Sunteți pe pagina 1din 32

LECÞIA 39 FELICITÃRI 285

FELICITÃRI

I. VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

a se naºte distracþie fericit


a petrece dragoste
a purta felicitare
a spera gazdã
a turna mesaj în curând
a umple petrecere
receptor
trandafir
urare
vin
vorbã

II. GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la condiþional prezent

III. ○ ○ INTENÞII COMUNICATIVE


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cum ne exprimãm speranþa


Cum evidenþiem principalul

IV. ○ ○ TEXT-SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Limba – mijloc de integrare socialã


286 FELICITÃRI LECÞIA 39

I. VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1. Alcãtuiþi îmbinãri de cuvinte.


a lua, a rupe, a transmite, a gusta, a spune;
un mesaj, vinul, un trandafir, o vorbã, receptorul.
2. Încercaþi sã determinaþi sensul cuvintelor perechi.
a petrece – petrecere; a felicita – felicitare; a ura – urare; a vorbi – vorbã.
3. Alcãtuiþi propoziþii.
a spera / a ajunge / la timp / la serviciu
astãzi / a fi / zi / de / sãrbãtoare
gazda / pe noi / a primi / foarte frumos
nouã / a-i plãcea / distracþiile
4. Scrieþi în caiet cuvintele pe care le-aþi memorizat.

II. ○ ○GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Observãm
Dicþionar de contexte minime

la 15 ianuarie un copil în braþe


a se naºte la Soroca a purta un costum nou
într-o familie de pãrul lung
intelectuali ochelari

vin în pahare o cadã cu apã


a turna cafea în ceaºcã a umple paharul cu vin
benzinã în rezervor un balon cu gaz

5. Citiþi dialogurile.
– L-ai recunoaºte dacã l-ai vedea
vedea? – Ai vrea sã cumpãrãm covorul acesta?
– Desigur cã l-aº recunoaºte. – Aº fi foarte bucuroasã dacã l-am cumpãra.
– L-aþi ajuta dacã el ar avea nevoie? – L-ai chema în vizitã?
– Desigur cã l-am ajuta
ajuta? – Desigur cã l-aº chema
chema.
– Cu ce l-aþi ajuta
ajuta? – ªi pe ea ai chema-o
chema-o?
– L-am ajuta cu bani. – Pe ambii i-aº chema
chema.
Pronumele personale în acuzativ cu verbe la condiþional prezent

El m-ar întreba (pe mine) El ne-ar întreba (pe noi)


te-ar întreba (pe tine) v-ar întreba (pe voi)
l-ar întreba (pe el) i-ar întreba (pe ei)
ar întreba-o (pe ea) le-ar întreba (pe ele)
6. Alcãtuiþi propoziþii
Model: Eu .. a înþelege pe el Eu l-aº înþelege.

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 39 FELICITÃRI 287

Eu ... a suna desearã


tu ... a ajuta sã ducã lucrurile acasã
el, ea ... a însoþi pânã la garã
noi ... a preveni de pericol
voi ... a lãsa sã plece
ei, ele ...
7. Puneþi în locul punctelor pronumele personale în acuzativ ºi rrãspundeþi
ãspundeþi la întrebãri.

Model: … -ai ajuta sã termine lucrul? L -ai ajuta sã termine lucrul?

…-aþi invita în vizitã? …-ai certa dacã ar întârzia? Ai petrece-… pânã acasã? …-aþi obliga
sã rãmânã? …-aþi lãsa sã plece la ºcoalã dacã ar fi bolnav? …-aþi admite la examen dacã nu
ar fi pregãtit?
8. Completaþi propoziþiile cu formele pronumelor personale în acuzativ ºi rrãspundeþi
ãspundeþi la întrebãri.

Model: – Iatã un roman interesant. Eu l-aº citi. ªi tu l-ai citi?


– Nu, eu nu l-aº citi. Nu am timp.

Iatã un dicþionar nou. Eu …-aº cumpãra. ªi tu …


Iatã o floare frumoasã. Eu aº rupe-… ªi voi …
Iatã niºte cunoscuþi. Eu …-aº întreba unde merg. ªi voi …
Iatã niºte colegi. Eu …-aº convinge sã meargã cu noi la stadion. ªi tu …
Iatã un tablou frumos. Eu …-aº atârna deasupra patului. ªi tu …

9. Alcãtuiþi propoziþii.

Model: Eu / a ruga (tu) / sã rãmâi cu noi.


Eu te-aº ruga sã rãmâi cu noi.

Eu a ruga (tu) sã te grãbeºti Eu a ruga (voi) sã aveþi rãbdare


a ruga (tu) sã-mi aduci un a ruga (ei) sã mai aºtepte
pahar cu apã a ruga (ele) sã nu se supere
a ruga (ea) sã-mi scrie o
scrisoare

10. Formaþi din douã propoziþii o frazã.

Model: Îl vãd. Îl întreb ce mai face.


Dacã l-aº vedea, l-aº întreba ce mai face.

Îi întâlnesc mâine în oraº. Îi invit la noi. Îl gãsesc acolo. Îl rog sã mai aºtepte. Vorbesc cu
el. Îl conving sã continue lucrul. Îl întâlnesc. Îl recunosc. O vãd pânã duminicã. O sfãtuiesc
sã nu renunþe la cãlãtoria aceasta. ªtiu unde este. Îl caut.

Observãm

– I-aþi transmite felicitãri dacã aþi ºti când e ziua ei de naºtere?– Le-ai împrumuta bani?
– Da, i-am transmite. – Le-aº împrumuta, dacã mi-ar cere.
– I-aþi cumpãra ºi un cadou? – Le-ai da ºi un sfat?
– Da, desigur, i-am cumpãra. – Da, desigur.

Limba – mijloc de integrare socialã


288 FELICITÃRI LECÞIA 39

Pronumele personale în dativ în construcþii cu verbe la condiþional prezent

El mi-ar spune (mie) El ne-ar spune (nouã)


þi-ar spune (þie) v-ar spune (vouã)
i-ar spune (lui) le-ar spune (lor)

11. Alcãtuiþi propoziþii.

Model: Tu ... a spune vestea


Tu Tu i-ai spune vestea.
Tu

eu ... a dãrui ei un buchet de flori.


tu ... a demonstra cã nu are dreptate.
el, ea ... a aduce un pahar cu apã.
noi ... a permite sã meargã la un film.
voi ... a povesti despre cãlãtoria dvs. în Franþa.
ei, ele ...

12. Alcãtuiþi propoziþii.

Model: Eu / a spune / lui / sã vinã mai devreme acasã.


Eu i-aº spune lui sã vinã mai devreme acasã.

Cine? Ce ar face? Cui? Ce?


Noi … a dãrui lui o carte
þie o cutie de ciocolate
Ei … a transmite nouã o informaþie importantã
vouã un pachet
Eu … a aduce þie un costum
lui un manual de englezã
13. Rãspundeþi la întrebãri.
Nicolae s-a nãscut în anul 1965. Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani?
Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi ani are ea acum? Câþi ani va avea ea peste 4 ani?
Radu ºi Mihai s-au nãscut în anul 1983. Câþi ani au ei acum? Câþi ani vor avea ei peste 10 ani?

III.○ ○INTENÞII COMUNICATIVE


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cum ne exprimãm speranþa


Sper sã te vãd în curând. Sper cã eºti sãnãtos.

14. Alcãtuiþi propoziþii.

Model: Sper sã … a ajunge devreme acasã.


Sper sã ajungem devreme acasã.

Sper sã… a nu avea nici o problemã Sper cã … vremea / a fi frumoasã


Sperãm sã… a gãsi acasã / pe voi Sperãm cã … el / a nu se supãra
a nu întârzia / mâine
a avea mult timp liber

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 39 FELICITÃRI 289

Cum evidenþiem principalul


Principalul este cã … Important este cã …
Principalul este sã … Important este sã …

15. Completaþi propoziþiile.

Model: Principalul este sã … a se înþelege (noi)


Principalul este sã ne înþelegem.

Principalul este sã … a ajunge la timp (tu)


a nu amâna lucrul (voi)
Important este sã … a veni toþi (ei)
a gãsi banii necesari (noi)

IV. ○ ○SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○

O sãrbãtoare în familie
Sunã telefonul. Nicolae ia receptorul.
– Bunã ziua, Nicolae! Fratele tãu Petru la telefon.
– Da, frate, te-am recunoscut.
– ªtii de ce te sun?
– ªtiu. Astãzi s-a nãscut nepoþica mea Dorina.
– Adevãrat. Am vrea sã sãrbãtorim evenimentul acesta. Vor fi
rudele ºi cunoscuþii noºtri.
– Vã urez petrecere frumoasã!
– Îþi mulþumim mult ºi vã invitãm la noi. Vã aºteptãm pe tine ºi
pe Elena. Am vrea sã fiþi împreunã cu noi în aceastã zi.
Nicolae ºi Petru închid. Nicolae îi spune soþiei. ªi ea acceptã invitaþia. Ei trebuie sã se grãbeascã. Nu
s-ar grãbi dacã nu ar trebui sã treacã pe la piaþã sã cumpere un mic cadou ºi un buchet de trandafiri
pentru Dorina.
Când sosesc, gazdele îi întâmpinã bucuroase:
– Intraþi ºi treceþi în salon.
– Am venit cu multã dragoste pentru voi, dragii mei, zice Nicolae.
În curând se adunã toþi oaspeþii. Toþi erau nerãbdãtori sã ridice paharele ºi sã spunã urarea:
– În sãnãtatea ta, Dorina!
– La mulþi ani!
– Îþi dorim numai bine ºi mult, mult noroc!
A fost o sãrbãtoare simplã ºi frumoasã. Dar timpul trece repede când eºti cu prietenii. Seara târziu
oaspeþii îi mulþumesc gazdei:
– Datoritã vouã am petrecut o searã foarte plãcutã.
– ªi noi vã mulþumim cã aþi acceptat invitaþia ºi aþi venit. Sper sã ne vedem în curând.
16. Rãspundeþi la întrebãri.
Cine îl sunã pe Nicolae? De ce îl sunã Petru pe Nicolae? Pe cine aºteaptã Petru? Ce
cumpãrã Nicolae ºi soþia sa de la piaþã? Ce zic gazdele dupã ce soseºte Nicolae cu soþia? Ce
fel de urãri spun oaspeþii cu ocazia zilei de naºtere a Dorinei? Ce fel de urare aþi sperat dvs. sã
auziþi?
Formule de felicitare cu ocazia zilei de naºtere
La mulþi ani! Vã urez mult noroc!
În sãnãtatea dvs.! Vã doresc numai bine!
Vã urez mult succes! Sã trãiþi!

Limba – mijloc de integrare socialã


290 FELICITÃRI LECÞIA 39

Formule de felicitare cu ocazia unei sãrbãtori


Sãrbãtori fericite! Crãciun fericit!
Petrecere frumoasã! Paºte fericit!
Formule de felicitare cu ocazia Anului Nou
La mulþi ani! Mult noroc în anul care vine!
Vã doresc un an nou fericit!
Formule folosite la despãrþire
Drum bun! Cãlãtorie plãcutã!
17. Puneþi în locul punctelor formulele de felicitare potrivite dupã sens.
Se apropie Anul Nou. Toþi ne doresc … ªi noi le dorim … Oamenilor care vor sã înceapã o
afacere le urãm … Copiii pleacã la discotecã. Mama le ureazã … Sãrbãtoritul împlineºte o vârstã
frumoasã, oaspeþii ridicã paharele ºi spun … Se apropie Paºtele. Toþi ne doresc … ªi noi le dorim
… Când ne luãm rãmas bun, prietenii ne doresc nouã … Tata este ºofer de cursã lungã ºi noi îi
urãm de fiecare datã când pleacã …

18
18.. Lucraþi în perechi. Dialogaþi în baza urmãtoarei situaþii de comunicare.
În vizitã la dvs. vin musafiri dragi. Îi rugaþi sã intre. Vã amintiþi despre anii de studenþie, despre
clipele frumoase trãite împreunã. Ridicaþi paharele ºi spuneþi câteva felicitãri la adresa gazdelor,
la adresa oaspeþilor. Scrieþi câteva felicitãri pe care trebuie sã le trimiteþi apropiaþilor dvs. cu
ocazia zilelor de naºtere, cu ocazia sãrbãtorii de Anul Nou.
Învãþãm un proverb

Cât trãieºte omul sperã.

Generalizãm

Modele comunicative Modele gramaticale


Sper sã ne vedem în curând. Te-aº ruga ceva.
Sper în zile mai bune. V-aº întreba ce a fost aici.
Principalul este cã suntem împreunã. Dacã l-aº vedea l-aº recunoaºte.
Important este sã nu pierdem timpul. Dacã l-ai cãuta l-ai gãsi.
Un an (nou) fericit! Dacã l-ai întreba þi-ar spune.
Mult noroc! I-aº trimite o scrisoare, dar nu am
Petrecere frumoasã! adresa lui.
Sãrbãtori fericite!
La mulþi ani!
Distracþie plãcutã!
Drum bun!
În sãnãtatea ta!

