1.

GENERALITĂŢI

CAIET DE SARCINI - MONTARE BORDURI

1.1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de montare borduri utilizate in scopul incadrarii imbracamintilor pentru trotuare, alei de pietoni, carosabile din cadrul lucrărilor de modernizare/ranforsare străzi in mediul urban. Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea si controlul lucrărilor de montare borduri ce trebuiesc a fi executate conform prevederilor proiectului tehnic. 1.2. PREVEDERI GENERALE Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 2. MATERIALE

Bordurile sunt blocuri prismatice din piatra cioplita sau beton de ciment dispuse in lungul drumului la marginea imbracamintei, respectând proiectele de execuţie aferente si prevederile tehnice: SR 4032-1:2001, SR EN 1340:2004, SR EN 197-1:2011, SR 662:2002, SfggEN 12620+A1:2008, indicativ NE 012. Beton pentru montarea bordurilor C8/10 Borduri pentru carosabil tip Al Borduri pentru trotuar tip Bl Borduri rampa Nisipul natural spalat sort 0...4 mm Ciment Portland Apa 3. EXECUŢIA LUCRĂRILOR Se sapa pamantul manual in vederea creerii spaţiului necesar executării fundaţiei.Latimea săpăturii va fi egala cu latimea elementului majorata cu 0,20m. Fundul săpăturii va fi adus cu grija la cotele prevăzute in proiect si va fi compactata pentru a avea 95% din densitatea optima Proctor normal. In cazul unei săpături mai adanci fata de cota prescrisa, executantul trebuie sa compenseze diferenţa de cota prin creşterea grosimii fundaţiei bordurii. In cazul in care exista bordura se desface bordura existenta si se reface . Se picheteaza traseul bordurii cu tarusi de lemn sau metal drepţi, se intinde sfoara pentru stabilirea liniei bordurii si se alineaza bordura in lungul sforii . Se toarna betonul fundaţiei C 16/20 manual cu lopata cu circa 2 - 3 cm mai sus decât cota necesara, pentru ca atunci cand se aseaza bordura sa nu mai fie nevoie de completări cu mortar de ciment decât in mica masura. Betonul se toarna in asa fel incat suprafaţa lui sa asigure o aşezare corecta a bordurii. Bordurile se aseaza manual in funcţie de greutatea acestora de unul sau doi muncitori astfel ca muchia interioara sa urmareasca sfoara care materializeaza linia bordurii. Bordurile de incadrare se aseaza cu fata superioara la 5 - 8 mm sub nivelul marginii imbracamintilor asfaltice si cu 10 mm sub nivelul imbracamintilor de piatra cioplita. In profil longitudinal nu se admit denivelări mai mari decât ale imbracamintii asfaltice . Bordurile de trotuar se aseaza cu fata superiora la 10 - 15 cm deasupra nivelului marginii imbracamintii, in funcţie de cantitatea de apa ce curge pe rigola. In acest caz nu

. NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS-uri. La bordurile de trotuar se traseaza pe mortarul de rostuire o linie care marcheaza in relief rostul. etc. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII Se va urmări instruirea si respectarea de către personalul executant a utilizării echipamentelor de protectie din dotare. precum si a Normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie.) în vigoare la data elaborării proiectului. Rosturile bordurilor implica colmatarea cu mortar de ciment M50 a spaţiului ce ramane intre doua borduri alaturate. punandu-se mai intai pe locul unde va fi lovita bordura o scandurica de protectie . Rosturile vor avea maxim 2cm. 4. Pentru curbe se folosesc borduri de trotuar de aceeaşi secţiune ca si bordurile din aliniament dar de lungime mai mica spre a se realiza o cat mai uşoara inscriere in curbe. Normelor PSI. Corecturile de poziţie se fac prin ciocanire cu ciocan de lemn sau fier. normative. Se va verifica cunoaşterea de către personalul executant a Normelor pentru protectia muncii.Tolerantele admise la montarea bordurilor vor fi mai mici de 5mm fata de cotele precizate in profilele transversale corespunzătoare si in profilul in lung. conform Normelor de tehnica securitatii in vigoare cu privire la lucrările de intretinere si reparaţii drumuri. instrucţiuni tehnice.se admit denivelări mai mari decât panta longitudinala a rigolei si imbracamintii trotuarului.

