Sunteți pe pagina 1din 25

TEMA I - SISTEMUL DE INVATAMANT elevilor scolarizati pe o anumita treapta sa

S.I - ppalul subsistem al sist. de educatie, care corespunda capacitatii retelei scolare care
reuneste institutiile specializate implicate in procesul scolarizeaza pe treapta imediat superioara; studierea
de educatie, cercetare si cultura; are un caracter retelei scolare e o conditie necesara pt prognoza
deschis si include: corecta a cererii de studii potentiale pt toate inst. de
 institutii scolare / universitare cu caracter formal inv. care scolarizeaza absolventi ai unor trepte de
 institutii specializate in instruire nonformala inv. anterioare
(centre de pregatire profesionala, cluburi, tabere ) 3. reteaua scolara pe profile si specializari ->
STRUCTURA SISTEMULUI DE INVATAMANT determina cererea de studii in specializari; se
a) nivelul inv. primar – prescolar si primar (cls I-IV) constituie la nivelul inv. postobligatoriu si mai putin in
b) nivelul inv. secundar: - inferior / gimnazial (cls V- inv. gimnazial
IX), superior –liceal (cls X-XII), profesional – scoli CLASIFICAREA inst. in raport cu tipul de educatie
profesionale de 1-2 ani (profesii simple) si scoli practicat:
profesionale de 2-3 ani ( profesii complexe) 1. inst. specializate in educatia formala
c) nivelul inv. superior – de scurta durata (2-3 ani), (gradinite, sc. generale, sc. profesionale, licee,
de lunga durata (4-6 ani), post-universitar ( master, facultati)
doct) 2. inst. specializate in educatia non-formala
SPECIFICUL diverselor niveluri de organizare: (cercuri stiintifice, cluburi ale elevilor, tabere)
 niv. inv. primar -> axat pe dobandirea culturii 3. organisme institutionale ale comunitatii
generale de factura instrumentala (dobandirea educative locale (familia si comunitatea, agenti
deprinderilor de scriere, citire, de calcul, initierea in economici, culturali)
limbaje specifice) RELATIA SCOALA – COMUNITATE
 niv. inv. secundar inferior -> dobandirea - e necesare unitatea de actiune si concordanta
culturii generale de baza (cunostinte fundamentale SCOALA –colaboreze cu familia in vederea informarii
din ppalele domenii ale cunoasterii) reciproce cu privire la dezvoltarea / comportamentul
 niv. inv. secundar superior/liceal -> orientarea copilului
culturii generale spre anumite domenii de PROFESORUL (in convorbire)
cunoastere( stiinta, socio-uman, tehnologie,  se intereseaza de modul cum e respectat
economie) , cu deschidere spre cultura optionala de regimul de zi al copilului ; va informa parintii –
specialitate aspecte pozitive/negative; posibilitati de dezvoltare
 niv. inv. profesional -> orientarea inspre ale copilului
dobandirea culturii de specialitate necesare PARINTII: - sa tina legatura cu scoala; sa
practicarii unei anumite profesii) informeze scoala in legatura cu eventuale
 niv. inv. superior/universitar -> axat pe probleme
aprofundarea teoretico-practica specializata a OBSTACOLE in relatia scoala-familie
unui anumit domeniu de cunoastere  obst. de ordin comportamental
 niv. inv. postuniversitar -> asigura  obst. de ordin material
continuarea/adancirea specializarii dobandite in MASURI:
cadrul invatamantului universitar - informarea/formarea parintilor care trebuie sa
LEGISLATIE - inv. primar + inv. gimnazial = cunoasca obligatii legale privind educatia copilului,
INVATAMANT GENERAL OBLIGATORIU de regula drepturile avute pt. educatia copilului; import.
6-16 ani atitudinii lui pt reusita scolara; metode de colaborare
- OBIECTIV dominant al inv. obligatoriu – cu scoala
dobandirea unui cuantum de instruire necesar -participare democratica la gestiunea scolii
integrarii in viata sociala (instituirea prin lege a CA scolara in care parintii sunt
RETEAUA SCOLARA-S.I. cuprinde reteaua reprezentati corespunzator si au nu numai rol
organizatiilor scolare - se constituie in 3 planuri: informativ/consultativ dar si rol decizional si de
1. reteaua in profil teritorial-> determina cererea control)
de studii prin gradul de accesibilitate teritoriala a - infiintarea de asociatii de parinti
inst. de inv. => reducerea costurilor de
scolarizare,
apropierea de domiciliu e factor determinant al
optiunii pt. o anumita inst. de invatamant.
2. reteaua pe trepte (niveluri) de invatamant
trebuie sa fie coerenta , reciproc compatibila: nr
1
T 2 : CALITATEA IN EDUCATIE profesoral; b. repr. ai parintilor (presc,sc,gimn)
CALITATEA - nivelul de satisfactie pe care-l ofera /elevilor (prof,lic,postlic)
eficacitatea ofertei educationale, nivel stabilit prin c. repr. ai Consiliului Local
atingerea unor standarde cerute. II. Cadrul National de Asigurare a Calitatii CNAC
CONTROLUL CALITATII - include activitatile III.ARACIP –in subordinea MECT realizeaza:
operationale desfasurate pt. indeplinirea cerintelor de a. evaluarea externa a calitatii educatiei oferite de
calitate prin reglementarea performantelor; e un inst. de inv. preuniversitar si de alte organizatii
proces de mentinere a standardelor. furnizoare de educatie; b.autorizarea , acreditarea si
ASIGURAREA CALITATII - include procesele evaluarea periodica a unitatilor de inv. preuniversitar
planificate si sistematice necesare asigurarii unui ACTIVITATI ARACIP:
grad adecvat de incredere implicand de obicei 1. evaluare/acreditare a furnizorilor de educatie
AUTOEVALUAREA organizatiei pe baza unor standarde 1. efectueaza evaluarea calitatii educatiei
prestabilite 2. realizeaza activitati de monitorizare /control a
 e realizata printr-o serie de actiuni de dezvoltare calitatii (cu ISJ-urile si directiile de resort din MECT)
a capacitatii institutionale de elaborare / planificare / 3. efectueaza(cel putin 1 data la 3 ani) evaluarea
implementare de programe de studiu org. furnizoare de educatie acreditate
 exprima capacitatea unei org. furnizoare de a 4. propune MECT infiintarea/acreditarea a inst. de
oferi programe de educatie in conformitate cu inv. preuniv. pt fiecare nivel de invatamant,program
standardele cerute de studii si calificare profesionala(dupa caz)
 are 3 grupuri ppale: participanti, angajatori si b. elaboreaza: standardele, standardele de
societatea referinta si indicatorii de performanta; metodologia de
METODOLOGIA ASIGURARII CALITATII IN EDUC. evaluare/acreditare; manuale de evaluare interna a
- se bazeaza pe relatiile ce se stabilesc intre calitatii; ghiduri de bune practici
urmatoarele COMPONENTE:1. Criterii ; 2.standarde si c. raport anual(propria activitate)
standarde de referinta ; 3.indicatori de performanta; IV. Autoevaluarea – rol central in procesul de
4. calificari asigurare a calitatii si are multiple beneficii pt elevi,
PROCESE prin care e asigurata calitatea in educati: angajatori, autoritati publice cat si pt furnizorii EFP
a. planificarea si realizarea efectiva a rezultatelor Pt elevi:
asteptate ale invatarii;b.monitorizarea rezultatelor  standarde ridicate pt invatarea individuala
b. evaluarea interna a rezultatelor; c.evaluarea  egalitatea sanselor
externa a rezultatelor;d.imbunatatirea continua a  implicare activa in procesul de invatare
rezultatelor in educatie Pt. angajatori:
Componentele si procesele se diferentiaza in fct de:  nr. mare de angajati cu competente solide
1. nivelul de invatamant, si, dupa caz al calificarii  aport la profitabilitatea organizatiei
2. tipul organizatiei furnizoare de educatie  incredere in calitatea invatamantului
3. tipul de program de studii Pt. autoritati:
MANAGEMENTUL CALITATII - asigura calitatea  abilitati sporite/cresterea sanselor de angajare
programelor de invatare si promoveaza  competente de baza mai bune
imbunatatirea continua  nivel ridicat al abilitatilor pt atragerea investitiilor
Responsabilitatile managementului:1. eficacitate interne
2.sprijin activ 3. cunoasterea nevoilor 4.dezvoltarea
 incredere in calitatea invatamantului
si mentine parteneriatelor
Pt. furnizorii EFP(educatie si formare profesionala)
Managementul resurselor (fizice/umane)
 informatii privind bune practici
1. org. ofera elevilor un mediu sigur/armonios;
2.spatii de invatare echipate adecvat;  incredere in propria oferta si capacitate
3.resurse/metode de predare permisive  contributie la dezvoltarea comunitatii locale si la
4.personal angajat dupa criterii de recrutare dezvoltarea regionala
selectate  legitimitate si recunoastere sporita
5.programe de initiere/dezv./formare continua
MECANISME DE ASIGURARE A CALITATII LA
NIVELUL SCOLII
I. la nivelul fiecarei organizatii – CEAC: 3-9
membri , condusa de conducatorul org.;
componenta:nr relativ egal: a. repr. ai corpului

2
T 3 : STATUTUL EPISTEMIOLOGIC AL (cercuri pe discipline, concursuri sc, olimpiade,
EDUCATIEI competitii); * activitati parascolare (activ. de
EDUCATIA – Forme:ed. formala (oficiala); ed. non– perfectionare si de reciclare);* activitati periscolare
formala (extrascolara); ed. informala (spontana) (cluburi, teatru, muzee , biblioteci, excursii etc)
EDUCATIA FORMALA - cuprinde totalitatea 2. continuturile si obiectivele urmarite au o mare
activitatilor si actiunilor pedagogice desfasurate si flexibilitate
proiectate institutional,in cadrul sistemului de 3. se desfasoara optional cu mijloace ce atrag,
invatamant, in mod planificat si organizat pe niveluri metodologie atractiva
si ani de studii,avand finalitati educative bine 4. evaluarea – facultativa, fara note/calificative
determinat  Importanta /Avantaje:
 Obiective: 1. centrata pe cel ce invata, pe procesul de
1. asimilarea sistematica si organizata a invatare
cunostintelor din diferite domenii 2. curriculum la alegere , flexibil, variat
2. inzestrarea individului cu metode si tehnici 3. contribuie la largirea si imbogatirea cult.
speciale de munca intelectuala generale
3. dezvoltarea inteligentei sociale si emotionale 4. foloseste noi tehnologii comunicationale
 Trasaturi:  Critici/Limite
1. este institutionalizata 1. promovarea unui activism de suprafata,
2. obiectivele si continutul ei sunt prevazute in 2. dependent doar de mijloacele tehnice disponibile
documente scolare; elaborate pe cicluri, niveluri si EDUCATIA INFORMALA - include ansamblul
ani influentelor cotidiene, spontane, incidentale care nu-
3. scopurile si obiectivele pedagogice sunt realizate si propun in mod deliberat atingerea unor teluri
in cadrul procesului de invatamant sub indrumarea pedagogice, dar au efecte educative, ocupand cea
unui corp profesoral specializat mai mare pondere de timp din viata individului
4. este intotdeauna evaluata social  Obiective:
 Avantaje / Importanta 1. nu apar in mod explicit
1. are rol decisiv in formarea personalitatii umane 2. ofera individului ocazia de a adopta anumite
2. este un instrument al integrarii sociale atitudini , de a se comporta intr-un anume fel
 Limite / Critici:  Trasaturi:
1. centrarea pe performantele inscrise in programe sunt determinate de multitudinea influentelor din
2. monotonie micro-mediul social de viata(familie, prieteni,
3. orientarea predominanta spre informare si colectivul de munca, chiar cartierul/strada)
evaluare cumulativa  Limite/Dezavantaje:
4. lipsa initiativei elevilor si slaba participare a 1. are functie formativa redusa (nu e organizata)
parintilor in activitatile scolare 2. individul are acces la informatii in contradictie cu
5. dotarea materiala/tehnica insuficienta a salilor scopurile educ. formale/non-formale
 Solutii: DOMENII EDUCATIONALE
1. decongestionarea materiei 1. Educ. intelectuala – dezvoltarea capacitatilor
2. sanse reale pt fiecare unit. de inv. de a-si cognitive - formarea si dezvoltarea priceperilor si
determina propriul curriculum (prin CDS) deprinderilor de munca intelectuala
3. integrarea rapida a noilor tehnologii 2. Educ. morala – formarea si dezvoltarea
comunicationale in procesul de invatamant constiintei si a conduitei morale
EDUCATIA NON-FORMALA - cuprinde ansamblul Metode de educ. morala:a.exemplul; b.exercitiul;
activitatilor si al actiunilor care se desfasoara intr-un c. supravegherea; d. sanctiunea; e. pedeapsa;
cadru institutionalizat, in mod organizat, dar in afara f. recompensa
sist. de inv. fiind o punte intre cunostintele asimilate 3. Educ. estetica si artistica – formarea capacitatii
la lectii si informatiile acumulate informal de a percepe, insusi si folosi adecvat valorile estetice
 Obiective: prin cultivarea aptitudinilor estetice creatoare
1.sa largeasca si sa completeze orizontul de cultura 4. Educ. fizica si sportiva – intarirea sanatatii si
2. sa creeze conditii pt. desavarsirea calirea organismului - formarea si dezvoltarea
3. sa contribuie la recreerea si la destinderea deprinderilor motrice de baza si a calitatilor fizice ale
participantilor miscarilor - formarea si dezvoltarea principalelor
 Trasaturi: calitati morale de vointa si de caracter
1. se desf. intr-un cadru institutionalizat , in afara 5. Ed. tehnologica / profesionala = notiunile,
sist. scolar, cuprinzand *activitati extrascolare principiile, legile si teoriile stiintifice fundamentale
3
ordonate dpdv al aplicabilitatii lor / cuprinde initierea T 4 : EDUCABILITATEA
in profesie CONCEPT: dpdv teoretic = o categorie
NOILE EDUCATII - Ed. relativa la mediu; Ed. pedagogica fundamentala care exprima puterea sau
pentru pace; Ed. pt participare si democratie; Ed. ponderea educatiei in dezv. personalitatii; dpdv
economica si casnica moderna functional-educativ = capacitatea specifica a
ALTERNATIVE EDUCATIONALE psihicului uman de a se modela structural si
Repr. variante de organizare scolara care propun informational sub influenta agentilor educationali si
modificari ale anumitor aspecte legate de formele sociali ( sub influenta lor omul se transforma treptat
oficiale de organizare a activitatii instructiv-educative in fiinta umana, cu personalitate, care se
1. STEP-BY-STEP- promoveaza modele caracterizeaza prin limbaj articulat, gandire logica,
educationale centrate pe elev, pe educatia intentionalitate, afectivitate superioara, vointa)
individuala FACTORI -rolul principal apartine interactiunii
- accent pe colaborarea cu familia, pe implicarea dintre :
parintilor in conceperea si organizarea activ. din sc. ereditate;mediu;educatie
- activ. didactice bazate pe munca in grupuri  EREDITATEA = insusire biologica pe baza careia
- activ. elevilor – bazate pe cercetare (invata prin se conserva si se transmit caracterele unei specii de
asociere –ce stiu/cele noi) la ascendenti la descendenti; genereaza un anumit
- elevii sunt evaluati prin modalitati specifice: tip de conduita; ereditatea isi face simtita prezenta in
scaunul evaluarii, mapa de lucrari, caietul de formarea personalitatii in masura in care ceilalti 2
evaluare factori o permit:mediu de viata favorabil, actiune
- atmosfera pozitiva , de incredere educativa de calitate; premisa naturala in dezvoltarea
2. MONTESSORI - isi propune sa invete copilul sa psihica constituind un echipament primar pt
gandeasca/actioneze independent si responsabil dezvoltarea ulterioara a personalitatii
- exista automotivarea - copilul si invatarea sunt pe  MEDIUL = totalitatea elementelor si conditiilor de
1 loc, iar predarea si programa de educatie pe locul 2 viata cu care individul interactioneaza (direct/indirect)
- mediul de instruire e bazat pe obiecte mici, usor pe parcursul dezvoltarii sale ; 2 componente
de manipulat si detaliate dpdv vizual principale: m. geografic natural – influenteaza
- bazata pe observarea directa a copilului , pe dezvoltarea/sanatatea prin: campul geomagnetic,
pregatirea mediului de instruire pe baza obs. clima, relief, radiatii, poluare; m. socio-cultural –
realizate si pe conceperea programei functie de permite umanizarea si socializarea individului
nevoile copilului  EDUCATIA = factorul determinant al dezvoltarii
3. WALDORF - urmareste dezv. personalitatii psihoindividuale; copilul devine om social numai prin
copilului ; - isi orienteaza oferta functie de educatie cu ajutorul careia * isi insuseste lbj. social,
particularitatile diferitelor trepte de varsta si cerinte cultura generala si comportamentul moral-cetatenesc
- un loc important in curriculum: artele, lucrul * isi formeaza conceptia despre lume * isi dezvolta
manual, artizanatul, limbajul, istorie, geografie, mate, potentialul creator * se pregateste pt. integrarea
lb. straine socio-profesionala
- clasa: elevi aceeasi varsta, nu-si modifica CONCLUZIE: Ereditatea ofera sau nu potentialul
componenta de dezvoltare psiho-fiziologica, mediul ofera sau nu
- esenta: relatia elev-profesor anumite conditii, educatia dirijeaza, prin procesul
- prof. tine legatura cu parintii (intalniri cel putin 1 invatarii, formarea armonioasa/ integrala a
data/luna) personalitatii, fiind factorul determinant al acesteia.
- prof. preda in cuvinte proprii fara carti, iar elevii TEORII FUNDAMENTALE
confectioneaza propriile carti 1. T. EREDITARISTA – sustine rolul determinant al
- evaluarea are in vedere toti factorii : scrisul, ereditatii in evolutia fiintei umane
dedicatia, fantezia, logica si flexibilitatea gandirii, 2. T. AMBIENTALISTA – rolul determinant al
stilul, ortografia, cunostintele reale mediului(indeosebi cel socio-cultural) in dezvoltarea
- evaluarea - caracterizare calitativa (ceea ce e personalitatii
pozitiv, critica negativul in leg. cu ceea ce ar putea 3. EPIGENETISMUL PIAGETIAN –un mecanism
realiza) de autoreglare a cresterii care asigura autoreglarea
functionala a organismului; o succesiune de stadii de
dezvoltare ce nu pot fi escaladate prin presiuni de
mediu sau educative

4
T5 : STRUCTURA SI DINAMICA complexe (profesionale) - apt. literare, artistice,
PERSONALITATII tehnice, organizatorice, sportive, matematice,
PERSONALITATEA: organizarea dinamica in stiintifice ce au in componenta lor: factori de
cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care personalitate (motivatie, perseverenta, atit. creativa)
determina gandirea si comportamentul sau Apt. sunt rezultatul interactiunii unor factori
caracteristic externi/interni
STRUCTURA P. – temperamentul, aptitudinile, Factorii externi se refera la procesul insusirii
caracterul logice/creative a cunostintelor, priceperilor si
A. TEMPERAMENTUL- aliaj de insusiri innascute deprinderilor in cadrul caruia se dezvolta aptitudinile,
si dobandite - constituie latura dinamico-energetica a care, la randul lor, faciliteaza asimilarea informatiilor
P.; se exprima cel mai pregnant in conduita si Factorii interni – dispozitiile ereditare
comportament - interese, motivatii, aspiratii, ideal,
CLASIFICARE:coleric,sangvinic, flegmatic, atitudini, inteligenta
melancolic Inteligenta = aptitudine generala
 COLERICUL - neechilibrat, agitati, impulsivi, - tipuri: concreta, empirica, abstracta, descriptiva,
nestapaniti, iritabili, incapatanati, agresivi(tendinte de explicativa, teoretica, matematica, tehnica, literara,
dominare/opozitie), se plictisesc repede; vioiciune, artistica etc.
reactivitate crescuta, bogatie afectiva, placerea de a CARACTERUL - considerat “ nucleul “
invinge greutati etc. personalitatii
 parintii/profesorii -> grija pt. organizarea activitatii = ansamblu de atitudini si trasaturi ce determina
lor datorita instabilitatii emotiilor,sentimentelor si a modul de orientare si raportare a subiectului la cei
intensitatii cu care se desfasoara acestea din jur, la sine, la activitatea desfasurata, la societate
 SANGVINICUL - puternic, echilibrat, optimist, - exista 3 grupe fundamentale de atitudini:
curajos, deschis, impresionabil, sensibil, energic si 1. atit. fata de sine insusi ( modestie, orgoliu,
mobil, bine dispus, rezistent si stapanit, rapid in demnitate, egoism, sentim. de inferioritate,
miscari/vorbire; invata usor/uita la fel de repede ; culpabilitate etc)
trece repede de la o activitate la alta, se adapteaza 2. atit. fata de ceilalti ( altruism, umanism,
usor, superficiali, nu se pot concentra de fiecare data patriotism, atit. pozitiva etc)
cu randament 3. atit. fata de munca ( harnicie, punctualitate,
 FLEGMATICUL - echilibrat, calm, linistit, seriozitate, si opusul acestora)
calculat, ordonat, rabdator, meticulos, perseverent
INSA lipsit de initiativa, entuziasm, se adapteaza
greu la situatii noi, tip inchis, rece, putin sociabil
 MELANCOLICUL - tip slab, rezistent la eforturi,
interiorizat, trist, timid, anxios, nehotarat, retras,
nesigur, serios, constiincios, exigent cu sine, supus,
sarguincios, cu complexe de inferioritate, se
consuma datorita esecurilor
MIJLOACE de investigare a T: metoda biografica,
chestionare, teste de personalitate
APTITUDINILE - insusiri psihofiziologice ce
faciliteaza asimilarea de cunostinte si abilitati cu
ajutorul carora executam activitati cu mai multa
rapiditate si cu grad ridicat de eficienta
CLASIFICARE: simple si complexe
a. apt. senzoriale: acuitate vizuala / auditiva,
rapiditatea perceptiilor, simtul ritmului
b. apt. psihomotorii : rapiditatea / supletea
miscarilor, coordonarea si precizia acestora,
mobilitatea corpului dexteritatea manuala
c. fluenta verbala (intelegerea rapida afrazelor) si
expresiva (usurinta exprimarii)
d. fluenta ideilor si fluenta asociativa
e. apt. generale: inteligenta, imaginatia, memoria

