1.

GENERALITĂŢI

CAIET DE SARCINI - MONTARE BORDURI

1.1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de montare borduri utilizate in scopul incadrarii imbracamintilor pentru trotuare, alei de pietoni, carosabile din cadrul lucrărilor de modernizare/ranforsare străzi in mediul urban. Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea si controlul lucrărilor de montare borduri ce trebuiesc a fi executate conform prevederilor proiectului tehnic. 1.2. PREVEDERI GENERALE Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 2. MATERIALE

Bordurile sunt blocuri prismatice din piatra cioplita sau beton de ciment dispuse in lungul drumului la marginea imbracamintei, respectând proiectele de execuţie aferente si prevederile tehnice: SR 4032-1:2001, SR EN 1340:2004, SR EN 197-1:2011, SR 662:2002, SfggEN 12620+A1:2008, indicativ NE 012. Beton pentru montarea bordurilor C8/10 Borduri pentru carosabil tip Al Borduri pentru trotuar tip Bl Borduri rampa Nisipul natural spalat sort 0...4 mm Ciment Portland Apa 3. EXECUŢIA LUCRĂRILOR Se sapa pamantul manual in vederea creerii spaţiului necesar executării fundaţiei.Latimea săpăturii va fi egala cu latimea elementului majorata cu 0,20m. Fundul săpăturii va fi adus cu grija la cotele prevăzute in proiect si va fi compactata pentru a avea 95% din densitatea optima Proctor normal. In cazul unei săpături mai adanci fata de cota prescrisa, executantul trebuie sa compenseze diferenţa de cota prin creşterea grosimii fundaţiei bordurii. In cazul in care exista bordura se desface bordura existenta si se reface . Se picheteaza traseul bordurii cu tarusi de lemn sau metal drepţi, se intinde sfoara pentru stabilirea liniei bordurii si se alineaza bordura in lungul sforii . Se toarna betonul fundaţiei C 16/20 manual cu lopata cu circa 2 - 3 cm mai sus decât cota necesara, pentru ca atunci cand se aseaza bordura sa nu mai fie nevoie de completări cu mortar de ciment decât in mica masura. Betonul se toarna in asa fel incat suprafaţa lui sa asigure o aşezare corecta a bordurii. Bordurile se aseaza manual in funcţie de greutatea acestora de unul sau doi muncitori astfel ca muchia interioara sa urmareasca sfoara care materializeaza linia bordurii. Bordurile de incadrare se aseaza cu fata superioara la 5 - 8 mm sub nivelul marginii imbracamintilor asfaltice si cu 10 mm sub nivelul imbracamintilor de piatra cioplita. In profil longitudinal nu se admit denivelări mai mari decât ale imbracamintii asfaltice . Bordurile de trotuar se aseaza cu fata superiora la 10 - 15 cm deasupra nivelului marginii imbracamintii, in funcţie de cantitatea de apa ce curge pe rigola. In acest caz nu

Pentru curbe se folosesc borduri de trotuar de aceeaşi secţiune ca si bordurile din aliniament dar de lungime mai mica spre a se realiza o cat mai uşoara inscriere in curbe. Rosturile vor avea maxim 2cm. La bordurile de trotuar se traseaza pe mortarul de rostuire o linie care marcheaza in relief rostul. Corecturile de poziţie se fac prin ciocanire cu ciocan de lemn sau fier.) în vigoare la data elaborării proiectului. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII Se va urmări instruirea si respectarea de către personalul executant a utilizării echipamentelor de protectie din dotare. . NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS-uri. normative.Tolerantele admise la montarea bordurilor vor fi mai mici de 5mm fata de cotele precizate in profilele transversale corespunzătoare si in profilul in lung. Se va verifica cunoaşterea de către personalul executant a Normelor pentru protectia muncii. 4. etc. conform Normelor de tehnica securitatii in vigoare cu privire la lucrările de intretinere si reparaţii drumuri. instrucţiuni tehnice. Rosturile bordurilor implica colmatarea cu mortar de ciment M50 a spaţiului ce ramane intre doua borduri alaturate.se admit denivelări mai mari decât panta longitudinala a rigolei si imbracamintii trotuarului. Normelor PSI. precum si a Normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie. punandu-se mai intai pe locul unde va fi lovita bordura o scandurica de protectie .

