1.

GENERALITĂŢI

CAIET DE SARCINI - MONTARE BORDURI

1.1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de montare borduri utilizate in scopul incadrarii imbracamintilor pentru trotuare, alei de pietoni, carosabile din cadrul lucrărilor de modernizare/ranforsare străzi in mediul urban. Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea si controlul lucrărilor de montare borduri ce trebuiesc a fi executate conform prevederilor proiectului tehnic. 1.2. PREVEDERI GENERALE Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 2. MATERIALE

Bordurile sunt blocuri prismatice din piatra cioplita sau beton de ciment dispuse in lungul drumului la marginea imbracamintei, respectând proiectele de execuţie aferente si prevederile tehnice: SR 4032-1:2001, SR EN 1340:2004, SR EN 197-1:2011, SR 662:2002, SfggEN 12620+A1:2008, indicativ NE 012. Beton pentru montarea bordurilor C8/10 Borduri pentru carosabil tip Al Borduri pentru trotuar tip Bl Borduri rampa Nisipul natural spalat sort 0...4 mm Ciment Portland Apa 3. EXECUŢIA LUCRĂRILOR Se sapa pamantul manual in vederea creerii spaţiului necesar executării fundaţiei.Latimea săpăturii va fi egala cu latimea elementului majorata cu 0,20m. Fundul săpăturii va fi adus cu grija la cotele prevăzute in proiect si va fi compactata pentru a avea 95% din densitatea optima Proctor normal. In cazul unei săpături mai adanci fata de cota prescrisa, executantul trebuie sa compenseze diferenţa de cota prin creşterea grosimii fundaţiei bordurii. In cazul in care exista bordura se desface bordura existenta si se reface . Se picheteaza traseul bordurii cu tarusi de lemn sau metal drepţi, se intinde sfoara pentru stabilirea liniei bordurii si se alineaza bordura in lungul sforii . Se toarna betonul fundaţiei C 16/20 manual cu lopata cu circa 2 - 3 cm mai sus decât cota necesara, pentru ca atunci cand se aseaza bordura sa nu mai fie nevoie de completări cu mortar de ciment decât in mica masura. Betonul se toarna in asa fel incat suprafaţa lui sa asigure o aşezare corecta a bordurii. Bordurile se aseaza manual in funcţie de greutatea acestora de unul sau doi muncitori astfel ca muchia interioara sa urmareasca sfoara care materializeaza linia bordurii. Bordurile de incadrare se aseaza cu fata superioara la 5 - 8 mm sub nivelul marginii imbracamintilor asfaltice si cu 10 mm sub nivelul imbracamintilor de piatra cioplita. In profil longitudinal nu se admit denivelări mai mari decât ale imbracamintii asfaltice . Bordurile de trotuar se aseaza cu fata superiora la 10 - 15 cm deasupra nivelului marginii imbracamintii, in funcţie de cantitatea de apa ce curge pe rigola. In acest caz nu

Corecturile de poziţie se fac prin ciocanire cu ciocan de lemn sau fier. precum si a Normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie.Tolerantele admise la montarea bordurilor vor fi mai mici de 5mm fata de cotele precizate in profilele transversale corespunzătoare si in profilul in lung. Rosturile bordurilor implica colmatarea cu mortar de ciment M50 a spaţiului ce ramane intre doua borduri alaturate. Rosturile vor avea maxim 2cm. etc. 4. conform Normelor de tehnica securitatii in vigoare cu privire la lucrările de intretinere si reparaţii drumuri. . Normelor PSI. instrucţiuni tehnice.se admit denivelări mai mari decât panta longitudinala a rigolei si imbracamintii trotuarului. punandu-se mai intai pe locul unde va fi lovita bordura o scandurica de protectie . Se va verifica cunoaşterea de către personalul executant a Normelor pentru protectia muncii. NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS-uri. Pentru curbe se folosesc borduri de trotuar de aceeaşi secţiune ca si bordurile din aliniament dar de lungime mai mica spre a se realiza o cat mai uşoara inscriere in curbe. La bordurile de trotuar se traseaza pe mortarul de rostuire o linie care marcheaza in relief rostul.) în vigoare la data elaborării proiectului. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII Se va urmări instruirea si respectarea de către personalul executant a utilizării echipamentelor de protectie din dotare. normative.

respectiv STAS 3272-80. controlul calităţii materialelor şi a lucrărilor executate conform prevederilor proiectului tehnic. 2. 2. Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea acestor dispozitive. înainte de începerea lucrărilor se va stabili cu exactitate existenţa instalaţiilor subterane.5.aducerea la cunostinta proiectantului a eventualele neconcordanţe între situatia proiectata si situatia din teren. C35/45 conform NE 012-1:2007. guri de scurgere prevăzute in cadrul dispozitivelor de scurgere şi evacuare a apelor de suprafaţă. natura lor şi felul cum sunt amplasate sub pământ. MODUL DE EXECUŢIE AL LUCRĂRILOR 3. executantul va avea in vedere urmatoarele: .1.4. Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. NE 012-2:2009 2. Mortar de ciment M100 2. standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se referă. 2.1.studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie. Agregate: nisip. Prezentul caiet de sarcini se aplica la lucrările de modernizări străzi din municipiul Cluj-Napoca.2. astfel ca la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate. Pentru aceasta se va solicita prezenţa unor delegaţi competenţi ai administratorilor reţelelor edilitare existente pe amplasamentul străzii care să indice poziţia acestor reţele şi să indice măsurile necesare pentru protejarea integrităţii şi funcţionalităţii acestora.7. Pentru depistarea . MATERIALE FOLOSITE 2. Ţevile si fîtinguri din PVC pentru instalatii de canalizare si drenare utilizate vor fi in conformitate cu normativele I 22-99. NP 084-2003 si GP 043-99.82.6. Capace carosabile sau necarosabile si grătare de scurgere pentru căminele de vizitare si gurile de scurgere utilizate vor fi din tipurile prevăzute în STAS 2308-81. ridicare la cota cămine de vizitare. SR 667/2001 3. precum şi a legislaţiei.1. montare. balast. Guri de scurgere cu sifon si depozit pentru ape meteorice vor fi conformitate cu detaliile din proiectul tehnic si se vor amplasa conform prevederi STAS 6701-82. OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii. PREVEDERI GENERALE CAIET DE SARCINI . 2. . Beton de ciment C20/25. piatra sparta conform SR 662/2002. 2. Cămine de vizitare ale canalelor pentru evacuarea apelor meteorice vor fi in conformitate cu prevederile STAS 2448 .DISPOZITIVE DE SCURGERE ŞI EVACUARE A APELOR DE SUPRAFAŢĂ Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de: canalizare pluviala.3. infiintare.

culoare uniforma si de aceeaşi nuanţa. incluziuni. Fitingurile se vor aranja pe rafturi pe sortimente si dimensiuni. gurile de scurgere. FAZA PREMERGĂTOARE cuprinde urmatoarele lucrări: . marcand punctele caracteristice (amplasament cămine. Ţevile se vor aranja in rastele orizontale. stivuindu-se pe inaltimi de maxim 0. incluziuni si arsuri in secţiunea transversala a ţevii. 3. La examinarea cu ochiul liber. Înainte de inceperea lucrărilor. La execuţia căminelor de vizitare si a gurilor de scurgere se va respecta poziţia acestora indicata în proiect. fixat la cel puţin 2. fiind interzise utilizarea cârligelor si a cablurilor metalice. Pe durata depozitarii ţevile trebuie sa se sprijine pe toata lungimea lor pentru a se evita defectarea capetelor datorita vibraţiilor si loviturilor. Trebuie evitate curbările excesive ale ţevilor si contactele suprafeţei conductelor cu corpuri ascutite sau abrazive si de asemenea cu substante agresive pentru PVC. guri de scurgere. ţevile trebuie sa fie drepte.Stabilirea amplasamentelor căminelor de vizitare. arsuri sau cojeli. Nu se recomanda depozitarea peste tevi a altor materiale care pot duce la deformarea lor in timpul transportului. executantul va materializa pe teren traseul reţelelor si racordurilor de canalizare. transportul si depozitarea ţevilor din PVC si a materialelor pentru execuţie . fara fisuri. La manipularea ţevilor. se vor solicita clarificari din partea proiectantului. Pentru transport. Materialele se vor depozita in magazii inchise sau locuri acoperite. cat si inainte de punerea in opera. Garniturile de cauciuc se depoziteaza in ambalajul de fabricaţie. Nu se admit bule de aer.Manipularea. zgirieturi. se foloseste frânghie de canepa sau din material plastic. Pentru orice modificare a prevederilor din proiect. Manipularea si transportul ţevilor din PVC se va face cu grija pentru a le feri de lovituri si zgârieturi. pe sortimente si dimensiuni. ţevile vor fi aşezate orizontal. ferite de soare. care intervine în timpul execuţiei şi care afectează traseul. cota radierului şi cota de racordare.Marcarea traseului si fixarea reperilor in vederea execuţiei lucrărilor . nivelele. In cazul in care elementele de trasare sunt insuficiente sau apar neconcordante intre situatia din teren si proiectul tehnic. . crăpături.) prin tarusi. fara denivelări. schimbări de direcţie etc.Materializarea si verificarea cotelor proiectate la căminele de vizitare.0 m distanta de orice sursa de căldură. Suprafaţa interioara a mufelor fitingurilor trebuie sa fie neteda. Verificarea dimensiunilor si caracteristicilor ţevilor se va face in depozit la recepţia mărfii.gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate se vor face sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţia respectivă. Locul de depozitare va fi curat si uscat. Înainte de punerea in opera a ţevilor si fitingurilor acestea se vor verifica daca corespund din punct de vedere calitativ. arsuri. a gurilor de scurgere la care urmeaza sa se execute lucrări . suprafaţa interioara si exterioara trebuie sa fie neteda. pantele sau stabilitatea canalelor se va obţine acordul proiectantului.2. In perioade reci sunt necesare masuri speciale deoarece la temperaturi scăzute materialul devine casant.75 m.

Datorita greutăţii mici.1. Umplerea transeei 3.1. pentru a nu stânjeni lucrările. zgârâieturi.1. De aceea nu se admite . Faza de probe şi punerea în funcţiune 3. Canalizare pluviala 3. Săpătură se va incepe numai dupa completa organizare a şantierului si aprovizionarea conductelor/tevilor si a celorlalte materiale necesare astfel ca şanţurile sa ramana deschise un timp cat mai scurt. Se interzice aruncarea ţevilor în şanţ. In cazul şanţului cu adâncime mai mare coborîrea ţevilor se face cu ajutorul unor chingi textile de pe marginea şanţului unde nu este depozitat pământul. pentru evacuarea apelor de infiltraţie din săpături în mod natural. Lansarea. precum şi de adâncimea şi forma tranşeelor.90 grade.2. Dacă solul este pietros sau stâncos fundul şanţului trebuie adâncit cu cel puţin 0. pozarea si imbinarea ţevilor Înainte de montaj se vor verifica ţevile din PVC şi celelalte componente ale reţelei de canalizare pentru a descoperi eventualele deteriorări apărute în timpul transportului şi depozitării.3.1. Săpăturile se vor executa cu pereţi verticali. Metodele de executare a săpăturilor sunt determinate de volumul lucrărilor.3.4. Executarea săpăturilor se poate face manual sau mecanic.1 Om sub nivelul prevăzut în proiect. manipularea şi pozarea tuburile în şanţ se face manual. Cand adancimea săpăturilor depăşeşte aceste dimensiuni.5Om in pamanturi tari. Săpăturile manuale se vor executa cu pereţi verticali. iar stratul astfel îndepărtat trebuie înlocuit cu pământ fară pietre.3.3. de caracteristicile solului. Săpătură si sprijinirea transeei La efectuarea săpăturilor se vor respecta prevederile tehnice in vigoare privind execuţia terasamentelor. Lucrările de săpătură vor fi executate pe cât posibil pe uscat. Realizarea patului de pozare constituie o fază a operaţiei de montaj.3. 3. cauzate de obiecte ascuţite. solul afânat sau coeziv de pe fund trebuie îndepărtat şi înlocuit cu un strat de sol necoeziv sau cu un pat de aşezare.1.1. Pământul în surplus se încarcă imediat în mijloace de transport şi se evacuează din zonă. Solul afânat din greşeală trebuie reparat prin compactare.1. Modul în care ţeava se sprijină pe pat are o mare influenţă asupra capacităţii portante a conductei. Săpăturile se vor executa dinspre aval către amonte. tranşeea având lăţimea egală cu diametrul exterior al tubului. cojiri etc..2.3. grosimea maximă a fiecărui strat nu va depăşi după compactare 20 cm. mărit cu o supralărgire de o parte şi de alta.1. Saparea transeelor 3. se recomandă nivelarea fundului şanţului cu un strat de nisip.3. cum ar fi tăieturi.00m in pamanturi plastic vartoase si nisipuri in stare indesata. Umpluturile in tranşee vor fi compactate pe straturi. Fundul şanţului nu trebuie afânat. şi doar în cazuri bine determinate se va apela la epuizarea apelor cu motopompe. se vor face sprijiniri sau se va sapa cu taluze. fara sprijiniri pana la adancimi de: l. Nu sunt admise în montaj tevi şi alte componente cu deteriorări ale suprafeţei peretelui.1.3.3. Conform STAS 3051-91 patul de fundare trebuie astfel amenajat incit sa asigure un contact intre baza ţevii si patul de fundare pe o suprafaţa corespunzătoare unui unghi la centru de min. Lansarea si îmbinarea ţevilor 3. După executarea excavaţiilor în conformitate cu indicaţiile proiectului. 1. FAZA DE EXECUŢIE 3.3.

3. realizarea gradului de compactare. Reţelele de canalizare din PVC se vor racorda la cămine de vizitare realizate prefabricate din beton cu diametrul de 800mm. după verificarea calităţii execuţiei şi după efectuarea primei probe de etanşeitate. respectarea tehnologică de compactare. bine compactate prin udare şi batere cu maiul de mână până la acoperirea crestei canalului cu un strat de miniumum 20cm.1. Rolul patului de nisip este de a asigura o rezemare uniformă atât transversal pe lungimea determinată de unghiul la centru cât şi longitudinal. Calarea provizorie cu ajutorul pietrelor este interzisă. 3. panta părţii inferioare a tranşeei şi natura terenului de fundare. pe de o parte să nu compromită stabilitatea poziţiei conductei. Umplerea se face în straturi succesive avâd grosimi alese astfel ca.Dacă conducta a stat în bătaia soarelui şi temperatura ei este mult mai mare dcât temperatura şanţului. sprijiniri. Deasupra stratului superior de nisip se va umple tranşeea cu un strat de balast bine compactat. Pentru ramificaţii si reducţii. la cote ±5cm faţă de cote proiectate.sprijinirea ţevii pe reazeme lineare sau punctiforme. Umplerea în jurul tuburilor se va efectua manual de 12-15cm grosime.Zona de protecţie din jurul ţevii având cel puţin 20cm sub conductă şi de cel puţin 20 cm deasupra generatoarei conductei se va realiza din nisip. .1. facilitând alinierea lor cu ajutorul calelor provizorii constituite din bucăţi de lemn.3. Pentru patul de aşezare se poate folosi nisip. Patul de pozare nu trebuie să îngheţe vreodată. aliniamentul. Se admit următoarele abateri limită: la pante ±10% faţă de proiect. După pozarea ţevilor. Ţevile se pozeaza in patul de fundaţie sau pe fundul pregătit al sântului. conţinutul în materiale organice şi impurităţi. podeţe. Umplerea transeei Umplerea cu material a tranşeei se va face după efectuarea controlului de nivelment al cotelor de fund şi panta canalului.Decalarea axiala este interzisa. îmbinarea ţevilor se realizeaza uşor. La terminarea lucrărilor se vor îndepărta toate materialele de construcţie rămase precum şi surplusul de pământ lăsându-se amplasamentul lucrărilor în stare curată. bine aliniate şi cu o pantă regulată. umplerea şanţului se va face în etape: mai întâi se aşterne un strat subţire de nisip. Ţevile sunt pozate începând din aval. Este interzisă îngroparea lemnăriei provenite din cofraje. Pentru schimbări de direcţie. înainte de execuţia finală a umpluturilor se execută încercarea de etanşeitate a ţevilor pe porţiuni. Executarea imbinarilor incepe prin curatirea eventualelor impuritati a mufei si a capatului conductei. iar pe de altă parte materialul din strat să poată fi bine compactat. Faza de probe şi punerea în funcţiune La verificarea tranşeei şi a patului de nisip a conductei se va urmări adâncimea tranşeei. spaţiile libere rămase între ţeava şi peretele şanţului vor fi umplute cu nisip si balast. În cazul conductelor pozate în zone carosabile umplutura se va executa până la nivelul stratului îmbrăcăminţii rutiere. după care se face umlerea şanţului. La execuţia lucrărilor de umpluturi se vor verifica : calitatea materialului utilizat pentru umplutură. Umplerea trebuie efectuată într-o singură direcţie. se vor folosi numai teuri si reducţii uzinate.4. O pozare corectă a ţevilor permite obţinerea celor mai bune rezultate în exploatare. se vor utiliza coturile sau daca poziţia permite. conform STAS 3051-91. curbe din ţeava uzinata. Este indicată lăsarea liberă a extremităţilor tubului pentru a putea executa cu uşurinţă operaţiile ulterioare de montare.3. cu o grosime corespunzătoare având cel puţin 20cm şi apoi compactat. Ţevile trebuie coborâte cu grijă în tranşee unele în prelungirea celorlalte. manual. fara echipamente mecanice. Pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi tranşeele ţevilor din afara zonelor carosabile trebuie sa existe un grad de compactare de 80% Proctor iar pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi tranşeele conductelor din zone carosabile un grad de compactare de 95% Proctor. După efectuarea lucrărilor de montaj.1.

Îmbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu mortar de ciment Ml00 şi rostuite în interiorul căminelor de vizitare. Treptele vor fi confecţionate din OB 37. Un cămin de vizitare se compune din: fundaţie cameră de lucru coş de acces inclusiv centura de rezemare a ramei capacului capac şi ramă scară de acces. Prima treaptă a scării de acces în căminele de vizitare va fi fixată la max. În cazul când există diferenţă de până la 0.2. înlăturarea eventualelor defecţiuni şi refacerea probei de etanşeitate. Pierderile de apa admise in canale inchise sunt conform tabelului 3 din STAS 3051-91. . inchiderea etanşă a orificiilor. la căminele de vizitare din beton se face prin intermediul unor garnituri speciale care asigură o etanşeitate corespunzătoare. 50cm distanţă faţă de capac iar ultima va fi la max. se iau masuri de remediere. Căminele de vizitare se vor executa conform STAS 2448-82. La montare capătul interior al piesei trebuie să fie în acelaşi plan cu peretele interior al căminului iar depăşirea să fie permisă doar la capătul exterior. La cămin se va folosi capac şi ramă din fontă de tip carosabil şi se vor monta la cotele din proiect profile longitudinale si transversale. iar între suprafeţele interioare ale piesei şi tubului.3. precum şi cuplarea a două sau trei canale. In vederea realizării probei de etanşeitate cu apă. la o presiune de încercare masurata la capatul aval al tronsonului de 5. Înfiinţare cămine de vizitare Căminele de vizitare se amplaseaza pe reţele de canalizare. Căminele de vizitare permit accesul în canale pentru supraveghere. Găurile pentru fixarea treptelor în tuburile de beton vor fi executate cu îngrijire pe toată grosimea peretelui acestuia. Punerea în funcţiune. Efectuarea probei de etanşeitate în confomiitate cu normativele în vigoare . 3. 02Omm şi se vor dispune pe două rânduri având lăţimea (paralel cu zidul) 20cm. curăţirea şi evacuarea depunerilor. stabilite cu consultarea proiectantului. conform STAS 3051-91. Racordarea conductelor de PVC. Recepţia generală a lucrărilor. Legarea tronsoanelor.Probarea reţelei de canalizare Faza de probare cuprinde: Prevederea lucrărilor pregătitoare pentru proba de etanşeitate. Executarea umpluturilor. Probele de etanşeitate se fac pe tronsoane de cel mult 500 m.IO2N/mm2. etanşeitatea se asigură cu inel de cauciuc. se vor executa următoarele lucrări pregătitoare: umplutură parţială de pământ cu lăsarea îmbinărilor libere. Cota radierului căminului va fi egală cu cota radierului canalului având cota de nivel conform profilului longitudinal. Rezultatele probei de etanşeitate se menţionează într-un proces verbal care face parte integrantă din documentaţia necesară la recepţia preliminară şi definitivă a lucrării. blocarea extremităţilor conductei şi a tuturor punctelor susceptibile de deplasare în timpul executării probei. se va efectua aducerea la cotă din beton monolit. Fundaţia căminelor de vizitare se va executa din beton simplu C35/45. refacerea terenului şi îmbrăcăminţii rutiere unde este cazul. In cazul cand rezultatele incercarii de etanşeitate nu sunt corespunzătoare. 30cm deasupra radierului.50m de la coşul de acces până la cota terenului unde va fi cota capac cămin. Suprafaţa exterioară de acces la cămin face priză cu betonul. întreţinere.

-asternerea patului de pozare. Verificarea calităţii constă din: . -coborârea şi aşezarea în poziţie verticală a corpului din PVC O 400 cu element de fiind. La execuţia gurilor de scurgere se va respecta poziţia acestora indicata în proiect. ele trebuie să fie derocate şi aduse la o cotă cu cel puţin 10 cm sub fundul săpăturii şi înlocuite pe această grosime cu pământ fin. Corpul gurii de scurgere se va aşeza pe un pat din balast/piatra sparta compactat in grosime de 20 cm peste care se aşterne un strat de 10 cm de nisip care deasemenea se compacteza. dupa care se va trece la umplerea in straturi succesive de cate 15 cm urmate de compactare pana la atingerea cotei la care trebuie montata placa prefabricata de beton care are inglobat gratarul de fonta. urmata de compactare si montarea cotului de racordare si a tubului PVC Ø 200. Verificarea calităţii căminelor de vizitare şi proba de etanşeitate se vor face concomitent cu verificarea şi proba canalelor. 3. grătarele cu ramă de fontă pentru guri de scurgere sunt executate în conformitate cu STAS 3272/82. si nu pe corpul gurii de scurgere confecţionat din PVC. Gurile de scurgere se vor executa conform detaliului din partea desenata.3. cu direcţia ieşirii spre căminul de vizitare la care se va racorda. mărit cu o supralărgire de 0. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei retinuta de sifon sa fie la o adancime H cel puţin egala cu adancimea de inghet conform STAS 6054. la cota indicata in proiectul tehnic. -racordarea la căminul de vizitare mai apropiat prin tuburi PVC O 200. Etanseizarea dintre corpul gurii de scurgere realizat din tub PVC Ø400 si placa prefabricata din beton armat se va face cu mortar M 100.verificarea etanşeităţii. dacă este cazul. nisip sau balast. Săpăturile se vor executa cu pereţi verticali. . Placa de beton va rezema pe straturile compactate din nisip si balast/piatra sparta.verificarea legării racordului la canalizare. -montarea la cota a plăcii suport din beton armat cu rama cu grătar de fontă pe un pat de mortar de ciment. Săpăturile vor fi executate pe cât posibil pe uscat. Când în tranşee se întâlnesc bancuri stâncoase. Placa prefabricata de beton se va monta pe un pat de nisip pilonat in grosime de 5 cm. Pământul rezultat din săpătură va fi evacuat şi pus în depozitul stabilit de Beneficiar. Gurile de scurgere vor fi cu depozit şi sifon.Toate părţile componente ale căminului de vizitare se vor executa respectând prescripţiile din STAS 2448-82. Execuţia gurii de scurgere cuprinde următoarele operaţiuni: -săpătura de pământ la cota stabilita. Înfiinţare gura de scurgere Gurile de scurgere au drept scop colectarea apelor pluviale şi conducerea acestora în reţeaua de canalizare. mai uşoare decât apa. astfel realizându-se reţinerea nisipului şi a produselor petroliere. .3. de aşa manieră încât densitatea uscată a solului să atingă 95% din densitatea uscată optimă Proctor normal. tranşeea având lăţimea egală cu diametrul exterior al tubului. Fundul săpăturii este adus cu grijă la cotele prevăzute în proiect şi este compactat. Calitatea gurilor de scurgere se verifică pentru fiecare gură de scurgere în parte. Dupa pozarea corpului gurii de scurgere se va trece la umplerea cu balast/piatra sparta si nisip in jurul tubului astfel: se va umple cu nisip pe o raza de 10 cm si balast /piatra sparta pe o raza de 20 cm in prima faza pana la partea inferioara a cotului de racordare din PVC Ø200. Amplasamentul cotei radier şi cotă capac ale căminelor va fi conform planurilor de situaţie şi a profilelor longitudinale anexate prezentei documentaţii. De asemenea se va împiedica ieşirea mirosurilor neplăcute din canalizare prin grătarele gurilor de scurgere.3 m de o parte şi de alta.

termenul de execuţie a acestora şi recomandări cu privire la modul de ţinere sub observaţie unde s-au constatat unele abateri faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini. Ridicarea capacelor căminelor de vizitare si gratarelor gurilor de scurgere Ridicarea la cota a căminelor si gurilor de scurgere se va executa conform detaliilor de execuţie. După curăţarea şi verificarea cu ochiul liber a integrităţii ramei. se va ridica şi înmagazina într-un loc apropiat. cu capătul lat şi încovoiat al răngii să se desprindă rama de pe placă sau zidăria de cărămidă.prepararea/procurarea betonului simplu C20/25 pentru aducerea la cota sau montarea elementului prefabricat.incarcarea si transportul materialului rezultat din desfacere intr-un depozit autorizat. dacă e demontabil. gura de scurgere inclusiv racordul se umplu din nou cu apă până la nuvelul feţei inferioare a ramei grătarului. . pentru aceasta se va lucra cu atenţie. placa suport va fi total inlocuita. Ridicarea la cota a gurilor de scurgere cuprinde urmatoarele etape: .turnarea betonului C20/25 pentru aducerea la cota proiectata (finala a imbracamintei) .fixarea ramei si capacului cu mortar de'ciment Ml00 Partea superioara a căminului de vizitare este alcatuita dintr-o placa de rezemare din beton armat prevăzută cu rama si capac din fonta. .4.se va examina capacul si se vor îndepărta impurităţile de pe suprafaţa sa şi din jur. conform detaliului de execuţie. 3. spărgându-se betonul. .montare capac cămin de vizitare sunt urmatoarele: . pozarea conductelor la cotele din proiect. fară a se produce degradări ale ramei (spargeri. într-un loc sigur. verificarea tranşeei şi a patului conductelor. înfiinţare gura de scurgere . . . dupa caz. RECEPŢIA LUCRĂRILOR La terminarea lucrărilor sau a unor părţi din acestea se va proceda la efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor verificându-se: -concordanţa cu prevederile caietului de sarcini şi a detaliilor de execuţie.se va săpa cu mijloace mecanice în jurul ramei capacului. fară a încurca circulaţia sau lucrările. După aceea. . ciobirea sau crăparea fontei.după extragerea betonului care a fixat rama de piesa suport se va căuta.suprafaţa stratului suport (placă prefabricată. Verificarea legării racordului gurii de scurgere la canalizare se face turnând apa în gura de scurgere şi urmărind scurgerea apei la canal. . . cu forţă dar fară izbituri se va căuta să se desprindă rama de pe suportul pe care este fixată. nivelul apei nu trebuie să scadă cu mai mult de 4cm. fară spargerea. executarea umpluturilor şi refacerea terenului. 4. după trecerea unui timp de 20 minute.în cazul tuturor lucrărilor se va împiedica căderea molozului în cămin. In cadrul recepţiei pe faze (de lucrări ascunse) se va verifica dacă partea de lucrări ce se recepţionează ( marcarea terenului si fixare de repere în vederea execuţiei lucrărilor la cotele din proiect. probarea canalelor.3. -daca verificările prevăzute în caietul de sarcini au fost efectuate în totalitate.realizarea elementului de completare din beton de ciment pentru aducerea la cota necesara.capacul. . Cu această ocazie se va verifica integritatea sa (lipsa de ciobituri şi crăpături). până la placa prefabricata.demontarea si montarea gurii de scurgere si fixarea acesteia la cota. montare cămine de vizitare. -daca au fost efectuate recepţiile pe faze şi rezultatul acestora In urma acestei recepţii se incheie Procesul verbal de recepţie preliminară în care se consemnează eventualele remedieri necesare. ciobiri). crăpături.cu ajutorul unei răngi metalice. Masurile recomandate a fi luate pentru demontare. aceasta va fi depozitată în apropiere. zidărie de cărămidă) va fi prelucrată sau.Verificarea etanşeităţii se face după ce gura de scurgere inclusiv racordul au fost umplute cu apă şi menţinute astfel timp de cel puţin 24h. .

etc. NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS. Instrucţiuni tehnice.) în vigoare la data elaborării proiectului. Recepţia finală a reţelei de canalizare cuprinde examinarea amănunţită a fiecărei părţi componente a reţelei şi a funcţionării întregii reţele recepţionate. . La recepţie executantul va prezenta certificatele de calitate ale materialelor puse în operă precum şi procesele verbale de lucrări ascunse. Normative.uri.etc. în care se confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare si care va face parte integranta din Cartea Construcţiei . În urma verificărilor se încheie "Proces verbal de recepţie calitativa pe faza". însuşite de beneficiar. conform Regulamentului numărul 273/1994 modificat prin H 940/2006."Documentaţie privind execuţia".) s-a executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de documentaţii şi de prezentul caiet de sarcini.

semnificaţii ale indicatoarelor Indicatoare de avertizare a pericolului Acest tip de indicatoare se prezintă in urmatoarele doua forme: .octogon de culoare roşie având înscrisa inscripţia STOP De interzicere sau restricţie: Cu singura excepţie care se prezintă sub forma patrata.CAIET DE SARCINI . culori. etc. circulaţie pe timp de noapte.dreptunghiurile sunt de mărimi diferite prezentând pe fond alb sagetf roşii )care indica sensul virajului sau benzii înclinate descendente spre partea carosabila. toate celelalte figuri au forma circulara cu chenar roşu in marea lor majoritate afişând diverse inscripţii. Indicatoare de reglementare De prioritate: Formele cele mai variante sunt intâlnite la acest tip de indicatoare: . restricţii de viteză.triunghiurile echilaterale au chenar roşu prezentând o figura desenata in culoarea neagra pe fond alb. desene pe fond alb sau albastru.) Pentru semnalizarea pe verticală se utilizează indicatoare rutiere cu tablă reflectorizantă montate pe stâlpi metalici. Forme. valori pentru viteze de circulaţie. reprezentări schematice. Semne adiţionale Acest tip de indicator are forma dreptunghiulara dar cu câteva excepţii si pe cea patrata. Indicatoare de informare Acest tip de indicatoare au forme patrate sau dreptunghiulare de culoare albastra (fondul) pe care sunt prezentate simbolic diverse utilitati din imediata apropiere. Prezentul caiet de sarcini se aplica la lucrările de modernizări străzi din municipiul Cluj Napoca. Indicatoare de orientare si informare Indicatoare de orientare Forma in care se prezintă acest gen de indicatoare este cea dreptunghiulara si cea cu sageata. majoritatea având fond albastru. . . impuse de desfăşurarea lucrărilor pe un drum aflat sub circulaţie: drum îngustat (circulaţie pe o singură bandă). reglementarea accesului utilizatorilor drumului in zona de drum unde se efectuează lucrări (eventual semaforizare.INDICATOARE DE CIRCULAŢIE IN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor amplasa panourile de semnalizare verticală.triunghiuri echilaterale albe cu chenar roşu .SEMNALIZARE RUTIERA PE TIMPUL EXECUŢIEI 1. SEMNALIZARE RUTIERĂ PE VERTICALĂ . De obligaţie Sunt in totalitate circulare. pe care sunt inscrise cu diverse caractere denumiri de localitati cu culoare alba. sunt montate sub indicatoarele prezentate mai sus cu scopul de a atentiona conducătorii autovehiculelor asupra unor particularitati ale tronsoanelor de drum. pe fond albastru prezentând sageti albe.

Condiţii de montare Materialele retroreflectorizante vor fi clasa 2 (high intensity grade). Modelul si locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea producătorului si numărul anilor de utilizare a foliei retroreflectorizante. când suprafaţa foliei reflectorizante este iluminata perpendicular.verificarea rezistenţei şi nedeformabilitaţi ale dispozitivelor de prindere pe stâlpi .Controlul calităţii panourilor Verificările ce se efectueaza sunt: . Dimensiunile indicatoarelor Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementările Comunitatii Europene. Toleranţe admise: + 1 mm pentru înălţimi ale literelor pâna la 130 mm + 2 mm pentru înălţimi mai mari de 130mm + 0.aplicarea corecta a foliei reflectorizante. care trebuie sa prezinte o buna aderenţa. Controlul calităţii materialelor înainte de punerea lor în operă se face de către Antreprenor. fara a nu provoca distrugerea sistemului de retroreflexie. ţinând seama de distanţele şi înălţimile prevăzute modul de prindere pe stâlpi .forma şi dimensiunile.5mm la grosimi ale literelor pâna la 18 mm + 1 mm pentru grosimi mai mari de 18mm Recepţia lucrărilor Recepţia finală se face odată cu îmbrăcămintea. după expirarea perioadei de verificare a comportării acesteia. Condiţii tehnice. sa nu aiba încreţituri şi umflături . .este interzisa montarea reclamelor şi a altor panouri pe suprafaţa de teren cuprinsa între marginea platformei drumului şi linia indicatoarelor.planeitatea feţei .aspectul şi exactitatea executării simbolului . Semnele de identificare vizuala pot fi vizibile la lumina retroreflectata. Semnele de marcare sunt integrate in folii in timpul fabricaţiei si nu pot fi indepartate prin metode fizice sau chimice. reguli şi metode de verificare La dimensiuni se admit toleranţe de + 1 % pentru indicatoarele metalice. spre a nu afecta vizibilitatea acestora şi a nu distrage atentia conducătorilor de autovehicule. Aceste folii sunt constituite din microbile de sticla aderente la o rasina sintetica.aspectul şi exactitatea inscripţiilor Verificarea dupa montare a indicatoarelor consta în: . Foliile care aparţin acestei clase deţin o inalta performanta de retroreflexie. conform normelor legale in vigoare.respectarea prescripţiilor de instalare. în conformitate cu SR 1848-1 : 2008 . încapsulate de către o suprafaţa plana la exterior. Foliile retroreflectorizante sunt marcate de către producătorul lor.

. -SR 1848-3:2008 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ . Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 3: Scriere. normative. Partea 2: Prescripţii tehnice -STAS 1848/5-82 Semnalizare rutiera. -SR 1848-4:1995 Siguranţa circulaţiei. Amplasare si funcţionare. NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (stas-uri. mod de alcatuire. Indicatoare luminoase pentru circulaţie.2. Semafoare pentru dirijarea circulaţiei. ANEXĂ .STANDARDE -SR 1848/7 . Marcaje rutiere. instrucţiuni tehnice. etc.2004 Semnalizare rutiera.) în vigoare la data elaborării proiectului. -SR 1848-2:2008 Semnalizare rutiera. Condiţii tehnice de calitate.