Sunteți pe pagina 1din 5

Referat

Ministerul Afacerilor Externe şi Misiunile Diplomatice ale Japoniei

Ministerul Afacerilor Externe (Japonia)


Ministrul Afacerilor Externe este membru al cabinetului responsabil. Potrivit le
gii, şeful ministerului este un ministru al cabinetului, şi "misiunea sa este de
a îmbunătăţi profiturile din Japonia şi a proteja cetăţeni japonezi, să contrib
uie la întreţinerea paşnică şi în condiţii de siguranţă a societăţii internaţion
ale.
În conformitate cu Constituţia 1947, cabinetul exercită responsabilitatea princi
pală pentru desfăşurarea afacerilor externe, care fac obiectul supravegherii de
ansamblu a Dietei Naţionale. Prim-ministru este obligat să facă rapoarte periodi
ce privind Relaţii Externe în faţa dietei, superioare şi inferioare ale căror ca
se au fiecare câte un comitet de afaceri externe. Comitete ad-hoc sunt formate d
in când în când să ia în considerare întrebări speciale. Dieta membrii au dreptu
l de a ridica probleme de politică pertinentă-oficial, denumit interpelări pentr
u ministrul afacerilor externe şi de prim-ministru. Tratate cu ţări străine nece
sită ratificarea de către Dieta. Ca şef al statului, împăratul îndeplineşte func
ţia ceremoniale de a primi trimişii străini şi care să ateste misiunile străine,
să semneze tratatele ratificate de Dieta.
Ca director executiv şi constituţional figura dominantă în sistemul politic, pri
m-ministru are ultimul cuvânt în deciziile majore de politică externă. Ministrul
Afacerilor Externe, un membru senior al cabinetului, acţionează în calitate de
consilier-şef al prim-ministru în materie de planificare şi implementare. Minist
ru este asistat de către miniştrii de doi vice: unul care se ocupă de administra
re, care a fost la vârful Ministerului Afacerilor Externe ca funcţionar superior
, precum şi celălalt care se ocupă de legătura politică cu Dieta. Alte poziţii c
heie în cadrul Ministerului includ membri ai Secretariatului ministerului, care
are divizii consulare, emigrare, de comunicaţii, precum şi funcţiile de schimbur
i culturale, precum şi direcţiile diverselor birouri regionale şi funcţionale în
cadrul ministerul.
Paersonalul Ministerului Afacerilor Externe include un corp cu o carieră de elit
ă, recrutat pe baza unui examen competitiv şi, ulterior, instruiţi de către Mini
sterul de Externe Serviciul de Training Institute. Conducerea aspectelor specifi
ce legate de politica externă este de obicei, împărţită între birourile geografi
ce şi funcţionale pentru a minimiza funcţiile care se suprapun. În general, prob
lemele bilaterale sunt atribuite birourilor geografice, precum şi problemele mul
tilaterale pentru birourile funcţionale. Biroul tratatelor, cu largă gamă de res
ponsabilităţi, tind să se implice în întregul spectru de probleme. Biroul se ang
ajează în probleme de analiza a informaţiei , de cercetare, precum şi planifica
re în anchete politice globale şi coordonare şi planificare.
Mult timp este considerată o profesie de prestigiu social ridicat, serviciul dip
lomatic din perioada Meiji, prin al doilea război mondial a fost de a conserva
această profesie prin selectarea diplomaţilor din straturile sociale superioare.
În plus faţă de titluri oficiale de calificare, cerinţele de dinainte de război
de admitere au fost pe origine socială, legături de familie, precum şi absolvir
ea de la Tokyo Imperial University (astăzi Universitatea din Tokyo). După al doi
lea război mondial, aceste cerinţe au fost schimbate, ca parte a măsurilor de re
formă democratice. Cele mai multe cariera de ofiţeri diplomatici a trecut de dup
ă război prin serviciul de examinare înainte de intrarea în serviciu. Multe dint
re aceste examine de succes au fost absolvenţi ai Facultăţii de Drept de prestig
iu de la Universitatea din Tokyo. Aproape toate numirile ambasador din anii 1950
au fost făcute din rândul diplomaţilor veteran.
Diplomaţie în Japonia postbelică nu a fost un monopol al Ministerului Afacerilor
Externe. Având în vedere importanţa primordială a factorilor economici în relaţ
iile externe, ministerul a colaborat îndeaproape cu Ministerul Finanţelor pe pro
bleme vamale, tarife, finanţe internaţionale, şi a ajutoarelor externe; cu Minis
terul Comerţului Internaţional şi Industriei (MITI) asupra exporturilor şi a imp
orturilor; precum şi cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, precum şi în domeniu
l pescuitului pe probleme Externe a importurilor agricole şi a drepturilor de pe
scuit. Ministerul Afacerilor Externe, de asemenea, este consultat de diferite ag
enţii, cum ar fi Agenţia de Apărare, Fair Trade Commission, Japonia de Export-Im
port Bank, Japonia External Trade Organization (JETRO). Pe multe probleme care
afectează ţările străine privind activităţi economice, relaţiile sale diplomatic
e, precum Ministerul Afacerilor Externe şi, uneori, MITI şi Ministerul Finanţelo
r au fost cunoscute în favoarea liberalizării restricţiilor de import. Ministeru
l Agriculturii, Padurilor, precum şi în domeniul pescuitului şi a altor minister
e, cu toate acestea, a luat o poziţie mai protecţioniste, evident, din cauza pre
siunilor din partea unor grupuri de interes special.
Importanţa vitală a afacerilor externe, sa extins afectind aproape fiecare aspec
t al vieţii naţionale în Japonia postbelică, şi multiplicitatea agenţiilor impli
cate în afacerile externe, a continuat să fie o sursă de confuzie şi ineficienţa
în formularea politicii externe. Totuşi, după cum generaţia de după război a li
derilor politici şi a început să-şi asume un rol mai mare în decizia guvernului
şi luînd atitudine publică pe probleme de politică externă. Ministrul Afacerilor
Externe actual este de Katsuya Okada.

