Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul scris la disciplina FILOSOFIE

Notele de curs, (în special cele de la prelegerea despre minte ș i gândire, subiect care nu este abordat în manual).

Din

manualul

recomandat

(Macoviciuc,

V.

(coord.),

Filosofie.

Tematiz ă ri

contemporane, Editura ASE, Bucureş ti, 2010), următoarele capitole:

1. Condiţ ia filosofiei în lumea contemporan ă / 11

1.1 Viaţă cotidian ă ş i trebuin ţe metafizice / 13

1.2 Cunoaş terea ş tiin ţifică ş i filosofia. Scientismul / 21

1.3 Filosofie ş i artă / 35

1.4 Mitul în filosofie. Nevoia de sacru ş i retorica publicitară / 37

1.5 Filosofia ş i problema condiţiei umane / 55

9. Obiectul ş i problematica gnoseologiei / 311

9.1

Consideraţii istorice / 311

9.2

Teoria generală a cunoaş terii / 315

9.3

Disputa empirism-raţionalism / 316

13.

Filosofia religiei / 445

13.1 Religia privită ca filosofare / 446

13.2 Mari religii / 450

13.3 Credin ţă religioas ă ş i comportament economic / 460

16. Teorii etice / 581

16.1 Utilitarismul / 585

16.2 Etica datoriei / 593

16.3 Etica virtu ţilor / 599

16.4 Obiecţii ş i alternative / 604