Sunteți pe pagina 1din 16

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la tutun i la produsele din tutun Nr !"#$%V din &' () *((& Monitorul Oficial al R.

Moldova nr.92-93/709 din 03.08.2001 +++ CUPRIN, Capitolul I DI,PO-I.II GENERALE Articolul & O/iectivul pre0entei le1i Articolul * No2iuni principale Capitolul II PRODUCEREA 3I PRELUCRAREA 4U4UNULUI Articolul ! Producerea tutunului i a se5in2elor de tutun Articolul 6 Prelucrarea postrecoltare a tutunului Articolul 7 Drepturile i o/li1a2iile la producerea i la prelucrarea postrecoltare a tutunului Capitolul III PRELUCRAREA INDU,4RIAL8 A 4U4UNULUI 9ABRICAREA PRODU,ELOR DIN 4U4UN Articolul # Prelucrarea industrial: a tutunului Articolul ) 9a/ricarea produselor din tutun Articolul " Drepturile i o/li1a2iile la prelucrarea industrial: a tutunului i la ;a/ricarea produselor din tutun Capitolul IV COMERCIALI-AREA 4U4UNULUI 3I A PRODU,ELOR DIN 4U4UN

Articolul ' Co5erciali0area tutunului Articolul &( I5portul< e=portul i co5erciali0area an1ro a produselor din tutun Articolul && Co5erciali0area cu a5:nuntul a articolelor din tutun Articolul &* Pu/licitatea articolelor din tutun Capitolul V PRO4EC.IA DREP4URILOR CON,UMA4ORULUI Articolul &! Dreptul la in;or5a2ie despre calitatea produselor din tutun Articolul &6 Restric2ii privind ;u5atul >n locurile pu/lice Articolul &7 Re1le5ent:ri privind calitatea tutunului i a produselor din tutun Capitolul VI CON4ROLUL DE ,4A4 ?N RAMURA 4U4UNULUI Articolul &# Or1anele a/ilitate cu dreptul de control de stat Articolul &) R:spunderea pentru >nc:lcarea pre0entei le1i Articolul &" E=clus Capitolul VII DI,PO-I.II 9INALE Articolul &' Intrarea >n vi1oare i >ndatoririle Guvernului

Parla5entul adopt: pre0enta le1e or1anic: Capitolul I DI,PO-I.II GENERALE Articolul & O/iectivul pre0entei le1i Pre0enta le1e sta/ilete /a0ele @uridice i econo5ice de or1ani0are a activit:2ii de producere< prelucrare i co5erciali0are a tutunului< de ;a/ricare i de co5erciali0are a produselor din tutun< re1le5entea0: rela2iile @uridice dintre or1anele de stat i a1en2ii econo5ici care des;:oar: ast;el de activit:2i< indi;erent de tipul de proprietate i ;or5a @uridic: de or1ani0are Articolul * No2iuni principale ?n sensul pre0entei le1i< ur5:toarele no2iuni principale se5ni;ic:A ra5ur: a tutunului $ do5eniu de activitate care include producerea se5in2elor i creterea r:sadului de tutun< cultivarea< prelucrarea postrecoltare i prelucrarea industrial: a tutunului< ;a/ricarea produselor din tutun< asi1urarea teBnico$tiin2i;ic: a ra5uriiC tutun $ plant: teBnic: anual: al c:rei produs utili0a/il >l constituie ;run0ele< din care se ;a/ric: produse din tutunC produc:tor de tutun $ persoan: ;i0ic: sau @uridic: a c:rei ocupa2ie este cultivarea tutunului< recoltarea ;run0elor i uscarea lorC cultivare a tutunului $ ansa5/lu de procese teBnolo1ice de cretere i plantare a r:sadului de tutun< de >n1ri@ire a plantelor >n c>5p i de recoltare a ;run0elorC prelucrare postrecoltare a tutunului $ ansa5/lu de procese teBnolo1ice de uscare< sortare< a5/alare >n colete o5o1ene a ;run0elor de tutun de calitatea ce corespunde standardelor i altor nor5e >n vi1oareC tutun ne;er5entat $ ;run0e de tutun supuse prelucr:rii postrecoltareC ;er5entare a tutunului $ ansa5/lu de procese teBnolo1ice >n ur5a c:rora< >n ;oile de tutun< se produc trans;or5:ri /iocBi5ice i ;i0ice care le >5/un:t:2esc calitatea< propriet:2ile ;u5ative i capacitatea de p:strare >ndelun1at:C prelucrarea redrain1 a tutunului $ proces teBnolo1ic special de prelucrare Bidroter5ic: a tutunului ne;er5entat< aplicat >n co5ple= cu

alte opera2iuni teBnolo1ice de prelucrare industrial:< >n ur5a c:ruia< >n ;oile de tutun< se produc scBi5/:ri /iocBi5ice i ;i0ice care le >5/un:t:2esc calitatea< propriet:2ile ;u5ative i capacitatea de p:strare >ndelun1at:C tutun ;er5entat $ produs sta/il al ;er5ent:rii sau al prelucr:rii redrain1 a tutunului< care corespunde standardelor i altor nor5e >n vi1oareC stripsare a tutunului $ proces teBnolo1ic de separare a li5/ului ;oii de tutun de nervura central:< >n ur5a c:ruia se o/2in tutun$strips i nervuri de tutunC in1redient $ orice su/stan2:< alta dec>t tutunul< apa sau tutunul reconstituit< care se adau1: >n procesul de prelucrare industrial: a tutunului iDsau la ;a/ricarea articolelor din tutunC aro5ati0ator $ su/stan2: care se adau1: la tutun pentru a i se i5pri5a un 1ust i o aro5: speci;ic:C 1udron $ condensat de ;u5 de tutun< uscat< ;:r: con2inut de nicotin:C nicotin: $ alcaloid care se con2ine >n ;run0ele i >n ;u5ul de tutunC produse din tutun $ totalitate a produselor o/2inute din tutunA tutun ;er5entat i strips< tutun t:iat< tutun reconstituit i articole din tutunC articole din tutun $ 2i1arete< 2i1:ri cu carton< 2i1:ri de ;oi i 2i1arele< tutun de ;u5at< tutun de pip:< tutun de 5estecat i tutun de pri0atC tutun reconstituit $ produs ;a/ricat prin di;erite 5etode din a5estec de deeuri de tutun E;ra15ente de ;run0e< nervuri< t:ieturi de nervuri< pra; etc F< precu5 i o cantitate anu5it: de adaosuri E5ateriale liante< 5odi;icatori ai arderii< plasti;icatori sau u5e0itori< ap: etc FC a5estec de tutun Etutun t:iatF $ tutun de di;erite soiuri /otanice i clase de calitate< pre1:tit i t:iat >n con;or5itate cu receptura apro/at: pentru o anu5it: 5arc: de articole din tutun< >nre1istrat: >n 5odul sta/ilitC deeuri de tutun $ produc2ie accesorie E>nso2itoareF< o/2inut: >n procesul de prelucrare a tutunului i de ;a/ricare a produselor din tutunA v>r;uri i tulpini ale plantelor de tutun< nervuri de tutun

[Art.2 modif. prin

L ! a nr.18-"# din 07.02.03$ %n vi!oar 07.03.03& Capitolul II PRODUCEREA 3I PRELUCRAREA 4U4UNULUI

Articolul ! Producerea tutunului i a se5in2elor de tutun E&F Producerea tutunului const: >n cultivarea i prelucrarea lui postrecoltare >n con;or5itate cu cerin2ele teBnolo1ice apro/ate >n 5odul sta/ilit E*F 4utunul este produs de persoane ;i0ice i persoane @uridice< indi;erent de tipul de proprietate i ;or5a @uridic: de or1ani0are< care de2in terenuri a1ricole i dispun de 5i@loacele teBnice i teBnolo1ice necesare E!F ,e5in2ele de tutun se produc i se co5erciali0ea0: >n /a0: de licen2: i >n con;or5itate cu le1isla2ia >n vi1oare E6F Pentru producerea se5in2elor de tutun se utili0ea0: se5in2e de superelit: i de elit:< >n /a0: de contract de licen2: cu titularul /revetului de soi de tutun ,e5in2ele procurate >n str:in:tate se >nso2esc de docu5entele respective< con;or5 le1isla2iei >n vi1oare E7F Calitatea se5in2elor de tutun tre/uie s: corespund: standardelor i altor nor5e >n vi1oare i este apreciat: de or1anele a/ilitate cu ast;el de ;unc2ii Articolul 6 Prelucrarea postrecoltare a tutunului E&F Prelucrarea postrecoltare a tutunului const: >n e;ectuarea proceselor de uscare< sortare< a5/alare< >n ur5a c:rora se o/2ine tutun ne;er5entat ce corespunde standardelor i altor nor5e >n vi1oare E*F Prelucrarea postrecoltare a tutunului este e;ectuat: de a1en2ii econo5ici care dispun de utila@ul i condi2iile teBnolo1ice necesare Articolul 7 Drepturile i o/li1a2iile la producerea i la prelucrarea postrecoltare a tutunului E&F A1en2ii econo5ici care des;:oar: activitate de cultivare i de prelucrare postrecoltare a tutunului au dreptulA aF s: cultive tutun i s: e;ectue0e prelucrarea lui postrecoltare utili0>nd terenuri i utila@e< proprii sau arendateC /F s: co5erciali0e0e la pre2uri ne1ocia/ile se5in2ele< r:sadul<

;run0ele de tutun< tutunul ne;er5entat i ;er5entatC cF s: apele0e la or1anele a/ilitate cu ;unc2ii de e=perti0:C dF s: /ene;icie0e de a@utor i de ;acilit:2i din partea statului E*F A1en2ii econo5ici care des;:oar: activitate de cultivare i prelucrare postrecoltare a tutunului s>nt o/li1a2iA aF s: utili0e0e nu5ai se5in2e de soiuri o5olo1ate >n Repu/lica MoldovaC /F s: 5en2in: i s: >5/un:t:2easc: ;ertilitatea soluluiC cF s: aplice teBnolo1ii care nu au i5pact ne1ativ asupra 5ediuluiC dF s: respecte re1ulile de protec2ie a 5uncii i teBnica securit:2iiC eF s: asi1ure corespunderea calit:2ii se5in2elor< a r:sadului de tutun< a tutunului ne;er5entat i ;er5entat cu standardele i alte nor5e >n vi1oareC ;F s: e=ploate0e utila@ul< certi;icat< de prelucrare postrecoltare a tutunuluiC 1F s: utili0e0e pentru protec2ia plantelor pesticide i alte su/stan2e autori0ate >n Repu/lica MoldovaC BF s: nu antrene0e 5inori i ;e5ei >ns:rcinate la lucr:rile de cultivare< recoltare i prelucrare postrecoltare a tutunului Capitolul III PRELUCRAREA INDU,4RIAL8 A 4U4UNULUI 9ABRICAREA PRODU,ELOR DIN 4U4UN Articolul # Prelucrarea industrial: a tutunului E&F Prelucrarea industrial: a tutunului includeA aF prelucrarea industrial: a tutunului ne;er5entatC /F prelucrarea industrial: a tutunului ;er5entat E*F ?n prelucrarea industrial: a tutunului ne;er5entat intr: procesele de recep2ionare a tutunului< de ;or5are a unor loturi o5o1ene< de condi2ionare i des;acere a ;run0elor< de cur:2ire< a5estecare< ;er5entare sau stripsare i prelucrare redrain1< de a5/alare< 5aturi0are< sortare 1eneral: i de p:strare a produc2iei >n con;or5itate cu standardele i alte nor5e >n vi1oare E!F Prelucrarea industrial: a tutunului ;er5entat const: >n e;ectuarea< par2ial: sau >n co5ple=< a proceselor i opera2iunilor de pre1:tire a tutunului ;er5entat iDsau stripsat c:tre t:iere< t:ierea

acestuia i prepararea a5estecurilor >n con;or5itate cu nor5ele teBnolo1ice E6F Prelucrarea industrial: a tutunului ne;er5entat i ;er5entat este e;ectuat: de a1en2ii econo5ici care dispun de specialiti >n do5eniu< de utila@ul teBnolo1ic necesar< de aparate de 5:surat< de control al calit:2ii produsului i care de2in licen2:

Articolul ) 9a/ricarea produselor din tutun E&F 9a/ricarea produselor din tutun repre0int: un co5ple= de procese i opera2iuni teBnolo1ice< care include prelucrarea industrial: a tutunului iDsau ;a/ricarea i a5/alarea produselor din tutun >n con;or5itate cu standardele i alte nor5e >n vi1oare E*F Articolele din tutun s>nt ;a/ricate de a1en2i econo5ici care dispun de un co5ple= de procese teBnolo1ice< de linii speciali0ate pentru pre1:tirea i t:ierea a5estecului de tutun< precu5 i de licen2:

[Art.7 modif. prin

L ! a nr.18-"# din 07.02.03$ %n vi!oar 07.03.03&

Articolul " Drepturile i o/li1a2iile la prelucrarea industrial: a tutunului i la ;a/ricarea produselor din tutun E&F A1en2ii econo5ici care practic: prelucrarea industrial: a tutunului i ;a/ricarea produselor din tutun au dreptulA aF s: des;:oare< par2ial sau >n co5ple=< activitatea de prelucrare industrial: a tutunului i activitatea de ;a/ricare a produselor din tutunC /F s: de2in: o sin1ur: licen2: >n ca0ul practic:rii conco5itente a activit:2ilor de i5port< de prelucrare industrial: a tutunului< de ;a/ricare i de co5erciali0are an1ro a produselor din tutunC cF s:$i sta/ileasc: independent sorti5entul< 5:rcile co5erciale< volu5ul< pre2ul i pia2a de des;acere a produc2iei din tutun E*F A1en2ii econo5ici care practic: prelucrarea industrial: a tutunului i ;a/ricarea produselor din tutun s>nt o/li1a2iA aF s: ;oloseasc: utila@ul >n con;or5itate cu standardele i cu alte nor5e >n vi1oareC /F s: respecte re1ulile de prelucrare industrial: a tutunului< de ;a/ricare< a5/alare< 5arcare< p:strare a produselor din tutun sta/ilite prin actele nor5ative >n vi1oare ale Repu/licii Moldova i< dup: ca0< cerin2ele 2:rilor i5portatoareC cF s: de2in: autori0a2ia Ministerului ,:n:t:2ii de utili0are a in1redientelor Esosuri< aro5e< aditivi etc F i altor 5ateriale necesare E;iltre< vopsele< B>rtie etc FC dF s: ;oloseasc:< la prepararea a5estecurilor< tutun de sorti5entul i de calitatea prev:0ute >n receptura apro/at: >n 5odul sta/ilitC eF s: ;a/rice< >n /a0a contractelor de licen2: >ncBeiate con;or5 le1isla2iei >n vi1oare< produc2ie licen2iat:C ;F s: nu antrene0e 5inori i ;e5ei >ns:rcinate la lucr:rile de prelucrare industrial: a tutunului i de ;a/ricare a produselor din tutun E!F A1en2ilor econo5ici autori0a2i s: ;a/rice articole din tutun li se per5ite< >n ca0 de necesitate< s: produc: a5estecul de tutun i la alte >ntreprinderi autoBtone 9a/ricarea articolelor din tutun licen2iate >n /a0: de contract se e;ectuea0: din a5estecul de tutun i5portat de la a1entul econo5ic proprietar al 5:rcilor respective ale

articolelor din tutun dac: acesta nu per5ite prepararea a5estecului >n cau0: la >ntreprinderile autoBtone
[Alin.1$3 art.8 modif. prin

L ! a nr.18-"# din 07.02.03$ %n vi!oar 07.03.03&

Capitolul IV COMERCIALI-AREA 4U4UNULUI 3I A PRODU,ELOR DIN 4U4UN Articolul ' Co5erciali0area tutunului E&F Co5erciali0area tutunului i produselor din tutun pe pia2a intern: de c:tre produc:tori autoBtoni i de i5portatori se e;ectuea0: la pre2uri contractuale< >n condi2ii e1ale de i5po0itare E*F Co5erciali0area tutunului ne;er5entat pe pia2a intern: i e=tern: se i5po0itea0: >n con;or5itate cu le1isla2ia >n vi1oare E!F I5portul de tutun se e;ectuea0: >n /a0: de licen2:

[Alin.2$3 art.9 modif. prin

L ! a nr.18-"# din 07.02.03$ %n vi!oar 07.03.03&

Articolul &( I5portul< e=portul i co5erciali0area an1ro a produselor din tutun E&F Co5erciali0area an1ro a produselor din tutun pe pia2a intern: i e=tern: se e;ectuea0: >n /a0: de licen2: E*F I5portul produselor din tutun se e;ectuea0: de c:tre a1en2ii econo5ici care de2in licen2: i dispun de depo0ite an1ro< dotate cu siste5 de eviden2: co5puteri0at:< >n care s>nt asi1urate condi2ii de p:strare con;or5e standardelor i altor nor5e >n vi1oare E!F ?n licen2a de i5port i de co5erciali0are an1ro a produselor din tutun se indic: tipul concret al produsului E5arcaF Pentru o/2inerea licen2ei de i5port al articolelor din tutun< a1entul econo5ic tre/uie s: pre0inte autori0a2ia de i5port i co5erciali0are a ;iec:rei 5:rci< autori0a2ie eli/erat: de proprietarul 5:rcii co5erciale sau de produc:torul ei licen2iat A1entul econo5ic este o/li1at s: in;or5e0e< la solicitare< Inspectoratul 9iscal Principal de ,tat de pe l>n1: Ministerul 9inan2elor despre volu5ele produselor co5erciali0ate i despre a1en2ii econo5ici care le$au cu5p:rat E6F I5portul articolelor din tutun se e;ectuea0: nu5ai dup: aplicarea de c:tre produc:torul lor a ti5/rului de acci0 direct pe pacBet ?n ca0ul >n care articolul din tutun este produs cu ;olie de protec2ie< ti5/rul de acci0 se aplic: su/ ;olie 4i5/rul de acci0 se >ncleie ast;el >nc>t s: se deteriore0e la descBiderea pacBetului E7F Produsele din tutun i5portate tre/uie s: corespund: actelor nor5ative >n vi1oare ale Repu/licii Moldova i s: ;ie >nso2ite de certi;icat de con;or5itate i de i1ien:

[Alin.3 art.10 modif. prin

L ! a nr.18-"# din 07.02.03$ %n vi!oar 07.03.03&

Articolul && Co5erciali0area cu a5:nuntul a articolelor din tutun E&F Pe pia2a intern:< articolele din tutun se co5erciali0ea0: cu a5:nuntulA aF nu5ai dac: e=ist: licen2: de co5erciali0are cu a5:nuntul a articolelor din tutun< copie de pe certi;icatul de con;or5itate< ti5/rul de acci0< prote@at contra ;alsi;ic:rii< aplicat pe ;iecare pacBet< docu5ent de autenti;icare a provenien2ei 5:r;iiC /F nu5ai de c:tre persoane care au >5plinit v>rsta de &" ani E*F Re1ulile de co5er2 i alte condi2ii de co5erciali0are cu a5:nuntul a articolelor din tutun se sta/ilesc de autorit:2ile ad5inistra2iei pu/lice >n con;or5itate cu pre0enta le1e i cu alte acte nor5ative E!F ,e inter0ice co5erciali0area articolelor din tutunA aF prin re2eaua de co5er2 a5/ulant Edin auto5o/ile< re5orci< c:rucioare etc F i prin alt ;el de co5er2 a5/ulant< la tara/e i te@1Bele i5provi0ate E>n strad:< prin cur2i< >n >nc:peri etc F sau >n puncte de co5er2 cu o supra;a2: 5ai 5ic: de 6 5*C /F >n coli< institu2ii precolare i 5edicale< >n s:li< localuri de sport i stadioaneC cF ;:r: docu5entele< eli/erate de produc:tori sau i5portatori< care s: certi;ice provenien2a i calitatea 5:r;iiC dF ;:r: aplicarea ti5/relor de acci0< sta/ilite de le1isla2ia Repu/licii MoldovaC eF ;:r: in;or5a2ie pe a5/ala@ despre con2inutul de nicotin: i de 1udronC ;F ;:r: inscrip2ia despre pericolul ;u5atului pentru s:n:tateC 1F cu un con2inut de nicotin: i de 1udron 5ai >nalt dec>t cel 5a=i5 ad5isi/ilC BF cu a5/ala@ul deterioratC iF din pacBete descBise< cu e=cep2ia 2i1:rilor de ;oiC @F ;alsi;icate sau ;a/ricate cu >nc:lcarea standardelor i a altor nor5e >n vi1oareC GF c:tre persoanele care nu au >5plinit v>rsta de &" ani

[Alin.3 art.11 modif. prin

L ! a nr.18-"# din 07.02.03$ %n vi!oar 07.03.03&

Articolul &* Pu/licitatea articolelor din tutun Este inter0is: pu/licitatea articolelor din tutun la televi0iune i radio< precu5 i pu/licitatea e=terioar: a acestor articole< cu e=cep2ia locurilor de producere i de co5erciali0are< >n con;or5itate cu Le1ea nr &**)$%III din *) iunie &'') cu privire la pu/licitate
[Art.12 modif. prin

L ! a nr.18-"# din 07.02.03$ %n vi!oar 07.03.03& Capitolul V PRO4EC.IA DREP4URILOR CON,UMA4ORULUI

Articolul &! Dreptul la in;or5a2ie despre calitatea produselor din tutun E&F Consu5atorul are dreptul s: pri5easc: in;or5a2ie veridic: despre con2inutul de su/stan2e nocive al produselor din tutun E*F A1en2ii econo5ici care ;a/ric: produse din tutun s>nt o/li1a2i s: pre0inte anual Ministerului ,:n:t:2ii in;or5a2ii< re;eritor la ;iecare 5arc: co5ercial:< despre con2inutul de nicotin: i 1udron< despre in1redientele ad:u1ate la tutun >n procesul de ;a/ricare E!F Produsele din tutun tre/uie s: ;ie 5arcate i a5/alate >n con;or5itate cu standardele i actele nor5ative >n vi1oare< iar in;or5a2ia pe pacBetele i cartuele de articole din tutun va ;i i5pri5at: >n li5/a de stat i tre/uie s: con2in:< pe l>n1: alte in;or5a2iiA aF date privind con2inutul de nicotin: i 1udronC /F avertis5entul H9u5atul d:unea0: s:n:t:2ii Du5neavoastr:HC cF in;or5a2ii privind interdic2ia v>n0:rii articolelor din tutun 5inorilor E6F In;or5a2iile 5en2ionate la alin E!F lit aF $ cF tre/uie s: ;ie tip:rite distinct< pe un ;ond contrastant< s: nu poat: ;i eli5inate la descBiderea a5/ala@ului ori la aplicarea ti5/relor de acci0 sau a altor ele5ente ale a5/ala@ului

[Art.13 modif. prin

L ! a nr.18-"# din 07.02.03$ %n vi!oar 07.03.03&

Articolul &6 Restric2ii privind ;u5atul >n locurile pu/lice Este inter0is ;u5atulA aF >n localuri a;late >n pericol de incendiuC /F >n coli< institu2ii precolare i 5edicaleC cF >n cine5ato1ra;e< teatre< circuri< s:li de concerte< 5u0ee< /i/lioteci< s:li de e=po0i2ii i >n alte institu2ii pu/lice< cu e=cep2ia locurilor a5ena@ate pentru ;u5at Articolul &7 Re1le5ent:ri privind calitatea tutunului i a produselor din tutun E&F Calitatea tutunului i a produselor din tutun este con;ir5at: prin certi;icate de con;or5itate< >n 5odul sta/ilit E*F ,e inter0ice producerea< i5portul i co5erciali0area pe teritoriul Repu/licii Moldova a produselor din tutun care con2in< peste nivelul ad5is< nicotin: i 1udron< alte su/stan2e nocive E!F 4utunul< produsele din tutun ;a/ricate< i5portate sau puse >n v>n0are cu >nc:lcarea cerin2elor pre0entei le1i se con;isc: Articolele din tutun con;iscate ur5ea0: s: ;ie distruse Procedura de distru1ere a articolelor din tutun con;iscate se sta/ilete de Guvern

[Alin.1 art.1' modif. prin

L ! a nr.18-"# din 07.02.03$ %n vi!oar 07.03.03& Capitolul VI CON4ROLUL DE ,4A4 ?N RAMURA 4U4UNULUI

Articolul &# Or1anele a/ilitate cu dreptul de control de stat E&F Controlul de stat asupra producerii se5in2elor de tutun< cultiv:rii i prelucr:rii tutunului< ;a/ric:rii produselor din tutun i asupra co5erciali0:rii lor >l e=ercit:A aF Ministerul A1riculturii i Industriei Ali5entare< prin inter5ediul or1ani0a2iilor din su/ordine >5puternicite de acestaC /F or1anele de control ;inanciar i ;iscalC cF alte or1ane ale ad5inistra2iei pu/lice centrale i locale >n li5ita co5peten2ei lor E*F A1en2ii econo5ici care des;:oar: activit:2i de producere< prelucrare< co5erciali0are a tutunului i a produselor din tutun s>nt o/li1a2i s: pun: la dispo0i2ia or1anelor a/ilitate in;or5a2iile i docu5entele solicitate care atest: le1alitatea acestor activit:2i

[Alin.1 art.1( modif. prin

L ! a nr.18-"# din 07.02.03$ %n vi!oar 07.03.03&

Articolul &) R:spunderea pentru >nc:lcarea pre0entei le1i E&F Constituie >nc:lc:ri ale pre0entei le1i ur5:toarele ;apteA aF prelucrarea tutunului< ;a/ricarea produselor din tutun< co5erciali0area lor ;:r: licen2:C /F producerea se5in2elor de tutun< a tutunului< ;a/ricarea produselor din tutun care nu corespund standardelor i altor nor5e >n vi1oareC cF producerea< i5portul i co5erciali0area articolelor din tutun cu >nc:lcarea prevederilor art &( alin E7F i art &7 alin E*FC dF co5erciali0area< i5portul i e=portul tutunului i produselor din tutun ;:r: docu5entele de >nso2ire< va5ale< ;:r: certi;icatele de con;or5itate< de i1ien: i de provenien2: ori cu docu5ente ;alse sau per;ectate incorectC eF co5erciali0area articolelor din tutun care nu au aplicate ti5/re de acci0C ;F e=ploatarea utila@ului necerti;icatC 1F nerespectarea cerin2elor de prelucrare< a5/alare< 5arcare i p:strare a tutunului i a produselor din tutunC BF co5erciali0area articolelor din tutun cu a5:nuntul cu >nc:lcarea prevederilor art &&C iF nee=ecutarea prevederilor art &! alin E*F i ale art &7 alin E&F< precu5 i a restric2iilor prev:0ute la art &6C @F nepre0entarea docu5entelor sau pre0entarea lor cu >nc:lcarea prevederilor art &# alin E*FC GF alte ;apte cali;icate de le1isla2ie ca >nc:lcare E*F ,anc2iunile se aplic: >n te5eiul docu5entelor pre0entate de or1anele indicate la art &# alin E&F

[Alin.1 art.17 modif. prin

L ! a nr.18-"# din 07.02.03$ %n vi!oar 07.03.03&

[Art.18 )clu* prin L ! a nr.1037-"# din 03.0'.02$ %n vi!oar 01.01.03& Capitolul VII DI,PO-I.II 9INALE Articolul &' E&F Pre0enta le1e intr: >n vi1oare la data pu/lic:rii< cu e=cep2ia art && alin E!F lit eF i ;F< a art &! alin E!F< care intr: >n vi1oare la & ianuarie *((*< i a art &"< care intr: >n vi1oare conco5itent cu Le1ea /u1etului pe anul *((* E*F Guvernul< >n ter5en de ! luniA va pre0enta Parla5entului propuneri privind aducerea le1isla2iei >n vi1oare >n concordan2: cu pre0enta le1eC va aduce actele sale nor5ative >n con;or5itate cu pre0enta le1eC va asi1ura revi0uirea i a/ro1area de c:tre 5inistere i departa5ente a actelor nor5ative care contravin pre0entei le1i PRE3EDIN4ELE PARLAMEN4ULUI CBiin:u< &' iulie *((& Nr !"#$%V Eu1enia O,4APCIUC

__________ Legile Republicii Moldova 386/19.07.2001 cu privire la tutun i la produ ele din tutun //Monitorul Oficial 92-93/709, 03.08.2001