5
T 6 : FINALITATILE EDUCATIEI & CINE? (elevul, grupul de elevi, clasa)
Finalitatilie educatiei – orientarile asumate la & CE SA FACA? (va da exemple, va indica
nivel de politica a educatiei in vederea realizarii formele, va rezolva, va propune, va explica)
activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii & IN CE CONDITII? UNDE? CAND? (la sfarsitul
umane conform anumitor valori angajate in activitatii elevii vor putea sa...
proiectarea sistemului si a procesului de invatamant & CAT DE BINE? CE CANTITATE? (va rezolva
Finalitatile educatiei se structureaza pe 3 corect 3 exercitii din 4 , dupa cateva ore)
niveluri: AVANTAJE SI LIMITE ALE OPERATIONALIZARII
ideal educational, scopuri educationale, obiective avantaje pt profesor:
educationale # faciliteaza comunicarea pedagogica
Idealul educational #constituie garantia repetarii finalitatilor educatiei
 exprima cerintele si aspiratiile unei societati intr- # furnizeaza elaborarea instrumentelor de evaluare
o anumita etapa istorica sub forma unui model # sporesc responsabilitatile cadrului didactic prin
dezirabil de personalitate umana introducerea unor criterii mai ferme in evaluare
 are un nivel ridicat de generalitate si se atinge pe Greseli ce insotesc activitatea de operationalizare:
termen lung # confundarea ob. cu programa
Scopurile educationale # incuderea a mai mult de un ob. in formularea unei
 repr. finalitati educationale cu nivel mediu de etape de invatare
generalitate care se realizeaza in intervale medii de # exprimarea unui ob. printr-un comportament greu
timp de evaluat, in loc de o operatie singulara
 sunt anticipari mentale ale diverselor actiuni de Obiectivele trebuie ordonate pe axa simplitate-
formare a personalitatii umane complexitate.Trebuie sa observe reactiile spontane,
 detaliaza practic idealul educational la nivelul neasteptate ale elevilor(pot fi semnificative). In fct de
diverselor situatii instructiv-educative disciplina, va stabili ob. operationale cele mai
Obiectivele educationale semnificative dpdv didactic.
 finalitati educationale cu nivel redus de
generalitate ce se realizeaza in intervale scurte de
timp, referindu-se la lectii sau secvente de lectii
 sunt enunturi cu caracter anticipativ care descriu
in termeni exacti rezultatele asteptate a fi obtinute la
finele unei secvente de instruire
Clasificare:
1. In functie de domeniile vietii psihice:
a. ob. cognitive : vizeaza insusirea de cunostinte,
deprinderi si capacitati intelectuale
b. ob. afective : se refera la formarea de
sentimente, interese, atitudini
c. ob. psiho-motorii : vizeaza comportamente de
ordin fizic
2. In fct. de gradul de generalitate:
a. ob. generale : pot fi identificate la nivelul
intregului sist. de inv. in fct. de tipul si profilul scolii; la
nivelul unei lectii (ob. fundamental sau scopul lectiei)
b. ob. concrete expresia anticiparii de catre prof. a
unor comportamente ale elevului observabile si
masurabile
PROCEDURI DE OPERATIONALIZARE
Obiectivele sunt finalitati educationale care au un
nivel redus de generalitate si se realizeaza in
intervale scurte de timp, referindu-se la lectii sau
secvente de lectii
A operationaliza un obiectiv inseamna a-l
transpune in termeni de comportament concret,
direct observabil si masurabil. Concret, ob.
operationalizat trebuie sa raspunde la urm. intrebari:
6
T 7:TEORIA SI METODOLOGIA CURRICULUM- 9. C. nucleu –cuprinde acel set de elemente
ULUI esentiale pt. orientarea invatarii la o anumita
TRADITIONAL - C. reprezinta un set de documente disciplina
scolare care planifica continuturile instruirii, un 10. C. D. S. –experiente de invatare pe care
program de invatare oficial, organizat institutional scoala le propune elevilor sai in cadrul ofertei
MODERN - C. vizeaza sistemul de experiente de curricularproprii.
invatare , directe si indirecte, ale elevilor C. nucleu aprofundat –urmareste aprofundarea
Curriculum-ul National e alcatuit din 2 segmente: obiectivelor de referinta ale C. nucleu
-c. nucleu - trunchiul comun -nr. minim de ore de C. extins –urmareste extinderea obiectivelor si
la fiecare disciplina obligatorie prevazuta in planul de continuturilor din C. nucleu; sugestii din programe
invatamant. C. elaborat in scoala –se propune o disciplina
- c. la decizia scolii (CDS) – acopera diferenta de noua , cu programa, ob. si continuturi noi, diferite de
ore dintre c. si nr minim/maxim de ore pe saptamana, cele existente in planul cadru si trunchiul comun
pe disciplina, pe ani de studiu, prevazute in planurile DOCUMENTE CURRICULARE-documente scolare
cadru de invatamant. prin care se organizeaza si planifica procesul
In completarea c. nucleu, se poate opta pt una din educativ.
variantele urmatoare:c. nucleu aprofundat; c. extins; 1. Principale/primare – planul de invatamant;
c. elaborat de scoala; c. formal; c. local; c. ascuns programele scolare; manuale
TIPURI DE CURRICULUM - exista o tipologie a C. 2. auxiliare/secundare –metodicile speciale ;
din 2 perspective: a cercetarii fundamentale si a softuri educationale ; seturi multimedia
cercetarii aplicative 3. prin proiectare/tertiare – orare ; planificari
I. Din persp. cercetarii fundamentale: calendaristice ; proiecte pedagogice
1. C. general - cuprinde pana la 80% din I. Planul cadru de invatamant = document oficial
disciplinelo in care se structureaza continutul invatamantului pe
2. C. specializat sau de profil –seturi de discipline niveluri si profiluri de scoli; in el se stabileste nr. de
care formeaza abilitati si competente pe domenii ore (maxi/minim) pe diferite discipline/arii curriculare
3. C. subliminal sau ascuns - deriva ca II. Programa scolara –configureaza continutul
experienta de invataredin domeniul psihosocial si procesului instructiv educativ la o disciplina;
cultural instrumentul de la care se porneste proiectarea
4. C. informal –oportunitatile de invatare oferite de didactica; - elemente COMPONENTE :
inst. din afara sist. de invatamant(mass-media, Notă de prezentare = o prezentare a disciplinei care
muzee) oferă o imagine de ansamblu asupra programei,
II. Din pers. cercetarii aplicative: Competenţele generale şi specifice - cu care se
1. C. formal – ansamblul documentelor scolare de operează în programele şcolare proprii
tip reglator , in cadrul carora se consemneaza datele învăţământului obligatoriu
1. C. recomandat –pus la dispozitie de catre Valori şi atitudini - seturi de finalităţi de ordin gene
experti si specialisti Sugestii metodologice - sprijin pentru realizarea
2. C. scris –reprezinta produsele curriculare demersurilor didactice
(planuri de invatamant, programe scolare) Standardele curriculare de performanţă - criterii
3. C. exclus – acele ipostaze ale C. care nu au fost de evaluare a calităţii procesului de învăţare
introduse in materia de predare din anumite ratiuni Exemple de activităţi de învăţare - modalităţi
4. C. predat – totalitatea cunostintelor, in predare concrete şi diverse de organizare a activităţii în
de catre toti actorii implicati in procesul clasă.
educati(prof/elevi) Conţinuturile - pot fi valorificate pentru atingerea
5. C. suport – toate materialele curriculare competenţelor generale şi specifice solicitate
aditionale (culegeri,caiete did, ghiduri, mijl. III. Manualul scolar – instr. de lucru cel mai
multimedia) important (pt elevi/pt. profesor); concretizeaza
6. C. invatat – totalitatea achizitiilor active sau programele scolare in diferite unitati didactice;
interiorizate de catre elevi in proc. de predare- continuturile invatarii sunt sistematizate pe capitole,
invatare subcapitole,lectii,teme
7. C. testat –invatare prin teste, probe de - are urm. functii pedagogice: f. de informare
examinare si alte instrumente de apreciere a realizata prin mijloace didactice; f. de formare a
progresului scolar cunostintelor; f. de antrenare a capacitatilor
8. C. local sau zonal – oferta ed. dintr-un spatiu cognitive, afective, psiho-motrice sau a aptitudinilor;
geografic determinat f. de autoinstruire.

7
T 8 : PROCESUL DE INVATAMANT Actiunea realizata de cadrul didactic include urm. 4
Procesul de invatamant – ppalul subsistem al operatii:
sist. de invatamat in cadrul caruia se realizeaza a. definirea ob. operationale ale activ. didactice
instruirea si invatarea elevilor si studentilor prin b. stabilirea continutului activitatii didactice
intermediul activitatilor proiectate, organizate si c. aplicarea metodologiei necesare activitatii
dirijate de catre profesori, in conformitate cu anumite didact
norme si principii dicatice, intr-un context metodic d. asigurarea evaluarii rezultatelor activit.
adecvat, apeland la resurse materiale si didactice didactice
potrivite, in vederea atingerii dezideratelor educative; CONCLUZIE: Componentele de baza ale sist. de
este subordonat sist. de invatamant; se desfasoara invatamant:
etapizat  obiectivele invatamantului
Tipuri de activitati:de predare, invatare si evaluare;  agentii actiunii (profesori, elevi)
managerial; economico-financiare; administrativ-  campul relational (prof-elevi / elev-elev)
gospodaresti; in afara clasei si a scolii  principiile proc. de invatamant
a. act. de predare, invatare si evaluare – esenta  continutul invatamantului
proc. de invatamant, ei fiindu-i subordonate celelalte  metode de invatamant
tipuri de activitati
 mijloace de invatamant
b. act. manageriala – actiuni de planificare si
 forme de organizare si proiectare didactica
programare, de organizare si coordonare , control si
indrumare  evaluarea in proc. de invatamant
c. act. ec-financiara – gestionarea fondurilor
banesti alocate prin buget
d. act, adm – gospodareasca – are scop
mentinerea functionalitatii spatiilor de invatamant si a
mediului ambiental
e. act. din afara clasei/scolii – consultatii si
meditatii, act. cultural-artistica si sportiva
ABORDARI SISTEMICE, FUNCTIONALE SI
OPERATIONALE ALE PROC. DE INV.
O descriere sistemica a proc. de inv. se poate realiza
din 3 pdv:1. Functional; 2. Structural; 3. operational
1. FUNCTIONAL - trebuie sa stim care sunt
obiectivele sistemului, ce tinteste sa faca si ce
obtine.
2. STRUCTURAL - are la baza resurse (umane,
materiale si financiare), continuturi, forme de
oragizare a activitatilor, strategii didactice etc.
a. Resursele umane – profesorul si elevul
a. Resurse materiale –mijloacele de invatamant si
pe cele financiare
b. Continuturile invatamantului – valorile
stiintifice, tehnice si umaniste, structurate in
programele
c. Formele de organizare - asigura aplicarea si
realizarea obiectivelor prin lectii desfasurate in clase
d. Strategiile didactice – instrumentele de
realizare a obiectivelor pedagogice si a continuturilor
3. OPERATIONAL - activitatea concreta de
predare-invatare-evaluare realizata de cadrul
didactic cu elevii / studentii, metodele si strategiile
didactice folosite
Proc. de invatamant este o activitate la care participa
simultan cadrele didactice (predare) si elevii
(invatare)

8
TEMA 9 : INVATAREA În fcţ de conţinutul învăţării: învăţarea senzorio-
Invatarea = munca intelectuala si fizica desfasurata motorie, învăţarea cognitivă, învăţarea afectivă,
in mod sistematic de catre elevi, in vederea insusirii învăţarea conduitei moral-civice.
continutului ideatic si formarii abilitatilor necesare Forme de invăţare
dezvoltarii continue a personalitatii 1.Învăţarea spontană
Aspecte ale invatarii: 2.Invatarea neorganizată:familie, profesie, strada
- procesual - cuprinde momente sau procesele care 3. Invăţarea scolară - caracter sistematic, organizat;
compun o secventa de invatare este dirijată de către profesor; se realizează cu
- motivational– se refera la gradul de implicare a metode şi tehnici eficiente de învăţare respectând
elevului in actul invatarii principiile didactice; este supusă feed-back-ului, pe
- motivatia invatarii - reprezinta ansamblul baza verificării şi evaluării permanente a rezultatelor.
mobilurilor care declanseaza , sustin energetic si 4.Învăţarea socială constă în insuşirea experienţei
directioneaza activitatea de invatare. social-istorice de către tânăra generaţie, în scopul
CONDITII ALE INVATARII: C. interne si C. externe formării comportamentului social.
Conditii interne: procesele cognitive, volitive, Există de fapt, două forme mari de învăţare în care
afective, atentia, limbajul, motivatiile, aptitudinile, se încadrează toate tipurile analizate mai sus:
interesele; factori biologici si psihologici spontană şi sistematică.
Conditii externe: factori socio-organizationali; In concluzie, nu se fac aprecieri daca un stil de
factori temporali;factori psihoergonomici invatare este mai bun decat altul. Principalul este ca
TIPURI (STILURI) DE INVATARE fiecare elev tinde sa-si formeze, cu timpul, un stil
Elevii preferă să înveţe în diferite moduri: singuri, propriu de invatare, si pe care, practicându-l
grup. Stilul de învăţare - preferinţă pentru metoda sistematic, se va gasi intr-o situatie confortabila.
prin care învăţăm şi ne amintim ce am învăţat.Elevi Profesorul trebuie sa evalueze corect diferite stiluri
diferiti invată în moduri diferite.Există mai multe de invatare si sa elaboreze lectii care sa se adreseze
stiluri: acestor stiluri; sa permita fiecarui copil sa invete
1.vizual - puncte tari: folosind stilul sau specific.
 Îşi amintesc ceea ce scriu şi citesc
 Le plac prezentările şi proiectele vizuale
 Îşi pot aminti foarte bine diagrame, titluri de hărţi
 Înţeleg cel mai bine informaţiile atunci când le
văd
2.auditiv: punctele tari:
 Îşi amintesc ceea ce aud şi ceea ce se spune
 Le plac discuţiile din clasă şi cele în grupuri mici
 Îşi amintesc foarte bine instrucţiunile,
verbale/orale
 Înţeleg cel mai bine informaţiile când le aud
3. tactil-kinestezic: punctele tari:
 Îşi amintesc ceea ce fac cu mâinile şi corpul
 Le place folosirea instrumentelor, lecţiile active
 Îşi amintesc lucrurile pe care le-au mai făcut
 Au o bună coordonare motorie
Alte tipuri de invatare:
După eficienţă:receptiv-reproductivă,inteligibilă,
creativă
După modul de organizare a materialului de
invăţat:învăţare programată, euristică, algoritmică,
prin modelare, rezolvare de probleme, prin
descoperire inductivă, deductivă analogică şi pe
secvenţe operaţionale
După operaţiile şi mecanismele gândirii
implicate în învăţare: învăţare prin observare,
imitare, prin condiţionare reflexă, condiţionare
operantă, prin descriminare, asociere verbală, prin
identificare
9
TEMA 10 – PREDAREA TEMA 11 – STRATEGII DIDACTICE
Predare - transmitere de cunostinte si formare de Strategia didactica = sistem complex si coerent
tehnici de "munca”; o actiune complexa a cadrului de mijloace, metode,materiale si alte resurse
didactic, care presupune: prezentarea unui material ; educational care vizeaza atingerea unor obiective.
organizarea si conducerea unor activitati; acordarea Componente ale strategiei didactice:
de sprijin elevilor; extragerea esentialului;  formelor de organizare a activitatii educationale,
operationalizarea cunostintelor; organizare  metode si procedee didactice,
activitatilor de munca independenta; activitate de  mijloace de învatamânt
organizare si conducere a situatiilor de invatare, prin  obiective operationale.
precizarea: obiectivelor-cadru si de referinta, a Caracteristici ale strategiei didactice:
continuturilor, a strategiilor, a metodelor de invatare  implica elevul în situatii specifice de învatare;
STILURI DE PREDARE refera la :  rationalizeaza si aduce continutul instruirii la
- originalitatea in activitatea didactica nivelul elevului
- alegerea si utilizarea strategiile de catre profesor
 presupune combinarea contextuala, originala, a
- imbogatirea practicii scolare
elementelor procesului instructiv-educativ.
- utilizarea materialelor diverse
Tipuri de strategii didactice:
Stilul de predare este abilitatea profesorului de a se
1. inductive, demersul didactic este de la particular
comporta utilizând diferite stiluri educationale în
la general;
vederea atingerii obiectivelor.
2. deductive( invers faţă de cele inductive)
Se disting un număr de 10 stiluri didactice :
demersul didactic este de la general la particular;
1. Stilul de comandă sau directiv- bazat pe
3. analogice - predarea şi învăţarea se desfăşoară
autoritatea profesorului - comanda succesiunea
cu ajutorul modelelor;
activitătilor; - activitătile sunt impuse, în totalitate, prin
4. transductive cum sunt explicaţiile prin metafore;
intermediul programării (a programelor-nucleu)
5. mixte: inductiv-deductive şi deductiv-inductive;
2. Stilul practic - bazat pe o explicatie precisă,
6.algoritmice: explicativ-demonstrative, intuitive,
apoi pe o executie prin imitatie din partea subiectului
expozitive, imitative, programate
3. Stilul de reciprocitate - bazat pe evaluarea
7. euristice - de elaborare a cunoştinţelor prin efort
reciproca, după criterii pregătite de profesor (ca în
propriu de gândire, folosind problematizarea,
cazul activitătii în echipă, a invatării în perechi)
descoperirea, formularea de ipoteze, dialogul
4. Stilul de autocontrol - cu accent pe autonomia
euristic.
subiectului şi capacitătile sale de autoevaluare
Strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul
5. Stilul de incluziune - de includere a elevului în
metodelor de predare şi învăţare
îndeplinirea unor sarcini de niveluri diferite, el fiind
METODE DE INVATAMANT- cai prin care elevii
acela care decide la ce nivel se poate implica
ajung la dobandirea de cunostinte, deprinderi, la
6. Stilul centrat pe descoperirea dirijată
dezvoltarea capacitatilor intelectuale si la
7. Stilul centrat pe descoperirea convergentă -
valorificarea aptitudinilor specifice.
menit să conduca la descoperirea solutiei unei
Metoda - un plan de actiune, o succesiune de
probleme, la formularea unei concluzii prin
operatii; un instrument de lucru; o tehnica de care
rationament si gândire critică
profesorul si elevii se folosesc pentru efectuarea
8. Stilul centrat pe activitate divergentă - ce
actiunii de predare-invatare.
conduce gândirea pe traiectorii necunoscute,
Functii ale metodelor de invatamant:
neobişnuite, spre solutii inedite, spre creativitate
 cognitiva - de dirijare a cunoasterii in scopul
9. Stilul bazat pe proiectarea programului
insusirii unor cunostinte;
individual (personal)
10. Stilul initiat de cel care invată - acesta  normativa - aspecte metodologice, modul cum
având posibilitatea sa initieze experienţe proprii, sa sa predea profesorul si cum sa invete elevul;
le proiecteze, să le exceute şi să le evalueze  motivationala - de stimulare a interesului
cognitiv, de sustinere a procesului de invatare;
 formativ-educativ-compensatorie- de
exersare, antrenare si dezvoltare a proceselor
psihice.
Caracteristici ale metodelor didactice:
1.asigura derularea si finalizarea eficienta a
procesului instructiv- educativ
2.contribuie la dezvoltarea teoriei si practicii
pedagogice
10
3.se elaboreaza si se aplica în functie de sa rezulte, ca o concluzie, adevarul sau noutatea
particularitatile de vârsta elevului pentru elevul antrenat in procesul invatarii.
4. contribuie la realizarea obiectivelor didactice B. Conversatia examinatoare (catehetica) - are
5. dinamizeaza elementele pedagogice teoretice ca functie principala constatarea nivelului la care se
6. contribuie la realizarea obiectivelor didactice afla cunostintele elevului la un moment dat.
8. sunt eficiente daca sunt combinate si folosite sa tina cont de calitatile intrebarilor si ale
adecvat si creator. raspunsurilor.
Clasificari ale metodelor de invatamant: 3. Metoda demonstratiei - metoda de predare -
a) met. clasice sau traditionale - expunerea invatare, in cadrul careia mesajul de transmis catre
- conversatia - exercitiul - demonstratia elev se cuprinde intr-un obiect concret, o actiune
b) met. moderne – problematizarea - expunerea concrete sau substitutele lor.(demonstratia cu
insotita de mijloace tehnice - modelarea- obiecte; demonstratia cu actiuni; demonstratia cu
algoritmizarea - instruirea programata substitute; demonstratia combinata; demonstratia cu
c) met. verbale - bazate pe cuvantul scris sau mijloace tehnice)
rostit; 4. Metoda observarii - urmarirea sistematica de
d) met. intuitive - bazate pe observarea directa, catre elev a obiectelor si fenomenelor ce constituie
concret-senzoriala a obiectelor si fenomenelor continutul invatarii, in scopul surprinderii insusirilor
realitatii sau a substitutelor acestora; sau: semnificative ale acestora.(metoda de invatare prin
e) met. de comunicare orala: cercetare si descoperire; functie formativa)
- met expozitive-povestirea – expunerea - 5. Lucrul cu manualul - bazata pe citirea din
prelegerea - explicatia - descrierea manual si explicarea, in clasa, sub indrumarea stricta
- metode interogative - conversatia euristica; a educatorului.(are o desfasurare specifica, pornind
- metode care presupun discutii si dezbateri– de la lectura integrala, continuand cu analiza pe parti
problematizarea - brainstorming-ul; sau aspecte si incheind cu incercarea de redare a
b)met. bazate pe contactul cu realitatea- intregului si aplicatiile aferente).
demonstratia, modelarea, experimentul 6. Metoda exercitiului - executarea repetata si
Dupa gradul de angajare a elevilor la lectie: constienta a unei actiuni in vederea insusirii practice
a) met. expozitive sau pasive-pun accent pe a unui model dat de actiune sau a imbunatatirii unei
memoria reproductiva si ascultarea pasiva; performante(exercitii orale, scrise, practice, de
b) met. activ-participative - favorizeaza activitatea creatie)
de explorare personala si interactiunea cu ceilalti 7. Algoritmizarea - metoda de predare-invatare
colegi constand din utilizarea si valorificarea algoritmilor;
Dupa forma de organizare a muncii: gasirea de catre profesor a inlantuirii necesare a
a) met. individuale - adresate fiecarui elev in parte ; operatiilor fiecarei activitati de invatat
b) met. de predare-invatare in grupuri de elevi 8. Modelarea didactica - metoda de predare-
c) met. frontale invatare in cadrul careia mesajul ce urmeaza sa fie
d) metode combinate transmis este cuprins intr-un model(modelul
Dupa functia didactica principala: reprezinta o reproducere simplificata a unui original,
a) metode de predare si comunicare; in asa fel incat sa fie pus in evidenta elementul care
b) metode de fixare si consolidare; intereseaza)
c) metode de verificare si apreciere a rezultatelor 9. Problematizarea - consta din punerea in fata
activitatii scolare elevului a unor dificultati create in mod deliberat in
Principalele metode de invatamant: depasirea carora, prin efort propriu elevul invata ceva
1.Expunerea didactica - prezentarea verbala nou; favorizeaza aspectul formativ al invatamantului
monologata a unui volum de informatie, de catre (elevul participa efectiv si sustinut si isi dezvolta
educator catre educati, in concordanta cu prevederile interesele de cunoastere)
programei si cu cerintele didactice ale comunicarii.
variante: povestirea; explicatia; prelegerea scolara 10. Instruirea programata - metoda
2. Conversatia didactica - consta in valorificarea multifunctionala, cuprinzand o inlantuire de algoritmi,
didactica a intrebarilor si raspunsurilor (dar mai dar si de probleme de rezolvat, prezentate
activa decat expunerea) preponderent in forma verbala, dar si cu includerea
A. Conversafia euristica - conceputa astfel incat unor aspecte intuitive. Principiile instruirii
sa conduca la “descoperirea" a ceva nou pentru elev; programate:
serii legate de intrebari si raspunsuri, la finele carora 1.Principiul pasilor mici - materia se imparte in
fragmente, pana la nivelul de intelegere al copiilor.

11
2. Principiul raspunsului efectiv - pentru a se putea FORME DE ORGANIZARE A PROC. DE INVAT.
merge mai departe, nu sunt ingaduite golurile de a. activitati frontale
raspuns b. activitati de grup
3. Principiul confirmarii imediate - dupa fiecare c. activitati individuale.
raspuns formulat, elevul sa-l confrunte cu lista sau a. Activitatile frontale cuprind: lectia, seminarul,
"cheia" raspunsurilor exacte. laboratorul, vizita, excursia, spectacolul etc.
4. Principiul ritmului individual - fiecarui elev i se - se bazeaza pe munca egala cu toti elevii din clasa.
poate pune la dispozitie programul de invatat, pe - profesorul are rolul principal, organizează, conduce
care il parcurge in functie de posibilitatile sale. şi dirijează activitatea elevilor, este denumit
11. Studiul de caz - consta din confruntarea magistral.
elevului cu o situatie reala de viata, prin a carei - elevii execută în acelaşi timp şi în acelaşi sistem,
observare, intelegere, interpretare, urmeaza sa aceleaşi sarcini, dar fiecare lucreaza strict individual,
realizeze un progres in cunoastere b. Activitatile de grup: consultatii, meditatii,
12. Metodele de simulare (jocul de rol) - metoda exercitii independente, vizita în grupuri mici, cercul
jocurilor este prezentata pe doua categorii: de o de elevi.
parte cea a jocurilor didactice sau educative,pe de - profesorul îndrumă şi conduce activitatea unor
alta parte categoria jocurilor simulative; o metoda subdiviziuni (grupe) alcătuite din elevii unei clase
activa de predare-invatare, bazata pe simularea unor - se urmaresc anumite obiective educaţionale,
functii, relatii, activitati, fenomene, sisteme identice sau diferite de la o grupă la alta.
13. Invatarea prin descoperire - o situatie in care c. Activitatile individuale cuprind studiul
materialul de invatat nu este prezentat intr-o forma individual, efectuarea temelor pentru acasa, lectura
finala celui ce invata (asa cum se petrece in suplimentara, întocmirea de proiecte, referate,
invatarea prin receptare), ci reclama o anumita desene, scheme.
activitate mentala anterioara rezultatului final in - pun accentul pe munca independentă, fară
structura cognitiva. supraveghere directă şi consultantă din partea
MIJLOACE DE INVATAMANT - ansamblul de profesorului
obiecte, instrumente, produse, aparate, echipamente - sarcini de instruire comune pentru toti elevii, cu
si sisteme tehnice care sustin si faciliteaza teme diferenţiate pe grupe de nivel, cu teme diferite
transmiterea unor cunostinte, formarea unor pentru fiecare elev.
deprinderi, evaluarea unor achizitii si realizarea unor - profesorul va organiza activitatile didactice astfel
aplicatii in cadrul procesului instructiv-educativ. încât sa sporeasca sansele de reusita a atingerii
Caracteristici ale mijloacelor tehnice de obiectivelor propuse.
instruire
flexibilitatea sau adaptabilitatea; generalitatea;
paralelismul - utilizare simultana a aceluiasi mijloc in
mai multe scopuri; accesibilitatea; Siguranta si
functionarea; fiabilitatea.
Functiile mijloacelor de invatamant: de instruire;
de motivare a invatarii; demonstrative; formativa si
estetica; de scolarizare si de evaluare a
randamentului
Categoriile Mijloacelor de invatamant :
a) mijloace care cuprind mesajul didactic:
- obiecte naturale-animale, ierbare, insectare,
- suporturi figurative si grafice - harti, planse,
- mijl. simbolic-rationale - tabele cu formule,
scheme;
- mijl.tehnice audiovizuale - filme, audio/video;
b) mijl. care faciliteaza transmiterea mesajelor
didact:
- instrumente, aparate si instalatii de laborator;
- echipamente tehnice pentru ateliere;
- instrumente muzicale si aparate sportive;
- calculatoare si echipamente computerizate;
- jocuri didactice, electrotehnice sau electronice;

12
TEMA 12 : COMUNICAREA DIDACTICA - asigurarea unui climat adecvat comunicării
Comunicarea - o formă particulară a relaţiei de 2. Ale elevilor:
schimb între două sau mai multe persoane, două sau - capacitate de concentrare
mai multe grupuri. - să posede cunoştinţele anterioare;
Esenţiale pentru actul comunicării sunt: - să fie motivaţi pentru a învăţa
1) relaţia dintre indivizi sau dintre grupuri, - să cunoască limbajele utilizate
2)schimbul, transmiterea şi receptarea de BARIERE IN COMUNICAREA DIDACTICA
semnificaţii, Comunicarea poate fi OBSTRUCTIONATA sau
3) modificarea comportamentului celor angajati. doar perturbata de o serie de FACTORI
Elementele comunicării didactice sunt: BARIERE FIZICE – iluminatul necorespunzator,
• emiterea mesajului didactic de către profesor; zgomote parazite, temperaturi excesiv de
• canalul prin care se transmite mesajul; coborâte/ridicate, ticuri, elemente ce distrag atentia
• receptarea mesajului de către elevi; – telefon, cafea, ceai.
• stocarea şi prelucrarea mesajlui. BARIERE UMANE - fizice: deficiente verbale,
TIPURI DE COMUNICARE : acustice, amplasament, lumina, temperatura, ora din
Dupa nivelul interactiunii: intraindividuala, zi, durata intîlnirii; - semantice: vocabular, gramatica,
interpersonal,de grup, de masa, publica sau sintaxa, conotatii emotionale ale unor cuvinte;
mediatica. -emotii: implicare pozitiva si implicare negativa; -
Dupa tipul de cod utilizat: verbala(orala si frica; - diferentele de perceptie; - lipsa de cunoastere;
scrisa), paraverbala, nonverbala. - blocajul psihic; - tracul
Dupa canalul utilizat : directa (nemijlocita), mediate. Perfectionarea comunicării didactice, reguli
Comunicare verbala: transferul de informatii prin – vorbirea corectă, deschisă şi directă;
intermediul limbajului oral intre un emitator si un – încurajarea feedback-ului din partea elevilor;
receptor; exista com. Orala si scrisa; are ca scop – ascultarea atentă, răbdătoare şi încurajatoare a
instruirea elevilor; mesajul este conceput, mesajelor primite din partea elevilor;
selectionat, organizat si structurat; are o – folosirea mai multor forme de comunicare
dimensiunea demonstrativ-explicativa; se regleaza si didactică pentru acelaşi tip de mesaje (de regulă,
autoregleaza, inlaturand blocajele. orală şi vizuală, concomitent);
Comunicarea paraverbala: contine mesajul din – repetarea mesajelor mai complexe
spatele cuvintelor; tonul si volumul vocii; pauzele si
viteza vorbirii; accentuarea diferitelor aspect ale
mesajelor.
Comunicarea nonverbala: este limbajul trupului
(gestica, mimica); contine expresii faciale, gesture,
contact visual, atingeri, miscarea si postura corpului.
FUNCTIILE COMUNICARII
• informativa-transmitere a mesajului didactic
• formativă- stimulare a gândirii şi a imaginaţiei
• educativă- transmitere a influenţelor educaţionale;
• evaluare şi reglare a procesu de predare -
învăţare;
• rezolvare a problemelor educaţional şi a
conflictelor
REGULILE comunicarii didactice eficiente sunt:
- sa asculti-sa tii cont de parerea celorlalti;
- sa observi-sa te intereseze ceea ce se întâmpla
- sa analizezi si sa cunosti situatia receptorilor;
-sa te exprimi, sa-ti expui punctele de vedere
-sa controlezi-sa urmaresti calitatea si eficienta .
CARACTERISTICI:
1. Ale profesorului:
- claritatea si precizia mesajelor
- utilizarea unui limbaj adecvat si accesibil elevilor
- structurarea logică a mesajelor transmise;
- prezentarea interesantă a conţinutului instruirii;

13
TEMA 13 – EVALUAREA SCOLARA METODE DE EVALUARE- cale prin care
Evaluarea scolara - actul prin care se formuleaza profesorul oferă elevilor posibilitatea de a demonstra
o judecata prin prisma unor criterii. Evaluarea si nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a
notarea scolara alcatuiesc o modalitate de codare diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei
numerica - insotita de aprecieri calitative - a diversităţi de instrumente adecvate obiectivului de
rezultatelor obtinute de elevi, servindu-se de scara evaluare propus.
de la 1 la 10. Prin evaluare se intelege masurarea si 1.Metodele tradiţionale:probe orale, scrise,
aprecierea cantitativa a efectelor invatarii scolare. practice
Evaluarea este aplicabila in doua planuri: efectele 2. Metode complementare: observarea
invatarii si procesul instructiv-educativ. sistematică a activităţii şi a comportamentului
ETAPE elevilor; referatul; investigaţia; proiectul; portofoliul;
• definirea obiectivelor procesului de invatamant. autoevaluarea.
•crearea situatiilor de Metodele tradiţionale
• selectarea metodelor si instrumentelor de Verificarea orala = conversatie (individuala,
evaluare. frontala sau combinata) prin care profesorul
•desfasurarea procesului de masurare a urmareste identificarea cantitatii si calitatii instructiei.
cunostintelor. (+) - comunicare deplina intre profesor si clasa de
• evaluarea si interpretarea datelor obtinute. elevi; feed-back-ul este mult mai rapid; favorizeaza
• concluzii si aprecieri diagnostice si prognostice dezvoltarea capacitatilor de exprimare ale elevilor
Acţiunea de evaluare didactică include trei operaţii : (-) - obiectivitatea ascultarii orale; nu toti elevii pot fi
MASURAREA, APRECIEREA şi DECIZIA. verificati, ascultarea fiind realizata prin sondaj.
Măsurarea - aplicarea unor tehnici specifice; o Verificarea scrisa - concretizate in lucrari sau
determinare obiectivă a unor achiziţii şi nu implică teze.
emiterea unor judecăţi de valoare. (+) - posibilitatea verificarii unui numar mare de
Aprecierea sau evaluarea propriu-zisă - procesul elevi intr-un interval de timp; avantajarea unor elevi
de judecată de valoare a rezultatelor constatate, prin timizi sau care se exprima defectuos pe cale orala
compararea acestora cu scopurile urmărite . (-) - implica feed-back mai slab, unele erori sau
Decizia-operaţia de evaluare care asigură neimpliniri nu pot fi eliminate operativ, prin interventia
prelungirea aprecierii într-o notă şcolară, profesorului
caracterizare, hotărâre, recomandare; se realizează Probele practice - aplicarea cunostintelor teoretice
în raport cu potenţialul elevului,creşterea calitativă a insusite precum si deprinderilor si priceperilor
activităţii didactice. anterior formate.
FUNCTII ALE EVALUARII Metode complementare: observarea sistematică a
1.constatare si diagnosticare a performantelor comportamentului elevilor în timpul activităţii
2.reglare si perfectionare continua didactice in care profesorul foloseste: - fişa de
3.informare a parintilor elevilor si a societatii evaluare; scara de clasificare; lista de
4.motivationala , de stimulare a interesului control/verificare
5.predictie (prognostica) si de decizie Fişa de evaluare - date factuale despre
6.selectionare si clasificare a elevilor evenimentele cele mai importante pe care profesorul
7.formativ –educativa, de ameliorare le identifică în comportamentul elevilor săi
8. perfectionare si inovare a sistemului scolar Scara de clasificare - un set de comportamente ce
FORME DE EVALUARE trebuie supuse evaluării; elevului îi sunt prezentate
1. Evaluarea initiala – probe initiale de evaluare, un număr de enunţuri în raport de care aceasta
orale sau practice se efectueaza la inceputul unei trebuie să manifeste acordul sau dezacordul,
perioade sau etape de lucru, prof. poate verifica discriminând între 5 trepte: puternic accord; accord;
pct.slabe si forte ale elevilor indecis; dezacord; puternic dezacord
2. Evaluarea sumativa, se realizeaza la finele unei Lista de control/ verificare - se constată prezenţa
etape de instruire, subiecte cuprinzatoare care sa sau absenţa unui, comportament fără a se emite o
acopere intreaga arie tematica abordata; evidentiaza judecată de valoare oricât de simplă.
finalul, efectul terminal (rezultat al invatarii). Referatul - permite o apreciere nunanţată a
3. Evaluarea continua (formativa), verificarea învăţării şi identificarea unor elemente de
permanenta a rezultatelor, pe tot parcursul performanţă individuală a elevului.
procesului de instruire, de obicei operandu-se pe - două tipuri de referate: de investigaţie ştiinţifică si
secvente mici; furnizeaza prof.si elevilor feedback. referat bibliografica.

14
Investigaţia oferă posibilitatea elevului de a aplica 2. Itemi cu alegere multiplă - format dintr-un
în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii noi şi enunţ (premisă) urmat de un număr de opţiuni din
variate, pe parcursul unei ore sau a unei succesiuni care elevul trebuie să aleagă soluţia corectă .
de ore de curs. Pune în valoare : creativitatea şi 3. Itemii de asociere - presupune stabilirea unor
iniţiativa; cooperarea şi participarea la lucru în corespondenţe, asocieri între elementele distribuite
echipă; constanţa şi concentrarea atenţiei; pe două coloane : pe una, premisele, iar pe cealaltă
perseverenţa; flexibilitatea gândirii şi deschiderea soluţiile.
către noi idei; trebuie adaptată vârstei elevului şi II. Itemii semiobiectivi:
experienţei lor intelectuale (+) validitate si aplicabilitate mare; acopera o arie
Proiectul - metodă complexă de evaluare larga de continuturi; permit utilizarea unor materiale
individuală sau de grup, recomandată pentru auxiliare
evaluarea sumativă. (-) lipsa analizei si a sintezei; schema de notare
- evaluează: - capacitatea de a observa şi de a dificil de realizat; grad de notare dificil de apreciat.
alege metodele de lucru; de a masura şi de a 1. Itemii cu răspuns scurt/de completare -
compara produsele (rezultatele); de a utiliza solicită elevul să formuleze un răspuns scurt , să
corespunzător bibliografia; de a sintetiza şi de a completeze o afirmaţie în aşa fel încât aceasta să
organiza materialul; capacitatea de a realiza un dobândească sens şi valoare de adevăr.
produs. 2. Itemii de completare - o variantă mai ,,
criterii de evaluare: - validitate; elaborare şi pretenţioasă,, a itemilor cu răspuns scurt. Ei solicită
structurare; creativitate; calitatea materialului utilizat; producerea unui răspuns al cărui rol este să
documentare; lucru în echipă; calitatea rezultatelor. întregească un enunţ lacunar sau incomplet.
Portofoliul - o metodă de evaluare complexă, 3. Întrebări structurate - conţin mai multe sarcini
longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai lungă de de lucru şi care fac trecerea de la itemii obiectivi la
timp, care oferă posibilitatea de a se emite o itemii subiectivi. Este vorba de un anumit număr de
judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de aplicaţii având ca punct de plecare acelaşi material-
rezultate. Poate contine: lucrări scrise; teste; suport (un text, o hartă, o ilustraţie).
chestionare; compuneri; fişe; proiecte; informaţii III. Itemii subiectivi:
despre activităţile extraşcolare (+) permit evaluarea unor rezultate complexe ale
Autoevaluarea presupune: prezentarea sarcinii de învăţării, abilităţi de tip analiză, argumentare, sinteză;
lucru, a obiectivelor curriculare şi de evaluare pe se proiecteaza in timp scurt; nu necesita auxiliare.
care trebuie să le atingă elevii; completarea la (-) corectarea şi notarea nu prezintă un grad mare de
sfârşitul unei sarcini de lucru importante a unui obiectivitate; necesita timp mai mare ptr evaluare;
chestionar; are efect numai dacă este folosită în mod fidelitate scazuta.
constant  1. Eseul structurat este o compunere ce tratează
ELABORAREA PROBEI DE EVALUARE - o proba o anumită temă, indicată în cerinţă, ce va fi
complexa formulata dintr-un ansamblu de itemi; dezvoltata în cuprinsul eseului, vizând atât
Test docimologic -indeplineste o functie examinare cunoştinţele punctuale ale elevului, cât şi
si notare si prezinta urmatoarele avantaje: creativitatea şi originalitatea.
- are un grad mare de obiectivitate; 2. Eseul liber este o compunere în care se indică
- prezinta regurozitate in masurarea didactica; tema ce va fi tratată, elevul fiind cel ce decide asupra
- permit obtinerea de rezultate multiple parcursului, aspectelor pe care este necesar să
- se pot construi relativ usor insiste
- dezv capacitatea de autoevaluare la elevi 3. Rezolvarea de probleme se referă la o situaţie-
Se compune din: itemi obiectivi, semiobiectivi si problemă, în care elevul se confruntă cu un caz
subiectivi pentru care nu există o soluţie învăţată anterior el
I Itemi obiectivi: fiind obligat sa formuleze o posibilă soluţie a
(+)obiectivitate în evaluare şi notare; fidelitate problemei.
ridicată; permit un feed-back rapid; capacitatea de a FACTORI PERTURBATORI IN EVALUARE
testa un număr mare de elemente de conţinut SCOLARA
(-) lipsa creativitatii; lipsa analizei si sintezei; pot fi - notarea strategica –pentru a tine elevii sub
rezolvati usor prin “ghicire” control, sub amenintarea notelor slabe sau a
1. Itemi cu alegere duală - alegerea răspunsului nepromovarii;
corect din două variante posibile, de tipul : adevărat- - notarea sanctiune –are de-a face cu anumite
fals, corect-incorect, da-nu, fapt-opinie, cauză-efect atitudini considerate neacceptabile;
etc.

15
- notarea eticheta –în concordanta cu celelalte note Tema 14 - PROIECTAREA ACTIVITATII
ale elevului. DIDACTICE
- Efectul „Halo” - prin prisma unei evaluari initiale si Proiectarea didactica - o actiune continua,
prin generalizarea notarii la toate disciplinele; permanenta, care precede demersurile instructiv-
eroarea de generozitate când nu se doreste patarea educative, (presupune stabilirea sistemului de relatii
onorii clasei, sau scolii si dependente existente intre continutul stiintific
- Efectul de ancorare - supraevaluarea unor vehiculat, obiectivele operationale si strategiile de
rezultate predare, invatare si evaluare).
- Efectul Pygmalion - anticipatiile sau predictiile Etapele principale ale activitatii de proiectare:
profesorului asupra performantelor elevilor sfârsesc 1. incadrarea lectiei in sistemul de lectii/planul
prin a se produce/adeveri, datorita influentarii tematic
constiente sau inconstiente a comportamentului 2. stabilirea obiectivelor operationale
elevilor. 3. prelucrarea si structurarea continutului stiintific
- Stilul personal al evaluatorului - fiecare profesor 4. elaborarea strategiei didactice
are propria sa grila de apreciere, bazata pe 5. stabilirea structurii procesuale a lectiei
reproducere cantitativa, pe originalitate; consecinta 6. cunoasterea si evaluarea randamentului scolar:
neplacuta a efectului atunci când elevii aflati în stabilirea modalitatilor de control si evaluare folosite
competitie sunt evaluati cu grade de exigenta diferita. de profesor si folosite de elevi
- Efectul tendintei centrale -apare mai ales în cazul NIVELURI - In functie de timp - 2 tipuri
profesorilor începatori care din dorinta de a nu gresi fundamentale de proiectare pedagogica:
sau subaprecia elevii acorda note în jurul valorilor 1. proiectarea globala - are drept referinta o
medii. perioada mai mare din timpul de instruire ; se
- Efectul de similaritate - când profesorul se ia concretizeaza in elaborarea planurilor de invatamant
drept reper pe el însusi. si a programelor scolare
- Efectul de contrast - un elev primeste o nota mai 2. proiectarea esalonata - are ca referinta
buna sau mai slaba datorita comparatiei cu rezultatul perioade mai mici de timp ; se concretizeaza in:
anterior. proiectarea activitatii anuale,semestriale si a unei
- Efectul de ordine - notarea concomitenta cu activitati/lectii.
aceeasi nota desi între raspunsuri exista diferente I: Identificarea obiectivelor lectiei - ne arata “ce se
calitative. urmareste in fiecare secventa.
- Eroarea logica - înlocuirea parametrilor de II: Analiza resurselor
performanta urmariti cu alte consideratii (efortul • resurse umane: elevul; profesorul;
depus constiinciozitatea) •resurse de continut didactic: (cunostinte, priceperi,
- stilurile de notare/apreciere a rezultatelor: stilul deprinderi, capacitati, atitudini);
sever, stilul generos si stilul moderat. • resurse de ordin material: materiale didactice si
a) Stilul sever - mai mult de jumatate din note sub mijloace tehnice;
nota de trecere sau la limita acesteia; demotiveaza • locul desfasurarii activitatii (clasa, laborator);
elevii • timpul disponibil pentru o activitate didactica.
b) Stilul generos -. majoritatea notelor sunt III: Elaborarea strategiilor didactice optime - etapa
situate peste nota de trecere; functie preponderent corelarii celor trei “M" (Metode, Materiale, Mijloace).
motivationala Principalii factori care contribuie la selectarea si
c) Stilul moderat sau pedagogia „curbei lui imbinarea celor “trei M" intr-o strategie didactica sunt:
Gauss”, factorul motivational este asigurat prin •specificul activitatii (comunicare,mixta, evaluare);
diferentierea notarii, iar reusita scolara obtinuta • obiectivele operationale identificate;
printr-un cumul de factori. • contextul psihopedagogic al instruirii;
Cauzele care generează distorsiuni în evaluare: • contextul material al instruirii ;
- alegerea defectuoasă a metodelor şi strategiilor • stilul si personalitatea profesorului.
de evaluare IV: Elaborarea instrumentelor de evaluare –
- particularităţi ale relaţiei dintre profesor şi elevi, trebuie sa fie adecvate obiectivelor propuse.
- influenţe datorate contextului pedagogic în care EXIGENTELE proiectului de lectie
se efectuează evaluarea a. Claritatea scopului urmarit - alegerea
- starea de moment, oboseala şi factorii accidentali metodelor si procedeelor, continutului lectiei; trebuie
- stilul didactic deficitar (din nepricepere, sa se tina seama de 3 elemente: continutul temei,
necunoaştere, lipsă de experienţă, rea-voinţă) nivelul de dezvoltare al elevilor si sarcinile elevilor.

16
b. Alegerea judicioasa a continutului lectiei. Tema 15 - SUCCESUL SI INSUCCESUL SCOLAR
Orice lectie trebuie privita ca o veriga dintr-un lant : Succesul - realitate scolara complexa ce cuprinde
ea continua si imbogateste pregatirea anterioara a cunostinte, capacitati intelectuale, abilitati de
elevilor, dar totodata pregateste pe elevi spre a progresare ; este o performanta ce are ca scop
intelege mai temeinic cunostintele care vor fi predate atingerea obiectivelor propuse. Depinde de factori:
in lectiile urmatoare. social-obiectivi si interni.
c. Alegerea metodelor si procedeelor - ajuta la Factori social-obiectivi
reusita lectiei; se folosesc de obicei mai multe 1. Mediul social-cultural - creează oportunităţi ale
metode potrivit sarcinilor didactice urmarite. realizării umane prin şcoală
d. Organizarea metodica a lectiei. Fiecarei 2. Mediul familial - pregăteşte şi intreţine spiritul
activitati i se acorda o durata care contribuie la de respect pentru şcoală, pregateste şi întretine
obtinerea unui maximum de randament. O lectie este efortul de invăţare.
metodic organizata cind toate activitatile desfasurate 3. Grupul extrafamilial, de prieteni, influenţează
constituie un tot unitar, servesc atingerea scopului aspiratiile şcolare şi profesionale.
urmarit. Factori interni
AVANTAJELE lectiei - 1. Starea generală de sanatate - condiţionează
- Asigură un cadru organizatoric adecvat pentru biologic reuşita în invăţare
derularea procesului instructiv-educativ ; 2.Capacităţile intelectuale (perceptive, de
- promovează un sistem de relaţii didactice memorie, gândire şi imaginaţie) şi
profesor-elevi şi activităţi didactice menite să abilitatile(deprinderi, aptitudini) - determină in cea
angajeze elevii, să îi activizeze şi sa îmbunătăţească mai mare măsură înalta performanţă şcolară.
performanţele învăţării. Insuccesul scolar - reprezintă ansamblul
- Facilitează însuşirea sistematică valorilor pierderilor şcolare ale căror efecte se repercutează
- Contribuie la formarea şi modelarea capacităţii de negativ asupra integrării sociale şi profesionale
aplicare in practică a cunoştinţelor Factori social-obiectivi ce influenteaza insuccesul :
-sprijină insusirea noilor informaţii, formarea 1. Mediul social-cultural deteriorat - organizarea
noţiunilor, deducerea definiţiilor, a regulilor, şcolară, programe încărcate, orare incorect intoc-
- dezvoltă spiritul critic, spiritul de observaţie, mite, lipsa de pregătire şi experienţă a profesorilor
atenţia voluntară, curiozitatea epistemică, operaţiile 2. Mediul familial - condiţiile precare de
gândirii, memoria logică viaţă;neinţelegeri şi conflicte; boală, divorţ, conflicte.
- oferă oportunitatea de a-şi exersa capacităţile 3. Grupul extrafamilial - mediul prietenilor ostili.
intelectuale, motrice şi afective, de a-şi forma şi Factori interni
consolida sentimente, convingeri, atitudini, trăsături 1. Starea generală de sanatate - bolile acute şi,
pozitive de caracter, forme adecvate de cronice, perioadele de convalescenţă.
comportament. 2. Capacitati intelectuale - deficienţele
LIMITELE lectiei: intelectuale, aptitudinale, retard, dezechilibru
- caracterul preponderent magistro-centrist al emotional.
predării (în defavoarea învăţării), Se manifestă sub două aspecte:
- reducerea activităţii la mesajul profesorului Rămânerea in urmă la invăţătură sau retardul
(expunere, demonstrare, explicaţie) scolar - se manifestă prin incapacitatea temporară
- neglijarea activităţii individuale ale elevilor, de a face faţă activitatilor şcolare ; incapacitatea sau
exerciţiile practice, aplicative. refuzul de a invăţa. Poate fi : de scurtă durată-
- recurgerea excesivă la activităţi frontale, oboseală, stare de boală, după vacanţă, evenimente
- instruirea diferenţiată se realizează, de cele mai stresante -> sunt şanse mari de redresare ; de lungă
multe ori, anevoios şi stângaci durată, cu şanse reduse de redresare, cu eforturi
- nu se promoveaza autoinstruirea si autoevaluarea mari din partea elevului şi a celor ce vor să-l ajute (se
VARIANTE DE REDACTARE PROIECT apropie de o forma a eşecului).
DIDACTIC: Eşecul şcolar - forma severă a insuccesului şcolar
- Lecţia mixtă ; - se manifestă prin abandon şi prin repetenţie.
-Lecţia de comunicare/însuşire de noi a)esec scolar de tip cognitiv - rezultate slabe la
cunoştinţe; examene, respectiv corigente, repetentie - prin
- Lectia de formare de priceperi şi deprinderi ; intarzieri in dezvoltarea intelectuala, incompetenta de
- Lectia de fixare şi sistematizare ; limbaj, incapacitatea de a relationa.
-Lecţia de verificare şi apreciere ale rezultatelor b) esec scolar de tip necognitiv - se refera la
şcolare. inadaptarea elevului la exigentele ambiantei scolare -

17
elevul inadaptat recurge - la abandonul scolar, la Tema 16 - Managementul institutiei scolare
parasirea precoce a scolii, in favoarea unui mediu Managementul educational (pedagogic) = activitate
mai putin coercitiv ( de regula cel al strazii sau al psihosociala de conducere superioara a unui sistem
grupurilor de tineri necontrolati) de invatamant. Aceasta activitate trebuie sa
Interventii pentru prevenirea insuccesului abordeze eficient: problemele globale; problemele de
- programe de interventie personalizata ; pilotaj; problemele strategice. Principii:
- interventie in familie ; a. pr. eficientei activitatii manageriale;
- meditatii si consultatii ; b. pr conducerii participative si al unitatii de actiune;
- invatare diferentiata ; c. pr. organizarii si programarii;
- fise de munca independenta. d. pr. conducerii dinamice;
e. pr. inovarii permanente.
Functiile managementului scolar sunt: prevederea,
decizia, organizarea, comanda (comunicarea
deciziei), coordonarea si controlul.
Metode manageriale
metode de informare si elaborare a deciziilor.
metode de activizare.
metode de stimulare a initiativei si a creativitatii
metode operative
Conducerea manageriala a sistemului invatamantului
solicita prezenta cadrului didactic, care este sustinuta
social, din punct de vedere epistemic si etic:
 epistemic (ce tine de cunoastere) - cadrul didactic
are calitatea de factor de decizie, implicat in
proiectarea si realizarea unui ciclu managerial
complet, bazat pe informare, evaluare si comunicare
a rezolvarii;
 etic - prezenta cadrului didactic in functie de
conducere este determinata de experienta acumulata
de acesta in cadrul programului de invatamant.
Conducerea stiintifica, superioara a sistemului de
invatamant se organizeaza pe 3 nivele:
nivel global→ MECT;
nivel teritorial→ ISJ;
nivel local→ unitati de invatamant de diferite
tipuri (gradinite, scoli primare, scoli generale, scoli
profesionale, scoli speciale, licee, grupuri scolare
etc.).
Tehnica elaborarii deciziei are urmatoarele etape:
 stabilirea problemei de rezolvat;
 culegerea informatiei;
 analiza informatiei;
 elaborarea deciziei;
 comunicarea deciziei;
 aplicarea deciziei;
 evaluarea eficientei acesteia.
Directorul ca manager scolar: Stilul managerial
este ecuatia personala pe care managerul o pune in
joc in aplicarea principiilor, in prezentarea
obiectivelor, in luarea deciziilor, in prevenirea si
rezolvarea conflictelor. Tipuri de stiluri:
stilul democrat;
stilul autoritar-excesiv;
stilul liberal-permisiv.

18
a. competente necesare in proiectarea activitatii de  principiul relatiilor suportive conform caruia
conducere: conducatorul trebuie sa se raporteze cu interes si
b. competente in elaborarea deciziilor: respect la subordonati, trebuie sa fie sensibil la
c. competente necesare controlului si indrumarii: necesitatile si sentimentele acestora.
d. competente profesionale  principiul considerarii grupului de munca ca stand
e. trasaturi de personalitate si calitati morale la baza organizatiei. Conform acestui principiu,
contextul descentralizării: introducerea formulei de scopurile organizatiei sunt definite prin participarea
finanţare pe elev, pe baza unor norme riguroase; membrilor grupurilor de munca, iar deciziile sunt
optimizarea reţelei şcolare care să reflecte nevoile luate le toate nivelurile organizatiei.
unei populaţii şcolare; formarea de manageri în
domeniul educaţiei pentru toate nivelele sistemului. Informatiile circula liber in toate directiile, motivatia
Creşterea calităţii educaţiei prin: este pozitiva si organizarea formala si informala se
1. elaborarea unei strategii care să includă un identifica neexistand forte ostile scopurilor
sistem de stimulare mai eficient corelând salariile organizationale. Acest model in ultima sa varianta nu
profesorilor cu performanţa acestora; poate fi considerat perfect, ci doar mai bun decit
2. schimbări în modul de repartizare, angajare, celelalte.
concediere, promovare şi titularizare a personalului Descentralizarea invatamantului: presupune
didactic; redistribuirea responsabilităţilor, a autorităţii
3. stabilirea de standarde pentru formarea iniţială, decizionale şi a răspunderii publice pentru funcţii
formarea continuă, dezvoltarea carierei de profesor, educaţionale specifice, de la nivel central către
evaluarea profesorilor; nivelul local. Descentralizarea presupune
4. mărirea normei didactice; participarea reprezentanţilor societăţii civile la
5. stabilirea de stimulente pentru inovaţia procesul de luare a deciziilor (părinţi, ONG, mediul
pedagogică; de afaceri, asociaţii profesionale, parteneri sociali).
Stilul de conducere depinde de mai multi factori: Descentralizarea în educaţie reprezintă procesul de
caracteristicile conducatorului, caracteristicile transfer al competenţelor decizionale de la nivelurile
subordonatilor, natura sarcinilor de munca, nivelul centrale către cele locale şi / sau organizaţionale,
organizational, mediul extern. pentru a apropia decizia de beneficiarii serviciului
Exista 4 stiluri generale de conducere: public de educaţie. Descentralizarea presupune si
1. stilul autoritar-exploatator - puterea, controlul si participarea factorilor non-administrativi în procesul
deciziile sunt concentrate in varful ierarhiei, iar de luare a deciziilor (părinţi, societate civilă, mediul
sistemul de comunicare pe verticala si orizontala de afaceri, asociaţii profesionale etc.)
este slab structurat. Deciziile sunt luate la varful Descentralizarea învăţământului preuniversitar
ierarhiei, nu exiata interes pentru problemele reprezintă transferul de autoritate, responsabilitate şi
oamenilor si productivitatea este relativ scazuta. resurse în privinţa luării deciziilor şi a
2. stilul autoritar-binevoitor - creearea unor managementului general şi financiar către unităţile
oportunitati pentru audierea parerilor salariatilor. de învăţământ şi comunitatea locală.
Deciziile importante se iau la varful ierarhiei, iar cele Principiile procesuluiide descentralizare
de mica importanta pot fi luate la nivelul esaloanelor 1. Răspunderea publică. Toate instituţiile şi
inferioare. Productivitatea este acceptabila, dar organizaţiile care participă la realizarea serviciilor
influentata negativ de manifestari de absenteism si educaţionale, indiferent de statutul lor juridic, vor fi
fluctuatia personalului. răspunzătoare, în mod public, pentru calitatea
3. stilul consultativ - o considerare mai atenta a serviciilor educaţionale oferite, în raport cu funcţiile şi
opiniilor si ideilor subordonatilor in rezolvarea responsabilităţile care le revin.
sarcinilor de munca. Exista o interactiune 2. Autonomia instituţională. Descentralizarea va
corespunzatoare intre conducere si subordonati urmări dezvoltarea autonomiei instituţionale a şcolii,
bazata pe incredere si respect. Deciziile strategice a capacităţii acesteia de a lua responsabil decizii
sunt luate la varf, iar cele curente la nivelele de baza. pertinente.
Sistemul de comunicare este mult imbunatatit, iar 3. Apropierea centrului de decizie de locul actului de
motivarea oamenilor se bazeaza pe recompense si educaţie pentru a conferi consistenţă deciziei şi
participarea indivizilor la luarea deciziilor. pentru a responsabiliza actorii la nivel local.
4. stilul participativ este cel mai democratic sistem 4. Transparenţa actului decizional, bazat atât pe
de conducere. El se bazeaza pe urmatoarele accesul cetăţenilor la informaţia publică, cât şi pe
principii: participarea acestora la luarea deciziei.

19
5. Valorizarea resursei umane. Resursa umană şi, în d. Încetarea relaţiilor de muncă
special, profesia didactică trebuie să fie recunoscută
ca factor esenţial al dezvoltării comunitare, fapt 2. Motivarea
pentru care se va acorda o atenţie deosebită formării a. Normarea şi salarizarea
iniţiale şi continue, precum şi dezvoltării profesionale b.Acordarea de stimulente financiare şi sancţionarea
a cadrelor didactice. Managementul educaţional la c. Îndrumarea, monitorizarea şi controlul intern
nivelul instituţiei şcolare trebuie profesionalizat d. Evaluarea internă a performanţelor profesionale
progresiv pentru a putea prelua şi exercita eficient 3. Formarea şi dezvoltarea resurselor umane
funcţiile care îi revin a. Formarea continuă
6. Subsidiaritatea. Presupune complementaritate în b. Dezvoltarea profesională
transferul şi asumarea responsabilităţii decizionale la c. Administrarea carierei. Promovarea
nivel local, pentru a apropia decizia de cei care sunt
direct influenţaţi / interesaţi de aceasta. 4. Menţinerea resurselor umane
7. Diversitatea culturală şi etnică. La nivelul a. Disciplina, securitatea şi sănătatea
instituţiilor de educaţie, va fi stimulată exprimarea b. Consilierea
elementelor identitare ale diverselor grupuri socio- Conducerea şi administrarea
culturale care fac parte din comunitatea respectivă; Administraţia publică locală va fi implicată în luarea
8. Abordarea etică a serviciului educaţional, prin deciziilor privind:
adoptarea şi aplicarea codurilor deontologice pentru  reţeaua şcolară: structurată pe filiere, profiluri,
personalul didactic, precum şi pentru cel din specializări şi calificări profesionale în funcţie de
sistemele de control, asigurarea calităţii şi nevoile educaţionale locale; constituire, reorganizare,
management. monitorizare.
Propuneri de descentralizare: domenii si functii  dezvoltarea patrimoniului şi dezvoltarea
1. Curriculum Principalul obiectiv vizat de organizaţională.
descentralizarea curriculară este acela de a Conducerea şcolii, respectiv consiliul de
accentua relevanţa şi adecvarea ofertei educaţionale administraţie şi directorul acesteia vor avea putere
în raport cu nevoile şi interesele locale şi ale elevilor. de decizie în ceea ce priveşte administrarea,
Un instrument important este creşterea, graduală şi protejarea şi dezvoltarea patrimoniului.
diferenţiată, a ponderii curriculumului la decizia şcolii Şcoala va fi condusă de un consiliu de administraţie,
(CDS) în cadrul curriculumului naţional, în funcţie de într-o componenţă tripartită: reprezentanţi ai
nivelul de învăţământ. Proporţia CDS, eventualele părinţilor, reprezentanti ai elevilor (pentru clasele 9-
limite minime şi maxime ale acestuia, se vor 12/13), reprezentanti ai agenţilor economici
reglementa de MEdC, la propunerea instituţiilor sale (obligatoriu pentru învăţământul profesional şi tehnic,
specializate. după caz pentru celelalte tipuri de învăţământ),
Factorii locali vor avea mai multă libertate în reprezentanti ai altor instituţii şi organizaţii ale
structurarea ofertei curriculare, ţinând seama de: comunităţii locale; reprezentanţi ai autorităţilor
a) nevoia locală de calificare a forţei de muncă; publice locale; reprezentanţi ai şcolii.
b) potenţialul de dezvoltare a zonei şi a şcolii; Consiliul de administraţie va fi condus de un
c) resursele materiale şi umane existente la preşedinte ales dintre membrii săi, potrivit legii.
dispoziţia şcolii; Directorul unităţii va fi,de drept, membru al consiliului
d) nevoile şi interesele elevilor; de administraţie, dar nu poate ocupa funcţia de
e) realizarea de parteneriate educaţionale preşedinte al acestuia.
(şcoală/mediul de afaceri/comunitate) Finanţarea învăţământului se va realiza, în principal,
pentru asigurarea instruirii practice a elevilor în din patru surse:
condiţii reale;  Bugetul de stat - va asigura în totalitate fonduri
f) diversitatea culturală a comunităţii locale. pentru cheltuielile de personal şi manuale pentru
2. Resurse umane Managementul resurselor învăţământul obligatoriu şi parţial pentru burse,
umane în învăţământ se reglementează la nivel transport elevi. Faţă de situaţia actuală, de la bugetul
naţional prin diverse categorii de acte normative şi se de stat se va prevedea şi o sumă minimă destinată
realizează prin exercitarea descentralizată a acoperirii cheltuielilor materiale şi serviciilor. De
următoarelor funcţii: asemenea, va susţine finanţarea unor programe
1. Asigurarea resurselor umane anuale şi multianuale de investiţii în învăţământ,
a. Formarea iniţială şi certificarea precum şi a unor programe de sprijin social al
b. Planificare elevilor;
c. Recrutare, selecţie şi angajare

20
 Bugetul Consiliului judeţean – va acorda de sume e) şcoala raportează şi informează comunitatea
din fondul de echilibrare a bugetelorlocale, pentru locală asupra efectelor managementului financiar şi
învaţamânt. De asemenea, va susţine finanţarea administrativ derulat, precum şi în ce priveşte
unor programe anuale şi multianuale de investiţii în calitatea educaţiei.
învăţământ, precum şi a unor programe de sprijin Riscuri ale descentralizarii si politici de
social al elevilor; dimininuare a acestora - Există riscul unor
 Bugetul Consiliului Local – va aloca fonduri disfuncţionalităţi datorate rezistenţei unor factori la
şcolilor, din veniturile proprii realizate. De asemenea, procesul de înnoire sau datorate intervenţiei
va susţine finanţarea unor programe anuale şi neadecvate a politicului în procesele de angajare şi
multianuale de investiţii în învăţământ, precum şi a promovare a personalului, fie în modul de alocare a
unor programe de sprijin social al elevilor; fondurilor. Riscurile se pot înregistra în măsura în
 Venituri proprii ale şcolii care etapele descentralizării nu vor fi bine definite şi
Bugetul alocat şcolii, ca sumă globală, va acoperi cel nu se vor derula coerent, controlat şi la termenele
puţin costul / elev. Descentralizarea la nivel local stabilite. Punctele slabe ar putea fi:
vizează dreptul de decizie al consiliului local cu a) insuficienta pregătire managerială a personalului
privire la: implicat;
a) aprobarea proiectului de buget propus de şcoală; b) ineficienţa unora dintre structurile de cooperare
b) alocarea către şcoli a fondurilor necesare, ca locale şi naţionale;
sumă globală, care să asigure acoperirea costului / c) insuficienta atractivitate şi varietate a ofertei
elev pentru: cheltuieli de personal; cheltuieli educaţionale;
materiale şi servicii; cheltuieli cu bursele elevilor; d) gradul redus de mobilitate în sistemul de educaţie;
cheltuieli cu manualele şcolare; cheltuieli cu e) nivelul scăzut al competiţiei intra- şi
perfecţionarea profesională a personalului didactic, interinstituţionale;
auxiliar şi nedidactic; transport pentru elevi şi cadre f) lipsa de atractivitate a profesiei de profesor;
didactice; cheltuieli pentru concursuri şcolare şi g) dificultăţi de înţelegere a problematicii
activităţi educative, cultural-artistice, sportive, educaţionale a factorilor decizionali de la nivel local;
turistice h) insuficienta alocare de resurse în infrastructură,
c) asigurarea fondurilor şi executarea bugetului logistică, sisteme de comunicare etc.;
pentru finanţarea complementară şi realizarea i) formarea iniţială şi continuă deficitară a cadrelor
activităţilor de investiţii, reparaţii şi modernizări didactice;
Descentralizarea la nivelul şcolii vizează acordarea j) apariţia unor dezechilibre între şcoli-localităţi-
capacităţii depline de decizie a conducerii şcolii cu regiuni;
privire la: proiectarea bugetului; execuţia bugetului, k) interpretarea eronată şi aplicarea abuzivă a
cu excepţia investiţiilor; prevederilor legale.
d) dezvoltarea surselor de venituri proprii ale şcolii şi Politici de diminuare a riscurilor
utilizarea independentă a acestora. a) colaborarea interministerială în domeniul
Relaţii: şcoală – comunitate locală descentralizării, conform legii;
Derularea întregului proces educativ se va face b) armonizarea legislaţiei specifice învăţământului cu
respectând următoarele cerinţe: legislaţia naţională în domeniul administraţiei publice;
a) consiliului local participă la elaborarea politicilor c) elaborarea de metodologii/ghiduri clare, coerente
educaţionale de interes local, la implementarea şi adecvate grupurilor ţintă;
programelor de dezvoltare a infrastructurii şcolii, d) constituirea consiliilor de administraţie, numirea şi
realizează finanţarea şi auditul şcolii, iar deciziile salarizarea directorilor şi directo adjuncţi din şcoli;
privind activitatea curentă vor fi luate la nivelul şcolii e) asigurarea cadrului formativ unitar pentru toţi
de către director; factorii implicaţi;
b) consiliul local răspunde iniţiativelor f) promovarea, comunicare, dezbaterea informaţiilor
guvernamentale cu caracter naţional privind privind conţinutul şi efectele descentralizării;
dezvoltarea educaţiei; g) distribuirea adecvată a rolurilor şi funcţiilor
c) conducerea şcolii se exercită în beneficiul elevilor specifice managementului între instituţiile
şi al comunităţii pe care o deserveşte; participante la procesul descentralizării;
d) şcoala realizează un parteneriat activ cu h) monitorizarea şi evaluarea internă şi externă a
comunitatea locală – părinţi, agenţi economici, procesului de descentralizare pe durata
biserică, organizaţii şi fundaţii, alte şcoli etc. – în implementării strategiei.
primul rând, prin reprezentanţii acesteia în consiliul Impactul procesului de descentralizare
de administraţie; a) la nivelul şcolii:

21
democratizarea vieţii şcolii; relaţiilor interpersonale pe care profesorul/
inovaţie şi diversificare a ofertei şcolare; conducătorul de grup le exercită în raport cu elevii
asumarea responsabilă a deciziilor privind Funcţiile managementului
calitatea procesului instructiv-educativ şi a condiţiilor  functia de prevedere - evaluează viitorul,
de realizare a acestuia; surprinde tendinţele probabile de evoluţie.
 funcţia de planificare-organizare - cuprinde
b) la nivelul consiliului local: activităţi necesare indeplinirii sarcinilor
implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi  functia de coordonare - asigură cooperarea,
dezvoltarea serviciului educaţional; economicitatea, dozarea, stimularea, antrenarea;
asumarea de către autorităţile locale a  funcţia de orientare-indrumare metodologică –
responsabilităţii privind furnizarea de servicii indruma elevii in timpul sarcinilor primite
educaţionale;  funcţia de reglare-autoreglare a sistemului,
dezvoltarea comunităţii prin transformarea procesului de invatamant - verificarea, monitorizarea,
şcolii în centru de informare şi dezvoltare pentru aprecierea, analiza acţiunilor.
comunitate; STRATEGII DE INTERVENTIE
c) la nivelul societăţii: 1. Dominarea – insumeaza pedepsele
corelarea mai bună dintre oferta şi cererea pe 2.Negocierea - explicita (deschisa) si implicita
piaţa muncii; (ascunsa).
integrarea socială prin diferenţiere a absolvenţilor, 3.Fraternizarea - o forma de „alint pedagogic”.
în funcţie de competenţe şi opţiuni; 4.Ritual si rutina - creeaza „profesor predictibil”.
promovarea valorilor autentice şi a tradiţiilor 5.Terapia ocupationala sporeste dinamica clasei
specifice. la nivel fizic.
6.Sustinere morala - functia moralizatoare a
MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI discutiei directe.
Managementul clasei - un ansamblu de activităţi Strategii de prevenire a situatiilor critice in scoala:
şi comportamente ale profesorului, care urmăresc să Strategii preventive
întreţină o atmosferă de cooperare şi de implicare a 1. Stabilirea de reguli
elevilor în realizarea sarcinilor de învăţare care le 2. Personalizarea clasei.
revin. 3. Cunoasterea elevilor
Trei componente: managementul conţinutului, 4. Utilizarea metodelor active de implicare a elevilor
managementul problemelor disciplinare, şi 5. Rezolvarea problemelor apărute imediat
managementul relaţiilor interpersonale 6. Recompensa meritată
A. Managementul continuturilor : 7.Crearea unui cadru de interactiune pozitivă
1 Planificarea activităţilor care se vor desfăşura Metode şi procedeele utilizate în cunoasterea si
în sala de clasă - modalităţile specifice care îi va caracterizarea psihopedagogiaca a elevilor:
menţine pe elevi concentraţi asupra sarcinilor de 1)Observaţia psihosocială — contact direct cu
lucru primite. colectivul clasei.
2 Implementarea proiectului de management al 2)Tehnicile sociometrice - destinate înregistrării şi
clasei - amenajarea fizica si asigurarea climatului măsurării intensităţii relaţiilor.
clasei: 3) Metoda chestionarului —formularea unor întrebări
B. Managementul problemelor disciplinare - se la care elevii urmează să răspundă verbal sau scris.
referă la tehnicile necesare rezolvării problemelor de 4)Metoda scărilor de opinii şi atitudini (scările de
disciplină a clasei. apreciere) - posibilitatea elevilor de a exprima
1. Aprecierea simţului de răspundere 2. Corectarea opiniile.
comportamentului iresponsabil sau neadecvat 5)Metoda aprecierii obiective a personalităţii —
3. Ignorarea 4. Controlul proxemic aprecierea făcută de elevi asupra propriilor colegi.
5. Admonestarea verbală blândă 6. Amânarea 6)Metoda experimentului acţional-ameliorativ —
7. Aşezarea diferenţiată a elevilor în clasă introducerea unor modificări care să determine un alt
8. Tehnica „Timpului datorat”  9. Eliminarea mod de desfăşurare ulterioară a fenomenelor.
10. Înştiinţarea părinţilor/supraveghetorilor Tipuri de relatii interpersonale in clasa de elevi:
11. Angajamentul scris  12. Stabilirea regulilor de • relatii de intercunoastere;
comportament în afara clasei 13. Măsurile • relatii de intercomunicare;
coercitive.  • relatii socio-afective (afectiv-simpatetice)
C . Managementul relaţiilor interpersonale - are • relatii de influentare.
ca obiect aptitudinile manageriale în domeniul
22
Tema 17 - EDUCATIA ELEVI CU NEVOI SPECIALE TINERI CU POTENŢIAL APTITUDINAL RIDICAT
Educatia speciala are in vedere un anumit tip de copiilor supradotati. - tipuri de indivizi :
educatie adaptata si destinata copiilor care nu a.copii cu „aptitudini academice"- succes în
reusesc sa atinga in cadrul invatamantului obisnuit activitatea de invătare.
nivele educative si sociale corespunzatoare varstei. b.copii cu „aptitudini creatoare" – au capacitatea de
Copii cu cerinte/nevoi educative speciale CES - a produce ceva nou.
disfunctii sau deficiente de natura intelectuala, c.copii cu „aptitudini ştiintifice"- capacitatea de
senzoriala, psihomotrice, fiziologica. observare, prin rationament logic.
Educatia integrata - presupune ca relatiile dintre d.copii cu „aptitudini artistice" - capacitatea de a
indivizi sa se bazaze pe o recunoastere a integritatii imagina şi de a crea o impresie estetică.
lor, a valorilor si drepturilor comune pe care le e.copii cu „aptitudini tehnice"- capacitatea de
poseda. folosire şi de inventie a unor obiecte tehnice
Obiective: f.copii cu „aptitudini de conducere"- capacitatea de
- a educa copii cu CES in scoli obisnuite; a-i călăuzi şi îndruma pe altii.
-a asigura servicii de g.copii cu „aptitudini sociale" - capacitatea de
specialitate(recuperare,terapie) formare a relatiilor umane.
-a acorda sprijin personalului didactic; Strategii si metode In perspectiva educatiei
-a permite accesul la programul si resursele scolii copiilor supradotati:
obisnuite; Accelerarea - parcurgerea conţinuturilor într-un
- a asigura programe de sprijin individalizate; timp mai scurt - saltul peste o clasă; parcurgerea a
-a accepta schimbari radicale in organizarea si două clase într-un an; admiterea timpurie la şcoală,
dezvoltarea activitatilor instructiv-educative din liceu sau facultate
scoala. Îmbogăţirea - extinderea sau aprofundarea
Formele integrarii copiilor cu CES se bazeaza pe studiilor prin diferite strategii didactice
urmatoarele modele: Gruparea - reunirea elevilor în mai multe forme,
a.Modelul cooperarii scolii obisnuite cu scoala pentru a genera o invăţare eficientă. In acest sens,
speciala există mai multe posibilităţi: în funcţie de abilităţi;
b. Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale gruparea interclase/intraclasă
in scoala obisnuita Strategii şcolare - presupune iniţierea şi
c. Modelul bazat pe amenajarea in scoala obisnuita statornicirea unor aşezăminte şcolare alocate cu
a unui spatiu sau a unei sali de instruire si resurse prioritate subiecţilor cu aptitudini înalte / asociat şi cu
pentru copiii deficienti. servicii specializate variate
d.Modelul itinerant- un numar mic de copii cu cerinte Strategii extraşcolare - o reţea de servicii şi un
speciale, sprijiniti de un profesor itinerant cadru de stimulare pe care societatea le poate
e.Modelul comun -profesorul itinerant este promova la un moment dat.
responsabil de toti copiii cu deficiente EDUCATIA PENTRU DIVERSITATE - ca acces la
Scoala publica devenita incluziva va dispune de: educatie si la calitatea acesteia pentru toti copiii, fiind
• dotari tehnico-materiale: kinetoterapie, logopedie; identificate doua obiective generale:
•resurse umane coresp.(specialisti,prof. itinerant); - asigurarea posibilitatilor participarii la educatie a
•adaptari functionale la nivelul cladirilor tuturor copiilor, indiferent de cat de diferiti sunt ei
(rampe,scari) - promovarea educatiei incluzive/integrate.
Profesorul va urmarii sa se perfectioneze ca sa: Personalul didactic trebuie:
 sa remarce punctele forte si interesele copiilor. - sa aibä responsabilitatea recunoasterii nivelului
 să stabilească obiective ambiţioase si de competenta profesionalä; dorinta de
diferenţiate. perfectionare; sä manifeste o atitudine critica si
 sa utilizeze un stil de predare bazat mai mult pe constructivä; sa trateze elevii cu demnitate si
activităţi decât pe intervenţia de la catedră. respect; sa demonstreze o implicare totala in
 sa ofere zilnic condiţii pentru ca fiecare elev sa procesul didactic.
aiba un succes
 Să fie flexibil şi să demonstreze un grad ridicat de
toleranţă.
Strategii de integrare: individuale; colective; totale

23
Perfectionarea grade diclactice:definitivat, gr2 si
gr1.
Formarea continuă este coordonată de Ministerul
Tema 18 - PERSONALITATEA CADRU DIDAC Educaţiei Naţionale.
Personalitatea profesorului presupune: Tema 19 MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE
1.Calitătile atitudinale: umanismul, dragostea de CERCETARE IN STIINTELE EDUCATIEI
copii, corectitudinea, modestia, fermitatea, răbdarea, 1. Cercetarea pedagogica – activitati ce vizeaza
optimismul, stăpănirea de sine, conştiinţa cunoasterea fenomenelor educative si valorificarea
2. Aptitudini pedagogice rezultatelor in procesul instructiv-educativ; este o
a. Aptitudini didactice- activitatea de instruire actiune de observare si investigare, pe baza careia
b. Aptitudini educative- activitatea de modelare a cunoastem, amelioram sau inovam fenomenul
personalitatii umane educational; contribuie la inovarea si perfectionarea
Tipuri de aptitudini  pedagogice : calitatea gandirii, procesului de invatamant si de educatie.
a limbajului, atentiei-concentrarii, calitatea memoriei, Inovatia- o operatie constienta ce are ca scop
aptitudinea empatica, aptitudini organizatorice, introducerea si utilizarea unei schimbari in
măiestria psihopedagogică, spiritul de invatamant. Se cunosc doua nivele ale inovatiei:
observatie,tactul pedagogic 1)macroeducativa – la nivelul sistemulu de
Componente ale aptitudinilor pedagogice   : invatamant;
-stiintifica - implica o buna pregatire de specialitate 2) microeducativ – in scoala, la nivel de lectie etc.
-psihopedagogica - construirea personalitati elevilor Tipurile de cercetare pedagogica sunt: propriu-
-psihosociala- optimizarea relatiilor interumane zisa; psihopedagogica; sociopedagogica;
STATUT - persoana ca membra a societatii; pedagogica aplicativa(termen scurt)si
indatoririle, drepturile si obligatiile persoanei fundamentala(termen lung)
ROLURILE Profesorului Functiile cercetarii pedagogice:
- expert - poate lua decizii. • explicativa - constata, descrie si explica;
-agent motivator - întreţine interesul curiozitatea şi • praxiologica – practica, modifica, transforma;
dorinţa lor pentru activitatea de învăţare. • predictiva – prezice ce trebuie sau cum evolueaza;
-lider: conduce grupul de elevi. • sistematizatoare – sistematizeaza rezultatele
-consilier - observa comportamentul elevilor. • referential-informationala – de informatie
-model - exemplu pozitiv pentru elevi. Etapele cercetarii: depistarea problemei,
-manager - supraveghează întreaga activitate. documentarea bibliografica, formularea ipotezelor si
Tipuri de relaţii intre profesori şi elevi: autoritariste, verificarea lor, aplicarea rezultatelor cercetarii.
democratice, libere. Tematica redactarii lucrarii cuprinde:
COMPETENŢELE profesorului • tema;
a.Comunicative-transmitere şi decodificare a • motivarea tematica si practica a alegerii acesteia;
mesajului • istoricul problemei cercetate;
b.Informaţională - cunoştinţe şi actualizare . • metodologia cercetarii;
c.Teleologică - de concepere a rezultatelor educaţiei • interpretarea rezultatelor;
din punctul de vedere al unor scopuri, gândite • concluziile;
raţional. • bibliografia selectiva utilizata.
d.Instrumentală - de creare a unor performanţe. Metode de cercetare :
e.Decizională - alegere între cel puţin două variante. 1) Observatia – activitate spontana zilnica
f. Apreciativă (evaluare şi autoevaluare corectă). 2) Experimentul - o „observatie” provocata.
Categorii de competenţe: competenţă ştiinţifică, 3)Convorbirea -interviu sub forma de
competenţă psihosocială, competenţă manageriala, dialog/dezbatere
competenţă psihopedagogică 4) Ancheta - testul sau chestionarul
FORMAREA: initiala, continua si prin grade 5)Studiul documentelor scolare si a rezultatelor
didactice scolare
Formarea iniţială: pregătire psihologică si 6) metoda bibliografica – bazata a documentarii;
pedagogică 7) metoda monografica, istorica;
Formarea contiună: se realizează prin 9) metoda braistorming –ului si a studiului de caz;
parcurgerea mai multor programe oferite mai ales 10) metoda statistico – matematica,
prin departamentele specializate ale universităţilor, Cerintele unei cercetari pedagogice obiective:
CCD; se realizeaza formal sau informal. 1) inregistrare fidela a datelor
2) investigarea unui numar suficient de cazuri

24
3) asigurarea cadrului natural
4) folosirea imbinată a datelor directe si indirecte
5) prelucrarea si interpretarea datelor
6) folosirea mijloacelor tehnice de difuzare moderne .

25

S-ar putea să vă placă și