Organizarea şi funcţionarea
Secretariatul . Aceasta include: Divizia de personal, Divizia Comunicare şi Info
rmaţii, Afaceri financiare, divizia de peste mări , Divizia de presă, Divizia de
Relaţii Publice, Asistentul Secretarului de presă. Secretariatul ministrului pr
eia coordonarea generală şi de administrare din cadrul Ministerului şi alte func
ţii obişnuite. Funcţii referitoare la informaţiile publice constau din următoare
le: în Japonia difuzarea de informaţii şi cunoştinţe cu privire la situaţia inte
rnaţională şi a politicilor diplomatice; în străinătate diseminarea de informaţi
i privind situaţia politică internă şi diplomatică, precum şi colectarea de info
rmaţii şi datele necesare pentru a îndeplini funcţiile de mai sus.
Departamentul de Diplomatie Publică: Divizia Diplomaţie Publică Planificarea, Af
aceri Culturale
Departamentul de Diplomatie Publica preia următoarele aspecte; punerea în aplica
re a acordurilor internaţionale pentru a promova schimburile culturale; cooperăr
ii cu organizaţiile internaţionale culturale, şi; introducerea culturii japoneze
în străinătate şi promovarea schimburilor culturale cu ţările străine, precum ş
i de supraveghere al Fundaţiei Japonia .
Politica externă Biroului. Divizia Politică de Coordonare, Securitate naţională
, Divizia Naţiunilor Unite pentru planificarea şi gestionarea, Divizia pentru Na
ţiunile Unite, Drepturile Omului şi Afaceri Umanitare.
Politica externă a Biroului e responsabilă de: planificarea de bază şi de mijloc
sau politica externă pe termen lung din puncte de vedere mai largi şi de coord
onare a politicilor formulate de alte birouri. Un accent deosebit se pune pe pro
bleme de securitate naţională şi aspecte legate de Organizaţia Naţiunilor Unite.
, de asemenea, joacă un rol principal în cazuri de urgenţă grave.
Departamentul Dezarmare, non-proliferare şi Ştiinţă include următoarele diviziu
ni: Arme Cntrol şi dezarmare, Non-proliferarea, Ştiinţă şi energie nucleară.
Funcţii: Dezarmare, Neproliferare şi Ştiinţă Departamentul preia următoarele asp
ecte: controlul armamentelor şi dezarmarea; non-proliferare; energia nucleară, ş
i, cooperarea ştiinţifică şi alte afaceri ştiinţifice.
Biroul Asia şi afaceri din Oceania include următoarele diviziuni: Politica regio
nală, Asia de Nord-est China şi Mongolia, Oceania.
Biroul preia următoarele aspecte: lucrările de planificare legate de formularea
politicilor în ceea ce priveşte ţările din Asia şi Oceania şi coordonarea genera
lă de punere în aplicare a unor astfel de politici; afaceri politice în ceea ce
priveşte judeţele din Asia şi Oceania (inclusiv de protecţie a resortisanţilor j
aponezi şi a bunurilor lor în aceste ţări), precum şi colectarea de informaţii n
ecesare, precum şi desfăşurarea de cercetări şi studii necesare asupra lor.
Subdiviziunea Sud-est şi sud-vestul Departamentul de afaceri din Asia În primul
rând divizia Asia de Sud-Est În al doilea rând Asia de Sud-Est, Asia de sud-vest
.
Biroul de afaceri din Sud-est şi sud-vestul preia următoarele aspecte: lucrările
de planificare legate de formularea politicilor referitoare la sud-vest de Sud-
Est şi ţările din Asia şi coordonarea generală de punere în aplicare a acestor p
olitici, şi; afaceri politice cu privire la sud-vest de Sud-Est şi ţările din As
ia, precum şi colectarea de informaţii referitoare la aceste ţări, precum şi de
cercetare şi studii asupra lor.
Biroul de Afaceri a Americii de Nord. În primul rând Divizia America de Nord În
al doilea rând, Divizia Tratatului de Securitate Japonia-SUA
Biroul preia următoarele aspecte: lucrările de planificare legate de formularea
politicilor în ceea ce priveşte ţările din America de Nord şi de coordonarea gen
erală de punere în aplicare a acestor politici; afaceri politice în ceea ce priv
eşte ţările din America de Nord şi colectarea de informaţii referitoare la acest
e ţări , precum şi de cercetare şi studii.
Biroul America Latină şi Caraibe afaceri
Biroul preia următoarele aspecte: lucrările de planificare legate de formularea
politicilor în ceea ce priveşte America Latină şi ţările din Caraibe şi coordona
rea generală de punere în aplicare a acestor politici; afaceri politice în ceea
ce priveşte America Latină şi Caraibe şi de colectare informaţiilor referitoare
la aceste ţări, precum şi de cercetare şi studii.
Biroul Afaceri Europene. Diviziuni Politica Europeană, Europa de Vest, Europa C
entrală şi de Sud-Est, Rusă.
Biroul preia următoarele aspecte: lucrările de planificare legate de formularea
politicilor referitoare la ţările europene şi coordonarea generală a punere în a
plicare a unor astfel de politici; afaceri politice cu privire la ţările europen
e şi colectarea de informaţii referitoare la aceste ţări ca precum şi de cerceta
re şi studii.
Biroul Orientul Mijlociu şi Africa
Orientul Mijlociu şi Africa de afaceri Biroul preia următoarele aspecte: lucrări
le de planificare legate de formularea politicilor referitoare la Orientul Mijlo
ciu şi ţările africane şi coordonarea generală de punere în aplicare a acestor p
olitici,; afaceri politice cu privire la Orientul Mijlociu şi ţările africane şi
colectarea de informaţii cu privire la aceste ţări, precum şi de cercetare şi s
tudii.
Economic Affairs Bureau.
Afaceri economice Biroul preia următoarele aspecte: protecţia şi promovarea inte
reselor Japoniei referitoare la comerţul externă şi de navigaţie; cooperării cu
organizaţiile internaţionale de probleme economice şi în ceea ce priveşte tratat
ele de comerţ şi de navigaţie şi cu alte acorduri comerciale şi economice, şi; s
tudiu al internaţionale situaţia economică şi elaborarea statisticilor şi colect
area de date referitoare la economia internaţională.
Cooperarea internaţională Biroului
Cooperare Internationala Biroul preia următoarele aspecte: formularea de politic
i şi punerea în aplicare a asistenţei oficiale pentru dezvoltare, de politică ex
ternă pe cooperarea economică şi cooperarea cu organizaţiile internaţionale refe
ritoare la cooperarea economică; probleme legate de securitatea umană de politi
că externă pe ONU şi alte agenţii specializate în ceea ce priveşte afacerile soc
iale şi economice problemele legate de mediul global şi schimbările climatice
protecţia şi promovarea intereselor cu privire la investiţiile japoneze de peste
mări; trecere în revistă a situaţiei internaţionale de cooperare economică şi
elaborarea de statistici şi colectarea de date privind cooperarea economică inte
rnaţională; supraveghere a Agenţiei de Cooperare Internaţională Japonia, problem
ele privind asistenţa umanitară şi punerea în aplicare a legii cu privire la tra
nsmiterea de echipe de salvare Japonia caz de dezastru, asistenţă pentru ONG-ur
i, precum şi alte aspecte legate de cooperarea economică.
Biroul Internaţional pentru afaceri juridice
Internaţională pentru afaceri juridice Biroul preia încheierea de tratate şi a a
ltor acorduri internaţionale, precum şi chestiuni de drept internaţional şi prob
leme juridice cu privire la relaţiile externe.
Biroul Afaceri Consulare
Biroul preia următoarele aspecte: protecţia cetăţenilor japonezi şi a bunurilor
lor în străinătate (cu excepţia chestiunile tratate de alte birouri); chestiunil
e legate de starea civilă a resortisanţilor japonezi în străinătate; de certific
are a unor documente emise de autorităţile japoneze sau străine cu ceea ce prive
şte aspectele referitoare la starea civilă sau de alte chestiuni legate atât în
Japonia şi o ţară străină; eliberarea de paşapoarte şi alte documente necesare p
entru a călători în străinătate; vizelor; politicile generale cu caracter diplom
atic privind resortisanţii străini care locuiesc în Japonia; de planificare şi d
e conducere a emigrării afacerilor; asistenţă şi protecţie a emigranţilor şi pro
movare a programelor de emigrare, etc, de legătură şi coordonare cu alte organiz
aţii guvernamentale legate de emigrare şi supraveghere a funcţiei relevante ale
Agenţiei de Cooperare Internaţională Japonia.
Serviciul de Informaţii şi Analiză
Serviciul de Informaţii şi Analiză preia următoarele chestiuni: gestionarea gene
rală de informaţii cu privire la situaţia internaţională; administrarea generală
a afacerilor de cercetare şi studii în străinătate; analiză generală a situaţie
i internaţionale şi colectarea de informaţii necesare.
Institutul de formare pentru afaceri externe
Institutul de Formare preia rolul de a furniza programe de formare care pot fi c
lasificate în trei categorii principale: Instruire pentru noi-recrutaţi anume Of
icialii Ministerului de Externe, Training pentru angajaţii din străinătate, şi f
ormare profesională pentru categoria medie de angajaţi.

Misiunile diplomatice
Japonia trimitea ambasadori la instanţa de Tang chinez în Xian din 607 e.n., dar
timp de secole Japonia modernă timpurie nu căuta în mod activ pentru a extinde
relaţiile sale externe. Primii ambasadori japonezi într-o ţară occidentală a căl
ătorit în Spania, în 1613. Toţi cei cinci au fost convertiţi la creştinism şi au
fost executaţi imediat după întoarcerea lor. Acestea nu au fost până în 1860 că
Japonia a deschis o ambasadă la Washington, DC.
Organizaţii multilaterale
Bruxelles (Delegaţia la Uniunea Europeană)
Geneva (Delegaţia la Conferinţa pentru Dezarmare, organizaţii internaţionale)
Montreal (Delegaţia la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale)
New York City (Misiunea Permanentă a Organizaţiei Naţiunilor Unite)
Paris (delegaţiilor la OCDE, UNESCO)

Relaţiile dintre Japonia şi Moldova


Relaţiile diplomatice: Infiinţate la 16 martie 1992
Comerţul cu Japonia: Export: 2.585 milioane dolari SUA, Import: 1.141 milioane
dolari SUA
28 decembrie 1991 recunoaşterea diplomatică a Republicii Moldova de către Japoni
a
26 martie 1992 Stabilirea relaţiilor diplomatice între Japonia şi Republica Mold
ova
Octombrie 1992 Vizita în Japonia a domnului Nicolae UTA, Ministrul Afacerilor Ex
terne al Republicii Moldova
Noiembrie 1997 Vizita în Japonia de domnul Mihai Magdei, ministrul de asistenţă
medicală, şi domnul Dumitru Braghiş, ministrul adjunct al Economiei şi Reformelo
r al Republicii Moldova
Decembrie 1997 Vizita în Japonia de domnul Ion Guţu, vice prim-ministru şi minis
tru al Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova
Ianuarie 1999 Vizita în Japonia a domnului Nicolae Tabacaru, Ministrul Afacerilo
r Externe al Republicii Moldova
Iunie 1999 Vizita în Japonia a domnului Eugen Gladun, ministrul Sănătăţii al Rep
ublicii Moldova
Martie 2000 Vizita în Japonia a domnului Iurie LEANCA, primul ministru adjunct a
l Afacerilor Externe al Republicii Moldova
Ianuarie 2001 Vizita în Japonia a domnului Vasile BUMACOV, ministru adjunct al A
griculturii al Republicii Moldova
Iunie 2001 Vizita în Japonia a domnului Andrei Gherman, ministrul Sănătăţii al R
epublicii Moldova
Martie 2002 Vizita în Japonia a domnului Valeriu Mironescu, primul ministru adju
nct al Agriculturii al Republicii Moldova
Februarie 2003 Vizita în Japonia a domnului Tudor Iaşinschi, ministru adjunct al
Agriculturii al Republicii Moldova
Mai 2004 Vizita în Japonia a domnului Anatol SPIVACHENKO, primul ministru adjunc
t al Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
Martie 2006 Vizita în Japonia de doamna Eugenia Kistruga, Viceministru al Afacer
ilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Noiembrie 2006 Vizita în Japonia a domnului Igor Dodon, ministrul Economiei şi C
omerţului al Republicii Moldova
Ianuarie 2008 Vizita în Japonia a domnului Andrei Stratan, Viceprim-ministru şi
ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova