Sunteți pe pagina 1din 5

REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR ELECTRONICA

1
Lucrarea nr. 1
REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR
1. Scopurile lucr!rii
-efectuarea m!sur!torilor necesare determin!rii parametrilor principali ai circuitului
echivalent al tranzistorului bipolar (TB) la semnal mic "i joas! frecven#!;
-verificarea dependen#ei parametrilor determina#i de punctul static de func#ionare (psf)
al tranzistorului.
2. Considera"ii teoretice
M!rimile electrice din tranzistor sunt combina#ii ntre m!rimile de polarizare (de curent
continuu, c.c.) aplicate pentru a fixa un anumit psf, "i semnalele utile (variabile, de
curent alternativ, c.a.).Tranzistoarele opereaz! adesea cu semnale al c!ror nivel este
mic n compara#ie cu tensiunile "i curen#ii de polarizare. n aceste condi#ii se pot utiliza
modelele de semnal mic ale tranzistoarelor care permit calcularea c"tigului circuitului
"i a impedan#elor v!zute la terminale, f!r! a mai fi necesar! includerea curen#ilor "i
tensiunilor din psf. Studiul regimului dinamic al TB se refer! la determinarea
parametrilor modelului de semnal mic.
B
i
T
U
CE
+ i
u
C
i
U
BE
+

Fig. 1
Se consider! TB din figura 1 cu sursele de polarizare U
CE
"i U
BE
. Prin tranzistor
circul! un curent static (c.c.) de colector I
C
,"i un curent static (c.c.) de baz! I
B
.
Tranzistorul se afl! n regiunea activ! direct! (sau normal!, RAN). Tensiunea de
intrare de "semnal mic", u
i
, care se aplic! n serie cu sursa U
BE
, produce varia#ii mici
ale curentului de baz! i
b,
"i ale curentului de colector i
c
. Valoarea total! a curen#ilor de
baz! "i de colector se noteaz! cu i
B
"i respectiv i
C
, astfel c!: i I i
B B b
= + "i
i I i
C C c
= + .
Se remarc! conven#ia de nota#ii utilizat!:
m!rime de curent continuu (static!, de polarizare), liter! mare cu indice liter!
mare;
m!rime de curent alternativ (dinamic!, de semnal), liter! mic! cu indice liter!
mic!;
m!rime total! (c.c. + c.a.), liter! mic! cu indice liter! mare;
REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR ELECTRONICA
2
liter! mare cu indice liter! mic! reprezint! valoarea efectiv! a m!rimii de curent
alternativ.
Cei mai importan#i parametri de semnal mic ai tranzistorului bipolar sunt
- transconductan#a (panta) este varia#ia curentului de ie"ire raportat! la varia#ia
tensiunii de intrare;
- rezisten#a de intrare este varia#ia tensiunii de intrare raportat! la varia#ia
curentului de intrare;
- rezisten#a de ie"ire este varia#ia tensiunii de ie"ire raportat! la varia#ia
curentului de ie"ire. Analitic:
g
di
du
r
du
di
r
du
di
m
C
BE
be
BE
B
ce
CE
C
= = =
= = = du du du
CE CE BE
; ;
0 0 0
(1)
Func#ionarea tranzistorului bipolar (TB) este liniar! numai la semnale mici, adic!
pentru:
U
be
U
T
mV K = ( la 300
o
26 ) (2)
ce
r
be
r
C B
m
g U
be
E
be
U
b
I

Fig. 2
n aceste condi#ii, pentru un psf fixat, m!rimile din rela#iile 1 sunt constante. Circuitul
prezentat n figura 2, rezult! din rela#iile 1 "i se nume"te circuit natural simplificat.
Acest circuit este un circuit echivalent valabil numai n regim dinamic, pentru
calcularea varia#iilor m!rimilor n jurul psf.
Parametrii tranzistorului depind de psf prin intermediul curentului static de colector,
I
C
, conform rela#iilor urm!toare:
g
I
U
I r
g
r
U U
I
m
C
T
C be
m
ce
A CE
C
= =
+
40
0
; ;

(3)
U
T
=25mV=1/40V (la 270K) este tensiunea termic!, $
0
factorul dinamic de
amplificare n curent n conexiunea emitor comun "i U
A
reprezint! tensiunea Early (cu
valori uzuale de zeci de vol#i).
Curentul sursei ideale de curent dintre colector (C) "i emitor (E) este:
g U
r
U I
m be
be
b b
= =

0
0
, deci n schema de semnal mic la joas! frecven#! se pot
utiliza ambele variante: g U I
m be b
sau
0
.
REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR ELECTRONICA
3
3. Desf!#urarea lucr!rii
Aparatura necesar! :
surs! de tensiune reglabil! 4 - 20 V;
surs! de semnal sinusoidal reglabil!;
multimetru electronic;
montaj de laborator.
3.1 Determinarea parametrilor: $
F
, $
0
, g
m
, r
be
(notat #i cu r
!
)
1. Se realizeaz! configura#ia de circuit din figura 3 "i se fixeaz! punctul static de
func#ionare (psf) al tranzistorului la primul set de valori indicate n tabelul 1
(U
CC
=8V, U
CE
=4V "i deci I
C
=1mA). Rezistorul R
L
(load - eng.) ncarc! n
regim dinamic ie"irea tranzistorului. Reglarea psf se face astfel:
Us
Rs Ci
P2
R
B
100k
U
CC
+
BB
U
U
i
BE
U
U
b
CE
U
o
U
C
i
R1
2k2 T
P1
L
R
100
C
R
4k
CC
+U
Cc

Fig. 3.
se regleaz! sursa de tensiune continu! la valoarea U
CC
necesar!;
se rotesc poten#iometrii P1 "i P2 pn! cnd se ob#ine valoarea dorit! U
CE
.
Apoi se m!soar! tensiunile continue U
BB
"i U
BE
"i se trec n tabelul 1.
2. La intrarea circuitului se aplic! un semnal sinusoidal cu frecven#a de circa 10
kHz de la generatorul de semnal U
s
(a c!rui rezisten#! intern! este Rs). Nivelul
semnalului la generator se va regla astfel nct U
b
=2mV pentru fiecare
m!sur!toare. Se m!soar! tensiunile alternative U
i
"i U
o
"i se trec n tabelul 1.
Pentru ultima linie din tabel R
L
se va cupla direct n colectorul tranzistorului
(f!r! Cc ). Tabelul 1.
U
CC

(V)
U
C
E
(V)
I
C

(mA)
U
BB

(V)
U
BE

(V)
U
i
(mV)
U
o

(mV)
$
F
$
0

g
m

(mA/V)
r
be

(k%)
8 4 1
12 4 2
20 4 4
4,8 4 8
3. Se determin! factorul static de amplificare (n c.c):
REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR ELECTRONICA
4

F
C
B
B C
BB BE
I
I
R I
U U
= =

. (4)
Parametrii tranzistorului se determin! utiliznd schema echivalent! de regim dinamic
(de c.a.) din figura 4. Se consider! R R R r R
l L C ce L
= , deoarece R
L
este mult mai
mic! dect rezisten#ele cu care apare n paralel. Factorul de amplificare dinamic ($
0
) se
determin! cu rela#ia:

0
= =

I
I
U
R
R
U U
U
U U
R
R
c
b
o
l
B
i b
o
i b
B
L
. (5)
ce
r
I
0
b
be
r
C
R
L
R
Us
Rs
R1
B
C
b
I
o
U
b
U
i
U
i
I
RB

Fig. 4
Panta de semnal mic (g
m
) "i rezisten#a de intrare (r
be
sau r) se determin! cu rela#iile
de mai jos:
g
I
U
U
R U R
U
U
r
U
I
U
U U
R
m
c
b
o
l b L
o
b
be
b
b
b
i b
B
= = = =

1 1
; (6)
Valorile ob#inute se trec n tabelul 1.
Se reiau m!sur!torile "i calculele anterioare pentru celelalte psf din tabelul 1.
3.2 Determinarea rezisten"ei de ie#ire a tranzistorului, r
ce

Ci
Us
Rs
o
U
C
i
CC
+U
R1
Cc
P1
Ri
12k
P2
Cb
T
U
i
+
RB
C R
4k

Fig. 5.
4. Se realizeaz! circuitul din figura 5. Se fixeaz! U
CC
=8V "i U
CE
=4V, astfel
nct rezult! I
C
=1mA. Se aplic! un semnal sinusoidal de 10 kHz cu
amplitudinea reglat! astfel nct s! rezulte U
o
=0,5V. Se m!soar! U
i
"i se trece
n tabelul 2.
5. Se determin! rezisten#a r
ce
: R
U
I
U
U U
R r
R R
R R
c
o
o
o
i o
i ce
C c
C c
= =

, "i se
trece n tabelul 2.
REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR ELECTRONICA
5
C
C
R
be
r
I
b
ce
r
o
U
b
I =0
B
o
I
c
R
Ri Rs
Us
i
U

Fig. 6.
Tabelul 2
U
CC
(V) 8 12 20
I
C
(mA) 1 2 4
U
CE
(V) 4 4 4
U
i
(V)
r
ce
(k%)

Calculele de regim dinamic s-au f!cut utiliznd schema echivalent! de regim dinamic
prezentat! n figura 6.
6. M!sur!torile "i determin!rile de la punctele 5 "i 6 se repet! "i pentru celelalte
dou! valori ale psf indicate n tabelul 2.
4. Prelucrarea datelor experimentale
1. Se vor reprezenta pe baza datelor din tabelul 1 varia#iile m!rimilor $
F
, $
0
(pe
un grafic), r
be
"i g
m
(pe alte dou! grafice), func#ie de curentul I
C
, pentru
U
CE
=4V.
2. Se vor compara panta si rezisten#a de intrare determinate prin m!sur!tori (din
tabelul 1) cu valorile calculate teoretic (cu rela#iile 3, #innd seama de I
C
"i $
0

din punctele considerate). Pentru compara#ie se va completa tabelul 3, utilizat
pentru centralizarea rezultatelor.
3. Se va reprezenta grafic (pe baza datelor din tabelul 2) varia#ia rezisten#ei r
ce

func#ie de I
C
(pentru U
CE
=4V).
4. Se vor completa ultimele dou! coloane ale tabelului 3 (r
ce
se va copia din tab.2
"i U
A
se va calcula n func#ie de r
ce
utiliznd ultima formul! din rela#iile 3). Se
apreciaz! n ce m!sur! tensiunea U
A
rezultat! pentru diver"i curen#i este o
constant! pentru tranzistor.
Tabelul 3
I
C
g
m
(mA/V) r
be
(k%) r
ce
U
A

(mA) m!s. calc. m!s. calc. (k%) (V)
1
2
4
8