Sunteți pe pagina 1din 12

Managementul Resurselor Umane Tema 2

CURRICULUM VITAE

C are este primul lucru pe care vrea sa îl afle angajatorul despre un potențial angajat?
Este motivația sa pentru job si pentru companie. La interviu, este primul lucru pe care-l
studiază . Dar pană acolo, ai șansa să faci angajatorul interesat in persoana ta prin
introducerea în primele râ nduri ale CV-ului tă u a unui obiectiv bine formulat.

Abilită țile, cunostințele, experiența si rezultatele tale nu sunt relevante dacă nu reușești să -
i demonstrezi angajatorului că vei pune pasiune în activitatea ta, te vei îmbună tă ți constant,
te vei integra în companie si nu vei pleca la câ teva luni de la angajare. Cu alte cuvinte, o
motivație particulară pentru tipul să u de job si de companie.

Am ales pentru intocmirea CV-ului formatul propus de cel mai mare site de recrutare
online (Bestjobs). Consider acest format ca fiind potrivit pentru tipul de job pentru care
doresc sa aplic deoarece este pe câ t de simplu structurat, pe atâ t de cuprinzator si detaliat.
De asemenea, acest format propune celor mai puțin experimentați să își întocmească un CV
bine organizat si cuprinză tor. În vreme ce pă strează un format general acceptat pentru
întocmirea unui CV, aduce și un set de întrebă ri ajută toare, așadar, reușește să prezinte si
anumite experiențe informale ale candidatului, propriile dorințe, aspirații, dar și o serie
dintre intrebă rile adesea întâ lnite în cadrul interviului de angajare (spre exemplu: “Unde vă
vedeti peste 5 ani?”). Așadar, ajută atâ t candidatul cu indiciile esentiale pentru pregă tirea
unui interviu de angajare, dar si persoana responsabilă de procesul de recrutare, doarece
aceasta are un prim contact cu modul în care candidatul se exprimă si cu propriile viziuni
ale acestuia.

1
Managementul Resurselor Umane Tema 2

Tipuri de CURRICULUM VITAE :

1.CV cronologic
Acesta reprezintă tradiționala metodă de redactare a unui CV prin menționarea
informațiilor despre pozițiile deținute în ordine cronologică pornind de la primul job
deținut și terminâ nd cu poziția actuală . Angajatorii preferă acest tip de CV deoarece le oferă
posibilitatea de a avea o imagine clară asupra experienței voastre profesionale incluzâ nd
durata angajă rilor și plasarea lor în timp. Acest tip de CV este potrivit în special pentru
persoanele care au în spate o experiența vastă . Atunci câ nd redactați
un CV cronologic încercați să creați o legatură clară între experiența pe care o aveți și
poziția pentru care aplicați.
Este de preferat ca într-un astfel de CV să aveți o experiență suficient de elocventă pentru
domeniul vizat pentru a fi câ t mai convingatori în față angajatorului. Corelați evoluția pe
care o conturați în CV, prin menționarea joburilor deținute, cu obiectivul pe care îl vizați la
momentul aplică rii. Dacă aveți experiența în domenii de tipuri diferite încercați să le
menționați doar pe cele care v-au condus că tre interesul pentru domeniul în care aplicați și
faceți câ t mai clară conexiunea dintre cele două categorii.

2.CV funcțional
Diferența între acest tip de CV și cel prezentat anterior este modul de prezentare a
informației. Spre deosebire de un CV cronologic care vă face vulnerabili în cazul în care
aveți perioade mai mari de timp în care nu ați lucrat, un CV funcțional are avantajul ca vă
permite să vă evidențiați punctele forte și succesele fă ră a le corela cu o anume poziție. 
Deci, dacă sunteți una dintre persoanele cu o experiența de lucru mai puțin consecventă
sau experiența voastra a fost dobâ ndită prin activitatea extrascolară desfasurată pe
parcusul studiilor atunci, acest tip de CV este potrivit pentru voi.Vă poate fi utilă , intr-
un CV funcțional, și o poziție pe care ați avut-o în repetate râ nduri, în cazul în care locurile
de munca pe care le-ați deținut nu sunt foarte diverse. În plus, într-un CV funcțional, vă pot
fi utile și pozițiile din domenii diferite chiar dacă nu poate fi stabilită o legatură directă
între ele.
     Este recomandat celor cu multe schimbă ri ale locului de munca sau întreruperi în
activitate, precum și absolvenților sau persoanelor cu puțină sau fă ră experiență în muncă .
2
Managementul Resurselor Umane Tema 2