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 40 BIOGRAFIA MEA 291

BIOGRAFIA MEA

I. VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

a afirma comunicare întâiul însã de cine?


a se baza cunoºtinþã al doilea de ce?
a confirma margine al treilea
a cuceri pace al patrulea
a menþiona scop al cincilea
a merita vecin al ºaselea
a numãra al ºaptelea
a numi al optulea
a se orienta al nouãlea
a pãrãsi egal al zecelea
a refuza
a sosi
a vizita
a da voie
a face cunoºtinþã

II. GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Diateza pasivã. Numeralele ordinale

III. ○ ○ INTENÞII COMUNICATIVE


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cum ne exprim ãm atitudinea faþã de cineva sau de ceva


exprimãm
Cum ne cerem permisiune

IV. ○ ○ TEXT-SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Limba – mijloc de integrare socialã


292 BIOGRAFIA MEA LECÞIA 40

I. VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1. Gãsiþi în vocabular antonimul cuvâ ntului a refuza.


cuvântului
2. Alcãtuiþi îmbinãri.
a numãra, a sosi, a merita, a vizita, a afirma;
acasã, paginile unei cãrþi, un adevãr, un muzeu, un premiu.

Dicþionar de contexte minime

o þarã banii
a cuceri un teritoriu a numãra paginile unei cãrþi
un oraº zilele
inimile spectatorilor pânã la o sutã
casa o propunere
a pãrãsi familia a refuza un post
serviciul o invitaþie
scena politicã sã lucreze

II. ○ ○GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Observãm

El este felicitat de colegi. Clãdirea aceasta a fost construitã în doi ani.

– Sunt cãutat de pãrinþi? – De ziua lui el a fost felicitat de


– Da, eºti cãutat de pãrinþi. prieteni?
– ªi ei sunt cãutaþi
cãutaþi? – Desigur cã a fost felicitat de toþi
– Nu, ei nu sunt cãutaþi
cãutaþi. prietenii.
– A fost vizitat ºi de rude?
– Nu, nu a fost vizitat de rude.
Diateza pasivã

Elevul citeºte o carte. (ce?)


Cartea este cititã de elev. (de cine?)

Columb a descoperit America. (ce?)


America a fost descoperitã de Columb. (de cine?)

Omul va cuceri cosmosul. (ce?)


Cosmosul va fi cucerit de om. (de cine?)

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 40 BIOGRAFIA MEA 293

Structura diatezei pasive

este
Drumul a fost asfaltat de muncitori
va fi
este
Casa a fost construitã de muncitori
va fi
sunt
Copiii au fost educaþi de pãrinþi
vor fi
sunt
Cãrþile au fost scrise de scriitori
vor fi

Diateza pasivã. Indicativ prezent

Este cãutat de poliþie.

masculin feminin
eu sunt cãutat noi suntem cãutaþi eu sunt cãutatã noi suntem cãutate
tu eºti cãutat voi sunteþi cãutaþi tu eºti cãutatã voi sunteþi cãutate
el este cãutat ei sunt cãutaþi ea este cãutatã ele sunt cãutate

3. Puneþi verbele din paranteze la diateza pasivã.

Model: Cãrþile (a fi numãrate).


Cãrþile sunt numãrate.

Revistele (a fi adus) la timp. Cazul (a fi cercetat) de specialiºti. El (a fi influenþat) de


pãrinþi. Metalul (a fi atras) de magnet. Copilul (a fi crescut) de bunici. Carnea (a fi pãstratã)
în frigider. De ziua lui el (a fi felicitat) de prieteni. Eu (a fi invitat) la familia Ivanov. Alimentele
(a fi pãstrate) la rece. El (a fi respectat) de toþi colegii sãi.
4. Transformaþi construcþiile active în construcþii pasive.
Transformaþi

Model: Elevii copiazã exerciþiile de pe tablã.


Exerciþiile sunt copiate de elevi de pe tablã.

Profesorul corecteazã dictãrile. Studentul precizeazã tema. Colegii


îl felicitã pe Radu. Mecanicul reparã maºina. Corespondentul
comenteazã informaþia despre accident. Deputaþii discutã proiectul de buget. Excursioniºtii
viziteazã oraºul. Vântul deschide ferestrele. Universitatea organizeazã cursuri de varã.
Mulþi tineri practicã gimnastica. Profesorul prezintã un referat.

5. Alcãtuiþi dialoguri similare.


– Sunt aºteptat de prieteni? a întreba, profesor
– Da, eºti aºteptat de prieteni. a vizita, rude
– ªi Alexandru e aºteptat de prieteni? a lãuda, director
– Nu, Alexandru nu e aºteptat de prieteni. a respecta, colegi

Limba – mijloc de integrare socialã


294 BIOGRAFIA MEA LECÞIA 40

Diateza pasivã. Perfectul compus


El a fost numit în aceastã funcþie luna trecutã.
masculin feminin
eu am fost chemat noi am fost chemaþi eu am fost chematã noi am fost chemate
tu ai fost chemat voi aþi fost chemaþi tu ai fost chematã voi aþi fost chemate
el a fost chemat ei am fost chemaþi ea a fost chematã ele au fost chemate

6. Transformaþi construcþiile active în construcþii pasive.


Transformaþi

Model: Un mare scriitor a scris cartea aceastã.


Cartea aceasta a fost scrisã de un mare scriitor
scriitor..

Vecinii mei au cumpãrat casa aceasta. Muncitorii au asfaltat drumul.


Autorul acesta a publicat trei cãrþi. Un coleg al meu a gãsit banii.
Directorul a rezolvat toate problemele. Grupa noastrã a organizat o
excursie la munte. Avionul a parcurs distanþa aceasta în douã ore.
Copilul a pierdut cheia.
7. Transformaþi construcþiile pasive în construcþii active.
Transformaþi

Model: Bolnavul a fost operat de un chirurg tânãr


tânãr..
Un chirurg tânãr l-a operat pe bolnav
bolnav..

Maºina a fost opritã de poliþie. Amenda a fost plãtitã de ºofer. Întâmplarea a fost povestitã
de bunic. Proiectul a fost prezentat de inginer. Banii au fost primiþi de fratele meu. Medicamentele
au fost procurate de mama. Calculatorul a fost programat de specialiºti. Clãdirea a fost
proiectatã de doi arhitecþi. Tema referatului a fost propusã de student. Florile au fost puse în
vazã de Maria. Fereastra a fost deschisã de vânt.

Diateza pasivã. Viitorul II

El va fi vizitat de prieteni.

masculin feminin
eu voi fi vizitat noi vom fi vizitaþi eu voi fi vizitatã noi vom fi vizitate
tu vei fi vizitat voi veþi fi vizitaþi tu vei fi vizitatã voi veþi fi vizitate
el va fi vizitat ei vor fi vizitaþi ea va fi vizitatã ele vor fi vizitate

8. Rãspundeþi la întrebãri folosind cuvintele din paranteze.

Model: – Cine va fi numit în funcþia aceasta? (un inginer tânãr)


– În funcþia aceasta va fi numit un inginer tânãr
tânãr..

Cine va fi invitat la concert? (eu) Cine va fi ajutat de prieteni? (el) Cine va fi mustrat
pentru aceasta? (copilul) Cine va fi admis la examene? (noi) Cine va fi prevenit despre
aceasta? (ei) Cine va fi vizitat la spital? (bolnavii) Cine va fi felicitat de decan? (studenþii
buni)

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 40 BIOGRAFIA MEA 295

9. Transformaþi construcþiile active în co


conn strucþii pasive.

Model: ªoferul va porni motorul. Motorul va fi pornit de ºofer


ºofer..

O profesoarã nouã va preda istoria. Directorul va prezenta planul. Inginerii vor verifica
cifrele. Elevii vor copia exerciþiile în caiete. Nepoþii vor culege fructele.

10. Alcãtuiþi dialoguri similare folosind cuvintele din dreapta.


Model: – Voi fi chemat de director? a fi aºteptat, prieten
– Da, vei fi chemat de director. a fi întâmpinat, rude
a fi întrebat, profesor

Numeralele ordinale
Masculin Feminin
al + doi + lea = al doilea a+ douã + a = a doua
trei al treilea trei a treia
patru al patrulea patru a patra
cinci al cincilea cinci a cincea
ºase al ºaselea ºase a ºasea
ºapte al ºaptelea ºapte a ºaptea
opt al optulea opt a opta
nouã al nouãlea nouã a noua
zece al zecelea zece a zecea
o sutã al o sutãlea o sutã a o suta

11. Formaþi numerale ordinale de la urmãtoarele numerale cardinale.


Cincisprezece, ºaptesprezece, optsprezece, douãzeci, douãzeci ºi trei, douãzeci ºi cinci, treizeci,
treizeci ºi patru, patruzeci, patruzeci ºi doi, patruzeci ºi cinci, cincizeci, ºaizeci, ºaptezeci, optzeci,
nouãzeci.
12. Rãspundeþi la întrebãri.

Model: Care concurent îþi place mai mult? (al doilea)


Al doilea concurent îmi place mai mult.

Care este fiul dumneavoastrã? (al doilea) Care echipã este mai puternicã? (a patra) Pe care
sportiv îl cunoºti mai bine? (pe al treilea) Pe care îl ajuþi? (pe al doilea) La ce etaj este
camera mea? (la etajul al treilea) Când aþi sosit? (a doua zi) În ce clasã este copilul tãu? (în
clasa a treia) În ce rând aveþi bilete? (al zecelea) Care este casa voastrã? (a cincea) Despre
care student aþi vorbit? (despre al patrulea) În ce clasã a trecut el? (a noua).

III.○ ○INTENÞII COMUNICATIVE


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cum ne exprimãm atitudinea faþã de cineva sau ceva


(Mie) îmi place … (Mie) nu-mi place …
(Lui) îi place … (Ei) nu-i place …

Limba – mijloc de integrare socialã


296 BIOGRAFIA MEA LECÞIA 40

Cum ne cerem permisiune


Pot sã …? Îmi daþi voie sã …? Îmi permiteþi sã …?
Poate sã …? Daþi-mi voie sã …! Permiteþi-mi sã …!

13. Alcãtuiþi propoziþii folosind cuvintele ºi îmbinãrile de mai jos.

Model: – Pot sã… a ieºi – P


Pot ot sã ies?
Pot

Pot sã ies din clasã?


Pot sã … a pleca; a vorbi cu dumneavoastrã; a vã ajuta; a vã întreba ceva; a lua ziarul
dumneavoastrã;
Îmi daþi voie sã plec?
Îmi daþi voie sã … a deschide fereastra; a da un telefon acasã; a lua stiloul dumneavoastrã;
Daþi-mi voie sã plec!
Daþi-mi voie sã … a ieºi; a merge acasã; a rãspunde la întrebare;
Îmi permiteþi sã trec?
Îmi permiteþi sã … a rãmâne; a adãuga câteva cuvinte; a merge împreunã cu voi;
Permiteþi-mi sã trec!
Permiteþi-mi sã … a coborî; a întreba; a sta lângã dumneavoastrã.

IV. ○ ○ SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O cunoºtinþã nouã
Domnul Dorin Ursu merge într-o cãlãtorie de afaceri în România. El pleacã în þara aceasta pentru
prima datã. Cu câteva zile înainte de plecare el a fost la agenþia de turism ºi a cumpãrat un bilet pentru
trenul de Bucureºti. De la vânzãtoarea de bilete el a aflat care este ora de plecare a trenului spre
Bucureºti.
În ziua plecãrii el merge cu bagajul la garã. Pânã la garã el este condus de colegul sãu ªtefan Lupu.
Prietenii se grãbesc: ei au grijã sã nu piardã trenul. Pe peron este multã lume care aºteaptã sosirea
trenului. Iatã ºi trenul care se apropie de peron. Vagonul cu care va cãlãtori are numãrul 5.
Dorin prezintã biletul controlorului ºi urcã în vagon. Dupã ce aºazã bagajul, coboarã pentru câteva
minute ca sã cumpere ziare. Când intrã iarãºi în vagon îl vede pe vecinul sãu de compartiment Sandu
Sãteanu. Ei fac cunoºtinþã.
Este anunþatã plecarea trenului ºi acesta porneºte. Peste câteva clipe trenul pãrãseºte gara.
Pe drum, domnul Dorin Ursu îi povesteºte vecinului sãu despre viaþa sa.
– Sunt din oraºul Soroca. Acolo este familia mea: soþia mea ºi doi copii ai mei: un bãiat ºi o
fatã. Lucrez la o firmã care importã aparataj electronic.
M-am nãscut însã în Orhei. Acolo locuiesc pãrinþii mei. Tot acolo am terminat ºi ºcoala medie.
Obiectele care mã interesau mai mult în ºcoalã erau fizica ºi matematica. Dupã absolvirea ºcolii
am devenit student la Universitatea Tehnicã. Aici am studiat tehnica de calcul. Dupã universitate
am lucrat câþiva ani la o uzinã din Chiºinãu. Acum sunt directorul firmei despre care am vorbit.
Firma noastrã are relaþii cu multe firme strãine, printre care sunt ºi firme din România. Merg la
Bucureºti pentru a încheia un contract de colaborare cu o firmã de acolo. Am fost invitat de
partenerii noºtri din Bucureºti.
În timpul liber îmi place sã citesc, sã fac sport ºi sã cãlãtoresc. Sportul meu preferat este
fotbalul. Îmi plac însã mult ºi sporturile de iarnã.
ªi domnul Sandu Sãteanu îi povesteºte despre cele mai importante evenimente din viaþa sa.
Dimineaþa trenul ajunge în Bucureºti. Ambii coboarã din tren ºi pornesc spre ieºirea din garã.
Pe peron ei sunt întâmpinaþi de colegii lor bucureºteni.

