Sunteți pe pagina 1din 20

STANDARDE

DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ
ALE CADRELOR DIDACTICE DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL

Achiri Ion, dr., conf.univ.


IȘE, 2021
Literatura selectivă
1. Codul Educației al Republicii Moldova.- Chișinău, 2014
2.Ministerul Educației al Republicii Moldova Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice din
învățămîntul general.- Chișinău, 2016.
3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova Cadrul de referință al curriculumului național.
Lyceum, Chișinău, 2017.
4. Curricula la disciplinele școlare (edițiile 2010 și 2019).
5. Ghidurile de implementare a curricula școlare.
6.Callo Tatiana (coordonator), Paniș Aliona (coordonator). Educația centrată pe elev. Ghid metodologic. -
Chișinău, 2010.
7. Nastas S., Franțuzan L., Achiri I. ș.a. Abordări conceptuale ți metodologice privind asigurarea calității, eficienții
ți relevanței procesului educațional.Monografie. Chișinău-2019.
8.REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul
structurilor de asistență psihopedagogică. Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 1091 din
07.10.2020.
9.Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al republicii Moldova METODOLOGIA DE EVALUARE A CADRELOR
DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL ȘI PROFESIONAL TEHNICMETODOLOGIA DE EVALUARE A
CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL ȘI PROFESIONAL TEHNIC (Proiect). Chișinău, 2021.
10. Hadîrcă M., Cazacu T. Adaptări curriculare și evaluarea progresului școlar în contextul educației
incluzive. Ghid metodologic. Chișinău,2012
Cine este profesorul?

Profesorul este persoana selectată de


Dumnezeu, sărutată de El pe frunte și
trimisă în lume să facă bine.
Competența profesională
• Competența profesională este sistemul
integrat de cunoștințe, abilități și atitudini,
mobilizarea cărora îi permite posesorului să
rezolve probleme din domeniul respectiv în
aspect socializat, din perspectiva incluziunii
sociale şi inserţiei profesionale.
I. Achiri
Conceptul Standard educaţional
Conceptul standard (fr., engl – standard) semnifică o normă.
Standardele sunt formulări ale obiectivelor largi, definind un set de
aşteptări. Standardele sunt prea generale pentru a fi măsurate direct. Ele
reprezintă documente de referinţă pentru sistemul calităţii, pentru
auditarea şi certificarea acestuia. Într-o viziune foarte largă, standardul
educaţional este un mijloc (instrument) de normare socială a calităţii şi
cantităţii învăţământului. Standardele educaţionale constituie baza
aprecierii obiective a nivelului de pregătire generală şi profesională a
absolvenţilor unui ciclu de învăţământ, indiferent de tipul si forma
educaţiei.
Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un
organism recunoscut, care furnizează – pentru utilizări comune şi
repetate – reguli directoare şi caracteristici referitoare la activităţi şi
rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un
context dat.
CODUL EDUCAȚIEI
Articolul 39. Standardele educaţionale de stat
(1) Standardele educaţionale de stat constituie
un ansamblu de documente normative şi
reprezintă un sistem de criterii şi norme
referitoare la nivelul de calitate care se
doreşte a fi atins de diverse componente şi
aspecte ale sistemului educaţional. 
  (2) Standardele educaţionale de stat în învăţămîntul
general vizează:
    a) elaborarea Curriculumului naţional ca
document de reglementare; 
    b) structurarea la elevi a competenţelor definite
prin Curriculumul naţional; 
    c) dezvoltarea competenţelor profesionale ale
cadrelor manageriale şi didactice;
    d) elaborarea manualelor şi a altor suporturi şi
resurse educaţionale; 
    e) asigurarea condiţiilor şi a resurselor materiale
necesare pentru un proces educaţional eficient.
(3) Standardele educaţionale de stat şi tipurile
acestora sînt definite, elaborate şi aprobate de
Ministerul Educaţiei.
    (4) Standardele educaţionale de stat sînt
obligatorii pentru toate instituţiile de
învăţămînt publice şi private.
    (5) Standardele educaţionale de stat
constituie baza pentru recunoaşterea şi
echivalarea actelor de studii şi pentru
evaluarea  obiectivă  a nivelului de pregătire
generală a persoanei, indiferent de tipul, locul şi
forma de realizare a învăţămîntului.
Statutul standardului educațional

Standardele sunt aşteptări înalte şi nu cerinţe minime.


Conceptul de standard educaţional trebuie să fie asociat
direct cu cel de criteriu de calitate a sistemului de învăţământ.
Îndeplinirea standardelor trebuie să fie criteriul de bază în
aprecierea performanţelor fiecărei instituţii de învăţământ, clase
şi a fiecărui cadru didactic, cadru managerial ,elev în parte.
Standardul are statut de etalon pentru evaluarea nivelurilor
de pregătire ale instituțiilor, cadrelor didactice, cadrelor
manageriale, elevilor şi de reper pentru factorii de decizii,
conceptorii de curriculum şi autorii de manuale, alte suporturi
şi instrumente didactice.
Standarde în educație
• Standarde pentru educația timpurie (educația preșcolară).
(2010)
• Standarde de eficiență a învățării.(2012)
• Standarde de calitate a școlii prietenoase copilului. (2013)
• STANDARDE DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ ALE CADRELOR
DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL GENERAL .(2016)
• STANDARDE DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ ALE CADRELOR
MANAGERIALE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL.(2016)
• Standarde de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele
școlare în instituțiile de învățământ secundar general (Ordinul
nr.193 din 26.02.2019).
Standarde de competență profesională a cadrelor
didactice din învățământul general: delimitări
conceptuale
• Aprobate la ședința Consiliul Național pentru Curriculum,
proces-verbal nr. 10 din 22 iunie 2016; prin Ordinul ministrului
educației nr. 623 din 28 iunie 2016.
• Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice
prezintă un sistem de referinţă important pentru
autoevaluarea nivelului de performanţă al cadrelor didactice
din învățământul general. Standardele reprezintă cerințele de
bază pe care trebuie să le demonstreze cadrul didactic, mereu
deschis şi motivat spre dezvoltare profesio-nală şi atingerea de
performanţe superioare.
• Standardele se referă la funcțiile didactice prevăzute în art. 53,
p. 3 - 6 ale Codului Educației.
• Fiecare cadru didactic, cunoscînd standardele,
va fi capabil să îşi identifice punctele forte ale
profilului profesional, precum şi ariile dezvoltării
profesionale, care necesită îmbunătăţiri
continue.
• Standardele constituie un cadru de referinţă
pentru dezvoltarea continuă a competenţelor
profesionale în raport cu necesităţile
educaţionale, tendinţele existente şi gradul
didactic solicitat, de motivare a autoformării şi
realizării unei activităţi didactice de calitate.
• Standardele sunt repere de bază în
organizarea eficientă a procesului de evaluare
a cadrelor didactice, de dezvoltare
profesională şi avansare în carieră.
Scopurile SCPCD
- consolidarea dimensiunii europene în domeniul educaţiei şi dezvoltării profesionale continue a
cadrelor didactice;
- orientarea sistemului de dezvoltare profesională în conformitate cu cerinţele pieţii muncii şi ale
pedagogiei centrate pe elev;
- motivarea cadrelor didactice pentru învăţare pe tot parcursul vieţii;
- creşterea responsabilităţii a fiecărui cadru didactic pentru reuşita propriei cariere profesionale;
- promovarea transparenţei, recunoaşterea competenţelor şi/sau a calificărilor.
•Prin implementarea standardelor de competență profesională, se va asigura:
- dezvoltarea unui învățământ orientat spre performanță și bazat pe meritocrație;
- promovarea conceptului educaţiei incluzive şi a principiilor şcolii prietenoase copilului;
- crearea unui mediu deschis, sigur pentru învăţare și comunicare didactică;
- creşterea atractivităţii învăţării;
- dezvoltarea activismului civil;
- dezvoltarea competenţelor digitale, elaborarea şi aplicarea conţinuturilor educaţionale digitale;
- consolidarea coeziunii sociale dintre toţi actorii sistemului educațional.
STRUCTURA STANDARDELOR DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ ALE CADRELOR
DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL GENERAL

Documentul include ansamblul de standar-de,


indicatori și descriptori, care vizează dezvoltarea
profesională coerentă şi unitară a cadrelor
didactice. Standardele de competență
profesională acoperă întreaga activitate de
predare-învățare-evaluare și se structurează pe
următoarele cinci domenii de competență
prioritare:
• Pentru fiecare domeniu de competență este
precizat standardul necesar de atins/realizat.
Fiecare standard este derivat în indicatori care
reflectă acțiunile cadrului didactic oportune
pentru atingerea lor.
• În contextul standardelor de competențe profesionale
indicatorul reprezintă o caracterizare a unei acţiuni sau a
unui ansamblu de acţiuni interconexe, specifice unor
aspecte concrete.
• Indicatorii vor fi măsuraţi prin intermediul descriptorilor, ce
reprezintă o descriere a unor operaţii, specifice unui aspect
concret. Descriptorii sînt orientați la măsurarea manifestării
calitative a indicatorului respectiv.
• Indicatorii reprezintă sursa informaţională sau dovezile
privind funcţionalitatea şi eficienţa standardului respectiv,
dar şi sursa de elaborare a diferitor instrumente de
evaluare / monitorizare a acţiunilor / activităţii cadrului
didactic, raportate la standarde de competențe
profesionale.
Modalități și surse de verificare a îndeplinirii
cerinţelor din standarde
- observare directă a activității;
- analiza documentelor;
- chestionarea / intervievarea tuturor factorilor
de interes;
- examinarea portofoliilor; etc.
Destinatarii SCPCD

- cadrele didactice, pentru autoevaluarea activității, elaborarea


traseului de dezvoltare profesională;
- evaluatorii externi și interni, pentru determinarea nivelului
calității activității cadrului didactic, elaborarea instrumentelor
de evaluare; elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice;
- instituțiile abilitate în formarea inițială și continuă a cadrelor
didactice, pentru conceperea planurilor de învățămînt în
cadrul dezvoltării profesionale, elaborarea suportului
curricular pentru respectivele activități.

S-ar putea să vă placă și