1. montare.DISPOZITIVE DE SCURGERE ŞI EVACUARE A APELOR DE SUPRAFAŢĂ Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de: canalizare pluviala. Mortar de ciment M100 2.studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie. Prezentul caiet de sarcini se aplica la lucrările de modernizări străzi din municipiul Cluj-Napoca. 2. Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea acestor dispozitive.4. natura lor şi felul cum sunt amplasate sub pământ. 2. înainte de începerea lucrărilor se va stabili cu exactitate existenţa instalaţiilor subterane. guri de scurgere prevăzute in cadrul dispozitivelor de scurgere şi evacuare a apelor de suprafaţă. . C35/45 conform NE 012-1:2007.3. Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.aducerea la cunostinta proiectantului a eventualele neconcordanţe între situatia proiectata si situatia din teren. NE 012-2:2009 2. standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se referă.1. PREVEDERI GENERALE CAIET DE SARCINI . SR 667/2001 3. OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii. Beton de ciment C20/25. balast. MATERIALE FOLOSITE 2. executantul va avea in vedere urmatoarele: .82.5. 2. Agregate: nisip.6. Ţevile si fîtinguri din PVC pentru instalatii de canalizare si drenare utilizate vor fi in conformitate cu normativele I 22-99. respectiv STAS 3272-80. Capace carosabile sau necarosabile si grătare de scurgere pentru căminele de vizitare si gurile de scurgere utilizate vor fi din tipurile prevăzute în STAS 2308-81.1. 2. Pentru depistarea . 2. controlul calităţii materialelor şi a lucrărilor executate conform prevederilor proiectului tehnic. NP 084-2003 si GP 043-99. ridicare la cota cămine de vizitare. MODUL DE EXECUŢIE AL LUCRĂRILOR 3. precum şi a legislaţiei. Guri de scurgere cu sifon si depozit pentru ape meteorice vor fi conformitate cu detaliile din proiectul tehnic si se vor amplasa conform prevederi STAS 6701-82.2. infiintare. astfel ca la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate.7. piatra sparta conform SR 662/2002. Cămine de vizitare ale canalelor pentru evacuarea apelor meteorice vor fi in conformitate cu prevederile STAS 2448 . Pentru aceasta se va solicita prezenţa unor delegaţi competenţi ai administratorilor reţelelor edilitare existente pe amplasamentul străzii care să indice poziţia acestor reţele şi să indice măsurile necesare pentru protejarea integrităţii şi funcţionalităţii acestora.

se vor solicita clarificari din partea proiectantului. Nu se admit bule de aer. Locul de depozitare va fi curat si uscat.gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate se vor face sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţia respectivă. Pentru orice modificare a prevederilor din proiect. Trebuie evitate curbările excesive ale ţevilor si contactele suprafeţei conductelor cu corpuri ascutite sau abrazive si de asemenea cu substante agresive pentru PVC. nivelele.Materializarea si verificarea cotelor proiectate la căminele de vizitare. Fitingurile se vor aranja pe rafturi pe sortimente si dimensiuni.Marcarea traseului si fixarea reperilor in vederea execuţiei lucrărilor . Garniturile de cauciuc se depoziteaza in ambalajul de fabricaţie.2. fiind interzise utilizarea cârligelor si a cablurilor metalice. schimbări de direcţie etc. Suprafaţa interioara a mufelor fitingurilor trebuie sa fie neteda. 3. La examinarea cu ochiul liber. fara denivelări. arsuri. Pe durata depozitarii ţevile trebuie sa se sprijine pe toata lungimea lor pentru a se evita defectarea capetelor datorita vibraţiilor si loviturilor. FAZA PREMERGĂTOARE cuprinde urmatoarele lucrări: . stivuindu-se pe inaltimi de maxim 0. pantele sau stabilitatea canalelor se va obţine acordul proiectantului. executantul va materializa pe teren traseul reţelelor si racordurilor de canalizare. Înainte de inceperea lucrărilor. Înainte de punerea in opera a ţevilor si fitingurilor acestea se vor verifica daca corespund din punct de vedere calitativ. pe sortimente si dimensiuni. transportul si depozitarea ţevilor din PVC si a materialelor pentru execuţie .75 m. suprafaţa interioara si exterioara trebuie sa fie neteda. cota radierului şi cota de racordare. care intervine în timpul execuţiei şi care afectează traseul. In perioade reci sunt necesare masuri speciale deoarece la temperaturi scăzute materialul devine casant. La manipularea ţevilor. gurile de scurgere. In cazul in care elementele de trasare sunt insuficiente sau apar neconcordante intre situatia din teren si proiectul tehnic. zgirieturi. Pentru transport. marcand punctele caracteristice (amplasament cămine. ferite de soare.0 m distanta de orice sursa de căldură. La execuţia căminelor de vizitare si a gurilor de scurgere se va respecta poziţia acestora indicata în proiect. Materialele se vor depozita in magazii inchise sau locuri acoperite. Ţevile se vor aranja in rastele orizontale. a gurilor de scurgere la care urmeaza sa se execute lucrări . arsuri sau cojeli. fara fisuri. incluziuni. Manipularea si transportul ţevilor din PVC se va face cu grija pentru a le feri de lovituri si zgârieturi.Manipularea.Stabilirea amplasamentelor căminelor de vizitare. incluziuni si arsuri in secţiunea transversala a ţevii.) prin tarusi. ţevile vor fi aşezate orizontal. ţevile trebuie sa fie drepte. se foloseste frânghie de canepa sau din material plastic. crăpături. Nu se recomanda depozitarea peste tevi a altor materiale care pot duce la deformarea lor in timpul transportului. Verificarea dimensiunilor si caracteristicilor ţevilor se va face in depozit la recepţia mărfii. fixat la cel puţin 2. guri de scurgere. . cat si inainte de punerea in opera. culoare uniforma si de aceeaşi nuanţa.