1.3. Beton de ciment C20/25. Capace carosabile sau necarosabile si grătare de scurgere pentru căminele de vizitare si gurile de scurgere utilizate vor fi din tipurile prevăzute în STAS 2308-81.DISPOZITIVE DE SCURGERE ŞI EVACUARE A APELOR DE SUPRAFAŢĂ Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de: canalizare pluviala. ridicare la cota cămine de vizitare. Agregate: nisip. MODUL DE EXECUŢIE AL LUCRĂRILOR 3.1. balast.2. NP 084-2003 si GP 043-99. Mortar de ciment M100 2.5. NE 012-2:2009 2.82. controlul calităţii materialelor şi a lucrărilor executate conform prevederilor proiectului tehnic.6. Cămine de vizitare ale canalelor pentru evacuarea apelor meteorice vor fi in conformitate cu prevederile STAS 2448 . 2. 2. guri de scurgere prevăzute in cadrul dispozitivelor de scurgere şi evacuare a apelor de suprafaţă. 2. Pentru aceasta se va solicita prezenţa unor delegaţi competenţi ai administratorilor reţelelor edilitare existente pe amplasamentul străzii care să indice poziţia acestor reţele şi să indice măsurile necesare pentru protejarea integrităţii şi funcţionalităţii acestora. Prezentul caiet de sarcini se aplica la lucrările de modernizări străzi din municipiul Cluj-Napoca. Ţevile si fîtinguri din PVC pentru instalatii de canalizare si drenare utilizate vor fi in conformitate cu normativele I 22-99. MATERIALE FOLOSITE 2. înainte de începerea lucrărilor se va stabili cu exactitate existenţa instalaţiilor subterane. respectiv STAS 3272-80.aducerea la cunostinta proiectantului a eventualele neconcordanţe între situatia proiectata si situatia din teren.7. C35/45 conform NE 012-1:2007. montare.studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie.4. SR 667/2001 3. executantul va avea in vedere urmatoarele: . . natura lor şi felul cum sunt amplasate sub pământ. Guri de scurgere cu sifon si depozit pentru ape meteorice vor fi conformitate cu detaliile din proiectul tehnic si se vor amplasa conform prevederi STAS 6701-82.1. Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea acestor dispozitive. piatra sparta conform SR 662/2002. infiintare. 2. standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se referă. PREVEDERI GENERALE CAIET DE SARCINI . 2. precum şi a legislaţiei. Pentru depistarea . OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii. astfel ca la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate.

schimbări de direcţie etc. La manipularea ţevilor. nivelele. arsuri. marcand punctele caracteristice (amplasament cămine. zgirieturi.75 m. a gurilor de scurgere la care urmeaza sa se execute lucrări . Suprafaţa interioara a mufelor fitingurilor trebuie sa fie neteda. Locul de depozitare va fi curat si uscat. se foloseste frânghie de canepa sau din material plastic.2. Pe durata depozitarii ţevile trebuie sa se sprijine pe toata lungimea lor pentru a se evita defectarea capetelor datorita vibraţiilor si loviturilor. ţevile trebuie sa fie drepte. incluziuni. Înainte de inceperea lucrărilor. La execuţia căminelor de vizitare si a gurilor de scurgere se va respecta poziţia acestora indicata în proiect. cota radierului şi cota de racordare. suprafaţa interioara si exterioara trebuie sa fie neteda. Ţevile se vor aranja in rastele orizontale. . In cazul in care elementele de trasare sunt insuficiente sau apar neconcordante intre situatia din teren si proiectul tehnic. culoare uniforma si de aceeaşi nuanţa. Garniturile de cauciuc se depoziteaza in ambalajul de fabricaţie. Înainte de punerea in opera a ţevilor si fitingurilor acestea se vor verifica daca corespund din punct de vedere calitativ.Materializarea si verificarea cotelor proiectate la căminele de vizitare. executantul va materializa pe teren traseul reţelelor si racordurilor de canalizare.Marcarea traseului si fixarea reperilor in vederea execuţiei lucrărilor . fixat la cel puţin 2. 3. crăpături. cat si inainte de punerea in opera. se vor solicita clarificari din partea proiectantului. Nu se admit bule de aer. La examinarea cu ochiul liber. Verificarea dimensiunilor si caracteristicilor ţevilor se va face in depozit la recepţia mărfii.0 m distanta de orice sursa de căldură. care intervine în timpul execuţiei şi care afectează traseul. pe sortimente si dimensiuni. transportul si depozitarea ţevilor din PVC si a materialelor pentru execuţie . Materialele se vor depozita in magazii inchise sau locuri acoperite. Nu se recomanda depozitarea peste tevi a altor materiale care pot duce la deformarea lor in timpul transportului. arsuri sau cojeli. In perioade reci sunt necesare masuri speciale deoarece la temperaturi scăzute materialul devine casant.) prin tarusi. Manipularea si transportul ţevilor din PVC se va face cu grija pentru a le feri de lovituri si zgârieturi. Fitingurile se vor aranja pe rafturi pe sortimente si dimensiuni. fara denivelări.gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate se vor face sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţia respectivă. ferite de soare. gurile de scurgere. ţevile vor fi aşezate orizontal. incluziuni si arsuri in secţiunea transversala a ţevii.Stabilirea amplasamentelor căminelor de vizitare. fiind interzise utilizarea cârligelor si a cablurilor metalice. Pentru transport. pantele sau stabilitatea canalelor se va obţine acordul proiectantului.Manipularea. Trebuie evitate curbările excesive ale ţevilor si contactele suprafeţei conductelor cu corpuri ascutite sau abrazive si de asemenea cu substante agresive pentru PVC. FAZA PREMERGĂTOARE cuprinde urmatoarele lucrări: . stivuindu-se pe inaltimi de maxim 0. Pentru orice modificare a prevederilor din proiect. fara fisuri. guri de scurgere.