3. CV combinat/mixt
     O combinație între CV-ul cronologic și CV-ul funcțional este reprezentată de  CV-ul
combinat. Este un tip de  CV mai complet decâ t cele prezentate pâ nă acum însă necesită o
atenție mai mare în redactarea sa deoarece presupune ca expriența pe care o aveți să fie
direct corelată cu descrierea pe care v-o faceți și punctele forte și atributele pe care doriți
să le evidențiați. Este, in general, un tip de CV potrivit pentru persoanele care au acumulat
experiența mai ales într-un anumit domeniu și doresc să continue tot în respectivul
domeniu. Puteți oricâ nd totuși să adaptați acest tip de  CV profilului vostru însă trebuie să
țineți cont de specificul să u.

4.CV-ul targetat (vizat sau țintă)


În cazul în care cautați un tip de  CV pe care să -l puteți adapta special pentru a vă
scoate în evidență anumite atribute și momente de succes în experiența voastră atunci
puteți alege tipul de  CV targetat. Necesită mai multă creativitate și accent pe construirea
unei imagini câ t mai bine adaptată postului vizat, însă și impactul este pe mă sură . Este CV-
ul adecvat pentru joburile care fac parte din domeniile în care aveți cel mai înalt grad de
calificare și cea mai relevantă experiență .

5.Mini CV-ul

Acest tip de CV conține o descriere sumară a celor mai importante califică ri ale voastre.
Poate fi folosit în procesul de networking sau poate fi folosit în situațiile în care vi se cere o
scurtă descriere profesională fă ră a intra prea mult în detalii. Redactarea unui astfel
de CV presupune să vă exprimați câ t mai concis și să reușiți să transmiteți cele mai
relevante date despre voi.

Trebuie menționat faptul că mini CV-ul nu trebuie folosit pentru a înlocui


un CV tradițional ci numai în situațiile în care angajatorul specifică acest lucru și în cazurile
în care vreți să oferiți o minimă descriere pentru ca apoi să urmeze candidatura completă .

3
Managementul Resurselor Umane Tema 2

Recomandările pentru întocmirea unui Curriculum Vitae

1. Să fie scurt și explicit


Acesta nu trebuie să conțină detalii irelevant ci doar ceea ce este cel mai important
pentru cel care îl va citi. Rezumați punctele principale ale activitații dumneavoastre
profesionale și prezentați-vă realiză rile și experiența într-un numar redus de cuvinte.
Folosiți fraze scurte,fiți concis. Tineți la îndemană două versiuni ale CV-ului: una de o
pagină , pentru situațiile în care concizia va fi apreciată și una mai lungă (2-3 pagini)
pentru acelea câ nd trebuie să furnizați mai multe detalii.

2. Să aibă un aspect atragător


Mesajul care trebuie să iradieze din CV-ul dumneavoastră câ nd va fi în mâ inile celui
care face angajă rile trebuie să fie “Reprezint un profesionist”. Folosiți hâ rtie standard,
A4, de calitate bună , albă sau de o culoare pastel, discretă (galben-pai e una din cele
mai indicate). Tipă riți-l pe o imprimantă jet sau laser. Cerneală neagră e cea mai
potrivită . Nu abuzați de fonturi speciale sau artificii grafice, vor strica impresia. Fiți
sobru, dar nu monoton.

3. Scrieți o scurta notă referitoare la obiectivele dumneavoastră


Spuneți în maxim trei propoziții scurte ce doriți să realizați în mod special, ce vă animă
să solicitați postul.

4. Capitolele care trebuie să fie dezvoltate:


Studii
Cursuri speciale
Domenii de interes profesional
Limbi stră ine
Experiență
Abilită ți și realiză ri
Publicații, articole, conferințe
Distincții, premii
Asociații profesionale

4
Managementul Resurselor Umane Tema 2

Date personale
Referințe

Puteți include și alte teme, în masura în care reprezintă puncte forte și țintesc scopul
dumneavoastră . Organizați-vă astfel temele încâ t să scoată în evidență calită țile și să
estompeze punctele slabe.

5.Studii
Enumerați diplomele, instituțiile și perioadele începâ nd cu cea mai recentă școală
absolvită / cea mai importantă diplomă . Pe cel ce va citi îl va interesa mult mai puțin ce
scoala generală ați urmat decâ t ce facultate ați absolvit, de exemplu. Usurați-i
parcurgerea CV-ului, începâ nd cu ce e mai important. E recomandabil să menționați
toate cursurile relevante și chiar de mai mică importanță daca au legatură directă cu
activitatea cerută în postul respectiv. Referiți-vă numai la cursurile în urma că rora ați
obținut o diplomă , atestat, acreditare.

6. Experiență
Enumerați instituțiile în care ați lucrat, funcțiile avute și data angajă rii, în ordine
cronologică . Mentionați orice e relevant, chiar dacă a fost jumatate de normă sau chiar
voluntariat. Menționați orice promovare în funcție, va scoate în evidență capacitatea
de asumare a unor grade de ră spundere superioare. Dacă există perioade de șomaj, nu
le citați, dați doar datele exacte în dreptul fiecă rei funcții.

7. Abilități și realizări
Descrieți realiză rile folosind cuvinte dinamice : proiectat, condus, redus, simplificat.
Scoateți în evidență ceea ce ați realizat, nu ceea ce aveți posibilitatea să realizați. În loc
de “Pot administra eficient un buget” spuneți ” Reducâ nd bugetul cu 10% prin
reducerea cheltuielilor în departamentul x, am realizat o creștere a profitului de 15%”.
Enumerați realiză rile referitoare la funcțiile menționate în capitoul “Experiență ”.

8. Publicații, articole, conferințe


Calită țile de comunicare sunt destul de rar întâ lnite și foarte apreciate în prezent. Nu
uitați să uzați de acest punct în favoarea dumneavoastră .

5
Managementul Resurselor Umane Tema 2

9. Referințe
Potențialii dumneavoastră superiori nu au nevoie să li se spuna că vă pot cere
referințe. Daca veți prezenta o lista de nume, verificați daca numerele de telefon și
adresele sunt la zi. Nu menționați o persoană înainte de a o intreba daca e dispusă să
vă acorde o recomandare pozitivă în caz că i se va cere. Nu menționați o persoană care
v-ar aduce laude neconvingă toare.

10. Scrieți cel puțin două Curriculum Vitae


Scrieți unul tradițional, folosind ideile prezentate anterior și altul original, care să
reflecte stilul dumneavoastră personal. Schimbați ordinea temelor, laudați-vă , folosiți
o hâ rtie de culoare țipă toare, dactilografiați-l pe o mașină de scris veche, faceți orice
altceva vă trece prin cap. Folosiți versiunea aceasta câ nd simțiți instinctiv că vă va
folosi. Testați efectul, îmbunată țiți-l pe parcurs.
Întocmiți versiuni diferite pentru diferite domenii și situații.

11. Rugați cel puțin două persoane să citească versiunea finală


Nu vă pierdeți timpul cu cei care nu au calită țile necesare acestui fapt sau cei care nu
au simț critic. Nu trimiteți niciodata un curriculum vitae cu greșeli de ortografie,
dactilografiere sau de orice altă natură .

12. Nu atașați o carte de vizită sau o fotografie


Veți da impresia că sunteți pretențios.

13. Atașați întotdeauna o scrisoare de intenție


În felul acesta veți solicita efectiv postul dorit și vă veți expune motivele pentru care
doriți acest post.

6
Managementul Resurselor Umane Tema 2

Orice CV poate avea scă pă ri. Punctele forte ale unui CV pentru un anumit post pot fi
considerate puncte slabe daca ați concura pentru un altul, de aceea trebuie să urmă riți cu
atenție ce vi se cere de că tre angajator.

Printre punctele slabe ale unui CV se pot numă ra: lipsa experienței și a competențelor
manageriale, lipsa abilită ților, a cunoștințelor sau a experienței de muncă , un parcurs
inconsecvent în carieră , pauze mari între perioadele de angajare, prea mulți angajatori sau,
din contră , unul singur. Nu uitați că , în momentul interviului, veți fi nevoit să lă muriți tot
ceea ce prezintă neclarită ți în CV-ul dumneavoastră . Prin urmare, fiți pregatit să corelați
realiză rile și experiența acumulate cu cerințele postului. Puteți chiar să vă completați
studiile cu un curs de specializare. 
Chiar dacă CV-ul dumneavoastră nu este ideal, puteți totuși să evitați să greșiți în
întocmirea sa. De exemplu, puteți miza pe realiză ri, lă sâ nd la o parte lipsuri. Dacă , de pildă ,
pâ nă acum ați lucrat doar pentru companii mici, evidențiați câ t de important este să
rezolvați o problemă de unul singur cu un buget redus. Daca nu ați mai lucrat niciodată
într-un domeniu, numiți câ teva hobby-uri legate de acesta și rapiditatea dumneavoastră de
adaptare la noi provocă ri.

