Sunteți pe pagina 1din 7

Dizolvarea si lichidarea

1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru o societate comercială înaintea efectuării
partajului este următoarea:
Active Capitaluri proprii și Datorii u.m.
Disponibil în cont la bancă 70 348 Capital social 50 000
Rezerve legale 8 000
Rezultat din lichidare 12 348
Total active 70 348 Total Capitaluri proprii și datorii 70 348
Contabilizați operațiile de partaj
Rezolvare:
a) Lichidare cap social: 1012 = 456 50.000
Achitare actionare: 456 = 5121 50.000 lei
b) Decontare rez legale: 1061 = 456 8000 lei
Impozit pe profit aferent rezervelor legale: 456 = 5121 1280 lei
Achitare impozit pe profit: 441 = 5121 1280 lei
c) Decontarea profitului net din lichidare: 121 = 456 12.348 lei
d) Inregistrare impozit pe dividende rezultat din profitul net si rez legale:
456 = 446 953,4 lei [ (12.348 + 8000 – 1280) x 5%]
e) Achitarea impozitului pe dividende: 446 = 5121 953,4 lei
f) Plata dividendelor aferente rezervelor si profitului net: 456 = 5121 18.114,6 lei

2. Se cunosc următoarele informații despre o societate care s-a dizolvat prin lichidare voluntară, hotărâtă
de asociații societății:
Bilanțul contabil întocmit de societatea care urmează să se lichideze u.m.
Elemente Active Capitaluri proprii și Datorii
Capital social 70 000
Rezerve legale 10 000
Rezerve din reevaluare 5 000
Mijloace fixe 105 000
Amortizare mijloace fixe (40 000)
Stocuri 50 000
Datorii comerciale 30 000
Datorii către buget 10 000
Disponibil în cont la bancă 10 000
Total 125 000 125 000
AGA a stabilit că lichidatorul poate efectua toate operațiunile necesare valorificării activelor, plata
datoriilor și împărțirea activului net asociaților.
Presupunem că onorariul lichidatorului este de 2 000 u.m. și a fost achitat prin bancă (lichidatorul nu este
plătitor de TVA); mijloacele fixe au fost vândute pentru 70 000 u.m., iar stocurile cu 60 000 u.m.
Efectuați aceste operații, stabilind totodată și rezultatul lichidării.
Rezolvare: Valorificarea elementelor de activ
1. Vanzarea mijloacelor fixe cu suma de 70.000 lei, TVA 19%:
a) Vanzarea mijloacelor fixe: 461 = % 83.300
7583 70.000
4427 13.000
b) Scoaterea din gestiune a mijlocului fix vandut: % = 213 105.000 lei
2813 40.000 lei
6583 65.000 lei
c) Incasarea contravalorii mijlocului fix vandut: 5121 = 461 83.300 lei
1
2. Vanzarea marfurilor la pretul de 50.000 lei, TVA 19%
a) Vanzarea stocurilor: 4111 = % 59.500 lei
707 50.000 lei
4427 9500 lei
b) Descarcarea gestiunii: 607 = 371 50.000 lei
c) Incarcarea contravalorii marfurilor vandute: 5121 = 4111 59.500 lei
3. Achitarea datoriilor societatii comerciale: % = 5121 40.000 lei
401 30.000 lei
446 10.000 lei
Presupunem ca onorariul lichidatorului este de 2000 lei si a fost achitat prin banca (lichidatorul nu este
platitor de TVA)
- Inregistrarea cheltuielilor cu onorariul lichudatorului: 628 = 5121 2000 lei
4. Regularizarea TVA: 13.300 + 9.500 = 22.800 lei
4427 = 4423 22.800 lei
Plata TVA: 4423 = 5121 22.800 lei
5. Stabilirea rezultatului lichidarii
Rezultatul lichidarii = Veniturile din valorificarea activelor – Chelt legate de lichidare si plata datoriilor
- Stabilirea rezultatului lichidarii:
a) Inchiderea conturilor de cheltuieli: 121 = % 116.000 lei
6583 65.000 lei
607 50.000 lei
628 1000 lei
b) Inchiderea conturilor de venituri: % = 121 120.000 lei
7583 70.000 lei
707 50.000 lei
- rezultatul lichidarii = 120.000 – 116.000 = 4000 lei
Calcularea, retinerea si virarea obligatiilor fiscale (impozit pe profit si impozit pe dividende, TVA)
- Stabilirea impozitului pe profit aferent rezultatului lichidarii: 4000 x 16% = 640 lei
a) Inregistrarea impozitului pe profit: 691 = 441 640 lei
Inchiderea contului 691: 121 = 691 640 lei
Plata impozitului pe profit: 441 = 5121 640 lei
Rezultatul net din lichidare cuvenit asociatilor este 3360 lei
4000 – 640 = 3360 lei
Operatiile de partaj:
- partajul capitalului social: 1012 = 456 70.000 lei
- achitarea datoriei: 456 = 5121 70.000 lei
- partajul rezervelor legale si rezervelor din reevaluare: % = 456 15.000 lei
105 5000 lei
1061 10.000 lei
- inregistrarea impozitului pe profit aferent rezervelor: 456 = 441 2400 lei
[(10.000 + 5000) x 16%]
- partajul profitului net: 121 = 456 3360 lei
- inregistrarea impozitului pe dividend asupra profitului repartizat si rezervelor nete:
15.000 – 24.000 + 3360 = 15.960 x 5% = 798 lei
456 = 446 798 lei
- plata impozitului pe profit, impozitului pe dividende: % = 5121 3198 lei
441 2400 lei
446 798 lei
- plata dividendelor nete: 456 = 5121 15.162 lei

2
3. Fie următorul bilanț de lichidare:
Activ Capitaluri proprii și Datorii
Disponibilități = 0 Capital social = 120 000
Rezerve = 6 000
Rezultat din lichidare = (144 000)
Furnizori = 18 000
Total activ = 0 Total Capitaluri proprii și Datorii = 0
Cum se procedează în cazul stingerii datoriei față de furnizori pentru o SNC ?
Rezolvare: 5121 = 456 18.000 lei
401 = 5121 18.000 lei

4. Bilanțul înainte de partaj la o S.A se prezintă astfel:


Disponibil în cont la bancă = 198 200 u.m.
Capital social = 100 000 u.m.
Rezerve legale = 20 000 u.m.
Rezultatul lichidării (ct.121) = 78 200 u.m
Care este înregistrarea contabilă privind partajul rezervelor legale ?
Rezolvare: Decontarea rezervelor legale:
1061 = 456 20.000
456 = 441 3200
456 = 446 840 [(20.000 – 3200) x 5%]
446 = 5121 840
456 = 5121 15.960
5. Se prezintă următorul bilanț final de lichidare:

După întocmirea bilanţului de lichidare urmează să se facă partajul activului net rezultat în urma
operaţiilor de lichidare. Considerăm că avem 2 asociați, iar aceștia deţin fiecare 50% din capitalul social.
Fiecare va primi jumătate din activul net.
Să se înregistreze operațiile de partaj.
Rezolvare: 1012 = 456 250.000 lei
456 = 117 137.400 lei
456 = 5121 112.600 lei
6. O societate comercială, livrează produse finite la prețul de vânzare de 600 000 lei plus TVA, prețul de
înregistrare al acestora fiind de 400 lei. O hotărâre judecătorească declară starea de faliment a clientului.

3
În urma hotărârii judecătorești definitive care atestă imposibilitatea încasării creanței, aceasta este scoasă
din activ. Ulterior, se recuperează în numerar, 25 % din valoarea creanței.
Să se contabilizeze operațiile aferente
Rezolvare: 411 = % 714.000
701 600.000
4427 114.000
711 = 345 400
4118 = 4111 - transferul creantei la clienti incerti
6814 = 491 600.000 Ajustarea pt deprecierea creantei
654 = 4118 600.000
491 = 7814 600.000
8034 600.000
4111 = 754 150.000
8034 150.000
7. Bilanțul societății ”X” după efectuarea operației de lichidare:
Activ Pasiv
Disponibilități = 0 Capital social = 20 000
Rezerve legale = 4 000
Rezultat reportat (pierdere) = 4 000
Rezultatul lichidării (pierdere) = 10 000
Care este suma ce revine asociaților societății ”X” în urma efectuării partajului capitalurilor proprii ?
Cota de impozit pe profit = 16%; cota de impozit pe dividende = 5%;
Rezolvare: 1) Partajul rezervelor legale:
a) Inregistrarea datoriilor fata de asociati privind restituirea rezervelor legale: 1061 = 456 4000 lei
b) Inregistrarea impozitului pe profit aferent rezervelor legale (4000 x 16% = 640): 456 = 441 640 lei
c) Inregistrarea impozitului pe dividende aferente rezervelor legale:
(4000 – 640) x 5% = 168 lei; 456 = 446 168 lei
2) Partajul capitalului social: 1012 = 456 20.000 lei
3) Partajul pierderii din lichidare: 456 = 121 10.000 lei
4) Partajul pierderii reportate: 456 = 117 4000 lei
In urma partajului, asociatilor le revine suma neta de 9192 lei
10.000 – 640 = 9360; 9360 – 168 = 9192 lei

Fuziune si Divizare
1. Dispuneți de următoarele informații:
Capital social = 100 acțiuni x 25 lei/acțiune; rezerve = 500 lei; rezultat reportat (pierdere) = 100 lei; datorii
= 100 lei; cheltuieli de constituire = 50 lei; utilaje = 5 000 lei
Care este valoarea matematică contabilă (VMC) a unei acțiuni
Rezolvare: ANC = 2500 + 500 – 100 – 50 = 2850 lei
VMC = ANC/nr. act. = 2850/100 = 28,5 lei/act
2. Dispuneți de următoarele informații pentru societatea A (absorbant) și societatea B (absorbit).
Societatea A: Capital social = 1000 acțiuni x 1000 lei/acțiune; ANC=2 000 000 lei
Societatea B: Capital social = 500 acțiuni x 2000 lei/acțiune; ANC = 1 000 000 lei
Care este mărimea primei de fuziune și înregistrarea contabilă corespunzătoare ?
Rezolvare: VMCA = 2.000.000/1000 act = 2000 lei
Nr. act ce trebuie emise = 1.000.000/2000 lei/act = 500 actiuni
Determinarea cresterii cap social la soc A:
500x1000 lei/act = 500.000 lei
Prime de fuziune:
4
Aportul net – creste de la cap social = 1.000.000 – 500.000 lei = 500.000 lei
Inregistrarea contabila a soc A:
456 = % 1.000.000
1012 500.000
1042 500.000
3. Societățile A,B,C,D hotărăsc să fuzioneze într-o societate nouă E, cu un capital social de 24 000 u.m.
Consiliul de administrație hotărăște ca pentru consemnarea fuziunii și pentru acoperirea cheltuielilor
legate de efectuarea operației de fuziune, taxa de participație să fie de 5% din valoarea capitalului social
aportat: 24 000 x 5% = 1 200 u.m.
Calculul primelor de fuziune este:
A: 10 000 x 5% = 500 u.m. prima;
B: 8 000 x 5% = 400 u.m. prima;
C: 5 000 x 5% = 250 u.m. prima;
D: 1 000 x 5% = 50 u.m. prima.
Efectuați înregistrările în contabilitatea societății E.
Rezolvare: 456 = % 25.200 lei inregistrarile in contabilitate a societatii E
1012 24.000 lei
1042 1200 lei
4. Două societăți comerciale care nu au participații reciproce fuzionează. Situația celor două societăți se
prezintă astfel?
Societatea A: valoarea netă de aport 48 000 u.m., număr de acțiuni 6 000, valoare nominală 6
lei/acțiune;
Societatea B: valoarea netă de aport 40 000 u.m., număr de acțiuni 5 000, valoare nominală 5
lei/acțiune. Care este numărul de acțiuni ce trebuie emise:
I.De societatea A dacă ea absoarbe societatea B;
II.De societatea B daca ea absoarbe A.
Rezolvare: Cazul I: VMC A = 48.000/6000 act = 8 lei/act
Nr actiuni ce tb emise 40.000 u.m/8 u.m/act = 5000 actiuni
Cazul II: VMC B = 40.000/5000 act = 8 lei/act
Nr actiuni ce tb emise 48.000 u.m/8 u.m/act = 6000 actiuni

5. SC Alfa SA absoarbe SC Beta SA. Ea preia prin fuziune activul acesteia constând
din clădiri de 10.000 lei și disponibil la bancă de 5.000. Emite în schimb 1.000 de acțiuni noi cu o valoare
nominală de 14 lei /acțiune.
Ulterior, prima de fuziune se încorporează în capitalul social.
Să se calculeze: valoarea activului preluat de la SC BETA SA, valoarea acțiunilor emise, prima de
fuziune. De asemenea, să se efectueze înregistrările contabile la SC ALFA SA
Rezolvare:
- Valoarea activului preluat de la SC Beta SA: 10.000 + 5000 = 15.000 lei
- Valoarea actiunii emise: 1000 act x 14 lei/act = 14.000 lei
- Prima de fuziune: 15.000 – 14.000 = 1000 lei
- Inregistrarea aportului net rezultat din fuziune: 456 = 1012 14.000 lei
- Inregistrarea primirii elementelor de activ: % = 456 15.000 lei
212 10.000 lei
5121 5000 lei
- Inregistrare prima de fuziune: 456 = 1042 1000 lei
- Incorporare prima de fuziune in capitalul social: 1042 = 1012 1000 lei
6. Bilanțurile societății A (absorbant) și B (absorbită) înainte de operația de fuziune se prezintă astfel:
Structuri bilanțiere Societatea A Societatea B

5
Concesiuni, brevete, licențe, 34 000 3 500
mărci 80 000 11 000
Imobilizări corporale 106 000 16 500
Active circulante
Total activ 220 000 31 000
Capital social 120 000 18 000
(1200 acțiuni x 100 (180 acțiuni x 100
Rezerve lei/acț) lei/acț.)
Datorii 15 000 2 250
85 000 10 750
Total pasiv 220 000 31 000
Cum se înregistrează creșterea capitalurilor proprii la societatea A ?
Rezolvare: ANC active nete contabile
Raportul de schimb, numarul de actiuni emise, majorarea de capital social la soc. A si prima de emisiune,
Cum se contabilizeaza cresterea capitalurilor proprii la soc A?
ANC pentru fiecare dintre societati:
A = 34.000 + 80.000 + 106.000 – 85.000 = 135.000
B = 3500 + 11.000 + 16.500 – 10.750 = 20.250
Det raport de schimb al actiunilor pt a acoperi aportul societatii absorbite.
Stabilirea valorii contabile a actiunilor societatilor A si B.
A = 135.000/1200 = 112,5 lei
B = 20.250/180 = 112,5 lei
Stabilirea raportului de schimb: 112,5/112,5
20.250/112,5 = 180 actiuni
180 * 112,5/112,5 = 180 actiuni
Valoarea nominala a unei actiuni la societatea A = 120.000/1200 = 100 lei
Majorarea capitalului social la societatea A
Numarul de actiuni ce tb emise la soc A 180 * 100 = 18.000 lei
Calcularea primei de fuziune ca diferenta intre valoarea contabila si valoarea nominala
1. Valoarea rezervelor: 456 = % 20.250 lei
1012 18.000
1042 2250 lei
7. Activul net corectat pentru 2 societăți care fuzionează prin contopire, rezultând o nouă societate C, se
prezintă astfel:

Se cere: determinarea valorii intrinseci a acțiunilor pentru cele două societăți;


- stabilirea nr.de acțiuni pe care trebuie să le emită societatea C*
* Valoarea nominală a unei acțiuni la societatea C = 1 000 lei.
- determinarea raportului de schimb între acțiunile societății C și acțiunile societăților A și B;
- cum vor fi împărțite acțiunile între acționarii societăților A și B acțiunile societății C ?
Rezolvare:
1) Det valorii intrinseci a actiunilor:
- la intreprinderea A: 1.107.000/900 = 1.230 lei/act;
- la intreprinderea B: 436.000/200 = 2.180 lei/act

6
2)Stabilirea nr. de actiuni pe care tb sa le emita intreprinderea C
Aportul intreprinderilor Asi B in cadrul intreprinderii C e egal cu suma activului net corectat al celor 2
intreprinderi dizolvate, adica:
1.107.000 + 436.000 = 1.543.000 lei
Nr. de actiuni ce tb sa le emita intreprinderea C se obtine impartind suma activului net corectat la
valoarea nominala a unei actiuni C, adica:
1.543.000/1.000 lei/act = 1.543 actiuni C
3) Determinarea raportului de schimb între acțiunile societății C și acțiunile societăților A și B:
Raportul de schimb actiuni C/actiuni A = 1.230/1.000 = 1,23
Raportul de achimb actiuni C/actiuni B = 2.180/1.000 = 2,18
Actiunile intr. C vor fi impartite intre actionarii intreprinderilor A si B astfel:
- numarul de actiuni ce revin actionarilor intrepr. A = 1.543 actiuni C x (1.107.000/1.543.000) = 1.107
actiuni C;
- - numarul de actiuni ce revin actionarilor intrepr. B = 1543 actiuni C x (436.000/1.543.000) = 436
actiuni C.

S-ar putea să vă placă și