Sunteți pe pagina 1din 64

CUPRINS

Forum
Aspecte privind normele tehnice din domeniul gazelor naturale lichefiate –
2 Drd.ing. Gheorghe RADU, Dr.ing. Valentin SANDU
Standardizarea Europeană în domeniul calităţii gazelor naturale –
6 Dr.ing. Ion Irimia ZECHERU
Securitatea informaţiilor din punct de vedere al emisiilor electromagnetice –
11 Prof.univ.dr.ing. Marian RIZEA, Lt.col. Georgeta ASANDULUI, Slt. Iulia ASANDULUI

LEX
Ordinul 19 din 6 iulie 2010 privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru proiectarea,
16 executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui
Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009

23 Ordinul 119 din 29 iulie 2010 privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

Evenimente – Viaţa ştiinţifică


Un tratat despre relaţiile dintre Brazilia şi România –
24 Ing. Mihai OLTENEANU
A zecea ediţie a Forumului Regional al Energiei – FOREN 2010 – 10th WEC Regional Energy Forum
25 – Ing. Constantin CĂPRARU

Personalităţii
33 DUMITRU PARASCHIV: Omul şi opera sa – Prof.dr. Valeriu Stănescu

36 Dr. geolog IOAN PĂTRUŢ – Dr.ing. Florin A. RĂDULESCU

Info
85 de ani de cercetări geofizice româneşti pentru hidrocarburi şi substanţe minerale utile (Partea II) –
37 Florin A. RĂDULESCU, Dragomir V. ROMANESCU
Folosirea petrolului în timpurile vechi –
47 Jurist Ion M. UNGUREANU

Riscul – oportunitate sau ameninţare –


51 Prof.univ.dr. Gheorghe ION, Retail senior ec. Luminiţa ION
Măsurile de austeritate ar putea trimite Uniunea Europeană
56 într-o noua Mare Depresiune
Revista editată de Asociaţia
– Dr.ing. Mircea HĂLĂCIUGĂ
Dezvoltări deschizătoare de drumuri –Ethane Recovery
„Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze“
58 Plant (II) – Ing. Elisabeta BOCIU
Redacţia
Evoluţia cotaţiilor în 2008-2010 la principalele produse
63 petroliere.
CP 200 OP 22 Bucuresti
tel. 0372.160.599
0741.08.64.00
Cursul leului şi rata dobînzii în 2008-2010 fax 0372.113.424
64 Preţurile produselor petroliere la distribuţie e-mail: violeta.dumitriu@petrom.com
Preţurile principalelor produse alimentare în Bucureşti
Director fondator Director executiv
Gheorghe Buliga Violeta Dumitriu
Tehnoredactare:
Alexandru Floarea
www.est-cardinal.ro

Tipar:
S.C. COPERTEX S.R.L.

ISSN 1583 - 0322


NOTA REDACŢIEI:
Responsabilitatea materialelor publicate aparţine în exclusivitate autorilor.
Forum
Aspecte privind normele tehnice din
domeniul gazelor naturale lichefiate

Drd.ing. Gheorghe RADU Dr.ing. Valentin SANDU


Director Romgaz S.A. Romgaz S.A.
Cadru didactic asociat
U.L.B. Sibiu

Abstract:
It is important for every company to use the most advanced technology available for fire
safety design to safeguard personnel and facilities. Through our work for more than three
decades significant contributions have been made to improve safety in the industry, to reduce
the negative impacts on environment from the oil and gas activity, and to contribute to large
economic savings by use of advanced and accurate methods for design. Safety is a matter of
collaboration and for many years major oil and gas companies have enhanced safety through
technology development. As a result, the tools are continuously being improved based on
input from the industry itself, and the experience from use in daily operation.

Rolul Codului Tehnic al Gazelor Naturale • stabilirea cerinţelor tehnice pentru


Lichefiate (GNL) este de statuare şi promovare activităţile de bază legate de infrastructura
a cerinţelor tehnice minime, specifice gazelor de stocare, transport, distribuţie şi utilizare
naturale lichefiate precum şi definirea, prin a GNL;
legislaţia în vigoare, a autorităţilor/entităţilor care • stabilirea condiţiilor generale de calitate
au atribuţii şi competenţe în domeniul stocării, a GNL;
transportului, distribuţiei şi utilizării GNL. • stabilirea cadrului general privind
Cerinţele tehnice minime pentru întregul autorizarea şi licenţierea în domeniul
proces privind stocarea, transportul, distribuţia GNL;
şi utilizarea GNL au la bază norme europene • transmiterea fluxurilor informaţionale
şi internaţionale, dar şi standarde recomandate de la titularii de autorizaţii/licenţe către
europene şi internaţionale, care sunt în programul autorităţile competente;
ASRO pentru adoptarea acestora ca standarde • precizarea modalităţilor de exercitare a
româneşti. controlului şi inspecţiilor în domeniul
Cerinţele tehnice stipulate în Codul Tehnic al GNL.
GNL sunt menite să ofere cadrul de reglementări Codul Tehnic al GNL este un instrument
necesare pentru introducerea, în condiţii de de lucru deosebit de util, care vine în sprijinul
siguranţă, stabilitate şi eficienţă economică, pe investitorilor români şi/sau străini, facilitându-
teritoriul României, a instalaţiilor pentru stocarea, le informarea printr-un document unic asupra
transportul, distribuţia şi utilizarea GNL. reglementărilor tehnice aplicabile GNL.
Obiectivele codului tehnic al GNL sunt: În ţara noastră, aplicarea prevederilor
• îndeplinirea condiţiilor de sănătate si Codului Tehnic al GNL este obligatorie agenţilor
siguranţă pentru populaţie şi asigurarea economici şi persoanelor fizice autorizate care
protecţiei mediului pe termen scurt, desfăşoară activităţile de stocare, transport,
mediu şi lung; distribuţie, utilizare.
2
Forum
În schimb, există şi o limitare: aceea că se dispersează în timp, în funcţie de curenţii de
prevederile Codului Tehnic al GNL nu se aplică aer. Din acest moment, în funcţie de momentul
instalaţiilor şi echipamentelor existente pe vasele apariţiei unei scântei, se disting două cazuri: GNL-
maritime care asigură transportul GNL. ul deversat se va volatiliza în atmosferă fără a se
Lichefierea gazului natural permite stocarea şi aprinde sau va arde sub forma unui foc de vapori
transportul în condiţii tehnico-economice viabile, (Figura nr. 1). Aşadar, apare necesară evaluarea
datorită volumelor foarte reduse în stare lichidă riscurilor producerii unor astfel de evenimente şi
faţă de volumele corespondente în starea gazoasă. elaborarea unor planuri de acţionare în vederea
Se cunoaşte că temperatura GNL la presiune minimizării impactului printr-o combinaţie
de măsuri de siguranţă şi moduri de abordare,
atmosferică este de aproximativ –160°C, astfel
precum:
că echipamentele, utilajele, aparatura utilizate
reducerea riscului în ceea ce priveşte
în procesele cu GNL sunt realizate din materiale producerea unei deversări, prin
criogenice. perfecţionarea echipamentelor de siguranţă
Densitatea vaporilor proveniţi din fierberea şi control ce intră în componenţa unui vas
GNL este mai mare decât aerul până la o transportor;
temperatură de aproximativ –100°C şi aceştia diminuarea consecinţelor unei deversări,
pot forma un nor în caz de scurgere din instalaţii. în cazul nefericit în care aceasta totuşi s-a
Acest nor se încălzeşte progresiv în atmosferă şi produs.

Figura nr. 1: Aprinderea accidentala a „norului” format de vaporii de GNL.

Procesul de depozitare a GNL-ului este unor volume de GNL de densităţi şi temperaturi


afectat de un risc specific, cunoscut drept „risc diferite duce la supraîncălzirea volumului din
de rostogolire”. Prezenţa într-un rezervor a partea de jos a rezervorului şi la instabilitatea
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 3
Forum
sa termodinamică. După o anumită perioadă de elicopterelor, al activităţilor industriale
timp, volumele de GNL se amestecă, dând naştere adiacente etc.).
unui volum de evaporare anormal şi unui risc de Materialele care vin în contact cu GNL trebuie
suprapresiune în rezervor. să fie materiale criogenice. Materialele utilizate
Încălzirea bruscă a GNL poate conduce, în instalaţiile GNL trebuie să fie în conformitate
uneori, la suprapresiune, datorită fenomenului cu specificaţiile tehnice precizate în proiect, cu
de tranziţie rapidă din faza lichidă în faza respectarea reglementărilor tehnice în vigoare
gazoasă. la nivel internaţional şi naţional specifice
Standardul european EN 1473 – „Instalaţii GNL. Materialele utilizate se testează conform
şi echipamente pentru gazul natural lichefiat prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare,
– proiectarea instalaţiilor terestre” precizează care pot ţine seama de standardele europene
principalele aspecte legate de proiectarea în acest actuale, pentru a se determina dacă acestea,
sector. La proiectarea, execuţia şi exploatarea folosite în mod normal la temperaturi joase, sunt
infrastructurii de stocare, transport, distribuţie compatibile din punct de vedere fizic, chimic şi
şi utilizare a GNL trebuie avute în vedere termic cu toate fluidele sau alte tipuri de materiale
următoarele: cu care vor intra în contact.
• cerinţa fundamentală de asigurare a În jurul rezervoarelor de peste 50 t,
siguranţei din punct de vedere tehnic, vaporizatoarelor, recondensatoarelor şi instalaţiilor
tehnologic, a securităţii şi sănătăţii populaţiei de umplere şi golire a cisternelor se construiesc
şi protecţia mediului înconjurător; pereţi de izolare pentru scurgeri accidentale.
• posibilitatea apariţiei pericolelor naturale, Capacitatea de retenţie a perimetrului delimitat
precum cutremurele şi fenomenele de zidurile de izolare trebuie să fie cuprinsă
meteorologice extreme; între 100% şi 150% din capacitatea rezervorului,
• desfăşurarea lângă instalaţiile de GNL conform reglementărilor tehnice în vigoare.
a traficului rutier, feroviar şi aerian, Zonele de retenţie trebuie echipate cu
apropierea de alte instalaţii industriale detectoare de gaz, generatoare de spumă contra
periculoase; incendiilor, sisteme de drenare şi, după caz,
• activităţile specifice care vor fi desfăşurate pompe de evacuare a apei pluviale.
după punerea în funcţiune a obiectivului
GNL; Elemente de proiectare a echipamentelor de
• lucrările în cadrul zonei unde va fi construit stocare şi transfer
obiectivul GNL. a) Rezervoarele pentru stocarea GNL
Înainte de amplasarea unei instalaţii de GNL, Principalele etape care trebuie parcurse la
în zona şi în jurul zonei vizate se efectuează proiectarea rezervoarelor de stocare pentru GNL
studii asupra mediului şi obiectivelor din zonele sunt:
învecinate. • determinarea solicitărilor la care sunt
Activitatea de proiectare a instalaţiilor şi supuse rezervoarele (presiune, greutatea
echipamentelor din terminalele GNL începe cu structurii şi a GNL depozitat, probele de
realizarea unui studiu de evaluare a riscului, care rezistenţă, alunecări de teren, echipamente
va conţine cel puţin următoarele elemente: de conectare, operaţii de transfer GNL);
• efectul cutremurelor: evaluarea riscului • prevederea de dispozitive pentru
datorită tensionării infrastructurii obiec- minimizarea „riscului de rostogolire”;
tivelor GNL şi a eforturilor de încărcare • prevederea de aparate de măsură şi control
a infrastructurii; a temperaturii, presiunii şi nivelului GNL
• efectul fenomenelor meteorologice din rezervoare, indicatori de mişcare
(vânt, creşterea nivelului apelor, între diversele straturi componente ale
inundaţii, fulgere, precipitaţii), pe baza rezervorului;
evenimentului cu impactul cel mai • controlul spaţiului de izolare dintre
distructiv care ar putea avea loc într-o straturile componente ale rezervorului
anumită perioadă ; (impurităţi, umiditate etc.).
• efectele riscurilor legate de activităţile Rezervoarele trebuie să fie bine izolate
desfăşurate în vecinătatea amplasamentului din punct de vedere tehnic, pentru a se preveni
(calculul efectelor impactului avioanelor, formarea gheţii şi evaporările de gaz. Deoarece
4
Forum
izolaţia este sensibilă la umiditatea din aer, (Inspectoratul General pentru Situaţii de
rezervoarele trebuie să fie protejate la exterior cu Urgenţă).
un înveliş rezistent la acţiunea corozivă a apei. Operatorii şi proprietarii instalaţiilor de GNL
Pentru a preveni intrarea aerului în rezervoare au următoarele obligaţii minime:
trebuie menţinută o suprapresiune în rezervor de • întocmirea şi actualizarea permanentă a
100-200 mbar. unui registru unic de siguranţă;
b) Sistemele de transfer GNL • punerea la dispoziţia personalului a
Sistemul de transfer al GNL trebuie să fie instrucţiunilor de lucru, a procedurilor
echipat cu robinete de secţionare, aşa cum şi a manualelor de utilizare aferente
rezultă din studiul de risc, pentru a face posibilă echipamentelor, aparatelor şi instalaţiilor
intervenţia în caz de accident sau pentru a permite pe care le deservesc;
controlul periodic şi mentenanţa predictivă a • instruirea personalului pentru a răspunde
sistemului. necesităţilor care rezultă din activitatea de
La proiectarea, execuţia şi exploatarea operare a obiectivelor GNL şi verificarea
obiectivelor aferente GNL se vor respecta periodică a pregătirii profesionale;
prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia • asigurarea întregului echipament pentru
mediului, precum şi cerinţele din directivele siguranţa personalului şi folosirea
europene privitoare la protecţia mediului. Gazele corespunzătoare a acestuia;
naturale lichefiate trebuie să îndeplinească • efectuarea de inspecţii de rutină ale
condiţiile de calitate impuse de reglementările în instalaţiilor electrice şi echipamentelor
vigoare. care pot prezenta risc;
• implementarea unui sistem de management
Echipamente pentru detectarea şi comba- al securităţii;
terea incendiilor • raportarea incidentelor şi accidentelor
La proiectarea obiectivelor GNL se prevăd către ANRGN, ministerul de resort pentru
obligatoriu echipamente pentru detectarea şi protecţia muncii şi IGSU.
combaterea incendiilor, avându-se în vedere cel Transportul rutier şi feroviar al GNL se
puţin: face cu îndeplinirea cerinţelor minime pentru
• instalarea detectoarelor de gaz şi de transportul substanţelor periculoase, impuse de
incendiu; legislaţia în vigoare şi de directivele europene
• amplasarea în locuri corespunzătoare care reglementează astfel de transporturi.
a echipamentelor pentru combaterea Transportul, distribuţia şi utilizarea GNL după
incendiilor (generatoare de spumă, procesul de regazeificare se face în conformitate
perdele de apă, stingătoare cu pulberi); cu legislaţia primară şi secundară privind
• amplasarea hidranţilor în număr reglementările legate de transportul, stocarea,
corespunzător, astfel încât să fie distribuţia şi utilizarea gazelor naturale.
asigurat debitul de apă necesar în caz de
incendiu.
Bibliografie:
Operarea infrastructurii de stocare, tran-
sport, distribuţie şi utilizare a GNL 1. ANRE – Codul tehnic al gazelor naturale lichefiate
Operaţiile care se efectuează la punerea în – GNL, 2004.
funcţiune, în timpul funcţionarii şi la verificările 2. Hightower, M.M, Gritzo, L.A. – Guidance on
periodice se execută în conformitate cu prevederile Risk Analysis and Safety Implications of a Large
reglementărilor tehnice în vigoare şi a procedurilor Liquefied Natural Gas (LNG) Spill Over Water,
prevăzute în cartea tehnică, diagramele de proces SAND2004-6258, Sandia National Laboratories,
şi în manualul de calitate al fiecărui operator Albuquerque, NM, decembrie 2004;
numai de către instalatori autorizaţi pentru GNL. 3. Hightower, M.M., Luketa-Hanlin, Anay – Review
Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiilor of the Independent Risk Assessment of the Proposed
GNL este obligatorie obţinerea avizelor de Cabrillo Liquefied Natural Gas Deepwater Port
funcţionare de la ISCIR (pentru echipamentele Project, SAND2005-7339, Sandia National
care funcţionează sub presiune) şi de la IGSU Laboratories, Albuquerque, NM, ianuarie 2006.

Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 5


Forum
Standardizarea Europeană în domeniul
calităţii gazelor naturale

Dr.ing. Ion Irimia ZECHERU


Expert ISO – CEN
ECO-PETROL CONSULTING Ltd.

Abstract:
This issue is designed to provide a general overview of the European Voluntary
Standardisation System and its significance for Natural Gas. It is assumed that the readers
are not yet familiar with all the facets of the system, including aspects such as the elimination
of barriers to trade, certification and conformity assessment. It is an instrument to help users
understand the principles of the natural gas standardization principles.

Politica de liberalizare şi de integrare a pieţei Au trecut destul de mulţi ani înainte ca decizia
de gaze naturale a Uniunii Europene a început în politică să fie introdusă în legislaţie, şi prima
1990 în temeiul vizionar al Comisiei conduse de Directivă privind piaţa de gaze naturale a fost
Jacques Delors. adoptată în 1998.

Figura nr. 1: Diagrama simplificată a lanţului GN.

Ceea ce a început ca o politică simplă şi europeană integrată a constituit baza politicii în


uni-dimensională de liberalizare a pieţelor de domeniul gazelor naturale.
energie, s-a transformat într-unul dintre aspectele Anterior integrării, monopolurile naţionale au
fundamentale ale Uniunii Europene, care este fost responsabile pentru dezvoltarea reţelelor şi
determinat de trei dimensiuni. pieţelelor separând, pe de o parte, furnizorii care
Accesul reglementat la reţele de gaze naturale aveau nevoie să concureze într-o piaţă europeană
pentru a crea concurenţă între furnizori într-o piaţă reglementată, şi operatorii de reţele care aveau

6
Forum
nevoie de a armoniza operaţiunilor transfrontaliere, La a doua reuniune a Forumului GTE, operatorii
pe de altă parte. sistemului de transport (OST) a gazelor naturale
Integrarea reţelelor de transport pentru a în Uniunea Europeană au fost invitaţi să analizeze
permite dezvoltarea concurenţei la nivel european „posibilele obstacolele din calea comerţului
este piatra de temelie a politicii interne pe piaţa cauzate de diferenţele de calitate a gazelor şi a
gazelor naturale. altor parametri tehnici care au un impact în ceea
O astfel de integrare este formată printr-o ce priveşte interoperabilitatea şi interconectarea
armonizare a regulilor de acces care necesită o reţelelor”.
cooperare sporită pentru furnizori şi coordonare între Acest lucru a condus la o înţelegere comună
operatorii sistemului de transport (OST), precum şi pentru care calitatea gazelor a fost, într-adevăr, o
supravegherea de reglementare la nivel european. problemă importantă, deoarece concluziile celui
În acest scop, cel de-al treilea pachet legislativ de-al patrulea Forum de la Madrid „a subliniat
privind piaţa internă de energie – care a fost importanţa eliminării, în măsura în care este
adoptat de Consiliul Europei la 25 iunie 2009 posibil, a barierelor în calea comerţului produse de
şi a intrat în vigoare în a doua jumătate a anului problemele legate de calitatea gazului”.
2009 – stabileşte infiinţarea unei agenţii europene Se precizează clar că trebuie depuse eforturi
a reglementatorilor pentru pieţele de energie pentru armonizarea în continuare a specificaţiilor
electrică şi gaze naturale, precum şi pentru reţelele de calitate a gazelor naturale în sensul reducerii
europene ale operatorilor sistemului de transport, numărului acestora cât mai mult posibil pentru a
atât pentru gazele naturale, cât şi pentru energia facilita comerţul transfrontalier.
electrică (ENTSO-G şi ENTSO-E). Inspirat din activitatea NAESB (North American
Operaţiunile de reţea au avut întotdeauna Energy Standards Board) din S.U.A., reprezentant
o dimensiune transfrontalieră, în foarte puţine al tuturor industriilor pentru a elabora standarde în
ţări existând autarhie în domeniul gazelor industria de gaze naturale, European Association
naturale, referitor la regimul de tranzit de gaze for the Streamlining of Energy Exchange (EASEE-
de la zăcământul de producţie la zona de consum, gas) a fost înfiinţată în 2002 pentru a dezvolta
deoarece peste 60% din gazele naturale consumate practici comune de afaceri (Common Business
în cadrul U.E. traversează cel puţin o frontieră. Practices – CBPs) pe o bază care să dezvolte
Cooperarea, aşa cum s-a întâmplat în zilele de interoperabilitatea reţelelor. Calitatea gazului
demult, nu mai este posibilă într-o lume în care natural a fost identificată ca una dintre problemele
întreprinderile de aprovizionare şi întreprinderile principale pe care ar trebui să o abordeze această
de transport sunt separate, iar integrarea pieţelor asociaţie. Organizaţia a fost înfiinţată oficial în
care să permită aprovizionarea competitivă necesită 2002 şi a ajuns să lucreze rapid.
o colaborare mult mai intensă şi mai detaliată. Practicile comune de afaceri au fost
În primele etape ale liberalizării pieţei de gaze, dezvoltate pentru multitudinea problemelor de
diferenţa dintre compoziţiile gazelor naturale interoperabilitate, cum ar fi schimbul de date şi
în funcţie de zăcământul din care a fost produs decontare, precum şi codificarea de informaţii.
a fost deja identificată ca o problemă care poate Al şaselea forum GTE a declarat că OST
împiedica integrarea pieţelor. ar fi mai puţin capabili să gestioneze în viitor
Nu diferenţa dintre un gaz cu putere calorifică problemele de calitate a gazelor naturale, ca urmare
scazută şi un gaz cu putere calorifică înaltă, ca a separării operaţiilor de furnizare de reţeaua de
produse în cele mai multe zăcăminte de gaze naturale transport. Armonizarea specificaţiilor de calitate
din Uniunea Europeană, a fost importantă în acel ale gazelor naturale şi reducerea cât mai mult
moment, ci diferenţele de calitate în termen de gaze posibil a numărului acestora va facilita tranzacţiile
cu putere calorifică înaltă care erau transportate transfrontaliere.
prin reţeaua europeană interconectată. Calitatea gazelor naturale a devenit o prioritate
La primul Forum de la Madrid, din 30 clară în Uniunea Europeană, iar la Forumul din
septembrie şi 1 octombrie 1999, unii participanţi au 30 şi 31 octombrie 2002 s-a convenit un plan de
declarat deja că: „Într-un cadru total liberalizat este acţiune care a cuprins:
fundamental să se asigure că nu există potenţiale Iniţierea imediată de discuţii între toate părţile
obstacole pentru comerţ, în special cele care provin relevante interesate (din amonte şi aval) de
din diferite reglementări tehnice (calitatea gazelor, propunerea prezentată de GTE la reuniunea a şasea a
proiectele de execuţie ale conductelor, regimurile Forumului de la Madrid cu privire la raţionalizare şi
de echilibrare etc).”. interoperabilitate pentru gazele naturale de calitate,
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 7
Forum
cu înaltă putere calorifică, în termenii şi proprietăţile amonte şi aval de către toate părţile interesate.
lor de ardere, a valorii puterii calorifice brute şi a Discuţiile din cadrul EASEE-Gas au condus
componentelor suplimentare. EASEE-Gas a fost la o calitate CBPs ale gazului natural până în
forumul acestor discuţii, care au inclus abordarea februarie 2005, care a propus ca toate gazele
coerentă referitoare la proprietăţile de ardere. naturale aferente teritoriului acestor specificaţii să
Revizuirea regimului de facturare, care să fie acceptate la frontieră.
conducă la restricţii în domeniul puterii calorifice Specificaţiile se adresează atât caracteristicilor
superioare (GCV). de combustie, cât şi parametrilor non-combustie,
Acordul referitor la valorile comune privind primele fiind cele mai relevante pentru arderea
specificaţiile de gaz (componentele adiţionale). gazelor, pe când cele două sunt, în principal, o
Domeniul de aplicare pentru lărgirea specificaţiile problemă pentru transportul în amonte şi în aval.
de gaze de calitate analizează, de asemenea, Recunoscând consecinţele privitoare la
inclusiv analiza cost-beneficiu şi sunt făcute schimbarea parametrilor de ardere a gazelor,
recomandări, dacă este cazul. EASEE-gas a convenit că parametrii non-
Cadrul legal în unele ţări ar trebui să fie adaptat; combustie ar trebui să fie aduşi în conformitate cu
cu toate acestea, nu ar trebui să se întârzie punerea CBPs până în octombrie 2006, iar parametrii de
în aplicare a angajamentelor existente. ardere până în 2010.
Ar trebui puse în aplicare modificările necesare Specificaţia calităţii la intrare/ieşire a gazelor
în toate contractele de furnizare şi de transport din naturale este prezentată mai jos:

Componentele GN:
1. Hidrogen sulfurat Max 5 mg/m3
2. Sulf total (inclusiv H2S) Max 50 mg/m3
3. Hidrogen Max 0,1% mol
4. Oxigen Max 0,2% mol
5. Continut apa 50 mg/m3
6. Index Wobbe 47,2 la 51,41 MJ/m3
7. Combustie incompletă Max 0,48
Factor funingine Max 0,60
8. Putere calorifică superioară 36, 9 to 42,3 MJ/m3
9. Dioxid de carbon Max 2,5% mol1
10. Contaminanţi2
11. Odorizare3
12. Temperatura de livrare 1 to 38oC4
13. Halogeni organici5 Max 1,5 mg/m3
14. Radioactivitate Max 5 Becquerals/g
15. Etan Max 12% mol

__________________
1
Limita nu va fi considerată respectată dacă totalul gazelor inerte este scăzut în opinia transportatorului.
2
Gazul livrat nu trebuie să aibă nici un miros care ar putea contraveni obligaţiei de a transmite gazului transportat un miros
caracteristic şi distinctiv. În cazul în care este necesar ca gazul transportat să fie odorizat, gazul se odorizează în conformitate
cu caietul de sarcini: miros intensitatea de 2 grade olfactive cu privire la vânzările la scară largă.
3
Gazul natural nu trebuie să conţină fracţii solide, lichide sau compuşi gazoşi care pot interfera cu integritatea sau
exploatarea conductelor sau orice dispozitiv de gaze naturale la un consumator sau transportator.
4
Condiţiile standard de referinţă: temperatura de ardere referinţă de 15°C şi 1,01325 bar, unitatea de volum este m3 la 15°C.
5
Halogenii organici sunt compuşi în care unul sau mai mulţi atomi de hidrogen sunt înlocuiti de atomi de halogeni, de
exemplu:
H H
| |
CH3–C–C–CH3
| |
F F
1,2-difluor-butan

8
Forum
În ciuda faptului că CBPs de calitate a gazelor la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi
naturale erau prevăzute de un standard comun pentru (Directiva GAD).
operatorii sistemului de transport la frontieră şi în Cu toate acestea, se pare că în multe ţări setările
amonte, efectele în aval trebuiau să fie rezolvate aparatului sunt modificate în timpul instalării
la nivel naţional şi părea imposibil să fie ignorate sau serviciului, ceea ce înseamnă că domeniile
consecinţele asupra aparatelor consumatoare de aparatelor sunt diferite de aparatele testate în
gaze în cazul în care calitatea gazului la frontierele laboratoare.
comune a devenit o realitate. Forumul a subliniat Aparatele sunt, în acest caz, ajustate să lucreze
necesitatea de a studia aspectele tehnice comune la presiunea nominală de gaz disponibilă de la
la nivel european legate de punerea în aplicare intrarea în reţeaua de gaze în timpul instalării.
a CBPs EASEE-Gas privind calitatea gazelor De asemenea, unii experţi pun sub semnul
naturale, inclusiv a modului de funcţionare a întrebării securitatea atunci când aparatelele
aparatelor consumatoare de gaz. consumatoare de gaze, pentru perioade lungi, sunt
În aceste condiţii, Comisia Europeană a decis aproape de caracteristicile limită ale gazelor.
să emită un mandat pentru Comitetul European de Prin urmare, o întrebare practică importantă se
Standardizare (C.E.N.), care urmează să elaboreze referă la capacitatea aparatului de a opera în condiţii
un standard european pentru calitatea gazului, de securitate, în cea mai mare gamă a indicelui
astfel încât sa fie luat în considerare lanţul complet Wobbe pentru o lungă perioadă de timp. Acest
de gaze, de la producţie la consumatorul final lucru nu este testat în prezenta cerere de Directiva
(Figura nr. 1). GAD (Gas Appliances Directive – 90/396/EEC).
Acest mandat a fost trimis ca o cerere oficială După cum se specifică în mandatul GAD,
către C.E.N. în ianuarie 2007 şi a fost prezentat la numai aparatele conforme sunt incluse în această
al 12-lea Forum de la Madrid, la 20 şi 21 februarie propunere.
2007. Studiul este destinat să acopere un număr cât
Propunerea a fost elaborată de un grup larg mai mare din ţările UE-25. Conform mandatului,
de experţi din industria gazelor naturale, inclusiv obiectiv ar fi să existe mai mult de 15 ţări şi/sau
de diferite părţi interesate. Cei mai mulţi dintre 75% din piaţa de gaze din UE. Prezenta propunere
parteneri au fost foarte activi în domeniul calităţii va realiza mult mai mult de 75% din piaţă (probabil
gazului, participând şi la un seminar organizat de mai mult de 90%).
Marcogaz în 2005. Documentul de apel defineşte exact ţările în
Încă de la început a fost necesară o colaborare cauză: Germania, Marea Britanie, Italia, Franţa,
în întreaga industrie pentru a rezolva o astfel Spania, Belgia, Polonia, Ungaria, Republica Cehă,
de problemă, consorţiul format cuprinzând o Austria, Slovacia, Danemarca, Finlanda, Irlanda,
reprezentare largă a experţilor în domeniul gazelor Portugalia şi Grecia.
naturale, a producătorilor, a laboratoarelor de Acest studiu are ca scop evaluarea impactului
analiză, a organismelor de certificare, precum şi variaţiilor calităţii gazului pe aparatele
din experţi ai pieţei. consumatoare certificate pentru utilizarea gazelor
Importante organisme din ţările vizate de din grupa H1.
problemă au fost invitate să se alăture consorţiului Ca atare, acesta se referă la toate aparatele
(DVGW, AFG, ADVANTICA, REPSOL, ARGB, consumatoare de gaze în conformitate cu Directiva
INIG, DGC), iar trei mari producători au fost 90/ 396/ EEC şi certificate pentru utilizarea pe gaze
foarte activi în domeniul calităţii gazelor. cu indicele Wobbe în domeniul 45,7-54,7 MJ/m3.
Laboratoarele au fost atent selectate pe baza În conformitate cu clauza 4 din articolul 1 din
cerinţelor mandatului şi cerinţelor suplimentare Directiva 90/396/EEC, studiul ia în considerare
care să garanteze cea mai mare fiabilitate a doar „aparatele utilizate în mod normal”, care
rezultatelor încercărilor. sunt corect instalate şi întreţinute regulamentar,
Atâta timp cât noile specificaţii de gaze (de în conformitate cu instrucţiunile producătorului
exemplu EASEE Gas-CBP: 2005-001) sunt în şi utilizate în conformitate cu destinaţia acestora
limitele gazelor descrise conform standardului sau într-un mod care poate fi prevăzut în mod
european EN 437, nu ar trebui, în principiu, să creeze rezonabil.
nici o problemă pentru aparatele consumatoare Acest studiu nu abordează distribuţia
dacă acestea respectă standardele şi sunt stabilite amestecurilor dintre hidrogen şi gazul natural.
în aceleaşi condiţii de încercare pentru punerea în Ca parte a măsurilor comune, Comisia
aplicare a standardelor sau directivei referitoare Europeană pentru Reglementare în Energetică
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 9
Forum
(C.E.R.) şi Utilităţi a evaluat o abordare unică • Hidrogenul sulfurat;
pentru calitatea gazelor. În prezent, cele două • Punctul de rouă al hidrocarburilor;
jurisdicţii funcţionează sub diferite specificaţii a • Punctul de rouă al apei;
calităţii gazului care ar crea dificultăţi semnificative • Sulful total;
de incompatibilitate în exploatarea reţelelor. • Sulfatul de carbon;
Sunt preluate caracteristicile parametrilor de • Impurităţile;
ardere: • Compuşii Volatili Organici VOC;
• Indice Wobbe (WI); • Metalele grele;
• Puterea calorifică superioara (GCV); • Conţinutul minim de metan.
• Factorul Combustiei Incomplete (ICF); Tipurile de gaz şi presiunile de alimentare
• Indicele de funingine (Sooting Index – SI) corespunzătoare, în conformitate cu articolul 2
• Densitatea Relativă (RD) alineatul (2) din Directiva Consiliului 90/396/EEC
şi parametrii non-combustie: din 29 iunie 1990, comunicate în (2004/C 296/02)
• Oxigenul; pentru Romania, sunt:
• Hidrogenul;

Indicele Wobbe superior în Presiunea de alimentare, în mbar


Familia de gaze
MJ/m3 sau kWh/ m3 MJ/m3 sau kWh/ m3 min. nom. max.
A II-a
Grupa A (L) 37,8-46,8 MJ/m3 35,9-44,4 MJ/m3 15 20 25
Grupa A (H) 46,1-56,6 MJ/m3 43,7-53,7 MJ/m3 15 20 25
A III-a
Grupa P Min. 64,9 MJ/m3 20 29 35
Grupa B/ P Min. 70,7 MJ/m3 20 29 35

Referinţe bibliografice: 2. The boiler and the heating system markets in the
EU, BRG, 2006.
1. TOWARDS A HARMONISED EUROPEAN 3. INTERCOMPARISON GAS BOILER 2001-
GAS QUALITY SPECIFICATION FOR 2003 (ARGB, CETIAT, DVGW-EBI, DGC,
HIGH CALORIFIC GASES. Consequences OMV, REPSOL, CETIAT, DGC, GDF,
for appliances manufacturers, standardisation GASTEC-IT, GASTEC, INig, REPSOL, KGPA).
and certification bodies, installers, national 4. MANDATE TO CEN FOR
authorities, servicing organisations, 1, 3rd STANDARDISATION IN THE FIELD OF GAS
December 2005, St. Denis (France). QUALITIES, 2007.

t a n t
im p o r Zeta Petroleum şi Cooper Energy formează o alianţă strategică pentru
impulsionarea producţiei de petrol şi gaze naturale in România
• Alianţa creea
creează
ază un parteneriat capabil şi puternic din punct de vedere tehnic şi financiar.
Petroleum
• Zeta Petroleu
um şi Cooper Energy vor coopera in v viitoare proiecte privind hidrocarburile in
Romania.
• Cooper Energy urmează să pună la dispoziţie pânpână la 16 milioane de dolari pentru a grăbi
evaluarea şi dezvoltare a zacamantului de gaze naturale Bobocu.

Dl Bogdan Popescu, Directorul General pentru România al Zeta Petroleum, a declarat recent: “Suntem
bucuroși de faptul că ni se alătură Cooper Energy în eforturile noastre de dezvoltare din România. Cooper Energy
este o companie australiană de succes în domeniul explorării și producției, cu o reputație dovedită și credem că,
profitând de prezența în țară și de reputația Zeta Petroleum, de abilitățile tehnice ale ambelor companii și de forța
financiară a Cooper Energy, vom fi capabili să finalizăm procesul de evaluare și de dezvoltare a zăcământului
de gaze Bobocu, dar și să continuăm dezvoltarea noastră în România, în beneficiul Zeta Petroleum și al Cooper
Energy, contribuind prin aceasta și la atingerea obiectivelor Guvernului de sustenabilitate a producției interne de
petrol și gaze naturale din România.”

10
Forum
SECURITATEA INFORMAŢIILOR
DIN PUNCT DE VEDERE AL EMISIILOR
ELECTROMAGNETICE

Lt.col. Georgeta Prof.univ.dr.ing. Slt. Iulia ASANDULUI


ASANDULUI Marian RIZEA Statul Major al Forţelor
Inspectoratul General Expert-evaluator A.R.A.C.I.S. Aeriene, Masterand
de Aviaţie, Ministerul Cadru didactic asociat Universitatea Facultatea de Litere şi
Administraţiei şi „Petrol-Gaze” Ploieşti şi Ştiinţe, U.P.G. Ploieşti
Internelor Universitatea de Vest Timişoara

Abstract:
You can say that the security and communications systems Information security is
vital. Developed countries have come to information depend on more than natural resources.
Some of them if they no longer control information, and can survive without installation of
chaos, just a few hours – the U.S., only six hours.

Introducere au fost aprofundate în anul 2008 printr-o ordonanţă


Economia şi securitatea naţională sunt total de guvern privind regimul echipamentelor protejate
dependente de tehnologiile informaţionale şi TEMPEST şi al tehnologiei aferente.
de infrastructura informaţională. În centrul Ceea ce preocupă acum toate societăţile moderne
infrastructurii informaţionale, de care depinde – societăţi informaţionale, inclusiv România, este
omenirea într-o măsură tot mai mare, se află Internet- nu numai cum să utilizeze mai eficient şi să dezvolte
ul, un sistem conceput iniţial pentru folosirea în continuu domeniul tehnologiei informaţiei, ci şi
comun a cercetărilor neclasificate între oamenii de să stabilească cadrul legal în care să se dezvolte
ştiinţă, care nu erau suspectaţi de folosirea abuzivă interacţiunile în acest domeniu.
a reţelei. Este acelaşi Internet care astăzi conectează Emanaţiile compromiţătoare
milioane de calculatoare din diferite reţele, rezolvând Securitatea radiaţiilor este o problemă acută mai
cele mai multe servicii de bază ale naţiunilor şi ales pentru cei care folosesc informaţii speciale.
conducând la funcţionarea infrastructurilor. Radiaţiile electrice produse de propriile sisteme de
Securitatea informaţiilor poate fi compromisă prelucrare automată a datelor, în timpul funcţionării
şi de fenomenul radiaţiilor electromagnetice. lor, au obligat deţinătorii de informaţii speciale
Echipamentele IT şi cele destinate comunicaţiilor să adopte măsuri pentru prevenirea posibilelor
produc radiaţii electromagnetice care pot fi uşor interceptări pe această cale. Astfel, există numeroase
interceptate, iar informaţia procesată poate fi măsuri de prevenire a captării radiaţiilor TEMPEST
reconstituită. Acest aspect al securităţii informaţiilor (Transient Electromagnetic Pulse Emanation
este cunoscut sub denumirea de TEMPEST. STandardizing), măsuri care nu sunt de competenţa
În România, primele reglementări referitoare la utilizatorilor finali sau ai administratorului de
radiaţiile electromagnetice utile, care poartă generic sistem, ci ele ţin de agenţiile specializate în domeniu.
denumirea de TEMPEST, au apărut în anul 2002 şi Nu trebuie înţeles că securitatea sistemelor de
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 11
Forum
comunicaţii care vehiculează informaţii speciale se Emanaţiile compromiţătoare electrice,
opreşte doar la securitatea TEMPEST. În normele electromagnetice, optice, acustice, ultrasunete,
INFOSEC se regăsesc toate formele de prevenire mecanice etc. reprezintă o ameninţare de securitate
a interceptării comunicaţiilor, ştiindu-se faptul că potenţială a unui sistem de calcul, deoarece
organizaţiile care folosesc informaţii speciale deţin informaţiile sunt emise într-o formă ce permite
un sistem de proceduri şi de reguli foarte strict pentru practic separarea de zgomotul de fond şi decodarea
comunicaţii. În aceeaşi idee, securitatea tehnică informaţiilor la distanţe considerabile (de ordinul
reprezintă de fapt măsurile care se iau împotriva sutelor de metri) utilizând echipamente specializate.
supravegherii tehnice: cercetare fizică, cercetare Practic, utilizarea acestei metode de acces
electrică folosind detectoare de metale, detectoare neautorizat la informaţii anulează, în mare parte,
de „muzicuţe” etc. orice alte mecanisme de securitate implementate în
Metodele prin care se încearcă, în prezent, cadrul sistemului.
obţinerea de informaţii sunt de la cele cunoscute, Chiar dacă este utilizată criptografia,
până la folosirea de mecanisme extrem de interceptarea radiaţiilor emise de un monitor pe
complexe, chiar greu de imaginat prin metodele care este afişat pentru citire sau procesare conţinutul
şi fenomenele fizice implicate. Pe lângă metodele unui document protejat criptografic, atât la stocare,
legale şi convenţionale de acces la informaţii (în cât şi la transmitere, permite accesul la informaţiile
sensul acceptării de ambele părţi a comunicării de clasificate.
informaţie), au fost dezvoltate noi tehnici pentru În legătură cu termenul TEMPEST s-au făcut
culegerea de informaţii, tehnici cu un grad de mai multe speculaţii despre însemnătatea acestuia.
complexitate ridicat şi cu aplicabilitate pentru o Guvernul Statelor Unite a precizat că termenul
gamă largă de surse de informaţii. TEMPEST nu este acronim şi nu are o însemnătate
Un pericol real pentru compromiterea infor- particulară. Oricum, au fost sugerate diverse
maţiilor (confidenţiale şi secrete) prelucrate cu definiţii acronime, precum ar fi:
echipamente electronice de procesare, stocare sau − Transmitted Electro-Magnetic Pulse/
transmitere a datelor este reprezentat de semnalele Energy Standards & Testing;
electromagnetice secundare purtătoare de informaţii − Telecommunications ElectroMagnetic
utile emise de acestea. Protecţia pentru astfel de Protection, Equipments, Standards &
ameninţări se realizează prin implementarea de Techniques;
măsuri de securizare specifice, referite prin termenul − Transient ElectroMagnetic Pulse
generic TEMPEST. Emanation Standard;
Din categoria surselor TEMPEST fac − Telecommunications Electronics Material
parte: microprocesoarele, circuitele integrate, Protected from Emanating Spurious
tranzistoarele de comutaţie, amplificatoarele de Transmissions;
putere, alimentatoarele electrice, comutatoarele − sau în glumă: Tiny ElectroMagnetic
electronice sau electrice, circuitele şi firele interne, Particles Emitting Secret Things.
liniile de cuplare, legăturile de masă, interfeţele La data de 8 august 1986, Ulf Moller publica
de orice tip, monitoarele, laptop-urile, afişajele cu un articol în revista „Computer woche” din
cristale lichide, tastatura calculatoarelor, impriman- Germania, referitor la radiaţiile TEMPEST emise
tele, modem-urile, scanerele etc. de monitoarele calculatoarelor. Pentru monitoarele
Emisiile compromiţătoare pot fi de natură existente la acea vreme se aprecia că aceste radiaţii
magnetică, electrică sau acustică, generate în pot fi interceptate cu aparatură profesională până la
mod intenţionat sau neintenţionat de echipamente distanţa de 1 km, iar cu echipamente de amator până
sau sisteme de echipamente ce procesează date şi la distanţa de 300 metri.
informaţii de securitate naţională. Cercetările ştiinţifice privind fenomenul
Echipamentele de calcul şi comunicaţii TEMPEST au fost mult timp ţinute secrete. Prima
recepţionează şi emit energii sub diverse forme, lucrare publicată de Wim Van Eck în „Computers
precum curenţi electrici, căldură, lumină, unde se & Security”, nr. 4 din 1985, intitulată Radiațiile
conduc şi radiază electromagnetic, audio şi vibraţii. electromagnetice de la unitățile de afișaj video
Emanaţiile de exploatare se pot produce ca rezultat prezintă riscul de a fi ascultate, dezvăluie, pentru
al: prima oară, date certe cu privire la pericolul pe care
– operaţiilor normale ale sistemului; îl reprezintă pentru compromiterea informaţiilor
– expunerea voită sau accidentală a unui radiaţiile TEMPEST emise de monitoarele cu tub
echipament către un mediu neobişnuit; catodic de la calculatoare. Apariţia documentului
– realizarea unui soft destinat modulării a creat panică în cercurile guvernamentale şi a fost
informaţiilor în energie radiantă. imediat trecut la secret.
12
Forum
În 1990, profesorul german Erhard Moller, de la unei discipline stricte privind controlul emisiilor
Universitatea din Aachen publică lucrarea Măsuri într-o manieră care să prevină astfel de dezvăluiri.
de protecție pentru prevenirea emisiilor radiațiilor Contramăsurile TEMPEST trebuie să fie
electromagnetice compromițătoare provenite de proporţionale cu ameninţările şi cu implicaţiile
la terminalele VDU1. Această lucrare actualizează privind securitatea naţională: rezultă, astfel,
lucrarea lui Wim Van Eck şi prezintă o serie de necesitatea definirii zonelor de securitate de ordin
măsuri tehnologice în scopul reducerii emisiilor 0, 1 şi 2.
secundare. Contramăsuri tipice se referă la ecranarea
Tot în anul 1990, Peters Smulders, profesor echipamentelor informatice şi construirea de
la Universitatea Tehnologică din Eindhoven, camere ecranate în care să fie plasate echipamentele
Olanda, publică lucrarea Furtul de informație prin senzitive.
recepționarea radiațiilor electromagnetice provenite Supravegherea electromagnetică este inten-
de la cablurile RS-232 prin care atrage atenţia că sificată în ultimul timp prin intermediul unor
pericolul pentru compromiterea informaţiei datorat echipamente de interceptare avansate (state-of-the-
fenomenului TEMPEST apare nu numai de la art) şi prin intermediul de noi tehnici de procesare
monitoarele calculatoarelor electronice, ci şi de la a semnalelor.
cablurile de interconectare. Pentru a face interceptarea şi analiza mai dificile,
În 1999, un grup de cercetători turci de la s-au elaborat noi tehnologii ce includ transmisii prin
Institutul Naţional pentru Cercetări în Electronică fibre optice şi multiplexoare. Aceste noi tendinţe
şi Criptografie, grupat în jurul profesorului N. Ebru necesită, însă, noi cerinţe şi oportunităţi în cercetare,
Roksaldi, prezintă lucrările: Signal Processing cu atât mai mult cu cât trend-ul va continua în
Application for Information Extraction from the viitor şi numai o abordare directă şi complexă a
Radiation of VDUs şi Information Extraction from problematicii tehnologiilor de supraveghere va
the Radiation of VOUs by Pattern Recognition conduce la rezultate.
Methods. Criptarea este o metodă de gardă împotriva
În anul 2002, Joe Loughry (Lockheed Martin dezvăluirii informaţiilor senzitive şi clasificate
Space Systems) şi David A. Umphress (Auburn pentru comunicaţiile la distanţă, dar această metodă
University) propun revistei „ACM Transaction nu prevede comprimarea referitoare la interceptarea
on Information and System Security”, lucrarea şi analiza emanaţiilor neintenţionate din locaţiile şi
Information Leakage form Optical Emanations, în echipamentele utilizate.
care tratează posibilitatea refacerii informaţiei prin Există multe abordări în realizarea de
captarea emisiilor luminoase generate de LED-urile echipamente de protecţie TEMPEST care reduc,
ce echipează modem-urile, plăcile de reţea, alte pe căi diferite, nivelul de putere al semnalului cu
tipuri de interfeţe seriale. scopul final ca semnalul purtător de informaţie să se
Calculatoarele, monitoarele, tastaturile, impri- piardă în zgomotul electric de fundal.
mantele, laptop-urile şi alte echipamente electronice De asemenea, există o mare varietate de metode
interferează cu mediul înconjurător şi orice circuit de prevenire şi combinaţii ale lor, cum ar fi: separarea
electric sau electronic ce transportă curent variabil fizică, separarea electromagnetică (ecranare, filtrare,
în timp va emana semnale electromagnetice care atenuare), minimizare nivel general (semnale
se propagă în afara sursei ca unde în spaţiul liber digitale de 2,7 V sau 1,5 V).
sau unde ghidate de diverşi conductori. Semnalele Sunt necesare nu numai ecranări electromagnetice
magnetice au o tărie direct proporţională cu a suprafeţelor topologic închise în jurul ariei
amplitudinea curentului şi cu rata de schimbare echipamentelor RED, dar şi identificarea şi tratarea
într-o unitate de timp. discontinuităţii fisurilor de penetrare, izolarea RED-
Dacă curenţii sunt înrudiţi pe orice cale cu Black în volumul ecranat, minimizarea cuplajelor
conţinutul de informaţie, aceste emanaţii poartă transversale. Dacă ecranările cu atenuări de 50 dB
unele elemente ale emanaţiilor cu datele şi, prin sunt relativ ieftine, cele de 100 dB şi 120 dB sunt
analiză, se poate reconstitui informaţia originală. scumpe, deoarece necesită o proiectare structurală.
Dacă informaţia sursă este clasificată, interceptarea De exemplu, pentru camere ecranate este necesară
şi analiza acestor emanaţii de către personalul o proiectare integrală pentru podea, tavan, pereţi,
neautorizat ar putea compromite securitatea valve, orificii, uşă de acces, proiectare care este cu
naţională; de aici şi importanţa contramăsurilor atât mai dificilă cu cât camera ecranată are un volum
pentru aceste situaţii, necesitatea realizării de mai mare.
echipamente în acest scop şi necesitatea existenţei Studiind aparatura de măsură performantă
existentă, se deduc, în mod indirect, o serie de
1
Visual Display Unit. informaţii ce privesc tehnologiile de măsurare a
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 13
Forum
componentelor şi echipamentelor ce trebuie realizate emisiilor efective şi procedurile detaliate de
cu radiaţii compromiţătoare minime. măsurare pe care le definesc. Cu toate acestea,
TEMPEST – standarde de măsurare informaţii de bază TEMPEST au fost publicate în
Statele Unite şi NATO definesc standardul Statele Unite ale Americii din 1995. O versiune de
TEMPEST pe trei nivele de protecţie: manual introductivă, TEMPEST „NACSIM 5000”
– Standard NATO: SDIP-27 LEVEL A (fosta a fost lansată public în decembrie 2000. În acelaşi
AMSG 720B); timp, standardul NATO SDIP-27 (înainte de 2006
– Standard SUA: NSTISSAM nivel I; cunoscut sub numele de AMSG 720B, AMSG 788A
– „Compromising Emanations Laboratory Test şi AMSG 784) rămâne în continuare clasificat.
Standard”.
Acesta este cel mai restrictiv standard pentru Legislaţia română privind regimul echipamentelor
dispozitivele care vor opera în cadrul NATO – Zona protejate TEMPEST şi al tehnologiei aferente
0, pentru cazul în care se presupune că un atacator În România, primele reglementări referitoare la
are acces la sistemul de calcul, la o distanţă mai radiaţiile electromagnetice utile, care poartă generic
mică de 1 m. denumirea de TEMPEST, au apărut în anul 2002.
– Standard NATO: SDIP-27 LEVEL B (fosta În temeiul art. 115 alin. (2) din Constituţia
AMSG 788A); României, republicată, şi al art. 1, lit. V, pct. 2 din
– Standard SUA: NSTISSAM Nivel II; Legea nr. 142/2008 privind abilitarea guvernului
– „Laboratory Test Standard for Protected de a emite ordonanţe, guvernul României a adoptat
Facility Equipment”. ordonanţa din data de 5 august 2008 care, în art. 3,
Acesta este un standard de restricţie medie, pentru sunt explicaţi termenii:
dispozitivele care sunt exploatate în cadrul NATO – TEMPEST – ansamblul de măsuri
– Zona 1, pentru cazul în care se presupune că un tehnice, organizatorice şi procedurale
atacator are acces la sistemul de calcul, la o distanţă desfăşurate pentru studierea, investigarea
mai mică de 20 m (sau echivalentul atenuării acestei şi reducerea emisiilor compromiţătoare
distanţe prin materiale de construcţii). generate de echipamentele electronice sau
– Standard NATO: SDIP-27 Level C (fostul electromecanice care procesează informaţii,
AMSG 784); cu scopul de a se împiedica refacerea
– Standard SUA : NSTISSAM Nivel III; informaţiilor procesate;
– „Laboratory Test Standard for Tactical Mobile – echipament protejat TEMPEST – echipament
Equipment/Systems”. caracterizat de un nivel redus al emisiilor
Un standard mult mai redus din punct de vedere compromiţătoare, care a fost evaluat de către
al restricţiilor, pentru dispozitivele care funcţionează entităţi evaluatoare TEMPEST acreditate
în cadrul NATO – Zona 2, este utilizat în cazul sau recunoscute de către ORNISS2 şi a fost
în care atacatorii pot avea acces la sistem de la o certificat ca fiind corespunzător categoriilor
distanţă de aproximativ 100 m de spaţiu liber (sau prevăzute de normele tehnice de aplicare a
echivalentul atenuării acestei distanţe prin materiale prezentei ordonanţe;
de construcţii). – tehnologie TEMPEST – ansamblul proceselor,
Alte standarde NATO mai sunt şi: metodelor, procedeelor, operaţiilor specifice,
– NATO SDIP-29 (fosta AMSG 719G) utilizate pentru realizarea şi evaluarea
„Installation of Electrical Equipment for the soluţiilor TEMPEST;
Processing of Classified Information”. Acest – emisii compromiţătoare – semnale neinten-
standard defineşte cerinţele de instalare, ţionate care, dacă sunt interceptate şi
de exemplu, în ceea ce priveşte respectarea prelucrate, permit reconstituirea informaţiilor
împământării şi lungimea cablurilor. procesate, transmise sau stocate.
– AMSG 799B „NATO Zoning Procedures”. – cercetare-dezvoltare TEMPEST – totalitatea
Defineşte procedura de măsurare a atenuării, activităţilor care presupun utilizarea de
în conformitate cu care fiecare cameră informaţii clasificate în domeniu şi care
(spaţiu) într-un perimetru de securitate; poate au drept scop proiectarea şi realizarea de
fi clasificat pe nivele de atenuare, ca fiind de: echipamente protejate TEMPEST, precum şi
Zona 0, Zona 1, Zona 2 sau Zona 3. În funcţie dezvoltarea tehnologiei aferente;
de aceste măsurători, se determină standardul – evaluarea TEMPEST a echipamentelor –
de ecranare, necesar pentru echipamente care totalitatea activităţilor de măsurare şi testare
procesează date secrete, în aceste spaţii.
Toate aceste standarde rămân clasificate şi nu 2
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete
au fost publicate informaţii cu privire la limitele de Stat.
14
Forum
care utilizează metode tehnico-ştiinţifice de calcul (monitoare, imprimante, tastaturi, alte
de analiză a unui echipament pentru periferice) se obţin informaţii secrete de la distanţe
caracterizarea acestuia în conformitate cu de peste 1 km faţă de punctul de lucru. Metoda este
reglementările tehnice naţionale în vigoare şi deosebit de „curată” (asemănătoare interceptării
cu alte metode sau proceduri de lucru avizate radio), întrucât nu presupune pătrunderea în instituţii,
de ORNISS; reţele de calculatoare sau sisteme de comunicaţii şi
– certificarea TEMPEST a unui echipament este virtual nedetectabilă.
– emiterea unui document oficial, bazat pe În prezent, utilizarea de soluţii de protecţie
o analiză independentă a unei evaluări şi a TEMPEST a devenit o necesitate pentru sistemele
rezultatelor acestei evaluări, conform căruia informatice care procesează informaţii clasificate.
produsul evaluat satisface parametrii de Dacă, iniţial, riscurile de compromitere a informaţiilor
securitate predefiniţi. prin intermediul radiaţiilor compromiţătoare era
Conform H.G. 585/2002, „Sistemele SPAD3 şi considerat minor sau chiar neglijabil, la ora actuală
RTD4-SIC5 care stochează, procesează sau transmit protecţia TEMPEST este o necesitate în special în
informaţii secrete de stat vor fi protejate corespunzător domeniul militar, guvernamental şi bancar.
faţă de vulnerabilităţile de securitate cauzate de Pe plan mondial se încearcă deja o armonizare
radiaţiile compromiţătoare – TEMPEST”. a legislaţiei în acest domeniu. Întruniri globale şi
Obiectivele de interes naţional/societăţile regionale (Comunitatea Economică Europeană,
comerciale, strategice, care necesită un grad mărit de Consiliul Europei, Naţiunile Unite) urmăresc să
securitate sau care au acces la documente secrete pot creeze un cadru legal adecvat realităţii sociale,
şi trebuie să apeleze la Oficiul Registrului Naţional pentru că marele pericol al societăţii informatice
pentru Informaţii Secret de Stat (ORNISS) pentru este neasigurarea securităţii informatice prin lipsa
acreditări de securitate. ORNISS exercită atribuţii dreptului în domeniu.
de reglementare, autorizare, evidenţă şi control Strategia de dezvoltare a societății informaționale,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 elaborată de către Comisia Naţională de Informatică,
privind protecţia informaţiilor clasificate, ale recomandă impunerea unor standarde româneşti
Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor şi europene armonizate ca bază a realizării unitare
clasificate în România, aprobate prin Hotărârea a sistemelor informatice şi de comunicaţii în
Guvernului nr. 585/2002. România. Până în prezent, produsele TEMPEST au
Pentru obţinerea acreditărilor de securitate, fost realizate conform Standardelor Allied Military
societăţile/obiectivele trebuie să se adreseze Security Guidelines (AMSG), dar, pentru viitor,
ORNISS, care, în urma analizei, va pune la dispoziţie se prevede ca aceste standarde să fie înlocuite sau
setul de reguli care trebuie respectate. completate cu standarde noi, la nivelul statelor
Standardele TEMPEST sunt documente Uniunii Europene şi NATO.
clasificate. Măsurătorile se realizează de către
laboratoare acreditate ORNISS. Bibliografie:
Concluzii
Exploatarea semnalelor TEMPEST a intrat, încă [1] Wim Van Eck – Electromagnetic Radiation
de la început, în atenţia serviciilor de informaţii, from Video Display Units, „Computers & Security”, nr.
fiind deosebit de profitabilă. În cadrul spionajului 4 din 1985.
electronic, interceptarea şi extragerea informaţiilor [2] Erhard Moller – Protective Measures Against
utile din emisiile secundare ale echipamentelor de Compromising Electromagnetic Radiation from VDU,
prelucrare a datelor secrete reprezintă o metodă 1990.
care, în ultimii 25 de ani, a cunoscut o dezvoltare [3] Peiers Smulders – Progress în Electromagnetics
explozivă datorită, în primul rând, costului deosebit Research Symposium, 1994.
de mic, după ce metoda este pusă la punct obţinându- [4] Joe Loughry, David A. Umphress – Information
se în acelaşi timp informaţii de valoare deosebită, Leakage form Optical Emanations.
deoarece în faza de prelucrare, pentru a fi transmise, [5] Legea nr. 182/2002 privind protecţia
cifrat sau nu, sau destinate creării bazelor de date, informaţiilor clasificate.
informaţiile au certă valoare, fiind sintetizate şi [6] Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru
oficializate. Prin utilizarea unor echipamente de aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România.
interceptare, achiziţie şi analiză a semnalelor
Surse Internet:
secundare emise de componentele unui sistem
[7] www.orniss.ro
3
SPAD – Sistemul de prelucrare automată a datelor. [8] www.gov.ro
4
RTD – Reţele de Transmisii de Date. [9] www.monitoruloficial.ro
5
SIC – Sistemul Informatic şi de Comunicaţii.
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 15
LEX
Ordinul 19 din 6 iulie 2010
privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor
de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 5/2009
EMITENT: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 531 din 29 iulie 2010

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si
completările ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile
pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor
tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele
membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,
în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si
functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,
presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul
ordin:
Art. I. - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 si 255 bis din 16 aprilie
2009, se modifică si se completează după cum urmează:
1. La articolul 1.1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:
„1.1. (1) Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea, executarea si exploatarea în conditii
de sigurantă a sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile, cu presiunea egală sau mai mică
de 6-105 Pa (6 bar), aflate în aval de statiile de reglare-măsurare-predare ale operatorului Sistemului
National de Transport (SNT)/conductelor din amonte (CA).“
2. Articolul 3.19 se modifică si va avea următorul cuprins:
„3.19. Distanta de securitate fată de statiile de reglare sau reglare-măsurare se măsoară de la partea
exterioară a incintei (împrejmuirii) si sunt prezentate în tabelul 2.”
3. La articolul 3.19, tabelul 2 - Distante de securitate între statii sau posturi de reglare sau reglare-
măsurare si diferite constructii sau instalatii se modifică si va avea următorul cuprins:

„Tabelul 2 - DISTANTE DE SECURITATE ÎNTRE STATII DE REGLARE SAU REGLARE-


MĂSURARE SI DIFERITE CONSTRUCTII SAU INSTALATII

Nr. Destinatia constructiilor învecinate Distantele de securitate, în m, pentru statii de capacitate:


crt. până la 6.000, în 6.000...30.000, în peste 30.000,
m3/h m3/h în m3/h
Presiunea la intrare, în Pa si în bar
< 2 2 - 105 > < 2 2 - 105 > 6 - < 6 - > 6 -
-10 ...6-10 6-10 -105 ..0,6 -
5 5 5
105 105 105
10 5

(< 2) (2...6) (> 6) (< 2) (2....6) (> 6) (< 6) (> 6)


1. Clădiri industriale si depozite de materiale 7 10 12 11 13 18 22 27
combustibile cu: 7 10 15 12 15 20 25 30
- risc foarte ridicat de incendiu, asociat 7 10 12 10 12 15 20 25
pericolului de explozie
- rezistentă redusă la foc
- risc mediu sau redus de incendiu
2. Instalatii industriale în aer liber 7 10 13 11 13 18 18 27
3. Clădiri civile (inclusiv cele administrative 7 10 12 10 12 15 20 25
de pe teritoriul unitătilor industriale): 7 12 15 12 15 20 25 30
- rezistentă mică la foc
- rezistentă mare la foc

16
LEX
4. Linii de cale ferată: 20 20 20 20 20 20 25 30
- curentă 20 20 20 20 20 20 20 25
- de garaj
5. Marginea drumurilor carosabile 4 5 8 4 6 10 6 10
6. Linii electrice de înaltă tensiune 20 20 20 20 20 20 20 40“

4. După articolul 3.19 se introduce un nou articol, articolul 3.20, cu următorul cuprins:
„3.20. (1) Posturile de reglare sau reglare-măsurare de capacitate până la 1.000 m3/h se pot alipi de un
perete al clădirii învecinate, cu conditia ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie, să nu aibă goluri
(ferestre, usi) pe:
a) o lungime care depăseste cu 5 m limitele statiei în ambele directii;
b) o înăltime de 3 m deasupra postului.
(2) Când nu este posibilă respectarea distantelor indicate la alin. (1), acestea pot fi reduse cu maximum
50% pentru lit. a) si cu maximum 65% pentru lit. b), cu conditia să se prevadă cel putin una dintre
următoarele solutii tehnice:
a) montarea de răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze;
b) montarea de armături de închidere care să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a imobilului în
cazul în care în amonte se întrerupe furnizarea gazelor naturale.”
5. După articolul 3.20 se introduce un nou articol, articolul 3.21, cu următorul cuprins:
„3.21. Pentru posturile de reglare sau reglare-măsurare de capacitate până la 250 m3/h, distanta
minimă de securitate fată de marginea drumurilor carosabile este de 1,5 m.“
6. La articolul 4.2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:
„4.2. (1) În instalatiile de utilizare existente în apartamentele dintr-un corp de clădire sau un tronson
cu una ori mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate se pot monta contoare pasante, cu
respectarea următoarelor conditii:
a) efectuarea, în prealabil, a probelor de rezistentă si etanseitate pentru întreaga instalatie de utilizare
a gazelor naturale în prezenta operatorului SD;
b) elaborarea unei documentatii tehnice de către un operator economic autorizat ANRE;
c) avizarea documentatiei tehnice de către operatorul SD;
d) executarea lucrărilor de către un operator economic autorizat ANRE;
e) respectarea prescriptiilor de montaj impuse de producător.”
7. La articolul 4.2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:
„(2) Operatorul SD va aproba modificarea instalatiei de utilizare în vederea montării de contoare
pasante numai dacă probele de rezistentă si etanseitate prevăzute la alin. (1) au obtinut calificativul
«admis» si dacă conditiile de exploatare în sigurantă a instalatiei de utilizare a gazelor naturale sunt
îndeplinite.”
8. Articolul 6.31 se modifică si va avea următorul cuprins:
„6.31. Pentru conductele din polietilenă, răsuflătorile se montează în zone construite, aglomerate
cu diverse instalatii subterane, pe retelele de distributie, respectiv pe instalatiile de utilizare exterioare
subterane astfel:
a) la capetele tuburilor de protectie;
b) în alte situatii deosebite evidentiate de proiectant sau de către operatorul SD.”
9. Articolul 7.16 se abrogă.
10. La articolul 7.18, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru cazuri exceptionale, cu avizul operatorului SD, se pot construi statii de sector de reglare
sau reglare-măsurare, posturi de reglare, posturi de măsurare sau posturi de reglare-măsurare subterane,
prevăzute cu ventilare si cu măsuri de evitare a pericolului de incendiu si explozie.”
11. La articolul 8.29, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:
„8.29. (1) Fac exceptie de la prevederile art. 8.28 alin. (1) lit. a):
a) conductele instalatiilor de utilizare existente;
b) conductele instalatiilor de utilizare noi ce alimentează exclusiv aparatele de utilizare folosite
pentru prepararea hranei, aferente apartamentelor dintr-un corp de clădire sau un tronson cu una ori mai
multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate, în situatia în care încălzirea este asigurată printr-un
sistem centralizat.”
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 17
LEX
12. La articolul 9.3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:
„(2) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice utilizarea tevilor sudate longitudinal,
altele decât cele care îndeplinesc cerintele art. 9.1.”
13. Articolul 10.25 se modifică si va avea următorul cuprins:
„10.25. Legătura bransamentului din polietilenă cu postul de reglare sau cu instalatia de utilizare se
face după cum urmează:
a) prin intermediul capătului de bransament, denumit si riser, fără anod de protectie, la care trecerea
polietilenă/otel se realizează deasupra solului, în partea verticală a capătului de bransament, pentru
diametre de 32...63 mm (anexa 25, fig. 14 si 15);
b) prin intermediul capătului de bransament, denumit si riser, cu anod de protectie, la care trecerea
polietilenă/otel se realizează subteran, în partea orizontală a capătului de bransament, pentru diametre
de 75 mm si mai mari (anexa 25, fig. 16);
c) prin intermediul fitingurilor mecanice care îndeplinesc cerintele art. 9.1.”
14. Articolul 14.2 se modifică si va avea următorul cuprins:
„14.2. Exploatarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinând consumatorilor noncasnici
poate fi efectuată de către:
a) personal propriu, desemnat prin ordin scris de către conducătorul unitătii si autorizat de către
ANRE. Acest personal nu este abilitat să efectueze verificări si revizii tehnice periodice;
b) operatori economici autorizati de către ANRE;
c) operatori SD.”
15. La articolul 14.11, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:
,,b) în căminele altor retele de utilităti subterane amplasate în domeniul public la o distantă de
maximum 5 m fată de conductele de gaze naturale.”
16. Articolul 14.23 se modifică si va avea următorul cuprins:
„14.23. Trecerea unei conducte la un regim de presiune superioară celei pentru care a fost construită
se face cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale si numai după efectuarea probelor de presiune corespunzătoare noului regim
de presiune.”
17. La articolul 14.40 alineatul (1), litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:
,,h) verificarea documentelor prezentate de consumator, din care să reiasă că a fost efectuată curătarea
cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse de către operatori economici autorizati, conform
reglementărilor în vigoare, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării periodice a instalatiei de
utilizare;”.
18. La articolul 14.40 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul
cuprins:
,,j) verificarea documentelor prezentate de consumator, care să ateste efectuarea în termen a verificării
tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi de către operatori economici
autorizati, conform reglementărilor în vigoare.”
19. Anexa 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
20. Anexa 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
21. Anexa 20 se modifică si se înlocuieste cu anexa 3, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
22. Anexa 26 se modifică si se înlocuieste cu anexa 4, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. II. - Prezentul document a fost notificat si aprobat cu respectarea prevederilor Directivei nr.
98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri
pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul
Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L204 din 21 iulie 1998, amendată de Directiva 98/48/
CE, preluate în legislatia natională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru
organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice,
precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre
ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.
Art. III. - Operatorii sistemelor de distributie si operatorii economici autorizati pentru lucrări de
proiectare, executare si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale vor duce la îndeplinire
18
LEX
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de
Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE vor urmări respectarea prevederilor acestuia.
Art. IV. - În termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
prezentului ordin, ANRE va emite un ordin pentru reglementarea din punct de vedere procedural a
modului de desfăsurare a operatiunilor de verificări-revizii la instalatiile de utilizare a gazelor naturale
apartinând consumatorilor, persoane fizice sau juridice.
Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,


Petru Lificiu
Bucuresti, 6 iulie 2010.

ANEXA 1
(Anexa 1 la normele tehnice)

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE TEHNICĂ CONDUCTE/BRANSAMENTE/


INSTALATII DE PROTECTIE CATODICĂ
Nr............/..........

Astăzi, ziua............., luna......................., anul.............., comisia de receptie tehnică a conductei/ bransamentului/


instalatiei de protectie catodică, executată pe str........................................, între nr............ si nr................,
localitatea.................................................., a constatat următoarele:
a) Documentatia tehnică a fost întocmită de societatea...................................................................
b) Executantul lucrărilor este societatea...........................................................................................
c) Documentatia tehnică de executare a lucrărilor înregistrată sub nr.................../...........................
a fost avizată de........................
d) Conducta este realizată cu următoarele materiale:

Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate Certificat


conformitate
mm m/buc. nr....../data.... nr....../data....

Teava .................................................................................................................................................
Tub protectie......................................................................................................................................
Armătură închidere..................................................................................................................................
Cămin armături..................................................................................................................................
Răsuflători..............................................................................................................................................
Capace GN..........................................................................................
e) Teava din OL - îmbinările au fost efectuate manual, automat, prin sudură, prin procedeul ...................si sunt întărite
prin............................................
- Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este............................., conform buletinului de examinare anexat, nr.......
..../..................., emis de laboratorul autorizat........................
Teava din polietilenă -îmbinările s-au făcut prin procedeul............................................................
Tipul aparatului.......................................................................................................................................
f) Conducta/bransamentul a fost încercată/încercat la presiune, cu aer, în prezenta comisiei, după cum urmează:
- proba de rezistentă la......Pa, timp de...........;
- proba de etanseitate la......Pa, timp de............
Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă/supus conducta/bransamentul este..............
g) Teava din OL - Conducta/Bransamentul a fost izolată/izolat anticorosiv cu..................., în......... straturi, armate cu
...... straturi din ....................., si protectie mecanică din .................., conform Certificatului de calitate nr............../..............
emis de ............. ......................
h) Executantul lucrărilor a prezentat:
- Procesul-verbal de lucrări ascunse nr............../...........................
Teava din OL- Buletinul de verificare a rezistentei de izolatie a conductelor/bransamentelor după umplerea completă a
santului cu pământ nr....../................, emis de........................
i) în vederea receptiei, comisia a efectuat sondaje, constatând următoarele:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
j) Teava din polietilenă - S-a verificat continuitatea firului trasor.
Concluzia:
Pe baza documentelor prezentate si a verificărilor proprii, comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat
prevederile Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare gaze naturale si declară admisă receptia
acestora.

Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 19


LEX
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .... exemplare, din care fiecare semnatar a retinut câte un exemplar.
Numele si prenumele............. Nr. aut. ANRE/Nr. aut. sudor Semnătura

1. Constructor
- Instalator autorizat..........................................................................................................................
- Responsabil A.Q. autorizat................................................................................................................
- Sudor PE.......................................................................................................................................
- Sudor OL.......................................................................................................................................
2. Proiectant.....................................................................................................................................
3. Reprezentantul Inspectoratului de Stat în Constructii.................(*)
4. Comisia de receptie
- Operator SD/lnvestitor)/împuternicit OSD - Inspector C.Q........................................................
- Reprezentant al administratiei publice locale...........................................................................(*)
- Beneficiar (după caz)..........................................................................................................................
- Specialisti în domeniu (după caz)......................................................................................................

NOTĂ:
Sudorii PE si OL sunt autorizati de organisme abilitate, conform reglementărilor în vigoare.

(*) Conform legislatiei în vigoare

ANEXA 2
(Anexa 3 la normele tehnice)

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE TEHNICĂ INSTALATIE DE UTILIZARE


Nr............/.....................

Astăzi, ziua......., luna........................, anul ............., comisia de receptie tehnică a instalatiei de utilizare gaze naturale,
executată la imobilul din str................................nr.........., bl............, sc.........., ap......., localitatea..............................., a
constatat următoarele:
a) Acordul de acces pentru debitul de gaze naturale a fost dat de.........................................., si a fost comunicat
beneficiarului cu scrisoarea nr..................................................../.............................................
b) Proiectul a fost întocmit de societatea..........................................................................................
c) Executantul lucrărilor este societatea...........................................................................................
d) Documentatia tehnică de executare a lucrărilor înregistrată sub nr........./......................a fost avizată de.......................
...........
e) Lucrarea este realizată conform proiectului avizat de operatorul licentiat de distributie, cu următoarele materiale:

Diametru Cantitate Furnizor Certificat calitate


mm m/buc. nr........./data..........

Teava .................................................................................................................................................
Armături de închidere.............................................., detector...........................................................
f) Instalatia de utilizare este realizată conform proiectului avizat, pentru următoarele puncte de consum:

Nr. crt. Denumirea Caracteristici Debit instalat unitar Debit instalat total Certificat calitate
tehnice m3/h buc m3/h nr. ..../data
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
g) Conducta supraterană din.................................a fost încercată la presiune, cu aer, în prezenta comisiei, după cum
urmează:
- proba de rezistentă la......Pa, timp de...........ore;
- proba de etanseitate la......Pa, timp de...........ore.
Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este......................................
h) Conducta subterană din.................................a fost încercată la presiune, cu aer, în prezenta comisiei, după cum
urmează:
- proba de rezistentă la......Pa, timp de...........ore;
- proba de etanseitate la......Pa, timp de...........ore.
Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este..............................................
i) Pentru conducta din OL s-a folosit o izolatie anticorosivă cu ........................................, în ..... straturi, armate cu
straturi de.......................si protectie mecanică din......................, conform Certificatului de calitate nr............/..............emis
de..........................
j) Pentru conducta din PE îmbinările s-au făcut prin procedeul.........................................................
Tipul aparatului...............................................................................................................................
k) Executantul lucrărilor a prezentat procesul-verbal de lucrări ascunse nr................../.....................

20
LEX
l) în vederea receptiei comisia a efectuat sondaje, constatând următoarele:
m) Beneficiarul a luat cunostintă de obligatia înlocuirii racordului flexibil si a detectorului de gaze naturale, după
caz, montate în instalatia de utilizare înaintea expirării duratei normate de utilizare conform prescriptiei tehnice a
producătorului.
Concluzia:
Pe baza documentelor prezentate si a verificărilor proprii, comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat
prevederile Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale si declară admisă
receptia instalatiei de utilizare supusă receptiei. Orice modificare adusă ulterior instalatiei de utilizare receptionate,
executată neautorizat, cade în răspunderea beneficiarului.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .... exemplare, din care fiecare semnatar a retinut câte un exemplar.
Numele si prenumele............. Nr. aut. ANRE/Nr. aut. sudor Semnătura

1. Constructor
- Instalator autorizat........................................................................................................................
- Responsabil A.Q. autorizat...........................................................................................................
- Sudor PE......................................................................................................................................
- Sudor OL........................................................................................................................................

2. Comisia de receptie
- Operator SD (delegat al OSD în cazul efectuării operatiunilor de revizie tehnică la instalatiile de utilizare a gazelor
naturale) - instalator autorizat (în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare).....
- Beneficiar......................................................................................................................................
- Specialisti în domeniu (după caz).................................................................................................

NOTĂ:
Sudorii PE si OL sunt autorizati de organisme abilitate, conform reglementărilor în vigoare.

ANEXA 3
(Anexa 20 la normele tehnice)

Operator economic autorizat ANRE

FISA DE EVIDENTĂ A LUCRĂRILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNICĂ LA INSTALATIILE DE


UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APARTINÂND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE

Nr............................/data...........................................
Consumator:......................................................................................................................................
Adresa: str.............................nr.........., bl........., se..............., ap.........., localitatea....................
Numărul dosarului tehnic pentru instalatia revizuită............., existent la operatorul SD........................
Data ultimei fise de revizie tehnică: ziua......., luna........, anul ..................................., depusă la
operatorul SD......................
Operator economic autorizat ANRE să execute revizia tehnică actuală...................................prin instalator
autorizat....................................................., Autorizatia nr................./...................., în prezenta consumatorului, reprezentat
prin.........................................
(1) Operatii periodice de revizie tehnică la instalatia de utilizare, confirmate prin prezenta fisă (obligatorii la
intervale de maximum 10 ani, după orice întrerupere a utilizării instalatiei pentru o perioadă mai mare de 6 luni si după
orice accident tehnic care poate afecta instalatia):
a) verificarea arzătoarelor si a stării îmbinărilor si garniturilor de etansare aferente;
b) verificarea stabilitătii conductelor montate aparent pe suporturi;
c) verificarea etanseitătii îmbinării conductelor si armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu
spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanseitătii;
d) verificarea functionării aparatelor de măsurare, control, reglare si de sigurantă;
e) demontarea/debransarea punctelor de consum fără aprobare legală si a conductelor de alimentare aferente;
f) verificarea functionării echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare;
g) verificarea stării răsuflătorilor si a căminelor existente;
h) verificarea documentelor prezentate de consumator, din care să reiasă că a fost efectuată curătarea cosurilor si
canalelor de evacuare a gazelor arse de către operatori economici autorizati, conform reglementărilor în vigoare, emise cu
maximum 6 luni înainte de data verificării periodice a instalatiei de utilizare;
i) verificarea stării constructiilor care adăpostesc statiile si posturi de reglare sau reglare-măsurare;
j) verificarea documentelor prezentate de consumator, care să ateste efectuarea în termen a verificării
tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi de către operatori economici autorizati, conform
reglementărilor în vigoare.
Proba de etanseitate pentru întreaga instalatie si proba de rezistentă (pentru partea de instalatie la care s-au făcut
înlocuiri si/sau modificări) s-au efectuat cu aer comprimat, în prezenta delegatului operatorului de distributie, în conditiile si

Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 21


LEX
cu rezultatele înscrise în procesul-verbal de receptie tehnică anexa nr.........din data de: ziua......luna...........anul..............
(2) Se efectuează si revizia tehnică periodică, conform alin. (1), a instalatiilor de utilizare comune care deservesc
mai multi consumatori, cuprinse între statiile sau posturile de reglare si contoare.
S-au constatat si remediat următoarele defectiuni:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Concluzia:
Instalatia îndeplineste/nu îndeplineste conditiile de functionare în sigurantă prevăzute în Normele tehnice pentru
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Nr. Puncte de consum Data Nr. si data documentului care atestă verificarea Semnături
crt. efectuării aparatelor consumatoare de combustibili Consumator Verificator
reviziei gazosi efectuată de către operatori economici
autorizati de organismul abilitat

Prezenta fisă a fost întocmită în 4 exemplare, pentru executant, operatorul de distributie, furnizor si consumator.

Executant, Consumator,
.................................................. ..................................................

ANEXA 4
(Anexa 26 la normele tehnice)

TERMINOLOGIE

1. Acord de acces Actul emis de un operator al unui sistem (CA, SNT, SD), în conformitate
cu Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte,
Regulamentul privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor
naturale si Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie, după
caz, care conferă unui producător, furnizor si/sau consumator final dreptul
de a utiliza sistemul, achitând tarifele si îndeplinind obligatiile de utilizare a
acestuia
2. Inspector C.Q. Persoană fizică, angajată a operatorului licentiat de distributie a gazelor
naturale, care detine calitatea de instalator autorizat în sectorul gazelor
naturale, autorizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si
Locuintei, prin Inspectoratul de Stat în Constructii, desemnată de către
operatorul licentiat să verifice controlul tehnic de calitate al lucrărilor
3. Responsabil A.Q. Persoană fizică, angajată (sau colaboratoare) a persoanei juridice autorizate
de ÂNRE să efectueze lucrări în sectorul gazelor naturale, atestată de către
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintei, desemnată de către
constructor să asigure nivelul tehnic de calitate al lucrărilor corespunzător
cerintelor
4. Retea de distributie Ansamblul compus din conducte si accesorii, cuprins între statiile de reglare-
măsurare-predare si statiile de reglare/reglare-măsurare de sector, respectiv
între statiile de reglare/reglare-măsurare de sector si robinetele de bransament
5. Aparat consumator de Sistem mecanic complex destinat să consume gaze naturale combustibile, în
combustibili gazosi conditii igienice, economice si de sigurantă
6. Instalatie industrială Ansamblul de conducte, aparate si accesorii, montate în aval de statia/postul
de utilizare a gazelor de reglare a presiunii si măsurare a debitului ce se află la interfata cu sistemul
naturale de distributie/transport sau conductele din amonte, după caz, cu exceptia
aparatului de măsurare a debitului, prin intermediul căruia se alimentează
aparate consumatoare de combustibili gazosi utilizate în:
- procese tehnologice din industrie;
- scopul producerii de energie electrică si/sau termică;
- sectorul comercial - restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau
pentru utilizări similare;
- institutii publice - unităti din domeniile învătământ, sănătate, cultură, apărare
natională, ordine publică, asistentă socială, administratie publică, culte si
altele asemenea

22
LEX
Ordinul 119 din 29 iulie 2010
privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare
EMITENT: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 3 august

Având în vedere art. 15 alin. (1) si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările
si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind
organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.496/2010 privind explorarea resurselor de nisip
si pietris din perimetrul Crângu lui Neagu, judetul Giurgiu, încheiată între Agentia Natională pentru
Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială AMFORA PLUS TRANS -
S.R.L., cu sediul în comuna Bradu, judetul Arges, în calitate de concesionar.
Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.497/2010 privind explorarea resurselor de apă
geotermală din perimetrul Nord-Vest Satu Mare, judetul Satu Mare, încheiată între Agentia Natională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială SOLAREX - S.R.L., cu
sediul în municipiul Satu Mare, judetul Satu Mare, în calitate de concesionar.
Art. 3. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.498/2010 privind explorarea resurselor de nisip
si pietris din perimetrul Poiana, judetul Dâmbovita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse
Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială BALASTIERA NEDELEA - S.R.L., cu
sediul în comuna Potlogi, judetul Dâmbovita, în calitate de concesionar.
Art. 4. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.499/2010 privind explorarea resurselor de argilă
comună si nisip si pietris din perimetrul Cernabora, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială TECHNOCER - S.R.L.,
cu sediul în localitatea Nădrag, judetul Timis, în calitate de concesionar.
Art. 5. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.500/2010 privind explorarea resurselor de apă
geotermală din perimetrul Vest Satu Mare, judetul Satu Mare, încheiată între Agentia Natională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială SOLAREX - S.R.L., cu
sediul în municipiul Satu Mare, judetul Satu Mare, în calitate de concesionar.
Art. 6. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.501/2010 privind explorarea resurselor de apă
geotermală din perimetrul Cubic Satu Mare, judetul Satu Mare, încheiată între Agentia Natională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială SOLAREX - S.R.L., cu
sediul în municipiul Satu Mare, judetul Satu Mare, în calitate de concesionar.
Art. 7. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.504/2010 privind explorarea resurselor de apă
geotermală din perimetrul Balotesti, judetul Ilfov, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse
Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială BAVARIA INVEST - S.R.L. cu sediul
în orasul Cisnădie, judetul Sibiu, în calitate de concesionar.
Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,


Alexandru Pătruti

Bucuresti, 29 iulie 2010.

Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 23


Evenimente – Viaţa ştiinţifică
Un tratat despre relațiile dintre Brazilia și România

În luna aprilie 2010 a apărut la Sao Paulo, în


Brazilia, la Editura Thesaurus, cartea Brasil e
Romenia. Pontes culturals, în limba brasileo, al
cărei autor este profesorul universitar Atico Vilas-
Boas da Mota. Lucrarea este în curs de traducere
în limba română, urmând ca ediţia să fie lansată la
Bucureşti în toamna acestui an.
Cele 1094 de pagini sunt împărţite în 28 de
capitole şi numeroase subcapitole. Din prefaţa
semnată de autor, cităm: „Aceasta este o carte
ieşită din comun, din toate punctele de vedere, în
care se prezintă probleme de literatură, lingvistică,
istorie, politică, mari evenimente, principii, artă
teatrală şi cinematografică, diplomaţie etc., pe
bază de documente existente”.
„Brasil”, pentru noi românii Brazilia, are
capitala în oraşul Brasilia, născut în deşert, din
visele populaţiei şi ale arhitectului Niemeyer, fiind
inaugurată în anul 1960. prin ideile lui Mihail Manoilescu, este prezentă în
Teritoriul brazilian a fost descoperit de Pedro întreaga Americă Latină.
Alvarez Cabral la 22 aprilie 1500 şi acesta l-a Profesorul Josef Love de la Universitatea
numit „Santa Cruz”, ulterior „Vera Cruz”. Actuala Illinois din Statele Unite, în cartea sa despre
denumire a ţării, după unii cercetători, vine de la construcţia lumii a treia, afirmă că un inginer
insula legendară „Ig Brasil” din Oceanul Atlantic. român a construit economia din America Latină.
În această carte se afirmă că Principatele Autorul lucrării Atico Vilas-Boas da Mota este
Române au stabilit prima legătură diplomatică cu fiul profesorului Jobe Baptista da Mota şi al Aidei
Brazilia la 23 septembrie 1880, când colonelul Fraga, casnică. El este doctor în litere al Facultăţii
Sergiu Voinescu, trimisul regelui Carol I, a fost de Filosofie, Ştiinţe şi Litere de la Universitatea
primit de împăratul Pedro II, la care a solicitat din Sao Paulo. A învăţat singur limba română, pe
recunoaşterea independenţei României, fapt care o vorbeşte şi în care scrie la fel ca în limba sa
acceptat cu entuziasm. maternă. În anul 2000 a venit la Bucureşti unde
În 1881, baronul Aguiar d’Andrade a venit în a predat limba portugheză la Fundaţia Brazilia–
România, ca emisar al împăratului Pedro II cu România. Este membru al mai multor instituţii
scrisori de felicitare pentru declararea României savante de literatură şi istorie ca, spre exemplu,
regat. Relaţiile economice permanente între Asociaţia Scriitorilor din Brazilia. Din anul 1991
România şi Brazilia au fost stabilite la 19 martie locuieşte în oraşul Macaubas, unde a întemeiat şi
1914, când, la Bucureşti, s-a înfiinţat consulatul Fundaţia Profesor Mota. A publicat numeroase
brazilian. Consulatul român a fost înfiinţat la 1 volume de poezie şi a tradus în limba brasileo o
mai 1921 la Rio de Janeiro. În anii ’30, Brazilia serie de opere, printre care şi piesa O scrisoare
importa cantităţi mari de petrol. pierdută de Ion Luca Caragiale, comedie în patru
După cum afirmă cercurile intelectuale şi acte.
politice braziliene, România a influenţat dezvoltarea Cu ocazia manifestărilor prilejuite de împlinirea
Braziliei în două momente decisive: 1. la dobândirea a 500 de ani de la descoperirea teritoriului brazilian,
independenţei intelectuale, când, în anul 1922, a ambasada Braziliei, prin dl Jeronimo Moscardo
fost lansat la Rio manifestul lui Tristan Tzara, care de Souza, ambasador, şi Academia Română,
a influenţat decisiv ruperea legăturilor de supunere preşedinte Eugen Simion, au instituit concursul
faţă de Portugalia, şi 2. la realizarea independenţei cu tema Prezența României în istoria Braziliei, l-a
economice prin adoptarea doctrinei lui Mihail care am concurat şi am primit un premiu. De aici a
Manoilescu privind „Teoria protecţionismului şi pornit lucrarea magistrală pe care o prezentăm.
schimburilor internaţionale”. De fapt, România, Ing. Mihai OLTENEANU
24
Evenimente – Viaţa ştiinţifică

A zecea ediţie a Forumului Regional al Energiei


– FOREN 2010 –
10th WEC Regional Energy Forum
În numărul nostru din luna iulie a.c., „Monitorul ■ Romgaz, R.Colceriu, et al. “ Colectarea a şi
Colecttarea şi
de Petrol şi Gaze” a prezentat aspectele de stocarea CO2 în rezervoare de gazee deplet
depletate;
tate;
ansamblu pe care le-a generat cea de-a zecea ■ Romgaz, D.Chisăliţă,” Avantajul regulilor
ediţie a Forumului Regional al Energiei – FOREN din piaţa gazelor naturale “;
2010. ■ Romgaz, D.P Ştefănescu et al. “Creşterea
factorilor de recuperere prin recondiţionarea
Tematica Petrol şi Gaze, cu diverse subiecte găurilor de sonde vechi de gaze.”
derivate din sectorul de upstream, s-a localizat ■ Romgaz, A.Tătaru et al. “ Creşterea
atât în sesiunile de discuţii (Sectiunea 4) cât şi la securităţii energetice regionale prin amplificarea
mesele rotunde (RTF 4). capacităţilor de stocaj subteran al gazelor “;
Autorii şi susţinătorii subiectelor au fost ■ Romgaz, Gh.Radu, “ Stocajul subteran de
manageri, specialişti din entităţile aparatului gaze, factor esenţial în siguranţa aprovizionării “
guvernamental, operatori economici, cercetători ■ Romgaz, M.Nenişanu,” Stocajul subteran de
analişti din mediul universitar. gaze, cerinţă sau afacere în economia curentă “
Au fost remarcate prezenţele reprezentanţilor
din partea ANRM, ANRE, SIPG, UPG– Ploieşti, În articolul de faţă, prin intermediul
Romgaz, Petrom, GDF Suez România. La consemnărilor domnului inginer Constantin
dezbateri au participat şi reprezentanţi, invitaţi Căpraru sunt relatate detalii din arealul petro-
externi: World Energy Council, Balkan Black Sea gazier.
Petroleum Association şi Energy Delta Institute RTF 4, având titlul Petrolul și Gazele, pentru
ş.a. o dezvoltare durabilă în România, şi-a propus
să aducă în dezbatere probleme actuale şi de
Un numar de 23 de referate legate de tematici perspectivă ale componentei energetice pe care o
sectoriale au fost prezentate de renumiţi specialişti, reprezintă hidrocarburile. Ponderea încă ridicată a
în majoritate implicati direct in upstreamul cererilor de ţiţei si de gaze în consumul energetic
petrolier, dintre care : naţional menţine un grad mărit de preocupări
ce se manifestă în diversele sectoare de flux: de
■ SIPG, Gh.Buliga, “Contribuţia emisiilor de la explorare-producţie, la transport-desfacere,
combustie la încalzirea globală “; consum, în sectorul investiţii, finanţare, în
■ OMV Petrom, N.Traşcă-Chiriţă et al. “ domeniul legislativ.
Creşterea factorului de recuperare în extracţia Organizatorii FOREN 2010 au desemnat
de ţiţei, şi diminuarea factorilor de poluare, prin ca senior asistant pe domnul Ing. Constantin
injecţia de CO2 în zăcămintele depletate”; Căpraru, pentru ca, alături de moderatorii RTF
■ Romgaz, D.Chisăliţă et al. “ Perspectiva 4, să confere un conţinut şi dezbateri elevate în
2020 pentru gazele naturale din România “ planurile conceptuale, aplicative, pragmatice. Prin
■ Romgaz, Foldas et al. “ Managementul participarea directă şi exclusivă la organizarea
depoluării în procesele de contaminare cu şi susţinerea RTF 4, autorul foloseşte acest
reziduurile din foraj “; prilej pentru o relatare in extenso a subiectelor
■ Romgaz, C.Eugeniu et al. “ Tehnicile de dezbătute.
folosire a spumanţilor în sondele de extracţie Masa rotundă RTF 4 a reuşit să reunească
gaze“ personalităţi reprezentative, specialişti, manageri,

Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 25


Evenimente – Viaţa ştiinţifică
angrenaţi în mecanismul energetic, petrolier, sau cooperare, colaborare:
conducători ai unor entităţi guvernamentale, ♦ Valentin Kunev – manager Balkan and Black
universitare, operatori economici. De asemenea, au Sea Petroleum Association;
fost prezenţi la dezbateri invitaţi de peste hotare. ♦ Alexandru Pătruţi – preşedinte Agenţia
Organizatoric şi operaţional, RTF 4 s-a bazat Naţională pentru Resurse Minerale;
pe un grup de moderatori şi un grup de „invited ♦ Ion Roman – vicepreşedinte Agenţia Naţionala
speakers”; grupul moderatorilor, în număr de Reglementări Energetice;
patru, a cuprins personalităţi reprezentative ale ♦ Gheorghe Radu – director S.N.G.N. Romgaz
unor operatori economici, organe de coordonare Mediaş.