CV-ul capata un rol strategic avâ nd in vedere că reprezintă și primul contact dintre
angajat si angajator, avâ nd puterea de a influenta decisiv contactele viitoare. De aceea, în
momentul întocmirii unui CV gâ ndiți-vă că acesta trebuie sa conțină : reperele esențiale ale
vieții particulare și profesionale, realiză ri si aptitudini. Fiecare trebuie să adapteze CV-ul
atâ t la pregă tirea profesionaă proprie, câ t si la cerințele locului de muncă (postului) pentru
care candidează .

Specialiștii spun ca un CV se citește în 20-30 secunde, așadar CV-ul tă u trebuie să fie usor
de citit, să comunice că esti potrivit pentru stagiu si să scoata in evidenta punctele tale
forte.

Designul CV-ului este extraordinar de important. Chiar daca spui bine ceea ce spui, daca nu
o faci cum trebuie (informatiile nu pot fi gasite usor), angajatorul va trece la un alt CV.

Organizarea informațiilor într-un CV este deosebit de importantă . Angajatorul trebuie să -și


poată crea în timp scurt o imagine despre tine. Dacă se plictisește, șansele tale scad foarte
mult. Frazele sau paragrafele lungi sunt mai greu de citit, asa ca încearcă sa fii scurt și la
obiect.

Dacă aplici pe un portal de cautare de joburi, vei avea formatul de CV prestabilit. Tot ce
trebuie sa faci în acest caz e sa completezi câ mpurile respective cu detaliile cat mai
concrete si, extrem de important, reale! Relevanța datelor din CV este crucială la interviu,

7
Managementul Resurselor Umane Tema 2

pentru ca, oricâ t de ”înflorit” ar fi CV-ul, intalnirea face-to-face cu angajatorii te poate da de


gol în cazul în care ai omis ceva sau ai inclus date excedentare.

Un Curriculum Vitae nu este o simplă documentație trimisă unui angajator, este imaginea ta
în fața acelei persoane. Astfel, este necesar ca imaginea ta sa nu fie una banală , plictisitoare
sau incompletă , ci, dimpotrivă , miza trebuie pusă pe originalitate, concizie si persuasiune.

Greseli in redactarea unui CV

1. Nu scrie o carte

Scopul unui curriculum vitae este sa iti obtina un interviu, nu sa il publici ca autobiografie.
Pasteaza dimensiunile CV-ului tau la 1-2 pagini. Daca unui recrutor nu ii place prima pagina
din CV-ul tau, nu va mai trece la a doua. Deci fii concis si promoveaza de la inceput ce ai mai
bun.

2. Respecta instructiunile

Daca in oferta de job angajatorul scrie ca prefera un CV in format .pdf, atunci trimite-l astfel.
In caz contrar, risti ori sa nu fie luat in seama, ori sa lasi impresia ca de felul tau nu urmezi
regulile si te vei comporta la fel si la job. Citeste cu atentie cerintele jobului, trimite CV-ul
daca le respecti in majoritate si urmeaza regulile.

3. Adresa ta de e-mail este: ingeras23@email.com

Nu utiliza o adresa de e-mail neprofesionista in CV! Este foarte simplu sa iti creezi o adresa
de genul prenume.nume@e-mail.com, mai ales acum cand exista atatea domenii de gen.

4. Nu scrie “referinte la cerere”.

Este o abordare foarte des intalnita, insa nu este recomandata. Daca recrutorul doreste
recomandari, cere. In plus, eliminand aceasta parte iti creezi un CV mai compact, mai ales
ca fiecare spatiu conteaza.

5. Nu lista recomandarile in CV

Niciodata nu scrie o lista cu referinte specifice – ofera-le dupa interviu, la cerere. Cine stie,
poate nu vei mai vrea sa lucrezi in acea companiei dupa ce te intalnesti cu angajatorul la
interviu. Deci pastreaza adresele de email si numerele de telefon private, pregateste-le doar
intr-un document separat, in cazul in care ti se vor solicita.

8
Managementul Resurselor Umane Tema 2

6. Nu fi designer.

Doar daca esti designer si stii sa creezi un template profesionist pentru CV-ul tau, altfel nu
te hazarda sa desenezi cine stie ce aspect dramatic. Daca folosesti multe stiluri si culori,
exista mari sanse sa apari cu un curriculum vitae dezordonat. Recrutorii au foarte putin
timp pentru a-i putea impresiona cu un design straniu al CV-ului. Pastreaza totul simplu si
curat.
 
7. Nu folosi CV-ul cronologic.

Unoeri, cel mai recent job nu este si cel reprezentativ. Incepe-ti CV-ul cu locul de munca cel
mai interesant pentru recrutor. Organizeaza-ti informatia astfel incat sa satisfaci interesul
cititorului. Ce il intereseaza mai mult pe recrutor? Realizarile tale? Abilitatile tale? Cea mai
relevanta experienta de munca?

8. Nu deveni prea personal.

Vrei sa obtii un interviu de angajare, nu o intalnire amoroasa. Pastreaza informatia din CV


la un inalt nivel profesional. Nimanui nu ii pasa daca esti celibatar, casatorit sau divortat.
Totodata, nu include varsta sau sexul. Aceste aspecte incurajeaza atitudinea
discriminatorie.

9. Nu iti trimite CV-ul prin e-mail in format Microsoft Word (.doc)

Din diverse motive, formatarea documentelor word atasate in e-mail se poate strica. Atunci
cand iti trimiti un curriculum vitae atasat unui e-mail, trimite-l in format .pdf, pentru ca nu
va exista riscul vreunei modificari. Asigura-te, totodata, ca CV-ul tau respecta cerintele
jobului si, dupa caz, formatul cerut de angajator.

Importanta CV-ului

CV-ul trebuie sa prezinte cat mai bine parcursul vostru profesional si personal indicand:
- cine sunteti;
- ce ati facut;
- ce ati invatat;
- ce sunteti capabili sa faceti.
Un CV performat trebuie sa fie usor de citit, trebuie sa-i permita angajatorului ca in cateva
secunde sa-l citeasca pe diagonala si sa retina, in mare, cine sunteti, ce ati facut si unde, fara
sa fie nevoit sa citeasca in detaliu tot continutul CV-ului.
Minimalist si clasic, un CV de bun gust este apreciat in orice moment. Simplitatea este, de
asemenea, foarte importanta pentru ochii si mintea celui care citeste CV-ul. Daca nu este

9
Managementul Resurselor Umane Tema 2

stilul vostru, daca sunteti un artist, tot ceea ce faceti in CV-ul vostru trebuie sa fie facut intr-
un stil profesional.
Nu trebuie sa uitati ca in CV trebuie sa vindeti si responsabilitatile avute la job-urile
anterioare si trebuie sa le prezentati cat mai detaliat. Textul din CV trebuie sa fie simplu si
usor de inteles, mai ales daca parcursul vostru profesional a fost intr-un domeniu tehnic.
CV-ul vostru este un document in care ati investit foarte mult, le prezinta viata voastra in
maxim doua pagini. Este foarte important sa-i acordati toata atentia voastra caci este mai
mult decat o simpla prezentare.
Angajatorul incearca sa gaseasca in CV-ul vostru informatii care corespund in mod clar job-
ului propus. Trebuie sa adaptati continutul CV-ului in asa fel incat sa aveti un CV
personalizat job-ului si companiei, un CV care sa contina cat mai multe competente
mentionate in anuntul de angajare.
Oricare ar fi job-ul pentru care aplicati, tot timpul sunteti in concurs cu ceilalti candidati, iar
capacitatea voastra de a scrie un CV concis si definirea unui proiect profesional cat mai clar
in scrisoarea de intentie, va permit sa va faceti remarcati in fata celorlalti candidati.
Cu cat va pregatiti mai mult pentru realizarea unui CV cat mai detaliat si mai usor de
inteles, cu atat veti fi mai bine pregatiti pentru interviul de angajare.

Argumentarea alegerii formatului de CV

Este foarte greu sa iesi in evidenta intre sutele de CV-uri de pe masa unui angajator,
chiar si atunci cand iti cauti un job in aceeasi directie profesionala in care ai acumulat
experienta considerabila. Cu atat mai greu este sa captezi atentia unei companii cand vii
dintr-o arie profesionala total diferita.
Una dintre cele mai des intalnite greseli intalnite in activitatea de “job hunting” este
pastrarea aceluiasi format, indiferent de profesia catre care candidatii doresc sa se
indrepte. Pentru a adauga un plus de valoare CV-ului tau trebuie sa faci niste eforturi de
a intelege ce anume urmaresc angajatorii de la viitorii angajati.
Intra in contact cu cat mai multe persoane din noua arie profesionala si afla care
sunt aptitudinile necesare in noua cariera, te sfatuiesc specialistii.
Sunt mari sanse ca, desi nu ai experienta necesara, sa ai unele abilitati dezvoltate in
cariera ta de pana acum, care ti-ar putea fi utile pe viitor.
Alcatuieste o lista cu cele mai valoroase calificari pe care le detii si foloseste-le ca
baza pentru viiorul tau CV.
In continuare, alege formatul de CV cel mai potrivit pentru tipul de schimbare de
cariera pe care il urmezi, astfel incat sa ai succes maxim in sesiunea de “job hunting”.

10
Managementul Resurselor Umane Tema 2

1.CV cronologic “combinat”

Acest tip de CV este varianta cea mai potrivita pentru cei care isi pot transfera aptitudinile
acumulate in cariera de pana acum.

CV-ul debuteaza cu un rezumat al calificarilor care subliniaza aptitudinile pe care le-ai


putea utiliza pentru a atinge noile obiective.

Este foarte important sa mentionezi aici obiectivul noii directii profesionale, pentru a
evita situatia in care noul angajator nu ia in serios noua ta alegere.

Experienta profesionala mentionata in CV trebuie prezentata astfel incat sa se axeze pe


sarcinile si realizarile cele mai relevante pentru noua cariera, te sfatuiesc expertii.

2.CV functional

Daca esti in cautarea unei cariere foarte diferita fata de cea de acum, un CV
functional este o alegere foarte buna, spun specialistii.

Acest tip de CV iti permite sa enumeri aptitudinile relevante si sa iti prezinti evolutia
profesionala.

Poti incepe CV-ul cu obiectivele carierei si un rezumat al calificarilor si apoi sa creezi


categorii functionale pentru a evidentia argumentele care te califica pentru job.

Evolutia profesionala poate fi o enumerare simpla la sfarsitul CV-ului, in care sa incluzi


numele companiilor, orasul, denumirea postului, fara a face o descriere amanuntita a
joburilor irelevante.

3.CV-ul scrisoare

O alta strategie pentru cei care doresc o schimbare de cariera si au foarte putina experienta
in noul domeniu este o scrisoare de intentie care sa tina locul unu CV simplu.

Un CV sub forma unei scrisori poate evidentia pasiunea ta pentru noua arie profesionala si
experienta care ar putea avea relevanta in domeniu, iar formatul epic te ajuta sa pastrezi
controlul asupra informatiilor oferite.

11
Managementul Resurselor Umane Tema 2

Concentreaza-te in aceasta “naratiune” asupra modului in care motivarea, entuziasmul si


pasiunea pentru noua cariera ar putea aduce un plus de valoare pentru potentialul
angajator.

Bibliografie

1. Ezeanu, E 2008, CV-ul care capteaza atentia din primele randuri , communication coach,
Social Arts, vazut 21 martie 2011,
http://www.hipo.ro/index.php/vizualizareArticol/93/
2. Dumitrascu, I 17 martie 2010, Curs comunicare profesională, vazut 21 martie 2011,
http://www.studentie.ro/Cursuri/Comunicare/Curs Comunicare
profesionala_4009_88.html
3. Lucrez- portal locuri de munca, 2010, Cv-ul, primul pas catre angajare, vazut 21 martie
2011, http://www.lucrez.ro/articole/cvul.html
4. Recrută m – ghidul carierei tale, 2010, Alegeti tipul de CV potrivit !, vazut 20 martie
2011, http://www.recrutam.ro/sfaturi/Curriculum-Vitae/alegeti-tipul-de-cv-
potrivit.html
5. Casapa, I 2010, Ai CV, ai parte! , editor, Studentie.ro, vazut 21 martie 2011,
http://www.studentie.ro/cariera/Ghid-cariera-i69/Sfaturi-cariera-c149/AI-CV-AI-
PARTE-id27624

12

S-ar putea să vă placă și