a }eaptelea cu carii s@ se plineasc@. Despre evreul sau evreea v$ndut@, care nu va vrea s@ ias@ de la tine. Despre ceale ^nt$iu n@scute a s@ sfin]i Domnului }i a s@ m$nca.

*Ie}ire 21, 2 Ieremiia 34, 14

nul al }eaptelea vei face iertare. Iar@ aceasta easte r$nduiala iert@rii: vei ierta toat@ deatoriia ta carea-]i easte deatoriu ]ie deaproapele, }i fratele t@u, s@ nu o ceri, pentru c@ s-au chemat iertare Domnului Dumnezeului t@u. 3. De la cel str@in ceare c$te s$nt ale tale la el, iar@ fratelui t@u s@-i ier]i deatoriia carea ai la el. 4. C@ nu va fi ^ntru tine lipsit, (a) pentru c@, blagoslovind, te va blagoslovi pre tine Domnul Dumnezeul t@u, ^n p@m$ntul care cu soarte-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l mo}tene}ti, 5. Iar@ de ve]i auzi cu auzul glasul Domnului Dumnezeului vostru, ca s@ p@zi]i }i s@ face]i toate poruncile aceastea care poruncesc eu ast@zi ]ie, 6. Domnul Dumnezeul t@u te va blagoslovi pre tine, precum au gr@it ]ie, }i vei ^mprumuta neamuri multe, iar@ tu nu te vei ^mprumuta, }i vei st@p$ni neamuri multe; iar@ pre tine nu te vor st@p$ni. 7. Iar@ de va fi ^ntru tine cineva s@rac dintr@ fra]ii t@i ^n vreo cetate din cet@]ile tale, ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u, s@ nu-]i ^nv$rto}ezi inima
1. 2.
4. (a) %n cea veachie s@ afl@: pentru cuv$ntul acesta.

*Levi]. 22, 20 21

A DOAOA LEAGE
23. Numai s$nge s@ nu m$nca]i, ci s@-l v@rsa]i pre p@m$nt, ca apa.

CAP 16 {I 17
14. {i te veselea}te ^n s@rb@toarea ta, tu }i feciorul t@u }i fata ta }i sluga ta }i slujnica ta }i levitul }i nemearnicul }i s@racul }i v@duva, carii s$nt ^n cet@]ile tale. 15. {eapte zile s@ s@rbezi Domnului Dumnezeului t@u, ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u, ca s@ se chiiame numele Lui acolo, ca s@ te blagosloveasc@ Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate rodurile tale }i ^ntru toate lucrurile m$inilor tale, }i s@ fii veasel. 16. De trei ori ^n an, toat@ partea ta cea b@rb@teasc@ s@ se areate ^naintea Domnului Dumnezeului t@u, ^n locul care-l va aleage Domnul: ^n s@rb@toarea azimelor, }i ^n s@rb@toarea s@pt@m$nilor, }i ^n s@rb@toarea corturilor. 17.* S@ nu te ar@]i ^naintea Domnului Dumnezeului t@u de}ert; fie}tecarele dup@ putearea m$inilor voastre, dup@ blagosloveniia Domnului Dumnezeului t@u, care ]-au dat ]ie. 18. Judec@tori }i c@rturari pune-]i ]ie ^n toate cet@]ile tale, care Domnul Dumnezeul t@u le d@ ]ie ^n fie}tecare neam din neamurile tale, ca s@ judece norodul cu judecat@ dreapt@. 19. S@ nu aba]i judecata,* nici s@ cunoasc@ fa]a, nici s@ ia daruri, c@ darurile orbesc ochii ^n]@lep]ilor }i mut@ cuvintele drep]ilor. 20. Drept s@ urmezi ce easte drept, ca s@ tr@i]i, }i ^ntr$nd s@ mo}tene}ti p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 21. S@ nu-]i s@de}ti ]ie desi} }i nici un lemn l$ng@ jertvenicul care-l vei face Domnului Dumnezeului t@u. 22. S@ nu-]i faci ]ie st$lp, care au ur$t Domnul Dumnezeul t@u.

173

CAP 16
Trei praznice mai alease peste an: a azimelor sau a lunii rodurilor celor noao, ^ntru carea s@ jertvesc Pa}tile, a s@pt@m$nilor }i a corturilor. Despre r$nduirea judec@torilor drep]i. {i s@ se p@zeasc@ de prilejurile ^nchin@rii idolilor. @zea}te luna celor noao }i s@ 1.

faci Pa}ti Domnului Dumnezeului t@u, c@ ^n luna celor noao ai ie}it din Eghipt, noaptea. 2. {i s@ jertve}ti pa}ti Domnului Dumnezeului t@u, oi }i boi, ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ca s@ se chiiame numele Lui acolo. 3. S@ nu m$nci cu eale dospit, }eapte zile s@ m$nci cu eale azim@, p$inea n@cazului, c@ cu grab@ a]i ie}it din Eghipt, noaptea, ca ^n toate zilele vie]ii voastre s@ v@ aduce]i aminte de zioa ie}irei voastre din p@m$ntul Eghiptului. 4. S@ nu s@ vaz@ la tine dospit@ ^n toate hotar@le tale }eapte zile }i s@ nu r@m$n@ p$n@ diminea]a din c@rnurile care le vei jertvi seara, ^n zioa cea dint$iu. 5. Nu va fi ]ie slobod s@ jertve}ti pa}ti, nici ^ntr-o cetate de ale tale, care Domnul Dumnezeul t@u le d@ ]ie, 6. Ci numai ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ca s@ se chiiame numele Lui acolo, s@ jertve}ti pa}tile seara, la apusul soarelui, ^n vreamea ^n care ai ie}it din p@m$ntul Eghiptului. 7. {i fiiarbe }i frige }i m@n$nc@ ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u, }i te ^ntoarce diminea]a }i te du la casa ta. 8. {ease zile vei m$nca azime, iar@ ^n zioa a }eaptea easte ie}ire, s@rb@toare Domnului Dumnezeului t@u; s@ nu faci ^ntru aceaea nici un lucru, f@r@ numai ceale ce s@ fac sufletului. *Levi]. 9. {eapte s@pt@m$ni ^ntregi s@ numeri ]ie;* 23, 15 de c$nd ^nceape seacerea a s@cera vei ^nceape a num@ra }eapte s@pt@m$ni. 10. {i f@ s@rb@toare de s@pt@m$ni Domnului Dumnezeului t@u, precum poate m$na ta, c$te-]i va da ]ie, dup@ cum te-au blagoslovit Domnul Dumnezeul t@u. 11. {i te veselea}te ^naintea Domnului Dumnezeului t@u, tu, }i feciorul t@u }i fata ta }i sluga ta }i slujnica ta }i levitul care easte ^n cet@]ile tale, }i nemearnicul }i s@racul }i v@duva, carii s$nt ^ntru voi, ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u, ca s@ se chiiame numele Lui acolo. 12. {i-]i ado aminte c@ rob ai fost ^n p@m$ntul Eghiptului, }i p@zea}te }i f@ poruncile aceastea. 13. S@rb@toarea corturilor s@ o faci ^n }eapte zile, c$nd vei aduna din ariia ta }i din teascul t@u.

