Sunteți pe pagina 1din 154

Exerciii pregtire stagiari sistem colectiv 2010 Contabilitate

1. Stabiliti corectitudinea urmatoarelor afirmatii prin Adevarat (A) sau Fals (F): a. instrument derivate necesita o investitie initiala si nu se deconteaza la o data prestabilita in viitor. b. Costul amortizat este valoarea la care activul financiar sau datoria financiara este evaluat (a) la momentul recunoasterii initiale + rambursarile de principal +/- amortizarea cumulate a eventualelor prime sau disconturi + orice reducere asociata deprecierii sau imposibilitatii de incasare. c. O datorie financiara este derecunoscuta doar in momentul in care este stinsa, atunci cand expira, sau se reziliaza sau este executata. d. Titlurile pastrate pana la scadenta vor fi inregistrate initial la cost si sunt evaluate in bilant la valoarea amortizata. e. Garantiile financiare sunt angajamentele conditionate de a garanta performanta fata de terti. Aceste garantii sunt in primul rand emise pentru a garanta angajamentele de imprumut. Expunerea companiei la riscul de credit legat de aceste garantii nu este substantiala. f. Instrumentele derivate dau nastere unui transfer al instrumentului financiar primar de baza in momentul obtinerii efectului contractului si un astfel de transfer este neaparat necesar la scadenta contractului. g. Riscul de lichiditate decurge din capacitatea de a vinde rapid un activ finaciar la un prt apropiat de valoarea sa justa. h. Data tranzactionarii reprezinta data la care o intreprindere se angajeaza sa cumpere sau sa vanda un activ. Daca se utilizeaza aceasta metoda de recunoastere, activul si respectiv datoria financiara se recunosc la data tranzactiei, ulterior datoria nemaisuportand niciun fel de modificare. i. Activele financiare care nu pot fi evaluate pe baza valorii juste si care au o scadenta fixa trebuie evaluate la costul amortizat utilizand metoda ratei efective a dobanzii. j. Un instrument financiar este derivate daca valoarea sa de decontare se poate modifica proportional cu activul de baza. 2. O societate cumpara pe data de 1 octombrie 2006 un certificat de depozit cu scadenta la 4 luni, adica pe 31 ianuarie 2007. Valoarea certificatului este de 50000 ron iar rata anuala a dobanzii este de 9% calculate liniar. Comisionul de ridicare este de 1% iar certificatul este pastrat pana la scadenta. Care este valoarea ratei lunare a dobanzii efective? a. 0.000049%

b. 1.0197% c. 0.0197% d. 0.0049% REZOLVARE:


50.000 x 9% x 4/12 = 1.500 dobanda 4 luni Calcul comision ridicare : (50.000+1.500) x 1% = 515 Dobanda efectiva: 1.500-515 = 985 Rata lunara efectiva a dobanzii: r = 985/50.000 x = 0.0049

3. O societate cumpara pe data de 20 decembrie 2006, 500 instrumente financiare pentru cursul de 40 ron/actiune. Plata si intrarea in posesie a titlurilor se va face pe data de 4 ianuarie 2007. Cursul bursier de la 31 decembrie 2006 a fost de 43 ron iar pe 4 ianuarie 2007 de 41 ron. Daca titlurile sunt clasificate ca fiind pastrate pana la scadenta, atunci valoarea platii de pe data de 4 ianuarie 2007 va implica o iesire de numerar de: a. 20500 RON b. 20000 RON c. 21500 RON d. 20650 RON R In conformitate cu IAS 39 ( Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare) si OMFP 3.055/2009 titlurile pastrate pana la scadenta, indiferent de momentul de referinta ales (data tranzactionarii sau data decontarii) se evalueaza la costul de achizitie ( la intrare, la incheierea exercitiului financiar si la data platii). Inregistrarile contabile aferente sunt:

I.Data tranzactionarii este moment de referinta a) achizitia instrumentelor financiare la 20.12.2006 : 500 instr. x 40 Ron/actiune = 20.000 Ron 5081 = 5092 20.000 5081 Alte titluri de plasament 5092 Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt b) evaluarea la 31.12.2006 la valoarea de cost 20.000 Nu se face nici o inregistrare contabila.

c) plata actiunilor la 04.01.2007 : 500 actiuni x 40 Ron/actiune = 20.000 Ron 5092 = 5121 20.000

II. Data decontarii este moment de referinta 5081 = 5121 20.000

Indiferent de momentul de referinta iesirea de numerar la 04.01.2007 va fi de 20.000 Ron.

4. Un contract de optiune CALL de 2000 actiuni Alfa a fost cumparat cu o prima de 60000 RON la un prt de exercitiu de 300 RON/actiune si cu o scadenta de doua luni. Daca la scadenta cursul actiunii este de 280 RON, atunci: a. Rezultatul potential este de 20000 RON castig b. Rezultatul potential este de 40000 RON pierdere c. Contractul va fi abandonat, pierderea potential fiind de 100000 RON d. Castigul potential este de 100000 RON. 5. Fie societatea M cotata la bursa. Aceasta cumpara 3000 actiuni proprii de pe piata cu un prt unitary de 150 RON si apoi le anuleaza. Stiind ca valoarea nominala unitara este de 120 RON, efectele acestei tranzactii vor fi: a. O iesire de numerar si o diminuare de capital social de 360000 RON b. O iesire de numerar si o diminuare de capital social de 450000 RON c. O iesire de numerar de 450000 RON si o diminuare de capital social de 360000 RON d. O iesire de numerar si o diminuare de capital propriu de 450000 RON. 6. Stabiliti corectitudinea urmatoarelor afirmatii prin Adevarat (A) sau Fals (F): a. Instrumentele derivate nu dau nastere unui transfer al instrumentului financiar primar de baza in momentul obtinerii efectului contractului si un astfel de transfer nu este necesar la scadenta contractului. A b. Riscul de lichiditate decurge din incapacitatea de a vinde rapid un activ financiar la un prt apropiat de valoarea sa justa A c. Data tranzactionarii reprezinta data la care o intreprindere se angajeaza sa cumpere sau sa vanda un activ. Daca se utilizeaza aceasta metoda de recunoastere, activul si respectiv datoria financiara se recunosc la data tranzactiei, ulterior datoria putand sa mai suporte modificari. A d. Activele financiare care pot fi evaluate pe baza valorii juste si care au o scadenta fixa trebuie evaluate la costul amortizat utilizand metoda ratei efective a dobanzii. F e. Un instrument derivate necesita o investitie neta initiala si nu se deconteaza la o data prestabilita in viitor. F f. Costul amortizat este valoarea la care activul financiar sau datoria financiara este evaluat(a) la momentul recunoasterii initiale minus rambursabile de principal +/amortizarea cumulate a eventualelor prime sau discounturi minus orice reducere asociata deprecierii sau imposibilitatii de incasare. A g. O datorie financiara este derecunoscuta doar in momentul in care este stinsa, atunci cand expira, sau se reziliaza sau este substantial. A

h. Titlurile pastrate pana la scadenta vor fi inregistrate initial la cost si sunt evaluate in bilant tot la aceasta valoare. A i. Garantiile financiare sunt angajamente conditionate de a garanta performanta fata de terti. Aceste garantii sunt in primul rand emise pentru a garanta angajamentele de imprumut. Expunerea companiei la riscul de credit legat de aceste garantii este chiar substantial. A j. Costurile de tranzactionare care vor aparea la cedarea activului financiar nu sunt incluse in evaluarea initiala a activului financiar sau a datoriei financiare. A 7. Un contract de optiune CALL de 2000 actiuni Alfa a fost cumparat cu o prima de 60000 RON la un prt de exercitiu de 300 RON/actiune si cu o scadenta de doua luni. Daca la scadenta cursul actiunii este de 350 RON, atunci: a. Rezultatul potential este de 100000 Ron castig b. Rezultatul potential este de 160000 Ron pierdere c. Contractul va fi abandonat, pierderea potential fiind de 100000 Ron d. Castigul potential este de 40000 Ron. 8. Fie societatea M cotata la bursa. Aceasta cumpara 2000 actiuni proprii de pe piata cu un prt unitar de 100 Ron si apoi le anuleaza. Stiind ca valoarea nominala unitara este de 120 Ron, efectele acestei tranzactii vor fi: a. O iesire de numerar si o diminuare de capital social de 200000 Ron b. O iesire de numerar de 240000 Ron si o diminuare de capital social de 240000 Ron c. O iesire de numerar si o diminuare de capital propriu de 240000 Ron. 9.O societate cumpara pe data de 1 noiembrie 2006 un certificate de depozit cu scadenta la 3 luni, adica pe 31 ianuarie 2007. Valoarea certificatului este de 80000 Ron iar rata anuala a dobanzii este de 15%, calculate liniar. Comisionul de ridicare este de 0.75% iar certificatul este pastrat pana la scadenta. Care este valoarea intrarii de numerar la scadenta? 80000 Ron 82377.5 Ron 83000 Ron 83622.5 Ron R Conform IAS 39 certificatele de depozit sunt instrumente financiare pe termen scurt reprezentate de titluri de valoare emise de catre stat sau de banci, care asigura la scadenta o anumita dobanda.

a) achizitionarea certificatelor de depozit 5081 = 5121 80.000

5081 Alte titluri de plasament b) inregistrarea dobanzii cuvenite la scadenta: 80.000 x 15% : 12 x 3 luni = 3.000 Ron 5088 = 766 3.000

5088 Dobanzi la obligatiuni si alte titluri de plasament 766 Venituri din dobanzi

c) inregistrarea comisionului de ridicare: 83.000 x 0,75% = 622,50 622 = 5121 622,50

d) incasarea contravalorii certificatelor de depozit % 83.000 5081 80.000 5088 3.000 In concluzie, intrarea de numerar la scadenta va fi: 80.000 + 3.000 622,50 = 82377,50.
10.O societate cumpara pe data de 20 decembrie 2006 500 instrumente financiare pentru cursul de 40 Ron/ actiune. Plata si intrarea in posesie a titlurilor se va face pe data de 4 ianuarie 2007. Cursul bursier de la 31 decembrie 2006 a fost de 39 Ron iar pe 4 ianuarie 2007 de 42 Ron. Daca titlurile sunt clasificate ca fiind detinute pentru vanzare, atunci valoarea platii de pe data de 4 ianuarie 2007 va implica o iesire de numerar de: 20000 Ron 21000 Ron 19500 Ron 20150 Ron. REZOLVARE:

5121 =

Iesire de numerar: 500 x 42 = 21.000 (la data de 4 ianuarie, data platii si a intrarii in posesie)

11. Care dintre modalitatile de mai jos nu poate fi folosita de societatea A (furnizor) pentru incasarea unei creante de la societatea B (cumparator): a) Primirea unei cambii acceptate trasa de A asupra lui B; b) Incasarea de catre A a creantei in contul de la banca prin virament bancar; c) Vanzarea de catre A lui B a unor titluri de plasament; d) Primirea unei cambii andosate de catre B in beneficiul lui A. 12. Se fac urmatoarele afirmatii in legatura cu contabilitatea financiara (CF) si contabilitatea de gestiune(CG). Una dintre afirmatii nu este corecta. Care? a) Informatiile CF sunt publice, cele ale CG sunt confidentiale; b) CF asigura informatiile necesare intocmirii situatiilor financiare; CG asigura informatiile necesare fundamentarii deciziilor interne privind gestiunea intreprinderii; c) Scopul CF este de a determina periodic situatia patrimoniului, precum si rezultatul global al exercitiului; scopul CG il constituie determinarea si cunoasterea rezultatelor analitice necesare conducerii; d) CF este obligatorie si are la baza norme unitare; CG nu este obligatorie si nu are la baza norme unitare. FALS

13. Care dintre afirmatiile de mai jos nu exprima o realitate in legatura cu metoda inventarului permanent (MIP) si metoda inventarului intermitent (MII) de evidenta a stocurilor? a) Atat in MIP, cat si in MII stocurile finale se calculeaza si inregistreaza dupa aceeasi metodologie; b) In MIP fiecare intrare si iesire se inregistreaza in conturile de stocuri cantitativ si valoric pe sortimente de stocuri; in MII in conturile de stocuri se inregistreaza doar stocurile finale si cele initiale; c) MIP apartine metodologic contabilitatii de gestiune, iar MII contabilitatii financiare; d) In MIP iesirile de stocuri de materiale se contabilizeaza pe seama cheltuielilor (majorare de cheltuieli), iar iesirile de produse pe seama veniturilor (micsorare); in MII intrarile si iesirile de stocuri nu fac obiectul contabilitatii financiare. 14. In ianuarie N societatea primeste factura de energie electrica pentru perioada 15.12.N-1 14.01.N in suma de 1.400 lei, TVA 19%. Care sunt inregistrarile contabile ocazionate de aceasta tranzactie, atat in N, cat si in N+1. R I. Metoda inregistrarii consumului in doua perioade (data facturii in anul N)
a) inregistrarea consumului de energie aferent 15.12 31.12.N-1

% = 408 605 4428 % 408 605 4426 = 401

833 700 133 1.666 833 700 133

b) inregistrarea facturii in ianuarie an N

4426 = 4428 133 408 Furnizori facturi nesosite II. Metoda inregistrarii consumului in anul N la primirea facturii % = 401 1.666 605 1.400 4426 266 III. Metoda inregistrarii consumului in anul N-1 (data facturii in anul N-1) % = 401 471
4426

1.666 1.400
266

Inregistrarea consumului aferent anului N-1 605 = 471 700

Inregistrarea consumului aferent anului N 605 = 471 700

15. O societate de comert prezinta urmatoarele informatii la inceputul lunii ianuarie N: cont 371 SI 1.071 lei, cont 378 SIC 150 lei, cont 4428 - SIC 171 lei. In cursul lunii ianuarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 19% cota de adaos comercial este de 25%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 2042 lei. In luna februarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in suma de 500 lei, TVA 19%, cota de adaos este de 30%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 1.190 lei. Inregistrai operaiile din lun i regularizarea TVA la sfritul lunii. R Rezolvare:

Inregistrari in luna ianuarie N: - achizitie marfuri: % = 401 Furnizori 1.000 lei 371 Marfuri 190 lei 4426 TVA deductibila 1.190 lei

487,50 lei

371 Marfuri

378 Diferente de pret la marfuri 4428 TVA neexigibil

250 lei

237,50 lei

- vanzare si incasare marfa:

2.042 lei

5311

% 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat 1.715,96 lei

326,04 lei

- descarcare gestiune marfuri vandute: % = 371 Marfuri 1.702,96 lei 607 Cheltuieli cu marfurile 13 lei 378 Diferente de pret marfuri 326,04 lei 4428 TVA neexigibil 2.042 lei

K378 = (Si 378+ Rc 378)/(Si 371 + Rd 371) = (150+250)/(900+1250) = 0,18 ACS = 0,18 X 2.150 = 387 ACE = 400 387 = 13

-regularizare TVA: 326,04 LEI 4427 = %

TVA colectata 4426 TVA deductibila 4423 TVA de plata 136,04 lei 190 lei

Inregistrari in luna februarie N: - achizitie marfuri: % = 401 Furnizori 500 lei 371 Marfuri 95 lei 4426 TVA deductibila 595 lei

273,50 lei

371 Marfuri

378 Diferente de pret la marfuri 4428 TVA neexigibil

150 lei

123,50 lei

- vanzare si incasare marfa: 1.190 lei 5311 = %

707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat

1.000 lei

190 lei

- descarcare gestiune marfuri vandute: % = 371 Marfuri 995 lei 607 Cheltuieli cu marfurile 5lei 378 Diferente de pret marfuri 190 lei 4428 TVA neexigibil 1.190 lei

K378 = (Si 378+ Rc 378)/(Si 371 + Rd 371) = (150+400)/(900+1900) = 0,19 ACS = 0,19 X 2.800 = 532 ACE = 537 532 = 5

-regularizare TVA: 190 lei 4427 TVA colectata 4426 95 lei = %

TVA deductibila 4423 TVA de plata 95 lei

16. Se construieste in regie proprie o cladire, pentru. care se efectueaza urmatoarele cheltuieli: in octombrie: cu materiile prime 30.000 u.m. cu materiile consumabile 15.000 u.m. cu energia si apa 5.000 u.m. (TVA 19%) cu salariile 22.000 u.m. in noiembrie: cu materiile auxiliare 25.000 u.m. cu salariile 8.000 u.m. cu serviciile prestate de terti 12.000 u.m. (TVA19%) La data de 30.11.N se receptioneaza cladirea. Sa se inregistreze chetuielile efectuate pe parcursul celor 2 luni, precum si receptia constructiei. R

a) Inregistrarea cheltuielilor in luna octombrie - materii prime 601 = 301 30.000

materiale consumabile 602 = 302 15.000

energia si apa % = 401 605


4426

5.950 5.000
950

salariile 641 = 421

22.000

b) Inregistrarea investitiei neterminate la sfarsitul lunii octombrie 231 = 722 72.000 (30.000 + 15.000 + 5.000 + 22.000)

c) Inregistrarea cheltuielilor in luna noiembrie

cu materiile auxiliare 6021 = 3021 25.000 cu salariile 641 = 421 8.000 cu serviciile prestate de terti % = 401 14.280 628 12.000 4426 2.280

d) Decontarea cheltuielilor de investitii in luna noiembrie 231 = 722 45.000 ( 25.000 + 8.000 + 12.000)

e) Receptia finala la 30.11.N a cladirii 212 = 231 117.000 (72.000 + 45.000)

17. O societate comerciala este subventionata, pentru o investitie cu caracter social, de la bugetul statului, in baza unui contract de 3.000 um. Suma primita este folosita integral pt. achizitia unui utilaj in anul curent in valoare de 5.000 um, TVA 19%. Sa se inregistreze primirea subventiei, achizitia utilajului si amortizarea lui in primul an de functionare, stiind ca durata de functionare este de 5 ani, amortizabil liniar. R

Rezolvare:

achizitia utilajului: % Furnizori de imobilizari 5.950 Instalatii,mijloace de transport TVA deductibila

5.000

950

- primirea subventiei pentru investitii: 3.000 Subventii =

Subventii pentru investitii

3.000

- inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea in primul an: 1.000 Cheltuieli cu amortizarea = Amortizarea imobilizarilor corporale instalatiilor,mijloacelor de transport

1.000

virarea unei parti din subventie la veniturile exercitiului curent: 600 Subventii pentru investitii = Alte venituri din exploatare

600

18. Se achizitioneaza dintr-un imprumut bancar un utilaj in valoare de 20.000 lei, durata normala de functionare 10 ani i amortizare liniara. Suma cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumutului primit este 5.000 lei. Sa se inregistreze achizitia mijlocului de transport si amortizarea acestuia in primul an, stiind ca politica firmei este de a considera cheltuielile cu dobanzile drept ale perioadei. 19. La sfarsitul celui de-al 7-lea an de functionare un mijloc de transport, cu valoare contabila de 20.000 lei i amortizare cumulata de 14.000, este casat. Din casare rezulta materiale in valoare de 700 u.m. Cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 200 u.m. R
a) Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare 6588 = 3028 200

6588 Alte cheltuieli de exploatare 3028 Alte materiale consumabile


b) Inregistrarea materialelor recuperate din casarea mijlocului de transport 3024 = 7588 700

3024 Piese de schimb


7588 Alte venituri din exploatare c) Scoaterea din evidenta a mijlocului de transport casat

% = 2133 2813
471

20.000 14.000
6.000

471 Cheltuieli inregistrate in avans d) Inregistrarea amortizarii ramase 6811 = 471 6.000 (se inregistreaza annual 6.000 : 3ani = 2.000 )

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor corporale

20. O societate comercial achiziioneaz un mijloc fix n urmtoarele condiii: valoarea avansului acordat 2.000 lei; pre de cumprare al mijlocului fix 14.000 lei; cheltuieli de transport 1.000 lei, TVA 19%. Sa se inregistreze avansul acordat, achizitia si plata furnizorului. R
a) Inregistrarea avansului acordat

% 232
4426

= 404

2.000 1.681
319

404 = 5121

2.000

232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale b) Achizitia mijlocului fix : cost de achizitie = pret cumparare + cheltuieli de transport = 14.000 + 1.000 = 15.000 lei, concomitent cu stornarea facturii de avans

% = 404 232
4426

- 2.000 - 1.681
- 319

% = 404 213
4426

15.000 12.605
2.395

c) Plata furnizorului de imobilizari 401 = 5121 13.000

21. Societatea comercial X achiziioneaz n exerciiul N 10.000 actiuni*11 lei/aciune pre de achiziie investite n capitalul social al societii comerciale Y. Cheltuielile privind serviciile bancare pltite din contul de la banc printr-un cec bancar sunt n valoare de 1.000 lei. Titlurile achiziionate reprezint 60% din capitalul societii Y. n momentul achiziiei sunt apelate la plat 30%, restul urmnd a fi achitate ulterior. La nchiderea exerciiului financiar valoarea bursier a aciunilor este de 10,5 lei/aciune. Dividendele

ncasate pentru anul N sunt n valoare de 2 lei/aciune. n exerciiul N+1 aciunile sunt vndute societii Z, preul de cesiune fiind de 10,75 lei. Comisionul de intermediere pltit prin cec bancar la cesiune este de 1.000 lei.
Rezolvare Subscrierea 261 = 269 110.000

Apelarea la plata: 30%x110.000 lei=33.000 lei

269 269

= =

5121 5121

33.000 77.000

Consideram serviciile bancare ca reprezinta servicii de intermediere si, fiind cheltuieli accesorii achizitionarii titlurilor, sunt incluse in costul de achizitie. Plata acestor comisioane se face cu cec.

261 413 5113

= = =

413 5113 5121

1.000 1.000 1.000

La 31.12.N: Valoarea de inventar: 10.000 actiuni x 10,5lei/actiune=105.000 lei Valoarea contabila: 110.000 +1.000=111.000 Depreciere=111.000-105.000=6.000

6863

2961

6.000

Incasarea de dividende: 10.000 actiuni x 2lei/actiune=20.000 lei

5121

7611

20.000

Vanzarea actiunilor in anul N+1: 10.000 x 10,75=107.500 lei, scoaterea din evidenta a actiunilor vandute si anularea ajustarii precum si inregistrarea comisionului platit catre banca:

461 6641 2961 628

= = = =

7641 261 7863 5121

107.500 111.000 6.000 1.000

22. Se obtin produse finite la un cost standard de 90.000 lei, costul efectiv 86.500 lei. Se vand produsele finite obtinute la pret de vanzare de 120.000 lei, TVA 19%. R
a) Obtinerea produselor finite la cost standard 345 = 711 90.000

345 Produse finite


711 Variatia stocurilor b) Inregistrarea diferentelor de pret aferente productiei obtinute 345 = 711 -3.500

c) Livrarea produselor finite

4111 = % 701
4427

142.800 120.000
22.800

d) Scoaterea din evidenta a produselor finite 711 = 345 86.500

e) Incasarea contravalorii produselor vandute 5121 = 4111 SAU 142.800

Rezolvare: - nregistrare obinere produse finite la pre standard: 90.000 lei 345 Produse finite = 711 Variaia stocurilor 90.000 lei

- vnzare produse finite: 142.800 lei 4111 Clieni

701

120.000

Venituri din vnzarea prodiselor finite 4427 TVA colectata

lei

22.800 lei

- scdere din gestiune a produselor vndute la pre standard: 90.000 lei 711 = 345 Variaia stocurilor Produse finite

90.000 lei

- nregistrarea diferenelor de pre : 90.000348 = 86.500 = Diferente de pret la 3.500 lei produse

345 Produse finite

3.500 lei

23. O societate comercial prezint urmtoarele informaii privind stocul de materii prime A, evaluat la costul de achiziie standard de 2.000 lei/bucat pentru luna ianuarie: stoc iniial, la cost de achiziie standard: 1.000 buc*2.000 lei/buc; abateri favorabile aferente stocului iniial 100.000 lei; intrri n cursul lunii: 15.0: 1.500 buc*2.200 lei, TVA 19%; 28.01: 2.500 buc*1.900 lei, TVA 19%; consum de materii prime A n cursul lunii: 3.000 buc. S se efectueze nregistrrile contabile. 24. La o societate comercial en detail stocurile de mrfuri sunt evaluate la pre cu amnuntul. Societatea se aprovizioneaz n cursul lunii cu 1.000 kg marf, sortimentul X, pre de achiziie 2.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 25%. n cursul lunii se vinde ntre aga cantitate de mrfuri achiziionat. S se efectueze nregistrrile contabile. R a) Aprovizionarea cu marfuri

= 401

2.380

371
4426

2.000
380

b) Inregistrarea adaosului comercial si a TVA neexigibila

371

% 378
475

975 500

(2.000 x 25%)

4428

( 2.000 + 500) x 19%

c) achitarea facturii furnizorului 401 = 5121 2.380

d) inregistrarea vanzarii marfurilor achizitionate, incasari in numerar

5311

= % 707
4427

2.975 2.500
475

e) descarcarea gestiunii de marfurile vandute

% 378 607 4428

= 371

2.975 500 2.000 475

25. La nceputul lunii o societate prezint urmtoarele solduri: 371 Mrfuri 14.875 lei; 378 Diferene de pre la mrfuri 2.500 lei; 4428 Taxa pe valoare adugat neexigibil 2.375 lei. n cursul lunii se achiziioneaz mrfuri n valoare de 5.000 lei, TVA 19%. ntreprinderea practic un adaos comercial de 25% i ine evidena mrfurilor la pre de vnzare cu amnuntul. n cursul lunii se vnd mrfuri de 17.850 lei. S se efectueze nregistrrile contabile.

