Sunteți pe pagina 1din 15

114 O SCRISOARE DE LA PÃRINÞI LECÞIA 17

O SCRISOARE DE LA PÃRINÞI

I. VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

a acorda a promite ascensor ci


a conþine a recomanda cadou cui
a-i conveni a restitui datorie cuiva
a dãrui a telefona invitaþie dacã
a împrumuta a transmite încredere nici
a încredinþa a-i trebui salariu numai
a înmâna a trimite scrisoare nu numai …,
a-i plãcea servicii ci ºi …
a plãti Cu plãcere!
a prezenta

II. ○ ○ GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pronumele personale la cazul dativ cu verbe la prezent indicativ

III. INTENÞII COMUNICATIVE


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cum confirmãm sau infirmãm ceva

IV. ○ ○ TEXT-SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 17 O SCRISOARE DE LA PÃRINÞI 115

I. VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Încercãm

1. Scrieþi cuvintele în caiet. Gãsiþi în dicþionar traducerea lor.

2. Spuneþi care sunt antonimele cuvintelor: a rãspunde, a restitui.

Modificãm

3. Puneþi la plural cuvintele din urmãtoarele îmbinãri:


cadou scump, salariu mare.
4. Spuneþi cum se conjugã la prezent verbele din îmbinãrile:
a plãti la casã, a restitui banii, a trimite o scrisoare.
Dicþionar de contexte minime

o sutã de lei toate datoriile


a împrumuta bani de la un prieten a plãti pentru cumpãrãturi
o carte de la un coleg cu bani
la casã

un elev nou un elev dupã cãrþi


a prezenta biletul a trimite un bolnav la medic
un plan copilul la ºcoalã
un proiect o scrisoare acasã

Alcãtuim

5. Citiþi verbele din vocabular ºi precizaþi care dintre ele se pot îmbina cu cuvintele cuiva ceva.
Model: a dãrui cuiva ceva

6. Citiþi verbele de mai jos ºi gãsiþi în partea dreaptã cuvintele cu care acestea se îmbinã.
A dãrui, a înmâna, a transmite, o carte, un cadou, o scrisoare,
a trimite un pachet
A împrumuta, a plãti, a restitui zece lei, datoria, serviciile

7. Rãspundeþi la întrebãri folosind cuvintele din paranteze. conþine


Câþi litri conþine canistra? (zece litri) Câte cuvinte conþine dicþionarul? conþin
(peste cinci mii de cuvinte) Ce conþine aceastã bãuturã? (mult zahãr=) Ce
conþin fructele? (multe vitamine) Ce conþine ideea aceasta? (un mare adevãr)

Limba – mijloc de integrare socialã


116 O SCRISOARE DE LA PÃRINÞI LECÞIA 17

8. Folosiþi în propoziþiile de mai jos cuvântul numai.

Model: El ºtie despre aceasta. Numai el ºtie despre aceasta.

El poate rãspunde. El plãteºte pentru bilet. Ei sunt de acord cu mine.


Ea nu greºeºte. Eu am dreptate.

II. ○ ○ GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Observãm

– Îþi dau o carte. – Le trimit telegramã.


– Mie
Mie? – Dar nouã
nouã?
– Da, þie
þie. – Vouã vã trimit o scrisoare.
Formele accentuate ºi neaccentuate ale pronumelor personale în dativ

Cine? Cui?
eu mie îmi
tu þie îþi
el lui îi
ea ei îi
noi nouã ne
voi vouã vã
ei lor le
ele lor le

Folosirea formelor accentuate ºi neaccentuate ale pronumelor personale cu verbe la indicativ prezent

Forma afirmativã Forma negativã


El îmi plãteºte (mie) El nu-mi plãteºte (mie)
El îþi plãteºte (þie) El nu-þi plãteºte (þie)
El îi plãteºte (lui, ei) El nu-i plãteºte (lui, ei)
El ne plãteºte (nouã) El nu ne plãteºte (nouã)
El vã plãteºte (vouã) El nu vã plãteºte (vouã)
El le plãteºte (lor) El nu le plãteºte (lor)

Aplicãm

9. Puneþi în locul punctelor formele neaccentuate ale pronumelor personale în dativ.

Model: El … telefoneazã în fiecare zi. El îmi /îþi /îi


/ne /vã /le telefoneazã în fiecare zi.

El … trimite scrisori. Ei … încredinþeazã o tainã. Ea … spune totul. Pãrinþii … scriu


scrisori. Eu … transmit toate noutãþile. Ei ... mulþumesc pentru servicii. El … acordã
încredere. El … dãruieºte flori.

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 17 O SCRISOARE DE LA PÃRINÞI 117

10. Puneþi verbele din propoziþiile de mai jos la forma negativã.

Model: Fratele îmi promite un bilet la concert.


Fratele nu-mi promite un bilet la concert.

El îmi spune adevãrul. Ei ne dau bani. Ei ne rezervã un loc la hotel. Ea îi face o cafea.
Ei ne cer informaþii. Ei ne mulþumesc pentru ajutor. El îþi împrumutã o sumã mare de bani.
Vecinul ne spune de ce nu merge ascensorul. De ce îi trimiþi o scrisoare? El îmi propune un
plan bun. El vã transmite un pachet.
11. Rãspundeþi la întrebãri folosind cuvintele din paranteze.

Model: – Ce ne trimiþi? – Þie îþi trimit o carte,


iar lui îi trimit un tablou.

Ce le aduci? (lui, o ciocolatã, ei, o floare). Ce ne cumperi? (vouã, un calculator, lor, niºte
stilouri). Ce le dai? (lui, o bere, ei, o îngheþatã). Ce le promiþi? (lui, o cravatã, lor, niºte
mãnuºi).
12. Alcãtuiþi propoziþii folosind cuvintele de mai jos.
cine? cui? ce face? cui? ce?
El … îmi a dãrui mie flori
îþi þie o cravatã
îi … lui, ei… o cutie de bomboane
Ei … îmi a restitui mie banii
îþi þie cãrþile
îi … lui, ei… revistele
El … îmi a promite mie o carte
îþi þie un cadou
îi … lui, ei… un bilet la teatru
Ei … îmi a transmite mie o scrisoare
îþi þie un pachet
îi … lui, ei… mulþumiri

13. Alcãtuiþi dialoguri urmând modelul.

Model: – Îþi mulþumesc pentru ajutor


ajutor..
– Numai mie îmi mulþumeºti?
– Nu numai þie, ci ºi lui.

Îi dãruiesc o ciocolatã. Le acordãm ajutor. Vã împrumutãm bani. Îþi înmânez o telegramã.


Ne aduce o bere bunã. Vã explicã tema. Îmi face o cafea. Îmi rãspunde la scrisoare. Îi
restituie datoria. Vã promitem bilete la concert. Le rezervãm o camerã la hotel.

14. Citiþi dialogurile pe roluri. Alcãtuiþi dialoguri similare.


a b
– Îþi dau un pix. – Vã trimit niºte bilete la spectacol.
– Mie? – Nouã?
– Da, þie. – Da, vouã.
– ªi lui nu-i dai nimic? – Le trimiþi ºi lor?
– Lui îi dau un caiet. – Nu, lor nu.
Limba – mijloc de integrare socialã
118 O SCRISOARE DE LA PÃRINÞI LECÞIA 17

c d
– Îþi dãruiesc un creion. – Îmi împrumuþi sau nu-mi împrumuþi bani?
– Mie? – Nu-þi împrumut.
– Da, þie. – Dar lui îi împrumuþi?
– Dar lor? – Nici lui nu-i împrumut.
– Lor nu. – De ce?
– Nici ei? – Nu am bani.
– Ei îi dãruiesc o floare.
e f

15. Alcãtuiþi dialoguri similare folosind cuvintele din dreapta.


a
– Am nevoie de un dicþionar. o valizã
– Dacã vreþi vã pot da eu un dicþionar. niºte zahãr
– Mulþumesc. un calculator
– Pentru puþin. un scaun
b
– Vã rog, îmi puteþi spune unde e staþia librãria
de troleibuz? teatrul
– E aici aproape. hotelul
– Mulþumesc. stadionul
– Cu plãcere.

Verbul a-i trebui la prezent

(mie) îmi trebuie (mie) nu-mi trebuie


(þie) îþi trebuie (þie) nu-þi trebuie
(lui, ei) îi trebuie (lui, ei) nu-i trebuie
(nouã) ne trebuie (nouã) nu ne trebuie
(vouã) vã trebuie (vouã) nu vã trebuie
(lor) le trebuie (lor) nu le trebuie

16. Alcãtuiþi propoziþii cu verbul a trebui folosind cuvintele de mai jos.


O carte; un ziar nou; un bilet la spectacol; o maºinã nouã; un apartament

17. Puneþi în locul punctelor forma neaccentuatã a pronumelor personale în dativ.


… trebuie. Nu-… trebuie. … trebuie liniºte. … trebuie un calculator.
Lor … trebuie un birou spaþios. Manualul acesta … trebuie. Ce-… trebuie?
Cine … trebuie? Nu-… trebuie nimic. … trebuie un palton nou. …
trebuie bani pentru un televizor nou. Pentru cumpãrãtura aceasta … trebuie
mulþi bani.

18. Rãspundeþi la întrebãri.


Care dicþionar îþi trebuie: acesta sau acela? Care carte îþi trebuie: aceasta sau aceea? Unde
le trebuie: aici sau acolo? Ce le trebuie: cãrþi sau reviste?

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 17 O SCRISOARE DE LA PÃRINÞI 119

19. Alcãtuiþi propoziþii folosind cuvintele din paranteze.


Iatã maºina care îmi trebuie. (casa, staþia, universitatea, parcul
parcul))
Acesta este ziarul care vã trebuie. (documentul, trenul, vagonul)
Acesta nu-i stiloul care vã trebuie. (autobuzul, strada, ºcoala, locul).
20. Alcãtuiþi dialoguri similare folosind cuvintele din dreapta.
– Îmi trebuie un manual. cafea
– Dacã vreþi, vã pot da eu un manual. radio
– Mulþumesc. caiet
– Pentru puþin. niºte bani
21. Alcãtuiþi propoziþii folosind îmbinãrile de mai jos.
(mie) ... place muzica (mie) ... plac florile
(þie) ... place teatrul (þie) ... plac romanele istorice
(lui, ei) ... place sportul (lui, ei) ... plac pantofii aceºtia
(nouã) ... place tabloul acesta (nouã) ... plac cãlãtoriile pe jos îmi place + subst. sg.
(vouã) ... place cãmaºa albastrã (vouã) ... plac filmele color îmi plac + subst. pl.
(lor) ... place costumul acesta (lor) ... plac bãieþii înalþi
22. Puneþi în locul punctelor forma accentuatã a pronumelor
personale în dativ.
… îmi place. … nu-mi place. … îþi place ciocolata? Ce nu-þi place …? De ce ... nu-þi
place? … nu-i place vinul. … nu-mi place oraºul acesta. Asta … nu-mi place. … nu ne
place costumul acesta. Care dintre romanele acestea le place …?

23. Alcãtuiþi dialoguri similare.


a
– Ce spectacol interesant! peisaj frumos
– Îþi place spectacolul acesta? ciorbã gustoasã
– Da, îmi place foarte mult. ciocolatã dulce
b
– Cui îi place berea? nouã, adevãrul
– Mie îmi place berea. ei, îngheþata
lui, matematica

Verbul a-i conveni la prezent

(mie) îmi convine (mie) îmi convin


(þie) îþi convine (þie) îþi convin
(lui, ei) îi convine (lui, ei) îi convin îmi convine + subst. sg.
(nouã) ne convine (nouã) ne convin
îmi convin + subst. pl.
(vouã) vã convine (vouã) vã convin
(lor) le convine (lor) le convin

24. Puneþi în locul punctelor formele neaccentuate ale pronumelor personale.


Aceasta … convine. Aceasta nu- … convine. Nu- … convine salariul. Þie … convine, dar
mie nu- … convine. De ce nu-… convine? Mie … convine, lui nu- … convine.

Limba – mijloc de integrare socialã


120 O SCRISOARE DE LA PÃRINÞI LECÞIA 17

25. Citiþi dialogul pe roluri. Alcãtuiþi dialoguri similare folosind


cuvintele: costum, revistã.
– Ce fel de camerã doriþi?
– Doresc o camerã cu un pat.
– Avem o camerã la etajul doi.
– Foarte bine. Camera aceasta îmi convine. Mulþumesc.
– Cu plãcere.

26. Gãsiþi sfârºitul propoziþiilor.


Nu-mi rãspunde când... Nu-þi telefonez când...
Nu ne dau cãrþi dacã... Nu ne împrumutã bani dacã...

III.○ ○ INTENÞII COMUNICATIVE


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cum confirmãm sau infirmãm ceva


Structuri

Într-adevãr Nu-i adevãrat cã…


E adevãrat cã… El nu are dreptate când spune cã…
El are dreptate când spune cã…

Utilizãm

27. Transformaþi propoziþiile de mai jos dupã modelele prezentate.


Într-adevãr, el îmi împrumutã bani.
Model: El îmi împrumutã bani. E adevãrat cã el îmi împrumutã bani.
Nu-i adevãrat cã el îmi împrumutã bani.
El îi dãruieºte flori. El ne restituie revistele. Directorul le rãspunde la întrebãri. El ne
promite multe. Îmi trebuie un pahar. Ea ne aºteaptã de douã ore.
28. Alcãtuiþi dialoguri similare.
– Ce ziare primiþi?
– Primim Fluxul, Timpul, Jurnal de Chiºinãu, Moldova Suveranã. Într-un
cuvânt, primim multe ziare.
– Într-adevãr, sunt multe ziare.

IV. ○ ○ SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O scrisoare de la pãrinþi
Astãzi este zi de odihnã. Ana ºi Maria sunt în parc. Maria citeºte o scrisoare de la pãrinþi.
– Ce îþi scriu pãrinþii în scrisoare? întreabã Ana.
– Îmi scriu cã sunt sãnãtoºi. Iar de ziua mea îmi promit un cadou.
– Pãrinþii mei nu-mi scriu scrisori, spune Ana, ei îmi telefoneazã în fiecare zi.
– ªi fratele meu îmi telefoneazã, spune Maria.

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 17 O SCRISOARE DE LA PÃRINÞI 121

– Dar unde este fratele tãu?


– El este student la universitatea din Iaºi. De acolo el îmi trimite cãrþi ºi reviste.
– Iar fratele meu este acum în Franþa. El îmi rãspunde rar la scrisorile mele. Nu are timp
pentru scrisori. Într-o scrisoare îmi scrie cã pânã la iarnã nu poate veni acasã. El îmi trimite
uneori ºi bani.
– Fratele tãu este un om bun.
– Da, într-adevãr, el este bun cu mine.
29. Rãspundeþi la întrebãri.
Unde sunt Ana ºi Maria?
Ce citeºte Maria?
De la cine este scrisoarea?
Ce întreabã Ana?
Ce îi rãspunde Maria?
30. Temã pentru discuþie.
Spuneþi care oameni vã plac ºi care nu vã plac. De ce?
Învãþãm un proverb

Ce þie nu-þi place, altuia nu-i face.

Generalizãm

Modele comunicative Modele gramaticale


Într-adevãr, el este aici. Profesorul ne explicã lecþia. Îmi spune cine este el.
E adevãrat cã ei ne promit ajutor. El îmi dã o carte. – Cui transmiþi biletele?
Nu e adevãrat cã el este student. El nu-mi dã revista. – Lor.
Þie îþi trimit o carte. Îmi trebuie un manual nou.
Lor le trimitem niºte reviste. El ne poate împrumuta bani.
Lui îi trimitem o scrisoare,
iar ei o telegramã.

Limba – mijloc de integrare socialã


122 SUNT CÃLÃUZÃ LECÞIA 18

SUNT CÃLÃUZÃ

I. VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

a adresa adversar clar datoritã


a aminti cãlãuzã drept graþie
a aparþine cinematograf interzis mulþumitã
a arãta colet
a ceda ghiºeu
a comunica hartã est
a datora monument vest
a demonstra parte nord
a expedia rest sud
a oferi semn
a permite siguranþã
a povesti ºef
a propune trecere

II. ○ ○ GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cazul dativ al substantivului

III. ○ ○ INTENÞII COMUNICATIVE


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cum identificãm destinatarul unei acþiuni

IV. ○ ○ TEXT-SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 18 SUNT CÃLÃUZÃ 123

I. VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Încercãm

1. Alcãtuiþi îmbinãri. Alcãtuiþi propoziþii.


a comunica bine a propune o informaþie
a datora o întâlnire a arãta o explicaþie
a demonstra adevãrul
2. Completaþi propoziþiile, folosind cuvintele din dreapta.
Eu ______________ cartea la timp. a expedia
Tu ______________ o plimbare prin parc. a propune
Noi _____________ o cãlãtorie la mare. a oferi
Voi _____________ o cerere. a restitui
Ei _______________ o telegramã. a adresa
3. Lucraþi în perechi. Scrieþi 5 cuvinte învãþate la lecþia precedentã ºi 5 cuvinte învãþate la lecþia de
astãzi. Verificaþi-vã reciproc.

4. Alcãtuiþi propoziþii:
Model: El îmi / îþi / îi / ne / vã / le / adreseazã o întrebare.

eu ... a povesti o istorie interesantã


tu ... a arãta o bomboanã
el ... a ceda un colet
ea ... a comunica o teoremã
noi ... a demonstra o noutate
voi ... a expedia umbrela
ei ... a da o revistã
ele ... a desface locul

5. Alegeþi cuvântul care se potriveºte contextului.


Eu îi __________ cã acolo este biblioteca. a) a comunica b) a arãta c) a expedia Eu îi
__________despre bulevardul ªtefan cel Mare. a) a oferi b) a propune c) a povesti Eu îi __________
o informaþie bogatã despre oraºul Chiºinãu. a) a oferi b) a
adresa c) a restitui. Strãinul îmi __________ o întrebare a) a
povesti b) permite c) a adresa Eu îi ___________ unui strãin
oraºul Bãlþi. a) a aparþine b) a arãta c) a propune Tu ne
_________ o excursie prin oraº. a) a datora b) a povesti c) a
propune Noi vã _________ o ºtire importantã. a) a oferi b) a
comunica c) a adresa Ele le ________ o plimbare prin oraº.
a) a aminti b) a comunica c) a permite.

6. Determinaþi dacã propoziþiile sunt false sau adevãrate.


La nord de Moldova este Letonia.
La sud de Rusia este Ucraina.
La est de Franþa este Anglia.
La vest de România este Austria.

Limba – mijloc de integrare socialã


124 SUNT CÃLÃUZÃ LECÞIA 18

Dicþionar de contexte minime

adversar slab a avea o siguranþã


cãlãuzã bunã a adresa o cerere
colet important a comunica o ºtire
a povesti o întâmplare
Modificãm

7. Alcãtuiþi propoziþii. Model: Cinematograful este nou.

colet greu semn clar


ghiºeu a fi acolo ºef a fi interzis
oraº modern trecere punctual
drum drept
8. Utilizaþi verbul la prezent.
Model: E l îmi (a restitui) scrisoarea mea.
El îmi restituie scrisoarea mea.

Eu îþi (a propune) ________ o cãlãtorie cu maºina. El nu ne (a povesti) __________ nimic


interesant. Noi vã (a adresa) ___________ multe întrebãri. Voi îmi (a comunica) _________ cã
pleacã astãzi. Ei îþi (a arãta) ______ cu plãcere universitatea.

Alcãtuim
9. Continuaþi dialogul.
– Ce îmi propui? – Prin oraºul vechi...
– Îþi propun o plimbare. – De ce?
– Unde? – Îþi datorez o explicaþie....
10. Selectaþi 5 verbe din vocabular ºi alcãtuiþi 5 propoziþii dupã modelul:
Eu povestesc o istorie interesantã.

II. ○ ○GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Observãm
– Ce îi arãþi unui strãin
strãin?
– Îi arãt oraºul Chiºinãu.
– Dar ce îi comunici unei turiste
turiste?
– Îi comunic cã plecãm mâine în excursie.
– Dar ce le dai unor turiºti
turiºti?
– Le dau o carte despre Moldova.

Cazul dativ al substantivului cu articol nehotãrât

singular plural
masc./ neutru unui + substantivul la singular masc./ neutru / feminin unor + substantivul la plural
feminin unei + substantivul la plural

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 18 SUNT CÃLÃUZÃ 125

Eu îi arãt unui strãin oraºul


oraºul. El le aratã unor strãini oraºul.
Tu îi arãþi unei strãine oraºul. Noi le arãtãm unor strãine oraºul.
11. Puneþi substantivele în dativ. Treceþi-le apoi la plural.

Model: Eu îi expediez (un cursant, o colegã) o scrisoare.


Eu îi expediez unui cursant, unei colege o scrisoare.
Eu le expediez unor cursanþi
cursanþi,, unor coleg
colegee o scrisoare.

a
Tu îi cedezi (un domn) ________________ locul. Noi îi oferim (un profesor) _____________ o
carte. Voi îi povestiþi (un coleg) _____________ o istorie. El îi comunicã (un prieten)
____________ o noutate. Ei îi propun (un turist) ________________ o hartã.
b
Tu îi propui (o colegã) _______________ o întâlnire de afaceri. Ea îi expediazã (o nepoatã)
___________ o telegramã. Noi îi cumpãrãm (o profesoarã) _________un cadou. Voi îi acordaþi
(o franþuzoaicã) ______ ajutor. Ei îi promit (o turistã) __________ o vizitã la þarã.
c
Eu îi dãruiesc (o domniºoarã)____________ un dicþionar. Tu îi recomanzi (un oaspete)
_____________ mâncarea aceasta. El îi transmite (o mãtuºã) _______________un colet.. Noi
îi rãspundem (un nepot)____________ uneori. Voi îi prezentaþi (o franþuzoaicã)___________
un concert. Ei îi înmâneazã (un spectator) _____________ programul.
12. Alcãtuiþi propoziþii.

Model: El îi aduce unui prieten un tablou.


El le aduce unor prieteni niºte tablouri
tablouri..

eu a aduce un cumpãrãtor o informaþie


tu a dãrui o fatã planul
îi ... unui
îi ... unei
el a cumpãra niºte profesori dicþionarul
le ... unor
ea a promite niºte profesoare niºte cãrþi
noi a restitui un domn un manual
voi a arãta o doamnã o revistã
ei a expedia niºte manageri un stilou
ele a oferi niºte ziariste o cutie de bomboane

Observãm familiei,
– Cui împrumuþi dicþionarul? – Cui transmiteþi banii? staþiei,
– Îi împrumut dicþionarul colegului de bancã. – Pãrinþilor
Pãrinþilor.. istoriei
– Dar manualul? – Dar maºina?
– Colegei de clasã. – Rudelor
udelor.
Substantiv la cazul dativ cu articol hotãrât
singular plural
masculin/ neutru substantivul la singular + (u)lui masc./ neutru/fem. substantivul la plural + lor
feminin substantivul la plural + i

ului orarul trenurilor..


Eu îi comunic strãinului lor orarul trenurilor..
El le comunicã strãinilor
Tu îi comunici strãineii orarul trenurilor.. lor orarul trenurilor..
Noi le comunicãm strãinelor

Limba – mijloc de integrare socialã


126 SUNT CÃLÃUZÃ LECÞIA 18

Nume proprii
Masculin Feminin
Îi explic lui Gheorghe problema. Îi explic Mariei exerciþiul.
Îi aduc lui Carmen cãrþile. Îi explic Vioricãi tema.

Masculin F eminin
lui + substantiv propriu substantiv propriu + ei.
+ ãi.

Aplicãm

13. Puneþi substantivele la cazul dativ.

Model: Eu îi ofer (colegul, turista) stiloul meu.


Eu îi ofer colegului, turistei stiloul meu.
Eu le ofer colegilor
colegilor,, turiºtilor stiloul meu.

a
Tu îi povesteºti (prietenul) ____________o piesã de teatru. El îi propune (strãinul) _________o
hartã. Noi îi expediem (profesorul)_______un colet. Voi îi cedaþi (turistul) ________ locul. Ei îi
comunicã (ºeful) ________ noutatea. Ele îi restituie (inginerul) _________ planul.
b
Tu îi oferi (colega)________un cadou. El îi propune (doamna)_____o întâlnire. Noi îi expediem
(prietena)_______un colet. Voi îi restituiþi (profesoara)_______niºte reviste. Ei îi aratã
(ziarista)_______Catedrala din Chiºinãu.

14. Rãspundeþi la întrebãri.


Cui prezinþi documentele pentru semnare? Cui încredinþezi secretele firmei? Cui oferi
cadou de Crãciun? Dar de Paºti? Cui comunici despre plecarea ta? Cui dãruieºti flori? Dar
cãrþi? Cui promiþi o vizitã? Cui transmiþi biletul de la concert? Cui restitui banii? Cui
aduci îngheþatã? Cui explici problema? Cui telefonezi seara? Dar ziua?

datoritã
15. Utilizaþi substantivele din paranteze în dativ. mulþumitã cui?
graþie
Datoritã (fratele) meu plec la mare. Mulþumitã (ajutorul) din partea
colegilor sunt ºef. Graþie (profesorul) eºti astãzi student.

16. Rãspundeþi la întrebãri folosind cuvintele din paranteze.

Model: Cui trimiþi un pachet? (Ion, Maria).


Lui Ion. Mariei.

Cui cumperi cadoul acesta? (Dan). Cui mulþumeºti pentru carte? (Elena). Cui împrumuþi
pixul? (Vlad). Cui adresezi o întrebare? (Gheorghe). Cui demonstrezi teorema? (Liliana).
Cui aminteºti despre accident? (Rodica). Cui propui o revistã? (Lili)

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 18 SUNT CÃLÃUZÃ 127

17. Puneþi substantivele din paranteze în dativ.


Tu îi expediezi (unchiul) _________ o telegramã. El îi oferã (mama) _________un buchet de
flori. Eu le povestesc (niºte colegi) _________despre Italia. Ea le propune (surorile) _________o
cãlãtorie la munte. Noi le acordãm (niºte englezoaice) __________un mare ajutor. Voi îi
transmiteþi (o juristã) __________un dicþionar nou. Ei îi propun (o turistã) __________o
plimbare prin Chiºinãu. Ele le dãruiesc (mamele) ________multe flori. Eu îi mulþumesc
(Dorina)_______pentru serviciu. El îi cumpãrã (Alexandru) _______ un tablou vechi.

III.○ ○ INTENÞII COMUNICATIVE


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cum identificãm destinatarul unei acþiuni


Structuri

Eu îi comunic unui profesor o noutate.


Tu îi comunici unei profesoare o informaþie.
Noi le oferim unor profesori niºte dicþionare.
Voi le oferiþi unor profesoare niºte cãrþi.

Eu îi propun turistului o hartã.


Tu îi propui turistei o hartã.

Eu le povestesc turiºtilor despre oraº.


Tu le povesteºti turistelor despre hotel.

Eu îi restitui lui Andrei cartea.


Tu îi restitui Anei valiza.

Utilizãm

– Cui povesteºti despre cazul acesta? – Cui propui o afacere?


– Unui coleg. – Prietenilor.
– Cui expediezi o scrisoare? – Cui cedezi locul?
– Mamei. – Profesoarelor.

18. Continuaþi dialogul.


– De ce nu le comunici pãrinþilor noutatea?
– Care noutate? ....

19. Alegeþi un cuvânt din rândul “a” ºi altul din rândul “b” ºi alcãtuiþi o situaþie de comunicare.

a a datora a propune a restitui a povesti a comunica

b bani o noutate explicaþie o afacere o ºtire

Limba – mijloc de integrare socialã


128 SUNT CÃLÃUZÃ LECÞIA 18

IV. ○ ○ SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sunt cãlãuzã
Suntem în oraº. Eu îi arãt unui strãin oraºul Chiºinãu. Aici este teatrul “M. Eminescu”, unde
sunt spectacole bune. Eu îi comunic strãinului cã acolo este Sala cu Orgã ºi îi propun o plimbare
prin parcul de alãturi. Eu îi povestesc turistului despre bulevardul ªtefan cel Mare, care este larg,
lung ºi curat. Clãdirea aceasta aparþine Primãriei. Este o clãdire veche ºi frumoasã. Eu îi ofer
turistului o informaþie bogatã despre Piaþa Marii Adunãri Naþionale ºi îi dau ºi o hartã. Strãinul îmi
adreseazã o întrebare:
– Ce monument de arhitecturã este acesta?
– Acesta-i un ansamblu de arhitecturã din trei pãrþi: Arcul de Triumf, Clopotniþa ºi Catedrala.
– E original.
Îi comunic turistului cã monumentul lui ªtefan cel Mare este în centru. Aici întotdeauna sunt
oameni. Îi propun o plimbare prin centru. La ghiºeu cumpãrãm o revistã. La colþ este un semn:
trecerea interzisã.
Grãdina Publicã ªtefan cel Mare are alei drepte ºi lungi. Cinematograful Patria este modern.
Piaþa Marii Adunãri Naþionale este mare. Îmi place mult oraºul meu.
20. Rãspundeþi la întrebãri.
Ce oraº îi aratã strãinului?
Ce spectacole are teatrul Eminescu?
Despre ce îi povesteºte turistului?
Cum este bulevardul ªtefan cel Mare?
Unde este Primãria? Cum este ea?
Ce pãrþi are ansamblul de arhitecturã?
Unde este monumentul lui ªtefan cel Mare?
Cum este cinematograful Patria?
Cum este Grãdina Publicã ªtefan cel Mare?
Dar Piaþa Marii Adunãri Naþionale?
Situaþii de comunicare
Faceþi o plimbare prin oraºul natal. Observaþi multe schimbãri. Puneþi întrebãri referitoare la
aceste schimbãri.
Observaþi un nou afiº pentru film. Povestiþi ce hotãrâre luaþi.
Descrieþi Valea Morilor din Chiºinãu sau un loc de odihnã din oraºul dvs.
Descrieþi locul nostru preferat de odihnã.
Învãþãm un proverb
De ºapte ori mãsoarã ºi o datã taie.

Generalizãm

Modele comunicative Modele gramaticale


Eu îi comunic unui coleg o Tu îi comunici unei profesoare o
noutate informaþie.
Eu le ofer unor colegi un calculator. Tu le oferi unor profesoare o agendã.
Eu îi propun turistului o hartã. Tu îi propui turistei o carte.
Eu le povestesc turiºtilor despre oraº. Tu le povesteºti turistelor despre hotel.
Eu îi restitui lui Andrei cartea. Tu îi restitui Anei valiza.

Limba – mijloc de integrare socialã