Sunteți pe pagina 1din 97

p0v0sTtRt

MO$ ION ROATA $I IJNIREA

La 1857, pe chd

il ele s! chme la Adu@e $i ciliw gmi ftunu$, cite uul de fie*e iudel, spre a lu qi ei pafte la fa@s aGili fr&t $i ndbil ad mlional. Cu qu eius itrmii in Iati boidii au pu mtotr de la eini de i-au fdcheair ftmG $i i-au irnbr{t la fel, d chebui albe si cutme mud, de $e mirau tsrmii e bs.het i-e gAsil. Apoi, rc zi c! i-tr fi dat pe sa@ muD dioue boi6i sd le fe @vlnt, sI-i fac{ a inlelege s@pul chmlrii lot la Iaqi. Omfli bmi, gtiti pmm c sinteli chemd aici, tnft - zise boierul @ bli[delr. noi? V* qG ome, daci Di-C spue, rtspu* o $ialli & - Erm mi Mtiq scdryinindu-s ln p. iae ce, meDi buni: de sute & mi, dou; tdti -Apoi Gltine qi megiese, Moldow n@dd qi Valrhia su s@ri, li a4il
au g5!it
197

Liberali,

d+alde

se

fiqbe Uoile

Coshdlre

Hlm@chi, M. Kogilnicmu

tn Ia$i

boisii moldovmi

Tara Muten*cd, de ere pete-1i fi auit vofbindu-ser se sfi$ie $i se mininctr intre dldsele sPre @plita ugie $i pieire a ne@ului rcminesc. ffi surori ti cre$rine, o zis, omoi bmi; clci prd(]m ne iachindm noi moldovsii, a$a se inddnd ti fmlii f,o$ti din Valahia. Sam, vorba, hm, lmbdcimint@ $i toate obiceiuile clte le avm f,oi le au iilo@ai ti

fratii trosti suteni. Teri megie$e, m zis, omdi bmi; cici nllmi Dirlugul Milcov, ce tece pe Ia Fcaei, le despde. (Sel sh;6m dd dint{ sorbiro gi sd fa@ sline Unire, adicd infrdqirq doritd de stiso$ii oos,ti, pe @re ei n-au putut s-o faca in impreiurlrile grele de pe aMci. Iae, omoi buni, ce reabd de$tinesce $i fmoasii avm de f5@t. Nmai Dunezil sd ne aiure! Inteles-afi, vd rog, omeni bui, Psm ce v-@ ch@t? $i dacd aveti ce de zis, nu !d rfiili; spEeli verde, moldoveneqte, la Jrtqte fIi ce vd slil@. Cd de acs de-m adwt aici, e si ne luindm mii pe auii 9i Dffiezfl sd de l@inere pe to!i, (:m a qti el mai bine! inlelegm, aco&eJ a;a a fi, itrspuseld citiE td6i - ruliDo$i ; cd, d5, dacd nu-!i Sti dweavoasr:l ce-i pe mi lme, noi tlrdnima de la mamele plugului avm str $tim ce-i bine gi ce-i rdu? fl d&pt s5 vl spm, @@me, n-m inleles! cicd zise d -Ba in&daeelt uul dinte idmi, u@e lM Roatii. $-awi chie dacd ne-m pdcepe ti noi la cite ceE, cine se mi uitd in gua noasfd? Vorba ceq, ocoee: Tdreul cind mdge'

topeieqte, 9i cttrd vorbette, hodoiogegte, sd iere cinstitd fata dlrmv@sE5. Eu sod ci trsba as se pule fae $i filrd de noi j ce, dii, noi $dm a lnvini sapa, cma gi secea' de dmnevestd lnvinili @ndeiul si cind ted, gtiii a fae dio alb negru s,i din negru alb... D@ezil v-a d5roit @ minter ca s, ne povituiti Si pe Doi prcstimq... Ba nu, omoi bmi, s_a Eedt r@s acea' pe cind - boisii f{@au totul lD tam aceasb 9_o stor@u dup' nllmi plac. Astdzi tof, de la vl2ldicd plnd la opincd, trebuie sd ludm iafre la nevoile Si ls felicir@ ldrii. -N{ucn 9i cl$tig' datorii qi dreruL pentru tou deopotrivd. Le epuse boierul atrDi despre origina romanilor, m !i de cine au fost ei adu$i pe a@$e lo@ri; despre suferi4ele lor $i

ls

cm au ajus a Ii dezbinalj $i impd$rieF prin alte !tui.'Le dn el pilde cite $i mai multe: fl smocul de Duiele, o huii tnntjbiti 9i, ln sffrSit, se sile$te bietul cre$tin din rdsputtri a-i fae se inleleagtr ere sint roadele bineftcAt@re ale Unirii] aducindu-le aminG ch tot (piltru uir tuffoD se MgI qi sffnu bisericd in toate zilele, mai biDe de 1850 de ei. Ei, omdi bui, oed c{ a(:lm aF priceput! - Prieput, cuome, cit se poate de bine, r:lspeserd mi - Dwezeu sd vd ajute la cle bme! tofi. Ba eu tot nu, &ome, rtrspmse mo$ Iotr RoetE. - D]Jfuseu str mX iefeJ mol Ioeer da drlmsE, m - e$ti cu grd de p; ia haidm ttr gddini s{ vi fac a ve4 intelege !i mai bine. Mo$ Iome, vezi 610 in ogmdt la mine bolomul cel mre? vedm, ocome. -il Ia fr bine 9i adnl ici linge mine, zis boierul, @ Sedea - pe u ji4 ia mijlocul Frmilor. a(:m S-avm ie&re, @@mer pute, cd dod a@lo-i 'Hm greuute, nu seg5. Ia cwctr $i vezi. Mo$ R@tA s duce $ vre sd rtrdi@ bolovmul, dtr nu p@te. Ia du-te $i dtlmeae, moq Vasile, li dlrmag, bade - ti dllmb, Ilig, bade Pmdelachi. In slirfit s duc ei vro rrei-parru fdrmi) rlmsc boloveul din loc,.il rtrdid pe M@ 9i-l aduc ling5lboier. omoi bui, vedeg? S-a dB mo$ Ioo 9i na putur -Ei, fae trbs sidgu; dar cind v-ali mi dus c4iw inr-aiu@r, teebe s-a l?iot o mre u$urial5, greustq n-a @i f6t aee$i. Poveste cldtecului: Unde-i ud, nu-i puhe
Lr ftvoi
Urde-s mdti, putere creSe
9i

h duse;
Du

$i dqll@ul
A$a qi m Unire, qi rtrstdleles?

rprqte.

ommi bmi!... Ei, a@ cd c-ali iqeles

Ba s wuL s,l iertai dlr@evoashi) ocome, inca tot - inteles, rtrspmde mo$ Roatd. n-m

Cu s face ase, moq lome? Mai bine @ v_o tiflmtr- qi w opil pute str laleleg!. cit, Mai a!a, ilcome, rtrspuserE eilalfi. - Mos Iome zise am boierul m tulbwt de multh - dffieab iD legea dMitale' (u ai inteles, ia spue obosu - ldlels, de cind se face atlE voibd; sd awim ti noi! m n-a Dd, @@me, 6e tru vtr fie m sup2trde; d{ de la vo$6 si bld ia faDt sre mde d@sebire... DweavoesEtr, .d /rei"i" boier, iwu ne-au porucit si aducf, bolovsul, dtr r-eti pu Mtrrul iEpteutrtr o noi la adus, (u ne spusg dinious, cn de acu toli au sA ieie pare la sscini: de la vl5dici piDi la opincS. Bine ar fi, dac_tr fi a$e, ocme, cdo la rtrzboi inapoi qr la pomant d2lvaltr, parcd tru pra vine le so@teal5... Itr de la bolowul dmneavoastl... m inteles asa: ce D'Ed a@ Doi lIrmii d dus fiecare clte o piate mi mre siu mai mici pe Mere; instr acw sitrtm chemF a pw impreuni tot noi, orire, o stinc{ p merele noasle... Str dea domul, cuome, sA fie eltfel, cd mie muia nu mi-e plre rru... La eceste vorbe, trralii ceilalli au inceput a stiDge din uerer a s uiE IW uul la alnrl qi a zice: Ia, poate ci ti Roati al trosft sI aiw drepgte!... Id boieriut, lulndu-i iminte o glme, a inghilit gdlu$@ $i a ti@t mol@.

MO$ ION ROATA $I VODA CUZA

lnm fimii fmugi cae au lut p& impr*ni @ boiedi, d epi6@pii $i @ mimpolitrrl 1!rii la Dimul Ad-boc din - MoldoE in 185?, @ $i mos Ion Retl, o ciotit ii oviin' cios, @ sint Dai toti g@ii rcmeoi de pretutindene. Nll@i atla cI mo! Ion Roat{,dup! cite !'trme gi dupl cite pdlise el ln viala s, au pre pus t@s pe vorbele boietelti gi av@ gidnici la limbd, adicl !pE@ omului verde ir ochi, fie cioe a Ii, cind il s@mole ceva Ia inim{, Aqa e grauli du plea $tie mulrc. 9i mol lon Road,fiind tdm, (:M v-u spN, de$i s$nwednicise a fi am pinre boieri, Du avs s@z!t@i lo suflenrl
sdu.

in Diveul Ad-hoc din MoldoE erau boisi de t@tl mim: $i mi Mri qi roi mici; Si mai bdElrJ 9i roi tincri;6i mi invdfaF $i mi nelnv4ati, @ ii apuwe timpul. Inte acegti din uol sau de-alde bdrbul Alq Foriscq porcUt si Tololoi, Grigore CM, $i alti ctiw de-alde acestir, @' tiiDML

du-s

;;hvie

de obiceiuile sgrD;$etti, in toate sdrbtrt@ile esculeu o sluiba biseri@sctr de h ircqrut pintr la sfir$it' ciDdnd si cednd la sumd de-a valrM @ dascilii ti preutii bisericii; itr la zile ruri.ca se le tio@scd veselia, lmplrleau bucSLica

alti nevoia$i, (M epucassii $ de pioe o orfanii, o "dduvele din- Drritrti. Atib-i aiug pul, adb Siceau 9i o pe woea

il

ci bure inimi aveau.


Dd
sb

lor,

brruezo

se-i iene 9i sd-i odihtrescd, mde or

Ii

a@lo,

ne int@rcd ir la Diwul Ad_hoc. Aici' in t@!e aduntrdte de felut acestorar s Qlc vorba multtr; qi era lu@ Iitec si facd, fiind lupti inft tinpul de fatd il cel trecu, p*m "e *i'a"."pte uzd a tredului romanesc: ljtrtea)

"o sfinE Unire! Boioii cei mai tinsi, ds@!i dA mici in shdintrBte nllmi ft oruascl si nmiesctr, erau cirtitori asuP fteiltufui' si cei mi
iresti nu

le-roi voe la scoteltr. Si din a@stn pricind uiia, in aorindere lor, nmeu pe cei bdtrini : rugio ldvechite' islicii. suigoi $i cite le roi vm in miDte, dupd M le em

sura.tii rorodad. Vorbal portul $i apucdturile bdtrl-

aesretea: dr. inviEri nu-s?. ' Nu-i "i vorbe c{ si nltineia uor bdrini @ me ljneori, clnd se miniau d?tdsu si ei rinerilor cite u ibrigin Pe la na6, nmindu-i: bonjuigti, duelgii, pm@loMi' omoi mintiLi la minte $i c;o.il intmml, lepldad de lege, stric5tori de limbd si de obiceiuri. in ae imDoncisare de idei se aflau boierii bdtini fl thtrehil ain oimul Ad-ioc al Moldovei a toate d 9i uii $i ahii erau Dmm Unire. Nlrmi atiB ci bdtrinii voiau Urure c, iocnaia, iar r;erii Un;re /drd sorotedld, rm s-a si fcot Toate e toatele, dtr mde lupti avsu uiia diDte boisii tinsi d @coDul Aled Fortrsdr @e' m-dou5, li tolocdnea, musuindu=i; ba ci ou vorbesc drept rcm5tre9te, (M vorbeau Ddrinrii lor, ci au corchezil gt{ul strdmotesc, de nu-i roi iDlelese nisene; ba ci mblafi d lmbdq s! ne mgeB butu;li ba cI face omul o cinew o ro*riie clt de mictrJ si tot llmeze bvoiald tnft pdrli, itr nu a$a d ochii inchi$i de iac; aacl n-a; cafte, n-ai pafre, silfti eo@teall; ba cd chd o str:liniEts, v-a!i instdi@t $i legq !i limba, qi idm,

n2

Si chiar dfagoste sdt@ilorj $ duptl deprws 9i resipa ce o facffi, zvirlhd bmul pe luGi de nimie, pugin roi avem de instrdinat, $i nu-i depde wmea aceea, pe cit ved eu. Itrtrebad pe bielii nimemici de seteni se spuie ei dacd @i mosc cine li-i sdpin. Au rims nilte cldi ai niminui, simii omeni! Citre se scoalli mi de diminafd, acela e mi mare in sat la ei, dFi hoiopseqte $i-i Frhdie$te mai reu decit pe vite! Ciooimul si sdiinii sa treiascd, Si las pe dlnsii, ci ne s@r ei la covrigi. Ba d vai de taE ere aiwe s-o puie @piii la cale; ba ce vorba mulii, sdrdcia omului; qi, daci li-i

tieaba de a$al facd ei e q qtir d el mi bine se duce aesi, ce-i ploui eii itr spate Si-i stau vitele e dinlii la stele, din pdcim slugilor, ctrrom pudn li past de mms stnpinului. $i cite i dai cite nrzddvlnii de-alde aceste. ks pe b?itrlni si te desclnte !i sd te iudee ei in legea lor, ce nu-fi roi rebuie alt popr... $i ia@ aSa @ de-alde oconul Aleo Fodscu. A(:m vine alb la dnd: lnr-m din zile, m vorbe fmos m boier dinte cei tircri, iae $ mo9 Ion Roati sse n g@: Aveli buibte de vorbifi mai moldovmegteJ ecose, se ne dmirim $ noi; dci eu mul, drept vi spu, d nu pricep nimis, pecatele mele!

zicindu-i

-l
f

Ud od@re boio inttmpin{ aMci pe mo$ Ion R@t5' o glas pomotor $ rdutdcios : o"i .. -ue esre str inldeE N, mojiole!? Tacd-ti "i"oii vsit aici ; c-apoi lntodcne-vm Doi asl, e*Ua, arc-"i

"t ri.i"! Tu... a ootzeci de mi de lald d? uofr' gi el m ghiorh c-u Delec de pdfiint, $i uite c gur! face aHrura s mhe! " M6 i;" Roard, sisiindu-se lovit pioa in suflet' r'sPmde eMci fl elas Plingdtor: -pricepem pldctre
"i ""i-ai. lrai-il;

h!it;,i;" ra Iu

nime

dinipae, e

gtiu

A'tzi' o-briz-

sd t_i"". .it-i"e, dacd Du v-a fosl o --b* ."ui ai" ..re ce spme[i drrusvmrd, de ce de-ad orcme! fu. sr rd bated loc de noi? Ei, oome, ti lti! i'i"ili" *ti, *.e"1 imi eEti, e rtrzdt ce md gdssc' 6de e@sd' intotrce m+i he moie, cind irc-J *i..i ia plmele ii r*i*ti "a-iti Dar sd ou !d fre o supemre, qi plioe de pdl?lrnidE "."oil. de sudpuse de"..C a.le noestre,

^*".J ueiamri onti t. u.a"g, rd tin pi dweavoastrd

de

atlb amr

i"'**.

si va fac de huui! de bine $i mai muh decil atit: orice oenidc, in Fm asu, esle oplo$it de dffieaioasd' si-l Drivid @ nepisre (M ne suge slogele, $i tteg Etsl nbm@ strea i.r"ii: r.im"i noi, vite de msc5, ve sintm dngi i"'"-.U-.-Oi" noiiti, an gnio,loni { dn dobitoci Du ne mai dweaietuli ne sd ierte, $i ne sa ti *"i.ril O*n"ri" a t""r,ii. -."-., dar o adevdrat a$ este: v-ag deprinslot i*-ioor-t tota."w d miinile noastre cele mojiesli" ii noi -- cei hoopsiF. sn"t sa'-ri ne rostul, mo$ lome' ca ai vorbil din durfre, cu@nul Aleo Forisili Si sint fericit cd stai "4""*i" o "ruiti mine Decit u bonjuist c{ mind de itrvdtdtura, aleuea roi bine u tdrm o u w de minte! --1";;ri" vorbe, mulg dinm boieri s-au simlit atisi: cel * *ia*..: a tus e opdrit la @lonelul Alexondril Cuza a dat mim prietenqte d mo9 lon Road. h rfinlt, aupa mulrc dezbarcri fruoase u@te in DimoJ ia-ioi, sla incuviintat Udreq $i apoi depuutx s-au intors fiere Pe la vetele 1or.
Peste
204

ciii@ mi dupd acsta, t@ind

cua vodi spre Bu@-

lme,pemdomitor. Pince lue c se lnghesuia, o trsbi,

tetti, a poposit la Agiu4 ude l-a intimpiEt o mullime firA

de

se zdrsJe .o hinie filfiind pe deasupra peElor mulfimiir in vlrtul mei prljini. CM'vodii inlelegind cd trebuie si fie

reb4

iaca

sufl4 oidjit, fae sru str i se deschid5 calea. $i cind u ldie bdEitr cade in genuchi dinamt domitotului, sSrurindu-i mtna, @ lacrdmile td ochi !i dindu-i o lfnie scisS pe toate felele. He, he! moq Ion Roatii, prietenul 9r tovuigul meu cel m
coloJ

- din Divmul Ad-hoc' lum aegiodit! R"5dictr-te' mog vechi Iome $i spee-mi f&5 sliali ce duerc ai! T-a f{mt cineva w nius?

Mos Ion Roatd-vdzlnd cd dupl atida mi de ile nu l-a uiqt colonelul Alqmdru Cu 9i cd l-a primit o atiE buniEte, a inceput a plirye o hohot gi a-l ry sd-i etescl hi{ia. Vo&t fiind 8e@ de plecarc ti vizind ce hinia lui mo$ Rctd cupri:rde multl polologhre' zise e blitrdetr:
m5

m- si

Spue, mo$ I(me, din gurd, ce ai de spus, c!


iDleleg! mo$ Roat!,viindu-$i

mi

bhe

Atmci

in sine, ldcepe a

-din

pu

Lminare voastrS! De cind @ pa@tul cel de Ad-hocJ c megie$ul deu cel putenic, stdpldul wei mogii foafre @ri, pe ere-l (mo$ti mdlia E. N-d gindir, Dsorocitul de mine, ci dlfuelui u bois aga de me, pured de bogat $i G lnvtrgErd s5-gi puie mintq N mul e mine, de la ni$te vorbe neso@tite e le-m zb ii eu auq, int-m ndez. Nmai Dumeeu $5-i deie strn ate, 9i bine, dtr mmic m-e lovit lo avere gi in cinste. Crede, mdrie b, c! nici eu n-e fost a$a de s2ic ltrtre ci de o smd o oine.

ume&d:

s iilui m

- mai ewt zi butrd D-@

$i intii, a pu imdins pe feciorii boieregti sd-mi eute pricind 9i se mI aductr la spi de lem. $i ae$tia, e omdj ftd iud@ti $i piz@si, fd@eu toaE chipuile sa@iceg!, sad ei de-a dreptul sau prin a\4 @ sI deie vitigorele mele mad de u pas pe mo$ia boisssctri S-apoi' sub cuvlnt cI au f:lot stricddEe, sd mi le poatl ucide f?ird nici o cruXile! gi astdzi lrnputcd-i porcii; diDe vacile qi boii; poimine, c{i$orii; in alti zi ie-i oile dimpoi o gdmda 9i duJe la me. Ig poti lnchipui, mtoj, u, c urgie gxoavd em pe capul meu!

