Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PSIHOLOGIE


CLASA: a X-a
SUBIECTUL: CARACTER ( definitie si caracterizare ; analiza structurala a caracterului)
TIPUL LECŢIEI: de comunicare de noi cunoştinţe

OBIECTIVE :
Competenţă generală: Cunoaşterea fenomenelor psihice, a componentelor şi trăsăturilor specifice personalităţii umane, în
scopul înţelegerii vieţii subiective a omului;

Obiective operaţionale: Oo1: să definească şi să caracterizeze caracterul;


Oo2:să explice formarea caracterului şi mecanismelor implicate;
Oo3:sǎ explice importanţa atitudinilor în cristalizarea caracterului ;
Oo4:să înţeleagă importanta trasaturilor de vointa in calitate de componenta executorie;

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE:
expunerea, explicaţia didacticǎ, conversaţia, problematizarea, observaţia sistematicǎ şi independentǎ,
reflecţia personalǎ, activitatea independentǎ.

 MIJLOACE ŞI MATERIALE:

chestionar caracterologic (G. Berger. Gauchet şi Lambert)

BIBLIOGRAFIE:
Neculau Adrian – coordonator manual „Psihologie” – cls. A X-a, Edit. Polirom 2005
Iacob Luminita, Salavastru Dorina, Havarneanu Cornel, Boncu Stefan, Lungu Ovidiu – colab.
Chestionar caracterologic (G. Berger. Gauchet şi Lambert)

1
Elemente esenţiale de conţinut Strategii didactice
Secvenţele lecţiei Ob. Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace

1. Captarea - se va realiza discutând pe -strategie -manual de observarea


atenţiei marginea următoarei - participǎ la discuţii, discursivǎ de psihologie- sistematicǎ
afirmaţii pentru tema în argumentându-şi tip Editura a elevilor;
cauzǎ : rǎspunsurile ; argumentativ- Polirom;
persuasiv ;
Caracterul se referă la
acele trăsături care descriu
modul de a fi, de a se
comporta, atitudinile,
convingerile, profilul moral
al unei persoane.

- ascultǎ cu atenţie -dezbaterea ;


2.Comunica-rea - se vor trece în revistǎ obiectivele lecţiei ;
subiectului şi a elementele-cheie ale temei,
obiectivelor prezente în schema lecţiei
lecţiei (anexa nr. 1) ;

2
3. Dirijarea Oo1 Caracterul – definire si - ascultǎ ceea ce li se -manual de
învăţării caracterizare comunicǎ ; psihologie- observarea
− „Caracter”- Editura sistematicǎ
(gr.)=pecete,tipar Polirom; a elevilor;
− Caracter= un mod de
a fi, un ansamblu de − participǎ la -strategie
insusiri psihice, discuţii, explicând discursivǎ de
caracteristice unui care sunt tip explicativ;
individ. deosebirile dintre
temperament şi -expunerea;
caracter,
− Caracterul − identifica -explicaţia
desemneaza trasaturile de didacticǎ ;
ansamblu insusirilor caracter ;
psihice care privesc -conversaţia;
relatiile unei
persoane cu semenii
sai si valorile dupa
care se conduce

Oo2 Formarea caracterului


1.. Importanta familiei: instituie - oferǎ exemple practice -strategie
reguli, exigente normative, - enumeră care sunt didacticǎ de tip
ofera modele de conduita, se argumentativ-
mecanismele de formare
conduc dupa valori. Acestea sunt
a caracterului şi deductiv ;
imitate, deoarece familia detine
autoritatea si e compusa din importanţa lor în
persoane semnificative pentru conturarea personalităţii manual de
copil. umane ; -conversaţial psihologie-
2. Mediul scolar, grupul de - explică modul de Editura
prieteni, mediul social: acestea Polirom;
desfăşurare a
au sisteme de norme la care
-problematiza-
3
persoana adera, pentru a se mecanismelor implicate rea ;
adapta. în formarea caracterului observarea
- explică importanţa sistematicǎ
− Caracterul este
intotdeauna supus unei
mediilor : familial, social a elevilor;
valorizari pe baza şi cultural în modelarea
distinctiei intre bine si caracteruluI
rau si este o instanta de - explică influenţa
control si valorificare a modelelor asupra
temperamentului. conturării caracterului
− Caracterul regleaza din
- exemplifică cu situaţii -strategie
interior coccordanta si
compatibilitatea concrete discursivǎ de
conduitei cu exigentele si identifică unele situaţii tip explicativ;
normele promovate sau în care modelele au rol
impuse de societate. determinant

observarea
sistematicǎ
a elevilor;
-expunerea;-
Oo3 Atitudini - reţin tipurile de strategie didacticǎ
Caracterul este considerat atitudini – valori şi de tip
mecanismul integrator – sintetic importanţa lor în argumentativ-
cel mai important al deductiv ;
cristalizarea caracterului
personalităţii, este orientativ şi
reglator, reuneşte ansamblul de
atitudini – valori definitorii
pentru profilul psihomoral al - enumeră componentele -conversaţia ;
personalităţii. atitudinii şi explică -activitatea
Conceptul de atitudine : conceptul de atitudine manual de
atitudinea este o modalitate de independentǎ;
psihologie-
raportare , o poziţie faţă de
anumite aspecte ale realitatii ce -exerciţiul; Editura
implica reactii afective, - participă la discuţii , Polirom,
cognitive si comportamentale. argumentând importanţa
4
Tipuri de atitudini: formării unui sistem de
a) atitudini fata de societate si atitudini – valori propriu
de ceilalti oameni
b) atitudini fata de activitatea
desfasurata
c) atitudini fata de propria evaluare
persoane orală
-observaţia
sistematicǎ şi observarea
independentǎ; sistematicǎ
Oo4 - exemplifică cu situaţii a elevilor;
TRASATURI DE VOINTA concrete unele trăsături
Trasaturile de vointa asigura de caracter -conversaţia; temǎ de
traducerea in fapt a intentiilor si lucru în
mobilizarea resurselor
personalitatiipentru a face fata
- explică conceptul de clasǎ:carac
solicitarilor si fiind componenta valoare şi importanţa -reflecţia terizareaa
executorie. valorilor în crearea personala lui Hagi
Trasaturi voluntare de caracter : propriului sistem de Tudose ;
 fermitate valori
 perseverenta - reliefează rolul
 stapanire de sine valorilor dezvoltarea -exerciţiul; Chestionar
 curaj personalităţii individului caracterolo
 spirit hotarat - enumeră şi exemplifică gic (G.
 eroism trăsăturile caracteriale al -observaţia Berger.
O piramida a caracterului, individului sistematicǎ şi Gauchet şi
diferita de la un individ la altul. - exemplifică cu situaţii independentǎ; Lambert)
In varf trasaturi dominante, la concrete – trăsăturile
baza trasaturi specifice. caracteriale
Tipuri de trăsături caracteriale :
- trăsături secundare
-activitatea
- trăsături principale
- trăsături cardinale independentǎ;
-reflecţia
personalǎ;
5
- se va realiza frontal,
4.Obţinerea prin evaluarea
performanţei ; răspunsurilor -observaţia
asigurarea feed- obţinute la solicitările sistematicǎ şi
back-ul adresate; evaluarea independentǎ;
va avea o
componentǎ -conversaţia;
predominant
5.Intensificarea stimulativǎ;
retenţiei şi -activitatea
transferuL − vor exemplifica independentǎ;
achizitiile -reflecţia
caracterizand un personală
personaj de nuvela.
− Vor avea ocazia sa
descopere detalii
6. Evaluarea − despre propriul
performanţei caracter completand
Chestionarul
caracteologic.

6
ANEXA NR. 1
SCHEMA LECŢIEI
I. CARACTERUL CA PROFIL PSIHOMORAL AL PERSONALITĂŢII
- „Caracter”-(gr.)=pecete,tipar
− Caracter= un mod de a fi, un ansamblu de insusiri psihice, caracteristice unui individ.
− Caracterul desemneaza ansamblu insusirilor psihice care privesc relatiile unei persoane cu semenii sai si valorile dupa care se conduce
− el reprezinta profilul psihomoral al omului.
− In timp ce temperamentul este innascut, caracterul se formeaza pe parcursul vietii

II. FORMAREA CARACTERULUI


1.. Importanta familiei: instituie reguli, exigente normative, ofera modele de conduita, se conduc dupa valori. Acestea sunt imitate, deoarece familia detine
autoritatea si e compusa din persoane semnificative pentru copil.
2. Mediul scolar, grupul de prieteni, mediul social: acestea au sisteme de norme la care persoana adera, pentru a se adapta.

− Caracterul este intotdeauna supus unei valorizari pe baza distinctiei intre bine si rau si este o instanta de control si valorificare a temperamentului.
− Caracterul regleaza din interior coccordanta si compatibilitatea conduitei cu exigentele si normele promovate sau impuse de societate.

III. ATITUDINI
Caracterul este considerat mecanismul integrator – sintetic cel mai important al personalităţii, este orientativ şi reglator, reuneşte ansamblul de atitudini – valori
definitorii pentru profilul psihomoral al personalităţii.
Conceptul de atitudine : atitudinea este o modalitate de raportare , o poziţie faţă de anumite aspecte ale realitatii ce implica reactii afective, cognitive si
comportamentale.
Tipuri de atitudini:
a) atitudini fata de societate si de ceilalti oameni
b) atitudini fata de activitatea desfasurata
c) atitudini fata de propria persoana

IV. TRASATURI DE VOINTA


Trasaturile de vointa asigura traducerea in fapt a intentiilor si mobilizarea resurselor personalitatiipentru a face fata solicitarilor si fiind componenta executorie.
Trasaturi voluntare de caracter :
 fermitate ;perseverenta ; stapanire de sine ; curaj ; spirit hotarat ;eroism.
O piramida a caracterului, diferita de la un individ la altul. In varf trasaturi dominante, la baza trasaturi specifice.
Tipuri de trăsături caracteriale :
- trăsături secundare
- trăsături principale
- trăsături cardinale

S-ar putea să vă placă și