3.2. Saparea transeelor 3. Umplerea transeei 3.3.3.00m in pamanturi plastic vartoase si nisipuri in stare indesata.. Conform STAS 3051-91 patul de fundare trebuie astfel amenajat incit sa asigure un contact intre baza ţevii si patul de fundare pe o suprafaţa corespunzătoare unui unghi la centru de min.4.1. Solul afânat din greşeală trebuie reparat prin compactare.1. Metodele de executare a săpăturilor sunt determinate de volumul lucrărilor. Săpătură se va incepe numai dupa completa organizare a şantierului si aprovizionarea conductelor/tevilor si a celorlalte materiale necesare astfel ca şanţurile sa ramana deschise un timp cat mai scurt.1.3.3.90 grade. Realizarea patului de pozare constituie o fază a operaţiei de montaj. se recomandă nivelarea fundului şanţului cu un strat de nisip. Lansarea si îmbinarea ţevilor 3. manipularea şi pozarea tuburile în şanţ se face manual. 3. Executarea săpăturilor se poate face manual sau mecanic. Săpăturile se vor executa dinspre aval către amonte.3. Săpăturile se vor executa cu pereţi verticali. pentru evacuarea apelor de infiltraţie din săpături în mod natural.5Om in pamanturi tari. precum şi de adâncimea şi forma tranşeelor. zgârâieturi. Săpătură si sprijinirea transeei La efectuarea săpăturilor se vor respecta prevederile tehnice in vigoare privind execuţia terasamentelor. După executarea excavaţiilor în conformitate cu indicaţiile proiectului.3.3. fara sprijiniri pana la adancimi de: l. şi doar în cazuri bine determinate se va apela la epuizarea apelor cu motopompe. Umpluturile in tranşee vor fi compactate pe straturi. Faza de probe şi punerea în funcţiune 3. de caracteristicile solului. Fundul şanţului nu trebuie afânat. Datorita greutăţii mici. Lucrările de săpătură vor fi executate pe cât posibil pe uscat. Nu sunt admise în montaj tevi şi alte componente cu deteriorări ale suprafeţei peretelui.1. In cazul şanţului cu adâncime mai mare coborîrea ţevilor se face cu ajutorul unor chingi textile de pe marginea şanţului unde nu este depozitat pământul. iar stratul astfel îndepărtat trebuie înlocuit cu pământ fară pietre. mărit cu o supralărgire de o parte şi de alta. pentru a nu stânjeni lucrările.1. Săpăturile manuale se vor executa cu pereţi verticali.1. Se interzice aruncarea ţevilor în şanţ. Pământul în surplus se încarcă imediat în mijloace de transport şi se evacuează din zonă. solul afânat sau coeziv de pe fund trebuie îndepărtat şi înlocuit cu un strat de sol necoeziv sau cu un pat de aşezare. cum ar fi tăieturi. Dacă solul este pietros sau stâncos fundul şanţului trebuie adâncit cu cel puţin 0.1. FAZA DE EXECUŢIE 3. cojiri etc. 1. pozarea si imbinarea ţevilor Înainte de montaj se vor verifica ţevile din PVC şi celelalte componente ale reţelei de canalizare pentru a descoperi eventualele deteriorări apărute în timpul transportului şi depozitării. cauzate de obiecte ascuţite. Lansarea.2.3. tranşeea având lăţimea egală cu diametrul exterior al tubului.1 Om sub nivelul prevăzut în proiect.3. grosimea maximă a fiecărui strat nu va depăşi după compactare 20 cm. Cand adancimea săpăturilor depăşeşte aceste dimensiuni.1. Modul în care ţeava se sprijină pe pat are o mare influenţă asupra capacităţii portante a conductei.1. se vor face sprijiniri sau se va sapa cu taluze. Canalizare pluviala 3. De aceea nu se admite .