*Ie}ire 23, 15 Sirah 35, 6 [5]

*Ie}ire 23, 8 Sirah 20, 31 [30]

CAP 17
Jertva s@ se aleag@, ^nchin@torii idolilor s@ se pedepseasc@. %n lucrul cel ^ncurcat trebuie a mearge la arhiereu }i la s@borul lui. {i ce trebuie s@ ]ie craiul care s@ va aleage. @ nu jertve}ti Domnului Dumne1.

zeului t@u vi]el sau oaie ^n care easte prihan@ sau orice lucru ur$t, c@ spurc@ciune easte ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 2. Iar@ de s@ va afla ^n vreo cetate, din cet@]ile tale, care le d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u, b@rbat sau muiare f@c$nd ce easte r@u ^naintea Domnului Dumnezeului t@u }i c@lc$nd leagea Lui, 3. {i, merg$nd s@ slujeasc@ la al]i dumnez@i }i s@ se ^nchine lor, soarelui sau lunei sau la orice din ceale din podoaba ceriului, la care nu ]-am poruncit ]ie, 4. {i s@ va spune aceasta ]ie, }i auzind vei cerca cu deadinsul, }i, iat@, adev@rat s-au f@cut cuv$ntul, s-au f@cut spurc@ciunea aceasta ^n Israil, 5. Scoate pre omul acela sau pre muiarea aceaea, care au f@cut acest lucru r@u, la poarta

174
*Jos 14 [19], 15 Mateiu 18, 16 2 Cori. 13, 1 *Sus 13, 9

A DOAOA LEAGE

CAP 17 {I 18
tru ani ^ndelunga]i ^ntru ^mp@r@]iia sa, el }i fiii lui ^ntru fiii lui Israil.

cet@]ii }i-i ucide cu pietri, s@ moar@. 6.* Cu doao m@rturii sau cu trei m@rturii va muri cel ce moare; cu o m@rturie nu va muri. 7. {i m$na m@rturiilor va fi mai ^nt$iu preste el, ca s@-l omoar@ pre el,* iar@ m$na norodului mai pre urm@, }i ve]i r$dica pre cel r@u dintr@ voi. 8. Iar@ de va fi vreun lucru care s@ nu-l po]i lezne dezlega, c$nd vei s@ judeci ^ntr@ s$nge }i ^ntr@ judecat@, }i judecat@ }i ^ntr@ ran@ de lepr@, }i ran@ de lepr@ }i ^ntr@ price, lucru de judecat@ ^n cet@]ile tale, atunci, scul$ndu-te, s@ te sui ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ca s@ se chiiame numele Lui acolo. *2 Para. 9.* {i vei mearge la preo]ii levi]ii }i la 19, 8 judec@toriul carele va fi ^n zilele acealea, }i ei, cerc$nd, vor spune ]ie judecata. 10. {i vei face dup@ cuv$ntul care-]i vor spune ]ie din locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u, ca s@ se chiiame numele Lui acolo, }i s@ p@z@}ti foarte, ca s@ faci toate c$te-]i vor r$ndui ]ie. 11. Dup@ leagea }i dup@ judecata carea-]i vor spune ]ie s@ faci, s@ nu te aba]i de la cuv$ntul care ]i-l vor spune ei, de-a dreapta sau de-a st$nga. 12. {i omul carele s@ va sume]i ca s@ nu asculte de preotul carele pururea slujea}te numelui Domnului Dumnezeului t@u, sau de judec@toriul carele va fi ^n zilele acealea, s@ moar@ omul acela, }i vei r$dica pre cel r@u din Israil. 13. {i tot norodul, auzind, s@ va teame }i mai mult nu va face p@g$nea}te. 14. Iar@ deaca vei ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u cu soarte, }i-l vei mo}teni pre el, }i vei l@cui pre el, }i vei zice: Pune-voiu preste mine ^mp@rat, ca }i cealealalte neamuri de primprejurul mieu, 15. Puind, s@ pui preste tine ^mp@rat pre care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u, dintr@ fra]ii t@i s@ pui preste tine ^mp@rat, s@ nu pui preste tine ^mp@rat om de alt neam, pentru c@ nu easte fratele t@u. 16. %ns@ s@ nu-}i ^nmul]asc@ }ie cai }i s@ nu ^ntoarc@ pre norod ^n Eghipt, dup@ ce-} va ^nmul]i caii, c@ Domnul au zis voao: Mai mult s@ nu adaoge]i a v@ ^ntoarce pre calea aceasta. 17. {i s@ nu-}i ^nmul]asc@ }ie muieri, ca s@ nu s@ schimbe inima lui, }i argint }i aur s@ nu-}i ^nmul]asc@ foarte. 18. {i c$nd va }edea pre scaonul ^mp@r@]iei sale, s@-}i scrie aceast@ a doao leage din cartea de la preo]ii levi]ii. 19. {i s@ o aib@ cu sine }i s@ o ceteasc@ ^n toate zilele vie]ii sale, ca s@ ^nvea]e a s@ teame de Domnul Dumnezeul s@u }i a p@zi toate poruncile aceastea }i ^ndrept@rile aceastea a le face. 20. Ca s@ nu s@ ^nal]@ inima lui preste fra]ii s@i }i ca s@ nu s@ abat@ de la porunci, nici la dreapta, nici la st$nga, ca s@ fie ^n-

CAP 18
Preo]ilor }i levi]ilor ^n loc de mo}ie s@ r$nduiesc aducerile }i jertvele. A s@ feri de fermec@toriu, de desc$nt@toriu }i de tot fealiul de vr@jitoriu. Proroc mare s@ f@g@duia}te, iar@ prorocul mincinos s@ se omoar@; cum s@ se deschilineasc@ prorocul cel adev@rat de c@tr@ cel mincinos.

