P. 1
Geografia Mediului

Geografia Mediului

|Views: 12,204|Likes:
Published by velica

More info:

Published by: velica on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. NOŢIUNI GENERALE
 • 1.1. Termeni care definesc mediul
 • 1.2. Ecologie, Geoecologie şi Geografia mediului
 • 2. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ABORDAT CA SISTEM
 • 3. COMPONENTELE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
 • 3.1. Componentele fizice naturale (componente abiotice)2
 • 3.2. Componentele biotice
 • 3.3. Componentele sociale
 • 3.4. Tipuri de relaţii între componentele mediului înconjurător
 • 4. FUNCŢIONALITATEA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
 • 4.1. Circuitul energiei în mediu
 • 4.2. Circuitele biogeochimice ale materiei
 • 4.3. Funcţionalitate, disfuncţionalitate, echilibru şi dezechilibru
 • 4.4. Calitatea mediului înconjurător
 • 4.5. Limite de toleranţă ale geosistemelor
 • 4.6. Stress şi impact în mediu
 • 4.7. Hazard, risc şi vulnerabilitate
 • 5. DETERIORAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
 • 5.1. Fenomene naturale extreme4
 • 5.2. Activitatea antropică şi deteriorarea mediului
 • 1. DATE GENERALE
 • 1.1. Definiţie şi termeni
 • 1.2. Clasificarea poluanţilor şi a surselor de poluare
 • 1.3. Praguri de diferenţiere a poluanţilor şi unităţi de măsură
 • 1.4. Concentrarea poluanţilor în organismele biologice şi la om
 • 2. POLUAREA ATMOSFEREI
 • 2.1. Poluarea fizică a atmosferei
 • 2.2. Poluarea chimică a atmosferei
 • 2.3. Poluarea biologică a atmosferei
 • 2.4. Autoepurarea atmosferei
 • 2.5. Poluarea aerului în România
 • 3. POLUAREA HIDROSFEREI
 • 3.1. Poluarea apelor de suprafaţă
 • 3.2. Poluarea apelor subterane
 • 3.3. Alte efecte produse de poluarea apelor
 • 3.4. Autoepurarea apelor

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE, GEOGRAFIE SPECIALIZAREA GEOGRAFIE

GEOGRAFIA MEDIULUI
Lect.univ.dr. Ioan Marinescu

SUPORT DE CURS ANUL III - SEM. I

AN UNIVERSITAR 2008-2009

1

1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Termeni care definesc mediul 1.2. Ecologie, Geoecologie şi Geografia mediului 2. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ABORDAT CA SISTEM 3. COMPONENTELE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 3.1. Componentele fizice naturale (componente abiotice) 3.2. Componentele biotice 3.3. Componentele sociale 3.4. Tipuri de relaţii între componentele mediului înconjurător 4. FUNCŢIONALITATEA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 4.1. Circuitul energiei în mediu 4.2. Circuitele biogeochimice ale materiei 4.3. Funcţionalitate, disfuncţionalitate, echilibru şi dezechilibru 4.4. Calitatea mediului înconjurător 4.5. Limite de toleranţă ale geosistemelor 4.6. Stress şi impact în mediu 4.7. Hazard, risc şi vulnerabilitate 5. DETERIORAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 5.1. Fenomene naturale extreme 5.2. Activitatea antropică şi deteriorarea mediului GEOGRAFIA MEDIULUI POLUAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI PARTEA GENERALĂ 1. DATE GENERALE 1.1. Definiţie şi termeni 1.2. Clasificarea poluanţilor şi a surselor de poluare 1.3. Praguri de diferenţiere a poluanţilor şi unităţi de măsură 1.4. Concentrarea poluanţilor în organismele biologice şi la om 2. POLUAREA ATMOSFEREI 2.1. Poluarea fizică a atmosferei 2.2. Poluarea chimică a atmosferei 2.3. Poluarea biologică a atmosferei 2.4. Autoepurarea atmosferei 2.5. Poluarea aerului în România 3. POLUAREA HIDROSFEREI 3.1. Poluarea apelor de suprafaţă 3.2. Poluarea apelor subterane 3.3. Alte efecte produse de poluarea apelor 3.4. Autoepurarea apelor
2

4
4 5

6 7
8 8 9 9

10
10 11 14 15 15 15 16

16
16 18

24 24 24 24
24 25 26 26

27
27 28 29 30 30

30
31 32 33 33

3.5. Tehnici de depoluare a apelor 3.6. Poluarea apelor în România 4. POLUAREA SOLULUI 4.1. Poluarea cu pulberi radioactive 4.2. Poluarea chimică 4.3. Poluarea biologică 5. POLUAREA CU DEŞEURI 5.1. Categorii de deşeuri 5.2. Managementul deşeurilor 5.3 Reutilizarea sau reciclarea deşeurilor 6. POLUAREA PRIN ACCIDENTE TEHNOLOGICE 7. POLUAREA REGIONALĂ, TRANSFRONTALIERĂ ŞI GLOBALĂ 8. FENOMENE METEOROLOGICE PROVOCATE DE POLUARE 8.1. Deteriorarea stratului de ozon 8.2. Smogul fotochimic 8.3. Ploile acide 8.4. Intensificarea efectului de seră 9. MONITORINGUL ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 9.1. Monitoringul calităţii mediului (supravegherea calităţii mediului). 9.2. Sisteme de supraveghere a poluării mediului 9.3. Supravegherea poluării mediului în România 9.4. Evaluarea impactului ecologic 9.5. Protecţia mediului Bibliografie

33 33

34
34 34 35

35
35 36 37

37 37 38
38 39 39 40

40
40 41 41 41 42

43

3

Obiectivele cursului: Înţelegerea relaţiei om-mediu înconjurător, la nivelul local, regional şi global prin analiza calităţii factorilor de mediu. Cunoaşterea organizării biosferei la nivelul tipurilor de mediu, limitelor, capacităţii de suport şi echilibrul energetic al ecosistemului. Analiza calităţii mediului şi protecţia mediului în contextul dezvoltarii durabile

1. NOŢIUNI GENERALE
Studierea integrată a geosferelor debutează abia în secolul XIX dar dezvoltarea unei ştiinţe a mediului de sine stătătoare devine posibilă abia după un secol, după elaborarea teoriei sistemului şi după ce se acceptă ideea că Terra este un sistem care integrează trei componente majore: abiotice, biotice şi sociale, între care există relaţii puternice de întrepătrundere.

1.1. Termeni care definesc mediul
Ceea ce ne înconjoară (mediul înconjurător) reprezintă rezultatul unei evoluţii de aproape 4 miliarde de ani. În faza iniţială, cea de constituire a Terrei, au existat numai componente fizice (abiotice) ale mediului, considerate componente primare (rocă, apă, aer), pe seama cărora s-au dezvoltat componentele biotice (plante, animale), solurile şi omul (componenta socială), acestea fiind considerate componente secundare, deci derivate din primele. Toate aceste componente, aflate în relaţii complexe de interacţiune, alcătuiesc mediul înconjurător. Environament este echivalentul străin, folosit frecvent şi în România. Într-o accepţiune generală, prin mediu înconjurător se înţelege ansamblul spaţiotemporal al factorilor naturali şi ai celor rezultaţi în urma activităţii umane, aflaţi în relaţii de interdependenţă, care influenţează echilibrul ecologic şi determină apariţia unor noi condiţii de mediu care, la rândul lor, influenţează funcţionarea sistemelor biologice şi sociale. Caracteristicile iniţiale ale mediului sunt astfel modificate, iar noului sistem îi sunt caracteristice structuri şi funcţionalităţi noi. Ştiinţa contemporană foloseşte termeni diferiţi care definesc mediul. – Mediu Geografic este noţiunea cea mai cuprinzătoare, fiind definit ca “spaţiu natural sau amenajat ce înconjoară fiinţele şi societatea umană, asupra căruia ea acţionează şi ale cărui componente (climatice, biologice, hidrologice, edafice, economice, politice, psihosociologice etc.) au repercusiuni asupra stării şi comportamentului grupurilor umane”1. Mediul geografic analizat la scară globală, regională sau locală este obiectul de studiu al Geografiei. – Mediu natural: totalitatea factorilor naturali aflaţi în relaţii de interdependenţă şi întro stare de echilibru dinamic, cuprinzând apa, aerul, roca şi solul, relieful şi subsolul, şi care determină condiţiile de viaţă pentru vegetaţie, animale şi om. Este un sistem natural complex în continuă transformare, cu două dimensiuni distincte: una temporală şi alta spaţială. Este considerat natural mediul în care predomină elementele care nu au suferit modificări antropice (pădurea ecuatorială primară, o insulă nelocuită, taigaua siberiană, lacurile glaciare etc.). – Mediu antropizat: rezultanta interferenţei activităţii umane cu mediul natural, acesta din urmă păstrând unele caracteristici iniţiale. Bivalenţa activităţii umane se manifestă în doua direcţii antagoniste: distrugerea unor elemente ale mediului natural, dar şi crearea unui mediu nou. Se naşte astfel a treia dimensiune a mediului şi anume mediul social, specific fiecărei societăţi.
1

Geografia de la A la Z, 1997 4

factorii şi procesele din mediu care determină modificări ale lumii vii. industrial).2. 1. Aproape nu mai există ecosisteme în care activitatea umană să nu fi determinat o reacţie. Mecanismele de adaptare ale unor reprezentanţi ai biosferei la noile condiţii sunt deseori depăşite. de transport. – Peisaj: Spaţiu unitar în care câteva componente ale mediului geografic dau nota caracteristică (peisaj glaciar. 2003): • cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii mediului. Ecologie. înţelegând prin aceasta. Geografia mediului înconjurator se delimitează de ecologia tradiţională. prin studierea potenţialului ecologic al mediului. Geoecologia studiază natura relaţiilor mediului cu vieţuitoarele. în sens larg. transformări adesea ireversibile care se reflectă în final prin pierderi umane şi pagube materiale. rezultând sisteme funcţionale noi. una naturală şi alta antropică. Biosfera primară este puternic transformată. dezvoltarea unor uriaşe capacităţi de producţie industrială şi agricolă. deci se bazează pe identificarea şi analiza arealelor geografice specifice anumitor organisme. • prognoza şi proiectarea mediului înconjurător. savană. şi care va evolua după legi încă insuficient cunoscute. toate condiţiile lor de existenţă”. de către Geologie şi Geografie. adaptate necesităţilor vieţii omului (medii urbane. care poate fi denumit biotehnosferă. toate acestea sunt însoţite de grave dezechilibre ale mediului. Întrebări de verificare 5 . În acest mod. Analiza porneşte de la mediu către vieţuitoare. Interacţiunea permanentă dintre acestea determină starea mediului la un moment dat. marchează un salt important în cunoaşterea relaţiilor dintre lumea vie şi mediul fizic. 1987). taiga. deşertic. ierarhizate în timp şi spaţiu geografic. Iniţial. • evaluarea stării şi calităţii mediului. cărora le sunt proprii un peisaj. Exploatarea. uneori iraţională a resurselor naturale. Apariţia unei noi ştiinţe. industriale. conturându-se ca o disciplină geografică a organizării teritoriului. Geoecologie şi Geografia mediului Tot ce ne înconjoară este alcătuit din două componente majore. peisaj urban. Ritmul în care omul a intervenit în mediu a fost puternic accelerat mai ales în secolul trecut.– Mediu antropic: mediu în care componentele naturale iniţiale au fost înlocuite în cea mai mare parte în urma activităţii umane. sistemele complexe de transport. concentraţiile masive ale populaţiei în centre urbane. – Geosistem: orice unitate teritorială pe care relaţiile dintre elementele geografice care o compun îi dau o structură şi o funcţionalitate distincte. rurale. Între ştiinţele naturii şi cele umane şi sociale a apărut o zonă largă de interferenţe. un potenţial energetic şi o productivitate biologică (Roşu. Geografia mediului înconjurator răspunde necesităţilor de analiză globală. astăzi nu se mai poate vorbi despre un mediu natural nemodificat deoarece activitatea umană a indus (direct sau indirect) transformări în cele mai retrase regiuni ale Terrei. agricole). cele din urmă conturându-şi o latură ecologică proprie. dar influenţa activităţii antropice este minimalizată. nu numai a celui natural ci şi a celui transformat de om şi integrează în mediu omul şi activităţile sale socioproductive. Ecologia. Aproape fără excepţie. ca instrument de conservare dirijată a mediului (Roşu şi Ungureanu. iar elementele fizice ale mediului. Se apreciază că modificările generate de activitatea umană vor transforma treptat biosfera într-un sistem radical modificat. vieţuitoarele au fost studiate de către Biologie. “ştiinţa relaţiilor organismelor cu mediul lor. Se produc astfel grave dezechilibre ecologice. 1977). Obiectivele principale ale Geografiei mediului sunt (Mac. alta decât cea naturală. definită de Haeckel (1866).

Care sunt obiectivele de studiu ale Geografiei mediului ? 2. Un termos ermetic. orice sistem trebuie să aibă o structură ierarhizată. un sistem se autoorganizează şi prin aceasta se dezvoltă. a căror interdependenţă îi asigură coerenţa. le studiază în interdependenţă. pe care se dispun asociaţii vegetale sau animale dependente de factorii 6 . b. dar care funcţionează ca un ansamblu. Independent de structură. practic inexistente în natură. • Sisteme închise în care există schimb de energie numai cu sistemul superior. Din acest unghi se disting trei tipuri de sisteme: • Sisteme izolate. a. în care temperatura se păstrează constantă la infinit este un sistem izolat. o funcţionalitate şi o evoluţie permanentă. Evoluţia sistemului. Structura sistemului rezultă din organizarea şi distribuţia spaţială a componentelor. • Sisteme deschise. energie şi informaţie. Ierarhizarea internă a componentelor este completată de integrarea unui sistem în câmpul de acţiune al altui sistem (suprasistem sau subsistem). Funcţionalitatea sistemului decurge din capacitatea funcţională a componentelor. prin prisma schimbului permanent de materie. energie sau de informaţie cu sistemele vecine.2. deci în interrelaţie (un bazin hidrografic include o anume alcătuire geologică. energie şi informaţie în ambele sensuri şi în care se încadrează toate sistemele din natură. dar şi din succesiunea în timp a proceselor (evenimentelor). • cea a unui ansamblu supus la modificări mai mult sau mai puţin profunde în timp. caracterizate prin absenţa oricărui schimb de materie. care însă îi conservă caracterul permanent. 2. deci sisteme teoretice. Conform teoriei sistemice. cărora le este caracteristic schimbul permanent de materie. Exemplul clasic este cel al unui vas ermetic care conţine apă caldă şi care cedează energie calorică mediului învecinat. Sistemul este constituit dintr-un complex de elemente care interacţionează între ele. c. 2. Caracteristicile generale ale sistemelor Mediul înconjurător este organizat în întreguri succesive de elemente aflate în legături reciproce. Structura poate fi descrisă prin caracteristici cantitative. suport al reliefului. în ipoteza absenţei oricărei influenţe exterioare. calitative şi relaţionale (relaţiile reciproce dintre componente). informaţie). Orice sistem se dezvoltă în afara spaţiului în care funcţionează. dar dependent de funcţionalitate. spaţiu cu care interrelaţionează (substanţă. exceptând aportul de pulberi şi meteoriţi şi migrarea gazelor atmosferice spre spaţiul cosmic din partea superioară a atmosferei. schimburile cu acesta asigurându-i autonomia.1. Un asemenea sistem este considerat a fi Terra care are în esenţă numai schimburi energetice cu sistemul planetar în care se încadrează. Principiile fundamentale ale teoriei sistemelor Teoria sistemică are la baza trei idei fundamentale: • cea a unui ansamblu de factori aflaţi în raport reciproc cu mediul.1. Sunt necesare pentru studierea matematică a transformărilor energiei. • cea a unui ansamblu alcătuit din subsisteme în interacţiune unul cu altul. energie. capacitate subordonată funcţionalităţii de ansamblu. Ce elemente diferenţiază mediul natural de mediul înconjurător ? 2. Care sunt elementele integrate într-un geosistem ? 3. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ABORDAT CA SISTEM Astăzi mediul înconjurător este abordat cu ajutorul teoriei sistemelor care concepe obiectele în mişcare.

Orice sistem este compus din subsisteme şi face parte. deci şi în geosisteme. determină modificarea unor relaţii şi procese care vor tinde să intre în echilibru în funcţie de noile condiţii. cât şi cu sistemul superior. Fiecare componentă va dobîndi atribute noi. Prin mecanismele feedback-ului se realizează autoreglarea sistemului. – Caracterul informaţional. Intr-un sistem există variabile de intrare. dintr-un suprasistem. – Autostabilitatea. Care sunt trăsăturile generale ale sistemelor. – Autoreglarea şi conexiunea inversă (feed-back). Următoarele trăsături generale ale sistemelor. determină o diversitate de combinaţii între acestea. Impulsurile informaţionale sunt cele care determină sensul probabil de evoluţie a geosistemului. componentele îşi pierd individualitatea. iar prin aceasta asigură stabilitatea sistemului. Componentele unui sistem nu se contopesc până la omogenizare. calitatea şi proporţia componentelor dau gama infinită de sisteme bazinale.climatici. Structura unui sistem nu reprezintă suma părţilor componente. la rândul său. pentru construcţii etc. Verificare 1. ci interacţionează atât între ele. Cum funcţionează conexiunea inversă (feed-back) într-un geosistem ? 3. Pentru un anume teritoriu. este suport pentru vegetaţie. – Ierarhizarea. – Caracterul istoric (evoluţia în timp). în care fiecare componentă are un aport propriu în funcţionarea bazinului: roca răspunde diferit la procesele tectonice sau la cele denudaţionele. determinate de relaţiile cu celelalte componente. – Echilibrul dinamic este realizat datorită tendinţei permanente de echilibrare funcţională între componentele sistemului. cu un grad mai complex de organizare. caracterizează şi mediul înconjurător organizat ca geosistem: – Integralitatea. a sistemului. nivelul lui de organizare. fiecare componentă a mediului este organizată ca un subsistem a cărui funcţionare este o parte din funcţionarea ansamblului. În sistemele deschise. Care sunt principiile fundamentale ale teoriei sistemelor ? 2. toate acestea dau structura bazinului hidrografic. şi ierarhizare). Starea de moment a unui geosistem conţine informaţia care îl defineşte. dar şi un stoc de informaţii care provin din sistemele anterioare din care acesta a evoluat. dar modul în care ele sunt asamblate. Feed-back-ul negativ determină diminuarea variabilelor de intrare şi conservarea valorilor variabilelor de ieşire. Un bazin hidrografic este compus din elemente precise. Diversitatea elementelor pe care le integrează un sistem. Feed-back-ul pozitiv conservă variabilele de intrare. astfel încât variabilele de ieşire să fie relativ constante pentru un moment dat. contribuie la pedogeneză. COMPONENTELE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 7 . scurgerea de suprafaţă şi subterană. având ca reper temporal scara geocronologică. Starea actuală a unui geosistem este rezultatul unei evoluţii în timp care poate fi descifrată. proprii şi geosistemelor ? 3. dar amplifică variabilele de ieşire şi determină apariţia altor calităţi ale sistemului. prin aceasta îşi reglează mecanismele funcţionale care îi asigură stabilitatea şi dezvoltarea. deoarece o parte dintre transformările suferite este “memorată” de structurile fosile sau relicte ale unor componente. preluate şi prelucrate de către acesta şi variabilele de ieşire. reglează cantitatea de precipitaţii infiltrate. Modificarea variabilelor de intrare în sistem.