Intf

de (u m aius acstr, g@ni pds boierului in tot fdiul


:

$i

prigod

pe

epul mil,

Vtzind eu de la o rme cl nu mai inetqzd a jafrrile, mi-m lut inioa-n dioli $i m-m dus la boieriu str ma illuiesc. $i boierul, ir l@ de u dvint bu, m-a scupat drept ln ob@, de fag m slugile sale $i o ald ()mmi e s aflau amd la cffie, incit m eeat cd a cllnt ceriul pe mine, de ruqi[el
Ba tnctr m-e 9i mmintat cI altl datd, de mi{ mai cdle piciorul ia ogtada boiereascl, are si poru@scd sd si intind?t la sffii ti sd DI bare d biciul! $i @ rlnduiala est& mErie E, ln ciiE ei de zile m-au @Iicit o des?lvirgire si mi-a rtrdiqt si ci[sta ce pmtru mioe a fost cel mi smp lucrul Cua vodi a Btat neclintit 9i s-a uiut lioti la mo$ Iou RoatA cit a vorbit el. $i clnd a isprlvit rcrbq vodd i-a pus doud Ittiffi de mpolsni h mlntr, zichdu-i s bullgte: Tne, mol Iome, acest mic dtr de ]a dine, $ intimpinn-fi

206

leyoq, de- &i ID bine, @ Fa luie Cel de sus. Is pe bois lssll h iud@E lui DEu%q cfi a ou Uate o cio_

is bplu diD Eou ochii de leolmi si lui rcdl, s@ de mulEmire, zi* offnd: d ru$iDe @ Ei-o frsq m *rntie, mlria ai -Da Ee eSa rlhitet es I@e. zi* Cu rcdt- Lu ru$tre strudrdul Si pe E ob@ 9i pe alrul, ttr fet hulgmii aaur ado, Du-E $i spue sltdiltr duiule, mog IMe, c{ pc ude tH @ipat boielul, te{ slout aolraito"ul F.fr $i
Lui eol.Ioa R@d
serudtrd mloa

Ergul.

fEh ru+i@.

ciNcr plNr

Doi @6i, momli wul o altul, clllltoreau odat{, @ u dM. Unul svq lD hi@ s Eei ptoi Si eblalt douA;ini. De le o @e liindu-le fo@e, pop@c h ubB uei rlchiti pletme, llngl o ffnttnl o ciumr{; s@te lie@e plnile e ava gi se pu s{ mloine lropreurt' sI aibl @i me mft! de min@e. Toatui cind mer! pinile di! hisE, is u al Eeilea dluet ne@cdt, ti aiuqe di! u@A 9i * opreqte llng! di$ii, dldu-le ziu buni. Apoi se rugl s!-i deie 9i lui m de ElDse, ctrci e Ee lumtod 9i n-re nimio mqinde la dlnsul, nici de ude @pln. Poftim, om bu, de-i ospra lmPreuni @ noi' zise! ei- doi druEi cditorului strIitr; ctrci, mila Domuluil ude bidlncl doi' @i p@te mln $i al ftil.

pofti?e, se a$ad ios nogl cei doi $r iocqt a mloe @


2M

Clliltorol srtrin, flImlnd @ @, r@iatteldnd mukt

blii

la

pine goal6 ii a be apd rece dh ffntiol, cdci altd udlitutr nu aveu. $i minlncd ei la u loc tustei, ti mininctr' pin{ ce gdtesc de miDt t@te ele cinci pid, de pdc?l n-au mai fost, Dupd e eu mlntuit de mint, c?illitorul stilitr s@te cino lei din puqgn.$i-i d.5, din.intimplee, celui ce awsese sei

ptdi, zicind;

Pdmiti. vb rcc. @6i buni, eceastd mic, mulFmid de umine. oeom cI mi-a[ dar de miDere la neeoie. VEi cisti ui inoio cite u pahu de vin sau veti face o bmii ce veli Dofti. Nu sldt wednic sa vd mdtemsc de binele ce mi-ali 'fdrut, cdci nu vedem lm idaint@ ochilor, de fldmtnd e @. Cei doi nu pre voiau str pribesci.dar dup6 muftI steruinti din pme eiui al ueilee au primit De lc o woe. cilSlorul
209

sb{in s-e lut ziu bunn de h cei doi si apoi gi-a clubr de dfm. 'Ceilalti @i rlmio olscd sub rdchittr le Mbr5, sI odihnqscl buetile. $i din vor& lo vorbtr, @l ce awse rei plo'i dlt doi lei celui s doul pini' zicind: Tine, frate, pme dmitale, 9i flt a wei o dlosa Ai

awt
tei
Si

dupi @ Qdi. i- crm is? zi* elalalt o

doud DiDi intrqi, doi lei !i se @viil lei, fiin-dc-m arui trei pid inregi 9i rot dispret:

$i mie turi

opreBc

ale rale de

mi'

nu doi $ iuoAbte, pare drsptd e ir-"f sI nu re deie limic' $i euci @ rlmlna? ""iostr tdElie tie @l o rei piDi auci a$ Ii awt d^ @ di 6e @vine -de la tei pini, iar s -pomand pdft pd Elnqt s :- de la dotA, si pae buni. A@ lnsd, loi m de@ba. si bmii pom pine li avm in pung! o pris: fl u"'i t i hr aoi l;i, fise dupt nuolrul pinilor e @ awl' "i rmpd4E dedr iceee nu oed cI s mi p@te lrl"i ardapta nici Ia Dlfuao sfintul. Ba ou, ptiffie, zie cl @ doui pitri. Eu N Ed lin-ci - got i-are dreptl. Haide sx e judeclm 9i m a zice ni-ai iud@B. as str illmiie. ' dacl lu te mulzise @lalalt H;de si la iudsrtr - rc str-mi g5sasc! &ePBte, deli Cred cd $i iud@E dmqte. citrd siut. de nu d-m ttult orin iudecxti, Si xa. mmer ei ia dm, o hotdrlrs sd se iud*e. $i m i;rlu loc ude @ iudecltorie, s lDfttloieaztr imintea "i"is iiaeiatorului gi toce a spue tmpreilrlgg ditr epdr' pe rlDd frede, m i vmit intiuplars de au cdetorit idpreu[tr' de au $at h M6! lmprNl, cite pbi a awt frede' @ a mlnot d@eFrl cel ;trdiq la @s lor, d@PoBiJ! @ didlii, @ le-a det cinci lei d.ept ouldmitn gi @ cd @ tei plai e gdsit d cale sn-i 16pard, fuckcSorul, dupd e-i dcultd pe uindoi @ lweuinte,
zi$e

pdm

nrrmi doi lei Di se @viie fiec5ruia?


ce

g@t, omule? Si nu qti multimit o nrpl4qla e s-a - i.Iu. zis nout mihrl mi q-M domnule iudecltq - h dmeFrl srIin p4m - de stod sI ludm phtn de mloarut q* e-i-u dat: dal dac-a mit intimplara de ata, apoi
210

elui

@ douit plni:

tebuie sI lmpa4im &ept h douil ceq e n+a drroit @spqele nom. Ata 6ed s c, s fi @ qle, cind e vorba de drqrEte. Dacl e rcrbe de drqrbE zis iudecltord apoi fd - de impoiEte u lo isuilalt, - we spui - fti plni. bine c-a arut De asa chia oA @prirde mire, do@ule iudeS@r, zis nmultSmitul o indrdaeli. Eu m vmit imin@ iudectr-

lii sd pdr drepue ii y{d cI dllmq, @e idi lgile, mi rdu m4 s@fimzi. De a fi sI fie tot a$a ti iud@b dinaintq lui Drmezo, apoi wi de lue! zis judedtorul liDiqtit Aga f se pre d@itrle - ia si vei - drmu doud pid? ds cA nu-i ata. Ai awt
Da, domule iudec{tor, dou?l m awt. - Tovaragul duitale awt-a tei plni ? - Da, domule iudecltor, Eei s awt. - Udlitri cew awt-aii weuul? - Nimic, do@ule iudeclu, nll@i ptne goall $i ap5 rdce - fidlnI, fie de sufletul oi a Ilot{ a@lo in 6le tec]ldin brilor.
cA

iud@lttonrl -ali mint toli rot g uul de oult: -a$a ese? A{a este, do@ule iudecltor. - Am, ia se satomicim rinduiala udltwe, si se - $ri hotldt, 6e cltl ploe a mio@t. Sl zicm ctr s-a tdiat p@tA

Dioio@, psct siogu mi-ei sp6

zise

fie@

- Cite cinci buc56 dmule iudeclbr. . - AM, Iii mide cle bucn$ ai fi awt dlrmeta? - $6e bucdfi, domule iudecltor ? de minet, clte ai einet dlrmqu? -Dd
212

pine in cite rei bucdf dopotivd de mui; cite bucifi ai fr awt dllmsE, @ spui cll aw$i dorn phi? bucag aq fi awt, domnle S6e - Da rovddtul dmi@le, @ opui iudc?ltor. cI air tei plni? - Nou, bucti s fi awt, domule iudedltor. dte fac la u loc: $* buclli $i o noue buc4i? -A@, Cincispreece buciti' domule - Cti ()@6i a1i slnt acs& iudec{tor. cincisprezec bucili de - ? pire Trei imoi, domule iudecitor. - Bu! Cltecite buc51i vin de fie6e oF?

buc4ir doruule iudec{to.. - Cinci @i reM de inrmt? - $i clte l-au o buqtd, domule iudsdtor. -Nuai Am sI sr"dm aici in e ci te privegte pe drma, Si sI ludm pe istalalt le rlDd. Tii minte-, ciB Uicag ae pine-ir

dmule iudecloi. - $i citebuc!'i' a 6int el din t@te? - Cinci bucdli, $i mine, dmule iudecttor. de lnt@t, clft i-au mi rdms? -Da Pah bucill d@ule iudecitor. _, - BII! g acut av6 str ne inlelegm cit se lDate de bine. V6lzic5, dllmsu ai emt nwi o buet{ di inre@t) iu tova4ul dMitrle, pah buclti; am o buet?t de pine rrnasi d la drmqe $i o pah budt$ de la isrlalr, fa:c b E loc ciaci buc{ti? Tarrm citrci, dmule iudecitor. - Este adeverat ctr aeste cinci bucigi de pine l+e mlnet @spdele drmqvoasbd, ffi $pui ci v-e dai cioci lei &ept Butlmit{ ? ste, domule iudecl&r. - Adelttr Atadr, d se ovine nmai u leu, fiindcd - o buet!dmitate .rmi de plne ai aruI de inteot gi @s@ $ m ei fi awt{ de viffie, de@G efi primit bmi de la ospetele dl,marcstr5. Iff tovuegului dmitale i se eviD IMm lei, fiindcI pah bucdli de plne a awt de tn|l!st. Acim tud; fi bine de i@poiege u ls tow4utui dMirele. $i dacl te @i Fe&epdgt, du-E li la Du@em $ las daci Fa face $i el iud@rd mi &pt! dectt a@su. Cd d dolt ptdi, vazbd cI nu mi ue inmm iovdi, impoiefle u ts ow.itului sdu, cm q pdrft de r5rL pleacl ti
Noui 9d- * _o: pini tli, ui6it de a$e iudeti, mulflbette iff, zicind o mire: Dac-d Ii prNtindse tot asm@e iudc{toli e !u iub6c a li cioE @cul dh hte... cei e n-au drephte n-d mi nlzui in veci 9i-n plre la iudetl.
iudecitorului, si epoi ru$@t.

fi awt

tovardtu.l d-rale?

ffi
@

2t3

Corciogsii, porecliti ti epdrltdi, nmia!'itrd chip de @i nll@i dtr mincimi, su s-d apue de mudr su e ftbui, itr toattr dtla lor, s! @gtr dndl de @sdt... Ie $ci@b boit s dElna rebhtuitt.

PovEsrE [rnosrrn orvrnNeescl]

Noi nu slrtrt@ de lF clod ltrEtile, ci slnt@ @i dinMe @ w@ doul-fti zitre: de pe cind * tDt@Ya puiele o Dou{ztri $i rcutr de ocl de fre li u picior $ bt i $e pds
c5-i

fct

odst! ciDd a fct, ct ded

tu

fr

f$t,

Du

sc lnvet|

W. Cici o odattr u m lnrulat, 9i @ul aela Edia la u loc o s@c{-s. NMs lui e ae oPil de dg' @ @ p@stA; dff $i s@crd-sa nu m t()c@i hir6. lntru lff din zile, mul nmtiu ies dtsaes5 dupd rebi, e fie* @ News lul dupl ce$i sctldA @pilul, il lnctta qi.i dde ftd, il pus tn slbie lingi sbd, c{ci @ iemi; eIFi il leglDA $il denisd! plni el adodi Dup! el adomi, srlni pulin pe dndui, S-apoi loepu a s b6i dt li lu
g@:

-Aulio! Mem ei, 6e

Ap&lsuf mo, opilagul meu! torce dup{ hom' opriosd de spaiE{ wltli

tusul din mind qi tur din brlu cit colo, si, sdrind ferl o inhebe fl spaim6: Ce ai, dga rmei, c$d estc? - MmeJ mam!! $pilul mil are si mos5. - Cind @? $i -

sine,

Iatd (rm. Vezi drobd cel de sare pe hom? vdd. $i?!... -il De s-a sui mi;a, ile sA-l trintsd drept ln capul @pi- Si sA mi-l omoare. lului Vai de mine 9i de mine, ct bine zici fab ms, se vede ci -i s-au slirqit mititelului zilele!
216

- $i o ochii pironili la dlobul de stre de pe hom 9i @ ninile iade$Eter de parce b lege cineva, lncepurd al boci mlndouE e ni$te smintite, de clocot casa. Pe c,lnd se sluteau elq m ve.spu, nmd iae 9i tatil copilului tdtrd pe uqd fldmind $i ndcejit e ni de el. Ce este ? Ce v-a gisitr nebuelor ?
dfirplatd...

Atuci ele, viindu-$i putin in sine, incepud a-$i grerge hoamile si a-i povesri o mre iate despre iirtimptatq refi-

Omul, dupi ce le ascrltS, zise d mirare: Bre! mu$i prcgti m vezut o ln viala mea, dtr e voi v?{zut. M,iil... duc in toarii lM! $! deoi gisi mai pro$ti declt voi, m-oi @i intoarce as4 iari de nu, b.. A9a ziclnd, ofti din g!d, ieqi din esi fdd si-Si ieie ztua _ bun6, 9i plectr supiet 9i milrir e vai de om!

- @i n-m

oborccul.

oborc de_gert @ gua spre sode, apoi rdpedel ii4lle 9i Itrtn @ dlnsul int-u bordei; pe umi itr ie9e, il pua is o gm la soarq $i tot aga frce... Dmegrl nmm nedm+ nt se oPn $ zse: BUA ziua, m bun! - Mubdmesc dmitale, pridene! ._Da ce fsci aici? Ia mtr trudesc de rc doutr-rei zile se er pocifit ist de- s{re in bordei str m llmid, $i nici crJ por... Bre ! e hdji. zise dffieFjl. N-ei ru ropor la ind.trmlnx? m, -Ba Isl de @dd, sparye ici, Si sodele va intra singu iDItutu.. indattr filo aqa 9i lmim sorelui tdrrd ia bordei. minme, om bh, zise Fzda. De Du te adu@ -Mue pe la noi... erm S imbetrinesc Dumezu cirind s@ele o dnci u tono, zise dMeful td siae, $i plecr.

$i merglnd el bemericJ {ed s, $rie ude se duc, dupt o bu@t5 de rme oprindu-se furE-b lmJ i se inr'mpli iar se wdl cew dqmfat e Du mi tue: m om poe puEin m

\
I
\

$i msgidd el tot iminte, peste citva timp aiuse lnf-u st si din iotimplare se opri l, w uui om. Omu.l de gazd2t fiio4 loEiu, iqi lucrase u d $-l 'Dighebase in qsd in toati iDtr{gime lui; t-aM voind sa-l soad afdd, E g de prclap o oatll putsea, dd @rul nu ie$ea. $ti!i pdfr ce? - A$a: u$ile *u mi strimte deit rul. Rotdiul voia a@ sd Bie uForii, spre a scute erul. Noroc tnsi c{ dmeFrl l_e tnrdFt s5-l desfectr iD toate plrlile luii sd le s@tA pe dnd afar{, $-apoi iarlsi sIJ iarIgi sl-l inighebe inishebe la loc. biae m-ai zise szds Fode muh2tmesc, om bur - de esd lN'trtat. Ia uite-te dllmta! En -st dildm bwtrute ditr pricie ruIui...
De aici drumeqrl nostroJ md nun-trdtrd u ddrtru, hse tot iminte piDd e ejlse ied la o st. A@1o @ si vadtr? Un @ c-m tdFi in mlo?l voie s-ffic ai$te nuci din tindd

e itr e dau peste dobibci,, zise drmetul i! siDe. e te hlminti alq @ b6? -Da Ia, ro s! zvlrl nbE truci ln pod $i llpoitn i$& batil - s6-l bettr, nu-i nici de o trb5... scirba CI deeba te trodeg4 nde! Poli sr-l blastmi c,lt le-i habtr n-tre ltrpoiul de scirbtr. Ai u oboioc? bldstilm, Da lM sil tr-m. - Pue nucile ltrtr-ifful, iel pe mfu 9i sule fmuqel in -podi tlpoiul e psh paie $ fitr, itr nu peDm Duci Omul asculte qi teaba s Qtd indatd, Dmegrl ou dbovi nici aici mult. ci plectr mi numfuiad $i alt neghiob. Apoi de aici merse oa dw@er plnil ce aime sd oai wdi aiuq 9i altd ndzbitie la *e tru se pus opri de ris. Un
"Din
om legase o vactr @ funia de glt Si suindu-se pe o

iu pd.

ave

@@t

olc6 de fin, trxgs din rtrsputsi de futrie

$ui, ude
sd

uce va pe $u5. Vae rlg@

@plit

$i el nu

mi pute d

da ce zise d@eful, Sicindu_$i croce M:ti omule - sI &ci? uei Ce se iac, mi-ntebi? Da nu vezi? - Ba vi4 nlr@i du pricep. - Ie, htrmul ish e htrmisit de fome nu Ee nici in ruptul - se vie dup?i min sus pe iastt 9i pului $uX se miDlnce fin... Stdi puliD, regtine, ci spiffii vael Ie fioul $i-l dI

- la vaca, ic Da, nu s-a ilosi?... - Nu fi smp b tedle $i ieftin la fitini. Amci omul *cufte 9i vae sc{pI o viaF. ' BiDe m-ai lnvStat, m bm! Pentr-m lucru - cit pe ce sA-mi glmi vaq! @

de

dmie,

zis ir
de

r-@ @i
@i-i mi

Ala d@eFll nosm, mirladu-ee gi de a@ti @ pffiie, sine: iMila tot s-d Ii purut indmpta s! deic dsbul s@ i6 de pe hom; dar str tri smle ln s! d oboMu!, s{ uci Ducile h IFd 6 t fbiul qi sI tragi we pe 9utd la fD,
gtoditlt

Apoi d.unelul

@i

@ doh drcit pe cei

e ldt(ffi ssI

qi

pdeo e v!re

llag5 ai sni, pe

lo dltbria'sd.

9-mlndotrp, $-m sPs povda rp; $-m lddt ts{ r@td,


$-m Sso t@S. $-m hd@t pe-o
$i

v-m

rpus,

ffi6i

clpfdr
bui,
o

re

miDcidl

POVESTEA

UNUI OM LBNE$

ce era, nici iebuce@ dir glrd nu ${ 6ste@. $i satul vdhd dl ecest om tru se dlt la muctr ilci in ruptul epului hotirl str-l sptorue lmm a tru mi da pldn de lmevire gi altoB. $i ata r aleg @ doi mi din st $i s drc le s lsetului, ll mflit pe susr ll pm lat-u w d boi, e pe @ butu neimtitor, ti hai d dinsul la locul de spiffiIbare. Ate e6 pe wma eceq. Pe dm e lodlnesc ei @ o f5surI ln @ @ o @oa!A. Cu@ vdzltrd ln cerul cel @ boi u m @e sllrn2lna a fi boldev, hdebd @ mil?l pe cei doi t&ei, zicltrd: Ommi bui! Se vede c! omul el dia ff bolnavj slmsul, Qi-l duceti le m doftoMie udeq sil se eue? Ba nu, dcosl5 rtrspgse uul diue Frui Bd - nu ift ciiltid fete dlrmev@st4 dtr eisg e u l@e{ @e

CicA

sa odata itrE-u

eat

u @ geav

de

l6el;

de

l6e$

ptrre'che ia lme, 9i-l du@ la spinzusatul de-u tdndav. lDfiorlndu-se omeni bui zis a@j -Alei! pdcat, sdmeul si moua- @ m cine fzirh de lege! Mai bine duceli-l la mo$ie la mine; iacitl ota pe @sti9a @. Eu m e@lo m hmba plin @ posmagi, ia a$a p@tru lmprciudri grele, dome feregte! A min la posmgi 9i a tIdi $i el pe lingtr esa mq, cd dos Stiu c{ nu m-a mai pierde Drfuezfl penr-o bucttici de pine. D5, $i[t@ datori a ae ajua mii pe aldi. I-aui, mii lenegule, ce spue m6@: ctr te-a pme la - int-E hmbtr d posmagi, zise mul diDte sdt6i. Iaca otet, peste @ nor@ d dat, batd-te ldMerecul str te bat{, uiciuea odmilor! Sai de$abb din @ 9i multlmeSte dcmd c?l t+a

ratoee, @ sd dritim

credm

s5

i mi avlnd

m@re t-ai dat p6E bel$ug, lulddu-te sub aipa dmisale. Noi gind@ sd-$ dim sopon $i frlnghie. Id @@, d bEaEta dwisale, iti dit adipos $i posagi; si tot trtriesti si nu mi mori! S{-gi puie cinew obEzul p6ft uul e tine 9i st re hrdnesc{ pe u rrlnbrr @re mitrmei asa! Dd tot de noM sA se pliDgE cioew. Bine a mai zis cine e zis, ctr boii s! qi eii rDinirc5. Hai, d.d rSeltss @(@ei, ori e$e, ori esar cA n-re w@e de stat la vorbe d noi. Dd muiefi{ pos@gii? zire aMci lde$ul @ imlEte de-gur!, Er! sI se cimesctr dio lG. Ce-a zi8 ? htreb:l floM pe sdtmi. - Ce str zicd, Dildtivd o@ed rtrspwde uul ia, - cI muieli-s powgii ? lntreb, zis dcou a miffe Vei de mirE 9i de mire bcd s@ n-m auitl Da el nu p@te sI $i-i m@ie? mIi l6equle: te priei $5 moi powgii singu,
sctrpet de la

ori-Aui, ba?

- ad@ gliiI pmfr esdl putie de gue! @i Amci uul dinre strtoi zis o@ei: milctivi ooani, dr de d@t4 - Bundqte pba ui voili a sdi@ orarl pe gl|E. Ved4i bine cd nul du@ noi la spit)trdtoile tr@ai ate de flori de @c, Bd-i luim niswl. Cm chit4i? Uu sat lnEeg tr-d fi pu @e mind de la miri, si p@t5 face diotr-lnsul ceva? Ds ai pe
cine aiuE?

Ba, raspuse loe$ul. Tregeti

mi

bire tot iBinte! Ce

Cu@m smci,

Dos lds-i

impSTdteasd

mare, ceti bali spul!

toati buntrvoinla

$i de binefacse $i de

Id setmii duc pe lene$ $i jscA ata a scApat !i l6e{ul aela de strtni ti sdtoii aceia de diNul. Mai poftscd de a@ $i alg l6e9i itr sft.l ecela, dac! le dn mim qi-i tine ruu. $-m incilecat peo !e, qi v-m spB povest@ aia.

Oe@i bui,

tot, zictud:

avea, se lehdmdelte

facefi

dd (:m v-a luina Dllmezfl! la lodl ovmiq gii fac feftrl.

HMINTIRI btN
COPILflKIO

I
Stau citsdati $imi aduc minte ce vr@i !i ce ommi mai erau in pe4ile noastre, pe cind incepus@ 9i eu, &ag5li1ddome, a me rtrdica b{iefa$ la casa piirinlilor mei, in satul HrmuleftiJ din tirg dlept peste apa Neamfului; sat mare s-i vesel, impS4it in trei pd4i care se lin tot de uM: Vatra Satului, Deledi $i Bejenii. $-apoi Hmule<di 9i pe wemea aceea nu erau ntmi afa un sat de omeni f{r{ ctrpdtli, ci sat vect}i rdzi$esc, lotemeiet in toati puterea avinfrlui: cu gpspodari tot wul gi unul, cu flncii voinici !i fete mindre, caie $tiau a lnvirti 9i hora, dar 9i suveica, de wia satul de v5tale in toate pd4ile; cu biserice frmoasd $i ni$te preoti. fi dascnli. Si poportui ca aceia. de feceau lMe cinste satuhi lor. $i pdrirtele Ioan de sub deal, dome, ce om redtric Qi cu bundtate rui era! Prin indemul sru, ce mai de pomi s-au pus ltr lintirim, care m ing5dit cu zlplaz de blme, stresinir cu $isdrili $i ce chilie durati s-a Iecut la posB bisericii penru

qcoald. $-apoi se fi vlnr pe neobositul ptuinter (:tm mbla casd itr as6, impreund cu bndifa Vasile a llioaiei, dascrlul bisericii, un holtei zdravin, fmos g voinic, $i sf:ituia pe om6i s6-$i deie copiii Ia invngturd. 9i unde nu sau adwi o mullime de bdieti $i fete la icoali, ln6e ere erm g eu, un bdiet priziritr ru$mos $i fricos $i de umha mea. $i cea dintii sco lcolrr4d a fost lnsigi Smrrhdita FpiiJ o zgitie de @piltr ager6 agerx la minte $i a$a de silitoarer de lnrrecea mi pe to! biielii 9i din erte, dar Si $i din neb@ii. in$ pirintele mi in toaai ziua da pe la S@ald 9i vedea ce se pebece... gi ne pomenim intr-w din zile c5 pdiintele vine la $coalt acoalt !i si ne aduce m scam nou Si lug, Si dupi ce-a intrebat pe dascEl care m ne puriim, a sbt pudn pe ginduri, apoi a pus nme semului: Calul Belan ti l-a hsat b scoaD. In al6 zi ne trezim c, iar vine p&intele la tccld cu mo$ Fotea, i!,oerul satului, @re ne aduce dtr de lcoal5 mu! utr &trSt de biciuqor de curele, lmpletit fmos; li ptrrintele ii pue nme sfirnrl Nicolai, dupi (:lm este $ hlmul bisdicii din Hmule9ri... Apoi poftette pe mo9 FotJ c! daci i-or mi pica ceva @rele bue, sn mai fact asa din chd itr clnd clte unulr 9i ceva mi gosul) dace * poate... BddiF Vasile a zhbit atuci, itr6 noi solarii m rems cu ochii holbafi mii la allii. $i a pus pirintele pravili qi a zis ci h tGte simbeta sd se prociteasci b{ietii ti fetele, adid se asillte dascxlul pe fieere de tot ce a invrtat peste s{ptdmlni; qi cite Segeli va face sd i le insme fr cdrbue pe ceva, iat la uma umelorJ de fiecare ge$altr sd-i ardi $colmlui dte u sfltrt Nicolai. Atmci copila pirintelui, (:lm em spdntarl 9i pfnn de inilri, a bufrIit de rls. PAetul eij slmaM! Ia poftim de inelecl pe Bdian, jupineasd zise ptuin- de tot posomorit tele sl facem pocinog sfinrului Nicolai cel din ili..$i cu toattr -sttuuinfa lui moq Forea $i a lui bidifs Vasiler Smafrdila a mlnet papara, si pe umd iedea fl miplingea nile la ochi 9i ca o miresS, de serea cimeF de pe dinsa. Noi, cltrd m vdat asta, m rhas lnl@ii. Iar ptuintele, ba azi, ba mine, aduchd pitaci t colaci dir bissicn, a hpdriit la fiecare, de ne-a hbllrEit, 9i treaba meea strun5; bdietii schimbau tabla in toate zilele, $i simblta prociunie.

prin sat din

Nu-i vorb{, cti noi tot tre f:tcam felul aF, citodatej ceci din btFn in care era aqezatd fila o cruce-aiutd $i buchile scrise de bidifa Vasile pentru fiecareJ m ajms la qtrtaii, de Ia tdtaii la ceslol i-apoi dtr, dome, bine! ln lipsa perinrelui $i a dascdlului lntrm ir tintirim, tinm ceasiorul desla ele $i cind cldmpinem ceaslonll, cite ze@-douxzci de porop era pe capul musrelor! sunele prepedem deodau Inir-ma din zile. ce-j vine perintelui. ne caura ceasloavele.,i cind le vede a$a singerate cum erau, t$i pune minile ln cap de ndqz. $i cm afli pricim, incpe a ne pofti pe fiecare la bblan, fi a ne mingiia e sfintul ierarh Nicolai p6ttr dvetile
chis $i, cum eEu fileie cam unse, trtrgeau mu$tele 9i bondarii

@vioaselor mutte qi ale mviofilor bondari, @re din pricina noasti au petimit. Nu trece mult dupd asE !i intr-o zi, pdn lma lui mai, aproape de MoSi, itrdemne pxcatul pe b5dita Vasile tlf,tul, cd mai bine nu i-oi zice, si puie pe unul, Nic-a lui Costache, si mtr procitqsce. Nictr, bdiet mai rure $i imiatat la invltiturd pini Ia gmuchiul broa$tei, em sfidit fl mine din pri cina Smerrndilei popii, cdreia, s toatd pirer mea de reuj i-am tas intr-o zi o bleandi pentru ce nu-mi da pac sd prind muqte... $i NicA incepe $ mi asculte; 9i m5 ascultn el, $i m; asilltn, Si mde nu s-apuca de hsemat la gregeli cu ghiotua pe o drmifi: ua, dou6, trei, pini la dou5zeci fi noue. (Mii!!! s-a hecut de !agn, zic eu, in ghdul meuj inc, nu m-a gitit de ascultat gi cite au sd mai fie!...r $i ude n-a l$ceput a mi se face nsru p dinaintea ochilor ai a trcmura de minios... (Eir ei! a@-i a@! Ce-i de IEdt, mdi Nicdb irni zic eu, in mine. $i md uitm pe turi! la u9a mintuirii 9i tot scipdram din picioare, agteptlnd @ neastlmpdr se vie un laiilc de $olar de afar6, cici era poruncn sn nu ieqim cite doi deodat5; gi-mi crtrpa meseaua in gurd, cind vedeam c5 nu mai vine, sd me scutesc de cdltria lui BSlan ri de blagoslovenia lui Nicolai, fEcitorul de vindtdi. Dar adevdratul slint Nicolai se vede cA a gtiut de $tirea mea, ci nmai iaca c htre aturisitul de btrier in lcoah. AMci eu, fl voie, fdre voie, plec spre uQd, ies rdpede 9i nu m; mai inilrc primprejurul gcoalei, ci o ieu b senitoasa spre sd. $i ctnd mE uit iupoi, doi hojmalii se gi luseri dup,
229

mine; 9i unde ru incep a fuei de-d scepenu picioarele; Qi trec pe lingd casa noastrd, 9i nu intru acasd, ci cotiges in stinga !i intru in ograda mui,megiel al nostru; $i din ogradd in ocolr $i din ocol in Sddina cu pepu$oi, care erau chiar atunci priqili de al doilea, ti bniedi dupd mine! $i, pind s! md ajunge, eu, de frice, cine $tie @m, m izbutit de m-am ingropat in fnrnd, la ridicina unui p5pugoi. $i Nic-a 1ui Cosche, dutmanul meu,
9i cu Toader a Catincdi, alt hoimalnu, au trecut pe tingd mine

vorbind cu mare ciudi; qi se vede ci i-a orbii Dumnezeu de N m-au putut gtrbui. $i de la o vreme nemaiauzind nici o fbfnituri de p5putoi, nici o scurmdturi de giin6, m fi8it o datd cu grna-n cap $i tiva la manla aese; si am hcepur a-i spune cu lacdmi cd nu md mai d& la qcoald mder si stiu bine ce m-or omori.

ll0

A doua zi insd a vtuit ptrrintele pe la noir s-a inleles cu tata, m-au luat ei d binigorul Si m-au dus ia la gcoald. Cd dd, e pdcat sd rdmii {iI5 leac de invdI5turtr.- zicea pirintele doar ai treet de bucheludeazla qi bucheriledra:
e$ti acm la ceaslov ti mine-poimine ai sd treci la psaltiie, care este cheia tuturor inv4dturilor. fi, riui stii cum vine wemea, poate c5 te faci qi popl aici, la biserica Sfintului Nicolai, cn eu penm voi md strdduiesc. Afr o sidgurd fatd $-oi vedea eu pe

cjDe mi-oi alege de ginere. Hei, heil cind aud eu de popd il de SmdrdBdila popii, las muitele in pace $i-mi ieu alte gldduri, alte mesuri; incep a mtr da $i la scris, qi la fdot cddelnifa in bisef,icd, $i la dnut isonul, de parc, erm bdiet. $i pfuintele me ie h dragoste, ti Smdrbndita incepe din cind in clnd a md fura cu ochiul, $i bidila Vasile mi pue si ascult pe alfii, si alti IEid se mcini acum la moard. Nic-a lui Cisuche, cel rdssit, balciz ti reuticios, nu mi avea strpinire asupra mea. Dar nu-i cm ginde$re omul) ci-i cm vrea domul. Inlr-ma din zile, Si chiar ln ziua de sfidtul Foca, scoate vorocul din sat pe oameni Ia o claci de dres diMul. Se zicea ce are sd treaci vodi pe acolo spre mdndstiri. $i brdita Vasile, n-are ce lucra! Hai $i noi, nii bdieli, si dim aiutor la dm, sA nu zici - cind voddJ a trece pe aicir ce satul nostru e mai ledes, decit

$i ne luim noi de la $coald s,i ne ducm cu tofii. $i, care cu cazmalele, care cdrau e tdrdboatrlele, care cu cdruIele, care cu covdlile, in slir$itr lucrau omenii cu tragere de iaimd. Iar vornicul Nic-a Petlicii, cu punicul, ldtrmmul 9i cilva nesprlali de ruili se purau pintre omeni da colo pind colo. $i cind dsdatd numai iaca vedem in prud ciliva oameni claie peste grdmadd $i unul din ei mugitrd putemic. * Ce s5 fie acolo? ziceau oamenii, alergind ere de cate din toate ptrrtile. Pe bddila Vasile il prinsese la oaste cu arcmul, il cetluiau am zdv5n s,i-l puneau in tdru$i sd-l trimeat, la Pia$tr... laca pentru ce scosese atuci vomiel omenii la clac5. A$ cu ddgele se prindeau pe vreEiea aceea fl5ciii la oaste...
strpau

Afirisite priveligte @i tu qi asta! FHcdii ceilalli pe dati s-au licut neldzuli, iad troi copiii ne-m lnto$ plingind pe la Afiirisit sb fie clneriul de vomic om au ars el inima - mme) aF se-i ardx inima slinrul$iFoca de asdzi. lui unei Si tuturor pdru?ilor sni! bllsr5rou fmeile din sar cu lacimi de foc in toate pi4ile. Iar l]lma lui btrdita Vasil i9i peuecea bdietul la PiahbJ bocindu-l ca pe m moft! Las') m@eJ ctr lmea asta nu-i nmai cit se vede cu ochii zicea bidila Vasile mlngiind-o ld oast hdiegte - 9i $i omul biner dace este vrednic. O$tean a fost Sfifitul Gheorghe, $i Sfintul Dimitie Si alli sfin1i mucenici care au prtimit pentru dBgostea lui Hristos, m5car de-m fi si noi @ dingii! Ei, ei! pe bedila Vasile l-m pierdut, s-s dus ude i-a fost scris. $i pirintele Ioan umbla acm cu pletele in vint, si gdsssce alr dascil, dar tr-a mi gisit un bddita Vasile minte, hardic !i ruqinos ca o fati mare. Era in sat $i dascSlul lordache, fimiitul de la strma mare, dar ce !i-i bun? $tia 9i el glasurile pe dinsfard de biserice, nu-i vorbdr dar clSmpinea de beEin ce era; g-apoi @i avea $i dtrul supolui... Atadar, Scoala a rltnas pusrie pmm o buqra de vreme !i cidva itirue noiJ care ne linem de pirintele Iom, calea-valsj biserica de$chide pe om. Dminicile bizlim la stmnd qi hirgti! cire un colac! $i cind veneu cele dou?i aiunuri, cite treizei-patruzeci de bdieli fugem inaitrtea popii de rupem omltul de

Ia o qs6 la alta; 9i la Cdrciun nechezm ca minzii, iar la Boboteazi stri$m chiraleisa, de clomtea satul. $i cind ajugea popa, noi ne ageam in doui rioduri qi-i deschideam calea, ,iard el lgi tlgea barba ti zicea o mindrie ciiar gzdd: Ai$tia-s mieii popii, fiule. Nitte zile mad ca aceste le asteapii 9i ei o ffie bucurie ror uui. Gdriru-le-ati ceva bob fiert, gblugte, une cu iulfe si vErzare ? 'poftih Gdtit, cimtie pdritrte, de ne blagoslovili casa $i masa, fi pofrim de mi tedeti, sd ne Eade pelirorij. Cind auzem noi de masa, iebdram pe din.a s-apoi aline-re.

gutr. Vorba

ceea: De De

pu&te ri& @,

*ae

9i

d EE.

cu bueBte:

Ce sd faci, cX doar nmai de dou{ ori pe m este aiuoul. Ba la un loc, mi-aduc minte, oe-m grimtdit a$a de 6e $i m rxstumat masa o.mului u buete fr tot in miiloml caseir de i-dm dogorit obraal pirinrelui de ruEine. Dar el toL

De unde nu-i, de-acolo nu se va6d, fiilor, lnsd mai multx btrgde de same nu strica! Apoi la hmul bisericii se lidea pnmicul cite{ saptdmini itrcheidd $i nmai s:l fi awt pintece ude sd pui @liva $i bucatele, atit de mulre *au. gi dasdli, si popi. si vlddici, gi de ror soiul de {meni din toak penil; se id-mau la hruul bisericii dia Hmuleqri,5i roti ieteau nulthiti. Ba li pe la casele (medor se ospetau o mullime de srrrini. $i maru, Dwezeu s-o ierte, s&$nic se mai bucura) cind se lnthnpla gaspeti la qsa noastti $i ave prilej se-gi impard pinea cu dlnqii.

Ori mi-or da feciorii dupi m@te de pomne, ori ba, - bine str-mi dau eu cu mina mea. mai Ci oriium ar fi, tot ii mai aproape dinlii decit ptrrindi. S-au v{rut de aceste!

$i cind iDv4e eu la $coald, @a invela e mine ase qi citea acm la easlov, la psaltire qi Alexmdria, mai bine declt mine, 9i se bucw gtozav cind vede ctr m?l dag la care. Ditr pafrea tei, cse ades lmi zicea ln bdtaie de ioc:
Lapte

h8ofe., btu-n cd, am-n dH4

ChugidptrbljzMil putem s, r?lmif, cum era mai bine: (Nic-a lui $tefan a Peteit, om de treabtr 9i gospodar in H@ule$ti. Vorba ceeai
Dedt c&S in ont,

M bben sad du tub9. Mma ins5 era in stse str todce-n furctr ti str invtrl mai depate. $i tot cihiia mame pe tau sd md mai deie undeva la gcoald, cdci auzise e spuind la bisedctr in Pdimei c?i omul lnvilat intelept va fi, $i pe cel nelnvtrFt slugd-l va av. $i afard de acea$a, babele @e tag pe tundul sitei in 41 de bobir toli zodierii 9i c5fturir$ele pe la care ciutase pdtru mine gi femeile bbericoase din sat ii bdgasedl ffid o mullime de bmconii itr @p, erc de cae ui ciudate: ba ce m sd petrec idtre oMoi l@ij ba c5{ plin de noroc, broasca de pfu; ba ctr am u glas de inger $i multe alte miuuddi; incit @, in sHbiciunea ei pentru mine, ajusese a cede ctr am s:i ies u al doilea Cucuzel, podoaba oegtinlt?ilii, care scotea lacrdmi din odce inim6 impieEit!, adlm lumea de pe lwe in pustiul @drilor 9i veselea lntga leprur5 s viersul stru. Dome, mdi f@eieJ Dome, multtr minte-li mai tre- zice @e, vlzind{ a$a de ahohicb pen@ mine. Dac-ar buie, fi sh iasi toli inldtati, dupd cffi socoli tu, n-d mai avea cine str ne tragd ciubotele. N-ai auzit cll uul cid s-a dus odatii bou Ia Paris, ude-a fi acoloJ Si a vmit vace? Oare Gripre a lui PeEe Lucli de la noi din sat pe la ce $@1i a invdlat, de $tie a spue atita bongoase $i con5cbria pe la nm!i? Nu vezi tu cA dace nu-i glagore-n ep, nu-i Si pace b6t? Aga a fi, n-a fi a$a zise mma weu sd-mi fac bdietul - ce ai s? poplr
2J4

Nmaideclt pop4 zise taE. Aui, mtri! Nu-l vezi cd-i o tigoare de b5iet, cobtrit $i lene$r de n-are pdreche, Dimineala pindl scoli, i1i stupe$ti sufletul. Cm il scolir cere de mincare. Clt li mic, prinde muste d ceaslovul gi toatd ziulica bate pmduile dupa scildat, iD loc sA pascii cei cirlei ii str-mi deie ajutor dupd trebi, dupe cit il ajud purerea. Iama, p ghealS qi la siniug. Tu, cu gcoala E, l-ai depdns cu nirav.
Cind s-a face mai miriqoi, are s:l lnceapd a-i mircsi a catrintd gi s astii rlnduiald n-m str am folos de la el niciodati. $i, dupd m am cinstea a vA spme, multd vorbb s-a fecut intre eta ti mam pentru mine, pintr ce a venit in vara aceea, pe la august) $i cinstita holerd de la 48 9i a lneput a secera prin Hmuletti in dreapta $i-n stinga, de se auzea nrJmi chiu $i vai in toate px4ile. $i eu, trsstimpdrar (m erm, ba iefem la pirleaz cldd trecea e motul pe la poafa noastrtr Ei-l bosrcrcdem o cimilitw: ftlgde, sie, ce d h dsie? Pspa pdor duc in dea edlo!.

Fedce de

gryr, d

gede

int.-u dd

sc

bu&ce de h pp4 d vad de vad d doi boi S Edj il petrecem pintr la bisricd $i apoi veneam asd e sinul incdrqt de cowigir mere Efure, nuci poleiteJ rcgcove gi smochine din pomul morslui, de se crucs Uta 9i mam, cind ma vedeau cu dinsele. $i ca sE mi scape d belea. m-au trimes la stin, itr dmbrava Agapiei, lingd podul Ctuagilejr
G
peDtru

gi se rcqr rydul ri se-ndd cucddl Nic' pnm de, dd pom tuej S!-i

ba

bolittq. In.d peste noapre a 9i dat holera peste miae 9i m-a freminat $i m-a zgircit circel, $i-mi ardea sufletul in mine de sete $i ciobanii $i baciul habar n-avsu de asta, nrl@i se intorceau pe ceea pafte fur Fpetele mele $i hortriau mereu, Iartr eu me tiriim cm putem pina h fintlnd, in dosul stinei, gi pe nimici pe ceas beu cit-u cofriel integ de apd. Pot zice cd in noaptea aeea la fintin5 mi-a fost masul si n-@

unde erau 9i oile noastre. sd $ed ecolo pine s-a mai potoli

inchis ocbii nici cit ai scApdra din uiror. Abia despre ziui s-a induat Vasile Bordeimu, stffigml nostru, de s-a dus ln Hmulegti, qle de doue ceaEuri a piciorul $ a iqtiinlat

pe b@ de a venit cu c&uta $i m-a luat acas5. $i pe dM necontenit ereu ap4 iar bh mtr mlda o momele de la o llntlntr

mre nigt hogtine o stru. $i duptr ce mi-au tns o freclturl bwe cu oFt de leugtean, mi-aduc minte ca am, au idtins ho$inele fierbincioase p o pldz?lturd ii m-au infilgat cu ele peste tot, ca pe u copilj gi nu pot tti cit a fi treilt la mijlocr pld5 ce am adomit mort $i d-abia a doua zi pe la toac! m-m trezit sendtos ca toti sSnntosii: Drlmezil sil odihneascl pe mof TaodurS 9i pe tovtrtrSul stru! Si vorba ceea: luqul du nu piere cu lm N doud. Pind-n sad am $i colindat mai tot satul, ba ti pe la sclldat m tms o rs.iti m prietenul meu ChLiac a lui Goian, m laidc ai un piqde-vare ca Si min. Dar tata nu mi-a zis aMci nimic5, m-a ltisat ln voia mea penuu o bucate
Peste iami, mma iar s-a pus pe spul qtei sd md deie mdva la $coau. Dar bE spuea ce nu mai are bmi de dat pentru mide. Lui dasc5lul Vasile a Vasilcxi plitem numi cite un pe lu5. Iar postolonca de dascilul Simion Fosa sorocovat did Tutuienij numa pen&u ct vorbe$t mai ll dldri decit altii 9i sfirciie$te toati ziu la tabacr cere clte trei hustr9i pe lud. Aui vorbtr? Nu face blietul ista atilia hus:$i, cu shaie d tot, dili am dat eu pntru dinsul pini a(:m! Cind a mi auzit mama $i asta,. s-a filcut foc: Slimane omule! Dace nu gtii boabS de 6e, (:m ai se-mtr intelegi? Cind tragi sorcovelii la mustIii, de ce nu te olicdie$ti atita? Peue Todosiicdi, ctismariul nosm, ata-i cd !i-a mincat noutr sute de lei? Vasile Roibu din Beimi mi pe-atilia 9i alfii ctil Ruqtei lui VaUcA $i Miriucei lui Odofiei gise$ti cd le dai qi sd le !!sdai? $tiu eu, ce nu qezi cb doame Smannda, domke-a so@ul cel de veciJ si dotmi! $i pentu

la alh, ptdd a dat Dwezeu de m ajus lo Hwule$ti. $i clnd colo, doftodi stului: moq Vasile Tmdur! $i altul, nu-mi aduc minte, mu la noi acasi $i pdjeau pe foc itru-un ceaun

btriel n-ai de ude da? Mdi omuler mdi! Ai sd re duci in tundul iadului gi n-are sd aibtr citre te scoarer dactr tru te-i sili sl-!i faci un bdiet poptr. De spovddeie tugi ca dracul de tdmiii. Ia bisqic5 mergi din Pagti in Pa9ti. ASa cauli tu de sullq? lan taciJ rrai femeie, c, biserica-i in inima omului si - voi murir ror dactr ]a biserice m str Sed zise ura nu mai - Bare-re - roi bine face $i tu arila vorb,ir ca fariseul cel frtamic. cu mina peste guri Si zi @ vmegul: Domer milosriv fii mie prcEtoasei, re-mi tot inbelorez glra pe brrber degqba. In sfirilt, cil s-a bdlebenit t]]lm cu Ek din pricini me, tot pe a mmei a d@s; cdci lnd-o dminicd, prin cimeleaga, a venit tatdl mei, bmicul mil David Cleangi din Pipirig, la noi qi, vdzlnd ceafta iscata turEe tata gi muia din pflqna mea, a as:

bliet, cd de ceilalf beieF ai mei, Vasile qi cheorgbe, m rhas tde mulldmit cit au invitar acolo. De douazeci si mai bine mi, de cind port vornicia io Pipirig, m dus-o cm mevoie nmai cu rabu$ul. Ce folos ca citesc orice carte bisedceasc?l. dace nu $tii a insllm mtrcar cirfi de cit) e greu. Insd de cind mi-au venir b5ielii de la invrtlrurnJ imi flr-socoteala bm cu bm li huuresc de bine; a(:@ zic $ euj ce poti duce vomicia pe viat, fdrd s, te sifrti. Ztru. @re pol]@d gi-a mai fdcui Aleo Balog cu gcoala aceea a lui, cine rea str lnteleagd. $ir Domne, peste ce profesor in[elept $i isfrsi! a datl ASa vorbegte de blind ti primefte N bunetate pe fiecare, de f-i mai j@e dgul str te duci la el. Ferice de pdringi ere l-au ndscut, cI bu suflet de om este, n-@ ce zice. $i mai ales pentru noi lfumii mmteni esre o mare facere de bine! Clnd am vmit eu d ee gi o fradi mei Pettea qi Aldeds 9i Nicd din Ardel in Pipirigj am lasezeci de di Emuli, ude se pometreau $coli ca a lui Balolin Moldova ? Doar la iagi str fi foit aga ceva $i Ia Mlndstirea NeMtului. pe wmea lui mitropolitul Iacob, ere era oleac{ de cimotie cu noi de pe Ciubuc Clopoerul de
de

mtri $tefme $i SmtuAaducdJ nu vd @i ingriiili -- Las', alila, ctr.azi e duminici. mtne luni $ zi de tirg, dar ma4i. de-om aiuge cu sturureJ m se ieu nwotul cu mine $i m s5l duc la Bro$reni cu Dmim al msJ la profesorul Nicolai Nmu de la $oala lui Balo$, si-ti vede voi iea soate el din

s-au Mplut mugi: Hduuca, Pistra lui lepue, Btrrmriul, Cohtrrelul Si Bompele, pln! didcolo peste PAm Vodtr, de tmele Si tamzllruile lui. $i se pomdeste ctr Ciubuc era oh de ommie; fietre oaspe ce tdgea la odaia lui era primit o dngn inimA Si osplt4t e ilxdesfrlare. $i se dusese vestea in toate pr4ile despre budutea !i bogilia sa. Ptntr $i vodtr cic-a! fi tras odatd ln gazd5 la Ciubuc gi tntrebindu-l cu cine mai lne atita Mar de bucate, el ar fi rilspws: (Cu cei slabi de miBre Si tari de virtute, mrria @. Auci vod5 nu s-a putut stapini de mirare) spuind: rla asb-i om, zic $i eu; de-u fr multi ca dlNul ln domia Ee, pulintr lipsa ar duce lata la trevoilD $i l-a bdrut vodd cu mim pe mlr, ic1ndu-i: rMogule, !{ $tii cd de ei iminte egti omul meu $i la domie !i-i deschisA
uga origicindr'. $i de atMci i-a mers lui Ciubuc nmele de omul lili vodd, itrcit $i pitrtr a$tdzi u dql in partea dspre Plomul, ude era mai mllt agezare lui Ciubuc, se cheml Dealul Omulai. Pe ac$r deal, Smtrffidd, m fugil in wemea zavtrei cu m5-ta, @ tine qi cu ftate-tdu Ioe de frica uei cete de turcir care se batuse chiar aMci d volintfuii la Secu $i apoi se ld-

Mdtrlstirea Nmfului, buicul mine-ta, Smilatrd5J al ctrrui true std scis gi ast{i pe clopool bisericii di4 Pipidg. Ciubuc ClopoFul tot din Ardeal $tia pudn! carte ca ii mine; 9i apoi a pribegit de-acolo ca Si noi, s'a @s o bucatele itrcoace ca $i mo$ Dediu din Vintrtori $i a\i momi, din pricim papistSqiei mi mult, pe c,lr $tiu eu. $i atlt sa de cuprins, de

la

spre Pipitig drpl iltuit ; iar pe so!5- Mdriu@' de gdbili ce-m fost, o usem e@sd pe pri6pe io albiutd. md-B, cnrd a da! de @pild cq nu-i, a lnceput a-!i smulge $i p!frI din p si a o boci inadulit, zictnd: (Vai de mine qi de miner copila mea au strdpus-o tuciilt Eu ins!- m-m suit ln !'lrftrl uui brad 9i @ m vdzut ci apucl ucii spre PloMul, m-M svldit etd sine pe plrul uui cel, m alqgat aqsa 9i, cind colo, e gEsit copila teaf5rtr, ios{ dstumt[ fl elbiula de nitte porci 6e grohliiau lrnprejlml ei, clt pe ce s-o ruptr. Iar pe la capAtul albiutei u gdsit citew rubiele puse de turci, se vede, la @pul @pilei, Amci m lut copila !i de butrie nici nu $tiu clnd m aius o

drepEi

234

dlnsa la mt-B, ln Dealul Omului. $i dupl ce mi-m venit pulin in sine, m zis Si fl in amdr5ciue, ce mulli inante de mine: cei care n-au copii nu $tiu c+i nl@ul. Bund minte mai au miia io felul aesta de nu se lnsoar!. $i unul dint-aceqtia a fost gi Ciubuc mocmul care, neevlnd f@eir nici @pii, ce i-a vmit mi tirziu, de evlavia cea multi ce avea sau din alte hnpreiurlri, a itrchimt toat, averea sa Mdndstirii Nmtului si el s-a cdlugdrit mi cu toli haidiii luir eicind multe pomeBiri cit a fost ltr viall. Itr astazi petece in liniste ltdg, zidutile

mdrtrstirii, Dmezeu str-l ierte $i se-l odibneascl ldtru lrnptrrdFa cer@scd! Ctrci $i noi ca fiilne avem a ne duce a6lo! A$tr-i cA voi habu Faved de toate acester de nu v-a$ fi spus eu?

buial oftind. Nu-i !5u, mdi $tefane, str $tie gi baietul tru olacd de Me, su nmddeit pentru popier cm chitegte Smasdds, cd $i popia are multe n:ictrfale, e gleu de p@t. Si declt n-a fi (Ms@de, mai bine str nu fie. Dar ftea i$ aduce $i @!eere mlngliere. Eu se nu fi ttiut-a cti, de mult al fi itrebbit, clte m awt pe capul meu. InsA deschid viEile sfhtilor $i vld atit ii atite, qi zic: Dome, multe rdbdse ai dat alegilor ttri. Ale troasEe sint llori la ueche, pe lingl cele ce
zise

spue ld c!4i. $-apoi sd lie cineva de tot bou, ltrcil nu este bine. Din cn4i culegi multtr tn{elepcime; il la drqrfrl vo!bind, nu egti trl@i a$a) o vaci de muls p6m fi@e. Btrietul v5d cd are trere de minte, ii olr@i dup! clt a lNd{et, cintA $i cite$te cit se p@te de bine. De acste $i altele @ aceste a vorbi! bud@l David o m $i cu uu mi toatd noaptea duinicl spre lmi ti lui spte m4i, cnci b noi mln@ clnd vms din Pipitig la tlrg s5-Si

cffipde

Iar marli des-dimidslA puse hmilele 9i d6agii pe @l si Iegindu-i frmutel @ cipdstul: pe @l de al doilea de coada celui dindi, pe cel de al teils de @da celui al doilea, pe cel al patlulea de coada celui al treilea, (:M ii leag5 muroii, a zis: Ei, m5i $tefue 9i SmdldtrducS, mi dmineli cu send- cI eu m-m duu-m-u. IIai, np@!e' gau elti? tate, Gab, bsicule, haidm' zisei nAc{jitrdu-m[ cu nitte - de porc afimte qi @ nigte clrnali ftipli' ce mi-i pusee costite tr]a@ dilainte. $i luitrdu-mi rd@s bu de la p6d4i, m purces o buicul $pre Pipirig. $i era m pui de gs ln dimiMla acea' de -clltpau le@ele. $i din $s de Vlnbtori, cm tece@ Iute peste apa Neufului, b@idl itr umtr s @ii de capfttru ti eu loaEte, mi-au lueet ciubotele $i @ c6at in Ozm ctt mi Ii-i b[i4ll Norcc de buicul. soombele iste a v@sEe i$ pociter zise el, stindu-md - $i mut piu! la piele ti lngheFt h?t bine, cdci nlboise rlpede apa ltr @te pa4ile. gds6d bom!. $i iute mi-a 6cos ciubotele din picioee, cd se pures pd dm qi hai la Pipirig. $i ctnd m-a vdat bsica in ce hal mI afl@, ghmuit in desag6, uq pui de bogdaprosE, clt pe e s, se prdpldsci pllngbd. Incd tr-m vlat aga fmeie s! pllng5 de toete cele:6a mil@str din eleaftd. Cme de vitd nu mln itr viaF, tot did ast{ pricintr: Si ctnd se ducea slhbltoa@ la bisqica, bo@ bli mo4ii din linti-

cele

tfebuitffie.

bun, stua! Id $ede piciorul hodinit ti la -Opioe-i ger hwesti @ dinsa. Si plnl a vorbit acsts, dM fi lnvfit iotr-o ffici ghitoasd de Caqim, bdgar lntr{ desagl pe e.l,

rim. fie rudd, fie sbdin, feitr deosebire. Buicul ldstr era a$eat ta mintea lui, i$i ctruE de trebi cu $tia el $i l{sa pe buica lntr-ale sale, ca m ep de feEeie ce se gisea. Oi, doime, Davide, M tru te-roi astimperi: de e-ai - b{ietul dio es! Pe remea aatai scos Ca sI te miri tu; Nastasie, zice buisl, sco$nd o piele de-oorc sllbatic din c-!m, 9i croind cit-o p?beche de opinci oeritru Duim si pmm mitre, apoi le-a ingruit fMos li , ."t...ot cite-o D:teche de ale ne46 de ptrr de cal prin ;ele;oiite. Si a ueia zi aupe asb, dlddu-ne schimburi li clte aoun nlrechi de obiele de s@ alb, ne-m irc]lIat fl opincile bini$ot fi strrutind miaa bmicei, m lut-o prin Boboieqti iar ru buiol si ru Du.itru' fratele lffiei cel mar mc. 9r oe le tuodul Halducei, e aius duptr u tirziu in Fdr""indrirde nea fost si rusul' impreud d prrintele Aleiryici "r"oo gu$t It git ctt o plosc! de cele rui a. ii oo*, *. ca aUf-m cimpoi, de n-m puNt ilchide s aaia airti-i""" "u"" ir.iii ae rlul sxu mi toad noaptea. Nu era vinovat bierul Dreoti si duptr cw spmea 9i el, e m.i rdu de cei ce au sF in cao- deit de cei e o pode pe dimfartr . A io"a zi m puces din F2trcasa Pe la Bore spre Piraul Ciriei si CotlrFs, pind ce m aius * la Brogtmi $i duP' ce tre-a asezat 6utridl ia Fzdi, fl t@td cheltuiale lui, Ia ua lrinuca, apoi ne-a dus pe la profesor qi pe la bissicd de ne-a tnchimi pi la iome ; gi pe llmtr aea llisat s str$duE $i s-a inrors acis5. rinitlndri-ne din cind in cind cele trebuitore' Si satul Brosteni fiiDd tnpre$iat, mi e t@te satele de la mute, nu se ruila lupul $i usul a se ardu ziu-miaza@e prio e1; o sA ici sub tib.ibiaia ase, alta dincolo de Bistril! sub altd tihanie, mtr !og, wde i_a venit omului indmlna st si-o factr. Si lrinu asea o cocioabe veche de birne a feristile cit oalm. aoperitd d sclndul ingrddid cu radogi de bmd si aaeatd chiai sub mute pe malul stiDg al Bisdrei, aomoe ie iod. lrinuca era o femeie nici tidlrr, oci tocroi uiuirilr arei bdrbat qi o fet balciz! si bliie, de-ti era fric! sd imoptei o dinsa in esd. Norcc truai d de lffii diminead si Din, simb5d sm n_o mai vedeai Se duce cu E1dsilu in minte la ftot feressea li luca toarE sdpttmina @ u
2&

btrrbet peatru nimica toatll: doi o@di cu doi boi, la me de iarnd, ebia iqi putsu s@te mllmdliga. Ba la mulli se intimpla de vdeau simbtrtll noaptea clte o u picior ftlnt sau cu boii stflcitiJ fi ac*ta le era ciltig pe desupm. Coci@ba de pe malul stlry ai BisEitei, b5{bafrl, fara ti boii din pIdw, un 1ap 9i doud epre slebe ii rii@se ce doi-

meau
sA

pmrs

. Noi, m a plet buicul, a doua zi ne-u dus la t@ald; $i vdzind profesorul ci purtim plete, a poMcit wuia-dintre $col&i s, ne tudli, Cind m euit noi lm asE, m hceput a pllnge cu zee rlqdui de latrimi ti a ne ruga de @ti dMnezeii sA nu ne slulescd. Da! t-ai g{sit; profesorul a stat lldgd noi pind e ne-a Ms chilug. Apoi ne-a pu$ in llnd cu ceilalti $olari Si qe-e dat de iqldfat dup, pursea noasEtr, inre ua-ela Ci "Inggul a ssigab pe diMfarr. 9i m dus-o sei aga plnl la Meii-Plresii. gi ude nu ne

o av@j cind e omul sUntrtos. ne cdutdm de ale nesEe.

lo tindll e t@tl avelea Irinucdi. Dd 9i asE-i 16! e mt prive$e? Mai bine

rezim lnt-o

bui

dimineall, pliDi ciuru de rlie clplesctr

de la @prele Irinucli. BL ei! ce-l de fdst? Dasctrlul nu ne mai prime ln FoaUJ IriDue Du de putea vindecai pe buidl n-ave cine-l td$tiinla, neritrdele emu pe slirgiter rIu de noi! Nu stiu cm se iEtimpltr, cl apsape de B@-Vestile ude nu dtr o clldu! ca aGar 9i se topefte omtrftl, qi flry pildile, 9i se umll! Bistila din Ml in mal, de cilt pe ce sl ieie ese Ilinucli. $i noi, pe c6ldurile le, tre ungm o legie tulbue, qedem afad la sose cu pielee goalt pin5 se sq chuga pe Doi $i apoi ne brgd td Bistittr de ne sdlds. ASa rc invSta$e o babtr str fac@ e s{ ne tec6 de riie. V}l puteti iachipui ce m str zic! a te scdda ln Bisiitd le Brc9teni, de dou2l ori pe zi, bcMi itr postul el mre. $i nici tu jughi, nici tu friguri, nici altd boall tru s-a Upit de noi, det nici de liie !-m scllpat. Vorba cee: se tine ca rlia de om. lnt-o zi fiind Irinuca dusE ln sat 9i avind obicei a gede uiEtl ca fata vit!@ului, noi n-avd ce luca ? Ne suim pe mute, la deal de esa ei, cite o o buetll de rtrzlog iD mind; ii cm cugeau plrltiele gtozav' mi ales uul alb om ii lep_ tele, ne pue dmdl de ulim o stltrctr din losl ei, care sa dmai tolinattr. $i ude du pomeqte stin@ la !le, s6ltind tot mi sus de u st de omJ qi t.ee prin gardul 9i prin tinds Irinucii, F la caprq $i se due drept in Bfutil4 de clocots apa. Asta era in simbdta lui Lazlr pe la uiazi. Ei, ei! ce-i d fftot? Gtrdut ii se femeii ddrimte la pdmtnt, o sple rupt! to bucrli, nu-i lum de $agi. Uiesm am gi riie, 9i tot de spaimi. Stringe dpede ce mai ai' pind ctdd nu vine baba, $i - se ftgim o plub eea la frate-mil Vsile in Borca, zbe hai Dmitru, cdci plutele bcepuserl a mbla. Iuqfrc{m noi te miri ce mi avem, ne dum degrab, la plutn, 9i pluuiii, de @vlnt, 9i pomesc. Ce-a fl zis Irinuca, ln uma noastr!, ce.n-a fi zis' nu stiu; dal $tiu adta cA elu @ ghela-n spate de fric6 pin-@ aims la Bolca, ude ne-a fost $i masul. Iar a dou zi, in duinica de Flori, des-diminat{ m pl@t din Bor pe Plaiul Bttdn, iEpreul d doi

pl{iegi ciuri, spre. Pipitig. Era o zi frwoasd tn dminica acee $i pllie$ii spueau ci n-au @i apuet eta plimrvu6 deneme de clnd ls s.
M

vio:ele il topos$i de pe lingd plai $i mqgem tot zbuahd $i hirionindu-ne, de psc?l nu eram noi riiogii din Brogteni Fe f!6sm atite buorie la esa lrinucdi, Si mergind noi tot agar cu pe la uied dodata s-a schiDbat rdea cea fruD@str ldlr-o vijelie cmpliti, str rtrstoeme bruii la pImiot, nu altdceva. Ps@e baba Dochia nu-Si lep?ldsse t@e cojoaele. lncepe a bura, apoi o lntocce in hbouig, p. .-J

Eu_

a DmitNr

insEJ

o ducem inr-u

clnts, stringlnd

o d5 in frig $i niMe msecade, qi tnr-b buc ne astupd cale, de nu $tiai iD@Eo sI mergi. $i tot nirome gi picld phtr tn pdmi[t, de nu se vedea om pe m, al?ture fiind. _- iqr:id s-a dmchst Eme? zhe uul diqbe pltrieti oftind.I{d mietm eu sd fi minr tupul iam asE agtde in pripe. De pe la Intdrdtori m prlDddit dmul. De-am s-o luem de-e chioffa gi ude ne-a fi s6is, aslo vom iei.

I-auili glasul uui @@9J zhe elalalt pliieg. Haideti s-apuc6m inE-acolo $i p@te 8d iesim lo sat udew. $i ne @borin noi ti ne td cobodrtr d mere g@Ete pe ni$te povhligui primejdioas; $i ne tndrclrn printe ciritei de bnd $i ii lu@u ti se duceau dea r&ttrgolul, 9i eu cu

Dmim mdgffi zgribulili si pllng@ ln prlmi de frig; li pllieiii trllmi icneau gi-gi mugeu buzele de frig qi ndz; 9i omifll se pusese pe welocuri pind la brlu $i lncepuse a imopta cind @ aim intr-o futrd&url de mmfir ude se e&a rdsunind glesul uui pir2luag ce vs ca Si noi din deal ln wle, prtrvlllindu-se si izbindu-se de ele $tinci fdrd voitrla sa... Nrlmi atlt c6 el a Eeot @i deperte ln dmul sau, iar ooi u $tat pe loc $i m pus-o de ngmdligl flh! ap6. Ei mii bdiefi, ia mu trageli la aghi@se, zise u pltrie$, sclp{rlnd ti dtod foc uui bmd. Ce li-i scis, in fut [-i pus j chef $i voie bun?l, zise scoliod a brircd tdghetattr din desegl plrpilind-o celalalt, pe jd$tic $i dlddu-ne gi noutr clte o harchinS. $i aqa lwea fuin aces de ugor pe git, pscS era us! d ut! Dup2t ce ne-m pus bine-r6u gua la cale, ne-m conigit lmpreiurul focului; qi dea$upre nidsose, dedesubt udall; pe-o pde ingheFi, pe ]m te ftigeai, ca la Eqea gi locul acla. $i tot chinuindu-tre a$a, da str ne pasctr alt paet: cit pe ce se tre tolopqscll bmdul apdns, de nu bdga de sdd mul dintre pl4iegi. Pesme bldstlmul lrilucIi ne aiffise. In sfisir, se &e $ zid, gi dup?l ce ne spll?Im cu omrt $i ne !rchinlm duptr obieiul 6e$tio$c, pomim apoi a pl5ietii la d@l pe ude ne 6borism. Nitrsaree mi lncegse qi dup2l multd frde m g{sit drMul; $i hai, hAi! hei! hai! ddn sail m ai6 la buicul David ln Pipirig. Si cind ne{ v{d bui@, de buruie a s,i trs u bocit. David al meu are de glnd s, mtr bage de vie in momiot cu- epuctrtrile lui, cm vAd fl. Iaca ce mi-i pe dinfii, sdrmmii baieF! Cum i-a mincat liia priD strlili, mitieii! $i dupd c ne-a ciiut Si ne-a pltns buie, duptr obiceiul ei, $i dupl @ ne-e dat de mlo6e tot e ava mi bu $i ne-a lndopat bine, degrab! s-a dus in cim{5, a scos uD ulcioi a dohot de mstscin, De-a us p6te tot @pu1 din de$tet 24

pi!tr

vinela srcl nem tezit viod@li uft!. Dar pb! affici a vmit qi vste de la Brc$t$i d6p!e sEiciciua ce ei@sm, grd rcrbd, a mu\imit pe Irinue @ paft gdbmi. $i buicul, Apoi in Simbah Pa$tilor m-a trimes la-plridli asd iD Huu.le$i. $i ln ziu de Palti e cas u rlng@l a strigso la bisqicl, deau rd@s bli @eDii fi guile cisate Is mine. $i ,]'mei li v6 str mt inghitl de buruie. $i pdrintele Im o-a pus la @si @ dlosul, $i SoArlodita o ciomit o muldme de ouA rc$i.i o mine. $i buruie peste buffie vedea peste epul meu, Ia! la lnvier& e do@, tru mi-a mai mers a$a de bine, cdci t@ft fdele dio sat viiud la bisicd !i uele din
ele fiind mi drdcoase, cm au dat cu ochii de mine, le-a qi bu61it dsul 9i au lnceput o-mi zi@i

a$a oe-a

h t{pi us

$i apoi rc-a det pe dptior la c{du.5. $i $t de cite doud-ei ori pe zi a noopte, pind e in

TMdfdsd, TMdfelwd, Cd dup! tud!

II

Nu qriu a\ii m sinti dar eu, clnd n! gindesc la 1oo1 nagterii mele, la @sa pldntscd din Huule$i, la stilpul homului @de lega m@ o gfar5 d motoei la @pitr de c!trpau mltele juclndu-se d ei, la prichiciul vtrei el hMuit' de @e md linui clnd locqrusem a mdge @Ittrcel, la @ptiorul pe cae mtr as@dem, cind ne ju@ doi bliEii de-a mijw, qi la alte jorui gi juctrrii plire de hazd ti fadesl @pillhesc, parc{-mi salg $i a@ inim de buruie! $i, Dorue, ftrmos era pe atmci, cici s,i pdrinlii, $i flafii, $i surorile lni @u s5ntrto9i, ti casa ni ea iDdestulati, $i @piii $i @pilele megiesilor erau de-a pururea tn petecere @ noi, 9i toate imi meg@u duptr plac, fttrd leac de supdme, de parcd ea t@tdlmea a mea! $i s elm vesel ca r@ea cea buna $i stwlubatic qi.@pildros ca !'t!tul in tldbuffs sa. $i mam, care qa vestitd ps@ ddzdrlviniile sale, lrni zicea d zlmbet utreori, ctnd incepea a se ivi soarele dintre trouri dupa o ploaie indelungatS: (Iegi, @pile cu p5ru1 bdlu,
244

$i abd@ griddina in alte pd4i, infigind toporul in pimint afarr, dimints u$ii; inchega apa nl]mi cu doui picioare de vacd) de se lncrucea lmea d; mirare; bdrea ptrmintul sau p?lretele sau vtu lm, de care me pdem la ep. Ia mintr sau la picior, zicitrd:.Na, na!' $i indate-mi rrecea durerea... Cind ruia in sobd rdciunele aprins, care se zice ce face a vinr

afartr $i rtde la soareJ doar s-a lndrepta vrem@. $i vremea se lndrepta dupd iisul meu... $tia, vezi bine, sotrele 6 cine are de-a face, cdci erm fecioru.l t]mei, qre $i ea cu adeverar $ria a face multe 9i mari minueFij almgs Eorii cei negri de pe deasupra satului nosm

nu-$i prdpideascl odotul!... gi alrele multe lncd ficea. A9a ea l]]a@ in wemea copilddei mele, plina de minuneFi, pe cit Di-aduc einte ; gi-mi aduc bitre minteJ cici bm[ele ei m-au legd{at, cind li sugem tita cea dulce !i md alinm la slnu-i ginguind $i uitindu-md tn ochii ei a dragl Si singe din single ei qi carne din @mea ei m impmuEt, qi a vorbi de la dlnsa u inldtat. Iar infelepci$ea de la Dmnezeu, citrd vide wms de a pricepe omul ce-i bine gi c-i rtru. Dtr wemea Eecea cu megele 9i eu creptem pe nesimljte, $i tot alte ginduri lrni zburau pritr cap $i alte pldceri mi se de$teptau in sullet, gi in loc de infelepciue, mA lAcem tot

te vorbe$te cineva de riu, j]]@a il musta accilo, in vatra focu.lu.i, Si-l buchisa cu clestele. sd se mi poroleasce dutmanul. $i @i mult decit atiE: oledce ce nu-i vilea mei Ia somteald cSutllua mea, bdatl pregliteal cu degetul ihbdlat, pudd rind din colbul adunat pe opsasul incdlFrii; ori mi iD Fab! lua fuiogmd de la Sra sobei, zicind: "Cu nu se dioache dlciiul sau gua sobeiJ a$a se nu mi se dioache 6pilaful!" $i-mi fdcea apoi cire u benchi boghet iD fffire) ca sa

Si weme rea, sau cind duia LeciuneleJ despre care se zice ce

@i neasdmp&at gi dorul meu sa am podtr dorul ne@ntdit $i nu te

ln uricioasa itaishre.

sprintar $i iD$l?ltor este gindul omului, pe ale cirui aripi te lasd iD pae, pldd ce ingi in mormlnt! lusd vai de omul tre se ia pe gindui! uite sm te tge pe furig apa la adinc, gi diD vselia cea mai mare zi deodati

nmarg.init; cici

Hai mi bine despre copilSrie sii povestimJ cdci ea singurtr este veseld gi nevinovat?l. $i drept vorbind, acesla-i adevirul. Ce-i pastr copiluluir clnd m qi EE se glndesc la neajusurile viEii, la ce poate s{ le aducd ziua de mlne, su cd-i fremintd alte ginduri pline de ingriiire. Copilul incdlecat pe bdFl siu ginde$te cd se afl5. cdlare pe un l de cei mai st$nici, pe care aleargd cu voie buni, $i-l bate o biciul, 9i-1 srune$te cu tot dimdinsul, !i dcne$te la el din toati ini@, de-ji ie auzul; $i de cade iosr crede cI l-a trlnrit lul, qi pe brt l$i descarc! mloia in tmtd puterea avtnolui.., A$a em eu la virse cea fedciteJ $i aSa cred cd au fost to{i copiii,.de cind ii lmea asa qi prmtnfrl, mxcar sd zicd cine ce-a zce. Cind mma nu mai purea de obosird gi se ldsa cite oleacd ziua str se hodineasctr, noi biielii tomai aunci radicm sa in slavd. ClDd venea Eta noaptea de la p?ldue din DMesnid, inghetat de flig 9i plin de promoroacdj noi il spdrim sdrindu-i ln spate pe lnMeric. $i el, cit eta de ostenit, ne priddea cite pe mul, ca la baba-oarba, ne !5dica in gdnda zicltrd: (Tita marelD $i ne silrua mereu pe fie@te. Iu dupd ce se aplindea opailul gi uta se punea sA mldnce, noi scote@ mllele de pdn ocnile ti corruF qi le flocdi@ d le gmotream dinaintea lui, de le msgea @lbul, 9i nu puteau sctrpa bietele rfle diu minile ooastre, pine ce nu ne zgiriau li ne sropeau ca pe noi. IDctr te uiti la ei. berbare zicea mm ii dai paiele! - f;lcur, pughibale - $i spurcate ce as,i-i?... Ha, ha! bine v-au @i sinted! Ct nici o lighicie nu se poarE aciu pe liBgd casd de rdul vostru. Iacar dacd nu v-am sdcelal astbzir faceti otrocol prin cele mile li dati la om @ clrii prin be!. Aru! d-apoi aveqi la 9!iin!d cd vd prea inreceli cu ded@chiul. Aog ieu varga din coardd 9i v5 cloiesc de vtr merg peticile. Ia lastr-i $i ru, mdi nevastdr lasd-i, ce se builri de - mea, zicea vmirea tata, dindu'ne hu!a. Ce le pa6d: leme la trunchi sint; sUnind $i filintr in pod este deavolm, brioz! in putin!, aseminea; @rechi ln poloboc, slava domnului! Nrmi de-ar fi sdn"dto$i sA minlnce 9i sh se ,oace a(rm cit ls mititei, cb le-a tece lor zburddciue, cind or fi mai mari ii i-or lu gdjile i@intej nu te teme) cd n-or scipa de ase. $-apoi
250

nu glii c5 este o vorbd: Dacd-i copilJ sd se joace; dacd-i cal, si tagd; $i dac5-i popi, si ceteasc?l... a$a d-i a zice, ctr nu gezi Tie, omule - zise mms - scoat?i peri albi, mln@-i-ar ziulica, sd{i o -dingii in es5 toatd p5mitrsl s5-i minincer Domne iand-md! De-ar mi veni @ sd se ma joace $i pe afari, cii m-m s?lftrat de ei s de Eere prduete. Cite ddcdrii le vin in ep, toate le fac. Cind ' idcepe a toca la biseric5J Zahei al ttru @l minte fuga qi el ,f6e$ile. Iar stopfitul de lon, d talanca de la oi, fr clegtele !i @ !d@iul, fae o hodorcgeaE $i u tidboiJ deli ie alnli apoi i$i pu clte-o loau ln spate ti cite-u coif de hlrtie in p g cint5 @liluiia $i Doffie miluie$te, popa prinde pefto, ! de te s@t din @s5. $i asta in toate zille de clte douil-dei ori, de-!i vine clteodatd s5-i coqe$ti id bitaie, dac-ai su sli te poEiYesti lo!. diJ mii fmeie, tot eqti tu bisedcoas4 de s-a dus -...Poi incalt I-au f{mt si bdieiii biserici eici pe loc, dupd isa; chefirl t u, md@r c{-li intr{ bisetie ia casd, de departe ce-i... De-mu pueli-vd pe IIflt privigheri de toatil n@pt qi cie vI placq mIi bIiEi dacl vi-i voia sjt !{ I,asovnii deie me-g in t@te zilele nmai colaq de cei un$i o miere de la Patueci de sfinii $i olivl s miez de nucd Ei, apoi! miDte ai, omule ? Mtr mierm eu, de ce-s ei - de cmioti, mititeii; c{ tu le dai nas $i le tii hegul. Ia @ sGrt 9i incepe a toca in sedve, de pfuiie pdretii sei $i duduie

privepte-i m seu toli treii $i se uitt lintn in ochii norui, ptrc, au de gind sI ne ngdv6ce. Im s5-i fi sculat la rb6r t-apoi str-i vezi m se odsc, se ddmboiesc g se sclifosesc, zis |']m. Hai! la illqtr b{ie!i, cI trece nmptea; voud e vi pasd, cind aveF de miatre sub nas!

$i dupl e ne culcm d toliiJ noi btrietii, q btrieiii, rc g nu purem adomj de inrui, pini ce m Illm la hirid nercitI biau mm5 s! ne faca musai cit-u tmb-doud prin p, S sd ne deie clteva epqele la spinarc. Si tata, s!tuindu-se citodad de adu gfldgie, zics lrlmei:

Ei taci @ci! ajmgx-d de-mq haghelie! $tiu ctr dotr - babeJ se chirctesctr din picioare! nu-s IDsl l@ ne roi da atuci cltew pe desupn d roi lndesater

iclnd:

nu m! pot hodini de in@tele voastre? sd-Na-vd

de cheluiala, ghiavof e sinteli! Nici n@ptea

| $i nMai afa se putea lini*i biah maDe de rdul nostru, biatl str fie de pdete! S-apoi socotid ce se mlntuia nl]@i I o adta? T-ai gesit! A dou zi des-dimineag le incepe@ ; dio epdt. $i iar lu ma nam$a din coadd si id tre iDlpdia, dar noi pdci bindisem de asd?... Vorba cs: ,
M 9i druss, Odohtc,odoN.
Pider

$i cite nu ne veDsu in pr ii cite nu f?lcem d virf$i indebw, mi-aduc minte, de psc! am mi se ltrtitnpl{.

iXte epul, bade Iome


!

Mai pas! de tine jminte toate cele $i acm sar dactr te sluI

h Crlcim, clnd tlia taE poiol, si-l plrl $il op{re, !i-l invdls iute o psie de-l inSdu$ea, ca sd se poatd rade mi

H ftig $i be$ica s{ mplu m griute, s-o mflu qi s-o nrtridc @g ce s-a uscai $-apoi vai de urechile mmei pitr5 ce nu Di{ spdrga de cap. i $i sI nu-mi uit il!'ixtull Odat5, la u Sfintul Vasile, ne Find@ mi vs c4iw btrie! din sat sd tre ducm o plugul '.ici m gi eu mdrisor am, drn p5ete. $i in ajuul StuEIoi Vasile toatb ziu m stat de pul atei str-mi facd Si mie . @ bubei, ori de nu, battu un hampnic. ' Dom., ce hampnic t-oi da eu, zise Eta de la o weDe. - e mine la cas mea? Vrei str te buiasctr cei tfr&allii N-ei ' Fin omlt? Aeg te descal!! Vdzbd s c{ mi-m aprios paie-o cap cu asu, m $terIElit{ de-aesd nrJ@i d be$ica cea de porc, nu cm% s5-mi ieie EE ciubotele $i sd rdmin de rusine iDantea tovard$ilor. ' $i ou $tiu m s-a ltrtimplat, cA nici unul dintre tovatrgi D-avea
.

ft@os, eu incdlecm pe porc dsupla paielor ii lAcem u def de mii de lei, qtiitrd c, mie are sa-mi deie @da porcului

cloFt. Talse m e
de

luIE noi

e de porc a mea, qi pe dupe toac4 ii polnim pe la ese. $-o de la popa O$lobmu, tomai din capul satului din s, o glnd str mblim tot sdl. .. Clod @1o, popa ttria lme

a@s!r dar m:i putem duce s-o ieu? ln sflqit, facm noi ce f49ln $i sclipuim de ole o oastr ruptd, ici o circeie de tiniali, mai u vd@ d belciug, @i be$i

F podele Mri pc pktii me pe cuoqi. A4iE op[ bd*qi,


Drele

gi

Gte

I I

cm obi$nuiesc a zice plugarii pe la @sele ce nu-i primesc. I A4di! al dramlui venetic ti cqpcia de popr, zicm noi, I - e ne adruim il tofi Ia u dupl l@, ingheFfj de frig $i sp6- | rietil Clr pe ce em g ne ologeasctr b@ita cea indricitS, vedel-m I du pe dstrLie la biserica Sffntului Dmitru de sub ceute, : mde sluje$tei cuat UcigrJ-crucea Fa colticir sd vie fi si-fi I faca budihacq @sd la troi in sar. Fqqsc, Dmnezeu str fre I preocii nostri aea) ctr nu te-ai mi infrupb cu nimle de Ia I bissic!, in vecii vsilor! $i pidl @j menim noi pe popd, I pin!-l @i boscorodim, pid m-alta, uugesre bine. I Ei, mu. e-i de facur? Hai sd ldrrtu ici in osdr asu - Zaharia lui Gidm ci ne 1rtrm wme srlnd in miilodl - JI zjs dffiului. I Si lftrh noi la Vasile Anitei $i ne a$ezh Ia ftreasrre dupd i obicei. Dtr parc{ miba Elje$te: cela nu suna oss, d i-i I frig; celuia ce-i inghsE miDile pe circeie; vero-meu Iotr | Moprcgea, cu vtfrrul subsuoarA, se puea de prici!5 d l nu u!, $i num-d crdpa inima-o riDe de ndwl , Ud ru, mtri Chiriece zic eu lui Goiu si aoi. m,i I -

Zahdie, s! prufnim din gud ca buhaid; iar istialalli se saige: I hni, Mi! I $-odatI d iocepm. $i ce sA vezi? Unde nu se ie hapsim ' de- newsu lui Vasile Ani1ei o cmioila apris! dupd noi, crci tomai auci ttrge focul sI deie colacii in @ptior.

- grczav; dat @ luit!


itrv{tatl
banu...

Vai, aprindev-u focul, sd


se

ch@d 6ta? In obrazul oi

vl

aprin4tr, zise

, bunv-a

AMci

noi, la fug6, b.niefi,

mi

dihai declt la popa Oglo-

in -rlscrucile dMului din miiloml saslui, eprcape de bisericd. lnci w-doue de-aiestea, $i ne scot omeDii din st ahrd, e pe niqte ltrieti. Mai bine sd dqgem la culcse. 9i dupi ce ne uvonirn noi 9i pe la mul, o iurrntnt sd mbltrm toilmpreuntr, De-m dsph4it uu.l de altu.l, rrbigiti de ftig qi hlmisili de fome; !i hai fiewe pe la ese @i ne de, cd mi bine-i pare. $i iae a$a rc-a fost ublarea a plugul ln mul acela.

Du bu

pminog

mi

fost g-aisE, zicem noi, oprindu_ae

D-apoi
Cind

mam laptele la prids, eu, fie post, fie cidegi, zi $i iucepeu a linchi grcgciorul de pe desupm oalelo!; $i tot aqa in t@te zilele, pln{ ce dm de chi$lg. $i clnd clluE mam s{ smlntioeascd oaLle, mintineste, Smdrmder dacS ai ce... Poate c-au l@t srigoaicele hma de la wcir mrmucdi, - eu, $eind incinchit Si o limba s@s-afartr di@intea zicem mei, jos llng! oale. D()me, prindel-voi stigpiul la odatd la oala o mlntina zica mma, uitlndu-se lug la mine - ditr - $-apoi grindl ere sI-i $tie de $tire, de uu l-o! putea lqs'! N{na$a sc@te din mim ms tot nemul stigoilor 9i al stdgoaicelor din lMe... Se mmtte el strigoiul 6e e mlncat slntlna, de pe limbr... Urlt mi-a fost in viaF mea omul viclem $i ling{u, drept sd-ti spu, dragul mmei. $i sd qtii de la mine ci Dllmem n-aiuti celui ffi mblii @ fumta& Iie lucru de punat, fre de-a mincdrii, fie ori de ce-a fr. (Ei apoi! ude-o plesne$te l]@a $i ude crapdrj zic eu in gindul meu, c{ doa tot uu erm a$a de prost pind peacolo, sd nu pricep atib lucru,.
de pe-a doua

d puq

smintinitul @lelor ce lmmdros fliceM!!

D-apoi d mo$ Chiorpec ciuboElulj megiequl nosm, ce ndsz ave&! Ba adicl, diept vorbind, el ave& ntrez d mine, cici um-doud" m! ducm le om SiJ tot sucelem s{-mi deie Nele ca sl-mi fac bici. $i cele mai de multe ori gtrs@ pe mog Chiorps rdbuind ciubotele d dohot de cel bu, care face piela moele m li bMbacul. $i dactr vedea omul $i ved cd tru se lFate des@torcsi de mine cu vorbe, Ed lua fmugel de brrbie il mim stlngE, iar d cea dreapti muia fele$tiocr! in strachim o dohot $i-mi ddgq uD pui de rtrbuialtr ce aceq pe la bot, de-i bulns lisul pe toti ucenicii din ciubote.ie. $i cind imi da dmul, mtr duc@ tol int-o ftrgtr astr pllnglnd $i supind in &eapta $i ln sttdga. la m, Uitej Chiorpecul &aculuiJ ce mi-a ft@t!... - Dmg ']m4 pscll l-m lnvdfat euJ zicea mme @ pltere de binei m s5-1 ciostesc, zdu aga, clnd l{i tdtiini, ctr gezi
256

lipctr ude te duci $i s@g sufleftl din om a obrtraiciile tale, u$mic ce e$ti! DacI aueu asa, mtr splllm binpr pe la gctr $i-mi c5um de nercie... $i cm ui@ ciud!, fuga is la mos Chiorpe duptr cuele. $i el, clnd md vedea itrtrind pe u$, imi zic cu chef: He, he! bine-ai venii, rcpuele! $i id m! rdbuia, fitcindu-mI de ds; qi eu itr tugeu astr pllnelnd, stupind $i bllstrniindul. $i mma ayea u chin e mine din pricim asB... Of! de-u vmi ism, str te ma dau odate h toaH zi@ m@ udevA ti str cs dascilului se-mi deie nllmi

- cioleele de pe piel $i

tiDe.

MeJ

Odattr, ws pe aprcape de Mo$, mtr furigez din qsi $1 md duc, ziu miea-Edq la mol Vasile' ftatele Btei 6l mai sd fir nigte cire$e; cdci nrJmi la diNd $i lncS la Eo doue loffi din st era cite-u ci!e$ vlstec @e se @aDrle de DMiDie-Mare. Si mtr chitesc eu in mine, cM 3-o '<lau q sb nu md prirdil. litru @i lDtii ln esa omului $i mi fac a cere lre IoD, s?t ne duc@ la sctrldat. Nu-i aesd Ioq zise m5tu$a Metio@; s{ dN a mo$u_ttru sub CrEte la o chiue din Condrmi, s-aducll ni$te Vasile,

sllmi.

Ctrci trebuie se d spm ctr la Hmule$i torc 9i fetele $i btrietii, $i f@eile $ bdtbalii; ti se fec multe gigui de smmi' $i lfi $i de DGts, cm se vlnd $i peaur, $i ssue; li aolo, pe loc, la Desstori meni vsiti inadins din alte tlrgui: - Fl.mos si de pe aiurea, prffi F(si, Baclu, Romm, Tlrgu !i r la imarcace ld t@te pi4ile. Cu asta se hdnesc roi inritt hmufeqenn, rrzl$i fitrd pgmttrui $i o negustoria din picioare: vite, @i, porci, oi brlnd, lin!) oloi, we 9i SlinI de ptrpusoi; smme: mrir gmuchere $i strtdace, 4ad, ber_

nevici, clmeloie, lficere 9i scorluri loflodte; $tsg8e de bueglc alese 9i alte lucrui' ce le duceau lue h tlrg de

viffie
peste
254

sau joia pe la

mblstirile

de

mici, cIs le vine ls

minll drgul.

ADoi dar mi r?imli siiDetoaser mdtu$ Mfioard! rcrba de- din-iere. $i-mi pare reu d nu_i v!ru lon acas5. ctr ere pffi"".. ti ne sclldilrn irnpred . Dil in gindul i t nimsit? Bine ci nuls ees!;9i de n-tr veDi i.u, "-*i S,;i "l* dessbd, $ Eai bitr d fi..r -si *in si *otisxtor, sdnt mtna mdosei, luindu-mi ziun rril. e u bni;t de ftabE; is din estr o chip cd mtr duc

mde, ir .-iteJ r*,iii'li incep a ctuIbIni Ia cirqe-tuil sto' @D1q Cffi Se guseau $i M erm lngnltr $r ma s!@ -sa fac'ce-oi fae mi degab4 ia metu$ Mlirio&s c{ lolde ln fitnI. la rulDila cirsului!... ---or1 lini.'uli"uole; aici ti-i scnldatul? zise e, ru ochii n"fn*l l" mine. -ScoUoui-te ios, tiillurule) d te-ai inldta eu! oai m se k obor! ctrci ios era prlpldmie! Dectr vede d bulo Ju.a" ctr *a de; dl;! de m doutr-trei ori ds au mi chite$te. Apoi iacepe a se abure oeti i" *i"., "o ie *- cires ln sus. zicind: cd te dpoqe$te e, Mlirioe' asf iiai,--ll o"i*., odatn en;a'o ml'aau iui: pe o cretrgE ma spre Poale qi tnaiore' f;;-;;i h nise cldepd ere se iatind@ de la cire! de m6tu$a ;;;;-;-A g pinl la brtu de insl6. $i neb@ cinep! $i a pe iiti"* auoi tir"e s eu tuga iqtue$te PriDpe tratud r* me. o_inA Ia rudul din fisdut grtrdinii, cee tot *-*e-i i., o 6tigem inapoi iar prin ciaepd tugind ude-mi ocolului, piaa-n dreptul Pe qi rn]"e *'atpd io*.tii de mtrtw .o i* mu de sdtit; pe de laui iar gard, 9i hirsiu pue mx iaha din tuge nici ia ruptul ePului! Clt pe ce s{ "u .it's ri e tuga, qi eu fuga $i ea tusa' pini il* -ir'.i5ioatd "" cinem palancd la Plmlnt; c'ci' sll Du spu rue d,m de dneptr fruoasi fu ;t"t,;; 'we nu preiini peria, de s-au ales nimie $i -dupI J a.irJ-* ti ^".-'dou!"p""*." m se 'bdlcelte n"titp"i" asta, mdtu9a nu ltjujos L irJ* ".i ori s lEpiedicl de ceva $i ede Eu aMq rute Drin c-lneDr, '-a .e"""[.i i""-* tiicior, fac rc doull s&itui mi potivite' qi-mi pisd adns, l-e prcl Dici Du gua'ae ; ;;i;J ;i fiiqd fode Minte in ziu aceea **, - m'" a""ita"-tia i"ca $ mo$ Vasile, o vornidl 9i pmicul' i-ti i"J*-a'"*s5
!

sdldat. md suDuesc pe 6de pot li. citrd olo, mi ffezesc

@ dau pe$e ro p9@srer dsr parcd @iba md Lniiryq; de k ficem auci o chiuib_ $i to@i-mi-rer tndat! dup?t cs o ciregele, vine alta le rind.
sa-nu

n-avee ep si s@fi oblMl ln lue de ru$ine; gi mi ales .am) clnd se rldiserd cltew fete frumugele i-.it f" noi.i hepusd a d Bomoli Si fE mine la inimtr. Vorba eea: losDe, draci ti_8 ferele? -m Dmgi! - Dtr u lor? - $i ele mie!... jnstr e-i de fdst?... S-a rrece e Si ash; ob@ de ssfft . $ rasr m@rtih pdpu$oi, cs multe altele ce mi s_au lntlmplii E nu q$a hr-E e,-doi $ deodati, ci in mai mulli mi, _qala, pe rbd ls moarll. $i d@r dI $i fereM eu, ine_o oircre. Sr

^-Ne! leftsre de h mine, splnmrulel Ode multe "I strictcjui M sd mai plltesc eu pe l]ms u ? $i iae asa o ciE$elej s-a implinit vortu mei. _wbh . sdm. r^ute fl degmbtr: cd Dmnereu n-ajurd elui m cu llfr$g. tnsd ce ti-i bun{ pocAiola dupe m{tre? D_ami ru$ins mq unde o pui? Mai pas de d2l ochi a md|]s Min_ @EJ o mo$ Vasile, o vdru lon, pi chir cu Uieti f*L @ setj m des dMid la biselic{, la bortr, ude_i O frmos ge pn:ltJ !f pe te sc?ildatr in (:sul Cucului, mde era btte_ [$r fltrcdilor qi a fetelor, dodti hii de altii @t, strptr;iil de pe le lucru! MA iog, mi- se durese buhul despre poaa ce facusm, de

suige IE ab ls pMte, ii spu pricim ti-l chesD! sI fie de fbt, cind-s-a ispdgi clnpa $j circgele _ cEci drar vorbind. si m u cirpdtros $_un pui de zglrie_brinzd e;i {drug Metio*. Vorbe ce: Au hmt pi i-_au i".i d.S?h "a*i. o mue Tal dempdnesc e din gue: cine ce re omruu a SEil{jiuq se ft@se $i vinovatul trebuia s?I pleEasce. vorba cs: Nu puite$te bogerul, ci vinovatul! As si Era. a @t. gt@be miDe si pace bur. $i dupd ci_a veniiel ru$ur9t_de -psm ta ispa9tr, @i-a rEs o chelftnealtr @ aceea, zicind: uturd-te de cireset De mu str $tii , F;;i;;;

mo$ ve$te

26

Md Eeze$e ziclndu-mi:
.sq

ruc. \ti nhai ce-o aureai vtra: pu-pu-pupl des(rmmB h r@te zlele, de wia stul. $i cupu_pu_pup! md scol, m S tuete I']m o dmintre ln tarind, la ni$te indag lingu_ rm ce-i avem tomiti prlsirori to@i ln Vale Saci, aprcipe

bDe t@ttr ziua?... Cilci aF ne arntrge nr@ cu o pupeid @*$i fdcea dib de muld ei tnu-utei Iffie bdbh ;i s:or bwsj pe c@sb dealului, la moq Andrei, fBtele rarei el @i

mma inrr{ dimineatd din som e vai_nevoie) Soal5, dugliiule, inainte de rasddtul wluir id vrei -e pury cyo{ anl:nsc $i s! te spurcej e sn nu-gi mergi

looolit!, pupiza citrtfurd:

de

gi pomind

o s

dffiincare,

nmi ie g

aia

nPu-pu-pupl pu-pu-pupt pu-pu-puplr Eu affici, sl nu-mi caut de dffi tot iminte? M6 aber pe la teiJ s gtndul sd priDd puplar cdci avem gtozavd ciull tre dimaj Du nMaidecir pmm pupat, @ ziie mma, ci pqtru cI ml.sela.ln @te zilele cu Doaptea-n @p din pri6m s-. $r cm ajung ia drptul reiului, pu dminqe jos iD *ae pe muche dealului, md sui lnerisor ln reiuj ere te adomq de mircsul... fl@d, bag Elna in s@rbud, ude S.umJ $i norocul meul... grbuiesc puprza pe oui Si zic pliD

c mulmre: , - Trci, lelifA cI te-m


-$isparii Ed

cipu$ir

il;

ti mai pups

ft

$i pe

sfl m

s@rbui .citeodati il gerpi - ude nu md imberbdk; in sbe-m $r ttr bag dM sd scot puptra... pe ce a fi... dar ea, sil@r se vede c! se mistuis de frie ;e prin cotlomeli s@rbu4 udew, cdci n-m mai dat de dlnsatciliei; pucE intrase ln plmint. . mplda lum $-aista, zic o inciudar, scodnd ---\{li! cdciula din- @p fi tuflind{ in gura scorbuii. apoi U aau ios, eut o lespede potivite, d si e dima id iirei, lmi ieu

poate sA fie

sot pupllza afar4 nu $tiu m se face ctr de Gasu ei ce rcbtil de peEer ceci riu roi vtrn_ pupdze pL-,! qi-i dau itr dmut in s@rbue. gi ry+"i, stm_d $i m.d chitem in pul meu, cd $e4E cu IFde au
clnd
a_proape sd

duptr

m euism, dio ffimi, d

se

;flA priD

clciuta si in locul ei pu lespedeai d giid c-a ie$i @ pupla a. *a*", pin! m-oi iotoarie s diu ttrind DupS e@ ml $1 A"; j; ii pomec ripede o demi@rs Ia linguai *lJi oi'l it.i, o de te, reme re@se la miil@ dos, clt $l e mblat horhlind cine $tie pe ude $i cit u boib5it mcosit prin tei sd prind pupda, $ liruwilor, lici mi t-mrti. .irui",, I s lqised-uechile de fode, a$tepdnd' i-i"i *tl" cee: TirouI clnd !i frme clntd; boierul se

i;irtle * -r"it diimol iu ttrrsul nostru i$ sde liuleau si -oo.Qr. intr-lnsul. A$a $i linguffn no$ri:-ctdtu a@ iDdrlcit pe ogot, Fzlnd in coada sapej, e otu pu- ldF de-atita uitat. s, vadtr. nu le vine mlnere fficotrcva/ Lmoj p. L p.in"t t cel mare, nu@i iacdtA-m'-s 9i eu de dupe. E di-h- o minqre sleitl, vom nu venemi a@ou-l uuioh as rte a chef... Auci au $i tdbdrtt bdlauii pe mine, mi tln&d intre si ciipe ie sU ma ingnita, de nu era o cturildll dinsii. sd-mi tie de pme ---lh""if*. mo! orciti-r"d; ce toloc5nid b{iatul; o tatlsbu aveti ce ave[i, id Du o dlnsul! ntnci. lioqmrii. nmipuiodu_li minlea Q mine, s-au astmu pe m-lo*.., tl"iod molM. $i scdpiud eu d obraz oLoi i-i l* mi"o * blidele, pomesc spre satr m' abat is ;ilrei -d sui inr-lnsul, pu wche la gum scorbuii $i I"J cew zUatindu-se idaum. Auci ifl leaed d hgrizbucim; iu il;, t* "tt* si s@t pupda vHguitd de atle i"li". Fi"a m mt sd Ii ieu, emu toate DMai o chisd'itd' Duol aso vin acasa, lq pupda de picior c-o at4 ${ lndosesc dout ziF-Lrpod prin cele putini hlrbuite; $i J.'-"* ^ ta o"pa"g, de au $tiau cei diD sd e tot caut prin "ir-Jo"l. r* i... lase a dou zi dupd ase, iaca qi metu$a Mtuiu -a mq Andrei vire la noi c{ falcd_n cedu $ @ @-n p6mint, iui si ce ia la ciondrnit o l@ din Pricitr ms: ' d*se, mdrl) ua @ astsr sd fure Ion M"i "*ia-"izi@ mtrilsa il iale ne trezelte des-ditrioroIa. care - de tulbuad $ alru si!? Groav em de atitia t""i"itI l" nu-i v@@ sll ltrcrdEere cind sputre aceste. $i aog vid o- $ avq lrff drpEte mdtw, ctrci pup6a da @sodd sauu nu $tia de asg nici @ spatele'. lngd ,@, sim, n
:

Ce spui, cllmti! Da cl l-a$ ucide ln bdoie, clod a{ - cE el a pris pupda s{ chinuidce. De-mu bine c! mi-ai afla spus, las' pe mine, cn !i-l ieu eu la depdnat. Nici tru te mi indgi despre asu, (:lrll@d S6d6dd zise s@pd. 6trN$a ceci de zbtotuitul isE al d@itale ninie nu Cr mi atib? Mi-au spus mie cine l-au vdzut c* I@ a lu!-o;

gltul toi
sui

Eu, fiind ascus in cdmalh, ffi aud uele ca a@ste, iute md lo pod, mflu pupda dc unde em, sai @ dlns IE sub sresim sei qi !d dE d dteptul b tlrgul vitelor, s{ vto4 cici e to@i lms, lnr{ zi de tirg. $i cm ajung in iamaroc, lncep a EA pm }ulo$ prirte @eDi de @lo phi @lo, cu puptra ln mini, ctr d@ $i eu effi oleaci de fecior de

pu

la miil@.

trNtor. Un mo$nsg trebun, c-o vifcd de fimie, n-se


Iucra!

ce

oq qi-i dezlsga aMci frumu$el .Ia de la picior, apoi mi-o aMc!-n sus, zicltrd: Pupla zbE! pe-o duIa poatr, c-e scdpat-o! - pulin, iqi ie apoi dMul - $i dupt ce se mei odibneqE gheed in zbo! spre Hmule$ti $i mi las! l@e si derme o laedmile pe obrez, uitindu-mi dup! dinsa! Eu aMci hall de sumul moqngglui, sd-mi plltescl pas&ea...
nu scapi nici

- De viuee, mo$ule! - $i cit cei pe dinsa? - Clt crsi $i dljmeeH c! facel - Ia- ad-Gnc@e la mo$I, s-o drdmAluiascn! $i m i{ dau h mtnd, iaw dracului se face a o cduE

De vlozare ti-i glinu$e

ca, ndi

bdide?

de

Cr gindesti dlrmE, mo$ule? Te j@i o darfa omu- Dac! tru t-a fost de cmpdnt, la ce i.ai dat drunul? CA lui? o gise asu de mine, inteles-ai? Nu-ti paie lucru de $ag{. $i mi bdgm in ochii mo$negului, qi f{cem u tlhtlboi, de se srlnsese lMa o la cdedie impreiurul nosm; dd, ialrurcc du eq? $tii cg esti ammic la viattr, m{i b?hde? zise moF - Ds nagul de ls o Eme, rlzind. In ce te biai, de te lndtrie$ti ata, dep@re? Dec! nu mq ai pofti s!-mi iei vtiq pmt-u flc amoesc? Pesme E mininctr spima, m vdd eu, mIi dct,

de-i zie me, puiuler cind li scdpa din mim me! pace bAietului, mo$lle zise @ hmulestem de-ai -Dtr ci-i feciorul lui - a Petreij rc9Ei gospodu de la aoi - $i ti-i glsi beleau$tefs din sat, cu dinsul pstru ase... Her he! sd fie sendtos dwealui) om buD, d-apoi chire$ti dllmeab cil nu ne tuoa$rem Doi @ $refan a piuei ? ziie moqneagul. Chiu mi dinioul l-m vdzut mblind prin tiry, o @tul subsu@rA, dupd mpllrat srJmi, crm i-i nigustoria, $r trebuie s{ fie 1rc aici udeva, ori in m dughead-la bdui ad?llrnalul. Apoi bine ci $tiu a @i e$ti, m6i dcE! Im st:ti oleacer s5 te duc s la Etr-tdu $i s! v?t4 el te-a trimes @ pupdzi de
crezir

$i

ia acuS te scarpin ilacS Eei, ba $-u topor ili fac, dac{ mi

viMare str spurci iam@@l?! Toete e toatele, da cind e auit eu de tatq pe lm mi s-a muiet gua. Apoi incet-idcet m-m fui$at piintr; omffi, $i @de-m croit{ la fugtr spre Hmule$ti, uitlndu-rrd lmpoi, si v-{d, lu IIH ejurg mo$Deagul, dci tmi sa a(M a scdpare de dinsul, drepr se vtr sph Vorba ceqi LesdJ, mri! L-a$lesa

e\ dd
be

s{

riu@,

fricl

giddffi e\ bdtindu-mi-se inim e iotr-u iepw de $i de osteneal!. clnd atw aesd, sflu ctr bu ai maro emu duli in drg; Si $i fmlii imi spu o spaimtr c5-i pozdtr o mtrtula lui moq Andreii a scular mai tot sasl in piciose ditr priciM puplztri di! tei; zice ctr i-m lut-o noi, $i pe mua a pus-o io mre supIffe o asta. $tii cd $i mItu$a M&iu e M din cele care s@ate mltrnulul dm om; nu-i o femeie de lnteles, mdtu$s Anghilita lui mos Chiriac, s-a minsit vorba. $i cu imi spuneau ei ingriiifl nmai ce 9i auim ctnttnd in teii
(Pu-pu-pup! pu-pu-pup! pu-pu-puplt

vezi c, nu mi les{ el acm! Tomai aSa p4iso $i eu; erm lnca bu@os cI m sctrpat nrJmi d adta. (Bine ar Ii pot scoat ls captrtJ me@ aqa, d m d e m5fr94 Ma-

I-euzi bId4e! Do@e, m sint uiia de nipdstuiesc - chiar pe sllnu dreptate! omul ala, sorioard!... Dr in gindul meu: (Clnd ali $ti -Mai voi cite a pdumit, sir@, din pdciG mee $i eu din pricim ei, plinge de miult i-ali Zahei lnsl rc lltsse vorbind $i se a mi dusese ld dlg dup!

Sor!-me Catlim zice

auci o

mirare:

lrr@

str-i spuie bu@rie despre pup6z5. $i a dou zi, ro4i, @m itr ziu de lSsatul-sllolui de posnrl u optiq zdnvdn de alivenci $i Sln Petului fldnd @ pllcinte @ poelele-n bdu qi ptrpdlind nigte pui tineri b AiFre, a-apoi tltvdlindu-i prio ug pe la ptinzul cel mic cheaffi pe mtrds Miriu@ lui mo$ Atrdrei la noi qi-i zice o dmgd iniml: D@e, cffi4ictr-htri, cm se pot itrEtribi odenii din - toar4 lulndu-s dup; gude ele rule! Ia Pofti4 soro, nimi mi bine, sd minctrn ceE din e a dat Dlr@ezeq sil cinstid clte m pahar de vin io sdndtete gqspoduilor no$ti 9ii

Ge de S
Cele

se spde,

bue s! Fadue: Vnjbs dnt noi g Pht $i rqhh e @dl Crci dac-ei sg sI faci voie re de toate, zllu' vreme sil-apuci cimPii!

s tebui

de la

,l

dEgi, zise ndu$a Mdriu@, sElngind @ Aqa, mt6 din mere, clnd se pme 1a masa. V6at_ai d4ned@erire ileta? Sii @i pui alttrdad temei pe vorbele oeenilorl Apoi incepm o tolii a mltrca. $i allii e allii, dc o ;tiu c?t mi-u pus bine g@ la cale, str-mi fie pe t@td ziu 9i ir:datd e m:u rculet de la @sd, lutndu-mi dmas bm de la crlciie, tuga ls scdldat. $i ciDd s odatd voiriie$te de pe u mal nalt ln $tioalnI, din gre$aE &ept d fela-n iosr trl@i sc,lntei mi s-au IIot pe diminta och.ilor, de drcrei $i m crerut ctr mi-a plesnit plntecele, nu alttrceva. Si dupl e m iesit a Me gzu din aptr $ m-m ps pe mal $indu-n{ o minile de iniml, bdiqij s-au srlns ciotcl lmpreiurul mil $i m-N lmomlntat in nlsip, $i m-au pohodit (:m $tiN ei, $i dtsabis mi-m vmir ln simtire Fste \ru ees; g-apoi e incsut a n! sdlda h dcDI pini pe la asfinlitul s@elui, potrivind{ s vin acasd o dad @ vacile $i spuind lmei c6, ;dplndu-le vrcarul din ocol pe ale doastre la amie4 o singu le-@ d6 la plsot, $i de ace m-m iatirzid pinl a(m. $i mmd, cestind bun6, creztodule t@te lllptoase, dupl rdblt' m i le spwesm il @ miguble, m-a Uudat de wedDioa e fdilsm d mi-a dat $i de rnlnffe. Iar{ eu, mlDclnd lupe$te, rd ftcem ffierit qi nlrui rldem in mine, misindu-mtr tot atunci de ghibtrcia minciuilo! ce porivisem, demi veDe mi-mi s! le cred $i d siw Pe imitate. Ia as se poate lnsela omd de multe ori, cind dci n-e gindir, dace nu $tie a iudee bine. Insa iar mt lntorc $i zic: J Inuo a, pe aprcape de Stnt lhe, s ingrrmtrdis, mi btfdeaw, o mullime de tebi pe capul ffiei: nigte srJ@i sI-i sc@re din stive; algi s-i nivid@scl $i s, ineapd e-i fes din nou ; u temc de smme crcite, aalt pln{_n $indtt' asteapttr casuulj piatdnudi ln laili D-ave cine-i thea de c6ad?i; rcata iedea iD miilodl esei si cmull tom, Du m pmhu bdttrud! $-epoi vorba cffa: Nu tedq c!-ti $ede nG rool. Tevi de Qidt la su@lr, spil de tit, in albie, pe ling, alti ro ciDci-$ase, we aqtepteu str le faci de mlnffi TffiM era a@lo, nu inffcal5, $i in4 se cre degtabtr' c{ci vs@

pmiuF s. rism

cu fuga iamarocul de Folticmi, qre acela esre e este. $i m! s@a.l?t mma auci mai dininead dech alre d4i, 9i-mi ice d tMti ihinr: Nici, dragul mmei! vezi ci atE-tdu e dus la c@se, c?ici s scuur{verul cela be ios; $i il asemile nu-mi vdd ;apul de Eebi. Tu mi las5 dmuile si tind hdmuca, mrmn., d.-i 6 de-i fi $i stdi lingn gi-oi lu tevi ti legtrnd @pilut; c-apoi ti io eu F-oi Li, de ae la U Folticmi foittcmt o
$-o

ps@

titre!

cutlugtr de cle

chimeriu, $rii coli.

mm{! dar in glndul meu Dl@i s gtim. -.BiDe, Toat ca toatele, dar la osut g sfu?lduit sl,rMe, 9i mi als la roati, mI intrecm o fetele ele lMi din toBi 9i din aste pricin, r:luricioasa de Mrriue Slwcului, cre drept sd vd spu nu-mi sa udttr, f2l@a adesori ia ciuda me $i-mi bdtq din pwi, poreclindu-md IoD Torcaltru, M ii zice mui

dmtr din vintrtori. Irod'potro su to! imi ffi dsg5 ti toroim lmpreud o dtesa, la ubm nucului lor, dte o movild de drugide @urd, de mI srruu @4, citrd i le ar5ffi sm
agX.

isa ne ducem bdielii ii fetete uii la altii d lufl, e 8?[ ne Iudni de urlt, ea ce la tald se che@d slzdt@re, 9i se tace mil luaind hsre al sdu. CM torc@ eU, de-a

-rrfi ".*rei. p" tr"ote d Miriu@' si m sfuii-a.tusll -*i-*rlai"htr rctii. asa-mi sluiia initr_n mine de tugoste Mdu@! odatd' il;il'tutri se Dmezeul $i-mi aduc mide cd a""a de dezghioei pdpuqoi, i-m s@s Meductr pe biau @pild' de boale in bagle "iiu*,i"1 ee-s-o *.e ai"iitt ui-io*,i." a@lo. tr-ag " fi fost eu i" pe il-"toi uaia, aae de serbdtoe, d fdele pe cimlie, de min*6i"Jii -"i ir., ptit lucile ti dubrnvile ele pline Mplut *"i.. alJ"ttt* .i"litictr de fdcur gElbenele, sovifl de Mbla? i'*i'a'riiu."-tl" 9l sulcind de pus prinre suaie' cine
Povestea cldtemlui:

F!-d, dme, vd de td Si mffid-Dte fmei!

sM, vorbd, ude mu nei, o em al Patrule. bu cind auzeu de leg!@t copilul, nu gtiu m imi vmea' t@ai pe miDe claie pdenrl sd fru mai lMe inne fm!i. lnsd ce era at faci, dnd te rcagl j]]m? Da in ziua acea, ln cde mt russe s, en u sdio pe ctriu $i aqa de froos 9i de cald afar!, cd-ti vsea sd te solzi pe uset e gdinele. Vdzind eu o wde ca asEr m $pdit-o la bahd d gind !tru asups
Si
cdci

mmei, cit imi sa de odnri !i de ndcdift!. Aderdt sp ln, ctrci Dmizeu e dasupe! De la o ume ll]a@, creddd ci-s Pritr liEdl ubdeva, iesi afard 9i llcqte a stiga, de da duhul
diuu-ir$a:

qi lon, pace! Vlzind c{ nu Iode! Iome! Iomel - rdspus de nictriri' lastr -toate ln prmlot $i * ia duph mine dau la baltd, ude gtia c! m{ duc. Si cind colo, md vede tolog.it d pielea eoal, p6 uesip, cit mi 1i-i gligeul; apoi, in Picioare, Iiind la ueclli clte o leepegiotra fierbiote de la soare, d argint

28

priit-lnseler qi aci sllfem iDd-u picior, aci ld cellilalt, aci plecam @pul ln drpta 9i la stldga, q)uind ovintele: Am$ P{c@t, Sc@te apt & ud, Cd ri-oi & Pd. vedi Si ti{i 3P& ofde $i tid bte doble! Dupi aceea airlem pietrele, pe rind, in gtioaLoa ude d scdldm: ua penm Dwezeu Si lm penh dnd) lactdd Dafte dreaDttr la mlodoi j apoi mi zvirlffi citeva de inruim Le dracul jn tundul stioalnei, o bulbuci la gud; t-apoi huniuliuc! Si in ltioalxe, de-a cu-hbdul, sd prind pe dEol de m picio;, cici a$a d era obicou.l si facm la scdldat, de Pe cind AdM-Babadm. Duptr astal m{ mai @firndm de fti ori in rind, pentru tatdl, fiul 9i duhul sfint' 9i lnc-o dati pmtru min. Apoi md trtrgem irircetigor pe o coastd, la Mgins bElrii. cit mi ti-i moronut, gi mtr ui@ pe furi$ cm se ioactr aDa N piciorusele cele mindre a.le uor fde c ghileu Pinzd d]o rorol -.o. M.i ft*os lu@ nici cd se mi poate' sed! Toate acestea le privea biau mani, uitdtl fl mlDile subsuoartr, @ e omul otrctriit, de dupd u dimb de prund, aDrcm de mine. Dil eu n-o vedem pe dinsa. crci elm in t'eb;. ltr rotului-tot, a fi treot la mijloc m jwihte de ceas cit a z?lbovit ]]@a acolo, mi vrc tei-pam de cind fugisem de aestr, $i-ar fi trebuit sd loceape a mi se pue sotrele drept iaimd, dupS cm se zicer cdci em ueot de mia"i. Ins{ il' la starea in ee mI aflm, fiidd oprins de fericire, uiusm ci mai trtriesc pe lue! In slirqit, ma, cit @ @ de gre de cap, de la o wme pierde rdbdarea $i vine tiptil, in virful degetelor, pe la spatele mele, cind mi uite la fete, cu ve sPu, imi ie tqie hainele fmugel de pe mal, $i mt lastr o piel saltr in balttr, zicindu-mi @ ndduh: Ii veni m acasa, coropcarule, dac! tH !5zbi foue, amci vom avea altd vorbd. $i se tot duce. $-apoi Ei, ei! ce-i de fr@t, Iome?! Fetele de la ghilit, Ge vdrusera asta, nrlm-si da! ghiont lM alteia $i chi@teau pe scoteala me, de r:tsma pmdul. Iar s lntm in pimint de
270

rugine qi cilt pe ce str mtr itrec, de ciudi ceDi eE. $i din &agostea cea mare de mi dinioart, imi veDea a(;rru se le string de gft, nu altd@va. Dar vorba ces: Pod opri vintul, apa ti gurile @enilor? De ace le-m ldst $i il pe fete sI fidi, pind li s-a duce gura la uechi, $i pindind vreme pe cind |ed ele plecate Si dau piua in apd la chilit, fxc lu$til din balt5, $-o ieu la slnttoasa. $i a|a fugem de tare pe pffid, de s5reau pietrele, pe 6e le stimem cu picioalele, cit mine de sus. Si tus, $i tuga, fitu sA me @i uit itr tlm4 pidl e dau intre hudili, pe dmul cue du@ la noi acastr. D3 nu merg pe dm, de ru$ine si ou intiltresc ru om; ci sd.in grSdiBd la Costache 9i merg tupilu$ prin pSpu$oi; apoi tdtr-o hudild, din huditl in gridina lui Tdsneal $i iar prin p{pu9oi; $i cind aprcape sA ies dia gridini, m2t simtesc cinii lui Tdme' $i la mine sA me rupd. Ce-i de f{ot? Auism eu drn {edi ct daci wei sA ou te mu$te ciDii 9i se te lese in pace, (:m li vezi ce sr h t6e, str te tupilezi jos la pdmiit !i sa'i h$i str te late cit li plae, ffh, str te umeiti dio loc; cdci ei bat cit bat, $ de la o Eme te pftdsesc ti se duc. $i adev5t ster cdci aqa u scdpat fi eu de cinii lui Tdsne, aMci cind m dat peste pler o q $r ei s mine. Norcc din @riu piol-n prmint

m-a prins melimul 9i huruinul de Trlisnea, care me ciudd pe mine, de cind mi zdpsise ln gttrdina lui la firat merc domegti ti pere sintilie$tiJ cdo m-tr fi snopit in beeie. $-apoi nllmi asta mi-ar fi rui Lrebuir am, cit e@ de pricopsitl In sfirtit, dupt ce m-au ldsr cioii lui Trdsnea ln pace, m v-m spus, m sxiit ld tlspintmele uu dm; de acolo in grddind la noi, ti aMci mi s-a pErut cd ilrll aflu in sinul lui Dllmezeu. $i merg o a@ frrl pdsare prin pipusoi piDd ln dreptul ogrnzii $i md uit pinte gard gi vdd pe lma (M se dtr itr !'int dupl trebi, cind in es4 cind afsr; $!mi e mai me mila de diosa, dar $i de pitrtecele meu cel stocit de ap2t lncil imi em miUi. Vorba cee: Mil?i mi-i de tine, dar de mine mi se rupe ioi@ de miE e-mi este. $i nmeipudnd suferi fomsr incep a mfunli printre gard: Mtrmuc[i, iacdtd-Dd-s.

ci nu
avea

$-odattr $i sr in ograd5, mi inlSloiez din'iat mmei asa chipos m em, ii apuc mim il silar o s&ut $i zic, scincind:

MmI. batFmd. ucide-mtr, spinzurl-m5, fd ce qti'i o cem de mtnse, cl mor de fome! Vorba -io. i numai aA-mi inmiuitr, id{ fou dtr de-a dreptul' --E;;";i,;; "e:'Cotfarea @ bunaate, se uit! gelig la mine 9i ";-; zi@ oftind: - il;ti sede, osogeme cobli6, str rbli lela pe drug il -e uii to@i la rm@ sta fer! - i"-trui"i -*i Haide mroinc!, dar st ttii cI oi.teai-lehtrr.* ai"i"i"iti "*ie, mdit de la irimtr; dod se te porti de am @ bne, 8a md -nu * foit pentro tini; dar nu $tiu, zdu! ". vorbd, vlzind ctr m-m pus rtru d @' tr glu"i*sffd Si. ce u f:t@t n-oi mi fG Apoi mtlu tot d cl -il*'c-iu e ihi*Joi fi"gl dins si nu ie din dvintul ei afud nici la rebi-s e;:-;"i * virba, ctrci vorba dulce dult educe; s! e o m!turm pore: derdi@ Prh se $i ll'J*i "rt griil, clnd se du@ udm 9i fatll mre. de n-avea ':rm o bltndettr: zie sdrut! cd md o vld inu-o zi d-mi Dwereu se te iozileasa' Ionid, dngul mei, ti sd-ti - ute dmile sale ele bogate, dacd te-i Pm, @ vtd deie

c! te Dorti de o but5 de wme il@ae. Anilci eu pe loc u locaut a plinge $i buffia me n-a fost prcasd. Si liai multtr musnue m simlir lo deill me! declt i.i"lod. ii de m-at fi b!tut @ s toate guduile 9i de m-u

it ir*;i ae h estr ca pe m mrdrn, tot m-$ fi r5mas a$a de mif,t i: fata ei. ca amci clod m-a lut o binigorul $i sI nu o. mi-m tinut ovlntul de ioi plnt mi de-apoi, "".doi "tr asa m fost eu, rdbdS$r $i sEtomic la vorb{ 'D Dmtru cd

ielul meu. Si nu cd md laud, cici lauda-i fali: prin som' nu c*m de mlnwe; dacd mI s@lam, Du mi a$teptm sd-Ei J.ie altii r si cird eia de fdflt wa Ebi, o @ rdrcm de .",osh--s'-aooi mi avm ri alte buui: cind m5lua cinew '* JJ. r*u ebea N mine; cind m! lu o biniprul, ",iUie iar clnd md ldsa de epul mo, ftrceu cite o drloi"i

mI "tiidl de tieburcartr ca aceea,


ie
vestea ea: Un n-o pot. sc@E.
272

de nici SIInB Nasusia izbdvitoare oravd nu sa tn sue a o desface o rot meqlesugul ei Po-

nebu aroc-o piate in baltl

$i

z4e

Minli

m aria vorbe potru nimie toatd? Ia' asa' u bol @ ochi' o bued de humtr frumoi pind la dounrci de iliiiiti# ali n;"resti, ere nici nici pind la pafrzecr I ireircl d toeat acesa' ililiiii'l*i",; p-a qi ca in uul srrac asa i! eul
f.i"ri';J; ilirr;"
ln
sfirsit, ce

mi

iar ;;:ilIfi;. iiH;;fi;-"rod sint, nicio&d n-u

fost!

GLOSAR

,.

.A

Ab@u ttu -, : (fu *. e hry. ldod:ufl&pu&ddMqtffi, Atutu (- F qd) : ft@ ts qI. AM (atu - & P&l : rds ndtim d stu, AdMt:M&edplsttu 1db. : he dalte h @ md d p$. h pd@ d e dpdt bdFd|idcffithsM. AryE : pM Fd & Aqlh. &,zl : Floh. cld @t shd b duib bisid. Adl6: o pe & ed. *r4sd: tutud dc fficb ftd d hlct ffi ryE la tu dF
275

- f& dtffiusd, dd. sdd e jbdl! 9i ffi. BAttuj:@ a Mbb b DSie, ! houi. Bffidi ta -t - 'khd Beddk-):a6tuiddffid. Bbtutd : pffi h foffi uui PlobN. Be.N (Idrd a $i -i : H a tti tuc, dd e dtu. Bdrdq : bNd F c4 se misc dmele. Bffid : dffidi pEblod mftiomti din s'ld dd. Bicffi k - ) : a llm, a &w cew d nis{td4 o sdgldg Biei : shh ptdtoo. Bid& to - t : a ru duce Fiiir a 6 Eqlsntor' Btffi : 3dtut. Bntun - peeh pbtdd ,@ mde_ Bdird, : si BbbE \a so# tu ry/ - ! vorbi d|lH
Bdldzd

Bojbdk-):s6itn Bffi h -): s mwi 4.4. pewe, s@ve. Boryrd. = Be (hns -) : ht-o dPl. BtuAe@b i Wt$@ea : M gluar! a ld Gqid Fm bu@vd su budd. sdld dechq!. ad: pl@Etu.d &pe lrm tuM fot@s!. Adk.e : de, sFtu@c' ffiff Bdt ( - utulut) : 3to@c & p@' tut uplut d me bqd. Bdb : hc dq drc' mui qtit du, dld. BM:pteh BuIqheM: ffif, tud:wfr. Bd&h - bmG, buduh&6. 86.a : dd!. Sqtbr : bwru.
216

c
Wddtus:tua&brd. :6 fd & pdH d tu fMe M. CdrM: md ve& nsard & qht. Cdinb : W tr imrcd cu sFeele alddqt. @td druti.
C@ftId, Cdry,?d : pbtrd pllor dd@, s re se ftcrd snpuL pil nu se .s4 roid b d. Ceird ta - , -- a b.E pd dw, aJ pld$. Cdd /a -, : a leF *dff d ffi. Cacd : dose dda

ctoM:,ffidudtmg!.

Chh : hdu{td, Fi la d?d!i sau b EeU, dbd!to!. Chlatd : bq!i, bffe. Cbokbot : atu d batjoodj dcilos, d9el. chialab : (@: Kri. el&^) : Dffie dld$e.

Ctuld : a&WjM @tdd h tute ffite sru diqpi; @dih. ctordr : sv4id icM d sed. Ch?bu : subsurg todd dbNtd blosid dc pqd tn botte & od. CHM k -) -tdit.

ChrJoeld : tuMe. Chid : @de podld ddtite g uplure d cme t@d d o Cr{& : bprc eru. CHtd (- de dnqd) : dodspie4e tu@. Chrc&l : chbdt, zlbdc. CFd fa -) : a thil a od; r sto4. 3d; r phd. Cb = ed!, lG blddt u& Fsc d. Cihdk-):adil. Chor? : rudr nbdede. Cin (p1.. eud) : dsirde, poq mg.

pdsat.

cidni k - ) :. dqi4i, d d@io. Ctud : pip{, lda. tutd:vsiffi. C'!u'rd : stit !det. CtudLu:iddd&@b. cffid : drlic * s ffi h lsu ddd, psfr dM m. (a -):sdqr Mi sc ffic b pMrt dupn ce Crbi.j : pffie dh tulph pffiUd r fst &d d scn. dd h$et h de lEFlti Cidlis@:9qd &c odfu crry : stuld4 btrc. CiryE k s -/ = a r. *ud h rF@ut;. !. mmd. c,b,.d : sbrd. Ctnfd : tufl, ndS. Cttui(a-):rsiEd. Cjldd : gltaB ud ffi. C&@: bHilot. Cftd? : ldg & l@ d er s.lqt &i& & prcFp tu s pu. cfild : dd hlftet Dld h u d. @d. MhqL tuhad:dtlqi, Cdd : sird nlt dd {ad &-s cllt'@ifli lnft sMe d & hnd dd dde sr b pdd wlc Cddctd, F 6re e ped ffi. C&l : dq' molqit. C&d:dttr. pdft hd!@ CM : bsd, dtch d ludc ftbfrdw ti p.fuudm@. Cdei:onti.&nud. Co&:clo@!dhdsd. (Adc b ps C6tu (h - sl ille) : h &@, h gijr, h i(M. b !@rb & did & Faldd, d bmd Ndd Giq # s lndFt Im tugl.) Cddr : ffi bhd a # fad eBE hHed d E fd & @bv. tucMh-):aorclrud@. Cftnryar: Frcd dd dd c qd pdtu o ldrc.
278

&ddFd' CeM:@ : *Uulmt Fh sE lMditu' c-*r ".rut* inovoh de dn dF de de caor : orit eqd ;,;;";:;;;d $ sd sad h epdd sid b pdft nuq h vit odtc dc ,* .,lii,ff= J nu ile cd soFddqirde' i,'*i "mlu*dusdbE ddcldwd, fldd & Pe$ tuPir a aP!' : ;; ;;; ".-t fte budri, ! tr &h\i la -): ! h$i, dt s St' duc' b lPM Croad . sd, cdd:boffisddb' r.Ji M; ;*iorua. u - opt P* i s itu @d ;;;: de3uF toculd c&sa : fld! cmi : ru dc h b mc dobd duls de' td' i'i* - uoou dc tu, dc ftbshi'' & @in & Csdr: qit fM. Cryd: c&i$.

,D
Mlleat : 8e tdd i! ios. aiwe. Dtu:e u"w dtul! h pdttil' e @i sld$id' i*au f. - l : " &&i : rcffc, dtw Ddd@ (a *) : 3 ddi6. Da4gd'id : dq!'iE @ ubu dup! dPlt'r' D44(afi-):&tu d fd' WwW" ," -, : a tr{F Wbd *Oa dc cide o tr !e hc o@dc F dpd E F aa;: Mtu:bglijitd,ecffikffi8dd.
279

big r htc ztutr. utbi b -) : s votu btr-dua. dc aryit d$. DraDitd : thd! MnM tu'. -) : ! h bEle h jc & suptu. Dryd: frtI hdpftffi J Hd, pc ,d Dryd : fu! o hsd MbEtdt, re duiqte ls dsdt. 3@liFs. dtw&tu MEbMg: Md: sStseE. Datit : lsq. tuB lusi. &lad: : pl& a tu tuc tut@, F re gmde Mbr& pu lnft d$. D{Frdr : dpdws, ffi d fi dPhlt h rcm. tudr: tup. Dblie:
MzdIA k -):
DLli; (a

Fab (pl.t !dH) : dBe de ffimt supdlts b vds Moldod' tu d psd. su u b.ntr idbte. @jL Fdr:frmq Faddr : ntu3, doftqiu diisE. Fffizod:fffie&re, F.rdm = ,tuFfrs. F.lrytb : phlef. : dsde. F "itaa Ffdr : qre rcrbw F s $ dnd P. il3 sdtw,afoiafodod. Fofud h -): Fttut (d wbb Jffiza - dd) : s Mbh hoiffi' frd rdt' Fffid (n'mi h plud) : m fcl & duri mmile' a0

Ga&td:
cdbd

Cdiqt : @d4b ruid clqd o pd su Alcirddd' cdrtut = bsdmtdal4 b@sd.

pe b -):

de

r Fhdc

@.

F &m H

Esc h

ffim'

ctu6 b - ) : I bsrhrdi. gboui. tub:sllrulqPHhrudi. bldd u& * PIld llrrui.ili dc Ft' eryHr : ffi eiti ta -) : r albi Pb. Gfti.rt : udd dchb tu ffitri & m d eE cidtul Uqqs h[@hE. Glit6 (tu sliBe): bil o h lwl F diaff' mao = c"au *.lpolqa ps.di ud ffii o d m E lw c&: v4 tubd. CMld: tuil' vi!@l ffi. h PiEitt. Gb&d: tu CftilI : Ps Fa. clae.:trq pdw, i*fEc. clc : sol & mdd biddsd. 6otu: sdls, pud. tuir: i@ & doi d. ed:3rhuS dbtd & dMc. c|tu:glch, @d. Gih - iltu$ bHvicit. @/ca: dd, rm. H Md=&. Ee:Mredcffiilisl.

rda

: pdsu d
d leg.

aqU

Uor goP

ae

pudc. Hoteind : bwd d ffiisl. Hatdk-):tdd, ipE a{ Bryi. H6.d : iM Fd h epud Fbild Hd: tur. H@ed : Wd\'e, ecd, boieffic. HtutucA (a ffilo -/ : a ubb h atu' 6cry, m. Htu (a p tup -) : a !e tue budti. bhe, bpe. Hdffi (a - ) : aizbu6!Frco Hffir: ltut de tue. Hdrir : dudds, zsldq clrytus. Hii&!:bFmiembeu. EJ&c: ddd. Htoj : dpb cbqii hdd. Htorb: dghFmNd. Hlftr : dd drcd. H6tu:mu, mrdi tujdtu:ffi Ht, llry. e ubhbnq&,rddd. HtM to -) Hqrt : cs e ffi e fsguii sbqi & dcrc ?i & d. o drii lqi,qceqddcd Hrsrcd : u fel&FbuMmd4 Hddh:
hot;

d-s l@!d4i

F eE-i &de

Hwil tu - ) : ! lryd$tiq r ddcri. Htud : buod ee de nMis!, pdjig l. fc. deq : usw, ttf4, pIdd9. H&td : il&. MLr:*sc, Hu.rdbd& d -r:6bp6d. Hudr:mond de d aht wl|d-

IdMtd:& mE 9i gd. l.l.w:mmd vde tud


242

Ir&: niod. Iw: ifrJ, 1'ffi (nuqi la pld) - zbudlciui. lmlt : moaedn v6he tud. Izn : u fel & mtumt Mbes li e tui @mtsdlh hd tot felul d flori tuile, d9in4 d, Et de vrd Si de oi, ud de Frc. Irratd : eE@ h frta ldd dnd c ubd dc adddllm filod F opd dw. Irord : ghidu?ie, Fd; /& -/ : dh nou. Id: modd h @!de fdeicg

i
tarte : wdd gioBdm s botFlutcle e gse s@hbde Ifrhd (d -): s b.rc o hbudd. Iathitui b - ndar):ahcmer. tEir.Jr; : Doi{et. twd tu -): a hcrEi ophd. lryhoci tu -, : s fee mototol. fntkt:Sddcsd.

J tr'd: td: fuit pd de oS. Fvse h8tic.

a bt r dew o b!!i s d nuiau. : plaa ud * e l@ b iqi@ dil pldEe. fl de tr@ de pss.fifld din tuhg de ee!. Jtufd:6 ''el lwtk-):ams{dd.

(a -) :

L knt:lmC,tu. ks d lqr' Fd F dd dpi H rssd ilil; = riJi . ctu -il*al i.'-'.*" ti ffit b r* Cdn'!ti' dci' .#;':*tr""b" *" Lo * @ .mc &si & 4{d td:HHrdudtdotudh' rtu: otr gdss & H' h ilE nm' rdrtd = isbbd F eft.tu ry
llfu Dlt@d:#m fid d rerurre flori DeDm spdat r ep ;;;;* = ^n" - aJ s Pis& tuq bdcdse i],,i-,*t;'^r^ L.tun ta e -/: ! s dez$q a{ ! $a' umuaot de pe scde r mo'ue *." ;#^";;de sudl le"capelu intEbdtsd ri b '. cfid a srbi o hb lnrcd N rac ti"'i'," I, Lid : ]dt, dd@ dd - rud dc @ac tuPiqt' Zrs? : i.tde Pldds!'

sc

M
ff4ryodi

: ssebtr, ddos.

ddtm, Plldd dhdor' MtMutu:pbtd M iawa-,o - t =. Mbb de colo pid sb d m bm'dc' Mdn6i k - t . ! he nedatja trq'a Pnr' M.&qh = thl de$4r.
2A4

M.tun:Mb*$voilc bt P6n ctrde' sPdffid re iil'7':.i',ilit'*""a*E -j;; A@d d ede dcrui h p"uu ;KP;; '*' dD&iilaFfrfuPGL nF Miiita = iod sPild d& $roslea' de-r Ptu Mi'ord '= - dM) dc6, dqddcnd dc dB nd ntre' d,h. ;; Ul4d : norci tPids d lus ffi' Md.: ffre' d; Mrh : moiic, Soh' tu -): r Mctdd' M@oMi 'rti'Z dde s@d dtr flod' dse' zm ',itJ.a *m o ff se bate dPt , -u" 'i"-'t*

N
de btuI (btoh) soi de gM ff NtuM: N#a&/ rtlM' Ndd = @ leh &ft iF d dd de @Por' Nahh t- h drr.r : triu&et, nedbdt dddtd, Pdtry' Xffi;: Na@d: ffiud ffi * 'ilf"i= uil*n o doile e de Pe oi Lrd ffir b sd til., h d "sdld m, lM mr'' dd

o
Or[e

: std

Fn

tF

O&d,: v& dsE & dffi supdPi r optz@ p@ tu ile. Ob&e:M. Mtd:ffi. tul : b beddt h * se lndd drcle. Ogr)& - obid.. Osd (. -):anbdi\ s FoIr a diE. Opbn : ea e e e tu, dup! cc .u tu dtct.. Oa& ta & -) : ! 3edm, i $ jdd. : eJ6; srtu @icd, fiinr{ uE & M. OF6: gna & M hdthhi, osidd si ddd. ffi:ddd Oqlafli. : doib" dc dc &dri Hdcqd p. qr glud. O* : EFi N lopltie & cudlit bdzd plwdd h int. Otblii h -): s he tu& Ot&or:tuL dblre.

Ptu (4 & -): a bduq r rtlF. PdM (e.tu - b pffi): degr ptuid. P&d : !& .ubth. Pddi : prcvcb & V.chid Ts@t. Pqcd : uM f*. Pryt:pe md d ffit d apl.us mbtcLgtor kt hft ldd icd&d sn. P@ld : tu & lcm h ft e Src pdM d plnhd d M sdlc Petd:Mfthrek{cSidd&rub. Pdrsi : @ilAda P&ta - pi* dd & dcl. P@:ffiEt. 26

Bbr&sr : ue.ld P6m piatut um' eid - dq D@ h 3dn, bMt e;3ddt,Pd4iFit Picar : oiK & w gau de ffii tuld' Pb: tu Ptu PId@ Pldpr:rdc&Ptdd. suorqre is'dcur' sPE ar-ptor: sc nd ;;*'=;ilt.J 'i#i"lm-ir?i:rr-d tum midrffi d ce!c tud sspu dMdor dd * Fhd d' pue dq 3 nu te pN i*i - d &@4) : a N tc oHZ'",i " pridnl. mH&cq! Po.id P&li : E@tuld frdt b dnlc PMd : sqpl & tu @ PH b iunure' Podeh@ : ltuffiltc tu&' d ftd i'JJl ou *. * "netr h dmd modd spre s' sbt Dod b 'Hi.1"ito.*o Podd de r rus 'dd P&d : um 9i Eudu '#;'. u mmruu h vetu amsd rud' w pdbrd : ";:;; dq p6m pb&i. : Pdihid? Pompicdc. Pw&h dt'udd' dildic' ;;;'=;:;"F;t" Pdrstr : Pdd edd 'i#"= dP6' d mbdfti & 'Pe u wig lut' PMt : lfesic de 'dsnt, s due b !@t' a PwU fa o mI' -, = 'P|ll': s aqqo mlero ud 6pil' ii-.ao dldis' cdqiu Pom, = Pdlm: rsffie. 6d d *siudb dd@ ddPsfr! i.lffiu-:,-J**
P66)5a6 = Pme &d cdd 4trit Podt-&k9i):bid dEE & dld & fti *l4d' P#: d qil 3Me h ff ;f;;.. =*";N-d. ;r f6lr&.

e N ereb

fribd

h?d-dslMPddt'

Ftg.

\*-:*o"*o' Pr&&l: ilhB

htu (F b -) : ts h nd M irmrnc.F. M: dtiq.Orld. Ptlhd f4 -, : e bllm. tuin/a -) =rscrilblct'.. PrdcLt = rfrid! blffi. eqied: gld, ne. Asefi : ffirF .n'rbid. Prya ( - F tulca) : dd F iMlbt dc ds. tud. : M rod & tu@: mi pft ftc.

pipicic

Rtui b -) : s w bdtlminta fr uffie. ,Req - dbi,wUt dQnthFmmuff,tsccCmii qtid dc ffic td h!@u ffidc. ReM tu e -/ : a s rcpcdc h ciffi md4hdul. : Rdsor ry4 u H d. isH mq tfiag ts mrgbi, cft qte pdr 0r4lc du!ti@. Rarpqrd - dlphd. R6ra : blid a $ pw h jW dupC e bd r iDet o 8N tr cl. Rd,&drdi = tdtu@. R&las: dqidd & 6Fc, ntu:md@. RddL: dd lud floe o dtm oiryi: tue). R6r: gd, dtrr
2ai

n{itq : bu.

R&tlts

: N

dh smdlrh Gddd.

s
sbdd/ui

smm 3M @ pM le bdu. pom e lhji Pom@is md$ld. Sd'indar = bod drti Fdd r sdw r sdry dE puth $ d gsEtc. S.litui tu -): tutd (nd tu -/ : vitq!SdWr, - re& cizeld rclc ti lMte. Setdwd : rctevi ciomu 3ffi. {/cr@? : uset fodc ec. Srteo, : dbtic' eprig Sh6rd : toeldtic. Sffib : hdbor. Sml4f : nui$ vltgrC. rd Sobrdt : djitortc pridurc h !tuhs d L lndPk@
S,hdcc.=

rid.

k -):

a heodobi

rytna

su;Eclor d tot lclul & bflc

e Pduc som cdd e bo a@ ci. SffirN: bffi S@@dt: h@d rccbc nocd ff drd h Mddovr' Sdtiro : phd ftus mituibN ce qe mi 116 prh pldui. ualc s odibn* dtd. ls utsd dupl phst. SrAr+re = ld St ros. : eijldtor' stldttr h fedo dsltdiilot. srr& : r&boi d tcsut. s qsr e e thblli. Stb; @ -)=. Sdt.H /a -, = r !nqi. Sdrl6 : drtcii p.pud d mon. Stoi:ssdtd&fin. smi=blt.hdftryihdpi. Sftfii /a r, -) : s uohte ts cba. Stuii,a-):sdallerlrui. Strrldls. : ocbutic, Nusdc dc &Pht Ut!ffi F rcvi. S/catd - udd Sdar : trn.$ izlcz. sddil : odfd. S!tur : copac. Smd : hsid filsd din sl)rroi (t dtuld & lH !qd, dU s mu$c).

shdiDii,

Srrpdtord

: hmic.
2A9

.tsd: gld. EH:dre me. $tuti (a -) : r mutdd. $ar*a (a -l: r p@ i! srbr, r pddi. Sdkd ta -): a ry ssJ tud !d@. ftuhd : la nd rdtu h il& hd du $tr@- : stu!; lfu p ti lq e dc m hctq s@ht de h u op& hdd hfo@ ud m frdc. $4dldrc-J:rsmqrstuis. \trd.- le sWft dc s id!@s dne ri JE wte G* Spo&id.

T
TMk: ffi & dE d, cmute Irmid:s&l@. rddj:scodc&ffic. Tarrtr : cda, rulid b pilfi.. T&td lo -t: a ddtua d ro. - Mu o re s d plEht s p@ :Io^?,u 1ll4d : tuS fH q. rakr : dulgtc cN tu@ hc d reh Iqhrd : tud & @S dirt @ pide. li4l : t{dtq bicidq mdt. fs@r. : purwc, poEd &d lmdor_ Tiee : nDe. fii : rtc rmoq. Ier : iutc, dgnbi.
290

e.r.

TrMd : I, ea e rh& de h dft dulg c !u frr tu ?tms?,: frts d bidd. ?trryd: pd drd ud bb d. rtrr : bd dc rodry : o ltu & d e rde h mb ddd. r@& (ffgwt): p!M. Tr@j, td4j : ffi&t a fod h !d s &d qfre, tnaplt@. Tn&in mu dlE dafi sds & d F hie pas!. pe pqh hd m o rc frcud o cemd, xcnelrud. AFi llrm dov* h $ dmbdic. hpt slm l'@u dhb dc ft dod g rd sloE p6m addi & slov*. Pcnm a c@nd htrii e lais buchib F d&o hd dc ffi subdq m $tF &studd. Affia * rmqu dutc. Pe dbltc e 9i F tEbii en frfld h hryu o me ocheu ti tu $ lnqe a bdt4 e d@ d hd: rmHiubt nMeu ti (mHiu$t Ele s ddu h-u 9i dc 16 dblFl s d Ht @ dsnl, e d pd hdF d mdti 6pI dsd!t!. l!r{ @odd sMffihiiNtut s lryddmuk acq bft m 6E $imtnei F l0 flq o d DdE soi$6. ntdbqd : ee s.u sndd vde. rri':d&trdd. r@ar: etffi bisedHsd sd o hu& ud sfhr. Ttus@t : 6 fd & tuu e aiE F lry! dMd. rMi (a -) = a rrc4 s briod, ! d. Zu*')':tmsffidFs.

"$gidd dsrercic&WhFtrobi.

: pqp @dv e s csd & pqpd d re

pfr deie,

T
Tai6 : wt. Tryd: ie $mMtor thtdd. bu o o Fd du h Futa Thtat (a - kftuE): fo&b: mdtr tr*ddt@rcr ddd g toqdllM..

U
Ud&d : IM rerde i mund (co d folodtt udd puh trot n{8t48!). Se d p@E i4d* bdd od tapt. U&k : uiliq qltoi tJ:frtu Wtui : plsd ltiaccj ffi qeift rh p{dd ri deui. Urcre : ap! clmdd; nu e dru dupn tude. Udkf : lod dc hlre a dbimtd h !hD. Up - sdlpd de la u!.

v
vdl'? sfu fmnsdc src, h RtuF eltr vd, udtu de h ds@C Dlrmi 0 prida td hvtud. Vatu : o pe. & Eeltdc cG sldtde &boid dc t6ut. Vezo. : plrcind de Fst, ficud o efrofi s o vd. /.Lar : dub victii. lriM:diilm. Vindeta : ealn dc /irfd : ucdd de ptu pfE. hrdnitd : wdd petu dAtu .F F ted & F lcule. /ol'lnrh : 6b!ii tml4i & bddc, ce s-au luDs o d h la2r. Zffit : duibqd ff @i tudt hpha &ibptr stq didmd perqbdui g pd,'dd

Za4rari! : fftryr, dBfttur ZAlat : wd, t\d


2m

Zd|tuatd ta

& -l :r

& Ind@'

"H',"i:|=. o*vhp d qzi p othe' che* ra s ru@ Qrit' "K ET:^ffipe :


Zefot

Zari*ta : ndDlwift' 8Si@G'


i.uni. to -, z;doarr : fibg sdrb@s!' Zcdi 14 -) = a mozoli' tudi b -):r@tldi.

siitit'

Fdmilc ts st'i' iffi;:--'$??TfflT;ed r zsi\ti a s d@u'