reo]ii }i levi]ii }i tot neamul lui Levi nu va avea parte }i mo}ie cu Israil, ci jertvele Domnului mo}iia lor, acealea le vor m$nca. 2. Iar@ mo}ie nu vor avea ei ^ntr@ fra]ii s@i. Domnul easte mo}iia lui, precum i-au zis lui. 3. {i aceasta easte judecata preo]ilor de la norod, de la cei ce jertvesc jertve, ori vi]el, ori oaie; }i vei da bra]ul preotului, }i f@lcile }i p$ntecele. 4. {i p$rga gr$ului t@u }i a vinului t@u }i a untului-t@u-de-lemn, }i p$rga tunderii oilor tale vei da lui, 5. C@ pre el l-au ales Domnul Dumnezeul t@u din toate neamurile tale s@ stea ^naintea Domnului Dumnezeului t@u, ca s@ slujeasc@ }i bine s@ cuvinteaze ^ntru numele Domnului, el }i fiii lui, ^n toate zilele. 6. Iar@ de va veni vreun levit din vreo cetate de ale voastre, dintr@ to]i fiii lui Israil, de unde l@cuia}te, dup@ cum poftea}te sufletul lui, ^n locul care-l va aleage Domnul, 7. Va sluji numele Domnului Dumnezeului s@u, ca }i to]i fra]ii lui, levi]ii carii stau acolo ^naintea Domnului Dumnezeului t@u, 8. Parte ^mp@r]it@ va m$nca, afar@ de v$nzarea cea de mo}ie. 9. Iar@ dup@ ce vei ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u, s@ nu te ^nve]i a face dup@ spurc@ciunile neamurilor acelora. 10. S@ nu s@ afle ^ntru tine carele s@ treac@ pre fiiul s@u sau pre fata sa prin foc,* vr@jind vraje, }i desc$nt$nd }i fermec$nd. 11. {i fermec@toriu, }i carele desc$nt@, }i carele vr@jea}te din p$ntece, }i carele caut@ pre steale,* }i carele ^ntreab@ mor]ii. 12. C@ spurc@ciune easte Domnului Dumnezeului t@u tot cel ce face aceastea, }i pentru spurc@ciunile aceastea va piiarde pre ei Domnul Dumnezeul t@u de la fa]a ta. 13. Des@v$r}it s@ fii ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 14. C@ neamurile aceastea, pre care tu le vei mo}teni, acealea vr@ji }i desc$ntece ascult@, iar@ ]ie nu ]-au dat a}ea Domnul Dumnezeul t@u. 15.* Proroc din fra]ii t@i, ca pre mine, va scula ]ie Domnul Dumnezeul t@u; de el s@ asculta]i. 16. Dup@ toate c$te ai cerut de la Domnul Dumnezeul t@u* ^n Horiv, ^n zioa adun@rii, zic$nd: Nu vom adaoge a mai auzi glasul 1.*

*Numer. 18, 23 Sus 10, 9 1 Cori. 9, 13

*Levi]. 21 [20], 27

*1 %mp@. 28, 7

*Ioan 1, 45 [46] Fapte 3, 22 *Ie}ire 20, 23 [21]

A DOAOA LEAGE
Domnului Dumnezeului nostru }i nu vom mai vedea acest foc mare, ca s@ nu murim. 17. {i au zis Domnul c@tr@ mine: Drept, toate c$te au gr@it. *Ioan 18.* Proroc voiu scula lor din fra]ii lor, ca 1, 45 pre tine, }i voiu pune cuvintele Meale ^n gura [46] lui, }i va gr@i lor dup@ cum voiu porunci lui. 19. {i omul carele nu va asculta cuv$ntul lui, oric$te va gr@i prorocul acela ^ntru numele Mieu, Eu voiu lua izb$nd@ de pre el. 20. Iar@ prorocul carele va ^ndr@zni a gr@i ^ntru numele Mieu cuv$nt care n-am poruncit lui s@-l gr@iasc@, }i carele va gr@i ^ntru numele altor dumnezei, s@ moar@ prorocul acela. 21. Iar@ de vei zice ^ntru inima ta: Cum vom cunoa}te cuv$ntul care l-au gr@it Domnul?, 22. C$te va gr@i prorocul acela ^ntru numele Domnului }i nu va fi, nici s@ va ^nt$mpla ce au zis, cuv$ntul acela nu l-au gr@it Domnul; ^ntru p@g$n@tate au gr@it prorocul acela, s@ nu v@ ]ine]i de el.

CAP 18 {I 19
hotar@le tale, precum s-au jurat p@rin]ilor t@i, }i-]i va da ]ie Domnul tot p@m$ntul care au zis p@rin]ilor t@i c@-l va da, 9.* De vei asculta s@ faci toate poruncile aceastea, care le poruncesc eu ]ie ast@zi, s@ iube}ti pre Domnul Dumnezeul t@u }i s@ umbli pre toate c@ile Lui ^n toate zilele, vei mai adaoge ]ie ^nc@ trei cet@]i l$ng@ aceaste trei, 10. {i nu s@ va v@rsa s$nge nevinovat ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l mo}tene}ti, }i nu va fi ^ntru tine vinovat s$ngelui. 11.* Iar@ de va fi ^ntru tine vreun om carele ura}te pre deaproapele s@u }i-l p$ndea}te pre el, }i s@ va scula asupra lui }i-l va lovi, }i va muri, }i va fugi ^n vreo cetate de aceastea, 12. Vor trimite b@tr$nii cet@]ii lui, }i-l vor lua pre el de acolo }i-l vor da ^n m$inile rudeniilor mortului, }i-l vor omor^. 13. S@ nu s@ milostiveasc@ ochiul t@u spre el, }i vei cur@]i s$ngele cel nevinovat din Israil, }i va fi bine ]ie. 14. S@ nu mu]i hotar@le deaproapelui t@u, care le-au pus p@rin]ii t@i ^n mo}iia carea o vei mo}teni ^n p@m$ntul care ]i-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u ca s@-l mo}tene}ti. 15.* Nu va sta o m@rturie s@ m@rturiseasc@ asupra vreunui om, ori pentru ce str$mb@tate, }i ori pentru ce gre}eal@, }i ori pentru ce p@cat care-l va p@c@tui. Ci ^n gura a doao m@rturii }i ^n gura a trei m@rturii va sta tot cuv$ntul. 16. Iar@ de va sta m@rturie nedreapt@ asupra vreunui om, p$r$ndu-l pre el c@lc@toriu de leage, 17. Am$ndoi oamenii ^ntr@ carii easte pricea vor sta ^naintea Domnului }i ^naintea preo]ilor }i ^naintea judec@torilor carii vor fi ^n zilele acealea. 18.* {i vor cerceta judec@torii cu am@runtul, }i de vor afla c@ m@rturie str$mb@ au m@rturisit }i cu nedreptate au st@tut ^mprotiva fratelui s@u, 19. S@ face]i lui precum au g$ndit el s@ fac@ r@u asupra fratelui s@u, }i vei r$dica r@ul dintr@ voi. 20. {i ceialal]i, auzind, s@ vor teame }i nu vor mai adaoge a face mai mult acest lucru r@u ^ntr@ voi. 21. S@ nu s@ fac@ mil@ ochiului t@u de el,* suflet pentru suflet, ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte, m$n@ pentru m$n@, picior pentru picior; precum va face cineva deaproapelui s@u, a}ea ve]i face lui.

175

*Ie}ir. 34, 24 Sus 12, 20

*Nume. 35, 21

CAP 19
S@ se osebeasc@ cet@]i de sc@pare, }i carii f@r@ grij@ vor fugi acolo, }i carii nu. Despre m@rturiile ceale adev@rate }i mincinoas@. {i despre hotar@, s@ nu s@ mute.

*Nume. 35, 11 Isus Na. 20, 2

*Face. 28, 14

ar@ deaca va piiarde Domnul Dumnezeul t@u neamurile al c@rora p@m$nt ^l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u, }i ve]i mo}teni pre ei, }i ve]i l@cui ^n cet@]ile lor }i ^n c@sile lor, 2.* Trei cet@]i s@-]i alegi ]ie ^n mijlocul p@m$ntului t@u, care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 3. Socotea}te-]i calea }i ^mparte ^n trei p@r]i hotar@le p@m$ntului t@u, care ^l ^mparte ]ie Domnul Dumnezeul t@u, ca s@ scape acolo tot uciga}ul. 4. Iar@ aceasta va fi porunca (a): uciga}ului carele va fugi acolo }i va tr@i, tot cel ce va lovi pre deaproapele s@u f@r de voie, }i nu l-au fost ur$t pre el mai ^nainte de ieri }i de alaltaieri, 5. {i carele va ^ntra cu deaproapele s@u ^n p@dure s@ taie leamne, }i, r$dic$nd m$na cu s@curea cel ce taie lemnul, va s@ri s@curea din codor$}te }i va lovi pre deaproapele s@u }i va muri, acesta va fugi ^ntru o cetate de aceastea }i va tr@i, 6. Ca nu, alerg$nd cel ce easte rud@ cu cel mort dup@ cel ce au omor$t }i ^nfierb$ntat@ fiind inima lui, s@-l ajung@ pre el, de va fi mai lung@ calea, }i s@-l omoar@ pre el, m@car c@ acesta nu easte vinovat judec@]ii ceii de moarte, c@ci nu l-am fost ur$t pre el mai ^nainte de ieri }i de alaltaieri. 7. Pentru aceaea, poruncesc eu ]ie cuv$ntul acesta, zic$nd: Aleage-]i ]ie trei cet@]i. 8.* Iar@ de va l@rgi Domnul Dumnezeul t@u
1.
4. (a) Leagea, r$nduiala.

*Sus 17, 6 Mateiu 18, 16 2 Cori. 13, 1

*Danii. 13, 62 [6, 24]

CAP 20
Carii trebuie s@ se trimit@ acas@ ^n vreamea r@zboiului. Legi cum trebuie s@ se o}teasc@. Ce leamne s@ se taie spre zidirea }an]ului asupra cet@]ii, ^n vreame de r@zboiu.

*Ie}ir. 21, 24 Levi]i 24, 20 Mateiu 5, 38

1.

ar@ c$nd vei ie}i la r@zboiu asupra vr@jma}ilor t@i }i vei vedea cai }i c@l@re]i }i norod mai mult dec$t tine, s@ nu te

176

A DOAOA LEAGE
temi de ei, c@ cu tine easte Domnul Dumnezeul t@u, Cel ce te-au scos din p@m$ntul Eghiptului. 2. {i va fi c$nd te vei apropiia de b@taie, venind preotul, va gr@i norodului }i va zice c@tr@ ei: 3. Auzi, Israile, voi mearge]i ast@zi la b@taie asupra vr@jma}ilor vo}tri. S@ nu sl@beasc@ inima voastr@, nu v@ teame]i, nici v@ sp@riia]i, nici v@ abate]i de la fa]a lor. 4. C@ Domnul Dumnezeul vostru mearge ^naintea voastr@, cu voi, ca ^mpreun@ cu voi s@ bat@ pre vr@jma}ii vo}tri }i s@ v@ m$ntuiasc@ pre voi. 5. {i vor gr@i }i c@rturarii c@tr@ norod, zic$nd:* Tot omul carele au zidit cas@ noao }i nu au ^nceput a l@cui ^ntr-^nsa s@ mearg@ }i s@ se ^ntoarc@ ^n casa sa, s@ nu moar@ ^n r@zboiu, }i alt om s@ ^nceap@ a l@cui ^ntr-^nsa. 6. {i tot omul carele au s@dit vie }i nu s-au veselit dintr-^nsa s@ mearg@ }i s@ se ^ntoarc@ la casa sa, s@ nu moar@ ^n r@zboiu, }i alt om s@ se veseleasc@ dintr-^nsa. 7. {i tot omul carele }i-au logodit }ie muiare }i nu o au luat pre ea s@ mearg@ }i s@ se ^ntoarc@ ^n casa sa, s@ nu moar@ la r@zboiu, }i alt om s@ o ia pre ea. 8. {i vor mai adaoge c@rturarii a gr@i c@tr@ norod }i vor zice:* Tot omul cel fricos }i slab la inim@ s@ mearg@ }i s@ se ^ntoarc@ ^n casa sa, ca s@ nu ^nfrico}eaze inima fratelui s@u, ca }i a sa. 9. {i va fi dup@ ce vor ^nceta c@rturarii a gr@i c@tr@ norod, }i vor pune pre mai-marii o}tii ^nainte pov@]uitori norodului. 10. {i c$nd te vei apropiia la vreo cetate s@ o ba]i, mai ^nainte s@ o ^mbii cu pace. 11. De vor r@spunde ]ie ceale de pace }i vor de}chide ]ie, tot norodul carii s@ vor afla ^ntr-^nsa vor da bir ]ie }i vor fi supu}i. 12. Iar@ de nu va asculta de tine }i va face r@zboiu asupra ta, s@ }ezi ^mprejurul ei, 13. P$n@ c$nd ]i-o va da Domnul Dumnezeul t@u ^n m$inile tale, }i s@ ucizi toat@ partea b@rb@teasc@ dintr-^nsa cu ascu]i}ul sabiei. 14. Afar@ de muieri }i de marh@ (a), }i toate dobitoacele, }i toate c$te vor fi ^n cetate, }i toate averile s@ le pr@dezi ]ie }i s@ m$nci toat@ prada vr@jma}ilor t@i, carea o d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 15. A}ea s@ face]i ^n toate cet@]ile care s$nt departe de tine foarte }i nu s$nt din cet@]ile neamurilor acestora. 16. Iar@ din cet@]ile neamurilor acestora, al c@rora p@m$nt ^l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l mo}tene}ti, s@ nu la}i viu nimica ce sufl@. 17. Ci cu anatem@ s@-i anatemisi]i pre ei, pre
14 (a). %n alte Biblii s@ afl@: Afar@ de muieri }i de prunci.