Rezolvare: - achizitie marfuri: % = 401 Furnizori 5.000 lei 371 Marfuri 950 lei 4426 5.950 lei

TVA deductibila

2.437,50 lei

371 Marfuri

378 Diferente de pret la marfuri 4428 TVA neexigibil

1.250 lei

1.187,50 lei

- vanzare si incasare marfa: 17.850 lei 5311 = % 15.000 lei 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat 2.850 lei

descarcare gestiune marfuri vandute: % =

371 Marfuri

17.850 lei

12.000 lei

607 Cheltuieli cu marfurile

3.000 lei

378

Diferente de pret marfuri 2.850 lei 4428 TVA neexigibil

K378 = (Si 378+ Rc 378)/(Si 371 + Rd 371) = (2.500+1.250)/(12.500+6.250) = 0,20 ACS = 0,20 X 3.750 = 750 ACE = 3.750 750 = 3.000

26. In luna X a exercitiului N, societatea A primeste materii prime de la un furnizor fara factura, evaluate la pretul de 1.000 lei, TVA 20%. In luna Y se primeste factura: pretul de cumparare 1.200 lei, TVA 20%. Care sunt inregistrarile contabile? R a) Achizitia de materii prime in luna X

% 301
4428

408

1.200 1.000
200

b) Primirea facturii in luna Y

408 = 401
4426 = 4428

1.200
200

% 301 4426

= 401

240 200 40

408 Furnizori facturi nesosite 4426 TVA deductibil 4428 TVA neexigibil 301 Materii prime 401 Furnizori
27. O societate achizitioneaza de la furmizori marfuri conform facturii: pret de cumparare 1.000 lei, rabat 2%, remiza 3%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Daca adaosul comercial

practicat este de 20%, care va fi pretul de vanzare i formulele contabile de achizitia i vanzarea marfurilor. Val. Achizitie = 1000

Rabat = 1000 x 2% = 20 Remiza = (1000-20) x 3% = 29,40 Scont = (1000-20-29,40) x 1% = 9,51 TVA = 950,60 x 19% = 180,61 A. Achizitia de marfuri: % 371 4426 = 401 1.129,21 950,60 178,61

B. Plata facturii mai putin cu valoarea scontului: 401 5121 767 = % 1.138,72 1.129,21 9,51

C. Regularizare TVA aferenta scontului 4426 = 401 1,81

D. Inregistrarea adaosului comercial 20% 371 = 378 E. Vanzarea marfurilor 4111 707 4427 F. Descarcarea gestiunii % 378 607 = 371 1.140,72 190,12 950,60 = % 1.357,46 1.140,72 216,74 190,12 (950,60 x 20%)

28. La inventarul de Ia nchiderea exerciiului N s-a constatat o crean incert (dubioas) a unui client B n valoare de 7.140 lei, inclusiv TVA. grad de recuperare 60 %. In cursul i la nchiderea exerciiului N+1 s-a constatat c B a fcut o plat definitiv n contul datoriilor sale numai pentru suma de 4.165 lei. restul fiind considerat irecuperabil, nregistrrile din anul N+1 sunt:

R
Conform OMFP 3.055/2009 creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate.Atunci cand se estimeaza ca o creanta nu se va incasa integral, in contabilitate se inregistreaza ajustari pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera. a) inregistrarile la inchiderea exercitiului N separarea creantei incerte 4118 = 4111 2.856 (7.140 x 40 % )

4118 Clienti incerti sau in litigiu

constituirea unei ajustari pentru deprecierea creantelor


6814 = 491 2.400 (2.856 x 100 : 119)

6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante


491 Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti b) inregistrarile in cursul anului N+1 incasarea sumei de la client

5121 = 4111 4.165 (contul 4111 avea sold D: 7.140 2.856 = 4.284)

separarea creantei ramase ca incerta 4118 = 4111 119 (4.284 4.165) constituirea ajustarii pentru deprecierea creantei 6814 = 491 100 (119 x 100 :119)

c) scoaterea din activ a creantei incerte

Observatie:La scaderea din evidenta a creantelor ale caror termene de incasare sunt prescrise, entitatile trebuie sa demonstreze ca au fost intreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora. % 654
4427

= 4118

2.975 2.500
475

( 2.856 + 119)

Observatie: Ajustarea TVA-ului se face doar cand exista o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de declarare a falimentului.(Codul Fiscal) d) anularea ajustarii pentru deprecierea creantelor 491 = 7814 2.500

29. Situaia creanelor clieni la sfritul anului N este: client B 5.000 lei exclusiv TVA 19%, probabilitate de nencasare 30% i client C 5.950 lei inclusiv TVA 19%, probabilitatea de nencasare 70%. n anul N+l probabilitatea de ncasare pentru clientul B este de 80%, iar clientul C d faliment, societatea avnd certitudinea c nu va recupera suma. Care sunt nregistrrile anului N+l? 30. Efectuati inregistrarile contabile aferentei situatiei de mai jos: Capitalul social este de 2.000.000 Rezultat brut profit: 1.000.000 Cot impozit pe profit: 16%. Profitul se repartizeaz astfel: la rezerve legale; 1% la rezerve statutare; 10.000 la alte rezerve. Restul se reporteaz n exerciiul urmtor, fiind utilizat pentru distribuirea dividendelor. R Calculul rezervelor legale care se pot constitui din profitul brut. Procent 1.000.000 x 5% = 50.000 Limita 2.000.000 x 20% = 400.000 Deci se constituie rezerve legale de 50.000 Rezultatul impozabil = Rezultatul contabil brut rezerve legale = 1.000.000 50.000 = 950.000 Impozit pe profit 950.000 x 16% = 152.000 cu inregistrarea contabila 691 = 4411 152.000 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 4411 Impozitul pe profit Profit contabil net 1.000.000 152.000 = 848.000 a) Inregistrarea contabila a rezervelor legale la sfarsitul exercitiului financiar 129 = 1061 50.000 129 Repartizarea profitului 1061 Rezerve legale b) Inchiderea contului 129 la inceputul exercitiului financiar urmator 121 = 129 50.000 c) Preluarea in contul 1171 a profitului ramas repartizarea rezervelor legale, la inceputul exercitiului financiar urmator (848.000 50.000 = 798.000) 121 = 1171 798.000 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat d) Profitul repartizat la rezerve statutare 798.000 x 1% = 7.980 1171 = 1063 7.980 1063 Rezerve statutare e) Profitul repartizat la alte rezerve 1171 = 1068 10.000 1068 Alte rezerve

f) Dividende 1171 = 457 780.020 (798.000 7.980 10.000) 457 Dividende de plata g) Retinerea impozitului pe dividende 780.020 x 16% = 124.803 457 = 446 124.803 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate h) Virarea impozitului pe profit si a impozitului pe dividende % = 5121 276.803 4411 152.000 446 124.803 i) Plata dividendelor j) 457 = 5121 655.217 (780.020 124.803)
31. Se constituie o societate comerciala in urmatoarele conditii: capital subscris 40.000 actiuni * 1.000 lei valoare nominala; capitalul este varsat la constituire; aportul este constituit din numerar 20.000.000 lei, mijloace de transport 10.000.000 lei i materii prime 10.000.000 lei. Cheltuielile ocazionate de constituire sunt de 1.000.000 lei, platibile in numerar de catre asociati. Sa efectueze toate operatiile contabile aferente acestei situatii. R a) Subscrierea capitalului (40.000 actiuni x 1.000 lei/actiune = 40.000.000) 456 = 1011 40.000.000 b) Varsarea capitalului in momentul constituirii % = 456 40.000.000 5121 20.000.000 2133 10.000.000 301 10.000.000 c) Trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat 1011 = 1012 40.000.000 d) Depunerea de catre asociat a numerarului la casierie pentru cheltuieli de constituire 5311 = 4551 1.000.000 e) Achitarea cheltuielilor de constituire
201 = 5311 1.000.000 32. O societate a emis 10.000 actiuni noi, pretul de emisiune fiind de 1.100 lei. Situatia capitalurilor proprii inainte de de emisiune se prezinta astfel: capital subscris varsat 30.000.000 ( 30.000 act*1.000 lei valoarea nominala) i rezerve 6.000.000. Sa se determine valoarea unui DS i sa efectueze operatiile contabile.

Rezolvare: Capital social30.000.000 Rezerve. 6.000.000

36.000.000 Capitalul este reprez. de .. 30.000 actiuni

Valoarea nominala . 1.000 Valoarea contabila . 36.000.000/30.000 = 1.200

Cresterea capitalului propriu 11.000.000 ( 10.000 actiuni x 1.100)

Din care: -cresterea capitalului social .. 10.000.000 ( 10.000 actiuni x 1.000) -primele de emisiune . 1.000.000 (10.000 actiuni x 100) Valoarea matematica contabila noua: (36.000.000+11.000.000)/(30.000+10.000) = 1.175 Dreptul de subscriptie: 1.200 1.175 = 25

Sau 1DS = 10.000/(30.000+10.000)X ( 1.200-1.100) = 25

11.000.000

457 Decontari cu asociatii privind capitalul

1011 Capital subscris nevarsat

10.000.000

1041 Prime de emisiune

1.000.000

33. O societate decide incorporarea in capitalul social a 3.000.000 lei din rezerve. Situatia capitalului propriu inainte de aceasta operatie se prezenta astfel: capital subscris varsat 40.000.000 ( 40.000 act*1.000 lei valoarea nominala), rezerve 6.000.000 i prime din emisiune 1.000.000 lei. Sa se determine valoarea unui DA i sa efectueze operatiile contabile. R a) Determinarea valorii DA (drept de atribuire)
Incorporarea rezervelor in capitalul social constituie o operatie de majorare a capitalului prin operatiuni interne.Practic majorarea capitalului se face prin distribuirea gratuita de noi actiuni in acest caz. Capitalul propriu = capital social + rezerve + prime de emisiuni = 40.000.000 + 6.000.000 + 1.000.000 = 47.000.000 Valoarea matematica contabila (VMC) a unei actiuni se determina prin raportarea capitalului propriu la numarul de actiuni. Numar actiuni 40.000 3.000 43.000 Valoare unitara 1175 0 1.093 Valoare totala 47.000.000 0 47.000.000

Situatia initiala crestere Situatia finala

Valoarea unitara a unei actiuni initiala (valoarea matematica contabila) = 47.000.000 : 40.000 = 1175 lei/ actiune. Prin incorporarea de rezerve in valoare 3.000 000 lei se emit 3.000 actiuni gratuite (3.000.000 : 1.000). VMC noua 47.000.000 : 43.000 = 1093 lei /actiune. Valoarea unei actiuni a inregistrat o scadere comparativ cu valoarea acesteia inainte de majorarea capitalului social.Pentru a finanta aceasta reducere de valoare, societatea emite drepturi de atribuire pe care le distribuie vechilor actionari, deoarece numai acestia au inregistrat o diminuare de valoare.Un drept de atribuire (DA) se calculeaza ca diferenta dintre valoarea matematica contabila a unei actiuni inainte de majorare si valoarea matematica contabila a unei actiuni dupa majorare. DA = 1175 1093 =82 b)Inregistrarile contabileprivind majorarea capitalului social

1068 = 1012

3.000.000

34. Se hotareste revaluarea unei cladirii coeficient de reevaluare 1.75, stiind ca valuarea sa initiala este de 45.000 u.m. si amortizarea cumulata este de 9.000 u.m. R Reevaluarea reprezinta inlocuirea valorii contabile nete cu valoarea justa.Operatiile privind reevaluarea imobilizarilor corporale se inregistreaza in contabilitate prin doua metode:

Metoda valorii brute, potrivit careia se reevalueaza simultan atat valoarea bruta cat si amortizarea cumulata;se calculeaza coeficientul de reevaluare ca raport intre valoarea justa si valoarea neta contabila; Metoda valorii nete presupune eliminarea din valoarea contabila bruta a amortizarii cumulate.

a) Reevaluarea prin metoda valorii brute

valoarea bruta reevaluta = 45.000 x 1,75 = 78.750 valoarea bruta initiala = 45.000
diferenta pozitiva din reevaluare 33.750

amortizarea cumulata reevaluata = 9.000 x 1,75 = 15.750 amortizarea cumulata initiala = 9.000
diferenta pozitiva 6.750 b) Inregistrarea in contabilitate a operatiei de reevaluare

212 = % 105
2812

33.750 20.250
6.750

Plusvaloarea care rezulta din compararea valorii juste cu valoarea contabila neta este tratata ca o crestere a rezervei din reevaluare.
35. In baza unui contract de creditare, o societate primeste un credit pe o durata de 2 ani, cu o dobanda anuala de 10%. Valoarea creditului este de 2.400.000 um si se ramburseaza in rate egale. Sa se inregistreze operatiile aferente primului an. Rezolvare:

- obtinere credit: 2.400.000 5121 Conturi la banci in lei

1621 Credite bancare pe termen scurt

2.400.000

- inregistrare si plata dobanda in primul an:2.400.000 x 10% = 240.000 240.000 666 = 1682 240.000 Cheltuieli privind dobanzile Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung

240.000

1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung

5121 Conturi la banci in lei

240.000

rambursare credit in primul an : 2.400.000/2 = 1.200.000 ( 1.200.000/12luni = 100.000 pe luna) 1.200.000 1621 = 5121 1.200.000 Credite bancare pe termen scurt Conturi la banci in lei

36. O societate comercial emite 1000 obligaiuni, valoarea nominal 1000 lei, preul de emisiune 975 lei, rata dobnzii 15%, comisionul de intermediere pltit prin contul bancar 250.000 lei, cheltuieli cu serviciile bancare 50.000 lei, durata mprumutului 2 ani. S se efectueze nregistrrile contabile. R

Obligatiunea este un titlu de valoare, de obicei pe termen lung, care reflecta o suma de bani imprumutata de o persoana juridica de la publicul investitor.Acesta are dreptul de a incasa de la emitent dobanzile aferente sumei date cu imprumut. Valoarea de emisiune = numar de obligatiuni x pret de emisiune = 975.000 (1.000 x 975) Valoarea de rambursare = numar de obligatiuni x pret de rambursare (este egal cu valoarea nominala in acest caz) = 1.000.000 (1.000 x 1.000) Prima de emisiune (rambursare) = valoarea de rambursare valoarea de emisiune = 25.000 ( 1.000.000 975.000) Dobanda anuala 150.000 (1.000.000 x 15%) Amortizarea anuala a primei de emisiune 12.500 (25.000 :2 ani)

Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise potrivit legii.Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se inregistreaza intr-un cont de activ (169 Prime privind rambursarea obligatiunilor).Valoarea acestei diferente trebuie amortizata printr-o suma rezonabila in fiecare exercitiu financiar, astfel incat sa se amortizeze complet, dar nu mai tarziu de data de rambursare a datoriei (6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor) a) Inregistrarea subscrierii imprumutului din emisiuni de obligatiuni la valoarea de rambursare

% 461
169

= 161

1.000.000 975.000
25.000

b) Incasarea sumelor de la persoanele care au subscris 5121 = 461 975.000

c) Inregistrarea dobanzii anuale 666 = 1681 150.000

d) Inregistrarea cheltuielilor cu serviciile bancare 627 = 5121 50.000

e) Inregistrarea comisionului de intermediere 622 = 5121 250.000

f) Achitarea dobanzii la termenul scadent conform contractului 1681 = 5121 150.000

g) Inregistrarea in primul an a amortizarii primelor privind rambursarea obligatiunilor 6868 = 169 12.500

h) Inregistrarea si achitarea dobanzii in al doilea an 666 = 1681 1681 = 5121 150.000 150.000

i) Inregistrarea amortizarii in al doilea an 6868 = 169 12.500 j) rambursarea imprumutului la scadenta in al doilea an

161 = 5121 1.000.000

37. O societate livreaz mrfuri unui client n valoare de 6.188 lei, TVA inclus. Clientul constat c o parte din mrfuri prezint defecte i intenteaz firmei un proces judectoresc. La sfritul anului N societatea estimeaz c probabilitatea de pierdere a procesului este de 40%. La sfritul anului N+1, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaz a fi 30%. In mod similar, la sfritul anului N+2 probabilitatea de pierdere se estimeaz la 90%. n anul N+3, procesul este terminat i societatea este obligat la plata unei amenzi n valoare de 5.800 lei. Precizai nregistrrile contabile n anul N+3: 38. In cursul exerciiului N o ntreprindere a angajat un proces juridic mpotriva unui client n valoare de 10.234 lei, TVA 19% inclus. Ea estimeaz c pentru a face fa acestui proces trebuie constituit un provizion, probabilitatea de pierdere a procesului 75%. Care sunt nregistrarile n contabilitate? 39.ntreprinderea Alfa schimb un teren situat n Timioara cu un alt teren al societii Beta situat n Bucureti. Valoarea just a terenului cedat de Alfa este de 120.000 lei, costul de achiziie fiind de 100.000 lei. Valoarea just a terenului primit este de 150.000. Schimbul se face cu o sult de 30.000. TVA 19%. Schimbul presupune schimb de facturi. S se contabilizeze schimbul de active conform OMFP 3055/2009. R Conform OMFP 3.055/2009:

- In cazul schimbului de active, in contabilitate se evidentiaza distinct operatiunea de vanzare / scoatere din evidenta si cea de cumparare / intrare in evidenta, pe baza documentelor justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operatiunilor. - Toate datoriile si creantele trebuie inregistrate distinct in contabilitate, pe baza de documente justificative.Eventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeasi unitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi inregistrate numai dupa contabilizarea veniturilor si cheltuielilor corespunzatoare. Observatie: sulta reprezinta suma de bani care se da uneia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
I. Inregistrarile contabile la societatea Alfa a) inregistrarea terenului la valoarea justa 2111 = 105 20.000

b) vanzarea terenului din Timisoara

461

% 7583

142.800 120.000
22.800

4427

c) scoaterea din evidenta a terenului

6583 = 2111

120.000

d) achizitionarea terenului din Bucuresti

% = 404 2111
4426 e) compensare facturi

178.500 150.000
28.500

404

= % 461
5121

178.500 142.800
35.700

II. Inregistarile contabile la societatea Beta a) vanzarea terenului din Bucuresti

461 =

% 7583

178.500 150.000
28.500

4427

b) scoaterea din evidenta a terenului 6583 = 2111 150.000

c) achizitia terenului din Timisoara

% 2111
4426

404

142.800 120.000
22.800

d) compensare facturi si incasarea diferentei

% 404 5121

461

178.500 142.800 35.700

40. ntreprinderea Alfa avea n stoc la 1.11.N 100 buc din marfa X evaluate la costul unitar de 10 lei/buc. n cursul lunii au avut loc urmtoarele operaii: -3.11.N achiziie 200 buc la costul unitar de 12 lei, rabat 10%, TVA 19% (factura); -5.11.N achiziie 300 buc la costul unitar de 15 lei, TVA 19%; -10.11.N vnzare mrfuri 350 buc la preul unitar de 20 lei, remiz 5%, scont de decontare 2%, TVA 19% (factura); - 15.11.N se primete un rabat de 20% pentru achiziia care a avut loc la data de 5.11.N (factur ulterioar);

- 25.11.N achiziie 150 buc la costul unitar de 20 lei, scont de decontare 5%, TVA 19% (factura); - 27.11.N vnzare 300 buc la preul unitar de 25 lei, TVA 19% (factura) - 30.11.N se acord un risturn pentru vnzarea din 27.11.N (factur ulterioar). Se cere: 1)s se contabilizeze operaiile de mai sus, conform OMFP 3055/2009, tiind c pentru descrcarea de gestiune se utilizez LIFO; 2)s se ntocmeasc fia stocului; 3)s se prezinte informaia n Contul de profit i pierdere. R 1) Conform OMFP 3.055/2009:

Reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza in sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor; Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate ( contul 609 Reduceri comerciale primite , respectiv contul 709 Reduceri comerciale acordate) pe seama conturilor de terti; Printre reducerile comerciale se enumera si rabaturile care se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare; Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate.Reducerile financiare acordate beneficiarului se inregistreaza distinct in contabilitate, cu ajutorul contului 667 Cheltuieli privind sconturile acordate, iar cele primite de la furnizor in contul 767 Venituri din sconturi obtinute.

a) contabilizarea achizitiei de marfuri pe data de 03.11.N

marfuri 200 bucati x 12 lei/buc. = 2.400 lei rabat 10% 2.400 x 10% = 240 Net comercial (valoare marfuri) = 2.400 240 = 2.160
Deci se achizitioneaza 200 bucati la pretul 10,80 lei/bucata

% 371
4426

401

2.570,40 2.160
410,40

(200 x 10,80)

b) contabilizarea achizitiei din 05.11.N - Pe baza avizului

% 371
4428

408
855

5.355 4.500 (300 x 15)

408 Furnizori facturi nesosite

Primirea facturii 408 = 401 4426 = 4428

5.355 855

c) Contabilizarea vanzarii de marfuri din 10.11.N

marfuri 350 bucati x 20 lei/ bucata = 7.000 reducere comerciala remiza 7.000 x 5% = 350 Net comercial 6.650 TVA 19% 1.263,50 Total comercial 7.913,50 Reducere financiara scont de decontare 133(6.650 x 2%)
Total financiar 7755,23 (net financiar 6650-133= 6.517, TVA =1.238,23)

4111

% 707 4427 667 = 4111

7.913,50 6.650 1.263,50 158,27


-25,27

667 = 4111

Descarcarea gestiunii de marfurile vandute 607 = 371 5.040 ( 300 x 15 + 50 x 10,80)

d) inregistrarea reducerii comerciale din data de 15.11.N, acordata ulterior facturarii din 05.11.N rabat 20% 4.500 x 20% = 900 401 = 609 1.071 (5.355 x 20%)

Regularizare TVA 4426 = 609

-171

e) Contabilizarea achizitiei din 25.11.N

marfuri

150 bucati x 20 lei/bucata = 3.000


3.000 x 5% = 150

scont de decontare 5%

% 371
4426

= 401

3.570 3.000
570

% 401
4426

= 767

150 178,50
-28,50

f) Contabilizarea vanzarii de marfuri din 27.11.N

4111 = % 707 4427


607 = 371

8.925 7.500 1.425

( 300 x 25)

Descarcarea gestiunii de marfurile vandute 4.620 ( 150 x 20 + 150 x 10,80)

g) acordarea reducerii comerciale pe data de 30.11.N la vanzarea din 27.11.N

709 = 4111
709 = 4427 2) Fisa stocului de marfuri

446,25
-71,25

(8.925 x 5%)

cant 01.11.N 03.11.N 05.11.N 200 300

INTRARI pret 10,80 15

valoare 2.160 4.500

cant

IESIRI pret valoare

10.11.N 25.11.N 150 20 3.000

300 50

15 10,80

5.040

cant 100 100 200 100 200 300 100 150 100 150 150 100

STOC pret 10 10 10,80 10 10,80 15 10 10,80 10 10,80 20 10

valoare 1.000 3.160

7.660 2.620

5.620 1.000

27.11.N

150 150

20 10,80

4.620

3) CONT DE PROFIT SI PIERDERE Denumirea indicatorilor


1. CIFRA DE AFACERI NETA (rd 03 rd o4) VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR (ct. 707) REDUCERI COMERCIALE ACORDATE (ct. 709) VENITURI DIN EXPLOATARE (rd 01) 5. c) CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE (ct. 607) REDUCERI COMERCIALE PRIMITE (ct. 609) CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (rd. 15 rd. 16) PROFIT SAU PIERDERE DIN EXPLOATARE PROFIT (rd.11 rd. 34)

Nr. Rd.
01 03 04 11 15 16 34 35

Exercitiu financiar precedent curent


13.775 6.650 + 7.500 = 14.150 375 13.775 5.040 + 4.620 = 9.660 900 8.760 5.015

PIERDERE (rd.34 rd. 11) 11. ALTE VENITURI FINANCIARE (ct. 767) VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 43) 13. ALTE CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 667) CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 50) PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA PROFIT (rd. 44 rd. 51) PIERDERE (rd. 51 rd. 44) PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA PROFIT (rd. 11+ 44 34 -51) PIERDERE (rd. 34 + 51 11 -44) VENITURI TOTALE (rd. 11 +44) CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA PROFIT (rd. 60 61) PIERDERE (rd. 61 60)

36 43 44 50 51 52 53 54 55 60 61 62 63

150 150 133 133 17

5.032 13.925 8.893 5.032

SAU Rezolvare: - 3.11.N marfuri . 200 buc x 12 lei = 2.400 lei - rabat 10% .10% x 2.400 lei = 240 lei Neta comerciala.. 2.160 lei (2.160 lei/200 buc = 10,80 lei) Tva 19% .. % 410,40 lei = 401 Furnizori 2.160 lei 371 Marfuri 2.570,40 lei

410,40 lei

4426 TVA deductibila

- 5.11.N: -marfuri 300 buc x 15 lei = 4.500 lei % = 401 Furnizori 5.355 lei

4.500 lei

371 Marfuri

855 lei

4426 TVA deductibila

-10.11.N vanzare marfuri .. 350 buc x 20 lei = 7.000 lei - remiza 5 % 5% x 7.000 = 350 lei Net comercial ..6.650 lei - scont de decontare 2% ..2 % x 6.650 = 133 lei Net financiar .. 6.517 lei - TVA 19% 19% x 6.517 = 1.238,23 lei

7.888,23 lei

4111 Clienti

707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat

6.650 lei

1.238,23 lei

133 lei

667 Cheltuieli privind sconturile acordate

4111 Clienti

133 lei

- descarcare gestiune : 350 buc x

3.910 lei

607 Cheltuieli privind marfurile

371 Marfuri

3.910 lei

-15.11.N marfuri 300 buc x 15 lei = 4.500 lei -rabat 20% . 20% x 4.500 = 900 lei 3.600 lei (300 buc x 12 lei) - TVA 19% .. 19% x 3.600 = 684 lei 4.284 lei 401 Furnizori 371 Marfuri 4426 TVA deductibila 684 3.600 = %

-25.11.N-marfuri . 150 buc x 20 lei = 3.000 lei -scont de decontare 5% . 5% x 3.000 = 150 lei -TVA 19% 19% x 2.850 = 541,50 lei

401 Furnizori

3.541,50 lei

3.000 lei

371 Marfuri

541,50 lei

4426 TVA deductibila

150 lei

401 Furnizori

767 Venituri din sconturi obtinute

150 lei

-27.11.N.- vanzare marfuri .. 300 buc x 25 lei = 7.500 lei 8.925lei 4111 Clienti 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat 1.425 lei 7.500 lei = %

-descarcare gestiune marfuri . 300 buc x 4.000 lei 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 4.000 lei

-30.11.N. acordarea risturnului de 5% 5% x 7.500 = 375 lei - TVA 19% .. 19% x 375 = 71.25 lei = 4111 446,25 lei

Clienti 375 lei 707 Venituri din vanzarea marfurilor 71,25 lei 4427 TVA colectat

INTRARI DATA 1.11.N 3.11.N 5.11.N 10.11.N Cantit.(buc) 100 200 300 PU (lei) 10,00 10,80 15,00 Valoare (lei) 1.000,00 2.160,00 4.500,00 Cantit. (buc)

IESIRI PU (lei) Valoare (lei)

100 200 50 350 Stoc = 250 150 12,00 20,00 3.000,00 3.000,00 250 50 300 100 20 2.000,00

10,00 10,80 15,00

1.000,00 2.160,00 750,00 3.910,00

15.11.N 25.11.N 27.11.N

12,00 20,00

3.000,00 1.000,00 4.000,00

Stoc

Contul de profit si pierdere Nr.crt. 1 2 3 4 Explicatii Venit.din vanz.marfurilor (cont.707) (6.650+7.500375) Total venituri din exploatare Cheltuilei privind marfurile (cont 607) (3.910+4.000) Total cheltuieli de exploatare Valoare (lei) 13.775 13.775 7.910 7.910

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rezultatul din exploatare (rd.2-rd.4) Venituri din sconturi obtinute (cont 767) Total venit.financiare Chelt.priv.sconturile acordate (cont 667) Total cheltuieli financiare Rezultatul financiar (rd.6-rd.8) Total venituri (rd.2+rd.7) Total cheltuieli (rd.4+rd.9) Rezultatul brut (rd.11-rd.12)

5.865 150 150 133 133 17 13.925 8.043 5.882

41. Societatea Alfa achiziioneaz: -100 titluri de plasament emise de Beta (cotat la burs), la cursul de 10 lei/buc, comision 10% lei; -500 titluri de participare emise de Gama (cotat la burs), la costul de 20 lei/buc, comision 10%; -200 titluri de participare emise de Omega (necotat) la preul de 5 lei/buc, comision 5%. n cursul exerciiului, Alfa vinde: -80 din titlurile de plasament Beta la 15 lei/buc; -100 titluri de participare Gama la 21 lei/buc; -150 titluri de participare Omega la 7 lei/buc; La 31.12.N se cunosc: -cursul bursier al titlurilor Beta este de 12 lei/buc; -cursul bursier al titlurilor Gama este de 23 lei/buc; -valoarea de inventar a titlurilor Omega este de 3 lei/buc. Se cere: 1)s se contabilizeze operaiile conform OMFP 3055/2009; 2)s se prezinte informaia n bilan i n contul de profit i pierdere; R Definitii si precizari:

Titlurile de plasament sunt investitii financiare pe termen scurt.Se evalueaza la intrarea in unitate la costul de achizitie.Cheltuielile accesorii de cumparare a titlurilor de plasament cotate la bursa (comisioanele) se inregistreaza direct in cheltuielile exercitiului financiar.La sfarsitul exercitiului financiar se evalueaza la cursul de cotatie. Pentru cele necotate la bursa costul de achizitie include si costul de tranzactionare; Titlurile de participare (interese de participare)sunt investitii financiare pe termen lung.Se evalueaza la costul de achizitie.In cazul valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achizitie include si costurile de tranzactionare direct atribuibile achizitiei lor.In bilant imobilizarile financiare se prezinta la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare.

I. Achizitionarea titlurilor 1) Achizitionarea titlurilor de plasament Beta (cotate la bursa) si plata lor

5081 = 5092 5092 = 5121

1.000 1.000

(100 titluri x 10 lei/buc.)

5081 Alte titluri de plasament 5092 Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt 2) Inregistrarea comisionului 622 = 5121 100 (1.000 x 10%) 3) Achizitionarea titlurilor de participare Gama (cotate la bursa) si plata lor (cost achizitie =valoarea titlurilor (500 titluri x 20 lei/buc) + comisionul(10.000 x 10%)) Valoarea unui titlu va fi 11.000 : 500 =22lei/buc 263 = 2692 11.000 2692 = 5121 11.000 263 Interese de participare 2692 Varsaminte de efectuat pentru interese de participare 4) Achizitionarea titlurilor de participare Omega (necotate la bursa) si plata lor (cost de achizitie = valoarea titlurilor (200 x 5) + comision (1.000 x 5%)) Valoarea unui titlu va fi 1.050 : 200 = 5,25 lei/buc 263 = 2692 1.050
2692 = 5121 1.050

II. Vanzarea titlurilor 1) Vanzarea titlurilor de plasament Beta - Valoarea de vanzare = 80 titluri x 15 lei/buc. = 1.200 - Valoarea de intrare = 80 titluri x 10 lei/buc = 800 Vanzarea este cu castig, diferenta inregistrandu-se ca venit 5121 = % 1.200 5081 800 7642 400 7642 Castiguri din investii pe termen scurt cedate 2) Vanzarea titlurilor de participare Gama - Valoarea de vanzare 100 titluri x 21 lei/buc. = 2.100 - Valoarea de intrare 100 titluri x 22 lei/buc. = 2.200 Vanzarea este cu pierdere, diferenta inregistrandu-se ca o cheltuiala Vanzarea titlurilor 461 = 7641 2.100 5121 = 461 2.100 Scoaterea din evidenta a titlurilor 6641 = 263 2.200 461 Debitori diversi 6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate 7641 Venituri din imobilizari finaciare cedate 3) Vanzarea titlurilor Omega

- valoarea de vanzare 150 titluri x 7 lei /buc. = 1.050 - valoarea de intrare 150 titluri x 5,25 lei /buc. = 787,50 5121 = 7641 1.050
6641 = 263 III. Inventarierea titlurilor la 31.12.N 1) Inventarierea titlurilor Beta Conform OMFP 3.055/2009 titlurile pe termen scurt cotate la bursa se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi a anului. Eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare (contul 768 ,,Alte venituri financiare sau 668 ,,Alte cheltuieli financiare, dup caz). 787,50

Valoarea de inventar (100 80) titluri x 15 lei/ buc. = 300 Valoarea de intrare (100 80 )titluri x 10 lei /buc. = 200 Diferenta favorabila care se inregistreaza la venituri 5081 = 768 100 2) Inventarierea tilturilor Gama Titlurile detinute pe termen lung cotate la bursa se evalueaza la valoarea de cotatie Valoarea de inventar (500 100)titluri x 23 lei/buc. = 9.200 Valoarea de intrarea 400 x 22 lei/buc = 8.800 Diferenta favorabila care nu se inregistreaza, ci doar se prezinta in notele explicative la situatiile financiare anuale. 3) Inventarierea titlurilor Omega Titlurile detinute pe termen lung necotate la bursa se evalueaza la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierderi de valoare. Valoarea de inventar (200 -150) titluri x 3 lei/buc. = 150 Valoarea de intrare 50 titluri x 5,25 lei/buc. = 262,50 Pierderile de valoare se inregistreaza ca ajustari 6863 = 2962 112,50 6863 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a intereselor de participare 2962 Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare
Informatiile in bilant se vor prezenta astfel:

A. ACTIVE IMOBILIZATE III. IMOBILIZARI FINANCIARE 8.950 3. Interese de participare (ct.263 2962) titluri de participare Gama 400 titluri x 22 lei/buc. = 8.800 titluri de participare Omega 50 titluri x 3 lei/buc (262,50 112,50) = 150 B. ACTIVE CIRCULANTE III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 300 2. Alte investitii pe termen scurt (ct.508)

Informatiile in contul de profit si pierdere se vor prezenta astfel:

8. Alte cheltuieli de exploatare 100 8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 622) 100 11. Alte venituri financiare (ct.764 + 768) 3.650 (400 + 2.100 + 1.050 + 100)
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare (ct. 686) 113 13. Alte cheltuieli financiare (ct. 664) 2.788 (2.000 + 787,50) Cheltuieli financiare total 2901 (113 + 2.788)

42. ntreprinderea Alfa achiziioneaz la nceputul exerciiului N un utilaj la costul de 1.000 lei, TVA 19% (factur). Managerii estimeaz o durat de utilizate de 5 ani i decid s amortizeze liniar activul. La finalul anului N, datorit creterii valorii juste, managerii decid s reevalueze activul. Valoarea just la 31.12.N a fost estimat la 1.200 lei. La finalul anului N+1 exist indicii c activul a fost depreciat.Valoarea just a fost estimat la 400 lei. Datorit incertitudinilor de pe pia i a modificrilor procesului de fabricaie managerii au decis c o estimare a valorii de utilitate nu este fiabil. La finalul anului N+2 valoarea just a fost estimat la 500 lei. Se decide numirea unui evaluator independent care s estimeze valoarea de utilitate a activului. Evaluatorul estimeaz c n anul N+3 se vor obine ncasri de 1.800 lei iar n anul N+4 ncasrile vor fi de 1.600 lei. Plile ocazionate de costurile operaionale ataate activului sunt estimate la 1.000 lei n N+3 i respectiv 900 n N+4. Rata de rentabilitate economic ateptat este de 30%. Utilajul a fost finanat dintr-un credit bancar al crui cost a fost de 20%. n anul N+3 ntreprinderea plnuiete s fac o modernizare a activului, operaie din care se sper s se obin un plus de ncasri de 5% fa de estimarea evalutorului. Cota de impozit este de 16%. Se cere: a)s se nregistreze n contabilitate operaiile de mai sus conform OMFP 3055/2009; b)s stabileasc valoarea n bilan a activului la sfritul fiecrui an. 43.Societatea Alfa care are ca obiect oferirea de servici de contabilitate achiziioneaz un calculator al crui cost este de 2.000 lei. Odat cu acesta este achiziionat licena Windows XP i un program de contabilitate. Licena are valoarea de 500 lei iar programul de contabilitate cost 3.000 lei. S se nregistreze n contabilitate achiziia conform OMFP 3055/2009. Rezolvare
Licena pentru un program de contabilitate se ncadreaz in categoriaimobilizrilor necorporale (activelor necorporale), alturi de softuri, brevete, cheltuieliconstituire si altele asemenea si nu in categoria imobilizrilor corporale . Cf OMFP 3055/2009: Concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale,drepturile si activele similare reprezentnd aport, achiziionate sau dobndite pe alte ci,se nregistreaz in conturile de imobilizri necorporale la costul de achiziie sau valoareade aport, dup caz. In aceasta situaie valoarea de aport se asimileaz valorii juste.

% = 404 214 205 208

5.500 lei 2.000 calculator 500 licenta Windows XP 3000 program de contabilitate

44. ntreprinderea Alfa achiziioneaz o cldire la costul de 100.000 lei cu terenul aferent al crui cost este de 20.000 lei, TVA 19%. Durata de utilizare a cldirii este de 50 de ani, amortizare liniar. La 31.12.N, valoarea just a terenului este estimat la 25.000 lei. Ce nregistrri contabile trebuie fcute conform OMFP 3055/2009? R Conform OMFP 3.055/2009 terenurile si cladirile sunt active separabile si sunt contabilizate separat, chiar atunci cand sunt achizitionate impreuna. O crestere a valorii terenului pe care se afla o cladire nu afecteaza determinarea valorii amortizabile a cladirii.
a) Achizitia cladirii cu terenul aferent

% = 404 142.800 2111 20.000 212 100.000 4426 22.800 b) Inregistrarea amortizarii anuale a cladirii (terenul nu se amortizeaza)
6811 = 2812 2.000 (100.000 : 50 ani)

c) Inregistrarea la 31.12.N a valorii juste a terenului

valoarea justa = 25.000 valoarea contabila = 20.000 rezerva din reevaluare


2111 = 105 5.000

45. Pe 1.07.N, o societate a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj, n urmtoarele condiii: pre de vnzare 42.171 u.m., durata contractului de nchiriere 4 ani, chiria trimestrial 3.500 u.m, rata de actualizare este 3,55%. La sfritul perioade i de locaie, societatea va redeveni proprietara bunului. La data vnzrii, utilajul avea o valoare contabil net de 34.000 u.m. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile privind tranzacia de leaseback i primirea primei facturi de leasing. Rezolvare:

La sfarsitul perioadei, bunul revine utilizatorului deci este de natura leasingului financiar. Aplicand principiul prevalentei economicului asupra juridicului, nu se mai descarca gestiunea cu bunul supus leaseback-ului.

Inregistrarea imprumutului si primirea banilor (TVA 24%)

461

5121 8036 8051

% 167 4427 461

52.292,04 42.171 10.121,04 52.292,04 4x4x3.500=56.000 56.000-42.171=13.829

Ratele se factureaza la sfarsitul fiecarui trimestru, dobanda pe primul trimestru este: 42.171x3,55%=1.497,18

% 167 666 4426

404

8036 8051

4.340 2.002,82 1.497,18 3.500 x24%=840 3.500 1.497,18

Amortizarea se inregistreaza la fel ca inainte de contractul de leaseback

6813

2813

46. Pe 1.07.N, o societate a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj, n urmtoarele condiii: pre de vnzare 42.171 u.m., durata contractului de nchiriere 4 ani, chiria trimestrial 3.500 u.m, rata de actualizare este 3,55%. La sfritul perioade i de locaie, societatea nu va redeveni proprietara bunului. Pe durata contractului riscurile semnificative sunt n sarcina locatorului. La data vnzrii, utilajul avea o valoare contabil net de 34.000 u.m (cost 40.000 u.m., amortizare cumulat 6.000 u.m .). Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile privind tranzacia de leaseback i primirea primei facturi de leasing. a) Reguli OMFP 3055/2009:

-dac tranzacia de vnzare i nchiriere a aceluiai activ are ca rezultat un leasing financiar, tranzacia reprezint un mijloc prin care locatorul acord o finanare locatarului, activul avnd rol de garanie. Entitatea beneficiar a finanrii (locatarul) nu va recunoate n contabilitate operaiunea de vnzare a activului, nefiind ndeplinite condiiile de recunoatere a veniturilor. Activul rmne nregistrat n continuare la valoarea existent anterior operaiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent. Operaiunea de finanare va fi evideniat prin articolul contabil

512 "Conturi curente la bnci" = 167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate",

urmnd ca dobnda i alte costuri ale finanrii, potrivit contractelor ncheiate, s fie nregistrate conform prezentelor reglementri. Din punctul de vedere al regimului taxei pe valoarea adugat, au loc dou operaiuni distincte, respectiv livrarea bunului, efectuat de locatar, i operaiunea de leasing, efectuat de locator, pentru care taxa pe valoarea adugat se evideniaz potrivit legii b)Tranzactia de leaseback: 1.461 = 7583 42.171 2.5121= 461 42.171 3. 2813 6583 = % 2133 42.171 34.000 8171

4. 612 = 404 14000 (1 an) 612 = 404 10.332 (14.000/1.35 p2) anul 2 612 = 404 7625 (10.332/1.355 ) anul 3

612 = 404 5627 (7625/1.355) anul 4

47.Societatea Alfa a cumprat la 10.10.N un mijloc de transport i a preluat la aceast dat riscurile legate de valoarea just a acestuia. Costul este de 20.000 lei. Activul este n curs de aprovizionare.El este utilizat nc e vechiul proprietar care pltete o chirie societii Alfa de 200 lei pe lun. Achiziia va avea loc la data de 10.12.N. La momentul achiziiei valoarea just a mijlocului de transport este de 15.000 lei. Durata de utilitate estimat de Alfa este de 5 ani iar amortizarea este liniar.

Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile aferente exerciiului N. 48.ntreprinderea ALFA care deine o participaie (interese de partcipare) la societatea Beta primete cu titlu gratuit un pachet de aciuni Beta evaluate la 10.000 lei. Care este incidena aplicrii OMFP 3055/2009 n acest caz? 49. ntreprinderea Alfa deine o cldire evaluat la valoarea just de 120.000 lei, amortizare cumulat 30.000 lei. Rezerva din reevaluare disponibil este de 10.000 lei. La 31.12.N, managerii iau decizia s vnd cldirea n anul N+1. Ca urmare activul va fi reclasificat n categoria stocurilor de mrfuri. La 31.12.N se estimeaz c valoarea realizabil net a acestui stoc este de 75.000 lei. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile aferente exerciiului N. Raspuns:
Prevederile OMFP 3055/2009 aplicabile acestui caz sunt: 153. - (1) Atunci cand exista o modificare a utilizarii unei imobilizari corporale, in sensul caaceasta urmeaza a fi imbunatatita in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei privindmodificarea destinatiei, in contabilitate se inregistreaza transferul activului din categoriaimobilizari corporale in cea de stocuri. Transferul se inregistreaza la valoarea neamortizata aimobilizarii. Daca imobilizarea corporala a fost reevaluata, concomitent cu reclasificareaactivului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia. Inregistrari contabile a) Reclasificarea cladirii in categoria stocurilor % = 2112 120.000 lei 2812 371 30.000 lei 90.000 lei

b) Realizarea rezervei din reevaluare 105 = 1065 10.000 lei

c) La 31.12.N, efectuarea testului pentru depreciere a cladirii destinata vanzarii - Valoarea contabila = 90.000 lei - Valoarea justa = 75.000 lei

- Pierdere din depreciere = 90.000 75.000 = 15.000 lei 6814 = 397 15.000 lei

50. ntreprinderea Alfa deine un teren evaluat la valoarea just de 50.000 lei, rezerva din reevaluare disponibil fiind de 10.000 lei. Pe teren va fi construit o cldire. Costurile construciei se ridic la 200.000 lei. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile. R Conform OMFP 3.055/2009 terenurile si cladirile sunt contabilizate separat, chiar atunci cand sunt achizitionate impreuna.O crestere a valorii terenului pe care se afla o cladire nu afecteaza determinarea valorii amortizabile a cladirii.In cadrul imobilizarilor corporale sunt evidentiate in mod distinct imobilizarile corporale in curs de executie.Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune, dupa caz.
a) Situatia initiala inainte de inceperea constructiei

Contu 2111 Terenuri prezinta Sold debitor 50.000 (Valoarea justa a terenului 50.000) Contul 105 Rezerve din reevaluare prezinta Sold creditor 10.000
(operatia de reevaluare terenului 2111 = 105 10.000) b) Situatia finala dupa constructia cladirii

constructia: 231 = 404 200.000 receptia : 212 = 231 200.000


51. ntreprinderea Alfa vinde societii mam un stoc de marf la preul de 100.000 lei cu opiunea de a-l putea rscumpra dup 12 luni. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile dac opiunea de rscumprare este sau nu exercitat. R a) vanzarea marfurilor

4511 = % 119.000 707 100.000 4427 19.000 b) exercitarea optiunii de rascumparare % = 4511 119.000 371 100.000
4426 19.000 c) in cazul in care nu se exercita optiunea de rascumparare se achita datoria

5121 = 4511

119.000

52. ntreprinderea Alfa primete cu titlu gratuit un pachet de aciuni de la o filial din cadrul grupului i pe care le va tranzaciona la burs. Valoarea titlurilor primite este de 100.000 lei Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se contabilizeze operaia. 53. ntreprinderea Alfa majoreaz capitalul social prin aport n natur. Aportul const ntr -un teren evaluat la 10.000 euro. Cursul la data subscrierii este de 4,5 lei/euro. La data vrsrii aportului, cursul este de 5 lei/euro. Valoarea nominal a unei aciuni este de 100 lei. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile.
Rezolvare: 8.1.1. Evaluarea la data intrarii n entitate c) la valoarea de aport, stabilita n urma evaluarii - pentru bunurile reprezentnd aport la capitalul social; n cazurile mentionate la lit. c) si d), valoarea de aport si, respectiv, valoarea justa, se substituie costului de achizitie. 245 - (1) Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport si de conversie. (5) Prima de aport se calculeaza ca diferenta ntre valoarea bunurilor aportate si valoarea nominala a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi. Subscrierea 456 = 1011 10.000 x 4,5=45.000

Varsarea aportului 2111 = % 456 765 1012 10.000 x 5=50.000 45.000 5.000 45.000

1011

54. La 31.12.N , managerii societii Alfa decid s distribuie n anul N+1 prime privind participarea salariailor la profit de 100.000 lei. n anul N+1 se pltesc prime de 90.000 lei. Se cere: a) s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile.

55. La 1 ianuarie N, o ntreprindere achiziioneaz dintr-o emisiune 1.000 obligaiuni ale cror caracteristici sunt dup cum urmeaz: Valoarea nominal 100 de lei; Preul de emisiune 99,271360 de lei; Preul de rambursare 105 de lei; Rata dobnzii 10%; Durata 5 ani. Rambursarea total are loc la 1 ianuarie N+5. Dobnzile se ncaseaz n fiecare an pe 1 ianuarie. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile. R

Obligatiunea este un titlu de valoare, de obicei pe termen lung, care reflecta o suma de bani imprumutata de o persoana juridica de la publicul investitor.Acesta are dreptul de a incasa de la emitent dobanzile aferente sumei date cu imprumut. Valoarea de emisiune = numar de obligatiuni x pret de emisiune = 99.271,36 (1.000 x 99,271360) Valoarea de rambursare = numar de obligatiuni x pret de rambursare (este egal cu valoarea nominala in acest caz) = 105.000 (1.000 x 105) Prima de emisiune (rambursare) = valoarea de rambursare valoarea de emisiune = 5.728,64 ( 105.000 99.271,36) Dobanda anuala 10.000 (1.000 obligatiuni x 100 valoare nominala x 10%) Amortizarea anuala a primei de emisiune 2.000 (10.000 :5 ani)

Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise potrivit legii.Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se inregistreaza intr-un cont de activ (169 Prime privind rambursarea obligatiunilor).Valoarea acestei diferente trebuie amortizata printr-o suma rezonabila in fiecare exercitiu financiar, astfel incat sa se amortizeze complet, dar nu mai tarziu de data de rambursare a datoriei (6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor) a) Achizitionarea obligatiunilor 506 = 5121 99.271,36

b) Inregistrarea dobanzii cuvenite si incasarea dobanzii anual

5088
5121

= 766

10.000
10.000

= 5088

c) Vanzarea cu castig a obligatiunilor la termen

5121

= %

105.000

506 7642

99.271,36 5.728,64

506 Obligatiuni 5088 Dobanzi la obligatiuni si alte titluri de plasament 766 Venituri din dobanzi 7642 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate
56. La nceputul exerciiului N, societatea ALFA a achiziionat un echipament tehnologic la costul de achiziie de 200.000 u.m. Managerii estimeaz c durata de utilitate va fi de 5 ani i c, la expirarea acestei perioade, vor fi angajate cheltuieli cu dezafectarea echipamentului tehnologic i refacerea amplasamentului n valoare de 10.000 u.m. Metoda de amortizare utilizat este cea liniar. Pentru o finanare echivalent, rata curent a dobnzi de pia este de 10% La sfritul exerciiului N, valoarea de pia a echipamentului este de 150.000 u.m. La sfritul exerciiului N+1, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 15.000 u.m. iar rata dobnzii de pia pentru o finanare echivalent va fi din exerciiul urmtor 15%: La sfritul exerciiului N+2, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 8.000 u.m. Valoarea de pia la 31.12.N+2 este de la 120.000 u.m. La sfritul exerciiului N+3, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 5.000 u.m. iar durata de utilizare a echipamentului este reestimat la 7 ani. Rata curent de pia este de 25%. La sfritul exerciiului N+4, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 7.000 u.m. a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile.
Rezolvare:

- (1) Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente. Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plati-o, n mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment. (2) Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. n acest caz, actualizarea provizioanelor se face ntruct, datorita valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor iesiri de resurse care apar la scurt timp de la data bilantului sunt mult mai oneroase dect cele aferente unor iesiri de resurse de aceeasi valoare, dar care apar mai trziu.

Achizitionarea echipamentului tehnologic si includerea in costul de achizitie a cheltuielilor actualizate cu dezafectarea Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=10.000 x 1/(1+0,1)5=6.209

2131

4426

% 404 1513 404

206.209 200.000 6.209 48.000

Amortizare si actualizarea provizionului 6811 666 = = 2813 1513 206.209:5=41.242 6209 x 0,1=620,9

31.12.N VNC= 206.209-41.242=164.967 Valoare de inventar=150.000 Depreciere=14.967

6813

2913

14.967

Sold213:206.209 Sold2813:41.242 Sold1513:6.830 Sold2913:14.967 Amortizarea in exercitiul N+1 Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=150.000/4=37.500

% 6813 2913

2813

41.242 37.500 3742(14.967/4)

31.12.N+1 666 = 1513 6.830 x 0,1=683

Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=15.000 x 1/(1+0,15)3=9.863 Sold 1513=7513 Presupunem ca valoarea neta contabila inainte de ajustarea provizionului coincide cu valoarea justa 213 6813 = = 1513 2913 9.863-7.513=2.350 2.350

Sold213:206.209+2.350=208.559 Sold2813:41.242+41.242=82.484 Sold1513:9.863 Sold2913:14.967-3.742+2.350=13.575

Amortizarea in exercitiul N+2 Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=(213-2813-2913)/3= =(208.599-82.484-13.575)/3=

% 6813 2913

2813

42.025 37.500 4.525(13.575/3)

666

1513

9.863 x 0,15=1.479

31.12.N+2 Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=8.000 x 1/(1+0,15)2=6.049 Sold 1513=9.863+1.479=11.342 Diminuarea provizionului cu dezafectarea

1513 = 213 11.342-6.049=5.293 VNC=213-2813-2913=(208.559-5.293)-(82.484+42.025)-(13.575-4.525)=69.707 Valoarea de inventar=120.000 Apreciere=50.293 Se anuleaza provizionul pentru depreciere

2913

7813

9.050

Sold213:203.266 Sold2813:124.509 Sold1513:6.049

Amortizarea in exercitiul N+3 Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=(213-2813-2913)/2= =(203.266-124.509)/2=39.379

6813

2813

39.379

666

1513

6.049 x 0,15=907

31.12.N+3 Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=5.000 x 1/(1+0,25)7-4=2.560 Sold 1513=6.049+907=6.956 Diminuarea provizionului cu dezafectarea

1513

213

6.956-2.560=4.396

Sold213:203.266-4.396=198.870

Sold2813:124.509+39.379=163.888 Sold1513:2.560

Amortizarea in exercitiul N+4 Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=(213-2813-2913)/2= =(198.870-163.888)/3=11.661

6813

2813

11.661

666

1513

2.560 x 0,25=640

31.12.N+4 Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=7.000 x 1/(1+0,25)2=4.480 Sold 1513=2.560+640=3.200 Cresterea provizionului cu dezafectarea

213

1513

4.480-3.200=1.280

Sold213:198.870+1.280=200.140 Sold2813:163.888+11.661=175.549 Sold1513:4.480

57.Se cunosc urmtoarele informaii (n lei): Elemente rezultat nainte de impozit creteri de cheltuieli n avans din exploatare TVA pltit venituri din diferene de curs valutar aferent actualizrii soldurilor conturilor de creane i datorii n devize la cursul de nchidere

Valoare 1.000.000 50.000 345.000 120.000

cheltuieli din diferene de curs valutar aferent actualizrii soldurilor conturilor de creane i datorii n devize la cursul de nchidere Sold iniial 4751 Sold final 4751 Rulaj creditor 7584 salarii pltite venituri din subvenii de explatare (ncasate) cheltuieli cu impozitul pe profit cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor venituri din diferene de curs valutar aferente disponibilitilor n devize cheltuieli cu provizioanele cheltuieli din diferene de curs valutar aferente disponibilitilor n devize venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante ctiguri din investiii pe termen scurt cedate venituri din provizioane pierderi din vnzarea imobilizrilor corporale creteri de stocuri costul imobilizrilor corporale cedate diminuri de stocuri ctiguri din cesiunea imobilizrilor corporale creteri de creane pierderi din cesiunea imobilizrilor corporale diminuri de creane costul investiiilor financiare pe termen scurt vndute creteri de cheltuieli n avans din exploatare ctiguri din vnzarea investiiilor financiare pe termen scurt diminuri de cheltuieli n avans din exploatare diminuri de cheltuieli n avans din exploatare creteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) pierderi din vnzarea imobilizrilor financiare (titlurile vndute nu au fost ncasate pn la sfritul anului) Sold iniial 404 Sold final 404 Rulaj creditor 404 lichiditi i echivalente de lichiditi la nceputul anului lichiditi i echivalente de lichiditi la sfritul anului

80.000

70.000 130.000 40.000 200.000 100.000 400.000 200.000 70.000 100.000 120.000 30.000 500.000 10.000 200.000 190.000 500.000 75.000 80.000 600.000 120.000 900.000 1.000.000 50.000 500.000 100.000 100.000 460.000 60.000

530.000 100.000 240.000 1.200.000 5.450.000

Creteri de capital social prin aport n numerar 200.000 n cursul exerciiului venituri din subvenii pentru investiii 40.000 Creteri de prime de emisiuni 20.000 cheltuieli cu dobnzile aferente contractelor de 300.000 leasing financiar Creteri de mprumuturi din emisiunea de 70.000 obligaiuni la pre de rambursare Creteri de prime privind rambursarea 20.000 mprumuturilor din emisiunea de obligaiuni cheltuieli cu dobnzile aferente creditelor 500.000 bancare (pltite) creteri de stocuri 190.000 diminuri de stocuri 75.000 creteri de creane 600.000 diminuri de creane 900.000 pli de dividende 100.000 rambursri de credite bancare 300.000 creteri de datorii din exploatare (exclusiv 460.000 datoria cu impozit pe profit) diminuri de datorii din exploatare (exclusiv 290.000 datoria cu impozit pe profit) creteri de venituri n avans din exploatare 10.000 diminuri de veniturin avans din exploatare 80.000 impozit pe profit pltit 250.000 Se cere: a)s se precizeze care sunt completrile aduse de OMFP 3055/2009 referitoare la tabloul fluxurilor de trezorerie; b)s se ntocmeasc tabloul fluxurilor de trezorerie. Rezolvare:
334 - (1) O entitate prezinta situatia fluxurilor de numerar pentru fiecare perioada pentru care sunt prezentate situatiile financiare anuale. Situatia fluxurilor de numerar prezinta modul n care o entitate genereaza si utilizeaza numerarul si echivalentele de numerar. n contextul ntocmirii acestei situatii: - fluxurile de numerar sunt intrarile sau iesirile de numerar si echivalente de numerar; - numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere; - echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile n sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. (2) Situatia fluxurilor de numerar trebuie sa prezinte fluxurile de numerar ale entitatii din cursul perioadei, clasificate pe activitati de exploatare, de investitie si de finantare.

Activitatile de exploatare sunt principalele activitati generatoare de venituri ale entitatii, precum si alte activitati care nu sunt activitati de investitie sau finantare. Activitatile de investitie constau n achizitionarea si cedarea de active imobilizate si de alte investitii care nu sunt incluse n echivalentele de numerar. Activitatile de finantare sunt activitati care au drept rezultat modificari ale valorii si structurii capitalurilor proprii si mprumuturilor entitatii. Fluxurile de numerar exclud miscarile ntre elemente care constituie numerar sau echivalente de numerar, deoarece aceste componente fac parte din gestiunea numerarului unei entitati, si nu din activitatile de exploatare, investitie si finantare. Gestiunea numerarului presupune plasarea excedentului de numerar n echivalente de numerar.

Flux de exploatare Rezultat nainte de impozit Creteri de cheltuieli n avans din exploatare Venituri din diferene de curs valutar aferent actualizrii soldurilor conturilor de creane i datorii n devize la cursul de nchidere Cheltuieli din diferene de curs valutar aferent actualizrii soldurilor conturilor de creane i datorii n devize la cursul de nchidere Rulaj creditor 7584 Cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor Venituri din diferene de curs valutar aferente disponibilitilor n devize Cheltuieli cu provizioanele Cheltuieli din diferene de curs valutar aferente disponibilitilor n devize Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante Venituri din provizioane Pierderi din vnzarea imobilizrilor corporale Creteri de stocuri Diminuri de stocuri Ctiguri din cesiunea imobilizrilor corporale Creteri de creane Diminuri de creane Diminuri de cheltuieli n avans din exploatare Creteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Diminiuri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Creteri de venituri n avans din exploatare

Valoare 1.000.000 -50.000 -120.000 +80.000 -40.000 +200.000 -70.000 +100.000 +120.000 -30.000 -10.000 +200.000 -190.000 +75.000 -80.000 -600.000 +900.000 +100.000 +460.000 -290.000 +10.000

Diminuri de venituri n avans din exploatare Impozit pe profit pltit

-80.000 -250.000 1.375.000

Flux de investitii Pierderi din vnzarea imobilizrilor corporale Costul imobilizrilor corporale cedate Ctiguri din cesiunea imobilizrilor corporale Pierderi prin cesiunea imobilizrilor corporale Costul investiiilor financiare pe termen scurt vndute Ctiguri din vnzarea investiiilor financiare pe termen scurt Diminuri de cheltuieli n avans din exploatare Creteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Pierderi din vnzarea imobilizrilor financiare (titlurile vndute nu au fost ncasate pn la sfritul anului) Sold iniial 404 Sold final 404 Rulaj creditor 404 Lichiditi i echivalente de lichiditi la nceputul anului Lichiditi i echivalente de lichiditi la sfritul anului Creteri de capital social prin aport n numerar n cursul exerciiului Venituri din subvenii pentru investiii Creteri de prime de emisiuni Cheltuieli cu dobnzile aferente contractelor de leasing financiar Creteri de mprumuturi din emisiunea de obligaiuni la pre de rambursare Creteri de prime privind rambursarea mprumuturilor din emisiunea de obligaiuni Cheltuieli cu dobnzile aferente creditelor bancare (pltite) Creteri de stocuri Diminuri de stocuri Creteri de creane Diminuri de creane Pli de dividende Rambursri de credite bancare Creteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Diminiuri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Creteri de venituri n avans din exploatare Diminuri de venituri n avans din exploatare Impozit pe profit pltit

Valoare 200.000 500.000 80.000 120.000 1.000.000 500.000 100.000 460.000 60.000 530.000 100.000 240.000 1.200.000 5.450.000 200.000 40.000 20.000 300.000 70.000 20.000 500.000 190.000 75.000 600.000 900.000 100.000 300.000 460.000 290.000 10.000 80.000 250.000

58. Se dau urmtoarele operaii:

(1)vnzarea unui teren la preul de vnzare de 1.000.000 lei, TVA 19% (factur); costul de achiziie al activului vndut este de 800.000 lei; (2)vnzarea de investiii financiare pe termen scurt achiziionate n cursul anului: 100 aciuni la cursul bursier de 10 lei/buc; cursul de la data achiziiei este de 8 lei/buc; (3)vnzarea de imobilizri financiare: 1.000 aciuni la cursul de 15 lei (acestea fuseser cumprate anul trecut la cursul de 16 lei i depreciate n bilanul anului trecut cu 2 lei/aciune); (4)la sfritul anului ntreprinderea deine investiii financiare pe termen scurt cotate: 200 aciuni; cursul bursier la sfritul anului este de 20 lei/aciune (ele fuseser cumprate la cursul de 18 lei n cursul anului); (5)la sfritul anului ntreprinderea deine 500 aciuni reprezentnd imobilizri financiare cumprate n anul anterior; cursul de nchidere este de 15 lei/aciune; (6)ntreprinderea deine o cldire achiziionat n urm cu 5 ani la costul de 500.000 lei. n bilanul anului trecut cldirea fusese adus la valoarea just de 700.000 lei, reprezentnd o rezerv din reevaluare pozitiv de 200.000 lei. Amortizarea anului curent a fost de 70.000 lei. La sfritul anului curent, valoarea just a fost estimat la 300.000 lei. Rezerva din reevaluare disponibil este de 180.000 lei; (7)ntreprinderea a vndut n cursul anului produse finite la pre de vnzare de 8.000.000 lei, TVA 19%; costul produciei vndute este de 5.000.000 lei; (8)ntreprinderea a beneficiat n cursul anului de reduceri comerciale n valoare de 200.000 lei, TVA 19%, primite pe facturi ulterioare pentru materiile prime achiziionate de la furnizori; (9)ntreprinderea a acordat clienilor n cursul anului reduceri comerciale de 600.000 lei, TVA 19%, n baza unor facturi ulterioare, pentru vnzrile efectuate n anul anterior; (10)ntreprinerea a primit factura privind un contract de leasing financiar. Chiria este de 100.000 lei, din care rambursarea de datorie 80.000 lei, dobnda 20.000 lei, TVA 19%; (11)la sfritul anului ntreprinderea nregistreaz un provizion pentru litigii estimat la 10.000 lei; (12)se actualizeaz soldul contului de provizion pentru dezafectarea unei linii de producie ca urmare a trecerii timpului: soldul contului de provizion n bilanul anul ui anterior era de 15.000 lei, rata efectiv a dobnzii pentru o finanare echivalent cu rambursare la scaden este de 12%; (13)se ncaseaz dobnzi aferente obligaiunilor achiziionate de la societatea Gama, rambursabile dup 5 ani, n sum de 20.000 lei, din care dobnda cuvenit pentru perioada de deinere a instrumentului purttor de dobnd este de 5.000 lei; (14)n cursul anului s-au obinut produse finite la costul de 6.000.000 lei; (15)la sfitul anului, ntreprinderea decide ca n anul urmtor s vnd o cldire. Aceasta are un cost de 160.000 lei, amortizare cumulat 40.000 lei. Valoarea just estimat la 31.12.N este de 110.000 lei iar cheltuielile estimate cu cesiunea sunt de 5.000 lei; (16)managerii decid ca n anul N+1 s plteasc suma de 170.000 lei reprezentnd prime privind participarea salariailor la profit; (17)cheltuiala cu impozitul pe profit este de 842.900 lei. Se cere: a) s se contabilizeze operaiile de mai sus; b) s se prezinte incidena acestor operaii asupra contului de profit i pierdere ntocmit conform OMFP 3055/2009. 59. Trei intreprinderi : A, B si C detin in aceeasi zona cate un teren de 1000 m 2 . Terenurile au fost cumparate la sfarsitul anului N, cu scopul de a le creste valoarea si au fost

recunoscute in bilantul de la sfarsitul exercitiului financiar N, ca investitii imobiliare, la valoarea de 100.000 lei. Societatea A alege modelul evaluarii la valoarea justa, iar societatile B si C modelul evaluarii la cost. La sfarsitul anului N+1, valoarea justa a terenurilor este de 140.000 lei, iar la sfarsitul exercitiului N+2, 110.000 lei. Societatea B care a ales modelul evaluarii la cost reevalueaza la sfarsitul fiecarui an terenurile detinute. Societatea C efectueaza reevaluarea terenurilor odata la 3 ani, ultima reevaluare efectuandu-se in anul N-1. Ce inregistrari contabile efectueaza cele trei intreprinderi la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, conform IAS 40?
REZOLVARE:

Societatea A evaluare justa: Achizitie teren: 2111 = 404 100.000 Valoare teren N+1: 2111 = 105 40.000 Valoare teren N+2: 105 = 2111 30.000 Societatea B: metoda evaluarii la cost: Anul N+1: (crestere de valoare se contabilizeaza la venituri) 2111 = 781 40.000 Anul N+2: descrestere de valoare se contabilizeaza la cheltuieli 6813 = 2111 30.000
60. Societatea Alfa la 31 decembrie N detine o cladire pe care intentioneaza sa o cedeze. Cladirea este libera si societatea a intreprins actiuni pentru gasirea unui cumparator. Societatea clasifica cladirea la data bilantului ca disponibila pentru vanzare. Valoarea de intrare a cladirii este de 100.000 lei iar amortizarea cumulate 20.000 lei. Situatia a) La data bilantului societatea stabileste valoarea justa a cladirii la 120.000 lei. Costurile estimate pentru organizarea licitatiei de vanzare sunt estimate la 5.000 lei iar cheltuielile de cadastru la 3.000 lei. Situatia b) La data bilantului societatea stabileste valoarea justa a cladirii la 82.000 lei. Costurile estimate pentru organizarea licitatiei de vanzare sunt estimate la 5.000 lei iar cheltuielile de cadastru la 3.000 lei. Situatia c) Activul prezentat la punctual b) nu a fost vandut pana la sfarsitul exercitiului financiar N+1. La aceasta data societatea estimeaza valoarea justa la 90.000 lei iar costurile vanzarii estimate a avea loc in anul N+1 sunt de 7.800 lei. Sa se efectueze inregistrarile contabile conform IFRS 5 pentru fiecare din cele trei situatii.
Rezolvare: Daca intreprinderea a hotarat vanzarea imobilizarilor, nu mai indeplinesc conditiile pentru a fi recunoscute in bilant ca imobilizari. Nu se mai calculeaza amortizare. Se evalueaza la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta. Pentru trecerea de la imobilizari la active circulante trebuie indeplinite

cumulativ mai multe conditii: sa existe decizia de vanzare si formalitati de publicare a vanzarii, vanzarea sa fie realizabila in urmatoarele 12 luni, sa poata fi stabilita o valoare justa.

a) VNC=100.000-20.000=80.000 Valoarea justa costuri vanzare=120.000-5.000-3.000=112.000 Valoarea de bilant=80.000

212curente 2812imobilizari

= =

212imobilizari 100.000 2812curente 20.000

b) Valoarea justa costuri vanzare=82.000-8.000=74.000 Valoarea de bilant=74.000 Depreciere= 6.000

212curente 2812imobilizari 6813

= = =

212imobilizari 100.000 2812curente 20.000 2912curente 6.000

c) Valoarea justa costuri vanzare=90.000-7.800=82.200 min(VNC; Valoarea justa costuri vanzare)=min(80.000;82.200)=80.000 Se anuleaza deprecierea

2912curente

7813

6.000

61. O societate achizitioneaza pe 22 decembrie N-1 un utilaj in valoare de 30.000 lei. Activul are o durata de viata de 4 ani si o valoare reziduala nula. Societatea utilizeaza metoda amortizarii liniare pentru determinarea rezultatului contabil si metoda amortizarii accelerate pentru determinarea rezultatului fiscal. Presupunem ca societatea Alfa obtine un rezultat contabil de 20.000 lei pentru fiecare din urmatorii 4 ani. Cum se inregistreaza in

contabilitate impozitele curente si amanate urmare a utilizarii de metode diferite de amortizare din punct de vedere contabil si fiscal? 62. La sfarsitul anului N, societatea Alfa efectueaza reevaluarea cladirii pe care o detine in urmatoarele conditii : - valoarea de intrare = 400.000 lei; - amortizarea cumulata = 100.000 lei - valoarea justa la data reevaluarii = 500.000 lei; - durata ramasa de utilizare = 10 ani; - reevaluarile nu sunt recunosute din punct de vedere fiscal. La sfarsitul anului N+1 societatea Alfa obtine un rezultat contabil de 80.000 lei. Cum se inregistreaza in contabilitate impozitele curente si amanate urmare a recunoasterii in contabilitate a reevaluarii activelor?
Rezolvare - se elimina valoarea amortizarii cumulate 100.000 2812=212 100.000 - calculul valorii ramase: 400.000 100.000 = 300.000 lei - calculul diferentei din reevaluare: 500.000-300.000 = 200.000 lei - inregistrarea diferentei din reevaluare: 200.000 212=105 200.000 - calculul amortizarii anuale la valoarea reevaluata: 500.000 / 10 = 50.000 lei/an - calculul amortizarii anuale la valoarea istorica: 300.000/10 = 30.000 lei/an - in anul N+1 se inregistreaza o amortizare de 50.000 lei 50.000 6811=2812 50.000 - la sfarsitul anului N+1: valoarea contabila= 500.000-50.000= 450.000 lei baza impozabila = 400.000-100.000 -30.000 = 270.000 lei VC-BI = 450.000-270.000=180.000 lei Rezulta o datorie temporara din impozit amanat 180.000 x 16% =28.800 lei - se inregistreaza datoria temporara din impozit amanat: 28.800 105=Impozit pe profit amanat 28.800 Impozitele amanate aferente elementelor creditate direct in capitalurile proprii se contabilizeaza tot pe seama capitalurilor proprii, neafectand contul de profit si pierdere.

63. La 31 decembrie N, societatea Alfa are creante clienti in suma de 4.350.000 lei. Societatea calculeaza ajustarile privind deprecierea creantelor client avand la baza experienta anilor precedenti in ceea ce priveste probabilitatea de neincasare a creantelor, in functie de vechimea acestora, care reprezinta perioada de timp de cand creanta ar fi trebuit incasata: Vechimea creantelor Maxim o luna Maxim trei luni

Maxim 6 luni Maxim un an Peste un an Suma bruta a creantelor 500.000 lei 400.000 lei 200.000 lei 150.000 lei 100.000 lei Probabilitatea de neincasare 5% 9% 15% 27% 40% Pentru creantele al caror termen de recuperare nu a ajuns la scadenta, societatea pe baza experientei din anii anteriori a stabilit o probabilitate de niencasare de 2%. Valoarea creantelor care nu au ajuns la scadenta este de 3.000.000 lei. Jumatate din aceste creante sunt rezultatul vanzarilor realizate de intreprindere catre societatea Beta care este clientul principal al intreprinderii. La 31.12 N situatia financiara a societatii Beta era nefavorabila, insa datorita bonitatii acestei societati care si-a platit mereu la timp datoriile, societatea Alfa nu a luat in considerare acest aspect. 1 Care este deprecierea creantelor clienti la 31 decembrie N si cum se inregistreaza in contabilitate? 2 Societatea Alfa autorizeaza situatiile financiare pentru emitere pe data de 24 februarie. La sfarsitul lunii ianuarie N+1, societatea Beta anunta public ca intra in stare de faliment datorita incapacitatii de plata a unor datorii scadente. Societatea Alfa estimeaza ca in urma finalizarii procedurii de faliment a societatii Beta va mai recupara doar 20% din creantele pe care le avea fata de aceasta societate. Care este suma cu care societatea Alfa trebuie sa ajusteze situatiile financiare ale exercitiului financiar N?

Rezolvare 31.12.N 500.000*5% + 400.000*9%+200.000*15%+150.000*27%+100.000*40%+3.000.000*2% =231.500 4118=4111 6814=491 231.500 Provizion creante Beta la 31.12.N: 1.500.000*2%=30.000 6814=491 30.000 Provizion creante Beta dupa intrarea in faliment a lui Beta: 1.500.000*80%=1.200.000 Diferenta de trecut la provizioane=1.200.000-30.000=1.170.000 6814=491 1.170.0003.

64. SC CONTA SA are un capital social de 2.000.000 lei (200.000 actiuni * 10 lei/actiune - VN). Capitalul social este supradimensionat in raport cu volumul activitatii, motiv pentru care AGA hotaraste reducerea capitalului social cu 20%, prin rascumpararea actiunilor prin bursa si anularea lor. Nr. de actiuni rascumparate 20%*200.000 actiuni = 40.000 actiuni. Pret de rascumparare 12 lei/actiune pentru 30.000 actiuni si 9 lei / actiune pentru 10.000 de actiuni. Efectuati inregistrarile contabile privind rascumpararea si anularea propriilor actiuni.

a) Rascumpararea actiunilor proprii:

Valoarea de rascumparare este = 30.000 actiuni x 12 lei/act. + 10.000 actiuni x 9 lei/act. =450.000 1091 = 5311 450.000

b) Anularea actiunilor rascumparate:


Valoarea nominala a actiunilor rascumparate : 40.000 x 10 lei/act. = 400.000 lei % = 1091 450.000 1012 149 400.000 50.000

c) Acoperirea din rezerve a pierderii legate de rascumpararea si anularea actiunilor proprii: 1068 = 149 50.000
1091 Actiuni proprii detinute pe termen scurt

149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 1068 Alte rezerve

65. SC CONTA SA are un capital propriu de 360.000 lei, structurat astfel: - capital social 300.000 lei (30.000 actiuni, VN = 10 lei/actiune) - rezerve 60.000 lei Se incorporeaza in capitalul social rezerve de 20.000 lei, pentru care se emit 2.000 de actiuni, la valoarea nominala de 10 lei/actiune. Se cere: Efectuarea inregistrarilor contabile privind majorarea capitalului, prn operatii interne; Calculul valorii matematice contabile, inainte si dupa majorare, calculul unui drept de atribuire si al raportului de paritate; Analiza situatiei unui actionar care detinea, inainte de majorare : 15 actiuni, 14 actiuni, 32 actiuni; Analiza situatiei unui actionar care vrea sa cumpere : 1 actiune noua, 3 actiuni noi. Rezolvare:
Valoarea matematica contabila inainte de incorporarea rezervelor:

(300.000lei+ 60.000lei)/ 3.000actiuni = 360.000lei/3.000actiuni = 120lei/actiune Valoarea matematica contabila dupa incorporarea rezervelor: (320.000lei+ 40.000lei)/( 3.000actiuni + 2.000actiuni) = 360.000lei/5.000actiuni =72lei/actiune DA = 120 lei/actiune -72 lei/actiune = 48 - incorporarea in capitalul social a 20.000 lei din rezerve: 106 = 1012 20.000lei Rezerve Capital socialsubscris varsat

1 Analiza situatiei unui actionar care detinea, inainte de majorare : 15 actiuni, 14 actiuni, 32 actiuni; 2 Analiza situatiei unui actionar care vrea sa cumpere : 1 actiune noua, 3 actiuni noi.

VmCo=Capit proprii/nr. Actiuni=360000/30000=12 lei/actiune VmC1=Capit proprii/nr. Actiuni=380000/32000=11.875 lei/actiune Raport paritate =2000buc/30000buc=1/15 valoare contabila noua 0,125 lei x 15 = 1,875 lei + 10 lei (valoare nominala) = 11,875 lei/ actiune

66. La data de 01.10.N, Societatea Alfa S.A. emite un inprumut obligatar constituit din 800 de obligatiuni, in urmatoarele conditii: - valoarea nominala = 100 lei/oblig.; - pretul de emisiune = 90 lei/oblig.; - pretul de rambursare = 120 lei/oblig.; - rata anuala a dobanzii = 20%; - plata dobanzii se va realize annual la urmatoarele date: 30.09.N, 30.09.N+2, 30.09 N+3, 30.09.N+4 ; - rambursarea imprumutului se va realize astfel: 200 de obligatiuni se vor rascumpara prin procedeul tragerii la sorti la data de 30.09.N+1 la pretul de rambursare de 120 lei/obligatiune; 200 de obligatiuni se vor rascumpara prin procedeul tragerii la sorti la data de 30.09.N+3 la pretul de rambursare de 120 lei/obligatiune si restul de 400 de obligatiuni vor fi rascumparate la scadenta (30.09.N+4) la pretul de rambursare de 120 lei/obligatiune fixat initial in contract; Sa se efectueze inregistrarile contabile.
Rezolvare Subcriere obligatiuni 461=161 80000 (800*100) 169=161 96000(800*120) Incasarea imprumutului din obligatiuni

5121=461 80000 Inregistrarea cheltuielilor cu imprumutul obligator, presupunem ca acestea sunt decontate printr-un transfer bancar catre un furnizor de servicii financiare 201=401 72000(90*800) 401=5121 72000 Constituire dobanda pentru primul an de imprumut obligator 666=1681 16000(800*100*10%) Inregistrare impozitare dobanda: 1681 = 446 2560 16000* 16% =2560 Plata impozit pe dobanda: 446= 5121 2560 Inregistrea amortizarii cheltuielilor de emisie a imprumutului de obligatiuni si a primei de emitere a obligatiunilor, pentru primul an de imprumut 6811=280 20700 200*90=18000/2=9000 200*90=18000/4=4500 400*90=36000/5=7200 9000+4500+7200=20700 6868=169 19200(96000/5) Constituire dobanda pentru anul N+1 de imprumut obligator 666=1681 16000(800*100*10%) Inregistrare impozitare dobanda: 1681 = 446 2560 16000* 16% =2560 Plata impozit pe dobanda: 446= 5121 2560 Inregistrea amortizarii cheltuielilor de emisie a imprumutului de obligatiuni si a primei de emitere a obligatiunilor, pentru anul N+1 de imprumut 6811=280 20700 200*90=18000/2=9000 200*90=18000/4=4500 400*90=36000/5=7200 9000+4500+7200=20700 6868=169 19200(96000/5) Rascumpararea obligatiunilor din anul N+1 505=5121 24000 (200*120) Anularea obligatiunilor 161=505 24000 Rascumpararea obligatiunilor din anul N+3 505=5121 24000 (200*120) Anularea obligatiunilor 161=505 24000 Rascumpararea obligatiunilor din anul N+4 505=5121 48000 (400*120) Anularea obligatiunilor 161=505 48000

67. Societatea Leasing avand ca obiect de activitate acordarea de bunuri in leasing financiar, achizitioneaza la data de 20.12.N-1 un autoturism in valoare de 16.725 lei, TVA 19%, pe care il acorda in leasing financiar societatii CONTA. Contractul de leasing financiar este incheiat pe data de 01.01.N in urmatoarele conditii:

- perioada de leasing este de 5 ani iar durata utila de viata a activului predate in leasing este de 6 ani; - platile de leasing vor fi efectuate pe data de 31 decembrie ale fiecarui an, se vor emite 5 facturi; - la inceputul contractului de leasing societatea CONTA plateste 10.000 lei + TVA; - la sfarsitul contractului de leasing utilizatorul isi va exercita optiunea de cumparare la valoarea reziduala care reprezinta 10% din valoarea de intrare a bunului. Sa se faca inregistrarile contabile aferente anului N si N+4, atat la locator, cat si la la locatar.
Rezolvare Locatar Anul N Contractarea Leasingului 2133=167 Facturarea avansului % = 404 12400 167 10000 4426 2400 Plata avansului 404=5121 12400 Inregistrarea facturii pt prima rata % = 404 1566.28 167 1236.13(16725-16725*10%-10000)/4 4426 303.15 Plata primei facturi 404=5121 1566.28 Amortizarea in primul an 6811=2813 2787.5(16725/6 ani) Anul N+4 Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala % =404 2073.90 167 1672.5 4426 401.40 Plata valorii reziduale 404=5121 2073.90 Amortizarea 6811=2813 2787.50(16725/6ani) Locator Anul N Acordarea Leasingului 267=2133 Facturarea avansului 411=% 12400 2675 10000 4427 2400 Incasarea avansului

5121=411 12400 Facturare prima rata 411 = % 1566.28 2675 1265.13 4427 303.15 Incasarea primei rate 5121=411 1566.28 Anul N+4 Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala 411 = % 2073.90 2675 1672.50 4427 401.40 Incasarea valorii reziduale 5121=411 2073.90

68. O societate de productie achizitioneaza un utilaj in urmatoarele conditii: - pretul de cumparare al instalatiei 200.000 EUR; - cheltuieli cu montajul facturate de furnizor 20.000 EUR; - costuri de amenajare a sectiei de productie in vederea montarii instalatiei (facturate de o firma specializata) 4.000 lei; - costuri cu instruirea personalului ce va manevra instalatia respectiva 3.000 lei; - onorariul arhitectului 7.000 lei; - costuri de testare a functionarii instalatiei 5.000 lei; - incasari din vanzarea esantioanelor de produse chimice, produse in procesul de testare a instalatiei 2.000 lei; - costuri cu promovarea noilor produse ce vor fi obtinute cu ajutorul instalatiei 3.000 lei; - pierderi initiale din exploatare obtinute inainte ca instalatia sa ajunga la parametrii tehnici de operare 2.000 lei; - costuri de demontare a instalatiei la sfarsitul duratei de viata utila estimate la 10.000 lei; - costuri cu salariile personalului de conducere din societatea comerciala respectiv 8.000 lei; - curs valutar 4 lei/EUR. Calculati costul de achizitie.
Rezolvare

Elemente care se includ in costul de achizitie al utilajului:

+preul de cumprare al instalaiei 200.000 euro x 4 lei/euro=800.000 lei +cheltuieli cu montajul facturate de furnizor 20.000 euro x 4 lei/euro=80.000 lei +costuri de amenjare a seciei de producie n vederea montrii instalaiei (facturate de o firm specializat) 4.000 lei +onorariul arhitectului 7.000 lei; -+costuri de testare a funcionrii instalaiei 5.000 lei; - ncasri din vnzarea eantioanelor de produse chimice, produse n procesul de testare a instalaiei 2.000 lei -costuri de demontare a instalaiei la sfritul duratei de via util estimate la 10.000 lei Total cost de achizitie=904.000 lei

69. Se primete prin subvenie guvernamental un agregat frigorific evaluat la 6000 lei. Durata de via util 4 ani. Se amortizeaz liniar.
Rezolvare Conform OMFP 3055/2009 233. -(1)n categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale. (2)n cadrul subventiilor se reflecta distinct: subventii guvernamentale;mprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii; alte sume primite cu caracter de subventii. 234. - (1)Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau achizitioneze active imobilizate. (2)O subventie guvernamentala poate mbraca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare corporala), caz n care subventia si activul sunt contabilizate la valoarea justa. (3)n conturile de subventii pentru investitii se contabilizeaza si donatiile pentruinvestitii, precum si plusurile la inventar de natura imobilizarilor corporale si necorporale. 236.(1)Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze. (2)n cazul n care ntr-o perioada se ncaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost nca efectuate, subventiile primite nu reprezinta venituri ale acelei perioadecurente. 237. (1)Subventiile nu trebuie nregistrate direct n conturile de capital si rezerve. (2)Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se nregistreaza n contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc n bilant ca venit amnat (contul 475 Subventii pentru investitii). Venitul amnat se nregistreaza ncontul de profit si pierdere pe masura nregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. Inregistrarile contabileInregistrare imobilizare corporala intrata in patrimoniu din subventie guvernamentala 2131= 47516.000 - Inregistrare amortizare lunara Amort liniara = 6.000 / 4 = 125 lei/luna 6811 = 2813 125 - Cota parte a subventiilor pt investitii trecute la venituri, corespunzator amortizarii calculate lunar:

4751 = 7584

70. Societatea Comercial Transcom SA a ncasat n anul N subvenii, n sum de 20000 lei pentru achiziionarea de mijloace de transport i n sum de 16000 lei, pentru activitatea de transport ca urmare a practicrii unor tarife sub preul normal, fiind suportate de la bugetul local. La sfritul anului se constat c societatea mai are de ncasat subvenii de exploatare 4000 lei pentru care nu s-au efectuat cheltuieli. Se ncaseaz prin banc.
Rezolvare: 445 Subventii=4751 Subventii guvernamentalepentru investitii 20.000lei 5121 Conturi la banci in lei=445 Subventii 20.000lei 445 Subventii=7411Venituri din subventii deexploatare aferente cifrei deafaceri 16.000lei 445 Subventii=472 Venituri nregistrate inavans 4.000 lei 5121 Conturi la banci in lei=445 Subventii 4.000 lei

71. Societatea Comercial B specializat n comerul cu amnuntul deine n stoc la nceputul anului mrfuri la preul cu amnuntul n valoare de 15000 lei. Adaosul comercial aferent mrfurilor din stoc este de 3000 lei, iar TVA 2200 lei. n cursul perioadei de gestiune se achiziioneaz mrfuri la preul fr TVA de 30000 lei (TVA 19%). Adaosul comercial practicat de unitate este de 20%. Se vnd mrfuri n cursul lunii prin magazinul cu amnuntul n valoare de 42000 lei, (inclusiv TVA). Se descarc gestiunea. Evidena se ine la pre de vnzare cu amnuntul.
Rezolvare Achizitia marfurilor % = 401 35700 371 30000 4426 5700 Inregistrarea adaosului si TVA-ului neexigibil 371 = % 12840 378 6000 4428 6840 (30000+600)*19% Vanzarea marfurilor 5311 = % 42000 707 35294.12 4427 6705.88 Descarcarea de gestiune % = 371 42000 607 28235.29 378 7058.88 4428 6705.88

72. Entitatea economic Z conduce evidena stocurilor de materiale consumabile la cost efectiv folosind metoda inventarului intermitent. Se cunosc urmtoarele informaii: - stoc iniial de materiale consumabile 200kg la preul de 1200 lei/kg. - achiziii de materiale consumabile n cursul lunii 800 kg la preul de 1400 lei/kg, TVA 19% - stoc de materiale consumabile determinat prin inventariere la sfritul lunii 400 kg.

Pentru evaluarea stocului i a ieirilor la sfritul perioadei se folosete metoda costului mediu ponderat (CMP). Contabilizai operaiile aferente.
Rezolvare Calcul valoare stoc 200kg *1200 lei/kg= 240000lei Inregistrare achizitie material consumabile % = 401 1332800 3021 1120000 (800kg*1400lei/kg) 4426 212800 Determinare stoc 200kg*1200lei/kg=240000lei 800kg*1400lei/kg=1120000lei Pret mediu ponderat= 1360000/1000=1360lei/kg Dare in consum materiale consumabile 1000kg-400kg=600kg 600kg*1360=816000lei 6021=3021 816000 lei

73. Societatea Comercial Z trimite, unui ter, pentru recondiionare materii prime n valoare de 100000 lei. Costurile generate de recondiionare nsumeaz 1000 lei. Contabilizai operaiile aferente.
Rezolvare a) se trimit marfurile pe baza de Aviz de insotire a marfii: 351 = 301 100.000 lei b) se primesc marfurile reconditionate si factura pentru operatiunea de reconditionare: 301 = 351 100.000 lei 301= 401 1.000 lei c)se achita prin banca datoria fata de furnizor: 401 = 5121 1.000 lei

74. Societatea Comercial X a primit de la un deponent mrfuri n consignaie evaluate la 300000. Comisionul consignaiei 20%. Contabilizai operaiile aferente.
Rezolvare: a) deponentul este persoana fizica Inregistrarea marfurilor primate in consignatie

8033

300.000

Vanzarea marfii, plata marfii catre deponent si scoaterea din evidenta a marfii vandute. TVA se colecteaza numai la diferenta (360.000 -300.000)

5311

607

= =

% 707 4427 461 8033

374.400 360.000 14.400 300.000 300.000

b) deponentul este persoana juridica. TVA la vanzare se colecteaza la intregul pret de vanzare.

8033 5311

= =

% 607 4426

% 707 4427 401

8033

300.000 446.400 360.000 86.400 372.000 300.000 72.000 300.000

75. Societatea Comercial Z (din Romnia) import mrfuri dintr-o ar din afara U.E. (ex. SUA), pentru care se cunosc urmtoarele date: - valoarea extern a mrfii 50000 $ - transport extern (efectuat de furnizor) 1000$ - taxe vamale 10% - comision vamal 2% din valoarea n vam - TVA 19% - cursul de schimb 3 lei/$ S se nregistreze n contabilitate operaiunile.
Rezolvare Valoare marfa = 50.000 $ x 3 = 150.000 lei Cheltuieli de transport = 1.000 $ x 3 = 3.000 lei Taxa vamala = (valoarea marfa+transport)= (150.000+3.000) x 10%=15.300 Lei Comision vamal=153.000 x 2%=3.060 Preul de achiziie =150.000+3.000+15.300+3.060 = 171.360 TVA de plata = 171.360 x 19%=32.558 nregistrri contabile

Marfa : 301 = 401 150.000 Cheltuieli de transport : 301 = 401 3.000 Plata furnizorului 401 = 5124 153.000 Taxa vamala; 301 =512115.300 Comision vamal: 301 = 5121. 3.060 TVA : 4426 = 512132.558

76. Societatea Comercial A import n comision mrfuri din Canada, pentru care se cunosc urmtoarele date: - valoarea extern a mrfii 100000 euro 400000 - taxe vamale 20% 80000 - comision vamal 1% 4000 - comisionul entitii de import export 5% la valoarea facturii externe - TVA 19% - curs de schimb 4 lei/euro S se nregistreze n contabilitate operaiunile.
Rezolvare: 504000 % 428000 371 76000 4426 = % 504000 401 400000 446.01 80000 446.02 4000 446.03 20000

77. Societatea Comercial A livreaz mrfuri n SUA n condiii de livrare CAF n valoare de 50000 $. Cheltuielile de transport pe parcurs extern sunt 2000 $ (neincluse n valoarea mrfii). Cursul de schimb (leu - dolar) n momentul facturrii este de 3,10 lei/$. La ncasare cursul este de 3,30 lei/$. Costul mrfurilor vndute este de 120000 lei. Plata prestatorului extern se face la un curs de 3,20 lei/$. 78. Societatea Comercial X efectueaz export de mrfuri n comision, n SUA pentru care se cunosc urmtoarele:

- la data de 05.04.N, se factureaz mrfurile clientului extern n condiia de livrare CIF n valoare de 41000 $; - valoarea transportului pe parcurs extern facturat de prestatorul extern 1000 $; - comisionul entitii de export este de 10% din valoarea extern FOB net; - la data de 06.04.N entitatea de export depune documentele de decontare prin banc i ncaseaz contravaloarea exportului realizat n valut; - la data de 08.04.N se face decontarea cu entitatea productoare i prestat orul extern pentru transport; - cheltuielile efectuate n contul entitii productoare sunt: comision vamal 200 lei i comisioane bancare 100 lei; - cheltuielile proprii efectuate de entitatea de export sunt: salarii ale personalului implicat 4000 lei i amortizare utilaje 1000 lei. n perioada de derulare a contractului cursul de schimb leu dolar a avut urmtoarea evoluie: - la 05.04.N : 1 $ = 3 lei - la 06.04.N : 1 $ = 3,1 lei - la 08.04.N : 1 $ = 2,9 lei 79. n cursul anului N operatorul economic X ncheie cu operatorul economic Z un contract de franciz. Francizorul (X) se oblig s pun la dispoziia francizatului (Z) marca de distribuie i know-kow-ul aferente n schimbul unei taxe de intrare n reeaua de franciz de 200000 u.m, TVA 19% i a unei redevne de 10% din cifra de afaceri a francizatului. Durata contractului este de 8 ani, ncepnd cu exerciiul N+1. Cifra de afaceri a francizatului n anul N+1 este 1000000 u.m. Redevena se achit la sfritul fiecrui exerciiu.

80. Furnizorul A livreaz clientului B pe propria rspundere marf n valoare de 1.000 lei + TVA 19%. Cu ocazia recepiei faptice comisia de recepie constat un minus la marfa livrat de ctre furnizor n sum de 100 lei.
81. Furnizorul A livreaz clientului B materii prime n valoare de 8.000 lei + TVA19%. Cu ocazia recepiei faptice comisia constat bunuri degradate din cauza cruului n valoare de 1.000 lei. Cruul factureaz clientului B servicii de transport n valoare de 2.500 lei + TVA 19%.
Raspuns: a)Receptive marfa clientul B %=401 9.520 lei 301 8.000

4426 1.520 b)Bunurile de natura materiilor prime degradate imputate carausului 461= % 1.190 lei

7588 1.000 lei 4426 190 lei c)Scoaterea din gestiune a materiilor prime degradate 658=301 1.000 lei d)Primirea facturii privind serviciile de transport % = 401 2.975 lei 624 2.500 lei 4426 475 lei

d) Achitare/incasare facturi
401=5121 2.975 lei 5121=461 1.190 lei

82. Furnizorul A livreaz mrfuri clientului B n valoare de 4.000 lei + TVA 19%. Pentru ridicarea mrfurilor este delegat un angajat al clientului, care semneaz i accept factura furnizorului. Cu ocazia recepiei se constat un minus de marf n valoare de 200 lei.

A. Vanzarea marfii societatea A 411 = % 707 442.7 B. Achizitia de marfa societatea B % 371 442.6 = 401 4.760 4.000 760 4.760 4.000 760

C. Lipsa de marfa 200

607

371

83. O unitate de vnzare cu amnuntul, constat c n cursul nopii, n incinta unitii s -a ptruns prin efracie, disprnd mai multe bunuri. n urma efecturii inventarierii bunurilor din magazin se constat marf lips din gestiune n valoare la pre de v nzare de 5.500 lei. Valoarea la pre de achiziie fr TVA, a mrfurilor lips din gestiune este de 3.500 lei. Iniial nu se cunosc autorii furtului. Dac autorii prejudiciului rmn necunoscui sau sunt insolvabili, nencasndu-se pn la expirarea termenului de prescripie extinctiv (3 ani), valoarea prejudiciului se va trece pe pierderi din creane i debitori diveri.
a) Inregistrarea lipsei din gestiune (TVA 24%) % = 371 5.500 378 607 4428 935 3.500 1.065

b) In cazul in care lipsa se poate imputa 461 = % 5.500 7588 4427 4.435 1.065

e) Trecerea pe pierderi din creante dupa 3 ani


654 = 461 5.500 654 "Pierderi din creane i debitori diveri"

84. Furnizorul A livreaz mrfuri pe baz de factur, clientului B n valoare de 3.000 lei + TVA 19%. La recepia mrfurilor de ctre client se constat o cantitate suplimentar fa de cantitatea nscris n factur, n valoare de 500 lei + TVA 19%. Clientul decide s accepte plusul comunicnd acest lucru furnizorului. Pentru diferena constatat n plus la recepie, furnizorul ntocmete factur i o transmite clientului. 85. Furnizorul A livreaz clientului B marf n valoare de 6.000 lei + TVA 19%, valoarea fiind stabilit conform contractului ncheiat ntre pri. Datorit unor erori de calcul factura care nsoete marfa are nscris o valoare de 6.200 lei + TVA 19%. La recepia mrfurilor, clientul constatnd greeala, refuz factura i o retrimite furnizorului pentru ntocmirea ei corect.
Rezolvare

Furnizorul A livreaz clientului B marf conform contractului ncheiat intre pri.Predarea cantitativa a mrfii presupunem ca s-a fcut pe baza unui Aviz de nsoire amrfii unde era trecuta cantitatea livrata in condiiile contractului ncheiat. Clientul Brecepioneaz marfa si ateapt factura fiscala cu suma corecta. La emiterea/sosireafacturii in contabilitate avem: La clientul B % = 401 7140 lei 371 4426 6000 lei 1140 lei

La furnizorul A 4111= % 7140 lei

707 6000 lei 4427 1140 lei

86. Societile comerciale A i B, ncheie un contract de asociere n participaie, n scopul realizrii unei activiti de producie, n urmtoarele condiii: - Contabilitatea asocierii se va ine de societatea A; - Amortizarea utilajelor puse la dispoziie de ctre societatea B se va transmite societii A n baza unui decont lunar; - Cota de participare la profit sau pierdere a celor dou societi este de 50% pentru societatea A , 50% pentru societatea B. Dup prima lun de activitate a asocierii situaia se prezint astfel: - S-au nregistrat cheltuieli n valoare de 6.000 lei, astfel: - Cheltuieli cu materiile prime: 2.000 lei; - Cheltuieli cu materialele auxiliare : 130 lei; - Cheltuieli cu salariile personalului : 2.500 lei; - Contribuii sociale, pentru salariile personalului: 720 lei; - Cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor: 650 lei, din care 500 lei, amortizarea utilajelor transmis prin decont de ctre societatea B. - S-au obinut venituri din vnzarea produselor finite n valoare de 8.000 lei; S se nregistreze n contabilitate operaiunile.
Rezolvare:

1. inregistrare cheltuieli cu materiile prime:


601 = 301 2000

2. inregistrare cheltuieli cu materiile auxiliare:


6021 = 3021 130

3. inregistrare cheltuieli cu salariile:


641 = 421 2500

4.
645 = 4311 720

5. inregistrare cheltuieli cu amortizarea:


6811 = 281 650 re societatea B: 4582.B = 6811 500 7. inregistrare venit din vanzarea produselor finite: 4111 = 701 8000

701 = 4581.B 4000

1. preluare venituri de la asociatul A 4582.A = 701 4000

6811 = 4581.A 500

87. Un salariat obine pentru 12 zile lucrate n cursul unei luni, venituri pentru munca prestat n sum de 850 lei. n cursul lunii salariatul beneficiaz de 14 zile calendaristice de concediu medical pentru boal obinuit, din care 10 zile lucrtoare. Salariul de baz minim brut pe ar este de 600 lei, iar luna are un numr de 22 zile lucrtoare. Stabilirea bazei de calcul a contribuiei de asigurri sociale? Stabilirea contribuiei de asigurri sociale datorat de angajator?

88. Societatea comercial X acord salariailor sume reprezentnd participare la profit la nivelul a 10% din profitul net. Profitul net al societii n anul N se ridic la suma de 200.000 lei. n anul N+1 Adunarea General decide modul de repartizare a profitului.
Raspuns: Inregistrare contabila

a) Repartizarea profitului net ca prime reprezentand participarea salariatilor la profit


117 = 424 20.000 lei 424=5121 20.000 lei

89. Pentru luna august anul N o societate comercial cu trei salariai, care lucreaz n condiii normale prezint, conform pontajului, urmtoarea situaie: - Salariatul A ncadrat cu un salariu tarifar brut lunar de 1.600 lei, a fost prezent luna ntreag, nsumnd un numr de 21 zile lucrate, din care 2 lucrate n zile de smbt, compensate cu timp liber corespunztor. Conform contractului individual de munc, pentru munca prestat n zilele de smbt i duminic, compensat cu timp liber corespunztor, unitatea pltete un spor de 30%. - Salariatul B ncadrat cu un salariu tarifar brut lunar de 1.000 lei, a fost prezent 6 zile, restul de 15 zile lucrtoare fiind n concediu de odihn. Salariatul are un copil n ntreinere. Perioada Nr. zile lucrtoare n lun Iulie anul N Iunie anul N Mai anul N Aprilie anul N Martie anul N 23 21 21 22 22 Zile luate n Venit calcul realizat brut

23 20 21 18 5 zile Bo 17 zile lucrate

1.000 952 1.000 818 170 773 170 750 5.633

Februarie anul N

20

5 zile Bo 15 zile lucrate

TOTAL:

129

124

Salariaii au primit, n numerar n cursul lunii august un avans din salariu de 400 lei salariatul A, respectiv 300 lei salariatul B.
Rezolvare:

Calcul concediu medical pentru angajatul C: Media veniturilor pe 6 luni = 5.633 lei / 124 zile = 45,4274 lei 15 zile CM = 45,4274 lei * 15 zile = 681 lei Pentru boal obinuit se pltete 75% = 681 * 75% = 511 lei Primele 5 zile din CM sunt suportate din fondul de salarii, iar restul de 10 zile din CM sunt suportate din CCI, adic: 5 zile * 45,4274 lei * 75% = 170 lei din FS 10 zile * 45,4274 lei * 75% = 341 lei din CCI 641 = 421 3.102 lei (3.443 -341 lei CM din CCI) Reinere CAS angajatul C

Salariu realizat = 1.000 lei * 6 zile /21 zile = 286 lei 286 lei * 10,5 % = 30 lei CAS pentru 15 zile CM = 600 lei *10,5% * 15 zile CM / 21 zile = 45 lei Total CAS reinut pentru angajatul C = 30 lei + 45 lei = 75 lei

421 = % 1.529 lei 444 344 lei 4372 15 lei 4312 308 lei (353 45) 4314 162 lei 425 700 lei 423 = 4312 45 lei ( CAS pentru 15 zile CM) Baza de calcul pentru contribuiile societii : Contribuia la asigurrile sociale (20,8%) = 3.361 * 20,8%= 699 lei

6451 = 4311 699 lei Concediu medical din CCI4311 = 423 341 lei (10 zile CM din CCI) Contribuia la asigurrile sociale de sntate (5,2%) = 3.102 lei *5,2% = 161 lei 6451 = 4313 161 lei Contribuia la fondul de omaj (0,5%) = 3.102 lei * 0,5% = 16 lei 6452 = 4371 16 lei Contribuia la fondul de asig.pt.accidente de munc = 3.361 lei * 0,4 % = 13 lei 6458 = 4311 13 lei Comisionul pentru cri de munc (0,75%) = 3.102 lei * 0,75% = 23 lei 635 = 447 23 lei Contribuia pentru concedii i indemnizaii (0,85%) = 3.102 lei * 0,85% = 26 lei 6451 = 4311 26 lei Fond garantare creane salariale (0,25%) = 3.102 lei * 0,25%=8 lei 6452 = 4373 8 lei

90. O societate comercial nregistreaz drepturi de personal neridicate n sum de 2.000 lei, compuse din 1.750 lei salarii i 250 lei indemnizaii pentru incapacitate temporar de munc. Dup 2 ani un salariat se prezint i i ridic drepturile ce i se cuvin n sum de 900 lei. Restul drepturilor de personal n sum de 1.100 lei nu sunt ridicate n termenul legal de prescriere i se nregistreaz la venituri.
Rezolvare - drepturi de personal neridicate % = 426 2.000 lei 421 423 1.750 lei 250 lei

- ridicarea parial a drepturilor si inreg. pe venituri a restului de drepturi care sunt prescrise 426 = % 2.000 lei

5311 900 lei

7588

1.100

91. O entitate economic acord salariailor si avantaje n natur reprezentnd produse finite, conform contractului colectiv de munc, la preul de nregistrare n contabilitate de 3.000 lei. Valoarea avantajelor acordate n natur majoreaz venitul brut realizat de ctre salariai, nregistrndu-se n fondul de salarii, intrnd astfel att n baza de calcul a contribuiilor angajatorului i a salariailor, precum i n baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii. 92. Unui salariat i se nchiriaz de ctre entitatea la care lucreaz o locuin pentru car e pltete o chirie lunar de 200 lei plus TVA 19%. 93. O societate comercial pltitoare de impozit pe profit nregistreaz la 31 decembrie a anului 2009 urmtoarele date: - cheltuieli cu materiile prime: 120.500 lei; - cheltuieli cu materiale auxiliare: 3.200 lei; - cheltuieli cu energia i apa: 5.500 lei; - cheltuieli privind mrfurile: 180.000 lei; - cheltuieli cu reparaiile curente ale utilajelor: 25.500 lei; - cheltuieli de reclam i publicitate: 1.500 lei; - cheltuieli de protocol: 2.800 lei; - alte cheltuieli cu serviciile executate de teri: 85.500 lei; - cheltuieli cu impozite i taxe: 6.200 lei; - cheltuieli cu salariile personalului: 115.000 lei; - cheltuieli cu contribuiile sociale: 33.350 lei; - cheltuieli cu majorri de ntrziere: 1.550 lei; - cheltuieli de sponsorizare: 3.500 lei; - alte cheltuieli din exploatare: 650 lei; - cheltuieli cu amortizarea utilajelor: 45.500 lei; - ajustri pentru deprecierea creanelor clieni: 4.550 lei; - cheltuieli cu dobnzile: 9.200 lei; Total cheltuieli: 644.000 lei - venituri din vnzarea produselor finite: 355.000 lei; - venituri din vnzarea mrfurilor: 243.000 lei; - venituri din prestri servicii: 73.450 lei; - alte venituri din exploatare: 3.700 lei;

- venituri din dobnzi: 550 lei. Total venituri: 675.700 lei Pierderea fiscal de recuperat aferent exerciiului precedent este n sum de 9.350 lei. Cheltuielile nregistrate n contabilitatea societii sunt efectuate n scopul desfurrii obiectului de activitate al societii i a obinerii de venituri impozabile. Din valoarea cheltuielilor cu majorrile de ntrziere 1.340 lei reprezint majorri pentru plata cu ntrziere a obligaiilor bugetare iar 210 lei majorri de ntrziere datorat e n cadrul contractelor economice ctre furnizori. Alte cheltuieli reprezint cheltuieli nregistrate n contabilitate, care nu au la baz un document justificativ corespunztor. Amortizarea a fost calculat prin utilizarea metodei liniare, valoarea contabil a activelor amortizabile corespunde cu valoarea fiscal i nu exist reevaluri a acestor active. Ajustrile pentru deprecierea creanelor clieni s-au constituit cu respectarea prevederilor art. 22 din Codul fiscal, fiind considerate cheltuieli deductibile. Cheltuielile cu dobnzile sunt aferente unui credit bancar, fiind astfel considerate integral deductibile. Pn la data de 30 septembrie a exerciiului financiar societatea a constituit, declarat i pltit un impozit pe profit n sum de 1.850 lei. Societatea nu are constituite rezerve legale, capitalul social subscris vrsat al societii avnd o valoare de 20.000 lei. Suma de 3.700 lei, nregistrat la alte venituri din exploatare, reprezint penaliti de ntrziere pltite bugetului de stat i anulate ulterior, care n momentul nregistrrii lor au fost tratate ca i cheltuieli nedeductibile. n consecin suma de 3.700 lei reprezint venituri neimpozabile. Pe baza veniturilor totale realizate n anul 2008 de ctre societate, n sum de 211.500 lei, a fost stabilit un impozit minim anual de 4.300 lei. nchiderea exerciiului financiar se definitiveaz pn la data de 15 februarie a anului urmtor. Se cere s se determine: impozitul pe profit i s se nregistreze operaiunile n contabilitatea societii.
Rezolvare:

1. cheltuieli cu materiile prime: 120.500 lei;


601 = 301 120500

2. - cheltuieli cu materiale auxiliare: 3.200 lei;


6021 = 3021 3200

3. 605 = 401 5500

4. 607 = 371 180000

5. 611 = 401 25500

6. 623,01 = 401 1500

publicitate: 1.500 lei;

7. - cheltuieli de protocol: 2.800 lei; 623.02 = 401 2800 8. 628 401 85500 9. 635 = 446 6200 10. - cheltuieli cu salariile personalului: 115.000 lei; 641 = 421 115000 11. 645 = 4311 33350 12. 6581 = % 1550

4311 1340 401 210 13. - cheltuieli de sponsorizare: 3.500 lei; 6582 = 5121 3500 14. - alte cheltuieli din exploatare: 650 lei; 658 = 5121 650 15. - cheltuieli cu amortizarea utilajelor: 45.500 lei;

6811 = 2814 45500 16. 6814 = 491 4550 17. - cheltuieli cu dobnzile: 9.200 lei; 666 = 5186 9200 18. - venituri din vnzarea produselor finite: 355.000 lei; 4111 = 701 355000 19. 4111 = 707 243000 20. - venituri di 4111 = 704 73450 21. - alte venituri din exploatare: 3.700 lei; 4482 = 7588 3700 22. - venituri din dobnzi: 550 lei. 5187 = 766 550 23. Inchidere conturi de cheltuieli 121.01 = % 644000

601 120500 6021 3200 605 5500 607 180000 611 25500 623.01 1500 623.02 2800 628 85500

635 6200 641 115000 645 33350 6581 1550 6582 3500 658 650 6811 45500 6814 4550 666 9200 24. Inchidere conturi de venituri % 701 707 704 7588 766 = 121.01 675700 355000 243000 73450 3700 550

Profi brut = 675700 - 644000 +1340 3700 = 29340 Imp/Pr = 29340 * 16% = 4694 La 30.09 a fost declarat 25. Stornare impozit pe profit de la 30.09 691 = 441 -1850 121.01 = 691 -1850 26. Inreg. Impozit pe profit 691 = 441 4694 121.01 = 691 4694

de 2844

94. O societate comercial nregistrat ca pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderii, nregistreaz pentru trimestrul III al anului 2009, urmtoarele date: Venituri realizate n trimestrul III 2009: - Venituri din vnzarea produselor finite: 17.900 lei; - Venituri din prestri servicii: 2.700 lei; - Venituri din vnzarea mrfurilor: 27.100 lei; - Variaia stocurilor: 11.200 lei; - Venituri din producia de imobilizri corporale: 8.500 lei; - Venituri din despgubiri de la asigurri: 4.550 lei. - Venituri din dobnzi: 182 lei. Societatea a achiziionat n luna august 2009 o cas de marcat n valoare de 1.950 lei + TVA 19%. n anul 2009 societatea a obinut venituri totale, luate n calcul pentru stabilirea impozitului minim, n valoare de 325.800 lei, care determin pentru anul 2009 un impozit minim anual de 6.500 lei. Se cere s se determine i s se nregistreze n contabilitate impozitul pe venit. 95. O entitate economic nregistrat n scopuri de TVA, n Romnia achiziioneaz, de pe piaa intern, materii prime n valoare de 32.400 lei plus TVA i materiale auxiliare de 1785 lei + TVA. Pentru desfurarea activitii sale economice entitatea, nregistreaz i alte cheltuieli, pentru care primete n cursul lunii facturi: energie electric 1.560 lei + TVA; transport 700 lei + TVA; telefon 530 lei + TVA, servicii de contabilitate 1.800 lei + TVA i achiziioneaz un echipament tehnologic n valoare de 11.800 lei + TVA. n cursul lunii entitatea livreaz n Romnia, pe baz de factur produse finite la preul de vnzare de 75.820 lei + TVA. Pentru serviciile de transport prestate clienilor emite facturi n valoare de 2.565 lei + TVA. La sfritul lunii se efectueaz regularizarea taxei pe valoarea adugat, innd cont de faptul c entitatea are TVA de recuperat din luna precedent n valoare de 3.787 lei.
Raspuns Presupunem cota de TVA 24% a) Achizitie materii prime % = 401 40.176 lei 301 32.400 lei

4426

7.776 lei

b) Achizitie materiale auxiliare % = 401 3021 4426 2.213,40 lei 1.785 lei 428,40 lei

c) Inregistrarea facturilor primite % = 401 5.691,60 lei 605 624 626 628 4426 1.560 lei 700 lei 530 lei 1.800 lei 1.101,60 lei

d) Achizitie echipament tehnologic % = 404 2131 4426 14.632 lei 11.800 lei 2.832 lei

e)Vanzare produse finite 411 = % 94.016,80 lei

701 75.820 lei 4427 18.196,80 lei f) Scoaterea din gestiune a produselor finite 711 = 345 cost de productie g) Emitere facturi sevicii de transport prestate 411 = % 3.180,6 lei

704 2.565 lei

4427 615,6 lei TVA de recuperat din luna precedenta 3.787 lei (4424)In urma operatiilor de mai sus => -Tva deductibila (4426) = 12.138 lei -Tva colectata (4427) = 18.812.40 lei Tva de plata aferent acestei luni = 6.674.4 lei TVA de plata =2.887,4 lei

h) Inchiderea conturilor de TVA 4427 = % 18.812.40 lei 4426 12.138 lei 4424 3.787 lei 4423 2.887,40 lei

96. O persoan impozabil, nregistrat n scopuri de TVA n Romnia deine ntr -un spaiu nchiriat un bar. n cursul lunii octombrie decide ca n cadrul aceluiai spaiu s desfoare i activiti autorizate de jocuri de noroc i pariuri sportive. Proporia spaiului utilizat pentru una sau alta din activiti nu este foarte clar stabilit. Societatea este nregistrat ca pltitor de TVA trimestrial. Pentru trimestrul IV societatea achiziioneaz alte materiale consumabile n valoare de 725 lei + TVA, primete facturi de chirie pentru spaiul utilizat n valoare 6.000 lei + TVA, facturi de energie electric de 2.520 lei i facturi pentru convorbiri telefonice de 827 lei + TVA. Societatea se aprovizioneaz cu mrfuri n valoare de 37.734 lei + TVA, preul de vnzare al acestor mrfuri fiind de 65.500 lei. Se achiziioneaz, pe baz de factur un aparat mecanic de joc n valoare de 11.700 lei + TVA. n cursul trimestrului se vnd prin cas mrfuri n valoare de 85.085 lei TVA inclus. Cheltuiala cu marfa, calculat conform coeficientului, se ridic la suma de 45.370 lei. Se ncaseaz n numerar venituri din activitatea de jocuri de noroc n sum de 31.220 lei. 97. O societate comercial, nregistrat n scopuri de TVA, achiziioneaz n anul 2007 un imobil, n scopul desfurrii de operaiuni care dau drept de deducere, pentru care deduce integral taxa pe valoarea adugat aferent achiziiei, n valoare de 161.500 lei. n anul 2009 se nchiriaz unei bnci 40% din suprafaa imobilului, n regim de scutire de tax, conform prevederilor art. 141, alin. (2), lit. e) din Codul fiscal. Activitatea de nchiriere a imobilelor este scutit fr drept de deducere, prin urmare este necesar ajustarea taxei deduse iniial, proporional cu suprafaa nchiriat n regim de scutire.

Pentru anii 2007 i 2008, nu se ajusteaz taxa dedus iniial, avndu-se n vedere faptul c societatea a desfurat numai operaiuni care dau drept de deducere. Taxa dedus aferent anilor 2007 i 2008 = 161.500 / 20 ani x 2 ani = 16.150 lei.

Pentru perioada rmas de 18 ani din cei 20 n care potrivit prevederilor legale, trebuie efectuat ajustarea, se procedeaz astfel: Taxa rmas de ajustat = 161.500 16.150 = 145.350 lei; Taxa nedeductibil aferent celor 18 ani de ajustare rmai = 145.350 x 40% = 58.140 lei. Taxa nedeductibil n valoare de 58.140 lei se nscrie n decontul de tax pe valoarea adugat, aferent perioadei n care apare modificarea destinaiei, la rndul ajustri la finele anului conform pro-rata / ajustri pentru bunuri de capital. 98. SC PROD SRL este amplasat ntr-o localitate de rangul III i nregistrat la categoria de folosin terenuri cu construcii. Suprafaa total a terenului care se afl n proprietatea societii este de 2.560 mp. Cldirea administrativ i hala de producie au o suprafa construit la sol de 550 mp, silozul pentru depozitarea cerealelor ocup o suprafa de 1.200 mp, iar platformele i aleile betonate din inciunta proprietii ocup o suprafa de 810 mp. 99. SC DELTA SA are n proprietate o cldire, achiziionat n luna mai 2004 cu suma de 300.000 lei. La data de 31 decembrie 2005, cldirea a fost reevaluat, iar valoarea reevaluat de 350.000 a fost nregistrat n situaiile financiare ale anului 2005. n luna septembrie 2006 se efectueaz lucrri de modernizare a cldirii, recepionate i nregistrate la valoarea de 10.000 lei. n luna martie 2009 sunt efectuate alt lucrri de modernizare, n valoare de 30.000 lei aprobate n edina Consiliului de Administraie, recepionate n 20 apilie 2009. 100. SC CLASIC SRL are n proprietate un autoturism RENAULT pentru care taxa anual este de 55 lei. n data de 25 mai 2009 i schimb sediul din localitatea A n localitatea B. Impozitul pe mijloacele de transport datorat fiecrui buget local va fi? 101. SC MEDIA SA nchiriaz ncepnd cu luna apilie 2009 pn la 31 decembrie 2009 trei panouri publicitare, pentru a fi utilizate n scopuri publicitare, cu dimensiune de 5,5 m x 2,5 m fiecare. 102. Cinematograful MALL a obinut n luna martie 2009 ncasri din vnzarea biletelor de intrare la spectacolele de cinema n sum total de 17.500 lei, inclusiv timbrul cinematografic. 103. O societate comercial import mrfuri din afara comunitii, la preul de factur de 15.000 Euro. Costurile de transport al mrfurilor, stabilite pe baza facturii emise de transportator sunt n sum de 1.200 Euro. Taxele vamale datorate pentru mrfurile respective sunt n cuantum de 10%. Cursul de schimb valabil pentru data efecturii importului este 1 Euro = 4,2500 lei.
Raspuns a)Pre de factur = 15.000 euro * 4.25 lei/euro = 63.750 lei 371 = 401 63.750 lei

b) Transport = 1.200 euro * 4.25 lei/euro = 5.100 lei 371 = 401 5.100 lei c) Taxe vamale = 15.000 * 10% * 4.25 lei/euro = 6.375 lei 371 = 446 6.375 lei d) Calcul TVATVA = (63.750 + 6.375) * 24% = 16.830 4426 = 5121 16.830

104. O rafinrie livreaz unei staii Peco 20.000 tone de motorin, la preul de 3.000 lei/to + TVA 19%. n preul de livrare este inclus i acciza n cuantum de 336 Euro/ton, la un curs stabilit de 1 Euro = 3,7348 lei. Preul de producie este de 1.650 lei/ton. 105. Societatea Comercial ALFA SRL produce o cantitate de 3000 sticle de vin spumos a 0,75 l/sticl la un pre de producie de 9 lei/sticl. SC ALFA SRL vinde ctre SC BETA SRL cele 3000 de sticle n luna mai 2009. Valoarea accizei pentru vinul spumos este de 34,05 euro/kl produs, iar cursul de schimb este de 4,2 lei/euro. S se determine valoarea accizei i a TVA aferente lunii mai pe care trebuie s le declare SC BETA SRL la administraia fiscal, dac SC BETA SRL nu mai realizeaz nici o alt operaiune n luna mai 2009.
REZOLVARE: Formula calcul acciza A = K x R x Q Unde: A =acciza ; K=acciza unitara ; R=curs de schimb ; Q=cantitatea 3000 X 0.75 = 2250 l A = 2250 x 34,05/1000 x4,2 = 331,22 TVA = 62,93 TVA vanzare : 27.000 x 19% = 5.130

106. Societatea Comercial X este constituit prin aportul a doi asociaii: A i B. Capitalul social al firmei este de 30.000 u.m.n. Asociatul A deine 2.000 de aciuni, iar asociatul B 1.000 de aciuni. Ca urmare a unor nenelegeri asociatul B decide s se retrag, hotrre acceptat de asociatul A. Asociatul B solicit restituirea aportului prin virament bancar.
Rezolvare - subscrierea 456 = 1011 30.000 lei

- vrsarea aportului

% 5121 A 5121 B

= 456

30.000 20.000 10.000 1011 = 1012 30.000

- incorporarea

- retragerea asociatului B

456 = 5121 B 10.000 10.000

- micorarea capitalului social 1012 = 456

107. Societatea Comercial X deine un capital social de 1 50.000 u.m.n divizat n 15.000 de aciuni. Se decide majorarea capitalului social prin emiterea a nc 2.000 de aciuni noi la o valoare de emisiune de 13 u.m.n/aciune. Aciunile sunt nominative iar contravaloarea lor se depune n numerar n contul de la banc astfel: - 80% odat cu subscrierea, cnd se depune integral i prima de capital, - diferena de 20% dup 60 de zile. Pe seama valorii nominale a aciunilor emise se majoreaz capitalul social, iar primele sunt ncorporate la alte rezerve.
REZOLVARE:

Emitere aciuni noi : 2.000 aciuni x 13u.m =26.000 Actiuni =20.000 Prime de emisiune = 6.000 Subscriere 456 = % 26.000 1011 20.000 104 6.000 Depunere in banca 80% din capitalul subscris i integral prima de capital 5121 = 456 22.000 Varsare capital subscris: 1011 = 1012 16.000 Incorporare prime de emisiune la alte rezerve: 104 = 106 6.000 Dupa 60 de zile diferena: 5121 = 456 4.000 1011 = 1012 4.000
108. Asociaii SC A SRL decid acoperirea pierderilor n sum de 15.000 u.m.n printr-un aport suplimentar de aceeai valoare la capitalul social. Aportul se depune n casierie. 109. n vederea diminurii capitalului social, Societatea Comercial A rscumpr 1000 de aciuni proprii la o valoare de rscumprare de 25 u.m.n/aciune. tiind c valoarea

nominal este egal cu 25 u.m.n/aciune s se nregistreze n contabilitate toate operaiunile aferente. Plata se face din cont bancar.
a) Rascumpararea actiunilor proprii: Valoarea de rascumparare este = 1.000 actiuni x 25 um/actiune = 25.000 1091 = 5121 25.000 b) Anularea actiunilor rascumparate: Valoarea nominala a actiunilor rascumparate : 1.000 actiuni x 25 um/act. = 25.000 lei,este egala cu valoarea de rascumparare 1012 = 1091 25.000 1091 Actiuni proprii detinute pe termen scurt

110. Societatea Comercial B deine un capital social de 200.000 u.m.n. divizat n 2.000 de aciuni. n structura capitalurilor proprii se mai cuprind: - alte rezerve = 20.000 u.m.n; - profit nerepartizat din anii precedeni = 30.000 u.m.n; - prime de aport = 10.000 u.m.n; Se decide majorarea capitalului social cu 550 de aciuni prin ncorporarea integral a rezervelor, a profitului nerepartizat i cu 5.000 u.m.n din prime de capital. Determinai valoarea matematic contabil (Vmat.cont.) a unei aciuni nainte i dup majorarea capitalului social. Calculai valoarea unui drept de subscriere (DS) avnd n vedere c aciunile emise au fost atribuite gratuit vechilor acionari.
VN=200.000/2.000=100lei actiune 550x100=55.000 VMCveche=260.000/2.000=130 lei/actiune Majorarea capitalului social prin incorporare. % 1068 117 104 =1012 55.000 20.000 30.000 5.000

Situatia dupa majorare;

Capital social;255.000 Prime din capital;5.000 Numarul actiunilor;2.550 VN=255.000/2.550=100 VMCnoua=260.000/2.550=102lei/actiune Remarca;in situatia cand capitalul social se mareste prin operatii interne avem situatia cand se emit noi actiunicu aceeasi valoare nominal , iar actiunile se distribuie gratuit actionarilor.In cazul emisiunii de noi actiuni destinate vanzarii, protectia vechilor actionari se realizeaza prin intermediul drepturilor de atribuire(DA). 1DA= VMC veche-VMCnoua 1DA=130-102=28 Vechiul actionar trebuie sa detina 28 actiuni pentru a primi o noua actiune.

111. AGA decide rscumprarea unor aciuni proprii n vederea diminurii capitalului social. Valoarea nominal total a aciunilor este de 10.000 u.m.n. Valoarea total de rscumprare este de: 14.000 u.m.n
a) Rascumpararea actiunilor proprii: Valoarea de rascumparare este = 14.000 1091 = 5311 14.000 b) Anularea actiunilor rascumparate: Valoarea nominala a actiunilor rascumparate : 10.000 lei % = 1091 14.000 1012 149 10.000 4.000

1091 Actiuni proprii detinute pe termen scurt 149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

112. Se rscumpr i se anuleaz aciuni proprii la valoarea nominal de 20.000. Valoarea de rscumprare 18.000 u.m.n

Rezolvare: - rascumpararea actiunilor proprii: 18.000 1091 = Actiuni proprii detinute pe termen scurt 5121 Conturi la bnci n lei 18.000

- anularea aciunilor i diminuarea capitalului social: 20.000 1012 Capital subscris varsat 1091 Actiuni proprii detinute pe termen scurt 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 2.000 lei 18.000 = %

113. Societatea Comercial A absoarbe Societatea Comercial B prelund ntreaga avere a acesteia. Capitalul social al societii B, n funcie de valoarea nominal a aciunilor, se ridic la 50.000 u.m.n. Cu ocazia negocierilor dintre cele dou societi se preiau urmtoarele elemente: - utilaje n valoare de 30.000 u.m.n - materii prime n valoare de 2.000 u.m.n - mrfuri n valoare de 20.000 u.m.n Primele rezultate cu ocazia fuziunii se transfer la rezerve. 114. Societatea comercial A este constituit prin aportul a doi asociai: X care a adus ca aport 80.000 u.m.n i Y care a adus ca aport un teren evaluat la 40.000 u.m.n. n urma unor nenelegeri asociatul Y decide s se retrag, hotrre acceptat de asocia tul X urmnd ca acesta s devin asociat unic. Actele de constituire a firmei nu prevd modalitatea de restituire a aportului. n consecin valoarea terenului va fi restituit n numerar.

a) Subscrierea capitalului social si varsarea capitalului social


l% = 1011 120.000 456.1 456.2 80.000 40.000

b) Varsarea capitalului 5121 = 456.1 80.000 2111 = 456.2 40.000 c) Trecerea capitalului la capital subscris varsat 1011 = 1012 120.000 d) Inregistrarea diminuarii capitalului social, dupa finalizarea formalitatilor juridice privinddiminuarea capitalului 1012 = 456.2 40.000 e) Suma achitata asociatului care se retrage 456.2 = 5311 40.000

115. Societatea Comercial A deine un capital social de 100.000 u.m.n. n cursul exerciiului nregistreaz un profit brut de 800.000 u.m.n. Pe seama profitului obinut se

constituie rezerve legale la nivel maxim posibil, rezerve statutare n procent de 20%, iar alte rezerve n procent de 10%. Pe seama rezervelor statutare se acoper pierderile din anii precedeni.
Raspuns

a) Calculul si inregistrarea rezervelor legale


5% * 800.000 = 40.000 lei 20% * 100.000 = 20.000 lei

b) Calculul si inregistrarea rezervelor statutare si a altor reserve


Profit net = Profit brut Impozit Impozit pe profit = Profit impozabil * Cota de impozit Profit impozabil = Profit brut + Ch.nedeductibile fiscal Deduceri fiscal Profit impozabil = 800.000 +0 20.000 = 780.000 lei Impozit pe profit = 780.000 * 16% = 124.800 lei Profit net = 800.000 124.800 = 675.200 lei Rezerve statutare= 20% * 675.200 = 135.040 lei Alte rezerve= 10% * 675.200 = 67.520 lei Inregistrari contabile: 691=4411 124.800 lei constituire impozit profit 121=129 675.200 lei repartizarea profitului 129=1061 20.000 lei constituire reserva legala 129=1063 131.040 lei constituire reserva statutara 129=1068 65.520 lei constituire alte reserve 129=117 458.640 lei reportarea profitului in exervitiul urmator c) Utilizarea rezervelor statutare pentru acoperirea pierderilor din anii precedeni 1063= 117 135.040 lei

116. La o societate comercial ce are un capital social de 150.000 u.m.n, profitul brut este de 80.000 u.m.n. Se decide utilizarea sumei astfel: - se constituie rezerve legale n limita maxim admis de lege; - constituire de rezerve statutare n procent de 10 % din profitul net; - profitul net este utilizat pentru majorarea capitalului social cu suma de 900 u.m.n respectiv acordarea de dividende 50 mii. u.m.n. Presupunem c printre asociai avem doar persoane fizice.

Rezolvare: - constituirea rezervei legale: 5% x 80.000 = 4.000 ; 20% x 150.000 = 30.000 4.000 129 Repartizarea profitului = 1061 Rezerve legale 4.000

- constituirea de rezerve statutare: Impozit pe profit = 80.000 x 16% = 12.800 Profit net = 80.000 12.800 = 67.200 67.200x 10%=6.720 129 Repartizarea profitului = 1063 Rezerve statutare 6.720

majorarea capitalului: 900 1171 Rezultatul reportat

1012 Capital subscris varsat

900

- acordarea de dividende: 50.000 1171 Rezultatul reportat

457 Dividende de plata

50.000

- plata dividendelor si retinerea impozitului pe dividende: 50.000 457 = %

Dividende de plata 5121 Conturi la banci Sau 5311 Casa in lei 446 Alte impozite,taxe 8.000 42.000

117. ntreprinderea A primete o adres prin care se confirm aprobarea unei subvenii solicitate pentru anul n curs n sum de 300.000 u.m.n. Dup 30 de zile se primete subvenia constnd ntr-un utilaj industrial a crui durat de via util este stabilit la 5 ani. Dup 2 ani de utilizare utilajul nu mai este necesar, situaie n care acesta se vinde la preul de 270.000 u.m.n., inclusiv TVA. Se descarc gestiunea i se ncaseaz contravaloarea utilajului vndut prin contul de la banc. Amortizarea s-a contabilizat dup sistemul liniar. 118. ntreprinderea A primete prin donaie un utilaj industrial evaluat la 300.000 u.m.n. Durata de via util este stabilit la 3 ani. S se nregistreze intrarea n gestiune, amortizarea, scoaterea din gestiunea dup amortizarea complet i rezultatul. Se utilizeaz regimul de amortizare liniar. 119. Societatea Comercial C constituie n anul curent N un provizion pentru garanii n sum de 48.000 u.m.n. n anul urmtor N + 1 se efectueaz lucrri de reparaii la bunurile aflate n perioad de garanie, constnd n: cheltuieli cu materiile prime 18.000 u.m.n, cheltuieli cu piese de schimb 20.000 i cheltuieli cu salariile 5.000 u.m.n. 120. Societatea Comercial D are ca obiect de activitate producerea i comercializarea de agregate frigorifice. Pentru eventualele defeciuni constatate de clieni n perioada de garanie se constituie, pornind de la defeciunile din anii precedeni, provizio ane pentru garanii n sum de 200.000 u.m.n. n anul urmtor se efectueaz cheltuieli cu reparaiile n perioada de garanie astfel: 100.000 u.m.n. materiale consumabile i salarii achitate personalului de ntreinere i reparaii 50.000 u.m.n.
REZOLVARE: -Constituire provizion:

6812 = 151 200.000 -Cheltuieli efectuate in perioada de garanie: 6028 = 3028 100.000 641 = 421 50.000 -Desfiinare provizion : 151 = 782 50.000

121. Societatea Comercial A emite 1.000 de obligaiuni la valoarea nominal de 2.000 u.m.n/obligaiune, pe care le ncaseaz imediat n contul bancar. Dobnda este de 10% pe an, iar durata emisiunii este stabilit la doi ani. Dup primul an se decide rscumprarea a 500 de obligaiuni proprii, la preul de 2.500 u.m.n/obligaiune, iar restul obligaiunilor sunt convertite n aciuni.

Rezolvare: - emiterea si incasarea obligatiunilor: 1.000 oblig x 2.000 = 2.000.000 2.000.000 5121 = 161 2.000.000 Conturi la banci in lei Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

- plata anuala a dobanzilor: 2.000.000 x 10% = 200.000 200.000 666 = 5121 Cheltuieli privind dobanzile Conturi curente labanci

200.000

- rascumpararea obligatiunilor proprii : 500 x 2.500 = 1.250.000 1.250.000 505 = 5121 Obligatiuni emise si rascumparate Conturi curente labanci

1.250.000

- anularea obligatiunilor emise si rascumparate:

505 Obligatiuni emise si rascumparate

1.250.000

500 x 2.000 = 1.000.000

161 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 664 Cheltuieli prinvind investitiile financiare cedate

1.250.000 1.000.000 = 250.000

convertirea obligatiunilor in actiuni si cresterea capitalului: 500 oblig x 2.000 = 1.000.000 1.000.000 161 = 1012 1.000.000 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni Capital subscris varsat

122. Societatea Comercial A contracteaz un mprumut pe termen lung (5 ani) n sum de 200.000 u.m.n, cu o dobnd anual de 50%. Dobnda se pltete anual, iar creditul se ramburseaz proporional (constant) n fiecare an. n anul III datorit unor dificulti financiare nu poate fi rambursat rata scadent i nici dobnda aferent. n anul IV situaia financiar a firmei se mbuntete rambursndu-se rata scadent i dobnda aferent anului III ct i anului IV. Pentru anul III se percepe o dobnd penalizatoare de 100%. n anul V se ramburseaz n condiii normale rata scadent i dobnda.

a) Incasarea creditului in contul de disponibil:


5121 = 1621 200.000

b) Calculul graficului de rambursare:

valoare rata anuala de rambursare: 200.000 : 5 ani = 40.000 valoare dobanda anuala : 200.000 x 50% = 100.000 Anul Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Calcul dobanda 200.000 x 50% 160.000 x 50% 120.000 x 50% 80.000 x 50% 40.000 x 50% Dobanda anuala 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Rata credit anuala Valoare ramasa credit 40.000 160.000 40.000 120.000 40.000 80.000 40.000 40.000 40.000 -

Anul l -Inregistrarea si plata dobanzii: 666 = 1682 100.000 1682 = 5121 100.000 -Rambursarea ratei anuale: 1621 = 5121 40.000 Anul II -Inregistrarea si plata dobanzii: 666 = 1682 80.000 1682 = 5121 80.000 -Rambursarea ratei anuale: 1621 = 5121 40.000 Anul III -Inregistrarea dobanzii 666 = 1682 60.000 -Inregistrarea ratei restante 1621 = 1622 40.000 Anul IV

-Inregistrarea dobanzii si plata dobanzii aferente celor doi ani 666 = 1682 40.000 1682 = 5121 100.000 -Inregistrarea si plata dobanzii penalizatoare ( 40.000 x 100% = 40.000) 666 = 1682 40.000 1682 = 5121 40.000 -Achitarea ratei restante si a celei anuale 1622 = 5121 40.000 1621 = 5121 40.000 Anul V -Inregistrarea si plata dobanzii: 666 = 1682 20.000 1682 = 5121 20.000 -Rambursarea ratei anuale: 1621 = 5121 40.000

123. Pentru constituirea societii comerciale X se fac pli de 3.000 lei, care ulterior sunt restituite asociatului dup cum urmeaz: - din contul de la banc 2.000 u.m.n - din casierie 1.000 u.m.n
Conducerea societii a decis amortizarea acestor cheltuieli de constituire n perioada maxim prevzut de lege (5 ani). Depunerea numerarului de catre asociat 5311=455 13.000 Plata cheltuielilor de constituire; 201=531 13.000 Calcul amortizare cheltuieli de constituire

3.000/5= 600lei/an Inregistrare amortizare anuala a cheltuielior de constituire 6811=2801 600 La finalul celor 5 ani ; 2801=201 3.000 Plata catre asociat a cheltuielilor de constituire; 4551= % 5121 3.000 2.000

5311 1.000

124. O societate comercial nregistreaz, conform devizului, cheltuieli de dezvoltare (materiale, salarii etc.) n sum de 30.000 u.m.n, pentru realizarea unui prototip cu forei proprii. Dup 2 ani se vinde lucrarea de dezvoltare la preul de 20.000 u.m.n inc lusiv TVA. Durata de via util este stabilit la 5 ani.

Rezolvare: -inregistrarea cheltuielilor de dezvoltare: 30.000 203 Cheltuieli de dezvoltare = 233 Imobilizari necorporale in curs de executie Sau 721 Venituri din productia de imobilizari necorporale 30.000

- amortizarea anual a imobilizrilor necorporale: 30.000/5 ani 6811 = 2803 = 6.000 Cheltuieli de exploatare Amortizarea chelt. De privind amortizarea dezvoltare imobilizarilor

6.000

- vanzarea prototipului: 20.000 461 Debitori diversi

7583 Venituri din vanzarea activelor 4427 TVA colectata

16.129,03

3.870,97

scoaterea din eviden: %

203 Cheltuieli de dezvoltare

30.000

12.000

2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

18.000

6583 Cheltuieli privind activele cedate

125. Se nregistreaz cheltuieli de dezvoltare efectuate cu ocazia realizrii unui prototip de fore proprii n sum de 10.000 u.m.n. Durata de via util 5 ani. Dup 2 ani de utilizare a prototipului n care a fost amortizat dup metoda liniar, se vinde prototipul la preul de 8.000 u.m.n (inclusiv TVA). Se primete n contul creanei un efect comercial (bilet la ordin) care se depune la banc i se ncaseaz. R

Rezolvare: -inregistrarea cheltuielilor de dezvoltare: 10.000 203 = 233 10.000

Cheltuieli de dezvoltare

Imobilizari necorporale in curs de executie Sau 721 Venituri din productia de imobilizari necorporale

- amortizarea anual a imobilizrilor necorporale: 10.000/5 ani 6811 = 2803 = 2.000 Cheltuieli de exploatare Amortizarea chelt. De privind amortizarea dezvoltare imobilizarilor

2.000

- vanzarea prototipului: 8.000 461 Debitori diversi

7583 Venituri din vanzarea activelor 4427 TVA colectata

6.722,68

1.277,32

scoaterea din eviden: %

203 Cheltuieli de dezvoltare

10.000

4.000

2803 Amortizarea cheltuielilor

de dezvoltare 6.000 6583 Cheltuieli privind activele cedate

- acceptarea efectului de comert 8.000 413 = Efecte de primit

461 Debitori diversi

8.000

- primirea biletului la ordin: 8.000 5113 Efecte de incasat

413 Efecte de primit

8.000

- incasarea biletului la ordin: 8.000 5121 Conturi la banci in lei

5113 Efecte de incasat

8.000

126. Se achiziioneaz o lucrare de dezvoltare n valoare de 40.000 u.m.n, plus TVA 19%. Se realizeaz o mbuntire a acesteia n valoare de 20.000 u.m.n. Ulterior se obine confirmarea de brevet de invenie. Se vinde, dup 5 ani de utilizare la preul de 80. 000 u.m.n inclusiv TVA.
- achizitia lucrarii de dezvoltare: % = 404 47600 203 40000 4426 7600 - trecerea lucrarii de dezvoltare, dupa imbunatatire, in categoriabrevetelor de inventie: 205 = % 60000 203 40000

721 20000 - inregistrarea amortizarilor: An I: 6811 = 2805 12000 An II: 6811 = 2805 12000 An III: 6811 = 2805 12000 An IV: 6811 = 2805 12000 An V: 6811 = 2805 12000 - vanzarea lucrarii: 461 = % 80000

7583 65573.6 4427 14426.4 - descarcarea de gestiune: % = 2052 60000 6583 2805 12000 48000

127. Societatea Comercial X achiziioneaz o reea comercial (lan de magazine) compus din: - cldiri 500.000 u.m.n, TVA 19%; - mrfuri 200.000 u.m.n , TVA 19%. Datorit poziiei i a vadului comercial valoarea de achiziie a reelei se ridic la 900.000 u.m.n, TVA 19%. Se acord furnizorului ca echivalent a bunurilor achiziionate un efect comercial care se achit la scaden. Utilizai IAS 38 Imobilizri necorporale.
a. achizitie bunuri % 2071 2121 371 4426 = 404 1116000 lei 200000 500000 200000 216000

Fondul comercial este amortizabil n maxim 5 ani sau pe durata de utilizare abunurilor (cldiri), dar cheltuiala cu amortizarea este nedeductibil fiscal. b. acordare efect commercial 404 = 404 1116000 lei

c. plata efect de comert 404 = 5121 1116000 lei

128. Societatea Comercial X achiziioneaz un program informatic la preul de 100.000 u.m.n, plus TVA 19%. Durata de via util 3 ani. Dup doi ani de utilizare n care este amortizat liniar se vinde programul informatic la preul de 70.000 u.m.n (inclusiv TVA). Se ncaseaz prin contul de la banc.
a) Achizitia programului informatics % = 404 119.000 208 4426 100.000 19.000

208 "Alte imobilizri necorporale" b) Inregistrarea amortizarii anuale (100.000 : 3ani = 33.333) 6811 = 2808 33.333 Amortizarea cumulata dupa 2 ani este 33.333 x 2 = 66.666

c) Vanzarea programului informatic


461 = % 70.000

7583 58.824 4427 11.176

d) Scoaterea din evidenta a progamului informatic vandut % = 208 100.000 2808 66.666
6583 33.334

e) Incasarea 5121 = 461 70.000

129. Se obine cu fore proprii un program informatic evaluat la 15.000 u.m.n. Durata de via util 3 ani. Dup 1 an de utilizare se realizeaz mbuntiri la programul informatic n valoare de 4.000 u.m.n. Se vinde imediat programul informatic la preul de 23.000 u.m.n, inclusiv TVA. Se accept n contul creanei un efect comercial care se depune la banc i se ncaseaz. Utilizai IAS 38 Imobilizri necorporale.
Rezolvare: 208 = 721 15.000 6811= 2808 5.000 208 = 721 4.000 461 = % 23.000 7583 18.548 4427 4.452 % 2808 6583 413=461 23.000 5113=413 23.000 5121=5113 23.000 = 208 19.000 5.000 14.000

130. Societatea Comercial Y achiziioneaz un teren la preul de 30.000 u.m.n, TVA 19%. Se realizeaz lucrri de amenajri (mprejurimi) n sum de 10.000 u.m.n. Durata de amortizare a amenajrilor este de 2 ani. Dup 1 an de exploatare a terenului, acesta se vinde la preul de 40.000 u.m.n, inclusiv TVA.
REZOLVARE: Achiziie teren: % = 404 35.700 211 4426 20.000 5.700

Amenajare teren 2112 = 231 10.000

Amortizare amenajare teren 1 an 681=281 5000 Vanzare teren : 461 = % 40.000

7588 33.614 4427 6.386

Diferenta neamortizata:

6588 = 2122 5.000


131. Societatea comercial A nregistreaz un plus de mobilier, evaluat la 40.000 u.m.n, pe care l amortizeaz ntr-o perioad de 2 ani. R

Rezolvare: - inregistrarea plusului la inventar: 40.000 214 = Mobilier 131 Subventii pentru investitii 40.000

- inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea: 20.000/an 6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea

2814

20.000/an

Amortizarea altor imobilizari corporale

imobilizarilor

- virarea unei parti din subventie la veniturile exercitiului curent: 20.000/an 131 = 7588 Subventii pentru investitii Alte venituri din exploatare

20.000/an

132. Cu ocazia inventarului de control gestionar se constat lipsa unui utilaj a crui valoare de intrare este de 20.000 u.m.n. Valoarea amortizat 13.000 u.m.n, iar valoarea de pia 8.000 u.m.n, fr TVA. Se imput gestionarului i se reine din salariu.

Rezolvare: scoaterea din evidenta a utilajului lipsa: = 2131 Echipamente tehnologice 13.000 2813 Amortizarea instalatiilor,utilajelor 7.000 6583 Cheltuieli privind activele cedate 20.000

- se imputa gestionarului lipsa utilajului: 9.920 4282 = Alte creante in legatura cu personalul

7583 Venit.din vanzarea activelor si alte operatiide capital 4427 TVA colectat

8.000

1.920

133. Se constat lipsuri la urmtoarele active imobilizate: un utilaj cu valoare de intrare de 20.000 u.m.n, un calculator cu valoare de intrare de 35.000 u.m.n. Pentru acestea s-au nregistrat amortizri astfel: utilaj, 10.000 u.m.n, calculator: 13.000 u.m.n. Se imput personalului ntreaga sum i se ncaseaz o prim rat din creana, n sum de 15.000 u.m.n, n casierie.

Scoaterea din gestiune; % 2813 6583 Si; % 2814 6583 =214 35.000 13.000 22.000 =2131 20.000 10.000 10.000

Lipsuri imputate gestionarului; 4282= % 7588 4427 68.200 55.000 13.200

Incasarea primei rate din creanta; 5311=428 215.000

134. Se semneaz un contract care prevede ca peste dou luni se achiziioneaz un utilaj terminat n proporie de 80%, la valoarea de 120.000 u.m.n. n momentul semnrii contractului acordm furnizorului un avans pentru imobilizarea pe care o vom achiziiona, n sum de 50.000 u.m.n, urmnd ca regularizrile cu acestea s se realizeze dup trimiterea utilajului. Pentru ca utilajul s devin competitiv l vom dota cu accesorii n valoare de 30.000 u.m.n pe care le achiziionm de la un furnizor, dup care l punem n funciune. Durata de via util este de 5 ani, iar n vederea amortizrii vom folosi sistemul accelerat. Dup doi ani de utilizare vindem utilajul la preul de 110.000 plus TVA, 19%. Se accept n contul creanei o cambie care se depune la banc, la scaden i se ncaseaz. Banca reine un comision de 1,5% din valoarea total a cambiei. Utilizai IAS 16 Imobilizri corporale.
- inregistrarea avansului: % = 404 50000 232 4426 40500 9500

- plata avansului:

404 = 5121 50000 - inregistrarea imobilizarii in curs: % 231 4426 = 404 94605 79500 15105

231 = 232 50000 - inregistrarea dotarilor: % 231 4426 = 404 35700 30000 5700

- punerea in functiune: 213 = 231 150000 - inregistrare amortizarii in primul an (150000 : 2 = 75000): 6811 = 2813 75000 - inregistrarea amortizarii in anul doi de functionare (75000 : 4 =18750/an): 6811 = 2813 18750 - vanzarea utilajului: 404 = % 7583 4427 130900 110000 20900

- scoaterea din evidenta a utilajului: % = 213 150000 2813 6583 93750 56250

-inregistrarea si incasarea cambiei:

461 = 404 136400 5113 = 461 136400 % = 5113 5121 627 136400 134354 2046

135. Un mijloc de transport avnd valoarea de intrare egal cu 100.000 u.m.n este vndut la preul de 40.000 u.m.n dup trei ani de utilizare. tiind c durata de via util este cinci ani iar valoarea neamortizat este de 40.000 u.m.n, s se nregistreze toate operaiunile aferente, inclusiv cele care influeneaz societatea vnztoare din punct de vedere fiscal. S se prezinte i influena n modul de nregistrare n contabilitate la o micro-ntreprindere.
Vi = 100000 lei A = Vi /d = 10000 / 60 = 166,66 lei / lun

a. vnzare mijloc de transport


411 = % 7583 49600 lei 40000

4427 9600

b. scoatere din gestiune


Vi = 10000 lei Acumulat= 60000 lei (166,66*36 luni) Vcontabil= 40000 lei % = 2133 2813 6583 100000 lei 60000 40000

Rezultat n urma vnzarii = 0 (V din vnzare Ch mijloc transport = 40000 40000 = 0)

136. O microntreprindere nepltitoare de TVA primete sub form de mprumut nerambursabil o sum de 500.000 u.m.n, reprezentnd 50% din costul de achiziie al

investiiei n utilaje. tiind c durata de via util este de 10 ani s se nregistreze toate operaiile aferente anului 1. Se mai cunoate: sistemul de amortizare adoptat este cel liniar; Venituri totale: - anul 1 = 150.000
Primirea subventiei 5121 Conturi la banci = 4452 Imprum. nerambursabile cu caract subventii500.000 4452 Imprum. nerambursabile cu caract subventii = 4752 Impr neramburssubventii 500.000 Achizitia utilajului 213 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizari 1.000.000 Amortizare 1.000.000/10 = 100.000 6811 Chelt. cu amortizarea imob. = 2813 Amortizarea ehipamente tehnologice Virarea subventiilor la venituri 4752 Impr neramburs subventii = 7582 Venituri din subventii primate 50.000 Impozit venit (150.000-50.000)* 3% = 3.000 698 Cheltuieli cu impozitul pe venit = 4418 Impozit pe venit 3.000

137. Se achiziioneaz din strintate un utilaj la preul de 7000 Euro, cheltuielile de transport aferente fiind de 3000 Euro. n momentul importului, cursul de schimb era de 1 Euro = 4 u.m.n. Pentru utilajul importat, datorm taxe vamale: 10%; comision vamal: 0.5% i TVA 19%. Comisionul vamal se pltete n numerar iar taxele vamale i taxa pe valoarea adugat se pltesc prin virament bancar. De asemenea nregistrm factura comisionarului vamal n sum de 1.000 u.m.n, plus TVA 19%, pe care o pltim n ziua urmtoare n numerar. Furnizorul extern l pltim la cursul de 4,1 u.m.n/euro, iar pe cel al transportului la 3,9 u.m.n/euro. 138. Societatea Comercial X achiziioneaz aciuni ale unei firme n vederea deinerii lor pe termen lung, n valoare de 80.000 u.m.n, din care 50.000 u.m.n sunt pltite din contul de la banc, iar diferena n termen de 30 de zile.
Achizitionarea actiunilor; 261= % 5121 269 80.000 50.000 30.000

Plata la scadenta a diferentei pentru actiunile achizitionate; 269=5121 30.000

139. Se achiziioneaz o instalaie tehnic n valoare de 400.000 u.m.n, plus TVA. Plata se face prin intermediul unui bilet de ordin care este acceptat de furnizorul nostru. Durata de via util este de 15 ani. S se nregistreze toate operaiunile aferente, utiliznd n vederea amortizrii sistemul degresiv, cu influena uzurii morale (AD2).

140. Se obine un utilaj pentru care se efectueaz urmtoarele cheltuieli: energie 90.000 umn; salarii 50.000 u.m.n.; materii prime 20.000 u.m.n.; materiale consumabile 40.000 u.m.n.; consultan a unei firme de specialitate 200.000 u.m.n. S se nregistreze achiziia acestora, utilizarea, obinerea utilajului i vnzarea acestuia unui partener extern la preul de 15.000 Euro. n momentul vnzrii cursul este de 1Euro = 4 u.m.n. , iar n momentul ncasrii: a) 1 Euro = 4,1 u.m.n.; b) 1 Euro = 3,8 u.m.n.
Inregistrarea facturii de energie % =401 111.600 605 4426 90.000 21.600

Inregistrarea cheltuielilor cu salariile 641 = 421 50.000 Inregistrarea facturilor de materii prime si materiale consumabile % = 401 74.400 301 3028 4426 20.000 40.000 14.400

Inregistrarea facturii de consultant % = 401 248.000 628 4426 200.000 48.000

La sfarsitul lunii se inregistreaza imobilizari corporale in curs de executie , cu valoarea cheltuielilor effectuate. 231 = 722 350.000 Se receptioneaza utilajul.

2131 = 231 350.000 Vanzarea utilajului 15.000 euro x 4= 60.000 lei 4111 = % 74.400

7583 60.000 4427 14.400 Incasarea facturii a)4.1 lei/Euro 15.000x 4.1=61.500 5121 = % 61.500 4111 60.000

765500
b)3.8 lei/ Euro 15.000x 3.8= 57.000 % = 4111 60.000 5121 665 57.000 3000

141. Societatea comercial A cumpr n leasing financiar un echipament n valoare de 500.400 lei de la o societate de leasing romneasc. Durata leasingului este de 36 luni, avansul este 30%, valoarea rezidual este de 20%, iar rata lunar este de 6.950 lei. Ealonarea ratelor se gsete n urmtorul tabel. nregistrai operaiile aferente n contabilitatea locatorului i locatarului. Utilizai IAS 17 Contracte de leasing. Rata Avans Rata 1 Rata 2 Rata 3 Rata 4 Rata 5 Rata 6 Rata 7 150,120 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850 20,850 Valoare rmas 350,280 329,430 308,580 287,730 266,880 246,030 225,180 204,330 46,120 43,201 40,282 37,363 34,444 31,525 28,606 Dobnd

Rata 8 20,850 183,480 25,687 Rata 9 20,850 162,630 22,768 Rata 10 20,850 141,780 19,849 Rata 11 20,850 120,930 16,930 Rata 12 20,850 100,080 14,011 Valoare rezidual 100,080 0 0 Total 500,400 x x Rata i dobnda se pltesc lunar din contul de la banc. Dup expirarea contractului de leasing, locatarul poate cumpra echipamentul la valoarea rezidual. Durata de via, conform catalogului de clasificare a mijloacelor fixe, este de 5 ani. Predarea bunului se face imediat dup plata avansului. S se nregistreze n contabilitatea locatarului (cumprtorului) factura de avans, plata avansului, primirea bunului n leasing, regularizarea avansului, nregistrarea i plata ratelor i a dobnzilor, nregistrarea amortizrii lunare i transferul de proprietate la valoarea rezidual.
REZOLVARE: Contabilizare locatar a)Recunosterea initiala 213 = 167 500.400 b)Plata avans 167 = 5121 150.200 c)Plata primei redevente % = 5121 66.970 167 666 20.850 46.120

d)Inregistare amortizare: valoare echipament valoare reziduala Valoare amortizabila: 500.400- 100080 = 400.380 Calcul amortizare : 400.320:36 = 11.120 6811 = 381 11.120 e)Transfer proprietate echipament: 167 = 404 100.080

404 = 5121 100.080

142. Se trimit la teri n vederea prelucrrii materii prime n valoare de 30.000 u.m.n. Costul prelucrrii este de 5.000 u.m.n, achitndu-se din casierie valoarea prestaiei. Dup prelucrare materiile prime revin n gestiunea proprietarului.
transferul materiilor prime in gestiunea entitatii prelucratoare 351 =301 30.000 achitarea valorii prestatiei 401 =5311 5.000 returnarea materialelor proprietarului 301 =351 30.000

143. S se nregistreze n contabilitate operaiunile legate de stocurile de materiale consumabile cunoscndu-se: stoc la nceputul lunii: 5.000 buc. la 18 u.m.n / kg; intrri n data de 4 a lunii 9.000 buc. la 19 u.m.n/kg; intrri n data de 16 a lunii: 2.000 buc. la 20,5 u.m.n/kg; ieiri n data de 25 a lunii: 15.000 buc. Evaluarea ieirilor se face prin metoda Cost mediu ponderat. Se vor efectua nregistrrile contabile n cazurile: inventarului permanent; inventarului intermitent.

Utilizai IAS 2 Stocuri. Calcul CMP n data de 4 a lunii: (5.000 buc. * 18 u.m.n) + (9.000 buc * 19 u.m.n)+(2.000*20,5 u.m.n )/15.000=(90.000+171.000+41.000)/16.000=302.000/16.000=18,88 u.m.n/ buc.

Iesiri n data de 25 a lunii 15.000buc:


15.000 buc*18,88=283.200 u.m.n Metoda inventarului permanent achizitionare materii prime % = 401 212.040lei

301 4426

171.000lei 41.040lei

achizitionare materii prime % = 401 50.840 lei 301 41.000 lei

4426 9.840 lei consumul de materii prime 15.000 buc*18.88umn = 283.200 u.m.n 601 = 301 283.200 Metoda inventarului intermitent achizitionare materii prime % = 401 212.040 lei 601 4426 171.000 lei 41.640 lei

achizitionare materii prime % = 401 62.000 lei 601 41.000 lei 4426 9.840 lei consumul de materii prime 15.000 buc*18.88umn = 283.200 :nu se contabilizeaza anularea soldurilor initiale 601 = 301 90.000 lei preluarea soldurilor finale 301 = 601 1000 buc *18.88 = 18.880 144. O societate comercial dispune de un stoc de materii prime de 20.000 kg lapreul de 10 u.m.n / kg. Se achiziioneaz

144. O societate comercial dispune de un stoc de materii prime de 20.000 kg la preul de 10 u.m.n / kg. Se achiziioneaz n cursul lunii materii prime n mod succesiv astfel: 26.000 kg la 11 u.m.n/kg; 4.000 kg la 12,5 u.m.n/kg. Ulterior se dau n procesul de producie 49.000 kg de materii prime. Evaluarea stocurilor ieite se face prin metoda FIFO iar pentru contabilizare se folosesc: - metoda inventarului permanent - metoda inventarului intermitent Determinai valorile conform IAS 2 Stocuri. Contabilizai operaiunile.
a) Metoda inventarului permanent: se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceeace permite stabilirea si cunoasterea in fiecare moment a marimii stocurilor, atat cantitativ cat si valoric-

Achizitia de materii prime: % = 401 354.640 301 286.000 4426 68.640 % = 401 62.000 301 4426 50.000 12.000

Consumul de materii prime: 601 = 301 523.500 b) Metoda inventarului intermitent presupune stabilirea iesirilor si inregistrarea lor incontabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei.In acest caz: - Conturile de stocuri se debiteaza la sfarsitul perioadei cu soldurile determinate lainventariere si se crediteaza la inceputul perioadei urmatoare, cu ocazia includerii in cheltuielia soldurilor constatate la sfarsitul perioadei precedente. - Intrarile de stocuri in cursul perioadei se inregistreaza direct in conturile de cheltuieli,conform premisei ca aceste stocuri sunt destinate consumului sau vanzarii si nu pastrariiacestora in depozit. - Iesirile de stocuri se determina prin calcul extracontabil, conform relatiei:

Stocuri initiale + intrari stocuri finale = iesiri -Stornarea soldului initial de materii prime 601 = 301 200.000 -Receptia materiilor prime % = 401 354.640 601 286.000 4426 68.640 % = 401 62.000 601 50.000 4426 12.000 - Inregistrarea stocului final stabilit prin inventariere 301 = 601 12.500 601 = 301 - 12.500 - Calcularea consumului de materii prime: 200.000 + 286.000 + 50.000 12.500 =523.500

145. Se nregistreaz la o SC un sold iniial la pre prestabilit de materii prime n valoare de 250.000 u.m.n i la materiale consumabile de 40.000 u.m.n. Diferenele de pre aferen te costului de achiziie mai mare dect preul prestabilit sunt de 27.000 u.m.n. n cursul lunii se nregistreaz intrri la preul standard la materii prime de 90.000 u.m.n i la materiale consumabile de 5.000 u.m.n. Diferenele de pre corespunztoare sunt de 9.000 u.m.n. S se calculeze diferenele de pre aferente ieirilor la materii prime n valoare de 290.000 i la materiale consumabile de 20.000 u.m.n. 146. Se vnd materiale consumabile din stocul existent n valoare de 40.000 u.m.n. Se accept ca echivalent un efect comercial care se depune la banc i se ncaseaz la scaden. 147. La o societate comercial, cu ocazia inventarului de control gestionar se constat un minus de materiale consumabile de 15.000 u.m.n i un plus la materialele de natu ra obiectelor de inventar de 20.000 u.m.n. S se efectueze nregistrrile contabile. 148. La inventarierea efectuat la o magazie se constat plusuri la materiale consumabile n valoare de 6.000 u.m.n la un sortiment i la un alt sortiment se constat minusuri n valoare de 9.000 u.m.n. ntruct sortimentele sunt diferite nu este permis compen sarea valorii stocurilor. Se imput suma de 9.000 u.m.n gestionarului.

- inregistrarea plusului de materiale consumabile: 302 = 602 6000 - inregistrarea minusului de materiale: 602 = 302 9000 - imputarea sumei gestionarului: 4282 = % 10710

7588 9000 4427 1710 421 = 4282 10710

149. La nceputul lunii mai soldurile la materiale consumabile sunt urmtoarele: materiale auxiliare 20.000 u.m.n, combustibili 50.000 u.m.n, piese de schimb 90.000 u.m.n. n cursul lunii au loc urmtoarele modificri ale stocurilor de materiale consumabile: Intrri Materiale auxiliare Combustibili Piese de schimb Total Ieiri

Pre de achiziie Pre standard 26.000 25.000 29.000 160.000 210.000 396.000 155.000 205.000 385.000 200.000 240.000 469.000

Diferenele de pre aferente materialelor consumabile din stoc sunt de 5.000 u.m.n. S se efectueze nregistrrile contabile corespunztoare folosind metoda inventarului permanent i intermitent.
Rezolvare:

Deoarece diferentele de pret nu sunt defalcate pe componente, calculul si inregistrarea se vor face cumulat pe sintetic:

Sid 302=20.000+50.000+90.000=160.000 lei Rd 302=385.000 lei Sid 308=5.000 lei

Rd 308= 1.000+5.000+5.000=11.000 lei

a) Metoda inventarului permanent Achizitii de materiale consumabile % 302 308 Consumuri 602 = 302 469.000 = 401 396.000 385.000 11.000

Calcul K: K=(Si308+Rd308)/(Si302+Rd302)=(5.000+11.000)/(160.000+385.000)=0,029357798 Diferente aferente iesirilor

602

308

469.000 x 0,029357798=13.769,81

b) Metoda inventarului intermittent Stoc initial 602 = % 302 308 165.000 160.000 5.000

Achizitii de materiale consumabile

602

401

396.000

Calcul stoc final (se stabileste prin inventariere) =160.000+385.000-469.000=76.000

% 302 308

602

78.231,19 76.000 2.231,19

Calcul K: K=(Si308+Rd308)/(Si302+Rd302)=(5.000+11.000)/(160.000+385.000)=0,029357798 Diferente aferente iesirilor

150. Se achiziioneaz echipament de protecie i de lucru n valoare de 70.000 u.m.n, respectiv 50.000 u.m.n plus TVA 19%. Se dau n folosin salariailor echipamente de protecie n valoare de 40.000 i echipamente de lucru de 45.000 u.m.n. Valoarea ace stora se include n cheltuieli la darea n folosin. Dup doi ani se scoate din folosin echipamentul de protecie. 151. Societatea comercial Z nregistreaz la sfritul exerciiului N producia neterminat n valoare de 250.000 u.m.n. n exerciiul N+1 se continu procesul de producie obinnduse produse finite n valoare de 400.000 u.m.n. Produsele finite se vnd la preul de 529.550 inclusiv TVA, contravaloarea lor se ncaseaz prin contul de la banc.
- inregistrarea productiei neterminate la sfarsitul exercitiuli N: 331 = 711 250000 - reluarea productiei in anul N+1: 711 = 331 250000 - inregistrarea produselor finite la cost de productie: 345 = 711 400000 - vanzarea produselor: 4111 = % 529550

707 427056.66 4427 102493.34 - incasarea: 5121 = 4111 529550

152. La SC A se obin din procesul de producie produse finite evaluate la costul standard de 250.000 u.m.n. La sfritul lunii se determin costul efectiv al produselor finite ca fiind 225.000 u.m.n. Produsele finite se vnd la preul de 290.000 plus TVA 19% , iar ncasarea se face prin contul de la banc.
a. obtinere produse finite

345 = 711 250000 lei b. determinare cost produtcie VPS= 250000 lei VCP= 225000 lei Diferente favorabile 25000 lei, se nregistreaza n rosu 348 = 711 25000 lei

c. vnzare produse finite


411 = % 701 4427 359600 lei 290000 69600

d. scoaterea din gestiune a produselor vndute (la PS)


711 = 345250000 lei e. repartizare diferente asupra produselor vndute (nu de determina K deoarece este vndut tot stocul de produse i nu exista diferente de pre lanceputul lunii) 711 = 348 25000 lei

153. Se dau n consum materii prime n valoare de 200.000 u.m.n i materiale consumabile n valoare de 30.000 u.m.n. Se obin din procesul de producie pr oduse finite evaluate la costul standard de 260.000 u.m.n. La sfritul perioadei de gestiune se stabilete costul efectiv ca fiind 240.000 u.m.n. Produsele finite se acord personalului ca salarii n natur. 154. La o societate comercial exist la nceputul lunii soldurile urmtoare de produse nregistrate la preuri standard: semifabricate 25.000 u.m.n, produse finite 70.000 u.m.n, produse reziduale 6.000 u.m.n. Diferenele de pre aferente stocurilor iniiale sunt favorabile i au valoarea de 20.000 u.m.n. Din procesul de producie se obin: semifabricate 300.000 u.m.n, produse finite 900.000 u.m.n i produse reziduale 40.000 u.m.n. Diferenele de pre dintre costul de producie i preurile standard sunt: la semifabricate diferene favorabile de 20.000 u.m.n, la produse finite - diferene nefavorabile de 90.000 u.m.n i la produse reziduale diferene favorabile de 5.000 u.m.n. Se vnd produse obinndu-se: Venituri din vnzarea semifabricatelor: 290.000 u.m.n, pre de nregistrare standard: 250.000 u.m.n; Venituri din vnzarea produselor finite: 700.000. u.m.n, pre de nregistrare standard: 550.000 u.m.n;

Venituri din vnzarea produselor reziduale: 25.000 u.m.n, pre de nregistrare standard: 20.000 u.m.n. 155. Soldul la produse finite la nceputul lunii, la o societate comercial este n valoare de 40.000 u.m.n. Se stabilesc diferene de pre la soldul iniial de 5.000 u.m.n (sold creditor). n luna luat n calcul se recepioneaz produse finite n valoare de 200.000 u.m.n, cost prestabilit. Costul efectiv la sfritul lunii este de 190.000 u.m.n. Se vnd produse finite la pre de livrare 220.000 lei plus TVA 19%. S se efectueze nregistrrile contabile corespunztoare. 156. Soldul iniial la animale i psri deinute de o ntreprindere, al crui obiect de activitate este obinerea i livrarea acestora, este de 200.000 u.m.n, iar soldul debitor al diferenelor de pre este de 20.000 u.m.n. n cursul lunii se achiziioneaz animale n valoare de 500.000 u.m.n, TVA 19%, preul standard fiind de 450.000 u.m.n. Se vnd animale n valoare de 400.000 u.m.n, costul standard de nregistrare al animalelor vndute fiind de 250.000 u.m.n. 157. n cadrul unei ferme zootehnice se nregistreaz un sold iniial la animale de 60.000 u.m.n cu diferene n minus la costul de producie fa de preul standard de 5.000 u.m.n. Din producie proprie se obin n cursul lunii animale n valoare de 500.000 u.m.n i diferene n plus fa de costul de producie de 40.000 u.m.n. Se vnd animale n valoare de 400.000, costul standard al acestora fiind de 290.000 u.m.n. 158. Se achiziioneaz n vederea reproduciei tineret bovin n valoare de 300.000 u.m.n plus TVA 19%. Se obin astfel din producie proprie animale tinere evaluate la 40.0 00 u.m.n, iar dup 3 luni se constat un spor de greutate evaluat la 30.000 u.m.n. Cu ocazia inventarului de control gestionar se constat lipsa unui viel evaluat la 5.000 u.m.n. Consider vinovat de lipsa acestuia ngrijitorul i i se imput valoarea lui. Jumtate din valoare se depune de ctre acesta n casierie, iar restul se reine din salariu. 159. Se achiziioneaz animale n vederea ngrrii n valoare de 50.000 u.m.n de la populaie achitate din avansuri de trezorerie. Dup patru luni se nregistreaz un spor de greutate n valoare de 40.000 u.m.n. Se transfer animalele n vederea sacrificrii la abatorul propriu. Rezult produse finite n valoare de 110.000 u.m.n i produse reziduale n valoare de 20.000 u.m.n. Se vnd produse prin magazinul propriu cu un adaos comercial de 20% la preul de vnzare de 79.730 inclusiv TVA. Produsele reziduale se vnd unor teri la preul de 24.000 u.m.n. TVA 19% 160. Se achiziioneaz mrfuri din import fr factur n valoare de 20.000 la un curs de 4,05 u.m.n/ pe baz de aviz de nsoire. n luna urmtoare se primete factura care se achit prin contul de la banc. Taxele vamale sunt de 20%, iar comisionul vamal de 0,75%. La data primirii facturii cursul de schimb este de 4,1 u.m.n/. REZOLVARE:
Achizitie marfuri: 371 =408 81.000 Primire factura si plata 408 = 401 80.000

371 = 401 2.000 401 = 5121 82.000 Inregistrare taxe vamale: 446 = 5121 16.400 448 = 5121 615

161. Un comerciant specializat n comerul en detail deine la nceputul lunii un sold de mrfuri la preul de vnzare cu amnuntul de 16.660 u.m.n. Preul de facturare (costul de achiziie) al mrfurilor existente n stoc este de 12.000 u.m.n i adaosul comerc ial este de 2.000 u.m.n. iar taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent adausului este de 2.660 u.m.n. Se achiziioneaz mrfuri la preul de cumprare de 20.000 u.m.n, TVA 19%. Cota de adaos comercial este de 25%. Se vnd mrfuri cu plata n numerar n valoare de 26.180 inclusiv TVA. S se nregistreze operaiile corespunztoare, inclusiv regularizarea TVA ului. 162. Se primesc mrfuri n consignaie n valoare de 10.000 u.m.n. Comisionul unitii este 10%. Se vnd ulterior mrfurile prin magazinul cu amnuntul. 163. Se trimit mrfuri la un ter pentru vnzarea lor n regim de consignaie mpreun cu ambalaje restituibile. Valoarea mrfurilor este 54.000 u.m.n, iar ambalajele au preul standard 4.500 u.m.n. Se vnd mrfurile iar ambalajele i se restituie integral. - livrarea produselor pentru a fi vandute in consignatie:
354 = 345 54000 - vanzarea produselor: 4111 = % 66960

707 54000 4427 12960 - descarcarea de gestiune: 711 = 354 54000 - ambalaje trimise: 358 = 381 4500 - incasarea: 5311 = 4111 66960 - restituirea ambalajelor

381 = 358 4500

164. S.C.X specializat n comerul tip consignaie primete mrfuri pentru vnzare n valoare de 400.000 u.m.n de la o persoan juridic pentru care practic un comision de 25%. S se efectueze nregistrrile contabile aferente vnzrii.
Determinare valoare bunuri primite n consignaie Valoarea marfii primite = 400.000 lei TVA = 96.000 lei Valoare totala = 496.000 lei Determinare valoare de vnzare Valoarea marfii primite = 400.000 lei Comision 25% = 100.000 lei Valoarea totala a marfii = 500.000 lei TVA = 120.000 lei Valoarea totala = 620.000 lei a. primire marfuri n consignatie Debit 8033 b. vnzare marfuri 411 = % 620000 lei 496.000 lei

707 500000 4427 120000 c. ncarcarea gestiunii cu marfurile primite de la X % = 401 371 4426 496000 lei 400000 96000

d. nregistrare comision (ad com) si TVA neexigibil 371 = % 220000

378 4428

100000 120000

e. descarcarea gestiunii de marfurile vndute % 378 607 4428 concomitent: Credit 8033 496000 lei = 371 620000 lei 100000 500000 120000

f. plata catre deponentul X 401 = 5311 496000 lei

165. O persoan fizic depune pentru vnzare la S.C. C specializat n comercializarea mrfurilor n regim de consignaie mrfuri n valoare de 5.000 u.m.n. S.C. C vinde mrfurile primite cu un adaos comercial de 30%. S se efectueze nregistrrile contabil e aferente: 166. SC Y livreaz mrfuri n valoare de 400.000 u.m.n, TVA 19%. Pentru defecte de calitate se acord rabat de 4%, iar pentru volumul vnzrilor, remize de 5%. Reducerile comerciale se acord la livrarea i facturarea mrfurilor. 167. Un comerciant livreaz mrfuri n valoare de 600.000 u.m.n. Conform contractului comerciantul acord reducerile comerciale: rabat de 7% pentru anumite defecte de calitate i o remiz de 4% pentru volumul mrfurilor vndute. De asemenea, se mai acord un scont de 6% pentru plata imediat a mrfurilor. Contabilizai la vnztor i cumprtor operaiunile. 168. S.C. X vinde mrfuri cu plata n rate la pre de vnzare cu amnuntul. Valoarea mrfurilor la pre de achiziie existente n stoc este de 250.000 u.m.n, la care se practic un adaos comercial de 30% i se vinde ntreaga cantitate n rate. S.C. ncaseaz un avans de 70.000 u.m.n, iar diferena se ncaseaz n patru rate lunare. Pentru diferena rmas de plat se calculeaz o dobnd de 5%. (Ratele de ncasat se nregistreaz la venituri n avans).
-calculul adosului si inregistrarea in contabilitate: 250000 x 30% = 75000 250000 + 75000 = 325000

371 = 378 75000 -inregistrarea avansului: 4111 = 707 70000 5121 = 4111 70000 -inregistrarea veniturilor in avans: - pentru marfa: 325000 70000 = 255000 4111 = 472 255000 - pentru dobanda: 255000 x 5% = 12750 4111 = 472 12750 - descarcarea de gestiune: % = 371 325000 607 378 250000 75000

-calcul prima rata: 255000 + 12750 = 267750 267750 : 4 rate = 66937 lei -incasare prima rata: 5121 = 472 66937

169. S.C. Y vinde mrfuri cu plata n rate la preul cu amnuntul. Preul de achiziie al mrfurilor vndute este de 150.000 la care se practic un adaos comercial de 25%. Se primete un avans de 90.000, iar pentru suma rmas se stabilete o dobnd de 20%. Suma rmas de ncasat, se ncaseaz n dou rate egale. (se nregistreaz la venituri n avans doar dobnda, ratele fiind considerate venituri ale perioadei). a. nregistrare marfuri n gestiune la pret de vnzare cu amnuntul
% 371 4427 371 = % = 401 186000 lei 150000 36000 82500 lei

378 4428

37500 45000

b. vnzare marfuri Valoare de platit n rate (fara TVA) = 97500 lei ( 2 rate x 48750 lei) Dobnda = 97500 * 20% + 48750 * 20% = 19500 + 9750 = 29250 lei 4111 = % 707 472 4427 4428 ncasare avans 5121 = 4111 111600 lei (90000 + 21600) 261750 lei (valoarea marfurilor + dobnda) 187500 29250 dobnda 21600 (=90000 * 24% ) 23400

c. descarcarea gestiunii de marfurile vndute % 378 607 4428 = 371 232500 37500 150000 45000

d. ncasare rata 1 5121 = 4111 79950 lei (rata + TVA + dobnda1 = 48750 + 11700 +19500)

e. includerea la venituri a dobnzii aferent ratei ncasate


472 = 766 19500 lei

f. TVA colectat aferent ratei ncasate 4428 = 4427 11700 lei d. ncasare rata 2

5121

111

70200 lei (rata + TVA + dobnda2 = 48750 + 11700 +9750)

e.includerea la venituri a dobnzii aferent ratei ncasate 472 = 766 9750 lei f. TVA colectat aferent ratei ncasate 4428 = 4427 11700 lei

170. Se cunosc urmtoarele date cu privire la un import n comision realizat de SC A: - avans ncasat de la beneficiarul importului 200.000 umn - valoarea extern a materiilor prime importate 8 $ - cursul de schimb 3,1 u.m.n/$ - taxa vamal 20% - comisionul vamal 1% -TVA 19% - comisionul societii de import export 5% Contabilizai operaiunile. 171. S.C. X desfoar activiti de comercializare a mrfurilor att de tip en gros ct i en detail. Se achiziioneaz mrfuri n valoare de 200.000 u.m.n, din care o parte n valoare de 90.000 u.m.n o vinde unei societi comerciale specializate n comerul en detail cu un adaos comercial de 15%, iar mrfurile rmase sunt transferate din depozit la magazinele proprii unde exist un sold de mrfuri n valoare de 20.000 u.m.n - pre de achiziie. La punctele de desfacere proprii se practic un adaos comercial de 30% Se vnd mrfuri la preul cu amnuntul n valoare de 94.010 u.m.n.
REZOLVARE:

Achizitie marfuri: 371 = 401 200.000 Vanzare 411 = 707 103.500 Descarcare gestiune marfuri: 607 = 371 90.000 371 = 378 13.500 Vanzare marfa din magazin: 707 = % 94.010 371 72315,38 378 21694,62
172. S.C. X livreaz mrfuri S.C. Y n valoare de 70.000 u.m.n. Ambalajele circul pe principiul restituirii i sunt n valoare de 25.000 u.m.n. Dup recepia mrfurilor, se restituie furnizorului ambalaje n valoare de 20.000 u.m.n. Diferena reprezint ambalaje deteriorate din vina cumprtorului n valoare de 2.000, iar ambalaje n valoare de 3.000 u.m.n sunt reinute pentru folosin proprie. S se evidenieze operaiunile corespunztoare n contabilitatea ambelor societi.

173. Un furnizor livreaz mrfuri la pre de vnzare de 500.000 u.m.n i pre de nregistrare 400.000 u.m.n, mpreun cu ambalajele aferente care circul n sistem prin decontare, n valoare de 25.000 u.m.n, TVA 19%. Ulterior, pot interveni 2 cazuri: A) se restituie ambalajele; B) nu se restituie ambalajele. S se efectueze nregistrrile contabile, att n contabilitatea furnizorului ct i a clientului.
Raspuns: A) Se restituie ambalajelea) Inregistrari in contabilitatea furnizorului - Livrarea marfurilor pe baza de factura: 411 = % 595.000 707 500.000 4427 95.000 - Inregistrarea ambalajelor restituibile pe baza de aviz de expeditie 411 = 419 25.000 -Concomitent se inregistreaza iesirea ambalajelor restituibile 358 = 381 25.000 - Restituirea ambalajelor de catre client 419 = 411 25.000 lei -Concomitent se inregistreaza intrarea in gestiune a ambalajelor restituite 381 = 358 25.000 lei - Iesirea din gestiune a marfurilor vandute % = 371 500.000 607 400.000 378 100.000 b) Inregistrari in contabilitatea clientului - Receptia marfurilor achizitionate

% = 401 595.000 371 500.000 4426 95.000 - Inregistrarea primirii ambalajelor restituibile 409 = 401 25.000 -Concomitent ambalajele seinregistreaza extracontabil Debit 8033 Valori materiale primite in pastrare sauin custodie 25.000 lei - Restituirea ambalajelor catre furnizor 401 = 409 25.000 Credit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau in custodie 25.000 lei

B) Nu se restituie ambalajele a) Inregistrari in contabilitatea furnizorului - Livrarea marfurilor pe baza de factura 411 = % 595.000 707 500.000 4427 95.000 - Facturarea catre client a ambalajelor si tva aferenta ambalajelor vandute 411 = % 29.750 708 25.000 4427 4.750 -Scoatera din gestiune a ambalajelor vandute clientului 608 = 381 25.000 b)Inregistrari in contabilitatea clientului - Receptia marfurilor achizitionate

% = 401 595.000 371 4426 500.000 95.000

- Inregistrarea ambalajelor retinute de client % = 401 29.750 381 4426 25.000 4.750

174. S.C. X deine ambalaje n stoc la preul standard de 20.000 u.m.n. Ambalajele au fost achiziionate la preul de 20.900 i se vnd odat cu produsele finite. Se achiziioneaz n cursul lunii ambalaje n valoare de 60.000 u.m.n, TVA 19%, al cror pre st andard este de 55.000 u.m.n. La vnzarea produselor finite se nregistreaz i vnzarea de ambalaje n valoare de 40.000 u.m.n, pre standard 37.500 u.m.n. S se efectueze nregistrrile contabile corespunztoare la furnizor i la client. 175. Se primesc ambalaje facturate n preul mrurilor n valoare de 7.000 Se recupereaz ambalaje n valoare de 450 u.m.n, care se nregistreaz ca produse reziduale. Se vnd ambalajele recuperate la un pre de 500 u.m.n.
REZOLVARE: 381 = 401 7.000 346 = 381 450 711 = 346 450 709 = 411 500 Sau Rezolvare: -se primesc ambalaje facturate n preul mrurilor 371=401 7.000 -se recupereaz ambalaje ca produse reziduale 346=711 450 -vanzare ambalaje recuperate 4111=703 500 -descarcare gestiune produse reziduale vandute 711=346 450

176. S.C. Y achiziioneaz boxpalei la un pre de achiziie de 450.000 u.m.n, TVA 19%, preul standard fiind de 400.000 u.m.n. Se nchiriaz ambalajele S.C. Z pentru care aceasta depune o garanie de 500.000 u.m.n. La sfritul perioadei se restituie ambal ajele i garania. 177. Un magazin se aprovizioneaz cu 40 kg hrtie de ambalat la un pre de 14 u.m.n /kg. Hrtia de ambalat se folosete pentru vnzarea mrfurilor care se cntrete odat cu aceasta. Cumprtorul pltete hrtia odat cu produsele achiziionate. Preul mediu a l mrfurilor vndute este de 65 u.m.n/kg.
Rezolvare: Aprovizionare ambalaje 381=401 560 Achitare ambalaje 401=5121 560

178. S.C. X achiziioneaz mrfuri n valoare de 85.000 u.m.n, TVA 19% i ambalaje facturate distinct n valoare de 17.000 u.m.n, TVA 19%. Se vnd mrfurile mpreun cu ambalajele la preul de 115.000 u.m.n, TVA 19%. 179. S.C. Y achiziioneaz mrfuri n valoare de 300.000 u.m.n, TVA 19% i ambalajele care circul n sistem de restituire n valoare de 15.000 u.m.n. Se restituie ambal aje n valoare de 13.000 u.m.n, restul fiind deteriorate din vina cumprtorului. Ambalajele deteriorate se achit furnizorului n numerar, iar mrfurile din contul de la banc.
Rezolvare: - achiziionare mrfuri i ambalajele care circul n sistem de restituire % = 401 372.000 371 300.000 4426 57.000 409 15..000 - Se restituie ambalaje 401=409 13.000 - ambalaje deteriorate 608=409 2.000 4426=401 380 -achitarea ambalajelor deteriorate 401=5311 2.380 -achitarea marfurilor 401=5121 357.000

180. Se achiziioneaz o linie de fabricaie la preul de 40.000 u.m.n, TVA 19%. Durata de via util este de 5 ani. Se cere:

a) s se evidenieze achiziia; b) s se calculeze i nregistreze amortizarea n urmtoarele sisteme: liniar, degresiv fr influena uzurii morale (AD1) i accelerat; c) s se nregistreze scderea din gestiune dup amortizarea complet. 181. Se achiziioneaz un mijloc de transport la preul de 30.000 u.m.n. plus TVA 19%. Durata de via util este de trei ani. Calculai i nregistrai: achiziia, plata furnizorului de imobilizri prin banc, amortizarea n sistem accelerat i scoaterea din gestiune.
Achizitia mijlocului de transport % =404 2133 4426 35.700 30.000 5.700

Plata furnizorului prin banca 404=5121 35.700

Amortizarea accelerata consta in calcularea si includerea in primul an de functionare in cheltuieli de exploatarea unei amortizari de pana la 50% din valoarea contabila de intrare a mijlocului fix.Amortizarea pentruexercitiile financiare urmatoare se calculeaza la valoare ramasa de amortizat dupa metoda liniara aplicata acestei perioade. Pentru primul an; 30.000x50%= 15.000 6581=2813 15.000 Pentru anii ramasi;15.000/2= 7.500lei/an An 2; 6581=2813 7.500 An 3; 6581= 2813 7.500

Scoaterea din gestiune; 2813=2133 30.000

182. Care dintre modalitatile de mai jos nu poate fi folosita de societatea A (furnizor) pentru incasarea unei creante de la societatea B (cumparator): a) Primirea unei cambii acceptate trasa de A asupra lui B;

b) Incasarea de catre A a creantei in contul de la banca prin virament bancar; c) Vanzarea de catre A lui B a unor titluri de plasament; d) Primirea unei cambii andosate de catre B in beneficiul lui A. 183. Se fac urmatoarele afirmatii in legatura cu contabilitatea financiara (CF) si contabilitatea de gestiune(CG). Una dintre afirmatii nu este corecta. Care? a) Informatiile CF sunt publice, cele ale CG sunt confidentiale; b) CF asigura informatiile necesare intocmirii situatiilor financiare; CG asigura informatiile necesare fundamentarii deciziilor interne privind gestiunea intreprinderii; c) Scopul CF este de a determina periodic situatia patrimoniului, precum si rezultatul global al exercitiului; scopul CG il constituie determinarea si cunoasterea rezultatelor analitice necesare conducerii; d) CF este obligatorie si are la baza norme unitare; CG nu este obligatorie si nu are la baza norme unitare. 184. Care dintre afirmatiile de mai jos nu exprima o realitate in legatura cu metoda inventarului permanent (MIP) si metoda inventarului intermitent (MII) de evidenta a stocurilor? a) Atat in MIP, cat si in MII stocurile finale se calculeaza si inregistreaza dupa aceeasi metodologie; b) In MIP fiecare intrare si iesire se inregistreaza in conturile de stocuri cantitativ si valoric pe sortimente de stocuri; in MII in conturile de stocuri se inregistreaza doar stocurile finale si cele initiale; c) MIP apartine metodologic contabilitatii de gestiune, iar MII contabilitatii financiare; d) In MIP iesirile de stocuri de materiale se contabilizeaza pe seama cheltuielilor (majorare de cheltuieli), iar iesirile de produse pe seama veniturilor (micsorare); in MII intrarile si iesirile de stocuri nu fac obiectul contabilitatii financiare. 185. In ianuarie N societatea primeste factura de energie electrica pentru perioada 15.12.N1 14.01.N in suma de 1.400 lei, TVA 19%. Care sunt inregistrarile contabile ocazionate de aceasta tranzactie, atat in N, cat si in N+1. 186. O societate de comert prezinta urmatoarele informatii la inceputul lunii ianuarie N: cont 371 SI 1.071 lei, cont 378 SIC 150 lei, cont 4428 - SIC 171 lei. In cursul lunii ianuarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 19% cota de adaos comercial este de 25%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 2042 lei. In luna februarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in suma de 500 lei, TVA 19%, cota de adaos este de 30%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 1.190 lei. Inregistrai operaiile din lun i regularizarea TVA la sfritul lunii. REZOLVARE:
4426 = 190 4427 = 388 4427=4426 190 4427 = 4426 198

187. Se construieste in regie proprie o cladire, pentru. care se efectueaza urmatoarele cheltuieli:

in octombrie: cu materiile prime 30.000 u.m. cu materiile consumabile 15.000 u.m. cu energia si apa 5.000 u.m. (TVA 19%) cu salariile 22.000 u.m. in noiembrie: cu materiile auxiliare 25.000 u.m. cu salariile 8.000 u.m. cu serviciile prestate de terti 12.000 u.m. (TVA19%) La data de 30.11.N se receptioneaza cladirea. Sa se inregistreze chetuielile efectuate pe parcursul celor 2 luni, precum si receptia constructiei.
Rezolvare -in octombrie inregistrarea cheltuielilor cu materiile prime 601 = 301 30.000 inregistrarea cheltuielilor cu materiile consumabile 602 = 302 15.000 inregistrarea cheltuielilor cu energia si apa % = 401 5.950 605 4426 5.000 950

inregistrarea cheltuielilor cu salariile 641 = 421 22.000 31.10.N Inregistrarea imobilizarii in curs 231 = 722 72.000 -in noimebrie inregistrarea cheltuielilor cu materiile auxiliare 6021 = 3021 25.000 inregistrarea cheltuielilor cu salariile

641 = 421 8.000 inregistrarea cheltuielilor cu serviciile prestate de terti % = 401 14000 628 12.000

4426 2.000 30.11.N Inregistrarea imobilizarii in curs 231 = 722 45.000 Receptia cladirii 212 = 231 117.000

188. O societate comerciala este subventionata, pentru o investitie cu caracter social, de la bugetul statului, in baza unui contract de 3.000 um. Suma primita este folosita integral pt. achizitia unui utilaj in anul curent in valoare de 5.000 um, TVA 19%. Sa se inregistreze primirea subventiei, achizitia utilajului si amortizarea lui in primul an de functionare, stiind ca durata de functionare este de 5 ani, amortizabil liniar.
- primirea subventiei: 4451 = 4751 3000 lei 5121 = 4451 3000 lei - achizitia utilajului: % = 404 5950 lei 5000 lei 950 lei

2131 4426

404 = 5121 5950 lei -calcul amortizare liniara: 5000 lei : 5 ani = 1000 lei/an - amortizarea in primul an de functionare: 6811 = 2813 1000 lei

189. Se achizitioneaza dintr-un imprumut bancar un utilaj in valoare de 20.000 lei, durata normala de functionare 10 ani i amortizare liniara. Suma cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumutului primit este 5.000 lei. Sa se inregistreze achizitia mijlocului de transport si amortizarea acestuia in primul an, stiind ca politica firmei este de a considera cheltuielile cu dobanzile drept ale perioadei.

a) Incasarea imprumutului:
5121 = 1621 20.000

b) Achizitionarea utilajului:
2131 = 404 20.000

c) Amortizarea anuala (20.000 : 10 ani = 2.000)


6811 = 2813 2.000

d) Inregistrarea si plata cheltuielilor cu dobanda


666 = 1681 5 000 1681 = 5121 5.000

190. La sfarsitul celui de-al 7-lea an de functionare un mijloc de transport, cu valoare contabila de 20.000 lei i amortizare cumulata de 14.000, este casat. Din casare rezulta materiale in valoare de 700 u.m. Cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 200 u.m.
- scoaterea din gestiune a mijlocului de transport: % = 2131 20000 2813 6583 14000 6000

- inregistrarea materialelor recuperate: 302 = 7588 700 - inregistrarea cheltuielilor cu dezmembrarea: 6588 = 302 200

191. O societate comercial achiziioneaz un mijloc fix n urmtoarele condiii: valoarea avansului acordat 2.000 lei; pre de cumprare al mijlocului fix 14.000 lei; cheltuieli de transport 1.000 lei, TVA 19%. Sa se inregistreze avansul acordat, achizitia si plata furnizorului.

Plata avansului; 232=5121 2.000 Receptia mijlocului fix achizitionat % = 404 2131 4426 17.850 15.000 2.850

Stingerea obligatie fata de furnizor 404= % 17.850 232 2.000 5121 15.850

192. Societatea comercial X achiziioneaz n exerciiul N 10.000 actiuni*11 lei/aciune pre de achiziie investite n capitalul social al societii comerciale Y. Cheltuielile pr ivind serviciile bancare pltite din contul de la banc printr-un cec bancar sunt n valoare de 1.000 lei. Titlurile achiziionate reprezint 60% din capitalul societii Y. n momentul achiziiei sunt apelate la plat 30%, restul urmnd a fi achitate ulterior. La nchiderea exerciiului financiar valoarea bursier a aciunilor este de 10,5 lei/aciune. Dividendele ncasate pentru anul N sunt n valoare de 2 lei/aciune. n exerciiul N+1 aciunile sunt vndute societii Z, preul de cesiune fiind de 10,75 lei. Comisionul de intermediere pltit prin cec bancar la cesiune este de 1.000 lei.
- subscrierea actiunilor: 261 = 269 110000 lei - apelarea la plata: 30% x 110000 = 33000 lei 269 = 5121 33000 lei 269 = 5121 77000 lei - plata comisionului bancar 261 = 5121 1000 lei- la 31.12.N: - valoarea actiunilor este: 10000 actiuni x 10.5 lei/actiune = 105000 lei -valoarea contabila: 110000 + 1000 = 111000 lei

- depreciere: 111000 105000 = 6000 6863 = 2961 6000 - incasarea de dividende: 10000 actiuni x 2 lei/actiune = 20000 lei 5121 = 7611 20000 - vanzarea actiunilor in anul N+1: 10000 x 10.75 = 107500 lei - scoaterea din evidenta a actiunilor vandute si anularea ajustarii, precum siinregistrarea comisionului 461 = 7641 107500 6641 = 261 111000 2961 = 7641 6000 627 = 5121 1000

193. Se obtin produse finite la un cost standard de 90.000 lei, costul efectiv 86.500 lei. Se vand produsele finite obtinute la pret de vanzare de 120.000 lei, TVA 19%. 194. O societate comercial prezint urmtoarele informaii privind stocul de materii prime A, evaluat la costul de achiziie standard de 2.000 lei/bucat pentru luna ianuarie: stoc iniial, la cost de achiziie standard: 1.000 buc*2.000 lei/buc; abateri favo rabile aferente stocului iniial 100.000 lei; intrri n cursul lunii: 15.0: 1.500 buc*2.200 lei, TVA 19%; 28.01: 2.500 buc*1.900 lei, TVA 19%; consum de materii prime A n cursul lunii: 3.000 buc. S se efectueze nregistrrile contabile. 195. La o societate comercial en detail stocurile de mrfuri sunt evaluate la pre cu amnuntul. Societatea se aprovizioneaz n cursul lunii cu 1.000 kg marf, sortimentul X, pre de achiziie 2.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 25%. n cursul lunii se vinde ntre aga cantitate de mrfuri achiziionat. S se efectueze nregistrrile contabile. Rezolvare:

achizitie marfuri : 1.000 kg x 2.000 lei = 2.000.000 lei % = 401 Furnizori

2.380.000 lei

2.000.000

371

lei 380.000 lei

Marfuri 4426 TVA deductibila

975.000 lei

371 Marfuri

378 Diferente de pret la marfuri 4428 TVA neexigibil

500.000 lei 475.000 lei

- vanzare si incasare marfa: 2.975.000 lei 5311 = %

707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat

2.500.000 lei

475.000 lei

descarcare gestiune marfuri vandute: % =

371 Marfuri

2.975.000 lei

2.000.000 lei

607 Cheltuieli cu marfurile

500.000 lei

378 Diferente de pret marfuri

475.000 lei

4428 TVA neexigibil

196. La nceputul lunii o societate prezint urmtoarele solduri: 371 Mrfuri 14.875 lei; 378 Diferene de pre la mrfuri 2.500 lei; 4428 Taxa pe valoare adugat neexigibil 2.375 lei. n cursul lunii se achiziioneaz mrfuri n valoare de 5.000 lei, TVA 19%. ntreprinderea practic un adaos comercial de 25% i ine evidena mrfurilor la pre de vnzare cu amnuntul. n cursul lunii se vnd mrfuri de 17.850 lei. S se efectueze nregistrrile contabile. 197. In luna X a exercitiului N, societatea A primeste materii prime de la un furnizor fara factura, evaluate la pretul de 1.000 lei, TVA 20%. In luna Y se primeste factura: pretul de cumparare 1.200 lei, TVA 20%. Care sunt inregistrarile contabile? 198. O societate achizitioneaza de la furmizori marfuri conform facturii: pret de cumparare 1.000 lei, rabat 2%, remiza 3%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Daca adaosul comercial practicat este de 20%, care va fi pretul de vanzare i formulele contabile de achizitia i vanzarea marfurilor. Rezolvare :I.
Reducerile sunt nscrise pe factura: 1. Pre cumprare 1000 2. Rabat 2% 20 3. 1 2 980

4. Remiza 3% 29,40 5. Net comercial 3 4 950,60 6 . Scont de decontare 1 % 9,51 7. Net financiar 941,09 8. TVA 178,819. Total factura 1.119,90 - achiziia mrfurilor % = 401 1.129,41

371 4426

950,60 178,81

- Scontul primit 401 = 767 9,51 - plata facturii 401 = 5121 1.119,90 - inreg adaos 950,60 + 950,60 * 20% = 1.140,72 371 = 378 190,12 - vnzarea mrfii 4111 = % 707 4427 1.357,46 1.140,72 216,74

- descrcarea gestiunii % 607 378 = 371 1.140,72 950,60 190,12

II. Reducerile se acorda ulterior facturrii - achiziia mrfurilor % = 401 371 4426 1190 1000 190

- reducerile calculate ulterior facturrii % = 401 70,10 609 4426 58.91 11,19

- plata facturii 401 = 5121 1.119,90

- inreg adaos commercial 1000 x 20% = 200 371 = 378 200 - vnzarea mrfii 4111 = % 707 4427 1.428 1.200 228

- descrcarea gestiunii % = 371 607 378 1.200 1000 200

199. La inventarul de Ia nchiderea exerciiului N s-a constatat o crean incert (dubioas) a unui client B n valoare de 7.140 lei, inclusiv TVA. grad de recuperare 60 %. In cursul i la nchiderea exerciiului N+1 s-a constatat c B a fcut o plat definitiv n contul datoriilor sale numai pentru suma de 4.165 lei. restul fiind considerat irecuperabil, nregistrrile din anul N+1 sunt: 200. Situaia creanelor clieni la sfritul anului N este: client B 5.000 lei exclusiv TVA 19%, probabilitate de nencasare 30% i client C 5.950 lei inclusiv TVA 19%, probabilitatea de nencasare 70%. n anul N+l probabilitatea de ncasare pentru clientul B este de 80%, iar clientul C d faliment, societatea avnd certitudinea c nu va recupera suma. Care sunt nregistrrile anului N+l? 201. Efectuati inregistrarile contabile aferentei situatiei de mai jos: Capitalul social este de 2.000.000 Rezultat brut profit: 1.000.000 Cot impozit pe profit: 16%. Profitul se repartizeaz astfel: la rezerve legale; 1% la rezerve statutare; 10.000 la alte rezerve. Restul se reporteaz n exerciiul urmtor, fiind utilizat pentru distribuirea dividendelor. Profit net 1.000.000 x 84% = 840.000

121

129

840.000

A. Repartizarea profitului Rezerve legale 1.000.000 x 5% = 50.000

- 2.000.000 x 20% = 400.000 Rezerve statutare 840.000 x 1% = 8.400

129

% 1061 1063 1068

68.400 50.000 8.400 10.000

B. Reportarea diferentei de profit 129 = 117 771.600

C. Distribuirea pe dividende 117 = 457 771.600

202. Se constituie o societate comerciala in urmatoarele conditii: capital subscris 40.000 actiuni * 1.000 lei valoare nominala; capitalul este varsat la constituire; aportul este constituit din numerar 20.000.000 lei, mijloace de transport 10.000.000 lei i materii prime 10.000.000 lei. Cheltuielile ocazionate de constituire sunt de 1.000.000 lei, platibile in numerar de catre asociati. Sa efectueze toate operatiile contabile aferente acestei situatii.
Subscrierea capitalului 456=1011 40.000.000

Varsarea obligatiei in legatura cu capitalul social % 5311 2133 301 =456 40.000.000 20.000.000 10.00.000 10.000.000

Trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat 1011=1012 201=456 40.000.000 1.000.000

203. O societate a emis 10.000 actiuni noi, pretul de emisiune fiind de 1.100 lei. Situatia capitalurilor proprii inainte de de emisiune se prezinta astfel: capital subscris varsat

30.000.000 ( 30.000 act*1.000 lei valoarea nominala) i rezerve 6.000.000. Sa se determine valoarea unui DS i sa efectueze operatiile contabile. 204. O societate decide incorporarea in capitalul social a 3.000.000 lei din rezerve. Situatia capitalului propriu inainte de aceasta operatie se prezenta astfel: capital subscris varsat 40.000.000 ( 40.000 act*1.000 lei valoarea nominala), rezerve 6.000.000 i prime din emisiune 1.000.000 lei. Sa se determine valoarea unui DA i sa efectueze operatiile contabile. 205. Se hotareste revaluarea unei cladirii coeficient de reevaluare 1.75, stiind ca valuarea sa initiala este de 45.000 u.m. si amortizarea cumulata este de 9.000 u.m. 206. In baza unui contract de creditare, o societate primeste un credit pe o durata de 2 ani, cu o dobanda anuala de 10%. Valoarea creditului este de 2.400.000 um si se ramburseaza in rate egale. Sa se inregistreze operatiile aferente primului an. 207. O societate comercial emite 1000 obligaiuni, valoarea nominal 1000 lei, preul de emisiune 975 lei, rata dobnzii 15%, comisionul de intermediere pltit prin contul bancar 250.000 lei, cheltuieli cu serviciile bancare 50.000 lei, durata mprumutului 2 ani. S se efectueze nregistrrile contabile. 208. O societate livreaz mrfuri unui client n valoare de 6.188 lei, TVA inclus. Clientul constat c o parte din mrfuri prezint defecte i intenteaz firmei un proces judectoresc. La sfritul anului N societatea estimeaz c probabilitatea de pierdere a procesului este de 40%. La sfritul anului N+1, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaz a fi 30%. In mod similar, la sfritul anului N+2 probabilitatea de pierdere se estimeaz la 90%. n anul N+3, procesul este terminat i societatea este obligat la plata unei amenzi n valoare de 5.800 lei. Precizai nregistrrile contabile n anul N+3: 209. In cursul exerciiului N o ntreprindere a angajat un proces juridic mpotriva unui client n valoare de 10.234 lei, TVA 19% inclus. Ea estimeaz c pentru a face fa acestui proces trebuie constituit un provizion, probabilitatea de pierdere a procesului 75%. Care sunt nregistrarile n contabilitate?

S-ar putea să vă placă și