Sunteți pe pagina 1din 11

PROBLEME DE DREPT – PROCEDURĂ CIVILĂ

Nr PROBLEMA DE DREPT RĂSPUNS


.cr
t.
1. În aceeaşi zi se formulează atât cererea I. Da, dacă ambele acte sunt făcute după ultima zi a termenului
de perimare cât şi actul întrerupător de de perimare, actul de întrerupere nemaiproducându-şi
perimare. Va opera perimarea? efectul
II. Nu, când ambele acte sunt efectuate cel mai târziu în ultima zi
a termenului de perimare, actul fiind făcut înăuntrul
termenului, cursul perimării s-a întrerupt
2. La data de 28.10.2005 se pronunţă o Apel, pentru că tempus regit actum:
hotărâre judecătorească, care în temiul I. actele de procedură efectuate sub imperiul legii vechi sunt
legii în vigoare la acel moment putea fi examinate după dispoziţiile acelei legi
atacată cu apel. II. actele de procedură ulterioare intrării în vigoare a legii noi sunt
Ulterior, la data de 28.11.2005 intră în supuse prevederilor acesteia
vigoare o lege care suprimă calea apelului
şi, pentru hotărârea în cauză, ar da =>HJ e supusă condiţiilor de fond şi de formă ale legii sub
dreptul părţii la recurs. imperiul căreia a fost pronunţată – Art. 725 C. proc. civ. 4)
Hotărârea este comunicată părţii la ladata Hotărârile pronunţate înainte de intrarea în vigoare a legii noi rămân
de 28.12.2005 Care este calea de atac pe supuse căilor de atac şi termenelor prevăzute de legea sub care au
care ar putea să o formuleze partea în fost pronunţate.[deci nu communicate!]
cauză?
Raţiuni:
(+) ulterior pronunţării hotărârii, partea nu poate fi lipsită de
calea de atac recunoscută de lege la momentul pronunţării;

(-) ulterior pronunţării, să nu se poată institui o cale de atac


inexistentă la data când părţile au dobândit hotărârea
3. Care este ordinea de succesiune între Nu există o ordine, pot fi exercitate succesiv în orice ordine.
căile de atac? Se exercită întâi contestaţia
în anulare şi apoi revizuirea sau invers?
4. Se poate ca o cale extraordinară de atac Da, în limitele termenului în care ea se poate exercita, şi
să se exercite, pe rând, de mai multe ori, pentru alte motive decât cele invocate anterior. În privinţa unor
împotriva aceleaşi hotărâri? căi extraordinare de atac nu se aplică regula unicităţii dreptului de a

1
Procedură civilă L.V.
folosi o cale de atac
5. Exercitarea contestaţiei în anulare şi a Da, în condiţiile art 3191 şi 325 C. proc. civ.rap la 403 alin. (3), (4) şi
revizuirii suspendă executarea HJ? 7231 numai cu depunerea unei cauţiuni. Se poate suspenda şi
provizoriu prin încheiere irevocabilă până la soluţionarea cererii de
suspendare, în cazuri urgente, cu plata unei cauţiuni de 10% din
valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane lei pentru cererile
neevaluabile în bani.
6. Exercitarea recursului suspendă I. Numai în cazurile anumite prevăzute de lege ex. în
executarea HJ? cauzele privitoare la strămutarea de hotare, desfiinţarea de
construcţii, plantaţii sau a oricăror lucrări având o aşezare fixă,
precum şi în cazurile anume prevăzute de lege.
II. La cerere cu plata unei cauţiuni de de 10% din valoarea
obiectului cererii sau de 5 milioane lei pentru cererile neevaluabile în
bani.
7. Care sunt hotărârile care nu sunt supuse I. Încheierea prin care s-a încuviinţat sau respins
controlului judiciar? abţinerea, ca şi aceea prin care s-a încuviinţat
recuzarea, nu este supusă la nici o cale de atac. . 34. - (1)
II. Hotărârea asupra strămutării se dă fără motivare şi nu este
supusă nici unei căi de atac 40 (4)
III. Încheierea de numire a arbitrului de către instanţa de
judecată se va da în termen de 10 zile de la sesizare, cu
citarea părţilor. Ea nu este supusă căilor de atac351 (2)
IV. Cererea de recuzare se soluţionează de instanţa
judecătorească, prevăzută de art. 342, cu citirea părţilor şi a
arbitrului recuzat, în termen de 10 zile de la sesizare.
Încheierea nu este supusă căilor de atac. 3512 2)
V. În cazul în care există pericol evident de sustragere a
bunurilor de la urmărire, la cererea creditorului sau a
executorului judecătoresc, preşedintele instanţei de
executare va putea dispune, prin încheiere irevocabilă, dată
fără citarea părţilor, ca o dată cu înmânarea somaţiei să se
aplice şi sechestrul. 411 (2)
8. De când până când au loc dezbaterile pe Încep la prima zi de înfăţişare şi durează până în momentul în
fondul cauzei? care instanţa se socoteşte lămurită asupra pretenţiilor
deduse judecăţii, când declară dezbaterile închise şi se retrage
pentru deliberare (părţile îşi susţin pretenţiile şi apărările, combat

2
Procedură civilă L.V.
cererile adversarului, administrează probe, pun concluzii pe excepţii
sau pe fond).
9. Care este puterea de lucru judecat a Partea din hotărâre care interesează puterea de lucru judecat este
considerentelor? dispozitivul, pentru ca in dispozitiv este cuprinsa solutia, iar
dispozitivul este cel care se execută. Totuşi, trebuie recunoscut
acest efect şi considerentelor, în măsura în car explică dispozitivul
şi se rflectă în el. Vor beneficia de putere de lucru judecat acele
considerente în lipsa cărora nu ar fi posibilă înţelegerea
dispozitivului hotărârii, acele considernte decisive, care
constituie susţinerea necesară a dispozitivului, făcând corp comun
cu acesta.

10 Poate constitui motivul de recurs de la Da.


. art. 304. pct. 2 pronunţarea hotărârii de
către un complet de judecată şi
redactarea şi semnarea de către un altul?
11 Este aplicabil motivul de recurs de la art. Nu. Cererea de suspendare a cauzei este un simplu incident
. 304 pct. 6 în ipoteza în care instanta a procedural, şi, prin consecinţele sale – de a determina încetarea
pronunţat suspendarea deşi nu se provizorie a judecării cauzei – nu poate fi asimilat cu un capăt de
solicitase? cerere.

12 Care sunt condiţiile invocării nulităţii • Poate fi ridicată numai de către partea ocrotită
. relative direct în recurs? prin norma încălcată;
• Să fi ridicat excepţia nulităţii în faţa instanţei a
cărei hotărâri se atacă;
• Instanţa a respins excepţia / a omis să se
pronunţe asupra ei;
• Neregularitatea să nu se datoreze părţii care o
invocă.

13 Ce hotărâri nu se motivează? • H asupra strămutării;


. • H de divorţ, dacă cer părţile;

Care este termenul până la care poate fi Conform 303 (1) [prin cererea de recurs sau înăuntrul termenului

3
Procedură civilă L.V.
14 motivat recursul declarat potrivit art. de recurs] iar nu până la prima zi de înfăţişare căci art. 287 nu
. 3041? este plasat la Judecata în apel. Or, art. 316 îngăduie ca în recurs
să se poată aplica dispoziţiile privitoare la judecata în apel, în
măsura în care nu sunt potrivnice celor din recurs.

15 În cadrul recursului exercitat conform Cele permise în recurs – înscrisuri noi pt că art 305 e amplasat după
. 3041 probele aplicabile sunt cele permise art. 3041.
in apel sau cele permise în recurs (art.
305)?

16 Care este sancţiunea nemotivării Nulitatea acestuia, pentru că prevede expres art. 306 această
. recursului în termen, având în vedere că sancţiune specifică, desi nulitatea se aplica termenelor dilatorii
este un termen imperativ? (prohibitive).

17 Neinvocarea din oficiu de către instanţă a Nu, pentru că art. 306 prevede că instanţa „poate invoca şi din
. unor motive de ordine publică în recurs dă oficiu” nu ”are obligaţia”.
posibilitateautilizării contestaţiei în
anulare?

1 Ce soluţie se poate pronunţa în recurs în Casare cu trimitere spre rejudecare către aceiaşi instanţă
8. cazul în care se invocă nepronunţarea
instantei de apel asupra cererii
reconvenţionale
1 Care va fi compunerea completului în caz 2 judecători căci e apel
9. de casare cu trimitere?
2 Care va fi compunerea completului în caz 3 judecători că e recurs.
0. de casare cu reţinere?
2 Câte hotărâri se pronunţă în cazul casării • 2 HJ (1 HJ de admitere a recursului şi 1 HJ de rejudecare în
1. cu reţinere, 2 sau 1? fond) – părţile au pus concluzii numai asupra recursului / e
necesară administrarea de probe noi;
• 1 HJ (admite recursul + rejudecă) – nu mai este necesară de
administrarea de noi probe şi părţile pun concluzii atât asupra
recursului cât şi asupra fondului.
2 HJ de casare e obligatorie cu priv la starea Art. 315 da Hj pronunţate de către instanţa de recurs putere numai

4
Procedură civilă L.V.
2. de fapt şi de drept? cu privire la problemele de drept dezlegate iar nu şi la cele de fapt.
2 Sub ce aspecte e obligatorie hotărârea - Asupra modului de rezolvare a problemei de drept dezlegate;
3. instanţei de casare? - Asupra necesităţii de a se administra anumite probe.
2 Unger cere deschiderea procedurii Dispune deschiderea procedurii insolvenţei motivat de faptul că
4. insolventei impotriva TCI. TCI face pentru a se deschide procedura specială, nu este necesar un titlu
contestatie la cererea de deschidere executoriu
apărându-se prin aceea că, între părţi are
loc un arbitraj cu acelaşi obiect la Paris.
Ce solutie pronunta instanta?
2 Creditoarea A.F.P. a solicitat deschiderea Asociaţia de proprietari nu desfăşoară activitate economică aşa cum
5. procedurii insolvenţei împotriva aceasta este definită de Legea nr. 85/2006, astfel că, nu este
debitoarei Asociaţia de Proprietari nr. 5, aplicabilă procedura insolvenţei, reglementată de aceasta, situaţie în
pentru o creanţă de 38.648 lei. Ce va care cererea creditoarei urmează să fie respinsă. Sentinta nr.
dispune instanţa? 27/19.01.2009 Tribunalul Olt, just.ro

2 Se poate folosi interogatoriul pentru Da.


6. dovada motivelor de divorţ? Prin decizia nr.269/2007 a CC, s-a admis excepţia de
neconstituţionalitate a art 612 alin. (5) C. proc. civ.
2 Care este diferenţa între încheierile Încheierile de şedinţă = încheieri premergătoare =
7. preparatorii şi cele interlocutorii? (preparatorii+interlocutorii).

• ÎNCHEIERILE PREPARATORII: 268 (2), nu leagă judecătorul,


nu lasă să se întrezăreacă hotărârea asupra fondului (nu
rezolvă probleme contoversate, nu se prejudecă fondul).
Ex: încheierea de încuviinţare a unei probe la care cealaltă
parte nu se opune; încheierea de numire a expertului;
încheierea de încuviinţare a conexării; încheierea de amânare
a dezbaterilor;
• ÎNCHEIERILE INTERLOCUTORII 268 (3), leagă judecătorul,
pregătesc dezlegarea pricinii. Ex: încheierea de
încuviinţare a unei probe la care cealaltă parte se opune
motivat; încheierea de respingere a unei excepţii de
necompetenţă; alj, prescripţie, lipsă de calitate.
Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât
odată cu fondul , în afară de cazul în care s-a întrerupt cursul

5
Procedură civilă L.V.
judecăţii. (282(2))

2 Care este calea de atac şi care este Recurs odată cu fondul dacă s-a respins cererea de suspendare.
8. hotararea ce se ataca în cazul cererii de Recurs împotriva încheierii (separat) dacă s-a admis cererea de
suspendare a judecăţii? suspendare.

Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât


odată cu fondul, în afară de cazul în care s-a întrerupt cursul judecăţii
(282(2).
(2441(1) – se atacă cu recurs

2 Care este calea de atac şi care este Apel odată cu fondul


9. hotararea ce se ataca în cazul încheierii (nu s-a întrerupt cursul judecăţii -282(2))
asupra conexităţii?
3 Care este calea de atac şi care este Apel odată cu fondul
0. hotararea ce se ataca în cazul cererii de (nu s-a întrerupt cursul judecăţii -282(2))
arătare a dreptului?
3 Care este calea de atac şi care este Apel odată cu fondul
1. hotararea ce se ataca în cazul numirii unui (nu s-a întrerupt cursul judecăţii -282(2))
expert?
3 Care este calea de atac şi care este Apel odată cu fondul
2. hotararea ce se ataca în cazul hotătârii (nu s-a întrerupt cursul judecăţii -282(2))
dată asupra unei excepţii?
3 Ce cale de atac urmează să fie formulată Apel / Recurs în funcţie de valoare
3. împotriva hotărârii instanţei de fond ce 2821
are ca obiect constatarea nulităţii unui
CVC?
3 Dacă decesul părţii a intervenit după Nulitatea deciziei Tribunalului nu si a Sentintei Judecatoriei!
4. închiderea dezbaterilor înaintea primei
instante, este vreo sanctiunea aplicabila
deciziei Tribunalului in calea de atac?
3 Cererea de judecare în lipsă a cauzei Nu.
5. formulată în fond produce efecte şi în faţa Este vorba de o nouă fază procedurală.
instanţei de recurs, când după casarea cu
reţinere se rejudecă pricina în fond?
3 Ce sancţiune este aplicabilă dacă părţile Suspendarea pe 242 nu anularea cererii. Condiţiile textului fiind

6
Procedură civilă L.V.
6. legal citate nu se prezintă iar acţiunea nu îndeplinite iar norma imperativă, instanţa e obligată să suspende
a fost legal timbrată? judecata fără a mai efectua vreun act de procedură. Aceeaşi soluţie şi
în cazul în care nu e competentă instanţa. În sens contrar – numai
dacă apreciază că este competentă material, instanţa poate pronunţa
suspendarea.
3 Există posibilitatea suspendării judecăţii Nu, pentru ca procedura ordonanţei preşedinţiale reclamă urgenţă.
7. ordonanţei preşedinţiale în condţiile art.
244 pct 1?
3 Există posibilitatea suspendării judecăţii Nu.
8. acţiunii posesorii până la soluţionarea În cadrul acţiunii posesorii nu se cercetează fondul dreptului ci numai
acţiunii în revednicare a imobilului? aparenţa acestuia, acţiunile posesorii fiind destinate apărării posesiei
ca stare de fapt => nu depinde de soluţia din petitoriu.
3 Este posibilă suspendarea unui litigiu Da.
9. până la finalizarea procedurii din faţa Sfera 244 pct. 1 nu e limitată la instanţele de judecată ci şi la
Comisiei de reexaminare din cadrul OSIM procedurile jurisdicţionale.
în temeiul 244 pct. 1?
4 Există posibilitatea revenirii asupra Nu.
0. măsurii suspendării? Caracter imperativ, măsură irevocabilă.
4 Există posibilitatea suspendării litigiului Nu.
1. până la finalizarea procedurii succesoral- Deyzbaterea succesiunii în faţa notarului nu poate fi asimilat unei
notariale? judecăţi.
4 Există posibilitatea suspendării judecăţii Nu.
2. până la soluţionarea dosarului înaintat Principiul subsidiarităţii sesizării CEDO = sesizarea CEDO se poate
CEDO? face numai după epuizarea căilor de atac efective (înainte de
aplicarea unei sancţiuni supranaţionale, statul trebuie să aibă
posibilitatea să remedieze situaţia litigioasă în sistemul său intern.)
4 Poate procurorul să solicite continuarea Da, cu excepţia acţiunilor strict personale.
3. judecăţii dacă părţile nu se prezintă?
4 În ce cazuri se timbrează cererea de Când suspendarea se datoreaza părţilor (art. 3 lit.s) L146/1997)
4. repunere pe rol?
4 Care este modalitatea prin care instanţa Ia act de renunţare (nu există alj, efectele se produc retroactiv).
5. admite cererea de renunţare la judecată? Instanţa nu poate respinge acţiunea ca fiind rămasă fără obiect, căci,
în acest caz există autoritate de lucru judecat.
4 Se poate reveni asupra cererii de Nu, cererea de renunţare fiind un act unilateral, este irevocabil, deci
6. renuntare? nu poate fi revocat.
47 Se poate renunţa la drept în cazul Nu, pentru că, conf. Art. 247, in caz de renunţare la drept, instanţa dă

7
Procedură civilă L.V.
. somaţiei de plată? o hotărâre prin care va respinge cererea în fond. Or, în cazul acestei
procedui nu se poate aborda fondul raporturilor juridice dintre părţi.
48 Poate operea perimarea dacă s-a cerut Nu.
. judecarea în lipsă iar instanţa a suspendat Lăsarea pricinii în nelucrare nu incumbă părţilor.
cauza pe 242?
49 Care e termenul de perimare dacă din 6 luni.
. cererea de chemare în judecată rezultă că Ceea ce se perimă este judecata cererii şi nu cererea ca atare.
litigiul e de natură civilă dar a fost
calificat în mod greşit calificat drept
comercial şi judecat ca atare?
50 Acţiunea civilă disjunsă de acţiunea Nu.
. penală se perimă? Instanţa penală este obligată să se pronunţeşi asupra laturii civile,
astfel încât din oficiu trebuie să fixeze termen.
51 Când se împlineşte termenul de perimare 15.05.1994.
. într-o cauză civilă, dacă, în baza art. 242.
pct. 2 procesul a fost suspendat la data de 250 (2) În cazurile prevăzute de art. 243, cursul perimării este suspendat timp de 3 luni de la data când s-au
petrecut faptele care au prilejuit suspendarea judecăţii, dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 6
15.02.1993, iar la 1.02.1994 survine luni ale termenului de perimare.
moartea părţii?
52 Poate opera perimarea în cazul în care Nu.
. pricina a fost suspendată până la Partea a fost împiedicată să stăruie în judecată pentru un fapt mai
soluţionarea definitivă a altei pricini de presus de voinţa sa.
care depinde în tot sau în parte existenţa
sau inexistenţa dreptului dedus?
53 Fiind o excepţie dirimantă, excepţia de Nu.
. perimare a cererii de chemare în judecată 252(3) prevede expres că nu.
poate fi invocată direct în apel sau în
recurs?
54 Ce act de procedură pronunţă instanţa Sentinţă.
. când declină competenţa?
55 Ce hotărâre se pronunţă dacă se judecă o Sentinţă dacă a fost atacată o hotărâre dată în primă instanţă.
. contestaţie în anulare sau o revizuire? Decizie dacă a fost atacată o hotprâre dată într-o cale de atac.
56 Care este soluţia în ipoteza în care, până Nu trebuie compus ca pentru divergenţă ci, pentru respectarea
. la reluarea dezbaterilor asupra principiului continuităţii, trebuie repusă cauza pe rol pentru ca părţile
divergenţei, din varii motive (oală deces), să pună concluzii în faţa unui complet nou, legal compus.
unul din judecători nu mai poate participa
la judecată?

8
Procedură civilă L.V.
57 Există posibilitatea apariţiei divergenţei în Nu.
. recurs? În cazul completelor cu număr impar de judecători, judecătorii ale
căror păreri se apropie mai mult trebuie să se unească într-o părere.
58 Care este sancţiunea lipsei din dispozitiv a NR condiţionată de existenţa unei vătămări.în condiţiiel 105 (2)
. menţiunii „pronunţată în şedinţă publică” Lipsa din minută nu se sancţionează pentru că legea nu prevede o
atare obligaţie, pronunţarea fiind un act ulterior întocmirii
dispozitivului pe scurt..
59 Suntem în prezenţa unei nulitătţi totale Nulitate totală dat fiind caracterul unitar al hotărârii.
. sau parţiale dacă minuta nu este semnată
pe toate paginile?
60 Când se comunică şi când nu se comunică Se comunică, atunci când aceasta este necesară pentru curgerea
. hotărârea? termenului de apel sau de recurs. Per a contrario, dacă termenul de
exercitare a căii de atac curge de la pronunţare nu se mai comunică.
61 Care sunt modalităţile de renunţare la 1. Declaraţia părţii în faţa instanţei – PV.
. execritarea căii de atac? 2. Ulterior pronunţării, dar până la expirarea termenului de
exercitare a căii de atac – Înfăţişarea părţii înaintea
Preşedintelui Completului / Prin înscris autentic.
62 Dacă prin hotărârea supusă învestirii cu Da.
. formulă executorie s-a acordat termen de Revocarea termenului de graţie se dipune de aceeaşi instanţă.
graţie, se poate dispune învestirea cu
formulă executorie?
63 Ce condiţie specială este necesară pentru Încuviinţarea autorităţii tutelare.
. încuviinţarea unei tranzacţii, dacă printre
părţile litigiului se află şi minori?
64 Ce căi de atac ar putea fi invocate 1. Recurs în condiţiile 3041.
. împotriva Hotărârii care consfinţeşte 2. Anularea/rezoluţiunea pentru vicii de consimţământ, pentru
tranzacţia? neexecutarea unei obligaţii asumate prin tranzacţie –
Tranzacţia fiind un contract
3. Acţiunea pauliană.
4. Contestaţia în anulare.
5. Revizuirea NU – pentru că presupune o hotărâre pronunţată în
fond, or hotărârea de expedient nu este rezultatul unor
dezbatero contradictorie.
64 Cum pot fi solicitate cheltuielile de Pe cale separată.
. judecată dacă nu s-au cerut în litigiul în
care s-a obţinut hotărârea favorabilă?

9
Procedură civilă L.V.
65 Cum pot fi solicitate cheltuielile de Pe cale separată /Apel / Recurs/ Revizuire 322 pct. 2 / Completare
. judecată dacă instanţa a omis să se (2812) .
pronunţe asupra lor în litigiul în care s-a Nu poate fi folosită procedura îndreptării (281) şi nici contestaţia în
obţinut hotărârea favorabilă? anulare specială pentru că avem o eroare de judecată nu o eroare
materială.
66 Cum pot fi solicitate cheltuielile de Apel/Recurs, nu pe cale separată pentru că există autoritate de lucru
. judecată dacă instanţa a respins cererea judecat
de acordare a lor în litigiul în care s-a
obţinut hotărârea favorabilă?
67 Dacă se dispune declinarea se pot acorda Nu.
. cheltuieli de judecată? Nreclamantul nu a căzut în pretenţii, deşi poate fi considerat culpabil.
68 Poate instanţa de apel să admită cererea Nu.
. de încuviinţare a execuţiei vremelnice Ar echivala cu revocarea termenului de executare al hotărârii,
dacă prima instanţă a acordat un termen decăderea din termen putând fi fidpusă doar în condiţiile art. 263,
de graţie? 382
69 Care este instanţa competentă să judece Instanţa de apel.
. cererea de suspendare a executării Dacă hotărârea nu este susceptibilă de apel, nu se pune problema
vremelnice? suspendării, nefiind necesară nici încuviinţarea vremelnică.
70 Se poate solicita îndreptarea conf. 281 C. Nu.
. proc. civ. în cazul în care instanţa a omis E vorba de o greşeală de judecată nu de o eroare materială de ordin
să se pronunţe asupra cheltuirlilor de procedural.
judecată?
71 Care este termenul înăuntrul căruia poate Nu există un termen, putând fi introdusă nu doar în cadrul termenului
. fi formulată o cerere de îndreptare a erorii de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.
materiale (281)? Cererea nu poate fi respinsă ca tardivă.
72 Eroarea sau omisiunea trebuie să se Oriunde.
. regăsească în practica, considerente sau
dispozitiv pentru a fi îndreptată? (281)
73 Unde trebuie să existe contradicţiile? În dispozitiv, nu între considerente şi dispozitiv.
.
74 Poate instanţa de apel deduce din faptul Nu.
. executării hotărârii că aceasta a fost Principiul echipolenţei se aplică numai în cazurile strict prevăzute de
comunicată părţiilor? lege

10
Procedură civilă L.V.
1.

11
Procedură civilă L.V.

S-ar putea să vă placă și