Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Componente si Circuite Pasive

- PR IECT !

Tehnologia si proiectarea transformatorului de retea monofa"ic de mica putere

#arfievici $ndrei % Radu &rupa '(( E

BUCURE)TI *++,

Proiectarea transformatorului de reea monofazic de mic putere

-ate ini.iale de proiectare

-e o/icei, din proiectarea schemei electrice a unui produs electronic dotat 0n partea de alimentare cu transformator de re.ea, re"ult1 valorile eficace ele tensiunilor 2i curen.ilor necesare 0n secundar, U*3 , respectiv I*3 , precum 2i num1rul de 0nf12ur1ri secendare, 45 )e cunoa2te, de asemenea, tensiunea eficace 0n primar, U( 6 **+ 7 8tensiunea re.elei monofa"ice de curent alternativ9 precum 2i frecven.a re.elei, care este de :+ ;"5

<n ca"ul de fa.1 avem de proiectat un transformator cu dou1 0nf12ur1ri secundare= U 21 = 6,5 (V) I21 = 1,35 (A) U22 = 23 (V) I22 = 0,85 (A)

Prin proiectarea transformatorului se urm1re2te g1sirea prin calcul a datelor necesare reali"1rii sale 0n practic1, 2i anume=
n( ! num1rul de spire din primar> n*3 ! num1rul de spire din secundarul 3> d( ! diametrul s?rmei de /o/ina@ din primar> d*3 ! diametrul s?rmei de /o/ina@ din secundarul 3> a ! tipul de tol1 )T$)> A ! num1rul de tole necesar5

Cuprins

(5 Re"umat *5 Aotiuni introductive B5 Calculul transformatorului si detalii constructive '5 Conclu"ii :5 Bi/liografie

pag ' pag : pag C pag (* pag (*

(5 Re"umat $cest proiect are ca scop reali"area unui transformator de mica putere5 $ceast1 component1 este pre"ent1 0n aproape toate tipurile de scheme de alimentare ale aparatelor electronice sta.ionare5 El este destinat s1 reali"e"e func.iuni ca modific1ri ale valorilor tensiunilor 2i curen.ilor, de la nivelul la care sunt preluate de c1tre circuitul primar, de la re.ea, la valorile cerute 0n circuitul sau circuitele secundarului5 -e%asemenea, aceast1 component1 i"olea"1 galvanic fa.1 de re.ea 2asiul aparatului electronic, 0n care este montat, asigur?nd astfel electrosecuritatea persoanelor care 0l manipulea"15 Un transformator de re.ea are urm1toarele p1r.i componente= carcas1 electroi"olant1> 0nf12ur1ri= primar1 2i secundar1 8sau secundare9> mie" magnetic> sistem de str?ngere a mie"ului 2i de fiDare a transformatorului5

<nf12ur1rile primar1 2i secundar1 8sau secundare9 sunt confec.ionate din conductoare de cupru sau aluminiu, i"olate cu email 2i a2e"ate pe o carcas1 din material electroi"olant 8pre2pan, teDtolit, stecloteDtolit, material plastic etc59 <n interiorul carcasei se g1se2te introdus mie"ul magnetic, construi din tole de ta/l1 de ferosiliciu, str?nse cu o manta sau cu scoa/e, pre"oane 2i piuli.e pentru a 0mpiedica vi/ra.ia tolelor 0n timpul func.ion1rii5 Pentru proiectarea acestei componente tre/uie parcurse urmatoarele etape= - )e evalua"1 puterea total1 a/sor/it1 din secundar, P* EFG> - )e calculea"1 puterea a/sor/it1 0n primar, P1 [W] consider?nd randamentul transformatorului +,C:> - )e dimensionea"1 sec.iunea 0n fier, )Fe Ecm*G, a mie"ului magnetic > - )e calculea"1 num1rul necesar de spire pe volt > - )e calculea"1 num1rul de spire necesare 0n primar, n( > - )e calculea"1 num1rul de spire al secundarului 3, n*3 > - )e evaluea"1 curentul din primar> - )e dimensionea"1 diametrul s?rmei de /o/ina@ din primar > - )e calculea"1 aria total1 ocupat1 de 0nf12ur1ri 0n fereastra tolei pentru primar 2i pentru secundar > - )e calculea"1 aria total1 ocupat1 de 0nf12ur1ri > - )e dimensionea"1 tola necesar1, pentru un factor optim 6 +,H > - )e calculea"1 grosimea pachetului de tole > - )e calculea"1 num1rul de tole necesar pentru confec.ionarea mie"ului magnetic, func.ie de grosimea acestora, g 8 +,B: mm sau +,: mm95

'

*5 Aotiuni introductive
-atorit1 calita.ilor deose/ite ale energiei electrice in ceea ce prive2te producerea, transportul 2i distri/u.ia , cat si multiplelor posi/ilit1.i de utili"are a acesteia , ea este indispensa/il1 de"voltarii economice 2i civili"atiei moderne , revolu.iei tehnico%stiintifice contemporane , im/un1ta.irii nivelului de trai al oamenilor 5 In toate domeniile vie.ii economice si sociale , electricitatea produce profunde transformari pe linia progresului si civili"a.iei , prin modificarea proceselor tehnologice , mecani"area si automati"area in toate domeniile activita.ii omene2ti , in sistemul de informare , tehnica de calcul , iluminat etc5

Producerea energiei eletrice se reali"ea"1 0n centrale electrice , prin transformarea unei alte forme de energie 8energia chimic1 a com/usti/ililor , enegia poten.ial1 a apelor , energia atomica , energia eoliana etc595 -e la centrale , energia electric1 este transportat1 pe linii electrice pan1 0n apropierea de marii consumatori 8ora2e , platforme industriale etc59 , de unde este distri/uit1 la statii de transformare situate c?t mai aproape de centrele de greutate ale marilor consumatori 5 -e la aceste sta.ii se alimentea"1 posturile de transformare , unde se gasesc racordurile la ta/lourile de alimentare a receptoarelor5 $ici intervin transformatoarele= ele transform1 tensiunea de la re2ea 8**+79 in alte tensiuni mai mici la care se alimentea"a diferitele aparate casnice sau industriale5 Transformatoarele pot fi =
cobortoare de tensiune ridictoare

Rolul transformatorelor electrice


Transformatorul electric este un aparat electromagnetic constituit din dou1 sau mai multe inf12ur1ri imo/ile , intre care au loc un transfer de energie electric1 2i care modific1 parametrii puterii electromagnetice transferate de la o re.ea primar1 de curent alternativ la o re.ea secundar1 tot de curent alternativ 5 #ai departe curentul alternativ este transformat in curent continuu cu a@utorul unor dispo"itive denumite redresoare electrice5 In procesul de producere , transport si distri/u.ie a energiei electrice se folosesc tensiuni optime din punct de vedere tehnic si economic 5 $ltfel , se folosesc tensiuni medii la

generatoarele din centralele electrice, tensiuni 0nalte pe liniile de transport 2i tensiuni @oase pentru distri/u.ia la consumatori 5 Transformatorul are rolul de transforma parametrii energiei electrice de curent alternativ 8tensiunea, intensitatea curentului 2i uneori numarul de fa"e9 dup1 necesit1.i5 Clasificarea transf r!at arel r electrice" -up1 domeniul de utili"are =
transformatore de putere, pentru re.elele de transport 2i distri/u.ie a energiei electrice > transformatoare de mic1 putere, cum sunt transformatoarele de siguran.1, de i"olare, de separare, de comand1, de alimentare etc5 > transformatoare cu destina.ie special1, pentru re.ele cu condi.ii deose/ite de functionare , de eDemplu , pentru re.ele 2i instala.ii su/terane miniere , navale etc5> transformatoare cu construc.ie special1, de eDemplu, pentru redresoare, pentru cuptoare electrice, pentru sudare etc5 > transformatoare de masur1, pentru conectarea indirect1 a aparatelor de masur1 la tensiuni 2i curen.i mari>

#$%a n$!&r$l 'e fa(e "


monofa"ate> polifa"ate 8 0ntre acestea, transformatorele trifa"ate sunt cele mai utili"ate9>

#$%a ! '$l 'e racire " transformatoare uscate, a c1ror parte activ1 se afla 0ntr%un dielectric solid 8ra2ina, nisip9 sau sunt racite cu un ga"5C?nd ga"ul de racire este aerul se numesc transformatoare 0n aer , r1cirea f1c?ndu%se fie prin circula.ia natural1 a aerului fie prin circula.ie for.at1 cu a@utorul unui ventilator> transformatoare 0n ulei, care sunt cele mai utili"ate5 Partea activ1 a transformatorului 8mie"ul 2i 0nfa2ur1rile9 este cufundat1 in ulei special de transformator , 0ntr%o cuv1 de ta/l1 prev1"ut1 la eDterior cu elemente de r1cire 8ondule, .evi sau radiatoare9 5Uleiul are rol de i"olant dielectric 2i de agent de r1cire , transport?nd caldura de la elementele active la elementele de r1cire5 Circula.ia uleiului poate fi natural1 8datorit1 diferen.ei de densitate a uleiului rece de la fundul cuvei fa.1 de uleiul cald din partea superioar19 sau fortat1 ,cu a@utorul unei pompe5 Racirea suprafetei eDterioare a elementelor de r1cire poate fi cu circula.ie natural1 a aerului, cu cu circula.ie for.at1 prin suflare cu aer , sau cu ap1 Transformatorul de re.ea monofa"ic de mic1 putere este o component1 pre"ent1 0n aproape toate tipurile de scheme de alimentare ale aparatelor electronice sta.ionare5 El este destinat s1 reali"e"e urm1toarele func.iuni=

modific1 valorile tensiunilor 2i curen.ilor, de la nivelul la care sunt preluate de c1tre circuitul primar, de la re.ea, la valorile cerute 0n circuitul sau circuitele secundarului>

i"olea"1 galvanic fa.1 de re.ea 2asiul aparatului electronic, 0n care este montat, asigur?nd astfel electrosecuritatea persoanelor care 0l manipulea"15

Un transformator de re.ea are urm1toarele p1r.i componente= carcas1 electroi"olant1> 0nf12ur1ri= primar1 2i secundar1 8sau secundare9> mie" magnetic> sistem de str?ngere a mie"ului 2i de fiDare a transformatorului5 <nf12ur1rile primar1 2i secundar1 8sau secundare9 sunt confec.ionate din conductoare de cupru sau aluminiu, i"olate cu email 2i a2e"ate pe o carcas1 din material electroi"olant 8pre2pan, teDtolit, stecloteDtolit, material plastic etc59 <n interiorul carcasei se g1se2te introdus mie"ul magnetic, construi din tole de ta/l1 de ferosiliciu, str?nse cu o manta sau cu scoa/e, pre"oane 2i piuli.e pentru a 0mpiedica vi/ra.ia tolelor 0n timpul func.ion1rii5 -e o/icei se folosesc tole )T$), de tip 8 E I I 95 -imensiunea tolei se preci"ea"1 prin litera E, urmat1 de dimensiunea de /a"1 a tolei a, eDprimat1 0n milimetrii EmmG5 $stfel, eDist1 urm1toarele tipuri de tol1= E:> E,,'> EC> E(+> E(*,:> E('> E(,> E(C> E*+> E*:> EB*5

<ntregul transformator este de o/icei impregnat, prin imersie 0n parafin1 topit1 sau 0n lacuri ce polimeri"ea"1 prin inc1l"ire 0n cuptor, la C+ ! (++ C5

B5 Calculul transformatosului si detalii constructive

)e e*al$ea(& %$terea t tal& a+s r+it& 'in sec$n'ar, P2 [W]"


P* EFG 6 P*3 6 U*3I*3 6 U)(I)( I U)*IU)*5 <n ca"ul nostru= P* 6 ,,: 7 (,B: $ I *B7 +5C: $ 6 *C,B F

)e calc$lea(& %$terea a+s r+it& ,n %ri!ar, P1 [W], c nsi'er-n' ran'a!ent$l transf r!at r$l$i 0,85"
P( EFG 6 P* J 6 P* J +,C: 6 (,(H, P* <n ca"ul nostru= P( 6 (,(H, *C,B 6 BB,* F

)e 'i!ensi nea(& sec.i$nea ,n fier, )/e [c!2], a !ie($l$i !a0netic, 'in rela.ia]"
)Fe Ecm*G 6 (,* 8 P( EFG9(J* <n ca"ul nostru= )Fe 6 ,,K* cm*

)e calc$lea(& n$!&r$l necesar 'e s%ire %e * lt n 0 [s%1V], c$ rela.ia 'e'$s& 'in le0ea in'$c.iei electr !a0netice, %entr$ f = 50 2( 3i %entr$ in'$ctan.a !a4i! a'!is& 'e t le 5!a4 = 1,6 7"
n+ EspJ 7G 6 E(+' J8 ',''LfLBmaD9GJ 8)Fe Ecm*G9 <n ca"ul nostru= n+ 6 *,J ,,K* 6 B,H spJ7

)e calc$lea(& n$!&r$l 'e s%ire necesare ,n %ri!ar, n1 , c$ rela.ia"


n( 6 n+ U( 5 <n ca"ul nostru= n( 6 B,H **+ 6 C(' spire

)e calc$lea(& n$!&r$l 'e s%ire al sec$n'ar$l$i 8, n28 , c$ rela.ia"


n*3 6 (,( U*3 n+ <n ca"ul nostru= n*( 6 (,( ,,: B,H 6 *, spire n** 6 (,( *B B,H 6 KB spire

)e e*al$ea(& c$rent$l 'in %ri!ar, I1 [A] "


I( E$G 6 8 P( EFG 9 J 8 U( E7G 9 <n ca"ul nostru= I( 6 BB,*J **+ 6 +,(: $

)e 'i!ensi nea(& 'ia!etr$l '1 [!!] al s-r!ei 'e + +ina9 'in %ri!ar 3i '28 , 'in sec$n'ar$l 8, %entr$ 'ensitate 'e c$rent !a4i! a'!is& ,n 2 c$%r$ :!a4= 3 [A1!! ] c$ rela.ia"
d( > *3 EmmG 6 +,,: 8 I( > *3 E$G 9(J* 5 <n ca"ul nostru= d( 6+,,: 8+,(:9(J* 6 +,*: mm d*( 6 +,,: 8 (,B: 9(J* 6 +,H: mm d** 6 +,,: 8 +,C: 9(J* 6 +,K, mm d( 6 +,*: mm d*( 6 +,H: mm d** 6 +,K, mm K

)e aleg diametrele standardi"ate=

)e calc$lea(& aria t tal& c$%at& 'e ,nf&3$r&ri ,n fereastra t lei %entr$ %ri!ar A1 [c!2] 3i %entr$ sec$n'ar A2 [c!2], $tili(-n' c eficien.ii 'e calc$l C1 %entr$ ca($l c& + +ina9$l se *a face c$ i( la.ie ,ntre strat$ri, sa$ C 2 ,n ca($l c& + +ina9$l se *a face f&r& i( la.ie ,ntre strat$ri; Ace3ti c eficien.i s$nt f$nc.ie 'e 'ia!etr$l ales %entr$ c n'$ct arele 'e + +ina9 3i s$nt 'a.i ,n ta+ele"
$( Ecm*G 6 n( J C( > * <n ca"ul nostru= a9 cu i"ola.ie 0ntre straturi= $( 6 C('J KHC 6 +,CB cm* $* 6 8*,IKB9JKHC 6 +,(* cm* /9 f1r1 i"ola.ie 0ntre straturi= $( 6 C(' J (('+ 6 +,H( cm* $* 6 8*,IKB9J(('+ 6 +,( cm* > $* Ecm*G 6 8 n*3 J C( > * 9

)e calc$lea(& aria t tal& c$%at& 'e ,nf&3$r&ri, At t [c!2]"


$tot Ecm*G 6 $( Ecm*G I $* Ecm*G <n ca"ul nostru= a9 cu i"ola.ie 0ntre straturi= $tot 6 +,CB I +,(* 6 +,K: cm* /9 f1r1 i"ola.ie 0ntre straturi= $tot 6 +,H( I +,( 6 +,H* cm*

)e 'i!ensi nea(& t la necesar&, res%ecti* %ara!etr$l a [!!], %entr$ $n fact r 'e $!%lere %ti! ( = 0,6) c$ rela.ia"
a EmmG 6 8 $tot Ecm*G J 8+,+B +,H9 9(J* 6 ,,K 8 $tot Ecm*G 9(J* -ac1 pentru parametrul a nu re"ult1 o valoare standardi"at1, atunci se alege valoarea standardi"at1 imediat superioar1 sau inferioar1 2i se verific1 dac1, cu valoarea aleas1 astfel, se o/.ine= )T$) 6 $tot Ecm*G J 8+,+B a)T$)* EmmG9 6 +,,: +,H: <n ca"ul nostru=

(+

a9 cu i"ola.ie 0ntre straturi=

a 6 ,,K 8+,K:9(J* 6 ,,H* mm


)e alege standardi"area

E,,'

2i se verific1=

)T$) 6 +,K: J 8 +,+B ,,H** 9 6 +,H accepta/il1 /9 f1r1 i"ola.ie 0ntre straturi=

a 6 ,,K 8+,H*9(J* 6 :,C: mm


)e alege standardi"area

E,,'

2i se verific1=

)T$) 6 +,H* J 8 +,+B :,C:* 9 6 +,H accepta/il1

)e calc$lea(& 0r si!ea %ac<et$l$i 'e t le, + [!!], $tili(-n' t la )7A)"


/ EmmG 6 )Fe Ecm*G J 8+,+* a)T$) EmmG9 <n ca"ul nostru= a9 cu i"ola.ie 0ntre straturi= / 6 ,,K* J 8+,+* ,,H*9 6 :B,* /9 f1r1 i"ola.ie 0ntre straturi= / 6 ,,K* J 8+,+* :,C:9 6 ,*,K

)e calc$lea(& n$!&r$l 'e t le necesar %entr$ c nfec.i narea !ie($l$i !a0netic, f$nc.ie 'e 0r si!ea acest ra, 0 ( 0,35 !! sa$ 0,5 !!)"
A 6 /EmmG J gEmmG <n ca"ul nostru= a9 cu i"ola.ie 0ntre straturi= L9 pentru g 6 +,B: A 6 :B,* J +,B: 6 (:* tole5 L9 pentru g 6 +,: A 6 :B,* J +,: 6 (+, tole5 /9 f1r1 i"ola.ie 0ntre straturi= L9 pentru g 6 +,B: A 6 ,*,K J +,B: 6 (C+ tole5 L9 pentru g 6 +,:

((

A 6 ,*,K J +,: 6 (*: tole5

'5

Conclu"ii
EDist1 patru modalit1.i de a construi acest transformator5 Pentru fiecare mod de a construi avem acelea2i numere de spire 2i acelea2i grosimi ale s?rmei de /o/ina@= n( 6 C(' n*( 6 *, n** 6 KB d( 6 +,*: d*( 6 +H: d** 6 K,K, -ifer1 doar reali"area /o/ina@ului 2i grosimea tolelor=

a9 Bo/ina@ cu i"ola.ie 0ntre straturi= Tole E,,: 8 a 6 ,,: mm9 &rosime +,B: A 6 (:* tole &rosime +,: A 6 (+, tole /9 Bo/ina@ f1r1 i"ola.ie 0ntre straturi= Tole E,,: 8 a 6 ,,: mm9 &rosime +,B: A 6 (C+ tole &rosime +,:

A 6 (*: tole

:5 Bi/liografie
(*

LC #P AEATE EMECTR AICE P$)I7E ! PR BME#E 8Bucuresti *++'9 autori = P5 )vasta, 75 Colum/eanu, C5 Ionescu, $5 Fleschiu, -5 #oraru, A5-5 Codreanu, $l5 7asile, -5 Meonescu5

(B