Pentru ramificaţii si reducţii. respectarea tehnologică de compactare. 3. se vor utiliza coturile sau daca poziţia permite. După efectuarea lucrărilor de montaj.1. cu o grosime corespunzătoare având cel puţin 20cm şi apoi compactat. manual. curbe din ţeava uzinata. spaţiile libere rămase între ţeava şi peretele şanţului vor fi umplute cu nisip si balast. umplerea şanţului se va face în etape: mai întâi se aşterne un strat subţire de nisip. La terminarea lucrărilor se vor îndepărta toate materialele de construcţie rămase precum şi surplusul de pământ lăsându-se amplasamentul lucrărilor în stare curată. Ţevile sunt pozate începând din aval. realizarea gradului de compactare.Zona de protecţie din jurul ţevii având cel puţin 20cm sub conductă şi de cel puţin 20 cm deasupra generatoarei conductei se va realiza din nisip. conţinutul în materiale organice şi impurităţi. Umplerea în jurul tuburilor se va efectua manual de 12-15cm grosime. îmbinarea ţevilor se realizeaza uşor.Dacă conducta a stat în bătaia soarelui şi temperatura ei este mult mai mare dcât temperatura şanţului.1. Este indicată lăsarea liberă a extremităţilor tubului pentru a putea executa cu uşurinţă operaţiile ulterioare de montare. înainte de execuţia finală a umpluturilor se execută încercarea de etanşeitate a ţevilor pe porţiuni. La execuţia lucrărilor de umpluturi se vor verifica : calitatea materialului utilizat pentru umplutură. Este interzisă îngroparea lemnăriei provenite din cofraje.sprijinirea ţevii pe reazeme lineare sau punctiforme. Reţelele de canalizare din PVC se vor racorda la cămine de vizitare realizate prefabricate din beton cu diametrul de 800mm. Executarea imbinarilor incepe prin curatirea eventualelor impuritati a mufei si a capatului conductei. O pozare corectă a ţevilor permite obţinerea celor mai bune rezultate în exploatare.1. Ţevile trebuie coborâte cu grijă în tranşee unele în prelungirea celorlalte. se vor folosi numai teuri si reducţii uzinate. facilitând alinierea lor cu ajutorul calelor provizorii constituite din bucăţi de lemn.3. Umplerea se face în straturi succesive avâd grosimi alese astfel ca. conform STAS 3051-91. bine compactate prin udare şi batere cu maiul de mână până la acoperirea crestei canalului cu un strat de miniumum 20cm. fara echipamente mecanice. iar pe de altă parte materialul din strat să poată fi bine compactat.3. bine aliniate şi cu o pantă regulată. Pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi tranşeele ţevilor din afara zonelor carosabile trebuie sa existe un grad de compactare de 80% Proctor iar pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi tranşeele conductelor din zone carosabile un grad de compactare de 95% Proctor. . după care se face umlerea şanţului. Pentru schimbări de direcţie. pe de o parte să nu compromită stabilitatea poziţiei conductei. Pentru patul de aşezare se poate folosi nisip. Patul de pozare nu trebuie să îngheţe vreodată. la cote ±5cm faţă de cote proiectate.4. Se admit următoarele abateri limită: la pante ±10% faţă de proiect. Calarea provizorie cu ajutorul pietrelor este interzisă. Faza de probe şi punerea în funcţiune La verificarea tranşeei şi a patului de nisip a conductei se va urmări adâncimea tranşeei. Ţevile se pozeaza in patul de fundaţie sau pe fundul pregătit al sântului. după verificarea calităţii execuţiei şi după efectuarea primei probe de etanşeitate. aliniamentul. 3.Decalarea axiala este interzisa. podeţe. Deasupra stratului superior de nisip se va umple tranşeea cu un strat de balast bine compactat. După pozarea ţevilor. Umplerea transeei Umplerea cu material a tranşeei se va face după efectuarea controlului de nivelment al cotelor de fund şi panta canalului. Rolul patului de nisip este de a asigura o rezemare uniformă atât transversal pe lungimea determinată de unghiul la centru cât şi longitudinal. panta părţii inferioare a tranşeei şi natura terenului de fundare. În cazul conductelor pozate în zone carosabile umplutura se va executa până la nivelul stratului îmbrăcăminţii rutiere. Umplerea trebuie efectuată într-o singură direcţie. sprijiniri.