CAP 20 {I 21
heteu }i pre amoreu }i pre hananeu }i pre ferezeu }i pre eveu }i pre ievuseu }i pre ghergheseu, precum au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 18. Ca s@ nu v@ ^nvea]e pre voi a face toate spurc@ciunile lor, care le-au f@cut ei dumnez@ilor lor, }i s@ p@c@tui]i ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. 19. Iar@ de vei }edea ^mprejurul vreunei cet@]i zile mai multe, b@t$ndu-o ca s@ o iai, s@ nu strici pomii ei, nici s@ pui s@curea ^n ei, ci din pom s@ m$nci, iar@ pre el s@ nu-l tai, c@ pomul cel din ]arin@ nu easte ca omul, s@ poat@ fugi de la fa]a ta }i s@ se ascunz@ ^n }ean]. 20. Iar@ lemnul care-l }tii c@ nu face rod bun de m$ncat, acela s@-l strici }i s@-l tai, }i s@ zide}ti }ean] asupra cet@]ii carea face r@zboiu asupra ta, p$n@ ce s@ va da ]ie.

*1 Mac. 3, 56

CAP 21
Legi pentru cel ce s@ afl@ omor$t. Muiarea robit@ ^n r@zboiu. Pentru fiiul cel ^nt$iu n@scut a ceii ur$te, pentru fiiul neascult@toriu }i pentru cel ce s-au sp$nzurat pre lemn.

*Jude. 7, 3

ar@ de s@ va afla, ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l mo}tene}ti, om omor$t, z@c$nd ^n c$mp, }i nu s@ }tie cine l-au omor$t, 2. Vor ie}i b@tr$nii }i judec@torii t@i }i vor m@sura p$n@ la cet@]ile ceale dimprejurul celui omor$t. 3. {i va fi b@tr$nii cet@]ii ceii mai aproape de cel omor$t vor lua o vi]ea din vaci, carea nu au lucrat }i nu au tras ^n jug. 4. {i b@tr$nii cet@]ii aceiia vor aduce vi]eaoa ^ntr-o vale r$poas@, carea nu s-au lucrat, nici s-au s@m@nat, }i vor t@ia capul vi]ealii ^n vale. 5. {i s@ vie preo]ii levi]ii, pentru c@ pre ei i-au ales Domnul Dumnezeu s@ stea ^naintea Lui, }i s@ binecuvinteaze ^ntru numele Lui, }i din gura lor s@ va judeca toat@ pricea }i rana. 6. {i to]i b@tr$nii cet@]ii ceii mai aproape de cel omor$t s@ speale m$inile pre capul vi]ealii ceii t@iate ^n vale. 7. {i, r@spunzind, vor zice: M$inile noastre nu au v@rsat s$ngele acesta, }i ochii no}tri nu au v@zut. 8. Milostiv fii norodului T@u, Israil, pre carele l-ai r@scump@rat, Doamne, din p@m$ntul Eghiptului, ca s@ nu fie s$nge nevinovat ^ntru norodul T@u, Israil ! {i li s@ va ierta lor p@catul s$ngelui. 9. Iar@ tu r$dic@ s$ngele cel nevinovat dintr@ voi }i f@ ce e bun }i pl@cut ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 10. Iar@ c$nd vei ie}i la r@zboiu ^naintea vr@jma}ilor t@i, }i va da pre ei Domnul Dumnezeu ^n m$inile tale, }i-i vei pr@da pre ei,
1.

A DOAOA LEAGE
11. {i ^ntr@ cei robi]i vei vedea muiare frumoas@ la fa]@ }i-]i va pl@cea c$t s@ o iai pre ea muiare ]ie, 12. O vei b@ga ^n casa ta, }i vei rade capul ei, }i vei t@ia unghile ei, 13. {i vei lua de la ea hainele ceale de robie, }i va }edea ^n casa ta, }i va pl$nge pre tat@l s@u }i pre mum@-sa o lun@ de zile, }i dup@ aceaea vei ^ntra la ea }i vei l@cui cu ea, }i va fi ]ie muiare. 14. {i de nu o vei vrea pre ea, dup@ aceaea, o las@ slobod@, }i s@ nu o vinzi pre argint, nici s@ te sluje}ti cu ea, pentru c@ o ai smerit pre ea. 15. Iar@ de va avea un om doao muieri, una iubit@, iar@ alta ur$t@, }i vor na}te lui }i cea iubit@ }i cea ur$t@, }i feciorul cel ^nt$iu n@scut va fi al ceii ur$te, 16. {i va fi ^n zioa ^n carea va ^mp@r]i fiilor s@i avearea sa, nu va putea s@ fac@ s@ fie ^nt$iu n@scut feciorul ceii iubite, trec$nd cu vedearea pre feciorul ceii ur$te, carele easte cel ^nt$iu n@scut. 17.* Ci ^nt$iu n@scut va cunoa}te pre feciorul ceii ur$te }i va da lui ^ndoit din toate c$te va avea el, de vreame ce acesta easte p$rga fiilor lui }i lui s@ cuvine ceale ce sunt ale celui ^nt$iu n@scut. 18. Iar@ de va avea cineva fiiu neascult@toriu }i ^nd@r@ptnic, carele nu ascult@ cuv$ntul t@t$ne-s@u }i cuv$ntul mum@-sa, }i ei ^l ceart@ pre el, iar@ el nu-i ascult@, 19. S@-l prinz@ tat@l lui }i muma lui }i s@-l scoa]@ ^naintea b@tr$nilor cet@]ii sale }i la poarta locului. 20. {i s@ zic@ c@tr@ b@rba]ii cet@]ii sale: Fiiul nostru acesta easte neascult@toriu }i ^nd@r@ptnic, }i nu ascult@ cuv$ntul nostru, m$nc@toriu }i be]iv. 21. {i-l vor ucide cu pietri b@rba]ii cet@]ii lui }i va muri. {i vei r$dica pre cel r@u dintr@ voi, }i ceialal]i, auzind, s@ vor teame. 22. Iar@ de va fi cineva ^n p@cat, judecat de moarte, }i va muri, }i-l ve]i sp$nzura pre lemn, 23. S@ nu r@m$ie preste noapte trupul lui pre lemn, ci ^n zioa aceaea s@-l ^ngropa]i, de vreame ce* bl@st@mat de Dumnezeu easte tot cel sp$nzurat pre lemn, }i s@ nu spurca]i p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l mo}tene}ti.

CAP 21 {I 22

177

*1 Para. 5, 1

*Gala. 3, 13

CAP 22
Fapt@ bun@ s@ se fac@ cu lucrul deaproapelui. Despre haina altui fealiu. De cuibul aflat. Despre cununa podului. De a nu mesteca lucruri deschilinite. Despre baierile hainii. De s@mnul fecioriei. De preacurvie. Despre ceaea ce va avea ^mpreunare trupeasc@ f@r@ de leage ^n cetate sau ^n c$mp. S@ nu ia muiarea tat$ne-s@u.
*Ie}ire 23, 1 [4]

1.*

$nd vezi boul fratelui t@u sau oaia lui r@t@cind, s@ nu le treci cu vedearea, ci s@ le aba]i }i s@ le ^ntorci la fratele t@u }i s@ le dai lui.

2. Iar@ de nu easte aproape fratele t@u de tine, nici-l }tii pre el, le bag@ ^n s@la}ul t@u, }i s@ fie la tine p$n@ ce le va c@uta fratele t@u }i le vei da lui. 3. A}ea s@ faci cu asinul lui, }i a}ea s@ faci cu haina lui, }i a}ea s@ faci cu tot ce au pierdut fratele t@u, toate c$te au pierdut el, }i le vei afla tu, s@ nu le treci cu vedearea. 4. De vei vedea asinul fratelui t@u sau boul lui c@zu]i pe cale, s@ nu-i treci cu vedearea, ci, r$dic$nd, s@-i r$dici ^mpreun@ cu el. 5. S@ nu s@ ^mbrace muiarea cu haine b@rb@te}ti, nici b@rbatul s@ nu s@ ^mbrace cu haine muiere}ti, pentru c@ ur$ciune easte ^naintea Domnului Dumnezeului t@u tot cel ce face aceastea. 6. Iar@ de vei afla vreun cuib de pasere ^naintea fea]ii tale, ^n cale, au ^n vreun copaciu sau pre p@m$nt, cu pui sau cu oao, }i mum@sa z@c$nd preste pui sau preste oao, s@ nu prinzi pre mam@ cu fiii, 7. Ci pre mum@ s@ o slobozi, iar@ puii ia-i ]ie, ca s@ fie bine ]ie }i s@ tr@ie}ti zile multe. 8. {i c$nd vei zidi cas@ noao, f@ cunun@ podului t@u, ca s@ nu faci ucidere de om ^n casa ta, de va c@dea cineva de pre el. 9. S@ nu sameni ^n viia ta mai multe fealiuri, ca s@ sfin]asc@ roada }i s@m$n]a carea o ai s@m@nat ^mpreun@ cu roada viei tale. 10. S@ nu ari cu bou }i asin ^mpreun@. 11. S@ nu te ^mbraci cu hain@ ]@sut@ din l$n@ }i din in ^mpreun@. 12.* Baieri s@-]i faci la ceale patru cornuri a *Num. hainelor tale cu care te vei ^mbr@ca. 15, 38 13. De va lua cineva muiare }i va l@cui ^mpreun@ cu ea, }i o va ur^, 14. {i va aduce asupra ei cuvinte de vinuit }i-i va gr@i nume r@u, }i va zice: Am luat muiarea aceasta, }i, ^ntr$nd eu la d$nsa, nu am aflat la ea feciorie, 15. {i, lu$ndu-o pre ea tat@l featei }i mum@sa, vor ar@ta ceale de feciorie ale featei ^naintea b@tr$nilor, la poart@, 16. {i va zice tat@l featei c@tr@ b@tr$ni: Pre fata mea aceasta o am dat muiare omului acestuia, }i o au ur$t. 17. Acum el pune asupra ei cuvinte de vinuire, zic$nd: N-am aflat la fata ta feciorie, }i aceastea s$nt seamnele fecioriei featei meale. {i vor desface haina ^naintea b@tr$nilor cet@]ii. 18. {i vor luoa b@tr$nii cet@]ii aceiia pre omul acela }i-l vor pedepsi, 19. {i-l vor globi o sut@ de sicli }i le vor da tat@lui featei, pentru c@ au gr@it nume r@u asupra fecioarei israilteane, }i-i va fi lui muiare, }i nu va putea s@ o goneasc@ pre ea ^n toate zilele vie]ii sale. 20. Iar@ de va fi adev@rat cuv$ntul acesta, }i nu s@ va afla feciorie la fat@, 21. Vor scoate pre fat@ la u}ea c@sii t@t$nes@u, }i oamenii cet@]ii aceiia o vor

178

A DOAOA LEAGE
ucide cu pietri }i va muri, pentru c@ au f@cut necur@]ie ^ntru fiii lui Israil }i au curvit ^n casa t@t$ne-s@u, }i vei r@dica pre cel r@u dintr@ voi. 22.* Iar@ de s@ va afla om dormind cu muiare carea are b@rbat, s@-i ucide]i pre am$ndoi, }i pre omul cel ce au dormit cu muiarea, }i pre muiare, }i vei r$dica pre cel r@u din Israil. 23. Iar@ de s@ va afla fat@ fecioar@ logodit@ cu b@rbat, }i afl$ndu-o pre ea om ^n cetate va dormi cu ea, 24. Ve]i scoate pre am$ndoi la poarta cet@]ii lor }i-i ve]i ucide cu pietri, s@ moar@: pre fat@ pentru c@ nu au strigat ^n cetate, iar@ pre om pentru ce au smerit muiarea deaproapelui, }i vei r@dica pre cel r@u dintr@ voi. 25. Iar@ de va afla ^n c$mp omul pre fata cea logodit@, }i s$lindu-o va dormi cu ea, s@ ucide]i numai pre cel ce au dormit cu ea. 26. Iar@ featei s@ nu-i face]i nimica, c@ nu easte vinovat@ mor]ii, c@ precum vreun om s@ scoal@ asupra deaproapelui }i-l omoar@, a}ea easte lucrul acesta. 27. C@ ^n c$mp o au aflat pre ea, }i au strigat fata cea logodit@, }i nu au fost cine s@-i ajute. 28. Iar@ de va afla cineva pre fata cea fecioar@, carea nu easte logodit@, }i silindu-o va dormi cu ea, }i s@ va afla, 29.* Omul cel ce au dormit cu ea va da tat@lui featei cincizeci de didrahme de argint, }i ea va fi lui muiare, pentru c@ o au smerit pre ea, }i nu va putea s@ o goneasc@ ^n toate zilele vie]ii sale. 30. S@ nu ia omul muiarea t@t$ne-s@u }i s@ nu descopere acoperem$ntul t@t$ne-s@u.

CAP 22 {I 23
easte, s@ nu ur@}ti pre eghiptean, c@ nemearnic ai fost ^n p@m$ntul Eghiptului. 8. Fiii cei ce s@ vor na}te dintru ei ^ntru al treilea neam vor ^ntra ^ntru adunarea Domnului. 9. Iar@ c$nd vei ie}i cu oaste asupra vr@jma}ilor t@i, s@ te fere}ti de tot lucrul r@u. 10. De va fi ^ntru tine om carele s@ nu fie curat de ispitirea ^n vis cea de noapte, acela s@ ias@ din tab@r@ }i s@ nu ^ntre ^n tab@r@, 11. {i de c@tr@ sear@ s@ speale trupul s@u cu ap@, }i dup@ ce va apune soarele s@ ^ntre ^n tab@r@. 12. {i s@ ai loc afar@ de tab@r@, }i acolo s@ ie}i afar@. 13. {i p@ru} s@ ai la br$ul t@u }i, c$nd vei }edea afar@, s@ sapi cu el }i s@ acoperi spurc@ciunea ta. 14. C@ Domnul Dumnezeul t@u umbl@ ^n tab@ra ta, ca s@ te izb@veasc@ pre tine }i s@ dea pre vr@jma}ul t@u ^n m$inile tale dinaintea fea]ii tale, }i pentru aceaea s@ fie tab@ra ta sf$nt@, ca nu, v@zind ^ntru tine lucru spurcat, s@ se ^ntoarc@ de c@tr@ tine. 15. Pre sluga cel ce au fugit de la st@p$nul s@u la tine s@ nu-l dai st@p$nului s@u, 16. Ci s@ l@cuiasc@ cu tine, ^ntr@ voi s@ l@cuiasc@ unde-i va pl@cea lui, }i s@ nu-l nec@je}ti pre el. 17. S@ nu fie curv@ din featele lui Israil, }i s@ nu fie curvariu din fiii lui Israil. 18. S@ nu fie vr@jitoare din featele lui Israil, }i s@ nu vr@jeasc@ nici pentru o f@g@duin]@ din fiii lui Israil (a). 19. S@ nu aduci plata curvii }i pre]ul c$nelui ^n casa Domnului Dumnezeului t@u, nici pentru o f@g@duin]@, c@ am$ndoao aceastea s$nt ur$ciune ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 20. S@ nu iai cam@t@ de la fratele t@u, cam@t@ de argint, sau cam@t@ de bucate, sau cam@t@ de tot lucrul cu care-l vei ^mprumuta. 21. De la cel str@in s@ iai cam@t@, de la fratele t@u s@ nu iai cam@t@, ca s@ te blagosloveasc@ Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate lucrurile tale pre p@m$ntul ^ntru care ^ntri s@-l mo}tene}ti. 22. Iar@ de te vei lega cu f@g@duin]@ Domnului Dumnezeului t@u, s@ nu ^nt$rzii a plini, c@ cer$nd va ceare Domnul Dumnezeul t@u de la tine, }i va fi ]ie p@cat. 23. Iar@ de nu vei vrea s@ f@g@duie}ti, nu va fi ]ie p@cat. 24. Ceale ce ies prin buzele tale s@ le p@z@}ti }i s@ le faci, precum te-ai f@g@duit Domnului Dumnezeului t@u, darul care l-au gr@it gura ta. 25. Iar@ de vei ^ntra ^n holda deaproapelui t@u, adun@ cu m$inile tale spice, iar@ seacerea s@ nu o bagi ^n holda deaproapelui t@u. 26. Iar@ de vei ^ntra ^n viia deaproapelui t@u, m$nc@ struguri p$n@ ce s@ va s@tura sufletul t@u, iar@ ^n vas s@ nu bagi.
18. (a) %n unele, stihul 18 nu easte.

*Levi]. 20, 10 Ioan 8, 5

*Ie}ire 22, 16

CAP 23
Despre cei ce trebuie s@ se opreasc@ de la besearica lui Dumnezeu sau s@ se priimeasc@. De necur@]iia prin ispit@ ^n vis. De loc pentru lipsa firii. De sluga fugit@. De plata curvei. De a nu lua cam@t@ de la fra]i. Despre f@g@duin]@. De viia }i holda deaproapelui.

1. 2.
*Neemi. 13, 1

*Nume. 22, 5

nului. 3.* S@ nu ^ntre amanitean }i moavitean ^ntru adunarea Domnului, }i p$n@ la al zeacelea neam s@ nu ^ntre ^n besearica Domnului, }i p$n@ ^n veac, 4. Pentru c@ nu au ie}it ^naintea voastr@ cu p$ine }i cu ap@ ^n cale, c$nd a]i ie}it voi din Eghipt,* }i pentru c@ au n@imit asupra ta pre Valaam, feciorul lui Veor din Mesopotamiia, ca s@ te blast@me. 5. Ci Domnul Dumnezeul t@u nu au vrut s@ asculte pre Valaam, }i au ^ntors Domnul Dumnezeul t@u bl@st@murile ^n blagoslovenie, pentru c@ te-au iubit pre tine Domnul Dumnezeul t@u. 6. S@ nu gr@ie}ti ceale de pace lor }i ceale de folos lor, ^n toate zilele tale, ^n veaci. 7. S@ nu ur@}ti pre idumeu, c@ fratele t@u

@ nu ^ntre scopit, nici famen, ^ntru adunarea Domnului. S@ nu ^ntre carele easte n@scut din curv@ ^ntru adunarea Dom-

A DOAOA LEAGE
CAP 24
S@ ^ng@duie s@ se dea muierii carte de slobozenie. Despre z@logul s@racului. Despre plata lucr@toriului. S@ nu moar@ p@rin]ii pentru fii, nici fiii pentru p@rin]i. Despre judecata nemearnicului }i a s@racului. R@m@}i]ele s@ceri}ului }i a culesului viei s@ se las@ s@racilor.
*Mateiu 5, 31 Marco 10, 4

CAP 24 {I 25
16.* S@ nu moar@ p@rin]ii pentru fii, nici fiii s@ nu moar@ pentru p@rin]i, ci fie}tecarele pentru p@catul s@u s@ moar@. 17. S@ nu str$mbi judecata nemearnicului }i a s@racului }i a v@duvei, }i haina v@duvei s@ nu o iai z@log. 18. Ci-]i ado aminte c@ rob ai fost ^n p@m$ntul Eghiptului }i te-au scos Domnul Dumnezeul t@u de acolo; pentru aceaea-]i poruncesc ]ie ca s@ faci lucrul acesta. 19. C$nd vei s@cera seceri}ul t@u ^n ]arina ta }i vei uita vreun snop ^n ]arina ta, s@ nu te ^ntorci s@-l iai, ci s@ fie a s@racului }i a nemearnicului }i a sirimanului }i a v@duvei, ca s@ te blagosloveasc@ Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate lucrurile m$inilor tale. 20. {i c$nd vei culeage maslinele, s@ nu te ^ntorci a aduna ceale ce r@m$n pre urma ta, ci vor fi ale celui nemearnic }i ale celui s@rac }i ale v@duvei. 21. {i c$nd vei culeage viia ta, s@ nu culegi a doao oar@ ce r@m$ne pre urma ta, ci s@ fie a celui nemearnic }i a celui s@rac }i a v@duvei. 22. {i-]i ado aminte cum c@ ai fost rob ^n p@m$ntul Eghiptului, pentru aceaea-]i poruncesc eu ]ie ast@zi ca s@ faci cuv$ntul acesta.

179
*4 %mp@. 14, 6 2 Paral. 25, 4 Iezechii. 18, 20

*Nume. 12, 10

*Ie}ire 22, 26

*Levi]. 19, 13 Tovie 4, 15 [18]

ar@ de-} va lua cineva muiare }i va l@cui cu ea, }i va fi de nu va afla har ^naintea lui pentru c@ au aflat ^n ea lucru ur$t, s@-i scrie ei carte de desp@r]anie }i s@ o dea ^n m$inile ei, }i s@ o sloboaz@ pre ea din casa sa. 2. {i ea, duc$ndu-se, s@ va putea m@rita dup@ alt b@rbat. 3. {i de o va ur^ pre ea }i b@rbatul cel mai de pre urm@, s@-i scrie }i acesta carte de desp@r]anie }i s@ o dea ^n m$inile ei, }i s@ o sloboaz@ din casa sa; sau de va muri b@rbatul cel de pre urm@, carele o au luat pre ea muiare }ie, 4. B@rbatul cel dint$iu carele o au slobozit pre ea nu va putea s@ se ^ntoarc@ }i s@ o ia pre ea iar@}i muiare }ie, dup@ ce s-au p$ng@rit ea, c@ ur$ciune easte ^naintea Domnului Dumnezeului t@u, }i s@ nu spurca]i p@m$ntul care Domnul Dumnezeul vostru ^l d@ voao s@-l mo}teni]i. 5. De s@ va ^nsura cineva de cur$nd, s@ nu ias@ la r@zboiu, }i nici un lucru s@ nu ^ngreoiaze, scutit s@ fie ^n casa sa un an, s@ veseleasc@ pre muiarea sa carea o au luat. 6. S@ nu iai z@log moara, nici pietrile morii, c@ sufletul z@logea}te acesta. 7. Iar@ de s@ va afla om din fiii lui Israil carele fur@ suflet dintr@ fra]ii s@i, }i-l va sili }i-l va vinde, s@ moar@ furul acela, }i r$dica]i pre cel r@u dintr@ voi. 8. Ia-]i bine aminte la rana leprii, p@zea}te foarte ca s@ faci dup@ toat@ leagea carea o vor spune voao preo]ii levi]ii, ave]i grij@ s@ face]i precum am poruncit voao. 9.* Adu-]i aminte c$te au f@cut Domnul Dumnezeul t@u Mariamei pre cale, c$nd a]i ie}it din Eghipt. 10. Iar@ de ai deatorie la deaproapele t@u, orice deatorie, s@ nu ^ntri ^n casa lui s@-i iai z@log. 11. Afar@ s@ stai, }i omul carele-]i easte deatoriu, el ^]i va aduce ]ie z@log afar@. 12. Iar@ de va fi omul s@rac, s@ nu ]ii la tine preste noapte z@logul lui, 13. * Ci cu apusul soarelui s@-i ^ntorci z@logul lui, ca s@ doarm@ ^n haina sa }i s@ te binecuvinteaze }i s@ fie ]ie milostenie ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 14.* S@ nu ]ii plata celui s@rac }i a celui lipsit dintr@ fra]ii t@i, sau a nemearnicului carele l@cuie}te ^n cet@]ile tale. 15. Ci ^ntr-aceaea}i zi s@-i dai plata lui, ^nainte de ce apune soarele, de vreame ce easte s@rac }i ^ntru aceaea are n@deajde, ca s@ nu str$ge c@tr@ Domnul asupra ta, }i vei avea p@cat.
1.*

CAP 25
Judec@torii s@ judece drept. Cum s@ se pedepseasc@ cel vinovat. S@ nu s@ leage gura boului ce trier@. S@ se r@dice s@m$n]a fratelui. Pedeapsa muierii carea va prinde de boa}e. %n fon]i }i ^n m@suri s@ nu s@ fac@ str$mb@tate. Amalic s@ se str$ng@ de supt ceriu.

ar@ de s@ va face price ^ntr@ oameni }i vor veni la judecat@, judec@torii vor judeca pre ei, }i pre cel drept ^l vor vesti drept, iar@ pre cel vinovat ^l vor os$ndi. 2. {i de va fi vreadnic de b@taie cel vinovat, vor porunci judec@torii s@-l culce }i s@-l bat@ ^naintea lor, dup@ m@sura vinei lui. 3.* Cu