Sunteți pe pagina 1din 103

== :

:t

i.8l,.as ?s4

-9

-o

I 4qhi d4i. Adt !D FnrDt. q d eeb, dr ri . rditrbr hdnsr l budh!6_Lvri Gdbt!n,i !9 r,4ahsiq bu-dui'. zt 6r.1itu h tra b Ldsd. fF$e,6 q. tuuhkch tu"bski h,ksnc,.tba qrg6.r-Dndtd.!dit6 rad41i evbdd !i skdDi {ds bs4i dc advcsidli. c!6'. d; drdc !! dio !bE), Ftu, roL t!

.b4i'
Fn

drcsd,

rhrv*ri. st F&r
unrt di

colvqoF

Au op{3i

dturot! idodq hbii, 6jqt ntu. &, ft d! ! Ffrq qt cd d. dooobr dud or do btb. rn.ieB inpodDrr, !6ete. b3Bqrc

ddihd !i 6L'od*ito'd& @qrtbF rd,itrtd p$1id !n D"*d 6hunu uNt Btq6r c nnr @dd, h lrih dd reei diiilbnb o sjk ium. 'bdu 'oee ftdo&4H d@dd, Phcditt4
sri n*ed junn6j, 'n o&d iudultiei @EpLk, . adodrn Lbr4ob 6ibr, opql'rc ri c4! iD&dt-

,*,-;*f;:r"r,"irfir;";,iJii:"'i.t*l-":?.ljfrr.1s.:;n:r-"*r, | -"_:::"":'j:.::"j:'^:::_':.:i1"1ff:.{:j1*: ":j-T"l:


F. I Ad'd # ! /d,.' r^rr i,s1 b dcdLb

'

S-eqf

r hlrrtul!-

l;.jt+ii,ry,;inff,":,;.*a#J.r::ii*il"-r"rri#i:1fr?*lsS , ;,;;;L";ff*:",:x*-m*';..1s"',f;:##.:,jr
'4-r'

y e;d,Fts; Purd!dsh Fo; pDdoliti * Mdorqn,. D-E@hti p@- .q ddo6 h .ro{. d, &Fd&r @ft!n3, d!p{dd!. d! n*nufi scbLi ftxeii uhn

o cdiiL pqtud

. .urq6n su6/id,i

urcilE,/n . !ni@!hhi

tu ldd.t

colddda'!f!'bbu.raI
h E !!* q 4 -L " e oql " hn.c, biJrd ri pa6 6dos6tu. !0r!r: ,/E4 dok d jdd. ro ft!@r !

rp-pldu4Lrtiinlifti d bsi,3r rdlob&r. &

uknoad @i pqE

debuhhi potu ii rnl.tis!

c' ur

rg:g_s!.r,

In6!{t

Fru

brrd

%dl' pios P lih e tqa- LuaL' r . udP o F d q F !

,i to6d*r id4pEdr rt .i r! c4 ddo!*BJL 3 ec n6do", @op'd!n-B!oDb-4 5iqri bE6e ri 3 EdlbriaJii F&ine ' qtq.'t. 6 @nt,ltri ^btn4kw4Ji pDlb hcrc dc lDei cr d@h acqh rnpEjufti, itrtu rpo4i' Do6bstr, dtu lFe & rntud .ftbd eL: . .! be h rtu /tosr i (d! pnn.6ra kdito@L t w*r), cu idcdiricel q-D@ dd{-

Mo4obt;4 tud& 34{di tde ,r ,rs ln IrIe

a zv\r h $ii &eia FpqH

vdhhd, ns.!iq'.'

ra

ro^,cc Fle

ft@, Lrid,

FU rm 4i

tuh

I !,t

se Ns ,lr.

.u szibiE lucur

se tdrmh
do !@,.r4,.

ia!i. s dun'3n dbL

rg!9.g4L!!&{e,.a,,

*;ffi5:.t::l nlgbolr-4rr bn! rh


{ru(r!td@i.

rcsLB $nehF2&d!Eih . b-q4tsB" 3 brc{iJr. {rdr b.nEilriJl dc Dcobii ei Ei.dii tioturd,. ar Fnsa so No4. lEq6bsrrl. 9i,3Fe ph*u a o diqclrh & nh eM&i, kdrtrr-a, sredd; ,kre

\a$L134!9.Legl::-

qu'-od.n-! .ro6b.

. o:4t:
. w_ih pteun

db
c!u't 'ft* d uEe aft pthoiFbr dharii opqd ri 3 dsdbdnbr h:h6n 6uPB ldididlu .i !n @!-

db r ! pd4, si c&f

pldbq,tore,

cbl

tuu!,

reiic

ier

b&, P! ere {q/,b3 r r r '+_F+{. . cFs r di n{ : gq4

ieeg.-r

tullrrbudi

s!

e; .p.-,,,i +ea - dro! dio c4nub tu w,totqn st.tu,.tuk

-.. r",.".'=;"n-r. iidri J,-d" ", -.d*.

Lp,. --r,-

d o r& &,c i l i 1nd' a,i E el bd' uhl

h nivdur qekd{i !. .i]iintdc omdui diE @Erilii ii.oicidi4e Dc aftL hsi @ne!b' & ru'rr4r?, ft a4ur tuE, a 6* rrpanen-ine'Fii!fti'tfi'661fir! t;ift{tu! !rh.&ar *di c !u. ch!iri:ft,t'a.!dr @ld @dn iu,ih ;I\i6icc$ r.nd ni s dev ur " i6._.rFhnPr sP,! L&b. .om! indidq'ji! ;qt4nr di{ipric dilcs) t. . 'n'6_i.i.rli '_roinic ;qDdd,rb| oindd3sc ,@/obrir cr sqriusq 'rordisid" , d! e,tbsn-3hder ad4ca ,io. I $,uoa. hr-r ,g_lt.d ino.3 i -o,b4?, ,

G ;t I"r

;i!iu& r9l!tlu,

h;, Q-p.,in" t*;t"i Jg.r!,!!-s

pd.

!k.), r& vd,

h @e,{L

F !bd.4

(deoh.r6 d! hrucit. ri B6rb chFctiv ;rode evniEdtLL 6+qa6 !&., ts dc o tsdq deqL@

su di eu wobtbi hdrr

hFbqsd,

u& r,d!

b6du

ebqshsqiadc.frdt6!r''

r6ton dc., I d. dt. Frb) dir !4hi lebbsr ,i ,, bbbgr" ln!ryq ulF anePrqid 3 povdndui, EFrc*.r6 pasor{riatii po{*(q, briqhi dclilui, brur P,{*iidui rn vbli corcrvftitii, co$(61erc cial4ni db dc.), dd u4 Frbr*rc GhqFihobsi, FihaDdidc 4c.), pc bdd ertcftiq, s hrtra-, 3 t4o oam.d..- L Difid._r paKb! { ;. M*{hbr adqnd (to c@!i pubncaa r4hGt b clwlntu biurbeafi, !e d.ji Dar', d.o?oeivi o z.lur ri idansrb invdFl&; c.6 ! pFhcsu.

iEpr! s.3i !c hctaibb, r r-p*i,*r' --*.u a*.. a"r*, 'n nur@!!ubdigh.iP&d.hc Mddqt' b.s,I"i t @ te dt\

*, .?-1*

*a

d ri t'F

dod*id @ ftlctbr. a[.r4jre bo .uwd d! lnosbtu Gi th,id,4 4du r! u sh.ndc u tbDrr a FP4sh b utr nlfar de sdht. ri dbiciri pnssE, s6hr 2. N4rijr4 cr lobe .xrt!!ii, a cs&6t\1d basdDi c*a 4 sh Dr' 3du dc icdJid! $ nue. deisqr eqtrft3q.. .r E eft 4 , bror. qu rtseu Gr. i,/z r 23, bibrbenn. de b Dh

"iq4uour','nirli@lbqb&!ngdD&lfu!i*l9d' Dddblnc tuii, &ciei s ffin. r.!r' cuElb tn Rdd-de (Fhdodldb. ,ib6rad.) sdroF6k, d nN6 @cetc sblbilduL ddcii ri i6b.ni !t--., it !.n'--& ' tl4 o6ciat !4*t 6ttb {ryriIid obr.ddui !i & 6dtb oplntiotr) '. pd ini.md. L n@sw h id r s&,l,,ii h' hi lo'' r' !.egsd' rtu'j'tui ,6tu !6d idk, o?o , dlt Droali d. Pubri.ld PdhE 4did! cu ds'*n. utud! d" r&i. s p'Enonti,i-br! t' tg"a h.. h- i.'bb. u trd dbdd. 6hD!tr de 3 5eid.

uDA!.), ,t a. !6a4.n

natu. lidq i

D.iinrriib rn ddEnry r).

- . '+9.!!!"! gi:::!4l:ri5rp

f 'Pe-e:ruj}l-!3,rsl!!:i rd44eor'6 d-!-o1l.1a-_ry : ., t;Ein ,{ ,,:y}!!:-g rlrrp.


hrhr ..r ffiiq. t hl,E d- r,r+;eE

':::jm*;:+#ffi,: *.ffidEE6--ffin=:ffi".'.,
si;;Edi;i@"a'ft

d Fa

p ! r,, rp "

h(+s

@op.g;

did e s ne etslEr re deriiiti senc o &s tr rgt rdei c*epii dni r uiu +oc1t! n64i h!h(6v. odln4Eh&,uialisL@rl', 16'; d d.bEur rq tlhsift.. & u fuqqieido@r!Frcnplq. ldlErd siftIar lui, aPeninhd i16 6hp. c! mLh!6 R.N.) d! ri. io 4rqi *d {de nnonhs .re Eddui4 (6n4n aub@nr tqE4i. n!!d) !i oboc d! !r! ri 'kn (!cs' :e.-- t' r1rc, bdmdu I
a A |ld! : P' ..'. k dpu! .1+

ii?ifu Aalbka dffinh, d. elek dq 3!aiE uni p-; *i;;i--ili;* *@k.a ruEndr. rrFrhL dair;,d q ii &ci r&u oiieiti{d eEijbci Dodarirtbr urei .r ,trqld4i,i .dae,fri ldcs i Lsdu.. dehr!'vgbver,Pdbli& h 6pdft' h opd. ribnr! d, rr !p.lr, '4&' -"q4,'rd, lnrhdra hr vAdow6kr lslsrEnt. cnd&n ard dc b* lb &rici d) iu&e unnr dh pdq.iFbr. d.dd6 6rcbril, F.!eb iolmd

|E:G F' !r!&',dbpe

.dupr ErctubFa

!b Giti@ .qpb hq4, EbniEd, r Isdqlli ploils do t*a1u:) @r ehF .r !ndir66 '6d6ter :lrtodiea h v. ri tu! roi lunn dndani' nad! \,Ea lni dipri s!d, !)ddw"), Pdkti .!6hdtt, cod; F.. &eau ?4rro '6narni" @i.,ti6dd steiitd tu rd4i,!lu do dive, d o o6rtl6sE ddt b@dd, e !rcbr6 d! *or! !u pc sE o {h!:& ,h@ri5hr"-

cr ts,r,i rq oh iw-uniG dE olr-til!!;'ad.! tsc6". ;tiilhd "id'n h ode. ffndtri-Eli-t D1ffia'fi_ili6Ei; rn'borui tot.1-ptoi"rri: ;;cd ;;;, e;- ertd! . d6. &d .

Fi6rtr-ffi-*.:iErl;Esi

,-ry- d *^ts! ob!*

F+uud.

rlelo{ -

ni@E" + t db.tio P^tri 6ur;

.i d4mv.q

vsdoE add ltoP-hEqd bbts cq stdlld e@q{ru.!trh', ns 6uu d p!bri6$i h indt. q piri! r.F de ,i id{'!tq @dul i' ftF.w or ih. rlid nod@ hiuD.qJr e'k{cbr, qr.dF p@de rtd.ibF dlrqd be&t.b .L ,@bB;!d!d soi@dfr, lrcr todivnibir" 0! i!p!.,,nhi i.tc, p. ]e, d*qbdc Peqs'bi@a (a Nui rour, Jd@@pr!r d" ,64n ddhi6 .. d,ta' 'dil/(t p.!h dqr4ure! uRdd t/ndr, i &tutiddr ir.E,4 c4 Prrbub,

,*,*..,"1.
Ib^.*
l

" ","*

d.."u;
"," "

*
otu ra,@ nodrbid4. !. pqpi

*.-_''1lltlll, i ln ro ryI9seuj!,ra"/g]**.'nrEein4nt'i!u!he;'ae,idn4 'sd sr sh4dij!a,r,rrqro,.-""d,.-,;* " _ , : " ^ . -(L E r-; rp -4 b 6 md n a . a o d , F . ro . p rra n- o + r . .


: . rt , ; . I * & o 8 r. . t s , t u '
r.aii e.n4 Fee.Ddft Du ii dd,i.Jn.rend de ddfiffi-(i ,.' .d ..' .d' " .l ' r....* ' ;.' .' oe' c1o' .@ i bl ' onsqd.

r,:bt?5bt*,,d

r; *"-.-,.i,,.

*r*. a*-,i"".* ,. --1,"


rtE q- s1r,4wbtrd o eu 4*a6!41!U|P{k|djq...''JDaare9rcb:'ollat!,"."

"* rd..J a ats- -.,u...,r: "!:elrje4---e!6

Eljsglg}-lltidd

:/r'4i

/4 3

n,",.",,, ,, w.b"d..,",,., , l5s!:gE!.t


a -r,.* n .-" " ,." ...i , ., ''6k oF!14' ' ddL " --;.::_;:-

Fs1"-41
N hd. d

j;Hffi+r;.*?t.ij:li.:,ff",L.Jtr;,:J.":*:::, .,"1iilri::,il;",*1,,"::#TJ.*l fll.J:;"t::::: idrd6 rn !'u Fdisodr. a/,,ae, Rd,.F"t i-is-.d6. .3


:1:::tr11Ttu::' (*ebdd
ePq6b ar d+JFjux. ,i i6h

u.tr

btsriE

d! s,4ie

D.Lb'

r h,n\;kd\Fdd

,:

nJ od

"@pr!,

/!i4E.

ffi#ffifrn$r*ffiffi

,rMkiriiiH#?ilitili*:];t"***|rdiil'Il'}"s*l.$:H

ca c./

e FoDo obr.n!h eh dr sd t rr'./d,8r..


d

so

.m!ho. tur.

s -a

6britae.

turctiior 10! dde) iqcdi;i elie

r. cdrht-

,,r6ta

thdiu,

aii

$bndL

ld. t'pt, ,.hj!b1 d?do! !nb6s.


lhud e,44 hqp q;, b om* Fa6h 4itr'.. 'tr!4!F luo ! !

trbiur

dc F,ib

uri (u i@E

i E t4.. EF. '. il, jpioqcesd hpkb ,i $bnod id tin6 hdivellhcbip&|hu'ditdi

en: ,ca @t bemd <...>. "!tunrjlb


h3d6r

dbd @ser 6s I a4iddr .l Flh

Pv6, ci .4 itd$ "'@o'$jtr'fuD!'ul'obidpu.@. -$ qP..etl. h .'!e

n t6rtu6

iui <,..>, Tr@dn flrl .cljui. rd{ qe bi" nn rPoi,' drs.-r

s.lmb

_-r'4ia

tqd.d!.

turad

DlEir

{.r. rr,

hh!,

f. r,

r@/ror*i rurclbBri,

hJsr rdL! o. sls*., nodd@. uDci hiEii lFii ftndaE obnduhi, addd pqidr d4parpa F rcdide 4 &.d ScBsdi&i. cffi e slrmkr h lrni 3@a6. t! cs {df hiE+

dc. $ vo! db db. ei dsidmtl 9q'&o.gn.e{4@fug lnri 6!.,!tre F!re, !i LsjtiB, ulot .iE!nddd 4!, di! Bliunt tunclb ,rjqiqt rn lordr ,.1!6! ol).fl3tiq td.!ov, $qr din f! lde .. sFijhhdq $ rFqo! F! .lld nbb.,'cMin&'i4I!4urc8* pd![jutui de Priucipiqr .. .ddd4b d uni6b' ,,epi!dc i! bftgire dPercfuPldruffld!q'Fd.i' p!@Dl de dbld.i &fudA a 4dd; ei4on! s 6ce L3idtu.azGt c@Eotiod llnibt arj .a ur'e, irblte tc!: d! uuidgi P$oejnl .. &.e '$Pofr !. ii, .u t@e inprt4iiL, !d,iF. '1do}

ri$" cmd.

lo s2r, roEar4s
o luei !c

:d,tao,

PDF ,dddnE.'d

icdoE &di!.t Fpdi ri l4:6rn r!@ dr'r. 'lrhruiii I! 3n4it, !n rdi.


osldc Plidd $bddoi36 ri '.ri:!!b

<..>, Do{nJn rry$iita p{,i, s!w!6 .d!{E Flti

,4FrrcordFro

6rh,

$F-ri

-"liij6ti6n .d, e"-6.od*ptic, 31ndr o afriftdu i4iuid, bviid.

erc, lqhddod

rli !! r.ihtsL uns!. ![d

Lr. qr Frh tui riE 3r hdr w.ojnadn !td. di3irq Gldq u! nnesBi
@j.tor ddi., !!.isbDF ,i FPe

3r drbdiub

6e'

/ddDid

& s.s.ub,

aj!84

lejr

uidd ,ti.q,b d, twlrt6q4 1Na.* a6ti ta Mdk@n, tu-

& tu u.u

loe /di,r.

d.E bru, c! ""r--!. d!dE'c, L4@s6J@PbE{e'!t@dY E tudo"..,,,.. q;,-.r;.,._d _._.

dbEiL.d. ti .icl hp! o FDr @. rr.er nud er r r'dr@

Pot!@jd ui6 ro6a .a @i' d. dFd&i

srd.. qsdE.

Moldo. c Df ;iBu

qid drbd Jdlurn ^rnst, r'61.d'fFbd'l4l''rsplldr ursndohi, h@deituhi, turu|, dsft 4 de tipud rdlbod"rdur" 4,ttun enitwnvi $tuD'6, rcd\@,i dcl, inu4t!,i, d4e6ei \DoF5qlsi scoqdc dc d6turr), b s,c bL ad aJd e,) t .$ i! sDe$bb, ddlEici b dec rr .hrqdbr cu !' ei&tdib

ffi:*Hrr"i'=
u! ,oT@.tr1jp2$J5 1d mEo & @d dc@l; {6r!.r

Gr sLhdd

iu!4d

drntr

ro Fd!

dvts

c- obbul4

s h v j ' o | e e b a hl j @ b. ro (d- nobtd P4P

g&i !Dq@s "s. !o! d6 s!{ad o .b


f odFn$r

eKli ndv' c[u6t' d nd.,d b 4deb !n c4 e bnD! auld o iqnqft bddq4i '97] ton4io ,i o de6d'. b',n'./i t74"'Jqn$u '

-=-i1j.tsi:!.r{i

Egii-lg{sJlT'riii:leh.m,.i:diEEEriGc':

o.-u r' ;r'.ffi:iilii:r

tur). toda

'Bd ktuPb

ri !:aPL dc .[ G e !bnd. Prbe I or 5F.iwD, Lba a.b

ffi i'i?"lf; ,:IFX*&A t+"W;;"?qi ulsB.d-E FftNs,s b !q4! atu rrq_


pryj4+933gEE**:

i:1i5ij1.1 d q '* . r ! t ur ' p. *uj. es'*,*.* r* " " F _ ,.

'q e,.. * *_r,.+...he F;J:{*p


3_.@ m,;da-

rno, @ dEd6ts dr 14 iro iDF_ lqs!rure. p-sajlru. 6 e!ft.-

..if ;:tf,'-iff .Jl;j:tri -ffiffi *d-rr d .-h "+::*d'+g:resqad:-! '


.*,. * eh & br-"i,. ,!Lq.to !o*"@rr

-";-" i
di.:

"{'toe&i; rqb s4r6, di d! rtEN.5lr loertl rE3q46i, r{Er' r. capri d!ft6 ...rid.. A!! dio4i1 dcdqm. iDpoenl! !t bo!.ii.t '@ riebi.l_d-Ilglctncbndlr AL:br !.. rr t ! Lpnri tid d6 6ib.od bo6.r!:4 h osdi u'r@rdrd akDlrui, ?r cs de ddd d o ii d$fjq r.d tuBh1i4. eh ei bsrri dnae. 4ibr rBldq .upus &uEibr r4r", i't4, pp, 3s,$) ddn, db peiq afr i! Mol,/, r$4d(i s'. dr 1i \e r,.,,Juhbib

@ahi lholc.pdi lEujsri :sEsa!-@.Lu p'E ^a rn*ri,ui btu i.hi6u6, boiiqri, _"dd ri!

r.m ar,4,rr -!iu,lD_*.,

b cr, lii e'4u-.h!L pqsoBjcD{bF Ga!6cqt. ercdui Fb* tu (JotsbF c6dqi @r Elod nqdob3ic 4s 6rs !I]e, d{{s hrq. p!hhtrt e hf inta!. s2),nri iopdndsliqD. qi!@i*ai6 6b cie. rchr ,,Purc1uru li,jnd rcrry tu6-sdit t. r' !i ion.i! dai (nqmai ,,6?br 6 aid! t re p4"@!j.ro, .pecLts !i&ro,- 1Jt41d a pn4dd dt |Qdr. d ar1, pqtn 44t t3u6r I, R.Nl s6i i6!od.n1! r. D*n, rl,4 Jbjt.,lq p. 32) nu biddad i /,/ebF! de d46r.ri. pcEoEjurui d. ra@e t84iro Eiqkclea h! h br&frlb. i 6e de-an vrur dci.-ri ipri6ti. Edodobsid d. ii&rs id Irh!. hdrq b edld,&, Prcpp udi!'. !d di@ 6ntiiii-r&t
6lddiiinnoddPg_@!ep!i

e*e,

ln 3r doi! nod, rn phlur 5PeLr, a, *k. intrFr bnd d. batu

ebun

c@idcB!

h4 inrhit

(rnla, P lro). FrleLhrb,!br*6" eftue, r{ dml1ab, ,'"ii shshld a uno. /s4ii k *tuta d atudin snoiv!, LsBd e rl de'!n't Pe hlp O, hFuNtab enjqrii re, $E dbi o(sibbi D.6!ld 64sdqi d.drse di *c

6ftd

rncvbdc4 Molrbd:'

* dlsiiq&

! . dds

lirbrq

6.,

Eqp .b*6de-inecar-dqa niEhr tu4itqr Fn*ti, '&q4 6ub ri alElad, Glr anb4d tuituii @n!re, dEhr l@DaFb! vldi 0i$rni, E4i'atij d4. sd.i. dv dcnoadv d dndbunii iuac{iibr se rnFr3!, koha disPeriq\t bgb *tue I'JdogL !u srpr lbodiPi din . @r6nFodtr,

b60uhi 6n' idqdit.i@r. Deina a/'@' codshiB o .oa6 luc&siutu tdic $d ri tup, ,,tu-tru!. P! p ro2) ii erBh" 1itsi, dbb dbft 6rt moh F! li,t, !d ttq <..>, @#ivolt.&'vdt&d.laP9F dc4odnbr ieDdG, b/,i4ii c;&re. (Li$q) itljru" s\nt44n lunid.!@"0i|c4.'$F{c di!4i' .!g6 ,,o &6 rcc46 nrbcrkL, intcilir. pdrdqe!, bh+ (Blb'-&e 6drE 3abr.s. phi ra onineln dssinEbG rnd !D drini !:sL drt. vorod! e.), isi,1K tEnlutiit'4iib d! sidr3m b r44ib mbubcuhi r.n_ dblui.p-ccedirw (d. i'lr. p. ,r3) &. ' &r.16 tu pdBcipiu dinkc bau dric ,i n.bdrr! -redtu rd4.rpdluiddkb ot For6u !n lordvn "btd&lrr" d.GfuInqbnbade'4.@'41 ucL oitut&lie !. cfEp d!!b 4kdbld t!!@a Fivdur &, d' ;-ddi* d. "" N 6 a ?E@a ljffi1tu, ,,Uilfu.*d F f" s'"r"tu', -.d) -d mbqitrbM1dcs3ed.o!!&l u6 dao ei .vjtu6, fteH. dpu_

h lnnd

iid,

.\tolrr,ra

iusfra4

u.

ditr @lsdccj,re

-ide-

t&,i,Mb)

qi d.rdtE@

olsa ri!*d

iiH

h In@tu:

I:@!,

@nF!!rhr

-bddE. .o'&r * rii opt frn4a rkBr! .r4b e& h cuGd ewbllci 8e.tubi r o!!!ih ri lotorii subqd@ti uon4n ri p.nlftibridju sqlodour!, @nt
dF diodkr Fi,qt|f ic IFELi $s&ol

ifl$

L4r .e |jso(@ {r! 'c ,ll)drri" cmdh!: !!rE.r6b, clE E!& .u 3rgldab Foedt 9t, elEbd, .u d6b 4i5hr.1 dbliEodwls:qd!aid6|lJbi 6!'d&dlrEHecb'66jc!odsoerndhEg'sdE4'!!lld ta6 hea, cu b.i. drtu, ,,rir]4rirtii" tueu

.!.na F ".&ft/ EbFd d.Ed

nrdc

dd rr b
d * htsb4r, die rd.iivd,

j3bdq

*bil.

de rtxs

e *irdi

ri de c&&Dl.

obet.d-44G

do *!s

(ct. i,t4

,- rt0.

Frld

.drftoti

dr .*i

tulr di6E

(i'l'4 ih'tst"

p. ee), rid nb't..

h'undroqDd!*hofuIqic", ssqndr. dn cr, d- su! BuJiNq

sqLr r! arur @itsci Mdlo,4lrr ,, bF6dodc'd.3d ftud .mprd do Egi ,hdrd! {c li. pr@to. E .u lcpu6t: a lbbrt hh d n6d !{ii e @d'qrn rsu6d r(d a ri nu it dd.rb dar b F'@dr *dk rsi <...>_ Lsft b.6!6 !6r&&i ribre aq re dsu d*r o *qr& nd.6idd c& riibr, dcklr, d& !! obrisibd! o obric lord tui'4 colcta 5 n+d ljnd djEc,ii 6ati a,r !uJi! . urd &dBeie Du lqe Ji iddB j$ qu @Ebrb Gii dh."' d;dll@re e&t!hd! Frr Add_ E!d!i!e iba'+d6,'6uut@"
dill @jfu 31 6rY!!jib! rft.tle

de I3!qb t rd !, tund.@lbs p!!h .u 4ldcJii Io Fhdljq, idri \lladh rlrul, !. Ilgrbe, ri r. d (andd wqndi, &, F P4hq b3, llAFi e4ii -b 'dudt.b p'iEd" elli, c utrbr oibb| 4b,JdEr e.) tud, drnpdid, .4tr.4d. ai phuisr. Mrr@ !ri!de, 4rc prd!: rq dtril, 6,4&d qitdui ri dbrui iDilidic, <.> rcn ptu6 Dc &qi e pcrr@b iliFrB b dydd i6a3b.$b|r, rl 5i pd$!.je ii odive lii .cj r.G@ e&r

ibs..it
qb

rotun .witurb

P! esn*c'r F4j. f udt eci

d! fi!1, dqpr b3i6b ,Ftub6" rdsfl tuobdt. }&jntq,$ odd.I'!@h, J{ob6! h sb, dF6 iDi od fniu, df nruidd apd ,lo@rti!r": h nepdbF c sbitr autsldc!ts ie hr! lib r 3r e iM 6lttui3 rioPdc d ! s. pd hrdcd rd{tii i iud dj,kb." 'r. @.dmia d ribBhr. . $tu brdd inhduc !4i4ibs. Rmno4+ed rc* Ed de, eda, h Modo4n.

(dod{iv, i!n4 ddr @d & ) Gul rE uvi c4 a bisdqi nu s i dd pleri!'ri r&, aubE dro@i. cob, elidr t'e{ ninl4a 6d&) d d4b de sd. ke! F op@iFi 0ec!L, $cd., E i ?!tb (@!EobFc, oeb&i@, n**3L) &dt er. nid6 | nli &i *'*',e'di.i.eldqidoP'rqqd

&e4i slfuts turid &"r'qrd &fub!bhglfusihiE,d.6ri


n@di e,ddez&", & @r*m *@sdft -6r srcts b &.idj !.rcru.b, & b'ubi 3edwh (dbr.rut). a{t opditiiL (?Ec!9 nJ. ahr*e, ""-

!16" ! .r4d b, l6k n !u $ !@b Gr!?scb lqgjolqu!i66c.nr!gedee$

adr !t6

ddbre

c!

r! ePeJ.-E.i Put

ntrd, od besnurseidlib " opp' rs

c@.d 't; n! 'idi ddi . ur'!o $t'dut nrq.tr ft1. @oPttDrar

o&" @! c a1 q'

ci erEtu!

;*, d".. .."&'p""d -* tn M,'rrBi) hhror dqG

pbl Du Pd 'o

i."i;.-".d

@'.nd-.-6n

dilti dc !i&6d nrk6e Dri bk!' d' Fu:frPqF eriru o'Fc nofd

!DLms ". hnodr'.;bs.!!'' q idd !hn" ntrlnh ,,* liteis{ eiddt're !. ui i*.d fonotgs d6Jti: b &rsiu iftdai dnt 1E6d d4it bsnd, dnhe dctuad (,bt h 6! I 6n! ir rui hlp ."^-"1d,1"sl-d*,dbF-.,' i,r'.u^o'u ai u a a *lutii -"-t, n4., Gfre un D*o h i qe! ddiqtt qade!cis!r@d' !b.) iirh'ia op.'irrroi e4d. ! di4_

&kuE-nur!drs4@nnnra h ryqr @4Eb!ta, -mr&ft" (Edp' rGsi it h tGn t ;/'r snlh dup. lsofi'rc. h,s{trt *t@, a*.8 6 lte'lrtubik rd Gt!q3h! d rn cru& urc! td6l. Eodv vdq Fe $, dir b6). ci r! M'do c6t .44nv, dr di4!nir! dlpi dpc @nu!e 4 dhr l4d In .dsebJ. & @?ibhr b *. rv6 &!6D bd., !p6t cuD rc4tu, bd6ur.F,laliwbl"l&@!@ ln.r$&c!.netorqi'bllElnlnL d, Jb i 4. aD qd! od@ 4br ctFiqh'iltesrggbsdlidft .sa ?rcF ri Ilvi sfds 4uF e.d,gii tostu dtulundbs", cu cln &4b!d puJio pdldDiu, 4 ! dvr+ai tD d. @rdL i*, *1 66 qh tu$dd J.nt$ttu' hd""rs c'nt* hr L3'rst-*" ii I! dE dn@si b tnnul nld {di_ rs'a b'r' P@ i, @e Plr.d"ff"ia;;_.1 po- !e@ ri-'o -p,. l! trlrr -fg_ ;- h#, d. *--r*,-l -b-. a" oaa ar r-a;t, + .Fsdb (r44qu!

-*i. ,\ahrc,
'3nrq Ac4#

tuq.: d Jd 4@rc

,,aeo'ic'. Jdndkd .u lcqri ii @ltiui dre h /'',,,si

' !e c& frddunlioqr ir tuctuE !*ud,

it undlt

"e

o !sg'; 6!ti@hL

lr@cDi!.n-

nebft

lndnso

bhri

bsio-dh

*-u""hi. i".-ia. '*'r-irr

tt rt . tP* 0" i6d! r :c d@ a r n "d! -q* .deth* rd coPu., , ddi!4id

A qpf' ' u E. hsiio'id. +q 6m.ft."ioMclbE'fulreDi opdatra d6tr sbri ei@&", reorqbbi, apEr Pulh fiibdd 5r /@lqb*i !'d o o qribb: d6iwbd Du

Asr'a

@4 dur/6-r

9din[deP6b PNli on3ioi de9

e" ;"-"t .tuid'". ";k - ^ burc td eb. olr "td@rch" --*.-",",-.,,

(E

; s&n*

iJi".-."i.

ee.

*-" **.; a. " o. P.r.d'. et-a

lll

Itr
=:li,n
od ed !,eket rcdqo t
3i6!n bfth. iiN!@i ercre.

, ru lupd|oo{or *b-.; EF.

hDsr d6 .sJr4 p.; ,*d

*|hld! ! n! ! 4lAFf t t r 's! . Pilb'. 1

tsPY 1..: -@
aFr 5Fn ' d.'*'---.;".,,,';:l hE , G 4r L

@,.dr!!q

addtur bbdcico

6-";;;;

D-*,.

r,"",l"{qE . ._l!d4t

qisidtur!d
I't tui s:46

bor.b!d,pdn"t

d! 6s.u,ui ,i det-".rmtrau
*

..k 6 ;;;fu;;;;IopduU bh6l hd:bi orl l P {haFi trel fdd.E seb!

q@4id dFh '!

h o dadur b6Lad.

nd!

r.4ra. ua. t::T1:-T1t"t


;b";.;;; l:l-"1::'* **""

":1 1'

,t'" 9 o@lutE..dMqud"
'*' eu E@P' kb'

zrd'd

"'.d-;

nd,, d."-ki

;--.,"

;.tu-;;

"fr;!;;;r;;;"lphpbd@r!-d'id'rrln

o@nabd

l l A q ''q 'n l 'P n t - . D '

. n:i. P,on 4:;n., a r;

nN,

on brEd

lddtilor

cd .m

r ru 1'roi'u' bn' dod:6 lFnn Rr + wrh @FF ittui itodui *"., ,,"oi"p",a !m Ir detiv r*' h aeber linP"r ude T'_" hhdoe d6fG-* h Mo'lorry!) nu ts1qb

. tuhsh4t - iu I! qrr@ 'miio!r' cpisdt 0r@4u! h cBqr @4eoJ.L ,Eqbqh" d e .Etud (Propp hsri Dirdlit b d'r dthdLi di! Ei rq bd n tua .*4\ ra *btMriu esfld,i su cu t.buEr, tri cn.o4b 9i b ciq& uld dtup,.e@brqi q bsdllul e b.s). c ro Eddrld ndiv v6i" !rce, 4i{ 'h! o Enur ($@t tB6t @3d&, dn di"Mr h rdt' dqp.ri!'.68u!e In l)l)!I'dll de c.plbbr h .rs au ePb! bri, Iipd! cu! rcs*q i4.d$crde6tql'bd@. d''n+q.cscEdod..pubto

'.r.a.'..'.'e.*+-.
-a-^*".*.".'i".u., ,."**., ar* ri,. o" * .r*-*-pt---" r^ at"

rF { a F ri3 a d ' b Md _ -a i' d e prri p@-d,+s"o"ir q rir d rn o " B t B -"*ru:6 !{'ds

ra
d!t, ..r !u!i! t! pdpi!, ;idht !&is6**

atcu&i' ,n rti8iu iqdlr d'1iei.i *tt-"r ;-n uu a-* (,,btur r! hr qin6ht4d, nqt&Etu A4urulhr idb d hi "rcF

r"p-

p'd-iffid-

e 6 strteid, dn Elo1]oan cq & !d, o^a & n'ntc J6tdi1 * hd*p6 ri !! .rt! dnsti In priEur nid !n'!h.h 1: @r'nJerl rr'

r6it er.

?eF

,t k_shs!

e-r,i ...t* .,"

,,.-..,.,." ;,",,", d. ",.^. "" i La !,er'rd ;r;,,bF ".nk

q'Fh

!&s.[<(dIqF 4t6ntv: ,dp.zilt lmdkd Natte, p4to d iod + @ntrlul .! aGa$ lEuisdlE!rt{q@itelogld duE tn Mdl",st AEd ssdr .6oeb!'s,Ea6nfu'r.dlD4i' D d! /rlq o, r "q+urrt'1rr

ei,*.r.*a

a.-ot. n ott-t

l-*u'-qgr.tt-r.-t'
ln @ ne Dd*b,

acdcB.q srcu cud lndidtn d.rieB n&nc

re

bhii-bst-'r6 cts

i,o,nr"
d,

-"*t

"t"t,

tt rt t" ree

(lnt4.t

rt,L

liqFd

6&sdd,

dPd,lia dihr orlqrti ! o r'!ib6r dqNhd !u

"ddrG

'"""r-.*s"t

'Fd!6

j[d
.Ec6i dnt rotqr 6cqi* ?dcq

Fd&t ' edor mr hrc todri

6.

ln oncsa 'ro!Gbb-

tu6&ii (s

rndEa

@4n!qrcd

i{p!d

dsid

Ei6ca c'!&

li

dbE

n.i j6 - d!@o*!@t

hti

d dc b Muld,si dh rt woo d rinit&n c., .q .oid16 !fl3qbdi

qtil dsfi.e' b|lNhi Plotud h Modo_ h !.d-sbG 'ft4ir ]!snl'odddsifudtnbunsF $nit.ri. Dr cuD Ebti' d. inpridlc w bztr l*n4iik, ra MdJotq, o,! c voit 3. Ed4! 14 id.nd. dioe" rnt6 /e4i. L .Gqh t! i.ra dc ,@np.dbfttti ddrid rd Ildrdbls in .tdr b'n, te,'4sd!,i, @\ ctphdbt L"rlrt u ds d! b*tu dlPt D!d@ F ddd4i PrcEni! 04r!8. '!,'d. cuFhn i6!.b) nu absF ler u ilbr drn rtEc dd, 'tftrtni@ dupi qibdi !!r dodunb" (itq ! r05l,oidurfri-slirlthriie& !6 Fti Ltt,, Pr.wQit ih.b u.ilrit.b d. eq*r.,' "-o!i.. & rnld,ti,t -;"&d-" dau, ck$qq Niwbr iueriod e.e punn 3pt, d.s do dl I'deFr' vdidt. b!4!rui ddiu !.!b 3in.4 r. Mr4dasiei lrnh bluri PEtk. ti obtcirib' hr kvisftc. ! d 'n nu t.r plea Eprti /ort,@,i Nddqt oii ckium a a hhFid 6Diii ..!ond /6,ntd, '''4 d dqtt ei $Pbrai4ti F4db!! lu@Eetrbb. s ( puka iil.,,nr& *thtre etu$ M4a4n Gphr.t nralri. jni,rdt (t 4b -*r

(!) hblsr d4!bt d. .6t:, (tshd, etde i@i@, d &ra p6ibire). eer6 lrid btutu Ii 6P6h utadogie stn ! fi ri.isi! hpd! l4htui &r.thL cu 6iht d! ri 3ub * !d-!&obsll.lr:sdql'l:a.4 @ptu-. \nie t64n inrhk bl ae-@!E ..6!{bur {a) rir+d ffint ptir d.Ji-86ts E6BIk{ e Mo'lo'4i,i. Retorlr

,46t4., llPnddo adt $b

tr hr

fFdtliPeF_I.Pidnjr''!.cbPtiE't!' {li.rqulqiPdq.i!i!4k@Iqtded.bu66Lsl:oat4ghb. lEFc L bvod l dr.t. 6phr d ri dri flanti tu &ilniur retdor M@/obp" dq1 l,du Nd!&brdq Riryly/sdlh*DDd * hcc uqn! apd udc, lFc rulroeEa 4qldd, r wd p4jdd Ecfulr6b&it!:ddlrqr.aF

nd bsr { ri nqq"t ,316 cuvtnbrlr '. tu r d^ ; v.", td.d ,,"",1,n !,,b,4,* i,t*

lqd

Mdl&rd

*. 78-u.

; -n*

"Ft

d B@p *

1,."r.r -. r"" q. .- " -1""i !. dc aru p.4c, usMl. !e d@$btr ru sluE ".

..--,

r"-'

I.ptl"

rn @d t{,4'ru

3!-d!

!d! ,ii?Lcri,

ntr.-.

(rdrrre!

q I n Enr*iid!

I D4..i r

eid.oEbiftkl.'\.1ts!!'' oa. delq 9, e! u@cupr | ,,Td& che*bqrc aEqrtc k du rc@ $ s!eBp!i! p4rJ .! arc*rd-RN.) tsin d46rbre 3r rbE bdf ai; dn._ sqdh !d c. ndieirb t&ht.<..,> dn! Niildc .qe&. rcffi, rts (r,t4, e.33). s@nr nfrrqic{! Gp{ibi.a & i8dEc a M'ldqst
iln

i. lwid.nu i adiphbriElii no6 dc !rcPp d8d u'iF simshr4 PrinciPnb Mo'r%sni '. In ront4 rib .41i, cobb6bn! ! 3q!6b3r de h Eeb turique d6 Fo6 Eluds din PdL (Rdr^c T,wdan crina. rodo$v *c.) au Juh' bhi @Deoz4bnar d.hor h 4*b' li &ooioi.

6bir

ri iorc*

cxpdiEri:

tuuto4 Prdi, uo uodd rurrv,detrtsi i

d! i5en4tc ihs,Gn{, fte rc p:Ltdoi rvd a ruacti de 'echtrq" bhri iq bud Ded diq eo,rhd

Gscr on

d6iar

ED }ldEr

dq4ur

, h.r d. ." p,e". b; a ^-, rl , , -" chm .r.tr ri rdhilnr r.btuq

.", s! Dd1 , si -*"

-6ai ;r ,d",br -, !uri! a!@4

"; '.."--,".n.,
bp4-..r lD I 'd tnq 6'$d a M qi e II@1to. h6$r. qE! s;utu d! bF_ da.6_dq o vd !6q

shw

ir@thr d6 Morrr4i.!. PBlnnd scEDFb &nrylir lqr codnc de er corveil@i.r .odhh I' sbrcdrprt cur!L (ripft!@ r,r!. de .*4 /ia4r 6b o exis.ill rod!. *!!dcL inPriqrca /iru?i d piind cuphdr. sn sbr{tip atuBr), dewii, ob&i4ii! Mrldr4i" ecvctrJobd.a'q,i p. i/t4, 6rl, hannnd bbd*r ri lcr. rodbri! aedd. h re tu{, i hurl!i@ .r1bn3h (.nPr ,n d). PEc dc aeuia b widhla/q'ti rj@r, dsdirt@rc dr fuo*ic !4Hdiblii r! hbit4 h bs & c!r. oblhe q d,n. brboioErr, dc tt34r! b3rc. ri.ap&ikk erpri

Dtrd{, ,tr o F .. E4b tu! d d hd4id hlbr d. e@! . eunddr! !!41ar d.6hr e *!djt do &Ebro &r@! b un!@4r6. Et !o*b dh .du (&s,s. lsbDr) d{ n d! hcd, uDo .m.6*i lt@rcauu ln dmpd c4drdi bunuii @ur &' -.t ,&.dr6 d ;*du;

i g i:158ff i:i r"x.":,trr,"Jril-,,g'J *ir"ii!,ii r IlH ,gi]l#''l"ifif{ l:"":;'iiit:


:a?ffi,;,i,H;,,, :,,:i*lid.i1i.fl #-Fl!,*k'*i

j".rg*:ffi J,St *r,;,:d"i,-i;trrei-i/&1?:*rTJf":!gll6j,3i! ji'*.:'Hri:rd&,:"Jajt:

qob. |!Ld': Morkbsi d ,&b r* ri d r r. o n . Fl loltbh. d,rcdpi d#!(drr' rbrdri i l vc

idsrxigt

rno d44&

;b*i"*,, ,".r*; udht!derost6d(a-d!'p

&

--.

t"

-d

id

*b

'"phr'

&

d,Pt4 ltb e{t; h{r.r, g's E c! trqird4r' rsld.d. bFti, I

rcGrt.td-ct,tqar !Lm' derb|b-

* i* " a*,a a "..*,a ,e t


li.osl96eb,lF'Pn''sd ^ !,'q Js'r tr '@!'q !fr fi o l d i 6

"tjjsF !e!'onr" fD'o u-nua'.usiFru

ih.-, d "" d," ""-,i-:l*Tl 3:f:'_*.:,::jT:,1 ':+ p"lu &o Eg'q. dqd r{dbr&l aL*, u or.
opql rddits q (r b-, .'*;!F 't 'orrpp, h a'ifu. a.a.4,r!DH@d -d4. hsd.r h@q!r; trild-r,. "hiii, t l*u

. *..

& a " q-i,bi '4!t-P.{. '*J

""--..u-.

.*i,

.."-";;;to'

th

d. d!

s q

looh'*brd Ehr '

'. ". '; ' "a -'*-*


h-t*d

.-.!bi d! dsd 'b.*u

ptn-* "*l.ettoot'

.* &!. es. -r ae a. prd dF - o edu'{ - eJiol ; si d luH & sr hh 3!5qd{ rhbr rh $!a' ^L!1 "*ir*ri -J"i rnurrb, h iFtd( , * -a d AiFt,< !o uqlJ $ek 'odi w
nD; Dt&dcii''d;''htnl

osru!

-".,*ieu-.

"'a,

&@

y!.^q,!r,dBv

...-." .;.*. ,";.-"*' a -*;", a" * au, Faba) u.n@r

.i"ar"*

"t--'

"rr-

tt c-'r.

@. ibl. . gliahkLT', r hD

i"*.

"r-ut.".-'r

t r.,q,
-r dB'.hrJlobdr-n's!'n'

evih! :. rN,.,n Eotu' h6. g4o'b'dh,hd.Fb.Di{'!'fu

o*'r n"ro a' u"i -""i,.

*' -&u, ' " ar "'0..-* g. ..4 'd u e


nqid -ststu-

d r tr .h n !o o ff@ M,,G nprn3 ptu l!n'Er'l

*** 'a,rru*"*-' ]i**n ;. J" ^'"-.." -r..'' i;;;;-', "",d".-.

!P'd.Fd, v lDoEi3j dtbr' o o !k@'i

a *e rst

J'"::l'* *;fff:"**:: ffi::l*'xy:rxm,l:

MORFOLOGIA BASMULUI
.

--f

.s
\

s
i
'.4

3
<d shiliul I{rmeE:IaJ oKpba c@ strda

$ t h
Z

raportuile dintre ele 9i posibiUtatet und a$EFn;'p nolL!!I, ,4+i fi ffiimt Cu t@te eblea, lo@le b@drrJ pot li 3Mhte co &eea.9iprecide ru (de se poa'e {d}!j Jiorlologi! iryaali ild itiii iue nu.{*a& fi xNlor qs.ai(.Ea.I-&rFunea ln h;e! | stl, la-$aF spsijle gdddi, dNe sui6 bN-lo ' a sth once @ a?l'bil{ 4a-Dd!dll!ilee-ldirqic",

Greu il, irrbt

cr o!w.

*nsur p,o!'1+lJFrvqg{Fi". Lffide r-urndu-* ret1lmur "rn de raF :e va duP6 !Ul6 de eeNli.xgsq|. eipetoP pe'cu rrczotin-jM' nscj d6tDl de ee "oee. AliEi jiiti pa*ea cm.dtoruld o rrliurc ii.lilSir atrit dr &@ sdedsino tomi dri&i la p@ se lmmde rindliei &FF peot@@
trhde .4 EA{Fr Nu6d Lu@ . *rfut Ei! laif,dEJril studiu.pre\adtcu !; @re tr fF de i

pe pirti @stituriv si ln a$adbl!, netodle ii conduznte aLPs "i lt rtri. Pr6din ii initululor adinur, p'a 'n ri alli padh panti a d46aFij 6l;u a'arar unda indircr,, qtrem de prefioa+ ri lir .: lr "\pim .uluror spnin" tr"t" mele de adlncd rdunostinti. Proloorul v. M. lnruJri ni a un 5Drnh Drie"(ord"r redg -u otdl deo,eiir. el d rev;zut o Ddro dd L;raie rn foma di itrifiara, mi.a dat ctteva slaturi ins.anate si, la tnF tialiv; Iu:, lwdr ea a foq tr " n m r 'r In.r tr . ur l i d- l " ond dteloi. Dai &sti luclare vede as6zi lrmina iipanlur, merilnr rvine Institltubi $i, lndi de !oa!e, ]d Vjktoi Uaxir-aovici Jim!6ki, preredintele Sectolrhi Artele cuvintulLi. Imi loi lud lryiduinld J-i dpnm prciunG r' 3i1 F : ne. rnnothnf; lenttu sprijinul ri 5Jaturtlep.imite. Pcnlru c slua o @unere ei 5ucciNa si mai ue a lost r*ar si suilicam ndlie Iuc.uri ce ar li iost de ue. pentd . prLial is'. P llns:' pdrtile tuDlr di jos, luira: rca di .uprindea,D follm ej iirliala 9r o cdcetdr. a urd bo8a!dod.oiu atnburejr peBouielor (a atde: ea kaLa ln uinutrliar ebblmil. d' aDoi;/arij 5le trdelomAni b,sdui: li enu aleru-a'" rEple tabete@spansve (dia cue ad rrnac doar hllu':le ln .nqi)j lDqeira lr@r .-c plqibtd d" ur sludiu naodolopr de ,.ri.d sDmiarn.ts, Inreniia aJro'ului ea a < rdie/etru numr sruirum no-I Iologicaa ba.nrlui, (isr etuclu'c lrg{d absotur aDdr. a eestuia, cea ff r' ri iFAdd! nid,e:ea bsnurui ia hit. La rlndur ei, dp eia tui rmrnuntiri. EtmnHF, '1erea p.de ruqdea dc fall Du kle decn sr F &i.4 iodividua. rldndu-le, ftu cuDuleuidi deleliare .naliz; comDarariv.. se gtie tGd .! ciftm$nda elenenrelor co4tidrie axu lntrcgii lucrld i pretiS!r6,4 coDctuznle. Cjrirorul avizat va $ sr coEplet@e el lnsdsischit.Le noeke. _Irstiru$Je DoGtr. g.iinCice mldu efttat utr spnji! subsUnlial.dtndu-ni pGibilitatea de a l.,e u s,hiab de o!D! .u odetri de 9tiiltt cu d.i mntt: dDdistt Cobk bsndui ilr p.llnse So&rarq G6pclictde Slai. Dre,rdata de acad.S. F, OldeabuB.Insliruat & eet*i de pe !r# Utriv*itaba d6 s d di! Lebinsran {Sstia ,,Anti:hiraF. vi.") pr"zidardc pDr. miv, D. li zet;nin, t ERLE de foF c lo a S e c o r ul u i A re l e cu e l l ru l u ,l tur ir ur i ui de Sr at de Istoria artelor, pretdau de sad. V. N. P6ef, au ddzletur,

lize. Pdlicarea uei senenda luEri s,a dovedit cu lepftintt dir pricim wlMlrlui ei, Am prolcd4r la o r.ducae_menile s: ofdr diaud de conlDur tn tuid@ de votum Dd o alrel de apu"le Drqbula si @bcpnhd n-ar fi losr d$ibrli unui.iriio; obistruil:ea d I[m! cu o {datid sau cu un cus de Miode. A treluit sd modilic-nm-lolrm expunerij. Este adcvlni !, dnt uneh .u.ruri pp a'c nL ai om si le omhici ltrtr o lomi popurain, tle iips& _lolida dci din lucrarea de f;fd. Dd, ln celor de oai 5"', uedm ci, asa cud * DrezirtAauo lu.r*.a maqr: 6re dcGibita orrrroi iuhit;r de bsme. dc bunrvoie ld labi.intul Glu' porimorlisD d basll"r, cd,la caDatul slurlui!in6tro, neva.ptea drppt o adbra-

f:

I DIN ISTORICUL PROAL'IIEI


r6!Fr "r!bt4 fun.iFplfuEbPudllre$!. drh: rr.tu'o, Gidqt, F rtued1i shd lorEi n b nutFdtF h @.cs Pdgrvtidtsae!ilrugcul n{ ehui !u-i prre +i .dddw dpt dn! od;, !. 6n o ldurc k h ibrin d6 ldprlit tsn 6ejdG!, aPrtap.'d!: enFlu 4hdlri @drc, doEdls 3dc

nu dt bMulu LitdaauR de sDrcialtat oNacEt{ Drea boad. Pe l$F laprul cl F publid pulile lrcrdir, .tl impun urE-ltoerel @dun-: indiqi 6blio8taic'; -edit@zi rdFr urmeazn, tt ordin.a artidFi, nai 6ul' + e l-utri aEte !e piobl@e d olilin dsful de luai paticuld;.t! sfl.9it, rjrs* cu @liitlare tldurile d -

;;i;{6@t

lucr;n-exitnr,.l se id.i r lntr-un plan genml intom"liv, b.liitrd opdr d. @erare propriu+i$ r Or, rd@i Proble' nele ae ordin ftnd.l sln' celccestlrEc uF tuimum d. i!rs.s, scoDtrtidnlri msund anm. ttr solulionua lor latd cpspuFpft;i. uiiv M. Sprokia de,DT cee a alu!( ..Fard s: )e ddiulrl4ca .u .oncluzurela 'ldlia.rad: co6idrnnd li coorinus @.i:nle, ;hqatia sdbtifiE pdlru o sin'"/l ld.e suticienl nu er'. c5 d;rsitLul cil6 q.dar, la cul"cr_ ili! @u ddrsc, cuDturntoarc. Sdnla ac6lda ln Iolcnl er'-de mErd sr ra DFI "; 'cdeatti cde anme vo' ri a'sl. dlo. uio&e, tjrd ,i puld clad dume vom ava purinla si lf ,trtre_ l6dali,6ti 'i

r"didt.- Ei6fi ni.-I*-6_'ft r du+****

r.v{vr -4h \

(ne Arp pminc a!6rd nepurir,", oienec inDaeului n,r iFod n -MUrdFd n{d.Lirtl': 'Rj.tsin netodete de l. cre a intrat stiinta b*dului? o rd ^Ptublma. cu rotul rtceva: studiere. Slg:4aslr il- vind p. itburiciprt. md'eiatltLj. Dr cu . , r0 b n D. p . F in ld t c t u ( o - , . , . m d , r . c d r s o u l d c o c - - In rc6t ':j!imp a lo\' Lemituu o .rcralc .aoirrL: ,n uei vo t6I\ysdri 6bp'a b.w,a. ttu @ Gr'sd, dc Bj!.9ji Polivka', Aubrii rnble* Ii"a;. Lbm at .urs-r. !u wrmi. adututc dir lumealnseaar.Lltimuj vot@ e,.e lDlheiard" o bioLiqrrfie cupnurtnd tro:'elc Iu.rJ,ii. cdi(; roatp culegrrile ite br"me ri .etetrl " mdr*i"h.orliind
mde4e oasa! Mtu

boea15 r' .Llo,i a bsmrror r& e.d i,r_ l.ull:i. elerqqen.'.

lermiaotoeF ,1n".i :doDta : de anume a.esr5 T"rur. dp o Te;doloqe Dracrl Drdur.i: "i de d,,e di.flooli ite ro., no' nu dsplnrn dp 1ni. di ra"-. rces.a..

s a p lg G n E lu a re d d .. u u e 8 F L u , p s 1 ; e d " n . d ) 4 _ o a r. 4 a . b s r s lu d ja r b s n u j i c d . J . r d i ! t u l r 4 r i r p c erumdl ap'oxituiiv 1200de uttL'. L{e 5devtuz-(: ?o( cd. ts 4veb d. rntrun'a Studi,l d. r4ta nu ,Tir;'. & nl!P8!i \(ori^ 3l , ". - ;i. ba)mutLr. I u_ fi lhtllni'r ti rut{iat. Eriubte iorimpDtoare, da, nr n . Lr. .apiro. irtuou,av , culeqen,.ud d fi O r,. c -u ] 4 , F c n 1 e p ' r' n t 6 : n I u ! n,r, ,o.ui r 'mDodanle a llmin t4 . . na & noy'fi siu ad"a&a I'i Aiandsipv.(u :G lle 4OO e.dr. deoi-ae reror ur arc)ra tost f&L d" nenum"." e or.. Ne \om ' ''l u rmensa ?' c,1ti d( e de m dFn r l D - i v i n db sd u t n u e '. rrd Duor ( ali, b. p,.ti4t, d.' probhn-le llndrmenrat;" p di. asxar d6.ri*. Ea ble pdst :'5 ehivde diJ; ir,b; Prop$t ra;iFe 'n du ydr" (olarn b a f iu u r. . ' rr. d u , I ' d u I Ar t " r p " r . , o r t n n . F Z r t I -rudierr idsrjruln ri 'n pdh. ui:r.. Unete e,tur-. "rhiv. . aF 8rc ' de pF Lpus (: \ r mai purea pdnp I ndoklr "ln d<.6lbih \pecialillutur. In Ran/a hkarik, o. on;,l raDuLra-tnnlmplAle /92r. co'Ei:!4lis44i dc p. t,is, soci.rat.: cosraji a ri ob.6 dp trmjr t1;niu o.re pd F F,nre n le a arg. r p . . lre e a rt!;,Lii: , d.Dtroc@a 5{r la disF iia tumbrlor !ru!!q! uu!ri.i )' ! p;+q=s, rl1!d&i'rg_i; -rt!:r,Lii: ei. Rj!is!c--p.r-"edsta

@fio@d h;uir .te aproa?e l9-,:1. . -<6"rnr " 'N+: rLtrei ori tui mue, Datodri e*tui laFt, mareriald lli Botte {rer.:iitraptul cE * p*," . i,iutoiiil*'.i, l:J-*_ r Polivka poarc ri 5poff ro dnunr; .r,i: Dar daa-t; " d6ta a lo5t de(ds rtrofrcn dedt dDpa' .e .ruril-=c p.ezinli asa, d" .i e b4sne di.Ddne tn e.ncre c p n "t ; t o r u l , Mri d p p a (e Jrr o ,'e rult: ; olm;r en-

nrca! marerialul,,, lilo.ji are d srudia!h rnrresime


ca ,dr-i5lul
, r. &trid

.Lt-. nu 6Le ln 5 _ufi.iem,,


c. h'r!E, /|'add,6

,,:"1:?.';: ;i ::J:1"i:i," ::ffi .L"T: ':;'i"ii:il?;,,i E :"""r1":,#+x+*=ffi.Ii tut. ntr r .i r s a c b{tL i nuti s d
vorbFrf dc gfterr; rri a t ?dbo.i, .n mod cortuDuud.oar p pr ddm a d..' ;er i i . d " , ,m { i ,r hptc d; oo," ..

:,.*"ff.*U-si:
ion-iii rafiiiE

f*:ii*

desistr,, nu p o a ' -"I i q u d i. t d u u . o d d j i . b " j . , p ; n d ; e ; -,. :; narur r'.bu lbpr.tit D. piqi compon";re, . I a.r. .Lv - , rnte e_

._,t,m de divtr.

ffi ffffH"Fl-"hi;;ts*:r#F?,+:.Ti:n
1{"i*:*'t&"1ffi $e#?sffi #;
flffiu"*r-rm*xi*.&r$'!...iFSiH #JT:fl

lor d G De eesr: crl" conduli de iGlid.t ti cuvinrelP rslt Este il. ei ln mtuite celor crrudeFesupug ;ssnd c6 cisw va la(e lTeodati Fq.ala de Pa!!r..<efr 9i.u Lupul @ulid la ccleedia balftror cu idal., i{. 6e lNl lol aLJlile limp'de ri t! {dsrd a sit i! cdul bsutui d pett*Prtr de aur' Lbr nu ' abmla-rdcoinitrEi nicideun duPi Pi.rbta-eD

a lasmlor t* . ; a"* itq.r",a?; rotlr aparte aldli'i nodF imcdiat "iil"i"iic impune & $ srud'rt raor.sda6,

ffi

:ilk;ya*{,"is,L"rT:'3i:";;iil;:;
""j:!e-'l.TH#e.,"fi rii
ptupo'tie? sr +dPo'

D' rejpgtiv a" t. sirt .atdo'ia bMtrluj mnuF, "i-Ss'#tJ ieDi .ituidqd cr ^l6ili., pohrir {hdei .ontt?4rndd{' ^m Pe altlel Dar' rrM' ceioitntd claiti.i 3' P!mB .ift iBid, el Drccd.da cor*l D&:: ltrdnk

"19: ""13:''';i..:i 1;;;.:i..;;rr

;-_;; Htl'';"i; ;!;';l;,11",Y,'9::: ::i"#^" lf"ffi

imr5timr SLLd i,-i"miu" 4.,'tnc$'i 6re rn nod aF rnc' ri"i nu deei cdta iii;A"ifrn* b;ourur, d-,cr':i!ca'e intrecrl. nxa* n:ra" ;ci 5ifiau'ei -,n'u''" i,;*t", t"rr-o *r. PG* -dreseJql"{i6ala -Jiff*Ii
;ki-d -" in.r,cii rorsle de slrtsa. rn,

i'*pt*"1,"i:^r'*r# iiri*'#,fu
irlmil*"b';'.*'""l.;1tr"i]4fl ffi "#

ffi*"*$nfli**H'E*"ffiffi*,: n*l*H'=*i*,'"--ru'.ffi:ii"$:*,# g*ffi{flit-m*eff{F*hq:'$


*:1" ixHffi*l':r"L:":iiiFi*"r,:'"'*
h cldificalr,

u#'m.i*#""giffiHa'm#t
drlrra

::,tr'*'"'*.'it,i",Tii nT -,"iil,F,

:y,;xr]tli*,:;f.j:ll;:;',1;:Li:li*(H; "' *..'-.

Md mltt t.meDul dc bff (,bri, de!.ree unu'ti y.lcli ,,el mcr" *@ tn a6eF id.trni_ basn poar. fi h-El 5i ta tuodut eror, rr la bodul comi. 5. m ldjci r o !|ld Lh!.R. mord ,t'. rn \fir+i. prin ?F anume ,4poroFiilp ou, c.u_ yiceweEa? ruse .nu. sht. "morale" ti

_ crdh..ril9-3E!!ete

flu"ry'nnfr:'?tr;f r;.i.i,ils;.,": trI"*'*:,,TiitrHrll :f.*s;:,:::


I E?"JT#**p-d
5 Ciutrea de nRse 6, Fat. c cnminte. 7. Bl6tmaii si femeari 3 PG6ru[ da talman. 9. Posesotul de obiecretem(ate. ru solD nmitincio&a er.

ari, dc comD'*; d. nede"-i.rE'.; -"s;b,;; es,- p'euar. de lo. tD unele!&u.i, .au estr ere.ua,; d 'l de rapr, bpr4ir4 bsnetor terdru dqpe.uhie(le 4re Id 8"n{e idpcibixl. 9i &ea<H at-dcfe r-r.buiporimrdre De un r uga9 *meni tnptrmr pe .at.pori. Bc,mele

cr%or ,.o onrd.u tbpA,lneap. ,ro,6i- jnrr:;-rrt.-,n n&< o?u NL \om insisrasup,a J-p,rtu: .:, o rctrbF

:"*Jii'ii.i:.F*rH9#,L"iT:.*"",:. 9::^l ""b:.'iT.Jm##?f,8#m;

prn6 &h

* re(

iffil$i+# l*il.$,*itr'"fl*#',rj:fl "i


a. Cei ce se luDu .u aen

dc unuF pot x treIffi-e.Lair trF btai u fel bodi, nn..A..ata tesea tiadlcEbilr:lri va fi ftratA de io d;1!nr rn ere e umedi, peol,u mm.or fijrdo.ne de ajutu gaba_I:g:,, d" p@te f htthju ttr .Fr md deirF bssbe 5i tn (.lr !i.da, mai diveAe s,bi*te. T'i. .4tu a, ac.ara- tuhtttnie o c*rten*r.; , ba(mului Or, Ida s * lE se&; dc eebte cdr4Eri.ocd,.ubircrul ce. rd{_rii_,ituP4 6R oc r.8xu ddut rn retutum;br: rF ia o Due oee.re pflrru ca DaF l. ocbi).sc id.usd oFDonu ,.m,,. si d;n_ u]4. gara. 5pre pudr, ud bam In cdr fsrlltdr 6luprr (u ur rmeu {levsc naM ,l ;.r.'upE4=iEn,,i b al-hrl tn .dr ap" e Kotceir d.vinp bMUt ,cir Kor@i,, 4.. De -el14at rr nu distd ua pnrcipiu unic de s.l*tie Doe 4!ryetea ,e'ercrtela d.t'1itorij. Rpvenind a4M t.-ieea asrdaour.Fr, .ons(:tam d es'e perJr.i logic s, se ajuisr

ffi#ffihffif

,ii#$,iffi :it&;11'id,dl$: fi s":" .i.r'i


"Fjr,r.i "xroS_ffiffi*
nugqut rEe

c! clasili_ ii@e st se @mpare, 6e pe departe rrdti nx,dr nu 'tunai, duPt o(hi .i dinalelor, Ir4 rea pbdteld_$ or 9i dirylelo', durdlu? a m mt{c ln&lunAati {udie studiere e ,,.dr4r'?d recisi lnd.l@at, ,/d,rzr'Ida -dlin. qubier@lo', 'i pDblda clsilE)ni O drd F aE

strl Lecer; indicele de basfu aklruit de

iere.o'6punz6to,r" a ac6tei a G* o aici l;ul DenLru "pr" 5 lile,atrF d. >Pnalitat. I orienrtrir' vod ardta do:: hd"aiuN dr marc de articolet nore JnreFsh! un num.:'r p rviod t.ii.nreh d'J_rileli,' subFlre dF baM Armsca aariadie stnt ueori obti te tlin ele oai !a5teptate uh auolr ioart narc, voare. TreDtat, eL se &umdeei ruultat sd fie plchdat ll @d Idli ca friterialur stfet tolnd crenld ssrenarn Noua onEEiF 6'-iirbae+nrrinbtde R;Drezdl;li' aiLbra ac6tei DrcblFm'. s'oln .re,;R" { .onurA r! Lr'p-h diieritelo' {brede ln fuonj]3AqllrM.tcnal,ul de 4lrbCj.g4a srJDai 'sF "F" b'ne Ps la podvir iannrdorrbur ,isren 3o-+tno8rcrn_

4!s!

variintelor nu sLt op.alii cJn\i d putin sioDl. :ubi4ele d" bJs Jnr rdr de eLrib les.F tnlra ele, de ink,eo"itr nrare, lncft @i h:dnte ile ilelioitarea subi@telor 6re recesu !i se suiId. rd nod ,pe.idt e4ra Drobldle. .tudiu, @n eritmt 6E t4ai ic voia Firi s smr!.r r5u, o sepd4le obre'i\t liind.leo.ddal4 !u, $ Burulu siinpll tu neputintl. Sl uh rn emplu. Boh. si P;bvri m"n{aone&! Drin'r. wian "le b@ultri F,.s Hau.* si baffiul trsui d. Arsn*ia lc rr. 58 (bilrunokutuj bar; Rdbbl'sal h ndl,anaLt ii o Fi. de ajre bJse rusegtj, clid din acelea ld cde BabtuIaF sl lnl@uitd de un ; rcr; J'.lln ., I ile rod.i D.! ri bJmrt tta,otAo 'r (Gtil4. D.,?? ne lnkeblD, o d"t. c tndtoio r .ici izgoniM lii.ei r'irrege,rmad dc in'ouerpa cu dirurjj ii ri'i Sicc buni sr. rrinEl pF uflEle cetdlalre si esr. p.. deDid ltar nu r: r'il l,torcrlo, ch !i FEu HaU; sr' p, ' sonific{ri ale imii, . decebie :t ln bdbut ee,xuL ' o imeie, id ir cel rus6c :de !n iam personilicad de bdrbel. E:le posibil .a, ld vinlred prehdrAi >i Dtsuc! Ltln sde, Morozlo .c sp ri f*ar subjetuica u !i; de bas@ dilrincr. e subir! indepmdar p"rlect delioir,r, urrr ?oaxe aeea prclnile sale vdidt. Corstatim, ajaild, d N dFpMm dr cnrst peneLtobiaiue eftlru dali@wq <ubi.c'elor.Ces ce unui cd.eator ii rc aEra dreDl ui donrubirct, q Ii rotuideer dc car u ajruirlrcpt wisnle, li vice@sa. An ales un d@ptu dirtr cele Eai si6pr, ild tr.luie d sldnen d lnn!fiitile naFe sPoreq sporescir @mpiic! ti se @mpDe m: rt e 3poreste s mpritjcd @teridul._ !e ii

' r,+o.,-: a:, ;;;;; ;r,;;;wi;-;"fr;id@@

ds-6lecie'3-r studiat inddDe plur .r o elmFre 9enec un altul, p.rm 9i selectrda

.U -r6ai o Gemenea op{atie a si rntr.Eils AMe. -'zisra Id a i"",' rr ciruirh in,;satrdtl 6i a (on,brut u aport substdtial la opera d stndidr. a iasului: .tatorit! indexdli Aahe a develiX Dosibnd
Arn"..ri:,-qertn+! s e!b!r deo!ai'.: ry_o@.a @.nyoia nuDeruldi! inde*, es@ to"ne @@(u. T'abde sAsDlnm c{ Cobisir b@ tri ,u +iar li putut.dG.nc m,idiajul Isrt ajtrtorul acend nd*, deoalee

Fqc d fi cm' oulr spatiu,ie pqtru a r@ cdlotbnle de de. @etitorul * 6 iettuit J cii.a*a toJE rzue,re, Acl&' l nu ?rres, eidin% deli cifre, lumite Drzenthdd*e linpede de ld prinq ved*,
Da', ,Dtui de acre !a!t{ti, indfll Ddcatui6re jr ia ,llificcc et DU dila ?riniFo \erie de Faqe kov. lard care ! stnr p@ipatel Cqelile pe carF le f. p Vo '4une:

velul indicrl de Aee, ci h qivettr)spfrifi.uluj s.Lurr lucru desFe a,c von vorbi 9t,b6o3rol _aE+ilodc rnci @j ttrziu, Simturddinea qubka.lior ii imposibilj aca * npq:,;irirp obi4rjF iac si nu erm :1.-dlllT:l oru ud rqr h uour qn rrpu:rl. .peiricai.. Ccpspordenra oNrc up i krtur d._detmitur ec'" :dewi Ioark aproptu prdkr.,

'n sd nu tre r.c@*Jre slldtrju c! ban"l" . u anmal. p-' dFp' baDe pbpriu /i,e, M"r Aepan., imDuoetoue "" bted.: aa..datt pste odre o noriun. indeaiure de Drri:r ptu'tu a rc puteafol@ de er ln o.plnr rin4ie ("ezr9i ,,rp. bgnrn. lnrlGiiica'ca luiwMdr,l Nu voa disuta in adrnunr .ltuifica'Fa lui A.rer, r.lbovjnd nbd 6uDr. bdEe lor rb@>d(e, p..ar. el le clbifta .a o subc"s: .eDeLe. sl tuaEim ld rftr!:. c; inqrodmd"d lrb(tdlor;sk u
9r

iiilt*;B*ffiH*# it&,ffiffiS rcr rnr . fcl dou. tEsteodrecun

fr"}idl;#* gffi ##:briri :si.r'T?;.ii:Y6J\H +ffi#;'#ireulT$ffi Un :s.d


e.ir+l:I3-44trq l/:ll.@tr
nu lui. DudL Adne, Yolkov mt F rel apb"pe lut4jt , r 'uv+r si ta adr6a 'at rte pU.l:, beme to Mqda. UDde pldlm, " ^d; o t@c&, etF .oll' onaro d" Jr at't , mi/adtas, cea ce ''ter.Ad s . 9 i l or lDp l) ioan. adberr S ru baeo e t e t n d rr s o 4 l4

ds.:jffi6_rbp:qie

De caui. ,pen

t*l!j-1.?"q

qron-rcr 14. sut sr a.erar'bsn ra ripuri diGre. pe ,br dereminrrr dupe p,ssta ll.il" Iili:_!9.1!ld. uuia rd attuid dindr m6.1 ete si,."6i-r" 'f/n! duDa @ctructE bMului. "a" g unut ;ct-4j -"i lalm -um

i; ld-$ig:#ii;ff,ffvr ,Jlll;ff.il,*I"" T",."; (e * q tbdnptq to* dac drleDn .a\r_


I,r"Y. srnr@ Devo,,.
2

!.npw PdEu !n qrsur b4n . .ee. .e nu in,.einri ,dr srw .e purn a texrul cupricjnc6re4tc:r r, djj s bafle.

torts sru pric.pdec mira.uloei jIZ\ dlte moriF mta_ oe O!'RiiudiJ. rordatc tdpdl;q cl2q6..rn l!

#Ji*-ikHH"^i#lnli@-,".*
lEzuB .o N_evoD strddui sa dovedrb nai r, ea coLtur iturj,, r'vi p. cch,

jiJfl;fi l#,:1ffi ffi Hlfli""'.trJ?::,"fi$,v""


pt$!.o''pors' o*-".*,i, "
trepte;;

paedeu de ,iiE. ,t ti a" rup. . a*",i*-

nirdctl,oati este 1@t\ cjar,ut bir@6hx1 Esie adcvJ A"ae nr tr p'oprop @ara ue: jbdaui rLi e imDort&r ,a ,' (l".ifictr srnr "l ^i dltPwr'ad, pft.ro'a ca;ta|", o @nsideiabr vdud ! ti, 'ti!rir'":
D,r indml lu Aarne $r; priculG p.in alkeh: el \usF

. . A m p u ru r a rd d

I
I

ficiail. Iar dal tiptrild exisae;Gaea, ele .'isti


' vdLr !.dr slkfu /,e i bd.!!4 4.ri, *!4r,

r@d r.ep@enttri ArEitd ttr fondur pio6ln.i. O aetd ie Lq!4\ea este adsea pur arti-

prinele ri cele tui inpo|tete

;u ra ni,

dr

*',",;,';x*::;::;,*^"*^* "* i --"." -""

tfi l.ffi ipt;:'fi:* / "i1""'i#tr*';"1".,ij princ .lsl'.de rrutifi.a g,ii,1" t,i r -., I ira "
s" aID tac: tnrr o adpd o ..rr reda.r -r. ^"*

coojdLa ,J iucrul" bamului. Or. rj4itiFF?

-ii"a.ttffi
r*. 6a'db

"t

-ea .idi;";

butu.

/.

#:i1Tffi::Tffii"'tri1!1ifi#

b*lT'ffi

r.*!ff",,-r--

.."-",. :dp'r'?:t 1 :tl9i* -""".",^i 6AGfi5A t'i'Hu. l.'"--31 :*.1


a!l-dr@

*ffi f#ffi;uei.:$ig}s
i6iit poate-{i 4d-iP!3! l!-gl9Es trilEair-[otiwl

c.B "iHSHiii fr;iX"T:-', odcpurindapred'sd.


devn
ln subite irtrP anmt'

ffi,ffffi$rffir#rr
aET=dnul

aE

:i ,;::l*.1$.# "di* veeroGkirutivul legls!


dupa "ubi'c'"cjt ''
,.. --_^, "'"" '"d-""r

po! fi il,vizat' lir al'le ") $i ." ;i .l; b;'I.i.* veEelovskr lc citcud 6 cimpF p. .e. mdvele iotusi, -d dn! divizibilr.Dac: tuoriwl e<'' u Intrea dn Puncto' va ilse loai", slnmi oice Fd) a banului dcvinc un tuliv {Un lail;vea r.i Iecio' -un doriv:Iiica vin's6 pltu5 luPlacn zmeul uc al t!ilea A;;a+ - alt mori';lEnr .r.1 Ar Ii lorr clia' lose binc dacemllvele tsr n dnvc!s li 3wl as{el PJrinia ind \i,bile Ji'r"t.-.a.'at sd a.lca'uib utr indd demrjve' 5a luin lng mouv.al r. de ; trir6F oe r6ra de tbFdRr' (ddplul nu c din-v6F sM lorsb) Acst .ns-! e lbpanc h Darm .dMi' vdore pFzflta bar munr snu nndul itin ele Dutlnd la

t;;i

i:,i}""T,:

:t,:"'#;;;;;i

pnaul rl l d dupi " l' ' !

d;;r poatti rubshtutrr Pnn vmPrnm sau miitorul RlDnea-&isl. ln b*m i!!PanI' ;; Drni alie Ispriin ; adrcusin' sli' on nad' lo8odni't riici Docterilnl;cuilrdeo$re poati nnl de isPdEt |:lus h sltBtr.lclt tmpam ,lui ll T'"bi'i" sl alim;m dar' lmpornvac'lor susll ;-"1.;;; ii Vsdo\.|d, c, mo ivul nu 6re mnoPartrl nu 'q' "trr

r',r-,,j'

ru !"l@, dlrur' roiodl

r*$**N*r*.

";, consdd{ ca @livul P'drde subacNrur 9r c avesr6v.ki ;rpinj. v. rebu s d.limit,m in 'd' ce umeda o sdre a:-J#""* n'i,.*", a* p". slla lslc d"lt 5 le'ut{ veIi

li,l:; ;,,*%"y;,lYr;"1"i:' :;:" Hlff "fi,t"I; rdr!cxlu a*.i-. iffi"ri,." i*rPane Pnede

;;*r+*+tli;:*:t,,Y";:l':l;*
. lntcls-4!
i neriEil

i: :'g ry+';"1*:"x :t* ,u":."','.:": ff

j 6 alt a:d +a + b + c + r ;

ida, @'<t! ln *oIa .i, 6!P mihi rp a. Dd ac*u a eldedtuLu tatl .i. idoGlbili.!rea deliFirlrii p'.i:" oms,. Ridii dMhis6 i Prcblrdt ." dme rmrein!: li BFdi"t" pr"cum ti *c a obicriv,ln 6dld, aMrL a e6toia.1 tuduhi de delimitde GGHtod s aL ruD l! peme Duril dr pr6blPdele pdednd t r b dr.p' u dc de*n@ basdu, rid(are in zlele no&tre idec ci o dFdicr. lnrre* finjr, dar preis: e nd6di ^6ia a lnceput sr d5n r{d, dr: d tom_I" : s. rcrbe9r de losn-Ldli5 mdr:9-Jns-4ev: iEnuld (desia. ei tdp,4re tdm dupa {rucrua br), ln rinp i. . si; ldr;as{ de sffui iilerrd ('abula. o&. dsmd e'.1;u inst dcs-d\e hamul6te lnd studiatIira o a,e6"r'a SLlov.kj ? alJut ln c_e ddrrcre puibU loqui ab*'rrd se ,11: Ieori sLdierea mettci , bamuldi aiund lhd nu @rd,l atstiacuvnlti lotudor sale, I El cite&t ca d@pltr bineuroeutui bas In ra'. doul capl!: bvoire el staplnes.i' ctJt! ptmr1l. ,p:ie q4 cuprhdd cu o piele de bou. El,r'eDielrln n5ii cro.inile (r ele dai mult otdint 'i inrlct: V. F. M!'s drclr + aFDta Dirtia ,i allii s cu .trAdut e d*ena rDJi rr lnridn skloqti ai, i imdr bcndlui sie ,,PaneatuDeble -rr.i ln bar" vmtle eere rcrtE de o l$eDcrue - N c pror6rr!, aSaitd. plmlnlrlE, dmJr' to@i 4c :e ri n porivr dprdrn mi"'a oanl'in'l m_aLmci. Rezdrr o absurditare. D"cd obiceiul de c ae ;r6,ura orolntul Drin cn Do : " clr si vi.z:ion I 'prind. do. u "& e x L lJ ri d r;Jj ffi u r;tl ! ". ear Ii .imnrJttordldi ln aotuntul ln 6re oreuD!ftn cA c.au avn tlstisuat etiurea bdbdd, atunci ;u dn; i16a l&e cu nu u! Iel de inleEciune, it r, mai m !,. nu qist! lici subiet ca atde, d@dse vllzdtotul ttia la ce se lnvobte,' AraiLr, ridi@&a Mliu i ia rded .l re.tiln tiDp @ bindalete, pldtele, a

o a r r ia :d + b + r +

tateisto.ictttd. o esirid'e *O*!1uo{Ig:!!+oo'


iv'sbtlj,f@i}4 4xddq

an tucnt @i cu semt .a isr6t t ai lolclorolui. Dmrieere ldr d. stndiere tofta1i .u onsdtuit tor dtita rtlizin hdiie, clrete ln 6ent! ror, dar de nineni dez@lt.te o.i utili, zate. In zilele nostie reesitatea de a se studia fomele bshului ru f,ai srimeste nici un rel de obietii, I Conldpo',n i s itrsi unori !_ri!: .al ln redr, !rivin|; ln lcrlea :ulMinriir, jdtllov le ofsi unrltorul nar tntti ituDt ,;li :l e peMajeir motite. Sldt 6tuidqa'. m.'ir .' (,d,isi!eri slnt de9t"p!r. alrrri"a pro<Jtu, )., .ii ruritrul 'i otur c l ( ,l ej lm li' ) , lor r ol N onaj el or l ,,D a d. " i.t; oF l e ;oeF . sarl .u .in56 de tucne de ls'onl q-' t;Ebz" dr tn' Ll ddpa." o tna" r ti nr udoar - d" D o- unl c D r',, oJ ) . ' r po{ p., ti or. de S:je, rdrMdet; nd"', obFrele tizba er.. uo .tu or\c o li'on& td{ si o cirrr, iru o liter5 si doue cite odvele Mi mur! pulin 6em ine6 6!. l nr l or ar ..u u,a r i aee+i :a' T4 l,ter5,ilar cu cilr. d .ri!.. S' p r,. rc I r'.bd"c de; edr pr@ita o coGdverls pe acars l:nie ri ,.a! nor" astier abdut ldtr eg.ol!inltu b- - nul ui . c <'pm or ne v or r pz ur r a tn ( ele din uml? vokov d4l or dl ap'o8D e 250 de poziiii (o .sE pre h" .rp{Eter L! .linpedc aA roi'J" n'n " Iuru.i du lov om.-. i Vol[o\ s r"lecrarh"-rn lelturexao stim. Delimitlnd ln acest lel lul, dar cun anune-n motivele, Volov trece la ttusfomarea bsdelor, inlocnind lb dod me.dic modv.h (L .d r.o' va ?i omp: rlrd s.hmde r.zllla'.. E{. d" d .r" 'iondle trieh d ba-.re asdSn toarc da! $heme asdlnitoare. Irtreaa carle .!r. d rn$rure oe q-nemc.:hcri6 , o! ruAe !e dre o idphe o dmenea haffc.iere estd cI b6mde alaloge seamdnaunul cu @lalalt, adict o conclnzie cd Dn obligd ra nimic si nu tutlce ninic notr.'

ca atrr{ n0ondd." l, .on luzii 8rEia, ln pllid. @rut'unji po.ed*t; lui Veselo\lki si Bedicrlin d" un rr(ur mai dutt eu @i pufin lndepdrta!:DegiacEri oatui de ltiinin

. rq i rd. ^i.

!!r,

t xrrl.

Fa, !. 3r!

Acesta tuna !"ra't rul p'oblmelor ar.t de lb'nts, .irrcrul dai DL'i a"i rL l9i podiF pune'nh'bareJ: nJ + ab$lut inulilrl-d r.P() \u ;";p; d* nii'i, ," -b"r"'ri, n o ..vdtc\tr .a e ro ,rn n .l aaaa am t ebLied.limj ldnt; "-e basul, cum tr'bLir stuitrit -dupt .""i r*uU. "u,i'i".t \6pci4li!rul. omul.are rbeire duDd >ub'..rc? morivesau a' do'i ', iie de/brtute ltobhe bssul, Dur i sinDlu palpabi. pmtr rl 9i $ai aptorDtP ru M ;ar ;ond.i., :nsd oA o qodc ct +ma,r; i* *ia:, ij-;;;;;; ..J.ei" poi oa'' vo'bi de-.vi.lathbii ;i;i-;;;L;"."" d bpr pd4ile de.r vlnr ' agt! 9e ddc L * ,: ,ti i ..' doun tjse delddinaie da uvinte dtslse duts le8"h " un dsL6n rer gra;rd;l..d doditiQ"elorl limbawiePsle su datun 'au turdoea eirbs$eL ;-Li.a -,ub'dru viell ale to lood"!e irnnrr 'or*' L rem.liaIocrreful ron-4 nd ci un dat *upra lot N ldndu+j aFnlia 'o.nai li evotr'-t l{r- si ! Ii{udidt '"n,rc Si-ra nu s_; l4i_ar 'a Prcbn'le atinse in l@r'a reldr numarE pp ro;rre, ln ce n. prjLen., tul,ned dm alinq htte atr4e Nu bledele l"aate d. m.loloCr' lrr pol pirea la i,rori.' cerer:nior u*t aoi.niu "l modolosr!' rrceltuiie dech inte6eF Dnda v'dere tui o pront-ai Drr in rearizdi .""'", bosat ii;;;'6; ';;: . ."d.i bcmrrul d ros,rezorvrt' L1,idi-'_*iJ,. a"l -,. ti-p"i' a li in G* do@id eiist io i'i" ioi"iiir i'i a-""'tu.l ce iu rL tGt tnc desP'rih ii"i "**Ut",

lealtura din!'e!6d $ dou base, c@ >: a 'did 'elrei., dtud|.? ta sff$it; br dm + odDarin blsnul.L ab cum ro,re ll;nile "e vda in @F. roaF aprlele 'tudierii basnulu *ebuie si iluci ln cele ilin !i6t la solutionarea rerei Fd inrortante ercbl@, iqct nrezdlvat'-sinuliprmln_t, cum poate.lj tudrned !6di:ior De l;u%x ^e*!lirl ri lmp: rdte6a-brcB sd In Rtrsia. b@ cad ridilludina "u pieilo'notii In NoM Am{ia C"tuda, Frdra, lndid,lo i pe pltu de hDtul ci, il da@ >e:m Zdldd;; Dai lintu is(onc, utr con'dt lnne tod'e 16r. poloare nu Poat' ij dovdir? Ntr '.iEilildid outd $, o rxou Am da,6 opka nostr, ta sre5it; Un isronc n"inifidt auD a v6lei h prcU@I. mdoloFei !u va vedca o slnilituilioe rolo und. ei erisra hu+devdr, nu "a s6iza tuin.id^nle inpoF tdre pdru el si, dhpotri!4, doa' ul .P..ialbr in Eo'fo n cazul (! se contsll o dco'na'e logie va olea rrk ci lemndele comparate slnt de fapt atJsolut etmnome. Puteo, aladar, constata c! d studldea lomlor dePind f.fte mnttd. S, nu evitdm deci numa ana,Uijci brutn 9r d. ."'a.rerui fmal-abstrat d' miA-odJ. turcunEla '' n !dra bnti li,ocinrdescnt!" Dr66hrel; ai/are. A,'air aescliil dJnmul,.irteresantelor" colstmctii rle sitrtzar'

m.i hportsF !n p'obl+ i;i *r'i-6. i"t"r'it..in, ." "rlr dufle$ tirluri ' vm o lnirin a" +t"lio. c,li 'nu,i' de !n c.d& dispurdi, ck iru r$a wdc :.;i,;i".t;. -ilr o @r"te codePut Preludar.' tuloricn {otbros. ioai.io. }.sul vom sz dsodp{ooit nu Drc. iii. i-iosifiLi. rti o @mPa' pulea el*tu rn vom sal6 {mpon{re h Denile ar; ;recLr, Ia: d,'r trr rrim si @dpdae. ru vom a' p'tae, t".i'ia ln Probrd;a reratinor Dd& i?.J,-iiu". *t ,t ;robhd: leitdiii dinr labula 8ta'I 9i ;.*.. 3a@oparlm o-i * * *. dovedrcalabili .i"-iiaii*r

It. iltEToDA $I rrATERIAlllL

3. Vr4jit@l li dd 1ui Ivfi* o brrcufn, Bnrctrb tl due pe lyan lna-alti lialdretie, 4. Iata de lrnplst ti dd lli I%r nn inl, Voinicn din inel ll dnc pe Iran tntr-alt4 lmptrdti etc,r ln In rarunle catuil. _MiNitp Mitrtiie, lrrtlnin rntrrnim n4Elo_ae&tgllgli n* lm vadh!., p$ooaielo.
alribu'ele),nu se s-bmbd n$E 4dun'le ;au fdi.Sjlr lor De utrde ri conciuziacl basrl atribue adrr@n agJu
:ie schbba a'ffrr Gi torodart

h6dea!tshuh&i'&rcg&qb In 6e llddrleo4ub ri cr d p6k ri ho obat r! bb e4rib d! c4iurc odd

Vi trebui s5 ddpmidrd h (" ni>uii ace\te t,n.tj r.FdilLA cd.dedrar rn}rimi mlid'ltg ati ilcl)el.b.

bsmolulToate colelaF ?mbl.ne vo'-ii :bodare I I 'r poi ciiralpunsul @r la Umrlod'ed prinordiald: 'nl'ebare clte furctii @t Ji derinitate ln bas?

Vom incerca Gi

lntli sI lo@trlth

obiEtiwl

e ne *e

DuPr cd sa mi arlliillo pr.laIa, rucrea masd ete inchict! baselor I /6ra-if,! ExEtot. basm.lor lalBtice ca o dsle d!6ilia admisa ca iDoteu;' tre c6ad dc luN. Atnbdm dddiLtt tedhul ii 'IdtG tice" bsdetor indse de Aame lnt|e d. 30O 749. E bbd vop ava,G-tpo6i::lplejrrd .d+.o-ddiqilirsi6(iald. 6n I@br ra care vod h ajutreirlre th? v^m hr.'fude o -onrialc a eestor bdd. h pl6nt etn*ru1u, Penlru a o la.e, eoo deterdinael.dhreL. ro$rilurive ale bMelor f.ltarice r.cuelnd la du jG), id aDoi vm comperabsdilp drpe lq4ilo loi.odpondte. Va tuulta. @rlolosi, .dici o &*cnde a basu'lui

du?6!14il!,!9!qro!ora

;."#:il+ffi##-',",,.",,
pe woini( btr-altr 2. MotuliL di hi'nreBtie. Sdce;Iou .al. Calulil cenko lnir-alu trnpdrnFe.
Sd comrdSa urmeto.rele cex.i: L lDpdratul li dd voncutui un wttur Vutturul

de mult6 vmoe .rord.t! de isioiicn reiisn; tn nitffi ti (,edirle, scaphd lns, 6tondt.. bdn'lui-lwunor. Ne,e duperapo.tuti6iiE-EFFnE-u9n leibl r ror q* run laLtdrrle r. turc'i:le rnor 4r t;.' telae anp!4 altdra, ba, tn cele din an1t, chi.. -u aiula

4E..--TRbtrie sd adAueri .l raet.brliLar.t lu-;Elo1 oplrta 4 rlj@it tea peFooaie o' ce le tndepurpy, a ros

slintror dettini, lunctiile hor peGonaje ilc lasn re asupra

w1

g;gffitffi1F,H,,ffi'5
b,, it "3i" f fjtiffi *fr Tfgffi ffi i.,,JilK;; 'rir"-",.' {!"ai}n'-l"l4rldo pastra; * ,*u"i. i"
'r rn dcloz'T'ue lur Sldo!'alo) , mbvdor t/,, ilublidd@ quc@rrn'a to@ &fomali nadoiilor- er @i nulr este
:;;;;;i;;."
ru 6tc

,u.c6iude Dnpa uu FAra a ir niD) l,Li lnrii de<prP sPune: AletF" 5i list"'c"' ;.dat"*". {erle!:ld dP nobtci ll|.a_6nbr si lndlnir b' lFxenPl" I@Pu! '

Rererirpas*a
Drd

ra depo,lue turrornor
ru46rnd

ffiFffi$ffi
i;oie ,l . a"..*na-

tel,,da ";.;;t.io;. i'f"i'i'.i.-*"i-*ct".

fdEile.

dsdorn

lor devire liPsirn de sdr;

den tu!@d

*nr**iugffiffi :#il_ffi',;;pffigirggalg
"r nu ii-"# i"'ri"'r^'"

;; l@i roeitu" au 5i Mr.liuda arisrid ri i\nul nu Poa@rvea lo. lmnle dc .9,dgc oRnii cit Dnv.$e bNUl, "l lri are l%rle lu' $6'rtu' ctr /d ".i"i .le;En'elor 6F nri'{ s**i'"* fftu l*1t.. 'da cqe jos ln sl-eruc Libertlla duDi dd \d "ed'a nr ii pre risu{ caF poate iiJ'ii""'ia :..," *t-'t*1' A'uqeed .izar d d(em: exr'itaie. ftd re,. tundimenrala t lrrdrij noslir' tezr Pe -+

dupx F are proi'r e ei-reer, rorurlrF

dd

5i s.4o ile^olth

ulterioi

r\t. E Ea@EZ!q!!!!--!:!L@4+!ry2! . rlnd ee\6ina '. Fp*.. * *+ st s,ory id Pri4ul cea t


ehinbi crrtrri de Ptrin l"ger {(esud

nu rddu b.re rM.Fjre

tr;;;;ifrA@-ala:i:-a:
@;d-ad!4\

tn felul nai sus Pot fi lomulate pc scurt

ii''"ii * *a'i:'r di:,l;bul; elor,.lF vod roi in'hh .i ne o.uDdn ococddar; d" ;;i;i;.".". ;i;1. vnrh'n i',ii,, t' ."*r proPriual duhtllui o &{r ' imPlici*: este p-bl.;'r' urmiro.le" "upozi'i" i;;*u rocr deliEit-t" vof, py'a rrrnrn car' a".a-r,-a'li" rev"lazr a@e bdse -

Abffita Md

:*+i*++X*'*::t*.ftm$*:l

?i ndlare N De irdic tabul"tne, ltrtrull a nedefinne q dovedi lucru r .f"1 i"" na,.'t suu.tualr. Ae:r dd "* tbr po.ioit. Dacc rcE comPM inriici'ar -d'pcn' rrpuri {ructudlc q rpzuLtdd Elm{ di'e.itele ifrre el. d!e: .' Li"r l"a5*p'ali turFilc nt @r li djlrri5uir" ptL"r umrri * "x.t,ar r*ip o' vm irir' G'r" i"* -

dst fdooo. in lnhs" ltri co!, reEte, lo opirolul urdAtor $ b c.l rurl D((m&'5 lrsi ll pu'm lot@I. ln ahiDirl utuiror: .l& I vom no'r cu A iunaia lnrxnjrl p re t u t r d d p " p ri d u l l o '9 . .r B |rt.ti. ata li xlatua l.i@hLtw t^tdid (1nu,1l, ild -J Jpd-c ln basmll6r nw), atudi toate luctiilo did basm se vJr alGtribui ti{ ,r.;ai na$tihe, iid ca vreund st Asi ln aia.a saiei, st e*cltrdl sau st cort.azice reo alta. O asemeneacorcluzie nu "! dicid..m deqreDrat !m d.sErd\ arreDr.t.arolo bdp ?sr5 Lnc, a A .a nr poa'r ;\nb an$ni* -uylii a i r o r n a E l i m. E ra d " i r'.p 'r' J bai nun" Pmp r t r ' ezulie lrni a\i.le, il,r nu eulra drcj' und ,inarJ D.nr' k.c ' DLselc ("nr&ri... Ac6re" srnt monotiDi.. i; mDAdle dp .re -a v.ror nai !u, >:1r subripuri L primt r;dF, 4"d'r @n-lu,e pr- rb.u'd;, LF ,s. .rai ft mate li vqr6-:.a cu ddimh de pp ti Cracterul n;oripn al hmrlu' f.nt&ti, .oturiruie s Ep4r cxt.m de (omplar, J.rpE -aruis v, trebuist bai zibovim. Ac*r t.ooDen w! ridi o serte IntEagi de prcblme. Ne afl:n, .taitar, ln lala @lei de-a pafra teze mentale a lucrirn nodt.e: tv.lT"tu h6a'!. bdd,ti. iu a :dtu,d @{4 vom profd u dmlNthE, de4olrrAa sr tmtau a rlcsto! t.F. eqre lbt n@.d sr inem mn rc l,hdinutill lF: srudi6.a banulur s.btri. si !e l.ce (si binai aa ,r rFi lndnpA h lucfu.a de rati) r'nrt dedu.uv, add ae ta lci porre utfu o ordine dtlcteri:l la col.lrzie, Edh.4a lour,lr d,:,llru!;r.a a e* ;it ue, dr umjjit {ioveBe, Uact btele B6.ral" .h- dinrru lepnt cuno;ute d. ciriror Dd, tuainte de a rrece 1a dezrctrrre, rrelni s! slat ilim bda .ttui matdial po-'e Ir ea rult" r. La prida w"de P. re, ed 4ft ce ets n<6a!, u! udea hhearld dtdial F{no . In rerliia(F lnsl, a.6l Iu 1u nu c*c n*6a Cum stuild bsnpl^ dup; Iun^lrlc F^otui.tor, acudnldea d" ru Doar- li oDriti tn ct'pt ond .; (onr.lr c5 did un r.r -ial de 1u0.t no nu tui ft7uli: dir <j\Dla smnre a nm{rului bamelor analizar.. Sp !.t.lq! d; .d'sine J c ettlorul drc &toria de a saaliza r \at materul de .ontrcl. Dr nu 6te na.o: ca l' rcei bateridi s, fie iDtrodue ln lrcrare. qT .o o,r ., 're! l0l) dp br.d. rn'ezin.t

un mdbal Dai mll drn sutuFnr. Atunpindla oDouzE L! do ur ,el de 6scF noi ou m, por ti ssstre, mrlolos poai" pue puct, cdcerda- ulrsioar5 tl?sinsallodu-e p. alrc dirati (dclru'. de bdpxu'i, o ejstsatizare darlinA, sludiul isroric). F.Dtul cA matdialul Doate li limitat tutilarn nu tn%;Dni ae .* !; el Doar"liseldlcr ln nod arbiEcr serc.'r.a maleiatutujtr;buF <r fie dirra* din araia. In.p de priverie,am als cule8..d lui Ajlnaliev' ti.rprm studil- blnelor de La bud)tul q0 cue psa duDI Dlanut lui AbtsiF priDul bam fa1 6Ji, dl , uleaeni, ri:.;inrs .u ub,sJul l5l. O :cdenea timtr"F a marl:rialutuiv. ' d, Ifi doar pod e. nuncr&<p obiqrij. T@reu! ca suei + 6le ju>lj[c4td. Pen'tu o ju>!Ii.drp nij cupriui'toare ar fi k.btrjr s! punrm problem sradului d. iror$biliqrc a Imomd.lor din oas D*r a;er @d de @.rabiti ar" 6re ddfat. se lek toloejun motdial limi ar. oac, reh labilit-l.a e rFdust,*sr lll{n nu c*e.u purin!: Dtpa .b von vedea 6ai io:, rppe,:biliater pdrtrto; coslo. trrorF tundmoial. d.i'riqt;onr trro," d.Dr$t;onr a>rDt.i{ hrii ar'.pbi{ Fdn utue, utue .[n puM, de rcder. re etic n" D Lanndarsjal 'rm;eium" 'edc In pmcric, (este ti,ixru" e*e |usr6dir de lar,ru, ci prelftl.E urui |w" 6lun de m*rirl d aduce duoa sine o lporirc eltreot ! diMtunilo!.lerijii. Nr cdi; ta@a drrFi.lutui e.k imFlrsta. ri calira@. Drludrrii lui. O sut, de bas@ - irti ruterialul Mrd d. tuuu Reitnl @Dstituie tu'tri !t de contfol, foarte irrd*Bnt pdtD cftdiLor. d4r n.pffidrdb inrer.<d. culnnd.r.

PERSONAJELOR TII. IUNCTITT-E

.uD solrbu erc pur siDplu intmdu rn ((, zi@ !i *enat c ptu dndte a lume|li seu,re rin derie_ -Gntsou ra condper sarF.Det, 1@sta situlie !u coNiLuieofune d. esre iorusr un impondt eJhdr rurlotoaic, rrr,,. puna de rn@putun d. nsm vor puta fi d@in_ak n_ de

tc]:krt

Egrry

.cf#ft'1"##F:'y?f;ffi*.ime scb4ahcr c arru._


l;cedui sN IFm ultirio' o @npr!!e cde, ln Miori ala rin basfub .r Om az, e:flple', pr dcparte dterblul IlIffi crurilor. nu ei Hza ni.i gtupun q5 disPuse tn @delet,'l0t EIe ,hL ;n.dlio;'aE do$ dlnlF deErnigare--l&" slupui ti deridiiie Pste,el lul eqtedeli

ordiner oe c&e tr-o ibDune b*mul hsu5i. penku ,i*u" {uoctr; von ddj t) o srionrs erpunse

Vom enums. ln a*t

capitol Im4in !.erajelor

in

jjtrt1.T.3lT il:flTH:*H.jj pr4 ra dnm.tuDg, ltutndu.i rvsta pe DJd srriae,, "#r"11""i!'i"'i q (oeuronlt cd p in att. ('$r.
"Jra

th.cn sm @lL$rrotur:..a )

dk hn6n.i Ja- tni

d, a.ad (defD4ie:

.2. Moo r. ?ni|!i,ot coturiruie o Ionnt initrir, de , 3, UDryi n@bnr eeb.Eliei thhe stnr cd care Dkacn a" uc* {i!c sau .6t.rd6c in ospetje (t, sd ;ritrda p.fle {62t, ,r Dereei fi). s: ulea8r r,u.,:. b ;rdure

-"iI;,$:Tl"

d;tj tn bdli sraine,, romet. de ab"enir. la tc '!.ro, ne8!srore5,i, ra r,2boi. hrbLili".

.!u

dibiE 8:r/t !i d\P.ii"ip" ul no'(a ob*riv rp&,'&r nu poak coctiltri niu@-&-,ti;1El_fiamina'l+, ;E8radlologl obie-rul s{ev.. sp'"flilee Pot suu'lpedi qubtnPirlile

@'.

'#:'.'f i)*

sP'itnd, *oLLt' tdel

3tind la t^ rul drorr. ln rdi.lnt. dr;e', jo'nu @' unri'.9ie dari DEribllt" sisteor'ru. delia 6du{-!u au d4l' E-Ts E:mpkl" obiative d.nen"" e; a iluka si denonrlra enslolr iunctii ca o, udj&te DJpt crs d. a bd p$l*i. tnir-o \indr nara*urc de Perl4tn tnle s tldinurEh"dr rui io' repre'nit ;Ge.Jtie, Sai. il" luc|U ddtbdlr r irnts.ice tn 8nere rl bMlo' Ddtolosti^dd;r!l

4 -d h utt:.. ts4t..Pr2este .-r l!" SrlJle * " "" * t\ rEqoiur,.du cunc sd fi r,rr" (641. ,,Dacr ijn; Baba-ias;, ta ,dbd, .^ ta.i dtlc" (6t). ,,si , dd{x!-i!orn i.l il s:.lt -o chip rDpdErd.. i.a poMcjr ,a d *ibli w,"a i""u",, ti (rsr ?.d.+q. Po4!:! lla plEc!, !u -dea-der!!- 4lui este qeori lnt{rffi h @_gjn, aEinI'rl). rje@tnvd,/reori tnrtLirn;Tffir_6mi-

,;Hm:*PP*+ffi* #f#

'

".iil" :-i"ffi
.,,ettL bd DL'

(6?Jj m.d. De rtrda Drftul pte.tuec ai abic dpoi inLddnlia, del, -."-rn

.,i:s: Ha, "iilt;T;s."it

(i2s). crt, s$trta sunosr' (r25) -s .onv -br' 2 Pomn a modnerec FDE,iot: o lotu rrstur"-u nJlar in'e .tj.rier: ailu_deale Surii.c rflp \74l, ia-l d litr " (157).-S. frttDr codv : br' b oadureDe ?dru luarunl. <I ao".d ' u m4i sullr .lsrate * "a Bbnu-l p'.zrar" ukenor o n6orolre imDuneo di46june (d+i :1i'_un IPI preseur; diMiote) lrur care'*muie ld l@rut6 m ac.ta, situa,ii :ruli"lrcoolord deaie'6 unu ir"i (Fir' si i bd butr5-Hn turiale apde, ur.on .bd ieril" dro ihbtrn. lnp:6tu1 &. de Pildl. o srMnI 6inuml6 d nm de-ur; norulSi bah ll iubs cJ draoste .^ nrDGI Delvasaiks al lor cr.. Aualdea aerar: constituiP N\ r;ma_,o:rt;: !:rdul si lin lui 5u o finpaF lrma'l lmllnin aareleori dscnerec >em;n:lrrilor. cdP cu rtsiril consriruie, se tnlleqe, loaite lnnos. Aeast !u&te perltu n4orc.trea care se aproPr. fulblsatEst,nl uD pluterle la bun tn*put dedlup spec(ul ei de fi@i6il, lmiliei tdot". De bde ri inierd.rijle: nd teii pc uul: satL'lui{c. Pr$d. d aca5: 5 viFlni.ilor PF85t*e ne normnd orleiuieste nomflll Do ri\k mtru d*ld sareaa DtrFt'p';area -s:u md d'i - parldilor, opni l.dj -t6-cthD ac.l.asi consecinie 6 si h.di.area inierdicliei {le a o.rse Ia D6due s.u de a Dlea lt ctmD. rrr- I\tadi.rat .x. atdlLad ldpl =lbcalc.rl s (u,'.

ir#Trzifri-iE:Fi;{i;;-a-ni1rtrJii

cvrdiEeDt.lot 6re. 6Je?,c. irvdJ &SjIapr darii 'ukdirnea Dot aDare r llrl ledruE cu fto DlftuP: ntr-.nF

d"$hiir"

tlbula liniit famniei fericite. de a adnaecu sino o nelorocne, de a illba, d a aduce o pasube, Rnuid.etorul loate ti deul., dtud, tllharii, vr5iitodea, nma vihesA tc, lAn dsris lnt u catitol aDarte ctrm dnme slnt introaEe noi pemnaje tn d6$5trr;.sa a.Jiunii.l AFda., rInlrcr lor ul r par epe nul r ::ur i i l l \i ne,:r r p'op'e pe i u',r . $sene ln zbo! ek. ei incepe de lndati si &ljoDeze .a,.d sa i\tudtattn.rn star ltu

rept scop a0dea lo.ului ln.are nnt


. UBul: .,.bp mj spun. tr d ' u 1 } ' c o p ii , I d s u r: lc d :p r . l a mie hdo rnd. ratrmuGcooni lmD6ratului?' :" ( {lI l7l. 17). Ieienetnt: reieh.rnl : mir atr.rutu "opurlmpdrarului

prins Duteleat\ de repede)"(t 4) F"r" l,nDi!ft|u ,,1. ;pum,_Ivane. fiu de tusuldLo, unde ti-e &;udsa lbtelpp cluneal ( 120) .' Dh.r or i r r i j nd.:l e.uc , - dl bdeaeBaba. p. Doi-ocli, pe Tr"i-o.hr I s Icsa 5i unq re p. Unq\, Gcbdesd l5).- S. @rv. :dt. S. Int@@eia rtnt:dtoruhi de citrc victima constituie o lomt r6nmrl6 de i*odne ,.Und. tr-e moarte., (o.cei' (93). iu e c"l mi d: Sd ic vranlo. De -C6 'rmc Ede e ;s lac si eu cu un .al de ,c-l intrer.: Dielral 3. h nnele @!ri lntllnin o iscodi.e realtatd prin t4e penode- - S, conv. : d:.

n s t e n a F l ""{ "a ? (lI4). Po D r :,.C , , D. r d il.-lu r t nstenahlea\tiaI l II4 ) . Pod: ,,Dedddeluti ,, u dd .- "j

:T', if ^.,ft Hf.:,i:., ffi fff i+#r,ry*# sau ta Dddure, indslnir a porunc e httr@a

6u!/d ,i.ti*i tuh 'tlayotii prituEte rtr rispure direct la l rebarea


sa, Dalta risplnde urslrui: ,,Du-mi ln curte ri atuncr-oI; ulde moi tnlkr, {olo s; sapil" La lnscbrea risherlui d6pre pehele prelioAe, nesuJorear rtsDlddr. ,,P$ 1. oul o sa,iruiJ et.. Avem idi$ d44 L^er1lrcli b:psdil., .desefi !e&te sub lom; dd oi.los. ln aG.4i ;1.6u . _Dei int!; >i di&ogt. dhre dma v.rr;8, t oslinlod: dam vftregf nu o i..odef. di,r- d.sp.e liica viLr"e,, oelinjoara:t r&plrdp. .NL r'o'bi. -tri tlmoas. d"r ai o,fiid v lrcgl a'. tatr'. to qrk bosalnii^F-a pdnu'.

owe

ioniele hcllcrrii @eDJnd {omelor u'rdictiei Fr.iiile II ri III alcttuisc laolant h eldent t@zr'r. A do& itrn ratea DeBhi Doate roarc uPofl fdr: Dnm f.l.le p ;" lnl)gr itrq in iddinr jr rj, .1" inttzt i. lnroarue rnba.ud a-tntl;ia esre o;hr. O ooruo.atndeolinile a u p o , m m p " u .o co r' ar a.L'ci hFr di4 i " " 'e p u ' i a e Un nou pe$naj li rrF rtun an,'rlia ln brs, un P' soraj p" , rr puFn nunl/r/,i.,iro{t) Rorlr lui csterp i -@

&. L{a@ prin siotmF d aiuimtuj nAzdrivrn .dreului. . apa4. a aetei fotr. r|lda vil,e{c _<utclas! porun.es,e>t fi. r5illd va.a nizdrrvan. (56, 57r. Teiph;_ rel potuEqtc st se uF priEe on ich niuda'v;d {rt 4 , U 5 ) , - S . tu n v : A 't 3. R: d ticroturl,"a s u &ear rdld (A rt. laDr nininct nrul r60l.UFul f oeizd t821. eocotuttur'trurra (t08). 4. Rtrttc;blul 'rl lq'lt hdiaa d.i rArJ. {c*t cJz este lntllnit doar o si@ure datr ?5!. ta tta ttud decr\ cere 5. R;ufa.rrotuisiui4,ji, r; z (Arl. Obie(ul rap'utui st" "ir.m de ditprjt Pbeilente a c E c a z r . d z 9 r n u 6 l e r0 $ .s; l 4 F Sisfdm bar . r pr ets ., hutrcit al. nu irfluengFa2a cunoscb dBfegDrd-o a.liudi, dupl cm. rcm vedea ci joe,Ar fi lost mnj @el din purr de vedde rosicsi ii ,6rit on. e lip d" t^pLdtot 6i a jamn a prejudi.if,ii, @nidertnd dr.p' vr.&i!r-;r 1' clactomele l,aplrtit. dupi crir..iu'i obi4"lor Est" ,Ge tu cobod tehnicptt.d d4imi rm lireva lo Ee Dai t6.tua'e, sinletizlndu Ir pe cclelahc. lar: cnev. .x.DDl.: Pas:rea&. ro" Iurc d*cl" d" dur ( l02r; l\ ud r:i d m;ur;A mc!, r ue ' @5ptectrc u ani@l din @lul @paznrlui a73l Eeienlut tur5 p-l.sxl obi$Duit, N cet orzdd@ ar rei:Ju' el., 4145J 6 Rbulec.rlorulDcutn uu,bqk (A.r, Stuion; {o{e ochiictlplri (70, Fata dptmpthr El;Dj!i,d.Fluj KcloEa (r16).Bre drm de remarc.ffapru'd, din Dub.' de adere mdolosic. ffiF lome @nf ituie ioLoda'rsiiun nrr. As. de piltu, rlLinb Munde ocrrijh bu.e! si li du.e tnb-irn lv laidc:dtaior. ei shr reJpdai p'in a-.leaeroiitoace ca ?i..l.lalir obiete turaE Bi aooi Du51 t. te. Aceldiiudu * lntlrDoE i o inim scoiri ilin niiDr 7. Rt\reaabflt Aahian o Lt"*i dsb.,iti" l^,r. O. obicei, Ma*i diqp6ri':e * rrizeazd prin l6lGired uno pMpd* wljiioesii rau ptu insFliro'ie Marpra itcdoame pc liul rit e* llircsa rui di5id Denrrur;rdeaua rl2a). Suroril" pb culite ri ec rn i",pa;a Ctei 1,.u. tinilt kcbui. <.I ln zbor. El r rdegre r, arip: .i &sp.r" 'inl pentro lotdd@ ((29). N.mrr rupi de ta bjrbcilt u Jc covorulzburibr (ll3l. Basul rr nt. r50 ne orert o lon;li iotfl6atrt6. Disprilia e*. prorcLri de crcul tnsusi er arde cojo.ur-navestei *1. iovii. de vr;ii >r d drsDare !{rru . L 'cr up." ir ;y.:) i f ot d e a u n aI.n mo d (o n re D ri o tr.lp

crl4gorie$.eul_apdre pFz.n,-r ae basuJ .u tr. ,2f,. uneru(.w.Ir o te. pe nirpds )a,rr?rotu). Mclimd u" aE_@a ruGJ cF ,' pF,de to8odn.rl {A\.,t erf .p. .di tn dad ,itM .a4 a adanb pe nur oe_rnpaBrI' aresraplea.i de actuelt25t. r. eue-btur iaor4k l. .in,ua tA r . Iagrra o izo ftlFc a.e oe lFa vnksj /<21 popl i)itSaner_ neoo'10 RALrAzLoij lo,rtr4a r m ptkr d { +' r . bas i r n'r Ln b'r oi i " r nr a t,:c ! :$J:. o.a^m,or el s. porrny,te .r buro L. \a ,; niun.ct l1 , ,{rr rannpr aru pe rrdt ror Jdormd Inr, o bar ,tJ llryr ,i n aau dMur pe apa mirn O3ar. R LEcr ldul d,az ; Lttul .n. l n ]" r y t\r ) ,- .r I se saur or ele r h.:' d .r s e a{c ?z . !u a htp. v - .j j r .a 4re una dn d.. r{pvaJd DFb. e M,bdut Jn .tire ,l arunga rp(m nora. A; hi t39 Vq'aa o p,.Ia" oe ;i re uFga h d( I' o eonEP de a.d.a {taor Cbis_a,uncj clnd n"e 4k.p' eRuG il ak ! /m ai h,r .ar ur .c 4r T

ff;i;fi,'*]'i%;"
.

12. RjutA.f'orul <dDj4"$ o .uo:t ,.t,

" '4onn' oe\ nm'ion,'. in dod


t{tzt 1n I

ii,g*fi tFi"",';i* il:,;*15J*; +*n*, ::ix':,"";n:ft 9;,,,T::," J:'#;l;?. :nTfl:r'Ji .i'd,ti,.""llh* *{ijilF ii;ril'' i,.*, $i

tAs,.Dp -o 1,.ad\ia.rd ' Ja . .6tl r, d Dr . lo n s t u - o i z8 o n i ri.n o u r ta " r - .".r - ..,

j ;d'"'i ;il':':: *"etil*" F * i,lili:;l i ;'l':.;"i


K a rt u a ro lu ld 4 p o & t d

ca ci rd slle..cuuri se d,a,,ii ea e t tr@ 6uma'" jm;ute ie a mue P'Hbij de hx 'tn ;fi;;' (arM drvuBuea B "L esia Iarl Dritu In asPnenea "":h

:r::#,ffi#w%w; iazedlrtE=s. .aN.: ea


iJ. Ero reaclionee, anto@t,hdati
tn'n'ilrtrdtulil @n{ilur

ft # -*'*-t-*dq#ff*.fr+H'..trffi '.,:'*,:13';"",*'i:lr'dis:lT
a,rage '"8-S. l'*'*iigl .;,'i;'l 3ll'J fu ea irunar;.

rr'este a" ,rtr tutuie:adome qe .r."-"ji" ":iii li iiii",i scpa*r' dista ^i '", poare 'r'aii"" ;*.: ,u(ie fl "t a" a.i..wa mur cadc dilrr{ daEh i!1!?i! ",ai*'i' dru'ur 'tlra'!'orurui- c ip.. a netezi iiiL. -rii';;
o Iom; aParte a PrcD 'n'rr

@ sltrt-lolG

*Ji,'i:"-f,i:Til""::fi

!:Wffi : Y;t'";2;'|t"i o,ii'.,!l:!::'1:l'


\, tnd: \ r,j,i"fr,iiHi:l,'i,T; ;-'.:lii .onvi"g6

i#ii.mt+*turlk"d'd:'H
E ;i;ii; ;; .,," .-., p'.* aoc vi tid sa r'n"ada.-a 't iit ;n;ir: rude4c j R"urta!o'rr c'traa urcrjind-ads l l cPtr t d e b d b a p e fm p *a t"; ) ' ; . f r "i "";;*ti ",,.U F ' I

pfrl*#'r:?;ffiidir*ffi
a.,
YIll, Rr"Jdadttuul l@. @

".i""Tt'Jll'",".r"::1: I *il;-'-'r'*,=':. lntel5.iuni' ale Ioff


iun.lie Aeasr! "ikiii7ii'ia

;3* fi T;ili:::ilifi ;*:';^" .""r, l,lr.i. i*:i"::j l"idP:f iY*e;ri l":l;i+i "'.,"1 i;5; ;j; d- *l
-";fu1;r;-;

i;".'

ri;i.=(i.:"aa,,s! :, *" - ol: drca!4r ate dt?F?aEFnsfll.

-ea a-'Dsuru . Abssia proprid-lb

".i"?.'"lii; o;" ptuinepri'"i" raprerur' 8ii-'"i" ""'i adr: f1,fl1j11-1:1::':11-.1 I.i'po' r @Gdn, r-.

*s+;$gl:$*ffi
itlitntii ,stJtl Jdtd st

iii !ri"i,iiid"*.i;ka;rnr,an0* -

i'

detudo4) * r',;;; ;;. orj;" i" rin (ei nan o rtG' PedrPra FraF fi riD6t" o" briar i2, pilsleail02) tui z ee"rac" rorutr*'r ro* s c" dta sita%tda na'dttMna q,lli'iia, ,-li i"e!a" Iua DdiD njidrrvdna (llll ,,r

/,?4r. P, d{41 (A r' zi}:ul.o..r-rry!: t RrufNclrodl vr,jirodea

ryEa4jlp{}.1!ll]:1 v@!e d'.*d' ?^T.^"^T: sr;,r

';;;;it;-;fi." tura ma-Barbt(bt

ia,, i.

I'drrea.a (r20'srrru-e'r-

2r LUA a aidrmld Fin viol.n, dz&ivan codritui. o abclai a+8" d &$ci i@e. r4ae ,ilr! podn.etre * Iia ltiad vya fiudR%n: t56. 57i. Tdshe lalul lorurce9@ <r se laiF stioua o.j iar: nizd.r',',.I {1 I 4 , 1 l 5 l - S. 6 n v : A r 3 R5uE itorul/lrd saudrrtrqalaohat\zr.t^D ntoJj.^ thul (6ol,U'sultd, ovd2ut(a2).(:o@rutfire muAr", 4 R:ufiliror'l lud l$mina tilai {\r). A.6r .Jz008). esre rntilnit iloe o sinsnrt data (75)_ 5. Rrufrct' oal sdulaal 6 /;bt ra dud tmi dpct cere DrFrdftre (Al. Obiarul rap rtii "sF .xiftm de dilerit .le la ce la.arri nu 6re neceiar.ettrresist'rm,oae;p.e,e cunowr e,lnncft .le nd hfludteaza dFifssuzre_ rt'irii, dupdcub rcnvedea Mi jor. Ar ti losr @i imt di! pun"i ilr vedeF logic s: Ii soco.ii onc? riD dc t^pt,tt"st qst. itua a prejudi.ierij, colsiderlnd drrp $r.&isp - aj nr (lacfom.'e lnpdrrite ddpi (rieriut obrr "tor futp td! rb, comd lehnicAtcsi delimitrm cltev, ro'ma Eai tNctua'e, 'inrerizlndul" p" la': cirevn.xdDlc: Pasdtu-"lelalt" dc rochRi d"relcd"du (r02);N re ri5 a ninl;(t mdu r uc r@pte cir" F mi@l ilitr ollul,trprratului i73r'E.n.mlul furt palosulobiJnuit,du cet rtlddtu at rc*tui f145,.rc. 6 RnEgcelotul aatT8tt tub4k {A.r, Siuinna .@ar o.hii stnpidei (70).Fata deldp)dt raj;Dicndel;luj l.a,oBa (rrC).EF dedn de reMcaitaprul d, di! Dumrde kdere nrrfolosic. este lome .onshtuletoro&G siiun r.Dl. &a. dc pildA,<luitrie Munde ocbij h bEuna. ei li du.dtnE-it; le u:dc: ulterior eifiL qup&b p'in;r!e.sr dijloaF cr ?i cel.lali. obile turat4ri apoi Dui ta roc.Acilsi rucru * lotlEpli 5i d inim ,@ise iin DiDt. 7: Reufrf,5orul A.ledLd o 6?;sf, a@,/ n dr De obicei &edsii diqpn'ie >e rc.lizpaza pi; f;tos;a prcpda vrljiroerii sa:u ptu rnseilblie Mrrtda it.duc,trrE -u p" tiul tit.e* Mi.ee Id dispareDebrru;.deauG {r2ar. SuroriJ. pun.uli(e t rF rd ie,*lsa fetei la c.' Finilt trebuie sa rini tn zbor. El se .{ne$te la ariti ri dispar pentro totd!:utr' {r@). NeBD rusi de ta bjrb.rul i pi ovorul zburibr (ll3). Bdsul cu Di. tso ne orereo ru * inrft>and. Dbpriria ste prorccar, d" eroul tnsurj d .rde ojor! *h lovit de waii :r ca dspare Dirlru ' a u q aI -nevA\(ei ro t d c ,n mo d .o n ve n ti o n a .. p L '.i .r ""p h ;c( ear i

calFSori.si .@ul_ataiF pfezsrar dc bMUI cu nr. l?5. lrrer.mt( o r&e pe mieL{ d,n,ornl Virrha esre ae asu dab nre* caie $i lierde losod@t (aqr) r4k rA!). Af*G torm: "qF di r%ut4 'ohlcunrr bei pe nur ft inparar ti ac6tr plerci da :caii ll25l. y. M u@r o' uj.a80"4t, p.,i 4aa ( A\. M a.F .a o i z s onesrcje fdr pc fij(c qrieE? ,52r poiri j.. ius;i6rF npl)o 10 t:,tTat.-. pantktk ..n .d .t tn anna, # ' os^Drur er I' Fiur.6r. k bJroirt .r lip a.un.di tn m-re !]YL r ,anlr u,.ir . pp i ur l o' r dol i t, tn,,{ ber r ul 6}, n dau drum.nr pe apa mrrii 038)

N"val d,l i p,- t&e br .bdr l I tn c l r l c i i, arunSarpm.T norr Aj l?9. Ma ts,d o ri--a Fret# Dp qrF8. h d. q o coner'" d. ,.a* jr49) chr j.uDfl _ino mrc*r en..pretruri iq r"rl t zbodrEinrFaiuFa, d\un

"+:" j"I'Hi"1?";; ,fi ,*? :;::' :.,i;;, :!t[tlik.f su" suktor 4e.i?hd .: s . Aoc F r e .u :tteh. v tuti .;r
?goni'e dPi r'meDho'aG i' mod
i,:.t,j ln

wdJ. k o tdthnJ

..t

i^

t,",b

\\t.).

&un@br ur d, p d,n.d a ,n t:..i am , ,' J. tALt D " rapr. a6r, rom; 6.- oizeon.F modfi arr r,_;" .^ "

",j'"'.ilf :"ij:xrr #i?i'if i"irn'ri'"rl"i ":: r: ii rf"I*.{;

"";;1'Ti,T''i%i"" 12. RiuLcerml !iihr.)u a:Lb.htqit nt.rtu .yu ror i "-i, ;.;; l;;;";. -

::;:

'j,;i"f"'.i-jt.J:-''-'rT=i i"iliii,l,1v,'lj:f ffi ",.;t": ';r.;fHi:il


rH"itr *1, :'**',"::,i1":i

*.*lt'l"ni*;'zuli#i#-T".',l*

lcide iA.lr r20) lralii nai nin lr JL fap& mtr6a (A'l: r02) snra xo& -" i i lr37t n\' e r" t;.;'-, ' td a' tu i^ tmsa^ hN tu eta.lA F ,'; d .,n D .r.r Ia .hid' p. I' d ir kmn' ,: ( 107)tm ' :' * 't (142) tul '_ mirno/il tine inchispe Semjon .n'd!.'r 'hto t^1r\' o^";,Na t" io nr"t*i--r ' zneut o cde de sotrepe lrta lmFratulur {6d) t6 a A , " .a ' $ ;a ti; in r ude kan lP o ' se De:oi- - sa '' de sotie (Axv' 6s) U R ru l a a 'o ' ,l a@ir ' a .' n 4t t|' ' aqi,aliq\A' )\ _.ra pe dPisp"rd c: _omanir'c (io'l_ Zmq I Zn"ul o FF ii p . o ri o " n aii d,n ' r ' i ul' ht.l a ' in' l&an liau -i " " a este addintrt de eeeaSrsoarta \.o, r r ' Sor aur a sE{ i 0 " n ,." " t tl *1 - ln P r ude lAr

Nr. renFotrar trr dd ar".C nd dupa eineo stue de Lios:. eea tr rrree pe {ou .d inu"p ndl o at doil.a, * rlcppe tur( cu sla'"a de ripsr. o "auEr.li a$tasi reD}!t, dm mar pnro sounp .; Dim4 oar-t ljDs4 * e impusA din ah A, ?tr.eputt launtri( de qou. sinrm pmiirre e a.^-!rir ca Fnenij . "nedortaoa" ou lint o 4r.3dF pertsr ,eu$tr. n "+b!ctf,. Du jmDa rprjme inteFsl si Dr(i" loriuDea cuvlnrlt .mdo$.lok" s;6 d bine, ilar "ainutA. alp un sds Dfticula n-pouq' .uroriuneatncaurr.,,\-do_ por,c x mpyaL: !u ritra /ero, !ar. reEerinrt o $en Dtnmc bine definiit ln )irut crielor El.mmtut;. ,dr r. oculam e6m poare li iomular ln 'jehl utu6to!: qilb,it lam . \41 .. U^si' dM !4ji!h<.st. .dd, do.rt. do,.,fr a td.t. _ttpgd. s . c onv . ! A) . c&trit. de r(*,r"ty p?Frz-6Fiirl o sruptu.re-a; puFa.hparp dupa romeje De.re tF tmbra; pdcep*pd lDfl rdGprea.eastr \uipp 7679),dar n. !m merajo sa reraqticrm_dup; obF ure tjp"p*. Tr') caF ar ri-acesc 'ete r.&: {ori u, pieto, un m tn rip 4.6r de l:ps.r .ee uncon romubr loare C.tr.i ptsnd' r{ol- in.etrdoncaz) sl-ri ,durp o niFaea), cttpo,i nu sG ni^i mS.a menJiooa, tn mod e{pt,crt. EjoJt esre c.tjb,lu Fi pl.a.l ia llme sdii S&esct o ai-easA sa trccp, enured: \. conv A t.2) Erte n..6r+ o uner tuzdr:\anr, d- pitd, merp,rFJ. !.1 palor e( . c. .1n.. J r ,Lr p.af m 'nul r fx l e r fer 6 pur en n&dr :v ad.l : - Ar . - A''. 4) O ioma sprcihcq:.rp.qre oL nrzddva; "..onv, cr modi-ec lui Koscs (u irbirer rat. de tdD.ra,l. s. co:q. = 4'.j.s Form. D:onarizar. ips*r bann. mjjioilde dp s bz 's l enl i c 1... r obv .:A{.R tur ' r i r ec _ cel cr edenea sitlatl :nj,j8tedin vidt6 d. zi .u zi 6b.n_ dcr u@-i o dr\ol'a-e pu' fdn.dsricr.6r Dirai,e dtc lome; s. conv.-A{. Tot ega cnm obiechrl retulur nn

trateh (50) or.lnce ' -iii'n""i;il .-t .t'-",

Zm.;l "'ii

1 9 R d u ': .to rl l r,naz' n:6,i' 4Dt lm FBr ur \- echpoF u (9b, S;d d ?nPrl Pjrjo 1t hP:mJE u/ir nqle 'r7bo arend'caror eonizim lormelede acFune CDaceastJ l r ;bu' e sa' puf d lm :' ; a" *t.' !',tri a* _5L l:n ia "o. unui Jrrtnec " -*i .u t*-. no :n-p ,"*" . 't. ad*p" o d.zvo[d. ldenii'd e*"";,r "r,ii"r" ""*".i.,. A obssvhd mai atenr a'r iiTep .r ti." 'e i, ii" i @ ",.o n \t"la !s a"' { c bMc su ' a.Punr r r'ntre trps'; F!tr Dle.re o siualie "nume, tn ca'" 'roul incru oareca. rin onsin6l na",,rha itd6ttd4 - n tt tapr @a drn basnd'.b(rprDa dalod .e d{emina o::u'r; ' .J .on.luia l'p'a cL A. De unde)i Poate! @reEtraa un piliti s: atrdzd u-m3 d_ raprd Bhiv,le norlalosi..l furl lnp:?i Faia de .oaree cduli ca-

V-iit"",""'i""

li3,oijda^u

t',t.

orhinrF ooaDle' o' lau d? lniD:_ LC6l

. ! @ i4 hnptt 6aPFi\A u)'

{l 16) ta h r t tl-.usi piPPtLl

ac6rrlis* i i".",ii, t,r t"i' r ripsErr i?iii.l* '."d-ndfi:;;' ;"p;" n. {aruiJNn'rmc6 '!4q89

ffi ffi#,,r'ii"liiip:.

i.i;gii!"-- li';e "i..'t."i .: rydtui tllt,r:-s1li-i:rd:j rnps ori d".premiles.a i.';i"s', i.; !::;;;;;p";;
p u r i smp tu ,a a p . m r ixliFd"r dm it l' Pnnui' M

+t;nn;6 domdrlr orndror '1

ni'i obiec'ul csre derem$r ca alarc e'ru.iurd bsnulli p"BPec i'{ Eenerallntr'o liDs4tc nu o {&". Pnn um.'. qGlem.tiztm 'orfobciu nd 6te nesr J toalF cel'lalte p;nciPalc rr"und!r" Pe'a!urlr: o" pii"-. nta.*"i tt ""t. drDt o foro.i slob.l6 l\i"d aici. ;e aminrim llr! !t v'Pm ce lo"rte ndte p' i!."D cu (e"l$ne" Mui riu sau cu e d{{ur bside nir .;;1";"i I;- d"**: A,", d. p d;. basul o EmeliruN riuli de'atre p'or;;;.dnM trEeoeru Dnnd:rPa ;'" DFiodi.i.re ArMo cind compcr;d un "i n.i ""."; M & h8m, Fzutd trsr .r utrle flrmerrc n 5; qntritue D6tru dk a baatlui slnl ur'o. k4!a ttln ', h;, b t*-fu| ou'.m cotur:la ti h razul dF m r "'"",, unui njsal -or+iruie u .lcmPrr cruldd >uq.Prin&'Fa $ vom v'd.r mci dcpunP Lrmetrrda .dn noi., dupi medis A i A' "iirt ln srtrre oblr3loniDenrruon'e bas ds rda dF rdn6dr ; inrnsi' rP(un6llnd El' o'*i't 'i,iai..r. in ala* celor de ndi 3!s. Jome

.nJ r ( om pz .a,i .! R % tl a I Lnd.,n,t| ,. 4onpDrui - E.d@lvl.lina dJlocrru 4Lr: ro adb1. @un. thoodura -.sau rimtdea _erouLu de easa t. Sbieu.,p&ttcn i,rlH,brat. dr?n hr aott tM,s tu - o)tu p. td tn wwe (B I De obre.j trnpdErut ^k4.c , er q $ tr. strjgtueplbl(- d. @-c puD? duro; 5i $i ,L$rqre rerftm oe .tuto. cu J.gdjieti. z. L,arr..tt. tr;hi di. I d :oLiaa,.a ^ (5.r r @rder se tG fts rub rolm unei porunci Iie su-D c-aa i und rn prmur. d, .r 6re.Dtr6ri in,o_ 'u8itut. IlE de.d@h|:n ln...l d" !t doi hd_dF ( r s addeh.>e D!bp! ca fficninFrr. ; rtr"rnez. .u ororue:unir.

"j

gtrliiffijl5i'ilr;:il$fl *l-ks#i
PLejnd de tupr ta luiu.

lr.

Ix. N.no/o.ir@ w lil6a liht aorMi.dtt, o aAreozd o $Adi^tt 'au sd Ptd ldel,:i{i sar Ldsot

dadht

i se

w#ffi#ffi,

quun Dac!ot3lt de &en r"l oot fi nd'lr dt?titD) 6re irDita .ad izitfriin de t&I baict 5i /t / ,zsdd,t tl tMa b' ca ibtt,D" ielngonir. ldF \6 -c p6'uPe de eoul b6nuluBFJ"la (b:jar'J)izgbnits ,ora elo; ';m+r. sau rapi6. ln smenea b3'de DLirnrllnp .a]llabri id doul d est tip !o.te Ji numit ui jos rt&r bsmle (u eroi ci Iel d cele din a doue aierbrie Mate.ia.l nGttu nu 6n_ line exmlle h care hsnul sd lmdrea*a dftpecdutebr,

.;i+ff+r*;a;[*:i$x*',

;["# il#iqH#ft "*dltr*H*rr#*ffi: *.ru*i**qi**?Ti It-'#.',',1#:;f j*s.,*rftiffi r,i;rH."r##-:::i :#"#

ffi;;r#if"g#1T',,1.r,*,;?;lijHi'tr",?,f;1,1 iJj:fr'.HT" .TAXi;:,fl s,

",,,:;

!..y.:i,,*...e

!"_.yrr,

(8... Nda pov6r+rp

,, tium

L'!,\,

1 1 , / \ -' . . \ 'v

ffi#3**ffi-ffi i'*""1{+i"ffi'$' *l#*,:*+r';d*li'f


-Mi'Kffi ::" ;iiql'."!$f ;'i"t*f,iil'"" :iT; ;;
A"",t moD,oPr'-zis' ;:.,1:,::: ;i;J;i J;;;i;,r;!e, 6 i m ro cde.dod Y-A'*L'.-1ir'i ii""i e.t* ba'D"re nJ nriil,. subsjtuilr (uoosc "'.,1:.]" ;|:: :;;;;r'"-.i d'-'5 ffj11;:'.'".i;!j"?: ;.i;;i . drep'@read6'ti
lip*9ta ln bas6ele respdd{

rari rdr,ccapariri m *" _',Eonita ii uEfesre pe eodt-v:cbbi. sdrul .oratr "rua-i,1"-,:l-iGir oral I m;N!e@a
Indifcrnr de lapiul dlcd r*e .rtrllbr !4u in0lnimdela o depl6d. in >pctir

6te firul c;ularorutui. D@i io;bM

-,/t.-r cinsd.

a6dur. rnrEga& iun" * d..trlmrr tnh-u sinru roc. atdr ptsarec esie.dimpohiva,datu-ra, ca;rtd un
cdaclq de r!sa, Erlfulelp ., A.B. I co-nsliri. tnprenn^ ,M.rt4 d. itu.

@smdll umzi der4r&a acdunii 'r ffi;rfu.?gc,, rl(n noo trFor., r,'Jaceapturia: ri pnm .o-"@ gyla\, \a !.ecis, tuhizorul.De obiceit 6re t
a peaoncjetorl. Fje d 6k c_ruteto;. re d e.te vi.tiE , erou-obtine dc la et o un&lra (derealj ,ar rr va pemte qr prnr calit naoorcani. 'dffiqmr, r.dnR oe a oDFnebaaua ntudrahni, .roului ti .51edat se ue rn Er@ulcltona a .I iuni lof c ditertre, cdc @mreu" t@te ta inituea unelteidedtrvane Jn poleriatui. 6k ? h ktt.au.is.odn, aru,t.k., prqd.. *It. EroLt Bd6t dnla ttkhta t , .. 4alLsn i*tefi ;s * qn;d,a.d

/ I-

// (

:**rgs*E+g+r,:'ff*ug,r* i:,ffi
-/ I /

a*,u, rnmp'rorpedtu. * o--. vr. rolmr. de dpflF

,.....u. ,*i'i'#l

-t

aidont

i+l+::rl*'#r*,#'W;+Ht *xffin"':f;,r#ffi#'jitl
i:ffi-ffi ;":";q'; ri[\i'; :"{''} ;: *"r"li:{{'1""'::i"::'#l*l'":l' rl{;ii"".':ffi

pun_a.ou ui J h s rjsld tr.i di rnabali (123).Tr, atu o-. sutor ra nu1or (ml oMtrzi'" ,ub prcsilneavFt i @o_ dit'ne: 66)iTFram d" slljbs ta podutpru'iro,, Eni ii,bri. (/r) lml trbuc ,a rs-ulte t:-I s: &toJm: vi.sLl di g@li. (I2T). [t5ruL,rJrl, cuptorut oferAo br&$ extr@ d. simpl6 {61).Brbr-Iaga ii prpun. eroului sd se cul* cu r:la "i (1011.Zd"ul li propur. c. rioi.c o piahd srir gL "d o piaE! D, e, Irar.i ince(A did D,6Drieinitiarivd sd o.'idi.e Bab"-t"ga n Diopure -rc:rui .l piizeuca o bo" gn.rF de repe {94J erc.
2. Doao@dl iJ .at'td t: irod.ii, ,r a@ (D rt. purem roml did6d! coNjqa r.art lofr, dFp' a h-_ " .lrii. Salutul ii E.odtec slni p,"uerre 9i ir fo@le ma su(

lconv.: D). r. DMahI lt :u@r pa .,a, (D rl. Babc.Iaa o pe rar. (A Ia i t'ea!5 in .i , (58r.BoSarrriipM-un !un" prc-

(d"r.+?rr6i-rur-E;;:ddni6niiD

s.

,a(a .roor_rpund.8m$ldn, el n, obtrle"eMn njnr, daci ,n_ pume-cuvuacrce se da un .at, un palot erc. ' ,t t24 \d i s.l4.d v ,@ss easti tomi inbre, un"or. -ucaimt unej tnr,_ 'D1..5' dr. va\a oaga p- emu: ,i\u_ni n n(a din .atue, ad,Ln.u o4ele laoatd_ t.aga-h irr,-o baflc Nrata, rn qmdl+ s re m.rpr _Err einresr,9, /i ';s;delii.demin, de zr * k.rrop5u" /s6) r.urJ yeeali rue_ d 'o*4'etom, oc ru;em;F mulc rl hlDur rt lu. I' rllaia o.tri !u de{harF postuni baJLr nr. 10s,ir are tdi-&an"L pe pad_@,rorrp propre fi:tor -ej ,t p.r,"cc, lei ropri 'D 1- CtphtLl.a4 \ti ln d,b-d,Dr,. ohrt.d*arJfu "qc @uur sar qrbep. dh c4ptiv'rarp(64) D,acut c.,e t(hjs hn s th I rr bag. Pc.otdat s I etibdzet,30,. udiorut s@dn apaeF re fie spn. .u arte ruvbre, du_buli;atis 4 lda, dr ru.dd*ea pre;hbjLj d donabnnuj h . dp_ Ihtare, $a, dc pfldr, dac: In ba$lr nr 6t 5(e pfi; duutspadurr a.oeG {apr, nu poaLe f,.oGidftti o fur,e oesnesaErd.. ea bu r(e defi >, piiaA@ee rusAninl; iD.. uftroda a capnwru'.- 5. mv.: 5..E'N .n. dg.t \d d1& p. Liw,^ LD|J, Am uLt"a ab{qera @trr. lorDr &rp, o sirbdivjtbr i Dreed;nri. rntr+oflar: tuBanbt q 6r.fiep@darade o -pu!i, tic , etuurEra tfu uD 4itrEl, q@ J-lomrF. Eroul D,ird 6 9D@J' ea il roae. s;.idFadrmulLt00b),Ercrl6 r.@!i m4nu-ts aurat. * to,!e !,ma3; e h Itue cu o,. Erout .s@ \d z?b&6n t4b-o ,"dn r'.l.lA {s6) Dii ^adt tntF e: b,oi.s urE rd!,basa q -mparta odaiuj 00n. ti Ls 4sn r6 (eaft nu toh,r.,n tnrordrarihac,.tdo;wd_

"ij1''"tl rj_?i ffi,*";?J:,1:. ilJ',;:.:ift &17 leru' uPi t indlnerc.

ii{i$:!l}i,ffi ruH.fr +}it*:"i:,..rN:

ffiffiffiftri'f
xtu. t."H4;'n"h*-*i,n";"1;;A'[.,"r,".,po"i,,*,
msdtu ate 60 ltui
.-Maq,bqci_en'

fri,ffi"ffiptfi
r:!&i'"t:,' i:"f':x A:zEl' i i'* E'l ;"iil Tailll,' i,.,*Y,*;,Y,**! -l;ou".r
(E ).

id 'omele ror . @ pdrd .o!!'d.r, t! mod .oo\enlrondt,sp.e d flitc u sErm pr" h(ir.al d" rcrare ro"re valFrdijlc d,err.tdr,

o.r. ri-er. c, poi t;pd4i ;n stlv: 'ry","-*.*""I.7 (D1- La drci, \orbidd. ruqrErnFj" , . 4tn ro^mtM ">ubdjse o -F"!i:,ti cldr, indrptrdplr,,

s\

4. E/ati dd dsbrl rdbtitutui (E'), s- Etdt ./'1d. ba aet ;@e ii c*. ad-t tcsa @ ti$a lEt). 6 EttuL te,liba't..la i ii iLoa.a bi 6 4 s unLu i dsDu$ Gau.dra !e,n.oRtoi crl"!' rE6l Ru.oim,"" itA de o-rusinhre dP lrnDileaur akase tui ad6d d rPl ;Mc o allr :e&t'" doul li iAa?i oblBindui de pLldt 'I alde dxDe;eeara rt+ din aEul lur, id el l5i lnsutqre (are d(lail9sen cedta {Ev') Dtla dn; obiactele ad/M! (Er) Ur"ori a'6te 7. E;/ItL. ndlt '4n14 *n4.d co;ound rurMinldor ." li fuPs{i adrAlte alt'i',i ii.rj* Dd:)i ,mp r de bun tatea emuru F"tc 'i* tM pritrrala (dei (6qr' F^riia. iir'ii* ""':o-.t"'*'F nai cu rr. t"r ri:lieio.u p"re: @Ntid o subclli ap>rh b'd'oi4 de ihli" sDF slcva Dor'nrui i-"i -"4'a. ii - t" **+i sJbdd! ii rn .r 'dpordnil

r. Uruhe tnzd,rtwd ate ttMisd Ailut lFL). tip de tRGniiere de ad6@ri c.reterul ui ris,Edn. ^.6t Mo?ul daruie9!. cdl, hd.lp din .ods rlrruiec iie.& 'o df@

al. 'ErmFni denMiFa d. uehe rrzdlavd..r fomprr de transdte.c slnt umStoarele:

'j'i5j-lii.La. (66) o rusrriBne

A' Etusl .;ard d. .b6a a i || dtiadt ^te a bt uarart ro\" d k loto'a'd hbohtd k' cr b; an raRa ^(k ^i;tal(k c: irrate cd < tnrre rn'uoror' .Err Fnnlnd-;D_Baba ;out o in^\ida,"o,o .62).Eroi .c lmb-a.a h rah) '! weF

'iir..r"i e,b"i-ia" r" hbr&6 pe adtsc. r aF iii*"r" Iti odorre rctsk (601 'i ii,i. rl"u-it:" >" Ia'ci rt.la!: v'D qids! I o_
pc munlclP 'dre vriinor lA;rne e ln.usi (136) Dirr,eMr Pe e.ou "" 'e-i,* ,;*;;,l;ti. ;i ,"v!E4 tde@a 6.di@d. 'Et\' ' t" ta, aot tl;to4tt' d' t^daLd l"taa 1n-ri", i,ioa "

(u o ,lplsrne lb-srhenea c,fui. ddt ln(h.F tmj !do4!p darerialt odcare si nu @nslirur o Fe,nl. o rnealrs nAzdrava' a (F ). Dcd t@ a e.ouruj s losr ne rrtum'{% poarr sd nu atbe Id rF de) \au ma'^ Fiiv{ a inblntd cu o .' rizbu"r.. Eroul6te dinar. lrrne 'nr: loqat ln stsa de gheaiA, arunc.t su! o sttn.z, i-se ide o curea din riel.i sDintlii ll co r.l. 2 !!!!!li_-e:!!_Aj!44 (F',. B;ba ra!5 q-jrtul sub .dabrs care se a : zbursro"r (83) Marut ,rarr pe !aranul de la c&e poateij luat cald nrz&Alan a7A). S JJtptlt4-!t!:-I!!e!Bi tFl). ,,vraii orul a ie9ir p- tul a dese&t pe d$p o bu-; ri a spus: Ei, fraiitor; v;dr y-, t'uca st.?-o \edmr-Ateali-vc tn i (78t ddzdrs\re (ll2) etc Produerer unelre;dzdrav;r ra @mrdI mn)dtuie o lomA inremedia Eroul..@ndl rhrcrutui $i prodJce'e, ldl 160):_ \pcF hr Gemene cruri-s. mnw : Fr\ 'o . !. E/?st_9b|,,. rtt, in ,nltdft 4;;2't1a ad'atarhd (s!n o Giscrd 1E5l lqn \"de un cal D.,lnp ?i ttr.atecdri3r, 't

fl:'J1rffi *1# *tuf.i:iff{ffiri#H.ift;

""tl 6,!"+#f E#i;'#K&,,:'1,*? #n;

"iiaii-i-itaiir-" iEtq l,bsul of{d

pa.a ha+;hnalci ei' i t ddd6'


psLoqulcaF caera Mgtrr P'

s'cepu li,-"ii-i" rr'*t't u'r"i"t'i n&dr;\u- caz&ul dcuru taie st-i a" i.a"ta o4brulur Lr'',n;i,t *-*"r* (rrr, 'i !stlel in pose5itbrtortrru1 .2ntr1 reiirtasd
1r anniF{cdul,r trI aiud;a-lEdririEFrridf "urturul

ozdurlr

G").
, 57 ) , 7 .V

6.

FtI

o ,n &AoMd 6t bdutd sM ,nkdt .Fl, Stricr nu.vn de-a fa.e @ o fon6.a trds;iaeni: cu

b.ae,&6Fa,

torft

ffi

ooF.r fl @urrr@ ac$tnia diD umrt po:r. ii si cd so_ ou depr o jotu5 sP*ia$ de tu;t. tuv. bFtt. t.,vkj. ". pw .k t8.!. td disro,iriz,,oatu p'rd:. j:"! ql s :oiDal po"F !d_i driia;. ftulli u-! pui.65!. !a! ! pcte ordi dirr., rsicinc q,te, rtAruibdu_se pt $c rq4ujj. Sd .mparrn LrdrA(;arFle catu.i Llrr-ur kr

T':trtr*if F":-I{id.!,T"r::l1,lilJ'lil; ii..tr

#i' e#'j#..5f #*"if"fi :,,1 ""i; &#!*.H;i

ims{i"##lj.msi#;rn#:*:r"ru

_repdl

pcrF

fi c6rdo6ti

LoDvo_

eetedunt p.lersnj. tn urmltoarele dbinalii :

negatirt a ercutui arAe dupa ,ne numai kr nu dI@) satr-F cotrrr. (dout care

9J,,

f,if:' i:il+ri'fl

j;f"".ffi i"#-i**n} il#?ritii"Si j ,'-"li"S#;s':"T'nTil;HY:r

a ospbe de un aiuror ntrdr4h. lndhjm o \jEaF.oer_ 4. atu.r cind $licjt{rul ti dd tut I@ dreptul de a di!o. d lb]q ii srutr tui lvan rorura p;ib c4 pdte fui

iryilnHirid"a"Fp,*{}higlt:f, ',*"i:,.Uii

;i;rt*lliri;jm$;H,-: _Hffii$rtrti:qfltf#f;:ffi

j:l,ri j:;#,:id: .i'.?f :.T.j&if ! r;.';;"i1!5

tr#=t-iiffi,"

fqtiit.*iyillffi

a" romd. ,dr deardoihd-tip. Ii ':l ie!1,'1"r'y .i ;u rr redr peBpe-1iv,


I

tome rudidqE r. D r! :

a s r c e jb r

ro t u rJ p re A l. , n k ,

$$t:ilt1'r-'l--i;+,1i;t#;f *;i-if
nerosi^rca.i crrr nproRic .a nour ::19'",!1"_dj-t ra8a atn,ut odar! .r o du. ia bb srJryr dar poveri.o,ul rebj; "r e4ea*e
oblirrr: de nu Doa,e rr d{ri ,uj,r Ju r*u " do'a@r lla !1r!l u.not tnFta,. ln srah a(6!o, t,puri, "u um ooareIi pk. pe
rrolel. norll ti 4 A t ^ g r. , ? a t a ; . b e , a p a Du re n a , ; r .um gretpaE dA re h s ie d c ir F t . - d a . t ia ; e h o . o r, " " ralk Frre .6r , 9i b&mel- tn \ats ,ho.F" sre ddli '

D s"mur propnu 4r cul,torutui.ci cu cdp rum! 4aza de,n4qp qoului b-ar.a rrhilt lqsonai. ln cdirru. Iomelor

r::t:lr"::;**,\[#si*:uJ,; *:;# J"lli;,1r,":fl1 "*'ii:T,e. ;;,"'d-,,


"i, T#:; f,#ffi

rDare pmDrma ciraderuldi donatorilor. Cel de_rt dDi

n abor.Lra

D3E8F.AflaL pe pa(ul de modrc, tldl >i roaci l".iorn veghde tri ropli pe m@intu1 lui Prlsla n hdplisA nelte ruEiminteaii pndete un cal (195). DlE Fvr. Iruraul li :oasa D".oDiii dD.'arului s-l rai.. s-l dde ri.eirura ee i-d t!iDr&i. oe r;i de 'harun rusim;ntl:a. Drnir-uo s,rar [ori. Ercul li afll.t cret e u o!r. din al dona se iwate un dine, din ar xrailda-ur cal (118), !,!!". rlall gd.< o Farra mre. umi dir loc:" (ln.elcarp16r, Drcz6!. udni ocenri \c,e st-i ln d"e De iroi !E!ii m;i lui nu izb;Fv. ;rl.led @ise @ t!" oi n l o;; s ub er ar .Eenp o hr ubd l o.ar ; l l ar Aceand lirtl noale h @nliruar; ad IAi.,. Trlrie in c-!r e de *st fel nu nma ! dod s{ re@rtd-cl lot coGftui oliectul thnsniteni, ci si alte d.n! rrzddi,'ne Am al, nJdi ddDle cu cai Denru , sublitrisr u'

iii',:'li.'"1;i";::"i',', ff.1s'fi1',1"fl .X,',1 i*:ffi ;i

u r' I enr rn-ertanrable tri,e ete Iati cJte\a e\e;pte @nftere de lesiruri l trtt 2 ,D rI]l t. B a .: l s8 l Ioo.r gr p" 4ou.a du.J ld Dtucur urud; o c ao, a tnr-r.re. duse ta ere primeite calxt (9S).

tr-{*iril,'**t"l,1$5*it*ll.:-#*{

D.E"FN, lrd D.bonaip u di.pul, prcpli"rr{.J puobier" nerttraqne. E'oLl li !un" se fu. cit ror tine 'ro' taile ri r>: iarlt.Fr" lntr. timp obqtel. n:/dilvan" (o caciuld,utr @vor, o pdeche de cime). ' Eroi' nn" d. a Bab*tie". No.pt"a. ea \r"d DFE3F!. st l- raie caDerelpEoiio in$ll Adnd-o \l4i mode tii<ele. Fragji-tu, p'r.la lLra barma'a tuttdrdv&5 (6r,. troErdFr. Eroul esre sluiit de Smar_Razm, un &h ne\-Czut. fti nsnstorj li ofera la $limbul lai o lS.diin tgra{tinrl. un ro;r (.orabie)si !n corn loaF,. Etuul aF &pla ,\jEb'1,_dup; cu. $i chr45 ,1ipoi ti dLittorul Coctat n i D!@utarea vanetftjlof ln lnutele liecrroi tip est inrr-adear lracticatd !e scarn ldge. Se ndici ltud o cllr lnrr.bde nu )J!' gq!-leeate dumne orq& ale-e.FtE de aNEl7da, a1e tr@itern

Apo' !e ,n'ofcp ::??;fl.' .i:,?1T?,i,1'tsj 'ispund"

ade*a dinit, este luiat ln basul ni 95 9i, dimpotrivn, zdrnvdi, care il $aPe !e posesor rte orice !r_ basdla

I
p o l. 8 I l1 6 l ! n 1 : J l sp c "Lt i.DL pc.prDar.a cjinelui

lt"L#ffi*rltl;'iffi
rrFds a rud.FeiI

ffi,ffi
I,

..s. E out i toks.tt a. m.jtoa.. itub.t. tu .ai,nitu n rcFl Se und p" *Jn (q3,. c;\eeF o serr. subtdana (8ll llqe-. p.-.o-nar. uae, sdu.i una9.. tr'o" umrzl dp.hd_ap. G p6re un pod Ic31 s4 L$ iF 16 p- tude en . 6. Lnd x^d,.tt. a nrni d, sird. {c.'. E-oul fl tn\jng" pe locuitorul@libei did p:duF, riq, tup" ,i disEle sub o piatrL Mr'Blnd pe dmt oc stnee thaas6,r'inttufta tntr{ altt tdDdrdtie Cu ..a*t am cpuuar lorm?tpd. deptase. a qoutur. ^ tuqi apan., nu .p!re ln bJ.n Erour;iunse pur ii sih",r In &ffnc. cazu.i, runctL c ru b.-

spre rratiorur rrpir (64).

i|it'"fii !lii'i,''; tj r,"1 4. E,ata" i v Ndd dw n \ur;. Ari.i rr ii

"r-!. rtueur

fx+l

E od rj d|/drab,, i^L^ in lupta didd

tder.

"*.jre..dd^-@rirc

.aty3:,,yr--ti"+;;ii;ir;ii::i;:1: ;p;i"; i;',:"all,iiii"",il "":Lell.,c" :"ej::ij,,ytig:tel:.de.rm, rn"rrim, p


"i,-F,ai"",iiiil"p"* a"

t&bq:_Acati

idp5rrFie 6i;ri;

ff;e

2.-E,art !. dtlt^ea r. bd,Bt^t scd pe ce sadpe xn tu! (t02). pa o @nbie

,f":,..in'd; ;" ;;#I S:f.":.j11:-it _::."9p^i "". XiT".":..1i1i9*.t.t.1rn-;ii*;-d?*";;",iiii;:.;jlH 2L!::' i|,@iqt,. 1[z. h b,sere unoniice. rupta g1*.y-q1,9a1",5e,re';e"ii-;i,ia?-,,ii:l,f Jfl liL": 'i iirDuta e rg ano.a lNl .trir'a r.,tj"i.Je-*?i'J-r,a t"t tauiai'"ii,iit" ai*""a :fld"'HT.,*TiJ"r,*,iLe {arr (uneori lnto.Di o celespuse
I .rou! ,i .A,fedl"^i ,; 'tuinrea unei rple rntr( tntrc ei. AjuEr -d.vuckJ, dc rireFdra !a ",oit roviiee,Timul pude rm"ul p tug{ srorchd tn pm1 o bu.alt-de b-rtna

peno car(r04). ,9\' zboad pe-o l::J! 146r. i!Kn,!:!,:\ fl2r) r;,hip dep;&ilgzj. p."'"-;;;,.';;;j

--Trb-rbui. de Ia b ld."pur d @Iitu.'tD accs': fo,ej 'n de tnc!.id e-^u d"latorut ,r:jm8+ Cel. dou; Iome se dssebee dupi .od3:.iniele to.. Dei tn rma unei lnttlnjri .u rtr d e ou..apJ'l rx"alrd a..adr: .Inrtrii tn.E_ 'tmer. p r{ e d e e l, : 4 m d -a I 3 . F c u e l @ n r u t D . D a l i i n . " , o d,G. hqng:b sotrt b,': rn posp.ia ob,etuluic6utdu, @u d e ire . F a (d iu .d ! , L . i m s ! ! d o D l n d e d L E , "tu,.l -1. Et { l,'ptd i4 h'ptd dq|rld ,Lr Din n"etd .are. h primul drd pade tups .u zmul s , cu CrudG Bote tac-e ru o ' (b s r, pFcum $ tup,: cr o ose dupail, cu un

r*l"dx,, ,- ^e.dr ci;;v-,Ll'e d. chbcr l; ," '::l'f,:.T:' j"-.tap,..1p,.:3i;i-.r"?;:-(ir;i ^"1 :.*t""..:j::

1!',,'"i# rd4i {| l 3, 90).

*"1 lr'' e.i,i.'.: .'"^-i'ji*,rr i"*a


s0^tomportd o fomd apari Z0eoeca ,,ra mar3a Lvan,fid & nlDrEr. se s. (tnran eu se vedd _cdi I' p i]@,"r

: '-a'a

r. iu(!i, .@ mrche o preiudidtr"a (A, _Ac6; puocrut .uldnadt ii '@snrue sl netiunii.

-!q !,r, r.rq:r

j tl$';Y.T: :*l{}ftilsl+i:.t*,','n
l.'rt sa e rntunF, unul dh .i (smeralut)

:; 1 .!###,;Y ITiJJ::,jffij: #fi 8?."'x,'3f


.ei an cgrisi lupta f\a). R) . -r

Fata d. tapAra! .de plfur. n qa oc po!]d. rvm e,e dinir_u tuti,9i, tDprtutrd .\ pelGtr! crFeror,o repe{ ri ple&r cu ei jro1,_ r a. lneon hprdl rinat est'e sivll5ir de doua o.aonaie. -. 1t,S::hrl s,.ap];cn t\hry \t1. Eroui 6re radt in rim_ adora araE cilut !al.t p @ 9i fl obLSdst adu.i bchia qf ffe&Mordot p.iade_rodeFte$ tr oblis! d_i adu!, , ,2 O'itut .dtldii 6|. dabdit dr wt 4"t!, 16tui. b sieai seapLinde tn tronre, toat.ud, aliwitc Ia, sk.'dqdev I to. . /r.d. tk\. Re yri parrl'a 2:Erort-jiwsk,6 6re derermildL, w.t \dt @ ldg./ (I:) Celedou; & o se;ie d. i ur6e I 'nilor sintreunite rn acrecdui o"a'"i"ii litL -,ii,'rir", | @nf{ufivF sau dc rFntctiver.de a tuE' rEfur. rtld ee rl!d' ;.-',*.*t" L"su." u"ri,i. i"r;i; ;;d;:i;,i; _delapiu'a '5pru G rap'e Sin.oni o caura pe Ata dinpdrar: \orul.o n';, iai se p,"ra!e jn r"dae 9i nau znor: ara?ul o toverrp.u"r s*.a,a, un at kenea, Diejrcur 'n ctrne. b o ..o,le din rpI eic. (84).out.u noartea lui Ku*e. Rd'./o.id'", . /r i"u =IR;it {dd i. 6r" dbFnur lntr-!n mod \:mitd: ieDumht!p.. rdta ubo;rn onlvlll) ' pertelplrcard lrrcrnd.: eundi out. Liiur, @-buj 9i utr .rt pe*e li um;re si obiin ouL193t. ..t. obrrnt djuatur @ w.]i .^"1 gqd4,.dsbi, 3:R:;,j';i;:;i;::;;'i:':;1,","", u rolfu rodte pui :p op'aE in lK1 unelc dc Rr, crcul 4. Riarttakhtt lthdt to ,,aiiui to a** rv,t o.dmtuett pe la.a de_ ntrp6ra cu niite podoabe d aur; Echo-o q uE. p..o'abu ruj rj ptecrodcu ea 35j. Mc. @da ^mrelEatt prinr{ propunerede {himb ff pui.4

rG ,iul(rbri rL uir-jut rap,ului ft1iJ -caii'rii rr*

niffi

i;;"e;i'f,',ii1;p1!T: :i:',111'i;l ::: g:.,rP:''t' .b'-; ,?;. i;f ;: i;i':l";i; ;]i13";r-.'{ :}t,.T:tT-L ri o;;-";;ir r'4;'i;lr'l":;i,ii, l":ff *"l3^:g:l lt:it ;i

*, *t::,1:ret I E)f,',t"i,::

Ddr. tfl@6n 9i o trinie (lujlicei c.$osc j tn EniBbut @rcam {uln'ca x d. ochii furarj ri lata de rmpirar iri @p&e reilaa o0). 4. Dobtaar.d out&alti adttdii 6ta r.ettdt t ail.et d klr6ik' pqtdad. (R.t D.c.r. .Pre pirda, Ivd tr ucide + (tuatoft9reapoi .u ,ab de tbpircr etib*l: ft zm 6llet, nu avd de-r laF o o.tobrtrdi'e ca d h sin, cl d o doblditire@ lunclr". tu erapc tn d6fngurd.a laiunn. rar: d, rdprJa( ru psrr inrtdcaL, rL 6ta r:oila >i du,t Jnt!-all5 p4e, dar rslr dobldjtd Esre ;r eici Fzut 'oruti tatul unei loprc, doblndirea fiidd un etpEenr iogi( ri a,e

l"i;*f.ti$,f:i.ji?s".,#.r#,T.tiyFis.:?",r

':-4#li;"ffi$'"*,i+r ffi"'#g;+ffi #":L.. jEiHft t+"=ffi", iiil"j."X? i1;.',lli",l*1,T,,


lilo-iiF;iia 4q: ebi, dupl ^r eroul ple&i. el rrrrl ld P.s._

;r"#1 :x,.tr # ifil!+:&trffi "ytr ,3".f t*,'t":li,"f i*Tj::fJj:]yff


? :!z:: -t:y,: d,.. v,;r ii /ALptld Jii4t. tiui,b upij

ffi!ffi#!iii"#J#t:it!#^!#2ff #i # : "ff|'

erc. Asmenea vadalte slnt notate: RFreste dnDeff trarmit&ea dn;ctn. RF, - indicatia ctc.

"H.*ffi "&i'H;.i'is:,Tir,eT*-.jT""..ii11.:,lil?**

::"',*'#lf ',g{"'#*?lu;l'tlt*"1;:x

::ti^a,i.e o -Trfle.a umi t *i,r., r.tr i ir-a, ^.jurorur

e:.,; i;-rfi;;a)-oeS,1l1*:*:,_1t"1 :;t"$_i-";r-;-; w,iu. ;i;i;";


_,-i

INa, &pl6dea .udine dn{t ri, qe r,8xlr, la rtrroffi h aelesi lom. G i dDroa- h \etuul ;nvrr' In en$it un c&dte. de tugi intorc4;d ue $6ii

){l\.

Ensl, en. @n/it

ld.t.

Hffiff;-,sp*,#.trllf{F,Fd

Zn"Dl l-'U'rarit ul tb.Nd rti I blndd bt ffis N\ 1 !l!!8r dD trrnc pc rqn (vtl. vra,lroara. zDoaE sa !

ffitril#t#,ffiilfiF"#
; * ii:;*s;.il,.,* *"j;:i::.r-

idd, 9e blield (60), Bqtek zboaJadnPl ldila (64), 2. U,ria .Nt rt w. t. aisad (U:, Sr &e&G ome !. ^el mri aile*d leea't d" bo-. Tatll lmPului trimil" o rabie zbursloaret (ei de !e .oi.b" $ri8i: -.Dcllne tiaoEtlll Da$-nc w4owardl {63). htu t4ldddr. Ne3. Urardlinttt 'tt u etc, (1r3).Alti lo@t arind a nile dtot 4hJawirr MiMh 'd'.tt zbo r ul Vr l i'. 'r or ul 11 ,m l 'ql o'P.ou ' priNlcJ.d rlld n. Jdd ln lup. lliu!1. om. o.ot .1401. "." (satsne znalot erc.) s |nJd. ifl abi..t. 4. Ur$bitotii a'npnha,. n e bostdzA 6 A, il .nd6i lgt). ,,O.tio l"u -ndm. .i o sr{ htldd ln drum o /i Iierbime.i"r eu n{: ia.e lun d I;veuir , : r n l un.r ' o'p'.r v . r n F o tl dl l dd ) i 'n lil,iod vr plu,iocup! d " ar g:n. 416i l \" i 'a.epEfi i ?!l be. {76t: zm.oii;.I. <.pi"l, insiadhi. perne.tirriii e.(.

Bsmul-nu n" spunp nim- de.pr" ietul izbur& 'rs" 'i.tue ttuann il ibshitdp. rN tt\. Ztu .5. U'*4aht oalc s" p'.'&" rn faG 9i ir adm.ces{ D. e,ou, i,elrlth_ du+e aplr idk-o leoai.d penrruat tnslliiga) Ma;s znei_ or cas@o ad (lD cer i Dtnt-n D:htnr rczr 6. Ulntana/ut tq..t.d d-| a-";,. p, a;" ttJ\ Et tn&a(i s;-i lase ln ep un dinte de mo;i (n8). sd roadd ropa t o. r./. .ra$t +L4 ed.il sedreh (\Y\. ttoi \epa d!,,4n/r, (deJ _1s.lvrF.\ 61v. -\xtt. !_/ _ I z/a& ,bapr lrB u. (attsoi lcapa pri1,r-o tua. tul sqrtod. . Elout p "aci tn zbor D. .a lsri. ourrar d; dtte (62). - 5. conv.: St b6nbh,2 E,aslJrCt li wMdad o\sktoL ia drwt rer, (5rl !tuLr runc, o rie. un oieDkne trn srrr"-:]

din ea s ridicr o grtdiid;


's!(a (s\. ena. wb@4out6 t LtM .w

pe lvdsue orequra/Eeoai;ei Eioeuo4te 'roand ln clim cftd eise prera(eln leo.icr $r o uciite (02)

e]E-Ditr-ft-tn?Ea stiP 0rl.'-:EfrI-;:;-rdidT^chitn (sl

cdle' pe cclul srr'

h brla ]i (S') ltrialele s: E oLt sebd A. 4eh4 ti !6t la tino Artele & mrt ilh caP bru (Stn) rO. Eto$t s*t i4 ^lt * ieEtd cu s4lvaed "roului d'Fode multe Dd@" oinrct d. Um!'riro . E atuqe adc, rPoi rae dund ilici &donaiul *lkt de el r o fat, erc Ddr lucmriie nu 'e pe L{ h6tde{ula & Uneoil bamul Il f:ce pe aou si a'b! nou de lnnant.r o nou" nei'o'oct Apde dr. '5ufd.rtorul j 6te du nourapi ;ti".{"| .iot6^i - Bis'r rnrii mp

larl Murs-M-uniirisnutBFsr.jai, ;ur, nJnrii di; to. "fr; .i smrrS din rddd ni rejcrn 4vtndu-i tn calia deo&-s 3 li ,. Jiea aant .. ,r.ta is a6ia. ra, tt t^ d. "qj (sr. Fa-a de tmpar"Le p,efd tnDr{d cu aah.h',c,t Id o 'u l d e i mp *a r' n { lntir i e' ,:u!,' n bhe.i.: si Dr eot

.aF s; p;era.:1 nunre,.odri,a"::i"p,i-!iil si*ri:

lvatr tauii e ucisr a E.d.Elr.g!!! N:199-!r-i!++!l: t iliLElEanoi


ile falt lljlPg ce4 !!! cPqrG dc prelu@Fre disti to@e Nu Ea.rei-.laI!li94l n-.aarl rep;;i'ii ru ar. , : vinre, n. {ni pur 'i 'idPlu tdat' i; iou dpiF".; sji'ea. ucidoea er. coniardn lns{ prpmuu sotuienouinaollse: eotadnor;ruu'aLoi"pririi
tnr h.qntrr ra<l4,v.

"jun{ 4 .Ftqnd d. r6data' .aut ,. LNnd. \S). Pttltdi-Lt, cJi. eir uu'ri L"sncaeaobfid,F,bl unen $ * @oa'i m;rul ti cuptorul o ascqd De fata (64) uneinoi^auGrL DM.illN! 'n vdr;. ca\r sed.ctc prem:+h (ale s. E,oul v tyn\dr ta /r!/a,, {srr. zmana piuc_a norl .-prat caudrii cs" de obieclul wul kebuie v'.ov, dera ,aua'ii r Mli4dt t. *- ..'^s**-tJ.i,. ii-l"r'i-" e. ce intif,de Cec4 Prinu+"'/ si .lt mai orr apu l de lim pe lv.d inu{ prap&Ue(tnria sroap:, rr o b:r , L barodeip t76r. BMUj -u tu. L Lll tt ,-*: 90 "q" fSrr lndohll lrldir !u aceasB u@n i! dde)- afNa ldE i $ldanrl baa tnu{ imparilie .Lbpimin(rdi ,ei zile t!"hdate APoi P. drui ln i.nilt )i!r du.e a l; rmn, c"F li bdt .u barosel-p, a.Dl**""iri fa*1"",*.i.ht"t!i lotftoPutode lntllnirs biul se reia dc la ln. epu| , adicd retin 6 Eryrl .ra?d tu lcsa ,t.tdtinrtbs. tdqtdtd 14 tot Jtbt _Eefe.ftdu-k qu cerLi arurra cu bin. ;;"i* t'*ure d. a,iqata, ,ia,. er. (9r,'Erdl j ii"a"li.ii;;itBir unelrei natdr;\aDr lnttlnit e1.., ob!rnd.a ir 'olostE d rlnd ln ral, Chio'1 inel, s!aur., r.i; il{O), E|uenun ,1or s,i cu lncepac ,rlperdic a' sa, h mtru hloalce-i oeniial al r6rei lorm" L coGiia.e nlanorlozals FuBa e r' n'rdd (r atdr" poate esl'dileliti de?blt"rea ith ac6L Eod{!, sl up3.4r urcd, IolDete d" &e!r 'ea um'd -hi* tp prfrd'i @nsi.lcrar" otrrul oasu ui '4a ce se vc ved.a din el' !e o .ub.lai apaf,e.Far. .s.p uri.d, ' alcir' i' ai" J*i
A e* rmo;en ibemnc

L-.rii t,i.";

tl l[ t*

c'i Putin ldp lnainteq'l

".;;

a" rt""U, p"

ci nL F bs)de ln'

"are

le putn nani,ttait-

o'

-1

di: ir inrres il*:.%'i"j':::.:':::1,: ::-'.1mii.@..nn .*"r'.*,f.r t;i,;-;;+; ;;:f,;:

a**'l* i'*ri''rii u'f ys,5l:T'i:?liT"b',ifl


, V_ IIIb i s .Frati i repes . e e a c c d o b t a u iom;i_;t Ie:r.de rumr,@ rD p-.p".ii; ;;i;;;.,"';lj

pe-cd"e o vom { h:'" nai dat. In &osri ,i; ";di."

!m:,-*g^_YP-1 subrhimrap,Lr.^r. dE,tree*

; ;;;a .ir.ii!. aiiii,".." jo..on,r,,oi"

i*i.^ U*"r,, i . vi trebui -,r si dNa ute.ior

dr ata dout r d7tr r i: I, Etu'l ,s .s r e..aa Et r ,,ee ta D mqqesq"r oal@ e: 4ua .rcitdr. ciad ii .. dind" enl. zl boulso<esicra(ulez ahtt i"erd4t, rarmi;du.st ( ;ldr qu gdidar la.s r . 5e j nfi tn< ;i ,dur i de l i m D l a .osne.
,,aL rowted padt;ih sat, n^ik.XKlV..Ptbt4tll rrkE (d.r. n.tntcd.jet..s : pr Dftntiil. .oN. - d ro u ls o s q r e A iu n c i. h q t n l 4.Jrd ir-!u .pr .ij;,idi.. pFrsn' nrni.neictp. Da.d . ujerp tEr h imDsrjx", "|lr f . fralu pretind r, ei qlor cfl cai. 3, 8*sj: c4a !e p'r(s?n 3a .:uF. eesddi p'drnd. ; el l_ nvjns p?,m.u. A,rne e, d .rormc ar puts ri .onsidpr-r" ,l.et.r ro. att,.a "ta.e

..*r* ""r!t" i""ai o,ii"""r[..j: :"1.:l p6c io_i:i:91:,j., m i. e e . . D rn A,. o". r r , , r.,*r r a *.ii],u
. Dact hptul 6te rsotrt de

i\yl.A,

irii-"ii*i]; :li:lfff 1i"",.1b:;::. T_1,T! p1e!^bntrr. ;-,;,;i j;:;;"Hj^; rv.,".,. :r;;ilii;ii.ii ; :r ",

5i nu se 6nai ta nu )i Ie r.ioareretnro.n ; j,(i;" rt q;;i";J;,; : {mi r,i;,;;J ;;fi:: :rmg,"r

x _.xT. !.,i?1j'i;;.:'-",_,.,f i::J$j.'"l.:,: A..r ehmrnr.sre :.:1,.:"1: sa,iruheor,1."_i1!. 1| v.1 ,van Eueire, pnn6r pae a par. .c plndi

x-

E/aa! n,a.ldut Jdo-a4n s/.!t tqdcl4 \det. .x*u-. :-I!ggI9!-l!fdr's @!v : q). EsF rnur dtr-etm*rete fa\onre dp bas,lui. Eron_ p4rao. pusb rdrauoej situatir>iml& e ritn air @trrqr decir cer.curtar tud-susinevom o.up" d! &aastdcevamaitn.oro

i !'i.",'J'""" ; i' loi',X;';;,1 "


b i 5 . cro ,u t rr.a c!:o n e a ,e a rX i't ^Ir .b Un e v'i to ru tu : d o n a r or _ . 1 1 ", , ' I " :.j l .l p r,.n c5 re F vezr ^rvJ,

X l l b i l i E ro u I

e ,re

di!

dib { E.v.zi XUIJ.

ri-g'dj sr 6umrr$n r@te;:2,;r" p".*" r., *-p.itii'...* ndumsh rnP44uttutepe8npeaqoxim riec.lsawra nou ,a

hEa,r u i r e,,( r a sMkr N u arerc. ro* s! r I rab aun in aentre, ah;un... roa'@ nu vob r*uree la o rmp&tir, ex& tr, ne von,

4!!i:.@t&i*jl a|rfr-. d.e.e

d in nou o unpal,;

si sds${ de _@_to o3s,r sr cbi.ru(r (i;;;;r;;de I'r]@d4 &!e rerei de tnldrar trsr). Iq.@re d_@u{sMe r-erc &aiei) se o re,6o.scr pe cea^kaw. c:ura!: XXIII. E oul, sovsL dt*a s.r iatutb rq@rtu.d Ntu^\hhi <; e.biu sd 5e ldd la,n b. h t@@s.rl (dei, : sosia ,tr.osdrb: s. (onv. _ O). pntam ara r"l, tudf (r ru earl li_#-i 130,.<d o e,,R l. Jda A' bLpal.t k ta.dsrtq oi (05. 106 sti sa,ti D. pta; t,iilti

oa',,linip .*,?il#1tr1111.:ffi flf ildceJdtroDi

a.4t

1'r lfc& "el este adns ""',"" i i ""iJ"ii dds, &""i

.aFil. :XT i:::TiiTil" at?f $:*"Tl;, :;::'."rs ,#r "J1: ffiffiffi*" ;l tr'.},"#.}':f li8ii'
"-H.:;
e-sp-ua a do!.i!*^.qbn ta raed,rd Lnptuatu.ui >!_,

78..qtle,!.e

ctr ptmeii sr b* .,Lra r"i" izZ tp,tt$.,:;$.i;r

i,.6jril" iti,riii" ffi-

i;i

rinPl norlx Jrecedede rernsin asum.a_(:zdi in'erc4'4, sau .audklq:ln dii, bnfiisd'i Fn.I^atutaP $dine diftct .h!t o 1ntr8, I desDrtir..ln 4est itin despfii larr de idodr.t ll ,usrrmt De rvJn au I srnngeDu \r 'o, lo4tda 'nsa pot re!tua+e ptri4i !ru[ c@, se :rP i" ridice.Jpetelr ilr zma tJ ti @pn,lrali ti suro.i etc. ?6' dodLii I r" Dorun@elc o,,l:r{116),si murg, (toir q hcal{; Jd roiftln.JreL \,l?yttl. Rartddttud ,au JaJsrI qou d%cot ltlel ;hele de ;De sdbdice llOS),sa lnviis: p- (rta{o!r n (1la" ^t d.rsNa:s. coDw N). ;d-ti I' ving; nvirnl tri)r) la.e.tle 'dbddrti:,'t-r!,j-""1 - AEaEE--unclie este cel n.i ad6e leeatn de cea preeiaiLe ui in"trei:titn loin dlia de @br (ls,) sl odd"4 dent{ Ea 4te usn co$ecinia laDiului cA lDcftaraa cu ro. hYJ. YlYiat m le& 167), Ai d/ad: d *-adJq peEdajur i$peativ r! e t.etri! d sle ce ete cornuht i -ducl plrul lmpaRrtrrr adu.a tOgJ Si tulut,'wtoli.d m,n,$ ru ddira Doara de io! caretetdeuldr. zburelode(uJ'.aqa es lhlsul "rou se aduca-.orabia miriloi (?7, 1931. Fon; oe care o lmb;-cc de ledb $id &a; trnd mvsd; d" (83, *td.li a. laPh ).Fdrciti ii"_te'Cr. ( M 5elndnDjasA'1, iara lnDaRl roate r.Atuii de @vesli podul "; si_ln,rt" '%i;-' p*te oo;p,au pald (112)r i-" liitct. povestie aniBdtele slni ueon iorie de la lirepuL t sr i,.a'* .fti".i-iizi tliu 'ri Pshe pornvirs printre sihlir subro'm unur ods. Ao.t la 6cdir(ori, " "e (r5ur: de drr J.oad Pri! flrsr. ! o;a (rd:si (59,150), s. fid".za' ex( rtutn idu ttcrbnii Ein d. dvdu obm r 115), htreh:rc' d n a.615 sdic estc ;dla. a ii"u lnerir Alt6ri s ci ! un clnte; narlnil ce$ bei.emt; si den;s.l;i6'@ 'e i."pa.it"r, ..4* iot^ di 'n tdl" Atk -dti 571 du-lDe r: rf&:ro' (lrr. ud Du'en rd.tn: si ani iom. s6 u;uj d.un' .op& (ori rbn't Irii""j - " s! r:9und6 rrr'n aular'ede denasare li4,1l. pe o nuia o

.: r'i,.: -"+t" rotp"

(ilel. : lr.ndiXxrx- Enlt &rd!d. o Maa. hJdliyt vm wbi trlreior, in'apilolullnchinr dihiurn d6pr' s!4qr4j s codv -x) -l lelul in carcaeqte trcedn pot t! dsPbite de alie dMre tntatisb. dntet bii eti6a E,ad Mthd o ^aila trs. priau!*h eunuical @ei.d. ajddrl$i (Xr).-Eroup4.', 2. E/ti.t rid.f. ia P.tat nindat lX', In e$ mu ene priF1.Ia,a s" rrtst. pdt" noaptelntr-un palrr Se lnleles; de Ia .ine r" io'Tele oluFei @incid penr nirsal 00r. Detr -.o l nL >i -ch EbE lbtord.aud lliltd.-a f4^c^r o rransfiFlap, ." t.'ii!l. i" *-'.-tr. u*p tdceernsrn!'*rwrr in.in' grad ld acestcaz rrem loLu?t l'Porun rtar irtrc bmn aparte. d*'me s celc-e ,.., ii, lt i"-,1"t" ' 3. E aul l,tba.d. strai. tai {ts). Fata ihbra.i stie .-q" :i'r. -, -d **Y:g: pls-ra rtrd^^a* d lie hdi'ik lgi^ldpodobsF.rp d.vjne De ddti n6pus + i[]J {nlzrL!v,n.) --",*t*';-a.rdiPtrdrr:.T"-l iiliiJJi" 'lTi &-$ru' @!riAsmsa r'a"-i-* o o,qJlodsr' -pa.ir

ba!q:,,cui i se apriode lumlndea de r. $ne'

f')

-l' (r'+,

xxw. l,cd@r4

'st"

helld cu

ii'iiipi--r.'6it!

io-i

e. ile o pde Dri! 'mElornarca..lo' p,* 'po! Ii exDlicare pe alrl pa(.. pritr qi{!a edenle dc baselor-ee. l'1trl t,, xxv(r. }drr ^k Studi.rea exDli,ea dor. dj cde mwio. si lo. lrebuie sI : Ml oav. pa!.Ii ss iaci cu stldid baqtrldr-scdot, h a.te sau dupl (nn4.,ter, sfu m Eroul esterddmst du!5 lilt{nin fa?t o !ts n! ile *himbde de hfet+@, ci o tntecu, Id adt cuui (inel i stdsd). un obiect d,t ld a dbr ar'agc dLFd {ne apdnia ude d"@nea *}imbdi. ldciulr lDst@a: d ;fti?oildentd o fuscle cMoa$dea constituie \ulFa )l du ?e Euinlr: l, lmp&at, I.!6 un errnp r.r. Erod oai este recu@i ti prh laptul ct r@olv. d ! spune ci el a c&ut ': lntr-u rari " qi @e stFic pots e1. I su@esgrua tnce@rc ra @!e e $?us (o sose u@gu@

'".

tr

""t"te

cu smNr cotr@ii'ar +ri

4. Fatu ratinn^liz1t ti 4ror'srta (Xr), Acste lotue

nqdcd

tn Jelul unet;r: o iald doEdi hatt drept o doaada realt.

se dan ltnie ttnprrlterli. Xuilta I. tnbracl si iltpt fiu & imDiRt TGte cazxnb siFilae Dot h
de l'.dde <L

Cae.slnt mctuzini

ce se imFn

dupi obsdvatle

de

In pribur rrnd, .iteva .on.luz1id. aitn p.Mal ConqDirr rtru-adev;rca rurarLlrurc-itorire"xrisdp


rcduq.Pulem d-linn{numr 3l dpiu, lii Actiune-ab$lur f" dknru 6, u.rialrl s_

Xxx.

Rb'Jdedla,ul tstt peA.?sit (det.:

ped.rps.;

lqoari rn rinirele rs-6i16icln--altqr-Ifcff

Rrutlcdro'ul e>.ermpu9.d. ugor'r lat dc .oada unui cdr, I9r pule .apti zjlclor etc. Padelcu DpoeD"a tnr Din h5l un6n 9i i4Ta lurd de br.inioie (Y o;sl. sinr de r.gru ledepsiii rtuj5, ibrut db ni9.a'.a a doui t hbur mb. primul reuU.t or tiind Den.prir dod arh; (hd Haliulea nu romponi Diri tupE, tri(i urm&ir.. In ,@nttd. el elrF u(is ln llplt.ru o-e tn rhDut llmtud Acud -clteva concluzii,s cq/ael* fa/ticalaf, e drepl, lwliitod.a .rap, ln'efttnd.I -@.bi mini ta.b.d.,. ilar exhem de ihportdte. -pa >ixxL t-"t . tilLiln@a tmooal (deJ.: cd.[ori.; s. conv.: z) l- Soria?i ln$dta sllr obtinuredeod"la :au, alr@.i, doull)ntodr e ld inccpui dou jumaratc de tmDareth,.5pstlntt ftstll Ia moarrea pdrintilor tzi). 2, Un6ri ddl nu la.; da,r si ;p .*erore&cd. dr mtsf nu este trli &imp4rd' ri Du aF to., lin urmar, 3, Altercri, dimpotriv{, se vorbeste Nnai de !rearea cu cafuter pdticuld- Ne vom mi re6i h costatara cr ercdri pe tron (z'1). lq prrql i. dtrpI .Ld vom rev"d t 4 . D &, b rn u l 6 tcl n r'su p t d.onour er eiud.ier e r u f,@tiile slni di.spure puln lnainr" d" c6s5rdje, paT, mis.a'. se inchejed ifttde st tr@m mn I-a drtiza dircr! a bMelor, loP.dm, cu o iAFrduida de crsatone rzrr l. sudier cd airF. .rt i 1un.i 4stlptvon eut44 s C@ulinv.ri:etuulcdsctonrlriph;tr".oqa:ca llleR '.rlelor " rr I s" ,pLici f,hFrr d.rrj$ ta d" rerpbs la lnkbalo clurrJii, LAsdro.is e*e retdro<tatli!isrtoriF ieinnodaB.zr). 6 Ateon l| br ,o ia pe frrc dp tnpS'ar de \otie,.,oul leriele rc&lre 5i rc eune i"p.zin!i fi.ore b"sE tn raon Finertporasp 6r, ln banisauocoqD.nsai"inatla Jo';, (Z!. iu $!e@a. RaiDrc, adid dtrebdea ce aftoe rDrezinrr etruboa{d rar,idpr.M,,';po.ieaoaraDUn)Ltd;indar". cu ac@stabasl utse Inri.i",TrebuF s{ rai spunfi.5 rn e_odte r4zun. put'ne t- num&. uncledto s(tirnitr 1! schma 6re o 6'?& L aai,;a ppirru t3;,. bsn tuf t! uor de bas nu pot I' tr.adrare rn ni.i uia din iuo.]rite P.{r1 ror a$ cum prrm Jntiod. o stoupenerudlrr Fi nrdlou tr t ni.i derRmh"re de !rpu ra dn elF.E vo.oa !e eiel lutrguea,puld sup-apu bEsnul pe s.hde :prc 'ri eb.iD dar. Duren d . ' o r r e . , ! e ru _ .p o tItl d fp l e ,e l !ri s"r er u- gea,a, nmater jJ a I delini..omparnd JileilFl b";.,u jmpruhd,are ilerini si rapdrtn.il. df" ce omprai,e hp d" ro,TF balme. PuFm pr.\.dea d- ?e din lanel de du Mb a tqlqdiln tip isr05v", lpgcnde basmdor, problda subiedeF. !troblema "r^.r. L" der'' inr du dr.pr .t.b.nr putea nedde rr le norim cd alla o solulie Doui pe acedt! cale. tih.iantlorvor I.

ffi

fi Ei;Eidu-

IV. ASIMILARXA. CAZURI DE FUNCTII CU DUBLI SEMNIFTCATIEMORFOLOGICA

of

tu anha da^dtar) Est lyidert ci, ln Dofida simiUtudinii dd a4iun, ayem de-a f&e c! u l@ena rotalse itifnt, rii aanhe -hc{carea erea (s) ca o @diiie a c{sitona. s+ prodc o arm ltrh",ele dou Iorire. Fara s5.-"rc ."t!m ?'r dinrre@le dou{ eld"nre estecel diainar. r' dbnie lorsr (. sdsin un uiredu crr. st p@iu, tn ;eEenca.artrn, 6 predst ilcrjdit.ra a el.Eenrelortn ciudasin iudioi actelor, Putm sn !e cofttlcd tntotdeua, h sitEJiil d c6t lel, drpa ?rincipill itelinir,n lb4nbr in Bporr N MEiiA. lq. Dacd llc!rcarea tullu!-hmt! cu

Am aittai @i sE ci tun4iil trebuie dliditate inrl+ rBdent d r'dsonajur care re atuo. la lDilepliDire, Emim.ruea lor re-a putlt onvin8e de asdea c, definirdlor hebuieFl rierdepfl&nd Fi d" Iplnl, de nodul dn >tnt A."pst: . (mcknl" hsr.udl un"ori deriniE. aouilor razsi dco4roe luri i d]J.nrpp( fi ndeDlinireln unut ' a d?li^c, din cfte se pa'p. prin s i.rdagi .hio.c*a.y jnfiuenla dFfi'art d. aruhr" rode asuer. altor:. Acest feno@!,poate li ntrnir sinilara dodunlor de ldeplbtte Feriomen comdx, ce nu poate li tmrat aici ln toata dDnnderea s! N! awen putinta de al emiE declt ln ;tuua tn cde ac6t ludu se va doveili necd ldtm analizele ulterioare. $ luem undtonl ce: Ivan cere u @l d.la Baba-Iaa (oi). Dc li propon. e"-ti d "d84 p..61Eli bun dnrE-o h a\elFde mlnjiunulld rel.L rl{lal'.I%n ales. binesi ia @lul. c lr e, elo! la Baba.Iq!,r @r ezilr 5l,Rr A cri u o .a a (e a sta dud erdum;'a cuia dould de cd$e dond@-, obiirHs ah bsn hst {125), .roul yea so ur"lrei razirlvaqJlb d de ncqsll penicr Oundui aD.d. Ac.na li de so r<uno6ct re nir;6e dirt -d sir ae douisD.%ce fete u@ la lel cu al1ta.Putm itefini $ dc6t c.z ca d lncdae a dolhi

_. (ln ailaii lel putem deG.bi o in(ade Erecde o !t.!are situaraln psdul dc tmodde a illrisi:r Putm .punp,rire .hil ntat o Jockde sa' atuci chd Bra' atuci isr. rimis dupl .dbxl .L \oee de au,-d* o e6qs -o@tue fnnit.lc repF n|: din pun l d vdde borlologi. un cu totul alt elem"bt d*lt lnc.ria'er ooqlui dp c4rr. fa'ade lmpd.t sru dc Baba.taga. Dd@.penh a du.e Ir bur (tr. ple.ci, lnlreDrlrde lndelun. .'oul o a.m.d lo.rarp, sir (. .u cdutdd + tnLure$lr donalorula^., aved de a Aate l). rar. .tr un elmadr dnl <..v.nla de fnnod.Jca inrisn (A . B, adrcaliD.a sr ftiiro.irea, Dad lnrhde 6F D; d;!a r!(ura ru;ue6 e,i6duc; nenrfeir Id cisrlon.. ie rnteIeae c, re allln in lata functinor Il ii a (iace@rearer* ti e.te nmart ds /'Da.6 soltriio!!!9a-$ s@6 a lnc*dii crj:toria, purpm ^onct & ^, e'oLi doved6r" dib 6ea(ta soluti. e ;Fr c miFd.r sJU o dobindqredre( t.3. sublu'u , 4^t ,t dobii.ti,rd basotaiqlsi cnbtat (Bo{!iv a rnui ob'(r da' nu a U;ei 6eite nazdrrvar;r @nshruie.un*i "inrs lL rcir s-elerliareleDdrul .s. dFfinjr duDt qnsranie) Nu 'olla ln.slerile srelp srnr l.aar. d. oiAerlo'ie i@i;tni, d6r e*e vorba rl;o inlin: m;o'itare de cazu i 6 materialul nostru - dod donr, r. 140 si nr- r32- Solutlondea lncercerii esle unatl de dobin.tirea hcluur cldar. Ajb&n, a$adar, la u.nr.dtornl renltat: toate i!, eEirile cde atrag dupd sine o caltare tleblie consiilemte

rLepr B. id lorF in"pr.5nt. urE.re de , tD:iarer unei unei.r ,;zdr;tue dr?p, D. Todi da,t. fea.d,i ,rar @n.id-tedrept Il, \u dod, {ipuri diferite h trbtrele4"tuiasi ed, in@fari te dc u p.!it Fi dr o,r;tona ti .grelc.lea $dependente de eeasti tiDalitare. 8t.k 'ncer@n S! e *rmi n i D ,l 'e va ,& 'i d e a nm,t; m avm ph. , In.prtA-k Creh @n\.nuia rd cFn dco.-bii de p,opi.e p 4 r ' r , e l r b r' i e u r" a 'm'l i 'i F.r " d" hDr r ; ! e u ( o r i . , : . e.n a l t4 u n p " l q t l a rto..ar , !e ,- r ; c' or l tt :ftlti d i tu L ' !u a j u ,o n.t ur "ir er nr /d,r .".p, ' "Bu L a Da coBr'Li'ea sui palar Ie m"("i For e cv"d r. o cu tolul nlis semDili.ilir. sd\l-,ind roa.; raeree vir.ji5'i .n . v "a J . s 5 !l ,ri r, so u l ,ti rq a l ,) Inr Fo :lp: un p:t., ,, \ p r p L . r rn l '-u n mtn d ru rj u d " LnF."r . av"; .. ,,r d.e1 lye ru o torme.9.rtc i u o,poleozr "rbl|surAlii., a i ,e.u.a !ubinP oIo,.n5 F r n r c . e i u n " u o j .4 .d rc g .e s-a a!intl:( cu .Aalalr: p'oblPna Drimo'diJr rti a.6Lei io.ld- in ie.ro din c.le dou iDosir" de(ri,e (ebrnd si adn se rdblnl desclist. Ttr sftriil, lncd aia srea po.rp cri tir as aLe .u li lupla.u zmeii,ru!{a .mLJ'n!u ?meulcde rJpi>. o {arx sau cd. pErE tmPar.lk 6lr elemnt cu rotul direit de '1fata de tm$mt. Eb,r rnsr tncrcar"a iTpct ercului dc un bam ln .:re f,ta ile lEparar :r , -E .: tbvjnqAul zmeu d..4 we5 \a c. dld dertcu c4. , ub sa cosiAddn ac6r caz: dr.!r H (ldc.ro u cer Frpajs-u dfp, L 0uDtat? R:6Pucni e,(e- drelr R, deosue, ln pnmdl rina, ;ucFUI eteu@i d.o c5i!ori. i, b l do le. rtnd.ld!d(; u deJrdt mi rEjnte lupia d o rrrri .u thla.db"!,6z6-tr dn ffolrl ( u adver.ardd+o , nostru iu ele 'iuG^ctordl cde ar li putut fi tnl@dt c! o.ice alti t5rtut de eis sau d.lablinzn {u cal <le<lrunir, nn ir%l da,nvibr, ftri ,'ci un prejqdiciup.nrN desi4ureea :cFsn, Prrjuilicjqea inili,l, $ lmarim d" drre ri'ul^r'or r6?@irt, altc dout eldo!. ad$eon asimita'.. Banur !u ff. 50 lrcepc prin 4eea d ro'a lui Ivd (o v'diitu".c, nu l ii zmmaicl) rqc4rci sa{i osnrna lrat.r;. tvan rLgE de 4^aq:,rce\ld (rind punc.utdp DIare dla4iunir!,-priu-zisr. 5o!a zbaulr' {o6i,nuirut p"_Bon.iumi'ir.r ,.. kab.ro-Ear cici ln so,i a ercutu, ri umt+Fa cqe olairA Ia lnr.ourul btumulLi ti ,oto$ra .a ?rnudcid. (A) m.i

Axur. companod senereJelul de a eHona -ci 'n 7n@r j..lorIn r inpu J n) i i 'c u l el Ll i D e . m ua \.d bd>mului, von' s r p4rd elp FFd 5 lionds :c drund un plu, 'n,epJrul lu Lrpr- ln ppurur or d. .4 m 'le 'ini ln c " re m" ra |rre p 6 l s i . h h n e l l c a \ - u e e . . C o m o a r a r d

d"r ff" r nf8{ r r e r rF r r d pl Lc '; l c l n." ur r l ba.nul ut ti :nz5ual, cr nna ." r r L" r i ti 4F Bdb4- 14:. r l a" .ar " ' " utr r .a ) oa'e r i L'@ ., ' ot.or aoa PaF comDarati direct cu urmirirea Merill relevat si faDhn ct pn,i6 o nar p .ini.ndh " l ni '- pF . 4% , . m s r ' ;'T i ' ioare lnlFun ma. aflat ln dtudul e.oului si ademeni.ea lui cn mreirunose, d.! otr:vite, De de o Darte, ei tentativa nadei viheSe d.a o omorr pe fiica vitieBe irimiftrduj nitte mereotr4vite,pe de alta. Putd deaemetreacompara troslormalea zdeoaicei ln ce4etoare 9i preface.a ln pre.dt' :li a vr ir ir or ' F i .' fnl r i " J c r .," nr a r i r r eB" "j r ,u l]ublr ' .m r :'!i " r . dl ol os i \l .on,r i r ur r un . rFutur ar Fnor en analoa.r dq.m i hF " J ts anr l .'nr l 4aneol er t $"ei s,F ) i iar din , Ia l n D i ed; tem e,e " .c .r - ne.o la vedar dr r r de nepr.fB ul e u.i r ,.ne I' dc i "T' ':no" { em ei., r r lr r a' ") IEilu pm l J l utr r r " er tL .l . V:" d' p'n o'ul ar idDt dr { . de e pli m o;L " r .. ( r r '!; $ .onvinr \i.lnJ r ' l . Im l dr i ts s " F'tr .- di F a;dr'nc tc n; ec ( edeczt a*i.l r opr f i .or Lo'r i o.r . d..r L!:\t'o'tr l ui ( S' tr In al.r r o' od"Lro r r r 'r d. l F ( , r , t+i 'c a, ,r ,J - dr a.r din,llA dF,./d- r , dbl l fni " '.dr r nor foo8q Sasmulcu nr. I05, Drsrn si alte basne,ne oiert un orgft plu ndi codpliQt. In acst !a$n, inceica.ea srea - eroul trebuie si sirute De liie dc loDtrat din zborul daldri nlzd!5vd - este deilsatn b ltu+utul basmului ri delerdinl llea.ea emdri, inkind in delinitia nonentului de lepiture ( B) .Aslel Fldala,a' cL k i n" .r e 4r r r ' r l .ur i s D ei Li : enunlar .a;r p' ,r " o .l r i q4@ D ub'r r r +,11 br .l r u. Dntu ; de lntrra'Ll "rrr-" i j. .u r:rpirin.te NomD.,Cin" vd iar ur adD ubo' - l.alul uip" ,a n;;.. .u ,i r n" r r Bas r ofir cl. toe' - . " lnambel ;,::r r '.. i J . e..uo.r .c r .p'nnLi unnl r i" ddji . er .r ' d,, r ; o" .m u. I .B'

je lo r r6 p . riv " . I l b a z a L ' L i ! r ,

1"te.i"l f

po!.p al,rmd

r ' r ' r i"i H- l' "r catca n r I0 <p d d o b rn derrle i r - nil;.d' id s("a An r: ti tn cJrev"r '", ruri {ni arc lnle(a eEsreJ r i r r i8n, uahecuvir e F d " p l a cr; i n pr r c ul de lo r od- r p te e lolositi ca B, de$irimlae mai deprte i ca F. \ constatdm brin ffmde c! modunle de indDlinire a lutuLo. se hllnenteazl reciDroc si cd lo.me identice sinr folo;fte redtru iu tii diieriie. O lomi Doate Ii bansldat! ln a ta pozrl.a a b4.n u. rrpddnd o nou fDnrnlal,e In'on ' .e: e F" lo: . fr'l d ri o pie'depe lmomen" tnCe ".r<!.
niazt maliza

V. C1TEVA AI-TE ELEMENTE ALE BASMULUI

p{itiilor

de comprare.

!i reclami o dGebitd

atenlie in etectudea

ale basmuCFhctiile alcaluie$ rldenrele lunddotale lu'. celc p. e.e * n.reil5 d4r4ua'ea &iiunii, Mai qi!!i \E5 ri alre piaj componetrF cdp prczi.r! o hdra lnsmnitate, de$i nu detemind acestt d66surare.

por:.onstda ci' .. s" lu++f !u_.s!J.r*.d in'dd"auna plinilede douepq,omje dtrtr,, el d"-al doilearr.bui. .a ces-c Detrecut Dln: arutr(ijArld. bdmul a dodrs un '.ie inne* slrein de-FlAniirE-or6Leriza iseod tn dtre iode
Dr@inte dtislic6re. S. lntlEDE lDs, .- b4hDl si omid fi. .t a..hi^a, fi-:r,!:$q!!l4l9!+i!l@!i P" d" .lrI oarte. i'ldmdda 6te folGit: r: atutrci clnrl e"te absorlt inurib Functi c slnr les.te lnF; elp tn desff,su&.a a-tru di Dtjr drna "r.nptA. Lfa dc tmptra'. rlpi'I de l<ot dei, li .st. silnirnDitl. Urneazn o umnrire- Ea ar li ptrint 3nrdi diract dnDSatul rinirn. dar b6brl intercaleazayorlerd bstire de c_.lr]lui lG!.ei: liul de inpdra!, a 'Ivo, v{r dpa luaH D" Maria,Icta lmesrctului m:rilor",.5 md. ln &r Iel clnr .oDjusdrelntre ele .uncFile R ii U, adica rm.dnea si dntrifta 194i. {!r{a ;re FI dai si;plu ermplu de rolmde. UmaLoara lornt e\te mai realLaLt artisLicestei bcGodea here-

lor ndzrl-eqm a ldrnr jlrM. debupra zrduitor. I a rnLoaF Itotonndzdniv, n, .aF I Fbu i" r' .un6rinlrr aeuD' .F, rvan stuF/'(lutt a,rge colzilF r',5jrba,ed,rt daftpi a nenurwslrunele slni foto"ne_pfniru ,o1tu. Ei'ii ldain- de r ,'p@ h trdbt. de ui1d.9rdiatsltsprrtr )r rmrnreal*pe. ilinFp rwn J_."rur sau ro. 4.c gara altor tunclii - ti in bsnul cu pastrad,to. si t! 4!c nLdAv-:. "i!,of,; e.e o j{de dr.. r r. F c4rile atuinb,e. p{zif r: rore o b{.:-6-E-ddriE:LuEbdi?r-f d. ia ,. .tr !.Bcmlr cu n-r. 6 | F prezinrr ur ri_62 cu ma|oo,?tex. e '; &.a$: .dreledati to,j. tub!l:a-g:Isls!!! lllind r(hai pp rn loc s:.1 mrbJd.c ?eIvdb, wEitroaFr s:.c nntu,, .jra. u.t e4nr olk.Ir^r i o 9M, batjob,.ror din suvr ud r ,!r oupa qre htery nc 1trsa sn afle ceva (i!, D&e, pe d o parte, pesoMjele tlebuie 5i umlrirer. riin; sm'alr soiurr, to-cF o codv.Falie surcrid: ln A v d d e s fa .r cr (d zu l In rch ,tno ,1- i ur dlii t " u"a^.a & car omnu ek.l pe nl r u a r ar .pi " ; al i o'r " , pe de hFbulesa ane ce 61" u-n6rir: et l+3t? bd^int t.LUd, prnF elp \i l4d-Flin6. lunrlia deo5.A!p rad , e\; Ne 5r aude z*omotd urmtririi. "lr: anrn daiLin laF cel'ii deat dorteatrp d teaaidh. , Iate o io'nE sp..ih\5 pstru L'm:trir.a tnorir; de ,rarIvb Jnalt[ un ralat rn latn oalarxrni im.fu]k*. s..:Tvrqrndu.l pe zmru Ivan se pree.Es'e de intod_ ratul'1,1L, a/llcdisre lvsn Ur;zri nunrj Jeb de Et (u lvan. Slnt atlel legareetenentete X ir Z. cere. lnute d. r pomr i dr\n, hdp. i6d 4 utrt o t4 .. jn Geffiea ceuri-ti in altete simitare este wrb^. eodk.L. c{tnd I'fel dc in;.i!cd G "e /ni o lwt6. PeM0rie ca vedetoter srmterorr roace sinjld lD c.drd altor fun.ti. Cuurde de est tel pol ir ap'ai5re (a inlrtd hhtorn-. Drd obie(tulnd".arc{c rorremrc{au,flar lo.r. re. M'lociln. Din e&li cieroie na! te Dtule.dekor. 'rsr foral de trqa 6i. obF._ d|PadF er... * rdJ'RF Ir o d-r: etcmqletc B, nri cu eani Bi r@Tunift_a !{o,oi), tul 6re zta, iar d, i r{p vo-bdde orm"oi ;ron.iur DFUI rieldul,d (lu'nizaraadeinto,rutii mulu u_ -*poajv:,te corl* U lo(ut r.pbui1.ios. pra rlundrorulri !.u vi.evdkj. Cum M6ie tuldn drr M6dt rd(e jinDrratultri o psijc (69r. ciobanrt rd'ce tnD;at..ei o.oio.d rnponrntc p.nlru lndo&Jer rl,@ij ele ru dobrndir.a,r (70).at'eletul adne lmperr'ulr o pm terul onor runcd d. {ne st)dLoaF a pi>rrij-dp-torr (1031. ,i baba adM. hpai"r rt ntLe prdr ;.,. Cph r ai d, pocE 6 rn'Jlnr'1 rete @l .+BlorhrFi rdi" tunciii slor ,ricl ,rF'" lnire;1.. ln bMur!upas.t 'nEBdac{hfte tu _ n J e r u i c u . l ln e vaa :o p te : td d tte tnpr Er ' 5pili r r ini' e o <a ' $ a F p : r in l i l o r.r a j u L o ' u n l i !1h.,,- e6ndur . <a r4-d. Ioc,Iv4n .qr- io'rni rr inDE!"r. ilt,lnim o rruat,e rjmilrS poatr fi,atvarlde Kojpniaka (se 'ltuce.eB:,tum d;n!t prajudj- lmpJ?t ln bsD Ll .u nr. a4. 'n iar. r-ul - .orl!r/,iiilc Nu o. allrm dp rqr d4r; tr rals unq tprJruri 'c '. ' er i L i d ' t R J e ro u tu i !;sa h F ,evi crha, A,iB) ln,a/ul lnlF iloui Iuocli ci tn"r ,i ual r a r ni r .; l i r ) i i nni k .e4 nostu.;mpdratulsnt d. O s.nema inJo, oa ti. arpE 4otlu inc6u!a' . ( B) tdp a'c htnu.s F c l ;to i , s tn, adus i 'or valon emotrotule, .5p5ra anlnilp 'elould_Iroate 6tu .!e r d r t" r u Fpta fladi - dl !u pl r - ; aa?dr r r anF ri il \.re u4 5.4.n.d.),.creprohrS trinirqea e.outui.Stbt.rur {DB) n tadte s:-i isea(i 'o .az apr opm r crd eroul ts raud, lnd adev$ cu pu r,u sa. h ar'e bam-, *k . " i i " , ." " - ,, d" p,'da, . ur " o,t., Ir nunta iliF,er s- "' c et c . "a ai c pa depr .dr v i r 'ur ,N ,lF + ' dF hgl x.: dnr r . P r D aF ,tj .r f6k u.u,1, u) r I reuratt,Fa). Lxhrd JcJ ti o t"FjrLrS .nar tr:De-; intlc..r edor n f h\lii t- p\td- r tar ',tv i tal i .ottt- r '.a,,,, Eir%b.lDe aici 5i , ' .'o 'l dti . o.Sai z ar .a d. nPl r P_

ntre lu-atriaFa6-:naga-

.di ti 'hturi ma'i \ervejtc de a<en*@ l! lqdea fm,liei '[ (slutia, de lun{ia M ('mno4r"Fa ftituir..E'oura -ul , u sn.6 {at) ln,q,nn la Gre tus6e suou" de latr de rmprrat, dar nho nL trie unde ene. Se Ac" o Dre p"tr"cpr. ti tutc de lmpdra! rr{e prb iata tie.:rui oa>pde pl ce ll rdunotc o. ero F.ta de hDerat demMa h ' uuntr tre;rca t, rpwi$r a ,celarLfer p. {al(iL e;ou: sp oatj.far6 ile lnps'Br rree !. dinainFa gituiroj d. soldal ti rl 4utroatlp pe .mpoqor.PuFr sl rd <orriile-io Fg4, ni4 ea unci peir"ccrrdr.pr o tuftie apalte: ea constituie doar un eledent au:iliar eentru a lepa P s.u f de M. Nu tn..rrl .r Grml-em cele circild>e liluri -d mai s$, dupt cum N preunden sn fi luilBt @ nuneRte ele toatI eama d" ripu i. lnlacn lelul nctlu nu nFo ietue deocaddatt. Von nota cu smnui .onredional & ele nentel care leagt funclnb lnt. le,

ji abia :cecta drn unni, a treia 1. Nmir, se dovdette a li r)nn. Probz ih.bci ldzdrd.ldd nu Doate li coilideEld c nr'a& de. sI moEveue {tFfl o'rn'rie ind"pendenrr, uneltei. tri;ra cdDttdre a 'lqn i' dlnq,F o b6b: (Pe Baba-Iaga.o larej, ..re ll drite la ,ora ei Un sl@ dc all mtr rlllnu] ite l. Priha la a rloua dinEe .uon, prerlm $i de la a doD la a rreid Rolul de .rl6nzl jucat de sh@!t de alt ln cdul nct$ nu cNrituie lns; rsrc'ir C., d"oartue el nu rae de.lt .i-l @lducA De ercu de la Ln don-tor la alrul, &ube iopnsd ile uiDLic-dc donabrului. Esle ioarte probab d 8leDul st fie_sDecific tochai l! &est ro1, .A.ttr@i dnd sl*mui ll @nde; im! ee e.dtr ra bcul il.stinatiei sale, avh tue*e ile-a l&e cu fuftua Gt SA mdtionin ei un .lt exmolu: pdtru ca trdtntes s: ooa* lileLuaLl. r"ulLlloru! rebuie sr distruei ob: a' cor;le De.d'e dorl L l ridid ln drum Vrdj;bdea road. A4iu14 rliito.Ei c doua mdnre Drduu si ld* s ,EmE *r nnrdri poar" In nid Ufr ititr ele Ii lnc.d'315 iu isuua oidurii ^cLLm Elre ud elDot c&e mai lndnle 3r it. fi;cei nenli;n"re l r'i l ri o e l -T qr e >jnila' ede lesr tur d ,i r n cdLL r .lupnm! ide?rnire d' . doua, I.aBc l;pljcaFa ed Drorcacl rriplidi T|pli"" ea.a ald=-16i;utiienr lrardL: pe vrtjitclP b.i lntllorc \t, treia. O reaqbdpa ',rerN i,ri De ln lit ntua ile specialitate, ara cd putm s6 nu znbovin ln (@Gd. r onLfu clnd !o,le qFiarrl ln u'e s a Lrcal lve .el. ce urmp&; r.uprd fdom.bului lbpnuzis.. Vo6 a se s;De d. e: d.sra dett, elm{rul auxiUd 6(r roloslecifta nd@ c! 5+ol u.plica aul dve6e de@liic! cqrsit cu o aednilicalie de 3ia stStttode ter_eld!4liv (tci clqi d-,{-ru-t-riF La lel stau tucruile si atunci clnd, sruiild ca nucntar D*-rcF Ae tu;lrii GiniEnrea+atv"ieailEoG 66ctl s el nb:r sdur l td.r l r ( ai l v &l l i n\er pePr i nul ?Eeul poaF rdroru K.Pel3rea n (rr4lnceEdr, t m{3all\I!gr ce aDoira bucrll.ie kraid): aceesd :aa E;i-Fe tuie l j .t'al ,l nr r ,c !r l ,i 'oac F adu I&e dEi q ,, l F gt l 0r r . are (cca dp-" kaa h.ii-i-Ei; h6i:=i;ai cudd-Lar: h !n6r. e; mate comDorlc 1.ele iieiiulle. D&. rrer, dlpd ea d's reialuPt! Iv"n o saoc De lala de lmorm si se lnro.re e:s{, n"an;m ft6d r; Iata lunctial . ra un6n r.Iru0.a ru ra." d4r s. rep.rA rb moo me@u. dm.ele V.cu iemn,t @wnrioel i altsri lnsa dte neesar sa fie introtuse . mile elnente 'oatp ".,1 triPricfilor seflGc la rdlia!4 @e @e sI opres(l dvrcn.r" -abrEilei si sr dprcrnineo

reppBF lpre a lmpFdr" o de"I\ulee Drea udLilEra .

Von da ilour-hei ex@ple. Iqn Drimsre de la tatSl s:u o ni!:uc: (scdui baton, u ldn!, El 6!un!. de do or:E*!i@ tupe lartllr. Maciu a ,e rupe , nd edi io, Ivcn comand, o noul mqciuc;

Inl.l?Em Drb tudrdri ab\ cauzel. " ti ielurile (re rsple. De9' le ont'ri tmoiJ F:!s iel. .a lac. ddite x;.ib;suluj o.doare cu Loiu .pade$ multe shelu'tr"

borivlrilr lr pa te din c-r.@ri, celor md vanabile !i rnsEbih elFTtrie cle basmuirtDe rtprezutn tn plL\ e l c m pd l n a i pulin pra$ r btp derinn d s t r t u rrlilr rlementel de lesirlri.

I Lip5a initial, coctituie o stare de ii?t.

Prten p.esu-

ad ' t rll oal iro qi lntel.ep ditrrr-o dard .r dume ti lrp"5'r 4.+' rorenr se cere monva! $ el 6le cer cale de. i,rajorialea lcptelor s.vi4ir" de peFDhal. ir !e!liune- rertuinl tflmirerea (B) siu, neniil(ii, c{utdea tclt. mciliaJrs a bsmulur slnr fir.^ mo. varp 6. dBre.urei P. eni"le pot dcv6 rn lplur umdlo! .onrii{le de , a.tiu ii ti nurar pFjudi. ffia, ca prina turcti tubda- JiEri "t l" lipsett".pva obie-rtr aposedar+is;mar-a.6 c b.sDului, rfl. o :nun" moirhe supiim{tarr. d icEi MUD tra/-FntaLdv.if l.r di@ie_ o aidili. fuls!_ .lnd ct taD'- asen:nibare su r.nu. o umi. un setu tc. o,dt(t-F 8ra dbsolu ids"e {p;.. ,int morirale tn ;odrt .r' mai di(erir. riet. rla'a,e).c oul lu r.imitito'utr rn d,c;r. pi"rde eh,trbr,r Izodreaq pi';)npr oe mr. Jnr notivat. d.: u's ramer sun"rc... .dprinde rr dorul d! Irumu.a;- vrzule d!"t ' hrlitor psttu ooimnp. hvkr", tedmade vrtree., ^e i" yliune ddE urE lntreag rl,une avlddu>. aqmu ongjoet rn h 4..41i *hjh,!tuh). onRtoes .oru,e'15 (Iv.n-npguFtorul) o dsrtori. in.Kat; (l\an, 'nrrea8z -".uri be suflet.a\.r. Ptu;rea-deJoc pan" Esari dc poare ec )r bdia! de tnan cr f"ta dethpli,,, brnui.ta u0eiitrr d;liri'ti @tutrtui un emolr pc clt de !rdrto., pe adr de frln o conjLsaie,p(oro,ilea mila-i riulur d..n,n D;jind. In ,.Er apana r #! dn dp t am d$ I ai tl a tum i ns i z .!. , toate e6re cauri, i,Bodrea este notivatr dd cda6rerot din ec,ct rtacl ri fi.du!o lnrr.o odar.lorun{a'a r d ii r:. ., Lco6. rau, ilvidioe sdu banLitor :l r;uDato' D; r@in;, de Dara plioi d li losL de n4 Ltorr4te luminarj. 'lui. i4onnea poat. fi lor ,6i de bbc no'i!c'j ri de {f.a im;. o nr. 7a loFp d o rdagine. d_@.rncrodr: i$p, sibiu r izsotritului,.ea ce codlerd o atrumelesirimit:ri" Ansrul (ar v.dF.n Btu r\ s p'eayho!, ,,In d. pir dc iir de p i,4bdrn. Fiul eu depoul ra tr!5dij ora de toa ndua- Ir dr gil b:tdt IuDa * l r '.i nd tn tr l r l . . l m e:r atut vi.u Faz.{ oanrni tro? hihUe i Diliodptt rr*arodtoi): tto- tmrF p" erou trup. .&ut rd uDe: rele d. r;per.t, (i velil r.,plin8 rplln8en- 3i "al bur'u.I9' izgonelte neporut mom ua $r dd.; A so d I o v.dr p" Dqi stir monrest.brla.bt , taDlelciedrului_cum prin o <lhqra d. cir: clj 9.r z;.i de toc a 4 rElrdrile anintite - nu rct ri locid4 r o (un!.E ."lea..; gadeEtha prearrletJprr, 1r2@tr ra a tn inclust ln dellura' acAidnijbMutui. Esi" \orba, tn lrumoas4 'd nu.ri poii hcnpuj, d.i banuij ;n, -um.nici rn ta1ltate, de .alilqt@ qoului, expnmatd d laDtele carc calp"yI s-a sezar ,co$tituie hotiwul i@!,rn sak.. u u o n .ir ,n arr a \*;r.a.rrem" a.a o" i GJ'p!: Tebuie sa re@in d acdene zmeului 5i cele al. rdlbjlple qn le 'o t,i lnvets fetut de rinunrlij {poru, bilite ri hultor al'or rruJe.r'ori nu ltnt to nj.i u let m;dEr. dr .d.. 'o o sht m.rlionare n5i hdrr;, A terinqr Erepiau bam. se intelesFd. Ia -ine @ si zmedl Si ue motivele .' rrvsFtura. a sirit to d ecrj . roir" tr3o). Sor ri (p6iru lut atunci..:lndo rlpesF pe fara ile horhr o cr- daru, si rndrrcstrtre de Eto6 er.d Er Din &*&i (aieturie sttorie sirirtau pdh a o nin.s), d; dd t'dmul bafiur le rftce ,,(e rr.pa't".$ r,zdit" rn .r erour!ede rrn tr d14iFde ii\Fy <ub l&prettA/rn eneiu sS lredcm ce moli\eril. romuopn mr@ poitrelut rnei L'e de o ,lhA"l. rapiioaF _sa lndeorsre spsitice rr:rnrr,i lr49_19@_4llnr si .d rn rndrrgostetre F de ea dc. + n basn mai (urlnd iomatiuni ile ! _-Grr'EtFTac bu compofla 6 ;eludicide .u h lcul dBt.,a A (lipsa). iar p.ima luncriee,ie B (-nnjsea dou_

in..l -a d rE .tr di $ ani la lncepelca a^lidtui SuMne n{ un m im"rr ir cr.e Deenaiul laF rrimn. la (5Jlre

rr* ii*,"a p pu r g * e l: s I I c r I UDnl p .,o i p e En tr t i ,' r u cl blndd viziluh

luir Puteglon'uta.i pla{er erout'i pe;rru r.ncdirrea lne rpsP6re norrvar. ri ea ln r od,I .el bai rhlerir

Constatim mi deDdte cn ercul devile @niiidt ib lapiul cd ii UFegte ce% datorit! u@r pdsonajemediato4 rtd6dt, dod&e ne .Iovedqte ct oric elmdt de basn 0 sp"r{, faptul c! rmp&arul nu arc copn)loare da n4tdeA Iu.ru. .el mai adeR cdi tt Iu >: inlele.F .; riF.I a.eq_ hhrl acsE reeim *rntilor 'e:o ors cl tiul de oevu, nfl tliuni ln.he$ r se poale trssrormd htr-o naratiuoef " sinc .tAt:roa-c. c" po6te$nera o ecmena n"Erlb"/ de o nire6r. Aceaasimoire o au $i rehtnrile desr ' )ar, aq. rcni lrluo' o'eani'melo! vii, baroJl nu d6 btu!6") Lte preafru@e, cin ar li de pndt liorxoar: ,,Vai dr L odLsr afn:d{od cu el ldsEi. Atunci cbid oa s6 fiu eu frtrdotui? NesPnui I'a , riu de 'dpiFr,.M oaida," a_o-cadsrului ,irD nnit bas; k m'otur\ tliett d" Irunosi e num! fab ldparalulri heilor de !r-un dc b3.d ln bam, r-.'a 6lr vom i5 @neauit-cum (96, c.uk E'oul lrePe Dr. no$ diri 5i nour !rri' , F eden.i duD! a(.1.a9. l.gi a ori bas lalrturic ios IdPIrat, iete de 9i ;.lataii idslPtr boinrd de la s."trra loirici. minuni etc ). de qou nu esteln$FU de Se inrrdplt utr.;n d lip$ q, Iie dod rn"girar, Sor

.,* & *. ,riprnu hain, topir.tul minr n lnE, "a" DeIwn duDr cin" stia ce ninunlri.de 'd. nu dL ni.i ;*oF: " F;u ri .iaplu pr-ldntl Llcit p.otru,a s.!p h tnhit liindce se teoe ile fo4a lui

etc., 9i li tn;ite

in ciu-tare

de I%n. N;AtItod vrea s:-i ia ne%ta, suodle @le iel( inprratul--fiindcl slnt uleori mo -indeddate de zmeu. 4senefta trimiteri lipqind ln roma Li\ar. d" o boall Pr.jdi^idea '@girurt, d0 lnlocuiri sdb rdpof iogr-d:. er dntsla, dir fiind crz'rdu care crPrtl no_loloei.-de ac'Ll trimileni, ale i'o uFi pr;,udrcieri zq.d '" zinnde !n sParele 'i p. c.u'dr^ sioiiritorJl nou in ;r'si'nne ri "'t" il' 'ek ped?qt l; rel 'u r:urrcarorul din cl'lalte b:se re{ulr laptul ci dFzwltara acliunii *r M;litt s:;nrmn;d nerl*L idenric,. Iie cl eei. vorDadr o dmitere di.hti d

fe cl du. Dupa cM wm v.dea ro i*'iii aq-r."*", jo.. d,rGrLi?rea a{iun i, cu .le.ruvint' 'rlldo '. ala'e diKl. a dr

inrlu;nIrl.; nl{:i ;u 61. ;i" 'auza "i{ic lo' pl.a d citrtc dm lk c'odtui.;sG poats d" b:n" "rtt n'ndcl sord cea rea (sau tnpdratul cru0r) .e ;:Nnl'ir' vea .-t pi:'il +u p"ntru ca htd lli e bolnavon a vizul

i,ted in s.a.rc redaa r.erul cr.s!6 t" "i. ,i l'ii"-ti" ;"nFh i io'.;!,ile pes@idd n' * rdslrlls nicio.tL

doia dedeeurrii actiunii', L:psa po.e aev"ni p" toare-mulL@i u Iapr & cm' rid,a. $re-' {o'ntru lorrele raliotlizdte) tiru srii;; d. v;'ni. ri pureF. eriilur ji'nl n@ai dieu din cdt'lr .. prn:, a avea ,opJ

ai.rl,g si do,inlJdr "r,'' " (doxl "te trinn !' poatdgenm o nr{. " indcPmilenla -..,ii Cdol 6te lodi'
)au'. in remea:utmpot-r.a srerilidF'

1'I. REPARTIZARIA FT'NCTIILOR DUPA PERSONAJE

De,i nL DdE pbpG si erdrm detr tuncEile at&, rer. sr re duprn de pffibajcte .are le rnd;!!! od dc obi4lele- F.dr l" iEp-lie, d;!n rorqi ,e .b;rd) I' prcDrda Frdru h cae rurcFitA >nrt r"po.iiz.t, dd

*T"Xili;

gifi" ei,1 rig rrei ntEtii stnt Fsib{ej :-y":'#1#i,,.:'g:* *""f; r, sterad. &Fuui @Dcjde "' Dprr"". cu psftiul Batr. Bc:a,cr_a_! pue ta IrEeEeF )r i rispllrg.e p.'erou, "ffiilJq; aDiarprc cderr rcasr jn 6i,i'joii_ p" *o r
Lrsrnr *luiv

trebuied! arlud i! numdoeF tunmi <. drucrm,a Eod Esic._rnir o-..dF ce;fd, b;; a;fr.jt;; ffiN; h lcambrtr c _ppFoMj-lece lndellilEc tun tiite: Le' de /i/m". Bamnt .uoa{re irDabard pltca_n@i sleftlc qgE-lte4jrqtr : '

0.. *o-u.

,".d,inld Laabr, cieqt h

,iti'J"?to#li:/H,,,1*. ',"iJhi5ii*#;i;'.ff *;ffi l;,'"iffJi': " j"rli;,.,. .#"3i,fi,it""r,,?


"a c"re tl idn.e ne ri,"" ,, donrfon. Calut d"

j ","d"li fi"'iJ',ffi::."-.,i'ii,r,",'; :"j[1::.",#ji:1", rftarca ii &apr pe *ou


6eul, estetn acla9itinp ,i do,"t-,-si

:*irH,";u"";.1*r idt*fi s:ii:l:,.:,{n'


i;"i"i. e,i-.*r"

8ru. .e uma,itor 'l flc _F(.e lclusiv un ajutor 2 Unulli deL.r persoorj lu,aaa jn ,nai m,ltc srd. &Fud. onur-dc fier, ctue l. -oa8; p. erou e: r.tibae.e

pL' ri .implu, I!r: s{-i .muri.e nta' omula prin c po* Ii chdat, rtar el va apdd in modntul c.itic vi &!'otu ^r siulo' al{orlu'. Anim" ul ll va rtsp'li! d{ spratesrr totiTpldtor hd. Ad com,5tat Dai .a totr nnat lna a,ri6c Anim-u ! ooat. aiuta, d" Dilrt: ";! ,qrll 4n' rmpljfte y_-Trys rnse a r, ,A a.Ln8, i clll I;ldri!ie. h poe" o;indj o6id'ul cailtdi l5T::j-.::.i i Femtusut F?a{zerii $ ob"da .;;; ;;;"i ii::: sate9.a.m.d. Put.m rola cur F,: G, Fe: R etc. caz!- ymra cazur a.dodJlo!. Abordlnd 4er ,eoe.r dl Drob_e. Trebnie st qaminim sepalat ri cazul &rh6illa8! (sd d oricetui alt i@uito. al cisuici din pnd!re), c'ne sd id la @npa-fl 5'o:,-a-Ci--it-irt;ffi;;"!u,", bikie .u 16. iar apoi fug" rr:'lodtr: *rf.l drmul sp zburior.g pie,b pr pr alrs sar i, i;,i;;;.;;;.. r, thea cealalg. Clliuzirea este o lunctie a aiuto.ului. din rla oDt@ un cat ri ptpe) dus de et dd* rar ti Etc de ^a'. p' cin5 Bab.l,g" toa^i ln ,arul nctru rclLll unu rmlrr. Rudr5 Ae ;jcist d,i.&Lrcti; aju.o , Iir; voi., " dFpr ba rhrr ihporriva voinrd q. I rii. M{ciu.aoconinbr'e;iGa;i Ea ln eDeca dodLo. vr"idr s. denne un aiuror Br, vore. T Jrl g i l t. r it.\a ;/r .i d. ,umulaF.' lar nl .de li rr rwan pdfrafle.rn d* uo vutrur p.ccc. tn 'trioite Jiul a zmr pe et. ln cdutare, ddruindu-i totodatd 9i o mdcruq, z, tvrrpnmetre i, dar capr-i,ar.a >i .e prejee tn ioim de a * e n &el6r timD si snLrrtor si donaror.Cele uei lete pF@ Jn-zbd o.datr h.rmortoza re3!i;"td. Atts !om_ di, Flckk itc di, dBhr ri arami, .are ft otera lui lea! I p,,me9r" uh ,at c.r. s. ooate b.le, .n tn inel nizillin pe doi .lte itamri, lulnil!-i apoi de aur devm" 3>rre, ," p"u.a 5i ri { d" a" bosat.2) ii Ivad r,." rinin ;ili".i i brrbal nnt ,i don"'o"F. !r {.rp da lmpirat. Babc Idsa r ". -e"..

J oo'e in p d n o c e rc a rd rey p 4 ra ' t E I r in . rp n 'e 'lo & do1" o i /d' oi cc l. rocBa D" 4ou e lc aju' ^alr,lp suronb, so&,erei :*.:T:j"-_T,.:1"1:-_trirtJ,.riicere,. e s: !e $l\e4), se p.'n aDoi l" di.po/itu 'u f d.vin 'aju .Fm.lr rodreruledniire a. ,;" ili,,"ii zmeilor. _ si,it ' to d cp sd h . A ,4r d a fon d.us m ai"r . t" D"s r 8 ( FJ .mroau. h b:!m.orma' il vcdeea a.6tei umarni. $i S e rl rl n p l a " a snr ulLjcljoe!a'sau.r utr t d. r r ouad.l.pan

r:iT:t:,ij :tJ;i::{tr-t;'''li"cT:'tuTi.t"i'".::"ii?.".
'r

ffi,x_*fts5#fi#];l1mT

ii".rr'ffi

#*f tff:H, ,"-#".".'ft

vede.e aL semtrilicatiei lor pentro erou ti ln pespeii% evolutiei actiunii. Rezulti de aici un tabion sioilar cu cel lotilnit atunci ciud am stldat motivlrile: sentimotele trimifetorulni, dusmtooase,nertre ori lineyoitoare, nu exercrt,r ir'ci o itrriueiti desltsurrrn aciiunii. 1 si u a l i " n 'v ; :-uDra i", < v+a5r shr l de .!ti' r u i1 (Lde n"i niut e Debon"ie. rrut dcului 5i lram de DiL<U. r.L ln uptd: pl nL mar po-rp urr (: pe @L ii o .cne dc

HT;t';#:' "9J1..ffi: T";JJ#li,: ii'j "t';1Hh * donsior (involuntar ri wrijnar). N ciooin, qailar, ilin ji::i.'i% no! de o conclDzielormllatn mai hainte, si anDne ca voinJa Hll,ii.1l1i"tr j.iil";^S ilt;:rji:. r) ""til pesodajelor, intenliile lor tu lot li coclderate un mouv *.y ,,ili delinrc" peson"jplo! lmpoltanr ere Eu c"e: "' il$ i:'ffiii::""':f ''ef!icl * i,ff lii:;;T._ )il:l: J .i d o r-. " l'n r inr . fap,el. ,: h (:, ni' senr menr ple .a' e l" e . lor ca ata.e. aDreciale si definit xchsiv d$ runctur de ffi#"'#'r ;:dil'i'"':''."':'?li::,". ;,Tfffi ;"
rrD6 e De baar il bapAin cl.ro. nezdrr ;nl B-ba-h; .rnuieazi bnatrl li Iur5 bdflaud Lndile de dulec,ird

t;;!iT'; *"-;.:*:;isi: -;;; g:*h::; +F&il ;: jr."ii"a#,1,-J-.rfr !ilw., fr i;1ii-'3'.,".rlff ftt:

q, ad:usim 'rrebui. io+ d. i;_d;';;


,Jrj:4{L{est

?)Ai+i!44+a!at.)ap,bir" j:Frr-*. ,-rc". ; r"a"pl";""i i*i L,.,. iacpanedirdite (;a"pu,t;:,riii-";.;A*;ii; -i-"r"

tip oferft da oatdjSlEF-msr

"rr?"

tr1f

... " g.t r*^l:i.-"!"iifr6l

s)

Di!'dldE-aarsoii rac pee lumai obi{-tele: Boemull cde 11c nuzegtepe erou, paloguftaiesjl8lr cde onodt pe dqmi, gurla lazdrevart @r cintt sinsurt ti ll djuit
pe em! sl lnfr@te c! bine lrcdara la cue l-a $ptrs fata de tdptual etc. Diq ele spuse mai sus !@ulti limpedc-ci nnalta nlrirAvant m 6te nidic altcwd d6lt o lomI a aiutotutli ntzilrtvu. DaJte _ 5e cuvile si uirtin ri faltul ci e.oul izbuteit si lnvind ile anlt o.i ti ttul nici u fl de ajutod. An pntd .oMiilda &6t Up de don drpl propri'n sI! rjtrlor. D{: d fi aqt hse purinla <4 siudjAs ruibukl. p.rsnaj.lor, M fi Dutut anrticA d; Dreialn edda cdiri nu trud tuddine .jutorolui, dd ii .tibulel" sale. Danrl proletiei esle lnd ilh cet b.i inmEdte arribute ale aiutorului: alul c@ p@ie, $li. -ce prdie, Miatul<Alntelcpt Atd(i ond ajubnn lipfste, @tr, calilare rFe I.a.'n.d, 6!.pB tuurui, car il4ile trn .rou lnastrat cu ddi prose lndoDl6, dinDotnld,.a aiutorrl .d bihrlin*i. Mqi lucli ce sintiDecfice douiu. Asa. rte Dil&. in s-

m9ttde ln clte .eva etd ?demj gllnileplilinil trL@i o tnsua iutuire

VII. PROCEDEEL]] PRIti CARE NOI PERSONAJE SINT INTRODUSE lN DESFIISURAREA ACTII]NII

roml Fie d. cale{ori. d" peFonaj. 'ri "re proFa.ei ia p'tr'@:!"trk' Pnn & sstiiE, d alF.Lvinte en jtrlu'c h dsr'9rrdea iG r.rpstive srnt de p$orajele

lodl do'rlui: tor{ij clFtjsi jo(ul de{ v-ad-@trlela loFtdva u3ului. 4odalele rcuGctrode tdslbs h locitl lui Iqn cere porude Dorucire de gaba-Iaad fabel4e6 e sl-l sl-i DUd Ia pe crcu (91, 95) rfterm

rbd tunclni E. aju'oir Dtzdrevm&doi;r'adeaeorj

rn

p,." *r*^i, ")+H,i#l*.'rj.'t"lgtli,n...o' \mibd rrru$ drr alde (rn oF #l#.-p.'ne,sr"p-t..

p. fu+ a. ) ri dirpdc inda$ ddpa "Uor, "p"ipu.ait-+:t .p"-i h h-s; ra P{rNr cdnld5r .iiil.i--of" Ftrl! -ir ." aibn-Ce

* "'*" lxY.l\.** X,; i,i'fl,ii:,i#ii# #;ffi (F##*#jj' ;ifr',l,",JiL* :i ""'i"'H:''ff ":lli F 9i waridlele s@nd convdlioml
lost eotrmelttd. mai sus loJibtle .u -fi6ltt-d dnd se pFzirlE sirulra in'tiald lal'ul na

ffi'

aie, ;ur'.-pesouj.I. b4dtrlui ri a{lin d*i r'i iui" -oa a taiEt" t, ;!n" siu ltr 'a'a eroullioA*_ n ".: 'ttiglo, lala de l6p;r,t aPde de @ur bdi rluf&:rorulu,
{rd,lEwud bdnxlui La a doua,.pslie

tru sr'ten

p.; iiti.i iF ;i"iiJiG"a"t*".


ile lmpriat, $! inve6.

i""rata oott

pntna $u i-o vadrhtii Peea

a,sie,nn

!d

cu rata tu e ac$t, dialosd

P 'r" n co .q d .m d"d. : dr "p. o lor nJ a ' epar r yd,c bdnu-uj. Exisu lr i I "x.epl i Da.4 ir bcsn nu hLtLm r:l u r l ma ro r. n 4nur F d" . L,o.ut r l,djlL"n. E,out n srn e rrc. d r _ i ntir npla' "- lr lom "r .um ,r tnr tmpu !u P . ontt. neslee JIl: per" hr .l (" o rn d " F '_ r!ir e A' L' ,i cJr o D";na,ut r sr e in.tus tn 'n
lnceDc .: :.'ion"/c.

prolriu-zise. Basnnl neltione&, cre*e.ea 1 veltisi!od5, supdioritatea lui evidenti atprd La1i1or, Alt6n TvM *rp, dinpolriv:, un proi:nac. Nu avpm Dosibr!-area de a nuda toa'e a'6i c ,Li bur e al e er oul ui ,.u' d- !a uele din ele se oalilstl p.in i.!te (cearta pe 1da lnilit ittijl, d@ue.a..sL. tapt. ru ocriruh tunc1L propni

situatia initial! initidd prdintt Von nd Vo'n mai eilt @idri cE ad.*on Etrdinrl aile*onQ ^l situaiia vieri d. Fri'ire cu tabloul unei bundltaF si lorLl aDane./ l' r:. i ce4 tntdFrDE, ca,F a"dE plinp ln de viai viai. Akdia ftagint ftaginll redaLe ioagjld ioagj!,i rai a '-a dma'o , Ds ' ru s r d o v . d a p o i, rird p . n n d , $ ?jtor6c. F ?rrcr6c. subiinia'lMino-5 .lcituictte un tundal obtr.stabt persuJ aj"o n;f,il-lvao r' ak d.: rp;rar, inrrodu.i, ir tanr rflorocirea ce va s5 vinn, ca d.nator 5r ntr.a aiutor san fata de"ne hotrat. Basul inchde uno ln sftna$a i.iJialt si pe domtor !O "lrd :oar4e d e t , r. g lld B c n d : t ; o n { a t r c : M di th s d ne " . e rd si D. ai Lr or ul n;z dl i " .n, r i D e {o4h Pei$nd elc Dd fi n(odse p h inrerh..r,ut,nulipi 'aufi c i r o. e c> ii+ ao.r a.up* ca'iiio h r, e inclus opnm ';utErla ,nro'deauna cun si.u"rL ni ,e,e ca Da!u. numai p"i_ L qoi, uhrE o. ,i i-D de mDdrot. "ibnn. "d.:}, najele dchse tn eaii faci parte din aceearl lamiU, ;r!{isirualiil i1iLl" po : rmpan'fe tn d;ue md cniftn: cil,orul ap:rur l. adrrl .i.ra,'e iniliale devine rudi cL liuni" cde. owbrt pe dio, a lanni2 s ita!5t ;r .d eroul chir d&! anburele sa-eco ncid ftu, niLi utr ahivoc 1Fr !.oal ?r .r raF preznli Dp rtlia r:uGcctorului cu @le ale zdeului, vrijitoarei r.a,n.d. Ara, de pildt, Eiji'atP ri rdni l i aer rr.l " r' e lii,e : i" . a p r - a lu r u ir t n r n im s r b e o e todeadmbsmutcun..S0sieozneoaicltiPict, dEio datt .r. onrn arbele snuatu.DrA bar rul rncep cu'o lipsa, cu irclderea ei ln situatia idtiait, ea devine sora @uLu. esl" n4.q1: rirei'. . ilrriala .ep rl pre/Gr- pc areluie st aninrid si d siruaNiite iniiiale a1enitceribr .l J 'r'o /untu!i p " 'ua,ia in r ! " t o , Cc . ed o u r ; a r e s o . id " ii lecnnde 3i eenn-, "1. nscAli,or r"oet.e Si .cest.a srrJsl i i n i l i 4 l "sr por !or topi lnr ac IEI fF.d' . din etF :nrElJ bid. definite_Dacs li.n a do'n t".e. cu o ,iluaiie p r" za n i c 4 npab.ilo unei sinqu' . iamilii, nv"1a, L- Iat- de lapdrar ' uptd bhdr o biFLt ;' o rni$f : nd?d 'a p rn e c;utiror .5Llar .. din .LDilLlvan-Idta de sotar flo'lui) i{ turt u}l*io,, (dNetritr r1"ori lntre thp 'rc1r(onn: l rp :ra , i n u n u t r:Titr ".- Ir it. ) i .or , Idon $ oam t .iluari. niliaj:: Rzulln umdrod." l-.tL:mclbd" dr aoar ,r p. .el;r ,, " ! O -re n P " 4 \' ' t!lj ') 'r&.llotul virro.rei P'ren elluta ciudd. 'ra*e torul obi*rul -l si oe lictim. iauJ&etorulu' d"- h sitraua tnd.lr a misclni c, rtrirdrolul cD6re -"i Unele situatii d. d6t Jet slnt DrlucEte 6ic. Cd!t.pnh.i se htl]npl: rsr \a unul $ srunde d.cJ' lq;"" a ro ru l a ckrp rp ( Er e lc ln cDL. E,5e ftsLe_der eAula, acelai Debolai sr ior(troluri d ieir. 5 om- t h a don. ln'rrr mod nri, ilo, Nat;r nudloisd . {;utui l o pr ha m 4c a- e. n\l l e ( dd;l * i c ,j uto'nez d'r v ar .onJ luie unul di1 cele mar rm@lrnr. etem{te al bas- d.r rauD^:lor-ln a doud .l'.) roar. Ddtraiele pnni mulni, liinit una din lormele aDaritiei eloului tn c.dnl s! njsei-i cre ..aDa! si tn a doua iiinled., aadd, dinainl" r inIul". N4rFreae-." d;reci,L. r@Fr, d" o p'oleFc rn'basm dnr ailliile cunoscur. a{ultalorului sau citi'aliei p.iv nd d6linul viiroru , qou,car;s \|(l.eka ri p;.eorul brolui, itin @ oricins nr nai 6'' naesar si ,?dr no' 8or at ibute eroi.e ince h.inte s6 sd d@iaue* actilNa pd$naie drn M;+i c"reoLieC.ea .e nu il lmPiedjcspe ;o"<d;r s, uits e"on, narlnil 1irar.- d doud de aju qr i,rgd rd, lb L6 4 rtd@ h din p.ima $ .a-ri polr croul d-l doblnio'ul oazdr6van 'hdi. de*.5 lhfru a doDa o.rt

;lr 4 @ru_ sli iTrjaF. rur "-;;; 5r cum.r ctufto'.tte el cu c6 ^"".. dea iioua. Rluledroin

pi@4d,

i311JlTg:. {-, .au vu Dis: r poE*eire powlrE,;",. cud

5i rcIbim, tn stti , de rdtiaE iDctuhd-o pF ,ir"6"itualia *.i *,


no.rc priE p;;

+ r. o,u r,-*p.u

VIIL DESPREATRIBUTELE PlRSONAJELOR

toR 9r sEtouFrc{TrA

-ti" r"t", rt ui"6 1r.4te-, *"j. T@te

q"*.u.ar;"-, .e* tr1"/::t:F:_1"_.Eq ,urwprtr erc sr ne sr, "* ge_" dh 4cFasri .G.rorj" dnl !iuJ4au;ri,
prebt;nrite aoird'e pot ri &zvolbte

ei D.rate-.Gi anatrutit. s@tiananuFt. ' s@tin tNd d t.;d ca ;d;fin; bdicafiile d" tu {s:r ^G' s(icim'e p6lru c(@r:rca *""t 1'd*toi.s,.a

,,sriiDF 6nd6

de

r6ta

!trdor_

srddid6 pMielor dupt rdncaine c. i. "l!t spdfir, ttish-ibuiru lor du9, qtesofli sj <tqdidea lomeld aDa-Fei lor,in bam @ le( s! m Dunm $re !t \/rm ttrtreMrta. e stnr'rn fond peMnajeJe bid !s!sl? AD &litr ilaL nrj .G @ rodc crdit.tea acliuile !a ar*c d. p^wJ6b cde te

pwtututur: pwtujului: vlEta, fiffi-l{ilol coddjtu, ltrfitiseea, lirit+eea, dxf.nre sg<!l coditjlD, dn nre trrsl tui panicular. .Lc. Acane arbute sl.i ! .le care lonlerr bafrslui l.mac rj (r rll Cuto vinr vo' bc de '!ne,, base. tn fr6(. n; fflntlisr h'liBdbc-I@ t' !Jluta ej -nFue, din pedure. zmeii .u mulle (aDerc, lh.liol oe tn p:m prpaiumMa lrd de lapdat, crd nezdravani .u Am i vdzu iTr.r.lnba$e rnpeEoaaj loare roanpusd tnl@ig1 trh .liul. Ace{e ,ubslituin ;i t-iijle lor molied;i exr'.,n si pFerHl;-a'e DF6;i;l-c.'e dinini un.le disini unele peDonaie o.Bonaiede de;r.n'Fnn$,' ti:.n.-f posr 9i pdp.r'dlor wcine. lilemtm 56t. iAiF; lie ^r 4'- torbc de crelunism, tie de d.dinte lo bfluateda -lp-roa!. bdnul. A6ta !{etreet ln adlncurile sale urne ale irlcinBmDlui antic, rdn6dte ale oli@iurilor si datirilor strivehi, lanul se meramorlozeazd heDtat. iar &ste tnNlormlri, &este hettmodoze ale basmirld sint si ele

ffiJt':",Pffi #ffi i*trtrsi:H#+ rntcress.;F;r'ibu-t. ror.rt*.;ari 4nor exrdioae, te

To:'e p'qe'ele amintir" .raa. r a... supu!ddurilo' "C]. tm"nrd wi4r'e, in care ir vine a'i' d- Ffl -ercer:Lolului qd .c dP,curce Sttrdi ba<mului e! e !u (oct" oosbr.l: Per"ccstpr runenla lurdnor q" p;srFa/d 9i aven a,clel Dudnta sr sistematizld ii .ldentiLe meaia ln i&ul lu(ti:ei. Cum si le.lizin &eetl siltdati;re? Ab uiea tr@r tabele @6titnie ceami bunl cale, Ves* lov.ki brbi:e s. .l d: @!iqe. a ba.mului 6in ubeia_, dr5i An .lcaturt $;dd pa Nu avem d.i b,;i"ra s: '"b"lr. prerpi aE cilibrolui loatc ddauite to', de:i q; nu slot .hiar rlil il- lomplicate.Srudrcr.aarribrrelo' DeDonajutui n inpune doar trdttoaiele trei rulrici nhdaoa a&: idriLsare, dinrmidle. spe,,iicqlalaliBei. lo.uiola. Pi Fn_S trFvea "r nar apar fl o nd imDorrrnlr. Iar.t re vo Ii fas;turile cdracrerou.e .le B.b:!14%: nhele 5i lnlltira!"a d l.-rtr oi io' de Iildec iol, .t ul na! Mi(, Din jn ravatr.ujr 4c j, ";'uta lnditindu-e p" picio,ele d de stind: mijl4'J .i d. apanod; n" s d"teminrn oiNdiul_din Duncrul de q-d-F 'bpunem cllunctie" dr' pitd: ..a ;oturor; aiubr ;&drevan dtc. - $ hecem ln dile.ite rtrlrici tot c! ge3pln d6pre 1, r.zlltt trn t blou extiem de i!rd6ad. Int]eerd nateiial a.l lietrei robrici poate fi umirit ab$lut indepddert prin totalitdlea datdiahlui de b6m studiat. DeBi lirriDili csrea eDreinl: "lcmerte varLbilc putd \onslalc g aic' o D onrnlatt rcpctabilisr"- Fo'1-"."ele nai pre8nmF, .u .Pa r r n:-c -ereraou| e. (onsuruF Fda ^e am pur6 nuni ud ca.on at bdnului Avem msibilitatea de al soare in evideDt!, ct @ndiria s, detinin tui lnainte cm sa deosebin formele fhdamdtal dd cel denvlte 9i eteronon. Exista un cdon intemajional, ri*e Io.me mJionale - spe , ifi. ibdrdp, rrabc. sei_ sdrune, $irxist, iome p'oqnnJle - nolitiq", din regiud.r Novgdodului, ili! Pm, dn -.Ristdlorm; drc s; i6par duor o Sib"rl ac ln 'tlri1t, .cri" d" caipgorii:ocirl": sold:teFi, areale9li smio;e9e r"iri. Mdi !trren obqenr crd rn elemml indlnir de reslI, intl{ anudit, Eb.ic, apare pe ne.9te?tate ln d totul alta: 3 inre(6it aici o perhutare ile forde. Ata, de pildl, zne

pocle iu.a olul donc.onrui-(!bi.. P.murdnle ite e.<. F l6a un ro ui?+ rn cpnala @r noj tmcritrni ,t, Dasuu_ r.rmatiuor .j'e >trt ad6a tur-e dtrpr q uv I $brer, de$ de qin( extGp dj! alts. vehi, p,irri-ur Drc.6 de lsrolri@, dpm4Mori@ae, pdEderc" nu rfl;zinr; qc':rur l'p d. i,dJorrure ct&iricbd tuLei.tul fi...!d ruono, pDttu d{dmna toare mduile satr. si precis, .redormdp. \u voE z|bovi supE hpu. *t Jjq"'j..d. rud @ tmGlomd-, deod..e cn la.e sttel o pEa lunsd aBr6'une, r'anslorlua coEri{dnd un ture;iat .ufdolpdtn o ceretue .le sile st4t6tore (Dd de tabet. ci :tudi.ra Jh.iburetor pe^o1a. , -Ldtuea jdlor, au.tfi de cercetara nildunor variade are fuhu$r I! 6c aitrc dupt s:tr r:att. @urEte. An srabun n4. InMre d bd@ql p*a colstrun pe tunclii iderrice. fesite put.'e nu ntrmai suori ele!nletor dri_ buhvP.9i!l! !rp' lumdior. dE' test tufl 6rc @i plBJr.e@nr.l' uLrnrtnai sreu de n reu' pre 'dijtt(Ar De care le tuilodftr In ti!t3 matrt ln pdzili, tnrtitdircle @Nide.5m futrdrment.laj Da.i an cma@ ia ndiu
aP3rtc.&6tei pmblme, d putea.orerru o protoloEl1 a

l.nta o s"rie de srbie6 tuac i/,rar.lderimirttrd roqr. rorfttr Iorfuti rrdc Iotu,e. btule. *cdndri lecdndr, ptuHdd dllirjv dll-ujv ldm.te ldm.te tun_ tuni ptuHdd 'rih
i" Ben;ed,.p, "o"ohd tornd fundanentalda basnutui. tdt,sric !6n;te cu nrmrloaFa iinG labrla ivi' zmeul o dpegrFpF iau d !mplr.t, lr.n o Intllnqn. pe Baba.tas!. ;6rin; rD el d. L -. zR? dre, alutardF c.r l| hrrrPe Dezmeu DleI inrUrir umiit dr zm@i.-, tsi tndrn6li6; erc. i'uted do\eo lnlt ju*etea aerlrutoi i,o$Lr" nir@i drink-un studiu LnF al rEaslordariiorbsmului ln Dldul tio<al eeta@ortozelor. pbhl8nelor lortule, @sb ne w I&e sa abordim ditdio! Foblema $bi-{telor g varimrelor precumti Dar stldieea atribltelor ia $oare in evide t si o auI .os@inrt de mde ieporta4r.. Dlcl exirasen t.;ate lortMiltic vor Ii $dp " rie'9;ErcErite

lnt,.o Debprcdh s.haTalicd,,+" ri""rc;. !u oititu (l ac%.'n ope-apca fo*"".,. dc mul!! rue

,;: iacurE

noi pead

ta'rrmn.;r

dar i.m-sl

inriipdrsr

d"

liei_Cintresuniete 9i @npozifie.

pen@ Ii{aF rdbricsii tp retrnin tnlr.ut dele tuodaoentale cEgur bsD, trd aseosed b-e i 1e la .odue la conduzi .i Ia bui Ldise afli anumiteftreentiri ab$@te. $ ldmuiE Gle rpb. .u ri{torut Ji exenrlu. Dad " trem ttrtr-o rubricl torte lneldrile ee care do;atornl I iopure-.lou1ui, @tat6m ce le nu :tnt ctrugi de puF elenuslnt ordi( alrlpm dFrr urul d n pr@ed;le '"r,rqdt ale-epiiuluir. ftu. are d. u; otBra.ol: nvinctn dr-i. t primegteuedlrr ra2drraD: 'rrrun':r u il vr arutr iJ: atibg8 ttul. Feld t!.criArij nu pr"/bra rni o i;portau! rlin ac6t punct de vedde. Mai treb"i si @;sidd; o bune parte di! ac6fe lncdcdii "iutt, lrdusiv itrept ?t4i compol"n e.le b"i dumne omporiFi art ft.. Vo'bild tnbd'd
ItrllmDldtoarc. Dil punctuld. Ledere4t draliLnl., oEre

tigjoii de talia lui wuudt. ln ptus, ar aiuN la aceasrd p crea anabzer nortoloeice. Da' nu rftbu? -: uft\n ;; rd.ite expr.e ma,:u. stb, truaa suport!. cncet;ri,. norfolosi.eir 5.est domen , !! er rdeale dar{etaFd ieio'Ii..eea !. d.p;e6reJ@andar:r
u4!. (, 4tc.\''eh de npon"nr ,a \rjrJien _ve@n,a5adJr, erllbyrrre D.enal:ror ,rrdiu pe !.rc nu r.i ur oeor dt <r1'ra4m+ sgs.NL hlr, tionsm ," drh an i, ,d. e umeaT; pa $J j ej o.duD a j ..,ou,^l etor . ti L mf h e <pf lrdn ; r6d5.;Lor po!,e fi . iro pp, iqd zmput, mtnosea. Baba_r "g.fihai ., D " gr s toniI r i nr 3," a.," .m!rldLrh Dtus ri hlpE;t!': u rep.aTq,}ji." r.lip

," ele $ddrcsc un bine Fdtat, chiar dac! nefolnut Ra ro . c @a 1 . r p Re n t a i r ' p r p . ".;;;;;;;'j;"; l u m r r m 4 , u , c c r ie t n h nod dplicil, -sp Inl;"Drrea: (e anum" do'etre $ an" d. ra rrcr 84ba-lra s4u oricerl, dondror .u rnune din vir. opnnoere. rrebrflele a.-,1e. r, IoqLs hita,":.je vor62 lude roului slrt pue la lnc*de - n! tff dui dLIt ae rcle_nr_AlomrJrii d. (rc ,e 5i io\haie # sdEtl.nspuc ce po:te li erpiinat prinr.-o iomuld ab 'ppr.."nrcrite stEct!..'rot pr i'i { {orPgla +!:49!L&! lxeitl pli r. rurpridde-c d rDptud-tE;;IEffini;;;sc
le, rcF v.a.. .: ele dau qoF conffuB lna un; tuiaradintFalra rtu Id 4rEd armci cldd ctnd @n con{rura &ate & ldmut. cu caeldE dj4!_q!q!q!!q4 voD dMeeri r!!di! !u D.srurur ,mpunoi4 u dal. r. prcblenetp CqerJ. .id.a, e oe ,oj darc sp*r4jr ., nu pol Ii.olulionarpt, c,pnnrut ffi ffi trark gftrd.t..i !d Ldsiomalnt-ornn-rilF u!c"ra, de Dcesara_spelr.t'e.ntu!, dar tarr vr;o valode de

lomele iuril@eltal a1eftcdirrn

ercurui. .onsra6m ca prdurn, u$r.erc., d""-*" ;"i.

'!de, rntmai .a $ ln oJadrl .nisd, Elen6!. aLi, dc ilispsats tuT d ri rolcdia rdj lve ;; cupror tFe,rtu: rnlmafioqal;, ri aicidecm tui) ter#. di;rre et ei p5$n. r rur horp maj rnainte, disr.ota iDtddictiitor si r.;tcd.a lo" betjorul de Dazl al doEro'utui (crsi,taB;bej-taga@ lomi rudabdralt). pln. 9i epb- e de iteta[u (a drur & au.ar Ielei ite lmp:i.t lrtuitor' r*?tn.litn rn hda. rubr) <loblbd6. o sminratie tnrtu rotul @-iF!l 9i pot-6 a b$nului. Dn ?e/ de vd.ler isrori.. aceu ftut$.i rE@na ca bsDul rerr retreirta bdt tn fundueq_ ,elr !.le dor{ologi(e. Ne &n perr{t de bin" *Ma a;?rimm 4Eer o rd* rbtru totut eretid tr E oor d Dubd ul d vedde.arjrriolei ootemporMe, id"e dftditaa i1e /ttrureflrboeatus de adpprn lorii mnologjrl Dar .aar.,ird"pli

o rini; d*

IX, BASMUL CA 1NTRDG


oisid (vtrllw) !. ti

trtu:

sl Faa@ lnsi concluzL DriDilA rr truel'ul de mi*Aji 6.cunor prolu@ pE4r cu nnndur de b*d.. InrsstE

ile lun

definir"abamdd(d

hiS.d.,nnucbuie

"Ph6

poatl fi alcttuit din maimult mjtdli.


Jdta dc ^p. lnLr. de a ib lispun, la lntrb"rca cM

Natunbd'ir.!.iddbDlDudld d'atrod.|iid!ib9,rcnFb a'oiaBbl'i'npbbc!86fu cnlE.dqi&Gp|!udd''&!u dnt nqb uEb& u! nuil Fd.. FibEili,cibdnt@dnldibb ts. Erdd.. i dMd ^.4i d' !3

!trtm d4e!i u text cu un sj@r bam de m aliul @i@ftld doua sau mai mulre bds-e von .xmid otucedeele eE mq..rile sln I.4,r.lnrreele, ildildnt d; numai Fin beelo. MPortdt d t*tnl dat. 'Mit ldle pot 6 leBate ln telur urf,r{tor: I. O Drini di&d. eslediret umari tl o a do!a. Iati sch@a ;odl pdin! d6t ti! de lg{turn:

f,
2. Noua m+de lncepemsi lmint c. priru terminat. Acfiunea este lntnpti d o mir.de Dupd llcheiEa n+crrii episodice,llfudei $ c.a

rl

A.m, cind ro dalar @e sin! plindpalel.-eleFdtPde bamuluisiam qs tn lumi bele moEtuie de idrDortuli Jcmaao. puem rcle lc decdpu@.a oriclrui Lxl ltr inietsd lnn bass? Iudeind ludun.e .uo raporl mof,ologi< Putm nmi bs; oricedwvo,rared. a prcjudjci{" (Ar s,u lipsd (A ) tuncri,l" inFfl.FdiaF_- ic (:srto!'e (z) 3au la alte ;; i-indi' Iol;ite c. it'znodaElnL Prin'r" tunqin" rinale h ii'ili iFi, dobrdiru lucrului autdr sau Fn.rtj_ '*ot"* d. um;nrori lsr er' An drr ;;;*";-,! rR) sarvua

Avs

de respunsile la bu incePut l5 hnehdea

['^

II

] d*orrir. ori" norl III i" *r.),.,"a crrr o nour ":'i-'ii rips, c,'.ed fie.arP .iti" noda ii.r,iii"*. -.-da 4, Bdnul poale lncepe cu ilou! prEtrdicidi disrincte dulle nrlctr a rrmtr' dintre cde lumi lnd ste la lnc6Dlt rmeihata re ite-ar!ioi'tre lun t*. tt av"m+'rcut chd a.aliira mtd' estcsi tftsl si ilod aFi cealdfi. Daci s;d e+. ucis ti i* ra?.9t i'.iil6 care .tcl*ld bdmd Espeti! o nour n;alri ntzdrAide. ftli 6te r@diatl J.i".iaoq .tr" ncrdaea 9i ahia -u.al dr*t utrs tisrAi anrniode da' Duren ilnp5 *da el redobhite9te mk.:n turR u!@ rnepure
itrUl"i si o t@pleut lorr' "h prin otrnea rlezvolt'n si in.e;"ldei ubei noi m'$ctn O mit are N poatFL' hr' aeuoa aetini'atr ., Ltuiall d& d(tusr'l delimitd" e+' oit po"ibil6ri 3; L{ cu absolult pr.cizi. AL@D|l ttr;;.a;;

l^"r' L tlr
^,

5. Doun mii.{rj diidjte ?ot avd dul


[-'

ti Mlati

s0i9i

lt

!u nr.92 ceidoi I6i, ii! soldatulu/. La jrmetara pfto mi*:ri {oi r *pda, d" rcgnla lkga b sillp lntjpr I mareinea dflmulni ti pun5ro' de seme prmonilorn Aes

6. Barlul conDortnunsn r,i eroiclutaron &ezi laM

st p sfl9te ca el@.nt d, dt rsdrr, (Norin cu smail 6n@9ioM1< despErriie! le sttpul il ?e narginea dn-

L5-.rxtu 6rporu dou.p,e,6 ,.tul .1,1. chid cD @i mult basm? Pentru a r&lDnil la ac6td drnk-o ri,Bbnir"a luoudr iicpi \ rreaes_bl6rma,ea lnt"bm lFbuir roi iolii .5 ,ptn?a \A wd*! A. hANr t q4 drit / ,r .atnti nni un J.t dr :n|twld. rn ptn, nL .7. Avemde- alr " cu un !i nr ' ban ti r n r el el " t, ,4 t disound de direri: Dreise. Puten :ndi.d itr5 cir.\ a c'uri .n.pD! rtu ari de trltrde .u
Ar .m da r fr r eu un si@ ' ba-n u m: ' o a F lc (a z u ri: 'n incertrt si Dht la L D&A bEmnt 6te alcltnit de la sx$tr ME-o MSara m4.4rc.

Se ridid ,nrrebdear tn ce conditn cteva mieiri .betuie* un sinsu 6sn i cinil awmdFa lace ci doui sa!

duluj: ad4u86d'5 u6lc 6te undi unlrmplu uesonu,l Lr dF<p44ir,6oij rri dau ade.eori uulaltuidiD obF(-em. nal (linB!r!, osLiljoad, bari.':; rorrn \r >emul @rvin oeFn6ntr'ell', nmnotiva'Arnuftci d.Iaprut i 1r, ucspon.l oa kabm dpa obFlullisro,aL Icla s(htua unui rd ie liDseglr $.4 lralit \o., ara dia .eM, .: albd biSre..i d4prnhr datanraFa unei cdlrr,i :u@\3flt. -.ec.,p Itl 5. {tunci clnd,.liEinF d. a rpdedia detlririv prpjud_ @ra iit(ial6. emdl siDte din,'.o d"ra tip, unui tr;tru o!r---- IIrL @e, @d R rl tupin8f la noi,.crrjrr, injri&, cdi.r o noui 6il.dc nu un nou bas. I Aceste.sint principalelmodaut5ji ile learea hitdrnor Eounla_e, @ utr trou cct vr.r 3J cJpcrAout .tr hoa^pa lni bot-., .r( , c@ ce tmearl o nouj d"/rcharc, int eruotnd.o In lnd. !n*pu'L

!ael@. rt anng @put cu ajltorur.tlo, Idu ctuq drr pxplr.dri, es'ei con*ru.]d: dobtndiru un.tr"i nr?dra_ vane.a(liune pleri dc obiceita mrit@ul basn u.. se rl,?bsac ln cad @-rru spretnc?purniiuj,,uN.nind hdint"a pJErului dc Inaod$ i i^r dsir propr iu-ihp (,rmintde;

bd de c.i. R{qesc ri e inror! cu'cri MiydrFa ll -zmell o sqeninls^pe fal: dc rnP;ratr lotr Fotii q du. du. (, indeprnde indeDhse

I s{ g:swd ii eluedd. J4it rec III: pnrtpa Dh"d !i hp: f.ta si De fetii str clou dobindc5tF o uneaha .r'ei putsn le btosertedodr t; nis.;;;a a i{zd.rqnr "le doua.Model: njs4rpa ) .rra'i' prFarr de &r dJj I/a

2- Da.! bdmnl ste alcttnit dir doua ni$5ri. dinlre rarA sr .c ltrbei. ne.F\ is' .eaLlr! mziri! Model:m4carea I - matte.a o S..e e ds@se pe tnca vilregn. laial o dtrce lntr-aturea. Ea se intoarce ircdrcatn cu datui, M+ cdea iI naDa witr%i hi triDite fiicele bune deacasl, tatll le dnce lntr-aiurea, ele se intorc peiteFite3. Aanci nnd miyr lnrFei si' InDli.are ZmeurniDar" o rali. !4i)ctrirei ti Il: lr:tn mar m;r' plca,: rl1,l pe

lutfa /mcut, id, d JoLa !u depGen4e. mului de obi"n' I ,.ur)i. d. .irF f.atl *i Iu lnlro prlpalrie .., dupa rl duhdq "a,e ur;"u, McFa P { hc.rcrJile Ercle lsF "!o,ba rl. damlrue. < (de ar ronst2trt o aiuq i crnd am enunrr,arrG.. funcljite Ddduru' Fr sublinien .t ac"s J devoltaic ,onslnrie Led m_ plffiJ 9i d6:vtrti6 lornre . bas,nutur. 6s@me ii bsacle ln.# eron rdespan tirs-r . .rrlp iuetliipL ld.na'sjne u dp dam. r,ebdF c: ar.ii; .;tu, d soarra.r edrui, dinrr" talj pori. lororrrxr hardia ,nur Ej pdr4t Ddpptudpbi,djn crr D.icinr ste pGibit .j F \edpm nNoiti ia clsin ,.",r r,.-" *i;;"i,;;;;i. ula d celepRedente. -.

In Lo-re .elel,h" (tua rvm dEa Im (u .ioue sai .nia; cu marnulr. bsr. Atunciclna nPbue'e d4edindE dac.lrdfll dal dlriode su nu doul bsse, nu sPbu'e !r nc E5tn d.rurcli dF prPenla umr nitciri exhem de sNi' dstruse M;donam Drintre <:F nai eurre dint_e-acesLa ,d ;ss'trtirr or si de.ldai, dr mzboi t! Bnm tFbutr lnuJ'rlvi culd ule *.r'"i,rilo, ai.t"**i, '"".E In mioniaF" crLrilor, ved@ de l, bun lneptl jo@- lrr @a dd -lDrde. pcorarui '.ae disruce setditEile ci f"pdrdt dftll tn PrEE $ '{ {!i' ," A; .ir*" 'r'.. ond lD dis1rueab.re nu fr. ddlt s:.I strod(e b b,9 n. a!a!:, d' o dd. aP- cd--turt^tdl B;uldB.1 'a nr. iu5$ rw^) b d.viia md apoidonato,Iq-li ?ibaselr.u bddul cu ; 69 DLalui.aca luld sdul 'sE de ta!! Odut de{and ddm;a cdui dio ba'oel" cd tr.67ti 6q ( Iad etutrui-a eea n chLr Omu! tl _ar@t") Baselr nu 5' ior ,.or.t' Io,; d'0" fomele d. a?aritsea Pd'onajelo' iuate ci o ttru s.lalrv. lnuJ'n, In iPoGza aliratrd i^' .e fie(f Drim, ds.ra nu L" delr si "'t* """e o@iteed ;i sa inrodu p{sonajeLe ots.irij umatoaF bisi@eia lol*urilo ii plind{ea frptatdltri rp'ezimr id D6E odr".t 'ndep{dent dil purd d' vcd"F Lmroric.dar cce;.ta m-{a'a F@ ln tujonla'ea razunlor poceptrxn ca o m\cde intoihctivE

Erenplele de amlzt tratind basme mai complde au Ds tr@t ln anexi, deodece ete stnt iopo.tet dai d seamt

Basmllrroitru esrecirrrrr s&bari.r !ft. e/.f.


A uide[ qnqeiijbd. '

o( e bt.r du6 h ru@ ri 1i{D adu u @1&, @ch4r n{E 6e, ,i b$! lion cuDphr de. ru * tii cudin!, *ti P&hlii %u da r, hr fit. q !r* r r.a pus F &rtior lhntu., ' brh, sub rs.*' n q :bqshr{ utr1l, nnde E thst d d! j@r ,i

r struana ririrrl

tr)

@ !. D! dc

3. ',8dLI(hl| Ab*!l: erbtib!

(31)

5. ,!d6rc. rN^urcDnhlbolelildcglbafu, hd P! Mictsr ri r-N d6 a L!. s.. irrq6 rdh Gs {i, e.d_
dtbrur j&l d! !o& !r i k '. sldi

llid4ni

(cr)

| l ri dc|r 5d3st '3. r ! FPePUlq

rorG: tstool

nq
s, r.ira e cd d dqhs

sLiio cun linr @Dsr'zar"r;ca.ilr' puld tteumPuo" conponenF Reuintim <: tunc orn; bem ln prniltl " p,iiile .oopotrnte ruldamr iie D.Eon"ielo' ;onsri. '.. ' I d; l_8rtuE 5i aPoi @ljvdlrre elasAnrel' Urnrea;a Fo,mle de anairlF d peFonaielor - sirea m"uLu u ocupd m le aprae lo .u Bdba-i.s. it,ii.-:.tt"i*i ues_iilr dc ti.pll iGi. *."-: -**ta" 'r've;du "t-tb d'.ht A.6iP scl pilioalur o a a .Ll!;, A"bei I:c" ' ba' con'h'ti' nL@i d"temsc nu .,t";"i'i a" a*i'-" (a stu ln inrFglr ,uF nulii, i !i bdsur sd de@npMm ln lntrcene un bM @e Sd ttrq:{d p'btn Malui ut b"s loane $un &"dl ca c Am al6 niban al tutPndllu bo'h mai ni;care, cuo "el 'ineuri

* sa !it.r

zsr dep{b.6!'dc '4.t.. c4rh

h ju! .ft vde

cq dn''

3l$r

srudc. tufr

enbdrt rer drtisa&d

!o @r

cqu*d n dti @!ii b+, lrb 3frici .d & !r rqd ri F tdlbor i ri P.d
i bjulgi dh ud4

* h4{

o niih

Dsc de ura

2c. aear qb unur dc qri. brkb ripnc dc Fmr.ju'ui

esn m lryEirie4{br
..re g uu4c rioFciiai cum1lv|di,,dt|$hliFrnb{ L d, t; ieuei ti .usi .u drll Dr e {hJt o rndd.3B zhu* 34bb fi sh1 Fb @i. ^lqjl,rdfo3t!apbrdld,Gsl Bt srrbb/-,!4$nd o dh6 d" .7r, 73) uold 6!du; 12. Dabsur cq r.e! elEmj l6ii. Prceudo ri r@!rati. !c4dv1 a corli,
-! i,c r4dive 6,ti o $cc, i! pdsmjd. n .jus 5r leP dc um{dod. cuP b4l os.u'd

2r. hLir4jca

o$dlrqi clr

2s lib-.uc 'o aju3i. u'dc !r 2c. urnilne1 h


eb tEi PdsEjr,

$bhrcrsi zb! (u)

n. aFili4

!.i.jurui

.r!
. @dqi d! dhc

Da a d ri sr sem
6jt. {umd rnddq cu tur Fr cu 9rt5. dFr+b ljubntri @ucrEur rcJiuii lle

&m

'os

r 'un.lirk a.6ttri baqm,

5i s hir ti d&r + Edu sme pc drt! d.d Du ale ri r i pdui, ,lE4l hpnBlc[?tloi l!'e!.n rEur 5r !u & t4cpc ! ei t{ rnrtubrl 3l!eLf'!_,'Id. qE & br hr&l ra &t F6 o el4 FPi.i Bsbdeg.jdpeq6en!'o rr !n .&ql. cu cde &urr8' botulidripi.i@ldhdn;3E h!i, !e o i.v44, rqde rr4bor rdei!

16 rj!6, d nePqd@be; Iu3.@bdc.ftl.tr

St,pBnpnndh

lsc rjubr

a.6du-i

eu-

1. 6iPd ilidbsbi 2r. AFdJia !ruD.jubi

(s) c4u-

rdLe ".le ertFm de:hpof,u.: pensu o'rcc ttiitrlj. Ar v{2ur @i tnainrcc5, tn c!7ul b&mulu, nu 31, di:pu. ptn; aum de mijioacel necsre pent.u a Ealiza ln soil pdtet obirtir !,esr! op{auun". PutinL dc r o ae e{e ?ritu dmluie lodt impo.tanta, A doua conchzie constnin aclca {i schenele tot fi compaat, &eastt compraiie ddcind ia elution,r.a udri nar; nu{tr d.n probt;met; ridica. in opitotul i mdlctiy, Vom r@e arada. la .ezolvdea tor.

iialul rGttu .u {ost aMrizate itr acest tel ii ct snenel ibfinule au lct not:le, Care ra ii rezuttlrul? Trebrie st lpunda ln pri&ll rlnd c, descompueraln pa4i conpo-

acun ci toale basDele alcttuind Date,

An descris nai inainte eecd celor ce cldilicau b.snel

d6idnd o :nuniti Dractici si dq&*ate, Est tnsn tot .tlt ile ailer'rJat d l6arte hultd lastue di! cur*dile rueesh )in qo' d" dKompu> L >e @mDule qn'cfuile acier d, DriaLea ar rcturii h*m.lor e+e sbecifi.: rclirsiv

Se lobsin arunci conchziile mastre pent.u a realiz+ cldilicde iluld indicii strEtulale.

bosrb iratea de " tomr'd a tut,^ a iootsL c a r qtora. li ir.un-..n ba,nuL lniusLrc e_.te o naaurn. -r: {to_a', J f ln-"di struirl _udidte D"o.uc.esi,ae o riilor mittit. 'a .rr por lip.i udde va {'e s"eno'd, ri din -h iar alt"le pot ' relLa,eJ O dar, a'.?rarl b^PArl J.dlij, l}r ph dr 5er.ul. d"or4 de injl!, i;m"nul de ,r-ntad ie i.qiaaT un bafl l"or*tn, Ieeri., L al'r.l (amhrim pensd conpar,lie d!*t con,;ri .u 'oAndeBen. Brenrano.badrl lur Co.tn' inu-miL bd,me "lelr .nnul ac ) P" de rld par.. dupr shema mrnru /neu T

Avd d. r"'o%r aou! ploohme disrin(re: () D"lih. tarea cl6ei basoelor Janiasriceln mmblul bMelor. 2) Clasincareabsmelo. lantdtic in cailftl claseilor. h virttrtea sttucturii stabile a bsmelo. iantastice, avcn

p!fin atin;e ae civiltalie. tidninii; mi Fuft-ldriiinn Orice irnueoi xEiom schinb: b6sul, b: ll F deffpu utrsri. Cobpliccile nrce! ile !M prrrs4 cail$l lasului alblut .utotic. Din @est puct ile rdqe, dlesd lui Nabsev n" o(d:, u maerial xeplional de shircs ln rhimb. de'i dar h hn odi &aati scn.@l,bsel" hatilor Cribm ne releG un tipmaipuF! pu i rlai pulir sldbil. Estd inmsibil s, 6e suFns bat detaliile. Nu tieluie de asmen; st {ften nici 6ptul ci 4,,,r lntlesi s siaileaz! si .c.onramin.z; leopro( la lel .un se lntlhrli o e., denrele lnldlnrrul basnelor Se lome.u! De &eastd cal otreroBdale un6r' e*ltm de,complqe, ln c.re ptrtik $a&. AB rai dori s{ ert4n ln;eeai ordbe de rdci cl-! trnel- din sdie dediuri stav."hi !dd6( o str'llmr{sirElut. ali;' i"ufomx uimiLor de D;ra. Ac6t"1. li. "*t6;i":dulE rEqea n@n'r. donE-r"1i": hFsiiq4 4 bamJlLi. 1l Pe de alrd prrle lbsar.aceea >hrcirE 6re FeTmle dF Dild: , ln utreLero49e (,Ja_!srfgi. A.6tpr _lepldintt, prcbdbrriu sPna drur onFne se amrnnnlit5 cercetde coapaate estd o ih6tiune de ajitorSl saminlnl,lELl.n Lupu $iezn' (AL!"siev, n!.23) nh! a irlLr d ,i unele din hdsdele cu anidale slnt Lod;tflitd tn acelai lil, Bsmul dre vo$im leofd, o *uat& h4rah (capa i ie?l, phe,% capr.i int{dicia, pbpu(lrpul) hclle a i1le,Mile ts.ltloar. t" rtutdcArorului aicti"r ;aDireaunJi n"Tb' al ramild, iomuddea noo(un lone in 1' rdrni c.urms. ono'.'.a ' 'rlrr^atolului sant cu d ddilare cLlncercdnle srre: capB li lrolue pese o gr o- ?d:v er b&m ul c r nr .T 13tc lupul ui .i " a': plopt s, lr.ve pc o jordic a61e d" lmpdar ne lmpn.'ul 'i ktocld $ eedeEi ca o maii'r Ucideq lJDrl 'i,oosnrue raDtr'si lntodrce;& ;ccr' Id: U;n;&d aDoiel,bi'a'"a..ld bamelor aaMrl dcb ; Lebtri,+dar. *IL;' dj; arsoria ' ar 2nimale Iatt i *hma:

uD 'lsl.-r J+n!asr-c: rut" I cikvJ nu,"L" vdd6. o *rudur6 denr(r. !ne, ne'$ r 'a in,Guin te'neaul d. ,,lalralti ' plintr-un "ddci ,i !u l ..u n l n r r i s"n " o r "abi lo:' 1e8r "r vof,m.nr in. renpoid pentr! basdeie de ac*t fel vehe! lor dsrnne. pe nnsud ce er fi stliliate O ;m luier modiiica rud celeLi. .las. de bame. .ee. c. % p'mtre crecrcunei Lemirolosiddecvare', Aa Dultu tr@i dr.ot bdsmeldtr> relev rd o <#n cu tapre P;Mlaj. Ls!. un lr. basm;le re me n Io a rte a rr. dar ,i lo" r en@m od.D&,ar IisIitefi nim lnsn acdste basme ain Dunct ile vedde istoric, el ar lndreptdli strlvechea denn;i.e de bdie mlice, .espinsl 5e hrel.Ap de lc r'rF c. o &mpnec definile I roeicJae imDune; &-.ltr Dre.hbiL: NL de puLm ar epla^a -daltr orh!rui te{ ,r le laua or''epede ri usor S. roltopil a d p *" q u n .l d 6 LneLl" lnh- r ' r dtsl' iePafatlinP.il. lntFu texl ealel .aL lllrunul di,ent Nu djslMcm tro: \brdeaua ae Ln terr DrsFL si rdtul rtdin. ail.s.a oF dar. O analizi co@!d a nas@lui esteunoti loattd dnicili,

litE po ri .onrtr rro si bas c. . I

Folosindu-rc,dei, de indicn shuctu.ale, o clsn basm@ate li dtinitata ir raDort c! celelaltecu


lrecizie !i obiecrivitate.

'l: Ph!tu a ne feri s5 pc-,luir -,. fmpoLnvlogicn, i. rt..r


\5i:

'

i;;;

.tl;Ai;

btumeedup.\.trb"r&b\o,

l) dupd %Ji4ALi.b .r4riati indic t rcsiite toktaF i 2) ilupd pr.zpnla .au ablu.r iruts pFz?-nra ab. .r unuia i'nuia { rr -"dnuir 'r.iaoa*r: '5.iaoa*): -".lnurr hdiciu (q6bni ri hev.;;bru'r; 3)itupd iddi^i: slud reLjDM (DarhoDita'-le ri ozeloueleln clad "a,... mdni. reFlor,.l(-c6ddirmi ;u s" pol sLhiTba c.drul um .]a.ilidri dlt ln tiaiteta eddui specieiti, 'n r6petiv, variedJn sau a attor hrpte de clasilicat, liecare din aestea inru nd lnst {orosiftd @Eecventd a &etuiaii direrin. D&n vom- dtu acrm o ?rivire astrph $heeld tu&rrF {.rF rrnt rerlodu* .M nai jot. r. !(@ lune ntt s: seta.5 o clas ntuedup: cxclud r;dor;? Lr Dima vedere. -u.-ur parg imricib!. d6tu".e liaj o lun.lii'ru l. eeLudr !c .6,1lalte, La o analizt frai atnt!, lnsi, raltl .t exilii de 6-i-tr6 ridsear' mr5.aF, n ?' de !ar, lnrlt DL! n " .ibiliritii td aLnbui o valoue de l.Be h.om pr ti 'ripio." {oGidda dllturdea lor drept o lnc ctr; a acesteii 0eir .arc nu intre - dut, cum vom lrdea nai ios - ln co.ua!tc,:e cu a:lfratii noa$la pri\ind.d'aaelutnononp! at bd n"lo-) A,$r. dou: pr.c}' Jnr: uDta N riut;cirorur ri vi.roria aoulur (L ri \'r, p de o psri,--it6Fi-r?.a Srea tj elutionarea.i rH r, rl, p; d" al';. ln.;,h 100de brs-e per.chpapar" de 4l de o.i, .er dFa dola tl 33 de ori, dar ele slnt rduite lmDrund tn carl,ai eereiasi mtr.nri tuhai d rrei ori. Von weiteaultenor d exjsrr I' mi*eri !p F dezmlrr ftili a.6re M\tii Av.m aed,r, porilililarea de a .bbjli pe yr{ r.nej Dd{ cattdir: deuvohaE prin 1-v, dr?voltarea prin H T, dezvo,t-ca pnn amtele pertrhi rj, tn sfirsit, .ei tare ele, .ladJi* bdrelor sc conplid tnse .rrr.b d..nut, datorita faptului ci mulie base stn! al.ltdte din .iieva

c; tincn nrbrr., o.la.ifi-rrr co'ecr:Do-re Ii t{cutce ud

d . n o : p o a ' " f i r^ u / r' J c d ' i n d g r o r ' ^ . i n . o r o d ; , !u '1i ! ran: ds!t ulmlrir 'erlizued uo.r trbelc .lc>ixca(" exacte, dar ea 6te losicn i esoJialbenre cored.

' L nr u,luRle. dro" 'n ( iite i' pur r;Be.r und D " r s bp de i un.tu 'H-r*-excliTie ''F nrEF sa a es{ 1-\' r i-iio". ..re -iil-cp penrtu sj lie obLtro' u roarp bs..elp, r0 edtuent r ear und apd r nF 4i!ea d'1, dr en.er e \d'er :... r " , otubdar. Nuri p,ejudicioc (A) s"u .rpsa (Al pot " rr Geneneaelenenre oblts"tonr. Ctaficded ulrdioaiA rrebLE r fiel&u$ b.md dup, vr-rar h a..qor tuda p' mL snp al 1qr"i alr8or i elenpbrp hlul r!6ra An va tnceee cu basmel cu r5lira ului om, ftnhd c.le cr Iurtul unui talsnan s.a.in:il. DinI la eDuizrea turuor vaneutilor erenenrdd A. Urb_eazl bdmi.te cu A', adrcr ele cr chtai rr.i mi.asc a unui talisnu etc, Ni se ra pDta obiecta ci, pra.odindu,se asttel, dout b$m o un lnceput iilntjc vor lnha in catesorii difeite, in lD4ie dr ,l el..om po' r i s,u n! , de t d,. Ir tr .ee. gF a. C hF r iL.t lu(rurile <. prdz:nr5 blf l ob c.!3 nr c.rp hr.r,,5-:, d@dec6 ea nu Dune sub sefrn intrebirn i$tdte clas! x.arn rc,-l'- Bcmele l-V si (ele cu H-T slnrln emii ban de fornralie -u dile tr, o dat: ce indiciile rcspative se *cln.t EciDr.. Prp'eni, (1n ihrcni" ran..iivi,hri elementonstiluie'indiciul lor'structurd d; b&i. aa lel s intlnpln $ ln zoologie, clnd balena nu este tr*ut! tn ctasa lettilor - d$ asp*trl ei stc foarte asnlnttor cr al onri pelrp-din pfldra ,l 6pi.; priD llajni 9i. dibpoliLt, lip4rul .srr , .ilic"' !"nuq peF, det )e btur ' L r n Fcr pe, r dtor ll F .d- Ii l i dr eF l un ube'f,I desi ,ullr Ii did o e(. (l.srrc;!a noam" se lo' en"iazlF sr !,tur i'.,r5(itu o..odi , i taun.r l e. i nu F j noi . rtenoare ehinbatoa'c Se ridice lns! si o llti lntrebare: cde 6td sitlatia bae nelor cu nai mrlte niscin, adi.d a acelor baso in care ' 0r lln' n md r ul. r ' elu dr i .n, n.!'e ( u d.z r o- .d." ei seplrat5? \' exi\d d.(r' o $lJrie rr prvm:a o' \om ti nerod' texi ,u n.j rulr! mi".n- s" Dre.irh fe ..' c f 4.em lnr l|r 'e .n daa doLa, ;i " - ." a Cea Drconizati ata nai depaite. Nu veden o alti 'm sotutie.

N'

! ' r. m

rc (rk

Tp;nrcq

uleroari

duDd

Din cele sruse mai hai e rezulia ceea ce d Ftea nuni Datru tbui de basm. Da! ace$ii atumaFe d conu-vni mre +tor .oup de .oi -'upra depLirPitu oiipii .l"m"al'lc I V i r LLrrmr b",melo l:orastce) Da.a nu H-I et ud recipo ll "dnl leleiari nrir' 'e fundm r ' al' p rr" n o n ri d e ,roar io ""., cor u r iDua de b"'n. e an unll,

Sn xaninin a.nn .r 1 Ddi vm sftie um sdr alta toate rtremele dnil fun.tiile l-V, precDd 5i d.eteacomDorund o bcidEe a uajoaullr fili o tupti Dreadbitr. va ornitoarer schamAj

ABC l D EF GL IVR { U SOP MN X Y Z' I 2, Daci von soie una sub alta toate lllnd lundia lncecini grele, rezutt:tul ABC l D EF GOPH IT R I U S M N XYZ l
ru i L d n d o u i mr'11 dc.r ' L r ptr llunddenr al J r llud A BC l D ET ' G ti vl i l uS oP MN X Y Zr tod. uror ltr dou; com_ bdelor A.e,' b:"s ..'np.r_ p' a"n' i 1u ar { n!i lr .Iilo! D3' r d rronr d D l i (a l L e n _ A BC t D EF GOPIIIT R M N XYZ I I US fi 8fte e , ' d: a i ! i n :o d u ' d e l " ou1' olcpur or ' n ' olullor d pu ed l" t.i- ru bin" pri! htod"-'1 Din compaBiia l5crt6 se wede tiDDed c6 Derehir limirat. bGm 'l -& r i$r ul pnm r dr nn { 5r : 12 id! nscfii o d- i".' hpta - vicloria, incqcanE srele--j$rrtiite l L i l m, cd i .I jld;t,'. I b.s .n'eTxnd lDrre ere .ub ,apo't"' po.:t d loi Fe . discare e Lndc sirut i,o,'1 .os nea ul ooore,+aaar sub-Lrr 'r ba.d dc io' drG o- '"4 Ilr l' e F r ,i . D i nr e r - ,- a Io.L r um hi m b. 'r ' - cprou, .a'e rmcd. -u r d;u. i diia," _o.'.'u ' d l, rlDdul ei iol ur b:s iin@8n'ro ti pFFru p al)LlLi de dLpi ." dd .rrp bdtukr ra' $ldgjul .e're L lftliee"r. !,.tc ird"riu., r i r'duim p. !ati .u lu p G i l i u l d r . : F D " ' s pr ti $!u cL .ttr r a' ed prarndc ra -l e, " rnvi-gr'o, : h " E u l sd i ;; au : i.- pr dar prPyd jrLen 6;jtp + dn o.:m.; " 4 "" po.,e rln'oG rn p i mt.,e o e n ru *c,: l\dr rr.e l" n aEtsruEa'j .ralL .ust , Srele " " ompofttno a a"!iJ irre!.i.i ' n*n" p. tin : d"l ,o Eri, 5ueJ .n obF',..t .du" .r i . M " l ur em Crek !?i con r,'d.n d. i .: F.rp mi,5 e poat" "xi5 r "cpd,, enst.ta ,: r i s .r l e .om r or na ,r er ,!j h F el e ; and elor dor" Tii^tri alc:'uieite 'n cel m - r " d.r Il por l i ed;m $tr r e. qaundj , r :eD " {ar r : "L d.. num"i otbin"lb un5,l i doarr o.ne r .i .o dar :l l r pol :ti " d.;) ;ffi hr.m ab,otrr onD..r. Ere tort. posibit ,J tj e{{rr D i l a, d.n doua i ni +ar i bi s c Ar j t., i+oicarP vorbind dou" 'ipu i d' biimr' 5c'4ri ' rii ,Da., ba" nur .q" dG . a' ' ' doustsdilir ' " r " r i r ntlld_ Fupt" DF("d lntotd"ru" 'i rp" c"le (u u *" a a ,. rete D.' -i " ,1 ':' lomaliuie o arcdtuind lnpreina n's.a'Fa 01 epoci hdepaitati, r-lJnd Ddpcbeadelun!i;i;; 'o.a.rril" tii L V ene o upi^! riya'. p inE. ln iirp.. bBcJ'@ o Lp'.. n i r .ar * r r .teau m i r a .olncqc j r i .er " h ps r p V o rb u d .n ,l d" b.' n"1" td la"r i( " ,a .o u n " r " .tp se e.Lni &r d.r lr un ,ir &r r ip Jtiorrc din .1. poa - erista )i spp"Er, da', ori d";ftr o" " e vo ti , si'e care converg toate varidtele conoete d' dsm, ae Iatu care wa li situalia daci von conDda @l doui sciem reznltate:

se rnre, o.dinea lon lorbatilni e5te inloril@a 6te, Iire*e, posibilt ilin pu dn.tX. Ordeea intrsi de vedE teoretic, dar ln s.nenea ceuri lom avea deiM cu o combintre necaricn a dou6 bsme. 3. Bsnele conportlnd ahbele lerecti de iunctii a

mi qrtilor, *hcDa nosau gen.ral!, lt+ratt lnfr-u ii;d,n r r ..d,i .len.d e l nenLel lL-I - V ri s i EH-L L JnrilP i nr GP elo' or ru eeeplra ens! rl;d, ,r snu-lsub ahd di! ituiia iNon paLbittlsi lor recip(er'

*"ar; nhemi? ln pmll rlnd, -*".1 (ontumr rd1 no&trl e" een.ralnpnvind dePlitu morobPie f5liasiice ABC I FL-v R I P }{-TM NY Z ' a hsnelor slructuta.ll .or.lMP Ccneralr de .a m-i !c prina vpddp, ub|: po.r e' ps i a.or d r u o,i d..um d. De aici rezult4 ci lunc$ile ! l pread de 4tn di iaponantc bu mde ri tunriiile H-r btie ele,r int{caleui fun(iia P C id@ debor ali;r i d' \eF' ul . pP'dP neo s ugodr bLnr ' Dateri.l suliciot D6rru .a DdDa lum am md ardtcr lon.luda la 6P ne efe'im esie s nr re bd. hi. s! Dnten shbni ibce Dinfirc. av.a ; ,. dovrdasaa l" lncepul absolut ne+repial; Tol iosibild in wul onbnaliei dat. In to.fe cazuril da atlr dc neal.plarr !a sirut rj .ulotulD luairn ilc rs!: mimte, urhtrirea lipsle, lnJ, .Feionenul 6k atit de neobisnu r: & st6i!, ' atr n 4. Dac{ vom ffii. una qub alra toile.ch.meh ru la cdobli.: { zabovm asupi lui raildaintedea includ ni.i lupra,ln bale lorm.le ei i nrr ln..r.rnld erele, driil. iom.le, dnti nica.npr hdcre.lnre-p'ela d 3..$u ' sadda vom obline umstoarea *hemi $nemld: r@sfic. Gooms nu inl;, d.-krr, itr F*ulirile a'e. iaDrul . nosra 6te d d @Btao 5i loru$, nu '" ABC I D E FO R IU S MNX Y Z ' Drtem rustc i,D'E de d o. ;une lnrFbr4. d&: toaF i.*-d. r""tlri; Jm atlt de_DonoriDiredLDa {ructlr. nu lnseamej ode .e el. p'ovib a.rasB !trMs.hla !or, Fl.lod o rompdalie htre ..h.ma e.sld base ti ., a.plasr vvolr Mortolqal i J arc rr'r e*ccpuc din unul r' s.h.mel. or{eddF, vom vcdea oici a\eie bafle nu a.6ra iorreba,e !l igJ ud' drbrul sl dea rasDuN la preint, ;ici !n lel de siflctlrt specilic5. Toate bemlc sau devine el lsn$ istoric Putem e;Iu,in istoriculiri hallialuhi nctru slnt subordonale schd.i altdatit D:rd.a no.nri DeMnaU, lir $ sub jormd de suFzirh; d;, s. Dare,e ass qau rurui e Nu L IV R I U SOP h.lnie lnrr'.' ir.blma oiizinJo! !.i lie abordati' lnh.o ABC ID EFG M NXYZ' q@,n r. -U' ,izvor unn" nu ln,ednr Dd.osxvA O P H ITR IU S 'rici in;od d6.r rt b;mele au v"ut d. D'ldd ds Initra, rdsptndindu+e de 6ic' h rnrreaS"lub" ritaPatlndu 9i r.Mi)ctile conpordnd pi,echec t-V ,p ddvolu lorri varidteisuperjoee. celeru perene- H f IDEivit el infriod.: miyirih.orFntnd ambel. Dacbi ehlur mdi tntii pe rinia rde .uperiosre ti aDoi,tiainie de. .iu

*"t t.*,it t, is"r,-a" ' ie.orctuzii oe imp'n.

la sfirrit, !e a @lei intdioare: miscirile cd tu includ tu

L-V, nici paelh.a Fl I, se d4okr evidtr lreche eteqentel 6ffi ou a.6te doui p*e.li ile lucfii, Sd sisteE.tizim, asarlai, maxsialll nGtd dtrE! ehm de hai 3$. Yom lB,rie in capll tabelului spri ail ta.
diM' N dia ddq P@ i &-" --

&tsrPi niF,iii, duD, cum luritele v.nan'" 4 Dr!!s!l admn trnii cerceraion:Purn conce* u tvor ubr ai lnt-o

Wundt c ttu' Trli. ln dasti De6o{tive Dsrholoo"e. o ch mai 6dr prrau!'unc ijrdre. Dd ti .ici* 'trpunc basu,u: se dpli.r prin 6$irle!a cn lind'a'.a D&; atu r taoi.ziei onsesri, d nebui in ar, .aDacnara s6.liri .eir ,a nu disDud.; de'll de o sin$rl 'laA d. ba'F. bnractne or av.m nn de ,i'" basm. .de nu -.atoen! cu i(*tsa.\ln atiisit, puhm @nsidda .A worul unic ar" vial: de zi .u ,. Dt' tudidea norlolosl(a a basmului ft irals cE e] @nrid. Ioane puube elemole p'.luar. din flete ln nA indirct, Credintel alrtute tlir_o anunir! etaDi a dzblttrii vietii natdial constituie sa din ac6te l i,ie ii c Dotb +' Pxbte o h8lrut: legi.l lotr. in'ePu' turild v aliimdFliar4 ir rerrc.peaeo patrA, t rPr4t:'r Dasm, viar; a;rriJr hor, !od. t' d; Dar oe de al;at DU;it. ielisia, id cdfinuaul ei s lrIee h lam BGmeG @4inl
urm_" c':' de "vdptrre dp rpprealH.i rdr8ioaP, tncit a.6t.a din umr, por n sd,e n reliPl I5'; r, + rdr, k un sludiu
.xern!n!@< iom rr.e lom ir.. slre .*.mp,'6d.

;iata cotiitiann. Inir viata dizi ctr zi $ bdn xistl ins! d;r e trept. & t'ede, c4 @ lace ca basnd 31 o re

isron.. dJpa .um amrar-t-o nai .u. Cum o a'meno or*uiuner *t. trua nai t" n" d erpli.ar pe.ale ie'olict
Bdmul .dnodgE I'ei I'pun lunddn6t-le d', r (stiltel 'p," atutodp ca . ll c:nt'o'e{ pc l\an pnn vizduD: in"lr" sai, .Jd rbut6r .o easr''a $ @dbiB ,bnlriocre or to(Tdi r m"led" v"hnd"!e, .unel.lor .eo' 4 n r ti ' :" c.srs alut p'ed.trin'nd la popo.reled. p:trtor: r asn_ ;;;:li. poptrv:nllori itrlr; vuLturul l" .ele d" ri \oralia-la atiild de De Da.ld mdnir. Frobniust drezd chiar tma_ nna itin pnnele ieneln ale .omporiliei basddni ,9i anum' s' le8.te d rit'cira relrecri" *Ifqenttrile l6.Eid;a, hetel.r tn tumea de dincolo de normint Aceasti
o ni!; s pd.lFlI l.ire bahe

'a*naea or:uli a $aetlor (sar,is,etl) db . d"nd-uei ;e-iri;;.n;"; puFm.qadar, .a pr'upu;;; cr i;;d;

td, lieu a pntut apaie !i alte clteva cemiritod, !lr, doa' ri pmle i" nd-p"ndrnr pe lntregll glob ' 'od T\ft{. Trr"r?enermris culhrlo' $ ltinse rFptata rd rcililtelor ar licrt r6tul. CaLul zbudtor a ict !r oort cu covoLulzbu*.o'. mai cmuzanl,Dar am ajuro pr deprcbGnn, Si-l l6s!n pe jsionc si judece Gcti !e M.icu sad .i bdmul a lo:r loarle Duiu >tudiarln urmd lodea dubl, pr+ativ5: pualel cu cu vials de 'elisia ti toate ziiele,(u econorucul, Ale4ta estq concluzi. lun&nentali, d cea mai Eare toprind@, a lbtrpsir noahe lucdri Nu m.i puth spune {um lmoerna.n SD.laLj ca $inta baBului DucomtorE nni un ?el iL sh;alizdrr. Es|" aaevaEt cc scbd.lirdec lodtd nu e decit o lncdcare, Dd dtut se doveiie9te a li !odr",.a v. aEa8edupline o >erielnrre4: de clle 8.leElulJi, lr asa I"l, lnch nGteru] care &opr, o u! \ atli de oP3c basmd v. rlcepe ?oale se s d6trd teptat_Si pnvind revsin insn b $hema noastrs. Alimatii srablirdrca ab$rJ'l pd. re nu tie onlimtA de tapLul c, lonse.ufia lun.hilor nu .*. preNlindei lntenai o cea din scllem rezultanta. O atent! crcetae a sch@eLr va scoate ln .virtenta mumite abatri. Vom putea constata, de nil.lt. ct elemdtele D E F slnt ad6eori rlasdte haintea o lnc!]erc a A, Nu constitui oars ac*tt .k;mrului nonl cr cr Nu: nu_ aven de-a lace c! o su@$tune, leii? a saccsinn r^twuotd, Basmur obi5nuit prezintt, de tild!, mai lnUr neno.e cirra ii apoi oblinrei ajuiorultri nlzdrdvm cue ll aju'i e erou s5.i Dutr: aDlr. Succ6iuneartstunatt p'vint: I'rn doDrndir; ritrbr:ului naz&lvan. id a@i nei,ou"a ft cde &sta o ;d lichi&, {El@otle D E F prsed .ler .s td.l a tbc eD ul s ep,c z i n,t m Ll A.) un ax ei em D l ur de (AB c I) .oreulrenor Dlee@ a. acasA ".""bcire;,i cutia ldstum;d DpziDE lFdi ple@-s de s"asd (dc obic"j, ari un rost mui'". ,,(} vadr jumer ti lumn s. "eaaF')
pdtm (a eloul ', all: d" n"b;&i!. n timp.' 'datorEre

li! ANmit tun4ii- poi scninba lntre e1locuile ?e care d. odps ln t'cm. l; ba"mde ctr ar' s0 fl34, luPk o rrud:cltoiul *e loc abla dupa utnirire:

d.@a, cisdtoria $ Ddea$a lii et *himba ld t'tre eje. Dbrre celelirtd f'Nin, ;6iio!am ttanMi

@lti ndz&nvse ere poate unori av. loc inaiate e'oulsa iAi di. .dr: ratalli di o ghio4d,o fuie, un b duu eJc,Arstd trdmjr.r. s!rvine ftl roi ad*a

l.i acelati l6ond poaLefr det&>sl prin p'sedee rre. un 4emptr: penhu ca radl&:torut s: poart r:. hi rtul su ptu\r" ndororr.a poresrirorul hebuie rt5 Cel mai ad6.a el uebui. d".er-iit d. o.rinrj de iei ai io !16t5. dp aptl5rori, sar Povrtrorit ,l Due de arem p. ., u >t tn.ate o i' (doul ete,e A. J a-; 'erdarF ln in.la Dorutrij prihie de. ou iEi din isaJ, nu, nai ..ibDlu, l! pue sl ia6 la plmba'- Lali tn {irFr elout .c .edus de popunenlc raxia.r'orului ro? tl polL+r" ,16l puob. pe in lul nHj ori t.,ra, tn aixndut ' ru,. !e * Drc6 b.smt folcesle !n ye.' *oD ina dir Dsechile r(rllerdicfF- ldal@e I sa\ | srrrldcrun. @Eptictrat"J .F re(uraesi Id lealatB Fdrehp. Dr l ulron. rtua, r:urscrro;i t""b,l@':a.J*? inrolnaJtl. de c* aF ncvoi" rolmd o@de!; {orr tDcalc; trtddidia cp li fuse slshci'r. Srnren a{d!r, ind+ '.i4r .5 -purel c!, dJc.lln p.nea p'"seri oar" ,ir' joloqie s, +iept;m lr o dubt. !d !iti'Frrid:.ria, erorl dfir morlolo8ica (ucaldbd drj o. nnd rldflr:torulur 4..) O ma Dld"r;j^carenei Drobtne hp!rc o ceeetlre snpliae ari tn reheiut Dtri_matsjal _ Eldninds * rnelor tt'epklerre fl o dtt: lnFFDa.e da al.r asJ nsem n tale: u" - F r l i e unei el tur c l r ,i l j i Jnt s"u nu ln rod n....s t"B F dr . a-ietcr itr .oresDwa. ' o,e.le ha stie r u.r li t 5,t" net" ne daJ um ;s toni

dll fupt o cu Letr a$r (A.). d& o puts $ h a.lle circuGt:ble, firl .a &eana si in0tr6ieE wru rel pGibiit-!.a o e-ul s, btlheMa -$u sA lntllnesd - tn il@nl stB pe donatodl d tip obitluid
ej cel oai potrlut eete lnaille ledepsirn brstrlui;6x $

ed Dai iostatft-.h c,. ?ril lll,Elll !!11"1*"jr*) vste lNl 4 ocuDat lll bah, ?!" Dir dn t de v.rleF l@ic, ldc

dup: pedebie, Dr.cedtnd de aDlodtr ct{uia. eNL frind & aliminlcrj pozitL tn.xe o s:!in cl @ir.d6e Toat alatcile de ld Ermi noliomte @i sls nr inr. ln toltEdnFe c! loncruia noasri1 6 lnvn ra nmdipi c @sm.lor tanl&rnr. Ere ru jn ri rrrldIpa tuorfolosicn decl' sin ple Gc api, 9j tricidaum uD nou sistm @opo

lifunal, o Doualbie axEu. se inriln{. (eidrepr, $ cr'di de .bard fiarae, deitrt d. tn l;el; bdm (99, 139),dar o ualtl atsrt ne'Tponole eri.d e6ta su bsne umorjstie- O sm.ne pd@utare, lsolinrr trddmag
poehulLi l| (sc, rrbtie

roreideBk .a ur re?utia. u

I tinim basme @r Dlezinta d lome incomoler! a tipului ltrldamntal. ln toate basmele rntm actati 4b*nfa m6ra sau altora dintie fucln, Absenta unei tun4it tu innudFaa cD nimic sttuctua 6asmurri,'inrsctr toaie cllalt." lMtLi ,i pastFdza o.Lile tor. Analta re relerd a@mn pr.,enl. uor ndrmenle cats ne dovedEcci ae* stl absor, eJp dc iaor o simDteom.qiuoe. A^cleari \onclui .lnr \at;bitc 5r in Drivinia tuturd (s irilo' pt4ii introdu.rile, Da a am unui sub atfil 'o; tn lioisnea toarcb6nele mrt lulr' nostru,ar obrine aceari @nKutF ace:r' @nKulF a &6tor run.lij, tun.lij, .3 ru ri ce- nrnrionar4 nr;riund lftl ltrgreunat de umdtoa.a ci;uri3radi: toate .e1d s n$ rcs; niciodatl inl 9apte lmctn ale acGtei !r4i bdn, absr;E ueuj. nsuE PRuni, tnk{Flr ti aclaLgi fi ni.iorlati *pucalc priltr-o sihpl. 6Disiue. Eedre I

re r,ce i&omp;ribire ;"l"

;;;i;i..

E;;;;

o;#i"

o riP r P " l na" . .cre pn 6 \ r' " le ' . ro t v r F ra ! i ' r" p 4 . in F c 1 ! lu J " . Y r. . i r' .e rF n q J I' i o.A :a".'n. c v rlc id lJ in a ; 5 ' .''e a"Ea ; ;;i\r ,'", j.,a 4Pd <. pild; il d! D+Judtr ; A. , .r " _; -im-a-r't-ia "r'o rrF ln(o d".und \Jri:ri n{-Fi; ' 's4(

d e a ' " { o n a F i' d ir " iP "i .i "i ''i , es. 'i .;'''" t , ' . " i' r.otO"ar'. .as.ra de 'o m" sirdre d' +L -"i-"te ln. :btl l%:F in'* Plc Prir roda .i:;,ff;"ii"let:
looce, iar uneoritr a .eler artistire ;desLtitir ' ' at 2 t*tta " D e e "h.tn "' ' unl dr nLer ' niPcL' Ii rG u nu 16 di k elilalr El d e ;a i n "' " " a poJc Ii' mbiats _; pr ld". r pr .a i -t ta re " . 'l -'o ra . e,a d ,i i ,,, dr P ., . LR - dobindfta obr *r ulli ' ; " oa i '" nar o ri n " ,n r n,dr .t d do' :.3' -a u ki i .a,ljl@!ena dePr& rtzrnat .*t'i"5i n"l,'* i*, ,nr'" "l'ii'"..p.-'% ,r'ddEleJ{Rr) Pr'

" i ;:,i d .." .

,\q..

.' dj,."r .dal"


DntP d

tl

' "r

u;:i

P+

",:i:.E"i:j..",:",S1.,;ri,";'"r";.:,r;;,:;-i;*"

plead in ctutara unui cal, dar se irtoarce c! o Lt5 de .o, lmpi r d l . A c { f - o n a trptD\ na-pnal 'n Dhrru q'udierF" ,'"r'o ninb| " u hDovestlorl d s"hrb-L rP p f i i r l r d F n , o o a . e menea @mpamtt ne pot .ondfte la deteminalea unora dintre pidcedeele de nodilicare $ lnldujr. Atulci cind p . ioa i u m t . a ' " ddermind d" lo, 6pu.L obilnui. ' L ,i de un cu rotul Jr n.ob:r Nit tr1tu nomele bsului, aven de-a f&e'l.pltu, ct un leruut! asehlrnntor d ,distordea'. ln nsmur cu nr. 146, bl6!esalea beiatului nu esle urnara de nici nn lel il lnlatutalc a s;in, b!Lrul r.mi' iod rd pe roa': viala Bsmul !u nt. t31-Flrr.,,I rud,dui 6\" e\"eo dc sreEdu. Ulidee nu ene renedrata ln ae$ b*h Drin i!\ie,ea celri L!is. tnviereo psle Lneutra,u crea ir vil"aR a u,i deni lntrc lorn! constitninil o asiEilire cu B? sianulLc - prinrr-h cintec de jale ca.. l'.heie basmul (d!ii pedep, uciB:F) PlFn ri m.i arldn, u.r"ltur pnhl sner {'oii

ir'i o.r. 'Ni "i",t* i .i .i ".i ^"L - ' r i' L p r ' : ' L $ l\ d - " o u r u i " 0 " "us: ",; . ' ,'a Pep*ur; i;-r;:: i.-;;1 t-'. 'i arun s d 1 rF u t ri

Ddira F lnlocJi'e ! o srmDl! lntoafter. lzeou ea.or{it !e ' ;d6eori o rar$ e "jodi.h,;, moridnd runina I dups cde m mai eronl se lntoarce easn, ci se cSsltoreer etc. Y lu ' b i' 4 rc ; 1 . t r i' , pnrp, DrA'un 5r DcicciJe.a r.d' 3. Ioare ' F o \eFl!l.F.hn " in ,Pd l i l * i i a : : " " " ..; l .t' ,ie r. Nuo er sF o pa r ' r i , 'r ',"n,t.rn.re niLa ntri un lel rie res.nci; r d ,r lncal(e ," J" A :o !.d Lr ur ui nDr Ll.- o- t,"^!F .e Dot .ombinc i ,;, .:;;;" ;., satr iopjleliElqqrtisticului. lodca Ne eae u$or sd ne condin r*sr" v"i er"r!':'pun r d, r'c il';-" ;;i;;;'".

' rorrt -'4'.aF dPo : e.e: ".. "ea ;" ' 'i, "d;;:;.;" ' s u r ; L m " p ie p r 'd r rui -"p " % Ar'1. ii ' r ' it "e t 'o r d i_ ; r lr i i * ,"" ri "",: a" u n " t r c ! d , o , . u r n a rp t s P rE
\; li'tn.; 'ec i 'i ,l ,. c-" . l . t o rd " : d 1 "

;;i ;"

p- . 6tei d_oscbi_': ,at"'; " .-, r d. lodftlugl .J l eY_n ..1merrion;n rr '"pfourITI ndi ' -r;_;r; ' . ' d"nre 3 ' 1 d r ' t "r.b.';r';. . ." s . . ' " . . e 1d ' e" e - lr o o r ' , o" o : e n F n , ,."1;;:. . lt , 1 .ll 13r d"...n. P '".Lri a a ti ir c d jr ' .d d '!i' l! : lil, ii cr ur ..:.p o v! :r ftli *,

" ,.. i ;'" r.." -

' P x l; 3d a.d"' ' ; it b' T ' *i_' r !ecd.!" i tiar "r lu Lni.",.," inr du' ". 'r " '' md'srn:lndr

u a n r' a re d

, ,D,r ; e : " . , r ; i , l : J t . . ". .;.: .t li'" r:l';?:ljrl * 1T, . ii ,i.," i"".1 ^* r .m r r .' A d n r ; :: L r r - L .r d "n ;ii";,:l;,,ij,l : u A. ' r.D ...: b"!11 AF t!"

\ioc" : riDirea rnri om nL inDune clrtr$ de .urin !o' \eiiLodli i; lorosea-d rn b-:nur *.#,."''i."1.-" a.e8erF npcpsard, zboru'sau uLaur.r ri ;'.id.ru; uma . ot aa, da.t ..ur ..!r or ul , Lr r d'far 4oul d. .l nR c T 'u ere l-a red.dit nD febnie Eapi.at si lie urnint in z!o., undrnea l.sotit, de o incerca.ea de lcrdre fiind exchsr, sau q( ev er * .IIn 4.ar donai L r aD i 'es r c . s r ada', pnn.ipiul d.!!!rEiJldati r .t $bsrjrliiei ropror, ettr a tele cpeciive liind din acest pnnct il wedere diametnl dus eletuentelo. dolate intotdaua si ln moil necsar Gte ph,.tr n s i or .l ;m .r r el . L V. N e :'r c c ar " oun.i acestr,r.t 4 io srn.. In :aDr, Doooruls-- rolosn de ;ce&ta hDen"te. ain .aie DE.ind nnhdl 'n -i.: nhatinor rearndte disrente N este prea mare. Ara,"!, de -isfr

?i]di, nu lnt nin nici $ lasn lD cde Eijirea sd lie lesati de cneDareaintr-ajnior, de$ acestcDpln cstep$Iet adni-

sibil atlt sb raDdt loci(, cft i s!! apo.i arfBticl$ totugi ete de print i;porta;t sd stabilin disterfa @tui trin cipiu .l lib.rtl,tn alttEi de cel al absntei librt4n. Iita ndroE bsmelor $ varialia subietelor au loc t@mai l
linii lnln.ri;i h.i wineiiti r unni elene.t cn o alt1 tu

schemaiddicau nai sus. AGst lenond coEttuie

rate a elntufi

elde4r-f

Merile sl dadn cl rF.'a on.lrztr Dol ti veriftrle Pr'..' .Fa l| ;od dlificia, roi si De rate e:odrilEl}. subiare, @ntuusd Ic jnfinit ope'dtia, {Irl .a aGt@ .i se alati d la *hema lun&n4t.li, dar si llrl se semene cfidei de orrii Lnul cu ilrul. P.ortu r da ln bod aaificidl !n b*n,_ DUtm lua onc A. aDoi ubul din elmmrel. a posible, apoiCl, apoi ab.ollt oiicsre drrtie "l.d.nt.Ie D, lnntld h orilire E, una diDtre vdietttile lni F, G etc. O!i.e dintre lm6te (cu excepiic, podte, a lni A ti A') p@'c ri oni>, dup: \o poa{eli inrrei' on rcpetat '.peraL In difd . v,.irdti DLp, .p tun,tiile rpsp.tile, 'eperiz.:T ,lcptndl-o. eeEorrie," donr" su din um"d bMuluj .refudul. dtr;l.ud nc r ftr.a, .chenel. vor Eilde vi.LA, devnind basin r. !ste. tuer, n@*d sI tineiir seaet ae notivdri, de l%tturi i de clelalie eleDdte auiliare, S lnlelege d la sine ci deste @ncllzn pot li atltat doar .n mdt4 blgare de *ame la crealia popdart. Psinorogid Povetitorurui, Finologia ljdliei sale ca pan d psilologiei cr.aiiei tn s4-, i'.bJj. \l'dble in mod udeDendenlNe sie lNl lisrdu .I pEtrpun.n.a prn ciDaleii. rleDnte, deo*bir de presrere_,ale i(hm"r no;rre - ln japt, Ioan. simpu - joa.: i din puF de vederepsiholosb,oiul unu a ln tdlfiea bMJlui Din d rezulk tnsl cd "ce6rd basele noi sint lntotdauDa dod .onbinan su bodilicfi ale cior ve.hi, cea ce d anivala cu a atrma cd ?oporul nu dt dodt de o .6le Dutele de creatie ln doneniul bG m!hi. Dd lu@n N ;e oreintd .hi;i sa. Putd del! mila d loat o6ina .bme;iire h ccre Fvdutorul DoDurar nu de@e niaodatr dr GIe E .de ri r@zt tn .o;di!ii de n.i nd. sau roi nict libertate. P@Gtitorul $i loc!rulal, ntr .st. Iib.r nu creede tD uDtrodele domdii: l) InsueAiungr' edta tunrtiilo., c@orsrie:e&wolLi

sbitube acele elemente, ale ciror vanetaii sinr cuDlate lnu^e ele pnb hee" de .h.ad- ,; ab\otuii sau tn: " rn dF aun. mtestrtod n, d{p libc ir ce 'e prive}'.
tor, ldsdnaj ." dr tur c ln ipo' va ,, :e c er eo 'a andn.. T 'ebui e; ti e .Irtan tns, L! r-a{: dbsll a tibenali! es.c roa r r( ap tu;l aa c ' ( /bo,L,. lr tlq. \:. de or ldr ,.Li bdam ut dml nlzd.l\d nu poate ti rP3 vj^, In <clmb ',c,de!um .alul, ovorul lbu'rror, inel!l !oiri. lcL ),Iadila \r Dordves! idi Slecaea norz dirtr rtutea adbut;lor

mits o.i dirpotnvr. p; lar r.l1 trde rn il,1 2r Id detqpa nodulLi r va+nr eii d. i l tdpr ui l ca.ur tF i . Ar m a, l' ta' .I \"r i:n^lr , ) ubi fl .l . t o" s h- " noi s tbt.,or . ocmr pA s.earl .a e 3) Po."r 'orut es . hber .e pnvEr" aiecdea lunelor 5i arriurclor "blolur fe;ruia dh honajere sare. Teoretic, liberrarea sa este absolutd in .B_ Aonmiur Cop/Ll podc , a'" c"t"a r"r d,e"pri @.orurpoared6.xi proulu.ur .a'. &.4 poa'e J rrdBa(L rhiul e|;. A.edta tibsraE 6r" .pd(ri;* lu,i; b;;,_,, spurFl fo Dopotulnu sa ro or,e dh pln ni idc a.4r ; tihi , s r - pm ;nai er er ,- pd; .or E, (um r repet.9i tuncJ'it..I' a,6r doneru e; c,.al uPacum ariq!-o mii tnainr., Ln sun | ,anon: zneLt "n 'te Jn rtua(Irq trpi., Baba-taBa- rr donabr rip!. En- no^\ur .ror (auia,o' etc. .dronut .c do&Ji(a. ar r6:i tu!1l@tr -rnr doe rodF affon ptdulu. un.i

inEodus ln a.tiune Pp dc ajd partc. ?ovirnoru FJF tibpr :l .,Feaz; ,b !m od4 dommn: t) ln JeBe ea lunqrio, pe ,.rc t.

situtra iniliaL rr rirnij.e ut'4.orc. SDr: o,ldi: Ja.a pov6rjforul kebuc s:r LF.. .l r; r&tic A: 'Rul8a ('ipitu ajurorulu nr.trr."nJ, d.pr r J o; rpbli. !rhAc

fiqm

d" ninune 4r cynra o o"'usi

d"ri.ndeit. tnrp

eFi arri$ne indrvidual.. eurem "" L.,Lon o*"aUiti nu rM. dRri sr "d.pi% ra l!:.l1v:l!:ui.rapr :r atarAsau preluat un m.tend pnmir din dlo reiti_

ra l e ,.u re n l a L P ovetir or lle r r libe ' r _r i.ksr nr ijloa' e al rorlologllLr. S/ilrd bl ;;1ni$ jr ^'mput d" crcerarc re'e atrdirr aparte !r" ;urL- conshrud un leroren E. ProBdM^ ro o4,r' $ suBEm

i.s"i,,- a"',--'.*',"..ai !?81 9-pT11.,1.91:1.S.

Ar Br cr 1 DrErFr etc.

6'.ffi
a celljjF.edqr)

Am exJniat e:n,! r.Ln bLnu udu'iv ilr PJa.iul AmdrALa c: lailnai!'e basmo! oe \edsp -lstru'rrirns"h {uoD. drl puncrul d. J'dPts !l !ubi* ruseseiirode.Ln3 rLlui Nu puren r8roa Pbblen fum !u drlPunen ".PN'a plartindmi adftis: 6 ro 5i.a

.:rj+4j;i!-s.L{etgrii..o'

ridtrll D^r da.: * slirnba doue, tFi >aucn! parru err_ d.:E ubur,dolr, trer .lu6re slnt .;F Tst.).qn "aL, dinpt'iv5, dilirg-Fl Probtcma+ deptad db Dldui

Fsts limpare i:

r..n'in{ii

v,

f.

,, q-

tnqr d" o irt"lpri.'" ri tiur d. , ibiP,j , ne d:m ar? ,&4,r, i oroir .ititcului ; ()l T a rre !'o p n. a .c6' ' ia ..

;:"ffi &61 !ss:

ruE am de$ninolu;ft do

rci ri,tut m--u u poi 'li dPu' a {rd' "cr 'Tirm_@o, tiaceh9iluro:Joir!?a resnd dlasejatajt&!tr.e!r!r c. Lrme/;: p:trtnli'plp&, ia ptdurP l n i .lrjurt ,_rD ka d;-uar!;re. orl m a'a a,iio;a de lel.l pr Iatde'r 'expued ln tntrecine tabloul &dsfohdnbr $a*si!, an p. zme'no ra'perl. "a rrz,impi:tor '.ria, "r,xa putea { re.@vingah c.l. din pun.i d- \edeF morfojogic, Ioat" D'cdi'kl? a];l te!. comPozltL iuuuh, 9i celelalFpa4' d" ,propozjdu toale basneJ- ar in.,te po fi dedusoin taset (u apil6 "t| "-pu^ .udi.-ul. cu 'rle .uvinle /.e+i .onP@it Grd qc rmpda, deternini drn &et liD De (-16 .b sub'sF d kd!:, Pin pu'i l" o"zarsi nurtor dnr "$ l o^D aF t, ons dr 'tm l undar ql al , C l i e o :l n Dor'" p te slsolur eeE lum. d* 'nalie cu atlt mai jndr{zneala o ctt le ."aere.' ofdim tn tuqara -mro,,.. o ic ' i d . ln p iE r s a ud . r t d ia . u lt u r t de ra16 nn aeoenea !.blou al transidnlrilor, ;n,r.u npen" Pedrfl a-l ordi. tu ii lct nc.6ar raraJ. tcr.n ori d'PoDl Dar liecar din ruJ.il' an$b dispubem d" b l@rt. vasl n-_
;;-!" -! B&D"lc e pu ea ti dhpus. ltr ara let tn.l -nq r.ricl. hn,ro,odrn Fpdn. a unui',ubie;irii"-J,J, .,, 'sbtoul ,"o1 hdr*tiD -d,i^i11.-:i iliftri.. s6 np apda !r ,ulicidtc cjanrd e, Esrc ad.\aEt ..i ."' r *t" 0. {olo' l; arulizc ba'melor. 'cr.o inrisb: pe alo.uri ounite saltDriti tiatun. ctrm sr dssebil ir.! ur subiecl

sau fr e modin(re cree.zah noi suriar, 6au loatr bsrelr p'erinlA unul s, scelasi.ubiecrtn dndiL; vartuDre, I: drepr vorbjld, anb;t. toaiutAri .rprinA lnul

iiuaec &J-i!ir d" "Lbi{r por{.ave,rr911!1


A' Er C' I D' E' Fr er c,

ri .x"mrn". ;

u1 slbi..r aDt.

Adnjretr .i

u a sn o . ttPu t i i p r e " ' p , ne m .r " - "m

9iffaioa'e. AMe'onjdera.a, per'1 Eur@, e\Ll meditr ia rcdi.uir.o a?n.'4 -poci ae innotue.-li&l ruAD io iconsideEe faltnl c, solele l! cde !@rl a trnit o viata ;dJ mde intdsitate slnt dennitiv piddut pentru gtiilji, :d!*nta uora ililtre lome ?rintra ceie ajuD* tn el]uud

nL " (,eat to.tc fo' hel. nordaur$'a polaite, "oloEl ..;. .b du irtm: \liu9i d" pulrn iporzc bodnA. jt nu uiutu ra basnele sint ol6e ile abia de o snta ile di. Culeeqe! b6. melor a ltuePxr 'n .o epoe_l' rc rle apu!-.crA pe pabta ctu. bahe oescompu, ;lneama cI ru au eristat dpoci d@s.bit de ploductive

ios,c.nu:r lat.'p3? io::::,9ii:I;',l:fi;'..fi ;;';;;'*"' ;i':'i";"#-a,6 ::ff ;T:^TlLil l...i .i"L?iri-;i.';;;La F"'ffifi .i=1":.11"'l:';;'l: *st ar cr liflil"?ili,ii.':'.,i i.iia;ii a p*'L;uneh *:
;"8: :Ii:l*t y?:""'ilTporranh !-ecu*e, rori'
.

@t. stldia cu s.au lormt difqitl subiecte si ce rin reDrezinii licd db ele luat ln Darte.

e $ ,omele Fetaiorforlor.

9i de abia du!6 &eer

l#Rrff.n*srsx*.:llli*"t*.*"st;l

i#;:$$13;s$gsPffi;, [X.eifr*-+.1+i#.r#5.'"*]]1ffi "1


Si;ffi
*l'**,r** $:..'.l;,1il{iii{,"ffi i:i!*i" iila';#rs'"ffi "*:tt"+-*m,l wl.-*lw'::'mx *ii :,* # :i [\Fi:: * * s'6'* 'i,;ii: ;;,ii;;;.;-j,;dj; ':-u
;:-j-i*;;;i;;;i'" ,'l d"..rs."r'.'.h* 'tuu*at !9"1:! II:'

lucrdea n@he sa apropiat de srtit 9i ne lirllle sn {a.em o lncldidd. Nu re .ici nn rost st reunrm "dod lezelp exDue la ln..pl'Ll lEtrii i prd.ote ln nuegrt
,ci tuorus_. ln le $ o r&ed

rcl, deri Dar inrlite.ele au tosr htuite In tan cba! oe !e selovski, d al..truj ruvirte ne ,i lncheiem luqarea: ,,Ne

socodn d;i

de roroE sa tuarln

geDd4n' ir;ontie

etp oue Demis 6: rididm ebheloi-Li;ir... a .relo'

jt$;jl;.iffi;:_;:l"6$iiii}l;s"g.i:!;iw
'.T'";":r'T *xi:i Tfif n:r,:xfl"i:'f ";;;a-;.,;i"n' de "d" di+1ei:-r\::T: i.il;:i :;"1:1.61.i:' :;::Er;: Hil1:"dilTTrf i|ffi :lx'"
ilii, i" i."i" ,r -d''cm lumin' in razr' ric'tut'.cL@
utrr" .bqldnt

$ ernd; vnld sub imDlrsul ror '1, noL si !l derr' u.c ' vrdiie. !'.6ru? rpurE lnor nor romarmi.., !a pflba .pi(i corrmporabE,.u subedej. .i @o?l.xe i o .epro. dr(fla lologr.6c! a re.IraJL ?-i 6+ ?rc?ne, r3c de ,n&&ep!t lnslfi posiditarea urri ate boil de abordare e prot'loei, dd aruo .lnd a "rer, litmLua \a .dre" rn4rruror qtoar hr'-o p.Gpa.ttrr tol Elx de tldeFrrtt 'd \ed F crre o rcpr.tdd petrrru roi or(hna1, .lapreisrorie ti pbre ln I'vul n cdiu, ctrd, tfctnd cu c uerl p*tc con.plaitare Jedolrbeior.stza tic p' l' .
e vol @n'opi cu cple op .arc F fon eaD$n a$nzr -tltu_ tdd 1. oprim pivtrea aqup'd , &riei poerne tu rnpu'i

.a aornule sata !reeatite, calabile

Ei ln lct doddiu Dmblda {Lene ce yau (d!ns dir

in ldin.ul wenurilor, .o' rururile &e$e.

Jitr"'."r,""s:"";,-i: $;t#:;f *Hi*;". i#L!i!'_il *;Cl;iii"*;",::e*:,:'"H,*,:-'; jt*'xiffi;*l:'liE.H'iti',""#:!"qi: ::-**1",i:: j#F*.'s,,';":".9*::t}.l;;r*";1"'";;;":f'1i,1

<leilmnr!-9i ienohenelede s.he;arfn si reDerabililaie rct itoDni!e irt.easasie a ceatiel."b -

rtrmn&&iqnn

".,*.*"."". ".,*...,,,"5*-r,*
"" _, .i.r.

3. irbDl oau {br.a Dbhd !n pee d( J D'hddpDhr6lfornrbgi[!!n .. um!& a unei vior@& ttub ru,* a*e a.

AAURT

B^Si{UIUI ^ clirL Foajobr ri a tou.

in !', De{ i4D

nu .pubd Pc aqln @ihuld !&en!a!!!bt{i@cqF& io6s iG4in. bbru' do E i j6 M@. P. o '6Fd Ltu cihr
F-6F Fb d

iuh.r

!n 4p8t
rialE

cu 64F0
D. wd!&b

p@Ea,.r

indopcnd4t'r.x&Lk'lgjesd4

' 2' Lg&r Edw3t g'. q

.,n

& clerhd6

!i .r d

d.

qitdrii's!d;l$souhi'kfb !i D .oEpmr$ cu @r. d! doqrli @!n q!!i!6)

?& rrr t. s i i u. 1 i. iri Ji3 r I (,,! 6* r. D*qdin.@ sp4Llkftld.rr d duPr ru@ ts dh.1i ,re !s@aj. 6) dupr ar&niL

d6

.. nt&dau,
2. .biEr .ju6b4 ldbjujic

a d! riDrr:6e

rl '')

q-\-;

"ji

(idntFbnr,

dubar

e.)

26. nod!*!

jntdi.lici

,6. Po$rajrr ,:!otq r. 6tq ?ejudbrlii

er2.

Idrcda

indltti:

s. p@soiqr outddui

riPsi) crbr leu obrdd rip*n r:.rt su ia1 Ehi rrert (so pEo;iul

(su n4s@

c.r

33rt.

Rru

r!'rtt

a tusdbnruil

34. Edd de retudqo tn dcdrrueFa a4iunii (apa din rrrt) atsxnH e Erh@ I 6. 5Fr6d %. "!, -d r^i!* /

so. horivea ri eoPd pejudiirj' s 5r. 6ncL diPqtri rrd&{btuhi (ftu. exlopL: 6dr ({6) r.Fb (7) lj. ru.a (r3) pc*!u a o ha cu,tu dc etL t50)ri pL&r ,bor qb 6s ndob (r1 e q erb de aw () 'i Phrd

.i',.1..*r " '


3c dmclb .ufli* Fibjuib d! ripria 5?. on drd nitGihr d! !rco. 5M0. apdlia mdu! r .rudbrurui, h : 'n s0. G 3 hrrdu@ri br h dd4!!ec i4iunii @.3p4c@r sritilt murui .r .ctiuDc btr. d. FotlE i! .{. sd rli dr .q$inJlornbi.
. ro@e hrc h!+& EdlcE' crcduil

&q*d eE didsr 40. rq@jlr &t lru&dhalui epuslut 1r. bd& b'dbromqdcdeuE
su?jqib

(!

dc hidicd

Ndo!\ei

pElilrd

pd.jde

&

3r. s@en e osd

G. 3tusL s dibcE4, d $rpe) d..), t6b d! rnplBr, .anr o.d.vD

3r1n 6du.d

a durdhhi: rn Li5FuFr..

ali'llji

td.

s&ii .u)

$. lP4moL;Fitilta

&tjuG

id

; e, dbb4r ?4. 6!*ifD!r aP{itni e .ctire M

dur&lbFhi

cu @d,

,3 r0r a d(e tpnu in .'d


s, @dqr d! intdueE

rfd)

eF4!a6dciDP&at a4iud

iD dcrdr!tua

76'dirkcul.uaat

eFilid6etiurc

furd (36 q.atsp.dor

di

d..)

.luPE

rB. pbr b b! (drdl:sl r@. dwr hP6 ({tu

{ni-,,si }+ur!t,

sdr o eu.1

/. De ta lpsritir ",r,rd sae. ^jutdd


E

ajurorurui lu!rh @dd!dt)l

!t'artran

dlddBi

d4!4@

eran

35, srrd.rt

apita ar{ itd lrlMiur 'lubrurui ddd6n @d6qs

s? bcur qnd! * 8e htsLFsica

I{. !r.

iiedctr' !nd..

,elqddis.urj!d: iomlbB de .jubEr lrddro ld.i inudi4ii dzddv.r Fibjlib de dpri{q

_n7. brur rjubdli t!e. eh.ic eu*rie

.. bdbF

L6

dc rnptBi

Er, roElL

Pdo cs

durdbar

d.

!rd4.1

. a"a*

t-prap

a' p*u *

ra, @d sh tletht3t de lldir! & h}lisrc' r24. oLocob stue Plrjib

r?-!3.

rftlrisunb:

di.F(f/

!. \

-tre.-"-

t ab ir , r u , toceP utrt D. h !ou. pElrdibc ( : e! !' *c.) i tn! b ss

G;;--itt& ". tu b. .@,


d. dc loru

aa.jd.
o a&E@6 dc euldcE

.. d.gd
4jN e deditilrr d..

1b-r3r.

"rcrotrii!
rDb.c*5 dE ae*e Pnblii heEard trurqimPutu(b6rt (dofila dc a derbi

t3d, iq4eb

r3z. P.t!@rjd drc lorulcc 86r r35, tddb Nq d! GLur crcu) suxni@ pdcjuic

d! dp!E. ''.

.1
!)

d:ddYaq cu ajltnd r3?. db6sr !Ldr!v.! r33. tdd ljntcdui rc, eblEe $i16tr pdreiqnc dc dP'tld G' 6eo

3& d$(qefr 'n (r+tqib4 @. ' ' (r. dc r a?. hrna de etsttn 3 !er!i '!^tr

ANE XA t

I onb si sjlr*ur

6i 1bFlqciu!6) tcdd supB adbutL lnr .r ajubotd dzadv.u: Plii8he hr4 re a Piic* !&i[ie P.dnl udr. Dr e ru va ha nida6 b dr,1aBre n i e {dF ts* p.!]4'@a|li'fu9&gbbrlT'i@qI i!.d.ia'!, Pcyate'r.ojqdud'idbaP6P ! i tlFl4ciuDii, ed* slri

'!mi+m'ld1v,iE.1, qi tu Ar@uqb tt. ArinurLr 137. hpq p@he, iiur rv.o*c pLad d.ub4{ mus t' !onn.?t. sr lrdus ti1 ib$nF). 6c '. bei F rn6b d (br-!dn !). r (ftdiv?lB pEjudii6ii). ,,n!j s b elt rn qpf (d!fidbnr Ardlek quE gii @o.d (d). arbmrt' vbdft, s). Iv:nqb doBe &l eidc rddc l^j. Pe Ednri! clE 6 !n ,r de eft (+aiti udei n&ddvde drn piorlr, re!). un ctob*q ! raie ri l:e llu"r dr d lQ. '!i Dc cuD n irue r. 8ud, nubrur o dmd (d.jlj!gc'). r.is{r on!. kd e &Fi.i d. cinci od rd rd@jlrd &d6. !r d ro 6pi ur ftk d.ltu (6r,. s.'rdr o cru (i). F*b (9, 72. l4rGhr, @L d 6h de hpht e pud (rr). rn!,ic .e liutq 3ddi. (cr). zDcd b r.Fb t^r). rEphhr hph o ,qur tl!-!d). sdv&r cN6n. '! cb! rEi.rci(ci).rd (lt (z'). tlhro! d! tnptra! (R1). lftGrcde 4pr.6 &|,t^1Btct!tvra'lzo tipd: 4oru !! aP. dlbsqr. ur{Dl9cd,dhqt@].fiT (a!). $ dc r gr tsr Fr t\'l' Y 4. ABrh uDui hsn c! dour oircd, d{ o s&ud prcjudteE.

.r nur rri E ud'i priDtii (Pcdec. rrbdd L nr. a. Mdiraa lcjudi&'). 4rhtn n pun pe r b!, dornft, in6o bd ri ! tu d4nd ! i ), {i,k qibrrt ! dr rt u drc c! !i (c4. s<'4hqp !cDr( lisk (cc 1cc bcd rnp&!!bi de !4r ioq. rrrt rt !N. i:d. rEe&.hl ido@ (H) Bhhr rE6c! bre (zi), pGa r@i ( { ), ts druB, (T), &b!qd cu hk rnp.nhlur !ncm.i.. ra h!+ht, rei rccqra4r p.nnFi Geu!6tb). A!icj E_r zi tlr bbhr oeratsl; .r cdioaric ai! qii.E ri aDuoe - r6nsni6a InprGhrrr, C@r!!9 b. cu su(a ldclge It, tiDb listibr ln b*E d& *n dmoht ?dn u!!Ee, d6 rnurrn G&rici) dddvd..

74. r. un qn, ena hi, ei tui d !i nie h (i). tuhd h oud, hln o @3i F !q! { .du., &{re err! ri dm? l.t b') ri !i ri&.nd '. p. cu 4.bi ('iufdr-! end !n 3- dpas.. .). zm4r 'IM h dop cu Ehqca (c}, qr{ .rod6i qdiuc (e), iq 'did te, !Ld!d o h pc ddEuL ndn.i d. (e9. zE4r o np4h (a!). !6rii o caqd 'nd 6MniiL4ulr xrn.''i,r e! cd d hre di!6 Mi nord (Dl). {ct). hni nu e !d r@ llr n.). z@u' Ir prau!. { d!n.d? brd.. (d), (F M&). utrrs. B D!3. rE ii do! rroeri sb o rrd n. sc 4b hhdeoFk (&tu4o1. ti pqvd*r &qq edE e 3r aBhi *ue.. r4rbr si (Br. c.!*e '6a (c 1 ). c ,i Dli rnl bb, pr*qii ri (Dt, ddvb '6cd tuph cu ,oor d4drrlr3tE r4i!d). son ei rnur ei yr!@ (Lr -v1. (l). dnt diblBti lR.). Inb{da cltDl E1 !41' ID 1!4,} ! drr

B' c I |!r !: r

l1Dtr Er FlI

iilur

!'&a!4udbs n4douddlsd !.Ftu uut on. A II{ ,r4eE

Iit r mn&ul*. 7t r ldehhr nu *c @pu.\qlffi 'rci ( b crj. ?ha dc c1d | ), r.gt ! * t!p6 .u d (dl. tui ehq tutt lbt tnviqi ri.Er.di$btsld &F!q F) Nddld e liubr nt'drlvu, rrb .t * rrp6 cu lqeBlur re ro.utrE h @rib. 6 Prdrc (P !t;l

. {&), lub unur db & s dho bs.ripln i@,F2ddwiluldeebr.. (h!!furBtnftrotrouindoenr 'qriud) Prq:r6 sy4,.I

r[ c&:bG (21.
h b d . l n Pr Etg 'i q co l t|u 'Jv.i '|5 b b

ti!!a e !.sa d! .jqb4r p ri d rof L dobs 'ri Gr - a6*Jd. Fd. de lnprst

,,n h cu vdbc ,i

on |!d6sc!i,o4bdtsuEeLrri, otitlgbb (q. dF! (c.). sr6to obo.r! pD d L d.u d. rld" r^r s, cl. rd

"&i

silti

& r.&L & rdr4-

(R).Ind$'"" EDbtua toi bpts (t - f) r1o@!l d bs4!rr.) hi su.@ Jd & rE!!B! dvim nit5g bdlrui iI!), er & r 6r.

(zr).

ood

'Fl -rrilj

qJbrur, qtucn

4d;d_.r..r.

r,dEr

lqr !i n rnd

hqh'd!4pD'*.l.d.hp' Luph cu !! slcfito t! Flpeboa!.c{nbe(ct)

,sdo hd & q!.b, i. prq. " r..obrd!,!L.r;.o4(u1. aF. F aB d. trwb, ^ {Ra * (, sb-unr.i,.";.. "b,
rcapta dDb lici iccb{e (!tr w.opnnd. P! wrbd lg. ruPb.q B.b. ta& (D, Er).

(Gr), $dq b@sdbi .Mr hd !! iqje ku. auE (o) tulift (9. tuL rcbb d! rdtrarc* Grdlor di Gr) Ivan 6hiio itubb prihrb (4. ftbr. d. rnphr !! d r&unc 1d!ri pc su (!r. oq ) hut *s dc pc o d p6 u!di. ..lu'd (X), surg. sFtrur la - &bnbr
d'J.ebrd @d !! 66 d!@o!).

Ir (D4vdb6), v'.jie. {F) APt ri &&uiqk

(t) e tu3r b !b!!t & !trd supB ht 6nmtu rr t' ttd4h (M). ftrB ebft rdq6 er4@d {zl $ sfurFnonulddEd!?4,4 . ud tu4r a@tsdldui do dk gfu dlt o rord !udi@!*l .6ur 4i vsa?b PedJ1

M!4r

h iqdicr erotur de bdqqui rd

.FE:

tr rs^4rj orbr o r ts Gb d d4ftr (zt. qr lDerrh i dh,r). !rcii pb r (cr ). ebE. rii oad d @ueryb b"hr rbe ou$tfu d. phr nuEi (Rl

lFr,

qE lie d! er4ab d - T. tilur - dqh. uEi tu | . dou Dtc* Nrd6nic|.h!bLL_v'nd d. dpd-ipb.iuhr tulcdi a tcb nlrE: acsn c*!&*, e/4i .dsprt, n4c6: mils;3.iocd,lx:i@treotb'ti!d_!.dFno' 16. L tnprEld, 16?&rr.:9, liqr de tqbt li). ?t!n1li tli h.G Ec ,&dEE!-F), ei.n dintsd tiur tudh'li @t@r 4!d {a rui rv:r dr6 .tudoi hl. liql ve 6!i a solb (f!. xab@ 'i

@. r iopirdd,

riur sq lir lnpdshL r y,d! F durd.p$qil drund lr4lodkr et ldui

nd & rdpdnt.* sorn d. xd dd;;; 14). did; * br optu,Fr *drcrbtuLi). !i ekd r p. drun,", &!6 t. f 14 6 l

D.Iiur de tiP.t

(F-

gt) ii i' b!i@b t * drdrcpt ri! d ioslr{


b d b 'l h s o l i E P i D i l P ! [ ]

l^

I-w*.ultt.pa'' aa "** (or. (o'nbn utr.PGd rotudBt o 4lqd ri s rlq Fr' Frk

fi. (Gnun!d). Gr.rer ias pLd {'!!o4 trb*!r. @uu !). o hd hrlldhc!. *r defreq.ad '. (rqFr&ire _ ducdtd& P), tuur * rd ademir lg!), r.b $ (a{, uciq i !.s8 h&d.6 d$Pi & Doodtu (!,j. hbL prd gi i$6 (ct). M.4c eE (s).

''.." " ''ry:: l'-::.::-'-" .; ;.';; ,".r-Tl1: "-::I:'"i";* "*.:"..'':: *:;;:.i::l_T:.:,t :lT;1U:.i: ";:tn:;: :.';"";::';,."'"'"r l!:PI1': :l':_l;: 1':T:',,""".iJi.'"i "':"11:,1 :; ;-"_-: .".'":t:' j'T.:":.*:t li;;..'";;;?: ::;i ;";.; ;;:",'''. il:: r :i:...'t"* ;:,:T*":"ri n:;..:li;";;;;;' '.'.*;" :.:"-r "*:Jf:'::',#:
* iH;.':I::i.,-,"'.. .: :1,1*-":1".r..,i1ff
J.,";.*""' -..'" ' i" rr^F* {pr@aP6r"c\'@E 'z)

bFLr {.-d (vt). zBcqi n !Ni!A ard r! !d, a dd. bd hhb tusi.rdur (R1. kaid !!!d. & id6 iy !!!.). Asldoi bbrc ( p. e .s. dr Ldn'f6 (A afh&i 4. ), dde I 14! - e)r-!.1{!!c1D|EI!!-RF{

cl <<

tc ! a
t

F ^nB.c l c | r R 'Yo
^!3'cl1!rryR,IrrNzit

)to

+te'.ll".il*l:r*r*t#*"i.rl,;"*r
";,r:*;i*;;:;x;1Il :;*itr:":;1;'l:::'*0" u" ii ** ..

:'t:,t:l ::ij:i'H tilr":*.;:l i1;!:ff :" ; '': i;:; [j:";; " -""
hs ra uB din ni{idt debaft)

iir

tund

d! e.4(ct)

"-' "ot'

-" -' rniinde

"o"

,i,,

::-;,;:'.1..?;;;,i

.;.-.

ab +,;ph

tr': *r,**t":m;::*l-s;r^ "lrii*lx'lli;

oi,,t" "*r. -*' q"e""r. a'


' R' )

rn p h ' rk ' d a r-. s '

an hra

t! a.@q

Fd

jldbb

db drbi.br

d4

s..!r

F 'o 6 d 'q P . p u ': {! d d q J : '''1 .

50' B r qbqt r d4i u | d e @ D p [q iiur dc hp&et L lnrrnlul, lnpHk,

0)- cdj@r

pllNer&

(ol

o). arv i. I cJD. . r " o. t r . n ( F, d{ r y. r L oeqD .!qw !& ebrJrG.dn| .F& P * o @PE'ldt sFI ib. ! @ ab q, kilr {F).!. cs hb tss-o Fhlr o.obipud &!n D:. rG. E m.duepb4L| E ' B ' | A ' ' l @ l nl ' 3!* !tph4{au:dtkt515l l i l ,l Er G , F4! 4{

I rEt: vr no dEpru E:trqF xvrr,.-r-taEr p. ( & E 0!6 ohd b6r ti lrl,m d 6t1Ei & oaoih{h rr dis ftddd). rvua dc loG 3r & ptEbq t & a d (BtI fi& ( t ). !!rbqi. &ur urdlc cud

evL

(d!ni).

l xstl ' .r& sebFhh!,ts!.bP srd" .nP. E|'! r ph|( ! Ne'U

j o .Er 3 e G D,). lFd !u !@b @ ntEi Flb iqirc, drJiu de o e3r&bb d N d d o b h e d @!d 4 E r!tudr !b (! D!3.I !b N ti drui4c !d a^."",...*,.r;, lr !.). aerEi hm & o ! !nds4 .r$ b@i r" r p n ep ! . k b , . r . r ! . r o p r r d r . r c ". rt ebd dqd lFd !. !r!rr6tc cu ssdgesbjd. o .. a.;.... nuh & !6 ad dadd.i urduu !bj;, er cr Mus MlqJi, caF b.'ri , _ , d1dr 4!o!r. ilro ?jun& b soB ${dui + r@r dlr ri dc dou' shtii r n- " " , : . , , {. rvlo 4E kht (t). $n so{dui ri pu@ ki rnhlan (dr -t). bdo (! Purd 3t pLc (!t), tudu.i o 6. epo b4 t4. lui IB! ti 4r do! de !d 1A{), d o e ,9,,_ b," pred ( h{ !D D@ &Bbse de tbd4! {FL). 1 ), sn, lnpbc ii dou. -

(Fn& rEaolr

ou{'

ao. dqi o qaF n@! Frl

Mlu uu4'.

p.@L

reprintr-Er).
rtr. in

Brd@bdeGc
h epuer dtr6 b $!b

*ih oed d a rcdii uhrcbr. o b!6. (F).Iro rjq4. ac*,,


(pqqdr( h*D|tr4, tr tqr

t
) \

n rv.rlizd
!D+r.i (d 4.)
s!'k-sEjrd

{&r: e }'du. s{i .eusdhru(axvrl.rvu


ri llsc ( I ). v!4ieEa
!Ej6'

$ * I
!) ru E rru

.pucr ts udd!
luEdoDF-

rlt G'ltge.
oqql. b4.Lr

rbtr o4ac 4

d! pibl ad pf.n 6D!L !! 4 b rFrda on puu' ilrij, o! 4s d."hd dor lrvrtui i dop.ne;u,u

r &rL,

rc*.

I us d $q eoi@ rru.ndd! Lnos0, s ,a F&!

okd,-

rl4s

rD!.5r (!). lvd d{tr @iru

brsd

.tr.,.1 d"turtino!rnqq !PL3tl!ifu.vodloh.u^alcs

sdin.od d! .&d6L-21). sr. .,vors4ri vswi 6b u tud dE tt' dd ss. A.qj ltsdd 6 i tn r'srl ni t2. LiFqb q&s1 .

''{

Ti

/--.

't

l:
(-

e1 Du@srnuie o luEit

udLdl l.Ei 6shr v, nn $), e aEi @ 4h e' dDii lFtds h!6her crcuhr .u
t A rLm alM r sovdlid

. r. Mujiql ri ei fti ni !i 5ii (i). 6r nai ere dn@ n4i * tuqb dai tud sdi dE"kt t * totur r'!t!jbr r, !n Es*b., '! sD Mryld nrs J-rb4 6rn" (E @cqd em!o. vdhr.). N4hur spr !d eL#b F.i'a ptue (a). Ncslfu b td*hd burur 386 rri Ptnri! 66r lutde
. de s4at (idr!$), prcliide d i a dip&li o vad ( 1. n doik

D n swd.dl

4nLr..

p.P q b_ h r

^ " -* ,' * * o + ' " o " * F E 1 | 0 9 .d" j !d6' l oP | rl -

!Trd*'.r'Bl

mE

ddn r.L1-\1
tue6l

q c'r_'sr

arFEr dd

tc I ) ri

mu: s -ul
L, hdeilo* o- 48|oc d n @ l n P .

it ucid. p. lcsh

(9, !i i 3v.g

(zd).

'.r-- *; ie e,.'" ^-. ::";;;-*;; "j,'-"i"

+ar.

::*.,;,: ;i;';; '^,-***,r''


"

*' -- '+

A*a

ti rqsr

hl

quFEr

o |trl.llfu c.rddb
;'L -tdb.

*.p. 'o.. ,*'" rnlrdd pwoc4* ';*';""'"' u ar*r' str* tt

." ' ;;.

-,G. " -'-" q6'i! "*. rjerur -*_ d Rr ohd '

duli

u pr.dE

di66luli

dcdbib
din NFimr

dei !{
b!.

p@

4ie

h o &

& ad'"d

a'bu' o Poiqb 'do jsdrdhr !o h(rr.-

[*.x#*:*.r:#*,*x;;k#;*'3str
;;;,

""'"-

-' ";"*

e p.-"

:;":l; ;:i,111'ji'#i;llilI-TT *l' tx "lf,; ,os"+- N' { &n* .* (tj) n,. ;J;;'a; ;,.:.
"-.*
uL;" d."
76. rv M*ne

",.

a. o . i- , . ' , .

n e'n

uL.. db dod!

('! '| usu

' . -. ".. -@olb!

EXA
"-d(rdE

iud.: ^n,|@figs(hrb)j rniF dd.r An_vuPnj86 rf, drboiurui.fA1 "al, d.. rn

_lem,,drr

r,-1iFqh tu&, un or; f,r-rbln. o lnldri n&&!6r s u! ajub! !&ddv.Dr r.-uper niiu Jii.; a4-ripqk od q Eode tur nqmi (Nr.r d4o6)r sr-riFi dc b$' diDdel

usTr sEdEloR

coNEiTrore

I
dddd e j.L.

! ! didi6lof iq|Bl_Lgonld I .d. Iii'*4 *!! ri quFr;

B-

i - dhaJr. h4arr; ar_ aEloF v lhsroi: d hdnp, lndi4ir rocdhal! | c - Fdle !n&ptd6; dr , !.ddiqur
dr-ieedim pd k4c p!!s!! j er, duild6s!
qq: d'j9 @'o blE.Erd dq+ d! |d. o' ' - PFPJ r iLhf '

c. '! r &ar ! iu! ir

is(
vqd dqsi

P!.ih

lohi

dc ld. runc jie

6btc

D _p!i na

dd
l u i l fuc |glldldB au!

sctior*r

L $.Pqe

b n

D t-l rcrefu| D | _$bhl ,kod' @ JDt - t sbiniecudeg bFc poduEri y - ft3rd6 BP E dddapdabi br& l dodu

unid.a

bloJind ht r4!E

nuq

& cruF!: b!{'l.ri:; dm.bDhi

Dr-e3tufu6 d. roprrs Dr:ds Esbi4i; rD !nt&q iuL r&. iqncj D' - doBrdd

h hr{

ribilic

iDr_hPhc!d@abo'd!'lfu!:
i q d | u E | k o d d ' u .;^u_dl i

.E_i!acriE qEd,Fri, ^r''r ^! !i*ns - n'6D j rr prsd!@Eod. (r25r ^r!16..@' ^!_sb.tit!i


_' qP ' !' qbfuuu@ brk6d;!v' _

crour!r
!Jl l d !? r tsl d w d d ; il,GEla @ph4b| E -@!{e;

F ipi;

r!_djnB,

d a! hdellrna

dd

nsrtu!:

hlb

oEcdFdohPfuridc.ll|_dddal!

!-oblir!r!r
df n'6d (H

rE.r6 hdi6 drr@) | !tF: fierbeirdu6ddopteb: !|'ued64b3:dt.bdalldlo 3FE din nrn'r!:4_rqdbft' lvl_u@rh

qs

Pd.n

:8r-

' * o *r

rilhid.r

nmscdi

m ' _ .u ,*u , o u ",:,"


I -rntoaice!er

in tu@ E Gi .@r: &1-

b ;;;.

obi

c!ourui

cu allroor

nrldr:ve lntlE rn$ird d. o sb de hnsrmrrl ab ldrtu;hi !! a!id. I ur-un&6 sb Gond d! tBD o!nc& ad.ndituj u.-udd@r r!tu. s1,r bcu F rs; bfobl6arc.aq9!alh6rcE{d4Liddl

! e *.6 d @'dB;. +--dh, djrtu! inob . de dduni.drnr c'

Lr_r4.

epE;

r. u r! c rra irl Lr-jduL L'_in6eE.;

a4ncelBPl46ulul9,&i'd'j e-toFrDolj6deracbmaBrobicddr:,rd.r s. rupifl.jrd b tu, lrub tri; v-dhr ri Fahr 'vib. lsh4iii tD rE cop&. sr&n6Ird dd6 d. obi*bL I elr lept drtl.dht

y'vid9!htilup6di1p6;f r. cr4i; v. bhmr.i F-d*isur

Li3F tldtu dFitiber dleEdhi -!eds (501;FrF - $c

e-rrete!tiird I -sorulir r - shlionE. srcrci'!crtor!i; P@b6nr

t-lns.Nnarr3,

Proiqd!c!6ii
!n prcj 3i$b !! d! tscoEj s. d !jul.@ !.'ffi!ii *r

33!

3 Iip3ei xr-6d eb'!&rb q rcd xr-tuEc rDr.tse 4bdnar ri !@!idie

&d6r * lJi&d

Doodi; cu .iubor I'd d acJiudb! P4.d.nb:

Rr - rilbd{a Il -nho R!_tur

doedlq R! dff Edi:6t plb bdE.

z_.r..@r.
bdr EIBBr z'-rrsrlb n..ta!r a- r o r n r < - D !!pr .tir cs

iisrdurs, z'_
'dhosrFr b d

r! b'r' r db rofu. d.

N EXA

VI

tu4ili F@. tuhr FitiY q,-tuhr !.3adv 'r.r rloqnt r -re8:G iie.r!!cl!

.&ii. od . 16! c! &ra ettu


Fu. @!vgio4 @r ceL u6ua6 d dnod rd da te tipob!). int6!r$6* Amelhon!6h!re6tud, tn tua4a4b-c\ cu 6Ddd bdrid dc hldo oDr!4ti, folsc4 r. ldnidL iffidr.iq d! Dd jo! r.lh hibiii ctula 4 6hn 4zr4 r, . .{4b ibtr.'! Mpth@t.'n tuhlt ,, '@bctH ar!J@r4 de oss), r4dji

6n{ni.Eb 1 lob d6a

A B c Fih aif. raclnde Fn i4d

tuti ! auhbi Drd? tudui, a F&r

Ec4htld ..d. F!!{1E n Gd dq c tuiiDr p! d

dtu tu1bb, dr! ee rlihr rdc{brur r.i b* cu putbts odle di.b.6d

b&r!i ' & hd4 'i nuEror @rcd du?L d4i!

,n ldtb

iohlig

r.

a !n i i .dk.!+i Atud*r hsmduidsprdPlon!&..

pdvqh s soqnF! b dmien[ In@n E d!do3i, Ao&!vp&err. rn !.44 t616r-d.drc* aGrbFb lmetunpea n'r EL nuanlet ha Pd4! $iti4e. D dndd6rdpobgi .A l ne dc dputur be.B!6!d! iushk dc @r4ir !.d*.

ssnPF6.i.

!i sq+ so.Gbi

!i!t 6s

dc E&

ri dDjiiflr i Nalqldba

,.u

twtq,4d

60Ed*lcpizsM'.r 6ra Rac 144 i Jdol srul4a 5i nrciur 6r !t4

r%eb !i ,grintudc.

@
rE! 6r d! F!

soud ilt'did

9'6u

rdD r4dd

n El6F

rh

dor &Ei

r66i

dc a;u{

Ndj.i,

nlfdl

,.!ii Ftu * hFb n ?ra

,!*f441;. i t4n Pde6 IEcni! d! lnFot ri E!tr

*Be4BlMd

:6,tu

R.Fderoesrtib

nr cqt, dl; (N. Mddu) qr - 0@5), ii. 1-2, p. $..


h @L.. b$rio9fii 3oo = vt d ur66a ru*dn tu riFdc iibn4ioiib ffie4r. r.rtu tu6.,. d nrr {! iDprtr6

b teb

seLulii ,rtutu

Raef

5r5 3=Cdqa4'!r
cqbhsrrt n ebu(] i to!,tN. u r .qla. tn cddaflt

id'&o'

rn r. brt*cu, ,n d., wr. vei sai8t, qar P@'

6B 3u0 ^ rn P raiEru' + 3rs L - Tqtt c lirt v"'[irl,i ri .J "&{i] c u c lli, 1 9 4 7 , v o l. x , p P . ! 1 _ l7 l


' 0tnF' I4i gq' ,,.,1' l ' r

Dn@o ti 'tr,,tud{ltl.PoPtuE4t,

!t. dl. rP, eor3. 050 A= P@6t4 ror'!' in Raurdo.cd, I (rer2), n!, ri, F. H 35t 6 4 !'qli b sdn 'd.b,
@5 tMFe d. trr&c, n Jtlt Mad sana{ eabi*, s}dihd w \\ P. I'piffir,

3ot B = h4 F&rara, s@: lntedtu


3o9 -

Jd 4ii

tr x, Mdr&!,

!'!'ni

&.4 Fs

ts'atd1n c6lei
'i :i lv.lJd.r e

&,4,, xvn (f8), !e t6!-t6e


'@r4 !! P I+i*d, or' ,'d.'i+li,sibi!''9'9'P.914'

Lw4t6tu] tu

rrr, 1o,, r6t


ofina'ddwdcjiq.z(6qei.6|dqb6' 327 ^ = td4rtut d 12 r.t u, ti*i. 112e5tn

drf&,

)o51,nio - D&itt Prtt h. ra ra" *at Bucuqd,

otor.

tr, 3,, D, s,s,e7 c. 6!r, rs,


d, duP! di & tsG, d&trn 6nc td. todcpMab d! iilur

'
i!k!4iomr.

864.,

otalti,

Pdtidi,

', srd'q #r/ tn lniul

t! r' c rqndsu,

lopd'ka lP.tu), t l3o1l


v

Fi't tti Mq P.ku4 h $eaeq, 40: conbh. h sd ournutr o! An, s2),

4rEo.oi.,rr..rc' n, Pp , wi Feid tu6n"d4i, rrlanki 4r.db

l,4a

.' lmE. rtr r0.!o r sdr'4!' te 'q-vtt6'L ptlr &u b rrrr&; (r. s. E.!. t.i, @! orrdi ' db'tet? a rffi bim.tiob& tiodL, tu

rdtut rqt oDd .!,so lF.brtab' Nft YdL

19t0,t s)r d.l

td.rqr

dr

Led,

.dkqr & Msi. h

| ts t. lrr

rd

urd !. m.di*

! h
!u.

prcai,

r! rr,R,s,s lEd.r
!p4d!&h curr&rc. d. p. rb3rAdlodL & srudr

r+dn@H6 I! e.. .o Elqb

&bturi
r D4i' 1, ub' iet d d d b c g @ F i .ib1t! tu $! didht sihribi GL fli bulc cctibF tuh .ogi

rn rint r6d',r'd p. prb nodd d! 66rege Drnold. (F

a r@ddui.qhr d. dor i4ive, F1r.

dhg,fu,trlcqDabil'blii

n dg alk

b6xud rsftie d..

Pecr s/$, ad. !, B!x!

r$4/40, ldfr't

! s,z4sri.

n, x. 0ecrs),

I1 ud nbn. 'th, Adrdd d! n u.R,s.s,; r sriiEF 'ld.$

d. tur {a&!!9

& rtuM ndi !dE6t4L; 4 oc!p* d! ri@6n @r: b El L4. d4b de drddbbid sdsru..r"rr lubni .@Edb^ l@tl, a*er4b etu d,o46t lret r, x idotL Eilne

0orLr01e), rsii r tJ64id,

tdib

n$k !b. oseo

oot:), dd

turue. & dtu

(d, 3 x-4 lesr), *clrug s $ a. sart4 ,r, F?,rb&; Ros!! "hon L. ca,k ane.ire, w $ja tea6, !t4. rs35; Mu tu6i virr,, shnen, :s62 Gd.. t.a, le1)i i. o. 616, ,'i E/'sDa d@s, b D,ubttu,tqhM Jk vdtute,, e. eos$).idrr,pp.33s 352. vdhrt64tol c vid.t ni14d sri, ,itr 6A.ritu? b ,!frfkden tr.,8d r A'p,tu, d{ vdht,Natuerq*t

a. & 0e2*te7\,

isdr

rkar,

*esd,

6bber

! Mi&. z . 0trL1er3), riqryi*L cbosFr ei 6bbd*' a;dcald a halr dibbgist 3c" (@di dun dc r, .. Bu6). q k'cu Fcu p Al i d tj Eq 1 Pu (Dd4tb tulai,13tu1 vaa. w&4, 1331 eb)i psrid rDh 'rbb , *4'E lrsL$e), .P.l 'd; cd,iRrr ,r{d, 033r-rs7), .r!'t' Nqae tu*i. t 4tu d !a5el, i'e r drd w$tato wrtabta .pet tu lletsi
&@b. uLgd6d. b*n c 6 d 2 .

,,ekdYd

3 t*br-

b see

5-l*

d.

d'd

hr!

16

pr

& r.ui

G;eo,

DEke MtratqL. ttu ''t@8jd.

ru' J. cftnn (

hftred '33),

t-r,-.

D.&

F ,. p. .53ri

ire. {xb!id,!*r@'

rdsno@'

"

i.!d

u e&

-b@"

( @qbt_

dtr, eqed

u-i 'ridP4r

lts+

r" .",'

p*t",-u"a ""l"-to""-t

* *ts

odhiur

"'-" !u ! bco.r rnPlne Polrlb ecu,i ddi{

rn. i Potrvr' oP.r" pP ttr

F3' Edno4!
d! }o( :

onG
"oe")

!bn'

. ,snd'

; q, .u!

P4ts

dtri

btbcl'Ji

4au 6biti,c'd@'

cqn

p*+ *.r:r.1"tr" "."

+ *m

a"rR r*qb@ rr' e P'&E! r4'! .+-.-"eiipon r*6 e e) o r&pr!*1 rv EF_Pd turiqr, h sddd ie, l' . lr* . m o e t p ' + * a . - b n d t q l # ! g p i n r o . & - N I

-*" T;,;: ;;;";;;:t.,.,,bd,.


i;;:il ,;;:;:-;; ;;;,

.::r-;;;;;'4"

, d'"* ,*

1;;,;.;" iiffi. il"F ,i4' r Fr*''-i'I^i '"*; .:;i:;'.;. -...i' *


--

r*^*..,1113'-'j' iiii: oj::1i:n";::'joi; h ,d!.-:.r ^,'. .. *.- n-.,"'r-r*r*'u


he o Dps_4 | @bnt 'de l4'ilhGld&b*tr'6d'@Lp or ! Nf liidt <nt nG hr Ft u 'L'

"*u

a *,1fi"i

ja

ta-ur er,r,ld&irry, d hdi$lnn

t@tiil L.tttu ^ $ "*"t-'*"at EdliD*i rele Fe


ie '@4b

b
Jiat$dd

dtt'iabb
4 rcz"k'r

,,", ,,;;Ti; ;; ;;;*','d. p..1lblYl:.11-lllll

..

ln FF'

!6try.

d"

;;'.;, """;"'d11*"114::1-.^:flj,1:: *r,*.r xl x *o t-* {.okc.AAltr &, bn!ff;*.'";:''";;::", r.^''t aT'1f.T:-T-,1",1 .:'t **..."'*rru" i'*.. iqor. """'..; ;i:*;"il;;;;.';;" ", , tui,:'tl'l.l ITj "":.::.i:-;i;1*ii;;;;;;;: "-,bi- -'1:-' r t:":t.T:: iffibr dqqs :o sBLd6 .;;, ;;

"j^i.i

i b.drre

t-K

(rch

w e@!'k

Flrl

r.'
.c

tr ldr@f, -

'{u

!deu'61

::1,::i"li,;: x.;,i.' *.:'::::'::; .'J;fl"i:"r':


:;':.';;;. .;., *'. *"d p. d'@ Fd'p' *'*& -.

-t ' " t t ' g ' e - a p ' e . ' I p . ' . *

_ e !dldblp. d. idE
f t ( r 1! lq@ oLn. l b b r b , 4@d !qo pd h!ru .q"|u' E' '

+!!dE bd

rcd .fulF

tuMd.Idut, 6! sibirbe.

Fed'rd e46'".

n d. v.t. P@

t6'tr6d4,'

rq

i.

&rtuq JM6,

isrtq

,Fdes!-

6r. de .d!dp. De rtubbhi d hpdb-a suF -6t de dre p6!p _ a r6t 6b4iei Ghh - roi $, d66 -dosd,i ($ u.), Ekilli h..!q tu de h'6 ri porwE in piniur i;/" /,i6&,. de d bb. c. bErtr l cdasd B&rn$.t' .!rud i ?a4br m- er r i d, delti ftt'lintd 'F+ ,ubnh apr, drnDsdrlti. rrb.dhb aL ors iForb, r 0e65),r.
de naFlil&ea d6lidrrq ;se ,t td' d*Ite4 ! 6* &!did n.lioDl; r6Fil

4nd .e

r!16 dbr. 1e23,IE !r.7s), d! i vduEul ur!! d. nnod u dedu, b r'*ruhr de et4!.iie t Grdor e ,h'. p.?Ntd icrEhd (4 c ,apbre t Rbd'ia, \n Rei44 a. E$oEraJ. 4, ?!. a3ei4s), &dd:rr dsp4."00de .E, hk !o 4!n hd rubr.i!, & 1'd &.4,

F6 t\ tea er'

s.Jb

rtpB aJtt Fdh-r4u.. a ct@t 4"e$d

do sdd

1n@:

*eddri r dqpbt, !6 du. dfue''iluDde.lu.fui.'o4!

Bbq*

rd (2roD ). {LbL re4 rF 4.7ri. u Frs In@s:!@rF.rhd nrq@til, p6 de o ?!tu, pa3;qrea D{4i6rro r.I$tihiu]pedadglcel6bgd brnb d. 6d.s&ir qi nebd: $dii riluDdec (vai @r. 66d eetor ftmeii ts lcauce, dd, id&"u ,t adawb, ; 4 "d;!i 16). sr Qfr* d rtqhlii de orpotuj b ? tdlE ldnii cald.bi r du&1 do so4!e Ebnb *. tss6), Farb i t ad*q (1*6j .t

rc'Prop'.s..&.gdsP6b,!3
lnP b! , r nB . r c u .fl . o ! Pu

ri d. s9lJda wt oIEatr',,,

p6r {har aoe MttrabE ond L@4, Nd ydr,

f50,6L

r.

* " -' b b b e -.d l ' h fu "

adbs{ddtsbfu@' P a|aEF4e''4Lhll'!orF o nqld @tubnr rebdv op@ti


b i4!hd .! dobE loq ,o!!k Ld.F dlF @r; r.us

9,hLDiqFd,-vdu&a&d3 tL ti/jdfu 4o sn@ td,,. . eAdsrd- Ale& pllfu! Nc&ovrci 0333 reoe), lddi (bh qi 6c!T3B !&a'L 0!c.prnd 4 8o) b uoivsibk. qc4tiola !dqrbu4. "ffidarlsb dc e

Uh.'D!P'h'|ddFr fuq,nih6.$lcEdc{4r 6!B !o.r.j &ou{ &,), b.d tudidcPo{dl'6id'Fbe*!''g&d inqie'rri }.{id !Fs' 4 Pq6tu tunb 0e*re05)-!!1"rie6-,
L. @! ii44. @ Ed. df lEFf ud d d e d d r - 'o m ''f f

. toser r.d6r {136r-rr$), nqsbl rolMrd rr a6di&j* rB gd*, d &rdtele.rn5!4t L- ,&44* tb;s$,
pne h ,daso! de sef),

Fc

ond!*bi prin ludft.

6!deE4dr,

*h

orbF@6d!dec idrlr: tbt*4nb,

- ;.4i!!oPuEaedddda.@d qnedd @!drL&.,f4i, .xnsj|d

ft

p4rq!, !6, rn declniq! ldd lEibdbr (Ben6y) i olilioro! bdi6e d! 6rcb{rrr llntiv {rcpcu, n rd!6 b Fnq6r d! vdd! a|,ptii.nr4old dr! dcnuc curhrft edibBh si4" {aDdep !&!s, ryror ed) .d @i priio pEoa!*t d! trchd-h uulF, l!.6!., in, eb, 'n lomtrraii o&rv(tii oi r, an Ed, r!44e - d ui iglqiqtd[ehd4bdiv.ior' b.!bi. Edt de

;'d*r'

tidiar @d r6q4.

"Li*d af Nsdit

&sn$a'-!-'

F4bbt Me Ebhs6 b Fdrd2., 3dd4 Mt^t Load @r I .t'a F.bti8*, l4nBeh' E:6'b, 4e

@'rif-rd'i oliatt'hbet

Actanj'

vr. s?l!@,,i5Lre36.Nro+
! ?eFde 6brL s..ud
& 6r&r cd c * &!io!rsr ac.@ttdn'AicteB4FdM' iit! 16r, p, s) ac4E rffi.ltdra ,udd, ncbbti rs5,ltc hddd $distr. ndhn!qad!d@nab$urui Frdnr!$eqd .r @Ffrdta (stu'!s' bPtuqi sP*& qr' *'!. 7). !iE1! oecirir Prlh &

4dnisrtunric6 d{i 4entiddlii

rnnsidr46 lnrn tlE! einrul@mrndrt Fin.rldde t'lhtqnlli,

vai'^Mtur. bitiqothi, 1e, ad l$e. Rie64 h an Ie. ldrb re57,-.). Iot 3ub.ddlcd rui t, ditrebd e i!* b4bd o v6e da trt . atet6' tn'ks an B.ttiyctrk tuantud. ?.4w4. tu\e ts6t, F4, tu l'rt rd leh a!&nb Fr' db lahrc 1055 let 4d 1e$, Bq,lee', Fb an ldtu' r!tu oboF !'dqruFq &o$br d. ud nu

:Ei. "d db.. .",-. , '*'

4!qqb$

ddtso

jvdb

M6rcrotu'dw. Ein Lr'dt't6.4at @ atu, oe -tas1), b pr. .46101, ff&eid edcbd,' vnndjahrd,ifi xN oeze), t.!kr. ,tu,lr {,leta,Ben tssl,Ee. \30-17s, i hb etu6, De M&'4. ts.t.tn D64b tdEba ln ldtu\e,tu e l,,t.rq. J,r I 0e55),M rp, 4. 27s-263, Bd. 2 Ots6), pp. 2r1r$, ad. 3 0e57),
'4d

dD rq(.

r, & h-r,, \'. .4r," r . " +-

. lb@!,D qP 4i p s). E@!4 d wds. Ff !r' .doF., 4o&chrP'bdPL 'r '6c46

\46 Aibuos4ih oJcarldie


qi tP tuldrich. P.ih

Liu
blnur 41 Fhdr.1, d6t btb'4rtrid

ld*''u,-Fbs'.!*{-&" dzbit o6reeMi. th'idddcrdln . bi Il o ob|d.lb st'bd 4E!,

Mdn tnd.a'|i

*k

-t

&14.s.lddr(rid4dv), i
l! . . ' x4. d. o! d @6ir.seio-.

e17- | e.L tu6ri/,&rd, Bebe&In 4 r, ! | $kt, 1


Fiq, bd

d.llorrrlui.

hilroo, bee.d.

EtulP

bi!b3'e

lultl@!-

rr &r'.. sorqrErr, ,!@ F hd & @r6d aprob t EEeEbir . ttuFalwt n htkds Qarc , au.oqt ro69 o! rqd,, kL- 5 ^
j d. bb[48n..! Fd eah Fbtci e h,d?ftt44c Iv.vI

k & .on4pr ljd kd.

in 6-El!oo3k usjur pdn;;-

l @i l 6 tl d l q {d ,b 6 '

enc n u&@b de dbr6sini rlbueb du!. re4{ dli irv!tu&b muir..LbB& d. r, Muili (x-6i4 d,tdtr u os re57),r. ribe (i;
e4 d' %!b 1l| r1$3), a. ?od {Fe az, Dtrar lPdb Lb4t. i ordbh L b'6 .cdba $ dsr, da(4n dr tur(e 'e64

e tatut 1,v ns3]_1e43)_ a

l Iq7_|,i01

E e{af u. b. 1uole'd'dudha|!

dop6! ?.'id
,i, F4in6

bab &rdffib

b'i prth 3,,&, .t


idpbi! l@uo ta4d

iamrE
Bu

"6i!6'G

3vetjur

d. a !u 3!s6

rk) lD vn?,6er
eGbor 4k,i46*,

tB*

asathni4
"d.

l!.

. i cnlde b!!E ludt1


d !r!! .!i6! Flo

.oodbd!",

1416r&.

rD.h'nEd'*ihd.eidloq*dnbsoulul!I.:9edd4c'

,o!pb!u& dc v. p6pp. A $ d .r.d.r er oL&, rr,e d4& b vdkdn t n., tr z'tk.ktJr J* e ! 00@),F, r-'r2 j lrrdd ?&e,, tudtu, ia !tu M.iq, Dtusk 7d$ld, E .b rro4 , rs:6. pD 2re 23 Ad ,ob. s.ro!6 Meare, ta E ,ld. Ftav, B b lkb, 162, (d. . rrr, re56): .{$d rv osr) ; ld6dnd Rae, DG q Faeb" c.*eg4

3j!*ri

bihrotBit.c

r.c ,@#

coDpbta-$bdrvr_r

&irdF

hdltili

drurd

*,r

r! @oncd..

v{ic

ii brodas. d &pbdri

od

s!l!

!!4!l@

d. .t s4eqd

!-F!1, ri {rcrti

er !4j4 d eh

@r .W.ro w! syd6, sr,rd ,41-' te d. a,b, Bdtutu!4$ M Mecb F. $r3{

te4al lsfuq

N!gd& (!, r3u) be6 3.m.!, a dbF! _ *, d@ dbl, auenl uad F4b drq6 '.6d4b!g eweupg|n,J'd64b4|e$''dx!.rdp,t3,l93l'!d'l' 'i t A!! p4iu pldihr n ntc6r oLctrd .Jdk, d

r .tsu!

?6

i d' rtu* ]t{6d ti hktt\] lesn, qr 7 t35 Gi, !D wru, Buculqtt r$r)l ' ri {bss), F.

+ r.!b

i! sk4$ dd&, xr {1.s3),PP. b f,,tun, b po,t !at/b'd.p;d,


e vd4 do 4cE6r6, tudide hi sc

flt. 0er3) i r4,r/r,rdq,, Purt e d, rd,b vtr 0062),Nr. 1+, p!. re0-b2.

, bE d_

a lprbbb,

qpi.

dtii

Atudw .. D. L!!

Did66 de .utu. Pc!tu d{rdire tlrpM, c! oltrna

,:tuib

(b !!6

d.

d. Mujohein eH

dxrd ( ). -,,nqsi ".'EWu.6 rd p!sq+, 4cuz "$P!:6!uar"r

?$brde

t! rehobsia

lorcrdMr

l'613ri&er - h ti!|r!]6 iotu! .6r,., .dddr, :r reut'F 0!

8u&it. disjii. D.91llpbra ii 4h v4 isNl rcores, 6c'l!!rtqd4 bEFsL v4 atqsr! nardidb dlepqnrld /"4iih, Gu6nrft drcF!!'Dd'.d'dogi.'4,d!eee.iot!'i ' d cm46 raiinu ri G, ritc p@rer, ei !@&r &4. rL d, adui n ,zxi4. or, dn,! ruqs 'iE ca deNmind !n lds(Et eoid, ilhdc, dc E9rE tulclb8d a.ks iudi.h, rn vitu&a dt6 hDdromloob shc-

t ]Mu.d.luia,o't

hoF il3siiar! .1d, rtso & dorcder! itui#oF a uli a@ nP de 6E!d4bl sbdcl s 'icd

'd

. !6t,&&r' @Espud., rlril gcid.re, tiF ui $0 dh dpleis jntdald.r! 'n IeneaoDP$'. r .'i?,id.r dg dcis, pohu ,rqBdinf uD6tue pabs .

i (cr.v. 9uov!!,

or. d'., !.73). rn


dqo-r! -uiorn{!:

d qud

a!

6@ubb rn.. dra re@ d. *d ord (!, ob@3nrc !d6r, @b, rn $b4.trt , ct dphn !. 4), 6s !F hed, dtErq.ln dld r Pro oopo!1bd I qr. 4d1r rsrr-r320) lrM ri di'tKcoJc d. Lch!! tiEie dli dcFb. dl@de, I. .PG. ?url6 dh tuh'' s'
.B Eddo! f t sr hd! , u_ e! r,adi ha, !@tdr qq.q rErd d!ts dooid Eii r tu-6o@ bitu tu&dd!L). r !(!tie ' odlr bi

(di P4n!

, c{b

(lddbar

dd gdrr:,,r

dh!!'eqrc)
6\d 6ie

d4odt{b
i6hist

"d;t

"*shi

Fr^Er.q intun4hhi

p"d^it

"-L

tD Nfr

ei

4 "*dtj

' F!tu sbdr P!$orqi.. uq.!{'d ddalud cu !qd4. &]!cti!: t'krd c! @gujdlr h&obeE 3 (i.@, d b !'r4!td, iddl lnqbd sr ' (ct bubs. .6k'4 dd Dh !retwa 4@tui 4;@t n.i' rtoa4tutia, baol sdi tu t@d.^ Alrdod ddvr a hnctilj Blc!rcid res, pp. n+I61). il,i.td, !u FA& r4i@ d @tive ei $qFn d !.p'.iurui H d. lgEbrd

.jqP4 ede

nnqt !. srlud (4oruar,lctiFfr


.d! br Di oiu! i, cr 'ahr4 s6io

r ctu& rdo, turlb @Ett .u lrJrJiFe inlt.bt v4-&heu)e rrr4Eqt,lonvc (or. dr., p 20r) -!fud dkrF1"(b3s-Fnmi'"1 & d'ts!. d'er b;" -.e,, o/, ftrlYb" o, l(r P uor)rdte dqd*a iq hltobBi. dermcti,

. tr &rued g4ddi, ,i :4i dh6.jE&nta'h84uhi{Mpd

ndbi

d FFbi

'iondk"

l.fru

c" (d.1. $L6,lr, l,ar,


lBr9&' d' ctk'

"/rr,
pd(d.u

F. rsr-r3z).
l i Jq 'i !D '!r !t!'',o I!u L +l

eb! ri&@!ogB&*,ddE'ltrobi.ilr

.'Dbr d Pld

4.s

5@d

i]i| 0n iEell a, r! tse !iv. ri!&r."u

rn ,- !"d,, b -FhL", FdH's, r! be4), l!d!l@i Du dft uo r&,k &iv (d

! eqh .ldrrur i qeu$ .dt!!d.

h Mo,/or4i! !!!r 'rdqd rr o cs{ i !n


3.

dii sp{bb

eb

' {+,fr

e juat !ud6r

b rcqnd

cqs6

h ed

eqjd

(,!4

"ico-pd!@lebr ui"F hrs6 baor@d,,,eDD ,tueto", !hcd." .h. D. d&r, boado, ,,rq@!rrif. leG "duturn qe !d .s 4qar tu8.6 4c6nr)r rBt. ,@ d.u4, 6FjL

*.ib!b

!u6o $&pd6

d.,

&u rr 6d{o

atr.
'

ctutli'u6orrr r sh

E . !u ri e&
!! io3!! +riE!i,

uD

ro Fddo d!..4i &6t, rE?{4hr

. r .,tu- ti 4 p sn'd|. dorsE qd.r:4,,drrtu4 , h E rc a i


q"{6^ <...), r ic,, o d6 d6r, a FFs @b4r

h tuq
Ee!". ,.rd,

rt, ttrt.da,

D, {Mtle

tute'

p, r32) iu har rdero

&uFe .'

6!d td&&r r

"fttur

locdb/

b
trbd,
,bfi!J

!!!ht

dcc'rn .1

-rdcn

t lldf uk ! DE ojl o l o .,o d .o ' i rg !ro l d @ .rro

ELdadrfrF!ftF.hb

.d*nc!nt lubt durui j!! {oddli.l v5brc", Frcd4r

c rr Ep.dqflo vd6.L. (v. sudsE, ?,tb


?9.109 a !F,qi bll@16d ^h ! e
pdsr e1!

ptut, pp..36 -sl.

. qtfro4lui ra dicre

!!,i

d!.,

hr,tu,
d !16!

&dt&er FL !i ndd E!@d.nt i i6c a "d; sllrru d. mldc iodt t

d rF6dqqE. &qtoi 4j i hbr a, hesi c,4t: ;mq, jlr e@idL urd .r 6ei F6rur!h! @, cu drd,, :. ib cu4vs ddr. t, b3rtu

dBkr!,

bbbd

.tur.

tvd a!4^. 4'44.3 u-, tstr, rbk4t6"tu

Di g, vLJn ra vd{datq p. rd4 e &:Jtrr b|o3ftc4dll.@1,14!'&ob. Glrd h bu: @oF,b. rEL.sqF i dobei

0srLres),

ttuttua . .d6, rP, ta*z,)e,, .rt


I rr 6a.v-

zJna4, .^

.er.j.ro! & loru dovd! d66 d't!'rddb!ripudd.broEca

b,G

nu

p! tn4.n

-.- ,r*,.,"6t
"dlbrbr a dMd!{e le@nlullt F .e l bdr9eeu(d' | d!' b" j g

"r,r 6."-'-

P ed4

d6 Iugtius

idsic."

lat

C U PR IN S

ii,1-ii..;;*, ;;;.," ,*

' *-.'' ' "

*,"'idub -*''"uq

a'4-4 do""dE' tupru uF {Nn'' re 'ets

-!s-

;;;;;;i.;; i:; ;ff;;

: ff js; Y;:'i-1 :r'i:l:**li*** r*r:;

;*"'.,* -'' -.,-."",o+ *' a**a-p"'a-;'"'r . ;:'".,,''" ". '-s 'l-

c'h.bcreo4t!.rebqinrul: & b3.$d idftlqsd!. auik !l.@6 iiltdi'''.'-'.'.'-.''' ^. &pdi,s h.lL ddl!!|s ru!4!rd rdr aG rcljldi dup. !.I:dJ mt !!$4F Ftudj.rd d! @dilr ti ! !.4i& &t nldu

*t*ji:'l*t=*i;*""1'**r*i#

/,D
!! h ' e!]tfug.

ttr*',il+-,+fi:l'J: 'ryJ*#
A.

'- 2!r

"@dr.

D.furnld'eedi9s.lcro!@r.edd

t. i-ir*

-q"asd

n,tunrd.{q6d... *E!&r @nv4ld& rv. !d

,, "

' ,

V. I. PROPP

MORFOLOGIA BASMULUI
In em6netre Sildiu introductiv 9i note de Radu Niculescu

Blclre9ti

19?O

Editura Univers

S-ar putea să vă placă și