Grupul de mediatori, prin dl. I. Roman, a asigurat mesei rotunde, moderatorul a sugerat racordarea
fluiditatea dezbaterilor pe firul prezentărilor şi prezentărilor la tematica evenimentului.
a discuţiilor ce au avut loc în diverse planuri de
interes, legate de tematica RTF 4. ► Dezbaterile RTF 4 au debutat prin expunerea
doamnei Olga Sorokina, reprezentant al World
► Ca introducere şi ca invitaţie la dezbateri Energy Council, Energy Charter Secretariat.
dl. I. Roman a făcut câteva precizări legate de Vorbitorul a adus în atenţia celor prezenţi
contextul şi climatul geopolitic, geoeconomic în Statutul şi Convenţia privind Securitatea Energetică
care s-a situat FOREN 2010. (The Energy Charter Treaty and Energy Security).
Strategia Uniunii Europene „Europa 2020” Aspectele definitorii legate de Statutul energetic
poate fi considerată un prim factor de orientare a au cuprins câteva puncte principale, cum sunt:
politicilor energetice în areal comunitar, în planuri ♦ Parcursul de început, 1991-1994, elaborarea
naţionale. şi implementarea ECE (Energy Charter Treaty);
Printre indicatorii la nivel european au fost ♦ Atributele de principiu;
amintiţi creşterea în următorii zece ani a eficienţei ♦ ECT, direcţionări principale;
energetice cu 20%, şi, cu acelaşi procent, a ♦ Marea Neagră, regiune importantă pentru
energiilor nepoluante. implementarea ECT;
Ca direcţii de acţionare, obiectivele la nivel ♦ Protejarea şi securizarea fluxurilor
naţional vor fi stabilite de valorile PIB, de populaţie, energetice;
potenţiale pe categorii de resurse ş.a. ♦ Modelări de acorduri transfrontaliere;
Privitor la vulnerabilităţile în implementarea ♦ Mecanisme de arbitraj, de rezolvare a
şi dezvoltarea programelor energetice s-au reţinut litigiilor.
disputele deschise legate de preţ: creşteri de preţ La principiile de baza ale ECT a fost menţionată
solicitate de producători, scăderi de preţuri cerute şi deschiderea pentru eficientizarea mecanismelor
de consumatori. de piaţă, între parteneri, pe traseul producţie,
În baza statutului său de agent naţional, transport, desfacere, consum, liberalizarea
pentru stabilirea unor bune reguli între consum- tranzitului. Direcţionările ECT sunt îndreptate spre
consumatori şi producători, ANRE are stabilite măsuri de protecţie a investiţiilor, promovări în
pentru perioadele următoare obiective de ordin optimizarea purtătorilor de energie şi în procesele
legislativ şi organizatoric, pentru norme şi de utilizare a lor. Marea Neagră este considerată
instrucţiuni adaptate regulilor de piaţă. a deţine un rol de seamă în contextul energetic
Pentru oferirea unui cadru de discuţii în jurul regional, statele riverane având o participare
26
Evenimente – Viaţa ştiinţifică
activă în implementarea directivărilor ECT, în ♦ Consumul de ţiţei;
eficientizarea investiţiilor. ♦ Consumul de gaze;
♦ Petrolul, import/export.
► Managerul Balkan and Black Sea Petroleum Dinamica factorilor mai sus-menţionaţi a fost
Association, domnul Valentin Kunev, şi-a intitulat prezentată pe intervalul de timp 2000-2008. Au fost
intervenţia sa Indigenous and Import and Gas consemnate declinuri de producţie la ţiţei pentru
Suply Dynamics in the Balkan and Black Sea România, Ungaria, Ucraina, Turcia şi Croaţia şi
Region”. uşoare creşteri în Albania şi Grecia. Pentru gaze,
doar Turcia şi Croaţia raportează creşteri din
Prezentarea managerului BBSPA privind producţia internă. Din deficitul de resurse interne,
situaţia regională a hidrocarburilor a fost susţinuta balanţa dintre producţie şi import prezintă un trend
şi ilustrata de aspectele principale ale problemei: continuu crescător pentru toate ţările din arealul
♦ Producţia de ţiţei; Balcani–Marea Neagră.
♦ Producţia de gaze;

Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 27


Evenimente – Viaţa ştiinţifică
Pentru acoperirea deficitelor din balanţele de Negre, alternativele pentru ţiţei şi gaze, care sunt
consum hidrocarburi, apropiate arealului Mării în fază de discuţii, negocieri, pot fi ilustrate astfel:

► Situaţia actuala şi perspectivele resurselor ► Legat de sistemul distribuţiei de gaze, verigă


de hidrocarburi din subsolul României a făcut importantă în sistemul de producţie-consum, GDF
obiectul expunerii domnului Alexandrau Pătruţi, Suez Romania şi-a înscris prezenţa la RTF 4 prin
Preşedintele ANRM. domnul Tanguy Moulin Fournier, Head of Strategy
Cadrul prezentării s-a axat pe factorii for SE Europe. Reprezentantul GDF Suez şi-a
determinanţi ai situaţiei actuale şi de perspectiva structurat expunerea pe câteva aspecte principale,
din upstream-ul petrolier românesc: cum sunt:
♦ Caracteristici ale sectorului extractiv petrolier ♦ GDF Suez, lider furnizor şi distribuţie de
din România; gaze în România;
♦ Producţii de ţiţei, de gaze şi rezerve noi ♦ Dezvoltări de perspectivă;
descoperite; ♦ Ponderea consumului de gaze şi creşterea
♦ Obiective de explorare; economică;
♦ Obiective de exploatare; ♦ Aspecte de mediu;
♦ Oportunităţi investiţionale. ♦ Implicaţiile sociale în consumul de gaze;
Auditorii mesei rotunde au luat cunoştinţă de la ♦ Concluzii.
cea mai autorizata sursă despre situaţia rezervelor Structural-organizatoric, compania este
de hidrocarburi din subsolul ţării, rezerve conectată la sistemul furnizorilor de gaze şi la cel
descoperite, rezerve de descoperit. de energie, GDF Suez Romania >> GDF Suez SE
S-a menţionat, în acest sens, că în situaţiile Europa >> Depomureş şi Amgaz.
de bilanţ material al rezervelor, la categoria Pentru ilustrarea politicilor manageriale ale
descoperite, in situ, ţiţeiul este înregistrat cu 2,9 companiei s-au amintit celor prezenţi pilonii de
miliarde tone, iar gazele cu 1.800 miliarde mc. susţinere în dezvoltarea durabilă pentru ramura
Coeficienţii de extracţie-recuperare înregistraţi gaze-energie.
până în prezent consemnează la ţiţei un factor de
25%, iar la gaze de 65%.
Descoperirea insuficientă de noi rezerve a făcut
ca declinul ireversibil al producţiei de ţiţei să se
menţină la o distanţă apreciabilă faţă de aportul ce
trebuia să vina din volumul şi succesul lucrărilor de
explorare. Programele şi procesele de recuperare
secundară de stimulare a curgerii fluidelor din
rezervoarele de zăcământ, aplicate de operatorii
economici Petrom şi Romgaz, pot optimiza
coeficienţii de extracţie a hidrocarburilor.
Preşedintele ANRM a ţinut să arate că România,
în contextul legislaţiei, oferă un suport atractiv în
explorarea şi exploatarea rezervelor din subsol, Cei trei piloni de bază constituie bornele
prin racordări eficiente la infrastructura dezvoltată de ghidaj şi implementare în planuri reale a
de care dispune întregul sistem de upstream programelor sectoriale. Creşterea economică a
petrolier. României este indisolubil legată pentru termenul
28
Evenimente – Viaţa ştiinţifică
apropiat-mediu de consumul de gaze. Sursele sunt Cu privire la factorii de rentabilitate, dintr-
din intern pe un trend în declin, iar din import pe o un studiu de caz sintetic au rezultat următoarele
creştere continuă. Pentru transportul din extern al date: investiţia pe întregul lanţ, de la producţie
gazelor vin în atenţie noi gazoducte magistrale în la lichefiere, transport şi terminal regazeificare,
mixaj cu terminale LNG în România. Compania capexul ar fi de 7,5 miliarde de dolari. Staţia de
deţine responsabilităţi în producerea de energie lichefiere reprezintă 50% din investiţii, pentru o
curată prin reducerea impacturilor de mediu. capacitate anuală de 600 milioane mc gaz, respectiv
În concluziile sale, reprezentantul GDF Suez 1 milion mc LNG. Restul de investiţii, în ordine
a ţinut să releve şansele favorabile ale României descrescătoare, ar fi de 27% pentru extracţie, 15%
pentru o dezvoltare durabilă oferit de cadrul natural pentru transport şi 85% pentru regazeificare.
al resurselor de gaze, al infrastructurii existente, a Rentabilitatea medie anuală în recuperarea
capacităţilor de operare şi de management. investiţiilor ar fi de circa 13%.
Se consideră că o cooperare optimizată între O comparaţie între utilizarea gazelor naturale
stat şi companiile private este crucială în obţinerea prin sistemul de conducte şi cel oferit de LNG
de rezultate performante, rentabile economic. relevă câteva date interesante, cum ar fi:

► Un subiect interesant care a fost supus Gazoduct


atenţiei participanţilor la RTF 4 a fost legat de
rolul şi locul gazelor naturale lichefiate în bilanţul ● Furnizorii şi beneficiarii sunt reciproc
general al gazelor, ca purtători primari de energie. dependenţi de securitatea dintre cerere şi ofertă;
Energy Delta Institute/Energy Business School, ● Constrângeri de relaţii contractuale pe
prin reprezentantul său, domnul Marius Popescu, termen lung, până la 50 de ani;
Energy Analyst, a susţinut un documentar tematic, ● Rentabilitatea este în raport invers cu distanţa
analitic, legat de situaţiile actuale şi de perspectivă de transport.
în atragerea în circuitul de consum a unor cantităţi
de gaze prin lichefiere-regazeificare. LNG

● Opţiuni flexibile între producţie şi cererea


pieţii;
● Volumuri flexibile de consum;
Prezentarea d-lui M. Popescu s-a constituit ● Terminalurile LNG de regazeificare pot avea
într-un material concis, de date şi ilustraţii grafice, şi rolul de stocaj pentru consumatori;
ca un tur de orizont al dezvoltării LNG; expunerea ● Pe traseul de transport, frontiere reduse, cu
a avut în susţinere câteva puncte principale cum riscuri scăzute în impacturile geopolitice.
sunt:
♦ Caracterele fizice ale LNG; Pentru ilustrarea costurilor de transport al
♦ Costurile de flux, lichefiere-regazeificare; gazului, clasic şi LNG, un grafic prezentat în acest
♦ Costuri de operare; sens a fost edificator.
♦ Panoramic mondial-european în comerţul cu
LNG;
♦ Evoluţii 2008-2014, intre cerere şi consum.
Dintru început s-a precizat că procesul de
lichefiere a gazului natural, preponderent peste
90% metan, se bazează pe tehnologii de vârf, în
care criogenia este fundamentală. Gazul natural
devine lichid după minus 160-162 grade Celsius, la
o presiune de 3,6 Psi (53 atm.). Raţia volumetrică
de transformare între gaz şi lichid este de 600:1. Se
menţionează că procesul de lichefiere este precedat
de o curăţire a gazului de impurităţile naturale de
zăcământ, inclusiv gazele asociate metanului.
LNG este necorosiv, inert, neinflamabil, lipsit de La nivelul anului 2009, în bilanţul total al
toxicitate, iar densitatea energetică este echivalentă consumului de gaze, UE 27, prin 60 miliarde mc
cu 60% din cea a motorinei. LNG importaţi, deţine o pondere de 25%.
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 29
Evenimente – Viaţa ştiinţifică

Trendul de creştere a consumului mondial de Romgaz are în vedere şi reevaluarea rezervelor


LNG se menţine şi pentru viitorii ani. posibile-probabile, prin lucrări de prospectare,
Pentru viitorul apropiat, în Uniunea Europeană explorare, folosind tehnologii moderne de
se prevăd creşteri care vor atinge în 2012 valori de investigaţie.
75 mil. tone LNG. Prin seismica 3D, pe zăcământul Nadeş din
În plan european, Romania nu a intrat încă Bazinul Transilvaniei, descoperit în anul 1930-
în scenariul LNG. Un studiu de fezabilitate, cu 1931, au fost puse recent în valoare orizonturi noi.
finanţare externă, este în curs de elaborare. Potenţialul de producţie al unei sonde este de circa
100.000 mc/zi.
► Compania Romgaz, cu capital integral de O altă preocupare a Romagaz, în continuă
stat, asigură peste 50% din extracţia internă de extindere, este stocajul subteran de gaze în
gaze. Activităţile complementare sunt cuprinse în rezervoare naturale. Obiectivele în lucru le
programele curente de explorare, de reabilitare a constituie structuri din Moldova, Muntenia şi din
zăcămintelor vechi, în stocajul subteran de gaze. Bazinul Transilvaniei. Pe structura Mărgineni
Profilul complex, tradiţia şi experienţa societăţii (Roman–Secuieni) este proiectată o capacitate de
care, de curând, a sărbătorit centenarul, fac din înmagazinare de până la 2 miliarde mc.
Romgaz un veritabil brand, tehnic, tehnologic, Romgaz dezvoltă colaborări cu parteneri externi
economic. în Slovacia şi Polonia pentru explorări, iar pentru
Domnul Gheorghe Radu, în calitate de director depozite subterane în România cu Gazprom.
al Romgaz, a selectat pentru tematica RTF 4 câteva
preocupări din domeniul aplicativ. ► Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti
Din totalul rezervelor in situ descoperite până s-a implicat în dezbaterile mesei rotunde prin
în prezent, de peste 1.500 miliarde mc, Romgaz, expunerea: Industria petrolului, rezervele de
prin cumulativul de extracţie, a atins un factor de prognoză și resursele umane.
recuperare de 65%. Preocupările sunt direcţionate Prezentarea U.P.G. a aparţinut domnului Dr.ing.
spre ţinta unui factor final de recuperare de 80-85%. Mihail Valentin Batistatu, profesor conferenţiar.
Creşterea cu 20% a actualului factor de recuperare În prima parte, prezentarea a selectat din
este echivalent cu un volum de aproximativ 300 panoramicul de upstream petrolier românesc
miliarde mc gaze extractibile. Un asemenea factor, câteva aspecte relevante:
raportat la consumul actual al României, de circa ♦ Ponderea petrolului în balanţa energetică a
14 miliarde mc/an, conduce la un indicator sintetic ţării;
de asigurare de peste 20 de ani. ♦ Dinamicile producţiei de petrol şi a rezervelor
Pentru argumentarea ţintelor propuse, s-au nou descoperite;
exemplificat bunele rezultate ale folosirii ♦ Perspectivele viitorului apropiat;
spumanţilor la curăţirea intervalului perforat ♦ Ca studiu de caz, sinteza distribuţiei pe trepte
din sondele de extracţie, care a condus la debite de adâncime a structurilor petrolifere descoperite
suplimentare de producţie. în Bazinul Panonic.
30
Evenimente – Viaţa ştiinţifică
Detalierea principalelor idei prezentate mai declin natural, ireversibil, datorită faptului că
sus a avut ca punct de plecare ponderea încă rezervele noi descoperite nu acoperă decât în mică
destul de ridicată, de peste 55%, pe care ţiţeiul şi măsură volumele extrase din rezervele existente,
gazele îl ocupă în balanţa energetică a României. dovedite.
Trendurile de producţie sunt înscrise pe un

Proiectia pentru viitorii cinci ani a extracţiei Ca rezultat al cercetărilor, la nivelul anului
este considerată a fi în scădere, pentru ţiţei de la 2009 s-au înregistrat 3 patente, contracte în valoare
4,5 mil. tone/an la sub 3 mil. tone/an, iar pentru de 6,4 milioane lei, editarea a 70 de cărţi şi 498
gaze de la 12,5 miliarde mc/an la 8,6 miliarde articole publicate.
mc/an. Cazul particular din Bazinul Panonic, al Implicarea staff-ului didactic în implementarea
distribuţiei capcanelor petrolifere descoperite care unor programe europene cu tematică didactică, de
nu au depăşit nivelul de 3000 m adâncime, doreşte specialitate, s-a realizat prin contractele cunoscute
să susţină că explorările pentru obiectivele de sub ca Tempus, Leonardo da Vinci, Erasmus, FP 5 sau
acest nivel pot aduce în zestrea ţării noi volume de FP 6.
rezerve dovedite. Direcţiile viitoare ale U.P.G. au ca ţinte
Cea de-a doua parte a expunerii U.P.G. a strategice de cercetare subiecte direct legate de
constituit-o preocupările didactice şi rezultatele cerinţele industriei de petrol. Ţintele privesc
legate de performanţă.
nivelurile de upstream şi de downstream:
S-au consemnat în expunere aspecte care
optimizări, perfecţionări tehnologice, în forajul
marchează prestaţiile U.P.G. în multiple planuri.
sondelor, în ingineria de zăcământ, perfecţionarea
♦ Istoric, al învăţământului petrolier 1904-
echipamentelor. De asemenea, cercetarea şi
1948;
experimentarea tehnologiilor moderne de
♦ Structura, competenţa şi numărul de
studenţi; prelucrare ţiţei şi procesări petrochimice. Ştiinţele
♦ Sectoare şi direcţii de cercetare; economice şi disciplinare de IT sunt înscrise în
♦ U.P.G. în context european. portofoliul de ţinte şi de programe strategice de
Au fost reţinute date care arată poziţia de top cercetare.
universitar a U.P.G. pentru pregătirea superioară a
staff-ului de specialitate pentru sectorul petrolier, ► Numele S.C. ICPE ACTEL este legat
asociat şi cu domenii interdisciplinare. de echipamente şi furnituri electrice, bazat pe
Numărul de peste 12.000 de studenţi şi al celor concepte proprii de proiectare, execuţie, livrare.
înscrişi la cursuri post-universitare, arată atracţia Produsele ACTEL sunt prezente şi în domeniul
încă ridicată pentru acest sector de învăţământ. petrolier.
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 31
Evenimente – Viaţa ştiinţifică
Domnul Director general, Ion Pătârniche, a programe de cercetare geologică spre adâncimi
făcut cunoscut mai pe larg unul din produsele de mai mari. De asemenea, pentru resursele de gaze
echipare a instalaţiilor de foraj. din categoria neconvenţionale sunt în desfăşurare
Regulatorul de tensiune pentru motoarele programe cu rezultate promiţătoare, bazate în
electrice şi-a găsit aplicaţii profitabile în procesul special pe forajul orizontal.
de foraj al sondelor. Un sumar al câştigurilor ♦ În domeniul exploatării zăcămintelor de
tehnologice, de performanţă, obţinute, îl constituie gaze, rezultate bune au fost consemnate în
converterul digital de frecvenţe. Converterul a utilizarea de tehnologii moderne, de optimizare
fost introdus în schema de operare a motoarelor
a curgerii gazelor din găurile de sondă. Ele vor
cu curent alternativ ca moderator la solicitările de
contribui în mod direct la creşterea factorilor finali
putere frecvent variabile pe care le reclamă masa
de recuperare spre nivele de 80-85% din rezerva
rotativă sau pompele de noroi în timpul procesului
de foraj. originală.
Efectele asupra funcţionării motoarelor Numai pentru Romgaz rezervele de recuperat
electrice sunt remarcate printr-o robusteţe mărită, în viitor ar însemna circa 300 miliarde de mc.
performanţe dinamice ridicate, siguranţă în ♦ Pentru transportul gazelor, atât în reţeaua
exploatare, preturi scăzute. Întregul sistem de regională a câmpurilor gazeifere, cât şi în reţeaua
acţionare a sondei are o durată mărită de utilizare magistrală, în procesele de exploatare a conductelor
cu circa 20%, un consum redus de energie cu au fost introduse sisteme de operare care vizează
4% şi a costurilor de întreţinere scăzute cu 10%. utilizarea mai elevată a energiilor cinetice pe care
Timpul de foraj este diminuat cu 14%. Contractorii le oferă presiunile naturale de zăcământ.
instalaţiilor de foraj, ca beneficiari ai produselor ♦ O preocupare ce se afla într-o dinamică
ACTEL, sunt companii din România şi din exterior, crescătoare este legată de stocajul subteran al
Kazahstan, Irak, Indonezia, Emiratele Arabe Unite gazelor. România dispune în prezent de opt
şi altele. depozite subterane, localizate în zonele centrale
ale ţării, Transilvania, în estul şi în sudul ţării.
Concluzii Companiile de specialitate, Romgaz şi Petrom au
în studiu extinderi de noi capacităţi. S-a reţinut că
Tematica şi subiectele aduse în discuţia RTF
stocajul subteran de gaze constituie un suport de
4 s-au înscris pe firul logic de upstream petrolier.
echilibru pentru acoperirea vârfurilor sezoniere
Suita prezentărilor, a dezbaterilor s-a realizat într-o
de consum intern. Totodată, capacităţile interne
congruenţă de probleme care fac parte din tematica
curenta a lumii energetice. Au fost aduse în pot fi folosite şi ca rezerve tampon, de intervenţie,
discuţie, cu precădere, situaţia gazelor naturale, ca pentru gazele care tranzitează Romania.
purtător primar de energie cu pondere importantă ♦ În transportul magistral al gazului natural,
în balanţele de consum energetic, frământările, competiţia între gazoduct şi LNG este în plină
controversele şi vulnerabilităţile de pe diversele dezvoltare. România nu se află decât în faza
paliere ale industriei gaziere. Subiectele prezentate unui studiu de fezabilitate pentru utilizarea LNG
s-au racordat la domeniile specifice, de la resurse ca alternativă la importurile viitoare de gaze.
rezerve, la exploatare-producţie, transport, Avantajele pot fi de natură tehnico-economică,
consum, securizare, eficientizare. ce nu se pot disocia de aspectele, impacturile
♦ În domeniul resurselor de gaze, s-a reţinut geostrategice. În competiţia deschisa dintre LNG
faptul că declinul natural al zăcămintelor în şi Gazoduct, la RTF 4 nu au fost puse în discuţie şi
exploatare şi cuantumul de noi rezerve preconizate programele GTL (Gas To Liquid). GTL este deja pe
a fi descoperite nu pot acoperi şi susţine drumul dezvoltării în cadrul companiilor externe,
cererile de consum intern. România rămâne în cu tehnologii avansate de studiu şi proiectare.
continuare tributară importurilor de gaze. După
unele prevederi, creşterea în viitorii zece ani a
1 august 2010
consumului de gaze cu 50% nu va putea fi acoperită
din resursele interne ale subsolului.
Concesionarii din România, angajaţi în Ing. Constantin CĂPRARU
explorarea şi exploatarea resurselor de gaze, Petroleum Geologist Analyst Exploration-
probabile-posibile şi dovedite, sunt implicaţi în Development-Geoeconomics
32
Personalitati
D U M I T R U PA R A S C H I V:

OMUL ŞI OPERA SA
(1926 - 2010)

Cu puţine zile în urmă, o ştire nefastă a umplut În această aşezare a văzut lumina zilei
de mâhnire inimile celor care i-au fost prieteni, Dumitru Paraschiv într-a 22-a zi a lui Florar
colegi sau colaboratori: decesul doctorului din 1926. Părinţi îi erau Maria şi Nicolae, ţărani
docent în geologie DUMITRU PARASCHIV. chivernisiţi, care ştiau bine rosturile pământului;
Îl ştiam suferind de câtăva vreme de să răstoarne brazda plugului; să mânuiască cu
implacabilele şi neiertătoarele tare ale vârstei iscusinţă coasa, secera, sapa pentru a stoarce
care ne pândesc pe fiecare şi care ne atacă pe roada bogată a binecuvântatului ogor. Aşa îşi
toţi, în forme mai blânde sau mai aspre. Dar încropiseră o gospodărie frumoasă, în vite de
Dumitru Paraschiv s-a stins prea repede… povară, cu păsăret de curte, cu tot ceea ce trebuie
nemeritat de repede! Un cinic spunea cândva pentru un trai omenesc. Parcă îl vedem pe micul
că viaţa e drumul spre moarte. Slabă consolare Dumitru, cel încă nedus la şcoală, sau care abia
atunci când e vorba de persoana proprie sau de a început să buchisească alfabetul, mergând cu
una foarte apropiată. vitele la păscut sau ajutându-şi părinţii la câmp,
Dar… cine a fost Dumitru Paraschiv? Să ne muncind cot la cot cu dânşii, pe arşiţa soarelui,
reamintim. sub ploaia pătrunzătoare sau în suflarea vântului
Slobozia Conachi este o comună mare din aspru. Căci în acele vremuri copiii sătenilor încă
judeţul Galaţi, străbătută de şoseaua judeţeană de mici deprindeau munca câmpului, meşteşugul
ce duce de la Galaţi la Costache Negri şi mai cultivării petecului de pământ, al creşterii vitelor
departe spre miazănoapte; Pechea e în coasta ei, şi al lucrului în gospodăria părintească. O,
la doar 5 km. Câmpul întins care o împresoară tempora! O, mores!
pe toate părţile, uşor vălurit de prelungirile La şcoala din satul natal fragedul Dumitru a
sudice ale unor dealuri de eroziune fluvială descifrat litera tipărită, de care a prins mare drag.
(Dealul Bârgăului, Movila Ciuperca ş.a.), este Şi a înţeles că ursitoarele l-au dăruit cu dragostea
scăldat de apele Suhurluiului, afluent pe stânga faţă de carte, dar şi cu ambiţia de a învăţa şi de
al râului Bârlad, curgând nehotărât, când bogat, a cunoaşte cât mai multe lucruri folositoare
când firav, pe o vale largă. din carte. Aşa că, isprăvind primul ciclu de
Întotdeauna satul a fost populat cu oameni învăţătură, în anul începerii celui de-al doilea
harnici, cinstiţi, generoşi, blânzi, tipul război mondial tânărul a luat drumul Galaţiului.
moldoveanului zugrăvit în atâtea producţii Aici s-a înscris la Liceul „Vasile Alecsandri”,
artistice şi literare – legende, cronici, romane – liceu cu tradiţie, unde a concurat pentru un loc de
ale marilor noştri povestitori. elev în clasa I. A reuşit şi a înţeles că i s-a deschis

Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 33


Personalităţi
poarta prin care el poate pătrunde, cu încredere, îi reveneau şi sarcini precise privind activităţile
în câmpul larg, nemărginit al ştiinţelor. geologice pentru exploatarea ştiinţifică a
Opt ani mai apoi, în 1947, absolventul Liceului petrolului în schelele de extracţie.
„Vasile Alecsandri” şi-a îndreptat privirea spre Ultima parte a activităţii (1977-1988) a fost
Universitatea din Iaşi, citadela şcolii superioare prestată la Institutul de Cercetări pentru Petrol,
din Moldova. S-a înscris pentru concursul de în calitate de cercetător ştiinţific gradul I.
admitere la Facultatea de Geologie şi Geografie Cu toate că obligaţiile de serviciu îi ocupau
şi a repurtat succes. De ce la această facultate şi tot timpul, Dumitru Paraschiv a găsit, totuşi,
nu la alta? Poate că a fost urmarea unei răbufniri resurse pentru a elabora două teze de doctorat,
a dragostei lui faţă de pământul pe care l-a fiind singurul geolog de petrol care a înregistrat
călcat în copilărie, pe câmpurile, pe dealurile, o asemenea performanţă. Prima teză introduce
pe luncile, prin zăvoaiele care împodobeau în literatura ştiinţifică-geologică românească o
meleagurile covurluiene natale. linie care nu fusese abordată de nimeni în ţara
Patru ani mai târziu, Dumitru Paraschiv a noastră, la graniţa dintre geologie şi geografie.
absolvit în mod strălucit cursurile universitare şi Lucrarea a fost susţinută la Universitatea din
îndată el a părăsit locurile de baştină, stabilindu- Cluj (1962). A doua lucrare este ancorată într-o
se hăt, departe, tocmai în nord-vestul Munteniei, problemă geologică de prim ordin privind
unde s-a angajat ca geolog la una dintre Platforma moesică, pe care a soluţionat-o la
schelele de petrol nou înfiinţate, anume Cobia nivelul cel mai înalt. Teza a fost susţinută la
– Dâmboviţa. De acum, drumul lui Dumitru Universitatea din Iaşi (1972).
Paraschiv a devenit precis, lipsit de echivoc: După ce a obţinut cele două titluri ştiinţifice de
petrolul. doctor în geologie, Dumitru Paraschiv a solicitat
Curând, tânărul diplomat a ajuns şeful şi a susţinut docenţa la Universitatea Bucureşti,
serviciului geologic şi inginerul-şef al schelei. pe care comisia de examinare i-a acordat-o cu
Viaţa de şantier, aspră, cu durităţile şi felicitări.
neajunsurile ei l-au călit şi l-au pregătit pentru Dumitru Paraschiv a devenit un mare nume
confruntările grele care vor veni, inevitabil, în în geologia petrolului în urma rezultatelor
aspiraţiile şi în eforturile sale de a obţine realizări deosebite obţinute de el în toate funcţiile pe care
concrete importante în ceea ce întreprinde. le-a deţinut. Dacă la început munca sa privea
În anii 1953-1954, tânărul petrolist a ocupat doar arealul unei schele, mai apoi domeniul său
funcţii de seamă la Trustul Petrolului Piteşti de activitate s-a extins la jumătatea estică a unui
(cu sediul, iniţial, la Târgovişte), anume şef mare bazin petrolifer (Depresiunea getică), iar
al serviciului geologic şi apoi inginer-şef. În după aceea în sfera sa de activitate geologică
această calitate aria sa de activitate s-a extins petrolieră s-a aflat întregul teritoriu al ţării. În
într-o mare întindere, de la Valea Ialomiţei la vest calitatea de director general în minister, Dumitru
de Olt (Bădeni). Pe atunci, acest trust cunoştea o Paraschiv a condus şi orientat cercetarea pentru
dezvoltare accentuată. hidrocarburi la nivel naţional timp de 28 ani. Nu a
De aici, Dumitru Paraschiv a urcat noi existat niciun bazin sedimentar în graniţele ţării,
trepte în ierarhia geologilor petrolişti, graţie inclusiv în zona acvatorială, care să nu fi fost în
calităţilor lui demonstrate fără tăgadă: înaltul vizorul său şi în care să nu fi programat lucrări
profesionalism, înalta capacitate de muncă, de cercetare pentru descoperirea petrolului
perseverenţa, luciditatea, spiritul organizatoric şi gazelor. În acest fel, Dumitru Paraschiv a
şi de conducere a colectivelor de geologi. A descoperit, personal sau în colaborare cu alţi
fost numit director adjunct, director tehnic şi geologi, circa 100 zăcăminte de-a lungul celor
apoi director general al Direcţiei Geologice din peste 40 de ani de activitate.
minister. A devenit, astfel, din punct de vedere Doctorul Dumitru Paraschiv este cunoscut şi
organizatoric, şi nu numai, geologul din fruntea prin cele aproape 400 de lucrări de specialitate,
ierarhiei petroliştilor, coordonator al activităţii dintre care 135 au fost publicate în ţară şi în
de descoperire a zăcămintelor de petrol şi de gaze străinătate, având o bază ştiinţifică solidă.
pe teritoriul întregii ţări. Tot directorului general Dintre lucrările publicate merită, fără îndoială,
34
Personalitati
să fie amintite cele două sinteze ce privesc: Răspunsul poate fi dat luând în consideraţie mai
una, zăcămintele de petrol şi gaze din România multe criterii. Dar, oricum, nimeni nu poate avea
(1975, 1978) şi alta, Platforma moesică (1979). pretenţia că ierarhizarea personalităţilor dintr-un
Lucrările nepublicate sunt rapoarte geologice- domeniu oarecare, aşa cum o înţelege el, este cea
tehnice de întreprindere, abordând tematici mai care exprimă adevărul.
restrânse, localizate, punctuale. Cu toate acestea, dacă avem în vedere numărul
Temporar, doctorul D. Paraschiv a fost solicitat lucrărilor personale publicate sau nepublicate
să presteze activităţi de expertiză geologică (de arhivă), întâietatea ar reveni lui Dumitru
petrolieră în multe ţări europene, africane şi Paraschiv.
asiatice. Totodată, el a participat la numeroase Dacă ne referim la rezultatele concrete în
reuniuni ştiinţifice internaţionale ca reprezentant domeniul geologiei petrolului obţinute de marii
al României (congrese, simpozioane, mese oameni de ştiinţă, de la Ludovic Mrazec până
rotunde), unde a prezentat comunicări. La astăzi, ar trebui să reţinem că Mrazec este
unele dintre aceste reuniuni D. Paraschiv a fost adevăratul deschizător al zonei cutelor diapire
desemnat preşedinte sau vice-preşedinte. Astfel (Muntenia centrală) ca provincie petroliferă
şi cu aceste prilejuri el a devenit cunoscut la importantă; Gh. Munteanu Murgoci a semnalat
Moscova, Sofia, Belgrad, Budapesta, Berlin, potenţialul petrolifer al depresiunii getice; Ion
Atena, Paris, Haga, Londra, Oklahoma etc. Atanasiu a indicat petroliştilor că substratul
Pentru activitatea desfăşurată şi rezultatele Pânzei de Tarcău (Flişul extern) ascundea
obţinute, Dumitru Paraschiv a primit Premiul frumoase perspective de petrol; Iulian Gavăţ
de Stat în anul 1962 şi Premiul Academiei
a inoculat în mintea petroliştilor ideea că o
Române în anul 1976. Tot ca semn al unanimei
provincie petroliferă interesantă poate fi Câmpia
recunoaşteri, Dumitru Paraschiv a fost ales
de Vest (panonică); Augustin Vancea este
membru în Comitetul Ştiinţific al Congreselor
deschizătorul Bazinului gazeifer transilvan;
Mondiale ale Petrolului, recompense care
Dumitru Paraschiv, urmând linia de conduită a
acoperă doar o parte din meritele omului de
lui Nicolae Grigoraş şi Ion Pătruţ, este cel care a
ştiinţă şi ale practicianului geolog petrolist
pus în valoare Platforma moesică. Comentariile
Dumitru Paraschiv.
sunt de prisos.
Iată, în sumar, câteva repere privind pe
Doctorul docent Dumitru Paraschiv a fost un
Dumitru Paraschiv, omul şi opera sa, fără
pretenţia de exhaustivitate. strălucit geolog petrolist, care poate constitui un
Dumitru Paraschiv a fost o personalitate model de muncă şi de viaţă pentru noi, tinerele
cu trăsături de caracter de înaltă clasă. La el generaţii ale acestei bresle. El demonstrează
munca stăruitoare, neprecupeţită, fără răgaz că, prin muncă neobosită, voinţă, disciplină,
a fost una dintre coordonatele vieţii: dorinţa fiecare poate atinge culmi nebănuite şi poate trăi
arzătoare de autoperfecţionare, de a-şi forma o satisfacţii deosebite.
bază ştiinţifică autentică, solidă l-a animat clipă Să ne înclinăm cu adâncă evlavie în faţa
de clipă; disciplina, exigenţa personală şi faţă celor care au ilustrat cel mai bine, prin valoarea
de colaboratori au fost crezul de la care nu s-a rezultatelor, cercetarea geologică petrolieră în
abătut niciodată. ţara noastră, din clasa cărora a făcut parte şi
Doctorul Dumitru Paraschiv a avut o viaţă Dumitru Paraschiv.
de familie ireproşabilă, caracterizată printr-o Prin regretabila trecere în nefiinţă a doctorului
atmosferă pură, nepoluată, pe care soţia şi Dumitru Paraschiv s-a închis un capitol din
colega sa, doamna Cornelia Paraschiv, a ştiut să istoria petrolului românesc, în care s-au înscris
o închege, contribuind la asigurarea liniştii şi a rezultatele de excepţie ale unui om. Dar şi cartea
calmului care trebuie să stea „at the back of the şi omul care a scris-o vor rămâne în memoria
study”. noastră. Nu întotdeauna moartea este dispariţie;
Cel ce scrie aceste rânduri a fost întrebat uneori ea înseamnă neuitare!
despre locul pe care Dumitru Paraschiv îl ocupă în
marea colectivitate a geologilor români de petrol. Prof.dr. Valeriu STĂNESCU
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 35
Personalităţi
Dr. geolog IOAN PĂTRUŢ
(1913 - 1993)
Am cunoscut familia Pă Pătruţ
ătruţ în anii 1969-1971, cu
ocazia unor vizite pe care le-am făcut în apartamentul
lor din str. Luca Stroici. În acea perioadă am fost
coleg de serviciu (la Institutul de Geofizică Aplicată)
cu fiul lor, Ştefan, inginer geofizician, pe care l-am
şi geofizice şi a forajelor de explorare în această arie
apreciat în mod deosebit, fiind un cercetător eminent,
tectonică. A susţinut ideea posibilelor zăcăminte în
cu o pregătire profesională de excepţie. Din păcate,
depozitele mezozoice şi paleozoice, în special la est
după aceşti ani a părăsit domeniul geofizicii unde ar fi
de meridianul Bucureşti (longitudine 26o E), fapt
putut contribui cu rezultate originale în cadrul studiilor
dovedit de explorările ulterioare. În perioada 1961-
seismice. Tatăl, doctorul Pătruţ, era o persoană
1967 (în colaborare cu alţi geologi petrolişti cunoscuţi,
încântătoare, cu o vorbă pitorească, moldovenească,
cum ar fi: N. Grigoraş, D. Paraschiv, M. Popescu,
calmă, care inspira bunătate. Nu am discutat cu dânsul
C. Teodorescu, I. Petrişor, O. Dicea) a publicat şi
probleme de specialitate, geologice sau geofizice, noi
prezentat o serie de lucrări privind stadiul cunoaşterii
fiind mult prea tineri şi neştiutori faţă de nivelul şi
şi evoluţiei geologice a Platformei Moesice. Trebuie
experienţa dânsului. Nu l-am mai revăzut de atunci şi,
să amintim comunicarea făcută cu acest subiect la
mult mai târziu, prin anul 1998, am citit un interviu
Congresul al V-lea al Asociaţiei Geologice Carpato-
pe care i l-a luat geologul Ion C. Bucur în 1989, din
Balcanice de la Bucureşti din 1963 şi de la Congresul
volumul Pagini din istoria geologică a României.
al VII-lea de la Sofia din 1965. Împreună cu Dumitru
Evoluția cunoașterii, contribuții, oameni, fapte,
Paraschiv elaborează şi prezintă, la Belgrad, la
întâmplări. De aici am extras unele date biografice
Congresul al VIII-lea al aceleiaşi asociaţii din
ale celui ce a fost dr. geolog Ioan Pătruţ.
1967 lucrarea referitoare la studiul geologic al pre-
S-a născut pe 18 octombrie 1913 în cătunul Valea
Tortonianului din Transilvania. Studiază structurile
Albă, com. Tupilaţi (jud. Neamţ); de pe prispa casei
diapire şi modul lor de formare (1973), ştiindu-se că
părinţilor săi se vedea valea unde Ştefan cel Mare
acestea au legături cu acumulările de ţiţei şi gaze din
a dat cunoscuta bătălie cu turcii. Tatăl său era notar
unele regiuni tectonice ale României.
şi au fost cinci fraţi, dintre care, în 1989, mai trăiau
Arhiva Ministerului Petrolului (MMPG) conţine
patru. Studiile liceale le-a urmat la Roman, iar cele
numeroase memorii, studii şi rapoarte geologice
universitare la Iaşi, la Facultatea de Ştiinţe Naturale,
privind activitatea de explorare desfăşurată pe
pe care a absolvit-o în 1935. În 1936, profesorul Ion
diferite structuri din România, toate întocmite de
Atanasiu l-a oprit la facultate ca asistent, după care a
dr. I. Pătruţ. Împreună cu C. Barbu, I. Marinescu, C.
fost angajat la Societatea „Steaua Română” (până în
Motaş şi T. Ichim a elaborat (1969) studii şi cercetări
1948). În 1947 obţine titlul de „doctor în geologie” cu
privind dezvoltarea forajului geologic de mare
lucrarea privind geologia şi tectonica regiunii Vălenii
adâncime, pentru descoperirea unor noi zăcăminte
de Munte–Cosminele–Buştenari, publicată în 1955 în
de hidrocarburi. Lucrarea (93 pagini) abordează
Anuarul Comitetului Geologic. A activat la Petrolifera
problema în cadrul celor mai importante unităţi
Muntenia (1948-1950), după care, în 1950, a lucrat
structurale ale ţării. În 1970 a efectuat un studiu
la Sovrompetrol (la Bucureşti), fiind numit geolog
geologic complex al platformei continentale a Mării
principal la sectorul prospecţiuni-explorări (geolog
Negre (împreună cu C. Barbu şi D. Paraschiv).
şef era N. Grigoraş), avansând apoi pe postul de şef
Cu aproximativ acelaşi colectiv de cercetare (D.
serviciu geologic şi geolog şef.
Paraschiv, T. Dăneţ, N. Balteş, C. Motaş) publică,
După desfiinţarea Sovrompetrolului, trece în
în 1983 (în Anuarul Institutului de Geologie și
Ministerul Petrolului şi este numit director ştiinţific
Geofizică), un studiu geologic asupra Deltei Dunării.
al Institutului de cercetări şi proiectări pentru petrol şi
S-a pensionat după 51 de ani de cercetare
gaze (din str. Toamnei); ulterior, devine şef de secţie
geologică (probabil în 1986) încununată cu succese,
la acelaşi institut, ocupându-se în ultima perioadă
atât în ţară, cât şi în străinătate, prin descoperirea de
a activităţii de problemele geologice ale platformei
noi zăcăminte de ţiţei şi gaze. A fost recompensat cu
continentale a Mării Negre.
ordine ştiinţifice naţionale şi străine (din Tunisia şi
A fost partizanul existenţei acumulărilor de ţiţei
Somalia) pentru contribuţiile aduse în activitatea de
în Platforma Moesică, în special după descoperirea în
explorare geologică, soldată cu descoperirea multor
1956 a zăcământului de la Ciureşti, moment în care
zeci de milioane tone de ţiţei.
s-a produs o intensificare a prospecţiunilor geologice
Dr.ing. Florin A. RĂDULESCU
36
Info
85 de ani de cercetări geofizice româneşti
pentru hidrocarburi şi substanţe minerale utile
(Partea II)

Dr.ing. Florin A. RĂDULESCU Dr.ing. geofizician Dragomir V.


ROMANESCU

Abstract:
In this second part the authors are presenting some important results of gravity, electric
and electromagnetic, radiometric and remote sensing techniques investigations for discovery
of hydrocarbons and mineral ores.

Începutul secolului XX a fost pentru România universitară românească. Apreciat de conducerile


o perioadă benefică de dezvoltare socială şi politice şi de specialiştii vremii, a făcut parte din
economică în acord cu alte societăţi europene diferite comisii oficiale şi asociaţii profesionale, în
occidentale. Lucrul acesta s-a manifestat şi în cadrul cărora a militat neobosit pentru promovarea
planul ştiinţei şi al cercetării ştiinţifice ce au vizat Geologiei româneşti şi inventarierea bogăţiilor
subsolul ţării, bogat în diverse substanţe minerale, minerale ale subsolului, atât de necesare dezvoltării
minereuri, atât de necesare economiei, în general, economiei. Contribuţiile sale originale, spiritul său
cât şi industriei autohtone în special. Implicarea luminat şi neobosit de cercetător fecund îl înscrie
statului român, prin instituţii specializate, a marcat în galeria marilor noştri înaintaşi şi i-a asigurat
un pas important în această direcţie, după ce în un loc de cinste în panteonul ştiinţei româneşti
cursul secolului XIX cercetarea geologică pe (Rădulescu, 2006).
teritoriul ţării s-a făcut de geologi şi ingineri de Acad.prof. Ludovic Mrazec a fost preocupat de
mine aparţinând Institutelor Geologice din Berlin, studiul zăcămintelor de petrol, de geneza acestora,
Viena şi Budapesta. Înfiinţarea Institutului Geologic fiind susţinătorul teoriei organice a hidrocarburilor,
al României în anul 1906 a constituit un eveniment a migraţiei petrolului şi a sării prin diapirism
ştiinţific remarcabil al începutului de secol; acesta (Ianovici, 1968). În discursul său de recepţie de la
a fost al doilea institut destinat cercetării din ţara Academia Română din 1907 s-a referit la Despre
noastră (după Institutul Meteorologic), alăturându- formarea zăcămintelor de petrol din România şi,
se celor deja existente în Austria, Germania, mai târziu, în 1921, în lecţiile ţinute la Sorbona a
Anglia, Ungaria şi Rusia (Rădulescu, 2006). expus concepţia sa asupra genezei petrolului şi a
După cum se ştie, primul director al Institutului zăcămintelor lui. A acordat prioritate şi cercetărilor
a fost profesorul Ludovic Mrazec care a direcţionat, pentru cărbuni, care s-au desfăşurat în bazinul Jiului
cu o înaltă competenţă profesională şi dăruire, superior, în Sarmaţianul de la Ţebea şi Pliocenul
cercetarea geologică pe teritoriul Regatului de la Borsec. Studiile efectuate au permis creşterea
României şi apoi al României Mari. Evocările din rezervelor de cărbuni şi publicarea în 1932 a
1967, cu ocazia comemorării a 100 de ani de la primei hărţi cu amplasarea bazinelor carbonifere
naşterea profesorului, făcute de personalităţi de cunoscute.
seamă ale Geologiei româneşti – G. Macovei, A. Pentru stimularea activităţii de descoperire a
Codarcea, V. Ianovici, D. Rădulescu –, au scos în noi zăcăminte, L. Mrazec a creat în 1925 Secţia
evidenţă personalitatea deosebită a celui care timp de Prospecţiuni geofizice, organizată în trei
de peste 50 de ani a dominat viaţa ştiinţifică şi compartimente: Prospecţiuni, Avize legale şi
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 37
Info
Statistică minieră (Ghiţulescu, Popescu, 1987, Importanţa dată prospecţiunilor geofizice este
1996). În cadrul secţiei nou-înfiinţate, Iulian relevată şi de introducerea de către prof. T.P.
Gavăţ se ocupa de prospectarea zăcămintelor de Ghiţulescu în cursul de „Zăcăminte metalifere şi
petrol, iar Toma Petre Ghiţulescu de prospectarea prospecţiuni” (din 1927) a unui capitol intitulat
minereurilor. Teoria și aplicarea prospecțiunilor geofizice, care
Dacă în partea I a articolului de faţă s-au reprezintă primul curs de prospecţiuni geofizice
evidenţiat unele dintre cele mai importante ţinut în România, la Şcoala Politehnică din
contribuţii originale şi cu implicaţii economice Bucureşti (Romanescu, 1993).
ale prospecţiunilor seismice şi magnetometrice, în În cele ce urmează se vor aminti unele dintre
această partea a II-a se vor aborda celelalte metode succesele prospecţiunilor electrometrice la
geofizice. detectarea concentraţiilor metalifere ce se manifestă
Prospecţiunile electrometrice au furnizat prin contraste mari de rezistivitate electrică faţă de
informaţii utile asupra unora dintre zăcămintele rocile în care sunt cantonate.
de minereuri. Chiar de la început, acestea au Astfel, în zona Moldova Nouă, cercetările
acompaniat studiile magnetice sau au urmărit în electrometrice au condus la descoperirea de noi
exclusivitate obiective geologice cu importanţă sectoare mineralizate, cu sulfuri complexe şi,
economică, la care alte metode geofizice nu au subordonat, magnetit (Vâjdea, Stoica, 1968).
avut succes. După cum s-a menţionat în partea Metoda polarizaţiei naturale a evidenţiat anomalii
I, primele cercetări geofizice în cadrul noii secţii de minim, corespunzătoare zonelor mineralizate
înfiinţate la Institutul Geologic au fost cele (constituite preponderent din pirită) plasate
întreprinse în 1927 în Dobrogea, la Altân Tepe. la contactul corpului banatitic cu formaţiuni
În afara măsurătorilor magnetice (componenta calcaroase. Tot în Banat – sectorul Pătârş –
prospecţiunile electrometrice (polarizaţie naturală,
verticală a câmpului magnetic), experimentele
metoda rezistivităţii aparente, metoda potenţialului
geofizice au constat şi din măsurători electrice de
provocat) au localizat mai multe zone mineralizate
polarizaţie naturală. Cercetările s-au continuat şi în
cu sulfuri metalice (pirită, calcopirită) de natură
1928, cu care ocazie s-a evidenţiat prezenţa unor
hidrotermală.
corpuri mineralizate cu conductibilitate ridicată.
Magmatitele banatice din regiunea Reşiţa–
Cu ocazia Semicentenarului Prospecțiunilor
Moldova Nouă s-au dovedit importante prin
geofizice românești din anul 1975, T.P. Ghiţulescu
conţinutul în cupru; acumulările de sulfuri sunt
şi I. Gavăţ au menţionat rezultatele acestor prime
cantonate în skarnele cu granaţi, de la contactul
studii experimentale. În cadrul aceleaşi comunicări
banatitelor cu rocile carbonatice. S-au raportat
făcute de cei mai sus amintiţi se specifică şi faptul anomalii ale rezistivităţii aparente (generate de
că ing. Mircea Socolescu a perfecţionat aparatura mineralizaţii) în sectoarele Valea Mare, Florimunda
electromagnetică, aplicând-o şi în terenuri cu şi Ogaşul Băieşului (Vâjdea, Stoica, 1968).
strate orizontale, în zone platformice sau în zona Unele rezultate pozitive s-au obţinut de studiile
zăcămintelor de sulfuri metalifere de la Rodna electrometrice efectuate în patrulaterul aurifer
Veche şi Cavnic, unde s-au obţinut rezultate din Munţii Apuseni (Munţii Metaliferi); astfel,
promiţătoare (Romanescu, 1993). ing. Florin Scurtu (1961) a cartat o anomalie de
Primele rezultate pozitive obţinute au recomandat polarizaţie naturală (PN) deasupra unui stock de
prospecţiunile electrometrice ca „metodă directă” pirită auriferă din zona Baia de Arieş.
de localizare a zăcămintelor de pirită, calcopirită, Aplicarea metodelor electrometrice (de potenţial
pirotină şi alte sulfuri conductoare. În condiţii natural şi cea a rezistivităţilor) în Munţii Parâng şi
favorabile se pot contura filoanele de cuarţ şi Munţii Căpăţânei au evidenţiat anomalii negative
acumulările de grafit (Gavăţ, Botezatu, Visarion, de potenţial natural generate de acumulări de grafit
1973). În unele cazuri, electrometria ca „metodă sau şisturi grafitoase (I. Stoica, M. Stoica, 1961).
indirectă” poate detecta zonele mineralizate cu Şi în cazul zăcămintelor de baritină, cuarţ şi
Cu, Zn, Pb, Au, Ni, Cr şi fier. Cele mai eficiente pegmatite, prospecţiunea electrometrică s-a dovedit
metode sunt: a potenţialului natural, a potenţialului eficientă la identificarea acestora, prin conturarea
provocat (indus), a liniilor echipotenţiale în curent anomaliilor de maxim de rezistivitate aparentă; un
continuu şi alternativ, a inducţiei de tip Turam şi exemplu ar fi cele din zona Movila Săpată (jud.
Slingram, a umbrei electromagnetice, sondajele Tulcea), care marchează prezenţa filoanelor de
electrice verticale (SEV) şi profilarea electrică baritină, legate genetic de complexul porfirelor
(Botezatu et al., 1976). cuarţifere (M. Simionescu, E. Simionescu, 1971).
38
Info
Profilarea electrică şi sondajele electrice de lungime finită (1934); distribuţia câmpului
verticale (SEV) au obţinut rezultate bune la electromagnetic indus de un subsol cu stratificaţie
identificarea unor acumulări reziduale de mangan orizontală (1934); asupra măsurării rezistivităţilor
din vestul Munţilor Apuseni (zona Vascău– aparente prin metoda spirei circulare (1935);
Moneasa); concentraţiile metalifere au fost liniile câmpului magnetic al unui circuit filiform
sub forma unor lentile şi strate neregulate, ce (1936); fundamentarea teoretică a prospecţiunilor
s-au manifestat printr-un contrast important de electromagnetice în curent alternativ de joasă
rezistivitate electrică între complexul unor argile frecvenţă (1936); teoria conductorului plan şi
reziduale (unde sunt plasate mineralizaţiile) şi stările electromagnetice tranzitorii (1943); modele
calcarele titonice (T. Bărbat, 1950; N. Petrulian, teoretice ale mediilor heterogene pentru metodele
1951). Dacă zăcămintele de mangan sunt asociate de prospecţiune electrică în curenţi staţionari
cu minerale de fier, cercetările magnetometrice au (1950); câmpul magnetic al curenţilor electrici
condus la rezultate bune, cum a fost cazul lucrărilor staţionari în medii heterogene alfa (1953) etc. Multe
din Munţii Lăpuşului – zona Răzoare – unde, pe dintre aceste studii teoretice au avut aplicabilitate
baza acestor măsurători, s-a conturat un zăcământ directă în activitatea curentă de prospecţiune prin
de mangan, dar fără perspective economice metoda electrică sau electromagnetică. Astfel,
(Cristescu et al., 1963). pentru modelarea matematică a structurilor 3D
Un alt domeniu în care prospecţiunile de tipul mineralizaţiilor difuze (caz des întâlnit în
electrometrice au obţinut informaţii utile a fost natură), prof. Sabba Ştefănescu a imaginat mediile
acela al zăcămintelor de bauxită din Munţii Pădurea neomogene alfa, în care conductibilitatea electrică
Craiului (Gavăţ et al., 1973). Datele electrometrice variază continuu de la un punct la altul. În prezent,
se referă la relieful calcarelor titonice (situate sub datorită calculatoarelor electronice, modelarea
placa calcarelor neocomiene), pe care repauzează matematică a distribuţiei câmpului electric cu
lentilele de bauxită, ce se manifestă prin maxime ajutorul mediilor alfa poate fi aplicată în sistem
ale rezistivităţii aparente (Scurtu, 1961). tridimensional (Zugrăvescu, 1994).
Nu putem încheia această succintă trecere în Metoda fenomenelor electromagnetice
revistă a principalelor succese ale prospecţiunilor tranzitorii (FEMT) reprezintă o altă aplicaţie
electrometrice fără a menţiona contribuţiile practică a câmpului magnetic al unor emiţători
teoretice şi aplicative originale ale academicianului inductivi în regim tranzitoriu, a cărui fundamentare
profesor Sabba S. Ştefănescu (1902-1994). Alături matematică a fost schiţată de Sabba Ştefănescu încă
de Toma Petre Ghiţulescu, Iulian Gavăţ, Mircea din anii 1934 şi 1943 (Nabighian, 1984). Respectiva
Socolescu şi Theodor Bărbat s-a numărat printre metodă poate fi aplicată ca tehnică eficientă de
„părinţii fondatori” ai Geofizicii româneşti. prospecţiune în cazul unor corpuri mineralizate
Astfel, în anii 1927-1928, tânărul şi entuziastul locale cu conductivitate ridicată (în comparaţie
angajat al Institutului Geologic Sabba Ştefănescu, cu capacitatea de rezolvare a celorlalte metode
cu ajutorul pregătirii sale fizico-matematice de geoelectrice cunoscute) (Stoica, 1990). Metoda
excepţie, rezolvă ecuaţiile diferenţiale ale liniilor FEMT poate selecta acumulările mineralizate
de câmp magnetic în aer şi în sol ale unui emiţător masiv de cele cu minerale diseminate.
AB, în cazul unui teren omogen şi izotrop. Aceste O altă metodă de prospecţiune geofizică a
prime rezultate teoretice formează obiectul a fost cea gravimetrică, bazată pe evidenţierea
două note prezentate la Academia Română şi îi contrastelor de densitate dintre diferitele zăcăminte
asigură o bursă la Paris. Aici, împreună cu fraţii de minereuri metalifere şi nemetalifere, precum
Schlumberger, rezolvă problema mediului cu n şi cele de hidrocarburi, faţă de rocile în care sunt
strate (de grosimi şi rezistivităţi diferite) şi publică cantonate acestea.
în 1930 şi 1932 rezultatele acestor studii teoretice După cum s-a mai spus, metoda gravimetrică
asupra distribuţiei potenţialului electric în jurul unei a debutat prin măsurători cu balanţa de torsiune,
prize punctuale (într-un teren cu strate orizontale executate în perioada 1928-1938, în Muntenia
omogene şi izotrope) şi asupra prospecţiunilor orientală, de prof. I. Gavăţ; respectivele lucrări
electrice ale subsolului prin metoda sondajului au obţinut rezultate remarcabile menţionate de
electric vertical. Întors în ţară, Sabba Ştefănescu Visarion (2004), şi anume: conturarea masivelor
îşi continuă cercetările teoretice în următoarele de sare de la Floreşti şi Băicoi–Ţintea; extinderea
direcţii: câmpul magnetic al unui emiţător rectiliniu spre est a anticlinalului pliocen Siliştea Dealului;
alternativ de lungime mare (1933); teoria unui identificarea anticlinalelor Novăceşti, Filipeştii
conductor plan în cazul unui emiţător alternativ de Târg, Mărgineni, Haimanale, Viforâta–Teiş.
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 39
Info
structurilor de interes pentru hidrocarburi.
Astfel, se execută lucrări gravimetrice în
Muntenia orientală, pe structurile petrolifere
cunoscute geologic, cum ar fi anticlinalul
Berca–Arbănaşi (L. Constantinescu, R. Botezatu,
Ruxandra Ştefănescu, 1961), zona Pintenului
de Văleni, în sectoarele Ruşavăţ, Moreni, zona
Târgovişte–Pietroşiţa, sau regiunea cuprinsă între
Valea Buzăului şi Prahova (1959-1964).

Model tectonic al zonei Floreşti-Băicoi, construit pe


baza determinărilor cu balanţa de torsiune din anii
1928 şi 1929 (I.Gavăt, 1932)
Legendă: 1a,b Romanian sup.,inf.; 2. Dacian; 3.
Ponţian; 4. Meoţian ; 5. Formaţiunea sării

În urma cercetătorilor respective s-au evidenţiat


anomaliile gravimetrice de minim generate de
anticlinalele cu sâmbure de sare; se menţionează
aliniamentele de anticlinale diapire Ţintea–Băicoi–
Floreşti şi Moreni–Gura Ocniţei.
După Congresul Mondial al Petrolului din
1937 de la Paris (şi chiar mai dinainte), balanţa de
torsiune a început să fie înlocuită de o aparatură
modernă, şi anume de gravimetrele statice
(Thyssen, Humble, Carter, Nörgaard), cu avantaje
incontestabile faţă de aceasta. Măsurătorile au
debutat în Muntenia şi Oltenia (1936-1939) şi s-au
extins şi în alte unităţi structurale, Moldova sudică
şi Depresiunea Pannonică (1943-1946). Lucrările
au fost executate de societăţile „Astra Română” şi
„Româno-Americană”.
În anii următori, M. Socolescu şi A. Esca
(1948) prospectează gravimetric zona masivului
de sare de la Ocna Mureşului (în vederea stabilirii Anomalia gravităţii din zona Balş, redată prin izolinii
extinderii acestuia), în zona Mediaş, în vederea trasate la echidistanţă de 1 mgal (M.Socolescu,1949)
testării metodei la conturarea structurilor gazeifere,
în regiunea cutelor diapire din estul Depresiunii Importante contribuţii a avut dr. Marius
Transilvaniei (1949, Praid, Sovata), în zona Visarion în Carpaţii Orientali, unde structura
Fălticeni–Gura Humorului şi pe marginea nordică geologică profundă a orogenului a constituit o
a Platformei Moesice, între Olt şi Dâmboviţa piedică serioasă în interpretarea corectă a datelor
(Visarion, 2004). geofizice, furnizate de toate metodele, inclusiv
Trebuie subliniat faptul că, în timp, rolul de cea gravimetrică. Autorul citat, singur sau în
cercetărilor gravimetrice pentru hidrocarburi s-a colaborare, a realizat o serie de studii de sinteză,
diminuat odată cu aplicarea şi evoluţia metodelor dintre care amintim cele destinate separării efectelor
de prospecţiune seismică, cu o mai mare capacitate gravimetrice cu diverse grade de regionalitate
de descifrare a relaţiilor structurale la adâncimi (prin aplicarea unor procedee statistice). Pe baza
mari şi în condiţii de complexitate tectonică acestora s-a conceput un program de cercetare cu
(Visarion, 2004). După anul 1955, doar câţiva sonde adânci, proiectate cu scopul descoperirii
cercetători (dintre care menţionăm pe prof. L. unor structuri adânci favorabile acumulărilor
Constantinescu, prof. R. Botezatu, M. Visarion, J. de hidrocarburi. Studiile respective au acoperit
Andrei) au aplicat această metodă pentru cercetarea şi avanfosa Carpaţilor Orientali, cu importante
concluzii privind structura acestui areal, precum
40
Info
şi raporturile cu Platforma Europei Orientale funcţie de genul rocilor străpunse şi natura
(Platforma Moldovenească) şi Platforma Scitică. petrografică a acestora şi a eruptivului respectiv
O altă unitate tectonică în care prospecţiunea (purtător de mineralizaţii metalifere).
gravimetrică a obţinut rezultate bune a fost În arealul Munţilor Metaliferi sunt citate
Depresiunea Transilvaniei. Măsurătorile anomaliile gravimetrice generate de următoarele
gravimetrice (executate de I. Gavăţ, M. Socolescu, aparate vulcanice: Breaza – zona Zlatna (Căruţaşu,
A. Esca, 1947) au arătat faptul că anomaliile de Popovici, 1961; Calotă, Romanescu, 1963), Valea
minim nu pot fi explicate numai pe baza contrastului Hărmăneasa – zona Baia de Arieş (Andrei, Calotă,
negativ de masă datorat sării, ci şi cupolei de 1963) şi Făieragul Mare – zona Brad (Andrei et
gaze ce însoţeşte frecvent masivele de sare. S-au al., 1974).
făcut măsurători pe domul de la Sărmăşel (unde, În lanţul eruptiv Călimani–Gurghiu–Harghita,
în 1909, sonda săpată aici a interceptat gaze) şi unde anomaliile gravimetrice sunt net diferite faţă
apoi la Bazna, Saroş, Cetatea de Baltă şi Ernei– de cele cartate în Munţii Metaliferi (ca urmare a
Corunca (toate cu cupole de gaze situate deasupra gradului diferit de eroziune), au fost investigate
domurilor de sare). structurile vulcanice de la Seaca – Munţii Gurghiu
Cercetările gravimetrice regionale au permis (Botezatu, 1967), Zebrac – Mermezeu (Suceavă,
localizarea a cca 180 masive de sare situate pe 1965; Suceavă et al., 1978) şi Şumuleu (Ioane,
aria orogenului carpatic şi în Bazinul Transilvaniei 1997).
(Visarion, 2004). Studiile geologice au plasat, Dintre acestea, structura Zebrac deţine un
în principal, formaţiunea saliferă în Aquitanian important potenţial metalogenetic; cercetările au
şi Badenian. Repartiţia masivelor de sare (ce condus la identificarea unei mineralizaţii filoniene
se manifestă prin anomalii locale de minim de aur şi cupru asociate unui corp andezitic-dioritic.
gravimetric) a indicat posibilitatea urmăririi unor Vulcanul Şumuleu se manifestă printr-o anomalie
linii tectonice majore. de maxim (de circa 6 mgal); forajele executate aici
În lucrarea deja citată, Visarion (2004) face o au indicat prezenţa unei mineralizaţii cuprifere cu
analiză a rezultatelor obţinute de prospecţiunea magnetit şi a uneia polimetalice (cu pirită, blendă,
gravimetrică în cadrul studiului structurilor galenă, calcopirită) într-un corp andezitic cu
eruptive neogene din Munţii Apuseni (Munţii amfiboli şi piroxeni.
Metaliferi), lanţul Harghita–Gurghiu–Călimani şi Munţii Oaş–Gutâi, datorită potenţialului
Oaş–Gutâi–Ţibleş. Dintre geofizicienii angrenaţi metalogenetic, a făcut obiectul a numeroase studii
în această activitate sunt menţionaţi: R. Botezatu, geofizice, în special gravimetrice. Dintre acestea,
J. Andrei, C. Calotă, T. Cristescu, D. Popovici şi menţionăm măsurătorile gravimetrice din zona
M. Suceavă. aparatului vulcanic Piatra Şoimului (Popovici,
Căruţaşu, 1963). Contribuţii remarcabile sunt
conţinute în teza de doctorat a geofizicianului
Dumitru Ioane (1997), ce abordează o sinteză a
cercetărilor geofizice asupra eruptivului neogen
timp de circa două decenii.
Interpretarea integrată a datelor gravimetrice şi
magnetice s-a materializat într-o schiţă structurală
a regiunii cu vulcanite neogene (R. Crahmaliuc,
Anca Crahmaliuc, 1998), în care se remarcă
falia crustală Dragoş Vodă şi o serie de corpuri
plutonice.
Rocile banatitice (intermediare şi bazice),
Profil de variaţie a anomaliei locale a gravităţii cu o largă dezvoltare în vestul României, au
din sectorul Tazlău-Uture, în paralel cu secţiunea constituit obiectivul prospecţiunilor geofizice cu
geologică, elaborată de E.Hristescu (M.Visarion, 1970) rezultate bune. Acestea se manifestă prin anomalii
Legendă: 1. Eogen; 2. Oligocen; 3.Miocen cu sare gravimetrice de maxim. Un alt exemplu este
anomalia gravităţii din sectorul Almaş–Sălişte din
Studiile gravimetrice au evidenţiat faptul că Munţii Drocei, unde eruptivul banatitic produce,
aparatele vulcanice neogene din zonele cercetate însă, anomalii de minim, fiind reprezentat de roci
generează anomalii de maxim, de minim sau acide, în raport cu rocile pe care le străpung cu
absenţa unor perturbaţii ale câmpului gravităţii, densităţi mai mari (Visarion, 2004).
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 41
Info
O altă arie în care s-au executat numeroase Radu Botezatu (1971) a contribuit la
studii geologice şi geofizice a reprezentat-o zona introducerea analizei Fourier, pentru îmbunătăţirea
masivului eruptiv alcalin de la Ditrău. Investigaţiile prelucrării şi interpretării datelor gravimetrice,
geofizice (cele gravimetrice) au început în anii prin elaborarea unui procedeu original de separare
1954-1955 prin măsurători regionale, efectuate a surselor de anomalii (gravimetrice şi magnetice)
de dr.ing. Marius Visarion, în regiunea Ditrău– printr-o filtrare numerică şi a unui procedeu direct
Gheorghieni şi cercetări de detaliu în zona de interpretare a datelor de-a lungul unui profil.
Jolotca. Prospecţiunile au evidenţiat trei anomalii Tot în direcţia separării surselor anomale
regionale de maxim în sectoarele Jolotca, Ditrău se înscrie şi lucrarea (teză de doctorat) a prof.
şi Gheorghieni. Au urmat lucrări în perioada Constantin Calotă (1979), care a elaborat un
următoare, în anii 1958 şi 1963 (efectuate de M. procedeu original de determinare a numărului
Suceavă), în perioada 1970-1979 (F. Neacşu, de surse. Acesta se bazează pe calculul valorilor
T. Strugaru, D. Rusu şi alţii) şi anii 1984-1987, transformatei Fourier a anomaliei respective
în acest ultim interval avându-se în vedere un pentru determinarea spectrului de amplitudine
program, geologic şi geofizic, care să contureze noi de la suprafaţă. Cercetările autorului menţionat
zone de perspectivă (Visarion, 2004). Corelarea sunt legate de convoluţia datelor gravimetrice în
anomaliilor gravimetrice de maxim cu anomaliile domeniul spectral, care au condus şi la rezolvarea
magnetice a condus la o interpretare geologică a problemei calculului potenţialului gravităţii din
corpurilor de hornblendite ce le generează, ce au valorile anomaliei Bouguer.
fost confirmate de lucrările de explorare executate Contribuţii originale a avut şi M. Ianăş (1970)
ulterior. în teza sa de doctorat în care prezintă un procedeu
S-au executat prospecţiuni gravimetrice în în care se utilizează programarea lineară în operaţia
bazine post-tectonice, cum ar fi Bazinul Streiului de estimare a anomaliilor regionale şi locale, a
(M. Visarion, 1956-1957), Depresiunea Haţeg (M. anomaliilor derivatelor câmpului gravităţii şi a
Visarion, J. Andrei, 1956-1957) şi Depresiunea anomaliilor continuate în semispaţiul inferior şi
Ciucului (Şt. Airinei, C. Gheorghiu, M. Iancu, I. superior.
Ilie, 1965). M. Ianăş şi C. Sava (1975) au abordat
Extinderea aplicării cercetării gravimetrice o problemă extrem de importantă legată de
s-a materializat în ultima perioadă printr-o serie prelucrarea observaţiilor gravimetrice în zone cu
de studii în subteran, în puţurile de extracţie şi relief accidentat, prin generalizarea problemei
în galeriile de exploatare şi explorare. Sunt citate Dirichlet pe o suprafaţă de formă arbitrară.
lucrări în mina Ghelar (în zona zăcământului Cercetările radiometrice se înscriu şi ele în
primar de sideroză), mina Valea Morii (zona Brad), ansamblul cercetărilor geofizice pentru substanţe
Băişoara (Iara), Comăneşti, Gălean (Tg.-Ocna), minerale utile şi chiar hidrocarburi lichide şi gazoase.
mina Altân Tepe etc. Măsurătorile respective au Aceste studii au debutat la începutul secolului XX
furnizat informaţii importante asupra densităţii prin măsurători ale radioactivităţii naturale a apelor
rocilor şi asupra extinderii în plan şi adâncime minerale, executate de D. Hurmuzescu (1904).
a corpurilor anomale mineralizate sau a celor Din 1926, G. Atanasiu se ocupă în mod sistematic
constituite din complexe de roci cu densităţi de radioactivitatea apelor dulci şi minerale din
diferite. diferite regiuni ale ţării. Determinările au constat
În încheierea acestor sumare consideraţii este în estimarea conţinuturilor de Radon (222) şi
necesar să menţionăm şi unele dintre contribuţiile Radiu (226), cu care ocazie s-a făcut, pentru prima
teoretice româneşti la dezvoltarea cercetărilor dată (1965), o corelaţie între structura geologică şi
gravimetrice, legate, în principal, de interpretarea radioactivitatea apelor. Într-o lucrare din 1941, G.
geologică a datelor primare obţinute de aceste Atanasiu se referă la distribuţia regională a apelor
studii. radioactive pe teritoriul României. Ceva mai târziu
În acest context se înscrie elaborarea de L. (în 1954), acesta începe studiul sedimentelor (tufuri
Constantinescu şi R. Botezatu (1961) a unui calcaroase) depuse de apele minerale, la Sângeorz,
procedeu simplu şi eficient de continuare analitică Anieş, Borsec, Geoagiu etc.
în semispaţiul inferior a anomaliilor gravităţii. Referindu-ne la cercetările radiometrice cu
Procedeul s-a aplicat cu succes în problema obiectiv economic, trebuie să amintim măsurătorile
determinării reliefului fundamentului cristalin experimentale (ale radiaţiei gamma naturală) pe
(de exemplu, din unele zone ale Depresiunii structurile petrolifere Boldeşti, Floreşti–Băicoi–
Pannonice). Ţintea, Podenii Vechi, Şuţa Seacă, Ţicleni şi altele
42
Info
(E. Gohn, E. Brătăşanu, 1966). Autorii citaţi au cartat care pot fi asociate cu mineralizaţii polimetalice
anomalii de minim pe aria structurilor menţionate. şi auro-argentifere, conturarea indirectă a unor
În Bazinul Transilvaniei (la Copşa Mică, Saroş, mineralizaţii de elemente rare, asociate cu
Bazna) nu s-au obţinut anomalii radiometrice pe minerale radioactive, şi îmbunătăţirea interpretării
structurile gazeifere. Autorii recomandă utilizarea geologice a datelor radiometrice de suprafaţă,
combinată a mai multor metode radiometrice, inclusiv corelarea suprafaţă-subteran etc.
geochimice şi chimice pentru detectarea directă a În această direcţie, din anul 1984 s-a elaborat
zăcămintelor de hidrocarburi (Visarion, 2004). şi aplicat un program complex de cercetare
radiometrică şi de susceptibilitate magnetică a
lucrărilor de explorare în execuţie. Programul
s-a desfăşurat în cadrul Institutului de Geologie
şi Geofizică, al Întreprinderii de Prospecţiuni
Geologice şi Geofizice (IPGG) şi al Întreprinderii
de Foraj şi Lucrări Geologice Speciale (IFLGS).
Un exemplu remarcabil este studiul complex,
magnetometric şi radiometric spectral efectuat
în Munţii Metaliferi în vederea localizării unor
mineralizaţii de tip „porphyry copper” din zona
Remetea–Rovina, Tarniţa, Săcărâmb–Hodol etc. (J.
Andrei, D. Ioane, I. Nedelcu-Ion, M. Roth, 1980;
D. Ioane, G. Grabari, J. Andrei, 1985). Măsurătorile
s-au executat cu un spectrometru gamma, tip GR-
410, cu patru canale. Cercetările spectrometrice
la sol s-au efectuat în anii următori în special în
sectorul nordic al eruptivului neogen din Carpaţii
Orientali (în Munţii Oaşului şi Munţii Ţibleş) (J.
Andrei et al., 1994; Ioane, Andrei, 1993; Ioane,
1997). Trebuie să menţionăm că spectrometria
Rezultatele prospecţiunii radiometrice din aria la sol a fost introdusă în 1982 la Institutul de
structurii Ţicleni, comparativ cu conturul zonei Geologie şi Geofizică, odată cu achiziţionarea
productive (E.Gohn şi Elisabeta Brătăşanu, 1966) unei aparaturi Geometrics (Visarion, 2004).
Legendă: 1.valorile radiometrice sunt reprezentate Studiile din Munţii Metaliferi (sectorul Săcărâmb–
în procente, raportate la fondul y mediu; 2.aria cu Hodol) au indicat faptul că concentraţiile în U şi
hidrocarburi; 3.media valorilor suprapusă pe traseul
Th ale diferitelor varietăţi de andezite depind de
profilului; 4.minim radiometric; 5.maxim radiometric
compoziţia lor mineralogică şi chiar de vârsta
lor. Procesele de hidrotermalizare ale acestor
Un alt studiu radiometric s-a realizat în 1980 roci produc o modificare a raporturilor K/U şi K/
de M. Duicu, L.F. Pop şi Elisabeta Sitaru pe Th, indicaţii utile la identificarea unor sectoare
complexul vulcanogen-sedimentar al riolitelor afectate de aceste transformări, caracterizate prin
dacitice cu sulfuri polimetalice de tip Muncelul anomalii potasice (Ioane, 1997). Pe această cale
Mic. S-a relevat existenţa unei corelaţii directe s-a reuşit evidenţierea unor fracturi filoniene
între conţinutul în plumb şi măsurătorile prezente în câmpul minier, indicaţii de utilitate
rezistivităţii gamma naturale, precum şi caracterul practică, având în vedere dimensiunile reduse
mai agitat al distribuţiei câmpului radioactiv ale filoanelor aurifere. Aureolele hidrotermale
deasupra orizontului productiv constituit din roci potasice, mult mai dezvoltate decât cele de U şi
porfirogene. Th, au constituit indicii importante ale zonelor cu
Investigaţiile radiometrice (ale radioactivităţii potenţial metalogenetic.
naturale) ale rocilor din lucrările miniere şi de Trebuie amintit că măsurătorile radiometrice
foraj au reprezentat un instrument important spectrale din subteran (în sectoarele de interes
în cercetarea geologică a minereurilor. Aceasta metalogenetic maxim) au stabilit metodologia
poate contribui la rezolvarea unor probleme, cum optimă de studiu, în vederea obţinerii unei
ar fi: identificarea şi localizarea acumulărilor precizii ridicate a datelor privind conţinuturile
de substanţe radioactive energetice (U, Th), de radioelemente naturale din subteran (Visarion,
evidenţierea aurorelor de alteraţie hidrotermală, 2004).
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 43
Info

Harta aerospectrometrică gama din zona centrală a munţilor Metaliferi, componenta K


(S.Scurtu şi Fl.Rădulescu, 1983)

Interpretarea geologică corectă a hărţilor liniar de impulsuri şi un înregistrator pe bandă


câmpului de radiaţii gamma a impus unele de hârtie (Paucă et al., 1990). Prelucrarea datelor
prelucrări suplimentare, care au permis obţinerea primare a constat din mai multe etape (digitizare,
unor hărţi filtrate. Procedeul de filtrare propus de filtrare în domeniul spectral, reeşantionarea
R.Ş. Constantinescu şi Gh. Grecea (1984) permite curbelor). Cu aceste date obţinute în cadrul
calculul funcţiei de autocorelaţie în domeniul prelucrărilor s-a realizat harta cu izolinii ale
spaţial şi al frecvenţei, cu evaluarea densităţilor vitezei de numărare imp/min. Aceasta evidenţiază
spectrale corespunzătoare acestor funcţii. Cu o creştere gradată a ariei şi intensităţii anomaliilor
această metodă s-a obţinut o filtrare optimă a de la mal către larg, corelabile cu concentraţia şi
anomaliilor radiometrice. volumul mineralelor cu radionuclizi naturali (ce
Studiul platoului continental al Mării Negre cresc cu distanţa faţă de litoralul marin).
a fost un alt obiectiv al cercetărilor radiometrice Nu putem încheia această succintă trecere în
din cadrul Institutului de Geofizică Aplicată şi, revistă a studiilor radiometrice fără a menţiona
ulterior, al specialiştilor Institutului de Geologie cercetările aerospectrometrice, care au debutat
şi Geofizică. Primele experimente s-au realizat în în 1971 în cadrul Institutului de Geofizică Aplicată.
perioada 1967-1970 de către E. Gohn, Elisabeta În perioada 1971-1988 s-au acoperit suprafeţe
Brătăşanu şi R. Velcescu, care au efectuat importante din aria orogenului carpatic. Astfel,
măsurători pe fundul mării. Astfel, s-au evidenţiat s-au efectuat măsurători în Carpaţii Orientali
în zona Sulina–Sf. Gheorghe (până la 5 km în larg) (inclusiv Masivul Ditrău), în Carpaţii Meridionali
o serie de anomalii, pe baza cărora s-a estimat (inclusiv Munţii Leaota), în Munţii Metaliferi şi în
conţinutul de minerale grele din zona litoralului Delta Dunării.
Mării Negre. Visarion (2004) menţionează rezultatele
După aceste prime încercări, s-au executat obţinute de cercetările aerospectrometrice gamma
măsurători radiometrice pe 27 profile, orientate din Carpaţii Meridionali – zona Izvoarele Bârselor
E–V, cu lungimi de 3-5 km, aparatura fiind montată (S. Scurtu, F. Rădulescu, 1983). Hărţile întocmite
pe un vas şi înregistrându-se radiaţia gamma emisă reflectă conţinutul diferit de thoriu şi potasiu al
de fundul mării. Aparatura a fost de provenienţă rocilor granitice şi gnaiselor oculare. În sectorul
ungară, compusă dintr-un detector de radiaţii, o central al Munţilor Metaliferi cercetările au
unitate de prelucrare a semnalului, un integrator evidenţiat anomalii potasice, generate de corpurile

44
Info
vulcanice acide; investigaţiile de teren au fost Cercetarea mercurometrică a fost introdusă în
însoţite şi de studii de laborator, care au completat România de V. Vâjdea şi C. Niţică în 1980. Primele
informaţiile privind repartiţia elementelor experimente s-au efectuat în zona Ostra, unde s-a
radioactive în formaţiunile geologice din zona stabilit o corelaţie între maximele mercurometrice
studiată. Anomaliile aerospectrometrice locale şi anomaliile de polarizaţie aparentă, ambele
sunt legate de sectoarele în care au avut loc intense generate de prezenţa sulfurilor metalice asociate
activităţi hidrotermale (de argilizare şi silicifiere). cu baritina (Vâjdea, Niţică, 1986).
Aceste procese, care au afectat depozitele neogene Au urmat studii mercurometrice în Dobrogea, la
din Munţii Metaliferi, au condus la înlocuirea Somova, şi în sectorul Oiţa–Cârlibaba din Carpaţii
magnetitului şi a mineralelor potasice, fapt ce a Orientali, ambele deschizând noi perspective
determinat aplicarea cu succes a aerospectrometriei pentru mineralizaţiile de plumb, zinc şi baritină,
la localizarea acumulărilor (Ioane, Andrei, 1993). din prima regiune şi pentru lentilele de mangan al
Diferenţe notabile în distribuţia elementelor sectorului menţionat al Orientalilor.
potasice au fost remarcate în rocile andezitice Cercetările prin metodele de teledetecţie au
ce intră în constituţia lanţului eruptiv neogen fost introduse în ţara noastră în anul 1974 în cadrul
Călimani–Gurghiu–Harghita. Institutului de Geologie şi Geofizică (actualul
În sectorul caldeirei Tălagiu s-au executat Institut Geologic al României). S-au executat
cercetări aerospectrometrice gamma, pe baza înregistrări în sectorul nordic al Carpaţilor Orientali
cărora s-au întocmit hărţi ale componentei thorice (zona cristalino-mezozoică, Munţii Călimani),
şi potasice. Pentru individualizarea zonelor de în Maramureş (regiunea Oaş–Gutâi etc.) şi în
hidrotermalism potasic (în care s-a constatat Munţii Apuseni (la nord de râul Mureş). Primele
o îmbogăţire în U şi Th), pe baza acestor date informaţii (imagini satelitare) au fost obţinute de
aerospectrometrice s-a elaborat şi harta raportului sateliţii ERTS-1 şi, mai târziu, de cei LANDSAT.
K/eTh. În centrul ariei investigate s-au executat şi Înregistrările multispectrale Landsat (MSS) s-au
măsurători radiometrice gamma global la sol, care realizat în două lungimi de undă din domeniul
au evidenţiat o serie de anomalii interpretate ca infraroşu apropiat şi în două lungimi de undă din
zone de alterare potasică (Florian Rădulescu, 1990, domeniul vizibil.
un omonim al unuia dintre autorii prezentului
articol).
În ultimii ani ai sec. XX, în cadrul Institutului
Geologic s-au aplicat tehnici moderne de stocare şi
editare a datelor aerospectrometrice, de procesare
automată a acestora şi elaborarea unor hărţi
pentru eruptivul neogen din Carpaţii Orientali şi
Munţii Apuseni. Astfel, s-au întocmit hărţi ale
distribuţiilor componentelor K, Th şi U, precum
şi hărţi ale rapoartelor K/U, K/Th şi K/U+Th
(D. Ioane, Ligia Atanasiu, 2000). Prelucrarea
modernă a datelor aerospectrometrice a evidenţiat
corelaţia strânsă dintre anomaliile potasice şi
mineralizaţiile hidrotermale (Visarion, 2004).
Interpretarea datelor spectrometrice s-a făcut în
corelaţie cu informaţiile petrofizice referitoare la
concentraţiile de radioelemente naturale în rocile Schiţă cu elemente liniare majore din Munţii Apuseni,
din zona investigată. descifrate pe imaginile satelitare la scara 1:1.000.000
O altă metodă de investigaţie a fost cercetarea (Anca Marina Vâjdea, 1985)
mercurometrică, capabilă să furnizeze informaţii
asupra posibilităţilor de asociere a mercurului cu Examinarea imaginilor satelitare a permis
zăcămintele metalifere şi nemetalifere. Succesul elaborarea unor hărţi cu elemente liniare, care
utilizării mercurului ca element indicator în au fost corelate şi interpretate în contextul
descoperirea unor acumulări mineralizate informaţiilor de ordin geologic şi geotectonic.
depinde de posibilitatea migrării acestuia în afara Comparaţia directă a acestor reprezentări au
zăcământului pentru a forma o aureolă cartabilă la condus la concluzia că majoritatea elementelor
suprafaţă (Visarion, 2004). liniare corespund unor falii cartate geologic la sol.
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 45
Info
Cu ajutorul acestei hărţi (cu elemente liniare) s-a cunoaşterii geologice şi geofizice ale subsolului
elaborat modelul structural tectonic al Munţilor ţării. Aceste date primare sau cele rezultate
Călimani şi s-au stabilit perimetre de prognoză în urma unor prelucrări moderne, avansate
pentru cinci priorităţi (Vâjdea et al., 1994). au furnizat elemente utile privind explicarea
În Maramureş s-a identificat fractura crustală seismicităţii României şi a structurii litosferei din
Bogdan Vodă–Dragoş Vodă, aliniamentul Sighet– zonele focarelor seismice crustale şi subcrustale.
Izvoarele Cârlibaba şi falia Fântâna (Vâjdea et al., Imaginile geologice şi geofizice ale teritoriului
1978, 1983). În Munţii Apuseni, unele elemente românesc s-au integrat în aria orogenului alpino-
liniare reflectă falia sud-transilvană (denumită carpatic din această parte a Europei.
astfel de M. Săndulescu, 1980), fractura Borod şi
sistemul de falii care au favorizat punerea în loc a Bibliografie selectivă:
eruptivului neogen din zona Zlatna şi a granitului
de Muntele Mare (Anca Marina Vâjdea, 1985). Airinei, Şt., Velcescu, Georgeta – Lucrări
Hărţile cu elemente liniare au fost comparate cu experimentale gravimetrice-magnetometrice
alte hărţi geofizice (gravimetrice, aeromagnetice) pentru prospectarea bauxitei din Pădurea Craiului
şi s-a constatat faptul că cca 80% dintre anomaliile (sectoarele Cornetu și Zece Hotare), Şt. tehn. ec.,
gravimetrice şi aeromagnetice au un corespondent seria D, 7, 1970, p. 119-143.
Brătăşanu, Elisabeta – Cercetări pentru
în aceste hărţi. Îmbunătăţirea interpretării geologice
aplicarea radiometriei la estimarea conținuturilor
a rezultatelor cercetărilor de teledetecţie s-a făcut de minerale grele în zona litoralului marin, 1968,
prin elaborarea unor hărţi de distribuţie (după Raport, Arhiva Inst. Geofiz. Aplicată, Bucureşti.
lungime) a densităţii elementelor liniare din Munţii Constantinescu, L., Botezatu, R., Ştefănescu,
Apuseni; aceste hărţi conţin informaţii privind Ruxandra – Aplicabilitatea prospecțiunii
prognoza prezenţei substanţelor minerale utile. O gravimetrice la detectarea anticlinalelor petrolifere
analiză de acest gen s-a abordat şi în zona Baia din regiunea pericarpatică. I. Anticlinalul Berca–
Mare (Masivul Oaş–Gutâi), unde sunt cunoscute Arbănași, Bul. Inst. Petrol, Gaze şi Geologie, VII,
numeroase zăcăminte minerale neferoase şi auro- 1961, p. 39-59.
argentifere. Prin luarea în consideraţie a hărţilor cu Paucă, M., Brana, Aluna, Barbu, M., Fekete,
I., Manea, L., Isvoreanu, I., Roşca, V. – Marea
elemente liniare şi circulare (rezultate din imaginile
Neagră – cercetări radiometrice 1988, St. cerc.
satelitare) şi a datelor geologice, geofizice şi geofiz., 28, 1990, p. 103-107.
geochimice s-au definit anumiţi parametri şi metode Rădulescu, F., Gheorghiţă, I., Scurtu, S.,
de valorificare a acestor informaţii complexe (pe Isvoreanu, I. – Cercetări geologice și geofizice în
unităţi de suprafaţă ale zonei investigate), cum vederea stabilirii perspectivelor pentru minereuri
ar fi: metoda entropiei informaţionale (Zorilescu, neferoase și auroargentifere, Zona Hălmagiu –
1986). Astfel, în regiunea Oaş–Gutâi s-au elaborat Ineu, 1983, Arhiva IGG.
hărţi ale distribuţiei coeficientului de corelaţie şi Rădulescu, F. – Ludovic Mrazec (1867-1944)
ale energiei informaţionale. Se constată faptul că – creatorul școlii românești de geologie, An. Inst.
mineralizaţiile cunoscute se plasează în zona cu Geol., 74, 2006, p. 185-190.
Stoica, I. – Aspecte privind utilizarea metodei
valori maxime ale coeficientului de corelaţie şi în
fenomenelor electromagnetice tranzitorii în
aria cu valori minime ale energiei informaţionale prospecțiunea minereurilor, St. cerc. geofiz., 28,
(Visarion, 2004). 1990, p. 39-67.
Cei 85 de ani de prospecţiuni geofizice au Vâjdea, V., Popescu, I., Marinescu, Alexandra,
însemnat pentru România un efort material şi uman Vâjdea, Anca Marina, Niţică, C., Gancz, V. –
deosebit, ce s-a soldat cu rezultate remarcabile în Aplicații ale tehnicilor de teledetecție și ale
direcţia descoperirii de noi zăcăminte şi extinderii sistemului informațional geografic (GIS) în
celor deja cunoscute. În cele două părţi ale domeniul geoștiințelor, St. cerc. geofiz., 32, 1994,
articolului s-au subliniat şi contribuţiile teoretice p. 3-23.
şi practice ale specialiştilor din domeniu, precum Visarion, M. – Raport asupra prospecțiunilor
gravimetrice din regiunea Ditrău, 1955, Arhiva
şi perfecţionările şi adaptările metodelor deja
IPL.
patentate. În toate domeniile geofizicii aplicative, Visarion, M. – Istoria Geofizicii Românești,
cercetătorii români au fost întotdeauna în acord vol. 2, Ed.Vergiliu, 2004, Bucureşti, 393 pp.
cu tendinţele existente pe plan internaţional şi, Zugrăvescu, D. – Sabba S. Ștefănescu, in
în special, european. Cercetările efectuate, în memoriam, St. cerc. geofiz., 32, 1994, p. 127-134.
afara rezultatelor practice, economice, au condus
şi la rezolvarea unor probleme fundamentale ale
46
Info
F O L O S I R E A P E T R O LU LU I ÎN
TIMPURILE VECHI

Jurist Ion M. UNGUREANU

Incontestabil, petrolul brut a fost folosit bitumul a servit la incendierea acestei cetăţi. Sunt
întotdeauna la ungerea osiilor mijloacelor de discuţii că cea mai veche distilerie de petrol ar data
transport şi axelor diverselor maşini rudimentare. de acum 2000 de ani la Bababurger, în Irak. Plutarh3
În urmă cu peste 2050 de ani, Strabon – istoric numea petrolul4 „uleiul de piatră”, întrebându-se
şi geograf grec (63-19 î.Hr.) – consemna: „Un corp cum o fi luat naştere această materie care izvorăşte
pe care l-ai uns cu naftă ia foc.” Ne amintim de la şi curge din pământ. Atât Plutarh, cât şi Dioscoride
lecţiile de istorie antică despre „focul grecesc” care vorbesc despre folosirea ţiţeiului drept combustibil
făcea scrum navele inamice pe mare. în Grecia antică. În antichitate, ţiţeiul a fost folosit
Biblia menţionează că Dumnezeu îi spune lui şi ca medicament pentru vindecarea rănilor, iar
Noe: „Tu însă fă-ţi o corabie din lemn de salcâm. În egiptenii l-au folosit la îmbălsămarea mumiilor.
corabie să faci despărţituri şi smoleşte-o cu smoală Alexandru Macedon îşi serba gloria în oraşul
pe dinăuntru şi pe dinafară”1. Tot din Biblie aflăm Babilon, aprinzând două pâraie de petrol, care
că, la construirea Turnului Babel, „Apoi au zis erau aduse să curgă de o parte şi de alta a străzii
unul către altul: Haidem să facem cărămizi şi să le principale.
ardem cu foc! […] Şi au folosit cărămida în loc de „Focurile nestinse”, întreţinute de gazele de la
piatră, iar smoala în loc de var”.2 Despre folosirea Baku, au dat naştere în vremuri străvechi la cultul
bitumului (smoala) la construirea Turnului Babel lui Zoroastru, sau cultul focului.
menţionează şi „părintele istoriei” – Herodot (484- Nici romanii nu au cunoscut mai mult despre
425 î.Hr.). Respectiva „smoală” (sau bitum) era petrol decât grecii. Ei îl numeau „oleum vivum”5.
exploatată de la Hit, pe Eufrat, la distanţă de 8 zile Pliniu menţiona că la Agrigento este strâns în
de Babilon. De mii de ani luntraşii de pe Tigru şi coşuri de stuf. Tot Pliniu, în Istoria naturală
Eufrat cătrăneau luntrile lor cu bitum. El a descris vorbeşte de calităţile terapeutice ale uleiului de
unele izvoare de petrol din insula Zakyntos (Zante, piatră. Arhitectul roman Vitruviu, în secolul I î.Hr.,
denumirea de astăzi) şi pe cele din apropiere de şi geograful Strabon (menţionat anterior) descriau
Arderica (denumită în prezent Aracca), unde izvoarele de petrol de la Sale din Cilicia aflată în
extracţia se făcea cu ajutorul ramurilor de mirt, Asia Mică precum şi de la Apollonia din Iliria.
care se îmbibau când erau introduse la suprafaţa Pliniu cel Batrân (23 sau 24-79 d.Hr.) a descris unele
apei, cât şi pe principiul fântânii cu cumpănă. izvoare de petrol şi aminteşte că era folosit pentru
Tot Herodot, în Istoriile sale, menţiona că, în iluminat şi încălzit, dar mai ales ca medicament
îndepărtata antichitate, arhitecţii asirieni acopereau pentru: oblojirea rănilor, oprirea hemoragiilor,
cu bitumen cărămizile cu care construiau case, ajutând la închiderea plăgilor, la tratarea astmului,
temple şi oraşe, pentru a le apăra de umezeală şi a reumatismului, a gutei, a constipaţiilor cronice şi
atacul aerului. Sumerienii foloseau smoala ca liant a scabiei, pentru oprirea întinderii albeţii ochilor şi
pentru mozaicuri. În textele cuneiforme în care este a pecinginii, la calmarea durerilor de dinţi şi a tusei
descrisă căderea Babilonului se menţionează că 3
Scriitor, istoric şi filosof grec (46-120 d.Hr).
1 4
Biblia sau Sfânta Scriptură, cap. 6, verset 14, Bucu- Originea numelui provine din limba latină: petra =
reşti, 1975, p.16. piatră, oleum = ulei.
2 5
Idem, cap. 11, verset 3, p. 20. M. Stăureanu – Dicționar român-latin, Bucureşti, 1994.
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 47
Info
cronice, precum şi la potolirea durerilor lombare. Din fericire, alături de alte bogăţii pe care
În ţara noastră, ţiţeiul a fost cunoscut şi folosit Dumnezeu le-a dăruit pământului românesc, a fost
din timpuri străvechi. Despre existenţa ţiţeiului şi şi este şi petrolul, dar, uneori, din nefericire pentru
a „focurilor nestinse” de la Lopătari (Buzău) sunt noi, aceste bogăţii (ca, de altfel, şi petrolul), au fost
făcute menţiuni încă de pe vremea romanilor, care, râvnite de marile imperii ale timpurilor şi, în câteva
la fel ca localnicii, le considerau ca puteri ale zeilor rânduri, pe lângă progresul înregistrat, a mai dus şi
şi se închinau la ele. la înrobirea vremelnică a ţării. Distinsul economist
Cu toate că pentru o perioadă destul de lungă Dionisie Pop Marţian (1829-1865) remarca:
sunt absente ştirile scrise despre petrolul românesc, „Toată Europa şi mai cu seamă cea mai populată
nu aceeaşi este situaţia pe plan arheologic. Printre parte a ei, şi-a aţintit ochii asupra României, toate
dovezile din acest ultim domeniu, trebuie amintite: comunicările din viaţa socială a teritoriului sunt
o căniţă romană cu bucăţi de smoală în ea, de la căutate. Călătorii de toate naţiunile au venit să ne
sfârşitul secolului al II-lea–începutul secolului al III- studieze izvoarele averei noastre şi lăcomia la ele
lea d.Hr., găsită la Tomis; o căniţă romană cu urme sunt cauza feluritelor îngrijiri de viitorul acestei ţări.
de bitum, din aceeaşi perioadă, găsită la Celei (fosta Nici poate fi altrăminte, căci astăzi nemaiputându-se
cetate Sucidava); amfore întregi sau fragmente cu practica cucerirea ţărilor prin asaltul armelor, statele
urme de bitum, din secolele V-VI, găsite la Histria. influenţătoare trămit înainte industria şi comerciul,
Foarte importante sunt materialele ceramice cu ca să le pregătească calea pentru o ocaziune mai
urme de păcură descoperite la Târgşorul Vechi, ce favorizatoare. Deci, de vom scăpa de dependenţa
datează din secolele III, V-VI, IX-X şi XIV-XV. politică ni se pregăteşte alta economică.”
Similare s-au găsit şi la Budureasca, de pe raza Francezul Leon Hugonnet, care a stat în
comunei Fântânele, de lângă Mizil. România în anii 1871-1872, scria despre cele Șase
În anul 673, când flota arabă încearcă să asedieze luni în România, având motto-ul „Roman no pere”,
Constantinopolul – capitala Imperiului Bizantin –, la concluzia sa: „Am părăsit Bucureştiul în ziua de 12
sugestia sirianului Callinicos, împăratul Constantin mai 1872, într-o duminică dimineaţa (...). La gară,
al IV-lea foloseşte tot o variantă a focului grecesc, un francez m-a rugat să-i spun pe scurt părerea
aruncând de pe navele de război, în direcţia navelor mea despre România (...). Această ţară ar putea fi
inamice, cu ajutorul unor catapulte, un amestec de o Elveţie sau o Belgie a Orientului; dar asuprită de
petrol cu alte substanţe inflamabile. Multă vreme secole, în ciuda pământului roditor şi a avântului
Imperiul Bizantin rămâne neatins şi de neînvins, agriculturii, ea a rămas în urmă din punct de vedere
prin folosirea petrolului ca „armă de foc”. industrial, iar azi, este exploatată de către străini
Şi lampa fermecată a lui Aladin, cel din O mie și (...).”7
una de nopți funcţiona tot pe bază de petrol. Existenţa ţiţeiului pe teritoriul României,
Farmacistul din Anvers, Charles de Minne, din denumit în trecut „păcură”, este menţionată cu multe
perioada Renaşterii recomanda următoarea reţetă: secole în urmă. Prof.univ. Constantin C. Giurescu
„În primul rând, acest ulei curăţă orice ulceraţie explică provenienţa termenului de „păcură”8 de la
şi vindecă orice rană dacă se unge plaga cu ulei, latinescul „picula” – un diminutiv al cuvântului
cu ajutorul unei pene, şi se pune deasupra de două „pix”, care înseamnă smoală.
ori pe zi un plasture cu apostolicum… Tot astfel, Deşi, până la apariţia alfabetului chirilic,
petrolul vindecă orice râie; mai întâi se spală şi se înaintaşii noştri din Ţara Românească şi Moldova
va curăţa foarte bine râia cu bere caldă, apoi se va foloseau alfabetul latin9, avem mai puţine dovezi
freca de două ori pe zi cu petrol şi deodată se va 7
Prin Țările Române – călători străini din secolul al
vindeca, fără ca râia să mai revină… Tot astfel, XIX-lea – antologie, traducere, studiu introductiv şi
acest petrol e foarte bun pentru durerea de ochi care note de Simona Vărzaru, Editura Sport-Turism, Bucu-
nu e mai veche de un an. Se va amesteca cu puţin reşti, 1984, p.149.
8
lapte de femeie şi apoi se vor unge ochii seara şi C.C. Giurescu – Vechimea exploatării petrolului și a
dimineaţa. Tot astfel, acest petrol este foarte bun cerii de pământ în țările românești – studiu publicat în
Revista “Cibinum”, 1967-1968.
împotriva pietrei…”6. Şi reţeta continuă cu de mai 9
Dr. Napoleon Săvescu („Dacia Revival International”,
multe ori „Tot astfel…” New York), într-o scisoare deschisă Tineretului Român
(difuzată şi pe Internet), printre altele, comenta despre
6
I. Cioară – Petrolul lumii și lumea petrolului, Editura Prof.dr. în istorie Augustin Deac, care, la primul Con-
Politică, Bucureşti, 1964, p. 79. gres de dacologie, a vorbit despre Codex Rohonczi – o
48
Info

scrise
crise nu numai despre ppetroletr
troll dar şi despre alte învred
învrednicim
dniicim
i a-ll do
ddobândi
bând
bân i tipărit cu adevăratel
adevăratelele llitere
itere
it
domenii în scrierea latină; începând cu mileniul II sau mai bine (zis) strămoşeşti”. 10

după Hristos, documentele sunt scrise cu chirilice, Diploma de „Boier de Neam” obţinută de către
mai întâi în limba slavonă şi, numai după ce se înaintaşul nostru Ion Ţicleanu de la domnitorul
acutizează competiţia între limba slavonă şi limba Gheorghe Bibescu, în 1845, redată mai jos, în
greacă, în documentele scrise îşi face loc limba xerocopie, demonstrează clar începutul acestei
română în locul celei slave, dar tot în scrierea benefice schimbări. Se observă un număr mult mai
chirilică. Cel mai vechi document cunoscut scris în mare de litere latine, în comparaţie cu documentele
din perioadele anterioare.11
limba română, cu alfabet chirilic, este Scrisoarea lui
Această situaţie am explicat-o mai larg
Neacșu din Câmpulung, trimisă judelui Brașovului,
în lucrarea 160 de ani de la prima atestare
la 1521. documentară a învățământului de stat în limba
Scrierea cu chirilice va dura până la 1844, când se română în orașul Țicleni – 1842-2002, publicată în
trece, treptat, la scrierea în alfabetul latin şi în Ţara „Actualitatea Gorjului” în 14 numere, din perioada
Românească şi Moldova, la iniţiativa lui Ion Heliade 30 august-3 octombrie 2002. Consultarea izvoarele
Rădulescu, iar în anul 1860 (imediat după unirea istorice, redactate în slavonă, ce vor fi evocate mai
celor două principate), ministrul Învăţământului, jos, demonstrează cele afirmate mai sus. Românul
Ion Ghica generalizează şi oficializează această nu a trăit niciodată în afara vieţii spirituale că altfel,
măsură. Iată cum s-a făcut această trecere:
10
Ecoul acestei schimbări a fost răsunător în Suplimentul „Gazeta Gorjului” din august 1969, p.
rândul românilor. Imediat, numărul abonaţilor 14 – articolul lui C. Stănoiu – Valori sub vălul timpului,
„Curierului Românesc” a crescut, numai la Tg.-Jiu, „Coloana”.
11
Ion Ţicleanu a demonstrat domnitorului că este des-
de la 6 la 30, fapt ce l-a determinat pe Ion Heliade-
cendent al lui Radu Ţicleanu – întemeietorul localităţii
Rădulescu să scrie un articol elogios la adresa Ţicleni –, care a luptat sub stindardul marelui între-
gorjenilor şi să le publice scrisoarea cu care îşi gitor de neam şi ţară, Mihai Viteazul. Iată traducerea
însoţea lista abonaţilor: „Târgu Jiului. Subsemnaţii diplomei: „Noi Giorgie Dimitrie Bibescul. Cu mila lui
neavând nicidecum poftă de a rămâne mai în urmă Dumnezeu domn stăpânitor a toată Ţara Românească.
de veacul în care trăim, dovedind printr-aceasta Ion sân (urmaş – n.n.) Radu Ţicleanu din satul comuna
Ţicleni judeţul Mehedinţi, atât din acturile ce a înfăţişat
atât de a primi Curierul de ambe sexe, cât şi cu
la Comisia de catagrafie a periodului al 3-lea cât din
adevărat românească dorinţa ca acest jurnal să ne condicile visteriei din anul 1828 şi 1831, dovedindu-se
adevărata însuşire de Boier de Neam, s-a trecut numele
cronică daco-românească de 448 de pagini, scrisă în lui în condica statului închipuită dupe art. 80 din Re-
limba română-arhaică, „latina vulgara”, cu alfabet geto- gulamentul Organic tot într-o vreme i s-a dat la mână
dac, care era prezentă şi în cultul ortodox din biserici. şi această Diplomă încredinţată cu pecetea şi subscrie-
Scrierea este de la dreapta la stânga şi textul se citea rea Domniei Noastre spre a-i sluji drept, aceea dovadă
de jos în sus. Această scriere va dăinui până când s-a şi a se bucura şi pe viitor de privilegiile de Boier de
trecut la oficierea cultului religios în limbile greacă şi Neam. SS/ indescifrabil. Anul 1845 Luna Noiembrie
slavonă. Nr. 3259”.
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 49
Info

cum afirmă Vasile Pârvan, „Unde nu este viaţă Mulţi autori străini pomenesc despre „aurul
spirituală, nu este istorie”. negru” al Carpaţilor. Georgius Agricola publică
Un document din anul 1440 atestă că fiii lui De Fossilis la Basel, în Elveţia, în 1556, în care
Alexandru cel Bun „dau satul Lucăceşti de pe vorbeşte de ţiţeiul care izvorăşte din Munţii Carpaţi
Tazlăul Sărat, împreună cu gropile de păcură, – „defluit e Carpata Monte”. Cirro Spontoni publică
mânăstirii Bistriţa”. la Veneţia, în 1636, lucrarea Della Transsilvania, în
care arată că ţiţeiul izvorăşte din pământ, se foloseşte
ca excelentă unsoare la osii. Cei doi mai descriu
şi o parte din tehnologia utilizată la acea vreme.
După decantare, ţiţeiul era fiert şi, odată cu aburii,
se eliminau produsele uşoare. Ceea ce rămânea
era păcura, care era bine amestecată, fiind utilizată
în trei scopuri principale, ca: unsoare, mijloc de
iluminat şi pentru oblojirea rănilor vitelor.13
De ce în vechime, la români, ciobanului i se mai
spunea şi păcurar? Explicaţia o găsim în Soarta
petrolului românesc de Z. Mirski – articol publicat
în revista „Timpuri noi”, nr. 47, reprodus şi în
ziarul „Sondorul”14, redată astfel: „Iată o imagine
din trecutul îndepărtat. Pe drum înaintează, stârnind
nori de praf, o turmă de oi coborâtă din munte, de la
păşunile de vară. Scârţâitul carelor, behăitul oilor,
strigătele scurte ale ciobanilor umplu văzduhul.
O căruţă e încărcată cu burdufuri din care picură
Alt document din 22 noiembrie 1517 glăsuieşte: un lichid negru şi gras. E petrol pe care ciobanii
„Io Basarab Voevod… dă domnia mea sfintei îl aduc de la poalele Carpaţilor pentru puţinele lor
mânăstiri a jupanului Drăghici din Cricov, ca să-i fie nevoi şi ca să-l vândă la târg. Şi-l procură fără nici o
satul Săcăreni (este vorba de Ţintea de azi – n.n.), greutate. Nu trebuie decât să te apleci, ca să-l scoţi
…însă pe unde au hotărnicit 12 boieri... iar hotarul dintr-o groapă, unde se adună ca apa de izvor ce se
să se ştie... şi din locul cu răchiţi, peste dâmb la scurge de pe povârnişul muntelui. Ciobanului i se
Păcuri; astfel de la Păcuri în sus, pe drumul săpat.” spune în româneşte şi «păcurar». De aci provine şi
„Moşia păcureţului” din cuprinsul localităţii cuvântul «păcură» – petrol.”
Matiţa este menţionată într-un document din 14 (va urma)
iulie 1521.12 Este amintită şi la 1614.
13
I.M. Ştefan – Din istoria tehnicii românești, Editura
12
Documente privind Istoria României, veacul XVI. B. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968, p. 52.
14
Țara Românească, vol. I: 1501-1525, p.168. „Sondorul”, anul IV, nr. 78, joi 12 decembrie 1957.
50
Info
Riscul – oportunitate sau ameninţare

Prof.univ.dr. Gheorghe ION Retail senior ec. Luminiţa ION


A.S.E. Bucureşti A.S.E. Bucureşti
(urmare din numărul trecut)

Analiza riscului. Managementul riscului greşite etc.). Metoda evidenţiază interdependenţa


cuprinde o gamă largă de activităţi, riguros definite ierarhică de evenimente pozitive aflate în relaţii
şi organizate, care, plecând de la condiţiile de de tip -sau logic- ori -şi logic-, permiţând
existenţă şi obiectivele fundamentale ale instituţiei, clasificarea componentelor riscului, măsurilor şi
analizează factorii de risc într-o concepţie de contramăsurilor.
permanentă schimbare a stărilor iniţiale, în vederea Componentele principale ale celei de-a
minimizării riscului asumat şi costurilor necesare. doua metode, identificate în Figura nr. 6, sunt
Literatura de specialitate menţionează câteva următoarele: aria protejată, amenințările probabile
metode consacrate, dintre care se pot aminti: metoda şi nivelul de risc.
interdependențelor funcționale şi metoda matricelor Pentru construirea matricei de risc, se determină
de risc. ariile protejate şi, în special, zonele de activitate ale
În aplicarea primei metode, se pleacă de la organizaţiei, nişa de piaţă în care activează şi pe care
evidenţierea factorilor controlabili (structura doreşte să o protejeze, se cuantifică consecinţele în
organizatorică şi de personal, strategia de urmat, cazul unor acţiuni ale concurenţei şi se calculează
procedurile aplicate) şi a celor necontrolabili (erori valoarea riscului asumat prin însumare ponderată a
de sistem, informaţii perimate, decizii manageriale valorilor cuantificate.

Figura nr. 6: Elementele matricei de risc.

Aplicarea metodei matricii de risc pentru fiecare care activează organizaţia, pentru a le diminua sau
schimbare în cadrul unei organizaţii duce la obţinerea anihila consecinţele.
unor valori pentru riscul asumat, care, comparate Realizarea obiectivelor firmei presupune
cu conceptul atitudinii de risc (acceptabil, atitudine cunoaşterea şi asumarea unor riscuri multiple.
selectivă, inacceptabil), determină, fie toleranţa Procesul de management al riscului cuprinde
selectivă, cu măsurile de prevenire şi atenuare
trei faze:
a efectelor, fie neacceptabilitatea, cu măsurile
– Identificarea riscului (se realizează prin
de asigurare pentru cazurile de materializare a
întocmirea unor liste de control, organizarea
riscurilor maxime.
Structural, managementul riscului constă dintr- unor şedinţe de identificare a riscurilor şi
un complex de măsuri juridice, organizatorice, analiza documentelor arhivate);
economice, fizico-tehnologice şi informaţionale – Analiza riscului (utilizează metode cum sunt:
capabile să preîntâmpine acţiunea factorilor determinarea valorii aşteptate, simularea,
perturbatori generaţi de concurenţa din piaţă în arborii decizionali);
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 51
Info
– Reacţia la risc (cuprinde măsuri şi unei surse de risc nu generează neapărat expunere
acţiuni pentru diminuarea, eliminarea sau la risc, în timp ce expunerea la risc nu poate fi
repartizarea riscului). prezentă în absenţa sursei de risc. Expunerea la
risc apare numai prin prisma efectelor negative
Tipologia riscului în activitatea organizațiilor pe care prezenţa unei surse de risc le-ar putea
În literatura de specialitate, care abordează avea asupra valorii activelor şi pasivelor firmei şi
tipologia riscurilor asociate afacerilor internaţionale, asupra valorii lor de piaţă, reflectate, în cele din
sunt multe confuzii referitoare la termenii risc, sursă urmă, în modificarea averii acţionarilor corporaţiei.
de risc şi expunere la risc. Această distincţie are o importanţă considerabilă
Astfel, conceptul de risc este utilizat în legătură asupra managementului riscului, atâta vreme cât
cu variaţiile neanticipate sau cu variaţiile în sens companiile devin conştiente de faptul că politicile
negativ ale unor variabile de genul cifrei de afaceri, şi tehnicile de gestiune a riscului au în vedere, de
profitului, cotei de piaţă ş.a.m.d., dar el este folosit fapt, reducerea sau eliminarea expunerilor la risc, şi
şi pentru definirea unor factori interni sau externi nu a riscului sau sursei de risc în sine.
organizaţiei care influenţează riscul total al firmei. Încercările făcute în literatura de specialitate de
În acest ultim sens, putem considera că „riscul” a descrie şi cuantifica, atunci când acest lucru este
se referă, de fapt, la o sursă de risc, cel mai bun posibil, riscurile cu care corporaţiile transnaţionale
exemplu în acest sens este riscul politic, care leagă se confruntă în derularea de operaţiuni internaţionale,
variabilitatea performanţelor firmei de componentele s-au concentrat, de obicei, pe unul sau altul dintre
incerte ale mediului sau mediilor de operare. riscuri, excluzând alte variabile care generează
Pentru a face o distincţie clară între aceste două incertitudini pentru afacerile internaţionale. Unii
utilizări ale termenului de risc, Miller1 adoptă autori au preferat să pună accentul pe riscul politic3
convenţia de a folosi termenul „risc” pentru a se referi sau pe riscul valutar4. Există însă şi autori care
exclusiv la volatilitatea variabilelor de performanţă au încercat să prezinte clasificări ale riscurilor
ale unei firme, care face imposibilă previzionarea internaţionale, care, în general, se evidenţiază prin
acestora, utilizare similară cu cea a dispersiei sau acordarea unei importanţe considerabile riscurilor
abaterii standard din teoria financiară. de natură financiară în cadrul riscurilor asociate
Pentru a defini sursele de risc, Miller2 preferă operaţiunilor internaţionale.
termenul de incertitudine, aşa cum este el utilizat în Astfel, într-un articol considerat acum un
managementul strategic şi în teoria organizaţională, „clasic” al domeniului, Ghoshal5 distinge patru
pentru a desemna capacitatea redusă de tipuri de riscuri asociate afacerilor internaţionale.
previzionare a variabilelor organizaţionale şi de Prima categorie cuprinde aşa-numitele
mediu care influenţează performanţele corporatiste, macroriscuri economice, care se situează, în mod
ca şi existenţa unor informaţii reduse sau puţin normal, dincolo de capacitatea firmei de a le
relevante cu privire la aceste variabile. În acest influenţa şi care sunt specifice fiecărei ţări, sau sunt
sens, incertitudinea cu privire la variabilele regionale, sau, unele dintre ele, globale. Ele includ
organizaţionale şi de mediu reduce gradul de evenimente de genul războaielor şi al dezastrelor
previzionare a performanţei corporatiste, şi, pe cale naţionale, dar şi al transformărilor exogene la
de consecinţă, măreşte riscul. nivelul forţelor pieţei (modificările cursurilor
În materialul prezent se foloseşte termenul de de schimb, ale costurilor forţei de muncă sau ale
risc atât cu înţelesul de variabilitate a performanţei preţurilor mărfurilor).
la nivelul firmei, cât şi cu cel de incertitudine A doua categorie este formată din riscuri de
asociat unor variabile interne şi externe firmei, însă politică economică, generate de incertitudinea
păstrând mereu în fundal diferenţierea risc – sursă referitoare la acţiunile viitoare ale guvernelor
de risc. ţărilor de origine sau gazdă ale companiilor. Aceste
O altă distincţie fundamentală este aceea între riscuri includ modificările posibile la nivelul
risc şi expunere la risc. Cei doi termeni nu sunt reglementărilor fiscale, al controlului investiţiilor
substituibili, relaţia dintre ei fiind aceea că prezenţa străine directe, fie de intrare, fie de ieşire în/dintr-o
1 3
K.D. Miller – A Framework for Integrated Risk Man- S. Kabrin – Political risk: A review and reconsidera-
agement in International Business, “Journal of Interna- tion, “Journal of International Business Studies”, Vol.
tional Business Studies”, Vol. 23, No. 2, 1992. 10, No. 1, 1997.
2 4
K.D. Miller – Industry and Country Effects on Man- J. Pringle – Managing foreign exchange exposure,
agers Perceptions of Environmental Uncertainties, “Journal of Applied Corporate Finance”, 1995.
5
“Journal of Industrial Business Studies”, Vol. 24, No. S. Ghoshal – Global Strategy: An Organizing Frame-
4, 1993. work, “Strategic Management Journal”, No. 8, 1997.
52
Info
ţară, al cerinţelor de performanţă şi al legislaţiei expansiunea rapidă a producătorilor japonezi de
antitrust. Efectul net al unor asemenea acţiuni automobile şi constrângerile firmei-mamă referitoare
de politică economică poate fi adesea dificil de la resurse. Aceşti factori au determinat elaborarea
deosebit de efectul forţelor macroeconomice, unei strategii de diversificare agresivă a afacerilor
deoarece amândouă categoriile de riscuri generează firmei la nivel global la începutul anilor ’90, tocmai
modificări la nivelul cursului de schimb pentru o pentru a putea beneficia de pe urma oportunităţilor
monedă dată. Cu toate acestea, distincţia între cele astfel create. Implicaţiile, fie şi numai la nivelul
două dintr-o perspectivă managerială este foarte investirii în noi unităţi productive şi al strategiei de
importantă, având în vedere că riscurile aparţinând aprovizionare, sunt impresionante: achiziţionarea
ultimei categorii, spre deosebire de cele din prima unei participaţii majoritare la o uzină spaniolă – o
categorie, pot fi parţial controlabile sau cel puţin piaţă în creştere, cu o forţă de muncă ieftină şi care
influenţabile. oferea acces la piaţa viitoarei Uniuni Europene,
A treia categorie de riscuri identificată de încheierea unui aranjament de licenţă cu firme din
Ghoshal poartă denumirea de riscuri de natură fosta Uniune Sovietică, pentru a le oferi acestora
competitivă, antrenate de incertitudinile asociate sprijinul necesar în modernizarea industriei auto, şi
reacţiilor competitorilor la dezvoltarea şi aplicarea luarea în considerare a Poloniei ca o sursă regională
strategiei firmei. Deoarece situaţiile de monopol sau potenţială pentru componente intensive în forţă de
de piaţă perfectă sunt foarte rare astăzi (dacă nu chiar muncă. Este evident faptul că Fiat, ca orice altă
inexistente), toate companiile vor fi supuse acţiunii companie de altfel, nu poate urmări aceste opţiuni
acestor tipuri de riscuri. În contextul derulării de strategice izolat, deoarece optimizarea uneia dintre
afaceri globale, totuşi, implicaţiile prezenţei acestor ele ar putea compromite abilitatea firmei de a le
riscuri sunt deosebit de complexe, atâta vreme cât implementa pe celelalte, abordarea cea mai potrivită
competitorii unei firme date pot avea reacţii care fiind aceea a unei flexibilităţi reale, aplicabile prin
îmbracă forme diferite şi sunt formulate pentru pieţe menţinerea viabilităţii fiecărei oportunităţi, fără ca
diferite. acest lucru să ducă la compromiterea celorlalte.
A patra categorie de riscuri include riscurile de O observaţie importantă în acest context este
resurse sau de acces la resurse cu care se confruntă aceea că unele riscuri sunt specifice tuturor firmelor,
corporaţiile globale. Acestea au în vedere riscurile în timp ce altele sunt caracteristice numai celor
determinate de adoptarea unei strategii de afaceri angajate în activităţile creatoare de valoare adăugată
care necesită resurse de care compania nu dispune, situate în străinătate, iar unele sunt specifice unei
pe care nu le poate obţine sau pe care nu le poate anumite firme.
economisi. Una dintre cele mai rare resurse de acest Aceste riscuri au în vedere: riscurile politice,
gen este considerată a fi talentul managerial, dar riscurile asociate accesului la resurse şi riscurile de
riscurile de resurse pot fi generate şi de lipsa unei natură culturală (de exemplu, legate de atitudinea
tehnologii adecvate sau chiar a capitalului. faţă de muncă şi autoritate, onorarea contractelor
Indiferent de categoria de risc, este importantă etc.). Pe de altă parte, Kogut7 în anul 1985, apoi
observaţia că toate diferă de la o ţară la alta şi, Dunning8 în 1993 recunosc că flexibilitatea unei
de asemenea, că sunt supuse modificării de-a corporaţii globale diversificate geografic îi poate
lungul timpului. Acest aspect face ca opţiunea oferi un avantaj asupra competitorilor care se
fundamentală a firmei, la nivelul strategiei sale angajează în producţie într-un număr redus de ţări.
generale, să fie aceea a flexibilităţii, întrucât Efectul riscurilor asupra transnaţionalizării
diversitatea şi volatilitatea creează oportunităţi care activităţilor creatoare de valoare adăugată ale unei
trebuie să fie luate în considerare împreună şi nu firme depinde, în primul rând, de tipurile de risc
separat. luate în considerare, dar şi de atitudinea principalilor
Pentru a ilustra această realitate, Bartlett şi decidenţi ai firmei faţă de asumarea riscurilor.
Ghoshal6 oferă exemplul firmei Fiat, confruntată De exemplu, riscurile asociate imperfecţiunilor
simultan, la începutul anilor ’90, cu o serie de forţe pieţelor internaţionale asumate de firmă cu scopul
generatoare de risc şi, în acelaşi timp, de oportunităţi de a obţine economii la nivelul coordonării centrale
de afaceri: deschiderea pieţelor fostelor ţări a tuturor activităţilor pot acţiona ca un stimulent de
comuniste din Europa Centrală şi de Est, aplicarea 7
B. Kogut – Designing Global Strategies: Profiting
programelor Comunităţii Economice Europene (de
from Operational Flexibility, “Sloan Management
atunci) de armonizare a pieţelor începând cu 1992, Review”, No. 25, 1985.
8
J.H. Dunning – Multinational Enterprises and the
6
C. Bartlet, S. Ghoshal – Transnational Management, Global Economy, Addison-Wesley Publishing Com-
Third Edition, Irwin, 2005. pany, Reading, 1993.
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 53
Info
realizare a investiţiilor în străinătate şi nicidecum ca datoriei – principalul şi dobânda – atunci când acesta
o piedică în calea lor. Pe de altă parte, operaţiunile este scadent, riscul de piaţă desemnează situaţiile
în străinătate, şi mai ales investiţiile străine directe, provocate de reducerea preţurilor produselor finale
aduc cu ele riscuri noi (de exemplu, posibilitatea comercializate de firmă, fără ca aceasta să fie
exproprierii activelor firmei într-o ţară gazdă). însoţită de creşterea volumului produselor vândute,
O creştere a acestor riscuri, sau chiar modificarea iar riscul valutar este dat de efectele negative ale
percepţiei firmei cu privire la magnitudinea acestor fluctuaţiilor cursurilor de schimb asupra activităţii
riscuri, poate conduce către preferarea unei prezenţe firmei.
pe o piaţă străină prin crearea de societăţi mixte Riscurile de ţară se înscriu, în viziunea lui
sau diverse forme de alianţe de colaborare, care Sullivan, pe trei coordonate: riscul politic, riscul
să permită partajarea riscurilor, mai ales a celor de macroeconomic şi riscul social. Riscul politic
natură financiară. acoperă pierderile posibile ale unei companii ca
Pe acceaşi linie a impactului riscurilor prezente urmare a existenţei unui anumit mediu politic
în cadrul internaţional asupra riscului general într-o ţară gazdă sau ca urmare a modificărilor
al firmei se situează şi Sullivan9 care propune o potenţiale în respectivul mediu politic, şi este văzut
clasificare a riscurilor în doua categorii: non-riscuri ca îmbrăcând patru forme:
de ţară şi riscuri de ţară. Dezinvestirea forţată;
Riscurile din prima categorie cuprind pierderile Reglementările nefavorabile;
posibile pe care o companie le poate înregistra Interferenţa în operaţiunile firmelor străine;
datorită modificărilor la nivelul pieţelor, acţiunilor Tulburările politice.
concurenţilor sau erorilor managerilor, şi sunt Astfel, orice acţiune derulată de guvernele ţărilor
clasificate de Sullivan9 astfel: riscul de afaceri gazdă sau asociată cu acestea care are potenţialul de
reprezintă probabilitatea ca firma să iasă din a afecta operaţiunile unei firme străine din acea ţară
afaceri prin faliment într-o anumită perioadă de este considerată de Sullivan ca sursă de risc politic.
timp, riscul comercial desemnează probabilitatea Prin analogie cu riscul de piaţă, Sullivan include
ca, datorită insolvabilităţii sau strategiei clienţilor în riscul macroeconomic fenomene de genul lipsei
săi, firma să nu îşi recupereze creanţele acumulate, creşterii în ţara gazdă, nivelului redus al economisirii
riscul financiar este văzut prin prisma probabilităţii locale, infrastructura slabă şi disponibilitatea redusă
ca firma să nu fie capabilă să-şi achite serviciul a forţei de muncă.

Figura nr. 7: Impactul non-riscurilor de ţară asupra riscurilor de ţară.


Sursa: Sullivan, 1999
________________
9
J. Sullivan – Exploring International Business Environments, Pearson Custom Publising, 1999.

54
Info
Ultima categorie de riscuri de ţară este aceea oscilante a cursurilor de schimb, dar magnitudinea
a riscului social, care include factori sociali situaţi pierderilor, în situaţia în care acestea apar, diferă de
dincolo de controlul guvernamental şi care pot pune în la o firmă la alta şi de la o perioadă de timp la alta.
pericol firmele străine şi antrena pierderi. Nu este însă mai puţin adevărat că aceleaşi
Figura nr. 7 prezintă relaţia dintre cele două variaţii la nivelul cursurilor de schimb pot fi şi
categorii de riscuri, săgeţile ilustrând influenţa generatoare de câştiguri pentru companiile globale.
riscurilor de ţară asupra non-riscurilor de ţară şi, pe Pe de altă parte, pierderile la care face referire au
cale de consecinţă, asupra companiei. În abordarea fost înregistrate, în marea lor majoritate, ca urmare
lui Sullivan sunt interesante două aspecte: în primul a unei fluctuaţii violente a cursurilor de schimb şi,
rând, singurele categorii de riscuri prezente în cadrul în acest context, este normal să punem întrebarea
internaţional sunt considerate a fi riscul valutar şi dacă un asemenea gen de fluctuaţie este un fapt
riscurile de ţară, toate celelalte putând fi regăsite obişnuit sau, dimpotrivă, unul cu totul accidental.
şi în cazul firmelor care derulează operaţiuni într- Înainte de momentul 1973, amintit anterior, variaţii
un cadru strict naţional. În al doilea rând, riscurile de o asemenea magnitudine erau neobişnuite. După
de ţară sunt văzute a mări dimensiunea riscului acest an, asemenea oscilaţii au devenit mult mai
total al firmei, pe calea unei influenţe indirecte frecvente, şi nu numai la nivelul unui an, ci chiar al
asupra nivelului acestora, trecând prin influenţarea unei luni sau săptămâni.
non-riscurilor de ţară, mai ales în situaţia în care Pe lângă riscul valutar, Eaker, Fabozzi şi Grant
compania derulează operaţiuni în medii gazdă identifică alte două mari categorii de riscuri la care
caracterizate prin riscuri ridicate. sunt supuse operaţiunile unei companii globale:
Ceea ce este discutabil în abordarea lui Sullivan Riscul economic;
se referă la modalităţile sugerate de gestionare Riscul politic.
a riscurilor asociate prezenţei internaţionale a Riscul economic, deşi nu este specific în totalitate
firmelor, intuitiv simple dar naive, dat fiind cadrul afacerilor internaţionale, ar reprezenta, în opinia celor
complex în care afacerile se derulează astăzi. trei, materializarea legăturii dintre evoluţia afacerilor
Astfel, Sullivan propune diminuarea riscului firmei şi evoluţia economiei în general, similar unui
prin intermediul a patru tipuri de acţiuni: risc sistematic, aşa cum este el definit de Sharpe11 în
Crearea unei reputaţii solide a firmei; modelul cu un singur indice.
Evitarea ţărilor care sunt dependente de Astfel, autorii menţionaţi fac distincţia între
condiţiile de pe piaţa mondială; „riscul economic strict naţional” – la care sunt
Localizarea numai în ţări cu economii bine supuse firmele care operează într-o singură ţară,
conduse şi guverne responsabile; o asemenea firmă având tendinţa de a prospera
Promovarea, de către companiile care atunci când economia ţării sale se află pe un trend
investesc internaţional, a unei imagini de ascendent şi invers – şi „riscul economic străin” –
„binefăcător” şi de „cetăţean responsabil”. care influenţează operaţiunile firmelor globale.
Autorul are, din această perspectivă, mai mult o Cu toate acestea, chiar şi firmele naţionale sunt
abordare preventivă a managementului riscului, în afectate de riscul economic străin, atâta vreme
locul uneia pro-active, ceea ce face ca propunerile cât este dificilă identificarea unei firme care să fie
sale să fie mult inferioare abordărilor consistente imună la influenţa variaţiilor factorilor economici
elaborate de Milller sau „The Economist Intelligence internaţionali, mai ales de genul fluctuaţiilor
Unit”. cursurilor de schimb. Prin urmare, cei trei se referă
Importanţa acordată de Dunning riscului la riscul economic străin direct, atunci când au în
valutar ca risc major, cu care companiile globale vedere operaţiunile firmelor care operează într-un
se confruntă, este regăsită şi la Eaker9, Fabozzi şi cadru global, şi la riscul economic străin indirect,
Grant10, ilustrată cu o serie de exemple ale unor prin raportare la firmele „pur” naţionale.
pierderi considerabile suferite de companii ca De asemenea, ca şi alţi autori de altfel, Eaker,
urmare a fluctuaţiilor cursurilor de schimb. Fabozzi şi Grant consideră că în locul termenului
Este evident, în opinia celor trei autori menţionaţi, de risc economic străin poate fi folosit acela de
faptul că fiecare corporaţie globală s-a confruntat cu oportunitate economică străină, tocmai pentru a
anumite pierderi sau câştiguri ca urmare a evoluţiei sugera gama mai mare de posibilităţi de derulare a
9 afacerilor aflată la dispoziţia firmelor globale, spre
M. Eaker, D. Grand, I. Woodard – Realized rates of
return in emerging equity markets, “Journal of Portfo- deosebire de cele naţionale.
lio Management”, 2000. (va urma)
10 11
F. Fabozzi, D. Grand, M. Eaker – International Cor- W.F. Sharpe, J.V. Bailey – Investments, 8th edition,
porate Finance, The Dryden Press, 1996. Prentice Hall, 1995.
Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 55
Info

Măsurile de austeritate ar putea trimite Uniunea


Europeană într-o noua Mare Depresiune

Dr.ing. Mircea HĂLĂCIUGĂ


Expert al Comisiei Europene

Dezechilibrele economice care au fost la dar din motive diferite. Sindicalistul-şef se teme
originea crizei mondiale sunt pe cale să reapară, de austeritatea care ar putea duce la o dictatură
iar politica monetară a Chinei frânează militară, iar Barroso se teme că un eventual
redresarea statelor dezvoltate, a declarat recent eşec al măsurilor de austeritate ar putea trimite
şi Lorenzo Bini Smaghi, şeful Băncii Centrale U.E. într-o nouă Mare Depresiune.
Italiene şi membru în conducerea Băncii „Este extrem de periculos. Acum ne aflăm
Centrale Europene. în 1931 şi ne îndreptam înapoi către 1930 cu
Marea Depresiune şi ne trezim cu dictatură
militară”, a spus într-un interviu acordat portalului
EUobserver, John Monks, secretarul general al
Congresului Sindicatelor Europene. „Nu spun că
suntem deja acolo, dar poate fi o problemă foarte
serioasă, nu numai din punct de vedere economic,
ci şi politic”.
Monks le-a spus jurnaliştilor că Jose Manuel
Durao Barroso, şeful executivului european,
împărtăşeşte aceleaşi temeri, dar din motive
diametral opuse celor invocate de sindicalişti.
Adică Barroso speră că măsurile de austeritate vor
salva Europa de la a experimenta din nou dramatica
perioadă a anilor ’30 marcată de Marea Depresiune
şi de ascensiunea regimurilor totalitare.
În această perioadă, discursurile şi declaraţiile
autorităţilor şi experţilor internaţionali despre
austeritate au devenit lingua franca în Europa. State
La rândul lor, atât conducătorul ale Uniunii Europene care nu erau forţate să o facă
sindicaliştilor din Uniunea Europeană, cât şi (de vreun acord cu Fondul Monetar Internaţional ),
preşedintele Comisiei Europene avertizează au anunţat măsuri de austeritate drastice.
că Europa ar putea ajunge înapoi în anii ’30, Spania taie 13 miliarde de euro, Grecia 24
56
Info

de miliarde, Italia 24, iar Germania, motorul a finanţa Capitalul de Lucru pe care o fac IMM-
economiei comunitare, a anunţat, surprinzător, urile să fie sortită eşecului, ceea ce va duce, în mod
deşi nu are probleme foarte mari, măsuri care ar sigur şi fără echivoc, la adâncirea crizei economice
trebui să economisească 80 de miliarde de euro. De interne.
asemenea, Marea Britanie pregăteşte austeritatea, EUobserver califică măsurile de austeritate din
tăind iniţial 6,25 de miliarde de lire sterline din România – reducerile salariale de 25% şi tăierea
cheltuielile bugetare. Suma poate ajunge chiar la pensiilor cu 15% – drept cele mai dure din Europa
60 de miliarde de lire. Olanda va ajunge, cel mai şi aminteşte că anunţul lor a cauzat cele mai mari
probabil, la măsuri de austeritate care să aducă 45 proteste publice din România postcomunistă.
de miliarde de euro în vistieria statului, planul de Personal, constat că politica impusă de
austeritate al Irlandei prevede tăieri de 4 miliarde administraţie televiziunilor şi presei de a exagera
de euro, iar al Portugaliei de 2 miliarde de euro. „mişcările sociale”, tocmai pentru a induce această
În România există o pasiune extremă de a părere în opinia publică europeană, reprezintă o
consuma energiile exact în direcţiile care nu aduc manipulare care va asigura şi întări cele afirmate
avantaje nici statului şi nici individului, fapt care la începutul acestui articol atât de Barroso, cât şi
duce în mod vădit la dezmembrarea autorităţii, de sindicalistul-şef european, adică ne îndreptăm,
la nerespectarea legilor şi, în general, la un haos graţie acestor politici, către un dezastru social şi
administrativ dăunător economiei dar foarte dorit economic la nivel de ţară şi comunitate.
de cei care, sub scutul „debandadei generale”, îşi Sindicatele au organizat până acum un număr de
satisfac interesele personale şi de clan. greve generale în fiecare ţară, chiar şi în Romania,
cu toate că aici încercarea a fost amuzantă la
apogeu, şi îşi intensifică ofensiva împotriva
măsurilor de austeritate care au înfierbântat
„imaginaţia” economică a guvernelor europene.
Mai mult, plănuiesc să îşi coordoneze acţiunile
la nivel transnaţional. John Monks spune că pe
29 septembrie va fi „o zi de acţiune sindicală”
la nivelul întregii Europe. În acea zi vor avea
loc greve, demonstraţii şi întâlniri cu miniştrii
guvernelor naţionale din toate ţările U.E.
Mişcarea sindicală europeană a devenit un fel de
„hai sa ieşim la picnic”, după modelul românesc,
mai ales că nu are ca scop obţinerea de drepturi
noi sau menţinerea celor existente, ci, mai curând,
are menirea de a îmbrobodi electoratul în giulgiul
morţii economice care urmează. Europa se sufocă,
Urmând această cale, contrară politicilor apăsată de lipsa pieţelor de desfacere, de lipsa
celorlalte ţări membre U.E., România menţine mâinii de lucru ieftine, de măsuri sociale de stânga
leul la cote nereale şi, în special, menţine dobânda şi de atitudinea generala exprimata astfel: „nouă ni
de referinţă la un nivel la care orice încercare de se cuvine” şi „să ni se dea”!

Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 57


Info
Dezvoltări deschizătoare de drumuri
Ethane Recovery Plant
(III)

Ing. Elisabeta BOCIU

(urmare din num[rul trecut

La început de an 1973 s-a aplicat injecţia de schimbătoare de căldură, coloane, etc. au fost
metanol în Conducta Iancu Jianu–Piteşti, bun verificate şi autorizate să funcţioneze în condiţiile
dizolvant pentru gheaţa formată în punctele de legii specificate în cartea lor tehnică, de către
minimă cotă după traseu şi, după mai bine de trei autorităţi împuternicite ale statului, s-au făcut
luni, în aprilie, când şi temperaturile ambientului probe şi încercări pentru lucrările din şantier,
crescuseră aducând un aport benefic în transportul inclusiv la conducta de evacuare etan până la
gazelor, s-a dovedit că gazele pot fi transportate Piroliza II Piteşti. Reprezentanţii Pritchard Rhodes
de la Iancu Jianu la Piteşti în bune condiţiuni. au recepţionat lucrări pe parcursul execuţiei, au
Efectele nedorite ale separării unor lichide pe dispus unele teste şi încercări şi de fiecare dată
conducta de transport gaze puteau fi controlate. s-au declarat mulţumiţi. Ei au prezentat pe zile
Pritchard Rhodes a pretins verificarea parametrilor şi săptămâni un program de start up, respectiv
de presiune şi temperatură a gazelor la intrarea în de pornire şi intrarea în probele tehnologice şi de
instalaţie, ele trebuiau să corespundă prevederilor performanţă ale instalaţiei, program care respecta la
din contract respectiv 6 at presiune şi plus 30 grade milimetru prevederile din contractul semnat pentru
Celsius temperatură. Nu era un moft al partenerului importul complex în cauză. Dacă totul va funcţiona
de contract, în instalaţia de deetanizarea gazelor normal, în cca o lună instalaţia va putea să atingă
cu cele trei secţii ale acesteia erau prevăzute să capacitatea garantată de firmă pentru prelucrarea a
funcţioneze zeci de schimbătoare de căldură pentru 3,1 milioane Nmc/24 h, perioadă în care tehnologia
a asigura în diverse puncte din instalaţie un anumit de proces impune arderea la coşul instalaţiei
nivel de temperatură. Tehnologul de la Pritchard proiectat şi executat corespunzător a gazelor intrate
Rhodes a explicat expunând-şi temeri care ar putea în instalaţie pentru a fi prelucrate; de regulă nu se
să ducă la un dezechilibru termic în instalaţie sau la... prevăd instalaţii speciale pentru captarea şi folosirea
şi a propus să îmbrăcăm conducta la intrarea ei în acestor gaze de dirijat la coş pentru perioade atât
instalaţie cu un jacket cald. GIFEŢ Piteşti a prins-o de scurte de timp. Partea rea era că nu mai departe
din mers, cum se spune, şi a asigurat că jacketul decât anul trecut conducerea superioară aprobase,
poate fi executat în atelierele bazei tubulare de la prin decret prezidenţial, condiţiile de acordare a
foraj. Prin jacket va circula un agent de încălzire avizelor de consum energie în general, a gazelor în
care poate fi livrat de petrochimie şi, ca rezultat, special şi toate autorităţile politice sau de stat erau
gazele vor putea fi încălzite după cerinţe. S-au foarte atente să se respecte riguros aceste prevederi,
calculat şi apreciat dimensiuni, schimbul de căldură controlau cu zel acest aspect. Să amintim, de
ca atare etc. şi Baza Tubulară Bascov a intrat în asemenea, că pe plan mondial se manifesta violent
acţiune, jacketul nefiind un vas care să funcţioneze criza petrolului, ţările din Orientul Mijlociu se
sub presiune putea fi executat de aceasta, de fapt organizaseră în cunoscutul OPEC cu consecinţe
arăta ca o conductă. care au adus creşteri de preţuri absolut neaşteptate
În iunie 1973, instalaţia de deetanizare era la ţiţei şi gaze ca materii prime sau combustibili,
practic montată pe platforma petrochimică Piteşti, la produse rezultate din prelucrarea lor dar şi la
toate vasele sub presiune, respectiv rezervoare, livrările de orice fel de utilaje, instalaţii şi dotări,
58
Info
servicii etc. În acelaşi timp, GIFEŢ a dispărut ca trebuia aprobat de adjunct în condiţiile când consumul
structură de organizare în extracţia în petrol; ele au de gaze era riguros controlat şi limitat de către
fost transformate în Combinate ale Petrolului cu oficiali. Adjunctul a aprobat acest coş prin simpla
competenţe acordate la nivel de întreprindere, cum semnare a devizului financiar şi a devizului general
spuneam, cel puţin în investiţii de trei ori mai mici. la STE, reaşezat la nivel de realizări pe unele obiecte
„Norocul” pentru terminarea acestei investiţii a venit inclusiv cu corectarea necesară pentru decontarea
din practica de lucru adoptată pe parcursul execuţiei cheltuielilor pe timpul probelor tehnologice şi de
lucrărilor în colaborările cu Sucursala Băncii de atingerea performanţelor.
Investiţii Argeş când GIFEŢ Piteşti actualiza, după Introducerea gazelor în instalaţia de deetanizare
nevoile apărute în derularea investiţiei, devizul şi începerea probelor tehnologice aveau cale liberă,
general al obiectivului, aducând unele evaluări toate cele legale erau îndeplinite. Pritchard Rhodes
economice pe obiecte la nivelul realizărilor şi îşi mărise echipa prezentă în şantier pentru pornirea
scăzând prevederile pentru Staţia Trafo 110/20 kV instalaţiilor şi testarea acestora în condiţii de
Iancu Jianu, menţinută pentru orice eventualitate şi siguranţă, se înţelege că aveau şi ei îndoielile lor.
cu bună intenţie în documentaţie. Trebuie să spunem, de asemenea, că experienţele şi
Arderea la coş a unui volum atât de mare de gaze practica de lucru adoptată de mari firme specializate
putea fi soluţionată prin depunerea în bancă, sub în prelucrări chimice şi petrochimice din lume în
semnătura adjunctului, a devizului financiar pentru astfel de lucrări se impunea o exigenţă deosebită,
realizarea pornirii instalaţiei şi parcurgerea probelor pornirea instalaţiilor se realiza treptat şi în ordinea
tehnologice, dar adevărul era că nu aveam chiar idee fluxului tehnologic, cu respectarea riguroasă a
despre ce se aştepta de la această documentaţie, în prevederilor tehnice speciale, nici o abatere. La
devizul general aprobat al obiectivului pentru acest deetanizare, prima pe fluxul tehnologic era instalaţia
scop era prevăzută o sumă şi atât. Petrochimştii aveau de decarbonatare, care avea misiunea tehnologică
experienţă, puseseră în funcţiune şi realizaseră probe de a reţine şi colecta dioxidul de carbon şi compuşii
tehnologice pentru zeci de instalaţii petrochimice, de sulf conţinute în gazul bogat la nivel de câteva
astfel că pentru inspiraţia noastră s-au oferit să ne ppm; în unele instalaţii din aval de decarbonatare
împrumute documentaţia elaborată de ICECHIM se funcţiona la temperatura de minus 110 grade
Bucureşti pentru Piroliza II. Urmărind întocmai Celsius. Gazele bogate de prelucrat, venite din
modelul ICECHIM de documentaţie şi ţinând seama câmpuri la presiunea de 6 at, intrau în instalaţie prin
de Start up Programe finalizat de Pritchard Rhodes jacketul care aducea temperatura lor la 30 grade
am întocmit devizul financiar pe care l-au semnat Celsius, după care urma un rezervor fabricat în
directorul GIFEŢ Piteşti şi şeful de proiect pentru ţară, menit să reţină eventuale impurităţi, ca urme
Deetanizare Piteşti, deviz care evalua cheltuielile de de ţiţei, praf şi altele rămase în gaze, după care
producţie pe timpul realizării probelor tehnologice, acestea treceau prin unele schimbătoare de căldură
respectiv pentru gaze bogate, apă, energie electrică, şi apoi în coloana de decarbonatare, unde circulau
materiale consumate pe timpul probelor tehnologice prin talerele coloanei pe care se menţinea un flux de
şi de atingerea performanţelor ca site moleculare, monoetanolamină; aceasta trebuia să reţină dioxidul
monoetanolamină etc. şi a valorificat rezultatul de carbon şi compuşii de sulf din gaze. De la prima
obţinut, respectiv producţia de etan şi gaz sărac, în încercare monoetanolamina a spumat violent. Două
preţurile legal aprobate. Rezultatul însemna, aşadar, puteau fi cauzele bănuite ale spumării: poate nu
valorificarea producţiei obţinute în parcurgerea monoetanolamina trebuia folosită pentru absorbţia
acestor probe şi încercări care, după lege, se dioxidului de carbon şi compuşilor de sulf sau gazele
constituia în resurse de finanţarea investiţiilor la nu corespundeau cerinţelor. Englezii au convins
nivelul beneficiarului şi care, între noi fie spus, faţă partea română că ceva nu e pe bune cu gazele, deşi
de nevoia de investiţii a beneficiarului pe an nu în toate punctele de pe traseu prevăzute cu măsură
însemna nici măcar 1% din total, ştiut fiind că preţul pentru temperatură şi presiune se indicau valori
aprobat al etanului, şi mai ales al gazelor, era extrem la nivelul prevederilor. Deschiderea rezervorului
de scăzut. Între petroliştii de la extracţie se făceau deprăfuitor, montat în faţa decarbonatării gazelor,
adesea aprecieri că un litru de ţiţei extras se vindea a confirmat că conţinutul acestora în impurităţi
la un preţ de cinci ori sau chiar mult mai mic decât mecanice, termen acceptat în epocă de petrolişti,
al apei minerale. Gazele bogate intrate în deetanizare era mult mai mare faţă de prevederi şi s-a propus
pe timpul probelor tehnologice care nu se regăseau dublarea acestui rezervor pentru care uzinele
în rezultat, adică în volumul de etan sau gaz sărac, specializate şi autorizate de la Moreni, cândva
cumulate pe toată perioada acestora, însumau coşul parte în dezvoltările industriei extractive de ţiţei şi
sau, mai bine zis, gazele de ars în atmosferă care gaze, s-au mobilizat şi au venit cu al doilea rezervor

Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 59


Info
introdus pe circuit şi montat de antreprenor când loc după parcurgerea probelor tehnologice şi de
s-au parcurs şi toate inspecţiile şi autorizările atingerea performanţelor care să ateste că au fost
impuse prin lege. Au urmat zeci şi zeci de încercări, atinşi parametrii şi indicatorii tehnico-economici
teste cu privire la calitatea monoetanolaminei aprobaţi, dată când titularul investiţiei, respectiv
fabricate în ţară, realizate inclusiv la catedra de ministerul prin adjunct, aproba punerea în funcţiune
prelucrare hidrocarburi de la Institutul de Petrol a obiectivului la întreaga sa valoare.
Gaze şi Geologie Bucureşti, dar în instalaţia de Comisia de recepţie numită şi aprobată în
decarbonatare spumarea se menţinea. S-a cerut condiţiile legii şi-a început activitatea pornind
ofertă de la alt fabricant de monoetanolamină din de la Craiova, inspectând şi verificând toate
ţară, poate calitatea acesteia e de vină, ceea ce s-a obiectele executate în conformitate cu prevederile
dovedit real; schimbarea furnizorului a rezolvat. documentaţiei legal aprobate când, pentru obiectele
Între timp, comisia de recepţie numită cu HCM din câmpuri, s-a semnat recepţia preliminară şi
pentru Instalaţia de recuperare fracţii C2+ din punerea în funcţiune pentru fiecare dintre ele, iar
gazele bogate Piteşti, după aprobarea adjunctului pentru obiectul Instalaţie de deetanizare Piteşti doar
căruia beneficiarul de investiţie i-a confirmat recepţia preliminară a lucrărilor. Am să amintesc că
terminarea execuţiei lucrărilor în toate şantierele, la recepţia Deetanizării au asistat şi reprezentanţii
a pornit la treabă. Procesele verbale de recepţie Pritchard Rhodes care acordau asistenţa tehnică
preliminară prezentate de beneficiar pe obiecte pentru pornirea instalaţiei şi atingerea capacităţii
atestau că lucrările a fost executate în conformitate contractate. S-au arătat foarte impresionaţi de
cu prevederile documentaţiei legal aprobate şi că au inspecţia comisiei de recepţie, iar tehnologul a ţinut
fost realizate cu succes toate testele şi încercările să asigure că în următoarele zile va fi pornită şi
prevăzute în documentaţie în condiţiile legii, după instalaţia de uscare gaze, pregătită în acest sens şi,
cum rezulta din cartea construcţiei anexată şi ca un argument în favoarea celor declarate, a predat
că obiectul poate fi pus în funcţiune în care scop secretarului comisiei de recepţie un document
se întocmise şi un proces verbal de punere în semnat împreună cu reprezentantul beneficiarului
funcţiune. E necesar să facem precizarea că recepţia numit de GIFEŢ Piteşti care detalia modul cum a fost
obiectivelor de investiţii în condiţiile legii trebuia executat filtrul special din coloanele de uscare, filtru
să parcurgă patru paşi importanţi în desfăşurarea format din site moleculare de mai multe dimensiuni,
ei: recepţia preliminară, care atesta execuţia menit să reţină apa în condiţiile tehnologice date,
lucrărilor, a testelor şi încercărilor în conformitate adică până la un conţinut de câteva ppm. Colegii
cu documentaţia legal aprobată când se aproba şi şi colaboratorii de la Piroliza II, prezenţi şi ei, au
o perioadă de garanţie a acestuia, iar antreprenorii acceptat, pentru ei, că petroliştii de la extracţie au
respectivi primeau un calificativ, afirmându-se, pornit cu dreptul în această realizare, chiar dacă
după caz, că obiectivul poate fi pus în funcţiune la este ceva diferit de preocupările lor cotidiene.
capacitatea proiectată sau cu o perioadă de atingerea Introducerea gazelor în instalaţia de uscare
capacităţii proiectate la un termen dat, anexându- gaze dotată în principal cu trei coloane de uscare
se procesul verbal de punere în funcţiune, iar în gaze, două active şi una în regenerarea filtrului de
următorii doi paşi se parcurgea recepţia definitivă site moleculare, cu cicluri urmărite şi decise de un
a lucrărilor la expirarea termenului de garanţie şi, programator din dotarea instalaţiei, părea că e pe
după caz, recepţia finală, când se realiza capacitatea drumul cel bun, dar fatalitate, filtrul a fost „zburat”
proiectată şi ceilalţi indicatori tehnico-economici. în avalul instalaţiei, sitele moleculare care-l formau
La recepţia preliminară beneficiarul trebuia să ajungând până dincolo de limita deetanizării. Un
prezinte comisiei de recepţie cartea construcţiei, telex orgolios şi rece transmis de la Londra face
în care erau ataşate, în afara documentaţiei legal afirmaţia că din nou cumpărătorul nu poate susţine
aprobate, toate documentele şi documentaţiile obligaţiile sale asumate prin contract, punerea în
emise pe parcursul execuţiei, care atestau calitatea funcţiune a obiectivului ar putea fi compromisă,
acesteia, încercări, teste etc., carte care trebuia probabil un „bamp” de presiune venit din câmpuri
predată beneficiarului de exploatare al investiţiei. a dereglat sistemul. Nu s-au gândit că poate în
Un drum lung şi întortocheat care, având în vedere şantier s-a întâmplat ceva de care n-au cunoştinţă,
importanţa Instalaţiei de recuperare fractii C2+ doar doreau să scape de obligaţii; documentul care
Piteşti, pornind în primul rând de la criteriul aprobării atesta formarea filtrului predat de tehnologul lor
ei cu HCM, cele legale trebuiau urmate riguros. În beneficiarului comparat cu planul de detaliu şi montaj
aceste condiţii, la Instalaţia de deetanizare gaze al coloanelor nu arătau de loc la fel, filtrul de uscare
Piteşti s-a prezentat doar procesul verbal de recepţie era total diferit. Directorul GIFEŢ Piteşti a verificat
preliminară, urmând ca punerea în funcţiune să aibă de mai multe ori, dorea să fie sigur şi a transmis la

60
Info
Londra peste câteva zile, tot cu telex, cauza reală a ţiţei şi gaze nu corespunde calitativ, furnizorul nu
pierderii sitelor: molecularea, formarea şi montarea respectă condiţiile de calitatea etanului solicitate
filtrului sub patronaj Pritchard Rhodes nu respecta de industria petrochimică încă înainte de semnarea
documentaţia firmei şi respectiv contractul de contractului de import complex cu firma din
import complex – aceasta era cauza reală. Acuzaţia Occident specializată. Seara târziu, la sediul GIFEŢ
era prea gravă, dar s-a confirmat de către cei din Piteşti au fost convocaţi toţi factorii implicaţi, unde
şantier şi în câteva zile managerul de proiect, însoţit s-a adeverit că într-adevăr a fost difuzată în sistem
de doi tehnologi şi proiectantul respectivei coloane, această scrisoare şi că, în condiţiile date, prevederile
au sosit la Piteşti. Discuţiile au pornit de la afirmaţia ei nu sunt respectate. Institutele de cercetare de la
managerului de proiect că firmei Pritcard Rhodes îi Câmpina şi de proiectare Ploieşti, unite în unul
pare rău pentru neînţelegere, vor livra cât de repede singur între timp, nu urmăriseră acest aspect; şeful
posibil materialele pentru un nou filtru complet şi de proiect de la Deetanizare Piteşti, invidiat pentru
încă unul de rezervă, iar sitele moleculare care se multele lui ieşiri în străinătate şi, în acelaşi timp,
pierduseră prin instalaţii au fost recuperate fără foarte bolnav, nu avusese astfel de preocupări în lipsa
prea multe comentarii dar a durat ceva timp, nu mai unei numiri oficiale în acest sens. IPFE Ploieşti nu
mult de o lună. Partea română devenise un partener numise un şef de proiect la nivelul întregii capacităţi
pe înţeles. care să coordoneze astfel de cerinţe.
Părţile semnatare ale contractului de import În acest staff extracţionist, unde participau de
complex aproape se convinseseră că până la la adjunct până la inginer principal III, s-a înţeles
sfârşitul anului 1973 instalaţia de recuperare fracţii că va trebui făcută fracţionarea produsului etan,
C2+ Piteşti ar putea fi pornită în totalitatea ei şi conţinutul acestuia în unele fracţii grele neadmise
să înceapă probele tehnologice pentru a dovedi în cuptoarele de pirolizare trebuia corectat.
realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi. Singurul „avantaj pentru extracţionişti” era că la
Pornirea instalaţiei de fracţionarea etanului a decurs, devizul general aprobat la faza STE al investiţiei
s-ar putea spune, fără probleme; părţile angajate s-au înregistrat economii pe total şi structură care
în respectivul contract erau mult mai atente iar ar putea acoperi acest plus de cheltuieli. După unele
gazele decarbonatate şi uscate la nivelul cerinţelor consultaţii telefonice cu factori care ar fi putut ajuta,
au parcurs traseul de fracţionare în bune condiţii. s-a înţeles că livrarea unei coloane de fracţionare
Volumul fracţiilor C2+ recuperate, respectiv noi care să satisfacă această cerinţă, montajul ei
volumul etanului realizat, se înscria în limitele etc. ar conduce la o întârziere a punerii în funcţiune
prevăzute în contract, 70% din potenţialul acestor de cel puţin doi ani, un adevăr descurajant, dar un
fracţii conţinute în gazul bogat putea fi recuperat. adevăr. A doua zi vom consulta Pritchard Rhodes;
S-au prelevat probe de gaz bogat, etan, gaz sărac, poate au o soluţie mai bună, s-a decis.
dioxid de carbon dus la coşul special construit După două zile, reprezentanţii Pritchard Rhodes
pentru a-l evacua în atmosferă la o înălţime de s-au prezentat la Piteşti pentru a se face utili; vedeau
cca 20,0 m pentru a fi analizate prin determinarea corectarea calităţii etanului ca şi partea română prin
constituenţilor din conţinutul acestora în perspectiva fracţionarea acestuia, dar în condiţiile declanşate
închiderii unei balanţe la nivelul instalaţiei de de marea criză a petrolului din 1973 preţurile şi
deetanizare. GIFEŢ Piteşti îşi amenajase un termenele de realizarea unor astfel de dotări şi
laborator special, dotat cu cromatograful de înaltă servicii au luat-o razna. Cu o soluţie mai acceptabilă
eficienţă livrat de firmă în afara obligaţiilor ei s-a venit de la IPIP Ploieşti (Instititutul de Proiectare
contractate, unde avea posibilitatea să facă aceste Instalaţii Petroliere), Combinatul Petrochimic
determinări, dar au solicitat să ia probe de etan şi Piteşti, Combinatul Petrochimic Brazi etc. Vom
Combinatul Petrochimic Piteşti, beneficiarul de redimensiona şi amenaja pentru această fracţionare
produs. În definitiv, nu era nici o problema să faci o coloană mai veche, demontată din instalaţii
astfel de determinări în paralel, dar... scoase din funcţiune, vom selecţiona armături din
Ministrul Industriilor Petrochimice, ICECHIM depozitele combinatelor care, adunate în schemele
Bucureşti, Combinatul Petrochimic Piteşti au izometrice respective, ar putea atinge scopul acestei
solicitat la nivelul adjunctului DGAPG Bucureşti tehnologii de fracţionare, au oferit petrochimiştii.
prezenţa furnizorului de etan la comandamentul În ceea ce priveşte satisfacerea garanţiilor cu
dispus de Judeţeana de Partid Argeş, în dorinţa de firma Pritchard Rhodes, acestea vor fi urmărite la
a analiza şi hotărî pornirea Instalaţiei de Piroliză nivelul atingerii recuperării a 70% fracţii C2+ din
II Piteşti şi intrarea ei în probe tehnologice şi de potenţialul gazelor de prelucrat, luând în calcul noile
atingere a performanţelor. Adjunctul a fost anunţat condiţii tehnologice, respectiv dubla fracţionare.
oficial că etanul fabricat de industria extractivă de Coloana ar putea fi amenajată la nivelul noilor

Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 61


Info
cerinţe în atelierele Teleajen, dotate şi autorizate să sărac rezultat din instalaţie, volumul de gaze
realizeze sau să repare utilaje de tipul recipienţi sub consumat la nivelul oraşului e mult mai mic decât
presiune inclusiv pentru scopul urmărit. Întrucât pe însumarea aprobărilor de consum gaze acordate
parcursul realizării unei investiţii prevederile legale diverşilor consumatori. Un inspector important de
nu permiteau introducerea de obiecte noi în devizul la Consiliul de Miniştri s-a prezentat la Combinatul
general, din nou am reaşezat prevederile din devizul Petrolului Piteşti, moştenitorul GIFEŢ Piteşti.
general, respectivele amenajări devenind parte a A făcut valuri, dar nu la Piteşti fuseseră aprobate
instalaţiei de fracţionare. Gazolina rezultată din a avizele care solicitaseră consumuri mult mai mari
doua fracţionare a fost refulată printr-o conductă de în ideea românului „să fie, să se găsească”, ca să
diametru foarte mic la parcul de separatoare care nu spunem că centralele termice puse în funcţiune
funcţiona în apropiere de Bradu–Albota. în Piteşti erau proiectate şi aprobate să consume
Cu ocazia realizării adăugirilor din deetanizare combustibil special lichid şi, numai în caz de
pentru fracţionarea etanului, echipa petrolistă în nevoie, gaze, ceea ce nu se întâmplase până la acea
totalitatea ei, compusă din petrolişti de la extracţie dată. Industria extractivă va trebui să iniţieze o nouă
sau de la prelucrare, a cunoscut colaborarea şi capacitate care să aspire cca 2,0 milioane Nmc/24
susţinerea reciprocă fără rezerve, soluţiile la noile h din gazul sărac rezultat de la deetanizare şi să-l
cerinţe apăreau de fiecare dată, totul se rezolva refuleze în Conducta Ţicleni–Bucureşti, punct de
în timp record, inginerii români îşi dovedeau racordare Corbu, judeţul Olt. Aprobările de consum
priceperea, profesionalismul, ambiţia nedeclarată gaze a unor consumatori industriali au fost corectate
că au abilitatea să rezolve astfel de probleme. corespunzător, iar Centrala Gaz Metan Mediaş a
Amenajarea coloanei la nivelul noilor condiţii de reorganizat furnizorii de gaze în inelul Piteşti, astfel
exploatare pentru fracţionarea etanului şi transportul încât deetanizarea să funcţioneze în continuare.
ei de la Teleajen la Platforma Petrochimică Piteşti, Combinatul Petrolului Piteşti a iniţiat promovarea
ridicarea şi punerea ei pe fundaţie şi montajul, acestei noi investiţii, care a fost aprobată, executată
completarea cu armăturile necesare, găsite cel mai şi pusă în funcţiune în cca un an. Pentru aspiraţia
adesea în depozitele combinatelor petrochimice, gazului sărac la nivel de 2,0 milioane Nmc/24
montajul instalaţiilor, testarea şi punerea în funcţiune h s-a aprobat procurarea din import a patru
a celei de a doua fracţionări, precum şi alte multe turbocompresoare de la firma americană Solar
rezolvări, au fost parcurse cu profesionalism şi, în Saturn care satisfăceau perfect cerinţele refulării
mai puţin de un an, s-a vorbit din nou despre pornirea gazului sărac în Conducta Ţicleni–Bucureşti şi,
deetanizării în totalitatea ei, pentru care Pritchard foarte important, s-au amplasat în careul obţinut
Rhodes din nou şi-a extins echipa, s-au pregătit să pentru Deetanizarea Piteşti; ele ocupau un spaţiu
demonstreze că garanţiile firmei vor fi realizate. Şi extrem de redus.
partea română era pregătită, trecutele experienţe După punerea în funcţiune a compresoarelor
au pus-o în gardă, verificarea performanţelor Solar Saturn, au apărut la orizont noi consumatori:
deetanizării confirmate prin balanţele de materiale oraşul Turnu Măgurele şi, mai ales, noul combinat
intrate şi ieşite în şi din instalaţie va fi certitudinea chimic în curs de execuţie în oraş a întins antene,
că au reuşit. dar n-au reuşit să consume astfel de gaze. Barierele
La sfârşitul anului 1974, după parcurgerea erau de netrecut, cel puţin înainte de Revoluţie nu
probelor tehnologice şi atingerea performanţelor au primit o astfel de aprobare.
garantate prin contractul de import complex, s-a Însumând sau adăugând cheltuielile de mai sus,
semnat recepţia punerii în funcţiune a Instalaţiei faţă de valoarea totală aprobată pentru investiţia
de recuperare fracţii C2+ Piteşti, când s-a acordat Instalaţie de recuperare fracţii C2+ Piteşti, s-au
termen de realizare a parametrilor proiectaţi 9 luni, cheltuit în plus cca 60,0 milioane lei inclusiv cu
perioadă în care beneficiarul va completa şi transmite valuta necesară pentru compresoarele Saturn, iar
forului tutelar şi organismelor de statistică locale deetanizarea gazelor bogate s-a dovedit o idee
formularul autorizat pentru raportare. Adjunctul a excelentă de creştere a exportului şi, deci, de
aprobat procesul verbal de punere în funcţiune care valorificare superioară a unor resurse ale ţării. În
s-a depus în banca de investiţii, ca şi cele semnate scurt timp, s-au pornit formalităţile pentru o a doua
anterior, în termen de 24 ore de data acestuia. deetanizare care s-a realizat şi pus în funcţiune tot
Din nou, însă, se întâmplă ceva: încă din primele pe bază de import complex la Tulburea, judeţul
zile de funcţionare ale instalaţiei de recuperare Gorj; aceasta va prelucra gaze bogate rezultate din
fracţii C2+ s-a constatat că inelul oraşului Piteşti, zăcămintele de ţiţei exploatate de Trustul Târgu-Jiu
din care erau racordaţi toţi consumatorii industriali şi va refula etanul pentru prelucrare la Ploieşti.
şi casnici, nu poate prelua întreg volumul de gaz

62
Info

EVOLUŢIA COTAŢIILOR ÎN 2004-2009 LA


PRINCIPALELE PRODUSE PETROLIERE

Monitorul de petrol şi gaze ♦ 8(102) August 2010 63


Info

64