refacerea terenului şi îmbrăcăminţii rutiere unde este cazul. Fundaţia căminelor de vizitare se va executa din beton simplu C35/45. 3. etanşeitatea se asigură cu inel de cauciuc.3. Înfiinţare cămine de vizitare Căminele de vizitare se amplaseaza pe reţele de canalizare. Probele de etanşeitate se fac pe tronsoane de cel mult 500 m. înlăturarea eventualelor defecţiuni şi refacerea probei de etanşeitate. iar între suprafeţele interioare ale piesei şi tubului. Suprafaţa exterioară de acces la cămin face priză cu betonul. Îmbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu mortar de ciment Ml00 şi rostuite în interiorul căminelor de vizitare. Un cămin de vizitare se compune din: fundaţie cameră de lucru coş de acces inclusiv centura de rezemare a ramei capacului capac şi ramă scară de acces. curăţirea şi evacuarea depunerilor. In vederea realizării probei de etanşeitate cu apă.Probarea reţelei de canalizare Faza de probare cuprinde: Prevederea lucrărilor pregătitoare pentru proba de etanşeitate. Căminele de vizitare se vor executa conform STAS 2448-82. inchiderea etanşă a orificiilor. Punerea în funcţiune. blocarea extremităţilor conductei şi a tuturor punctelor susceptibile de deplasare în timpul executării probei. La cămin se va folosi capac şi ramă din fontă de tip carosabil şi se vor monta la cotele din proiect profile longitudinale si transversale. Executarea umpluturilor. În cazul când există diferenţă de până la 0. Cota radierului căminului va fi egală cu cota radierului canalului având cota de nivel conform profilului longitudinal. . conform STAS 3051-91.50m de la coşul de acces până la cota terenului unde va fi cota capac cămin. La montare capătul interior al piesei trebuie să fie în acelaşi plan cu peretele interior al căminului iar depăşirea să fie permisă doar la capătul exterior. Efectuarea probei de etanşeitate în confomiitate cu normativele în vigoare . se va efectua aducerea la cotă din beton monolit. stabilite cu consultarea proiectantului. 50cm distanţă faţă de capac iar ultima va fi la max. Rezultatele probei de etanşeitate se menţionează într-un proces verbal care face parte integrantă din documentaţia necesară la recepţia preliminară şi definitivă a lucrării. 02Omm şi se vor dispune pe două rânduri având lăţimea (paralel cu zidul) 20cm. se vor executa următoarele lucrări pregătitoare: umplutură parţială de pământ cu lăsarea îmbinărilor libere. Racordarea conductelor de PVC. Legarea tronsoanelor. Prima treaptă a scării de acces în căminele de vizitare va fi fixată la max. întreţinere. precum şi cuplarea a două sau trei canale. Căminele de vizitare permit accesul în canale pentru supraveghere. la căminele de vizitare din beton se face prin intermediul unor garnituri speciale care asigură o etanşeitate corespunzătoare. In cazul cand rezultatele incercarii de etanşeitate nu sunt corespunzătoare.IO2N/mm2. Pierderile de apa admise in canale inchise sunt conform tabelului 3 din STAS 3051-91. la o presiune de încercare masurata la capatul aval al tronsonului de 5. Găurile pentru fixarea treptelor în tuburile de beton vor fi executate cu îngrijire pe toată grosimea peretelui acestuia.2. Treptele vor fi confecţionate din OB 37. 30cm deasupra radierului. se iau masuri de remediere. Recepţia generală a lucrărilor.

