montare borduri

1.

GENERALITĂŢI

CAIET DE SARCINI - MONTARE BORDURI

1.1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de montare borduri utilizate in scopul incadrarii imbracamintilor pentru trotuare, alei de pietoni, carosabile din cadrul lucrărilor de modernizare/ranforsare străzi in mediul urban. Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea si controlul lucrărilor de montare borduri ce trebuiesc a fi executate conform prevederilor proiectului tehnic. 1.2. PREVEDERI GENERALE Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 2. MATERIALE

Bordurile sunt blocuri prismatice din piatra cioplita sau beton de ciment dispuse in lungul drumului la marginea imbracamintei, respectând proiectele de execuţie aferente si prevederile tehnice: SR 4032-1:2001, SR EN 1340:2004, SR EN 197-1:2011, SR 662:2002, SfggEN 12620+A1:2008, indicativ NE 012. Beton pentru montarea bordurilor C8/10 Borduri pentru carosabil tip Al Borduri pentru trotuar tip Bl Borduri rampa Nisipul natural spalat sort 0...4 mm Ciment Portland Apa 3. EXECUŢIA LUCRĂRILOR Se sapa pamantul manual in vederea creerii spaţiului necesar executării fundaţiei.Latimea săpăturii va fi egala cu latimea elementului majorata cu 0,20m. Fundul săpăturii va fi adus cu grija la cotele prevăzute in proiect si va fi compactata pentru a avea 95% din densitatea optima Proctor normal. In cazul unei săpături mai adanci fata de cota prescrisa, executantul trebuie sa compenseze diferenţa de cota prin creşterea grosimii fundaţiei bordurii. In cazul in care exista bordura se desface bordura existenta si se reface . Se picheteaza traseul bordurii cu tarusi de lemn sau metal drepţi, se intinde sfoara pentru stabilirea liniei bordurii si se alineaza bordura in lungul sforii . Se toarna betonul fundaţiei C 16/20 manual cu lopata cu circa 2 - 3 cm mai sus decât cota necesara, pentru ca atunci cand se aseaza bordura sa nu mai fie nevoie de completări cu mortar de ciment decât in mica masura. Betonul se toarna in asa fel incat suprafaţa lui sa asigure o aşezare corecta a bordurii. Bordurile se aseaza manual in funcţie de greutatea acestora de unul sau doi muncitori astfel ca muchia interioara sa urmareasca sfoara care materializeaza linia bordurii. Bordurile de incadrare se aseaza cu fata superioara la 5 - 8 mm sub nivelul marginii imbracamintilor asfaltice si cu 10 mm sub nivelul imbracamintilor de piatra cioplita. In profil longitudinal nu se admit denivelări mai mari decât ale imbracamintii asfaltice . Bordurile de trotuar se aseaza cu fata superiora la 10 - 15 cm deasupra nivelului marginii imbracamintii, in funcţie de cantitatea de apa ce curge pe rigola. In acest caz nu

instrucţiuni tehnice. 4. Corecturile de poziţie se fac prin ciocanire cu ciocan de lemn sau fier. Rosturile bordurilor implica colmatarea cu mortar de ciment M50 a spaţiului ce ramane intre doua borduri alaturate.) în vigoare la data elaborării proiectului.se admit denivelări mai mari decât panta longitudinala a rigolei si imbracamintii trotuarului. precum si a Normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII Se va urmări instruirea si respectarea de către personalul executant a utilizării echipamentelor de protectie din dotare. etc. Normelor PSI. conform Normelor de tehnica securitatii in vigoare cu privire la lucrările de intretinere si reparaţii drumuri. Rosturile vor avea maxim 2cm. punandu-se mai intai pe locul unde va fi lovita bordura o scandurica de protectie . NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS-uri. . Se va verifica cunoaşterea de către personalul executant a Normelor pentru protectia muncii.Tolerantele admise la montarea bordurilor vor fi mai mici de 5mm fata de cotele precizate in profilele transversale corespunzătoare si in profilul in lung. normative. La bordurile de trotuar se traseaza pe mortarul de rostuire o linie care marcheaza in relief rostul. Pentru curbe se folosesc borduri de trotuar de aceeaşi secţiune ca si bordurile din aliniament dar de lungime mai mica spre a se realiza o cat mai uşoara inscriere in curbe.

2. Ţevile si fîtinguri din PVC pentru instalatii de canalizare si drenare utilizate vor fi in conformitate cu normativele I 22-99. balast. 2. precum şi a legislaţiei. Guri de scurgere cu sifon si depozit pentru ape meteorice vor fi conformitate cu detaliile din proiectul tehnic si se vor amplasa conform prevederi STAS 6701-82. ridicare la cota cămine de vizitare. Beton de ciment C20/25. executantul va avea in vedere urmatoarele: . piatra sparta conform SR 662/2002.1.6. SR 667/2001 3. 2. respectiv STAS 3272-80. Mortar de ciment M100 2. montare.82. C35/45 conform NE 012-1:2007. Cămine de vizitare ale canalelor pentru evacuarea apelor meteorice vor fi in conformitate cu prevederile STAS 2448 . NE 012-2:2009 2. Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea acestor dispozitive. natura lor şi felul cum sunt amplasate sub pământ. înainte de începerea lucrărilor se va stabili cu exactitate existenţa instalaţiilor subterane. Prezentul caiet de sarcini se aplica la lucrările de modernizări străzi din municipiul Cluj-Napoca. Agregate: nisip. standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se referă. infiintare. OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii.aducerea la cunostinta proiectantului a eventualele neconcordanţe între situatia proiectata si situatia din teren. Capace carosabile sau necarosabile si grătare de scurgere pentru căminele de vizitare si gurile de scurgere utilizate vor fi din tipurile prevăzute în STAS 2308-81.2.1.5. NP 084-2003 si GP 043-99. .3. astfel ca la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate. PREVEDERI GENERALE CAIET DE SARCINI . guri de scurgere prevăzute in cadrul dispozitivelor de scurgere şi evacuare a apelor de suprafaţă. MODUL DE EXECUŢIE AL LUCRĂRILOR 3. Pentru depistarea . Pentru aceasta se va solicita prezenţa unor delegaţi competenţi ai administratorilor reţelelor edilitare existente pe amplasamentul străzii care să indice poziţia acestor reţele şi să indice măsurile necesare pentru protejarea integrităţii şi funcţionalităţii acestora.7. controlul calităţii materialelor şi a lucrărilor executate conform prevederilor proiectului tehnic.4.studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie.1. MATERIALE FOLOSITE 2. Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 2.DISPOZITIVE DE SCURGERE ŞI EVACUARE A APELOR DE SUPRAFAŢĂ Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de: canalizare pluviala. 2.

Înainte de punerea in opera a ţevilor si fitingurilor acestea se vor verifica daca corespund din punct de vedere calitativ. Locul de depozitare va fi curat si uscat. In cazul in care elementele de trasare sunt insuficiente sau apar neconcordante intre situatia din teren si proiectul tehnic. se foloseste frânghie de canepa sau din material plastic. Pe durata depozitarii ţevile trebuie sa se sprijine pe toata lungimea lor pentru a se evita defectarea capetelor datorita vibraţiilor si loviturilor. arsuri sau cojeli. transportul si depozitarea ţevilor din PVC si a materialelor pentru execuţie . Nu se recomanda depozitarea peste tevi a altor materiale care pot duce la deformarea lor in timpul transportului. executantul va materializa pe teren traseul reţelelor si racordurilor de canalizare. zgirieturi. Pentru orice modificare a prevederilor din proiect.) prin tarusi. se vor solicita clarificari din partea proiectantului. pantele sau stabilitatea canalelor se va obţine acordul proiectantului. pe sortimente si dimensiuni.75 m. gurile de scurgere. 3. stivuindu-se pe inaltimi de maxim 0.Manipularea. Suprafaţa interioara a mufelor fitingurilor trebuie sa fie neteda. Pentru transport. schimbări de direcţie etc. Înainte de inceperea lucrărilor. incluziuni. incluziuni si arsuri in secţiunea transversala a ţevii. . fiind interzise utilizarea cârligelor si a cablurilor metalice.gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate se vor face sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţia respectivă.Stabilirea amplasamentelor căminelor de vizitare.Materializarea si verificarea cotelor proiectate la căminele de vizitare. La execuţia căminelor de vizitare si a gurilor de scurgere se va respecta poziţia acestora indicata în proiect. La examinarea cu ochiul liber. a gurilor de scurgere la care urmeaza sa se execute lucrări . ţevile trebuie sa fie drepte.Marcarea traseului si fixarea reperilor in vederea execuţiei lucrărilor . FAZA PREMERGĂTOARE cuprinde urmatoarele lucrări: . Ţevile se vor aranja in rastele orizontale.2. fara denivelări. cat si inainte de punerea in opera. cota radierului şi cota de racordare. Verificarea dimensiunilor si caracteristicilor ţevilor se va face in depozit la recepţia mărfii. suprafaţa interioara si exterioara trebuie sa fie neteda. Garniturile de cauciuc se depoziteaza in ambalajul de fabricaţie. marcand punctele caracteristice (amplasament cămine. culoare uniforma si de aceeaşi nuanţa. Fitingurile se vor aranja pe rafturi pe sortimente si dimensiuni. La manipularea ţevilor. guri de scurgere. Trebuie evitate curbările excesive ale ţevilor si contactele suprafeţei conductelor cu corpuri ascutite sau abrazive si de asemenea cu substante agresive pentru PVC. ferite de soare. crăpături. care intervine în timpul execuţiei şi care afectează traseul. nivelele. fixat la cel puţin 2.0 m distanta de orice sursa de căldură. In perioade reci sunt necesare masuri speciale deoarece la temperaturi scăzute materialul devine casant. Nu se admit bule de aer. Materialele se vor depozita in magazii inchise sau locuri acoperite. arsuri. fara fisuri. ţevile vor fi aşezate orizontal. Manipularea si transportul ţevilor din PVC se va face cu grija pentru a le feri de lovituri si zgârieturi.

FAZA DE EXECUŢIE 3.1.1. Modul în care ţeava se sprijină pe pat are o mare influenţă asupra capacităţii portante a conductei.3.2.3. Săpătură si sprijinirea transeei La efectuarea săpăturilor se vor respecta prevederile tehnice in vigoare privind execuţia terasamentelor. pentru a nu stânjeni lucrările.1. tranşeea având lăţimea egală cu diametrul exterior al tubului. Saparea transeelor 3. iar stratul astfel îndepărtat trebuie înlocuit cu pământ fară pietre. De aceea nu se admite . mărit cu o supralărgire de o parte şi de alta. Faza de probe şi punerea în funcţiune 3. precum şi de adâncimea şi forma tranşeelor.3.3. Umpluturile in tranşee vor fi compactate pe straturi. cauzate de obiecte ascuţite. şi doar în cazuri bine determinate se va apela la epuizarea apelor cu motopompe.1. Cand adancimea săpăturilor depăşeşte aceste dimensiuni. solul afânat sau coeziv de pe fund trebuie îndepărtat şi înlocuit cu un strat de sol necoeziv sau cu un pat de aşezare. cum ar fi tăieturi. După executarea excavaţiilor în conformitate cu indicaţiile proiectului. Pământul în surplus se încarcă imediat în mijloace de transport şi se evacuează din zonă. 1.1.1. Săpătură se va incepe numai dupa completa organizare a şantierului si aprovizionarea conductelor/tevilor si a celorlalte materiale necesare astfel ca şanţurile sa ramana deschise un timp cat mai scurt. Realizarea patului de pozare constituie o fază a operaţiei de montaj. se recomandă nivelarea fundului şanţului cu un strat de nisip. Se interzice aruncarea ţevilor în şanţ. manipularea şi pozarea tuburile în şanţ se face manual.1. cojiri etc. Metodele de executare a săpăturilor sunt determinate de volumul lucrărilor.00m in pamanturi plastic vartoase si nisipuri in stare indesata. Dacă solul este pietros sau stâncos fundul şanţului trebuie adâncit cu cel puţin 0. Săpăturile manuale se vor executa cu pereţi verticali. zgârâieturi. Canalizare pluviala 3. grosimea maximă a fiecărui strat nu va depăşi după compactare 20 cm. Lansarea si îmbinarea ţevilor 3. In cazul şanţului cu adâncime mai mare coborîrea ţevilor se face cu ajutorul unor chingi textile de pe marginea şanţului unde nu este depozitat pământul.4. de caracteristicile solului. Conform STAS 3051-91 patul de fundare trebuie astfel amenajat incit sa asigure un contact intre baza ţevii si patul de fundare pe o suprafaţa corespunzătoare unui unghi la centru de min. fara sprijiniri pana la adancimi de: l.3. Executarea săpăturilor se poate face manual sau mecanic.3.90 grade. Solul afânat din greşeală trebuie reparat prin compactare. Lansarea. pozarea si imbinarea ţevilor Înainte de montaj se vor verifica ţevile din PVC şi celelalte componente ale reţelei de canalizare pentru a descoperi eventualele deteriorări apărute în timpul transportului şi depozitării.. Nu sunt admise în montaj tevi şi alte componente cu deteriorări ale suprafeţei peretelui. Lucrările de săpătură vor fi executate pe cât posibil pe uscat.3.1.3.3.3.5Om in pamanturi tari. Săpăturile se vor executa dinspre aval către amonte. pentru evacuarea apelor de infiltraţie din săpături în mod natural.1. Datorita greutăţii mici. Săpăturile se vor executa cu pereţi verticali. Fundul şanţului nu trebuie afânat.2.1 Om sub nivelul prevăzut în proiect. Umplerea transeei 3. se vor face sprijiniri sau se va sapa cu taluze. 3.

sprijinirea ţevii pe reazeme lineare sau punctiforme. panta părţii inferioare a tranşeei şi natura terenului de fundare.1. 3. fara echipamente mecanice. se vor folosi numai teuri si reducţii uzinate. conţinutul în materiale organice şi impurităţi.Zona de protecţie din jurul ţevii având cel puţin 20cm sub conductă şi de cel puţin 20 cm deasupra generatoarei conductei se va realiza din nisip. după care se face umlerea şanţului. umplerea şanţului se va face în etape: mai întâi se aşterne un strat subţire de nisip. Ţevile trebuie coborâte cu grijă în tranşee unele în prelungirea celorlalte.Decalarea axiala este interzisa. Se admit următoarele abateri limită: la pante ±10% faţă de proiect. la cote ±5cm faţă de cote proiectate. Rolul patului de nisip este de a asigura o rezemare uniformă atât transversal pe lungimea determinată de unghiul la centru cât şi longitudinal. bine compactate prin udare şi batere cu maiul de mână până la acoperirea crestei canalului cu un strat de miniumum 20cm. facilitând alinierea lor cu ajutorul calelor provizorii constituite din bucăţi de lemn. înainte de execuţia finală a umpluturilor se execută încercarea de etanşeitate a ţevilor pe porţiuni. La terminarea lucrărilor se vor îndepărta toate materialele de construcţie rămase precum şi surplusul de pământ lăsându-se amplasamentul lucrărilor în stare curată.4. conform STAS 3051-91. Pentru schimbări de direcţie. se vor utiliza coturile sau daca poziţia permite. 3. Executarea imbinarilor incepe prin curatirea eventualelor impuritati a mufei si a capatului conductei. curbe din ţeava uzinata. îmbinarea ţevilor se realizeaza uşor.1. După pozarea ţevilor. Umplerea în jurul tuburilor se va efectua manual de 12-15cm grosime. manual.Dacă conducta a stat în bătaia soarelui şi temperatura ei este mult mai mare dcât temperatura şanţului. respectarea tehnologică de compactare. Ţevile sunt pozate începând din aval. Reţelele de canalizare din PVC se vor racorda la cămine de vizitare realizate prefabricate din beton cu diametrul de 800mm. Umplerea trebuie efectuată într-o singură direcţie. sprijiniri. . Pentru ramificaţii si reducţii. O pozare corectă a ţevilor permite obţinerea celor mai bune rezultate în exploatare. cu o grosime corespunzătoare având cel puţin 20cm şi apoi compactat. podeţe. După efectuarea lucrărilor de montaj. Calarea provizorie cu ajutorul pietrelor este interzisă. În cazul conductelor pozate în zone carosabile umplutura se va executa până la nivelul stratului îmbrăcăminţii rutiere. bine aliniate şi cu o pantă regulată.3. pe de o parte să nu compromită stabilitatea poziţiei conductei. Faza de probe şi punerea în funcţiune La verificarea tranşeei şi a patului de nisip a conductei se va urmări adâncimea tranşeei. Este interzisă îngroparea lemnăriei provenite din cofraje. Umplerea transeei Umplerea cu material a tranşeei se va face după efectuarea controlului de nivelment al cotelor de fund şi panta canalului. realizarea gradului de compactare. Este indicată lăsarea liberă a extremităţilor tubului pentru a putea executa cu uşurinţă operaţiile ulterioare de montare.3. spaţiile libere rămase între ţeava şi peretele şanţului vor fi umplute cu nisip si balast. Patul de pozare nu trebuie să îngheţe vreodată. după verificarea calităţii execuţiei şi după efectuarea primei probe de etanşeitate. Ţevile se pozeaza in patul de fundaţie sau pe fundul pregătit al sântului. aliniamentul. Pentru patul de aşezare se poate folosi nisip.1. Umplerea se face în straturi succesive avâd grosimi alese astfel ca. Deasupra stratului superior de nisip se va umple tranşeea cu un strat de balast bine compactat. La execuţia lucrărilor de umpluturi se vor verifica : calitatea materialului utilizat pentru umplutură. iar pe de altă parte materialul din strat să poată fi bine compactat. Pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi tranşeele ţevilor din afara zonelor carosabile trebuie sa existe un grad de compactare de 80% Proctor iar pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi tranşeele conductelor din zone carosabile un grad de compactare de 95% Proctor.

precum şi cuplarea a două sau trei canale. se va efectua aducerea la cotă din beton monolit. Punerea în funcţiune. stabilite cu consultarea proiectantului. Înfiinţare cămine de vizitare Căminele de vizitare se amplaseaza pe reţele de canalizare. Fundaţia căminelor de vizitare se va executa din beton simplu C35/45. In vederea realizării probei de etanşeitate cu apă. refacerea terenului şi îmbrăcăminţii rutiere unde este cazul. 30cm deasupra radierului. Căminele de vizitare se vor executa conform STAS 2448-82. Efectuarea probei de etanşeitate în confomiitate cu normativele în vigoare . În cazul când există diferenţă de până la 0. La cămin se va folosi capac şi ramă din fontă de tip carosabil şi se vor monta la cotele din proiect profile longitudinale si transversale. etanşeitatea se asigură cu inel de cauciuc. Probele de etanşeitate se fac pe tronsoane de cel mult 500 m. Rezultatele probei de etanşeitate se menţionează într-un proces verbal care face parte integrantă din documentaţia necesară la recepţia preliminară şi definitivă a lucrării. înlăturarea eventualelor defecţiuni şi refacerea probei de etanşeitate. Suprafaţa exterioară de acces la cămin face priză cu betonul.3. blocarea extremităţilor conductei şi a tuturor punctelor susceptibile de deplasare în timpul executării probei. Îmbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu mortar de ciment Ml00 şi rostuite în interiorul căminelor de vizitare. se iau masuri de remediere. conform STAS 3051-91. întreţinere. Racordarea conductelor de PVC.IO2N/mm2.Probarea reţelei de canalizare Faza de probare cuprinde: Prevederea lucrărilor pregătitoare pentru proba de etanşeitate. La montare capătul interior al piesei trebuie să fie în acelaşi plan cu peretele interior al căminului iar depăşirea să fie permisă doar la capătul exterior. iar între suprafeţele interioare ale piesei şi tubului. la căminele de vizitare din beton se face prin intermediul unor garnituri speciale care asigură o etanşeitate corespunzătoare. Legarea tronsoanelor. inchiderea etanşă a orificiilor. la o presiune de încercare masurata la capatul aval al tronsonului de 5.50m de la coşul de acces până la cota terenului unde va fi cota capac cămin. Pierderile de apa admise in canale inchise sunt conform tabelului 3 din STAS 3051-91. In cazul cand rezultatele incercarii de etanşeitate nu sunt corespunzătoare. Cota radierului căminului va fi egală cu cota radierului canalului având cota de nivel conform profilului longitudinal. 50cm distanţă faţă de capac iar ultima va fi la max. 3. Găurile pentru fixarea treptelor în tuburile de beton vor fi executate cu îngrijire pe toată grosimea peretelui acestuia. . Căminele de vizitare permit accesul în canale pentru supraveghere. curăţirea şi evacuarea depunerilor. Un cămin de vizitare se compune din: fundaţie cameră de lucru coş de acces inclusiv centura de rezemare a ramei capacului capac şi ramă scară de acces. Treptele vor fi confecţionate din OB 37. Executarea umpluturilor. se vor executa următoarele lucrări pregătitoare: umplutură parţială de pământ cu lăsarea îmbinărilor libere. 02Omm şi se vor dispune pe două rânduri având lăţimea (paralel cu zidul) 20cm. Prima treaptă a scării de acces în căminele de vizitare va fi fixată la max. Recepţia generală a lucrărilor.2.

dupa care se va trece la umplerea in straturi succesive de cate 15 cm urmate de compactare pana la atingerea cotei la care trebuie montata placa prefabricata de beton care are inglobat gratarul de fonta. Când în tranşee se întâlnesc bancuri stâncoase. La execuţia gurilor de scurgere se va respecta poziţia acestora indicata în proiect.verificarea legării racordului la canalizare. -coborârea şi aşezarea în poziţie verticală a corpului din PVC O 400 cu element de fiind. Pământul rezultat din săpătură va fi evacuat şi pus în depozitul stabilit de Beneficiar. Etanseizarea dintre corpul gurii de scurgere realizat din tub PVC Ø400 si placa prefabricata din beton armat se va face cu mortar M 100. De asemenea se va împiedica ieşirea mirosurilor neplăcute din canalizare prin grătarele gurilor de scurgere. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei retinuta de sifon sa fie la o adancime H cel puţin egala cu adancimea de inghet conform STAS 6054. Verificarea calităţii constă din: . Înfiinţare gura de scurgere Gurile de scurgere au drept scop colectarea apelor pluviale şi conducerea acestora în reţeaua de canalizare.Toate părţile componente ale căminului de vizitare se vor executa respectând prescripţiile din STAS 2448-82. Corpul gurii de scurgere se va aşeza pe un pat din balast/piatra sparta compactat in grosime de 20 cm peste care se aşterne un strat de 10 cm de nisip care deasemenea se compacteza. Gurile de scurgere se vor executa conform detaliului din partea desenata. 3. grătarele cu ramă de fontă pentru guri de scurgere sunt executate în conformitate cu STAS 3272/82. mărit cu o supralărgire de 0. la cota indicata in proiectul tehnic. Execuţia gurii de scurgere cuprinde următoarele operaţiuni: -săpătura de pământ la cota stabilita. cu direcţia ieşirii spre căminul de vizitare la care se va racorda. nisip sau balast. Calitatea gurilor de scurgere se verifică pentru fiecare gură de scurgere în parte. Gurile de scurgere vor fi cu depozit şi sifon. ele trebuie să fie derocate şi aduse la o cotă cu cel puţin 10 cm sub fundul săpăturii şi înlocuite pe această grosime cu pământ fin. tranşeea având lăţimea egală cu diametrul exterior al tubului. astfel realizându-se reţinerea nisipului şi a produselor petroliere. Săpăturile vor fi executate pe cât posibil pe uscat. si nu pe corpul gurii de scurgere confecţionat din PVC. -montarea la cota a plăcii suport din beton armat cu rama cu grătar de fontă pe un pat de mortar de ciment. -asternerea patului de pozare. Placa prefabricata de beton se va monta pe un pat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.3 m de o parte şi de alta.3. . Amplasamentul cotei radier şi cotă capac ale căminelor va fi conform planurilor de situaţie şi a profilelor longitudinale anexate prezentei documentaţii. Săpăturile se vor executa cu pereţi verticali. . Verificarea calităţii căminelor de vizitare şi proba de etanşeitate se vor face concomitent cu verificarea şi proba canalelor.verificarea etanşeităţii.3. de aşa manieră încât densitatea uscată a solului să atingă 95% din densitatea uscată optimă Proctor normal. Dupa pozarea corpului gurii de scurgere se va trece la umplerea cu balast/piatra sparta si nisip in jurul tubului astfel: se va umple cu nisip pe o raza de 10 cm si balast /piatra sparta pe o raza de 20 cm in prima faza pana la partea inferioara a cotului de racordare din PVC Ø200. mai uşoare decât apa. -racordarea la căminul de vizitare mai apropiat prin tuburi PVC O 200. dacă este cazul. urmata de compactare si montarea cotului de racordare si a tubului PVC Ø 200. Fundul săpăturii este adus cu grijă la cotele prevăzute în proiect şi este compactat. Placa de beton va rezema pe straturile compactate din nisip si balast/piatra sparta.

termenul de execuţie a acestora şi recomandări cu privire la modul de ţinere sub observaţie unde s-au constatat unele abateri faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini. .fixarea ramei si capacului cu mortar de'ciment Ml00 Partea superioara a căminului de vizitare este alcatuita dintr-o placa de rezemare din beton armat prevăzută cu rama si capac din fonta.3. crăpături. gura de scurgere inclusiv racordul se umplu din nou cu apă până la nuvelul feţei inferioare a ramei grătarului.se va examina capacul si se vor îndepărta impurităţile de pe suprafaţa sa şi din jur.se va săpa cu mijloace mecanice în jurul ramei capacului. până la placa prefabricata.cu ajutorul unei răngi metalice.4. RECEPŢIA LUCRĂRILOR La terminarea lucrărilor sau a unor părţi din acestea se va proceda la efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor verificându-se: -concordanţa cu prevederile caietului de sarcini şi a detaliilor de execuţie. Masurile recomandate a fi luate pentru demontare. fară a încurca circulaţia sau lucrările. ciobirea sau crăparea fontei. nivelul apei nu trebuie să scadă cu mai mult de 4cm. 3.realizarea elementului de completare din beton de ciment pentru aducerea la cota necesara. pentru aceasta se va lucra cu atenţie. placa suport va fi total inlocuita. . după trecerea unui timp de 20 minute. dupa caz. .montare capac cămin de vizitare sunt urmatoarele: . In cadrul recepţiei pe faze (de lucrări ascunse) se va verifica dacă partea de lucrări ce se recepţionează ( marcarea terenului si fixare de repere în vederea execuţiei lucrărilor la cotele din proiect.demontarea si montarea gurii de scurgere si fixarea acesteia la cota. Ridicarea la cota a gurilor de scurgere cuprinde urmatoarele etape: . într-un loc sigur. .incarcarea si transportul materialului rezultat din desfacere intr-un depozit autorizat. aceasta va fi depozitată în apropiere.în cazul tuturor lucrărilor se va împiedica căderea molozului în cămin.Verificarea etanşeităţii se face după ce gura de scurgere inclusiv racordul au fost umplute cu apă şi menţinute astfel timp de cel puţin 24h.suprafaţa stratului suport (placă prefabricată. conform detaliului de execuţie. 4. zidărie de cărămidă) va fi prelucrată sau. -daca verificările prevăzute în caietul de sarcini au fost efectuate în totalitate. cu forţă dar fară izbituri se va căuta să se desprindă rama de pe suportul pe care este fixată. Ridicarea capacelor căminelor de vizitare si gratarelor gurilor de scurgere Ridicarea la cota a căminelor si gurilor de scurgere se va executa conform detaliilor de execuţie.capacul. dacă e demontabil. Cu această ocazie se va verifica integritatea sa (lipsa de ciobituri şi crăpături). verificarea tranşeei şi a patului conductelor. înfiinţare gura de scurgere . -daca au fost efectuate recepţiile pe faze şi rezultatul acestora In urma acestei recepţii se incheie Procesul verbal de recepţie preliminară în care se consemnează eventualele remedieri necesare. probarea canalelor. .prepararea/procurarea betonului simplu C20/25 pentru aducerea la cota sau montarea elementului prefabricat. fară a se produce degradări ale ramei (spargeri. .după extragerea betonului care a fixat rama de piesa suport se va căuta. Verificarea legării racordului gurii de scurgere la canalizare se face turnând apa în gura de scurgere şi urmărind scurgerea apei la canal. . fară spargerea. După aceea. . . ciobiri). montare cămine de vizitare.turnarea betonului C20/25 pentru aducerea la cota proiectata (finala a imbracamintei) . se va ridica şi înmagazina într-un loc apropiat. pozarea conductelor la cotele din proiect. . spărgându-se betonul. După curăţarea şi verificarea cu ochiul liber a integrităţii ramei. cu capătul lat şi încovoiat al răngii să se desprindă rama de pe placă sau zidăria de cărămidă. executarea umpluturilor şi refacerea terenului.

Recepţia finală a reţelei de canalizare cuprinde examinarea amănunţită a fiecărei părţi componente a reţelei şi a funcţionării întregii reţele recepţionate. În urma verificărilor se încheie "Proces verbal de recepţie calitativa pe faza". Instrucţiuni tehnice. Normative. . însuşite de beneficiar.) s-a executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de documentaţii şi de prezentul caiet de sarcini. etc."Documentaţie privind execuţia".uri. NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS.etc. La recepţie executantul va prezenta certificatele de calitate ale materialelor puse în operă precum şi procesele verbale de lucrări ascunse. în care se confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare si care va face parte integranta din Cartea Construcţiei . conform Regulamentului numărul 273/1994 modificat prin H 940/2006.) în vigoare la data elaborării proiectului.

toate celelalte figuri au forma circulara cu chenar roşu in marea lor majoritate afişând diverse inscripţii.SEMNALIZARE RUTIERA PE TIMPUL EXECUŢIEI 1. . impuse de desfăşurarea lucrărilor pe un drum aflat sub circulaţie: drum îngustat (circulaţie pe o singură bandă). pe fond albastru prezentând sageti albe. culori. majoritatea având fond albastru.triunghiurile echilaterale au chenar roşu prezentând o figura desenata in culoarea neagra pe fond alb.octogon de culoare roşie având înscrisa inscripţia STOP De interzicere sau restricţie: Cu singura excepţie care se prezintă sub forma patrata. desene pe fond alb sau albastru.triunghiuri echilaterale albe cu chenar roşu . Forme.INDICATOARE DE CIRCULAŢIE IN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor amplasa panourile de semnalizare verticală. sunt montate sub indicatoarele prezentate mai sus cu scopul de a atentiona conducătorii autovehiculelor asupra unor particularitati ale tronsoanelor de drum. De obligaţie Sunt in totalitate circulare. reprezentări schematice. Semne adiţionale Acest tip de indicator are forma dreptunghiulara dar cu câteva excepţii si pe cea patrata. valori pentru viteze de circulaţie. Prezentul caiet de sarcini se aplica la lucrările de modernizări străzi din municipiul Cluj Napoca. semnificaţii ale indicatoarelor Indicatoare de avertizare a pericolului Acest tip de indicatoare se prezintă in urmatoarele doua forme: .dreptunghiurile sunt de mărimi diferite prezentând pe fond alb sagetf roşii )care indica sensul virajului sau benzii înclinate descendente spre partea carosabila. SEMNALIZARE RUTIERĂ PE VERTICALĂ . etc.CAIET DE SARCINI . Indicatoare de orientare si informare Indicatoare de orientare Forma in care se prezintă acest gen de indicatoare este cea dreptunghiulara si cea cu sageata. restricţii de viteză. Indicatoare de reglementare De prioritate: Formele cele mai variante sunt intâlnite la acest tip de indicatoare: . Indicatoare de informare Acest tip de indicatoare au forme patrate sau dreptunghiulare de culoare albastra (fondul) pe care sunt prezentate simbolic diverse utilitati din imediata apropiere.) Pentru semnalizarea pe verticală se utilizează indicatoare rutiere cu tablă reflectorizantă montate pe stâlpi metalici. circulaţie pe timp de noapte. . reglementarea accesului utilizatorilor drumului in zona de drum unde se efectuează lucrări (eventual semaforizare. pe care sunt inscrise cu diverse caractere denumiri de localitati cu culoare alba.

când suprafaţa foliei reflectorizante este iluminata perpendicular. Foliile retroreflectorizante sunt marcate de către producătorul lor. Toleranţe admise: + 1 mm pentru înălţimi ale literelor pâna la 130 mm + 2 mm pentru înălţimi mai mari de 130mm + 0.aplicarea corecta a foliei reflectorizante. Semnele de marcare sunt integrate in folii in timpul fabricaţiei si nu pot fi indepartate prin metode fizice sau chimice. sa nu aiba încreţituri şi umflături .5mm la grosimi ale literelor pâna la 18 mm + 1 mm pentru grosimi mai mari de 18mm Recepţia lucrărilor Recepţia finală se face odată cu îmbrăcămintea. spre a nu afecta vizibilitatea acestora şi a nu distrage atentia conducătorilor de autovehicule.respectarea prescripţiilor de instalare. Aceste folii sunt constituite din microbile de sticla aderente la o rasina sintetica. Controlul calităţii materialelor înainte de punerea lor în operă se face de către Antreprenor. Modelul si locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea producătorului si numărul anilor de utilizare a foliei retroreflectorizante. conform normelor legale in vigoare. care trebuie sa prezinte o buna aderenţa. fara a nu provoca distrugerea sistemului de retroreflexie. Semnele de identificare vizuala pot fi vizibile la lumina retroreflectata. Foliile care aparţin acestei clase deţin o inalta performanta de retroreflexie. Condiţii de montare Materialele retroreflectorizante vor fi clasa 2 (high intensity grade). reguli şi metode de verificare La dimensiuni se admit toleranţe de + 1 % pentru indicatoarele metalice.aspectul şi exactitatea executării simbolului .verificarea rezistenţei şi nedeformabilitaţi ale dispozitivelor de prindere pe stâlpi .Controlul calităţii panourilor Verificările ce se efectueaza sunt: . Dimensiunile indicatoarelor Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementările Comunitatii Europene.este interzisa montarea reclamelor şi a altor panouri pe suprafaţa de teren cuprinsa între marginea platformei drumului şi linia indicatoarelor.forma şi dimensiunile. încapsulate de către o suprafaţa plana la exterior. .aspectul şi exactitatea inscripţiilor Verificarea dupa montare a indicatoarelor consta în: . în conformitate cu SR 1848-1 : 2008 . Condiţii tehnice. ţinând seama de distanţele şi înălţimile prevăzute modul de prindere pe stâlpi . după expirarea perioadei de verificare a comportării acesteia.planeitatea feţei .

NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (stas-uri. Marcaje rutiere. Partea 3: Scriere.2. -SR 1848-3:2008 Semnalizare rutiera. Condiţii tehnice de calitate. Indicatoare luminoase pentru circulaţie. Semafoare pentru dirijarea circulaţiei. -SR 1848-4:1995 Siguranţa circulaţiei.) în vigoare la data elaborării proiectului.2004 Semnalizare rutiera. ANEXĂ . mod de alcatuire.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ . Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. etc.STANDARDE -SR 1848/7 . Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. instrucţiuni tehnice. Partea 2: Prescripţii tehnice -STAS 1848/5-82 Semnalizare rutiera. Amplasare si funcţionare. -SR 1848-2:2008 Semnalizare rutiera. normative. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful