Sunteți pe pagina 1din 1

Neorealism

Neoliberalism

Anarhia

Definitd similar

lipsa autoriti{ii centrale capabile 5[ impuni ordinea tn sistem: diferenfa consti in consecin{ele acesteia:

Importanta decisivi
a

problematicii

Posibilitatea cooperErii, reglementatf, prin

supryviefutirii

institufii (v. mai jos) Mai ales state, dar acceptd qi actorii
nonstatali: oricine participd la interacgiuni,

Actorii

State

existenla lor (suveranitatea) defineqte

anarhia; doar ele sunt "unitiifi asemenea"; doar pentru ele existi imperatiwl

influenlindu-le dinamica

supravie[uirii

Definirea intereselor

In fimc1ie de capabilitdfi (resursele pe care le


au la dispozifie definesc interesele)

In funclie de intenlii (preferrnye): actorii suntra{ionali, ceea ce presupune cd fiecare

actorilor
Agenda Distincfia highvs. low politics; decwge din

dinfe ei iqi defineqte singur interesele


Ierarhia flexibilE a temelor

preocupiirilor

inslqi consecinla anarhiei


supravieguii

imperativul

Cfutiguri

Statele sunt preocupate de cdstigurile

Actorii preocupa{i de cd;tigarile absolute (profitul net)

relativ e (problema distribuliei cdsJigurilor cine cdqtigf, mai mult?); Problema deriv6 din distincfia high vs. low

cooperarea este posibild

datoriti ralionalitf,lii actorilor si dorintei


acestora de a cdsJiga mai mult.

politics
Cooperarea

ln high politic,e: greu de ob$nut qi de ptrstrat;


statele privilegiaz6 urmf,rirea propriului

Poate fi obSnuti dacl actorii au interese comune

actorii doresc s6-Ei maximizeze

interes fundamental (supraviefuirea) tn


darura celor comune; atenlia datl cdstigarilor

beneficiile, urmnrind cdqtigtrile absolute

relative tmpiedica, de fapt, cooperarea

Institu{iile
internalionale

Reprezintii dom interesele statelor; in

Pot avea un efect independent de interesele


de moment ale statelor (cme au o agendi

condiliile problematicii high politics, statele


se

vor ghida exclusiv dupf, propriul interes,

flexibild...);

statele prefer5 predictibilitatea

renunlAnd la reglementErile stabilite de comun acord.

mediului inetrnaqional urmiriri i intereselor punctuale; efect de "indulcire" a consecinlelor anarhiei.