Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAMA SCOLARA DREPTURILE OMULUI OPTIONAL NOTA DE PREZENTARE Programa scolara de Drepturile omului repre i!

ta o o"erta curriculara de discipli!a optio!ala pe!tru liceu# proiectata pe!tru u! $uget de timp de % ora & saptam'!a# pe durata u!ui a! scolar( Demersurile de educare ci)ica propuse pri! pre e!tul curriculum raspu!d ceri!telor "ormulate i! Legea i!)atam'!tului !r( *+& %,,-# repu$licata# cu modi"icarile si completarile ulterioare# si su!t# de aseme!ea# co!corda!te cu spiritul urmatoarelor docume!te i!ter!atio!ale. / Recoma!darea Comitetului de Mi!istri al Co!siliului Europei "acuta tarilor mem$re cu pri)ire la educatia pe!tru cetate!ie democratica 0%1 octom$rie 23324( / Declaratia Co!"eri!tei perma!e!te a Mi!istrilor Europe!i ai Educatiei 0Ate!a# %3/%2 !oiem$rie 23354( De aseme!ea# proclamarea de catre Co!siliul Europei a a!ului 233- ca 6a! europea! al cetate!iei pri! educatie7 "a)ori ea a )alori"icarea cadrului educatio!al i! se!sul pregatirii ti!erilor pe!tru promo)area si protectia drepturilor omului# ese!tiale pe!tru "u!ctio!area democratica a u!ei societati( Curriculumul scolar propus este 8usti"icat di! perspecti)a urmatoarelor aspecte. / actualitatea pro$lematicii drepturilor omului pe!tru )iata de "iecare i# i!tr/o societate democratica9 / !ecesitatea demersului de cu!oastere a drepturilor omului pe!tru de )oltarea comportame!tului de respectare si promo)are a acestora# a tolera!tei# pe!tru )alori area po iti)a a di"ere!telor9 / !ecesitatea de )oltarii spiritului ci)ic# a compete!telor de e:ercitare a propriilor drepturi i! co!ditiile respectarii drepturilor celorlalti9 / importa!ta "amiliari arii ti!erilor cu i!strume!tele !atio!ale si i!ter!atio!ale de protectie a drepturilor omului pe!tru de )oltarea la ti!eri a comportame!tului acti) si respo!sa$il al acestora ca )iitori cetate!i i!tr/o societate democratica( Succi!tul demers de a$ordare a drepturilor omului# reali at i! gim!a iu# este de )oltat i! pre e!tul curriculum# cu urmatoarele "i!alitati. / i!)atarea despre drepturile omului 0re"lectata i! cu!osti!te despre persoa!a# drepturi si respo!sa$ilitati ale persoa!ei# apararea drepturilor omului etc(49 / i!)atarea pe!tru drepturile omului 0re"lectata i! compete!te# i! re"lectia critica asupra sem!i"icatiei drepturilor omului# a respectarii si promo)arii acestora49

/ i!)atarea pri! drepturile omului 0re"lectata i! )alori# atitudi!i si comportame!te4( Structura curriculumului i!clude urmatoarele compo!e!te. / Compete!te ge!erale / ;alori si atitudi!i / Compete!te speci"ice si co!ti!uturi / Sugestii metodologice( Compete!tele ge!erale su!t preluate di! curriculumul scolar de tru!c<i comu! de )oltat i! liceu pe!tru discipli!ele socio/uma!e( Compete!tele speci"ice su!t corelate cu u!itatile de co!ti!ut# corespo!de!ta di!tre acestea !e"ii!d $iu!i)oca9 o a!umita compete!ta speci"ica poate sa "ie ati!sa pri! di"erite u!itati de co!ti!ut( ;alorile si atitudi!ile recoma!date completea a dime!siu!ea cog!iti)a a i!)atarii cu cea a"ecti)atitudi!ala si morala di! perspecti)a studierii acestei discipli!e# dar si a "i!alitatilor educatiei( Sugestiile metodologice au rolul de a orie!ta utili area pre e!tului curriculum i! proiectarea si reali area acti)itatilor de predare/i!)atare i! co!corda!ta cu speci"icul discipli!ei si cu statutul acesteia de curs optio!al( Drepturile omului = discipli!a optio!ala 0curriculum la deci ia scolii pe!tru liceu4 5 COMPETENTE GENERALE %( Utili area co!ceptelor speci"ice stii!telor sociale pe!tru orga!i area demersurilor de cu!oastere si e:plicare a u!or "apte# e)e!ime!te# procese di! )iata reala 2( Aplicarea cu!osti!telor speci"ice stii!telor sociale i! re ol)area u!or situatii/pro$lema# precum si i! a!ali area posi$ilitatilor perso!ale de de )oltare 5( Cooperarea cu ceilalti i! re ol)area u!or pro$leme teoretice si practice# i! cadrul di"eritelor grupuri +( Ma!i"estarea u!ui comportame!t social acti) si respo!sa$il# adec)at u!ei lumi i! sc<im$are -( Participarea la luarea deci iilor si la re ol)area pro$lemelor comu!itatii ;ALORI SI ATITUDINI Procesul de predare/i!)atare a discipli!ei optio!ale Drepturile omului are la $a a si promo)ea a urmatoarele )alori si atitudi!i. / dem!itatea persoa!ei9 / drepturi si respo!sa$ilitati9 / i!telegere reciproca9 / dialog i!tercultural9 / relatio!are po iti)a cu ceilalti9 / tolera!ta( Drepturile omului = discipli!a optio!ala 0curriculum la deci ia scolii pe!tru liceu4 + COMPETENTE SPECI>ICE SI CONTINUTURI

%(%( Recu!oasterea )alorii si a dem!itatii propriei persoa!e si a celuilalt# pe!tru i!terrelatio!area po iti)a i! cadrul societatii %(2( E:plicarea sem!i"icatiei drepturilor omului pe!tru "u!ctio!area u!ei societati democratice %(5( A!ali area u!or docume!te de re"eri!ta cu pri)ire la drepturile omului# pe!tru e:ercitarea acestora i! cu!osti!ta de cau a I( Omul si drepturile lui / Ide!titatea si dem!itatea "ii!tei uma!e( / Ce repre i!ta drepturile omului? / Perspecti)a istorica asupra drepturilor omului( / Docume!te pri)i!d drepturile omului. / Declaratia U!i)ersala a Drepturilor Omului9 / Co!)e!tia Europea!a a Drepturilor Omului( %(+( Ide!ti"icarea drepturilor omului si a respo!sa$ilitatilor asociate "iecarui drept +(%( E:ercitarea drepturilor proprii si asumarea respo!sa$ilitatilor respect'!d drepturile celorlalti -(%( Participarea la luarea u!or deci ii cu re"erire la situatii reale sau imagi!are# pri! e:ercitarea u!or drepturi si asumarea de respo!sa$ilitati II( Drepturi si respo!sa$ilitati ale omului / Drepturi ale persoa!ei( / Drepturi politice si ci)ile( / Drepturi eco!omice# sociale# culturale( / Respo!sa$ilitati asociate drepturilor( %(-( Ide!ti"icarea u!or stereotipuri si pre8udecati re"eritoare la drepturile omului 2(%( >ormularea u!ui pu!ct de )edere perso!al asupra situatiilor de i!calcare a drepturilor omului III( i!calcarea drepturilor omului / Regimuri politice care i!calca drepturile omului( / E:emple de i!calcare a drepturilor omului i! di)erse tari( / Stereotipuri si pre8udecati( 2(2( Utili area procedurilor de protectie a drepturilor omului i! solutio!area u!or ca uri reale sau imagi!are care implica drepturile omului 5(%( Cooperarea cu ceilalti pe!tru e:plicarea !ecesitatii apararii drepturilor omului i!tr/o societate democratica +(2( Proiectarea u!ui comportame!t ratio!al al cetatea!ului# care i!cura8ea a i!terculturalitatea si i!tegrarea sociala

-(2( Participarea la ide!ti"icarea u!or solutii pe!tru pro$leme ale comu!itatii# care implica drepturile omului I;( Apararea drepturilor omului / Drepturile omului# separarea puterilor si democratia( / Orga!i atii care apara drepturile omului. / Orga!i atii i!ter!atio!ale 0O(N(U(# Co!siliul Europei# U!iu!ea Europea!a4# orga!i atii si i!stitutii !atio!ale gu)er!ame!tale9 / Orga!i atii i!ter!atio!ale si !atio!ale !egu)er!ame!tale( / I!strume!te si proceduri pe!tru asigurarea aplicarii docume!telor i! dome!iul drepturilor omului( Drepturile omului = discipli!a optio!ala 0curriculum la deci ia scolii pe!tru liceu4 SUGESTII METODOLOGICE Pre e!tul curriculum se adresea a pro"esorilor care doresc sa predea discipli!a optio!ala Drepturile omului si a "ost ast"el co!ceput i!c't sa co!tri$uie la. / se!si$ili area ti!erilor pe!tru gestio!area di)ersitatii i! cadrul drepturilor omului9 / promo)area de catre ti!eri a drepturilor omului si a respo!sa$ilitatilor asociate acestora( Pe!tru "ormarea si co!solidarea compete!telor speci"ice pot "i "olosite. / di"erite metode acti)e# asa cum su!t. / a!ali a de te:t9 / $rai!stormi!g/ul9 / simularea9 / 8ocul de rol 9 / studiul de ca 9 / a!ali a u!or ca uri de i!calcare a drepturilor omului pre e!tate i! mass/media9 / porto"oliul9 / i!)atarea pro$lemati ata9 / i!)atarea pri! descoperire9 / di"erite modalitati de lucru cu ele)ii# asa cum su!t. / discutiile li$ere i! clasa i! i!terpretarea u!or ca uri9 / argume!tarea pro si co!tra u!ei idei9 / i!)estigatii ale u!or ca uri de i!calcare a drepturilor omului si ide!ti"icarea a$u urilor comise9 / campa!ii de promo)are i! scoala a drepturilor si respo!sa$ilitatilor ele)ilor# a egalitatii de ge! etc(9 / cola$orarea cu orga!i atii !egu)er!ame!tale pe!tru cu!oasterea acti)itatilor9 i!itiate de acestea re"eritoare la promo)area si apararea drepturilor omului( Modalitatile de e)aluare tre$uie co!cepute i! str'!sa legatura cu speci"icul cursului optio!al propus( Se

recoma!da# i! acest se!s "olosirea cu precadere a metodelor alter!ati)e de e)aluare# asa cum su!t. / ela$orarea de proiecte pe teme date9 / a!ali a u!or ca uri de respectare & i!calcare a drepturilor omului9 / e:ercitii de argume!tare si co!traargume!tare a respectarii & i!calcarii drepturilor omului# asumarii de respo!sa$ilitati9 / porto"olii pe teme date9 / reali area u!or materiale 0a"ise# "luturasi4 de promo)are i! cadrul scolii a drepturilor ti!erilor9 / o$ser)area sistematica a acti)itatii si comportame!tului ele)ilor9 / autoe)aluarea( Drepturile omului = discipli!a optio!ala 0curriculum la deci ia scolii pe!tru liceu4 1 @I@LIOGRA>IE Ga$riel A( ALMOND# Sid!eA ;ER@A = Cultura ci)ica# Editura DU StAle# @ucuresti# %,,1( Ramda!e @A@ADBI = %33 a!d % terms "or Cuma! Rig<ts Educatio!# EIP Editio!s# Ge!e)a# 233%( ZAgmu!t @AUMAN# Li$ertatea# Editura DU StAle# @ucuresti# %,,*( BoA @ERRD = A$us et !Eglige!ce# FuE$ec# Ca!ada# %,,1( Ce ar @iRZEA = Cultura ci)ica# Editura trei# @ucuresti# %,,,( Io! DIACONU = Drepturile omului# I!stitutul Rom'! pe!tru Drepturile Omului# @ucuresti# %,,5( SAl)ie LOSLIER# Nicole POTCIER = Droits et li$ertEs( U! parcours de luttes et dGespoir# Fue$Ec# %,,,( Mi<aela MIROIU 0coord(4 = Cultura ci)ica( Democratie# drepturile omului# tolera!ta# Editura Didactica si Pedagogica# @ucuresti# %,,-( Da!iel SCAPIRO = Co!"lictele si comu!icarea# editura ARC# %,,*( A!gela TESILEANU# Dori!a CCIRITESCU = Mass/media si educatia ci)ica( G<id metodic# Editura Sigma# @ucuresti# %,,,( HHH A@C. Teac<i!g Cuma! Rig<ts# NeI DorJ a!d Ge!e)a# 2335( HHH Cuma! Rig<ts a!d Social KorJ# U!ited Natio!s# NeI DorJ a!d Ge!e)a# %,,+( HHH Cuma! Rig<ts a!d LaI E!"orceme!t# U!ited Natio!s# NeI DorJ a!d Ge!e)a# 2332( HHH Natio!al Cuma! Rig<ts I!stitutio!s# U!ited Natio!s# NeI DorJ a!d Ge!e)a# %,,-( HHH T<e Rig<t to Cuma! Rig<ts Educatio!# U!ited Natio!s# NeI DorJ a!d Ge!e)a# %,,,( Declaratia U!i)ersala a Drepturilor Omului( Co!)e!tia Europea!a a Drepturilor Omului( Co!stitutia Rom'!iei( Drepturile omului = discipli!a optio!ala 0curriculum la deci ia scolii pe!tru liceu4 L Grupul de lucru pe!tru curriculum. Coordo!ator. Pro"( A!gela TESILEANU / E:pert C(N(C(# Grupul Scolar Nic<ita Sta!escu# @ucuresti

Pro"( Euge! STOICA / I!spector ge!eral = Mi!isterul Educatiei si Cercetarii Pro"( Dori!a CCIRITESCU / Colegiul Natio!al S"( Sa)a# @ucuresti Pro"( Ele!a @ALAN / Scoala Superioara Comerciala MN( Nret ulescu7# @ucuresti Pro"( dr( Mi<ai NAZDRA;AN / Liceul Teoretic Tudor ;ladimirescu# @ucuresti