Sunteți pe pagina 1din 74

423. O societate-mamă achiziţionează de la o filială din cadrul grupului 50.

000 de acţiuni
cu preţul de l leu/acţiune. Se achită prin bancă suma de 30.000 lei, iar restul se va
achita ulterior prin aceeaşi modalitate. Comisionul achitat societăţii de valori
mobiliare care a instrumentat tranzacţia este de 1%. în anul următor se încasează cu
ordin de plată dividende în sumă de 15.000 lei. Ulterior se vând 1.000 de acţiuni cu
preţul de 2 lei/acţiune, încasarea făcându-se ulterior în numerar. Titlurile vândute
se scot din evidenţă la preţul de cumpărare.
Se cer înregistrările contabile privind:
a) achiziţia titlurilor şi achitarea comisionului;
b) plata ulterioară a vărsămintelor şi încasarea dividendelor;
c) vânzarea şi încasarea titlurilor.
(a)
• achiziţia titlurilor
50.000lei 261 = 5121 30.000lei
Acţiuni deţinute la Conturi curente la bănci
entităţile afiliate
2691 20.000lei
Vărsăminte de efectuat la
entităţile afiliate
• achitarea comisionului
500 lei 622 = 5121 500 lei
Cheltuieli cu comisioanele Conturi curente la bănci
şi onorariile
(b)
• vărsămintele efectuate pentru emitent
20.000 2691 = 5121 20.000 lei
lei Vărsăminte de efectuat la Conturi curente la bănci
entităţile afiliate
• încasarea dividendelor
15.000 5121 = 7611 15.000 lei
lei Conturi curente la bănci Venituri din acţiuni deţinute la
entităţile afiliate
(c )
• reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor la preţul de cesiune
2.000 lei 461 = 7641 2.000 lei
Debitori diverşi Venituri din imobilizări
financiare cedate

• încasarea titlurilor cedate


2.000 lei 5311 = 461 2.000 lei
Casa în lei Debitori diverşi

• scăderea din evidenţă a titlurilor la valoarea de intrare


1.000 lei 6641 = 261 1.000 lei
Cheltuieli privind Acţiuni deţinute la entităţile

1
imobilizările financiare afiliate
cedate

424. Entitatea ALFA SA participă la capitalul social al entităţii nou-înfiin-ţate BETA SA


cu un echipament tehnologic a cărui valoare de aport determinată de un expert
evaluator a fost stabilită la 340.000 lei. A-ceastă participaţie îi asigură un procent de
control de 30%. Caracteristicile echipamentului sunt: valoarea de înregistrare
contabilă 360.000 lei; durata de utilizare economică a echipamentului 6 ani; amortizarea
anului N 60.000 lei. Ulterior, entitatea cedează jumătate din titlurile obţinute în urma
participării la capitalul social, la o valoare negociată de 320.000 lei.
Se cer:
a) înregistrările contabile legate de participarea societăţii ALFA la constituirea
capitalului social al societăţii BETA;
b) înregistrările contabile legate de vânzarea titlurilor.

(a)
• înregistrarea titlurilor de participare în limita valorii neamortizate a
utilajului:
60.000 lei 2813 = 2131 360.000 lei
Amortizarea instalaţiilor Echipamente
mijloacelor de transport, tehnologice
animalelor şi plantaţiilor
300.000 lei 263
Interese de participare
• înregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea neamortizată
a imobilizărilor corporale (340.000 – 300.000):
40.000 lei 263 = 1068 40.000 lei
Interese de participare Alte rezerve / analitic distinct
(b)
• vânzarea titllurilor:
320.000lei 461 = 7641 320.000lei
Debitori diverşi Venituri din imobilizări
financiare cedate
• descărcarea gestiunii:
170.000lei 6641 = 263 170.000lei
Cheltuieli privind Interese de participare
imobilizările financiare
cedate
• virarea rezervei la venituri:
20.000lei 1068 = 7641 20.000 lei
Alte rezerve / analitic Venituri din imobilizări
distinct financiare cedate

425. O entitate acordă la 01.01.N două împrumuturi pe termen de 5 ani, unul în valoare de
50.000 lei unei filiale şi altul în valoare de 100.000 lei unei alte societăţi. Dobânda

2
anuală se calculează la o rată de 15%, iar rambursarea se va face la sfârşitul celor 5
ani.
Arătaţi care sunt înregistrările contabile, conform OMFP nr. 3.055/2009, privind:

a) acordarea împrumuturilor pe termen lung;


b) dobânda anuală si încasarea ei;
c) încasarea împrumuturilor la scadenţă.

• Acordarea împrumuturilor pe termen lung


50.000 lei 2671 = 5121 150.000 lei
Sume datorate de entităţile Conturi curente la
afiliate bănci
100.000 lei 2675
Împrumuturi acordate pe
termen lung
• Dobânda anuală de încasat aferentă împrumuturilor pe termen lung acordate
Dobânda anuală datorată de filială = 15% * 50.000 = 7.500 lei
Dobânda anuală datorată de entitatea din afara grupului = 15 % * 100.000 lei =
15.000 lei
15.000 lei 2676 = 763 22.500 lei
Dobânda aferentă Venituri din creanţe
împrumuturilor acordate pe imobilizate
termen lung
7.500 lei 2672
Dobânda aferentă sumelor
datorate de entităţile afiliate
• Încasarea dobânzii anuale
22.500lei 5121 = 2676 15.000 lei
Conturi curente la Dobânda aferentă
bănci împrumuturilor acordate pe
termen lung
2672 7.500 lei
Dobânda aferentă sumelor
datorate de entităţile afiliate
• Încasarea împrumuturilor acordate la sfârşitul celor 5 ani
150.000 lei 5121 = 2671 50.000 lei
Conturi curente la bănci Sume datorate de
entităţile afiliate
2675 100.000 lei
Împrumuturi acordate
pe termen lung

3
426.Entitatea ALFA SA acordă entităţii BETA SA un împrumut de 50.000 lei pe termen de 2
ani, cu o dobândă anuală de 10% care trebuie achitată la sfârşitul fiecărui an.
Dobânda din primul an se încasează cu întârziere, adică în cursul celui de-al doilea
an.
Arătaţi care sunt înregistrările contabile, conform OMFP nr. 3.055/2009, privind:
a) acordarea împrumutului şi înregistrarea dobânzii cuvenite în primul an;
b) încasarea dobânzii restante în cursul celui de-al doilea an;
c) înregistrarea dobânzii cuvenite în anul al doilea;
d) rambursarea împrumutului.

• Acordarea împrumutului
50.000lei 2675 = 5121 50.000lei
Împrumuturi acordate pe Conturi curente la bănci
termen lung

• Înregistrarea dobânzii cuvenite în primul an la 31.12.an I (50.000 * 10% = 5.000 lei)


5.000lei 2676 = 763 5.000lei
Dobânzi aferente Venituri din creanţe
împrumuturilor acordate pe imobilizate
termen lung

• Încasarea dobânzii restante în cursul anului II


5.000lei 5121 = 2676 5.000lei
Conturi curente la bănci Dobânzi aferente împrumuturilor
acordate pe termen lung
• Înregistrarea dobânzii cuvenite în primul an la 31.12.an II
5.000lei 5121 = 763 5.000lei
Conturi curente la bănci Venituri din creanţe imobilizate

• Rambursarea împrumutului
50.000lei 5121 = 2675 50.000lei
Conturi curente la bănci Împrumuturi acordate pe termen
lung

427. O societate-mamă acordă unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 50.000 lei pe
o durată de 2 ani, cu o dobândă preferenţială de 10% pe an. împrumutul se restituie în
două tranşe egale la sfârşitul fiecărui an, când se încasează şi dobânzile anuale.
Ulterior, filiala a intrat în stare de faliment, motiv pentru care nu s-au mai încasat
rata din anul al doilea şi dobânda aferentă, care se includ în contul de profit şi
pierdere.
Arătaţi care sunt înregistrările contabile, conform OMFP nr. 3.055/2009, privind:
a) acordarea împrumutului şi încasarea dobânzii pentru primul an;

4
b) rambursarea primei rate şi dobânda cuvenită pentru anul al doilea;
c) recunoaşterea pierderii generate de starea de faliment a debitorului.

• Acordarea împrumutului prin bancă


50.000lei 2671 = 5121 50.000lei

• Încasarea dobânzii în primul an 50.000*10%=5.000 lei


5.000lei 5121 = 763 5.000lei

• Rambursarea primei rate a împrumutului 50.000:2=25.000 lei


25.000lei 5121 = 2671 25.000lei

• Dobânda cuvenită în anul al doilea 25.000*10%=2.500 lei


2.500 lei 2672 = 763 2.500 lei

• Includerea la pierderi a dobânzii nerecuperate


2.500 lei 663 = 2672 2.500 lei

428. La începutul anului N, entitatea ALFA SA achiziţionează 100 de acţiuni ale societăţii
BETA SA la un curs bursier de 200 lei/acţiune şi le clasifică în categoria
imobilizărilor financiare (scadenţa mai mare de 12 luni de la data bilanţului). Pe data
de 31.12.N cursul bursier a scăzut la 180 lei/acţiune. Pe data de 30. l O.N+1 acţiunile sunt
vândute la cursul de 215 lei/acţiune.
Arătaţi cum se înregistrează conform OMFP nr. 3.055/2009:
a) achiziţia titlurilor;
b) evaluarea la bilanţ a titlurilor;
c) vânzarea titlurilor.

• 01.01.N Recunoaşterea iniţială a datoriei


20.000lei 265 = 5121 20.000lei

• 31.12.N Recunoaşterea valorii juste a investiţiei la data bilanţului


2.000lei 6863 = 2963 2.000 lei

• 30.10.N+1 Vânzarea investiţiei la data bilanţului


21.500lei 461 = 7641 21.500 lei

20.000lei 6641 265 20.000 lei

2.000lei 2963 7863 2.000 lei

5
Dacă se preferă tratamentul recunoaşterii diferenţei de valoare până la valoarea
justă în conturile de capitaluri înregistrările sunt următoarele:
• 31.12.N Recunoaşterea valorii juste a investiţiei la data bilanţului
2.000lei 1171 = 265 2.000 lei

• 30.10.N+1 Vânzarea investiţiei la data bilanţului


21.500lei 461 7641 21.500 lei
=

18.000 6641 265 18.000 lei

429. Pe data de 01.09.N entitatea ALFA SA a achiziţionat 2.000 de obligaţiuni pe termen


lung, la un cost de 160 lei/titlu, valoarea nominală fiind de 150 lei/titlu. Dobânda
calculată cu o rată de 10% se plăteşte la fiecare 6 luni, iar scadenţa este la 5 ani.
Arătaţi care sunt înregistrările contabile, conform OMFP nr. 3.0557 2009, privind:
a) achiziţia obligaţiunilor la O l .09.N;
b) recunoaşterea dobânzii la data bilanţului.

• 01.09.N Recunoaşterea cuponului


320.000lei 265 = 462 320.000lei

• 31.12.N Evaluarea venitului financiar adus de investiţie în anul N


venit financiar = 300.000 * 4/12 * 10% = 10.000 lei
• 31.12.N Recunoaşterea dobânzii la data bilanţului
10.000lei 2679 = 766 10.000lei

430. Dispuneţi de următoarele date: stocuri iniţiale de materii prime la începutul


perioadei 3.000 lei; achiziţia de stocuri de materii prime 10.000 lei; stocuri finale de
materii prime 9.000 lei; stocuri iniţiale de produse finite la cost de producţie 12.000 lei;
produse obţinute în cost de producţie 15.000 lei; produse vândute la preţ de vânzare
facturate 20.000 lei; reducere comercială înscrisă în factura iniţială 10%; stoc final de
produse nevândute 3.000 lei; amortizarea clădirilor 700 lei; salarii datorate 6.000 lei
şi plătite 6.500 lei; subvenţii de exploatare 2.000 lei; subvenţii pentru investiţii virate
la venituri 3.000 lei.
Se cere:
a) să se prezinte, pe baza informaţiilor de mai sus, înregistrările contabile

6
conform OMFP nr. 3.055/2009;
b) să se calculeze producţia exerciţiului şi excedentul brut din exploatare.

(1)Stocuri iniţiale de materii prime la începutul perioadei: soldul iniţial al contului


301 este 3.000 lei:

D 301 C
Si 3.000
10.000 (achiziţie)
Sf 9.000 lei

(2)Achiziţie stocuri de materii prime:


10.000 lei 301 = 401 10.000 lei
(3)Stocuri finale: 9.000.000 lei: soldul final al contului 301 = 9.000 lei. Din contul
301 rezultă un consum egal cu 3.000 lei + 10.000 lei– 9.000 lei = 4.000 lei:
4.000 lei 601 = 301 4.000 lei
(4)Stocuri iniţiale de produse finite la cost producţie: soldul iniţial al contului 345
este 12.000 lei:
D 345 C
Si 12.000
15.000 (produse obţinute)
Sf 3.000 lei

(5)Produse obţinute în cost producţie:


15.000 lei 345 = 711 15.000 lei
(6)Produse vândute în preţ de vânzare facturate:
 Preţ de vânzare 20.000 lei
- Reducere comercială 10 % x 20.000 2.000 lei
= Net comercial 18.000 lei
18.000 lei 4111 = 701 18.000 lei
(7)Stoc final de produse nevândute 3.000 lei: soldul final al contului 345 este
3.000 lei. Din contul 345 rezultă produse vândute în cost producţie (descărcarea
gestiunii ) = 12.000 lei + 15.000 lei– 3.000 lei = 24.000 lei:
24.000 lei 711 = 345 24.000 lei
(8)Amortizarea clădirilor:
700 lei 6811 = 2812 700 lei
(9)Salarii datorate:
6.000 lei 641 = 421 6.000 lei
(10)Salarii plătite:
6.500 lei 421 = 5121 6.500 lei
(11).Subvenţii de exploatare:
2.000 lei 445 = 741 2.000 lei
(12)Subvenţii pentru investiţii virate la venituri:
3.000 lei 131 = 7584 3.000 lei
Tabloul soldurilor intermediare de gestiune:

7
- lei-
Venituri Sume Cheltuieli Sume Indicatori Sume
707 0 607 0 Marja 0
comercială
701 18.000. Producţia 9.000
711 -9.000.(1) exerciţiului
MC 0 601 4.000 Valoarea 5.000
PE 9.000 adăugată
VA 5.000 641 6.000 EBE 1.000
741 2.000
(1)
Contul 711 se prezintă astfel:
D 711 C
24.000 (descărcarea gestiunii) 15.000 (produse obţinute)
Sfd 9.000

sau
Productia exercitiului=Pdt. Vanduta + Producţia stocată + Productia imobilizata
Productia exercitiului=18.000+(-9.000)=9.000 lei

EBE=Valoarea adaugata+Subventii de exploatare-Impozite, taxe si varsaminte asimilate-


Ch. Cu personalul
Valoarea adaugata=Marja comerciala+productia exercitiului-Ch.materiale-Ch.serviciile
prestate de terti
Valoarea adaugata=0+9.000-4.000-0=5.000lei
EBE=5.000+2.000-0-6.000=1.000lei

431. Dispuneţi de următoarele informaţii în cursul exerciţiului N: o societate obţine


produse finite la cost de producţie de 10.000 lei; vinde 30% din ele la preţul de
15.000 lei; reducere comercială acordată pe o factură ulterioară 10%. între cheltuielile
ocazionate de obţinerea produselor finite sunt: materii prime consumate l .000 lei;
salarii datorate 1.500 lei şi plătite 1.800 lei; contribuţii cu caracter social 900 lei;
dobânzi datorate 400 lei; amenzi datorate autorităţilor române 600 lei.
Se cere:
a) să se prezinte, pe baza informaţiilor de mai sus, înregistrările contabile conform
OMFP nr. 3.055/2009;
b) să se calculeze marja comercială şi excedentul brut din exploatare.

(1)Obţinere produse finite la cost producţie:


10.000 lei 345 = 711 10.000 lei
(2)Vânzarea produselor finite la preţ vânzare:
 Preţ de vânzare 15.000 lei
- Reducere comercială 10 % x 15.000 lei 1.500 lei
= Net comercial 13.500 lei
13.500 lei 4111 = 701 13.500 lei

8
(3)Descărcarea gestiunii de produse finite pentru 30 % din produsele vândute,
adică 30 % x 10.000 lei =- 3.000 lei:
3.000 lei 711 = 345 3.000 lei
(4)Materii prime consumate:
1.000 lei 601 = 301 1.000 lei
(5)Salarii datorate:
1.500 lei 641 = 421 1.500 lei
(6)Salarii plătite:
1.800 lei 421 = 5121 1.800 lei
(7)Contribuţia unităţii la asigurări sociale:
700 lei 6451 = 4311 700 lei
(8)Contribuţia unităţii la fond şomaj:
200 lei 6452 = 4371 200 lei
(9)Dobânzi datorate:
400 lei 666 = 1682 400 lei
(10)Amenzi datorate autorităţilor române:
600 lei 6581 = 462 600 lei
(11)Închiderea conturilor de cheltuieli:
4.400 lei 121 = 601 1.000 lei
641 1.500 lei
6451 700 lei
6452 200 lei
666 400 lei
6581 600 lei
(12)Închiderea conturilor de venituri:
13.500 lei 701 = 121 20.500 lei
7.000 lei 711
Rezultatul contabil = Venituri totale – Cheltuieli totale = 20.500 lei – 4.400 lei =
16.100 lei
Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri
fiscale = 16.100 lei + 600 lei (amenzi datorate autorităţilor române) = 16.700 lei

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune:


- lei-
Venituri Sume Cheltuieli Sume Indicatori Sume
707 0 607 0 Marja 0
comercială
701 13.500 Producţia 20.500
711 7.000 exerciţiului
MC 0 601 1.000 Valoarea 19.500
PE 20.500 adăugată
VA 19.500 641 1.500 EBE 17.100
741 0 6451 700
6452 200

9
432.Se dau următoarele informaţii: capitaluri proprii aferente exerciţiului N: 1.000 lei;
capitaluri proprii aferente exerciţiului N-l: 600 lei. în cursul exerciţiului N au avut loc
următoarele operaţii: creşteri de capital prin aporturi noi în natură 50 lei; conversia
datoriilor în capital 20 lei; încorporarea primelor de emisiune în capital 40 lei;
rambursări de capital în numerar către asociaţi 10 lei.
Care este rezultatul net aferent exerciţiului N?

