Sunteți pe pagina 1din 31

INFORMATICA 1

Prezentare elemente curs pentru studiu se recomand cartea Bazele Informaticii Titular disciplina: Conf. univ. dr. Cristin BIGAN

Capitolul 1 Notiuni Introductive


Sistemele de calcul electronic au deschis o nou! er! n dezvoltarea global! prin intermediul tehnicilor de automatizare, au mbun!t!tit sistemele de comunicatii moderne si au devenit instrumente esentiale n toate domeniile vietii cotidiene. Serviciile de retele de calculatoare, conectate prin reteaua Internet "i de baze de date au f!cut disponibile o mare diversitate de surse de informatii. Acelea"i tehnici avansate au f!cut posibile reduceri de personal "i confidentialitatea afacerilor. Si cum majoritatea progresului tehnologic are "i unele dezavantaje constat!m c! infractiunile s!vr"ite prin calculator au devenit cteva dintre multiplele riscuri care sunt incluse n pretul pl!tit pentru tehnologia modern!. Tot ceea ce poate face un calculator digital se bazeaz! pe o operatie elementar! "i anume: abilitatea de a determina dac! un comutator sau poart! este deschis! sau nchis!. Calculatorul digital poate recunoaste numai dou! st!ri n fiecare din circuitele sale interne, asociate celor dou! pozitii: nchis sau deschis, tensiune nalt! sau tensiune scazut!, sau valori numerice de 0 sau #. Viteza la care calculatorul digital realizeaz! aceast! operatie simpl! l situeaz! pe acesta pe o pozitie nalt!, putnd fi considerat o minune a tehnologiei moderne.

Viteza de lucru a calculatoarelor se m!soar! n megahertzi sau n milioane de cicluri ma"in! pe secund!. Puterea de calcul a unui calculator digital este mult mbun!t!tit! de cantitatea de date manipulat! n fiecare ciclu. Performanta unui sistem de calcul rezult! asadar din viteza de lucru si cantitatea de informatie prelucrat! simultan. n leg!tur! cu evaluarea capacit!tii de verificare a st!rii unor comutatoare, amintit! anterior la prezentarea nivelului de vitez!, calculatoarele existente prin anii '70 erau capabile s! verifice opt comutatoare simultan , adic! puteau lucra pe opt digiti binari sau opt biti de date la fiecare ciclu. Un grup de opt biti este denumit octet sau Byte, fiecare octet continnd un num!r de 28=256 de combinatii posibile de NCHIS $i DESCHIS ale comutatoarelor (sau 0 -uri "i #-uri). Fiecare combinatie (form!) este echivalentul unei instructiuni, al unei p!rti de instructiune sau al unei forme particulare de dat!, cum ar fi un num!r sau un caracter, sau un simbol grafic. Num!rul de biti prelucrati simultan "i dimensiunea setului de instructiuni, continu! s! creasc! odat! cu dezvoltarea calculatoarelor digitale moderne. Se poate concluziona c! un calculator digital este un sistem fizic care prelucreaz! automat informatia, codificat! sub form! de valori binare, conform unei succesiuni de instructiuni (program), indicnd operatiile aritmetice si logice de efectuat la nivel elementar.

Capitolul 2

Structura Fizic! "i Func#ional! a Calculatorului

Structura fizic! a unui calculator

Se poate concluziona c! un calculator digital este nu numai o simpl! ma"in! ci un sistem complex compus din cinci elemente distincte:

#) Unitatea central! de prelucrare (Central Processing Unit - CPU). 2) Dispozitive de intrare. 3) Dispozitive de memorare (stocare a datelor). 4) Dispozitive de ie"ire. 5)Re%eaua de comunica%ie, sau magistrala (bus) care interconecteaz! toate elementele sistemului "i conecteaz! sistemul cu exteriorul.

Dispozitivele I/O sunt componente (sau ansambluri de componente) care, din punct de vedere func%ional, asigur! schimbul de informa%ii ntre microprocesor "i celelalte elemente din calculator.

Fig. 2.2. Componente ale unui calculator prezentate de c!tre interfa%a sistemului de operare Windows Unitatea central! de prelucrare poate fi constituit! dintr-un singur cip sau o serie de cipuri care efectueaz! calcule aritmetice "i logice "i n acela"i timp controleaz! "i opera%iile altor elemente din sistem. n accep%iunea "tiin%ei calculatoarelor, memoria se poate defini ca un circuit care permite stocarea "i reg!sirea informa#iei. Se utilizeaz! ca unitate de m!sur! a capacit!%ii memoriei octetul (BYTE), care este un cuvnt de 8 bi%i mpreun! cu multiplii s!i: #KB = 2#0 B = #024 B #MB = 2#0KB = #024 KB #GB = 2#0 MB = #024 MB 2.2. Reprezentarea informa#iei n sistemele de calcul electronic Datele numerice se pot reprezenta n diferite sisteme de numera%ie, un astfel de sistem fiind caracterizat prin num!rul de simboluri permise pentru reprezentarea unei cifre.

n sistemul zecimal, num!rul de simboluri permise pentru reprezentare este #0; aceste simboluri sunt: 0, #, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. n sistemul de numera%ie binar baza de numera%ie este 2, deci simbolurile utilizate pentru reprezentarea unui num!r sunt cifrele 0 si #. Acest sistem de numera%ie este utilizat de calculatoarele numerice deoarece memorarea unei cifre se poate realiza prin elemente fizice foarte simple "i sigure n func%ionare, elemente cu dou! st!ri stabile de lucru

Capitolul 3 Sisteme de Operare

Un sistem de operare este un program de control master, stocat permanent n memorie, care gestioneaz! toate resursele fizice ale sistemului de calcul "i interpreteaz! acele comenzi ale utilizatorului care cer diverse tipuri de servicii. Func%iile principale ale unui sistem de operare sunt: Func%ia de management a opera!iilor la nivel fizic "i logic: Func%ia de procesor de comenzi: Func%ia de controler: Func%ia de tratare a erorilor: Sistemul BIOS ( Basic Input Output System) Acest set de programe se afla ini%ial nscris n memorii ROM "i se furnizeaz! ca f!cnd parte din hardware cu scopul de a ini%ializa sistemul "i de a lansa programul de nc!rcare a sistemului de operare. Organizarea informa#iei n memoria extern! prin Sistemul de operare Un fi"ier reprezint! o structur! de date care permite gruparea anumitor informa%ii binare stocate n memoria extern! a unui sistem de calcul sub o singur! denumire.

Folderele (respectiv Directoarele) sunt fi"iere speciale create de sistemul de operare, la cererea utilizatorului, pentru a facilita organizarea fi"ierelor. Sistemul de operare Windows ( '95, '98, NT, 2000, Millennium, XP) Pentru a facilita activitatea utilizatorilor sistemelor de calcul, Microsoft a elaborat un mediu de lucru mai prietenos "i mai intuitiv, numit Windows. ncepnd cu versiunea '95,(continund cu '98, NT, 2000, Millennium, XP) produsul Windows a inclus "i facilit!%ile oferite de sistemele de operare, gestionnd ntreaga sesiune de lucru cu sistemul de calcul pe care este instalat. Sistemul Windows raportat la alte sisteme de control cunoscute (CP/M, OS/2, MS-DOS, UNIX, LINUX, VMS, RSX ) are o dimensiune medie "i complexitate mare, suport! mai mul%i utilizatori, mai multe programe n execu%ie la un moment dat, lucreaz! cu memorie virtual! "i ofer! programelor utilizator o interfa%! grafic!. Windows-ul este un produs software deosebit de complex, prezentat sub forma unui pachet de programe "i fi"iere de diferite tipuri, ndeplinind func%iile unui sistem de operare. Elemente componente ale interfe#ei Windows - pictograme ,butoane, casete de dialog, bare de navigare, meniuri. A"a cum reiese din denumire, principala caracteristica a Windows-ului este lucrul cu ferestre.

- fereastr! este o por%iune din ecran, de form! dreptunghiular!, bine delimitat!, de dimensiuni variabile, care poate con%ine o anumit! aplica%ie n lucru, un fi"ier, una sau mai multe pictograme ale aplica%iilor. Windows ofer! butonul de Start "i bara de sarcini (taskbar). Opera#ii asupra fi"ierelor n WINDOWS Diversele opera%ii care se efectueaz! asupra fi"ierelor, folderelor, discurilor "i conexiunilor de re%ea n mediul Windows, se pot realiza prin accesarea unor meniuri corespunz!toare din Windows Explorer, My Computer sau alte aplica%ii asociate. Copierea unui fi"ier, $tergerea unui fi"ier, Mutarea unui fi"ier, Redenumirea unui fi"ier, Selectarea fi"ierelor Comenzi disponibile din MS-DOS Prompt al S.O. Windows -Sistemul de operare MS-DOS Sistemul MS-DOS (Disk Operating System), raportat la alte sisteme de operare cunoscute (CP/M, OS/2, UNIX, LINUX, VMS, RSX, WINDOWS ) are o dimensiune medie "i complexitate moderat!, suport! un singur utilizator, un singur program n executie la un moment dat, lucreaz! cu memorie fizic! "i ofer! programelor utilizator o interfa%! logic!.

Capitolul 4 Procesorul de Documente "Microsoft Word" din Microsoft Office


4.2. Componente "i facilit!#i de editare n Word

4.2.#. Caracteristici reprezentative limit! pentru procesorul de text Word Dimensiunea maxim! a unui fi"ier 32 megaocte%i (MB)

4.2.2. Tipuri de documente Word Exist! o serie de tipuri de documente Word de la care se poate porni: Document necompletat Se porne"te de la un document necompletat cnd se

dore"te s! se creeze un document imprimat obi"nuit. Pagin! Web Se utilizeaz! un document Web cnd se dore"te s! se afi"eze con%inutul documentului pe intranet sau Internet ntr-un browser de Web. O pagin! Web, se deschide n vizualizarea cu aspect pagin! Web. Paginile Web sunt salvate n format HTML. Mesaje de po"t! electronic! Dac! se utilizeaz! Outlook 2000 sau Outlook Express, se utilizeaz! mesaje de po"t! electronic! atunci cnd se dore"te compunerea "i trimiterea mesajului sau a documentului direct din Word. Mesajele de po"t! electronic! cuprind o bar! de instrumente pentru plicul

mesajului astfel nct s! se completeze numele destinatarului "i subiectul mesajului, s! se ini%ializeze propriet!%ile mesajului "i s! se trimit!, apoi, mesajul. $abloane (template) Se utilizeaz! "abloanele cnd se dore"te s! se reutilizeze un text stereotip, bare de instrumente particularizate, macrocomenzi, taste de comenzi rapide, stiluri "i intr!ri AutoText. 4.2.3. Formate de fi"ier Formatul de fi"ier este modul n care informa%ia este stocat! ntr-un fi"ier astfel nct un program s! poat! deschide "i salva fi"ierul. Formatul unui fi"ier este indicat de o extensie format! din trei litere situat! dup! numele fi"ierului.

4.2.4.#. Crearea documentelor Crearea unui document necompletat Crearea unui "ablon document 4.2.4.2. Deschiderea unui document Deschiderea unui document Deschiderea unui document creat n alt program C!utarea fi"ierelor dup! nume

4.2.4.3. Salvarea unui document Pentru a salva rapid un document, se face clic pe Salvare n bara de instrumente Standard. Pentru a salva un document ntr-o loca%ie diferit! sau ntrun format diferit, se utilizeaz! etapele corespunz!toare fiec!rei ac%iuni.

Salvarea unui document nou f!r! nume

4.2.5. Generalit!#i despre tastarea textului Tastarea peste text existent nlocuirea textului selectat pe m!sur! ce se tasteaz! Utilizarea op#iunii Se face clic "i se tasteaz! pentru a insera "i a formata text "i reprezent!ri grafice Modificarea op#iunilor de tastare "i de editare Inserarea simbolurilor "i caracterelor speciale

#4.2.6. Moduri de deplasare ntr-un document Defilarea printr-un document Exist! posibilitatea defil!rii printr-un document utiliznd mouse-ul sau tastatura. 4.2.7. Selectarea Textului 4.2.7.#. Selectarea textului "i graficii utiliznd mouse-ul 4.2.7.2. Selectarea textului "i ilustra%iei folosind tastatura

4.2.8. Corectarea automata a erorilor de tastare si de ortografie (AutoCorec#ia) 4.2.8.2. Formatarea unui document n timpul tast!rii Prin utilizarea op%iunii AutoFormatare la tastare, se pot aplica cu u"urin%! la text: titluri, liste de marcare "i numerotare, borduri, numere, simboluri "i frac%ii.

4.2.8.3. Corectarea textului n timpul tast!rii 4.2.8.4. G!sirea "i nlocuirea textului sau a format!rii - G!sirea unui text; - G!sirea unui format precizat; - nlocuirea unui text; - nlocuirea unei anumite format!ri; - G!sirea "i nlocuirea textului sau formatului stabilit pentru caractere; - G!sirea "i nlocuirea marcajelor de sfr"it de paragraf, sfr"iturilor de pagin!; - Detalierea unei c!ut!ri utiliznd metacaractere. 4.2.9. Formatarea Documentelor 4.2.9.#. Modificarea aspectului textului aplicnd formatarea caracterelor Pentru a formata caracterele dintr-un singur cuvnt, se selecteaz! cuvntul respectiv. Pentru a formata caracterele pentru mai multe cuvinte sau al ctorva caractere dintr-un cuvnt, se selecteaz! textul de modificat. 4.2.9.2.Modificarea aspectului textului aplicnd formatarea paragrafelor n Microsoft Word, un paragraf este o unitate distinct! de informa%ii care are caracteristicile sale proprii de formatare.

4.2.9.3. AutoFormatarea Prin utilizarea AutoFormat!rii, exist! posibilitatea de a aplica rapid la text format!ri cum ar fi titluri, liste cu marcatori "i numerotate, borduri, numere, simboluri "i frac%ii.

4.2.9.4. Formatarea textului utiliznd stiluri Stilul este un set de caracteristici de formatare care pot fi aplicate n textul documentului pentru modificarea rapid! a aspectului. Stilurile de caracter "i de paragraf Aplicarea unui stil diferit la text Modificarea unui stil Examinarea "i aplicarea unor stiluri diferite utiliznd Galeria de stiluri 4.2.#0. Mutarea sau copierea textului "i graficii 4.2.##. Ad!ugarea de marcatori sau numerot!ri 4.2.#2.Modalit!#i de machetare a unui document n stil buletin informativ Crearea coloanelor de ziar pentru continuarea nara%iunii n coloana urm!toare din aceea"i pagin! 4.2.#3. Ad!ugarea sau modificarea unei culori sau texturi de fundal pentru document 4.2.#4. Organizarea paginii Crearea unui antet sau a unui subsol Modificarea marginilor de pagin! Selectarea orient!rii paginii Inserarea numerelor de pagin! Tipuri de fi"iere grafice pe care le utilizeaz! Word

4.2.#5. Crearea tabelelor n Word Un tabel este constituit din rnduri "i coloane de celule care se vor umple cu text "i reprezent!ri grafice. P!r#ile unui tabel Borduri "i linii de gril! Indicatori de cap!t Spa#ierea "i marginile celulei Tabele imbricate Formatarea tabelelor 4.2.#6. Utilizarea notelor de subsol "i notelor de final Legenda n Word 4.2.#7. Imprimarea unui document Imprimarea unui num!r de pagini Imprimarea mai multor copii odat! Examinarea unui document nainte de imprimare 4.2.#8. Moduri de a vizualiza un document Word 4.3. Meniurile "i barele de instrumente n Word Exist! posibilitatea de a utiliza meniuri "i bare de instrumente pentru a da instruc%iuni c!tre Microsoft Word n leg!tur! cu ceea ce se dore"te. 4.4. Automatizarea activit!#ilor prin macrocomenzi Dac! este de rezolvat n mod repetat o activitate n Word, se automatizeaz! aceast! activitate prin utilizarea unei macrocomenzi.

Capitolul 5 Sistemul de Calcul Tabelar "Microsoft Excel" din Microsoft Office ('97 "i 2000)
5.#. Caracteristici reprezentative limit! pentru Sistemul de calcul tabelar EXCEL 5.#.#. Specifica#ii foaie de lucru "i registru de lucru De exemplu: Dimensiunea foii de lucru 5.#.2. Specifica#ii de calcul Precizia de num!r #5 pozi%ii 329 65.536 rnduri pe 256 coloane

Num!rul de func%ii disponibile ale foii de lucru

5.2. Crearea, deschiderea si salvarea fisierelor 5.2.#. Crearea registrelor de lucru si a machetelor Crearea unui registru de lucru nou Crearea unei machete 5.2.2. Deschiderea registrelor de lucru Deschiderea fi"ierelor Deschiderea unui fi"ier creat ntr-un alt program Deschiderea simultan! a mai multor registre de lucru Deschiderea fi"ierelor text n Excel

5.2.3. Salvarea unui registru de lucru nchiderea unui registru de lucru 5.3. Crearea si utilizarea sabloanelor registrelor de lucru Particularizarea op#iunilor implicite ale registrelor "i foilor de lucru prin utilizarea "abloanelor Modificarea foii de lucru implicite Modificarea formatelor sau a con#inutului unui "ablon existent Machete "i "abloane gata de utilizat incluse n Microsoft Excel Inserarea unei foi noi pe baza unui "ablon particularizat

5.4. Opera#ii de lucru cu obiectele Excel 5.4.#.Registre de lucru "i foi de lucru Registre de lucru Foi de lucru Selectori foi

5.4.2.Comenzi rapide de la tastatur! "i mouse pentru deplasarea "i selectarea n foi de lucru "i registre de lucru 5.4.2.3. Selectarea de foi de lucru Selectarea de foi ntr-un registru de lucru Afi"area unui num!r mai mare sau mai mic de file

5.5. Opera#ii cu foile de lucru 5.5. #.Inserarea, copierea, mutarea, redenumirea "i "tergerea foilor de lucru 5.5. 2. Afi"area selectiv! a con%inutului foilor "i registrelor Ascunderea unei p!r#i sau a ntregului registru de lucru Ascunderea registrelor de lucru "i a foilor Ascunderea rndurilor "i coloanelor Facilit!#i suplimentare de ascundere: M!rirea sau mic"orarea zonei afi"ate Ascunderea liniilor de gril! pentru celul! Vizualizarea simultan! a dou! zone ale foii de lucru Vizualizarea simultan! a diverselor zone ale unei foi de lucru Scindarea unei foi de lucru Scindarea unei foi de lucru n panouri separate P!strarea etichetelor sau datelor vizibile Tip!rirea etichetelor pe fiecare pagin! Vizualizarea simultan! de foi de lucru sau registre de lucru multiple nchiderea ferestrelor registrului de lucru

5.6. Introducerea de date n celulele foii de lucru Introducerea de numere, texte, date calendaristice sau ore Introducerea simultan! a acelora"i date n celule diferite Introducerea "i editarea acelora"i date n foi de lucru multiple

5.7. Selectarea elementelor foii "i a foilor de lucru 5.7. #. Selectarea textului, celulelor, zonelor, rndurilor "i coloanelor Selectarea celulelor necompletate Selectarea celulelor care con#in comentarii Selectarea celulelor care con#in formule Comutarea pe o alt! foaie ntr-un registru de lucru 5.7. 2. Selectarea de foi ntr-un registru de lucru

5.8. Lucrul cu datele din celulele foii 5.8.#. Editarea datelor n foile de lucru Editarea con#inutului unei celule Golirea sau "tergerea de celule, rnduri sau coloane Golirea celulelor de con#inut, formate sau comentarii C!utarea "i nlocuirea de date 5.8.2. Inserarea copierea si mutarea celulelor 5.8.3. Concatenarea textului "i valorilor n mai multe celule

5.9. Formatarea foilor de lucru Despre formatarea foii de lucru Formatarea textului "i caracterelor individuale Rotirea textului "i a bordurilor

Ad!ugarea bordurilor, culorilor "i a modelelor Utilizarea celui mai bun format de num!r Formatarea rapid! a celulelor "i a listelor Modificarea fontului sau dimensiunii fontului Formatul de num!r General Formate de num!r incluse Formate de num!r particularizate 5.#0. Machete de date Completarea unei machete pe ecran Introducerea datelor ntr-o list! Microsoft Excel utiliznd o machet!

5.#0.2.Ad!ugarea butoanelor, casetelor de selectare "i a altor controale Caseta de controale: controale ActiveX pentru macrocomenzi "i script-uri Web Ad!ugarea de controale ActiveX din Caseta de controale Caseta de controale Bara de instrumente Machete: controale pentru machetele foii de lucru Ad!ugarea de butoane, casete de selectare sau alte controale la o foaie de lucru Ad!ugarea de controale unei foi utiliznd bara de instrumente Machete

5.##. Crearea formulelor si utilizarea n registre de lucru 5.##.#. Introducerea formulelor Etapele pentru introducerea unei formule

Utilizarea Paletei de formule pentru a introduce "i edita formule Introducerea formulelor cu ajutorul Paletei Editarea formulelor prin utilizarea Paletei Construirea formulelor 5.##.2. Formule frecvente 5.##.3. Operatori de calcul n formule 5.##.4. Opera#ii asupra formulelor Afi"area formulelor "i valorilor ntr-o foaie de lucru Editarea unei formule Despre formule matrice "i modul cum se pot introduce Calcularea unui rezultat unic Calcularea rezultatelor multiple Editarea unei formule matrice Utilizarea valorilor constante Crearea unei formule pentru a calcula date ntr-o alt! foaie sau registru de lucru Mutarea sau copierea unei formule $tergerea unei formule 5.#2. Referin#e de celul! "i de zon! 5.#2.#. Stilul de referin#! A% 5.#2.2. Stilul de referin#! R%C% 5.#2.3. Referin#e absolute, relative, 3-D

Referin#e relative "i referin#e absolute Referin#e relative Referin#e absolute Comutarea ntre referin#e relative "i absolute Etichete "i nume Referin#e 3-D 5.#3. Utilizarea func#iilor pentru a calcula valori Argumentele func#iei Structura func#iei Func#ii imbricate n cadrul func#iilor Return!ri corecte Limitele nivelului de imbricare Func#ii financiare Func#ii definite de utilizator Utilizarea de etichete "i nume n formule Utilizarea etichetelor pentru a reprezenta celule Definirea de nume pentru a reprezenta celule Denumirea unei celule sau unei zone de celule 5.#4. Diagrame Crearea unei diagrame Modalit!#i de a particulariza o diagram! Modificarea zonei de celule utilizate pentru a crea o diagram!

Selectarea unui alt tip de diagram! 5.#5. Ad!ugarea unei reprezent!ri grafice la o foaie de lucru sau la o foaie diagram! Inserarea unui obiect reprezentat grafic Inserarea unei imagini 5.#6. Crearea unei liste ntr-o foaie de lucru 5.#6.#. Organizarea listei 5.#6.2. Formatul listei 5.#6.3. Sortarea unei liste 5.#6.4. Calculul sumei valorilor din foaia de lucru folosind liste Calcule rapide ntr-o foaie de lucru Afi"area unui total pentru o zon! Inserarea totalurilor Crearea unei formule simple bazat! pe o condi#ie Generalit!#i asupra subtotalurilor din liste Crearea de subtotaluri care nsumeaz! date Utilizarea Expertului Sum! condi#ional! Crearea de rapoarte rezumative interactive nsumarea datelor cu rapoarte PivotTable nsumarea grafic! a datelor cu rapoarte PivotChart Calculul valorilor subtotalurilor "i totalul general Subtotaluri

Totaluri generale Recalculare automat! Inserarea subtotalurilor ntr-o list! 5.#7. Proiectarea de valori de perspectiv! prin analize de regresie Completarea valorilor pentru cea mai adecvat! tendin#! liniar! Crearea unui tabel de date cu o singur! variabil! 5.#8. Validarea datelor 5.#9. Automatizarea ac#iunilor Macrocomenzi: Automatizarea ac#iunilor executate frecvent Vizualizarea "i modificarea macrocomenzii Administrarea propriilor macrocomenzi nregistrarea unei macrocomenzi

Capitolul 6 De la Problem! la Realizarea Aplica#iilor

6.#. Algoritmi

Prin no%iunea de algoritm se n%elege o mul%ime de reguli de calcul care permit rezolvarea unei clase de probleme astfel nct din datele ini%iale s! se ob%in! solu%ia final! prin efectuarea unui num!r finit de opera%ii elementare univoc determinate Problema este imp!r%it! n subprobleme mai simple, fiecare subproblem! este mp!r%it! la rndul ei n subprobleme "i a"a mai departe astfel nct s! se ajung! ca, n final, pentru rezolvarea unui pas sa fie necesare doar no%iuni de baz!, foarte simple, u"or de rezolvat (metoda divide et impera). Tipuri de opera#ii din cadrul algoritmilor: Etape de parcurs n elaborarea unui algoritm : Propriet!#ile algoritmilor

6.4. Exemple de reprezentare cu scheme logice a algoritmilor de rezolvare a unor probleme #. Ecua#ia de gradul I. Se cere s! se scrie schema logic! structurat! pentru calculul "i afi"area solu%iei ecua%iei A * X + B = 0 , unde A "i B se vor prelua de la utilizator.

2. Ecua#ia de gradul II. Se cere s! se scrie schema logic! structurat! pentru calculul "i afi"area solu%iilor ecua%iei A *X 2 + B*X + C = 0 , unde A, B, C se vor prelua de la utilizator.

6.5. Exemplu de rezolvare a problemelor n Excel

1) Problema propus! pentru exemplificare aici este una tipic! pentru utilizarea resurselor oferite de procesorul de tabele Excel "i anume completarea unui tabel cu rezultatele unor calcule n func%ie de datele de intrare ale problemei. Mai exact, este vorba despre tabelul restituirii unui mprumut. Datele de intrare ale problemei sunt: Suma mprumutat!, Dobnda anual! (exprimat! n procente), Durata de restituire (exprimat! n ani), "i Data de nceput a restituirii. Cerin#ele problemei se refer! la calcularea "i afi"area: Ratei lunare (Suma lunar! restituit!, constant! pentru fiecare lun!), Ratei lunare din mprumut (Partea din mprumut restituit! lunar), Dobnzii corespunz!toare pl!tit! n fiecare lun!, precum "i Soldul (Restul de plat! n fiecare lun! pn! la restituirea integral!). n foaia de lucru prezentat! n figura 6.#, n coloana D, ncepnd de la D#0 se vor afi"a rezultatele calculului pentru Rata lunar! de restituire mprumut a fiec!rei luni, n coloana E, ncepnd cu E#0 se vor afi"a rezultatele calculului pentru Dobnda corespunz!toare de plat! a fiec!rei luni, n coloana C ncepnd de la C #0 se vor afi"a rezultatele calculului Ratei lunare. Formula pentru Rata lunar! de restituire mprumut este:

=((Suma*(Dob/1200)/(1-(1+Dob/1200)^(12*durata)))/((1+dob/1200)^(12*durata)))* ((1+dob/1200)^(nrluna-1))

Figura 6.#. Fereastra foii de lucru Excel in care se creeaz! tabelul restituirii mprumutului

Capitolul 7 Facilit!ti Oferite de INTERNET

7.#. Re#ele Locale "i Globale de Calculatoare

Conceptul de re%ea n domeniul calculatoarelor reprezint! un grup de calculatoare "i dispozitive asociate care sunt conectate prin facilit!%i de comunica%ie. O re%ea de calculatoare, restrns! sau extins!, este conceput! pentru a furniza utilizatorilor de calculatoare mijloacele necesare comunic!rii "i transferului electronic de informa!ie. Anumite tipuri de comunica%ie sunt simple mesaje utilizator - utilizator, altele, cu un tip cunoscut sub denumirea de procese distribuite, implic! mai multe calculatoare "i partajarea lucrului sau eforturi comune pentru ndeplinirea unei sarcini. Dispozitivele unei Re%ele Locale sunt cunoscute ca "i noduri, iar nodurile sunt conectate cu ajutorul unor cabluri (sau alte elemente de conectare) prin care se transmit mesajele.

Figura 7.#. Conectarea n re%ea a unor sisteme de calcul "i dispozitive periferice 7.2. Internet - actualit!#i "i perspective Posibilit!%ile de leg!tur! ntre calculatoare, prezentate anterior, au condus la dezvoltarea sistemului INTERNET, care reprezint! o interconectare deschis! a re%elelor de calculatoare "i care permite acestora "i programelor pe care le ruleaz! s! comunice direct. Re%elele interconectate ofer! posibilit!%i mai bune de acces la informa%ie, comer% "i activit!%i productive. Conectarea la Internet este realizat! n mod uzual prin utilizarea unor standarde interna%ionale denumite TCP/IP (Transmission Control

Protocol/Internet Protocol). Internetul accept! mii de tipuri de servicii opera%ionale "i experimentale. Cteva dintre cele mai populare sunt: E-mail (electronic mail = po"ta electronic!)

Conceptul de World Wide Web Paginile de WWW sunt realizate folosind standardul de HTML (Hypertext Markup Language). Sistemul Gopher Protocolul de transfer de fi"iere FTP (File Transfer Protocol). Sistemul Usenet Sistemul Telnet Exist! patru metode de conectare la Internetul public. Dezvoltarea World Wide Web-ului (www) este mult mai rapid! dect cea a Internetului.