Sunteți pe pagina 1din 6

Întrebări

1. Definiţi obiectul contabilităţii.


2. Ce înţelegeţi prin obiect propriu unei ştiinţe?
3. Ce este un perimetru contabil; exemplificaţi.
4. Metoda contabilităţii: definiţie şi trepte(enumerare).
5. Care sunt tipurile de întreprinderi/societăţi din România
6. La ce se referă noţiunea de avere a întreprinderii/societăţii?
7. Ce sunt acţionarii/asociaţii? Care sunt drepturile şi obligaţiile acestora?
8. La ce serveşte informaţia contabilă?
9. Care este sursa de informaţii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale?
10. Care este documentul din care obţinem informaţii despre situaţia financiară a firmei?
Dar a performanţelor acesteia?
11. Prezentaţi utilizatorii de informaţii contabile interni/externi.
12. Credeţi că sindicatele trebuie sa fie informate cu privire la performanţele entităţii/ale
personalului pe care îl reprezintă?
13. De ce bilanţul prezintă o imagine statică asupra firmei?
14. Care sunt evenimentele specifice constituirii unei societăţi?
15. Care sunt documentele specifice constituirii unei societăţi? Ce elemente trebuie sa
conţină?
16. Se dau următoarele grupări de termeni contabili:
• Cheltuială, plată;
• Creanţă, datorie, obligaţie;
• Disponibilităţi(bani), profit;
• Venit, încasare.
Discutaţi relaţiile de similitudine sau opozabilitate existente între termenii incluşi în
cadrul unei grupe.
17. SC „X” a achiziţionat în urmă cu 3 ani un autoturism a cărui durată de utilizare este
de 5 ani. Costul de achiziţie este de 20.000 um.
a) amortizarea înregistrată în contabilitate este de......
b) valoarea rămasă de amortizat este de.....

18. Enumeraţi principiile contabile


19. Prezentaţi conţinutul principiului .....independenţei exerciţiului ..etc
20. Definiţi următoarele concepte:
- active imobilizate, active circulante, datorii, creanţe, debitori, creditori, capital
social, acţiuni proprii, părţi sociale, credite bancare..................
21. Principii contabile: principiul prudenţei şi principiul permanenţei metodelor.
22. Principii contabile: principiul necompensării şi principiul nominalismului(sau
costului istoric).
23. Principii contabile: principiul importanţei relative şi principiul prevalării realităţii
asupra aparenţei.
24. Principii contabile: principiul continuităţii activităţii şi principiul independenţei
exerciţiului.
25. Principii contabile: principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere şi principiul
importanţei relative.
26. Momente ale evaluării elementelor patrimoniale: la data intrării în gestiune.
27. Momente ale evaluării elementelor patrimoniale: la data ieşirii din gestiune.
28. Momente ale evaluării elementelor patrimoniale: la data inventarierii.
29. Momente ale evaluării elementelor patrimoniale: la data închiderii exerciţiului.
30. Definiţi următoarele concepte: “Activ”, “Pasiv”, Bilanţ.
31. Bilanţul: definiţie şi egalităţi bilanţiere.
32. Definiţi următoarele categorii: imobilizări necorporale, capitaluri proprii, datorii;
exemplificaţi.
33. Definiţi următoarele categorii: active circulante materiale, mijloace circulante în
decontare; exemplificaţi.
34. Conform clasificării elementelor patrimoniale în bilanţ, precizaţi cui aparţin
următoarele categorii:
- capital social,
- profit,
- mijloace de transport,(R: imobilizări corporale)
- produse finite, (R: active circulante materiale)
- furnizori,(R: datorii comerciale)
- clienţi,
- casa,
- credite bancare pe termen scurt,
- terenuri,
- disponibil la bănci în lei,
- acreditive,
- clădiri,
- mărfuri,
- debitori,
- creditori,
- impozit pe profit,
- dividende de plată.
35. Cum se determină valoarea capitalului social la o societate cu răspundere limitată?
Dar la o societate pe acţiuni?
36. Să presupunem că doriţi să investiţi în propria voastră afacere. Ce tip de societate aţi
alege? Argumentaţi(avantaje, dezavantaje).
37. Ce sunt comanditaţii? Dar comanditarii? Ce relaţii există între ei?
38. Când o firmă poate da faliment? Ce este falimentul?
39. O firmă ce evidenţiază în contabilitate un profit de 1 miliard u.m. poate da faliment?
Argumentaţi.
40. Profitul/pierderea are legătură cu falimentul? Dar cu starea de insolvenţă?
41. Presupunem că firma dumneavoastră trece printr-o criză de disponibilităţi băneşti. Ce
decizie luaţi: un credit bancar pe termen lung sau un credit bancar pe termen scurt.
Argumentaţi răspunsul.
42. Între datoriile şi creanţele unei entităţi există corelaţii?
43. Ce sunt documentele justificative? Daţi 5 exemple.
44. La ce folosesc documentele justificative?
45. Care sunt elementele obligatorii/comune documentelor justificative?
46. Cum se realizează reconstituirea documentelor justificative?
47. Care este rolul/importanţa documentelor justificative?
48. La ce se referă arhivarea documentelor justificative şi unde se realizează?
49. Care sunt funcţiile documentelor justificative?
50. Selectaţi din documentele specificate mai jos, cele ce consemnează:
a) datoriile faţă de salariaţi privind remuneraţiile ...............
b) depunerea numerarului la bancă......
c) stabilirea mărimii TVA de plată.....
d) plata unui furnizor din contul de la bancă....

• state de plată a salariilor, liste de avans chenzinal, bon de consum, aviz de însoţire
al mărfurilor, fişa mijlocului fix, ordin de plată, dispoziţie de plată, decont de
TVA, etc.......

51. Ce este contul?


52. Contul: definiţie şi reguli de funcţionare.
53. Funcţiile contului.
54. Ce înseamnă a debita un cont? Dar a-l credita? Ce semnifică soldul iniţial? Dar cel
final? Ce este rulajul?
55. Analiza contabilă: definiţie şi întrebări la care se caută răspuns în cadrul acestui
demers.
56. Prezentaţi elementele articolului contabil.
57. La ce servesc articolele contabile de stornare?
58. La ce se referă înregistrarea cronologică/sistematică şi unde se realizează?
59. Care sunt registrele contabile obligatorii pentru agenţii economici din România?
60. La ce se referă conturile sintetice/analitice? Daţi exemple..
61. Care sunt relaţiile care se stabilesc între contul sintetic şi conturile analitice
subordonate?
62. La ce servesc balanţele de verificare?.
63. Cum se explică în contabilitate echilibrul : ACTIV = PASIV?
64. Care este diferenţa dintre cont şi bilanţ?
65. Care este legătura dintre cont şi bilanţ?
66. Prezentaţi egalităţile bilanţiere
67. Ce este valoarea reziduală? Cum se determină?
68. Cum se evaluează elementele patrimoniale la intrarea în gestiune?
69. Cum se evaluează elementele patrimoniale la ieşirea din gestiune?
70. Care sunt momentele evaluării elementelor patrimoniale?
71. Ce este amortizarea?
72. Ce este valoarea contabilă? Dar valoarea de piaţă?
73. Ce este profitul contabil? Dar cel fiscal? Cui folosesc?
74. Cum se determină profitul contabil? Dar cel fiscal?
75. Care este cota de impozitare: pentru veniturile microîntreprinderilor, impozit pe
profit, TVA?(vezi cod fiscal decembrie 2006)
76. Enumeraţi 5 conturi care nu prezintă de regulă sold final. Argumentaţi.
77. Definiţi: soldul final, soldul iniţial, rulaj, debit, credit, activ, pasiv.
78. Ce este inventarierea şi unde se consemnează rezultatele acesteia?
79. În ce scop se efectuează inventarierea?
80. Care sunt etapele inventarierii. Realizaţi o succintă prezentare a acestora.
81. În ce constă etapa de pregătire a inventarierii?
82. În ce constă etapa de inventariere propriu-zisă?
83. În ce se pot concretiza rezultatele inventarierii?
84. Cum se regularizează rezultatele inventarierii(adică plusurile şi/sau minusurile)?
85. Cine efectuează inventarierea? Gestionarul a cărui gestiune se inventariază trebuie sa
fie prezent? Se poate efectua inventarierea şi în lipsa acestuia?
86. Ce document trebuie să completeze gestionarul înaintea începerii operaţiunii de
inventariere şi care este conţinutul acestuia?
87. Cine răspunde de realizarea inventarierii? Când se efectuează inventarierea?
88. Felurile inventarierii(clasificări)
89. Care este structura unui set complet de situaţii financiare anuale?
90. Ce sunt situaţiile financiare anuale? Unde se depun acestea?
91. Cui folosesc situaţiile financiare anuale?
92. Care sunt lucrările preliminare/premergătoare întocmirii situaţiilor financiare anuale?

EXEMPLE DE APLICAŢII

a) Să se întocmească bilanţul pornind de la următoarele date:


- echipamente 6.000 um
- furnizori 2.500 um
- titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu 1.000 um
- mărfuri 1.000 um
- cheltuieli de constituire 1.000 um
- fond comercial 2.000 um
- amortizarea echipamentelor 1.000 um
- avansuri acordate furnizorilor 50 um
- capital social 7.000 um
- clienţi 150 um
- rezerve 200 um
- cheltuieli cu mărfurile 500 um
- conturi curente la bănci 2.000 um
- casa 500 um
- salarii datorate personalului 1.200 um
- venituri din vânzarea mărfurilor 2.300 um

b) Stabiliţi elementele care se modifică în tranzacţiile următoare şi ecuaţia de


modificare:
1. Societatea cumpără o clădire de la un furnizor, în valoare de 20.000 um.
Elemente modificate:
În activ:
În datorii:
Ecuaţia:

2. Societatea plăteşte datoria către furnizorul din tranzacţia anterioară.


Elemente modificate:
În activ:
În datorii:
Ecuaţia:

3. Societatea decide creşterea capitalului social prin încorporarea rezervelor în


valoare de 10.000 um.
Elemente modificate:
În capital:
În capital:
Ecuaţia:

4.Societatea primeşte 15.000 um de la clienţi.


Elemente modificate:
În activ:
În activ:
Ecuaţia:
BAFTĂ ŞI SPOR LA ÎNVĂŢAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Daca aveţi întrebări adresa mea de e-mail: elenah@seap.usv.ro

RECOMANDĂRI:
• Nu pierdeţi timpul făcând fiţuici. Învăţaţi logic şi răspundeţi la întrebări într-un
mod cât se poate de concis.
• La examen vă este necesar 1 pix şi cca 3 coli de hârtie(pe care noi le verificăm în
prealabil pentru a nu fi scrise cu cerneală simpatică sau cu creionul ….)

S-ar putea să vă placă și