Sunteți pe pagina 1din 2

Sesiunea septembrie 2009

• Perioada de înscriere:
admitere 8–13 IX 2009

• Nr. de locuri: buget taxă


Absolvenţi 4–5 ani de facultate — 15 Locurile cu taxă
Absolvenţi sistem Bologna 14 10 se pot suplimenta
în funcţie de solici-
tările candidaţilor.
– Cererea de înscriere;
– Diploma de bacalaureat în original;
– Diploma de licenţă în original
(sau echivalentul acesteia);
– Certificatul de naștere în copie legalizată;
– 3 fotografii tip buletin de identitate;
– Adeverinţă medicală;
– Chitanţa de plată a taxei de înscriere

Etnologie,
(150 lei).
• Dosarul-plic va cuprinde:

• Admiterea va consta din două probe:

Antropologie
probă scrisă și un interviu.

• Proba scrisă: eseu pe baza bibliografiei


anunţate, elaborat în timpul afectat probei
scrise; tema eseului se va alege din pachetul
tematic pe care îl va anunţa comisia la
începerea examenului.
• Proba orală: interviu de susţinere a eseului;
Culturală
interviul este orientat de următoarele repere: și
motivaţia alegerii temei; structura și conţinutul

Folclor
eseului; raportul dintre eseu și bibliografia
examenului.

• Data examenului: 16–18 IX 2009

• Coordonator Masterat:
Prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu

Str. Edgar Quinet, nr. 5-7


Sector 1, București
Secretariat:
Telefon: 021 314 35 08, interior 2278
Fax: 021 314 61 77, 021 313 43 36
www.unibuc.ro/ro/fac_litr_ro
Masterat 2009
Ghidul candidatului
cursuri
Acest masterat se adresează tuturor absolvenţilor cu • Cultură populară românească în context
european;
studii de licenţă, interesaţi de problemele identităţii • De la folclor și folcloristică la etnologie
culturale românești și europene, dornici să aprofun- în România;
deze mecanismele construcţiei culturale, formele de • Concepte și teorii în antropologia culturală;
• Abordări moderne în cercetarea etnologică;
raportare la alteritate, investigarea mentalităţilor în
• Arte și limbaje artistice în cultura populară;
context intercultural, formele de recuperare, patrimo- • Texte etnologice fundamentale;
nializare și promovare a moștenirii culturale româ- • Mentalităţi și construcţie culturală;
nești în noul context european. • Antropologie literară;
• Orientări actuale în antropologia culturală;
• Gen și societate;
Orientările actuale în antropologia culturală,
• Exerciţii de privire etnologică;
traseul etnologiei românești, studiile de
• Texte etnologice fundamentale;
gen, etnologia familiei, multiculturalismul și • Etnologie și mutaţii culturale actuale;
formele comunicării interculturale sunt doar • Identitate, alteritate – perspective românești;
câteva din domeniile de studiu propuse în • Coordonate ale convieţuirii multiculturale
în România;
cadrul acestui masterat, sub îndrumarea • Etnologia familiei;
unei echipe profesorale de elită. În dome- • Studii culturale: direcţii de cercetare;
niul practicii, masteratul include cercetări • Memoria culturală: forme și contexte;
de teren, realizate în colaborare cu instituţii • Modele de comunicare interculturală;
• Patrimoniu și patrimonializare.
aflate sub egida Academiei Române și a
Ministerului Culturii și Cultelor.

Câteva trasee posibile de carieră ale Silviu ANGELESCU, Mitul și literatura,


bibliografie
Editura Univers, București, 1999, pp. 5-53.
absolvenţilor Masteratului de Etnologie,
Pierre BONTE–Michel IZARD (coord.), Dicţionar de
antropologie culturală și folclor: cercetători etnologie și antropologie, Polirom, Iași, 1999.
știinţifici, referenţi culturali, muzeologi, Nicolae CONSTANTINESCU, Lectura textului
consultanţi-experţi în probleme de folcloric, Editura Minerva, București 1986, p. 5 – 52.
Jean COPANS, Introducere în etnologie și
patrimoniu cultural, etnologi-documentariști
antropologie, Polirom, Iași, 1999, pp. 29-49.
în mass-media, realizatori de programe și Jean CUISENIER, Tradiţia populară. Traducere de
proiecte culturale. Nora Rebreanu Sava, Casa Cărţii de Știinţă,
Cluj-Napoca, 2005, pp. 36-54, 89-106.
Mihai POP, Obiceiuri tradiţionale românești,
La acestea se adaugă, desigur, posibilitatea Editura Univers, București, 1999, pp. 7-41.
de continuare a studiilor la nivel de
• Pentru a veni în ajutorul candidaţilor,
doctorat. bibliografia de examen este disponibilă în
format electronic.
• Informaţii: Aura Ștefana
telefon: 021 313 88 74
0752.150330
e-mail: aura_steff@yahoo.com