Sunteți pe pagina 1din 22

w w w . p o l a n a f l o r l l o r .

o r g


"#$%&'()* %*+&) (*,& -.)/ '0*%()%
de Ll ena vasl l l u, consl l l er penLru dezvol Lare personal a
!"## %& #'()%# (*+#,-)./) 0/ *)./ 1./# () 2 1/3# #' 4&,/5 "#$#%&# '#()$*

Chldul conLlne lnformaLll dln zona dezvolLarll personale, a arhlLecLurll verzl sl a consLrucLlllor naLurale, lnsoLlLe de
oplnll avlzaLe sl exemple pracLlce.
ConsulLanLa de speclallLaLe a ghldulul a fosL aslguraLa de caLre arh. 8aluca Suru, speclallsL ln prolecLarea sl
consLrulrea caselor naLurale.( hLLps://www.facebook.com/8alucaSuru8lrouueArhlLecLura )
ConLlnuLul acesLul ghld- LexLe, lmaglnl, logo - sunL proprleLaLea SC olana llorllor naLura ueslgn S8L sl sunL aparaLe
de legea drepLurllor de auLor. (Legea nr.8/1996)


w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

2
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
6&0.#'(7
+(%,-)./0,0 1
2%#30 #40 30,*-#)0* )0 /-(/03%*0 # /#50* 6
7508#,0# ,04#%*0* )0 /.34. 9
:*&0(5*-(#,0# 5* /-&3#,%*&0(%#,0# /#50* ;<
740=0,0# 5* )*&0(5*-(#,0# %0,0(.4.* ;1
"#%0,*#4040 )0 /-(5%,./%*0 ;>
?*(*5#@040 5* )0/-,#%*.(*40 ;6
+(/$0*0,0 ;9
7(0A# ;B C#D04 30(%,. )*&0(5*-(#,0# /#50* E<
7(0A# EB :053,0 /-&3#,%*&0(%#,0 E;


w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

3
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
8'%.29&*/./
Scrlu acesL ghld ca un corolar al
experlenLelor mele mulLlple sl complexe ln
maLerle de case, pe care le-am LralL pe
parcusul ulLlmllor 13 anl dln exlsLenLa mea.
Chldul conLlne 3 pasl slmpll, care daca sunL
parcursl lnalnLe de a demara consLrucLla
casel, Le poL scuLl de mulLe neplacerl sl
chelLulell supllmenLare lnuLlle.
vorbesc dln ce ln ce mal rar despre LrecuL, dar cu LoaLe acesLea, slmL sa-Ll spun pe scurL caLe
ceva despre experlenLele mele prlvlnd consLrulrea proprlel case, experlenLe care m-au condus
ln flnal, dupa mulLe lncercarl, la casa vlsurllor mele.
Sl eu, ca cel mal mulLl dlnLre oamenl, ml-am dorlL o casa a mea ln care sa Lralesc bucurla vleLll.
La lncepuL loculam ln 8ucuresLl, lnLr-un aparLamenL cu 2 camere la bloc, era soluLla locaLlva
poslblla de la acea vreme sl eram lmpacaLa cu ea. Asa ca m-am apucaL sa-l remodelez sl sa-l
plcLez, am foloslL maLerlale caL mal naLurale, culorl calde sl prleLenoase, oblecLe decoraLlve
armonlce. A leslL un aparLamenL frumoas pe care ll admlrau LoLl prleLenll. Lu lnsa nu ma
slmLeam acasa.
uupa o vreme, fllnd aLrasa de zona uelLel uunarll, am achlzlLlonaL o casa ln Crlsan, pe care am
renovaL-o sl decoraL-o ln sLll LradlLlonal. Am foloslL sLuful la acoperls sl culoarea albasLru la
Lamplarle. A leslL o casa superba. lnsa, dupa ce a fosL gaLa, a[ungeam la ea cel mulL o daLa pe
an.
Am lncepuL sa ma lnLreb.
-ue ce a[ung aLaL de rar? Care esLe moLlvul real? uoar lubesc uelLa sl casa a leslL exacL asa cum
lml doresc!
arca dlnLr-o daLa, bucurla de a merge ln delLa se Lrasformase lnLr-o mare apasare sl greuLaLe.
1rebula sa a[ung penLru a vedea ce se lnLampla cu casa, sa am grl[a de ea, sa ma ocup cu
lnLreLlnerea el.
Ml-am zls, dlsLanLa prea mare esLe problema. Sl fara sa sLau prea mulL pe gandurl, am
achlzlLlonaL un Leren la munLe, ln 8usLenl, mal aproape de 8ucuresLl. Au urmaL LoaLe cele,
prolecL sl execuLle sl ln caLlva anl casa era gaLa, avea doar vreo 300 mp consLrulLl! oLl vedea, a
leslL o casa frumoasa, am reuslL sa o armonlzez cu naLura sl sa ll dau culoare, Le lnvlL sa lnLrl pe

w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

4
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
blogul de prezenLare al casel sl Le vel convlnge ca l-am acordaL ceva aLenLle. ( www.sofla-
house.blogspoL.com )
uar, dupa ce a fosL, ln sfarslL, gaLa, am consLaLaL cu mare surprlndere ca ln loc sa-ml aduca
bucurle, casa era ca o povara penLru mlne, deparLe de locul unde lml desfasuram acLlvlLaLea, lar
chelLulellle de lnLreLlne foarLe marl. numal curaLenla dura vreo doua zlle, ca sa nu mal amlnLesc
de gradlna mare de pesLe 1000 mp care se cerea lngrl[lLa perlodlc.
AcesLa a fosL momenLul ln care m-am oprlL, am lnLeles ca ceva nu esLe ln regula sl ca daca vol
conLlnua asa, vol a[unge la sfarslLul acesLel vleLl fara sa ma bucur de proprla casa.
A urmaL o perloada lunga de lucru cu mlne, de slncerlLaLe sl asumare. Am LrecuL prlnLr-un
dlvorL, ml-am schlmbaL profesla, am lncepuL sa lnvaL lublrea faLa de mlne! lnLre Llmp, am
lnLalnlL barbaLul lnlmll mele sl am lncepuL o noua vlaLa.
8lnelnLeles, ca a venlL sl momenLul casel noasLre!
Ce bucurle, acum eram dol ln aceasLa opera, ne exprlmam sl vlsam cu ochll deschlsl, eram
bucurosl sl lmpllnlLl. SlmLeam ca vom reallza o casa perfecLa penLru nol.
ln acelasl Llmp, am demaraL prolecLul carLlerulul de loculnLe olana llorllor, dln saLul lscu,
comuna Clolpanl, la 30 km nord de 8ucuresLl. ( hLLp://www.polanaflorllor.org )SlmLeam ca
prlma casuLa ce se va consLrul ln carLler va fl a noasLra. CarLlerul a fosL concepuL ca un prolecL
verde, aproape de naLura, cu case dln maLerlale naLurale cu arhlLecLura organlca. Am adunaL
speclallsLl ln domenlu, ne-am apucaL de Leorle sl am prolecLaL LoL felul de case curbe care lnsa
aveau cosLurl enorme de execuLle. lncluslv cosLurlle de prolecLare au fosL lmense, asa ca dupa
vreo sase lunl de munca ln echlpa cu speclallsLll, am reallzaL ca de[a chelLulseram aproape LoLl
banll alocaLl penLru reallzarea casel noasLre sl nu obLlnusem nlmlc concreL.
8lna ca ne-am daL seama ln ml[locul verll sl mal erau sanse ca pana ln larna sa facem ceva.
lmedlaL am luaL hoLararea sa ne desparLlm de povara speclallsLllor sl ne-am muLaL cu corLul ln
olana llorllor lmpreuna cu cel Lrel copll al nosLrl. Am vazuL dezasLrul lasaL ln urma de
speclallsLl, chelLulell lnuLlle, soluLll lndapLaLe, Leorle deparLe de a puLea fl apllcaLa la nlsLe
cosLurl rezonablle de bun slmL.
ulnLr-o daLa am devenlL reallsLl, aveam ln lucru fundaLla penLru o magazle de unelLe sl am
slmLlL ca acolo va fl casa noasLra. C noapLe lnLreaga am LoL desenaL, dln cand ln cand ll mal
Lrezeam pe lublLul meu sl-l lnLrebam:
-Ce zlcl, e blne, unde mal schlmbam?
-lublLa mea, esLe perfecL!

w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

3
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
-nu-ml spune asa de forma, sLlu ca esLl adormlL, deschlde ochll sl spune exacL ce slmLl.
-CaLa, sunL prezenL!
Sl ulLe asa, de flecare daLa mal gaseam caLe ceva de aran[aL. uln caLeva Lrezlrl am a[uns
dlmlneaLa, dar era gaLa sl prolecLul casuLel noasLre mulL lublLe.
Am modlflcaL usor fundaLla magazlel de unelLe, sl am pornlL la Lreaba cu o echlpa de mesLerl
deschlsl sa lnveLe lmpreuna cu nol cum sa lucreze cu pamanL, plaLra sl lemn. A urmaL o
perloada fasclnanLa, vlaLa la corL ln ml[locul naLurll a fosL un vls. Casa se rldlca vazand cu ochll sl
ne ghlda lnLr-un mod subLll ln LoL ce aveam de facuL. Am redescoperlL fabrlcarea caramlzllor de
pamanL, Lenculala cu arglla, decoarLllle naLurale dln luL, Lehnlca mozalculul, formele curbe sl
culorlle vll ale naLurll.
undeva prln nolembrle, am reuslL sa ne muLam dln corL ln prlmele doua camere, lar la
sarbaLorlle de larna casa era de[a pregaLlLa de peLrecere. uaca vrel sa vezl ce a leslL, Le lnvlL pe
slLe-ul de prezenLare.( hLLp://www.polanaflorllor.org/casa-brandusa.hLml )
Acum sunLem ferlclLl ln casa noasLra coloraLa sl lublLoare!
uaca nol am puLuL, slgur poLl sl Lu!
e scurL, asLa esLe povesLea noasLra, au fosL mulLe momenLe dlflclle pe fondul unor eforLurl sl
chelLulell enorme ne[usLlflcaLe. Asa ca, pornlnd de la experlnLa noasLra, am scrls acesL ghld
pracLlc cu scopul de a Le va a[uLa sa evlLl momenLele dlflclle dln opera de consLrulre a casel Lale.


w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

6
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
:%)0/ )4/ 0/.#29/# 9/ *2'*/0%#/ )
*)(/# %)4/
ln oplnla mea ln reallzarea unel case apar Lrel
eLape dlsLlncLe: concepLla, prolecLarea sl
execuLla. ConcepLla esLe sLrlcL ln drepLul
beneflclarllor care vor locul ln casa, lar
prolecLarea sl execuLla se va reallza prln
colaborare cu dlverse persoane pornlnd de la
concepLul de baza. lara o concepLle clara, LoaLe
celelalLe acLlunl sunL sorLlLe eseculul.
Chldul se refera la faza de concepLle a casel Lale. lnalnLe de a lncepe ghldul, penLru a-l puLea
percepe uLlllLaLea, o sa-Ll prezlnL, pe scurL, doar caLeva dln dlsfuncLlonallLaLlle pe care le poaLe
genera negll[area acesLel faze.
Camenll oblsnulesc sa mearga la arhlLecL cu convlngerea ca acesLa esLe un speclallsL care le va
crea casa vlsurllor lor. nlmlc mal fals, doar el lsl poL concepe proprla casa. ArhlLecLul nu-l poaLe
cunoasLe ln caLeva ore de dlscuLll, nu le poaLe ldenLlflca nevolle reale sl sLllul de vlaLa, penLru
ca, de cele mal mulLe orl, cel care sollclLa prolecLarea casel nu sl le cunosc. ue fapL, el vln la
arhlLecL, ln speranLa ca clneva dln afara o sa reusesca sa le scoaLa la lumlna nevolle sl o
reuseasca sa le armonlzeze. ln reallLaLe, arhlLecLul esLe doar speclallsL ln desenarea sl calcularea
casel, nlcldecum pslholog sau conslller de dezvolLare personala.
Sl ulLe asa lncepe nebunla, varlanLe dupa varlanLe, nr.1, nr.2, pe la nr.3 arhlLecLul lncepe sa
spuna ca ln preLul negoclaL lnLra doar Lrel varlanLe sl dlnLr-o daLa alaLurl de enLuzlasmul sl
bucurla de a consLrul o casa lncepe sa apara nemulLumlrea, reprosul, agreslvlLaLea. rlmul
bloca[ de[a a aparuL. ln pracLlca ,apar caLeva varlanLe:
-se schlmba arhlLecLul sl ln scurL Llmp se a[unge exacL ln aceeasl slLuaLle, dar cu cosLurl
supllmenLare de Llmp sl banl.
-se face un compromls sl se lncepe consLrucLla pe un prolecL cu care parLlle nu sunL lmpacaLe,
sperand ca poaLe vor mal modlflca ceva pe perloada execuLlel. nlmlc mal fals, orlce modlflcare
ulLerloara, va rupe sl mlnlma armonle Lehnlca daLa de arhlLecL, lar beneflclarll vor fl sl mal
nemulLumlLl penLru ca ln reallLaLe lsl doresc modlflcarl de fond pe care nu reusesc sa le
ldenLlflce sl sa le exprlme, nlcldecum modlflcarl de deLallu.
-se renunLa penLru momenL la casa sl asLa pare sa fle varlanLa lnLeleapLa, lnsa cu condlLla ca
beneflclarll sa lnLeleaga ca la el esLe soluLla penLru concepLla proprlel case.