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 40 BIOGRAFIA MEA 297

compartiment – купе a încheia un contract – заключить договор


tehnicã de calcul – вычислительная техника
14. Rãspundeþi la întrebãri.
Unde merge domnul Dorin Ursu?
Ce a fãcut el cu câteva zile înainte de plecare?
De cine este el condus pânã la garã?
Cine este vecinul sãu de compartiment?
Ce face domnul Dorin Ursu pe drum?
De unde este domnul Dorin Ursu?
Unde s-a nãscut domnul Dorin Ursu?
Care erau obiectele lui preferate în ºcoalã?
Unde a lucrat el dupã absolvirea facultãþii?
De cine a fost invitat el la Bucureºti?
Ce face el în timpul liber?
De cine sunt întâmpinaþi domnii Dorin Ursu ºi Sandu Sãteanu pe peron?

15. Temã pentru discuþie.


Temã
Ce ºtiþi despre istoria oraºului în care locuiþi? Este un oraº vechi? Când a fost fondat? Sunt în
oraº monumente istorice? Ce muzee sunt în oraºul Chiºinãu?
Câte sectoare sunt în oraºul Chiºinãu? Care sunt ele? În ce parte a oraºului se aflã gara
feroviarã. Unde se aflã Grãdina Botanicã din Chiºinãu?
În oraºul nostru circulã multe autobuze ºi troleibuze? Când încep sã circule dimineaþa
troleibuzele? Ce troleibuze circulã pe bulevardul ªtefan cel Mare? Pânã la ce orã circulã
troleibuzele?

16. Spuneþi sub care desene pot fi scrise aceste dialoguri.

– Iatã o clãdire veche. Ea a fost construitã în secolul trecut.


– Cine este arhitectul care a proiectat aceastã clãdire?

– Aþi putea sã-mi spuneþi unde este staþia de troleibuz?


– Mergeþi drept înainte pânã la prima intersecþie, apoi o luaþi la dreapta.
– Mulþumesc.
– Cu plãcere.

Limba – mijloc de integrare socialã


298 BIOGRAFIA MEA LECÞIA 40

17. Spuneþi unde au venit persoanele acestea, dacã ele au spus:

Model: – Arãtaþi-mi, vã rog, costumul acesta. Aº vrea sã-l cumpãr


cumpãr..
– El a venit la magazin.

Ce cãrþi aþi primit sãptãmâna aceasta? Aº vrea sã ºtiu dacã aveþi dicþionare noi? …
Ce reviste ºi ziare aveþi? Cât costã aceste plicuri? …
Eu nu ºtiam cã aici sunt atâtea tablouri de pictori strãini. …
Ce meci interesant. Nu-mi pare rãu cã am mers cu voi. …
Ce mulþi pasageri sunt pe peron. ªi trenul încã n-a sosit. …

18. Scrieþi biografia dvs.

Învãþãm un proverb

Omul cât trãieºte învaþã.

Generalizãm

Modele comunicative Modele gramaticale


Mie îmi place teatrul. Este cãutat de poliþie.
Þie îþi plac tablourile acestui pictor. Aceastã lucrare a fost fãcutã de un
Lui îi place sã citeascã romane poliþiste. student talentat.
Nouã nu ne plac oamenii fricoºi. Comanda a fost fãcutã cu 3 zile în
Ei nu-i place sã întârzie. urmã.
Toþi oamenii au fost creaþi liberi.
A fost numit în postul de director
anul trecut.
Aparatul va fi proiectat de
specialiºti.
– În ce clasã eºti?
– Sunt în clasa a VIII-a.
– În ce an este el?
– Este în anul trei.

Limba – mijloc de integrare socialã


RECAPITULARE 299

RECAPITULARE (lecþiile 36 – 40)


Dumneavoastrã deja cunoaºteþi:
Viitorul II:

A exprima A scrie A servi


Eu am sã exprim am sã scriu am sã servesc
Tu ai sã exprimi ai sã scrii ai sã serveºti
El, ea are sã exprime are sã scrie are sã serveascã
Noi avem sã exprimãm avem sã scriem avem sã servim
Voi aveþi sã exprimaþi aveþi sã scrieþi aveþi sã serviþi
Ei, ele au sã exprime au sã scrie au sã serveascã
Viitorul II al verbelor pronominale:

A se supãra A se calma A se duce A se întâlni


Eu am sã mã supãr am sã mã calmez am sã mã duc am sã mã întâlnesc
Tu ai sã te superi ai sã te calmezi ai sã te duci ai sã te întâlneºti
El, ea are sã se supere are sã se calmeze are sã se ducã are sã se întâlneascã
Noi avem sã ne supãrãm avem sã ne calmãm avem sã ne ducem avem sã ne întâlnim
Voi aveþi sã vã supãraþi aveþi sã vã calmaþi aveþi sã vã duceþi aveþi sã vã întâlniþi
Ei, ele au sã se supere au sã se calmeze au sã se ducã au sã se întâlneascã
Pronumele personale în acuzativ cu verbe la viitorul II:

are sã mã vadã (pe mine) are sã ne vadã (pe noi)


el are sã te vadã (pe tine) are sã vã vadã (pe voi)
are sã -l vadã (pe el) are sã -i vadã (pe ei)
are sã o vadã (pe ea) are sã le vadã (pe ele)

Pronumele personale în dativ cu verbe la viitorul II:

are sã-mi spunã (mie) are sã ne spunã (nouã)


el are sã-þi spunã (þie) are sã vã spunã (vouã)
are sã-i spunã (lui, ei) are sã le spunã (lor)

Condiþionalul prezent:
eu aº învãþa lucra vedea face veni citi
tu ai învãþa lucra vedea face veni citi
el, ea ar învãþa lucra vedea face veni citi
noi am învãþa lucra vedea face veni citi
voi aþi învãþa lucra vedea face veni citi
ei, ele ar învãþa lucra vedea face veni citi

Condiþionalul prezent al verbelor pronominale cu pronume în acuzativ:


A se apropia A se duce A se trezi
Eu m-aº apropia m-aº duce m-aº trezi
Tu te-ai apropia te-ai duce te-ai trezi
El, ea s-ar apropia s-ar duce s-ar trezi
Noi ne-am apropia ne-am duce ne-am trezi
Voi v-aþi apropia v-aþi duce v-aþi trezi
Ei, ele s-ar apropia s-ar duce s-ar trezi

Limba - mijloc de integrare socialã


300 RECAPITULARE

Condiþionalul prezent al verbelor pronominale cu pronume în dativ:

A-ºi imagina A-ºi aminti A-ºi reveni


Eu mi-aº imagina mi-aº aminti mi-aº reveni
Tu þi-ai imagina þi-ai aminti þi-ai reveni
El, ea ºi-ar imagina ºi-ar aminti ºi-ar reveni
Noi ne-am imagina ne-am aminti ne-am reveni
Voi v-aþi imagina v-aþi aminti v-aþi reveni
Ei, ele ºi-ar imagina ºi-ar aminti ºi-ar reveni

Pronumele personale în acuzativ cu verbe la condiþional:


m-ar
te-ar
l-ar
El ne-ar asculta, conduce, ajuta
v-ar
i-ar
le-ar

El ar asculta-o, conduce-o, ajuta-o


Pronumele personal în dativ cu verbe la condiþional prezent:
mi-ar
þi-ar
El i-ar trimite, reproºa, telefona
ne-ar
v-ar
le-ar

Diateza pasivã:
Pãrinþii îi educã pe copii. Copiii sunt educaþi de pãrinþi.
Columb a descoperit America. America a fost descoperitã de Columb.
Omul va cuceri cosmosul. Cosmosul va fi cucerit de om.
Numeralele ordinale:
Al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al ºaselea, al ºaptelea, al optulea, al o sutãlea
A doua, a treia, a patra, a cincea, a ºasea, a ºaptea, a opta, a noua, a zecea, a o suta.

Dumneavoastrã deja puteþi:

Sã spuneþi dacã sunteþi sau nu la curent cu o informaþie:


– Ai auzit despre accidentul de ieri?
– Da, am auzit. / Nu, n-am auzit.
– ªtii cã plecãm la Paris?
– Da, ºtiu. / Nu, nu ºtiu.
– Eºti la curent cu rezultatele alegerilor?
– Da, sunt la curent / Nu, nu sunt la curent.
Sã spuneþi cã în cadrul unui eveniment sunt excepþii:
În afarã de tine au venit toþi.
Cu excepþia Mariei au venit toþi.

Limba - mijloc de integrare socialã


RECAPITULARE 301

Sã evidenþiaþi principalul:
Principalul este cã ne-am înscris la cursuri.
Important este sã învãþãm limba românã.
Sã informaþi pe cineva despre ceva:
ªtii cã el cunoaºte trei limbi?
Ai auzit cã mâine va avea loc un meci de fotbal?
Ai aflat cã Maria are un copil?
Sã amintiþi cuiva despre ceva:
Vreau sã vã amintesc de ºedinþa de mâine.
N-aþi uitat cã trebuie sã telefonaþi la birou?
Îþi aminteºti ce mi-ai promis?
Sã comunicaþi la telefon:
- Alo, bunã ziua! Sunt Ion Vasilescu. Cu Ana Graur, vã rog!
- O clipã! Nu este, a ieºit. Este la o ºedinþã. Reveniþi peste o orã.
- Mulþumesc, la revedere!
Sã vã exprimaþi speranþa:
Sper cã totul e în regulã.
Am speranþa cã totul se va rezolva.
Sã vã exprimaþi atitudinea faþã de cineva sau ceva:
Îmi place managerul nostru. Nu-mi place sã vorbesc despre aceasta. Am o atitudine pozitivã
faþã de acest fapt. Am o atitudine negativã faþã de el.
Sã vã cereþi permisiune:
Îmi permiteþi sã intru? Permiteþi-mi sã adaug câteva cuvinte. Îmi daþi voie sã iau cartea aceasta?
Daþi-mi voie sã dau un telefon.

Dumneavoastrã deja cunoaºteþi 1325 de cuvinte.

Limba - mijloc de integrare socialã


302 VOCABULAR

VOCABULAR alaltăieri – позавчера – the day before yesterday, 30


alarmat 4 – встревоженный – worried, concerned, 31
A alb 4 – белый – white, 5
albastru 4 – синий – blue, 5
a se abate III – отклоняться, cбиться – to divert from, a alege III – выбирать – to choose (chose,chosen), 37
distract, to be an exception to, 32 a alerga I – бежать – to run (ran, run), 23
absolvent (-i) m. – выпускник – graduate, 8 aliment (-e) n. – пища, продукт питания – food, 22
abuz (-uri) n. – злоупотреблениe – abuse, 30 altceva – иное, нечто другое – something else, anything
acasă – дома – at home, 4 else, 35
a accepta I – принимать, согласиться – to accept, 16 altfel – иначе, по-иному – differently, 15
acela, aceea – тот, та – that, 12 altul, alta – другой, иной, другая, иная – another, 30
același, aceeași – тот же самый, та же самая – the same, 33 amabil 4 – вежливый – kind,amiable 10
acesta, aceasta – эта, этот – this, 3 amabilitate f. – любезность – amiableness, kindness, 36
a achita I – уплачивать – to pay (paid,paid), 26 amator (-i) m. – любитель – amateur, 12
acolo – там – there, 2 a amâna I – откладывать, отсрочить нечто – to postpone,
a acorda I – оказывать, предоставлять –to place to put off, 35
confidence in smb; to lend assistance to smb, 17 amândoi, amândouă – оба, обе – both, 19
act (-e) n. – документ – document, 9 ambalaj (-e) n. – упаковка – package, wrapping 10
actor (-i) m. – актер – actor m, actress f ; 2 ambii, ambele – оба, обе – both, 19
a acţiona (-ez) I – действовать – to act, to proceed, 34 ambiţios 4 – самолюбивый, честолюбивый – ambitious, 36
acţiune (-i) f. – действие – action, 29 a amenda (-ez) I – штрафовать – to fine, 26
acum – сейчас – now, 4 amendă (-i) f. – штраф – fine, 26
acut 4 – острый – acute, serious, 25 a aminti (-esc) IV – напомнить – to remember, 18
a acuza I – обвинять – to accuse , 28 a-și aminti (-esc) IV – вспоминать – to recall, 22
a adăuga I – добавлять – to add, 37 amintire (-i) f. – воспоминание – memory, 30
adânc 4 – глубокий – deep, 11 an (-i) m. – год – year, 7
adesea – часто – often, 16 a angaja (-ez) I – принимать на работу – to engage, to hire 9
adevăr (-uri) n. – правда – truth, 10 angajare f. – зачисление на работу –to get hired,
adevărat 4 – истиный, правдивый – true, 16 employment, 9
a admira I – восхищаться – to admire, 15 animal (-e) n. – животное – animal, 30
a admite III – допускать, принимать – to admit, to accept, 34 anotimp (-uri) n. – время года – season, 27
a adormi IV – засыпать – to fall asleep, 21 anticameră (-e) f. – приемная – reception, 9
a adresa (-ez) I – адресовать – to address, 18 a se antrena (-ez) I – тренироваться – to train, to undergo
a se adresa (-ez) I – обращаться – to address oneself to, training , 23
to ask a question, to ask fro help, 25 antreu (-e) n. – прихожая – hall, vestibule, 4
adresă (-e) f. – адрес – address, 19 anual 4 – ежегодный –yearly, annual, 16
a aduce III – приносить – to bring, 12 a anunţa I – обьявлять – to announce, 15
a-și aduce aminte – вспоминать – to remember, 22 apartament (-e) n. – квартира – apartment, 4
a aduna I – собирать – to gather, 30 a aparţine III – принадлежать – to belong, 18
adversar (-i) m. – враг – enemy, 18 apă – вода – water, 11
aer n. – воздух – air,11 a apărea I – появляться – to appear, 11
afacere (-i) f. – сделка – business, 15 a aplauda I – апллодировать – to applaud, 12
afară – снаружи, вне – out, outside, 13 apoi – затем, после этого – then, after that, 20
afecţiune f. – привязанность, нежность – affection, 31 a aprecia (-ez) I – ценить, уважать – to appreciate, 16
a afirma I – утверждать – to affirm, to state 40 aproape – близко – near, close, 4
a afla I – узнавать – to find out, 10 aproape de – возле – near by, 16
a se afla I – находиться – to be , to be found, 21 a se apropia I – приближаться – to come up, to approach, 21
agendă (-e) f. – записная книжка – pocket book,agenda 9 aproximativ – приблизительно – approximately, 33
agenţie (-i) f. – агенство – agency, 11 a se apuca I – приниматься – to start, to begin, 28
aglomerat 4 – загруженный, набитый – crowded, 26 a aranja (-ez) I – приводить в порядок, укладывать – to
aglomeraţie f. – скопление – agglomeration, 20 arrange, to set in order, 11
aici – здесь – here, 2 a arăta I – показывать, указывать – to show, 18
a ajunge III – дойти, доехать, приезжать – to get to, 12 a arde III – гореть – burn (burnt,burnt), 22
a ajuta I – помогать – to help, 15 argint n. – серебро – silver, 24
ajutor (-e) n. – помощь – help, 7 argumentat 4 – аргументированный – confirmed, proven 33

Limba – mijloc de integrare socialã


VOCABULAR 303

arhitect (-i) m. – архитект – architect, 2 bătrân (-i) m. – старик – old man, 6


arșiţă (-e) f. – жара –heat , 27 băutură (-i) f. – напиток – drink, 10
artă (-e) f. – искусство – art, 16 a bea – пить – to drink, 11
a arunca I – бросать – to throw (threw, thrown), 23 benevol 4 – добровольно – voluntarily, willingly, 29
ascensor (-e) n.– лифт – lift , 17 bere f. – пиво – beer, 7
a asculta I – слушать – to listen, 8 bicicletă (-e) f. – велосипед – bicycle, 33
ascultător 4 – послушный – obedient, 33 bine – хорошо – well, 6
a ascunde III – прятать – to hide (hid, hidden), 22 binevoitor 3 – доброжелательный – benevolent, kind, 9
a asigura I – 1. обеспечивать, 2. заверять, уверять – to biologie f. – биология – Biology, 8
provide, 2. to assure, 31 birou (-uri) n. – кабинет – office, 2
aspirator (-e) n. – пылесос – vacuum-cleaner, 21 birou (-uri) n. – письменный стол – writing-desk, 4
astă-seară – сегодня вечером – tonight, 12 biscuit (- i) m. – печенье – cookie, 35
așa – таким образом – so, 15 bloc (-uri) n. – многоэтажный дом – apartment house, 4
așadar – итак, следовательно – thus, hence, 36 blond 4 – блондин – blond, 7
a se așeza I – садиться – to sit down, 26 bluză (-e) f. – блуза – blouse, 5
a aștepta I – ждать – to wait, 15 boală (-i) f. – болезнь – illness, disease, 25
așteptare (-i) f. – ожидание – waiting; expectation, 32 bogat 4 – богатый – rich, 6
a atârna I – 1. висеть, 2. вешать – to hang (hung, hung), to bolnav 4 – больной – ill, sick, 6
hang up, 34 bomboană (-e) f. – конфета – sweet, candy, 10
atât(a) – столько-то – so (much), 22 brumă f. – иней – white frost, 27
atent 4 – внимательный – attentive, 9 brunet 4 – брюнет – dark-haired, 7
atenţie f. – внимание – attention, 7 brusc – внезапно, неожиданно, резко – suddenly,
a ateriza (-ez) IV – приземляться – to land, 32 unexpectedly, sharply, 34
atitudine (-i) f. – отношениe – attitude, 28 bucate f. – еда, пища – dishes, meals, food, 35
a atrage III – притягивать, привлекать – to attract, to bucătărie (-i) f. – кухня – kitchen, 4
involve, 34 a se bucura I – радоваться – to be glad, to enjoy, 28
atrăgător 4 – привлекательный, притягательный – bucurie (-i) – радость – joy, pleasure, 35
attractive, pretty, 38 bucuros (4) – радостный – joyful, 35
atunci – тогда – then, 14 bulevard (-e) n. – бульвар – avenue, 20
de atunci– с тех пор – since then, 30 bulgar (-i) m. – болгарин – Bulgarian, 1
pe atunci– тогда, в те времена – at about that time, 30 bun 4 – хороший – good, 5
aur n. – золото – gold, 24 bunic (-i) m. – дедушка – grandfather, 6
autocar (-e) n. – автобус – coach, bus 11 bunică (-i) f. – бабушка – grandmother, 6
a auzi IV – слышать – to hear (heard, heard), 13 burete (-i) m. – губка – sponge , 3
a avea – иметь – to have (had, had), 6 buzunar (-e) f. – карман – pocket, 33
a avea grijă de – заботиться – to care about, 30
a avea loc– происходить, иметь место – to happen, 28 C
a avea nevoie de – нуждаться – to require, to need 7
a avertiza (-ez) I – предупредить – to warn, 31 cadă (-i) f. – ванна – bath, 4
avion (-e) n. – самолет – plane, 32 cadou (-uri) n. – подарок – present, gift, 17
azi / astăzi – сегодня – today, 8 cafea (-le) f. – кофе – coffee, 4
caiet (-e) f. – тетрадь – notebook, 3
B cal (-i) m. – лошадь – horse, 30
calculator (-e) n. – компьютер – computer, 9
ba da – да – oh yes, 2 cald 4 – теплый, жаркий – warm, hot, 13
baie (băi) f. – ванная – batrhoom, 4 cale (-i) f. – путь, дорога – way, 28
balnear 4 – курортный – resort, 11 calitate f. – качество – quality, 10
ban (-i) m. – 1. бан, 2. деньги – money, 7 calm 4 – спокойный – calm, quiet, 15
bancă (-i) f. – 1. парта, 2. скамейка – desk, 3 a (se) calma (-ez) – успокоить, успокоиться – to calm, to
a bate – бить, стучать – to beat, to knock 35 calm down, 31
a se baza (-ez) I – основываться – to be based on, 40 cam – около – about (near), 33
băiat (-i) m. – мальчик – boy, 1 cameră (-e) f. – комната, номер (в гостинице) – room, 4; 11
bărbat (-i) m. – мужчина – man ( pl. men), 1 canapea – софа – sofa, 4
a se bărbieri (-esc) IV – бриться – to shave, 21 cap (capete) n – голова – head, 22
bătrân 4 – старый – old, 6 capitală (-e) f. – столица – capital, 14

Limba – mijloc de integrare socialã


304 VOCABULAR

capră (-e) f. – коза – goat, 30 chin (-uri) n.– страдание – suffering, torture, 31
caracter (-e) n. – характер – character, 36 chiuvetă (-e) f. – раковина – sink, 4
carne (cărnuri) f. – мясо – meat, 22 ci – но – but, 17
carte (-i) f. – книга – book, 3 cină f. – ужин – dinner, 21
cartier (-e) n. – квартал – district, 20 cine – кто – who, 3
cartof (-i) m. – картофель – potato, 30 cinematograf (-e) n. – кинотеатр – cinema, 18
casă (-e) f. – дом – house, 4 cineva – кто-нибудь, кто-то – somebody, 14
castravete (-i) m. – огурец – cucumber, 22 ciocolată (-e) f. – шоколад – chocolate, 7
cașcaval – сыр – cheese , 22 ciorbă (-e) f. – борщ – soup, 13
catedră (-e) f. – кафедра – department, chair, 8 a circula I – двигаться, ходить – to circulate, to move, 37
caz (-uri) n. – случай – case, event, 28 a citi (-esc) IV – читать – to read, 14
cazare f – размещение – accommodation, 11 clar 4 – ясный – clear, 18
căciulă – шапка –fur hat , 5 a clarifica I – разъяснить, объяснить, выяснить – to
a cădea II – падать – to fall (fell, fallen), 11 explain, find out, 34
a călători (-esc) IV – путешествовать – to travel, 26 clădire (-i) f. – здание – building, 3
călătorie (-i) f. – путешествие – trip, 11 clipă (-e) f. – момент – moment, 25
călăuză (-e) f. – проводник – guide, 18 a coace III – печь – to bake, 24
a călca I – ступать, наступать – to step on, 26 a coborî IV – спускаться, выходить – to get off (the bus), 13
cămașă (-i) f. – рубашка – shirt, 5 cocoș (-i) m. – петух – cock, 30
a căuta I – искать – to look for, 15 colegiu (-i) n. – колледж – college, 8
câine (-i) m. – собака – dog, 30 colet (-e) n. – посылка – parcel, 18
când – когда – where, 11 a comanda I – заказывать – to order, 37
cândva – когда-то, когда-нибудь – one day, some day, 30 a comenta (-ez) I – обсуждать – to discuss, 32
a cânta I – петь – to sing (sang, sung), 19 comod 4 – удобный – comfortable, 5
a cântări (-esc) a IV – взвешивать – to weigh, 26 a (se) compara I– сравнивать, сравниваться– to compare, 33
cântec (-e) n. – песня – song, 19 competiţie (-i) f.– cоревнование – competition, 23
a câștiga I – зарабатывать, выигрывать – to earn, 23 a completa (-ez) I – заполнять – to fill in (out), 9
câteodată – иногда – sometimes, 38 a complica I – усложнять – to complicate, 31
câţi, câte – сколько – how many, how much, how long, 7 complicat 4 – сложный – complex (difficult), 31
câţiva, câteva – несколько – some, a few, 15 comportament n. – поведение – beheviour, 25
ce – что – what, which, 3 a comunica I– 1. сообщать, 2. общаться – 1. to inform, 2.
ceapă (-e) f. – лук – onion, 30 to communicate, 18
ceaţă f. – туман – fog, 27 comunicare (-i) f. – сообщение, общение – the message,
a ceda (-ez) I – уступать – to give in, to give up (one’s seat communication, 40
to smb), 18 comunicativ 4 – общительный – sociable, 36
centru (-e) n. – центр – centre, 20 a concedia (-ez) I – увольнять – dismiss, 9
cer n. – небо – sky, 27 concediere f. – увольнение – dismissal, 9
cercel (-i) m. – серьга – earring , 24 concediu (- i) n. – отпуск – holiday, 35
a cerceta (-ez) I – исследовать, изучать – to investigate, concluzie (-i) f. – заключение, вывод – conclusion, 29
to study, 37 concurs (-uri) n. – конкурс – competition, 9
a cere III – 1. просить, 2. требовать – 1. to ask, 2. to conducător (-i) m. – руководитель – manager, 9
demand, 12 a conduce III – руководить – to lead, to run 16
cerere – заявление – application , 9 a confirma I – подтверждать – to confirm, 40
a certa I – ругать, бранить – to scold, 16 a considera I – считать – to consider, 16
cetăţean (-i) m. – гражданин – citizen, 14 a constata I – установить, констатировать – to state, to
ceva – что-нибудь, что-то – something, 14 ascertain, 38
cheie ( – ) f. – ключ – key, 11 a construi (-esc) IV – строить – to build (built, built), 14
a cheltui (-esc) IV – израсходовать, потратить – to spend a consulta I – консультироваться – to consult, 25
(spent, spent), 38 a consuma I – потреблять – to consume, 35
a chema I – звать – to call, 15 conștiinţă (-e) f. – сознание – conscience, 29
chestiune (-i) f. – вопрос – issue, problem, question, 14 a conta (-ez) I – надеяться, расчитывать, пологаться – to
chiar – именно, даже – namely, 27 hope, to rely on, 25
chibzuit (4) – рассудительный – sensible, 28 сontabil – бухгалтер – accountant , 2
chiciură f. – изморозь – white frost, 27 a contacta (-ez) I – позвонить – to call smb, 33
chimie f. – химия – Chemistry, 8 a continua I – продолжать – to continue, 36

Limba – mijloc de integrare socialã


VOCABULAR 305

a contrazice III – возражать, опровергать – to contradict, cutie (-i) f. – коробка – box, 10


to deny, 16 cuţit (-e) n. – нож – knife, 13
a conţine III – содержать – to contain, 17 cuvânt (-e) n. – слово – word, 13
convenabil 4 – приемлимый, подходящий – convenient, 10
a-i conveni IV – устраивать, подходить– to be convenient, 17 D
a convinge III – убеждать – to convince, to persuade, 16
a se convinge III – убеждаться – to get convinced, 28 da – да – yes, 1
convingere (-i) f. – убеждение – belief, 29 a da – давать – to give, 10
convins 4 – убежденный – convinced, 38 a da dovadă de – проявить – to prove, 32
copac (-i) m. – дерево – tree, 11 a-și da seama – отдать себе отчет – to realize, 22
a copia (-ez) I – списывать, переписывать – to copy, copy a da voie – разрешать – to allow, 40
out, 34 dacă – если – if, 17
copil (-i) m. – ребенок – child (pl. children), 6 dans (-uri) n. – танец – dance, 24
corect 4 – корректный – correct, 33 a dansa (-ez) I – танцевать – to dance, 24
a corecta (-ez) I – исправлять – to correct, 33 dar – но – but, 1
a costa I – стоить – to cost (cost), 10 dar (-uri) n. – подарок – gift, present, 24
covor (-e) n. – ковер – carpet, 4 o dată – один раз – once, 26
cravată (-e) f. – галстук – tie, 5 a datora (-ez) I – задолжать, быть должным – to owe, 18
a crea (-ez) I – создавать, творить – to create, 37 datorie (-i) f. – 1. долг, задолженность 2. обязанность – 1.
a crede III – верить, считать – to believe, 15 debt, 2. duty, responsibility, 17
creion (-e) n. – карандаш – pencil, 3 datorită – благодаря – thanks to, because of, 18
crenvurșt (-i) m. – сосиска – sausage, 22 a dărui (-esc) IV – дарить – to present smb. with smth., 17
a crește III – 1. расти, 2. растить – to grow, 30 a dăuna (-ez) I – вредить – to harm, 30
cretă f. – мел – chalk, 3 de asemenea – также – also, 3
cu – c – with, 8 deasupra – над – over, 20
cu ce – с чем – with what, 12 de ce – почему – why, 11
a cuceri (-esc) IV – завоевывать – to win, 40 de cine, de ce – кем, чем – who, what, 40
cu excepţia– за исключением – but for, with the de la – от – from, 9
exception of, 36 a decide III – принять решение, решиться – to decide, to
cui – кому – whom, 17 make a decision, to solve, 34
(al, a, ai, ale) cui – чей, чья, чьи – whose, 19 a decola (-ez) I – взлететь – to take off, 32
cuier (-e) n. – вешалка – peg, rack, hallstand, 4 decor (-uri) n. – декорация – scenery, 12
cuiva – кому-нибудь, кому-то – to whom, 18 a se defecta (-ează) I – испортиться, стать неисправным –
a se culca I – ложиться – to go to bed, 21 to get out of order, 28
a culege III – собирать, набрать – to collect, to type, 38 deja – уже – already, 14
cum – как – how, 5 dejun (-uri) n. – завтрак – breakfast, 21
cuminte 4. – послушный – quiet, obedient, 7 delicios 4 – вкусный – delicious, 10
a cumpăra I – покупать – to buy, 15 deloc – совсем – at all, 25
cumpărător (-i) m. – покупатель – buyer, 10 a demonstra (-ez) I – доказывать – to demonstrate, to
cumpărătură (-i) f. – покупка – purchase, 10 show, 18
cumsecade – порядочный, честный – decent, fair, 38 demult – давно – long ago, 28
cumva – как-нибудь, каким-то образом – somehow, 19 deoarece – потому что – because, 21
a cunoaște III – знать – to know, 12 de obicei – обычно – usually, 13
cunoscut (-i) m. – знакомый – familiar, 36 deoparte – в стороне – aside, 19
cunoștinţă (-e) f. – знакомый – acquaintance, 40 a se deosebi (-esc) IV– отличаться – to differ, 33
cunoștinţe f. – знания – knowledge, 29 deosebit 4 – различный, особый – various, special, 36
Cu plăcere! – с удовольствием – with pleasure, 17 departe – далеко – far (away), 4
curajos 4 – смелый – courageous, 36 a depăși (-esc) IV – опережать, обгонять, преодолевать –
curat 4 – чистый – clean, 11 to overcome, 25
curăţenie f. – чистота – cleanliness, 25 a depinde III – зависеть – to depend, 29
curcan (-i) m. – индюк – turkey, 30 a se deprinde III– привыкать – to get used to, 36
curent electric – электрический ток – electric power, 28 des – часто – often, frequently, 16
curs (-uri) n. – курс – lecture, 3 a se descălţa I – разуваться – to take off one’s shoes, 21
cursant (-i) m. – курсант – student, 3 a deschide III – открывать – to open, 26
cursă (-e) f. – маршрут – route, 32

Limba – mijloc de integrare socialã


306 VOCABULAR

a descoperi IV – открывать, обнаруживать – to discover, dumneata – вы – you, 1


to find out, 36 dumneavoastră – вы – you,1
a descrie III – описывать, излагать – to describe, to state, 36 după – за – after, 4
a descuia I – отпирать, открывать – to unlock, to open, 37 după ce – после того, как – after, 20
a se descurca I – разбираться, быть изворотливым, a dura (-ează) I – длиться – to last, 24
справиться – to manage, to solve, 25 durată (-e) f. – продолжительность – duration, 25
deseară – сегодня вечером – tonight, 32 a durea II – болеть – to hurt, 22
desen (-e) n. – рисунок – drawing, 9 durere (-i) f. – боль – ache, pain, 25
a desena (-ez) I – рисовать – to draw, 9
deseori – часто – often, frequently, 16 E
desigur – конечно – certainly, 32
deștept 4 – умный – clever, bright, 6 echipă (-e) f. – команда – team, 23
deșteptător (-e) n. – будильник – alarm clock, 21 economist (-i) m. – экономист – economist, 2
de unde – откуда – from where, 9 a educa I – воспитывать – to bring up, 33
a deveni I – стать – to become (became, become), 13 educatoare (-e) f. – воспитательница – educator, 2
devreme – рано – early, 12 educaţie f. – воспитание – education, 33
a se dezbrăca I – раздеваться – to take off, to undress, 21 efort (-uri) n. – усилие – effort, 25
dicţionar (-e) n. – словарь – dictionary, 3 egal 4 – равный – equal, 40
diferenţă (- e) f. – разница – difference, 30 elegant 4 – элегантный – elegant, 5
diferit 4 – отличный, разный – different, 23 elev (-i) m. – школьник – school boy, 6
dificultate (-i) f. – трудность – difficulty, 25 emotiv 4 – эмоциональный – emotional, 31
dimpotrivă – наоборот – on the contrary, 38 a (se) emoţiona (-ez) I – волновать(ся) – to get excited, 31
din – из –out of, from, 1 emoţionant 4 – волнующий – exciting, 31
din cauza – из-за – because of, 20 emoţionat 4 – взволнованный – excited, 31
din cauză că – потому что – therefore, 21 englez (-i) m. – англичанин – Englishman, 1
disciplinat 4 – дисциплинированный – disciplined, 9 est m. – восток – East, 18
a discuta I – обсуждать, беседовать – to discuss, eveniment (-e) n. – событие – event, 14
converse, 31 a evita I – избегать, уклоняться – to avoid, 28
a dispărea III – исчезать – to disappear, 11 a exagera (-ez) I – преувеличивать – to exaggerate, 38
dispoziţie f. – настроение – mood, 14 examen (-e) n. – экзамен – examination, 8
distanţă (-e) f. – растояние – distance, 23 a examina (-ez) I – экзаменовать – to examine, 9
distracţie (-i) f. – развлечение – entertainment, 39 excepţie (-i) f. – исключение – exception, 36
doamnă (-e) f. – госпожа – lady, Mrs., 1 a executa – выполнять – to carry out, to execute, 9
doar – лишь – only, just, 25 exerciţiu (-i) n. – упражнение – exercise, 8
domeniu (-i) n. – отрасль – domain, 15 exigent 4 – требовательный – exigent. demanding, 9
domiciliu – местожительство – place of residence, 16 a exista I – существовать – to exist, 33
domn (-i) m. – господин – gentleman, Mr.1 a expedia (-ez) I – посылать, отправлять – to post, to send, 18
domnișoară (-e) f. – барышня – young lade, miss, Ms., 1 experienţă (-e) f. – опыт – experience, 16
a dori (-esc) IV – желать, хотеть – to wish ( for), 23 a explica I – объяснять – to explain, 8
dorinţă (-e) f. – желание, стремление – wish, desire, 29 explicaţie (-i) f. – объяснение – explanation, 33
a dormi IV – спать – to sleep (slept, slept), 13 expresie (-i) f. – выражение – expression, 38
dormitor (-e) n. – спальня – bedroom, 4 a exprima I – выражать – to express, 35
drag (3) – дорогой – dear, 24 a ezita I – колебаться – to hesitate, 31
dragoste f. – любовь – love, 39
drept 4 – 1. правый, 2. прямой –1.right, 2. straight, 18 F
drum (-uri) n. – дорога – road, way, 16
a duce III – носить, относить – to bear, to carry, 12 a face III – делать – to do, to make, 12
a se duce III – уходить, уезжать, пойти – to go (went, a face cunoștinţă – знакомиться – to get acquainted, 40
gone), 21 facultate (-i) f. – факультет – faculty, 8
dulap (-uri) n. – шкаф – cupboard, 4 fals 4 – фальшивый – false, 16
dulce 4 – сладкий – sweet, 7 familie ( – ) f. – семья – family, 6
dulceaţă (-uri) f. – варенье – jam, 29 faptă (-e) f. – поступок – deed, action, 20
dulciuri n. – сладости – sweets, 29 farfurie ( – ) f. – тарелка – plate, 13
dumnealui, dumneaei – он, она – he, she, 4 farmacie (-i) f. – аптека – pharmacy, 25
dumnealor – они – they, 4 fată (-e) f. – девушка – girl, 1

Limba – mijloc de integrare socialã


VOCABULAR 307

faţă (-e) f. – лицо – face, 7 a frige III – жарить – to fry, 35


faţă de masă – скатерть – table cloth, 35 frigider (-e) n. – холодильник – refrigerator, 4
făină f. – мука – flour, 10 friptură (-i) f. – жаркое – steak, roast meat, 35
fără – без – without, 8 frișcă f. – сливки – cream, 35
febră f. – жар, высокая температура – fever, 25 frumos 4 – красивый – beautiful, 5
fecior (-i) m. – сын – son, 6 a fugi IV – бежать – to run (ran, run), 26
fel (-uri) f – 1. вид, сорт; 2. блюдо – 1. kind, 2. dish fular (-e) n. – шарф – scarf, 5
(course) , 22 fulger (-e) n. – молния – lightning, 27
a felicita I – поздравлять – to congratulate, 24 a fuma (-ez) I – курить – to smoke, 26
felicitare (-i) f. – поздравление – congratulation, 39 funcţionar (-ează) I – служащий – clerk, 2
femeie ( – ) f. – женщина – woman (pl women), 1 furculiţă (-e) f. – вилка – fork, 13
fereastră (-e) f. – окно – window, 3 fustă (-e) f. – юбка – skirt, 5
fericire f. – счастье – happiness, 24
fericit 4– счастливый – happy, 39 G
fermecător 3 – очаровательный – charming, 11
a fi – быть – to be, 1 galben 4 – желтый – yellow, 5
a fi nesigur – быть неуверенным – to be uncertain, 24 gara auto – автовокзал – bus station, 32
a fi nevoie – необходимо – to be necessary, 25 garoafă (-e) f. – гвоздика – carnation, 35
a fi sigur – быть уверенным – to be sure, 24 garsonieră (-e) f. – однокомнатная квартира – one-room
a-i fi bine – хорошо (кому-то) – to feel fine, 22 apartment, 38
a-i fi cald – тепло (кому-то) – to be warm, 22 gata – готовый – ready, 35
a-i fi dor – соскучиться – to miss, 22 gazdă (-e) f. – хозяин (дома) – host (f hostess) 39
a-i fi foame – проголодаться – to be hungry, 22 găgăuz (-i) m. – гагауз – Gagauz , 1
a-i fi frică – бояться – to be afraid, 37 găină (-i) f – курица – hen, 30
a-i fi frig – холодно (кому-то) – to be cold, 22 a găsi (-esc) IV – находить – to find, 14
a-i fi greu – трудно (кому-то) – to find smth. difficult, 22 a găti (-esc) IV – готовить – to cook, 35
a-i fi poftă – хотеть (что-л.) – to have a taste for, 22 gând (-uri) n. – мысль – thought, 19
a-i fi rău – плохо, нехорошо (кому-то) – to feel sick, 22 a gândi (-esc) IV – думать – to think (thought, thought), 14
a-i fi sete – испытывать жажду – to be thirsty, 22 gândire f. – мышление – thinking, 31
a-i fi somn – хочеться спать (кому-то) – to be sleepy, 22 gâscă (-e) f. – гусь – goose (pl geese), 30
a-i fi trist – грустно (кому-то) – to be sad , 22 gât (- uri) n. – горло – neck, throat, 22
a-i fi ușor – легко, просто (кому-то) – it is easy for smb to geantă (-i) f. – сумка – bag, 24
do smth., 22 generaţie (-i) f. – поколение – generation, 33
fiecare – каждый – everybody, 12 ger – мороз – frost, 27
a fierbe III – кипятить – to boil, 35 ghișeu (-e) n. – киоск – booth, 18
fiică (-e) f. – дочь – daughter, 6 gimnaziu (-i) n. – гимназий – gymnasium, 8
fiindcă – потому что – because, 21 ginere (-i) m. – зять – son-in-law, 19
fire f – характер, натура – character, nature, 31 a glumi (-esc) IV – шутить – to joke, 14
fiu (-i) m. – сын – son, 6 gospodărie (-i) f. – хозяйство – household, 30
fix 4 – точный – exact, (It’s ten o’clock sharp) 8 gospodină (- e) f. – хозяйка – housewife, 35
flămând 4 – голодный – hungry, 22 gras 4 – толстый – fat, 7
floare (-i) f. – цветок – flower, 3 graţie – благодаря – due to, 18
a folosi (-esc) IV – использовать – to use, 14 grav 4 – тяжелый – serious, critical, 25
folositor 3 – полезный – useful, 23 a se grăbi (-esc) IV – спешить – to hurry, 21
a forma (-ez) I a – образовывать, создавать – to form, grădină (-i) f. – сад – garden, 20
create, 36 grâu n. – пшеница – wheat, 30
formular (-e) n. – бланк – (printed) form, 9 greșeală (-i) f. – ошибка – mistake, 28
forţat – принудительно – compulsory, 29 a greși (-esc) IV – ошибаться – to make a mistake, to be
fotoliu (-i) n. – кресло – armchair, 4 wrong, 14
fractură (-i) f. – перелом – fracture, 25 grindină (-e) f. – град – hail, 27
francez (-i) m. – француз – Frenchman, 1 gust (-uri) n. – вкус – taste, 35
frate (-i) m. – брат – brother, 6 gustare (-i) f. – закуска – snack, 35
frecvenţă (-e) f. – посещаемость – attandence, 8 gustos 4 – вкусный – delicious, 13
fricos 4 – трусливый – coward, 36

Limba – mijloc de integrare socialã


308 VOCABULAR

H intersecţie (-i) f. – перекресток – crossing, 20


a interzice III – запрещать – to forbid (forbade, forbidden), 33
hai, haideţi – давай, давайте, - let’s, 23 interzis 4 – запрещенный – forbidden, 18
harnic 4 – трудолюбивый – hard-working, 6 a intra I – войти – to enter, to go into, 10
hartă (-i) f. – карта – map, 18 intrare (-i) f. – вход – entrance, 26
hârtie (-i) f. – бумага – paper, 32 a invita I – приглашать – to invite, 13
hotărâre (-i) f. – решение –decision, 33 invitaţie (-i) f. – приглашение – invitation, 17
hotărât 4 – решительный – resolute, 36 a (se) iubi (-esc) IV– любить – to love, to be in love, 33
a hotărî (-ăsc) IV – решать – to decide, 14
a hrăni (-esc) IV – кормить – to feed, 30 Î

I a se îmbolnăvi (-esc) IV – заболеть – to fall ill, 25


a se îmbrăca I – одеваться –to dress, to put on, 21
iar – но – and, but, 1 îmbrăcăminte f. – одежда – clothes, 5
iarăși – опять, снова – again, 31 a împlini (-esc) IV – достигать определенного возраста,
iarbă (-uri) f. – трава – grass, 26 исполняться – to reach the age of …, 24
iarnă – зима – winter, 23 împotriva – против, вопреки – against, 20
iată – вот – there is, there are, here is, here are, 5 împotrivă – против – against, contrary to, 37
ieftin 4 – дешевый – cheap, 10 împreună – вместе – together, 3
iepure – кролик, заяц – rabbit, hare , 30 a împrumuta I – 1. одалживать, 2. занимать – 1. to lend, 2.
ieri – вчера – yesterday, 27 to borrow, 17
a ierta I – простить – to forgive, 31 în – в – in, 1
iertare f. – прощение – forgiveness, 31 în afara – за исключением – but for, , 36
a ieși IV – выходить – to go out, 13 în afară de – за исключением – but for, 36
ieșire (-i) f. – выход – exit, 26 înainte – вперед – before, forwards 12
a-și imagina (-ez) I – вооброжать – to imagine, 22 înaintea – перед – in front of, 20
imediat – немедленно, сейчас же – immediately, 26 înalt – высокий – tall, high, 7
impermeabil (-e) n. – плащ – raincoat, 5 înapoi – назад – back, backwards, 12
important 4 – важный – important, 15 în calitate de – в качестве –as, 9
impresie (-i) – впечатление – impression, 36 încă – еще – still, yet, 14
incident (-e) n. – инцидент, случай – incident, case, 28 a încălca I – нарушать – to break, 26
a indica I – указывать, назначать – to indicate, to a se încălţa I – обуваться – to put on one’s shoes, 21
prescribe, 25 a se încălzi (-esc) IV – становиться тепло – to get warm, 27
indicator rutier – дорожный указатель/знак –road-sign, 26 a încăpea II – вмещаться, помещаться – to go in, to hold,
indicaţie (-i) f. – указание, назначение – indication, there is room, 11
prescription, recommendation, 25 a încânta I – очаровать – to delight, 22
a se indigna (-ez) II – возмущаться – to get indignant, to a începe III – 1. начинать, 2. начинаться – to begin, 12
get angry, 24 a încerca I – пытаться, попробовать – tu try, 23
indignare (-i) f. – возмущение – indignation, 28 a închide III – закрывать – to close, 26
inel (-e) n. – кольцо – ring, 24 a închiria (-ez) I – 1. сдавать внаем, 2. снимать квартиру
a influenţa (-ez) I – влиять – to influence, 33 – to rent an apartment, 38
influenţă f. – влияние – influence, 33 încoace – сюда, в эту сторону – here, 26
informaţie (-i) f. – информация – information, 12 încolo – туда, в ту сторону – there, in that direction, 26
ingenios 4 – изобретательный – inventive, 36 încotro – куда – where, 21
inginer (-i) m. – инженер – engineer, 2 încredere f. – доверие – trust, 17
inimă (-i) f. – сердце – heart, 22 a încredinţa (-ez) I – доверять – to entrust, 17
instituţie – учреждение – institution, establishment, 8 a încuia I – запирать – to lock, 37
inteligenţă f.– сообразительность – ingenuity, în curând – вскоре – soon, 39
intelligence, 38 a se îndoi (-esc) IV – сомневаться – to doubt, 33
intenţie (-i) f. – намерение – intention, 38 îndoială – сомнение – doubt, 32
a intenţiona I – намереваться – to intend, 29 a îndrăzni (-esc) IV – осмеливаться, посметь – to dare, 34
a se interesa (-ez) I – интересоваться – to be interested in, 22 îndrăzneţ 4 – смелый, храбрый – courageous, brave, 34
interesant 4 – интересный – interesting, 12 în dreapta – направо – to the right, 20
interpret (-i) m. – исполнитель – performer, 19 în faţa – перед – in front of, 20
a interpreta (-ez) I – исполнять – to perform, 19 în favoarea – в чью-л. пользу – in smb’s favour , 29

Limba – mijloc de integrare socialã


VOCABULAR 309

îngheţată (-e) f. – мороженое – icecream, 7 larg 4– широкий – wide, 7


a se îngrășa I – полнеть – to put on weight, 25 laș (-i) m. – трус – coward, 28
îngust 4 – узкий – narrow, 28 lașitate f. – трусость – cowardice, 28
în loc de – вместо – instead of, 16 a lăsa I – оставлять – to leave (left, left), 34
în mijlocul – посередине – in the middle, 20 a lăuda I – хвалить – to praise , 15
a înmâna (-ez) I – вручить – to hand over, to give, 17 lângă – возле – near, next to, 3
a înregistra (-ez) I – регистрировать – to register, 11 lectură f. – чтение – reading, 14
însă – но, однако – but, however, 40 lecţie ( – ) f. – урок, лекция – lesson, 3
a se înscrie III – записываться – to enrol, 21 legumă (-e) f. – овощ – vegetable, 35
a însemna I – 1. значить, означать, 2. отмечать – to mark, 20 leu (-i) m. – лев – lion (f lionness), 7
a se însenina (-ează) I – проясняться – to clear up, 27 liber 4 – свободный – free, vacant 33
în spatele – сзади – behind, 20 libertate f. – свобода – freedom, 29
în stânga – налево – to the left, 20 librărie (-i) f. – книжный магазин – book shop, 10
a-și însuși (-esc) IV – присваивать себе – to appropriate, 22 licenţă (-e) f. – дипломная работа – diploma thesis, 8
întâi – вначале, сначала, сперва – for the start, first of all, 20 liceu (-e) n. – лицей – high school, 8
întâi – первый – first, 40 limbă (-i) f. – язык – language, tongue, 11
a întâlni (-esc) IV – встречать – to meet, 15 lingură (-i) f. – ложка – spoon, 13
a se întâlni (-esc) IV – встречаться – to meet, 24 liniște f. – тишина – silence, 14
întâlnire (-i) f. – встреча – meeting, appointment, 15 a (se) liniști (-esc) IV a – успокоить, успокоится – to
a întâmpina I – встречать – to meet, to welcome, 15 calm, to calm down, 31
a se întâmpla I – происходить, случаться – to happen, 24 liniștit 4 – спокойный – quiet, 31
întâmplare (-i) f. – случай – case, incident, 38 a lipsi (-esc) IV – отсуствовать – to be absent, to miss, 14
întâmplător – случайно – by chance , 10 livadă (-i) f. – сад – orchard, 30
a întârzia I – опаздывать – to be late, 8 loc (-uri) n. – место – place, seat, 11
în timpul – во время – during, 20 a locui (-esc) IV – проживать – to live, 14
a se întoarce III – возвращаться – to return, to come back, 21 locuitor (-i) m. – житель – inhabitant, 20
întoarcere (-i) f. – возвращение – return, 20 a se lovi (-esc) III – удариться – to hit (hit, hit), 28
întotdeauna – всегда – always, 34 a lua – брать – to take (took, taken), 10
a întreba I – спрашивать – to ask, 8 a o lua la dreapta– повернуть налево – to turn to the left , 21
întrebare (-i) f. – вопрос – question, 20 a o lua la stânga – повернуть направо – to turn to the
a se întrece III – соревноваться – to compete, 33 right, 21
a întrerupe III – прервать – to interrupt, 28 a lua loc – садиться – to sit down, 13
a se întrista (-ez) I – печалиться – to become sad, 28 a lucra (-ez) I – работать – to work, 9
a înţelege III – понимать – to understand, 12 lucru (-uri) n. – 1. вещь, 2. работа – 1. thing, 2. work, 12
înţelegere (-i) f. – соглашение – agreement, deal, 15 lumânare (-i) f. – свеча – candle, 24
înţelept 4 – разумный, умный – reasonable, wise, 36 lume (-i) f. – люди – people, 32
a învăţa I – 1. учить, учиться, 2. обучать –1. to learn , to lunar – ежемесячно – monthly, 16
study, 2. to teach, 28 lună (-i) f. – 1. луна, 2. месяц – 1. moon, 2. month, 11; 27
învăţământ n. – система образования – education, 28 lung 4 – длинный – long, 7
a înverzi (-ește) IV – зеленеть – to turn green, 27 luxaţie (-i) f. – вывих – dislocation, 25
a învinge III – побеждать – to win (won, won), 23
M
J
magazin (-e) n. – магазин – shop, 2
a juca – играть – to play, 23 mamă (-e) f. – мать – mother, 6
jumătate (-i) f. – половина – half, 8 manager (-i) m. – менеджер – manager, 2
juridic 4 – юридический – juridical, 8 a se manifesta – проявляться – to show one’s worth, to
jurist (-i) m. – юрист – lawyer, 2 manifest oneself , 32
manual (-e) n. – учебник – textbook, 3
L mare 2 – большой – great, big, 7
marfă (-uri) f. – товар – merchandise, 10
la – у – at, in, 2 margine (-i) f. – край, окраина, конец – edge, suburb, end, 40
lac (-uri ) n. – озеро – lake, 30 maro – коричневый – brown, 26
la nevoie – в случае необходимости – in case, 16 masă (-e) f. – 1. стол, 2. обед – 1. table, 2. meal, 3
lapte n. – молоко – milk, 22 materie f. – материал – material, cloth, 8

Limba – mijloc de integrare socialã


310 VOCABULAR

matern 4 – материнский, родной – parental, native, 37 neatent 4 – невнимательный – inattentive, 36


mănușă (-i) f. – перчатка – glove, 5 necesar 4 – необходимый – necessary, 10
măr (- e) n. – яблоко – apple, 35 necunoscut – 1. незнакомый, 2. незнакомец – unfamiliar,
mărunt 4 – мелкий – small, tiny, 27 stranger, 37
mătușă (-i) f. – тетя – aunt, 6 a nega I – отрицать – to deny, 29
mână (-i) f.– рука – hand, 19 negativ 4 – отрицательный – negative, 28
mâine – завтра – tomorrow, 32 negru 4 – черный – black, 5
a mânca – есть, кушать – to eat, 11 neliniște f. – беспокойство – worry, concern, 29
mâncare (-uri) f. – еда, пища – food, 13 a se neliniști (-esc) IV – беспокоиться – to worry, 29
mândru 4 – гордый – proud, 36 neobișnuit 4 – необычный – unusual, 36
meci (-uri) n. – матч – match, 23 neplăcere (-i) f. – неприятность – trouble, 31
medic (-i) m. – врач – doctor, 2 nepoată (-e) f. – внучка, племянница – granddaughter,
a medita (-ez) I – размышлять – to think over, 28 niece, 5
membru (-i) m. – член – member, 6 nepot (-i) m. – внук – grandson, nephew, 6
menaj n. – домашнее хозяйство – housekeeping, 21 nerăbdător 3 – нетерпеливый – impatient, 31
a menţine III – поддерживать – to maintain, 23 nici – ни – nor , 17
a menţiona (-ez) I – отмечать, упоминать – to mark, to nici o / nici una – ни одна – none, neither ... nor, 30
mention, 40 nici un / nici unul – ни один – neither ... nor, none, 30
mereu – непрерывно – always, constantly 30 niciodată – никогда – never, 14
a merge III – идти –to go (went, gone), 12 nimeni – никто – nobody, 30
a merita I – заслуживать, быть достойным – to deserve, nimic – ничего – nothing, 13
to be worthy of, 40 a ninge III – идти, падать (о снеге) – to snow, 27
mesaj (-e) n. – сообщение –message, announcement, 39 ninsoare (-i) f. – снегопад – snowfall, 27
mic 3 – маленький – small, 7 noapte (-i) f. – ночь – night, 27
a se micșora (-ez) I – уменьшаться – to decrease, 27 noptieră (-e) f. – тумбочка –side table , 4
miere f. – мед – honey, 35 nor (-i) m. – облако – cloud , 11
minciună (-i) f. – ложь, обман – lie, 28 noră (nurori) f. – невестка, сноха – daughter-in-law, 19
minge (-i) f. – мяч – ball, 23 nord n. – север – North, 18
ministru (-i) m. – министр – minister, 2 noroc n. – удача – luck, 6
a minţi IV – обмануть – to deceive, 38 a nota (-ez) I – отмечать – to note (down) , 9
minunat 4 – великолепный, прекрасный – excellent, notă (-e) f. – 1. отметка, заметка, 2. оценка –1. note, 2.
magnificent, 38 mark, grade, 38
a se mira I – удивляться – to wonder, 24 nou 4 – новый – new, 7
miros (-uri) n. – запах – smell, 21 noutate (-i) f. – новость – news, 10
a se mișca I – двигаться – to move, 34 nu – нет – no, 1
mișcare f. – движение – movement, 34 numai – только – only, 17
mobilă (-e) f. – мебель – furniture, 4 nu numai... ci și... – не только… но и... – not only ... but
modern 4 – современный – modern, 5 also , 17
modest 4 – скромный – modest, 36 numaidecât – немедлено, обязательнo – immediately, 37
moldovean 4 – молдаванин – Moldovan, 1 număr (-e) n.– номер – number, 38
monument (-e) n. – памятник – monument, 18 a număra I – 1. считать, 2. насчитывать – to count, 40
motiv (-e) f. – мотив – reason, 29 nume (-e) n. – имя, фамилия – name, 6
mult – много – much, many, 8 a numi (-esc) IV – называть – to name, to call, 40
multicolor 4 – разноцветный – multi-coloured, 27 a se numi (-esc) IV – называться – My name is... , 27
a mulţumi (-esc) IV – благодaрить – to thank, 14
mulţumit 4 – довольный – content, satisfied 32 O
mulţumită – благодаря – due to, 18
a munci (-esc) – работать – to work, 14 oaie (-i) f. – овца – sheep, 30
muncitor (-i) m. – рабочий – worker, 9 oaspete (-i)– гость – guest , 13
munte (-i) m.– гора – montain, 11 obiectiv 4 – объективный – objective, 36
a mustra (-ez) I – укорять, упрекать – to reproach, 29 a obișnui (-esc) IV – 1. иметь обыкновение, 2. приучить к
чему-либо – to be in the habit, accustomed to something,
N 2. to get used to, 34
obișnuit 4 – привычный, обычный – habitual, usual, 34
a se naște III – родиться – to be born, 39 a obliga I – обязывать – to oblige, 29

Limba – mijloc de integrare socialã


VOCABULAR 311

obligaţie (-i) f. – обязанность – duty, 33 a-i părea bine– очень приятно – to be glad, 22
a obosi (-esc) – уставать – to get tired, 14 a-i părea rău – очень жаль – to regret, 22
oboseală (-i) – усталость – tiredness , 11 părere (-i) f. – мнение, взгляд – opinion, 28
a observa I – замечать, наблюдать – to observe, 15 părinte (-i) m. – родитель – parent, 6
ochelari n. – очки – glasses, 24 a păstra (-ez) I – хранить, беречь – to keep , 16
ochi (-i) m. – глаз – eye, 7 până la – до – till, until, 12
a se ocupa I – заниматься – to take care of, to deal, 21 pâine (-i) f. – хлеб – bread, 7
ocupat (4) – занятый – busy, 35 pe – на – on, 3
odihnă f.– отдых – rest , 14 pe cine – кого – whom, 15
a se odihni (-esc) III – отдыхать – to rest, to have a rest, 21 pe cineva – кого-то – somebody , 15
a oferi IV – предлагать – to offer, 18 pe jos – пешком – to walk, 12
oficiu (-i) m. – бюро, контора – office, 9 pe neașteptate – внезапно, неожиданно – suddenly,
oglindă (-i) f. – зеркало – mirror, 4 unexpectedly, 27
om (oameni) m. – человек – man (pl men), 15 pentru – для – for, 4
omenos 4 – 1. человечный, гуманный, 2. отзывчивый – pentru că – потому что – because, 21
kind-hearted, humane, 28 perete (-i) m. – стена – wall, 3
onest 4 – честный – honest, fair, 28 pericol (-e) n. – опасность – danger, 23
opinie (-i) f. – мнение – opinion, 28 periferie (-i) f. – периферия, окраина – suburb , 20
a opri (-esc) IV – останавливать – to stop, 26 a permite III – разрешать – to permit, to allow 18
optim 4 – оптимальный – best, optimum, 38 perioadă (-e) f. – период – period, 27
orar (-e) n. – расписание – schedule, 8 periuţă de dinţi – зубная щетка – tooth brush, 21
oraș (-e) n. – город – city, town, 2 persoană (-e) f. – лицо, личность –person, personality, 31
oră (-e) f. – 1. час, 2. урок – 1.hour, 2. lesson, class, 8; 9 personal 4 – личный – personal, 32
oră de vârf – час пик – rush hour, 20 peste – через – through, over, across, 32
ordine f. – порядок – order, 26 a petrece III – 1. проводить время, 2. провожать – to
orez n.– рис – rice, 35 spend time, 2. see off, 39
a organiza (-ez) I – организовать – to organize, 9 petrecere (-i) f. – развлечение – party, entertainment, 39
orice – всякий, любой – any, anything 15 pian (-e) n. – рояль – piano, 19
oricine – всякий, любой – anybody , 15 picior (-e) n. – нога – foot ( pl feet), 19
a se orienta (-ez) I – ориентироваться – to be guided, 40 a se pieptăna I – расчесываться – to comb, 21
ou (ouă) n. – яйцо – egg, 30 pieptene n. – расческа – comb, 21
a pierde III – терять – to lose, to waste, 23
P pieton (-i) m. – пешеход – pedestrian, 26
pisică (-i) f. – кошка – cat, 30
pace f. – мир – peace, 40 pix (-uri) n. – ручка – pen, 3
pacient (-i) m. – пациент – patient, 25 plantă (-e) f. – растение – plant, 30
pagină (-i) f. – страница – page, 26 a-i plăcea III – нравиться – to like, 17
pahar (-e) n. – стакан – glass,13 plăcere f. – удовольствие – pleasure, 14
palton (-e) n. – пальто – coat, 5 plăcut 4 – приятно – pleasant, nice, 30
pansament (-e) n. – повязка – dressing, 25 a plânge III – плакать – to cry, to weep, 26
pantaloni m. – брюки – trausers, 5 a plăti (-esc) IV – платить – to pay (paid, paid), 17
pantof (-i) m – туфля – shoe, 21 a pleca I – уходить – to leave (left, left), 11
papuc (-i) m. – тапок – slipper, 21 plecare (-i) f – уход – departure, leaving, 32
a parcurge III – проходить, проезжать – to travel, to a se plictisi (-esc) IV – скучать – to get bored, 27
cover, 23 a se plimba I – прогуляться – to walk, 21
parfum (-uri) n – духи – perfume , 24 plimbare (-i) f. – прогулка – walk, 11
parte (-i) f. – часть – part,18 ploaie (-i) f. – дождь – rain, 27
parter (-e) m. – партер – ground floor, 9 a ploua I – идти (о дожде) – to rain, 27
a participa I – участвовать – to participate in, 23 podea (-le) f. – пол – floor, 4
pasăre (-i) f. – птица – bird, 30 poezie (-i) f. – стихотворение – poem, 14
pat (-uri) n. – кровать – bed, 11 poftă f. – аппетит – appetite, 13
(e) păcat – жаль – it is a pity, 37 Poftă bună! – приятного аппетита – Enjoy your meal!, 13
pământ (-uri) n. – земля – earth, 30 Poftim! – пожалуйста! – Here you are!, 26
păr n. – волос, волосы – hair, 7 poimâine – послезавтра – the day after tomorrow, 32
a părăsi (-esc) IV – покидать – to leave (abandon), 40 polei (-uri) n. – гололед – frost, 27

Limba – mijloc de integrare socialã


312 VOCABULAR

politeţe f. – вежливость – politeness, 33 a propune III – предложить – to propose, 18


porc (-i) m. – свинья – pig, 30 propunere (-i) f.– предложение – proposal, 12
a (se) porni (-esc) IV – 1. трогаться, двигаться, 2. prosop (-e) n. – полотенце – towel, 21
начинаться – to start, 26 a provoca I – спровоцировать – to provoke, 29
portar (-i) m. – вратарь – goal keeper, 23 proză (-e) f. – проза – prose, 14
portbagaj (-e) n. – багажник – boot of the car, 11 prudent 4 – остoрожный – careful, 28
portmoneu (-e) n. – кошелек – purse, 24 pudrieră (-e) f. – пудреница – powder box, 24
porumb (-i) m. – кукуруза – corn, 30 pui (-i) m. – цыпленок – chicken, 30
(e) posibil să – возможно – probably, 32 pulover (-e) n. – свитер – sweater, 5
post (-uri) n. – пост, должность – position, 9 punct de vedere – точка зрения – point of view, 28
a se potrivi (-esc) IV – подходить, сходиться в … – to punctual 4 – пунктуальный – punctual, 9
match, to suit, 36 a purta I – носить – to carry, 39
potrivit 4 – подходящий – suitable, 36 a putea II – мочь –can, to be able to, 11
poveste (-i) f. – сказка – fairy tale, story, 27 putere f. – сила – power, 23
a povesti (-esc) IV – рассказывать – to tell, to narrate, 18 puţin – мало – little, a little, 8
pozitiv 4 – положительный – positive, 31
a practica I – заниматься – to practice, 23 R
praf n. – пыль – dust, 37 radieră (-e) f. – резинка – eraser, 3
prânz n. – обед – lunch, 21 raft (-uri) n. – полка – shelf ,4
a preciza (-ez) I – уточнить – to specify, 32 rapid 4 – быстрый – fast, 32
a prefera I – предпочитать – to prefer, 10 rar – редко – rare, 16
a se pregăti (-esc) IV – приготовиться – to prepare, 21 a răbda I – терпеть, вынести – to endure, to tolerate, 36
prenume – имя – first name, 6 răbdare f. – терпение – patience, 31
a prescrie III – назначать – to prescribe, 25 răbdător 3 – терпеливый – patient, 36
a presupune III – предпологать – to suppose, 28 a se răci (-esc), IV – охлаждаться – to cool, 27
președinte – председатель – president, 2 răcoare f. – прохлада – coolness, 27
preţ (-uri) n. – цена – price, 10 a rămâne III – оставаться – to remain, to stay, 12
a preţui (-esc) IV – ценить – to value , 16 a răsfoi (-esc) IV – перелистывать – to look through, 14
a preveni IV – предупреждать – to warn, 33 a răspunde III – отвечать – to answer, to reply, 12
prezent n. – настоящее – present, 14 răspuns (-uri) n. – ответ – answer, reply,19
a prezenta I – представлять, показывать – to present, to a se rătăci (-esc) IV– заблудиться – to lose the way, 32
introduce, 17 rău 4 – плохой – bad, 5
prieten (-i) m. –друг – friend, 12 a râde III – смеяться – to laugh, 36
prietenie f. – дружба – friendship, 16 rând (-uri) n. – ряд, очередь – row, line, 23
prilej n. – повод – occasion, 24 a realiza (-ez) I – осуществлять – to carry out, 36
primăvară (-i) f. – весна – spring, 27 realizare f. – осуществление – realization, 34
a primi (-esc) IV – получать – to receive, to get, 14 rece 2 – холодный – cold, 13
primul, prima – первый, первая – first, 23 recepţie f. – 1. бюро обслуживания, 2. прием – reception, 11
principal 4 – главный – main, 38 receptor (-e) n. – трубка (телефонная) – receiver, 39
principiu (-i) n. – принцип – principle, 29 reciproc – взаимно – reciprocal, mutual, 15
a prinde III – ловить – to catch, to seize, 23 a recomanda I – рекомендовать – to recommend, 17
a privi (-esc) IV – смотреть, глядеть – to look, 19 a recunoaște III – признавать –to admit, to recognize smb, 15
privire (-i) f. – взгляд – look, sight, 34 a refuza I – отказывать(ся), отвергать – to refuse, to
proaspăt (4) – свежий – fresh, 35 reject, 40
probabil (că) – возможно – probably, 32 regret (-e) n. – сожаление – regret, 28
a proceda (-ez) I – поступать – to act, to proceed, 28 a regreta I – сожалеть – to regret, 28
a se produce III – случаться, происходить – to take place, regulă (-i) f. – правило – rule, 26
to happen, 27 relaţie (-i) f. – отношение – relationship, 16
produs (-e) n. – продукт – product, 10 a renunţa I – отказываться – to give up, to renounce, 29
profesor (-i) m. – учитель – teacher, 2 renunţare (-i) f. – отказ – refusal, 29
profesoară (-e) f. – учительница – teacher, 2 a repara I – ремонтировать – to repair, 37
profund 4 – глубокий – deep, profound 28 repede – быстро – fast, 11
prognoză (-e) f. – прогноз погоды – weather forecast, 27 a repeta I – повторять – to repeat, 8
a promite III – обещать – to promise, 17 reproș (-uri) n. – упрек – reproach, 28
proprietate (-i) f. – собственность –property, 30 a reproșa (-ez) I – упрекать – to reproach, 28

Limba – mijloc de integrare socialã


VOCABULAR 313

respect n. – уважение – respect, 33 a scăpa I – спасать, избавиться – to get rid of, 25


a respecta I – 1. уважать, 2. соблюдать –1. to respect, 2. to a schiţa (-ez) I – делать набросок, набросать – to sketch, 9
observe, 26 scop (-uri) n. – цель –purpose, 40
rest (-uri) n. – сдача – change (of money), 18 scor (-uri) n. – счет – score, 23
a restitui IV – возвращать – to return, 17 a scrie III – писать – to write, 12
a reuși (-esc) IV – 1. удаваться, 2. добиваться успеха – to scrisoare (-i) f. – письмо – letter, 17
manage, to suceed, 23 a se scula I – вставать – to get up, 21
a-și reveni III – прийти в себя – to come to oneself, 22 scump 4 – дорогой –dear, expensive, 10
revistă (-e) f. – журнал – magazine, 4 scund 4 – низкий, невысокий –short (of stature), 6
a rezerva I – бронировать – to book, 11 scurt 4 – короткий – short, 5
a rezolva I – решать – to solve, 8 seara (-i) f. – вечер – evening, 12
rezolvare f. – решение – solution, 20 secretară (-e) f. – секретарь – secretary, 9
rezultat (-e) – результат – result, 31 secţie ( -i ) f. – отдел – section, department, 8
a ridica I – поднимать – to lift, to pick up, 38 semafor (-e) n. – светофор – traffic lights, 20
rimel (-e) n. – туш – mascara , 24 a semăna I – быть похожим – to resemble, to look like, 36
riscant 4 – рискованный – risky, 23 semn (-e) n. – знак – sign, 18
robinet (-e) n. – кран – tap, 4 semna (-ez) I – подписывать – to sign, 9
rochie (-i) f. – платье – dress, 5 senin 4 – безоблачный, ясный – clear, 27
român (-i) m. – румын – Romanian, 1 sentiment (-e) n. – чувство – feeling, 16
românește – по-румынски – in Romanian, 14 a servi (-esc) IV – обслуживать – to serve, 35
roșie (-i) f. – помидор – tomato, 22 servicii n. – услуги – service, 17
rouă f. – роса – dew, 27 serviciu n. – работа – job, 9
rudă (-e) f. – родственник – relative, 6 sesiune (-i) f. – сессия – examination session, 8
rugăminte (-i) f. – просьба – request, 26 sever 4 – строгий, суровый – strict, severe, 36
ruj n. – помада –lipstick , 24 sfat (-uri) n. – совет – advice (council), 31
a rupe III – рвать, ломать – to tear, break, 36 a sfătui (-esc) IV – посоветовать – to advise, 31
rus (-i) m. – русский – Russian, 1 sfert (-uri) n. – четверть – quarter, 8
rusește – по-русски – in Russian, 14 siguranţă f. – уверенность – certainty, to be sure of, 18
simplu 4 – простой –simple, 34
S a se simţi IV – чувствовать себя – to feel (felt, felt), 21
sincer 4 – искренний – sincere, 16
salam (-uri) n. – колбаса – salami, 22 sinceritate f. – искренность – sincerity, 33
salariu (-i) n. – зарплата – salary, 17 singur – сам, один – alone, 16
sală (-i) f. – аудитория – classroom, 3 slab 4 – худой – thin, lean, 6
salon (-e) n. – зал – living room, 4 soare n. – солнце – sun, 11
a salva (-ez) I – спасать – to save, to rescue, 25 soartă f. – судьба – destiny, 31
sare f. – соль – salt, 35 somn n. – cон – sleep ,11
sarma (-le) f. – голубцы – cabbage roll, 13 soră (surori) f. – сестра – sister, 6
sat (-e) n. – село – village, 2 a sosi (-esc) IV – прибывать, приезжать – to arrive, to
sau – или – or, 8 come, 40
sănătate f. – здоровье – health, 23 sosire f. – прибытие – arrival, 20
sănătos 4 – здоровый – healthy, 6 soţ (-i) m. – муж – husband, 6
săptămână (-i) f. – неделя – week, 27 soţie (-i) f. – жена – wife, 6
săpun (-uri) n. – мыло – soap, 21 spaţios 4 – просторный – spacious, 8
sărac 4 – бедный – poor, 6 a se spăla I – умываться – to wash oneself, 21
sărbătoare (-i) f. – праздник – holiday, 24 specialitate (-i) f. – специальность – qualification, 8
a sărbători (-esc) IV – праздновать – to celebrate, 24 spectacol (-e) n. – спектакль – show, performance, 12
a sări IV – прыгать – to jump, to leap, 23 spectator (-i) m. – зритель – spectator, 12
sătul 4 – сытый – full, not hungry, 22 a spera I – надеяться – to hope, 39
a se sătura I – 1. надоедать, 2. насытиться – 1. to get tired a speria I – испугать – to frighten, to scare, 29
of, 2. to have enough, 28 sportiv (-i) m. – спортсмен – sportsman, 2
scară (-i) f. – лестница – ladder, staircase, 13 a (se) sprijini (-esc) IV – 1) поддерживать, 2) опираться –
scaun (-e) n. – стул – chair, 3 to support, to lean upon, 25
a scădea II – уменьшать, сокращать – to reduce, 30 a spune III – говорить, рассказывать – to say, 12
a se scălda I – купаться – to bathe, 30 a sta – стоять – to stand, to stay, 8

Limba – mijloc de integrare socialã


314 VOCABULAR

a stabili (-esc) IV – устанавливать – to establish, 23 a telefona (-ez) I – звонить – to call, 17


staţie terminus – конечная остановка –terminal, 26 tensiune f. – давление – pressure, 25
staţiune (-i) f. – курорт – resort, 11 teren (-uri) n. – площадка, поле – ground, 23
stăruitor 3 – 1. настойчивый, 2. старательный – a termina I – заканчивать – to finish, 37
persevering, persistent, 36 timp n. – время – time, 23
a stima (-ez) I – уважать – to respect, 16 toamnă (-e) f. – осень – autumn, 27
stimă f. – уважение – respect, 16 a se topi (-ește) – таять – to melt ,27
stilou (-uri) n. – ручка чернильная – fountain pen, 3 tot – весь, целый – all, whole, everything, 10
stomac (- uri) n. – желудок – stomach, 22 totdeauna – всегда – always, 14
a se strădui (-esc) IV – стараться, усердствовать, – to be totuși – всe же, однако, все-таки, тем не менее – still,
zealous, to try, 34 though, however, 22
străin 4 – иностранный – foreigner, stranger, 11 trainic 4 – надежный –lasting, durable, reliable, 16
a studia (-ez) I – изучать – to study, 9 trandafir (-i) m. – роза – rose, 39
studii n. – образование – studies, education, 8 translator (-i) m. – переводчик – translator, 9
sub – под – under, 4 a transmite III – передавать – to pass, to give, 17
succes (-e) n. – успех – success, 19 traseu (-e) n. – путь – route, 11
sud n. – юг – South, 18 tratament (-e) n. – лечение – treatment, 25
a suferi IV – страдать – to suffer, 29 a traversa (-ez) I – переходить – to cross, 26
suficient 4 – достаточный – sufficient, 16 trădare (-i) f. – измена – betrayal, 28
suflet (-e) n. – душа – soul, 14 a trăi (-esc) IV – жить – to live, 30
a suna I – позвонить – to call, 38 a trebui – 1. быть необходимым, нуждаться, 2. надо – to
a se supăra I – сердиться, огорчаться – to get angry, 26 have to, must, need, 17
superior 4 – высший – superior, higher education, 8 a trece III – проходить – to pass, to cross, 12
a suporta I – терпеть – to suffer, 29 trecere (-i) f. – проход – crossing , 18
suporter (-i) m. – болельщик – fan, 23 trecut 4 – прошлый – past, 29
sus – наверху – up, above, upstairs, 20 tren (-uri) n. – поезд – train, 10
a susţine III – поддерживать – to support, 16 a se trezi (-esc) IV – проснуться – to wake up, 21
tricou (-uri) n. – майка – T-shirt, 5
Ș a trimite III – отправлять – to send (sent, sent), 17
tristeţe f. – грусть, печаль – grief, 22
școală (-i) f. – школа – school, 2 trusă de bărbierit – бритвенный набор – shaving set, 24
ședinţă (-e) f. – заседание – meeting, 9 a tuna I – греметь – to thunder, 27
șef (-i) m. – шеф – boss, 18 tunet (-e) n. – гром – thunder, 27
șofer (-i) m. – шофер – driver, 2 turn (-uri) n. – башня – tower, 20
a șterge III – вытирать – to wipe, 37 a turna I – наливать – to pour, 39
a ști IV – знать – to know, 13
știinţă (-e) f. –наука – sciece, 14 Ţ
știre (-i) f. – новость – news, 10
ţară (-i) f. – страна – country, 2
T la ţară– в деревне – in the country, in a village, 30
ţigară (-i) f. – сигарета – cigarette, 29
tablă (-e) f. – доска – blackboard, 3 a ţine cont de …– иметь ввиду – to consider, to mind, to
tablou (-uri) n. – картина – picture, 3 have in view, 25
tacâm (-uri) n. – столовый прибор – table set, 13 a ţine seama de … – иметь ввиду – to take into
talentat 4 – талантливый – talented, 36 consideration, 25
tanti f. – тетя – aunt, 6 U
tată (-i) m. – отец – father, 6
tavan (-e) n. – потолок – ceiling, 4 ucrainean (-i) m. – украинец – Ukrainean, 1
taxator (-i), m. – кондуктор – conductor, 26 a uita I – забыть – to forget (forgot, forgotten), 29
taxă (-e) f. – такса, плата – charge, payment, fare (for the a se uita I – смотреть – to look, 21
transport) 2 ultimul, ultima – последний, последняя – the last, latter, 23
a tăcea II – молчать – to keep silent, 11 a umbla I – ходить – to walk, to go, 10
tânăr 4 – молодой – young, 6 umbră (-e) f. – тень – snade, 27
târziu – поздно – late, 12 a umple III – наполнять – to fill, 39
teatru (-e) n. – театр – theater, 2 unchi (-i) f. – дядя – uncle, 6

Limba – mijloc de integrare socialã


VOCABULAR 315

unde – где – where, 5 verișor (-i) m. – двоюродный брат – cousin, 19


undeva – где-нибудь, где-то – somewhere, 19 vesel 4 – веселый – cheerful, 36
uneori – иногда – sometimes, 16 vest n. – запад – west, 18
universitate (-i) f. – университет – college, university, 8 veste (-i) f. – известие, новость – news, 38
unul, una – один, одна – one, 30 viaţă (-i) f. – жизнь – life, 19
a ura (-ez) I – желать – to wish, 24 viitor n. – будущее – future, 14
urare (-i) f. – пожелание – wish, 39 vin n. – вино – wine, 39
urât 4 – некрасивый – ugly, 34 a vinde III – продавать – to sell, 15
a urca I – подниматься – to go up, to get on (bus), 11 a se vindeca I– вылечиться – to be cured, 25
a urma (-ez) I – следовать – to follow, 27 vinovat (4 ) – виноватый – guilty, 28
ușă (-i) f. – дверь – door, 3 a vizita (-ez) I a – посещать, наносить визит – to visit, to
pay a visit, 40
V vizită (-e) f. – визит – visit, 13
vorbă (-e) f – слово, разговор – word, talk, 39
vacant 4 – вакантный – vacant, 9 a vorbi (-esc) IV – говорить – to speak, 14
vacanţă (-e) f. – каникулы – holiday, 30 a vrea – хотеть, желать – to want, 7
vacă (-i) f. – корова – cow, 30
valiză (-e) f. – чемодан – suitcase, 11 Z
vamă (-i) f. – таможня – the Customs, 32
vara (-i) f. – летом – in summer, 23 zahăr n. – сахар – sugar, 10
varietate f. – разнообразие – variety, 10 zăpadă (-i) f. – снег – snow, 27
văr (-i) m. – двоюродный брат – cousin, 19 a zâmbi (-esc) IV – улыбаться – to smile, 24
vânt (-uri) n. – ветер – wind, 27 zgomot (-e) n. – шум – noise, 13
vânzător (-i) m. – продавец – shop assistant, 2 zi (-le) f. – день – day, 9
vârf (-uri) n. – вершина – top, 11 zi de naștere – день рождения – birthday, 24
vechi 2 – старый – old, 7 ziar (-e) n. – газета – newspaper, 4
vecin (-i) m. – cосед – neighbor, 40 ziarist (-i) m. – журналист – journalist, 2
a vedea II – видеть – to see, 11 ziaristică f. – факультет журналистики – faculty of
a veni IV – приходить – to come, 13 journalism, 8
verde 2 – зеленый – green, 7 a zice III – сказать – to say, 24
a verifica I – проверять – to check, 9 zilnic – ежедневно – daily, 16
verișoară (-e) f. – двоюродная сестра – cousin, 19 ziua – днем – in the afternoon, 12

Limba – mijloc de integrare socialã


316 VOCABULAR

CZU 811.135.1’36(075)
L62

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Limba care ne unește: Man.: Nivelul 1 / Ion Bărbuţă, Tatiana Callo, Ala
Cojocaru-Zavadschi, Elena Constantinovici, Lucia Cucu; Dep. Relaţii
Interetnice, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – Ch.: S. n., 2003
(F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 316 p.

ISBN 9975-78-272-8
2000 ex.

811.135.1’36(075)

Prepress: Vitalie Leca


Tehnolog: Ina Frunze

Com. 1969

Firma editorial-poligrafică “Tipografia Centrală”, MD-2068, Chișinău, str. Florilor, 1


tel. 43-03-60, 49-31-46, 43-03-67
Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Direcţia Edituri, Poligrafie și Aprovizionare cu Cărţi

ISBN 9975-78-272-8

Limba – mijloc de integrare socialã