în care fiecare organism este o verigă. Componentele biotice Reprezintă totalitatea organismelor vegetale şi animale. deci mediul fizic (rocă. microorganismele consumatoare de metan. 2 Structura şi funcţionarea acestor componente au fost studiate în cadrul unor discipline din anii anteriori 8 . sol. Caracteristicile comune ale componentelor abiotice sunt: origine cosmică (exclusiv relieful şi solul). – Consumatori (organisme heterotrofe): specii care nu sunt capabile să transforme substanţele minerale şi se hrănesc cu substanţe organice vii sau moarte. – Populaţii: „sisteme de indivizi din aceeaşi specie. Biosfera este rezultatul interacţiunii factorilor cosmici (radiaţia solară) şi tereştri şi se caracterizează printr-un înalt nivel de organizare a materiei. fiind câmpul de interferenţă a energiilor din toate învelişurile Terrei. bacteriile care se hrănesc prin chemosinteză). apa (în toate stările de agregare). În Munţii Făgăraş coexistă populaţii de capră neagră. Fondul de specii din care se compune biocenoza este determinat de condiţiile de viaţă existente în biotop. secundari (carnivore. biocenoză (fitocenoză sau zoocenoză). Omul se găseşte în vârful lanţurilor trofice. – Ecosferă: Termen generic care înglobează totalitatea ecosistemelor de pe Pământ. 2. toţi ursii din Munţii Făgăraş alcătuiesc o populaţie. specie. relieful şi solul. Consumatorii pot fi primari (fitofage sau erbivore). – Biom: spaţiu geografic cu caracteristici unitare ale factorilor de mediu care cuprinde un complex de biotopuri şi biocenoze (exemplu: Podişul Transilvaniei cu ecosisteme acvatice şi terestre diverse). (4) întrepătrunderea lor în forme variate.1. – Producători (organisme autotrofe): care transformă substanţa minerală în substanţă organică (plante cu clorofilă. aer apă) în care trăiesc biocenozele. Analiza biosferei şi a relaţiilor acesteia cu componentele abiotice ale mediului se poate face la următoarele niveluri de organizare: 1. – Ecosistem: sistem complex alcătuit din totalitatea organismelor vii şi din mediul fizic în care acestea se dezvoltă şi cu care interacţionează.. La nivelul integrat biocenoză + biotop: ecosistem. care posedă un patrimoniu ereditar comun şi ocupă acelaşi punct din scoarţa terestră” (Stugren. bacterii sau ciuperci) şi terţiari sau de vârf (specii care se hrănesc cu consumatorii secundari şi care nu sunt consumate de alte specii).2. Speciile care se hrănesc cu substanţă animală sau vegetală moartă sunt denumite saprofage. în timp şi spaţiu. ansamblu sistemic generat de integrarea componentelor abiotice. insecte etc. atmosfera. Ansamblul acestora alcătuieşte comunitatea faunistică sau zoocenoza faunistică a Munţilor Făgăraş. – Comunităţi (biocenoze): sisteme de populaţii de plante (fitocenoze) şi animale (zoocenoze) care trăiesc în acelaşi areal. populaţie. Componentele fizice naturale (componente abiotice)2 Includ substratul petrografic şi structural. rozătoare. trece de la un organism la altul. ecosferă. lupi. La nivelul organismelor vii (plante şi animale): individ. 3. Acestea au trei niveluri de bază: producători. biotice şi sociale. 1982). biom. mediu cu care se află într-o interacţiune continuă. alături de cea de urşi.Nivelul fundamental de organizare a mediului îl constituie geosistemul. alcătuind lanţuri trofice sau reţele trofice. de exemplu. 3. (3) suport al vieţii. In cadrul biocenozelor substanţa organică are trasee bine definite. (2) prezenţă în cantitate finită. consumatori şi descompunători. 3. La nivelul ansamblului condiţiilor naturale în care trăiesc organismele: biotop (habitat).

3. succesiunea anotimpurilor. mişcarea de revoluţie). când răspândirea unei specii este asigurată de către alta. iraţional. Orice geosistem se constituie ca un anumit tip de mediu. secete etc. biotic. În cazul ecosistemelor. direct dependentă de radiaţia solară. radiaţia cosmică. când prezenţa unei specii pe un anume teritoriu este determinată de prezenţa altei specii (vegetaţia parazită pe anumite specii). dar şi de energia geotermală. Componentele sociale Omul este integrat în natură. cele mai importante tipuri de relaţii sunt: – spaţiale. expunerea versanţilor etc. apă. a tipurilor de mediu (roca. sunt determinate de relaţii simple sau complexe care se stabilesc între componente. – falorice. – forice. acele elemente care corespund cerinţelor sale. radiaţia solară. 9 . • Relaţii între componentele majore ale mediului şi alte sisteme (sistemul planetar. aerul. b) Factori periodici secundari sau derivaţi. printr-un anumit potenţial pentru viaţă. – trofice sau relaţiile de nutriţie care stau la baza lanţurilor trofice şi presupune consumarea unei specii de către alta (fitoplancton – peşti fitofagi – peşti răpitori – păsări). Nu toate forţele din mediu au aceeaşi importanţă faţă de viaţă. Exemplu: temperatura aerului › convecţie termică › gradient baric. dinamica acestuia. prin calitatea elementelor sale (aer. Prin activitatea sa complexă. valuri catastrofale. 3. gravitaţia câmpul geomagnetic.4. • Relaţii între părţile unei componente majore a mediului. social). prin procese de oxidare sau reducere. producând perturbări ale echilibrului dinamic dintre acestea. Componentele mediului care influenţează dezvoltarea organismelor vii poarta denumirea de factori de mediu care trebuie consideraţi în sens energetic. generaţi de către cei primari: temperatura. Exemplu: rocă › relief › sol › vegetaţie › cultură agricolă › localitate. când rezultatul activităţii unei specii este folosit de către altă specie. În funcţie de modul în care factorii de mediu determină repartiţia organismelor vii. cutremure. adică aceia care stau la baza diferenţierii unităţilor teritoriale de mediu. Se manifestă brusc în unul sau mai mulţi factori din primele două categorii. apa. deci în funcţie de natura acestora. putând fi definit în acest sens ca un ecosistem. mişcarea de rotaţie. în timp şi spaţiu. sol etc. Se conturează în acest mod noţiunea de mediu eficient sau mediu specific. sistemul galactic). Elementele calitative şi cantitative ale mediului abiotic şi repartiţia temporală şi spaţială a acestora acţionează ca factori ecologici şi determină structura. deci un anumit tip de suport al resurselor vieţii.). uneori brutal. Unele o influenţează puternic iar altele pot fi inactive. Tipuri de relaţii între componentele mediului înconjurător Structura şi funcţionalitatea mediului înconjurător. cicloane. varietatea şi dimensiunile comunităţilor biologice pe toate treptele de organizare. geotermalismul. în funcţie de care va avea o anumită productivitate biologică. • Relaţii între componentele majore ale mediului (fizic.3.– Descompunători: speciile care transformă substanţa organică moartă în substanţă anorganică. dar şi în societate. Factorii ecologici susţin procesele ecologice care determină o anumita evoluţie a lumii vii de pe un teritoriu bine delimitat. Fiecare specie va alege în spaţiul finit în care se dezvoltă. introducând-o în circuitele biogeochimice. c) Factorii neperiodici sau întâmplători. omul influenţează celelalte componente ale mediului înconjurător. ca urmare a acumulărilor de materie sau energie peste limita de echilibru: vânturile neperiodice. se disting următoarele categorii de factori geoecologici: a) Factori periodici primari.

energie care determina potenţialul de denudaţie al reliefului. În ansamblu. restul de 34 % (85 kcal) fiind reflectat înapoi în cosmos (Budîko.) – Radiaţia cosmică este alcătuită din nuclee de atomi rămase fără învelişul de electroni.). • Energie telurică: geotermală. o consumă pentru realizarea proceselor şi fenomenelor care decurg din structura şi funcţionalitatea lor. 4.Verificare 1. iar 43 % (71 kcal) sunt absorbite de aceasta. • energie absorbită pentru schimbări de stare a apei.4 kcal) sunt absorbite de masa noroasă a atmosferei.8 ergi/cmp/s. – Energia gravitaţională. Din cele 165 kcal. apei. • 12 kcal/cm3/an (5%). • Energia solară absorbită de suprafaţa terestră se distribuie în trei direcţii: • Energie absorbită pentru ridicarea temperaturii aerului. evaporarea (W transf). FUNCŢIONALITATEA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Tot ceea ce ne înconjoară poate fi redus la trei elemente esenţiale: substanţă. din care numai 66 % (165 kcal) o străpung. iar potenţialul denudaţional al Terrei este evaluat la echivalentul a 1/2 din energia primită de 10 . 4. Prezentaţi cele trei niveluri de organizare ale biosferei. din fluxul emanat de suprafaţa terestră în atmosferă. solului. ponderea revenind hidrogenului (90%). sub forma unor fluxuri energetice şi cicluri de transformare. este evaluată ca energie potenţială determinată de ridicarea reliefului continental deasupra nivelului oceanului planetar. transfer. gravitaţională. Care sunt componentele principale ale mediului înconjurător ? 2. Cantitatea de energie ajunsă la suprafaţa activă este transformată sau stocată de procesele care se produc în componentele învelişului geografic. care au rolul de refacere a energiei şi a substanţei învelişului geografic. radiaţie cosmică stelară (1 %). • energia absorbită sub formă chimică în substanţa vie. revenindu-le numai 2%. dar cu modificări de structură ale substanţei (W chim. Care sunt nivelurile de bază ale reţelelor trofice şi cum funcţionează ? 4. – Radiaţia solară este triată de către centurile magnetice şi ionosferice. 7 % (11. cu valoare de 0. celorlalte elemente care completează tabloul lui Mendeleev. precum îngheţarea. fără modificare de temperatură.6%). Circuitul energiei în mediu Energia (surse. Sursele de energie: • Energie cosmică: energie solară (99 %). 1977). geomagnetică şi geoelectrică. transformare) stă la baza tuturor proceselor care se produc în natură. iar o parte se întoarce în spaţiul interplanetar. încărcătura energetică a atmosferei este de 131 kcal/cmp/an şi are următoarea provenienţă: • 59 kcal/cmp/an (23. din energia degajată prin condensarea vaporilor. • 60 kcal/cm3/an (24%).6 kcal) sunt reflectate de suprafaţa geografică în ansamblul său. – Radiaţiile electromagnetice şi corpusculare stelare şi selenară. topirea. din radiaţia absorbită direct + cea reflectată. Interacţiunea dintre aceste surse se regăseşte în tot ce ne înconjoară. conservare. Denudaţia transformă energia gravitaţională în energie mecanică. 3. urmat de uraniu (8%). Învelişurile geosferei se alimentează cu energie.1. care stă la baza circuitelor acestor elemente (W term. energie şi informaţie. dar o şi stochează pentru perioade diferite de timp. La partea superioară a atmosferei ajung 250 kcal/cm2/an. Prezentaţi tipurile principale dintre componentele mediului înconjurător. 16 % (26.

Lor li se adaugă micronutrienţii (Na. Elemente principalele încorporate în materia vie sunt C. Cs). S.2. aceste surse potenţiale nu contează din punct de vedere valoric în bilanţul energetic al planetei. sau litosferă. Circuitele biogeochimice ale materiei Circuitul energetic stă la baza transformărilor de materie şi a schimburilor calitative şi cantitative de materie între componentele mediului geografic. Zn. roca în timpul erupţiilor vulcanice). lanţuri care stau la baza tuturor moleculelor şi macromoleculelor organice.7 µ) este absorbită de clorofilă având un rol esenţial în procesul de fotosinteză care o converteşte în energie biochimică specifică substanţelor organice. deci o scurgere de energie. dezagregarea elementelor radioactive care poate genera 3 .la Soare.7 1020 kcal/ cm2/an. (2) procesele de ciclare activă. există trei tipuri principale de peisaje naturale: Peisaje echilibrate. materia trece succesiv prin forme organice şi anorganice. echivalent cu 5% din fluxul anual al radiaţiei solare. În circuitul fiecărui element se pot analiza două categorii de procese distincte: (1) constituirea unuia sau mai multor rezervoare de energie. biologică a elementului dat. – Structura sa atomică îi permite să cedeze sau să primească electroni. plasate de obicei în atmosferă. K. Fluxul de energie nu trebuie considerat un simplu transfer energetic de la un sistem la altul. Peisaje importatoare de energie corespunzătoare habitatelor de locuire umană. Compuşii carbonului (combustibilii fosili) reprezintă principala resursă energetică a societăţii umane. Energia termică din radiaţia solară directă sau din cea reflectată de suprafaţa terestră în atmosferă. Ca. În cadrul circuitului biogeochimic. Peisaje naturale slab afectate de activitatea umană. Cantitativ.şi cele roşii –lungime de unda 0. Din gama resurselor energetice telurice ale planetei menţionăm: energiageotermală. Unele structuri ale mediului au rolul de stocare a energiilor primare (stocarea în bazinele oceanice) altele au rolul de a le transporta dintr-un loc în altul (curenţii marini.0. In funcţie de bilanţul energetic. şi poartă denumirea de macronutrienţi. 4. Peisaje exportatoare de energie în care energia solară captată iniţial este stocată sub forma de materie organică vegetala şi animală. Co) şi ultraelementele (Au. determinând apariţia unei forme de energie dinamică. O. evaluată la 1066 kcal/cm2/s. în care energia captată este utilizată integral de componentele biotice.0. 11 .6 . Circuitul biogeochimic al carbonului Importanţa majoră a carbonului în mediul înconjurător este determinată de: – Structura atomică a carbonului permite realizarea de lanţuri sau cicluri de atomi legaţi prin legături simple sau duble.4 . H. ambele cu 100 ergi/s/ cmp. dar din punct de vedere calitativ ele dau dimensiunea complexităţii întrepătrunderilor energetice. Mg. prin fotosinteză sau prin procese biogeochimice. Cl.5 µ. Forţa gravitaţională se manifestă şi în producerea ritmică a mareelor terestre (maxim 23 mm) sau acvatice (maxim 12 m) care dispun de un potenţial energetic estimat 11-1016 kWh. hidrosferă. energia seismică şi cea vulcanică. deci rezerva de energie înmagazină în ele nu se va regăsii în bilanţul energetic. deci de raportul dintre cantitatea de energie intrată şi ieşită. N. determină încălzirea inegală a maselor de aer pe care le pune astfel în mişcare. P. Materia organică este exportată de către om din locul în care s-a format. Aceste schimburi se realizează prin intermediul circuitelor biogeochimice. Rb. care vehiculează elementele si substanţele necesare întreţinerii funcţionalităţii mediului înconjurător. fapt care îi conferă un rol energetic major. masele de aer. De exemplu o parte din energia provenită de la radiaţia solară (radiaţiile albastre -lungime de unda 0.

combustibili fosili (cărbune. Circuitul biogeochimic al azotului Azotul intră în structura aminoacizilor. humus şi turbă cca 3 x 1012 tone carbon. Fig. – denitrificarea. petrol. Circuitul biogeochimic al azotului (fig. fixarea azotului liber din atmosferă şi introducerea lui în circuit. 2000) Cantitatea de CO2 acumulată în atmosferă după debutul revoluţiei industriale este evaluată la 270 miliarde tone. 1. 2 este prezentat schematic circuitul carbonului. Atmosfera deţine cca 80% din cantitatea globală de azot. a acizilor nucleici. la care se adaugă anual 3 miliarde tone În fig. cca 7 x 1011 tone carbon sub formă de CO2. dolomit etc. Circuitul biogeochimic al carbonului (din Berca M. 2). eminamente biologic. a alcaloizilor şi a altor substanţe. 1013 tone). biosfera 8 x 1011 tone carbon. în humusul din sol şi în unele sedimente organice sau minerale. şisturi şi nisipuri bituminoase. restul de 20% fiind depozitat în organismele vii. atmosfera. deci a substanţelor proteice. Principalele medii cu rol de rezervor al carbonului sunt: sedimentele carbonatice din litosferă (calcar.) conţin cca 2 x 1016 tone carbon. de asemenea cu două faze complementare: 12 . prin care o parte a azotului este restituit atmosferei Subciclul II. hidrosfera 4 x 1013 tone carbon sub formă de carbonaţi şi bicarbonaţi şi 3 x 1012 tone carbon inclus în substanţa organică.influenţând condiţiile climatice. gaze naturale.– Carbonul integrat în CO2 din atmosferă formează un ecran care opreşte radiaţia infraroşie emisă de suprafaţa terestră -efectul de seră. poate fi împărţit în doua subcicluri: Subciclul I. cu două faze complementare: – nitrificarea..

fapt care determină posibilitatea creşterii continue a masei biosferei. Pe ansamblu. tone fosfor pe an) şi a detergenţilor. putând fi caracterizat ca un circuit de tip sedimentar. 2. 2000) Circuitul biogeochimic al fosforului Fosforul intră în alcătuirea acizilor nucleici din ţesuturile vii. în rocile magmatice. adică se pierde mai puţin azot decât cel care se fixează. În mediul terestru se întorc cantităţi mult mai reduse decât cele care ies din el.. – biosinteza compuşilor organici azotaţi. sau ca mineral sedimentar în fosforite. Are un rol determinant în procesele de fotosinteză şi de transfer de energie. Compensarea deficitului de fosfor se face prin utilizarea îngrăşămintelor fosfatice. alături de azot. Fosforul este un element limitativ al productivităţii biologice a ecosistemelor. Fig. Circuitul biogeochimic al azotului (din Berca M. a scheletului vertebratelor si în structura fosfoglucidelor şi fosfolipidelor. Este un element care. Ca este o specie chimică ce intră în structura materiei vii de origine 13 . Circuitul biogeochimic al calciului Circuitul calciului este de aceeaşi natură cu cel al fosforului. determină capacitatea productivă a ecosistemelor. circuitul fosforului este legat exclusiv de circuitul apei. Deoarece nu are compuşi gazoşi. bilanţul global din ciclul azotului este pozitiv.– mineralizarea compuşilor organici cu azot. Cele mai mari cantităţi de fosfor natural se găsesc sub formă de apatit Ca5(PO4)3. (6-7 mil.

erupţii vulcanice etc. îmbunătăţiri funciare. gips). calcopirită. care este antrenat de precipitaţii în circuitul hidrologic. constituind mecanismul principal de reglare a pH-ului. rocile carbonatice ocupă peste 300 mil km2. Are o fază solidă şi. Disfuncţionalitate: fenomen de dezorganizare care determină ieşirea geosistemului din starea de echilibru împiedicând evoluţia acestuia. combinat cu CO2. disfuncţionalitate. sulful există în stare gazoasă sub forma de SO2 rezultat din arderea combustibililor fosili. Se va ajunge însă la o stare defavorabilă care se va putea eventual echilibra. 4. Circuitul biogeochimic al sulfului Sulful intră în structura unor aminoacizi sau a unor molecule de proteine. în combinaţie cu H2O se transformă în H2SO4. pătrunzând şi în sol. Dezechilibru: moment de discontinuitate materializat în spaţiu şi timp. Funcţionalitate. poluarea diverselor componente ale mediului etc.). orogeneze. exploatarea resurselor naturale. Funcţionalitatea mediului se manifestă în trei dimensiuni distincte: spaţială. în prezenţa CaCO3. dar ea va fi deficitară din punct de vedere 14 . în funcţie de factorii de mediu. din care 50 % rezultă din activitatea antropică. Dezechilibrul disfuncţional va determina şi el o reacţie a componentelor geosistemului care va tinde să redobândească starea de funcţionalitate deranjată. primul fiind şi el transformat în SO2 prin oxidare.3. Anual intră în atmosferă 550 milioane de tone. face ca circuitul acestuia să fie asemănător celui al fosforului: apa şi CO2 se combină alcătuind H2CO3 care. Reechilibrarea sistemului sau subsistemului se realizează prin autoreglare. Poate avea cauze naturale (glaciaţiuni. va determina formarea Ca(HCO3)2. prin compuşii săi. sub formă de carbonaţi-bicarbonaţi.vegetală sau animală. Principalele depozite de sulf se află în litosferă. temporală şi informaţională. Resturile organice datorate amândurora sunt supuse unor procese de mineralizare în condiţii anaerobe (condiţii reducătoare). sub formă de zăcăminte biogene (hidrocarburi) sau minerale (pirită. (despăduriri. pe seama unei stări de dezechilibru care contribuie însă la apariţia unei noi calităţi. Excesul de sulf sau de compuşi ai acestuia este toxic pentru materia vie.). activităţii vulcanice sau a unor procese de fotooxidare datorate activităţii unor alge (cca 1 x 108 tone). Absenţa unei faze gazoase a calciului. Dezechilibrele generate de o anumită stare de dezorganizare sunt inerente în procesul de evoluţie a sistemului şi sunt considerate dezechilibre funcţionale. Tot în atmosferă se regăseşte şi sulful inclus în H2S rezultat în urma activităţii bacteriene de descompunere a resturilor organice. Rezervele de calciu ale planetei sunt uriaşe: în litosferă. Asemenea momente sunt frecvente în natură şi societate (Exemplu: coborârea nivelului de bază al unui râu şi reechilibrarea profilului longitudinal). construcţii etc. cu rol important în procesele metabolice. Etapele principale ale circuitului sulfului sunt: • În atmosferă ajung H2S şi SO2. sau aerobe (de oxidare). echilibru care se realizează şi se menţine ca urmare a stării de autostabilizare şi autoreglare specifice mediului ca sistem. exploatarea iraţională a solului. În atmosferă. • Din apă şi din sol sulful este înglobat în materia organică de către plante o parte din acestea fiind consumate de către animale. iar apoi. eşalonate pe întreaga perioadă de geneză a Terrei sau este consecinţa activităţilor antropice (poluare. echilibru şi dezechilibru Funcţionalitate: un proces continuu care se produce în condiţiile unui echilibru dinamic între factori. acesta fiind solubil va fi dizolvat de apă şi va fi antrenat în circuitul hidrologic.). în hidrosferă. apărut în urma unei transformări care face imposibilă evoluţia geosistemului. Opusul îl constituie dezechilibrul disfuncţional. una gazoasă. care marchează trecerea de la o organizare şi structură la alta.

4.). Calitatea reliefului este apreciată în funcţie de prezenţa. pe baza cărora se determină un indice global. aflat în concentraţie prea mare sau prea mică (Legera minimului). iar acesta va înregistra un proces de disfuncţionalitate. Sunt utilizaţi termeni precum peisaj neînsemnat. coloizi. Stress şi impact în mediu Stress-ul poate fi definit ca o stare de presiune exercitată asupra mediului de către activitatea umană. intensitatea şi durata influenţelor exercitate în spaţiu şi în timp asupra unui geosistem. Cunoaşterea limitelor de toleranţă. metale sau săruri ale acestora. Calitatea solurilor este dată de nivelul de poluare şi de productivitate. Cd etc. pe care acesta le poate suporta şi asimila fără ca stabilitatea să-i fie modificată. Calitatea apelor se exprimă prin conţinutul în substanţe chimice sau gaze (libere sau dizolvate). Calitatea estetică a peisajelor. Calitatea sistemelor teritoriale care se referă la nivelul de organizare şi se apreciază prin indici pentru fiecare nivel de organizare. chimici şi biologici.). Calitatea mediului înconjurător Starea mediului într-un anumit moment. deci fără ca echilibrul său dinamic să fie perturbat. pulberi şi metale (Pb. produse petroliere. Depăşirea limitelor de toleranţă determină producerea unor impulsuri care depăşesc capacitatea de autoreglare a sistemului. Este evaluată pe baza unor standarde de calitate cu caracter obligatoriu la nivel naţional sau internaţional. intensitatea şi tendinţele de evoluţie ale proceselor actuale. Această nouă funcţionalitate poate fi definită ca un echilibru deficitar care se poate menţine ca atare dacă sursa de agresiune se menţine sau poate evolua în timp spre un echilibru dinamic favorabil.).calitativ. Calitatea mediului înconjurător este evaluată cu ajutorul a trei seturi de indicatori de mediu: de stare. substanţe radioactive etc. Calitatea aerului este dată de cantitatea de gaze (COx. Cr. îngrăşăminte chimice sau prin indicatori fizici.6. 4. În ecosisteme. 4. 4.5. creşterea debitului solid al râurilor etc. chimici şi biologici. presiune care determină dezechilibre ale unuia sau mai multor componente 15 . constituie calitatea mediului. definită de toate componentele sale structurale şi funcţionale capabile să asigure echilibrul ecosistemelor şi să satisfacă necesităţile societăţii umane. care se poate exprima prin indici deduşi din starea factorilor fizici. a capacităţii de autoreglare. estetic. Combinaţii variate ale factorilor ecologici pot conduce la acelaşi rezultat (Legea substituirii factorilor). dar este influenţată de totalitatea componentelor de mediu şi de raporturile dintre acestea (Legea efectului combinat). un factor de mediu acţionează limitativ sau nociv numai atunci când depăşeşte o anumită mărime (Legea toleranţei). Limite de toleranţă ale geosistemelor Limitele de toleranţă (capacitatea de suportare) sunt date de mărimea. NOx. SOx. a dezechilibrelor funcţionale şi disfuncţionale ne ajută să înţelegem mecanismele complexe care determină degradarea mediului şi să intuim modul de acţiune pentru prevenirea acestui proces. plăcut. Calitatea biocenozelor se apreciază în funcţie de diversitatea populaţiilor. Optimul ecologic este determinat în cea mai mare parte de factorii climatici. pesticide. CH4 etc. Substanţa vie poate fi supusă controlului unui singur factor de mediu. dacă sursa dispare sau dacă mediul poate suporta agresiunea. prăbuşiri şi alunecări de teren. Defrişarea unui versant determină accelerarea proceselor de eroziune. de stres şi de presiune. spectaculos etc. de echilibrul dintre acestea şi elementele componente ale biotopului.

citat de Zăvoianu şi Dragomirescu. dar a căror independenţă relativă nu este imputabilă decât ignoranţei sau neputinţei noastre”3. Prezentaţi sursele de energie ale planetei. SCGeogr. accidente tehnologice) sau pot avea cauze sociale sau politice. tornade etc. Probabilitatea lor de producere poate fi determinată statistic (1 la 100 de ani. Unele impacturi pot fi suportate şi asimilate de mediu (impacturi reversibile). materiale şi de consecinţele asupra mediului. risc şi vulnerabilitate Hazardele (cutremure. În acest context. DETERIORAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Fenomenele naturale extreme (erupţii vulcanice. Impactul de mediu este considerat efectul direct sau indirect al unui proces natural sau al unei activităţi umane care produce o schimbare a sensului de evoluţie a calităţii mediului înconjurător (I. Grand Larousse. Ce anume poate determina disfuncţionalitatea mediului ? 4. fără a produce dezechilibrul acestora. 4. Comentaţi situaţiile de stress. evaluate în funcţie de pierderile umane. într-o perioadă de referinţă. hazard şi risc. Ce este calitatea mediului şi cum se evaluează ? 5. vor afecta aparatul foliar al plantelor şi vor deteriora calitatea solului şi a apelor. Sunt fenomene naturale extreme declanşate de evoluţia normală a unor energii acumulate în mediu şi care au un important potenţial destructiv. Hazard. Care este încărcătura energetică a atmosferei şi cum este distribuită ? 3. 5. 16 3 . Riscul nu este sinonim cu hazardul şi presupune asumarea hazardului de către acei componenţi ai geosistemului care au capacitatea de percepere necesară. Explicaţi rolul circuitelor materiei în mediu. riscul poate fi definit ca o posibilitate de producere a pierderilor de vieţi omeneşti şi a unor pagube materiale pe un teritoriu dat. Fenomene naturale extreme4 Pe o scară a efectelor pe care le produc fenomenele naturale extreme se diferenţiază următoarele categorii (Mac şi Petrea 2002): – Accidente: produc un impact minor asupra unor părţi ale geosistemelor.) sunt definite drept „o interfaţă accidentală şi în general neprevăzută între două sau mai multe serii cauzale ale căror relaţii reciproce sunt. valuri seismice. apoi la efecte. 1994 în: Asupra terminologiei folosite în studiul fenomenelor naturale extreme. Emisiile de NOx şi SOx în atmosferă determină formarea acizilor sulfuric şi azotic. 2003). cutremure. Când efectele produse în mediu depăşesc capacitatea de suportare.Mac. Verificare 1. dar nu şi momentul producerii în acest interval.7.. XLI. producând în acelaşi timp importante pagube materiale şi mii de victime. Hazardurile pot fi produse şi de activitatea antropică (explozii. iar aceştia. în fiecare moment. iar efectele pot fi suportate. 2. impacturile au caracter ireversibil. Vulnerabilitate: gradul de pierderi (de la 0 % la 100 %) rezultate din potenţialitatea unui fenomen de a produce victime şi pierderi materiale. tornade etc. riguros determinate. 4 Sintagmă folosită pentru prima oară în limba română de Zăvoianu şi Dragomirescu (1994). erupţii vulcanice. în cazul producerii unui dezastru. 5. Evaluarea impactului se face pornind de la sursă la modificări.1. Potenţialul destructiv al hazardelor se manifestă prin dezastre sau catastrofe.) sau activitatea umană pot determina schimbări majore în structura şi funcţionalitatea geosistemelor. antrenaţi de precipitaţii. de exemplu).ale acestuia.

2001).Expulzează cenuşă. În structura şi funcţionalitatea geosistemelor se produc modificări care pot fi redresate în timp îndelungat. suflul acesteia. Datorită vânturilor dominante şi a curenţilor de aer rapizi de la partea superioară a troposferei sau din stratosferă (50-300 km/h). substanţele expulzate pot trece dintr-o emisferă în alta. producând victime umane şi pagube materiale.774/1991. care au afectat tot spaţiul geografic situat între latitudinile de 40ON şi 60OS (WMO-AR Nr. – Catastrofe: produc efecte distructive majore care afectează toate componentele unui sistem geografic (tabel nr. Erupţia vulcanului Pinatubo (Filipine. poluând toate componentele mediului. care sunt antrenaţi descendent de precipitaţii sub formă de ploi acide. H2S. clorhidric. aproape 100 au erupţii cu grad mare de risc. norii de aer şi gaze fierbinţi afectează teritorii de sute sau mii de kmp. Cantitatea însumată a acestora este de ordinul milioanelor de tone. 17 . 2003). 1). praf vulcanic. • Combinaţii chimice în atmosferă şi formarea acizilor sulfuric. fluorhidric. citat de Fărcaş&Croitoru. Erupţii vulcanice Dintre cei peste 1400 vulcani activi sau care au funcţionat în perioada istorică (Posea. gaze cu temperatura de 500-1100oC.– Dezastre: implică un impact important asupra geosistemelor. CH4. CO. HCl) şi vapori de apă care pot fi propulsate până în stratosfera inferioară. (CO2. iunie 1991) a expulzat peste 20 milioane tone de cenuşă şi gaze până la înălţimea de 40 km. iar cca. SO2. 150 sunt Efecte: . • Explozia.

Tornadele au frecvenţa maximă în SUA.• Ecranarea radiaţiei solare. În lungul traseului de deplasare a acestora (zeci de km şi exceptional peste 100 km). prăbuşiri. Mindanao (1994). Reclus.000 oameni şi a peste un milion de animale şi a distrus recolta de pe o suprafaţă de 400.460 de victime şi pagube materiale estimate la câteva mii de miliarde dolari). 30. în care este denunţat pericolul unor activităţi agricole şi industriale pentru sănătatea oamenilor. peste 15 000 de victime. dar se produc şi în sud-vestul Australiei. Cutremure Între fenomenele naturale extreme. august 1999. Primele semnale despre efectele negative ale activităţii umane apar în a doua parte a secolului XIX (P.0 – 8.000 ha. victime omeneşti şi pagube materiale în localităţi şi zone industriale. Cutremure şi valuri uriaşe produse de erupţiile submarine (tsunami). ţărmurile insulei Jawa devastate. 1886). Commoner. distrugeri de clădiri şi recolte. în Africa de Sud şi Argentina. iar 19 sunt majore (magnitudine peste 7 R). Cel mai puternic ciclon a lovit statul Bangladesh în noiembrie 1970.5 R5). cu o durată medie de 5 . diminuarea radiaţiei luminoase. producând moartea a 300. 1864. fitocenozele terestre sunt distruse parţial sau total. Tornade şi cicloni Tornadele sunt perturbaţii atmosferice turbionare de mică extindere areală (rază maximă de 1 km). Exemple de tsunami: erupţia vulcanului Krakatao (1883). 800. Tribolet. 1877.522 de tornade între 1950-1999. Tanngshan (China).000 victime. distrugerea ecosistemelor naturale. valuri de 30 m înălţime. Se estimează că în fiecare an se produc câteva milioane. Cele din ultima categorie au efecte catastrofale mai ales asupra localităţilor.8 zile. între Munţii Stâncoşi şi Atlantic (40. scăderea temperaturii. Activitatea umană care generează disfuncţionalitatea mediului poate fi grupată în următoarele trei categorii: 5 Magnitudine pe scara Richter. cutremurele au cea mai mare frecvenţă de producere. Necorelarea caracterului limitat al resurselor naturale cu nivelul în creştere al consumului şi necunoaşterea funcţionării sistemice a mediului a produs treptat apariţia unor disfuncţionalităţi majore ale acestuia. 1962). Activitatea antropică şi deteriorarea mediului Dezvoltarea societăţii umane a determinat creşterea presiunii exercitată de aceasta asupra mediului natural.2.4 R. 13 localităţi afectate. pierderi de vieţi omeneşti. • Diminuarea albedoului suprafeţei topografice. seişe.000 km. clasa maximă fiind 8. cu viteze ale vântului care pot atinge 500 km/h şi care produc pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti impresionante. 1972) a devenit un truism. . Exemple de seisme: iulie 1976. se formează deasupra oceanelor calde din zona intertropicală şi sunt asociaţi cu vânturi puternice şi precipitaţii abundente care pot afecta teritorii pe o rază de 50 – 1. Marsh. Efecte: valuri mari de furtună care lovesc ţărmurile joase. ideea potrivit căreia nici un loc de pe Pământ nu este imun la influenţa omului (B. magnitudine 7.6 18 . Semnalul de alarmă este dat de lucrarea Silent Spring (Rachel Carson. alunecări de teren. Astăzi. E. magnitudine 7.8 R. valuri de 8-9 m. Turcia. Ciclonii tropicali. dar dintre acestea doar aproximativ 60 de cutremure sunt clasificate ca semnificative (magnitudine 6. M. 5. dar cu intensitate mare.000 victime omeneşti. cu 4. accidente tehnologice cu efect poluant. inundaţii cu apă sărată.G. Efecte: valuri seismice devastatoare pentru zonele de ţărm (tsunami). 220 victime.

mai rar. 4. Unele dintre cele mai importante activităţi şi efectele acestora vor fi prezentate în continuare6. supraexploatarea resurselor oceanice. • preluarea din mediu a unor resurse minerale sau organice şi.000. prin mijloace şi cu intensităţi diferite. radiaţia solară puternică. Fiecare în parte sau acţionând simultan. reduce eroziunea. Exploatarea pădurilor Pădurea naturală este caracterizată prin complexitate şi diversitate. şi periclitarea dezvoltării durabile a societăţii umane. fixează solurile nisipoase şi alunecările de teren. dispersează precipitaţiile. în intervalul 1980-1990 au avut loc 513 incendii care au afectat o suprafaţă totală de aproape 6. În Europa. introducerea de noi specii în ecosisteme. biocenozele sunt distruse în totalitate sau sunt modificate calitativ şi cantitativ. 6 Aspectele complexe ale poluării geosistemelor sunt tratate în semestrul II. • Protejează solul şi acţionează ca factor pedogenetic. Incendii Cele mai multe incendii au la origine neglijenţa. definită drept poluare.000 ha de pădure tropicală în Borneo (1982-1983). turism) sau prin construcţii industriale sau socialculturale. ridică umiditatea atmosferică. urbanizarea şi activitatea industrială. consum de spaţiu şi saturarea demografică şi tehnică a peisajului geografic. • modificări în structura mediului prin diferite categorii de amenajări (îmbunătăţiri funciare. distrug suprafeţe imense de pădure: 1. 19 . diminuarea rezervelor.000 km2 în Siberia (1915). ci a unui spaţiu natural mult mai mare. • Reduce radiaţia solară directă şi evaporaţia.500. supraexploatarea zăcămintelor naturale. până la 4-10 km înălţime. Tot biosfera furniză materiale necesare pentru menţinerea şi dezvoltarea comunităţilor umane (materiale de construcţie. În spaţiul mediteranean.000 ha în Canada (1980). supraexploatarea pădurilor. deteriorarea calităţii peisajului.• introducerea în mediu a unor substanţe organice sau anorganice diferite de cele necesare funcţionalităţii acestuia. irigaţii sau desecări. 40 % unor cauze necunoscute şi numai 5% unor cauze naturale (WWF.800. accidentele sau sunt provocate voit. 1992). • Reglează circuitului apei prin procesul de evapotranspiraţie. sau într-o cantitate care depăşeşte capacitatea de preluare de către mediu. transporturile etc. omul a acţionat permanent asupra unor compartimente ale biosferei. între 1981-1985. exploatată sistematic din chiar momentul apariţiei acestuia. Efecte: eliberează în atmosferă pulberi. navigaţie. menţionăm: incendiile. materie primă pentru industrie). • Transformă energia solară în energie chimică potenţială şi asigură reciclarea carbonului prin consumul de CO2. 1994). 3. Marile aglomerări urbane supradimensionează elementele perturbatoare şi amplifică disfuncţionalitatea nu numai a arealului ocupat direct. perturbarea funcţionalităţii acestuia. suprapăşunatul. Dintre cauzele care determină modificări complexe în mediul înconjurător şi care au la origine activitatea umană. reţine stratul de zăpadă şi reglează scurgerea de suprafaţă şi infiltraţiile în sol. agricultura şi zootehnia. fum şi energie termică. fulgerele şi. construcţiile hidrotehnice. prin aceasta. 32 % incendierilor.6 milioane de hectare (date prelucrate după Europ’s Environment. Ecosistemele forestiere naturale sau quasinaturale îndeplinesc concomitent numeroase funcţii socialeconomice şi au rol determinant în menţinerea unor echilibre din natură. Ca urmare. Dintre cauzele naturale menţionăm erupţiile vulcanice. Supraexploatarea resurselor biologice Biosfera reprezintă unica sursă de hrană pentru om. 23 % dintre incendii au fost datorate neglijenţei. sunt poluatoare ale mediului înconjurător.

Exploatarea resurselor biologice ale oceanelor se manifesta în trei direcţii principale: – Vânarea marilor mamifere acvatice pentru piei şi carne. până în anul 2025 producţia totală de peşte va trebui să atingă valoarea de 145 mil. adică necesarul de consum al unui om pentru 80 de zile şi consumă 60 kg CO2/24 h. Italia (Munţii Apenini). exemplare au fost. sirenieni. regresia taliei peştilor. diminuarea genofondului. exterminate. iar acest număr diferă în funcţie de condiţiile climatice.3 kg/locuitor/an). preeria din Texas.5 . t/an. accelerarea ratei de creştere individuală. Depăşirea limitelor are următoarele consecinţe: scăderea productivităţii de masă vegetală. sunt protejate prin reglementări speciale.000 dintre speciile de plante sunt pe cale de dispariţie). ha. din care 4. modificarea echilibrului biocenozelor. Supraexploatarea resurselor oceanice În apele marine există ecosistemele cu cea mai mare productivitate biologică. pentru a nu dispărea. scăderea populaţiilor speciilor cu 20 . iar coloniile de foci şi lei de mare din Insulele Fernandez. La tropice se defrişează anual 5.5 mil. 1986). statele Wyoming şi Montana din SUA. reducerea biodiversităţii (cca 360 de specii de mamifere şi păsări au dispărut sau sunt probabil dispărute. Consecinţele pescuitului necontrolat sunt: diminuarea cantităţii peştelui capturat. Africa de Sud (Kenia. peşti şi moluşte. ha reprezintă pădure primară. faţă de numai 3-10 tone cât produce un hectar de culturi agricole.• Reduce efectele poluării chimice a atmosferei. Tunisia. pescuitul şi celelalte resurse extrase din oceane şi mări furnizeaza cca 16 % din totalul de proteine animale consumate anual. torenţialitate şi deplasări în masă. 19. – Pescuitul.5. iar savana din Kenia. Suprapăşunatul Asociaţiile naturale de graminee şi plante ierboase reprezintă principala sursă de hrană naturală pentru erbivorele sălbatice. În prezent. Cele mai vulnerabile sunt păşunile din zonele cu deficit de umiditate din Spania (Platoul Castiliei). Un hectar de foioase produce 15 t O2/zi. şi ele. distrugerea ecosistemelor forestiere. nordul Africii (Algeria.000 de specii. La scara mondiala. intensificarea proceselor de eroziune şi degradare a solurilor. pampasul argentinian are o capacitate limită de 14 t carne vită/km2. cefalopode şi octopode. exploatarea masei lemnoase şi creşterea vitelor. Ihtiofauna oceanică este alcătuita din cca 30.9 mil. iar unul de conifere 30 t/zi. Supraexploatarea faunei terestre. de sol şi relief. crustacei. Un stejar eliberează 42 kg O2/zi. lei de mare. Astfel. fiind ecosistemul cu cel mai mare consum de CO2 şi cel mai mare producător de oxigen. Are funcţia de recreere şi cea de ocrotire a genofondului şi ecofondului. cel mai ameninţat cetaceu este balena albastră (Baleinoptera musculus).9 mil. Efecte: scăderea potenţialului de autoepurare a atmosferei. 11 t. evaluate la cca 3. O suprafaţă anumită de păşune poate hrăni un număr limitat de indivizi. Sirenianul Hidromamalis stelleri (Marea Ohotsk) a fost exterminat în 25 de ani. cu subramuri specializate pentru peşte. dar şi de specia sau speciile care se hrănesc. aproape 1000 sunt în primejdie şi aproape 25. Numeroase specii de cetacee. dar capacitatea maximă exploatabilă a oceanului a fost estimată la 100 mil. moluşte. În ţările în curs de dezvoltare pădurile sunt defrişate în trei scopuri: mărirea suprafeţelor agricole. mamifere şi păsări au dispărut sau au populaţii foarte reduse care. Efecte: reducerea potenţialului genetic al biosferei şi a producţiei de biomasă.5 kg carne vită / km2 de păşune (Neacşu. care a dus la exterminarea sau la reducerea drastica a unor colonii de otarii. numai 3. intensificarea eroziunii solurilor şi degradării terenurilor prin şiroire. scăderea numărului de erbivore. foci şi balene. este un proces care s-a amplificat constant datorită unor activităţi directe precum vânătoarea şi pescuitul industrial. RSA). • Reduce efectele poluării sonore prin absorbţia zgomotelor. dintre care numai 20 asigură peste 90% din totalul pescuit Pentru menţinerea cotei actuale de consum (cca. toate acestea definesc capacitatea limită a terenului. tone/an. Libia).

• creşterea frecvenţei cutremurelor cu amplitudine redusă. Resursele anuale regenerabile însumează 41. 8 din Africa răsăriteană. cu 30-50 %. care se va dezvolta în detrimentul celorlalte. anghila sau cega care sunt amfibiotice. mult mai bine dotat.240 km3 (70 % irigaţii din râuri sau din ape subterane. 20 % în industrie şi numai 10 % în gospodării. industrie. iar apoi cele industriale şi ornamentale au înlocuit ecosistemele naturale pe suprafeţe tot mai mari. Pentru producerea unei tone de grâu se consumă 1000 tone apă. Îndiguirile. • defrişarea forţată a cuvetei viitorului lac. O specie de cactus (Opunţia inermis) introdusă în Australia în 1839. ha în 80 de ani. În România. Introducerea de noi specii în ecosistem Introducerea de către om în ecosisteme a unor specii de plante sau animale modifică echilibrul dintre populaţii. leguminoase şi plante ornamentale au fost exportate din locul de origine şi se întâlnesc astăzi în aproape toate continentele. rectificările cursurilor de apă şi canalele de navigaţie produc. • creşterea cantitătii de apă evaporată (din acumularea de la Assuan se evaporă direct cca 10 % din debitul Nilului). 1999). introduse accidental. modificări ale structurii ecosistemelor oceanice şi a reţelelor trofice.120 km3 cantonaţi în lacuri (0. Această rezervă este inegal distribuită pe ţări7. elimină treptat bibanul autohton. 4 din America de Sud si 4 din alte regiuni).000 Km3. scăderea producţiei de peşte. Unele specii noi. zootehnie şi utilităţi urbane (Brown. a invadat 24 mil. limitarea dezvoltării fito.006 %) şi 105. Acestea au următoarele efecte negative: • inundarea unor mari suprafeţe de teren agricol de cea mai bună calitate. • schimbări importante în regimul scurgerii naturale. din care se consumă 3. • reţinerea sedimentelor şi a materiei organice în cuveta lacului. • modificarea stabilităţii versanţilor şi a regimului natural al apelor subterane. modificări de topoclimat şi de faze fenologice ale vegetaţiei. 7 8 5. Exploatarea resurselor de apă dulce Cantitatea totală de apă dulce din râurile planetei este apreciată la 91. pot deveni populaţia dominantă. la care se adaugă 2. peşti. iar transportarea apei spre zonele deficitare este nerentabilă. bibanul soare adus din America de Nord. insecte) are aceleaşi consecinţe. de asemenea modificări importante ale ecosistemelor. introdus în Australia a devenit concurentul unor ierbivore autohtone.100 km3 (26 % din resursele totale de apă dulce de pe Glob).valoare comercială şi înlocuirea acestora cu alte specii. 0. Gasteropodul Rapana thomasiana. 1999). Introducerea de animale (mamifere.190 km3 Brazilia.şi zooplanctonului. Iepurele. păsări. scopuri casnice. moluşte.000 de baraje şi numeroase alte stavile care modifică regimul natural de scurgere şi circuitul apei în natură.000 km3 (30 %) în apele subterane (Zăvoianu. şi reducerea suprafeţei forestiere. • barajele crează obstacole insurmontabile pentru speciile de peşti migratori precum somonul. 37 km3 România. Graminee (24 originare din Eurasia. Apa înseamnă hrană8. – Recoltarea de biomasă vegetală pentru agricultură (îngrăşăminte) sau ca materie primă pentru industrie. servicii diverse. distruge coloniile de Mytillus care contribuie la epurarea apelor din zona de ţărm. Construirea de baraje şi alte lucrări hidrotehnice Astăzi există cca 40. 21 . ajuns în apele Mării Negre pe chila navelor comerciale.02 km3 Kuweit. Creşterea populaţiei determină o presiune constantă asupra rezervelor de apă dulce folosită în următoarele scopuri: irigaţii. zootehnie. Plantele de cultură.

ape termominerale. – Deteriorarea habitatelor subterane. prin executarea de construcţii neadecvate şi prin dotările tehnice ale acestora (transformatoare. alimentat din ape subterane. prin nerespectarea normativelor de exploatare şi protecţie. reţea de telecomunicaţii etc. industrializarea scoate din circuitul agricol peste 20 000 ha teren arabil pe an. Fluviul Galben). dezvoltarea habitatelor urbane a beneficiat de peste 1 600 000 ha. nămoluri terapeutice.Pe măsura dezvoltării habitatelor urbane. – Deteriorarea unor ecosisteme. lacuri şi din acumulările subterane are următoarele consecinţe: • Diminuarea debitelor râurilor aval de folosinţe. depozitarea gunoaielor etc. • Modificarea ecosistemelor hiporeice şi a celor freatice. iar altele au debite derizorii (Nil. baze sportive. şosele. (3) accelerarea proceselor de degradare a solurilor. alimentare cu energie electrică.al. necesarul acestora este asigurat pe seama celorlalte folosinţe. – Deteriorarea estetică a peisajului. şi deschiderea de căi de acces la acestea.). prin practicarea necontrolată a speoturismului. prin recoltarea de suveniruri. tăierea arborilor. camparea şi focurile de tabără practicate în afara spaţiilor destinate acestor activităţi. câmpia Nilului inferior). consumul mediu/locuitor/24 ore este de 850 l (locul 3 în Europa). • Scăderea productivităţii solurilor şi creşterea riscului de degradare a acestora. în Sorocovschi. în intervalul 1982-1992. • Scăderea nivelului apelor subterane cu o medie anuală de până la 3 m. India. Deteriorarea mediului prin turism Activitatea turistică poate produce modificări semnificative ale mediului înconjurător (Dezsi et. • Ridicarea nivelului apelor subterane în zonele intens irigate şi deprecierea calităţii solurilor. dintr-un total de 2 400 000 ha de teren scos din circuitul agricol. Gange). – Deprecierea proprietăţilor fizico-chimice ale substanţelor minerale balneare (ape minerale. de pe care s-ar putea produce hrana necesară pentru 380 000 locuitori. Preluarea de apă din râuri. fapt care depăşeşte capacitatea de reîncărcare naturală a acestora (câmpia din Nordul Chinei. Amu Darya. practicarea de săpături. Industrializarea şi urbanizarea Cele mai importante modificări ale mediului sunt datorate activităţilor industriale. În SUA. parcări pentru automobile. culegere de faună etc. rezidenţiale. În Municipiul Bucureşti. (2) distrugerea sau modificarea radicală a ecosistemelor. Verificare 22 . Aceste aspecte sunt tratate pe larg în Semestrul II. (4) producerea de deşeuri şi poluarea tuturor geosistemelor. de transport şi urbanizării care acţionează prin: (1) sustragerea din circuitul agricol şi distrugerea potenţialului productiv al solurilor a unor suprafeţe pe care se construiesc edificii industriale. prin: abaterea de la căile de circulaţie. • Creşterea volumului de ape uzate reintroduse în circuitul natural. Unele dintre marile fluvii sunt expuse fenomenului de secare înainte de vărsare (Colorado. aeroporturi etc. iar în Indonezia. reducerea biodiversităţii. • Scăderea nivelului unor lacuri alimentate de râuri (Aral) şi deprecierea ecosistemelor de ţărm. prin realizarea de construcţii turistice sau pentru sport şi divertisment în zona din vecinătatea unor arii protejate. 2002). Efecte: – Deteriorarea echilibrului ecologic al ariilor protejate în care se practică turismul. ape termale.

29-40). P.. Casa Cărţii de Ştiinţă. Comentaţi funcţiile ecologice ale pădurilor şi efectele defrişării. Multipl. Riscuri şi catastrofe. 11-20). editor (2002). Şchiopu. Univ. Care sunt cele mai importante fenomene naturale extreme? 2. Prezentaţi şi exemplificaţi tipologia catastrofelor şi efectele acestora. (8-18) 23 . V. 5. V.. (2002). Care sunt consecinţele supraexploatării resurselor de apă dulce? Bibliografie 1. Iaşi. Eveline. Mac. 3. Ştiinţa mediului. (2003). Editura Europontic. 2. 3. Univ. Geografia mediului. Neacşu. 4. Irina. (1998). Sorocovschi. Al. Vîntu. Iaşi (pp. Studiul mediului înconjurător. Bucureşti (pp. I. Ecologie şi protecţia mediului.. (2005). Editura Ion Ionescu de la Brad. Cluj-Napoca (pp. I Cuza”. 4. Ecologie şi protecţia mediului. (coordonatori). D. 18-84). II.Al. Editura Universităţii . 11-43). 6. Ungureanu. Cluj Napoca (pp. Care sunt consecinţele supraexploatării resurselor biologice ale oceanului? 5.. Popovici. (1986).I. În ce mod afectează geosistemele lucrările hidrotehnice? 6. Centr.1. Cuza Iaşi (pp.5-47).

1. Cunoaşterea surselor. cu consecinţe dăunătoare asupra vieţii. Factorii care au condus la intensificarea presiunilor exercitate asupra mediilor naturale şi care au generat poluare sunt creşterea populaţiei. sau de către om. care alterează ecosistemele. materie sau energie cu efecte dăunătoare sau nocive. produs de om sau datorat unor procese naturale. Prin urmare. au perfecţionat şi tehnologia de reducere a cantităţii acestora. în acelaşi timp. 1. Definiţie şi termeni Poluarea poate fi definită ca „totalitatea proceselor prin care se introduc în mediu. cauzelor şi efectelor poluatoare complexe ale activităţii umane şi a modului în care acestea afectează sănătatea ecosistemelor şi a omului producând. Prezentarea necesităţii monitorizării factorilor de mediu şi a protecţiei naturii. • sunt ireversibile termodinamic (cu rare excepţii). creşterea explozivă a producţiei economice mondiale şi distribuţia veniturilor. Procesele de poluare determinate de activitatea antropică au următoarele caracteristici comune: • sunt disipative de resurse. • Diversificarea şi perfecţionarea tehnologiilor de producţie a diversificat sursele de poluare şi poluanţii. în egală măsură. poluarea poate fi naturală şi artificială. 24 . împiedică dezvoltarea normală a acestora. Activitatea umană produce poluare.GEOGRAFIA MEDIULUI POLUAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI PARTEA GENERALĂ Obiectivele cursului: Prezentarea fenomenelor naturale extreme şi a efectelor acestora asupra mediului şi a societăţii umane. diminuează resursele biologice şi pun în pericol sănătatea omului”. Poluarea determină dezechilibrul factorilor de mediu. în sensul că raportul de utilizare al acestora este totdeauna subunitar (materie primă/materie rezultată < 1). cu dezvoltarea industriei şi a agriculturii intensive şi cu frecvenţa conflictelor armate. • sunt generatoare de subproduse sau deşeuri. indiferent de domeniul în care se desfăşoară. direct sau indirect.1. • sunt consumatoare de resurse naturale neregenerabile sau neregenerabile la scara timpului uman. perturbaţii meteorologice şi climatice la scară regională sau globală. a cărui prezenţă în mediu într-o cantitate care depăşeşte o limită care poate fi tolerată de una sau mai multe specii de vieţuitoare. Prin poluant se înţelege un factor (materie sau energie). datorită randamentului scăzut de transformare. DATE GENERALE În ansamblul său starea planetei s-a degradat alarmant. La acestea pot fi adăugate următoarele aspecte: • Poluarea antropică creşte exponenţial cu creşterea populaţiei globului. ultima deţinând cea mai mare pondere. chiar dacă.

• În funcţie de caracteristicile şi dimensiunile sursei: poluare punctuală sau 25 . fizică.• Între procesul poluant (cauză) şi efectul asupra mediului există un decalaj spaţial şi altul temporal Fig 1. dar cele pe termen lung sunt greu previzibile. steril. Schema generală a poluării geosferelor • Consecinţele pe termen scurt pot fi percepute şi măsurate. zgure. pulberi. secundar.2. datorită complexităţii relaţiilor dintre factorii de mediu şi ecosisteme şi prin apariţia tardivă a efectelor. • În funcţie natura poluantului. poluarea poate fi microbiologică. Ape uzate. 1. • Deoarece nu se cunoaşte capacitatea de suport a ecosistemelor este dificil să se precizeze care sunt limitele admisibile ale poluării. agricultură + zootehnie şi ape industriale. chimică. subproduse. • În funcţie de originea procesului: poluare naturală (poluare de fond) şi • În funcţie de starea de agregare: Emisii gazoase. din industria chimică sau din alte industrii. psihica şi informaţională sau poluare estetică. care provin în proporţie de peste 90% din arderea combustibililor solizi. care provin din mediul urban. din emisiile de gaze de eşapament şi. Poluanţi solizi. foarte variaţi ca origine şi care sunt cuprinşi în categoria deşeurilor solide (prafuri. etc). Clasificarea poluanţilor şi a surselor de poluare Prezentăm în continuare cele mai importante criterii după care poate fi realizată o sistematizare a categoriilor de poluanţi.

ppb = părţi pe bilion.3.părţi pe milion 1ppm . Datorită interrelaţiilor dintre geosfere poluarea uneia dintre sfere se va răsfrânge în toate celelalte. 1mg / m3. insecticidul DDT are un nivel de 0. ci se acumulează în acestea. 1 µg /l . de la producător la consumatorul de vârf. Care sunt criteriile în funcţie de care se clasifică procesele de poluare ? 3. – creşterea procentuală a poluantului la consumatorul de vârf. mg/tonă. mg/kg. agricultura) şi accidentală (determinată în principal de accidentele tehnologice).4.04 ppm în plancton. apă. apă sau sol. 1 ppb . – unităţi de volum: µg/l. 24 ore.25 – 75. 1. difuzie şi transport de către aer.1g/tonă . durata şi concentraţia emisiei. Concentraţiile poluanţilor se exprimă în: – unităţi de greutate: µg/kg. produce poluare ? 26 . În unele state se utilizează concentraţia maximă admisibilă excepţional. animale şi om. intensităţi şi efecte diferite.Concentraţia maximă admisibilă (CMA) – nivelul superior de concentraţie reglementat prin acte normative care stabilesc limita de la care efectele sunt dăunătoare pentru organismele vii. . dar cu viteze. în apă cele solubile. • După efectele pe care le produce: efecte directe (imediate. mg/l.Gradul de persistenţă al poluantului reprezintă durata în care o substanţă exercită efect poluant. Pe traseul unui lanţ trofic are loc procesul de amplificare biologică a poluanţilor. CMA are valori diferite pentru interval de 30 minute. 1cm3/m3.Limita de concentrare. Unii poluanţi nu sunt metabolizaţi şi nici eliminaţi din organismele vegetale sau animale. Concentrarea poluanţilor în organismele biologice şi la om Orice poluant introdus în mediu este supus unor procese de dispersie. Care sunt caracteristicile comune ale proceselor de poluare ? 2. aer şi apă. De exemplu. Când se consideră că o substanţă introdusă în mediu. . iar în sol cele insolubile şi solide. unele activităţi din mediul urban). temporară sau periodică (mijloacele de transport. 1. – unităţi relative: ppm .• În funcţie de durata de emisie a poluantului: poluare permanentă (sursele industriale.5 ppm la om. dar care se situează sub concentraţia maximă admisibilă. . Praguri de diferenţiere a poluanţilor şi unităţi de măsură Următorii termeni definesc concentraţia poluanţilor: . pe termen scurt) şi efecte indirecte (pe termen mediu sau lung). condiţiile de relief şi climatice locale. diferă în funcţie de natura poluantului.Limita de detectare – nivelul sub care un poluant nu poate fi decelat în mediu. Plantele pot prelua direct poluantul din aer. determinat de următoarele procese: – scăderea biomasei organismelor. în fiecare dintre aceste sfere putându-se produce oricare din tipurile anterior menţionate. mg/m3. iar animalele şi omul le preiau din plante. În mod obişnuit în aer ajung însă substanţele volatile. al cărei nivel de concentraţie este peste CMA. sau se exprimă ca medie anuală admisibilă. – exprimare procetuală %. Întrebări de verificare 1.1mg/l. • După mediile în care acţionează preponderent: poluarea atmosferei. hidrosferei şi poluarea edafică (a solului). de 0.42 ppm în moluşte şi poate ajunge la 3. la care se resimte efectul poluant.

(ceaţă. fum. alte industrii care produc pulberi sau praf sedimentabile. POLUAREA ATMOSFEREI 2. • energie radiantă: produce poluarea cu diferite tipuri de radiaţii. 85Kr. Pulberi cu plumb care provin din industria metalurgică. 90Sr (27.2. Are ca domeniu de manifestare în special mediul urban. cu o concentrare maximă în preajma zonelor cu funcţii industriale şi de transport (artere şi noduri rutiere. produce poluarea termică. reducerea longevităţii. Efecte: disconfort. Surse: activităţi industriale. reducerea potenţialului germinativ şi regenerativ al speciilor. eliminate în aer de industria clorului. de transport. eliminate de metalurgia neferoasă. nevroze. Surse artificiale: extragerea şi prelucrarea minereurilor radioactive. prafuri industriale ultrauşoare). În zonele urbane apa de ploaie poate conţine 40 mg/l sau mai mult. industria materialelor de construcţie). tulburări endocrine. 27 . Poluarea cu poluanţi solizi.4 ani). industria extractivă în cariere. Dintre izotopii gazelor rare. conflagraţii. rocile şi apele radioactive.1 mg/m3.5 ani). iar cel mai stabil. reducerea potenţialului biotic. siderurgia. precum şi pulberi în suspensie. centralele nuclearo-electrice. • energie calorică. cel mai nociv este Radonul 222Rn. însoţite de transport de energie şi care determină modificări importante ale materiei. In gheaţa din Groenlanda. Are două modalităţi distincte de manifestare: directă (imediată) şi indusă sau indirectă. accidente vasculare sau cardiace. direct proporţională cu doza şi durata iradierii. mori de cuarţ. gazele de eşapament).000 ani). pozitroni şi neutroni). de natură fizică chimica şi biologică. casnice. Poluarea cu radiaţii. Se produce datorită emisiilor de sunete (oscilaţii armonice) şi zgomote (oscilaţii nearmonice sau amestec de sunete discordante). accidentele nucleare. la peste 30 ppb în 1995. Dintre radioizotopii constituenţilor fundamentali ai lumii vii menţionăm: 42K (13 x 108 ani. Pot ajunge la concentraţii de 50 g/m3 în preajma centrelor metalurgice. Pulberi artificiale de SiO2 (cariere. un vehicul eliberează 1 kg/Pb/an sub formă de particule foarte fine. reactoarele şi acceleratoarele de particule. timp de înjumătăţire). proximitatea aeroporturilor şi a capetelor de culoare aeriene).1. 14 C (5568 ani). combustibilii nucleari. Efecte: disconfort psihic sau tulburări neurovegetative. 32P (14. Produce fibroze. dereglări fiziologice care. crematoriile de gunoaie. (în special ciment). negru de fum.. Este consecinţa proceselor de emisie şi propagare în spaţiu a unor unde electromagnetice (razele X şi radiaţia gama) şi radiaţii corpusculare (radiaţii alfa. sau silicoză. Efecte: modificări de natură genetică. în care temperatura poate fi mai mare cu 5-10o C faţă de zonele vecine. hipertensiune. experimentele militare. aparatura de cercetare izotopică. In centrele urbane concentraţiile ajung la 0. Poluarea sonoră. Poluarea termică. Este maximă în aglomerările urbane. industrii care utilizează Hg în procesul tehnologic şi din arderea combustibililor fosili. beta. Siliciu. Surse: arderea incompletă a combustibililor. În medie. Pulberi cu cupru. industria materialelor de construcţie. pot determina moartea indivizilor afectaţi. în final. deci a productivităţii ecosistemelor.7 ani).04 ppb în 800 e. 3H (12. agricole. 24. 137Cs (23 ani). afectând cromozomii şi codul genetic. Surse naturale: radiaţia cosmică. metalurgia. iar dintre radioizotopii produselor de fisiune: 239 Pu (Plutoniu. Pulberi cu mercur. care este rezultatul efectelor poluanţilor asupra climei.n. concentraţiile au crescut de la la 0. Poluarea fizică a atmosferei Are la bază cedarea dinspre diferite surse spre atmosferă a unor categorii şi cantităţi diferite de energie şi anume: • energie mecanică: produce poluarea sonoră.

cloroform. fenoli. surse industriale 3%. acid fluorhidric. presiunea aerului). zone depresionare. şi nociv la concentraţii de peste 25. Al. acetonă. arată că valorile maxime de poluare cu CO sunt localizate în zonele industriale. – produsele din petrol eliberează NOx. înălţimea coşului de emisie şi diametrul acestuia.2. (2-140 ppm). Efecte: devine toxic pentru om în concentraţii de peste 2–3 %. Emisiile de gaze intră în atmosferă concentrat (coşurile industriale. Surse artificiale: arderea combustibililor fosili şi unele procese metalurgice (prelucrarea a 28 . Sl. Si. clorantren). incendii. caracterul stabil sau mobil al sursei. barierele orografice) şi de prezenţa unor suprafeţe împădurite capabile să reţină particule şi sa neutralizeze unele gaze. Indicii de emisie a CO (Ie = CO rezultat / Combustibil consumat).0. CO. Cd. sulfura de carbon ş. eterii de petrol. Principalele substanţe chimice poluante ale atmosferei Compuşi organici volatili Sunt hidrocarburi (benzina. dar care determină depăşirea concentraţiilor naturale sau a introducerii unor substanţe inexistente în mod natural. Cantitatea totala de CO2 din atmosfera a crescut de la 1. benzen.2 ppm. (3) factori naturali: parametrii meteorologici (viteza şi durata vântului. – gazele naturale (cantităţi reduse de NOx. aldehide). Sl) şi gaze (NOx. Procesele incomplete de ardere generează hidrocarburi policiclice cancerigene (benzoantracen. metalurgia primară neferoasă etc. – Dioxidul de sulf. Cele mai mari valori medii zilnice admise sunt de 2 mg/m3. hidrocarburi policiclice şi cenuşe bogată în sulfaţi. relief (culoare de vale. datorate arderii combustibililor fosili în scopuri industriale sau urbane şi care eliberează în atmosferă gaze şi particule solide: – cărbunele eliberează suspensii (C. Surse mobile: sunt mijloacele de transport rutier.1 . Este gazul principal care determină „efectul de seră”. Surse artificiale: arderea combustibililor fosili şi arderile incomplete ale carburanţilor în motoarele cu explozie. Oxizii de carbon – Monoxidul de carbon este cel mai important poluant al atmosferei. alte procese naturale 0. fluvial şi aerian. Pot fi rezultatul unor procese naturale. NOx). SO2. agricole sau industriale şi din emisiile vehiculelor care folosesc motoare cu explozie. combinatele chimice. Surse: procese de combustie 79 %. din composturile menajere. (2) caracteristicile chimice ale emisiei (concentraţia poluantului şi nivelul de toxicitate).5 ppm (1985-1995).a. respiraţia plantelor 17. Surse staţionare cu activitate permanentă: emisii cu concentraţii mari. malformatii sau chiar decesul. Poluarea chimică a atmosferei Este consecinţa introducerii în atmosferă a unor gaze care există în mod natural (COx. durata de emisie).2. descărcări electrice şi fermentaţiile anaerobe. centrele urbane şi nodurile rutiere. Alte surse de gaze: petrochimia. CO.8 %. umezeala aerului. din care 96% prin arderea combustibililor fosili). esteri. precipitaţiile atmosferice. Ni. Concentraţia în troposfera nepoluată este de 0.2 ppm în troposfera nepoluată.29 ppm (1965-1985) la 1. iar viteza de dispersie depinde de: (1) caracteristicile fizice ale sursei (viteza şi temperatura gazelor.2 %.) rezultă din prelucrarea ţiţeiului şi a produselor petroliere. Efecte: afecţiuni cerebrale. cele de la centralele electrice) sau difuz (mijloacele de transport).30 %. COx şi unele hidrocarburi). Surse naturale: erupţii vulcanice. activităţi antropice (33%. dereglări de sarcină. Vn. Zn. Compuşii sulfului (oxizii de sulf şi acidul sulfhidric) Surse: procese naturale (67%). FeOx. se găseşte în concentraţii de cca 0. – Dioxidul de carbon.

Poluarea biologică a atmosferei Atmosfera nu dispune de o microfloră proprie.008 mg/l în 24 ore. Sub acţiunea razelor UV. produce 600 t SO2). Are acţiune toxică mai puternică asupra animalelor şi omului (sistemul nervos. iar în concentraţii de 60 . Surse: electroliza clorurilor alcaline. 29 . Este mai greu decât aerul şi solubil în apă.4 mg/m3. Zn). – Peroxi-aceti-nitraţii (PAN) Se formează sub influenţa radiaţiei solare şi accelerează procesul de formare a ozonului în troposferă. produce necroze foliare. disfuncţii ale aparatului respirator şi iritaţii severe ale mucoasei globului ocular.20 ppm. deci se concentrează cu uşurinţă în apropierea solului. petrochimică. aparatul respirator şi sângele) decât asupra plantelor. formează acid sulfuric. CMA pentru România sunt de 0.1 ppm.01 mg/m3 medie anuală. > 5-10 ppm. Surse naturale: combinarea în atmosferă a NO cu oxigenul. fiind antrenat de precipitaţii (vezi ploile acide). Derivaţii halogenilor Au provenienţă exclusiv industrială. CMA sunt de 0. Sursele artificiale: arderea combustibililor fosili şi emisiile motoarelor cu explozie (5 x 107 tone). metalurgică. spasm bronşic. si acţiune corosivă asupra vopselelor si metalelor (inclusiv asupra Al. Efecte: > 15 . 0. Contribuie la formarea smogului. Sursele artificiale: industria (petrolieră. agricultura.3 mg/m3 pentru 30 minute. SO2 trece în SO3. iar la om provoacă iritaţii oculare şi dereglări respiratorii. stabil chimic. intoxicaţii si decese la mamifere şi om.015 mg/l în 30 minute şi de 0. adică sub limita de detecţie olfactivă. 0. moartea lichenilor şi muşchilor. > 100 ppm. moartea tuturor plantelor. alimentară).03 mg/m3 pentru 24 de ore. Cu. hârtie şi solvenţi organici şi a pesticidelor organoclorurate. – Clorul. > 1. animală sau naturală (viruşi. bacterii şi fungi). enfizem sau edem pulmonar.1 mg/m3 pentru 24 ore şi 0. condiţionat patogene şi patogene. Cele provenite de la animale şi om pot fi saprofite (nepatogene). în concentraţii ridicate provoacă asfixiere.01 mg/m3 valoare medie anuală.25 mg/m3 pentru 24 h şi 0. în concentraţii de 4 .75 mg/m3 pentru maxim 30 minute. Compuşii azotului – Oxizii de azot sunt componenţi naturali ai atmosferei.13 ppm.1000 t de pirită. – Acidul sulfhidric sau hidrogenul sulfurat. Chiar în concentraţii de numai 15 ppm determină leziuni foliare la plante. Cel mai important efect poluant îl are NO2. Concentraţiile naturale în atmosferă sunt de 0. lichefierea clorului. În prezenţa vaporilor de apă. CMA sunt de 0. fum sau vapori de apă sau ca praf bacterian. zootehnia şi apele uzate. Efecte: chiar în concentraţii de numai 0. dar în partea inferioară a troposferei există în permanenţă microorganisme de origine umană. Sunt prezente în atmosferă înglobate sau aderente la particule de praf. 2. deci dereglarea fotosintezei. situată sub nivelul de 0. producţia de celuloză. mult mai toxic şi foarte solubil în apă. chimică. Efecte: > 35 ppb.3. – Fluorul. Emisiile totale/an sunt estimate la 330 milioane tone. moartea plantelor. Poate fi concentrat în ţesutul vegetal pâna la 2 g/kg masă uscată. CMA sunt de 0. convulsii şi blocarea respiraţiei. bronşite şi deces.1 mg/m3 pentru 30 minute şi numai 0. Efecte: în concentraţii reduse provoacă iritaţii ale aparatului respirator. arsuri şi sufocare. Surse: industria aluminiului. > 0. culoare de vale) şi în apă. Surse naturale: producţia naturală de H2S este estimată la 280 milioane tone/an din care 80 milioane tone în mediile terestre. corodarea metalelor. în zone puţin ventilate (fundul depresiunilor.5 mg/m3. iar la om provoacă iritaţii ale aparatului respirator. gaz de culoare galbenă. defoliere.100 ppb. moartea plantelor fanerogame.0 ppm.1 ppb.

Turnu Severin) elimină în atmosfera pulberi cu As. Întrebări de verificare 1. cu SO2. industria chimică. Dintre acestea enumerăm mecanismele fizice (dispersia şi difuzia poluantului în masele de aer. Expuneţi procesele de autoepurare a atmosferei şi factorii de care depind. Zn. Poluarea aerului în România În ansamblu. Sursele principale sunt arderea combustibililor fosili. Târgu Mureş. CO2 şi NO2. SO2. Care sunt sursele antropice de poluare a atmosferei ? 3. Işalniţa. 2. petrochimia.4. Călan. Cd.386 miliarde km3. NH3) şi organici (fenoli. POLUAREA HIDROSFEREI Apa este o resursă naturala neregenerabilă. Suceava) şi NH3 (uzinele de îngrăşăminte chimice din Arad. Hunedoara. gaze cu conţinut ridicat de CO2 care au concentraţii de până la 20 de ori mai mari decât CMA în 24 ore. – Siderurgia (Galaţi. starea de agregare. CO. pulberi totale în suspensie (depăşiri ale CMA în 20 . Pb. concentraţia şi nivelul de toxicitate. Brazi.2. sedimentarea. Cu. starea parametrilor meteorologici. aderarea la particulele de apă sau la cele solide din aer. HCl. Care sunt cele mai importante tipuri de poluare a atmosferei urbane ? 5. fenoli. Borzeşti. NO2 şi funingini (Midia.5.200 ori normele admise (în special la Pb şi Cd). – Marile termocentrale ale ţării. H2SO4. Proprietăţile naturale ale apei pot fi modificate datorita poluării. fluor. Turnu Măgurele). Calitatea şi intensitatea cu care se realizează aceste procese depinde de natura poluantului. Turceni. Zn. Poluarea industrială este amplificata de utilizarea unor tehnologii depăşite. Mintia. Praguri de diferenţiere a poluanţilor şi unităţi de măsură a concentraţiilor 2. în special cele care utilizează cărbune şi păcură (Rovinari. produce emisii masive de pulberi cu concentraţii ridicate de Pb. al cărei volum total este apreciat la 1. – Industria chimică şi petrochimia. antrenarea mecanică descendentă prin intermediul precipitaţiilor atmosferice şi transformări sub influenţa radiaţiei solare). Autoepurarea atmosferei În atmosferă funcţionează mecanisme naturale prin care se realizează autoepurarea aerului. Reşiţa şi Călăraşi). Lupeni. absenţa instalaţiilor de filtrare sau a celor de epurare a gazelor şi de absenţa catalizatorului la autovehicule. Ploieşti. – Metalurgia neferoasa (Copşa Mica. chimice(recombinări chimice) şi biologice (consum de poluanţi sau transformarea biochimica a acestora). Mg. materialele de construcţieşi traficul rutier. Mn şi în mică măsură SO2. Cr. şi Zr. NOx. Cd. aldehide organo – clorurate). În ce mod arderea combustibililor fosili produce poluarea atmosferei ? 4. Cu. Care sunt gazele poluante emise de mijloacele de transport ? 6. siderurgia şi metalurgia. 30 . emisii de SO2 şi H2 (industria celulozei. Teleajen şi Piteşti). Pb. Baia Mare şi Zlatna) determină nivele ridicate de poluare cu: pulberi cu un conţinut ridicat de metale grele (As. cu emisii de hidrocarburi. România este o ţară cu nivel mediu sau submediu de poluare a aerului.50% din numărul de zile) sau pulberi sedimentabile. Săvineşti şi Dej. proces convergent cu cel de creştere a cerinţelor. Sn) care depăşesc de 10 . hârtiei şi fibrelor artificiale din Brăila. impurifică atmosfera cu: emisii complexe de poluanţi anorganici (Făgăraş. 3. Cl2.

industria prelucrătoare. Surse artificiale: îngrăşămintele cu azot şi apele uzate. reduc permeabilitatea membranelor celulare şi împiedică formarea enzimelor. omoară peştii şi păsările. Poluarea apelor de suprafaţă Sursele de poluare pot acţiona permanent. Surse naturale: descompunerea substanţelor organice care conţin azot.5 mg/l. Efecte: determină eutrofizarea apelor lacustre. temporar sau accidental. Surse: industria textilă. Anual ajung în apele oceanice 10-15 milioane tone de hidrocarburi uşoare (kerosen. • Poluarea cu produse petroliere. Efecte: iradierile acute distrug măduva spinării. • Poluarea cu pesticide. CMA admise în apa potabilă pentru pesticidele dintr-o singură clasă este de 0. Surse: deşeuri provenite din industria nucleară sau din depozitele de roci radioactive. iar peştii. Unul dintre cele mai nocive elemente este 90Sr. distrug fito. Produsele petroliere ajunse în apă sedimentează (40%). Planctonul din apă are capacitatea de a concentra radiaţiile de 2 până la 10. şi care poate fi ingerat prin consumul de lapte sau carne provenite de la animale ierbivore contaminate. Poluarea cu substanţe radioactive.5 mg/l în apa potabilă. unele insecticide şi fungicide. • Poluarea cu compuşi ai fosforului (greu solubili.şi zooplanctonul. metalurgie. Surse: transportul maritim şi fluvial. Efecte: la animale şi om. Efecte: limitează oxigenarea apelor. siderurgie. lubrifianţi şi agenţi de curăţire. antrenate de şiroire sau ca urmare a răspândirii lor prin aviaţia utilitară. Efecte: produc 31 .2 ore. surse industriale. azotiţi. altele cu grad ridicat de persistenţă şi nivel ridicat de toxicitate. Poluarea chimică Constituie forma cea mai frecventă şi mai intensă de poluare a apelor şi se produce cu o mare varietate de substanţe.150 mg/. Poluarea fizică Poluarea termică.000 ori. moartea organismelor acvatice la temperaturi de peste 30OC după 1.001 mg/l. . bitum. produs de centralele nucleare. Pentru cele organoclorurate CMA este de 0. de 500-800 ori.1. a pielăriei şi coloranţilor. se menţin ca emulsii (40%). forestieră.3. Surse: deversarea în apele naturale a unor lichide calde utilizate ca refrigeratoare în diferite industrii (nucleară. Efecte: reducerea cantităţii de oxigen dizolvat. activităţile menajere si utilitare.accelerarea degradării biologice a substanţei organice. • Poluarea cu substanţe tensioactive (detergenţi). Peste 25 % din debitul râurilor de pe glob sunt afectate de poluare. cu sau fără reţea de tratare a apei. iar din apele de suprafaţă trebuie să lipsească cele organofosforice şi nitroderivaţii. industria minieră) sau areal (activitatea agricolă. benzine. unele insecticide (ex. schelele de foraj continental şi marin. sau formează o peliculă pe interfaţa aer-apă (20%)1. centrale termice) sau a apelor menajere. diverse categorii de uleiuri). diminuează numărul de hematii şi produc mutaţii genetice. emisiile având caracter punctual (canalizarea. şi unele activităţi urbane. solvenţi folosiţi în procese de degresare sau curăţire). motorină. dezvoltarea microorganismelor aerobe. • Poluarea cu compuşi ai azotului (azotaţi. CMA la fosfaţi este de 0. Pesticidele pot să ajungă direct în râuri. Surse artificiale: fertilizatorii agricoli şi efluenţele urbane. persistenţi). modificarea structurii biocenozelor. Concentraţia fosfaţilor în apele menajere urbane variază între 20 . CMA pentru apa potabilă este de 3 picoCurie 226Ra/l sau 10 picoCurie/l 90Sr. unele biodegradabile. de construcţii. hidrocarburi grele (asfalt. deversări accidentale. Cele mai toxice sunt pesticidele din categoria hidrocarburilor clorurate şi compuşii organofosforici. care este interschimbabil cu Ca din ţesutul osos. amoniac). sedimentele atmosferice). cele destinate ţânţarilor) sunt împrăştiate direct pe suprafaţa apei.

La om produce anemii şi saturnism. sau realizate din policlorură de vinilin sau polietilenă. termoenergetică. râurile de suprafaţă) sau activitatea umană contribuie (direct sau indirect) la acest proces. CMA este de 0. Surse: procese tehnologice care includ acest metal şi care se desfăşoară în mediu lichid (prelucrarea galenei în flotaţii. dezinterie. sufocări. Poluarea apelor subterane Oricare dintre mediile naturale (atmosfera. solurile. Surse: din ape reziduale industriale şi din pesticidele cu arsen.003 . crustacei. Blochează acţiunea unor enzime. – Cadmiul. Favorizează dezvoltarea ferobacteriilor. culoarea (albăstruie) şi turbiditatea. Surse: exfiltraţii din reţele de canalizare (ape uzate menajere sau industriale).spume care limitează schimbul de oxigen.01 în apele de suprafaţă. cele industriale sau din transporturi. rinichi şi oase. Fierul (sulfaţi. determină paralizii. peşti). dar produc modificarea proprietăţilor fizice şi organoleptice ale apei. pune probleme deosebit de grave de igienă publică. agricole sau industriale. care au efect corosiv asupra obiectelor metalice.003-0. Poluarea biologică a apelor Poluarea biologică primară a apelor este consecinţa introducerii în acestea a unor microorganisme patogene de origine umană sau animală (bacterii. agricultura (îngrăşăminte şi pesticide) şi toate procesele care produc materiale zincate. Mn). 32 . plămâni.0. antrax. Surse: efluenţele urbane şi zootehnice şi.3 µg/l. 3. unghii şi piele.1µg/l pentru apa potabilă şi 0. CMA pentru apa potabilă şi în apele naturale din categoria I .01 mg/l în apa potabilă. diverse forme de micoze ale epidermei etc.modifică gustul (amar).portocaliu sau roşiatic în concentraţii ridicate). Efecte: la animale şi om este acumulat în ficat. moluşte. Cuprul . Efecte: creşterea frecvenţei hepatitei virale. şi culoarea (galben .3 mg/l. variolă. Manganul . • Poluarea cu substanţe chimice indezirabile. produce paralizii. Aceste substanţe au un grad redus de toxicitate sau nu sunt toxice. Compuşii mercurului afectează creierul. chimică. iar procesul de concentrare pe diferitele niveluri ale lanţurilor trofice este intens. Concentraţiile naturale în apa de mare sunt de ordinul a 0.2. Surse: industria chimică. Efecte: se acumulează mai ales în păr.05 mg/l în apa potabila şi de 0. viruşi) sau a unor substanţe organice care pot fermenta. cancer pulmonar şi cutanat. fosfaţi. refrigerări).1 mg/l în apa potabilă. Surse: industria (minieră. Fe. 1 O tonă poate acoperii cu o peliculă moleculară fină până la 12 km2 de apă. orbire. de transport (petrol şi derivaţi. făcând-o improprie pentru consum. procese de galvanizare. colibaciloză.05 mg/l în apele de suprafaţă. Zn). CMA este de 0. inimă şi creier. Efecte: Mercurul şi derivaţii acestuia sunt slab biodegradabili. Unele dintre substanţele indezirabile se găsesc în mod natural în apă (Al. Cele mai vulnerabile sunt zonele de mal şi ţărm ale lacurilor şi mărilor utilizate pentru plajă şi râurile care traversează aglomerări urbane sau zone cu ferme zootehnice.a este de 0. precum şi pulberi sedimentabile antrenate în hidrosferă (25 000 tone/an numai pentru Atlanticul de Nord). arderea diferitelor categorii de deşeuri. silicaţi) modifică gustul (astringent). Efecte: efecte toxice cumulative pentru rinichi şi ficat. Utilizarea cursurilor de apă drept mijloc de diluare a unor efluenţe menajere. iar altele sunt introduse numai prin poluare (Cu. emailate. – Poluarea cu mercur. cadmiate. – Compuşii arsenului (trioxidul de arsen. CMA este de 0. • Poluarea cu substanţe cu grad ridicat de toxicitate. acumulatoare şi baterii). iar CMA este de 0.2 mg/l în apele continentale. În concentraţii de 8 mg/l în sânge provoacă icter şi afecţiuni renale severe.însoţeşte poluarea cu Fe şi determină modificarea gustului (sălciu) şi culorii (cenuşie). metalurgică. Concentraţiile naturale se situează între 0. – Poluarea cu plumb. Emisiile totale de mercur sunt evaluate la 3625 t/an. arseniţii şi arseniaţii). secundar. iar la concentraţii de 100 ppm distrug cele mai multe animale din zona litorală sau de mal (viermi. malformaţii şi sterilitate.002 mg/l în apa de mare şi între 0. produse chimice).

protozoare.000 t/an azotiţi. activităţi ilegale (spargeri de conducte. Alte efecte produse de poluarea apelor Creşterea turbidităţii. – Autoepurarea chimică. difuzie şi dispersie. reducere sau precipitare a unor poluanţi anorganici în soluţie.5. reducerea masei şi volumului suspensiilor în staţii de decantare-sedimentare. cu efect limitativ asupra categoriilor de utilizare.pierderi din instalaţii de depozitare/stocare supra. dintre care menţionăm: – Pentru apele de suprafaţă: limitarea răspândirii poluantului şi recuperarea poluanţilor flotanţi. efecte ecologice care determină scăderea capacităţii de autoepurare. sedimentarea. din care se epurează numai 42 m3/s. 3. Debitul mediu de apă uzată deversată în râuri este de 90 m3/s. alte substanţe. Se realizează prin intermediul a trei procese (diluţia. Împreună cu apa sunt evacuate următoarele cantităţi de substanţe: 21. 3. dar este aproape nulă iarna. ca urmare a irigaţiilor.3. tratarea poluanţilor organici volatili prin barbotare cu aer. Timpul minim necesar pentru autoepurarea unui râu în care sa introdus o singura tranşă de poluant este de 10 zile. cel mai important rol revenind bacteriilor. Se realizează sub acţiunea organismelor acvatice (bacterii. Tehnici de depoluare a apelor Creşterea necesarului de apă determinat de creşterea populaţiei a determinat elaborarea unor tehnologii de depoluare. etc). Autoepurarea apelor – Autoepurarea fizică. – Autoepurarea biochimică şi biologică.4.5 md m3/an reprezintă ape de răcire. scăderea capacităţii de producţie a ecosistemelor (biomasă şi peşte). deversări intenţionate. infiltraţii din terenuri agricole tratate cu îngrăşăminte şi/sau pesticide. Este rezultatul unor procese de oxidare. iar diferenţa este apă poluată chimic. cele din clasa I fiind practic nepoluate. radioactiv. iar a celor nevolatili prin adsorbţie pe cărbune activ. tratarea chimică sau biologică a apelor uzate menajere sau industriale. 33 . 3. eliminarea suspensiilor. – Pentru apele subterane: izolarea acviferului poluat (soluţie costisitoare) pompare la suprafaţă şi tratarea înainte de folosire. 10 % este tratată integral înainte de a fi descărcată în râuri. este caracteristică mai ales râurilor de suprafaţă şi are eficienţă maximă vara. Tipul şi intensitatea poluării sunt dependente de proprietăţile filtrante ale solului şi rocii traversate. efecte negative asupra agriculturii. diminuarea rezervelor apelor de calitate şi necesitatea tratării suplimentare pentru consum. pierderi din instalaţii de foraj. 60% parţial şi 30% fară nici o prelucrare.000 t/an. biologic sau bacteriologic. pierderea calităţilor fizico-chimice şi organoleptice. epidemii. etc.900 t/an fosfor şi 190. efectul bactericid al radiaţiei solare) care pot acţiona simultan asupra poluanţilor. 3. Poluarea apelor în România Totalul apelor uzate deversate anual în râurile României este de peste 10 miliarde m3 din care 4. In funcţie de gradul de poluare şi capacitatea lor de autoepurare. deşeuri) sau tratare. 5. Un poluant ajuns în apele subterane este răspândit în acestea prin trei procese care pot acţiona independent sau simultan: advecţie. Din acest total.6. plante verzi). excavaţii care distrug stratul impermeabil din acoperişul acviferelor.sau subterane (substanţe utile. apele de suprafaţă sunt incluse în patru categorii (I – IV). îmbolnăviri accidentale.

POLUAREA SOLULUI Poluarea solului este un proces permanent produs de industrie. ajung la animale şi om. soluţii sau suspensii apoase) sau din apă (precipitaţii.000 de produse comerciale. ape industriale. Efecte: modifică circuitul biogeochimic al N şi P. depozitarea pe sol a unor minereuri (steril) sau reziduuri. comune apelor de suprafaţă şi subterane. ape menajere).0 ppm. induc scăderea 34 . prin aceasta. Poluarea cu îngrăşăminte chimice Cele mai importante şi mai utilizate sunt îngrăşămintele pe baza de azot (azotaţii de amoniu. Sursele antropice de poluare. Poluarea cu pulberi radioactive Are un caracter mai limitat decât poluarea radioactivă a aerului sau apei. Tratamentele repetate cu aceste substanţe determină acumularea lor progresivă în sol. Cele mai răspândite sunt pesticidele organoclorurate şi cele organofosforice. agrozootehnie şi activitatea menajeră. au o remanenţă în sol. ajungând în final la om.2.1-5. la care se adaugă industria şi activităţile de transport (rutier şi prin conducte). Poluarea solului prezintă un grad ridicat de risc deoarece nu exista procedee de depoluare. Deşi au o acţiune selectivă. de sulf (sulfatul de amoniu şi superfosfatul) şi de potasiu. dar sunt liposolubile. care devine treptat un rezervor de toxicitate în care concentraţiile variază între 0. Poluarea cu pesticide Pesticidele au o mare stabilitate la agenţii fizico-chimici şi nu sunt biodegradabile. blochează aprovizionarea microflorei cu energie. Sunt puţin solubile în apă. insectelor.1. diminuează procesele de humificare şi de fixare a azotului. 4. prin aport de poluanţi din atmosferă (gaze. (2) apele industriale ? 3. 4. 2. Degradarea naturală a solurilor sau cea determinată de activităţi antropice sunt procese rapide comparativ cu cele de pedogeneză. iar din aceasta. Conţin numeroase metale cu potenţial toxic ridicat. inhibă sau blochează reciclarea substanţelor organice şi humusului.Verificare 1. Prezentaţi şi exemplificaţi procesele naturale de epurare a râurilor. Poluarea poate fi directă (deşeuri solide. O parte din radionuclizii din sol sunt adsorbiţi de plante şi intră astfel în circuitul trofic. Surse: depuneri de pulberi radioactive din atmosferă. Ce tipuri de poluare produc: (1) apele menajere. se realizează peste 120. iar refacerea solului prin procese naturale este lentă. produc poluarea apelor subterane şi de suprafaţă. Sunt supuse unor procese lente de degradare sub acţiunea microorganismelor. pesticide sau îngrăşăminte) sau indirectă. între 15 şi 40 ani. de calciu şi de potasiu). afectează şi alte organisme decât cele ţintă. viermilor. Efecte: încetinesc sau blochează activitatea de fotosinteză a algelor din sol şi. Care sunt substanţele poluante cu grad ridicat de toxicitate şi ce efecte produc ? 4. Poluarea chimică Este produsă mai ales de agricultură şi zootehnie. 600 de substanţe cu efect pesticid. şi a plantelor sau sunt degradate prin mecanisme chimice şi fotochimice. Din cca. Poluanţii din sol sunt înglobaţi în masa vegetală. prin intermediul lanţurilor trofice. 4. pulberi. În ce constă efectul poluant al pesticidelor şi al îngrăşămintelor artificiale ? 5.

ă. În România.3.02 kg/zi/locuitor. prafuri. electromagnetice) sau dezordonată (radiaţie termică. vibraţii). micete şi alge.tone (hârtie. Poluarea biologică Microflora solului se compune din virusuri. menajere). În ce mod pesticidele şi îngrăşămintele chimice produc poluarea solului? 3. canalizare. bacterii. 360 mil. 35 . mâluri rezultate din dragări.2 %. plumbul diminuează procesele de fermentaţie din sol. În ce mod atmosfera şi hidrosfera produc poluarea solului ? 2. – deşeuri informaţionale.236 ha.biodiversităţii ecosistemelor acvatice şi productivitatea lor biologică.0 %). agro-zootehnice. procese industriale.5 %. agricole. alte materiale 64. textile 3. deşeuri solide sau lichide (industriale. iar cadmiul frânează sau blochează procesele de denitrificare şi de sinteză a azotului.â. particule elementare. • În funcţie de natura lor. inhibă procesele de formare a solului fertil. Surse: bacterii patogene sau condiţionat patogene care provin din apele reziduale fecaloid-menajere şi zootehnice. carton 13.1. • În funcţie de impactul asupra mediului şi al managementului. în 1999 s-au produs 6. pulberi). deşeurile pot fi grupate în: – deşeuri substanţiale (substanţe chimice. industria.5 . • În funcţie de sursele majore care le produc se disting: deşeuri urbane. Efecte: modificări fizicochimice. în apropierea zonelor de depozitare a deşeurilor. actinomicete.7 mil. şi sunt impropriu numite gunoaie. Care sunt efectele generale ale poluării solului ? 5. (informaţii false. iar cantitatea lor poate ajunge la 2. zgomote. În România. 4. Poluarea cu metale grele şi ape reziduale Surse: îngrăşăminte chimice. Deşeuri urbane În prezent. materiale plastice 11. transporturile rutiere. din industria minieră. industriale.t/an. reduc capacitatea de oxigenare a ţesuturilor. nebiodegradabile. incomplet epurate sau neepurate. pot fi: biodegradabile. depozitate în 303 depozite care ocupau circa 1. care pot fi sub formă ordonată (radiaţii á. Solul este un mediu de reintegrare a apelor reziduale deoarece reţine în masa sa substanţele poluante. metale 2. adică cele care se caracterizează prin stabilitate în timp.0 %. Efecte: modificarea calităţii solului şi perturbarea proceselor pedogenetice.8 %. – deşeuri energetice. Categorii de deşeuri Toate activităţile umane sunt surse potenţiale de deşeuri. reducerea productivităţii. educaţionale şi de stress). Verificare 1. iar cantitatea acestora variază de la ţară la ţară. modele eronate). sticlă 5. generând anemii severe. folosit sau consumat. acest proces este sursa principală de poluare. cu o medie anuală de creştere de 3%. Fierul. viruşi. flotaţii. producţia de energie. CMA sunt depăşite de până la 15 ori. La om. 5. adică cele care sub influenţa bacteriilor aerobe sau anaerobe pot fi descompuse şi reintegrate circuitului materiei. – deşeuri comportamentale (de atitudine.5 %.10 t/ha. UV. în Europa există o producţie totală anuală de cca. stradale. cu o medie de 1. POLUAREA CU DEŞEURI Prin deşeuri se înţelege ceea ce rămâne dintr-un material prelucrat.

Deşeurile urbane sunt incinerate cu o medie de 19% în Europa. interval în care radioactivitatea scade la 2-5% din cea iniţială şi recuperarea în proporţie de 96. acizi. care ocupau aproape 12 000 ha. In SUA sunt injectaţi zilnic sute de mii de m3 de deşeuri lichide. Deşeuri radioactive Rezultă din: extracţia. fizice sau chimice în furaje sau îngrăşăminte. subproduse agricole şi reziduuri agrochimice. nămoluri de decantare etc). care deţin cca16 % din totalul deşeurilor industriale. Un reactor nuclear cu o putere de 1000 Mw produce într-un an deşeuri radioactive cu o activitate de 13. Germania (10. obţinerea uraniului metalic. deşeurile industriale erau depozitate în 354 depozite. Slovacia (7. cianide. Deşeuri agricole Sunt alcătuite din dejecţiile animalelor (îngrăşămintele naturale). Pe glob. se găsesc în Polonia (13. rata de creştere fiind de cca 6-7 ori mai mare decât cea a deşeurilor urbane şi industriale la un loc. golirea si curăţirea circuitelor de răcire. deci biodegradabile şi pot fi reconvertite prin procese biologice. În 1999.200). asigură recuperarea şi reutilizarea unor materiale şi a unei părţi din energia consumată în procesul de producţie.Deşeuri industriale Majoritatea sunt nebiodegradabile şi se apreciază că rata anuală de creştere a acestora este de 3-4 %/an în ţările industrializate. izolate de substrat şi acoperite. în Europa sunt depozitate în gropi sanitare 60 % din deşeurile urbane şi 70 % din cele periculoase şi toxice. procesul de exploatare a CEN (schimbarea combustibililor nucleari uzaţi. 5. Depozitarea în gropi sanitare. Incinerarea deşeurilor. fabricarea barelor combustibile de uraniu metalic sau oxizi de uraniu. In medie. Are următoarele avantaje: reduce volumul total al deşeurilor periculoase cu 95%. Cea mai mare parte sunt reziduuri organice. Managementul deşeurilor Atitudinea faţă de producţia şi managementul deşeurilor diferă de la ţara la ţară sau chiar în interiorul aceluiaşi stat. Cantitatea acestora depinde de importanţa acordată agriculturii în fiecare ţară şi de tipul de agricultură. În unele ţări a fost elaborată şi adoptată o ierarhizare a opţiunilor preferenţiale de gestionare a deşeurilor pe patru niveluri distincte: (1) prevenirea producţiei de deşeuri este preferabilă reciclării. materiale de la schimbătoarele de ioni.97% din uraniul şi plutoniul existent. Obţinerea unei tone de cupru duce la producerea a 500 tone de reziduuri. iar cantitatea produsa anual numai în ţările OCED este de cca 45 milioane tone/an. în vederea depozitării. Cele mai numeroase gropi sanitare. iar cele toxice sau periculoase în proporţie de numai 8%.300). reduce riscul de contaminare cu agenţi patogeni. (4) depozitarea şi controlul evoluţiei depozitelor este preferabilă emisiilor necontrolate. reduce toxicitatea deşeurilor cu 99%.200) şi Anglia (4. solvenţi halogenaţi.2. 36 . (2) reciclarea este preferabilă incinerării. în structuri poroase sau fisurate. etc.52 x 109Ci printre care şi 90Sr şi 137Cs. retratarea combustibilului nuclear uzat (depozitarea timp de un an în bazine acvatice strict controlate.400). Lichidele cu grad ridicat de toxicitate pot fi injectate în scoarţa terestră. Prin arderea a 500 milioane tone deşeuri urbane ar putea rezulta energia degajată de 180 milioane tone cărbune. fenoli. (3) incinerarea este preferabilă depozitării. în 220 de foraje. resturi de recoltă. în România. la adâncimi de peste 3-400 m. concentrarea şi rafinarea minereului de uraniu. Injectări în litosferă. compuşi organohalogenaţi sau organofosfataţi. Deşeuri toxice În această categorie intră metale sau compuşi metalici. producţia acestora este apreciată la cca 2 miliarde tone/an. O mare parte din această categorie de deşeuri ies peste graniţele ţărilor în care sunt produse prin export.

TRANSFRONTALIERĂ ŞI GLOBALĂ 37 . Categoriile de deşeuri solide şi geosferele pe care le afectează. Austria. 2. majoritatea fiind sortate şi reintroduse în industria prelucrătoare. Potenţialul distructiv al acestui tip de accidente este dat de toxicitate. care determină emisii catastrofale de substanţe toxice. Ag. 2-3 sortimente de sticlă. etc).40% din deşeurile urbane: hârtia între 22-58% (pe primele locuri fiind Olanda Germania şi Norvegia). Se pot recicla: fierul vechi care asigură în prezent 10 % din producţia mondială de oţel. Este un proces prin care deşeurile organice sunt transformate prin procese bacteriologice aerobe sau anaerobe în produse care pot fi utilizate ca îngrăşăminte agricole. Tipurile de accidente şi frecvenţa de producere sunt: cu tancuri petroliere 84 %. hârtie. 5. Olanda. 4. inflamabile sau explozive. prin recuperare din cele 80 milioane de acumulatoare scoase anual din uz. în containere cu destinaţie precisă (metal. Bioconversia deşeurilor organice.7 %. Wf. (3) Accidente produse în procese de explorare pe platformele continentale şi de transport maritim. inflamabilitate (caracterul exploziv) şi persistenţă. Germania. deşeurile menajere. canalizări. 7. masele plastice (mai ales termoplastele flexibile care se pot topi şi reutiliza industrial). Pl. alte cauze 6. Comentaţi principiile preferenţiale de gestionare a deşeurilor. de transport sau nucleare şi produc efecte poluante sau determină modificări fizice ale mediului. metale preţioase (Au. Verificare 1. În ce mod sunt gestionate deşeurile ? 6. conducte de transport 4.Depozitarea în ocean. Cd. mase plastice. explozii în procese de explorare şi alte explozii 4.5 %. prin folosirea unor tehnologii performante. Deşeurile conţin materiale sau energie care pot fi reutilizate Doar o parte infimă a deşeurilor poate fi refolosită ca atare (butelii din plastic sau sticlă pentru lichide. Pot fi distinse 4 categorii de accidente tehnologice: (1) Accidente ale instalaţiilor industriale. iar sticla între 22-70% (cu Elveţia. POLUAREA PRIN ACCIDENTE TEHNOLOGICE Accidentele tehnologice sunt consecinţa unor anomalii ce apar în procesele tehnologice. Procedeul se aplică nămolurilor rezultate din dragări. gunoaie). cel prin conducte. containere). POLUAREA REGIONALĂ. datorate unor defecţiuni în sistemele de producţie. Gradul de risc este sensibil diminuat în cazul instalaţiilor fixe de transport. din echipamentele electronice şi din vechile halde de steril. Care sunt efectele deşeurilor asupra apelor de suprafaţă şi subterane ? 3. prin colectarea pe categorii. (4) Accidente nucleare. şi din reţelele de apă/canalizare. Belgia şi Italia). În Europa Centrală şi de Vest sunt reciclate între 30. plumbul. procese industriale si pentru unele categorii de substanţe cu grad ridicat de toxicitate sau radioactivitate (introduse în containere speciale). (2) Accidente în activitatea de transport intern şi de distribuţie a substanţelor cu grad ridicat de toxicitate.8%.3 Reutilizarea sau reciclarea deşeurilor Reciclarea deşeurilor asigură prezervarea resurselor naturale şi reducerea poluării.

poluarea poate avea caracter global. Deteriorarea stratului de ozon Cea mai mare cantitate de ozon (90%). modificarea calitativă şi cantitativă a hranei. • efecte psihice .Aerul. a grupurilor. Prin intermediul acestora. Ozonul din stratosferă Ozonul stratosferic absoarbe radiaţia UV-B (ë = 280 . fapt care poate determina modificări comportamentale. cu maximul de concentraţie între 0-3 km 1. • efecte sociale . apreciată la 5 x 10-5 din volumul total al atmosferei se găseşte între 10 şi 50 km. poluanţii depăşesc frontierele naţionale. 8. din aprilie 1986 a poluat o bună parte a emisferei nordice cu 137Cs şi 239Pu. deci ale parametrilor climatici sau chiar ale climei. Depunerile acide din NV-ul teritoriului României sunt cauzate de industria Europei Centrale (peste 3 keq/ha/an).¨poluanţii determină inconveniente senzoriale dar şi modificări funcţionale şi patologice. adică echivalentul a 10-6 – 10-5 din volum se găseşte în troposferă. Problema poluării trece din sfera naţionalului în cea a internaţionalului.¨deoarece determină alterarea unor concepte şi valori. Efecte cumulate ale poluării asupra omului Omul este sursa principală a degradării mediului şi principalul receptor al efectelor negative. din cea a problemelor la scară locală în cea a problemelor la scară regională sau globală. mai ales când emisiile se produc în troposferă.320 nm).1. restul de 10%. Partea inferioară a troposferei. care are cea mai mare energie şi este dăunătoare lumii vii. ca o consecinţă a îndepărtării de realităţile naturii.¨acţiune directă asupra sistemului nervos. Verificare 1. Dintre efectele pe termen scurt sunt semnalate smogul. În 1970 s-a constatat că CFC (CloroFluoroCarburile) şi BFC (BromoFluoroCarburile) distrug stratul de ozon din stratosferă. Producţia lor a început în anul 1930. Care sunt cauzele naturale care favorizează poluarea transfrontalieră ? 8. sau acţiune indirectă prin crearea condiţiilor de producere şi prin cumularea efectelor factorilor de stress.¨ modificări în structura populaţiei. Comentaţi şi exemplificaţi accidentele tehnologice. este si cea mai mobilă. smogul fotochimic şi ploile acide. la scară regională sau globală. 2. Gazele. cu perioade de înjumătăţire de 23 ani. schimbări ale structurii economice şi ale condiţiilor de dezvoltare socială. având rolul unui ecran de protecţie. • efecte morale . aerosolii şi pulberile pot fi transportate la mii de km de locul de emisie. afectând teritoriile altor ţări. Accidentul nuclear de la Cernobâl. respectiv 24 000 ani. FENOMENE METEOROLOGICE PROVOCATE DE POLUARE Poluarea atmosferei determină modificări ale echilibrelor fizico-chimice din atmosferă. În cazul unor accidente tehnologice. iar deteriorarea stratului de ozon şi efectul de seră sunt consecinţe pe termen lung. râurile şi curenţii marini sunt „transportatori” importanţi ai unor emisii naturale sau antropice de agenţi poluanţi. Sunt produşi de sinteză care conţin halogeni cu o mare stabilitate chimică. în care se concentrează cea mai mare parte a emisiilor poluante. În mezosferă şi la partea superioară 38 . care se manifestă pe planuri multiple: • efecte fiziologice .

etc. Deasupra Antarcticii. (2) determină modificarea calităţii ecosistemelor.3. Ciudad de Mexico). iritarea căilor respiratorii. (4) favorizarea procesului de formare a smogului fotochimic în troposfera joasă din zonele industriale.2.32 % pe an în emisfera nordică şi de 0. Procesul este accelerat în prezenţa cristalelor de gheaţă din norii stratosferici fapt care explică scăderea concentraţiilor de ozon deasupra ţinuturilor polare. fie direct. Moleculele de CFC sunt de cca 10. şi SO2. Amestecul de hidrocarburi şi oxizi de azot (rezultaţi din poluare) care. concretizate prin slăbirea sistemului imunitar la infecţii şi creşterea frecvenţei cancerului de piele. format în condiţiile unui climat cald şi umed este cunoscut sub denumirea de smog reducător sau smog sulfuros. deci prezent în formă gazoasă).000 de ori mai eficiente în procesul de captare a a energiei termice decât cele ale CO2. descompunerea directă a materiei organice. ceaţă. (3) efect distructiv asupra vegetaţiei. radiaţia UV rupe legăturile chimice ale CFC şi BFC şi eliberează atomii de halogen care sunt foarte reactivi. Smogul fotochimic Amestecul de fum. (6) efecte directe sau indirecte asupra populaţiei. sub acţiunea radiaţiei solare. ozonul ar acoperi Pământul cu un strat gros de numai 3 mm. In România se formează ploi acide în zona Ploieşti-Brazi-Valea Călugărească. datorită emisiilor de SO2 de către rafinării. este denumit smog fotochimic sau smog oxidant (Los Angeles. Efectul cumulat al acestora determină creşterea temperaturii globale.66). (5) reducerea producţiei de biomasă deci reducerea productivităţii la ha. Rata de disociere a ozonului troposferic este de 0.a stratosferei. Ploile acide au următoarele efecte: (1) modifică compoziţia chimică a apei şi solului. Cele mai acide sunt aversele cu durată redusă. prin încetinirea fotosintezei. sărăcirea solului în calciu. deoarece sursa principală o constituie reacţia dintre oxizii de azot şi compuşii organici volatili din gazele de eşapament. 8.7 şi o compoziţie neomogenă.Determină scăderea vizibilităţii. este slab acidă (pH mediu de 5. 39 . valorile ridicate sunt asociate cu poluarea. 2. fie prin modificarea calităţii solului. Ploile acide au pH sub 5. HO* + NO2 ¨ HNO3 (volatil. în prezenţa radiaţiei solare au efect oxidant.4 % pe an în cea sudică. (4) compromiterea unor culturi. Efectele degradării stratului de ozon: (1) modificarea stratificării termice a atmosferei. concentraţia ozonului din stratosfera inferioară (13-25 km) a scăzut cu aproape 95 %. Ca o consecinţă. Se formează în troposferă şi sunt consecinţa reacţiei dintre radicalul hidroxil (foarte activ chimic) si oxizii de azot şi de sulf: 1. (3) amplificarea efectului de seră. 1 Concentrat în formă pură. fapt care determină modificări climatice. specifică unui mediu nepoluat. (5) atacarea unor materiale de construcţie. modificări fiziologice la organismele vii. etc (6) efecte dăunătoare asupra organismului uman. Ambii acizi sunt asimilaţi de formaţiunile noroase şi sunt antrenaţi descendent de precipitaţii sau gravitaţional. Un singur atom de clor poate distruge până la 100 000 de molecule de ozon. Rata anuală de creştere a concentraţiei ca urmare a poluării este de 1-2 % pe an. a producţiei de peşte. Ploile acide O ploaie pură. HO* + SO2 + O2 ¨ SO3 + HO2 H2O + SO3 ¨ H2SO4 (prezent în fază lichidă). (2) creşterea intensităţii radiaţiei UV-B la nivelul solului cu efecte negative asupra lumii vii. Concentraţia ozonului troposferic variază în limite foarte mari. Ozonul din troposferă Sursele naturale de ozon troposferic sunt stratosfera (cca 20%) şi poluarea antropică (80%). cantitatea totală a radiaţiei UV care ajunge în troposferă şi la suprafaţa terestră a crescut. a monumentelor de artă. 8.

Stoparea emisiilor de gaze de seră ar determina o scădere a concentraţiei acestora cu 50 % abia în 2100. reducând considerabil amplitudinea termică. Cea mai pronunţată creştere s-a produs după 1980 (cca 0. din care 3 miliarde nu pot fi anihilate de păduri şi oceane. deplasarea limitelor zonelor de cultură. produs de activităţii antropice. Înainte de revoluţia industrială. Verificare 1. 3. MONITORINGUL ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 9. • modificarea caracteristicilor agricole ale unor zone. 9.3 0C) Aceste modificări termice atrag după ele modificarea altor parametri climatici si intensificarea sau încetinirea unor procese naturale. sporirea inundaţiilor temporare provocate de maree şi furtuni. integrarea informaţiilor sectoriale.6 – 0. predicţia tendinţei de evoluţie. modificări de productivitate şi de tehnici de cultură. prin care se evaluează calitatea unor componente ale mediului la un moment dat şi tendinţele de evoluţie ale acestora în timp şi spaţiu. deci se adaugă anual celor peste 170 miliarde tone carbon acumulate în atmosferă de la începutul revoluţiei industriale. 2.5–4. • modificarea ciclului hidrologic şi a structurii ecosistemelor. • Inundarea zonelor joase. modificarea configuraţiei şi morfologiei ţărmurilor.7 0C. nivelul oceanului planetar a crescut cu 10 – 15 cm. Arderea combustibililor eliberează anual în atmosferă 6 miliarde tone. În prezent aceasta este de 350 ppm. alarmarea în cazul poluării accidentale. Amplificarea efectului de seră în ultimele decenii determină modificarea climatului. Menţinerea ritmului actual al emisiilor de gaze de seră va determina o creştere a temperaturii globale la nivelul anului 2030 cu 1. stabilirea expunerii la risc. Intre 1880 şi 1995 temperatura globală medie a crescut cu 0. CH4) sau artificiale (CFC). dar reţin radiaţia infraroşie emisă în sens invers de către suprafaţa terestră. Intensificarea efectului de seră Efectul de seră acţionează ca un mecanism ce reţine pe timp de noapte. la care se adaugă ozonul şi vaporii de apă. Evaluarea schimbărilor climatice se face luând ca element de referinţă dublarea concentraţiei gazelor de seră faţă de perioada preindustrială. concentraţia atmosferică a CO2 varia de la 190 la 280 ppm. Comentaţi efectele complexe ale creşterii temperaturii medii pe glob.5 0C.1. Monitoringul calităţii mediului (supravegherea calităţii mediului). reorientarea culturilor. În ultimul secol.8. preponderent de către industria energetică. Formarea ploilor acide şi efectele acestora asupra mediului înconjurător. Efectele preconizate au în vedere: • Topirea gheţarilor montani. Care sunt sursele de ozon stratosferic şi troposferic. precum si schimbări în structura ecosistemelor. Explicaţi legătura dintre CFC.4. Acestea lasă să treacă radiaţiile solare de unde scurte. Activitatea de monitoring are următoarele scopuri: evaluarea calităţii mediului. semnalizarea prezenţei unor poluanţi. la partea inferioară a troposferei. NOx. 40 . Efectul de seră este provocat de gaze naturale (CO2. 4. etc. energia calorică primită de la Soare pe timp de zi. deteriorarea ozonului şi efectul de seră. Este un sistem unitar de măsurători şi observaţii standardizate. iar până în 2100 va mai creşte cu 15-90 cm. Cel mai important gaz cu efect de seră este CO2.

c) Calitatea solului este controlată de către Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie şi de către Oficiile Judeţene de Studii Pedologice şi Agrochimice care fac determinări de pH. durata efectelor. Marea Neagră şi ape subterane în cadrul Institutului de Cercetare şi Inginerie a Mediului şi de Direcţiile hidrologice teritoriale. Infotera Este parte integrată a Programului ONU pentru mediu şi reprezintă un sistem organizat de referinţă şi informare care funcţionează la nivel naţional prin Puncte Focale Naţionale (PFN-Infotera). analiza datelor. K. Ploile acide sunt supravegheate prin intermediul a 100 de staţii. crearea bazei de date. în vederea uniformizării rezultatelor şi a elaborării unor metode corecte de control a poluării. nitriţi metale grele. aceste studii evaluează posibilităţile. aplicat în 144 de state ale lumii. are ca obiective: să înregistreze starea mediului şi factorii care îl pot afecta. 9. modalitatea de evitare sau diminuare a efectelor. H2S. tehnicieni şi auxiliari. evaluarea poluanţilor şi determinarea zonelor critice. analiza probelor. Sitemul Global de Monitoring de Mediu (GEMS). aer. a) Activitatea de urmărire pentru apă este organizată pentru râuri. Acestea stabilesc. 1. pesticide. pe baza Studiilor de impact ecologic. Programul de supraveghere are trei compartimente distincte. să evalueze şi să programeze starea viitoare a mediului. etc. NH3. iar radioactivitatea este monitorizată de Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Înconjurător. întocmirea şi distribuirea rapoartelor. Efectele directe sau cele indirecte (uneori mai grave decât efectele directe). să înregistreze datele de bază obţinute din măsurători. oportunitatea lucrării. NO2. să determine fluxurile de poluanţi şi deplasarea acestora în ecosisteme.4.3. Monitoringul integrat de mediu presupune integrarea şi corelarea datelor sectoriale întrun ansamblu care poate asigura predicţia evoluţiei mediului. 41 . (Global Change) poluare transfrontalieră. activitatea umană produce modificări în structura şi funcţionalitatea mediului. sol şi este în curs de organizare cea biologică. lacuri. include trei reţele de monitoring: apă. iar în final.Etapele de realizare ale monitoringului de mediu sunt: prelevare de probe. printre altele: dimensiunile şi intensitatea impactului. are 25 de reţele majore în care activează peste 30 000 de oameni de ştiinţă. efectuată înainte de executarea unei activităţi. Sisteme de supraveghere a poluării mediului In cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) s-a elaborat un program complex de supraveghere. În cazul unor zone afectate de poluare.2. Monitoringul de fond global integrat (IGBM). interdisciplinară. Na. Evaluarea impactului ecologic Indiferent de natura ei. 9. refacerea resurselor naturale terestre refacerea resurselor oceanice şi poluarea mediului. metodele şi costurile necesare pentru revenirea la situaţia anterioară poluării. Supravegherea poluării mediului în România GEMS-Ro şi IGBM-Ro. 2. GEMS este organizat pe 5 mari domenii: climă. costurile necesare. trebuie evaluate printr-o cercetare specifică. pulberi sedimentabile şi radionuclizi) şi o reţea pentru poluarea de impact în cadrul Institutului de Sănătate şi Igienă Publică. 3. b) Activitatea de urmărire pentru aer este asigurată de două reţele: una organizată în cadrul Institutului Naţional de Meteorologie (50 de staţii în care se determină CO2. 9. P. să identifice tendinţele curente şi de viitor ale poluanţilor. N. să evalueze factorii de impact.

se dezvoltă o conştiinţa ecologică mai bine structurată. Decretul 417/1995. hectare şi un număr de 827 alte categorii de bunuri ale patrimoniului natural. este un concept sociologic modern. cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare. La acestea se adaugă şi următoarele bunuri ale patrimoniului natural stabilite prin reglementări internaţionale: situri naturale ale patrimoniului natural universal. conservarea habitatelor naturale. peisagistice. (2) difuzarea prin mass-media a informaţiilor reale despre mediu. educativ-formative. In zonele cu probleme de mediu acute. în care există specii de plante şi animale sălbatice. monumente ale naturii. (4) ameliorarea şi protecţia calităţii factorilor de mediu.În România. administrative. 236/2000. 9. a diversităţii biologice şi menţinerea calităţii factorilor de mediu. rezervaţii naturale şi parcuri naturale. prin măsuri legislative. procedura de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru diferite categorii de activităţi proiectate sau existente este reglementată prin acte normative (Legea 137/1995. sociale şi de cooperare internaţională. pentru următoarele categorii: rezervaţii ştiinţifice.5. a florei şi faunei sălbatice.6. radiometrie. acvatică şi/sau subterană. (3) atragerea populaţiei la rezolvarea problemelor de mediu. În România sunt ocrotite prin lege 18 parcuri naţionale. naturale şi rezervaţii ale biosferei. Ingineria mediului este o direcţie de activitate mai recentă al cărei scop este identificarea modalităţilor optime de intervenţie în relaţia complexă dintre activitatea umana şi factorii de mediu. paleontologice. fizico-chimice şi biologice. elemente şi formaţiuni biogeografice. (4) amplificarea educaţiei pe probleme de mediu la toate nivelurile de instruire 9. de protecţie a mediului. Ordinul 125/1996). (3) elaborarea de soluţii tehnice privind calitatea factorilor de mediu. asociate cu poluarea.. Direcţiile principale de activitate în cadrul ingineriei mediului sunt: (1) evaluarea impactului ecologic al unei activităţi umane prin studii de impact. Igiena Mediului. cu două dimensiuni distincte: cea socială. care include structura socială. zone umede de importanţă internaţională. Protecţia mediului Prin protecţia mediului se înţelege un ansamblu de acţiuni menite să asigure conservarea resurselor naturale. Ordonanţa de guvern. • efectele poluării asupra sănătăţii ecosistemelor şi a organismului uman. ştiinţifică sau culturală deosebită. (2) monitoringul de mediu. rezervaţii ale biosferei. prin OUGR nr. determinată de spaţiul geografic. Conştiinţa ecologică. O componentă importantă a managementului de mediu o reprezintă „auditul de mediu” prin care se urmăreşte modul în care o întreprindere respectă cerinţele legale (locale sau naţionale). nivelul de trai şi nivelul de educaţie şi cea regională. chimice. Prin arie naturală protejată se înţelege orice zonă terestră. 42 . (5) elaborarea unor tehnologii curate. Igiena şi Ingineria mediului. Formarea conştiinţei ecologice poate fi stimulată pe următoarele căi: (1) relevarea efectelor riscului ecologic asupra stării de sănătate a populaţiei (prin aceasta se poate obţine plasarea interesului economic pe locul secund). cu o suprafaţă totală de …. Protecţia mediului în România este reglementată de Legea 137/1995 iar regimul ariilor naturale protejate. cu valoare ecologică. arii de protecţie specială avifaunistică. disciplină care abordează două direcţii distincte: • cercetarea calitativă şi cantitativă a factorilor de mediu cu ajutorul metodelor fizice (termometrie. instituie măsuri speciale de ocrotire şi conservare in situ a bunurilor patrimoniului natural. arii speciale de conservare. parcuri naţionale. geologice. speologice sau de altă natură. etc).

5. Editura Economică. Editura Economică. (1990). (1987). IOJA. S.I. Analele Universităţii din Craiova.. Iaşi. I. Cuza”. Seria Geografie.. C. Protecţia mediului.. DIACONESCU. Riscuri şi catastrofe. Editura Fundaţiei România de Mâine. GHEORGHIŢĂ. D. V. (1986). Univ. SANDA. pp.. ANGELESCU.. ROŞU. ANCA.. I. Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”. Vol. Bucureşti. IANOS. A. Ecologie şi protecţia mediului. Editura Tehnică. Ştiinţa mediului. Multipl. V. AL. Dezvoltarea durabilă. Ecologie şi protecţia mediului. NEACSU. Sisteme teritoriale. Poluare şi protecţie. Univ. (2003). Editura CREDIS. Bucureşti. Bucureşti. Editura Universităţii. PRIMACK. (1998).. IANOS. PATROESCU. Bucureşti. N. I. Practica igienei mediului. Teorie şi practică. BRAN FLORINA. D. Editura Universitaria. C. 11-43). Bucureşti. 11-20). (1984). IOJA. Centr. P. 29-40).. ROŞU. Bucureşti (pp. Bucureşti. UNGUREANU IRINA.Bibliografie BĂLTEANU. Cuza”.. (2004). Editura Ion Ionescu de la Brad. Bucureşti. (1997). (2005). Studiul mediului înconjurător. Editura Universităţii „Al. Editura Fundaţiei România de Mâine. ŞERBAN. Cluj-Napoca (pp. Casa Cărţii de Ştiinţă. Bucureşti SOROCOVSCHI. Editura Tehnică Bucureşti. Cluj Napoca (pp. Editura Ştiinţifică şi Encilopedică. (1998). ROJANSCHI. Geografia mediului. 39-45. 43 .. LIGIA. (coordonatori). 84 p. V. (2003). VĂDINEANU. pp. Mediul înconjurător. Bucureşti VISAN.. Craiova. I. AL.. V. GHEORGHIŢA DIACONU. VĂDINEANU. Universitatea „Al.. I.. Iaşi. Iaşi (pp. ELENA (1997). II. Protecţia şi ingineria mediului... MANESCU. Editura Tribuna Economică. Editura Europontic. 62-126. EVELINE. Elemente metodologice privind analiza organizării spaţiului geografic. Editura Tehnică. Geografia mediului înconjurător. Geografia Mediului. GRUGU.. 295-321. (1977).. ŞCHIOPU. R. (2000). ROJANSCHI. CRISTINA (2000). vol. Urbanism şi mediu. MUNTELE. 5-24. V. Al. Iaşi. Dezvoltarea durabilă. TEUSDEA. Studiu de caz – spaţiile verzi din municipiul Bucureşti. 7.. (1995). (2002). Modificări globale ale mediului.. Disfuncţionalităţi în gestionarea suprafeţelor oxigenante. ALPO. Cuza”. ANDRONACHE. ROZYLOWICZ. Bucureşti. UNGUREANU IRINA. UNGUREANU IRINA. vol I. UNGUREANU IRINA. Bucureşti. I.47). Conservarea diversităţii biologice. Serie Nouă. editor (2002). PĂTROESCU MARIA. A. Cuza Iaşi (pp. Iaşi. Institutul European. IOANID. Editura Universităţii. POPOVICI. 18-84). I. Bucureşti. M. (1998). (2002). C. Analiza şi protecţia mediului înconjurător. Centru de multiplicare al Universităţii „Al.. (1997). O abordare geografică. (2004). MAC. (1991). L. I.. DIACONU GHEORGHITA. V. VINTU. Economia şi protecţia mediului. BRAN FLORINA. Terra – Geosistemul vieţii. V. Omul şi natura la început de mileniu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->