Sunteți pe pagina 1din 6

CONSILIUL LOCAL GHEORGHENI

Anexa nr. 3 la HCL nr.143/2007

REGULAMENTUL DE FUNCłIONARE SI DE ORDINE INTERIOARĂ A „SĂLII DE SPORT

Munca şi convieŃuirea a câtorva sute de persoane în spaŃiul restrâns al salii de sport nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli. Prezentul regulament a fost întocmit de catre administratorul interimar al salii de sport cu 150 de locuri, situata in curtea liceului „Salamon Ernö”, care va fi discutat în Compartimentul de sport, turism, religie si agrement si de referentul de sport al Primariei municipiului Gheorgheni. Membrii Consiliului de administraŃie vor depune eforturi, pentru ca toată baza materială a salii să poată fi folosită de elevi si sportivi.

1. DispoziŃii generale

Art.1 (1) Sala de sport din curtea liceului “Salamon Ernö”, este o baza de sport al municipiului Gheorgheni si prin inventarul sau intretinerea si organizarea functionarii acesteia, apartine in totalitate Primariei municipiului Gheorgheni, si este administrata de Serviciul de functionare in fruntea administratorului. (2) Sala de sport se afla in patrimoniul primariei, dezvoltariile, investitiile si cheltuieliile salariale privind angajatii serviciului de functionare al salii de sport vor fi suportate de Primaria municipiului Gheorgheni. (3) Cheltuieliile de intretinere vor fi procurate din incasariile serviciului de functionare de la chiriasii salii de sport.

2. Obiectul de activitate

Art. 2 (1) Sala de sport este compusă din 3 săli: sală jocuri, sală pentru spectatori şi sală pentru sportivi si profesori care va fi folosită astfel:

a. Pentru desfăşurarea procesului didactic ( lectii de educaŃie fizică, antrenamente pentru echipele Liceului “Salamon Ernö”,conform programului afişat, zilnic de la orele 8:00 pana la orele 16:00

b. Sala de sport poate fi utilizată şi cu taxă în afara timpului alocat procesului didactic. Art. 2 (2) Taxele de intrare vor fi stabilite de Consiliul local al municipiului Gheorgheni. Art. 2 (3) Hotărârea Consiliului cu taxele aprobate va fi afişată la sala de sport. Art. 2 (4) Taxele vor fi încasate de administratorul salii de sport.

3. Patrimoniul

Art. 3 (1) Patrimoniul este format din clădirea propriuzisă în valoare de 3 300 000 RON. (2) Patrimoniul poate sa fie dezvoltat pe baza cererii administratorului unitatii, daca aceasta il considera necesar investitia de dezvoltare, si trebuie decis de Consiliul local al municipiului Gheorgheni.

4.

ResponsabilităŃi

Art. 4 (1) Utilizatorii sălii vor răspunde de integritatea şi buna păstrare a inventarului pus la dispoziŃie (aparate, materiale sportive, instalaŃii, vestiare). (2) Abaterea Art 4 (1) , adica orice stricaciune din culpa, se pedepseste cu imputarea contravalorii obiectului sau materialului stricat, deteriorate sau distrus, in conformitate cu

valoarea de inventar, la fel procedandu-se si in situatia reparatiilor.

5. Regulile de functionare si de ordine interioara salii de sport

Art 5

Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea lecŃiilor de educatie fizica al liceului „Salamon Erno” conform programului afisat, de cluburile municipiului Gheorgheni, si de alte persoane, cluburi, care sunt incluse in programul salii, si au contract incheiat cu serviciului de functionare al salii de sport.

Regulamentul de ordine interioara pentru desfăşurarea lecŃiilor de educatie fizica

1. Accesul eleviilor in sala de sport se face numai insotiti de catre profesor.

2. Elevii vor participa la lecŃii doar cu echipament sportiv adecvat. ( incaltaminte de sport, curat, folosit numai in sala de sport )

3. Până la începerea desfăşurării lecŃiei, elevii vor sta pe bănci.

4. Elevii nu au acces la etaj, la cabinetul medical (numai in competitii), si la birou.

5. FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS IN TOATE INCINTA SALII DE SPORT! Aceasta cladire este montata cu sisteme de detectoare de fum, care intra in functiune astfel pompierii vor fii alarmati. In acest caz elevului vinovat i se va retrage dreptul de acces in sala timp de un an. Iar cheltuielile de deplasare la fata locului a pompierilor si amenda va fi suportata de elevul vinovat.

6. În timpul orelor, consumarea băuturilor răcoritoare se permite doar în pauzele acordate de profesor, iar aceste băuturi vor fi depozitate doar in vestiare.

7. Vestiarele şi grupurile sanitare se vor încuia în timpul desfăşurării activităŃilor sportive .

8. Elevii scutiŃi de efort fizic au obligaŃia de a asista la orele de sport conform regulamentelor şcolare, schimbând încălŃămintea în vestiare. Acestor elevi le este interzisă şederea în timpul desfăşurării orelor de sport în vestiare.

9. Accesul persoanelor străine este strict interzis în sala de sport (autorizarea accesului se face numai de către directori).

10. Membrii serviciului de administraŃie au obligaŃia de a verifica desfăşurarea orelor în sala de sport.

11. Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în sala de sport a clasei respective pentru 4 săptămâni

12. Sistemul de iluminat nu va fi folosit în timpul orelor de curs, nici baile vestiarelor.

13. Abaterea Art 4 ( 1 ), adica orice stricaciune din culpa, se pedepseste conform Art 4 ( 2 ) si vinovatului se va retrage dreptul de acces in sala pentru o perioada de 3 saptamani.

14. In cazul cand regulile nu au fost respectate de catre elevi, iar nu se gaseste vinovatul, care a comis abaterea Art 4 ( 1 ), raspunderea revine profesorului, care a avut ora pe baza programului afisat.

Regulamentul de ordine interioara pentru chiriasii salii de sport

1. Accesul persoanelor, si cluburilor care nu au contract incheiat sau abonament si nu sunt incluse in programul afisat este strict interzisa.

2. Chirasii vor participa la lectii doar cu echipament sportive adecvat, ( incaltaminte de sport, curat, folosit numai in sala de sport ), si au obligatia patsrarii ordinei si curateniei.

3. FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS IN TOATE INCINTA SALII! Aceasta cladire este montata cu system de detectoare de fum, care intre in functiune astfel pompoierii vor fii alarmati. In acest caz chiriasului vinovat se va retrage dreptul de acces in sala timp de un an. Iar cheltuielile de deplasare la fata locului a pompierilor si amenda va fi suportate de chiriasul vinovat.

4. NIMENI NU ARE DREPTUL SA CONSUME BAUTURI ALCOOLICE IN INCINTA SALII DE SPORT!

5. In timpul folosirii salii de sport, chiriasul raspunde pentru toate bunurile, echipamente aflata in sala.

6. Abaterea Art 4 ( 1 ), adica orice stricaciune din culpa, se pedepseste conform Art 4 ( 2 ) si vinovatului se va retrage dreptul de acces in sala pentru o perioada de 3 saptamani.

7. Serviciul de functionare a salii de sport nu raspu8nde in nici un fel de eventuale accidente ale abonatiilor pe timpul folosirii salii si anexelor acesteia.

8. Accesul persoanelor in sala, in stare de ebrietate este strict interzis.

9. Contravaloarea tarifului de inchiriere trebuind sa fie achitat la timp, prevazut la Cap III, Art 2 si Art 3 din Contractul de inchiriere incheiat de catre serviciul public al salii de sport si chirias.

Regulamentele de ordine interioara vor fi afişate in sala, si vor fi anexate pentru profesorii de educaŃie fizica si pentru chiriaşii din sala.

6. Program de funcŃionare

LUNI – VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

8:00 – 23:00 8:00 – 21:00 8:00 – 21:00

7. DispoziŃii finale

Art. 6 (1) Statutul sălii de sport se reînnoieşte periodic în funcŃie de modificările intervenite în structură sau activitate.

Anexa nr. 1 la R.O.F. „Sala de sport” aprobat prin HCL nr.143/2007

ORGANIGRAMA

Serviciului public „Sala de sport

CONSILIUL LOCAL GHEORGHENI

CONSILIUL LOCAL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL GHEORGHENI

PRIMAR

ADMINISTRATOR

1

„ Sala de sport ” CONSILIUL LOCAL GHEORGHENI PRIMAR ADMINISTRATOR 1 FOCHIST AUTORIZAT ½ ÎNGRIJITOARE 1

FOCHIST AUTORIZAT

½

ÎNGRIJITOARE

1

Anexa nr. 2 la R.O.F. „Sala de sport” aprobat prin HCL nr.143/2007

STATUL DE FUNCłII al Serviciului public „Sala de sport

Nr.

   

Grad

crt.

FuncŃia

Nivel studii

profesional/treapta

1

administrator/antrenor

S

III

2

îngrijitoare

G

II

3

fochist autorizat – ½ normă

M

II

Total 3 posturi, din care:

1 post de conducere 2 posturi de execuŃie, din care 1 post cu ½ normă