Rezultatul exerciţiului = Capital propriu N – Capital propriu N-1 – Majorari +


Reduceri
Rezultatul exerciţiului = 1.000 lei – 600 lei – 50 lei – 20 lei -40 lei + 10 lei = 300 lei

433.La începutul anului N o întreprindere deţinea 10.000 euro. Cursul leu/euro la


01.01.N era de 4,3 lei/€. Pe parcursul exerciţiului N au fost înregistrate următoarele
fluxuri monetare: încasări de 30.000 euro la cursul zilei de 4,4 lei/€ şi de 10.000 euro
la cursul zilei de 4,1 lei/€, şi plăţi de 20.000 euro la cursul zilei de 4,5 lei/€ si de
15.000 euro la cursul zilei de 4,2 lei/€. La 31.12.N cursul era de 4,6 lei/€.
Care sunt, conform regulilor stipulate în OMFP nr. 3.055/2009, valorile aferente
trezoreriei nete a societăţii si diferenţa de curs nerealizată?

Situaţia în contul 5124:


D 5124 C
Sold iniţial 10.000 Euro x 23.000 lei/ Plăţi 20.000 Euro x 24.300 lei/€ =
€ = 230.000.000 lei 486.000.000 lei
Încasări: 30.000 Euro x 24.000 lei/€ = Plăţi 15.000 Euro x 23.500 lei/€ =
720.000.000 lei 352.500.000 lei
Încasări 10.000 Euro x 23.500 lei/€ =
235.000.000 lei
Total încasări 955.000.000 lei
Total încasări + sold iniţial Total plăţi 838.500.000 lei
1.185.000.000 lei
Sfd 15.000 Euro reprezentând
346.500.000 lei
La data de 31.12.N soldul final de 15.000 Euro reprezintă 15.000 Euro x 24.100
lei/€. = 361.500.000 lei
Diferenţa de curs nerealizată 361.500.000 lei – 346.500.000 lei = 15.000.000 lei
reprezintă un venit din diferenţe de curs valutar:
Înregistrarea contabilă:
15.000.000 lei 5124 = 765 15.000.000 lei
Trezoreria netă = Total încasări – Total plăţi + Diferenţa de curs nerealizată =
955.000.000 lei – 838.500.000 lei + 15.000.000 lei = 131.500.000 lei

10
434. Dispuneţi de următoarele informaţii: toate acţiunile filialei au fost achiziţionate cu
4.600 lei. Valorile juste ale activelor achiziţionate şi ale obligaţiilor preluate sunt
următoarele: stocuri 1.500 lei; creanţe 200 lei; numerar 2.000 lei; terenuri şi clădiri
4.000 lei; furnizori 1.600 lei; împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 1.500 lei. Au
fost efectuate plăţi în valoare de 4.200 lei pentru achiziţia clădirilor.
Determinaţi fluxul de numerar provenit din activitatea de investiţii conform OMFP
nr. 3.055/2009.

- Plăţi privind achiziţia filialei (1) -4.600 lei


+ Numerar afferent activelor preluate +2.000 lei
- Plăţi privind achiziţia clădirilor -4.200 lei
= Flux de numerar provenit din activitatea -6.800 lei
de investiţii

435. O societate care ţine evidenţa produselor finite la cost standard efectuează
următoarele operaţii în cursul lunii august:
- consum de materii prime: 25.000 u.m.;
- consum de materiale consumabile: 5.000 u.m.;
- salarii: 10.000 u.m.;
- se obţin produse finite la costul de producţie efectiv de 40.000 u.m.;
costul standard este de 44.000 u.m.;
- se vând produse finite la preţul de 60.000 u.m., TVA 19%, cost standard al
produselor finite vândute 22.000 u.m.;
- sunt acordate gratuit produse finite la cost standard de 11.000 u.m., TVA 19%;
- sunt utilizate produse finite pentru acţiuni de protocol la cost standard de 11.000
u.m.
Soldul iniţial al contului 345 „Produse finite" este 5.000 u.m., iar soldul iniţial al contului
348 este 1.000 u.m. (diferenţă nefavorabilă în negru).
La sfârşitul anului valoarea realizabilă netă a produselor finite este de 4.000 u.m.
Cerinţe:
a) Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare conform OMFP nr. 3.055/2009.
b) Calculaţi valoarea la care sunt prezentate în bilanţ produsele finite.
Calculaţi cifra de afaceri şi rezultatul din exploatare

D 345 Produse finite C


SI 5.000 22.000
44.000 11.000
11.000
SF 5.000

D 348 Diferenţe de preţ la produse finite C


SI 1.000 4.000
2.684 0

11
SFC 316

a) consum materii prime


25.000 601 = 301 25.000

b) consum materiale consumabile


5.000 602 = 302 5.000

c) înregistrare salarii
10.000 641 = 421 10.000

d) obţinere produse finite


44.000 345 = %
711 40.000
348 4.000

e) vânzare produse finite


71.400 411 = % 71.400
701 60.000
4427 11.400

f) descărcare gestiune
22.000 711 = 345 22.000
-1.346 711 = 348 -1.346
K=(1000-4000)/(5000+44000)=-0.0612

g) produse finite acordate gratuit salariaţilor


13.090 6582 = 345 11.000
= 4427 2090
=

h) produse finite utilizate pentru acţiuni de protocol


11.000 623 = 345 11.000

1.000 − 4.000 − 3.000


K= = = −0,061
5.000 + 44 .000 49 .000

Diferenţe de preţ aferente produselor ieşite= -0,061*Rulajul creditor 345=-0,061*22.000


=-2.684 (diferenţă favorabilă)

i) înregistrare diferenţe de preţ aferente ieşirilor


-1346 711 = 348 -1346

Costul produselor finite = 5.000-316 = 4.684


Valoarea neta a stocurilor de produse finite la data bilantului=Sf345-Sf348=4693
Valoarea realizabila neta la data bilantului 4693

12
Valoarea ajustarii pentru produsele finite=4693-4000=693

Inregistrarea deprecierii
693lei 6814 = 3945 693lei

b)Calculul CA si a rezultatului din exploatare


CA= 60.000
Venituri din exploatare=60.000+20.693=80.693lei
Cheltuieli de exploatare=25.000+5.000+10.000+13.090+11.000=64.090lei
Rezultatul din exploatare=16.603

436. Societatea ALFA achiziţionează la 31.12.N-1 o clădire la un preţ de 40.000 lei, TVA
19%. ALFA estimează o durată de utilitate de 20 ani. La sfârşitul exerciţiului N, valoarea
de inventar este estimată la 38.000 lei. La 01.07.N+1 managementul întocmeşte un plan
de vânzare a clădirii şi întreprinde acţiuni pentru a găsi un cumpărător. Vânzarea este
estimată să aibă loc peste 6 luni. La sfârşitul exerciţiului N+l valoarea de inventar a
clădirii este estimată la 34.000 lei.
Să se prezinte înregistrările contabile, conform OMFP nr. 3.055/2009, privind:
a) achiziţia clădirii;
b) amortizarea clădirii;
c) reclasificarea clădirii în categoria stocurilor;
d) evaluarea în bilanţ a clădirii.

achizitia cladirii
% = 404 47600
212 40000
4426 7600

amortizarea in N
6811 = 2812 2000

valoare la sfarsitul ex N = 40000-2000 = 38000

in ex N+1, amortizarea pana la 01.07


6811 = 2812 1000

de la 01.07, activul nu se mai amortizeaza, intra in categoria stocurilor destinate vanzarii


(IFRS 5)

valoarea cladirii la 01.07.N+1 = 37000

13
la sfarsitul N+1, valoarea estimata = 34000

se recunoaste o depreciere de 3000 lei

6812 = 2912 3000

valoarea in bilant 34000

437. Societatea ALFA prezintă următoarea situaţie a capitalurilor proprii la 01.01.N:


- capital social: 20.000 u.m.;
- rezerve: 2.000 u.m.;
- rezerve din reevaluare: 3.000 u.m.;
- rezultat reportat: 1.800 u.m.
în cursul exerciţiului N s-au realizat următoarele operaţii:
- s-a majorat capitalul social prin aport în numerar, fiind emise 2.000 de acţiuni,
preţ de emisiune 1,2 u.m., valoare nominală l u.m.;
- s-au distribuit dividende în valoare de 800 u.m.;
- s-a majorat capitalul social prin încorporarea de rezerve în valoare de 3.000 u.m.,
fiind distribuite gratuit 3.000 de acţiuni;
- s-au reevaluat imobilizări corporale cu următoarele caracteristici:
cost de achiziţie 6.000 u.m., amortizare cumulată 2.000 u.m., va loare justă 8.000
u.m.;
- au fost răscumpărate 2.000 de acţiuni la preţul de 1,5 u.m. pe acţiune, care au
fost ulterior anulate.
Rezultatul contabil net al exerciţiului N a fost un profit de 2.500 u.m.
a) Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare pentru operaţiile de mai sus
conform OMFP nr. 3.055/2009.
b) Calculaţi total capitaluri proprii la sfârşitul exerciţiului N+l.

a) majorare capital social


2.400 (2.000 acţ *1,2) 456 = %
u.m.
1011 2.000 u.m.
1041 400 u.m.
încasare aport
2.400 u.m. 512 = 456 2.400 u.m.
transferare capital social nevărsat la capital social vărsat
2.000 u.m. 1011 = 1012 2.000 u.m.

b) distribuire dividende
800 u.m. 117 = 457 800 u.m.
c) încorporare rezerve
2.000 u.m. 106 = 1012 2.000 u.m.
d) reevaluare imobilizări
anulare amortizare cumulată

14
2.000 u.m. 281 = 213 2.000 u.m.
Valoare netă contabilă = 6.000 -2.000 = 4.000
Valoare justă = 8.000
8.000 - 4.000 = 4.000 diferenţă pozitivă din reevaluare
înregistrare diferenţă pozitivă din reevaluare,
4.000 u.m. 213 = 105 4.000 u.m.
e) răscumpărare acţiuni
3.000 u.m. 109 = 512 3.000 u.m.
(2.000
acţ*1,5)
anulare acţiuni
2.000 u.m. 1012 = 109 2.000 u.m.
1.000 149 = 1012 1000

D 1012 C
2.000 u.m.(e) SI 20.000 u.m.
2.000 u.m.(a)
3.000 u.m. (c)
D 106 C
SF 23.000 u.m.
3.000 u.m.(c) SI 5.000 u.m.

SF 2.000 u.m.

D 105 C
SI 3.000 u.m.
4.000 u.m.(d)
SF 7.000 u.m.

D 117 C
SI 1.800 u.m.

SF 1.800 u.m.

NOTĂ S-a presupus un sold iniţial al rezervelor de 5.000 u.m., întrucât se


încorporau mai mult decât existau.
• Capital social 21.000
+ Rezerve 0
+ Rezerve din reevaluare 7.000
- Pierderi din rascumparare act 1.000
+ Rezultat reportat 1.000
+ Rezultat curent 2.500
= Capitaluri proprii 30.500

438. La 01.07.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 50.000 u.m. pentru a achiziţiona o


instalaţie, al cărei cost este de 90.000 u.m. şi care va fi amortizată conform metodei
degresive pe o durată de 8 ani.

15
Să se prezinte înregistrările contabile aferente exerciţiului N conform OMFP nr.
3.055/2009.

a) achiziţie instalaţie
90.000 u.m. 213 = 404 90.000 u.m.
b) primire subvenţie
50.000 u.m. 445 = 475 50.000 u.m.
c) încasare subvenţie
50.000 u.m. 512 = 445 50.000 u.m.
100 6
d) înregistrare amortizare 90.000* *2* = 11.250 u.m.
8ani 12
100
rata amortizării lineare = = 12,5%
8ani
11.250 u.m. 681 = 281 11.250 u.m.
e) transfer subvenţie la venituri
6.250 u.m. 475 = 7584 6.250 u.m.
6
50.000 * 12,5%*2* = 6.250 u.m.
12

439. Societatea deţine echipamente achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 60.000


u.m. Echipamentele se amortizează linear, începând cu l ianuarie N-1, pe o durată de
6 ani. La 31 decembrie N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea
echipamentelor. Valoarea justă a acestora este estimată la 30.000 u.m. La 31
decembrie N+l, ţinând cont de schimbările intervenite pe piaţă, echipamentele sunt,
din nou, reevaluate. Valoarea justă este estimată la 50.000 u.m.
Să se contabilizeze diferenţele constatate la 31.12.N şi la 31.12.N+1 ştiind că societatea
foloseşte ca procedeu de reevaluare anularea amortizării cumulate şi reevaluarea
valorii nete, conform OMFP nr. 3.055/2009.

D 213 C
Cost 60.000 u.m. 20.000 u.m. (anulare)
VR sf N 40.000 u.m. 10.000 u.m.

Vjustă sf N 30.000 u.m. 7.500 (anulare)


VR sf N+1 22.500 u.m.
Dif poz 27.500 u.m.
Vjustă sf N+1 50.000 u.m.

• Cost 60.000 u.m.


- Amortiz cumulată (N-1,N) 60 .000
* 2 = 20 .000 u.m.
6ani

16
= Valoare rămasă 40.000 u.m.

a) anulare amortizare
20.000 u.m. 2813 = 213 20.000 u.m.
b) diferenţă negativă din reevaluare 30.000 u.m. – 40.000 u.m.= -10.000 u.m.
10.000 u.m. 6813 = 2913 10.000 u.m.
30 .000
c) Amortizare N+1= = 7.500 u.m.
4ani
înregistrare amortizare
7.500 u.m. 6813 = 2813 7.500 u.m.

anulare amortizare
7.500 u.m. 2813 = 213 7.500 u.m.
d)diferenţă pozitivă din reevaluare 50.000 u.m. – 22.500 u.m. = 27.500 u.m.
10.000 u.m. 2913 = 7813 10.000 u.m.

17.500 213 = 105 17.500 u.m.

440. Un teren cumpărat în exerciţiul N-2 la un cost de 300.000 u.m. a fost reevaluat, în
exerciţiul N-1, la 350.000 u.m. între timp (din N-1 până în prezent), rezerva din
reevaluare contabilizată nu a suportat nicio modificare. La închiderea exerciţiului
N, valoarea de inventar a terenului este de 250.000 u.m.
Ce înregistrări contabile sunt ocazionate de evaluarea în bilanţ a terenului, conform
OMFP nr. 3.055/2009?

D 2111 C
Cost 300.000 u.m.
Dif poz 50.000 u.m.
Vjustă sf N-1 350.000 u.m.

a) sfârşit N-1 reevaluare teren


50.000 u.m. 2111 = 105 50.000 u.m.
b) sfârşit N
valoare recuperabilă (250.000 u.m.) < valoare justă (350.000 u.m.)
pierdere din depreciere 100.000 u.m.
50.000 105 = 2111 50.000 u.m.

50.000 6813 = 2911 50.000

441. Se cunosc următoarele informaţii (în lei):


1012 -Sold final 1.000
1621 - Sold final 850

17
1041 - Rulaj debitor 130
1621 - Sold iniţial 600
1041 - Sold iniţial 80
1012 - Sold iniţial 750
1041 - Sold final 150
Dobânzi plătite 70
1621 - Rulaj debitor 100

Informaţii suplimentare:
- prima de 130 lei a fost încorporată în capitalul social (alte creşteri de capital prin
operaţii interne nu au avut loc);
- întregul capital social subscris a fost vărsat;
- nu au avut loc creşteri de capital prin aport în natură.
Calculaţi fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare conform OMFP nr.
3.055/2009.

D 1012 C
SI 750
130 (1)
X = 1.000 –
750-130 =120
SF 1.000

D 1621 C
SI 600
100 (4)
X = 850+100 -
600=350
SF 850

D 1041 C
SI 80
130 (1)
SF 150

1) încorporare rezerve
130 lei 1041 = 1012 130 lei
2) încasare capital social
120 lei 5121 = 456 120 lei
3) transferare capital subscris nevărsat la capital subscris vărsat

18
120 lei 1011 = 1012 120 lei
4) rambursare credit pe termen lung
100 lei 1621 = 5121 100 lei

Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de finanţare :


• Încasări din majorarea capitalului social 120 lei
- Dobânzi plătite 70 lei
- Rambursare credit pe termen lung 100 lei
+ Contractare credit pe termen lung 350 lei
= Fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare 300 lei

442. Se cunosc următoarele informaţii aferente exerciţiului N (valori exprimate în


milioane u.m.): Si 301 = 20, RC 707 = 450, Si 411 = 17, RD 601 = 620, Sf 301 =
45, Si 371 = 38, RD 607 = 40, Si 401 = 20, RC 704 = 575, RD 691 = 25, Sf 411 = 23,
Sf 371 = 26, Sf 401 = 140, Si 4423 = 8, Si 441 = 2, Sf 441 = 5, Si 421 = 20, Sf 4423 =
5, Sf 421 = 40, RD 641 = 700. Toate achiziţiile şi vânzările sunt impozabile TVA
(cota 19%). Materiile prime si mărfurile intrate au fost achiziţionate.
Calculaţi fluxul net de trezorerie din activităţile de exploatare conform OMFP nr.
3.055/2009.

D 301 C
SI 20
620 (2)
Achiziţie=620+45
-20=645
SF 45

D 401 C
SI 20
Plăţi = 20 767,55 (3)
+767,55 + 33,32-
140=680,87
33,32 (5)
SF 140

D 411 C
SI 17
535,5 (1) Încasări = 17 + 535,5 +
684,25 – 23 = 1213,75
684,25 (6)
SF 23

D 371 C
SI 38
40 (4)

19
Achiziţie=26+40
– 38 = 28
SF 26

D 4426 C
122,55 (3)
5,32 (5) 127,87 (9)
RD 127,87

D 4427 C
85,5 (1)
194,75 (9) 109,25 (6)
RC 194,75

D 4423 C
SI 8
Plăţi = 8 + 66,88 66,88 (9)
– 5 = 69,88

SF 5

D 441 C
SI 2
Plăţi = 2 + 25 – 5 25 (7)
= 22

SF 5

D 421 C
SI 20
Plăţi = 20 + 700 – 700 (8)
40 = 680

SF 40

1) vânzare mărfuri
535,5 lei 411 = % 535,5 lei
707 450 lei
4427 85,5 lei
2) consum materii prime
620 lei 601 = 301 620 lei
3) achiziţie materii prime
% = 401 767,55 lei
645 lei 301

20
122,55 lei 4426
4) descărcare din gestiune a mărfurilor vândute
40 lei 607 = 371 40 lei
5) achiziţie mărfuri
% = 401 33,32 lei
28 lei 371
5,32 lei 4426
6) prestare servicii către terţi
684,25 lei 411 = % 684,25 lei
704 575 lei
4427 109,25 lei
7) înregistrare cheltuieli cu impozitul pe profit
25 lei 691 = 441 25 lei
8) înregistrare salarii
700 lei 641 = 421 700 lei
9) regularizare TVA
194,75 lei 4427 = % 194,75 lei
4426 127,87 lei
4423 66,88 lei
Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de exploatare :
• Încasări de la clienţi 1213,75 lei
- Plăţi către furnizori 680,87 lei
- Plăţi către salariaţi 680 lei
- Plăţi privind TVA 69,88 lei
- Plăţi privind impozitul pe profit 22 lei
= Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare -239 lei

443. Se cunosc următoarele informaţii (în lei):


4111 -Sold iniţial 100
Salarii plătite 2.200
607 - Rulaj debitor 2.500
401 - Sold iniţial 4.500
Impozit pe profit plătit 202
4111 -Sold final 700
371 -Sold final 3.000
încasări de avansuri de la clienţi 750
707 - Rulaj creditor 2.000
371 -Sold iniţial 4.250
6911 600
704 - Rulaj creditor 500

21
401 - Sold final 2.800
641 4.000
605 - Rulaj debitor 450

Toate achiziţiile şi vânzările sunt impozabile TVA (cota 19%). Mărfurile intrate au
fost integral achiziţionate. Avansurile încasate au fost reţinute la încasarea creanţei.
Calculaţi fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare prin metoda directă
conform OMFP nr. 3.055/2009.

D 411 C
SI 100
2380 (4) Încasări = 100+2380+
595- 700 = 2375
595 (6)
SF 700

D 421 C
SI
Plăţi 2200 4000 (7)

SF

D 371 C
SI 4250
2500 (2)
Achiziţie=3000+
2500 – 4250
=1250
SF 3000

D 401 C
SI 4500
Plăţi = 4500+ 535,5 (8)
535,5 + 1487,5-
2800=3723
1487,5 (9)
SF 140

D 441 C
SI
Plăţi 202 600 (5)

SF

22
D 4423 C
SI 0
Plăţi 152 (11) 152 (10)

SF 0

1) plată salarii
2.200 lei 421 = 5121 2.200 lei
2) descărcare din gestiune a mărfurilor vândute
2.500 lei 607 = 371 2.500 lei
3) încasare avans
892,5 lei 5121 = % 892,5 lei
419 750 lei
4427 142,5 lei
4)vânzare mărfuri
2.380 lei 411 = % 2.380 lei
707 2.000 lei
4427 380 lei
5) înregistrare cheltuieli cu impozitul pe profit
600 lei 6911 = 441 600 lei
6) prestare servicii către terţi
595 lei 411 = % 595 lei
704 500 lei
4427 95 lei
7) înregistrare salarii
4000 lei 641 = 421 4000 lei

8) înregistrare cheltuieli cu energia electrică


% = 401 535,5 lei
450 lei 605
85,5 lei 4426

9) achiziţie mărfuri
% = 401 1487,5 lei
1250 lei 371
237,5 lei 4426

10) regularizare TVA


475 lei 4427 = % 475 lei
4426 323 lei
4423 152 lei
11) plată TVA
152 lei 4423 = 5121 152 lei

12) încasare creanţă şi reglare avans


2375 lei % = 411 2375 lei

23
1482,5 lei 5121
750 lei 419
142,5 lei 4427
Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de exploatare :
• Încasări de la clienţi 2375 lei
- Plăţi către furnizori 3723 lei
- Plăţi către salariaţi 2200 lei
- Plăţi privind TVA 152 lei
- Plăţi privind impozitul pe profit 202 lei
= Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare -4139,5 lei

444. SC ALFA SA contractează la data de l ianuarie N un împrumut din emisiunea de


obligaţiuni în următoarele condiţii: număr de obligaţiuni emise 6.000, valoarea
nominală a unei obligaţiuni l leu, preţ de emisiune 0,95 lei, preţ de rambursare 1,1 lei,
durata împrumutului 20 ani, rata anuală a dobânzii 10%. împrumutul este rambursat în
rate anuale constante plătibile la sfârşitul anului. Dobânda se achită odată cu rata
anuală.
Ce înregistrări se efectuează, conform OMFP nr. 3.055/2009, în anul N pentru acest
împrumut obligatar?

a) emitere obligaţiuni
6.600 lei % = 161 6.600 lei (6.000
oblig*1,1)
5.700 lei.(6.000 461
oblig*0,95)
900 lei 169
b)încasare împrumut
5.700 lei 5121 = 461 5.700 lei
c) dobândă N 6.000 oblig*1 leu*10% = 600 u.m.
600 lei 666 = 1681 600 lei
d)plată dobândă
600 lei 1681 = 5121 600 lei
6.600
e)rambursare rata 1, =330 u.m.
20 ani
330 lei 161 = 5121 330 lei
900
f)amortizare prime, = 45 lei
20 ani
45 lei 6868 = 169 45 lei

445. O societate comercială deţine o instalaţie achiziţionată pe data de 30.12.N la


valoarea de 5.000 lei, amortizată linear în 5 ani. La sfârşitul anului N+3 se decide
reevaluarea sa, valoarea justă stabilită fiind de 2.500 lei. Rezerva din reevaluare este
realizată pe măsura amortizării instalaţiei.
în condiţiile aplicării OMFP nr. 3.055/2009, ce înregistrări se efectuează în N+3 si
N+4?

24
D 213 C
Cost 5.000 u.m. 3.000 u.m. (anulare)
VR sf N+3 2.000 u.m.
Dif poz 500 u.m.
Vjustă sf N+3 2.500 u.m.

• Cost 5.000 u.m.


- Amortiz cumulată (N+1, 5.000
* 3 = 3.000 u.m.
N+2, N+3) 5ani
= Valoare rămasă la sf N+3 2.000 u.m.

a) anulare amortizare
3.000 u.m. 281 = 213 3.000 u.m.
b) diferenţă pozitivă din reevaluare 2.500 u.m. – 2.000 u.m.= 500 u.m.
500 u.m. 213 = 105 500 u.m.
c) înregistrare amortizare
1.250 u.m. 681 = 281 2.500
=1.250
2ani
u.m.
d) transfer 105 la 117
250 u.m. 105 = 117 500
=250 u.m.
2ani

446. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009 pentru următoarele
tranzacţii/evenimente:
a) se închiriază o clădire cu o valoare contabilă de 60.000 u.m. pe o durată de 2 ani;
b) se primeşte factura pentru chiria lunară de 800 u.m. + TVA 19%;
c) se plăteşte factura;
d) chiriaşul execută lucrări de modernizare, efectuând următoarele cheltuieli:
- consum de materiale în sumă de 2.000 u.m.;
- cheltuieli cu energia în sumă de 1.000 u.m. + TVA 19%;
e) la sfârşitul contractului de închiriere clădirea este predată proprietarului împreună
cu investiţia realizată de chiriaş.

a) primire clădire
60.000 u.m. 205 = 167 60.000 u.m.
şi debit 8038 60.000 u.m.
înregistrare amortizare
30.000 u.m. 6811 = 2805 60 .000
=30.000
2ani
u.m.
b) chirie lunară
952 u.m. % = 404 952 u.m.
800 u.m. 167

25
152 u.m. 4426
c) plată furnizor
952 u.m. 404 = 5121 952 u.m.
d) modernizări
3.570 u.m. % = 404 3.570 u.m.
3.000 u.m. 212
570 u.m. 4426
e) amortizarea modernizării
1.500 u.m. 6811 = 2812 3.000
=1.500 u.m.
2ani
f) transmitere
60.000 u.m. 2805 = 205 60.000 u.m.
3.000 u.m. 2812 = 212 3.000 u.m.
credit 8038 60.000 u.m.

447. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009 pentru următoarele
tranzacţii/evenimente:
a) lipsa unui echipament la inventar în valoare de 2.000 u.m., amortizat 20%;
b) imputarea acesteia unui salariat la preţul de 2.200 u.m., TVA 19%;
c) reţinerea din salariu a sumei;
d) donarea de către un terţ a unui utilaj cu o valoare contabilă de 4.000 u.m.,
amortizat 80%;
e) se primeşte un împrumut nerambursabil pentru achiziţionarea unui echipament în
sumă de 4.000 u.m.;
f) societatea încheie un contract cu o firmă de profil pentru executarea unor lucrări
de desecare a unui teren. Lucrările de amenajare sunt facturate la 4.000 u.m., TVA
19%.

a) lipsă echipament la inventar


2.000 u.m. % = 213 2.000 u.m.
400 u.m. 281
1.600 u.m. 6583
b) imputare
2.618 u.m. 4282 = % 2.618 u.m.
7581 2.200 u.m.
4427 418 u.m.
c) reţinere din salarii
2.618 u.m. 421 = 4282 2.618 u.m.
d) donare utilaj
4.000 u.m. % = 213 4.000 u.m.
3.200 u.m. 2813
800 u.m. 6582
Dacă s-a depăşit cota admisă de donaţii se înregistrează TVA 635=4427
e) primire împrumut nerambursabil
4.000 u.m. 5121 = 167 4.000 u.m.

26
f) lucrări desecare executate de o firmă
4.760 u.m. % = 404 4.760 u.m.
4.000 u.m. 211
760 u.m. 4426

448. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009 pentru următoarele
tranzacţii/evenimente:
a) acordarea unui avans unui antreprenor pentru realizarea unei construcţii în sumă de
8.000 u.m., TVA 19%;
b) lucrarea este realizată de către antreprenor în 2 ani. în primul an costul lucrărilor
facturate este de 5.000 u.m., TVA 19%. Costul total al construcţiei este de 17.000
u.m.;
c) plata datoriei către antreprenor după reţinerea avansului acordat.

a) avans acordat antreprenorului


9.520 u.m.. % = 404 9.520 u.m.
8.000 u.m. 232
1.520 u.m. 4426
b) lucrări facturate pt prima perioadă
5.950 u.m.. % = 404 5.950 u.m.
5.000 u.m. 231
950 u.m. 4426
c) lucrări facturate pt a doua perioadă (17.000 – 5.000 =12.000)
14.280 u.m.. % = 404 14.280 u.m.
12.000 u.m. 231
2.280 u.m. 4426
d) recepţie la cost
17.000 u.m. 212 = 231 17.000 u.m.
e) plată furnizor cu reţinere avans
datoria totală = 5.950 + 14.280 = 20.230
20.230 u.m. 404 = % 20.230 u.m.
232 8.000 u.m.
4426 1.520 u.m.
5121 10.710 u.m.

449. Situaţia stocurilor unei societăţi comerciale se prezintă astfel: la sfârşitul anului N
valorile contabile ale stocurilor sunt: 301 - 1.900 lei, 391 - 700 lei, 345 - 4.000 lei.
La sfârşitul anului N+l valorile contabile sunt: materii prime - 2.000 lei şi produse
finite - 4.500 lei, iar valorile realizabile nete sunt: pentru materii prime - 2.000 lei şi
pentru produse finite - 4.000 lei.
Care sunt înregistrările la sfârşitul anului N+l conform OMFP nr. 3.055/2009?

a) Materii prime

27
Val realizabilă netă (2.000) =Val contabilă (2.000), se anulează ajustarea pt
depreciere existentă:
700 u.m. 391 = 7814 700 u.m.
b) Produse finite
Val realizabilă netă (4.000) <Val contabilă (4.500), se constituie o ajustare pentru
depreciere = 500
500 u.m. 6814 = 394 500 u.m.

450Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009 pentru următoarele


tranzacţii/evenimente:
a) sunt donate produse finite la cost standard de 9.000 u.m., cost efectiv 10.000
u.m.;
b) sunt folosite pentru acţiuni de protocol produse finite în sumă de 900 u.m.;
c) sunt constatate la inventariere plusuri de semifabricate în valoare de 600 u.m.;
d) sunt distruse în urma unui incendiu produse reziduale de 400 u.m.

a)Donaţie produse finite:


10.000 lei 6582 = 345 9.000 lei
348 1.000 lei
b)Produse finite folosite ca acţiuni de protocol:
900 lei 623 = 345 900 lei
c)Plus de semifabricate la inventariere:
600 lei 341 = 711 600 lei
d)Produse reziduale distruse de incendiu
400 lei 671 = 346 400 lei

451. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009 pentru următoarele
tranzacţii/evenimente:
a) vânzarea de mărfuri la preţul de 2.000 lei, TVA 19%, împreună cu ambalaje de
200 lei care circulă pe principiul restituirii. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute
este de 1.600 lei;
b) societăţii vânzătoare îi sunt restituite ambalaje de 100 lei. Restul ambalajelor sunt
reţinute de client, care plăteşte contravaloarea acestora. Se încasează creanţa
clienţi.

a) vânzare mărfuri şi ambalaje


2.580 lei 4111 = % 2.580 lei
707 2.000 lei
4427 380 lei
419 200 lei
Descărcare gestiune
1.600 lei 607 = 371 1.600 lei
b) restituire ambalaje
100 lei 419 = 4111 100 lei

28
c) restul de 100 este reţinută de client
1) preţ de facturare ambalaje
100 lei 419 = 708 100 lei
2)TVA aferent ambalaje reţinute
19 lei 4111 = 4427 19 lei
3) încasare creanţă
119 lei 5121 = 4111 119 lei
4) descărcare gestiune
100 lei 608 = 381 100 lei

452.. Societatea X achiziţionează ambalaje astfel: 50 bucăţi x 100 lei/bucată. Deoarece


20 bucăţi sunt deteriorate, acestea sunt scoase din evidenţă. 10 bucăţi sunt
vândute la preţul de vânzare de 120 lei/bucată, TVA 19%.
Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009.

a) achiziţie amnbalaje
5.950 lei % = 401 5.950 lei
5.000 lei 381
950 lei 4426
b) descărcare gestiune
2.000 lei 608 = 381 2.000 lei
c) vânzare ambalaje
1.428 lei 4111 = % 1.428 lei
708 1.200 lei
4427 228 lei
şi
1.000 lei 608 = 381 1.000 lei

453. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009 pentru următoarele
tranzacţii:
a) se încasează un avans de 1.000 lei, TVA 19%, pentru livrarea unor
semifabricate;
b) sunt livrate semifabricate pe bază de factură la preţul de vânzare de 5.000 lei, TVA
19%. Costul semifabricatelor este de 3.000 lei;
c) se încasează creanţa clienţi, reţinându-se avansul;
d) este acordat un avans de 2.000 lei pentru achiziţia unui utilaj, TVA 19%;
e) se achiziţionează utilajul la costul de 3.000 lei, TVA 19%;
f) se plăteşte datoria către furnizorul de imobilizări, reţinându-se avansul.

a) încasare avans
1.190 lei 5121 = % 1.190 lei
419 1.000 lei
4427 190 lei
b) livrări semifabricate

29
5.950 lei 4111 = % 5.950 lei
702 5.000 lei
4427 950 lei
şi descăcarea gestiunii
3.000 lei 711 = 341 3.000 lei
c) încasare creanţă cu reţinere avans
5.950 lei % = 4111 5.950 lei
1.000 lei 419
190 lei 4427
4.760 lei 5121
d) acordare avans pentru achiziţia utilajului
2.380 lei % = 404 2.380 lei
2.000 lei 232
380 lei 4426
plată avans
2.380 lei 404 = 5121 2.380 lei
e) achiziţie utilaj
3.570 lei % = 404 3.570 lei
3.000 lei 2131
570 lei 4426
f) plată furnizor cu reţinere avans
3.570 lei 404 = % 3.570 lei
232 2.000 lei
4426 380 lei
5121 1.190 lei

454. O societate comercială depune ca aport în natură la capitalul social al unei alte entităţi
un echipament cu valoarea contabilă de 5.000 u.m., amortizarea cumulată 2.000 u.m.
Valoarea de aport a fost stabilită la 3.500 u.m. Societatea este remunerată cu interese
de participare pentru care încasează dividende în sumă de 400 u.m.
Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare conform OMFP nr. 3.055/2009.

a) valoarea contabilă a imobilizărilor acordate


5.000 lei % = 2131 5.000 lei
2.000 lei 2813
3.000 lei 261
b) diferenţa 3.500 – 3.000 = 500
500 lei 261 = 1068 500 lei
c) încasare dividende
400 lei 5121 = 761 400 lei

455. Se dau următoarele informaţii în conturi la sfârşitul anului N: cheltuieli cu materii prime
8.000 lei; cheltuieli cu salariile personalului 14.000 lei; cheltuieli de exploatare privind
ajustarea activelor circulante 2.000 lei; cheltuieli cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi
3.600 lei; cheltuieli privind sconturile acordate 1.000 lei; pierderi din creanţe şi

30
debitori diverşi 16.000 lei; pierderi privind investiţiile financiare pe termen scurt
cedate 2.400 lei; venituri privind ajustarea activelor circulante 1.600 lei.
Conform OMFP nr. 3.055/2009 care este suma care se va înscrie la total cheltuieli
de exploatare şi valoarea ajustării activelor circulante?

• Cheltuieli cu materii prime 8.000 lei


+ Cheltuieli cu salariile personalului 14.000 lei
+ Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi 3.600 lei
+ Ajustarea valorii activelor circulante 16.400 lei
= Total cheltuieli de exploatare 42.000 lei

• Cheltuieli (ct 654 +ct 6814) 16.000 + 2.000 =18.000 lei


- Venituri (ct 754 + ct7814) 1.600 lei
= Ajustarea valorii activelor circulante 16.400 lei
(cheltuieli – venituri)

456. Societatea ALFA efectuează următoarele operaţii în cursul exerciţiului N:


- societatea primeşte în concesiune un teren pe o perioadă de 20 de ani, preţul
concesionării fiind de 80.000 lei. Redevenţa anuală se achită prin ordin de plată;
- societatea achiziţionează un brevet de invenţie la preţul de 60.000 lei + TVA, care se
achită cu ordin de plată. Brevetul este protejat pe o perioadă de 5 ani;
- se achiziţionează un program informatic la preţul de 10.000 lei + TVA.
Amortizarea programului se realizează în 3 ani;
- se achiziţionează un utilaj la preţul de cumpărare de 10.000 lei + TVA 19%.
Cheltuielile de transport facturate de un cărăuş au fost de 2.000 lei + TVA 19%.
Amortizarea utilajului se efectuează linear în 10 ani;
- societatea hotărăşte construirea în regie proprie a unei magazii, în acest scop
efectuează următoarele cheltuieli în exerciţiul N:
• consum de materiale auxiliare 4.000 lei;
• salarii 4.550 lei.
La sfârşitul exerciţiului clădirea nu este finalizată.
- societatea încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit. La
sfârşitul anului constructorul facturează lucrările de investiţii la valoarea de 6.000
lei + TVA 19%;
- se obţin din procesul de producţie semifabricate la costul de producţie efectiv de
800 lei. Ulterior se eliberează spre prelucrare în alte secţii semifabricate în valoare
de 700 lei;
- se obţin din procesul de producţie produse finite la costul de 4.000 lei;
- se acordă salariaţilor produse finite ca plată în natură în sumă de 50 lei;
- sunt transferate la magazinul propriu produse finite în valoare de 300 lei;
- la inventariere se constată un minus de produse finite de 80 lei care se impută
gestionarului la valoarea de 100 lei plus TVA. Suma se încasează ulterior în
numerar.

31
Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009.

a)
1) primire în concesiune teren
80.000 lei 205 = 167 80.000 lei
debit 8038 80.000 lei
2)înregistrare amortizare
4.000 lei 6811 = 2805 80 .000
4.000 lei (
20 ani
)
3) redevenţă anuală
4.000 lei 167 = 5121 4.000 lei
b) achiziţie brevet invenţie
71.400 lei % = 404 71.400 lei
60.000 lei 205
11.400 lei 4426
c) 1)achiziţie program informatic
11.900 lei % = 404 11.900 lei
10.000 lei 208
1.900 lei 4426
2)înregistrare amortizare
3.333 lei 6811 = 2808 10 .000
3.333 lei (
3ani
)
d) 1) achiziţie utilaj
11.900 lei % = 404 11.900 lei
10.000 lei 2131
1.900 lei 4426
2)cheltuieli de transport facturate de cărăuş
2.380 lei % = 401 2.380 lei
2.000 lei 624
380 lei 4426
3) înregistrare amortizare
1.000 lei 6811 = 2813 10 .000
1.000 lei (
10 ani
)
e) 1) cheltuieli cu materiale auxiliare
4.000 lei 6021 = 3021 4.000 lei
2) cheltuieli cu salarii
4.550 lei 641 = 421 4.550 lei
3) clădire nefinalizată
8.550 lei 231 = 722 8.550 lei
f) recepţie lucrări executate
7.140 lei % = 404 7.140 lei
6.000 lei 212
1.140 lei 4426

32
g) 1) obţinere semifabricate
800 lei 341 = 711 800 lei
2) eliberare spre prelucrare
700 lei 711 = 341 700 lei
h) obţinere produse finite
4.000 lei 345 = 711 4.000 lei
i) 1) acordare produse finite salariaţilor ca plată în natură:
50 lei 421 = 701/7588 50 lei
2) descărcare gestiune
50 lei 711 = 345 50 lei
3) înregistrare TVA
9,5 lei 635 = 4427 9,5 lei
j) transfer produse finite la magazinul propriu
300 lei 371 = 345 300 lei
k) 1) minus la inventar produse finite
80 lei 711 = 345 80 lei
2) imputare gestionar
119 lei 4282 = % 119 lei
7581 100 lei
4427 19 lei
3) încasare numerar
119 lei 5311 = 4282 119 lei

457. Pe data de 01.01.N o societate X a semnat un contract de vânzare urmat de


preluarea în leasing operaţional pentru o clădire. Clădirea avea o valoare contabilă
de 12.000 u.m. Amortizarea calculată până în momentul vânzării a fost de 6.000
u.m. Preţul de vânzare este de 40.000 u.m. Chiria anuală plătită este de 8.000 u.m.
Să se contabilizeze operaţia de lease-back la societatea X la data semnării contractului, în
conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.
Vanzarea cladirii
40.000 461 = 7583 40.000

Scoaterea din gestiune a cladirii


12.000 % = 212 12.000
6.000 2812
6.000 6853
Incasarea chiriei
8.000 4111 = 706 8.000

458. Contabilizaţi conform OMFP nr. 3.055/2009 următoarele operaţii:


a) achiziţionarea a l .000 de acţiuni proprii la costul de 4 lei/acţiune.
Valoarea nominală este de 2 lei/acţiune;
b) vânzarea a 500 de acţiuni proprii la preţul de 5 lei/acţiune;
c) anularea a 300 de acţiuni proprii;

33
d) vânzarea a 200 de acţiuni la preţul de 3 lei/acţiune.

a) achiziţie acţiuni proprii


4.000 lei 1091 = 5121 4.000 lei (1.000
acţ*4)
b) vânzare acţiuni prorpii
2.500 lei 461 = % 2.500 lei
(500 acţ*5)
1091 2.000 lei (500acţ *4)
141 500 lei
c) anulare acţiuni proprii
1.200 lei % = 1091 1.200 lei (300acţ * 4)
600 lei (300 1012
acţ *2)
600 lei 149
d) vânzare acţiuni proprii
800 lei % = 1091 800 lei (200acţ * 4)
600 lei (300 461
acţ *2)
200 lei 149

459. Contabilizaţi conform OMFP nr. 3.055/2009 următoarele operaţii:


a) se emit l .000 de acţiuni la preţul de emisiune de 4 lei pe acţiune, valoarea
nominală 3 lei pe acţiune. Se încasează contravaloarea acţiunilor;
b) se emit l .000 de obligaţiuni la valoarea nominală de 7 lei pe obligaţiune. Rata
anuală a dobânzii este de 10%. Durata împrumutului este de 6 ani. împrumutul
şi dobânzile aferente se plătesc peste 6 ani;
c) sunt răscumpărate 100 de acţiuni proprii la preţul de 5 lei pe acţiune, care sunt
anulate;
d) sunt răscumpărate 100 de acţiuni proprii la preţul de 2 lei pe acţiune, care sunt
anulate.

a) 1) emitere acţiuni
4.000 lei 456 = % 4.000 lei
1011 3.000 lei
1041 1.000 lei
2) încasare împrumut
4.000 lei 5121 = 456 4.000 lei
şi transferare capital nevărsat în capital vărsat
3.000 lei 1011 = 1012 3.000 lei
b) emitere împrumut din emisiunea de obligaţiuni
7.000 lei 461 = 161 7.000 lei
c) 1) răscumpărare acţiuni
500 lei 1091 = 462 500 lei (100 acţ
*5)

34
2) anulare acţiuni
500 lei % = 1091 500 lei
300 lei (100 1012
acţ *3)
200 lei 149
d) 1) răscumpărare 100 acţ*2=200
200 lei 1091 = 462 200 lei
2) anulare acţiuni proprii
300 lei 1012 = % 300 lei
1091 200 lei
141 100 lei

460.. Contabilizaţi conform OMFP nr. 3.055/2009 următoarele operaţii:


a) produse finite acordate sub formă de donaţie. Evidenţa produselor finite se ţine la
cost efectiv. Costul efectiv al produselor finite este de 50.000 u.m., TVA 19%;
b) lipsa la inventar a unui echipament cu valoarea de 9.000 u.m., amortizat 70%,
care este imputat unui salariat la preţul de 3.000 u.m., TVA 19%. Imputaţia se reţine
din salariu;
c) donarea de către un terţ a unui utilaj în valoare de 20.000 u.m., amortizat 80%.

a) produse finite acordate sub formă de donaţie


50.000 lei 6582 = 345 50.000 lei
Dacă cheltuiala este nedeductibilă se colectează si TVA
9.500 lei 635 = 4427 9.500 lei
b) 1) lipsă echipament la inventar
9.000 lei % = 2131 9.000 lei
6.300 lei 2813
(70%*9.000)
2.700 lei 6583
2) imputare salariat
3.570 lei 4282 = % 3.570 lei
7581 3.000 lei
4427 570 lei
şi reţinere imputaţie din salariu
3.570 lei 421 = 4282 3.570 lei
c) donaţie utilaj
20.000 lei % = 2131 20.000 lei
16.000 lei 2813
(80%*20.000
)
4.000 lei 6582
Dacă cheltuiala este nedeductibilă se colectează si TVA
760 lei 635 = 4427 760 lei

35
461. La începutul lunii iunie, întreprinderea X deţine în stoc sortimentul de marfă A în
cantitate de 200 bucăţi la costul de 40 lei/buc, în cursul lunii au loc următoarele
operaţii:
a) achiziţia de marfă A, 300 bucăţi la costul de 45 lei/buc., rabat 10%, TVA 19%
(factura);
b) vânzarea de marfă A, 250 bucăţi la preţul de 75 lei/buc., TVA 19% (factura);
c) achiziţia de marfă A, 400 bucăţi la costul de 50 lei/buc., TVA 19% (factura).
Plata se face pe loc şi se beneficiază de un scont de decontare de 5%;
d) vânzarea de mărfuri A, 350 bucăţi la preţul de 80 lei/buc., remiză 4%, TVA 19%.
încasarea se face pe loc şi se acordă un scont de decontare de 5%.
Să se contabilizeze operaţiile de mai sus conform OMFP nr. 3.055/2009 şi să se
calculeze soldul final al contului „Mărfuri" ştiind că ieşirile din stoc se evaluează
prin procedeul FIFO.

D 371 C
SI 200 buc*40 = 8.000 lei 200 buc*40 = 8.000 lei
300 buc*40,5 = 12.150 lei 50 buc*40,5 = 2.025 lei
Rest 250 buc*40,5 = 10.125 lei 250 buc*40,5 = 10.125 lei
400 buc*50 = 20.000 lei 100 buc*50 = 5.000 lei
Sold 300 buc*50 = 15.000 lei

a) factura
Preţ de cumpărare 300 buc*45=13.500
- Rabat 10%*13.500 1.350
=Cost de achiziţie 12.150
+TVA 19%*12.150 2.308,5
=Total 14.458,5
12 .150
Cost de achiziţie unitar = = 40 ,5
300 buc
a) achiziţie mărfuri
14.458,5 lei % = 401 14.458,5 lei
12.150 lei 371
2.308,5 lei 4426
b) vânzare mărfuri
22.312,5 lei 4111 = % 22.312,5 lei
707 18.750 lei.(250
buc*75)
4427 3.562,5 lei
descărcare gestiune FIFO: 200 buc*40+50buc*40,5 = 10.025 lei
10.025 lei 607 = 371 10.025 lei
c) achiziţie mărfuri
Preţ de cumpărare 400 buc*50=20.000
- Scont 5%*20.000 1.000
=Valoare netă financiară 19.000
+TVA 19%*19.000 3.610

36
=Total 22.610

23.610 lei % = 401 23.610 lei


20.000 lei 371
3.610 lei 4426
contabilizare scont
1.000 lei 401 = 767 1.000 lei
plata furnizorului
22.610 lei 401 = 5121 22.610 lei
d) vânzare mărfuri
Preţ de vânzare 350 buc*80=28.000 lei
-Remiză 4%*28.000 -1.120 lei
=Val netă comercială 26.880 lei
- Scont 5%*26.880 -1.344 lei
=Valoare netă financiară 25.536 lei
+TVA 19%*25.536 lei 4.851,8 lei
=Total 30.387,8 lei

31.731,8 lei 4111 = % 31.731,8 lei


707 26.880 lei
4427 4.851,8 lei
contabilizarea scontului
1.344 lei 667 = 4111 1.344 lei
descărcare gestiune FIFO: 250 buc*40,5+100buc*50 = 15.125 lei
15.125 lei 607 = 371 15.125 lei
încasare creanţă
30.387,8 lei 5121 = 4111 30.387,8 lei

462. Contabilizaţi conform OMFP nr. 3.055/2009 următoarele tranzacţii/ evenimente:


a) se casează un mijloc de transport complet amortizat a cărui valoare contabilă este
de 16.000 u.m.;
b) dezmembrarea este realizată de o firmă specializată care emite o factură de 800
u.m., TVA 19%;
c) se plăteşte datoria faţă de firma specializată cu un efect de comerţ;
d) ca urmare a dezmembrării se recuperează materiale auxiliare de 5.000 u.m. şi
piese de schimb de 2.000 u.m.;
e) piesele de schimb recuperate sunt utilizate pentru repararea altui mijloc de
transport.

Rezolvare:

a) casare mijloc de transport complet amortizat


16.000 lei 281 = 2133 16.000 lei
b) dezmembrare
952 lei % = 401 952 lei
800 lei 628

37
152 lei 4426
c) plată cu efect comercial
952 lei 401 = 403 952 lei
d) recuperare materiale auxiliare şi piese de schimb
7.000 lei % = 7588 7.000 lei
5.000 lei 3021
2.000 lei 3024
e) utilizare piese de schimb
2.000 lei 6024 = 3024 2.000 lei

463. Pe 01.07.N, o societate a semnat un contract de lease-back pentru un utilaj, în


următoarele condiţii: preţ de vânzare 42.171 u.m., durata contractului de închiriere
4 ani, chiria trimestrială 3.500 u.m. La sfârşitul perioadei de locaţie, societatea va
redeveni proprietara bunului. La data vânzării, utilajul avea o valoare contabilă netă de
34.000 u.m. Rata implicită a dobânzii este 3,55%.
Să se contabilizeze operaţia de lease-back la această societate, la data semnării
contractului, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. întocmiţi tabloul de
rambursare a datoriei.
Rezolvare:

42.171 lei 5121 = 167 42.171 lei

Trim. Flux trimestrial Dobanzi Rambursari Capital


42,171
1 3,500 1,497 2,003 40,168
2 3,500 1,426 2,074 38,094
3 3,500 1,352 2,148 35,946
4 3,500 1,276 2,224 33,722
5 3,500 1,197 2,303 31,420
6 3,500 1,115 2,385 29,035
7 3,500 1,031 2,469 26,566
8 3,500 943 2,557 24,009
9 3,500 852 2,648 21,361
10 3,500 758 2,742 18,619
11 3,500 661 2,839 15,780
12 3,500 560 2,940 12,841
13 3,500 456 3,044 9,797
14 3,500 348 3,152 6,644
15 3,500 236 3,264 3,380
16 3,500 120 3,380 0

38
464. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009 pentru următoarele
tranzacţii/evenimente:
a) sunt emise l .000 de obligaţiuni la preţul de emisiune de 9 u.m. pe obligaţiune,
valoarea nominală 10 u.m. pe obligaţiune, durata împrumutului 5 ani, rata
dobânzii anuală 10%. Dobânda se plăteşte la sfârşitul fiecărui an;
b) după 2 ani sunt răscumpărate 250 de obligaţiuni la preţul de 11 u.m. pe obligaţiune,
care se anulează;
c) după 3 ani sunt răscumpărate 250 de obligaţiuni la preţul de 8 u.m. pe obligaţiune,
care se anulează;
d) la scadenţă se rambursează restul obligaţiunilor.

Rezolvare:
a) emitere obligaţiuni
10.000 lei % = 161 10.000 lei
9.000 lei 461
1.000 lei 169
a) răscumpărare obligaţiuni
2.750 lei 506 = 5121 2.750 lei (250
oblig*11)
b) anulare obligaţiuni
2.750 lei % = 506 2.750 lei
2.500 lei (250 161
oblig*10)
250 lei 6642
c) răscumpărare obligaţiuni
2.000 lei 506 = 5121 2.000 lei (250
oblig*8)
d) anulare obligaţiuni
2.500 lei 161 = % 2.500 lei
(250
oblig*10)
506 2.000 lei
7642 500 lei
e) rambursare rest
5.000 lei 161 = 5121 5.000 lei (500
oblig*10)

465. Se dau următoarele informaţii (în lei):


Rulaj debitor clienţi (inclusiv TVA) 99.960; cheltuieli cu amortizarea 13.510; materii
prime (sold iniţial) 4.100; ieşiri de produse finite la cost de producţie 75.800;
subvenţii din exploatare aferente cifrei de afaceri 4.700; venituri din sconturi
primite 5.300; cheltuieli cu impozitul pe profit 2.710; achiziţii de materii prime
23.850 (exclusiv TVA); obţinerea de produse finite la cost de producţie 81.400; chel-
tuieli cu ajustarea pentru deprecierea titlurilor de plasament 1.800; materii prime

39
(sold final) 5.320; datorii salariale (sold iniţial) 6.100; salarii plătite 19.800;
cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 2.370; datorii salariale (sold final) 5.000.
Calculaţi cifra de afaceri netă şi rezultatul din exploatare conform OMFP nr.
3.055/2009.
Rezolvare:
99.960 lei 411 = % 99.960 lei
70X 84.000 lei
4427 15.960 lei
înregistrare amortizare
13.510 lei 6811 = 281 13.510 lei

D 301 C
SI 4.100
23.850 X= 4.100+
23.850- 5.320 =
22.630
SF 5.320
consum materii prime
22.630 lei 601 = 301 22.630 lei
descărcare gestiune produse finite vândute
75.800 lei 711 = 345 75.800 lei
subvenţii aferente exploataării
4.700 lei 5121 = 7411 4.700 lei
sconturi primite
5.300 lei 401 = 767 5.300 lei
impozit pe profit
2.710 lei 691 = 441 2.710 lei
achiziţie materii prime
2.8381,5 lei % = 401 2.8381,5 lei
23.850 lei 301
4531,5 lei 4426
obţinere produse finite
81.400 lei 345 = 711 81.400 lei
înregistrare depreciere titluri de plasament
1.800 lei 6864 = 591 1.800 lei
înregistrare servicii prestate de terţi
2.370 lei 628 = 401 2.370 lei
plată salarii
19.800 lei 421 = 5121 19.800 lei

D 421 C
SI 6.100
Plăţi = 19.800
SF 5.000

40
Salarii datorate = 5.000 + 19.800 – 6.1000 = 18.700 lei
18.700 lei 641 = 421 18.700 lei

D 711 C

75.800 81.400
SFC 5.600

• Grupa 70 84.000 lei


+ Variaţia stocurilor (SFC ) 5.600 lei
+ Venituri din subvenţii aferente cifrei de exploatare (ct 4.700 lei
7411)
= Total venituri de exploatare 94.300 lei
• Cheltuieli cu amortizarea 13.510 lei
+ Cheltuieli cu materii prime 22.630 lei
+ Cheltuieli cu serviciile executate de terţi 2.370 lei
+ Cheltuieli cu salariile 18.700 lei
= Total cheltuieli de exploatare 57.210 lei

Rezultatul din exploatare = Venituri de exploatare – Cheltuieli de exploatare =


94.300 lei – 57.210 lei = 37.090 lei
Cifra de afaceri netă = grupa 70 (84.000 lei) + ct 7411 (4.700 lei) = 88.700 lei

466. Se dau următoarele informaţii (în lei):


Venituri din subvenţii de exploatare 15.500 (din care 9.500 pentru cifra de afaceri,
iar restul pentru cheltuielile cu dobânda); cheltuieli cu amortizarea 11.200; venituri
din exploatare privind provizioanele 5.200; produse finite (sold iniţial) 5.500;
mărfuri (sold iniţial) 2.700; cheltuieli cu sconturile acordate 8.100; achiziţii de
mărfuri 41.500; cheltuieli cu telecomunicaţiile 7.800; venituri din vânzarea produselor
finite la preţ de vânzare de 105.000; cheltuieli cu dobânzile 6.600; produse finite
(sold final) 3.700; venituri din prestări de servicii 14.700; mărfuri (sold final) 4.100;
valoarea contabilă brută a activelor cedate 45.000; venituri din cedarea activelor
21.500; amortizarea cumulată a imobilizărilor cedate 17.000, venituri din vânzarea
mărfurilor 60.000.
Care este valoarea cifrei de afaceri nete şi a rezultatului din exploatare conform OMFP
nr. 3.055/2009?

Rezolvare:
a) subvenţii de exploatare
15.500 lei 5121 = % 15.500 lei
7411 9.500 lei
7418 6.000 lei
b) înregistrare amortizare

41
11.200 lei 6811 = 281 11.200 lei
c) reluare provizioane
5.200 lei 151 = 7812 5.200 lei
d) acordare sconturi
8.100 lei 667 = 4111 8.100 lei
e) achiziţie mărfuri
41.500 lei 371 = 401 41.500 lei
f) înregistrare cheltuieli cu telecomunicaţiile
7.800 lei 626 = 401 7.800 lei
f) vânzare produse finite
105.000 lei 411 = 701 105.000 lei
g) descărcare gestiune produse finite
106.800 lei 711 = 345 106.800 lei
h) înregistrare dobânzi
6.600 lei 666 = 1682 6.600 lei
j)
D 345 C
SI 5.500
106.800
SF 3.700
SI + Obţinere – Descărcare gest = SF
5.500 + Obţinere – 106.800 = 3.700
Obţinere = 105.000
105.000 lei 345 = 711 105.000 lei
k) prestări servicii terţilor
14.700 lei 4111 = 704 14.700 lei
l) descărcare gestiune mărfuri vândute
D 371 C
SI 2.700
41.500
SF 4.100

SI + Achiziţie – Descărcare gest = SF


+ 41.500 – Descărcare gest = 4.100
Descăcare gest = 40.100
40.100 lei 607 = 371 40.100 lei
m) venituri din cedarea activelor
21.500 lei 461 = 7583 21.500 lei
n) descărcare gestiune active vândute
45.000 lei % = 2XX 45.000 lei
17.000 lei 281
28.000 lei 6583

• Venituri din prestări servicii 14.700 lei


+ Venituri din vânzări de produse finite 105.000 lei
- Variaţia stocurilor (SFD ) 1.800 lei

42
+ Venituri din subvenţii aferente cifrei de afaceri 9.500 lei
+ Alte venituri din exploatare (7583) 21.500 lei
= Total venituri de exploatare 148.900 lei
• Cheltuieli cu amortizarea 11.200 lei
+ Cheltuieli cu telecomunicaţiile 7.800 lei
+ Cheltuieli cu mărfurile 40.100 lei
+ Cheltuieli cu cedarea activelor 28.000 lei
- Ajustări privind provizioanele (Venituri din reluarea 5.200 lei
provizioanelor)
= Total cheltuieli de exploatare 67.000 lei

Rezultatul din exploatare = Venituri de exploatare – Cheltuieli de exploatare =


152.500 lei – 81.900 lei = 70.600 lei
Cifra de afaceri netă = ct 704 (14.700 lei) + ct 701 (105.000 lei)+ ct 7411 (9.500
lei) = 129.200 lei

467. O societate prezintă în contul de rezultate după natură următoarele informaţii:


venituri din vânzări 60.000 u.m., venituri din producţia stocată 10.000 u.m., cheltuieli
cu materii prime 20.000 u.m., cheltuieli cu salarii 15.000 u.m., cheltuieli cu
amortizarea 10.000 u.m., cheltuieli cu combustibil şi energie 5.000 u.m.
Firma are un manager care are salariul de 2.000 u.m. şi 13 salariaţi cu salarii egale: 9
salariaţi pentru activitatea de producţie, 2 salariaţi pentru activitatea de distribuţie si 2
salariaţi pentru serviciile administrative, în ceea ce priveşte amortizarea, 70% este
pentru producţie, 20% este pentru distribuţie şi 10% este pentru administraţie. Din
cheltuielile cu combustibil şi energie, 4.000 u.m. sunt pentru producţie, 500 u.m.
sunt pentru administraţie şi 500 u.m. sunt pentru distribuţie.
întocmiţi contul de rezultate cu clasificarea pe funcţii.

CPP după destinaţie


Nr crt Elemente Sume
1. Cifra de afaceri netă 60.000
2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor 40.000
prestate (3+4+5)
3. Cheltuielile activităţii de bază (20.000 mat 40.000
prime+9.000 sal +7.000 amortiz + 4.000
combustibil)
4. Cheltuielile secţiilor auxiliare -
5. Cheltuielile indirecte de producţie -
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 20.000
nete (1-2)
7. Cheltuielile de desfacere (2.000 sal +2.000 4.500
amortiz + 500 combustibil

43
8. Cheltuielile generale de administraţie (2.000 3.500
sal +1.000 amortiz + 500 distribuţie)
9. Alte venituri din exploatare 10.000
(venituri din producţia stocată)
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 22.000

468. Se cunosc următoarele informaţii despre costurile si stocurile societăţii ALFA pentru
exerciţiul N:
- cheltuieli salariale directe 60.000 u.m.;
- cheltuieli salariale indirecte 25.000 u.m.;
- salariile managerilor 20.000 u.m.;
- achiziţii de materii prime 125.000 u.m.;
- cheltuieli de întreţinere a echipamentelor 5.000 u.m.;
- cheltuieli cu publicitatea 30.000 u.m.;
- chirii şi asigurări pentru fabrică 10.000 u.m.;
- cheltuieli materiale indirecte 10.000 u.m.;
- cheltuieli cu amortizarea instalaţiilor 15.000 u.m.;
- stoc iniţial de materii prime 5.000 u.m.; sold final 15.000 u.m.;
- stoc iniţial al producţiei în curs 25.000 u.m.; sold final 20.000 u.m.;
- stoc iniţial de produse finite 30.000 u.m.; sold final 40.000 u.m.
1. întocmiţi foaia de calcul al costului de producţie pentru produsele finite obţinute în
cursul perioadei.
2. Ştiind că veniturile din vânzarea produselor finite sunt de 400.000 u.m., întocmiţi contul de
profit şi pierdere după funcţii pentru exerciţiul N.

rezolvare
D 301 Materii prime C
SI 5.000
125.000
SF 15.000

Achiziţii materii prime: 301=401 125.000


Consum materii prime: 601=301 5.000+125.000-15.000=115.000

D 345 Produse finite C


SI 30.000
235.000
(obţinere)
SF 40.000

Obţinere produse finite: 345=711 235.000


Descărcare gestiune 711=345 30.000+235.000-40.000=225.000

44
D 331 Producţie în curs C
SI 25.000

SF 20.000
Anulare producţie în curs 711=331 25.000
Constatare stoc final 331=711 20.000

D 711 Variaţia stocurilor C


25.000 235.000 (obţinere
produse)
225.000 20.000
(descărcare (constatare stoc
gestiune) final
SFC 5.000

• Consum materii prime 115.000

+ Salarii directe 60.000


= Total cheltuieli directe 175.000
+ Costuri indirecte variabile (25.000 35.000
salarii+10.000 materiale directe)
+ Costuri indirecte fixe (5.000 20.000
întreţinere echip +15.000 amortiz)
+ Producţie neterminată la începutul 25.000
perioadei
- Producţie neterminată la sfârşitul 20.000
perioadei
= Cost producţie 235.000

Nr Elemente Sume
crt
1. Cifra de afaceri netă 400.000
2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate 230.000
(3+4+5)
3. Cheltuielile activităţii de bază 175.000
- materii prime 115.000
- salarii directe 60.000
4. Cheltuielile secţiilor auxiliare -
5. Cheltuielile indirecte de producţie 55.000
- variabile 35.000
- fixe 20.000
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 170.000
7. Cheltuielile de desfacere 30.000
- publicitate 30.000

45
8. Cheltuielile generale de administraţie 30.000
- sal managerilor 20.000
- chirii şi asigurări fabrică 10.000
9. Alte venituri din exploatare 5.000
(venituri din producţia stocată)
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 115.000

469. Contabilul societăţii A BC a dem isionat, iar contul de profit şiurm


pierdere
ător afost
întocm it de noul contabil, care are m ai puţină rienţă.
expeD ispuneţi de urm ătoarele
inform aţii referitoare la această
cietate:
so
In fo r m a ţii V a lo r i
V ânzări 450.000
Salarii de producţie indirecte 12.000
U tilităţi 15.000
Salarii de producţie directe 90.000
A m ortizări echipam ente de producţie 21.000
M aterii prim e achiziţionate 159.000
A m ortizarea echipam entului de vânzare 18.000
A sigurare 4.000
Chiria pentru fabrică 50.000
Salarii pentru distribuţie şi adm inistraţie 32.000
C osturi de publicitate 75.000
Pierdere 26.000

Până în prezent, firm a a avut profit în fiecare perioadă, m otivcare


pentru
se cere să
verificaţi m odul de întocm ire a contului de profit
pierdere
şi (după funcţii şi după
natură).
Inform aţii suplim entare:
a) 60% dintre utilităţi şi 75 % din asigurare sunt pentru fabrică, restul
sunt pentru activităţi adm inistrative şi de distribuţie;
b) stocurile se prezintă astfel:
In fo r m a ţii 01.01 31.12
Stoc de m aterii prim e 8.000 27.000
Stoc de producţie în curs de execuţie 16.000 21.000
Stoc de produse finite 40.000 60.000

46
c) o parte de 80% din chirie corespunde producţiei. Explicaţi erorile
identificate în CPP prezentat.

rezolvare

a)
D 301
C
Si 8.000
159.000
Sf 27.000

Achiziţie materii prime în valoare de 159.000 (preluat din contul de profit şi


pierdere):
159.000 lei 301 = 401 159.000 lei
Din contul 301 rezultă un consum de: 8.000 + 159.000 – 27.000 = 140.000 lei,
înregistrat:
140.000 lei 601 = 301 140.000 lei

Eroare 1: În contul de profit şi pierdere nu figurează achiziţii materii prime


ci Cheltuieli cu materii prime 140.000 lei

b)
Anulare sold iniţial producţie în curs:
16.000 lei 711 = 331 16.000 lei
Constatare sold final producţie în curs
21.000 lei 331 = 711 21.000 lei
c)
D 345
C
Si 40.000
303.000
Sf 60.000
Calculul costului de producţie al produselor finite obţinute:
• Consum materii prime 140.000
+ Salarii directe 90.000
+ Amortizare echipament producţie 21.000
+ Alte cheltuieli legate de producţie 52.000
(60 % x 15.000 + 75 % x 4.000 + 80 % x 50.000)
= Cost de producţie al produselor finite obţinute 303.000
Înregistrarea costului de producţie:
303.000 lei 345 = 711 303.000 lei
Din contul 345 rezultă costul bunurilor vândute (descărcarea gestiunii) = 40.000 +
303.000 – 60.000 = 283.000 lei, înregistrate:

47
285.000 lei 711 = 345 285.000 lei

Situaţia în contul 711:


D 711
C
16.000 21.000
283.000 303.000
Sfc 25.000

Eroare 2: În contul de profit şi pierdere trebuia să figureze Variaţia


stocurilor, sold creditor 25.000 lei

470. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.;


costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de
amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. şi un mod linear de amortizare.
La 31.12.N+1 există indicii că activul este depreciat şi se efectuează testul de
depreciere. Se estimează o valoare justă de 76.000 u.m., costurile estimate de
vânzare sunt de 2.000 u.m., iar valoarea de utilitate estimată este de 73.000 u.m.
Efectuaţi testul de depreciere conform IAS 36 „Deprecierea activelor".
Rezolvare:
Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m.
Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.
100 .000
Amortizare anuală = = 20.000 u.m.
5ani
6
AmortizareN= 20.000* =10.000 u.m.
12
AmortizareN+1= 20.000 u.m.
Amortizare cumulată = 30.000 u.m.
a) anulare amortizare cumulată
30.000 u.m. 281 = 213 30.000 u.m.
b) valoare recuperabilă = max (Valoarea justă minus cheltuielile cu
cedarea;valoarea de utilitate) = max (74.000, 73.000) = 74.000 u.m.
valoarea recuperabilă (74.000 u.m.) < valoarea rămasă (75.000 u.m.)
Pierdere din depreciere= 1.000 u.m.
1.000 u.m. 6813 = 213 1.000 u.m.

D 213 C
Cost 105.000 30.000
SF 75.000 (val
rămasă)
471. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.;
costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de
amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. si un mod linear de
amortizare. La 31.12.N+1 se reevaluează activul la valoarea justă de 110.000 u.m.

48
Să se contabilizeze reevaluarea prin procedeul reevaluării valorii nete si să se calculeze
amortizarea pentru exerciţiul N+2, conform I AS 16 „Imobilizări corporale".

Rezolvare:
Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m.
Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.
100 .000
Amortizare anuală = = 20.000 u.m.
5ani
6
AmortizareN= 20.000* =10.000 u.m.
12
AmortizareN+1= 20.000 u.m.
Amortizare cumulată = 30.000 u.m.
a) anulare amortizare cumulată
30.000 u.m. 281 = 213 30.000 u.m.

b) diferenţă pozitivă din reevaluare = 110.000 - 75.000 = 35.000


35.000 u.m. 213 = 105 35.000 u.m.

110 .000
c) AmortizareN+2= =36.666 u.m.
3ani

D 213 C
Cost 105.000 30.000
Val rămasă 75.000
Dif poz 30.000
SF 110.000 (val
justă)
472. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.;
costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de
amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. şi un mod linear de
amortizare. La 31.12.N+1 se reevaluează activul la valoarea justă de 72.000 u.m.
Comentaţi efectele reevaluării conform IAS 16 „Imobilizări corporale".

Rezolvari:
Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m.
Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.
100 .000
Amortizare anuală = = 20.000 u.m.
5ani
6
AmortizareN= 20.000* =10.000 u.m.
12
AmortizareN+1= 20.000 u.m.
Amortizare cumulată = 30.000 u.m.
a) anulare amortizare cumulată
30.000 u.m. 281 = 213 30.000 u.m.
b) diferenţă negativă din reevaluare = 72.000 - 75.000 = -3.000
3.000 u.m. 6813 = 213 3.000 u.m.

49
D 213 C
Cost 105.000 30.000
SF 75.000 (val
rămasă)
473. O societate achiziţionează la 01.01.N un utilaj la un cost de achiziţie de 16.000 u.m.
pentru care se estimează o durată de utilizare de 5 ani, o valoare reziduală de 1.000
u.m. şi un mod de amortizare linear, în exerciţiul N+l se estimează o durată de
utilizare mai mare cu un an şi o valoare reziduală de 500 u.m. La începutul exerciţiului
N+2 se efectuează modernizări în sumă de 2.000 u.m. care conduc la reducerea
consumului de energie cu 10%.
Calculaţi amortizarea pentru durata de viaţă a activului conform IAS 16 „Imobilizări
corporale".

Rezolvare:
Cost 01.01.N = 16.000 u.m.
Valoare amortizabilă = 16.000 – 1.000 = 15.000 u.m.
15 .000
Amortizare anuală = = 3.000 u.m.
5ani
AmortizareN= 3.000 u.m.
a) anulare amortizare cumulată
3.000 u.m. 281 = 213 3.000 u.m.

b) N+1
Valoare amortizabilă = 13.000 – 500 = 12.500 u.m.
12 .500
Amortizare anuală = = 2.500 u.m. (4 ani rămaşi plus un an)
5ani
c) anulare amortizare
2.500 u.m. 281 = 213 2.500 u.m.

D 213 C
Cost 16.000 3.000 (anulare)
2.500 (anulare)
VR sf N 13.000
VR sf N+1 10.500
2.000
SF 12.500 (val
rămasă)

d) în N+2 înregistrare modernizare:


2.500 u.m. 213 = 404 2.500 u.m.
Valoare amortizare : 12.500 - 500 = 12.000 u.m.
12 .000
Amortizare anuală = = 3.000 u.m.
4ani

50
474. O societate achiziţionează la 01.01.N un utilaj la un cost de achiziţie de 16.000 u.m.
pentru care se estimează o durată de utilizare de 5 ani, o valoare reziduală de 1.000
u.m. si un mod de amortizare linear. La sfârşitul exerciţiului N+l acesta se
reevaluează la valoarea justă de 12.000 u.m. în exerciţiul N+2 se reestimează
valoarea reziduală la 1.500 u.m., iar în N+3 se prelungeşte durata de amortizare cu un
an.
Calculaţi amortizarea pentru durata de viaţă a activului conform IAS 16 „Imobilizări
corporale".

Rezolvare:
D 213 C
Cost 16.000 6.000 (anulare)
VR sf N+1 10.000
Dif pozitivă 2.000
Vjustă sf N+1 12.000 3.500 (anulare)
SF 8.500 (val
rămasă)

Valoare amortizabilă = 16.000 – 1.000 = 15.000 u.m.


15 .000
Amortizare anuală = = 3.000 u.m.
5ani
AmortizareN= 3.000 u.m.
AmortizareN+1= 3.000 u.m.
Amortizare cumulată = 6.000 u.m.
a) anulare amortizare cumulată
6.000 u.m. 281 = 213 6.000 u.m.

b) înregistrare diferenţă pozitivă din reevaluare 12.000 – 10.000 = 2.000 u.m.


2.000 u.m. 213 = 105 2.000 u.m.

c) În N+2
Valoare amortizabilă = 12.000 -1.500 = 10.500 u.m.
10 .500
AmortizareN+2= = 3.500 u.m.
3ani
anulare amortizare cumulată
3.500 u.m. 281 = 213 3.500 u.m.

d) În N+3
Valoare amortizabilă = 8.500 – 1.500 = 7.000 u.m.
Ani rămaşi 2+majorare cu un an = 3 ani.
7.000
Amortizare = = 2.333 u.m.
3ani

51
475. O societate a achiziţionat la 01.07 .N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.;
costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de
amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. şi un mod linear de amortizare.
La 31.12.N+1 există indicii că activul este depreciat şi se efectuează testul de
depreciere. Se estimează o valoare justă de 77.000 u.m., costurile de vânzare
estimate sunt de l .000 u.m., iar valoarea de utilitate estimată este de 73.000 u.m.
Efectuaţi testul de depreciere conform IAS 36 „Deprecierea activelor".

Rezolvare:
Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m.
Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.
100 .000
Amortizare anuală = = 20.000 u.m.
5ani
6
AmortizareN= 20.000* =10.000 u.m.
12
AmortizareN+1= 20.000 u.m.
Amortizare cumulată = 30.000 u.m.
a) anulare amortizare cumulată
30.000 u.m. 281 = 213 30.000 u.m.
b) valoare recuperabilă = max (Valoarea justă minus cheltuielile cu
cedarea;valoarea de utilitate) = max (76.000, 73.000) = 76.000 u.m.
valoarea recuperabilă (76.000 u.m.) > valoarea rămasă (75.000 u.m.), deci utilajul
nu este depreciat.
476. Societatea M deţine 80% din acţiunile societăţii A achiziţionate la data constituirii
societăţii. La 31.12.N se cunosc următoarele informaţii despre capitalurile proprii ale
celor două societăţi:

Elemente Societatea M Societatea A


Capital social 50.000 20.000
Rezerve 40.000 10.000
Rezultat 5.000 1.000

Calculaţi valoarea capitalurilor proprii în bilanţul consolidat la 31.12.N.

Rezolvare:

1.Partajul capitalurilor proprii ale societăţii A:


Elemente M A Conturi consolidate
Capital social 50.000 20.000 50.000
Rezerve 40.000 10.000 48.000
Rezultat 5.000 1.000 5.800
Capitaluri proprii 103.800
Interese minoritare 2.200
95.000 31.000 106.000

52
2.Bilanţul consolidat al grupului prin metoda integrării globale:
Capital social M = 50.000
+ Rezerve (40.000 M + 8.000) = 48.000
+Rezultat (5.000 M + 800) = 5.800
= Total capitaluri proprii = 103.800
477. Societatea M deţine 20% din acţiunile societăţii A achiziţionate la data constituirii
societăţii. La 31.12.N se cunosc următoarele informaţii despre capitalurile proprii
ale celor două societăţi:

Elemente Societatea M Societatea A


Capital social 50.000 20.000
Rezerve 40.000 10.000
Rezultat 5.000 1.000

Calculaţi valoarea capitalurilor proprii în bilanţul consolidat la 31.12.N.

Rezolvare

Capital social M = 50.000


+Rezerve (40.000 + 10.000 x 20 % ) = 42.000
+Rezultat (5.000 + 1.000 x 20 %) = 5.200
= Total capital propriu = 97.200

478. Societatea M deţine 60% din acţiunile societăţii BETA. M prezintă în bilanţ stocuri
de mărfuri de 30.000 u.m., iar BETA are stocuri de mărfuri de 15.000 u.m. M
utilizează pentru evaluare metoda FIFO, iar BETA, metoda LIFO. Dacă ar fi utilizat
metoda FIFO, valoarea stocului ar fi fost de 14.000 u.m. O parte din stocul de la
BETA provine de la societatea M, care a realizat prin vânzare un profit de 500 u.m.
Care este valoarea stocurilor care apare în bilanţul consolidat?

Rezolvare:

Retratarea valorii stocurilor:

1000 121 = 371 1000

1000 607 = 121 1000

Eliminarea profitului din stocuri


500 121 = 371 500

X+500 707 = % X+500


607 X
121 500

53
Retratare
240 4412 = 121 240

240 121 = 792 240

479. Societatea M deţine 70% din acţiunile ALFA şi 40% din acţiunile BETA. Acţiunile
au fost achiziţionate la constituirea societăţilor. La 31.12.N capitalurile proprii
cuprind:
Elemente Societatea M Societatea ALFA Societatea BETA
Capital social 60.000 30.000 20.000
Rezerve 40.000 20.000 10.000
Rezultat 10.000 5.000 1.000

Calculaţi valoarea capitalurilor proprii în bilanţul consolidat la 31.12.N.

Rezolvare:
Partea ce revine Partea ce revine
Elemente Alfa
grupului M (70%) minoritarilor (30%)
Capital social 30,000 21,000 9,000
Rezerve 20,000 14,000 6,000
Rezultat 5,000 3,500 1,500
55,000 38,500 16,500

Partea ce revine
Elemente Beta
grupului M (40%)
Capital social 20,000 8,000
Rezerve 10,000 4,000
Rezultat 1,000 400
31,000 12,400

Elemente M Alfa Beta Total Ajustari Conturi consolidate


Titluri Alfa 21,000 21,000
Titluri Beta 8,000 8,000
Titluri puse in
echivalenta 12,400 12,400
Capital social 60,000 30,000 8,000 98,000 38,000 60,000
Rezerve 40,000 20,000 4,000 64,000 23,000 87,000
Rezultat 10,000 5,000 400 15,400 1,500 13,900
Interese
minoritare 16,500 16,500
110,000 55,000 12,400 177,400 39,500 39,500 177,400

Capital social 60000=98000-8000-30000


Rezerve consolidate M=40.000 (rezerve M) + [30.000(capital social Alfa) + 20.000(rezerve de la Alfa)] * 70% -
21.000(valoarea titlurilor Alfa la M) + [20.000(capital social de la Beta) + 10.000(rezerve de la Beta) * 40% = 40.000+35.000+12.000+87.000

54
Rezultat consolidat M=10.000(rezultat M) + 5.000 (rezultat Alfa) * 70% + 1.000 (rezultat Beta) *40% = 3.500 + 400 = 13.900
Interesele minoritarilor = (30.000 + 20.000) * 30% + 5.000 * 30% = 16.500
Titluri ale societatilor puse in echivalenta = (20.000 + 10.000 + 1.000) * 40% = 12.400

480. în exerciţiul N se efectuează reparaţia capitală a unui echipament tehnologic al


întreprinderii. Costul reparaţiei este de 7.000 lei şi este format din:
- cheltuieli cu materialele consumabile 2.000 lei;
- cheltuieli cu salariile 3.000 lei;
- cheltuieli cu amortizarea 1.500 lei;
- cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 500 lei.
Expertiza tehnică atestă o creştere a duratei de utilitate a echipamentului cu 3 ani.
Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare conform IAS 16 „Imobilizări
corporale".

a) înregistrare cheltuieli
2.000 lei 602 = 302 2.000 lei
3.000 lei 641 = 421 3.000 lei
1.500 lei 681 = 281 1.500 lei
500 lei 628 = 401 500 lei
b) costul reparaţiei este recunoscut ca activ pentru că duce la creşterea duratei de
utilitate
7.000 lei 213 = 722 7.000 lei

481. . Societatea X obţine din producţie proprie un echipament tehnologic. Cheltuielile


efectuate au fost:
- cheltuieli directe 6.000 lei;
- cheltuieli indirecte 8.000 lei, din care variabile 6.000 lei şi fixe 2.000 lei;
- cheltuieli administrative 1.000 lei.
Gradul de utilizare a capacităţii de producţie este de 90%.
Costul producţiei neterminate la sfârşitul perioadei de gestiune este de 1.000 lei.
Costul producţiei neterminate la începutul perioadei de gestiune este de 2.000 lei.
Calculaţi costul echipamentului.

• Cheltuieli directe 6.000 lei

+ Cheltuieli variabile 6.000 lei


+ Cheltuieli fixe*gr de activ 2.000
*90%=1.800 lei
+ Producţie în curs la 2.000
începutul perioadei
- Producţie în curs la 1.000
sfârşitul perioadei
= Cost de producţie 14.800

55
482. La data de 01.01 .N întreprinderea achiziţionează un utilaj la costul de 22.000 lei.
Managerii estimează o durată de utilitate de 4 ani şi o valoare reziduală de 2.000 lei.
Metoda de amortizare este cea lineară. La sfârşitul exerciţiului N+2 managerii
estimează că durata de utilitate care corespunde cel mai bine noilor condiţii de
exploatare ale activului este de 8 ani. în acelaşi timp, valoarea reziduală este
reestimată la 2.500 lei. Se decide trecerea la metoda degresivă, iar coeficientul de
degresie este 2. La sfârşitul duratei de utilitate activul este vândut la preţul de 5.000
lei, TVA 19%.
Să se efectueze calculele şi înregistrările aferente utilizării şi vânzării activului dacă
întreprinderea aplică IAS 16 „Imobilizări corporale".

Cost de achizitie: 22.000 lei


Valoare reziduala: 2.000 lei
Valoare amortizabila: 20.000 lei
Amortizare anuala: 5.000 lei
Amortizare cumulata: 15.000 lei
Valoare ramasa de amortizat: 5.000 lei
Valoare amortizabila la 01.01.N+3 = 4.500 lei (22.000-2.500-15.000)

Amortizare Valoare ramasa


Valoare de Cota de
Anul anuala
amortizat amortizare
degresiva de amortizat
N+3 4,500 40% 1,800 2,700
N+4 2,700 40% 1,080 1,620
N+5 1,620 40% 648 972
N+6 972 486 486
N+7 486 486 0

Vanzare utilaj
5.950 461 = % 5.950
7583 5.000
4427 950

Scoatere din gestiune

22.000 % = 2131 22.000


19.500 2813
2.500 6583

483. Societatea A achiziţionează de la societatea B un utilaj al cărui preţ de achiziţie este de


520.000 lei. Pentru societatea B utilajul este produs finit. Contractul încheiat cu
furnizorul prevede posibilitatea fie a plăţii integrale la livrare a sumei de 520.000 lei,
fie a unei plăţi la livrare de 30.000 lei urmată de o plată ulterioară, peste l an, de
510.000 lei.

56
Precizaţi înregistrările contabile la cele două societăţi în cazul celei de-a doua
variante conform IAS 16 „Imobilizări corporale", respectiv IAS 18 „Venituri".

Societatea A
Plăţi ulterioare = 30.000 + 510.000 = 540.000 lei
Cost = 520.000 lei
Chelt cu dobânzile = 540.000 – 520.000 = 20.000 lei
i) achiziţie utilaj
540.000 lei % = 404 540.000 lei
520.000 lei 213
20.000 lei 471
b) plată imediată furnizor
30.000 lei 404 = 512 30.000 lei
c) recunoaştere chelt cu dobânzile
1.666 lei 666 = 471 1.666 lei (
20 .000
)
12 luni
d) plata finală furnizor
510.000 lei 404 = 512 510.000 lei

Societatea B
a) vânzare produse finite
540.000 lei 4111 = % 540.000 lei
701 520.000 lei
472 20.000 lei
b) încasare imediată creanţă
30.000 lei 5121 = 4111 30.000 lei
c) recunoaştere venituri din dobânzi
1.666 lei 472 = 766 1.666 lei (
20 .000
)
12 luni
d)încasare finală clienţi
510.000 lei 5121 = 4111 510.000 lei

484. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: vinde unui client pe data de


01.01.N mărfuri în valoare de 100.000 lei, condiţiile de plată fiind: 20% din preţ se
plăteşte în momentul vânzării, 30% din preţ se va plăti după un an de la vânzare, iar
50%, după 2 ani de la vânzare. Se estimează că în acel moment clientul ar putea
obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 10%.
în condiţiile aplicării IAS 18 „Venituri":
- Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare exerciţiului N.
- Calculaţi valoarea cifrei de afaceri şi a creanţei clienţi la sfârşitul anului N.

30.000 50.000
Valoarea justă = 20.000 + + = 88.595
(1 + 10 %) 1
(1 + 10%) 2

57
a) 01.01.N vânzare mărfuri
100.000 lei 4111 = % 100.000 lei
707 88.595 lei
472 11.405 lei
b) 01.01.N încasare creanţă
20.000 lei 5121 = 4111 20.000 lei
c) 31.12.N încasare creanţă
30.000 lei 5121 = 4111 30.000 lei
d) 31.12.N recunoaştere venituri din dobânzi
(88.595 – 20.000)* 10%= 6.859,5
6.859,5 lei 472 = 766 6.859,5 lei

Valoarea creanţei la 31.12.N este 50.000 lei


Valoarea cifrei de afaceri 88.595 lei

485. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: (1) Vinde unui client pe data de
01.01.N mărfuri în valoare de 200.000 lei, condiţiile de plată fiind: 30% din preţ se
plăteşte în momentul vânzării, 50% din preţ se va plăti după un an de la vânzare, iar
20%, după 2 ani de la vânzare. Se estimează că în acel moment clientul ar putea
obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 20%. (2)
Cumpără pe data de 30.06.N un număr de 1.000 de obligaţiuni; valoarea nominală a
unei obligaţiuni este de 10 lei, iar preţul de achiziţie este de 12 lei; dobânda anuală
este de 20%, încasată la 31 decembrie N.
în condiţiile aplicării IAS 18 „Venituri":
- Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare pentru exerciţiul N.
- Calculaţi suma veniturilor din dobânzi la 31 decembrie N.

100 .000 40.000


Valoarea justă = 60.000 + + = 171 .111lei
(1 + 20 %) 1
(1 + 20%) 2
a) 01.01.N vânzare mărfuri
200.000 lei 4111 = % 200.000 lei
707 171.111 lei
472 28.889 lei
b) 01.01.N încasare creanţă
60.000 lei 5121 = 4111 60.000 lei
c) 31.12.N încasare creanţă
100.000 lei 5121 = 4111 100.000 lei
d) 31.12.N recunoaştere venituri din dobânzi
(171.111 – 60.000)* 20%= 22.222 lei
22.222 lei 472 = 766 22.222 lei
e) achiziţie obligaţiuni
12.000 lei 506 = 5121 12.000 lei
f) încasare dobândă anuală
2.000 lei 5121 = % 2.000 lei
(1.000

58
oblig*10*20%)
766 1.000 lei
(2.000*6/12)
506 1.000 lei
(2.000*6/12)
Venituri din dobânzi = 22.222 + 1.000 = 23.222 lei

486. Calculaţi procentajul de control, procentajul de interes si precizaţi metoda de


consolidare aplicată pentru societăţile care fac parte din grupul M, care are următoarea
organigramă:

Societatea Relaţia Procentaj Metodă Procentaj


control consolidare interes

A SM în A 55 % Integrare 55 %
globală
B SM în B 80 % Integrare 80 %
globală
C SM în C 35 % Integrare 35 %
proporţională
D SM în D 15 % 15 %
E SM în A în E 45 % Integrare 55 % x 45 % =
globală 24,75 %
SM în E 20 % 20 %
Total 65 % 44,75 %
F SM în B în F 70 % Integrare 80 % x 70 % =
globală 56 %
SM în C în F 0% 35 % x 30 % =
10,5 %
Total 70 % 66,5 %

487. Efectuaţi retratările de omogenizare (inclusiv efectul asupra impozitului amânat)


cunoscând următoarele informaţii:

59
Societatea F deţine construcţii achiziţionate la un cost de 60.000 u.m. şi amortizate
pentru suma de 20.000 u.m.
Politica grupului din care face parte F este de a evalua clădirile la o valoare
reevaluată. Valoarea justă a construcţiilor determinată de experţi la 31.12.N este de
55.000 u.m.

Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizează metoda de amortizare


lineară, în timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri degresiv. Filiala
achiziţionase astfel de utilaje, la 01.01 .N, la un cost de achiziţie de 40.000 u.m. Conducerea ei
estimase o valoare reziduală nulă şi o durată de utilitate de 4 ani (normă de amortizare
lineară = 25%, normă de amortizare degresivă = 37,5%).
Societatea F deţine un utilaj achiziţionat la începutul exerciţiului N la un cost de 60.000
u.m. Durata de utilitate a fost estimată în momentul achiziţiei la 10.000 de ore de
funcţionare, în cursul exerciţiului N, utilajul a funcţionat 2.000 de ore. Politica grupului
din care face parte F este aceea de a aplica prevederile normei IAS 36 „Deprecierea acti-
velor".
La sfârşitul exerciţiului N există indicii că utilajul s-a depreciat. Managerii estimează o
valoare de utilitate de 40.000 u.m.
Valoarea justă este estimată la 44.000 u.m., iar cheltuielile determinate de ieşire, la 2.000
u.m.
Societatea F deţine un teren cumpărat în exerciţiul N-4 la un cost de 37.000 u.m. Terenul a
fost reevaluat, în exerciţiul N-2, la 44.000 u.m. între timp (din N-2 până în prezent),
rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio modificare. Politica grupului din
care face parte F este aceea de a aplica prevederile normei IAS 36 „Deprecierea activelor".
La sfârşitul exerciţiului N există indicii că terenul s-a depreciat. Valoarea reală a
terenului, considerată a fi egală cu valoarea recuperabilă, este de 32.000 u.m.
Societatea F îşi evaluează stocurile la ieşire prin metoda LIFO. Politica grupului din care
face parte F este de a utiliza metoda FIFO.
La sfârşitul exerciţiului N în situaţiile financiare individuale ale societăţii F stocul de
mărfuri este evaluat la 45.000 u.m. Dacă s-ar fi utilizat metoda FIFO, acelaşi stoc ar fi
avut o valoare de 34.000 u.m.
Cota de impozitare este de 16%.

1.În bilanţul individual prezentat de F la 31.12 clădirile au o valoare netă de


40.000. Rezultă o diferenţă pozitivă din reevaluare = 55.000 – 40.000 = 15.000
Reevaluarea:
15.000 lei 212 = 105 15.000 lei
Şi
2.400 lei 6912 = 4412 2.400 lei

60
2.În anul N amortizarea în conturile individuale ale lui F este de 40.000 x 25 % =
10.000
Conform politicii grupului amortizarea în anul N trebuie să fie de 40.000 x 37,5 %
= 15.000
În vederea consolidării se aduce amortizarea la nivelul cerut de grup:

5.000 lei 681 = 281 5.000 lei


Valoare contabilă amortizare (din situaţiile financiare consolidate) = 15.000
Baza fiscală (din situaţiile financiare individuale F) = 10.000
Creanţă de impozit amânat = 5.000 x 16 % = 800
800 lei Impozit = Venituri din 800 lei
amânat impozit
amânat

3.În N în contabilitatea individuală F a contabilizat o amortizare de 60.000 x


2.000: 10.000 = 12.000
Pentru situaţiile financiare consolidate se face testul de depreciere:
Valoarea contabilă: 60.000 – 12.000 = 48.000
Valoarea recuperabilă = max (44.000 – 2.000 şi 40.000) = 42.000
Pierdere de valoare = 48.000 – 42.000 = 6.000, înregistrată:
6.000 lei 6813 = 2913 6.000 lei
Valoare contabilă utilaj (din situaţiile financiare consolidate) = 42.000
Baza fiscală (din situaţiile financiare individuale F) = 48.000
Creanţă de impozit amânat = 6.000 x 16 % = 960
960 lei Impozit = Venituri din 960 lei
amânat impozit
amânat

4.În situaţiile financiare individuale întocmite de F în N terenul are o valoare de


44.000
Pentru situaţiile financiare consolidate se recunoaşte o pierdere de valoare de
44.000 – 32.000 = 12.000 contabilizată astfel: 7.000 pe seama rezervei din reevaluare şi
restul de 5.000 pe seama cheltuielilor:
7.000 lei 105 = 211 7.000 lei
Şi
5.000 lei 6813 = 2911 5.000 lei
Valoare contabilă teren (din situaţiile financiare consolidate) = 32.000
Baza fiscală (din situaţiile financiare individuale F) = 44.000
Creanţă de impozit amânat = 12.000 x 16 % = 1.920
1.920 lei Impozit = 105 1.120 lei (7.000
amânat x 16 %)
Venituri din 800 lei (5.000 x
impozit 16 %)
amânat
5.În vederea consolidării se aduce stocul la nivelul cerut de politica grupului:
(45.000 – 34.000 = 11.000)

61
11.000 lei 607 = 371 11.000 lei
Valoare contabilă stoc (din situaţiile financiare consolidate) = 34.000
Baza fiscală (din situaţiile financiare individuale F) = 45.000
Creanţă de impozit amânat = 11.000 x 16 % = 1.760
1.760 lei Impozit = Venituri din 1.760 lei
amânat impozit
amânat

488. O societate comercială importă pe data de 31 decembrie anul N o instalaţie pentru


extracţia gazelor naturale, cheltuielile legate de achiziţie fiind: preţul de cumpărare
55.000 lei; taxa vamală 4.950 lei; cheltuieli cu montajul 2.000 lei; cheltuieli de
desfacere 2.000 lei; pierderi iniţiale din exploatare înregistrate înainte ca activul să
atingă parametrii planificaţi 800 lei. Societatea estimează că valoarea actualizată a
cheltuielilor cu demontarea si mutarea activului la sfârşitul duratei de viaţă este de
14.000 lei. Instalaţia este amortizată prin metoda lineară în 5 ani. La sfârşitul anului
N+3 este vândută, preţul încasat fiind de 32.000 lei, TVA 19%. Valoarea
provizionului pentru dezafectare la sfârşitul exerciţiului N+3 este de 16.000 lei.
a) Calculaţi costul de achiziţie conform IAS 16 „Imobilizări corporale".
b) Efectuaţi înregistrările contabile pentru anul N+3.

• Preţ de cumpărare 55.000 lei

+ Taxa vamală 4.950 lei


+ Cheltuieli de montaj 2.000 lei
+ Cheltuieli de desfacere 2.000 lei
+ Cheltuieli demontare şi 14.000 lei
mutare activ
= Cost 77.950 lei
achiziţie instalaţie
77.950 lei 213 = % 77.950 lei
446 4.950 lei
1513 14.000 lei
404 59.000 lei
77 .950
Amortizare anuală = = 15 .590 lei
5ani
AmortizareN+1 = 15.590 lei
AmortizareN+2 = 15.590 lei
AmortizareN+3 = 15.590 lei
47.770 lei 681 = 2813 47.770 lei
vânzare conform IAS 16
38.080 461 = % 38.080
7583 32.000
4427 6.080

Iesire din gestiune

62
77.950 % = 2131 77.950
30.180 6583
47.770 2813

anulare provizion pentru dezafectare


14.000 lei 1513 = 7812 14.000 lei

489. Se dau următoarele informaţii (în mii lei):


- rezultatul contabil înaintea impozitării: 200;
- venituri din provizioane: 20;
- vânzarea şi încasarea unui utilaj la un preţ de vânzare de 190, TVA 19%,
valoarea contabilă brută fiind de 140, iar amortizarea cumulată, de 90;
- pierdere din cesiunea titlurilor de participare: 5;
- cheltuieli privind dobânzile: 55 (soldul iniţial si cel final al conturilor de dobânzi
de plată sunt 0);
- cheltuieli cu amortizarea: 40;
- venituri din dividende încasate: 35;
- scăderea creanţelor clienţi: 23;
- creşterea stocurilor: 14;
- scăderea datoriilor faţă de furnizori: 12;
- câştiguri din investiţii financiare pe termen scurt cedate: 8 (valoarea contabilă a
investiţiilor financiare pe termen scurt cedate este de 60, iar acestea se încasează
la vânzare);
- cheltuieli privind impozitul pe profit: 17 (contul 441 are sold iniţial 2 şi sold final
7);
- achiziţie de clădiri: 120, TVA 19%;
- încasări din cesiunea titlurilor de participare: 30;
- furnizori de imobilizări - sold iniţial: 210;
- furnizori de imobilizări - sold final: 70;
- emisiunea şi încasarea unui împrumut obligatar în valoare de 120;
- contractarea unui împrumut pe termen lung în valoare de 100;
- majorarea capitalului social prin aport în natură în valoare de 80;
- credite bancare pe termen lung - sold iniţial: 90;
- credite bancare pe termen lung - sold final: 100.

Investiţiile financiare pe termen scurt nu sunt echivalente de lichidităţi. Dividendele şi


dobânzile nu aparţin activităţii de exploatare.
Calculaţi fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare, investiţii şi finanţare.

• Rezultat înaintea impozitării 200 lei


- Venituri din provizioane 20 lei
- Rezultatul din cesiunea imobilizărilor 140 lei
+ Pierdere din cesiunea titlurilor de participare 5 lei
+ Cheltuieli cu dobânzile 55 lei

63
+ Cheltuieli cu amortizarea 40 lei
- Venituri din dividende 35 lei
= Rezultat din exploatare înaintea deducerii variaţiei 105 lei
necesarului de fond de rulment din exploatare
+ Scăderea creanţelor clienţi 23 lei
- Creşterea stocurilor 14 lei
- Scăderea furnizorilor 12 lei
- Impozit pe profit plătit 12 lei (2+17-7)
+ Incasări din vânzarea titlurilor pe termen scurt 68 lei
= Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 158 lei

68 lei 5121 = % 68 lei


503 60 lei
7642 8 lei
+ Încasări din cesiunea titlurilor 30 lei
- Plăţi către furnizorii de imobilizări 282,8 lei
+ Dividende încasate 35 lei
+ Încasări din vânzarea utilajelor 226,1 lei
= Fluxul net de trezorerie din activitatea de investiţii 8,3 lei

D 404 C
SI 210
Plăţi = 210 142,8
+142,8-70=282,8
SF 70

+ Încasări din împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 120 lei


+ Contractare credite pe termen lung 100 lei
- Rambursare credite pe termen lung 90 lei
- Dobânzi plătite 55 lei
= Fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare 75 lei

D 162 C
SI 90
X=90+100- 100
100= 90
SF 100

490. Se cunosc următoarele informaţii (în u.m.):

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 120.000


Stocuri la 01. 01. N 400.000
Datorii din exploatare la 31.12.N 800.000
Venituri din subvenţii pentru investiţii 40.000
Cheltuieli cu dobânzile 100.000

64
Rezultat înainte de impozitare 1.900.000
Venituri în avans la 31.12.N 300.000
(din care 200.000 subvenţii pentru
investiţii)
Creanţe din exploatare la 01. 01. N 200.000
Venituri din cesiunea activelor imobilizate 150.000
Câştiguri din cedarea investiţiilor financiare pe 175.000
termen scurt
Datorii din exploatare la 01 .01 .N 580.000
Stocuri la 3 1.12.N 450.000
Venituri în avans la 01. 01. N 600.000
(din care 180.000 subvenţii pentru
investiţii)
Creanţe din exploatare la 3 1 .12.N 600.000
Cheltuiala cu impozitul pe profit 500.000
Pierderi din cedarea investiţiilor financiare pe
termen scurt 100.000
Informaţii suplimentare:
1. în cursul exerciţiului N s-au vândut imobilizări al căror cost de achiziţie a fost
de 200.000 u.m., iar amortizarea cumulată, de 100.000 u.m.;
2. datoria privind impozitul pe profit a fost la începutul anului de 350.000 u.m.,
iar la sfârşitul anului, de 250.000 u.m.;
3. dobânzile plătite sunt considerate flux aferent activităţii de finanţare.
Să se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda indirectă.

• Rezultat înaintea impozitării 1.900.000 lei


+ Cheltuieli cu amortizarea 120.000 lei
- Venituri din subvenţii pentru investiţii 40.000 lei
+ Cheltuieli cu dobânzile 100.000 lei
- Rezultatul din cesiunea imobilizărilor 50.000 lei
= Rezultat din exploatare înaintea deducerii variaţiei 2.030.000 lei
necesarului de fond de rulment din exploatare
- Creşterea stocurilor 50.000 lei
+ Creşterea datoriilor din exploatare 220.000 lei
- Impozit pe profit plătit 600.000 lei (350,000
+500.000-250.000)
- Creşterea creanţelor din exploatare 400.000 lei
- Scăderea veniturilor ân avans 320.000 lei
= Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 880.000 lei

491. Societatea M deţine 76% din acţiunile societăţii F (19.000 din 25.000 acţiuni)
achiziţionate la costul de 190.000 u.m. Titlurile au fost achiziţionate în momentul
constituirii societăţii F.
Bilanţurile celor două societăţi se prezintă astfel:
Bilanţul M (în u.m.)

65
Activ Suma Datorii + Capitaluri proprii Suma
Titluri F 190.000 Capital social 200.000
Active diverse 390.000 Rezerve 30.000
Rezultat 50.000
Datorii 300.000
Total 580.000 Total 580.000

Bilanţul F (în u.m.)


Activ Suma Datorii + Capitaluri proprii Suma
Active diverse 660.000 Capital social 250.000
Rezerve 210.000
Datorii 200.000
Total 660.000 Total 660.000

Efectuaţi înregistrările privind partajul capitalurilor proprii F şi eliminarea titlurilor.


întocmiţi bilanţul consolidat.

1.Partajul capitalurilor proprii ale lui F şi eliminarea titlurilor deţinute de M la F:


Capitaluri proprii Total M (76 %) Interes minoritar
F (24 %)
Capital social 250.000 190.000 60.000
Rezerve 210.000 159.600 50.400
Total 460.000 349.600 110.400

250.000 lei Capital social = Titluri de 190.000 lei


F participare
210.000 lei Rezerve F Rezervă F ce 159.600 lei
revine lui M
Interese 110.400 lei
minoritare

2.Bilanţ grup:
Active diverse (390.000 + 660.000) 1.050.000
Total active 1.050.000
Capital social M 200.000
Rezerve (30.000 + 159.600) 189.600
Rezultat 50.000
Total capital propriu 439.600
Interese minoritare 110.400
Datorii (300.000 + 200.000) 500.000
Total capital propriu şi datorii 1.050.000

66
492. Fie următoarea structură de grup:

Determinaţi procentajul de control şi procentajul de interes deţinute de societatea SM în


fiecare dintre societăţi.

Societatea Relaţia Procentaj control Procentaj interes

F1 SM în F1 75 % 75 %
F2 SM în F2 90 % 90 %
F3 SM în F3 45 % 45 %
F4 SM în F3 în F4 0% 45 % x 35 % =
15,75 %
SM în F4 25 % 25 %
Total 25 % 40,75 %
F5 SM în F1 în F5 55 % 75 % x 55 % =
41,25 %
SM în F5 30 % 30 %
Total 85 % 71,25 %
F6 SM în F1 în F6 10 % 75 % x 10 % = 7,5
%
SM în F2 în F6 60 % 90 % x 60 % = 54 %
SM în F3 în F6 0% 45 % x 30 % = 13,5
%
Total 70 % 75 %

493. Societatea M a achiziţionat la 31 decembrie N 80% din acţiunile societăţii F. La


data achiziţiei bilanţurile celor două societăţi se prezentau astfel:

Bilanţul F (în u.m.)


Activ Suma Datorii + Capitaluri Suma
proprii
Active 170.000 Capital social 70.000
necurente 80.000 Rezerve 30.000
Active curente Datorii 150.000
Total 250.000 Total 250.000

67
Bilanţul M (în u.m.)

Activ Suma Datorii + Capitaluri Suma


proprii
Active 600.000 Capital social 400.000
necurente 80.000 Rezerve Datorii 180.000
Titluri FI 300.000 400.000
Active
Total curente 980.000 Total 980.000

La data achiziţiei valoarea justă a activelor si datoriilor societăţii F este egală cu


valoarea lor contabilă.
întocmiţi bilanţul consolidat la această dată.

1.Partaj capitaluri proprii societate F:


Capitaluri proprii Total M (80 %) Interes minoritar
F (20 %)
Capital social 70.000 56.000 14.000
Rezerve 30.000 24.000 6.000
Total 100.000 80.000 20.000

2.Capitalurile proprii ale lui F sunt împărţite în 2 componente:


a)Partea ce revine societăţii mamă compusă din:
a1)capitaluri proprii achiziţionate ce au în contrapartidă titlurile
achiziţionate înscrise în bilanţ – 80.000 lei
a2)capitaluri proprii acumulate (rezerve) din momentul intrării lui F în
perimetrul de consolidare – 24.000 lei
Capitalurile proprii acumulate ce revin societăţii mamă îmbracă forma de rezervă
consolidată şi rezultat consolidat. Relaţiile de calcul sunt:
1.Parte din capitalurile filialei ce participă la rezerva consolidată = Procentaj
interes x (capital social filială + rezervă filială) – Cost istoric titluri = 80 % x (70.000 +
30.000) – 80.000 = 0
2.Parte din rezultat filială ce participă la rezultatul consolidat = Procentaj interes x
Rezultat filială = 80 % x 0 = 0
b)Partea ce revine acţionarilor minoritari = Procentaj interese minoritare x Total
capitaluri proprii filială = 20 % x 100.000 = 20.000 lei

70.000 lei Capital F = Titluri de 80.000 lei


participare
30.000 lei Rezervă F Interese 20.000 lei
minoritare

3.Bilanţ consolidat:
Active necurente (170.000 + 600.000) 770.000

68
Active curente (80.000 + 300.000) 380.000
Total active 1.150.000
Capital social M 400.000
Rezerve consolidate (180.000 + 0) 180.000
Interes minoritar 20.000
Datorii (150.000 + 400.000) 550.000
Total capitaluri proprii şi datorii 1.150.000

494. Filiala F a achiziţionat la 01.01.N un utilaj la costul de 100.000 u.m. în situaţiile


financiare ale filialei utilajul este amortizat linear în 10 ani. La nivel consolidat utilajul
se amortizează în 5 ani şi se estimează o valoare reziduală de 5.000 u.m. La
01.01.N+2 utilajul este vândut la preţul de 150.000 u.m. Filiala F a fost achiziţionată
la 01.01.N-4.
Efectuaţi retratările de omogenizare în exerciţiile N, N+l şi N+2 dacă pentru
consolidare se utilizează metoda bazată pe fluxuri. Cota de impozitare este de 16%.

În anul N amortizarea în conturile individuale ale lui F este de 100.000 lei: 10 ani
= 10.000 lei
Conform politicii grupului, amortizarea ar trebui să fie (100.000 lei – 5.000 lei): 5
ani = 19.000 lei
Inregistrare amortizare la filiala :
10.000 6811 = 2813 10.000

Inregistrare amortizare la grup :


19.000 lei 681 = 281 19.000 lei

Inregistrare amortizare suplimentara


9.000 lei 681 = 281 9.000 lei

Valoare contabilă (din situaţiile financiare consolidate) = 19.000 lei


Bază fiscală (din situaţii financiare individuale F) = 10.000 lei
Creanţă de impozit amânat = 9.000 lei x 16 % = 1.440 lei
1.440 lei Impozit = Venituri din 1.440 lei
amânat impozit
amânat

În anul N+1, conform metodei pe fluxuri se înregistrează:


9.000 lei 681 = 281 9.000 lei
Şi
1.440 lei Impozit = Venituri din 1.440 lei
amânat impozit
amânat

Retratari aferente N+2


Inregistrarea scoaterii din evidenta a amortizarii cumulate:

69
18.000 lei 2813 = 6583 18.000 lei

Inregistrare datorie impozit pe profit amanat=18.000*16%=2.880


2.880 lei 6912 = 4412 2.880

495. Filiala F a capitalizat la 01.01 .N cheltuieli de constituire de 50.000 u.m. care sunt
amortizate în 5 ani. Potrivit politicii grupului cheltuielile de constituire afectează
contul de profit şi pierdere în exerciţiul în care se efectuează (se aplică prevederile
IAS 38 „Imobilizări necorporale").
Efectuaţi retratările de omogenizare în exerciţiile N şi N+l dacă pentru consolidare se
utilizează metoda bazată pe fluxuri.

I.În anul N în bilanţ:


a)Se elimină cheltuielile de constituire capitalizate la începutul anului:
50.000 lei 121 = 201 50.000 lei
b)Se elimină amortizarea cumulată înregistrată 50.000 lei : 5 ani = 10.000 lei
10.000 lei 2801 = 121 10.000 lei
II.În anul N în contul de profit şi pierdere:
50.000 lei 6xx = 121 50.000 lei

10.000 lei 121 = 6811 10.000 lei


Consecinţe asupra impozitului amânat:
Valoare contabilă cheltuieli de constituire (din situaţii financiare consolidate ) = 0
lei
Bază fiscală (din situaţii financiare individuale) (50.000 – 10.000 amortizarea) =
40.000 lei
Activ de impozit amânat = 40.000 lei x 16 % = 6.400 lei
În bilanţ:
6.400 lei Impozit = 121 6.400 lei
amânat
În contul de profit şi pierdere:
6.400 lei 121 = Venituri din 6.400 lei
impozitul
amânat
II.În anul N+1
Se elimină amortizarea:
10.000 lei 121 = 6811 10.000 lei
Valoare contabilă cheltuieli de constituire (din situaţii financiare consolidate) = 0
lei
Bază fiscală (din situaţii financiare individuale) (50.000 – 20.000 amortizarea) =
30.000 lei
Activ de impozit amânat = 30.000 lei x 16 % = 4.800 lei
În bilanţ:
4.800 lei Impozit = 121 4.800 lei
amânat

70
În contul de profit şi pierdere:
4.800 lei 121 = Venituri din 4.800 lei
impozitul
amânat

496. Societatea M a achiziţionat 40% din acţiunile societăţii SA la data constituirii


societăţii (01.01.N) la costul de 40.000 u.m. La 31.12.N, capitalurile proprii ale
societăţii SA se prezintă astfel:

Elemente Valori
Capital social 100.000
Rezultat 30.000

Efectuaţi punerea în echivalenţă a titlurilor SA.

Capitaluri proprii SA Total M (40 %)


Capital social 100.000 40.000
Rezultat 30.000 12.000
Total 130.000 52.000

La nivelul bilantului
52.000 lei Titluri puse în = Titluri de 40.000 lei
echivalenţă participare
Cota parte în 12.000 lei
rezultatul
societăţilor
puse în
echivalenţă

La nivelul contului de profit si pierdere

12.000 lei 121 = 7xx 12.000 lei

497. Datele de evidenţă şi calcul se prezintă astfel: costuri totale ale procesului de
producţie cuplat 700.000 lei; costurile pentru pregătirea şi desfacerea produselor
după închiderea procesului de producţie cuplat 20.000 lei produsul secundar şi
70.000 lei produsul principal; valoarea la preţ de vânzare a produsului secundar
150.000 lei; veniturile din vânzarea produsului principal 750.000 lei.
Determinaţi costul şi marja produsului principal.

Kpp = CT – (Valoarea produsului secundar – Costuri suplimentare aferente prod. Sec.


Livrate)

71
Kpp = 700.000 – (150.000-20.000) = 570.000 lei

Marja produsului principal = Venit din vanzarea prrod. Principal – (Costul produsului
principal + Costuri suplimentare aferente prod. Principale livrate)

Marja produsului principal = 750.000 – (570.000 + 70.000) = 110.000 lei

498. O întreprindere fabrică si vinde un produs în următoarele condiţii: cantitate / cost


variabil unitar / factor de acoperire: 8.000 buc. / 2,8 lei/buc. / 30%; costurile fixe
totale sunt de 27.000 lei.
Determinaţi care este cifra de afaceri la nivelul pragului de rentabilitate şi preţul de
vânzare unitar.
CF 27 .000 .000 − lei
Fa = = = 30 %, deci Pe = 90.000.000 lei
Pe Pe
Specificare Total % din Cifra de afaceri
 Cifra de afaceri 8.000 buc × pvu 100 %
- Cheltuieli variabile 8.000 buc × 2.800 70 %
lei/buc =
22.400.000 lei
= Marja asupra costurilor 8.000 buc × pvu – 30 %
variabile 22.400.000 lei
(8.000 buc × pvu – 22.400.000 lei) / 8.000 buc × pvu = 30 %
1 – 22.400.000 lei / 8.000 buc × pvu = 0,3
8.000 buc × pvu – 22.400.000 lei = 2.400 buc × pvu
5.600 buc × pvu = 22.400.000 lei
pvu = 4.000 lei/buc

499. O întreprindere fabrică si vinde un produs în următoarele condiţii: cantitate / cost variabil
unitar / preţ unitar: 80.000 buc. / 8 lei/buc. /10 lei/buc.; costurile fixe totale sunt de 46.000
lei.
Determinaţi cu cât pot scădea vânzările în mod relativ pentru ca întreprinderea să
atingă pragul de rentabilitate.
Specificare Total % din Cifra de afaceri
 Cifra de afaceri 80.000 buc × 100 %
10.000 lei/buc =
800.000.000
- Cheltuieli variabile 80.000 buc × 80 %
8.000 lei/buc =
640.000.000 lei
= Marja asupra costurilor 160.000.000 lei 20 %
variabile
Costuri fixe totale 46.000.000 lei
CF 46.000.000 lei
Punctul de echilibru (Pe) = MCV (%) = = 230.000.000 lei
20 %

72
CA - Pe 800.000.00
0 lei - 230.000.00
0 lei
Coeficientul de siguranţă dinamic = = =
CA 800.000.00 0 lei
71,25 %

500. O societate comercială fabrică şi vinde 5 produse în următoarele condiţii: preţ de


vânzare unitar / cheltuieli variabile unitare: A = 9 lei/buc. / 7 lei/buc; B = 15 lei/buc. /
10 lei/buc.; C = 15 lei/buc. /12 lei/buc.; D = 7 lei/buc. / 5 lei/buc.; E = 20 lei/buc. /
15 lei/buc.
Dacă restricţia de vânzare este limitată la 3 dintre cele 5 produse, iar volumul maxim
de fabricaţie pentru fiecare produs este de 1.000 bucăţi, precizaţi şi argumentaţi care
sunt cele două produse la fabricarea cărora se va renunţa pentru a se asigura marja
brută de profit maximă.
MVC (A) = 900 lei/buc – 700 lei/buc = 200 lei/buc
MCV (B) = 1.500 lei/buc – 1.000 lei/buc = 500 lei/buc
MCV (C ) = 1.500 lei/buc – 1.200 lei/buc = 300 lei/buc
MCV (D) = 700 lei/buc – 500 lei/buc = 200 lei/buc
MCV (E ) = 2.000 lei/buc – 1.500 lei/buc = 500 lei/buc
Produsele cele mai puţin rentabile sunt cele care vor avea factorul de acoperire cel
mai mic, respectiv MCV cea mai mică.
Se va renunţa la produsele A şi D

501. O societate comercială fabrică şi vinde 5 produse în următoarele condiţii: preţ de vânzare
unitar / cheltuieli variabile unitare: A = 6 lei/buc. / 4,5 lei/buc.; B = 8 lei/buc. / 7
lei/buc.; C = 4,5 lei/buc. / 2,5 lei/buc.; D = 5 lei/buc. / 4,5 lei/buc.; E = 10 lei/buc. /
8 lei/buc.
Dacă producţia maximă pe fiecare produs este de 100 bucăţi, iar cheltuielile fixe
identificabile pe produs sunt de 50 lei, precizaţi şi argumentaţi care dintre cele 5
produse este cel mai puţin rentabil.

MVC (A) = 600 lei/buc – 450 lei/buc = 150 lei / buc


MCV (B) = 800 lei/buc – 700 lei/buc = 200 lei/buc
MCV (C ) = 450 lei/buc – 250 lei/buc = 200 lei/buc
MCV (D) = 500 lei/buc – 450 lei/buc = 50 lei/buc
MCV (E ) = 1.000 lei/buc – 800 lei/buc = 200 lei/buc
Produsul cel mai puţin rentabil este cel care va avea factorul de acoperire cel mai
mic, respectiv MCV cea mai mică, deci produsul (D).

502. MARTINA SA utilizează pentru scopuri interne metoda costurilor variabile.


Produsul X prezintă următoarele costuri unitare: materii prime 4,40 lei, manoperă
directă 1,60 lei, costuri indirecte de producţie variabile 2,30 lei, costuri indirecte de
producţie fixe 1,90 lei, costuri de vânzare variabile 3,10 lei şi costuri de vânzare fixe
1,10 lei.

73
Dacă stocul final de produse finite conţine 1.240 kg din produsul X, iar cel iniţial, O
kg, determinaţi care va fi marja totală a contribuţiei la rezultat (marja din vânzări)
dacă au fost vândute 10.200 kg la preţul unitar de 25 lei/kg.

Costuri variabile totale = 4,40 lei + 1,60 lei + 2,30 lei + 3,10 lei= 11,4 lei
Marja din vânzări = 10.200 Kg x 25 lei/Kg preţ de vânzare – 10.200 Kg x 11,4
lei / Kg cost variabil = 138.720 lei .

74

S-ar putea să vă placă și