1.

GENERALITĂŢI

CAIET DE SARCINI - MONTARE BORDURI

1.1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de montare borduri utilizate in scopul incadrarii imbracamintilor pentru trotuare, alei de pietoni, carosabile din cadrul lucrărilor de modernizare/ranforsare străzi in mediul urban. Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea si controlul lucrărilor de montare borduri ce trebuiesc a fi executate conform prevederilor proiectului tehnic. 1.2. PREVEDERI GENERALE Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 2. MATERIALE

Bordurile sunt blocuri prismatice din piatra cioplita sau beton de ciment dispuse in lungul drumului la marginea imbracamintei, respectând proiectele de execuţie aferente si prevederile tehnice: SR 4032-1:2001, SR EN 1340:2004, SR EN 197-1:2011, SR 662:2002, SfggEN 12620+A1:2008, indicativ NE 012. Beton pentru montarea bordurilor C8/10 Borduri pentru carosabil tip Al Borduri pentru trotuar tip Bl Borduri rampa Nisipul natural spalat sort 0...4 mm Ciment Portland Apa 3. EXECUŢIA LUCRĂRILOR Se sapa pamantul manual in vederea creerii spaţiului necesar executării fundaţiei.Latimea săpăturii va fi egala cu latimea elementului majorata cu 0,20m. Fundul săpăturii va fi adus cu grija la cotele prevăzute in proiect si va fi compactata pentru a avea 95% din densitatea optima Proctor normal. In cazul unei săpături mai adanci fata de cota prescrisa, executantul trebuie sa compenseze diferenţa de cota prin creşterea grosimii fundaţiei bordurii. In cazul in care exista bordura se desface bordura existenta si se reface . Se picheteaza traseul bordurii cu tarusi de lemn sau metal drepţi, se intinde sfoara pentru stabilirea liniei bordurii si se alineaza bordura in lungul sforii . Se toarna betonul fundaţiei C 16/20 manual cu lopata cu circa 2 - 3 cm mai sus decât cota necesara, pentru ca atunci cand se aseaza bordura sa nu mai fie nevoie de completări cu mortar de ciment decât in mica masura. Betonul se toarna in asa fel incat suprafaţa lui sa asigure o aşezare corecta a bordurii. Bordurile se aseaza manual in funcţie de greutatea acestora de unul sau doi muncitori astfel ca muchia interioara sa urmareasca sfoara care materializeaza linia bordurii. Bordurile de incadrare se aseaza cu fata superioara la 5 - 8 mm sub nivelul marginii imbracamintilor asfaltice si cu 10 mm sub nivelul imbracamintilor de piatra cioplita. In profil longitudinal nu se admit denivelări mai mari decât ale imbracamintii asfaltice . Bordurile de trotuar se aseaza cu fata superiora la 10 - 15 cm deasupra nivelului marginii imbracamintii, in funcţie de cantitatea de apa ce curge pe rigola. In acest caz nu

NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS-uri. Corecturile de poziţie se fac prin ciocanire cu ciocan de lemn sau fier. punandu-se mai intai pe locul unde va fi lovita bordura o scandurica de protectie . Normelor PSI. precum si a Normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie. normative. La bordurile de trotuar se traseaza pe mortarul de rostuire o linie care marcheaza in relief rostul. Rosturile bordurilor implica colmatarea cu mortar de ciment M50 a spaţiului ce ramane intre doua borduri alaturate.) în vigoare la data elaborării proiectului. . MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII Se va urmări instruirea si respectarea de către personalul executant a utilizării echipamentelor de protectie din dotare. Rosturile vor avea maxim 2cm. 4.se admit denivelări mai mari decât panta longitudinala a rigolei si imbracamintii trotuarului. instrucţiuni tehnice. etc. Se va verifica cunoaşterea de către personalul executant a Normelor pentru protectia muncii.Tolerantele admise la montarea bordurilor vor fi mai mici de 5mm fata de cotele precizate in profilele transversale corespunzătoare si in profilul in lung. conform Normelor de tehnica securitatii in vigoare cu privire la lucrările de intretinere si reparaţii drumuri. Pentru curbe se folosesc borduri de trotuar de aceeaşi secţiune ca si bordurile din aliniament dar de lungime mai mica spre a se realiza o cat mai uşoara inscriere in curbe.