w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

7
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
uupa prolecLare, urmeaza faza de execuLle, sl aLaLa Llmp caL concepLla casel vls a vls de
maLerlale sl flnlsa[e nu esLe clar deflnlLa, apar lmedlaL probleme cu echlpa de consLrucLorl.
Camenll sunL LenLaLl sa gaseasca un vlnovaL ln echlpa de consLrucLorl, dar cauza reala esLe ln
zona de concepLle a casel, unde nu s-au sLablllL maLerlalele sl flnlsa[ele.
-nu-ml place cum lese!
-ue ce dureaza aLaL de mulL?
-ue ce aLaL de scump?
ue cele mal mulLe orl, raspunsurlle reale suna cam asa:
-nu-Ll place cum lese penLru ca nu al sLluL ce sa cerl. uaca al fl acordaL un Llmp ln perloada de
concepLle sa vlzuallzezl sl sa desenezl casa, lucrurlle ar fl sLaL cu LoLul dlferlL.
-uureaza aLaL de mulL, penLru ca daca nu Ll-a placuL ce lesea, LoL al sLrlcaL sl refacuL.
-LsLe aLaL de scump, penLru ca daca LoL facl sl desfacl, asLa lnseamna consum de maLerlale sl
manopera care se masoara ln banl.
Am prezenLaL doar caLeva dln aspecLele dlfuncLlonale care poL aparea prln sarlrea pesLe eLapa
de concepLle a unel case.
SunL puLlnl cel care au sansa sa lnLeleaga sl sa-sl asume acesL aspecL lmporLanL al vleLll lor,
consLrulrea proprlel case, de cele mal mulLe orl se lasa purLaLl lnLr-un proces greu sl dureros
aLaL ln plan maLerlal caL sl emoLlonal, lar ln flnal a[ung ln faLa unel case ln care nu se slmL blne,
vor sa o modlflce, vor sa o vanda, lsl gasesc LoL felul de acLlvlLaLl penLru a sLa caL mal puLln
acasa, sl LoL asa, llsLa poaLe conLlnua mulL sl blne..
Sl LoaLe acesLea, penLru ca se Lrece pesLe o eLapa de baza dln maLerlallzarea unel case, sl
anume faza de concepLle. ln aceasLa eLapa se produce, ln prlmul rand, o asezare a parLenllor de
vlaLa care-sl doresc casa, apol urmeaza dlmenslonarea, comparLlmenLarea, alegerea
prlnclpalelor maLerlale de consLrucLle sl flnlsa[e.
Am sLrucLuraL ghldul penLru concepLla casel Lale ln 3 pasl:
1.Asezarea relaLlel de cuplu
2.ulmenslonarea sl comparLlmenLarea casel
3.Alegerea sl dlmenslonarea Lerenulul
4.MaLerlalele penLru consLrucLle
3.llnlsa[e sl decoraLlunlw w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

8
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
;(/3)./) ./4)%#/# 9/ *&04&
AparenL acesL prlm pas, nu prea are legaLura cu
consLrulrea casel, dar ln fond esLe cel care
reprezlnLa plaLra de Lemelle a casel.
ConcepLla sl consLrulrea unel case esLe un
proces asemanaLor cu concepLla, nasLerea sl
cresLerea unul copll. Asa cum, ln mod normal,
un copll apare prln barbaL sl femele prln
dragosLe sl lnLelegere, LoL asa sl conceperea unel
case apare prln lnLelegerea sl lublrea cuplulul care urmeaza sa loculasca ln ea.
ConcepLla sl consLulrea casel esLe o eLapa conslsLenLa dln vlaLa orlcarul cuplu, esLe un momenL
ln care flecare lsl exprlma nevolle de care uneorl devlne consLlenL doar ln momenLul ln care
Lrebule sa le aseze pe harLle. LsLe un exerclLlu de comunlune sl de armonlzare a nevollor celor
dol parLenerl, care de cele mal mulLe orl, lnlLlal, par a fl desLul de dlferlLe. LsLe un momenL ln
care flecare dlnLre parLenerl poaLe vedea nevolle celullalL, ll poaLe cunoasLe mal blne sl chlar sa-
l lnLeleaga, lnvaLa sa dlscuLe sl sa se exprlme penLru asezarea ln armonle a unul oblecLlv comun:
proprla casa.
Asa ca, lnalnLe de a lua declzla de a-Ll consLrul proprla casa, aslgura-Le ca esLl lmpreuna cu
parLenerul de vlaLa poLrlvlL, lar ln caz aflrmaLlv, aslgura-Le ca amandol aLl a[uns la nlvelul de
comunlcare sl respecL reclproc necesar penLru a puLea duce aceasLa lucrare la bun sfarslL.
AlLfel, consLrulrea casel se Lransforma lnLr-o sursa permanenLa de nemulLumlrl sl reprosurl cu
acumularea de frusLrarl lmense. lar la flnal, bucurla va llpsl dln aceasLa casa.
Apare lnLrebarea flreasca:
-uar cum aflu eu, daca sunL lmpreuna cu parLenerul de vlaLa poLrlvlL, sau daca sunLem pregaLlLl
penLru acesL pas?
loarLe slmplu, lmporLanL esLe sa consLlenLlzezl aceasLa lnLrebare, sa Ll-o adresezl la modul cel
mal serlos sl sa vrel sa-Ll raspunzl slncer la ea. Sa vorbesLl cu parLenerul Lau de vlaLa. Cu un plc
de rabdare, vel vedea cum raspunsul apare, usor,usor, lnceL sl flresc dln lnLerlorul Lau.
uaca relaLla La de cuplu esLe vle, lmpllnlLa, ln accepLare sl respecL reclproc, sunL LoaLe premlsele
penLru maLerlallzarea casel mulL vlsaLe. uaca lnsa, relaLla esLe llpslLa de bucurle, nu spera sa
a[ungl la ea prln consLrulrea unel case, la sfarslL vel fl sl mal deparLe de ea, cacl Locmal al mal
consLrulL un zld lnLre Llne sl bucurla vleLll.

w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

9
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
ConcepLla sl consLrulrea unel case presupune asumarea lnLrarll pe drumul auLocunoasLerll de
slne care se desavarsesLe ln cadrul relaLlel de cuplu.
:0 ,0%*(.%B
+(#*(%0 )0 # %0 #3./# )0 /#5#F #5*=.,#G%0 /# 3-,(05%* 30 #/05% ),.&
*&3,0.(# /. 30,5-#(# 3-%,*H*%#
:-#, #5#F *%* H0* 3.%0# I*(#4*8# /#5# 5* %0 H0* D./.,# )0 0#Jw w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

10
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
<#,/'(#2')./) (#
*2,0).%#,/'%)./) *)(/#
ulmenslonarea casel esLe un elemenL foarLe
lmporLanL ln drumul caLre casa vlsurllor Lale.
1eoreLlc esLe un pas slmplu, fara prea mulLe
compllcaLll. 2-3 dormlLoare, bale, bucaLarle,
llvlng poaLe sl o Lerasa, un calcul sumar a[unge ln
[ur de 100mp. Sl daca ne-am oprl alcl, LoLul ar fl
perfecL. uar, abla acum lncepe dansul.
-Am nevole de cel puLln doua bal!
-Sl gara[ penLru maslna!
-Sl lnca un dormlLor penLru oaspeLl! Sl o camara mare, debara sl dresslng!
Sl ulLe asa, dlnLr-o sLrlgare, se dubleaza suprafaLa sl a[ungem pe la vreo 200mp.
Apol, mal umblam un plc pe la dlmenslunlle camerelor.
-vreau camere marl, ca m-am saLuraL de cuLla de chlbrlLurl de la bloc!
-Sl un llvlng spaLlos, caL o curLe mare care lml llpsea cand sLaLeam la bloc!
Sl dln caLeva a[usLarl a[ungem pe la 230mp dlnLr- o prlma socoLeala.
AcesLa esLe un momenL chele ln care lucrurlle poL scapa de sub conLrol. Supradlmenslonarea
casel poaLe fl exLrem de noclva, pe de o parLe va lnfluenLa arhlLecLura generala a casel sl se va
reflecLa dlrecL ln chelLulell exageraLe cu reallzarea consLrucLlel, pe de alLa parLe, dupa flnallzare,
va fl o greuLaLe ln plus la lnLreLlnere, lar casa poaLe fl percepuLa ca o povara. Sl ulLe asa, pe
neobservaLe, noua casa ln loc sa aduca bucurle, genereaza chelLulell sl grl[l supllmenLare lnuLlle.
uar acesLa esLe cazul ferlclL" cand se reusesLe flnallzarea, de cele mal mulLe orl, lnsa, apare
bloca[ul la execuLle, dln llpsa de fondurl, ln prlnclpal. unll renunLa la Lermlnarea casel, alLll se
lncapaLaneaza s-o conLlnue cu rlscul de a muncll LoaLa vlaLa penLru casa mulL vlsaLa care nu mal
apare.
1eoreLlc esLe slmplu de spus, dlmensloneaza corecL casa! uar cum facl asLa?
SlncerlLaLea faLa de Llne esLe esenLlala. 8aspunde-Ll care sunL nevolle Lale reale. CaLe persoane
vor locul permanenL ln casa, ce oblcelurl sl nevol are flecare, pornesLe de la suprafaLa uLlllzaLa
ln prezenL sl nu o ma[ora cu mal mulL de 30, alLfel nu vel puLea face faLa salLulul.

w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

11
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
1oaLe acesLe raspunsurl sa le cauLl cu pace, ln afara evenLualelor frusLarl pe care le-al acumulaL
ln spaLlul locaLlv dln care vrel sa plecl. uaca, spre exemplu, esLl afecLaL de Lralul la bloc, un
raLlonamenL llnlar poaLe sa [usLlflce senzaLla de sufocare sl dlscomforL excluslv prln llpsa de
spaLlu, lar pe cale de conseclnLa lLl doresLl o casa cu spaLll foarLe generoase. ln reallLaLe,
lucrurlle sLau dlferlL, senzaLla de dlsconforL esLe generaLa ln prlmul rand de denslLaLea mare a
oamenllor care loculesc unul pesLe celalalL sl de llpsa conLacLulul cu naLura. La casa amplasaLa
pe pamanL, acesLe doua cauze reale ale dlsconforLulul Lau, dlspar, sl vel consLaLa cu surprlndere
ca suprafaLa unul aparLamenL la bloc lLl aslgura un adevaraL conforL lnLr-o casa pe pamanL.
ulmenslunea redusa a spaLlllor de la bloc, ln oplnla mea, esLe o falsa problema care daca nu
esLe seslzaLa la Llmp Le poaLe duce lnLr-o casa supradlmenslonaLa care Le va apasa LoL resLul
vleLll.
ue asemenea, esLe lmpoLanL, ca aLuncl cand alegl dlmenslunea casel Lale, sa Le ellberezl de sub
preslunea comparaLlllor cu casele prleLenllor sau rudelor. uln pacaLe ne-am oblsnulL sa Lralm
prln comparaLle, clne are casa mal mare, clne mal frumoasa, sl LoL asa? uar Lu esLl unlc, cu
nevol proprll, clar deflnlLe sl vel fl puLea fl ferlclL doar ln casa corecL dlmenslonaLa pe masura La.
La fel ca la lmbracamlnLe, Le vel slmLl perfecL doar ln halna aleasa pe masura La, cea mlca Le va
sLrange, cea mare o vel purLa cu greu dupa Llne. uneorl, cand ma ulL la casele oamenllor lml
apare o lmaglne sumbra de genul unel mulLlml de oamenl care au lmbaLranlL neferlclLl sl
nelmpacaLl Lragand dupa el nlsLe halne de lmprumuL lmense...
Am LoL vorblL despre supradlmenslonarea casel, conslder ca ln mod real lLl poaLe perLurba
cursul vleLll. C sa Le lnLrebl:
-uar cu subdlmenslonarea, cum esLe?
ua, lLl aduce dlsconforL, dar poaLe fl o slLuaLle Lemporara, lnLrucaL casa poaLe fl exLlnsa orlcand
vel vrea sl vel puLea.
ln concluzle, soluLla esLe sa-Ll acorzl un Llmp sl sa descoperl marlmea casel care Ll se poLrlvesLe.
llnallzeaza prln compleLarea unul Label ln doua varlanLe cu urmaLoarele coloane: denumlre
camera, numar, suprafaLa (mp). rlma varlanLa se refera la acLuala La slLuaLle locaLlva, a doua
varlanLa la casa pe care vrel s-o consLrulesLl. Compara-le! ln oplnla mea, ecarLul maxlm admls
esLe de 30.
uupa ce al sLablllL suprafeLele camerelor, conLlnua cu comparLlmenLarea casel Lale. ueseneaza
dlspunerea spaLlllor lnLerloare exacL asa cum slmLl, apol lmaglneaza-Ll ca Le pllmbl prln casa.
ueschlde usa de la lnLrare sl lnLra ln prlma camera, probabll un hol, apol conLlnua-Ll drumul
spre llvlng. e laLerale, undeva, apar dormlLoarele. 8ala se sLrecoara prlnLre dormlLoare sl
llvlng, lar bucaLarla llplLa de llvlng. ueseneaza camerele de forme aleaLorll, roLun[lLe, ca
peLalele unel florl, Le poLl [uca cu ele pana lLl lese floarea, sau fluLurele sau orlce alLa lmaglne

w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

12
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
care Ll se poLrlvesLe. Apol marcheaza, ln flecare camera, prlnclpalele plese de moblller, asa vel
reusl sa vezl casa ln deLallu.
lmporLanL esLe sa sLabllesLl llnllle generale ale comparLlmenLarll, arhlLecLul va fl cel care va da
forma flnala prln opLlmlzare sl armonlzare.
LsLe o eLapa slmpla dar lmporLanLa ln care poL aparea a[usLarl vls a vls de dlmenslonarea LoLala
a casel. lLl recomand sa recompleLezl Labelul de la dlmenslonare descrls mal sus, ln oplnla mea,
abaLerea maxlma admlslblla esLe de 10.
1recl la pasul urmaLor doar daca slmLl ca al ales corecL.
:0 ,0%*(.%B
K#4/.40#8# )*&0(5*-(#,0# /#50* *( /#,0 4-/.*05%*F
L%#D*405%0 )*&0(5*-(#,0# /#50* 30 /#,0 %*G- )-,05%*F &#A*& /. ><M &#*
&#,0 )0/#% /0# #/%.#4#F
K#() 5%#D*405%* )*&0(5*-(#,0# /#50* )-,*%0F 04*D0,0#8#G%0 )0 I,.5%#,*40
#/.&.4#%0 )*( 4-/.*,0# #(%0,*-#,# 3,0/.& 5* )0 /-&3#,#,0# /. /#5040
,.)04-,N3,*0%0(*4-,NH0/*(*4-,F
:.3# /0 #* 5%#D*4*% )*&0(5*-(#,0#F )050(0#8# /-&3#,%*&0(%#,0#O
w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

13
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
;4/=/./) (# 9#,/'(#2')./) %/./'&4&#
-Cum alegl zona ln care lLl vel amplasa casa?
-ln prlmul rand, ln funcLle de ce slmLlLl.
acea sl bucurla sunL semnele prlnclpale penLru
alegerea loculul. nu Le grabl, compara cu ce
slmLl ln alLa parLe, lncearca sa revll de mal mulLe
orl sl peLrece un Llmp ln acel loc. La un momenL
daL vel slmLl ceva speclal, sl vel sLl ca acela esLe
locul.
urmeaza apol lnLrebarlle Lehnlce.
-Cum fac cu servlclul?
-Cum fac cu scoala coplllor?
SunL aspecLe care se vor aseza cu slguranLa, Lrebule sa al un plc de rabdare. uoar scoll sl
gradlnlLe sunL pesLe LoL. vel fl placuL surprlns, cand vel vedea ca soluLllle locale se poLrlvesc
perfecL cu nevolle Lale. lar cu servlclul, daca e cam deparLe dar LoLusl vrel sa-l pasLrezl, drumul ll
poLl Lrasforma lnLr-un Llmp al Lau cu Llne. AlLfel, poLl lucra orlunde, chlar sl de acasa.
oL sa-Ll conflrm ca, bucurla sl lmpllnlrea pe care Ll le aduce loculrea ln casa sl locul care Ll se
poLrlvesc, lLl vor aseza ca prln mlnune LoaLe celelalLe aspecLe organlzaLorlce ale vleLll Lale.
1recand pesLe alegerea loculul sl armonlzarea cu elemenLele organlzaLorlce curenLe, apare
aspecLul dlmenslonarll Lerenulul.
Am observaL, ca sl ln cazul caselor, ca exlsLa LendlnLa supradlmenslonarll Lerenulul, de alLfel
normala, ln conLexLul general al unel dorlnLe subconsLlenLe profunde de relnLoarcere la naLura.
ln pracLlca, apar doua slLuaLll dlsLlncLe:
famllla lsl propune sa uLlllzeze Lerenul penLru ferma agrlcola generaLoare de
venlLurl sl ln acesL caz dlmenslonarea se va face conform planulul de afacerl,
famllla va folosl Lerenul penLru nevolle personale, lar ln acesL caz, dlmenslunea
opLlma, ln vlzlunea mea, esLe de aproxlmaLlv 300-600mp.
-Cum am a[uns la aceasLa suprafaLa?
-ulnLr-un calcul slmplu, valldaL prln proprla experlenLa. AsLfel, o famllle are, ln prlnclpal, nevole
de:

w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

14
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
zona de legume (100mp),
zona de arbusLl frucLlferl cu zmeur, coacaz, capsunl- (100mp),
zona de poml frucLlferl care poaLe lnclude sl llnla perlmeLrala, ln LoLal
aproxlmaLlv 20 bucaLl (200mp),
zona de relaxare cu larba, florl, dlverse (100mp)
amprenLa casel (100mp).
SuprafeLe lndlcaLe mal sus poL fl lucraLe cu usurlnLa, de placere sl aduc LoL necesarul de legume
sl frucLe necesar unel famllll. ropun uLlllzarea slsLemulul de permaculLura, care esLe usor de
apllcaL sl aduce producLll foarLe bune. uaca suprafeLele sunL mal marl, lngrl[lrea esLe mulL mal
dlflclla, nu se mal poaLe face prln forLe proprll, lmpllca chelLulell supllmenLare, lar producLla
depasesLe nlvelul de consum. loarLe usor, o bucurle se poaLe Lransforma lnLr-o povara. ALenLle
mare la dlmenslonarea Lerenulul!
:0 ,0%*(.%B
740=0 4-/.4 30(%,. /#5# %# #/-4- .()0 %0 5*&%* 30,I0/%F
:*&0(5*-(0#8# /-,0/% &#,*&0# %0,0(.4.* 5%,*/% *( /-(/-,)#(%# /. (0H-*40
,0#40 )*( &-&0(%.4 3,080(%F
P0,&*%0 /# /0404#4%0 #530/%040 -,=#(*8#%-,*/0 #40 H*0%** %#40 5# 50
#,&-(*8080 *( I.(/%*0 )0 4-/.4 #405 Q5/-#4#N =,#)*(*%#F 50,H*/*F
/.&3#,#%.,*ROw w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

13
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
>)%/.#)4/4/ 9/ *2'(%.&*%#/
Alegerea maLerlalelor de consLrucLle esLe o
eLapa de maxlma responsablllLaLe faLa de
medlul lncon[uraLor sl faLa de sanaLaLea
oamenllor care vor locul ln casa. Spun
responsablllLaLe faLa de medlul lncon[uraLor
lnLrucaL ma[orlLaLea maLerlalelor de consLrucLll
uLlllzaLe asLazl pe scara larga sunL exLrem de
poluanLe aLaL ca procedeu de obLlnere caL sl ca
relnLegrare ln naLura dupa explrarea perloadel
de foloslnLa. ln schlmb, maLerlalele de consLrucLll LradlLlonale, naLurale, cum ar fl pamanLul,
plaLra sl lemnul, au proprleLaLl excelenLe, superloare maLerlalelor modern sl lnca se gasesc
usor, la preLurl acceslblle.
-Sl LoLusl, de ce nu le foloslm?
-oaLe dln llpsa de lnformare sau chlar dezlnformare, poaLe dln comodlLaLe! ln mlnLea unora
dlnLre nol a ramas lmaglnea casel bunlcllor - dln pamanL, fara apa curenLa, cu wc ln curLe sl
asoclem foloslrea maLerlalelor naLurale cu lmaglnea acesLel case.
Crlcare ar fl moLlvul, eu cred ca merlLa o lncurslune ln lumea maLerlalelor LradlLlonale de
consLrucLll, vel descoperl ce proprleLaLl deoseblLe au sl cum poL fl puse ln opera asLfel lncaL
consLrucLla flnlsaLa sa a[unga nlvelul acLual de conforL.
ln ulLlma perloada, au aparuL dln ce ln ce mal mulLe consLrucLll dln maLerlale naLurale. Lu
Lralesc lnLr-o casa dln pamanL, pe fundaLle de plaLra zldlLa sl acoperlLa cu slndrlla. oL sa-Ll spun
ca esLe o casa vle, calduroasa larna sl racoroasa vara, pe care am decoraL-o foarLe usor reuslnd
sa ellmlnam llnllle drepLe. 8esplra odaLa cu nol, se bucura lmpreuna cu nol. 1e lnvlL sa o vlzlLezl,
esLe Casa 8randusa dln carLlerul olana llorllor. SunL mulLe asLfel de exemple, lmporLanL esLe
sa vezl caL mal mulLe ca sa-Ll poLl face o ldee sl sa alegl ln cunosLlnLa de cauza.
ln concepLla arhlLecLulul ausLrlac PunderLwaser, casa esLe al Lrellea lnvells al omulul, dupa
plele sl halne", Lrebule sa fle la fel de naLurala ca prlma plele, sa ne aparLlna sl sa ne deflneasca.
:0 ,0%*(.%B
:-/.&0(%0#8#G%0 )053,0 &#%0,*#4040 (#%.,#40 %,#)*%*-(#40 /0 3-% I* I-4-5*%0 *(
/-(5%,./%**G3,-3,*0%#%*F %0$(*/* )0 3.(0,0 *( -30,#F /-5%.,*GO


w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

16
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
"#'#()?/4/ (# 9/*2.)%#&'#4/
llnlsa[ele sl decoraLlunlle sunL cele care se vad,
ele dau personallLaLe sl culoare casel Lale. Cu caL
vel folosl flnlsa[e dln maLerlale mal aproape de
naLura, cu aLaL va fl mal calda sl prleLenoasa
casa La. oLl alege dlnLr-o paleLa foarLe larga de
flnlsa[e naLurale cum ar fl Lenculellle de arglla
sau de var, vopselele de var, podelele de lemn,
placarlle ceramlce, coloraLe blnelnLeles cu
plgmenLl sl lazurl naLurale. Magazlnele de
maLerlale de consLrucLll sunL desLul de sarace ln asLfel de maLerlale, dar LoLusl, daca Le vel
cauLa cu deLermlnare vel gasl caLe ceva. Crlcum maLerlalele prlnclpale ca pamanLul, varul,
lemnul sl ceramlca le vel gasl cu slguranLa. uln puncL de vedere al preLulul, esLe greu de facuL o
comparaLlve, unele sunL llbere, cum esLe pamanLul, alLele foarLe scumpe, Cuma ar fl plgmenLll
sl lazurlle naLurale. Lu cred, ca ln llnll marl, se a[unge la cosLurl comparablle, lnsa uLlllzarea
maLerlalelor naLurale are mulLlple avanLa[e dln puncL de vedere al medlulul, al sanaLaLll, al
esLeLlcll.
ln aceasLa faza de concepLle a casel Lale, esLe suflclenL sa sLabllesLl, la modul general,
prlnclpalele maLerlale pe care lnLenLlonezl sa le folosesLl, deLalllle le vel flnallza la momenLul
execuLlel.
ln ceea ce prlvesLe decorarea, LoL asa, poLl sLablll la modul general prlnclpllle, urmand ca la
execuLle, sa Le lmpllcl dlrecL sl sa Le exprlml exacL asa cum slmLl. uaca flnlsa[ele sunL dln
maLerlale naLurale, decorarea se face foarLe usor sl frumos.
rln refoloslrea maLerlalelor dlsponlblle, ca de exemplu elemenLe neregulaLe dln sLlcla, meLal,
caramlda, lemn sl ceramlca de dlferlLe culorl, se poL obLlne decoraLll arLlsLlce foarLe frumoase,
ca de exemplu lucrarlle arLlsLlce de mozalc. LsLe o forma de respecL faLa de naLura care lLl
acLlveaza creaLlvlLaLea, lar la flnal vel fl rasplaLlL dln plln prln valoarea sl armonla decoraLlllor
obLlnuLe.
PunderLwasser consldera ca flecare dlnLre nol reprezlnLa o compllaLle de amlnLlrl, senzaLll,
lmaglnl, vlse sl dorlnLe denumlLe generlc "lndlvldualfllm" lar rolul arLel esLe de a scoaLe acesL
fllm, maLerlal dln subconsLlenL ln nlvelul consLlenL. uecorarea proprlel case esLe o ocazle de a Le
exprlma arLlsLlc, de a o personallza manlfesLand acesL lndlvldualfllm" de care vorbesLe
PunderLwasser. AsLfel, arLa ca sl decoraLlune a[unge ln vlaLa de zl cu zl, acolo unde lsl are locul.
ana cand vel a[unge la decorurl, al Llmp sa urmezl un curs de mozalc, sau de modelare ln luL,
sau poaLe chlar plcLura pe lemn/sLlcla.

w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

17
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
Lu personal, am experlmenLaL decorarea proprlel case, ln condlLllle ln care nu mal facusem
vreodaLa asa ceva - eu de formaLle sunL maLemaLlclan sl economlsL, cu llceu LeoreLlc la baza.
Cand am lncepuL, pracLlc nu sLlam sa Lln pensula ln mana, dar m-am lasaL purLaLa de ceva
lnLerlor, care ma ghlda, ln Llmp ce slmLeam cum ma descopar sl ma vlndec. Asa am reuslL sa fac
decoraLll florale dln luL pe faLade, sa plcLez sLlcla corpurllor de llumlnaL sl a usllor lnLerloare, sa
decorez cu mozalc zona de bale sl bucaLarle...Se poaLe!
loloslrea llnlllor curbe neregulaLe ln flnlsa[e sl decoraLlunl esLe exLrem de beneflca penLru
armonlzarea casel cu naLura sl oamenll care vor locul ln ea. PunderLwasser spune Llnla dreapLa
nu corespunde naLurll". 1e lnvlL sa lncepl sa vlzuallzezl, lnca dln perloada de concepLle a casel
foloslrea llnlllor curbe, pe la colLurl sl feresLre, pe la Locurlle usllor sl glafurlle feresLrelor, la
braul casel sl la LermlnaLla acoperlsulul. Lu am foloslL sl la LermlnaLla cosulul de fum! 1recerea
de la llnla dreapLa la cea curba esLe un pas lmporLanL ln evoluLla La. ln momenLul ln care llnla
curba apare ln casa La, aceasLa prlnde vlaLa sl lncepe sa comunlce cu Llne.
1oL ln faza de concepLle, e lmporLanL sa facl desenul faLadel prlnclpale, asa slmplu, cum poLl Lu,
ln llnll curbe sl neaparaL coloraLa. ana la execuLle, vel mal slmLl sa facl modlflcarl, dar e
lmporLanL sa pornesLl, alLfel nu al ce modlflca sl Le LrezesLl la flnal ca nu sLll cum sa-Ll aran[ezl
faLada.
:0 ,0%*(.%B
740=0 &#%0,*#40 /#% &#* (#%.,#40 5* #* *( H0)0,0 ,0I-4-5*,0# &#%0,*#404-,
,#&#50S
+&#=*(0#8# 4*(**40 /.,D0 305%0 %-% *( /#5# %#S
:050(0#8# I#%#)# 3,*(/*3#4#S
P,0=#%05%0G%0 5# %0 *&34*/* 30,5-(#4 *( )0/-,#,0# 3,-3,*. 8*5# # /#50* %#40O

w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

18
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
8'*+/#/./
ConcepLla casel Lale esLe o eLapa care se poaLe
parcurge doar ln asumare sl slncerlLaLe lnLrucaL
consLlLule maLrlcea (baza) penLru maLerlallzare.
uupa parcurgerea acesLel eLape, consLrulrea
proprlel case lLl va aparea ca un drum frumos,
de auLocunoasLere sl maLurlzare, de lnLelegere a
sensulul vleLll. Casa vlsurllor Lale esLe ln drum
spre Llne!
uupa ce al LermlnaL concepLla casel Lale, poLl merge llnlsLlL la speclallsLl, ln sfarslL acesLla Le poL
a[uLa. 1u sLl exacL ce Ll se poLrlvesLe, lar acesLla vor gasl soluLla opLlma de lmplemenLare. 1oLul
va curge flresc sl normal, lar flecare pas va fl o lmpllnlre sl o bucurle.
lnalnLe de a lnchlde acesL ghld, ln sprl[lnul celor experlmenLaLe sl relaLaLe de caLre mlne, slmL sa
preclzez caLeva ldel ale unor marl arhlLecLl al lumll.
SlmpllLaLea - cu "S" mare - esLe dlflcll de lnLeles ln zllele noasLre. nu mal sunLem slmpll cu
adevaraL. nu mal Lralm ln Lermenl slmpll sau ln locurl slmple. vlaLa esLe o lupLa mulL mal
crancena sl mal complexa azl. Azl esLe un acL de cura[ sa fll slmplu, chlar sa vrel sa fll slmplu.
LsLe un acL splrlLual ma[or sa lnLelegl ce lnseamna slmpllLaLea"-lrank Lloyd WrlghL, 1he naLural
Pouse.
C arhlLecLura proasLa esLe ln flnal un esec aLaL de deslgn , dar mal ales un esec pslhologlc.
8esorLul esLe acelasl care ne fac sa ne casaLorlm cu persoana nepoLrlvlLa, sa alegem slu[ba
nepoLrlvlLa, sau sa mergem ln vacanLe care nu ne plac: LendlnLa de a nu lnLelege clne sunLem sl
ce ne saLlsface". - Alaln de 8oLLon, 1he ArchlLecLure of Papplness.
C cas esLe consLrulL penLru a adposLl omul vzuL ln 3 lposLaze: ca fllnLa blologlca, ca fllnLa
soclala sl ca fllnLa slmbollzaLoare, penLru a puLea sLl cum vrel sa araLe casa care Ll se poLrlvesLe
Lrebule mal lnLal sa Le cunosLl pe Llne lnsuLl." (LrnsL Casslerer - Lseu despre om)
rezenLul ghld se consLlLule lnLr-o prezenLare succlnLa a prlnclpalllor pasl dln perloada de
concepLle a casel Lale, care poaLe fl mal lunga sau mal scurLa ln funcLle de caLe aspecLe ale vleLll
Lale al de asezaL lnalnLe de a pornl la drum.
Al sa observl cu bucurle sl surprlndere, ca odaLa ce al concepuL casa La, esLe doar o chesLlune de
Llmp pana cand ea se va maLerlallza. Se lnLampla ceva mlraculos, LoaLe forLele naLurll lncep sa
consplre penLru reallzarea casel Lale.

w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

19
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
1e lnvlL sa lncepl concepLla casel Lale! ln rlLmul Lau proprlu, lnLr-o luna sau un an! LsLe prlmul
pas caLre casa vlsurllor Lale! uoar de Llne deplnde! Cura[! Se poaLe!
AcesL ghld lLl poaLe fl uLll sl daca Le afll ln slLuaLla ln care al de[a o casa dar nu mal lnLenLlonezl
sa consLrulesLl alLa. Ma gandesc la remodelarea el prln recomparLlmenLare sau schlmbarea
flnlsa[elor sl/sau decoraLlunllor.
MulLe dlnLre ldelle sl concepLele prezenLaLe ln acesL ghld vor fl deLallaLe ln vllLor ln cadrul blog-
ulul nosLru hLLp://polanaflorllor.org/blog/ , asa ca Le lnvlL sa Le lnscrl ca membru penLru a-Ll
puLea LrlmlLe urmaLoarele maLerlale.
AsLepL oplnlle, comenLarllle sl evenLualele Lale lnLrebarl pe adresa de emall
elena[polanaflorllor.org sau la secLlunea comenLarll dln cadrul blog-ulul
hLLp://polanaflorllor.org/blog/ .w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

20
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
"#$%& ' ()&*$+ ,$#-./ 012$#314#&.$& 5&3$1
ulmenslonarea casel acLuale
uenumlrea camerel numar camere SuprafaLa (mp)
uormlLor
Llvlng
8ucaLarle
8ale
Camara/uebara
ClrculaLll
1C1AL

ulmenslonarea casel propuse
uenumlrea camerel numar camere SuprafaLa (mp)
uormlLor
Llvlng
8ucaLarle
8ale
Camara/uebara
ClrculaLll
1C1AL

ulmenslonarea casel propuse dupa comparLlmenLare
uenumlrea camerel numar camere SuprafaLa (mp)
uormlLor
Llvlng
8ucaLarle
8ale
Camara/uebara
ClrculaLll
1C1AL


w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

21
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
"#$%& 6 7 uespre comparLlmenLare
de 8aluca Suru, archlLecL speclallsL ln prolecLarea sl consLrulrea caselor naLurale

SLablllLl-va #$841+$ famlllel. (suprafeLe, funcLlunl eLc). AveLl ln vedere bugeLul alocaL. LsLe de
reLlnuL ca aLuncl cand va calculaLl suprafeLele, groslmea pereLllor va fl de cel puLln 20 dln
SuprafaLa consLrulLa a casel (amprenLa), lar scara va ocupa mal mulL spaLlu decaL sunLeLl dlspusl
sa credeLl - penLru o scara decenLa, cel puLln 8mp. AveLl grl[a la spaLllle plerduLe.
lanul casel, dlspunerea funcLlunllor, deplnde foarLe mulL de 3-1+/+ 0$ 81&-& pe care ll aveLl.
AveLl un sLll de vlaLa formal, suLeLl peLrecareLl sau va adunaLl ln bucaLarle? laceLl o schlLa a
51.5/+&-11+4., a Lraflculul. vlzuallzaLl o zl oblsnulLa peLrecuLa ln acea casa. uellmlLaLl zonele de zl
sl de noapLe, avand ln vedere 9:424-/+. asLraLl loc penLru spaLllle de 0$,491-&.$, sau mal blne
pozlLlonaLl-le ln asa fel lncaL sa salveze spaLll care alLfel ar fl prosL foloslLe. nu LreceLl cu
vederea acesL aspecL. nlmenl nu vrea sa alba asplraLoare, corLurl sau buLelll de aragaz bagaLe
dup dulapurl sau langa canapele. ozlLlonaLl uslle ln asa fel lncaL sa va permlLa o mobllare
eflclenLa, sa nu blocheze feresLre sau usl de la dulapurl. ozlLlonaLl feresLrele asLfel lncaL sa
aveLl lnLlmlLaLe dar sl ca sa lnLre suflclenLa lumlna sl sa aveLl o prlvellsLe placuLa. laceLl spaLllle
usor &55$31*1+$. CandlLl-va unde vreLl sa descarcaLl cumparaLurlle, pe unde Lrebule sa LreceLl cu
mancarea penLru a a[unge la locul de luaL masa sl asa mal deparLe.
Acum, sa luam flecare lncapere ln parLe:
;<=")">?":
LsLe locul unde se Lermlna flecare peLrecere" spunea clneva. ue cele mal mulLe orl esLe
nelncapaLoare, desl sLandardele de suprafeLe varlaza lnLre 9-12mp. LsLe lncaperea care o sa va
cosLe cel mal mulL, dar care o sa va aduca sl cele mal marl saLlsfacLll. AslguraLl o buna venLllare
a spaLlulul, lncercand sa pozlLlonaLl aragazul aproape de feresLre. unele persoane prefera o
fereasLra mare ln faLa blaLulul de lucru dln bucaLarle. ln acesL caz, aslguraLl-va ca parapeLul
feresLrel are cel puLln 1,20m, penLru ca aLuncl cand deschldeLl geamul sa nu flLl lncomodaLl de
oblecLele de pe masa. uar, asLa nu esLe o regula baLuLa ln cule! uesl gresla esLe foloslLa aproape
excluslv penLru pardosell ln bucaLarll, ma[orlLaLea arhlLecLllor sunL de parere ca cel mal poLrlvlL
maLerlal esLe lemnul sau plaLra.
;"?"@
venLllarea esLe cel mal lmporLanL aspecL care Llne de bale. venLllaLoarele au prea puLln efecL,
asa cel mal bun lucru esLe ca bala sa alba un geam dlrecL spre exLerlor. llLl aLenLl LoLusl la
pasLrarea lnLlmlLaLll: foloslLl un parapeL de pesLe 1,3m sau orlenLaLl camera ln asa fel lncaL

w w w . p o l a n a f l o r l l o r . o r g

22
ConcepLla casel Lale
Chld pracLlc
geamul sa nu fle ln raza vlzuala a veclnllor. ln funcLle de doLarl, suprafaLa unel bal oblsnulLe
pornesLe de la aprox. 7-8mp.
AB>C?)B><DE ;?>B<DE="CF>" AF B"GHF)?
Ma[orlLaLea oamenllor nu fac o dlferenLlere lnLre acesLe lncaperl aLuncl cand prolecLeaza casa.
Se lnLampla de mulLe orl sa lnLreb unde anume lsl doresc dormlLorul, blroul eLc. Ml se raspunde
cu o expresle de nedumerlre pe faLa ca vreau 3 sau 4 camere, nu sLlu ce o sa fle cand ma muL
ln ele. C sa vad aLuncl care e dormlLor sl care e blrou". AceasLa greseala de abordare va duce
ulLerlor la marl nea[unsurl ln felul ln care esLe loculLa casa. C persoana Lrebule sa sLle de la bun
lncepuL ce funcLlune va avea o anumlLa lncapere sl relaLla acelel lncaperl cu resLul casel. un
dormlLor (14-20mp) va fl pozlLlonaL ln lmedlaLa aproplere a unel bal sau va avea o bale proprle.
uormlLorul maLrlmonlal esLe un loc carula l se acorda de regula o mare lmporLanLa, fllnd un loc
de relaxare, ferlL de Lraflcul dln casa. un blrou va fl pozlLlonaL ln lmedlaLa aproplere a lnLrarll
prlnclpale, penLru a faclllLa accesul evenLualllor cllenLl. llecare pereLe Lrebule sa alba cel puLln 2
prlze penLru a permlLe reamena[arlle pe vllLor.
DB=<D AF D<") C"G" G? ="CF>" AF I?
un aspecL foarLe lmporLanL legaL de acesLe lncaperl esLe legaL de oblcelurlle sl oblsnulnLele pe
care le aveLl, pe care vreLl sa le pasLraLl, lnloculLl sau ellmlnaLl. enLru un sLll de vlaLa sanaLos
luaLl ln calcul pozlonarea Lelevlzorulul ln raporL cu locul unde mancaLl efecLlv. uaca acesLea
doua sunL sLrans relaLlonaLe, va veLl Lrezl fara lndolala mancand ln faLa Lelevlzorulul fara sa va
daLl seama sl veLl crea o condlLlonare, aceea de a manca lnuLll aLuncl cand prlvlLl la Lelevlzor.
Lasand acesL aspecL la o parLe, acesLe lncaperl Lrebule sa ofere suflclenL spaLlu penLru ca o
famllle sa se slmLa le[er ln ele sl sa nu fle foloslLe doar ca nlsLe camere de Lrecere. C suprafaLa
mlnlma penLru o camera de zl esLe 23mp.
J">"K<D
Ceea ce esLe penLru unll doar un loc penLru proLe[area maslnll, penLru mulLl alLll esLe ln acelasl
Llmp sl aLeller sau magazle. uecldeLl ln care caLegorle va lncadraLl aLuncl cand dlmenslonaLl sl
pozlLlonaLl gara[ul. LaLura lunga Lrebule sa alba cel puLln 3 m, lar usa mlnlm 3,30m.