Dacă solul este pietros sau stâncos fundul şanţului trebuie adâncit cu cel puţin 0. Modul în care ţeava se sprijină pe pat are o mare influenţă asupra capacităţii portante a conductei. Săpăturile manuale se vor executa cu pereţi verticali.1 Om sub nivelul prevăzut în proiect. Săpătură se va incepe numai dupa completa organizare a şantierului si aprovizionarea conductelor/tevilor si a celorlalte materiale necesare astfel ca şanţurile sa ramana deschise un timp cat mai scurt.3. In cazul şanţului cu adâncime mai mare coborîrea ţevilor se face cu ajutorul unor chingi textile de pe marginea şanţului unde nu este depozitat pământul. Solul afânat din greşeală trebuie reparat prin compactare.1. Conform STAS 3051-91 patul de fundare trebuie astfel amenajat incit sa asigure un contact intre baza ţevii si patul de fundare pe o suprafaţa corespunzătoare unui unghi la centru de min. Saparea transeelor 3.4.3. solul afânat sau coeziv de pe fund trebuie îndepărtat şi înlocuit cu un strat de sol necoeziv sau cu un pat de aşezare.1. precum şi de adâncimea şi forma tranşeelor. Executarea săpăturilor se poate face manual sau mecanic.3.90 grade. Umpluturile in tranşee vor fi compactate pe straturi. cauzate de obiecte ascuţite. Nu sunt admise în montaj tevi şi alte componente cu deteriorări ale suprafeţei peretelui. se recomandă nivelarea fundului şanţului cu un strat de nisip. Săpătură si sprijinirea transeei La efectuarea săpăturilor se vor respecta prevederile tehnice in vigoare privind execuţia terasamentelor. zgârâieturi. Metodele de executare a săpăturilor sunt determinate de volumul lucrărilor.1. mărit cu o supralărgire de o parte şi de alta.3. grosimea maximă a fiecărui strat nu va depăşi după compactare 20 cm.1. 1. Cand adancimea săpăturilor depăşeşte aceste dimensiuni. cum ar fi tăieturi.1. pentru evacuarea apelor de infiltraţie din săpături în mod natural.2.1.3. pozarea si imbinarea ţevilor Înainte de montaj se vor verifica ţevile din PVC şi celelalte componente ale reţelei de canalizare pentru a descoperi eventualele deteriorări apărute în timpul transportului şi depozitării. Canalizare pluviala 3.3. cojiri etc. fara sprijiniri pana la adancimi de: l. De aceea nu se admite . se vor face sprijiniri sau se va sapa cu taluze.. manipularea şi pozarea tuburile în şanţ se face manual. pentru a nu stânjeni lucrările. Lucrările de săpătură vor fi executate pe cât posibil pe uscat. Umplerea transeei 3. iar stratul astfel îndepărtat trebuie înlocuit cu pământ fară pietre.5Om in pamanturi tari. Datorita greutăţii mici. 3. Fundul şanţului nu trebuie afânat.3. Lansarea.3. Pământul în surplus se încarcă imediat în mijloace de transport şi se evacuează din zonă.3.1.00m in pamanturi plastic vartoase si nisipuri in stare indesata.2. tranşeea având lăţimea egală cu diametrul exterior al tubului. Săpăturile se vor executa cu pereţi verticali.1. şi doar în cazuri bine determinate se va apela la epuizarea apelor cu motopompe.1. FAZA DE EXECUŢIE 3. Faza de probe şi punerea în funcţiune 3.3. Lansarea si îmbinarea ţevilor 3. Se interzice aruncarea ţevilor în şanţ. Săpăturile se vor executa dinspre aval către amonte. de caracteristicile solului. După executarea excavaţiilor în conformitate cu indicaţiile proiectului. Realizarea patului de pozare constituie o fază a operaţiei de montaj.