Beton de ciment C20/25. montare. Ţevile si fîtinguri din PVC pentru instalatii de canalizare si drenare utilizate vor fi in conformitate cu normativele I 22-99. OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii.3.aducerea la cunostinta proiectantului a eventualele neconcordanţe între situatia proiectata si situatia din teren.1. 2. .1.DISPOZITIVE DE SCURGERE ŞI EVACUARE A APELOR DE SUPRAFAŢĂ Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de: canalizare pluviala. 2. 2. Pentru aceasta se va solicita prezenţa unor delegaţi competenţi ai administratorilor reţelelor edilitare existente pe amplasamentul străzii care să indice poziţia acestor reţele şi să indice măsurile necesare pentru protejarea integrităţii şi funcţionalităţii acestora. piatra sparta conform SR 662/2002.1. Capace carosabile sau necarosabile si grătare de scurgere pentru căminele de vizitare si gurile de scurgere utilizate vor fi din tipurile prevăzute în STAS 2308-81.6. NP 084-2003 si GP 043-99. balast. Prezentul caiet de sarcini se aplica la lucrările de modernizări străzi din municipiul Cluj-Napoca. ridicare la cota cămine de vizitare. 2. MODUL DE EXECUŢIE AL LUCRĂRILOR 3. Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se referă.5. natura lor şi felul cum sunt amplasate sub pământ.82. controlul calităţii materialelor şi a lucrărilor executate conform prevederilor proiectului tehnic. 2.studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie. respectiv STAS 3272-80. PREVEDERI GENERALE CAIET DE SARCINI . MATERIALE FOLOSITE 2. Guri de scurgere cu sifon si depozit pentru ape meteorice vor fi conformitate cu detaliile din proiectul tehnic si se vor amplasa conform prevederi STAS 6701-82. Mortar de ciment M100 2. Cămine de vizitare ale canalelor pentru evacuarea apelor meteorice vor fi in conformitate cu prevederile STAS 2448 . înainte de începerea lucrărilor se va stabili cu exactitate existenţa instalaţiilor subterane. infiintare. Pentru depistarea . astfel ca la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate.4. executantul va avea in vedere urmatoarele: . C35/45 conform NE 012-1:2007.7. guri de scurgere prevăzute in cadrul dispozitivelor de scurgere şi evacuare a apelor de suprafaţă. precum şi a legislaţiei. Agregate: nisip. NE 012-2:2009 2. SR 667/2001 3. Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea acestor dispozitive.2.

care intervine în timpul execuţiei şi care afectează traseul. Manipularea si transportul ţevilor din PVC se va face cu grija pentru a le feri de lovituri si zgârieturi. incluziuni. La examinarea cu ochiul liber.) prin tarusi. gurile de scurgere. stivuindu-se pe inaltimi de maxim 0. executantul va materializa pe teren traseul reţelelor si racordurilor de canalizare.Marcarea traseului si fixarea reperilor in vederea execuţiei lucrărilor . Pe durata depozitarii ţevile trebuie sa se sprijine pe toata lungimea lor pentru a se evita defectarea capetelor datorita vibraţiilor si loviturilor. guri de scurgere. marcand punctele caracteristice (amplasament cămine. fiind interzise utilizarea cârligelor si a cablurilor metalice. In cazul in care elementele de trasare sunt insuficiente sau apar neconcordante intre situatia din teren si proiectul tehnic.Materializarea si verificarea cotelor proiectate la căminele de vizitare. ţevile vor fi aşezate orizontal.gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate se vor face sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţia respectivă. pe sortimente si dimensiuni. arsuri. ferite de soare. nivelele. culoare uniforma si de aceeaşi nuanţa. Ţevile se vor aranja in rastele orizontale.Stabilirea amplasamentelor căminelor de vizitare. incluziuni si arsuri in secţiunea transversala a ţevii. La manipularea ţevilor. 3. Pentru transport.0 m distanta de orice sursa de căldură. cat si inainte de punerea in opera. FAZA PREMERGĂTOARE cuprinde urmatoarele lucrări: . Locul de depozitare va fi curat si uscat. Nu se admit bule de aer. Materialele se vor depozita in magazii inchise sau locuri acoperite. Înainte de inceperea lucrărilor. ţevile trebuie sa fie drepte. Fitingurile se vor aranja pe rafturi pe sortimente si dimensiuni. Pentru orice modificare a prevederilor din proiect. fara fisuri. Nu se recomanda depozitarea peste tevi a altor materiale care pot duce la deformarea lor in timpul transportului. La execuţia căminelor de vizitare si a gurilor de scurgere se va respecta poziţia acestora indicata în proiect.2. fara denivelări. cota radierului şi cota de racordare. crăpături. Trebuie evitate curbările excesive ale ţevilor si contactele suprafeţei conductelor cu corpuri ascutite sau abrazive si de asemenea cu substante agresive pentru PVC. zgirieturi. . Verificarea dimensiunilor si caracteristicilor ţevilor se va face in depozit la recepţia mărfii. Înainte de punerea in opera a ţevilor si fitingurilor acestea se vor verifica daca corespund din punct de vedere calitativ.Manipularea. schimbări de direcţie etc. suprafaţa interioara si exterioara trebuie sa fie neteda. arsuri sau cojeli. fixat la cel puţin 2.75 m. a gurilor de scurgere la care urmeaza sa se execute lucrări . pantele sau stabilitatea canalelor se va obţine acordul proiectantului. Suprafaţa interioara a mufelor fitingurilor trebuie sa fie neteda. transportul si depozitarea ţevilor din PVC si a materialelor pentru execuţie . se foloseste frânghie de canepa sau din material plastic. Garniturile de cauciuc se depoziteaza in ambalajul de fabricaţie. se vor solicita clarificari din partea proiectantului. In perioade reci sunt necesare masuri speciale deoarece la temperaturi scăzute materialul devine casant.

3. solul afânat sau coeziv de pe fund trebuie îndepărtat şi înlocuit cu un strat de sol necoeziv sau cu un pat de aşezare. grosimea maximă a fiecărui strat nu va depăşi după compactare 20 cm. se recomandă nivelarea fundului şanţului cu un strat de nisip. Lansarea si îmbinarea ţevilor 3. pentru a nu stânjeni lucrările. manipularea şi pozarea tuburile în şanţ se face manual.2. Conform STAS 3051-91 patul de fundare trebuie astfel amenajat incit sa asigure un contact intre baza ţevii si patul de fundare pe o suprafaţa corespunzătoare unui unghi la centru de min.3.1. Săpătură se va incepe numai dupa completa organizare a şantierului si aprovizionarea conductelor/tevilor si a celorlalte materiale necesare astfel ca şanţurile sa ramana deschise un timp cat mai scurt.1. Umpluturile in tranşee vor fi compactate pe straturi. zgârâieturi.1. Săpătură si sprijinirea transeei La efectuarea săpăturilor se vor respecta prevederile tehnice in vigoare privind execuţia terasamentelor. pozarea si imbinarea ţevilor Înainte de montaj se vor verifica ţevile din PVC şi celelalte componente ale reţelei de canalizare pentru a descoperi eventualele deteriorări apărute în timpul transportului şi depozitării. şi doar în cazuri bine determinate se va apela la epuizarea apelor cu motopompe. Datorita greutăţii mici. Canalizare pluviala 3. Metodele de executare a săpăturilor sunt determinate de volumul lucrărilor. de caracteristicile solului.3. Fundul şanţului nu trebuie afânat.4. cojiri etc.3. De aceea nu se admite .. 1.3.3.1. Săpăturile se vor executa cu pereţi verticali. Săpăturile se vor executa dinspre aval către amonte. se vor face sprijiniri sau se va sapa cu taluze.2. Lucrările de săpătură vor fi executate pe cât posibil pe uscat. Nu sunt admise în montaj tevi şi alte componente cu deteriorări ale suprafeţei peretelui. mărit cu o supralărgire de o parte şi de alta. Se interzice aruncarea ţevilor în şanţ. cum ar fi tăieturi. Executarea săpăturilor se poate face manual sau mecanic. Solul afânat din greşeală trebuie reparat prin compactare. cauzate de obiecte ascuţite. In cazul şanţului cu adâncime mai mare coborîrea ţevilor se face cu ajutorul unor chingi textile de pe marginea şanţului unde nu este depozitat pământul. tranşeea având lăţimea egală cu diametrul exterior al tubului. Saparea transeelor 3. iar stratul astfel îndepărtat trebuie înlocuit cu pământ fară pietre.1 Om sub nivelul prevăzut în proiect. Lansarea. Cand adancimea săpăturilor depăşeşte aceste dimensiuni. FAZA DE EXECUŢIE 3. precum şi de adâncimea şi forma tranşeelor. După executarea excavaţiilor în conformitate cu indicaţiile proiectului.1. Faza de probe şi punerea în funcţiune 3.3.1. pentru evacuarea apelor de infiltraţie din săpături în mod natural. Modul în care ţeava se sprijină pe pat are o mare influenţă asupra capacităţii portante a conductei.1. Umplerea transeei 3.1. 3.90 grade.5Om in pamanturi tari. Realizarea patului de pozare constituie o fază a operaţiei de montaj.3. Pământul în surplus se încarcă imediat în mijloace de transport şi se evacuează din zonă.3.3. fara sprijiniri pana la adancimi de: l. Dacă solul este pietros sau stâncos fundul şanţului trebuie adâncit cu cel puţin 0.1.00m in pamanturi plastic vartoase si nisipuri in stare indesata. Săpăturile manuale se vor executa cu pereţi verticali.

După pozarea ţevilor.sprijinirea ţevii pe reazeme lineare sau punctiforme. se vor utiliza coturile sau daca poziţia permite. Pentru ramificaţii si reducţii.Decalarea axiala este interzisa. Deasupra stratului superior de nisip se va umple tranşeea cu un strat de balast bine compactat. După efectuarea lucrărilor de montaj. aliniamentul. pe de o parte să nu compromită stabilitatea poziţiei conductei. îmbinarea ţevilor se realizeaza uşor. . Ţevile sunt pozate începând din aval. la cote ±5cm faţă de cote proiectate. Reţelele de canalizare din PVC se vor racorda la cămine de vizitare realizate prefabricate din beton cu diametrul de 800mm. Faza de probe şi punerea în funcţiune La verificarea tranşeei şi a patului de nisip a conductei se va urmări adâncimea tranşeei. conform STAS 3051-91. O pozare corectă a ţevilor permite obţinerea celor mai bune rezultate în exploatare. În cazul conductelor pozate în zone carosabile umplutura se va executa până la nivelul stratului îmbrăcăminţii rutiere. Se admit următoarele abateri limită: la pante ±10% faţă de proiect. Patul de pozare nu trebuie să îngheţe vreodată. fara echipamente mecanice. Ţevile se pozeaza in patul de fundaţie sau pe fundul pregătit al sântului. Executarea imbinarilor incepe prin curatirea eventualelor impuritati a mufei si a capatului conductei. Pentru patul de aşezare se poate folosi nisip. sprijiniri.Dacă conducta a stat în bătaia soarelui şi temperatura ei este mult mai mare dcât temperatura şanţului. Calarea provizorie cu ajutorul pietrelor este interzisă.1. Pentru schimbări de direcţie. facilitând alinierea lor cu ajutorul calelor provizorii constituite din bucăţi de lemn. după care se face umlerea şanţului. bine compactate prin udare şi batere cu maiul de mână până la acoperirea crestei canalului cu un strat de miniumum 20cm.3.1. La execuţia lucrărilor de umpluturi se vor verifica : calitatea materialului utilizat pentru umplutură. manual. Este indicată lăsarea liberă a extremităţilor tubului pentru a putea executa cu uşurinţă operaţiile ulterioare de montare. conţinutul în materiale organice şi impurităţi.Zona de protecţie din jurul ţevii având cel puţin 20cm sub conductă şi de cel puţin 20 cm deasupra generatoarei conductei se va realiza din nisip.4. bine aliniate şi cu o pantă regulată. Rolul patului de nisip este de a asigura o rezemare uniformă atât transversal pe lungimea determinată de unghiul la centru cât şi longitudinal. 3. Umplerea trebuie efectuată într-o singură direcţie. podeţe. Pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi tranşeele ţevilor din afara zonelor carosabile trebuie sa existe un grad de compactare de 80% Proctor iar pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi tranşeele conductelor din zone carosabile un grad de compactare de 95% Proctor. curbe din ţeava uzinata. Umplerea în jurul tuburilor se va efectua manual de 12-15cm grosime. Umplerea transeei Umplerea cu material a tranşeei se va face după efectuarea controlului de nivelment al cotelor de fund şi panta canalului. respectarea tehnologică de compactare. Este interzisă îngroparea lemnăriei provenite din cofraje. înainte de execuţia finală a umpluturilor se execută încercarea de etanşeitate a ţevilor pe porţiuni. spaţiile libere rămase între ţeava şi peretele şanţului vor fi umplute cu nisip si balast. se vor folosi numai teuri si reducţii uzinate.3. realizarea gradului de compactare. iar pe de altă parte materialul din strat să poată fi bine compactat. Umplerea se face în straturi succesive avâd grosimi alese astfel ca. Ţevile trebuie coborâte cu grijă în tranşee unele în prelungirea celorlalte. panta părţii inferioare a tranşeei şi natura terenului de fundare. umplerea şanţului se va face în etape: mai întâi se aşterne un strat subţire de nisip. 3.1. La terminarea lucrărilor se vor îndepărta toate materialele de construcţie rămase precum şi surplusul de pământ lăsându-se amplasamentul lucrărilor în stare curată. după verificarea calităţii execuţiei şi după efectuarea primei probe de etanşeitate. cu o grosime corespunzătoare având cel puţin 20cm şi apoi compactat.

se iau masuri de remediere. Executarea umpluturilor. se vor executa următoarele lucrări pregătitoare: umplutură parţială de pământ cu lăsarea îmbinărilor libere. Efectuarea probei de etanşeitate în confomiitate cu normativele în vigoare . La cămin se va folosi capac şi ramă din fontă de tip carosabil şi se vor monta la cotele din proiect profile longitudinale si transversale. Căminele de vizitare se vor executa conform STAS 2448-82. La montare capătul interior al piesei trebuie să fie în acelaşi plan cu peretele interior al căminului iar depăşirea să fie permisă doar la capătul exterior. 3. înlăturarea eventualelor defecţiuni şi refacerea probei de etanşeitate. În cazul când există diferenţă de până la 0. Legarea tronsoanelor. iar între suprafeţele interioare ale piesei şi tubului. Căminele de vizitare permit accesul în canale pentru supraveghere. etanşeitatea se asigură cu inel de cauciuc. conform STAS 3051-91. Cota radierului căminului va fi egală cu cota radierului canalului având cota de nivel conform profilului longitudinal. se va efectua aducerea la cotă din beton monolit. Pierderile de apa admise in canale inchise sunt conform tabelului 3 din STAS 3051-91.IO2N/mm2. blocarea extremităţilor conductei şi a tuturor punctelor susceptibile de deplasare în timpul executării probei. stabilite cu consultarea proiectantului. Prima treaptă a scării de acces în căminele de vizitare va fi fixată la max. Fundaţia căminelor de vizitare se va executa din beton simplu C35/45.3. Îmbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu mortar de ciment Ml00 şi rostuite în interiorul căminelor de vizitare. In cazul cand rezultatele incercarii de etanşeitate nu sunt corespunzătoare. Recepţia generală a lucrărilor. Rezultatele probei de etanşeitate se menţionează într-un proces verbal care face parte integrantă din documentaţia necesară la recepţia preliminară şi definitivă a lucrării. precum şi cuplarea a două sau trei canale.Probarea reţelei de canalizare Faza de probare cuprinde: Prevederea lucrărilor pregătitoare pentru proba de etanşeitate. Înfiinţare cămine de vizitare Căminele de vizitare se amplaseaza pe reţele de canalizare. Suprafaţa exterioară de acces la cămin face priză cu betonul. . refacerea terenului şi îmbrăcăminţii rutiere unde este cazul. Găurile pentru fixarea treptelor în tuburile de beton vor fi executate cu îngrijire pe toată grosimea peretelui acestuia. 50cm distanţă faţă de capac iar ultima va fi la max. Punerea în funcţiune. Un cămin de vizitare se compune din: fundaţie cameră de lucru coş de acces inclusiv centura de rezemare a ramei capacului capac şi ramă scară de acces. Treptele vor fi confecţionate din OB 37. curăţirea şi evacuarea depunerilor.50m de la coşul de acces până la cota terenului unde va fi cota capac cămin. Racordarea conductelor de PVC. întreţinere.2. In vederea realizării probei de etanşeitate cu apă. Probele de etanşeitate se fac pe tronsoane de cel mult 500 m. 30cm deasupra radierului. la o presiune de încercare masurata la capatul aval al tronsonului de 5. inchiderea etanşă a orificiilor. 02Omm şi se vor dispune pe două rânduri având lăţimea (paralel cu zidul) 20cm. la căminele de vizitare din beton se face prin intermediul unor garnituri speciale care asigură o etanşeitate corespunzătoare.

Etanseizarea dintre corpul gurii de scurgere realizat din tub PVC Ø400 si placa prefabricata din beton armat se va face cu mortar M 100. La execuţia gurilor de scurgere se va respecta poziţia acestora indicata în proiect. De asemenea se va împiedica ieşirea mirosurilor neplăcute din canalizare prin grătarele gurilor de scurgere.verificarea legării racordului la canalizare. Placa prefabricata de beton se va monta pe un pat de nisip pilonat in grosime de 5 cm. -racordarea la căminul de vizitare mai apropiat prin tuburi PVC O 200. Calitatea gurilor de scurgere se verifică pentru fiecare gură de scurgere în parte.3. .3.Toate părţile componente ale căminului de vizitare se vor executa respectând prescripţiile din STAS 2448-82. de aşa manieră încât densitatea uscată a solului să atingă 95% din densitatea uscată optimă Proctor normal. Gurile de scurgere vor fi cu depozit şi sifon.3 m de o parte şi de alta. Corpul gurii de scurgere se va aşeza pe un pat din balast/piatra sparta compactat in grosime de 20 cm peste care se aşterne un strat de 10 cm de nisip care deasemenea se compacteza. Pământul rezultat din săpătură va fi evacuat şi pus în depozitul stabilit de Beneficiar. -montarea la cota a plăcii suport din beton armat cu rama cu grătar de fontă pe un pat de mortar de ciment. Execuţia gurii de scurgere cuprinde următoarele operaţiuni: -săpătura de pământ la cota stabilita. Verificarea calităţii căminelor de vizitare şi proba de etanşeitate se vor face concomitent cu verificarea şi proba canalelor. urmata de compactare si montarea cotului de racordare si a tubului PVC Ø 200. Când în tranşee se întâlnesc bancuri stâncoase. Verificarea calităţii constă din: . astfel realizându-se reţinerea nisipului şi a produselor petroliere. Săpăturile vor fi executate pe cât posibil pe uscat. mai uşoare decât apa. . dupa care se va trece la umplerea in straturi succesive de cate 15 cm urmate de compactare pana la atingerea cotei la care trebuie montata placa prefabricata de beton care are inglobat gratarul de fonta. Fundul săpăturii este adus cu grijă la cotele prevăzute în proiect şi este compactat. cu direcţia ieşirii spre căminul de vizitare la care se va racorda. dacă este cazul. Placa de beton va rezema pe straturile compactate din nisip si balast/piatra sparta. grătarele cu ramă de fontă pentru guri de scurgere sunt executate în conformitate cu STAS 3272/82. ele trebuie să fie derocate şi aduse la o cotă cu cel puţin 10 cm sub fundul săpăturii şi înlocuite pe această grosime cu pământ fin.verificarea etanşeităţii. Gurile de scurgere se vor executa conform detaliului din partea desenata. Dupa pozarea corpului gurii de scurgere se va trece la umplerea cu balast/piatra sparta si nisip in jurul tubului astfel: se va umple cu nisip pe o raza de 10 cm si balast /piatra sparta pe o raza de 20 cm in prima faza pana la partea inferioara a cotului de racordare din PVC Ø200. Săpăturile se vor executa cu pereţi verticali. Amplasamentul cotei radier şi cotă capac ale căminelor va fi conform planurilor de situaţie şi a profilelor longitudinale anexate prezentei documentaţii. mărit cu o supralărgire de 0. tranşeea având lăţimea egală cu diametrul exterior al tubului. la cota indicata in proiectul tehnic. -coborârea şi aşezarea în poziţie verticală a corpului din PVC O 400 cu element de fiind. nisip sau balast. si nu pe corpul gurii de scurgere confecţionat din PVC. Înfiinţare gura de scurgere Gurile de scurgere au drept scop colectarea apelor pluviale şi conducerea acestora în reţeaua de canalizare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei retinuta de sifon sa fie la o adancime H cel puţin egala cu adancimea de inghet conform STAS 6054. 3. -asternerea patului de pozare.

realizarea elementului de completare din beton de ciment pentru aducerea la cota necesara.capacul. . gura de scurgere inclusiv racordul se umplu din nou cu apă până la nuvelul feţei inferioare a ramei grătarului. ciobiri). După curăţarea şi verificarea cu ochiul liber a integrităţii ramei. După aceea. 4. dupa caz. In cadrul recepţiei pe faze (de lucrări ascunse) se va verifica dacă partea de lucrări ce se recepţionează ( marcarea terenului si fixare de repere în vederea execuţiei lucrărilor la cotele din proiect. zidărie de cărămidă) va fi prelucrată sau. înfiinţare gura de scurgere . .suprafaţa stratului suport (placă prefabricată. probarea canalelor. cu forţă dar fară izbituri se va căuta să se desprindă rama de pe suportul pe care este fixată. se va ridica şi înmagazina într-un loc apropiat. într-un loc sigur.se va săpa cu mijloace mecanice în jurul ramei capacului.montare capac cămin de vizitare sunt urmatoarele: . fară spargerea. ciobirea sau crăparea fontei. cu capătul lat şi încovoiat al răngii să se desprindă rama de pe placă sau zidăria de cărămidă. crăpături. montare cămine de vizitare. -daca au fost efectuate recepţiile pe faze şi rezultatul acestora In urma acestei recepţii se incheie Procesul verbal de recepţie preliminară în care se consemnează eventualele remedieri necesare. executarea umpluturilor şi refacerea terenului. RECEPŢIA LUCRĂRILOR La terminarea lucrărilor sau a unor părţi din acestea se va proceda la efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor verificându-se: -concordanţa cu prevederile caietului de sarcini şi a detaliilor de execuţie.4.în cazul tuturor lucrărilor se va împiedica căderea molozului în cămin. placa suport va fi total inlocuita. termenul de execuţie a acestora şi recomandări cu privire la modul de ţinere sub observaţie unde s-au constatat unele abateri faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini. pozarea conductelor la cotele din proiect. Ridicarea la cota a gurilor de scurgere cuprinde urmatoarele etape: .fixarea ramei si capacului cu mortar de'ciment Ml00 Partea superioara a căminului de vizitare este alcatuita dintr-o placa de rezemare din beton armat prevăzută cu rama si capac din fonta. nivelul apei nu trebuie să scadă cu mai mult de 4cm.3. . conform detaliului de execuţie.Verificarea etanşeităţii se face după ce gura de scurgere inclusiv racordul au fost umplute cu apă şi menţinute astfel timp de cel puţin 24h. Ridicarea capacelor căminelor de vizitare si gratarelor gurilor de scurgere Ridicarea la cota a căminelor si gurilor de scurgere se va executa conform detaliilor de execuţie. . Cu această ocazie se va verifica integritatea sa (lipsa de ciobituri şi crăpături). fară a încurca circulaţia sau lucrările.se va examina capacul si se vor îndepărta impurităţile de pe suprafaţa sa şi din jur. fară a se produce degradări ale ramei (spargeri. . Masurile recomandate a fi luate pentru demontare. . . spărgându-se betonul.turnarea betonului C20/25 pentru aducerea la cota proiectata (finala a imbracamintei) . Verificarea legării racordului gurii de scurgere la canalizare se face turnând apa în gura de scurgere şi urmărind scurgerea apei la canal.incarcarea si transportul materialului rezultat din desfacere intr-un depozit autorizat. . aceasta va fi depozitată în apropiere.demontarea si montarea gurii de scurgere si fixarea acesteia la cota. . dacă e demontabil.după extragerea betonului care a fixat rama de piesa suport se va căuta. după trecerea unui timp de 20 minute.cu ajutorul unei răngi metalice.prepararea/procurarea betonului simplu C20/25 pentru aducerea la cota sau montarea elementului prefabricat. -daca verificările prevăzute în caietul de sarcini au fost efectuate în totalitate. pentru aceasta se va lucra cu atenţie. 3. până la placa prefabricata. . verificarea tranşeei şi a patului conductelor.

La recepţie executantul va prezenta certificatele de calitate ale materialelor puse în operă precum şi procesele verbale de lucrări ascunse.) s-a executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de documentaţii şi de prezentul caiet de sarcini. NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS. însuşite de beneficiar. în care se confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare si care va face parte integranta din Cartea Construcţiei . Normative. Recepţia finală a reţelei de canalizare cuprinde examinarea amănunţită a fiecărei părţi componente a reţelei şi a funcţionării întregii reţele recepţionate. etc. Instrucţiuni tehnice. În urma verificărilor se încheie "Proces verbal de recepţie calitativa pe faza".uri.etc. conform Regulamentului numărul 273/1994 modificat prin H 940/2006. .) în vigoare la data elaborării proiectului."Documentaţie privind execuţia".

Indicatoare de informare Acest tip de indicatoare au forme patrate sau dreptunghiulare de culoare albastra (fondul) pe care sunt prezentate simbolic diverse utilitati din imediata apropiere. etc. De obligaţie Sunt in totalitate circulare.octogon de culoare roşie având înscrisa inscripţia STOP De interzicere sau restricţie: Cu singura excepţie care se prezintă sub forma patrata.triunghiurile echilaterale au chenar roşu prezentând o figura desenata in culoarea neagra pe fond alb. sunt montate sub indicatoarele prezentate mai sus cu scopul de a atentiona conducătorii autovehiculelor asupra unor particularitati ale tronsoanelor de drum.dreptunghiurile sunt de mărimi diferite prezentând pe fond alb sagetf roşii )care indica sensul virajului sau benzii înclinate descendente spre partea carosabila. .triunghiuri echilaterale albe cu chenar roşu .CAIET DE SARCINI . circulaţie pe timp de noapte. restricţii de viteză.INDICATOARE DE CIRCULAŢIE IN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor amplasa panourile de semnalizare verticală. . Indicatoare de orientare si informare Indicatoare de orientare Forma in care se prezintă acest gen de indicatoare este cea dreptunghiulara si cea cu sageata. desene pe fond alb sau albastru. Indicatoare de reglementare De prioritate: Formele cele mai variante sunt intâlnite la acest tip de indicatoare: .SEMNALIZARE RUTIERA PE TIMPUL EXECUŢIEI 1. pe fond albastru prezentând sageti albe. Forme. pe care sunt inscrise cu diverse caractere denumiri de localitati cu culoare alba. impuse de desfăşurarea lucrărilor pe un drum aflat sub circulaţie: drum îngustat (circulaţie pe o singură bandă).) Pentru semnalizarea pe verticală se utilizează indicatoare rutiere cu tablă reflectorizantă montate pe stâlpi metalici. reprezentări schematice. majoritatea având fond albastru. Semne adiţionale Acest tip de indicator are forma dreptunghiulara dar cu câteva excepţii si pe cea patrata. valori pentru viteze de circulaţie. Prezentul caiet de sarcini se aplica la lucrările de modernizări străzi din municipiul Cluj Napoca. reglementarea accesului utilizatorilor drumului in zona de drum unde se efectuează lucrări (eventual semaforizare. toate celelalte figuri au forma circulara cu chenar roşu in marea lor majoritate afişând diverse inscripţii. SEMNALIZARE RUTIERĂ PE VERTICALĂ . culori. semnificaţii ale indicatoarelor Indicatoare de avertizare a pericolului Acest tip de indicatoare se prezintă in urmatoarele doua forme: .

Semnele de marcare sunt integrate in folii in timpul fabricaţiei si nu pot fi indepartate prin metode fizice sau chimice. când suprafaţa foliei reflectorizante este iluminata perpendicular. Condiţii tehnice. ţinând seama de distanţele şi înălţimile prevăzute modul de prindere pe stâlpi . sa nu aiba încreţituri şi umflături .forma şi dimensiunile. în conformitate cu SR 1848-1 : 2008 .este interzisa montarea reclamelor şi a altor panouri pe suprafaţa de teren cuprinsa între marginea platformei drumului şi linia indicatoarelor. fara a nu provoca distrugerea sistemului de retroreflexie.5mm la grosimi ale literelor pâna la 18 mm + 1 mm pentru grosimi mai mari de 18mm Recepţia lucrărilor Recepţia finală se face odată cu îmbrăcămintea. Controlul calităţii materialelor înainte de punerea lor în operă se face de către Antreprenor. Condiţii de montare Materialele retroreflectorizante vor fi clasa 2 (high intensity grade). după expirarea perioadei de verificare a comportării acesteia. conform normelor legale in vigoare.Controlul calităţii panourilor Verificările ce se efectueaza sunt: . încapsulate de către o suprafaţa plana la exterior.aplicarea corecta a foliei reflectorizante. Semnele de identificare vizuala pot fi vizibile la lumina retroreflectata. Toleranţe admise: + 1 mm pentru înălţimi ale literelor pâna la 130 mm + 2 mm pentru înălţimi mai mari de 130mm + 0. Foliile care aparţin acestei clase deţin o inalta performanta de retroreflexie.aspectul şi exactitatea executării simbolului . .aspectul şi exactitatea inscripţiilor Verificarea dupa montare a indicatoarelor consta în: .respectarea prescripţiilor de instalare.planeitatea feţei . care trebuie sa prezinte o buna aderenţa. reguli şi metode de verificare La dimensiuni se admit toleranţe de + 1 % pentru indicatoarele metalice. Aceste folii sunt constituite din microbile de sticla aderente la o rasina sintetica.verificarea rezistenţei şi nedeformabilitaţi ale dispozitivelor de prindere pe stâlpi . Foliile retroreflectorizante sunt marcate de către producătorul lor. Modelul si locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea producătorului si numărul anilor de utilizare a foliei retroreflectorizante. Dimensiunile indicatoarelor Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementările Comunitatii Europene. spre a nu afecta vizibilitatea acestora şi a nu distrage atentia conducătorilor de autovehicule.

etc. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.2004 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.STANDARDE -SR 1848/7 . mod de alcatuire. -SR 1848-4:1995 Siguranţa circulaţiei. Indicatoare luminoase pentru circulaţie. -SR 1848-2:2008 Semnalizare rutiera.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ . NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (stas-uri. normative. Amplasare si funcţionare. -SR 1848-3:2008 Semnalizare rutiera. instrucţiuni tehnice. Partea 2: Prescripţii tehnice -STAS 1848/5-82 Semnalizare rutiera.2. Partea 3: Scriere. Semafoare pentru dirijarea circulaţiei. . ANEXĂ .) în vigoare la data elaborării proiectului. Condiţii tehnice de calitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful