Sunteți pe pagina 1din 9

1.

In cursul exerciţiului N o întreprindere este angajată intr-un un proces juridic initiat de un


client. Ea estimează o probabilitate de pierdere a procesului si de plata de daune de
12.000 lei. Procesul se finalizează în N+1 si societatea suporta daspagubiri de 9.000 lei.
Care este impactul acestei situatii asupra impozitului pe profit in anii N şi N+1?

Rezolvare:

 31.12.N se recunoaste provizionul de 12000 lei

6812 (cheltuieli de expl privind provizioanele) = 1511 (provizioane pentru litigii) 12000

 N+1 recunoasterea datoriei privind despagubirile

6581 (despagubiri, amenzi, penalitati) = 462 (creditori diversi) 9000

 Anulare provizion pntru litigii

1511 (provizioane pentru litigii) = 7812 (venituri din provizioane) 12000

 Plata despagubiri

462 (creditori diversi) = 5121 (conturi la banci in lei)

Impozit pe profit = Venituri – Cheltuieli – venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile


Anul N – cheltuiala cu provizionul nedeductibila
Anul N+1 – venitul din provizion neimpozabil

2. O societate comercială plătitoare de TVA înregistrează în anul 200X venituri în sumă de 175.000
lei (reprezentând în totalitate cifra de afaceri). Cheltuielile sunt următoarele:
- cheltuieli cu materiile prime şi materialele 35000 lei; CD
- cheltuieli de personal 10000 lei; CD
- cheltuieli proprii cu impozitul pe profit datorat 3000 lei; CND
- cheltuieli cu provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor 15000 lei; CD
- cheltuieli cu primele de asigurare aferente activelor corporale 1500 lei; CD
- cheltuieli făcute în favoarea asociaţilor 1200 lei (cu chiria spaţiilor puse la dispoziţia acestora);
CND
- cheltuieli cu amortizarea contabilă a mijloacelor fixe 20.000 lei; amortizarea fiscală este 23.000
lei; CD = 23 000
- cheltuieli cu sponsorizarea 2.500 lei; CD = 875
Să se calculeze impozitul pe profit annual datorat şi diferenţa de virat statului.

Rezolvare:
Profit impozabil înainte de recuperarea pierderii = venituri totale (din contabilitate) – cheltuieli
totale (din contabilitate) + elemente similare veniturilor – elemente similare cheltuielilor –
deduceri – venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile
Venituri totale = 175 000
Chelt totale = 35 000+10 000+3 000+15 000+1 500+1 200+23 000+2 500 = 91 200
Profit = 175 000 – 91 200 – 0 + (3 000+1 200+2 500) = 90 500
Impozit inainte de deducere chelt cu spons = 90 500*16% = 14 480
0.005 * CA = 0.5%*175 000 = 875
Deducem din impozit = min(875;14 480)= 875
 Impozit datorat = 14 800 – 875 = 13 925

3. O societate comercială a trimis în luna august în delegaţie 5 salariaţi, fiecare câte 5 zile.
Diurna acordată a fost de 80 lei/zi/salariat. Cheltuielile cu transportul sunt de 1500 lei, iar
cheltuielile reprezentând cazarea sunt de 5.000 lei. Să se precizeze care este nivelul
cheltuielilor deductibile şi care este nivelul cheltuielilor nedeductibile la calculul
impozitului pe profit.

Rezolvare:

Chelt cu diurna = 5*5*80 = 2000  deductibile = 5*5*17 = 425  nedeductibile = 1575


Chelt transport = 1500 deductibile
Chelt cazare = 5000 deductibile
Total deductibile = 425 + 1500 + 5000 = 6925

4. O societate comercială a înregistrat venituri totale de 790.000 lei din care cifra de afaceri este
de 750.000 lei. Cheltuielile totale efectuate sunt de 600.000 lei din care 10.000 lei reprezintă
impozitul pe profit plătit în cursul anului, 30.000 lei reprezintă cheltuieli cu sponsorizarea, 3.000
lei reprezintă majorări de întârziere rezultate în urma unui control fiscal, 5.000 lei reprezintă
contravaloarea unor servicii de consultanţă furnizate de un partener, pentru care nu există
contract încheiat şi nu este justificată necesitatea lor. Să se determine impozitul pe profit de virat
statului.

Rezolvare:

CA = 750 000
Profit = 790 000 – 600 000 – 0 + ( 10 000+30 000+3 000+5 000) = 238 000
Impozit inainde de deducere spons = 238 000*16% = 38 080
Chelt ded spons = min[3750=(0.5%*75000);7616=(20%*38 080)]= 3750
 Impozit datorat = 38 080 – 3750 = 34 330
5. Se cunosc următoarele date despre o societate comercială care la începutul anului este
plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor:

Element ianuarie februarie martie aprilie mai iunie


Venituri din vânzarea 50.000 120.000 210.000 300.000 420.000 560.000
mărfurilor (lei, cumulat
de la începutul anului)
Cheltuieli, mai puţin 40.000 78.000 123.000 180.000 210.000 280.000
impozitul pe venit (lei,
cumulat de la începutul
anului)
Curs de schimb leu/euro 4,45
la finele anului anterior
Să se determine impozitul pe venit/profit aferent fiecărei scadenţe, dacă veniturile realizate,
mai puţin impozitul datorat sunt deductibile dacă ar fi analizate din punctul de vedere al
impozitului pe profit.

Rezolvare:

Obligatia calculării, declarii si platii impozitului pe venitul microintreprinderilor daca:


 venituri* < 500.000 EUR (2.270.550 lei) la sfarsitul anului 2016
 Curs schimb utilizat: cursul valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au
inregistrat veniturile.
Calcul 31.03  venit cumulat = 380 000
 impozit venit micro = 380 000*3%= 11400(nu are salariati)
 scadenta plata 25.04

Calcul 30.06  venit cumulat = 1 280 000 (nu se depaseste plafonul)


 impozit micro = 1 280 000*3%= 38 400(nu are salariati)
 scadenta plata 25.05

6. Un plătitor de impozit pe profit şi TVA înregistrează în trimestrul I cheltuieli cu protocolul în


sumă de 10.000 lei. Cheltuielile totale efectuate sunt de 130.000 lei, iar veniturile realizate în
sumă de 300.000 lei. Să se determine impozitul pe profit de plată.

Rezolvare:

Chelt protocol ded = (300 000 – 130 000 + 10 000)*2% = 3 600  nedeductibile = 6 400
Rezultat impozabil = 300 000 – 130 000 + 6 400= 176 400
Impozit = 176 400*16%= 28 224
7. Un bun corporal evaluat la 48.000 RON are o durată de utilizare de 4 ani. Determinați valoarea
amortizării aferente fiecărui an în parte, daca amortizarea este: liniara, accelerate, degresiva.

Rezolvare :

 Amortizare liniara: suma fixa anuala stabilita proportional cu numarul de ani ai duratei de
utilizare economica  48 000 lei / 4ani= 12 000lei/an

 Amortizare accelerata: in primul an amortizarea este = 50% din valoarea de intrare a


bunului  48 000 lei * 50% = 24 000 lei. Urmatorii 3 ani ramasi: (48 000 – 24 000) / 3 ani=
8 000 lei/an

 Amortizare degresiva: consta in multiplicarea ratei anuale cu 1.5 ( deoarece durata de


utilizare este de 4 ani).

o Cota liniara de amortizare = 100/4 ani= 25%


o Cota degresiva de amortizare = 20%*1.5 = 0.3
o Amortizare an I = 48 000* 20%*1.5 = 14 400
o Amortizare an II
 degresiva = (48 000 – 14 400) *20%*1.5 = 10 080
 liniara = (48 000 – 14 400) / 3 ani ramasi = 11 200  continuam cu
amortizare liniara 11 200/ an pentru cei 3 ani ramasi

8. O microîntreprindere a înregistrat în trimestrul I al exercițiului fiscal următoarele:


- venituri din prestări de servicii 50.000 lei
- venituri din vânzări de mărfuri 70.000 lei
- venituri din provizioane 7.000 lei
- venituri aferente serviciilor în curs de execuție 1.500 lei
- venituri din despăgubiri primite de la o societate de asigurări pentru pagube produse
bunurilor din patrimoniu în urma unor calamități naturale 4.500 lei
- cheltuieli cu mărfurile vândute 40.000 lei
- cheltuieli cu serviciile prestate de terți 60.000 lei
- cheltuieli salariale 20.000 lei
- cheltuieli (contabile) cu amortizarea 25.000 lei
- cheltuieli cu achiziția unei case de marcat fiscale (pusă în funcțiune pe 15 februarie) 1.400
lei
Calculați impozitul datorat de societate.

Rezolvare:
Baza impozitare = total venituri din orice sursa – venituri din proviz – venituri serv in curs de
executie – venituri despagubiri – chelt casa marcat = (50 000+ 70 000+ 7 000+ 1 500+ 4 500+) –
7 000 – 1 500 – 4 500 – 1 400 = 133 000 – 14 400 = 118 600
Impozit (are un salariat) = 118 600*1% = 1 186
Impozit (nu are salariati) = 118 600*3% = 3 558
9. O societate comercială plătitoare de impozit pe profit prezintă la sfârşitul trimestrului I al
anului 200X următoarele date:
 venituri din vânzări de produse finite 620.000 lei;
 cheltuieli totale în sumă de 316.000 lei din care cheltuieli privind bursele private acordate
potrivit legii 6.000 lei.
Determinaţi impozitul pe profit ce trebuie virat la buget pentru trimestrul I al anului 200X.

Rezolvare:

Profit impozabil = 620 000 – 316 000 + 6 000 = 310 000


Impozit inainte de deducere cheltuiala cu bursa privata = 310 000*16% = 49 600
Chelt deduc bursa = min [( 0.5% * 620 000) ; (20% * 49 600)] = min (3100;9920)=3100
Impozit datorat = 49 600 – 3 100 = 46 500

10. O organizaţie nonprofit realizează următoarele venituri:


 venituri din cotizaţiile membrilor 20.000 lei;
 venituri din donaţii şi sponsorizări 40.000 lei;
 venituri în urma realizării unui spectacol 10.000 lei;
 venituri din activităţi economice 200.000 lei.
Cheltuielile aferente obţinerii acestor venituri sunt: cheltuieli aferente veniturilor din activităţi
neeconomice 40.000 lei şi cheltuieli aferente activităţilor economice 80.000 lei. Cursul de schimb
este 1 euro = 4,4821 lei/EUR. Să se determine impozitul pe profit.

Rezolvare:

Total venituri scutite = 20 000 + 40 000 + 10 000 = 70 000


Conditii scutire venituri comerciale = 15 000 euro * 4.4821 = 67 231,5
= 10% * 67 231, 5 = 6 723,13
 suma de 6 723,13 este neimpozabila  193 267,85 este impozabila (200 000 – 6 723,15)
 chellt aferente venit impoz = 80 000 * 193 267,85 / 200 000 = 77 310,74
 impozit = (193 267,85 - 77 310,74) * 16% = 18 553,138

11. O societate comercială se înfiinţează în anul 2016 ca plătitoare de impozit pe veniturile


microîntreprinderilor. Exerciţiul financiar al anului 2016 înregistrează o pierdere de 2.000
lei. In 2017 trece la regimul de plătitoare de impozit pe profit. Poate societatea să-si
recupereze, in scopul calculării impozitului pe profit pe anul 2017, pierderea înregistrată
în anul 2016?
Raspuns:

Da. Conform Cod Fiscal art 31 alin (4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor și care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidența prevederilor
alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu.
Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între anul înregistrării pierderii fiscale și
limita celor 7 ani.)

12. Precizaţi trei tipuri de venituri care nu intră în baza impozabilă în scopul calculării
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor?

Raspuns:

a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;

c) veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;

d) veniturile din subvenții;

e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare,
care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de
întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru


pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

h) veniturile din diferențe de curs valutar;

i) veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul


unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;

j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul "709",


potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

k) veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite, potrivit legii,


titulari inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau
moștenitorii legali ai acestora;

l) despăgubirile primite în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului;

m) veniturile obținute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenție de
evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.
13. Cine sunt consideraţi contribuabili în cazul impozitului pe profit?

Raspuns:

a) persoanele juridice române, cu excepțiile prevăzute la alin. (2); Norme metodologice

b) persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu
permanent/mai multor sedii permanente în România; Norme metodologice

c) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

d) persoanele juridice străine care realizează venituri astfel cum sunt prevăzute la art. 12 lit. h);

e) persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene.

14. Un complex hotelier din Sibiu, zona A, este format dintr-un: hotel de 4 * cu 120 de locuri
de cazare, un restaurant A cu 65 de locuri şi 120 mp, un restaurant B cu 100 locuri şi 210
mp și un bar C cu 30 de locuri şi 60 mp. Impozitul specific pe loc de cazare/an pentru un
hotel de 4* in Sibiu este de 374 lei. Să se determine impozitul specific unor activități
datorat anual.

Raspuns:

 120 locuri de cazare = locuri impuse la restaurant sau bar


 numărul de locuri pe fiecare tip de structură de alimentație publică este sub numărul de
locuri de cazare  contribuabilul va plăti impozitul specific pt structura de cazare:
o 374 * 120 locuri de cazare = 44 880 lei

15. Un contribuabil desfăşoară activitate printr-un restaurant situat în Braşov (coeficient de


sezonalitate z 0,45), în zona A (variabila în funcţie de rangul localităţii x 15,0). Suprafata
de servire prevăzută în certificatul de clasificare este de 130 mp (variabila în funcţie de
suprafaţa utilă a locaţiei y 29,0). Să se determine impozitul specific unor activități datorat
anual.

Raspuns:

Impozit = k * (x+y*q) * z = 1400 * (15+29*0.9) * 0.45 = 25 893 lei

Un contribuabil desfăşoară activitatea printr-un hotel de 3* situat în staţiunea turistică


Baile Felix, cu o capacitate de cazare de 90 de locuri (k = 171). Să se determine impozitul
specific unor activități datorat anual.

Raspuns:
Impozit = 171lei/loc cazare/an * 90 locuri de cazare = 15 390 lei

16. În ce conditii se poate opta pentru plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor?

Raspuns:

ART. 47 - Definiția microîntreprinderii

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele


condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) a realizat venituri, altele decât cele obținute din desfășurarea activităților, prevăzute la art. 48
alin. (6);

b) a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și management, în proporție de peste 80%
din veniturile totale; Norme metodologice

c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru
determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-
au înregistrat veniturile; Norme metodologice

d) capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile
administrativ-teritoriale;

e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele


judecătorești, potrivit legii.

17. Care este regimul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit in cazul rezervei legale?

Raspuns:

Rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, la
care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din
capitalul social subscris și vărsat sau din patrimoniu, după caz;

18. Care este regimul fiscal al pierderilor în cazul impozitului pe profit?

Raspuns:

Pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile
impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în
ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit
prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.
19. Organizaţiile non-profit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la
plata impozitului pe profit, în anumite condiţii, pentru veniturile realizate din activităţi
economice. Care sunt aceste condiţii?

Raspuns:

În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, pentru calculul


rezultatului fiscal sunt neimpozabile și alte venituri realizate, până la nivelul echivalentului în lei
a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile

20. Ce condiţii cumulative trebuie să îndeplinească imobilizarea corporală pentru a reprezenta


un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al codului fiscal?

Raspuns:

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplinește cumulativ următoarele
condiții:

a) este deținut și utilizat în producția, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi
închiriat terților sau în scopuri administrative;

b) are o valoare fiscală egală sau mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la
data intrării în patrimoniul contribuabilului;

c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.