3. Umplerea se face în straturi succesive avâd grosimi alese astfel ca. fara echipamente mecanice.1. la cote ±5cm faţă de cote proiectate. umplerea şanţului se va face în etape: mai întâi se aşterne un strat subţire de nisip. conţinutul în materiale organice şi impurităţi.3. se vor utiliza coturile sau daca poziţia permite. Umplerea în jurul tuburilor se va efectua manual de 12-15cm grosime. înainte de execuţia finală a umpluturilor se execută încercarea de etanşeitate a ţevilor pe porţiuni. Este indicată lăsarea liberă a extremităţilor tubului pentru a putea executa cu uşurinţă operaţiile ulterioare de montare. facilitând alinierea lor cu ajutorul calelor provizorii constituite din bucăţi de lemn. Deasupra stratului superior de nisip se va umple tranşeea cu un strat de balast bine compactat.Zona de protecţie din jurul ţevii având cel puţin 20cm sub conductă şi de cel puţin 20 cm deasupra generatoarei conductei se va realiza din nisip. Este interzisă îngroparea lemnăriei provenite din cofraje. Pentru schimbări de direcţie. cu o grosime corespunzătoare având cel puţin 20cm şi apoi compactat. Se admit următoarele abateri limită: la pante ±10% faţă de proiect. Faza de probe şi punerea în funcţiune La verificarea tranşeei şi a patului de nisip a conductei se va urmări adâncimea tranşeei. După efectuarea lucrărilor de montaj. Reţelele de canalizare din PVC se vor racorda la cămine de vizitare realizate prefabricate din beton cu diametrul de 800mm. conform STAS 3051-91.3.1. Pentru ramificaţii si reducţii. La terminarea lucrărilor se vor îndepărta toate materialele de construcţie rămase precum şi surplusul de pământ lăsându-se amplasamentul lucrărilor în stare curată. pe de o parte să nu compromită stabilitatea poziţiei conductei. sprijiniri. Ţevile sunt pozate începând din aval. aliniamentul. Ţevile trebuie coborâte cu grijă în tranşee unele în prelungirea celorlalte. Executarea imbinarilor incepe prin curatirea eventualelor impuritati a mufei si a capatului conductei.Decalarea axiala este interzisa. Ţevile se pozeaza in patul de fundaţie sau pe fundul pregătit al sântului.4. Umplerea transeei Umplerea cu material a tranşeei se va face după efectuarea controlului de nivelment al cotelor de fund şi panta canalului. O pozare corectă a ţevilor permite obţinerea celor mai bune rezultate în exploatare. Calarea provizorie cu ajutorul pietrelor este interzisă. După pozarea ţevilor. Rolul patului de nisip este de a asigura o rezemare uniformă atât transversal pe lungimea determinată de unghiul la centru cât şi longitudinal. după care se face umlerea şanţului.Dacă conducta a stat în bătaia soarelui şi temperatura ei este mult mai mare dcât temperatura şanţului. Pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi tranşeele ţevilor din afara zonelor carosabile trebuie sa existe un grad de compactare de 80% Proctor iar pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi tranşeele conductelor din zone carosabile un grad de compactare de 95% Proctor. se vor folosi numai teuri si reducţii uzinate. Umplerea trebuie efectuată într-o singură direcţie. după verificarea calităţii execuţiei şi după efectuarea primei probe de etanşeitate. realizarea gradului de compactare. La execuţia lucrărilor de umpluturi se vor verifica : calitatea materialului utilizat pentru umplutură. bine aliniate şi cu o pantă regulată.sprijinirea ţevii pe reazeme lineare sau punctiforme. spaţiile libere rămase între ţeava şi peretele şanţului vor fi umplute cu nisip si balast. Patul de pozare nu trebuie să îngheţe vreodată. panta părţii inferioare a tranşeei şi natura terenului de fundare.1. 3. îmbinarea ţevilor se realizeaza uşor. În cazul conductelor pozate în zone carosabile umplutura se va executa până la nivelul stratului îmbrăcăminţii rutiere. bine compactate prin udare şi batere cu maiul de mână până la acoperirea crestei canalului cu un strat de miniumum 20cm. curbe din ţeava uzinata. podeţe. . iar pe de altă parte materialul din strat să poată fi bine compactat. Pentru patul de aşezare se poate folosi nisip. respectarea tehnologică de compactare. manual.

Probarea reţelei de canalizare Faza de probare cuprinde: Prevederea lucrărilor pregătitoare pentru proba de etanşeitate. inchiderea etanşă a orificiilor. 02Omm şi se vor dispune pe două rânduri având lăţimea (paralel cu zidul) 20cm. La montare capătul interior al piesei trebuie să fie în acelaşi plan cu peretele interior al căminului iar depăşirea să fie permisă doar la capătul exterior. precum şi cuplarea a două sau trei canale. Căminele de vizitare se vor executa conform STAS 2448-82. Îmbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu mortar de ciment Ml00 şi rostuite în interiorul căminelor de vizitare. întreţinere. 3. La cămin se va folosi capac şi ramă din fontă de tip carosabil şi se vor monta la cotele din proiect profile longitudinale si transversale. refacerea terenului şi îmbrăcăminţii rutiere unde este cazul. Înfiinţare cămine de vizitare Căminele de vizitare se amplaseaza pe reţele de canalizare.2. la o presiune de încercare masurata la capatul aval al tronsonului de 5.3. Fundaţia căminelor de vizitare se va executa din beton simplu C35/45. Suprafaţa exterioară de acces la cămin face priză cu betonul. Găurile pentru fixarea treptelor în tuburile de beton vor fi executate cu îngrijire pe toată grosimea peretelui acestuia. blocarea extremităţilor conductei şi a tuturor punctelor susceptibile de deplasare în timpul executării probei. Căminele de vizitare permit accesul în canale pentru supraveghere. Cota radierului căminului va fi egală cu cota radierului canalului având cota de nivel conform profilului longitudinal.50m de la coşul de acces până la cota terenului unde va fi cota capac cămin. . înlăturarea eventualelor defecţiuni şi refacerea probei de etanşeitate. Legarea tronsoanelor. Efectuarea probei de etanşeitate în confomiitate cu normativele în vigoare . In cazul cand rezultatele incercarii de etanşeitate nu sunt corespunzătoare. 30cm deasupra radierului. se iau masuri de remediere. iar între suprafeţele interioare ale piesei şi tubului. În cazul când există diferenţă de până la 0. Pierderile de apa admise in canale inchise sunt conform tabelului 3 din STAS 3051-91. Probele de etanşeitate se fac pe tronsoane de cel mult 500 m. stabilite cu consultarea proiectantului. conform STAS 3051-91. 50cm distanţă faţă de capac iar ultima va fi la max. Treptele vor fi confecţionate din OB 37. curăţirea şi evacuarea depunerilor. Racordarea conductelor de PVC. Executarea umpluturilor.IO2N/mm2. Recepţia generală a lucrărilor. In vederea realizării probei de etanşeitate cu apă. Punerea în funcţiune. Prima treaptă a scării de acces în căminele de vizitare va fi fixată la max. etanşeitatea se asigură cu inel de cauciuc. Un cămin de vizitare se compune din: fundaţie cameră de lucru coş de acces inclusiv centura de rezemare a ramei capacului capac şi ramă scară de acces. se vor executa următoarele lucrări pregătitoare: umplutură parţială de pământ cu lăsarea îmbinărilor libere. Rezultatele probei de etanşeitate se menţionează într-un proces verbal care face parte integrantă din documentaţia necesară la recepţia preliminară şi definitivă a lucrării. la căminele de vizitare din beton se face prin intermediul unor garnituri speciale care asigură o etanşeitate corespunzătoare. se va efectua aducerea la cotă din beton monolit.

mai uşoare decât apa. la cota indicata in proiectul tehnic. ele trebuie să fie derocate şi aduse la o cotă cu cel puţin 10 cm sub fundul săpăturii şi înlocuite pe această grosime cu pământ fin. 3. Corpul gurii de scurgere se va aşeza pe un pat din balast/piatra sparta compactat in grosime de 20 cm peste care se aşterne un strat de 10 cm de nisip care deasemenea se compacteza. Placa prefabricata de beton se va monta pe un pat de nisip pilonat in grosime de 5 cm. mărit cu o supralărgire de 0.verificarea etanşeităţii. cu direcţia ieşirii spre căminul de vizitare la care se va racorda. Execuţia gurii de scurgere cuprinde următoarele operaţiuni: -săpătura de pământ la cota stabilita.verificarea legării racordului la canalizare. Când în tranşee se întâlnesc bancuri stâncoase. -montarea la cota a plăcii suport din beton armat cu rama cu grătar de fontă pe un pat de mortar de ciment.3. dacă este cazul. tranşeea având lăţimea egală cu diametrul exterior al tubului. Dupa pozarea corpului gurii de scurgere se va trece la umplerea cu balast/piatra sparta si nisip in jurul tubului astfel: se va umple cu nisip pe o raza de 10 cm si balast /piatra sparta pe o raza de 20 cm in prima faza pana la partea inferioara a cotului de racordare din PVC Ø200.Toate părţile componente ale căminului de vizitare se vor executa respectând prescripţiile din STAS 2448-82.3 m de o parte şi de alta. Gurile de scurgere vor fi cu depozit şi sifon. Pământul rezultat din săpătură va fi evacuat şi pus în depozitul stabilit de Beneficiar. -asternerea patului de pozare. si nu pe corpul gurii de scurgere confecţionat din PVC. astfel realizându-se reţinerea nisipului şi a produselor petroliere. La execuţia gurilor de scurgere se va respecta poziţia acestora indicata în proiect. Gurile de scurgere se vor executa conform detaliului din partea desenata. Placa de beton va rezema pe straturile compactate din nisip si balast/piatra sparta. . Înfiinţare gura de scurgere Gurile de scurgere au drept scop colectarea apelor pluviale şi conducerea acestora în reţeaua de canalizare. -racordarea la căminul de vizitare mai apropiat prin tuburi PVC O 200. . de aşa manieră încât densitatea uscată a solului să atingă 95% din densitatea uscată optimă Proctor normal. Etanseizarea dintre corpul gurii de scurgere realizat din tub PVC Ø400 si placa prefabricata din beton armat se va face cu mortar M 100. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei retinuta de sifon sa fie la o adancime H cel puţin egala cu adancimea de inghet conform STAS 6054. Fundul săpăturii este adus cu grijă la cotele prevăzute în proiect şi este compactat.3. Săpăturile vor fi executate pe cât posibil pe uscat. -coborârea şi aşezarea în poziţie verticală a corpului din PVC O 400 cu element de fiind. Verificarea calităţii constă din: . nisip sau balast. grătarele cu ramă de fontă pentru guri de scurgere sunt executate în conformitate cu STAS 3272/82. Amplasamentul cotei radier şi cotă capac ale căminelor va fi conform planurilor de situaţie şi a profilelor longitudinale anexate prezentei documentaţii. Săpăturile se vor executa cu pereţi verticali. dupa care se va trece la umplerea in straturi succesive de cate 15 cm urmate de compactare pana la atingerea cotei la care trebuie montata placa prefabricata de beton care are inglobat gratarul de fonta. De asemenea se va împiedica ieşirea mirosurilor neplăcute din canalizare prin grătarele gurilor de scurgere. Verificarea calităţii căminelor de vizitare şi proba de etanşeitate se vor face concomitent cu verificarea şi proba canalelor. urmata de compactare si montarea cotului de racordare si a tubului PVC Ø 200. Calitatea gurilor de scurgere se verifică pentru fiecare gură de scurgere în parte.

-daca verificările prevăzute în caietul de sarcini au fost efectuate în totalitate. aceasta va fi depozitată în apropiere. executarea umpluturilor şi refacerea terenului. . termenul de execuţie a acestora şi recomandări cu privire la modul de ţinere sub observaţie unde s-au constatat unele abateri faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini.fixarea ramei si capacului cu mortar de'ciment Ml00 Partea superioara a căminului de vizitare este alcatuita dintr-o placa de rezemare din beton armat prevăzută cu rama si capac din fonta. ciobirea sau crăparea fontei. Ridicarea la cota a gurilor de scurgere cuprinde urmatoarele etape: . se va ridica şi înmagazina într-un loc apropiat.incarcarea si transportul materialului rezultat din desfacere intr-un depozit autorizat. fară a se produce degradări ale ramei (spargeri. probarea canalelor. gura de scurgere inclusiv racordul se umplu din nou cu apă până la nuvelul feţei inferioare a ramei grătarului. . verificarea tranşeei şi a patului conductelor. cu forţă dar fară izbituri se va căuta să se desprindă rama de pe suportul pe care este fixată. In cadrul recepţiei pe faze (de lucrări ascunse) se va verifica dacă partea de lucrări ce se recepţionează ( marcarea terenului si fixare de repere în vederea execuţiei lucrărilor la cotele din proiect. După curăţarea şi verificarea cu ochiul liber a integrităţii ramei.3. conform detaliului de execuţie.prepararea/procurarea betonului simplu C20/25 pentru aducerea la cota sau montarea elementului prefabricat. nivelul apei nu trebuie să scadă cu mai mult de 4cm. După aceea. spărgându-se betonul. .realizarea elementului de completare din beton de ciment pentru aducerea la cota necesara. pozarea conductelor la cotele din proiect.se va examina capacul si se vor îndepărta impurităţile de pe suprafaţa sa şi din jur. într-un loc sigur.montare capac cămin de vizitare sunt urmatoarele: .în cazul tuturor lucrărilor se va împiedica căderea molozului în cămin. placa suport va fi total inlocuita.Verificarea etanşeităţii se face după ce gura de scurgere inclusiv racordul au fost umplute cu apă şi menţinute astfel timp de cel puţin 24h.suprafaţa stratului suport (placă prefabricată.după extragerea betonului care a fixat rama de piesa suport se va căuta. . . zidărie de cărămidă) va fi prelucrată sau. . .se va săpa cu mijloace mecanice în jurul ramei capacului. înfiinţare gura de scurgere . pentru aceasta se va lucra cu atenţie. până la placa prefabricata. RECEPŢIA LUCRĂRILOR La terminarea lucrărilor sau a unor părţi din acestea se va proceda la efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor verificându-se: -concordanţa cu prevederile caietului de sarcini şi a detaliilor de execuţie. 3. ciobiri). dupa caz.4.demontarea si montarea gurii de scurgere si fixarea acesteia la cota. . . fară spargerea.turnarea betonului C20/25 pentru aducerea la cota proiectata (finala a imbracamintei) . Masurile recomandate a fi luate pentru demontare.cu ajutorul unei răngi metalice. -daca au fost efectuate recepţiile pe faze şi rezultatul acestora In urma acestei recepţii se incheie Procesul verbal de recepţie preliminară în care se consemnează eventualele remedieri necesare. 4. Verificarea legării racordului gurii de scurgere la canalizare se face turnând apa în gura de scurgere şi urmărind scurgerea apei la canal. . montare cămine de vizitare.capacul. Cu această ocazie se va verifica integritatea sa (lipsa de ciobituri şi crăpături). crăpături. după trecerea unui timp de 20 minute. Ridicarea capacelor căminelor de vizitare si gratarelor gurilor de scurgere Ridicarea la cota a căminelor si gurilor de scurgere se va executa conform detaliilor de execuţie. cu capătul lat şi încovoiat al răngii să se desprindă rama de pe placă sau zidăria de cărămidă. dacă e demontabil. fară a încurca circulaţia sau lucrările.

În urma verificărilor se încheie "Proces verbal de recepţie calitativa pe faza". etc. însuşite de beneficiar. în care se confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare si care va face parte integranta din Cartea Construcţiei . .uri.etc."Documentaţie privind execuţia".) în vigoare la data elaborării proiectului. NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS.) s-a executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de documentaţii şi de prezentul caiet de sarcini. La recepţie executantul va prezenta certificatele de calitate ale materialelor puse în operă precum şi procesele verbale de lucrări ascunse. Recepţia finală a reţelei de canalizare cuprinde examinarea amănunţită a fiecărei părţi componente a reţelei şi a funcţionării întregii reţele recepţionate. Instrucţiuni tehnice. Normative. conform Regulamentului numărul 273/1994 modificat prin H 940/2006.

triunghiuri echilaterale albe cu chenar roşu .CAIET DE SARCINI . sunt montate sub indicatoarele prezentate mai sus cu scopul de a atentiona conducătorii autovehiculelor asupra unor particularitati ale tronsoanelor de drum. pe fond albastru prezentând sageti albe. pe care sunt inscrise cu diverse caractere denumiri de localitati cu culoare alba. . Forme. impuse de desfăşurarea lucrărilor pe un drum aflat sub circulaţie: drum îngustat (circulaţie pe o singură bandă). reglementarea accesului utilizatorilor drumului in zona de drum unde se efectuează lucrări (eventual semaforizare. Indicatoare de orientare si informare Indicatoare de orientare Forma in care se prezintă acest gen de indicatoare este cea dreptunghiulara si cea cu sageata. majoritatea având fond albastru. restricţii de viteză. desene pe fond alb sau albastru. toate celelalte figuri au forma circulara cu chenar roşu in marea lor majoritate afişând diverse inscripţii. SEMNALIZARE RUTIERĂ PE VERTICALĂ .INDICATOARE DE CIRCULAŢIE IN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor amplasa panourile de semnalizare verticală. circulaţie pe timp de noapte. Indicatoare de reglementare De prioritate: Formele cele mai variante sunt intâlnite la acest tip de indicatoare: .octogon de culoare roşie având înscrisa inscripţia STOP De interzicere sau restricţie: Cu singura excepţie care se prezintă sub forma patrata. valori pentru viteze de circulaţie. De obligaţie Sunt in totalitate circulare. semnificaţii ale indicatoarelor Indicatoare de avertizare a pericolului Acest tip de indicatoare se prezintă in urmatoarele doua forme: . reprezentări schematice.SEMNALIZARE RUTIERA PE TIMPUL EXECUŢIEI 1.triunghiurile echilaterale au chenar roşu prezentând o figura desenata in culoarea neagra pe fond alb. Semne adiţionale Acest tip de indicator are forma dreptunghiulara dar cu câteva excepţii si pe cea patrata.) Pentru semnalizarea pe verticală se utilizează indicatoare rutiere cu tablă reflectorizantă montate pe stâlpi metalici. culori. Indicatoare de informare Acest tip de indicatoare au forme patrate sau dreptunghiulare de culoare albastra (fondul) pe care sunt prezentate simbolic diverse utilitati din imediata apropiere. etc. .dreptunghiurile sunt de mărimi diferite prezentând pe fond alb sagetf roşii )care indica sensul virajului sau benzii înclinate descendente spre partea carosabila. Prezentul caiet de sarcini se aplica la lucrările de modernizări străzi din municipiul Cluj Napoca.

respectarea prescripţiilor de instalare. Condiţii tehnice.Controlul calităţii panourilor Verificările ce se efectueaza sunt: . ţinând seama de distanţele şi înălţimile prevăzute modul de prindere pe stâlpi .aspectul şi exactitatea executării simbolului . Dimensiunile indicatoarelor Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementările Comunitatii Europene. Foliile care aparţin acestei clase deţin o inalta performanta de retroreflexie. Condiţii de montare Materialele retroreflectorizante vor fi clasa 2 (high intensity grade).aspectul şi exactitatea inscripţiilor Verificarea dupa montare a indicatoarelor consta în: . când suprafaţa foliei reflectorizante este iluminata perpendicular. conform normelor legale in vigoare. Toleranţe admise: + 1 mm pentru înălţimi ale literelor pâna la 130 mm + 2 mm pentru înălţimi mai mari de 130mm + 0. Modelul si locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea producătorului si numărul anilor de utilizare a foliei retroreflectorizante. spre a nu afecta vizibilitatea acestora şi a nu distrage atentia conducătorilor de autovehicule. încapsulate de către o suprafaţa plana la exterior.verificarea rezistenţei şi nedeformabilitaţi ale dispozitivelor de prindere pe stâlpi .aplicarea corecta a foliei reflectorizante. Semnele de identificare vizuala pot fi vizibile la lumina retroreflectata. reguli şi metode de verificare La dimensiuni se admit toleranţe de + 1 % pentru indicatoarele metalice.5mm la grosimi ale literelor pâna la 18 mm + 1 mm pentru grosimi mai mari de 18mm Recepţia lucrărilor Recepţia finală se face odată cu îmbrăcămintea. Foliile retroreflectorizante sunt marcate de către producătorul lor.forma şi dimensiunile. sa nu aiba încreţituri şi umflături . după expirarea perioadei de verificare a comportării acesteia. Aceste folii sunt constituite din microbile de sticla aderente la o rasina sintetica. în conformitate cu SR 1848-1 : 2008 . Semnele de marcare sunt integrate in folii in timpul fabricaţiei si nu pot fi indepartate prin metode fizice sau chimice.planeitatea feţei . care trebuie sa prezinte o buna aderenţa. . Controlul calităţii materialelor înainte de punerea lor în operă se face de către Antreprenor.este interzisa montarea reclamelor şi a altor panouri pe suprafaţa de teren cuprinsa între marginea platformei drumului şi linia indicatoarelor. fara a nu provoca distrugerea sistemului de retroreflexie.

Marcaje rutiere.) în vigoare la data elaborării proiectului. instrucţiuni tehnice.2.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ . . Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. etc. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.STANDARDE -SR 1848/7 . Indicatoare luminoase pentru circulaţie. normative. mod de alcatuire. -SR 1848-4:1995 Siguranţa circulaţiei. ANEXĂ . Condiţii tehnice de calitate. Partea 3: Scriere. Amplasare si funcţionare. NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (stas-uri. Semafoare pentru dirijarea circulaţiei. -SR 1848-3:2008 Semnalizare rutiera. Partea 2: Prescripţii tehnice -STAS 1848/5-82 Semnalizare rutiera. -SR 1848-2:2008 Semnalizare rutiera.2004 Semnalizare rutiera.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful