Sunteți pe pagina 1din 21

Ministerul Educaiei

STANDARDE DE CALITATE
PENTRU INSTITUIILE DE NVMNT
PRIMAR I SECUNDAR ENERAL
DIN PERSPECTIVA C!LII PRIETEN!ASE
C!PILULUI
C"i#in$u% &'()
1
CUPRINS
Pagina
I. Intr*ducere 3
1. Preliminarii 3
2. Definiie 3
3. Principii generale 4
4. Modalitatea de dezvoltare i implementare a standardelor 4
5. Strctra standardelor 5
II. Standardele de calitate din +ers+ecti,a #c*lii +rieten*ase c*+ilului !
III. Ane-e" 1#
1. $losar de termeni%c&eie 1#
2. 'eferine (i(liografice 21
2
INTR!DUCERE
(. PRELIMINARII
)alitatea edcaiei constitie o prioritate* fiind o condiie indispensa(il+ pentr ameliorarea
ocp+rii profesionale* a coezinii sociale i a competitivit+ii economice. )alitatea ,n edcaie este
asigrat+ prin rm+toarele procese"
1- planificarea i realizarea eficient+ a rezltatelor scontate ale ,nv++rii.
2- monitorizarea rezltatelor.
3- evalarea intern+ a rezltatelor.
4- evalarea e/tern+ a rezltatelor.
5- ,m(n+t+irea contin+ a rezltatelor ,n edcaie.
0sigrarea calit+ii edcaiei este realizat+ printr%n ansam(l de acini de dezvoltare a capacit+ii
institionale de ela(orare* planificare i implementare de programe de stdi* prin care se formeaz+
,ncrederea (eneficiarilor c+ organizaia frnizoare de edcaie ,ndeplinete standardele.
Standardele ela(orate s,nt necesare pentr ,m(n+t+irea planific+rii i aloc+rii resrselor la nivel de
sistem* pentr monitorizarea progresli ,n vederea o(inerii rezltatelor ,nv++rii scontate* pentr
evalarea rezltatelor o(inte ,n vederea ,m(n+t+irii calit+ii* eficienei* accesli i ec&it+ii edcaiei*
la nivel de institie de ,nv++m,nt i la nivel de sistem. 0plic,nd standardele* evalarea rezltatelor
reformelor edcaiei devine o(iectiv+.
1coala Prietenoas+ )opilli 21P)- reprezint+ o a(ordare &olistic+* de sistem pentr ,m(n+t+irea
calit+ii edcaiei care plaseaz+ copill ,n centrl reformei edcaionale. Standardele de calitate ela(orate
pentr coala prietenoas+ copilli acoper+ ,ntregl sistem de activitate al institiei i rm+rete
rm+toarele */iecti,e"
1. respectarea dreptrilor fiec+ri copil.
2. a(ordarea copilli ca n ,ntreg* ,ntr%n conte/t larg.
3. centrarea pe copil i pe familia acestia.
4. sensi(ilitatea la gen.
5. promovarea calit+ii rezltatelor academice.
!. fndamentarea edcaiei pe viaa real+ i pe integrarea colii ,n comnitate.
3. fle/i(ilitatea i promovarea diversit+ii.
#. asigrarea inclzinii i asigrarea egalit+ii de anse pentr toi copiii.
4. promovarea s+n+t+ii mentale i fizice a copilli.
15. accepta(ilitatea i accesi(ilitatea programelor edcaionale pentr fiecare copil.
11. consolidarea competenelor i stattli profesorilor.
&. DE0INIIE
Standardl este* prin definiie* n docment sta(ilit prin consens i apro(at de n organism
recnosct* care frnizeaz+ 6 pentr tiliz+ri comne i repetate 6 regli* linii directoare i caracteristici
referitoare la activit+i i rezltatele acestora* ,n scopl o(inerii ni grad optim de ordine ,ntr%n conte/t
dat.
7n esen+* standardele s,nt forml+ri de o(iective care definesc ceea ce p+rile interesate tre(ie s+
cnoasc+ i s+ ,ntreprind+ ,n cadrl sistemli edcaiei. Standardele s,nt declaraii generale care acoper+
,ntreaga edcaie a copilli 2de la ,nv++m,ntl primar p,n+ la niversitate- i care specific+ calitatea
,nv++m,ntli pentr dezvoltarea psi&ofizic+ conforta(il+ a acestia.
)onceptl de standard edcaional tre(ie s+ fie asociat direct c cel de criteri de calitate a
sistemli de ,nv++m,nt. 7ndeplinirea standardelor tre(ie s+ fie criteril de (az+ ,n aprecierea
performanelor fiec+rei institii de ,nv++m,nt* clase i a fiec+ri elev ,n parte. 7n acest sens* standardele
vizeaz+"
creterea calit+ii ,n edcaie.
asigrarea ec&it+ii ,n edcaie i ,m(n+t+irea accesli la o edcaie de calitate pentr toi copiii.
apropierea nivelli de performane al institiilor de ,nv++m,nt din cadrl sistemli edcaional din
diferite raioane ale rep(licii.
3
Standardele n a scopl de a pedepsi colile* profesorii* copiii sa alte p+ri interesate care n
ating o(iectivele sta(ilite* ci de a m+sra i ,ndrma partea interesat+ s+ poat+ satisfac+ 2sa s+
dep+easc+- standardele la n nivel minim. Dac+ n standard n este atins* e/ist+ o posi(ilitate de a
evala sitaia i ela(ora modalit+i pentr p+rile interesate de a atinge sa dep+i standardele ,n viitor.
Standardele le permit p+rilor interesate s+ evaleze calitatea sistemli lor de edcaie* s+
monitorizeze progresele ,n vederea atingerii sa dep+irii standardelor i s+ evaleze eficiena reformelor.
Splimentar* standardele sistemli 1P) pot fi tilizate pentr a ,ncra8a responsa(ilitatea comn+ pentr
dimensinile 1P) privind eficiena. s+n+tatea* sigrana i protecia. participarea. sensi(ilitatea la gen i
inclzinea.
). PRINCIPII ENERALE
Prin standardizare* ,n general* i prin standardele privind 1coala Prietenoas+ )opilli* ,n special*
s,nt respectate rm+toarele principii generale"
1. Ela/*rarea #i a+r*/area standardel*r de calitate +e /a1a c*nsensului +$ril*r interesate
6 procesl de ela(orare este transparent* asigr+ participarea ttror p+rilor interesate* pe
(aza interesli p(lic* independent de orice interes specific i pornind de la respectarea
reglilor standardiz+rii edcaiei ,n plan eropean i internaional.
&. Res+ectarea interesului su+eri*r al c*+ilului 6 e/prim+ necesitatea coordon+rii ttror
acinilor* activit+ilor realizate ,n medil formal* informal i nonformal ,n interesl sperior
al copilli.
). C*2+le-itatea 6 e/prim+ cerina ca procesl de ,nv++m,nt s+ fie organizat i s+ se
desf+oare in,nd%se cont de particlarit+ile de v,rst+* se/* nivell preg+tirii anterioare*
precm i de deose(irile individale* de poteniall intelectal i fizic al fiec+ri elev.
3. Descre#terea e4ectului de e-cludere s*cial$ 6 serviciilor edcaionale oferite de coal+
tre(ie s+ dc+ la descreterea e/clderii sociale i la creterea posi(ilit+ii de participare
social+.
5. Indi,iduali1area 6centrarea +e c*+il7 6 e/prim+ necesitatea adapt+rii conintrilor i a
strategiilor didactice la particlarit+ile psi&ofizice ale fiec+ri copil* c,t i la particlarit+ile
de grp.
8. A/*rdara inter92ultidisci+linar$ 6 se asigr+ a(ordarea glo(al+ i nitar+ a copiilor c
cerine edcaionale speciale* ,n vederea eval+rii lor corecte.
3. M!DALITATEA DE DE:V!LTARE I IMPLEMENTARE A STANDARDEL!R
Standardele a fost ela(orate i dezvoltate de n grp de e/peri naionali* specialiti ,n domenil
edcaiei de la" Ministerl 9dcaiei* 0genia de 9valare i 9/aminare* )onsilil :aional de 0testare i
0creditare* ;niversitatea de Stat din Moldova* ;niversitatea Pedagogic+ de Stat <I. )reang+=* Instittl
de 1tiine ale 9dcaiei* gimnazii i licee din rep(lic+. Dezvoltarea standardelor a fost realizat+ c
spri8inl e/perilor internaionali.
Standardele a fost validate de e/peri naionali i internaionali* fiind consltate peste 25 de
institii interesate i confirm,nd calitatea lor.
Pentr implementarea standardelor vor fi ela(orate instrmente de monitorizare i evalare* care
,nainte de implementare* vor fi pilotate ,n colile din 'ep(lica Moldova.
Standardele de calitate se aplic+ de toate institiile de ,nv++m,nt din ar+* indiferent de forma de
proprietate 2p(lic+ sa privat+- i de modalitatea de finanare* conform actelor normative ,n vigoare.
>oate celelalte standarde ela(orate pentr diferite categorii de institii de ,nv++m,nt se vor
fndamenta pe aceste standarde.
)ontroll aplic+rii Standardelor de calitate pentr institiile de ,nv++m,nt va fi realizat de c+tre
Ministerl 9dcaiei.
Managerii vor tiliza acest docment pentr managementl calit+ii edcaiei* cadrele didactice vor
tiliza acest docment pentr proiectarea didactic+* ela(orarea i aplicarea te&nologiilor edcaionale
moderne* formarea i evalarea competenelor elevilor. 9levii vor tiliza standardele pentr sta(ilirea
o(iectivelor de atoformare* planificarea carierei* conceperea strategiilor proprii de ,nv+are. P+rinii*
4
comnitatea i factorii de decizie vor apela la standarde pentr monitorizarea calit+ii procesli
edcaional.
5. STRUCTURA STANDARDEL!R
Standardele de calitate acoper+ ,ntreaga fncionare a institiilor de ,nv++m,nt* inclsiv
managementl* capacitatea institional+ 2(aza material+* resrsa man+-* crriclml i procesl de
,nv++m,nt.
Standardele de calitate se strctreaz+ pe cinci di2ensiuni fndamentale pentr sisteml
edcaional* aa cm a rezltat din conceptl de <1coal+ Prietenoas+ )opilli=" 1. S+n+tate* sigran+*
protecie. 2. Participarea democratic+. 3. Inclzinea. 4. 9ficiena edcaional+. 5. Sensi(ilitate la gen.
?iecare dimensine este strctrat+ pe cele 3 d*2enii 2Management* )apacitatea institional+*
)rriclm @ proces edcaional-. 7n cadrl fiec+ri domeni* a fost formlai indicatori 2ca repere
o(serva(ile ale atingerii standardli* tilizate ,n m+srare i evalare-.
5
II. Standardele de calitate din +ers+ecti,a #c*lii +rieten*ase c*+ilului
Di2ensiune Standard D*2enii9Indicat*ri
(. SNTATE%
SIURAN%
PR!TECIE
1.1. Instituia de
;n,$$2;nt asi<ur$
securitatea #i
+r*tecia tutur*r
ele,il*r
Mana<e2ent"
1.1.1. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt deine docmentaia te&nic+* sanitaro%igienic+ i medical+* prin care se atest+
preg+tirea colii pentr desf+rarea procesli edcaional.
1.2.1. Institia de ,nv++m,nt cola(oreaz+ c atoritatea p(lic+ local+* c respectarea atri(iilor sta(ilite de lege pentr
fiecare parte* pentr asigrarea secrit+ii i sigranei elevilor.
1.2.2. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt asigr+ paza i secritatea colii i a teritorili adiacent acesteia.
1.2.3. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt* c spri8inl strctrilor asociative ale p+rinilor i elevilor 2consiliile sa alte
strctri- monitorizeaz+ respectarea normelor igienico%sanitare.
1.2.4. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt asigr+ sigrana ttror elevilor pe toat+ drata programli colar i la toate
activit+ile colare i e/tracolare realizate* inclsiv ,n timpl transportli elevilor 2dac+ este cazl-.
1.2.5. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt ela(oreaz+ n orar ec&ili(rat* fle/i(il ,n care disciplinele e/acte alterneaz+ c
cele manistice* artistice* te&nologice i cele sportive i asigr+ raportl optim ,ntre timpl instririi formale i cel al
instririi nonformale* ,ntre timpl de ,nv+are i timpl de recreere.
Ca+acitate institui*nal$"
1.2.!. Institia de ,nv++m,nt asigr+ fiec+ri elev din coal+ n loc de lcr ,n (anc+ @ la mas+* corespnz+tor taliei sale*
acit+ii vizale i aditive* particlarit+ilor psi&ofiziologice individale.
1.2.3. Institia de ,nv++m,nt asigr+ ec&ipamente* tila8e* dispozitive* stensile i materialele de spri8in pentr la(oratoarele
de fizic+ i c&imie* pentr s+lile de stdi la (iologie i informatic+* pentr atelierele de edcaie te&nologic+* pentr
sala de sport i terenl sportiv* ,n concordan+ c talia elevilor* parametrii sanitaro%igienici i termenele de vala(ilitate*
cerinele de secritate i normele sanitare.
1.2.#. Institia de ,nv++m,nt asigr+ spaii pentr prepararea i servirea &ranei care corespnd normelor sanitare ,n vigoare
privind sigrana* accesi(ilitatea* fncionalitatea i confortl elevilor.
1.2.4. Institia de ,nv++m,nt dispne de (locri sanitare 2toalete* lavoare dotate c ap+ cald+* s+pn i sc+tor electric pentr
m,ini-.
1.2.15. Institia de ,nv++m,nt dispne de mi8loace antiincendiare i ieire de rezerv+.
1.2.11. Institia de ,nv++m,nt dispne de procedri de ,nregistrare* cercetare i rezolvare a pl,ngerilor @ reclamaiilor elevilor*
personalli didactic* familiei etc. c referire la ,nc+lcarea dreptrilor privind sigrana i protecia ,n coal+ sa pe
teritoril adiacent.
6
Di2ensiune Standard D*2enii9Indicat*ri
Curriculu2 9 +r*ces educai*nal"
1.2.12. )adrele didactice desf+oar+* c elevii* activit+i ce vizeaz+ ,nv+area i respectarea reglilor de circlaie rtier+* a
te&nicii secrit+ii ,n medil colar i ,n cotidian* de prevenire a sitaiilor de risc 2inndaii* incendii* ctremre etc.- i
de acordare a primli a8tor.
1.2.13. ?iecare copil (eneficiaz+ de o raie alimentar+ care acoper+ normele fiziologice de consm pe zi* ,n conformitate c
legislaia sanitar+ ,n vigoare.
1.3. Instituia de
;n,$$2;nt de1,*lt$
+arteneriate
c*2unitare ;n
,ederea +r*teciei
inte<rit$ii 4i1ice #i
+si"ice a 4iec$rui
c*+il
Mana<e2ent"
1.3.1. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt cola(oreaz+ c p+rinii elevilor* sa* dp+ caz* c ttorii @ reprezentanii lor
legali* c atoritatea p(lic+ local+ i c celelalte institii c atri(ii legale ,n acest sens* ,n aplicarea procedrii legale
de organizare institional+ i de intervenie a lcr+torilor institiei de ,nv++m,nt ,n cazrile de a(z* negli8are*
e/ploatare* trafic al copilli.
1.3.2. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt informeaz+ personall* elevii* p+rinii sa* dp+ caz* ttorii @ reprezentanii legali
aspra procedrii legale de organizare institional+ i de intervenie a lcr+torilor institiei de ,nv++m,nt ,n cazrile
de a(z* negli8are* e/ploatare* trafic al copilli.
Ca+acitate institui*nal$"
1.3.3. Institia de ,nv++m,nt dispne de personal format pentr aplicarea procedrii legale de organizare institional+ i de
intervenie a lcr+torilor institiei de ,nv++m,nt ,n cazrile de a(z* negli8are* e/ploatare* trafic al copilli.
1.3.4. Institia de ,nv++m,nt folosete* ,n fncie de nevoi* resrsele e/istente ,n comnitate 2cm ar fi serviciile de spri8in
familial* asisteni parentali profesioniti etc.- pentr asigrarea proteciei integrit+ii fizice i psi&ice a fiec+ri copil.
Curriculu2 9 +r*ces educai*nal"
1.3.5. )adrele didactice realizeaz+ activit+i de prevenire i com(atere a violenei ,n coal+ 2,n r,ndrile elevilor* a relaiilor
elev%elev* elev%cadr didactic* elev%personal a/iliar etc.-.
1.3.!. )adrele didactice cola(oreaz+ c p+rinii elevilor* sa* dp+ caz* c ttorii @ reprezentanii lor legali* c atoritatea
p(lic+ local+ i c celelalte institii c atri(ii legale ,n acest sens ,n activit+ile de prevenire i com(atere a violenei
,n coal+.
1.3.3. )opiii a acces la servicii de spri8in* pentr asigrarea dezvolt+rii fizice* mintale i emoionale 2cm ar fi" )entre de
resrse. Servicii de consiliere colar+ i de integrare ,n viaa social+. Servicil psi&ologic colar. Servicil de
spraveg&ere i meninere a s+n+t+ii etc.-.
1.3.#. Personall institiei de ,nv++m,nt* elevii i* dp+ caz* p+rinii* ttorii @ reprezentanii legali* atoritatea p(lic+ local+
i celelalte institii c atri(ii legale ,n acest sens s,nt implicai sistematic ,n campaniile de prevenire a
7
Di2ensiune Standard D*2enii9Indicat*ri
comportamentelor d+n+toare s+n+t+ii 2cm ar fi campaniile antita(ac* antidrog* antialcool etc.-.
1.4. Instituia de
;n,$$2;nt *4er$
ser,icii de su+*rt
+entru +r*2*,area
unui 2*d s$n$t*s
de ,iaa
Mana<e2ent"
1.4.1. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt cola(oreaz+ c p+rinii elevilor* sa* dp+ caz* c ttorii @ reprezentanii lor
legali* c serviciile p(lice de s+n+tate i c celelalte institii c atri(ii legale ,n acest sens* ,n promovarea valorii
s+n+t+ii fizice i mentale* stilli s+n+tos de via+ ,n institie i comnitate.
1.4.2. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt asigr+ accesl permanent al elevilor @ copiilor la servicii medicale printr%n
ca(inet propri sa pe (aza nor acordri de asisten+ c nit+i medicale.
Ca+acitate institui*nal$"
1.4.3. Institia de ,nv++m,nt dispne de condiii fizice* resrse materiale i resrse metodologice pentr profila/ia
pro(lemelor psi&oemoionale ale copiilor 2dp+ caz* mese rotnde* seminare* training%ri* concrsri* sesini de terapie
edcaional+ etc.-.
Curriculu2 9 +r*ces educai*nal"
1.4.4. )adrele didactice* prin orele de dirigenie i activit+i e/tracrriclare* ,ncra8eaz+ i spri8in+ copiii s+ manifeste
iniiativ+ i s+ realizeze activit+i de promovare a modli s+n+tos de via+* de prevenire a riscrilor de accident*
,m(oln+viri etc.
1.4.5. )adrele didactice ia m+sri de ameliorare i de prevenire a srmena8li i de profila/ie a stresli psi&osomatic pe
parcrsl procesli edcaional.
1.4.!. 9levii a acces la programe edcative ce promoveaz+ modl s+n+tos de via+" edcaie pentr s+n+tate* edcaie ntriional+*
edcaie se/al+ etc.* prin crriclml la decizia colii@ disciplinele opionale.
&. PARTICIPARE
DEM!CRATIC
&.(. C*+iii +artici+a la
+r*cesul deci1i*nal
re4erit*r la t*ate
as+ectele ,ieii
#c*lare
Mana<e2ent=
&.(.(. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt are definite* ,n planl strategic i planl operaional de dezvoltare* mecanisme de
asigrare a particip+rii elevilor la solionarea pro(lemelor i larea deciziilor care vizeaz+ direct viaa lor colar+.
&.(.&. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt ofer+ ttror elevilor colii informaii complete i ,n timp til 2prin afiare*
tip+rire* mi8loace electronice sa orice alte mi8loace- pe s(iecte ce in de interesl lor imediat* referitoare la aspectele
vieii colare i e/tracolare 2politici edcaionale* stattl colii* strctr+* o(iective i procedri colare* modific+ri
care apar pe parcrsl anli colar etc.-.
&.(.). 0dministraia institiei de ,nv++m,nt are ela(orat n set de procedri i instrmente care asigr+ valorizarea opiniilor*
iniiativelor* propnerilor elevilor ,n procesl de lare a deciziilor ce vizeaz+ aspectele vieii lor colare.
Ca+acitate institui*nal$=
8
Di2ensiune Standard D*2enii9Indicat*ri
&.(.3. Institia de ,nv++m,nt dispne de mi8loace de comnicare 2mass%media colar+* panol informativ* sisteml de
informare p(lic+* sonda8e* e/pnerea i argmentarea opiniilor ,n timpl orelor* discii etc.-* prin intermedil c+rora
elevii ,i pot e/prima opinia c privire la toate aspectele de interes.
&.(.5. 7n institia de ,nv++m,nt e/ist+ o strctr+ asociativ+ a elevilor 2consili sa alt+ form+-* aleas+ ,n mod democratic i
ato%organizat+ 2c liderii alei* ,nt,lniri reglate* planri proprii de acine-* care particip+ la larea deciziilor c
privire la toate pro(lemele de interes pentr elevi.
&.(.8. Institia de ,nv++m,nt aplic+ procedri specifice* accesi(ile i transparente de participare a elevilor ,n rezolvarea
pro(lemelor la nivel de clas+ i la nivel de coal+.
Curriculu2 9 +r*ces educai*nal=
&.(.>. )adrele didactice ,ncra8eaz+ participarea elevilor la solionarea pro(lemelor la nivel de clas+ i la nivel de coal+.
&.(.?. 9levii* ,n cadrl orelor i activit+ilor edcaionale* ,i e/prim+ opinia personal+ referitoare la demersl edcaional
realizat.
&.(.@. )adrele didactice ,ncra8eaz+ elevii s+ participe la formlarea o(iectivelor leciilor.
&.(.('. )adrele didactice implic+ sistematic elevii ,n evalarea proprili progres colar.
&.&. Institutia #c*lar$
c*2unic$ siste2atic
#i i2+lic$ 4a2ilia #i
c*2unitatea ;n
+r*cesul deci1i*nal
Mana<e2ent=
&.&.(. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt are ela(orat n set de procedri democratice de delegare* promovare a p+rinilor
,n strctrile decizionale ale colii i le aplic+ consecvent.
&.&.&. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt are ela(orate procedri de informare periodic+ a p+rinilor* sa* dp+ caz*
ttorilor @ reprezentanilor legali* despre rezltatele copiilor lor la nivel de clas+ i @ sa coal+* prin diferite mi8loace.
&.&.). 0dministraia institiei de ,nv++m,nt are ela(orate procedri privind participarea sa* dp+ caz* ttorilor @
reprezentanilor legali* la ,m(n+t+irea rezltatelor colare i asigrarea progresli colar.
&.&.3. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt are ,nc&eiate acordri de parteneriat i frnizeaz+ evidene privind cola(orarea
c reprezentanii comnit+ii* pe (aza interesli sperior al copilli.
&.&.5. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt promoveaz+ participarea comnit+ii 2agenii economici* serviciile p(lice*
A:$* volntari etc.- la ,m(n+t+irea condiiilor de ,nv+are* odi&n+ i rela/are i petrecere a timpli li(er pentr
copii.
Ca+acitate institui*nal$=
&.&.8. Institia de ,nv++m,nt are n consili de administraie c reprezentani ai p+rinilor* ai atorit+ii administraiei p(lice
locale* ai elevilor din clasele liceale* care ia decizii i activeaz+ ,n (aza ni plan coordonat orientat spre asigrarea
edcaiei de calitate pentr toi copiii.
&.&.>. 7n institia de ,nv++m,nt e/ist+ o strctr+ asociativ+ a p+rinilor 2consili sa alt+ form+-* aleas+ ,n mod democratic i
9
Di2ensiune Standard D*2enii9Indicat*ri
ato%organizat+ 2c liderii alei* ,nt,lniri reglate* planri proprii de acine-* care particip+ la larea deciziilor c
privire la toate pro(lemele ce vizeaz+ edcaia copiilor.
&.&.?. Institia de ,nv++m,nt dispne de mi8loace de comnicare 2mass%media colar+* panol informativ* sisteml de
informare p(lic+* sonda8e* discii etc.-* prin intermedil c+rora p+rinii ,i pot e/prima opinia c privire la toate
aspectele de interes.
&.&.@. Institia de ,nv++m,nt creeaz+* la necesitate* grpri intersectoriale de intervenie din care fac parte reprezentani ai
colii* familiei i comnit+ii* care activeaz+ ,n (az+ de proiecte operaionale de solionare a pro(lemelor identificate
2,nmatriclarea copiilor* com(aterea a(senteismli i a(andonli colar* com(aterea violenei i a(zli fa+ de
copii* activit+i ecologice* asisten+ persoanelor ,n etate etc.-.
Curriculu2 9 +r*ces educai*nal=
&.&.('. Strctrile asociative ale p+rinilor i elevilor 2consiliile sa alte strctri-* precm i institiile partenere din
comnitate particip+ la ela(orarea docmentelor programatice 2proiect de dezvoltare* plan de activitate etc.- ale colii.
&.&.((. )adrele didactice realizeaz+ sistematic activit+i de pedagogizare a p+rinilor privind edcaia copiilor lor* ,n (aza ni
plan ela(orat.
&.&.(&. )adrele didactice ,ncra8eaz+ p+rinii s+ se implice ,n calitate de persoan+%resrs+ ,n procesl edcaional 2de e/empl*
prelegeri pe n anmit s(iect sa vizite la locl de mnc+ al p+rinilor- i ,n activit+i e/tracrriclare 2de e/empl*
preg+tirea evenimentelor* organizarea e/crsiilor* activit+ilor pe interese etc.-.
&.&.(). )adrele didactice implic+* dp+ caz i ,n fncie de posi(ilit+i* persoane%resrs+ din comnitate ,n activit+i de
edcaie financiar+ i de g&idare ,n carier+ a copiilor* ,n fncie de specificl socio%economic local.
&.). c*ala% 4a2ilia #i
c*2unitatea ;i
+re<$tesc +e c*+ii s$
c*n,ieuiasc$ ;ntrA*
s*cietate
intercultural$ /a1at$
+e de2*craie
Mana<e2ent=
&.).(. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt promoveaz+ respectl diversit+ii cltrale* etnice* lingvistice* religioase prin
actele reglatorii i prin activit+ile pe care le organizeaz+ i@sa la care particip+ coala.
&.).&. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt colecteaz+ feed(acB%l din partea partenerilor din comnitate privind
respectarea principiilor democratice.
&.).). 0dministraia institiei de ,nv++m,nt monitorizeaz+ respectarea diversit+ii cltrale* etnice* lingvistice* religioase ,n
toate activit+ile desf+rate ,n coal+.
Ca+acitate institui*nal$=
&.).3. Institia de ,nv++m,nt se adreseaz+ ,n mod egal elevilor de diferite etnii i cltri ,n mi8loace promoionale@de
informare 2mass%media colar+* panol informativ* sisteml de informare p(lic+* pagina Ce( etc.-.
&.).5. Institia de ,nv++m,nt creeaz+ toate condiiile pentr ca elevii s+ comnice ,n lim(a romDn+ i s+ ,nvee lim(a etniei
ma8oritare din comnitatea respectiv+.
10
Di2ensiune Standard D*2enii9Indicat*ri
&.).8. )adrele didactice recnosc manifest+rile stereotiprilor i pre8dec+ilor etnice* cltrale i pentr a reaciona ,n
vederea anticip+rii consecinelor negative i minimaliz+rii efectelor acestora.
&.).>. Planl strategic i ,n cel operaional al institiei de ,nv++m,nt cprinde inte i activit+i specifice diferitelor
comnit+i cltrale* etnice* lingvistice* religioase* precm i activit+i de com(atere a stereotiprilor i pre8dec+ilor*
c participarea cadrelor didactice* elevilor* p+rinilor i altor mem(ri ai comnit+ii.
Curriculu2 9 +r*ces educai*nal
&.).?. 9levii demonstreaz+ cnoaterea i respectarea cltrii i tradiiilor proprii* cltrii i tradiiilor altor comnit+i etnice
din 'ep(lica Moldova* indiferent de grpl etnic de care aparin i indiferent de lim(a de stdii.
&.).@. )adrele didactice promoveaz+ respectl valorilor naionale i ale minorit+ilor etnice* religioase sa de alt+ natr+ ,n
activit+ile crriclare i e/tracrriclare.
&.).('. )adrele didactice pn la dispoziia elevilor* familiilor acestora i altor mem(ri ai comnit+ii resrse i materiale care
promoveaz+ intercltralitatea ,n conte/tl nei societ+i democratice.
&.).((. )adrele didactice organizeaz+ spail edcaional ,nc,t s+ faciliteze comnicarea i cola(orarea ,ntre copiii de diferit+
origine etnic+ i cltral+.
). INCLU:IUNE
EDUCAI!NAL
).(. Instituia
educai*nal$
cu+rinde t*i c*+iii%
indi4erent de
nai*nalitate% <en%
*ri<ine #i stare
s*cial$% a+artenen$
+*litic$ sau
reli<i*as$% stare a
s$n$t$ii #i creea1$
c*ndiii *+ti2e
+entru reali1area #i
de1,*ltarea
+*tenialului +r*+riu
;n cadrul +r*cesului
educai*nal
Mana<e2ent=
).(.(. Planl strategic i ,n cel operaional al institiei de ,nv++m,nt cprinde inte i activit+i specifice de aplicare a politicii
statli c privire la edcaia inclziv+.
).(.&. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt creeaz+ strctri 2cm ar fi S0P* )'-* mecanisme i procedri de spri8in pentr
procesl de ,nmatriclare i inclzine colar+ a ttror copiilor.
).(.). 0dministraia institiei de ,nv++m,nt planific+* asigr+ i evaleaz+ formarea contin+ a cadrelor didactice ,n
domenil edcaiei inclzive.
).(.3. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt ela(oreaz+ docmente manageriale care reflect+ asigrarea serviciilor de spri8in
pentr elevii c cerine edcaionale speciale 2)9S-.
).(.5. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt i strctrile create ,n acest sens ela(oreaz+ mecanisme de identificare* eviden+
i spri8in pentr elevii c cerine edcaionale speciale 2)9S-.
Ca+acitate institui*nal$=
).(.8. Institia de ,nv++m,nt are o (az+ de date a ttror copiilor de v,rst+ colar+ din comnitate* inclsiv a celor c )9S i
privind evoliile demografice i perspectivele de colarizare pentr rm+torii 5 ani.
).(.>. Institia de ,nv++m,nt dispne de evidene clare despre elevii ,nmatriclai* inclsiv privind medil familial i
condiiile de via+.
).(.?. Institia de ,nv++m,nt monitorizeaz+ ,nscrierea copiilor din comnitate la coal+ i frecventarea reglat+ de c+tre ei a
11
Di2ensiune Standard D*2enii9Indicat*ri
acesteia.
).(.@. Institia de ,nv++m,nt desf+oar+ diverse activit+i 2campanii* vizite la familii* cola(oreaz+ c institiile relevante*
0PE%rile* p+rinii* A:$%rile i mass%media- pentr a asigra ,nmatriclarea i participarea ttror elevilor din
comnitate la procesl de edcaie.
).(.('. 7n institia de ,nv++m,nt fncioneaz+ comisia mltidisciplinar+ colar+ c atri(iile sta(ilite de lege.
).(.((. Institia de ,nv++m,nt monitorizeaz+ ,nregistrarea i evidena datelor privind progresl i dezvoltarea fiec+ri elev.
).(.(&. Institia de ,nv++m,nt face referire la logopezi* psi&ologi* psi&opedagogi etc. pentr asigrarea serviciilor de spri8in ,n
fncie de necesit+ile copiilor c cerine edcaionale speciale.
Curriculu2 9 +r*ces educai*nal=
).(.(). )adrele didactice folosesc materialele didactice e/istente* ,n concordan+ c nevoile specifice ale elevilor.
).(.(3. ?iecare copil c cerine edcaionale speciale are* dp+ caz* ,n fncie de recomand+rile S0P* n plan edcaional
individalizat* crriclm adaptat i@sa alte m+sri i servicii de spri8in.
).(.(5. )opiii c diza(ilit+i severe* ,n condiiile legii* (eneficiaz+ de asistent personal care presteaz+ servicii individalizate
necesare mo(ilit+ii i satisfacerii necesit+ilor de (az+.
).&. P*liticile #i +racticile
din instituia de
;n,$$2;nt s;nt
inclu1i,e%
nediscri2inat*rii #i
res+ect$ di4erenele
indi,iduale
Mana<e2ent"
).&.(. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt dispne de mecanisme pentr identificarea i com(aterea oric+ror forme de
discriminare.
).&.&. Planrile strategice i operaionale ale institiei de ,nv++m,nt 2inclsiv ale strctrilor asociative ale p+rinilor i
elevilor- promoveaz+ diversitatea.
).&.). Planrile strategice i operaionale ale institiei de ,nv++m,nt 2inclsiv ale strctrilor asociative ale p+rinilor i
elevilor- cprind* dp+ caz* programe* m+sri i activit+i care a ca int+ edcaia inclziv+ i nevoile copiilor c
cerine edcaionale speciale.
Ca+acitate institui*nal$"
).&.3. Institia de ,nv++m,nt dispne de procedri de prevenire* identificare* semnalare* evalare i solionare a sitaiilor
de discriminare.
).&.5. Institia de ,nv++m,nt informeaz+ personall* copiii i reprezentanilor lor legali 2prin modalit+i accesi(ile- c privire
la procedrile de prevenire* identificare* semnalare* evalare i solionare a sitaiilor de discriminare.
).&.8. Institia de ,nv++m,nt formeaz+ colective colare ,n mod eficient* asigr,nd%se respectarea diferenelor individale i
a cerinelor legale privind constitirea claselor.
Curriculu2 9 +r*ces educai*nal=
12
Di2ensiune Standard D*2enii9Indicat*ri
).&.>. )adrele didactice aplic+* ,n mod difereniat* crriclml pentr copiii c cerine edcaionale speciale conform
recomand+rilor S0P 2prin plan edcaional individalizat* crriclm adaptat i@sa alte m+sri i servicii de spri8in-.
).&.?. )adrele didactice trateaz+ copiii ,n mod ec&ita(il* adapt,nd cerinele la posi(ilit+ile i nevoile individale.
).&.@. )adrele didactice evaleaz+ progresl colar al copilli c cerine edcaionale speciale* sta(ilind oportnit+i de
evalare final+ i certificare a acestia.
).&.('. )opiii recnosc sitaiile de discriminare i le adc la cnotina cadrelor didactice i administraiei institiei de
,nv++m,nt.
).). T*i c*+iii
/ene4icia1$ de un
2ediu accesi/il #i
4a,*ra/il
Mana<e2ent"

).).(. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt tilizeaz+ toate resrsele institionale disponi(ile pentr asigrarea ni medi
accesi(il i sigr pentr fiecare copil 2inclsiv pentr copiii c cerine edcaionale speciale i cei capa(ili de
performane sperioare-.
).3.(. Planrile strategice i operaionale ale institiei de ,nv++m,nt 2inclsiv ale strctrilor asociative ale p+rinilor i
elevilor- cprind programe i m+sri privind asigrarea ni medi accesi(il i sigr pentr fiecare copil 2inclsiv
pentr copiii c cerine edcaionale speciale i cei capa(ili de performane sperioare-.
).5.(. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt identific+* procr+ i tilizeaz+ resrse noi ,n vederea asigr+rii ni medi
accesi(il i sigr pentr fiecare copil 2inclsiv pentr copiii c cerine edcaionale speciale i cei capa(ili de
performane sperioare-.
).8.(. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt asigr+ protecia datelor c caracter personal i asigr+ accesl* conform legii* la
datele de interes p(lic.
Ca+acitate institui*nal$=
).>.(. Institia de ,nv++m,nt asigr+ n medi accesi(il pentr inclzinea ttror copiilor.
).?.(. Institia de ,nv++m,nt dispne de spaii destinate procesli edcaional* dotate ,n conformitate c nivell de
colarizare* profill nit+ii de ,nv++m,nt general* rezona(il accesi(ile pentr toi copiii* inclsiv pentr cei c cerine
edcaionale speciale 2rampe pentr scanele c rotile* (are de spri8in i orientare* d(larea informaiei sonore c cea
vizal+ etc.-.
).@.(. Spaiile institiilor de ,nv++m,nt pot fi localizate or prin semnalizarea lor corespnz+toare.
).@.&. Institia de ,nv++m,nt are spaii destinate serviciilor de spri8in* repartizate* amena8ate* dotate i adaptate ,n
concordan+ c natra i ponderea activit+ilor i c nevoile generale i speciale ale copiilor.
13
Di2ensiune Standard D*2enii9Indicat*ri
Curriculu2 9 +r*ces educai*nal"
).@.). )adrele didactice aplic+ mi8loacele de ,nv++m,nt i a/iliarele crriclare conform nivelli de colarizare* planli de
,nv++m,nt prognozat @ realizat i necesit+ilor edcaionale ale copiilor.
).@.3. )adrele didactice tilizeaz+ te&nologiile informaionale i de comnicare adaptate la necesit+ile ttror elevilor*
inclsiv ale elevilor c cerine edcaionale speciale.
4. E0ICIEN
EDUCAI!NAL
3.(. Instituia de
;n,$$2;nt crea1$
c*ndiii de
*r<ani1are #i
reali1are a unui
+r*ces educai*nal
de calitate
Mana<e2ent"
4.1.1. Planrile strategice i operaionale ale institiei de ,nv++m,nt 2inclsiv ale strctrilor asociative ale p+rinilor i
elevilor- s,nt e/plicit orientate spre creterea calit+ii edcaiei* ,neleas+ ca progres ,n o(inerea rezltatelor ,nv++rii i
,n privina <st+rii de (ine= a copilli.
4.1.2. Programele i activit+ile planificate ,n planrile strategice i operaionale ale institiei de ,nv++m,nt 2inclsiv ale
strctrilor asociative ale p+rinilor i elevilor- s,nt realizate efectiv.
4.1.3. Planrile strategice i operaionale ale institiei de ,nv++m,nt 2inclsiv ale strctrilor asociative ale p+rinilor i
elevilor- s,nt e/plicit orientate spre ,m(n+t+irea contin+ a resrselor materiale i mane.
4.1.4. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt ela(oreaz+ i aplic+ n mecanism de monitorizare@ atomonitorizare a eficienei
edcaionale ,n institie.
4.1.5. )onsilil de 0dministraie promoveaz+ n model eficient de comnicare intern+ i e/tern+ c privire la calitatea
serviciilor prestate i decide* de o manier+ transparent+* democratic+ i ec&ita(il+* c privire la politicile institionale.
Ca+acitate institui*nal$=
4.1.!. Infrastrctra institiei de ,nv++m,nt asigr+ organizarea procesli edcaional ,n raport c o(iectivele i misinea
acesteia.
4.1.3. Institia de ,nv++m,nt dispne de ec&ipamentele* materialele i a/iliarele crriclare necesare aplic+rii
crriclmli naional* inclsiv a componentelor raionale i colare ale acestia* a crriclmli adaptat i a
planrilor edcaionale individalizate.
4.1.#. Institia de ,nv++m,nt este ,ncadrat+ c personal didactic i a/iliar* calificat conform normativelor ,n vigoare.
4.1.4. Institia de ,nv++m,nt dispne de resrsele financiare necesare aplic+rii crriclmli naional i respect+rii
standardelor de calitate.
Curriculu2 9 +r*ces educai*nal=
4.1.15. Institia de ,nv++m,nt aplic+ )rriclml :aional c adaptare la condiiile locale i institionale* ,n limitele
14
Di2ensiune Standard D*2enii9Indicat*ri
permise de cadrl normativ.
4.1.11. Institia de ,nv++m,nt ela(oreaz+ i implementeaz+ )rriclml la decizia colii ,n raport c profill i orientarea
specific+ ei.
3.&. Cadrele didactice
,al*ri4ic$ e4icient
resursele
educai*nale ;n
ra+*rt cu
4inalit$ile
sta/ilite +rin
curriculu2ul
nai*nal
Mana<e2ent"
4.2.1. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt monitorizeaz+* prin procedri specifice* realizarea crriclmli 2inclsiv
componenta raional+* cea colar+* crriclml adaptat i planrile edcaionale individalizate-.
5.1.1. Planrile strategice i operaionale ale institiei de ,nv++m,nt cprind programe i activit+i de recrtare i de formare
contin+ a cadrelor didactice i a/iliare din perspectiva nevoilor individale* institionale i naionale
Ca+acitate institui*nal$"
!.1.1. Institia de ,nv++m,nt dispne de n nm+r sficient de cadre didactice i a/iliare pentr realizarea finalit+ilor
sta(ilite prin crriclm%l naional.
3.1.1. Instit i a de ,nv++m,nt monitorizeaz+ tilizarea resrselor edcaionale.
#.1.1. Institia de ,nv++m,nt monitorizeaz+ aplicarea strategiilor didactice interactive* inclsiv a te&nologiilor
informaionale* ,n procesl de predare%,nv+are%evalare.
4.1.1. Institia de ,nv++m,nt tilizeaz+ Standardele de eficien+ a ,nv++rii la evalarea calit+ii )rriclmli predat.
Curriculu2 9 +r*ces educai*nal=
15.1.1. )adrele didactice ela(oreaz+ proiecte didactice de lng+ i scrt+ drat+* ela(orate ,n conformitate c principiile
edcaiei centrate pe elev i pe formarea de competene.
11.1.1. 9/istena progresli ,n privina aplic+rii* de c+tre cadrele didactice a strategiilor interactive i a te&nologiilor
informaionale* ,n procesl de predare%,nv+are%evalare.
12.1.1. )adrele didactice evaleaz+ rezltatele ,nv++rii ,n conformitate c standardele i refereniall de evalare apro(ate
2inclsiv pentr elevii c cerine edcaionale speciale-.
13.1.1. )adrele didactice a competena specific+ de a concepe i aplica )rriclml la decizia colii.
14.1.1. )adrele didactice organizeaz+ activit+i e/tracrriclare ,n concordan+ c misinea colii* c o(iectivele din
crriclml naional i c o(iectivele din docmentele de planificare strategic+ i operaional+.
15.1.1. )adrele didactice asigr+ spri8inl individal al elevilor pentr o(inerea rezltatelor ,nv++rii conform standardelor i
referenialli de evalare apro(ate 2inclsiv pentr elevii c cerine edcaionale speciale care (eneficiaz+ de
crriclm modificat i@sa de programe edcaionale individalizate-.
15
Di2ensiune Standard D*2enii9Indicat*ri
15.2. T*i c*+iii
de2*nstrea1$
an<aBa2ent #i
i2+licare
e4icient$ ;n
+r*cesul
educai*nal
Mana<e2ent"
15.2.1. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt asigr+ accesl elevilor la resrsele edcaionale de care dispne institia"
(i(liotec+* la(oratoare* ateliere* sala de festivit+i* de sport.
15.3.1. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt asigr+* prin strctrile asociative 2consiliile sa alte strctri- participarea
elevilor i a p+rinilor 2sa* dp+ caz* a ttorilor @ reprezentanilor legali- ,n procesl decizional c referire la calitatea
procesli edcaional.
Ca+acitate institui*nal$"
15.4.1. Institia de ,nv++m,nt dispne de o (az+ comple/+ de date privind performanele elevilor* care cprinde rezltatele
parcrgerii crriclmli oficial 2componenta naional+* cea raional+ i cea colar+- i* sp+ caz* ,n cazl elevilor c
cerine edcaionale speciale* rezltatele parcrgerii crriclmli modificat i@sa a planrilor edcaionale
individalizate.
15.5.1. Institia de ,nv++m,nt creeaz+ posi(ilit+i de manifestare a potenialli creativ al elevli prin activit+i formale i
non%formale.
15.!.1. Institia de ,nv++m,nt realizeaz+ o politic+ o(iectiv+* ec&ita(il+ i transparent+ de promovare a sccesli colar
Curriculu2 9 +r*ces educai*nal=
15.3.1. 9levii s,nt consltai privind modalit+ile de aplicare a crriclmli naional 2inclsiv ,n sta(ilirea crriclmli la
decizia colii-.
15.#.1. 9levii manifest+ capacitate de ,nv+are individal+ eficient+* se ,ncadreaz+ adecvat ,n ,nv+area interactiv+ prin
cooperare.
5. EDUCAIE
SENSICIL LA
EN
5.1. C*+iii s;nt educai%
c*2unic$ #i
interrelai*nea1$ ;n
c*n4*r2itate cu
+rinci+iile ec"it$ii
de <en
Mana<e2ent"
5.1.1. Planrile strategice i operaionale ale institiei de ,nv++m,nt 2inclsiv ale strctrilor asociative ale p+rinilor i
elevilor- cprind* dp+ caz* programe* m+sri i activit+i de prevenire a discrimin+rii de gen.
5.1.2. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt asigr+ ec&itatea de gen ,n activit+ile crriclare i e/tracrriclare
5.1.3. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt ofer+ ttror elevilor colii i p+rinilor sa* dp+ caz* ttorilor @ reprezentanilor
legali* informaii complete i ,n timp til 2prin afiare* tip+rire* mi8loace electronice sa orice alte mi8loace- privind
politicile* programele i activit+ile de promovare a ec&it+ii de gen.
5.1.4. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt aplic+ procedra legal+ de organizare institional+ i de intervenie a
lcr+torilor institiei de ,nv++m,nt ,n cazrile de a(z* negli8are* e/ploatare* trafic al copilli.
5.1.5. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt promoveaz+ i disemineaz+ (nele practici ,n asigrarea ec&it+ii de gen.
16
Di2ensiune Standard D*2enii9Indicat*ri
5.1.6. 0dministraia institiei de ,nv++m,nt asigr+ copiilor* cadrelor didactice i p+rinilor servicii de consiliere i orientare
,n domenil comnic+rii i interrelaion+rii genrilor.
Ca+acitate institui*nal$"
5.1.3. Institia de ,nv++m,nt asigr+ formarea cadrelor didactice ,n privina ec&it+ii de gen.
5.1.#. )onsilil administrativ planific+ resrse necesare pentr procrarea materialelor didactice i organizarea activit+ilor
care promoveaz+ ec&itatea de gen.
5.1.4. Institia de ,nv++m,nt asigr+ spaiile colare adecvate particlarit+ilor de gen.
Curriculu2 9 +r*ces educai*nal=
5.1.15. )adrele didactice demonstreaz+ comportament nedisciriminatori ,n raport c genl.
5.1.11. 9levii* indiferent de gen* s,nt familiarizai c conceptele%c&eie ale edcaiei sensi(ile la gen.
5.1.12. 9levii* indiferent de gen* sesizeaz+ i acioneaz+ ,mpotriva pre8dec+ilor i stereotiprilor de gen.
5.1.13. P+rinii sa* dp+ caz* ttorii @ reprezentanii legali* particip+ la activit+ile c teme privind ec&itatea de gen.
5.1.14. )adrele didactice aplic+ ,n procesl edcaional metodologii didactice care ,ncra8eaz+* spri8in+* i stimleaz+
participarea ec&ita(il+ at,t a fetelor* c,t i a (+ieilor.
17
A N E D E
Ane-a (=
L!SAR DE TERMENIACEEIE
1. Acomodare rezonabil: Modificarea sa a8starea necesar+ i corespnz+toare* f+r+ a impne o
povar+ e/agerat+* atnci c,nd acestea s,nt necesare pentr a garanta* persoanelor c cerine
edcaionale speciale* (eneficierea de dreptrile i li(ert+ile fndamentale ale omli i e/ercitarea
acestora* ,n egal+ m+sr+ c ali cet+eni.
2. Asigurarea calitii educaiei: 9ste realizat+ printr%n ansam(l de acini de dezvoltare a capacit+ii
institionale de ela(orare* planificare i implementare de programe de stdi* prin care se formeaz+
,ncrederea (eneficiarilor c+ organizaia frnizoare de edcaie satisface standardele de calitate.
0sigrarea calit+ii e/prim+ capacitatea nei organizaii frnizoare de a oferi programe de edcaie* ,n
conformitate c standardele annate. 9a este astfel promovat+ ,nc,t s+ condc+ la ,m(n+t+irea
contin+ a calit+ii edcaiei.
3. Calitatea educaiei: 0nsam(ll de caracteristici ale ni program de stdi i ale frnizorli
acestia* prin care s,nt satisf+cte atept+rile (eneficiarilor* precm i standardele de calitate.
4. Centrarea pe copil (un principiu de baz al SPC): Protejarea intereselor copilului este punctul
central al tuturor lurilor de decizii n domeniul educaiei. )riteril esenial ,n larea deciziilor
privind administrarea* crriclml i instrirea sa medil colar este (n+starea i interesele cele
mai ,nalte ale copilli. 0cest criteri tinde spre ,ndeplinirea potenialli fiec+ri copil i respectarea
dreptrilor omli i a li(ert+ilor fndamentale.
5. Controlul calitii educaiei: 7n institiile de ,nv++m,nt precolar* primar* gimnazial* profesional*
liceal i postliceal controll calit+ii prespne activit+i i te&nici c caracter operaional* aplicate
sistematic de o atoritate de inspecie desemnat+ pentr a verifica respectarea standardelor
presta(ilite.
!. Copil cu cerine educaionale speciale: Persoana ,n v,rst+ de p,n+ la 1# ani* care datorit+ limit+rilor
de ordin senzorial 2az* vedere-* fizic@ locomotor* mintal@ de intelect* psi&ic i de comportament* etc.
are nevoie de ,ngri8ire i sport special din partea sistemli de s+n+tate* edcaie i protecie social+*
familiei* comnit+ii.
3. Design uniersal: Designl prodselor* mediilor* programelor i serviciilor pentr a fi tilizate de
c+tre toi copii* ,n cea mai mare m+sr+ posi(il+* f+r+ a fi necesar+ readaptarea sa designl
specializat. <Designl ;niversal= n e/clde mi8loacele te&nice de asisten+ pentr anmite grpri
de persoane c diza(ilit+i* atnci c,nd acestea s,nt necesare.
#. Dimensiuni: )oncepte care eman+ din principiile SP) i ofer+ spri8in ,n organizarea standardelor.
Dimensinile SP) incld* dar n s,nt limitate la inclzine. eficacitate. s+n+tate* sigran+ i
protecie. sensi(ilitate fa+ de gen. i participare. 'espectl pentr mlticltralism* promovarea
dreptrilor copilli* precm i alte dimensini de conte/t i de caz pot fi ad+gate.
4. Domenii! componente! subcomponente "i subiecte" )vinte care s,nt neori tilizate alternativ sa c
diferite nivelri de s(ordonare pentr a descrie diferite categorii de conint. o modalitate de
organizare sa de grpare a standardelor 2de e/.* ,n Standardele de 7nv+are >imprie i Dezvoltare
FGagan* 2555H* lim(a i alfa(etizarea reprezint+ n domeni-.
15. #ducaia de baz de calitate (#$C)" 'eformele introdse la orice nivel 2de e/.* naional* regional* sa
local- al sistemli edcaional care a scopl de a ,m(n+t+i n element specific* o form+ i@sa o
component+ a sistemli. Scopl final este acela de a crete performanele m+sra(ile.
11. #%icacitatea predrii "i a nrii (o dimensiune a SPC)" 9ficacitatea pred+rii i a ,nv++rii
promoveaz+ ,nv+area i predarea de calitate. este orientat+ c+tre copil i personalizat+ conform
nevoilor individale* indiferent dac+ acestea provin din nivell de dezvoltare a capacit+ilor* stilri de
,nv+are* pro(leme de lim(+ sa alte nevoi speciale. 0ceast+ dimensine tilizeaz+ metode de predare
active* cooperante i democratice* consolid,nd competena i etica pedagogic+. 7n colile SP)* still
practicilor de predare i ,nv+are este centrat pe ceea ce ar avea cele mai (ne consecine aspra
elevilor* acetia din rm+ str+dind%se s+ st+p,neasc+ cnotinele* deprinderile i atitdinile cprinse
,n crriclm. 29c&ipa SP) din Macedonia-
12. #aluarea calitii educaiei: 9/aminarea mlticriterial+ a m+srii ,n care o organizaie frnizoare de
edcaie i programl acesteia ,ndeplinesc standardele i standardele de referin+. 0tnci c,nd
evalarea calit+ii este efectat+ de ,ns+i organizaia frnizoare de edcaie* aceasta ia forma
18
eval+rii interne. 0tnci c,nd evalarea calit+ii este efectat+ de o agenie naional+ sa
internaional+ specializat+* aceasta ia forma eval+rii e/terne.
13. &ncluziunea (un principiu "i'sau o dimensiune de baz a SPC): Accesul la educaie nu este un
priilegiu acordat de societate copiilor! ci este o datorie pe care societatea o ndepline"te %a de toi
copiii. >oi copiii a dreptl la edcaie de (az+ gratit+* o(ligatorie i accesi(il+. la protecia
demnit+ii mane ,n c&estini disciplinare i la n medi edcaional inclziv* indiferent de gen*
atri(te fizice i sociale* statt intelectal* st+ri emoionale* formaie lingvistic+ sa necesit+i speciale
individale. 0ceasta ,i inclde pe toi cei marginalizai 2istoric sa altfel- de la participarea deplin+ ,n
procesl de ,nv+are* pentr orice motiv.
14. &ndicatori: 0cini sa comportamente o(serva(ile* sa alte fapte care atest+ prezena* sitaia sa
starea a ceva ce ine de standard. Indicatorii se pot referi la srs+ 2de e/.* e/ist+ n manal pentr
fiecare copil-. proces 2de e/.* s,nt dezvoltate procedri pentr consiliile colare- i rezltat 2de e/.*
consilil colar apro(+ alocaiile (getare colare-. Indicatorii pot fi folosii pentr a m+sra
progresele ,nregistrate ,n vederea ,ndeplinirii standardelor.
15. (mbuntirea calitii educaiei: Prespne evalare* analiz+ i acine corectiv+ contin+ din partea
organizaiei frnizoare de edcaie* (azat+ pe selectarea i adoptarea celor mai potrivite procedri*
precm i pe alegerea i aplicarea celor mai relevante standarde de referin+.
1!. )anagementul calitii: 0ctivit+i coordonate pentr a orienta i controla o organizaie ,n ceea ce
privete calitatea2 ISA 4555@2555-.
13. )onitorizare: ;n mecanism care ofer+ p+rilor interesate de la toate nivelrile informaii actalizate
contin c privire la progresele ,nregistrate. Monitorizarea inclde" 2a- sta(ilirea indicatorilor@
valorilor de referin+. 2(- procedrile* sistemele* instrmentele de colectare* ,nregistrare i analizare a
informaiilor c privire la indicatori. i 2c-* tilizarea informaiilor pentr a ,m(n+t+i planificarea*
performana i rezltatele.
1#. Parte interesat: A persoan+ sa grp care are n interes legat de performana sa sccesl nei
organizaii 2proprietari* persoane din cadrl organizaiei* frnizori* parteneri* atorit+i* clieni*
sindicate* societatea civil+* comnitate* (+nci@ finanatori- 2ISA 4555@2555-.
14. Participarea democratic (un principiu "i'sau o dimensiune de baz a SPC): Ca titulari de drepturi!
copiii "i cei care le promoeaz drepturile (entitile autorizate) au un cunt de spus n ceea ce
prie"te %orma "i coninutul educaiei o%erite. Deciziile c privire la toate aspectele legate de medil
edcaional ia ,n considerare <vocile= mai mltor p+ri interesate din cadrl colii i comnit+ii.
0cesta reprezint+ opsl ni proces de ss ,n 8os. 'eprezentanii elevilor* profesorilor* p+rinilor i
comnit+ii s,nt incli ,ntr%n proces decizional transparent i desc&is care ,ncra8eaz+ ,nv+area ,n
r,ndl ttror. ?amiliile i liderii comnitari s,nt c&emai a%i ,ndeplini responsa(ilitatea lor legitim+
de edcatori i de modele pentr copii.
25. Pedagogizarea prinilor: 9/tinderea preocp+rii pentr formarea ,n mod pedagogic a omli.
21. Plani%icarea calitii: Parte a managementli calit+ii concentrat+ pe sta(ilirea o(iectivelor calit+ii
i care specific+ procesele operaionale i resrsele aferente necesare pentr ,ndeplinirea o(iectivelor
calitativ 2 ISA 4555@2555-.
22. Planul educaional indiidualizat: )adr de organizare a interveniei specializate pentr copill c
cerine edcaionale speciale incls ,ntr%n program general de edcaie. 0cest plan permite
programarea i coordonarea resrselor i serviciilor de spri8in* asigrarea coerenei i
complementarit+ii interveniilor* fiind focalizat pe cerine individale ale copilli integrat. M+srile
de asisten+ eficient+ **individalizat+= s,nt asigrate ,n mediile care ,ncra8eaz+ dezvoltarea
academic+ i social+* compati(il+ c o(iectivele integr+rii complete.
23. *eprezentant legal al copilului: P+rinii (iologici sa adoptatorii* ttorele@ cratorl copilli nmit
de c+tre atoritatea ttelar+* care acioneaz+ din nmele i ,n interesl copilli.
24. *espectul pentru multiculturalism (o dimensiune a SPC)" 0sigr+ faptl c+ :I)I ;: copil n este
e/cls de la do(,ndirea ni drept fndamental al egalit+ii de anse edcaionale din caza originii
etnice* identit+ii* practicilor cltrale* lim(ii vor(ite* diza(ilit+ilor fizice i@sa emoionale sa
circmstanelor economice. 0ceast+ dimensine apreciaz+ patrimonil cltral i lingvistic al fiec+ri
copil.
25. Sntate! siguran "i protecie (o dimensiune a SPC): 1coala este n loc sigr care tre(ie s+ asigre
(n+starea fizic+ i emoional+ a fiec+ri copil. <7ntreg= copill este lat ,n considerare ,n analiza
factorilor legai de a(zl emoional i fizic* ntriia proast+ i spail fizic nesigr 2de e/.* ceva care
19
interfereaz+ c dreptl copilli de a ,nv+a-. 0(ordarea acestor factori crete ,n mod direct frecvena*
participarea i performana colar+.
2!. Sensibilitatea %a de gen (o dimensiune a SPC): >oate fetele i toi (+ieii tre(ie s+ ai(+ anse egale
de a participa pe deplin ,ntr%n medi de ,nv+are care acoper+ nevoile nice de (az+ ale fetelor i
(+ieilor i a(ordeaz+ dinamica de ptere ,n relaiile de se/ feminin%masclin. i care le ofer+
materiale ce n da dovad+ de discriminare de gen. i care spri8in+ realizarea dreptrilor omli.
9galitatea de gen este fndamental+ pentr edcaia de (az+ de calitate.
23. Societatea incluzi: 0cea societate ,n care diferena este respectat+ i preit+* iar discriminarea i
pre8decata s,nt com(+tte activ prin politici i practic+* sc&im(area atitdinilor i comportamentelor
persoanelor particlare* organizaiilor i asociaiilor* astfel ,nc,t copiii c cerine edcaionale speciale
s+ participe din plin i egal i s+ contri(ie la viaa i cltra comnit+ii din care fac parte.
2#. Standarde" Declaraii generale aspra scoprilor care definesc n ansam(l de atept+ri. n set de
afirmaii care definesc ceea ce p+rile interesate tre(ie s+ cnoasc+ i s+ realizeze ,n cadrl
sistemli edcaional. Ma8oritatea +rilor dein anmite standarde pentr edcaia de (az+ de calitate*
,n scopl de a m+sra progresl* a ,m(n+t+i planificarea i alocarea resrselor i a evala
eficacitatea. 7n +rile SP)* standardele s,nt ela(orate i grpate ,n fncie de dimensinile SP).
24. +coli prietenoase copilului (SPC): 0(ordarea distinctiv+ a efortrilor glo(ale depse de ;:I)9? ,n
domenil edcaiei de calitate pentr toi copiii. ,ntemeiat+ pe anga8amentl de a la ,n atenie toate
elementele prezente la nivel de coal+ care infleneaz+ (n+starea* dreptrile i medil de ,nv+are a
fiec+ri copil. SP) este caracterizat de trei principii de (az+ i cinci dimensini* astfel cm s,nt
definite mai 8os.
35. ,alori de re%erin (benc-mar.s): 0cini o(serva(ile sa dovezi care m+soar+ progresele ,nregistrate
,n ,ndeplinirea standardelor.
20
Ane-a &=
Re4erine /i/li*<ra4ice
1. 0c&iri I.* Iol(ocean 0.* $ J.* Kad,rc+ M. #aluarea standardelor educaionale. /-id
metodologic. )&iin+* 2554.
2. Iennet 9.* 'andL M.* Milliam ). Construction ,ersus C-oice in Cognitie )easurement: &ssues in
Constructed *eponse! Per%ormance 0esting! and Port%olio Assessment. Killsdale* :eC NerseL* Kove
and Eondon* EaCrence 9rl(am 0ssociates P(lis&ers* 1443.
3. Ieriat D.* 9/iga 0. 1es tests en proces. 1es abus de la psic-otec-ni2ue. Paris" 0mod* 1435.
4. I,rzea ). Arta "i "tiina educaiei. Icreti" 9ditra didactic+ i Pedagogic+ '.0.* 1445.
5. Cadrul #uropean comun de re%erin. 2trads ,n romDn+-. )&iin+" >ipografia )entral+* 2553.
!. )olardLn D. 1a gestion des comp3tences. Perspecties internationale. Paris" P.;.?.* 144!.
3. )riste S. Dicionar de termeni pedagogici. Icreti* 144#.
#. )ron(ac& Eee N. #ssentials o% Ps4c-ological 0esting. 9d. a 3%a. :eC OorB" Karper and 'oC* 1435.
4. DPKainat E.* EaCton D. Sursele unei re%orme a coninuturilor a5ate pe educaia permanent. Jol.
Programl de ,nv++m,nt i edcaie permanent+. Icreti* 14#1.
15. De Eands&eeere $. #aluarea continu a eleilor "i e5amenele. )anual de docimologie. Icreti"
9.D.P.* 1435.
11. Dlam+ M.%9. Cum i nm pe alii s nee. )lsim 2554.
12. Dlam+ M.%9. )etodologie didactic. )lsim* 255#.
13. ?itz%$i((on ).>. )onitoring #ducation. &ndicators! 6ualit4 and #%%ectieness.Eondon" )assell* 144!.
14. $ I. Curriculum de %ran7ais! pour les classes bilingues. )&iin+" :eocartica* 255#.
15. $ Jl.* 0c&iri I. #aluarea curriculumului "colar: /-id metodologic. )&iin+* 2554.
1!. $ Jl. Cadrul de re%erin al curriculumului naional. /-id metodologic. )&iin+" 9ditra 1tiina*
2553.
13. $ Jl. Proiectarea didactic n nmntul superior. )&iin+" )9P ;SM* 2553.
1#. Kol(an I. 0estele de cuno"tine. Icreti" 9.D.P.* 1445.
14. KopBins D.* 0inscoC M.* Mest M. Per%ecionarea "colii ntr8o er a sc-imbrii. )&iin+" Prt
Internaional* 1442.
25. K(erman 0.M. Cum se produc sc-imbrile n educaie: contribuie la studiul inoaiei. >rad. De
Magdalena )&elsoi. Icreti" 9.D.P.* 143#.
21. &mplementation o% !!#ducation 9 0raining :;<;= >or. programme! >or.ing /roup! $asic S.ills!
#ntrepreneurs-ip and ?oreign 1anguages@ Progress 'eport* 9ropean )ommission* nov. 2553.
22. Naeger M. 2coord.- Complementar4 )et-ods %or *esearc- in #ducation. Masington D.).* 0merican
9dcational 'esearc& 0ssociation* 14##.
23. Nig+ M. ?actorii reu"itei "colare. Icreti" 9ditra $rafoard* 14##.
24. Grasnasesc&i Jl. 2coord.- #aluarea sistemelor "i a proceselor educaionale. Icreti" 9.D.P.* 143!.
25. Eegea 7nv++m,ntli din 'ep(lica Moldova. )&iin+* 1445.
2!. >+t M.$&. Standardele educaionale la limba %rancez. Sceava* 'omDnia.
23. Patton M. Creatie #aluation* ed. a 2%a. :eC(rL ParB* )alifornia* Sage P(lications* 14#3.
2#. Planurile de nmnt pentru nmntul primar! gimnazial! mediu general "i liceal" 255!%2553.
M9>* )&iin+* 255!.
24. Pop&am M.N. #aluating &nstructio. :eC OorB" Prentice Kall* 1433.
35. Soc&irc+ J.* Jolontir :. Standarde educaionale la geogra%ie. )&iin+" ;nivers Pedagogic* 255#.
31. Stanci M. *e%orma coninuturilor nmntului. Iai" Polirom* 1444.
32. Standarde educaionale la disciplinele "colare din nmntul primar! gimnazial "i liceal.
)oordonatori" 0c&iri I.* Jelico :. )&iin+" 9ditra ;nivers Pedagogic* 255#.
33. Stoica 0.* Mstea+ S. #aluarea rezultatelor "colare. )&iin+* 1443.
34. @ABCDEF GHIIJGHKHL. @@ QRSTUVWXYZ[ \R]^T[YVZ. _W`WYa^* 1443.
35. MCNOPQOJR SPTPIAKUNEV WCXHTAIXYDPNNEV XYANTAIYCD CZ[PWC CZIABCDANJR. bR\ S[\U]cW[d
e.f. _RY\U]RXU* e.e. _^gY[cRXU. fRh]XU" bSRhX[i[YW[* 255#.
3!. #laborarea Standardelor pentru educaia de baz de calitate. Preg+tit pentr Iirol 'egional
;:I)9? pentr 9)9@)SI de c+tre MisBe Mitt j 0ssociates Inc. St. Pal* Minnesota* S;0.
21

S-ar putea să vă placă și