Sunteți pe pagina 1din 4

Seminar Sociologia Educaţiei, lect. dr.

CATALINA ULRICH

SEMINAR SOCIOLOGIA EDUCAŢIEI


ANUL UNIVERSITAR 2006 - 2007

OBIECTIVE:
După ce vor participa la activităţile de seminar şi vor studia unităţile de învăţare recomendate,
studenţii vor fi capabili:
 să examineze critic diverse teorii, politici educaţionale, programe şi proiecte care se
referă la mecanismele, intrările şi ieşirile din sistemul de învăţământ;
 să ilustreze concepte cheie, modele cauzale şi teorii explicative referitoare la
egalitatea şanselor educaţionale, profesia didactică, curriculum ascuns;
 să interpreteze date rezultate din cercetări naţionale sau internaţionale şi să le
compare cu observaţiile şi concluziile rezultate din propria experienţă profesională;
 să colaboreze cu colegii pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea de activităţi de
învăţare specifice domeniului sociologia educaţiei;
 să utilizeze grupul de discuţii al anului pentru colaborare în sarcinile de grup, pentru
distribuirea materialelor şi evaluarea activităţii.

CERINŢE:
1. pregătirea şi prezentarea unei teme de seminar (1,5 puncte), care presupune:
 colaborare în cadrul unei echipe de 4-6 colegi
 clarificarea obiectivelor urmărite
 selectarea de texte, imagini, materiale audio, resurse web
 pregătirea şi desfăşurarea activităţii propriu zise la seminar (care presupune atât
prezentări, cât şi exerciţii, activităţi de învăţare şi evaluare)
 revizuirea materialelor după desfăşurarea activităţii în seminar
 postarea materialelor relevante utilizate la seminar pe grupul de discuţii. Pentru o
bună organizare, recomandăm respectarea câtorva cerinţe tehnice:
o menţionaţi numele tuturor colegilor care fac parte din echipa responsabilă de
pregătirea acelei teme;
o precizaţi în numirea fişierelor tema şi data desfăşurării activităţii, exemplu:
tema 222a. Minorităţi 16 aprilie 2007.doc;
 adăugarea materialelor pregătite la fiecare temă la un dosar de la bibliotecă, astfel
încât colegii care nu au acces la internet sau nu au putut participa la un seminar să
poată consulta materialele resursă.

2. participare activã la dezbaterile de seminar, pe baza bibliografiei recomandate şi a


materialelor prezentate de colegi (1,5 puncte)

3. traducerea unor texte pentru îmbogăţirea suportului bibliografic pentru seminarul de


sociologia educaţiei (opţional, 1 punct)

EVALUARE:
Evaluarea activităţii individuale din seminar va ţine cont de aceste criterii şi de calitatea
prestaţiei individuale şi a grupurilor. Responsabilităţile individuale pentru sarcinile de grup vor
fi stabilite de către studenţi. Punctajul maxim pentru seminar este de 3 (trei puncte). Punctele
obţinute în urma evaluării activităţii în seminar vor reprezenta parte din nota finală obţinută în
urma examinării scrise.

1
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, SECŢIA PEDAGOGIE
Seminar Sociologia Educaţiei, lect. dr. CATALINA ULRICH

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
NR. TEMA RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFICE NR ORE/ STUDENŢI
CRT ŞI ACTIVITĂŢI DATA RESPONSABILI
1. 1. Şcoala în societatea TIC, e-learning, globalizare, postmodernism, Internet, etc. 2
bazată pe cunoaştere Charles Dziuban, Patsy Moskal, and Joel Hartman (2004) Higher
Education, blended Learning and the generations: knowledge is
power-no more disponibil la
http://tlc.ucalgary.ca/documents/chuck.doc-
Analiza video

2. 2. Egalitatea în Perspective de analiză a egalităţii de şanse în educaţie; 1


educaţie Democratizarea învăţământului şi egalitatea şanselor în România în
2.1. Probleme, perioada comunistă (interviuri, istorii de viaţă)
legislaţie, politici - Hatos, Adrian (2006) Sociologia educaţiei, Polirom, pp. 33-42, 83-
87,109-137
educaţionale
- Miroiu, Adrian (coord) (1998) Învăţământul rămânesc azi – Studiu de
diagnoză “Inegalitatea de şanse în educaţie” (139-152) Polirom
- Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ (2006),
disponibil la www.edu.ro, pp. 4-20
- * Gal, Denizia (2002) Educaţia şi mizele ei sociale, cap. “Şcoala ca
factor al mobilităţii sociale” şi cap.5 “Determinanţi, finalităţi şi contexte
sociale ale educaţiei şcolare”, Editura Dacia Cluj Napoca

3. 221 Analize cercetări - Hatos, Adrian (2006) Sociologia educaţiei, Polirom 1


internaţionale: - Raportul Coleman, Raportul Plowden
democratizare şi -*Anne van Haecht, L’ecole a l’epreuve de la sociologie, questions a
egalizarea şanselor la sociologie de l’education, 2e edition, De Boeck Universite, 1998,
Paris Bruxelles, De l’echec de l’egalitarisme a la question de la
legitimite culturelle, p.173

4. 222 Analize cercetări Participarea la educaţie a copiilor rromi - probleme, soluţii, actori, 2
din România: UNICEF, ICCV, ISE, MEC 2002
222a. Minorităţi - Moisa, Florin, Ulrich, Cătălina (2007) Accesul egal la educaţie
pentru copiii romi – Raport naţional România, European
Union Monitoring and Advocacy Program, pp. 5-30, disponibil
la www.eumap.org

2
Seminar Sociologia Educaţiei, lect. dr. CATALINA ULRICH

5. 222b. Mediu de Nedelcu, Anca, Eugen Palade (2006)„Învăţământul din mediul rural: 1
rezidenţă şcoli inegale, şanse inegale”, în Patru exerciţii de politică educaţională
în România, Humanitas Educaţional pp. 134-164
MEC, ISE (2002) Învăţământul rural din România – condiţii, probleme
şi strategii de dezvoltare, Ediţia a 2-a, Bucureşti:
Cap.2 Disparităţi între mediul rural şi urban;
Cap.4 Rezultatele investigaţiei, p. 46 (finanţare, infrastructură
şi resurse materiale, resurse umane, implicarea comunităţii,
participarea le educaţie, grupuri de risc şi cauze ale
neparticipării şcolare, rezultele şcolare)
6. 222c. Gen - Ştefănescu, Doina-Olga (2006) „Echitate şi calitate în educaţie – o 1
abordare din perspectivă de gen”, în Patru exerciţii de politică
educaţională în România, Humanitas Educaţional, pp. 165-191
- Tabără, Monica (2002) „Capitalurile părinţilor şi educaţia copiilor”, în
Sociologie Românească, nr. 3-4-2002, p. 44-51

7. 3. Etichetare şi Harris D (2004) “Underachievement and teacher Expectations”; 2


succes/insucces Online, UK: Disponibil la http://www.arasite.org/labth.html
şcolar *Becker, Howard (1963) Outsiders; Studies in the Sociology of
Deviance Glencoe Ill: Free Press*Hargreaves D. et al Deviance in
Classrooms, London, Routledge, 1975
*Rosenthal, R & Jacobsen, L (1968) Pygmalion in the Classroom;
New York, Rinehart & Wilson,
8. 4. Clasa de elevi Cultura clasei, „meseria de elev”, strategii interacţionale 1
4.1. Abordarea - Iucu Romiţă (2006) Managementul clasei, Polirom, paginile 52-53
normativă şi - PĂUN, Emil (1999) Şcoala - o abordare sociopedagogică Polirom
abordarea ¤BOOCOCK, Sarane Spence (1985) - Sociology of Education,
Second edition, University Press of America
interpretativă a clasei
*Alain Coulon (1992) Ethnometodologie et education, Paris, PUF, cap
7: “Le metier d`etudiant”, pp.164170
9. 4.2. Reprezentări şi Motivaţia învăţării şi reuşita şcolară, raport de cercetare ISE Bucureşti 2
aşteptări în clasă/ 2005 „Percepţia rolului şcolii în succesul modelului personal” p. 67,
şcoală disponibil la www.ise.ro
Alain Coulon (1992) Ethnometodologie et education, Paris, PUF, cap
7: “Le metier d`etudiant”, pp.164170, opţional pp. 171192

3
Seminar Sociologia Educaţiei, lect. dr. CATALINA ULRICH

10. 5. Analiza curriculum- Perspective asupra dimensiunii de gen în educaţie, UNICEF, ISE 1
ului şcolar dpv Bucureşti 2004, disponibil la http://193.231.1.3/file.php/39/
sociologic perspective_asupra_dimensiunii_de_gen_in_educatie_2004.pdf
5.1. Curriculum-ul ¤Meighan,Roland & Iram Siraj-Blatchford (1997) A Sociology of
Educating, Third Edition, cap.2, partea a 2-a (p-63-164), Cassel
ascuns
Education, London
- Petrovai, Domnica şi Bogdana Bursuc (coord.) 2004 Diferenţe de
gen în creşterea şi educarea copiilor, Editor.ro, Centrul Parteneriat
pentru Egalitate
- Doina Ştefănescu (2003) Dilema de gen a educaţiei, Editura Poliron
Aplicaţii – analize manuale şi auxiliare curriculare

11 5.2. Curriculum - Proiectul Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate Phare 1


incluziv 2001, 2003, 2004, disponibil la
http://www.edu.ro/index.php/articles/c115
¤Ainscow, Mel (1996) Understanding the Development of Inclusive
Schools, London, Falmer Press
*Michael Apple (1985) Education and Power Routledge and Kegan
Paul, ARK Edition, cap. 3 “The other side of the hidden curriculum:
culture as lived”, pp. 6690
Analiză video

12 6. Analiza sociologică Variabile ale recrutării profesorilor; Feminizarea profesiei 1


a profesiei didactice – didactice
6.1. identitatea Adrian Miroiu (coord) 1998 Învăţământul rămânesc azi – Studiu de
profesională diagnoză Polirom, cap. Feminizarea profesiei didactice
¤Evelyn Hanssen (1998) Reflecţiile unui profesor alb asupra
rasismului instituţional, Phi Delta Kappan, vol. 79, nr. 9, mai 1998, pp.
694-698

13 6.2. Istorisiri , biografii Mucchielli, Alex (2002) Dicţionar al metodelor calitative, Polirom 1
profesionale, istorii de Fazele carierei didactice (analizã sociopedagogicã); tipuri de
viaţă (opţional) competenţe solicitate de “meseria de profesor”; momente de criză a
profesiei didactice; momente semnificative ale profesiei didactice;
profesori începători, stagiari