Sunteți pe pagina 1din 12

Şcoala cu clasele I-VIII, „Dr.

C-tin Angelescu” Constanţa

MODELELE NOASTRE
50 de minute de magie literara

Clasele: I- VII
Prof. Mastacan Paraschiva
Inv.: Elisei Daniela
Matei Daniela
Popescu Raluca
Tirla Cristina
Perioada: anii şcolari 2009-2010/2010-2011
Locaţie: sala de clasa , biblioteca
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
ACTIVITĂŢI TRANSDISCIPLINARE: cântecul, jocul de rol, dramatizarea, aritmogriful

OBIECTIV FUNDAMENTAL:
 reluarea într-o formă atractivă a conţinuturilor unor texte literare
cunoscute;
 dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de redare orală a
conţinuturilor lecturilor citite, a exprimării de calitate a elevilor;
 formarea şi dezvoltarea gustului pentru citit, a extragerii normelor
morale şi respectarea învăţăturilor desprinse
OBIECTIVE SPECIFICE:
1. să redea oral (să povestească) conţinutul unor texte literare narative, descriptive
cunoscute, pe fragmente –selectiv sau integral;
2. sa realizeze un afis publicitar despre o opera literara citita;
3. sa respecte regulile de intocmire a unui afis publicitar;
4. sa dramatizeze un act sau un fragment dintr-o opera literara cunoscuta;
5. sa realizeze o macheta reprezentativa pentru opera literara aleasa;
6. sa participe activ si constient la concursurile literare organizate;
7. să se exprime corect din punct de vedere gramatical, al construcţiilor logice a
enunţurilor;
8. să recite expresiv poezii studiate;
9. să interpreteze vocal piese muzicale la literatura parcursă –pe versurile unor poezii de
Eminescu, Coşbuc, Alexe Mateevici, George Sion, Vasile Alecsandri, versuri istorice;
10. să spună ghicitori, să interpreteze proverbe şi zicători potrivite, aritmograf ;
11. să extragă anumite esenţe morale, de atitudine şi comportament din contexte şi să le
justifice pozitiv cu ajutorul cartii de vizită a lecturii;

1
12. să pastreze informatiile intr-un portofoliu.

TEHNICI ŞI INSTRUMENTE DE LUCRU: povestirea activă, conversaţia euristică,


explicaţia, citirea expresivă, selectivă, recitarea, cântarea individuală, în cor,
dramatizarea, evaluarea orală.

RESURSE :
a) umane
GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor I-VII din şcoala noastră si din alte scoli partenere
BENEFICIARI: elevii,înv.clasei,prof de limba română, prof de istorie, geografie, muzică
,desen invitatii la diverse activităţi, directorul şcolii, învăţătorii/institutorii şi părinţi
b) materiale: cărţi –volume (beletristică), culegeri literare, lecturi istorice, lecturi
geografice şi religioase, revista şcolară Vocea Şcolii, revista „Bioplanet”, revista
„Tera Magazin”; materiale pentru concursurile lietrare, instrumente necesare pentru
realizarea afisului publicitar;

RESURSE DE TIMP: 2 ani

ARGUMENT:

În condiţiile educaţiei permanente, şcolii îi revine misiunea de a-i înarma pe elevii cu


deprinderi temeinice de autoinstruire şi autoperfecţionare prin intermediul tuturor mijloacelor
şi nu în ultimul rând, prin mijlocirea cărţii.
Viaţa pe care o trăim la inceput de secol XXI este marcată de amprenta marilor
descoperiri ştiinţifice.Televizorul, calculatorul, internetul au devenit repede pereche pentru
fiecare generatie din ultimii ani. Aceste mijloace de informare rapidă şi comodă oferă elevilor
posibilitatea informării în orice domeniu al cunoaşterii. Şi atunci se naşte întrebarea: mai e
cartea o făgaduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi aşa cum menţiona
scriitorul Tudor Arghezi ?
Rămâne aşadar obligaţia şcolii de a repune cartea în drepturile ei.
Scriitorul român I.L. Caragiale afirmă acum aproape un secol: „O carte bună de citire,
în vârstă fragedă, este, poate, una din împrejurările cele mai hotărâtoare ale vieţii unui om.
Multe cariere intelectuale nu se datoresc altei împrejurări decât unei cărţi căzute la vreme
bună în mâinile unui copil, tot aşa precum umbra multor stejari seculari se datoresc căderii
unei ghinde pe pământ prielnic”.
Trezirea interesului şi a gustului pentru lectură implică pentru şcoală o responsabilitate
incontestabilă. Ce citesc copiii? Cum citesc? Când şi unde citesc? Cum îşi selectează
lecturile? Cum poate fi îndrumată lectura şi în ce măsură intervenţiile sunt oportune? Cum
contribuie lectura la formarea elevilor? Mai sunt personajele/eroii modele?- sunt câteva din
întrebările care se ridică în faţa cadrelor didactice , întrbări care-şi cer răspuns.
Micii cititori trebuie iniţiaţi şi deprinşi cât mai de timpuriu cu utilizarea concomitentă
a cărţii şi a mijloacelor moderne audio – vizuală ca premisă esenţială a unei învăţături
eficiente. Din partea factorilor educativi este nevoie de răbdare, perseverenţă, voinţă, precum
şi de modelul propriu.
În recomandarea lecturii va trebui să ţinem seama de cerinţele programei, de gusturile
şi de preferinţele elevilor, dar şi de posibilitatea de procurare a cărţilor.

2
Treptat elevul însuşi se va orienta în faţa rafturilor înţesate de cărţi din bibliotecile
şcolare din care îşi pot alege cărţile dorite, chiar dacă se întâmplă, uneori să nu fie cele mai
potrivite.
În practica şcolară am folosit diverse forme de îndrumare a lecturii în afara clasei.
Cele mai importante au fost povestirea, citirea expresivă a cadrului didactic,
recenzarea şi lecţiile de popularizare a cărţii.
Prin astfel de activităţi, un scriitor sau altul devine cunoscut elevilor din întreaga clasă,
nu numai celor care îl consideră ca autor preferat în lectura lor particulară.
Alături de aceste forme mai importante de lucru am mai folosit şi altele, ca, de
exemplu: recitarea unor poezii, cântece pe versurile unor autori, dirijarea spre dramatizare etc.
Folosirea diverselor forme de îndrumare a lecturii în procesul lecţiilor – pe care le-am
menţionat – stimulează interesul elevilor pentru lectură, le trezeşte dorinţa de a citi.
Lectura independentă a elevilor trebuie însă organizată şi stimulată prin diverse măsuri
spre a li se îndruma atenţia asupra celor mai bune cărţi.
Iată câteva din ele: organizarea expoziţiilor de cărţi, adunările tematice, sezătorile
literare organizate pe şcoală sau pe clasă, jocurile literare folosite mai ales pentru memorarea
numelui autorului şi a titlului cărţii citite.
O grijă deosebită am acordat-o evidenţei lecturii elevilor.
În acest sens în practica şcolară am folosit variate mijloace: tabelul de evidenţă a
lecturii elevilor, însemnări ale elevilor în caietele speciale.
Colaborarea strânsă dintre şcoală şi familie a avut menirea de a le arăta părinţilor
imensul rol al lecturii în formarea personalităţii copilului, să li se dea îndrumări asupra ce şi
cum trebuie să citească copiii lor, spre a-i ajuta să înţeleagă ceea ce citesc şi a le dezvolta
interesul pentru lectură.

Cartea şi biblioteca – numită şi memoria omenirii – sunt două noţiuni inseparabile. În


atmosfera de linişte profundă, tulburată, doar de foşnetul abia perceptibil produs de răsfoitul
paginilor, în lumea mirifică a cărţilor, s-au format toate marile personalităţi ale culturii şi
ştiinţei. „O sfintele mele cărţi ... pe care soarta prielnică mi le-a scos înainte, cât vă
datoresc că sunt om, că sunt om adevărat !”, spunea Nicolae Iorga.
În biblioteca şcolii noastre s-a creat o atmosferă prielnică lecturii, medierii contactului
elevului cu cartea. Accesul liber la raft, colecţiile rânduite estetic şi funcţional, fişierele şi
listele bibliografice, portretele marilor scriitori dominând încăperile, citatele celebre şi
maximile referitoare la carte şi la rolul lecturii în viaţa omului, totul îndeamnă la studiu.
O îndrumare corespunzătoare a lecturii îl va determina pe elev să-şi construiască şi o
bibliotecă personală. Sprijinul cadrului didactic şi al bibliotecarului în facilitarea procurării
cărţilor dorite, activitatea cu familia sunt hotărâtoare.
Oricâte biblioteci am avea şi oricâte cărţi ar sta alineate în rafturile acestora, pasiunea
lecturii nu se formează de la sine.
Dacă vom şti să trezim interesul elevilor noştri pentru citit, dacă vom îndruma, verifica
şi stimula în acest scop, vom creşte generaţii care vor simţi o „sete” permanentă pentru citit,
pentru cunoaştere, pentru lărgirea orizontului lor cultural ceea ce se va răsfrânge pozitiv
asupra vieţii şi activităţii lor, căci, aşa cum spunea Miron Costin: „Nu e alta mai frumoasă
şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor.”
Iată de ce mi-am propus să aduc, în şcoala noastra, acest proiect interdisciplinar,
proiect care are rolul de a dezvolta nevoia de descoperire şi formare a modelelor pentru viata,
nevoia de frumos şi armonios precum si nevoia de “stâmpărare” a setei de cunoaştere într-un
alt mod decât cel al internetului.

3
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

ACTIVITATEA NR. 1 (pentru elevii claselor II-VII):


Elevii se vor constitui în grupe de 6+8+10 , vor citi ,la biblioteca şcolii , săptamânal, câte
50 de minute,cărţile recomandate, vor alcatui fişe de lectură, vor prezenta povestirile,
rezumatele, dramatizările, recitările cu ocazia diferitelor activităţi şcolare sau
evenimentelor culturale: Ziua scolii, 15 Ianuarie, 24 Ianuarie ,1 Decembrie etc.
Şi ŞEZATOARE LITERARĂ la sfârşitul fiecărui semestru.

MODEL : Cartea de vizită a lecturii

ELEV: .......................................... DATA: .............................

CARTEA DE VIZITĂ A LECTURII

I. TITLUL: .........................................................................................................................
II. AUTORUL: ....................................................................................................................

III. LOCUL ŞI TIMPUL DESFĂŞURĂRII ACŢIUNII:


.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
IV. PERSONAJELE:
A) PERSONAJE PRINCIPALE: ............................................................................................
......................................................................................................................................................
B) PERSONAJE SECUNDARE: ...........................................................................................
.....................................................................................................................................................
C) PERSONAJE REALE: ...................................................................................................
..................................................................................................................................................
D) PERSONAJE IREALE: ...................................................................
...............................................................................................................
V. PRINCIPALELE EVENIMENTE ALE ÎNTÂMPLĂRII:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

4
...............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
VI. CE TE-A IMPRESIONAT? DE CE?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

VII. CU CE NU EŞTI DE ACORD? DE CE?


...............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
VIII. CE NU AI ÎNŢELES?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
IX. CARE ESTE PERSONAJUL TĂU PREFERAT? DE CE?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
X. CREEAZĂ UN CVINTET DESPRE PERSONAJUL PREFERAT!
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
XI. SCRIE EXPRESIILE FRUMOASE DIN TEXT:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
XII. CE AI ÎNVĂŢAT DIN ACEASTĂ ÎNTÂMPLARE?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

XIII. SCRIE UN PROVERB POTRIVIT CONŢINUTULUI TEXTULUI:


.............................................................................................................
..............................................................................................................
XIV. REALIZEAZĂ UN DESEN ÎN CARE SĂ PREZINŢI SCENA CARE TE-A
IMPRESIONAT!

5
FELICITĂRI! „ÎNELEPT NU E CEL CARE
CITEŞTE MULTE CĂRŢI, CI
ACEL CARE ÎNŢELEGE CEEA
CE CITEŞTE!”

lectura religioasă:
• OCTAVIAN GOGA –„Rugăciune”
• TUDOR ARGHEZI-„Psalmi”
• Cunoaşterea şi împlinirea unor obiceiuri specifice sărbătorilor religioase
(Sfântul Nicolae, Crăciun, Florii, Paşte, Rusalii).

• Marcel Olinescu- „Mitologie romaneasca”-Editura GRAMAR, Bucuresti,


2008
lecturi studiate, citite, poezii (citire expresivă, recitare):
• IONEL TEODOREANU –„LA MEDELENI”
• MIHAIL SADOVEANU –„ŢARA DE DINCOLO DE NEGURĂ”,
„DUMBRAVA MINUNATĂ”
• EMIL GÂRLEANU –„DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ”
• OSCAR WILDE –„PRINŢUL FERICIT”
• CEZAR PETRESCU –FRAM, URSUL POLAR”
• ION CREANGĂ –„AMINTIRI DIN COPILĂRIE”
• CONSTANTIN CHIRIŢĂ –„CIREŞARII”
• ION LUCA CARAGIALE –„MOMENTE ŞI SCHIŢE”
• VASILE ALECSANDRI –„PASTELURI”
• GEORGE COŞBUC –„POEZII DE IARNĂ”
• OTILIA CAZIMIR –„POEZII”
• MIHAI EMINESCU –„POEZII ”
• GEORGE TOPÂRCEANU –„RAPSODII DE TOAMNĂ”
• OCTAVIAN GOGA –„POEZII DESPRE NATURĂ”
 curiozităţi ale naturii: „DESCOPERIŢI MINUNILE LUMII”, „FELINE
MARI”
 tinere talente: REVISTA ŞCOLARĂ „Vocea Şcolii

 lecturi cu conţinut istoric:


• VALENTIN TEODOSIU –„LEGENDE ISTORICE”,
• DUMITRU ALMAŞ –„POVESTIRI ISTORICE”
• DIMITRIE BOLINTINEANU: „MUMA LUI ŞTEFAN CEL MARE”
 lecturi cu conţinut geografic:
• GEORGE VÂLSAN, SIMION MEHEDINŢI –„LECTURI GEOGRAFICE”,

6
 cântece –melodii pe versurile unor poeţi români:
• MIHAI EMINESCU -„Luceafărul” , „Somnoroase păsărele” (interpretare
corală);
• GEORGE COŞBUC –„Afară ninge ...” (cântare în cor)
• ALEXE MATEEVICI –„Limba noastră” ( cor)
• Folclor –„Scoală, române!” (cor)
 dramatizare „Dumbrava minunată”, de Mihail Sadoveanu, fragment –actul III, si
fabule;
 aritmograf literar( creat sau create)–fişe individuale

B. LECTURA RELIGIOASĂ –Se dă citire poeziei „Rugăciune” de Octavian Goga –


„Colindătorii”, de George Coşbuc.
-- mică prezentare de carte şi pliante cu conţinut religios
„Biserica albastră”, pr. Gh. Nemeş
„Catedrala reîntregirii” Alba Iulia, pliant
„Pictura bisericilor de lemn româneşti din Bihor în secolele al XVIII-lea şi al XIX-
lea”, Aurel Chiriac, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 1999,
„Mănăstirea Sfintei Cruci Oradea” –pliant,
vol. „Ne vorbeşte părintele Cleopa”, Mănăstirea Sihăstria, Tipografia Multiprint Iaşi,
„Cântări şi colinde ortodoxe”, Ed. Bunavestire Bacău, 1995,
(expoziţie de carte cu conţinut religios)

C. LECTURA GEOGRAFICĂ --prezentare în power point a unor fragmente din


„Lecturi geografice”, de G. Vâlsan şi S. Mehedinţi, Ed. Albatros, 1973 ;
-- expoziţie de carte geografică
-- prezentare:
„România”, Florin Andreescu, Editura Ad Libri, 2007 -ilustraţii pitoreşti din ţară:
forme de relief din România, sate, oraşe cu construcţii arhitecturale vechi, mănăstiri şi
biserici, oameni ai locurilor, litoralul românesc, Delta Dunării .
„Delta Dunării”, Florin Andreescu, Dumitru Murariu, Ed. Ad Libri, 2007, -ilustraţii
şi textul de final: „Care este importanţa Deltei Dunării? Având o suprafaţă de 6 000 km²,
Delta Dunării se situează, în ceea ce priveşte mărimea, pe locul 22 în lume şi pe locul 3 în
Europa. Deţine cea mai întinsă zonă de stufărişuri compacte de pe planetă. Potrivit
Convenţiei Ramsar, este zonă umedă de importanţă internaţională. Este, de asemenea,
singura deltă din lume declarată în întregime Rezervaţie a Biosferei. Datorită
numeroaselor sale ecosisteme, se remarcă printr-o complexă biodiversitate şi un genofond
de o inestimabilă valoare, fapt pentru care a fost înscrisă pe Lista Patrimoniului Mondial
Natural al UNESCO.”
„Descoperiţi Minunile Lumii”, Reader’s Digest, Univers Publishing SRL, 2004 ,
ilustraţii cu text: „Deşerturi: peisaje în schimbare, bătute nde vânturi”, „Temperatura în
deşert poate varia dramatic într-un interval de 24 de ore. Pe timpul zilei, soarele arde
nestingherit pe cerul lipsit de nori, atingându-se peste 55ºC. Noaptea, căldura se disipă
fiindcă nu există nori care să o împiedice şi temperatura , chiar şi îân centrul Saharei,
poate scădea sub 0ºC.” .
„Maramureş”, F. Andreescu, Valentin Hossu Longin, Ed. Ad Libri, 2006 –ilustraţii
ce reprezintă zona geografică a Maramureşului cu tradiţii şi cultură religioasă a locului la
sate. Auditie –melodia „Maramureş, plai cu flori”.

7
„Animale dispărute”, Enciclopedia pentru copii, Ed. Enciclopedia Rao, 2005,
prezentare capitole: Aventura mamiferelor, Alături de oamenii preistorici, Noi dispariţii,
cu selectare din „Alături de oamenii preistorici În Europa” -ilustraţii cu text: „Acum
120 000 de ani, în Europa clima era mult mai caldă decât astăzi. Aici trăiau elefanţi,
hipopotami, maimuţe şi feline mari ... pe întreg teritoriu al continentului.” Pentru fiecare
animal amintit –scurte texte şi imagini reprezentative, reliefate de elevul Vinter Dănuţ.
„Legendele apelor”, Zully Mustafa, Ed. Corint Junior, 2005 --povestire „Legenda
celor trei Crişuri” şi legendele lacurilor dobrogene
„Întrebări şi răspunsuri”, Marea carte: Întrebări şi răspunsuri”, teste, recorduri,
curiozităţi, informaţii utile, de De Agostini, Ed. Litera Internaţional, 2007, prezentarea
capitolelor cu interesante întrebări şi răspunsuri: Pământul, Universul, Dinozaurii,
Animalele, Plantele, Corpul omenesc, Ştiinţă şi tehnologie.
„Ghidul peşterilor din România”, Cristian Lascu, House of Guides, 2006, prezentare
peşterile din Apuseni –Bihor: Peştera Urşilor –imagini şi text: „În 1980, când s-a tăiat
panglica, turiştii au avut surpriza de a vedea o peşteră superbă, bine conservată şi
amenajată la nivel european. .......... O vizită durează cam 30-45 de minute, dar merită să
aveţi un jerseu mai grosuţ pentru a vă simţi confortabil la temperatura de 10ºC a peşterii.”,
( şi un pliant cu ilustraţii din peşteră), Peştera Meziad –imagini şi text: „Una dintre
atracţiile turistice clasice ale Apusenilor, Peştera Meziad, este vizitată de mai bine de un
secol.”, Peştera Vadu Crişului, Peştera Ungurului, Gheţarul Focul Viu, Cetăţile Ponorului,
din Platoul turistic Padiş, „centrul turistic al Apusenilor. Aici se află şi Centrul de Vizitare
al Parcului Natural al Munţilor Apuseni, recent constituit.”; citire –Lista peşterilor
protejate din judeţul Bihor, inclusiv Peştera Topliţa, com. Dobreşti, sat Luncasprie –
prezentarea elevei Dume Adina.
„Marile călătorii ale exploratorilor”, Radu Badale şi Andreea Apostol, Ed. Corint
Junior, 2007 .
„Ocolul pământului, primul meu atlas”, Ed. Prut, 2007 –prezentare selectivă cu text
şi hartă ilustrativă ;
„Vreau să ştiu!”, 1067 întrebări şi răspunsuri, Ed. Teora, 2006 ;
„Rechinii”, „Descoperă lumea!”, Ed. Aquila, prezentare selectivă la alegere;
„Roci, fosile, dinozauri”, „Vreau să ştiu”, Ed. Teora, 2000 .

D. BELETRISTICĂ –prezentarea cărţii şi povestirea integrală, selectivă, pe scurt:


--„La Medeleni” , I. Teodoreanu–povestirea, rezumatul romanului;
--„Ţara de dincolo de negură” , M. Sadoveanu–prezentare cu citate;
„Dumbrava minunată” –prezentare succintă (povestire –rezumat,
partea a treia, actul III, se va dramatiza de elevii cercului de teatru al şcolii);vizionare film
--„Din lumea celor care nu cuvântă”, de Emil Gârleanu: „După
asemănarea lor” , „Căprioara” –povestire , „Fricosul” – povestire şi citire selectivă a
expresiilor frumoase, ;
--„Prinţul fericit”, O. Wilde –povestire integrală,
--„Fram, ursul polar”, Cezar Petrescu –povestire succintă;
--„Ghicitori, proverbe, zicători” –prezentări, ghiciri şi comentarii
privind normele morale sugerate de proverbe şi zicători în mod aleatoriu, la alegerea
elevilor mai ales ca au in fisa de lectura;
--„Poezii”, M. Eminescu, recitări auditie muzicală „Luceafărul”,
„Somnoroase păsărele” –cântare în cor
V. Alecsandri, „Pasteluri” recitări,

8
Cântare în cor „Bardul din Mirceşti”
G. Coşbuc, recitări, cantece: La oglinda....
O. Cazimir „Cumătra vulpe”, recitare
G. Topârceanu „Rapsodii de toamnă”, recitări
--„Amintiri din copilărie”, I. Creangă –prezentări selective: „Pupăza
din tei”, dramatizare, cu intervenţia corului clasei –melodia „Pupăza din tei”, „La
scăldat” „Calul bălan”;”La cireşe”-dramatizare;vizionare filmş
--„Cireşarii”, Constantin Chiriţă –povestire;
--„Momente şi schiţe”, Ion Luca Caragiale: „ –povestiri succinte-
dramatizari .

E. LECTURA ISTORICĂ –prezentarea cărţii, imaginilor reprezentative textului


ales –pe scurt:
--lectura cu conţinut istoric: „Legende istorice”, „Burebista”,
„Capul de bour”;
--„Povestiri istorice”, D. Almaş –rezumatul a două povestiri -
„Decebal şi Traian”, „Lupta de la Rovine”;
--„ Poezia istorică”, Dimitrie Bolintineanu, „Muma lui Ştefan cel
Mare” , recitare în dialog (joc de rol):
 Povestitorul
 Ştefan cel Mare
 Mama lui Ştefan cel Mare

F. CÂNTEC „SCOALĂ, ROMÂNE!” –cor

Scoală, române, nu vezi cum plânge


Astăzi naţia ta,
De la Nistru la Marea cea Mare
Din Carpaţi pân’ la Tisa.

De te-ai scula, Ştefane, din mormânt


Să vezi Moldova ta,
Cum o desparte Prutu-n jumătate,
Ţi s-ar rupe inima.

Sunt unii care spun că nici n-am existat,


Nu se tem de Dumnezeu.
Fiecare piatră aici îi udată
De sângele neamului meu.

O Românie mare
Nu poate exista
Fără Ardeal, fără Bucovina,
Fără Basarabia!
Cântare folk „Limba noastră”, pe versurile lui Alexe Mateevici -cor.
Balada cerbului cu stea in frunte(ptr. cls. a VII-a);Doina(ptr. cls. a VII-a);

9
Romante pe versurile poetului Mihai Eminescu etc.

G. REVISTA ŞCOLARĂ „Vocea Şcolii “–selectări din rubricile TINERE


TALENTE şi alte preferinţe:
--prezentare compoziţiile proprii;
--alte rubrici, articole –la alegere;
-articole din alte reviste scolare.

H. DRAMATIZARE „DUMBRAVA MINUNATĂ”, după M. SADOVEANU –


Distribuţie:Lizuca , Patrocle, Bunicul ,Bunica ,Dl. Micuş ,D-na .... ,
Servitoarea Elena ,Sfânta Vineri ,Prichindeii , Domniţa .
DRAMATIZARE FABULE

I. ECTURI SUPLIMENTARE:

Pentru clasa a IV-a: 1. Petre Ispirescu- Basme;


2.Alexandru Mitru- Legendele Olimpului;
3. Gellu Naum- Cartile cu Apolodor;
4.Marin Sorescu- Unde fugim de-acasa;
5. Ioan Slavici- Basme.

Pentru clasa a V-a: 1. Petre Dulfu- Povestile lui Pacala;


2. Barbu St. Delavrancea- Nuvele;
3.Calistrat Hogas- Pe drumuri de munte;
4.Costache Negruzzi- Cum am invatat romaneste;
5. Ion Pillat- Pe Arges in sus, Satul meu, Poeme intr-un vers,
Balcioc, Florica;
6.Ionel teodoreanu- Ulita copilariei;
7. Mihail Sadoveanu-Tara de dincolo de negura;
8. Mircea Santimbreanu- recreatia mare;
9. Literatura populara- Legende populare romanesti.

Pentru clasa a VI-a: 1. Vasile Alecsandri- Noaptea Sfantului Andrei;


2. Lucian Blaga- Hronicul si cantecul varstelor;
3. Geo Bogza- Cartea Oltului;
4. Mircea Cartarescu- Enciclopedia Zmeilor;
5. Calistrat Hogas -Amintiri dintr-o calatorie;
6. Anton Pann -Nazdravaniile lui Nastratin Hogea;
7.Mihail Sadoveanu- Anii de ucenicie;
8.Nichita Stanescu- Veche intamplare;
9.Literatura populara- Doine si balade populare romanesti.

Pentru clasa a VII-a: 1. Vasile Alecsandri- Chirita in provincie;

10
2. Tudor Arghezi-Poezii;
3. Lucian Blaga- Cantecul bradului;
4. Ion Minulescu- Corigent la limba romana;
5. I.L.Caragiale- Teatru;
6. Constantin Chirita- Ciresarii- Vol I si II;
7.Mircea Eliade- Romanul adolescentului miop;
8.Magda Isanos- Cantarea muntilor;
9’ Alecu Russo- Cantare Romaniei;
10. Nichita Stanescu-Poezii;
11.Radu Tudoran- Toate panzele sus;
12.Literatura populara- Teatru popular romanesc(traditii).

Activitatea nr. 2(pentru elevii claselor III-VII):


„Afisul publicitar”

Activitatea nr. 3( pentru elevii claselor III-VII):


„Machete literare” – elevii trebuie sa realizeze o macheta din materiale
refolosibile in care sa redea un fragment sau un episod sau un act dintr-o
opera literara la alegere. Machetele se vor realiza pe suport de polistiren si
vor constitui baza unei expozitii literare. Toate machetele vor ramane la
organizator. Realizarea machetelor se va face in ziua stabilita de
organizator, la Scoala „Dr. C-tin Angelescu” Constanta. Elevii vor veni cu
materialele necesare pentru elaborarea machetei, iar organizatorii vor pune
la dispozitia participantilor spatiul de desfasurare al concursului.

Activitatea nr. 4( pentru elevii claselor I-VII +prescolari)


„ Imi place teatrul!” – concurs de interpretare, dramatizare a unor opere
literare la alegere. Concursul se adreseaza atat scolarilor cat si
prescolarilor de la grupa pregatitoare. Se vor trimite inregistrari ale
pieselor interpretate si se vor selecta finalistii. Cei selectati vor da o
reprezentare live a piesei alese.

Activitatea nr. 5( pentru elevii claselor III-VII):

„Harta literara a personajelor din povesti” – prezentari Power Point. Elevii


vor trebui sa prezinte in format power point, intr-un mod cat mai original o
calatorie imaginara, prin Romania, a personajelor literare din anumite
opere date. Prezentarile power point vor fi trimise pe adresa scolii
organizatoare insotite de o fisa de participare la concurs, fisa ce va fi

11
publicata pe site-ul ISJ Constanta. Se urmareste originalitatea, tehnica de
lucru, instrumentele utilizate, exprimarea coerenta, clara si concisa.

Activitatea nr. 6(elevii claselor II-VII):


„ Cine are carte, are parte!” – concurs de cultura literara, pe echipe.
Echipele vor fi formate din 2-4 membri care vor trebui sa raspunda unui
set de intrebari despre ceea ce au citit ca si bibliografie obligatorie, iar la
sfarsit vor trebui sa redacteze o compunere literara dupa anumite
cerinte(de exemplu: „Alcatuiti o compunere folosind urmatoarele cuvinte:
coltar, microscop, lebada, obraz, oglinda, invitatie, livada.” Sau „Alcatuti o
compunere dupa imagini” – li se dau elevilor imagini diferite care nu au
nicio legatura intre ele.)

12

S-ar putea să vă placă și