dupa care se va trece la umplerea in straturi succesive de cate 15 cm urmate de compactare pana la atingerea cotei la care trebuie montata placa prefabricata de beton care are inglobat gratarul de fonta. Corpul gurii de scurgere se va aşeza pe un pat din balast/piatra sparta compactat in grosime de 20 cm peste care se aşterne un strat de 10 cm de nisip care deasemenea se compacteza.Toate părţile componente ale căminului de vizitare se vor executa respectând prescripţiile din STAS 2448-82. Placa prefabricata de beton se va monta pe un pat de nisip pilonat in grosime de 5 cm. Amplasamentul cotei radier şi cotă capac ale căminelor va fi conform planurilor de situaţie şi a profilelor longitudinale anexate prezentei documentaţii. De asemenea se va împiedica ieşirea mirosurilor neplăcute din canalizare prin grătarele gurilor de scurgere. Gurile de scurgere vor fi cu depozit şi sifon. astfel realizându-se reţinerea nisipului şi a produselor petroliere.verificarea etanşeităţii.3. Gurile de scurgere se vor executa conform detaliului din partea desenata.3 m de o parte şi de alta. grătarele cu ramă de fontă pentru guri de scurgere sunt executate în conformitate cu STAS 3272/82. Etanseizarea dintre corpul gurii de scurgere realizat din tub PVC Ø400 si placa prefabricata din beton armat se va face cu mortar M 100. Placa de beton va rezema pe straturile compactate din nisip si balast/piatra sparta. Înfiinţare gura de scurgere Gurile de scurgere au drept scop colectarea apelor pluviale şi conducerea acestora în reţeaua de canalizare.verificarea legării racordului la canalizare. -coborârea şi aşezarea în poziţie verticală a corpului din PVC O 400 cu element de fiind. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei retinuta de sifon sa fie la o adancime H cel puţin egala cu adancimea de inghet conform STAS 6054. si nu pe corpul gurii de scurgere confecţionat din PVC. cu direcţia ieşirii spre căminul de vizitare la care se va racorda. 3. Dupa pozarea corpului gurii de scurgere se va trece la umplerea cu balast/piatra sparta si nisip in jurul tubului astfel: se va umple cu nisip pe o raza de 10 cm si balast /piatra sparta pe o raza de 20 cm in prima faza pana la partea inferioara a cotului de racordare din PVC Ø200. La execuţia gurilor de scurgere se va respecta poziţia acestora indicata în proiect. mărit cu o supralărgire de 0. . -asternerea patului de pozare. Calitatea gurilor de scurgere se verifică pentru fiecare gură de scurgere în parte. tranşeea având lăţimea egală cu diametrul exterior al tubului. -montarea la cota a plăcii suport din beton armat cu rama cu grătar de fontă pe un pat de mortar de ciment. Verificarea calităţii constă din: . Când în tranşee se întâlnesc bancuri stâncoase. mai uşoare decât apa. Verificarea calităţii căminelor de vizitare şi proba de etanşeitate se vor face concomitent cu verificarea şi proba canalelor.3. la cota indicata in proiectul tehnic. -racordarea la căminul de vizitare mai apropiat prin tuburi PVC O 200. Săpăturile vor fi executate pe cât posibil pe uscat. nisip sau balast. Săpăturile se vor executa cu pereţi verticali. Fundul săpăturii este adus cu grijă la cotele prevăzute în proiect şi este compactat. Pământul rezultat din săpătură va fi evacuat şi pus în depozitul stabilit de Beneficiar. . ele trebuie să fie derocate şi aduse la o cotă cu cel puţin 10 cm sub fundul săpăturii şi înlocuite pe această grosime cu pământ fin. dacă este cazul. de aşa manieră încât densitatea uscată a solului să atingă 95% din densitatea uscată optimă Proctor normal. Execuţia gurii de scurgere cuprinde următoarele operaţiuni: -săpătura de pământ la cota stabilita. urmata de compactare si montarea cotului de racordare si a tubului PVC Ø 200.

se va ridica şi înmagazina într-un loc apropiat.suprafaţa stratului suport (placă prefabricată.cu ajutorul unei răngi metalice. probarea canalelor. Ridicarea la cota a gurilor de scurgere cuprinde urmatoarele etape: . dacă e demontabil.demontarea si montarea gurii de scurgere si fixarea acesteia la cota. nivelul apei nu trebuie să scadă cu mai mult de 4cm. verificarea tranşeei şi a patului conductelor. 4. . 3. Verificarea legării racordului gurii de scurgere la canalizare se face turnând apa în gura de scurgere şi urmărind scurgerea apei la canal.incarcarea si transportul materialului rezultat din desfacere intr-un depozit autorizat. fară a încurca circulaţia sau lucrările.capacul. In cadrul recepţiei pe faze (de lucrări ascunse) se va verifica dacă partea de lucrări ce se recepţionează ( marcarea terenului si fixare de repere în vederea execuţiei lucrărilor la cotele din proiect. înfiinţare gura de scurgere .Verificarea etanşeităţii se face după ce gura de scurgere inclusiv racordul au fost umplute cu apă şi menţinute astfel timp de cel puţin 24h. RECEPŢIA LUCRĂRILOR La terminarea lucrărilor sau a unor părţi din acestea se va proceda la efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor verificându-se: -concordanţa cu prevederile caietului de sarcini şi a detaliilor de execuţie. placa suport va fi total inlocuita. Ridicarea capacelor căminelor de vizitare si gratarelor gurilor de scurgere Ridicarea la cota a căminelor si gurilor de scurgere se va executa conform detaliilor de execuţie. -daca au fost efectuate recepţiile pe faze şi rezultatul acestora In urma acestei recepţii se incheie Procesul verbal de recepţie preliminară în care se consemnează eventualele remedieri necesare. . executarea umpluturilor şi refacerea terenului. .se va săpa cu mijloace mecanice în jurul ramei capacului. crăpături. spărgându-se betonul.turnarea betonului C20/25 pentru aducerea la cota proiectata (finala a imbracamintei) .4.fixarea ramei si capacului cu mortar de'ciment Ml00 Partea superioara a căminului de vizitare este alcatuita dintr-o placa de rezemare din beton armat prevăzută cu rama si capac din fonta.după extragerea betonului care a fixat rama de piesa suport se va căuta. ciobiri). până la placa prefabricata. . Cu această ocazie se va verifica integritatea sa (lipsa de ciobituri şi crăpături).se va examina capacul si se vor îndepărta impurităţile de pe suprafaţa sa şi din jur.3. fară spargerea. într-un loc sigur.montare capac cămin de vizitare sunt urmatoarele: . dupa caz. cu capătul lat şi încovoiat al răngii să se desprindă rama de pe placă sau zidăria de cărămidă. ciobirea sau crăparea fontei.realizarea elementului de completare din beton de ciment pentru aducerea la cota necesara. aceasta va fi depozitată în apropiere. montare cămine de vizitare. gura de scurgere inclusiv racordul se umplu din nou cu apă până la nuvelul feţei inferioare a ramei grătarului. . . . pozarea conductelor la cotele din proiect. zidărie de cărămidă) va fi prelucrată sau. -daca verificările prevăzute în caietul de sarcini au fost efectuate în totalitate. Masurile recomandate a fi luate pentru demontare. termenul de execuţie a acestora şi recomandări cu privire la modul de ţinere sub observaţie unde s-au constatat unele abateri faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini. cu forţă dar fară izbituri se va căuta să se desprindă rama de pe suportul pe care este fixată. După aceea.prepararea/procurarea betonului simplu C20/25 pentru aducerea la cota sau montarea elementului prefabricat. .în cazul tuturor lucrărilor se va împiedica căderea molozului în cămin. după trecerea unui timp de 20 minute. După curăţarea şi verificarea cu ochiul liber a integrităţii ramei. pentru aceasta se va lucra cu atenţie. conform detaliului de execuţie. . fară a se produce degradări ale ramei (spargeri. .

La recepţie executantul va prezenta certificatele de calitate ale materialelor puse în operă precum şi procesele verbale de lucrări ascunse.) s-a executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de documentaţii şi de prezentul caiet de sarcini. însuşite de beneficiar. etc. . în care se confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare si care va face parte integranta din Cartea Construcţiei . În urma verificărilor se încheie "Proces verbal de recepţie calitativa pe faza".etc. NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS.) în vigoare la data elaborării proiectului. conform Regulamentului numărul 273/1994 modificat prin H 940/2006. Instrucţiuni tehnice.uri."Documentaţie privind execuţia". Normative. Recepţia finală a reţelei de canalizare cuprinde examinarea amănunţită a fiecărei părţi componente a reţelei şi a funcţionării întregii reţele recepţionate.

Indicatoare de reglementare De prioritate: Formele cele mai variante sunt intâlnite la acest tip de indicatoare: .octogon de culoare roşie având înscrisa inscripţia STOP De interzicere sau restricţie: Cu singura excepţie care se prezintă sub forma patrata. circulaţie pe timp de noapte.triunghiurile echilaterale au chenar roşu prezentând o figura desenata in culoarea neagra pe fond alb.) Pentru semnalizarea pe verticală se utilizează indicatoare rutiere cu tablă reflectorizantă montate pe stâlpi metalici. SEMNALIZARE RUTIERĂ PE VERTICALĂ . De obligaţie Sunt in totalitate circulare. restricţii de viteză. etc. majoritatea având fond albastru. reprezentări schematice.dreptunghiurile sunt de mărimi diferite prezentând pe fond alb sagetf roşii )care indica sensul virajului sau benzii înclinate descendente spre partea carosabila. desene pe fond alb sau albastru. culori. reglementarea accesului utilizatorilor drumului in zona de drum unde se efectuează lucrări (eventual semaforizare.INDICATOARE DE CIRCULAŢIE IN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor amplasa panourile de semnalizare verticală. . Semne adiţionale Acest tip de indicator are forma dreptunghiulara dar cu câteva excepţii si pe cea patrata. semnificaţii ale indicatoarelor Indicatoare de avertizare a pericolului Acest tip de indicatoare se prezintă in urmatoarele doua forme: . valori pentru viteze de circulaţie. toate celelalte figuri au forma circulara cu chenar roşu in marea lor majoritate afişând diverse inscripţii.triunghiuri echilaterale albe cu chenar roşu . impuse de desfăşurarea lucrărilor pe un drum aflat sub circulaţie: drum îngustat (circulaţie pe o singură bandă). .SEMNALIZARE RUTIERA PE TIMPUL EXECUŢIEI 1. pe fond albastru prezentând sageti albe.CAIET DE SARCINI . pe care sunt inscrise cu diverse caractere denumiri de localitati cu culoare alba. Indicatoare de orientare si informare Indicatoare de orientare Forma in care se prezintă acest gen de indicatoare este cea dreptunghiulara si cea cu sageata. Indicatoare de informare Acest tip de indicatoare au forme patrate sau dreptunghiulare de culoare albastra (fondul) pe care sunt prezentate simbolic diverse utilitati din imediata apropiere. Prezentul caiet de sarcini se aplica la lucrările de modernizări străzi din municipiul Cluj Napoca. sunt montate sub indicatoarele prezentate mai sus cu scopul de a atentiona conducătorii autovehiculelor asupra unor particularitati ale tronsoanelor de drum. Forme.

după expirarea perioadei de verificare a comportării acesteia. Condiţii de montare Materialele retroreflectorizante vor fi clasa 2 (high intensity grade).aplicarea corecta a foliei reflectorizante. reguli şi metode de verificare La dimensiuni se admit toleranţe de + 1 % pentru indicatoarele metalice.aspectul şi exactitatea inscripţiilor Verificarea dupa montare a indicatoarelor consta în: . Dimensiunile indicatoarelor Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementările Comunitatii Europene. Aceste folii sunt constituite din microbile de sticla aderente la o rasina sintetica. Semnele de identificare vizuala pot fi vizibile la lumina retroreflectata.aspectul şi exactitatea executării simbolului . conform normelor legale in vigoare. ţinând seama de distanţele şi înălţimile prevăzute modul de prindere pe stâlpi .respectarea prescripţiilor de instalare. Foliile care aparţin acestei clase deţin o inalta performanta de retroreflexie.este interzisa montarea reclamelor şi a altor panouri pe suprafaţa de teren cuprinsa între marginea platformei drumului şi linia indicatoarelor.verificarea rezistenţei şi nedeformabilitaţi ale dispozitivelor de prindere pe stâlpi . care trebuie sa prezinte o buna aderenţa. Foliile retroreflectorizante sunt marcate de către producătorul lor. sa nu aiba încreţituri şi umflături .forma şi dimensiunile. Modelul si locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea producătorului si numărul anilor de utilizare a foliei retroreflectorizante.5mm la grosimi ale literelor pâna la 18 mm + 1 mm pentru grosimi mai mari de 18mm Recepţia lucrărilor Recepţia finală se face odată cu îmbrăcămintea. fara a nu provoca distrugerea sistemului de retroreflexie. în conformitate cu SR 1848-1 : 2008 . Toleranţe admise: + 1 mm pentru înălţimi ale literelor pâna la 130 mm + 2 mm pentru înălţimi mai mari de 130mm + 0. când suprafaţa foliei reflectorizante este iluminata perpendicular.planeitatea feţei . . Condiţii tehnice. Semnele de marcare sunt integrate in folii in timpul fabricaţiei si nu pot fi indepartate prin metode fizice sau chimice. Controlul calităţii materialelor înainte de punerea lor în operă se face de către Antreprenor. spre a nu afecta vizibilitatea acestora şi a nu distrage atentia conducătorilor de autovehicule.Controlul calităţii panourilor Verificările ce se efectueaza sunt: . încapsulate de către o suprafaţa plana la exterior.

ANEXĂ . Amplasare si funcţionare.STANDARDE -SR 1848/7 .2. NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (stas-uri. Condiţii tehnice de calitate. Partea 2: Prescripţii tehnice -STAS 1848/5-82 Semnalizare rutiera.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ . Indicatoare luminoase pentru circulaţie. Partea 3: Scriere. Marcaje rutiere.) în vigoare la data elaborării proiectului.2004 Semnalizare rutiera. mod de alcatuire. -SR 1848-3:2008 Semnalizare rutiera. -SR 1848-2:2008 Semnalizare rutiera. -SR 1848-4:1995 Siguranţa circulaţiei. etc. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. instrucţiuni tehnice. normative. . Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Semafoare pentru dirijarea circulaţiei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful